Revista Costazul Septiembre 2017

Page 1

SFF HSBUJT &GOHMJTI M &TQBร P

$*" 9$&-&/ & 3 0 1 *0/"S "- 3&( JPOFT Z )VNP 6 4 / PD & Y . F " รธ 5 I *4 3F BV Uร N V $ B -" 3&7 OTBNJFOUPT M B 1F MP F[ $PN

M F ยซMWBS ร O .BO[BOJ E B M M J 7 5FDPN $PMJNB (5 % 0 ( 5POJMB 6(37 %5( 0 ( , 7 (3 6

s o m a ยกEst ! a t s e d e fi /$ 5(9,67$ '( ,17(51(7 ( ,035(6$ 48( *867$ $ 75(6 *(1(5$&,21(6 ZZZ FRVWD]XO P[ ZZZ WZLWWHU FRP UHYLVWDFRVWD]XO ZZZ IDFHERRN FRP UHYLVWDFRVWD]XO ZZZ LQVWDJUDP FRP UHYLVWDFRVWD]XO LQIR#FRVWD]XO P[

7HO &HO

(67$ 5(9,67$ (6 *5$78,7$8QD SDODEUD KLHUH PiV SURIXQGDPHQWH TXH XQD HVSDGD

5REHUW %XUWRQ

,1',&( 5XWDV WXUtVWLFDV 7RXULVW URXWHV 1XHVWUD SRUWDGD 7HOpIRQRV GH LPSRUWDQFLD LPSRUWDQW SKRQH QXPEHUV &KLVWHV &XHQWR 5HÀH[LRQHV (IHPpULGHV 3RHPD (GXFDFLyQ ¢6DEtD XVWHG TXH" SRU 'U -XVWLQR 0 /HSH &RVWD]XO HQ OD FRFLQD *XtD GHO EDUPDQ 'DWRV FXULRVRV /H\HQGD 5D]DV GH SHUURV 3XJ &XOWXUD $GLYLQDQ]DV 6XGRNX 6DOXG \ EHOOH]D SRU 5RVLWD /HSH 7HOpIRQRV GH LPSRUWDQFLD 0DQ]DQLOOR ,PSRUWDQW SKRQH QXPEHUV 0DQ]DQLOOR 7RXJKWV (QJOLVK WLSV +XPRU LQ HQJOLVK (TXLQRWHUDSLD +RUyVFRSR +RURVFRSH

&ROLPD

6HFFLRQHV

6HUYLFLRV 3HULyGLFRV \ PHGLRV &RPHUFLRV *DVWURQRPtD 7XULVPR 0pGLFRV 9HWHULQDULRV 6RFLDO &RPDOD &XDXKWpPRF 7RQLOD

7HFRPiQ

6HUYLFLRV &RPHUFLRV *DVWURQRPtD 0DQ]DQLOOR 6HUYLFLRV 3HULyGLFRV \ PHGLRV &RPHUFLRV *DVWURQRPtD 7XULVPR 0pGLFRV %LHQHV 5DtFHV

5HYLVWD LPSUHVD HQ ORV WDOOHUHV GH ,PSUHV HQ =DSRSDQ -DO HGLFLyQ GHO PHV GH VHSWLHPEUH VH UHSDUWH HQ HO HVWDGR GH &ROLPD VXU GH -DOLVFR \ RHVWH GH 0LFKRDFiQ /DV UHÀH[LRQHV IUDVHV SRHPDV \ HQ JHQHUDO ORV HVFULWRV TXH DTXt DSDUHFHQ QR VRQ HO UHÀHMR GH VXV HGLWRUHV VRQ WDQ VROR XQD UHFRSLODFLyQ FRQ ¿QHV GH HQWUHWHQLPLHQWR /RV QRPEUHV \ PDUFDV TXH VH SXEOLFLWDQ VRQ SURSLHGDG GH ORV DQXQFLDQWHV 6H SURKLEH OD UHSURGXFFLyQ WRWDO R SDUFLDO

$1Ã’1&,(6( (1 &267$=8/ 7HO &HO

(67$ 5(9,67$ (6 *5$78,7$


5XWDV WXUtVWLFDV 7RXULVW URXWHV 5XWD WXUtVWLFD &ROLPD

5XWD WXUtVWLFD -DOLVFR

1R KH QDFLGR SDUD XQ VROR ULQFyQ 0L SDWULD HV WRGR HO PXQGR

6pQHFD


1XHVWUD SRUWDGD

£(VWDPRV GH )LHVWD \ QRV UREDPRV OD SRUWDGD (V VHSWLHPEUH \ OD SRUWDGD GHEHUtD FRQWHQHU DOJR DOXVLYR D QXHVWUR JULWR GH LQGHSHQGHQFLD SHUR HVWDPRV FHOHEUDQGR \ QRV UREDPRV OD SRUWDGD (VWDPRV PX\ FRQWHQWRV SRU FXPSOLU DxRV SXEOLFDQGR &RVWD]XO GH PDQHUD LQLQWHUUXPSLGD 6H GLFH IiFLO SHUR HQ UHDOLGDG KD VLGR XQD WDUHD DUGXD \ GH PXFKRV VDFUL¿FLRV /D FUHDFLyQ GH OD UHYLVWD VH GHEH DO ,QJ $UWXUR ,JDUW~D ³(O ,JDUWHxR´ ‚ DJRVWR TXLHQ GH PDQHUD FUHDWLYD \ DXGD] OD LQLFLy GHVGH XQD SHTXHxD R¿FLQD SRU OD FDOOH &DGHQDV HQ HO DxR PX\ SURQWR VH LQWHJUy DO HTXLSR GH WUDEDMR VX HVSRVD PiV WDUGH ORV KLMRV GH DPERV FRODERUDEDQ FRQ HOORV YROYLpQGRVH DVt HQ XQ QHJRFLR IDPLOLDU $FWXDOPHQWH VRQ WUHV JHQHUDFLRQHV ODV TXH FRQWULEX\HQ HQ OD HGLFLyQ HODERUDFLyQ \ GLIXVLyQ HQ UHGHV VRFLDOHV 7RGR HOOR QR VHUtD SRVLEOH VLQ OD SUHIHUHQFLD GH QXHVWURV FOLHQWHV \ QXHVWURV OHFWRUHV 4XHUHPRV DJUDGHFHU \ FRPSDUWLU QXHVWUD FHOHEUDFLyQ FRQ WRGRV XVWHGHV

£*UDFLDV SRU VX SUHIHUHQFLD

6HJXLUHPRV HVIRU]iQGRQRV SDUD HQWUHJDUOH FRQWHQLGR DPHQR H LQWHUHVDQWH SRU LQIRUPiUOH VREUH QHJRFLRV FRPHUFLRV \ SUHVWDGRUHV GH VHUYLFLR LQWHUHVDGRV HQ DWHQGHUOH FRQ OD FDOLGDG TXH XVWHG PHUHFH £)HOLFLGDGHV D WRGRV QXHVWURV DQXQFLDQWHV OHFWRUHV FRODERUDGRUHV \ DPLJRV SRU QXHVWURV DxRV

$WWH ,QJ )HUQDQGR 'H /D &UX] (GLWRU

3DUD HO KRPEUH GLFKRVR WRGRV ORV SDtVHV VRQ VX SDWULD

(UDVPR GH 5RWWHUGDP


7HOpIRQRV GH LPSRUWDQFLD ,PSRUWDQW SKRQH QXPEHUV (PHUJHQFLDV (PHUJHQF\ /DGD

(PHUJHQFLDV (PHUJHQF\ &UX] 5RMD HPHUJHQFLDV (PHUJHQF\ 5HG &URVV &UX] 5RMD 5HG &URVV 3URWHFFLyQ FLYLO &LYLO SURWHFWLRQ ,066 6RFLDO 6HFXULW\ ,QVWLWXWH +RVSLWDO FLYLO &LYLO KRVSLWDO &HQWUR PpGLFR SDUWLFXODU 0HGLFDO FHQWHU SULYDWHO\ RZQHG %DQFR GH VDQJUH %ORRG EDQN %RPEHURV &ROLPD &ROLPD V )LUH GHSDUWPHQW %RPEHURV 9LOOD GH $OYDUH] 9 $ ¶V )LUH GHSDUWPHQW ,6667( 6WDWH VRFLDO ZRUNHUV LQVWLWXWH 3ROLFLD PXQLFLSDO 0XQLFLSDO SROLFH 6HJXULGDG S~EOLFD 3XEOLF VHFXULW\ SROLFH 7UiQVLWR GHO HVWDGR 7UDI¿F SROLFH 'LUHFWRU GH WUDQVSRUWH 3ROLFLD -XGLFLDO GHO (VWDGR 6WDWH -XGLFLDO 3ROLFH 3ROLFLD -XGLFLDO )HGHUDO )HGHUDO -XGLFLDO 3ROLFH 3ROLFLD )HGHUDO 3UHYHQWLYD )HGHUDO +LJKZD\ 3ROLFH 3*5 )HGHUDO LQYHVWLJDWRUV

7D[LV 7D[L FDEV 6LWLR 0DGHUR \ -XiUH] 6LWLR $ODPHGD 6LWLR 1~xH] 6LWLR 7tYROL 6LWLR )iWLPD 6LWLR *XDGDODMDULWD 6LWLR ,QIRQDYLW 6LWLR 2ULHQWDO 6LWLR 3DUTXH +LGDOJR 5DGLR 7D[L

$XWREXVHV IRUDQHRV %XV OLQHV /D /tQHD $XWREXVHV GH 2FFLGHQWH (VWUHOOD %ODQFD (71 2PQLEXV GH 0p[LFR )OHFKD $PDULOOD 3ULPHUD 3OXV $XWRWUDQVSRUWHV GHO VXU URMRV $XWRWUDQVSRUWHV 0DGULG URMRV )HUURFDUULOHV 1DFLRQDOHV GH 0p[LFR

'HSHQGHQFLDV )HGHUDOHV (VWDWDOHV \ 0XQLFLSDOHV D =RQD 0LOLWDU &)( (PHUJHQFLDV &)( &RUUHRV GH 0p[LFR 7HOpJUDIRV ,QHD ,QVWLWXWR )HGHUDO (OHFWRUDO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GHO &RQVXPLGRU 6HFUHWDUtD GH (GXFDFLyQ 3~EOLFD 6HFUHWDUtD GH OD 5HIRUPD $JUDULD &HQWUR GH 6DOXG 6XSUHPR 7ULEXQDO GH -XVWLFLD 7ULEXQDO 8QLWDULR $JUDULR 3URFXUDGXUtD )HGHUDO GHO &RQVXPLGRU 3URFXUDGXUtD *HQHUDO GH OD 5HS~EOLFD 6HFUHWDUtD GH $JULFXOWXUD \ 5HFXUVRV +LGUiXOLFRV 6HFUHWDUtD GH (FRQRPtD 6HFUHWDUtD GH &RPXQLFDFLRQHV \ 7UDQVSRUWHV 6HFUHWDUtD GH 'HVDUUROOR 6RFLDO 6HFUHWDUtD GH +DFLHQGD \ &UpGLWR 3~EOLFR 6HFUHWDUtD GH OD 'HIHQVD 1DFLRQDO 6HFUHWDUtD GH $JULFXOWXUD *DQDGHUtD 'HVDUUROOR 5XUDO 3HVFD \ $OLPHQWDFLyQ 6$*$53$ 6HFUHWDUtD GH 6DOXG 6HFUHWDUtD GHO 7UDEDMR \ 3UHYLVLyQ 6RFLDO 3(0(; 3*( &HQWUR GH $SR\R D OD 0XMHU &HQWUR GH ,QWHJUDFLyQ -XYHQLO 6HJXULGDG SDUD HO WXULVWD

1LQJXQR DPD D VX SDWULD SRUTXH HV JUDQGH VLQR SRUTXH HV VX\D 6pQHFD


&ROLPD 6HUYLFLRV

(O PHMRU DXWRODYDGR GH &ROLPD

6DOD FOLPDWL]DGD DJXD IUtD :L)L 79

/DYDGR \ DVSLUDGR /DYDGR GH PRWRU LQWHULRUHV FKDVLV 9DVHOLQD (QFHUDGR 3XOLGR (QFHUDGR H[SUHVV 3XOLGR GH IDURV /LPSLH]D GH ULQHV 5HKDELOLWDGR GH SOiVWLFRV \ DVLHQWRV

9,6,7$126 (1 &8$/48,(5$ '( 18(675$6 68&856$/(6 ',26$ $Y 0DUtD $KXPDGD (VT FRQ 1DUDQMDO 9LOOD GH $OYDUH] $ HVSDOGDV GH ORV ERPEHURV /XQ 6DE DP SP 'RP DP SP

',26$ 9,3 $Y 9HQXVWLDQR &DUUDQ]D 6DQWD %DUEDUD &ROLPD $ XQ FRVWDGR GHO $UFH /XQ 6DE DP SP 'RP DP SP

',26$ $Y 3DEOR 6LOYD /RV 2OLYRV 9LOOD GH $OYDUH] $ XQD FXDGUD GH VHFXQGDULD ³(7,´ /XQ 6DE DP DP 0DGUXJDGD

'RP DP SP

',26$ $Y 0DUtD $KXPDGD 6HQGHURV GHO &DUPHQ 9 GH $OY $ XQ FRVWDGR GHO R[[R /XQ 6DE DP DP PDGUXJDGD

'RP DP SP

1RWDUtD 3~EOLFD 1R /LF 5RJHOLR $ *DLWiQ \ *DLWiQ 7,78/$5

/LF /DXUD * *DLWiQ &UX] $'6&5,7$

/LF (QULTXH 3ODVFHQFLD *DUFtD $8;,/,$5

7(/()2126 \ QRWDULD UJ#KRWPDLO FRP ,QGHSHQGHQFLD 1R &G 9LOOD GH ÈOYDUH] &ROLPD

$Q~QFLHVH DTXt +LVWRULD

7HO

FRQWDFWR#FRVWD]XO P[

1DGLH HV SDWULD WRGRV OR VRPRV -RUJH /XLV %RUJHV


&ROLPD 6HUYLFLRV

%XIHWH \ 1RWDUžD 3©EOLFD

/LF 0DQXHO %UXVW &DUPRQD 1RWDU\ SXEOLF OHJDO VHUYLFHV (QJOLVK VSRNHQ &RUUHJLGRUD &HQWUR &ROLPD &RO 7HOV \

/LF 5DXO =DUD]~D 0RQWHUURVD $VHVRU )LQDQFLHUR

6X DJHQWH GH VHJXURV PiV FRQ¿DEOH (GR GH 0p[LFR $OWD 9LVWD 9 GH $OYDUH] &RO & 3 7HO &HO UDXO]DUD]XDPRQWHUURVD#JPDLO FRP &KLVWHV

(Q OD HQWUHYLVWD GH WUDEDMR ¢&XiO HV VX QLYHO GH LQJOpV" 0X\ $OWR VHxRU %LHQ ¢VDEH TXp HV RLO" 0LHOFROHV 8Q DERJDGR OOHJD WDUGH D XQ LPSRUWDQWH MXLFLR \ QR HQFXHQWUD HVWDFLRQDPLHQWR /HYDQWD OD YLVWD DO FLHOR \ GLFH 6HxRU SRU IDYRU FRQVtJXHPH XQ VLWLR SDUD DSDUFDU \ WH SURPHWR TXH LUp D 0LVD ORV GRPLQJRV GHO UHVWR GH PL YLGD GHMR ODV PDODV FRPSDxtDV \ ORV YLFLRV < MDPiV HQ PL YLGD PH YROYHUp D HPERUUDFKDU £< GHMR GH DFRVWDUPH FRQ PL VHFUHWDULD TXH DGHPiV HVWi FDVDGD 0LODJURVDPHQWH HQ HVH PRPHQWR DSDUHFH XQ VLWLR OLEUH HO KRPEUH DSDUFD \ GLFH 1R WH SUHRFXSHV 6HxRU TXH \D HQFRQWUp XQR SHUR JUDFLDV GH WRGRV PRGRV 8Q KRPEUH YD FRQ XQ DERJDGR ¢< XVWHG FXDQWR FREUD SRU XQD FRQVXOWD UiSLGD" %LHQYHQLGR SRU WUHV SUHJXQWDV ¢9D\D HV XQ SRFR FDUR QR" 6L TXL]iV \ GtJDPH ¢FXiO HV VX WHUFHUD SUHJXQWD" 'RQGH TXLHUD TXH VH HVWp ELHQ DOOt HVWi OD SDWULD &LFHUyQ


&ROLPD 6HUYLFLRV

´/D H[SHULHQFLD KDFH OD GLIHUHQFLDµ Æ” 0DTXLOODMH Æ” 3HLQDGR Æ” $ODFLDGR Æ” 3ODQFKDGR Æ” (YHQWRV HVSHFLDOHV Æ” 7LQWHV Æ” 5D\RV Æ” &RUWH Æ” 3HUPDQHQWH Æ” 'LVHxR GH FHMDV Æ” \ PiV &LWDV DO /XQHV D 6iEDGR \ 3DOPD .HUSLV &RORQLD /D 3DOPDV &ROLPD &RO

&XHQWR

/$ /8&+$ 'XUDQWH YHLQWH DxRV )HOLSH WUDEDMy SDUD GRQ $QWRQLR HO GXHxR GH OD $VXQFLyQ 'HVGH TXH VH DFRUGDED HO PXQGR WHQtD VXV IURQWHUDV GRQGHODV WXYLHUD DTXHOOD SURSLHGDG $Kt DFDEDURQ VX YLGD VX SDGUH \ VX DEXHOR \ DKt KDEtD GHMDGR )HOLSH OR PHMRU GH VX H[LVWHQFLD 'RQ $QWRQLR HUD SDGULQR GH FDVL XQ FHQWHQDU HQWUH KRPEUHV \ PXMHUHV SHUR HO SDGUH GH )HOLSH QR TXLVR KDFHUOR FRPSDGUH 4XL]i SRUTXH KDEtD HQ pO XQ RGLR QDFLGR GH JHQHUDFLRQHV DQWHULRUHV 6LQ HPEDUJR HO SDWUyQ HMHUFtD VX DXWRULGDG VREUH HOORV VXV KLMRV \ VXV SHUWHQHQFLDV 3RU SULQFLSLR GH FXHQWDV QDGLH SRGtD VHU GXHxR GH WHUUHQRV 3ULPHUR SRUTXH HUDQ GH pO VHJXQGR SRUTXH QR ORV YHQGtD $GHPiV VL DOJXQR FRQ VDFUL¿FLRV ORJUDED UHXQLU D WUDYpV GH ORV DxRV DOJXQRV DQLPDOHV WHQtD TXH OOHYDUORV D SDVWDU D OXJDUHV WDQ GLVWDQWHV TXH WHUPLQDED SRU YHQGHUORV /D $VXQFLyQ HVWDED SREODGD SRU VRPEUDV 3RU FXHUSRV FDUHQWHV GH LOXVLRQHV $Kt ORV GtDV QR WHQtDQ QRPEUH (UDQ GtDV VLPSOHPHQWH 6DOtD HO VRO LQXQGDQGR GH OX] ORV FDPSRV \D FXELHUWRV SRU KRPEUHV LQFOLQDGRV VREUH ORV VXUFRV 6H SRQtD HO VRO \ DTXHOODV VRPEUDV FRPR IDQWDVPDV VH FRQIXQGtDQ FRQ OD QRFKH HQ ¿ODV FDQVDGDV $SHQDV VL OOHJDEDQ D VXV FDVDV (O KDPEUH HVWDED DXVHQWH GHVSXpV GH OD GXUD MRUQDGD $Vt TXH DO OOHJDU VH UHFOLQDEDQ HQ HO UHJD]R GH VXV HVSRVDV R VH HFKDEDQ D GRUPLU HQ HO GXUR VXHOR GRQGH HUDQ SDVWR GH ODV JDUUDSDWDV 6yOR HQ OD FDVD JUDQGH H[LVWtDQ LOXVLRQHV \ DOHJUtDV +DVWD DOWDV KRUDV GH OD QRFKH SHUPDQHFtDQ SUHQGLGDV ODV OXFHV HVFXFKiQGRVH ODV QRWDV UHSURGXFLGDV SRU HO RVWHQWRVR IRQyJUDIR 7DPELpQ KDEtD DOHJUHV PXUPXOORV GXUDQWH HO GtD /RV FRUUHGRUHV SDVD D OD SiJLQD (O DPRU D OD SDWULD HV PiV SDWHQWH TXH OD UD]yQ PLVPD

2YLGLR


&ROLPD 6HUYLFLRV

)$%5,&$&,21 '( 38(57$6 < 9(17$1$6 $57,67,&$6 < &20(5&,$/(6 7XEHURV &RO 3RUYHQLU D OD YXHOWD GH OD GLUHFFLyQ GH 7UDQVLWR \ 9LDOLGDG

7HO &HO

*5832 6 $ '( & 9 +21(67,'$' $ 72'$ 358(%$ (1 *$62/,1$ < ',(6(/ ‡ 6HUYLFLR GH 9HQWD GH 9DOHV ‡ $FHSWDPRV WRGR WLSR GH 7DUMHWDV GH 'pELWR \ &UpGLWR &DUPHQ 6HUGiQ 7HO (VWDPRV IUHQWH D 6RULDQD 9LOOD GH ÈOYDUH] (Q OD *ORULHWD GH OD 'LRVD GHO $JXD 4XtPLFRV H +LJLpQLFRV

4&37*-*. TFSWJDJPT QSPGFTJPOBMFT EF MJNQJF[B 6HUYLFLRV

/LPSLH]D HQ R¿FLQDV H LQVWLWXFLRQHV /DYDGR \ SXOLGR GH SLVRV /DYDGR GH WLQDFRV \ DOMLEHV /LPSLH]D SHUPDQHQWH \ HYHQWXDO /DYDGR GH DOIRPEUDV WDSHWHV PXHEOHV \ WDSLFHUtD HQ JHQHUDO

&ULVWDOHUtD \ 0HODPLQD +LJLpQLFRV LQWHUGREODGRV 7RDOODV HQ UROOR 6KDPSRR FORUR SLQRO $URPDWL]DQWH 'HVHQJUDVDQWH 'HWHUJHQWHV 'HVHFKDEOHV SODWRV YDVRV EROVDV FXFKDUDV

=DUDJR]D &HQWUR &ROLPD &RO 7HOV VHUYLOLP #KRWPDLO FRP

5HÀH[LRQHV

³'D WX SULPHU SDVR DKRUD 1R HV QHFHVDULR TXH YHDV HO FDPLQR FRPSOHWR SHUR GD WX SULPHU SDVR (O UHVWR LUi DSDUHFLHQGR D PHGLGD TXH FDPLQHV´ ³/D GLFKD GH OD YLGD FRQVLVWH HQ WHQHU VLHPSUH DOJR TXH KDFHU DOJXLHQ D TXLHQ DPDU \ DOJXQD FRVD TXH HVSHUDU´ ³/D SHUVHYHUDQFLD HV PX\ LPSRUWDQWH SDUD HO p[LWR < TXH VL XQR QR VH FDQVD GH OODPDU D OD SXHUWD FRQ HO YLJRU \ OD SDFLHQFLD QHFHVDULRV DOJXLHQ OH DEULUi DO ¿QDO´ )RUPpPRQRV XQD SDWULD D WRGD FRVWD \ WRGR OR GHPiV VHUi WROHUDEOH

6LPyQ %ROtYDU


&ROLPD 6HUYLFLRV

',6(f2 &216758&&,21 < 0$17(1,0,(172

&21 12627526 (1&2175$5È6 62/2 /$6 0(-25(6 0$5&$6 9(1 < &20358(%$/2 78 0,602 ',6(f2 ' < 35(6838(672 6,1 &203520,62 $Y GH ORV PDHVWURV &RO /D $UPRQtD &ROLPD &RO & 3 7HO )D[ ZZZ DOEHUFDVYHUJDUD FRP P[ DOEHUFDVYHUJDUD#SURGLJ\ FRP P[

‡ ,PSUHVLyQ HQ JUDQ IRUPDWR ‡ $QXQFLRV OXPLQRVRV ‡

%OYG &DPLQR 5HDO 1R % *ORULHWD FXDUWHO PLOLWDU 7HO )D[

$Q~QFLHVH HQ

7HO

+LVWRULD

FRQWDFWR#FRVWD]XO P[ 5HÀH[LRQHV

³9LYLU FRQ SOHQLWXG HV YLYLU HTXLOLEUDGDPHQWH XVDQGR GH WRGR VLQ DEXVDU GH QDGD´ ³¢6DEHV SRUTXH HO PDU HV WDQ JUDQGH WDQ PDQVR \ WDQ SRGHURVR" 3RUTXH WHQLHQGR OD KXPLOGDG GH FRORFDUVH XQRV FHQWtPHWURV SRU GHEDMR GH WRGRV ORV UtRV GHVFXEULy TXH SRGtD VHU JUDQGH DSUHQGLHQGR D UHFLELU´ ³'LRV WH SXVR D XQ VHU KXPDQR D FDUJR \ HUHV WX PLVPR $ WL GHEHV KDFHUWH OLEUH \ IHOL] 'HVSXpV SRGUiV FRPSDUWLU OD YLGD YHUGDGHUD FRQ ORV GHPiV´ (O DPRU D OD SDWULD QR FRQRFH IURQWHUDV DMHQDV 6WDQLVODZ /HF


&ROLPD 6HUYLFLRV

(IHPpULGHV

()(0(5,'(6 '(/ 0(6 '( 6(37,(0%5( VH QDFLRQDOL]D OD %DQFD HQ 0p[LFR VH LQDXJXUD HO 6LVWHPD GH 7UDQVSRUWH &ROHFWLYR 0HWUR GH OD FLXGDG GH 0p[LFR /LQHD QDFH HQ 7HQRVLTXH 7DEDVFR -RVp 0DUtD 3LQR 6XiUH] DERJDGR SHULRGLVWD \ SROtWLFR TXLHQ IXHUD YLFH SUHVLGHQWH GH 0p[LFR VH LQDXJXUD OD $FDGHPLD 0H[LFDQD GH OD /HQJXD PXHUH HQ OD FLXGDG GH 0DGULG HO PDHVWUR -XVWR 6LHUUD LQLFLR GH OD JXHUUD GH LQGHSHQGHQFLD GH 0p[LFR V H L Q D X J X U D H O & H Q W U R G H 'RFXPHQWDFLyQ GH OD &LQHWHFD 1DFLRQDO PXHUH $GROIR /ySH] 0DWHRV H[ 3UHVLGHQWH GH 0p[LFR VH OOHYD D FDER OD FRQVXPDFLyQ GH OD ,QGHSHQGHQFLD GH 0p[LFR QDFH HQ 9DOODGROLG GRQ -RVp 0DUtD 0RUHORV \ 3DYyQ

/D SDWULD QR H[LVWH VLQ HO DPRU GH VXV KLMRV $QWRQLR 0DXUD \ 0RQWDQHU


&ROLPD 3HULyGLFRV \ 0HGLRV

(O DPRU D OD SDWULD VLHPSUH GDxD D OD SHUVRQD )UDQFLVFR GH 4XHYHGR


&ROLPD &RPHUFLRV

0RULU SRU OD SDWULD HV XQD JORULD SHUR VRQ PiV ~WLOHV ORV TXH VDEHQ KDFHU PRULU SRU OD SDWULD D ORV VROGDGRV HQHPLJRV

1RHO &ODUDVy


&ROLPD &RPHUFLRV

*DOHUĬD

(O PDUFR SHUIHFWR &XDGURV (QPDUFDGRV &UHDFLRQHV -LPpQH] &HQWUR &ROLPD 7HO -XQWR D PHQXGHUtD /D -LPpQH]

3RHPD

9R\ D KDFHU XQ YLDMH

9R\ D KDFHU XQ YLDMH ODUJR

PX\ ODUJR WDQWR

TXH WDO YH] GXUH XQD HWHUQLGDG

6LHQWR QR SRGHU LQYLWDUWH

6yOR GLVSRQJR GH XQ EROHWR

\ QR KDEUi SRU OR WDQWR UHJUHVR

+DJDPRV VL TXLHUHV XQD FLWD OHMDQD

GRQGH KDEODUHPRV TXL]i

HQ XQD OHQJXD H[WUDxD

(VFXFKD ELHQ

YR\ D KDFHU XQ YLDMH ODUJR WDQWR

TXH WDO YH] GXUH XQD HWHUQLGDG -RVH 7 /HSH 3UHFLDGR

4XL]i PL ~QLFD QRFLyQ GH SDWULD VHD HVWD XUJHQFLD GH GHFLU 1RVRWURV TXL]i PL ~QLFD QRFLyQ GH SDWULD VHD HVWH UHJUHVR DO SURSLR GHVFRQFLHUWR

0DULR %HQHGHWWLD


&ROLPD &RPHUFLRV

0iV GH $xRV GH 6HUYLFLR FRQ &DOLGDG \ ([SHULHQFLD QRV 5HVSDOGDQ

)$%5,&$026 ‡ &RUWLQDV GH WHODV GHFRUDWLYDV ‡ &RUWLQHURV 0DGHUD +RWHOHURV \ 'HFRUDWLYRV ‡ &RUWLQDV $QWLEDFWHULDQDV ‡ 3HUVLDQDV 9HUWLFDOHV 3 9 & 7HOD \ $OXPLQLR ‡ 3HUVLDQDV +RUL]RQWDOHV $OXPLQLR \ 3 9 & ‡ 3HUVLDQDV URPDQDV \ HQUUROODEOHV ‡ 3DQHO -DSRQpV ‡ 3HUVLDQDV SOLVDGDV \ FHOXODUHV ‡ 3HUVLDQDV GH PDGHUD ‡ 7ROGRV GH ORQD SOiVWLFD \ WHOD DFUtOLFD ‡ 3XHUWDV SOHJDEOHV ‡ 0DOOD VRPEUD ‡ (GUHGRQHV

',675,%8,026 ‡ 3DVWR VLQWpWLFR ‡ $OIRPEUD ‡ 3LVRV GH PDGHUD ODPLQDGR ‡ /LQROHXP 3 9 & ‡ 3LVRV SDUD JLPQDVLR ‡ /RVHWD YLQtOLFD ‡ 7DSLFHUtD HQ JHQHUDO ‡ 3DSHO WDSL] ‡ )RWRPXUDOHV /DYDGR GH SHUVLDQDV \ FRUWLQDV

ZZZ FRUWLQDVUDPRV FRP YHQWDV#FRUWLQDVUDPRV FRP

$Y ,QVXUJHQWHV HVT %OYG &DPLQR 5HDO )UHQWH D OD JORULHWD GHO ',) 7HOV '(6& HQ SHUVLDQDV URPDQDV HQUUROODEOHV &HO

(GXFDFLyQ

/DV ,QWHOLJHQFLDV 0~OWLSOHV /D FDOL¿FDFLyQ GH LQWHOLJHQWH R QR LQWHOLJHQWH HV PX\ FRP~Q TXH VHD DWULEXLGD D ODV SHUVRQDV GHVGH PX\ SHTXHxDV GHQWUR GHO VHQR IDPLOLDU SHUR VREUH WRGR HQ HO HQWRUQR HVFRODU R ODERUDO 6HU LQWHOLJHQWH \D QR HV FRPR VH SHQVDED HQ HO SDVDGR XQD FDSDFLGDG LQWHOHFWXDO LQQDWD H LQPRGL¿FDEOH PHGLEOH D WUDYpV GH WHVW VLQR TXH LPSOLFD DGDSWDUVH D VLWXDFLRQHV QRYHGRVDV R DO DPELHQWH HQ HO TXH OH WRFD DFWXDU VRUWHDU REVWiFXORV HQ IRUPD H[LWRVD HYLWDU VHU HQJDxDGR UHODFLRQDU LGHDV DSUHQGHU DXWyQRPDPHQWH SRVHHU KDELOLGDGHV DUWtVWLFDV UHODFLRQDUVH VRFLDOPHQWH HQ ¿UPD H[LWRVD HWFpWHUD (O SVLFyORJR QRUWHDPHULFDQR +RZDUG *DUGQHU QDFLGR HQ H[SXVR VX WHRUtD GH ODV LQWHOLJHQFLDV P~OWLSOHV VRVWHQLHQGR TXH ODV SHUVRQDV WLHQHQ HQ SRWHQFLD YDULDV LQWHOLJHQFLDV D GHVDUUROODU DOJXQDV PiV IRUWDOHFLGDV TXH RWUDV OR TXH GHWHUPLQD TXH H[LVWDQ HQWUH ORV VXMHWRV GLVWLQWRV HVWLORV FRJQLWLYRV \ D FDGD XQR GH HOORV GHEHUtD DGDSWDUVH OD IRUPD GH HQVHxDQ]D SDUD QR GDU VROR RSRUWXQLGDG GH GHVDUUROOR \ p[LWR D TXLHQHV VREUHVDOHQ HQ PDWHPiWLFD R OHQJXD VLQR HQ RWUDV iUHDV &RQWLQ~D HQ OD SiJLQD /D SDWULD QR HV OD WLHUUD 6LQ HPEDUJR ORV KRPEUHV TXH OD WLHUUD QXWUH VRQ OD SDWULD

5DELQGUDQDWK 7DJRUHD


&ROLPD &RPHUFLRV

YLHQH GH OD SiJLQD

&XHQWR

HVWDEDQ OOHQRV GH MDXODV \ ORV SiMDURV HQ VX FDXWLYHULR FDQWDEDQ PHORGtDV HVFODYDV $O FUHFHU FDGD KLMR GHO SDWUyQ HUD HQYLDGR D OD FDSLWDO \ KDVWD DOOi OH HQYLDEDQ OD VDQJUH GH WRGRV FRQYHUWLGD HQ SHVRV EULOODQWHV \ SHUIXPDGRV ELOOHWHV TXH HUDQ JDVWDGRV HQ RUJtDV HVFDQGDORVDV (Q HO DOPD GH )HOLSH VH KDEtD DFXPXODGR HO RGLR QDFLGR GHVGH JHQHUDFLRQHV \ FRQ FDGD GtD TXH SDVDED DXPHQWDED PiV \ PiV (UD GRQ $QWRQLR HO GXHxR GH HOORV \ GH VXV KLMRV 'H VXV SHQVDPLHQWRV \ VXV DFFLRQHV (Q HO KRUL]RQWH DSDUHFLHURQ SULPHUR SHTXHxDV QXEHV FRPR LOXVLRQHV GRUPLGDV 1XEHV KHFKDV FRQ GHVHRV DFXUUXFDGRV HQ OD PHQWH GH ORV HVFODYRV GH OD WLHUUD /DV QXEHV IXHURQ DXPHQWDQGR KDVWD DSDUHFHU JUiYLGDV \ OXHJR GHVJDUUy HO ¿UPDPHQWR XQ UD\R GH OX] YLYtVLPD FX\R HFR UHWXPEy HQWUH ODV PRQWDxDV /RV HFRV VH PXOWLSOLFDURQ OOHYDQGR ODV SDODEUDV GH WLHUUD \ OLEHUWDG 6H FRQPRYLHURQ ORV FHUURV UXJRVRV DO UHFLELU HO LPSDFWR GH DTXHOOD YR] SRWHQWH 7HPEODURQ ODV ¿HUDV TXH SRU DxRV DFHFKDEDQ VXV YtFWLPDV HQWUH OD H V S H V X U D / D V i J X L O D V H[WHQGLHURQ VXV D O D V H Q W U H O R V U L V F R V S D U D S U R W H J H U V X V SROOXHORV \ ORV U t R V G H O D H V S H U D Q ] D V H G H V E R U G D U R Q F X E U L H Q G R V X V RULOODV )HOLSH F R P R V L GHVSHUWDUD GH XQ FRQWLQ~D HQ SDJ

/D SDWULD HV GLFKD GRORU \ FLHOR GH WRGRV \ QR IHXGR QL FDSHOODQtD GH QDGLH

-RVp 0DUWt


&ROLPD &RPHUFLRV

/26 35(&,26 0$6 %$-26 '(/ 0(5&$'2

6L QR OR WHQHPRV 6H OR FRQVHJXLPRV %HOLVDULR 'RPtQJXH] &ROLPD &RO 7HO \

0$75,=

$Y ,QVXUJHQWHV 7HFRPiQ &RO 7HO

68&856$/ 7(&20$1

%OYG 0 GH OD 0DGULG 0DQ]DQLOOR &RO 7HO \

68&856$/ 0$1=$1,//2

3HFHV SHFHUDV DOLPHQWRV \ DFFHVRULRV 7RUWXJDV MDSRQHVDV 7LDQJXLV GHO SROLGHSRUWLYR GH 9LOOD GH ÈOYDUH] SRU OD HQWUDGD DO EDFKLOOHUDWR GH OD 8 GH & 3UHFLRV HVSHFLDOHV D WLHQGDV GH PDVFRWDV -XDQD &KDFyQ ÈOYDUH]

7HO

Ɣ'LVHxR GH MDUGLQHV Ɣ3ODQWDV GH RUQDWR Ɣ3DOPDV \ iUEROHV Ɣ0DFHWDV GH EDUUR \ SROLHWLOHQR Ɣ3LHGUD GHFRUDWLYD Ɣ7LHUUD \ IHUWLOL]DQWHV RUJiQLFRV

7HO &HO

$FHSWDPRV 7DUMHWDV GH FUpGLWR

7HUFHU $QLOOR 3HULIpULFR (VPHUDOGD 1RUWH H0DLO HFRMDUGLQHVJRQ]DOH]#KRWPDLO FRP )DFHERRN (FRMDUGLQHV 9LYHURV *RQ]iOH]

)/25(5,$

3, $ 'RQGH ORV VHQWLPLHQWRV IORUHFHQ

0RUHORV &ROLPD 7HO 6DQ )HUQDQGR &ROLPD 7HO 0 $ GH *yPH] % 9 GH $OY 7HO

¢&yPR VH SXHGH GHFLU D XQ KRPEUH TXH WLHQH XQD SDWULD FXDQGR QR WLHQH GHUHFKR D XQD SXOJDGD GH VX VXHOR"

+HQU\ *HRUJH


&ROLPD &RPHUFLRV £68 0(-25 (/(&&,21 6HUYLFLR ([SUHVV D GRPLFLOLR

)$-,//$6 32/,1(6 '8(/$6 75,3/$< &,0%5$3/$< &$2%,//$ /,6721$'2 '( &$2%,//$ $*/20(5$'2 0') &('5,//2 0DGHUD GH 3LQR SDUD OD FRQVWUXFFLyQ \ FDUSLQWHUtD HQ WRGDV ODV PHGLGDV $Y GH 1RYLHPEUH &ROLPD &RO 7HO \ 6XFXUVDO $Y ,QVXUJHQWHV 7HFRPiQ &RO 7HO \

YLHQH GH OD SiJLQD

(GXFDFLyQ

QR PX\ WHQLGDV HQ FXHQWD FRPR GHSRUWHV DUWH R PDQXDOLGDGHV &RQVLGHUD TXH OD LQWHOLJHQFLD HV XQD FDSDFLGDG LQQDWD SHUR QR LQPXWDEOH TXH SXHGH GHVDUUROODUVH D WUDYpV GH OD HGXFDFLyQ OD H[SHULHQFLD \ HO PHGLR HQ JHQHUDO 3DUD GHFLU TXH DOJXLHQ SRVHH DOJXQD GH HVWDV LQWHOLJHQFLDV VRVWLHQH TXH GHEHQ VHU REVHUYDEOHV SURJUHVLYDV \ GHEHQ GLVSRQHU GH XQ VLVWHPD VLPEyOLFR ([LVWHQ SDUD HVWH DXWRU RFKR FDWHJRUtDV GH LQWHOLJHQFLD /D OLQJ tVWLFD R YHUEDO TXH VH UHÀHMD HQ OD H[SUHVLyQ RUDO \ HVFULWD HQ OD ULTXH]D GHO YRFDEXODULR HQ OD UHGDFFLyQ HQ OD OHFWXUD GH XQ FXHQWR HQ OD UHFLWDFLyQ GH XQD SRHVtD 3XHGH DGYHUWLUVH HVWD LQWHOLJHQFLD HQ DTXHOORV QLxRV TXH WLHQHQ IDFLOLGDG SDUD ORV FUXFLJUDPDV /D OyJLFR PDWHPiWLFD DJUXSDU \ VHOHFFLRQDU GDWRV RUGHQDUORV \ UHRUGHQDUORV UHDOL]DU FXHQWDV \ WRGR WLSR GH FiOFXORV 6H YLVXDOL]D HQ VX SUHIHUHQFLD SRU MXHJRV GH HVWUDWHJLDV \ H[SHULPHQWDOHV &RUSRUDO VRQ KDELOLGDGHV UHODFLRQDGDV FRQ HO XVR \ PDQHMR GH FXHUSR FRPR FXDOTXLHU GHSRUWH &RQWLQ~D HQ OD SiJLQD

(V KHUPRVR VHUYLU D OD SDWULD FRQ KHFKRV \ QR HV DEVXUGR VHUYLUOD FRQ SDODEUDV

6DOXVWLR


/,'$' < 6$% $ &

2 5

(1

&ROLPD *DVWURQRPtD &ROLPD *DVWURQRPLD

35(),(52 <2 )HOLSH 6HYLOOD GHO 5tR $WHQFLyQ HVSHFLDO GH VX DPLJR -HV~V *DUFtD 6XiUH]

7HO

$QDVWDVLR %UL]XHOD $WHQFLyQ HVSHFLDO GH VX DPLJR &DUORV *DUFtD 6XiUH]

7HO

6HUYLFLR D GRPLFLOLR &KLVWHV

8Q SDVDMHUR OH WRFD HO KRPEUR DO WD[LVWD SDUD KDFHUOH XQD SUHJXQWD (O WD[LVWD JULWD SLHUGH HO FRQWURO GHO FRFKH FDVL FKRFD FRQ XQ FDPLyQ VH VXEH D OD DFHUD \ VH PHWH HQ XQ HVFDSDUDWH KDFLHQGR SHGD]RV ORV YLGULRV 3RU XQ PRPHQWR QR VH R\H QDGD HQ HO WD[L KDVWD TXH HO WD[LVWD GLFH ± 0LUH DPLJR MDPiV KDJD HVR RWUD YH] &DVL PH PDWD GHO VXVWR (O SDVDMHUR OH SLGH GLVFXOSDV \ OH GLFH ± 1R SHQVp TXH VH IXHUD D DVXVWDU WDQWR VL OH WRFDED HO KRPEUR (O WD[LVWD OH GLFH ± /R TXH SDVD HV TXH HV PL SULPHU GtD GH WUDEDMR FRPR WD[LVWD ± ¢< TXp KDFtD DQWHV" ± )XL FKyIHU GH FDUUR]D IXQHUDULD GXUDQWH DxRV 8QD MRYHQ OH SUHVHQWy VX ~OWLPR QRYLR D VX SDSi \ pVWH FRQYHUVy ODUJDPHQWH FRQ HO FKLFR &XDQGR HO FKLFR VH YD GH OD FDVD OH GLFH HO SDGUH D VX KLMD (V XQ H[FHOHQWH PXFKDFKR KLMD 0HUHFH XQD EXHQD PXMHU 7H UHFRPLHQGR TXH WH FDVHV FRQ pO DQWHV GH TXH OD HQFXHQWUH <R VR\ VLHPSUH ¿HO DO VLVWHPD OLEHUDO \ MXVWR TXH SURFODPy PL SDWULD

6LPyQ %ROtYDU


&ROLPD *DVWURQRPtD

1R HV VyOR VX JUDQ FRFLQD HQ GHVD\XQRV FRPLGDV EXIIHW GRPLQLFDO \ FHQDV (V OD PDJLD TXH YLEUD EDMR HO FRELMR GH VXV i U E R O H V \ W H F K R GHOHLWDQGR D WRGR WLSR GH J X V W R V H G D G H V O D ³FKRUFD´ ORFDO JHQWH GH QHJRFLRV \ DPDQWHV GH OD EXHQD PHVD

&RQWDPRV FRQ VDOyQ SDUD HYHQWRV 7HO $Y &RQVWLWXFLyQ &ROLPD &RO

YLHQH GH OD SiJLQD

(GXFDFLyQ

GDQ]D R WUDEDMRV PDQXDOHV 0XVLFDO (V XQR GH ORV WDOHQWRV TXH VHJ~Q *DUGQHU SULPHUR VH GHVSLHUWD /D VHQVLELOLGDG SDUD GLVWLQJXLU ORV VRQLGRV PXVLFDOHV \ HMHFXWDU \ FRPSRQHU PHORGtDV (VSDFLDO VH UHODFLRQD DO PXQGR FRQFUHWR \ OD FDSDFLGDG GH YLVXDOL]DU VX XELFDFLyQ SRU HMHPSOR VH UHÀHMD HQ ODV DUWHV YLVXDOHV \ HQ MXHJRV FRPR DUPDGR GH URPSHFDEH]DV R DMHGUH] ,QWHUSHUVRQDO VH UH¿HUH D ODV UHODFLRQHV VRFLDOHV D OD FDSDFLGDG GH OLGHUD]JR D OD GH GLiORJR \ GH HQWDEODU OD]RV SRVLWLYRV FRQ RWUDV SHUVRQDV ,QWUDSHUVRQDO HV DTXHO TXH WLHQH OD DSWLWXG GH FRQRFHUVH D Vt PLVPR VXV IRUWDOH]DV \ GHELOLGDGHV OR TXH FRQWULEX\H D VX PHMRUDPLHQWR SHUVRQDO 1DWXUDOLVWD 6H UH¿HUH D O D D S W L W X G S D U D FRPSUHQGHU \ DQDOL]DU O R V I H Q y P H Q R V Q D W X U D O H V ( V P X \ FRP~Q HQ ORV MDUGLQHURV ELyORJRV R JHyORJRV

/D SDWULD SRVLEOHPHQWH HV FRPR OD IDPLOLD VyOR VHQWLPRV VX YDORU FXDQGR OD SHUGHPRV *XVWDYH )ODXEHUW


&ROLPD *DVWURQRPtD

9HQ D GLYHUWLUWH FRQ WX IDPLOLD 3DUD QLxRV \ MyYHQHV ‡ 7LUROHVD ‡ 3DVHR D FDEDOOR ‡ -XHJRV LQIDQWLOHV ‡ 3LQWXUD HQ FHUiPLFD 3DUD ORV SDSiV SRGUiQ GLVIUXWDU GH QXHVWUR H[TXLVLWR ERUUHJR DO SDVWRU FKDPRUUR \ FRVWLOODV DO KRUQR FRQHMR DVDGR HQ HO PHMRU FOLPD GH OD FLXGDG \ XQD YLVWD HVSHFWDFXODU

0~VLFD YLYD GH D GH OD WDUGH

5HVHUYDFLRQHV DO \ (VWDPRV HQ HO 2FRWLOOR &XDXKWpPRF $ VROR PLQ GH &ROLPD +RUDULR 6$%$'26 < '20,1*26 GH D KUV 5DQFKR &ROLQD GH 6DQ 0LJXHO

¢6DEtD XVWHG TXH" y y y

y y

y

y y y y

y

3RU 'U -XVWLQR /HSH

/DV JUDVDV YHJHWDOHV \ ODV GHO SHVFDGR QR FDXVDQ HQIHUPHGDGHV VLQR TXH ODV SUHYLHQHQ (V QHFHVDULR GRUPLU OR VX¿FLHQWH SDUD FRQVROLGDU ORV FRQRFLPLHQWRV DGTXLULGRV GXUDQWH HO GtD 6HJ~Q HVWXGLRV OD VHURWRQLQD KDOODGD HQ HO FKRFRODWH D\XGD D FDOPDU OD DQVLHGDG \ KDVWD SURYRFD VXHxRV SODFHQWHURV /RV FDPHOORV SXHGHQ FRPHU UDPDV HVSLQRVDV VLQ ODVWLPDUVH OD ERFD 1R SRGHPRV KDFHUQRV FRVTXLOODV QRVRWURV PLVPRV SRUTXH HO FHUHEHOR SUHGLFH QXHVWURV PRYLPLHQWRV \ HOLPLQD HO IDFWRU VRUSUHVD &RPHU XQD FDQWLGDG PRGHUDGD GH FKRFRODWH D OD VHPDQD SXHGH PHMRUDU OD VDOXG FDUGLRYDVFXODU \ SUHYHQLU LQIDUWRV FHUHEUDOHV (O OLEUR PiV YHQGLGR GHO PXQGR HV /D %LEOLD (Q VHJXQGR OXJDU HVWi OD VHULH +DUU\ 3RWWHU (O ]XPELGR GHO PRVTXLWR PDFKR HV PiV DJXGR TXH HO GH OD KHPEUD 'XFKDUVH FRQ DJXD IUtD DO ¿QDO SHUPLWH GHVFRQHFWDU ORV QLYHOHV GH DJUHVLYLGDG (Q HO LPSHULR URPDQR H[LVWtDQ SODWRV H[yWLFRV FRPR ORV VHVRV GH DORQGUD FRQ PLHO OHQJXDV GH UXLVHxRU \ WDORQHV GH FDPHOOR /RV RMRV GH ORV EHEpV QR SURGXFHQ OiJULPDV KDVWD TXH HO EHEp WLHQH DSUR[LPDGDPHQWH GH VHLV D RFKR VHPDQDV GH HGDG

6yOR HO HJRtVPR \ HO RGLR WLHQHQ SDWULD £/D IUDWHUQLGDG QR OD WLHQH

$OSKRQVH GH /DPDUWLQH


/,'$' < 6$% $ &

2 5

(1

&ROLPD *DVWURQRPtD

£621 /2 0(-25

-RUJH *DUFtD 6XiUH] %HQLWR -XiUH] $ 9LOOD GH $OYDUH]

3DWW\ *DUFtD 6XiUH] $Y 3DEOR 6LOYD 9LOOD GH $OYDUH] 6HUYLFLR D GRPLFLOLR 6LOYLD *DUFtD 6XiUH] $Y 1LxRV +HURHV ,QIRQDYLW /D (VWDQFLD 'HVFDQVDPRV ORV MXHYHV 6HUYLFLR D GRPLFLOLR 5HÀH[LyQ

/D YLGD HV OD DOHJUtD \ HO DPRU FRQ TXH KDFHV ODV FRVDV \ HO DSUHQGL]DMH TXH REWLHQHV FRQ FDGD XQD GH HOODV (V HO FRPSURPLVR GH XQ VXHxR SRU UHDOL]DU \ TXH VDEHV TXH HO WLHPSR QR H[LVWH \ TXH VyOR HQ XQ DEULU \ FHUUDU GH RMRV WH GDV FXHQWD TXH \D HV KRUD GH DUULHVJDUWH D OD DYHQWXUD R GH OR FRQWUDULR WH GDV FXHQWD TXH \D HV WDUGH SDUD FDPELDU WX FDPLQR \ TXH VyOR WH TXHGD SUHJXQWDUWH SRU TXp QR OR KLFH R HO KXELHUD /D YLGD QR HV /D V X P D G H H [ S H U L H Q F L D V R E W H Q L G D V V L Q R O D V H[SHULHQFLDV YLYLGDV FRQ VDELGXUtD FDULxR FRUDMH DOHJUtD SHUR VREUH WRGR FRQ KRQHVWLGDG \ UHVSHWR KDFLD WL PLVPR ' L V I U X W D O D Y L G D SRUTXH KR\ HV TXL]iV PDxDQD QR 0LHQWUDV GRPpVWLFD R H[WUDQMHUD WHQJD XVWHG WLUDQtD ¢FyPR SXHGH WHQHU SDWULD" /D SDWULD HV OD FDVD GHO KRPEUH QR OD GHO HVFODYR

*LXVHSSH 0D]]LQL


&ROLPD *DVWURQRPtD

%8))(7 '( *8,6$'26 0(;,&$126 3$5$ '(6$<8126 < 0(18'2

'LDULDPHQWH GH D P D S P $Y 7HFQROyJLFR 9LOOD GH ÈOYDUH] &RO 7HO )UHQWH D OD &RPHUFLDO 0H[LFDQD

8Q QXHYR FRQFHSWR < DGHPiV GH QXHVWUR WUDGLFLRQDO PHQXGR GLVIUXWH GHO PDV HQ 0HQXGHULD FRPSOHWR \ YDULDGR DOPXHU]R FRQ HO VDERU FDVHUR TXH QRV FDUDFWHUL]D ‡ 3HSHQD ‡ FDUQH GH FHUGR \ UHV ' ( 1 8 ( 5, $ FRQ FKLOH ‡ 7DWHPDGR ‡ 0 ‡ /HQJXD HQ VDOVD YHUGH ‡ ‡ 4XHVDGLOODV ‡ ‡ &KLODTXLOHV FROLPRWHV ‡ ‡ +XHYRV DO JXVWR ‡ ‡ 7RUWLOODV GHO FRPDO D VX PHVD ‡ ‡ $PELHQWH IDPLOLDU ‡

&ROLPD

'LDULDPHQWH GHVGH ODV GH OD PDxDQLWD

$Y -DYLHU 0LQD 7HO &ROLPD &RO &KLVWHV

,EDQ GRV ORFRV HQ XQD PRWR D WRGD YHORFLGDG (O FRQGXFWRU VH GHWXYR VH TXLWy OD FDPLVD \ VH OD YROYLy D SRQHU FRQ ORV ERWRQHV HQ OD HVSDOGD SDUD SURWHJHUVH GHO IUtR (Q XQD FXUYD SHUGLHURQ HO HTXLOLEULR \ FD\HURQ /OHJy OD DPEXODQFLD WUDWDURQ GH VDOYDUORV SHUR ¿QDOPHQWH PXULHURQ DPERV (Q HO LQIRUPH PpGLFR GHFtD 'RV SHUVRQDV LEDQ HQ XQD PRWRFLFOHWD \ WXYLHURQ XQ DFFLGHQWH &XDQGR OOHJDPRV HO TXH LED GHWUiV \D KDEtD PXHUWR (O FRQGXFWRU PXULy FXDQGR LQWHQWDPRV HQGHUH]DUOH OD FDEH]D \D TXH OD WHQtD PLUDQGD KDFLD DWUiV $EXHOLWD FLHUUD ORV RMRV ¢3RU TXp TXLHUHV TXH FLHUUH ORV RMRV" ¢$OJXQD VRUSUHVD" ¢8Q UHJDOR" 0PPP QR SRUTXH SDSi KD GLFKR TXH FXDQGR W~ FLHUUHV ORV RMRV VHUHPRV PLOORQDULRV ¢&yPR VH OODPD HO FDPSHyQ GH EXFHR MDSRQpV" 7RNRIRQGR ¢< HO VXEFDPSHyQ" .DVLWRNR 0L SDWULD VRQ ORV DPLJRV $OIUHGR %U\FH (FKHQLTXH


&ROLPD *DVWURQRPtD

68&856$/ $Y 1LxRV +pURHV 1ž &ROLPD &RO D XQ ODGR GH &21$/(3 7HO 'H DP D SP '(6&$16$026 /26 0$57(6 /( 2)5(&(026 ',$5,$0(17( 5,&2 0(18'2 &21 7257,//$6 '(/ &20$/ $ 68 0(6$

$GHPiV SUHSDUDPRV XQD JUDQ YDULHGDG GH GHOLFLRVRV JXLVDGRV PH[LFDQRV SDUD TXH XVWHG PLVPR VH VLUYD WHQHPRV &$51(6 $6$'$6 6,1&521,=$'$6 48(6$',//$6 &RQWDPRV FRQ DEVROXWD OLPSLH]D VHULHGDG \ SUHFLRV HFRQyPLFRV

(O 0HMRU 3R]ROH GH &ROLPD 3R]ROH VHFR FRQ FDOGR URMR \ GH SROOR 7RVWDGDV \ VRSHV ORPR RUHMD SDWD FRVWLOOD \ WURPSD

6RSLWRV WDFRV HQFKLODGDV \ ÀDXWDV $WROH \ WDPDOHV 3$5$ 2&$6,21(6 £3$5$ ),(67$6 < 5(81,21(6 +$= 786 3(','26 &21 $17,&,3$&,21

$Y -DYLHU 0LQD &ROLPD &RO 7HO \

(63(&,$/(6

.J GH SR]ROH

6(59,&,2 $ '20,&,/,2

$ELHUWR WRGRV ORV GtDV GH DP D SP

/D SDWULD GHO HVFULWRU HV VX OHQJXD )UDQFLVFR $\DOD


&ROLPD *DVWURQRPtD 3URPRFLyQ 0HJD SROORV [ 3URPRFLyQ &KLFRV SROORV SRU PHJD SROOR [ SROOR PHGLDQR [ SROOR FKLFR [ $Y 6DQ )HUQDQGR $ &ROLPD &RO 6HUYLFLR D GRPLFLOLR 7HO \

PDULVFRV

UHVWDXUDQW

([FHOHQWH FRPLGD GHO PDU SDUD GHOHLWDU ORV SDODGDUHV PiV H[LJHQWHV &DUQHV 7DFRV $QWRMLWRV PH[LFDQRV

7 U D E D M D P R V O R V G t D V G H O D x R +RUDULR GH DP D SP 0DFORYLR +HUUHUD \ 7HOV \

'HOHLWDQGR GLDULDPHQWH DO SDODGDU PiV H[LJHQWH GH ODV KUV $ OD D P KUV 0Ã’6,&$ 9,9$ ',$5,$0(17(

%OYG &DPLQR 5HDO HVTXLQD ,6(1&2 7HO

‡ 3DVWDV ‡ &DO]RQL ‡ &DUQHV ‡ 3L]]DV ‡ (QVDODGDV ‡ 0DULVFRV

+RUDULR /XQHV D -XHYHV SP D SP 9LHUQHV \ 6iEDGRV SP D SP 'HVFDQVDPRV ORV 'RPLQJRV

%OYG &DPLQR 5HDO $ HO 'LH]PR 7HO (O TXH QR DPD VX SDWULD QR SXHGH DPDU QDGD /RUG %\URQ


&ROLPD *DVWURQRPtD

+$0%85*8(6$6 $/ &$5%21 $Y 7HFQROyJLFR % D XQ FRVWDGR GH )FLD *XDGDODMDUD

6HUYLFLR D GRPLFLOLR 7HO %OYG &DPLQR 5HDO $ PHGLD FXDGUD GHO ',)

6HUYLFLR D GRPLFLOLR 7HO $Y 3DEOR 6LOYD HQ 9LOOD GH ÈOYDUH] 6HUYLFLR D GRPLFLOLR 7HO &KLVWH

'RQGH PRUD OD OLEHUWDG DOOt HVWi PL SDWULD %HQMDPLQ )UDQNOLQ


&ROLPD *DVWURQRPtD

&DUQH DVDGD SRU NLOR UHV FHUGR QDWXUDO DGREDGD FKRUL]R FDUQLWDV VDOFKLFKD DUUDFKHUD 25'(1(6 < 7$&26 &$51,7$6 /(1*8$ 3$1=$ &8(52 &$51(

,'$' < 6$ $/ % &

2 5

(1

$Y 7HFQROyJLFR IUHQWH D OD &RPHUFLDO 0H[LFDQD

6HUYLFLR D GRPLFLOLR 7HO

£621 /2 0(-25 %OYG &DPLQR 5HDO (O 'LH]PR &ROLPD &RO 7HO

$WHQGLGR SRU (VWKHOD *DUFtD 6XDUH]

)DMLWDV GH 5HV ,QJUHGLHQWHV

.J GH FDUQH GH UHV &HEROODV .J GH MLWRPDWH &KLOHV PRUUyQ &RSD GH YLQR EODQFR 6DO DO JXVWR

3UHSDUDFLyQ 6H JXLVD HQ WLUDV OD FDUQH GH UHV VH VD]RQD FRQ VDO VH UHEDQD OD FHEROOD \ MLWRPDWH 8QD YH] JXLVDGD OD FDUQH VH OH DJUHJD HO MLWRPDWH FHEROOD \ PRUUyQ SRU ~OWLPR VH VD]RQD FRQ HO YLQR EODQFR 6H VLUYH FDOLHQWH FRQ WRUWLOODV \ FRQ XQD VDOVD GH PROFDMHWH WDPELpQ VH SXHGH DFRPSDxDU FRQ JXDFDPROH

9HUGDGHUDPHQWH WLHPEOR SRU PL SDWULD FXDQGR SLHQVR TXH 'LRV H[LVWH

7KRPDV -HIIHUVRQ


&ROLPD *DVWURQRPtD

&$51(6 $6$'$6 &257(6 $0(5,&$126 ),/(7(6 48(626 )81','26 3$55,//$'$6 &$=8(/,7$6 (63(&,$/(6 &$51(6 *5$7,1$'$6 48(6$',//$6 )5,-2/(6 &(%2//,7$6 (16$/$'$6 32//2 0$5,6&26 $EULPRV ORV VLHWH GtDV GH OD VHPDQD GH D P D S P 6(59,&,2 $ '20,&,/,2

$Y &RQVWLWXFLyQ 7HOV \

$Q~QFLHVH DTXt +LVWRULD

7HO

FRQWDFWR#FRVWD]XO P[

*XžD GHO %DUPDQ Q DO HVWLOR &RVWD]XO XOO &RFWHO 3DQWHUD 5RVD ,QJUHGLHQWHV WD]D GH MXJR GH SLxD WD]D GH FUHPD GH FRFR FXFKDUDGDV GH URQ FXFKDUDGD GH JUDQDGLQD

3UHSDUDFLyQ y y y y

$JUHJDPRV WRGRV ORV LQJUHGLHQWHV HQ OD OLFXDGRUD /LFXDPRV 6HUYLPRV HQ XQ YDVR $GRUQDPRV FRQ XQD FHUH]D R XQD VRPEULOOD

'HEHPRV DPDU D QXHVWUR SDtV DXQTXH QRV WUDWH LQMXVWDPHQWH

9ROWDLUH


&ROLPD *DVWURQRPtD

/DV &D]XHODV GH ´'RQ %LSRµ

7DFRV \ (YHQWRV &KLFKDUUyQ /HQJXD 5DMDV 3ROOR \ PiV

3HGLGRV DO 7HO HVWDPRV HQ )HOLSH 9DOOH &ROLPD &HQWUR

/$6 0(-25(6 &$51(6 $6$'$6

'(6'( (/ 6,*/2 3$6$'2

(Q &ROLPD GRQGH VLHPSUH *XHUUHUR 1R FHUFD GHO 0HUFDGLWR 2EUHJyQ

7HOV

&21 6(59,&,2 $ '20,&,/,2

3(','26 $ '20,&,/,2 &HO

+RUDULR GH DP D SP

³7,72´

(67,/2 858$3$1

$Y (QULTXH &RURQD 0RU¿Q 1R /RFDO ³$´ 9LOOD GH ÈOYDUH] )UHQWH ORFDO )LHVWDV ³9LOOD $OED´

£/D H[SHULHQFLD GHO VDERU /D*UDQ)LHVWD3DVWHOHULD ODJUDQILHVWDSDVWHOHULD#OLYH FRP P[ ZZZ SDVWHOHULDODJUDQILHVWD FRP

$Y &RQVWLWXFLyQ

7HO $Q~QFLHVH HQ

7HO

+LVWRULD

FRQWDFWR#FRVWD]XO P[

£&XiQ TXHULGD HV GH WRGRV ORV FRUD]RQHV EXHQRV VX WLHUUD QDWDO

9ROWDLUH


&ROLPD 7XULVPR

&XDQGR XVWHG OOHJD D &ROLPD \D VHD GH QHJRFLRV R GH SODFHU YHUi TXH VX FDVD QXQFD HVWXYR WDQ FHUFD (Q +RWHO $PpULFD WHQHPRV HO SODFHU GH UHFLELUOR \ KDFHUOR VHQWLU FRPR HQ VX FDVD

&RQWDPRV FRQ KDELWDFLRQHV \ VXLWHV

5RRP VHUYLFH 5HVWDXUDQW %DU 6QDFN %DU $OEHUFD 7HUUD]DV $UHD GH OHFWXUD

%DxRV GH YDSRU *LPQDVLR &HQWUR HMHFXWLYR $UHD GH QHJRFLRV $JHQFLD GH YLDMHV $UUHQGDGRUD GH DXWRV

%DUEHUtD 7DEDTXHUtD (VWDFLRQDPLHQWR YLJLODGR &DMDV GH VHJXULGDG 6HUYLFLR GH WD[LV

0RUHORV &HQWUR &ROLPD &RO 7HOpIRQRV DO &RUUHR KRWHODPHULFDFROLPD#KRWPDLO FRP 'DWRV FXULRVRV y

y y y y y y

y

y y

(V SRVLEOH VREUHYLYLU FRQ XQD GLHWD GH VRODPHQWH SDSDV \ PDQWHTXLOOD GHELGR D TXH FXPSOH FRQ WRGRV ORV QXWULHQWHV QHFHVDULRV \ QHFHVLGDGHV GHO FXHUSR KXPDQR 3XHGHV SDVDU VHPDQDV VLQ FRPHU SHUR VyOR GtDV VLQ GRUPLU (O iFLGR GHO HVWyPDJR HV OR VX¿FLHQWHPHQWH IXHUWH SDUD GLVROYHU KRMDV GH DIHLWDU (O FXHUSR XWLOL]D P~VFXORV SDUD GDU XQ SDVR /RV GLHQWHV GH XQD SHUVRQD FUHFHQ PHVHV DQWHV GH QDFHU (O SXOPyQ L]TXLHUGR HV PiV SHTXHxR TXH HO GHUHFKR SDUD TXH HO FRUD]yQ WHQJD HVSDFLR 8Q VROR HVWRUQXGR SXHGH HVSDUFLU JpUPHQHV HQ HO DLUH « SRU OR TXH GHEHV PDQWHQHU XQD GLVWDQFLD GH PHWUR \ FHQWtPHWURV SLHV GH XQD SHUVRQD HQIHUPD HVWRUQXGDQGR 3RU RWUD SDUWH ORV JpUPHQHV \ EDFWHULDV OLEHUDGRV SRU XQ HVWRUQXGR SHUPDQHFHQ KDVWD PLQXWRV HQ HO DLUH 8Q EHVR HV PiV KLJLpQLFR TXH XQ DSUHWyQ GH PDQRV 6yOR SOiWDQRV EDQDQDV SURYHHQ HQHUJtD SDUD XQ HMHUFLFLR LQWHQVR GH PLQXWRV /D ~QLFD SDWULD TXH WLHQH HO KRPEUH HV VX LQIDQFLD

5DLQHU 0DUtD 5LONH


&ROLPD 7XULVPR

+27(/ 5,2 £ 1 2 % 8 6 4 8 ( / $ 6 ( 6 7 5 ( / / $ 6

‡ FyPRGDV KDELWDFLRQHV ‡ $LUH DFRQGLFLRQDGR 9HQWLODGRU GH WHFKR ‡ ,QWHUQHW LQDOiPEULFR ‡ $OEHUFD FRQ FKDSRWHDGHUR ‡ (VWDFLRQDPLHQWR WHFKDGR ‡ $FHSWDPRV WDUMHWDV GH FUpGLWR ZZZ KRWHOKRVSHGDMHVGHOUH\ FRP $Y 5H\ &ROLPiQ D PHGLD FXDGUD GHO -DUGtQ 1~xH] 7HO \

+$%,7$&,21(6 < 68,7(6 '( /8-2

$LUH DFRQGLFLRQDGR 7 9 \ 3DUDEyOLFD -DFX]]L

0~VLFD $PELHQWDO 7HOpIRQR 6HUYLFLR GH %DU \ 5HVWDXUDQW ODV KRUDV

&$55(7(5$ /,%5( &2/,0$ -,48,/3$1 .0 7(/6 5HÀH[LRQHV

/DV PHMRUHV &26$6 GH OD YLGD 12 VRQ FRVDV VRQ 6(17,0,(1726 1R VH FRPSUDQ VH REWLHQHQ JUDWLV 1R VH YHQGHQ VH UHJDODQ 1R EXVTXHV HO DPRU YHUGDGHUR QR H[LVWH QL VH HQFXHQWUD 6( &216758<( 1R EXVTXHV D DOJXLHQ TXH UHVXHOYD WXV SUREOHPDV EXVFD D DOJXLHQ TXH 12 WH GHMH HQIUHQWDUORV VROR &DPELD ODV SHUVRQDV TXH WH KDFHQ SHUGHU HO WLHPSR SRU DTXHOODV TXH WH KDFHQ SHUGHU OD QRFLyQ GHO WLHPSR /D IDPLOLD HV OD SDWULD GHO FRUD]yQ *LXVHSSH 0D]]LQL


&ROLPD 0pGLFRV 3$72/2*2 78025(6 3$3$1,&2/$286 < /Ë48,'26 &25325$/(6

'5 -8$1 /Ï3(= %/$1&2 &pGXOD 3URIHVLRQDO

8QLYHUVLGDG $XWyQRPD GH *XDGDODMDUD +RVSLWDO GH (VSHFLDOLGDGHV &HQWUR 0pGLFR ³/D 5D]D´ +RVSLWDO GH 2QFRORJtD &HQWUR 0pGLFR 1DFLRQDO 6LJOR ;;, /XQHV D 9LHUQHV D P D S P \ S P D S P 6iEDGR D P D S P =DUDJR]D 1R &ROLPD &RO 7HO )D[ ( PDLO ODESDWBFRO#KRWPDLO FRP

2UWRGRQFLD &RVPpWLFD GHQWDO 5HKDELOLWDFLyQ (QGRGRQFLD %ODQTXHDPLHQWR 'HQWLVWDV ££&XLGDPRV 0DUtD GH ORV ÉQJHOHV %ODQFR %DUDMDV OD 6215,6$ (VWHU 1RUD 3UHFLDGR &KiYH]

GH WRGD OD )DPLOLD

7HO

0DUFR $QWRQLR *XHGHD /ySH]

7HO

$FHSWDPRV 72'$6 ODV WDUMHWDV GH FUpGLWR

9LFWRULD 1R &ROLPD &HQWUR

6KHQ 7L %DODQFH &RQWURO GH 3HVR \ 1XWULFLyQ

.DUHQW $OHMDQGUD 2VRUQR +HUQiQGH] 1XWULyORJD

&pGXOD 3URIHVLRQDO GH 0D\R % &RO )iWLPD /XQHV D 9LHUQHV D P D S P 6iEDGR D P D S P

7HO

5HÀH[LRQHV

1R KD\ TXH VHU LQJHQLHUR SDUD FRQVWUXLU XQ DPRU QL DERJDGR SDUD GHIHQGHUOR R GRFWRU SDUD VDOYDUOR 6t VH UHTXLHUH VHU VLQFHUR SDUD FRQVHUYDUOR 6, \ 12 VRQ SDODEUDV FRUWDV SHUR IXHUWHV /D PD\RUtD GH QXHVWURV SUREOHPDV VRQ SRU GHFLU 6Ë GHPDVLDGR UiSLGR \ 12 GHPDVLDGR WDUGH $OJXQDV SHUVRQDV 2/9,'$1 VLQ GHFLU DGLyV \ RWUDV ',&(1 $',Ï6 VLQ ROYLGDU (Q OD YLGD KD\ TXH SDVDU SiJLQDV FHUUDU OLEURV \ D YHFHV KDVWD FODXVXUDU ELEOLRWHFDV /D JXHUUD HV XQ MXHJR VHULR HQ HO TXH XQR FRPSURPHWH VX UHSXWDFLyQ VXV WURSDV \ VX SDWULD 1DSROHyQ ,


/H\HQGD (O 9DPSLUR GHO 3DQWHyQ GH %HOpQ /H\HQGD (VWD OH\HQGD WLHQH OXJDU HQ OD ]RQD PH[LFDQD GH -DOLVFR 6HJ~Q VH FXHQWD HQ IHFKD QR SUHFLVDGD OD FLXGDG GH *XDGDODMDUD VH YLR VDFXGLGD SRU XQD VXFHVLyQ GH PXHUWHV H[WUDxDV DO SULQFLSLR GH DQLPDOHV FDOOHMHURV FRPR SHUURV R JDWRV PiV WDUGH GH YDJDEXQGRV KDVWD OOHJDU D FXDOTXLHU FODVH GH SHUVRQD SRU OR TXH OD FLXGDG VH VXPLy HQ XQD ROD GH WHUURU 1DGLH TXHUtD DEDQGRQDU VX KRJDU GHVSXpV GH OD FDtGD GHO VRO (O FRPHUFLR VH SDUDOL]y ODV IDPLOLDV GHMDURQ GH YLVLWDUVH QR HUD SRVLEOH FRQ¿DU HQ QDGLH 1R REVWDQWH PiV TXH HO WHPRU D XQ DVHVLQR TXH HVWXYLHVH DVRODQGR ODV FDOOHV GH *XDGDODMDUD HO UXPRU HUD TXH HQWUH VXV PXURV VH KDEtD SURGXFLGR OD OOHJDGD GH XQ YDPSLUR +XER XQD UHXQLyQ HQWUH ODV DXWRULGDGHV GH OD FLXGDG \ VH FRQYRFy D FXDOTXLHU H[SHUWR HVWXGLRVR R FD]D UHFRPSHQVDV TXH ORV OLEUDUD GH HVD PDOGLFLyQ 6H SUHVHQWDURQ YDULRV FDQGLGDWRV SHUR OD PD\RUtD HUDQ VLPSOHV D¿FLRQDGRV HVWDIDGRUHV R JHQWHV VLQ H[SHULHQFLD HQ HO PXQGR GH OR HVRWpULFR )LQDOPHQWH WUDV XQD ODUJD HVSHUD SXGLHURQ GDU FRQ OD SHUVRQD LQGLFDGD (O KRPEUH HQ FXHVWLyQ OHV LQGLFy TXH SDUD KDFHU VDOLU D XQ YDPSLUR GH VX HVFRQGLWH KD\ GRV RSFLRQHV PX\ ~WLOHV OD SULPHUD HV TXHPDU HO OXJDU HQ GRQGH VH VXSRQH TXH PRUD $XQTXH OD QRFKH D~Q QR KD\D FDtGR OD DPHQD]D GHO IXHJR OR GHVSHUWDUi VH YHUi DFRUUDODGR \ QR SRGUi HVFDSDU DFRVDGR SRU XQ ODGR SRU ORV HQIXUHFLGRV YHFLQRV \ SRU RWUR SRU OD OX] VRODU 1R REVWDQWH H[LVWtD HQ HVWH FDVR XQ SUREOHPD QDGLH VDEtD GyQGH VH JXDUHFtD HO YDPSLUR 6XUJLy HQWRQFHV OD VHJXQGD YtD DFRVDU DO YDPSLUR FRQ HO KDPEUH

3URQWR HO SXHEOR IXH XQ GHVLHUWR QR

(0%27(//$'25

786 5()5(6&2

‡ 5$',2 3(','26 ‡

&2/,0$ &21087$'25

7RGD OD WLHUUD HVWi DO DOFDQFH GHO VDELR \D TXH OD SDWULD GH XQ DOPD HOHYDGD HV HO XQLYHUVR

'HPyFULWR GH $EGHUD


/H\HQGD KXER QL KRPEUH QL PXMHU QL QLxR QL DQLPDO TXH DYHQWXUDUD SRU ODV FDOOHV QL SRU OD QRFKH QL GXUDQWH HO GtD 3UHYLR D HOOR SRU VXSXHVWR KDEtDQ DFRSLDGR JUDQ FDQWLGDG GH SURYLVLRQHV SDUD VRSRUWDU OD HVSHUD &XDQGR KXELHURQ SDVDGR XQDV GRV VHPDQDV DO FDHU HO VRO HO FD]DGRU GH YDPSLURV DYLVWy D XQ KRPEUH DOWR HQMXWR PRYLpQGRVH FRQ OHQWLWXG SRU FDOOHV SHULIpULFDV GH *XDGDODMDUD eO \ XQ JUXSR GH YHFLQRV DUPDGRV FRQ HVWDFDV \ FUXFHV OR URGHDURQ (O YDPSLUR GHVHVSHUDGR SRU OD IDOWD GH VDQJUH LQWHQWy DWDFDUORV SHUR OD IXHU]D GHO Q~PHUR OR GHUURWy \ SURQWR IXH SULVLRQHUR GH OD SDUWLGD 0LHQWUDV GHFLGtDQ TXH KDFHU FRQ pO HO FD]DGRU GH YDPSLURV IXH WHUPLQDQWH QR VH GHMD YLYLU DO YDPSLUR KD\ TXH GHVWUXLUOR R HYHQWXDOPHQWH VH UHFXSHUDUi \ PDWDUi D WRGR HO SXHEOR (O YDPSLUR IXH PXHUWR FRQ XQD HVWDFD HQ HO FRUD]yQ GHFDSLWDGR \ TXHPDGR (O FD]D UHFRPSHQVDV UHFLELy VX FXDQWLRVD SDJD \ VH PDUFKy 3HUR DOJR VDOLy PDO \ DUUXLQy HO ¿QDO IHOL] TXH OD JHQWH GH *XDGDODMDUD HVSHUDED (Q OXJDU GH HVSDUFLU ODV FHQL]DV GHO YDPSLUR D ORV FXDWUR YLHQWRV SDUD TXH QL VXV SDUWtFXODV PiV tQ¿PDV QR SXHGDQ UHXQLUVH QXQFD ORV SREODGRUHV WRUSHPHQWH HQWHUUDURQ ORV ~OWLPRV UHVWRV GHO YDPSLUR HQ HO FHPHQWHULR GH *XDGDODMDUD D OD VD]yQ HQ XQ OXJDU OODPDGR HO 3DQWHyQ GH %HOpQ )XH DOOt TXH FRQ HO SDVR GH ODV GpFDGDV OD IUiJLO YLGD GHO YDPSLUR DO HVWDU HQ FRQWDFWR FRQ OD WLHUUD GH D SRFR UHFREUy DOJR GH VX IHUYRU \ VH DIHUUy GHVHVSHUDGDPHQWH D XQ iUERO FX\DV UDtFHV FRPHQ]DURQ D DVRPDU SRU GHEDMR GH OD WXPED $IRUWXQDGDPHQWH DOJXLHQ QRWy HVWH QHJUR PLODJUR \ VH WRPDURQ PHGLGDV SRU PLHGR D TXH HO YDPSLUR SXHGD HVFDSDU HVWi SURKLELGR DEULU OD WXPED SHUR WRGD UDt] R WURQFR R WDOOR X KRMD TXH DVRPDQ SRU HQWUH OD SLHGUD HV FRUWDGR \ TXHPDGR /D WUDGLFLyQ GH LPSHGLU TXH HO YDPSLUR GHO 3DQWHyQ GH %HOpQ UHJUHVH VH WUDQVPLWH GH JHQHUDFLyQ HQ JHQHUDFLyQ

5$ $*$ 6 $ '( & 9

26 )$925,726

0$1=$1,//2

&$6,0,52 &$67,//2

7(&20$1 0(/$48(

&' *8=0$1 -$/

7$0$=8/$ -$/

8Q VROGDGR IHOL] QR DGTXLHUH QLQJ~Q GHUHFKR SDUD PDQGDU D VX SDWULD 1R HV HO iUELWUR GH ODV OH\HV QL GHO JRELHUQR (V GHIHQVRU GH VX OLEHUWDG

6LPyQ %ROtYDU


2WRUULQRODULQJyORJR

&ROLPD 0pGLFRV &LUXJtD (VWpWLFD \ )XQFLRQDO GH 1DUL] &UDQHRPD[LORIDFLDO \ &XHOOR $/(5*,$ 5(63,5$725,$

'5 (15,48( 725,6 3(f$ 85*(1&,$6 /$'$ &(/ &2168/7$ 35(9,$ &,7$ 7(/ - $9,(5 0,1$ 1R 3/$17$ $/7$ ,17 9,//$ '( È/9$5(= &2/ &(57,),&$'2 325 (/ &216(-2 0(;,&$12 '( &$5',2/2*Ë$ (1 &$5',2/2*Ë$ < &$5',2/2*Ë$ ,17(59(1&,21,67$

'U -RVp ÈQJHO &UX] 7RUUHV &$5',Ï/2*2 &/Ë1,&2 ( ,17(59(1&,21,67$

( PDLO MDF #KRWPDLO FRP

&OtQLFD &yUGRED =DUDJR]D 1R &ROLPD &RO 7HOV \ 8UJHQFLDV &HO

'U (SLIDQLR 0DUWtQH] 9i]TXH]

0pGLFR &LUXMDQR 3DUWHUR \ +RPHySDWD +RUDULR /XQHV D 6iEDGR

GH DP D SP

+HULEHUWR -DUD &RORQLD (O /ODQR 9 GH $OYDUH] &RO 7HO &RUUHR HSLIDQLR #KRWPDLO FRP &KLVWH

3DVD XQ WD[LVWD D NP K FDPLQR KDFLD HO DHURSXHUWR \ OH GLFH XQ SROLFtD D RWUR ¢(VH WLSR QR HV DO TXH OH TXLWDPRV OD OLFHQFLD OD VHPDQD SDVDGD" (VH HV YDPRV SRU HO

3DUDQ DO WD[LVWD \ OH SUHJXQWDQ

¢< VX OLFHQFLD"

$ OR TXH HO WD[LVWD OHV UHVSRQGH

££1R PH GLJDQ TXH PH OR KDQ SHUGLGR <R GHVSUHFLp ORV JUDGRV \ GLVWLQFLRQHV $VSLUDED D XQ GHVWLQR PiV KRQURVR GHUUDPDU PL VDQJUH SRU OD OLEHUWDG GH PL SDWULD

6LPyQ %ROtYDU


&ROLPD 0pGLFRV

'(50$72/2*2

'5 58%(1 6$+$*81 217,9(526

81,9(56,'$' '( *8$'$/$-$5$ ,167,7872 '(50$72/2*,&2 '( *8$'$/$-$5$ , (1)(50('$'(6 '( /$ 3,(/ $*8'$6 < &521,&$6 (1 $'8/726 < 1,f26

',$*1267,&2 35(9(1&,21 < 75$7$0,(172 '( &$1&(5 '( /$ 3,(/ < 78025(6 %(1,*126 &,58*,$ &5,2&,58*,$ < (/(&752&,58*,$ 75$16725126 '( /$ 3,(/ 8f$6 < 3(/2

&260(72/2*,$ 0(',&$

3((/,1* 48,0,&2 0,&523,(/ %,20(',& /,03,(=$6 )$&,$/(6 $6(625,$ (1 &260(7,&26 $&1( &,&5$7,&(6 0$1&+$6 < (19(-(&,0,(172 35(0$7852

&/Ë1,&$ '( /$ 3,(/

7(/6 \

$9 9(1867,$12 &$55$1=$ (64 &$//( D '( /$ 3$/$3$ )5$&& /$6 3$/0$6 &2/,0$ &2/

&/,1,&$ &25'2%$ 85*(1&,$6 /$6 +25$6

3HGLDWUtD &LUXJtD SHGLiWULFD 0HGLFLQD LQWHUQD *LQHFREVWHWULFLD 1HXURORJtD &LUXJtD JHQHUDO 1HXURFLUXJtD $QJLRORJtD &DUGLRORJtD 1HXPRORJtD 2UWRSHGLD \ WUDXPDWRORJtD &LUXJtD RQFROyJLFD $OJRORJtD FOtQLFD GHO GRORU

2WRUULQRODULQJRORJtD &LUXJtD FDUGLRYDVFXODU 5D\RV ; 8OWUDVRQLGR 7RPRJUDItD +HPRGLiOLVLV (QGRVFRStD 3UXHED GH HVIXHU]R %URQFRVFRStD /DERUDWRULR )DUPDFLD DPSOLR HVWDFLRQDPLHQWR

=DUDJR]D &HQWUR &ROLPD &RO 7HOV

5D]DV GH 3HUURV

3XJ 'RJXLOOR R &DUOLQR (O SXJ GRJXLOOR R FDUOLQR HV XQ SHUUR PX\ SDUWLFXODU 6L KXELHUD TXH GH¿QLUOR HQ GRV SDODEUDV KDEUtD TXH GHFLU TXH VH WUDWD GH XQ PDVWtQ ERQVDL < HO OHPD R¿FLDO GH OD UD]D PXOWXP LQ SDUYR OHQ ODWtQ PXFKR HQ SRFR PXFKD VXVWDQFLD HQ SHTXHxR HVSDFLR FLHUWDPHQWH KDFH DOXVLyQ D XQ JUDQ SHUUR HQ XQ FXHUSR SHTXHxR (VWD UD]D GH FDQHV QHFHVLWD WHQHU FRPSDxtD FRQVWDQWHPHQWH \D TXH VRQ PX\ MXJXHWRQHV \ VL HVWiQ VRORV SXHGHQ GHVDUUROODU DQVLHGDG SRU VHSDUDFLyQ 3RU HVR QR HV UHFRPHQGDEOH DGRSWDUOR SRU IDPLOLDV FRQ QLxRV PX\ SHTXHxRV \D TXH QR VH OH SRGUtD GDU OD FDQWLGDG GH DWHQFLyQ TXH PHUHFHQ 3HUR FRQ QLxRV XQ SRFR PiV PD\RUHV QR KD\ QLQJ~Q SUREOHPD FRQ ORV SXJV VLQR WRGR OR FRQWUDULR SRUTXH VRQ DQLPDOLWRV P X \ F D U L x R V R V \ VRFLDEOHV 2ULJHQ GHO SXJ $O LJXDO TXH HQ PXFKDV RWUDV UD]DV GH

&RQWLQ~D HQ OD SiJLQD

(O EXHQ FLXGDGDQR HV DTXHO TXH QR SXHGH WROHUDU HQ VX SDWULD XQ SRGHU TXH SUHWHQGH KDFHUVH VXSHULRU D ODV OH\HV

&LFHUyQ


&ROLPD 9HWHULQDULRV

&RPHUFLDOL]DGRUD 9HWHULQDULD

(/ *5$1(52 $OLPHQWR SDUD WRGDV ODV HVSHFLHV )RUUDMHV 3DVWXUDV 0HGLFDPHQWRV $FFHVRULRV 6HUYLFLR GH $VHVRUtD 0pGLFD 9HWHULQDULD

(QWUHJDPRV D GRPLFLOLR 7HO %OYG &DUORV GH OD 0DGULG %HMDU &RO -XDQD GH $VEDMH 3RU 6DOLGD D 3LKXDPR

$*529(7(5,1$5,$³(/ *$1$'(52´ ‡ $OLPHQWR SDUD WRGDV ODV HVSHFLHV DQLPDOHV ‡ 3DFDV GH $OIDOID $UUR] \ 7ULJR ‡ 0DWHULDV SULPDV SDUD OD HODERUDFLyQ GH $OLPHQWRV &DUORV GH OD 0DGULG %HMDU 6DOLGD D 3LKXDPR &ROLPD &RO 7HO

&XOWXUD

/D ,QGHSHQGHQFLD GH 0p[LFR IXH OD FRQVHFXHQFLD GH XQ SURFHVR SROtWLFR \ VRFLDO UHVXHOWR SRU YtD GH ODV DUPDV TXH SXVR ¿Q DO GRPLQLR HVSDxRO HQ ORV WHUULWRULRV GH 1XHYD (VSDxD /D JXHUUD SRU OD LQGHSHQGHQFLD PH[LFDQD WXYR VX DQWHFHGHQWH HQ OD LQYDVLyQ GH )UDQFLD D (VSDxD HQ \ VH H[WHQGLy GHVGH HO *ULWR GH 'RORUHV HO GH VHSWLHPEUH GH KDVWD OD HQWUDGD GHO (MpUFLWR 7ULJDUDQWH D OD &LXGDG GH 0p[LFR HO GH VHSWLHPEUH GH (O PRYLPLHQWR LQGHSHQGHQWLVWD PH[LFDQR WLHQH FRPR PDUFR OD ,OXVWUDFLyQ \ ODV UHYROXFLRQHV OLEHUDOHV GH OD ~OWLPD SDUWH GHO VLJOR ;9,,, 3RU HVD pSRFD OD pOLWH LOXVWUDGD FRPHQ]DED D UHÀH[LRQDU DFHUFD GH ODV UHODFLRQHV GH (VSDxD FRQ VXV FRORQLDV /RV FDPELRV HQ OD HVWUXFWXUD VRFLDO \ SROtWLFD GHULYDGRV GH ODV UHIRUPDV ERUEyQLFDV D ORV TXH VH VXPy XQD SURIXQGD FULVLV HFRQyPLFD HQ 1XHYD (VSDxD WDPELpQ JHQHUDURQ XQ PDOHVWDU HQWUH DOJXQRV VHJPHQWRV GH OD SREODFLyQ /D RFXSDFLyQ IUDQFHVD GH OD PHWUySROL HQ GHVHQFDGHQy HQ 1XHYD (VSDxD XQD FULVLV SROtWLFD TXH GHVHPERFy HQ HO PRYLPLHQWR DUPDGR (Q HVH DxR HO UH\ &DUORV ,9 \ )HUQDQGR 9,, DEGLFDURQ VXFHVLYDPHQWH HQ IDYRU GH 1DSROHyQ 1DGD KD\ WDQ GXOFH FRPR OD SDWULD \ ORV SDGUHV SURSLRV DXQTXH XQR WHQJD HQ WLHUUD H[WUDxD \ OHMDQD OD PDQVLyQ PiV RSXOHQWD

+RPHUR


&ROLPD 9HWHULQDULRV

=DUDJR]D 1R &RO &HQWUR &ROLPD &RO

+263,7$/ 9(7(5,1$5,2 < 9(7(5,1$5,$ 9,'$ $1,0$/ 'U *HUDUGR 6HUUDQR 6iQFKH] ‡ 3RVJUDGXDGR HQ ERYLQRV ‡ 'LSORPDGR HQ FOtQLFD GH HTXLQRV ‡ 'LSORPDGR HQ PHGLFLQD \ FLUXJtD GH SHTXHxDV HVSHFLHV ‡ 'LSORPDGR HQ FDOLGDG WRWDO

%OYG &DPLQR 5HDO $ 7HO &ROLPD &RO $Y &DPLQR 5HDO 7HO (O 7UDSLFKH &RO &HO ‡ &XOWXUD

%RQDSDUWH TXH GHMy OD FRURQD GH (VSDxD D VX KHUPDQR -RVp %RQDSDUWH &RPR UHVSXHVWD HO D\XQWDPLHQWR GH 0p[LFR ²FRQ DSR\R GHO YLUUH\ -RVp GH ,WXUULJDUD\² UHFODPy OD VREHUDQtD HQ DXVHQFLD GHO UH\ OHJtWLPR OD UHDFFLyQ FRQGXMR D XQ JROSH GH (VWDGR FRQWUD HO YLUUH\ \ OOHYy D OD FiUFHO D ORV FDEHFLOODV GHO PRYLPLHQWR $ SHVDU GH OD GHUURWD GH ORV FULROORV HQ OD &LXGDG GH 0p[LFR HQ HQ RWUDV FLXGDGHV GH 1XHYD (VSDxD VH UHXQLHURQ SHTXHxRV JUXSRV GH FRQMXUDGRV TXH SUHWHQGLHURQ VHJXLU ORV SDVRV GHO D\XQWDPLHQWR GH 0p[LFR 7DO IXH HO FDVR GH OD FRQMXUD GH 9DOODGROLG GHVFXELHUWD HQ \ FX\RV SDUWLFLSDQWHV IXHURQ SXHVWRV HQ SULVLyQ (Q ORV FRQVSLUDGRUHV GH 4XHUpWDUR HVWXYLHURQ D SXQWR GH FRUUHU OD PLVPD VXHUWH SHUR DO YHUVH GHVFXELHUWRV RSWDURQ SRU WRPDU ODV DUPDV HO GH VHSWLHPEUH HQ FRPSDxtD GH ORV KDELWDQWHV LQGtJHQDV \ FDPSHVLQRV GHO SXHEOR GH 'RORUHV *XDQDMXDWR FRQYRFDGRV SRU HO FXUD 0LJXHO +LGDOJR \ &RVWLOOD

(O TXH GH SHTXHxR UHVSHWD OD EDQGHUD VDEUi GHIHQGHUOD FXDQGR VHD PD\RU

(GPXQGR GH $PLFLV


&ROLPD 6RFLDO %,(19(1,'26 $ &$6$ +2*$5 6$1 -26e '( /26 +8e5)$126 0DQHUDV GH D\XGDU 7UDEDMR GLUHFWR &RQ ORV PHQRUHV UHDOL]DQGR D F W L Y L G D G H V T X H I R P H Q W H Q \ Y D \ D Q HQFDPLQDGDV D GHVDUUROODU FDSDFLGDGHV ItVLFDV \ PHQWDOHV HQ HOORV &RQWULEXFLRQHV DOLPHQWDULDV )ULMRO DUUR] DFHLWH FHUHDO OHFKH FDUQH SROOR DW~Q SHVFDGR HWF 0DWHULDO GH KLJLHQH FRUSRUDO -DEyQ SDVWD GHQWDO SDSHO KLJLpQLFR VKDPSRR GHVRGRUDQWH WRDOODV IHPHQLQDV HWF 3UR $\XGD 3DUWLFLSDQGR \ R DVLVWLHQGR D ODV DFWLYLGDGHV TXH UHDOL]D OD LQVWLWXFLyQ SDUD UHFDXGDFLyQ GH IRQGRV HFRQyPLFRV $SRUWDFLyQ HFRQyPLFD 3DUD PDWHULDOHV GH PDQWHQLPLHQWR 3ORPHUtD HOHFWULFLGDG \ DOEDxLOHUtD 6H FXHQWD FRQ UHFLERV GHGXFLEOHV GH LPSXHVWRV

&8(17$ %$1$0(; $VRFLDFLyQ GH $\XGD $ & &XHQWD 1R 6XF &ODEH LQWHUEDQFDULD +$1 6,'2 &8$5(17$ $f26 '( /8&+$ (1 /$ 48( 1,f26 < 1,f$6 +8e5)$126 6( 7251$521 (1 &,8'$'$126 '(&(17(6 < 75$%$-$'25(6 1(&(6,7$026 78 $<8'$ (&21Ï0,&$ 85*(17( 3$5$ 6(*8,5 $'(/$17( 18(675$6 38(57$6 (67È1 $%,(57$6 £*UDFLDV

&DVD +RJDU 6DQ -RVp GH ORV +XpUIDQRV $VRFLDFLyQ GH $\XGD $ & 3URO ,QGHSHQGHQFLD QR &ROLPD &ROLPD & 3 7HOpIRQR )D[ FKLOGMRVHSK#KRWPDLO FRP

$1Ò1&,(6( (1

OOiPHQRV \ FRQ JXVWR OR DQWHQGHUHPRV FRQWDFWR#FRVWD]XO P[ ZZZ FRVWD]XO P[ (O PXQGR HV XQD SDWULD \ VH YLYH ELHQ HQ WRGDV SDUWHV FXDQGR VH WLHQH PXFKR GLQHUR \ VH HV GH KXPRU DOHJUH

&DUOR *ROGRQL


&RPDOD

7KH &RPDOD V WRS %UHDG 6WRUH ´< eO FRQ XQD VROD PLUDGD PXOWLSOLFy ORV SDQHV \ ORV EHQGLMR´ ,JQDFLR $OOHQGH &HQWUR &RPDOD &ROLPD 7HO 3RHPD

£ 0 L H Q W H Q

$OJXQRV GLFHQ

TXH HO DPRU

HV OD IHOLFLGDG

$PRU HV GRORU

OiJULPDV

VXHxRV

GHVHR

VXIULPLHQWR

4XLHQ GLJD TXH HO DPRU

HV OD IHOLFLGDG

£ 0 L H Q W H /LSR /HSH

4XH HV PL EDUFR PL WHVRUR TXH HV PL GLRV OD OLEHUWDG PL OH\ OD IXHU]D \ HO YLHQWR PL ~QLFD SDWULD OD PDU

-RVp GH (VSURQFHGD


&RPDOD /$ 0(-25 23&,Ï1 3$5$ 68 3$/$'$5 (/ 5(*$/2 ,'($/ 3$5$ 5(*5(62 '( 9,$-( 3RQFKHV GH $JXD \ GH /HFKH HQ WRGRV ORV VDERUHV 7DPELpQ KD\ 5RPSRSH \ 3URGXFWRV /iFWHRV &HEDOORV (QWUDQGR D &RPDOD ODGR L]TXLHUGR ,JQDFLR $OOHQGH 7HO 5D]DV GH SHUURV

YLHQH GH OD SiJLQD

SHUURV HO RULJHQ GHO SXJ HV LQFLHUWR \ SROpPLFR 6H VDEH TXH SURFHGH GH &KLQD SHUR WRGDYtD VH GHEDWH VL WLHQH HQWUH VXV SDULHQWHV PiV FHUFDQRV D SHUURV PRORVRLGHV GH JUDQ WDOOD R DO SHNLQpV \ SHUURV VHPHMDQWHV /R TXH Vt HV FRQRFLGR HV TXH KDFH VLJORV HVWRV SHUURV HUDQ MXQWR D ORV SHNLQHVHV DQLPDOHV IDYRULWRV HQ ORV PRQDVWHULRV WLEHWDQRV 3UREDEOHPHQWH KD\DQ VLGR OOHYDGRV D +RODQGD SRU FRPHUFLDQWHV KRODQGHVHV GHVGH GRQGH VH KDEUtD GLIXQGLGR OD UD]D D )UDQFLD ,QJODWHUUD \ WRGD (XURSD ' H V G H V X L Q J U H V R H Q ( X U R S D \ SRVWHULRUPHQWH HQ $PpULFD ORV SXJ KDQ VLGR FRQVLGHUDGRV HQFDQWDGRUHV SHUURV GH FRPSDxtD \ GLJQRV SHUURV GH H[SRVLFLyQ /D IDVFLQDFLyQ RFFLGHQWDO FRQ HVWD UD]D KD OOHJDGR DO SXQWR GH TXH PXFKRV SXJ KDQ VLGR SURWDJRQLVWDV GH SHOtFXODV \ VHULHV WHOHYLVLYDV &DUDFWHUtVWLFDV ItVLFDV GHO SXJ eVWH HV XQ SHUUR GH FXHUSR FRUWR UHJRUGHWH \ FRPSDFWR $ SHVDU GH VHU XQ SHUUR SHTXHxR HO SXJ HV XQ DQLPDO PXVFXORVR /D OtQHD VXSHULRU GH VX FXHUSR HV QLYHODGD \ HO SHFKR HV DPSOLR /D FDEH]D HV JUDQGH UHGRQGD \ VLQ KHQGLGXUDV HQ HO FUiQHR 1R WLHQH IRUPD GH PDQ]DQD FRPR HQ ORV SHUURV FKLKXDKXDV \ OD SLHO TXH OD UHFXEUH HV PX\ DUUXJDGD (O KRFLFR HV FRUWR \ FXDGUDGR /RV RMRV GHO SXJ VRQ RVFXURV JUDQGHV \ GH IRUPD JOREXODU 6RQ EULOODQWHV \ VX H[SUHVLyQ HV GXOFH \ SUHRFXSDGD /DV RUHMDV VRQ GHOJDGDV SHTXHxDV \ GH WH[WXUD DWHUFLRSHODGD 3XHGHQ SUHVHQWDUVH HQ GRV YDULHGDGHV 2UHMDV HQ URVD T X H V R Q S H T X H x D V FROJDQWHV \ GREODGDV KDFLD DWUiV

2UHMDV GH ERWyQ &RQWLQ~D HQ OD SiJLQD

&XDQWR PHQRV DSRUWD XQ SROtWLFR PiV DPD D OD EDQGHUD

.LQ +XEEDUG


&XDXKWpPRF (/ /8*$5 '21'( (/ 7,(032 6( '(7892 /RV 3LQRV &XDXKWpPRF &ROLPD &DUUHWHUD OLEUH D &XDXKWpPRF SULPHUD FDOOH D OD L]TXLHUGD PWV

7HO ‡ ‡

-XHYHV D 'RPLQJR SP D SP &DPSHVWUH &DUQHV $VDGDV '20,1*26 0Ã’6,&$ 9,9$ YLHQH GH OD SiJLQD

&XHQWR

ODUJR VXHxR DUURMy HO DUDGR TXH DEULHUD VXUFRV GRORURVRV HQ VXV PDQRV \ HQ VX PHWDPRUIRVLV DEULy VXV DODV KDFLD DTXHOORV KRUL]RQWHV 6H GHVDWy OD WRUPHQWD LQXQGDQGR ORV YDOOHV \ ODV FDxDGDV $TXHOOD DJXMD URMD \ HVSHVD TXH EDxy OD WLHUUD HUD FRPR XQ QXHYR OLPR TXH YLJRUL]DUD GH XQD YH] SRU WRGDV ORV iPELWRV GH OD SDWULD /RV QLxRV IXHURQ KRPEUHV HQ XQ VROR GtD \ ORV YLHMRV FRPR VL KXELHUDQ HQFRQWUDGR OD IXHQWH GH OD YLGD VH UHMXYHQHFLHURQ SDUD ODQ]DUVH HQ SRV GH DTXHOOD JUDQ DYHQWXUD 6XV PDQRV GXUDV \ SULHWDV IRUPDGDV SRU FDSDV \ FDSDV GH DPDUJXUD FRPR WHPSODGDV LJXDO TXH HO DFHUR VH DIHUUDURQ D OD FDUDELQD FRPR OR KLFLHURQ D\HU FRQ HO DUDGR \ OD KXQGLHURQ XQD \ RWUD YH] \ PXFKDV YHFHV ED\RQHWD HQ DOWR HQ WRGD PXUDOOD TXH VH LQWHUSXVR DQWH HOORV /RV FDPLQRV \ ORV FDPSRV TXHGDURQ VHPEUDGRV GH FUXFHV 'H FUXFHV TXH WHQtDQ XQ VROR QRPEUH HVSHUDQ]D /RV FXHUSRV FD\HURQ XQRV VREUH RWURV KDVWD DOFDQ]DU FLIUDV WHUULEOHV SHUR FDGD GtD ODV PXMHUHV SDUtDQ PiV KLMRV TXH LEDQ D HQJURVDU ODV ¿ODV /D WLHUUD VHJXtD UHFLELHQGR DPRURVD DTXHOORV FDGiYHUHV FXEULpQGRORV FRQ HO YHUGRU GH VXV ERVTXHV \ GH FDGD KRPEUH PXHUWR EURWDED XQ iUERO PiV HQ FX\DV UDPDV FDQWDED HO GtD 'RQ $QWRQLR YDFLy VXV YLHMRV DUFRQHV \ EDWLy VXV DODV UXPER D OD FDSLWDO HQ EXVFD GH FRELMR SDUD VX FXHUSR 8QD \ RWUD YH] SDVDURQ VREUH OD YLHMD KDFLHQGR FRPR EDQGDGDV GH KDOFRQHV DTXHOORV KRPEUHV TXH KDEtDQ VLGR SDVWR PLVHUDEOH 6yOR VH DOHMDURQ GH /D $VXQFLyQ KDVWD TXH QR TXHGy GH HOOD VLQR XQ KXPHDQWH PRQWyQ GH HVFRPEURV )HOLSH VXIULy PiV KDPEUH PiV GRORUHV SHUR KXER GH PLUDU HO WULXQIR (O DUFR LULV VH GLEXMy DO ¿Q VREUH HO ¿UPDPHQWR DEDUFDQGR GH XQR D RWUR FRQItQ D OD 3DWULD &DOODURQ FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD 3HUyQ HV HO ~QLFR VROGDGR TXH KD TXHPDGR VX EDQGHUD \ HO ~QLFR FDWyOLFR TXH KD TXHPDGR VXV LJOHVLDV

:LQVWRQ &KXUFKLOO


7RQLOD

&KLVWHV

,ED XQ KRPEUH FDPLQDQGR SRU OD VHOYD FXDQGR GH SURQWR OR URGHD XQ JUXSR GH VDOYDMHV FDQtEDOHV \ VH YHtD TXH QR WHQtDQ PX\ EXHQDV LQWHQFLRQHV £<D HVWR\ PXHUWR (Q HVR HO FLHOR VH DEUH DSDUHFH XQ UD\R GH OX] \ VH HVFXFKD XQD YR] SURIXQGD TXH OH GLFH 1R WRGDYtD QR OR TXH GHEHV KDFHU HV TXLWDUOH OD ODQ]D DO MHIH FDQtEDO \ FODYiUVHOD D VX KLMR HQ HO FRUD]yQ (QWRQFHV HO KRPEUH SHOHD FRQ HO MHIH OH TXLWD VX ODQ]D \ VH OD FODYD HQ HO SHFKR DO SHTXHxR TXH HVWDED MXQWR D pO DQWH HO DVRPEUR GH WRGRV ORV FDQtEDOHV (O KRPEUH PLUD DO FLHOR RWUD YH] \ YXHOYH D HVFXFKDU OD YR] $KRUD Vt £$KRUD VL TXH HVWiV PXHUWR 8Q PpGLFR VH HQFXHQWUD D RWUR HQ HO FHPHQWHULR \ OH SUHJXQWD ¢4Xp KDFHV WX SRU DTXt QR GHEHUtDV HVWDU WUDEDMDQGR D HVWDV KRUDV" (VWR\ WUDEDMDQGR HV TXH KR\ KDFHPRV OD HYDOXDFLyQ GH FRPR KD LGR OD VHPDQD (Q OD EDQGHUD GH OD OLEHUWDG ERUGp HO DPRU PiV JUDQGH GH PL YLGD

)HGHULFR *DUFtD /RUFD


7RQLOD +27(/ 5(67$85$17

'RQGH VH UH~QHQ HO EXHQ FRPHU FRQ HO GHVFDQVR \ HO FOLPD FRQ OD KLVWRULD 'HVD\XQRV \ &RPLGDV GH DP D SP (VSHFLDOLGDG &KLOHV HQ 1RJDGD 'RPLQJRV GH %XIIHW

7HO

+27(/ FRQ WUDGLFLyQ H KLVWRULD 63$ 6iEDGRV \ 'RPLQJRV /D (VSHUDQ]D ² 7RQLOD -DOLVFR .P $XWRSLVWD &ROLPD ² *XDGDODMDUD (QWURQTXH 7RQLOD /D (VSHUDQ]D +DFLHQGD GH OD (VSHUDQ]D

/$ &$%$f$

'(/ $0,*2 $%(/ < '(/ $0,*2 0,*8(/

5HVWDXUDQW %DU HQ 7RQLOD IDPLOLDU GHVGH 'LVIUXWH GH 0DULVFRV D OD FDUWD \ JUDQ YDULHGDG GH ERWDQDV GHVGH ODV KRUDV HQ DGHODQWH 1XHVWUR OHPD ³6L HQWUH WRGRV ORV FOLHQWHV DJRWDQ OD H[LVWHQFLD GH ERWDQDV £QR SDJDQ OD FXHQWD ´ $OOHQGH 7RQLOD -DO D FXDGUDV GH OD FDUUHWHUD OLEUH $GLYLQDQ]DV

8Q SODWLWR GH DYHOODQDV TXH GH GtD VH UHFRJHQ \ GH QRFKH VH GHVSDUUDPDQ 3REUHFLWR SREUHFLWR WRGR HO GtD VLQ SDUDU \ QR VDOH GH VX VLWLR ¢4XLpQ HV DOJR \ QDGD D OD YH]" &RQ PL FDUD URMD PL RMR QHJUR \ PL YHVWLGR YHUGH D WRGR HO FDPSR DOHJUR (V FyPR XQD SDORPD EODQFD \ QHJUD SHUR YXHOD VLQ DODV \ KDEOD VLQ OHQJXD $OWR DOWR FRPR XQ SLQR SHVD PHQRV TXH XQ FRPLQR 8QD FDMD SHTXHxLWD EODQTXLWD FRPR OD FDO WRGR OD VDEHQ DEULU QDGLH OD VDEH FHUUDU (Q HO PDU QR PH PRMR HQ ODV EUDVDV QR PH TXHPR HQ HO DLUH QR PH FDLJR \ PH WLHQHV HQ ORV ODELRV 7RGRV SDVDQ SRU Pt \R QXQFD SDVR SRU QDGLH 7RGRV SUHJXQWDQ SRU Pt \R QXQFD SUHJXQWR SRU QDGLH 7XO \ QR HV WHOD SDQ SHUR QR GH PHVD /DV (VWUHOODV (O 5HORM (O 3H] /D DPDSROD /D FDUWD (O KXPR (O KXHYR /D OHWUD $ /D FDOOH (O WXOLSiQ

/RV KRPEUHV FDSDFHV GH DO]DU \ OOHYDU DGHODQWH XQD EDQGHUD VRQ PX\ SRFRV

-DLPH /XFLDQR %DOPHV


7HFRPiQ 6HUYLFLRV

$QD &ULVWLQD *DUFtD GH 0RQUR\ GH 1RYLHPEUH &HQWUR 7HFRPiQ &RO 7HO &HO DQDJBEHQLDQ\#KRWPDLO FRP 5HÀH[LyQ

1R PLQLPLFHV WX YDORU FRPSDUiQGRWH FRQ RWURV 6RQ HVDV GLIHUHQFLDV OR TXH QRV KDFH VHUHV HVSHFLDOHV 1R KDJDV WXV PHWDV SRU OR TXH RWUDV SHUVRQDV VHD LPSRUWDQWH VROR W~ VDEHV OR TXH HV PHMRU SDUD WL 1XQFD WRPHV HQ YDQR ODV FRVDV FHUFDQDV D WX FRUD]yQ DIpUUDWH D HOODV FRPR WH DIHUUDV D OD YLGD SXHV VLQ HOODV OD YLGD QR WLHQH VHQWLGR 1R SHUPLWDV TXH WX YLGD VH UHVEDOH SRU WXV GHGRV YLYLHQGR HQ HO SDVDGR R YLYLHQGR HQ HO IXWXUR 9LYH WX YLGD XQ GtD D OD YH] \ SRGUiV GLVIUXWDU WRGRV ORV GtDV GH WX YLGD 1R WH ULQGDV FXDQGR DXQ QR WLHQHV DOJR TXH RIUHFHU 1DGD HV UHDOPHQWH HQ YDQR KDVWD HO PRPHQWR HQ TXH WX GHFLGHV GHMDU GH LQWHQWDUOR (V XQ KLOR PX\ IUiJLO OR TXH QRV XQH D ORV RWURV 1R WHQJDV PLHGR GH HQFRQWUDU ULHVJRV TXH DSUHQGHPRV D YLYLU 1R OH FLHUUHV OD SXHUWD DO DPRU GLFLHQGR TXH HV GLItFLO GH HQFRQWUDU /D PDQHUD PDV UiSLGD GH HQFRQWUDU DPRU HV GDQGR DPRU /D PDQHUD PDV UiSLGD GH SHUGHU DO DPRU HV DIHUUiQGRQRV PX\ IXHUWH D pO 1R UHFKDFHV WXV VXHxRV VLQR WHQ HVSHUDQ]D 6L QR WLHQHV HVSHUDQ]D QR WLHQHV XQ SURSyVLWR 1R FRUUDV SRU OD YLGD WDQ UiSLGR TXH ROYLGHV QR VRODPHQWH GRQGH KDV HVWDGR VLQR KDFLD GRQGH YDV /D YLGD QR HV XQD FDUUHUD VLQR XQD MRUQDGD SDUD VHU VDERUHDGD D FDGD SDVR TXH GHV

/D LQGHSHQGHQFLD LJXDO TXH HO KRQRU HV XQD LVOD URFRVD VLQ SOD\DV

1DSROHyQ ,


7HFRPiQ &RPHUFLRV 5(6

&(5'2

(VSDOGLOOD %XFKH 7ULSD &XHUR /DELR /HQJXD 6HVRV 0DQLWDV 3DWD GH UHV (VSDOGLOOD +tJDGR 7RFLQLOOD 3XQWDV 27526 3LHUQD V K 0pGXOD 3DSDV IULWDV ERUUHJR FDQDO &KDPRUUR /HQJXD HVSDOGD GH ERUUHJR SROOR HPSDQL]DGR 7RFLQR &RUWHV ¿QRV 5LE H\H 7 %RQH 1HZ <RUN 3ULPH 5LE )LOHWH GH UHV $UUDFKHUD PDULQDGD 'HVFDQVDPRV ORV 0LpUFROHV :HGQHVGD\ FORVHG

2FDPSR 7HO

+$&(026 (175(*$6 $ 72'2 (/ (67$'2 YLHQH GH OD SiJLQD

5D]DV GH 3HUURV

TXH VRQ RUHMDV SOHJDGDV KDFLD DGHODQWH DSXQWDQGR KDFLD HO RMR /D FROD HV GH LQVHUFLyQ DOWD \ VH SUHVHQWD HQURVFDGD OR PiV DSUHWDGD SRVLEOH VREUH OD FDGHUD 'H DFXHUGR FRQ HO HVWiQGDU GH OD )HGHUDFLyQ &LQROyJLFD ,QWHUQDFLRQDO )&, HO GREOH HQURVFDPLHQWR HV DOWDPHQWH GHVHDEOH (O WDPDxR LGHDO GHO SXJ QR HVWi LQGLFDGR HQ HO HVWiQGDU )&, GH OD UD]D SHUR HVWRV SHUURV VRQ SHTXHxRV \ VX DOWXUD D OD FUX] VXHOH HVWDU HQWUH \ FHQWtPHWURV (O SHVR LGHDO TXH Vt HVWi LQGLFDGR HQ HO HVWiQGDU GH OD UD]D YD GH D NLORJUDPRV (O SHOR GH HVWH SHUUR HV ¿QR OLVR VXDYH FRUWR \ EULOODQWH /RV FRORUHV DFHSWDGRV VRQ SODWD DOEDULFRTXH OHRQDGR FODUR \ QHJUR (O KRFLFR ORV OXQDUHV HQ ODV PHMLOODV HO URPER GH OD IUHQWH \ OD HVWUtD XQD OtQHD GHVGH HO RFFLSXFLR KDVWD OD HQURVFDGXUD GH OD FROD GHEHQ VHU GH FRORU QHJUR &DUiFWHU GHO SXJ (O SXJ WLHQH HO WHPSHUDPHQWR WtSLFR GH XQ SHUUR GH FRPSDxtD (V FDULxRVR DOHJUH \ MXJXHWyQ 7LHQH XQD SHUVRQDOLGDG IXHUWH \ OH JXVWD OODPDU OD DWHQFLyQ SHUR HV GH FDUiFWHU HVWDEOH (VWRV SHUURV VRQ IiFLOHV GH VRFLDOL]DU \ FRUUHFWDPHQWH VRFLDOL]DGRV WLHQGHQ D OOHYDUVH ELHQ FRQ SHUVRQDV DGXOWDV QLxRV RWURV SHUURV \ RWURV DQLPDOHV 6LQ HPEDUJR DXQTXH VRQ MXJXHWRQHV QR VRSRUWDQ ELHQ ORV MXHJRV LQWHQVRV \ ODV WUDYHVXUDV GH QLxRV S H T X H x R V 3 R U VXSXHVWR SDUD TXH VH O O H Y H Q E L H Q F R Q H[WUDxRV \ FRQ RWUDV P D V F R W D V H V L P S R U W D Q W H &RQWLQ~D HQ OD SiJLQD

/D LQGHSHQGHQFLD VLHPSUH IXH PL GHVHR OD GHSHQGHQFLD VLHPSUH IXH PL GHVWLQR

3DXO 9HUODLQH


7HFRPiQ *DVWURQRPtD

3DVW

HOHUt

D \ 5

HSRV

W H U t D

)LQD

DQDJBEHQLDQ\#KRWPDLO FRP

GH 1RYLHPEUH GH 1RYLHPEUH 6(59,&,2 $ '20,&,/,2 6,1 &2672 $',&,21$/ 7(/6 < &HO DQDJBEHQLDQ\#KRWPDLO FRP

68 '2 .8 /D LQGHSHQGHQFLD GHO SHQVDPLHQWR HV OD PiV QREOH DULVWRFUDFLD

5HQp GH &KDWHDXEULDQG


6DOXG \ %HOOH]D

3527e-$6( &2175$ (/ (19(-(&,0,(172

'HWHQJD VX HGDG DKRUD FRQ ORV DYDQFHV PiV UHFLHQWHV GH WDQWRV OLEURV TXH VH SXEOLFDQ FRQ WLSV \ FRQVHMRV TXH GHWLHQHQ ODV HQIHUPHGDGHV TXH OH UREDQ YLGD %RUUDQ ODV OtQHDV GHO WLHPSR $JX]DQ VX PHQWH \ VX PHPRULD \ UHDYLYDQ VX HVStULWX MXYHQLO +D\ XQ GLFKR SRSXODU TXH GLFH PiV YDOH SUHYHQLU TXH ODPHQWDU 1XQFD QRV DFRUGDPRV PiV GH pO KDVWD TXH HPSH]DPRV D VHQWLU SHTXHxDV GROHQFLDV FDXVDGDV SRU OD HGDG (VWR QR LPSOLFD TXH VH VHD YLHMR GHVGH ORV VLQR TXH HO FXHUSR VH YD GHVJDVWDQGR FRQ ORV DxRV GHELGR HQ SDUWH D ORV SURFHVRV QDWXUDOHV DXQTXH QR SRU HOOR ELHQ UHFLELGRV 6 H J X L U K i E L W R V L Q D G H F X D G R V G H DOLPHQWDFLyQ GH HMHUFLFLR R GH GHVFDQVR FDXVD SUREOHPDV DIHFFLRQHV H LQFOXVR HQIHUPHGDGHV TXH VH UHÀHMDQ PiV LQWHQVDPHQWH FRQ HO SDVR GH ORV DxRV 3HUR VLHPSUH KD\ RSRUWXQLGDG GH FRUUHJLUORV ,QYHVWLJXH \ HQFRQWUDUi PXFKRV PpWRGRV UiSLGRV R D ODUJR SOD]R FRQ ORV TXH SXHGH SURWHJHU VX VDOXG VX DSDULHQFLD ItVLFD VX DJLOLGDG PHQWDO VXV UHODFLRQHV VRFLDOHV \ ODERUDOHV H LQFOXVR VX PRGR GH YHU OD YLGD D IXWXUR 9HUi TXH KD\ DVSHFWRV TXH FRQWULEX\HQ SRVLWLYD R QHJDWLYDPHQWH D XQD FRQVHUYDFLyQ L Q W H J U D O F X H U S R P H Q W H & R Q W H P D V E L H Q RUJDQL]DGRV \ WH[WRV SURIXQGDPHQWH GHVFULSWLYRV RIUHFHQ XQD JUDQ YDULHGDG GH WpFQLFDV SUHYHQWLYDV TXH FRPSUHQGHQ QR VyOR HO SODQWHDPLHQWR ¿VLROyJLFR PHQWDO \ HPRFLRQDO VLQR TXH WDPELpQ ORV IDFWRUHV DPELHQWDOHV \ VRFLDOHV ORV TXH HQ FRQMXQWR FRQWULEX\HQ DO ELHQHVWDU GH WRGR LQGLYLGXR 8VWHG LQYHVWLJDQGR SXHGH GLVSRQHU GH XQ SDQRUDPD JHQHUDO WDQWR GH ODV WiFWLFDV SUHYHQWLYDV FRPR GH ORV PXFKRV FRQVHMRV SDUD SURWHJHUVH $Vt TXH PDQRV D OD REUD 3URWpMDVH GHO HQYHMHFLPLHQWR +DVWD OD SUy[LPD 4XH QR VHD GH RWUR TXLHQ SXHGH VHU GXHxR GH Vt PLVPR

3DUDFHOVR


0DQ]DQLOOR 6HUYLFLRV (PHUJHQFLDV (PHUJHQF\ /DGD

(PHUJHQFLDV (PHUJHQF\ (PHUJHQFLDV HQ 0DQ]DQLOOR 0DQ]DQLOOR (PHUJHQF\ $QJHOHV YHUGHV *UHHQ $QJHOV 7XULVW WUDYHOHUV $' 6HJXULGDG S~EOLFD 3XEOLF VDIHW\ %RPEHURV )LUH GHSDUWPHQW 3URWHFFLyQ FLYLO &LYLO SURWHFWLRQ *UXDV 0HLOOyQ 0HLOORQ WRZLQJ VHUYLFH 7UiQVLWR /RFDO WUD¿F SROLFH &UX] URMD 5HG FURVV +RVSLWDO JHQHUDO *HQHUDO +RVSLWDO &HQWUR GH VDOXG +HDOWK FHQWHU &HQWUR PpGLFR (FKDXU\ (FKDXU\ SULYDWH KRVSLWDO 0HGLFD SDFt¿FR 0HGLFD SDFL¿FR SULYDWH KRVSLWDO +RVSLWDO 0DQ]DQLOOR SULYDWH KRVSLWDO 8QLGDG GH 'LDJQyVWLFR ,QWHJUDO SULYDWH KRVSLWDO

$XWREXVHV \ WD[LV %XV OLQHV 7D[L FDEV

(71 (OLWH )XWXUD (VWUHOOD EODQFD 3ULPHUD 3OXV /D /LQHD 3OXV 2PQLEXV GH 0p[LFR &RVWD 7RXUV 5DGLR WD[L 5DGLR GLVSDWFKHG WD[L VHUYLFH

'HSHQGHQFLDV )HGHUDOHV (VWDWDOHV \ 0XQLFLSDOHV

3URIHFR &RQVXPHU FRPSODLQWV 0LJUDFLyQ ,PPLJUDWLRQ 'LUHFFLyQ GH WXULVPR 7RXULVP GLUHFWRU 3UHVLGHQFLD PXQLFLSDO 2I¿FH PD\RU ,066 0H[LFDQ VRFLDO VHFXULW\ ,6667( *REHUPHQW HPSOR\HUV VRFLDO VHFXULW\

,QIRUPDFLyQ GH YXHORV )OLJKW ,QIRUPDWLRQ

$HURSXHUWR $HURPDU $ODVND $LUOLQHV

,QGHSHQGLHQWH VLHPSUH DLVODGR QXQFD (PLOLR 9LVFRQWL 9HQWRVD


0DQ]DQLOOR 6HUYLFLRV

YLHQH GH OD SiJLQD

&XHQWR

ORV YLHMRV PiXVHUHV \ ORV PXHUWRV SXGLHURQ GHVFDQVDU HQ VXV WXPEDV )HOLSH HQJURVDQGR ODV ¿ODV WULXQIDGRUDV IXH OODPDGR D GHV¿ODU HQ OD FDSLWDO DQWH OD ¿JXUD GHO FDXGLOOR 6DFXGLy VXV GHVJDVWDGRV SDQWDORQHV PRQWy HQ VX FDEDOOR MXQWR FRQ PLOHV TXH FRPR pO LEDQ HEULRV GH HVSHUDQ]D FRQ VXV FXHUSRV WRVWDGRV FDVL HQQHJUHFLGRV FRQ VXV RMRV TXH FRPR ODV iJXLODV SRGtDQ PLUDU HO VRO $Vt RUJXOORVRV SDVDURQ DQWH HO 3DODFLR 1DFLRQDO )HOLSH UHSHWtD HQ FDGD SDVR OD SDODEUD ³7LHUUD´ ³7LHUUD´ SDUD pO \ VXV KHUPDQRV /D WLHUUD WDQWDV YHFHV SURPHWLGD VHUtD DO ¿Q XQD UHDOLGDG 3HUR JUDQGH IXH VX VRUSUHVD DO SDVDU DQWH HO EDOFyQ SULQFLSDO \ YHU D GRQ $QWRQLR FRQ VX FDUD GH E~KR VRQUHtU KLSyFULWDPHQWH DO FDXGLOOR

/D DOHJUtD VH FRQYLUWLy HQ UDELD DO SHQVDU TXH pO )HOLSH KDEtD OXFKDGR GHUUDPDQGR SDUWH GH VX VDQJUH VyOR SDUD VHUYLU GH HVFDOyQ D DTXHOORV YLHMRV KDFHQGDGRV eO )HOLSH IXH XQ DXWpQWLFR UHYROXFLRQDULR 3HUR GRQ $QWRQLR KDEtD VLGR XQ MLQHWH 8Q KiELO MLQHWH GH OD 5HYROXFLyQ $XWRU -RVH 7 /HSH 3UHFLDGR (VWH FXHQWR VH HQFXHQWUD SXEOLFDGR HQ HO OLEUR ³(O 6RO GH 0HGLR 'tD &XHQWRV´ TXH FXHQWD FRQ GRV HGLFLRQHV DJRVWR GH \ IHEUHUR GH (O DXWRU QDFLy HQ 7RQD\D -DO HO GH RFWXEUH GH 'XUDQWH PXFKRV DxRV UHVLGLy HQ &ROLPD GRQGH IDOOHFLy HQ HO DxR

'HVFULSFLyQ GHO KRPEUH GHSHQGHQFLD GHVHR GH LQGHSHQGHQFLD QHFHVLGDG

%ODLVH 3DVFDO


0DQ]DQLOOR 3HULyGLFRV \ PHGLRV

ZZZ JXLD FRVWD]XO FRP

0$1=$1,//2 &(1752 'RZQWRZQ 0DQ]DQLOOR

&(175$/ &$0,21(5$ &58&(52 '(/ 7$-2 6$1 3('5,72

%$+Ë$ '( 0$1=$1,//2 0DQ]DQLOOR %D\

$ 0$1=$1,//2 &(1752

*/25,(7$

$ &2/,0$ &2/

)DUPDFLD +RPHRSiWLFD 6DQWD &ODUD +RWHO &RORQLDO +RWHO 6WDU +RWHO /DV %ULVDV +RWHOLWR (VFRQGLGR &ROHJLR 7HUUDQRYD

&58&(52 /$6 %5,6$6 &(175$/ &$0,21(5$

127$ 3DUD OOHJDU D 9LOODV /RV $QJHOHV

HQWUDU SRU OD HQWUDGD GH /DV +DGDV GHVGH HO %OYG 3DUD OOHJDU DO 5HVWDXUDQW /D %RTXLWD \ 3DOPD 5HDO HQWUDU SRU HO 1DUDQMR OHWUHUR D 5HVW /¶5HFLI DYDQ]DU NPV SRU FXUYDV R ELHQ HQWUDU SRU &OXE 6DQWLDJR \ FUX]DU HO HVWHUR D SLp R HQ ERWH HVWi EDMLWR

$/ $181&,$56( (1

68 $181&,2 6( 38%/,&$ 7$0%,e1 0(6 $ 0(6 (1 18(675$ 5(9,67$ (/(&75Ï1,&$ (1 ,17(51(7 6,1 &2672 (;75$ 9,6,7( ZZZ FRVWD]XO P[ 7DPELpQ HVWDPRV HQ ZZZ )DFHERRN FRP 5HYLVWD&RVWD]XO

/R SHRU HV IDOODU FRQ LGHDV DMHQDV +HOHQLR +HUUHUD


0DQ]DQLOOR 3HULyGLFRV \ PHGLRV $ $(5238(572 3/$<$ '( 252 7R ´3OD\D GH 2URµ ,QWO $LUSRUW 9,'$ '(/ 0$5

(/ 1$5$1-2 0,5$0$5

&/8% 6$17,$*2

%$+,$ '( 6$17,$*2 6DQWLDJR %D\

6$17,$*2

6$17,$*2

/$ 3817$

/$6 +$'$6

,17(56(&&,Ï1 /$6 +$'$6

6$/$+8$

3OD]D 0DQ]DQLOOR &RPHUFLDO 0H[LFDQD

6RULDQD 9LOODV /RV $QJHOHV +RWHO 3OD\D GH 6DQWLDJR 'ROSKLQ &RYH ,QQ 3OD\DVRO +RWHO +DZDLL &HQWUR $UWHVDQDO 3ULPDYHUDV 5HVWDXUDQW -XDQLWRV 5HVWDXUDQW /D %RTXLWD 3DOPD 5HDO 0LQLVXSHU /RV 1DUDQMRV 7DFRV GH &DUQLWDV ³(O 7RULWR´ <RQDWXUDO 6XSHUPHUFDGR /D 9LDQGD 7DSLFHUtD &KDSXOD 3HSHV +LGHDZD\ %RVWRQ 5HVWDXUDQW :LQZ %DU +RWHO &RVWD %UDYD

127( 7R JHW WR 9LOODV /RV $QJHOHV

HQWHU WKURXJK /DV +DGDV IURP WKH %RXOHYDUG 7R JHW WR 5HVWDXUDQW /D %RTXLWD 3DOPD 5HDO HQWHU E\ (O 1DUDQMR E\ WKH 5HVW /¶5HFLI VLJQ JR WKURXJK NPV RI FXUYHV RU HQWHU WKURXJK &OXE 6DQWLDJR DQG FURVV WKH VWUHWFK E\ IRRW RU ERDW VKDOORZ ZDWHU

6p WX SURSLR SDODFLR R HO PXQGR VHUi WX SULVLyQ -RKQ 'RQQH


0DQ]DQLOOR &RPHUFLRV

/$ 9,$1'$ 6X PHUFDGR \ VX IDUPDFLD

8Q FRQFHSWR HQ 6XSHUPHUFDGR IUHQWH D OD HQWUDGD GHO &OXE 6DQWLDJR 9LQRV /LFRUHV FHUYH]D UHIUHVFRV ODWHUtD OiFWHRV IUXWDV \ YHUGXUDV FDUQHV IUtDV TXHVRV IDUPDFLD HWF $ QHZ FRQFHSW LQ VXSHUPDUNHW 5LJWK DFFURVV WKH HQWUDQFH WR &OXE 6DQWLDJR :LQHV DQG OLFTXRUV GDLU\ SURGXFWV FDQQHU\ FROG PHDWV YHJHWDEOHV IUXLWV DQG SKDUPDF\ &DUU 0DQ]DQLOOR %DUUD GH 1DYLGDG .P

$ELHUWR GH /XQHV D 6iEDGR DP D SP 'RPLQJRV GH DP D SP 7HOpIRQR 3KRQH

/H\HQGD

(O 6RO \ /D /XQD ¢&yPR SRGUtD H[LVWLU HO $PRU ,PSRVLEOH VL HO DPRU WRGR OR SXHGH" 6L HV $PRU HV SRVLEOH VL QR HV SRVLEOH QR HV $PRU« 6RPRV QRVRWURV ORV TXH FRQ QXHVWUDV FUHHQFLDV QRV FUHDPRV OD LOXVLyQ GH OD ,PSRVLELOLGDG VRPRV QRVRWURV SUHVRV GH QXHVWURV PLHGRV GH QXHVWUDV LQVHJXULGDGHV GH QXHVWUDV PiVFDUDV \ GH ODV RSLQLRQHV GH ORV GHPiV ORV TXH QRV FROJDPRV HO FDUWHO GHO ³1R VH SXHGH´ 6LQ HPEDUJR VL HV $PRU QDGD VDOYR WXV FUHHQFLDV \ WX OLEUH DOEHGUtR SXHGH SRQHUOH PXURV ¢$FDVR QR KD\ DPRU PiV LPSRVLEOH TXH HO GHO 6RO \ OD /XQD" +DVWD HOORV VHJ~Q FXHQWD OD OH\HQGD HQFRQWUDURQ OD IRUPD GH DPDUVH« &XDQGR HO 6RO \ OD /XQD VH HQFRQWUDURQ SRU SULPHUD YH] VH DSDVLRQDURQ SHUGLGDPHQWH \ D SDUWLU GH DKt FRPHQ]DURQ D YLYLU XQ JUDQ DPRU 6XFHGH TXH HO PXQGR DXQ QR H[LVWtD \ HO GtD TXH 'LRV GHFLGLy FUHDUOR OHV GLR HQWRQFHV XQ WRTXH ¿QDO« £(O EULOOR 4XHGy GHFLGLGR WDPELpQ TXH HO 6RO LOXPLQDUtD HO GtD \ TXH OD /XQD LOXPLQDUtD OD QRFKH VLHQGR DVt HVWDUtDQ REOLJDGRV D YLYLU VHSDUDGRV /HV LQYDGLy XQD JUDQ WULVWH]D \ FXDQGR VH GLHURQ FXHQWD GH TXH QXQFD PiV VH HQFRQWUDUtDQ OD /XQD IXH TXHGiQGRVH FDGD YH] PiV DQJXVWLDGD $ SHVDU GHO EULOOR GDGR SRU 'LRV IXH WRUQiQGRVH 6ROLWDULD (O 6RO D VX YH] KDEtD JDQDGR XQ WtWXOR GH QREOH]D ³$VWUR 5H\´ SHUR HVR WDPSRFR OH KL]R IHOL] 'LRV YLHQGR HVWR OHV OODPy \ OHV H[SOLFy ± 1R GHEpLV HVWDU WULVWHV DPERV DKRUD SRVHpLV XQ EULOOR SURSLR 7~ /XQD LOXPLQDUiV ODV QRFKHV IUtDV \ FDOLHQWHV HQFDQWDUiV D ORV HQDPRUDGRV \ VHUiV IUHFXHQWHPHQWH FRQWLQ~D HQ OD SiJLQD

3LHQVD PDO SHUR HQ WRGRV ORV FDVRV SLHQVD SRU WL PLVPR

'RULV /HVVLQJ


0DQ]DQLOOR &RPHUFLRV

5()5,*(5$&,21

0$1=$1,//2

9(17$ '( (48,32 ( ,167$/$&,21 '( $,5(6 $&21',&,21$'26 ,1'8675,$/ &20(5&,$/ '20(67,&2 $8720275,=

:H VHUYH LQVWDOO DQG UHSDLU DLU FRQGLWLRQLQJ IRU FDUV LQGXVWULDO FRPHUFLDO DQG GRPHVWLF UHIULJHUDWLRQ &RQVWLWXFLyQ \ 5HIRUPD $JUDULD &RORQLD 0RUHORV &DUUHWHUD D /DV %ULVDV 7HOV \ &KLVWH

8Q MXELODGR FRPHQWD /D JHQWH TXH WRGDYtD WUDEDMD PH SUHJXQWD D PHQXGR TXH TXp KDJR GLDULDPHQWH DKRUD TXH HVWR\ UHWLUDGR 3XHV ELHQ SRU HMHPSOR HO RWUR GtD IXL DO FHQWUR \ HQWUp HQ &RUUHRV D UHFRJHU XQ SDTXHWH TXH PH KDEtD OOHJDGR VLQ WDUGDU HQ OD JHVWLyQ QL FLQFR PLQXWRV &XDQGR VDOt \ OOHJXp DO FRFKH TXH HVWDED HQ OD SXHUWD XQ $JHQWH GH 7UiQVLWR HVWDED OOHQDQGR XQD LQIUDFFLyQ SRU HVWDFLRQDPLHQWR SURKLELGR 5iSLGDPHQWH PH DFHUTXp D pO \ OH GLMH £9D\D KRPEUH QR KH WDUGDGR QL FLQFR PLQXWRV 'LRV OH UHFRPSHQVDUtD VL KLFLHUD XQ SHTXHxR JHVWR SDUD FRQ ORV MXELODGRV 0H LJQRUy ROtPSLFDPHQWH \ FRQWLQXy OOHQDQGR OD LQIUDFFLyQ /D YHUGDG HV TXH PH SDVp XQ SRFR \ OH GLMH TXH QR WHQtD YHUJ HQ]D 0H PLUy IUtDPHQWH \ HPSH]y D OOHQDU RWUD LQIUDFFLyQ DOHJDQGR TXH DGHPiV HO YHKtFXOR QR WUDtD QR Vp TXp FDOFRPDQtD GHO UHSXYH (QWRQFHV OHYDQWp OD YR] SDUD GHFLUOH TXH PH KDEtD SHUFDWDGR GH TXH HVWDED WUDWDQGR FRQ XQ LGLRWD \ TXH FyPR OH KDEtDQ GHMDGR HQWUDU HQ 7UDQVLWR eO DFDEy FRQ OD VHJXQGD LQIUDFFLyQ OD FRORFy GHEDMR GHO OLPSLDSDUDEULVDV \ HPSH]y FRQ XQD WHUFHUD 1R PH DFKLTXp \ HVWXYH DVt GXUDQWH XQRV PLQXWRV OODPiQGROH GH WRGR eO D FDGD LQVXOWR UHVSRQGtD FRQ XQD QXHYD LQIUDFFLyQ &RQ FDGD LQIUDFFLyQ TXH OOHQDED VH OH GLEXMDED XQD VRQULVD TXH UHÀHMDED OD VDWLVIDFFLyQ GH OD YHQJDQ]D 'HVSXpV GH OD HQpVLPD LQIUDFFLyQ OH GLMH /R VLHQWR /R WHQJR TXH GHMDU SRUTXH £$Kt YLHQH PL DXWRE~V < HV TXH GHVGH PL MXELODFLyQ HQVD\R FDGD GtD FyPR GLYHUWLUPH XQ SRFR (V LPSRUWDQWH KDFHU DOJR D PL HGDG SDUD QR DEXUULUPH

/RV RMRV GH ORV GHPiV VRQ QXHVWUDV FiUFHOHV VXV SHQVDPLHQWRV QXHVWUDV MDXODV

9LUJLQLD :RROI


0DQ]DQLOOR &RPHUFLRV

$%$5527(6 IUXWDV \ YHUGXUDV OiFWHRV VDOFKLFKRQHUtD KLHOR FHUYH]D UHIUHVFRV PHGLFLQDV SRSXODUHV PHUFHUtD SDSHOHUtD UHJDORV 6DOHSHOR ,JDUWHxR \ GH WRGR XQ SRFR 9,126 < /,&25(6

)UXLWV YHJHWDEOHV GDLU\ SURGXFWV GHOLFDWHVVHQ LFH FROG EHHU VRGD SRS DQDOJHVLFV SDSHU VWRUH JLIWV DQG D OLWWOH RI HYHU\WKLQJ /RQJ 'LVWDQFH 3KRQH 6HUYLFH DYDLODEOH 7HQHPRV VHUYLFLR GH LQWHUQHW WHOpIRQR ORFDO \ ODUJD GLVWDQFLD &UXFHUR D 3DOPD 5HDO \ D 9LGD GHO 0DU HQ HO 1DUDQMR 7HO

/RV 0HMRUHV 7DFRV GH &DUQLWDV FRQ 7RUWLOOLWDV DO &RPDO &DUQLFHUtD

³(/ 725,72´ FDUQH GH UHV FHUGR \ GHULYDGRV +LGDOJR \ 5HIRUPD HQ 6DQWLDJR D XQD FXDGUD GHO PHUFDGR GH 6DQWLDJR 7HO 7KRXJKWV

:LWK WKH QHZ GD\ FRPHV QHZ VWUHQJWK DQG QHZ WKRXJKWV &KDQJH \RXU WKRXJKWV DQG \RX FKDQJH \RXU ZRUOG 2QFH \RX UHSODFH QHJDWLYH WKRXJKWV ZLWK SRVLWLYH RQHV \RX OO VWDUW KDYLQJ SRVLWLYH UHVXOWV 7KH JRRG WLPHV RI WRGD\ DUH WKH VDG WKRXJKWV RI WRPRUURZ /LIH LV RQH ELJ URDG ZLWK ORWV RI VLJQV 6R ZKHQ \RX ULGLQJ WKURXJK WKH UXWV GRQ W FRPSOLFDWH \RXU PLQG )OHH IURP KDWH PLVFKLHI DQG MHDORXV\ 'RQ W EXU\ \RXU WKRXJKWV SXW \RXU YLVLRQ WR UHDOLW\ :DNH 8S DQG /LYH :H DUH VKDSHG E\ RXU WKRXJKWV ZH EHFRPH ZKDW ZH WKLQN :KHQ WKH PLQG LV SXUH MR\ IROORZV OLNH D VKDGRZ WKDW QHYHU OHDYHV $V D VLQJOH IRRWVWHS ZLOO QRW PDNH D SDWK RQ WKH HDUWK VR D VLQJOH WKRXJKW ZLOO QRW PDNH D SDWKZD\ LQ WKH PLQG 7R PDNH D GHHS SK\VLFDO SDWK ZH ZDON DJDLQ DQG DJDLQ 7R PDNH D GHHS PHQWDO SDWK ZH PXVW WKLQN RYHU DQG RYHU WKH NLQG RI WKRXJKWV ZH ZLVK WR GRPLQDWH RXU OLYHV /D IHOLFLGDG JHQHUDO GH XQ SXHEOR GHVFDQVD HQ OD LQGHSHQGHQFLD LQGLYLGXDO GH VXV KDELWDQWHV

-RVp 0DUWt


0DQ]DQLOOR *DVWURQRPtD +$0%85*8(6,$

'HVD\XQRV &RPLGDV &HQDV

&DVHWD GH /DUJD 'LVWDQFLD \ &RSLDV 0DFKDFD %%4 &KLFNHQ 5LEH KDPEXUJXHVDV -XDQLWRV 'HSRUWHV 1RWLFLDV 6SRUWV 5HVWDXUDQW 1HZV 7 9 &LEHUFDIp -XDQLWRV#GHOILQ FROLPDQHW FRP ,QWHUQHW ( PDLO 0DOWHDGDV ([SUHVVR $%,(572 ',$5,$0(17( &DSXFKLPR '( $ +56

%OYG &RVWHUR 0LJXHO GH /D 0DGULG .P 0DQ]DQLOOR &ROLPD 7HO ID[

ZZZ MXDQLWRV FRP MXDQLWRV#SURGLJ\ QHW P[

(QJOLVK WLSV

+RZ GR \RX VD\"

7KDQN \RX <RX¶UH ZHOFRPH 1R WKDQN \RX :KDW¶V \RXU QDPH" 0\ QDPH LV 'R \RX VSHDN HQJOLVK , GRQ W VSHDN VSDQLVK 3OHDVH VSHDN VORZO\ , OLNH LW , GRQ W OLNH LW , GRQ¶W NQRZ /HDYH PH DORQH SOHDVH 2QH PRPHQW SOHDVH ,W¶V WRR H[SHQVLYH ,W¶V FKHDS *RRG PRUQLQJ *RRG DIWHUQRRQ *RRG HYHQLQJ QLJKW 6XSHUPDUNHW 3RVW RI¿FH 3ROLFH +RWHO )URQW GHVN %HDFK &DU

*UDFLDV 'H QDGD 1R JUDFLDV ¢&RPR VH OODPD" 0L QRPEUH HV ¢+DEOD XVWHG LQJOpV" 1R KDEOR HVSDxRO 3RU IDYRU KDEOH PiV GHVSDFLR 0H JXVWD 1R PH JXVWD 1R Vp 3RU IDYRU GpMHPH HQ SD] 8Q PRPHQWR SRU IDYRU (V PX\ FDUR (V EDUDWR %XHQRV GtDV %XHQDV WDUGHV %XHQDV QRFKHV 6XSHUPHUFDGR 2¿FLQD SRVWDO 3ROLFtD +RWHO RK WHO

5HFHSFLyQ 3OD\D &DUUR FRFKH

7KRXJKWV

$ SRVLWLYH DWWLWXGH FDXVHV D FKDLQ UHDFWLRQ RI SRVLWLYH WKRXJKWV HYHQWV DQG RXWFRPHV ,W LV D FDWDO\VW DQG LW VSDUNV H[WUDRUGLQDU\ UHVXOWV 7KRVH ZKR DUH IUHH RI UHVHQWIXO WKRXJKWV VXUHO\ ¿QG SHDFH ,I \RX UHDOL]HG KRZ SRZHUIXO \RXU WKRXJKWV DUH \RX ZRXOG QHYHU WKLQN D QHJDWLYH WKRXJKW 7KRXJKWV DUH WKH VKDGRZV RI RXU IHHOLQJV DOZD\V GDUNHU HPSWLHU DQG VLPSOHU (O KRPEUH JUDQGH HV DTXHO TXH HQ PHGLR GH ODV PXFKHGXPEUHV PDQWLHQH FRQ SHUIHFWD GXO]XUD OD LQGHSHQGHQFLD GH OD VROHGDG

(PHUVRQ


0DQ]DQLOOR 7XULVPR

7KH EHVW 3DQRUDPLF YLHZ RI WKH WZLQ ED\V RI 6DQWLDJR DQG 0DQ]DQLOOR DQG WKH /DV +DGDV *ROI &RXUVH

9LOODV WRWDOPHQWH HTXLSDGDV /D PiV LPSUHVLRQDQWH YLVWD SDQRUiPLFD GH 0DQ]DQLOOR

$Y GH OD &LPD D PWV GH OD HQWUDGD VXSHULRU GHO +RWHO 3OD]D ODV *ORULDV

3HQtQVXOD GH 6DQWLDJR 7HOV 3KRQHV \ )D[ ZZZ YLOODVORVDQJHOHV FRP $1Ã’1&,(6( (1

OOiPHQRV \ FRQ JXVWR OR DQWHQGHUHPRV FRQWDFWR#FRVWD]XO P[ ZZZ FRVWD]XO P[ 1R VRQ ORV GHEHUHV OR TXH TXLWDQ D XQ KRPEUH OD LQGHSHQGHQFLD VRQ ORV FRPSURPLVRV

/RXLV GH %RQDOG


0DQ]DQLOOR 7XULVPR

(O +RWHO &RORQLDO

HVWi VLWXDGR IUHQWH DO 3XHUWR GH 0DQ]DQLOOR \ HO PRQXPHQWR GHO 3H] 9HOD R SOD]D SULQFLSDO 1RV UHVSDOGD DxRV GH H[SHULHQFLD RWRUJDQGROH XQ SUHVWLJLR UHFRQRFLGR SRU OD HODERUDFLyQ GH XQD SHOtFXOD GHQWUR GHO KRWHO 5HVWDXUDQW EDU /RV &DQGLOHV &RQ FDSDFLGDG SDUD SHUVRQDV VH SXHGHQ UHDOL]DU HYHQWRV FRPR 4XLQFH DxRV &RPLGDV HPSUHVDULDOHV 0HQX GLDULR GHVGH SHVRV FRQ 6RSD JXLVDGRV D HVFRMHU 3RVWUH 9LHUQHV SDHOOD YDOHQFLDQD $GHPiV FRQWDPRV FRQ XQD H[WHQVD FDUWD GH DOLPHQWRV EHELGDV QDFLRQDOHV ,17(51(7 ,1$/$0%5,&2 *5$78,72 7HOpIRQRV 7HOpIRQRV &RQWDFWR 061 'LUHFFLyQ )FR * KRWHOFRORQLDOPDQ]#KRWPDLO FRP %RFDQHJUD 1R 5HUVHUYDFLRQHV (VT FRQ $Y 0p[LFR UHVHUYDFLRQHV#KRWHFRORQLDOPDQ]DQLOOR FRP &3 *HUHQFLD 0DQ]DQLOOR &ROLPD JHUHQFLD#KRWHOFRORQLDOPDQ]DQLOOR FRP

+XPRU LQ HQJOLVK

/LWWOH -RKQQ\ DVNHG KLV IDWKHU 'DG FDQ \RX ZULWH LQ WKH GDUN" +LV IDWKHU VDLG , WKLQN VR :KDW GR \RX ZDQW PH WR ZULWH" /LWWOH -RKQQ\ UHSOLHG 2K MXVW VLJQ WKLV UHSRUW FDUG IRU PH $ PDQ UHFHLYHV D SKRQH FDOO IURP KLV GRFWRU 7KH GRFWRU VD\V , KDYH VRPH JRRG QHZV DQG VRPH EDG QHZV 7KH PDQ VD\V 2. JLYH PH WKH JRRG QHZV ¿UVW 7KH GRFWRU VD\V 7KH JRRG QHZV LV \RX KDYH KRXUV WR OLYH 7KH PDQ UHSOLHV 2K QR ,I WKDW V WKH JRRG QHZV WKHQ ZKDW V WKH EDG QHZV" 7KH GRFWRU VD\V 7KH EDG QHZV LV , IRUJRW WR FDOO \RX \HVWHUGD\ 'RFWRU , ZDQW WR ORVH ZHLJKW IDVW 'RFWRU ,W LV YHU\ HDV\ MXVW NHHS VKDNLQJ \RXU KHDG OHIW DQG ULJKW )DW SDWLHQW $OO WKH WLPH" 'RFWRU 1R RQO\ ZKHQ VRPHRQH RIIHUV \RX IRRG 6HU LQGHSHQGLHQWH HV FRVD GH XQD SHTXHxD PLQRUtD HV HO SULYLOHJLR GH ORV IXHUWHV

)ULHGULFK 1LHW]VFKH


0DQ]DQLOOR 7XULVPR

%OYG 0LJXHO GH OD 0DGULG 0DQ]DQLOOR &ROLPD 0p[LFR & 3 7HO ZZZ KRWHOFRVWDEUDYD FRP P[ ( PDLO UHVHUYDFLRQHV#KRWHOFRVWDEUDYD FRP P[

/D 3XQWD /DV +DGDV 0DQ]DQLOOR &ROLPD 0p[LFR SHSHVKLGHDZD\ #PDF FRP 6SDQLVK (QJOLVK 86$ &DQDGD 0DQ]DQLOOR $LUSRUW &RGH =/2

(V GLItFLO KDFHU TXH XQ KRPEUH HQWLHQGD DOJR FXDQGR VX VDODULR GHSHQGH GH TXH QR OR HQWLHQGD

8SWRQ 6LQFODLU


0DQ]DQLOOR 7XULVPR

+LVWRULD

3RU /LF 'DQLHOD +HUQiQGH] 2UWL]

6ROWDU \ 6HJXLU 0 X x H F R H U D X Q FDEDOOR ED\R GH HVFDVRV DxRV WHQtD ODV PDxDV PiV GHVHVSHUDQWHV HQ XQ GtD GH PXFKR WUDEDMR ORJUDEDQ VDFDU WX PDO KXPRU \ GLVWUDHUWH DO JUDGR GH WHUPLQDU FRQ XQ EXHQ FDEH]D]R R VLPSOHPHQWH QR SRGHU OHYDQWDUOH QL XQD VROD GH VXV SDWDV SDUD OLPSLDUODV 3HUR FXDQGR JDORSDEDV HQ pO HUD FRPR YRODU HQ XQ HOHIDQWH WDQ JUDQGH IXHUWH SHUR OLJHUR FRPR XQD SOXPD 6H IXH FRPR RWURV JUDQGHV DPRUHV VLQ DYLVR \ FRQ PXFKR GRORU 1R KXER WLHPSR GH OORUDU VX¿FLHQWH QL GH HQRMDUVH FRQ DOJXQD GHLGDG VX SDUWLGD IXH WDQ SUHPDWXUD $Vt TXH VyOR DQGDED \ EXVFDED D FRPR Gp OXJDU HYLWDU HO WHPD WRGRV WHQHPRV GLYHUVDV PDQHUDV GH YLYLU QXHVWURV GXHORV GH VROWDU \ VHJXLU FXDQGR YLYHV HQWUH FDEDOORV VDEHV TXH HO GtD SDUD GHMDU LU WRGR DTXHOOR TXH QRV ODVWLPD \ GHWLHQH OOHJD \ FXDQGR PHQRV HVSHUDPRV«´ KR\ WH H[WUDxH WH YL HQ RWURV KDEOp GH WL FRPR VL IXHUD RWUR FDPLQp FRQWLJR WH OOHYp GHO OD]R \ VHQWt TXH HUDV W~ WH OODPp SRU W~ QRPEUH H LQFOXVR FRUUHJt WXV PDxDV \ JULWp WX QRPEUH WRGRV PH PLUDEDQ FRPR VL QDGD SDVDUD FRPR VL WRGR IXHUD UHDO FRPR VL QDGLH WXYLHUD HO YDORU GH GHFLUPH TXH QR HUHV W~ \ GH SURQWR SDUp \ PH GL FXHQWD TXH \D HUDV RWURV 1DGLH SXHGH GHFLUWH FyPR VXSHUDUOR FXDQGR HVWiV OLVWR W~ HUHV FDSD] GH YHU \ GH VROWDU (V PHMRU HTXLYRFDUVH VLJXLHQGR WX SURSLR FDPLQR TXH WHQHU UD]yQ VLJXLHQGR HO FDPLQR GH RWUR

)LRGRU 'RVWRLHYVNL


0DQ]DQLOOR 7XULVPR &XOWXUD

YLHQH GH OD SiJLQD

VRFLDOL]DUORV GHVGH FDFKRUURV (Q JHQHUDO HVWRV SHUURV QR SUHVHQWDQ SUREOHPDV GH FRPSRUWDPLHQWR SHUR SXHGHQ GHVDUUROODU DQVLHGDG SRU VHSDUDFLyQ FRQ FLHUWD IDFLOLGDG /RV SXJ QHFHVLWDQ FRPSDxtD FRQVWDQWH \ SXHGHQ YROYHUVH SHUURV GHVWUXFWRUHV FXDQGR TXHGDQ VRORV SRU PXFKR WLHPSR 7DPELpQ QHFHVLWDQ KDFHU HMHUFLFLR \ UHFLELU HVWLPXODFLyQ PHQWDO SDUD QR DEXUULUVH 6RQ H[FHOHQWHV PDVFRWDV SDUD OD PD\RUtD GH ODV SHUVRQDV \ IDPLOLDV FRQ QLxRV JUDQGHV H LQFOXVR SDUD SURSLHWDULRV QRYDWRV 6LQ HPEDUJR HVWD UD]D QR HV DFRQVHMDEOH SDUD IDPLOLDV FRQ QLxRV PX\ SHTXHxRV \D TXH pVWRV VXHOHQ PDOWUDWDU VLQ LQWHQFLyQ D ORV SHUURV SHTXHxRV 7DPSRFR VRQ EXHQDV PDVFRWDV SDUD JHQWH TXH SDVD OD PD\RU SDUWH GHO GtD IXHUD GH FDVD QL SDUD SHUVRQDV PX\ DFWLYDV &XLGDGRV GHO SXJ (O FXLGDGR GHO SHODMH QR GHPDQGD PXFKR WLHPSR QL HVIXHU]R SHUR Vt HV QHFHVDULR FHSLOODU DO SXJ XQD R GRV YHFHV SRU VHPDQD SDUD UHWLUDU HO SHODMH PXHUWR (VWRV SHUURV SLHUGHQ PXFKR SHOR SRU OR TXH SXHGH VHU GHVHDEOH FHSLOODUORV FRQ PiV IUHFXHQFLD SDUD PDQWHQHU ORV PXHEOHV \ OD URSD OLEUHV GH SHOR GH SHUUR (O EDxR VROR GHEH KDFHUVH FXDQGR HO SHUUR HVWi VXFLR SHUR ODV DUUXJDV GH OD FDUD \ HO KRFLFR VH GHEHQ OLPSLDU FRQ XQ SDxR K~PHGR \ VHFDU FRQ IUHFXHQFLD SDUD HYLWDU LQIHFFLRQHV FXWiQHDV /RV SXJ VRQ SHUURV PX\ MXJXHWRQHV \ QHFHVLWDQ KDFHU HMHUFLFLR PRGHUDGR FRQ SDVHRV GLDULRV \ XQ WLHPSR GH MXHJR PRGHUDGR +D\ TXH WHQHU FXLGDGR GH QR H[LJLUOHV HMHUFLFLRV PX\ LQWHQVRV \D TXH VX KRFLFR DFKDWDGR \ HVWUXFWXUD UREXVWD QR OHV SURSRUFLRQD PXFKD UHVLVWHQFLD \ ORV KDFHQ VXVFHSWLEOHV D FKRTXHV WpUPLFRV HVSHFLDOPHQWH HQ FOLPDV FiOLGRV \ K~PHGRV 3RU RWUD SDUWH HVWRV SHUURV QHFHVLWDQ PXFKD FRPSDxtD \ QR VRQ DGHFXDGRV SDUD SHUVRQDV TXH SDVDQ OD PD\RU SDUWH GHO WLHPSR IXHUD GH FDVD /RV SXJ GHPDQGDQ FRPSDxtD \ DWHQFLyQ FRQVWDQWHPHQWH \ SXHGHQ GHVDUUROODU KiELWRV GHVWUXFWLYRV FXDQGR VH T X H G D Q V R O R V S R U PXFKR WLHPSR 6RQ S H U U R V S D U D Y L Y L U GHQWUR GH FDVD FRQ OD IDPLOLD \ VH DGDSWDQ PX\ ELHQ D OD YLGD HQ GHSDUWDPHQWRV \ HQ JUDQGHV FLXGDGHV

6L QR WLHQHV OD OLEHUWDG LQWHULRU ¢TXp RWUD OLEHUWDG HVSHUDV SRGHU WHQHU"

$UWXUR *UDI


0DQ]DQLOOR 7XULVPR

/2 0(-25 72'26 /26 6(59,&,26

&(5&$ '(/ 0$5 &(5&$ '( 72'2

+27(/

+DELWDFLRQHV 6HQFLOODV F FDPD .LQJ 6L]H \ 'REOHV $LUH DFRQGLFLRQDGR $JXD &DOLHQWH $OEHUFDV 5HVWDXUDQWH 79 SRU &DEOH 6HUYLEDU 3URPRFLyQ 7DULIDV HVSHFLDOHV D *UXSRV KDELWDFLyQ VHQFLOOD

+$:$,,

,QIRUPHV \ 5HVHUYDFLRQHV 0DQ]DQLOOR .P %OYG &RVWHUR 0LJXHO GH OD 0DGULG IUHQWH DO EDQFR +6%& 6DQWLDJR ( PDLO UHVHUYDFLRQHV#KRWHOKDZDLL FRP P[ ZZZ KRWHOKDZDLL FRP P[

&KLVWHV

¢&yPR VH OODPD HO SULPR YHJDQR GH %UXFH /HH" %URFR /HH« ¢4XH KDFH XQ SHUUR FRQ XQ WDODGUR" 7DODGUDQGR ¢4Xp OH GLFH XQD VLOOD ULFD D XQD VLOOD SREUH" 3REUHFLOOD ¢4XH OH GLFH XQ SDWR D RWUR SDWR TXH HVWDEDQ FRPSLWLHQGR HQ XQD FDUUHUD" +HPRV HPSDWDGR (O OtPLWH EXHQR GH QXHVWUD OLEHUWDG HV OD OLEHUWDG GH ORV GHPiV

$OSKRQVH .DUU


0DQ]DQLOOR 0pGLFRV )$50$&,$ +20(23$7,&$

´6$17$ &/$5$µ

)$50$&,$ +20(23$7,&$

0HGLFDPHQWRV +RPHRSiWLFRV GH 3UHVWLJLR 3URGXFWRV 1DWXUDOHV (;3(5,(1&,$ &$/,'$' < 6(59,&,2 0$6 '( $f26 126 5(63$/'$1

+20(23$7+,& 3+$50$&<

+RPHRSDWKLF 3URGXFWV RI 3UHVWLJH $OO 1DWXUDO 3URGXFWV 3(50$1(17 0(',&$/ +20(23$7+,& $77(1'$1&(

&(1752 &DUULOOR 3XHUWR 0DQ]DQLOOR &RO WHO /H\HQGD

9LHQH GH OD SiJLQD

SURWDJRQLVWD GH KHUPRVDV SRHVtDV (Q FXDQWR D WL 6RO VXVWHQWDUiV HVH WtWXOR SRUTXH VHUiV HO PiV LPSRUWDQWH GH ORV DVWURV LOXPLQDUiV OD WLHUUD GXUDQWH HO GtD SURSRUFLRQDUDV FDORU DO VHU KXPDQR \ WX VLPSOH SUHVHQFLD KDUi D ODV SHUVRQDV PiV IHOLFHV /D /XQD VH HQWULVWHFLy PXFKR PiV FRQ VX WHUULEOH GHVWLQR \ OORUy DPDUJDPHQWH« \ HO 6RO DO YHUOD VXIULU WDQWR GHFLGLy TXH QR SRGUtD GHMDU DEDWLUVH PiV \D TXH WHQGUtD TXH GDUOH IXHU]DV \ D\XGDUOH D DFHSWDU OR TXH 'LRV KDEtD GHFLGLGR $XQ DVt VX SUHRFXSDFLyQ HUD WDQ JUDQGH TXH UHVROYLy KDFHU XQ SHGLGR HVSHFLDO D eO ± 6HxRU D\XGD D OD /XQD SRU IDYRU HV PiV IUiJLO TXH \R QR VRSRUWDUi OD VROHGDG« < 'LRV«HQ VX LQPHQVD ERQGDG« FUHR HQWRQFHV ODV HVWUHOODV SDUD KDFHU FRPSDxtD D OD /XQD /D /XQD VLHPSUH TXH HVWi PX\ WULVWH UHFXUUH D ODV HVWUHOODV TXH KDFHQ GH WRGR SDUD FRQVRODUOD SHUR FDVL QXQFD OR FRQVLJXHQ +R\ DPERV YLYHQ DVt« VHSDUDGRV HO 6RO ¿QJH TXH HV IHOL] \ OD /XQD QR FRQVLJXH GLVLPXODU VX WULVWH]D (O 6RO DUGH GH SDVLyQ SRU OD /XQD \ HOOD YLYH HQ ODV WLQLHEODV GH VX DxRUDQ]D 'LFHQ TXH OD RUGHQ GH 'LRV HUD TXH OD /XQD GHEHUtD GH VHU VLHPSUH OOHQD \ OXPLQRVD SHUR QR OR FRQVLJXLy« SRUTXH HV PXMHU \ XQD PXMHU WLHQH IDVHV &XDQGR HV IHOL] FRQVLJXH VHU /OHQD SHUR FXDQGR HV LQIHOL] HV PHQJXDQWH \ FXDQGR HV PHQJXDQWH QL VLTXLHUD HV SRVLEOH DSUHFLDU VX EULOOR /XQD \ 6RO VLJXHQ VX GHVWLQR (O VROLWDULR SHUR IXHUWH HOOD DFRPSDxDGD GH HVWUHOODV SHUR GpELO /RV KRPEUHV LQWHQWDQ FRQVWDQWHPHQWH FRQTXLVWDUOD FRPR VL HVR IXHVH SRVLEOH $OJXQRV KDQ LGR LQFOXVR KDVWD HOOD SHUR KDQ YXHOWR VLHPSUH VRORV 1DGLH MDPiV FRQVLJXLy WUDHUOD KDVWD OD /LEHUWDG PRUDO HV OD ~QLFD OLEHUWDG YHUGDGHUDPHQWH LPSRUWDQWH

-RVHSK -RXEHUW


0DQ]DQLOOR %LHQHV 5DLFHV

5HVHUYD HQ ZZZ DTXDWHUUD FRP R DO

/H\HQGD

WLHUUD QDGLH UHDOPHQWH FRQVLJXLy FRQTXLVWDUOD SRU PiV TXH OR LQWHQWDURQ 6XFHGH TXH 'LRV GHFLGLy TXH QLQJ~Q DPRU HQ HVWH PXQGR IXHVH GHO WRGR LPSRVLEOH QL VLTXLHUD HO GH OD /XQD \ HO GHO 6RO« )XH HQWRQFHV TXH eO FUHy HO HFOLSVH +R\ 6RO \ /XQD YLYHQ HVSHUDQGR HVH LQVWDQWH HVRV UDURV PRPHQWRV TXH OHV IXHURQ FRQFHGLGRV \ TXH WDQWR FXHVWD VXFHGDQ &XDQGR PLUHV DO FLHOR D SDUWLU GH DKRUD \ YHDV TXH HO 6RO FXEUH OD /XQD HV SRUTXH VH DFXHVWD VREUH HOOD \ FRPLHQ]DQ D DPDUVH (V D HVH DFWR GH DPRU DO TXH VH OH GLR HO QRPEUH GH HFOLSVH (V LPSRUWDQWH UHFRUGDU TXH HO EULOOR GH VX p[WDVLV HV WDQ JUDQGH TXH VH DFRQVHMD QR PLUDU DO FLHOR HQ HVH PRPHQWR WXV RMRV SXHGHQ FHJDUVH DO YHU WDQWR DPRU 7~ \D VDEtDV TXH HQ OD WLHUUD H[LVWtDQ 6RO \ /XQD« \ WDPELpQ TXH H[LVWH HO HFOLSVH« SHUR HVWD HV OD SDUWH GH OD KLVWRULD TXH QR FRQRFtDV /D OLEHUWDG HV VLQJXODU VLHPSUH TXH H[LVWD OD OLEHUWDG SOXUDO

%HQHGHWWR &URFH


+RUyVFRSR +RURVFRSH (O WUiQVLWR SODQHWDULR DFWXDO HQ OD FHUFDQtD GH XQ QXHYR VLJQR UHQXHYD WX HQHUJtD \ WH FRORFD IUHQWH D VLWXDFLRQHV QXHYDV HQ OR ODERUDO \ OR HPRFLRQDO &RORU YLROHWD 7KH FXUUHQW SODQHWDU\ WUDI¿F LQ WKH YLFLQLW\ RI D QHZ VLJQ UHQHZV \RXU HQHUJ\ DQG SXWV \RX LQ IURQW RI QHZ VLWXDWLRQV LQ WKH ODERU DQG HPRWLRQDO &RORU YLROHW 5HFLELUiV LQYLWDFLRQHV D ¿HVWDV \ UHXQLRQHV \ PXFKDV SHUVRQDV TXH KDFH WLHPSR QR YHV HPSLH]DUiQ D SRQHUVH HQ FRQWDFWR FRQWLJR &RORU FDIp <RX ZLOO UHFHLYH LQYLWDWLRQV WR SDUWLHV DQG PHHWLQJV DQG PDQ\ SHRSOH \RX KDYH QRW VHHQ IRU VRPH WLPH ZLOO VWDUW WR JHW LQ WRXFK ZLWK \RX &RORU EURZQ 6L HQ WX FDVD KD\ QLxRV \ ORV VLHQWHV IXHUD GH FRQWURO GHEHV DUPDUWH GH SDFLHQFLD SRUTXH KD\ XQD RQGD GH H[FLWDFLyQ D WX DOUHGHGRU &RORU URMR ,I WKHUH DUH FKLOGUHQ LQ \RXU KRXVH DQG \RX IHHO WKHP RXW RI FRQWURO \RX VKRXOG DUP \RXUVHOI ZLWK SDWLHQFH EHFDXVH WKHUH LV D ZDYH RI H[FLWHPHQW DURXQG \RX &RORU UHG (VWiV HQ HO VHQGHUR GHO SURJUHVR TXH WH D\XGDUi D VDOLU ELHQ GHO HVWDQFDPLHQWR TXH WH KD PDQWHQLGR SDUDOL]DGR HQ GtDV DQWHULRUHV &RORU JULV <RX DUH RQ WKH SDWK RI SURJUHVV WKDW ZLOO KHOS \RX JHW WKURXJK WKH VWDJQDWLRQ WKDW KDV NHSW \RX SDUDO\]HG LQ SUHYLRXV GD\V &RORU JUD\ (V WLHPSR GH HPSH]DU D UHDOL]DU DOJXQD LQYHUVLyQ SRVLWLYD GH WX GLQHUR TXH WH ULQGD GLYLGHQGRV SURQWR WXV DVXQWRV ¿QDQFLHURV VH FODUL¿FDQ &RORU D]XO ,W V WLPH WR VWDUW PDNLQJ VRPH SRVLWLYH LQYHVWPHQW RI \RXU PRQH\ WKDW JLYHV \RX GLYLGHQGV VRRQ \RXU ¿QDQFLDO DIIDLUV DUH FODUL¿HG &RORU EOXH 6L HVWiV HQ PHGLR GH XQ SUREOHPD HFRQyPLFR DPRURVR R VRFLDO OD VROXFLyQ QR HV HVFDSDUVH \ GHMDU D ORV GHPiV HQUHGDGRV (QIUHQWD WX UHDOLGDG \ DFW~D &RORU URVD ,I \RX DUH LQ WKH PLGGOH RI D SUREOHP HFRQRPLFDO ORYLQJ RU VRFLDO WKH VROXWLRQ LV QRW WR HVFDSH DQG OHDYH RWKHUV HQWDQJOHG )DFH \RXU UHDOLW\ DQG DFW &RORU SLQN +D] XQ EDODQFH GH WRGR OR SRVLWLYR TXH WLHQHV \ SURSRQWH HOLPLQDU WRGR DTXHOOR TXH WH FDXVD GL¿FXOWDGHV LQQHFHVDULDV &RORU YHUGH 7DNH QRWLFH RI HYHU\WKLQJ SRVLWLYH \RX KDYH DQG SURSRVH WR HOLPLQDWH HYHU\WKLQJ WKDW FDXVHV \RX XQQHFHVVDU\ GLI¿FXOWLHV &RORU JUHHQ 3RVLEOHPHQWH KD\D DOJ~Q YLDMH FRUWR DVRFLDGR FRQ QHJRFLRV \ VL WUDEDMDV GHVGH HO KRJDU R HUHV DPD GH FDVD WHQGUiV SURQWR DJUDGDEOHV VRUSUHVDV &RORU QDUDQMD 7KHUH LV VRPH VKRUW WULS DVVRFLDWHG ZLWK EXVLQHVVHV DQG LI \RX ZRUN IURP KRPH RU \RX DUH KRPHPDNHU \RX ZLOO VRRQ KDYH SOHDVDQW VXUSULVHV &RORU RUDQJH (O ULWPR GH KR\ HV LQWHQVR SRU XQD SDUWH PX\ VHQVLEOH YROYLpQGRWH DOJR QRVWiOJLFR UHFRUGDQGR VLWXDFLRQHV GHO SDVDGR \ SRU RWUD PX\ GLQiPLFR &RORU EODQFR 7KH SDFH RI WRGD\ LV LQWHQVH RQ WKH RQH KDQG YHU\ VHQVLWLYH EHFRPLQJ QRVWDOJLF UHPHPEHULQJ VLWXDWLRQV RI WKH SDVW DQG RQ WKH RWKHU YHU\ G\QDPLF &RORU ZKLWH 3UHSiUDWH SDUD XQ PHV GLIHUHQWH /R PHMRU HV XQ WLSR GH DFWLYLGDG IDPLOLDU SXHV OD /XQD SURSLFLD HVH WLSR GH UHXQLRQHV &RORU QHJUR *HW UHDG\ WR KDYH D GLIIHUHQW PRQWK 7KH EHVW LV D NLQG RI IDPLO\ DFWLYLW\ EHFDXVH WKH 0RRQ HQFRXUDJHV VXFK PHHWLQJV &RORU EODFN (VWH SDLVDMH DVWUDO HV VLJQL¿FDWLYR SDUD WL SXHV /HR HV WX VLJQR RSXHVWR $FXDULR 7X LQWXLFLyQ VH DUPRQL]D FRQ OD DFFLyQ \ WH VLHQWHV UHQRYDGR &RORU DPDULOOR 7KLV DVWUDO ODQGVFDSH LV VLJQL¿FDQW IRU \RX EHFDXVH /HR LV \RXU RSSRVLWH VLJQ $TXDULXV <RXU LQWXLWLRQ KDUPRQL]HV ZLWK DFWLRQ DQG \RX IHHO UHQHZHG &RORU \HOORZ (VWiV OOHQR GH DPRU KDFLD ORV WX\RV \ HVWD FXDOLGDG WH D\XGDUi D SHUGRQDU RIHQVDV \ GHMDU DWUiV DOJR TXH WH KDEtD FDXVDGR SHQD HQ HO SDVDGR &RORU D]XO FLHOR <RX DUH IXOO RI ORYH IRU \RXUV DQG WKLV TXDOLW\ ZLOO KHOS \RX IRUJLYH RIIHQVHV DQG OHDYH EHKLQG VRPHWKLQJ WKDW KDV FDXVHG \RX SDLQ LQ WKH SDVW &RORU VN\ EOXH

/D OLEHUWDG H[LVWH WDQ VyOR HQ OD WLHUUD GH ORV VXHxRV

)ULHGULFK 6FKLOOHU‹ &RVWD]XO 'HUHFKRV UHVHUYDGRV /D LPDJHQ \ HO

ORJRWLSR GH HVWD SXEOLFDFLyQ VRQ SURSLHGDG GH &RVWD]XO


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.