Page 1

Estimats companys: La Comissió d'Estatuts elegida en la passada Assemblea General del dia 28 de novembre de 1998 ha finalitzat els seus treballs preliminars, i després d'analitzar totes les propostes i alternatives formulades pels socis, ha arribat al consens sobre un text únic d'Estatuts que va a ser sotmès a l'Assemblea General de socis. Segons el procediment aprovat per l'Assemblea del dia 28 de novembre, tots els socis disposen d'un termini per a presentar esmenes a la proposta d'Estatuts, des de la recepció de la present convocatòria fins al pròxim dia 12 de març de 1999. Les esmenes hauran de ser presentades per escrit subscrit pel soci, dirigit a la seu de l'associació. Adjunt al present escrit de convo-

catòria s'acompanya el text íntegre dels Estatuts proposats a fi que es complisca amb el mandat de l'Assemblea de donar la major difusió i trasparència possible al procés de reconstitució de la nostra associació. En aquest mateix sentit, us recor. dem que com a conseqüència del procés iniciat, en la propera Assemblea es va a elegir l'òrgan de direcció de l'associació. Al endarrerir-se el procés d'elaboració dels estatuts, hem considerat oportú retardar la data de l'assemblea, per tot això queda convocada l'ASSEMBLEA GENERAL D'ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ, amb caràcter ordinari i extraordinari, que se celebrarà dissabte que ve dia 27 de març de 1.999, a les 10:00 hores en primera convocatòria i a les 10:30 hores en segona convocatòria, als locals del STE-PV, carrer Juan de

Mena, 14 de València, a fi de tractar els següents punts de l'Ordre del Dia: 1.- Designació de les persones que constituiran la Mesa de l'Assemblea. 2.- Informe econòmic: debat i aprovació de comptes de l'exercici 1998 i del pressupost per a l'exercici 1999. 3.- Modificació d'Estatuts; Debat i votació del text proposat per la Comissió d'Estatuts nomenada per l'Assemblea General del 28 de novembre de 1998 i de les esmenes presentades a la mateixa. 4.- Informe de les activitats de l'associació i propostes de treball 5.- Elecció dels membres per a integrar la Comissió Permanent i designació del president de l'associació. 6.- Precs i preguntes. LA COMISSIÓ GESTORA


2 Butlletí

La Casa Verda

PREÀMBUL: En 1987 es va .fundar Acció Ecologista Agró com a resultat d'un procés de treball conjunt i de convergència d'idees de diverses organitzacions més antigues -Acció Ecologista, Agró i l'Associació Ecologista del Camp de Morvedre- conjuntament amb altres col·lectius i persones del moviment ecologista valencià. S'hi han anat adherint posteriorment altres col·lectius i nombroses persones a títol individual. Aquests antecedents es remunten fins als anys 70, amb les històriques associacions AEORMA i AVIAT, que van confluir en Acció Ecologista. Els estatuts fundacionals i els actualment vigents, que fins al moment han sigut considerats suficients, necessiten hui una revisió profunda, que incidisca fonamentalment sobre el model d'organització adoptat per l'associació i contribuïsca a l'augment de l'eficàcia de l'acció ecologista i ajude a adaptar el col·lectiu a les circumstàncies de la societat del segle XXI. L'evolució de la societat aquests últims anys, i la proliferació de les organitzacions no governamentals, està configurant en la societat un nou model de compromís ciutadà que demanda involucrar i fer aportacions actives cap a la solució dels conflictes mediambientals. Acció Ecologista Agró esta obligada a tindré un paper protagonista en la canalització i optimació de les inquietuds de la societat en el treball ecologista, i ha de fomentar amb la seua activitat l'adhesió contínua i el compromís permanent de la població amb el moviment ecologista, contrarestant els efectes alienants que les estratègies neocapitalistes de l'economia de mercat tenen sobre la societat del consum. Per a la consecució d'aquests objectius l'Assemblea General d'Acció Ecologista Agró ha dotat a l'associació dels Estatuts que a continuació

s'arrepleguen, prenent com a punt de partida la realitat territorial del País Valencià i l'aportació de la seua cultura nacional, i establint com a objectiu fonamental la implicació de la societat civil en el compromís ecologista, a partir de la necessitat d'una actuació conjunta, plural, tècnica i professional, per a la defensa del medi ambient.

CAPÍTOL I DENOMINACIÓ, DOMICILI, DURACIÓ I ÀMBIT TERRITORIAL ARTICLE 1. DENOMINACIÓ I RÈGIM LEGAL ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ és una organització no-governamental (ONG), sense finalitat lucrativa i amb vocació d'utilitat pública. L'associació té plena personalitat jurídica i consta inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana. L'associació es regeix pels principis i disposicions establits en els presents Estatuts, per les normes generals en matèria d'associacions i per aquelles especials que regulen l'activitat ecologista. ARTICLE 2. DOMICILI El domicili social s'estableix a València, al carrer del Portal de Valldigna núm. 15. Aquest domicili podrà ser traslladat després de l'acord de la Comissió Permanent si fóra dins del mateix terme municipal, i de l'Assemblea General si fóra a un altre municipi, amb modificació estatutària del present precepte. ARTICLE 3. DURACIÓ

ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ es constitueix per temps indefinit. ARTICLE 4. ÀMBIT TERRITORIAL ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ té el seu àmbit d'activitat principal al País Valencià, sense perjuí que relacions amb tercers o activitats instrumentals per

Educació Ambiental: dimarts 19,30h Energia: dilluns 17h Jurídica: dimecres 19,30h Residus: dimarts 19,30h Territori: dimecres 20h València en Bici: dimarts 21h

Redacció A. de la Cueva, C. Domingo, J. Llinares, B. Martínez, Disseny i maquetació Gerard Serrano Comissions Bosc: últim dimarts de mes

El Baix Maestrat Muralla, 2-b, 12500 Vinaròs Tl. iFax: 964 452104 La Plana Baixa Barranquet, 68-3a, 12530 Borriana El Camp de Morvedre St. Josep, 11, 46520 Port de Sagunt La Safor St. Benet, 32. 46760 Tavernes de la Valldigna San Rafael, 18, 46700 Gandia Apartat 178 de Gandia La Casa Vfej&a - Butlletí

Tl. i Fax: 2863562 La Ribera Pastora, 22-b, 46600 Alzira Col·lectiu El Tramusser Saht Josep, 52-b, 46440 Almussafes La Costera Vallada: correu, Colón, 14, 46691 L'Alcúdia de Crespins: correu, Col·legi La Sénia, 46690 Moixent: correu, apartat 9, 46640 El Camp de Túria Ladrillar, 38. 46190 Riba-roja General Pastor, 34, 46183 l'Eliana Col·lectiu Marfull J. J. Dominé, 6-5, 46024 València Tl: 3917168 La Casa Verda Plaça Santa Creu, 6-B, 46003 València Tl. i Fax: 3917864.


Butlletí 3

La Casa Verda

a la consecució dels seus fins es realitzen fora d'este territori. ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ podrà col·laborar, establir relacions o inclús federar-se amb altres associacions o entitats d'àmbit territorial superior o distint, amb els que coincidisca en la finalitat de protecció de la naturalesa i el medi ambient. CAPÍTOL li FINS DE L'ASSOCIACIÓ I PRINCIPIS RECTORS DEL SEU FUNCIONAMENT ARTICLE 5. FINS

ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ és una associació

ecologista el fi principal de la qual és la defensa de la naturalesa, la conservació d'un medi ambient adequat per al desenrotllament de la personalitat dels individus i la promoció d'activitats de conservació i recuperació del medi natural. En particular l'associació persegueix els següents fins: lr) Promoure la reflexió, l'anàlisi i les experiències sobre alternatives ecologistes a l'actual model producció i organització social. 2n) Realitzar i recolzar l'execució d'estudis sobre el medi ambient i l'avaluació periòdica del seu estat, i el seu impacte sobre el medi natural, la qualitat de vida i la salut de les persones. 3r) Fomentar i realitzar activitats encaminades a informar i sensibilitzar la població sobre la degradació i contaminació de la naturalesa, i sobre les mesures que han d'adoptar-se per a la conservació i recuperació del medi físic, rural i urbà. 4t) La difusió de les idees ecologistes i l'educació de tots els sectors de la població en els comportaments conservacionistes i de defensa del medi natural, amb especial dedicació als joves. 5é) La participació' i promoció d'iniciatives, expectatives, campanyes, organismes, litigis, reclamacions, denúncies, i en general en qualsevol activitat pública relacionada amb la defensa del medi ambient, la qualitat de vida i la salut de les persones. 6é) La solidaritat activa amb els pobles del Sud, i la col·laboració i suport als moviments ecopacifistes, juvenils i de defensa dels drets dels sectors marginats de la nostra- societat. 7é) La intervenció directa i activa en la resolució de conflictes mediambientals, contribuint al cessament d'accions contràries a la conservació del medi

ambient i promovent el restabliment de l'ordre natural alterat. 8é) La contribució al desenvolupament del Fons de Documentació del Medi Ambient. 9é) La realització de totes aquelles activitats tècniques, professionals, educatives, informatives, administratives, financeres, publicitàries, comercials i de gestió que resulten necessàries a aquests fins. ARTICLE 6. PRINCIPIS RECTORS

,

- ••

Per a l'adequada realització dels objectius ecologistes, l'associació s'inspirarà en els següents principis: lr) Independència: L'associació manifesta la seua independència total de qualsevol organització social, política o econòmica, així com de tots els òrgans de govern, administració i representació de les nacions, estats, territoris autònoms i ens locals. 2n) Pluralisme: L'associació garanteix la no discriminació per raó ideològica o de filiació política o religiosa, i accepta i vol en el' seu si a tot individu que, declarant-se partidari de la igualtat, la solidaritat i la fraternitat entre tots els humans, professe l'exercici de la tolerància i de la democràcia. 3r) Llibertat: L'associació estableix la lliure adhesió i baixa voluntària de socis, i la igualtat de drets i obligacions entre aquests. 4t) Democràcia: L'associació proclama el seu respecte a les formes democràtiques de funcionament intern i garanteix el dret de tots els socis i sòcies a la participació, opinió i contribució a la formació de les decisions de l'associació. 5t) Recuperació cultural: L'associació se sent vinculada a l'esforç de recuperació i defensa dels senyals d'identitat propis del poble valencià i, en particular, emprarà preferentment el valencià en les seues activitats.

CAPÍTOL III ' ' ' ' ' ' : '•"" ACTIVITAT DE L'ASSOCIACIÓ

:

Secció primera De les persones associades />PT<CLE 7. REQUISITS PERSONALS

Poden associar-se a ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ totes les persones físiques que tinguen interès a servir els fins del moviment ecologista. ARTICLE 8. PROCEDIMENT D1 ADMISSIÓ

Perquè es produïsca l'admissió d'una nova sòcia o soci haurà de seguir-se el següent procediment: a) Caldrà que presente una sol·licitud per escrit dirigida a la Comissió Permanent de l'associació, en la qual declararà les seues dades de filiació personal, la voluntat de pertànyer a l'associació i l'acceptació de les normes de funcionament d'aquesta. En este escrit fixarà la seua contribució personal i econòmica a l'associació dins dels marges que siguen fixats en cada moment per l'Assemblea General. b) Rebuda aquesta sol·licitud per escrit, la

La Casa Vçrfya - Butlletí


4 Butlletí

La Casa Verda

Comissió Permanent l'admetrà sense més tràmit, i li facilitarà informació completa de les activitats de l'associació en eixe moment, i l'invitarà a participar en aquella o aquelles comissions de treball que puguen interessar-li. ARTICLE 9. DRETS DE LES PERSONES ASSOCIADES Les persones associades a ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ tenen els següents drets: a) A participar en l'activitat de l'associació ajustant-se a l'organització establida en els presents estatuts. b) A participar a la presa de decisions de l'associació ajustant-se a l'organització establida en els presents estatuts. c) A l'assistència amb veu i vot a les assemblees generals. d) A fer les propostes que considere oportú sobre activitats presents o futures de l'associació, així com els mètodes de funcionament i organització d'aquesta. e) A elegir i ser elegit per als càrrecs de l'associació. f) A rebre informació sobre l'activitat de l'associació i sobre les decisions i gestions realitzades pels seus distints òrgans. g) A rebre còpia dels estatuts, dels reglaments de règim intern i de les seues successives modificacions. h) A examinar, en el domicili social, i en el termini que hi haja entre la convocatòria de l'Assemblea i la seua celebració, els documents que vagen a ser sotmesos a aquesta, i en particular els comptes anuals i el pressupost de l'associació. i) A sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la celebració de l'Assemblea, o verbalment en el transcurs d'aquesta, l'ampliació de tota la informació que considere necessària i en relació als punts continguts en l'ordre del dia. j) A sol·licitar còpia de l'acta de les assemblees generals i de les reunions de qualsevol dels òrgans de l'associació. ARTICLE 10. OBLIGACIONS DE LES PERSONES ASSOCIADES

Les persones associada a ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ tenen les següents obligacions: a) Realitzar les aportacions econòmiques a què s'hagen compromès en la seua sol·licitud d'admissió. b) Assistir a les reunions dels òrgans de l'associació per als quals se'ls haja elegit. c) Respectar els acords dels òrgans de l'associació vàlidament adoptats. d) Guardar secret sobre assumptes i dades de l'associació la difusió de les quals puga perjudicar l'eficàcia de les seues activitats. e) Abstindré's de representar l'associació o de fer ús del seu nom mentre no hagen rebut mandat exprés dels òrgans de l'associació. ARTICLE 11. BAIXA EN L'ASSOCIACIÓ

Les persones associades a ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ causaran baixa en aquesta en els següents

casos: a) Quan així ho manifesten expressament per escrit dirigit a la Comissió Permanent. b) Quan incomplisquen l'obligació de contribució econòmica a la qual s'hagen compromès, després de l'acord de la Comissió Permanent, que els serà notificada. Qualsevol persona associada podrà revertir la decisió de baixa per mitjà d'escrit dirigit a la Comissió Permanent en el qual es regularitze la contribució econòmica a l'associació. c) Quan per raons fundades en l'incompliment reiterat dels presents Estatuts, ho acorde la Comissió Permanent, després d'escoltar la Mesa de País.

Secció Segona Dels grups comarcals ARTICLE 12. L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ es constitueix com una associació del País Valencià que desenrotlla activitats a través de grups de treball establits en les distintes poblacions del territori valencià.

ASSE'-IBLU

ARTICLE 13, ELS GRUPS COMARCALS

ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ promourà la constitució d'un grup de treball en cada una de les comarques en què es troba dividit el País Valencià. Per a l'existència d'un grup comarcal serà necessària la concurrència d'almenys deu socis amb residència a la comarca, que expressen a la Comissió Permanent la seua voluntat de constituir-se en grup estable de treball. Excepcionalment, la Comissió Permanent podrà reconèixer la constitució d'un grup comarcal amb un nombre menor de persones associades, després de consultar-ho a la Mesa de País. El domicili dels grups comarcals serà decidit per l'assemblea de socis i sòcies de cada comarca. ARTICLE 14. ELS-GRUPS LOCALS

Els grups comarcals promouran, amb el suport de la Comissió Permanent, la constitució de grups locals en cada una de les poblacions que integren les comarques del País Valencià. Per a l'existència d'un grup local serà necessari la

La Casa Vfcj/a - Butlletí


La Casa Verda

Butlletí 5

concurrència d'almenys tres socis amb residència en la població. Els grups locals estaran integrats en el grup comarcal a què pertanguen, del qual dependran a tots els efectes administratius i executius. ARTICLE 15. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS COMARCALS

Els grups comarcals establiran el seu propi model d'organització, i podran elegir una comissió que s'encarregue de la seua gestió. Com a mínim, l'assemblea de socis i sòcies de cada comarca elegirà entre els seus membres la persona responsable de la Coordinació Comarcal i també qui la suplirà. En tant que els grups comarcals no aproven les seues pròpies normes de funcionament, els seran d'aplicació les normes establides en els presents Estatuts per a la convocatòria, constitució, formalitats i adopció d'acords dels òrgans col·legiats de l'associació. Els grups comarcals hauran de presentar anualment a l'Assemblea General Ordinària una memòria de les seues activitats i un pla de treball per al següent exercici. ARTICLE 16. COMPETÈNCiA DELS GRUPS COMARCALS

La Comissió Permanent, després de l'acord de la Mesa de País, podrà aprovar la constitució de noves comissions sectorials. ARTICLE 20. COMPETÈNCIA DE LES COMISSIONS SECTORIALS

ARTICLE 17. CONSTITUCIÓ DE GRUPS

Les comissions sectorials actuaren amb relació als problemes, conflictes i assumptes que tinguen relació amb el sector d'activitat que tinguen encomanat, i adequaran la seua actuació a les decisions de l'Assemblea General i a les directrius adoptades per la Comissió Permanent o per la Mesa de País, en l'àmbit de les seues respectives competències. Les comissions sectorials col·laboraran entre si i amb els grups comarcals per a la consecució dels fins de l'associació.

La constitució de grups comarcals i locals requerirà acord favorable de la Comissió Permanent, després de la consulta a la Mesa de País.

ARTICLE 2 1 . ORGANITZACIÓ DE LES COMISSIONS SECTORIALS

Els grups comarcals tindran autonomia d'acció en el seu àmbit territorial, tot i que adequaran la seua actuació als presents Estatuts, a les decisions de l'Assemblea General i a les directrius adoptades per la Comissió Permanent o per la Mesa de País, en l'àmbit de les seues respectives competències.

Secció Tercera De les comissions sectorials ARTICLE 18, LES COMISSIONS SECTORIALS.

Les comissions sectorials hauran d'establir el lloc, la freqüència i l'horari de les seues reunions, amb el fi que siga conegut per tots els membres de l'associació. Preferentment, el lloc de les reunions seran les seus de l'associació. Les comissions sectorials hauran de presentar anualment a l'Assemblea General Ordinària una memòria de les seues activitats i un pla de treball per al següent exercici. La inactivitat continuada d'una comissió sectorial podrà donar lloc a la seua dissolució o canvi de contingut, per acord adoptat per la Comissió Permanent, després de la consulta a la Mesa de País.

ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ desenrotlla la seua activitat especialitzada per mitjà de comissions de treball integrades per persones associades residents al País Valencià, la finalitat de les quals serà el desplegament de l'activitat ecologista en cada un dels sectors que s'especifiquen en els presents estatuts. Cada comissió sectorial elegirà en el seu si una persona responsable de la Coordinació Sectorial i qui la suplirà. CAPÍTOL IV ARTICLE 19, SECTORS ESPECÍFICS

Es constituiran les següents comissions: a) Comissió d'energia. b) Comissió de residus. c) Comissió forestal d) Comissió de territori. e) Comissió d'educació ambiental.

ÒRGANS DE L'ASSOCIACIÓ ARTICLE 22. ÒRGANS DE L'ASSOCIACIÓ

Són òrgans d'ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ: a) L'Assemblea General. b) La Mesa de País. c) La Comissió Permanent. La Casa Vefya - Butlletí


6 Butlletí

La Casa Verda

Secció Primera De l'Assemblea General ARTICLE 23. ASSEMBLEA GENERAL.

L'Assemblea General és l'òrgan suprem i sobirà d'ACCIÓ ECOLOGISTA AGRO, constituïda per les persones associades degudament reunides, que adopta per majoria acords en qualsevol assumpte de l'associació, que seran obligatoris per a tots els membres de l'associació, inclosos els absents i els dissidents. ARTICLE 24. COMPETÈNCIA DE L'ASSEMBLEA

L'Assemblea tindrà una competència exclusiva, inderogable i indelegable, per a conèixer dels següents assumptes:

a) Nomenament i revocació dels membres de la Comissió Permanent. b) Examen o censura de la gestió de la Comissió Permanent, i aprovació dels comptes i pressupostos anuals. c) Modificació dels Estatuts. d) Dissolució i liquidació. ARTICLE 25, CLASSES D'ASSEMBLEES GENERALS

Les assemblees generals poden ser ordinàries i extraordinàries. És Assemblea General Ordinària, la que ha de reunir-se necessàriament una vegada a l'any, dins dels tres mesos següents al tancament de l'exercici anterior, per a examinar la gestió de la Comissió Permanent i aprovar, en el seu cas, els comptes anuals i els pressupostos de l'exercici següent. Les altres assemblees enerals tindran el caràcter d'extraordinàries. ARTiCLE 26. INICIATIVA PER A LA CONVOCATÒRIA

L'Assemblea General serà convocada per la Comissió Permanent a iniciativa pròpia o a petició de la Mesa de País, per acord adoptat per la majoria dels seus membres, amb l'ordre del dia expressat en aqueix acord, més aquells punts que la Comissió Permanent considere oportú afegir. Quan la Comissió Permanent no convoque en el termini establit l'Assemblea General Ordinària o no atenga la petició de la Mesa de País abans citada, en

el termini màxim d'un mes, qualsevol membre de l'associació podrà sol·licitar del jutge que, amb audiència a la Comissió Permanent, convoque l'Assemblea i designe les persones que amb el caràcter de president i secretari hauran de constituir la Mesa i amb l'ordre del dia sol·licitat. 'ARTICLE 27. FORMA DE CONVOCATÒRIA

La convocatòria de l'Assemblea General haurà de fer-se per mitjà d'un anunci al domicili de l'associació i al local de cada un dels grups comarcals, així com per carta enviada al domicili de cada persona associada dins dels deu dies anteriors a la seua celebració. La convocatòria ha d'expressar amb claredat l'ordre del dia, o relació ordenada i numerada dels assumptes a tractar, el lloc, el dia i l'hora de la reunió. L'ordre del dia serà fixat per la Comissió Permanent, però aquesta quedarà obligada a incloure els temes sol·licitats per acord majoritari de la Mesa de País, o per trenta socis en escrit dirigit a la Comissió Permanent prèviament a la convocatòria o dins dels tres dies següents a la seua publicació. En cas que es modifique l'ordre del dia publicat, la Comissió Permanent haurà de fer públic el nou ordre del dia amb un anunci al domicili de l'associació, amb una antelació mínima de tres dies a la celebració de l'Assemblea. En l'ordre del dia s'inclourà necessàriament un punt que permeta als socis fer suggeriments i preguntes a la Comissió Permanent. L'Assemblea podrà celebrar-se en qualsevol lloc del País Valencià. L'ordre del dia de l'Assemblea General Ordinària inclourà obligatòriament un punt dedicat a l'anàlisi i aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals i del pressupost de l'exercici següent. L'Assemblea General, una vegada constituïda, en qualsevol moment podrà acordar la convocatòria d'una altra assemblea per a tractar els assumptes que estime pertinents. ARTICLE 28. CONSTITUCIÓ DE.L'ASSEMBLEA

L'Assemblea General quedarà favorablement constituïda sempre que hi assistisquen almenys trenta socis. Podran assistir a l'Assemblea totes les persones que siguen sòcies en el moment de la convocatòria. La mesa de l'Assemblea estarà formada per les persones que exercisquen la presidència i la secretaria de la Comissió Permanent. La mesa de l'Assemblea formarà al principi de la reunió la llista de socis assistents. La persona que exercisca la presidència dirigirà les deliberacions i farà respectar l'ordre del dia i el de les intervencions sol·licitades. Podrà decidir sobre l'admissió de l'assistència de persones no sòcies quan ho considere convenient per a l'associació, excepte quan l'Assemblea haja d'elegir càrrecs o ho rebutge per acord majoritari; i podrà excloure de la sessió els assistents que facen obstrucció o falten al respecte a l'Assemblea o a algun dels assistents.

La Casa Vtfya - Butlletí


Butlletí 7

La Casa Verda

ARTICLE 29. ADOPCIÓ D'ACORDS Per a deliberar i prendre acords sobre un assumpte serà indispensable que conste en l'ordre del dia de la convocatòria, excepte: a) La convocatòria d'una nova Assemblea General o la pròrroga de la que s'està celebrant. b) La realització de verificació de comptes extraordinaris. c) La revocació dels membres de la Comissió Permanent. La persona que exercisca la presidència donarà per suficientment debatut cada assumpte de l'ordre del dia i, quan no hi haja assentiment unànime a la proposta d'acord feta per la mesa o sempre que algun soci o sòcia ho sol·licite, sotmetrà el tema a votació en forma alternativa, primer a favor i després en contra de la proposta. La votació podrà realitzar-se a mà alçada, per mitjà de manifestació verbal del vot o per mitjà de butlletes, i serà secreta sempre que ho sol·liciten el 20% dels socis assistents o afecte la revocació de membres de la Comissió Permanent. Els acords quedaran adoptats quan voten a favor de la proposta més de la meitat dels membres de l'associació presents en l'Assemblea, excepte que aquests Estatuts establisquen majories reforçades que no podran sobrepassar els dos terços dels socis presents. Queden exceptuats els casos d'elecció de càrrecs, en els quals podrà resultar elegit el candidat que obtinga majoria relativa o major quantitat de vots. En tot cas, exigiran la majoria de dos terços dels socis presents els següents acords: a) Modificació d'Estatuts. b) Revocació dels membres de la Comissió Permanent. c) Dissolució de l'associació. Els suggeriments i les preguntes que facen els membres de l'associació presents en l'Assemblea General es faran constar en l'Acta. La Comissió Permanent prendrà nota de les primeres i respondrà les preguntes en l'acte o per escrit en el termini màxim de dos mesos a qui les formule. AOTICLE 30. EXERCICI DEL DRET DE VOT Cada persona associada té dret a un vot que només podrà emetre directament en Assemblea. ARTICLE 31. ACTA DE L'ASSEMBLEA L'acta de l'Assemblea, firmada per les persones que ocupen la presidència i la secretaria, anirà

encapçalada per l'anunci de la convocatòria; un resum de les deliberacions sobre cada assumpte; les intervencions que les persones interessades hagen sol·licitat que consten en acta i, finalment, els acords presos, indicant amb tota claredat els termes de la votació i els resultats de cada una d'aquestes. L'acta de l'Assemblea General haurà de ser aprovada com a últim punt de l'Ordre del Dia, excepte que siga ajornada a petició de la mesa. En aquest cas l'aprovació correspondrà, dins del termini de quinze dies, a la persona que ocupe la presidència i dos socis designats per majoria entre els assistents.

Secció Segona De la Mesa de País ARTICLE 32. MESA. DE PAÍS La Mesa de País és l'òrgan permanent de deliberació de l'associació, i estarà composta per totes les persones que coordinen els grups comarcals, totes les persones que coordinen les comissions sectorials i tots els membres de la Comissió Permanent. La Mesa de País actuarà com a fòrum d'intercanvi d'informació i opinió entre els grups comarcals, les comissions sectorials i la Comissió Permanent. ARTICLE 33. COMPETÈNCIA DE LA MESA DE PAÍS La Mesa de País tindrà competència per a conèixer els següents assumptes: a) Planificació i coordinació de l'activitat general dels grups comarcals i les comissions sectorials. b) Preparació de campanyes. c) Col·laboració en l'execució de les decisions adoptades per la Comissió Permanent. d) Emissió d'opinió sobre tots aquells assumptes o conflictes que li siguen sotmesos per la Comissió Permanent. ARTICLE 34. INiCIATIVA PER A LA CONVOCATÒRIA La Mesa de País es reunirà com a mínim cada tres mesos, convocada per la Comissió Permanent a iniciativa pròpia o a petició d'almenys sis persones que coordinen comissions comarcals o sectorials. La convocatòria de la Mesa de País es farà personalment a cada responsable de coordinació dels grups comarcals i de les comissins sectorials, sense subjecció a formalitat especifica, i amb un anunci publicat al domicili de l'associació. L'ordre del dia de la Mesa de País serà fixat per la Comissió Permanent, però aquesta quedarà obligada a incloure els temes sol·licitats per qualsevol dels coordinadors o les persones que els suplisquen. Les reunions de la Mesa de País podran celebrarse en qualsevol lloc del País Valencià. ARTICLE 35. CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE PAÍS La Mesa de País quedarà constituïda sempre que hi assistisquen almenys una quarta part dels seus membres. La persona que ocupe la presidència d la Comissió Permanent dirigirà les deliberacions i farà

La Casa Vefoa - Butlletí


8 Butlletí

La Casa Verda

pectar l'ordre del dia i les intervencions sol·licitades. Podrà decidir sobre l'admissió de l'assistència de persones que no pertanguen a la Mesa de País quan ho considere convenient per a l'associació i podrà excloure de la sessió els assistents que facen obstrucció o falten al respecte a la Mesa de País o a algun dels assistents. ARTICLE 36. ADOPCIÓ D'ACORDS

Per a deliberar i prendre acords sobre un assumpte serà indispensable que conste en l'Ordre del Dia de la convocatòria. La persona que presidisca la Comisió Permanent donarà per suficientment debatut cada assumpte de

govern, representació i gestió de l'associació. A títol enunciatiu i no limitador, la Comissió Permanent té encomanades les següents competències: a) És responsable de l'estratègia de l'associació i adopta totes les decisions executives relatives a les activitats ecologistes. b) S'encarrega de l'administració de les finances, de la gestió de projectes i de la coordinació del treball realitzat per les sòcies i els socis a través de les comissions sectorials i comarcals. c) És responsable de la difusió entre tots els membres de l'associació dels resultats de l'activitat d'aquesta, de les accions en curs i de les preses de postura decidides en l'exercici de les seues funcions. d) Per mitjà de la persona que la presideix representa legalment l'associació en totes les actuacions front a tercers, tant judicials com extrajudicials, incloent les que exigeixen decisió o autorització de l'Assemblea General. e) S'encarrega de la resolució dels conflictes plantejats entre els socis, els grups comarcals, els grups locals i les comissions sectorials. f) És l'òrgan competent per a adoptar l'acord d'interposició d'accions judicials. ARTICLE 38. COMPOSICIÓ DE LA. COMISSIÓ PERMANENT

l'Ordre del Dia i, quan no hi haja assentiment unànime a la proposta d'acord que es trobe formulada o sempre que algun responsable de coordinació ho sol·licite, sotmetrà el tema a votació en forma alternativa, primer a favor i després en contra de la proposta. La votació podrà realitzar-se a mà alçada, per mitjà de manifestació verbal del vot o per mitjà de butlletes, però serà secreta sempre que ho sol·liciten el 20% dels assistents. Els acords quedaran adoptats quan voten a favor de la proposta més de la meitat dels presents. Cada persona responsable de coordinació té dret a veu i a un vot que podrà emetre directament a la Mesa de País per ella mateixa o per qui la suplirà. El resultat de les deliberacions es farà constar en un acta, redactada per la persona que ocupe la secretaria de la Comissió Permanent, que serà firmada per les persones que ocupen la presidència, la secretaria i dos assistents a la reunió. .

Secció Tercera De la Comissió Permanent ARTICLE 37. COMISSIÓ PERMANENT

La Comissió Permanent és l'únic òrgan de La Casa

: -'.,

La Comissió Permanent es compon de nou membres que seran elegits per l'Assemblea General entre les persones associades que hi siguen presents. El procediment per a l'elecció dels membres de la Comissió Permanent serà el següent: a) En primer lloc, la Mesa de l'Assemblea General formarà una llista amb les persones que voluntàriament es presenten com a candidates a la Comissió Permanent, la qual serà llegida públicament davant de l'Assemblea. b) Cada soci emetrà el seu vot en una papereta en què designarà els seus candidats per a la Comissió Permanent, resultaran elegits els candidats que obtinguen major nombre de vots. c) Una vegada designats els membres de la Comissió Permanent, en el cas de renovació parcial que incloga l'elecció del president, l'Assemblea procedirà, en una segona votació, a elegir d'entre aquests, la persona que ocuparà la presidència. Per a això, cada soci emetrà el seu vot en una butlleta en què designarà el seu candidat, i resultarà elegida la persona que tinga major nombre de vots. Els membres designats manifestaran davant de l'Assemblea General, i així es farà constar en l'Acta de la sessió, la seua acceptació del càrrec per al que resultaren elegits. En tots els casos de cessament individual de membres de la Comissió Permanent, la següent Assemblea General que se realitze elegirà la persona que el substituïsca. Aquest càrrec tindrà una duració igual al temps que reste fins a la finalització del mandat de la persona substituïda. En cas de cessament de membres de la Comissió Permanent en un nombre igual o superior a la meitat dels que la formen, l'Assemblea General s'haurà de • Butlletí


Butlletí 9

La Casa Verda

reunir amb caràcter extraordinari i en un termini màxim de dos mesos, per a procedir a la renovació parcial de la Comissió Permanent. ARTICLE 39. FUNCIONAMENT D E I A COMISSIÓ PERMANENT

Després de la designació de la Comissió Permanent i de la persona que n'ocuparà la presidència, en la primera reunió que cèlebre aquesta es distribuirà entre les persones que ocupen les vocalies les responsabilitats següents: Secretaria, Tresoreria, Coordinació de Grups Comarcals, Coordinació de Comissions Sectorials, Coordinació del Butlletí Informatiu, Coordinació de Mitjans de Comunicació i Coordinació de l'Activitat Institucional. La Comissió Permanent haurà de reunir-se almenys una vegada a la setmana i sempre que la convoque el seu president, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de qualsevol dels seus membres. La Comissió Permanent s'entén constituïda amb la presència del menys tres dels seus membres. Els acords de la Comissió Permanent s'adoptaran amb el vot favorable de la majoria dels seus membres presents. En el cas que es produïsca empat en tres votacions consecutives, decidirà el vot de qualitat del president. Dels acords de la Comissió Permanent alçarà acta el secretari que firmarà, amb este, el president.

a) Els socis que ocupen càrrecs de responsabilitat en l'Administració pública o en empreses públiques o privades, quan desenrotllen per a aqueixes entitats activitats concurrents amb els fins de l'associació. b) Els socis que ocupen càrrecs de responsabilitat en organitzacions sindicals o partits polítics, o estiguen inclosos en llistes electorals (en períodes electorals) o hagen sigut elegits per a càrrecs de representació política. ARTICLE 42. CARÀCTER DELS CÀRRECS

Tots els càrrecs de responsabilidad en l'associació tenen caràcter voluntari i no remunerat.

CAPÍTOL V RÈGIM ECONÒMIC

Secció Quarta . Disposicions comunes ARTICLE 40. DURACIÓ DELS CÀRRECS

Els càrrecs de coordinador, membre de la Comissió Permanent i president tindran una duració màxima de dos anys. Els membres de la Comissió Permanent es renovaran parcialment, tots els anys, una vegada que cada membre haja complit el termini de dos anys establit per a ocupar el càrrec. La renovació es realitzarà alternativament, i deixaran el càrrec segons l'ordre següent: lr) Coordinació de comissions sectorials, coordinació del butlletí informatiu, coordinació de mitjans de comunicació, coordinació de l'activitat institucional i coordinació d'educació ambiental. 2n) Presidència, secretaria, tresoreria i coordinació de grups comarcals. Produïda la renovació parcial, en la primera reunió que realitze la Comissió Permanent podrà redistribuir entre els seus vocals totes les funcions excepte la de presidència. Durant el termini de duració del seu càrrec, en el cas que es produïsca un abandó manifest o irresponsabilitat en l'exercici de les seues funcions, les persones responsables de la coordinació dels grups comarcals i de les comissions sectorials podran ser cessats o substituïts pel mateix procediment utilitzat per a la seua designació.

ARTICLE 43. INGRESSOS

Les fonts de finançament de l'associació seran: a) Les quotes periòdiques, ordinàries i extraordinàries abonades pels socis. b) Els ingressos obtinguts per la realització de treballs especialitzats, estudis, col·laboració amb altres entitats i venda de publicacions. c) Les donacions i subvencions rebudes per a ser aplicades als fins de l'associació. ARTICLE 44. LES QUOTES DELS SOCIS

Les quotes dels socis seran la font principal de finançament d'associació. El seu import mínim serà establit per la Comissió Permanent. La Comissió Permanent podrà eximir els socis de l'obligació de contribuir econòmicament al sosteniment de l'associació, quan concórreguen circumstàncies laborals o patrimonials que ho justifiquen. ARTICLE 45. TANCAMENT DE L'EXERCICI

Anualment i amb referència al dia trenta-un del mes desembre, quedarà tancat l'exercici econòmic de l'associació. ARTICLE 46. D O C Ü Í . - . . . W Í A C I Ó I C O M P Ï A L . L Í Í . - J

DE L'ASSOCIACIÓ ARTICLE 4 1 . I N ~ ~ - • • • - " ' " " " * ™

No podran ocupar cap càrrec en l'associació: La Casa

L'associació portarà una comptabilitat única per a tota la seua activitat, en la que s'integraren els estats - Butlletí


70 Butlletí

La Casa Verda

comptables dels grups comarcals. La comptabilitat de l'associació es portarà de forma ordenada i adequada la seua activitat, amb l'ús de tècniques economicofinanceres homologables i auditables per qualsevol classe d'organisme públic o privat. L'associació degudament enquadernats, foliats i legalitzats portarà els següents llibres: a) Llibre de Comptes Anuals i Pressupostos. b) Llibre Diari. c) Llibre Registre de Socis. d) Llibre o llibres d'actes de l'Assemblea General, de la Mesa de País i del la Comissió Permanent.

ran davant de la Comissió Permanent un pressupost per al finançament de les seues activitats, que orientarà l'elaboració del pressupost anual de l'associació. ARTICLE 48. SOLIDARITAT

Almenys el 1 % del pressupost anual de l'associació es destinarà, com a mínim, a programes de solidaritat amb el Tercer Món o sectors marginals.

CAPÍTOL Vi DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ ARTICLE 49, DISSOLUCIÓ

L'associació quedarà dissolta i entrarà en període de liquidació, quan així ho decidisquen en Assemblea General la dues terceres parts dels socis presents. L'Assemblea General en la que s'acorde la dissolució aprovarà l'últim balanç de liquidació; i l'entrega, si és procedent, del romanent a una entitat legalment constituïda, amb domicili al País Valencià els fins de la qual coincidisquen amb els de l'associació dissolta, o si no n'hi ha a obres socials.

DISPOSICIONS ADDICIONALS ' PRIMERA. CONSTITUCIÓ DE GRUPS' . COMARCALS, COMISSIONS SECTORIALS I NOMENAMENT DE'COORDINADORS

La Comissió Permanent presentarà a l'Assemblea General Ordinària, en el termini màxim de tres mesos a comptar des del tancament de l'exercici social, els comptes anuals i el pressupost de l'exercici següent. Els comptes anuals comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys, la memòria i la liquidació del pressupost de l'exercici anterior. Els comptes anuals hauran de redactar-se amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni de l'associació. ARTICLE 47. ÚS DE FONS

Tots els recursos obtinguts per l'associació seran administrats per la Comissió.Permanent per mitjà del Tresorer. Els grups comarcals i la comissions sectorials donaran compte a la Comissió Permanent de tots els ingressos que obtinguen per a l'associació, i de l'ocupació que realitzen dels fons que els siguen assignats per a la realització de les seues activitats. Tots els compromisos de despesa contraanats i satisfets pels grups locals i les comissions sectorials, seran acreditats per mitjà de la presentació dels corresponents justificants. Durant l'últim trimestre de cada exercici, els grups comarcals i les comissions sectorials presentaLa Casa

En el termini de dos mesos a comptar des de l'aprovació dels presents Estatuts, els grups comarcals i les comissions sectorials formalitzaren un document en què deixaren constància de la seua existència o nova constitució, de les dades exigides pels presents Estatuts i de la designació dels coordinadors comarcals o sectorials i els seus substituts. El document formalitzat serà entregat a la Comissió Permanent perquè en prengueu coneixement, i als efectes de la convocatòria i constitució de la Mesa de País. MANHAi. DF PROCEDIMENTS S'encarrega a la Comissió Permanent l'elaboració, en un termini màxim de sis mesos, d'un mètode de treball per a l'associació amb instruccions i formularis, que serà sotmès a la Mesa de País per a la seua aprovació. TERCERA. CENSOS

S'encarrega a la Comissió Permanent l'elaboració, en un termini màxim de sis mesos, d'un cens actualitzat de socis, i de socis actius en grups comarcals i comissions sectorials. QUARTA, NGRMtb PkR A LA RENOVACIÓ DE LA PPIMERA COMISSIÓ PERMANENT

Amb caràcter excepcional i per a aquesta única vegada, el termini de duració en el càrrec de les persones que ocuparan la presidència, la secretaria, la tresoreria i la coordinació de grups comarcals de la primera Comissió Permanent serà de tres anys. - Butlletí


La Casa Verda

Butlletí 11

Campanya per la llibertat d'expressió

Multinacionals i debat democràtic El número de setembre-octubre de 1998 de la revista anglesa The Ecologist estava dedicada Íntegrament a la biotecnologia i especialment a les activitats de l'empresa agroquímica Monsanto. L'edició completa d'aquest número (14.000 exemplars) van ser destruïts per la impremta i posteriorment els dos majors distribuïdors de premsa de Gran Bretanya es van negar a la seua distribució. En ambdós casos s'adduïa la por a ser demandats per difamació per part de Monsanto. Tot apunta que han existides amenaces, encara que l'empresa ho nega. L'esforç d'un ampli nombre d'organitzacions socials ha permès l'edició en castellà del número segrestat ("Els arxius de Monsanto"), per a donar a conèixer opinions diferents a les defeses per les transnacionals agroquímiques sobre les noves biotecnologies, i en especial sobre els aliments manipulats genèticament. ELS PROTAGONISTES The Ecologist La revista The Ecologist és degana de la premsa ecologista mundial i la seua història corre paral·lela a la del moviment ecologista europeu (es publica regularment des de 1970). Va ser creada per Edward Goldsmith (autor de "Manifest per la Supervivència"), que dirigeix la publicació des de llavors. Des del seu inici ha comptat amb la col·laboració d'un ampli nombre de prestigiosos periodistes i experts ambientalistes com Michael Allaby, Paul R. Erlich, Ivan Illich, Vandana Shiva, René Dubos, entre altres. The Ecologist ha proporcionat sòlids arguments contra l'energia nuclear, als anys 70, ha sigut pionera a Europa a denunciar els efectes biològics de les línies d'alta tensió i l'impacte sobre la salut de l'amiant, el PVC i les dioxines. Als anys 80 va protagonitzar una campanya mundial en defensa de les selves tro-

picals i en l'actualitat orienta els seus esforços a analitzar els perills socials, ambientals i sanitaris de la biotecnologia i l'enginyeria genètica.

Monsanto És la segona empresa transnacional del món, després de Novartis, amb un volum de vendes superior als 3 bilions de US$ i la de major creixement en vendes de llavors modificades genèticament. La Casa

- Butlletí

Des de la seua fundació en 1901, Monsanto ha produïdes nombroses substàncies químiques perilloses com els PBCs (Bifenils policlorats), dioxines i herbicides (com l'Agent Taronja, que es va utilitzar a Vietnam). Actualment, està intentant monopolitzar el mercat de la biotecnologia de l'alimentació mitjançant una arriscada política de compres d'empreses. Comercialitza llavors de diversos


12 Butlletí

La Casa Verda

productes manipulats genèticament i que formen part de gran quantitatd'aliments processats: soja, dacsa, tomaca, cotó i colza, entre altres. A Espanya s'està cultivant dacsa transgènic, que ha entrat en la cadena alimentària sense etiquetatge distintiu, igual que la soja trànsgènica de Monsanto, privant els consumidors de tota possibilitat d'elecció. LA CAMPANYA DE MONSANTO I LA DELS ECOLOGISTES

En 1998, Monsanto es va bolcar en una campanya publicitària destinada a "ablanir" a la reticent ciutadania europea, sota el lema "l'alimentació trànsgènica és una qüestió d'opinions. Monsanto creu que vostè deuria sentir-les totes". En ella manifes-

tava que el seu objectiu era el de contribuir a promoure el paper de la biotecnologia per a augmentar la quantitat d'aliments i protegir el medi ambient d'Àfrica, Àsia, Llatinoamèrica i Europa central. Aquest és un cas més en el que la investigació i el debat es fan (si es fan) quan ja s'han pres opcions tecnològiques de les que no es coneixen totes les seues conseqüències econòmiques, socials, ecològiques i sobre la salut humana. Una societat democràtica hauria d'obrar amb el principi de precaució per a evitar que puguen donar-se fenòmens adversos irreversibles. I sobretot, hauria de facilitar un debat social plural, objectiu i rigorós i no sotmetre a la societat a una política

de "fets consumats". Enfront del poder de les multinacionals de la biotecnologia i la "veritat oficial" que proporcionen els milers de milions de dòlars d'aquestes companyies, l'intent de la revista "The Ecologist" de fer arribar a l'opinió pública "l'altra part del debat" i el greu atac a la llibertat d'expressió que suposa la destrucció de la revista, mereixen la nostra solidaritat més activa. S'han editat 25.000 exemplars de la revista The Ecologist en castellà. El dia 8 de febrer va ser presentada en una vintena de ciutats. També, a partir d'aqueix dia està publicada en Internet . a l'adreça http://linux.Nodo50.org/ecologist/ca pitulox.htm

Acció ecologisto-ogró, Acsud-Las Segovias, Alternativa Verda, Amics de la Terra, Associació Vida Sana, Bakeaz, CCOO, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Fondo Patrimonio Natural Europeo, Greenpeace, Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear, Icaria Editorial, Izquierda Unida, Liberación, Los Verdes, Plataforma Rural, Revista Worldwatch i Sodepaz

Tenim a la vostra disposició exemplars de l'edició en castellà de la revista The Ecologist dedicada als aliments transgènics. El preu de la revista és de 300 pessetes i podeu passar a per ella per La Casa Verda, a la plaça Santa Creu, 6-b.

També tenim exemplars del llibre 50 anys de quina llibertat? La Declaració Universal dels Drets Humans enfront de GATT/OMC: El Tractat Mundial dels Drets Inhumans, escrit per la Dra. Vandana Shiva, directora del Research Foundation for Science, Technology & Ecology de Delhi. El preu d'aquest llibre és de 150 pessetes i el teniu a La Casa Verda.

La Casa

- Butlletí

Butlletí de La Casa Verda. Número 93. Febrer 99. Especial Estatuts  

El Butlletí de La Casa Verda es va a publicar a València entre els anys 1984 i 2007. Els 112 números del Butlletí publicats són un testimoni...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you