Page 1

PRIMAVERA 2018 · La revista trimestral de Collsuspina


Recursos fotogràfics // Jordi Coca, Ernest Cabanes, Oriol Batlló, Escola Els Ventets i www.deosona.blogspot.com Disseny i maquetació // Ferran Jordà Edita i produeix // 200 exemplars - Ajuntament de Collsuspina 2018


INDEX L’Ajuntament informa // Nova comarca El Moianès

04

L’Ajuntament informa // Parlem dels nostres diners

07

L’Ajuntament informa // Projecte EDAR

08

L’Ajuntament informa // Xarxa de Camins Rurals

11

L’Ajuntament informa // Radar pedagògic

12

L’Ajuntament informa // Arriba la Fibra Òptica

13

Escola Els Ventets // Coop 20 Mans

14

Comissió de Festes 2018

15

Serveis

15


L’Ajuntament informa // NOVA COMARCA EL MOIANÈS

ATENCIÓ A LES PERSONES, TERRITORI I PROMOCIÓ ECONÒMICA Àrea d’atenció a les persones i dinamització comunitària Composta per diversos departaments, però organitzada de manera transversal, per tal de fer més àgils els serveis i per facilitar la lliure circulació de la informació per als ciutadans entre tots els serveis que puguin necessitar, s’estructura en:

Què ha passat al Moianès d’ençà que som comarca? El 22 de març del 2015, 189 collsuspinencs van participar en la consulta promoguda per la Generalitat de Catalunya sobre la creació de la comarca del Moianès. Després de la victòria del Sí a tots els municipis de la comarca, el Parlament va aprovar la llei de creació de la comarca i se’n derivà la creació del seu Consell Comarcal corresponent. Passades les eleccions municipals del maig 2015, i en funció de la representació que els partits polítics i coalicions van obtenir, es crea el Ple del Consell Comarcal i es comença la construcció d’una estructura organitzativa que es vol àgil, dinàmica i pensada per a donar resposta al territori. En conseqüència, el Consell Comarcal s’estructurà en tres grans àrees:

04

Serveis Socials: SIAD-Servei Intervenció a Domicili, PIA -Programa de dependència, EAIA- Equip infància i adolescència, SISSistema intervenció Socioeducativa, SIDHIntermediació de Deutes de l’Habitatge. Educació: Transport escolar, Beques menjador escolar, Protocol d’incidències de transport escolar, Coordinació amb els centres educatius de la comarca i les AMPA’s corresponents, Projecte Educació a Temps complert 365, Casals d’Estiu, de Setmana Santa o en Jornades compactades. Joventut: Posada en marxa del Servei Comarcal de Joventut, Suport i coordinació dels Punts Joves municipals, Redacció del Pla Comarcal de Joventut, Redacció del Pla del Teixit Associatiu del Moianès, i també s’ocupa del perfil laboral dels joves amb uns altres programes com són: Programa de Garantia juvenil, Tutoritzacions, Insercions laborals i Subvencions d’Autoocupació, i Orientació i Informació a joves.


Atenció a la Dona: Posada en marxa del SIAD, Elaboració del Protocol per l’Abordatge de la violència Masclista al Moianès, Projecte Infants, joguines i gènere. Migració: (OFIM) Servei d’assessorament jurídic i orientació laboral, Coordinació amb OAC’S dels 10 municipis, Servei d’acollida al migrant, Mòduls formatius per a nouvinguts i Programa català de refugi. Àrea de territori Aquesta àrea, de competència comarcal, és absolutament nova per a nosaltres, i ha engegat amb molta força. El seu Cap d’àrea és l’Eloi Oller. De tot el que s’ha fet en aquesta àrea, destaca: Òrgan tècnic ambiental (ponència ambiental): és l’òrgan col·legiat competent en matèria de medi ambient, que formula la declaració d’impacte ambiental i que elabora les propostes de resolució de les autoritzacions ambientals. Servei d’assistència Informàtica: un servei mancomunat de serveis informàtics per als ajuntaments i el mateix Consell Comarcal. Oficina Comarcal d’informació al consumidor Servei intermediació Habitatge (SIDH) Oficina mancomunada de serveis tècnics (OSTEM) un equip format per arquitectes i enginyers, que a més d’oferir una visió general i al màxim d’igualitària a tota la comarca. Suposa un estalvi i una gestió coordinada d’aquests serveis.

Pla zonal de carreteres: inventari de camins comarcals i el Projecte Camins Esportius. Pla director d’equipaments Comarcal: Guia estratègica per tenir identificats els equipaments municipals susceptibles de poder-hi ubicar un servei comarcal mancomunat. Centre d’acollida d’animals domèstics: Estudi sobre la viabilitat de mancomunar aquest servei, que és de competència municipal, però que actualment els municipis ofereixen els serveis de forma molt diversa, amb uns costos, que es creu que es podrien reduir de forma considerable. Protecció Civil: una altra competència municipal que tenim la certesa, que una gestió comarcal mancomunada, podria resultar més econòmica i més eficient. També és l’Àrea encarregada del gestor d’expedients, l’arrencada de l’administració electrònica i eines AOC. Aquest departament ha estat l’encarregada de l’Estudi de transport públic, i la posada en marxa de la seva primera fase, que és la que ha permès que a Collsuspina es passés de 2 a 6 serveis de bus, direcció Vic i Manresa. Àrea de promoció econòmica Aquesta àrea, encarregada de la promoció econòmica, formació i turisme, ha estat gestionada pel Consorci del Moianès, que manté el nom d’abans de la creació de la comarca, però que actualment actua com una àrea més del Consell Comarcal.

05


L’Ajuntament informa // NOVA COMARCA EL MOIANÈS 06

El seu cap d’àrea (i també el President del Consorci) és l’Oriol Batlló. Entre les tasques més destacables, hi ha: 29 contractes de foment ocupacional, amb més de 29 contractes. Programes de Treball i Formació amb 21 contractats. Programa AODL (3 insercions laborals) Programa Xarxa impulsors de garantia Juvenil. Contractes per a joves en pràctiques (menors de 30 anys) Preparació de joves per a les proves d’accés a cicles formatius. Programa Moianès Turisme i Lleure, on es coordinen i executen serveis com SOM (Servei d’Ocupació del Moianès), Assessorament a emprenedors i empreses, promoció turística i comercial, projectes del foment de l’ocupació i de dinamització del teixit empresarial. - Seguint organitzant xerrades, formacions. Tots aquests serveis, a més de millorar els serveis propis que oferim des dels ajuntaments, ha tingut un impacte a Collsuspina que el podem resumir en: Posada en funcionament de la línia de Castellterçol-Moià-Collsuspina-Vic, amb una mitjana de 2088 usuaris/mes.

5 camins a l’inventari comarcal. L’estany – Collsuspina, entre al Diagnosi de Camins esportius. Adhesió als serveis informàtics. Més aportació econòmica per a la realització de casals (1.075€). Més serveis de transport escolar obligatori (8.874€ curs 17-18). Més

beques

de

menjador

escolar

(6.621€ curs 17-18 més 2.645€ assumits pel CCM). Contracte programa de Benestar Social (3.137€). Ajuts extraordinaris de serveis socials (2.767€). Ajuts a transport adaptat (1.003€) Suport a l’Espai jove (688€) PUOSC Manteniment, invertit a Collsuspina (2.417€) Obertura del Camí ral Vic-Manresa (16.684€) Impressió material de difusió activitats vàries i Festa Viu l’ecomuseu (7.023€) S’han incrementat els serveis de dependència, gestionat expedients de dependència i transport adaptat 1 jove inscrit a la garantia juvenil i una ajuda d’autoocupació per import de (9.100€) Cessió de carpes per a esdeveniments Ajuts Oficina d’habitatge (1.200€) Ajuts a emprenedors i empreses i tramitació de subvencions al Projecte Leader


L’Ajuntament informa // PARLEM DELS NOSTRES DINERS

Al Ple Extraordinari del passat 28 d’abril, es va aprovar el pressupost consolidat del 2017. El pressupost d’aquest 2017 ha sigut de 498.146,49 € Les partides d’ingressos es distribueixen en: INGRESSOS 2017 IMPORTS € Impostos Municipals 166.249,67 Taxes 55.121,88 Trans. Estat 64.391,21 Trans. Generalitat 43.086,20 Subv, Generalitat 40.750,71 Subv. Diputació 128.546,82 TOTAL INGRESSOS 498.146,49 €

DESPESES 2017 Administració General Despeses corrents de Béns i Serveis Transferències corrents Inversions Reals TOTAL DESPESES

IMPORTS 114.634,69

% 33% 11% 13% 09% 08% 26%

% 23%

222.993,88 44,8% 11.020,00 2,2% 149.497,92 30% 498.146,49 €

Les despeses d’administració General, són els salaris del personal de l’ajuntament, les retribucions dels càrrecs polítics els diversos serveis d’enginyeries. Les inversions, aquest 2017, s’han centrat en la millora de camins rurals, i l’adquisició del vehicle per la brigada. Les transferències corrents són les aportacions que s’han fet a l’AMPA, a l’escola, al

07

Club de Futbol o a la Pedalada, i també a ens supramunicipals, com l’AMI, el Consorci del moianès, Creu Roja, Osona contra el Càncer... Les despeses en béns i serveis es distribueixen en: TIPUS DESPESA Treballs fets per tercers Escombraries Conservació i manteniment Subministraments Enllumenat públic Despesa general Festes Lloguer TOTAL GENERAL

IMPORTS % 47.976,00 21,5% 44.100,00 19,8% 60.283,88 27,0% 19.464,77 8,7% 13.459,23 6,0% 17.650,00 7,9% 16.400,00 7,4% 3.660,00 1,6% 222.993,88 €

Dintre dels treballs realitzats per tercers, hi ha les partides destinades al punt jove, i al casal de la Gent Gran, a més dels serveis de Serveis Socials, també hi ha la gestió de la piscina Municipal durant els mesos d’estiu. El resultat final de la consolidació del pressupost del 2017, ens porta a afirmar que estem complint amb molt bona nota totes les exigències de control pressupostari de l’estat, complint amb la regla de la despesa, les ràtios d’endeutament i els terminis de pagament. Podeu accedir a l’estat d’execució del pressupost i al pressupost consolidat a la pàgina web de l’ajuntament, i remarcar-vos, que restem a la vostra disposició per tots aquells aclariments que calguin.


L’Ajuntament informa // PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA EDAR 08

Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) a Collsuspina L’objectiu d’aquest és, d’acord amb els criteris establerts per les normes vigents i els criteris fixats pel departament tècnic de la Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Collsuspina, la definició dels nous elements que conformaran els col·lectors unitaris de recollida d’aigües residuals i la definició d’una planta de tractament d’aigües residuals que permeti depurar els cabals residuals generats pel municipi abans de ser retornats al medi. Els treballs consistiran en l’execució dels col·lectors en alta necessaris per recollir l’aigua dels quatre abocaments existents al municipi. Posteriorment es conduiran aquestes aigües fins a la nova EDAR situada al sud-oest de la urbanització el Picanyol al terme municipal de Collsuspina. 1. ESTAT ACTUAL El clavegueram que es caracteritza per ser una xarxa unitària de col·lectors que funcionen per gravetat. Actualment aquest endegament soterrat rep en diversos punts les aigües residuals de part del sector urbà de Collsuspina i les Casetes. Per tant, de manera completa les aigües residuals recollides es condueixen fins a zones d’abocament directe al medi, a on són abocades sense tractament previ en els quatre punts següents:

• Abocament a la Torrentera: Situat al nord-est del municipi, és on s’aboca part de les aigües procedents de la urbanització de les Casetes. • Abocament al Torrent del Fosc: Situat al sud-est del nucli urbà de Collsuspina, és on s’aboquen les aigües procedents del col·lector del carrer Major, que recull la major part de les aigües del nucli urbà, juntament amb la procedent de gran part de la urbanització de les Casetes. • Abocament al Torrent del Picanyol: Situat al sud-est de la urbanització del Picanyol, és on s’aboca una petita part de les aigües procedents del nucli urbà de Collsuspina, procedents dels carrers de Moià i de l’Espina. • Abocament a la séquia d’El Picanyol: Situat al sud-oest de la urbanització del Picanyol, és on s’aboquen les aigües procedents de la urbanització d’El Picanyol.


Com passa a molts municipis catalans formats per poblacions reduïdes, les aigües residuals s’aboquen directament al medi receptor sense dur a terme cap tipus de depuració. Aquests aspectes justifiquen la necessitat de dur a terme la construcció d’una planta de tractament d’aigües residuals i conjuntament la connexió dels quatre punts d’abocament del municipi amb un nou conjunt de col·lectors fins a la nova EDAR. 2. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROJECTADA - Nous col·lectors d’aigües residuals - Es projecta la construcció d’una planta de tractament d’aigües residuals. El sistema escollit de tractament és la instal·lació de dos reactors biològics seqüencials (SBR). Es tracta d’un sistema avançat d’aeració prolongada que a través d’uns ejectors d’aire se succeeixen seqüencialment les operacions d’aeració i decantació de forma cíclica. 1. Estació de bombament i conducció al sector de Les Casetes És necessari impulsar les aigües amb una petita estació de bombament i una canonada. Posteriorment en arribar al carrer de les Casetes es preveu executar un col·lector per gravetat que connectarà amb la claveguera que circula en direcció el nucli urbà de Collsuspina. 2. Estació de bombament i conduccions nucli urbà Collsuspina Aquí la proposta consisteix en tres grans actuacions: a. Derivar directament les aigües provinents del carrer Major que finalment baixen pel carrer de Vic i són abocades a l’inici del Torrent d’en Fosc.

b. Anul·lar la connexió directa al calaix de formigó de l’endegament sota el carrer de l’esport, per evitar que l’endegament que ha de conduir només aigües pluvials del torrent acabi incorporant aigües residuals del sector Collsuspina. c. Executar una estació de bombament i una línia d’impulsió sota el carrer de Vic per bombejar les aigües provinents de la nova canonada sota el carrer de l’Esport i la provinent del carrer Sant Jordi. 3. Conducció sota camí ral fins a arribar a EDAR En aquest punt s’iniciarà el col·lector en alta que conduirà totes les aigües residuals dels sectors de Collsuspina i les Casetes fins a arribar a l’entrada de la futura EDAR. 4. Connexió Picanyol – Encreuament sota N-141c L’opció projectada interceptarà les aigües del col·lector de sortida actual. S’executarà un nou pou de registre en la mateixa ubicació que l’existent per derivar les aigües cap al pou on iniciarà una perforació horitzontal dirigida sota la carretera N-141c i les conduirà en direcció al nou col·lector en alta sota el camí ral. 5. Planta de tractament d’aigües L’EDAR és un projecte amb un pretactrament i un sistema de tractament secundari composat per a dos tancs reactor biològic dimensionats per les necessitats detectades, garantint el nivell de depuració establerta en el reglament de l’ACA. Està ubicada allunyada dels tres nuclis urbans, i no ha de produir olors destacables amb un fàcil accés des del Camí ral.

09


L’Ajuntament informa // PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA EDAR 10

Us mostrem els esquemes de la planta i el perfil longitudinal hidràulic de la EDAR.

Tot aquest projecte ha estat dividit en fases i alguna sub-fase, per facilitar el seu finançament i la seva execució. Fase 1: Construcció EDAR Fase2: Col·lectors i connexió Carrer Major Fase3: Nova EBAR i col·lectors Carrer de l’Esport Fase4: EBAR Les Casetes i col·lector d’impulsió

Aquí cal sumar-hi les despeses i honoraris de la direcció d’obra, les expropiacions i servituds, la línia elèctrica fins a l’EDAR, els impostos i beneficis de l’empresa constructora. I un llarg camí en permisos, autoritzacions, licitacions... Malgrat tot ens sentim optimistes i creiem que podrem complir amb les nostres aspiracions i executar part, si no la totalitat de l’obra. Actualment el finançament que hem aconseguit per l’obra ja cobreix el 50% d’aquesta, estem en converses amb l’ACA, la Diputació de Barcelona, i la Generalitat per veure si aconseguim el 100% d’aquest finançament.

156.177,84 89.852,82 43.651,61 22.019,72

€ € € €


L’Ajuntament informa // XARXA DE CAMINS RURALS 11

Collsuspina és un municipi amb una extensa xarxa de camins rurals que permeten tant el desenvolupament econòmic del sector agrícola com la comunicació entre els diferents ravals o nuclis de població del terme municipal, l’accés als diferents masos i finques i la connexió amb els municipis veïns. L’Ajuntament de Collsuspina, conscient de la importància del bon manteniment i condicionament d’aquests camins, ha realitzat en els últims anys diferents actuacions en aquest sentit, esdevenint una de les inversions en obres més importants dels darrers quadriennis. Dins aquest interès pel coneixement de la situació actual de la xarxa de camins i la futura planificació de manteniment i arranjament de camins, l’any 2013 des de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, i d’acord amb l’Ajuntament de Collsuspina, es va redactar el Catàleg de camins municipals de Collsuspina. El document, i d’acord amb les directrius indicades pels tècnics de l’OTPAI inventaria fins a 21 camins, pels quals elabora una fitxa particularitzada, on es defineixen els trets fonamentals, les característiques morfològiques, els seus elements constitutius, ... La longitud total de la xarxa inventariada apte per al trànsit rodat definit en Catàleg és de 34 quilòmetres. La xarxa de camins però, és més extensa, i cal afegir-hi d’altres menors que enllacen aquests a través de variants i/o amb caràcter més privat porten a les diferents finques. Aquests camins que queden exclosos del catàleg assenyalat donat que no compleixen amb les directrius establertes per la Diputació de Barcelona, es té presència escrita de l’existència de fins a 18, a través d’un inventari de l’Ajuntament de béns referenciats pel cadastre, amb una distància total de 18,3 km més. L’extensa xarxa per un costat, i l’orografia i climatologia muntanyenca per l’altre, fa difícil mantenir tots els camins en les condicions de transitivitat i seguretat òptimes, veient-se perjudicada l’activitat econòmica i l’accessibilitat en alguns punts.

De tots els camins del municipi, hi ha 3 d’ells que comuniquen amb els municipis veïns que destaquen per la seva intensitat d’ús, i si bé actualment presenten un estat acceptable, convé realitzar algunes actuacions per tal d’aturar la seva degradació, i evitar actuacions de més abast en un futur. Es tracta dels camins que porten a L’Estany, a Muntanyola, i el camí de L’Espinoi. Els dos primers enllacen amb el camí de Sant Cugat amb trams de pendent que l’aigua i el trànsit espatllen constantment; i el camí de L’Espinoi discórrer la major part sobre afloraments de roca, que degut també al ús i climatologia, queden al descobert deixant importants ressalts. En el marc de planificació de millora i manteniment dels camins, l’Ajuntament també té en compte altres camins com l’antic camí d’Armadans, el de la Caseta de Vilafort o un tram del camí de Miravalls, que per un costat necessiten de petites actuacions de manteniment per garantir l’accés en condicions a les cases per on passa, i per altre costat, i atenent al caràcter estructurador del camí, cal replantejar-ne el traçat en alguns punts crítics de geometria i pendent fort que dificulten la mobilitat i són molt propensos a fer-se mal bé. Per aquest motiu, ara, i amb la voluntat d’anar acondicionant tota aquesta xarxa, l’ajuntament es planteja una actuació dirigida a la millora de la xarxa en aquells punts on es fa més palesa la necessitat, i programa en base a les determinacions del Catàleg de camins una nova fase d’actuació. Aquesta actuació, preveu el manteniment i condicionament de següents camins: Camí de l’Espinoi - Camí de Muntanyola - Camí de L’Estany - Antic camí d’Armadans - Caseta de Vilafort - Miravalls El pressupost total de l’obra és de 49.900€, el 10% del qual es finança amb fons propi, la qual cosa vol dir que la Diputació de Barcelona n’aporta el 90%.


L’Ajuntament informa // RADAR PEDAGÒGIC ELS RESULTATS 12

Com tots ja heu pogut veure, fa temps que tenim el radar pedagògic instal·lat a la Carretera N141-C al seu pas pel barri d’El Toll.

Aquest radar, a més d’indicar a la velocitat que circulen els vehicles, també en guarda un registre i en permet extreure conclusions. D’ençà que el tenim a la carretera, la principal notícia que en traiem, és que tan sols el 5% dels vehicles porten una velocitat superior a la permesa (55 km/H). Sí que és cert, que es pot observar que els vehicles que van en sentit contrari al que està instal·lat el radar (actualment direcció Moià) el marge dels vehicles que superen els 50 KM/h és una mica superior, però no arriba al 7%. Com a dada negativa, apuntar que el màxim de velocitat a que s’ha arribat en el tram és de 107 km/H, que va ser un dimecres.

Els dies de màxima circulació, no és com era d’esperar en caps de setmana, sinó que és els dimecres i dijous, sobretot a la tarda-vespre. Fa uns mesos, el radar va estar instal·lat tant al carrer major, i si que es va detectar que hi havia un major nombre de cotxes que circulaven per sobre la velocitat màxima permesa (30 km/h), concretament en el carrer major eren un 16% dels vehicles (un 10% ho feien entre 31 i 35 km/h). I de les dades que es van extreure de la temporada que va estar instal·lat al carrer de l’escola, com a dada més destacable, és que els vehicles que ho feien en sentit de baixada (i que no veien el radar) el nombre de cotxes que accedia de la velocitat permesa (30 km/h) era el 21%. Creiem que aquestes dades ens han de fer reflexionar a tots plegats, i reduir la nostra velocitat al circular dintre dels nuclis urbans.


L’Ajuntament informa // ARRIBA LA FIBRA ÒPTICA

Arriba la Fibra òptica a Collsuspina Unes de les mancances que tenim actualment a Collsuspina, és la facilitat de comunicació i d’abastament de la xarxa d’internet al municipi. Fa 6 anys vam posar en marxa el sistema proveït per Gui-Fi, un sistema d’internet gratuït lliure i plural, la capacitat de navegació que ens ofereix actualment aquest sistema no és ja una garantia per poder utilitzar la xarxa amb tota la seva potència. Vist que l’actualitat implica tenir un desplegament de fibra òptica l’ajuntament ha decidit contractar els serveis d’una empresa perquè facin aquesta inversió. El projecte passa per dues fases, i dues empreses. Una de les empreses que participen és l’encarregada de fer el desplegament de la fibra i l’altre serà l’empresa que ens farà el servei de proveir les dades, el senyal per a poder-nos connectar a Internet.

13

Que al poble li cal fer aquest pas endavant, pel que fa a la facilitat d’accés a Internet, és més que evident, per un costat, que tenim les limitacions, els entrebancs, i el mal servei que des de fa temps ens té sotmesos Telefònica, i per altre, les necessitats i demandes dels collsuspinencs i collsuspinenques, que requereixen un servei digne d’internet, a uns preus més assequibles que els que ofereixen les poques companyies que donen servei al municipi; un servei que ens permeti posar-nos al dia, que ens permeti navegar sense limitacions, poder veure la televisió per internet, o accedir als continguts de cadenes com Netflix, HBO, o qualsevol altre contingut, sense talls, sense haver d’esperar que els veïns/es deixin de navegar o tenir tots els aparells electrònics que desitgi connectats a cada domicili. És per això que, si tot va segons la programació, abans d’aquest estiu, tindrem fet el desplegament de fibra òptica a tot el municipi, i qui ho desitgi ja es podrà donar d’alta de la nova operadora. Estem segurs que aquest serà un altre pas endavant per a tots nosaltres, i malgrat la inversió que ha de fer l’ajuntament, serà un servei molt valorat per a tots i totes.


Escola Els Ventets // COOP 20 MANS

Els nens i nenes de tercer, quart i cinquè de l’escola Els Ventets de Collsuspina hem creat la Cooperativa 20 mans i té com activitat la producció artesanal i la venda directa. Per començar, vam pensar el nom, vam fer el logotip, vam sol·licitar el NIF a l’Ajuntament, vam fer una fitxa per cada un dels socis (amb l’aportació econòmica de cadascú) i vam signar l’acta fundacional. Després vam crear les comissions, que estan formades per un grup d’alumnes que s’encarreguen de fer unes tasques concretes. Hi ha dos tipus de comissions, les de gestió (presidència, tresoreria i secretaria) i les de treball (màrqueting, logística i producció). Cada una d’aquestes comissions té un gerent i uns ajudants. A continuació vam elaborar els estatuts, els quals recullen els membres components de la cooperativa, la classe de socis (els treballadors i els col·laboradors), els drets i les obligacions, les faltes i sancions, entre d’altres. Els productes que elaborem estan fets a mà pels membres de la Cooperativa. Cada un/a va proposar una sèrie de productes que podíem fer, i a partir d’aquí vam fer una votació per escollir els més adequats. Alguns dels productes que elaborem són: braçalets de fil, clauers de hamma i de feltre, bolígrafs de ploma, plats de ceràmica, espelmes de cera natural, etc.

14

Els nostres productes els podreu trobar al Mercat de Collsuspina i al Mercat de Moià. També podeu comprar els nostres articles per internet, a la pàgina web www.20mans.cat i al punt de venda col·laborador: el Forn de Collsuspina. A més a més, a l’escola som trenta-quatre alumnes i sis mestres, els quals ja ens han fet unes quantes compres de braçalets. Dels beneficis que aconseguim se’n destinarà una part a la Marató de TV3, i l’altra a la sortida que realitzarem tots els cooperativistes. Estem contents de realitzar aquest projecte perquè ens ajuda a treballar cooperativament, ens agrada fer productes artesanals i ens ho passem molt bé.

Laia Montràs, Jin Vives, Elga Rivelles, Jana Batlló, Dídac Lorente, Marina Montolio, Pau Escamilla, Adam El Moutataouia, Aina Vinadé i Eloi Arias.


A més a més... // COMISSIÓ DE FESTES 2018

SERVEIS FORMEM UNA COMISSIÓ DE FETES?

BIBLIOBUS A COLLSUSPINA

Uberginius, Pastanaguts!!! Nadal, reis, setmana santa, aplec, castanyada o Halloween, Sant Jordi, Dijous gras, Carnestoltes Giracirc, Collsusbirra, pedalades, sortides, sortides nocturnes, un estiu llarg, un hivern fred... Si n’hi ha de coses per celebrar! I al poble, que ens ho hem de fer tot entre tots... Des del consistori volem impulsar una comissió de festes, un grup de collsuspinencs/ques amb ganes de fer, desfer i de promoure la cultura al municipi. Si ets entre aquests veïns/es i tens ganes de participar, des d’ara mateix quedes convocat! Envieu un mail a: collsuspina@diba.cat i muntem una comissió de festes, un grup de gent activa amb ganes de no parar i de fer moltes coses! Us hi esperem!

El seu objectiu principal és donar els serveis propis d’una biblioteca pública: garantir l’accés a la informació i a la cultura a tots els ciutadans del territori, donar suport a l’aprenentatge i als hàbits de lectura pública.

HORARIS BIBLIOBUS Plaça Major, s/n Dimarts 15 i 29 de MAIG de 16 a 19 h Dimarts 12 i 26 de JUNY de 16 a 19 h

NEWSLETTER AJUNTAMENT Vols estar al corrent del que passa al nostre poble? Amb el servei de newsletter de l’ajuntament estaràs informat en tot moment, de tots els esdeveniments socials i culturals. Entra a la web del consistori i deixa el teu mail. T’hi esperem!

15


Si voleu dir la vostra, explicar-nos històries o simplement, mostrar fotografies vinculades a la vida del poble, no dubte enviar un mail i compartir-ho amb tothom, us hi esperem! lespinarevista@gmail.com

www.collsuspina.cat

Profile for Ferran Jordà

Revista l'Espina // Primavera 2018 - Ajuntament de Collsuspina  

Torna la revista trimestral, informativa i cultural, del municipi de Collsuspina.

Revista l'Espina // Primavera 2018 - Ajuntament de Collsuspina  

Torna la revista trimestral, informativa i cultural, del municipi de Collsuspina.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded