Page 1

Durresi meriton me shume

PROGRAMI 1- SHERBIMET URBANE 2- MBROJTJA E MJEDISIT 3- RRUGET DHE TRANSPORTI 4- INFRASTRUKTURA SEKONDARE 5- ZHVILLIMI URBAN 6- PROJEKTET


1 – SHERBIMET URBANE

-OBJEKTIVI -Permiresimi i furnizimit me uje te pijshem dhe i kanalizimeve te ujrave te zeza e te bardha. -Bashkia do te behet partner i pergjegjshem dhe i sigurte per zbatimin e projekteve me financim te donatoreve per permiresimin dhe zgjerimin e infrastruktures se furnizimit me uje dhe kanalizimeve.

-Bashkia do te vendos ne dispozicion burime te tjera financimi nga te ardhurat e veta per te plotesuar nevojat me investime ne kete sektor jetik per mireqenien dhe zhvillimin ekonomike te qytetit.


SHERBIMET URBANE 1. Permiresimi I furnizimit me uje te pijshem per qytetin e Durresit dhe Zonen e Plazhit. Projekti per ndertimin e stacionit te ri te pompimit ne Fushe Kuqe dhe dublimit te linjes ekzistuese 60 000 000 euro BB dhe BEI 2. Projekti i per Permiresimin dhe Zgjidhjen e problemit te kanalizimeve te ujerave te zeza dhe te bardha per qytetin e Durresit dhe zonen e Plazhit. (ndarja e ujrave te bardha nga kanalizimet) 11 075 689 euro BEI


2- MBROJTJA E MJEDISIT

-OBJEKTIVI 1 -Trefishimi i siperfaqes se gjelberimit ne qytet dhe dyfishimi i pemeve dekorative.

-OBJEKTIVI 2 - Mbyllja e landfill-it ekzistues prej 16 ha ne Porto-Romano ,dhe kthimi i saj ne siperfaqe te gjelberuar. -Ndertimi i landfill-it te ri prej 25 ha ne zonen e Manzes , sipas studimit te planit te integruar te menaxhimit te mbetjeve urbane (faza pare 5 ha).


MBROJTJA E MJEDISIT *Ndertimi i parkut te qytetit ne kuroren e kodrave (faza e pare) 7 00 000 € Bashkia Durres, donatore

*Studim dhe projekt zbatimi per zvogelimin e erozionit ne Koder Vile ne anen jugore, perendimore dhe jugore te saj 750 000 € Bashkia Durres

*Permiresimi i teknologjise se mbledhjes se mbetjeve te ngurta, seperimi dhe riciklimi i tyre. 690 000 € Bashkia Durres

*Mbyllje e landfill-it ekzistues prej 16 ha ne Porto Romano

4 000 000 € Bashkia Durres,

programet IPA

*Ndertimi i landfill-it te ri sipas studimit, planit te integruar te menazhimit te mbetjeve urbane (faza e pare 5 ha) 2 500 000 € Fondi i zhvillimit te rajoneve

*Plan tematik vetem per gjelberim 100 000 € Bashkia Durres *Shtimi i buxhetit per shtimin e siperfaqeve te gjelberta deri ne tre here, dhe shtim dy here i pemeve dhe shkurreve dekorative. 2 000 000 € Bashkia Durres


MBROJTJA E MJEDISIT Zona te gjelberta ekzistuese


MBROJTJA E MJEDISIT Gjelberim i propozuar


MBROJTJA E MJEDISIT Zvogelimi i erozionit ne Koder Vile

ne anen perendimore

ne anen lindore

ne anen jugore


MBROJTJA E MJEDISIT MBYLLJA E LANDFILL-IT EKZISTUES

Gjendja ekzistuese

Teknologjia e rekuperimit te shtresave nentokesore


MBROJTJA E MJEDISIT NDERTIMI I LANDFILL-IT TE RI SIPAS STUDIMIT NE MANZE


3- RRUGET DHE TRANSPORTI *Rikonstruksioni i plote i bulevardit kryesor Hotel Durresi – Porti (500 000 € Bashkia Durres) *Ndertimi i rruges se re Currila Kallm (4 000 000 € fondi zh. Rajoneve) *Perfundimi i segmentit te unazes se re pas shkolles se fiskultures Spitalle –Porto Romano (1 000 000 €) *Ndertimi i rruges se re Brryl – Currila – ish poligoni – koder – fabrika e tullave – rruga A. Goga (1 500 000 €) DPRR Bashkia Durres *Parku energjetik dhe industrial si mundesi punesimi ne rajon *Ndertim me parametra te standarteve europiane te rruges Ura e Dajlanit – Banka Tregtare (800 000 € Bashkia Durres) *Rruga e re dytesore Ura e Dajlanit – Plepa (mbi kanalin ekzistues 1 500 000 € Bashkia Durres) *Rikonstruksioni i rruges Torra Veneciane – Vila dhe ndricimi. (350 000 € Bashkia Durres) *Rruge e re Shkozet – Dogana e tokes – frigoroferi Plazh. (400 000 € Bashkia Durres) *By – pass Shkozet – Plazh. (zh. rajoneve fondi kuvajtjan) *Mbulimi dhe sistemimi i kanalit kryesor te ish kenetes -fragmenti urban*Stacioni i trenit + dekovili. *Linje e re transporti – Publik lgj. 18 – ish uzina Tv – Mauzoleum – Drejtoria e Policise. (400 000 € Bashkia Durres) *Korsi bicikletash ne trotuaret e rrugeve paresore. (100 000 € Bashkia Durres) *Studim i trafikut ne qytet. (100 000 € Bashkia Durres) *Riorganizim i transportit publik, (blerje autobus 800 000 € kredi) *Ndertime te reja parkime mbitokesore dhe nentokesore. (3 500 000 € PPP) *Sisteme kontrolli dhe monitorim te trafikut *Rregullore lokale e trafikut dhe parkimit *Realizimi i nje projekti te perbashket me portin e Durresit ne kuader te projektit “Qyteti dhe Porti” (1 500 000 € Bashkia dhe APD) *Perfundimi i tere rrugeve dytesore per 18 lagjet e qytetit (15 000 000 € Bashkia donatore)


RRUGET DHE TRANSPORTI

RIKONSTRUKSIONI I PLOTE I BULEVARDIT KRYESOR HOTEL DURRESI - PORTI 500 000 € Bashkia Durres


RRUGET DHE TRANSPORTI NDERTIMI I RRUGES SE RE CURRILA – KALLM 4 000 000 € fondi zh. Rajoneve


RRUGET DHE TRANSPORTI PERFUNDIMI I SEGMENTIT TE UNAZES SE RE PAS SHKOLLES SE FISKULTURES – SPITALLE 1 000 000 €


RRUGET DHE TRANSPORTI

NDERTIMI I RRUGES SE RE BRRYL – CURRILA – ISH POLIGONI – KODER FABRIKA E TULLAVE - RRUGA “A. GOGA” 1 500 000 €


RRUGET DHE TRANSPORTI

NDERTIMI I RRUGES SE RE BRRYL – CURRILA – ISH POLIGONI – KODER FABRIKA E TULLAVE - RRUGA “A. GOGA”

Avantazhet e ndertimit te Unazes “ Currila – Rruga Aleksander GOGA“ Unaza qe propozojme per te ndertuar do te beje te mundur lidhjen e zone se Currilave me Rrugen A.Goga,dhe me tej. Kjo lidhje do te realizohet ne tre drejtime dhe konkretisht : •Ne zonen prane Fabrikes se Tullave me dalje tek shkolla “EFTALI KOCI“. •Ne zonen prapa maternitetit me dalje tek Spitali Pediatrise. •Ne zonen tek rezervuari “Spitalla 1“ me dalje tek ish Fabrika Makaronave. Avantazhet kryesore te ndertimit te unazes ne fjale jane si me poshte :

•Cliron zonen e mbipopulluar te shetitores Taulantia (rreth 15.000 banore) nga trafiku i renduar me nje aks vajtje ardhje. •Lehtesohet fluksi i mjeteve ne zonen historike duke ulur dhe nivelin e ndotjes. •Ndikon ne uljen e intesitetit te ndertimit ne zonen historike. •Krijohet mundesia e ndertimit te zones pedonale brenda sitit arkeologjik te qytetit. •Krijon premisat per “decentralizim“ te qytetit nga pikepamja urbane. •Rikompozohet qyteti nga pikepamja urbane duke i dhene nje status te ri social, duke ndryshuar nocionin periferi – qender. •Rivlereson pasurite e paluajteshme aty ku do te kaloje rruga. •Krijon zona te reja preferenciale banimi duke krijuar keshtu alternative te reja per sektorin e ndertimit dhe rregullon dispropocionet e cmimit te banesave. •Zona ku kalon rruga eshte me parametra me te mire teknik per ndertimet nga ana sizmike , gjeologjike dhe pa probleme me arkeologjine.


RRUGET DHE TRANSPORTI NDERTIM I RRUGES URA DAJLANIT – BANKA TREGTARE 800 000 € Bashkia Durres


RRUGET DHE TRANSPORTI RRUGE E RE DYTESORE “URA E DAJLANIT - PLEPA” (mbi kanalin ekzistues) 1 500 000 € Bashkia Durres


RRUGET DHE TRANSPORTI

RIKONSTRUKSION I RRUGES “TORRA VENECIANE – VILA” DHE NDRICIMI 350 000 € Bashkia Durres


RRUGET DHE TRANSPORTI

RRUGE E RE “SHKOZET DOGANA E TOKES – FRIGORIFERI PLAZH” 400 000 € Bashkia Durres


RRUGET DHE TRANSPORTI

BY – PASS SHKOZET – PLAZH zh. rajoneve fondi kuvajtjan


RRUGET DHE TRANSPORTI

MBULIMI DHE SISTEMIMI I KANALIT KRYESOR TE ISH- KENETES FRAGMENTI URBAN


RRUGET DHE TRANSPORTI

LINJE E RE TRASPORTI PUBLIK 400 000 â‚Ź Bashkia Durres

Drejtoria e Policise Durres Mauzoleumi I Deshmoreve

Tregu Industrial Hyrja e Unazes se Re


RRUGET DHE TRANSPORTI KORSI BICIKLETASH NE TROTUARET E RRUGEVE PARESORE 100 000 € Bashkia Durres

Korsi bicikletash Mauzoleumi – Unaza e Shkozetit

Korsi bicikletash hyrja e portit - Currila


RRUGET DHE TRANSPORTI NDERTIME TE REJA PARKING MBITOKESOR DHE NENTOKESOR 3 500 000 â‚Ź PPP

Parkim mbitokesor ne currila

Parkim i stacionit te trenit

Parkim nentokesor shetitorja Parkim nentokesor hyrja e portit


RRUGET DHE TRANSPORTI

PERFUNDIMI I TERE RRUGEVE DYTESORE PER 18 LAGJET E QYTETIT 15 000 000 â‚Ź Bashkia donatore

Rruge dytesore (12 km) ne Durres Rruge dytesore (10 km) ne zone periferike Rruge dytesore (5 km) ne Plazh Rruge dytesore (5 km) ne Shkozet


RRUGET DHE TRANSPORTI PERFUNDIMI I TERE RRUGEVE DYTESORE PER 18 LAGJET E QYTETIT

Sistemimi i kanaleve dhe rruget dytesore

Rruge dytesore (12 km) ne Durres Rruge dytesore (10 km) ne zone periferike Rruge dytesore (5 km) ne Plazh Rruge dytesore (5 km) ne Shkozet


4- INFRASTRUKTURA SEKONDARE -OBJEKTIVI 1 - ARSIMI Politike dhe program i ri ne arsimin parashkollor dhe universitar,per te permiresuar cilesine e infrastructures arsimore ku do te dyfishohen financimet ne krahasim me kater vitet e shkuara,per te ofruar kushte dhe standarte europiane ne te gjithe sistemin e kopshteve dhe shkollave te qytetit dhe filozofi e re e nje kuader me I gjere bashkepunimi me Universitetin ALeksander Moisiu.

-OBJEKTIVI 2 - SHENDETESIA Dyfishim i investimeve ne shendetesi, zgjerimi dhe ngritja e qendrave sociale dhe komunitare,ngritja e qendrave te levizeshme diagnostikuese,mbeshtetje dhe fuqizim I sistemit te ndihmes se shpejte mjekesore,bashkepunim me Drejtorite Rajonale te Shendetit Publik dhe Spitalin Civil te Durresit ne kuader te programeve kombetare te zhvillimit te rajoneve. -OBJEKTIVI 3- STREHIMI Ndertimi i apartamenteve te reja per familjet qe banojne ne banesa te ish-pronareve, dhenia e kredive me interesa te uleta per ciftet e reja, krijimi I nje partneriteti privat public per ndertimin e banesave per kategori sociale me te ardhura te pakta,ndertimi I nje kompleksi banimi per familjet rome ne Nish Tulla. -OBJEKTIVI 4 - SHERBIMET SOCIALE Politike dhe program i ri per kujdesin dhe sherbimin social per shtresat ne nevoje dhe shtresat e paafta per pune duke krijuar projekte te vecanta per cdo kategori sociale te mbeshtetura financiarisht nga Bashkia dhe nga donatoret vendas dhe te huaj. Nje project I vecante do te realizohet ne kuader te programit per integrimin e komunitetit rom. -OBJEKTIVI 5 - TURIZMI DHE TRASHEGIMIA HISTORIKE Politike e re per zhvillimin e turizmit ,qe synon mbeshtetje ne permiresimin e cilesise se sherbimit ,permiresimin e imazhit dhe krijimin e identitetit te turizmit te qytetit te Durresit, lehtesi per investimet vendase dhe te huaja,permiresimin esherbimit ne sitet e vizitueshme arkeologjike dhe qendrat e trashegise sone historike dhe kulturore duke promovuar Durresi si nje destinacion turistik ne rajon. -OBJEKTIVI 6 – KULTURA, RINIA DHE SPORTI -Mbeshtetje e krijimtarise se artisteve durrsake,mbrojtja e trashegimise kulturore,krijimi i nje sistemi modern te menaxhimit te trashegimise kulturore, rritja e rolit te kultures ne jeten shoqerore,rritja e oportuniteteve me fonde publike artisteve dhe shoqatave kulturore ,rritja e aftesive funksionale te shoqatave dhe grupimeve artistike. - Ndertimi I Bibliotekes se Re te qytetit. -Ngritja e Qendres Polifunksionale dhe Informimit te Rinise. -Promovimi “Sporti per te gjithe“ mjet per permiresimin e cilesise se jetes. -Riorganizimi dhe rivitalizimi I Klubit Sportiv “Teuta” dhe rigjallerimi I ekipeve zinxhire. -Ndertimi i pishines se re.


INFRASTRUKTURA SEKONDARE ARSIMI


INFRASTRUKTURA SEKONDARE ARSIMI

• Ndertimin e nje shkolle te mesme per qytetin • Ndertimin e dy shkollave 9 vjecare • Ndertimin e dy cerdheve • Ndertimin e tre kopshteve

(1.200.000 € Fondi zh.rajoneve)

(2.000.000 € Fondi zh.rajoneve)

(500.000 € Fondi zh.rajoneve) (200.000 € Bashkia Durres)

• Rikonstruksionin e te gjithave

shkollave te parikonstruktuara (2.000.000

€ Fondi zh.rajoneve)

• Sistem mirembajtje ne te gjithe shkollat e qytetit

(200.000 € Bashkia

Durres )

• Rikonstruksion i qendres kulturore te femijeve Durres )

(100.000 € Bashkia


INFRASTRUKTURA SEKONDARE ARSIMI


INFRASTRUKTURA

SEKONDARE ARSIMI

Kampusi i ri universitar 56 ha

Shkolla e mesme e re prane shkolles 9 vjecare ish kenete

Kopeshti tek fidanishtja rikonstruksion / kopesht I ri Shkolla “Marie Kaculini” rikonstruksion Kopeshti “1 Qershori” rikonstruksion Universiteti i Durresit Planifikim per shkolle 9 vjecare me kalimin e kampusit te ri

Shkolla “Isuf Puka” rikonstruksion


INFRASTRUKTURA

SEKONDARE SHENDETESIA

•Qendrat e kujdesit dhe ne lagjet 9 ,10

paresore ne zonen e Porto Romanos,Kenete (400.000 € Bashkia Durres)

• Mbeshtetje dhe fuqizim te sistemit te ndihmes se shpejte mjekesore (150.000 € Bashkia Durres)

• Shtimi i kujdesit shendetsor ,ne kuader te mbeshtetjes per te financuar sherbime shtese gjate stines se veres per turistet (300.000 € Bashkia Durres )


INFRASTRUKTURA

SEKONDARE SHENDETESIA

Qender shendetsore prane shkolles P. Romano

Cerdhe ne ish kenete prane qendres shendetsore

Qender rehabilitimi N. Tulla

Qender shendetsore prane shkolles H. Dushi

Cerdhe prane shkolles n. Frasheri

Qender sociale prane URT-se


INFRASTRUKTURA

SEKONDARE STREHIMI

•Ndarja e 120 apartamenteve te banesave sociale ,te perfunduara brenda 9 mujorit te vitit

2011

perfunduar me kredi te CEB Bashkia Durres

• Perfundimi , brenda 6 mujorit te pare te vitit 2011 te 120 apartamenteve ,ne kuader te kredise se bankes se komisionit europian(CEB) 3.400.000 € CEB

• Ndertimi i 300 apartamenteve te reja per familjet qe banojne ne ish_pronaret

4.000.000 € kredi

(Bashkia )

• Dhenia e kredive me interesa te uleta per ciftet e reja • Krijimi i nje partneriteti privat publik per pakta

Qeveria programe

ndertimin e banesave per kategori sociale me te ardhura te

1.500.000 € kredi Bashkia

• Ndertimi i nje

kompleksi banimi per familjet rome ne Nish-Tulla 1.500.000 € Enti i Banesave

• Perfundimin e procesit te privatizimit ,pajisjes se qytetareve me titull pronesie ,te ish gabinave te plazhit dhe te godinave te ashtu quajtura pallatet e Arabit, te ndertuara ne lagjen 13 Durres nga firma investitore /ndertuese Hawai –AlB shpk. --------Enti i Banesave


INFRASTRUKTURA

SEKONDARE SHERBIMET SOCIALE

•Krijimi i qendrave sociale sipas rajoneve, per grate ne nevoje, femijet jetime, te moshuarit dhe te rinjte me nivel risku.

200.000 €

Bashkia Durres

• Mbeshtetje per projektet e zhvilluara nga bashkia dhe per qendrat ditore te te moshuarve.

100.000 €

Bashkia Durres

• Program i vecante per komunitetin Rom ku perfshihen

-ndertimin e infrastruktures te zonave ku ata jetojne, ndertimin e banesave dhe ambienteve te sherbimit, lidhjen e vendbanimeve rome me infrastrukturen e energjise elektrike ,furnizimin me uje te dhe sistemin e kanalizimeve, ndertimin e godinave me funksione shendetesore, edukative dhe kulturore. 1.000.000 € Qeveria , Bashkia Durres


INFRASTRUKTURA

SEKONDARE

•Ndertimi i shetitores ne plazhin e Durresit

TURIZMI DHE TRASHEGIMIA HISTORIKE 500.000 € Donatore

• Ristrukturim dhe funksionim i plazhit te currilave , ne plazh publik

350.000 € Bashkia

Durres

• Zhvillimi i mundshem i terminalit te krocereve ne portin e Durresit • Zhvillimi i projektit te studimit te plazhit Currila- Kallm • Rikonstruksion i muzeut arkeologjik • Zbulimi i arenes se amfiteatrit .

Bashkia dhe APD

100.000 € Bashkia Durres 1.000.000 € MTKRS

2 500 000 € donatore, 750.000 € Enti i Banesave

• Hapja e siteve te reja arkeologjike dhe ndertimi i parkut urban arkeologjik

250.000 €

Bashkia Durres PPP

• Evente dhe panaire

400.000 € Bashkia Durres

• Hapja e 5 zyrave te informacionit turistik

100.000 € Bashkia Durres


INFRASTRUKTURA

SEKONDARE GUIDA TURISTIKE

Zona me vlera historike

Vila e Zogut

Fori rrethor

Amfiteatri

Muzeu arkeologjik

Torra Veneciane


PROJEKTET

AMFITEATRI I DURRESIT


PROJEKTET

RIKONSTRUKSIONI I MUZEUT ARKEOLOGJIK


INFRASTRUKTURA

SEKONDARE

KULTURA RINIA DHE SPORTI

• Bibloteke e re

per qytetin (Ndertimi ne Drejtorine e Hekurrudhave)

• Qender polifunksionale dhe informimi

te rinise

750.000 € Bashkia

200.000 €

Bashkia

• Kompleksi i pishinave

5.500.000 € PPP

• Evente Kultura Rinia

400.000 € Bashkia


5- ZHVILLIMI URBAN • Perfundimi i planit te pergjithshem rregullues

projekti LAMP mbi bazen e

kritereve te meposhtme: -Vendosja e rregullave te qendrueshme mbi administrimin e territorit, pa penguar zhvillimin e prones dhe duke ruajtur trashegimine tone historike, arkeologjike dhe identitetin e qytetit. -Hartimi i politikave per “Decentralizimin” e qytetit nga pikepamja urbane. -Krijimi i tipologjise dhe ruajtja e siluetit te qytetit.

• Studime dhe projektime

450.000 € Bashkia Durres MPPT

• Studimi urbanistik per bregdetin e Kallmit ,studimi per mbrojtjen nga erozioni ne koder Vile dhe Currila

• Krijimi i sektorit te sistemit te dhenave gjeografike

GIS

e tokes


6- PROJEKTET

•Projekti i Stacionit te Ri te Trenit. •Projekti i Bibliotekes se Qytetit.

•Projekti i Kompleksit te Pishinave. •Projekti i Sistemimit te Plazhit te Currilave dhe krijimi i mundesive per zhvillimin e sporteve te ujit, Projekti i Portit te Jahteve prane Portit te Peshkimit.


PROJEKTET

STACIONI I RI I TRENIT

VENDOSJA E STACIONIT TE RI TE TRENIT MBI TERRITORIN EKZISTUES ESHTE NJE LEVIZJE E FORTE URBANE QE NDIKON NE TE GJITHA STRUKTURAT E QYTETIT. AI NUK OFRON VETEM SHERBIMIN PRIMAR TE TIJ, POR DHE SHUME ALTERNATIVA TE TJERA SOCIALE, NE MUNGESE TE DISA AKTIVITETEVE JETESORE NE QYTET.

1 - ZHVENDOSJA E KORPUSIT KRYESOR TE TERMINALIT RRETH 100 m ME NE JUGLINDJE , SHUMFISHON SIPERFAQEN E SHESHIT PARA STACIONIT DUKE BERE TE MUNDUR IDEIMIN E NJE TERMINALI AUTOBUZASH , NE SINKRON ME STACIONIN DHE ME TERMINALIN E TRAGETEVE

2 - SHKARKIMI I FLUKSEVE QE SJELL APO MERR STACIONI SI ME UDHETARE ASHTU DHE ME MJETE BEHET NE NJE SHESH ME PERMASA TE KONSIDERUESHME ME MUNDESI EVADIMI TE SHPEJTE DHE KUFIZOHET NGA KRYQEZIME KUARTALLESH QE MUNDESON LEVIZJE TE ORIENTUAR.

3 - KRIJIMI SHESHIT ME PERMASA TE MEDHA “RETUSHON“

VENDOSJEN E GODINAVE NE PERENDIM TE STACIONIT TE CILAT I KANE MOHUAR SHESHIT “MIKPRITES“ PEISAZHIN ME ATRAKTIV TE QYTETIT , DHE JANE BERE BARRIERE URBANE PER RRUGEN E DEBATUAR TE PORTIT.

4 - PER VETE POZICIONIN QE KA NE QYTET DHE NE AFERSI ME SHESHIN E TRAGETEVE (ME TE

CILIN DO TE KETE KOMUNIKIM DIREKT) KY OBJEKT DO TE OFROJE NJE RRJET TE MADH SHERBIMESH SI FILIALE BANKASH, ZYRA TE KEMBIMIT VALUTOR, LIBRARI, BUTIKE, KINEMA ,BARE,AXHENSI TURISTIKE DHE UDHETIMESH. GJITHASHTU ESHTE PARASHIKUAR DHE NDERTIMI I NJE PARKIMI PREJ 700 POSTESH.


PROJEKTET

STACIONI I RI I TRENIT


PROJEKTET

STACIONI I RI I TRENIT


PROJEKTET

STACIONI I RI I TRENIT


PROJEKTET

RIKUALIFIKIMI I PLAZHIT TE CURRILAVE

Rikualifikimi i waterfrontit Krijimi i strukturave per zhvillimin e sporteve te ujit Zhvillimi strategjik i infrastruktures rrugore Krijimi i nje zone te madhe parkimi


PROJEKTET

PISHINA OLIMPIKE


PROJEKTET

BIBLIOTEKA E RE


PROJEKTET

SHETITORJA TAULANTIA PORTI I JAHTEVE DHE I PESHKIMIT

Faza e pare “porti i peshkimit”

Prezantimi programit  

Prezantimi i programit elektoral

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you