Fastighetsmappen, Norrbotten

Page 1

NORRBOTTEN 2019 / 2020

VERKTYGET FÖR DIG SOM ÄGER ELLER FÖRVALTAR FASTIGHETER


NORRBOTTEN | 2019 / 20

Sluta leta. Vi har gjort det åt dig. Äger eller förvaltar du fastigheter? Då vet du hur svårt det kan vara att hitta leverantörer och entreprenörer. I Fastig­ hetsmappen har vi samlat företag som gärna arbetar med små och stora fastigheter så att du enkelt hittar det du behöver, när du behöver det. Ett verktyg med aktörer/ annonsörer som riktar sig till bostadsrättsföreningar och till er som fövaltar eller äger fastigheter. Fastighetsmappen skickas kostnadsfritt en gång per år till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Norrbotten. Vårt mål är att erbjuda ett komplett verktyg som ständigt utvecklas och förbättras. Därför är dina åsikter viktiga för oss. Saknar du något eller har du några tankar och fun­ deringar? Tveka inte att höra av dig till oss på kontakt@ fastighetsmedia.se eller 0651-688 75. Vi erbjuder även en onlineversion av Fastighetsmappen som skickas ut via e-post. Genom att anmäla dig via vår hemsida får du enkelt tillgång till verktyget även när du inte har den tryckta mappen nära till hands.

Vill du få mappen via e-post? Enkelt. Smidigt. Anmäl dig idag på www.fastighetsmappen.se

Postadress: Box 57, 827 22 Ljusdal Telefon: 0651-688 75

2

Besöksadress: Bjuråkersvägen 23 A, Ljusdal

E-post: kontakt@fastighetsmedia.se

Webb: www.fastighetsmappen.se


VERKTYGET FÖR DIG SOM ÄGER ELLER FÖRVALTAR FASTIGHETER

Innemiljö & Fastighet

Utemiljö

Proline Nord AB Rörrenovering Bengt Johanssons Rör AB

Avloppsrensning & VVS

Rörcity i Luleå AB

VVS, Stambyte & Serviceavtal

Polartak AB Tak Fönsterproffsen Norr AB

Fönster & Dörrar

5

Lundmarks Gräv AB Markarbeten

9

Dellex AB

Fastighetsskötsel

18 8

19 21 22

Produkter

Administrativt, Konsulter & Övrigt Dellex AB

Fastighetsskötsel

Veolia Sweden AB

Energi, Vatten, Återvinning & Industrisanering 11

Aptum AB Säkerhet Värme & Ventilationsteknik AB

Drift & Underhåll

8 15 17

Norrbottens Kyl & Maskinservice AB Tvättutrustning, Hushållsmaskiner

6

Härjedals Kök AB Köksinredningar

12

Ventilationskontroll i Norr OVK-Besiktningar

23

13

Miljörivarna i Skandinavien AB

Skadeservice, Miljörivning

Baksidan

Lås & Nyckel i Luleå AB

Lås & Säkerhet

Läs mer om:

Balkong viktigast vid val av ny bostad, sid 7 • Mer fokus på hållbarhetsfrågor, sid 10 Framtidssäkert med elbilsladdning, sid 14 • Här finns pengar att spara, sid 16 Ljust och fräscht i trapphuset, sid 20 • Koll på kontroller och besiktningar, sid 24-25

www.fastighetsmedia.se 3


HITTA LEVERANTÖRER OCH ENTREPRENÖRER TILL ER FASTIGHET

UPPDATERAD! WWW.FASTIGHETSMEDIA.SE HAR BLIVIT ÄNNU BÄTTRE. PROVA DU MED!

På www.fastighetsmedia.se hittar du allt du behöver till er fastighet. Här har vi samlat leverantörer och entreprenörer från hela landet. Filtrera enkelt på region, bransch m.m. Se företagets profil och aktuell annons från Fastighetsmappen och kontakta enkelt de leverantörer du önskar komma i kontakt med.

Behöver du asfaltera din väg, gångväg, trottoar eller parkeringsplats? Vi kan hjälpa dig med de flesta typer av asfalteringsuppdrag, inget jobb är för litet eller för stort. I samband med asfaltering kan vi även hjälpa dig med mindre markarbeten, marksten- och kantstensarbeten samt anläggning av grönytor. Kontakta Björn Qvarfordt, 0733-84 86 91 eller maila bjorn.qvarfordt@peabasfalt.se för kostnadsfri offert.

Leverantörer och Entreprenörer – Snabbt och smidigt på nätet

peabasfalt.se 4


Huset byggt på 40-50-60-talet?

Avloppsrör i gjutjärn? Kanske är det på tiden att börja se över dessa och slippa vattenskador och höga kostnader. Kontakta oss så berättar vi hur man renoverar gamla rör utan att riva ut väggar och golv.

Daniel Löfvenmark: 076-770 80 66, daniel.lofvenmark@proline-group.se P-O Nilsson: 070-836 34 76, p-o.nilsson@proline-group.se Filip Granberg: 070-104 00 17, filip.granberg@proline-group.se

Torpslingan 25 C, Luleå | Lärlingsgatan 20, Umeå www.proline-group.se

5


Electrolux Electroluxär ärmed med ii ett ett spännande spännande forskningsprojekt. forskningsprojekt.

HSB HSBLiving LivingLab Labär ären enunik unikoch ochinnovativ innovativforsknin forskni verkan verkanmedllan medllanHSB HSBoch ochChalmers. Chalmers. Projektet Projektetomfattar omfattarhela helaboendet boendetdär därElectrolux Electrolux partnern partnerni iutvecklingen utvecklingenav avframtidens framtidenstvättstuga tvättstug

Projektet Projektetkommer kommeratt attpågå pågåi itio tioår åroch ochär ärSveriges Sverige bostadsforskningsprojekt bostadsforskningsprojektdär därfamiljer, familjer,par paroch ochsin si möjlighet möjlighetatt atttesta testasmarta smartaenergilösningar energilösningaroch ochmm står stårhuset husetklart klartför förinflyttning. inflyttning.Mer Merintressant intressantläsnin läsn www.hsblivinglab.com. www.hsblivinglab.com.

Reducera Reducera dina dina driftskostnader driftskostnader redan redan idag idag med med 77% 77% Våra Våramaskiner maskinersänker sänkerredan redanidag idagden dentotala totalalivscykelkostnaden, livscykelkostnaden, vilket vilketgör görbåde bådemiljön miljönoch ochdig digsom somkund kundtill tillvinnare. vinnare.Läs Läsgärna gärnamer mer om omvåra våraprodukter produkteroch ochenergisnåla energisnålalösningar lösningarpå påvår vårhemsida, hemsida,eller eller kontakta kontaktaoss oss0920-22 0920-2213 1310. 10. Electrolux ElectroluxLine Line5000 5000

www.electrolux.se/professional www.electrolux.se/professional

Vi Vi är är återförsäljare återförsäljare av av tvätttvätt- och och torkutrustning torkutrustning från från Electrolux Electrolux Professional. Professional. Vi Viär ärspecialiserade specialiseradepå påförsäljning, försäljning,service serviceoch ochmontering monteringav av tvättutrustning tvättutrustningsamt samthushållsmaskiner hushållsmaskinertill tillflerfamiljshus, flerfamiljshus,företag företag och ochprivatpersoner. privatpersoner. Vi Viutför utförgarantiservice garantiserviceav avtvättutrustning tvättutrustningi itvättstugor tvättstugortill tillfastighetsägare. fastighetsägare. Vi Vihar haren enfullständig fullständigförsäljning, försäljning,installation installationsamt samtservice servicepå på Electrolux Electroluxtvättutrustning. tvättutrustning. ••Vi Viplanerar planerarditt dittklädvårdsrum klädvårdsrumefter efterditt dittönskemål önskemåloch ochvårat våratkunnande. kunnande. ••Vi Vilevererar, levererar,packar packarupp uppoch ochställer ställerallt alltpå påplats. plats. ••Vi Viansluter ansluterel, el,vatten vattenoch ochavlopp avloppsamt samtventilation ventilationsom somen enhelhetslösning. helhetslösning. ••Vi Vihar haren enmångårig mångårigoch ochbred bredkompetens kompetensinom inomvårat våratbranschområde. branschområde.

6

Masters Mastersof ofExcellence Excellence The Thenew newLine Line5000 5000 Designed Designedby byexperts. experts.Inspired Inspiredby byyou. you.

LULEÅ: LULEÅ:Torpslingan Torpslingan11A 11A| |0920-22 0920-2213 1310 10| |lulea@nkmt.se lulea@nkmt.se| |www.nkmt.se www.nkmt.se BODEN: BODEN:Killingholmsvägen Killingholmsvägen1 1| |0921-10310 0921-10310• •jour jour070-515 070-515111181 81| |boden@nkmt.se boden@nkmt.se| |www.nkmt.se www.nkmt.se


ingssatsning i sam-

x är den självklara ga.

es första fullskaliga ingelboende får material. Våren 2016 ning hittar du på,

SVERIGES SENIORER HAR SAGT SITT

Balkong viktigast vid val av ny bostad

Nio av tio svenskar över 55 år anser att balkongen/uteplatsen är viktigast när det ska välja bostad inför framtiden. Det visar en ny undersökning som Inizio gjort på uppdrag av Riksbyggen. Nummer två på listan är

Topplista

Het här är viktigast för seniorer när de ska välja ny bostad, enligt Inizio/Riksbyggen:

tillgången till service i närområdet och nummer tre är att boendet ska vara lättskött och bekymmersfritt. – De här siffrorna bekräftar vad vi sett i tidigare mätningar. Detta är viktiga saker för

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

många människor, och i takt med en växande andel äldres ökade krav och förväntningar kommer det att bli allt viktigare, säger Håkan Liljeblad på Riksbyggen, affärsutvecklare Boende för äldre på Riksbyggen.

BALKONG/UTEPLATS: 93% FACILITETER I OMRÅDET (TEX LIVSMEDELSBUTIK): 87% LÄTTSKÖTT/BEKYMMERSFRITT: 83% TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING: 78% HISS: 78% PRIS 78% ÅTERKOMMANDE HJÄLP (STÄDNING, HANDLING): 61%

7


DELLEX

MARKARBETEN & FASTIGHETSSKÖTSEL

Vi ser till att er fastighet mår bra! Vi utför fastighetsskötsel åt föreningar, allt från enkel trädgårdsskötsel till mer avancerade renoveringar, mark- och anläggningsjobb. Under vintern tar vi även hand om snöröjning och halkbekämpning. Vi sandar och saltar i de fall det är nödvändigt. Efter att vintersäsongen är över tar vi upp vintersanden och städar för våren.

MARKARBETEN Vi hjälper er också med markarbeten. Alltifrån den lilla finplaneringen av gräsmattan till större arbeten. Vi har lastmaskiner och grävmaskiner för att klara av alla typer av markarbeten och även lastbilar för transporter av massor för arbetet. Våra maskinister är erfarna och kompetenta och vi lämnar alltid ett gott resultat.

Kontakta oss redan idag!

070-396 73 33 • dellexab@gmail.com

8


Professionella rörarbeten sedan 1952 ALLT INOM VVS Professionella rörarbeten 1952 1952 Professionella rörarbeten sedan Allt inom VVS sedan Avloppsfilmning • Avloppsrensning • Nybyggnationer • Fjärrvärme

Avloppsfilmning • Avloppsrensning • Nybyggnationer • Fjärrvärme Förenergiutgifter privatpersoner & -företag! Allt inom VVS Minska era spara pengar! Vi hjälper gärna er förening med olika energibesparingar. Avloppsfilmning • Avloppsrensning • Nybyggnationer • Fjärrvärme Till exempel byte av fjärrvärmecentraler, termostatbyten, cirkulationspumpar och energibesparande blandare. För privatpersoner & företag! Kontakta oss så berättar vi mer.

LULEÅ • 0920-22 42 00

Magasinsgatan 17A, 972 41 Luleå info.lulea@johanssonsror.se

BODEN • 0921-554 30

SKELLEFTEÅ • 0910-555 55

Kopplingsvägen 1, 961 38 Boden info.boden@johanssonsror.se

Maskinvägen 6, 931 37 Skellefteå info.skelleftea@johanssonsror.se

BODEN • 0921-554 30 Läs mer på vårKopplingsvägen hemsida! 1, 961 38 Boden info.boden@johanssonsror.se www.johanssonsror.se

Maskinvägen 6, 931 37 Skellefteå info.skelleftea@johanssonsror.se

LULEÅ • 0920-22 42 00

Magasinsgatan 17A, 972 41 Luleå info.lulea@johanssonsror.se

Läs mer på vår hemsida! www.johanssonsror.se

SKELLEFTEÅ • 0910-555 55

UMEÅ • 090-139 116

Storgatan 7 A, 903 20 Umeå info.umea@johanssonsror.se

UMEÅ • 090-139 116

Storgatan 7 A, 903 20 Umeå info.umea@johanssonsror.se

9


VAR TREDJE BOSTADSRÄTTSÄGARE VILL HA

mer fokus på hållbarhetsfrågor.

E

n underökning från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum visar att var tredje bostadsrättsägare anser att deras förening inte gör tillräckligt när det kommer till hållbarhetsfrågor. Hela 20 procent framför allt kvinnor och unga bostadsrättshavare anser att bostadsrättsföreningar som inte gör nog för miljön bör bötfällas. kvinnor och unga bostadsrättsägare. Ett vanligt problem i bostadsrättsföreningar är svårigheterna med att få fler medlemmar att

Topplista

Här är investeringarna flest bostadsrättsägare tror kommer öka värdet på bostad

10

engagera sig i styrelsen. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum har tidigare rapporterat om bristande mångfald i bostadsrättsföreningarnas styrelser där just unga och kvinnor lyser med sin frånvaro. – En förening som har ett aktivt hållbarhetsarbete kan ha lättare att locka nya medlemmar till styrelsen. Den här typen av frågor tilltalar nämligen i större utsträckning kvinnor såväl som den yngre publiken, en målgrupp som vanligtvis är svårare att få att engagera sig i styrelsearbetet, fortsätter Nina Wahlberg

Affärsområdeschef Teknisk Förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum. Det finns även andra fördelar med att investera i hållbarhet. En tredjedel av bostadsrättsägarna anger att deras bostadsrättsförening kan minska utgifterna för vatten, värme och el. Effekten av minskat energibehov blir minskade kostnader för föreningen och minskad miljöpåverkan med lägre koldioxidutsläpp, vilket troligen kommer att öka värdet på fastigheter i framtiden.

1. SOLCELLER 42 % 2. LADDNINGSSTATIONER TILL ELBILAR 38 % 3. AUTOMATISERAT SOPRUM SOM HJÄLPER TILL ATT KÄLLSORTERA 18 %


• Högtryckspolning av ledningar

• Framtagning av ledningar och rör i mark.

• Vattenblästring

• Blåsning av grus, återfyllning grus.

• Vattenbilning

• Sugrobot under vatten.

• Tankrengöring med spolrobot

• Suger det mesta

• Pannrengöring

• Slamsugning

• Vattenskärning Ex. klassad

• Renspolning av ledningar

• Robotvattenbilning

• ADR Transporter.

• Ånga för isborttagning, frusna ledningar

• Oljeavskiljare tömning och besiktning.

• Lösull, isolering. (dammfritt)

• Fettavskiljare.

• Trossbotten, krypgrunder

• Renspola infiltration.

• Filmning och sondning i ledningar

• Tryckning av vattenbrunnar.

0920-22 99 90

Transportledning / planering: Daniel Lindström

Samma nummer dygnet runt order.lulea@veolia.com

0920-22 99 90 www.veolia.com

11


12


SMART, KOSTNADSEFFEKTIVT OCH TRYGGT MED

NYCKELHANTERINGSAVTAL Ett avtal som förenklar din administration och vårdar ditt låssystem

EN ENKLARE VARDAG Nyckelkontroll är en av hörnstenarna i ett säkert låssystem. Med många nycklar i omlopp som byter ägare med jämna mellanrum underlättar det för er att lämna över hanteringen till oss.

Trygg och smidig utlåning av allmänna nycklar till entreprenörer

Kontroll på utkvitterade nycklar

Trygghet för köpare att alla nycklar finns

Med ett nyckelhanteringsavtal får ni både full kontroll och en säker administration. Fastighetens nycklar är säkert förvarade i vårt säkerhetsrum.

Säker förvaring av nycklar och kvittenser

BUTIK & VERKSTAD Butiksförsäljning och låsverkstad ligger intill vårt försäljningskontor på Ödlegatan i Luleå. I butiken finns ett urval av produkter inom lås, säkerhet och dörrmiljö för bygg och fastighet. Här får du även tillgång till våra tjänster inom rådgivning och verkstad (nyckar, cylindrar, låssystem m.m.).

Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer om våra produkter och tjänster.

KONTAKTA MIG Markus Norberg Utesäljare 010-163 67 67 markus.norberg @bbgruppen.se

Ödlegatan 5A, Luleå 010-163 67 30 Vardagar 7:00–16:00 order.lulea@bbgruppen.se www.bbgruppen.se 13


Framtidssäkert med

elbilsladdning Är er bostadsrättsförening redo att erbjuda lösningar för laddning av elfordon? Vad krävs och hur stort är behovet? Idag finns modern teknik och möjlighet att bygga laddstationer nästan överallt. Även mindre föreningar och samfälligheter kan installera laddstolpar om det behövs men det finns en del att tänka på innan man sätter igång. Text: ELIN BERGSTRÖM Foto: istockphoto.com

E

lbilarna blir fler och fler i Sverige och under 2019 kommer de enligt prognosen att uppgå till ca 110 000 fordon. Det innebär att fler kommer att behöva tillgång till enkel och flexibel laddning, både hemma och på arbetsplatsen. Ett av företagen som satsar stort på elbilsladdning är Wallbe. VD Henrik Karlsson menar att resan mot en fossilfri fordonsmiljö bara har börjat. – Just nu är vi på väg mot en boom, berättar han. Om några år kommer vi att se ett riktigt stort uppsving på elbilsfronten.

Stort behov i städer

Idag är behovet av laddstationer störst i storstäderna. Wallbes starkaste kundkrets finns i Mälarområdet men även Malmö och Göteborg är på frammarsch. Wallbe erbjuder en helhetslösning med allt från installation till rådgivning och man upplever ett stort intresse och en ny syn på elbilen och dess möjligheter. – Det finns flera sätt att göra det här på och många vill vara med, säger Henrik Karlsson. Det första man behöver göra är att bilda sig en uppfattning om hur många i bostadsrättsföreningen som har eller funderar på att skaffa elbil. Om det rör sig om en enstaka boende går det ofta att lösa på befintliga parkeringsplatser eller i garage, men så fort fler blir intresserade blir kraven högre. Det gäller att se till att alla får plats, att systemen är brandsäkra och att eltillförseln räcker till. Man måste även ha genomtänkta lösningar för debitering av kostanden för laddning. Wallbes filosofi är att erbjuda ett helhetspaket som oftast börjar med rådgivning. 14

I takt med att elbilarna blir fler så ökar även behovet av laddstationer. Att erbjuda sina hyresgäster möjligheten att ladda bilen höjer attraktionskraften och ökar värdet på fastigheten.

Därefter kommer projektering, installation Enligt Henrik Karlsson på Wallbe kan en och löpande service. Något som är viktigt, investering i bra elbilsladdning, eller i alla fall goda förberebåde för företagen som erbjuder laddstationer delser, vara ett stort steg mot ett högre och för de som får dem bostadsrättsvärde. Och installerade är att tänka långsiktigt. Det måste en tryggare framtid i fråga om klimatet. vara möjligt att ladda – En av förutsättbåde el- och hybridbilar och systemen måste ningarna för att vi ska HENRIK KARLSSON, WALLBE kunna få ett fossilfritt kunna växa i takt med att vi får fler och fler Sverige inom några fordon. år är att det går lätt och smidigt att ladda sitt elfordon, säger han. Att ha en bra lösning för debitering är viktigt, inte minst i en bostadsrättsförening. Med Wallbes system betalar varje användare för sin OBS! Att ladda ett elfordon i ett vanligt uttag kan egen elanvändning och kostnaden bestäms i vara extremt farligt. Överhettning och spänningsden enskilda föreningen eller samfälligheten. problem är vanligt och kan få katastrofala följder.

”Det finns flera sätt att göra det här på och många vill vara med”

Tänk på detta när din BRF ska installera elbilsladdare: 1. Läs av behovet. Behövs elbilsladd3. Ta hjälp. Elbilsladdning är ganska ning? Hur många boende är intressera- nytt och det kan vara lätt att gå vilse de just nu? Vad tror vi om framtiden? i djungeln. Fundera, låt det ta tid och budgetera långsiktigt. 2. Förbered ytor och byggnader. Om en ny parkeringsplats ska anläggas 4. Se till att det system som installeras eller ett nytt garage byggas upp, tänk fungerar med fastighetens energibepå att elfordonen blir fler och fler, lastning. även om de lyser med sin frånvaro i er förening just nu.

5. Besluta om föreningens inställning till laddningskostnaden. Är det en enstaka boende som nyttjar laddstationen? Eller vill man ligga i framkant och se till att erbjuda alla att på sikt ha ett elfordon? Ska var och en betala för sig eller vill man ha ett gemensamt system?

Psst!! Glöm inte att undersöka möjligheterna till investeringsstöd! Både statliga och kommunala stöd har erbjudits under olika perioder och mest information finns för tillfället hos Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Icke-publik-laddinfrastruktur/


Varje timme.

Varje timme förändras förutsättningar för företag och verksamheter då brand bryter ut. Varje timme riskeras människors liv och hälsa. Varje timme förstör brand resurser och tillgångar och gör framtiden osäker. Varje timme gör vi alla på Presto något åt det. Med Presto Fire Risk ManagementTM får du ett arbetssätt och en kontinuerligt pågående process som minimerar brandrisk och konsekvenserna av den utifrån

din verksamhets förutsättningar. Genom systematik, genomlysning och förebyggande åtgärder säkrar du en trygg arbetsmiljö där människor, resurser och intäkter skyddas. Gör Presto Fire Risk ManagementTM till en naturlig del av din verksamhets riskhantering och kontinuitetsplanering. För ingen och inget skall skadas av bränder.

Vill du veta mer om Presto Fire Risk ManagementTM? Hör av dig på 0920-40 74 00 eller via www.presto.se

en del av

15


KOLL PÅ ENERGIN

här finns pengar att spara! Birgitta ”Gittan” Schjölin har varit elektriker sedan 1989. Idag jobbar hon som elplanerare på aluminiumfabriken Kubal i Västernorrland.

G

ittan menar att principerna för energibesparing är desamma oavsett om det rör sig om industrin eller vanliga bostäder. Fastighetsägare kan lära av fabrikerna och

nader samt positiva effekter för fastighetens värde. – Man måste göra investeringar för att spara på energin! Pengarna kommer tillbaka. Här nedan är hennes fem bästa tips för energibesparing i lägenhetshus.

1. Byt ut gamla kylskåp och frysar

3. Satsa på nya armaturer och lampor.

5. Dra ur laddare och annat som inte används.

Äldre vitvaror kan vara riktiga energitjuvar! Tvättmaskiner och torktumlare bör ses över. Kanske är det dags att byta upp sig? Eller i alla fall göra en plan för när och i vilken ordning det ska ske.

Det kan vara dyrt men det lönar sig att tänka energismart. LED- och lågenergilampor är oerhört effektiva och dessutom säljs inte vanliga glödlampor längre i handeln.

Låt inte saker dra ström i onödan!

2. Kombinera modern belysning med sensorer. På så sätt får man extra energibesparing i och med att ljuset släcks när det inte behövs. Trapphus, förråd och andra allmänna utrymmen är idealiska för sensorstyrda lösningar.

16

tvärt om. Energibesparing handlar både om att våga investera och att ändra beteenden. - Vi behöver styra om oss och tänka annorlunda, säger hon. Både privat och professionellt. Belöningen för en fastighetsägare är mindre belastning på miljön, minskade driftskost-

4. Gör en energikartläggning. Se över fastighetens energiförbrukning och hitta viktiga fokusområden. Ibland kan man upptäcka saker som slukar energi helt i onödan. Det kan vara dåligt inställda timers eller maskiner och vitvaror används på fel sätt.


Värme & Ventilationsteknik AB arbetar med professionell drift och underhåll av energisystem i fastigheter.

VI ERBJUDER:  Serviceavtal

 Inventering och dokumentering

Dagens tekniska lösningar skapar förutsättningar att spara mycket pengar på energieffektiv drift. Det lönar sig i längden att ha smarta energilösningar och som gör kontinuerlig översyn av experter som hela tiden optimerar anläggningen.

Välkommen att höra av dig, så gör vi gemensamt en översyn av behoven i din fastighet.

ENERGIOPTIMERING

VENTILATIONSSERVICE

Björn Borgeryd, 070-535 93 36 bjorn.borgeryd@ventteknik.se

av befintliga anläggningar  Energieffektivisering i befintlig anläggningar  Planerat underhåll och felavhjälpning  Akutservice avhjälpande underhåll på er anläggning vid behov  OVK besiktningar av fastigheter

LUFTINJUSTERING

Roger Bergström, 070-535 93 40 roger.bergstrom@ventteknik.se

STYR & REGLER

Erik Wiklund, 0705359394 erik.wiklund@ventteknik.se

WWW.VENTTEKNIK.SE Värme och Ventilationsteknik AB • Tullnäsvägen 3, 945 31 Norrfjärden 17


Vi utför entreprenad-, gräv och maskintjänster med kundens önskemål i fokus Kontakta oss för mer information och kostnadsfri offert!

Lundmarks Gräv AB 18

Patrik Lundmark, 070-3036996

To b k b h a

b te

h p n in c p k h k b v h rö


Din kompletta VVS-leverantör

Toalock, tvättställsblandare, installation, kopplingar, vattenlås, kakelrent, golv brunnar, badrumsinredningar, reservdelar, krokar, radiatortermostater, spakem, takduschar, rensproppar, slangar, färdi badrum, värmepumpar, duschkabiner, köksblandare, avloppsrens, inrednings hjälp, rördelar, slangklammer, vakuumventil, frostskyddskablar, PRK-koppling ar, klämringar, tvålpumpar, badrumsmattor, stålrör, blandarfästen, omkastare , pumpautomater, filter, vatenrening, luftvärmepumpar, speglar, bottenventiler, draperistänger, släpliste handdukskrokar, högskåp, lådinreding, golvbrunnar, , packningar, diskproppar, anslutningsslangar, adaptrar, vattenrör, badrumsinre ningar, rörmokare, service, boka på nätet, webshop, toalock, tvättställsbland nstallation, kopplingar, vattenlås, kakelrent, golvbrunnar, badrumsinredninga cirkulationspumpar, krokar, radiatortermostater, spa-kem, takduschar, renspr par, anslutningsslangar, klinker, färdigt badrum, värmepumpar, duschkabiner, köksblandare, avloppsrens, , inredning hjälp, rördelar, slangklammer, vakuumventil, frostskyddskablar, PRK-koppling klämringar, tvålpumpar, badrumsmattor, stålrör, blandarfästen, omkastare, rö bockstöd, pumpautomater, filter, , vattenrening, luf värmepumpar, speglar, bottenventiler, draperistänger, släpliser, handdukskro dra högskåp, lådinreding, golvbrunnar, packning, diskproppar, anslutningsslangar örklammer, boka på nätet, webshop, toalock, tvättställsblandare, installation

energioptimerin

badrumsrenoveringar

stambyten

fjärrvärmeväxlare serviceavtal

Comfort Rör City i Luleå AB Midgårdsvägen 24, Luleå • Tel 0920-22 22 55 www.comfort.se • Öppet helgfri må–fr 9–17 19


Ljust och fräscht

i trapphusen

Ett fräscht trapphus ger inte bara ett välkomnande och trevligt intryck, det innebär också en betydande värdeökning på fastigheten. Jan Frånlund, projektledare på Sandå Måleri i Sundsvall berättar att många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ser trapphusmålning som en väl värd investering.

E

n normal trapphusmålning innefattar hela trapphuset med väggar, tak och snickerier. Men det är viktigt att som kund veta vad man vill ha och ta tid på sig när man tar in offerter. Jan Frånlund på Sandå Måleri tycker att ett personligt möte på plats i fastigheten är det bästa. – Vi vill alltid träffa kunden och gärna visa upp ett referensobjekt också, säger Jan. Han menar att det är viktigt att bägge parter vet vad som ska ingå och vilket resultat man förväntar sig. Andra tips är att se till att få ett färgprov uppmålat innan man beslutar vilken kulör man vill ha, samt att ta in anbud från flera olika firmor. – En trapphusmålning görs med tio till femton års intervall, så kunden måste bli riktigt nöjd, säger Jan.

Idag är det ljusa, rena och lättstädade ytor som gäller vid trapphusmålning.

Många produkter är till och med Svanenmärkta. En trapphusmålning går förstås inte obemärkt förbi men en firma som håller god ordning och Ljust och rent jobbar strukturerat behöver Men hur ska ett trapphus inte vara till stort besvär se ut? Jo, det väljer man för de boende. naturligtvis själv men Jan Dagens vattenbaserade Frånlund berättar att dova färger med korta torktider strukturfäger och svampgör också att arbetet går målade bårder inte längre mycket fortare än det gjorär i ropet. Idag är det ljusa, de förr. rena trapphus som gäller. Jan berättar att en fullYtorna ska vara släta Jan frånlund, Sandå måleri ständig trapphusmålning med och lättstädade och många tvätt, spackling, grundning tar även chansen att tänka och målning tar ungefär en klimatsmart. vecka, eller 100 arbetstimmar, för en fastighet – Idag finns en mängd miljövänliga färger med två till tre våningar. som fungerar väldigt bra i trapphus, berättar Jan.

“Idag finns en mängd miljövänliga färger som fungerar väldigt bra i trapphus”

20


SPECIALISTER INOM: Lorem Isum

Papptak

Inbyggda tätskikt

Takisolering

21


Vi levererar, vi monterar! RS I Å  0 1 ANTRIAL GPÅAJORBB & MATE Y TERAN B I V ALT ÄVENY T TER & RRAR DÖ

Ett fönsterbyte är en affär man inte gör varje dag. Som kund vill man känna sig trygg och att jobbet blir rätt utfört. Fönsterproff sen sätter stort värde i att hålla vad vi lovar. Vi säljer och monterar fönster av Sveriges ledande leverantörer. Kvalitet lönar sig i längden både gällande produkten samt montaget.

HÖTGITETS!

L RI KAVLLATID RÄTT P

Funderar ni på att byta fönster? Kontakta mig. ROBERT NYMAN

070-174 86 73 robert.nyman @fonsterproffsen.net

w w w.fonsterproffsen.net


OVK? Lugn, vi hjälper er

Vi är ett litet lokalt företag med personlig service som är certifierade för OVK enligt Riksbehörighet K. Det vill säga alla typer av byggnader och ventilationssystem. Vi hjälper er förening med kontrollen samt ger råd och tips för en förbättrad inomhusmiljö samt en lägre energikostnad. OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i alla byggnader med mer än 2 hushåll. Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Det ska finnas OVK-protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd

Kontakta oss så berättar vi mer!

0738 - 44 77 22

alexander@ventilationskontrollinorr.com www.ventilationskontrollinorr.com

23


. a p l l Ko

& r e l l o r t kon ! r a g n i n t besik

skyldig att hålla du är r te he ig st fa tare av a olika delar sk Som ägare och förval ör rf va h oc r hu skick. Men när, per dig få koll! äl dem i bra och säkert hj m so en id gu är siktas? Här kontrolleras och be

HISSAR

Upp och ner, ner och upp

Rörigt regelverk

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som har hissar i sina fastigheter är enligt lag skyldiga att besiktiga dem varje år!

Per-Erik Halvarsson, byggnadsingenjör, när ska man kolla avloppen? – Det finns inga fasta besiktningsintervall. Men man bör underhållsspola ledningssystem med 7-10 års mellanrum. Vid stopp eller problem med ledningarna bör man ta reda på vad det beror på. På gamla gjutjärnsledningar syns det på utsidan i de synliga delarna av ledningarna när de börjar rosta. En ledning håller ofta 40-45 år, och när de går sönder rostar de i små, små porer. När ledningen är genomrostad, syns det som små bubblor utanpå röret, och då är det dags att göra något åt det.

Hur ofta: Varje år!

Lennart Clarin, besiktningsman inom hissar på Inspecta, vad är det ni kollar? – Att alla delar i konstruktionen lirar ihop. Att linor, växellådor och fånganordningar fungerar – även om något händer med hissen så ska den inte kunna falla rakt ner. Hissar ska besiktas varje år, och det är noga att följa besiktningsintervallen. En obesiktad hiss får körförbud, och skulle den ändå användas och det skulle hända något är ägaren i stort sett rättslös. Ändå uppskattar Boverket att det finns ca 15 000 hissar i landet som inte besiktats. Vad ska man tänka på som fastighetsägare? – Att man får en regelbundenhet så att besiktningsintervallen inte överskrids, och att den besiktningsman man väljer är ackrediterad av Swedac. Då vet man att han och det företag han jobbar på följer lagar och rutiner. Vilket är det vanligaste felet på hissar? – Att batterierna i nödtelefonen inte fungerar. Det är sådant som inte märks förrän det är skarpt läge, och därför är det lätt att glömma att kontrollera det. Men efter alla år i branschen har jag sett det mesta. Hissväggar som släppt från golvet, vajrar som inte håller måttet. Det jag har lärt mig är att allting kan hända – hur osannolikt det än är. Så service, underhåll och besiktningar är oerhört viktiga just när det gäller hissar, säger Lennart Clarin. 24

Avlopp, Stambyte Relining

Hur ofta: När det behövs!

Hur hittar vi rätt hjälp? – Kontakta Brif – branschföreningen för relining i fastigheter för att få en hantverkare som är bra på sitt jobb. Jag har sett alldeles för många cowboylagningar under mina år i branschen. Man bör också överväga om det är annat som behöver åtgärdas. Är övriga system gamla, som exempelvis tappvatten och tätskikt, bör man kanske göra en mer omfattande renovering. Vad ska vi tänka på? – I reliningen ska det ingå en besiktningsfilm, där utföraren går in när jobbet är gjort och filmar ledningarna. Det viktiga som beställare är att se till att ha någon som kan förstå en sådan film, och gå igenom den direkt. Då kan du garantera att jobbet blivit bra utfört. Brif utbildar också besiktningsmän som kan avgöra kvaliteten på utförda arbeten.


Motordrivna garageportar

En fråga om säkerhet Hur ofta: Vartannat år!

Besiktningar av garageportar infördes på sjuttiotalet efter flera allvarliga olyckor där barn skadades. Det är fortfarande främst av säkerhetsskäl som motordrivna garageportar ska besiktas, säger Jaan Karsna, expert på Boverket. Vad är det som gäller? – Alla motordrivna garageportar på – eller separat bredvid – flerbostadshus ska besiktas vartannat år. Besiktningen ska utföras av ett ackrediterat besiktningsföretag som ni hittar på swedac.se. Vid besiktningen ska det kontrolleras att anläggningen och dess säkerhets- och skyddsanordningar fungerar. Att drivande och bärande delar av anordningen är i bra skick. Att anordningen inte genomgått ändringar eller ingrepp som kan påverka anordningens säkerhet. Och att instruktioner och skyltar som rör användning, drift, räddning, fortlöpande tillsyn, skötsel och underhåll är tillgängliga. – Men besiktningen är egentligen bara en stickprovskontroll. Det vilar ett stort ansvar för underhåll, drift och skötsel på ägaren av garageporten. Skulle alla sköta det perfekt, så skulle inte besiktningar behövas, säger Jaan Karsna.

OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Den livsviktiga luften Hur ofta: Vart 3–6 år!

– Inomhusluften i fastigheter behöver kontrolleras för att säkerställa att den är hälsosam att andas in för personerna som vistas i fastigheten, säger Ulf Hallvede, besiktningsman inom OVK. Normala bostäder ska besiktas vart tredje år. Men fastigheter med enklare ventilation – som självdrag och frånluftssystem – behöver bara besiktas var sjätte år. Besiktningsmannen kontrollerar att luftflödena är som de ska, att alla delar fungerar och att de är rena. Vilket är det vanligast felet? – Att man ligger efter med normalunderhållet. Fläktar behöver göras rent och filter bytas varje år. Gör man inte det stoppas luftflödet upp, något som ofta upptäcks vid besiktningen. Ett annat vanligt fel är att man justerat ventilationen i en del av fastigheten, och missat att det påverkar andra delar av systemet. Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare vinner på löpande underhåll, menar Ulf Hallvede, eftersom ett välskött system drar mindre energi, vilket i sin tur ger bättre ekonomi. När det är dags för OVK-besiktning, ska den göras av en certifierad besiktningsman. Sådana hittar ni på Boverkets hemsida.

TAK

Högst upp på husen – längst ner på listan?

Hur ofta: Helst varje år! Jens Olsson, projektledare på Takringen, varför ska man kontrollera taken? – För att ha koll på takets skick! Finns det några läckage, hur står det till med brandskyddet och säkerheten för de som behöver arbeta på ditt tak? Och uppfyller sådant som takbryggor, nockräcken, takstegar och snö-rasskydd de krav som finns idag? Många hus är gamla och har förlegad utrustning. Samtidigt är det oerhört kostsamt att åtgärda skadorna när läckaget väl är ett faktum. Försäkringsbolag ser takskador som ett resultat av dåligt underhåll och ersätter sällan kostnader som uppkommer. Därför är en regelbunden kontroll av taken en bra investering. Hur ofta ska man göra det? – Helst en gång om året, men det finns inga lagar som reglerar när det ska ske. Däremot lägger Arbetsmiljölagen ett tungt ansvar på husägare att förebygga ohälsa och olycksfall om någon ska utföra arbete på hustaket. Generellt är fastighetsägare dåliga på att ta hand om taken, det verkar stå längst ner på att göra-listan. Ofta kommer man på det när någon ska upp där, och man blir osäker på om säkerheten är tillräcklig. Löpande underhåll, med både kontroller och städning, är det bästa. Vilket är det vanligaste felet på tak? – Att avloppen och hängrännor korkat igen, av löv och annat skräp, så att vatten blir stående på taken. Är det då dåligt isolerat under eller dålig luftning, bildas is som kan tränga in i taket och skada konstruktionen. Andra vanliga fel är slitna plåtbeslag och trasiga takpannor. Var hittar man rätt kontrollant? – Man kan googla på besiktning av tak. Jag tycker att det är viktigt att man inte väljer en allmän besiktningsman, utan en som är specialiserad på just tak. Seriösa kontrollanter har referensobjekt på sina hemsidor, där du kan se om de passar just din fastighet.

”Jag har sett alldeles för många cowboylagningar under mina år i branschen” per erik halvarsson byggnadsingenjör 25


HÅLL DIG UPPDATERAD MED DE SENASTE BRF-NYHETERNA DIREKT TILL DIN E-POSTLÅDA Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening kan det vara bra att ha koll på vad som händer. Vi har samlat intressanta artiklar, nyheter och erbjudanden på vår nyhetssida www.brf-nytt.se. Varje vecka skickar vi dessutom ut ett nyhetsbrev direkt till din e-post där du kan läsa veckans mest intressanta nyheter och artiklar.

Anmäl dig till BRF- Nytt Besök www.brf-nytt.se eller skicka ett mail till nyhetsbrev@fastighetsmedia.se för att anmäla dig. Vi behöver ditt namn, ev. bostadsrättsförening/ företag, E-postadress samt vilken region du är mest intresserad av (Mälardalen, Västra Götaland, Skåne eller övriga landet.)

BRF-Nytt skickas ut veckovis till över 8.000 mottagare runt om i hela landet. Nyehtsbrevet är kostnadsfritt och du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration eller få nyhetsbrevet skickat till en annan adress. Vid frågor, kontakta oss på nyhetsbrev@fastighetsmedia.se så hjälper vi er.

www.brf-nytt.se 26


Fastighetsmedia i Ljusdal AB producerar ett flertal omtyckta verktyg/produkter för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare runt om i landet. Läs mer om dessa nedan.

Verktyget för att hitta det er bostadsrättsförening behöver BRF-mappen delas ut kostnadsfritt 2 ggr/år till bostadsrättsföreningar i Skåne, Västra Götaland och Mälardalen. Mappen innehåller entreprenörer och leverantörer som har den erfarenhet och kapacitet som krävs för att jobba med bostadsrätts­föreningar. BRF-Mapparna skickas även ut digitalt i varje region 4 gånger per år. Vårt helhetskoncept gör oss till den självklara länken mellan bostadsrätts­föreningarna och entreprenörer/leverantörer. www.brfmappen.se

.se Leverantörer och Entreprenörer – Snabbt och smidigt på nätet På brfmappen.se har vi samlat alla våra annonsörer från våra mappar. Här hittar du snabbt och smidigt de leverantörer du behöver, deras aktuella annons, kontaktuppgifter, referenser och mycket mer. www.brfmappen.se

Nyhetsbrevet för dig och din bostadsrättsförening

FASTIGHETSMAPPEN

Vårt nyhetsbrev BRF-Nytt skickas varje vecka ut till tusentals bostadsrättsföreningar runt om i landet. Här kan bostadsrättsföreningarna hitta nyheter, artiklar och erbjudanden som kan vara intressant för föreningen.

www.brf-nytt.se

Verktyget för dig som äger eller förvaltar fastigheter Fastighetsmappen riktar sig mot den kommersiella marknaden av fastighetsägare/fastighetsbolag. Här tar vi med oss den kunskap och erfarenhet vi har från BRF-mappen och anpassar den för den professionella fastighetsmarknaden. Mappen skickas ut 1 ggr/år per region och 4 gånger via E-post. www.fastighetsmappen.se

Fastighetsmedia i Ljusdal AB • Bjuråkersvägen 23A, 827 31 Ljusdal

Tel: 0651-688 60 • E-post: kontakt@fastighetsmedia.se 27


SKADESERVICE S K ASDKEASDEERSVEIRCVEI C E

• • • • • • • • • • • • •

• Asbestsanering och asbestinventering • Asbestsanering och asbestinventering Asbestsanering och asbestinventering • Brandsanering och restvärdesräddning • Brandsanering och restvärdesräddning Brandsanering och restvärdesräddning • • Brandtätning, radontätningoch ochfogning fogning Brandtätning, radontätning Brandtätning, radontätning och fogning • • Fasadtvätt / fasadrengöring Fasadtvätt / fasadrengöring Fasadtvätt / fasadrengöring • • Fuktskada // vattenskada Fuktskada vattenskada Fuktskada / vattenskada • • Klottersanering ochklotterskydd klotterskydd Klottersanering och Klottersanering och klotterskydd • • Luktsanering Luktsanering Luktsanering Mögelsanering • • Mögelsanering Mögelsanering Oljesanering • • Oljesanering Oljesanering PCBsanering sanering och och inventering • • PCB inventering PCB• sanering och inventering Sanering och avfuktning • Sanering och avfuktningavavkrypgrund krypgrund Sanering och avfuktning krypgrund Teknisk skadeserviceavoch • • Teknisk skadeservice ochelektroniksanering elektroniksanering Teknisk skadeservice och elektroniksanering • Ventilationsrengöring • Ventilationsrengöring Ventilationsrengöring

MILJÖRIVNING

• • • • • •

M I LM J ÖI LRJIÖ VR NIIVNNGI N G Håltagning

• • Håltagning Miljöinventering Håltagning • Miljöinventering • Markundersökning Miljöinventering • Markundersökning Rivningsarbeten och sanering • Markundersökning • Totalrivning med och höjdrivare, grävare • Rivningsarbeten sanering Rivningsarbeten och sanering och rivningsrobotar • Totalrivning med höjdrivare, grävare Totalrivning med höjdrivare, grävare • och Lättrivning rivningsrobotar och rivningsrobotar • Lättrivning Lättrivning

H I S TO R I S K R I V N I N G AV H U S Q VA R N A S S K O R S T E N

H I S TO R I S K R I V N I N G AV H I S T O R I S KH U R SI V QNV IANRGN AASV S K O R S T E N H U S Q VA R N A S S K O R S T E N

REFERENSER

S E Rmånga ViR har väldigt E samarbetar FRE ERFEENRmed SEEN R stora aktörer, t.ex. på några av våra referenser: har samarbetar med väldigt SSAB, med Boliden, PEAB, NCC, många Vi harVi samarbetar väldigt många stora aktörer, t.ex. på några av våra referenser: Bodenbo, Region stora aktörer, t.ex. på några av Västerbotten, våra referenser: SSAB, Boliden, PEAB, NCC, Luleå Kommun, Lulebo. SSAB, Boliden, PEAB, NCC, Bodenbo, Region Västerbotten, Bodenbo, Region Västerbotten, Luleå Kommun, Lulebo. Luleå Kommun, Lulebo.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 samt certifieringsbara enligt ISO 45001. Vi är auktoriserade enligt Svenska Fogbranschens Riksförbund, Saneringsföretagens Riksförbund, SFR och RSVR. trafiktillstånd samt tillstånd för yrkesmässig trafik certifieringsbara av avfall samt tillstånd förISO transport ViVi ärhar certifierade ISO 14001 och ISOsamt 9001certifieringsbara samt 45001.av farligt avfall. Vi är certifierade enligtenligt ISO 14001 och ISO 9001 enligt enligt ISO 45001. Vi har tillstånd för att hantera asbest vid rivning

Vi är auktoriserade Svenska Fogbranschens Riksförbund, Saneringsföretagens Riksförbund, SFR och RSVR. Vi är auktoriserade enligtenligt Svenska Fogbranschens Riksförbund, Saneringsföretagens Riksförbund, SFR och RSVR. Vi har trafiktillstånd samt tillstånd för yrkesmässig trafik av avfall samt tillstånd för transport av farligt avfall. Vi har trafiktillstånd samt tillstånd för yrkesmässig trafik av avfall samt tillstånd för transport av farligt avfall. har tillstånd att hantera vid rivning Vi harVi tillstånd för attför hantera asbestasbest vid rivning

www.miljorivarna.se

w .i m i lrj iovrai rvna ar n w wwww. m ljo . sae. s e