Page 1

I samsvar med forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge

SIKKERHETSDATABLAD BARON ULTRA

1.

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Produktnavn og/eller -kode Produsent/Distributør

: BARON ULTRA : Akzo Nobel Coatings AS, Fløisbonnveien 6, Postboks 565, 1411 Kolbotn, Norge Tel.: +47 66 81 94 00

e-mail adresse til person ansvarlig for dette HMS databladet

: hms.no@akzonobel.com

Anvendelsesområde Nødtelefonnummer (med åpningstid)

: Vannfortynnbar maling for utendørs bruk. : Giftinformasjonen: 22 59 13 00 (døgnåpen) .

Produktregistreringsnummer : 300130 (hvit), 300132 (andre baser/farger)

2. FAREIDENTIFIKASJON Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. Klassifisering : R52/53 Skadevirkninger i miljøet : Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Stoffer som representerer en helse- eller miljøfare etter definisjonen i Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, eller har fastsatt en yrkesmessig eksponeringsgrense. Kjemisk navn

CAS nummer

Nummer

Klassifisering

Carbamic acid, N-butyl-, 3-iodo-2-propyn-1-yl ester 55406-53-6 0 - 1

259-627-5

diuron

206-354-4

Xn; R20/22 Xi; R41 N; R50 Carc. Cat. 3; R40 Xn; R22, R48/22 N; R50/53

330-54-1

%

0-1

[1] [1] [2]

Se avsnitt 16 for de fullstendige R-setningene det vises til ovenfor I følge produsentens nåværende kunnskap, og for gitte konsentrasjoner, finnes det ingen øvrige bestanddeler i produktet som er klassifisert som helse- eller miljøskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet. [1] Stoff klassifisert med en helse - eller miljøfare [2] Stoff med en yrkeshygienisk grenseverdi [3] PBT stoff [4] vPvB stoff

Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8. Utgitt dato/Revisjonsdato

: 22-11-2009.

Side: 1/8


BARON ULTRA

4. FØRSTEHJELPSTILTAK Førstehjelpstiltak Generelt

Innånding

Hudkontakt Øyekontakt Svelging

: I alle tvilstilfeller og ved vedvarende symptomer skal lege kontaktes. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen. Bevisstløse personer plasseres i stabilt sideleie mens lege kontaktes. : Flytt til frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det oppstår åndedrettsstans, må det gis kunstig åndedrett eller utdannet personell kan gi oksygen. : Fjern forurensede klær og sko. Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et anerkjent hudrensingsprodukt. Løsemidler eller fortynnere skal ikke brukes. : Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll øynene omgående med rennende vann i minst 15 minutter, mens øyelokkene holdes åpne. : Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Hold personen varm og i ro. Ikke fremkall brekninger.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK Slokkemidler Brannslukningsmedier må ikke brukes

: Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle.

Spesielle eksponeringsfarer

: Ved brann oppstår det tykk, svart røyk. Eksponering for spaltningsprodukter kan være helseskadelig. Egnet pusteutstyr kan være påkrevd. Lukkede beholdere som eksponeres for flammer, kjøles ned med vann. Avrenning fra brannslokking må ikke komme ut i avløp eller vannveier.

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP Personlige vernetiltak

: Eliminer alle antenningskilder og sørg for god ventilasjon. Unngå å innånde damp eller tåke. Se vernetiltakene som er oppført i avsnitt 7 og 8. Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser (se avsnitt 13).

Forholdsregler for vern av miljø

: Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag. Hvis produktet forurenser innsjøer, elver eller kloakkavløp, skal ansvarlige myndigheter informeres i henhold til lokale bestemmelser. Metoder for opprensking : Rengjøres fortrinnsvis med vaskemiddel. Unngå bruk av løsemidler. Obs! Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr og avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

7. HÅNDTERING OG LAGRING Håndtering

: Damp er tyngre enn luft og kan spres på gulvnivå. Damp kan danne eksplosive forbindelser med luft. Unngå at det dannes brannfarlige eller eksplosjonsfarlige konsentrasjoner av damp i luften, og unngå dampkonsentrasjoner som overstiger grenseverdier for yrkeseksponering. Produktet skal videre bare brukes i områder hvor all bruk av åpen flamme og andre antennelseskilder unngås. Elektrisk utstyr skal beskyttes i tilstrekkelig grad. For å avlede statisk elektrisitet under overføring, må fatet jordes og kobles til den mottakende beholderen med en jordledning. Operatører skal bruke antistatisk fottøy og tøy, og gulv skal være ledende. Emballasjen skal holdes tett lukket. Må holdes borte fra varme, gnister og ild. Gnistdannende verktøy må ikke brukes. Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av støv, partikler eller sprøytetåke som oppstår ved bruk av dette preparatet. Unngå innånding av pussestøv. Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides. Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.). Tøm aldri ved bruk av trykk. Dette er ikke en trykkbeholder. Skal bare oppbevares i beholdere av samme materiale som den originale. Følg regelverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Utgitt dato/Revisjonsdato

: 22-11-2009.

Side: 2/8


BARON ULTRA

7. HÅNDTERING OG LAGRING Lagring

: Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Følg forholdsreglene på etiketten. Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Må holdes borte fra varme og direkte sollys. Holdes vekk fra antennelseskilder. Holdes adskilt fra: oksiderende virkestoffer, kraftige alkali, kraftige syrer. Ingen røyking. Unngå uautorisert tilgang. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Må ikke tømmes i kloakkavløp.

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE Navn på bestanddeler diuron Eksponeringskontroll

Administrative normer Arbeidstilsynet (Norge, 11/2007). Kreftfremkallende. Gjennomsnittsverdier: 5 mg/m³ 8 time(er). : Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Der det er praktisk mulig skal dette oppnås ved bruk av lokal avtrekksventilasjon og generelt godt avsug. Hvis dette ikke er tilstrekkelig til å holde konsentrasjoner av partikler og løsemiddeldamp under administrativ norm, må det brukes egnet åndedrettsvern.

Kontroll med eksponering i arbeidet Luftveiene : Arbeidere som eksponeres for konsentrasjoner over fastsatt grenseverdi, må bruke egnet, godkjent åndedrettsvern. Tørrpussing, brenning og sveising av den tørkede malingsfilmen vil produsere støv og/eller farlige gasser. Der det er mulig, bør det brukes våtsliping/-matting. Hvis eksponering ikke kan unngås, selv ved bruk av lokalt avtrekk, må det brukes passende åndedrettsvern. Hud og kropp : Personell skal bruke antistatisk tøy av naturfiber eller varmeresistent syntetisk fiber. Hender Beskyttelseskremer kan gi beskyttelse for utsatte hudpartier, men bør imidlertid ikke påføres etter at huden er eksponert for preparatet. Øyne : Bruk øyevernutstyr som beskytter mot sprut fra væsker. Begrensning og overvåkning : Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag. av miljøeksponeringen

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Fysisk tilstand Flammepunkt

: Væske. : Ikke anvendelig.

Viskositet Relativ tetthet Løselighet

: Kinematisk: 33,56 cm2/s (3356 cSt) : 1,192 : Lett løselig i følgende materialer: kaldt vann.

10. STABILITET OG REAKTIVITET Forhold som skal unngås Stoffer som skal unngås Farlige nedbrytingsprodukter

: Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering (se avsnitt 7). Kan danne skadelige nedbrytningsprodukter hvis det utsettes for høye temperaturer. : Oppbevares adskilt fra følgende materialer for å unngå kraftige eksotermiske reaksjoner: oksiderende virkestoffer, kraftige alkali, kraftige syrer. : Nedbrytingsproduktene kan omfatte følgende materialer: karbonmonoksid, karbondioksid, røyk, oksider av nitrogen.

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Toksiko kinetikk Absorpsjon Fordeling

Utgitt dato/Revisjonsdato

: Ikke kjent. : Inneholder materiale som kan forårsake skade på følgende organer: lunger, det kardiovaskulære system, den øverste delen av luftrøret, hud, øye, linse eller hornhinne.

: 22-11-2009.

Side: 3/8


BARON ULTRA

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Det finnes ingen data for selve preparatet. Preparatet er vurdert ved den konvensjonelle metoden i Forskrift om klassifisering og merking m.v. av farlige kjemikalier. Se avsnitt 3 og 15 for detaljer. Eksponering for konsentrasjoner av løsemiddeldamp som overstiger administrativ norm, kan gi helseplager som irriterte slimhinner og luftveier samt skade på nyrer, lever og sentralnervesystem. Symptomer og tegn er hodepine, svimmelhet, tretthet, muskelsvekkelse, døsighet, og i ekstreme tilfeller bevisstløshet. Løsemidler kan gi noen av de ovennevnte virkninger ved absorpsjon gjennom huden. Gjentatt eller langvarig kontakt med preparatet kan skade hudens naturlige fettlag, som igjen kan føre til ikke-allergisk kontakteksem og absorpsjon via huden. Sprut av væsken i øynene kan skape irritasjon og midlertidig skade. Akutt toksisitet Navn på produkt/bestanddel diuron

Resultat LD50 Hud LD50 Oral LD50 Oral LD50 Urapportert

Konklusjon/oppsummering : Kronisk toksisitet Konklusjon/oppsummering : Kreftfremkallende egenskap Konklusjon/oppsummering : Mutasjonsfremmende karakter Konklusjon/oppsummering : Fosterskadelige egenskaper Konklusjon/oppsummering : Reproduktiv giftighet

Arter Rotte Rotte Rotte Rotte

Dose >5 g/kg 1 g/kg 1017 mg/kg >3400 mg/kg

Eksponering -

Ikke kjent. Ikke kjent. Ikke kjent. Ikke kjent. Ikke kjent.

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent. Produktnavn

Listenavn

Navn på listen

Klassifisering

diuron

Norske administrative normer

diuron

Carc. K

Merknader

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Det finnes ingen data for selve preparatet. Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag. Stoffblandingen er klassifisert miljøskadelig i henhold til beregningsmetoden i Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. Se punkt 3 og 15 for ytterligere informasjon.

Økotoksisitet i vannmiljø Navn på produkt/bestanddel Carbamic acid, N-butyl-, 3-iodo-2-propyn1-yl ester

Test Forgiftning

Forgiftning

Dødlighet

Utgitt dato/Revisjonsdato

: 22-11-2009.

Resultat Akutt EC50 0,16 mg/l Akutt EC50 956 til 1109 ppb Ferskvann

Arter Dafnie

Eksponering 48 timer

Dafnie - Water flea - Daphnia magna - <24 timer Akutt EC50 0,16 Dafnie - Water til 0,17 ppm flea - Daphnia Ferskvann magna - <24 timer Akutt IC50 0,053 Alge mg/l Scenedesmus subspicatus Akutt LC50 100 Fisk - Rainbow ppb Ferskvann trout,donaldson trout Oncorhynchus mykiss - Juvenile (Fledgling, Hatchling, Weanling) - 6 til 8

48 timer

48 timer

72 timer 96 timer

Side: 4/8


BARON ULTRA

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER g Dødlighet

Dødlighet

Dødlighet

Dødlighet Dødlighet

Dødlighet

Dødlighet

Dødlighet Dødlighet

Dødlighet

Utgitt dato/Revisjonsdato

: 22-11-2009.

Akutt LC50 95 til Fisk - Coho 100 ppb Sjøvann salmon,silver salmon Oncorhynchus kisutch - Juvenile (Fledgling, Hatchling, Weanling) - 10 måneder Akutt LC50 72 til Fisk - Rainbow 83 ppb trout,donaldson Ferskvann trout Oncorhynchus mykiss Akutt LC50 67 til Fisk - Rainbow 79 ppb trout,donaldson Ferskvann trout Oncorhynchus mykiss Akutt LC50 40 til Dafnie - Water 55 ppb flea - Daphnia Ferskvann magna Akutt LC50 2920 Skalldyr til 3520 ppb Opposum Shrimp Sjøvann - Neomysis mercedis - Adult Akutt LC50 0,072 Fisk mg/l Oncorhynchus Mykiss Akutt LC50 130 Fisk - Coho til 160 ppb salmon,silver Ferskvann salmon Oncorhynchus kisutch - FRY 120 dager Akutt LC50 67 til Fisk - Rainbow 89 ug/L trout,donaldson Ferskvann trout Oncorhynchus mykiss - Juvenile (Fledgling, Hatchling, Weanling) - 2,4 cm - 0,31 g Kronisk NOEC Dafnie - Water <10 ppb flea - Daphnia Ferskvann magna Kronisk NOEC Fisk - Rainbow 70 ppb trout,donaldson Ferskvann trout Oncorhynchus mykiss - Juvenile (Fledgling, Hatchling, Weanling) - 6 til 8 g Kronisk NOEC Skalldyr <1000 ppb Opposum Shrimp Sjøvann - Neomysis mercedis Juvenile (Fledgling, Hatchling, Weanling) - 10

96 timer

96 timer

96 timer

48 timer 48 timer

96 timer 96 timer

96 timer

48 timer 96 timer

48 timer

Side: 5/8


BARON ULTRA

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Dødlighet

Dødlighet

Dødlighet

diuron

Forgiftning Forgiftning

Forgiftning Forgiftning Utvikling

Forgiftning

Forgiftning

Dødlighet

Dødlighet Utgitt dato/Revisjonsdato

: 22-11-2009.

måneder Kronisk NOEC Fisk - Coho <70 ppb Sjøvann salmon,silver salmon Oncorhynchus kisutch - Juvenile (Fledgling, Hatchling, Weanling) - 10 måneder Kronisk NOEC Fisk - Coho 120 ppb salmon,silver Ferskvann salmon Oncorhynchus kisutch - ALEVIN - 86 dager Kronisk NOEC Fisk - Coho 100 ppb salmon,silver Ferskvann salmon Oncorhynchus kisutch - FRY 120 dager Akutt EC50 8,6 Dafnie - Water mg/L Ferskvann flea - Daphnia magna - 24 timer Akutt EC50 2 til Skalldyr - Water 2,8 mg/L flea Ferskvann Simocephalus serrulatus LARVAE Akutt EC50 1,4 til Dafnie - Water 1,9 mg/L flea - Daphnia Ferskvann pulex - LARVAE Akutt EC50 1,4 Dafnie mg/l Akutt EC50 8,4 til Dafnie - Water 13 ppm flea - Daphnia Ferskvann magna Akutt EC50 3044 Skalldyr - Pink ug/L Sjøvann shrimp, common prawn Palaemon serratus - Zoea Akutt EC50 1700 Dafnie - Water til 2000 ug/L flea Ferskvann Ceriodaphnia dubia - Neonate <24 timer Akutt EC50 1000 Dafnie - Water til 1100 ug/L flea Ferskvann Ceriodaphnia dubia - Neonate <24 timer Akutt IC50 0,022 Alge mg/l Selenastrum capricornutum Akutt LC50 3,2 Fisk - Cyprinus mg/l Caprio Akutt LC50 1,5 til Fisk - Cutthroat 2 mg/L trout Ferskvann Oncorhynchus clarki - 0,7 g Akutt LC50 7,4 Fisk - Lepomis mg/l Macrochirus Akutt LC50 1,1 til Fisk - Lake trout, 1,3 mg/L siscowet -

96 timer

96 timer

96 timer

48 timer 48 timer

48 timer 48 timer 48 timer 48 timer

48 timer

48 timer

72 timer 96 timer 96 timer

96 timer 96 timer

Side: 6/8


BARON ULTRA

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Ferskvann Dødlighet

Akutt LC50 1,4 til 1,9 ppm Ferskvann

Dødlighet

Akutt LC50 1,7 til 2,1 mg/L Ferskvann

Dødlighet

Akutt LC50 0,5 ppm Ferskvann

Dødlighet

Akutt LC50 500 ug/L Ferskvann

Dødlighet

Akutt LC50 1,4 til 1,9 mg/L Ferskvann

Dødlighet

Akutt LC50 1,4 til 1,7 mg/L Ferskvann

Dødlighet

Akutt LC50 0,71 til 0,96 mg/L Ferskvann

Dødlighet

Akutt LC50 1,2 til 1,5 mg/L Ferskvann

Dødlighet

Kronisk NEL 1 ppm Sjøvann

Utvikling

Kronisk NOEC 1000 ug/L Sjøvann

Befolkning

Kronisk NOEC <5 ug/L Ferskvann

Salvelinus namaycush Swim-up Fisk - Cutthroat trout Oncorhynchus clarki Fisk - Cutthroat trout Oncorhynchus clarki Fisk - Striped bass - Morone saxatilis LARVAE - 1 uker - 51 mm Fisk - Striped bass - Morone saxatilis LARVAE Fisk - Cutthroat trout Oncorhynchus clarki - 0,9 g Fisk - Cutthroat trout Oncorhynchus clarki - 0,4 g Fisk - Cutthroat trout Oncorhynchus clarki - 0,8 g Fisk - Lake trout, siscowet Salvelinus namaycush - 0,4 g Skalldyr - Brown shrimp - Penaeus aztecus - Adult Skalldyr - Pink shrimp, common prawn Palaemon serratus - Zoea Planter som lever i vann Duckweed Lemna minor

96 timer

96 timer

96 timer

96 timer

96 timer

96 timer

96 timer

96 timer

48 timer 48 timer

7 dager

Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent. Persistens og nedbrytbarhet Konklusjon/oppsummering : Ikke kjent. PBT : Ikke anvendelig. vPvB : Ikke anvendelig.

13. INSTRUKSER VED DISPONERING Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag. Avhending i henhold til alle relevante nasjonale og lokale regler. Norge - Farlig avfall

: Klassifiseringen av produktet oppfyller kriteriene for farlig avfall.

Utgitt dato/Revisjonsdato

: 22-11-2009.

Side: 7/8


BARON ULTRA

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER Transport innenfor brukerens anlegg: produktet skal alltid transporteres i lukkede beholdere som står oppreist. Det må sikres at personer som transporterer produktet har fått opplæring i hva som skal gjøres ved uhell eller utslipp. Sjø Spesielle bestemmelser : Not available. Havforurensende stoff : No. Luft Spesielle bestemmelser : Not available. Bestemmelsen om "viskositetsunntak" gjelder ikke for lufttransport. Dette produktet faller ikke inn under reguleringer for transport iht. ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA.

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Ytterligere varselsetninger (CEPE)

: Ikke anvendelig.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er påkrevet i følge Vedlegg II til EF-forordning nr. 1907/2006 (REACH). Nasjonale forskrifter Opplysninger om lover og : Produktet er klassifisert og merket for leveranse i samsvar med Forskrift om klassifisering og merking m.v. av farlige kjemikalier som følger: forskrifter Risikosetninger

: R52/53- Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S2- Oppbevares utilgjengelig for barn. S46- Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. S24/25- Unngå kontakt med huden og øynene. S29- Må ikke tømmes i kloakkavløp.

16. ANDRE OPPLYSNINGER CEPE-klassifisering Fullstendig tekst for Rsetninger som det refereres til i del 2 og 3 - Norge

: 1 : R40- Mulig fare for kreft. R22- Farlig ved svelging. R20/22- Farlig ved innånding og svelging. R48/22- Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved svelging. R41- Fare for alvorlig øyeskade. R50- Meget giftig for vannlevende organismer. R50/53- Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R52/53- Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

YL gruppe

: Ikke kjent.

Utgitt dato/Revisjonsdato

: 22-11-2009.

Versjon : 6.1 Merknad til leseren VIKTIG MELDING Informasjonen i dette databladet er ikke ment å være utfyllende og er basert på nåværende kunnskapsnivå og på gjeldende lover: enhver person som bruker dette produktet til annet formål enn det som er spesielt anbefalt i teknisk datablad uten først å ha innhentet skriftlig bekreftelse fra oss om produktets anvendbarhet for det aktuelle bruk, gjør dette på egen risiko. Det er alltid brukerens ansvar å gjøre alle nødvendige tiltak for å oppfylle krav i lokale regler og lover. Les alltid sikkerhetsdatabladet og teknisk datablad for produktet om disse er tilgjengelig. Alle råd og forklaringer gitt av oss om produktet (i databladet eller på annen måte) er etter vår beste viten korrekt, men vi har ingen kontroll over underlagets kvalitet eller tilstand eller de mange faktorene som kan påvirke bruk og påføring av produktet. Derfor, såfremt vi ikke skriftlig angir noe annet, aksepterer vi absolutt ikke noe ansvar for produktets ytelse eller for noe tap eller skade på grunn av produktets bruk. Alle leverte produkter og gitte tekniske anbefalinger er knyttet til våre standard termer og salgsbetingelser. Be om en kopi av dette dokument og gjennomgå det nøye. Informasjonen i dette databladet er til enhver tid underlagt endringer i lys av erfaringer eller vår policy om kontinuerlig utvikling. Det er brukerens ansvar å bekrefte at dette databladet er gyldig før produktet tas i bruk.

Merkenavn nevnt i dette datablad er varemerker tilhørende eller lisensiert til AkzoNobel

Utgitt dato/Revisjonsdato

: 22-11-2009.

Side: 8/8

/Sikkerhetsdatablad%20Baron%20Ultra  
/Sikkerhetsdatablad%20Baron%20Ultra  

http://fargerike.sysit.net/Global/Maling/Baron/Sikkerhetsdatablad%20Baron%20Ultra.pdf