Revista Costazul Diciembre 2017

Page 1

SFF HSBUJT &GOHMJTI M &TQB×P

$*" 9$&-&/ & 3 0 1 *0/"S "- 3&( JPOFT Z )VNP 6 4 / PD & Y . F " ø 5 I *4 3F BV UÏN V $ B -" 3&7 OTBNJFOUPT M B 1F MP F[ $PN

M F «MWBS ÈO .BO[BOJ E B M M J 7 5FDPN $PMJNB %(5 0 5POJMB ( & ( ( ' ,(0%5 & , '

H Y L £9 G D G L Y D 1 OD (67$ 5(9,67$ (6 *5$78,7$1DYLGDG HV WLHPSR GH GDU \ UHIOH[LRQDU ,1',&( 5XWDV WXUtVWLFDV 7RXULVW URXWHV 1XHVWUD SRUWDGD 7HOpIRQRV GH LPSRUWDQFLD LPSRUWDQW SKRQH QXPEHUV &KLVWHV &XHQWR 5HÀH[LRQHV &XOWXUD 3RHPD (GXFDFLyQ 9LOODQFLFRV &RVWD]XO HQ OD FRFLQD *XtD GHO EDUPDQ 'DWRV FXULRVRV /H\HQGD (IHPpULGHV 6XGRNX 6DOXG \ EHOOH]D SRU 5RVLWD /HSH 7HOpIRQRV GH LPSRUWDQFLD 0DQ]DQLOOR ,PSRUWDQW SKRQH QXPEHUV 0DQ]DQLOOR 7RXJKWV (QJOLVK WLSV +XPRU LQ HQJOLVK (TXLQRWHUDSLD +RUyVFRSR +RURVFRSH

&ROLPD

6HFFLRQHV

6HUYLFLRV 3HULyGLFRV \ PHGLRV &RPHUFLRV *DVWURQRPtD 7XULVPR 0pGLFRV 9HWHULQDULRV 6RFLDO &RPDOD &XDXKWpPRF 7RQLOD

7HFRPiQ

6HUYLFLRV &RPHUFLRV *DVWURQRPtD 0DQ]DQLOOR 6HUYLFLRV 3HULyGLFRV \ PHGLRV &RPHUFLRV *DVWURQRPtD 7XULVPR 0pGLFRV %LHQHV 5DtFHV

5HYLVWD LPSUHVD HQ ORV WDOOHUHV GH ,PSUHV HQ =DSRSDQ -DO HGLFLyQ GHO PHV GH GLFLHPEUH VH UHSDUWH HQ HO HVWDGR GH &ROLPD VXU GH -DOLVFR \ RHVWH GH 0LFKRDFiQ /DV UHÀH[LRQHV IUDVHV SRHPDV \ HQ JHQHUDO ORV HVFULWRV TXH DTXt DSDUHFHQ QR VRQ HO UHÀHMR GH VXV HGLWRUHV VRQ WDQ VROR XQD UHFRSLODFLyQ FRQ ¿QHV GH HQWUHWHQLPLHQWR /RV QRPEUHV \ PDUFDV TXH VH SXEOLFLWDQ VRQ SURSLHGDG GH ORV DQXQFLDQWHV 6H SURKLEH OD UHSURGXFFLyQ WRWDO R SDUFLDO

$1Ã’1&,(6( (1 &267$=8/ 7HO &HO

(67$ 5(9,67$ (6 *5$78,7$


5XWDV WXUtVWLFDV 7RXULVW URXWHV 5XWD WXUtVWLFD &ROLPD

5XWD WXUtVWLFD -DOLVFR

+RQUDUp OD 1DYLGDG HQ PL FRUD]yQ \ SURFXUDUp FRQVHUYDUOD GXUDQWH WRGR HO DxR &KDUOHV 'LFNHQV


1XHVWUD SRUWDGD

&yPR VH FHOHEUD OD 1DYLGDG HQ 0p[LFR

6HJ~Q OD SUHQVD HXURSHD /D 1DYLGDG HQ 0p[LFR WLHQH XQD JUDQ YDULHGDG GH WUDGLFLRQHV \ FRVWXPEUHV HQWUH ODV TXH VH SXHGHQ VHxDODU GLYHUVDV ¿HVWDV IDPLOLDUHV FRPR ODV 3RVDGDV \ HO GtD GH 5H\HV DVt FRPR ORV SODWLOORV WtSLFRV GH WDPDOHV \ GXOFHV PX\ DFODPDGRV HQ HVWD pSRFD GHO DxR HQ OD TXH ODV FDOOHV VH YLVWHQ GH FRORUHV \ DOHJUtD FRQ ODV ÀRUHV ³QRFKH EXHQD´ /D FXOWXUD PH[LFDQD VH SUHSDUD SDUD OD 1DYLGDG QXHYH GtDV DQWHV GHO GH GLFLHPEUH HVWR HV HO GH GLFLHPEUH (VH GtD FRPLHQ]DQ ODV ¿HVWDV FRQ OD SULPHUD 3RVDGD XQD FHOHEUDFLyQ FRQ XQD JUDQ FDUJD UHOLJLRVD GRQGH OD JHQWH

DFRPSDxD HQ XQD SURFHVLyQ D OD 9LUJHQ 0DUtD \ D 6DQ -RVp PLHQWUDV EXVFDQ XQD SRVDGD HQ %HOpQ GRQGH SXHGD QDFHU HO QLxR -HV~V (VH GtD ORV S D U W L F L S D Q W H V G H F L G H Q F X i Q W D V 3 R V D G D V FHOHEUDUiQ HQ HVWH DxR \ GyQGH VH KRVSHGDUiQ 0DUtD \ -RVp /D ¿HVWD VH FHOHEUD HQ ODV FDOOHV \ HQ ODV FDVDV \ OD JHQWH VH UH~QH SDUD FDQWDU \ EDLODU DVt FRPR D UH]DU OHWDQtDV GH URGLOODV URGHDGRV GH OXFHV \ EHQJDODV TXH DGRUQDQ ODV FDVDV R VH UHSDUWHQ HQWUH ORV SUHVHQWHV &XDQGR WRGRV OOHJDQ D OD SRVDGD FRPLHQ]D OD ¿HVWD $GHPiV ORV PH[LFDQRV VLHQWHQ WDO GHYRFLyQ SRU OD IHVWLYLGDG QDYLGHxD TXH LQFOXVR WLHQHQ ODV SUH SRVDGDV TXH VH UHDOL]DQ DQWHV \ VRQ PX\ SDUHFLGDV (VWDV FHOHEUDFLRQHV WHUPLQDQ HO GH GLFLHPEUH XQ GtD PX\ IDPLOLDU TXH FXOPLQD FRQ XQD FRSLRVD FHQD GH 1RFKHEXHQD 6L HQ RWURV OXJDUHV QR SXHGH IDOWDU HO iUERO HQ 0p[LFR VRQ LPSUHVFLQGLEOHV ORV QDFLPLHQWRV TXH VH FRORFDQ HO GH GLFLHPEUH \ VH JXDUGDQ HO GH IHEUHUR FXDQGR WHUPLQDQ ODV ¿HVWDV /DV ¿JXUDV SULQFLSDOHV GHO %HOpQ VRQ OD YLUJHQ 0DUtD 6DQ -RVp HO QLxR -HV~V TXH VH SRQH HO GH GLFLHPEUH SRU OD QRFKH \ ORV 5H\HV 0DJRV FX\DV ¿JXUDV VH DxDGHQ HO GH HQHUR DVt FRPR ORV DQLPDOHV GHO SHVHEUH ORV SDVWRUHV \ HO iQJHO /D QRFKH GHO PXFKDV IDPLOLDV DFXGHQ D OD 0LVD GHO *DOOR TXH VH FHOHEUD D PHGLDQRFKH \ GHVSXpV DEUHQ VXV UHJDORV FRORFDGRV MXQWR DO QDFLPLHQWR GH SDUWH GH 6DQWD &ODXV $OJXQDV YHFHV ORV QLxRV VXHOHQ DEULU VXV UHJDORV HO SRU OD PDxDQD /D 1DYLGDG DJLWD XQD YDULWD PiJLFD VREUH HO PXQGR \ SRU HVR WRGR HV PiV VXDYH \ PiV KHUPRVR

1RUPDQ 9LQFHQW 3HDOH


7HOpIRQRV GH LPSRUWDQFLD ,PSRUWDQW SKRQH QXPEHUV (PHUJHQFLDV (PHUJHQF\ /DGD

(PHUJHQFLDV (PHUJHQF\ &UX] 5RMD HPHUJHQFLDV (PHUJHQF\ 5HG &URVV &UX] 5RMD 5HG &URVV 3URWHFFLyQ FLYLO &LYLO SURWHFWLRQ ,066 6RFLDO 6HFXULW\ ,QVWLWXWH +RVSLWDO FLYLO &LYLO KRVSLWDO &HQWUR PpGLFR SDUWLFXODU 0HGLFDO FHQWHU SULYDWHO\ RZQHG %DQFR GH VDQJUH %ORRG EDQN %RPEHURV &ROLPD &ROLPD V )LUH GHSDUWPHQW %RPEHURV 9LOOD GH $OYDUH] 9 $ ¶V )LUH GHSDUWPHQW ,6667( 6WDWH VRFLDO ZRUNHUV LQVWLWXWH 3ROLFLD PXQLFLSDO 0XQLFLSDO SROLFH 6HJXULGDG S~EOLFD 3XEOLF VHFXULW\ SROLFH 7UiQVLWR GHO HVWDGR 7UDI¿F SROLFH 'LUHFWRU GH WUDQVSRUWH 3ROLFLD -XGLFLDO GHO (VWDGR 6WDWH -XGLFLDO 3ROLFH 3ROLFLD -XGLFLDO )HGHUDO )HGHUDO -XGLFLDO 3ROLFH 3ROLFLD )HGHUDO 3UHYHQWLYD )HGHUDO +LJKZD\ 3ROLFH 3*5 )HGHUDO LQYHVWLJDWRUV

7D[LV 7D[L FDEV 6LWLR 0DGHUR \ -XiUH] 6LWLR $ODPHGD 6LWLR 1~xH] 6LWLR 7tYROL 6LWLR )iWLPD 6LWLR *XDGDODMDULWD 6LWLR ,QIRQDYLW 6LWLR 2ULHQWDO 6LWLR 3DUTXH +LGDOJR 5DGLR 7D[L

$XWREXVHV IRUDQHRV %XV OLQHV /D /tQHD $XWREXVHV GH 2FFLGHQWH (VWUHOOD %ODQFD (71 2PQLEXV GH 0p[LFR )OHFKD $PDULOOD 3ULPHUD 3OXV $XWRWUDQVSRUWHV GHO VXU URMRV $XWRWUDQVSRUWHV 0DGULG URMRV )HUURFDUULOHV 1DFLRQDOHV GH 0p[LFR

'HSHQGHQFLDV )HGHUDOHV (VWDWDOHV \ 0XQLFLSDOHV D =RQD 0LOLWDU &)( (PHUJHQFLDV &)( &RUUHRV GH 0p[LFR 7HOpJUDIRV ,QHD ,QVWLWXWR )HGHUDO (OHFWRUDO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GHO &RQVXPLGRU 6HFUHWDUtD GH (GXFDFLyQ 3~EOLFD 6HFUHWDUtD GH OD 5HIRUPD $JUDULD &HQWUR GH 6DOXG 6XSUHPR 7ULEXQDO GH -XVWLFLD 7ULEXQDO 8QLWDULR $JUDULR 3URFXUDGXUtD )HGHUDO GHO &RQVXPLGRU 3URFXUDGXUtD *HQHUDO GH OD 5HS~EOLFD 6HFUHWDUtD GH $JULFXOWXUD \ 5HFXUVRV +LGUiXOLFRV 6HFUHWDUtD GH (FRQRPtD 6HFUHWDUtD GH &RPXQLFDFLRQHV \ 7UDQVSRUWHV 6HFUHWDUtD GH 'HVDUUROOR 6RFLDO 6HFUHWDUtD GH +DFLHQGD \ &UpGLWR 3~EOLFR 6HFUHWDUtD GH OD 'HIHQVD 1DFLRQDO 6HFUHWDUtD GH $JULFXOWXUD *DQDGHUtD 'HVDUUROOR 5XUDO 3HVFD \ $OLPHQWDFLyQ 6$*$53$ 6HFUHWDUtD GH 6DOXG 6HFUHWDUtD GHO 7UDEDMR \ 3UHYLVLyQ 6RFLDO 3(0(; 3*( &HQWUR GH $SR\R D OD 0XMHU &HQWUR GH ,QWHJUDFLyQ -XYHQLO 6HJXULGDG SDUD HO WXULVWD

/D 1DYLGDG HV OD WHPSRUDGD SDUD HQFHQGHU HO IXHJR GH OD KRVSLWDOLGDG HQ HO VDOyQ \ OD JHQLDO OODPD GH OD FDULGDG HQ HO FRUD]yQ

:DVKLQJWRQ ,UYLQJ


&ROLPD 6HUYLFLRV

(O PHMRU DXWRODYDGR GH &ROLPD

6DOD FOLPDWL]DGD DJXD IUtD :L)L 79

/DYDGR \ DVSLUDGR /DYDGR GH PRWRU LQWHULRUHV FKDVLV 9DVHOLQD (QFHUDGR 3XOLGR (QFHUDGR H[SUHVV 3XOLGR GH IDURV /LPSLH]D GH ULQHV 5HKDELOLWDGR GH SOiVWLFRV \ DVLHQWRV

9,6,7$126 (1 &8$/48,(5$ '( 18(675$6 68&856$/(6 ',26$ $Y 0DUtD $KXPDGD (VT FRQ 1DUDQMDO 9LOOD GH $OYDUH] $ HVSDOGDV GH ORV ERPEHURV /XQ 6DE DP SP 'RP DP SP

',26$ 9,3 $Y 9HQXVWLDQR &DUUDQ]D 6DQWD %DUEDUD &ROLPD $ XQ FRVWDGR GHO $UFH /XQ 6DE DP SP 'RP DP SP

',26$ $Y 3DEOR 6LOYD /RV 2OLYRV 9LOOD GH $OYDUH] $ XQD FXDGUD GH VHFXQGDULD ³(7,´ /XQ 6DE DP DP 0DGUXJDGD

'RP DP SP

',26$ $Y 0DUtD $KXPDGD 6HQGHURV GHO &DUPHQ 9 GH $OY $ XQ FRVWDGR GHO R[[R /XQ 6DE DP DP PDGUXJDGD

'RP DP SP

&KLVWHV

&RPR HO MXH] SURPHWLy VHU VXDYH SRU 1DYLGDG OH SUHJXQWD D XQ DFXVDGR +RPEUH ELHQYHQLGR D PL MX]JDGR ¢'H TXp VH OH DFXVD"¢TXLHUH XQ FDIp" *XDUGLDV WUDLJDQ XQ FDIp 6HxRU PH DFXVDQ KDEHU KHFKR PLV FRPSUDV QDYLGHxDV FRQ DQWLFLSDFLyQ +RPEUH SHUR HVR QR HV XQ GHOLWR ¢&RQ FXiQWD DQWLFLSDFLyQ ODV FRPSUy XVWHG" $QWHV TXH DEULHUDQ OD WLHQGD ¢4Xp OH UHJDOy %DWPDQ D VX PDPi SRU QDYLGDG" 8QD %DWL'RUD 'RV JDOOHJRV VH YDQ DO ERVTXH HQ EXVFD GH XQ iUERO SDUD 1DYLGDG 'HVSXpV GH GRV KRUDV GH E~VTXHGD XQR OH GLFH DO RWUR %XHQR £\D HV VX¿FLHQWH (O SUy[LPR iUERO TXH YHDPRV OR FRUWDPRV £WHQJD R QR WHQJD HIHUDV GH 1DYLGDG ¢4Xp TXLHUHV SDUD 1DYLGDG KLMR" 8Q L3KRQH XQD FiPDUD UpÀH[ \ XQD FRPSX %LHQ OR DSXQWR 8Q SLMDPD \ XQRV FDOFHWLQHV /D 1DYLGDG HV OD pSRFD GHO DxR HQ TXH VH QRV DFDED HO GLQHUR DQWHV TXH ORV DPLJRV

/DUU\ :LOGH


&ROLPD 6HUYLFLRV

&XHQWR

/D 0DQGD %DMR HO VRO LPSODFDEOH LED XQ KRPEUH DO SDUHFHU VLQ FDPLQR 6X URVWUR DUUXJDGR SRU WDQWRV GtDV TXH YLHUD HO PXQGR VXGDED FDGD YH] PiV 6XV PDQRV HQJDUURWDGDV GHMDEDQ FRQ VX ERUGyQ XQDV KXHOODV TXH OXHJR ERUUDEDQ RWURV \ GHMDQGR WRGRV XQ UDVWUR GH VXIULPLHQWR &XEUtD VX FDEH]D XQ VRPEUHUR OOHQR GH DJXMHURV SRU GRQGH VH SDVDED HO VRO DTXHO VRO TXH OH GHMDED FDPLQDU DSULVD 6XV RMRV VLQ EULOOR DGLYLQDEDQ D FDGD UDWR HO OXJDU GRQGH WHUPLQDUtD OD MRUQDGD TXH VXPDGD D ODV DQWHULRUHV HUDQ \D PXFKDV ²(O 6HxRU TXH VDEH KDFHU PLODJURV HVWi OHMRV (VR OH GLMHURQ SHUR pO QR SHQVy TXH IXHUD WDQWR $KRUD OR VDEtD \D SHUR HO DVXQWR HUD OOHJDU \ GHFLUOH VXV SHFDGRV 7RGDV ODV JHQWHV TXH LEDQ GHODQWH \ ODV TXH OR VHJXtDQ LEDQ D OR PLVPR D FRQWDUOH VXV FRVDV \ ORV HQFDUJRV GH RWURV eO QR TXLVR PDQGiUVHORV D GHFLU FRQ QDGLH DXQTXH OH KDEtDQ DFRQVHMDGR TXH SRGtD KDFHUOR PDQGDQGR DGHPiV XQD OLPRVQD VH QHJy D DFHSWDU HO FRQVHMR £&yPR LED D FRQWDUOH D RWUR VXV VHFUHWRV FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD $XQTXH VH SLHUGDQ RWUDV FRVDV D OR ODUJR GH ORV DxRV PDQWHQJDPRV OD 1DYLGDG FRPR DOJR EULOODQWH

*UDFH 1ROO &URZHOO


&ROLPD 6HUYLFLRV

´/D H[SHULHQFLD KDFH OD GLIHUHQFLDµ Æ” 0DTXLOODMH Æ” 3HLQDGR Æ” $ODFLDGR Æ” 3ODQFKDGR Æ” (YHQWRV HVSHFLDOHV Æ” 7LQWHV Æ” 5D\RV Æ” &RUWH Æ” 3HUPDQHQWH Æ” 'LVHxR GH FHMDV Æ” \ PiV &LWDV DO /XQHV D 6iEDGR \ 3DOPD .HUSLV &RORQLD /D 3DOPDV &ROLPD &RO

%XIHWH \ 1RWDUžD 3©EOLFD

/LF 0DQXHO %UXVW &DUPRQD 1RWDU\ SXEOLF OHJDO VHUYLFHV (QJOLVK VSRNHQ &RUUHJLGRUD &HQWUR &ROLPD &RO 7HOV \

1RWDUtD 3~EOLFD 1R /LF 5RJHOLR $ *DLWiQ \ *DLWiQ 7,78/$5

/LF /DXUD * *DLWiQ &UX] $'6&5,7$

/LF (QULTXH 3ODVFHQFLD *DUFtD $8;,/,$5

7(/()2126 \ QRWDULD UJ#KRWPDLO FRP ,QGHSHQGHQFLD 1R &G 9LOOD GH ÈOYDUH] &ROLPD

/LF 5DXO =DUD]~D 0RQWHUURVD $VHVRU )LQDQFLHUR

6X DJHQWH GH VHJXURV PiV FRQ¿DEOH (GR GH 0p[LFR $OWD 9LVWD 9 GH $OYDUH] &RO & 3 7HO &HO UDXO]DUD]XDPRQWHUURVD#JPDLO FRP

(VWH HV HO PHQVDMH GH 1DYLGDG 1XQFD HVWDPRV VRORV 7D\ORU &DOGZHOO


&ROLPD 6HUYLFLRV

)$%5,&$&,21 '( 38(57$6 < 9(17$1$6 $57,67,&$6 < &20(5&,$/(6 7XEHURV &RO 3RUYHQLU D OD YXHOWD GH OD GLUHFFLyQ GH 7UDQVLWR \ 9LDOLGDG

7HO &HO

+(55(5,$ ´8*$/'(µ 38(57$6 9(17$1$6 &$1&(/(6 (6&$/(5$6 7$%/$ 52&$ &5,67$/(6 $&$%$'26 < +(55(5,$ '( $/80,1,2 7HO %DVLOLR &DVWHO /D $OEDUUDGD &ROLPD &RO & 3 5HÀH[LRQHV

³3D]´ \ ³DPRU´ VRQ SDODEUDV GH WUHV \ FXDWUR OHWUDV SHUR VRQ ODV PiV VLJQL¿FDWLYDV HQ QXHVWUDV YLGDV 6L QR WHQHPRV SD] FRQ QRVRWURV PLVPRV« QR SHUGRQDPRV HO UHQFRU VH DSRGHUD GH QRVRWURV QR EXVFDPRV UHFRQFLOLDFLyQ \ DPELFLRQDPRV ELHQHV PDWHULDOHV TXH RWURV WLHQHQ (V GLItFLO FRQVHJXLU OD SD] LQWHULRU \ HO DPRU DO PLVPR WLHPSR FDGD XQR GH QRVRWURV HV XQ SHTXHxR PXQGR SHUR VL WHQHPRV SD] KHPRV JDQDGR HO DPRU TXH WDQWD IDOWD QRV KDFH ³$PRU´ HV XQD SDODEUD TXH OR HQFLHUUD WRGR 5HJDOHPRV DPRU D WUDYpV GH OD DPLVWDG OORUHPRV MXQWRV FXDQGR XQ DPLJR KD SDVDGR D PHMRU YLGD SHUR WDPELpQ DOHJUpPRQRV SRU DTXHOORV TXH VLJXHQ DFRPSDxiQGRQRV HQ QXHVWUR FRUD]yQ 0LHQWUDV XQ DPLJR SHUPDQH]FD HQ WX FRUD]yQ MDPiV PRULUi SDUD WL« DVt HV OD DPLVWDG &RPR HVWD DPLVWDG TXH VLHQWR SRU WL QR LPSRUWD TXH GLVWDQFLD KD\D HQWUH WX YLGD \ OD PtD HVWiV HQ Pt \ WH VLHQWR DTXt FRQPLJR 6p TXH PH HVWiV OH\HQGR \ HVR PH KDFH VRQUHtU \ TXL]iV KDVWD ORJUH DOHJUDU WX GtD 6RxHPRV TXH VRPRV IHOLFHV TXH WHQHPRV OR TXH K D E t D P R V G H V H D G R S D U D Q X H V W U D Y L G D « UHYLUWDPRV WRGR OR PDOR SDUD KDFHUOR PiV SRVLWLYR /D 1DYLGDG QR HV XQ PRPHQWR QL XQD HVWDFLyQ VLQR XQ HVWDGR GH OD PHQWH 9DORUDU OD SD] \ OD JHQHURVLGDG \ WHQHU PHUFHG HV FRPSUHQGHU HO YHUGDGHUR VLJQL¿FDGR GH 1DYLGDG


&ROLPD 6HUYLFLRV

*5832 6 $ '( & 9 +21(67,'$' $ 72'$ 358(%$ (1 *$62/,1$ < ',(6(/ ‡ 6HUYLFLR GH 9HQWD GH 9DOHV ‡ $FHSWDPRV WRGR WLSR GH 7DUMHWDV GH 'pELWR \ &UpGLWR &DUPHQ 6HUGiQ 7HO (VWDPRV IUHQWH D 6RULDQD 9LOOD GH ÈOYDUH] (Q OD *ORULHWD GH OD 'LRVD GHO $JXD

9,9( /$ (;3(5,(1&,$

9HQ SRU WX FODVH GH SUXHED *5$7,6 $Y 9HQXVWLDQR &DUUDQ]D HVT $Y /D 3D] 5HVLGHQFLDO 6DQWD %DUEDUD 7HO YLHQH GH OD SiJLQD

&XHQWR

(VR QR VH OH GLFH D QDGLH VROR D $TXpO TXH WRGR OR SXHGH \ VDEH SHUGRQDU $ FDGD SDVR LED SHQVDQGR FyPR HPSH]DU VX K L V W R U L D % X V F D E D O D V S D O D E U D V P H Q R V YHUJRQ]RVDV 4XH QR OR IXHUDQ WDQWR FRPR ODV FRVDV TXH KLFLHUD (PSH]DUtD SRU OR TXH UREy XQD YH] HQ OD KDFLHQGD GRQGH WUDEDMDUD GH QLxR OXHJR FXDQGR MRYHQ HQ YH] GH WUDEDMDU VH HQVHxy D MXJDU EDUDMDV \ KDFHU WULQTXHWHV $ MXJDU EDUDMD DSUHQGLy HQ XQD IHULD HQ =DSRWOiQ 'HVSXpV LED WRGRV ORV RFWXEUHV D MRGHU D OD LQGLDGD $~Q FRQVHUYDED HQ VX FDUD HO UHFXHUGR GH OR TXH OH KL]R DTXHO WDOSHxR D TXLHQ OH UDSy WRGD OD ¿HUUDGD )XH XQ FXFKLOOD]R TXH OH GHMy IUXQFLGR HO FXHUR 3HUR OR SHRU GH WRGR DSDUWH GH DTXHOOR TXH OH YHQtD D VX UHFXHUGR HUD OR TXH LED D GHFLUOH DO 6HxRU GH SHQVDPLHQWR D SHQVDPLHQWR 'H HVR WHQtD PLHGR KDVWD GH UHFRUGDUOR SRUTXH SRGtD WUDJiUVHOR OD WLHUUD FRPR GHFtDQ TXH VH KDEtD WUDJDGR D XQR SRU DOOi SRU HO UXPER GH /RV $OWRV $ PHGLGD TXH SHQVDED WRGDV HVWDV FRVDV VXV SLHV LEDQ GHMDQGR PXFKR WHUUHQR GHWUiV SHUR VXV RMRV PLUDEDQ WRGDYtD PXFKR GHODQWH \ PLHQWUDV VH DFHUFDED HO GtD GH OOHJDU FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD 2MDOD SXGLpVHPRV PHWHU HO HVStULWX GH 1DYLGDG HQ MDUURV \ DEULU XQ MDUUR FDGD PHV GHO DxR +DUODQ 0LOOHU


&ROLPD 6HUYLFLRV

',6(f2 &216758&&,21 < 0$17(1,0,(172

&21 12627526 (1&2175$5È6 62/2 /$6 0(-25(6 0$5&$6 9(1 < &20358(%$/2 78 0,602 ',6(f2 ' < 35(6838(672 6,1 &203520,62 $Y GH ORV PDHVWURV &RO /D $UPRQtD &ROLPD &RO & 3 7HO )D[ ZZZ DOEHUFDVYHUJDUD FRP P[ DOEHUFDVYHUJDUD#SURGLJ\ FRP P[

‡ ,PSUHVLyQ HQ JUDQ IRUPDWR ‡ $QXQFLRV OXPLQRVRV ‡

%OYG &DPLQR 5HDO 1R % *ORULHWD FXDUWHO PLOLWDU 7HO )D[

$Q~QFLHVH HQ

7HO

+LVWRULD

FRQWDFWR#FRVWD]XO P[

&XOWXUD

+LVWRULD GH 0p[LFR GH 5LYHUD (O JUDQ SLQWRU GHO 0XUDOLVPR PH[LFDQR VLQ G X G D D O J X Q D H V ' L H J R 5 L Y H U D \ O R H V HVSHFLDOPHQWH SRU REUDV FRPR HVWD ORV JUDQGHV IUHVFRV TXH GHFRUDQ HO 3DODFLR 1DFLRQDO HQ OD &LXGDG GH 0p[LFR XQD REUD TXH SLQWy HQWUH ORV DxRV \ (Q UHDOLGDG HVWD REUD VH WUDWD GH XQ JLJDQWHVFR FLFOR GH SLQWXUDV HQ OD TXH DSDUHFHQ FLHQWRV GH SHUVRQDMHV FRQ ORV FXDOHV HO DXWRU SUHWHQGH UHÀHMDU WRGD OD KLVWRULD GH VX SDtV 3HUR Q R V R O R S R U F R Q W D U D O D E D U R F U L W L F D U DFRQWHFLPLHQWRV \ SHUVRQDMHV GHO SDVDGR (Q UHDOLGDG OR TXH SUHWHQGH 5LYHUD HV KDEODU GH ORV DYDWDUHV KLVWyULFRV PH[LFDQRV \ KDFHUOR HQ XQ WRQR FRPSUHQVLEOH SDUD VX SXHEOR SDUD TXH SXHGDQ DSUHFLDU TXH VXSXVLHURQ HSLVRGLRV FRPR OD 5HYROXFLyQ 1R REVWDQWH OD 5HYROXFLyQ PH[LFDQD QR HV PiV TXH XQR GH ORV FDStWXORV SULQFLSDOHV GH HVWDV SLQWXUDV \ GHO UHODWR GH 0p[LFR 7RGDV ODV SDUHGHV TXH URGHDQ ODV HVFDOLQDWDV GHO 3DODFLR 1DFLRQDO HVWiQ SLQWDGDV VLQ GHMDU QL XQ VROR KXHFR YDFtR FRQ XQD FDUDFWHUtVWLFD FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD 1R KD\ QDGD PiV WULVWH HQ HVWH PXQGR TXH GHVSHUWDUVH OD PDxDQD GH 1DYLGDG \ QR VHU XQ QLxR

(UPD %RPEHFN


&ROLPD 3HULyGLFRV \ 0HGLRV

/DV HVWUHOODV GHO FLHOR VH HQFLHQGHQ SRU TXH SRU ¿Q OOHJy OD QDYLGDG ORV VXHxRV VH KDFHQ UHDOLGDG \ QRV WUDHQ IHOLFLGDG


&ROLPD &RPHUFLRV

5HÀH[LRQHV

$~Q HVWiV D WLHPSR GH D\XGDU D ORV GHPiV SXHV HQ FXDOTXLHU IHFKD SRGHPRV UHYLYLU HO HVStULWX GH OD QDYLGDG HO VHQWLGR GH VROLGDULGDG KDFLD ORV GHPiV $EUH WX FRUD]yQ D TXLHQ QHFHVLWD WX D\XGD \ QR HVSHUHV D TXH WH OD SLGD SDUD RIUHFHUOD +D] XQ VDFUL¿FLR SDUD FRPSDUWLU FRQ RWURV WXV FRVDV \ QRWDUiV TXH DXQTXH QR WH WUDLJDQ HO UHJDOR DQKHODGR HQ 1DYLGDG WH VHQWLUiV VDWLVIHFKR FRQ HO FRUD]yQ UHSOHWR GH JR]R SRU KDEHU UHDOL]DGR XQD REUD GH ELHQ ,QYLWHPRV DO ³HVStULWX GH OD QDYLGDG´ HVH GHVHR GH SD] \ DPRU TXH WRGRV OOHYDPRV GHQWUR SDUD TXH FXDQGR OOHJXHQ ODV DEUDFHPRV IXHUWH HVRV UHFXHUGRV GHPRV XQ EHVR D OD DXVHQFLD *UDFLDV SRU PL YLGD SXHV GHVFXEUt TXH QR HV FRQ MXJXHWHV TXH VRPRV IHOLFHV \ Vt FRQ HO YHUGDGHUR VHQWLPLHQWR TXH HVWi GHQWUR GH QRVRWURV TXH H O 6 H x R U G H V S L H U W D H Q O D V 1DYLGDGHV 4XH WRGRV KDJDPRV TXH FDGD GtD VHD XQD 1DYLGDG YDORUDQGR OD DPLVWDG FDULxR \ WRGRV ORV EXHQRV VHQWLPLHQWRV TXH H[LVWHQ GHQWUR GH QRVRWURV

7DO YH] HO PHMRU DGRUQR GH QDYLGDG HV XQD JUDQ VRQULVD


&ROLPD &RPHUFLRV

*DOHUĬD

(O PDUFR SHUIHFWR &XDGURV (QPDUFDGRV &UHDFLRQHV -LPpQH] &HQWUR &ROLPD 7HO -XQWR D PHQXGHUtD /D -LPpQH]

3RHPD

3RHPD GH OD (VSHUDQ]D

&DGD GtD SLHUGR XQD EDWDOOD EDOXDUWHV HQ HO OODQR \ OD PRQWDxD

&DGD GtD HV PD\RU PL GHVQXGH] \ HO KRPEUH FUHFH WRGDYtD

<R KH VLGR iUERO KRJDU \ FXQD

'HVSXpV KH VLGR IXHJR DWDXG OXHJR VRPEUD \ HVSHUDQ]D $XWRU /LSR /HSH

6L QR VDEHV TXp UHJDODU D WXV VHUHV PiV TXHULGRV HQ 1DYLGDG UHJiOHOHV WX DPRU


&ROLPD &RPHUFLRV

0iV GH $xRV GH 6HUYLFLR FRQ &DOLGDG \ ([SHULHQFLD QRV 5HVSDOGDQ

)$%5,&$026 ‡ &RUWLQDV GH WHODV GHFRUDWLYDV ‡ &RUWLQHURV 0DGHUD +RWHOHURV \ 'HFRUDWLYRV ‡ &RUWLQDV $QWLEDFWHULDQDV ‡ 3HUVLDQDV 9HUWLFDOHV 3 9 & 7HOD \ $OXPLQLR ‡ 3HUVLDQDV +RUL]RQWDOHV $OXPLQLR \ 3 9 & ‡ 3HUVLDQDV URPDQDV \ HQUUROODEOHV ‡ 3DQHO -DSRQpV ‡ 3HUVLDQDV SOLVDGDV \ FHOXODUHV ‡ 3HUVLDQDV GH PDGHUD ‡ 7ROGRV GH ORQD SOiVWLFD \ WHOD DFUtOLFD ‡ 3XHUWDV SOHJDEOHV ‡ 0DOOD VRPEUD ‡ (GUHGRQHV

',675,%8,026 ‡ 3DVWR VLQWpWLFR ‡ $OIRPEUD ‡ 3LVRV GH PDGHUD ODPLQDGR ‡ /LQROHXP 3 9 & ‡ 3LVRV SDUD JLPQDVLR ‡ /RVHWD YLQtOLFD ‡ 7DSLFHUtD HQ JHQHUDO ‡ 3DSHO WDSL] ‡ )RWRPXUDOHV /DYDGR GH SHUVLDQDV \ FRUWLQDV

ZZZ FRUWLQDVUDPRV FRP YHQWDV#FRUWLQDVUDPRV FRP

$Y ,QVXUJHQWHV HVT %OYG &DPLQR 5HDO )UHQWH D OD JORULHWD GHO ',) 7HOV '(6& HQ SHUVLDQDV URPDQDV HQUUROODEOHV &HO

&XOWXUD

YLHQH GH OD SiJLQD

TXH VH OODPD ³KRUURU YDFXL´ (O FLFOR FRPLHQ]D FRQ ODV LPiJHQHV GH OD SDUHG QRUWH GRQGH VH DOXGH D ODV FXOWXUDV SUHFRORPELQDV TXH KDELWDEDQ HVWH WHUULWRULR DQWHV GH OD OOHJDGD GH ORV HVSDxROHV 0LHQWUDV TXH HQ OD SDUHG SULQFLSDO HVWi UHODWDGD OD KLVWRULD GHVGH OD &RQTXLVWD < SRU ¿Q OD SDUHG VXU OD GHGLFD D SODVPDU VX SURSLD YLVLyQ GHO SUHVHQWH GH VX SDtV DVt FRPR VX LGHD GHO IXWXUR TXH OHV HVSHUD 1R REVWDQWH OR PiV IDPRVR HV OD ]RQD TXH YHPRV HQ OD LPDJHQ OD SDUHG SULQFLSDO < GHQWUR GH HOOD XQR GH ORV SDUDPHQWRV PiV TXHULGRV \ YDORUDGRV HV HVH TXH HQ HO TXH VH YH OD ¿JXUD GHO PLVPtVLPR (PLOLDQR =DSDWD HQ OR PiV DOWR FRQ VX FpOHEUH OHPD GH ³7LHUUD \ /LEHUWDG´ 3RU FLHUWR =DSDWD IXH XQ SHUVRQDMH TXH DSDUHFH YDULDV YHFHV HQ OD REUD GH 'LHJR 5LYHUD HQWUH HOODV HQ IUHVFR TXH VH H[SRQH HQ HO 0R0$ GH 1XHYD <RUN \ TXH VH WLWXOD HO &DXGLOOR DJUDULR =DSDWD 1R REVWDQWH QR VROR VH GLVWLQJXH D =DSDWD KD\ RWURV KpURHV PH[LFDQRV FRPR &DUULOOR 3XHUWR 0LHQWUDV TXH HQ RWURV WUDPRV GH ORV IUHVFRV DSDUHFHQ SHUVRQDMHV FRPR )UDQFLVFR 0DGHUR 9HQXVWLDQR &DUUDQ]D R 3DQFKR 9LOOD FRQ VXV IDPRVDV FDUWXFKHUDV FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD

1R H[LVWH OD 1DYLGDG LGHDO VROR OD 1DYLGDG TXH XVWHG GHFLGD FUHDU


&ROLPD &RPHUFLRV

YLHQH GH OD SiJLQD

&XHQWR

LUtD EXVFDQGR HO PRGR GH GHVHPEXFKDU WRGR OR TXH OOHYDED GH WDO PDQHUD TXH QL pO PLVPR VH IXHUD D DVXVWDU 6H DFRUGy GH ODV FRVDV TXH OH FRQWDED VX DEXHOD GH OR TXH OHV VXFHGtD D ODV JHQWHV PDODV $KRUD pO HUD XQD GH DTXHOODV JHQWHV PDODV WDQ PDODV FRPR HO PLVPR SHFDGR 6L SXGLHUD UHWURFHGHU VX YLGD GH VHJXUR TXH QR ODV YROYtD D KDFHU 3RUTXH HVDV VH KDFHQ XQD YH] \ GHMDQ HO VDERU DPDUJR GHO UHPRUGLPLHQWR VDOLHQGR GHVSXpV D OD FDUD HQ IRUPD GH HQIHUPHGDGHV (Q pO HPSH]DED D EURWDU \D TXH QR OH FDEtDQ GHQWUR \ QR GHVHDED DFDEDU FRPR PXFKRV TXH YLHUD GHMDU SHGD]RV GH VX FDUQH SRU ORV FDPLQRV 3RU HVR LED GDQGR DTXHOORV SDVRV OOHQRV GH FDQVDQFLR 'HVSXpV GH TXH HO VRO PHGLR TXHPy ODV \HUEDV HQWHOHULGDV GH ORV FDPSRV \ VH PHWLy HQWUH ORV FHUURV SDUD DJDUUDU HO FDPLQR GHO GtD VLJXLHQWH YLR DOOi OHMRV ODV SULPHUDV FDVDV GRQGH WHQGUtDQ TXH SDVDU OD QRFKH <D QL TXLVR DSXUDU VXV SDVRV SRUTXH ODV SLHUQDV QR GDEDQ PiV 'HVSXpV GH PXFKRV UDWRV OOHJy D OD SULPHUD FDVD TXH HVWDED GHEDMR GH XQ WDEDFKtQ $Kt VREUH XQD SLHGUD GHVFDQVy VXV QDOJDV HQWXPLGDV GH WDQWR VXELU \ EDMDU VREUH VXV SLHUQDV \ VH UHFDUJy HQ DTXHO WURQFR URxRVR TXH KDEtD PLUDGR PXFKRV GtDV 8QDV KRUDV GHVSXpV RWURV TXH YHQtDQ GHWUiV GH pO \ ORV TXH YHQtDQ GHWUiV GH HOORV URGHDURQ WDPELpQ HO iUERO \ SXVLHURQ IRJDWDV SDUD FDOHQWDU VXV FRPLGDV eO QDGD WUDtD \D 6yOR XQD ÀDXWD GH FDUUL]R GHQWUR GH VX FRVWDOLOOR (VD OD WRFDED SDUD JUDQMHDUVH OD FRPLGD ²0LUHQ DO YLHMR GH OD ÀDXWD ²R\y TXH GLMHURQ (QWRQFHV OD VDFy GH QXHYR \ HPSH]y D WRFDU XQDV PHORGtDV UHFRUGiQGROHV D ORV GHPiV TXH WRFDED SDUD TXH OH GLHUDQ GH FRPHU \ FRPLy /H GLHURQ DOJXQRV WDFRV UHOOHQRV GH SROYR UHFRJLGR HQ DTXHOORV FDPLQRV FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD

/D QDYLGDG HV OD WHUQXUD GHO SDVDGR HO YDORU GHO SUHVHQWH \ OD HVSHUDQ]D GHO IXWXUR


&ROLPD &RPHUFLRV

/26 35(&,26 0$6 %$-26 '(/ 0(5&$'2

6L QR OR WHQHPRV 6H OR FRQVHJXLPRV %HOLVDULR 'RPtQJXH] &ROLPD &RO 7HO \

0$75,=

$Y ,QVXUJHQWHV 7HFRPiQ &RO 7HO

68&856$/ 7(&20$1

%OYG 0 GH OD 0DGULG 0DQ]DQLOOR &RO 7HO \

68&856$/ 0$1=$1,//2

3HFHV SHFHUDV DOLPHQWRV \ DFFHVRULRV 7RUWXJDV MDSRQHVDV 7LDQJXLV GHO SROLGHSRUWLYR GH 9LOOD GH ÈOYDUH] SRU OD HQWUDGD DO EDFKLOOHUDWR GH OD 8 GH & 3UHFLRV HVSHFLDOHV D WLHQGDV GH PDVFRWDV -XDQD &KDFyQ ÈOYDUH]

7HO )/25(5,$

3, $ 'RQGH ORV VHQWLPLHQWRV IORUHFHQ

0RUHORV &ROLPD 7HO 6DQ )HUQDQGR &ROLPD 7HO 0 $ GH *yPH] % 9 GH $OY 7HO

&KLVWHV

+LMR TXH TXLHUHV SRU 1DYLGDG 8QD %DUELH ¢4Xp" 7X HUHV XQ PDFKR £SLGH DOJR GH KLHUUR 3XHV XQD SODQFKD 6HxRULWD ¢&XiQWR YDOH HVWD %DUELH 6XSHUVWDU" &XHVWD $K PX\ ELHQ ¢< OD %DUELH 'LYRUFLDGD" %XHQR HVWD FXHVWD FDEDOOHUR ¢&yPR" ¢< SRU TXp HV WDQ FDUD" 3RUTXH WUDH OD FDVD GH .HQ HO FRFKH GH .HQ

£)HOL] IHOL] 1DYLGDG OD TXH KDFH TXH QRV DFRUGHPRV GH ODV LOXVLRQHV GH QXHVWUD LQIDQFLD


&ROLPD &RPHUFLRV £68 0(-25 (/(&&,21 6HUYLFLR ([SUHVV D GRPLFLOLR

‡ )$-,//$6 ‡ 32/,1(6 ‡ '8(/$6‡ 75,3/$<‡ &,0%5$3/$<‡ ‡ &$2%,//$ ‡ /,6721$'2 '( &$2%,//$ ‡ ‡ $*/20(5$'2 ‡ 0') ‡ &('5,//2 0DGHUD GH 3LQR SDUD OD FRQVWUXFFLyQ \ FDUSLQWHUtD HQ WRGDV ODV PHGLGDV $Y GH 1RYLHPEUH &ROLPD &RO 7HO \ 6XFXUVDO $Y ,QVXUJHQWHV 7HFRPiQ &RO 7HO \

(GXFDFLyQ

$OXPQRV UHSHWLGRUHV 5HSHWLU HO FXUVR VLJQL¿FD WUDQVLWDU GH QXHYR XQ FLFOR HVFRODU TXH QR UHVXOWy IUXFWtIHUR FRQ HO ¿Q GH TXH HO DOXPQR WHQJD OD RSRUWXQLGDG GH DSURSLDUVH GH ORV FRQWHQLGRV HVWD YH] GH XQD PDQHUD H¿FLHQWH 6H DUJXPHQWD TXH GH OR FRQWUDULR OH IDOWDUtDQ HVRV FRQRFLPLHQWRV SUHYLRV SDUD DFFHGHU D ORV GHO DxR VLJXLHQWH (VD HV OD UD]yQ TXH PRWLYD OD UHSLWHQFLD TXH VXHOH VHU HIHFWLYD HQ DOJXQRV DOXPQRV \ HQ RWURV QR \D TXH OD HGXFDFLyQ VL ELHQ HV XQ IHQyPHQR VRFLDO RFXUUH \ VH YLYH GH PDQHUD LQGLYLGXDO &XDQGR XQ DOXPQR UHSLWH LQGHIHFWLEOHPHQWH HV XQD VLWXDFLyQ TXH VH H[SHULPHQWD D QLYHO SHUVRQDO \ IDPLOLDU FRQ DQJXVWLD 6H WUDWD GH XQD IUXVWUDFLyQ TXH VL IXH SRU IDOWD GH UHVSRQVDELOLGDG \ VH PHGLWD VREUH HOOR SXHGH VHUYLU GH DSUHQGL]DMH SHUR VL IXHURQ RWUDV ODV UD]RQHV TXH PRWLYDURQ HO KHFKR FXHVWLRQHV GH VDOXG IDOWD GH KHUUDPLHQWDV SUREOHPDV IDPLOLDUHV HWFpWHUD VHUi DxDGLU XQ QXHYR SUREOHPD D ORV H[LVWHQWHV \ WDO YH] SXHGD WHUPLQDU HQ GHVHUFLyQ HVFRODU R HQ LQGHIHQVLyQ DSUHQGLGD ³QR VLUYR SDUD HVWXGLDU´ 0XFKRV HVWDEOHFLPLHQWRV HGXFDWLYRV OH QLHJDQ XQ OXJDU D ORV DOXPQRV UHSHWLGRUHV \ HQ RWURV QR VH OHV SHUPLWH HVFRJHU HO WXUQR SRU OR FXDO DGHPiV GH HVWDU &RQWLQ~D HQ OD SiJLQD

0HMRU TXH WRGRV ORV UHJDORV GHEDMR GHO iUERO GH QDYLGDG HV OD SUHVHQFLD GH XQD IDPLOLD IHOL]


/,'$' < 6$% $ &

2 5

(1

&ROLPD *DVWURQRPtD &ROLPD *DVWURQRPLD

35(),(52 <2 )HOLSH 6HYLOOD GHO 5tR $WHQFLyQ HVSHFLDO GH VX DPLJR -HV~V *DUFtD 6XiUH]

7HO

$QDVWDVLR %UL]XHOD $WHQFLyQ HVSHFLDO GH VX DPLJR &DUORV *DUFtD 6XiUH]

7HO

6HUYLFLR D GRPLFLOLR &KLVWHV

,EDQ GRV ORFRV HQ XQD PRWR D WRGD YHORFLGDG (O FRQGXFWRU VH GHWXYR VH TXLWy OD FDPLVD \ VH OD YROYLy D SRQHU FRQ ORV ERWRQHV HQ OD HVSDOGD SDUD SURWHJHUVH GHO IUtR (Q XQD FXUYD SHUGLHURQ HO HTXLOLEULR \ FD\HURQ /OHJy OD DPEXODQFLD WUDWDURQ GH VDOYDUORV SHUR ¿QDOPHQWH PXULHURQ DPERV (Q HO LQIRUPH PpGLFR GHFtD 'RV SHUVRQDV LEDQ HQ XQD PRWRFLFOHWD \ WXYLHURQ XQ DFFLGHQWH &XDQGR OOHJDPRV HO TXH LED GHWUiV \D KDEtD PXHUWR (O FRQGXFWRU PXULy FXDQGR LQWHQWDPRV HQGHUH]DUOH OD FDEH]D \D TXH OD WHQtD PLUDQGD KDFLD DWUiV 8Q RELVSR YLVLWD DO FXUD GH XQ SXHEOR 0LUD QRV KDUHPRV GH OD YLVWD JRUGD FRQ HO DVXQWR TXH GDV PLVD HQ EHUPXGDV 7H GHMDPRV SDVDU TXH GH YH] HQ FXDQGR VH WH SDVH OD PDQR FRQ HO YLQR GH FRQVDJUDFLyQ \ WHUPLQHV OD PLVD XQ SRTXLWR DOHJUH ,QFOXVR WH SDVDPRV TXH GH YH] HQ FXDQGR WH TXHGHV FRQ XQRV FXDQWRV SHVRV GH ODV OLPRVQDV 3HUR TXH HQ 6HPDQD 6DQWD SRQJDV XQ FDUWHO GH &HUUDGR SRU OD GHIXQFLyQ GHO KLMR GHO MHIH £HVR VL TXH QR $XQTXH VH SLHUGDQ RWUDV FRVDV D OR ODUJR GH ORV DxRV PDQWHQJDPRV OD 1DYLGDG FRPR DOJR EULOODQWH


&ROLPD *DVWURQRPtD

1R HV VyOR VX JUDQ FRFLQD HQ GHVD\XQRV FRPLGDV EXIIHW GRPLQLFDO \ FHQDV (V OD PDJLD TXH YLEUD EDMR HO FRELMR GH VXV i U E R O H V \ W H F K R GHOHLWDQGR D WRGR WLSR GH J X V W R V H G D G H V O D ³FKRUFD´ ORFDO JHQWH GH QHJRFLRV \ DPDQWHV GH OD EXHQD PHVD

&RQWDPRV FRQ VDOyQ SDUD HYHQWRV 7HO $Y &RQVWLWXFLyQ &ROLPD &RO

YLHQH GH OD SiJLQD

(GXFDFLyQ

GHVIDVDGRV HQ HGDG FRQ UHVSHFWR D VXV FRPSDxHURV GHEHUiQ LU D RWUR FROHJLR D XQ WXUQR GLIHUHQWH OR TXH VXSRQH XQ FDVWLJR /RV tQGLFHV GH UHSLWHQFLD VRQ DODUPDQWHV (Q $UJHQWLQD HO PD\RU tQGLFH GH UHSLWHQFLD VH VLW~D HQ OD (VFXHOD 6HFXQGDULD %iVLFD ž ž \ ž DxRV GHO Q L Y H O V H F X Q G D U L R V L H Q G R O R V D O X P Q R V SHUWHQHFLHQWHV D VHFWRUHV VRFLRHFRQyPLFRV PiV EDMRV ORV TXH UHJLVWUDQ HO PD\RU Q~PHUR 6LQ HPEDUJR ORV tQGLFH GH UHSLWHQFLD SRFR DSRUWDQ D VL ORV DOXPQRV DSUHQGHQ R QR \D TXH PXFKDV YHFHV SDUD TXH ODV HVWDGtVWLFDV QR PXHVWUHQ OD UHDOLGDG GH XQ VLVWHPD HGXFDWLYR GHSORUDEOH VH KDFH SDVDU GH DxR D DOXPQRV TXH QR DFUHGLWDQ ORV FRQWHQLGRV PtQLPRV VX¿FLHQWHV /D LQYHUVLyQ LPSURGXFWLYD QR VROR OD KDFH HO DOXPQR UHSLWHQWH \ VX IDPLOLD VLQR HO SURSLR (VWDGR TXLHQ GHELHUD SUHRFXSDUVH SRU LQYHUWLU HQ GRFHQWHV WXWRUHV TXH EULQGHQ XQ DFRPSDxDPLHQWR SHUVRQDOL]DGR D DTXHOORV DOXPQRV TXH OR QHFHVLWHQ GXUDQWH HO DxR 7DPSRFR VH WUDWD GH TXH SDVHQ DO DxR VLJXLHQWH VLQ KDEHU DSUHQGLGR \D TXH QR VHUtD PiV TXH DUUDVWUDU HO SUREOHPD D DxRV SRVWHULRUHV \ DVt QRV HQFRQWUDPRV HQ &RQWLQ~D HQ OD SiJLQD

£/D 1DYLGDG /D SURSLD SDODEUD OOHQD QXHVWURV FRUD]RQHV GH DOHJUtD


&ROLPD *DVWURQRPtD

9HQ D GLYHUWLUWH FRQ WX IDPLOLD 3DUD QLxRV \ MyYHQHV ‡ 7LUROHVD ‡ 3DVHR D FDEDOOR ‡ -XHJRV LQIDQWLOHV ‡ 3LQWXUD HQ FHUiPLFD 3DUD ORV SDSiV SRGUiQ GLVIUXWDU GH QXHVWUR H[TXLVLWR ERUUHJR DO SDVWRU FKDPRUUR \ FRVWLOODV DO KRUQR FRQHMR DVDGR HQ HO PHMRU FOLPD GH OD FLXGDG \ XQD YLVWD HVSHFWDFXODU

0~VLFD YLYD GH D GH OD WDUGH

5HVHUYDFLRQHV DO \ (VWDPRV HQ HO 2FRWLOOR &XDXKWpPRF $ VROR PLQ GH &ROLPD +RUDULR 6$%$'26 < '20,1*26 GH D KUV 5DQFKR &ROLQD GH 6DQ 0LJXHO

9LOODQFLFR

12&+( '( 3$= 1RFKH GH SD] QRFKH GH DPRU 7RGR GXHUPH HQ GHUUHGRU (QWUH VXV DVWURV TXH HVSDUFHQ VX OX] %HOOD DQXQFLDQGR DO QLxLWR -HV~V %ULOOD OD HVWUHOOD GH SD] %ULOOD OD HVWUHOOD GH SD] 1RFKH GH SD] QRFKH GH DPRU 7RGR GXHUPH HQ GHUUHGRU 6yOR YHODQ HQ OD RVFXULGDG /RV SDVWRUHV TXH HQ HO FDPSR HVWiQ < OD HVWUHOOD GH %HOpQ < OD HVWUHOOD GH %HOpQ 1RFKH GH SD] QRFKH GH DPRU 7RGR GXHUPH HQ GHUUHGRU VREUH HO VDQWR QLxR -HV~V 8QD HVWUHOOD HVSDUFH VX OX] %ULOOD VREUH HO 5H\ %ULOOD VREUH HO 5H\ 1RFKH GH SD] QRFKH GH DPRU 7RGR GXHUPH HQ GHUUHGRU )LHOHV YHODQGR DOOt HQ %HOpQ /RV SDVWRUHV OD PDGUH WDPELpQ < OD HVWUHOOD GH SD] < OD HVWUHOOD GH SD]

/D 1DYLGDG QR HV XQ DFRQWHFLPLHQWR VLQR XQD SDUWH GH VX KRJDU TXH XQR OOHYD VLHPSUH HQ VX FRUD]yQ

)UH\D 6WDUN


/,'$' < 6$% $ &

2 5

(1

&ROLPD *DVWURQRPtD

£621 /2 0(-25

-RUJH *DUFtD 6XiUH] %HQLWR -XiUH] $ 9LOOD GH $OYDUH]

3DWW\ *DUFtD 6XiUH] $Y 3DEOR 6LOYD 9LOOD GH $OYDUH] 6HUYLFLR D GRPLFLOLR 6LOYLD *DUFtD 6XiUH] $Y 1LxRV +HURHV ,QIRQDYLW /D (VWDQFLD 'HVFDQVDPRV ORV MXHYHV 6HUYLFLR D GRPLFLOLR YLHQH GH OD SiJLQD

(GXFDFLyQ

ORV ~OWLPRV DxRV GH OD VHFXQGDULD FRQ DOXPQRV TXH QR VDEHQ OHHU \ HVFULELU FRUUHFWDPHQWH 3HUR WDPELpQ VDEHPRV TXH KDFHU UHSHWLU D XQ DOXPQR WDPSRFR JDUDQWL]D TXH DSUHQGD HQ HVH DxR OR TXH QR DSUHQGLy HQ HO DQWHULRU (OLPLQDU HQ HVWH PRPHQWR OD UHSLWHQFLD DO PHQRV HQ $UJHQWLQD QR VHUtD DFRQVHMDEOH SHUR Vt SHQVDU HVWUDWHJLDV TXH SHUPLWLHUDQ KDFHUOR HQ XQ IXWXUR $O PHQRV FUHDU FRQFLHQFLD HQ HO DOXPQDGR \ HQ OD VRFLHGDG HQ VX FRQMXQWR GH OD LPSRUWDQFLD GH HGXFDUVH GH DVLVWLU D OD HVFXHOD SDUD DSUHQGHU \ QR SDUD DSUREDU VDEHPRV TXH WULVWHPHQWH P X F K R V D O X P Q R V D S U X H E D Q H [ i P H Q H V FRSLiQGRVH GH VXV FRPSDxHURV R GH VXV SURSLRV DSXQWHV R ³PDFKHWHV´ (Q ORV SDtVHV GRQGH ORV DOXPQRV QR UHSLWHQ FRPR )LQODQGLD R 1RUXHJD OD HGXFDFLyQ HV YLVWD FRPR XQD QHFHVLGDG SULPRUGLDO \ HO HGXFDQGR HVWi DOWDPHQWH PRWLYDGR WUDEDMiQGRVH HQ FRQMXQWR IDPLOLD \ HVFXHOD GXSOD TXH U H V X O W D LQVXVWLWXLEOH \ KD\ T X H W U D W D U G H IRPHQWDU

/RV UHJDORV GH WLHPSR \ DPRU VRQ VLQ GXGD ORV LQJUHGLHQWHV EiVLFRV GH XQD YHUGDGHUD IHOL] 1DYLGDG

3HJ %UDFNHQ


&ROLPD *DVWURQRPtD

%8))(7 '( *8,6$'26 0(;,&$126 3$5$ '(6$<8126 < 0(18'2

'LDULDPHQWH GH D P D S P $Y 7HFQROyJLFR 9LOOD GH ÈOYDUH] &RO 7HO )UHQWH D OD &RPHUFLDO 0H[LFDQD

8Q QXHYR FRQFHSWR < DGHPiV GH QXHVWUR WUDGLFLRQDO PHQXGR GLVIUXWH GHO PDV HQ 0HQXGHULD FRPSOHWR \ YDULDGR DOPXHU]R FRQ HO VDERU FDVHUR TXH QRV FDUDFWHUL]D ‡ 3HSHQD ‡ FDUQH GH FHUGR \ UHV ' ( 1 8 ( 5, $ FRQ FKLOH ‡ 7DWHPDGR ‡ 0 ‡ /HQJXD HQ VDOVD YHUGH ‡ ‡ 4XHVDGLOODV ‡ ‡ &KLODTXLOHV FROLPRWHV ‡ ‡ +XHYRV DO JXVWR ‡ ‡ 7RUWLOODV GHO FRPDO D VX PHVD ‡ ‡ $PELHQWH IDPLOLDU ‡

&ROLPD

'LDULDPHQWH GHVGH ODV GH OD PDxDQLWD

$Y -DYLHU 0LQD 7HO &ROLPD &RO %HQGLWR HV HO WLHPSR HQ TXH WRGR HO PXQGR VH GHGLFD D XQD FRQVSLUDFLyQ GH DPRU +DPLOWRQ :ULJKW


&ROLPD *DVWURQRPtD

68&856$/ $Y 1LxRV +pURHV 1ž &ROLPD &RO D XQ ODGR GH &21$/(3 7HO 'H DP D SP '(6&$16$026 /26 0$57(6 /( 2)5(&(026 ',$5,$0(17( 5,&2 0(18'2 &21 7257,//$6 '(/ &20$/ $ 68 0(6$

$GHPiV SUHSDUDPRV XQD JUDQ YDULHGDG GH GHOLFLRVRV JXLVDGRV PH[LFDQRV SDUD TXH XVWHG PLVPR VH VLUYD WHQHPRV &$51(6 $6$'$6 6,1&521,=$'$6 48(6$',//$6 &RQWDPRV FRQ DEVROXWD OLPSLH]D VHULHGDG \ SUHFLRV HFRQyPLFRV

(O 0HMRU 3R]ROH GH &ROLPD 3R]ROH VHFR FRQ FDOGR URMR \ GH SROOR 7RVWDGDV \ VRSHV ORPR RUHMD SDWD FRVWLOOD \ WURPSD

6RSLWRV WDFRV HQFKLODGDV \ ÀDXWDV $WROH \ WDPDOHV 3$5$ 2&$6,21(6 £3$5$ ),(67$6 < 5(81,21(6 +$= 786 3(','26 &21 $17,&,3$&,21

$Y -DYLHU 0LQD &ROLPD &RO 7HO \

(63(&,$/(6

.J GH SR]ROH

6(59,&,2 $ '20,&,/,2

$ELHUWR WRGRV ORV GtDV GH DP D SP

'HVD\XQRV \ $OPXHU]RV GH DP D SP

/R HVSHUDPRV D GLVIUXWDU QXHVWUD YDULHGDG GH SODWLOORV HVWLOR (VWDGR GH 0p[LFR

9LVtWHQRV HQ &DOOH )ORU GH $]DOHD &RO $UEROHGDV GHO &DUPHQ 9LOOD GH $OYDUH] &RO &HO 7RUWDV FKLODTXLOHV HQFKLODGDV WODFR\RV JRUGLWDV VRSHV FDIp GH ROOD MXJRV OLFXDGRV FKRFRPLON \ PiV

$Q~QFLHVH DTXt +LVWRULD

7HO

FRQWDFWR#FRVWD]XO P[

(Q 1DYLGDG WRGRV ORV FDPLQRV OOHYDQ D FDVD 0DUMRULH +ROPHV


&ROLPD *DVWURQRPtD 3URPRFLyQ 0HJD SROORV [ 3URPRFLyQ &KLFRV SROORV SRU PHJD SROOR [ SROOR PHGLDQR [ SROOR FKLFR [ $Y 6DQ )HUQDQGR $ &ROLPD &RO 6HUYLFLR D GRPLFLOLR 7HO \

PDULVFRV

UHVWDXUDQW

([FHOHQWH FRPLGD GHO PDU SDUD GHOHLWDU ORV SDODGDUHV PiV H[LJHQWHV &DUQHV 7DFRV $QWRMLWRV PH[LFDQRV

7 U D E D M D P R V O R V G t D V G H O D x R +RUDULR GH DP D SP 0DFORYLR +HUUHUD \ 7HOV \

'HOHLWDQGR GLDULDPHQWH DO SDODGDU PiV H[LJHQWH GH ODV KUV $ OD D P KUV 0Ã’6,&$ 9,9$ ',$5,$0(17(

%OYG &DPLQR 5HDO HVTXLQD ,6(1&2 7HO 5HÀH[LRQHV

'D WX SULPHU SDVR DKRUD 1R HV QHFHVDULR TXH YHDV HO FDPLQR FRPSOHWR SHUR GD WX SULPHU SDVR (O UHVWR LUi DSDUHFLHQGR D PHGLGD TXH FDPLQHV /D GLFKD GH OD YLGD FRQVLVWH HQ WHQHU VLHPSUH DOJR TXH KDFHU DOJXLHQ D TXLHQ DPDU \ DOJXQD FRVD TXH HVSHUDU /D SHUVHYHUDQFLD HV PX\ LPSRUWDQWH SDUD HO p[LWR < TXH VL XQR QR VH FDQVD GH OODPDU D OD SXHUWD FRQ HO YLJRU \ OD SDFLHQFLD QHFHVDULRV DOJXLHQ OH DEULUi DO ¿QDO /D SD] HQ OD WLHUUD VH HVWDEOHFHUi FXDQGR YLYDPRV OD 1DYLGDG WRGRV ORV GtDV +HOHQ 6WHLQHU


&ROLPD *DVWURQRPtD

+$0%85*8(6$6 $/ &$5%21 $Y 7HFQROyJLFR % D XQ FRVWDGR GH )FLD *XDGDODMDUD

6HUYLFLR D GRPLFLOLR 7HO %OYG &DPLQR 5HDO $ PHGLD FXDGUD GHO ',)

6HUYLFLR D GRPLFLOLR 7HO $Y 3DEOR 6LOYD HQ 9LOOD GH ÈOYDUH] 6HUYLFLR D GRPLFLOLR 7HO

‡ 3DVWDV ‡ &DO]RQL ‡ &DUQHV ‡ 3L]]DV ‡ (QVDODGDV ‡ 0DULVFRV

+RUDULR /XQHV D -XHYHV SP D SP 9LHUQHV \ 6iEDGRV SP D SP 'HVFDQVDPRV ORV 'RPLQJRV

%OYG &DPLQR 5HDO $ HO 'LH]PR 7HO 5HÀH[LRQHV

$O ¿QDO ODV ~QLFDV FRVDV TXH SRGUHPRV OOHYDUQRV GH HVWD YLGD VRQ ORV VHQWLPLHQWRV TXH KDJDPRV EURWDU HQ ORV FRUD]RQHV GH TXLHQHV DPDPRV \ ORV UHFXHUGRV KHUPRVRV GH QXHVWUR FDPLQR SRU HVWD YLGD TXHGDUiQ JXDUGDGRV HQ QXHVWUDV DOPDV \ FRUD]RQHV (VWD QDYLGDG FDPELHPRV GH DFWLWXG KDJDPRV TXH QXHVWUDV SHQDV VH FRQYLHUWDQ HQ DOHJUtD SDUD ORV GHPiV LQWHQWHPRV GDU GH OR TXH SRVHHPRV D TXLHQHV PiV QHFHVLWDQ QR SHQVHPRV HQ OR TXH YDPRV D UHFLELU VLQR PiV HQ OR TXH SRGHPRV GDU 5HFXHUGD HVWH PHV GH GLFLHPEUH TXH HO DPRU SHVD PiV TXH HO RUR -RVHSKLQH 'RGJH


&ROLPD *DVWURQRPtD

&DUQH DVDGD SRU NLOR UHV FHUGR QDWXUDO DGREDGD FKRUL]R FDUQLWDV VDOFKLFKD DUUDFKHUD 25'(1(6 < 7$&26 &$51,7$6 /(1*8$ 3$1=$ &8(52 &$51(

,'$' < 6$ $/ % &

2 5

(1

$Y 7HFQROyJLFR IUHQWH D OD &RPHUFLDO 0H[LFDQD

6HUYLFLR D GRPLFLOLR 7HO

£621 /2 0(-25 %OYG &DPLQR 5HDO (O 'LH]PR &ROLPD &RO 7HO

$WHQGLGR SRU (VWKHOD *DUFtD 6XDUH]

3HFKXJD &RUGRQ %OXH ,QJUHGLHQWHV

3HFKXJD OLPSLD \ SODQFKDGD 4XHVR PDQFKHJR GH OD PHMRU FDOLGDG -DPyQ GH SLHUQD GH OD PHMRU FDOLGDG &KDPSLxRQHV

3UHSDUDFLyQ 6H PRQWDQ SHFKXJD TXHVR MDPyQ 6H HPSDQL]DQ 6H IULHQ HQ DFHLWH 6H VLUYHQ EDxDGDV HQ VDOVD GH FKDPSLxRQHV

1DYLGDG HV KDFHU DOJXQD SHTXHxD FRVD H[WUD SDUD DOJXLHQ &KDUOHV 6FKXO]


&ROLPD *DVWURQRPtD

&$51(6 $6$'$6 &257(6 $0(5,&$126 ),/(7(6 48(626 )81','26 3$55,//$'$6 &$=8(/,7$6 (63(&,$/(6 &$51(6 *5$7,1$'$6 48(6$',//$6 )5,-2/(6 &(%2//,7$6 (16$/$'$6 32//2 0$5,6&26 $EULPRV ORV VLHWH GtDV GH OD VHPDQD GH D P D S P 6(59,&,2 $ '20,&,/,2

$Y &RQVWLWXFLyQ 7HOV \

$Q~QFLHVH DTXt +LVWRULD

7HO

FRQWDFWR#FRVWD]XO P[

*XžD GHO %DUPDQ DO HVWLOR &RVWD]XO &yFWHO GH SXOTXH \ IUHVD ,QJUHGLHQWHV

OLWUR GH SXOTXH JUDPRV GH IUHVDV SLFDGDV WD]D GH D]XFDU SL]FD GH KLHUED EXHQD KLHOR

3UHSDUDFLyQ &RORFDPRV WRGR HQ OD OLFXDGRUD /LFXDPRV ELHQ D SXQWR GH QLHYH 6HUYLPRV HQ XQD FRSD 6H SXHGH DGRUQDU FRQ XQD KRMD GH KLHUED EXHQD

(O GtD GH 1DYLGDG HV XQ GtD GH DOHJUtD \ FDULGDG 4XH 'LRV WH KDJD ULFR HQ DPERV 3KLOOLSV %URRNV


&ROLPD *DVWURQRPtD

/$6 0(-25(6 &$51(6 $6$'$6

'(6'( (/ 6,*/2 3$6$'2

&21 6(59,&,2 $ '20,&,/,2

(Q &ROLPD GRQGH VLHPSUH *XHUUHUR 1R FHUFD GHO 0HUFDGLWR 2EUHJyQ

7HOV

3(','26 $ '20,&,/,2 &HO

+RUDULR GH DP D SP

³7,72´

(67,/2 858$3$1

$Y (QULTXH &RURQD 0RU¿Q 1R /RFDO ³$´ 9LOOD GH ÈOYDUH] )UHQWH ORFDO )LHVWDV ³9LOOD $OED´

£/D H[SHULHQFLD GHO VDERU /D*UDQ)LHVWD3DVWHOHULD ODJUDQILHVWDSDVWHOHULD#OLYH FRP P[ ZZZ SDVWHOHULDODJUDQILHVWD FRP

$Y &RQVWLWXFLyQ

7HO (ODERUDGR SRU -XOLR &pVDU &DVWLOOR *W]

(Q OD 9LOOD OD PHMRU WUDGLFLyQ GHVGH

$Y 0DQXHO ÈOYDUH] $ 9LOOD GH ÈOYDUH] &RO 7HO

5HÀH[LyQ

<D YLHQH 1DYLGDG Vt DTXt HVWi WRFDQGR WXV SXHUWDV +D\ TXH DOHJUDUVH QR SRU ORV UHJDORV QL QDGD PDWHULDO HV XQ PHV OOHQR GH LOXVLRQHV \ HVSHUDQ]DV HO PHV GH ORV PLODJURV 7LHPSRV GXURV QRV KD WRFDGR YLYLU SRU OR PLVPR HV WLHPSR GH UHÀH[LRQDU GH FDPELDU GH FUHHU TXH WRGR SXHGH VHU EHOOR VL DVt OR GHVHDPRV (V WLHPSR GH KDFHU SDXVDV HQ QXHVWUDV YLGDV DSDUFDU QXHVWURV SUREOHPDV \ SHQVDU HQ ORV GHPiV ¢KHPRV KHFKR FRVDV EXHQDV" ¢KHPRV RIHQGLGR D DOJXLHQ FRQ QXHVWUDV SDODEUDV" (O UHFXHUGR FRPR XQD YHOD EULOOD PiV HQ 1DYLGDG &KDUOHV 'LFNHQV


&ROLPD 7XULVPR

&XDQGR XVWHG OOHJD D &ROLPD \D VHD GH QHJRFLRV R GH SODFHU YHUi TXH VX FDVD QXQFD HVWXYR WDQ FHUFD (Q +RWHO $PpULFD WHQHPRV HO SODFHU GH UHFLELUOR \ KDFHUOR VHQWLU FRPR HQ VX FDVD

&RQWDPRV FRQ KDELWDFLRQHV \ VXLWHV

5RRP VHUYLFH 5HVWDXUDQW %DU 6QDFN %DU $OEHUFD 7HUUD]DV $UHD GH OHFWXUD

%DxRV GH YDSRU *LPQDVLR &HQWUR HMHFXWLYR $UHD GH QHJRFLRV $JHQFLD GH YLDMHV $UUHQGDGRUD GH DXWRV

%DUEHUtD 7DEDTXHUtD (VWDFLRQDPLHQWR YLJLODGR &DMDV GH VHJXULGDG 6HUYLFLR GH WD[LV

0RUHORV &HQWUR &ROLPD &RO 7HOpIRQRV DO &RUUHR KRWHODPHULFDFROLPD#KRWPDLO FRP 'DWRV &XULRVRV

'DWRV &XULRVRV 6REUH /D 1DYLGDG 7RGRV FRQRFHPRV DO UHQR GH OD QDUL] URMD TXH D\XGD D 3DSi 1RHO SHUR QR VDEHPRV HO SRUTXp GH VX QDUL] EULOODQWH 8Q JUXSR GH FLHQWt¿FRV QRUXHJRV WLHQH OD WHRUtD GH TXH VH WUDWD GH XQD LQIHFFLyQ SDUDVLWDULD GH VX VLVWHPD UHVSLUDWRULR

$XQTXH PXFKRV SUH¿HUHQ ORV iUEROHV QDWXUDOHV FRUWDGRV \ DGRUQDGRV RWURV FRPSUDQ iUEROHV DUWL¿FLDOHV (VWD FRVWXPEUH IXH FUHDGD SRU ORV DOHPDQHV TXH FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD

(O HJRtVPR KDFH TXH OD 1DYLGDG VHD XQD FDUJD HO DPRU KDFH TXH VHD XQD GHOLFLD


&ROLPD 7XULVPR

+27(/ 5,2 £ 1 2 % 8 6 4 8 ( / $ 6 ( 6 7 5 ( / / $ 6

‡ FyPRGDV KDELWDFLRQHV ‡ $LUH DFRQGLFLRQDGR 9HQWLODGRU GH WHFKR ‡ ,QWHUQHW LQDOiPEULFR ‡ $OEHUFD FRQ FKDSRWHDGHUR ‡ (VWDFLRQDPLHQWR WHFKDGR ‡ $FHSWDPRV WDUMHWDV GH FUpGLWR ZZZ KRWHOKRVSHGDMHVGHOUH\ FRP $Y 5H\ &ROLPiQ D PHGLD FXDGUD GHO -DUGtQ 1~xH] 7HO \

+$%,7$&,21(6 < 68,7(6 '( /8-2

$LUH DFRQGLFLRQDGR 7 9 \ 3DUDEyOLFD -DFX]]L

0~VLFD $PELHQWDO 7HOpIRQR 6HUYLFLR GH %DU \ 5HVWDXUDQW ODV KRUDV

&$55(7(5$ /,%5( &2/,0$ -,48,/3$1 .0 7(/6

)HOL] 1DYLGDG OH GHVHD & /D 1DYLGDG QR VH WUDWD GH DEULU UHJDORV VH WUDWD GH DEULU QXHVWUR FRUD]yQ -DQLFH 0DHGLWHUH


&ROLPD 0pGLFRV 3$72/2*2 78025(6 3$3$1,&2/$286 < /Ë48,'26 &25325$/(6

'5 -8$1 /Ï3(= %/$1&2 &pGXOD 3URIHVLRQDO

8QLYHUVLGDG $XWyQRPD GH *XDGDODMDUD +RVSLWDO GH (VSHFLDOLGDGHV &HQWUR 0pGLFR ³/D 5D]D´ +RVSLWDO GH 2QFRORJtD &HQWUR 0pGLFR 1DFLRQDO 6LJOR ;;, /XQHV D 9LHUQHV D P D S P \ S P D S P 6iEDGR D P D S P =DUDJR]D 1R &ROLPD &RO 7HO )D[ ( PDLO ODESDWBFRO#KRWPDLO FRP

2UWRGRQFLD &RVPpWLFD GHQWDO 5HKDELOLWDFLyQ (QGRGRQFLD %ODQTXHDPLHQWR 'HQWLVWDV ££&XLGDPRV 0DUtD GH ORV ÉQJHOHV %ODQFR %DUDMDV OD 6215,6$ (VWHU 1RUD 3UHFLDGR &KiYH]

GH WRGD OD )DPLOLD

7HO

0DUFR $QWRQLR *XHGHD /ySH]

7HO

$FHSWDPRV 72'$6 ODV WDUMHWDV GH FUpGLWR

9LFWRULD 1R &ROLPD &HQWUR

6KHQ 7L %DODQFH &RQWURO GH 3HVR \ 1XWULFLyQ

.DUHQW $OHMDQGUD 2VRUQR +HUQiQGH] 1XWULyORJD

&pGXOD 3URIHVLRQDO GH 0D\R % &RO )iWLPD /XQHV D 9LHUQHV D P D S P 6iEDGR D P D S P

7HO

D &RVWD]XO /D PDJLD GH OD 1DYLGDG HV OD PDJLD GH ODV SHUVRQDV FRPR W~ TXH KDFH TXH XQ DxR VH SDVH YRODQGR


/H\HQGD

/D EDUUDQFD GHO PXHUWR 3DUWH GH

3HUR OD FRVD VH KDFH PDV LPSHQHWUDEOH REVHUYDEDQ ORV GH PiV DOOi VL WHQHPRV HQ FXHQWD OR TXH GLFH HO SDVWRUFLOOR \ FRQ¿UPDQ ORV OHxDGRUHV HVRV EHMXFRV QXQFD KDQ HVWDGR DOOt 3DUHFH HQWRQFHV GLMR XQR TXH KDEtD SHUPDQHFLGR FDOODGR TXH HVWR HV REUD GHO GHPRQLR

$O RtU DTXHOOR WRGRV VH VDQWLJXDURQ

3HUR HQ WDO FDVR ¢TXLpQ VHUi HVH GHVJUDFLDGR"

'HVSXpV GH pVWRV \ RWURV YDULDGRV FRPHQWDULRV VH SODQWHy HO SUREOHPD GH FyPR EDMDUOR /DV RSLQLRQHV IXHURQ YDULDV SHUR FDVL WRGDV GDEDQ OXJDU D SUR\HFWRV LPSDUFLDOHV KDVWD TXH DO ¿Q XQ DWUHYLGR SURSXVR VXELUVH DO DOWR iUERO \ GHVOL]DUVH SRU ORV EHMXFRV OOHJDUtD DVt D GRQGH HO PXHUWR HVWDED OR DPDUUDUtD \ OR GHVFROJDUtD YDOLpQGRVH GH VRJDV DJUHJDGDV

$Vt VH KL]R

/D RSHUDFLyQ IXH YHUGDGHUDPHQWH HPRFLRQDQWH

&XDQGR HO FDGiYHU EDMDED DPDUUDGR GH ODV DUFDV VXVSHQGLGR GHVGH JUDQ DOWXUD \ VRVWHQLGD OD VRJD HQ PDQR IpUUHD SRU HO KRPEUH YDOLHQWH TXH FRPR P R Q R D F W X D E D H Q O R V P R Y L E O H V G H O J D G R V E H M X F R V W R G R V O R V F R U D ] R Q H V O D W t D Q F R Q IXHU]D 3RU ¿Q HO PXHUWR OOHJR DO VXHOR 7RGRV TXHUtDQ YHUOR \ VH DSLxDEDQ DOUHGHGRU (O GHVJUDFLDGR HUD MRYHQ \ GH EXHQD SUHVHQFLD

(0%27(//$'25

786 5()5(6&2

‡ 5$',2 3(','26 ‡

&2/,0$ &21087$'25

(O PHMRU UHJDOR TXH PH SXHGHV KDFHU HVWD 1DYLGDG HUHV W~


/H\HQGD 7DO YH] XQ FULROOR 6X EDUED HUD QHJUD FRPSXHVWD GH HVSHVR DULVWRFUiWLFR ELJRWH \ GH DQFKD \ EULOODQWH SLRFKD SHUR« £FRVD UDUD £1R HVWDED SiOLGR £7HQLD ODELRV URMRV \ PHMLOODV URVDGDV 6XV RMRV Vt HVWDEDQ FHUUDGRV YHODGRV SRU ODUJDV SHVWDxDV QHJUDV SDUHFtDQ GHO TXH VyOR GXHUPH &XDQGR DOJXQR KL]R HVWD D¿UPDFLyQ KL]R HVWD ~OWLPD REVHUYDFLyQ TXH D WRGRV DOWHUy GLMR HO MXH] WRGR HVWH DVXQWR VH FRPSOLFD FDGD YH] PiV ¢4Xp HQYROYHUi WRGR HVWR" ¢4XLpQ VHUi HVWH MRYHQ" ¢&yPR KD YHQLGR D SDUDU WDQ PLVWHULRVDPHQWH HQ HVRV EHMXFRV" /OHYpPRQRV HO FDGiYHU R OR TXH VHD DO SXHEOR SDUD TXH DOOi OR H[DPLQH GHELGDPHQWH HO PpGLFR &XDQGR HO PpGLFR GHO SXHEOR H[DPLQy DO H[WUDxR SHUVRQDMH GLMR HQ PHGLR GH OD DGPLUDFLyQ GH WRGRV (VWH KRPEUH HVWi YLYR +D SHUGLGR HO VHQWLGR HQ TXLpQ VDEH TXp DWURFHV FLUFXQVWDQFLDV TXH HV LPSRVLEOH DGLYLQDU 'pMHQPHOR DTXt SDUD DWHQGHUOR 4XL]iV YXHOYD D OD YLGD 3HUR VL YXHOYH QR Vp VL UHFREUDUi HO XVR GH VX UD]yQ R TXHGDUi ORFR (Q UHDOLGDG pVWH HV XQ FDVR GHVHVSHUDGR (O HQIHUPR IXH PDQLIHVWDQGR FRQ HO WUDQVFXUVR GH ORV GtDV DOJXQRV PRYLPLHQWRV WRGRV UHÀHMRV LQFRQVFLHQWHV 1R DEUtD ORV RMRV OR FXDO GHVHVSHUDED D WRGRV 'iEDQOH FXFKDUDGDV GH OHFKH DOWHUQDGDV FRQ DOJXQRV WyQLFRV DGHFXDGRV

< DVt VH FXPSOLHURQ VLHWH GtDV

$O DPDQHFHU GHO VpSWLPR GtD HO HQIHUPR DEULy ORV RMRV £4Xp RMRV WDQ D]RUDGRV £0LUDEDQ KDFLD WRGRV ODGRV FRQ SDYRU 6H LQFRUSRUy HQ HO OHFKR \ DO GDUVH FXHQWD GH TXH HVWDED DFRPSDxDGR SUHJXQWy FRQ GpELO YR]

¢(Q GyQGH HVWR\"

(O EXHQR \ VROtFLWR PpGLFR TXH OR FXLGDED UHVSRQGLy FRQ WRQR FDULxRVR \ EHQpYROR

(VWi XVWHG HQWUH DPLJRV FRQWLQ~D HO PHV GH HQHUR

5$ $*$ 6 $ '( & 9

26 )$925,726

0$1=$1,//2

&$6,0,52 &$67,//2

7(&20$1 0(/$48(

&' *8=0$1 -$/

7$0$=8/$ -$/

(VWD 1DYLGDG FRQ PL IDPLOLD HFKDUp GH PHQRV WX VRQULVD WX DOHJUtD \ WX FRPSDxHULVPR )HOL] 1DYLGDG


2WRUULQRODULQJyORJR

&ROLPD 0pGLFRV &LUXJtD (VWpWLFD \ )XQFLRQDO GH 1DUL] &UDQHRPD[LORIDFLDO \ &XHOOR $/(5*,$ 5(63,5$725,$

'5 (15,48( 725,6 3(f$ 85*(1&,$6 /$'$ &(/ &2168/7$ 35(9,$ &,7$ 7(/ - $9,(5 0,1$ 1R 3/$17$ $/7$ ,17 9,//$ '( È/9$5(= &2/

'U (SLIDQLR 0DUWtQH] 9i]TXH]

0pGLFR &LUXMDQR 3DUWHUR \ +RPHySDWD +RUDULR /XQHV D 6iEDGR

GH DP D SP

+HULEHUWR -DUD &RORQLD (O /ODQR 9 GH $OYDUH] &RO 7HO &RUUHR HSLIDQLR #KRWPDLO FRP 'DWRV &XULRVRV

YLHQH GH OD SiJLQD

FRPHQ]DURQ D IDEULFDU iUEROHV FRQ SOXPDV GH JDQVR WHxLGDV /D IHFKD HVSHFt¿FD GHO QDFLPLHQWR GH -HVXFULVWR IXH HVWDEOHFLGD UHFLpQ HQ HO DxR GH OD HUD FRP~Q SRU HO 3DSD -XOLXV , /RV FRORUHV GH OD 1DYLGDG VRQ HO YHUGH HO URMR \ HO GRUDGR (O YHUGH UHSUHVHQWD HO UHQDFLPLHQWR \ OD YLGD HO URMR HV SRU OD VDQJUH GH &ULVWR \ HO GRUDGR HV OD OX] OD ULTXH]D \ OD UHDOH]D 6HJXUR FRQRFHV OD WUDGLFLyQ GH EHVDUVH GHEDMR GHO PXpUGDJR SHUR HVWD SODQWD HV PXFKR PiV TXH HVR 3DUD ORV GUXLGDV HUD VDJUDGD SRUTXH SHUPDQHFtD YHUGH GXUDQWH HO LQYLHUQR \ VHJ~Q OD FUHHQFLD FXUDED OD LQIHUWLOLGDG \ SURWHJtD GHO PDO

/D 1DYLGDG WLHQH VXV UDtFHV HQ ODV ¿HVWDV SDJDQDV IHVWHMDGDV GXUDQWH GLFLHPEUH &RPR OD ,JOHVLD &DWyOLFD FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD

/D 1DYLGDG HV XQD pSRFD GH DPRU \ VROLGDULGDG SXHGH OHYDQWDU HO iQLPR GHO PiV SREUH \ HQWULVWHFHU DO PiV ULFR


&ROLPD 0pGLFRV

'(50$72/2*2

'5 58%(1 6$+$*81 217,9(526

81,9(56,'$' '( *8$'$/$-$5$ ,167,7872 '(50$72/2*,&2 '( *8$'$/$-$5$ (1)(50('$'(6 '( /$ 3,(/ $*8'$6 < &521,&$6 (1 $'8/726 < 1,f26

',$*1267,&2 35(9(1&,21 < 75$7$0,(172 '( &$1&(5 '( /$ 3,(/ < 78025(6 %(1,*126 &,58*,$ &5,2&,58*,$ < (/(&752&,58*,$ 75$16725126 '( /$ 3,(/ 8f$6 < 3(/2

&260(72/2*,$ 0(',&$

3((/,1* 48,0,&2 0,&523,(/ %,20(',& /,03,(=$6 )$&,$/(6 $6(625,$ (1 &260(7,&26 $&1( &,&5$7,&(6 0$1&+$6 < (19(-(&,0,(172 35(0$7852

&/Ë1,&$ '( /$ 3,(/

7(/6 \

$9 9(1867,$12 &$55$1=$ (64 &$//( D '( /$ 3$/$3$ )5$&& /$6 3$/0$6 &2/,0$ &2/

YLHQH GH OD SiJLQD

&XHQWR

\ UHOOHQRV WDPELpQ GH HVSHUDQ]DV \ GH FDQVDQFLR 6H ORV FRPLy D PHGLR FDOHQWDU \ RWURV DOJR FKDPXVFDGRV HQ ODV IRJDWDV DTXHOODV KHFKDV D OD FDUUHUD IRJDWDV TXH TXHGDUtDQ DO GtD VLJXLHQWH FRPR KXHOODV GH UHFXHUGRV 'HVSXpV VLJXLy WRFDQGR SDUD ROYLGDU VXV SHQDV SHUR SRU PiV TXH TXLVR QR SXGR ROYLGDUODV $QWHV VH OH DYLYDURQ PiV HQ OD PHPRULD 6H HVWXYR DKt VDFiQGROH PXFKDV QRWDV D VX ÀDXWD KDVWD TXH HO VXHxR KL]R TXH VH ODGHDUD HQWUH ODV UDtFHV GHO WDEDFKtQ (QWRQFHV VH GXUPLy GH XQ WLUyQ KDVWD TXH HPSH]y HO VRO GHO GtD VLJXLHQWH D UHTXHPDUOH DTXHO SHOOHMR TXH WHQtD GHVGH FKLTXLWR &XDQGR VH HQGHUH]y \D PXFKRV OH KDEtDQ JDQDGR D FDPLQDU \ RWURV TXHGDEDQ DYLYDQGR ODV IRJDWDV GH OD QRFKH DQWHULRU 7UDWy GH SDUDUVH SHUR DTXHOORV KXHVRV TXH OR KDEtDQ VRVWHQLGR SRU PXFKRV DxRV QR TXLVLHURQ REHGHFHU 7XYR TXH SHGLU D\XGD \ HQWUH PXFKRV OR SXVLHURQ GH SLH /H XQWDURQ XQDV IULHJDV HQ VXV FR\XQWXUDV \ VLJXLy SRU DTXHO FDPLQR WHUUHJRVR /RV TXH VDOLHURQ FRQ pO LEDQ FDQWDQGR XQDV DODEDQ]DV GH HVDV TXH VH FDQWDQ SDUD SHGLU SHUGyQ $Vt TXH HQ UHYXHOWD GH RWURV FDQWy DTXHOOR SDUD TXH VLUYLHUD FRPR GH HPEDMDGD /H DJUHJy SRU VX FXHQWD DOJXQDV SDODEUDV &RVDV TXH QR WHQtD OR TXH FDQWDEDQ +DEtD RtGR GHFLU ²0LHQWUDV PiV GXUD VHD OD PDQGD PiV VHJXUR HV HO SHUGyQ (QWRQFHV HFKy VREUH VXV HVSDOGDV XQD SLHGUD SLFXGD TXH IRUPDED SDUWH GH XQ OLHQ]R (UD XQD SLHGUD GH UHJXODU WDPDxR 6H IXH FDUJiQGROD G H V G H H V H P R P H Q W R K D F L p Q G R O H W R V H U IUHFXHQWHPHQWH 3HUR QR SHQVy QL SRU XQ PRPHQWR HQ GHMDUOD &RQ WRGR \ HOOD VH IXH SRU DTXHO FDPLQR UHJDGR GH VXGRUHV SOHJDULDV \ SURPHVDV 6H OD OOHYDUtD SDUD GHMDUOD DO SLH GHO DOWDU FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD

/D 1DYLGDG QR HV QHFHVDULD SDUD YLYLU SHUR FRQWLJR DXPHQWD VX YDORU PLO YHFHV


&ROLPD 9HWHULQDULRV

&RPHUFLDOL]DGRUD 9HWHULQDULD

(/ *5$1(52 $OLPHQWR SDUD WRGDV ODV HVSHFLHV )RUUDMHV 3DVWXUDV 0HGLFDPHQWRV $FFHVRULRV 6HUYLFLR GH $VHVRUtD 0pGLFD 9HWHULQDULD

(QWUHJDPRV D GRPLFLOLR 7HO %OYG &DUORV GH OD 0DGULG %HMDU &RO -XDQD GH $VEDMH 3RU 6DOLGD D 3LKXDPR

$*529(7(5,1$5,$³(/ *$1$'(52´ ‡ $OLPHQWR SDUD WRGDV ODV HVSHFLHV DQLPDOHV ‡ 3DFDV GH $OIDOID $UUR] \ 7ULJR ‡ 0DWHULDV SULPDV SDUD OD HODERUDFLyQ GH $OLPHQWRV &DUORV GH OD 0DGULG %HMDU 6DOLGD D 3LKXDPR &ROLPD &RO 7HO

=DUDJR]D 1R &RO &HQWUR &ROLPD &RO

+263,7$/ 9(7(5,1$5,2 < 9(7(5,1$5,$ 9,'$ $1,0$/ 'U *HUDUGR 6HUUDQR 6iQFKH] ‡ 3RVJUDGXDGR HQ ERYLQRV ‡ 'LSORPDGR HQ FOtQLFD GH HTXLQRV ‡ 'LSORPDGR HQ PHGLFLQD \ FLUXJtD GH SHTXHxDV HVSHFLHV ‡ 'LSORPDGR HQ FDOLGDG WRWDO

%OYG &DPLQR 5HDO $ 7HO &ROLPD &RO $Y &DPLQR 5HDO 7HO (O 7UDSLFKH &RO &HO ‡ 8Q SXxDGR GH WXUUyQ EDVWDUi SDUD OD 1DYLGDG SHUR XQ SXxDGR GH WX DPLVWDG PH DOLPHQWDUtD GH SRU YLGD


(IHPpULGHV (IHPpULGHV

(IHPpULGHV 'LFLHPEUH

'tD 0XQGLDO GH OD /XFKD FRQWUD HO 6,'$ 'tD ,QWHUQDFLRQDO SDUD OD $EROLFLyQ GH OD (VFODYLWXG 'HVHPEDUFDQ WURSDV IUDQFHVDV HQ HO SXHUWR GH 9HUDFUX] GDQGR LQLFLR DO FRQÀLFWR DUPDGR FRQRFLGR FRPR *XHUUD GH ORV 3DVWHOHV ´ 6H VXLFLGD HO SRHWD PH[LFDQR 0DQXHO $FXxD +DZDL DYLRQHV MDSRQHVHV DWDFDQ HO DSRVWDGHUR QDYDO GH 3HDUO +DUERU EULQGDQGR OD RSRUWXQLGDG D (( 88 GH HQWUDU HQ OD 6HJXQGD JXHUUD PXQGLDO 1DFH HO FpOHEUH SRHWD LQJOpV -RKQ 0LOWRQ 1DFH HO SRSXODU FDQWDQWH GH WDQJR &DUORV *DUGHO 1DFH 1RVWUDGDPXV DVWUyORJR IUDQFpV 3ULPHUD *XHUUD 0XQGLDO VHWHFLHQWRV PLO FRPEDWLHQWHV DOHPDQHV \ DOLDGRV PXHUHQ HQ HO IUHQWH GH 9HUG~Q 1DFH HO HPLQHQWH P~VLFR /XGZLQ 9DQ %HHWKRYHQ 0XHUH HO OLEHUWDGRU 6LPyQ %ROLYDU 6H HVWUHQy XQR GH ORV EDOOHW PiV FRQRFLGRV HQ HO PXQGR (O &DVFDQXHFHV 0XHUH HQ 3DUtV $PEURVLR 3DUp OODPDGR 3DGUH GH OD &LUXJtD ´ /D FLXGDG GH 9DOODGROLG 0LFKRDFiQ FDPELD VX QRPEUH SRU HO GH 0RUHOLD HQ KRQRU GH GRQ -RVp 0DUtD 0RUHORV (V IXVLODGR SRU ODV DXWRULGDGHV UHDOLVWDV HQ 6DQ &ULVWyEDO (FDWHSHF KR\ (VWDGR GH 0p[LFR GRQ -RVp 0DUtD 0RUHORV \ 3DYyQ -RUJH 6WHSKHQVRQ SRQH HQ PRYLPLHQWR VREUH ULHOHV VX SULPHUD ORFRPRWRUD GH YDSRU 6H FHOHEUD SRU SULPHUD YH] OD 1DYLGDG HQ 5RPD (VWDOOD OD SULPHUD UHYROXFLyQ UXVD 'LD GH ORV VDQWRV LQRFHQWHV 1DFH HQ HO SXHUWR GH 9HUDFUX] $GROIR 5XL] &RUWLQHV TXLHQ IXHUD SUHVLGHQWH GH 0p[LFR 3RU UHIRUPD FRQVWLWXFLRQDO GHO JRELHUQR GHO OLFHQFLDGR 0LJXHO $OHPiQ 9DOGpV HV HOHYDGR D OD FDWHJRUtD GH (VWDGR GH OD 5HS~EOLFD HO 7HUULWRULR 1RUWH GH OD %DMD &DOLIRUQLD 1R HV DOJR TXH VH DSUHQGD HQ HO &ROHJLR 3HUR VL QR KDV DSUHQGLGR HO VLJQL¿FDGR GH OD 1DYLGDG HQ UHDOLGDG QR KDV DSUHQGLGR QDGD


&ROLPD 6RFLDO %,(19(1,'26 $ &$6$ +2*$5 6$1 -26e '( /26 +8e5)$126 0DQHUDV GH D\XGDU 7UDEDMR GLUHFWR &RQ ORV PHQRUHV UHDOL]DQGR D F W L Y L G D G H V T X H I R P H Q W H Q \ Y D \ D Q HQFDPLQDGDV D GHVDUUROODU FDSDFLGDGHV ItVLFDV \ PHQWDOHV HQ HOORV &RQWULEXFLRQHV DOLPHQWDULDV )ULMRO DUUR] DFHLWH FHUHDO OHFKH FDUQH SROOR DW~Q SHVFDGR HWF 0DWHULDO GH KLJLHQH FRUSRUDO -DEyQ SDVWD GHQWDO SDSHO KLJLpQLFR VKDPSRR GHVRGRUDQWH WRDOODV IHPHQLQDV HWF 3UR $\XGD 3DUWLFLSDQGR \ R DVLVWLHQGR D ODV DFWLYLGDGHV TXH UHDOL]D OD LQVWLWXFLyQ SDUD UHFDXGDFLyQ GH IRQGRV HFRQyPLFRV $SRUWDFLyQ HFRQyPLFD 3DUD PDWHULDOHV GH PDQWHQLPLHQWR 3ORPHUtD HOHFWULFLGDG \ DOEDxLOHUtD 6H FXHQWD FRQ UHFLERV GHGXFLEOHV GH LPSXHVWRV

&8(17$ %$1$0(; $VRFLDFLyQ GH $\XGD $ & &XHQWD 1R 6XF &ODEH LQWHUEDQFDULD +$1 6,'2 &8$5(17$ $f26 '( /8&+$ (1 /$ 48( 1,f26 < 1,f$6 +8e5)$126 6( 7251$521 (1 &,8'$'$126 '(&(17(6 < 75$%$-$'25(6 1(&(6,7$026 78 $<8'$ (&21Ï0,&$ 85*(17( 3$5$ 6(*8,5 $'(/$17( 18(675$6 38(57$6 (67È1 $%,(57$6 £*UDFLDV

&DVD +RJDU 6DQ -RVp GH ORV +XpUIDQRV $VRFLDFLyQ GH $\XGD $ & 3URO ,QGHSHQGHQFLD QR &ROLPD &ROLPD & 3 7HOpIRQR )D[ FKLOGMRVHSK#KRWPDLO FRP

$1Ò1&,(6( (1

OOiPHQRV \ FRQ JXVWR OR DQWHQGHUHPRV FRQWDFWR#FRVWD]XO P[ ZZZ FRVWD]XO P[

/D 1DYLGDG HV OD PHMRU PHGLFLQD SDUD KDFHU FUHFHU OD VROLGDULGDG OD SD] \ OD DPLVWDG


&RPDOD

$LUH $FRQGLFLRQDGR 79 3ODVPD

:L )L

9LVWDV

,JQDFLR $OOHQGH $ &RORQLD &HQWUR &RPDOD &ROLPD 0p[LFR 7HO

SRVDGDFRPDOD#KRWPDLO FRP

0LUDGRU

7HUUD]D

(VWDFLRQDPLHQWR

7KH &RPDOD V WRS %UHDG 6WRUH ´< eO FRQ XQD VROD PLUDGD PXOWLSOLFy ORV SDQHV \ ORV EHQGLMR´ ,JQDFLR $OOHQGH &HQWUR &RPDOD &ROLPD 7HO &KLVWHV

(VWDED XQ JHOOHJR HQ VX FDVD \ OH GD XQ DWDTXH FDUGtDFR DYLVDQ D OD DPEXODQFLD OR PRQWDQ HQ OD FDPLOOD OR VXEHQ HQ OD DPEXODQFLD \ GH FDPLQR HO PpGLFR OH GLFH D VX D\XGDQWH £5iSLGR SyQJDOH OD PDVFDULOOD < HO FDWDOiQ £1R SRU IDYRU SyQJDPH OD PiV EDUDWLOOD 0DPi PDPi KR\ FDVL VDFR XQ £0X\ ELHQ -DLPLWR SHUR« ¢SRU TXp FDVL" 3RUTXH VH OR SXVLHURQ D PL FRPSDxHUR GH DO ODGR 6L YDJDV SRU HO PXQGR LQWHQWDQGR YHU HO HVStULWX GH OD 1DYLGDG QR OR YHUiV /D 1DYLGDG VH VLHQWH HQ HO FRUD]yQ


&RPDOD

/$ 0(-25 23&,Ï1 3$5$ 68 3$/$'$5 (/ 5(*$/2 ,'($/ 3$5$ 5(*5(62 '( 9,$-( 3RQFKHV GH $JXD \ GH /HFKH HQ WRGRV ORV VDERUHV 7DPELpQ KD\ 5RPSRSH \ 3URGXFWRV /iFWHRV &HEDOORV (QWUDQGR D &RPDOD ODGR L]TXLHUGR ,JQDFLR $OOHQGH 7HO &XHQWR

YLHQH GH OD SiJLQD

GRQGH HVWDED $TXpO D TXLHQ LED D GHFLUOH WRGDV VXV DPDUJXUDV +DVWD DKt OD OOHYDUtD SDUD TXH VH TXHGDUD D PDQHUD GH UHFXHUGR ²+H\ DPLJR EDMH HVD SLHGUD GH VX KRPEUR TXH OH YD D KDFHU XQD SRVWHPD 1R KL]R FDVR 6LJXLy FRQ OD SLHGUD HQ OD HVSDOGD 8Q UDWR GHVSXpV VLQWLy TXH QR SRGtD FDPLQDU /D DUURMy DO VXHOR \ VLJXLy FRQ HOOD DUUDVWUiQGROD HQWUH HO SROYR ²££/D WHQJR TXH OOHYDU ²HVR GHFtD MDODQGR DTXHOOR FRQ OR TXH LED GHMDQGR XQD KXHOOD SURIXQGD ²3DUHFH TXH YD DUDQGR HO VXHOR ²RSLQDEDQ ²'HEH HVWDU ORFR ²2 SHQGHMR 3HUR QR HVWDED ,ED QRPiV VDFUL¿FDQGR OR TXH TXHGDED GH VXV IXHU]DV SDUD TXH $TXHO 6HxRU YLHUD TXH GH YHUDV HVWDED DUUHSHQWLGR ²<D QRPiV TXHGD XQD MRUQDGD ²OH GLMHURQ SDUD DOHQWDUOR² 3HUR pO FUH\y TXH \D KDEtD OOHJDGR \ DO SLH GH XQD FUX] TXH HVWDED HQ DTXHO FDPLQR GHMy GH DUUDVWUDU VX SLHGUD \ HPSH]y D OORUDU \ D GHFLU WDUXJDGDV ²<D QR FKLOOH \D PHUR OOHJDPRV (Q HO PHUFDGR VH SXHGH FRPSUDU PD]DSiQ WXUUyQ SDYR SHUR QR SXHGHV FRPSUDU DPLVWDG (V XQD UHFHWD FDVHUD ££)HOL] 1DYLGDG


&XDXKWpPRF (/ /8*$5 '21'( (/ 7,(032 6( '(7892 /RV 3LQRV &XDXKWpPRF &ROLPD &DUUHWHUD OLEUH D &XDXKWpPRF SULPHUD FDOOH D OD L]TXLHUGD PWV

7HO ‡ ‡

-XHYHV D 'RPLQJR SP D SP &DPSHVWUH &DUQHV $VDGDV '20,1*26 0Ã’6,&$ 9,9$ &XHQWR

²$JXiQWHVH DPLJR ²1R HVWp GLFLHQGR HVDV FRVDV TXH OR R\HQ ORV QLxRV ²4XLpQ OR GXGD HV XQ FRVWDO GH KXHVRV \ SHFDGRV ²'H SHFDGRV ²'H SHFDGRV (QWRQFHV VH FDOOy \ OLPSLiQGRVH FRQ HO SXxR VXV RMRV OHJDxRVRV GHMy WUD]DGD HQ VX FDUD XQD KXHOOD GH SROYR \ GH DPDUJXUD ²eFKHVH XQ WUDJR SDUD TXH VH UHDQLPH ²OH RIUHFLHURQ 6H WRPy XQRV WUDJRV GH %DUUDQTXLOOD \ ORV WUDJRV OH KLFLHURQ WURQDU VXV WULSDV PHGLR YDFtDV SHUR VH VLQWLy FRQ PiV iQLPRV \ VDFDQGR VX ÀDXWD HPSH]y D WRFDU DTXHOODV PHORGtDV VDOLGDV GH VX PHPRULD &XDQGR VDOLy OD OXQD VH PLUDED FRPR XQ FKDUFR GH JHQWHV PXHUWDV 6H FRQRFtD TXH QR OR HVWDEDQ SRU ORV URQTXLGRV TXH VDOtDQ GH VXV SHFKRV FDQVDGRV GH WDQWR UHVSLUDU HO DLUH OOHQR GH WLHUUD (O KRPEUH UHFRJLy VX SLHGUD FRQ HO PLVPR FDULxR TXH VL IXHUD XQ WHVRUR \ VH GXUPLy DEUD]DGR D HOOD 6yOR pO VXSR OR TXH VLQWLy DO GDU ORV SULPHURV SDVRV GH VX ~OWLPD MRUQDGD &DGD XQR OH KDFtD VHQWLU FRPR VL OH DUUDQFDUDQ ORV KXHVRV ²'HVSXpV GH XQ UDWR DQGDUp PHMRU ²SHQVy < DVt IXH EDMDQGR SRU XQ FDPLQR TXH ERUGHDED SRU XQD PRMRQHUD ²£'H EDMDGD KDVWD ODV SLHGUDV UXHGDQ DEXHOR ²OH JULWDURQ DOJXQRV FRPSDxHURV (VR HUD YHUGDG SRUTXH D YHFHV DUUDVWUDED VX SLHGUD \ RWUDV HUD OD SLHGUD TXLHQ OR DUUDVWUDED &XDQGR KXER FDOHQWDGR FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD /D QDYLGDG HV OD OX] TXH URPSH OD QRFKH RVFXUD GH ORV VLJORV -XDQ 0DUtD &DQDOHV


7RQLOD

&RQ HO IUHVFR FOLPD 7RQLOHQVH 1XHYD DGPLQLVWUDFLyQ $WHQGLGR SRU 3DQWDOHyQ 0HGUDQR \ VX IDPLOLD

%8)(7 72'26 /26 ',$6 $ELHUWR GLDULDPHQWH GH DP D SP

7LHQGD \ WDOOHU PHFiQLFR DQH[RV $XWRSLVWD &ROLPD *XDGDODMDUD 0WV VDOLGD D 7RQLOD HQWUH OD FDUUHWHUD OLEUH \ OD DXWRSLVWD &KLVWHV

'RV DPLJRV 2\H -XiQ ¢HQ HO FLHOR KDEUi IURQWyQ" 3XHV \R FUHR TXH Vt 3HGUR SRUTXH VL DOOt WRGR HV SHUIHFWR SXHV KDEUi IURQWyQ 2\H SXHV HO SULPHUR TXH VH PXHUD TXH VH OR GLJD DO RWUR 'H DFXHUGR $O FDER GH XQRV DxRV -XDQ VH PXHUH \ DO GtD VLJXLHQWH 3HGUR R\H XQD YR] GH XOWUDWXPED 3HGUR 3HGUR 3HGUR VR\ -XiQ ¢4Xp TXLHUHV" 4XH WH WHQJR TXH GDU GRV QRWLFLDV XQD EXHQD \ RWUD PDOD 3ULPHUR GLPH OD EXHQD 4XH \R WHQtD UD]yQ TXH DTXt KD\ XQ IURQWyQ IDQWiVWLFR GH PiV GH PHWURV GH IRQGR \ XQDV LQVWDODFLRQHV DOXFLQDQWHV ¢< OD PDOD QRWLFLD FXDO HV" 4XH MXHJDV PDxDQD D ODV 'RV PXMHUHV XQD OH GLFH D OD RWUD 0L PDULGR HV PDULQHUR \ VH SDVD PHVHV HQ HO PDU \ XQR HQ FDVD 9D\D ¢6H WH GHEH KDFHU HWHUQR" 1R WH FUHDV SRUTXp VH SDVD PHGLR PHV HQ FDVD GH VX PDGUH 0L LGHD GH 1DYLGDG WDQWR SDVDGD GH PRGD FRPR PRGHUQD HV PX\ VLPSOH DPDU D ORV GHPiV


7RQLOD

'HVD\XQRV &RPLGDV DULVFRV )LQ GH VHPDQD 0 &DUQLWDV PHQXGR \ DQWRMLWRV 'RPLQJRV HJD %RUUHJR D OD *UL &DUUHWHUD OLEUH 7RQLOD 6DQ 0DUFRV D XQ FRVWDGR GH OD EDVFXOD +RUDULR DP D SP

/$ &$%$f$

'(/ $0,*2 $%(/ < '(/ $0,*2 0,*8(/ 5HVWDXUDQW %DU HQ 7RQLOD IDPLOLDU GHVGH

'LVIUXWH GH 0DULVFRV D OD FDUWD \ JUDQ YDULHGDG GH ERWDQDV GHVGH ODV KRUDV HQ DGHODQWH 1XHVWUR OHPD ³6L HQWUH WRGRV ORV FOLHQWHV DJRWDQ OD H[LVWHQFLD GH ERWDQDV £QR SDJDQ OD FXHQWD ´ $OOHQGH 7RQLOD -DO 7HO D FXDGUDV GH OD FDUUHWHUD OLEUH +27(/ 5(67$85$17

'RQGH VH UH~QHQ HO EXHQ FRPHU FRQ HO GHVFDQVR \ HO FOLPD FRQ OD KLVWRULD 'HVD\XQRV \ &RPLGDV GH DP D SP (VSHFLDOLGDG &KLOHV HQ 1RJDGD 'RPLQJRV GH %XIIHW

7HO

+27(/ FRQ WUDGLFLyQ H KLVWRULD 63$ 6iEDGRV \ 'RPLQJRV /D (VSHUDQ]D ² 7RQLOD -DOLVFR .P $XWRSLVWD &ROLPD ² *XDGDODMDUD (QWURQTXH 7RQLOD /D (VSHUDQ]D +DFLHQGD GH OD (VSHUDQ]D

1DYLGDG HV OD WHPSRUDGD SDUD HQFHQGHU HO IXHJR GH OD KRVSLWDOLGDG HQ OD VDOD


7HFRPiQ 6HUYLFLRV

$QD &ULVWLQD *DUFtD GH 0RQUR\ GH 1RYLHPEUH &HQWUR 7HFRPiQ &RO 7HO &HO DQDJBEHQLDQ\#KRWPDLO FRP &XOWXUD

YLHQH GH OD SiJLQD

FUX]DGDV VREUH ORV KRPEURV 2WUR GH ORV VtPERORV PH[LFDQRV HV HO JUDQ iJXLOD TXH VH YH HQ VX EDQGHUD \ TXH WDPELpQ DSDUHFH DTXt HQ HO FHQWUR GH OD SDUHG 8Q iJXLOD TXH VH HVWi FRPLHQGR XQD VHUSLHQWH \ TXH VH SRVD HQWUH ORV FDFWXV GH QRSDO WDQ KDELWXDOHV HQ HO SDtV 'H HVWH PRGR HVD LPDJHQ HV FRPR XQD FRQWLQXLGDG HQWUH HO 0p[LFR DQWLJXR \ GH RUtJHQHV LQGLRV \ HQ HO QXHYR TXH HVWDED VXUJLHQGR HQ ODV SULPHUDV GpFDGDV GHO VLJOR ;;

1DYLGDG HV OD pSRFD HQ OD TXH WRGRV TXLHUHQ TXH VH ROYLGH VX SDVDGR \ VH UHFXHUGH VX SUHVHQWH


7HFRPiQ &RPHUFLRV &(5'2

5(6

(VSDOGLOOD %XFKH 7ULSD &XHUR /DELR /HQJXD 6HVRV 0DQLWDV 3DWD GH UHV (VSDOGLOOD +tJDGR 7RFLQLOOD 3XQWDV 27526 3LHUQD V K 0pGXOD 3DSDV IULWDV ERUUHJR FDQDO &KDPRUUR /HQJXD HVSDOGD GH ERUUHJR SROOR HPSDQL]DGR 7RFLQR &RUWHV ¿QRV 5LE H\H 7 %RQH 1HZ <RUN 3ULPH 5LE )LOHWH GH UHV $UUDFKHUD PDULQDGD 'HVFDQVDPRV ORV 0LpUFROHV :HGQHVGD\ FORVHG

2FDPSR 7HO

+$&(026 (175(*$6 $ 72'2 (/ (67$'2 YLHQH GH OD SiJLQD

5HÀH[LyQ

GHVDSUREDED HVWDV IHVWLYLGDGHV HVWDEOHFLy HO QDFLPLHQWR GH -HV~V XQ GH GLFLHPEUH SDUD WHUPLQDU FRQ HVWRV IHVWHMRV D SHVDU GH TXH QR KD\ SUXHEDV GH TXH UHDOPHQWH KD\D QDFLGR HVH GtD /D WUDGLFLyQ GH FRORFDU PHGLDV SDUD ORV UHJDORV YLHQH GH ORV RUtJHQHV GH 6DQ 1LFROiV (VWH VDQWR HQ HO FXDO HVWi EDVDGR HO DFWXDO 3DSi 1RHO VDOYy D WUHV PXFKDFKDV TXH GHEtDQ SURVWLWXLUVH 3DUD TXH QR OR KLFLHUDQ OHV GHMy PRQHGDV GH RUR HQ VXV PHGLDV PLHQWUDV GRUPtDQ

6HJ~Q OD KLVWRULD HO SURWHVWDQWH 0DUWtQ /XWHUR IXH HO SULPHUR HQ GHFRUDU XQ iUERO GH 1DYLGDG 9LHQGR ODV HVWUHOODV EULOODU HQWUH ODV UDPDV GHFLGLy PRVWUDU OR PLVPR D VXV KLMRV OOHYDQGR XQ iUERO D VX FDVD \ SRQLHQGR YHODV HQ pO 6HJ~Q 8QLFHI KD\ PLOORQHV GH QLxRV HQ HO PXQGR \ VL FDOFXODPRV TXH KD\ QLxRV SRU FDVD HQ SURPHGLR 3DSi 1RHO GHEHUtD KDFHU PLOORQHV GH SDUDGDV GXUDQWH OD QRFKH GH 1DYLGDG (VWR LPSOLFD TXH GHEHUtD KDFHUOR HQ VHJXQGRV \ DFHOHUDU PLOORQHV GH PHWURV SRU VHJXQGR HQ FDGD SDUDGD /D IXHU]D GH HVWD DFHOHUDFLyQ PDWDUtD D 3DSi 1RHO DO LQVWDQWH /D FDQFLyQ PiV SRSXODU GH 1DYLGDG HV 1RFKH GH 3D] FRQ YHUVLRQHV GHVGH 6H GLFH TXH IXH HVFULWD HQ $XVWULD FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD 1R WH SUHRFXSHV SRU HO WDPDxR GH WX iUERO GH 1DYLGDG D ORV RMRV GH ORV QLxRV VRQ JLJDQWHVFRV


7HFRPiQ *DVWURQRPtD

3DVW

HOHUt

D \ 5

HSRV

W H U t D

)LQD

DQDJBEHQLDQ\#KRWPDLO FRP

GH 1RYLHPEUH GH 1RYLHPEUH 6(59,&,2 $ '20,&,/,2 6,1 &2672 $',&,21$/ 7(/6 < &HO DQDJBEHQLDQ\#KRWPDLO FRP

68 '2 .8 8QD EXHQD FRQFLHQFLD HV XQD FRQWLQXD 1DYLGDG %HQMDPtQ )UDQNOLQ


6DOXG \ %HOOH]D

&21752/ '( 3(62 (O SHVR \ OD SUHVLyQ DUWHULDO VH UHODFLRQDQ HVWUHFKDPHQWH &XDQGR HO SHVR DXPHQWD OD SUHVLyQ DUWHULDO D PHQXGR WDPELpQ OR KDFH &RQVLGHUDQGR TXH HQ 0p[LFR FDGD YH] VRPRV PiV REHVRV QR VRUSUHQGH TXH HO SHVR VH KD\D FRQYHUWLGR HQ XQ IDFWRU PD\RU HQ HO GHVDUUROOR GH OD SUHVLyQ DUWHULDO DOWD 6L WLHQH VREUHSHVR HO ULHVJR GH GHVDUUROODU SUHVLyQ DUWHULDO DOWD HV GRV D VHLV YHFHV PD\RU TXH VL VX SHVR HV VDOXGDEOH $IRUWXQDGDPHQWH LJXDO TXH OD SUHVLyQ DUWHULDO SXHGH DXPHQWDU FXDQGR DXPHQWD HO SHVR JHQHUDOPHQWH GLVPLQX\H FXDQGR EDMD 8QD GH ODV PHMRUHV IRUPDV GH GLVPLQXLU OD SUHVLyQ DUWHULDO DOWD HV EDMDU GH SHVR 5HGXFLHQGR XQRV FXDQWRV NLORV SXHGH WUDHU EHQH¿FLRV QRWRULRV VREUH OD SUHVLyQ DUWHULDO 9DULRV SURJUDPDV IyUPXODV \ SODQHD GH GLHWDV RIUHFHQ D\XGD SDUD UHGXFLU GH SHVR 6LQ HPEDUJR HO PpWRGR GH PD\RU p[LWR SDUD UHGXFLU GH SHVR \ PDQWHQHUOR DVt HV FDPELDU VXV KiELWRV GH DOLPHQWDFLyQ \ VX DFWLYLGDG \ EDMDU GH SHVR OHQWDPHQWH 2OYtGHVH GH HVDV GLHWDV PDUDYLOORVDV TXH OH EDMDQ R NLORV SRU VHPDQD QR HV QDGD VDQR \ WHQGUi UHERWH OR PHMRU HV EDMDU OHQWDPHQWH 2WUD GH ODV FRVDV PiV LPSRUWDQWHV SDUD UHGXFLU OD SUHVLyQ DUWHULDO HV VHU PiV DFWLYR /D DFWLYLGDG ItVLFD UHJXODU SXHGH GLVPLQXLU OD SUHVLyQ DUWHULDO DSUR[LPDGDPHQWH LJXDO TXH PXFKDV PHGLFLQDV +DEODPRV GH DFWLYLGDG ItVLFD UHJXODU ROYtGHVH GH VHU GHSRUWLVWD GH ¿Q GH VHPDQD HVR QR HV QDGD VDQR 8QD GH ODV UD]RQHV GH OD SUHVLyQ DUWHULDO DOWD HV TXH ODV SHUVRQDV QR VRQ VX¿FLHQWHPHQWH DFWLYDV ODV FRQYHQLHQFLDV PRGHUQDV \ OD IDOWD GH WLHPSR HV OR TXH KD FDXVDGR TXH VHDPRV FDGD YH] PiV VHGHQWDULRV $Vt HV TXH PLV DPLJRV D KDFHU HMHUFLFLR QR WLHQH TXH FRQYHUWLUVH HQ DWOHWD QL KDFHU JUDQGHV H[KLELFLRQHV GH UHVLVWHQFLD VROR PDQWHQJD XQD UXWLQD GH HMHUFLFLR UHJXODU +$67$ /$ 352;,0$ (Q 1DYLGDGHV HO JXVWR \ OD LQWHOLJHQFLD HQWUDQ HQ XQD JUDQ FULVLV 3 - 2¶5RXUNH


0DQ]DQLOOR 6HUYLFLRV (PHUJHQFLDV (PHUJHQF\ /DGD

(PHUJHQFLDV (PHUJHQF\ (PHUJHQFLDV HQ 0DQ]DQLOOR 0DQ]DQLOOR (PHUJHQF\ $QJHOHV YHUGHV *UHHQ $QJHOV 7XULVW WUDYHOHUV $' 6HJXULGDG S~EOLFD 3XEOLF VDIHW\ %RPEHURV )LUH GHSDUWPHQW 3URWHFFLyQ FLYLO &LYLO SURWHFWLRQ *UXDV 0HLOOyQ 0HLOORQ WRZLQJ VHUYLFH 7UiQVLWR /RFDO WUD¿F SROLFH &UX] URMD 5HG FURVV +RVSLWDO JHQHUDO *HQHUDO +RVSLWDO &HQWUR GH VDOXG +HDOWK FHQWHU &HQWUR PpGLFR (FKDXU\ (FKDXU\ SULYDWH KRVSLWDO 0HGLFD SDFt¿FR 0HGLFD SDFL¿FR SULYDWH KRVSLWDO +RVSLWDO 0DQ]DQLOOR SULYDWH KRVSLWDO 8QLGDG GH 'LDJQyVWLFR ,QWHJUDO SULYDWH KRVSLWDO

$XWREXVHV \ WD[LV %XV OLQHV 7D[L FDEV

(71 (OLWH )XWXUD (VWUHOOD EODQFD 3ULPHUD 3OXV /D /LQHD 3OXV 2PQLEXV GH 0p[LFR &RVWD 7RXUV 5DGLR WD[L 5DGLR GLVSDWFKHG WD[L VHUYLFH

'HSHQGHQFLDV )HGHUDOHV (VWDWDOHV \ 0XQLFLSDOHV

3URIHFR &RQVXPHU FRPSODLQWV 0LJUDFLyQ ,PPLJUDWLRQ 'LUHFFLyQ GH WXULVPR 7RXULVP GLUHFWRU 3UHVLGHQFLD PXQLFLSDO 2I¿FH PD\RU ,066 0H[LFDQ VRFLDO VHFXULW\ ,6667( *REHUPHQW HPSOR\HUV VRFLDO VHFXULW\

,QIRUPDFLyQ GH YXHORV )OLJKW ,QIRUPDWLRQ

$HURSXHUWR $HURPDU $ODVND $LUOLQHV

/D 1DYLGDG HQ PL FDVD HV SRU OR PHQRV VHLV R VLHWH YHFHV PiV DJUDGDEOH TXH HQ FXDOTXLHU RWUR VLWLR


0DQ]DQLOOR 6HUYLFLRV

9LOODQFLFR

(O %XUULWR 6DEDQHUR &RQ PL EXUULWR VDEDQHUR YR\ FDPLQR GH %HOpQ &RQ PL EXUULWR VDEDQHUR YR\ FDPLQR GH %HOpQ 6L PH YHQ VL PH YHQ YR\ FDPLQR GH %HOpQ 6L PH YHQ VL PH YHQ YR\ FDPLQR GH %HOpQ &RQ PL FXDWULFR YR\ FDQWDQGR \ PL EXUULWR YD WURWDQGR &RQ PL FXDWULFR YR\ FDQWDQGR \ PL EXUULWR YD WURWDQGR 6L PH YHQ VL PH YHQ YR\ FDPLQR GH %HOpQ 6L PH YHQ VL PH YHQ YR\ FDPLQR GH %HOpQ (O OXFHULWR PDxDQHUR LOXPLQD PL VHQGHUR (O OXFHULWR PDxDQHUR LOXPLQD PL VHQGHUR 6L PH YHQ VL PH YHQ YR\ FDPLQR GH %HOpQ 6L PH YHQ VL PH YHQ YR\ FDPLQR GH %HOpQ 7XTXL 7XTXL 7XTXLWXTXL 7XTXLWXTXL 7X TXL 7D $S~UDWH PL EXUULWR TXH \D YDPRV D OOHJDU 7XTXL 7XTXL 7XTXLWXTXL 7XTXLWXTXL 7X TXL 7D DS~UDWH PL EXUULWR YDPRV D YHU D -HV~V /D 1DYLGDG HV XQ EXHQ PRWLYR SDUD YLYLU OD IUDWHUQLGDG TXH XQH D WRGRV ORV VHUHV GH HVWH SODQHWD

$EHO 3pUH] 5RMDV


0DQ]DQLOOR 3HULyGLFRV \ PHGLRV

ZZZ JXLD FRVWD]XO FRP

0$1=$1,//2 &(1752 'RZQWRZQ 0DQ]DQLOOR

&(175$/ &$0,21(5$ &58&(52 '(/ 7$-2 6$1 3('5,72

%$+Ë$ '( 0$1=$1,//2 0DQ]DQLOOR %D\

$ 0$1=$1,//2 &(1752

*/25,(7$

$ &2/,0$ &2/

)DUPDFLD +RPHRSiWLFD 6DQWD &ODUD +RWHO &RORQLDO +RWHO 6WDU +RWHO /DV %ULVDV +RWHOLWR (VFRQGLGR &ROHJLR 7HUUDQRYD

&58&(52 /$6 %5,6$6 &(175$/ &$0,21(5$

127$ 3DUD OOHJDU D 9LOODV /RV $QJHOHV

HQWUDU SRU OD HQWUDGD GH /DV +DGDV GHVGH HO %OYG 3DUD OOHJDU DO 5HVWDXUDQW /D %RTXLWD \ 3DOPD 5HDO HQWUDU SRU HO 1DUDQMR OHWUHUR D 5HVW /¶5HFLI DYDQ]DU NPV SRU FXUYDV R ELHQ HQWUDU SRU &OXE 6DQWLDJR \ FUX]DU HO HVWHUR D SLp R HQ ERWH HVWi EDMLWR

$/ $181&,$56( (1

68 $181&,2 6( 38%/,&$ 7$0%,e1 0(6 $ 0(6 (1 18(675$ 5(9,67$ (/(&75Ï1,&$ (1 ,17(51(7 6,1 &2672 (;75$ 9,6,7( ZZZ FRVWD]XO P[ 7DPELpQ HVWDPRV HQ ZZZ )DFHERRN FRP 5HYLVWD&RVWD]XO 6L HQ HVWD 1DYLGDG GLVWLQJXHV XQD OX] PX\ EULOODQWH HQ HO FLHOR SLGH XQ GHVHR GH )(/,&,'$' SDUD HO PXQGR HQWHUR


0DQ]DQLOOR 3HULyGLFRV \ PHGLRV $ $(5238(572 3/$<$ '( 252 7R ´3OD\D GH 2URµ ,QWO $LUSRUW 9,'$ '(/ 0$5

(/ 1$5$1-2 0,5$0$5

&/8% 6$17,$*2

%$+,$ '( 6$17,$*2 6DQWLDJR %D\

6$17,$*2

6$17,$*2

/$ 3817$

/$6 +$'$6

,17(56(&&,Ï1 /$6 +$'$6

6$/$+8$

3OD]D 0DQ]DQLOOR &RPHUFLDO 0H[LFDQD

6RULDQD 9LOODV /RV $QJHOHV +RWHO 3OD\D GH 6DQWLDJR 'ROSKLQ &RYH ,QQ 3OD\DVRO +RWHO +DZDLL &HQWUR $UWHVDQDO 3ULPDYHUDV 5HVWDXUDQW -XDQLWRV 5HVWDXUDQW /D %RTXLWD 3DOPD 5HDO 0LQLVXSHU /RV 1DUDQMRV 7DFRV GH &DUQLWDV ³(O 7RULWR´ <RQDWXUDO 6XSHUPHUFDGR /D 9LDQGD 7DSLFHUtD &KDSXOD 3HSHV +LGHDZD\ %RVWRQ 5HVWDXUDQW :LQZ %DU +RWHO &RVWD %UDYD

127( 7R JHW WR 9LOODV /RV $QJHOHV

HQWHU WKURXJK /DV +DGDV IURP WKH %RXOHYDUG 7R JHW WR 5HVWDXUDQW /D %RTXLWD 3DOPD 5HDO HQWHU E\ (O 1DUDQMR E\ WKH 5HVW /¶5HFLI VLJQ JR WKURXJK NPV RI FXUYHV RU HQWHU WKURXJK &OXE 6DQWLDJR DQG FURVV WKH VWUHWFK E\ IRRW RU ERDW VKDOORZ ZDWHU

/RV FRUD]RQHV PDQVRV HQWLHQGHQ OD 1DYLGDG PiV DOOi GH ODV SDODEUDV


0DQ]DQLOOR &RPHUFLRV

/$ 9,$1'$ 6X PHUFDGR \ VX IDUPDFLD

8Q FRQFHSWR HQ 6XSHUPHUFDGR IUHQWH D OD HQWUDGD GHO &OXE 6DQWLDJR 9LQRV /LFRUHV FHUYH]D UHIUHVFRV ODWHUtD OiFWHRV IUXWDV \ YHUGXUDV FDUQHV IUtDV TXHVRV IDUPDFLD HWF $ QHZ FRQFHSW LQ VXSHUPDUNHW 5LJWK DFFURVV WKH HQWUDQFH WR &OXE 6DQWLDJR :LQHV DQG OLFTXRUV GDLU\ SURGXFWV FDQQHU\ FROG PHDWV YHJHWDEOHV IUXLWV DQG SKDUPDF\ &DUU 0DQ]DQLOOR %DUUD GH 1DYLGDG .P

$ELHUWR GH /XQHV D 6iEDGR DP D SP 'RPLQJRV GH DP D SP 7HOpIRQR 3KRQH

'DWRV &XULRVRV

YLHQH GH OD SiJLQD

SRU HO SDGUH -RVHSK 0RKU FXDQGR VH OH URPSLy HO yUJDQR GH OD LJOHVLD 6LQ HPEDUJR OD KLVWRULD TXH SDUHFH VHU FLHUWD HV OD GH XQ VDFHUGRWH TXH OD HVFULELy PLHQWUDV VH TXHGDED HQ XQD LJOHVLD GH $XVWULD 'H DFXHUGR D GDWRV SURYLVWRV SRU )DFHERRN OD pSRFD HQ TXH PiV SDUHMDV VH VHSDUDQ HV GRV VHPDQDV DQWHV GH 1DYLGDG 3RU RWUR ODGR HO GtD GH 1DYLGDG HV HQ HO TXH PHQRV SDUHMDV VH GLVXHOYHQ /RV iUEROHV GH 1DYLGDG FUHFHQ SRU DO PHQRV DxRV DQWHV GH VHU FRUWDGRV \ YHQGLGRV 6REUH KRPEUHV VH GLVIUD]DQ GH 6DQWD &ORV HQ ORV (VWDGRV 8QLGRV SDUD LQWHUSUHWDUOR HQ FHQWURV FRPHUFLDOHV \ HYHQWRV QDYLGHxRV

/DV PDQ]DQDV IXHURQ GH ODV SULPHUDV SLH]DV TXH VH XVDURQ SDUD GHFRUDU ORV iUEROHV QDYLGHxRV /D SULPHUD WDUMHWD QDYLGHxD IXH FUHDGD SRU HO LOXVWUDGRU EULWiQLFR -RKQ &DOOFRWW +RUVOH\ (O UHJDOR QDYLGHxR PiV JUDQGH GH OD KLVWRULD HV OD (VWDWXD GH OD /LEHUWDG HQ 1XHYD <RUN )XH XQ REVHTXLR GH )UDQFLD SDUD ORV (VWDGRV 8QLGRV 'H DFXHUGR D DOJXQRV WHyORJRV -HVXFULVWR GHELy KDEHU QDFLGR HQ XQD FXHYD QR HQ XQ HVWDEOR GH DQLPDOHV

$XQTXH HO WLHPSR WUDQVFXUUD GH SULVD OD 1DYLGDG QRV GHMD HWHUQRV LQVWDQWHV


0DQ]DQLOOR &RPHUFLRV

5()5,*(5$&,21

0$1=$1,//2

9(17$ '( (48,32 ( ,167$/$&,21 '( $,5(6 $&21',&,21$'26 ,1'8675,$/ &20(5&,$/ '20(67,&2 $8720275,=

:H VHUYH LQVWDOO DQG UHSDLU DLU FRQGLWLRQLQJ IRU FDUV LQGXVWULDO FRPHUFLDO DQG GRPHVWLF UHIULJHUDWLRQ &RQVWLWXFLyQ \ 5HIRUPD $JUDULD &RORQLD 0RUHORV &DUUHWHUD D /DV %ULVDV 7HOV \ &KLVWH

/RV LQGLRV GH XQD UHPRWD UHVHUYD SUHJXQWDURQ D VX QXHYR MHIH VL HO SUy[LPR LQYLHUQR LED D VHU IUtR R DSDFLEOH 'DGR TXH HO MHIH KDEtD VLGR HGXFDGR HQ XQD VRFLHGDG PRGHUQD QR FRQRFtD ORV YLHMRV WUXFRV LQGLRV $Vt TXH FXDQGR PLUy HO FLHOR VH YLR LQFDSD] GH DGLYLQDU TXp LED D VXFHGHU FRQ HO WLHPSR 'H FXDOTXLHU PDQHUD SDUD QR SDUHFHU GXELWDWLYR U H V S R Q G L y T X H H O L Q Y L H U Q R L E D D V H U YHUGDGHUDPHQWH IUtR \ TXH ORV PLHPEURV GH OD WULEX GHEtDQ UHFRJHU OHxD SDUD HVWDU SUHSDUDGRV 1R REVWDQWH FRPR WDPELpQ HUD XQ GLULJHQWH SUiFWLFR D ORV SRFRV GtDV WXYR OD LGHD GH WHOHIRQHDU DO 6HUYLFLR 1DFLRQDO GH PHWHRURORJtD ¢(O SUy[LPR LQYLHUQR VHUi PX\ IUtR" SUHJXQWy 6t SDUHFH TXH HO SUy[LPR LQYLHUQR VHUi EDVWDQWH IUtR UHVSRQGLy HO PHWHRUyORJR GH JXDUGLD 'H PRGR TXH HO MHIH YROYLy FRQ VX JHQWH \ OHV GLMR TXH VH SXVLHUDQ D MXQWDU WRGDYtD PiV OHxD SDUD HVWDU D~Q PiV SUHSDUDGRV 8QD VHPDQD GHVSXpV HO MHIH OODPy RWUD YH] DO 6HUYLFLR 1DFLRQDO GH PHWHRURORJtD \ SUHJXQWy ¢6HUi XQ LQYLHUQR PX\ IUtR" 6t UHVSRQGLy HO PHWHRUyORJR YD D VHU XQ LQYLHUQR PX\ IUtR +RQHVWDPHQWH SUHRFXSDGR SRU VX JHQWH HO MHIH YROYLy DO FDPSDPHQWR \ RUGHQy D VXV KHUPDQRV TXH UHFRJLHVHQ WRGD OD OHxD SRVLEOH \D TXH SDUHFtD TXH HO LQYLHUQR LED D VHU YHUGDGHUDPHQWH FUXGR 'RV VHPDQDV PiV WDUGH HO MHIH OODPy QXHYDPHQWH DO 6HUYLFLR 1DFLRQDO GH 0HWHRURORJtD ¢(VWiQ XVWHGHV DEVROXWDPHQWH VHJXURV GH TXH HO SUy[LPR LQYLHUQR KDEUi GH VHU PX\ IUtR" $EVROXWDPHQWH VLQ GXGD DOJXQD UHVSRQGLy HO PHWHRUyORJR YD D VHU XQR GH ORV LQYLHUQRV PiV IUtRV TXH VH KD\DQ FRQRFLGR ¢< FyPR SXHGHQ HVWDU XVWHGHV WDQ VHJXURV" )iFLO SRUTXH ORV LQGLRV HVWiQ UHFRJLHQGR OHxD FRPR ORFRV

'HVHR TXH FDGD GtD VHSDV DSUHFLDU OR EHOOD TXH HV OD YLGD FRPR HQ OD 1DYLGDG


0DQ]DQLOOR &RPHUFLRV

$%$5527(6 IUXWDV \ YHUGXUDV OiFWHRV VDOFKLFKRQHUtD KLHOR FHUYH]D UHIUHVFRV PHGLFLQDV SRSXODUHV PHUFHUtD SDSHOHUtD UHJDORV 6DOHSHOR ,JDUWHxR \ GH WRGR XQ SRFR 9,126 < /,&25(6

)UXLWV YHJHWDEOHV GDLU\ SURGXFWV GHOLFDWHVVHQ LFH FROG EHHU VRGD SRS DQDOJHVLFV SDSHU VWRUH JLIWV DQG D OLWWOH RI HYHU\WKLQJ /RQJ 'LVWDQFH 3KRQH 6HUYLFH DYDLODEOH 7HQHPRV VHUYLFLR GH LQWHUQHW WHOpIRQR ORFDO \ ODUJD GLVWDQFLD &UXFHUR D 3DOPD 5HDO \ D 9LGD GHO 0DU HQ HO 1DUDQMR 7HO

/RV 0HMRUHV 7DFRV GH &DUQLWDV FRQ 7RUWLOOLWDV DO &RPDO &DUQLFHUtD

³(/ 725,72´ FDUQH GH UHV FHUGR \ GHULYDGRV +LGDOJR \ 5HIRUPD HQ 6DQWLDJR D XQD FXDGUD GHO PHUFDGR GH 6DQWLDJR 7HO 7KRXJKWV

+DYH QHJDWLYH IULHQGV ZKR FRPSODLQ DOO RI WKH WLPH DQG FRQVWDQWO\ WDON DERXW KRZ DZIXO HYHU\WKLQJ LV" 'URS WKHP $V FUXHO DV WKDW PD\ VRXQG GLVWDQFH \RXUVHOI IURP SHRSOH ZKR GR QRW KDYH D SRVLWLYH RXWORRN RQ OLIH 7KH\ ZLOO RQO\ GHSUHVV \RX DQG VWRS \RX IURP PRYLQJ IRUZDUG 6XUURXQG \RXUVHOI ZLWK HQHUJHWLF KDSS\ SRVLWLYH SHRSOH RI DOO DJHV DQG \RX ZLOO EH KDSSLHU WRR 7LS 6PLOH RIWHQ ,W V FRQWDJLRXV DQG ZDUGV RII QD\VD\HUV

:DON OLNH D YLEUDQW KHDOWK\ SHUVRQ &RPH RQ <RX FDQ SUREDEO\ GR LW $QDO\]H \RXU JDLW 'R \RX ZDON VORZO\ EHFDXVH \RX KDYH MXVW EHFRPH OD]\ RU SHUKDSV KDYH D IHDU RI IDOOLQJ" 7LS 0DNH D FRQVFLRXV HIIRUW WR WDNH ELJ VWULGHV ZDON ZLWK \RXU KHHO ¿UVW DQG ZHDU FRPIRUWDEOH VKRHV

6WDQG XS VWUDLJKW <RX FDQ NQRFN RII WKH DSSHDUDQFH RI D IHZ H[WUD \HDUV ZLWK WKLV WULFN \RXU PRWKHU NHSW WU\LQJ WR WHOO \RX /RRN DW \RXUVHOI LQ WKH PLUURU $UH \RX KROGLQJ \RXU VWRPDFK LQ KDYH \RXU VKRXOGHUV EDFN FKLQ XS" &KHFN RXW KRZ PXFK EHWWHU \RXU QHFN ORRNV )L[ \RXU VWDQFH DQG SUDFWLFH LW HYHU\ GD\ DOO GD\ XQWLO LW LV QDWXUDO <RX ZLOO ORRN JUHDW DQG IHHO EHWWHU 7LS <RXU ZDLVWOLQH ZLOO ORRN WULPPHU LI \RX IROORZ WKLV DGYLFH

/D 1DYLGDG VH SLQWD GHO FRORU GH WXV HPRFLRQHV PiV SURIXQGDV


0DQ]DQLOOR *DVWURQRPtD +$0%85*8(6,$

'HVD\XQRV &RPLGDV &HQDV

&DVHWD GH /DUJD 'LVWDQFLD \ &RSLDV 0DFKDFD %%4 &KLFNHQ 5LEH KDPEXUJXHVDV -XDQLWRV 'HSRUWHV 1RWLFLDV 6SRUWV 5HVWDXUDQW 1HZV 7 9 &LEHUFDIp -XDQLWRV#GHOILQ FROLPDQHW FRP ,QWHUQHW ( PDLO 0DOWHDGDV ([SUHVVR $%,(572 ',$5,$0(17( &DSXFKLPR '( $ +56

%OYG &RVWHUR 0LJXHO GH /D 0DGULG .P 0DQ]DQLOOR &ROLPD 7HO ID[

ZZZ MXDQLWRV FRP MXDQLWRV#SURGLJ\ QHW P[

(QJOLVK WLSV

+RZ GR \RX VD\"

7KDQN \RX <RX¶UH ZHOFRPH 1R WKDQN \RX :KDW¶V \RXU QDPH" 0\ QDPH LV 'R \RX VSHDN HQJOLVK , GRQ W VSHDN VSDQLVK 3OHDVH VSHDN VORZO\ , OLNH LW , GRQ W OLNH LW , GRQ¶W NQRZ /HDYH PH DORQH SOHDVH 2QH PRPHQW SOHDVH ,W¶V WRR H[SHQVLYH ,W¶V FKHDS *RRG PRUQLQJ *RRG DIWHUQRRQ *RRG HYHQLQJ QLJKW 6XSHUPDUNHW 3RVW RI¿FH 3ROLFH +RWHO )URQW GHVN %HDFK &DU

*UDFLDV 'H QDGD 1R JUDFLDV ¢&RPR VH OODPD" 0L QRPEUH HV ¢+DEOD XVWHG LQJOpV" 1R KDEOR HVSDxRO 3RU IDYRU KDEOH PiV GHVSDFLR 0H JXVWD 1R PH JXVWD 1R Vp 3RU IDYRU GpMHPH HQ SD] 8Q PRPHQWR SRU IDYRU (V PX\ FDUR (V EDUDWR %XHQRV GtDV %XHQDV WDUGHV %XHQDV QRFKHV 6XSHUPHUFDGR 2¿FLQD SRVWDO 3ROLFtD +RWHO RK WHO

5HFHSFLyQ 3OD\D &DUUR FRFKH

7KRXJKWV

+RZ V \RXU VPLOH" 5HVHDUFK VKRZV SHRSOH ZKR VPLOH PRUH RIWHQ DUH KDSSLHU <RXU WHHWK DUH MXVW DV LPSRUWDQW WR \RXU JRRG KHDOWK DV WKH UHVW RI \RXU ERG\ 1RW RQO\ LV LW WKH ¿UVW WKLQJ SHRSOH QRWLFH EXW JRRG RUDO KHDOWK LV D JDWHZD\ WR \RXU RYHUDOO ZHOO EHLQJ 7LS *R WR WKH GHQWLVW UHJXODUO\ DQG ORRN LQWR WHHWK ZKLWHQLQJ

%H SRVLWLYH LQ \RXU FRQYHUVDWLRQV DQG \RXU DFWLRQV HYHU\ GD\ :KHQ \RX FDWFK \RXUVHOI FRPSODLQLQJ FKHFN \RXUVHOI ULJKW WKHUH DQG FKDQJH WKH FRQYHUVDWLRQ WR VRPHWKLQJ SRVLWLYH

(O QDFLPLHQWR GH -HV~V PDUFy OD HVSHUDQ]D HQ HO PXQGR HQWHUR GHMD TXH OD 1DYLGDG WH HQYXHOYD GH DPRU


0DQ]DQLOOR 7XULVPR

7KH EHVW 3DQRUDPLF YLHZ RI WKH WZLQ ED\V RI 6DQWLDJR DQG 0DQ]DQLOOR DQG WKH /DV +DGDV *ROI &RXUVH

9LOODV WRWDOPHQWH HTXLSDGDV /D PiV LPSUHVLRQDQWH YLVWD SDQRUiPLFD GH 0DQ]DQLOOR

$Y GH OD &LPD D PWV GH OD HQWUDGD VXSHULRU GHO +RWHO 3OD]D ODV *ORULDV

3HQtQVXOD GH 6DQWLDJR 7HOV 3KRQHV \ )D[ ZZZ YLOODVORVDQJHOHV FRP $1Ã’1&,(6( (1

OOiPHQRV \ FRQ JXVWR OR DQWHQGHUHPRV FRQWDFWR#FRVWD]XO P[ ZZZ FRVWD]XO P[ /D 1DYLGDG VH YLYH HQ IDPLOLD VH FDQWD HQ FRQMXQWR \ VH FHOHEUD FRQ WRGRV


0DQ]DQLOOR 7XULVPR

(O +RWHO &RORQLDO

HVWi VLWXDGR IUHQWH DO 3XHUWR GH 0DQ]DQLOOR \ HO PRQXPHQWR GHO 3H] 9HOD R SOD]D SULQFLSDO 1RV UHVSDOGD DxRV GH H[SHULHQFLD RWRUJDQGROH XQ SUHVWLJLR UHFRQRFLGR SRU OD HODERUDFLyQ GH XQD SHOtFXOD GHQWUR GHO KRWHO 5HVWDXUDQW EDU /RV &DQGLOHV &RQ FDSDFLGDG SDUD SHUVRQDV VH SXHGHQ UHDOL]DU HYHQWRV FRPR 4XLQFH DxRV &RPLGDV HPSUHVDULDOHV 0HQX GLDULR GHVGH SHVRV FRQ 6RSD JXLVDGRV D HVFRMHU 3RVWUH 9LHUQHV SDHOOD YDOHQFLDQD $GHPiV FRQWDPRV FRQ XQD H[WHQVD FDUWD GH DOLPHQWRV EHELGDV QDFLRQDOHV ,17(51(7 ,1$/$0%5,&2 *5$78,72 7HOpIRQRV 7HOpIRQRV &RQWDFWR 061 'LUHFFLyQ )FR * KRWHOFRORQLDOPDQ]#KRWPDLO FRP %RFDQHJUD 1R 5HUVHUYDFLRQHV (VT FRQ $Y 0p[LFR UHVHUYDFLRQHV#KRWHFRORQLDOPDQ]DQLOOR FRP &3 *HUHQFLD 0DQ]DQLOOR &ROLPD JHUHQFLD#KRWHOFRORQLDOPDQ]DQLOOR FRP

+XPRU LQ HQJOLVK

4 :KR LV 6DQWD¶V IDYRULWH VLQJHU" $ (OI LV 3UHVOH\ 4 :KDW GR WKH HOYHV FDOO LW ZKHQ )DWKHU &KULVWPDV FODSV KLV KDQGV DW WKH HQG RI D SOD\" $ 6DQWDSSODXVH 4 :KDW GR \RX VD\ WR 6DQWD ZKHQ KH¶V WDNLQJ DWWHQGDQFH DW VFKRRO" $ 3UHVHQW 4 :K\ GRHV 6DQWD KDYH JDUGHQV" $ 6R KH FDQ KR KR KR 4 :K\ ZDV 6DQWD¶V OLWWOH KHOSHU IHHOLQJ GHSUHVVHG" $ %HFDXVH KH KDG ORZ HOI HVWHHP 4 :KDW GR \RX FDOO .ULV .ULQJOH ZKHQ KH JRHV RQ KLV ZLIH¶V KHDOWK LQVXUDQFH" $ $ GHSHQGHQW &ODXV 4 :K\ GLG 6DQWD EULQJ UHLQGHHU WR :DOPDUW" $ %HFDXVH ZKDW KH ZDQWHG WR EX\ FRVW DURXQG EXFNV EXW MXVW LQ FDVH LW ZDV PRUH KH EURXJKW VRPH H[WUD GRH /D 1DYLGDG HV HVH GXOFH HVSDFLR GRQGH ORV UHFXHUGRV ORV DEUD]RV \ ODV ULVDV LPSHUDQ UDGLDQWHV


0DQ]DQLOOR 7XULVPR

%OYG 0LJXHO GH OD 0DGULG 0DQ]DQLOOR &ROLPD 0p[LFR & 3 7HO ZZZ KRWHOFRVWDEUDYD FRP P[ ( PDLO UHVHUYDFLRQHV#KRWHOFRVWDEUDYD FRP P[

/D 3XQWD /DV +DGDV 0DQ]DQLOOR &ROLPD 0p[LFR SHSHVKLGHDZD\ #PDF FRP 6SDQLVK (QJOLVK 86$ &DQDGD 0DQ]DQLOOR $LUSRUW &RGH =/2

4XH OD 1DYLGDG QRV OOHQH GH LQVSLUDFLyQ GXUDGHUD SDUD DOFDQ]DU WRGRV QXHVWURV SUR\HFWRV \ VHQWLUQRV UHDOL]DGRV


0DQ]DQLOOR 7XULVPR

5HÀH[LyQ

(V XQ PHV PX\ EHQGHFLGR HV XQ WLHPSR GH GDU OR PHMRU GH QRVRWURV PLVPRV D ORV TXH QRV URGHDQ \ GDU OR PiV SUHFLDGR TXH VH QRV KD UHJDODGR DPRU &RQVLGHUHPRV GDU DPRU D TXLHQ QRV KDFH PDO GDU DPRU D TXLHQ PHQRV VH OR PHUHFH ROYLGDU ORV UHQFRUHV GDU PXFKRV DEUD]RV \ SDODEUDV GH iQLPR« SRUTXH VL GDPRV GH OR EXHQR TXH KD\ HQ QXHVWUR LQWHULRU GH LJXDO PDQHUD UHFLELUHPRV HO GREOH 0XFKDV YHFHV FUHHPRV TXH ORV PHMRUHV UHJDORV VRQ ORV TXH VH HQYXHOYHQ PDV QR HV DVt PXFKDV YHFHV XQD VRQULVD XQ DSUHWyQ GH PDQRV R XQDV GXOFHV SDODEUDV VRQ PHMRUHV UHJDORV TXH DTXHOORV TXH VH SXHGHQ HQYROYHU SXHV VRQ UHJDORV TXH VH VLHQWHQ \ DEUHQ HQ HO FRUD]yQ (V KRUD GH FDPELDU QXHVWUR PRGR GH PLUDU HO P H V G H G L F L H P E U H « + D J D P R V G H H V W D V Q D Y L G D G H V D O J R P i V HVSLULWXDO GHWHQJiPRQRV SRU XQ PRPHQWR SDUD WHQHU XQ HQFXHQWUR FRQ 'LRV \ FRQ QRVRWURV PLVPRV 4XH O D D P E L F L y Q G H H V W D VRFLHGDG FRQVXPLVWD \ P D W H U L D O L V W D Q R Q X E O H QXHVWUR HQFXHQWUR FRQ ' L R V \ Q X H V W U R V KHUPDQRV« UHFRUGDQGR HQ HVSHFLDO D ORV PiV S R E U H V Q H F H V L W D G R V G L V F D S D F L W D G R V DQFLDQRV« \ D WRGRV QXHVWURV DPLJRV <D YLHQH 1DYLGDG 'LRV ORV EHQGLJD D WRGRV /D 1DYLGDG HV OD LQRFHQFLD \ HO FDQGRU OD IDVFLQDFLyQ GH YLYLU FRQ OD HVSHUDQ]D GH XQ PXQGR PHMRU


0DQ]DQLOOR 7XULVPR +LVWRULD

3RU /LF 'DQLHOD +HUQiQGH] 2UWL]

&2$&+,1* $6,67,'2 &21 &$%$//26 +DEODU GH 7HUDSLD DVLVWLGD FRQ FDEDOORV \ HQ JHQHUDO GH FXDOTXLHU WHUDSLD FRQ ¿QHV VDQDGRUHV R GH PHMRUDPLHQWR HQ FXDOTXLHU iUHD GHO VHU KXPDQR SHUVRQDO HVSLULWXDO UHODFLyQ FRQ VX PLVPD \ RWUD HVSHFLH GHEHPRV WHQHU FODUR XQ PLVPR SXQWR GH SDUWLGD VDEHU TXH QHFHVLWDPRV DXQTXH HQ HVHQFLD QR VH WHQJD PX\ FODUR TXH QHFHVLWR HV HO SDUWH DJXDV GH WRGR QXHVWUR SURFHVR /D FXHVWLyQ HV TXH PXFKRV GH QRVRWURV HVWDPRV WDQ DFRVWXPEUDGRV D QXHVWUDV UHDOLGDGHV TXH VLPSOHPHQWH QR SRGHPRV YHU FRPR VL XQD HQRUPH QHEOLQD HVWXYLHUD MXVWR HQ PHGLR GH QRVRWURV \ OD IHOLFLGDG VLPSOHPHQWH QR SRGHPRV YHU QDGD \ HV PiV VHJXUR HVWDU DTXt VLQ FDPLQDU &RQIURQWDU \ UHFRQRFHU VH YXHOYH LQQHFHVDULR SRUTXH \R ³(672< %,(1´ HVWR\ DTXt SRUTXH OR PHUH]FR WRGR HV FXOSD GH ORV RWURV < GH SURQWR ORV FDEDOORV VH YXHOYHQ PiJLFRV FXDQGR HVWR\ OLVWR FXDQGR HQWLHQGR TXH QR VH TXp SDVD WRGR HVWi ELHQ VR\ IHOL] SHUR QHFHVLWR DOJR &XDQGR OD KXPLOGDG R OD GHVHVSHUDFLyQ PH DUURMDQ DO LQVWLQWR SULPDULR FRPR VHU YLYR EXVFDU HO HTXLOLEULR HO ELHQHVWDU < FDPLQR D WUDYpV GH OD QHEOLQD FRQ PLHGR SHUR DFRPSDxDGR GH DOJR R DOJXLHQ HQ TXLHQ FRQ¿y SDUD OOHJDU D OD SOHQLWXG /RV FDEDOORV HQ VX FRQGLFLyQ GH SUHVD QRV UHÀHMDQ DO FRQWDFWR DOJXQDV YHFHV ODV UHDOLGDGHV TXH QR SRGHPRV R TXHUHPRV YHU \ QRV GHPXHVWUDQ TXH HQ OR PiV EiVLFR GH OD QDWXUDOH]D HVWi HO DPRU \ HO ELHQHVWDU 0XFKR SXHGHQ KDFHU SRU QRVRWURV \ FXDOTXLHU DFWLYLGDG TXH EXVTXH HO ELHQHVWDU SHUR QHFHVLWDPRV VHU VLQFHURV SRUTXH QDGD WHQGUi VHQWLGR VL QR VH OR GDPRV

³$O ORPR GH XQ FDEDOOR SDUD VHU PHMRU´ (TXLQRWHUDSLD LQWHJUDO GH &ROLPD /LF -KRDQQD 'DQLHOD +HUQiQGH] 2UWL] $ YHFHV QHFHVLWDPRV XQD SHTXHxD FKLVSD GH PDJLD SDUD UHFUHDU QXHVWUR H[LVWLU OD 1DYLGDG HV HVD FKLVSD


0DQ]DQLOOR 7XULVPR

/2 0(-25 72'26 /26 6(59,&,26

&(5&$ '(/ 0$5 &(5&$ '( 72'2

+27(/

+DELWDFLRQHV 6HQFLOODV F FDPD .LQJ 6L]H \ 'REOHV $LUH DFRQGLFLRQDGR $JXD &DOLHQWH $OEHUFDV 5HVWDXUDQWH 79 SRU &DEOH 6HUYLEDU 3URPRFLyQ 7DULIDV HVSHFLDOHV D *UXSRV KDELWDFLyQ VHQFLOOD

+$:$,,

,QIRUPHV \ 5HVHUYDFLRQHV 0DQ]DQLOOR .P %OYG &RVWHUR 0LJXHO GH OD 0DGULG IUHQWH DO EDQFR +6%& 6DQWLDJR ( PDLO UHVHUYDFLRQHV#KRWHOKDZDLL FRP P[ ZZZ KRWHOKDZDLL FRP P[

/H GHVHD &RVWD]XO 3LGH XQ GHVHR FHUUDQGR ELHQ WXV RMRV SLHQVD HQ OD 1DYLGDG \ HVSHUD WX PLODJUR


0DQ]DQLOOR 0pGLFRV )$50$&,$ +20(23$7,&$

´6$17$ &/$5$µ

)$50$&,$ +20(23$7,&$

0HGLFDPHQWRV +RPHRSiWLFRV GH 3UHVWLJLR 3URGXFWRV 1DWXUDOHV (;3(5,(1&,$ &$/,'$' < 6(59,&,2 0$6 '( $f26 126 5(63$/'$1

+20(23$7+,& 3+$50$&<

+RPHRSDWKLF 3URGXFWV RI 3UHVWLJH $OO 1DWXUDO 3URGXFWV 3(50$1(17 0(',&$/ +20(23$7+,& $77(1'$1&(

&(1752 &DUULOOR 3XHUWR 0DQ]DQLOOR &RO WHO &XHQWR

YLHQH GH OD SiJLQD

HO VRO HPSDUHMy VXV SLVDGDV D OD GH ORV GHPiV 9ROYLy D FROJDU OD SLHGUD GH VXV HVSDOGDV SHUR XQ UDWR GHVSXpV KXER GH FDPELDUOD D VX SHFKR SRUTXH \D OH KDEtD KHFKR XQD SRVWHPD ²¢/H D\XGDPRV FRQ VX SLHGUD" ²OH RIUHFLHURQ ²1R SRUTXH VL RWUR OD OOHYD QR VHUiQ SHUGRQDGRV PLV SHFDGRV < HQWUH MDGHRV \ OiJULPDV WHPEOiQGROH ODV TXLMDGDV VLJXLy KDVWD TXH \D QR SXGR PiV (QWRQFHV FD\y VREUH VX SLHGUD HQ DTXHO FDPLQR SLVDGR WDQWDV YHFHV \ VH KLULy HQ OD IUHQWH $OJXQRV OR OHYDQWDURQ \ RWURV ODYDURQ VX KHULGD OOHQD GH WLHUUD UHYXHOWD FRQ PHDGRV \ HVFXSLGDV GH ORV TXH KDEtDQ SDVDGR DQWHV ²£7HQJR TXH OOHJDU £WHQJR TXH OOHJDU ²SHUR QR VH PRYtD \D $ IXHU]D GH UXHJRV ORJUDURQ FRQYHQFHUOH GH TXH VH IXHUD VREUH XQ EXUUR HQ HO TXH OOHYDEDQ FD]XHODV \ EXOHV GH DJXD $Kt VH IXH HQWRQFHV VREUH DTXHO DQLPDO DEUD]DQGR VX SLHGUD /OHJDURQ DO FDHU OD WDUGH /RV ~OWLPRV UD\RV GH DTXHO VRO TXH OHV UHTXHPy HO SHOOHMR SHJDEDQ GH OOHQR VREUH HO VDQWXDULR KDFLpQGROR EULOODU D OR OHMRV 6H RtDQ P~VLFDV SRU WRGDV SDUWHV 0~VLFDV HQJRUURVDV \ GHVD¿QDGDV D FX\R FRPSiV EDLODEDQ PXFKRV KRPEUHV FRPR SRVHtGRV $O YHUORV TXLVR EDLODU WDPELpQ SHUR FRPR VX FXHUSR \D HVWDED VLQ IXHU]DV VH FRQWHQWy FRQ EDODQFHDUVH VREUH HO EXUUR VXELHQGR \ EDMDQGR OD SLHGUD /R GHVPRQWDURQ HQWUH GRV GHMiQGROR UHFDUJDGR HQ XQD SDUHG \ FRQ VX SLHGUD HQ HO VXHOR 8QDV PXMHUHV VH DSLDGDURQ GH pO \ OH OOHYDURQ DJXD \ XQD PLVWHOD 6H UHFRQIRUWy XQ SRFR \ HPSH]y D GDU SLVDGDV SHTXHxDV FRPR VL KXELHUD HVWDGR DWDGR GH ODV SLHUQDV $Vt OOHJy KDVWD DTXHO WHPSOR OOHQR GH JULWRV \ GH FDQWRV %XVFy D $TXpO TXH VDEtD SHUGRQDU \ OR YLR SHRU TXH pO /R YLR DOOi HQ HO IRQGR GHO DOWDU HQ XQD FUX] \ &XDQGR OD 1DYLGDG QRV FRQYRFD QDGLH TXHGD H[FOXLGR GHVGH HO PiV SHTXHxR DO PD\RU VH IXQGHQ HQ XQ JUDQ DEUD]R


0DQ]DQLOOR %LHQHV 5DLFHV

5HVHUYD HQ ZZZ DTXDWHUUD FRP R DO

&XHQWR

EDxDGR HQ VDQJUH ²¢7~ WDPELpQ" ²H[FODPy (VWR OH KL]R FREUDU IXHU]DV \ HQWUH OD DSUHWXUD GH JHQWHV DSHVWRVDV D VXGRU VH GHMy OOHYDU KDVWD OD EDUDQGLOOD GHO DOWDU 8QD YH] DKt VROWy VX SLHGUD TXH UHVRQy EDMR ODV EyYHGDV \ FD\y GH URGLOODV GLFLpQGROH GH SHQVDPLHQWR D SHQVDPLHQWR WRGR VX GRORU $Vt HVWXYR OORUDQGR VX DPDUJXUD GHVDWDQGR VX FDUJD GH SHFDGRV KDVWD TXHGDU OLEUH GH HOORV /XHJR XQD YH] GLFKR WRGR VLQWLy XQD SD] LQPHQVD 1R VXSR FXiQWR WLHPSR HVWXYR DKt 4XL]i XQD KRUD D OR PHMRU XQ VLJOR &XDQGR OHYDQWy OD PLUDGD YLR XQ EUD]R ODUJR \ GHVFDUQDGR TXH VH SRVDED VREUH VX FDEH]D $TXHOOD PDQR HUD OD GHO 6HxRU TXH HVWDED HQ OD &UX] 6H KDEtD GHVSUHQGLGR GHO FODYR \ KDFLpQGRVH ODUJD PX\ ODUJD OOHJy KDVWD D pO /XHJR YLR GLEXMDUVH XQD VRQULVD HQ DTXHO URVWUR HQVDQJUHQWDGR &XDQGR IXHURQ D FHUUDU HO WHPSOR HQFRQWUDURQ FHUFD GHO DOWDU D XQ KRPEUH FRQ VXV URSDV GHVJDUUDGDV \ HFKDGR GH EUXFHV VREUH XQD JUDQ SLHGUD /H KDEODURQ \ QR FRQWHVWy \ DO PRYHUOR UHWURFHGLHURQ HVSDQWDGRV SRUTXH DTXHO KRPEUH HVWDED PXHUWR $XWRU /LSR /HSH 0LHQWUDV H[LVWD XQ FRUD]yQ WRFDGR SRU 'LRV OD 1DYLGDG SUHYDOHFHUi WDQ EODQFD \ GXOFH TXH SRGUi WRFDU DO PXQGR HQWHUR


+RUyVFRSR +RURVFRSH &RQ OD /XQD HQ WUiQVLWR \ HO SODQHWD 0DUWH D IDYRU HVWDUiV GiQGROH YXHOWDV D XQD LGHD FRPHUFLDO FRQ WXV SDULHQWHV \ DPLJRV 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH :LWK WKH 0RRQ LQ WUDQVLW DQG WKH SODQHW 0DUV LQ IDYRU \RX ZLOO EH WXUQLQJ WR D FRPPHUFLDO LGHD ZLWK \RXU UHODWLYHV DQG IULHQGV <RXU OXFN\ QXPEHU /R TXH WLHQHV DKRUD HV OR LPSRUWDQWH (O SUHVHQWH HV VLHPSUH WX UHDOLGDG $OpMDWH GH ODV SHUVRQDV TXH QR UHVSHWDQ WX SULYDFLGDG 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH :KDW \RX KDYH QRZ LV WKH LPSRUWDQW WKLQJ 7KH SUHVHQW LV DOZD\V \RXU UHDOLW\ 6WD\ DZD\ IURP SHRSOH ZKR GR QRW UHVSHFW \RXU SULYDF\ <RXU OXFN\ QXPEHU +D\ UHJUHVRV DPRURVRV \ UHHQFXHQWURV FRQ HO SDVDGR 'LVIU~WDOR VLQ UHVHUYDV \ JR]D SOHQDPHQWH ODV ERQGDGHV GH OD YLGD VHQWLPHQWDO 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH 7KHUH DUH ORYLQJ UHWXUQV DQG UHXQLRQV ZLWK WKH SDVW (QMR\ LW ZLWKRXW UHVHUYDWLRQV DQG IXOO\ HQMR\ WKH JRRGQHVV RI VHQWLPHQWDO OLIH <RXU OXFN\ QXPEHU +DV DSUHQGLGR D FUHFHUWH IUHQWH D ODV GL¿FXOWDGHV 5HFXHUGD TXH SDUD TXH XQ IXHJR DUGD GHEHV WHQHU FDUERQHV HQFHQGLGRV 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH <RX KDYH OHDUQHG WR JURZ LQ WKH IDFH RI GLI¿FXOWLHV 5HPHPEHU WKDW IRU D ¿UH WR EXUQ \RX PXVW KDYH FRDOV EXUQLQJ <RXU OXFN\ QXPEHU 7X SHUVRQDOLGDG PDJQpWLFD \ DWUDFWLYD HQYXHOYH FRQ VX FDULVPD D TXLHQHV WH URGHDQ WHQ FXLGDGR FRQ HVWR QR WH PHWDV HQ SUREOHPDV 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH <RXU PDJQHWLF DQG DWWUDFWLYH SHUVRQDOLW\ HQJDJHV ZLWK \RXU FKDULVPD WKRVH DURXQG \RX EH FDUHIXO ZLWK WKLV GR QRW JHW LQ WURXEOH <RXU OXFN\ QXPEHU ,QÀXHQFLDV GLQiPLFDV D WX DOUHGHGRU HQIDWL]DQ WX VHFWRU ODERUDO FRQ HO WUiQVLWR GH OD /XQD HQ DVSHFWRV IDYRUDEOHV SDUD WL 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH '\QDPLF LQÀXHQFHV DURXQG \RX HPSKDVL]H \RXU ZRUN VHFWRU ZLWK WKH WUDQVLW RI WKH 0RRQ LQ IDYRUDEOH DVSHFWV IRU \RX <RXU OXFN\ QXPEHU 7XV FRUD]RQDGDV WH D\XGDUiQ D GHVFXEULU HO DPRU HQ TXLHQ PHQRV HVSHUDV 6LJXH WXV LQWXLFLRQHV \ DEUH WX YLGD D HVWDV SRVLELOLGDGHV 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH <RXU KXQFKHV ZLOO KHOS \RX GLVFRYHU WKH ORYH \RX OHDVW H[SHFW )ROORZ \RXU LQWXLWLRQV DQG RSHQ \RXU OLIH WR WKHVH SRVVLELOLWLHV <RXU OXFN\ QXPEHU (V KRUD GH GLIHUHQFLDU ODV LGHDV TXH WLHQHQ EDVH UHDO GH ODV VXSRVLFLRQHV VRODPHQWH DVt WRPDUiV EXHQDV GHFLVLRQHV 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH ,W LV WLPH WR GLIIHUHQWLDWH WKH LGHDV WKDW KDYH UHDO EDVLV RI WKH DVVXPSWLRQV RQO\ WKXV \RX ZLOO PDNH JRRG GHFLVLRQV <RXU OXFN\ QXPEHU $FW~D FRQ HO VHQWLGR GH OLEHUWDG H LQGHSHQGHQFLD VDJLWDULDQDV TXH WH FDUDFWHUL]DQ 5HVXHOYH WXV DVXQWRV VHQWLPHQWDOHV 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH $FW ZLWK WKH VHQVH RI IUHHGRP DQG LQGHSHQGHQFH 6DJLWWDULDQV WKDW FKDUDFWHUL]H \RX 6ROYH \RXU VHQWLPHQWDO LVVXHV <RXU OXFN\ QXPEHU (VWiV YLYLHQGR XQD HWDSD GH FUHFLPLHQWR HQ WX WUDEDMR \ HO PRPHQWR DKRUD QR HV GH UHFODPDU QDGD VLQR GH GHPRVWUDU WXV FRQGLFLRQHV 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH <RX DUH OLYLQJ D VWDJH RI JURZWK LQ \RXU ZRUN DQG WKH PRPHQW QRZ LV QRW WR FODLP DQ\WKLQJ EXW WR GHPRQVWUDWH \RXU FRQGLWLRQV <RXU OXFN\ QXPEHU (VWDUiV H[SHULPHQWDQGR FLHUWRV VHQWLPLHQWRV GH DQVLHGDG TXH SRGUtDQ FDXVDUWH SUREOHPDV HQ WX WUDEDMR R HQ WX YLGD VHQWLPHQWDO 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH <RX ZLOO EH H[SHULHQFLQJ FHUWDLQ IHHOLQJV RI DQ[LHW\ WKDW FRXOG FDXVH \RX SUREOHPV LQ \RXU ZRUN RU LQ \RXU VHQWLPHQWDO OLIH <RXU OXFN\ QXPEHU 6LJXH WXV LPSXOVRV DIHFWLYRV GH KR\ \ H[SUHVD OLEUHPHQWH WXV VHQWLPLHQWRV /R TXH GLJDV R KDJDV HQ HO SUHVHQWH VHUi GH PXFKD LPSRUWDQFLD 7X Q~PHUR GH OD VXHUWH )ROORZ \RXU DIIHFWLYH LPSXOVHV WRGD\ DQG IUHHO\ H[SUHVV \RXU IHHOLQJV :KDW \RX VD\ RU GR LQ WKH SUHVHQW ZLOO EH RI JUHDW LPSRUWDQFH <RXU OXFN\ QXPEHU

£)HOL] 1DYLGDG WH GHVHD &RVWD]XO‹ &RVWD]XO 'HUHFKRV UHVHUYDGRV /D LPDJHQ \ HO

ORJRWLSR GH HVWD SXEOLFDFLyQ VRQ SURSLHGDG GH &RVWD]XO


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.