Page 1

APLEC A L'ALBEREDA

MANIPULACIONS INFORMATIVES

i

El gran acte final de la campanya del Referèndum tindrà lloc diumenge 9 a l'Albereda (Alamedaen castellà) de València. Hi ac tuaran la Maria del Mar Bonet,All Tall i Joan Amèric; parlaran J a — vier Sadaba, Carlos Paris i Josep Vicent Marqués. A hores d'ara encara no se sap si 1'acte començarà a les 11 o les 12 del matí. En un primer moment, estava prevista la concentració a la Pça de Bous(hi aixf es va anunciar a l'anterior BUTLLETÍ) però ens l'han refusat. Hi ha ordres clares dins de l'administració de posar el màxim d'entrebancs als partidaris del NO.

ÈXIT DE LA MARXA A MADRID Havíem posat el llistó molt alt i el vàrem cobrir sobrada ment: més de 700.000 persones a la manifestació pels carrers de Madrid. Sens dubte la més granconcentració des de la del 23-F del 81. Una demostració impresionant de capacitat de convocatò ria i organització per part de-la Coordinadora Estatal, i unamostra també de l'arrelament entre la població dels senti- ments per la Pau, la neutrali-= tat i contra els blocs militars. Imaginació i civisme a bots i barrals. Tota mena de fanfàrries, xarangues, paròdies i dis fresses donaren a la marxa un caràcter enormement festiu i divertit. La societat viva. L'esquerra real. Els qui, en de finitiva, no hem renunciat a lluitar per un mon més humà, anaren a la Marxa. I allò només era la punta del iceberg.

No hi ha cap diari que doni suport al NO a l'OTAN. L'immensa majoria estan explícitament pel Sí , i altres en una aparent ambigüitat... El paper de la TVE és per altra banda senzillament vergonyós. La desigualtat a l'hora de l'accés als mitjans de comunicació és abismal. La •manipulació informativa no té res a envejar a la dels temps de l'uCD (vejem, per ex., el tractament donat a la Marxa a Madrid). Totes les eines de les quals disposa el Poder -i en són moltes-s'han ficat al servei de la gran creuada atlantista. Per tal de fer un acte simbòlic de denúncia d'aquesta situació, membres de col·lectius pa_ cifistes es van encadenar a les portes de l'edifici d'Aitana la setmana passada.

MATERIALS * * "* * * *

Cartell gros "VOTA NO" Cartell del'Aplec de l'Albereda Adhesius Xapes Bons "Art per la Pau* Díptic amb les raons del No a 1' OTAN * Paperetes de votació

. . .1 EL DIA 12 ? Primer, naturalment, votar NO. Des_ pres, al Micalet (Guillem de Castro) anirem rebent les noticies de la vo tació. Hi instal·larem una mena d e ~ centre de recollida i seguiment dels resultats. Per fi, a partir de les10 o les 11, gran festa a la Pça de la Mare de Déu per a cel.lebrar el resultat.

COM POTS AJUDAR LA CAMPANYA ? Hi ha gran necessitat de tota mena d'ajuda. Tothom, cadascú des de les seues possibilitats, pot tirar una mà. Podeu fer: *Ajuda manual: Cal enviar propà ganda i butlletes amb el NO al mà xim número d'electors possible.Pa ssa't per la Casa Verda d'11 delmatí a 2 ó de 4 a 10 de la vespra da i podràs col·laborar en aquesta feina. Estarem treballant contínuament. "Propaganda per la Ciutat : Passeu per la Casa Verda i informeu-vosdels dies que eixim a posar c a r — telis ó repartir propaganda per les bústies. •Repartiment de material: Reco- llint fulls, xapes, bons d'ajut,cartells, etc. i repartint-los entre els companys de treball o els veins. *Porteu el NO al carrer: Pengeu cartells o" pancartes dels balcons amb I 1 "OTAN NO"; lluïu la xapa amb el NO. 'Interventors el dia del Referèndum: Cal que hi haja presència dels pacifistes a totes les t a u — les electorals. Porteu fotocopiadel DNI i , si és possible, el pa per que ha enviat a cada electorla Junta Electoral(on s'indica la taula corresponent a cadascú). Ho heu. de portar al local abans del dia 5. Qualsevol persona es pot presentar voluntària. Tindreu dret al dia 12 lliure del treball i a 5 "hores de 1'endemà. *Suport econòmic: la manca de recur sos ens impedeix, per exemple, a- r rribar a tot el cens amb les nos-tres raons. Ingresseu els ajuts econòmics al compte corrent obert = amb aquesta finalitat a la CAIXA = D'ESTALVIS DE VALÈNCIA (des de qualsevol oficina), a nom de "Mano lo Colomer-Coordinadora Pacifista" n° 1310.2061.3496 .

BUTLLETÍ INFORMATIU DE LA CASA VERDA La Casa Verda, Cura Femenia 15 46006 VALENCIÀ

3745737


Dia 7 a les 19 h. La Comissió de Dones 8 de març ,vo"La Dona i la tortura" a càrrec lem fer-vos arribar el programa d' ac_ tivitats que tenim muntat per a la = de Mertxe gonzalez i Idoia Ayerbe setmana del 3 al 8. Som convenpudes= (Euskadi) que eixe dia les dones deixarem els= xiquetes i xiquets a casa a cura del Dia 8 a les 11 h. marit-company i us en vindreu amb no "La Dona i el treball submergit" saltres a dlsfrutar del nostre espai a càrrec de la Secretaria de la que hem ben guanyat i que avui és un Dona de CCOO i de la CNT fet reconegut. El lloc dels debats serà al Saló de El programa d'activitats serà: Graus de la Facultat d'Econòmiques. EXPOSICIÓ: Del 3 al 7 de marc MANIFESTACIÓ: * 10 anys de lluita feminista El dia 8 a les 19 h. a la Glorieta. * Valors sexistes en la publicitat FESTA PER A DONES: El dia 8 a les 23 h. a la DiscoteInauguració el dia 3 a les 19 h. a ca Sider, carrer Tomasos, 12 (junt = la Facultat d'Econòmiques. al mercat de Russafa) DEBATS: Dia 6 a les 19 h. "Les Dones i L'OTAN" a càrrec de Cèlia Amorós i Teresa Quesada

En el mes de febrer, Agró remeté a la Conselleria d'Agricultura (previa petició d'aquesta) la seua opinió, comentaris i esmenes a l'esborrany = de noves espècies animals protegides i sancions per matar-ne tan d'aquestes com de les cinegètiques il.legalment. Hem de destacar que la conselleria s'ha fet ressó de l'opinió del grup i protegirà les tortugues d'aigua, el fartet i el sanaruc. D'altra banda, allò, que intentem= ara - així ho hem fet arrivar a la = Conselleria- és que es protegisquen= també tots els carnívors (excepció = de la rabosa) , la revisió dels plans de caca per als vedats d'aquàtiques, la regulació estricta de captura = d'aus silvestres i 1' erradicació definitiva dels esquers enverinats i = dels paranys. D'ara endavant matar una espècie protegida serà d'allò més car; un xò riguer abans pujava a 10.000 ptes; a hores d'ara pot passar a 100.000. Al que tinga la gosadia de matar-ne una de les últimes llúdries li costarà = 500.000 ptes. si és denunciat i condemnat.

© O r d r e de 20 de desembre de 1985 de la Conselleria d'Agricultura i pesca , sobre protecció d'espècies endèmiques o amenaçades. A 1' anex 1 (estrictament protegides) s'inclouen, entre altres, el= grèvol (antiga aspiració del grup) i el càdec de fruit gros. Als anexos 2 i 3 apareixen, per exemple, la savina, el teix, l'arbocer, el boix, el margalló, el freixe de flor, els roures, la car rasca i

El proper mes de marc, membres d'Agró aniran a la comarca dels ports = per comprovar-hi els efectes de la = pluja àcida provocada per la central tèrmica d'Andorra i decidir-ne les = línies d'actuació. A començament d'estiu eixirà el = nou butlletí d'Agró. Els interessats en incloure-hi alguna col·laboració, es prega ens la remeteu abans del 30 d'abril.

freixe de flor, els roures la carrasca i la surera. Es tracta, en total, de 64 espèci- NI OTAN, NI BASES, NI TÈRMIQUES es que són protegides per una base = VOLEM LA TERRA VERDA legal. Ara, esperem les primeres san cions per la tala de savines i car rasques;; Anima't, investiga-ho i pre senta la teua pròpia denúncia (pots= dur-la al grup). Protegirà l'ordre els milers de carrasques que estan morint als Ports per la pluja àcida?

ÚLTIMES PUBLICACIONS Dues eines importants de propaganda i re flexió: "Mientras Tanto" (amb un especial de dicat a l'OTAN) i "En'Pie de Paz" (l'antic = "En Peu de Pau", ara fet en col.laboració amb la gent de Saragossa i en castellà -esperem= que provisionalment-). Cal aprofondir els arguments en contra = de l'OTAN... i començar a pensar en el postreferendum. No els deixeu de llegir. O mi-

F I R A A L T E R N A T I V A En anteriors BUTLLETINS hem anunciat la I a FIRA AL-= TERNATIVA DE CASTELLÓ. No = disposem d'informació detallada sobre aquesta fira, = probablement per culpa nostra ja que l'enrenou del re ferendum ens ha desgavellat llor encara: suscriviu-vos-hi. una miqueta. Tenim constància, però, que sí que es fa_ ra. El lloc és el Passeig = Ribalta (a Castelló de la = Plana) i les dates, del 7 al 9 de març. Comfiem poder -hi participar més activa-= ment una propera vegada i = demanem perdó als companys= de Castelló per 1'involunta ri oblit.


CONÈIXER ELS EMBUSSOS DE LA CIUTAT AMB BICI. El passat 21 de febrer la Colla "La Llu na Plena" amb col·laboració amb la "Més = Lluny" començà el que hem anomenat conèi-= xer els embussos de la ciutat amb bici. Més de 50 persones demanàrem una ciutat on l'ús de la bicicleta puga ser una cosa= habitual. En particular, una àmplia xarxa= de carrils-bici que comunique els barris =

amb el centre i aquests entre sí. El pas-= seig es feu entre la mirada curiosa dels = vianants i l'enveja dels pobres que havien agafat el cotxe... Volem que aquests passetjos tinguen una periodicitat mensual El proper es farà per/tant el 21 de març. Hi esteu tots convi_ dats .

AULES VERDES A INSTITUTS gent d'ACClO ECOLOGISTA i d'AGRO. Potser estareu estranyats per l'absència d'Aules Verdes el pas- Cada apartat es composava d'una sat mes de febrer. En realitat -- exposició general i de 4 temes mo n'hi ha hagu per bé que t r a s — nogràfics (els quals podien ser continuats per seminaris e s p e c í lladades de lloc. Efectivament, del 10 de febrer al 5 de mare hem fics) . portat endavant una experiència Considerem important l'experièn pilot de conferències a institu eia ja que suposa l'inici de e i — de batxillerat. El cicle c o m p r e - eles d'activitats conjuntes cara nia 2 grans apartats: "Energia" i a fora per part de grups de la Ca_ "Naturalesa al País Valencià", — sa Verda i perquè posa les bases desenvolupades respectivament per d'una col·laboració més estable -

amb centres d'ensenyament. Ensenyants o estudiants interes_ sats en el guió de les conferència es o d'altres aspectes pràctics, podeu adreçar-vos a Jandro, d'Acció Ecologista (preferiblement d_i mecres). A partir de marc, les Aules Ver des tornaran a tindré lloc al local , encara que a partir d'ara es faran amb periodicitat quinzenal en comptes de setmanal.

NOVA PROGRAMACIÓ DE RADIO PUÇA.. El dia 11 de març al Saló d'Actes de la Facultat de Filologia es farà la presentació oficial de la primera ràdio en català a València. L'acte tindrà una part informativa a càrrec dels membres de Ràdio Puça i companys de diferents grups i entitats que hi assistiran (Acció Ecologista, UPV, Acció Cultural, Dep. de lingüística Valenciana, etc.) D'altra banda, hi actuaran Joan Amèric i Rafa Pi, i a l'eixida us convidarem a vi. L'acte començarà a les 20 h. Si voleu més informació truqueu a la Casa Verda.

DILLUNS 10-13 Matí de gossos (magatzem) 13-14'30 Esports als PP.CC. 14'30-16 Criatures Docissimes (música romàntica) 16-18 A-LA-HA-LI-BA (música al dia) 18-18'15 Avanç informatiu 18'15-19 Qüetió Històrica 19-"20 La Reraguarda (magazin cultural) 20-21 Babel Informe (escial jazz) 21-22 La rata de Biblioteca

DIMARTS

18-19 Les Dones diuen (feminisme) 19-19'30 Limbo Jazz 19'30-22 Asseguts a taula (cultura alternativa i cuina

DIMECRES

•\ c

DIJOUS

DIVENDRES

-] "7

-L u — X /

16-18 Medicina naturista Temes sindicals 17-18'30 Heois del Rock (CC.OO.) 18'30-19 18-20 Si fa no fa, un dis • A-LA-HA-LI-BA barat (contes infan' 20-21 19-20'15 Universitat El llarg adéu 21-22 20 '15-21'15 Horòscop Tres quarts de bici 21'15-22 Porta oberta (magazin total)

16-19 La moguda D'horabai•xa (musical PPCC) 19-21 Programa per confirmar 21-22 Val i 30 (Pilota Valenciana)

22-22'15 Informatiu

22-22'15 Informatiu

22- 22 ' 1 S Informatiu

??-?? ' 15 Informatiu

22-22'15 Informatiu

22'15-24 L'Olivereta (teatre) La mirada indiscreta (cinema) 24-1'3 0 L'Espill entre amics (sexologia)

22' 15-23' Peixos és un signe esquerp (contracult) 23-l'3O La moguda de la mitjanit

22'15-23'30 Porta oberta 23'30-l'30 Ara mateix (tema +música)

22'15-23 22 '15-23 Croniaues Progama per con. 23-l'Ó0 No és això (actu. po DISSABTE DIMENGE 10-11 22-l'00 Camacuc Profesor Sant 11-13 Just Pareix Andreu que tot s'ho creu


Fem tres anys. No és el Fons de Docu mentació que voldriem, però és el pos? sible. Poc a poc, avança. Està ja molt propera 1'automatització parcial del = Fons, la qual cosa permetrà, entre altres, l'edició d'un catàleg complet de tots els materials que tenim. Mentrestant us adelantem, molt resumidament,= allò del que podeu disposar: * 15.000 retalls de premsa estatal i nacional ( de 15 diaris diferents, d'ençà l'any 1975) * 700 llibres i fullets * 68 col·leccions de revistes especi_ alitzades ~ * Alguns centenars d'articles de revistes generals * Butlletins, propaganda i documents de grups ecologistes * Cartells, fotografies i diapositives Donat l'origen del Fons -molt especi

alitzat en temes energètics-, aquesta= és 1'àrea més ben coberta, amb docu. ments de particular interès. També hem conseguit abastir satisfactòriament = molts aspectes del medi ambient, per = bé que continuen havent-hi algunes deficiències importants. Pel que fa a temes antimilitaristes= i d'armamentisme, son els que més precàriament tractem ( i molt que ens = dol ! ) Les peticions d'informació, tant a = la Casa Verda directament com proce dents de fora, han creixçut considera blement. També s'ha incrementat la quantitat de publicacions rebudes (especialment les procedents d'institucions) . No podem olvidar les valuoses do nacions que han fet algunes persones , a les quals els agraïm molt sincera ment el gest. Insistim: cal que el = Fons segueixca creixent amb l'ajut de= tots.

ri£-ii\.V 1

Dissabte

Rock i Pau

3

Dilluns

7'30 Ecologia i citat / Ass. intel. aula magna / C. Dones 8 de Març

4

Dimarts

8h. Colla Lluna Plena / Societat de sexologia

5

Dimecres

8h. Assemblea d'Agró / 8h. Acció Ecologista/ 6h. Fons de document.

6

Dijous

8h. Coordinadora Pacifista

7

Divendres

8h. ADDA

8

Dissabte

Actes del dia de la Dona

9

Diumenge

Aplec a l'Albereda

10 11

Dilluns

7'30 Ecologia i ciutat / 8h. C. Dones 8 de Març

Dimarts

8h. Colla Lluna Plena/ Societat de sexologia / Presen tació Ràdio Puça

12

Dimecres

Referèndum.Seg. al Micalet i Pça Mare de déu / Comssions Agró

13

Dijous

Sh. Coordinadora Pacifista

14 Divendres 15-19 Falles

8h. ADDA Eixides de la Colla Lluna Plena

20

Dijous

8h. Coordinadora Pacifista

21

Divendres

7h. "Conèixer els embussos de la ciutat amb bici"

22

Dissabte

23

Diumenge

24

Dilluns

25

Dimarts

8h. Colla Lluna Plena / Societat de sexologia

26

Dimecres

Assemblea general d'Agró / 8h. Accció Ecologista / 6h. Fons trobada de la Coordinadora Assemblearia del Moviment Ecologista (enguany, prop de Madrid; truqueu dimecres per a informar-vos)

27- 31 S. Santa

7'30h. Ecologia i ciutat / C. Dones 8 de Març

Si encara no ets membre de cap col·lectiu de La Casa Verda i vols rebre aquest butlletí , demana-ho a. . •• LA CASA VERDA , Cura Femenia 15 4 6 006 VALENCIÀ nom JL adn.zc.ai localitat comaAca:

Butlletí de La Casa Verda. Número 23. Març 86  
Butlletí de La Casa Verda. Número 23. Març 86  

El Butlletí de La Casa Verda es va a publicar a València entre els anys 1984 i 2007. Els 112 números del Butlletí publicats són un testimoni...