Page 1


In Pursuit of Eden


Az Úristen kertet telepített Édenben, keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett. És az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép é  s táplálkozásra alkalmas; azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját. Egy Édenben eredő folyó öntözte a kertet, s ott négy ágra szakadt. Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden; and there he put the man he had formed. The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground—trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. A river watering the garden flowed from Eden; from there it was separated into four headwaters.

(Teremtés Könyve, 8-10) (Genesis 2:8-10)


A kert (görögül: paradeiszosz) hagyományosan a Paradicsom szimbóluma. A Biblia szerint az eredendő bűn következtében, az első emberpár kiűzetésével alapvetően sérült a teremtés harmóniája: az elveszett Éden csupán az emberi vágy örök tárgyaként maradt fenn. Az ember újra és újra kísérletet tesz természet és társadalom teljes körű összehangolására, oly módon, hogy kerteket hoz létre. A kert egyszerre természetes és mesterséges – egyfajta mesterségesen teremtett természet. A kert sokat elmond arról, hogy tervezői, művelői miképpen viszonyulnak a világ-mindenséghez. A kínai és a japán kert mikrokozmosza, a Korán tagolása nyomán nyolc részre osztott arab kertek, az optikai elvek szerint szerveződő francia kertek vagy éppen az angol kertek hatalmas pázsitokhoz kapcsolódó szabálytalan formájú labirintusai mind-mind erről a viszonyról tanúskodnak. A kert menedék, ahová a rohanó világban vissza lehet vonulni. A szerelem, az érzékiség, a szépség helye. Az értelmes munka helyszíne, hiszen a növények ültetése, gondozása minden esetben tényleges eredményt hoz. Az ókori keleti kultúrák óta minden nagy történelmi korszaknak megvolt a maga kerttípusa. Alighanem a modernitás az első olyan kor, amelyhez nem társítható karakteres kert. Az Art Capital központi témája idén a modern ember természethez való viszonya, az elveszett Paradicsom utáni vágy: a kert ideája. Az itt bemutatott művek többsége számára fontos viszonyítási pont a bibliai Paradicsom meghatározó eleme, az áramló folyó, a megtermékenyítő víz. A természet, melyet a föld elkötelezett, kitartó művelésével lakóhelyünk szerves részévé teszünk, az általunk megteremtett szabadság jelképe is. A projektek a szabadság-eszméhez is kapcsolódnak – mindenekelőtt az éppen fél évszázaddal ezelőtt elindított Szentendrei Szabadtéri Tárlat öröksége előtt tisztelegve, amelynek alapja a mindenkori hatalommal dacoló művészet autonómiája. Tematikus kiállítások, filmvetítések, irodalmi estek, konferenciák, színházi előadások és koncertek várják a közönséget Szentendrén, az országhatárokon átívelő régió legnagyobb képzőművészeti fesztiválján. Az alkalmi művészeti kertek és az időszaki tárlatok a programok után is látogathatóak – egészen őszig.

Gulyás Gábor múzeumigazgató, az Art Capital főkurátora


The garden (in Greek: paradeisos) traditionally symbolizes Paradise. According to the Bible, when, in punishment of the original sin committed by the first man and woman, they were banished from the Garden of Eden, the harmony of creation had fallen out of balance: the lost Paradise only survives as an eternal object of human desire. In creating gardens, humanity attempts, over and over, to reestablish harmony between nature and society. Gardens are simultaneously natural and artificial – they are an artificially created form of nature. A garden will say a lot about how its designers and upkeepers relate to the universe, as attested to by the microcosms of Chinese and Japanese gardens, the Arab gardens divided into eight parts in accordance with the sectioning of the Koran, the French gardens formed on the dictates of optical principles, and by those English gardens with their irregularly shaped labyrinths connected to enormous green lawns. Our gardens are safe havens we can retreat to, if we seek respite from our rushing world. It is also a place for love, sensuality and beauty. It is a site of meaningful work, as planting seeds and tending to their growth always yields tangible results. Since the ancient cultures of the East, each great historical age had its characteristic garden. Modernity, it appears, is the first era that is without its own distinctive garden-type. The central focus of this year’s Art Capital is the way modern humanity relates to nature and longs for Paradise Lost: the idea of the garden. Flowing river and fertile water – defining elements of the Biblical Garden of Eden – are important points of reference for the majority of exhibited works. The nature that we integrate into our living space by the committed and persevering cultivation of the land is also a symbol of self-created freedom. In this context, the projects are connected to the legacy of the Szentendre Plein Air Exhibition, which was initiated half a century ago, and which was founded on the idea of artistic autonomy in defiance of the powers that be. Thematic exhibitions, film screenings, literary evenings, special theatre performances and concerts await visitors in Szentendre, at the largest visual arts festival of the region, which extends over geographical borders. The art gardens and temporary exhibitions can be visited even after the conclusion of the programs – until autumn.

Gábor Gulyás Museum Director, Chief Curator of Art Capital


Kiállítások | Exhibitions


ÁTKELŐ | PASSAGE MOHAU MODISAKENG Muladi Brigitta

|

Mohau Modisakeng (1986) Dél-Afrikában, Sowetóban született és nőtt fel. A Michaelis School of Fine Art-ban diplomázott képzőművész szakon, 2009ben. Jelenleg Johannesburgban és Fokvárosban él, itt nyílt 2010-ben első egyéni tárlata és itt kapta meg 2011-ben a Sasol New Signatures díjat. Ettől kezdve nagy sikerű kiállításokon vett részt világszerte. Kétszer volt kiállító a Velencei Képzőművészeti Biennálén, 2015-ben és 2017-ben. Művei számos hazai és nemzetközi gyűjteménybe kerültek be, köztük a Johannesburg Művészeti Galériába, az IZIKO Dél-Afrikai Nemzeti Galériába, a Saatchi Galériába és a Zeitz MOCAA-ba. Magyarországon első alkalommal állít ki. Munkáiban Modisakeng saját testét és tudatát térképezi fel. Különösképpen foglalkoztatják az afrikai történelemből adódó közösségi súrlódások és a szociális problémák. Elsősorban a posztkoloniális afrikai államok bonyolult társadalmi viszonyaira kérdez rá. Művészetének kulcseleme egyfajta gazdag szimbolikus utalásrendszer az erőszak legkülönfélébb mechanizmusaira.

Mohau Modisakeng (1986) was born and raised in Soweto, South Africa. He graduated from the Visual Arts Program of the Michaelis School of Fine Art in 2009. Presently, he lives in Johannesburg and Cape Town, which is where he had his first solo exhibition in 2010 and received the Sasol New Signatures Award in 2011. From then on, he participated in successful exhibitions all over the globe. He has exhibited twice at the Venice Art Biennale, in 2015 and in 2017. His artworks are included in numerous South African and international collections, such as the Johannesburg Art Gallery, IZIKO South African National Gallery, Saatchi Gallery, and Zeitz MOCAA. This is his first exhibition in Hungary. In his works, he maps out his own body and consciousness. He is especially interested in exploring the community frictions and social problems that stem from South Africa’s history. The primary focus of his enquiry is the complex social relationships between colonial and post-colonial African states. A rich system of symbolic references to various mechanisms of violence comprises a key element of Mohau Modisakeng’s art.

SZENTENDREI KÉPTÁR | SZENTENDRE GALLERY 2000 SZENTENDRE, FŐ TÉR 2–5.

kurátor curator


Mohau Modisakeng: Átkelő | Passage

június 9. - szeptember 2. 9 June – 2 September


YES, YOU! YOKO ONO Szilágyi Zsófia Júlia

|

A Tokióban született Yoko Ono (1933) az ötvenes években New Yorkban tanult filozófiát, irodalmat és zenét. Sokféle művészeti ágban kipróbálta magát (zenélt, verset írt, festett), de a konceptuális művészetben talált igazán magára. John Lenon feleségeként híresült el, dinamikus kapcsolatuknak köszönhető az Imagine és az ikonikus Békeágy akció. 1972-ben a kasseli Documentán, 1990-ben, 1993-ban, majd 2009-ben a Velencei Biennálén állított ki. A világ legnagyobb kortárs művészeti múzeumai újra és újra bemutatják az életművét. Magyarországon a Ludwig Múzeumban volt egyéni kiállítása 1993-ban. Yoko Ono konceptuális művészként a látogatót aktivizáló, a részvételt provokáló munkáival a művészet hatalmát, erejét, felszabadító potrenciálját helyezi a középpontba. A kiállítás bensőséges terében a látogató arra kap lehetőséget, hogy felfigyeljen a művészet aggitatív dimenzióira. A művész hatvanas évekbeli konceptjeiből készült bronzba öntött, muzealizált műtárgyakat, kalligrafikus munkákat és fotókat láthatunk a szentendrei tárlaton.

Yoko Ono (1933), a native of Tokyo, studied philosophy, literature and music in New York. She has tried herself at many forms of art (music, poetry, painting), but it was in conceptual art that she really found herself. She became famous as John Lennon’s wife; it was thanks to their dynamic relationship that the song Imagine and the iconic Bed-In for Peace action came into being. She exhibited at the 1972 Documenta in Kassel, and, in 1990, 1993, and 2009 at the Venice Biennale. The world’s greatest contemporary art museums have presented her oeuvre over and over. In Hungary, she had a solo exhibition at the Ludwig Museum in 1993. As a conceptual artist, Yoko Ono, with her participation-provoking and viewer-activating works, brings into focus the power, strength and liberating potential of art. In the intimate space of the exhibition, visitors are offered an opportunity to become aware of the agitating dimensions of art. The Szentendre exhibition showcases bronze cast and musealized artworks, calligraphies and photos based on the artist’s concepts from the sixties.

KMETTY MÚZEUM | KMETTY MUSEUM 2000 SZENTENDRE, FŐ TÉR 21.

kurátor curator


Yoko Ono: Wish Tree, 1981-től | from 1981

június 9. - szeptember 2. 9 June – 2 September


A BOMLÁS VIRÁGAI | THE FLOWERS OF DECOMPOSITION BERSZÁN ZSOLT Eged Dalma

|

Berszán Zsolt (1974) erdélyi képzőművész Magyarországon először 2010-ben mutatkozott be önálló kiállításával a MODEM-ben, de szerepeltek már művei a Műcsarnokban, a MűvészetMalomban és a Vajda Múzeumban is. A szilikonból alkotott objektjeit az elmúlt évtizedben elsősorban a fekete szín kiemelt szerepe karakterizálta. A munkáin az ember játssza a főszerepet, de nem mindent legyőző szellemi princípiumként, hanem mint húsból, sejtekből és szervekből felépülő bomlásra ítélt lény – kiszolgáltatva az időnek, szemben az emberi élettartamot sokszorosan meghaladó szilikon-vegyületekkel. Az itt látható helyspecifikus munkái elfordulnak a művészre jellemző fekete szín kizárólagosságától. A Kmetty Múzeum kertjében a növények közé elhelyezett élénkvörös és fekete szilikonból készült művek lebonthatatlan akadályként állnak a természet útjában. A klimatikus viszonyokra és minden élettani tényezőre indifferens anyagból készült szobrok passzivitása a szerves és a szervetlen lét egyenlőtlen viszonyát hirdetik. Transylvanian artist Zsolt Berszán (1974) made his Hungarian debut in 2010, when he had a solo show at the MODEM. He has also exhibited at the Műcsarnok / Kunsthalle Budapest, the ArtMill, and the Vajda Museum. For the past decade, his objects made of silicone have been characterized by the emphatic use of the colour black. In his works, the human being plays the leading role, but not as an all-conquering spiritual and intellectual principle: as a creature made from flesh, organs and cells, who is doomed to decomposition and exists at the mercy of time – in contrast to silicon compounds whose “life expectancy” exceeds the span of a human lifetime many times over. His site specific works on display at the exhibition turn away from the exclusive use of black that is otherwise so characteristic of Zsolt Berszán’s art. The works made of bright red and black silicone, which have been placed among the plants in the garden of the Kmetty Museum, stand like unassailable obstacles in the way of nature. The passivity of the sculptures made from a material that is indifferent to climactic conditions and physiological factors calls attention to the unequal playing field between organic and inorganic existence. KMETTY MÚZEUM | KMETTY MUSEUM 2000 SZENTENDRE, FŐ TÉR 21.

kurátor curator


Berszán Zsolt: munkaasztal | working table

június 9. - szeptember 2. 9 June – 2 September


JUDITH RABÓCZKY JUDIT Jerger Krisztina és Szabó Noémi

|

Rabóczky Judit (1979) szobrászművész 2007-ben végezte tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, Kő Pál osztályában. Plasztikáin és installációin az elmúlt évtizedben főleg portrék, macskák, vasvirágok és legfőképp egyéni személyiség nélküli, de erős identitással rendelkező emberi alakok jelentek meg. A talált fémtárgyakból hegesztett, drótból formázott és pirogránitból kialakított expresszív figuráinak stiláris gyökere elsősorban a 20. századi szobrászat (Alberto Giacometti, Antony Gormley) hagyományaiból ered. Az Art Capitalra készült műgyanta plasztika Rabóczky Judit első köztéri szobra. A bibliai Judit figuráját idéző erőteljes nőalak határozott terpeszállásban, összefont karokkal, felszegett fejjel tekint a Kovács Margit Kerámiamúzeum belső udvarának barokkos hangulatú kertjére. Magabiztossága provokál, ősereje különleges aurával veszi körbe alakját. A puha, zöld gyeppel borított régi kert és az erőt sugárzó kortalan nőalak izgalmas párbeszédet kezdeményez a nőiség korokon átívelő általános jelentéséről, illetve kortárs helyzetéről.

Sculptor Judit Rabóczky (1979) completed her studies at the Hungarian University of Fine Arts in 2007, under the tutorage of Pál Kő. In recent years, her sculptures and installations have mostly consisted of portraits, cats, iron flowers, and, especially, human figures with no unique personality, but a strong identity. The style of her expressive figures created from wire, pyrogranite and weldings of found metal objects can primarily be traced back to the traditions of 20th century sculpture (Alberto Giacometti, Antony Gormley).

KOVÁCS MARGIT KERÁMIAMÚZEUM, BELSŐ UDVAR | KOVÁCS MARGIT CERAMIC MUSEUM, INNER GARDEN 2000 SZENTENDRE, VASTAGH GYÖRGY UTCA 1.

kurátor curator


Rabóczky Judit: Judith

For this year’s Art Capital, the artist has created a sculpture made of synthetic resin, which is her first public artwork. The female figure – which calls to mind Judith from the Bible – stands resolutely, with her legs straddled, her arms crossed and her head high, looking straight ahead at the garden of the Kovács Margit Ceramic Museum, which has a baroquian atmosphere. The old garden covered in soft grass and the powerful female figure – whose confidence and primordial power lend her an extraordinary aura – initiate an exciting dialogue about the general meaning of womanhood, as it extends across history, as well as its current situation.

június 9. - szeptember 2. 9 June – 2 September


MADARAK | BIRDS SLOW Véri Dániel

|

Az ismert street art művész, Slow vizuális kommunikációt tanult, civilben tervezőgrafikus és illusztrátor. 2005 óta foglalkozik street arttal; finom, egyszerű geometrikus formákból álló madarai számos nagyvárosban feltűntek már, egy nagyméretű alkotása 2014 óta a budapesti Trafó Kortárs Művészetek Háza homlokzatát díszíti. 2009–2010-ben Néprajz címmel a budapesti graffitiről és street artról forgatott filmet a Néprajzi Múzeum számára. Legújabb minimalista formai megoldású madárkompozíciója egy lebontásra ítélt, már a Fő térről is láható falra került.

Well-known street artist Slow, who studied visual communication, also works as a graphic designer and illustrator. He has been doing street art since 2005; his delicate birds composed of simple geometric forms have appeared in numerous big cities. One of his large-scale works has adorned the façade of the Trafó House of Contemporary Arts in Budapest since 2014. In 2009–2010, he shot a film entitled Ethnography dealing with the subject matter of Budapest graffiti and street art for the Museum of Ethnography. His latest bird composition of minimalist form was created on the wall of a condemned building, visible from the Main Square.

FUTÓ UTCA – VASTAGH GYÖRGY UTCA SAROK | CORNER OF FUTÓ STREET AND VASTAGH GYÖRGY STREET (A SZENTENDREI KÉPTÁR MÖGÖTT) | (BEHIND SZENTENDRE GALLERY)

kurátor curator


SLOW: Madarak (látványterv) | Birds (visualization plan)

június 9. - az épület bontásáig From 9 June until the demolition of the building


STABIL | STURDY IONEL MIHAI Boros Lili

|

Ionel Mihai (1992), a Kolozsvári Képzőművészeti és Design Egyetem hallgatója, természetes anyagokból, többnyire fából készíti szobrait. A fiatal művész munkáit az elmúlt években több jelentős romániai kortárs képzőművészeti helyszínen lehetett látni, köztük az Arcade 24 Galériában és a Bazis Project Space-ben. 2015-ben elnyerte a Grigore Bradea-díjat, a 2016-os Expo Marathon elnevezésű romániai művészeti szemlén pedig a Bazis különdíját. Ionel Mihai az idei Art Capital tematikájához kapcsolódva fákká transzformálódó emberi figurákból és egy roncsolt felületű női torzóból alakított ki egy sajátos, a forma és az anyag közötti feszültségből építkező, nyugtalanító „kertet”. Az alkotás faágakból, vesszőkből s különféle – mogyoró, gyertyán és dió – faanyagokból készült. A fákat idéző, illetőleg fákká alakuló alakok alapvető karaktere egy olyan kötődés mentén érhető tetten, amely a természethez való viszonyunkkal mutat rokonságot.

Ionel Mihai (1992), student of the University of Art and Design in Cluj-Napoca, creates his sculptures from natural materials – primarily from wood. In recent years, the young artist has exhibited at numerous prominent contemporary art venues in Romania, including the Arcade 24 Gallery and Bazis Project Space. He received an award named after Grigore Bradea in 2015, and the award of the Bazis Project Space in 2016, within the framework of the Romanian Expo Marathon art review. In connection to the theme of this year’s Art Capital, he has created an unsettling “garden” – built on the tensions between form and matter – from human figures transforming into trees and a damaged female torso. The works consist of tree branches, twigs and various types of wood material (filbert, hornbeam, walnut). The basic character of the figures, which call to mind – and actually transform into – trees, reflect a bond akin to their relationship to nature.

BARCSAY MÚZEUM UDVARA | BARCSAY MUSEUM, COURTYARD 2000 SZENTENDRE, DUMTSA JENŐ UTCA 10.

kurátor curator


Ionel Mihai: Stabil, részlet | Sturdy, detail

június 9. - szeptember 2. 9 June – 2 September


LÁTNIVALÓK AZ EMBERKERTBEN | SIGHTS AND ATTRACTIONS IN THE HUMAN GARDEN HORVÁTH ÉVA MÓNIKA Kigyós Fruzsina

|

Horváth Éva Mónika (1965) festő szakon szerzett diplomát a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, majd esztétikai és filozófiai tanulmányokat folytatott az ELTE-n és a szegedi egyetemen. A lírai, szürreális motívumokat alkalmazó, érzéki festészet művelőjeként vált ismertté, témái zömében csendéletek, zsánerjelenetek, szobabelsők voltak. Ugyanakkor az alkotó szerteágazó teoretikus érdeklődése egyre inkább visszaköszön művészetének sokszínűségében is: a festmények mellett ezt jelzik a grafikák és a performanszok. Ezen a tárlaton a 2012 óta folyamatosan készülő, mozgalmakkal teli rajzai láthatóak. Az olasz futurista és az orosz kubista festészettel egyaránt rokonítható műveken keresztül Horváth Éva Mónika megrögzötten keresi az emberi tömeg dinamikájának törvényszerűségeit; lényegében a 21. századi nagyvárosi tömegmozgásokat szövi képi mintázattá. A művek többsége egyfajta „kitörés előtti” ingerrel, paroxizmussal jeleníti meg a nagyvárosi tömegben lappangó feszültséget. Egyének és tömegek dialógusát láthatjuk – állandó mozgásban.

Éva Mónika Horváth (1965) graduated from the Painting Program of the Hungarian Academy of Fine Arts, after which she pursued further studies in aesthetics and philosophy at Eötvös Loránd University and the University of Szeged. She became known for her lyrical and sensuous painting style and her use of surreal motifs. Thematically speaking, her works have mostly consisted of still lifes, genre scenes and room interiors. At the same time, the artist’s diverse theoretical interests are also increasingly apparent in the versatility of her art, as indicated, in addition to her paintings, by her graphic works and performances.

BARCSAY MÚZEUM | BARCSAY MUSEUM 2000 SZENTENDRE, DUMTSA JENŐ UTCA 10.

kurátor curator


Horváth Éva Mónika: Katasztrófa 01. | Catastrophy 01

This exhibition showcases Éva Mónika Horváth’s lively drawings which have been in a constant process of creation since 2012. In these works – which can be brought in connection with both Italian futuristic and Russian cubist painting – she compulsively seeks the regularities of human crowd dynamics; in essence, she weaves the metropolitan crowd movements of the 21st century into a visual image pattern. The majority of the works depicts the tensions lying dormant in big city crowds as a kind of impulse “before eruption” or paroxysm. What we see before us are dialogues between individuals and the masses – in perpetual motion.

június 9. - szeptember 2. 9 June – 2 September


REMIX OF DAMAGE ISKI KOCSIS TIBOR – ANGELIKA MARKUL Kigyós Fruzsina

|

Angelika Markul (1977) és iski Kocsis Tibor (1972) ahhoz a fiatal művészgenerációhoz tartozik, akik nyíltan fordulnak a globális társadalmi kérdések felé. Egyszerre dolgoznak mozgó- és állóképekkel, készítenek festményeket, fotókat, videókat, rajzokat, megközelítés- és gondolkodásmódjuk azonban elsődlegesen festői: a fotó, a mozgóképből kiemelt képkocka is elsősorban a festett vagy rajzolt táblakép szemszögéből válik fontossá. Alkotói döntésüket minden esetben teoretikus előzmények után hozzák meg. Mind a lengyel, mind a magyar alkotó kiállított műveivel a természetbe beavatkozó ember esetlen pusztítására irányítja figyelmünket. A hatalmas tájképek földtani textúrái szenvedélyes érdeklődést jeleznek az anyagszerűség és a geológia iránt. Egyazon jelenség különböző művészi megfogalmazásaival szembesülünk, amely révén az ökológiai problémák az identitás alapvető kérdéseként állnak előttünk.

Angelika Markul (1977) and Tibor iski Kocsis (1972) are members of a young generation of artists who turn openly towards global social questions. While they work with both moving and still images, as well as paintings, photos, videos, drawings, their approach and thinking are primarily painterly: it is from the perspective of the drawn or painted panel work that the photograph – a still lifted from a film – becomes important. In every instance, their creative decisions are preceded by theoretical preparations. Through their exhibited works, both Polish artist Angelika Markul and Hungarian artist Tibor iski Kocsis draw our attention to the clumsy destruction that results from human interventions in nature. The geological textures of their enormous landscapes indicate a passionate interest in materiality and the science of geology. We find different artistic articulations of the same phenomenon, which phrase ecological problems as fundamental questions of identity.

BARCSAY MÚZEUM | BARCSAY MUSEUM 2000 SZENTENDRE, DUMTSA JENŐ UTCA 10.

kurátor curator


iski Kocsis Tibor: LUNA 12 December 1972

június 9. - szeptember 2. 9 June – 2 September


MULANDÓSÁG RÖGZÍTÉSE. LECSUPASZÍTÁS | CAPTURING IMPERMANENCE. STRIPPED BARE IMRE MARIANN Muladi Brigitta

|

Imre Mariann (1968) Munkácsy-díjas képzőművész, a Vajda Lajos Stúdió tagja. Munkái 2009-ben szerepeltek a Velencei Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonjában, számos műve található közgyűjteményekben, többek között a Magyar Nemzeti Galériában és a Ludwig Múzeumban. Installációit meghökkentő könnyedség jellemzi, mintha a súlytalanság, a lebegés állapotában lennének, kapcsolatot teremtenek az anyag és a szellem, a tömeg és a mozgás között. A művész ferenczy múzeumbeli tárlata a következő négy téma köré szerveződik: a víz, a lecsupaszított karácsonyfa, a hárs virága és a gyöngy-rózsafüzér. Imre Mariann kivarrja a betonkavicsot, s ezzel a víz nyomát rögzíti a kőben. A csontváz-karácsonyfa tűleveleit a padlóba és a falba ölti, törzséből új objektet készít. A rózsafüzér-installációban a teklagyöngyök közé igazgyöngyöket rejt. Új munkáival megmutatja a harmat finomságát, a virágszirom vagy a morzsa lenyomatát a betonban, a karácsonyfa halálon túli életét. Lényegire csupaszítja, kitakarja a létet, és rögzíti a mulandóságot.

Mariann Imre (1968) is a Munkácsy Prize-winning visual artist and member of the Lajos Vajda Studio. Her works were showcased in the Hungarian Pavilion of the Venice Art Biennale in 2009. She has numerous works in public collections, including the Hungarian National Gallery and Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art. Her installations are characterized by a striking lightness – as if they were in a state of weightlessness, almost floating on air – as they forge a relationship between matter and spirit, mass and movement.

FERENCZY MÚZEUM | FERENCZY MUSEUM 2000 SZENTENDRE, KOSSUTH LAJOS UTCA 5.

kurátor curator


Imre Mariann: Mulandóság rögzítése | Capturing Impermanence

Mariann Imre’s exhibition at the Ferency Museum is organized around four themes: water, a Christmas tree that has been stripped bare, the fallen blossoms of a linden tree, and a set of rosary beads. She embroiders concrete pebbles, thereby rendering permanent the marks made by water. She stitches the pine needles of the skeleton-Christmas tree into the floor and the wall; she creates new objects from its trunk. In her rosary bead installation, she hides real pearls among their faux counterparts. Her new works show us the delicate nature of dew, the imprints a flower petal or crumb will leave in concrete, and the Christmas tree’s life after death. She thus strips existence bare and captures impermanence.

május 12. - július 1. 12 May – 1 July


TALÁLT PIXELEK | FOUND PIXELS BP SZABÓ GYÖRGY – PALOTAI GÁBOR Kigyós Fruzsina

|

Bp Szabó György (1953) nevével elsőként budapesti alternatív zenekarok számára készített plakátok tervezőjeként találkozhatott a közönség. Grafikusi pályáját Los Angelesben folytatta, ahonnan 2005ben visszaköltözött Budapestre, s azóta is képzőművészként dolgozik. Palotai Gábor (1956) az Iparművészeti Főiskola után a Royal Swedish Academy of Fine Arts-on szerzett diplomát. Kimagasló szakmai munkássága mellett több svédországi design-iskola elismert vendégtanára. Munkásságát eddig 18 Red Dot Design díjjal ismerték el. A két művész legújabb munkái a filozófus Vilém Flusser gondolatához kapcsolódnak, miszerint, ha egy várost vizionálunk, az általában házakból, egy nagy vásárteret körbebástyázó kisebb terekből áll, a távolban pedig egy domb emelkedik ki templommal. Amennyiben azonban rendelkezünk a szükséges képzelőerővel, hogy e városképet magunk előtt lássuk, feltűnő az egész kép „anyagtalansága”, nem ismerünk fel benne se házakat, se tereket, se templomokat, csak szövevényes, ös�szefüggő hálózatokat. Az alkotók legfrissebb műveikben a város és az emberi lét ezen hálózatait mutatják be – a látvány mögötti láthatatlant.

György Bp Szabó initially became known for designing posters for alternative bands, with music becoming a defining aspect of his later work as well. He continued his career in graphic art in Los Angeles. In 2005, he moved back to Budapest, where he has since been living and working as a visual artist. Gábor Palotai, after graduating from the Hungarian Academy of Applied Arts, earned a degree from the Royal Swedish Academy of Fine Arts. In addition to his achievements as a graphic designer, he teaches as a guest professor in a number of design schools in Sweden, and also works in several areas of design and art direction. His work has earned him numerous accolades, including 18 Red Dot Design Awards.

FERENCZY MÚZEUM | FERENCZY MUSEUM 2000 SZENTENDRE, KOSSUTH LAJOS UTCA 5.

kurátor curator


Palotai Gábor: (munka részletek) | (details of work) Bp Szabó György: (munka részletek) | (details of work)

The latest artworks of the two artists are related to a thought by philosopher Vilém Flusser, according to which, when we envision a city, we usually see houses and smaller squares surrounding a main market square, with a hill and church off in the distance. If, however, we have enough imagination to see this cityscape before us, we will also become aware of a striking sense of “immateriality”; we will not recognize any houses, squares, or churches – only intricate, interconnected networks. In their latest works, the artists present these pixels – the invisible behind the visible – of urban and human existence.

május 12. - szeptember 2. 12 May – 2 September


MŰVÉSZET A SZABADBAN | ART IN THE OPEN CSURKA ESZTER – NAGY BARBARA – TÓTH ESZTER Vedres Ágnes

|

A Ferenczy Múzeumi Centrum az idei Art Capitalra nyilvános pályázatot hirdetett street art, public art, illetőleg köztéri szobrászati projektek időszaki megvalósítására a Bizottság-ligetbe. A felhívásra beérkező harmincegy pályamű közül a zsűri által kiválasztott hármat láthatja most a közönség. Tóth Eszter (1981) a Magyar Képzőművészeti Egyetem intermédia szakán diplomázott 2009-ben. A Leányfalun élő alkotó rendszeresen kiállít Szentendrén. Kerti locsoló című alkotása egy lebegő, felnagyított locsolókanna. Valódi, látványos pop art-os gesztus, mely nem nélkülözi a fogyasztói társadalom kritikáját sem. Nagy Barbara (1976) 2005-ben végezte tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán, majd ugyanitt kapta meg a DLA fokozatot 2009-ben. Szentendrén alkot, a város kortárs művészeti életének aktív résztvevője. Kert-hálózatok című díjnyertes alkotása egy apró üvegházakból álló, vadszőlővel befuttatott installáció – egy olyan konceptuális mű, amely a „kertről készült kert” ideáját valósítja meg. Csurka Eszter (1969) elsősorban festőművészként ismert, de az elmúlt évtizedben számos plasztikai művet is alkotott – az egyik köztéri szobrát nemrég avatták fel Budapesten, a XI. kerületi polgármesteri hivatal előtti parkban. A víz emlékezete című új munkájának egyik érdekessége, hogy a szobrot az alkotó víz alatt (a szentendrei V8 Uszoda és Szabadidőközpont medencéjében) formázta.

BIZOTTSÁG-LIGET | BIZOTTSÁG PARK 2000 SZENTENDRE, KOSSUTH LAJOS UTCA 23–25.

koordinátor coordinator


Csurka Eszter: A víz emlékezete | The Memory of Water Nagy Barbara: Kert-Hálózatok | Garden-Networks Tóth Eszter: Kerti locsoló | Watering Can

For this year’s Art Capital, the Ferenczy Museum Center announced an open call for street art, public art, and public art projects, to be realized in Bizottság Park on a temporary basis. Of the thirty-one submissions, the audience will see three projects selected by the jury. Eszter Tóth (1981) graduated from the Intermedia Program at the Hungarian University of Fine Arts in 2009. The artist, who lives in Leányfalu, frequently exhibits in Szentendre. Her work entitled Watering Can consists of an enormous, levitating watering pot. It is a spectacular pop art gesture that is not without its critical undertones with reference to consumerism. Barbara Nagy (1976) completed her studies in the Painting Program of the Hungarian University of Fine Arts in 2005, and then went on to earn her DLA degree from the same institution in 2009. She works in Szentendre, and is an active participant of the town’s contemporary art scene. Her award winning installation entitled Garden-Networks is composed of tiny, vine-covered greenhouses – it is a conceptual work that realizes the idea of “a garden about the garden”. Eszter Csurka (1969) is primarily known as a painter, but in the past decade she has created numerous sculptural works as well. One of her public sculptures was recently unveiled in Budapest, in the park facing the entrance of the Mayor’s Office of the 11th District. One of the interesting things about her sculpture entitled The Memory of Water is that it was created under water (in the swimming pool of Szentendre’s V8 Pool and Leisure Center).

június 9. - szeptember 2. 9 June – 2 September


ORGANIKA SZABÓ KLÁRA PETRA – SZVET TAMÁS Szabó Noémi

|

Szabó Klára Petra (1981) konceptuális szemléletű művészként évek óta készít önreflektív akvarell animációkat. Tanulmányait 2009-ben végezte a soproni Nyugat Magyarországi Egyetemen, azóta folyamatosan kísérletezik a legkülönbözőbb anyagok művészeti felhasználhatóságával, kutatja a hagyományos akvarelltechnika intermedializálásának lehetőségeit. Szvet Tamás (1982) a budapesti Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán végzett 2007-ben, ugyanitt nemrég DLA fokozatot szerzett. Művészetében alapvetően a fény, az optikai jelenségek viselkedését és a vizuális érzékelésre irányuló hatásait tanulmányozza. Holisztikus felfogású alkotó, akinek meggyőződése, hogy a szisztematikus tudományos kutatás, a művészettörténeti és -elméleti háttértanulmányok a műhöz vezető folyamat szerves részei. A két művész első közös kiállítása a kerti munka és a művészi alkotás párhuzamba állításával foglalkozik, e két tevékenységet egyfajta visszavonulásként vagy elmenekülésként, de mindenképp a szabadság zálogaként definiálva. A kiállított alkotások mindegyike intermediális és interaktív.

Klára Petra Szabó (1981), as a conceptually inclined artist, has been creating self-reflective aquarelle animations for years. Since she completed her studies in 2009 at the University of West Hungary in Sopron, she has continuously been experimenting with the artistic utilisation of a great variety of materials and researching the possibilities of intermedializing the traditional aquarelle technique. Tamás Szvet (1982) graduated from the Sculpture Program of the Hungarian University of Fine Arts in 2007, where he also received his DLA degree just recently. In his art, he primarily studies the behaviour of light and optical phenomena, as well as their effects on visual perception. As an artist with a holistic outlook, he believes that systematic scientific research, along with background studies in art history and art theory, is an integral part of the process that leads to creating art work.

ÁMOS IMRE – ANNA MARGIT MÚZEUM 2000 SZENTENDRE, BOGDÁNYI UTCA 10.

kurátor curator


SzSzabó Klára Petra és Szvet Tamás: Organika

The first joint exhibition of these two artists draws a parallel between garden work and artistic work, defining these two activities as a kind of retreat or escape – but certainly as a token of freedom. Each of the exhibited works is intermedial and interactive.

június 9. - szeptember 2. 9 June – 2 September


HORTUS CONCLUSUS – ELZÁRT KERTEK | ENCLOSED GARDENS Válogatás a Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményéből ÁMOS IMRE ∙ ANNA MARGIT ∙ BÁNÁTI SVERÁK JÓZSEF ∙ BOROMISZA TIBOR ∙ CZÓBEL BÉLA ∙ DELI ANTAL ∙ FERENCZY BÉNI ∙ FERENCZY KÁROLY ∙ FERENCZY NOÉMI ∙ GÁLFFY LOLA ∙ ILOSVAI VARGA ISTVÁN ∙ JÁVOR PIROSKA ∙ KANDÓ GYULA ∙ KMETTY JÁNOS ∙ KOCSIS IMRE ∙ MIHÁLTZ PÁL ∙ MODOK MÁRIA ∙ SCHUBERT ERNŐ ∙ SZÁNTÓ PIROSKA

Eged Dalma

|

A mindenkori kert legelső, lényegi eleme a fal. A fal funkciója kettős: egyrészt védettséget nyújt a kert rendje számára, másrészt kizárja a külvilágot, a zavaró hatásokat és a kemény munkát mint látványt a kikapcsolódók elől. A hortus conclusus azaz az elzárt kert fogalma is arra utal, hogy a kert az elkerítettsége révén válik el a tájtól és lesz önálló kompozícióval rendelkező környezetté. A kifejezés az Énekek énekéből származik, a Biblia e helyén — „Húgom, mátkám akár az elzárt kert, mint az elzárt kert, a lepecsételt forrás” — megjelenő kertmotívum mint földi paradicsom az Édenkert rekonstrukciójára tett kísérletként értelmezhető. A kert azóta is olyan szimbolikus és köztes hely számunkra, ahol a föld öncélú és élettani szempontból haszontalan megművelése kizárólag egy kellemes környezet létrehozását szolgálja. Egy olyan helyét, ahol könnyű elmélkedni és együtt dolgozni; ezért is lett a kert állandó témája és táptalaja a műalkotásoknak. A kiállítás a Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményéből mutat be olyan jól ismert és ritkán látott műveket, melyek a kert mint az önfeledtség, az érzékiség és a kreatív munka vagy éppenséggel a gyász dimenzióit jelenítik meg. A festmények egyik legfontosabb ihletője Szentendre és a művésztelep kertje volt.

The first essential element of a garden is its wall. The function of the wall is twofold. On the one hand, it offers protection for the ordered sphere of the garden, and, on the other, it shuts out the rest of the world with all its nuisances and disturbing aspects, sparing recreation seekers from the sight of hard work.

ÁMOS IMRE – ANNA MARGIT MÚZEUM 2000 SZENTENDRE, BOGDÁNYI UTCA 10.

kurátor curator


Ilosvai Varga István: Festő modellel szabadban | Painter with a Model in the Open

The concept of hortus conclusus or enclosed garden also emphasizes the fact that it is through being fenced off that the garden is made separate from the landscape and can become an autonomously composed environment. The phrase comes from the Song of Songs: “You are a garden locked up, my sister, my bride; you are a spring enclosed, a sealed fountain.” This garden motif, as it appears in the Bible, can be interpreted as an attempt to reconstruct Eden – to create a kind of Paradise on Earth. The garden remains a symbolic, “in between” kind of place, where the autotelic activity of cultivating the soil has no useful biological purpose; it simply serves to create a pleasant environment – a place where we can enjoy spending time, engaging in contemplation and working together. It is for this reason that the garden has become a timeless theme of – and source of inspiration for – works of art. The exhibition presents both well-known and rarely seen works from the Art Collection of the Ferenczy Museum Center, which conjure the theme of the garden in its dimensions reserved for carefree happiness, sensuousness, creative work and even grief. Szentendre and the garden of its Artist Colony served as one of the main inspirations behind the displayed paintings. június 9. - szeptember 2. 9 June – 2 September


ÖSVÉNYEK A KERTBEN | PATHS IN THE GARDEN BAKSAI JÓZSEF – NAGY BARBARA Bodonyi Emőke

|

A szentendrei Régi Művésztelepen alkotó két művész egymáshoz hasonló következetességgel, mégis eltérő megközelítésben helyezi fókuszba közös kiállításukon a kertet. Baksai József (1957) expresszív erejű, szimbolikus festészetében az 1990-es évek végén jelent meg a korsóból kiömlő vízsugárként az Édenkert fáit, növényeit öntöző négy paradicsomi folyó. Az edény, a víz, a halak ábrázolása idővel tematikai egységgé bővült, és ebbe illeszkednek a most először látható Paradicsom töredék című, finom rajzolatú, legújabb akvarellek, amelyek különleges szépségű emlékképekbe sűrítve, néhány meghatározó motívum kiemelésével idézik fel a földi Paradicsomot, illetve drámai elemeket is beleszőve utalnak az Édenkert elvesztése utáni állapotra. Nagy Barbara (1976) régóta foglalkozik a kert elvontabb értelmezésével, amelynek részeként egy kivételes, filozofikus mélységű rendszert épített fel. Felfogásában a környezetétől elhatárolt kert a művészi lét színtere, az alkotómunkának és magának a művészetnek is a szimbóluma. Az egymást követő kiállítási terekben emblematikus művek reprezentálják a művész kertjét, a belső kertet és a művészet kertjét. Strukturált barázdájú, metszett, fekete fatáblák, Vajda Lajos 1940ben született Örvénylő tér című szénrajza és az általa inspirált falkép, valamint keretezett térbe állított, rajzszenekből összeállított kis fa jelzik ezeket a téregységeket.

As they consider the garden at their joint exhibition, these two artists, who work at the Artist Colony of Szentendre, demonstrate a similar purposefulness, yet different approaches. In József Baksai’s (1957) powerfully expressive and symbolic art, the stream of water flowing from a jar in representation of the four rivers of Paradise that water the trees and plants of the Garden of Eden first appeared in the late 1990s. In time, the vessel, the water and the fish came to form VAJDA LAJOS MÚZEUM | VAJDA LAJOS MUSEUM 2000 SZENTENDRE, HUNYADI UTCA 1.

kurátor curator


Baksai József: Paradicsom töredék | Fragment of Paradise

a thematic class, in which the most recent aquarelles also belong. Exhibited for the first time, the exquisite, finely drawn Fragments of Paradise are visual memories that evoke Paradise on earth with a few key motifs, and refer to the state after the loss of Eden with dramatic elements. Barbara Nagy (1976) has been working with a more abstract understanding of the garden for a long time, as a part of which she has created an exceptional system of philosophical depth. She looks upon a garden fenced off from its surroundings as a symbol of the life of the artist, of creative work, and of art itself. In the subsequent exhibition spaces, as they follow one another, emblematic works represent the artist’s garden, the inner garden, and the garden of art. The respective units of space are marked firstly, by black etched wooden panels with structured grooves, secondly, a charcoal drawing by Lajos Vajda entitled Whirling Space (1940) and the mural it inspired, and, finally, a small tree constructed from drawing charcoals and erected in a framed space. június 9. - szeptember 2. 9 June – 2 September


ÖRÖK KERT | ETERNAL GARDEN NÉMETH ÁGNES Bodonyi Emőke

|

A szabad ég alatt száradó, kiteregetett ruhák látványa bensőséges, otthonos hangulatot kelt. Ugyanakkor az egyes ruhadarabok mint viselőik sorsának kísérői, elárvultan függnek egymás mellett, megidézve a múlandóság és esendőség érzetét is. Németh Ágnes (1957) új műve ezt a kettős jelentésmezőt hozza játékba. A változatos anyaghasználatáról ismert alkotó ezúttal színes, csillogó, merev plexilapokat alkalmazott, ezekből készítette a kötélre csíptetett, hétköznapi, egyszerű ruhadarabokat, amelyek úgy idézik meg nagyanyáink, szüleink kertjét, gyerekkorunk nyári, szellős, napsütötte hangulatát, hogy szinte érezzük a frissen mosott ruha illatát. Németh Ágnes művészetének alapja a gyerekkorban megtapasztalt közvetlen közelség a természettel. Ezért is jelennek meg az életmű dinamikus gesztusokkal létrehozott, mágikus erejű alkotásaiban következetesen a természet kézzel fogható anyagai: a fűzfavessző, a szalma, az agyag, a homok, a föld. A művész most lemondott az anyag közvetlen alakításáról: ezúttal a spirituális tartalom fontosabb volt számára, ahogyan a természet egy apró szigetében az otthon emlékét megidézte.

Clothes on a washing line in the garden create an intimate, homely atmosphere. At the same time, each item has accompanied someone in their life, and as they hang by each other abandoned, they also evoke a sense of transience and fallibility. A new work by Ágnes Németh (1957) brings these two fields of meaning into play. Known for her diverse use of materials, she now made the simple, everyday pieces of clothing from colourful, scintillating, rigid sheets of Plexiglass; pegged on the line, they bring to mind the summertime garden of our childhood so perfectly that we feel the wind and the sunshine, can smell the scent of fresh laundry.

VAJDA LAJOS MÚZEUM | VAJDA LAJOS MUSEUM 2000 SZENTENDRE, HUNYADI UTCA 1.

kurátor curator


Németh Ágnes: Örök kert | Eternal Garden

Ágnes Németh’s art is based on the direct contact with nature she experienced as a child. This is why her works, created with dynamic gestures and marked by a magical dynamism, employ natural materials: wicker, straw, clay, sand and and soil. On this occasion the artist forwent shaping the material directly, as the spiritual content – the act of evoking the memory of home, the eternal garden, in a tiny patch of nature – was of greater importance to her.

június 9. - szeptember 2. 9 June – 2 September


SAJÁT ÉDEN | PERSONAL EDEN BOROS VIOLA Bordács Andrea

|

Boros Viola (1966) a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán végzett 1988-ban. 1988 és 1990 között a düsseldorfi Képzőművészeti Akadémián Beate Schiff tanítványa volt. Az elmúlt évtizedekben számos jelentős német- és magyarországi kiállítóhelyen volt önálló tárlata. Új kiállításán egy hatalmas pannót láthatunk, rajta a művész minden évszakban újra megfestett kertjeivel. A képeken az évszakok nem különülnek el markánsan, folyamatosan átnyúlnak egymásba, a kopasz ágak összeölelkeznek a burjánzó indákkal. Mivel a képek több modulból állnak, egyszerre láthatjuk a részleteket és a nagy egészet is. Boros számára a kert mindig is metaforikus értelmű, mivel sohasem csak virágzó vegetáció, hanem életfelfogás, lelkiállapot is. Nem teljesen természetes, de nem is egészen mesterséges környezet; „egyfajta megkomponált, megszelídített vadon”, ahová az ember – a Paradicsomhoz hasonlóan – folyamatosan visszavágyik.

Viola Boros (1966) graduated from the Painting Program of the Hungarian Academy of Fine Arts in 1988. Between 1988 and 1990, she studied at the Dusseldorf Academy of Art under the tutorage of Beate Schiff. In the past few decades, she has had numerous solo exhibitions at prominent art venues in both Germany and Hungary. Her new exhibition features an enormous panneau with the artist’s garden painted again and again, in every season. In her paintings there are no bold lines of demarcation separating the seasons; they continuously extend into one another, where bare branches are embraced by lushly thriving vines. Since these paintings are composed of multiple modules, we can simultaneously see the parts and the great whole. To Boros, the garden is always to be understood in the metaphorical sense, as it never merely signifies blooming vegetation; it is also an approach to life and an emotional state. The garden is an environment that is not completely natural, nor is it a completely artificial; “it is a kind of composed, tamed version of wilderness”, to which – similarly to Paradise – the human being always longs to return.

ILOSVAI-GYŰJTEMÉNY | ILOSVAI ART COLLECTION 2000 SZENTENDRE, HUNYADI UTCA 1.

kurátor curator


Boros Viola: A nagy zöld (Nyár), részlet | The Great Green (Summer), detail

június 9. - szeptember 2.

9 June – 2 September


KILÁTÁS | VIEW MÁTRAI ERIK Boros Lili

|

Mátrai Erik (1977) a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán diplomázott 2004-ben. A kétezres évek elejétől rendszeresen láthatóak a művei jelentős hazai és külföldi kiállítóhelyeken. Szívesen készít helyspecifikus installációkat, az utóbbi években ezekhez gyakran használ fényeffekteket is. Porticus című munkájával 2018 márciusában elnyerte a Fény Mestere nívódíjat. A Czóbel Múzeum belső kertjébe készített helyspecifikus installációja egy megmászható magasles. Az építmény tetejéről a városra, annak templomtornyaira és háztetőire egészen különleges rálátás nyílik. A magaslest a művész életének egyik fontos élménye inspirálta – a Czóbel Múzeum kertjében megépített öt méter magas, felfelé törő építményből kitekintve most valamennyi látogató különleges, szép élmény részese lehet.

Erik Mátrai (1977) graduated from the Painting Program of the Hungarian University of Fine Arts in 2004. As of the early 2000s, he has regularly exhibited at art venues both in Hungary and abroad. He enjoys creating site-specific installations for which, in recent years, he has often used light effects as well. For his work entiteld Porticus, he received the Master of Light Award for Excellence in March 2018. Erik Mátrai’s sight-specific installation, created for the inner garden of the Czóbel Museum, is a five-metre climbable highstand, which offers visitors a special view of the church towers and rooftops of Szentendre. The artist was inspired to build the highstand based on an important experience from his own past.

CZÓBEL MÚZEUM UDVARA | CZÓBEL MUSEUM, COURTYARD 2000 SZENTENDRE, TEMPLOM TÉR 1.

kurátor curator


Mátrai Erik: Magasles | Highstand

június 9. - szeptember 9. 9 June – 9 September


NINCS TÖBB TITOK! | NO MORE SECRETS! GERŐ LÁSZLÓ NEMZETKÖZI MŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNYE | LÁSZLÓ GERŐ INTERNATIONAL ART COLLECTION RITA ACKERMANN ∙ AES+F GROUP ∙ MONIKA BAER ∙ BAK IMRE ∙ BATYKÓ RÓBERT ∙ BIRKÁS ÁKOS ∙ JOHN BOCK ∙ BRAUN ANDRÁS ∙ GÜNTER BRUS ∙ CSÁKÁNY ISTVÁN ∙ TIM EITEL ∙ GŐBÖLYÖS LUCA ∙ HAJAS TIBOR ∙ HALÁSZ PÉTER ∙ ANN KRISTIN HAMM ∙ EL-HASSAN RÓZA ∙ HENCZE TAMÁS ∙ HUND UND HORN ∙ MARTHA JUNGWIRTH ∙ JOHANNA KANDL ∙ KASZÁS TAMÁS ∙ EL KAZOVSZKIJ ∙ KICSINY BALÁZS ∙ KLIMÓ KÁROLY ∙ KONOK TAMÁS ∙ ATELIER VAN LIESHOUT ∙ ERIK VAN LIESHOUT ∙ MARTIN HENRIK ∙ MULASICS LÁSZLÓ∙ NÁDLER ISTVÁN ∙ NÉMETH HAJNAL ∙ NATALIA NIKITIN ∙ JAN VAN DER POL ∙ NEO RAUCH ∙ ANSELM REYLE ∙ DANIEL RICHTER ∙ CHRISTOPH RUCKHÄBERLE ∙ EVA SCHLEGL ∙ DAVID SCHNELL ∙ RUDOLF SCHWARZKOGLER ∙ DANIEL SPOERRI ∙ KAMEN STOYANOV ∙ CHRISTINE STREULI ∙ SUGÁR GYULA ∙ SZABÓ OTTÓ ∙ SZARKA PÉTER ∙ SZŰCS ATTILA ∙ TARR HAJNALKA ∙ VÁRNAI GYULA ∙ MATTHIAS WEISCHER

Muladi Brigitta

|

Gerő László közgazdász az egyik legizgalmasabb magyarországi művészeti kollekció tulajdonosa. Jókora ívet felölelő gyűjteményének magja a bécsi akcionizmus, amely a test szenvedéseit orgiasztikus akciók formájában jeleníti meg. A nyolcvanas években a gyűjtőt főként az európai avantgárd, ezen belül a lírai absztrakt gesztusfestészet érdekelte. Kiemelt helyet foglal el a kollekcióban a kelet-európai festészet, kiváltképp a Lipcsei iskola, amelynek meghatározó képviselőitől szintén fontos műveket találunk a gyűjteményben. Nagy számban találhatók alkotások olyan „különutas” művészektől, akiket az utóbbi két évtizedben aktívan foglalkoztatott a művészetfogalom megújítása, s akik a konvenciókat elvetve, műfajoktól függetlenül, de a múltból építkezve, azt továbbgondolva saját utakat keresnek. A gyűjtemény plasztikai részének meghatározó vonulata az objekt műfajának átalakulásához köthető. A kiállítás reprezentatív áttekintést ad Gerő László gondosan felépített, gazdag gyűjteményéből. Az elmúlt évtizedek kiemelkedő műveit láthatjuk a tárlaton: a közelmúlt sokszor titkok övezte, nagy hatású narratíváinak alkotásait.

MŰVÉSZETMALOM | ARTMILL 2000 SZENTENDRE, BOGDÁNYI UTCA 32.

kurátor curator


Rita Ackermann: Ülő nő | Sitting Woman

Economist and art collector László Gerő owns one of the most exciting art collections in Hungary. Viennese Actionism, which represents the torments of the human body in the form of orgiastic actions, comprises the core of this broadly-arced collection. In the eighties, László Gerő was primarily interested in collecting European avantgarde art, and, within that, lyrical abstract gesture painting. Eastern European painting occupies a distinct position within the collection; most notably, important works are included by prominent figures of the Leipzig School. There are also a large number of works by “maverick” artists who, in the past two decades, have actively engaged in the task of renewing the concept of art; having rejected conventions, working independently from genre designations and building – as well thinking further – on the past, they have sought their own individual paths. A defining arc of the sculptural portion of the collection can be linked to transformations in the genre of object art. Offering a representative overview of László Gerő’s rich, carefully built art collection, the exhibition showcases distinctive works from past decades, which have been born of the impactful – often secret-laden – narratives of the recent past. április 8. - augusztus 26. 8 April – 26 August


FIX FLUX A NAGYVÁRADI PARTIUM KERESZTÉNY EGYETEM KÉPZŐMŰVÉSZET SZAKOS HALLGATÓI | STUDENTS OF THE DEPARTMENT OF ARTS AT THE PARTIUM CHRISTIAN UNIVERSITY OF ORADEA Bartha Sándor

|

A kiállítás egy pillanatot rögzít abból az élet-oktatás-munka-művészet folyamatból, fluxusból, amely immár 15 éve zajlik a Partiumi Keresztény Egyetem képzőművészeti szakán. Az itt látható alkalmazott és autonóm művészeti alkotások a *fluxus* szellemiségéhez híven hirdetik az élet és művészet közötti határok lebontásának szükségességét. A látogatók plakátokat, kiadványterveket, tipográfia-gyakorlatokat, illusztrációkat, betűterveket, könyvobjekteket, installációkat és installációterveket tekinthetnek meg. A tárlat egy ígéretes nemzedék bemutatkozása egy fontos – ám Magyarországon kevéssé ismert – alkotói műhely keretében, melyet olyan kitűnő művészek működtetnek, mint Ujvárossy László vagy Ütő Gusztáv.

The exhibition captures a moment of the life-education-work-art process – or flux – which has been occurring for the past 15 years in Patrium Christian University’s Department of Arts. The applied and autonomous works on display here, in the spirit of *fluxus* call for the necessary dissolution of borders between art and life. Visitors can view posters, publication designs, typography exercises, illustrations, letter designs, book objects, installations and installation designs. Through this exhibition, a promising generation of artists introduce themselves within the framework of an important – but in Hungary, lesser known – art workshop, operated by such excellent artists as László Ujvárossy and Gusztáv Ütő.

MŰVÉSZETMALOM | ARTMILL 2000 SZENTENDRE, BOGDÁNYI UTCA 32.

kurátor curator


Bartók Boglárka: Művészkönyv, objekt | Artists’ Book, object

június 9. - július 8.

9 June – 8 July


CSISZOLATLAN GYÉMÁNTOK | DIAMONDS IN THE ROUGH JOSEF BOLF ∙ JOSEBA ESKUBI ∙ MARTIN GERBOC ∙ HAJAS KATINKA ∙ HAJDÚ KINGA ∙ FOLKERT DE JONG ∙ SVÄTOPLUK MYKITA ∙ YENGIBARIAN MAMIKON ∙ MAKAI MIRA DALMA ∙ JUSTIN MORTIMER ∙ NEMES MÁRTON ∙ DANIEL PITÍN ∙ VITALY PUSHNITSKY ∙ SIFLIS ANDRÁS ∙ NICOLA SAMORI ∙ SZŰCS ATTILA ∙ JOHAN TAHON ∙ TRANKER KATA

Alexander Tinei és Muladi Brigitta

|

A kiállítás legfőbb ambíciója: feltérképezni a kortárs képzőművészet néhány aktuális aspektusát. A posztkonceptuális és posztmediális művek többsége az elmúlt években jött létre, de találunk kifejezetten erre az alkalomra készült alkotásokat is. Az itt szereplő, nemzetközi szcénában jelenlevő középgenerációs festők művészetének fókuszában a festészeti médium és a valóság kapcsolatának újraértelmezése, aktualizálása áll. Műveik a realitásra, az ember kulturális és politikai környezetére reflektálnak, de sokszor időtlen, valóságon túli érzetet keltenek, legyen az posztapokaliptikus, utópikus, olykor embertelen, disztópikus, metafizikai töltésű vízió vagy az előadásmódra figyelő, ironikus expresszív festői kísérlet. A térhasználat és a plasztikai formálás folytatható pozícióit mutatja be a tárlat néhány fiatalabb alkotó művein keresztül. Nézőpontjuk a posztkonceptuális hang és fényjátéktól, a vallási tapasztalat metafizikáján át a posztszkeptikus iróniáig jut el. Egészen új stratégiákat vonultatnak fel a legfiatalabb generáció tagjai – leginkább az emlékezetkultúra változásaihoz, az absztrakció különleges festészeti és téri konstrukcióihoz kapcsolódóan. The main ambition of the exhibition is to map certain current aspects of contemporary art. While the majority of post-conceptual and post-medial works are from recent years, viewers will also find some pieces created specifically for this occasion.

MŰVÉSZETMALOM | ARTMILL 2000 SZENTENDRE, BOGDÁNYI UTCA 32.

kurátor curator


Daniel Pitín: Határvidék | Border Forest

The art of the middle generation painters whose works are featured here – and who are also present on the international art scene – focus on the reinterpretation and currentization of the relationship between the medium of painting and the real world. Their works reflect on reality – on the cultural and political environment – while often creating a timeless, otherworldly sensation, be it a vision with post-apocalyptic, utopian, inhumane, dystopian, or metaphysical content, or an ironic and expressive painterly experiment, which pays special attention to presentation. The exhibition presents continuable positions of sculptural shaping and use of space through the works of a few younger artists. Their perspective extends from post-conceptual sound and light art – through the metaphysics of religious experience – to post-sceptic irony. These members of the younger artist generation showcase completely new strategies – mostly in connection to changes in the culture of remembrance, as well as the special painterly and spatial constructions of abstraction.

június 9. - szeptember 2. 9 June – 2 September


ASPHYXIA – AZ UTOLSÓ LEHELET | ASPHYXIA – TO THE LAST BREATH ŽARKO BAŠESKI

Szilágyi Zsófia Júlia

|

Žarko Bašeski (1957) macedón szobrászművész, a szkopjei Egyetem Képzőművészeti Karának professzora. Gyakran állít ki jelentős nemzetközi művészeti helyszíneken. Az elmúlt évben öt szobra is látható volt Szentendrén, az Art Capital MIG 21 című kiállításán. Bašeski absztrakt szobrászként kezdte pályafutását, fokozatosan jutott el a figurális megformáláshoz, mellyel párhuzamosan anyaghasználata is megváltozott: a fát, a fémet, a követ modern anyagok, szilikon, poliészter és a valódi haj váltotta fel. Az aprólékos, gondos megfigyelésen alapuló mimetikus szándék és a filozófiai megközelítés feszültsége jellemzi munkáit. A hiperrealista megfogalmazás rendhagyóvá avatja néző és szobor viszonyát, már-már zavaró közelségbe hozza a szereplőket. Ez történik a most kiállított, gigantikusra nagyított, agóniától eltorzult emberfejének esetében is. Az Asphyxia című új munkája nem ad fogódzót, nem segít narratívákkal, a kikerülhetetlenné monumentalizált fej egyszerre szembesít a semmibe hullás mélyen személyes pillanataival és általános emberi dimenziókkal. Žarko Bašeski (1957) is a Macedonian sculptor, a professor of Skopje University’s Faculty of Art. He is regularly featured at important international exhibitions. Last year he presented five sculptures in Szentendre, at Art Capital’s MIG 21 exhibition. Bašeski started his career as an abstract sculptor; as he gradually reached figural modelling, the materials he used also changed along the way, with wood, metal and stone replaced by such modern substances as silicone and polyester, as well as real hair. His works are marked by a tension between a mimetic intention that is based on careful, meticulous observation, and a philosophical approach. The hyperrealistic manner of

MŰVÉSZETMALOM | ARTMILL 2000 SZENTENDRE, BOGDÁNYI UTCA 32.

kurátor curator


Žarko Bašeski: ASPHYXIA – Az utolsó lehelet | To the Last Breath

execution makes the relationship of viewer and sculpture irregular, establishing a proximity that verges on the uncomfortable. Such is the case with the human head now presented, distorted in agony, enlarged to gigantic dimensions. This new work, entitled Asphyxia, does not offer any clues or helpful narratives; inescapably monumental, the head confronts the viewer both with the utterly personal moments of falling into oblivion, and with general, human dimensions.

június 9. - 24. 9 June – 24


ALAPÍTOTT ÉDENKERT – NEMZETKÖZI VIDEÓMŰVÉSZETI SZEMLE | RECONSTRUCTING EDEN – INTERNATIONAL VIDEO ART REVIEW JANET BIGGS ∙ URSULA BIEMANN ∙ SHAUN GLADWELL ∙ ALI KAZMA ∙ CLARE LANGAN ∙ VIOLAINE LOCHU ∙ GIANLUIGI MARIA MASUCCI ∙ MIGUEL ANGEL RÍOS ∙ FRANK SMITH

Paul Ardenne és Barbara Polla

|

Egy francia és egy svájci kurátor – Paul Ardenne művészettörténész, az antopocén kori művészet alapművének szerzője és Barbara Polla író, a Genfi Egyetem Környezet és Egészségprogramjának elindítója – 2011 óta minden évben szervez egy videóművészeti szemlét a legprogresszívebb alkotások számára. Idén rendhagyó módon ennek Magyarország a helyszíne, az Art Capital keretén belül. A művek tematikus közös nevezője természet és épített környezet viszonya, az emberi beavatkozások globális hatása, az elveszett Paradicsom emlékezete és egy új éden létrehozásának az ideája.

A French and a Swiss curator – Paul Ardenne, art historian and author of an authoritative work on the art of the Anthropocene epoch, and Barbara Polla, writer and initiator of the Environment and Health Program of the University of Geneva – have been organizing yearly video reviews since 2011 for showcasing the most progressive works of video art. This year, exceptionally, the event is held in Hungary, within the framework of Art Capital. In terms of thematics, the works share in common references to the relationship between the natural and built environments, to the global effects of human interventions, as well as to the memory of Paradise Lost and the idea of creating a new Eden.

MŰVÉSZETMALOM | ARTMILL 2000 SZENTENDRE, BOGDÁNYI UTCA 32.

kurátor curator


Janet Biggs: Reconstructing Eden

június 19. - szeptember 2. 19 June – 2 September


VALAMENNYI SZENTENDRE | SOME SZENTENDRE NÁDAS PÉTER Szilágyi Zsófia Júlia

|

A gyerekkorától kezdve írónak készülő Nádas Péter (1942) pályáját fotózással kezdte. A fényképészeti szakiskolát követően a Nők Lapja, majd a Pest Megyei Hírlap fotóriportereként dolgozott. Nemzetközi elismeréssel kísért irodalmi munkássága mellett mint fotós a kétezres évektől időnként kiállításokkal is jelentkezik. 2003-ban Budapesten és Berlinben, 2004-ben Hágában, 2012-ben a svájci Zugban, 2013-ban újra Budapesten állította ki a fényképeit. Szentendre épületeiről, képzőművészeiről és hétköznapi lakóiról a hatvanas években több fotósorozatot is készített. A magángyűjteményekben őrzött, ritkán látható felvételekből most az Art Capital keretében látható válogatás.

Péter Nádas (1942), who had wanted to be a writer since childhood, began his career as a photographer. After graduating from a vocational school of photography, he found employment as a press reporter for the periodicals Nők Lapja and Pest Megyei Hírlap (“Women’s Magazine” and “Pest County Newspaper”, respectively). In addition to his internationally recognized literary oeuvre, since the 2000s, he has periodically exhibited his photographic work as well. He has had such shows in 2003 in Budapest and Berlin, in 2004 in The Hague, in 2012 in Zug, Switzerland, and in 2013, once again in Budapest. In the sixties, he created a number of photographic series depicting Szentendre’s buildings and residents, as well as its art. From these rarely displayed photos (from private collections), a selection can be viewed within the framework of this year’s Art Capital.

SZERB PÜSPÖKI TEMPLOM ALKOTMÁNY UTCAI KŐFALA | FENCE OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH ON ALKOTMÁNY STREET

kurátor curator


Nádas Péter: Szentendre

június 9. - szeptember 2. 9 June – 2 September


ART ANTE PORTAS 1968–2018 • TISZTELETADÁS A SZENTENDREI SZABADTÉRI TÁRLAT ELŐTT alkalmi, pop-up kiállítás 2018. június 24-én Szentendre közterein

| 1968–2018 • HOMAGE TO THE SZENTENDRE PLEIN AIR EXHIBITION pop up exhibition on 24 June 2018, in the public spaces of Szentendre

Fél évszázaddal ezelőtt fiatal, autodidakta képzőművészek úgy döntöttek, hogy a szentendrei Templomdombon, a szabad ég alatt teremtenek maguk és sorstársaik számára kiállítási lehetőséget. Ez a döntés a korszak egyik legfontosabb gesztusa volt: a szabadság valóságos perspektívájának megteremtése a pártállami diktatúrában, amely ezt a kifejezést olyan módon tette politikai szlogenné, hogy eredeti jelentésétől megfosztotta. Számunkra, akik az Art Capitalt szervezzük, különösen fontos ez a hagyomány: a szabadság és a művészet közösségének hagyománya. Ezért felkértünk sok-sok képzőművészt, aki osztozik abban a meggyőződésünkben, hogy bármilyen kötöttségek között is kelljen megnyilvánulnunk, azon belül mindig megteremthető a szabadság, s aki ennek megjelenítését hozzánk hasonlóan alapvető értéknek tartja, hogy ezen a napon hozza el Szentendrére és állítsa ki a szabad ég alatt valamely, általa fontosnak tartott művét – ilyen módon tisztelegve a fél évszázada indult Szentendrei Szabadtéri Tárlat előtt. Half a century ago, young self-taught visual artists decided to create an exhibition space for themselves and for their peers out in the open, on Szendendre’s Church Hill. This was one of the most important gestures of the period: as the Hungarian term for “plein air” (“szabadtéri”) incorporates the words “free” and “space”, a real perspective for freedom was thus established in a single-party state dictatorship by turning the term into a political slogan while completely stripping it of its original meaning. For us, Art Capital organizers, this tradition is of special importance as it signifies the common thread that connects freedom and art. We believe that, whatever restrictions are imposed on us, we can always create freedom within the space we still have, and that the expression of this freedom is of fundamental value. We have asked numerous visual artists who share our views to bring to Szentendre a work they deem important and exhibit it under the open sky on this day – thus paying homage to the tradition of the Szentendre Plein Air Exhibition.


Roi Vaara: All Strings, performansz

TÁRSULT KIÁLLÍTÁS | ASSOCIATED EXHIBITION: EXPEDÍCIÓ – MÉDIAMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS | EXPEDITION – MEDIA ART EXHIBITION

Benkovits Balázs ∙ Csató Máté ∙ Csontó Lajos ∙ feLugossy László ∙ Magyarósi Éva ∙ Margit Szabolcs ∙ Molnár Ágnes Éva ∙ Pacsika Rudolf ∙ Roi Vaara ∙ Szirtes János ∙ Tóth Eszter ∙ ef Zámbó István VAJDA LAJOS STÚDIÓ PINCEMŰHELY | VAJDA LAJOS STUDIO BASEMENT WORKSHOP 2000 SZENTENDRE, PÉTER PÁL UTCA 6.

június 8. - július 1. 8 June – 1 july


Programok | Programs


2018. június 7–10.

FILMEK A DUNÁN Szentendre belvárosa, Duna korzó 7–10 June 2018

FILMS ON THE DANUBE

Szentendre’s town center, Danube Promenade


JÚNIUS 7., CSÜTÖRTÖK (-1 NAPI BEHARANGOZÓ) | THURSDAY, 7 JUNE (COMING ATTRACTIONS: DAY -1) 20.00

Ingyenes filmvetítés a Duna korzón, a Görög utcánál RUBEN ÖSTLUND A négyzet (2017)

8:00 pm

Free film screening on the Danube Promenade, at Görög Street RUBEN ÖSTLUND The Square (2017)

JÚNIUS 8., PÉNTEK (0 NAPI BEHARANGOZÓ) | FRIDAY, 8 JUNE (COMING ATTRACTIONS: DAY 0) 14.00

2:00 pm

16.00

4:00 pm

17.00

5:00 pm

18.00

6:00 pm

Ingyenes filmvetítés a Duna korzón, a Görög utcánál PALÁSTHY GYÖRGY Égigérő fű (1979)

Ingyenes filmvetítés a Duna korzón, a Görög utcánál NAGY DÉNES Másik Magyarország (2013)

Ingyenes filmvetítés a Duna korzón, a Görög utcánál A Vajda Lajos Stúdió filmjei

Ingyenes filmvetítés a Duna korzón, a Görög utcánál BÓDY GÁBOR Nárcisz és Psyché (1980)

Free film screening on the Danube Promenade, at Görög Street GYÖRGY PALÁSTHY That Lovely Green Grass (1979)

Free film screening on the Danube Promenade, at Görög Street DÉNES NAGY Other Hungary (2013)

Free film screening on the Danube Promenade, at Görög Street Films of the Vajda Lajos Studio

Free film screening on the Danube Promenade, at Görög Street GÁBOR BÓDY Narcissus and Psyche (1980)


19.30

7:30 pm

Ingyenes filmvetítés a Duna korzón, a Görög utcánál BÓDY GÁBOR Psyché és Nárcisz (1980)

Free film screening on the Danube Promenade, at Görög Street GÁBOR BÓDY Psyche and Narcissus (1980)

21.00

9:00 pm

Ingyenes filmvetítés a Duna korzón, a Görög utcánál AGNES VARDA – JR Arcélek, útszélek (2017)

Free film screening on the Danube Promenade, at Görög Street AGNES VARDA – JR Faces, Places (2017)

JÚNIUS 9., SZOMBAT | SATURDAY, 9 JUNE 10.00

10:00 am

12.00

12:00 pm

Ingyenes filmvetítés a Duna korzón, a Görög utcánál FEJÉR TAMÁS Tüskevár (1967)

Free film screening on the Danube Promenade, at Görög Street TAMÁS FEJÉR Thorn Castle (1967)

Ingyenes filmvetítés a Duna korzón, a Görög utcánál MOSONYI SZABOLCS Vad Balaton (2018)

Free film screening on the Danube Promenade, at Görög Street SZABOLCS MOSONYI Wild Balaton (2018)

13.00

1:00 pm

Ingyenes filmvetítés a Duna korzón, a Görög utcánál FORGÁCS PÉTER Wittgenstein: Tractatus (1992)

Free film screening on the Danube Promenade, at Görög Street PÉTER FORGÁCS Wittgenstein: Tractatus (1992)


13.30

1:30 pm

14.00

2:00 pm

16.00

4:00 pm

17.30

5:30 pm

19.00

7:00 pm

Ingyenes filmvetítés a Duna korzón, a Görög utcánál BUKTA IMRE A kiállítást megnyitom (2016)

Ingyenes filmvetítés a Duna korzón, a Görög utcánál WIM WENDERS – JULIAN RIBERIO SALGADO A föld sója (2014)

Ingyenes filmvetítés a Duna korzón, a Görög utcánál FELUGOSSY LÁSZLÓ Van, aki ingyen pszichedelikus (2016)

Ingyenes filmvetítés a Duna korzón, a Görög utcánál PÁLFI GYÖRGY Final cut (2012)

A Duna korzón, a Görög utcánál Vernisszázs A VENDÉGEKET ÜDVÖZLI: Gulyás Gábor múzeumigazgató, az Art Capital főkurátora

KÖSZÖNTŐT MOND: Gyürk Dorottya, Szentendre kulturális alpolgármestere

AZ ART CAPITALT MEGNYITJA: Mohau Modisakeng képzőművész

Free film screening on the Danube Promenade, at Görög Street IMRE BUKTA I Open the Exhibition (2016)

Free film screening on the Danube Promenade, at Görög Street WIM WENDERS – JULIAN RIBERIO SALGADO The Salt of the Earth (2014)

Free film screening on the Danube Promenade, at Görög Street LÁSZLÓ FELUGOSSY Some Are Psychedelic for Free (2016)

Free film screening on the Danube Promenade, at Görög Street GYÖRGY PÁLFI Final cut (2012)

On the Danube Promenade, at Görög Street Vernissage GUESTS ARE GREETED BY: Gábor Gulyás, Museum Director and Chief Curator of Art Capital

WELCOMING SPEECH: Dorottya Gyürk, Szentendre’s Deputy Mayor of Culture

THIS YEAR’S ART CAPITAL IS OPENED BY: Mohau Modisakeng, artist


Gergye Krisztián installációja (részlet) | Installation of Krisztián Gergye (detail)


19.30

7:30 pm

20.30

8:30 pm

GERGYE KRISZTIÁN: „Ha mi árnyak…” – térinstalláció és performansz Rendező, koreográfus, előadó, látvány: Gergye Krisztián Képzőművészeti konzultáns, alkotótárs: Trifusz Péter Zeneszerző, zenei előadók: Zombola Péter / Philipp György Fotós szereplő: Dömölky Dániel Az előadás térinstallációjában megjelenik: Rabóczky Judit Rita Lilith című szobra Felhasznált versek: Áfra János Rítus című kötetéből: Tömeg, A sötétség igéi Jelmeztervező: Béres Móni Díszlet: Zöldy Z. Gergely Asszisztens: Mányoki-Kántor Bence Produkciós vezető: Gáspár Anna Produkciós menedzser: Ágoston Eszter

Ingyenes filmvetítés a Duna korzón, a Görög utcánál JULIAN ROSEFELDT Manifesztum (2015)

KRISZTIÁN GERGYE: ”If We Shadows…” – spatial installation and performance Director, choreographer, performer, scene: Krisztián Gergye Fine arts consultant, co-creator: Péter Trifusz Music composer, performers: Péter Zombola / György Philipp Photographer in the performance: Dániel Dömölky Part of the installation: the sculpture Lilith by: Judit Rita Rabóczky Poems: János Áfra ”Mass”, “Words of Darkness” – from the volume Rite Costume: Móni Béres Set: Gergely Z. Zöldy Assistant: Bence Mányoki-Kántor Production director: Anna Gáspár Production manager: Eszter Ágoston

Free film screening on the Danube Promenade, at Görög Street JULIAN ROSEFELDT Manifesto (2015)


JÚNIUS 10., VASÁRNAP | SUNDAY, 10 JUNE 10.00–12.00

10:00 – 12:00 am

10.00

10:00 am

11.30

11:30 am

13.00

1:00 pm

14.00

2:00 pm

15.00

3:00 pm

Vajda Múzeum Családi nap

Ingyenes filmvetítés a Duna korzón, a Görög utcánál DARGAY ATTILA Az erdő kapitánya (1988)

Ingyenes filmvetítés a Duna korzón, a Görög utcánál PÁLFI ZSOLT Lengemesék (2017)

Ingyenes filmvetítés a Duna korzón, a Görög utcánál SARAH JOHANSEN A kertész titka (2016)

Czóbel Múzeum, belső udvar Boros Lili kurátor és Mátrai Erik tárlatvezetése a Kilátás című kiállításon.

Kmetty Múzeum, belső udvar Berszán Zsolt tárlatvezetése A bomlás virágai című kiállításán.

Vajda Museum Family Day

Free film screening on the Danube Promenade, at Görög Street ATTILA DARGAY Captain of the Forest (1988)

Free film screening on the Danube Promenade, at Görög Street ZSOLT PÁLFI Tales from the Lakeside (2017)

Free film screening on the Danube Promenade, at Görög Street SARAH JOHANSEN The Gardener’s Secret (2016)

Czóbel Museum, inner courtyard Guided tour of the exhibition View led by Erik Mátrai and curator Lili Boros.

Kmetty Museum, inner courtyard Guided tour of the exhibition The Flowers of Decomposition led by Zsolt Berszán.


Michael Haneke: Happy end, (rÊszlet a filmből | Movie detail)


15.00

3:00 pm

16.00

4:00 pm

Ingyenes filmvetítés a Duna korzón, a Görög utcánál ENYEDI ILDIKÓ Testről és lélekről (2017)

Free film screening on the Danube Promenade, at Görög Street ILDIKÓ ENYEDI On Body and Soul (2017)

Szentendrei Képtár Muladi Brigitta tárlatvezetése az Átkelő című kiállításon.

Szentendre Gallery Guided tour of the exhibition Passage led by Brigitta Muladi.

17.00

5:00 pm

Ámos Imre – Anna Margit Múzeum Szabó Klára Petra és Szvet Tamás monográfiáját bemutatja Paksi Endre Lehel

17.00

Ingyenes filmvetítés a Duna korzón, a Görög utcánál JIM JARMUSCH Paterson (2016)

19.00

Ámos Imre – Anna Margit Museum Endre Lehel Paksi presents Klára Petra Szabó and Tamás Szvet’s monography

5:00 pm

Free film screening on the Danube Promenade, at Görög Street JIM JARMUSCH Paterson (2016)

7:00 pm

A Duna korzón, a Görög utcánál GERGYE KRISZTIÁN „Ha mi árnyak…” – térinstalláció és performansz

On the Danube Promenade, at Görög Street KRISZTIÁN GERGYE: ”If We Shadows…” – spatial installation and performance

20.00

20.00

21.30

21.30

Ingyenes filmvetítés a Duna korzón, a Görög utcánál MICHAEL HANEKE Happy end (2017)

Ingyenes filmvetítés a Duna korzón, a Görög utcánál Sós Ágnes Szerelempatak (2013)

Free film screening on the Danube Promenade, at Görög Street MICHAEL HANEKE Happy end (2017)

Free film screening on the Danube Promenade, at Görög Street Ágnes Sós Stream of Love (2013)


JÚNIUS 12., KEDD | TUESDAY, 12 JUNE 9.45 – 17.00

9:45–5:00 pm

16.00

4:00 pm

Ferenczy Múzeum Kert/művészet – konferencia

Barcsay Múzeum Kigyós Fruzsina kurátori tárlatvezetése a Látnivalók az emberkertben és a Remix of Damage című kiállításon.

17.00

Ferenczy Múzeum A jelen időzítése – könyvbemutató A könyvet bemutatja: Nemes Z. Márió esztéta

Ferenczy Museum Garden/Art – conference

Barcsay Museum Guided tour of the exhibitions Sights and Attractions in the Human Garden and Remix of Damage led by curator Fruzsina Kigyós.

5:00 pm

Ferenczy Museum The Timing of the Present – book presentation – book presentation by aesthete Márió Nemes Z.


JÚNIUS 13., SZERDA | WEDNESDAY, 13 JUNE 18.00

MűvészetMalom Ne kertelj! – irodalmi est zenével Závada Péter, Dés András

6:00 pm

ArtMill Don’t Beat Around the Bush! literary evening with music Péter Závada, András Dés

JÚNIUS 14-17 | 14-17 JUNE EXTRA MUROS: Bázelben az Art Capital! Rhy Art Fair Basel (Bázel, Muelhaustrasse 17.) Deim Balázs kiállítása

EXTRA MUROS: Art Capital in Basel! Rhy Art Fair Basel (Bázel, Muelhaustrasse 17.) Balázs Deim’s exhibition


Deim Balázs: Surveillance system 2, 2013.

AZ ART CAPITAL AZ ARTBASEL IDEJÉN BÁZELBEN IS JELEN LESZ: A RHY ART FAIR BASEL KÖZÖNSÉGE JÚNIUS 14-17. KÖZÖTT DEIM BALÁZS MUNKÁIT TEKINTHETI MEG | DURING ARTBASEL, ART CAPITAL WILL BE PRESENT IN BASEL AS WELL: FROM 14 TO 17 JUNE, VISITORS OF RHY ART FAIR BASEL CAN VIEW BALÁZS DEIM’S WORKS.


JÚNIUS 14., CSÜTÖRTÖK | THURSDAY, 14 JUNE 17.00

5:00 pm

Vajda Múzeum Bodonyi Emőke kurátori tárlatvezetése az Ösvények a kertben és az Örök kert című kiállításon.

Vajda Museum Guided tour of the exhibitions Paths in the Garden and Eternal Garden led by curator Emőke Bodonyi.

18.00

6:00 pm

MűvészetMalom Ne kertelj! – irodalmi est zenével Grecsó Krisztián, Hrutka Róbert

19.00

Fő tér London’s Global University Jazz szabadtéri koncert

ArtMill Don’t Beat Around the Bush! – literary evening with music Krisztián Grecsó, Róbert Hrutka

7:00 pm

Main Square London’s Global University Jazz open air concert


JÚNIUS 15., PÉNTEK | FRIDAY, 15 JUNE 17.00

5:00 pm

18.00

6:00 pm

19.30

7:30 pm

Ámos Imre – Anna Margit Múzeum Szabó Noémi kurátori tárlatvezetése az Organika című kiállításon.

MűvészetMalom Ne kertelj! – irodalmi est Karafiáth Orsolya, Legát Tibor

Ámos Imre – Anna Margit Museum Guided tour of the exhibition Organika led by curator Noémi Szabó.

ArtMill Don’t Beat Around the Bush! – literary evening Orsolya Karafiáth, Tibor Legát

P’Art Mozi Filmvetítés SÁRA SÁNDOR Holnap lesz fácán (1974) A vetítést követően beszélgetés Réz András filmesztétával.

P’Art Cinema Film screening SÁRA SÁNDOR Tomorrow Pheasant (1974) After the viewing, discussion with film aesthete András Réz.

Szabó Noémi Fotó | Photo: Pintér Márió


JÚNIUS 16., SZOMBAT | SATURDAY, 16 JUNE 10.00

Ámos Imre – Anna Margit Múzeum Gerilla kertészeti workshop – Szikra Renáta művészettörténész vezetésével.

11.00

Czóbel Múzeum Bordács Andrea kurátori tárlatvezetése a Saját Éden című tárlaton.

17.00

Bizottság-liget Szabó Noémi tárlatvezetése A víz emlékezete, a Kert-hálózatok és a Kerti locsoló című projekteknél.

18.00

10:00 am

Ámos Imre – Anna Margit Museum Gerilla Gardening Workshop – lead by art historian Renáta Szikra.

11:00 am

Czóbel Museum Guided tour of the exhibition Personal Eden led by curator Andrea Bordács.

5:00 pm

Bizottság Park Guided tour of the projects The Memory of Water, Garden-Networks, and Watering Can led by Noémi Szabó.

6:00 pm

MűvészetMalom Ne kertelj! – irodalmi est Kemény István, Kemény Zsófi

ArtMill Don’t Beat Around the Bush! – literary evening István Kemény, Zsófi Kemény

20.00

8:00 pm

MűvészetMalom Tudósok koncert

ArtMill Tudósok concert Kemény Zsófi Fotó | Photo: Valuska Gábor


Tudósok, MűvészetMalom MÚZÉJ 2016 Fotó | Photo: Deim Balázs


JÚNIUS 17., VASÁRNAP | SUNDAY, 17 JUNE 10.00

10:00 am

17.00

5:00 pm

18.00

6:00 pm

Ferenczy Múzeum Világok kertje – múzeumpedagógia gyerekeknek

Kmetty Múzeum Szilágyi Zsófia Júlia tárlatvezetése a Yes, You! című kiállításon.

MűvészetMalom Ne kertelj! – irodalmi est Nádasdy Ádám, Térey János

Ferenczy Museum Garden of Worlds – museum education for children

Kmetty Museum Guided tour of the exhibition Yes, You! led by Zsófia Júlia Szilágyi.

ArtMill Don’t Beat Around the Bush! – literary evening Ádám Nádasdy, János Térey

JÚNIUS 18-22. | 18–22 JUNE 2018 Ferenczy Múzeum Art Capital Képzőművészeti tábor gyerekeknek

Ferenczy Muzeum Art Capital Visual Art Camp for Children

JÚNIUS 19., KEDD | TUESDAY, 19 JUNE 10.00 – 17.00

Ferenczy Múzeum Kortársítás – konferencia

17.00

Ámos Imre – Anna Margit Múzeum Eged Dalma kurátori tárlatvezetése a Hortus conclusus című kiállításon.

10:00 am – 5:00 pm Ferenczy Museum Contemporary? Just do it! – conference

5:00 pm

Ámos Imre – Anna Margit Museum Guided tour of the exhibition Hortus conclusus led by curator Dalma Eged.


JÚNIUS 20., SZERDA | WEDNESDAY, 20 JUNE 17.00

Szentendrei Képtár Németh Gábor író tárlatvezetése az Átkelés című kiállításon.

5:00 pm

Szentendre Gallery Guided tour of the exhibition Passage led by writer Gábor Németh.

JÚNIUS 21., CSÜTÖRTÖK | THURSDAY, 21 JUNE 17.00

5:00 pm

18.30

6:30 pm

Alkotmány utca Szilágyi Zsófia Júlia kurátori tárlatvezetése a Valamennyi Szentendre című kiállításon.

P’Art Mozi Filmvetítés NAOMI KAWASE A remény receptje (2015) A vetítést követően beszélgetés. Csákvári Géza filmkritikus vendége: Pelle Csilla.

Alkotmány Street Guided tour of the exhibition Some Szentendre led by curator Zsófia Júlia Szilágyi.

P’Art Cinema Film screening NAOMI KAWASE Sweet Bean (2015) After the viewing, discussion: Csilla Pelle is the guest of film critic Géza Csákvári.


Nádas Péter Fotó | Photo: Németh Dániel


JÚNIUS 22., PÉNTEK | FRIDAY, 22 JUNE 18.30

P’Art Mozi Filmvetítés MARTIN SULIK A kertben (1995) A vetítést követően Szarka Judit filmesztéta és Schramkó Péter tanár filmelemző beszélgetése

6:30 pm

P’Art Cinema Film screening MARTIN SULIK The Garden (1995) After the viewing, discussion with Judit Szarka, film aesthete, and Péter Schramkó, teacher, film analyst.

JÚNIUS 23., SZOMBAT | SATURDAY, 23 JUNE 9.30 – 13.00

9:30 am – 1:00 pm

9.30

9:30 am

14.00

2:00 pm

17.00

5:00 pm

Fő tér Jóga a szabadban (Indiai jógafesztivál az Art Capitalon)

Kovács Margit Kerámiamúzeum Múzeumpedagógia gyerekeknek

MűvészetMalom Kertséta gyerekeknek

MűvészetMalom Muladi Brigitta kurátori tárlatvezetése a Csiszolatlan gyémántok című kiállításon.

Main Square Yoga in the Open Air (Indian yoga festival at Art Capital)

Kovács Margit Ceramic Museum Museum Education for Children

ArtMill Garden Walk for Children

ArtMill Guided tour of the exhibition Diamonds in the Rough led by curator Brigitta Muladi.


18.00 – 24.00

Valamennyi múzeumban és kiállítóhelyen Múzeumok Éjszakája programok

19.00

Ámos Imre – Anna Margit Múzeum Festői szerelem – felolvasószínház

20.00

MűvészetMalom GERGYE KRISZTIÁN: „Ha mi árnyak…” – térinstalláció és performansz

6:00 pm – 12:00 am

In all museums and exhibition spaces Night of Museums Programs

7:00 pm

Ámos Imre – Anna Margit Museum Painterly Love – reading theatre

8:00 pm

ArtMill KRISZTIÁN GERGYE: “If We Shadows…” – spatial installation and performance

JÚNIUS 24., VASÁRNAP | SUNDAY, 24 JUNE 9.00

MűvészetMalom GERGYE KRISZTIÁN: „Ha mi árnyak…” – térinstalláció és performansz

7:00 pm

ArtMill KRISZTIÁN GERGYE: “If We Shadows…” – spatial installation and performance

A programok változtatási jogát fenntartjuk


Belépőjegyek | Tickets


Napijegyek | Day Tickets NORMÁL NAPIJEGY | STANDARD DAY TICKET Egy adott napon valamennyi kiállítás egyszeri megtekintésére jogosít. | Entitles visitors to a single viewing of all exhibitions in a given day

2000 Ft

|

Ára Price

1200 Ft

|

Ára Price

900 Ft

|

Ára Price

900 Ft

|

Ára Price

KEDVEZMÉNYES NAPIJEGY DIÁKOKNAK ÉS NYUGDÍJASOKNAK | REDUCED DAY TICKET FOR STUDENTS AND SENIOR CITIZENS Egy adott napon valamennyi kiállítás egyszeri megtekintésére jogosít.(Igénybevételéhez érvényes diákigazolvány szükséges.) | Entitles visitors to a single viewing of all exhibitions in a given day. (Valid student ID required.) SZAKMAI NAPIJEGY MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEK OKTATÓINAK ÉS HALLGATÓINAK | PROFESSIONAL DAY TICKET FOR EDUCATORS AND STUDENTS OF ART INSTITUTIONS Egy adott napon valamennyi kiállítás egyszeri megtekintésére jogosít. (Igénybevételéhez érvényes diákigazolvány szükséges.) | Entitles visitors to a single viewing of all exhibitions in a given day. (Valid student ID required.) MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁS | MUSEUM EDUCATION PROGRAM TICKET Érvényes egy-egy múzeumpedagógiai foglalkozáson való részvételre egy adott napon. (Bérlettel vagy napijeggyel ingyenes.) | Entitles visitors to participate in one museum education program in a given day. (Only valid together with a Pass or Day Ticket.)


Bérletek | Passes NORMÁL BÉRLET (névre szóló) | STANDARD PASS (registered by name) Valamennyi kiállítás korlátlan számú megtekintésére jogosít és ingyenes belépésre minden társművészeti programra 2018. június 24-ig. (Az érvényesség feltétele a személyazonosság igazolása – bármilyen fényképes igazolvánnyal.) | Entitles visitors to unlimited viewing of all exhibitions and free admission to all associated art programs until 24 June 2018. (Only valid together with picture ID of any type.)

6000 Ft

|

Ára Price

4500 Ft

|

Ára Price

3000 Ft

|

Ára Price

KEDVEZMÉNYES BÉRLET DIÁKOKNAK ÉS NYUGDÍJASOKNAK (névre szóló) | REDUCED DAY PASS FOR STUDENTS AND SENIOR CITIZENS (registered by name) Valamennyi kiállítás korlátlan számú megtekintésére jogosít és ingyenes belépésre minden társművészeti programra 2018. június 24-ig. (Az érvényesség feltétele a személyazonosság igazolása – bármilyen fényképes igazolvánnyal.) | Entitles visitors to unlimited viewing of all exhibitions and free admission to all associated art programs until 24 June 2018. (Only valid together with picture ID of any type.) SZENTENDRE BÉRLET | SZENTENDRE PASS (névre szóló, kizárólag szentendrei lakosoknak) Valamennyi kiállítás korlátlan számú megtekintésére jogosít és ingyenes belépésre minden társművészeti programra 2018. június 24-ig. (Az érvényesség feltétele a személyazonosság igazolása – bármilyen fényképes igazolvánnyal.) | (registered by name, for Szentendre residents only) Entitles visitors to unlimited viewing of all exhibitions and free admission to all associated art programs until 24 June 2018. (Only valid together with picture ID of any type.)


GOLD BÉRLET (átruházható) | GOLD PASS (transferrable) Valamennyi kiállítás korlátlan számú megtekintésére jogosít és ingyenes belépésre minden társművészeti programra 2018. június 24-ig. (Az érvényesség feltétele a személyazonosság igazolása – bármilyen fényképes igazolvánnyal.) | Entitles visitors to unlimited viewing of all exhibitions and free admission to all associated art programs until 24 June 2018. (Only valid together with picture ID of any type.) INGYENESEN LÁTOGATHATJÁK A KIÁLLÍTÁSOKAT | FREE ADMISSION TO THE EXHIBITIONS: 6 év alatti gyermekek 65 év feletti nyugdíjasok fogyatékkal élők egy-egy kísérővel ICOM-kártyával rendelkezők MVMSZ-tagok (érvényes szakmai belépővel) a Pulszky Társaság tagjai Children under 6 years of age Senior citizens over 65 years of age Visitors with disabilities with one attendant per person ICOM card holders MVMSZ members (with valid professional pass) Pulszky Society members

20 000 Ft

|

Ára Price


A kiállítások nyitvatartása az Art Capital idején | For the duration of Art Capital, the exhibitions can be viewed at the following times:

kedden, szerdán és vasárnap 10–18 óráig, csütörtökön, pénteken és szombaton 10–20 óráig. | Tuesday, Wednesday, Sunday 10:00 am – 6:00 pm, Thursday, Friday and Saturday 10:00 am – 8:00 pm.


Art capital 2018  

Art Capital, Szentendre ▪ 2018. június 9-24. Az Édenkert nyomában Az Art Capital központi témája idén a modern ember természethez való visz...

Art capital 2018  

Art Capital, Szentendre ▪ 2018. június 9-24. Az Édenkert nyomában Az Art Capital központi témája idén a modern ember természethez való visz...

Advertisement