Page 1

• Det vi ser - det blir vi • En ny generasjon - uten kjennskap til bibelen? • Valg ´09 • En trone av lovprisning!


LEDERARTIKKEL

Det vi ser

t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no

f: June Steward

- det blir vi Synet er en av våre viktigste sanser, uten det blir vi både hjelpeløse og avhengige andre mennesker og hjelpemidler. Hva vi ser er avgjørende for hvor vi går, hva vi prioriterer, og hva vi gjør med livet. Slik er det også i det åndelige liv, vi trenger å se. Uten åpenbaring farer folket vill (Ordsp. 29:18). Det at vi ser er avgjørende for retning på vårt liv og vår vandring som igjen skaper vår framtid. Det vi ser det blir vi, det vi er formidler vi, og det vi formidler ja det bygger vi. Derfor er det så viktig at vi er bevist på at Gud ønsker at vi skal se og forstå hans plan hans vei og hans vilje for våre liv så vi kan være med å bygge hans menighet i vår egen tidsalder. Gjennom historien har Profeten også kaldt seeren hatt en viktig funksjon i det å se og tale ut det som ligger på Guds hjerte. Jeg tror det fortsatt er slik. Vi kan alle profetere, men ikke alle er profeter. Vi kan alle se, men ikke alle er seere. Om det ikke var slik så hadde vel ikke korinterbrevet talt om nådegaver og heller ikke hadde vel Efeser brevet talt om profet tjenesten Men Han taler fortsatt, vår Gud himmelens og jordens skaper, han som

2

ikke har latt oss tilbake farløse. Han som har gitt oss, menigheten, de åndelige gaver (1. Kor. 12). Gaver som er for og til alle troende. Gaver som Guds ord taler om at vi kan og skal søke med iver.

Slokk ikke Ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode (1. Tess. 5:19-21).

Den samme Gud satte også i menigheten tjenestegavene embetene for å utruste styrke. Det er han som gav sine gaver: Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Han gjorde det for å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp (Efeserne 4:11-12). De åndelige gaver og tjenestene trenger vi i rikt mål, uten blir vi fattige og hjelpeløse. Vår oppgave blir og anerkjenne og elske de som bærer fram gavene. Samtidig så er det viktig at vi har klima som gjør det mulig prøve alt, og selvfølgelig, holde fast på det som godt er.

FAKTA u Wiggo u Gift

Skagestad (49).

med May Brit, tre barn.

u Utgjør

sammen med Øyvind Valvik pastor teamet i menigheten. Wiggo er opptatt av menighetens plass i samfunnet og har hovedansvar for omsorgsarbeidet.

u Foruten

å være ansvarlig redaktør for FiladelfiaMagazinet er han også redaktør i Radio Filadelfia. u Foretar

barnevelsignelser, dåp og sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser.


Hovedartikkel

Det vi ser, det bygger vi

Temaartikkel

Vekkelse over Norge? Av Per Kjetil Farstad

Aktuelt

En ny generasjon - uten kjennskap til bibelen?

Reportasje

Hjemme hos Torhild og Terje Gustavsen

4

INFORMASJON / VI NEVNER AT... ...Rune Edvardsen fra Sarons Dal besøker Filadelfia søndag 20. september kl. 19.00.

6

...neste menighetsmøte er søndag 4. oktober kl. 19.00. Forsidefoto: Anders Lundstedt Montasje: Frode Daland

8 10

Reportasje

12

Barnearbeidet

14

Politisk Folkemøte i Filadelfia - Valg ´09 Så er det på ´an igjen?

...det blir Bønn- og fasteuker 11. – 25. oktober. Vi oppfordrer alle til å ta en aktiv del disse ukene. Det blir 24 timers bønn, så skriv deg opp på bønnetavlen når det nærmer seg.

...Rachel Hickson deltar på bønn og lovsangsmøte 7. oktober, samt taler på begge søndagsmøtene 11. oktober, som er oppstarten av bønn og fasteukene. ...Heavenevening arrangeres lørdag 31. oktober i Filadelfia. Dette er en festkveld og et positivt alternativ til Halloween for alle barn kl. 18.00 - 21.00. Det blir sang, underholdning, stjerner i sikte m.m. ...Barnas Aktivitetsfestival avvikles lørdag 14. november. Vi håper å kunne gi barna en fantastisk dag. Sted: Filadelfia, Solkollen Barnehage Søm og Solkollen Barnehage Hellemyr. Vi ønsker at flest mulig barn kan komme, men da trenger vi også medhjelpere. Har du lyst å bli med, ta kontakt med Anita Tangstad i Filadelfia. ...det blir stor konsert med Downhere lørdag 21. november kl 20.00. Se annonse siste side! ...Oasen Skole planlegger bygging av ny skole. Det blir på Birkelid i Songdalen kommune, men på nabotomten i forhold til der de i dag er plassert. Området skal omreguleres, men vi håper å kunne flytte administrasjonen inn i nytt midlertidig bygg i løpet av vinteren våren. Dette vil så smelte sammen i en helt ny løsning for en 1-10 skole med kapasitet på maksimalt 270 elever.

Ungdomsarbeidet

15

Misjonssidene

16

...Solkollen Barnehage AS jobber sammen med Hånes frikirke på sitt felles prosjekt på Hånes. Tomten ligger rett ved den nye avkjørselen fra veien ut til Hamresanden og opp til Hånes. Det blir et spennende kirkebygg med flere servicefunksjoner for bydelen, samt en Solkollen Barnehage, Hånes. Det forhandles nå om kjøp av tilleggsareal, samt endelig regulering.

Radio Filadelfia

18

...en del unge kunstnere i lengre tid har arbeidet i murbygget mot Shell. Filadelfia legger nå til rette for at flere av disse, slik at de kan ha et egnet sted å tjene ut fra. I løpet av høsten kommer det til å bli arrangert flere utstillinger. Flere grupper kommer til å ha dette som sitt arbeidssted. Bygget blir etter planen dekorert utvendig i løpet av høsten.

Solkollen Barnehage

19

Filadelfia Omsorgssenter

20

Reportasje

21

Lovsang

26

Endelig i gang igjen!

Fremtidsvisjoner i Tuva og gaver til Peru Kast ditt brød på vannet

Inntrykk fra Solkollen og sitat fra barnemunn Hva tenker du? Av Torhild Gustavsen Vertskapstjenesten og nye ledere En trone av lovprisning! Av Richard Farstad

...Tove og Bjørn Gordon Jensen har startet som ledere for vertskapstjenesten. VI ønsker å utvikle denne tjenesten, og trenger flere møteverter og medarbeidere i løpet av høsten og vinteren. Se eget stykke om dette på side 21 i dette bladet. ...vi jobber med en løsning for å få på plass en teamleder for lydteknikerne. Dette vil ha stor betydning for arbeidet. Vi trenger også flere som ønsker å lære seg dette, og bli med som teknikere. Det er også åpent for deg som ønsker å starte som ren medhjelper i teknikken, uten å skru lyd. Finner du det interessant kan du så lære dette på sikt. Ta kontakt med menigheten. ...alle som ønsker å leie lokalene i Filadelfia må kontakte Menighetskontoret ved Lillian Guttormsen, eller husmor Ellen Jenssen for å avtale tid, pris etc. Det er muligheter til å leie gode lokaler for en rimelig pris. ...vi er nå ferdige med gjennomgang av nye brannkrav og hvilke oppgraderinger som må gjøres av bygningsmassen. Det er behov for en del dugnadsarbeid gjennom vinteren. Alt må være ferdigstilt i løpet av mai 2010. Vi kommer tilbake med mer informasjon!

Nummer 3 2009 39 årgang #4: 15. november

adresse

[I redaksjonen] Øyvind Valvik E-post: oyvindv@filakrs.no Margrethe Tveit E-post: margrethet@filakrs.no Lasse Rosten E-post: lasse@filakrs.no

#3: 15. august

[Besøks- og postadresse] FiladelfiaMagazinet Dronningensgate 87-91 4608 Kristiansand

trykk

[Redaktør/Grafisk design] Frode Daland E-post: frode@filakrs.no

#2: 15. mai

redaksjonen

[Ansvarlig utgiver] Filadelfia, Kristiansand E-post: mag@filakrs.no Telefon: 38 02 34 00 - Telefax: 38 02 10 77 Kontonr.: 3060 05 02901

#1: 15.februar

[Ansvarlig redaktør] Wiggo Skagestad E-post: wiggo@filakrs.no

redaktører

utgiver

Materialfrister:

[Trykk] Stav Trykk AS

3


Det vi ser, det byg by HOVEDARTIKKEL

FAKTA u Wiggo u Gift

Skagestad (49).

med May Brit, tre barn.

u Utgjør

sammen med Øyvind Valvik pastor teamet i menigheten. Wiggo er opptatt av menighetens plass i samfunnet og har hovedansvar for omsorgsarbeidet.

INFORMASJON

u På

disse sidene inviterer vi gjeste skribenter til å delta med synspunkt i forhold til bladets tema. u Det hender at også disse artiklene skrives av personer i menigheten - derfor veksler vi mellom å kalle artiklene gjesteartikler og hoved artikler.

4

t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no

f: Igor Korionov

Gud har lagt ned et potensial i den enkeltes liv og omgivelser, hans tanker er alltid høyere og større en våre. Vi kan så raskt kjenne på at vi ikke duger, eller når opp til det som vi føler eller tror våre omgivelser forventer av oss. Tanken om at det bare er de andre får det til... Vi kan føle og tro at alle andre lever perfekt, lykkes med valg og lever harmonisk. Dette er en tanke som de fleste gjenkjenner og som raskt kan komme snikende og frarøve oss all frimodighet og initiativ. Jeg vet ikke, men muligens var det noe av dette Abram kjente på da Lot valgte land først. Det kunne i lys av omstendigheter og hva som var synlig for hans øye, se ut som han satt igjen med det nest beste. Men Gud hadde en plan, et potensial for Abrams liv, som var langt, langt større enn han kunne drømme om. Herren sa til Abram etter at Lot hadde skilt lag med ham: «Løft dine øyne og se deg omkring fra det sted hvor du nå står, mot nord og sør, mot øst og vest! For hele det landet du ser, vil jeg gi deg og din ætt for alltid» (1. Mos. 13:14 -15).

Sannheten er at uansett hvor vi står i livets «landskap», så har Gud en framtid for oss. Vår utfordring er at vi fra det stedet vi står - ikke der vi skulle ha vært - men nettopp i de utfordringer vi har, løfter blikket så vi kan se. Hva vi ser er avgjørende for hva vi bygger. Det er et Guds prinsipp! Han talte til Abram for å hjelpe ham til å se et større bilde, og føre han inn i de gjerninger og planer som Gud hadde for hans liv. Så tok Herren ham med seg ut og sa til ham: «Se opp mot himmelen og tell


gger vi! ygger

stjernene, om du er i stand til det! Så tallrik skal ætten din bli». (1. Mos. 15:5). Det vi ser, det bygger vi. Det vi ser, det blir vi! Derfor er det så viktig å være seg bevisst at Herren ønsker å vise oss et større bilde. Dette bildet er alltid større enn oss selv. Det handler om mer enn oss selv. For vi lever ikke for oss selv, men Kristus lever i oss, og hans planer, tanker og gjerninger vil han synliggjøre gjennom oss. Hva ser du? Det er et viktig spørsmål i forhold til de mennesker du lever sammen med.

Hva ser du? Ja, det er sentralt og avgjørende for alt som kommer i vår vei av framtidsplaner og store valg i våre personlige liv. Hva vi ser som menighetens ledelse er avgjørende for hvordan vi møter mennesker, gjenkjenner gaver, tjenester og bygger prosjekter for å utvikle den menighet Gud har satt oss til å forvalte.

Sannheten er at uansett hvor vi står i livets «landskap», så har Gud en framtid for oss. Vår utfordring er at vi fra det stedet vi står - ikke der vi skulle ha vært men nettopp i de utfordringer vi har, løfter blikket så vi kan se.

dag og prioritere å bygge morgendagen i lys av bibelens profetiske ord. Vi trenger å se og forstå at vi lever ikke for oss selv. Vi lever i vår tid og løper vår etappe. I Kristus er vi utvalgt til det, ikke bare fra den dagen vi ble født, men før denne verdens grunnvoll ble lagt. Se opp til ham og strål av glede, så skal dere aldri rødme av skam (Sal 34:6)!

Som ledere så trenger vi å se det vi taler og inspirerer om - det som ennå ikke er synlig. Vi trenger åpenbaring og profetisk blikk til å forstå dagen i

5


TEMAARTIKKEL

Vekkelse over No «Hvor langt lider det på natten?», var omkvedet blant vår foreldregenerasjon når det gjaldt endetiden. Dette begrepet har ikke blitt mindre aktuelt med årene. Skriften formaner oss til å være våkne og leve i forventning slik at vi kjenner tidene og gjenkomsten ikke skal komme overraskende på oss.

Vi ønsker å forstå tiden vi lever i. Vi hører også om at det skal komme en innhøstningsvekkelse over landet før Herren kommer igjen. Er dette mulig, FAKTA u Per u

Kjetil Farstad (56)

Gift med Lydia, 4 barn

u Jobber som Professor i musikk ved Universitetet i Agder

Aktuell med tverkirkelig profetskole på Sørlandet høsten 2009 u

INFORMASJON

u I temaartiklene

6

kan du lese litt mer i dybden om det som er bladets tema. Artiklene gjenspeiler situasjoner i selve menighetslivet og skrives ofte av medlemmer eller stab i menigheten.

t: Per Kjetil Farstad pkfarsta@online.no

f: Ingolf Stokkeland

og hvordan kan dette skje? Lever vi i forventning på Jesu gjenkomst? Hva gjør det evt. med våre valg i liv og tjeneste? Satser vi alt på denne verden, eller er ilden på innsiden fortsatt like sterk som den dagen vi ble frelst? Er det JEG som lever i Kristus, eller er det KRISTUS som lever i meg? Vil vi i det hele tatt at Han skal bringe vekkelse over landet, og vil vi i det hele tatt være i stand til å kjenne Jesus igjen når Han kommer med sin vekkelse over Norge?

En av de mest hyppige profetiene jeg har merket meg de siste årene er at vekkelsen over Norge kommer til å komme på en «annen måte enn vi tenker». Jeg tror Gud har planer om å ta hele spekteret av menneskelige og tekniske muligheter i bruk for å nå alle mennesker. Er vi klar for en revolusjon her, eller forventer vi at Jesus skal sende vekkelse på den gamle måten? Israel ventet på Jesus, men de tok ikke imot ham da Han kom. De ventet en helt annen person, en konge i pomp og prakt som kunne styre landet med lov, makt og kraft. De fikk et barn svøpt i en krybbe som kom med nåde og kjærlighet. Hvis vekkelsen over Norge kommer på «en annen måte enn vi kan tenke oss til», kan vi da gjenkjenne Jesus? Selv Jesu disipler kjente ham ikke igjen da Han samtale med dem på veien til Emmaus. Hvorfor? Fordi Han kom i en annen skikkelse enn de foventet. Det var ikke slik de ventet å se Jesus komme. Er vi forberedt på en vekkelse i en «annen skik-

kelse»? Jesus vil åpenbare seg på nye måter og gjerne på andre måter enn vi tenker. Vår oppgave er å vandre helhjertet og intimt med Ham, slik at vi kan skjønne tidene og være istand til å kjenne hans røst og åpenbarelse til oss. Den Hellige Ånds vind blåser som kjent dit den vil.

Stykkevis og delt «For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene (Amos 3.7.)». Hva vil Herren med Norge? Hva har han åpenbart for sine tjenere profetene? Bibelen sier: «Forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode (1. Tess 5:21)», og «La to eller tre tale profetisk, og la de andre prøve det de sier (1. Kor. 14:29)». Vi skal ikke forakte og blåse av det som kommer, men prøve alt og holde fast på det gode. Vi forstår stykkevis og profeterer stykkevis, men ser vi på profetier som har vært gitt over Norge de siste 20-30 år dannes et klart bilde av en kommende vekkelse over landet. Det er også tydelig at Norge skal spille en viktig rolle for landene omkring og i Europa. Mennesker fra forskjellige deler av verden har kommet med sterke profetier over Norge. Noen navn som kan nevnes her er Pastor Herzon fra Kenya, Rick Joyner, Harald Eatmon og Cindy Jacobs fra USA, Sarah Mwambu, Ugandas nasjonalprofet, Marc Dupont, pastor og profet fra Canada og Pastor Surpresa


orge?

Sithole fra Mosambik. Rachel Hickson gav dette budskapet under stevnet på Hedmarktoppen i 2002: «Det er interessant å legge merke til at over hele verden kommer det i dag profetiske budskap om at Norge har en åndelig strategisk posisjon når det gjelder å nå Europa med evangeliet... Hele verden sier: Kom igjen Norge! Søk Herren og be, for nå er nådens tid kommet. Norge er strategisk viktig. Gud kaller Norge, med sin pionerånd, til å bringe Guds rike ut til hele Europa». I artikkelen «Bønn som fundament for all planlegging» sier Frank Henning Holm (2007): «Det er over 2000 menigheter i en av Kinas store provinser som avsetter èn time daglig for å be om vekkelse i Norge. En menighet i Gana i Afrika ble for 10 år siden minnet om å begynne å be om vekkelse i Norge. De har bedt siden». Holm fortsetter: «Hva forteller dette? Er det tilfeldigheter? Nei! Det forteller med all tydelighet at Norge som sto i vekkelse for 3 generasjoner siden og som sendte ut misjonærer til alle verdens kontinenter, nå skal velsignes med en ny berøring av Herren. Derfor vekker Den Hellige Ånd liv i forbedere mange steder i verden til å be for Norge. Dette maner oss bare til mer innsats på bønnefronten». Over flere år nå har det vært en bønnevekkelse i Norge, og fordi hans folk ber og søker overalt i nasjonen, har Herren begynt å åpenbare sitt hjerte, sin vei og sin vilje med dette landet. Reinhard Bonnke sa i Sarons Dal sommeren 2009: «Jeg tror en ildstorm vil feie gjennom Norge. En ildstorm av Den

Hellige Ånd. Jeg kjenner det samme for Tyskland og Amerika. Det er like før det bryter fram». «Hvis Jesus kan frelse 52 millioner afrikanere på noen få år, kan Han frelse Norge i løpet av en lørdag ettermiddag», proklamerte han (Kilde: Avisen Norge i Dag). Da Ulf Ekman talte på Hedmarkstoppen i 2007, ba han forsamlingen forvente en ny karismatisk vekkelse over Norden som vi aldri før har sett maken til med kjennetegn av spontanitet, en ny kjærlighet til Jesus, en ny tro på det overnaturlige, ny kraft i evangeliseringen, en ny bølge av lovsang og tilbedelse, og en ny kjærlighet til hverandre. Flere budskap finnes som understreker det samme og den røde tråden av samstermmighet i budskapene er: 1. Det kommer en stor innhøstning over Norge. 2. Norge kommer til å være en motor for å bringe vekkelse ut til landene omkring og i Europa. Tror vi dette, eller forakter vi det? Hva gjør dette med oss? Hva gjør vi med det? Den beste prøven på oppfyllelse av profetier om vekkelse, er om det virkelig skjer! Vi kan imidlertid ikke sitte og vente på vekkelse. Vekkelsen begynner med oss. Vi må be, arbeide og forvente at Herren griper inn i landet vårt. Disse profetiene er gitt oss til oppmuntring og inspirasjon til å leve i personlig vekkelse med våre liv. Bare da kan vi selv spre vekkelse rundt oss.

7


AKTUELT

En ny generasjon - uten kjennskap t: Øyvind Valvik oyvindv@filakrs.no

f: Frode Daland

Jeg ble rystet av en melding fra en kristen lærer som hadde tatt med seg bibelen i klassetimen. Rystet over å høre at det fantes elever i vårt kristne land, som aldri hadde sett en bibel. Langt mindre kjente innholdet. Resultatet av at kristendomsundervisningen nå er tatt ut av skolen begynner for alvor å feie inn over landet.

Bibelen gir oss dramatiske skildringer av hva dette førte til i tidligere tider. Etter at Josef var død i Egypt, vokste det opp et folk som ikke kjente Josef – ei heller hans Gud. Israel gikk dermed inn i et slaveri som strakk seg over flere hundre år. Om kong Joasj (2. Kong. 12:2) står det at han gjorde det som var rett i Herrens øyne så lenge

Montasje: Frode Daland


til bibelen? presten Jojada underviste ham. Senere i livet forlot han Herren, vendte seg til avguder og landet ble rammet av tragedier.

Kan stortingsvalget redde oss?

Valget er viktig. Vil et annet flertall på stortinget makte å snu utviklingen? Jeg tror dessverre ikke det. Vi må raskest mulig innse at det må andre strategier til. Vi er oppfordret til å be for våre myndigheter, men kan ikke forvente at de skal gjøre vår jobb. Politikere kan sette rammer for vårt arbeid, men kan aldri fylle innholdet. Menigheter har nok i lang tid vært for tilbakelent og sovet i timen.

Hva må til?

Trosopplæring må gjøres på minst to arenaer. I hjemmet og menigheten. De kristne hjemmene må bære hovedvekten av ansvaret for sine barn. Men altfor mange hjem er uten kristne foreldre og menigheten må derfor i langt større grad oppgradere innsatsen. Barn er åpne. De som først får tak i dem har store muligheter for å få dem for resten av livet. Er det idretten som skal få dem? Er det andre klubber og foreninger?

Oppgradering av barnearbeidet?

Jeg kjenner for tiden en stor byrde på dette området. For tiden har vi to 20% stillinger fordelt på Anita Tangstad og Jan Kjosavik. Sammen gjør de en fantastisk innsats, men som landets 3. største pinsemenighet burde vi prioritert dette høyere. Vi skal om noen år inn i et nybygg med

fantastiske muligheter. Samtidig har vi to barnehager i to viktige bydeler. Mulighetene for aktivitet for barn og junior er store. Vi har mye av verktøyet som skal til, men sliter med midler til å løfte barnearbeidet ytterligere opp. Heldigvis er det mange frivillige som yter stor innsats, men tidsklemma for mange barnefamilier tilsier at vi lever i en tid som gjør at det også må lønnet arbeid til.

midler fra for eksempel Cultiva eller andre.

Om få år....

Dagens avkristning går nå så fort at vi om kort tid kan oppleve en ny generasjon – uten kjennskap til bibelen. Det vil være en tragedie for vårt land som i over 1000 år har hatt kristendommen som sin viktigste grunnvoll. La oss sammen sørge for strømmen snur!

Nye kreative metoder.

Som kristne må vi i dagens teknologiske verden være kreative. Vi burde ligge foran i løypa. Et godt tilskudd til dette er en ny variant av «Barnas Beste». I min barndom var dette et blad vi fikk hver søndag på søndagskolen. Nå har Leif Ingvald Skaug i regi av «Korsets Seier» gikk ut en lydbok av bibelen, spesielt tilrettelagt for barn. Tilbakemeldinger fra dette er veldig gode (se www.barnasbeste.com for mer informasjon). Barn tilbringer ofte timer hver dag, enten foran TV´en eller med ulike TVspill. Det er dessverre langt mellom de spill som har et positivt innhold, for ikke å snakke om mangelen av spill som har et bibelsk innhold. Jeg har i mange år sett for meg at vi må oppfordre kristne ungdommer til å komme på banen med å lage spennende spill og TV-serier. Men hvem skal gjøre det? Hvem skal betale det og hvem kan legge til rette for å utvikle det? Jeg har ingen fasit-svar, men ser for meg at dersom vi er kreative i vår tanke er det mulig å hente ut store

FAKTA u Øyvind u Gift

Valvik (54)

med Bodil, 2 voksne barn

u Utgjør

sammen med Wiggo Skagestad pastorteamet i menigheten. Øyvind har et stort hjerte for byen og er også en aktiv medspiller i det felleskristne arbeidet i Kristiansand.

u Foretar

barnevelsignelser, dåp og sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser.

INFORMASJON u Aktuelt

er en artikkelserie skrevet av pastor Øyvind Valvik. Artiklene tar opp temaer som er aktuelle for menighetens virksomhet. Fokus er ofte satt på mennesker som er drivkraften og hensikten med Filadelfias arbeid i Kristiansand.

9


REPORTASJE

t: Margrethe Tveit margrethet@filakrs.no

f: Margrethe Tveit

HJEMME HOS... 8 Torhild og Terje Gustavsen FiladelfiaMagazinet har vært hjemme hos Torhild og Terje Gustavsen. De har har to gutter: Fillip på 19 år og Benjamin på 15 år. I tillegg har de fostersønnen Joar som er 20 år. Terje er vokst opp i pinsemenigheten i Oslo og har alltid vært kristen. Da han var 6 år gammel hørte han en tale om å komme bort fra Gud, det bestemte han seg for at aldri skulle skje! Og han har fått bønnesvar. Torhild forteller at hun er vokst opp i et kristent hjem, men at hun fikk en del ikkekristne venner i ungdomsårene. Men som 17åring bestemte hun seg for å være en kristen, og døpte seg. De vekslet blikk og hilste på hverandre da de var og spiste pizza etter en konsert i Filadelifa Oslo. Terje spilte i bandet, og det var her de traff hverandre første gang. Torhild falt pladask og var den som ringte til ham. Det er Torhilds versjon av deres første møte. Terje på sin side forteller om sin store hobby, nemmelig å kikke på fugler. Han og en kamerat var på Danskebåten, da de hadde fått noen gratisbilletter, og han skulle se på sjøfugl. Det var en overfart med mye festing og støy inne, og Terje gikk derfor ut på dekk. Der ute sto han og bad om en kone, og at han skulle møte en skikkelig jente. Der ute på dekk så han et bilde av Thorhild. Da de senere var ute og spiste pizza etter konserten sa det bare ”klikk” sier Terje, for der sto jenta han hadde sett på Danskebåten! Hun på sin side hadde bedt til Gud om å få en pianist i sin kommende ektemann, og Herren gav henne bønnesvar. De har nå vært lykkelig gift i 21 år. Musikk har alltid vært viktig i familien. De synger og spiller sammen og det har de gjort fra dag en. Benjamin har også musikkinteresse. Han lager og mikser musikk på data og spiller både gitar, bass og piano. For 5 ½ år siden flyttet de hit fra Rakkestad i Østfold. Der hadde Terje vært pastor i Betania i 2 år og pastor i pinse-

10

menigheten i Filadelfia Mysen. Før det hadde han vært ungdomspastor i Berøa og på Kampen i Oslo. En periode jobbet han på bibelskolen på Evangeliesenteret. Torhild jobbet på Evangeliesenteret med rehabilitering og saksbehandling. I 2003 flyttet de til Kristiansand. De hadde familie og hytte her og følte tilknytning til byen, men de hadde det også veldig bra der de var. De forteller at de ba mye i den forbindelse, og at Gud på en helt konkret måte ledet de hit om det var hans vilje. De skjønte ikke helt hvorfor de skulle til et sted hvor det var så mange kristne, og at det skulle være behov for dem her. Men de kjente seg kallet til byen, og Torhild forteller at de ba at dersom de skulle til Kristiansand, så måtte de i løpet av 5 minutter bli kontaktet av noen fra menigheten. Rett etter ringte Kjell Tegnander og spurte om Terje kunne komme og tale i ferien. Dette tok de som et klart tegn på at det var Gud vilje at de skulle flytte, for det var ikke vanlig at noen fra menigheten ringte. Med barn i skolen er det alltid litt vanskelig å bryte opp. Eldstegutten gikk nest siste året på barneskolen og de bad om at han måtte løses fra stedet å ha lyst til å flytte. En dag kom han og sa at han kunne tenke seg å flytte til Kristiansand. De brukte et år på prosessen, og han fikk begynne på ungdomsskolen på Flekkerøya, hvor de bosatte seg. De hadde hørt mye negativt om Flekkerøya, og var litt spente da de flyttet, men de har bare positivt å si om stedet og lokalbefolkningen. Torhild forteller om en tøff tid med store ryggproblemer da de var nyinnflyttet. Hun ble liggende over lang tid, og naboer kom med nybakt brød og frukt. Det varmet! De har opplevd stedet som hyggelig

og inkluderende, og det har overrasket positivt. De forteller at menigheten betyr mye. Det første året de bodde her var Terje pastor i Vanse. For familien ble det vanskelig, selv om det var en flott menighet. Men det var i Kristiansand de hørte hjemme. For guttene har det vært positivt å få være med på veksten i ungdomsarbeidet i menigheten, og de er takknemmelige for å se at barna har det bra i menigheten. Livet etter at de flyttet til Kristiansand har ikke bare vært lett. Det ble sykdom i familien, og de opplever at de kom på et tidspunkt da det virkelig var behov for dem og at det var en del av Guds ledelse. Torhilds svoger ble syk, og de fikk være tilstede og være nær på en helt annen måte enn om de hadde bodd på en annen kant av landet. Det ble en vanskelig og tung tid som varte i flere år med sykdom og dårlige prognoser. De forteller at de bad trosbønner, fortvilelsesbønner og alle salgs bønner i denne tiden, men at det ikke gikk som de hadde håpet og ønsket. Alle i familien opplevde dette vanskelig. Vi hadde mange spørsmål, og har det fortsatt, sier Torhild. Nå jobber hun på FOS. Der skulle hun bare ha noen frivillige nattevakter til å begynne med. Men da de skulle ha et prosjekt for ungdom, ble hun ansatt. Hun hadde ansvar for noen ungdommer som skulle ha tett oppfølging, og siden den gang har oppgavene blitt flere og ansvaret større. I dag er hun avdelingsleder for FOS Tordenskjoldsgate hvor det er 19 mennesker som er i tjeneste, og 9 beboere som får hjelp pr. dags dato. Hun forteller at det å jobbe med rusmisbrukere har vært et kall hun har hatt fra hun var 17 år. Da gikk hun i Oslos gater og pratet med rusmisbrukere, og har alltid hatt et hjerte for de som er svake. I barndomshjemmet var det også vanlig at de tok imot rusmissbrukere som gjerne overnattet og fikk hjelp på annet vis. Dette har nok formet henne og gitt henne en kjærlighet til mennesker som sliter med rus, tror hun.


Rusmisbrukere er ikke en ensartet gruppe. Det synes hun det er viktig å få formidlet. Det er mennesker fra ulike bakgrunner. Det kan være høyt utdannede mennesker, og det er mennesker fra svake grupper i samfunnet. Utfordringen er å få de inn i menigheten. For uten at de får venner uten rus er det ikke lett å komme tilbake til et liv uten rus. Det å jobbe med rusmisbrukere gir mye glede, det er godt å få jobbe med det som ligger en på hjertet. Men det er også en krevende jobb med mange skuffelser. Man hører oftest om solskinnshistoriene. Det er jo de menigheten ser på plattformen. Men vi som står i dette arbeidet i det daglige må takle mange triste dager også, forteller hun. Det å se at de menneskene vi er blitt glad i tar dumme valg, gjør vondt. Når vi vet at det de velger ikke er bra for dem, er det lite vi kan gjøre. Vi kan gi råd og veiledning og vi kan be for dem. Men livene deres må de leve selv, og det kan være tøft å se at noen velger feil. Vi må takle de følelsene det skaper i oss, sier hun, og det kan av og til være smertefullt og skape frustrasjon. Samtidig som gleden er stor når det går bra. Terje er med i Misjonsrådet og i Sang- og Musikkrådet foruten å være varamedlem i styret til Evangeliesenteret. Det er spennende, synes han. Misjon er han opptatt av, og han har vært engasjert i et arbeid blant annet i Latvia. Det begynte i 1991, da gikk de i Kristi menighet i Oslo. De så at det begynte å åpne seg i Øst. Terje forteller at han fikk sånn nød for Sovjet, og at han bad om en inngang i landet. I januar 1992 dro han og en kamerat til Latvia med mat og bibler. De ble ledet til en menighet og opplevde at alt la seg perfekt til rette hele vegen. Hjemme i Oslo ble det mange som engasjerte seg da de kom hjem og fortalte hva de hadde fått være med på. Allerede i påsken dro det flere over på besøk og i august samme år utvidet de med hjelpesendinger. De hadde åpne dører til blant annet politistasjonen, fengselet, skoler, barnehjem osv. Kristi Menighet har fortsatt dette arbeidet og har drevet med hjelpesendinger

til Latvia i over 17 år. De forteller at barna har vært med, etter hvert også barnas venner. Det har vært med ungdommer som har blitt frelst på turene, og de har stor tro på at det å komme ut gir frimodighet. Mennesker blomstrer og kommer i tjeneste helt naturlig på en slik misjonstur, mener de. Terje er vokst opp med tradisjonelt misjonsarbeid, og setter stor pris på det. Men han brenner også for å sende ut team som kommer hjem og inspirerer nye til å reise ut. Både det tradisjonelle misjonsarbeidet og teamarbeidet burde vokse, mener han. Og sier ja takk til begge deler! Det ligger også på hans hjerte at misjonsarbeid - og turer ikke bare er for ungdom. Vi har det så godt i Norge, vi burde bruke noe av det vi har til misjon uansett alder. Det er viktig å gi, men også å delta. Han mener at alle i menigheten burde en eller annen gang være med p på misjonstur. Det vil man vokse på! Terje forteller at det er viktig for dem å være inkluderende og ha et åpent hjem. Han har vært pastor i mange år, men har nå en annen jobb. Kallet er ikke å ha en tittel, sier han, men å være en kristen

og bry seg der en er. Det er mange som trenger at noen bryr seg. For Torhilds del er kallet å fostre mennesker til å ta rette valg, enten det gjelder rusmissbrukere eller mennesker uten rusproblemer. De viktigste for alle er å bli kjent med Jesus og vokse med ham, uansett bakgrunn. Begge brenner de for at kristne skal finne hvilen i troen. Mange kristne strever og synes ikke de er bra nok. Men Jesus har gjort noe som er ferdig, og som man kan ta imot! De ønsker å se mennesker frelst, vise Jesu sinnelag og bry seg. Terje forteller at etter mange år i menighet, har han lært hva utbrenthet er. Vi skal bety noe for andre, men man må heller ikke glemme seg selv midt opp i det hele!

INFORMASJON

u Dette

er en del av en artikkelserie hvor Margrethe Tveit besøker sentrale personer i menigheten. I første omgang har det vært eldsteråd, pastorparene og deler av staben som har fått besøk, men nå står også andre for tur...

11


REPORTASJE

Folkemøte i Fi

t: Øyvind Valvik oyvindv@filakrs.no

En nesten fullsatt sal og mange radiolyttere var spent på hva verdidebatten i Filadelfia kunne avklare. Alle partier stilte med sine 1. kandidater i Vest-Agder, bortsett fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet som stilte med henholdsvis 4. og 3. kandidatene. Ble forsamlingen klokere? Pastor Wiggo Skagestad og Margrethe Tveit prøvde i alle fall å presse kandidatene til svar. Ikke alle hadde lest partiprogrammet godt nok og flere var fristet til å gi personlige tilleggsmeninger. Debatten avklarte imidlertid etter min mening flere ting. De borgelige partiene var kanskje mer samstemt på flere verdispørsmål enn ventet. Dog så må det sies at sjansen for en omkamp om ekteskapsloven synes liten. Det kanskje mest overraskende for meg var at Høyres Peter Gittmark stemte for loven. Dersom Høyre er så samstemt i dette er det lite FRP og KRF kan gjøre. I spørsmålet om aktiv dødshjelp var det en massiv protest

f: Frode Daland

fra de øvrige partier om FRP’s holdning. Noe mer avklarende og beroligende var det at Tor Utsogn og flere andre kandidater i FRP personlig var imot forslaget. Underlig nok var argumentasjonen om såkalt «livshjelp» en annen når det kom til abort. Dagrun

Eriksen påpekte at de partier som var mot dødshjelp også burde verne om det ufødte liv. I den generelle debatten om kristne verdier hadde Alf Holmelid fra SV et godt poeng når han påpekte at ver-

For eller mot skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner?

TJA

FOR

For eller mot privat eldreomsorg?

MOT

FOR

For eller mot friskoler?

FOR

FOR

For eller mot kristen formålsparagraf i barnehage/skole?

FOR

FOR

For eller mot handel med Israel?

FOR

FOR

For eller mot å utvidelse av abortgrensen?

MOT

MOT

For eller mot tidlig fostersjekk av gravide til uke 12?

FOR

MOT

For eller mot kontantstøtte i den nåværende form?

MOT

FOR

For eller mot å opprettholde statsstøtte til bistand gjennom kristne organsisasjoner?

FOR

FOR

12


iladelfia

aktørene kunne bety i barnehager, skoler, i synet på eldre, rus og asylpolitikk. Argumentasjonen fra deres side ble haltende når dette kan fungere godt – eller bedre i barnehagene, men ikke på de øvrige områder. Vidar Kleppe fra Demokratene livet opp debatten med sine klare og velformede argumenter og spørsmål til de øvrige debattantene. Mange av hans standspunkter appellerer til kristenfolket, men det er mikroskopiske sjanser for at hans meninger skal bli hørt i Stortinget. En annen interessant avklaring for meg var at Senterpartiets representant i verdispørsmål var vel så enig med de borgelige som de rødgrønne. Kanskje blir partiet en joker i de fremtidige regjeringsforhandlinger?

didebatten også burde dreie seg om kristen forretningsmoral. Kanskje har dette vært et forsømt område på bekostning av fokus på etiske og moralske normer. De rødgrønne partiene ble ellers presset hardt av programlederne i synet på hva de private

Debatten ble avsluttet med krav til kandidatene om kun å svare «for» eller «mot» på spørsmål som er gjengitt nedenfor. Få eller ingen kandidater klarte å begrense seg. Etter min mening slet de rødgrønne partiene her flere ganger med å avklare hva som egentlig stod i programmet. Også de borgelig lot seg friste til flere personlige tilleggskommentarer. Alt i alt en nyttig debatt som nesten var kjemisk fri for å hakke på hverandres partiprogram.

VALG 2009 INFORMASJON

u Søndag

6. september ble det avholdt politisk Folkemøte i Filadelfia i forbin delse med Stortingsvalget 2009. u De

fleste partier stilte med sine førstekandidater i Vest-Agder. u Møteledere

var Margrethe Tveit og Wiggo Skagestad. FAKTA u Følgende

representanter og partier

deltok: u Eirik

Dåstøl Langeland (Ap)

u Vidar u Tor

Kleppe (DEM)

Sigbjørn Utsogn (Frp)

u Peter

Gittmark (H)

u Dagrun

Eriksen (Krf)

u Sigmund u Alf

Oksefjell (Sp)

Holmelid (SV)

u Anne

Margrethe Larsen (V)

FOR

FOR

FOR

FOR

TJA

FOR

FOR

FOR

FOR

MOT

MOT

FOR

FOR

FOR

FOR

FOR

FOR

FOR

FOR

FOR

FOR

FOR

FOR

FOR

FOR

FOR

FOR

FOR

MOT

FOR

MOT

MOT

MOT

MOT

FOR

MOT

FOR

MOT

MOT

MOT

TJA

MOT

FOR

FOR

FOR

MOT

MOT

FOR

FOR

FOR

FOR

FOR

FOR

FOR

Grafikk: Frode Daland/Filadelfia Media

13


BARNEARBEIDET En ny høst, et nytt semester, nye muligheter som ligger foran, og det er opp til oss hvordan vi griper de an... Velkommen tilbake til de aktivitetene vi har, og som dere er en del av. Nå er de fleste aktivitetene i gang, og det er fantastisk når det «kreler» i gangene igjen.

t: Anita Tangstad anita@filakrs.no

f: Anita Tangstad

På smilehullet var det veldig mange barn, og veldig mange voksne. En god stemning blant både store og små. Her kan dere som foreldre levere barnet deres til de voksne som har ansvar, slik at dere kan få med dere resten av møtet. Promiseland søndagskole startet opp igjen med natursti i Tresse. Her var ungene delt inn i grupper sammen med en voksen, og de utførte forskjel-

lige aktiviteter. Vi har forskjellig tema som vi skal gjennom iløpet av høsten. Og vi håper at ungene skal få lære Gud bedre og kjenne. Vi minner om familiemøtet 20. september. Det blir appell ved Hilde L. Andresen, sang av Tweens og Splash. Husk også å sette av tid til Barnas aktivitetsfestival 14. og 15. november.

Mandag 17. august startet Splash og Kompis opp igjen. Det var et yrende liv med 30 barn som storkoste seg. Først sang vi sammen, så gikk vi for å lage en flott formingsaktivitet. Det var en glad og livlig gjeng som avsluttet det hele med kveldsmat sammen. Søndag 23. august var Junior, Smilehullet og Søndagskolen også samlet for første gang etter sommeren. Junior er som vanlig i hjørnebygget. Vi var en god gjeng som først hadde samling, og så koste oss med forskjellige aktiviteter og nystekte vafler. FAKTA u Anita u Gift

Tangstad (36)

med Stig, 3 barn

u Barnearbeider

i Filadelfia siden

august 2006.

INFORMASJON u Målgruppen

for barnearbeidet strekker seg fra 0 til 13 år. u Den 3. søndagen hver måned er det familiemøte kl. 11.00.De andre søndagene er det Promiseland søndagsskole og Junior. u Driver i tillegg korene Splash og Tweens.

14

Så er det på ´an igjen


UNGDOMSARBEIDET

t: Michel Rivas michel@filakrs.no

f: Henriette Wulff

Endelig i gang igjen

Etter et langt avbrekk fra ungdomsmøtene i sommer er vi endelig i gang igjen. Denne høsten er det mye som skjer, og vi håper det er mange som ønsker å engasjere seg. Husk alltid det, at menigheten er et sted der Gud ønsker å bruke deg. Herren har utrustet deg med ulike talenter, evner og nådegaver som han ønsker skal bli en velsignelse for menigheten, så spørsmålet er om du er klar for en innholdsrik høst der du er med å gi av FAKTA det Herren har gitt deg – for menigheten trenger deg. u Michel Rivas (37)

Ungdomsarbeidet tilhører Herren Jeg synes det er veldig godt å trygt å vite at det er Herren som er «hovedleder» for ungdomsarbeidet her i menigheten. Det betyr at det er han som har planlagt og planlegger alt som skal skje her. Herren har et mål for ungdommene som han ønsker å nå, og det er ikke småtteri det han har for oss Herren bruker oss frelste til å fullføre det oppdraget han har satt i gang, nemlig å nå denne verden med evangeliet. I tillegg til dette ønsker han at menigheten skal komme nærmere han for å se enda mer av hvem han er og hva han har for oss. Og her kommer du og jeg inn bildet.

Bruk nådegaven Gud har gitt deg Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde 1. Peter 4:10. Du er verdifull for menigheten og det arbeidet som ligger framfor oss. Det Gud har utrustet deg med trenger menigheten for å fungere best mulig. Når vi nå går inn i en tid der det er mye som skjer trenger vi nettopp deg. Søk Herren og finn ut av hva han har for nettopp deg. Herren vil vise deg vei, og når du begynner å gå på den veien vil du oppleve et velsignet liv der du i tillegg blir en velsignelse for menigheten og de rundt deg. Vær derfor beredt for en innholdsrik høst der du er med som Guds medarbeider.

u Gift

med Helene, 2 barn sammen

u Ungdomsarbeider

og programleder

i Radio Filadelfia u Leder

av tentro

INFORMASJON u Ungdomsarbeidet

i menigheten har en målgruppe på 14-20 år. u Det

er ungdomsmøter hver fredag kl. 20.00. u I tillegg

til selve møtene er det også cellegrupper, kafédrift, turer, team- arbeid, tentro m.m. i regi av ungdomsarbeidet.

15


MISJONSSIDENE

t: Tor Arild Svanes tor_arild_svanes@yahoo.no

f: Tor Arild Svanes

Tanker om fremtidsvisjoner for Kyz Uansett hvor en er, eller hva en driver med, er det viktig å ha mål og visjoner i forhold til fremtiden. Jeg har ikke helt oversikten over hvor lenge vi blir i Tuva, men vi har ingen foreløpige planer om å flytte herfra. I går fikk jeg en telefon fra en kristen leder fra en annen by. Han spurte hvor lenge jeg ble i Kyzyl, siden han trengte å komme hit for å snakke med meg. Jeg forstod selvsagt at han mente i nærmeste fremtid, men jeg svarte som en slags spøk at jeg planla å bli her i alle fall i 50 år. Etter å ha lagt på røret forstod jeg at svaret mitt kanskje kunne være profetisk. På 50 år kan en i alle fall rekke å gjøre en hel del. Det kan godt være at Herren har FAKTA andre planer for oss, eller i alle fall at u Tor Arild Svanes (37) Han planlegger å komme tilbake før u den tid, men når en har som perspekGift med Anja, 1 barn tiv at en ønsker å utføre sitt livsverk u Misjonær i Russland siden 2005 på stedet en nå bor, slipper en å tenke u Nå pastor i en menighet i Kyzyl, i at det en gjør nå er midlertidig, og at republikken Tuva rett nord for senere en gang skal en gjøre noe som Mongolia er mye større og viktigere. u Arbeidet

mye i Russland på 90-tallet

INFORMASJON u Filadelfia,

Kristiansand har i mange år vært sterkt engasjert i misjon i utlandet. Hovedfokus har i en årrekke vært Sør-Amerika, men vi har i tillegg de senere år engasjert oss mer i Europa. Vi har nå misjonærer i Peru, Chile, Østerrike, Argentina, Tyskland, Russland, Belgia og Sveits.

16

leter vi allerede etter ny tomt til neste menighetslokale, selv om vi enda ikke er ferdig med nybygget, og det sannsynligvis vil, når bygge er ferdig, ta en stund før vi klarer å fylle salen et par ganger i løpet av en søndag. Vår menighet driver nå også menig-

Jeg spurte i menigheten om de hadde tro for at vi kunne bli 10 000 medlemmer i menigheten (vi er i dag rundt 100 på søndagsgudstjenesten). Jeg fikk svaret «amen» som seg hør og bør i våre sammenhenger, men tror en virkelig at det er mulig? Vi bygger i dag en møtesal som kommer til å romme over 300 mennesker, og det er ikke så galt i forhold til dagens som rommer 80, men i forhold til 10 000 er det jo likevel et godt stykke igjen. Det er likevel 10 000 jeg ønsker å se i menigheten i fremtiden. Jeg vil bli glad for 150, som jeg har satt som mål til slutten av året, men vi kan ikke stoppe med det. Derfor

PYNTET TIL BRYLLUP. Innvendig


zyl og Tuva

hetsarbeid på 10 andre steder, og til sammen har vi ca like mange mennesker på disse stedene som i hovedmenigheten. I dag vil det si at gruppene er ganske små, men hvis disse gruppene også i fremtiden vil ha like mange medlemmer som i hovedmenigheten, kan de faktisk bli ganske store etter hvert. Jeg ønsker å være glad for det som er, glede meg over små fremganger, men aldri være fornøyd, slik at jeg stopper opp. Jeg er viss på at hvis jeg, eller en hvem som helst annen ( det vil si også deg) klarer å i enda større grad nærme oss Guds vilje med våre liv, er det ingen grenser for hva Gud kan gjøre gjennom oss. Jeg ønsker å se et samfunn som forandrer seg til noe bedre, og tror egentlig ikke det vil skje før mennesker i store mengder tar imot Jesus. Da er 10 000 i byen jeg bor i, med 120 000 mennesker, for lite, men hvis andre menigheter kunne oppnå det samme, er vi på vei mot det Herren vil, Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

i den nye salen i lokalet. For anledningen pyntet til bryllup.

t: Lasse Rosten lasse@filakrs.no

f: Frode Daland

Nytt menighetssenter i La Merced

OVERREKKELSE. F.v. Liv Haug, Martin og Astrid Mosvold i Filadelfia 21. mai 2009.

I mange år har Liv Haug drømt om et menighetssenter i provinshovedstaden La Merced. Våren 2008 kom et hus for salg som kunne passe til formålet... På et hjemmebesøk i Filadelfia Kristiansand i mai 2008 samlet menigheten spontant inn et offer som dekket kjøpet av tomten og råbygget som stod der. Tomten var sikret, men hva med penger til bygging? Nesten samtidig tok Martin Mosvold kontakt, og ønsket se på arbeidet i Peru... Og på avskjedsgudstjenesten 21. mai i år, før Liv skulle reise tilbake til Peru, overrakte Astrid og Martin Mosvold en sjekk på 25.000 USD til formålet. Etter at Liv reiste ut har Mosvold jobbet videre med saken, og i sommer gav Einar Rasmussen 75.000 USD til arbeidet. Vi er enormt takknemlige til de som har vært med og gjort byggingen mulig. Og til de i menigheten

som sikret kjøpet av selve tomten. Nå vil Liv´s drøm gjennom mange år gå i oppfyllelse; Ikke bare mange mindre menigheter i hele provinsen, men et skikkelig menighetssenter i La Merced er nå i ferd med å bli en realitet. Rivingen av det gamle bygget er begynt, og det tegnes på et nytt moderne menighetssenter for hele regionen. Dette vil være til stor hjelp og velsignelse for folket i denne delen av Peru! Ønsker du å gi en gav til innredning av bygget kan du gi på konto 3060.05.02901, husk å merke gaven med: «Menighetssenter La Merced».

17


RADIO FILADELFIA

t: Margrethe Tveit margrethet@filakrs.no

f: Arkiv

Kast ditt brød på vannet! Vi har over lang tid kjent på et ønske og en lyst til å nå ut videre enn hva vi gjør over eter i Kristiansand. Og for flere år siden gikk vi i gang med webradio. Plutselig var verden åpen, og vi kunne nå mennesker over hele vårt land, og til hvilket som helst annet sted i verden der det er internettilgang. Vår webradio får stadig flere lyttere, og vi opplever blant annet at vi har innringere på konkurransen i «En time fra taket» fra helt andre kanter av landet. Det er oppmuntrende! Menighetens nettsider har doblet besøkstallet på noen få måneder. Nå viser statistikken at det er over 8000 mennesker som besøker våre nettsider hver måned. Det er en meget stor FAKTA u Margrethe

Sunnarvik Tveit (38)

u

Gift med Terje, 2 barn

u

Avdelingsleder i Radio Filadelfia

Utdannet som journalist ved Gimlekollen Mediesenter og Høgskolen i Agder. u

INFORMASJON u Radio

Filadelfia sender daglig over lokalradionettet på FM 101,20 mhz. u Sender i tillegg over webradio u Sender direkte fra studio flere timer i uken. I tillegg lages det magasin programmer og møteoverføringer. u Jobber med større satsing på interak tive medier som internett og podcasts.

18

forsamling som besøker vårt «rom» på nett! Og i løpet av en dag lastes det ned fra 50-100 taler/radioprogram fra vår nettside. Det at flere besøker menigheten på nett har en klar sammenheng med at vi har begynt å legge ut alle taler og radioprogrammer på iTunes, som er et av verdens største samlingssted for lyd og video, og som folk kan nå med PC, Mac og mobil blant annet. Slik er www.filadelfiakristiansand.no gjort mer kjent . Taler, radioprogrammer og serier blir lastet ned, og det menigheten legger ut blir godt besøkt. Under kategorien religiøst innhold, ligger vi høyt oppe på topp 100 listen. Selv de eldste talene vi har lagt ut fra 2004 blir lastet ned. Det er flott å se at det vi for lenge siden har sådd ut i egen menighet og på radio her i Kristiansand kan være med på å velsigne mennesker i lang tid framover. Vi opplever også at en del lokalradiostasjoner henvender seg til oss for å få flere programmer. For en tid tilbake tilbød vi noen serier for salg, og nå begynner behovet å melde seg flere

Kast ditt brød på vannet, lenge etter kan du finne det igjen. Del det du har, med sju eller åtte, for du vet ikke hvilke ulykker som kan hende på jorden. Når skyene blir fulle av regn, øser de det ut over jorden. Faller et tre, mot sør eller nord, blir det liggende der det falt. Den som akter på vinden, får ikke så, den som kikker på skyene, får ikke høste. Likeså lite som du vet i hvilken retning vinden blåser, eller hvordan knoklene dannes hos fosteret i mors liv, likeså lite kan du vite hvordan Gud som skaper alt, gjør sitt verk. Så din sæd om morgenen, og la ikke hånden hvile mot kveld. Du vet jo ikke hva som vil lykkes, enten det ene eller det andre, eller om begge deler er like gode. (Forkynneren 11:1-6)

steder for nye produksjoner. Det er et stort behov for kristne programmer, og vi ønsker å være såmann i Guds rike og hjelpe på dette området utenfor vårt eget nedslagsfelt. Det vi produserer oppe «på taket» av Filadelfia sine lokale i Dronningensgate ønsker vi å dele ut. Hva som lykkes eller ei, hva som slår rot der det blir sådd, det vet vi ikke, men vi gjør som bibelen ber oss om, kaster vårt brød på vannet.


SOLKOLLEN BHG.

t: Heidi Natvig heidi.natvig@solkollen.no

f: Solkollen Barnehage

Intrykk fra Solkollen

1) Hvorfor valgte du å søke jobb i Solkollen? 2) Nevn tre trivselsfaktorer i Solkollen 3) Hva er din hjertesak, hva brenner du for?

FAKTA u Heidi

Øksendal Natvig (37)

u

Gift med Leif-Otto, 4 barn

u

Jobber som utvikler i Solkollen bhg.

INFORMASJON u Barnehager

på Hellemyr og Søm

u Har

tilsammen plass til 230 barn fordelt på 11 avdelinger u 50

ansatte medarbeidere

u Barnehagene

er heleid av Filadelfia,

Kristiansand

Sitat fra barn på Solkollen: Erle: Hei, Synnøve! Erle: Synnøve er min kaviar (kamerat). Voksen: Å, er hun din venn? Erle: Ja, Synnøve er min venn. På vei til barnehagen sier mammaen til Maria: Jeg er så glad i deg, Maria. Maria: Så flink du er, mamma, til å si sånn. Mattias fikk sitte bakpå en tråsykkel: Tusen taxi! Vi kjørte forbi Oddernes kirke/ kirkegård. Da hører vi fra et sete bak i bussen: Det er her man dør og gifter seg og sånt.

Thomas Natvig (19) Ansatt på Solkollen - avdeling Smilehullet 1) - Veldig gunstig arbeidstid, der jeg slipper å jobbe kvelder og helger. - Fikk anbefaling av min nåværende kollega og gode venn, Marius Wigardt, at Solkollen var en fin plass å jobbe. Han trakk spesielt frem det gode arbeidsmiljøet. - Virket mye mer interessant enn å jobbe i butikk, noe det også er! Man vokser som menneske, det er masse utfordringer (noe jeg liker) og man får med seg nyttig erfaring ved det å jobbe med barn. 2) - Veldig godt arbeidsmiljø (tross for skjellige aldersgrupper). - Solkollen bygger på kristne verdier, noe jeg personlig synes er topp. - Gratis kaffe!!! 3) - Jeg «brenner» for å fortelle mennes ker om Jesus, så de kan bli frelst.

Solveig Fjalsett (25) Ansatt på Solkollen, Søm - avdeling Armkroken 1) - Jeg hadde hørt så mye bra om arbeidsmiljøet på Solkollen, og av flere hørt hvor bra det er å jobbe i barnehage. Det var faktisk den eneste jobben jeg søkte på, og jeg ble veldig glad når jeg fikk den! 2) Hyggelige, inkluderende kollegaer Fantastiske barn. Godteri på pauserommet (inni mellom) 3) Jeg elsker drama! Å fortelle en historie og dramatisere litt samtidig er veldig gøy! Drama kan brukes i så mange sammenhenger og kan være veldig effektfullt.

19


OMSORGSARBEIDET

t: Torhild Vige Gustavsen torhild@filakrs.no

f: Arkiv

Hva tenker du?

t: Lasse Rosten lasse@filakrs.no

Personalnytt:

Anita Tangstad Anita har siden Marianne Surland-Hansen sluttet i fjor, hatt et vikariat på 20% som barnearbeider, i tillegg til sin faste 20% stilling. 1. oktober avsluttes vikariatet og hun fortsetter i sin 20% faste stilling. Jan Kjosavik 1. oktober ansettes Jan Kjosavik som barne- og familiearbeider i en 20% stilling. Han vil jobbe sammen med Anita Tangstad og Barnerådet for å utvikle hele barnearbeidet. En del av satsningen fremover vil ha økt fokus på hele familien. Vi tror på økt familiefokus! Richard Farstad 11. august startet Richard opp som sangog musikkleder i menigheten, foreløpig i et engasjement i en 50% stilling. Han vil jobbe sammen med Sang- og Musikkrådet for å styrke og utvikle menighetens sang og musikk liv. Vi gleder oss over å ha fått dette på plass!

Hva tenker du når jeg sier ordet narkoman? Tenker du på han som sitter i parken med nåla i armen? Eller han som stjal bilen til naboen din? Det gjør jeg også, men jeg tenker på så mye, mye mer... Jeg tenker på han som kom inn veltrent og flott, men med frykt i blikket og som gradvis fikk tillit til mennesker igjen... Jeg tenker på han som sa han aldri skulle jobbe, men som nå er i full jobb og som tar utdannelse på si...

FAKTA u Torhild u Gift

Irene Vige Gustavsen (41)

med Terje, 3 barn

u Jobber som leder ved Filadelfia Omsorgssenter, avdeling Tordenskjoldsgate

Takk Jesus for hva du gjør! Du finner frem perlene i mørket! Takk for disse flotte menneskene!

20

June og Harald Albertsen 1. august startet June og Harald opp på Landeskogen. June i deltidsstilling som miljøarbeider og Harald i full stilling som avdelingsleder. Begge i et vikariat for Cyril og Mirtha Pedersen som er sykemeldt. June og Harald har erfaring fra lignende arbeid tidligere. Velkomne til Filadelfia! Kristin Oseberg Andersen Kristin har jobbet som miljøarbeider i 50% stilling ved FOS Tordenskjoldsgate. Fra 22. august har hun fått innvilget ett års permisjon for å studere videre. Vi takker for stor innsats så langt og ønsker lykke til med studiene!

Jeg tenker på hun som kom inn mager og mørk i blikket, og som nå har livsgnist og pågangsmot... Jeg tenker på han som ikke turde møte blikket mitt, og som nå her en dag sa han var glad i meg og ga meg en klem...

Nicolay Andersen Nicolay har i samarbeid med NAV hatt arbeidstrening to dager i uka og hjulpet ungdomsarbeidet med å publisere på internett og andre grafiske ting. Nå utvider Nicolay sitt engasjement, og vil være en dag på Radio Filadelfia, samt en dag på Solkollen Barnehage Hellemyr, i tillegg til ungdomsarbeidet.

INFORMASJON

u Filadelfia

Omsorgssenter (FOS) ble startet i 1997 som et resultat av menneskers ønske om å kunne stille opp for andre som har det vanskelig. u Arbeidet drives i dag av en stab på 8 ansatte og et tyvetalls frivillige.

Generelt: Både årets budsjettvedtak og de nye stillinger som vi nå satser på, betinger en økning i givertjenesten. Vi er overbevist om at de som nå er ansatt/ engasjert er avgjørende for utviklingen. Men satsningen betinger økt engasjement i hele menigheten, både på å stille opp som medhjelpere i arbeidet, og på økt tiende og givertjeneste.


REPORTASJE

t: Lasse Rosten lasse@filakrs.no

f: Frode Daland

I alle år har folk blitt ønsket velkommen i døra når de kommer på møte i Filadelfia. Det syns vi er en god tradisjon. Hva er viktigere enn å kjenne seg velkommen til Menigheten? Jesus evner å se mennesker. Han lar de kjenne seg betydningsfulle, ønsket og velkomne. Han er vårt forbilde. Og HAN LEVER fortsatt - gjennom oss!

Vertskapstjenesten Derfor ønsker vi å videreutvikle en god vertskapsfunksjon i menigheten. Noen praktiske oppgaver som vakthold og innsamling av gavene skal gjøres. Men først og fremst vil vi at alle skal kjenne seg velkomne. I løpet av vinteren ønsker vi å utvikle møteverttjenesten til enda mer å være en velkomst og introduksjon til menigheten, ikke bare velkomment til møte. Nye som kommer skal få muligheten til å se noe av arbeidet, koblet på tjenester og fellesskaps grupper. Vi ønsker også å koble dette sterkere til kafeen og en utvidet veileder tjenesten. Folk som trenger menighetsfellesskapet skal finne oss! Ser du mulighetene? Kan du tenke deg å være med i en turnus i dette arbeidet? Jo flere vi er, jo lettere er det! Vi møtes 22. september i Filadelfia til en informasjons- og inspirasjon samling. Ta kontakt med menighetskontoret om du er interessert. Vi vil bygge et varmt og godt menighetsfellesskap!

Hvem er Tove og Bjørn Gordon? Tove; Mor til to voksne jenter og mormor til 3 snart 4. Jobbet med rehabilitering i mange år. Vært medlem i Filadelfia siden 1970. Bjørn; Lykkelig gift med Tove, og nyter rollen som far og morfar. Jobber som bestyrer på tankanlegget på Kroodden. Vært medlem siden 1966.

i gang. De ser frem til å treffe alle den 22. september, høre hva de som har jobbet med dette i mange år tenker, og sammen være med og utvikle arbeidet. Be for de som stiller seg til tjeneste!

Hvorfor sa dere ja til denne tjenesten? Tove; Da kan jeg stå, sier hun med glimt i øyet, og tenker på sin vonde rygg som gjør det vanskelig å sitte ned for lenge. Vi er jo ikke kommet skikkelig i gang enda, men det virker som en hyggelig tjeneste. Viktig at folk kjenner seg velkomne. Og det er godt å være en aktiv del av fellesskapet. Bjørn; Hadde lyst til å involvere meg i menigheten. Være med og fylle en oppgave hvor det var et behov. Jeg hadde lyst til å være møtevert, men greit nok å forsøke å ta et ansvar også når vi fikk den utfordringen.

u Gift

Bjørn og Tove gleder seg til å komme

FAKTA u Lasse

Rosten (44)

med Inger Ann, 2 barn

u Administrativ

leder i Filadelfia

u Utgjør

sammen med Wiggo Skagestad og Øyvind Valvik Lederteamet i menigheten.

INFORMASJON

u Vertskapstjenesten

og møtevertene er for mange besøkende det første møtet med menigheten.

21


MENIGHETSSIDENE 8 Informasjon og jubilanter JUBILANTER (4. kvartal 2009)

NYE MEDLEMMER (24.05.2009-20.08.2009) 24.05.2009 21.06.2009 21.06.2009 14.08.2009 18.08.2009 18.08.2009 20.08.2009

Maia Inbar (18) Karoline Backe (18) Tove Christine Welle Haugland (19) Norman Daland (91) Greta Myhre (50) Markus Oma (26) Erik Peder Johannesen (51)

5 år

09.10.2004 03.11.2004 05.11.2004 08.11.2004 09.11.2004 18.11.2004

Hanne Kolbjørnsrud Simonsen Jennie Naley Øksendal Jonah Hovstad Jortveit Ester Valvik Sannarnes Ida Kristine Aateigen Trysnes Noah Falkum

10 år

02.10.1999 21.10.1999

Sofie Nilsen Aateigen Tobias Surland-Hansen

18 år

01.12.1991 12.12.1991 20.12.1991

Henriette Wulff Christer Valvik Jan Lewi Skeie

21.10.1984 23.10.1984 24.10.1984 08.11.1984 11.12.1984 17.12.1984 27.12.1984

Linda Kile Stine Egelid Neth Prum Long Elin Tønnessen Alexander Andersen Henriette Torjussen Skraastad Helene Rivas

50 år

05.10.1959 25.10.1959

Aud Urdal Jorunn Håland

60 år

13.10.1949 23.10.1949

Joan Ladefoged Oddvar Isachsen

70 år

12.10.1939 23.10.1939 11.11.1939 21.12.1939

Brit Olimstad Kåre Edvin Tangstad Per Hessen Henny Hansen

80 år

12.11.1929

Harald Haraldsson

85 år

11.11.1924

Thorbjørg Voreland

86 år

10.11.1923

Margrethe Hansen

87 år

21.11.1922

Tordis Klara Tønnessen

88 år

01.12.1921

Tonny Aas

89 år

30.12.1920

Marie Hogstad

90 år

05.12.1919

Arthur Kjellevand

91 år

24.10.1918

Anne Treldal

92 år

13.11.1917 28.11.1917

Norman Daland Mary Rigmor Grøsle

94 år

07.12.1915

Mads Anton Gjerustad

97 år

ADRESSEFORANDRING

09.10.1912

Dagny Edith Hansen

Husk å sende eller gi beskjed om adresseendringer til menigheten hvis du flytter eller får ny adresse: Telefon: 38 02 34 00 E-post: post@filakrs.no

25 år

MEDLEMSSTATUS (pr. 07.09.2009)

Medlemmer Tilhørige Totalt

1005 Døpte medlemmer 455 Barn av medlemmer og ikke døpte 1460 Støtteberettigede medlemmer

FÅTT VALGKORT FRA DNK? Er du dobbeltregistrert mot DNK eller annet trossamfunn? Vi har nå laget en løsning hvor du via menighetens nettside selv kan sjekke i hvilke kirker/trossamfunn du er registrert. For å gjøre dette går du som sagt inn på menighetens side www.filadelfiakristiansand.no og velger «Medlemskap» under menyvalget «Menigheten». Under avsnittet som omhandler utmeldingsattest finner du fremgangsmåten for å sjekke medlemsskap i trossamfunn.... Enkelt!

HOVEDPROGRAM MØTER

onsdag kl. 18.30 Bønn kl. 19.30 Bønn og lovsang fredag kl. 07.00 Bønn og frokost kl. 19.15 Bønn kl. 20.00 Ungdomsmøte søndag kl.11.00 Gudstjeneste kl.18.00 Bønn kl.19.00 Kveldsmøte

Se annonser i Fædrelandsvennen, Korsets Seier, eller www.filadelfiakristiansand.no for mer detaljerte opplysninger...

ABONNER PÅ TALER I ITUNES

Oversikten baserer seg på medlemslisten i Filadelfia, Kristiansand og tar med seg døpte medlemmer og tilhørige (barn av medlemmer og ikke døpte).

22

Dere som har besøkt www.filadelfiakristiansand.no nylig har nok sett at det nå er mulig å høre, laste ned og abonnere på taler fra Filadelfia i iTunes Store. Har du iTunes installert på din datamaskin kan du bare åpne iTunes Store og søke etter Filadelfia Kristiansand i søkefeltet oppe til høyre. Alle talene er selvfølgelig helt gratis å laste ned...


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAKK / KUNNGJØRINGER

Har du noen kunngjøringer eller hilsener du vil vi skal ta med i bladet? Send en e-post til mag@filakrs.no eller ring vårt menighetskontor på telefon 38 02 34 00. Vi forbeholder oss retten til å forkorte innlegg. Frist for innlevering til neste nummer: 15.11.2009

Menighet

Dronningensgate 87-91 4608 Kristiansand Kontortid : Tirsdag - torsdag kl. 10.00-15.00 Telefon : 38 02 34 00 Telefax : 38 02 10 77 Kontonr. : 3060 05 02901 Org. nr. : 971 428 287 MVA E-post : post@filakrs.no Internett : www.filakrs.no Pastor : Øyvind Valvik Pastor : Wiggo Skagestad Adm. leder : Lars Agnar Rosten Driftsansvarlig : Frode Daland Sekretær : Lillian Charlotte Guttormsen

Misjonsarbeid Leder

: Lars Agnar Rosten

Kafé Kontakten

Avdelingsleder : Ellen Lovise Jenssen

Bønnearbeid Leder

: Hilbert Norheim

Barne- og juniorarbeid Barnearbeider : Anita Tangstad Barne- /fam. arb. : Jan Kjosavik

Ungdomsarbeid

Kontonr. : 3060 33 44444 E-post : ungdom@filakrs.no Ungdomspastor : Thor-Harald Evenstad Ungdomsarbeider : Michel Rivas Lovsangsleder : Fredrik Lauvland Cellegruppeansv. : Siv Anette Aukland Sivilarbeider : Magnus Øksendal

Radio Filadelfia

Telefon : 38 02 20 00 E-post : radio@filakrs.no Redaktør : Wiggo Skagestad Avdelingsleder : Margrethe Sunnarvik Tveit Koordinator : Terje Tveit Programleder : Michel Rivas Medarbeider : Therese Hansen RadioRingen : Britt Norheim Tekniker : Ole Martin Haukedal

Media

E-post : media@filakrs.no Internett : Terje Tveit Grafisk design : Frode Daland

Sang- og musikkarbeid Leder

: Richard Farstad

Eldrearbeid Ledere Telefon

: Judith og Eilert Aakre : 38 03 20 98

Kreativt Senter Leder E-post

: Margrethe Møll : kreativt.senter@filakrs.no

ServiceKontakten Telefon : 45 20 23 00 Åpningstid : Tirs. og tors. kl. 16.00 -18.00 Leder : Margrethe Møll E-post : post@servicekontakten.no Internett : www.servicekontakten.no Opptur Leder E-post

: Anna Karoline Stallemo : anna.karoline@filakrs.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administrasjon

Dronningensgate 87-91 4608 Kristiansand Telefon : 98 26 84 69 Kontonr. : 3060 13 87510 Kontonr. gaver : 3060 19 49586 (Omsorg for byen) E-post : fos@filakrs.no Avdelingsleder : Vivi Haug Medarbeider : Marianne Skagestad

FOS Tordenskjoldsgate

Tordenskjoldsgate 54 4614 Kristiansand Telefon : 38 02 10 56 Telefon : 98 26 84 80 (Vakttelefon) Telefax : 38 02 10 56 Avdelingsleder : Torhild Vige Gustavsen Miljøarbeider : Jorunn Håland Miljøarbeider : Egil Oseberg

Breimyrveien 100 4628 Kristiansand Telefon : 38 06 30 85 Mobil : 93 46 50 04 E-post : post.hellemyr@solkollen.no Internett : www.solkollen.no Barnehageleder : Monica Kjosavik Styrer Utvikler

: Thore Aas : Heidi Øksendal Natvig

Tusen takk for den nydelige blomsterkurven jeg fikk til min 70 årsdag 2. juli. Hilsen Lill Miriam Vige Takk til menigheten for blomsterhilsen vi fikk til vårt gullbryllup. Hilsen Britt og Hilbert Norheim Jeg takker hjerteligst for besøk og blomster i anledning min 70 årsdag 26. juli. Per Christen Lindgren Hjertelig takk for nydelige blomster til min store dag. Takk også for hyggelig besøk av Øyvind Valvik og Wiggo Skagestad. Hilsen G. M. Tolfsen Tusen takk for gaven vi fikk til bryllupet vårt 27.12.2008. Margrethe og Nils

FOS Landeskogen

Postboks 3 4742 Grendi Telefon : 37 93 56 20 Telefon : 98 26 84 87 (Vakttelefon) E-post : landeskogen@filakrs.no Avdelingsleder : Harald Albertsen Miljøarbeider : June Albertsen

FOS Åpen Kafé

Dronningensgate 89 4608 Kristiansand Telefon : 98 26 84 85 Leder : Oddlaug Paulsen

FOS Marvika Telefon Leder

Søm

Bamse Brakarsvei 1 4638 Kristiansand Telefon : 38 06 30 85 Mobil : 93 46 80 05 E-post : post.som@solkollen.no Internett : www.solkollen.no Barnehageleder : Maria Korsvik Strømme Utvikler Utvikler

Hjertelig takk for den nydelige kransen til Asbjørns begravelse. Takk til Valvik som forrettet og alle som deltok. Hilsen Sylvia Løvåsen Kunngjøringer:

: 98 26 84 85 (Vakttelefon) : Oddlaug Paulsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hellemyr

Takk og hilsener:

: Hilde Lauvland Andresen : Janne Skuland

Som mange nå har fått med seg legges omtrent alle taler i Filadelfia ut på nettet for fri nedlasting. Gå inn på våre nettsider, eller søk etter Filadelfia Kristiansand i iTunes Store - last ned til din telefon eller mp3-spiller... Foruten taler finner du også programserier fra Radio Filadelfia tilgjengelig!

23


38 12 55 00 • www.sonnico.no

Lytt til...

Direktesendinger hver dag!

PIZZABAKEREN PÅ LUND - 38 09 51 00

24


Snefrid´s Hus Brudeloftet

Skippergata 39 4611 Kristiansand 38 07 09 27 www.snefridshus.no

Døgntelefon: 38 17 74 50 www.andas.no

Takk til våre støttepartnere Støtt opp om våre annonsører!

Espen Isak Egeland Bedemand og daglig leder Vakttelefon hele døgnet

Har du lyst til å annonsere her, på våre nettsider eller Radio Filadelfia? Ring 380

22 000

STAV TRYKKERI Tlf. 38 10 70 80

E-post: post@stav.no

380 22 444

Norman Daland Eiendom AS Besøksadresse: Skippergata 21, 4611 Kristiansand Postadresse: Postboks 139, 4662 Kristiansand Telefon: 91 77 40 40 Telefax: 38 02 29 30 E-post: post@ndeiendom.no Citygården AS - Wergelandsgården AS - SL Bøndenes Hus

Telefon: 38 02 48 07 Rådhusgata 53 4614 Kristiansand

Telefon: 38 17 26 00 www.spareskillingsbanken.no post@spareskillingsbanken.no

Telefon: 38 02 72 82 • 38 02 26 43 Dronningensgate 67 4610 Kristiansand

25


SANG- OG MUSIKK

t: Richard Farstad richard@filakrs.no

f: Frode Daland

En trone av lovprisning! Lørdag 29. august hadde vi samling med sangere og musikere fra menigheten. Hadde du som musiker eller sanger ikke mulighet til å komme, eller kanskje ikke engang hørte om samlingen, så fortvil ikke.... Det finnes per i dag ingen fullstendig oppdatert oversikt over hvem som synger og spiller i de ulike teamene. Dette arbeider vi nå med å kartlegge, slik at det kan bli gitt beskjed til alle om neste samling god tid i forveien. Jeg har et ønske om at disse samlingene skal være en møteplass for alle deler av sang- og musikklivet. Herren bygger ikke menigheten gjennom spesifikke tjenester eller musikkstiler, men gjennom mangfoldet av gaver plassert i menigheten. I denne første samlingen opplevde vi

26

virkelig dette! Vi var ca. 30 personer med ulike tjenester og ulik alder, men med en felles brann; å løfte opp Jesu navn! Vi sang sammen, hadde undervisning, og hadde fokus på å velsigne hverandre og respektere hverandres tjenestegave og funksjon. Vi hadde også sangøvelse, og sang sammen på kveldsmøte søndag 30. august. På kveldsmøtet var vi 6 musikere og 16 sangere i alle aldre, og opplevde en fantastisk styrke og enhet i det å stå sammen! Skal Herren kunne velsigne menigheten, og skal menigheten kunne velsigne byen vår, må vi først lære oss å velsigne og respektere hverandre på tross av alder, tjeneste og erfaring. Slik kan vi sammen reise en trone av lovprisning for Han som fyller alt i alle!!! Med ønske om Guds rike velsignelse! PS! Informasjon om arbeidet, øvelser og fremtidige samlinger etc. legges

ut på www.filadelfiakristiansand.no under Sang- og musikk. FAKTA u Richard u

Farstad (31)

Gift med Linn, 2 barn

Ansatt som ansvarlig leder i sang og musikkarbeidet i menigheten

u

u Jobber også som produsent, musiker og låtskriver

INFORMASJON

u Menighetens

sang- og musikkarbeid er inne i en periode hvor det i større grad legges til rette for målrettet utvikling. Vi begynner allerede å se og oppleve resultater av arbeidet.


STORT OG SMÅTT

Under denne vignetten samler vi små informasjonssaker fra menighetsarbeidet. Har du noe du ønsker å informere om relatert til menighetens virkegrener, er du velkommen til å sende en e-post til mag@filakrs.no. Vi forbeholder oss retten til å forkorte innlegg.

Dugnadsånden lever! Mesteparten av menighetens aktiviteter drives på dugnads basis. Slik er det med mesteparten av organisasjons- og menighetsliv. Vi er en av de største ressursene i landet! Tekst: Lasse Rosten Foto: Frode Daland

Harald Haraldsson

Me

I Filadelfia finner du mennesker som bidrar til «alle døgnets tider», også med rent praktisk arbeid. Lørdag er det noen som vasker foajeen, alt organisert av Lene Valvik. På onsdagene har vi Harald Haraldsson som vasker, støvsuger og rydder foajeen og storsalen. Husmor Ellen Jenssen har stadig mennesker i arbeidstrening fra FOS som hjelper med rydding og vasking. Nå er det Dag Gunnar Foss som er her fast. I tillegg har vi også Me fra Irak som hjelper til og maler og vasker hver uke. Nils Raudsandmoen er jevnlig inne på dagtid og hjelper til med vaktmester arbeid. På kjøkkenet hjelper Arne Tore Lund og Ellen Abrahamsen. Og så har vi alle dere andre! Takk til alle som ser behovene, og gjør noe med det! Dere er svært mange og helt avgjørende for at menigheten skal fungere. TUSEN TAKK!!!

ServiceKontakten

Dag Gunnar Foss

Ellen Abrahamsen

- med hjerte for mennesker

Hva ser vi rundt oss? Jesus så mennesker som trengte Hans hjelp. Ser du noen som trenger hjelp? Alle trenger vi vel hjelp av og til. Noen ganger sosialt, andre ganger praktisk. Derfor har vi startet ServiceKontakten! Vi vil gjerne hjelpe! ServiceKontakten er en hjelpetjeneste både innad til menighetens medlemmer og utad i byen. Vi ønsker å vise kristen nestekjærlighet i praksis. Med våre tjenester ønsker vi å gjøre Kristiansand til en enda bedre by å bo i. Vi kan hjelpe med mye forskjellig, som f.eks lett husarbeid, småærender, plenklipp og annet enkelt hagearbeid, enkelt malingsarbeid, små reparasjoner som ikke krever fagfolk, etc. Du kan ringe hver tirsdag og torsdag mellom kl. 16:00 og 18:00 for å be om vår hjelp. Vi bidrar så lenge vi har kapasitet. Telefonnummeret er 45 20 23 00. Er du selv i stand til å hjelpe andre? Ta kontakt med oss! For mer info, gå inn på vår nettside www.servicekontakten.no Arne Tore Lund

27


men returneres med opplysninger om ny adresse

A-PostAbonnement

(ikke ved midlertidig adresseforandring) Eventuell retur: Dronningensgt. 87-91 4608 Kristiansand

A-Prioritaire

Fred til Abrahams barn • Fredskonferanse 20. - 22. november

PROGRAM Fredag 20.11

David & Karen Davis (ISRAEL) & Pastor Khalil (JORDAN)

20:00 Ungdomsmøte i Filadelfia Pastor Khalil 20:00 Ungdomsmøte i Betania Karen og David Davis

Lørdag 21.11 10:00 Seminar i Betania Enkel bevertning i pausen 20:00 Konsert i Filadelfia Downhere. Pris kr. 200, 20:00 Sang- og musikkmøte i Betania Appell ved David Davis

konsert 21.11.2009

Søndag 22.11 11:00 Møte i Filadelfia Karen og David Davis 11:00 Møte i Betania Pastor Khalil og Kjell Haltorp 19:00 Avslutningsmøte i Betania Felles møte Arr.: Reach the Nations, Betania Kristiansand og Filadelfia Kristiansand

Filadelfia Kristiansand 21. november kl. 20.00 Pris kr. 200,-. Dørene åpner kl.19.00. Mer info og bestilling på www.filadelfiakristiansand.no

Sentralbord: 380 23 400

Telefax: 380 21 077 E-post: post@filakrs.no

Internett: www.filadelfiakristiansand.no Kontortid: tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 15.00

Stav Trykk AS

ETTERSENDES IKKE

FiladelfiaMagazinet 3 - 2009  

Filadelfia Kristiansand sin utgave nr. 3 i 2009 av FiladelfiaMagazinet