Costazul Junio 2018

Page 1

SFF HSBUJT &GOHMJTI M &TQB×P

$*" 9$&-&/ & 3 0 1 *0/"S "- 3&( JPOFT Z )VNP 6 4 / & Y . F UÏNPD " ø 5 I F 4 V * 3 B 7 T V & P -" 3 JFOU BMB $ 1FOTBN MP F[ $PN

M F «MWBS ÈO .BO[BOJ E B M M J 7 5FDPN $PMJNB 5POJMB 1( 8 2 81, -

/$ 5(9,67$ '( ,17(51(7 ( ,035(6$ 48( *867$ $ 75(6 *(1(5$&,21(6 ZZZ FRVWD]XO P[ ZZZ WZLWWHU FRP UHYLVWDFRVWD]XO ZZZ IDFHERRN FRP UHYLVWDFRVWD]XO ZZZ LQVWDJUDP FRP UHYLVWDFRVWD]XO LQIR#FRVWD]XO P[

7HO &HO

(67$ 5(9,67$ (6 *5$78,7$´7HQHU KLMRV QR OR FRQYLHUWH D XQR HQ SDGUH GHO PLVPR PRGR HQ TXH WHQHU XQ SLDQR QR OR YXHOYH SLDQLVWD µ $QyQLPR

,1',&( 5XWDV WXUtVWLFDV 7RXULVW URXWHV 1XHVWUD SRUWDGD 7HOpIRQRV GH LPSRUWDQFLD LPSRUWDQW SKRQH QXPEHUV &XOWXUD &XHQWR 5HÀH[LRQHV &KLVWHV (GXFDFLyQ &RVWD]XO HQ OD FRFLQD *XtD GHO EDUPDQ 'DWRV FXULRVRV 0XQGR GHO SHUUR /H\HQGD (IHPpULGHV ¢6DEtD XVWHG TXH" SRU 'U -XVWLQR /HSH 6XGRNX $GLYLQDQ]DV 7HOpIRQRV GH LPSRUWDQFLD 0DQ]DQLOOR ,PSRUWDQW SKRQH QXPEHUV 0DQ]DQLOOR 0DSD GH 0DQ]DQLOOR 0DQ]DQLOOR¶V PDS 3RHPD 6DOXG \ %HOOH]D SRU 5RVLWD /HSH 7RXJKWV (QJOLVK WLSV +XPRU LQ HQJOLVK +RUyVFRSR +RURVFRSH

&ROLPD

6HFFLRQHV

6HUYLFLRV 3HULyGLFRV \ PHGLRV &RPHUFLRV *DVWURQRPtD 7XULVPR 0pGLFRV 9HWHULQDULRV 6RFLDO &RPDOD 7RQLOD

7HFRPiQ

&RPHUFLRV *DVWURQRPtD 0DQ]DQLOOR 6HUYLFLRV 3HULyGLFRV \ PHGLRV &RPHUFLRV *DVWURQRPtD 7XULVPR 0pGLFRV %LHQHV 5DtFHV

5HYLVWD LPSUHVD HQ ORV WDOOHUHV GH ,PSUHV HQ =DSRSDQ -DO HGLFLyQ GHO PHV GH MXQLR VH UHSDUWH HQ HO HVWDGR GH &ROLPD VXU GH -DOLVFR \ RHVWH GH 0LFKRDFiQ /DV UHÀH[LRQHV IUDVHV SRHPDV \ HQ JHQHUDO ORV HVFULWRV TXH DTXt DSDUHFHQ QR VRQ HO UHÀHMR GH VXV HGLWRUHV VRQ WDQ VROR XQD UHFRSLODFLyQ FRQ ¿QHV GH HQWUHWHQLPLHQWR /RV QRPEUHV \ PDUFDV TXH VH SXEOLFLWDQ VRQ SURSLHGDG GH ORV DQXQFLDQWHV 6H SURKLEH OD UHSURGXFFLyQ WRWDO R SDUFLDO

$1Ã’1&,(6( (1 &267$=8/ 7HO &HO

(67$ 5(9,67$ (6 *5$78,7$


5XWDV WXUtVWLFDV 7RXULVW URXWHV 5XWD WXUtVWLFD &ROLPD

5XWD WXUtVWLFD -DOLVFR

3RU VHYHUR TXH VHD XQ SDGUH MX]JDQGR D VX KLMR QXQFD HV WDQ VHYHUR FRPR XQ KLMR MX]JDQGR D VX SDGUH

(QULTXH -DUGLHO 3RQFHOD


1XHVWUD SRUWDGD 'tD GHO 3DGUH /D SDWHUQLGDG HV DOJR VHULR GHEHUtD VHU VLHPSUH SODQHDGD FRQVFLHQWH \ SRU OR WDQWR UHVSRQVDEOH /D IXQFLyQ GHO SDGUH HV WDQ LPSRUWDQWH \ GHWHUPLQDQWH SDUD HO GHVDUUROOR GH ORV KLMRV FRPR OD GH OD PDGUH 7UDGLFLRQDOPHQWH VH KD FRQVLGHUDGR D OD ¿JXUD GH OD PDGUH FRPR OD PiV LPSRUWDQWH HQ OD YLGD GH ORV KLMRV HVWR WDO YH] HV FLHUWR SHUR VREUH WRGR HQ WLHPSRV UHFLHQWHV OD ¿JXUD GHO SDGUH VH KD YXHOWR FDGD YH] PiV LPSRUWDQWH GHQWUR GHO Q~FOHR IDPLOLDU (O SDGUH GHEH VHU SDUD ORV KLMRV XQ HMHPSOR D VHJXLU ³/RV KLMRV KDFHQ OR TXH YHQ´ ³6H HGXFD FRQ HO HMHPSOR´ ³/RV KLMRV VRQ QXHVWUR HVSHMR´ VRQ IUDVHV TXH VH HVFXFKDQ IUHFXHQWHPHQWH \ VRQ FLHUWDV 1XHVWURV KLMRV DSUHQGHUiQ VLHPSUH PiV GH QXHVWURV HMHPSORV TXH GH QXHVWUDV SDODEUDV GHEHPRV VHU SDGUHV HMHPSODUHV SDUD WHQHU KLMRV HMHPSODUHV /RV SDGUHV UHTXLHUHQ WDQWR UHFRQRFLPLHQWR VREUH OD HGXFDFLyQ GH ORV KLMRV FRPR ODV PDGUHV (O 'tD GHO 3DGUH HV XQD FHOHEUDFLyQ GHGLFDGD D ORV SDGUHV GH IDPLOLD 6H KRQUD FRQ HOOR OD SDWHUQLGDG \ OD LQÀXHQFLD GHO KRPEUH HQ OD YLGD GH VXV KLMRV (Q JHQHUDO OD WUDGLFLyQ FDWyOLFD HXURSHD OR FRQPHPRUD HO GH PDU]R GtD GH 6DQ -RVp SDGUH GH -HV~V 6LQ HPEDUJR YDULRV SDtVHV HXURSHRV FRPR )UDQFLD R 5HLQR XQLGR \ OD PD\RUtD GH SDtVHV L E H U R D P H U L F D Q R V D G R S W D U R Q O D I H F K D HVWDGRXQLGHQVH SRU OR TXH DFWXDOPHQWH IHVWHMDQ HO 'tD GHO 3DGUH HO WHUFHU GRPLQJR GH MXQLR < WRPDQGR FRPR HMHPSOR GH KRPEUH \ YLGD D 6DQ -RVp GHMDQ SDUD HO GH PDU]R OD FHOHEUDFLyQ GHO 'tD GHO +RPEUH TXH LQWHUQDFLRQDOPHQWH VH FHOHEUD HO GH QRYLHPEUH 'XUDQWH OD FHOHEUDFLyQ GHO 'tD GHO 3DGUH VH DFRVWXPEUD GDUOH UHJDORV \ UHDOL]DU DFWLYLGDGHV MXQWRV WDOHV FRPR FRPHU HQ IDPLOLD 6H FUHH TXH HV HQ GRPLQJR SDUD TXH HO IHVWHMR VHD HQ XQ GtD GH GHVFDQVR GHO SDGUH \ VH OH SXHGD DSDSDFKDU 1XHVWUR GHVHR HV TXH WRGRV ORV SDGUHV GLVIUXWHQ VX GtD UHFLEDQ DPRU \ VLJDQ GDQGR DPRU D VXV KLMRV 1XHVWUD SRUWDGD GH HVWH PHV HV XQ GLVHxR FRUWHVtD GH 6XVDQD 5HJLQD 'H /D &UX] 9HUGX]FR HVWXGLDQWH GH OD FDUUHUD GH GLVHxR JUi¿FR HQ OD 8QLYHUVLGDG GH 0RQWHUUH\ HQ 1XHYR /HyQ 8Q SDGUH QR HV HO TXH GD OD YLGD HVR VHUtD GHPDVLDGR IiFLO XQ SDGUH HV HO TXH GD HO DPRU

'HQLV /RUG


7HOpIRQRV GH LPSRUWDQFLD ,PSRUWDQW SKRQH QXPEHUV (PHUJHQFLDV (PHUJHQF\ /DGD

(PHUJHQFLDV (PHUJHQF\ &UX] 5RMD HPHUJHQFLDV (PHUJHQF\ 5HG &URVV &UX] 5RMD 5HG &URVV 3URWHFFLyQ FLYLO &LYLO SURWHFWLRQ ,066 6RFLDO 6HFXULW\ ,QVWLWXWH +RVSLWDO FLYLO &LYLO KRVSLWDO &HQWUR PpGLFR SDUWLFXODU 0HGLFDO FHQWHU SULYDWHO\ RZQHG %DQFR GH VDQJUH %ORRG EDQN %RPEHURV &ROLPD &ROLPD V )LUH GHSDUWPHQW %RPEHURV 9LOOD GH $OYDUH] 9 $ ¶V )LUH GHSDUWPHQW ,6667( 6WDWH VRFLDO ZRUNHUV LQVWLWXWH 3ROLFLD PXQLFLSDO 0XQLFLSDO SROLFH 6HJXULGDG S~EOLFD 3XEOLF VHFXULW\ SROLFH 7UiQVLWR GHO HVWDGR 7UDI¿F SROLFH 'LUHFWRU GH WUDQVSRUWH 3ROLFLD -XGLFLDO GHO (VWDGR 6WDWH -XGLFLDO 3ROLFH 3ROLFLD -XGLFLDO )HGHUDO )HGHUDO -XGLFLDO 3ROLFH 3ROLFLD )HGHUDO 3UHYHQWLYD )HGHUDO +LJKZD\ 3ROLFH 3*5 )HGHUDO LQYHVWLJDWRUV

7D[LV 7D[L FDEV 6LWLR 0DGHUR \ -XiUH] 6LWLR $ODPHGD 6LWLR 1~xH] 6LWLR 7tYROL 6LWLR )iWLPD 6LWLR *XDGDODMDULWD 6LWLR ,QIRQDYLW 6LWLR 2ULHQWDO 6LWLR 3DUTXH +LGDOJR 5DGLR 7D[L

$XWREXVHV IRUDQHRV %XV OLQHV /D /tQHD $XWREXVHV GH 2FFLGHQWH (VWUHOOD %ODQFD (71 2PQLEXV GH 0p[LFR )OHFKD $PDULOOD 3ULPHUD 3OXV $XWRWUDQVSRUWHV GHO VXU URMRV $XWRWUDQVSRUWHV 0DGULG URMRV )HUURFDUULOHV 1DFLRQDOHV GH 0p[LFR

'HSHQGHQFLDV )HGHUDOHV (VWDWDOHV \ 0XQLFLSDOHV D =RQD 0LOLWDU &)( (PHUJHQFLDV &)( &RUUHRV GH 0p[LFR 7HOpJUDIRV ,QHD ,QVWLWXWR )HGHUDO (OHFWRUDO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GHO &RQVXPLGRU 6HFUHWDUtD GH (GXFDFLyQ 3~EOLFD 6HFUHWDUtD GH OD 5HIRUPD $JUDULD &HQWUR GH 6DOXG 6XSUHPR 7ULEXQDO GH -XVWLFLD 7ULEXQDO 8QLWDULR $JUDULR 3URFXUDGXUtD )HGHUDO GHO &RQVXPLGRU 3URFXUDGXUtD *HQHUDO GH OD 5HS~EOLFD 6HFUHWDUtD GH $JULFXOWXUD \ 5HFXUVRV +LGUiXOLFRV 6HFUHWDUtD GH (FRQRPtD 6HFUHWDUtD GH &RPXQLFDFLRQHV \ 7UDQVSRUWHV 6HFUHWDUtD GH 'HVDUUROOR 6RFLDO 6HFUHWDUtD GH +DFLHQGD \ &UpGLWR 3~EOLFR 6HFUHWDUtD GH OD 'HIHQVD 1DFLRQDO 6HFUHWDUtD GH $JULFXOWXUD *DQDGHUtD 'HVDUUROOR 5XUDO 3HVFD \ $OLPHQWDFLyQ 6$*$53$ 6HFUHWDUtD GH 6DOXG 6HFUHWDUtD GHO 7UDEDMR \ 3UHYLVLyQ 6RFLDO 3(0(; 3*( &HQWUR GH $SR\R D OD 0XMHU &HQWUR GH ,QWHJUDFLyQ -XYHQLO 6HJXULGDG SDUD HO WXULVWD

3UXGHQWH SDGUH HV HO TXH FRQRFH D VX KLMR :LOOLDP 6KDNHVSHDUH


&ROLPD 6HUYLFLRV

(O PHMRU DXWRODYDGR GH &ROLPD

6DOD FOLPDWL]DGD DJXD IUtD :L)L 79

/DYDGR \ DVSLUDGR /DYDGR GH PRWRU LQWHULRUHV FKDVLV 9DVHOLQD (QFHUDGR 3XOLGR (QFHUDGR H[SUHVV 3XOLGR GH IDURV /LPSLH]D GH ULQHV 5HKDELOLWDGR GH SOiVWLFRV \ DVLHQWRV

9,6,7$126 (1 &8$/48,(5$ '( 18(675$6 68&856$/(6 ',26$ $Y 0DUtD $KXPDGD (VT FRQ 1DUDQMDO 9LOOD GH $OYDUH] $ HVSDOGDV GH ORV ERPEHURV /XQ 6DE DP SP 'RP DP SP

',26$ 9,3 $Y 9HQXVWLDQR &DUUDQ]D 6DQWD %DUEDUD &ROLPD $ XQ FRVWDGR GHO $UFH /XQ 6DE DP SP 'RP DP SP

',26$ $Y 3DEOR 6LOYD /RV 2OLYRV 9LOOD GH $OYDUH] $ XQD FXDGUD GH VHFXQGDULD ³(7,´ /XQ 6DE DP DP 0DGUXJDGD

'RP DP SP

',26$ $Y 0DUtD $KXPDGD 6HQGHURV GHO &DUPHQ 9 GH $OY $ XQ FRVWDGR GHO R[[R /XQ 6DE DP DP PDGUXJDGD

'RP DP SP

&XOWXUD

(O EDUFR GH HVFODYRV GH 7XUQHU :LOOLDP 7XUQHU SLQWy HQ LQQXPHUDEOHV R F D V L R Q H V F D W i V W U R I H V \ V L W X D F L R Q H V PHWHRUROyJLFDV SHOLJURVDV %XHQ HMHPSOR GH HOOR HV 7RUPHQWD GH QLHYH R VX FXDGUR ,QFHQGLR GHO 3DUODPHQWR GH /RQGUHV 8QD REUD GH OD TXH VH FXHQWD TXH FXDQGR DTXHO HGL¿FLR FRPHQ]y D VDFDU VXV OODPDV 7XUQHU QR WDUGy HQ VDOLU D OD FDOOH FRQ VXV DFXDUHODV SDUD SLQWDU XQD HVFHQD WDQ FDyWLFD (Q UHDOLGDG QR HV TXH OH DWUDMHUDQ SRU DIiQ PRUERVR ORV GHVDVWUHV R ORV GUDPDV OR TXH OH PRWLYDED HUD OD FDSWDFLyQ GH HVH WLSR GH OXFHV \ GH DWPyVIHUDV \D TXH VLQ GXGD FLHUWDV VLWXDFLRQHV KDFtDQ TXH HVRV IHQyPHQRV IXHUD PXFKR PiV HVSHFWDFXODUHV 'H KHFKR LQFOXVR HQ VX pSRFD VH OH DFXVy GH GUDPDWL]DU HQ H[FHVR 3HUR HVR QR HYLWy TXH pO VLJXLHUD SODQWHDQGR LPiJHQHV FDUJDGDV GH WXUEXOHQFLDV TXH HQ PXFKDV RFDVLRQHV WUDVPLWtDQ DXWpQWLFD IXULD $OJR TXH FRQVHJXtD D YHFHV FRQ HO VLPSOH PRWLYR GH SODVPDU XQD SXHVWD GH VRO R XQD IXHUWH PDUHMDGD FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD

8Q SDGUH SDUD FLHQ KLMRV DQWHV TXH FLHQ KLMRV SDUD XQ SDGUH

5HIUiQ


&ROLPD 6HUYLFLRV

&XHQWR

3LFKLQWRWD

/RV DLUHV TXH YLHQHQ SRU HO ODGR GH ORV YROFDQHV DUUDVWUDQ HO SROYR VXHOWR GHO OODQR \ VH OR OOHYDQ HQWUH VXV EUD]RV SDUD VROWDUOR GHVSXpV FXDQGR VH GD XQ WRSHWD]R HQ ORV FHUURV GH HQIUHQWH /XHJR HO DLUH HQIXUHFLGR VH HQFDxRQD SRU WRGD OD YHJD GHO UtR JUDQGH \ YD D UHPDWDU DO $UPHUtD TXH FXOHEUHDQGR YD D GHVHPERFDU DO PDU $Vt HV XQ GtD \ RWUR \ ORV GHPiV 6LHPSUH OR PLVPR 9LHQWRV TXH YDQ \ TXH YLHQHQ 7LHUUDV DPDULOODV DUUDVWUDGDV GHO OODQR TXH FDGD YH] VH PLUD PiV WHSHWDWRVR \ TXH XQD YH] HQ HO YLHQWR VH GHVSDUUDPD VREUH 3LFKLQWRWD HO UDQFKR TXH TXHGD DO SLH GH ORV FHUURV GRQGH JROSHD HO DLUH <D GH SRU Vt ODV JHQWHV GH 3LFKLQWRWD VRQ GHVFRORULGDV \ EDMR HVD QXEH GH SROYR ¿QLWR VH YHQ PiV DPDULOODV WRGDYtD (Q WLHPSR GH OOXYLDV HVR VH FDOPD SHUR D YHFHV HV SHRU SRUTXH FRQ HO DJXD VH KDFHQ XQRV ORGD]DOHV SH JDMRVRV GRQGH D FDGD UDWR TXHGDQ DWDVFDGRV ORV KXDUDFKHV &XDQGR HVR VXFHGH KD\ TXH PHWHU RWUD YH] HO SLH SRU HO DJXMHUR TXH KD TXHGDGR \ DO WDQWHR FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD 1R KD\ SDODEUD QL SLQFHO TXH OOHJXH D PDQLIHVWDU DPRU GH SDGUH

0DWHR $OHPiQ


&ROLPD 6HUYLFLRV

´/D H[SHULHQFLD KDFH OD GLIHUHQFLDµ Æ” 0DTXLOODMH Æ” 3HLQDGR Æ” $ODFLDGR Æ” 3ODQFKDGR Æ” (YHQWRV HVSHFLDOHV Æ” 7LQWHV Æ” 5D\RV Æ” &RUWH Æ” 3HUPDQHQWH Æ” 'LVHxR GH FHMDV Æ” \ PiV &LWDV DO /XQHV D 6iEDGR \ 3DOPD .HUSLV &RORQLD /D 3DOPDV &ROLPD &RO

%XIHWH \ 1RWDUžD 3©EOLFD

/LF 0DQXHO %UXVW &DUPRQD 1RWDU\ SXEOLF OHJDO VHUYLFHV (QJOLVK VSRNHQ &RUUHJLGRUD &HQWUR &ROLPD &RO 7HOV \

1RWDUtD 3~EOLFD 1R /LF 5RJHOLR $ *DLWiQ \ *DLWiQ 7,78/$5

/LF /DXUD * *DLWiQ &UX] $'6&5,7$

/LF (QULTXH 3ODVFHQFLD *DUFtD $8;,/,$5

7(/()2126 \ QRWDULD UJ#KRWPDLO FRP ,QGHSHQGHQFLD 1R &G 9LOOD GH ÈOYDUH] &ROLPD

/LF 5DXO =DUD]~D 0RQWHUURVD $VHVRU )LQDQFLHUR

6X DJHQWH GH VHJXURV PiV FRQ¿DEOH (GR GH 0p[LFR $OWD 9LVWD 9 GH $OYDUH] &RO & 3 7HO &HO UDXO]DUD]XDPRQWHUURVD#JPDLO FRP

8Q EXHQ SDGUH YDOH SRU FLHQ PDHVWURV -HDQ -DFTXHV 5RXVVHDX


&ROLPD 6HUYLFLRV

)$%5,&$&,21 '( 38(57$6 < 9(17$1$6 $57,67,&$6 < &20(5&,$/(6 7XEHURV &RO 3RUYHQLU D OD YXHOWD GH OD GLUHFFLyQ GH 7UDQVLWR \ 9LDOLGDG

7HO &HO $1Ã’1&,(6( (1

OOiPHQRV \ FRQ JXVWR OR DQWHQGHUHPRV FRQWDFWR#FRVWD]XO P[ ZZZ FRVWD]XO P[ $UWtFXOR

9LYLHQGR HQ 7DLZiQ (O LQLFLR 7RGR FRPHQ]y FXDQGR PL PDPi VH HQWHUy GH XQD EHFD SDUD HVWXGLDU HO LGLRPD FKLQR (Q HVH HQWRQFHV \R HVWDED HVWXGLDQGR HVH LGLRPD HQ &ROLPD FXUVDQGR HO ~OWLPR QLYHO \ XQ GtD PL PDPi SODWLFDQGR FRQ XQD FRQRFLGD VH HQWHUy GH TXH HO JRELHUQR GH 7DLZiQ RIUHFtD EHFDV SDUD HVWXGLDU HO LGLRPD FKLQR HQ 7DLZiQ SRU PHVHV (OOD PH FRPHQWy VREUH OD EHFD \ \R FRPHQFp D EXVFDU PiV LQIRUPDFLyQ VREUH pVWD 0LHQWUDV OR KDFtD PH GL FXHQWD TXH HO JRELHUQR GH 7DLZiQ QR VyOR RIUHFtD EHFDV SDUD HVWXGLDU HO LGLRPD WDPELpQ RIUHFtD EHFDV SDUD HVWXGLDU OD XQLYHUVLGDG SRU R DxRV GHSHQGLHQGR GH OD FDUUHUD <R VLHPSUH KDEtD VRxDGR FRQ YLYLU HQ DOJ~Q OXJDU IXHUD GH 0p[LFR DVt TXH HVWD HUD OD RSRUWXQLGDG SHUIHFWD $ SHVDU GH TXH \D OOHYDED XQ DxR FXUVDQGR OD XQLYHUVLGDG HQ &ROLPD \ QXQFD KDEtD HVFXFKDGR KDEODU GH 7DLZiQ DSOLTXp SDUD OD EHFD GH OD FDUUHUD $O GHFLUOH D PL PDPi HOOD VH VRUSUHQGLy SRUTXH HOOD WHQtD OD LGHD &RQWLQ~D HQ OD SiJLQD

(O SDGUH GHEH VHU HO DPLJR HO FRQ¿GHQWH QR HO WLUDQR GH VXV KLMRV

9LQFHQ]R *LREHUWL


&ROLPD 6HUYLFLRV

*5832 6 $ '( & 9 +21(67,'$' $ 72'$ 358(%$ (1 *$62/,1$ < ',(6(/ ‡ 6HUYLFLR GH 9HQWD GH 9DOHV ‡ $FHSWDPRV WRGR WLSR GH 7DUMHWDV GH 'pELWR \ &UpGLWR &DUPHQ 6HUGiQ 7HO (VWDPRV IUHQWH D 6RULDQD 9LOOD GH ÈOYDUH] (Q OD *ORULHWD GH OD 'LRVD GHO $JXD

9,9( /$ (;3(5,(1&,$

9HQ SRU WX FODVH GH SUXHED *5$7,6 $Y 9HQXVWLDQR &DUUDQ]D HVT $Y /D 3D] 5HVLGHQFLDO 6DQWD %DUEDUD 7HO YLHQH GH OD SiJLQD

&XHQWR

EXVFDUOR SDUD QR VHJXLU GHVFDO]R $ YHFHV GD UHVXOWDGR SHUR QR VLHPSUH SRUTXH HQ RFDVLRQHV SRU PiV TXH EDWD XQR FRQ HO SLH HO ORGD]DO QR VDFD PiV TXH XQD TXH RWUD YDUD GH MDUULOOD HQWUH ORV GHGRV (VR FXDQGR ELHQ OH YD (O SROYR DPDULOOR TXH YLHQH GHO OODQR HQ WLHPSR GH VHFDV FDH VREUH OR TXH SXHGH /R PLVPR HQFLPD GH ERWHOODV URWDV TXH GH FODYRV WRUFLGRV TXH VH HQPRKHFHQ GHVSXpV 7DPELpQ KD\ DODFUDQHV VREUH HO SROYR UHWRUFLGRV \ DPDULOORV KXHVXGRV \ FRQ XQD SDQ]D DSODVWDGD TXH OHV VLUYH SDUD DPRUWLJXDU OD WLHUUD TXH OHV FDH HQFLPD (QWUH ORV DODFUDQHV WDPELpQ VH FUtDQ WDUiQWXODV SHOXGDV \ SULHWDV FRQ ORV SHORV GXURV \ ODFLRV TXH OHV FXEUHQ ORV RMRV +D\ PXFKRV DQLPDOHV TXH VH FUtDQ HQWUH OD WLHUUD \ VH SHJDQ HQ ORV SLHV GH ORV TXH SDVDQ VREUH HOORV /DV JHQWHV GH 3LFKLQWRWD VRQ PX\ HQIHUPDV SRUTXH OD HQIHUPHGDG HVWi UHYXHOWD GH OD WLHUUD \ GHO DJXD TXH FRUUH SRU HO UtR &RPR TXLHQ GLFH OD HVWiQ UHFLELHQGR SRU IXHUD \ SRU GHQWUR GHVGH TXH QDFHQ

-XYHQWLQR YHQtD GH &XDWOiQ FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD £&XiQ JUDQGH ULTXH]D HV DXQ HQWUH ORV SREUHV HO VHU KLMR GH EXHQ SDGUH

-XDQ /XLV 9LYHV


&ROLPD 6HUYLFLRV

',6(f2 &216758&&,21 < 0$17(1,0,(172

&21 12627526 (1&2175$5È6 62/2 /$6 0(-25(6 0$5&$6 9(1 < &20358(%$/2 78 0,602 ',6(f2 ' < 35(6838(672 6,1 &203520,62 $Y GH ORV PDHVWURV &RO /D $UPRQtD &ROLPD &RO & 3 7HO )D[ ZZZ DOEHUFDVYHUJDUD FRP P[ DOEHUFDVYHUJDUD#SURGLJ\ FRP P[

3URPRFLyQ /ODQWDV 5 F X 5 F X 5 F X ,QFOX\MHH [ 5 F X PRQWD YiOYXODH \R 5 F X EDODQF 5 F X [ 5 F X 5 F X .P &DUUHWHUD 5 F X 9 GH $OYDUH] &RPDOD

0DQWHQLPLHQWR \ $FDEDGRV ´0(1'(=µ 3ORPHUtD (OHFWULFLGDG $]XOHMR \ YLWURSLVR 3LQWXUD 7DEODURFD 6HUYLFLRV HQ JHQHUDO +GD /RV &RORPRV /D +DFLHQGLWD 9 GH $ HPDLO P\DPHQGH] #KRWPDLO FRP

7HO &HO

‡ ,PSUHVLyQ HQ JUDQ IRUPDWR ‡ $QXQFLRV OXPLQRVRV ‡

%OYG &DPLQR 5HDO 1R % *ORULHWD FXDUWHO PLOLWDU 7HO )D[

7HQHU KLMRV QR OR FRQYLHUWH D XQR HQ SDGUH GHO PLVPR PRGR HQ TXH WHQHU XQ SLDQR QR OR YXHOYH SLDQLVWD

0LFKDHO /HYLQH


&ROLPD 3HULyGLFRV \ 0HGLRV

(O PHMRU OHJDGR GH XQ SDGUH D VXV KLMRV HV XQ SRFR GH VX WLHPSR FDGD GtD

/HRQ %DWWLVWD $OEHUWL


&ROLPD &RPHUFLRV

$UWtFXOR

YLHQH GH OD SiJLQD

GH TXH DSOLFDUtD SDUD XQD EHFD GH VyOR PHVHV SHUR \R DSOLTXH SDUD XQD EHFD GH DxRV $O VDOLU ORV UHVXOWDGRV PH GHFHSFLRQp DO YHU TXH QR PH REWXYH OD EHFD WRGR OR TXH PH KDEtD LPDJLQDGR VLPSOHPHQWH VH GHVYDQHFLy $Vt SDVy XQ PHV \ D PHGLDGRV GH MXQLR GHO UHFLEt XQD FDUWD SRU SDUWH GH OD HVFXHOD D OD TXH DSOLTXp HQ 7DLZiQ XQD FDUWD GH DFHSWDFLyQ \ HQ OD TXH WDPELpQ OD HVFXHOD PH RIUHFtD XQD EHFD (Q HVH PRPHQWR QR OR SRGtD FUHHU XQ PHV DQWHV WRGDV ODV LOXVLRQHV KDEtDQ GHVDSDUHFLGR \ VLQ HVSHUDUOR SRU PHGLR GH XQD FDUWD VH PH SUHVHQWy XQD VHJXQGD RSRUWXQLGDG \ DKRUD HVWR\ FXPSOLHQGR HVH VXHxR TXH SRU XQ PRPHQWR OR FUHt LQDOFDQ]DEOH &ODUR TXH HV WDPELpQ JUDFLDV D PLV SDSiV TXH PH KDQ DSR\DGR HQ WRGR PRPHQWR SHUR VREUH WRGR D PL PDPi TXH VL QR PH KXELHUD FRPHQWDGR VREUH OD EHFD GHO LGLRPD MDPiV PH KDEUtD HQWHUDGR GH OD EHFD SDUD HVWXGLDU OD FDUUHUD )- 'H /D &UX]

0L SDGUH VLHPSUH PH GHFtD HQFXHQWUD XQ WUDEDMR TXH WH JXVWH \ QR WHQGUiV TXH WUDEDMDU XQ VROR GtD GH WX YLGD

-LP )R[


&ROLPD &RPHUFLRV

*DOHUĬD

(O PDUFR SHUIHFWR &XDGURV (QPDUFDGRV &UHDFLRQHV -LPpQH] &HQWUR &ROLPD 7HO -XQWR D PHQXGHUtD /D -LPpQH]

&KLVWHV

4XH VLJQL¿FD :+< HQ LQJOpV" 3RU TXp 3RU VDEHUOR $EXHOLWD FLHUUD ORV RMRV ¢3RU TXp TXLHUHV TXH FLHUUH ORV RMRV" ¢$OJXQD VRUSUHVD" ¢8Q UHJDOR" 0PPP QR SRUTXH SDSi KD GLFKR TXH FXDQGR W~ FLHUUHV ORV RMRV VHUHPRV PLOORQDULRV 8Q KRPEUH WLHQH OD FRVWXPEUH GH WLUDU OD EDVXUD WRGDV ODV QRFKHV DO MDUGtQ GH VX YHFLQR 8QD QRFKH pVWH OR VRUSUHQGH \ OH GLFH 6L VLJXHV WLUDQGR OD EDVXUD HQ PL MDUGtQ QR WHQGUp PiV UHPHGLR TXH GDU SDUWH D OD SROLFtD $ Pt PH GD LJXDO VL TXLHUHV VH OD GDV WRGD £\R QR OD TXLHUR SDUD QDGD 8Q KRPEUH HQFXHQWUD D VX YHFLQR FDYDQGR XQ KR\R HQ HO SDWLR \ OH SUHJXQWy +ROD YHFLQR ¢TXp KDFHV" &DYR XQ KR\R SDUD HQWHUUDU D PL SH] ¢< QR HV XQ DJXMHUR GHPDVLDGR JUDQGH" £(V TXH HO SH] HVWi GHQWUR GH WX JDWR 8Q SDGUH HV XQ WHVRUR XQ KHUPDQR HV XQ FRQVXHOR XQ DPLJR HV DPERV

%HQMDPLQ )UDQNOLQ


&ROLPD &RPHUFLRV

0iV GH $xRV GH 6HUYLFLR FRQ &DOLGDG \ ([SHULHQFLD QRV 5HVSDOGDQ

)$%5,&$026 ‡ &RUWLQDV GH WHODV GHFRUDWLYDV ‡ &RUWLQHURV 0DGHUD +RWHOHURV \ 'HFRUDWLYRV ‡ &RUWLQDV $QWLEDFWHULDQDV ‡ 3HUVLDQDV 9HUWLFDOHV 3 9 & 7HOD \ $OXPLQLR ‡ 3HUVLDQDV +RUL]RQWDOHV $OXPLQLR \ 3 9 & ‡ 3HUVLDQDV URPDQDV \ HQUUROODEOHV ‡ 3DQHO -DSRQpV ‡ 3HUVLDQDV SOLVDGDV \ FHOXODUHV ‡ 3HUVLDQDV GH PDGHUD ‡ 7ROGRV GH ORQD SOiVWLFD \ WHOD DFUtOLFD ‡ 3XHUWDV SOHJDEOHV ‡ 0DOOD VRPEUD ‡ (GUHGRQHV

',675,%8,026 ‡ 3DVWR VLQWpWLFR ‡ $OIRPEUD ‡ 3LVRV GH PDGHUD ODPLQDGR ‡ /LQROHXP 3 9 & ‡ 3LVRV SDUD JLPQDVLR ‡ /RVHWD YLQtOLFD ‡ 7DSLFHUtD HQ JHQHUDO ‡ 3DSHO WDSL] ‡ )RWRPXUDOHV /DYDGR GH SHUVLDQDV \ FRUWLQDV

ZZZ FRUWLQDVUDPRV FRP YHQWDV#FRUWLQDVUDPRV FRP

$Y ,QVXUJHQWHV HVT %OYG &DPLQR 5HDO )UHQWH D OD JORULHWD GHO ',) 7HOV '(6& HQ SHUVLDQDV URPDQDV HQUUROODEOHV &HO

&XOWXUD

YLHQH GH OD SiJLQD

(VH HV HO FDVR GH VX WHOD HO %DUFR GH HVFODYRV TXH SLQWy HQ 8Q FXDGUR FX\R WtWXOR \D QRV KDEOD GH VX WHPD VL ELHQ \D KDFtD VHLV TXH DxRV TXH ORV EULWiQLFRV KDEtDQ DEROLGR OD HVFODYLWXG HQ VXV FRORQLDV GH XOWUDPDU 6H WUDWD GH XQ FXDGUR EHOOR SRU VX FRORULGR \ VLQ GXGD SDUHFH DWUDHUQRV D VX LQWHULRU $XQTXH HQ UHDOLGDG YHDPRV XQ EDUFR TXH SDUHFH FRUUHU XQ JUDYH SHOLJUR SRU HO WHPSRUDO (V XQD HVFHQD FRQ XQ FLHOR PX\ DWUDFWLYR TXH EDxD GH OX] XQ PDU HPEUDYHFLGR < HV FXDQGR QRV ¿MDPRV HQ OD VXSHU¿FLH PDULQD FXDQGR YHPRV HO GUDPD GHO FXDGUR KD\ FXHUSRV ÀRWDQGR \ KXQGLpQGRVH HQ pO 6RQ ORV FXHUSRV GH ORV HVFODYRV TXH HO FDSLWiQ GHO EXTXH KD RUGHQDGR WLUDU SRU OD ERUGD SDUD LQWHQWDU VDOLU GH OD WRUPHQWD 'H HVWH PRGR OR TXH QRV SDUHFtD XQ FLHOR KHUPRVR DKRUD VH FRQYLHUWH HQ XQD DWPyVIHUD GH WHUURU FRPR VL HO FLHOR VH LQFHQGLDUD SRU OD IXULD TXH KD GHVSHUWDGR VHPHMDQWH EDUEDULGDG 2EYLDPHQWH 7XUQHU QR KDEtD SUHVHQFLDGR WDO HVFHQD SHUR Vt TXH KDEtD XQD FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD $PDU D OD PDGUH GH VXV KLMRV HV OR PHMRU TXH XQ SDGUH SXHGH KDFHU SRU VXV KLMRV

7KHRGRUH +HVEXUJK


&ROLPD &RPHUFLRV £68 0(-25 (/(&&,21 6HUYLFLR ([SUHVV D GRPLFLOLR

‡ )$-,//$6 ‡ 32/,1(6 ‡ '8(/$6‡ 75,3/$<‡ &,0%5$3/$<‡ ‡ &$2%,//$ ‡ /,6721$'2 '( &$2%,//$ ‡ ‡ $*/20(5$'2 ‡ 0') ‡ &('5,//2 0DGHUD GH 3LQR SDUD OD FRQVWUXFFLyQ \ FDUSLQWHUtD HQ WRGDV ODV PHGLGDV $Y GH 1RYLHPEUH &ROLPD &RO 7HO \ 6XFXUVDO $Y ,QVXUJHQWHV 7HFRPiQ &RO 7HO \

Ɣ'LVHxR GH MDUGLQHV Ɣ3ODQWDV GH RUQDWR Ɣ3DOPDV \ iUEROHV Ɣ0DFHWDV GH EDUUR \ SROLHWLOHQR Ɣ3LHGUD GHFRUDWLYD Ɣ7LHUUD \ IHUWLOL]DQWHV RUJiQLFRV (FRMDUGLQHV 9LYHURV *RQ]DOH]

$FHSWDPRV 7DUMHWDV GH FUpGLWR

7HUFHU $QLOOR 3HULIpULFR (VPHUDOGD 1RUWH H0DLO HFRMDUGLQHVJRQ]DOH]#KRWPDLO FRP 7HO &HO YLHQH GH OD SiJLQD

&XHQWR

&RPR KDEtD OORYLGR PXFKR TXHGy DWUDSDGR XQR GH VXV KXDUDFKHV HQ HO ORGD]DO \ FXDQGR WUDWDED GH HQFRQWUDUOR PHWLHQGR HO SLH GHVQXGR SRU HO DJXMHUR VH HQWHUUy XQ FODYR GHMiQGROH GHQWUR OD HQIHUPHGDG 3RU ¿Q HQFRQWUy HO KXDUDFKH \ VH OR DPDUUy HQ HO WRELOOR SDUD TXH QR VH YROYLHUD D VDOLU 3HUR OD DPDUUDGD GHELy KDEHU VLGR DQWHV GH TXH OR TXLWDUD HO ORGR /OHJDQGR D VX FDVD -XYHQWLQR VH GLR XQRV DSUHWRQHV HQ HO DJXMHULWR TXH OH GHMy HO FODYR /H VDOLy XQD SRFD GH VDQJUH UHYXHOWD FRQ ORGR DPDULOOR SHUR HO GRORU GHO SLTXHWH QR SXGR VDFiUVHOR FRQ ORV DSUHWRQHV \ DKt VLJXLy FDGD YH] PiV IXHUWH $O GtD VLJXLHQWH VX SLH VH KDEtD KLQFKDGR \ QR SXGR VDOLU D WUDEDMDU /D PXMHU GH -XYHQWLQR OH SXVR XQDV FDWDSODVPDV GH ORGR FDOLHQWH SRUTXH VL ORGR WHQtD GHQWUR FRQ ORGR VH DOLYLDUtD 3HUR SRU PiV FDWDSODVPDV TXH OH SRQtD \ SRU PiV FDOLHQWHV TXH pVWDV IXHUDQ HO SLH GH -XYHQWLQR VHJXtD KLQFKiQGRVH FDGD YH] PXFKR PiV SURGXFLpQGROH GRORUHV DJXGRV 7UHV GtDV SDVDURQ GH HVD PDQHUD 7UHV GtDV ODUJRV FRQ WRGR \ VXV QRFKHV FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD (O VXHxR GHO KpURH HV VHU JUDQGH HQ WRGDV SDUWHV \ SHTXHxR DO ODGR GH VX SDGUH 9LFWRU +XJR


&ROLPD &RPHUFLRV

/26 35(&,26 0$6 %$-26 '(/ 0(5&$'2

6L QR OR WHQHPRV 6H OR FRQVHJXLPRV %HOLVDULR 'RPtQJXH] &ROLPD &RO 7HO \ 68&856$/ 7(&20$1

0$75,=

$Y ,QVXUJHQWHV 7HFRPiQ &RO 7HO

%OYG 0 GH OD 0DGULG 0DQ]DQLOOR &RO 7HO \

68&856$/ 0$1=$1,//2

Æ” 0HFiQLFD HQ JHQHUDO Æ” (VSHFLDOLVWD IXHO LQMHFWLRQ Æ” )UHQRV Æ” $PRUWLJXDGRUHV Æ” 6XVSHQVLyQ Æ” /ODQWDV Æ” &OXWFK Æ” %RRVWHU Æ” +\GURYDF 6HUYLFLR D GRPLFLOLR &HO $Y GH 1RYLHPEUH 9LYHURV &ROLPD &KLVWHV

8Q YHFLQR DO RWUR £2\H \ W~ ¢3RU TXp DEUHV ODV FRUWLQDV FDGD YH] TXH WX PXMHU VH SRQH D SUDFWLFDU VXV OHFFLRQHV GH FDQWR" 3DUD TXH ORV YHFLQRV QR FUHDQ TXH OH HVWR\ SHJDQGR (VSRVR (VWDUp D WX ODGR HO UHVWR GH PL YLGD 0XMHU (Q VHULR" (VSRVR 6L PH FDVDUH FRQ OD YHFLQD 8Q KRPEUH TXH QR VDEH VHU XQ EXHQ SDGUH QR HV XQ DXWpQWLFR KRPEUH 0DULR 3X]R


&ROLPD &RPHUFLRV GH GHVFXHQWR U DO SUHVHQWD R FL Q X Q D HVWH

3UHSiUDWH SDUD WXV YDFDFLRQHV £*UDQGHV 'HVFXHQWRV

3OD]D 6RULDQD ORFDO 9LOOD GH ÈOYDUH] &RO

*DUGHQLD V 7(/$6

7(/$6 3$5$ 72'$ 2&$6,21

7(/

*UDQ 6XUWLGR HQ /LQRV /LFUDV $OJRGRQHV &DPLVHWDV +LORV =LSSHUV \ PiV

$Y 3LQR 6XDUH] % &RORQLD )DWLPD &ROLPD &RO

GH GHVFXHQWR SUHVHQWDQGR HVWH DQXQFLR

3HFKXJD GH SROOR IUHVFD SUHSDUDGD WRGRV ORV G¯DV D ODV ILQDV KLHUEDV D OD PRVWD]D HPSDQL]DGD DV¯ FRPR ODV IDPRVDV UHOOHQDV GH HVSLQDFDV SKLODGHOSKLD IUXWRV VHFRV \ P£V $Y 9 &DUUDQ]D IUHQWH D &OXE 6WD %iUEDUD

+RUDULR GH /XQHV D 9LHUQHV GH DP D SP &RQWDPRV FRQ VHUYLFLR D GRPLFLOLR 7HO

6XFXUVDO )HOLSH 6HYLOOD GHO 5tR D XQ FRVWDGR GH SDVWHOHUtD 0LN\

)/25(5,$

3, $ 'RQGH ORV VHQWLPLHQWRV IORUHFHQ

0RUHORV &ROLPD 7HO 6DQ )HUQDQGR &ROLPD 7HO 0 $ GH *yPH] % 9 GH $OY 7HO

1R SXHGR SHQVDU HQ QLQJXQD QHFHVLGDG HQ OD LQIDQFLD WDQ IXHUWH FRPR OD QHFHVLGDG GH OD SURWHFFLyQ GH XQ SDGUH

6LJPXQG )UHXG


/,'$' < 6$% $ &

2 5

(1

&ROLPD *DVWURQRPtD &ROLPD *DVWURQRPLD

35(),(52 <2 )HOLSH 6HYLOOD GHO 5tR $WHQFLyQ HVSHFLDO GH VX DPLJR -HV~V *DUFtD 6XiUH]

7HO

$QDVWDVLR %UL]XHOD $WHQFLyQ HVSHFLDO GH VX DPLJR &DUORV *DUFtD 6XiUH]

7HO

6HUYLFLR D GRPLFLOLR &KLVWHV

8Q ERUUDFKR HV GHWHQLGR SRU XQ SROLFtD D ODV WUHV GH OD PDxDQD (O SROLFtD OH SUHJXQWD ¢$ GyQGH YD" (O ERUUDFKR OH UHVSRQGH 9R\ D XQD FRQIHUHQFLD VREUH HO DEXVR GHO DOFRKRO \ VXV HIHFWRV OHWDOHV HQ HO RUJDQLVPR HO PDO HMHPSOR SDUD ORV KLMRV \ ODV FRQVHFXHQFLDV QHIDVWDV SDUD OD IDPLOLD HO SUREOHPD TXH FDXVD HQ OD HFRQRPtD IDPLOLDU \ OD LUUHVSRQVDELOLGDG DEVROXWD (O SROLFtD OR PLUD LQFUpGXOR \ OH GLFH ¢(Q VHULR" \ ¢TXLpQ YD D GDU HVD FRQIHUHQFLD D HVWD KRUD" ¢4XLpQ YD D VHU" £££0L PXMHU FXDQGR OOHJXH D FDVD ¢3DSi ORV PDUFLDQRV VRQ DPLJRV R HQHPLJRV" ¢3RU TXp OR SUHJXQWDV KLMR" (V TXH VH HVWiQ OOHYDQGR D PL DEXHOLWD 3XHV HQWRQFHV VRQ DPLJRV < YHQGHV HO SLVR" $OTXLOR < FXiQWR SHVD" (O MXHJR HV KLMR GH OD DYDULFLD SHUR WDPELpQ SDGUH GHO GHVSLOIDUUR &KDUOHV &DOHE &ROWRQ


&ROLPD *DVWURQRPtD

1R HV VyOR VX JUDQ FRFLQD HQ GHVD\XQRV FRPLGDV EXIIHW GRPLQLFDO \ FHQDV (V OD PDJLD TXH YLEUD EDMR HO FRELMR GH VXV i U E R O H V \ W H F K R GHOHLWDQGR D WRGR WLSR GH J X V W R V H G D G H V O D ³FKRUFD´ ORFDO JHQWH GH QHJRFLRV \ DPDQWHV GH OD EXHQD PHVD

&RQWDPRV FRQ VDOyQ SDUD HYHQWRV 7HO $Y &RQVWLWXFLyQ &ROLPD &RO

YLHQH GH OD SiJLQD

&XOWXUD

QRWLFLD HQ OD SUHQVD GH OD pSRFD TXH FRQWDED FRPR XQ QHJUHUR R WUD¿FDQWH GH HVFODYRV KDEtD WLUDGR DO PDU D DTXHOORV KRPEUHV TXH HVWDEDQ HQIHUPRV \D TXH VL VH PRUtDQ SRU HQIHUPHGDG QR LED D FREUDU HO VHJXUR \ HQ FDPELR VL VH OH FDtDQ SRU OD ERUGD Vt (V GHFLU XQ KHFKR HVSHOX]QDQWH TXH IXH HO TXH LQVSLUy D 7XUQHU

(VWH FXDGUR IXH FRPSUDGR SRU -RKQ 5XVNLQ XQR GH ORV FUtWLFRV GH DUWH TXH SULPHUR FRPHQ]y D DODEDU DO SLQWRU \ DO FRQMXQWR GH VX REUD < VH FXHQWD TXH OR PDQWXYR FROJDGR HQ HO VDOyQ GH VX YLYLHQGD KDVWD TXH XQ GtD GH WDQWR FRQWHPSODUOR \D QR SXHGR DJXDQWDU PiV HO KRUURU TXH WUDQVPLWtD 'H PDQHUD TXH OR GHVFROJy GH OD SDUHG SDUD VLHPSUH 'H KHFKR KR\ HQ GtD VH SXHGH YHU HQ HO 0XVHR GH %HOODV $UWHV GH %RVWRQ (O RFLR HV HO SDGUH GH WRGRV ORV YLFLRV \ HV HO FRURQDPLHQWR GH WRGDV ODV YLUWXGHV

)UDQ] .DIND


&ROLPD *DVWURQRPtD

9HQ D GLYHUWLUWH FRQ WX IDPLOLD 3DUD QLxRV \ MyYHQHV ‡ 7LUROHVD ‡ 3DVHR D FDEDOOR ‡ -XHJRV LQIDQWLOHV ‡ 3LQWXUD HQ FHUiPLFD 3DUD ORV SDSiV SRGUiQ GLVIUXWDU GH QXHVWUR H[TXLVLWR ERUUHJR DO SDVWRU FKDPRUUR \ FRVWLOODV DO KRUQR FRQHMR DVDGR HQ HO PHMRU FOLPD GH OD FLXGDG \ XQD YLVWD HVSHFWDFXODU

0~VLFD YLYD GH D GH OD WDUGH

5HVHUYDFLRQHV DO \ (VWDPRV HQ HO 2FRWLOOR &XDXKWpPRF $ VROR PLQ GH &ROLPD +RUDULR 6$%$'26 < '20,1*26 GH D KUV 5DQFKR &ROLQD GH 6DQ 0LJXHO

5HÀH[LyQ

(K VRQUtH PDV QR WH HVFRQGDV GHWUiV GH HVD VRQULVD 0XHVWUD DTXHOOR TXH HUHV VLQ PLHGR ([LVWHQ SHUVRQDV TXH VXHxDQ FRQ WX VRQULVD DVt FRPR \R £9LYH £,QWHQWD /D YLGD QR SDVD GH XQD WHQWDWLYD £(K £$PD $PD SRU HQFLPD GH WRGR DPD D WRGR \ D WRGRV 1R FLHUUHV ORV RMRV D OD VXFLHGDG GHO PXQGR £QR LJQRUHV HO KDPEUH 2OYLGD OD ERPED SHUR DQWHV KD] DOJR SDUD FRPEDWLUOD DXQTXH QR WH VLHQWDV FDSD] £%XVFD %XVFD OR TXH KD\ GH EXHQR HQ WRGR \ WRGRV 1R KDJDV GH ORV GHIHFWRV XQD GLVWDQFLD \ VL XQD DSUR[LPDFLyQ £$FHSWD /D YLGD ODV SHUVRQDV KD] GH HOODV WX UD]yQ GH YLYLU £(QWLHQGH (QWLHQGH D ODV SHUVRQDV TXH SLHQVDQ GLIHUHQWH D WL QR ODV UHSUXHEHV £(K 0LUD 0LUD D WX HVSDOGD FXDQWRV DPLJRV ¢<D KLFLVWH D DOJXLHQ IHOL] KR\" ¢2 KLFLVWH VXIULU D DOJXLHQ FRQ WX HJRtVPR" 0X\ SRFRV JUDQGHV KRPEUHV SURFHGHQ GH XQ DPELHQWH IiFLO

+HUPDQQ .H\VHUOLQJ


/,'$' < 6$% $ &

2 5

(1

&ROLPD *DVWURQRPtD

£621 /2 0(-25

-RUJH *DUFtD 6XiUH] %HQLWR -XiUH] $ 9LOOD GH $OYDUH]

3DWW\ *DUFtD 6XiUH] $Y 3DEOR 6LOYD 9LOOD GH $OYDUH] 6HUYLFLR D GRPLFLOLR 6LOYLD *DUFtD 6XiUH] $Y 1LxRV +HURHV ,QIRQDYLW /D (VWDQFLD 'HVFDQVDPRV ORV MXHYHV 6HUYLFLR D GRPLFLOLR (GXFDFLyQ

/RV FDPELRV HQ HGXFDFLyQ /RV FDPELRV HQ HGXFDFLyQ VRQ LPSRUWDQWHV SDUD DGDSWDU ORV FRQWHQLGRV OD HVWUXFWXUD ODV HVWUDWHJLDV \ ORV YDORUHV DO FRQWH[WR VRFLR KLVWyULFR 6LQ HPEDUJR PXFKRV FDPELRV VRQ HIHFWXDGRV GH PRGR LPSUXGHQWH \ DSUHVXUDGR VROR SDUD GHFLU TXH DOJR VH KD PRGL¿FDGR SHUR QR WRGR FDPELR UHVXOWD SRVLWLYR 3DUD TXH OR VHD VH GHEH HVFXFKDU D WRGRV ORV LQWHJUDQWHV GH OD FRPXQLGDG HVFRODU DYHULJXDU VXV UHDOHV QHFHVLGDGHV FRPSUREDU TXH ORV FDPELRV TXH HQ WHRUtD DSDUHFHQ FRPR YLDEOHV \ H¿FDFHV SXHGDQ VHU OOHYDGRV D OD SUiFWLFD GH PDQHUD DGHFXDGD \D TXH WDO YH] OD LGHD VHD EXHQD SHUR ORV SURWDJRQLVWDV GHO FDPELR GLUHFWLYRV GRFHQWHV DOXPQRV \ SDGUHV QR VH HQFXHQWUDQ SUHSDUDGRV SDUD LQVWUXPHQWDUORV GH PRGR DGHFXDGR &XDQGR HQ $UJHQWLQD OD /H\ )HGHUDO GH (GXFDFLyQ HVWDEOHFLy OD (*% \ HO 3ROLPRGDO OD LGHD QR HUD PDOD (Q OD (*% VpSWLPR RFWDYR \ QRYHQR DxR ORV DOXPQRV YHUtDQ ODV PDWHULDV GH FLHQFLDV GH PRGR LQWHJUDGR 8QR GH ORV SUREOHPDV IXH TXH ORV GRFHQWHV TXH GHEtDQ LQWHJUDU HVDV FLHQFLDV QR HVWDEDQ FDSDFLWDGRV HQ WRGDV HOODV 3RU HMHPSOR XQ SURIHVRU GH +LVWRULD VH YLR REOLJDGR D LQWHJUDU VX DVLJQDWXUD FRQ *HRJUDItD FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD 2FXUUD OR TXH RFXUUD D~Q HQ HO GtD PiV ERUUDVFRVR ODV KRUDV \ HO WLHPSR SDVDQ

:LOOLDP 6KDNHVSHDUH


&ROLPD *DVWURQRPtD

%8))(7 '( *8,6$'26 0(;,&$126 3$5$ '(6$<8126 < 0(18'2

'LDULDPHQWH GH D P D S P $Y 7HFQROyJLFR 9LOOD GH ÈOYDUH] &RO 7HO )UHQWH D OD &RPHUFLDO 0H[LFDQD

68&856$/ $Y 1LxRV +pURHV 1ž &ROLPD &RO D XQ ODGR GH &21$/(3 7HO 'H DP D SP '(6&$16$026 /26 0$57(6 /( 2)5(&(026 ',$5,$0(17( 5,&2 0(18'2 &21 7257,//$6 '(/ &20$/ $ 68 0(6$

$GHPiV SUHSDUDPRV XQD JUDQ YDULHGDG GH GHOLFLRVRV JXLVDGRV PH[LFDQRV SDUD TXH XVWHG PLVPR VH VLUYD WHQHPRV &$51(6 $6$'$6 6,1&521,=$'$6 48(6$',//$6 &RQWDPRV FRQ DEVROXWD OLPSLH]D VHULHGDG \ SUHFLRV HFRQyPLFRV

1R H[LVWH QDGD EXHQR QL PDOR HV HO SHQVDPLHQWR KXPDQR HO TXH OR KDFH DSDUHFHU DVt

:LOOLDP 6KDNHVSHDUH


&ROLPD *DVWURQRPtD

3DUD GHVD\XQDU £12 +$< 1$'$ 0(-25 E~VFDQRV FHUFD GH Wt

3HGLGRV D ORV WHOpIRQRV \

8Q QXHYR FRQFHSWR < DGHPiV GH QXHVWUR WUDGLFLRQDO PHQXGR GLVIUXWH GHO PDV HQ 0HQXGHULD FRPSOHWR \ YDULDGR DOPXHU]R FRQ HO VDERU FDVHUR TXH QRV FDUDFWHUL]D ‡ 3HSHQD ‡ FDUQH GH FHUGR \ UHV ' ( 1 8 ( 5, $ FRQ FKLOH ‡ 7DWHPDGR ‡ 0 ‡ /HQJXD HQ VDOVD YHUGH ‡ ‡ 4XHVDGLOODV ‡ ‡ &KLODTXLOHV FROLPRWHV ‡ ‡ +XHYRV DO JXVWR ‡ ‡ 7RUWLOODV GHO FRPDO D VX PHVD ‡ ‡ $PELHQWH IDPLOLDU ‡

&ROLPD

'LDULDPHQWH GHVGH ODV GH OD PDxDQLWD

$Y -DYLHU 0LQD 7HO &ROLPD &RO $1Ã’1&,(6( (1

OOiPHQRV \ FRQ JXVWR OR DQWHQGHUHPRV FRQWDFWR#FRVWD]XO P[ ZZZ FRVWD]XO P[ 3URFXUDQGR OR PHMRU HVWURSHDPRV D PHQXGR OR TXH HVWi ELHQ

:LOOLDP 6KDNHVSHDUH


&ROLPD *DVWURQRPtD 3URPRFLyQ 0HJD SROORV [ 3URPRFLyQ &KLFRV SROORV SRU PHJD SROOR [ SROOR PHGLDQR [ SROOR FKLFR [ $Y 6DQ )HUQDQGR $ &ROLPD &RO 6HUYLFLR D GRPLFLOLR 7HO \

PDULVFRV

UHVWDXUDQW

([FHOHQWH FRPLGD GHO PDU SDUD GHOHLWDU ORV SDODGDUHV PiV H[LJHQWHV &DUQHV 7DFRV $QWRMLWRV PH[LFDQRV

7 U D E D M D P R V O R V G t D V G H O D x R +RUDULR GH DP D SP 0DFORYLR +HUUHUD \ 7HOV \

'HOHLWDQGR GLDULDPHQWH DO SDODGDU PiV H[LJHQWH GH ODV KUV $ OD D P KUV 0Ã’6,&$ 9,9$ ',$5,$0(17(

%OYG &DPLQR 5HDO HVTXLQD ,6(1&2 7HO

‡ 3DVWDV ‡ &DO]RQL ‡ &DUQHV ‡ 3L]]DV ‡ (QVDODGDV ‡ 0DULVFRV

+RUDULR /XQHV D -XHYHV SP D SP 9LHUQHV \ 6iEDGRV SP D SP 'HVFDQVDPRV ORV 'RPLQJRV 6HUYLFLR D GRPLFLOLR

%OYG &DPLQR 5HDO $ HO 'LH]PR 7HO (O VDELR QR VH VLHQWD SDUD ODPHQWDUVH VLQR TXH VH SRQH DOHJUHPHQWH D VX WDUHD GH UHSDUDU HO GDxR KHFKR

:LOOLDP 6KDNHVSHDUH


&ROLPD *DVWURQRPtD

+$0%85*8(6$6 $/ &$5%21 $Y 7HFQROyJLFR % D XQ FRVWDGR GH )FLD *XDGDODMDUD

6HUYLFLR D GRPLFLOLR 7HO %OYG &DPLQR 5HDO $ PHGLD FXDGUD GHO ',)

6HUYLFLR D GRPLFLOLR 7HO $Y 3DEOR 6LOYD HQ 9LOOD GH ÈOYDUH] 6HUYLFLR D GRPLFLOLR 7HO

YLHQH GH OD SiJLQD

(GXFDFLyQ

R YLFHYHUVD SHUR FRPR WHQtD GRPLQLR VROR GH XQD GH HOODV GHVFDUWy HQ VX HQVHxDQ]D OD TXH OH HUD PiV GL¿FXOWRVD /D VRFLHGDG FDPELD HQ FXDQWR D VX FRPSRVLFLyQ VXV PHGLRV PDWHULDOHV \ VXV YDORUHV \ OD HVFXHOD GHEH DFRPSDxDU HVD WUDQVIRUPDFLyQ VLHPSUH TXH VHD SUXGHQWH \ QHFHVDULD 6L HO FDPELR HV GH YDORUHV SRVLWLYRV SRU ORV QHJDWLYRV OD HVFXHOD GHEH VHU HO UHIXJLR GH OR pWLFR GH OR PRUDOPHQWH YDOLRVR \ QR FRUURPSHUVH GH OD PDQR GH OD VRFLHGDG VLQR OXFKDU SRU FRQVHUYDU ODV FRVWXPEUHV VDQDV \ ODV QRUPDV PRUDOHV TXH VXVWHQWDQ XQD VRFLHGDG GHPRFUiWLFD \ SOXUDOLVWD (Q HVWH FDVR OD HVFXHOD GHEH RIUHFHU UHVLVWHQFLD DO FDPELR \ VHU HO OXJDU GRQGH VH UHSLHQVD OD VRFLHGDG SDUD YROYHU D VXV UDtFHV 3RU HMHPSOR VL YLYLPRV HQ XQD VRFLHGDG YLROHQWD [HQRIyELFD H LQGLYLGXDOLVWD OD HVFXHOD QR GHEH DFRPRGDUVH D HVD LGHRORJtD VLQR LQWHQWDU UHYHUWLUOD \ TXH ODV QXHYDV JHQHUDFLRQHV UHVFDWHQ YDORUHV TXH SDUHFHQ VRFLDOPHQWH ROYLGDGRV /RV FDPELRV VRFLDOHV \ FXOWXUDOHV TXH GHEHQ KDFHU TXH OD HVFXHOD FDPELH VRQ ORV TXH OOHYDQ DO SURJUHVR FRPR SRU HMHPSOR OD LQFRUSRUDFLyQ D ODV DXODV GH QLxRV FRQ QHFHVLGDGHV HVSHFLDOHV ODV QXHYDV WHFQRORJtDV OD SDUWLFLSDFLyQ DFWLYD GHO HVWXGLDQWH HQWUH RWUDV /RV YLHMRV GHVFRQItDQ GH OD MXYHQWXG SRUTXH KDQ VLGR MyYHQHV

:LOOLDP 6KDNHVSHDUH


&ROLPD *DVWURQRPtD

&DUQH DVDGD SRU NLOR UHV FHUGR QDWXUDO DGREDGD FKRUL]R FDUQLWDV VDOFKLFKD DUUDFKHUD 25'(1(6 < 7$&26 &$51,7$6 /(1*8$ 3$1=$ &8(52 &$51(

,'$' < 6$ $/ % &

2 5

(1

$Y 7HFQROyJLFR IUHQWH D OD &RPHUFLDO 0H[LFDQD

6HUYLFLR D GRPLFLOLR 7HO

£621 /2 0(-25 %OYG &DPLQR 5HDO (O 'LH]PR &ROLPD &RO 7HO

$WHQGLGR SRU (VWKHOD *DUFtD 6XDUH]

+XHYRV (VSHFLDOHV ,QJUHGLHQWHV

3ROOR HQ SLH]DV .LOR GH PDVD 7RPDWH YHUGH FRFLGR *UV JXDMLOOR FRFLGR 3L]FD GH FRPLQRV 'LHQWH GH DMR 6DO \ PDQWHFD UHTXHPDGD

3UHSDUDFLyQ 6H KDFH XQ DWROH FRQ OD PDVD \ FRQVRPp GRQGH VH FRFLy HO SROOR VH OLF~D HO WRPDWH JXDMLOOR FRPLQRV DMR \ VDO WRGR VH SRQH D OD PDQWHFD UHTXHPDGD D TXH KLHUYD \ DO ¿QDO VH SRQH HO SROOR FRFLGR \ GHVKHEUDGR

4XLHQ VH HOHYD GHPDVLDGR FHUFD GHO VRO FRQ DODV GH RUR ODV IXQGH

:LOOLDP 6KDNHVSHDUH


&ROLPD *DVWURQRPtD

&$51(6 $6$'$6 &257(6 $0(5,&$126 ),/(7(6 48(626 )81','26 3$55,//$'$6 &$=8(/,7$6 (63(&,$/(6 &$51(6 *5$7,1$'$6 48(6$',//$6 )5,-2/(6 &(%2//,7$6 (16$/$'$6 32//2 0$5,6&26 $EULPRV ORV VLHWH GtDV GH OD VHPDQD GH D P D S P 6(59,&,2 $ '20,&,/,2

$Y &RQVWLWXFLyQ 7HOV \

$Q~QFLHVH DTXt +LVWRULD

7HO

FRQWDFWR#FRVWD]XO P[

*XžD GHO %DUPDQ DO HVWLOR &RVWD]XO 6DQJUtD FRQ 7HTXLOD

,QJUHGLHQWHV

/LWUR QLHYH YDLQLOOD /LWURV OHFKH GHVODFWRVDGD &KRFRODWH KHUVKH\ OtTXLGR SDUD GHFRUDU &HPD FKDQWLOO\ SDUD GHFRUDU %DLOH\ V

3UHSDUDFLyQ $JUHJDU D OD OLFXDGRUD EROLWDV GH QLHYH \ WD]D GH OHFKH \ OD FDQWLGDG GH OLFRU TXH GHVHHV VH /LF~D SRU XQ LQVWDQWH VH VLUYH HQ XQ YDVR \ OR GHFRUDGR FRQ KHUVKH\ FKDQWLOO\ \ ODV JUDMHDV

/D EUHYHGDG HV HO DOPD GHO LQJHQLR :LOOLDP 6KDNHVSHDUH


&ROLPD *DVWURQRPtD

/$6 0(-25(6 &$51(6 $6$'$6 (Q &ROLPD GRQGH VLHPSUH *XHUUHUR 1R FHUFD GHO 0HUFDGLWR 2EUHJyQ

6(59,&,2 $ '20,&,/,2

+RUDULR DP SP

$Q~QFLHVH HQ

7HO

7HO

&HUUDPRV ORV PLpUFROHV

+LVWRULD

FRQWDFWR#FRVWD]XO P[

5HÀH[LyQ

£(K 1R FRUUDV ¢3DUD TXp WDQWD SULVD" &RUUH DSHQDV GHQWUR GH WL £6XHxD 3HUR QR SHUMXGLTXHV D QDGLH \ QR WUDQVIRUPHV WX VXHxR HQ IXJD £&UHH £(VSHUD 6LHPSUH KDEUi XQD VDOLGD VLHPSUH EULOODUi XQD HVWUHOOD £/ORUD £/XFKD +D] DTXHOOR TXH WH JXVWD VLHQWH OR TXH KD\ GHQWUR GH WL £(K 2\H (VFXFKD OR TXH ODV RWUDV SHUVRQDV WLHQHQ TXH GHFLU HV LPSRUWDQWH 6XEH +D] GH ORV REVWiFXORV HVFDORQHV SDUD DTXHOOR TXH TXLHUHV DOFDQ]DU 0DV QR WH ROYLGHV GH DTXHOORV TXH QR FRQVLJXLHURQ VXELU HQ OD HVFDOHUD GH OD YLGD £(K £'HVFXEUH 'HVFXEUH DTXHOOR TXH HV EXHQR GHQWUR GH WL 3URFXUH SRU HQFLPD GH WRGR VHU JHQWH \R WDPELpQ YR\ D LQWHQWDU /D YLGD HV IDVFLQDQWH VyOR KD\ TXH PLUDUOD D WUDYpV GH ODV JDIDV FRUUHFWDV

$OHMDQGUR 'XPDV


&ROLPD *DVWURQRPtD

(O 0HMRU 3R]ROH GH &ROLPD 3R]ROH VHFR FRQ FDOGR URMR \ GH SROOR 7RVWDGDV \ VRSHV ORPR RUHMD SDWD FRVWLOOD \ WURPSD

6RSLWRV WDFRV HQFKLODGDV \ ÀDXWDV $WROH \ WDPDOHV 3$5$ 2&$6,21(6 (63(&,$/(6

£3$5$ ),(67$6 < 5(81,21(6 +$= 786 3(','26 &21 $17,&,3$&,21

.J GH SR]ROH

$Y -DYLHU 0LQD &ROLPD &RO 7HO \

6(59,&,2 $ '20,&,/,2

$ELHUWR WRGRV ORV GtDV GH DP D SP

£/D H[SHULHQFLD GHO VDERU /D*UDQ)LHVWD3DVWHOHULD ODJUDQILHVWDSDVWHOHULD#OLYH FRP P[ ZZZ SDVWHOHULDODJUDQILHVWD FRP

$Y &RQVWLWXFLyQ

7HO (ODERUDGR SRU -XOLR &pVDU &DVWLOOR *W]

(Q OD 9LOOD OD PHMRU WUDGLFLyQ GHVGH

$Y 0DQXHO ÈOYDUH] $ 9LOOD GH ÈOYDUH] &RO 7HO 'DWRV FXULRVRV

'tD GHO SDGUH (O 'tD GHO 3DGUH ¿HVWD TXH KRQUD D OD ¿JXUD SDWHUQD VH FHOHEUD HQ OD DFWXDOLGDG HQ PiV GH XQ FHQWHQDU GH SDtVHV GH WRGR HO PXQGR SHUR DXQTXH HQ WRGRV UHFLEH HO PLVPR QRPEUH QR VLHPSUH VH IHVWHMD HQ OD PLVPD IHFKD /D PD\RUtD GH ORV SDtVHV PiV GH XQD WUHLQWHQD OR FHOHEUD HO WHUFHU GRPLQJR GH MXQLR FRPR HV HO FDVR GH (VWDGRV 8QLGRV $UJHQWLQD $IJDQLVWiQ &DQDGi 3HU~ ,UODQGD R )UDQFLD 2WURV FRPR (VSDxD 3RUWXJDO ,WDOLD $QGRUUD %pOJLFD +RQGXUDV R 0R]DPELTXH KDQ RSWDGR SRU HO GH PDU]R GtD GH 6DQ -RVp 3HUR ORV KD\ SDUD WRGRV ORV JXVWRV HQ 5XVLD SRU HMHPSOR HO 'tD GHO 3DGUH VH IHVWHMD HO GH IHEUHUR HQ &RUHD GHO 6XU HO GH PD\R HQ 'LQDPDUFD HO GH MXQLR HQ (JLSWR -RUGDQLD \ 6LULD HO GH MXQLR HQ 8UXJXD\ HO VHJXQGR GRPLQJR GH MXOLR \ HQ 7DLZiQ HO GH DJRVWR < KD\ TXLHQHV OR FHOHEUDQ HQ HO ~OWLPR WULPHVWUH GHO DxR (V HO FDVR GH FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD 9LYLU SOHQDPHQWH SURGXFH XQ FDQVDQFLR LQ¿QLWR SHUR PX\ JUDWL¿FDQWH

5DPyQ %XHQDYHQWXUD


&ROLPD 7XULVPR

&XDQGR XVWHG OOHJD D &ROLPD \D VHD GH QHJRFLRV R GH SODFHU YHUi TXH VX FDVD QXQFD HVWXYR WDQ FHUFD (Q +RWHO $PpULFD WHQHPRV HO SODFHU GH UHFLELUOR \ KDFHUOR VHQWLU FRPR HQ VX FDVD

&RQWDPRV FRQ KDELWDFLRQHV \ VXLWHV

5RRP VHUYLFH 5HVWDXUDQW %DU 6QDFN %DU $OEHUFD 7HUUD]DV $UHD GH OHFWXUD

%DxRV GH YDSRU *LPQDVLR &HQWUR HMHFXWLYR $UHD GH QHJRFLRV $JHQFLD GH YLDMHV $UUHQGDGRUD GH DXWRV

%DUEHUtD 7DEDTXHUtD (VWDFLRQDPLHQWR YLJLODGR &DMDV GH VHJXULGDG 6HUYLFLR GH WD[LV

0RUHORV &HQWUR &ROLPD &RO 7HOpIRQRV DO &RUUHR KRWHODPHULFDFROLPD#KRWPDLO FRP 0XQGR GHO SHUUR

:HOVK FRUJL 3HPEURNH (O ZHOVK FRUJL 3HPEURNH HV XQR GH ORV SHUURV PiV SRSXODUHV HQ WRGR HO PXQGR 6X DWUDFWLYD DSDULHQFLD \ OD D¿FLyQ GH OD UHLQD (OL]DEHWK ,, SRU OD UD]D KDQ KHFKR TXH HVWRV FDQHV SDVHQ GH VHU KXPLOGHV SDVWRUHV D PLHPEURV GH OD UHDOH]D FDQLQD $XQTXH VX DGRUDEOH DVSHFWR GH FXHUSR DODUJDGR \ SDWDV FRUWDV SXHGD KDFHUQRV FUHHU TXH VH WUDWD GH XQ SHUUR GH IiFLO DGLHVWUDPLHQWR H LGHDO SDUD WRGR WLSR GH SHUVRQDV OR FLHUWR HV TXH HO FRUJL GH 3HPEURNH FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD

6L HO KRPEUH QR KD GHVFXELHUWR QDGD SRU OR TXH PRULU QR HV GLJQR GH YLYLU

0DUWLQ /XWKHU .LQJ


&ROLPD 7XULVPR

+27(/ 5,2 £ 1 2 % 8 6 4 8 ( / $ 6 ( 6 7 5 ( / / $ 6

‡ FyPRGDV KDELWDFLRQHV ‡ $LUH DFRQGLFLRQDGR 9HQWLODGRU GH WHFKR ‡ ,QWHUQHW LQDOiPEULFR ‡ $OEHUFD FRQ FKDSRWHDGHUR ‡ (VWDFLRQDPLHQWR WHFKDGR ‡ $FHSWDPRV WDUMHWDV GH FUpGLWR ZZZ KRWHOKRVSHGDMHVGHOUH\ FRP $Y 5H\ &ROLPiQ D PHGLD FXDGUD GHO -DUGtQ 1~xH] 7HO \

+$%,7$&,21(6 < 68,7(6 '( /8-2

$LUH DFRQGLFLRQDGR 7 9 \ 3DUDEyOLFD -DFX]]L

0~VLFD $PELHQWDO 7HOpIRQR 6HUYLFLR GH %DU \ 5HVWDXUDQW ODV KRUDV

&$55(7(5$ /,%5( &2/,0$ -,48,/3$1 .0 7(/6 5HÀH[LyQ 1XQFD H[DJHUHV 1XQFD UHYHOHV XQ VHFUHWR 1XQFD SURPHWDV OR TXH QR HVWpV VHJXUR GH FXPSOLU 1XQFD KDEOHV GH WXV SURSLRV KHFKRV 1XQFD GHMHV GH VHU SXQWXDO D OD KRUD VHxDODGD 1XQFD GHMHV GH GDU XQD FRQWHVWDFLyQ D XQD SUHJXQWD DWHQWD 1XQFD LQWHUURJXHV D XQ FULDGR R D XQ QLxR DFHUFD GH ORV DVXQWRV IDPLOLDUHV 1XQFD OHDV FDUWDV TXH HQFXHQWUHV GLULJLGDV D RWUR 1XQFD FRQWHVWHV HQ VRFLHGDG DOJXQD SUHJXQWD TXH VH KD\D KHFKR D RWUR

/D YLGD QR HV VLQR XQD FRQWLQXD VXFHVLyQ GH RSRUWXQLGDGHV SDUD VREUHYLYLU

*DEULHO *DUFtD 0iUTXH]


/H\HQGD

/RV IXVLODGRV 3DUWH GH

(O FRURQHO 5XL] PRQWDGR D FDEDOOR RUGHQy XQ WRTXH GH FODUtQ FRPR GH EDQGR \ HQ FDGD HVTXLQD GHO FXDGUR OHYDQWy OD YR] GLFLHQGR ² £ % D W D O O y Q £ + H R U G H Q D G R T X H S D U D HVFDUPLHQWR GH WRGRV VH SDVH SRU ODV DUPDV D HVWRV WUHV GHVHUWRUHV £< VHSD ORV TXH PH R\HQ TXH OD PLVPD VXHUWH OHV HVSHUD D WRGRV DTXHOORV TXH FRPHWDQ HO PLVPR GHOLWR $TXHO FXDGUR \ DTXHOOD VROHPQLGDG QRV WHQtD HVSDQWDGRV (O FODUtQ KHUtD QXHVWURV RtGRV FRPR WRTXHV GH DJXMDV \ OD YR] VRQRUD \ DJXGD GHO FRURQHO YLEUDED FRPR HVSDGD < KDELHQGR REVHUYDGR OD DFWLWXG GHO PXFKDFKR GHVHUWRU HQ FRPSOHWR FRQWUDVWH FRQ OD GH ORV RWURV GRV D TXLHQHV FRQ JUDQGHV GL¿FXOWDGHV SUHSDUDURQ \ YHQGDURQ HO FRURQHO GHVGH HO FHQWUR GHO FXDGUR YROYLy D OHYDQWDU VX DJXGD \ VRQRUD YR] GLFLHQGR FRQ OD HVSDGD OHYDQWDGD HQ OD GLHVWUD £ % D W D O O y Q £ ( Q W U H H V W R V GHVHUWRUHV KD\ XQR YDOLHQWH £< TXLpQ OR KDEtD GH FUHHU HV XQ PXFKDFKR £(V HVH PXFKDFKR TXH H V W i D O O t ¿ U P H \ U H V X H O W R HVSHUDQGR £LPSiYLGDPHQWH OD PXHUWH £(Q FDPELR DOOt HVWiQ HVRV GRV TXH WLHPEODQ GH PLHGR £(VRV KDFHQ ELHQ HQ PRULU SRUTXH QR PHUHFHQ VHU VROGDGRV £3HUR HVH PXFKDFKR WLHQH FDO]RQHV 1DGLH DGLYLQDED D GyQGH LED D SDUDU DTXHOOD SHURUDFLyQ ²³£%DWDOOyQ ²H[FODPy QXHYDPHQWH HO FRURQHO GHVSXpV GH XQD OLJHUD SDXVD £(VH

(0%27(//$'25

786 5()5(6&2

‡ 5$',2 3(','26 ‡

&2/,0$ &21087$'25

/D YLGD HV GRV SDVRV DGHODQWH \ XQR DWUiV 2ULRO %RKLJDV


/H\HQGD PXFKDFKR YDOLHQWH PHUHFH YLYLU £< SRU OR PLVPR \R OH SHUGRQR OD YLGD (O PXFKDFKR DTXHO IXH UHWLUDGR GHO OXJDU HQ TXH LED D PRULU VLHQGR LQFRUSRUDGR HQ OD HVFXDGUD TXH OR LED D HMHFXWDU

< OH TXLWDURQ OD YHQGD

£&XDQGR Rt OD YR] GH ³£$SXQWHQ ´ \R FHUUp ORV RMRV 6RQy OD GHVFDUJD« < FXDQGR FUHt TXH WRGR KDEtD WHUPLQDGR ORV DEUt GH QXHYR 3HUR HUD HO PRPHQWR GHO WLUR GH JUDFLD TXH \R LJQRUDED HO FXDO YL GDU D SHVDU PtR D DTXHOORV GHVHUWRUHV TXH \DFtDQ WHQGLGRV HQ HO VXHOR DFULELOODGRV GH KHULGDV 0 X G R V \ F R Q H O F R U D ] y Q R S U L P L G R GHVFHQGLPRV GH ODV WDSLDV D ODV TXH KDEtDPRV VXELGR HQ PDOD KRUD

/RV FDGiYHUHV FRQ ODV URSDV TXHPDGDV I X H U R Q D O L Q V W D Q W H W U D V O D G D G R V D O D P D U J H Q G H O U t R \ WHQGLGRV HQ HO FpVSHG < DO GHV¿ODU HO E D W D O O y Q F R Q V X V EDQGDV \ P~VLFD OD FXDO KDEtD OOHJDGR HQ HO HQWUHWDQWR D OD YR] GH ³£YLVWD D OD GHUHFKD ´ WRGRV ORV VROGDGRV WHQtDQ TXH PLUDU D ORV IXVLODGRV

< HO YDOLHQWH PXFKDFKR HQ SDxRV PHQRUHV \ FRQ OD FDEH]D GHVFXELHUWD SHUR HUJXLGR PDUFKDED DO VRQ GH ORV WDPERUHV LQFRUSRUDGR HQ VX HVFXDGUD

¢)XH DTXHOOR MXVWLFLD R DVHVLQDWR" )LQ

5$ $*$ 6 $ '( & 9

26 )$925,726

0$1=$1,//2

&$6,0,52 &$67,//2

7(&20$1

&' *8=0$1 -$/

6RODPHQWH XQD YLGD GHGLFDGD D ORV GHPiV PHUHFH VHU YLYLGD

$OEHUW (LQVWHLQ


&ROLPD 0pGLFRV 3$72/2*2 78025(6 3$3$1,&2/$286 < /Ë48,'26 &25325$/(6

'5 -8$1 /Ï3(= %/$1&2 &pGXOD 3URIHVLRQDO

8QLYHUVLGDG $XWyQRPD GH *XDGDODMDUD +RVSLWDO GH (VSHFLDOLGDGHV &HQWUR 0pGLFR ³/D 5D]D´ +RVSLWDO GH 2QFRORJtD &HQWUR 0pGLFR 1DFLRQDO 6LJOR ;;, /XQHV D 9LHUQHV D P D S P \ S P D S P 6iEDGR D P D S P =DUDJR]D 1R &ROLPD &RO 7HO )D[ ( PDLO ODESDWBFRO#KRWPDLO FRP

'U (SLIDQLR

0DUWtQH] 9i]TXH]

0pGLFR &LUXMDQR 3DUWHUR \ +RPHySDWD +RUDULR /XQHV D 6iEDGR

GH DP D SP

+HULEHUWR -DUD &RORQLD (O /ODQR 9 GH $OYDUH] &RO 7HO &RUUHR HSLIDQLR #KRWPDLO FRP &XHQWR

YLHQH GH OD SDJLQD

RVFXUDV GXUDQWH ORV FXDOHV VHJXtD YLQLHQGR HO YLHQWR SRU HO ODGR GH ORV YROFDQHV WUD\HQGR HQ VXV EUD]RV OR TXH SRGtD \ GHMiQGROR FDHU VREUH 3LFKLQWRWD /DV JHQWHV RGLDEDQ HO YLHQWR \ OR PDOGHFtDQ DPHQD]iQGROR FRQ VXV EUD]RV DPDULOORV PLHQWUDV TXH pO VH EXUODED GH VXV WHPRUHV HQYROYLpQGRORV HQWUH VXV EUD]RV IUtRV 9LHQWR \ JHQWHV VH RGLDEDQ VLQ YHUVH SRUTXH HQ UHDOLGDG VRODPHQWH VH VHQWtDQ VH SDOSDEDQ (O YLHQWR QR YH D ODV JHQWHV ODV JHQWHV QR YHQ HO YLHQWR SHUR VH VLHQWHQ XQR DO RWUR /DV JHQWHV GH 3LFKLQWRWD \D KDQ SHQVDGR HQ FDPELDU HO UDQFKR DO RWUR ODGR GH ORV FHUURV GRQGH HO DLUH TXH DOFDQ]D D SDVDU \D YD VLQ VX FDUJD GH SROYR DPDULOOR OOHQR GH HQIHUPHGDGHV < SXHGH TXH Vt OR FDPELHQ FXDQGR PHQRV HO UDQFKR SRUTXH 3LFKLQWRWD VH TXHGDUi DKt GRQGH KD HVWDGR VLHPSUH JXDUGDQGR ORV RPEOLJRV GH WRGRV DTXHOORV TXH QDFLHURQ HQ HVH ODGR \ UHFLELHQGR ORV WRSHWD]RV GHO YLHQWR )XHURQ WUHV GtDV PX\ PDORV SDUD -XYHQWLQR 'XUDQWH HVH WLHPSR VX SLH VH IXH KLQFKDQGR FDGD YH] PiV KDVWD UHVWLUDUOH HO SHOOHMR GHVFRORULGR GH WDO PDQHUD TXH KDVWD EULOOR WHQtD

(O SHOOHMR GH -XYHQWLQR FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD 3DUD OD PD\RUtD GH QRVRWURV OD YHUGDGHUD YLGD HV OD YLGD TXH QR OOHYDPRV

2VFDU :LOGH


2WRUULQRODULQJyORJR

&ROLPD 0pGLFRV &LUXJtD (VWpWLFD \ )XQFLRQDO GH 1DUL] &UDQHRPD[LORIDFLDO \ &XHOOR $/(5*,$ 5(63,5$725,$

'5 (15,48( 725,6 3(f$ 85*(1&,$6 /$'$ &(/ &2168/7$ 35(9,$ &,7$ 7(/ - $9,(5 0,1$ 1R 3/$17$ $/7$ ,17 9,//$ '( È/9$5(= &2/ &KLVWH

/RV LQGLRV GH XQD UHPRWD UHVHUYD SUHJXQWDURQ D VX QXHYR MHIH VL HO SUy[LPR LQYLHUQR LED D VHU IUtR R DSDFLEOH 'DGR TXH HO MHIH KDEtD VLGR HGXFDGR HQ XQD VRFLHGDG PRGHUQD QR FRQRFtD ORV YLHMRV WUXFRV LQGLRV $Vt TXH FXDQGR PLUy HO FLHOR VH YLR LQFDSD] GH DGLYLQDU TXp LED D VXFHGHU FRQ HO WLHPSR 'H FXDOTXLHU PDQHUD SDUD QR SDUHFHU GXELWDWLYR U H V S R Q G L y T X H H O L Q Y L H U Q R L E D D V H U YHUGDGHUDPHQWH IUtR \ TXH ORV PLHPEURV GH OD WULEX GHEtDQ UHFRJHU OHxD SDUD HVWDU SUHSDUDGRV 1R REVWDQWH FRPR WDPELpQ HUD XQ GLULJHQWH SUiFWLFR D ORV SRFRV GtDV WXYR OD LGHD GH WHOHIRQHDU DO 6HUYLFLR 1DFLRQDO GH PHWHRURORJtD ¢(O SUy[LPR LQYLHUQR VHUi PX\ IUtR" SUHJXQWy 6t SDUHFH TXH HO SUy[LPR LQYLHUQR VHUi EDVWDQWH IUtR UHVSRQGLy HO PHWHRUyORJR GH JXDUGLD 'H PRGR TXH HO MHIH YROYLy FRQ VX JHQWH \ OHV GLMR TXH VH SXVLHUDQ D MXQWDU WRGDYtD PiV OHxD SDUD HVWDU D~Q PiV SUHSDUDGRV 8QD VHPDQD GHVSXpV HO MHIH OODPy RWUD YH] DO 6HUYLFLR 1DFLRQDO GH PHWHRURORJtD \ SUHJXQWy ¢6HUi XQ LQYLHUQR PX\ IUtR" 6t UHVSRQGLy HO PHWHRUyORJR YD D VHU XQ LQYLHUQR PX\ IUtR +RQHVWDPHQWH SUHRFXSDGR SRU VX JHQWH HO MHIH YROYLy DO FDPSDPHQWR \ RUGHQy D VXV KHUPDQRV TXH UHFRJLHVHQ WRGD OD OHxD SRVLEOH \D TXH SDUHFtD TXH HO LQYLHUQR LED D VHU YHUGDGHUDPHQWH FUXGR 'RV VHPDQDV PiV WDUGH HO MHIH OODPy QXHYDPHQWH DO 6HUYLFLR 1DFLRQDO GH 0HWHRURORJtD ¢(VWiQ XVWHGHV DEVROXWDPHQWH VHJXURV GH TXH HO SUy[LPR LQYLHUQR KDEUi GH VHU PX\ IUtR $EVROXWDPHQWH VLQ GXGD DOJXQD UHVSRQGLy HO PHWHRUyORJR YD D VHU XQR GH ORV LQYLHUQRV PiV IUtRV TXH VH KD\DQ FRQRFLGR ¢< FyPR SXHGHQ HVWDU XVWHGHV WDQ VHJXURV" SRUTXH ORV LQGLRV HVWiQ UHFRJLHQGR OHxD FRPR ORFRV 1R SLHQVR QXQFD HQ HO IXWXUR SRUTXH OOHJD PX\ SURQWR

$OEHUW (LQVWHLQ


&ROLPD 0pGLFRV

'(50$72/2*2

'5 58%(1 6$+$*81 217,9(526

81,9(56,'$' '( *8$'$/$-$5$ ,167,7872 '(50$72/2*,&2 '( *8$'$/$-$5$ (1)(50('$'(6 '( /$ 3,(/ $*8'$6 < &521,&$6 (1 $'8/726 < 1,f26

',$*1267,&2 35(9(1&,21 < 75$7$0,(172 '( &$1&(5 '( /$ 3,(/ < 78025(6 %(1,*126 &,58*,$ &5,2&,58*,$ < (/(&752&,58*,$ 75$16725126 '( /$ 3,(/ 8f$6 < 3(/2

&260(72/2*,$ 0(',&$

3((/,1* 48,0,&2 0,&523,(/ %,20(',& /,03,(=$6 )$&,$/(6 $6(625,$ (1 &260(7,&26 $&1( &,&5$7,&(6 0$1&+$6 < (19(-(&,0,(172 35(0$7852

&/Ë1,&$ '( /$ 3,(/

7(/6 \

$9 9(1867,$12 &$55$1=$ (64 &$//( D '( /$ 3$/$3$ )5$&& /$6 3$/0$6 &2/,0$ &2/

6KHQ 7L %DODQFH &RQWURO GH 3HVR \ 1XWULFLyQ

.DUHQW $OHMDQGUD 2VRUQR +HUQiQGH] 1XWULyORJD

&pGXOD 3URIHVLRQDO GH 0D\R % &RO )iWLPD /XQHV D 9LHUQHV D P D S P 6iEDGR D P D S P

7HO &XHQWR

YLHQH GH OD SiJLQD

\D QR GDED PiV \ HPSH]DED D UHYHQWDUVH (O DJXMHUR TXH VH KLFLHUD FRQ HO FODYR HUD DSHQDV XQ SXQWLWR QHJUR SRU GRQGH VDOtD DJXD GHVFRORULGD 6 X P X M H U D X P H Q W D E D O D V F D W D S O D V P D V SRQLpQGRODV FDVL KLUYLHQGR SHUR WRGR LQ~WLO ²(V HO YLHQWR ²(V HO SROYR ²+XPRV TXH YLHQHQ GHO YROFiQ ²3ODJDV PDODV ²0DODV SODJDV ²6XHUWH ²&RPR TXLHQ GLFH PRUWDMD ²(VR GLFHQ SRU DKt TXH GHO FLHOR EDMD ²6t HQWUH HO SROYR ²7LHUUD DPDULOOD ²$ODFUDQHV HQWUH OD WLHUUD ²&ODYRV PRMRVRV ²0DGUHV GH DODFUiQ \ WDUiQWXODV ²$Vt HV 3LFKLQWRWD ²'LRV OR PDQGD ²0yFKHQOH HO SLH ²$UULELWD GHO WRELOOR ²4XLHUH LUVH HQWHUR ²'XpUPDQOR GH XQ JROSH ²0HMRU LU FRQ HO SDGUH GH $XWOiQ ²/OHYiUVHOR DO SDGUH GH $XWOiQ FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD (O SRUYHQLU HV XQ OXJDU FyPRGR SDUD FRORFDU ORV VXHxRV

$QDWROH )UDQFH


(IHPpULGHV (IHPpULGHV -XQLR

$GROIR GH OD +XHUWD HV QRPEUDGR SUHVLGHQWH SURYLVLRQDO GH 0p[LFR GHVSXpV GH OD PXHUWH GH 9HQXVWLDQR &DUUDQ]D HO GH 0D\R 1DFH 1RUPD -HDQ %DNHU PHMRU FRQRFLGD FRPR 0DULO\Q 0RQURH

'tD 0XQGLDO GHO 0HGLR $PELHQWH 1DFH HO SLQWRU HVSDxRO 'LHJR GH 6LOYD

9HOi]TXH] HQ 6HYLOOD

1DFH HQ 7DPSLFR HO FRPSRVLWRU 5REHUWR &DQWRUDO DXWRU GH ³/D EDUFD´ ³(O UHORM´ \ RWUDV FDQFLRQHV

-RVp 9DVFRQFHORV HV GHVLJQDGR UHFWRU GH OD 8QLYHUVLGDG 1DFLRQDO

1DFH HQ &XHUQDYDFD HO FRPSRVLWRU 6DPXHO 0 /R]DQR SDGUH GHO FRUULGR PH[LFDQR DXWRU GH ³7DPSLFR KHUPRVR´

1DFH HQ 7RQD\D -DOLVFR HO FRPSRVLWRU -RVp $QWRQLR 0LFKHO $XWRU GH ³/XQD GH RFWXEUH´

0XHUH HO HVFULWRU -RUJH /XLV %RUJHV 1DFH HO SRHWD PH[LFDQR 5DPyQ /ySH]

9HODUGH HQ -HUH] =DFDWHFDV

/D FRVPRQDXWD UXVD 9DOHQWLQD 7HUHVKNRYD VH FRQYLHUWH HQ OD SULPHUD PXMHU TXH UHDOL]D XQ YLDMH HVSDFLDO

1DFH 3DXO 0F&DUWQH\ LQWHJUDQWH GH 7KH %HDWOHV

0XHUH HO FRPSRVLWRU PH[LFDQR 7RPiV 0pQGH] 6RVD DXWRU GH ³&XFXUUXFXF~ 3DORPD´

0XHUH HO HVFULWRU -RVp -RDTXtQ )HUQiQGH] GH /L]DUGL

1DFH HO P~VLFR \ FRPSRVLWRU 9LFHQWH *DUULGR &DOGHUyQ DXWRU GH ³1R PH SODWLTXHV´

6H GHFUHWD OD QDFLRQDOL]DFLyQ GH ORV IHUURFDUULOHV PH[LFDQRV

0XHUH HO SLQWRU 5X¿QR 7DPD\R HQ OD FLXGDG GH 0p[LFR

6RQ IXVLODGRV ,JQDFLR $OOHQGH -XDQ $OGDPD \ 0DULDQR -LPpQH] KpURHV GH OD ,QGHSHQGHQFLD GH 0p[LFR

0XHUH HO FRPSRVLWRU PLFKRDFDQR 0DUFRV $ -LPpQH] 6RWHOR DXWRU GH ³$GLyV 0DULTXLWD /LQGD´ 1DFH HO HVFULWRU ,VLGUR )DEHOD 0XHUH )UDQFLVFR ³(O &KDUUR´ $YLWLD

SRSXODU FDQWDQWH UDQFKHUR

(O IXWXUR HV DOJR TXH FDGD FXDO DOFDQ]D D XQ ULWPR GH VHVHQWD PLQXWRV SRU KRUD KDJD OR TXH KDJD \ VHD TXLHQ VHD

&OLYH 6WDSOHV /HZLV


&ROLPD 9HWHULQDULRV

&RPHUFLDOL]DGRUD 9HWHULQDULD

(/ *5$1(52 $OLPHQWR SDUD WRGDV ODV HVSHFLHV )RUUDMHV 3DVWXUDV 0HGLFDPHQWRV $FFHVRULRV 6HUYLFLR GH $VHVRUtD 0pGLFD 9HWHULQDULD

(QWUHJDPRV D GRPLFLOLR 7HO %OYG &DUORV GH OD 0DGULG %HMDU &RO -XDQD GH $VEDMH 3RU 6DOLGD D 3LKXDPR

$*529(7(5,1$5,$³(/ *$1$'(52´ ‡ $OLPHQWR SDUD WRGDV ODV HVSHFLHV DQLPDOHV ‡ 3DFDV GH $OIDOID $UUR] \ 7ULJR ‡ 0DWHULDV SULPDV SDUD OD HODERUDFLyQ GH $OLPHQWRV &DUORV GH OD 0DGULG %HMDU 6DOLGD D 3LKXDPR &ROLPD &RO 7HO

=DUDJR]D 1R &RO &HQWUR &ROLPD &RO

+263,7$/ 9(7(5,1$5,2 < 9(7(5,1$5,$

9,'$ $1,0$/

'U *HUDUGR 6HUUDQR 6iQFKH] Æ” 3RVJUDGR HQ ERYLQRV Æ” 'LSORPDGR HQ FOtQLFD GH HTXLQRV Æ” 'LSORPDGR HQ PHGLFLQD \ FLUXJtD GH SHTXHxDV HVSHFLHV Æ” 'LSORPDGR HQ FDOLGDG WRWDO

$KRUD D VXV yUGHQHV HQ $Y &DPLQR 5HDO (O 7UDSLFKH &RO 7HO &HO \

(O IXWXUR HVWi RFXOWR GHWUiV GH ORV KRPEUHV TXH OR KDFHQ

$QDWROH )UDQFH


&ROLPD 6RFLDO %,(19(1,'26 $ &$6$ +2*$5 6$1 -26e '( /26 +8e5)$126 0DQHUDV GH D\XGDU 7UDEDMR GLUHFWR &RQ ORV PHQRUHV UHDOL]DQGR D F W L Y L G D G H V T X H I R P H Q W H Q \ Y D \ D Q HQFDPLQDGDV D GHVDUUROODU FDSDFLGDGHV ItVLFDV \ PHQWDOHV HQ HOORV &RQWULEXFLRQHV DOLPHQWDULDV )ULMRO DUUR] DFHLWH FHUHDO OHFKH FDUQH SROOR DW~Q SHVFDGR HWF 0DWHULDO GH KLJLHQH FRUSRUDO -DEyQ SDVWD GHQWDO SDSHO KLJLpQLFR VKDPSRR GHVRGRUDQWH WRDOODV IHPHQLQDV HWF 3UR $\XGD 3DUWLFLSDQGR \ R DVLVWLHQGR D ODV DFWLYLGDGHV TXH UHDOL]D OD LQVWLWXFLyQ SDUD UHFDXGDFLyQ GH IRQGRV HFRQyPLFRV $SRUWDFLyQ HFRQyPLFD 3DUD PDWHULDOHV GH PDQWHQLPLHQWR 3ORPHUtD HOHFWULFLGDG \ DOEDxLOHUtD 6H FXHQWD FRQ UHFLERV GHGXFLEOHV GH LPSXHVWRV

&8(17$ %$1$0(; $VRFLDFLyQ GH $\XGD $ & &XHQWD 1R 6XF &ODEH LQWHUEDQFDULD +$1 6,'2 &8$5(17$ $f26 '( /8&+$ (1 /$ 48( 1,f26 < 1,f$6 +8e5)$126 6( 7251$521 (1 &,8'$'$126 '(&(17(6 < 75$%$-$'25(6 1(&(6,7$026 78 $<8'$ (&21Ï0,&$ 85*(17( 3$5$ 6(*8,5 $'(/$17( 18(675$6 38(57$6 (67È1 $%,(57$6 £*UDFLDV

&DVD +RJDU 6DQ -RVp GH ORV +XpUIDQRV $VRFLDFLyQ GH $\XGD $ & 3URO ,QGHSHQGHQFLD QR &ROLPD &ROLPD & 3 7HOpIRQR )D[ FKLOGMRVHSK#KRWPDLO FRP 5HÀH[LRQHV

1XQFD OODPHV OD DWHQFLyQ KDFLD ODV LPSHUIHFFLRQHV GH DOJXLHQ 1XQFD UH¿HUDV TXH KDV KHFKR DOJ~Q UHJDOR R DOJ~Q IDYRU 1XQFD WH ¿MHV HQ OD FLFDWUL] GHIRUPLGDG R GHIHFWR GH DOJXLHQ 1XQFD OODPHV OD DWHQFLyQ GH QDGLH WRFiQGROH KiEODOH 1XQFD SDVHV SRU HQ PHGLR GH GRV SHUVRQDV TXH HVWpQ SODWLFDQGR 1XQFD GHPXHVWUHV PXFKD IDPLOLDULGDG FRQ XQ QXHYR FRQRFLGR (O IXWXUR GHO PXQGR SHQGH GHO DOLHQWR GH ORV QLxRV TXH YDQ D OD HVFXHOD

(O 7DOPXG


&RPDOD

$LUH $FRQGLFLRQDGR 79 3ODVPD

:L )L

,JQDFLR $OOHQGH $ &RORQLD &HQWUR &RPDOD &ROLPD 0p[LFR 7HO

SRVDGDFRPDOD#KRWPDLO FRP

9LVWDV

0LUDGRU

7HUUD]D

(VWDFLRQDPLHQWR

¢6DEtD XVWHG TXH"

3RU 'U -XVWLQR /HSH

¢6DEtD XVWHG TXH"

+DOFyQ 3HUHJULQR 3XHGH YRODU D XQD YHORFLGDG GH NP K SHUR FXDQGR FD]D HIHFWXDQGR XQ DWDTXH HQ SLFDGR SXHGH DOFDQ]DU PiV GH NP K OR TXH OR FRQYLHUWH HQ HO DQLPDO PiV UiSLGR GHO PXQGR (O *XHSDUGR (V HO DQLPDO PiV YHOR] VREUH OD WLHUUD $XQTXH VyOR SXHGH PDQWHQHU HVWD YHORFLGDG SRU XQ FRUWR WLHPSR ORJUD DOFDQ]DU ORV .P K HV XQ IpOLGR GH EXHQ WDPDxR TXH KDELWD HQ ÈIULFD \ HO 0HGLR 2ULHQWH /DJDUWR %DVLOLVFR /RV %DVLOLVFRV VRQ FRQRFLGRV SRU VX FDSDFLGDG SDUD FDPLQDU R FRUUHU GH PDQHUD PX\ UiSLGD SRU HQFLPD GH VXSHU¿FLHV DFXiWLFDV GH DKt VX VHXGyQLPR ³-HVXFULVWR ODJDUWR´ 3XHGHQ DOFDQ]DU YHORFLGDGHV GH KDVWD NP K &DUDFRO &yQLFR /D IRUPD GH FD]DU GH HVWH PROXVFR HV WDQ UiSLGD TXH HQ XQ SDUSDGHR FODYD VX DUSyQ GHMDQGR ÀXLU XQ YHQHQR WDQ IXHUWH TXH HQ FXHVWLyQ GH VHJXQGRV PDWD D VXV SUHVDV &XDQGR XQR VH KDFH YLHMR JXVWD PiV UHOHHU TXH OHHU

3tR %DURMD


&RPDOD

/$ 0(-25 23&,Ï1 3$5$ 68 3$/$'$5 (/ 5(*$/2 ,'($/ 3$5$ 5(*5(62 '( 9,$-( 3RQFKHV GH $JXD \ GH /HFKH HQ WRGRV ORV VDERUHV 7DPELpQ KD\ 5RPSRSH \ 3URGXFWRV /iFWHRV &HEDOORV (QWUDQGR D &RPDOD ODGR L]TXLHUGR ,JQDFLR $OOHQGH 7HO YLHQH GH OD SiJLQD

'DWRV FXULRVRV

/X[HPEXUJR TXH OR IHVWHMD HO SULPHU GRPLQJR GH RFWXEUH ,QGRQHVLD HO GH QRYLHPEUH R 7DLODQGLD HO GH GLFLHPEUH /D KLVWRULD GHO 'tD GHO 3DGUH VH UHPRQWD D /D LQLFLDWLYD SDUWLy GH XQD MRYHQ OODPDGD 6RQRUD 6PDUW 'RGG TXH YLYtD HQ 6SRNDQH XQD FLXGDG GHO QRURHVWH GH ORV (VWDGRV 8QLGRV 0LHQWUDV HVFXFKDED HO VHUPyQ GHO 'tD GH OD 0DGUH HQ OD LJOHVLD D OD TXH DFXGtD KDELWXOPHQWH SHQVy TXH VX SDGUH XQ YHWHUDQR GH JXHUUD YLXGR TXH KDEtD VDFDGR DGHODQWH D VHLV KLMRV \ XQD JUDQMD WDPELpQ PHUHFtD XQ GtD HQ VX KRQRU 7UDVODGy VX SHWLFLyQ D ODV DXWRULGDGHV GH 6SRNDQH \ SURSXVR IHVWHMDUOR HO GH MXQLR GtD GHO FXPSOHDxRV GH VX SDGUH DXQTXH DO ¿QDO OD IHFKD HOHJLGD IXH HO WHUFHU GRPLQJR GH HVH PHV $Vt HO GH MXQLR GH 6SRNDQH FHOHEUy HO SULPHU 'tD GHO 3DGUH GH OD KLVWRULD /D LGHD GH LQVWLWXFLRQDOL]DUOR IXH JDQDQGR DFHSWDFLyQ SRFR D SRFR HQ WRGR HO SDtV KDVWD HO SXQWR GH TXH HQ HO SUHVLGHQWH &DOYLQ OR GHFODUy ¿HVWD QDFLRQDO FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD

/R TXH FRQ PXFKR WUDEDMR VH DGTXLHUH PiV VH DPD

$ULVWyWHOHV


&RPDOD

7KH &RPDOD V WRS %UHDG 6WRUH ´< eO FRQ XQD VROD PLUDGD PXOWLSOLFy ORV SDQHV \ ORV EHQGLMR´ ,JQDFLR $OOHQGH &HQWUR &RPDOD &ROLPD 7HO

7DFRV .DUOD

$VDGD $GREDGD &KRUL]R &DUQD]D /DELR 4XHVDGLOODV %XUULWRV $OOHQGH &HQWUR &RPDOD &RO 7HOpIRQR SP D SP 6HUYLFLR D 'RPLFLOLR 0HQXGR ViEDGRV \ GRPLQJRV GH DP D SP &HUUDPRV 0DUWHV \ MXHYHV

VlYah $&8$5,2

)UDQFLVFR , 0DGHUR & &HQWUR &RPDOD &RO &HO

$Q~QFLHVH HQ

7HO

+LVWRULD

FRQWDFWR#FRVWD]XO P[

2EUy PXFKR HO TXH QDGD GHMy SDUD PDxDQD %DOWDVDU *UDFLiQ


7RQLOD

&RQ HO IUHVFR FOLPD 7RQLOHQVH 1XHYD DGPLQLVWUDFLyQ

$WHQGLGR SRU 3DQWDOHyQ 0HGUDQR \ VX IDPLOLD

%8)(7 72'26 /26 ',$6 $ELHUWR GLDULDPHQWH GH DP D SP FHUUDPRV ORV MXHYHV

7LHQGD \ WDOOHU PHFiQLFR DQH[RV $XWRSLVWD &ROLPD *XDGDODMDUD 0WV VDOLGD D 7RQLOD HQWUH OD FDUUHWHUD OLEUH \ OD DXWRSLVWD YLHQH GH OD SiJLQD

0XQGR GHO SHUUR

SRVHH XQ WHPSHUDPHQWR HVSHFLDO TXH KDFH TXH UHTXLHUD GH XQD FRUUHFWD HGXFDFLyQ SDUD HYLWDU WRUQDUVH DJUHVLYR FRQ HO WLHPSR $QWLJXDPHQWH ORV DQFHVWURV FRPXQHV GHO FRUJL JDOpV GH 3HPEURNH \ GHO FDUGLJDQ HUDQ HPSOHDGRV HQ HO VXU GH *DOHV FRPR JXDUGLDQHV SDVWRUHV \ ER\HURV 6LQ HPEDUJR OD UD]D FDUGLJDQ VH GHVDUUROOy HQ HO FRQGDGR GH &DUGLJDQVKLUH PLHQWUDV TXH ORV 3HPEURNH VH GHVDUUROODURQ HQ HO FRQGDGR JDOpV GH 3HPEURNHVKLUH GH GRQGH OD UD]D REWLHQH HO QRPEUH &DUGLJDQ \ 3HPEURNH VH FRQVLGHUDEDQ SHUURV GH XQD PLVPD UD]D KDVWD DxR HQ TXH VH GHFLGLy TXH GHEtDQ VHSDUDUVH HQ GRV UD]DV GH SHUURV GLVWLQWDV $ SDUWLU GH HVH DxR OD SRSXODULGDG GHO ZHOVK FRUJL 3HPEURNH DXPHQWy PLHQWUDV TXH OD GHO FDUGLJDQ GHFUHFLy /D UD]D VH KL]R PiV SRSXODU WRGDYtD FXDQGR OD UHLQD (OL]DEHWK ,, VH D¿FLRQy SRU HVWRV SHUURV \ HPSH]y D FULDUORV +R\ HQ GtD HV XQD GH ODV UD]DV PiV SRSXODUHV HQ HO PXQGR RFFLGHQWDO \ GHVWDFD FRPR SDUWLFLSDQWH HQ H[SRVLFLRQHV FDQLQDV \ FRPR DQLPDO GH FRPSDxtD HQ PLOHV GH KRJDUHV HQ WRGR HO PXQGR FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD (QFXHQWUD OD IHOLFLGDG HQ HO WUDEDMR R QR VHUiV IHOL]

&ULVWyEDO &ROyQ


7RQLOD

/$ &$%$f$

'(/ $0,*2 $%(/ < '(/ $0,*2 0,*8(/ 5HVWDXUDQW %DU HQ 7RQLOD IDPLOLDU GHVGH

&HUUDPRV ORV PDUWHV

'LVIUXWH GH 0DULVFRV D OD FDUWD \ JUDQ YDULHGDG GH ERWDQDV GHVGH ODV KRUDV HQ DGHODQWH 1XHVWUR OHPD ³6L HQWUH WRGRV ORV FOLHQWHV DJRWDQ OD H[LVWHQFLD GH ERWDQDV £QR SDJDQ OD FXHQWD ´

$OOHQGH 7RQLOD -DO 7HO D FXDGUDV GH OD FDUUHWHUD OLEUH +27(/ 5(67$85$17

'RQGH VH UH~QHQ HO EXHQ FRPHU FRQ HO GHVFDQVR \ HO FOLPD FRQ OD KLVWRULD 'HVD\XQRV \ &RPLGDV GH DP D SP (VSHFLDOLGDG &KLOHV HQ 1RJDGD 'RPLQJRV GH %XIIHW

7HO

+27(/ FRQ WUDGLFLyQ H KLVWRULD 63$ 6iEDGRV \ 'RPLQJRV /D (VSHUDQ]D ² 7RQLOD -DOLVFR .P $XWRSLVWD &ROLPD ² *XDGDODMDUD (QWURQTXH 7RQLOD /D (VSHUDQ]D +DFLHQGD GH OD (VSHUDQ]D

0LHO GH $EHMD

UHFROHFWDGD GLUHFWDPHQWH GH OD FROPHQD

\ SURGXFWRV QDWXUDOHV

3ROHQ H[WUDFWR GH SURSROHR HQHUJpWLFR WRVLMyQ XQJ HQWRV VKDPSRR 3URGXFWRU 5LFDUGR 5ROyQ *yPH] 3ULVFLOLDQR 6iQFKH] 7RQLOD -DO 7HO &HO 'DWRV FXULRVRV

YLHQH GH OD SiJLQD

(Q (VSDxD VH KRPHQDMHD D ORV SDGUHV HO GH PDU]R GtD GH 6DQ -RVp (Q HVWH FDVR OD KLVWRULD VH UHPRQWD D DxR HQ HO TXH 0DQXHOD 9LFHQWH )HUUHUR PDHVWUD GH XQD HVFXHOD PDGULOHxD UHFLELy XQD LQVyOLWD SURSXHVWD GH XQ JUXSR GH SDGUHV UHFODPDEDQ XQ GtD HQ VX KRQRU VLPLODU DO TXH KRQUDED D VXV PXMHUHV 0DQXHOD HVFULELy XQ DUWtFXOR HQ (O PDJLVWHULR HVSDxRO DQLPDQGR D ODV HVFXHODV GH WRGR HO SDtV D VXPDUVH D OD LQLFLDWLYD FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD 8Q DXPHQWR GH VXHOGR HV FRPR XQ PDUWLQL VXEH HO iQLPR SHUR VyOR SRU XQ UDWR 'DQ 6HOLJPDQ


7HFRPiQ &RPHUFLRV 5(6

&(5'2

(VSDOGLOOD %XFKH 7ULSD &XHUR /DELR /HQJXD 6HVRV 0DQLWDV 3DWD GH UHV (VSDOGLOOD +tJDGR 7RFLQLOOD 3XQWDV 27526 3LHUQD V K 0pGXOD 3DSDV IULWDV ERUUHJR FDQDO &KDPRUUR /HQJXD HVSDOGD GH ERUUHJR SROOR HPSDQL]DGR 7RFLQR &RUWHV ¿QRV 5LE H\H 7 %RQH 1HZ <RUN 3ULPH 5LE )LOHWH GH UHV $UUDFKHUD PDULQDGD 'HVFDQVDPRV ORV 0LpUFROHV :HGQHVGD\ FORVHG

2FDPSR 7HO

+$&(026 (175(*$6 $ 72'2 (/ (67$'2 YLHQH GH OD SiJLQD

0XQGR GHO SHUUR

(VWH SHUUR GD OD LPSUHVLyQ GH JUDQ IRUWDOH]D HQ XQ FXHUSR SHTXHxR 6X FXHUSR HV EDMR \ ODUJR DO PLVPR WLHPSR TXH IXHUWH \ UREXVWR /DV SDWDV TXH VRQ FRUWDV VRQ JUXHVDV \ SRGHURVDV /D FDEH]D UHFXHUGD D OD PRUIRORJtD GHO ]RUUR \ WLHQH H[SUHVLyQ DOHUWD H LQWHOLJHQWH /D QDUL] HV QHJUD ORV RMRV VRQ UHGRQGRV PHGLDQRV \ GH FRORU FDVWDxR /DV RUHMDV VRQ HUJXLGDV \ VX H[WUHPR HV UHGRQGHDGR 'H DFXHUGR FRQ HO HVWiQGDU GH OD UD]D VRQ PHGLDQDV SHUR D OD PD\RUtD GH OD JHQWH OH GDQ OD LPSUHVLyQ GH VHU JUDQGHV /D FROD VH LQVHUWD DO PLVPR QLYHO TXH OD OtQHD VXSHULRU \ GHEH VHU FRUWD $XQTXH HO HVWiQGDU GH OD UD]D DFHSWD OD FROD DPSXWDGD HO SHODMH GH HVWH SHUUR HV GH ORQJLWXG PHGLD OLVR \ FRQ XQ VXESHOR GHQVR 3XHGH VHU GH FRORU URMR OHRQDGR FDUERQDGR R QHJUR \ IXHJR 7DPELpQ SXHGH SUHVHQWDU PDQFKDV EODQFDV HQ SDWDV SHFKR \ FXHOOR (VWRV SHUURV VRQ XQ SRFR PiV SHTXHxRV TXH ORV &DUGLJDQ \ VX DOWXUD D OD FUX] YD GH D FHQWtPHWURV DSUR[LPDGDPHQWH (O SHVR LGHDO GH ORV PDFKRV HVWi HQWUH \ NLORJUDPRV PLHQWUDV TXH HO GH ODV KHPEUDV HVWi HQWUH \ NLORJUDPRV (O WHPSHUDPHQWR GH HVWRV SHUURV HV SDUHFLGR DO GH ORV ZHOVK FRUJL &DUGLJDQ (VWRV DQLPDOHV VRQ DFWLYRV LQWHOLJHQWHV \ JXDUGLDQHV 6XHOHQ VHU DPLVWRVRV \ PX\ OHDOHV FRQ VX IDPLOLD SHUR QR HVWiQ HQWUH ODV UD]DV GH SHUURV PiV VRFLDEOHV /RV 3HPEURNH WLHQGHQ D VHU UHVHUYDGRV FRQ ORV H[WUDxRV \ DJUHVLYRV FRQ SHUURV GHVFRQRFLGRV 3RU HVR HV PX\ LPSRUWDQWH VRFLDOL]DU D HVWRV FDQHV GHVGH WHPSUDQD HGDG SDUD DVt HYLWDU SUREOHPDV GH DJUHVLyQ \ WLPLGH] HQ OD HGDG DGXOWD $GHPiV GH XQD EXHQD FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD (O WUDEDMR VLQ SULVD HV HO PD\RU GHVFDQVR SDUD HO RUJDQLVPR

*UHJRULR 0DUDxyQ


7HFRPiQ *DVWURQRPtD

3DVW

HOHUt

D \ 5

HSRV

W H U t D

)LQD

DQDJBEHQLDQ\#KRWPDLO FRP

GH 1RYLHPEUH GH 1RYLHPEUH 6(59,&,2 $ '20,&,/,2 6,1 &2672 $',&,21$/ 7(/6 < &HO DQDJBEHQLDQ\#KRWPDLO FRP

&KLVWHV

(Q PL pSRFD ORV SLWXIRV HUDQ PiV FKLTXLWRV $EXHOD HVWDPRV YLHQGR $YDWDU ¢&XiO HV OD PRQWDxD PiV OLPSLD" (O YROFiQ 3RUTXH HFKD FHQL]D \ GHVSXpV /$9$ ¢4Xp OH GLFH XQ D XQ " 9HLQWH FRQPLJR JXDSHWyQ ¢4Xp HV URMR \ PDOR SDUD ORV GLHQWHV" 8Q ODGULOOR

68 '2 .8 /R TXH LPSRUWD HV FXDQWR DPRU SRQHPRV HQ HO WUDEDMR TXH UHDOL]DPRV

0DGUH 7HUHVD GH &DOFXWD


$GLYLQDQ]DV $GLYLQDQ]DV

$GLYLQDQ]DV SDUD QLxRV 6R\ PiV GH XQR VLQ OOHJDU DO WUHV \ OOHJR D FXDWUR FXDQGR GRV PH GHV /DV HVWDFLRQHV GHO DxR \ WDPELpQ ORV HOHPHQWRV \ ORV SXQWRV FDUGLQDOHV HVH Q~PHUR UHSUHVHQWR ¢&XiOHV VRQ ORV Q~PHURV PiV SHVLPLVWDV" +D\ JDWRV HQ XQ FDMyQ FDGD JDWR HQ XQ ULQFyQ FDGD JDWR YH WUHV JDWRV ¢6DEHV FXiQWRV VRQ" 7HQJR QRPEUH GH DQLPDO FXDQGR OD UXHGD VH SLQFKD PH WLHQHV TXH XWLOL]DU 7RGRV PH TXLHUHQ SDUD GHVFDQVDU ££VL \D WH OR KH GLFKR QR SLHQVHV PiV 0H JXVWDUtD VHU WLJUH SHUR QR WHQJR VX DOWXUD FXDQGR HVFXFKHV XQ PLDX OR DGLYLQDUDV VLQ GXGD /OHYR GLQHUR \ QR VR\ EDQTXHUR SDSHO R PHWDO OR TXH VHD PH GD LJXDO (V SHTXHxD FRPR XQD SHUD SHUR DOXPEUD OD FDVD HQWHUD (Q ULQFRQHV \ HQWUH UDPDV PLV UHGHV YR\ FRQVWUX\HQGR SDUD TXH PRVFDV LQFDXWDV HQ HOODV YD\DQ FD\HQGR 6L PH QRPEUDV GHVDSDUH]FR ¢TXLpQ VR\" 'HVGH HO OXQHV KDVWD HO YLHUQHV VR\ OD ~OWLPD HQ OOHJDU HO ViEDGR VR\ OD SULPHUD \ HO GRPLQJR D GHVFDQVDU /OHYD DxRV HQ HO PDU \ D~Q QR VDEH QDGDU 'RV KHUPDQDV GLOLJHQWHV TXH FDPLQDQ DO FRPSiV FRQ HO SLFR SRU GHODQWH \ ORV RMRV SRU GHWUiV &RPLHQ]R FRQ XQR SURVLJR FRQ XQR WHUPLQy FRQ XQR ¢0H FRQRFH DOJXQR"

5HVSXHVWDV (O GRV (O FXDWUR /RV QHJDWLYRV &XDWUR (O JDWR /D VLOOD (O JDWR /D FDUWHUD /D ERPELOOD /D DUDxD (O VLOHQFLR /D OHWUD 6 /D DUHQD /DV WLMHUDV (O

(O WUDEDMR PiV SURGXFWLYR HV HO TXH VDOH GH ODV PDQRV GH XQ KRPEUH FRQWHQWR

9LFWRU 3DXFKHW


0DQ]DQLOOR 6HUYLFLRV (PHUJHQFLDV (PHUJHQF\ /DGD

(PHUJHQFLDV (PHUJHQF\ (PHUJHQFLDV HQ 0DQ]DQLOOR 0DQ]DQLOOR (PHUJHQF\ $QJHOHV YHUGHV *UHHQ $QJHOV 7XULVW WUDYHOHUV $' 6HJXULGDG S~EOLFD 3XEOLF VDIHW\ %RPEHURV )LUH GHSDUWPHQW 3URWHFFLyQ FLYLO &LYLO SURWHFWLRQ *UXDV 0HLOOyQ 0HLOORQ WRZLQJ VHUYLFH 7UiQVLWR /RFDO WUD¿F SROLFH &UX] URMD 5HG FURVV +RVSLWDO JHQHUDO *HQHUDO +RVSLWDO &HQWUR GH VDOXG +HDOWK FHQWHU &HQWUR PpGLFR (FKDXU\ (FKDXU\ SULYDWH KRVSLWDO 0HGLFD SDFt¿FR 0HGLFD SDFL¿FR SULYDWH KRVSLWDO +RVSLWDO 0DQ]DQLOOR SULYDWH KRVSLWDO 8QLGDG GH 'LDJQyVWLFR ,QWHJUDO SULYDWH KRVSLWDO

$XWREXVHV \ WD[LV %XV OLQHV 7D[L FDEV

(71 (OLWH )XWXUD (VWUHOOD EODQFD 3ULPHUD 3OXV /D /LQHD 3OXV 2PQLEXV GH 0p[LFR &RVWD 7RXUV 5DGLR WD[L 5DGLR GLVSDWFKHG WD[L VHUYLFH

'HSHQGHQFLDV )HGHUDOHV (VWDWDOHV \ 0XQLFLSDOHV

3URIHFR &RQVXPHU FRPSODLQWV 0LJUDFLyQ ,PPLJUDWLRQ 'LUHFFLyQ GH WXULVPR 7RXULVP GLUHFWRU 3UHVLGHQFLD PXQLFLSDO 2I¿FH PD\RU ,066 0H[LFDQ VRFLDO VHFXULW\ ,6667( *REHUPHQW HPSOR\HUV VRFLDO VHFXULW\

,QIRUPDFLyQ GH YXHORV )OLJKW ,QIRUPDWLRQ

$HURSXHUWR $HURPDU $ODVND $LUOLQHV

/D YHUGDG VLQR HV HQWHUD VH FRQYLHUWH HQ DOLDGD GH OR IDOVR

-DYLHU 6iGDED


0DQ]DQLOOR 6HUYLFLRV

YLHQH GH OD SiJLQD

'DWRV FXULRVRV

/RV GLUHFWRUHV GH XQRV JUDQGHV DOPDFHQHV VH KLFLHURQ HFR GH OD LGHD \ HQ SRFR WLHPSR HO 'tD GHO 3DGUH VH SRSXODUL]y WDQWR TXH VH FRQYLUWLy HQ XQD ¿HVWD QDFLRQDO (Q (VSDxD HO 'tD GHO 3DGUH QR VLHPSUH HV IHVWLYR (VWH DxR SRU HMHPSOR OR HV VROR HQ OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD 0DGULG 0XUFLD 1DYDUUD \ 3DtV 9DVFR (Q (VWDGRV 8QLGRV OD ¿HVWD HVWi WDQ DUUDLJDGD HQWUH OD SREODFLyQ TXH ORV KLMRV TXH YLYHQ OHMRV GHO KRJDU SDWHUQR YXHOYHQ D FDVD SDUD SDVDU HVWH GtD HQ IDPLOLD /RV DOHPDQHV WDPSRFR VH TXHGDQ FRUWRV \ OR FHOHEUDQ GRV YHFHV HO GtD GH 9DWHUWDJ TXH FRLQFLGH FRQ HO GtD GH OD $VFHQVLyQ GH -HV~V GtDV GHVSXpV GH OD 3DVFXD \ HO GH +HUUHQWDJ MRUQDGD HQ OD TXH ORV YDURQHV VXHOHQ VXELU D OD PRQWDxD FRQ XQ FDUJDPHQWR GH YLQR FHUYH]D \ FRPLGD UHJLRQDO /RV LWDOLDQRV DSURYHFKDQ VX )HVWD GHO 3DSj ±TXH WDPELpQ HV HO GH PDU]R± SDUD SUHSDUDU JUDQGHV FRPLORQDV D YHFHV HQ OD SOD]D SULQFLSDO GH VXV SXHEORV \ FLXGDGHV < FXHQWDQ LQFOXVR FRQ XQ SRVWUH WtSLFR SDUD HVWD ¿HVWD HO ]HSSROH GL 6DQ *LXVHSSH XQD HVSHFLH GH QLGR GH SDVWD GH EXxXHOR UHOOHQD GH FUHPD SDVWHOHUD \ IUXWDV HQ DOPtEDU \ FXELHUWD GH D]~FDU JODV (Q &RUHD VH FHOHEUD HO GH PD\R FRQ SODQHV HQ IDPLOLD \ SRU H[WUDxR TXH SDUH]FD HO UHJDOR SRU H[FHOHQFLD HV HO FODYHO

(O TXH EXVFD OD YHUGDG FRUUH HO ULHVJR GH HQFRQWUDUOD

0DQXHO 9LFHQW


0DQ]DQLOOR 3HULyGLFRV \ PHGLRV

ZZZ JXLD FRVWD]XO FRP

0$1=$1,//2 &(1752 'RZQWRZQ 0DQ]DQLOOR

&(175$/ &$0,21(5$ &58&(52 '(/ 7$-2 6$1 3('5,72

%$+Ë$ '( 0$1=$1,//2 0DQ]DQLOOR %D\

$ 0$1=$1,//2 &(1752

*/25,(7$

$ &2/,0$ &2/

)DUPDFLD +RPHRSiWLFD 6DQWD &ODUD +RWHO &RORQLDO +RWHO 6WDU +RWHO /DV %ULVDV +RWHOLWR (VFRQGLGR &ROHJLR 7HUUDQRYD

&58&(52 /$6 %5,6$6 &(175$/ &$0,21(5$

127$ 3DUD OOHJDU D 9LOODV /RV $QJHOHV

HQWUDU SRU OD HQWUDGD GH /DV +DGDV GHVGH HO %OYG 3DUD OOHJDU DO 5HVWDXUDQW /D %RTXLWD \ 3DOPD 5HDO HQWUDU SRU HO 1DUDQMR OHWUHUR D 5HVW /¶5HFLI DYDQ]DU NPV SRU FXUYDV R ELHQ HQWUDU SRU &OXE 6DQWLDJR \ FUX]DU HO HVWHUR D SLp R HQ ERWH HVWi EDMLWR

$/ $181&,$56( (1

68 $181&,2 6( 38%/,&$ 7$0%,e1 0(6 $ 0(6 (1 18(675$ 5(9,67$ (/(&75Ï1,&$ (1 ,17(51(7 6,1 &2672 (;75$ 9,6,7( ZZZ FRVWD]XO P[ 7DPELpQ HVWDPRV HQ ZZZ )DFHERRN FRP 5HYLVWD&RVWD]XO

/RV QLxRV \ ORV ORFRV GLFHQ ODV YHUGDGHV 5HIUiQ


0DQ]DQLOOR 3HULyGLFRV \ PHGLRV $ $(5238(572 3/$<$ '( 252 7R ´3OD\D GH 2URµ ,QWO $LUSRUW 9,'$ '(/ 0$5

(/ 1$5$1-2 0,5$0$5

&/8% 6$17,$*2

%$+,$ '( 6$17,$*2 6DQWLDJR %D\

6$17,$*2

6$17,$*2

/$ 3817$

/$6 +$'$6

,17(56(&&,Ï1 /$6 +$'$6

6$/$+8$

3OD]D 0DQ]DQLOOR &RPHUFLDO 0H[LFDQD

6RULDQD 9LOODV /RV $QJHOHV +RWHO 3OD\D GH 6DQWLDJR 'ROSKLQ &RYH ,QQ 3OD\DVRO +RWHO +DZDLL &HQWUR $UWHVDQDO 3ULPDYHUDV 5HVWDXUDQW -XDQLWRV 5HVWDXUDQW /D %RTXLWD 3DOPD 5HDO 0LQLVXSHU /RV 1DUDQMRV 7DFRV GH &DUQLWDV ³(O 7RULWR´ <RQDWXUDO 6XSHUPHUFDGR /D 9LDQGD 7DSLFHUtD &KDSXOD 3HSHV +LGHDZD\ %RVWRQ 5HVWDXUDQW :LQZ %DU +RWHO &RVWD %UDYD

127( 7R JHW WR 9LOODV /RV $QJHOHV

HQWHU WKURXJK /DV +DGDV IURP WKH %RXOHYDUG 7R JHW WR 5HVWDXUDQW /D %RTXLWD 3DOPD 5HDO HQWHU E\ (O 1DUDQMR E\ WKH 5HVW /¶5HFLI VLJQ JR WKURXJK NPV RI FXUYHV RU HQWHU WKURXJK &OXE 6DQWLDJR DQG FURVV WKH VWUHWFK E\ IRRW RU ERDW VKDOORZ ZDWHU

&XDQGR OD YHUGDG VHD GHPDVLDGR GpELO SDUD GHIHQGHUVH WHQGUi TXH SDVDU DO DWDTXH

%HUWROW %UHFKW


0DQ]DQLOOR &RPHUFLRV

/RV 0HMRUHV 7DFRV GH &DUQLWDV FRQ 7RUWLOOLWDV DO &RPDO &DUQLFHUtD

³(/ 725,72´ FDUQH GH UHV FHUGR \ GHULYDGRV +LGDOJR \ 5HIRUPD HQ 6DQWLDJR D XQD FXDGUD GHO PHUFDGR GH 6DQWLDJR 7HO 3RHPD

*UDWLWXG DO SDGUH &DUORV 'tD] &XEDV

*UDFLDV SDGUH 3RUTXH HQ HO FDORU GH WX DPRU KH QDFLGR GLVIUXWDQGR GH WX SURWHFFLyQ \ GH WX DPSDUR PXFKDV GL¿FXOWDGHV HQ OD YLGD \R KH YHQFLGR VLJXLHQGR WXV FRQVHMRV HQ OD UHFWD PH SUHSDUR *UDFLDV SDGUH 3RU HVWDU ODWHQWH WX YLGD HQ PL YLGD OHMRV GH OD PDOGDG GHO YLFLR \ GHO UHQFRU HVWiQ SXHVWDV WXV LQGHOHEOHV KXHOODV HQ FDGD UD\R HQ FDGD DXURUD HQ FDGD ÀRU *UDFLDV SDGUH 3RUTXH QR KD\ QRFKH RVFXUD EDMR WX VRPEUD QL DPDUJXUD TXH LPSDFLHQWH FDGD FRUD]yQ QR KD\ PD\RU GLFKD FRPR PL GLFKD GH KDEHU QDFLGR HQ HO VHQR GH WX DPRU *UDFLDV SDGUH 3RU HO WLHPSR TXH KH YLYLGR MXQWR D Wt \ SRU OD FRQGXFFLyQ GH XQ SDGUH HMHPSODU PH HVFXFKDVWH FXDQGR QLxR FXDQGR MRYHQ JUDFLDV SDGUH £QXQFD WH SRGUp ROYLGDU *UDFLDV SDGUH 3RU HQVHxDUPH ODV QRUPDV GH OD YLGD HQ XQ PXQGR SODJDGR GH PDOGDG FXDO JXHUUHUR LQFDQVDEOH HQ OD YLGD FRQ WUDEDMR FRUDMH \ GLJQLGDG *UDFLDV SDGUH 3RU ODV DODV TXH PH GLVWH SDUD PX\ OHMRV YRODU UHPRQWDQGR PDU \ FLHOR \ £OLEHUWDG SRGUp JULWDU 'HVSXpV GH OD YHUGDG QDGD KD\ WDQ EHOOR FRPR OD ¿FFLyQ

$QWRQLR 0DFKDGR


0DQ]DQLOOR &RPHUFLRV

$SUHQGD D HVWDU HOHJDQWH

1R HV XQ VHFUHWR FyPR VH YH XQD PDOD SRVWXUD ,PDJtQHVH XQ VLJQR GH FRPD OD SDUWH VXSHULRU GH pVWD IRUPD OD FDEH]D \ HO FXHOOR \ HO DEGRPHQ VREUHVDOH HQ OD SDUWH LQIHULRU &RQ VROR FRUUHJLU OD SRVWXUD XVWHG SXHGH DFDEDU FRQ PXFKRV SUREOHPDV PpGLFRV GLItFLOHV GH VROXFLRQDU FRPR GRORU FUyQLFR GH HVSDOGD KRPEURV \ FXHOOR /D DGHFXDGD FRRUGLQDFLyQ HQWUH OD FDEH]D \ HO FXHOOR UHGXFH OD SUHVLyQ VREUH OD HVSDOGD HO FXHOOR \ ORV KRPEURV 'HVFDQVD PHMRU \ PHMRUD OD UHVSLUDFLyQ SRUTXH HO GLDIUDJPD VH H[SDQGH PHMRU $XQTXH VX SRVWXUD GHVJDUEDGD GH WDQWR WLHPSR VHD XQ KiELWR PX\ DUUDLJDGR SXHGH WRPDU PHGLGDV FRQVFLHQWHV SDUD FRUUHJLUOD 8QD GH ODV FRVDV PiV GLItFLOHV GH ORJUDU FXDQGR VH WUDWD GH PHMRUDU OD SRVWXUD HV DFRUGDUVH GH TXH KD\ TXH KDFHUOR 3DUD QR ROYLGDUVH GH XQD EXHQD SRVWXUD YHD VX UHÀHMR HQ ODV YLGULHUDV GH ODV WLHQGDV PLHQWUDV FDPLQD SRU OD FDOOH \ StGDOH D DOJXQRV GH VXV DPLJRV TXH OH KDJDQ QRWDU VL HPSLH]D D HQFRUYDUVH 08e9$6( &21 )/8,'(= OD SRVWXUD HV XQ PRYLPLHQWR FRQWLQXR QR XQD SRVLFLyQ HVWiWLFD SLHQVH TXH HV XQ HVWLUDPLHQWR DVFHQGHQWH GH OD FROXPQD \ QR VROR XQD SRVLFLyQ YHUWLFDO 0DQWpQJDVH HUJXLGR $O VHQWDUVH D OD PHVD XQR WLHQGH D GHMDU FDHU ORV KRPEURV FRORTXH ORV EUD]RV VREUH OD RULOOD GH OD PHVD R HQ ORV EUD]RV GH OD VLOOD \ HVWLUH OD FROXPQD 6HQWDUVH HUJXLGR UHTXLHUH HQHUJtD DVt TXH VL OR UHTXLHUH EXVTXH XQD VXSHU¿FLH SDUD DSR\DUVH 6LpQWHVH ELHQ FDVL WRGRV ORV DVLHQWRV SODQRV \ ODV VLOODV WUDGLFLRQDOHV VRQ PX\ DOWRV SDUD FRUUHJLU OD SRVWXUD PXpYDVH FHUFD GH OD RULOOD GHO DVLHQWR DVt ORV SLHV VH DSR\DQ ELHQ VREUH HO SLVR 7e&1,&$6 3$5$ 0$17(1(56( '(5(&+2 6L TXLHUH OOHJDU D OD PDGXUH] FRQ XQD ¿JXUD HVSLJDGD QHFHVLWD KDFHU HMHUFLFLR GLDULDPHQWH FRQ HO WLHPSR PHMRUDUi VX SRVWXUD +DVWD OD SUR[LPD 0XFKDV YHFHV OR TXH VH FDOOD KDFH PiV LPSUHVLyQ TXH OR TXH VH GLFH

3tQGDUR


0DQ]DQLOOR &RPHUFLRV

5()5,*(5$&,21

0$1=$1,//2

9(17$ '( (48,32 ( ,167$/$&,21 '( $,5(6 $&21',&,21$'26 ,1'8675,$/ &20(5&,$/ '20(67,&2 $8720275,=

:H VHUYH LQVWDOO DQG UHSDLU DLU FRQGLWLRQLQJ IRU FDUV LQGXVWULDO FRPHUFLDO DQG GRPHVWLF UHIULJHUDWLRQ &RQVWLWXFLyQ \ 5HIRUPD $JUDULD &RORQLD 0RUHORV &DUUHWHUD D /DV %ULVDV 7HOV \

$%$5527(6 IUXWDV \ YHUGXUDV OiFWHRV VDOFKLFKRQHUtD KLHOR FHUYH]D UHIUHVFRV PHGLFLQDV SRSXODUHV PHUFHUtD SDSHOHUtD UHJDORV 6DOHSHOR ,JDUWHxR \ GH WRGR XQ SRFR 9,126 < /,&25(6

)UXLWV YHJHWDEOHV GDLU\ SURGXFWV GHOLFDWHVVHQ LFH FROG EHHU VRGD SRS DQDOJHVLFV SDSHU VWRUH JLIWV DQG D OLWWOH RI HYHU\WKLQJ /RQJ 'LVWDQFH 3KRQH 6HUYLFH DYDLODEOH 7HQHPRV VHUYLFLR GH LQWHUQHW WHOpIRQR ORFDO \ ODUJD GLVWDQFLD &UXFHUR D 3DOPD 5HDO \ D 9LGD GHO 0DU HQ HO 1DUDQMR 7HO 7KRXJKWV

2QFH \RX UHSODFH QHJDWLYH WKRXJKWV ZLWK SRVLWLYH RQHV \RX OO VWDUW KDYLQJ SRVLWLYH UHVXOWV ,I \RX UHDOL]HG KRZ SRZHUIXO \RXU WKRXJKWV DUH \RX ZRXOG QHYHU WKLQN D QHJDWLYH WKRXJKW 7KH PRVW LPSRUWDQW WKLQJ D IDWKHU FDQ GR IRU KLV FKLOGUHQ LV WR ORYH WKHLU PRWKHU 0\ IDWKHU JDYH PH WKH JUHDWHVW JLIW DQ\RQH FRXOG JLYH DQRWKHU SHUVRQ KH EHOLHYHG LQ PH $Q\RQH FDQ EH D IDWKHU EXW LW WDNHV VRPHRQH VSHFLDO WR EH D GDG DQG WKDW V ZK\ , FDOO \RX GDG EHFDXVH \RX DUH VR VSHFLDO WR PH <RX WDXJKW PH WKH JDPH DQG \RX WDXJKW PH KRZ WR SOD\ LW ULJKW $ IDWKHU LV D PDQ ZKR H[SHFWV KLV VRQ WR EH DV JRRG D PDQ DV KH PHDQW WR EH 8QWLO \RX KDYH D VRQ RI \RXU RZQ \RX ZLOO QHYHU NQRZ WKH MR\ WKH ORYH EH\RQG IHHOLQJ WKDW UHVRQDWHV LQ WKH KHDUW RI D IDWKHU DV KH ORRNV XSRQ KLV VRQ 4XLHQ FDOOD RWRUJD 5HIUiQ


0DQ]DQLOOR *DVWURQRPtD +$0%85*8(6,$

'HVD\XQRV &RPLGDV &HQDV

&DVHWD GH /DUJD 'LVWDQFLD \ &RSLDV 0DFKDFD %%4 &KLFNHQ 5LEH KDPEXUJXHVDV -XDQLWRV 'HSRUWHV 1RWLFLDV 6SRUWV 5HVWDXUDQW 1HZV 7 9 &LEHUFDIp -XDQLWRV#GHOILQ FROLPDQHW FRP ,QWHUQHW ( PDLO 0DOWHDGDV ([SUHVVR $%,(572 ',$5,$0(17( &DSXFKLPR '( $ +56

%OYG &RVWHUR 0LJXHO GH /D 0DGULG .P 0DQ]DQLOOR &ROLPD 7HO ID[

ZZZ MXDQLWRV FRP MXDQLWRV#SURGLJ\ QHW P[

=DUDJR]D 6DODKXD 0DQ]DQLOOR &RO 7HOpIRQR

/ R &RFWHOHV P &HYLFKH H M 6DOSLFyQ R U 0DULVFDGDV H Q 3HVFDGRV P &DPDURQHV D 3XOSR U L V $OPHMDV F 'HVFDQVDPRV ORV 0DUWHV R 6L IDFWXUDPRV V

3RU (OLDV =DPRUD GHJD DQWHV GH OOHJDU D %R D KX DOD 6 Ui $XUUH

(QJOLVK WLSV

+RZ GR \RX VD\"

7KDQN \RX <RX¶UH ZHOFRPH 1R WKDQN \RX :KDW¶V \RXU QDPH" 0\ QDPH LV 'R \RX VSHDN HQJOLVK , GRQ W VSHDN VSDQLVK 3OHDVH VSHDN VORZO\ , OLNH LW , GRQ W OLNH LW , GRQ¶W NQRZ /HDYH PH DORQH SOHDVH 2QH PRPHQW SOHDVH ,W¶V WRR H[SHQVLYH ,W¶V FKHDS *RRG PRUQLQJ *RRG DIWHUQRRQ *RRG HYHQLQJ QLJKW 6XSHUPDUNHW 3RVW RI¿FH 3ROLFH +RWHO )URQW GHVN %HDFK &DU

*UDFLDV 'H QDGD 1R JUDFLDV ¢&RPR VH OODPD" 0L QRPEUH HV ¢+DEOD XVWHG LQJOpV" 1R KDEOR HVSDxRO 3RU IDYRU KDEOH PiV GHVSDFLR 0H JXVWD 1R PH JXVWD 1R Vp 3RU IDYRU GpMHPH HQ SD] 8Q PRPHQWR SRU IDYRU (V PX\ FDUR (V EDUDWR %XHQRV GtDV %XHQDV WDUGHV %XHQDV QRFKHV 6XSHUPHUFDGR 2¿FLQD SRVWDO 3ROLFtD +RWHO RK WHO

5HFHSFLyQ 3OD\D &DUUR FRFKH

6RPRV DTXHOOR HQ OR TXH FUHHPRV :D\QH : '\HU


0DQ]DQLOOR 7XULVPR

7KH EHVW 3DQRUDPLF YLHZ RI WKH WZLQ ED\V RI 6DQWLDJR DQG 0DQ]DQLOOR DQG WKH /DV +DGDV *ROI &RXUVH

9LOODV WRWDOPHQWH HTXLSDGDV /D PiV LPSUHVLRQDQWH YLVWD SDQRUiPLFD GH 0DQ]DQLOOR

$Y GH OD &LPD D PWV GH OD HQWUDGD VXSHULRU GHO +RWHO 3OD]D ODV *ORULDV

3HQtQVXOD GH 6DQWLDJR 7HOV 3KRQHV \ )D[ ZZZ YLOODVORVDQJHOHV FRP $1Ã’1&,(6( (1

OOiPHQRV \ FRQ JXVWR OR DQWHQGHUHPRV FRQWDFWR#FRVWD]XO P[ ZZZ FRVWD]XO P[ /RV KRPEUHV FUHHQ JXVWRVDPHQWH DTXHOOR TXH VH DFRPRGD D VXV GHVHRV

-XOLR &pVDU


0DQ]DQLOOR 7XULVPR

(O +RWHO &RORQLDO

HVWi VLWXDGR IUHQWH DO 3XHUWR GH 0DQ]DQLOOR \ HO PRQXPHQWR GHO 3H] 9HOD R SOD]D SULQFLSDO 1RV UHVSDOGD DxRV GH H[SHULHQFLD RWRUJDQGROH XQ SUHVWLJLR UHFRQRFLGR SRU OD HODERUDFLyQ GH XQD SHOtFXOD GHQWUR GHO KRWHO 5HVWDXUDQW EDU /RV &DQGLOHV &RQ FDSDFLGDG SDUD SHUVRQDV VH SXHGHQ UHDOL]DU HYHQWRV FRPR 4XLQFH DxRV &RPLGDV HPSUHVDULDOHV 0HQX GLDULR GHVGH SHVRV FRQ 6RSD JXLVDGRV D HVFRMHU 3RVWUH 9LHUQHV SDHOOD YDOHQFLDQD $GHPiV FRQWDPRV FRQ XQD H[WHQVD FDUWD GH DOLPHQWRV EHELGDV QDFLRQDOHV ,17(51(7 ,1$/$0%5,&2 *5$78,72 7HOpIRQRV 7HOpIRQRV &RQWDFWR 061 'LUHFFLyQ )FR * KRWHOFRORQLDOPDQ]#KRWPDLO FRP %RFDQHJUD 1R 5HUVHUYDFLRQHV (VT FRQ $Y 0p[LFR UHVHUYDFLRQHV#KRWHFRORQLDOPDQ]DQLOOR FRP &3 *HUHQFLD 0DQ]DQLOOR &ROLPD JHUHQFLD#KRWHOFRORQLDOPDQ]DQLOOR FRP

+XPRU LQ HQJOLVK

0RWKHU +RZ ZDV VFKRRO WRGD\ 3DWULFN" 3DWULFN ,W ZDV UHDOO\ JUHDW PXP 7RGD\ ZH PDGH H[SORVLYHV 0RWKHU 2RK WKH\ GR YHU\ IDQF\ VWXII ZLWK \RX WKHVH GD\V $QG ZKDW ZLOO \RX GR DW VFKRRO WRPRUURZ" 3DWULFN :KDW VFKRRO" 'RFWRU , P VRUU\ EXW \RX VXIIHU IURP D WHUPLQDO LOOQHVV DQG KDYH RQO\ WR OLYH 3DWLHQW :KDW GR \RX PHDQ " ZKDW" 0RQWKV" :HHNV" 'RFWRU 1LQH &DQ D NDQJDURR MXPS KLJKHU WKDQ D KRXVH" 2I FRXUVH D KRXVH GRHVQ W MXPS DW DOO ³0\ ZLIH VXIIHUV IURP D GULQNLQJ SUREOHP ´ ³2K LV VKH DQ DOFRKROLF"´ ³1R , DP EXW VKH V WKH RQH ZKR VXIIHUV ´ 'RFWRU +HOOR GLG \RX FRPH WR VHH PH ZLWK DQ H\H SUREOHP" 3DWLHQW :RZ \HV KRZ FDQ \RX WHOO" 'RFWRU %HFDXVH \RX FDPH LQ WKURXJK WKH ZLQGRZ LQVWHDG RI WKH GRRU 'LPH OR TXH FUHHV VHU \ WH GLUp OR TXH QR HUHV +HQU\ ) $PLHO


0DQ]DQLOOR 7XULVPR

%OYG 0LJXHO GH OD 0DGULG 0DQ]DQLOOR &ROLPD 0p[LFR & 3 7HO ZZZ KRWHOFRVWDEUDYD FRP P[ ( PDLO UHVHUYDFLRQHV#KRWHOFRVWDEUDYD FRP P[

/D 3XQWD /DV +DGDV 0DQ]DQLOOR &ROLPD 0p[LFR SHSHVKLGHDZD\ #PDF FRP 6SDQLVK (QJOLVK 86$ &DQDGD 0DQ]DQLOOR $LUSRUW &RGH =/2

&UHR SDUD FRPSUHQGHU \ FRPSUHQGR SDUD FUHHU PHMRU

6DQ $JXVWtQ


0DQ]DQLOOR 7XULVPR

5HÀH[LyQ

0H JXVWDUtD GH¿QLU HO RSWLPLVPR FRQ HVWH HMHPSOR /D SDODEUD FULVLV HQ FRUHDQR VH HVFULEH FRQ GRV FDUDFWHUHV FKLQRV (O SULPHUR WLHQH XQ VLJQL¿FDGR ³ULHVJR´ \ HO VHJXQGR VH LQWHUSUHWD FRPR OD RSRUWXQLGDG 2 VHD XQD FULVLV R SUREOHPD VLHPSUH WUDH OLJDGR ODV GRV FDUDV GH OD PRQHGD 8Q RSWLPLVWD XQD SHUVRQD HPSUHQGHGRUD FRQVLGHUDUi XQ SUREOHPD FRQ OD FDUD GH OD RSRUWXQLGDG \ GDUi OR PHMRU GH Vt 3XHGH H[SHULPHQWDU WHPRU \ FRQVLGHUDUi ORV ULHVJRV SHUR DFW~D OR TXH HV PHMRU HQ WRGR FDVR 8Q SHVLPLVWD FRQVLGHUDUi XQ SUREOHPD FRQ OD FDUD GHO WHPRU H LQFOXVR SXHGH TXH QR LQWHQWH QDGD (Q DOJXQD RFDVLyQ XQ PDHVWUR GH OD 8QLYHUVLGDG QRV GHFtD TXH OH SUHJXQWy D VX KHUPDQR ³¢&yPR OH KDFHV SDUD WHQHU QRYLDV WDQ JXDSDV" 0X\ VHQFLOOR ±UHVSRQGLy pO GLOH D JXDSDV \ XQD FXDQGR PHQRV WH YD D GHFLU TXH Vt´ 1R KD\ QDGD PDOR HQ QR WHQHU p[LWR VL QR ORJUDPRV OR TXH QRV SURSRQHPRV HV SRUTXH QRV HVSHUD DOJR PHMRU WRGDYtD XQD PHMRU SDUHMD XQ PHMRU WUDEDMR £HQ ¿Q < SRU RWUD SDUWH HO WHPRU QR WLHQH VHQWLGR ¢SRU TXH" $Vt HVWi GLVHxDGD OD YLGD ,PDJLQDWH DO SDSi SH] GLFLpQGROH D VX EHEp SH] ³0LUD KLMLWR HO PXQGR LGHDO HV DTXHO HQ TXH HO TXH ODV DJXDV HVWiQ WUDQTXLODV QR KD\ WLEXURQHV QR KD\ QDGLH TXH WH YD\D D FRPHU SXHGHV GLVIUXWDU GH OD YLGD« 3HUR ODV FRVDV HQ OD DFWXDOLGDG QR VRQ DVt £HO PXQGR DFXiWLFR HVWi PX\ ORFR $Vt TXH FXLGDGR QR VDOJDV GHO HVFRQGULMR SRUTXH« £WH SXHGH SDVDU DOJR ´ 7~ FRPR VHU KXPDQR HQWLHQGHV GH IRUPD QDWXUDO TXH OD YLGD GH XQ SH] HV SHOLJURVD« £\ FRQVLGHUDV TXH HO SH] SDSi OH GLJD DO SH] KLMR VHPHMDQWHV FRVDV VRQ XQ GLVSDUDWH /D YLGD DFXiWLFD HVWi GLVHxDGD DVt« +D\ PXFKD JHQWH TXH QR FUHH HQ QDGD SHUR TXH WLHQH PLHGR GH WRGR

)ULHGULFK +HEEHO


0DQ]DQLOOR 7XULVPR /2 0(-25 72'26 /26 6(59,&,26

&(5&$ '(/ 0$5 &(5&$ '( 72'2

+LVWRULD

+27(/

+DELWDFLRQHV 6HQFLOODV F FDPD .LQJ 6L]H \ 'REOHV $LUH DFRQGLFLRQDGR $JXD &DOLHQWH $OEHUFDV 5HVWDXUDQWH 79 SRU &DEOH 6HUYLEDU 3URPRFLyQ 7DULIDV HVSHFLDOHV D *UXSRV KDELWDFLyQ VHQFLOOD

+$:$,,

,QIRUPHV \ 5HVHUYDFLRQHV 0DQ]DQLOOR .P %OYG &RVWHUR 0LJXHO GH OD 0DGULG IUHQWH DO EDQFR +6%& 6DQWLDJR ( PDLO UHVHUYDFLRQHV#KRWHOKDZDLL FRP P[ ZZZ KRWHOKDZDLL FRP P[

&KLVWHV

3DSD SDSD ¢TXH VH VLHQWH WHQHU XQ KLMR WDQ JXDSR" 1R VH KLMR SUHJ~QWDOH D WX DEXHOR 4Xp HVWD KDFLHQGR XQD YDFD FRQ ORV RMRV FHUUDGRV /HFKH FRQFHQWUDGD 8QD FKLFD VH DFHUFD D VX QRYLR FRQ FDUD GH TXH TXLHUH DOJR \ OH GLFH PL DPRU \D FDVL HV PL FXPSOHDxRV ¢PH FRPSUDV XQ PyYLO" ¢XQ PyYLO" ¢\ HO RWUR" PPP pO PH YD D FRPSUDU XQD WDEOHW 8Q PpGLFR TXH VH HQFXHQWUD D RWUR HQ HO FHPHQWHULR \ OH SUHJXQWD ¢4Xp KDFHV W~ SRU DTXt QR GHEHUtDV HVWDU WUDEDMDQGR D HVWDV KRUDV" (VWR\ WUDEDMDQGR OR TXH SDVD HV TXH KR\ KDFHPRV OD HYDOXDFLyQ GH FyPR KD LGR OD VHPDQD (QWUD XQ VHxRU HQ XQ EDU \ SUHJXQWD HQIDGDGR ¢4XLpQ PH KD SLQWDGR PL FDEDOOR GH YHUGH" 6DOH XQ VHxRU GH PHWURV \ GLFH +H VLGR \R < HO VHxRU OH GLFH 3XHV YHV D GDUOH OD VHJXQGD FDSD TXH \D HVWi VHFR ¢4Xp SDVD VL WLUDV XQ SDWR DO DJXD" 1DGD 'RFWRU YHQJR SRUTXH KDFH WLHPSR TXH PH GXHOH PXFKR HVWD SLHUQD (VR VHJXUDPHQWH HV GH OD HGDG £3XHV HVWD RWUD WLHQH OD PLVPD HGDG \ QR PH GXHOH £&DPDUHUR \D OH KH SHGLGR FLHQ YHFHV XQ YDVR GH DJXD 6L DKRUD PLVPR £&LHQ YDVRV GH DJXD SDUD HO VHxRU

8Q KRPEUH HVWi GLVSXHVWR D FUHHU DTXHOOR TXH OH JXVWDUtD TXH IXHUD FLHUWR

6LU )UDQFLV %DFRQ


0DQ]DQLOOR 7XULVPR

YLHQH GH OD SiJLQD

0XQGR GHO SHUUR

VRFLDOL]DFLyQ ORV ZHOVK FRUJL 3HPEURNH QHFHVLWDQ UHFLELU DGLHVWUDPLHQWR FDQLQR (VWR QR HV DOJR RSFLRQDO FRQ HVWRV SHUURV \D TXH GHPDQGDQ PXFKD HVWLPXODFLyQ PHQWDO 3DUD SURSRUFLRQDUOHV GLFKD HVWLPXODFLyQ DO PLVPR WLHPSR TXH HGXFDUORV FRUUHFWDPHQWH OR PHMRU HV HPSOHDU PpWRGRV GH DGLHVWUDPLHQWR HQ SRVLWLYR FRPR HO DGLHVWUDPLHQWR FRQ FOLFNHU (QWUH ORV SUREOHPDV GH FRPSRUWDPLHQWR FDQLQR TXH RFXUUHQ FRQ IUHFXHQFLD HQ HVWD UD]D VH HQFXHQWUDQ ORV ODGULGRV H[FHVLYRV \ OD FRQGXFWD GH HPSXMDU D ODV SHUVRQDV PRUGLpQGROHV ORV W R E L O O R V $ P E D V F R Q G X F W D V S X H G H Q V H U FDQDOL]DGDV D VLWXDFLRQHV DSURSLDGDV PHGLDQWH HO DGLHVWUDPLHQWR HQ SRVLWLYR \ HO HMHUFLFLR IUHFXHQWH $Vt SXHV FXDQGR VH WRPDQ HQ FXHQWD VXV QHFHVLGDGHV ORV ZHOVK FRUJL 3HPEURNH SXHGHQ VHU PX\ EXHQDV PDVFRWDV (O FXLGDGR GHO SHOR HV VHQFLOOR HQ HVWD UD]D *HQHUDOPHQWH EDVWD FRQ HO FHSLOODGR GRV YHFHV SRU VHPDQD \ QR HV QHFHVDULR EDxDU D HVWRV SHUURV FRQ PXFKD IUHFXHQFLD (V SUHIHULEOH QR EDxDUORV PX\ VHJXLGR SDUD QR GDxDU OD SURWHFFLyQ QDWXUDO TXH WLHQH VX SHODMH FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD 'D OR TXH WLHQHV SDUD TXH PHUH]FDV UHFLELU OR TXH WH IDOWD

6DQ $JXVWtQ


0DQ]DQLOOR 0pGLFRV )$50$&,$ +20(23$7,&$

´6$17$ &/$5$µ

)$50$&,$ +20(23$7,&$

0HGLFDPHQWRV +RPHRSiWLFRV GH 3UHVWLJLR 3URGXFWRV 1DWXUDOHV (;3(5,(1&,$ &$/,'$' < 6(59,&,2 0$6 '( $f26 126 5(63$/'$1

+20(23$7+,& 3+$50$&<

+RPHRSDWKLF 3URGXFWV RI 3UHVWLJH $OO 1DWXUDO 3URGXFWV 3(50$1(17 0(',&$/ +20(23$7+,& $77(1'$1&(

&(1752 &DUULOOR 3XHUWR 0DQ]DQLOOR &RO WHO 0XQGR GHO SHUUR

YLHQH GH OD SiJLQD

$O VHU SHUURV SDVWRUHV HVWRV FRUJL QHFHVLWDQ PXFKR HMHUFLFLR \ FRPSDxtD /yJLFDPHQWH DO VHU FDQHV SHTXHxRV QR UHTXLHUHQ WDQWR HMHUFLFLR FRPR XQ SDVWRU DOHPiQ R XQ SDVWRU EHOJD SHUR Vt GHPDQGDQ XQ SDU GH SDVHRV PRGHUDGRV \ DOJ~Q WLHPSR GH MXHJR FDGD GtD /RV GHSRUWHV FDQLQRV SXHGHQ D\XGDU D FDQDOL]DU OD HQHUJtD GH HVWRV SHUURV \ HVWLPXODU VXV PHQWHV SHUR KD\ TXH HYLWDU GHSRUWHV FRPR HO DJLOLW\ GRQGH ORV VDOWRV SXHGHQ FDXVDU GDxRV D OD FROXPQD GHO DQLPDO 6L UHFLEHQ VX¿FLHQWH HMHUFLFLR HVWRV SHUURV SXHGHQ DGDSWDUVH PX\ ELHQ D OD YLGD HQ GHSDUWDPHQWR SLVR R FDVD SHTXHxD SHUR KD\ TXH WRPDU HQ FXHQWD TXH SXHGHQ VHU ODGUDGRUHV 6L YLYHQ HQ XQD FDVD FRQ MDUGtQ HV PHMRU TXH VROR XVHQ HO MDUGtQ SDUD HMHUFLWDUVH SHUR YLYDQ GHQWUR GHO KRJDU MXQWR FRQ VX IDPLOLD (QWUH ODV HQIHUPHGDGHV GH SHUURV IUHFXHQWHV HQ HVWD UD]D VH HQFXHQWUDQ OD HQIHUPHGDG GH GLVFR LQWHUYHUWHEUDO \ OD GLVSODVLD GH FDGHUD &RQ PHQRU IUHFXHQFLD HO FRUJL GH 3HPEURNH WDPELpQ WLHQH SUHGLVSRVLFLyQ D SUHVHQWDU ODV VLJXLHQWHV SDWRORJtDV ā (SLOHSVLD ā (QIHUPHGDG GH 9RQ :LOOHEUDQG ā $WUR¿D SURJUHVLYD GH UHWLQD ā /X[DFLyQ GH OHQWHV LQWUDRFXODUHV ā 8UROLWLDVLV 3DUD SUHYHQLU OD DSDULFLyQ GH ODV DIHFFLRQHV D Q W H U L R U H V R G H W H F W D U O D V D W L H P S R H V UHFRPHQGDEOH VHJXLU ODV SDXWDV GHO YHWHULQDULR HQ FXDQWR D ODV UHYLVLRQHV SHULyGLFDV DVt FRPR WHQHU DO GtD HO FDOHQGDULR GH YDFXQDV \ GHVSDUDVLWDFLyQ

*DQD WRGR OR TXH SXHGDV DKRUUD WRGR OR TXH SXHGDV GD WRGR OR TXH SXHGDV

-RKQ :HVOH\


0DQ]DQLOOR %LHQHV 5DLFHV

5HVHUYD HQ ZZZ DTXDWHUUD FRP R DO

YLHQH GH OD SiJLQD

&XHQWR

²4XH YD\D OD PDGUH ²4XH QR YD\D ²2IUHFHUOH XQD SLHUQD GH SODWD D OD 9LUJHQ GH 7DOSD ²4XH VHD GH RUR ²< TXH OD OOHYH pO ²3HUR VL QR VH OD PRFKDQ ²'H WRGRV PRGRV ²6LHPSUH TXH QR VH PXHUD &RQYHUVDFLRQHV SOiWLFDV GLVFXVLRQHV LGHDV GH JHQWHV GH 3LFKLQWRWD FRQRFHGRUDV GHO UHVXOWDGR GH WRGRV DTXHOORV TXH VH KLULHURQ DOJXQD YH] HQWUH ORV ORGD]DOHV TXH KDFtDQ ODV OOXYLDV \ ODV WRUPHQWDV -XYHQWLQR VLHPSUH VH PXULy )XH SRU FDXVD GHO PDO GHO PRMR FRPR OH OODPDQ 7XYLHURQ TXH FRVHU GRV SHWDWHV SDUD SRGHU HQYROYHUOR FRQ WRGR \ SLHUQD KLQFKDGD \ VHSXOWDUOR DVt GH WDO PRGR TXH OD WLHUUD QR OH FD\HUD VREUH OD FDUD /RV YLHQWRV TXH YLHQHQ SRU HO ODGR GH ORV YROFDQHV DUUDVWUDQ HO SROYR VXHOWR GHO OODQR \ VH OR OOHYDQ HQWUH VXV EUD]RV SDUD VROWDUOR GHVSXpV FXDQGR VH GD XQ WRSHWD]R VREUH ORV UDQFKRV GH 3LFKLQWRWD $O ¿QDO VyOR VH WLHQH OR TXH VH KD GDGR ,VDEHO $OOHQGH


+RUyVFRSR +RURVFRSH 0DQWpQ OD FRQVWDQFLD HQ WRGR PRPHQWR WXV HVIXHU]RV VH YHUiQ UHFRPSHQVDGRV \ HVWDUiV HQ FRQWURO GH WX YLGD HPRFLRQDO 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH .HHS WKH UHFRUG DW DOO WLPHV \RXU HIIRUWV ZLOO EH UHZDUGHG DQG \RX ZLOO EH LQ FRQWURO RI \RXU HPRWLRQDO OLIH <RXU OXFN\ QXPEHU (VFXFKD OD YR] GH WX LQWXLFLyQ GXUDQWH HVWH FLFOR GH FXPSOHDxRV WDXUDQR SXHV WX YLGD SXHGH GDU XQ JLUR LQHVSHUDGR 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH /LVWHQ WR WKH YRLFH RI \RXU LQWXLWLRQ GXULQJ WKLV 7DXUDQLDQ ELUWKGD\ F\FOH EHFDXVH \RXU OLIH FDQ WDNH DQ XQH[SHFWHG WXUQ <RXU OXFN\ QXPEHU 3URQWR UHFLELUiV XQD LPSRUWDQWH LQYLWDFLyQ TXH GHEHV DWHQGHU SXHVWR TXH LPSOLFD XQ FDPELR GH WUDEDMR 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH 6RRQ \RX ZLOO UHFHLYH DQ LPSRUWDQW LQYLWDWLRQ WKDW \RX PXVW DWWHQG VLQFH LW LPSOLHV D FKDQJH RI ZRUN <RXU OXFN\ QXPEHU (O GLQHUR SURPHWLGR SXHGH WDUGDU DOJR SHUR HVWR QR LPSOLFD LQFXPSOLPLHQWR VLQR PiV ELHQ GHPRUD 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH 7KH SURPLVHG PRQH\ PD\ WDNH VRPH WLPH EXW WKLV GRHV QRW LPSO\ QRQ FRPSOLDQFH EXW UDWKHU GHOD\ <RXU OXFN\ QXPEHU 9DV D WHQHU OD RSRUWXQLGDG GH FRQRFHU SHUVRQDV LQWHUHVDQWHV H LQFOXVLYH GHQWUR GHO SODQR VHQWLPHQWDO 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH <RX ZLOO KDYH WKH RSSRUWXQLW\ WR PHHW LQWHUHVWLQJ SHRSOH DQG HYHQ ZLWKLQ WKH VHQWLPHQWDO SODQH <RXU OXFN\ QXPEHU 6L RFXUUH DOJR TXH WH LQTXLHWD FRQ WX SDUHMD R XQ EXHQ DPLJR FRQFpGHOH VLHPSUH HO EHQH¿FLR GH OD GXGD 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH ,I VRPHWKLQJ KDSSHQV WKDW ERWKHUV \RX ZLWK \RXU SDUWQHU RU D JRRG IULHQG DOZD\V JLYH KLP WKH EHQH¿W RI WKH GRXEW <RXU OXFN\ QXPEHU 7XV RMRV HPSLH]DQ D SRVDUVH HQ DOJXLHQ PX\ FHUFDQR D WL 7DO YH] VHD XQ FROHJD FRPSDxHUR GH WUDEDMR R XQ YHFLQR 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH <RXU H\HV EHJLQ WR VHWWOH RQ VRPHRQH YHU\ FORVH WR \RX 0D\EH LW V D FROOHDJXH FR ZRUNHU RU QHLJKERU <RXU OXFN\ QXPEHU 6L HVWiV GLVWDQFLDGR GH XQD SHUVRQD TXHULGD QR GLODWHV HO GLiORJR 1R SHUPLWDV TXH OD LQHUFLD OD DSDUWH GH WX ODGR 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH ,I \RX DUH GLVWDQFHG IURP D ORYHG RQH GR QRW GHOD\ WKH GLDORJXH 'R QRW OHW LQHUWLD VHSDUDWH \RX IURP \RXU VLGH <RXU OXFN\ QXPEHU $SDUHFH HQ WX YLGD DOJXLHQ TXH GHEHV DFHSWDU R UHFKD]DU VLQ HVSHUDU WDQWR (Q FXDQWR DO YLDMH SUR\HFWDGR UHDOt]DOR 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH 7KHUH DSSHDUV LQ \RXU OLIH VRPHRQH WKDW \RX PXVW DFFHSW RU UHMHFW ZLWKRXW ZDLWLQJ VR ORQJ $V IRU WKH SURMHFWHG WULS GR LW <RXU OXFN\ QXPEHU 'HMD D XQ ODGR HVDV H[LJHQFLDV IXHUWHV TXH VRODPHQWH HVWURSHDQ WX KRUL]RQWH VHQWLPHQWDO \ YLYH FRQ PiV OLEHUWDG 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH /HDYH DVLGH WKRVH VWURQJ GHPDQGV WKDW RQO\ VSRLO \RXU VHQWLPHQWDO KRUL]RQ DQG OLYH ZLWK PRUH IUHHGRP <RXU OXFN\ QXPEHU 3URQWR KDEUi FDPELRV LQHVSHUDGRV HQ WX YLGD TXH SRGUtDQ FRORFDUWH HQ XQD VLWXDFLyQ FRPSURPHWHGRUD VL QR DFW~DV FRQ UDSLGH] 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH 6RRQ WKHUH ZLOO EH XQH[SHFWHG FKDQJHV LQ \RXU OLIH WKDW FRXOG SXW \RX LQ D FRPSURPLVLQJ VLWXDWLRQ LI \RX GR QRW DFW TXLFNO\ <RXU OXFN\ QXPEHU 1R HVSHUHV KDVWD ~OWLPD KRUD SDUD SRQHU WXV DVXQWRV HQ RUGHQ 1XQFD VH VDEH FXDQGR HO GLQHUR YD D WRFDU D WXV SXHUWDV 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH 'R QRW ZDLW XQWLO WKH ODVW PLQXWH WR SXW \RXU DIIDLUV LQ RUGHU <RX QHYHU NQRZ ZKHQ PRQH\ LV JRLQJ WR NQRFN RQ \RXU GRRUV <RXU OXFN\ QXPEHU

£)HOL] GtD GHO SDGUH OH GHVHD &RVWD]XO‹ &RVWD]XO 'HUHFKRV UHVHUYDGRV /D LPDJHQ \ HO

ORJRWLSR GH HVWD SXEOLFDFLyQ VRQ SURSLHGDG GH &RVWD]XO


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.