Revista Costazul Octubre 2017

Page 1

SFF HSBUJT &GOHMJTI M &TQB×P

$*" 9$&-&/ & 3 0 1 *0/"S "- 3&( JPOFT Z )VNP 6 4 / PD & Y . F " ø 5 I *4 3F BV UÏN V $ B -" 3&7 OTBNJFOUPT M B 1F MP F[ $PN

M F «MWBS ÈO .BO[BOJ E B M M J 7 5FDPN $PMJNB (5 % 5POJMB 2 7 & ( 2 &78%5 2

/$ 5(9,67$ '( ,17(51(7 ( ,035(6$ 48( *867$ $ 75(6 *(1(5$&,21(6 ZZZ FRVWD]XO P[ ZZZ WZLWWHU FRP UHYLVWDFRVWD]XO ZZZ IDFHERRN FRP UHYLVWDFRVWD]XO ZZZ LQVWDJUDP FRP UHYLVWDFRVWD]XO LQIR#FRVWD]XO P[

7HO &HO

(67$ 5(9,67$ (6 *5$78,7$/D PDOGDG QR HV DOJR VREUHKXPDQR HV DOJR PHQRV TXH KXPDQR $JDWKD &KULVWLH

,1',&( 5XWDV WXUtVWLFDV 7RXULVW URXWHV 1XHVWUD SRUWDGD 7HOpIRQRV GH LPSRUWDQFLD LPSRUWDQW SKRQH QXPEHUV &KLVWHV &XHQWR 5HÀH[LRQHV &XOWXUD 3RHPD (GXFDFLyQ ¢6DEtD XVWHG TXH" SRU 'U -XVWLQR 0 /HSH &RVWD]XO HQ OD FRFLQD *XtD GHO EDUPDQ 'DWRV FXULRVRV /H\HQGD (IHPpULGHV $GLYLQDQ]DV 6XGRNX 6DOXG \ EHOOH]D SRU 5RVLWD /HSH 7HOpIRQRV GH LPSRUWDQFLD 0DQ]DQLOOR ,PSRUWDQW SKRQH QXPEHUV 0DQ]DQLOOR 7RXJKWV (QJOLVK WLSV +XPRU LQ HQJOLVK (TXLQRWHUDSLD +RUyVFRSR +RURVFRSH

&ROLPD

6HFFLRQHV

6HUYLFLRV 3HULyGLFRV \ PHGLRV &RPHUFLRV *DVWURQRPtD 7XULVPR 0pGLFRV 9HWHULQDULRV 6RFLDO &RPDOD &XDXKWpPRF 7RQLOD

7HFRPiQ

6HUYLFLRV &RPHUFLRV *DVWURQRPtD 0DQ]DQLOOR 6HUYLFLRV 3HULyGLFRV \ PHGLRV &RPHUFLRV *DVWURQRPtD 7XULVPR 0pGLFRV %LHQHV 5DtFHV

5HYLVWD LPSUHVD HQ ORV WDOOHUHV GH ,PSUHV HQ =DSRSDQ -DO HGLFLyQ GHO PHV GH RFWXEUH VH UHSDUWH HQ HO HVWDGR GH &ROLPD VXU GH -DOLVFR \ RHVWH GH 0LFKRDFiQ /DV UHÀH[LRQHV IUDVHV SRHPDV \ HQ JHQHUDO ORV HVFULWRV TXH DTXt DSDUHFHQ QR VRQ HO UHÀHMR GH VXV HGLWRUHV VRQ WDQ VROR XQD UHFRSLODFLyQ FRQ ¿QHV GH HQWUHWHQLPLHQWR /RV QRPEUHV \ PDUFDV TXH VH SXEOLFLWDQ VRQ SURSLHGDG GH ORV DQXQFLDQWHV 6H SURKLEH OD UHSURGXFFLyQ WRWDO R SDUFLDO

$1Ã’1&,(6( (1 &267$=8/ 7HO &HO

(67$ 5(9,67$ (6 *5$78,7$


5XWDV WXUtVWLFDV 7RXULVW URXWHV 5XWD WXUtVWLFD &ROLPD

5XWD WXUtVWLFD -DOLVFR

0iV FHORV GD D OD PDOGDG OD YLUWXG TXH HO YLFLR (XUtSLGHV GH 6DODPLQD


1XHVWUD SRUWDGD

)HULD GH 7RGRV ORV 6DQWRV &ROLPD 'HO GH RFWXEUH DO GH QRYLHPEUH OD KHUPRVD FLXGDG GH &ROLPD &ROLPD WH HVSHUD HQ VX JUDQ )HULD GH 7RGRV ORV 6DQWRV 6H WUDWD GH OD HGLFLyQ Q~PHUR GH XQD GH ODV IHULDV PiV LPSRUWDQWHV GH OD 5HS~EOLFD 0H[LFDQD (V OD ¿HVWD SRSXODU PiV DQWLJXD GHO HVWDGR SXHV GDWD GH ORV SULPHURV DxRV GH OD FRORQL]DFLyQ HVSDxROD HQ OD 9LOOD GH 6DQ 6HEDVWLiQ GH OD SURYLQFLD GH &ROLPD /D VROHPQLGDG FULVWLDQD GH HVH GtD WXYR SRU REMHWR KRQUDU D ORV SULPHURV PiUWLUHV GHO FULVWLDQLVPR LQLFLiQGRVH HQ 5RPD GH GRQGH VHJXUDPHQWH ORV URPDQRV OD OOHYDURQ D (VSDxD \ SRVWHULRUPHQWH IXH WUDtGD D 0p[LFR GXUDQWH OD FRQTXLVWD /D SULPHUD UHIHUHQFLD KLVWyULFD VH HQFXHQWUD HQ XQ $FWD GH &DELOGR GHO $UFKLYR +LVWyULFR 0XQLFLSDO IHFKDGD HQ HQ OD TXH VH UHJLVWUD XQD TXHUHOOD YLROHQWD HQWUH XQ PHVWL]R \ YDULRV LQGLRV SUHFLVDPHQWH PLHQWUDV VH GHVDUUROODED XQD SURFHVLyQ FHUHPRQLDO LQGtJHQD FRQ DQWRUFKDV \ YHODV GH FHUD HQFHQGLGDV D OD PHGLD QRFKH GHO ž GH 1RYLHPEUH GH (O GtD GH ORV )LHOHV 'LIXQWRV WUDGLFLRQDOPHQWH KD VLGR XQD UHFRUGDFLyQ ULWXDO LQGtJHQD PX\ DQWLJXD HIHFWXDGD HO GH QRYLHPEUH GH FDGD DxR DVt FRPR OD FRVWXPEUH GH SHUQRFWDU HQ ORV FHPHQWHULRV GHVGH OD PHGLD QRFKH GHO GtD DQWHULRU SDUD FRORFDU RIUHQGDV \ FXEULU ODV WXPEDV FRQ SURIXVLyQ GH YHODV HQFHQGLGDV FRPR RFXUUH HQ -DQLW]LR 0LFKRDFiQ FX\D YHODFLyQ FRQVWLWX\H XQ DFWR LPSUHVLRQDQWH /D FHOHEUDFLyQ GHO ž GH QRYLHPEUH GHELy KDEHU VLGR XQD FRQPHPRUDFLyQ UHOLJLRVD SDUD FRORQRV HVSDxROHV \ PHVWL]RV \ OD GHO GH QRYLHPEUH XQD FHUHPRQLD ULWXDO LQGtJHQD $ IDOWD GH LQIRUPDFLyQ PiV SUHFLVD GHEHPRV VXSRQHU TXH DTXHOORV SULPLWLYRV FRORQRV GHVDUUROODURQ XQ DFWLYR FRPHUFLR GH LQWHUFDPELR GH SURGXFWRV DJUtFRODV OLPLWDGR DO PHGLR ORFDO FRLQFLGLHQGR SUHFLVDPHQWH HVWD FHOHEUDFLyQ FRQ HO PiV LPSRUWDQWH SHUtRGR GH FRVHFKDV GH ORV FROLPHQVHV &RPR HVSHFWiFXORV IDYRULWRV GHO SXHEOR HVWDEDQ HO FXDUWR (PEUXMDGR ODV PRWRFLFOHWDV GH OD PXHUWH OD FDVD GH ORV HVSHMRV OD FDUSD GH FKXSDPLUWR OD PXMHU VHUSLHQWH \ OD FDUSD GH ORV HQDQRV (Q OD )HULD GH 7RGRV 6DQWRV URGDED HO GLQHUR SRU PRQWRQHV VHJ~Q HO GHFLU GH QXHVWURV UDQFKHURV FROLPRWHV TXH VROWDEDQ SRU GRQGHTXLHUD DTXHOORV SHVRWHV OH\ SXHV FRPR HUD pSRFD GH FRVHFKDV HO FRPHUFLR ORFDO HVWDED HQ VX DSRJHR $FXVDU D OD PDOGDG GH ORV WLHPSRV HV H[FXVDUQRV D QRVRWURV PLVPRV

7KRPDV )XOOHU


7HOpIRQRV GH LPSRUWDQFLD ,PSRUWDQW SKRQH QXPEHUV (PHUJHQFLDV (PHUJHQF\ /DGD

(PHUJHQFLDV (PHUJHQF\ &UX] 5RMD HPHUJHQFLDV (PHUJHQF\ 5HG &URVV &UX] 5RMD 5HG &URVV 3URWHFFLyQ FLYLO &LYLO SURWHFWLRQ ,066 6RFLDO 6HFXULW\ ,QVWLWXWH +RVSLWDO FLYLO &LYLO KRVSLWDO &HQWUR PpGLFR SDUWLFXODU 0HGLFDO FHQWHU SULYDWHO\ RZQHG %DQFR GH VDQJUH %ORRG EDQN %RPEHURV &ROLPD &ROLPD V )LUH GHSDUWPHQW %RPEHURV 9LOOD GH $OYDUH] 9 $ ¶V )LUH GHSDUWPHQW ,6667( 6WDWH VRFLDO ZRUNHUV LQVWLWXWH 3ROLFLD PXQLFLSDO 0XQLFLSDO SROLFH 6HJXULGDG S~EOLFD 3XEOLF VHFXULW\ SROLFH 7UiQVLWR GHO HVWDGR 7UDI¿F SROLFH 'LUHFWRU GH WUDQVSRUWH 3ROLFLD -XGLFLDO GHO (VWDGR 6WDWH -XGLFLDO 3ROLFH 3ROLFLD -XGLFLDO )HGHUDO )HGHUDO -XGLFLDO 3ROLFH 3ROLFLD )HGHUDO 3UHYHQWLYD )HGHUDO +LJKZD\ 3ROLFH 3*5 )HGHUDO LQYHVWLJDWRUV

7D[LV 7D[L FDEV 6LWLR 0DGHUR \ -XiUH] 6LWLR $ODPHGD 6LWLR 1~xH] 6LWLR 7tYROL 6LWLR )iWLPD 6LWLR *XDGDODMDULWD 6LWLR ,QIRQDYLW 6LWLR 2ULHQWDO 6LWLR 3DUTXH +LGDOJR 5DGLR 7D[L

$XWREXVHV IRUDQHRV %XV OLQHV /D /tQHD $XWREXVHV GH 2FFLGHQWH (VWUHOOD %ODQFD (71 2PQLEXV GH 0p[LFR )OHFKD $PDULOOD 3ULPHUD 3OXV $XWRWUDQVSRUWHV GHO VXU URMRV $XWRWUDQVSRUWHV 0DGULG URMRV )HUURFDUULOHV 1DFLRQDOHV GH 0p[LFR

'HSHQGHQFLDV )HGHUDOHV (VWDWDOHV \ 0XQLFLSDOHV D =RQD 0LOLWDU &)( (PHUJHQFLDV &)( &RUUHRV GH 0p[LFR 7HOpJUDIRV ,QHD ,QVWLWXWR )HGHUDO (OHFWRUDO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GHO &RQVXPLGRU 6HFUHWDUtD GH (GXFDFLyQ 3~EOLFD 6HFUHWDUtD GH OD 5HIRUPD $JUDULD &HQWUR GH 6DOXG 6XSUHPR 7ULEXQDO GH -XVWLFLD 7ULEXQDO 8QLWDULR $JUDULR 3URFXUDGXUtD )HGHUDO GHO &RQVXPLGRU 3URFXUDGXUtD *HQHUDO GH OD 5HS~EOLFD 6HFUHWDUtD GH $JULFXOWXUD \ 5HFXUVRV +LGUiXOLFRV 6HFUHWDUtD GH (FRQRPtD 6HFUHWDUtD GH &RPXQLFDFLRQHV \ 7UDQVSRUWHV 6HFUHWDUtD GH 'HVDUUROOR 6RFLDO 6HFUHWDUtD GH +DFLHQGD \ &UpGLWR 3~EOLFR 6HFUHWDUtD GH OD 'HIHQVD 1DFLRQDO 6HFUHWDUtD GH $JULFXOWXUD *DQDGHUtD 'HVDUUROOR 5XUDO 3HVFD \ $OLPHQWDFLyQ 6$*$53$ 6HFUHWDUtD GH 6DOXG 6HFUHWDUtD GHO 7UDEDMR \ 3UHYLVLyQ 6RFLDO 3(0(; 3*( &HQWUR GH $SR\R D OD 0XMHU &HQWUR GH ,QWHJUDFLyQ -XYHQLO 6HJXULGDG SDUD HO WXULVWD

/D FUHHQFLD HQ DOJ~Q WLSR GH PDOGDG VREUHQDWXUDO QR HV QHFHVDULD /RV KRPEUHV SRU Vt VRORV \D VRQ FDSDFHV GH FXDOTXLHU PDOGDG -RVHSK &RQUDG


&ROLPD 6HUYLFLRV

(O PHMRU DXWRODYDGR GH &ROLPD

6DOD FOLPDWL]DGD DJXD IUtD :L)L 79

/DYDGR \ DVSLUDGR /DYDGR GH PRWRU LQWHULRUHV FKDVLV 9DVHOLQD (QFHUDGR 3XOLGR (QFHUDGR H[SUHVV 3XOLGR GH IDURV /LPSLH]D GH ULQHV 5HKDELOLWDGR GH SOiVWLFRV \ DVLHQWRV

9,6,7$126 (1 &8$/48,(5$ '( 18(675$6 68&856$/(6 ',26$ $Y 0DUtD $KXPDGD (VT FRQ 1DUDQMDO 9LOOD GH $OYDUH] $ HVSDOGDV GH ORV ERPEHURV /XQ 6DE DP SP 'RP DP SP

',26$ 9,3 $Y 9HQXVWLDQR &DUUDQ]D 6DQWD %DUEDUD &ROLPD $ XQ FRVWDGR GHO $UFH /XQ 6DE DP SP 'RP DP SP

',26$ $Y 3DEOR 6LOYD /RV 2OLYRV 9LOOD GH $OYDUH] $ XQD FXDGUD GH VHFXQGDULD ³(7,´ /XQ 6DE DP DP 0DGUXJDGD

'RP DP SP

',26$ $Y 0DUtD $KXPDGD 6HQGHURV GHO &DUPHQ 9 GH $OY $ XQ FRVWDGR GHO R[[R /XQ 6DE DP DP PDGUXJDGD

'RP DP SP

1RWDUtD 3~EOLFD 1R /LF 5RJHOLR $ *DLWiQ \ *DLWiQ 7,78/$5

/LF /DXUD * *DLWiQ &UX] $'6&5,7$

/LF (QULTXH 3ODVFHQFLD *DUFtD $8;,/,$5

7(/()2126 \ QRWDULD UJ#KRWPDLO FRP ,QGHSHQGHQFLD 1R &G 9LOOD GH ÈOYDUH] &ROLPD

$Q~QFLHVH DTXt +LVWRULD

7HO

FRQWDFWR#FRVWD]XO P[

(O KRPEUH PDOR SXHGH GHFDQWDUVH D YHFHV KDFLD HO ODGR GH OD UD]yQ SHUR OH UHVXOWD FDVL LPSRVLEOH QR KDFHU FXDQWR FRQYLHQH SDUD LQFOLQDUVH D OD PDOGDG

$UWXUR *UDI


&ROLPD 6HUYLFLRV

%XIHWH \ 1RWDUžD 3©EOLFD

/LF 0DQXHO %UXVW &DUPRQD 1RWDU\ SXEOLF OHJDO VHUYLFHV (QJOLVK VSRNHQ &RUUHJLGRUD &HQWUR &ROLPD &RO 7HOV \

/LF 5DXO =DUD]~D 0RQWHUURVD $VHVRU )LQDQFLHUR

6X DJHQWH GH VHJXURV PiV FRQ¿DEOH (GR GH 0p[LFR $OWD 9LVWD 9 GH $OYDUH] &RO & 3 7HO &HO UDXO]DUD]XDPRQWHUURVD#JPDLO FRP &KLVWHV

'RV SXHEOHULQRV KDEODQGR 7HQJR XQ SUREOHPD \ HV TXH D PL YDFD QR OH JXVWDQ ORV WRURV ¢+DV SUREDGR D OOHYDUOD DO I~WERO" 8Q KRPEUH OH SUHJXQWD DO GXHxR GHO KRWHO 1R OR HQWLHQGR ¢SRU TXp HQ YHUDQR FREUDV PHQRV SRU QRFKH TXH HQ LQYLHUQR" &ODUR HV PX\ VHQFLOOR ¢QR YHV TXH HQ HO YHUDQR ODV QRFKHV VRQ PiV FRUWDV" 8QD SDUHMD GH QRYLRV UHFLpQ FDVDGRV FRPHQWDQ 2\H XQD SUHJXQWD DPDGD PtD TXH VH PH DFDED GH RFXUULU VLQ PRWLYR 'LPH PL DPRU 6L DOJ~Q \R PH PXULHUD ¢/ORUDUtDV" 3XHV FODUR 1R YHV TXH \R OORUR SRU FXDOTXLHU WRQWHUtD (Q FODVH GRV QLxRV 0L EROtJUDIR HVFULEH HQ GLH] FRORUHV %DK (VR QR HV QDGD (O PtR ORV HVFULEH WRGRV $QGD VL SHUR VL HO WX\R VyOR WLHQH WLQWD D]XO 6L SHUR HV FDSD] GH HVFULELUORV WRGRV WH OR YR\ D GHPRVWUDU < HVFULEH HQ XQD OLEUHWD URMR URVD YHUGH DPDULOOR YLROHWD D]XO JULV QHJUR &XDQGR PHMRU HV XQR WDQWR PiV GLItFLOPHQWH OOHJD D VRVSHFKDU GH OD PDOGDG GH ORV RWURV

&LFHUyQ


&ROLPD 6HUYLFLRV

´/D H[SHULHQFLD KDFH OD GLIHUHQFLDµ Æ” 0DTXLOODMH Æ” 3HLQDGR Æ” $ODFLDGR Æ” 3ODQFKDGR Æ” (YHQWRV HVSHFLDOHV Æ” 7LQWHV Æ” 5D\RV Æ” &RUWH Æ” 3HUPDQHQWH Æ” 'LVHxR GH FHMDV Æ” \ PiV &LWDV DO /XQHV D 6iEDGR \ 3DOPD .HUSLV &RORQLD /D 3DOPDV &ROLPD &RO

&XHQWR

(O 7HVRUR )DXVWLQR \ 5RVDULR HUDQ PDULGR \ PXMHU (VR VRODPHQWH SRUTXH QR WHQtDQ KLMRV 6H DPDEDQ FRPR QLQJ~Q PDWULPRQLR HQ HO UDQFKR \ YLYtDQ VyOR HO XQR SDUD HO RWUR 3RU ODV PDxDQDV DQWHV GH VDOLU HO VRO VH OHYDQWDED )DXVWLQR \pQGRVH SRU OD YHUHGD KDVWD HO SRWUHUR GH /DV &DODYHUDV TXH HUD GRQGH WHQtD VX VLHPEUD /XHJR GHVSXpV DFHUFiQGRVH OD KRUD GH DOPRU]DU VH LED 5RVDULR FRQ HO DOPXHU]R \ OD FRPLGD SDUD DPERV \ QR VH UHJUHVDED KDVWD TXH )DXVWLQR WHUPLQDED OD DJRWDGRUD MRUQDGD GH WRGRV ORV GtDV 9ROYtDQ MXQWRV HFKDGR HO EUD]R GH XQR VREUH HO RWUR \ VHJXLGRV GH &ROLFKL VX SHUUR ODGUDGRU \ MXJXHWyQ $Vt UHJUHVDEDQ VLHPSUH &RPR VL IXHUD HO SULPHU GtD TXH HVWXYLHUDQ FDVDGRV $ YHFHV OR KDFtDQ FDQWDQGR EDMR DTXHO FLHOR D]XO TXH ORV FRELMDED ²¢<D VDEHV SRU TXp D WX SRWUHUR OH GLFHQ GH /DV &DODYHUDV" ²6t SDUHFH TXH DKt HQFRQWUDURQ HVTXHOHWRV KDFH PXFKR WLHPSR ²3HUR OR TXH QR VDEHV HV TXH WDPELpQ KD\ PXFKRV HQWLHUURV GH GLQHUR 'HO TXH HVFRQGtD 5RMDV HQ WLHPSR GH =DPRUD ²¢< SRU TXp KDEtD GH VHU HQ HVH SRWUHUR" ²(VWDV WLHUUDV HUDQ GH XQ KHUPDQR GH 5RMDV HO JXHUULOOHUR TXH VH XQLy FRQ =DPRUD $TXt YHQtD D HVFRQGHUVH FXDQGR D Q G D E D K H U L G R \ D HQWHUUDU VXV WHVRURV &RQWLQ~D HQ OD SiJLQD

(O PXQGR QR HVWi HQ SHOLJUR SRU ODV PDODV SHUVRQDV VLQR SRU DTXHOODV TXH SHUPLWHQ OD PDOGDG

$OEHUW (LQVWHLQ


&ROLPD 6HUYLFLRV

)$%5,&$&,21 '( 38(57$6 < 9(17$1$6 $57,67,&$6 < &20(5&,$/(6 7XEHURV &RO 3RUYHQLU D OD YXHOWD GH OD GLUHFFLyQ GH 7UDQVLWR \ 9LDOLGDG

7HO &HO

*5832 6 $ '( & 9 +21(67,'$' $ 72'$ 358(%$ (1 *$62/,1$ < ',(6(/ ‡ 6HUYLFLR GH 9HQWD GH 9DOHV ‡ $FHSWDPRV WRGR WLSR GH 7DUMHWDV GH 'pELWR \ &UpGLWR &DUPHQ 6HUGiQ 7HO (VWDPRV IUHQWH D 6RULDQD 9LOOD GH ÈOYDUH] (Q OD *ORULHWD GH OD 'LRVD GHO $JXD 4XtPLFRV H +LJLpQLFRV

4&37*-*. TFSWJDJPT QSPGFTJPOBMFT EF MJNQJF[B 6HUYLFLRV

/LPSLH]D HQ R¿FLQDV H LQVWLWXFLRQHV /DYDGR \ SXOLGR GH SLVRV /DYDGR GH WLQDFRV \ DOMLEHV /LPSLH]D SHUPDQHQWH \ HYHQWXDO /DYDGR GH DOIRPEUDV WDSHWHV PXHEOHV \ WDSLFHUtD HQ JHQHUDO

&ULVWDOHUtD \ 0HODPLQD +LJLpQLFRV LQWHUGREODGRV 7RDOODV HQ UROOR 6KDPSRR FORUR SLQRO $URPDWL]DQWH 'HVHQJUDVDQWH 'HWHUJHQWHV 'HVHFKDEOHV SODWRV YDVRV EROVDV FXFKDUDV

=DUDJR]D &HQWUR &ROLPD &RO 7HOV VHUYLOLP #KRWPDLO FRP

5HÀH[LRQHV

/D RSRUWXQLGDG QR VH SUHVHQWD HQ OD UXWLQD GLDULD QL D TXLHQHV YHQ OD YLGD GH FRORU JULV HV FRPR XQD IUDQFD VRQULVD HQ XQ URVWUR GHVFRQRFLGR 8QD SHUVRQD RSWLPLVWD DO HQIUHQWDU XQ SUREOHPD VDEH VHSDUDU OD SDUWH TXH OR EHQH¿FLD GHMDQGR GH ODGR DTXHOOD TXH OR SHUMXGLFD 1XHVWUR GHVWLQR QR HV GRQGH HVWDPRV DKRUD VL QR GRQGH HVWDUHPRV PDxDQD GHVSXpV GH KDEHU YLYLGR HO DKRUD 1R KD\ PDOGDG WDQ PDOD FRPR OD TXH QDFH GH OD VHPLOOD GHO ELHQ

%DOGDVVDUH &DVWLJOLRQH


&ROLPD 6HUYLFLRV

',6(f2 &216758&&,21 < 0$17(1,0,(172

&21 12627526 (1&2175$5È6 62/2 /$6 0(-25(6 0$5&$6 9(1 < &20358(%$/2 78 0,602 ',6(f2 ' < 35(6838(672 6,1 &203520,62 $Y GH ORV PDHVWURV &RO /D $UPRQtD &ROLPD &RO & 3 7HO )D[ ZZZ DOEHUFDVYHUJDUD FRP P[ DOEHUFDVYHUJDUD#SURGLJ\ FRP P[

‡ ,PSUHVLyQ HQ JUDQ IRUPDWR ‡ $QXQFLRV OXPLQRVRV ‡

%OYG &DPLQR 5HDO 1R % *ORULHWD FXDUWHO PLOLWDU 7HO )D[

$Q~QFLHVH HQ

7HO

+LVWRULD

FRQWDFWR#FRVWD]XO P[ 5HÀH[LRQHV

/D YLGD GHO VHU KXPDQR HV FRPR OD KLHUED GHO FDPSR TXH ÀRUHFH SRU ODV PDxDQD PDV FXDQGR OOHJD OD WDUGH VX EHOOH]D VH PDUFKLWD \ WRGR VH GHVDSDUHFH /D YLGD HVWi KHFKD GH PRPHQWRV DOJXQRV EXHQRV \ RWURV QR WDQWR /R LPSRUWDQWH HV VDEHU YLYLU HVRV PRPHQWRV \ GDUOHV QXHVWUD PHMRU FDUD KD\ TXH DSUHQGHU GH FDGD SpUGLGD \ GH FDGD WULXQIR 3HUR VREUH WRGR KD\ TXH VDEHU OHYDQWDUQRV \ DFRPSDxDU HVD H[SHULHQFLD GH EXHQRV UHFXHUGRV 1R KD\ PiV LQ¿HUQR SDUD HO KRPEUH TXH OD HVWXSLGH] \ OD PDOGDG GH VXV VHPHMDQWHV

0DUTXpV GH 6DGH


&ROLPD 6HUYLFLRV

+(55(5,$ ´8*$/'(µ 38(57$6 9(17$1$6 &$1&(/(6 (6&$/(5$6 7$%/$ 52&$ &5,67$/(6 $&$%$'26 < +(55(5,$ '( $/80,1,2 7HO %DVLOLR &DVWHO /D $OEDUUDGD &ROLPD &RO & 3 &XOWXUD

'HVFHQGLPLHQWR GH OD &UX] GH 5RVVR )LRUHQWLQR

(VWD REUD HV XQ PDJQt¿FR HMHPSOR GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO HVWLOR PDQLHULVWD LWDOLDQR 8Q W L S R G H S L Q W X U D V UHDOL]DGDV SRU XQ J U X S R KHWHURJpQHR GH D U W L V W D V F R P R *LXOLR 5RPDQR 3 D U P L J L D Q L Q R 3 R O L G R U R R H O S U R S L R 5 R V V R )LRUHQWLQR &DGD X Q R F R Q V X V SURSLRV UDVJRV SHUVRQDOHV SHUR VLHPSUH JUDQGHV DGPLUDGRUHV GH O D S L Q W X U D G H 0LJXHO ÈQJHO ( Q H V W H FDVR YHPRV HO &RQWLQ~D HQ SDJ

&XDQGR VH SXHGH HYLWDU XQ PDO HV QHFHGDG DFHSWDUOR

7HUHQFLR


&ROLPD 3HULyGLFRV \ 0HGLRV

4XLHQ QR FDVWLJD HO PDO RUGHQD TXH VH KDJD

/HRQDUGR 'D 9LQFL


&ROLPD &RPHUFLRV

1R LQWHQWHV FXUDU HO PDO SRU PHGLR GHO PDO

+HUyGRWR GH +DOLFDUQDVR


&ROLPD &RPHUFLRV

*DOHUĬD

(O PDUFR SHUIHFWR &XDGURV (QPDUFDGRV &UHDFLRQHV -LPpQH] &HQWUR &ROLPD 7HO -XQWR D PHQXGHUtD /D -LPpQH]

3RHPD

(VSpUDPH DPRU PtR

6R\ FRPR HO ¿QDO GH XQ VRO DEUD]DGR SRU VX SURSLR IXHJR

$WUiV TXHGDURQ PLO HVWUHOODV \ RWUDV PLO VH DSXQWDURQ \D HQ HO KRUL]RQWH

$ XQD GH HOODV PH GLULMR SDUD DEUD]DUQRV DPERV HQ XQ IXHJR GH VLJORV

8Q VRO TXH XQ GtD EULOOy HQ PHGLR GHO FLHOR \ KR\ VLJXH VX FDPLQR SRU OD LQPHQVLGDG GHO FRVPRV

9R\ KDFLD Wt £(VSpUDPH DPRU PtR -RVp 7 /HSH 3UHFLDGR

/R PiV DEXUULGR GHO PDO HV TXH D XQR OR DFRVWXPEUD

-HDQ 3DXO 6DUWUH


&ROLPD &RPHUFLRV

0iV GH $xRV GH 6HUYLFLR FRQ &DOLGDG \ ([SHULHQFLD QRV 5HVSDOGDQ

)$%5,&$026 ‡ &RUWLQDV GH WHODV GHFRUDWLYDV ‡ &RUWLQHURV 0DGHUD +RWHOHURV \ 'HFRUDWLYRV ‡ &RUWLQDV $QWLEDFWHULDQDV ‡ 3HUVLDQDV 9HUWLFDOHV 3 9 & 7HOD \ $OXPLQLR ‡ 3HUVLDQDV +RUL]RQWDOHV $OXPLQLR \ 3 9 & ‡ 3HUVLDQDV URPDQDV \ HQUUROODEOHV ‡ 3DQHO -DSRQpV ‡ 3HUVLDQDV SOLVDGDV \ FHOXODUHV ‡ 3HUVLDQDV GH PDGHUD ‡ 7ROGRV GH ORQD SOiVWLFD \ WHOD DFUtOLFD ‡ 3XHUWDV SOHJDEOHV ‡ 0DOOD VRPEUD ‡ (GUHGRQHV

',675,%8,026 ‡ 3DVWR VLQWpWLFR ‡ $OIRPEUD ‡ 3LVRV GH PDGHUD ODPLQDGR ‡ /LQROHXP 3 9 & ‡ 3LVRV SDUD JLPQDVLR ‡ /RVHWD YLQtOLFD ‡ 7DSLFHUtD HQ JHQHUDO ‡ 3DSHO WDSL] ‡ )RWRPXUDOHV /DYDGR GH SHUVLDQDV \ FRUWLQDV

ZZZ FRUWLQDVUDPRV FRP YHQWDV#FRUWLQDVUDPRV FRP

$Y ,QVXUJHQWHV HVT %OYG &DPLQR 5HDO )UHQWH D OD JORULHWD GHO ',) 7HOV '(6& HQ SHUVLDQDV URPDQDV HQUUROODEOHV &HO

&XOWXUD

YLHQH GH OD SiJLQD

'HVFHQGLPLHQWR GH OD &UX] TXH KL]R HQ )LRUHQWLQR \ TXH HQ OD DFWXDOLGDG VH FRQVHUYD HQ OD 3LQDFRWHFD &RPXQDOH GH 9ROWHUUD 6H WUDWD GH XQD SLQWXUD KHFKD SDUD HO DOWDU GH XQD LJOHVLD \ HQ HOOD VH SXHGH DSUHFLDU FRPR HQ HVWH HVWLOR VH KX\H FDVL VH UHQLHJD GH TXH ODV LPiJHQHV SDUH]FDQ UHDOHV H LQFOXVR TXH OOHJXHQ D VHU YHURVtPLOHV (Q FDPELR EXVFDQ PXFKR PiV HO DUWL¿FLR LQWHOHFWXDO \ FLHUWR WRTXH GH H[WUDYDJDQFLD HVR Vt PX\ UH¿QDGD (Q HVWH VHQWLGR HO Pi[LPR H[SRQHQWH GH OD H[WUDYDJDQFLD VHUtD $UFLPEROGR \ VXV EXVWRV UHDOL]DGRV D SDUWLU GH IUXWRV FRPR HQ VX VHULH /DV HVWDFLRQHV GHO DxR (Q HO FDVR GH HVWD SLQWXUD GH WHPiWLFD UHOLJLRVD ORV SHUVRQDMHV SLQWDGRV SRU 5RVVR )LRUHQWLQR VH QRV SUHVHQWDQ HQ WRGRV ORV FDVRV FRQ XQD SRVH GH OR PiV WHDWUDO UHDO]DQGR HQ FDGD FDVR HO WRQR GUDPiWLFR GH OD HVFHQD %DVWD YHU HO SHOLJURVR HTXLOLEULR FDVL LPSRVLEOH HQ HO TXH HVWiQ WRGRV ORV SHUVRQDMHV TXH KDQ VXELGR D OD FUX] SDUD EDMDU HO FDGiYHU GH -HV~V (O FXDO SRU FLHUWR \D WLHQH XQ WRQR YHUGRVR FDPLQR GH OD GHVFRPSRVLFLyQ &RQWLQ~D HQ OD SiJLQD

/DV DOPDV UXLQHV VyOR VH GHMDQ FRQTXLVWDU FRQ SUHVHQWHV

6yFUDWHV


&ROLPD &RPHUFLRV

9LHQH GH OD SiJLQD

&XHQWR

&ODUR TXH HQWRQFHV HVWR HUD SXUR PRQWH QR HVWDED SHODGR FRPR DKRUD (VWDV SOiWLFDV ODV KDEtD WHQLGR )DXVWLQR PiV GH DOJXQD YH] SHUR pO QR VH ODV FUH\y QXQFD $GHPiV QXQFD KDEtD SHQVDGR HQ VHU ULFR $Vt FRPR HVWDED YLYtD PX\ FRQWHQWR FRQ VX PXMHU 8QD PDxDQD FXDQGR DQGDED WUDV GH VXV EXH\HV FDQWDQGR IHOL] EDMR HO VRO VX DUDGR GHVFXEULy XQ FiQWDUR GH JUDQGHV GLPHQVLRQHV TXH SDUHFtD KDEHU HVWDGR HQWHUUDGR DOOt GXUDQWH PXFKR WLHPSR 6XV PDQRV HVFDUEDURQ KDVWD GHVFXEULUOR 6H SDUy QHUYLRVR PLUDQGR SRU WRGDV SDUWHV $OOi D OR OHMRV VH YHtDQ RWURV FDPLQDU WUDV GH VXV DUDGRV 6H LQFOLQy GH QXHYR UHWLUy HO DUDGR \ HFKy WLHUUD SDUD WDSDU HO FiQWDUR 3XVR XQD VHxDO \ VLJXLy WUDV GH VXV EXH\HV 1XQFD KDEtD SHQVDGR HQ VHU ULFR SHUR ¢6L DVt OR TXHUtD OD VXHUWH" eO QR SRGtD HYDGLU VX GHVWLQR $Vt HPSH]y D VRxDU GHVSLHUWR ©$KRUD Vt VH DFDEDURQ PLV SREUH]DV 'H VHJXUR TXH HVH FiQWDUR HVWi OOHQR GH RUR 6HUp ULFR &RPSUDUp HVWH SRWUHUR \ HO GH HQIUHQWH \ HO RWUR /RV VHPEUDUp WRGRV \ FRQ OD FRVHFKD TXL]i PH KDJD GXHxR GHO UDQFKR 7HQGUp FDEDOORV JDQDGR XQD EXHQD SLVWROD \ XQ WUDMH GH FKDUUR FRQ ERWRQDGXUD GH SODWD FRPR HO WUDMH TXH XVDED -XVWR +XHVR 8VDUp ]DSDWRV D OR PHMRU WHQGUHPRV XQ KLMR TXH PDQGDUp D HVWXGLDU SDUD TXH VHSD OHHU \ OOHYH PLV FXHQWDV ª &RQ DTXHOODV LGHDV DQGXYR GDQGR YXHOWDV \ PiV YXHOWDV KDVWD TXH YLR DSXQWDUVH DOOi SRU OD YHUHGD OD ¿JXUD GH 5RVDULR ²£$TXt HVWi HO DOPXHU]R ²JULWy GHVGH OHMRV )DXVWLQR QR FRQWHVWy $Kt VLJXLy WUDV GH VXV EXH\HV FRQ VX FDUD KRVFD FRQWUDtGD VX IUHQWH VLQ RtU VLTXLHUD D VX PXMHU &RQWLQ~D HQ OD SiJLQD

/D QDWXUDOH]D KXPDQD HV EXHQD \ OD PDOGDG HV HVHQFLDOPHQWH DQWLQDWXUDO

&RQIXFLR


&ROLPD &RPHUFLRV

/26 35(&,26 0$6 %$-26 '(/ 0(5&$'2

6L QR OR WHQHPRV 6H OR FRQVHJXLPRV %HOLVDULR 'RPtQJXH] &ROLPD &RO 7HO \

0$75,=

$Y ,QVXUJHQWHV 7HFRPiQ &RO 7HO

68&856$/ 7(&20$1

%OYG 0 GH OD 0DGULG 0DQ]DQLOOR &RO 7HO \

68&856$/ 0$1=$1,//2

3HFHV SHFHUDV DOLPHQWRV \ DFFHVRULRV 7RUWXJDV MDSRQHVDV 7LDQJXLV GHO SROLGHSRUWLYR GH 9LOOD GH ÈOYDUH] SRU OD HQWUDGD DO EDFKLOOHUDWR GH OD 8 GH & 3UHFLRV HVSHFLDOHV D WLHQGDV GH PDVFRWDV -XDQD &KDFyQ ÈOYDUH]

7HO )/25(5,$

3, $ 'RQGH ORV VHQWLPLHQWRV IORUHFHQ

0RUHORV &ROLPD 7HO 6DQ )HUQDQGR &ROLPD 7HO 0 $ GH *yPH] % 9 GH $OY 7HO

&KLVWHV

¢3RU TXp QXQFD OOXHYH HQ 858*8$<" 3RUTXH HVWi GHEDMR GH 3$5$*8$< &DPDUHUR KD\ XQD PRVFD HQ OD VRSD 7UDQTXLOR TXH OD DUDxD TXH KD\ HQ HO SDQ VH OD FRPHUi SURQWR (Q XQ UHVWDXUDQWH ± &DPDUHUR FDPDUHUR ¢WLHQH XVWHG DQFDV GH UDQD" ± 6t VHxRU ± %XHQR SXHV EULQTXH KDVWD OD FRFLQD \ WUiLJDPH PL ¿OHWH SRU IDYRU (O UHFXHUGR GHO PDO SDVDGR HV DOHJUH

&LFHUyQ


&ROLPD &RPHUFLRV £68 0(-25 (/(&&,21 6HUYLFLR ([SUHVV D GRPLFLOLR

‡ )$-,//$6 ‡ 32/,1(6 ‡ '8(/$6‡ 75,3/$<‡ &,0%5$3/$<‡ ‡ &$2%,//$ ‡ /,6721$'2 '( &$2%,//$ ‡ ‡ $*/20(5$'2 ‡ 0') ‡ &('5,//2 0DGHUD GH 3LQR SDUD OD FRQVWUXFFLyQ \ FDUSLQWHUtD HQ WRGDV ODV PHGLGDV $Y GH 1RYLHPEUH &ROLPD &RO 7HO \ 6XFXUVDO $Y ,QVXUJHQWHV 7HFRPiQ &RO 7HO \

(GXFDFLyQ

/D HVFXHOD \ ODV FXOWXUDV SRSXODUHV /D HVFXHOD WUDGLFLRQDOPHQWH KD LQFRUSRUDGR D VX FXUUtFXOXP OR LPSXHVWR SRU OD FXOWXUD GRPLQDQWH HQ VXV OLEURV HQ VXV PDQLIHVWDFLRQHV DUWtVWLFDV HQ VX OHQJXDMH HQ VX LGHRORJtD HWFpWHUD /R SRSXODU KD VLGR YLVWR FRPR DTXHOOR SURSLR GH iPELWRV QR DFDGpPLFRV \ TXLHQHV FRQIRUPDQ HVD FXOWXUD VH KDQ YLVWR UHOHJDGRV D XQ VHJXQGR SODQR /RV HVWXGLDQWHV GH KRJDUHV KXPLOGHV GH EDUULRV SREUHV R GH SXHEORV RULJLQDULRV TXH WLHQHQ FRVWXPEUHV GLIHUHQWHV D ODV GH OD HOLWH GHEHQ DGDSWDUVH HQ OD HVFXHOD DO PRGR GH KDEODU GH SHQVDU \ GH DFWXDU GH DTXHOORV TXH KDQ LPSXHVWR VX PRGR GH YHU HO PXQGR FRPR HO ~QLFR YHUGDGHUR R UHVLJQDUVH D RFXSDU OXJDUHV PDUJLQDOHV TXH OXHJR UHSURGXFLUiQ HQ HO PXQGR ODERUDO 6L REVHUYDPRV XQD HVFXHOD WUDGLFLRQDO SRGUtDPRV FUHHU TXH HQ HVD VRFLHGDG HQ OD TXH HVWi LQVHUWD KD\ XQD VROD FXOWXUD TXH WRGRV FRPSDUWHQ R GHEHUtDQ FRPSDUWLU GRQGH OD GLYHUVLGDG SDUHFHUtD TXHUHU VHU ERUUDGD R DO PHQRV TXH SHUPDQH]FD RFXOWD &RQWLQ~D HQ OD SiJLQD

(O Q~PHUR GH PDOKHFKRUHV QR DXWRUL]D HO FULPHQ

&KDUOHV 'LFNHQV


/,'$' < 6$% $ &

2 5

(1

&ROLPD *DVWURQRPtD &ROLPD *DVWURQRPLD

35(),(52 <2 )HOLSH 6HYLOOD GHO 5tR $WHQFLyQ HVSHFLDO GH VX DPLJR -HV~V *DUFtD 6XiUH]

7HO

$QDVWDVLR %UL]XHOD $WHQFLyQ HVSHFLDO GH VX DPLJR &DUORV *DUFtD 6XiUH]

7HO

6HUYLFLR D GRPLFLOLR &KLVWHV

(Q OD UHFHSFLyQ GH XQ KRWHO ¢1RPEUH" ± %RQG -DPHV %RQG ± %LHQ %RQG -DPHV %RQG ± 1R -DPHV \ %RQG D SDUWH ± ¢-DPHV %RQDSDUWH" ± -DPHV %RQG \ \D ± ¢-DPHV %RQLOOD" ± $SXQWH « /R VLHQWR HVD KDELWDFLyQ QR HVWi GLVSRQLEOH 7X UH]DV DQWHV GH FRPHU 1R VHxRU 0L PDGUH HV EXHQD FRFLQHUD $ YHU -DLPLWR VL WHQJR FXDUHQWD PDQ]DQDV HQ XQD PDQR \ HQ OD RWUD WHQJR FLQFXHQWD ¢TXp WHQJR HQ WRWDO" /DV PDQRV PX\ JUDQGHV ¢7X VDEtDV TXH ODV FDMDV QHJUDV GH ORV DYLRQHV HQ UHDOLGDG VRQ QDUDQMDV" 4XH PH GLFHV ¢QR VRQ FDMDV" ¢4Xp OH GLFH XQD FHUH]D D XQ HVSHMR" ¢6HUp HVD" (O PDO HV iUERO TXH FUHFH \ TXH FRUWDGR UHWRxD

-RVp +HUQiQGH]


&ROLPD *DVWURQRPtD

1R HV VyOR VX JUDQ FRFLQD HQ GHVD\XQRV FRPLGDV EXIIHW GRPLQLFDO \ FHQDV (V OD PDJLD TXH YLEUD EDMR HO FRELMR GH VXV i U E R O H V \ W H F K R GHOHLWDQGR D WRGR WLSR GH J X V W R V H G D G H V O D ³FKRUFD´ ORFDO JHQWH GH QHJRFLRV \ DPDQWHV GH OD EXHQD PHVD

&RQWDPRV FRQ VDOyQ SDUD HYHQWRV 7HO $Y &RQVWLWXFLyQ &ROLPD &RO

YLHQH GH OD SiJLQD

&XOWXUD

2WUR IDFWRU ELHQ DSDUHQWH GH OD WHDWUDOLGDG GHO FXDGUR HV VX IRQGR SLQWDGR FRQ XQ EDUQL] D]XO SiOLGR \ XQLIRUPH SDUD VLPXODU HO FLHOR (VR OH GD D WRGR XQ WRQR GH WUDJHGLD GH XQD LUUHDOLGDG HQ XQD DWPyVIHUD SODJDGD GH GRORU FRPR VH SXHGH YHU HQ ORV JHVWRV GH GLVWLQWRV SHUVRQDMHV FRPR OD GHVHVSHUDGD 0DUtD 0DJGDOHQD 6DQ -XDQ TXH VH WDSD HO URVWUR OORUDQGR R OD 9LUJHQ 0DUtD TXH KD FDtGR GHVPD\DGD 7RGDV HVDV SRVWXUDV \ FRORUHV WLHQHQ FRPR REMHWLYR GDUOH XQ YXHOR D ORV FiQRQHV FOiVLFRV TXH GXUDQWH GpFDGDV KDEtDQ SUHYDOHFLGR HQ OD SLQWXUD LWDOLDQD 'HVDSDUHFH OD ¿ORVRItD GH OR DUPyQLFR \ VH EXVFD UHSUHVHQWDU ORV VHQWLPLHQWRV FRQ JHVWRV H[DJHUDGRV \ KDVWD DFWLWXGHV EDVWDQWH YLROHQWDV \ H[SOtFLWDV < HQ FXDQWR D OD PDQR GHO SLQWRU KD\ TXH GHFLU TXH HQ ODV REUDV GH 5RVVR )LRUHQWLQR VH DSUHFLD TXH HQ pO SUHGRPLQD XQ GLEXMR PX\ OODPDWLYR PHGLDQWH HO FXDO FUHD FRQWRUQRV IXHUWHV SDUD ODV IRUPDV KDVWD DQJXORVRV SDUD OD ¿JXUDV $OJR TXH FXDGUD D OD SHUIHFFLyQ FRQ VXV FRORUHV LUUHDOHV &RPR GHFtDPRV DO SULQFLSLR XQ H[WUDRUGLQDULR HMHPSOR GH OD SLQWXUD PDQLHULVWD /DJXLD

'H YLUWXG KD\ XQD HVSHFLH GH PDOGDG PXFKDV

3ODWyQ


&ROLPD *DVWURQRPtD

9HQ D GLYHUWLUWH FRQ WX IDPLOLD 3DUD QLxRV \ MyYHQHV ‡ 7LUROHVD ‡ 3DVHR D FDEDOOR ‡ -XHJRV LQIDQWLOHV ‡ 3LQWXUD HQ FHUiPLFD 3DUD ORV SDSiV SRGUiQ GLVIUXWDU GH QXHVWUR H[TXLVLWR ERUUHJR DO SDVWRU FKDPRUUR \ FRVWLOODV DO KRUQR FRQHMR DVDGR HQ HO PHMRU FOLPD GH OD FLXGDG \ XQD YLVWD HVSHFWDFXODU

0~VLFD YLYD GH D GH OD WDUGH

5HVHUYDFLRQHV DO \ (VWDPRV HQ HO 2FRWLOOR &XDXKWpPRF $ VROR PLQ GH &ROLPD +RUDULR 6$%$'26 < '20,1*26 GH D KUV 5DQFKR &ROLQD GH 6DQ 0LJXHO

¢6DEtD XVWHG TXH"

3RU 'U -XVWLQR /HSH

&XULRVLGDGHV GH OD QDWXUDOH]D (O iUERO PiV JUDQGH GHO PXQGR HV XQD VHFXR\D JLJDQWH HQ &DOLIRUQLD 7LHQH PHWURV GH DOWXUD \ PHWURV GH GLiPHWUR HQ HO WURQFR (O DJXD GXOFH GHO UtR $PD]RQDV VH DGHQWUD KDVWD NP HQ HO PDU (O iUERO FRQ PiV UiSLGR FUHFLPLHQWR HV HO HXFDOLSWR 3XHGH DOFDQ]DU PHWURV HQ XQ DxR $OJXQDV GH ODV PRQWDxDV PiV DQWLJXDV GHO PXQGR VH HQFXHQWUDQ HQ ODV 7LHUUDV $OWDV GH (VFRFLD 6H HVWLPDQ HQ XQRV PLOORQHV GH DxRV (O iUERO GHO GHVLHUWR OODPDGR %DREDE SXHGH DOPDFHQDU KDVWD OLWURV GH DJXD HQ VX WURQFR (O PXQLFLSLR GH /ORUy HQ HO GHSDUWDPHQWR GH &KRFy HQ &RORPELD \ VX SUHFLSLWDFLyQ DQXDO GH PP OR KDFH HO OXJDU PiV OOXYLRVR GHO SODQHWD (O OXJDU PiV SURIXQGR OD IRVD GH ODV 0DULDQDV FRQ PHWURV HV HO SXQWR PiV SURIXQGR GH OD FRUWH]D WHUUHVWUH XELFDGR DO VXUHVWH GH ODV LVODV 0DULDQDV HQ HO 3DFt¿FR QRURFFLGHQWDO /D SODFD GH KLHOR PiV JUXHVD HVWi HQ HO $QWiUWLFR PLGH D NLOyPHWURV GH JURVRU FXEUH PLOORQHV GH NLOyPHWURV FXDGUDGRV \ WLHQH WHPSHUDWXUDV GH JUDGRV FHQWtJUDGRV EDMR FHUR

1R KDJiLV HO PDO \ QR H[LVWLUi /HRQ 7ROVWRL


/,'$' < 6$% $ &

2 5

(1

&ROLPD *DVWURQRPtD

£621 /2 0(-25

-RUJH *DUFtD 6XiUH] %HQLWR -XiUH] $ 9LOOD GH $OYDUH]

3DWW\ *DUFtD 6XiUH] $Y 3DEOR 6LOYD 9LOOD GH $OYDUH] 6HUYLFLR D GRPLFLOLR 6LOYLD *DUFtD 6XiUH] $Y 1LxRV +HURHV ,QIRQDYLW /D (VWDQFLD 'HVFDQVDPRV ORV MXHYHV 6HUYLFLR D GRPLFLOLR 5HÀH[LyQ

(O 6RO HV OD OX] TXH JXtD WX GLD DXQTXH HO GtD HVWp QXEODGR HVWi DKt /D /XQD HV OD OX] TXH JXtD WX QRFKH DXQTXH HO FLHOR WHQJD QXEHV R OD OXQD VHD QXHYD QR OD YHUiV SHUR VLJXH HVWDQGR DKt /D OX] TXH JXtD WX YLGD HVWi GHQWUR GH Wt FLHUUD ORV RMRV DTXLpWDWH VLOHQFLD HO YRFHUtR GH WX PHQWH \ GHMD TXH WX OX] VH PXHVWUH &XDQGR OD YHDV VDEUiV TXH HVD QXQFD VH DSDJDUi 3HUR VL WX OD DOLPHQWDV PLUiQGROD OD KDUiV PiV SUHVHQWH \ WH PRVWUDUi FXDO HV WX FDPLQR HQ FDGD PRPHQWR &XDQGR KD\D QXEDUURQHV HVSHUD PLUD \ VH PRVWUDUi GH QXHYR \ WH JXLDUi SRU GRQGH VHJXLU

1DGLH VH KL]R SHUYHUVR V~ELWDPHQWH -XYHQDO


&ROLPD *DVWURQRPtD

%8))(7 '( *8,6$'26 0(;,&$126 3$5$ '(6$<8126 < 0(18'2

'LDULDPHQWH GH D P D S P $Y 7HFQROyJLFR 9LOOD GH ÈOYDUH] &RO 7HO )UHQWH D OD &RPHUFLDO 0H[LFDQD

8Q QXHYR FRQFHSWR < DGHPiV GH QXHVWUR WUDGLFLRQDO PHQXGR GLVIUXWH GHO PDV HQ 0HQXGHULD FRPSOHWR \ YDULDGR DOPXHU]R FRQ HO VDERU FDVHUR TXH QRV FDUDFWHUL]D ‡ 3HSHQD ‡ FDUQH GH FHUGR \ UHV ' ( 1 8 ( 5, $ FRQ FKLOH ‡ 7DWHPDGR ‡ 0 ‡ /HQJXD HQ VDOVD YHUGH ‡ ‡ 4XHVDGLOODV ‡ ‡ &KLODTXLOHV FROLPRWHV ‡ ‡ +XHYRV DO JXVWR ‡ ‡ 7RUWLOODV GHO FRPDO D VX PHVD ‡ ‡ $PELHQWH IDPLOLDU ‡

&ROLPD

'LDULDPHQWH GHVGH ODV GH OD PDxDQLWD

$Y -DYLHU 0LQD 7HO &ROLPD &RO &KLVWH

(V SUHFLVR FXEULU XQD SOD]D GH FRQVHUMH HQ XQD LQVWLWXFLyQ $O HQFDUJDGR GH VHOHFFLRQDU DO FDQGLGDWR OH VXJLHUHQ TXH KDJD XQ H[DPHQ IiFLO GH DFXHUGR FRQ HO SHU¿O GHO SXHVWR 6H OH RFXUUH FRPR SULPHUD SUHJXQWD TXH OH FXHQWHQ GHO DO /OHJD HO SULPHU FDQGLGDWR \ OH UHFLWD 8QR WUHV FLQFR VLHWH QXHYH 8Q PRPHQWR ¢FyPR PH GLFH ORV LPSDUHV" %XHQR HV TXH \R DQWHV IXL FDUWHUR FRPHUFLDO \ \D VDEH FRPR ODV FDVDV YDQ GH SDUHV H LPSDUHV SXHV 1DGD QDGD TXH HQWUH HQ VLJXLHQWH (O VLJXLHQWH HPSLH]D VX UHWDKtOD 'LH] QXHYH RFKR VLHWH VHLV FLQFR 3DUH SDUH ¢XVWHG FXHQWD VLHPSUH DVt" (V TXH YHUi \R KH VLGR GXUDQWH PXFKR WLHPSR TXLHQ GDED OD VDOLGD HQ FDUUHUDV FRQWUDUUHORM \ VH PH KD TXHGDGR HVWH GHIHFWR (O VLJXLHQWH SRU IDYRU 8Q PRPHQWR DQWHV GH HPSH]DU ¢SRGUtD GHFLUPH TXH WUDEDMR WHQtD XVWHG DQWHV" <R HUD IXQFLRQDULR S~EOLFR OH FRQWHVWD HO FDQGLGDWR %LHQ HPSLHFH 8QR GRV WUHV FXDWUR FLQFR VHLV VLHWH VRWD FDEDOOR \ UH\ (O KRPEUH HV XQ ORER SDUD HO KRPEUH 7KRPDV +REEHV


&ROLPD *DVWURQRPtD

68&856$/ $Y 1LxRV +pURHV 1ž &ROLPD &RO D XQ ODGR GH &21$/(3 7HO 'H DP D SP '(6&$16$026 /26 0$57(6 /( 2)5(&(026 ',$5,$0(17( 5,&2 0(18'2 &21 7257,//$6 '(/ &20$/ $ 68 0(6$

$GHPiV SUHSDUDPRV XQD JUDQ YDULHGDG GH GHOLFLRVRV JXLVDGRV PH[LFDQRV SDUD TXH XVWHG PLVPR VH VLUYD WHQHPRV &$51(6 $6$'$6 6,1&521,=$'$6 48(6$',//$6 &RQWDPRV FRQ DEVROXWD OLPSLH]D VHULHGDG \ SUHFLRV HFRQyPLFRV

(O 0HMRU 3R]ROH GH &ROLPD 3R]ROH VHFR FRQ FDOGR URMR \ GH SROOR 7RVWDGDV \ VRSHV ORPR RUHMD SDWD FRVWLOOD \ WURPSD

6RSLWRV WDFRV HQFKLODGDV \ ÀDXWDV $WROH \ WDPDOHV 3$5$ 2&$6,21(6 £3$5$ ),(67$6 < 5(81,21(6 +$= 786 3(','26 &21 $17,&,3$&,21

$Y -DYLHU 0LQD &ROLPD &RO 7HO \

(63(&,$/(6

.J GH SR]ROH

6(59,&,2 $ '20,&,/,2

$ELHUWR WRGRV ORV GtDV GH DP D SP

$Q~QFLHVH DTXt +LVWRULD

7HO

FRQWDFWR#FRVWD]XO P[

1DGD VH SXHGH DFHSWDU GH XQ PDOYDGR VR SHQD GH HQYLOHFHUVH

0DGDPH 5RODQG


&ROLPD *DVWURQRPtD 3URPRFLyQ 0HJD SROORV [ 3URPRFLyQ &KLFRV SROORV SRU PHJD SROOR [ SROOR PHGLDQR [ SROOR FKLFR [ $Y 6DQ )HUQDQGR $ &ROLPD &RO 6HUYLFLR D GRPLFLOLR 7HO \

PDULVFRV

UHVWDXUDQW

([FHOHQWH FRPLGD GHO PDU SDUD GHOHLWDU ORV SDODGDUHV PiV H[LJHQWHV &DUQHV 7DFRV $QWRMLWRV PH[LFDQRV

7 U D E D M D P R V O R V G t D V G H O D x R +RUDULR GH DP D SP 0DFORYLR +HUUHUD \ 7HOV \

'HOHLWDQGR GLDULDPHQWH DO SDODGDU PiV H[LJHQWH GH ODV KUV $ OD D P KUV 0Ã’6,&$ 9,9$ ',$5,$0(17(

%OYG &DPLQR 5HDO HVTXLQD ,6(1&2 7HO

‡ 3DVWDV ‡ &DO]RQL ‡ &DUQHV ‡ 3L]]DV ‡ (QVDODGDV ‡ 0DULVFRV

+RUDULR /XQHV D -XHYHV SP D SP 9LHUQHV \ 6iEDGRV SP D SP 'HVFDQVDPRV ORV 'RPLQJRV

%OYG &DPLQR 5HDO $ HO 'LH]PR 7HO /D RPLVLyQ GHO ELHQ QR HV PHQRV UHSUHQVLEOH TXH OD FRPLVLyQ GHO PDO

3OXWDUFR


&ROLPD *DVWURQRPtD

+$0%85*8(6$6 $/ &$5%21 $Y 7HFQROyJLFR % D XQ FRVWDGR GH )FLD *XDGDODMDUD

6HUYLFLR D GRPLFLOLR 7HO %OYG &DPLQR 5HDO $ PHGLD FXDGUD GHO ',)

6HUYLFLR D GRPLFLOLR 7HO $Y 3DEOR 6LOYD HQ 9LOOD GH ÈOYDUH] 6HUYLFLR D GRPLFLOLR 7HO

YLHQH GH OD SiJLQD

(GXFDFLyQ

(VWD FRQFHSFLyQ WUDGLFLRQDO GH OD HVFXHOD HVWi DFWXDOPHQWH HQ UHYLVLyQ SDUD LQFRUSRUDU D OD HVFXHOD HQ XQ PXQGR LQWHUFXOWXUDO GRQGH OD FXOWXUD SRSXODU WHQJD FDELGD QR SDUD DFHSWDUOD VLQ PiV VLQR DO LJXDO GH OR TXH GHEH RFXUULU FRQ OD FXOWXUD GRPLQDQWH VHU REMHWR GH DQiOLVLV \ HYDOXDFLyQ 6ROR DVt VH ORJUDUi X Q D V R F L H G D G TXH VLHPEUH HQ VXV MyYHQHV OD L G H D G H WROHUDQFLD GH U H V S H W R D O D GLYHUVLGDG \ GH Y H U G D G H U D L J X D O G D G G H RSRUWXQLGDGHV 5HFLELPRV XQD KHUHQFLD FXOWXUDO TXH VH QRV LPSRQH \ FUHD HQ QRVRWURV XQD FRQFLHQFLD FROHFWLYD TXH ORJUD OD FRKHVLyQ VRFLDO 3HUR KD\ RWUDV FXOWXUDV FRPR ODV DERUtJHQHV GH $PpULFD /DWLQD FRQ VXV SURSLDV WUDGLFLRQHV \ OHQJXD TXH QR SXHGH VHU GHVFRQRFLGD VL TXHUHPRV VHU DPSOLRV \ FRQ XQD HGXFDFLyQ SDUD WRGRV &RQWLQ~D HQ OD SiJLQD

&XDQWR PiV FRQR]FR D ORV KRPEUHV PiV DGPLUR D ORV SHUURV

0DGDPH GH 6pYLJQp


&ROLPD *DVWURQRPtD

&DUQH DVDGD SRU NLOR UHV FHUGR QDWXUDO DGREDGD FKRUL]R FDUQLWDV VDOFKLFKD DUUDFKHUD 25'(1(6 < 7$&26 &$51,7$6 /(1*8$ 3$1=$ &8(52 &$51(

,'$' < 6$ $/ % &

2 5

(1

$Y 7HFQROyJLFR IUHQWH D OD &RPHUFLDO 0H[LFDQD

6HUYLFLR D GRPLFLOLR 7HO

£621 /2 0(-25 %OYG &DPLQR 5HDO (O 'LH]PR &ROLPD &RO 7HO

$WHQGLGR SRU (VWKHOD *DUFtD 6XDUH]

&HYLFKH GH 6LHUUD ,QJUHGLHQWHV

NJ GH VLHUUD PROLGD FXFKDUDGDV VRSHUDV GH VDO GH OLWUR GH MXJR GH OLPyQ JUPV GH FHEROOD NJ GH MLWRPiWH SL]FDV GH RUpJDQR MXJR GH FKLOH MDODSHxR FKLOH YHUGH

3UHSDUDFLyQ $O NLOR GH FDUQH PROLGD GH VLHUUD DJUHJXH F X F K D U D G D V V R S H U D V G H V D O \ U H Y X H O Y D VXDYHPHQWH 9LHUWD XVDQGR FRODGRU HO WHUFLR GH MXJR GH OLPyQ \ UHYXHOYD VXDYHPHQWH $JUHJXH JUDPRV GH FHEROOD SLFDGD ¿QDPHQWH UHYXHOYD VXDYHPHQWH \ GHMH UHSRVDU XQD KRUD H[SULPD XQ SRFR \ DJUHJXH XQ NLOR GH MLWRPDWH SLFDGR ¿QDPHQWH SL]FDV GH RUpJDQR MXJR GH FKLOHV MDODSHxRV \ FKLOH YHUGH SLFDGR ¿QDPHQWH DO JXVWR UHYXHOYD VXDYHPHQWH 6tUYDOR HQ SODWRV SODQRV DGRUQH FRQ DJXDFDWH

(O RUJXOOR GH TXLHQHV QR SXHGHQ HGL¿FDU HV GHVWUXLU

$OHMDQGUR 'XPDV


&ROLPD *DVWURQRPtD

&$51(6 $6$'$6 &257(6 $0(5,&$126 ),/(7(6 48(626 )81','26 3$55,//$'$6 &$=8(/,7$6 (63(&,$/(6 &$51(6 *5$7,1$'$6 48(6$',//$6 )5,-2/(6 &(%2//,7$6 (16$/$'$6 32//2 0$5,6&26 $EULPRV ORV VLHWH GtDV GH OD VHPDQD GH D P D S P 6(59,&,2 $ '20,&,/,2

$Y &RQVWLWXFLyQ 7HOV \

$Q~QFLHVH DTXt +LVWRULD

7HO

FRQWDFWR#FRVWD]XO P[

*XžD GHO %DUPDQ DO HVWLOR &RVWD]XO &RFWHO GH $JXDFDWH ,QJUHGLHQWHV

DJXDFDWH FRSDV GH JLQHEUD FXFKDUDGD GH D]XFDU OLPyQ JUDQGH KLHOR

3UHSDUDFLyQ y

y y

6H VDFD OD SXOSD GHO DJXDFDWH \ VH WULWXUD MXQWR FRQ R KLHORV XQD R GRV FRSDV GH JLQHEUD XQD FXFKDUDGD GH D]~FDU \ HO MXJR GH XQ OLPyQ JUDQGH 6H OLFXD WRGR MXQWR 6H VLUYH HQ FRSD FRFWHOHUD HVFDUFKDGD FRQ VDO

'LRV SHUGRQDUi D ORV TXH OH QLHJDQ SHUR ¢TXp KDUi FRQ ORV TXH FRPHWHQ PDOGDG HQ VX QRPEUH"

-DFLQWR 2FWDYLR 3LFyQ


&ROLPD *DVWURQRPtD

/DV &D]XHODV GH ´'RQ %LSRµ

7DFRV \ (YHQWRV &KLFKDUUyQ /HQJXD 5DMDV 3ROOR \ PiV

3HGLGRV DO 7HO HVWDPRV HQ )HOLSH 9DOOH &ROLPD &HQWUR

/$6 0(-25(6 &$51(6 $6$'$6

'(6'( (/ 6,*/2 3$6$'2

(Q &ROLPD GRQGH VLHPSUH *XHUUHUR 1R FHUFD GHO 0HUFDGLWR 2EUHJyQ

7HOV

&21 6(59,&,2 $ '20,&,/,2

3(','26 $ '20,&,/,2 &HO

+RUDULR GH DP D SP

³7,72´

(67,/2 858$3$1

$Y (QULTXH &RURQD 0RU¿Q 1R /RFDO ³$´ 9LOOD GH ÈOYDUH] )UHQWH ORFDO )LHVWDV ³9LOOD $OED´

£/D H[SHULHQFLD GHO VDERU /D*UDQ)LHVWD3DVWHOHULD ODJUDQILHVWDSDVWHOHULD#OLYH FRP P[ ZZZ SDVWHOHULDODJUDQILHVWD FRP

$Y &RQVWLWXFLyQ

7HO $Q~QFLHVH HQ

7HO

+LVWRULD

FRQWDFWR#FRVWD]XO P[

/D SUREDELOLGDG GH KDFHU PDO VH HQFXHQWUD FLHQ YHFHV DO GtD OD GH KDFHU ELHQ XQD YH] DO DxR

5HIUiQ


&ROLPD 7XULVPR

&XDQGR XVWHG OOHJD D &ROLPD \D VHD GH QHJRFLRV R GH SODFHU YHUi TXH VX FDVD QXQFD HVWXYR WDQ FHUFD (Q +RWHO $PpULFD WHQHPRV HO SODFHU GH UHFLELUOR \ KDFHUOR VHQWLU FRPR HQ VX FDVD

&RQWDPRV FRQ KDELWDFLRQHV \ VXLWHV

5RRP VHUYLFH 5HVWDXUDQW %DU 6QDFN %DU $OEHUFD 7HUUD]DV $UHD GH OHFWXUD

%DxRV GH YDSRU *LPQDVLR &HQWUR HMHFXWLYR $UHD GH QHJRFLRV $JHQFLD GH YLDMHV $UUHQGDGRUD GH DXWRV

%DUEHUtD 7DEDTXHUtD (VWDFLRQDPLHQWR YLJLODGR &DMDV GH VHJXULGDG 6HUYLFLR GH WD[LV

0RUHORV &HQWUR &ROLPD &RO 7HOpIRQRV DO &RUUHR KRWHODPHULFDFROLPD#KRWPDLO FRP 'DWRV FXULRVRV

&RVDV TXH QXQFD GHEHV KDFHU HQ -DSyQ _ 8VDU ]DSDWRV HQ LQWHULRUHV 3DUD PRVWUDU FRQVLGHUDFLyQ DO YLVLWDU XQD FDVD GHEHV TXLWDUWH ORV ]DSDWRV HQ OD HQWUDGD GH OD SXHUWD 'HVSXpV GHEHV SRQHUWH XQRV ³8ZDEDNL´ HVWD UHJOD WDPELpQ SXHGH HVWDU SUHVHQWH HQ KRWHOHV \ DOJXQRV HVSDFLRV S~EOLFRV FRPR WHPSORV VDQWXDULRV HVFXHODV KRVSLWDOHV \ DYHFHV KDVWD UHVWDXUDQWHV \ EDxRV _ &RPHU HQ FXDOTXLHU OXJDU /D JHQWH HQ -DSyQ QR VXHOH FRPHU PLHQWUDV FDPLQD PLHQWUDV YLDMD R PLHQWUDV XVD HO WUDQVSRUWH S~EOLFR VL OR KDFHV HVWDUtDV GHPRVWUDQGR PDORV PRGDOHV /D FRPLGD TXH VH YHQGH HQ OD FDOOH GHEH FRPHUVH GH SLH \ ORV ERFDGLOORV R EHELGDV GH PiTXLQDV H[SHQGHGRUDV GHEHQ LQJHULUVH LQPHGLDWDPHQWH _ 6RQDUVH OD QDUL] HQ S~EOLFR +DFHU HVWR HQ S~EOLFR VH FRQVLGHUD JURVHUR 6L GH YHUGDG QHFHVLWDV KDFHUOR GHEHV LU D XQ EDxR X RWUR OXJDU SULYDGR &RQWLQ~D HQ OD SiJLQD

&XDQGR WHQJR TXH HOHJLU HQWUH GRV PDOHV VLHPSUH SUH¿HUR DTXHO TXH QR KH SUREDGR

0DH :HVW


&ROLPD 7XULVPR

+27(/ 5,2 £ 1 2 % 8 6 4 8 ( / $ 6 ( 6 7 5 ( / / $ 6

‡ FyPRGDV KDELWDFLRQHV ‡ $LUH DFRQGLFLRQDGR 9HQWLODGRU GH WHFKR ‡ ,QWHUQHW LQDOiPEULFR ‡ $OEHUFD FRQ FKDSRWHDGHUR ‡ (VWDFLRQDPLHQWR WHFKDGR ‡ $FHSWDPRV WDUMHWDV GH FUpGLWR ZZZ KRWHOKRVSHGDMHVGHOUH\ FRP $Y 5H\ &ROLPiQ D PHGLD FXDGUD GHO -DUGtQ 1~xH] 7HO \

+$%,7$&,21(6 < 68,7(6 '( /8-2

$LUH DFRQGLFLRQDGR 7 9 \ 3DUDEyOLFD -DFX]]L

0~VLFD $PELHQWDO 7HOpIRQR 6HUYLFLR GH %DU \ 5HVWDXUDQW ODV KRUDV

&$55(7(5$ /,%5( &2/,0$ -,48,/3$1 .0 7(/6 5HÀH[LRQHV

6L PH YDV D DPDU iPDPH DKRUD PLHQWUDV \R SXHGD JR]DU GH WRGRV ORV WLHUQRV \ GXOFHV VHQWLPLHQWRV TXH ÀX\HQ GHO FDULxR YHUGDGHUR ÈPDPH DKRUD PLHQWUDV YLYD QR HVSHUHV D TXH PH KD\D LGR SDUD JUDEDU HQ PiUPRO SDODEUDV GH DPRU DUGLHQWH HQ SLHGUD IUtD 6L WLHQHV SHQVDPLHQWRV FDULxRVRV \ GXOFHV DFHUFD GH Pt ¢SRU TXp QR PH ORV VXVXUUDV DKRUD" 6L HVSHUDV D TXH GXHUPD SDUD QXQFD PiV GHVSHUWDU KDEUi SDUHGHV GH WLHUUD HQWUH QRVRWURV \ QR SRGUp RtUWH HQWRQFHV (V H[WUDxD OD OLJHUH]D FRQ TXH ORV PDOYDGRV FUHHQ TXH WRGR OHV VDOGUi ELHQ

9LFWRU +XJR


&ROLPD 0pGLFRV 3$72/2*2 78025(6 3$3$1,&2/$286 < /Ë48,'26 &25325$/(6

'5 -8$1 /Ï3(= %/$1&2 &pGXOD 3URIHVLRQDO

8QLYHUVLGDG $XWyQRPD GH *XDGDODMDUD +RVSLWDO GH (VSHFLDOLGDGHV &HQWUR 0pGLFR ³/D 5D]D´ +RVSLWDO GH 2QFRORJtD &HQWUR 0pGLFR 1DFLRQDO 6LJOR ;;, /XQHV D 9LHUQHV D P D S P \ S P D S P 6iEDGR D P D S P =DUDJR]D 1R &ROLPD &RO 7HO )D[ ( PDLO ODESDWBFRO#KRWPDLO FRP

2UWRGRQFLD &RVPpWLFD GHQWDO 5HKDELOLWDFLyQ (QGRGRQFLD %ODQTXHDPLHQWR 'HQWLVWDV ££&XLGDPRV 0DUtD GH ORV ÉQJHOHV %ODQFR %DUDMDV OD 6215,6$ (VWHU 1RUD 3UHFLDGR &KiYH]

GH WRGD OD )DPLOLD

7HO

0DUFR $QWRQLR *XHGHD /ySH]

7HO

$FHSWDPRV 72'$6 ODV WDUMHWDV GH FUpGLWR

9LFWRULD 1R &ROLPD &HQWUR

6KHQ 7L %DODQFH &RQWURO GH 3HVR \ 1XWULFLyQ

.DUHQW $OHMDQGUD 2VRUQR +HUQiQGH] 1XWULyORJD

&pGXOD 3URIHVLRQDO GH 0D\R % &RO )iWLPD /XQHV D 9LHUQHV D P D S P 6iEDGR D P D S P

7HO

5HÀH[LRQHV

1R QHFHVLWDUp GH WXV FDULFLDV FXDQGR OD KLHUED FUH]FD VREUH PL FDUD 1R GHVHDUp WX FDULxR R WXV EHVRV HQ PL ~OWLPR OXJDU GH GHVFDQVR DVt TXH VL PH DPDV DXQTXH VHD XQ SRTXLWR Ki]PHOR VDEHU PLHQWUDV D~Q YLYR $Vt SRGUp WHQHU \ DWHVRUDU WX DPRU 6L PH DPDV GHFOiUDWH +i]PHOR VDEHU FRQ SDODEUDV 1R WH OR JXDUGHV £'LPH TXH PH DPDV 1DGLH VDEH OR TXH KDFH PLHQWUDV DFW~D FRUUHFWDPHQWH SHUR GH OR TXH HVWi PDO XQR VLHPSUH HV FRQVFLHQWH

*RHWKH


/H\HQGD /D &DUUHWD GH OD 0XHUWH /H\HQGD $ ORV GLH] DxRV OD PDGUH GH PDUtD OD HQYLy D YLYLU FRQ VX WtD XQD PXMHU PX\ HQIHUPD H LQFDSDFLWDGD TXH WHQtD XQ KLMR GH PDOD HQWUDxD \ YLYtD HQ HO SXHEOR GH /D 1RULD *XDQDMXDWR 0DUtD VH IXH D OD FDVD GH VX WtD PX\ FRQWHQWD SRU SRGHU D\XGDUOD SXHV VX KLMR QR OR KDFtD SDUD QDGD /D HQIHUPD PXMHU HUD GXHxD GH XQ WHUUHQR PX\ JUDQGH TXH HO PDO KLMR HVWDED DQVLRVR SRU KHUHGDU /D OOHJDGD GH VX SULPD QR OH JXVWy SDUD QDGD \ HPSH]y D KDFHUOD OD YLGD SHVDGD 8QD FLHUWD QRFKH HO KLMR OOHJy ERUUDFKR D OD FDVD \ DUUHPHWLy FRQWUD VX PDGUH \ VX SULPD /D PDGUH OR FRUULy \ OH GLMR TXH QR VH DSDUHFLHUD KDVWD TXH VH OH KXELHVH EDMDGR OD ERUUDFKHUD (O KLMR VH DOHMy GLFLpQGROH D VX SURJHQLWRUD TXH RMDOi VH PXULHUD SURQWR $O RWUR GtD FXDQGR 0DUtD IXH SRU ODV WRUWLOODV HVFXFKy TXH WRGR HO SXHEOR VH KDEtD GDGR FXHQWD GHO HVFiQGDOR \ TXH KDEtD HVFXFKDGD D OD &DUUHWD GH OD 0XHUWH /D SHTXHxD QR HQWHQGLy D TXH VH UHIHUtDQ ODV SHUVRQDV FRQ HVRV GH OD &DUUHWD GH OD 0XHUWH &XDQGR OOHJy D OD FDVD GH VX WtD OH SUHJXQWy $O HVFXFKDUOD OD PXMHU VH VDQWLJXy \ OH FRQWHVWy TXH FXDQGR SDVDED OD IDPRVD FDUUHWD SRU HO SXHEOR HUD SRUTXH DOJXLHQ VHJXUR LED D PRULU 0DUtD VH DVXVWy PXFKR SXHV SHQVy TXH OD TXH SRGUtD PRULU VHUtD VX HQIHUPD WtD 3RU OD WDUGH UHJUHVy HO KLMR PX\ HQRMDGR \ UHFODPiQGROH D VX PDGUH HO KDEHUOR FRUULGR SDUD GHVSXpV KDEHUOR LGR D EXVFDU JULWiQGROH SRU ORV PRQWHV \ ODV FDOOHV GHO SXHEOR /D WtD QHJy TXH OR KXELHVH LGR D EXVFDU ( O M R Y H Q L Q G L J Q D G R DEDQGRQy OD FDVD \ QR UHJUHVy D GRUPLU $O RWUR GtD 0DUtD IXH SRU ODV WRUWLOODV \ R\y TXH O D V S H U V R Q D V F R P H Q W D E D Q T X H O D &DUUHWD GH OD 0XHUWH VH

(0%27(//$'25

786 5()5(6&2

‡ 5$',2 3(','26 ‡

&2/,0$ &21087$'25

/R SHRU TXH KDFHQ ORV PDORV HV REOLJDUQRV D GXGDU GH ORV EXHQRV

-DFLQWR %HQDYHQWH


/H\HQGD KDEtD GLULJLGR D OD FDEDxD GHO KXHUWR GH OD FDVD GH VX WtD &XDQGR UHJUHVy HVWDED PX\ SUHRFXSDGD SXHV VXSRQtD TXH OD PXHUWH VH DFHUFDED FDGD YH] PiV D OD FDVD GH VX WtD (QWRQFHV SHQVy TXH GHEtD FRPXQLFDUOH HO KHFKR D VX SULPR SXHV VH HVWDED TXHGDQGR HQ OD FDEDxD GHO KXHUWR \ VL OOHJDED D YHU OD &DUUHWD GH OD 0XHUWH pVWD VH OR OOHYDUtD SXHV QDGLH SRGtD YHUOD VLQ PRULU &XDQGR OOHJy FRQ VX SULPR \ OH FRPXQLFy VX WHPRU pVWH OD FRUULy GH PDOD PDQHUD 3RU OD QRFKH HO PXFKDFKR IXH D OD FDVD GH VX PDGUH \ WRPDQGR GHO SHOR D 0DUtD OH SURKLELy TXH OR VLJXLHUD PROHVWDQGR FRQ VXV FXHQWRV WRQWRV /D WtD WUDWy GH GHIHQGHU D VX VREULQD SHUR QR SXGR \ FD\y DO VXHOR (O PDO KLMR VDOLy KX\HQGR FUH\pQGROD PXHUWD \ QR YROYLy SRU YDULRV GtDV 8QD WDUGH YROYLy UHFODPiQGROH D VX PDGUH TXH QR OR DQGXYLHVH EXVFDQGR FRVD TXH OD PXMHU QR KDEtD KHFKR /H SLGLy D VX KLMR TXH FXDQGR HVWXYLHUD HQ OD FDEDxD GHO KXHUWR QR OH DEULHVH OD SXHUWD D QDGLH 3HUR HVD QRFKH ORV SHUURV HPSH]DURQ D DXOODU HQ HO KXHUWR \ HO PXFKDFKR IXULRVR VDOLy D DVXVWDUORV \ D DPHQD]DUORV &RPR QR YLR D QDGLH YROYLy D HQWUDU HQ OD FDVD 8Q IXHUWH DLUH VRSODED 7RGR HO SXHEOR HVFXFKy HO HVFiQGDOR TXH SURYRFy XQ IRUWtVLPR JULWR TXH SURYHQtD GH OD FDEDxD /D WtD OH SLGLy D 0DUtD TXH IXHUD D EXVFDU D ORV YHFLQRV SDUD YHU TXp VXFHGtD &XDQGR OOHJDURQ D OD FDEDxD VH HQFRQWUDURQ HQ OD SXHUWD DO MRYHQ FRQ HO FXHOOR SDUWLGR \ FRQ XQD PXHFD G H W H U U R U D E V R O X W R / D W t D \ O D V R E U L Q D FRPSUHQGLHURQ TXH OD &DUUHWD GH OD 0XHUWH OR KDEtD PDWDGR

'HVGH HQWRQFHV FDGD YH] TXH XQD SHUVRQD YD D PRULU VH HVFXFKDQ ORV UXLGRV GH ODV UXHGDV GH OD FDUUHWD ODV SDWDV GH ORV FDEDOORV DO SHJDU HQ ODV SLHGUDV GHO VXHOR« \ ORV WHUULEOHV DXOOLGRV GHO PDO KLMR TXH GHVHDED OD PXHUWH GH VX PDGUH SDUD KHUHGDU VXV WLHUUDV

5$ $*$ 6 $ '( & 9

26 )$925,726

0$1=$1,//2

&$6,0,52 &$67,//2

7(&20$1 0(/$48(

&' *8=0$1 -$/

7$0$=8/$ -$/

-DPiV HV H[FXVDEOH VHU PDOYDGR SHUR KD\ FLHUWR PpULWR HQ VDEHU TXH XQR OR HV

&KDUOHV %DXGHODLUH


2WRUULQRODULQJyORJR

&ROLPD 0pGLFRV &LUXJtD (VWpWLFD \ )XQFLRQDO GH 1DUL] &UDQHRPD[LORIDFLDO \ &XHOOR $/(5*,$ 5(63,5$725,$

'5 (15,48( 725,6 3(f$ 85*(1&,$6 /$'$ &(/ &2168/7$ 35(9,$ &,7$ 7(/ - $9,(5 0,1$ 1R 3/$17$ $/7$ ,17 9,//$ '( È/9$5(= &2/

'U (SLIDQLR 0DUWtQH] 9i]TXH]

0pGLFR &LUXMDQR 3DUWHUR \ +RPHySDWD +RUDULR /XQHV D 6iEDGR

GH DP D SP

+HULEHUWR -DUD &RORQLD (O /ODQR 9 GH $OYDUH] &RO 7HO &RUUHR HSLIDQLR #KRWPDLO FRP (GXFDFLyQ

YLHQH GH OD SiJLQD

/RV DVLPLODFLRQLVWDV VRQ ORV TXH SUHWHQGHQ GHVWHUUDU HVWDV FXOWXUDV GLVWLQWDV \ TXH VXV LQWHJUDQWHV DGRSWHQ XQD ~QLFD FXOWXUD OD HOLWLVWD SHUGLHQGR VXV UDtFHV \ REOLJiQGRORV D FRQVLGHUDU TXH OR TXH WUDHQ FRPR KHUHQFLD FXOWXUDO GHEH GHVHVWLPDUVH \ GHVFDUWDUVH SRU VHU GLVYDOLRVR 4 X L H Q H V D G K L H U H Q D O U H O D W L Y L V P R FXOWXUDO WLHQGH DO UHVSHWR GH FDGD FXOWXUD SHUR DO VHU S D U D H O O R V LUUHFRQFLOLDEOHV SURSRQHQ VX GHVDUUROOR VHSDUDGR RWRUJiQGROHV OD SRVLELOLGDG GH XQD HGXFDFLyQ FRPSOHPHQWDULD GRQGH DSUHQGDQ VREUH VXV WUDGLFLRQHV SHUR SRU VHSDUDGR (O PXOWLFXOWXUDOLVPR SURSRQH OD LQWHJUDFLyQ GH ODV FXOWXUDV TXH FDGD XQD DSUHQGD GH OD RWUD SDUD HQULTXHFHUVH \ SURSRQH TXH HO FXUUtFXOXP GHED LQWHJUDU WRGDV ODV YLVLRQHV FXOWXUDOHV GH OD VRFLHGDG TXH FRELMD /D FXOWXUD HV XQ IHQyPHQR FDPELDQWH \ OD HVFXHOD FRPR LQVWLWXFLyQ GHEH UHJLVWUDU ODV GLIHUHQWHV YLVLRQHV GHO PXQGR \ GHO PRGR GH DFWXDU HQ pO SDUD WUDQVIRUPDUOR HQ XQ OXJDU GLJQR GH VHU YLYLGR

(O PD\RU Q~PHUR GH ORV PDOHV TXH VXIUH HO KRPEUH SURYLHQH GHO KRPEUH PLVPR

3OLQLR HO -RYHQ


&ROLPD 0pGLFRV

'(50$72/2*2

'5 58%(1 6$+$*81 217,9(526

81,9(56,'$' '( *8$'$/$-$5$ ,167,7872 '(50$72/2*,&2 '( *8$'$/$-$5$ (1)(50('$'(6 '( /$ 3,(/ $*8'$6 < &521,&$6 (1 $'8/726 < 1,f26

',$*1267,&2 35(9(1&,21 < 75$7$0,(172 '( &$1&(5 '( /$ 3,(/ < 78025(6 %(1,*126 &,58*,$ &5,2&,58*,$ < (/(&752&,58*,$ 75$16725126 '( /$ 3,(/ 8f$6 < 3(/2

&260(72/2*,$ 0(',&$

3((/,1* 48,0,&2 0,&523,(/ %,20(',& /,03,(=$6 )$&,$/(6 $6(625,$ (1 &260(7,&26 $&1( &,&5$7,&(6 0$1&+$6 < (19(-(&,0,(172 35(0$7852

&/Ë1,&$ '( /$ 3,(/

7(/6 \

$9 9(1867,$12 &$55$1=$ (64 &$//( D '( /$ 3$/$3$ )5$&& /$6 3$/0$6 &2/,0$ &2/

9LHQH GH OD SiJLQD

&XHQWR

²£9HQWH \D )DXVWLQR 9ROWHy HQWRQFHV \ OD PLUy /D HQFRQWUy PX\ IHD 1R VH KDEtD ¿MDGR QXQFD HQ TXH 5RVDULR VX PXMHU HVWDED IHD 6ROWy HO DUDGR \ OR GHMy DKt FDtGR VREUH OD WLHUUD /XHJR DUULDQGR VXV EXH\HV KDVWD VDOLU GH VX VLHPEUD VH GLULJLy D 5RVDULR ²¢4Xp WH SDVD )DXVWLQR" ²1DGD ²GLMR pVWH 6H VHQWy GHEDMR GHO iUERO GRQGH OR KDFtDQ VLHPSUH \ FRJLHQGR XQD YDUD HPSH]y D UD\DU HO VXHOR ²¢4Xp WUDMLVWH GH FRPHU" ²GLMR D PHGLD YR] ²/R TXH 'LRV QRV GLR 0LUD ²\ DEULy VX FRVWDOLOOR D V R P D Q G R X Q D V EODQFDV \ WtPLGDV WRUWLOODV VXDYHV H V S R Q M R V D V \ XQD SHTXHxD FD]XHOD GRQGH O O H Y D E D FKLODTXLOHV² 7 H W U D M H FKLODTXLOHV FRQ T X H V R \ FHEROOD (VR HV WRGR SHUR HVWiQ P X \ E X H Q R V +XHOH ²¢1R VH WH RFXUULy WUDHU RWUD FRVD" ²< TXp TXHUtDV TXH WUDMHUD ¢IULMROHV" ²£3DUHFH TXH QR FRQRFHV PiV TXH IULMROHV \ FKLODTXLOHV HQ HVWH PXQGR ²1R )DXVWLQR SHUR ¢TXp HV OR TXH WLHQHV" ²GLMR D SXQWR GH OORUDU ²1DGD TXH \R PLUH ¢YHV DOJR W~" &RQWLQ~D HQ OD SiJLQD

(O PDO QR HV OR TXH HQWUD HQ OD ERFD GHO KRPEUH VLQR OR TXH VDOH GH HOOD

-HVXFULVWR


&ROLPD 9HWHULQDULRV

&RPHUFLDOL]DGRUD 9HWHULQDULD

(/ *5$1(52 $OLPHQWR SDUD WRGDV ODV HVSHFLHV )RUUDMHV 3DVWXUDV 0HGLFDPHQWRV $FFHVRULRV 6HUYLFLR GH $VHVRUtD 0pGLFD 9HWHULQDULD

(QWUHJDPRV D GRPLFLOLR 7HO %OYG &DUORV GH OD 0DGULG %HMDU &RO -XDQD GH $VEDMH 3RU 6DOLGD D 3LKXDPR

$*529(7(5,1$5,$³(/ *$1$'(52´ ‡ $OLPHQWR SDUD WRGDV ODV HVSHFLHV DQLPDOHV ‡ 3DFDV GH $OIDOID $UUR] \ 7ULJR ‡ 0DWHULDV SULPDV SDUD OD HODERUDFLyQ GH $OLPHQWRV &DUORV GH OD 0DGULG %HMDU 6DOLGD D 3LKXDPR &ROLPD &RO 7HO

=DUDJR]D 1R &RO &HQWUR &ROLPD &RO

+263,7$/ 9(7(5,1$5,2 < 9(7(5,1$5,$ 9,'$ $1,0$/ 'U *HUDUGR 6HUUDQR 6iQFKH] ‡ 3RVJUDGXDGR HQ ERYLQRV ‡ 'LSORPDGR HQ FOtQLFD GH HTXLQRV ‡ 'LSORPDGR HQ PHGLFLQD \ FLUXJtD GH SHTXHxDV HVSHFLHV ‡ 'LSORPDGR HQ FDOLGDG WRWDO

%OYG &DPLQR 5HDO $ 7HO &ROLPD &RO $Y &DPLQR 5HDO 7HO (O 7UDSLFKH &RO &HO ‡ (O GLDEOR HV RSWLPLVWD VL FUHH TXH SXHGH KDFHU PiV PDOR DO KRPEUH

.DUO .UDXV


(IHPpULGHV (IHPpULGHV &XOWXUD

()(0(5,'(6 '(/ 0(6 '( 2&78%5( PXHUH HQ OD FLXGDG GH 0p[LFR 3OXWDUFR (OtDV &DOOHV TXLHQ IXHUD SUHVLGHQWH GH 0p[LFR GH D QDFH 0DKDWPD *KDQGL OtGHU SROtWLFR GH OD ,QGLD PXHUH HO IXQGDGRU \ GLUHFWRU GH $SSOH ,QF 6WHYH -REV D ORV DxRV GH HGDG HO SUHVLGHQWH /XLV (FKHYHUUtD ÈOYDUH] SRU PHGLR GH UHIRUPDV D OD FRQVWLWXFLyQ FRQFHGH OD FDWHJRUtD GH (VWDGR DO WHUULWRULR GH 4XLQWDQD 5RR 2FWDYLR 3D] JDQD HO 3UHPLR 1REHO GH /LWHUDWXUD HO QDYHJDQWH JHQRYpV &ULVWREDO &ROyQ GHVHPEDUFD HQ XQD GH ODV LVODV GH ODV %DKDPDV GHVFXEULHQGR $PpULFD 0DUWLQ /XWKHU .LQJ -U JDQD HO 3UHPLR 1REHO GH OD 3D]

OD 0DGUH 7HUHVD GH &DOFXWD JDQD HO 3UHPLR 1REHO GH OD 3D] PXHUH HO LQYHQWRU HVWDGRXQLGHQVH 7KRPDV $OYD (GLVRQ PXHUH HO JHQHUDO /i]DUR &iUGHQDV GHO 5tR TXLHQ IXHUD 3UHVLGHQWH GH 0p[LFR \ SURPRWRU GH OD ([SURSLDFLyQ 3HWUROHUD QDFH $OIUHGR 1REHO LQYHQWRU GH OD GLQDPLWD \ FUHDGRU GHO 3UHPLR 1REHO QDFH OD UHLQD ,VDEHO ³/D &DWyOLFD´ HVSRVD GH )HUQDQGR GH $UDJyQ FRQ TXLHQ XQH VX UHLQR SDUD FRQVROLGDU (VSDxD GtD GHO PpGLFR GtD QDFLRQDO GH OD DYLDFLyQ GtD GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV HO DVWURQDXWD \ VHQDGRU -RKQ *OHQQ D ORV DxRV YLDMD DO HVSDFLR HQ HO WUDQVERUGDGRU HVSDFLDO 'LVFRYHU\ (UQHVW +HPLQJZD\ JDQD HO 3UHPLR 1REHO GH /LWHUDWXUD VH IRUPD OD &UX] 5RMD ,QWHUQDFLRQDO Q D F H ) U D Q F L V F R , 0 D G H U R UHYROXFLRQDULR PH[LFDQR HQ 3DUUDV &RDK $XQTXH HVWpV VROR QR GHEHV GHFLU QL KDFH QDGD PDOR $SUHQGH D DYHUJRQ]DUWH PiV DQWH WL TXH DQWH ORV GHPiV

'HPyFULWR GH $EGHUD


&ROLPD 6RFLDO %,(19(1,'26 $ &$6$ +2*$5 6$1 -26e '( /26 +8e5)$126 0DQHUDV GH D\XGDU 7UDEDMR GLUHFWR &RQ ORV PHQRUHV UHDOL]DQGR D F W L Y L G D G H V T X H I R P H Q W H Q \ Y D \ D Q HQFDPLQDGDV D GHVDUUROODU FDSDFLGDGHV ItVLFDV \ PHQWDOHV HQ HOORV &RQWULEXFLRQHV DOLPHQWDULDV )ULMRO DUUR] DFHLWH FHUHDO OHFKH FDUQH SROOR DW~Q SHVFDGR HWF 0DWHULDO GH KLJLHQH FRUSRUDO -DEyQ SDVWD GHQWDO SDSHO KLJLpQLFR VKDPSRR GHVRGRUDQWH WRDOODV IHPHQLQDV HWF 3UR $\XGD 3DUWLFLSDQGR \ R DVLVWLHQGR D ODV DFWLYLGDGHV TXH UHDOL]D OD LQVWLWXFLyQ SDUD UHFDXGDFLyQ GH IRQGRV HFRQyPLFRV $SRUWDFLyQ HFRQyPLFD 3DUD PDWHULDOHV GH PDQWHQLPLHQWR 3ORPHUtD HOHFWULFLGDG \ DOEDxLOHUtD 6H FXHQWD FRQ UHFLERV GHGXFLEOHV GH LPSXHVWRV

&8(17$ %$1$0(; $VRFLDFLyQ GH $\XGD $ & &XHQWD 1R 6XF &ODEH LQWHUEDQFDULD +$1 6,'2 &8$5(17$ $f26 '( /8&+$ (1 /$ 48( 1,f26 < 1,f$6 +8e5)$126 6( 7251$521 (1 &,8'$'$126 '(&(17(6 < 75$%$-$'25(6 1(&(6,7$026 78 $<8'$ (&21Ï0,&$ 85*(17( 3$5$ 6(*8,5 $'(/$17( 18(675$6 38(57$6 (67È1 $%,(57$6 £*UDFLDV

&DVD +RJDU 6DQ -RVp GH ORV +XpUIDQRV $VRFLDFLyQ GH $\XGD $ & 3URO ,QGHSHQGHQFLD QR &ROLPD &ROLPD & 3 7HOpIRQR )D[ FKLOGMRVHSK#KRWPDLO FRP

$1Ò1&,(6( (1

OOiPHQRV \ FRQ JXVWR OR DQWHQGHUHPRV FRQWDFWR#FRVWD]XO P[ ZZZ FRVWD]XO P[ ¢(V XVWHG XQ GHPRQLR" 6R\ XQ KRPEUH < SRU OR WDQWR WHQJR GHQWUR GH Pt WRGRV ORV GHPRQLRV

*LOEHUW .HLWK &KHVWHUWRQ


&RPDOD

7KH &RPDOD V WRS %UHDG 6WRUH ´< eO FRQ XQD VROD PLUDGD PXOWLSOLFy ORV SDQHV \ ORV EHQGLMR´ ,JQDFLR $OOHQGH &HQWUR &RPDOD &ROLPD 7HO 3RHPD

¢ 4 X L H Q V R \ "

<R VR\ XQ YLDMHUR FRQ GHVWLQR DO LQ¿QLWR TXH HVWi DTXt SRU FDVXDOLGDG DERUGp HVWD QDYH SRUTXH HVWDED DO SDVR \ HQ HOOD YR\ D OD HWHUQLGDG

0L YR] HV FRPR XQ FDQWR FRPR XQ VRO UHQRYDGR FDGD GtD 8Q YLDMHUR FRQ GHVWLQR DO LQ¿QLWR TXH HVWi DTXt SRU FDVXDOLGDG

$ERUGp HVWD QDYH SRUTXH HVWDED DO SDVR \ HQ HOOD YR\ D DO HWHUQLGDG -RVp 7 /HSH 3UHFLDGR

$O KRPEUH SHUYHUVR VH OH FRQRFH HQ XQ VyOR GtD SDUD FRQRFHU DO KRPEUH MXVWR KDFH IDOWD PiV WLHPSR

6yIRFOHV


&RPDOD /$ 0(-25 23&,Ï1 3$5$ 68 3$/$'$5 (/ 5(*$/2 ,'($/ 3$5$ 5(*5(62 '( 9,$-( 3RQFKHV GH $JXD \ GH /HFKH HQ WRGRV ORV VDERUHV 7DPELpQ KD\ 5RPSRSH \ 3URGXFWRV /iFWHRV &HEDOORV (QWUDQGR D &RPDOD ODGR L]TXLHUGR ,JQDFLR $OOHQGH 7HO 5D]DV GH SHUURV

35(6(17$1 /$ )81'$&,Ï1 ³'21 -26e 0$18(/ 520(52 /$5(6´ 6H EXVFD VHUYLU \ SURPRYHU HO GHVDUUROOR VRFLDO

(Q VHSWLHPEUH IXH SUHVHQWDGD OD )XQGDFLyQ ³'RQ -RVp 0DQXHO 5RPHUR /DUHV´ 'XUDQWH OD SUHVHQWDFLyQ OD VHxRUD 0DUWKD &RHOOR 7RUUHV UHFRUGy D 'RQ -RVp 0DQXHO FRPR XQD SHUVRQD DJUDGDEOH ³FXDQGR HVWiEDPRV WRGRV MXQWRV KDEtD DUPRQtD ULVDV FKLVWHV EURPDV \ FXDQGR KDEtD S U R E O H P D V 0 D Q X H O H U D H O P H G L D G R U H O FRQFLOLDGRU´ ³&XDQGR HVWXYR HQ OD 3URFXUDGXUtD GH -XVWLFLD FRPR GLUHFWRU GH 6HUYLFLRV 6RFLDOHV KL]R IDPRVD OD IUDVH HO VHUYLFLR VRFLDO HV HO ODGR DPDEOH GH OD SURFXUDGXUtD SRUTXH VLHPSUH ORJUDED FRQFLOLDU FRQ OD JHQWH´ DJUHJy OD VHxRUD 0DUWKD &RHOOR DO GLULJLU XQ PHQVDMH 'LMR TXH FRQ ³0DQXHO *DE\ 0D\UD \ -RVp 0DQXHO FRQVWUXLPRV XQD EXHQD YLGD \ TXHUHPRV WUDQVPLWLU HVD EXHQD YLGD D QXHVWURV VHPHMDQWHV D WUDYpV GH ORV GLIHUHQWHV DSR\RV TXH ORJUHPRV JHQHUDU FRQ ORV UHFXUVRV GH TXH SRGDPRV GLVSRQHU´ 0HQFLRQy TXH SDUD ³0DQXHO XQR GH VXV VXHxRV FXPSOLGRV IXH ORJUDU FRPSUDU HO 5DQFKR &ROLQD GH 6DQ 0LJXHO HQ HO DxR ORV ~OWLPRV DxRV GH VX YLGD ORV SDVy HVIRU]iQGRVH SRU FRQVWUXLU ODV FDEDOOHUL]DV \ HO UHVWDXUDQWH \ HQ FDGD iUERO TXH SODQWy GHMy XQ SRFR GH VX HVHQFLD TXH D~Q SHUVLVWH´

³(VWR\ VHJXUD TXH GHVGH GRQGH HVWi 'RQ (O PDO TXH KDFHPRV HV VLHPSUH PiV WULVWH TXH HO PDO TXH QRV KDFHQ

-DFLQWR %HQDYHQWH


&XDXKWpPRF (/ /8*$5 '21'( (/ 7,(032 6( '(7892 /RV 3LQRV &XDXKWpPRF &ROLPD &DUUHWHUD OLEUH D &XDXKWpPRF SULPHUD FDOOH D OD L]TXLHUGD PWV

7HO ‡ ‡

-XHYHV D 'RPLQJR SP D SP &DPSHVWUH &DUQHV $VDGDV '20,1*26 0Ã’6,&$ 9,9$ -RVp 0DQXHO QRV DFRPSDxD HQ HVWH &XHQWR GtD WDQ HVSHFLDO \ WDPELpQ HVWR\ VHJXUD TXH GHEH VHQWLUVH VXPDPHQWH RUJXOORVR SRU YHU FRQFUHWDGR XQR PiV GH VXV VXHxRV FRQ HO QDFLPLHQWR GH HVWD IXQGDFLyQ TXH OOHYD VX QRPEUH SRUTXH GHVHDPRV PDQWHQHU YLYR VX HVStULWX GH VHUYLFLR (VWD HV OD UD]yQ GH FUHDU HVWD LQLFLDWLYD´ PHQFLRQy OD VHxRUD 0DUWKD &RHOOR 'LMR TXH VH TXLHUH TXH PiV JHQWH YLYD ELHQ ³TXH UHFXSHUHQ OD DOHJUtD SRU H[LVWLU \ VHSDQ TXH KDEUi DOJXLHQ D VX ODGR SDUD DSR\DUOHV (VWR HV XQ YDORU \ XQD WUDGLFLyQ IDPLOLDU TXH TXHUHPRV KDFHU H[WHQVLYD D QXHVWUD VRFLHGDG´ ³%XVFDPRV TXH OD IXQGDFLyQ 'RQ -RVp 0DQXHO 5RPHUR VHD XQ VRSRUWH GRQGH SXHGDQ DSR\DUVH ORV PiV QHFHVLWDGRV ORV TXH UHTXLHUHQ GH XQ LPSXOVR SDUD VDOLU DGHODQWH DQWH ORV UHWRV GH OD YLGD´ DxDGLy 6HxDOy TXH VRQ XQD IXQGDFLyQ DVLVWHQFLDO VLQ ¿QHV GH OXFUR TXH WLHQH HO SULYLOHJLR GH VHUYLU \ SURPRYHU HO GHVDUUROOR VRFLDO \ KXPDQR D WUDYpV GH DFFLRQHV HQFDPLQDGDV DO EHQH¿FLR GH SHUVRQDV VHFWRUHV \ UHJLRQHV GH HVFDVRV UHFXUVRV SULQFLSDOPHQWH (O HYHQWR FRQWy WDPELpQ FRQ OD SUHVHQFLD GHO YLROLQLVWD 7LWR 4XLUR] JDQDGRU GHO 3UHPLR 1DFLRQDO GH OD -XYHQWXG DVt FRPR GH -HV~V 5DPtUH] GLUHFWRU WpFQLFR FDPSHyQ PXQGLDO VXE \ HO H[IXWEROLVWD 0DQXHO 1HJUHWH HQWUH RWUDV SHUVRQDOLGDGHV (Q HO PDUFR GHO HYHQWR OD GLUHFWRUD GH OD )XQGDFLyQ 'RQ -RVp 0DQXHO 5RPHUR (ULND &RYDUUXELDV ¿UPy FRQYHQLRV GH FRODERUDFLyQ FRQ (TXLQRWHUDSLD ,QWHJUDO GH &ROLPD ,96 &DPELDQGR HO UXPER $& \ )XQGDFLyQ 5LFDUGR 3RQFH (O PDO HV YXOJDU \ VLHPSUH KXPDQR \ GXHUPH HQ QXHVWUD FDPD \ FRPH HQ QXHVWUD PHVD

: + $XGHQ


7RQLOD

&RQ HO IUHVFR FOLPD 7RQLOHQVH 1XHYD DGPLQLVWUDFLyQ $WHQGLGR SRU 3DQWDOHyQ 0HGUDQR \ VX IDPLOLD

%8)(7 72'26 /26 ',$6 $ELHUWR GLDULDPHQWH GH DP D SP

7LHQGD \ WDOOHU PHFiQLFR DQH[RV $XWRSLVWD &ROLPD *XDGDODMDUD 0WV VDOLGD D 7RQLOD HQWUH OD FDUUHWHUD OLEUH \ OD DXWRSLVWD &KLVWHV

8Q KRPEUH YD D XQ DERJDGR ¢< XVWHG FXDQWR FREUD SRU XQD FRQVXOWD UiSLGD" %LHQYHQLGR SRU WUHV SUHJXQWDV ¢9D\D HV XQ SRFR FDUR QR" 6L TXL]iV \ GtJDPH ¢FXiO HV VX WHUFHUD SUHJXQWD" 6H HQFXHQWUD HO SDFLHQWH WHQGLGR HQ OD FDPD 6X PpGLFR DERJDGR HVSRVD \ VXV KLMRV HVWiQ HVSHUDQGR HO VXVSLUR ¿QDO FXDQGR GH UHSHQWH HO SDFLHQWH VH VLHQWD PLUD D VX DOUHGHGRU \ GLFH $VHVLQRV ODGURQHV PDO DJUDGHFLGRV \ VH YXHOYH DFRVWDU (O GRFWRU XQ SRFR FRQIXQGLGR GLFH <R FUHR TXH HVWi PHMRUDQGR ¢3RU TXp OR GLFH GRFWRU" SUHJXQWD OD HVSRVD 3RUTXH QRV KD UHFRQRFLGR D WRGRV 'HVSXpV GH DUUHJODU XQ JULIR HQ PLQXWRV HO IRQWDQHUR SUHVHQWD XQD IDFWXUD GH (O FOLHQWH HVFDQGDOL]DGR SURWHVWD 2LJD VHxRU IRQWDQHUR \R VR\ DERJDGR \ QR FREUR SRU PL FRQVXOWD QL OD PLWDG GH OR TXH XVWHG PH HVWD FREUDQGR <D OR Vp FRQWHVWD HO IRQWDQHUR FXDQGR \R HMHUFtD GH DERJDGR WDPELpQ FREUDED OD PLWDG 8QD PDOD FDXVD VHUi GHIHQGLGD VLHPSUH FRQ PDORV PHGLRV \ SRU KRPEUHV PDORV

7KRPDV 3DLQH


7RQLOD +27(/ 5(67$85$17

'RQGH VH UH~QHQ HO EXHQ FRPHU FRQ HO GHVFDQVR \ HO FOLPD FRQ OD KLVWRULD 'HVD\XQRV \ &RPLGDV GH DP D SP (VSHFLDOLGDG &KLOHV HQ 1RJDGD 'RPLQJRV GH %XIIHW

7HO

+27(/ FRQ WUDGLFLyQ H KLVWRULD 63$ 6iEDGRV \ 'RPLQJRV /D (VSHUDQ]D ² 7RQLOD -DOLVFR .P $XWRSLVWD &ROLPD ² *XDGDODMDUD (QWURQTXH 7RQLOD /D (VSHUDQ]D +DFLHQGD GH OD (VSHUDQ]D

/$ &$%$f$

'(/ $0,*2 $%(/ < '(/ $0,*2 0,*8(/ 5HVWDXUDQW %DU HQ 7RQLOD IDPLOLDU GHVGH

'LVIUXWH GH 0DULVFRV D OD FDUWD \ JUDQ YDULHGDG GH ERWDQDV GHVGH ODV KRUDV HQ DGHODQWH 1XHVWUR OHPD ³6L HQWUH WRGRV ORV FOLHQWHV DJRWDQ OD H[LVWHQFLD GH ERWDQDV £QR SDJDQ OD FXHQWD ´ $OOHQGH 7RQLOD -DO D FXDGUDV GH OD FDUUHWHUD OLEUH $GLYLQDQ]DV

(Q YHUDQR EDUEXGR \ HQ YHUDQR GHVQXGR ¢4Xp VR\" 7RGR OR OOHYD GHODQWH ORV FROPLOORV SDUD OD OXFKD \ OD WURPSD SDUD OD GXFKD &XDQGR HVWR\ DO ODGR WX\R QR PH YHV \ FXDQGR YXHOR QR PH YHV ¢4XLpQ VHUp" 6L PH WLHQHV PH TXLHUHV FRPSDUWLU 6L PH FRPSDUWHV QR PH WLHQHV ¢4Xp VR\ \R" 8QDV VRQ UHGRQGDV RWUDV RYDODGDV XQDV SLHQVDQ PXFKR \ RWUDV QDGD 'DPH GH FRPHU \ YLYR 'DPH XQ WUDJR \ PH PXHUR 'H EURQFH HO WURQFR ODV KRMDV GH HVPHUDOGD HO IUXWR GH RUR ODV ÀRUHV GH SODWD ¢4Xp HV QHJULWR VLQ FXHUSR \ KDFH OR TXH WLHQH TXH KDFHU SDUD SRQHUWH HQ SLH" 7HQJR GHGRV \ SXOJDU SHUR QR OOHJR D UHVSLUDU 3XxDGLWR GH DOJRGyQ EULQFD VLQ WRQ QL VRQ (O ERVTXH (O HOHIDQWH (O KXPR (O VHFUHWR /D FDEH]D (O IXHJR (O DOPHQGUR (O FDIp (O JXDQWH /D RYHMD

0XFKDV YHFHV KH SHQVDGR VL HO PDO QR HVWi SXHVWR HQ HO 8QLYHUVR FRPR XQ WHPD GH WUDEDMR \ XQ LQFHQWLYR D QXHVWUD FXULRVLGDG

6DQWLDJR 5DPyQ \ &DMDO


7HFRPiQ 6HUYLFLRV

$QD &ULVWLQD *DUFtD GH 0RQUR\ GH 1RYLHPEUH &HQWUR 7HFRPiQ &RO 7HO &HO DQDJBEHQLDQ\#KRWPDLO FRP 5HÀH[LyQ

&XDQGR HQ WX FRUD]yQ VH DEUD OOHQD GH YLGD OD ÀRU SHUIXPDGD GHO DPRU UHFXHUGD TXH DOJXLHQ OD SODQWy XQ GtD GHQWUR GH WL &XDQGR WX FRUD]yQ VH LOXPLQH FRQ HO VXDYH FRORULGR GH OD SXHVWD GHO VRO UHFXHUGD TXH DOJXLHQ DPDQHFLy FRQWLJR &XDQGR HO IXHJR GH OD SDVLyQ TXHPH WX FRUD]yQ FRQVXPLHQGR WRGDV WXV ¿EUDV HQ OD LQPRODFLyQ GHO SODFHU UHFXHUGD TXH DOJXLHQ HQFHQGLy HVD OODPD &XDQGR WX FRUD]yQ HVWp ERUGDGR GH VXHxRV GRUDGRV WHMLGRV FRQ KLORV GH OX] GH OXQD UHFXHUGD TXH DOJXLHQ FRORUHy WX PXQGR LQWHULRU &XDQGR OD QRFKH WH HQFXHQWUH FRQ HO FRUD]yQ SDUWLGR \ DQJXVWLDGR SRU ODV DPDUJXUDV UHFRJLGDV HQ HO GLD UHFXHUGD TXH KD\ DOJXLHQ HVSHUiQGRWH FRQ HO SDxXHOR HQ OD PDQR &XDQGR HO LQVRPQLR WH KDJD GDU YXHOWDV GHVHVSHUDGDPHQWH HQ OD FDPD UHFXHUGD TXH DOJXLHQ SXHGH VHPEUDU VXHxRV GH SD] HQ WX PHQWH &XDQGR OD VROHGDG WH RSULPD \ WX JULWR QR HQFXHQWUH HFR UHFXHUGD TXH DOOi GHO RWUR ODGR DOJXLHQ DPD WX FRPSDxtD \ HQWLHQGH WX FODPRU &XDQGR WXV VHFUHWRV QR TXHSDQ PiV GHQWUR GH WL DPHQD]DQGR URPSHU ORV GLTXHV GH WX DOPD UHFXHUGD TXH H[LVWH DOJXLHQ GLVSXHVWR D UHFRJHUORV \ JXDUGDUORV FRQ HO FDULxR \ OD GLJQLGDG TXH W~ HVSHUDV £1R PLUHV HO UHORM ¢4Xp LPSRUWDQ ODV KRUDV" /D YLGD HV WDQ FRUWD QR KD\ WLHPSR TXH SHUGHU 7~ TXH DPDV VL WLHQHV HO FRUDMH \ OD VHQFLOOH] GH KDFHUOR DVt DEUH WXV ODELRV \ FDQWD HO PLODJUR GHO DPRU SRUTXH VyOR HO DPRU DSUR[LPD D ODV SHUVRQDV \ KDFHQ TXH KDEOHQ HO PLVPR OHQJXDMH $ TXLHQ ODV EXHQDV REUDV QR DSURYHFKDQ \ ODV WLHUQDV SDODEUDV QR PXHYHQ ODV PDODV OH GRPHQ FRQ GXUR \ ULJXURVR FDVWLJR

0DWHR $OHPiQ


7HFRPiQ &RPHUFLRV 5(6

&(5'2

(VSDOGLOOD %XFKH 7ULSD &XHUR /DELR /HQJXD 6HVRV 0DQLWDV 3DWD GH UHV (VSDOGLOOD +tJDGR 7RFLQLOOD 3XQWDV 27526 3LHUQD V K 0pGXOD 3DSDV IULWDV ERUUHJR FDQDO &KDPRUUR /HQJXD HVSDOGD GH ERUUHJR SROOR HPSDQL]DGR 7RFLQR &RUWHV ¿QRV 5LE H\H 7 %RQH 1HZ <RUN 3ULPH 5LE )LOHWH GH UHV $UUDFKHUD PDULQDGD 'HVFDQVDPRV ORV 0LpUFROHV :HGQHVGD\ FORVHG

2FDPSR 7HO

+$&(026 (175(*$6 $ 72'2 (/ (67$'2 YLHQH GH OD SiJLQD

&XHQWR

²(V TXH QXQFD PH KDV WUDWDGR DVt ²< FyPR TXLHUHV TXH WH WUDWH ¢TXLHUHV TXH WH UHFLED FRQ EDLOH" ²%XHQR \D SXHV YDPRV D DOPRU]DU < 5RVDULR HVWLUy VX EUD]R PRUHQR RIUHFLHQGR XQ WDFR GH FKLODTXLOHV D )DXVWLQR SHUR pVWH OR FRJLy HQRMDGR DUURMiQGROR VREUH OD WLHUUD ²£1R TXLHUR FKLODTXLOHV ²¢4Xp KDV KHFKR" +DV WLUDGR OD FRPLGD \ HVR HV SHFDGR 1R WH YD\D D FDVWLJDU 'LRV £1R WH YD\D D FDVWLJDU < OORUDED GHVFRQVRODGDPHQWH WDSDQGR VX FDUD FRQ HO UHER]R )DXVWLQR VH SXVR GH SLH \ FRQ OD YDUD TXH WUDtD HQ OD PDQR HPSH]y D JROSHDU ODV SHTXHxDV PLOSDV TXH HPSH]DEDQ D EURWDU HQWUH ORV VXUFRV ²1RVRWURV VRPRV SREUHV )DXVWLQR ²£<R QR VR\ SREUH ¢4XLpQ WH KD GLFKR VHPHMDQWH FRVD" ²¢4XH QR HUHV SREUHV" ¢7H KDV YXHOWR ORFR" ²1R PH KH YXHOWR ORFR SHUR WDPSRFR VR\ SREUH 9R\ D FRPSUDU HVWH SRWUHUR \ HO GH HQIUHQWH \ RWUR 9R\ D VHU GRQ )DXVWLQR \ W~ WLHQHV TXH VHUYLUPH PHMRU FRQ PiV KXPLOGDG SHUR VREUH WRGR QR PH GDUiV \D QXQFD IULMROHV \ FKLODTXLOHV 0LUD YHQ 6H IXHURQ ORV GRV SRU HQWUH ORV VXUFRV KROODQGR FRQ VXV SLHV ODV QDFLHQWHV PLOSDV KDVWD OOHJDU DO OXJDU GRQGH )DXVWLQR GHMDUD OD VHxDO ²£(VFDUED DKt ²RUGHQy ²¢'yQGH" ²£$Kt GRQGH HVWi HVD SLHGUD 5RVDULR VH LQFOLQy \ VXV PDQRV SULHWDV HPSH]DURQ D TXLWDU OD WLHUUD WDPELpQ SULHWD KDVWD GHVFXEULU HO FiQWDUR ²£'LRV PtR XQ WHVRUR ²H[FODPy HOOD &RQWLQ~D HQ OD SiJLQD

1R WHPiLV D ORV PDOYDGRV 7DUGH R WHPSUDQR DFDEDQ SRU GHVHQPDVFDUDUVH

)HUGLQDQG *DOLDQL


7HFRPiQ *DVWURQRPtD

3DVW

HOHUt

D \ 5

HSRV

W H U t D

)LQD

DQDJBEHQLDQ\#KRWPDLO FRP

GH 1RYLHPEUH GH 1RYLHPEUH 6(59,&,2 $ '20,&,/,2 6,1 &2672 $',&,21$/ 7(/6 < &HO DQDJBEHQLDQ\#KRWPDLO FRP

68 '2 .8 /D LJQRUDQFLD HV OD PDGUH GH OD PDOGDG \ GH WRGRV ORV GHPiV YLFLRV

*DOLOHR *DOLOHL


6DOXG \ %HOOH]D

0È;,0$ 1875,&,Ï1

&DGD ERFDGR GH EUyFROL R PDQ]DQD FDGD FXFKDUDGD GH FHUHDO LQWHJUDO &DGD VRUER GH DJXD R GH OHFKH GHVFUHPDGD FDGD SRUFLyQ GH DW~Q SURWHJH VX VDOXG \ VX MXYHQWXG $XQTXH SRFDV YHFHV SHQVDPRV TXH OD FRPLGD HV PiJLFD HQ HO P L V P R V H Q W L G R T X H O R V P H G L F D P H Q W R V PLODJURVRV HQ UHDOLGDG Vt FRQWULEX\HQ GH XQD PDQHUD DVRPEURVD D SUHYHQLU SURWHJHU \ FXUDU QXHVWUR RUJDQLVPR $OJXQRV DOLPHQWRV QRV SURWHJHQ DO IRUWDOHFHU QXHVWUR VLVWHPD LQPXQLWDULR 2WURV OLPSLDQ HO WUDFWR GLJHVWLYR \ OR PDQWLHQHQ IXQFLRQDQGR GH XQD PDQHUD DGHFXDGD $OJXQRV LQFOXVR SXHGHQ D\XGDU D UHGXFLU HO ULHVJR GH FiQFHU SURWHJHQ FRQWUD ORV LQIDUWRV FRQVHUYDQ OD FDOLGDG LQWHOHFWXDO DO HYLWDU ODV HPEROLDV R SpUGLGD GH PHPRULD IRUWDOHFHQ ORV KXHVRV \ FXLGDQ QXHVWURV RMRV $O FRQVXPLU HVWRV DOLPHQWRV XVWHG OH KDUi XQ H[WUDRUGLQDULR IDYRU D VX HVWDGR JHQHUDO GH VDOXG ¢&XiO HV HO UHVXOWDGR GH LQJHULU V~SHU DOLPHQWRV" 6HU XQD SHUVRQD PiV MRYHQ (VWR VH GHEH D TXH OD FRPLGD QR VyOR DOLPHQWD WDPELpQ SURWHJH < VL XVWHG FRQVXPH ORV V~SHU DOLPHQWRV TXH UHFRPLHQGDQ PpGLFRV QXWULFLRQLVWDV \ GLHWLVWDV HVWDUi HPSOHDQGR OD PHMRU WiFWLFD GLVSRQLEOH FRQWUD HO HQYHMHFLPLHQWR V~SHU DOLPHQWRV H[FHOHQWHV SDUD HO FRUD]yQ y (VSLQDFDV FRFLGDV y /HQWHMDV FRFLGDV y %UyFROL FRFLGR y /HFKH GHVFUHPDGD y $W~Q HQ DJXD HQODWDGR y 6DOPyQ y )ULMROHV FRFLGRV y *HUPHQ GH WULJR y 3DSD\D y $FHOJDV FRFLGDV (O SHVFDGR WDPELpQ HV EXHQR SDUD TXLHQHV WLHQHQ SUREOHPD FDUGLDFR (VWXGLRV GHPXHVWUDQ TXH FRPHU YHFHV D OD VHPDQD UHGXFH ODV SRVLELOLGDGHV GH XQ VHJXQGR \ PRUWDO DWDTXH D\XGD D PDQWHQHU OLPSLRV ORV FRQGXFWRV 7DPELpQ KD\ FLHUWDV YLWDPLQDV % TXH SURWHJHQ OD VDOXG GHO FRUD]yQ ODV PiV H¿FDFHV VRQ ODV YLWDPLQDV % \ % \ HO iFLGR IyOLFR &RPR SRGHPRV YHU VROR HV FXHVWLyQ GH HVWDU SHQGLHQWHV GH OR TXH FRPHPRV HV OD EDVH GH QXHVWUD VDOXG +DVWD OD SUy[LPD /RV PDOYDGRV VRQ FRPR ODV PRVFDV TXH UHFRUUHQ HO FXHUSR GH ORV KRPEUHV \ VyOR VH GHWLHQHQ HQ VXV OODJDV

-HDQ GH OD %UX\HUH


0DQ]DQLOOR 6HUYLFLRV (PHUJHQFLDV (PHUJHQF\ /DGD

(PHUJHQFLDV (PHUJHQF\ (PHUJHQFLDV HQ 0DQ]DQLOOR 0DQ]DQLOOR (PHUJHQF\ $QJHOHV YHUGHV *UHHQ $QJHOV 7XULVW WUDYHOHUV $' 6HJXULGDG S~EOLFD 3XEOLF VDIHW\ %RPEHURV )LUH GHSDUWPHQW 3URWHFFLyQ FLYLO &LYLO SURWHFWLRQ *UXDV 0HLOOyQ 0HLOORQ WRZLQJ VHUYLFH 7UiQVLWR /RFDO WUD¿F SROLFH &UX] URMD 5HG FURVV +RVSLWDO JHQHUDO *HQHUDO +RVSLWDO &HQWUR GH VDOXG +HDOWK FHQWHU &HQWUR PpGLFR (FKDXU\ (FKDXU\ SULYDWH KRVSLWDO 0HGLFD SDFt¿FR 0HGLFD SDFL¿FR SULYDWH KRVSLWDO +RVSLWDO 0DQ]DQLOOR SULYDWH KRVSLWDO 8QLGDG GH 'LDJQyVWLFR ,QWHJUDO SULYDWH KRVSLWDO

$XWREXVHV \ WD[LV %XV OLQHV 7D[L FDEV

(71 (OLWH )XWXUD (VWUHOOD EODQFD 3ULPHUD 3OXV /D /LQHD 3OXV 2PQLEXV GH 0p[LFR &RVWD 7RXUV 5DGLR WD[L 5DGLR GLVSDWFKHG WD[L VHUYLFH

'HSHQGHQFLDV )HGHUDOHV (VWDWDOHV \ 0XQLFLSDOHV

3URIHFR &RQVXPHU FRPSODLQWV 0LJUDFLyQ ,PPLJUDWLRQ 'LUHFFLyQ GH WXULVPR 7RXULVP GLUHFWRU 3UHVLGHQFLD PXQLFLSDO 2I¿FH PD\RU ,066 0H[LFDQ VRFLDO VHFXULW\ ,6667( *REHUPHQW HPSOR\HUV VRFLDO VHFXULW\

,QIRUPDFLyQ GH YXHORV )OLJKW ,QIRUPDWLRQ

$HURSXHUWR $HURPDU $ODVND $LUOLQHV

(O PDO H[LVWH SHUR QR VLQ HO ELHQ FRPR OD VRPEUD H[LVWH SHUR QR VLQ OD OX]

$OIUHG GH 0XVVHW


0DQ]DQLOOR 6HUYLFLRV

YLHQH GH OD SiJLQD

&XHQWR

²6t XQ WHVRUR TXH PH HQFRQWUp \R $KRUD VR\ ULFR ²¢< \D OR YLVWH" ²1R (Q HVWH PRPHQWR XQ UHOiPSDJR GH GXGD FUX]y SRU HO SHQVDPLHQWR GH )DXVWLQR ²3HUR RULWD YDPRV D YHU TXp KD\ HQ pO 7LHQH TXH VHU GLQHUR ¢4Xp RWUD FRVD SXHGH VHU" &RQ VXV PDQRV QHUYLRVDV FRJLy XQD SLHGUD \ OD GHMy FDHU VREUH HO FiQWDUR TXH VH KL]R SHGD]RV DQWH HO DVRPEUR GH ORV GRV 6 H Y L H U R Q D P E R V S i O L G R V DQVLRVRV DQJXVWLDGRV SRUTXH GHQWUR QR WHQtD PiV TXH SXUD WLHUUD ) D X V W L Q R F R Q S D V R V DYHUJRQ]DGRV VH GLULJLy DO iUERO GRQGH PRPHQWRV DQWHV GLVFXWLHUDQ \ VH V H Q W y D K t E D M R V X VRPEUD 5 R V D U L R F R Q OiJULPDV HQ ORV RMRV OH V L J X L y F R Q V X V S L H V GHVFDO]RV VREUH DTXHOOD WLHUUD TXH FDOHQWDED HO VRO \ SLVDQGR ODV PLVPDV KXHOODV TXH GHMDUD VX HVSRVR 6H OOHJy KDVWD pO TXH FRQWLQXDED WULVWH DJDFKDGD VX FDEH]D \ D SXQWR WDPELpQ GH OORUDU 5RVDULR HPSH]y D MXQWDU OD FRPLGD TXH KDEtD WLUDGR )DXVWLQR /R KL]R FRQ FXLGDGR TXLWiQGROH ODV EUL]QDV GH KLHUED \ WLHUUD TXH VH OH KDEtDQ SHJDGR \ KDFLHQGR XQ WDFR OR OOHYy D VXV ODELRV GLFLHQGR ²£(VWiQ UH EXHQRV

)DXVWLQR VRQULy $XWRU -RVH 7 /HSH 3UHFLDGR 4XLHQ DO SRGHU VH DFRMD GH XQ PDOYDGR VHUi HQ YH] GH IHOL] XQ GHVGLFKDGR

)pOL[ 0DUtD GH 6DPDQLHJR


0DQ]DQLOOR 3HULyGLFRV \ PHGLRV

ZZZ JXLD FRVWD]XO FRP

0$1=$1,//2 &(1752 'RZQWRZQ 0DQ]DQLOOR

&(175$/ &$0,21(5$ &58&(52 '(/ 7$-2 6$1 3('5,72

%$+Ë$ '( 0$1=$1,//2 0DQ]DQLOOR %D\

$ 0$1=$1,//2 &(1752

*/25,(7$

$ &2/,0$ &2/

)DUPDFLD +RPHRSiWLFD 6DQWD &ODUD +RWHO &RORQLDO +RWHO 6WDU +RWHO /DV %ULVDV +RWHOLWR (VFRQGLGR &ROHJLR 7HUUDQRYD

&58&(52 /$6 %5,6$6 &(175$/ &$0,21(5$

127$ 3DUD OOHJDU D 9LOODV /RV $QJHOHV

HQWUDU SRU OD HQWUDGD GH /DV +DGDV GHVGH HO %OYG 3DUD OOHJDU DO 5HVWDXUDQW /D %RTXLWD \ 3DOPD 5HDO HQWUDU SRU HO 1DUDQMR OHWUHUR D 5HVW /¶5HFLI DYDQ]DU NPV SRU FXUYDV R ELHQ HQWUDU SRU &OXE 6DQWLDJR \ FUX]DU HO HVWHUR D SLp R HQ ERWH HVWi EDMLWR

$/ $181&,$56( (1

68 $181&,2 6( 38%/,&$ 7$0%,e1 0(6 $ 0(6 (1 18(675$ 5(9,67$ (/(&75Ï1,&$ (1 ,17(51(7 6,1 &2672 (;75$ 9,6,7( ZZZ FRVWD]XO P[ 7DPELpQ HVWDPRV HQ ZZZ )DFHERRN FRP 5HYLVWD&RVWD]XO (O SRGHU WLHQGH D FRUURPSHU HO SRGHU DEVROXWR FRUURPSH DEVROXWDPHQWH

/RUG $FWRQ


0DQ]DQLOOR 3HULyGLFRV \ PHGLRV $ $(5238(572 3/$<$ '( 252 7R ´3OD\D GH 2URµ ,QWO $LUSRUW 9,'$ '(/ 0$5

(/ 1$5$1-2 0,5$0$5

&/8% 6$17,$*2

%$+,$ '( 6$17,$*2 6DQWLDJR %D\

6$17,$*2

6$17,$*2

/$ 3817$

/$6 +$'$6

,17(56(&&,Ï1 /$6 +$'$6

6$/$+8$

3OD]D 0DQ]DQLOOR &RPHUFLDO 0H[LFDQD

6RULDQD 9LOODV /RV $QJHOHV +RWHO 3OD\D GH 6DQWLDJR 'ROSKLQ &RYH ,QQ 3OD\DVRO +RWHO +DZDLL &HQWUR $UWHVDQDO 3ULPDYHUDV 5HVWDXUDQW -XDQLWRV 5HVWDXUDQW /D %RTXLWD 3DOPD 5HDO 0LQLVXSHU /RV 1DUDQMRV 7DFRV GH &DUQLWDV ³(O 7RULWR´ <RQDWXUDO 6XSHUPHUFDGR /D 9LDQGD 7DSLFHUtD &KDSXOD 3HSHV +LGHDZD\ %RVWRQ 5HVWDXUDQW :LQZ %DU +RWHO &RVWD %UDYD

127( 7R JHW WR 9LOODV /RV $QJHOHV

HQWHU WKURXJK /DV +DGDV IURP WKH %RXOHYDUG 7R JHW WR 5HVWDXUDQW /D %RTXLWD 3DOPD 5HDO HQWHU E\ (O 1DUDQMR E\ WKH 5HVW /¶5HFLI VLJQ JR WKURXJK NPV RI FXUYHV RU HQWHU WKURXJK &OXE 6DQWLDJR DQG FURVV WKH VWUHWFK E\ IRRW RU ERDW VKDOORZ ZDWHU

/D ~QLFD FRVD TXH UHVSHWD HO SRGHU HV HO SRGHU 0DOFROP ;


0DQ]DQLOOR &RPHUFLRV

/$ 9,$1'$ 6X PHUFDGR \ VX IDUPDFLD

8Q FRQFHSWR HQ 6XSHUPHUFDGR IUHQWH D OD HQWUDGD GHO &OXE 6DQWLDJR 9LQRV /LFRUHV FHUYH]D UHIUHVFRV ODWHUtD OiFWHRV IUXWDV \ YHUGXUDV FDUQHV IUtDV TXHVRV IDUPDFLD HWF $ QHZ FRQFHSW LQ VXSHUPDUNHW 5LJWK DFFURVV WKH HQWUDQFH WR &OXE 6DQWLDJR :LQHV DQG OLFTXRUV GDLU\ SURGXFWV FDQQHU\ FROG PHDWV YHJHWDEOHV IUXLWV DQG SKDUPDF\ &DUU 0DQ]DQLOOR %DUUD GH 1DYLGDG .P

$ELHUWR GH /XQHV D 6iEDGR DP D SP 'RPLQJRV GH DP D SP 7HOpIRQR 3KRQH

'DWRV &XULRVRV

YLHQH GH OD SiJLQD

_ ,JQRUDU HO VLVWHPD GH ¿ODV /RV MDSRQHVHV QR WLHQHQ SUREOHPDV D OD KRUD GH DOLQHDUVH SDUD HVSHUDU HQ OD SDUDGD GH DXWRE~V HVWDFLyQ GH WUHQ LQFOXVR SDUD HVSHUDU HO HOHYDGRU &RPR HMHPSOR HVWiQ ODV HVWDFLRQHV GH WUHQHV HQ ODV SODWDIRUPDV VH GHEH VHJXLU XQ RUGHQ \ HVWDU HQ ODV OtQHDV TXH LQGLFDQ GyQGH SDUDUVH \ HVSHUDU _ 'HMDU SURSLQD (Q DOJXQRV SDtVHV OD SURSLQD HV REOLJDWRULD X RSFLRQDO (Q -DSyQ GDU XQD SURSLQD SXHGH VHU FRQVLGHUDGR FRPR XQ LQVXOWR (Q ORV UHVWDXUDQWHV \D YLHQH LQFOXLGR HO VHUYLFLR GHO FDPDUHUR HQ OD FXHQWD _ 7HQHU FRQYHUVDFLRQHV UXLGRVDV SRU WHOpIRQR HQ S~EOLFR /RV QLSRQHV XVDQ VXV PyYLOHV FRQ GLVFUHFLyQ WLHQHQ FRQYHUVDFLRQHV OR PiV EUHYHV \ WUDQTXLODV FRPR VHD SRVLEOH FXDQGR HVWiQ HQ S~EOLFR (Q HO WUDQVSRUWH S~EOLFR ODV SHUVRQDV HQYtDQ PHQVDMHV GH WH[WR HVFXFKDQ P~VLFD YHQ YtGHRV R OHHQ SHUR ODV OODPDGDV WHOHIyQLFDV VRQ SRFR FRPXQHV 6L IXHUD QHFHVDULD XQD FRQYHUVDFLyQ WHOHIyQLFD HQ S~EOLFR OR PHMRU VHUtD LU D XQ OXJDU WUDQTXLOR FRQ SRFD JHQWH

_ $SXQWDU (VWR VH FRQVLGHUD JURVHUR /D IRUPD GH FRUUHFWD GH DSXQWDU HV XVDQGR WRGD OD PDQR &XDQGR ORV MDSRQHVHV VH DSXQWDQ D VL PLVPRV OR KDFHQ WRFDQGR VX QDUL] FRQ HO GHGR tQGLFH $SXQWDU FRQ ORV SDOLOORV WDPSRFR HV ELHQ YLVWR &RQWLQ~D HQ OD SiJLQD

3DUD TXH QR VH SXHGD DEXVDU GHO SRGHU HV SUHFLVR TXH HO SRGHU GHWHQJD DO SRGHU

0RQWHVTXLHX


0DQ]DQLOOR &RPHUFLRV

5()5,*(5$&,21

0$1=$1,//2

9(17$ '( (48,32 ( ,167$/$&,21 '( $,5(6 $&21',&,21$'26 ,1'8675,$/ &20(5&,$/ '20(67,&2 $8720275,=

:H VHUYH LQVWDOO DQG UHSDLU DLU FRQGLWLRQLQJ IRU FDUV LQGXVWULDO FRPHUFLDO DQG GRPHVWLF UHIULJHUDWLRQ &RQVWLWXFLyQ \ 5HIRUPD $JUDULD &RORQLD 0RUHORV &DUUHWHUD D /DV %ULVDV 7HOV \ &KLVWHV

(VWRV VRQ XQ DERJDGR \ VX FOLHQWH DO ¿QDO GHO MXLFLR (O DERJDGR OH GLFH D VX FOLHQWH &RPR YHUi KD VLGR GHFODUDGR LQRFHQWH JUDFLDV D PL GHIHQVD 3HUR HQ FRQ¿DQ]D GtJDPH ¢)XH XVWHG TXLpQ URER HO EDQFR" (O FOLHQWH OH UHVSRQGH <R FUHR TXH OR UREp SHUR GHVSXpV GH RtU VXV DOHJDFLRQHV \D QR HVWR\ PX\ VHJXUR 6H HQFXHQWUD OD $JHQFLD $HURHVSDFLDO (XURSHD VHOHFFLRQDQGR D XQ SURIHVLRQDO SDUD HQYLDUOR D 0DUWH ([LVWtD XQ SUREOHPD \ pVWH FRQVLVWtD HQ TXH HUD PX\ SUREDEOH TXH QR SXGLHVH UHJUHVDU GH QXHYR D OD 7LHUUD (QWUHYLVWDQ D XQ SULPHU FDQGLGDWR XQ SLORWR MDSRQpV \ OH SUHJXQWDQ FXDQWR TXHUtD FREUDU \ pVWH GLMR 8Q PLOOyQ GH HXURV SRUTXH TXLHUR GRQDU HVD FDQWLGDG DO ,QVWLWXWR GH ,QYHVWLJDFLyQ (VSDFLDO ( O V L J X L H Q W H F D Q G L G D W R H U D X Q P p G L F R HVWDGXQLGHQVH TXH D OD SUHJXQWD GH FXDQWR GHVHDED FREUDU UHVSRQGH 'RV PLOORQHV GH HXURV SRUTXH TXHUtD GHMDU XQ PLOOyQ D PL IDPLOLD \ GRQDU HO RWUR SDUD XQ FHQWUR GH LQYHVWLJDFLyQ PpGLFD &XDQGR OH SUHJXQWDURQ DO WHUFHU FDQGLGDWR XQ SROtWLFR QR VH VDEH GH TXH SDtV SHUR QR FUHHPRV TXH PH[LFDQR FXDQWR TXHUtD GLMR 3XHV QL PiV QL PHQRV TXH 7UHV PLOORQHV ¢3RU TXp TXLHUH FREUDU WDQWR PXFKR PiV TXH ORV RWURV FDQGLGDWRV" OH SUHJXQWy HO VHOHFFLRQDGRU 0LUH« PX\ VHQFLOOR UHSOLFy HO SROtWLFR VL XVWHG PH GD ORV WUHV PLOORQHV \R OH GDUp XQR D XVWHG RWUR PLOOyQ PH OR TXHGDUp \R \ FRQ HO PLOOyQ UHVWDQWH PDQGDPRV DO SLORWR D 0DUWH ¢4Xp OH SDUHFH" 8QD OODPDGD D XUJHQFLDV 'RFWRU GRFWRU XQ DPLJR VH KD WUDJDGR HO VDFDFRUFKRV FXDQGR HVWiEDPRV D SXQWR GH FHQDU ¢< TXH KDQ KHFKR" +HPRV DELHUWR OD ERWHOOD FRQ XQ WHQHGRU

(O SRGHU FRQVHJXLGR SRU PHGLRV FXOSDEOHV QXQFD VH HMHUFLWy HQ EXHQRV SURSyVLWRV

7iFLWR


0DQ]DQLOOR &RPHUFLRV

$%$5527(6 IUXWDV \ YHUGXUDV OiFWHRV VDOFKLFKRQHUtD KLHOR FHUYH]D UHIUHVFRV PHGLFLQDV SRSXODUHV PHUFHUtD SDSHOHUtD UHJDORV 6DOHSHOR ,JDUWHxR \ GH WRGR XQ SRFR 9,126 < /,&25(6

)UXLWV YHJHWDEOHV GDLU\ SURGXFWV GHOLFDWHVVHQ LFH FROG EHHU VRGD SRS DQDOJHVLFV SDSHU VWRUH JLIWV DQG D OLWWOH RI HYHU\WKLQJ /RQJ 'LVWDQFH 3KRQH 6HUYLFH DYDLODEOH 7HQHPRV VHUYLFLR GH LQWHUQHW WHOpIRQR ORFDO \ ODUJD GLVWDQFLD &UXFHUR D 3DOPD 5HDO \ D 9LGD GHO 0DU HQ HO 1DUDQMR 7HO

/RV 0HMRUHV 7DFRV GH &DUQLWDV FRQ 7RUWLOOLWDV DO &RPDO &DUQLFHUtD

³(/ 725,72´ FDUQH GH UHV FHUGR \ GHULYDGRV +LGDOJR \ 5HIRUPD HQ 6DQWLDJR D XQD FXDGUD GHO PHUFDGR GH 6DQWLDJR 7HO 7KRXJKWV

:LWK WKH QHZ GD\ FRPHV QHZ VWUHQJWK DQG QHZ WKRXJKWV 2QFH \RX UHSODFH QHJDWLYH WKRXJKWV ZLWK SRVLWLYH RQHV \RX OO VWDUW KDYLQJ SRVLWLYH UHVXOWV 7KH JRRG WLPHV RI WRGD\ DUH WKH VDG WKRXJKWV RI WRPRUURZ $ SRVLWLYH DWWLWXGH FDXVHV D FKDLQ UHDFWLRQ RI SRVLWLYH WKRXJKWV HYHQWV DQG RXWFRPHV ,W LV D FDWDO\VW DQG LW VSDUNV H[WUDRUGLQDU\ UHVXOWV /LIH LV RQH ELJ URDG ZLWK ORWV RI VLJQV 6R ZKHQ \RX ULGLQJ WKURXJK WKH UXWV GRQ W FRPSOLFDWH \RXU PLQG )OHH IURP KDWH PLVFKLHI DQG MHDORXV\ 'RQ W EXU\ \RXU WKRXJKWV SXW \RXU YLVLRQ WR UHDOLW\ :DNH 8S DQG /LYH $V D VLQJOH IRRWVWHS ZLOO QRW PDNH D SDWK RQ WKH HDUWK VR D VLQJOH WKRXJKW ZLOO QRW PDNH D SDWKZD\ LQ WKH PLQG 7R PDNH D GHHS SK\VLFDO SDWK ZH ZDON DJDLQ DQG DJDLQ 7R PDNH D GHHS PHQWDO SDWK ZH PXVW WKLQN RYHU DQG RYHU WKH NLQG RI WKRXJKWV ZH ZLVK WR GRPLQDWH RXU OLYHV 7KRXJKWV DUH WKH VKDGRZV RI RXU IHHOLQJV DOZD\V GDUNHU HPSWLHU DQG VLPSOHU 7RGR SRGHU KXPDQR VH IRUPD GH SDFLHQFLD \ GH WLHPSR

(PHUVRQ


0DQ]DQLOOR *DVWURQRPtD +$0%85*8(6,$

'HVD\XQRV &RPLGDV &HQDV

&DVHWD GH /DUJD 'LVWDQFLD \ &RSLDV 0DFKDFD %%4 &KLFNHQ 5LEH KDPEXUJXHVDV -XDQLWRV 'HSRUWHV 1RWLFLDV 6SRUWV 5HVWDXUDQW 1HZV 7 9 &LEHUFDIp -XDQLWRV#GHOILQ FROLPDQHW FRP ,QWHUQHW ( PDLO 0DOWHDGDV ([SUHVVR $%,(572 ',$5,$0(17( &DSXFKLPR '( $ +56

%OYG &RVWHUR 0LJXHO GH /D 0DGULG .P 0DQ]DQLOOR &ROLPD 7HO ID[

ZZZ MXDQLWRV FRP MXDQLWRV#SURGLJ\ QHW P[

(QJOLVK WLSV

+RZ GR \RX VD\"

7KDQN \RX <RX¶UH ZHOFRPH 1R WKDQN \RX :KDW¶V \RXU QDPH" 0\ QDPH LV 'R \RX VSHDN HQJOLVK , GRQ W VSHDN VSDQLVK 3OHDVH VSHDN VORZO\ , OLNH LW , GRQ W OLNH LW , GRQ¶W NQRZ /HDYH PH DORQH SOHDVH 2QH PRPHQW SOHDVH ,W¶V WRR H[SHQVLYH ,W¶V FKHDS *RRG PRUQLQJ *RRG DIWHUQRRQ *RRG HYHQLQJ QLJKW 6XSHUPDUNHW 3RVW RI¿FH 3ROLFH +RWHO )URQW GHVN %HDFK &DU

*UDFLDV 'H QDGD 1R JUDFLDV ¢&RPR VH OODPD" 0L QRPEUH HV ¢+DEOD XVWHG LQJOpV" 1R KDEOR HVSDxRO 3RU IDYRU KDEOH PiV GHVSDFLR 0H JXVWD 1R PH JXVWD 1R Vp 3RU IDYRU GpMHPH HQ SD] 8Q PRPHQWR SRU IDYRU (V PX\ FDUR (V EDUDWR %XHQRV GtDV %XHQDV WDUGHV %XHQDV QRFKHV 6XSHUPHUFDGR 2¿FLQD SRVWDO 3ROLFtD +RWHO RK WHO

5HFHSFLyQ 3OD\D &DUUR FRFKH

7KRXJKWV

7KH VRXO EHFRPHV G\HG ZLWK WKH FRORU RI LWV WKRXJKWV 7KRVH ZKR DUH IUHH RI UHVHQWIXO WKRXJKWV VXUHO\ ¿QG SHDFH *UHDW WKRXJKWV VSHDN RQO\ WR WKH WKRXJKWIXO PLQG EXW JUHDW DFWLRQV VSHDN WR DOO PDQNLQG $ PDQ LV EXW WKH SURGXFW RI KLV WKRXJKWV ZKDW KH WKLQNV KH EHFRPHV $OO DFWLRQ UHVXOWV IURP WKRXJKW VR LW LV WKRXJKWV WKDW PDWWHU 7RGR SRGHU H[FHVLYR GXUD SRFR 6pQHFD


0DQ]DQLOOR 7XULVPR

7KH EHVW 3DQRUDPLF YLHZ RI WKH WZLQ ED\V RI 6DQWLDJR DQG 0DQ]DQLOOR DQG WKH /DV +DGDV *ROI &RXUVH

9LOODV WRWDOPHQWH HTXLSDGDV /D PiV LPSUHVLRQDQWH YLVWD SDQRUiPLFD GH 0DQ]DQLOOR

$Y GH OD &LPD D PWV GH OD HQWUDGD VXSHULRU GHO +RWHO 3OD]D ODV *ORULDV

3HQtQVXOD GH 6DQWLDJR 7HOV 3KRQHV \ )D[ ZZZ YLOODVORVDQJHOHV FRP $1Ã’1&,(6( (1

OOiPHQRV \ FRQ JXVWR OR DQWHQGHUHPRV FRQWDFWR#FRVWD]XO P[ ZZZ FRVWD]XO P[

7RGR SRGHU HV XQD FRQVSLUDFLyQ SHUPDQHQWH +RQRUp GH %DO]DF


0DQ]DQLOOR 7XULVPR

(O +RWHO &RORQLDO

HVWi VLWXDGR IUHQWH DO 3XHUWR GH 0DQ]DQLOOR \ HO PRQXPHQWR GHO 3H] 9HOD R SOD]D SULQFLSDO 1RV UHVSDOGD DxRV GH H[SHULHQFLD RWRUJDQGROH XQ SUHVWLJLR UHFRQRFLGR SRU OD HODERUDFLyQ GH XQD SHOtFXOD GHQWUR GHO KRWHO 5HVWDXUDQW EDU /RV &DQGLOHV &RQ FDSDFLGDG SDUD SHUVRQDV VH SXHGHQ UHDOL]DU HYHQWRV FRPR 4XLQFH DxRV &RPLGDV HPSUHVDULDOHV 0HQX GLDULR GHVGH SHVRV FRQ 6RSD JXLVDGRV D HVFRMHU 3RVWUH 9LHUQHV SDHOOD YDOHQFLDQD $GHPiV FRQWDPRV FRQ XQD H[WHQVD FDUWD GH DOLPHQWRV EHELGDV QDFLRQDOHV ,17(51(7 ,1$/$0%5,&2 *5$78,72 7HOpIRQRV 7HOpIRQRV &RQWDFWR 061 'LUHFFLyQ )FR * KRWHOFRORQLDOPDQ]#KRWPDLO FRP %RFDQHJUD 1R 5HUVHUYDFLRQHV (VT FRQ $Y 0p[LFR UHVHUYDFLRQHV#KRWHFRORQLDOPDQ]DQLOOR FRP &3 *HUHQFLD 0DQ]DQLOOR &ROLPD JHUHQFLD#KRWHOFRORQLDOPDQ]DQLOOR FRP

+XPRU LQ HQJOLVK

$ WXUWOH LV FURVVLQJ WKH URDG ZKHQ KH¶V PXJJHG E\ WZR VQDLOV :KHQ WKH SROLFH VKRZ XS WKH\ DVN KLP ZKDW KDSSHQHG 7KH VKDNHQ WXUWOH UHSOLHV ³, GRQ¶W NQRZ ,W DOO KDSSHQHG VR IDVW ´ $ SRRGOH DQG D FROOLH DUH ZDONLQJ WRJHWKHU ZKHQ WKH SRRGOH VXGGHQO\ XQORDGV RQ KLV IULHQG ³0\ OLIH LV D PHVV ´ KH VD\V ³0\ RZQHU LV PHDQ P\ JLUOIULHQG UDQ DZD\ ZLWK D VFKQDX]HU DQG ,¶P DV MLWWHU\ DV D FDW ´ ³:K\ GRQ¶W \RX JR VHH D SV\FKLDWULVW"´ VXJJHVWV WKH FROOLH ³, FDQ¶W ´ VD\V WKH SRRGOH ³,¶P QRW DOORZHG RQ WKH FRXFK ´ 7ZR KXQWHUV DUH RXW LQ WKH ZRRGV ZKHQ RQH RI WKHP FROODSVHV +H¶V QRW EUHDWKLQJ DQG KLV H\HV DUH JOD]HG 7KH RWKHU JX\ ZKLSV RXW KLV FHOO SKRQH DQG FDOOV ³, WKLQN P\ IULHQG LV GHDG ´ KH \HOOV ³:KDW FDQ , GR"´ 7KH RSHUDWRU VD\V ³&DOP GRZQ )LUVW OHW¶V PDNH VXUH KH¶V GHDG ´ 7KHUH¶V D VLOHQFH WKHQ D VKRW %DFN RQ WKH SKRQH WKH JX\ VD\V ³2ND\ QRZ ZKDW"´ (O TXH RVWHQWD HO SRGHU HV VLHPSUH LPSRSXODU %HQMDPLQ 'LVUDHOL


0DQ]DQLOOR 7XULVPR

%OYG 0LJXHO GH OD 0DGULG 0DQ]DQLOOR &ROLPD 0p[LFR & 3 7HO ZZZ KRWHOFRVWDEUDYD FRP P[ ( PDLO UHVHUYDFLRQHV#KRWHOFRVWDEUDYD FRP P[

/D 3XQWD /DV +DGDV 0DQ]DQLOOR &ROLPD 0p[LFR SHSHVKLGHDZD\ #PDF FRP 6SDQLVK (QJOLVK 86$ &DQDGD 0DQ]DQLOOR $LUSRUW &RGH =/2

(O SRGHU \ HO GHVSRWLVPR GXUDQ SRFR 6pQHFD


0DQ]DQLOOR 7XULVPR

+LVWRULD

3RU /LF 'DQLHOD +HUQiQGH] 2UWL]

/D 7HPSHUDWXUD GHO FDEDOOR FRPR LQVWUXPHQWR FDOyULFR

/RV FDEDOORV VRQ VDQDGRUHV QDWXUDOH]D QRV HQVHxDQ D LQWHULRUL]DU HQ QXHVWUDV HPRFLRQHV QRV UHÀHMD HVWDGR GH iQLPR \ QRV GHPXHVWUDQ TXH DO HVWDU HQ VX ORPR WRGRV VRPRV LJXDOHV pO QR FRQRFH GH GLVFDSDFLGDGHV pO UHFRQRFH FXHUSRV TXH TXLHUDQ DUPRQL]DU \ GLVIUXWDU GH VX SDVR 3HUR DGHPiV HQ VX QDWXUDOH]D WLHQH SURSLHGDGHV TXH VRQ VXPDPHQWH EHQp¿FDV SDUD HO FXHUSR KXPDQR XQD GH HOODV HV OD WHPSHUDWXUD FRUSRUDO OD FXDO SXHGH HVWDU HQWUH ORV ƒ \ ƒ DSUR[LPDGDPHQWH (Q HVWDGR GH UHSRVR DOFDQ]DQGR FRQ XQD FDPLQDWD FRQVWDQWH GH D PLQXWRV ƒ DSUR[LPDGDPHQWH

(Q HO iPELWR ¿VLRWHUDSpXWLFR HVWH FDORU WLHQH XQ HIHFWR GH UHODMDFLyQ \ GLVWHQFLyQ GH OD PXVFXODWXUD HVSiVWLFD IRUWDOHFH HQ FDVR GH KLSRWRQLFLGDG \ IDYRUHFH OD FLUFXODFLyQ VDQJXtQHD 3HUR QR VROR DO PRQWDUOR FXDQGR FHSLOODPRV DO FDEDOOR DGHPiV GH UHODMDUQRV \ FRQRFHUQRV VX FDORU QRV GD HO PLVPR HIHFWR DVt FRPR HVWLPXODU QXHVWUD FRRUGLQDFLyQ SVLFRPRWUL] JUXHVR \ ¿QD ³$O ORPR GH XQ FDEDOOR SDUD VHU PHMRU´ (TXLQRWHUDSLD LQWHJUDO GH &ROLPD /LF -KRDQQD 'DQLHOD +HUQiQGH] 2UWL] (O SRGHU QXQFD HV HVWDEOH FXDQGR HV LOLPLWDGR 7iFLWR


0DQ]DQLOOR 7XULVPR 5HÀH[LyQ

&XDQGR XQ JDQDGRU FRPHWH XQ HUURU GLFH \R PH HTXLYRTXH &XDQGR XQ SHUGHGRU FRPHWH XQ HUURU GLFH QR IXH PL FXOSD 8Q JDQDGRU HQIUHQWD \ VXSHUD XQ VX SUREOHPD XQ SHUGHGRU OH GD YXHOWDV \ QXQFD ORJUD SDVDUOR 8Q JDQDGRU VH FRPSURPHWH XQ SHUGHGRU KDFH SURPHVDV 8Q JDQDGRU GLFH \R VR\ EXHQR SHUR QR WDQ EXHQR FRPR D PL PH JXVWDUtD VHU 8Q SHUGHGRU GLFH <R VR\ PDOR FRPR OR HV PXFKD JHQWH X RWURV TXH VRQ SHRU TXH \R 8Q JDQDGRU HVFXFKD FRPSUHQGH \ UHSRQGH 8Q SHUGHGRU VyOR HVSHUD KDVWD TXH OH WRTXH VX WXUQR GH KDEODU 3RGHPRV VHU JDQGRUHV8Q JDQDGRU UHVSHWD DTHOORV TXH VRQ VXSHULRUHV D pO \ WUDWD GH DSUHQGHU DOJR GH HOORV 8Q SHUGHGRU VH UHVLHQWH FRQ DTXHOORV TXH VRQ VXSHULRUHV D pO \ WUDWD GH HQFRQWUDOHV GHIHFWRV 8Q JDQDGRU VH VLHQWH UHVSRQVDEOH SRU DOJR PiV TXH VX WUDEDMR XQ SHUGHGRU QR FRODERUD \ VLHPSUH GLFH <R VyOR KDJR PL WUDEDMR 8Q JDQDGRU GLFH 'HEH KDEHU XQD PHMRU IRUPD GH KDFHUOR 8Q SHUGHGRU GLFH (VWD HV OD PDQHUD HQ TXH VLHPSUH OR KHPRV KHFKR

&RQ XQ SRGHU DEVROXWR KDVWD D XQ EXUUR OH UHVXOWD IiFLO JREHUQDU

/RUG $FWRQ


0DQ]DQLOOR 7XULVPR

/2 0(-25 72'26 /26 6(59,&,26

&(5&$ '(/ 0$5 &(5&$ '( 72'2

+27(/

+DELWDFLRQHV 6HQFLOODV F FDPD .LQJ 6L]H \ 'REOHV $LUH DFRQGLFLRQDGR $JXD &DOLHQWH $OEHUFDV 5HVWDXUDQWH 79 SRU &DEOH 6HUYLEDU 3URPRFLyQ 7DULIDV HVSHFLDOHV D *UXSRV KDELWDFLyQ VHQFLOOD

+$:$,,

,QIRUPHV \ 5HVHUYDFLRQHV 0DQ]DQLOOR .P %OYG &RVWHUR 0LJXHO GH OD 0DGULG IUHQWH DO EDQFR +6%& 6DQWLDJR ( PDLO UHVHUYDFLRQHV#KRWHOKDZDLL FRP P[ ZZZ KRWHOKDZDLL FRP P[

&KLVWHV

7tR VDELDV TXH DGLYLQR HO IXWXUR" ¢'HVGH FXDQGR" 'HVGH HO MXHYHV TXH YLHQH 0DQROR TXH GtD KDFH KR\" 1R WHQJR QL LGHD FRQ WDQWD QLHEOD QR YHR QDGD ¢7H JXVWDQ PLV JDIDV QXHYDV" 1R GHPDVLDGR 6RQ SURJUHVLYDV $K EXHQR HQWRQFHV \D PH LUiQ JXVWDQGR $TXHO TXH WLHQH JUDQ SRGHU GHEH XVDUOR OLYLDQDPHQWH

6pQHFD


0DQ]DQLOOR 0pGLFRV )$50$&,$ +20(23$7,&$

´6$17$ &/$5$µ

)$50$&,$ +20(23$7,&$

0HGLFDPHQWRV +RPHRSiWLFRV GH 3UHVWLJLR 3URGXFWRV 1DWXUDOHV (;3(5,(1&,$ &$/,'$' < 6(59,&,2 0$6 '( $f26 126 5(63$/'$1

+20(23$7+,& 3+$50$&<

+RPHRSDWKLF 3URGXFWV RI 3UHVWLJH $OO 1DWXUDO 3URGXFWV 3(50$1(17 0(',&$/ +20(23$7+,& $77(1'$1&(

&(1752 &DUULOOR 3XHUWR 0DQ]DQLOOR &RO WHO 'DWRV &XULRVRV

YLHQH GH OD SiJLQD

_ (QWUDU D XQD EDxHUD VLQ DQWHV GXFKDUVH /D PD\RUtD GH ORV KRJDUHV MDSRQHVHV WLHQHQ XQD EDxHUD TXH D PHQXGR HVWi OOHQD GH DJXD FDOLHQWH (VWDV VH UHVHUYDQ SDUD WHQHU XQ UHPRMR \ UHODMDUVH QR SDUD ODYDU HO FXHUSR 6H GHEH WRPDU XQD GXFKD DQWHV GH XVDU OD EDxHUD

_ 'DU \ UHFLELU FRVDV FRQ XQD PDQR (V XQ KiELWR XWLOL]DU VLHPSUH DPEDV PDQRV SDUD GDU R UHFLELU FXDOTXLHU FRVD LQFOXVR REMHWRV SHTXHxRV _ 6HUYLUVH XQ WUDJR 6L SDVDV HO UDWR FRQ DPLJRV D OD KRUD GH EHEHU GHEHV OOHQDU ORV YDVRV GH FDGD SHUVRQD DQWHV TXH HO WX\R FXDQGR WHUPLQHV GH KDFHUOR DOJXLHQ GHEH OOHQDU WX YDVR 6L HPSLH]DV SRU OOHQDU SULPHUR WX YDVR VHUtDV XQ PDOHGXFDGR H LUUHVSHWXRVR WDPELpQ GHEHV VDEHU TXH XQD ERWHOOD VH VRVWLHQH FRQ DPEDV PDQRV DO PRPHQWR GH VHUYLU

6L TXHUpLV FRQRFHU D XQ KRPEUH UHYHVWLGOH GH XQ JUDQ SRGHU

3LWDFR GH 0LWLOHQH


0DQ]DQLOOR %LHQHV 5DLFHV

5HVHUYD HQ ZZZ DTXDWHUUD FRP R DO

5HÀH[LyQ

(/ 5(*$/2 '( *$1'+, 6L \R SXGLHUD GHMDUOHV DOJ~Q UHJDOR GHMDUtD DFFHVR DO VHQWLPLHQWR GH DPDU OD YLGD GH ORV VHUHV KXPDQRV /D FRQVFLHQFLD GH DSUHQGHU WRGR OR TXH IXH HQVHxDGR SRU ORV WLHPSRV TXH SDVDURQ 3DUD UHFRUGDU ORV HUURUHV TXH IXHURQ FRPHWLGRV \ TXH QR VH UHSHWLUiQ MDPiV /D FDSDFLGDG GH HVFRJHU QXHYRV UXPERV /HV GHMDUtD VL SXGLHUD HO UHVSHWR SRU DTXHOOR TXH HV LQGLVSHQVDEOH $GHPiV GHO SDQ HO WUDEDMR $GHPiV GHO WUDEDMR OD DFFLyQ < VL WRGR IDOWDUD XQ VHFUHWR (O GH EXVFDU HQ HO LQWHULRU GH VL PLVPR OD UHVSXHVWD \ OD IXHU]D SDUD HQFRQWUDU OD VDOLGD (O SRGHU VLQ OtPLWHV HV XQ IUHQHVt TXH DUUXLQD VX SURSLD DXWRULGDG

)pQHORQ


+RUyVFRSR +RURVFRSH 5HFLELUiV QRWLFLDV GH TXLHQ KDFH WLHPSR HVSHUDV HVFXFKDU DOJR SRVLWLYR SDODEUDV GH DOLHQWR R SURPHVDV TXH SXHGHQ FRQYHUWLUVH HQ UHDOLGDG 1~PHUR <RX ZLOO KHDU IURP VRPHRQH ZKR KDV ORQJ KRSHG WR KHDU VRPHWKLQJ SRVLWLYH ZRUGV RI HQFRXUDJHPHQW RU SURPLVHV WKDW FDQ FRPH WUXH 1XPEHU 7H HQYXHOYH XQ WRQR GH RSWLPLVPR IXHU]D \ UHVROXFLyQ TXH GHEHV DSURYHFKDU SDUD VDFDU GH WX YLGD WRGR OR TXH WH PROHVWD \ FDXVD IULFFLyQ R GL¿FXOWDGHV 1~PHUR <RX DUH VXUURXQGHG ZLWK D WRQH RI RSWLPLVP DQG UHVROXWLRQ WKDW \RX PXVW WDNH DGYDQWDJH RI WR JHW RXW RI HYHU\WKLQJ WKDW FDXVHV IULFWLRQ RU GLI¿FXOWLHV 1XPEHU /D UHYROXFLyQ SODQHWDULD DFWXDO HVWi D\XGiQGRWH HQ WRGR \ OR PiV SUREDEOH HV TXH HQFXHQWUHV DOJXQRV FDPELRV VLJQL¿FDWLYRV HQ WX HPSUHVD 1~PHUR 7KH FXUUHQW SODQHWDU\ UHYROXWLRQ LV KHOSLQJ \RX LQ HYHU\WKLQJ DQG PRVW OLNHO\ \RX ZLOO ¿QG VRPH VLJQL¿FDQW FKDQJHV LQ \RXU FRPSDQ\ 1XPEHU ([DPLQD WXV VHQWLPLHQWRV \ HOLPLQD ODV FDXVDV GH ODV IULFFLRQHV HQ WX UHODFLyQ DPRURVD 1R HV PRPHQWR GH SOHLWRV 1~PHUR ([DPLQH \RXU IHHOLQJV DQG HOLPLQDWH WKH FDXVHV RI IULFWLRQ LQ \RXU ORYH UHODWLRQVKLS 7KLV LV QR WLPH IRU ODZVXLWV 1XPEHU 0tUDOR WRGR GHVGH HO SXQWR GH YLVWD SRVLWLYR QXHYRV OXJDUHV DPLJRV YHFLQRV \ FRPSDxHURV GH WUDEDMR (O FDPELR VH LPSRQH 1~PHUR /RRN DW HYHU\WKLQJ IURP WKH SRVLWLYH SRLQW RI YLHZ QHZ SODFHV IULHQGV QHLJKERUV DQG FR ZRUNHUV &KDQJH SUHYDLOV 1XPEHU 0X\ SURQWR WHQGUiV TXH YLDMDU \ UHVROYHU SDSHOHV OHJDOHV SHUR VHUi PX\ SURGXFWLYR SXHV WH SHUPLWLUi H[SDQGLUWH \ DEULUWH D QXHYRV KRUL]RQWHV \ SRVLELOLGDGHV 1~PHUR 9HU\ VRRQ \RX ZLOO KDYH WR WUDYHO DQG VROYH OHJDO SDSHUV EXW LW ZLOO EH YHU\ SURGXFWLYH DV LW ZLOO DOORZ \RX WR H[SDQG DQG RSHQ WR QHZ KRUL]RQV DQG SRVVLELOLWLHV 1XPEHU $XQTXH QR WH HVWp OOHJDQGR HO GLQHUR D PDQRV OOHQDV \D YLVOXPEUDV VHxDOHV TXH LQGLFDQ XQ DXPHQWR GH WX SRGHU DGTXLVLWLYR \ WX HYROXFLyQ HFRQyPLFD 1~PHUR $OWKRXJK WKH PRQH\ LV QRW FRPLQJ WR \RX ZLWK IXOO KDQGV WKHUH DUH VLJQV WKDW LQGLFDWH DQ LQFUHDVH LQ \RXU HFRQRPLF VLWXDWLRQ 1XPEHU 7LHQHV PXFKRV RMRV SXHVWRV VREUH WL 1R H[DJHUHV KDFLHQGR FRVDV IXHUD GH OR FRP~Q \ PDQWpQ XQ QLYHO GLVFUHWR HQ WXV DFWLYLGDGHV 1~PHUR <RX KDYH PDQ\ H\HV RQ \RX 'R QRW RYHUGR GRLQJ WKLQJV RXW RI WKH RUGLQDU\ DQG NHHS D GLVFUHHW OHYHO LQ \RXU DFWLYLWLHV 1XPEHU 'HEHV VHU PX\ FXLGDGRVR (YLWD ODV DOWXUDV \ ORV VLWLRV SHOLJURVRV SXHV HVWiV DOJR GLVWUDtGR \ SRGUtDV UHVEDODU R VXIULU DOJXQD FDtGD 1~PHUR <RX PXVW EH YHU\ FDUHIXO $YRLG KHLJKWV DQG GDQJHURXV SODFHV EHFDXVH \RX DUH VRPHZKDW GLVWUDFWHG DQG FRXOG VOLS RU IDOO 1XPEHU 7X IHOLFLGDG GHSHQGH PiV GH WX DFWLWXG PHQWDO TXH GH ODV FLUFXQVWDQFLDV D WX DOUHGHGRU 6DEUiV UHFRQRFHU OR TXH PHMRU WH FRQYLHQH 1~PHUR <RXU KDSSLQHVV GHSHQGV PRUH RQ \RXU PHQWDO DWWLWXGH WKDQ RQ WKH FLUFXPVWDQFHV DURXQG \RX <RX ZLOO NQRZ ZKDW LV EHVW IRU \RX 1XPEHU 'LVIUXWDV XQD GRVLV H[WUD GH HQHUJtD TXH WH SRQGUi HQ XQD SRVLFLyQ SULYLOHJLDGD HQ WX WUDEDMR R WX YLGD VRFLDO DSURYpFKDOR LQWHOLJHQWHPHQWH 1~PHUR <RX HQMR\ DQ H[WUD GRVH RI HQHUJ\ WKDW ZLOO SXW \RX LQ D SULYLOHJHG SRVLWLRQ LQ \RXU ZRUN RU \RXU VRFLDO OLIH WDNH DGYDQWDJH RI LW LQWHOOLJHQWO\ 1XPEHU (VWDUiV UHVROYLHQGR SUREOHPDV IDPLOLDUHV \ GH DPLJRV 7H HQFXHQWUDV HQ XQD RQGD GH VROXFLRQHV \ DUUHJORV 1R GHVDSURYHFKHV RSRUWXQLGDGHV 1~PHUR <RX ZLOO EH VROYLQJ IDPLO\ SUREOHPV DQG IULHQGV <RX DUH LQ D ZDYH RI VROXWLRQV DQG DUUDQJHPHQWV 'R QRW PLVV RSSRUWXQLWLHV 1XPEHU

(O SRGHU GHVJDVWD VyOR D DTXHO TXH QR OR WLHQH

*LXOLR $QGUHRWWL‹ &RVWD]XO 'HUHFKRV UHVHUYDGRV /D LPDJHQ \ HO

ORJRWLSR GH HVWD SXEOLFDFLyQ VRQ SURSLHGDG GH &RVWD]XO


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.