faro | tijdschrift over cultureel erfgoed, 10(2017)4

Page 42

Striperfgoed | Onderzoek

De Zaak E.P. Jacobs Waardevolle platen verdwenen uit stichting Stripliefhebbers kennen en roemen al lang het grensverleggende werk van Edgar Pierre Jacobs. Deze in de Brusselse Marollen geboren tekenaar-operazangermeesterverteller is intussen al meer dan dertig jaar geleden overleden. Recent is gebleken dat zijn origineel werk (platen, schetsen, tekeningen) het voorwerp is geworden van ‘de kraak van de eeuw’ (dixit Le Soir).

TEKST Roel Daenen

■ De opleiding van Jacobs als operazanger zien lezers weerspiegeld in de poses en kostuums van zijn helden, en de dramaturgische inzet van kleur en licht. Een ‘avonturenplaat’ van La Marque Jaune, 1956. © Fondation E.P. Jacobs

42

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed | 10 (2017) 4


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.