Page 1


Why D4...?

เพราะเรามีบริการที่แตกต่าง ฉีกแนวการอบรมและ การพัฒนาแบบเดิมๆ ในกรอบเดิมๆ สู่ 3CO & Dual trainer ที่มีสีสัน จับต้องได้ ง่ายต่อการนำ�ไปใช้ อีกทั้ง ยังมี Think Tool เน้นการแยกแยะ เน้นงาน ปัญหาที่ เกิดขึ้นจริง สู่ Work Based Learning เพื่อเสริม สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ แก่ผู้บริหารและพนักงาน ของท่าน เพื่อการพัฒนาบุคลากรแบบใหม่ ที่มีสีสัน สร้างสรรค์ และเน้นผลลัพธ์


D4 Services ทรีโค่

เน้นประสิทธิผลของการเรียนรู้อย่างเป็น รูปธรรม ผสมผสานแนวทางและวิธีการแบบที่ ปรึกษา(Consulting) การโค้ช (Coaching) และ การให้คำ�แนะนำ� (Counseling) เข้าด้วยกัน อย่างลงตัว ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 15 ปี 3co ช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้รับคำ�ตอบของ การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง เกิดแรงบันดาลใจใน การพัฒนาตนเอง เข้าสู่การดึงศักยภาพภายในตน ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เวิร์คเบส

คือ กระบวนการออกแบบหลักสูตร ตามแนวทางการเรี ย นรู้ บ นพื้ น ฐานของการแก้ ไ ข ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การบริหาร งานและชีวิตการทำ�งาน ทำ�ให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างลึก ซึ้งจนนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ดูอัล เทรนเนอร์

คือ นวัตกรรม การนำ�สัมมนารูปแบบใหม่ โดยการผสานพลัง ระหว่างวิทยากร 2 แบบ 2 สไตล์ ด้วยเทคนิค วิธี การบรรยายที่แตกต่างกัน ตอบโจทย์การเรียนรู้ใน ระดับต่างๆอย่างลึกซึ้ง สมบูรณ์แบบครบถ้วนทั้ง เนื้อหาสาระ แง่คิด และบรรยากาศการเรียนรู้

ติ้งทูล

คือ ผู้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือทาง ความคิด โมเดล เทคนิค วิธีการ ขั้นตอนที่ช่วย ให้การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนา องค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย จำ�ง่าย นำ�ไปปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน เน้น ผลลัพธ์แห่งการเปลี่ยนแปลง


สารบัญ หน้า หลักสูตรของเรา - Change within You - Transformation Leader - Effective Time Management - Performance Dialogue - The Art of Communication - High Performance Team - Spirit of Excellent Team - Leading Meeting - Collaboration - 5S Presentation - Generation Joint - Passion Discipline & Honesty - SUGOI: The way to service excellence - New Course

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Life Learning Center

34

คำ�นิยม

36

ประวัติอ.ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์

38

ประวัติอ.นพพล นพรัตน์

40

Recommended Books

42


Change within You

MAR model กระบวนการปรับเปลี่ยน Mindset เพื่อให้เกิดการ เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ ก ระทบต่ อ ผลลั พ ธ์ แ ห่ ง ประสิทธิภาพการทำ�งาน การบริหารจัดการ การ สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

9 Reactions to Change เตรียมพร้อมรับมือกับ 9 ปฏิกิริยาของผู้บริหาร และพนั ก งานที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ เผชิ ญ หน้ า กั บ การ เปลี่ยนแปลงภายในองค์กร บริหารจัดการความ แตกต่างเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

Be with เรียนรู้อย่างเข้าใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลง ออก จาก Comfort Zone ที่คอยฉุดรั้ง สร้าง ทัศนคติ ความร่วมมือ บรรยากาศและมิตรภาพที่ช่วยส่ง เสริมให้เกิดพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง


Transformation Leader

8 Responsibility of Leader เน้นย้ำ�บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ผู้นำ� และหัวหน้า ทีมมีต่อสมาชิกและองค์กร ความคาดหวังและภารกิจที่ สำ�คัญต่อการเป็นผู้นำ�

Team Solution กลยุทธ์และเทคนิคในการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน การเป็นผู้นำ� ผ่านการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นเพื่อหาแนว ปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

6 Cores to Lead People หลักสำ�คัญ 6 ประการที่ผู้นำ�ใช้ในการนำ�และเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของทีมงานเพื่อสร้างให้เกิดผลงาน มีพฤติกรรม ที่สอดคล้องกับภารกิจ

Transformation Leadership Styles สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยเทคนิคการนำ� แบบเน้นผลลัพธ์ จัดการกับสถานการณ์บริหารทีมที่แตก ต่างอย่างรู้เท่าทัน


Effective Time Management

Adaptive Style งานแทรก (Unplanned) งานมาก ไม่มีวินัยผัดวัน ประกันพรุ่ง จัดลำ�ดับไม่ถูก ทำ�ให้ต้องแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้า และเป็นสาเหตุหลักในการบริหารเวลา ไม่ดี

Control Continuum กฎแห่งการควบคุม คือสิงที่สำ�คัญที่สุดในการ บริหารเวลา กฎนี้จะนำ�พาท่านก้าวสู่โลกของ การทำ�งานแบบมืออาชีพ แยกแยะความสำ�คัญ ความเร่งด่วนและโอกาส รู้ว่าเมื่อไรต้องทำ� เมื่อไร ต้องรอ เมื่อไรต้องปล่อยไป

Prioritization Techniques ฝึกวางแผน ตัดสินใจ จัดลำ�ดับความสำ�คัญของ สถานการณ์ด้วยสุดยอดเทคนิคที่ทำ�ให้รู้ว่า แต่ละ ช่วงเวลาของวัน เราจะทำ�งานแบบไหน และใช้เครื่อง มืออะไร ซึ่งได้รับการพัฒนาจนเหมาะสมกับการนำ� ไปใช้ทำ�งานจริงในทุกๆ วันที่เป็นสุดยอดเทคนิคการ จัดสรรเวลา


Performance Dialogue

Empathic Listening การฟังแบบเข้าอกเข้าใจ ช่วยเรียนรู้สาเหตุแห่ง พฤติกรรมพนักงาน ความกระตือรือร้น ความ สามารถ ความทุ่มเท และความรักในองค์กร การฟัง ที่ถูกวิธี จะได้คำ�ตอบที่ถูกต้อง

SPEC model กระบวนการพูดคุยกับทีมงานแบบ Step by Step ฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอนตั้งแต่ การระบุสถานการณ์ ความคาดหวัง การชี้แนะที่หัวหน้าทีมมีต่อทีมงานใน เรื่องพฤติกรรมและผลงาน

Creative Solution การหาแนวทางสนับสนุนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้ ทีมงานสามารถปรับปรุง และพัฒนาตามที่ได้ตกลง กัน หัวใจสำ�คัญสุด คือ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์


The Art of Communication

Fact & Feeling แนวทางการสื่อสารที่ผสานความลงตัวระหว่างความ จริงและความรู้สึก การสื่อสารที่ชัดเจนครบถ้วน ต้องมาพร้อมกับการสร้างความรู้สึกร่วมที่สามารถ ตอบโจทย์และวัตถุประสงค์

IF model กฎพื้นฐานที่เป็นหัวใจ ทำ�ให้เราเข้าใจความต้องการ ที่แฝงเร้นอยู่ในคำ�พูด ท่าทาง ภาษากายและ พฤติกรรมของคู่สนทนา ผู้ที่เข้าใจกฎนี้ย่อมยึดกุม ความสำ�เร็จในการสื่อสารในทุกกรณี

Emotional Saving Account เคล็ ด ลั บ ในการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ต่ อ ยอดจาก การสื่อสาร “บัญชีออมใจ” ใช้เพื่อสร้าง รักษา และ พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ เ ข้ า สู่ มิ ต รภาพระหว่ า งการ ทำ�งานร่วมกันเพื่อลดช่องว่างในการสื่อสาร


High Performance Team

Team Cycle เข้าใจวัฏจักรแห่งทีม กระบวนการสร้างทีม การ พัฒนาทีม สร้างผลงาน ผลงานยอดเยี่ยม ผลงาน คงที่ ผลงานลดลง และเข้าสู่ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง ทีม

Team Management ศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารจัดการทีม เรียนรู้ จากกรณีศึกษาจริงที่เกิดขึ้น ผสานหลักการทาง จิ ต วิ ท ยาและแนวทางการบริ ห ารจั ด การสมั ย ใหม่ เพื่อนำ�พาทีมไปสู่เป้าหมาย

High Performance Shift ก้าวกระโดดสู่การสร้างผลงานทีมที่ดีเยี่ยม สร้าง ปรากฏการณ์แห่งการดึงศักยภาพทีมงานออกมา ใช้อย่างเต็มศักยภาพ สู่สนามแข่งขันที่ท้าทายความ สามารถแห่งผู้นำ�ทีมชั้นยอด


Spirit of Excellent Team

All Together กิจกรรมทำ�ความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย เปิดเผย ตั ว ตนเพื่ อ การเริ่ ม ต้ น มิ ต รภาพแห่ ง ความเป็ น ที ม ละลายกำ�แพงน้ำ�แข็งที่คอยขัดขวางทีม

SWOT Activity กิจกรรมค้นหาจุดอ่อน จุดแข็งของทีมงานอย่าง แยบยล เพื่อเข้าใจตน เข้าใจเพื่อน เข้าใจทีม นำ�สู่ กระบวนการทำ�งานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

Synergy Game หลอมรวมเป็นหนึ่งเพื่อนก้าวสู่จุดหมาย บริหาร จัดการ แบ่งสรรหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อ แสวงหาจิตวิญญาณของทีมแห่งความยอดเยี่ยม

CI to Excellence กิจกรรมที่ทำ�ให้ต้องเรียนรู้วิธีการ เทคนิคและขั้น ตอนการปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์การทำ�งานอย่าง ต่อเนื่อง ผ่านรูปแบบเกมและกิจกรรม


Leading Meeting

7S 7 ขั้นตอนการนำ�ประชุม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตาม วัตถุประสงค์ ภายในเวลาที่จำ�กัด ภายใต้เงื่อนไขของ สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการประชุ ม ในระดั บ ต่ า งๆ โดยเฉพาะการประชุมทีมงาน

Words for Drive การเลือกใช้คำ�พูด ประโยคในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกเกิดการมีส่วนร่วม การแสดง ความคิดเห็น รักษาศักดิ์ศรี การรับมือกับความคิด เห็นที่แตกต่าง การตอบรับและปฏิเสธ

Meeting Tool การใช้เครื่องมือ แบบฟอร์มง่ายๆที่ช่วยให้การ บริหารการประชุมเป็นไปตามกำ�หนดการ เกิด ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติ สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน จน กระทั่งติดตามการปฏิบัติตามมติที่เกิดขึ้น


Collaboration

Standpoint & Want จุดยืนทำ�ให้เราชัดเจน ความต้องการทำ�ให้เรามี ทางออก เราจะใช้ 2 อย่างนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการ ประสานความร่วมมือ เแสวงหาจุดร่วม เพื่อ ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อกัน

DNA model กระบวนการถอดรหัสลับการประสานความร่วมมือ ให้ประสบความสำ�เร็จ เข้าสู่การร่วมมือที่เน้นการ ปฏิบัติมากกว่าสำ�นวนโวหาร รับประกันผลลัพธ์ สูงสุดที่เกิดขึ้นจากข้อตกลง

REAR step ขั้นตอนและเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการสื่อสารเจรจา ร่วมมือตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ พิชิตชัย ในการเจรจาด้วยขั้นตอนง่ายๆอันทรงประสิทธิภาพ ที่ยอดเยี่ยม


5S Presentation

Simple กลวิธีทำ�เรื่องยาก ซับซ้อนให้สามารถนำ�เสนอได้ ง่าย เป็นระบบ ชัดเจนและเข้าใจมากที่สุด

Smooth เคล็ดลับที่ทำ�ให้การนำ�เสนอราบรื่น กลมกลืน ขจัด อุปสรรคใดๆที่ทำ�ให้การนำ�เสนอติดขัด

Smart บุคลิกภาพที่ดี ภาษากายที่ถ่ายทอด สเน่ห์แห่ง การนำ�เสนอชวนติดตา น่ามอง เป็นที่ประทับใจ

Sanook กลยุทธทำ�ให้การนำ�เสนอเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อ สร้าง บรรยากาศที่ผ่อนคลาย ลดความเครียด

Success สุ ด ยอดการนำ � เสนอที่ พั ฒ นากระบวนการคิ ด วางแผน ตอบโจทย์วัตถุประสงค์หลักได้ชัดเจน


Generation Joint

4 Generations เรียนรู้และเข้าใจลักษณะของคนทำ�งานทั้ง 4 ช่วง วัย เริ่มตั้งแต่ Baby Boom, Gen X, Gen Y, และ Gen M โดยเริ่มต้นทำ�ความรู้จักกับที่มาของ บุคลิกลักษณะของคนแต่ละช่วงวัย

Generation Gap บทสรุปของความแตกต่างของคนแต่ละช่วงวัยทั้งใน เรื่อง วิธีคิด มุมมอง ทัศนคติ รูปแบบการใช้ชีวิต ความคาดหวัง วิธีการตัดสินใจ และลักษณะการ เลือกวิธีจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ

Generation Linkage รูปแบบและเทคนิคการผสานความเข้าใจ ความร่วม มือระหว่างคนแต่ละช่วงวัยเพื่อนำ�มาใช้ในการทำ�งาน ร่วมกัน การสร้างความรู้สึกที่ดี การยอมรับใน ความแตกต่าง เข้าใจการเปลี่ยนแปลง


Passion Discipline & Honesty

Passion สร้างความทุ่มเท ทำ�งานด้วยหัวใจรัก รักในงานที่ทำ� เห็นคุณค่าของงานที่ได้รับมอบหมาย พยายามอย่าง เต็มที่เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด กระตือรือร้น เพราะอยากเห็นความสำ�เร็จในงาน

Discipline การเคารพกฎ รักษาระเบียบวินัยเป็นบัญญัติ ประการแรกในการทำ�งานร่วมกัน ประเทศที่เจริญ องค์กรที่ประสบความสำ�เร็จ ทีมที่สร้างผลงานได้ดี เยี่ยมยึดถือวินัยในการทำ�งาน

Honesty ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ รักษาคำ�พูดและความไว้วางใจ ที่องค์กร ลูกค้า ทีมงานมอบให้ เรียนรู้จาก ประสบการณ์ของการรักษาความซื่อสัตย์ รากฐาน สำ�คัญของการสร้างความศรัทธา


SUGOI

The way to Service Excellence

Speed พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการทำ � งานเพื่ อ เพิ่ ม ความ รวดเร็วในการให้บริการเหนือกว่าคู่แข่ง

Utilize สร้ า งบริ ก ารที่ เ ป็ น ประโยชน์ ส ามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด

Gentle ปลูกฝังความสุภาพ อ่อนน้อมและให้เกียรติลูกค้า ถือเป็นสเน่ห์ของผู้ให้บริการมืออาชีพ

Openness เปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า พัฒนางาน บริการอย่างต่อเนื่อง ลดข้อผิดพลาดอยู่เสมอ

Integrity สร้างความไว้วางใจในบริการนั้นเกิดขึ้นจากความ เชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานบริการ


New Courses

Creative Thinking การสร้ า งความคิ ด สร้ า งสรรค์ จ ากสิ่ ง รอบตั ว เพื่ อ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ความ ต้องการที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อจำ�กัดที่มีอยู่

Analytical Thinking กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ เ พื่ อ ให้ เ ข้ า ใจเหตุ ก ารณ์ อย่างถ่องแท้ สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ ความ เชื่อมโยงและคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ตามมา

Problem Solving เรียนรู้เชิงปฏิบัติเพื่อเข้าใจกลวิธีจัดการกับปัญหา ข้อร้องเรียน ความไม่พอใจที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบการทำ � งานภายใน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ปัญหาระยะสั้น และ ปัญหาระยะยาว การเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหา ที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษ


Life Learning Center

Life Learning โครงการ “เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต” เพื่อให้เยาวชน ได้ เรี ย นรู้ วิธี คิ ดของผู้ที่ ประสบความสำ � เร็ จในการ ดำ�เนินชีวิต ค้นพบศักยภาพทีมีอยู่ และเรียนรู้ที่จะ ใช้ความสามารถให้ถูกทิศถูกทาง และในส่วนของผู้ ปกครองจะค้นพบความหลากหลายในการส่งเสริม และพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ ไม่สร้างความกดดัน จนเกินไป ร่วมเรียนรู้ร่วมกัน เห็นมุมมองความ คิดของกันและกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและค้นหา แนวทางการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ กะเทาะเปลือกปัญหาต่างๆ ด้วยกิจกรรม การฝึก ปฏิบัติการ มุมมองความคิด กรณีศึกษา และ ภารกิจต่างๆเพื่อสร้างชีวิตใหม่ๆ ให้คนในครอบครัว


คำ�นิยม “การเรียนรู้กับวิทยากรของ D4 เป็นเรื่องน่าสนุก และเห็นผลใน ทางปฏิบัติได้ชัดเจน ตรงเป้า โดยไม่จำ�เป็นต้องอ้างอิงทฤษฎีจากตำ�ราดังๆ ของ เหล่าศาสตราจารย์ชาติตะวันตกให้มากมายจนเกินไป ซึ่งบางครั้งทฤษฎีดังๆ เหล่านั้น ก็ห่างไกลเกินกว่าที่วัฒนธรรมการทำ�งานแบบไทยๆ จะนำ�มาใช้ได้จริง คณาจารย์ของ D4 ไม่ได้มองเราเป็นแค่เพียง “ลูกค้า” ในธุรกิจการฝึกอบรม แต่ทุ่มเทกับเราเสมือน เราเป็นคนในบริษัทเดียวกัน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ อยู่บนรากฐานของความจริงใจ ทำ�ให้ D4 ยังคงเป็น “บริษัทที่ปรึกษาในการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แถวหน้า” ของกลุ่มมิชลินในประเทศไทย มาจนทุก วันนี้”

คุณ วีรยุทธ นิ่มเสมอ

Zone Training Manager, Southeast Asia & Oceania บริษัท สยามมิชลิน จำ�กัด

“จากการที่ได้รู้จักและทำ�งานกับอาจารย์ยงยุทธ มากกว่า 5 ปี คิดว่า อาจารย์เป็นนักวางกลยุทธิ์ที่มีจิตวิทยาสูงมาก สามารถมองทะลุสถานการณ์ ต่างต่าง ได้ในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และ เมื่อสถานการณ์เข้าสู่จุดวิกฤต หรือจุดหักเห อาจารย์สามารถวางกลยุทธิ์ ที่ นำ�พาไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกได้อย่างดีเยี่ยม”

คุณ อรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ KTBGS


“ผมมี ค วามประทั บ ใจกั บ เนื้ อ หาและวิ ธี ก ารนำ � เสนอการอบรมของ อาจารย์ ยงยุทธ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการปรับทัศนคติของมนุษย์ให้เข้าใจ ธรรมชาติ และนำ�มาประยุกต์ใช้ได้ทั้งเรื่องชีวิตประจำ�วันกับครอบครัว และการ ทำ�งานในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการสื่อสาร ผมและภรรยามีความเข้าใจในการ สื่อสารกับลูกมากขึ้น ทำ�ให้การสนทนาภายในครอบครัวสร้างสรรค์กว่าเดิม ผมเชื่อว่าความรู้เหล่านี้ซึ่งเป็น Soft skill และเสมือนเป็นรากแก้ว หรือพื้นฐานมีประโยชน์ต่อการดำ�รงชีวิตของเรามากกว่าความรู้ที่เป็น Hard skill ที่เรามักนิยมไปอบรมกันเสียอีก และเมื่อเรามีพื้นฐานที่ดีแล้วก็จะทำ�ให้ผล งานหรือชีวิตของเราดีขึ้นตามไปด้วยครับ...”

คุณ กรัณย์พล อัศวสุวรรณ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

“อาจารย์ยงยุทธและอาจารย์นพพล มีวิธีในการถ่ายทอดที่สุดยอดจริงๆ สามารถนำ�เอาหลักการหรือกิจกรรมง่ายๆ มาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติ ร่วมกัน แต่สามารถสะท้อนปัญหาหรือเหตุการณ์ในชีวิตจริงได้อย่างไม่น่าเชื่อ ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนาน ผมและผู้เข้าร่วมอบรมมีความประทับใจกับ การเข้าร่วม กิจกรรมสัมมนากับอาจารย์ยงยุทธและอาจารย์นพพลเป็นอย่าง มาก และจะได้มีโอกาสได้เชิญอาจารย์มาในกิจกรรมอื่นๆ อีกในอนาคตอย่าง แน่นอน”

คุณ คีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำ�กัด มหาชน.


“รูปแบบการพัฒนาบุคคลเปลี่ยนแปลงไปมาก

องค์กรต่างๆ ต้องการสิ่งที่ เป็นรูปธรรม รวดเร็ว คุ้มค่า ทันสมัย เน้นผลลัพธ์ คนที่เชี่ยวชาญและมี ประสบการณ์จริงมีไม่มาก ทุกอย่างต้องถูกสร้างและหล่อหลอม”

“เรามั่นใจว่าเครื่องมือ

วิธีการ แนวทาง และ สมรรถนะของบุคลากรของ D4 พร้อมมาก ต่ อ การช่ ว ยให้ อ งค์ ก รในบ้ า นเราเปลี่ ย นแปลงสู่ องค์กรที่ยอดเยี่ยมได้อย่างแน่นอนที่สุด” - ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์ -


อ. ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์

การศึกษา - ปริญญาโท สาขา Policy Science (MPP) Saitama University ประเทศญี่ปุ่น (ทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น) - ปริญญาโท สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีโฟ คอนซัลแท็นท์ จำ�กัด - ที่ปรึกษางานด้านพัฒนาองค์กรและที่ปรึกษา MD (Executive Coach) บริษัท KTBGS จำ�กัด

ผลงานด้านวิชาการ/หนังสือ “การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ” “Be With: ดีหรือแย่แล้วแต่จะคิด” “ศิลปะการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ เล่ม 1-2” “การเจรจาประสา(น)ความร่วมมือ”


“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นศิลปะชั้นยอดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้ของเราได้รับการออกแบบตาม หลักการดังกล่าวอย่างพิถีพิถัน ผู้เรียนจะค้นพบและแสดงออกซึ่งศักยภาพ ที่แท้จริง เราจะนำ�พาท่านเข้าสู่โลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้ อันยิ่งใหญ่” - นพพล นพรัตน์ -


คุณนพพล นพรัตน์

การศึกษา - ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต (วิเคราะห์โครงการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน - ผู้อำ�นวยการสถาบันฝึกอบรม D4 - คอลัมนิสต์ ของนิตยสาร Industrial Focus คอลัมน์ In Management สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ผู้ก่อตั้ง Think Tool ให้บริการสร้างและพัฒนาเครื่องมือทาง ความคิด เพื่อนำ�มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการ บริหารจัดการ

ผลงานการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -

9 Reaction to Change HIGH : Performance Transforming Framework 7C : Implementing Change 3Co : Hybrid Training Methodology


Recommend Books เปิดโลกใบใหม่ และเปลี่ยนวิธีคิดต่อการดำ�เนินชีวิต ให้สามารถอยู่ กับสถานการณ์ที่เลวร้าย หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ที่อาจเกิด ขี้นกับตัวคุณ ทำ�ให้คุณอยู่กับทุกสิ่งได้ดีขึ้น ด้วยหนังสือที่ขายดี ที่สุด การันตีโดยผู้บริหาร พนักงานในองค์การต่างๆ ตลอดจนนัก วิชาการ และนักอ่านว่าเป็นหนังสือที่อ่านง่ายและดีเยี่ยม

ค้ น พบทางออกของการจั ด การและบริ ห ารเวลาอย่ า งลุ่ ม ลึ ก ถ่ายทอดเทคนิคและเรื่องราวเด็ดๆ เพื่อกำ�จัดปัญาซ้ำ�ซากที่เกิดขึ้น กับการดูแลปัญหา และความเครียดเกี่ยวกับการการบริหารและ จัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดเผยเคล็บลับและวิธีการเจรจา ประสานงาน การขอความร่วม มืออย่างชาญฉลาด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งสองฝ่ายอย่างงา่ยดาย เปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ที่ประสบความ สำ�เร็จในการเจรจาต่อรอง

เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการสื่ อ สารและ สร้างความสัมพันธ์ให้ถึงขีดสุด เรียน รู้ ต้ั ง แต่ ขั้ น พื้ น ฐานจนถึ ง เคล็ ด ลั บ ใน การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่ เกิดขึ้นจริง เช่น ระหว่างหัวหน้ากับ ลูกน้อง ลูกค้ากับผู้ให้บริการ ระหว่าง เพื่อนพนักงาน ระหว่างหน่วยงานหรือ องค์กร หรือแม้กระทั่งการสื่อสารภายใน ครอบครัว


D4 Consultant Co.,Ltd 305/25 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 Tel: Fax: Mobile: Email: www.d4.co.th

02-243-1624 02-669-5899 089-497-1794 chanoknan.d4.@gmail.com D4consultant


D4 Consultant Brochure  
D4 Consultant Brochure  
Advertisement