Page 1

Iacasaverda Butlletí informatiu. Desembre de 1984.c/ Cura Femenia.15 46006 VALENCIÀ Tel.3745737

ÈXIT TOTAL DE LA MOVILITZAClO PACIFISTA DEL 2 DE DESEMBRE Membres del Grup per la Pau i el Desarmament i de la Coordinadora Pacifista han valorat molt positivament la campanya que va culminar amb la cadena humana celebrada a la ciutat de València. Durant quinze dies La Casa Verda ha estat el centre de coordina ció d'una campanya durant la qual -amb la col·laboració d'Associacions de Veïns,sind_i cats i partits- han organitzat molts actes informatius amb una forta dinàmica partic_i pativa. El repte d'organitzar la cadena s'ha asolit amb èxit participant centenars de persones en la campanya mes important del moviment pacifista valencià. Les cares de satisfacció dels organitzadors era palpable quan a La Casa Verda, després de la manifestació s'estaven recollint els "bartuls" de la campanya. A partir del dia 2 de de sembre el moviment anti-OTAN,anti-bases tindrà davant nous reptes contra els senyors de la guerra. Un aspecte important ha estat el silenci dels grans mitjans de comunicació. Especialment la TVE que ha acallat la informació de la campanya fent comparsa amb EL PAÍS i LAS PROPINAS. Tot plegat no deixa de ser un èxit ja que si han callat es perquè a tots ells la movilització popular els pica i ja sabeu que a qui li pica li toca...


El.Consell de Seguretat Nuclear, denuncia a Aceió Ecologista La presidència del Consell de Segure tat Nuclear (CSN) ha denunciat da vant els tribunals a Acció Ecologi sta per un article publicat el pas sat 1 d'agost al diari Levante. Segons el CSN un paràgraf de l'es -• crit titulat "La marcha triumfal de Cofrentes" podria constituir una fal ta de respecte i consideració deguda a la autoritat tal i com es recull a l'article 570-5 del Còdig Penal. El paràgraf que ha motivat la denuncia diu que el CSN no té credibilitat ja que no hi ha garanties d'imparcialitat per l'estreta vinculació dels seus membres a les empreses elèctriques i al seu passat d'apasionada de fensa de la energia nuclear. Membres d'Acció Ecologista han decla rat que aquesta denuncia es senzilla ment un avis a aquells que han demanat reiteradament la destitució dels cinc membres directius del CSN. Fn aquest sentit no es casual que el primer grup processat siga el nostre ja que hem- estat peonex-S—en—Xa.,.exi gencia de transparència i informa ció. El que afirmem a l'article ho continuarem dient ja que la nostra responsabilitat cívica així ens ho obliga. Hem denunciat a totes les tribunes al CSN i ho seguirem fent. L'article citat va aparèixer al diari a la secció de Cartes al Director i reflexava el punt de vista d'Acció Ecologista com a membre de la Coordinadora Estatal Antinuclear (CEAN) davant l'autorització de carrega de la central d'Hidroelèctrica Espanola S.A situada al municipi de Cofrentes.

SOUDARITAT AMB EUSKADI NO A US EXTRADICIONS «Carta a los Fueblos y naciones del mundo» (extracto) «Las Asociaciones y Organizaciones siguientes: Comunidades Cristianas Populares de Euskadi. I PES, Colectivo Cultural Herria2000 Eliza, Coordinadora de Sacerdotes de Euskal-Herría..., nos dirigimos a la opínión pública para expresar lo siguiente: 2. Desde nuestro diverso anàlisis sociológico de la sociedad vasca, a la luz de los derechos humanos y de los pueblos, queremos afirmar con roturididad que el llamado «problema vasco» sigue siendo hoy, un autentico problema político. Como muestra de esta afirmación, recogemos los siguientes datos: 2.1.— El setenta por ciento de la población vasca voto en contra o se abstuvo de apoyar la vigente Constitución espanola. 2.2.— Todos los partidos políticos de àmbito exclusivamente vasco, que representan el setenta por ciento de la población vasca, o no estan de acuerdo con el Estatuto de Autonomia o se muestran contrarios a la aplicación abusiva que de este Estatuto hace el Gobierno espanol. 2.3.— Mas de setecientas personas del País Vasco se encuentran actualmente encarceladas en prisiones del Estado espanol. 2.4.— Miles de ciudadanos vascos continúan exiliados en diversos países del mundo. 2.5.— Los sistemas educativos impuestos por los sucesivos gobiernos espanoles han llevado al idioma vasco a una situación límite de marginación. 3. Lamentablemente, tenemos que constatar una fuerte represión de la policia espanola, discriminatòria, sobre la ciudadanía vasca... 4. Expresamos con dolor la persistència de la tortura como pràctica habitual en las dependencias policiales... 57 Nos solidarizamos con los represérïtantesTfirrHïestro pueblo que una y otra vez insisten en la necesidad de un dialogo sincero y de verdadera negociación que implica el reconocimiento de los inalienables derechos del Pueblo Vasco... Desde este espíritu, nos atrevemos a formular con urgència al pueblo francès, al Gobierno francès y a todas las naciones afectadas, las siguientes peticiones: 1.— Que el vecino pueblo francès siga siendo la tradicional tierra de asilo... 2.— Que en ningún momento se caiga en el error histórico de comparar las actividades de los militantes vascos, compartamos o no su estratègia, con otro tipo de actividades calificadas como delitós sociales. 3.— Que las diversas naciones de Europa y del mundo sepan llevar a la pràctica la aplicación a los exiliados políticos vascos de los elementales derechos humanos: «En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país» (Art. 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). A la comarca de l'Horta recolzen les organitzacions sigüents: A. Ecologista, AA.VV. C. Fallera, Monteolivet, P. Alcosa, Colla bici-ecologista «Més Lluny», Comunitats Cristianes Populars (S. Marcel·lí, Manises, Sta. M.a de Jesús, Benicalap-C. Fallera, Orriols-Torrefiel), C.A.T., Coordinadora d'Aturats, Grup per la Pau, Grup de Dones Antimilitaristes, C. Joves P. Alcosa, E. Sanitat de CCOO, S. Textil-Pell CCOO, l'Horta, EUPV, MOC, MDT, POSI. Ràdios Puça, Asterix, Califat, i Torta, UPV i centenars de SKj'iatures personals.

Informat bé amb el WISE El World Information Service on Energy (WISE) ha presentat el número 0. del Boletín Internacional de Energia, edició castellana del WISE-Spain. Auesta publicació recull com a notes de premsa noticies poc comentades als mitjans de comunicació. Fn aquest número de presentació podem trobar diferents temes com: La Nuclear de Vandellós-II expolia el agua del Baix Camp; Nuevos peligros de las li neas de Alta Tensión; El "Affaire" Mont Louis; Grietas en la Central Nu clear de Santa Maria de Garona;USA, nuevas centrales canceladas... ~


DEBAT SOBRE EL FUTUR DE L'ALBUFERA Amb una gran asistència es va celebrar al col·legi major Lluís Vives el debat sobre l'Albufera de Valencià. A la sessió celebrada el dijous 22 de novembre varen pendre la paraula diversos representants de l'adminis tració autonòmica de la Diputació i l'Ajuntament de Valencià. Aquell ma teix dia el pleno de l'Ajuntament de la ciutat de Valencià va aprovar un escrit per a demanar al Consell la declaració de Parc Natural per a l'Albufera de València. Dies abans, el regidor de Medi Amtient es va reunir amb tots els ajuntaments de la ribera de l'Albufera per a parlar del tema. Per Agró es tracta de saludar l'iniciativa i demanar actua cions immediates per a fer front a la continua agressió que pateix aque sta zona humida. Les promeses se les du el vent si els calendaris no es concreten. Lamentablement aixÓ és molt usual a l'administració. EL COMITÈ DE PARTICIPACIÓ PUBLICA DEMANA AL PRESIDENT LERMA LA DECLARACIÓ DE RESERVA INTEGRAL PFR A LES ILLES COLUMBRETES Mitjançant un escrit dirigit al President Joan Lerma, el Comitè de Participació Pública de la Comissió Interministerial del Medi Ambient ha demanat que les Illes Columbretes, concretament Illes,illots i fons marins sigan declarats "Reserva integral d'interes científic". Així mateix es demana que els grups ecologistes que ho sol·liciten pugan conei xer i participar en els treballs de redacció del projecte de protecció que abans de 1985 té que entregar a les Corts Valencianes el Consell. FL PENYAL D'IFAC: Fs demana col·laboració Per a confeccionar un audiovisual es demana que els que tingan ^ tives de la concentració que l'any passat es va fer al penyal les faci_ liten a La Casa Verda. Un membre d'Acció Ecologista esta enllestin un dossier. VIDA ALTERNATIVA AL CAMP Ens demanen col·laboració per a saber adreces de gent que viu al camp portant endavant experiències alternatives. Per a conectar amb els interesats podeu cridar al Tel. 3340959. Excursió a PENYAGOLOSA Agró ha organitzat una excursió a Penyagolosa. Fs faran diferents acti^ vitats com anellament, mètodes de captura...Cal portar sac de dormir, menjar i beaudes. Els dies escollits són el 7,8 i 9. Per a més infoma ció crideu a La Casa Verda. Els un exemplar, simplement això, un exemplar una espècie en perill un arbre agonitzant de vida un dels últims que encara no hem tallat un dels últims que encara contempla el vol de l'àliga que encara, rústec i agrest, es plau de l'aigua de pluja A l'esquena carrega la història d'una vida isolada amb reculls de contes i rondalles d'un ambient d'un mitja que era nostre Impertèrrit al temps minvant-li la saba gaudeix les últimes estones Si te sort i deu l'acompanya pot acabar cruxificat a la vora d'un camí. Que ho

be!


EN DEFENSA DEL BOSC MEDITERRANI Ha nascut un nou equip de treball! Els problemes de desertitzacio,la reforestació,i tot el relacionat amb el bosc mediterrani seran tractats amb la doble intenció d'informar i incorporar a tots i totes les persones interesades en el tema. L'Equip esta format per membres d'Agró, del Centre d'Estudis i Activitats del Medi Ambient i membres d'Acció Ecologista. En principi hi haurà reunions informatives i monogràfiques sobre els diferents aspe£ tes. Hi ha un programa previ de treball entorn l'edició de diferents papers i encanú minats cap a unes jornades a fer durant la primavera. En principi ens reunirem cada quinze dies,els divendres.El proper número de LA CASA VERDA informarem sobre un concurs de fotografies que organitzarem sobre el tema. EL FONS DE DOCUMENTACIÓ DEL MEDI AMBIENT ...necessita "5 Dias" Si, efectivament els del Fons necessitem que algú ens proporcione els exemplars d'aquest diari per a poder retallar-lo. Segurament coneixeu a algun comprador del "5 Dias" que pot proporcionar-lo a La Casa Verda. Tan sols falta que ens crideu un dijous de 6 a 10 de la nit. Tel.3745737. CALENDARI INCOMPLET de DESEMBRE

-

Les dates se'ns tiren a sobre i no tenim el calendari complet de totes les activi tats. Podeu cridar a La Casa Verda o seguir les informacions de les cartelleres i diaris de la ciutat i Liberación. 7,8 i 9 EXCURSIÓ al PENYAGOLOSA. Veure més informació a la pagina 3. 8 i 9.EXCURSIÓ AMB BICIS a VILLENA. La Colla Cicloecologista "La Lluna Plena" ha organitzat aquesta excursió amb el següent trajecte: Villena-Ibi-Port de Tudons-Aigües de Bussot-Alacant. Són 110 Km. 22 i 23. EXCURSIÓ AMB BICIS a XÀTIVA. La Colla ha organitzat aquesta excursió de 105 Km. amb el següent recorregut: Bufiol-Dos Aguas-Millares-Bicorp-Xàtiva. Per a prepa rar aquestes excursions es faran reunions preparatòries els dimarts abans de les eixides a les 20 hores a La Casa Verda. 18 de DESEMBRE, dimarts. A les 12 hores, a la Facultat d'Econòmiques presentació de l'obra Ecologisme i ecomia, a càrrec del seu autor Joan Martinez Alier, catedràtic de la Facultat d'Eronbmiques de la Universitat de Bellaterra. A les 19,30 hores presentació del llibre a la Llibreria Davila. Organitza: Amics de Liberación-València. 5 de DESEMBRE. Conferència sobre l'ecologia de les Illes Columbretes. Organitzada per Agró dins del seu programa d'activitats. A càrrec de Ramon Dolz, biòleg. 19 de DESEMBRE. Conferencia debat sobre els residus sòlids i el medi ambient. A càrrec de Manuel Nieto,geòleg.

Si encara no ets membre de cap col.lectiu,grup o organització de La Casa Verda i vols rebre aquest butlletí... Demana-ho a La Casa Verda, c/ Cura Femenia,15 46006 VALÈNCIA Nom i cognom Adreça Munic i pi Comarca

Tel

Butlletí de La Casa Verda. Número 9. Desembre 84  

El Butlletí de La Casa Verda es va a publicar a València entre els anys 1984 i 2007. Els 112 números del Butlletí publicats són un testimoni...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you