Page 1

PROVES D’ACCÉS ALS CFGM DIJOUS 2 DE MAIG PRESENTACIÓ A LES 15.30 h. A LA SALA D’ACTES. EXÀMENS:  DE 16 A 18 h: COMPETÈNCIA EN LLENGUA CATALANA, COMPETÈNCIA EN LLENGUA CASTELLANA, COMPETÈNCIA EN LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÈS I FRANCÈS) I COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA;  DE 18 A 18.30 h: DESCANS  DE 18.30 A 20.30 h: COMPETÈNCIA MATEMÀTICA, COMPETÈNCIA EN TECNOLOGIA I COMPETÈNCIA D’INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC. ELS ALUMNES S’HAN D’IDENTIFICAR ABANS D’INICIAR LES PROVES AMB EL DNI, NIE O PASSAPORT . PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS PROVISIONALS: DIMARTS 14 DE MAIG SOL.LICITUD DE CONSULTA D’EXÀMENS: DIMARTS 14 I DIMECRES 15 (FINS A LES 17 h) . ELS ALUMNES HO SOL.LICITARAN A LA SECRETARIA DEL CENTRE INDICANT ELS EXÀMENS QUE VOLEN REVISAR. CONSULTA DELS EXAMENS: DIMECRES 15 DE MAIG DE 17.30 A 19.30. PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS A LES QUALIFICACIONS, LES PUNTUACIONS DEL CURRÍCULUM O LES EXEMPCIONS ATORGADES : FINS A LES 18 HORES DEL DIJOUS 16 DE MAIG. Els interessats (o els seus pares si són menors d’edat) presentaran un escrit de reclamació a la secretaria del centre on indicaran els motius de la reclamació. RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS: LES RESOLUCIONS DE LES RECLAMACIONS ES COMUNICARAN ALS INTERESSATS EL DIJOUS 16 DE MAIG A LES 20.00 H. QUALIFICACIONS DEFINITIVES I LLIURAMENT DE CERTIFICATS: DIMARTS 21 DE MAIG. RECURS D’ALÇADA: EN CAS DE DISCONFORMITAT AMB LA RESOLUCIÓ DE LA RECLAMACIÓ, LES PERSONES ASPIRANTS (O ELS PARES EN ELS CAS DELS ASPIRANTS MENORS D’EDAT), PODEN PRESENTAR UN RECURS D’ALÇADA PER MITJÀ D’UN ESCRIT PRESENTAT A LA SECRETARIA DE L’INSTITUT, QUE EL CENTRE ENVIARÀ AL DIRECTOR DELS SERVEIS TERRITORIALS ABANS DE L’1 DE JULIOL.

PROVES D’ACCÉS ALS CFGS PART COMUNA: DIMECRES 8 DE MAIG PRESENTACIÓ A LES 15.30 h. A LA SALA D’ACTES. EXÀMENS: DE 16 A 18 h: CATALÀ I CASTELLÀ. DE 18 A 18.30 DESCANS DE 18.30 A 20.30 h: ANGLÈS, FRANCÈS I MATEMÀTIQUES. PART ESPECÍFICA: DIJOUS 16 DE MAIG PRESENTACIÓ A LES 15.30 h. A LA SALA D’ACTES. EXÀMENS DE 16 A 19h DE TOTES LES MATÈRIES ESPECÍFIQUES. PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS PROVISIONALS: DIMARTS 28 DE MAIG SOL·LICITUD DE CONSULTA D’EXÀMENS: DIMARTS 28, DIMECRES 29 (MATÍ TARDA fins a les 17 h) I DIJOUS 30 DE MAIG (MATÍ FINS A LES 13 H). ELS ALUMNES HO SOL·LICITARAN A LA SECRETARIA DEL CENTRE INDICANT ELS EXÀMENS QUE VOLEN REVISAR. CONSULTA DELS EXÀMENS: DIJOUS 30 DE MAIG DE 16.00 A 18.00. Només poden veure els exàmens els alumnes i en el cas de ser menors d’edat poden anar acompanyats dels pares. PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS A LES QUALIFICACIONS: FINS A LES 18 HORES DEL DIVENDRES 31 DE MAIG. Els interessats (o els seus pares si són menors d’edat) presentaran un escrit de reclamació a la secretaria del centre on indicaran els motius de la reclamació RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS:LA LES RESOLUCIONS DE LES RECLAMACIONS ES COMUNICARAN ALS INTERESSATS EL DILLUNS 3 DE JUNY A LES 18 H. QUALIFICACIONS DEFINITIVES I LLIURAMENT DE CERTIFICATS: DIMARTS 4 DE JUNY LLIURAMENT DE CERTIFICATS DE SUPERACIÓ PARCIAL: DIMARTS 25 DE JUNY RECURS D’ALÇADA: EN CAS DE DISCONFORMITAT AMB LA RESOLUCIÓ DE LA RECLAMACIÓ, LES PERSONES ASPIRANTS (O ELS PARES EN ELS CAS DELS ASPIRANTS MENORS D’EDAT), PODEN PRESENTAR UN RECURS D’ALÇADA PER MITJÀ D’UN ESCRIT PRESENTAT A LA SECRETARIA DE L’INSTITUT, QUE EL CENTRE ENVIARÀ AL DIRECTOR DELS SERVEIS TERRITORIALS ABANS DE L’1 DE JULIOL.

proves  

proves, cicles

proves  

proves, cicles

Advertisement