Page 1

FARO FARNOST LIDEČKO Zaplacením dobrovolné částky můžete přispět na výrobu časopisu (výrobní cena je 5 Kč).

VELIKONOCE: RADOST ZE ŽIVOTA Líbí se mi tahle definice velikonočních svátků. Prožít Velikonoce znamená poznat velikou radost. A té opravdové radosti v srdcích lidí ubývá – stejně jako ubývá těch, kteří vědí, proč vlastně tyto svátky slavíme. Mnozí lidé se těší na dny volna, na konec zimy a začátek jara, někteří tyto dny spojují s různým tradicemi, ale myslím si, že Velikonoce jsou mnohem víc. My křesťané slavíme Velikonoce, protože věříme, že Ježíš Nazaretský, kterého ukřižovali VSTAL Z MRTVÝCH A ŽIJE. Je to ta nejdůležitější a nejradostnější zpráva v dějinách lidstva. Schválně si zkuste představit, jak by tato zpráva zazněla v našich sdělovacích prostředcích… „podařilo se chytit buřiče a odsoudit ho ke spravedlivému trestu“ nebo „i když se zcela nepodařilo prokázat Ježíši z Nazareta vinu, byl nakonec odsouzen k trestu smrti“ a nebo „byl to prorok, konal veliké divy a znamení a nakonec ho představitelé národa vydali k hanebné smrti.“ Všechny ty lidské zprávy končí pesimisticky. Ale my, křesťané už 2000 let předáváme světu

Číslo šesté, březen 2013

zprávu plnou naděje a radosti – ON třetího dne skutečně vstal a žije. A kdo v něho věří, bude žít navěky s ním. Tyto svátky jsou pro nás záruZ OBSAHU kou, že láska je silnější než nenávist, život je silnější než smrt, Bůh  Velikonoce - radost ze s člověkem počítá, máme naději, života která nezklame. Protože tyto svátky přesahují na-  Síla eucharistie še chápání, i my o této události  Rozpis velikonočních mluvíme jaksi nedokonale bohoslužeb v obrazech - Velikonoce, to je  Svátek Božího milosrsmích se slzami v očích, je to údiv denství s některými nevyslovenými otáz Postavy svatého týdne kami. Ježíš přes všechny bolesti, výsměch, nepochopení, utrpení a  Tipy na zajímavé knihy smrt třetího dne vstal z mrtvých a  Pouť žije. ALELUJA! Vstupujeme do Svatého týdne.  Jak se žilo L.P. 1924 Přeji nám všem, ať prožijeme dny veliké radosti a vděčnosti. Ať dokážeme vidět i hrůzu hříchu Ježíš byl na kříž přibit pro naše hříchy, ale především znovu objevíme velikost Boží lásky a milosrdenství. P. Jan Ston


Stránka 2

SÍLA EUCHARISTIE Lidé často naříkají na shon dnešní doby, na nejistoty v životě, na rozbité vztahy v rodinách, na samotu, kterou člověk prožívá i když je obklopen mnoha lidmi… Je mnoho bolestí a svět hledá na tyto nemoci lék. O jednom bych věděl. Je mnohokrát vyzkoušen a ti, kteří ho užívají, mi dají za pravdu – je to eucharistie. Kde brala Matka Tereza sílu pomáhat druhým a naplnit své poslání? Kde Jan Pavel II. každý den prosil za svět? Před Nejsvětější svátostí. Kde se člověk naučí odpouštět? Kde se naučí naslouchat? Kde se naučíme žít pro druhé? Kde najdeme sílu pro každodenní nesení křížů? Kde se člověk naučí poznávat Boží vůli? Kde se naučíme úctě ke druhému člověku? Před nejsvětější svátostí. Kde pochopíme jak nás Bůh miluje? Kde porozumíme slovům „kdo svůj život pro mě ztratí, nalezne ho“? Kde se naučíme říkat „buď vůle tvá“? Před nejsvětější svátostí. Jsou lidé, kteří často chodí do kostela a ke

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 28. 3. Zelený čtvrtek 16:30 Horní Lideč mše svatá 18:30 Lidečko mše svatá Lidečko po mši sv. adorace a celonoční bdění 29. 3. Velký pátek (den přísného postu) 8:00 Lidečko společná modlitba breviáře 15:45 Horní Lideč pobožnost křížové cesty 16:30 obřady Velkého pátku 17:45 Lidečko pobožnost křížové cesty 18:30 Lidečko obřady Velkého pátku

Číslo šesté

svatému přijímání, ale jejich život se nemění, protože se s živým Kristem ještě nesetkali. Na Pána Boha si musíme najít čas. Moc děkuji všem, kteří chodíte na adorace v Horní Lidči i v Lidečku. Určitě sami poznáváte moc a dobrotu Boží a víte, že ten čas, který prožijeme s Ježíšem, je podivuhodně požehnaný. Chci proto v tomto roce eucharistie rozšířit možnost k adoraci. Potřebuji k tomu ale vaši pomoc. Každý pátek v 15:00 bude v Lidečku v kostele výstav Nejsvětější svátosti. Na začátku bychom se pomodlili korunku k Božímu milosrdenství, a potom by byl prostor k soukromé modlitbě až do mše svaté. Proto bych potřeboval, aby se vždy šest z vás napsalo na seznam, že se budete ½ hodiny v kostele modlit. Začali bychom v pátek po velikonocích, před svátkem Božího milosrdenství. Bude to možnost, kdy každý bude moci přijít třeba jen ke krátké modlitbě. A vy rodiče, můžete přijít na chvíli i s dětmi. Bůh nás nenechává bez pomoci.

30. 3. Bílá sobota - velikonoční vigilie 8:00 Lidečko společná modlitba breviáře Do 16:00 možnost modlitby u Božího hrobu v Lidečku i v Horní Lidči 19:30 Horní Lideč mše svatá 22:00 Lidečko mše svatá 31. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 7:30 Lidečko mše svatá 9:00 Horní Lideč mše svatá 10:30 Lidečko mše svatá 14:30 Lidečko svátostné požehnání 1. 4. Velikonoční pondělí 7:30 Lidečko mše svatá 9:00 Horní Lideč mše svatá 10:30 Lidečko mše svatá


Faro

Stránka 3

víry, závist, alkoholismus, chamtivost, neodpuštění, zlobu, interrupce… Tam, kde se praJe rok víry a společně se chystáme prožít ně- cuje na uzdravení minulosti, tam Bůh požehná kolik poutí: Medžugorje, Řím, Svatý Hostýn, budoucnosti. Velehrad,… Mnozí z vás pojedete na poutě sami nebo s rodinou. Pouť je něco jiného než vý- ZNAMENÍ A PŘÍKLAD PRO OSTATNÍ let nebo zájezd. Nejde o to, co nejvíce uvidět, Pouť je spojena s vírou, s hledáním a nalézáale hlavně něco prožít s Bohem i s druhými a ním. My všichni jsme v tomto životě poutníci trochu si porovnat svůj život. a cíl naší cesty není zde na zemi, ale u našeho Několik důvodů proč člověk výraží na pouť: Otce v nebi. Pouť nám říká, co je v našem životě důležité a co je naopak zbytečné. Někteří PODĚKOVÁNÍ lidé se vydají na cestu, někteří se připojí Mnoho věcí od Boha bereme jako samozřej- v modlitbě, někteří najdou odvahu řešit to, co most. Pouť je čas, kdy můžeme prožívat vděč- dlouho odkládali. nost za milosti, které jsme od něho dostali. Jeden z důvodů proč schází radost, je málo vděč- Na závěr přijměte pozvání na jednu náročnějnosti Bohu. ší pěší pouť na Svatý Hostýn. Je pro chlapy,

POUŤ

PROSBA Když prosíme a jsme ještě navíc ochotni něco z lásky k Bohu obětovat, můžeme s větší důvěrou očekávat vyslyšení. Je tolik těžkostí, které lidi přinášejí na poutní místa a často po pouti zjistí, že se opravdu začíná něco řešit, a že Bůh dává sílu jít v životě dál.

POKÁNÍ Je mnoho věcí, které je třeba uzdravit. Kde chybí pokání, tam není dořešena minulost. Je třeba činit pokání za rozvrácené rodiny, ztrátu

půjdeme v pátek 17. května v 19:30 od kostela v Lidečku. Pouť je dlouhá asi 50 km (trvá nám to asi 12 hodin) a téměř celou dobu jdeme po lesních cestách. V průběhu máme několik zastávek, navzájem na sebe čekáme. Možná se porce 50 km zdá být náročná, ale většina z nás, kteří se účastníme, jdeme bez jakéhokoli speciálního tréninku a vybavení. Stačí si vzít pohodlnou obuv, nějakou svačinu, pití a světlo (ideálně čelovku). Seberte odvahu a přidejte se k nám!

PŘIJÍMÁŠ MOU MODLITBU

LÁSKA ANO

Můj Bože, děkuji ti, že má modlitba smí být slabá a bezmocná, sklíčená a tichounká. Přesto ti proniká k sluchu a pohne tvým srdcem, vždyť ty sám ji k sobě pozvedáš jako bezbranné dítě, otcovsky je objímáš a jako matka utěšuješ.

To je nemožné, říká strach. To je nad mé síly. To je přespříliš. I já jsem jen člověk. To nikdy nedokážu. Já ano, říká láska. Z knihy Noc je plná hvězd, napsala Sabine Naegeliová


Stránka 4

UMÍME SE MODLIT? Tak pod touto poněkud ožehavou otázkou se skrývá název knihy z pera Tomáše Špidlíka. Kniha, ač formátově útlá, by mohla být výborným průvodcem v době postní, a nejen v ní! Proč ptáci zpívají? Patří to k jejich životu. Tak patří modlitba k životu člověka. Autoři rozlišují modlitbu života a modlitbu vědomou. Životem se modlí všichni, kdo touží po dobru, tedy nakonec po Bohu. Jsou tedy na cestě ke spáse. Co je modlitba? Jako se těžce vymezuje, co je práce, co odpočinek, co myšlení, tak se i obtížně vymezuje modlitba. Definic modlitby je mnoho. V tradici církve vynikly především tři: 1. Prosba k Bohu o něco dobrého, 2. Pozdvihnutí mysli k Bohu, 3. Rozhovor duše s Bohem. Modlitba patří k přirozenosti člověka a přesto se ji potřebujeme učit. Jednou z forem je rozjímání. Člověk je rozumný tvor. Proto se zamýšlí nad tím, co slyší a říká. Je tedy přirozené, že uvažuje o slovech modliteb, které recituje, Písma, jež čte. Kdybychom se zastavili jen u rozumových úvah, bylo by to studium a ne modlitba. V meditaci se zamýšlíme prakticky. Pokoušíme se pochopit jaké důsledky má pravda pro náš život. Ty pak přijmeme jako program pro nejbližší den a pro budoucnost. Jako vhodné náměty pro rozjímání mohou posloužit modlitby, které často recitujeme, texty evangelia, které často slyšíme nebo čteme, pravdy, které zná-

TIP NA DOBROU KNIHU! V nakladatelství Refugium vyšla kniha Mezi setbou a sklizní – výběr povídek, příběhů a pohádek ze světové literatury i z naší české národní tvorby, který sestavil olomoucký světící biskup Josef Hrdlička. Kniha Mezi setbou a sklizní je pozdravem do našich rodin, kde se mezi rodiči a dětmi v prostředí důvěry, lásky a vzájemného sdílení

Číslo šesté

me z katechismu. Kdy se modlit? Kdekoli, třeba když čekáme na autobus. Stačí si jenom umět položit otázku. Např. tuto: „Právě jsem se pomodlil Otčenáš. Co to znamená pro můj dnešní den, že mám v nebi někoho, kdo je můj Otec?“ Položím-li si otázku doopravdy, meditace už přijde sama. Velmi dobrými náměty mohou být duchovní knihy, ale hlavně Písmo. Zásada výběru je jednoduchá: sáhnout po tom, co nejvíce potřebujeme, co posiluje náš život ve víře. Co to znamená kontemplace? Jednoduše řečeno – kontemplativní jsou ti, kdo se snaží ve všem vidět Boha. Nemůžeme ho vidět očima, rozumovou úvahou. Ale přesto se opíráme o příslib evangelia: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ (Mt 5,8) Jak často se máme modlit? Nemáme předepsáno, abychom stále pracovali nebo se pořád postili, ale máme se bez přestání modlit. Rozumíme-li modlitbě v širším slova smyslu, pak dobré skutky, trpělivě konaná práce , přijímání všední každodennosti a plnění našich povinností je modlitbou. Na závěr snad jenom malý dodatek. Nepomůže nám o modlitbě psát či mluvit, musíme ji opravdově uvádět do svých životů, a pak zakusíme pokoj, který přesahuje všechno naše poznání. Zpracováno podle knihy Tomáše Špidlíka: Umíme se modlit? předávají charakterové podněty umožňující rozlišovat mezi dobrem a zlem, objevovat krásu v obyčejných věcech, rozvíjet tvořivou představivost, a vstupovat do dialogu s Tím, kdo nás lidi jako první oslovil, nazval svými dětmi a vyznal nám lásku. I slovesné umění a krásná literatura dokážou v lidském srdci probouzet ozvěny tohoto Božího volání. Prodejní cena 199,- Kč. K dostání a objednání na faře v Lidečku.


Faro

Stránka 5

SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ byl zaveden nedávno, a přesto o jeho původu víme velmi málo. Všechno to začalo v roce 1905, kdy ve vesnici Glogowiec přišla na svět Helena, třetí dítě Marianny a Stanislava Kowalských. Od dětství milovala modlitbu, práci a úctu k bližním. Ukončila jen tři třídy základní školy, protože musela odejít do služby. Od mládí toužila stát se řeholní sestrou, jenže byla chudá, neměla věno. Až ve 20 letech ji přijali k sestrám Božího milosrdenství ve Varšavě, kde získala jméno Faustyna. A pak v klášterech v Plocku, Vilně a Krakově plnila povinnosti kuchařky, vrátné, uklízečky nebo pracovala na zahradě. Mohlo by se zdát, že vedla obyčejný život, samá nuda. Ale ona všechno dokázala konat s láskou a v modlitbě cítila blízkost Pána Ježíše, který se jí zjevoval a mluvil s ní. Dostala dary bilokací (duchem mohla být přítomna na více místech), proroctví, četla v lidských duších, měla spojení s Pannou Marií a dušemi v očistci. Ovocem jejích zjevení byl „Deníček“, ve kterém to všechno zapsala. „Deníček“ je poselstvím Božího milosrdenství, jež se rozmnožilo právě ve chvíli, kdy se začaly šířit zlé ideologie fašismu a komunismu. Zajímavé, že nevzdělaná dívka mohla vytvořit tak pěkné dílo! Nakonec zemřela už v 33 letech. Byla blahořečena 18. dubna 1993 a svatořečena 30. dubna 2000.

JEŽÍŠI, DŮVĚŘUJI TI Proč se o svatořečení sestry Kowalské a šíření úcty k Božímu milosrdenství zasloužil právě Jan Pavel II.? Už během 2. světové války na cestě do práce navštěvoval Karol Wojtyła klášter sester Božího milosrdenství v Krakově-Lagiewnikách, kde Faustyna žila a krátce před válkou zemřela. Potom tam také putoval jako kněz a biskup krakovský. 7. června 1997 přijel do Lagiewnik už jako papež, aby odevzdal u hrobu sestry Faustyny Božímu milosrdenství celé lidstvo, církev a sám sebe. Tam nám připomněl, že potřebujeme laskavého Boha, který vyzývá: Neboj se, jsem vždycky s tebou! A jestliže odpovíme „Ježíši, důvěřuji ti“, najdeme pokoj a útěchu. Tehdy papež také řekl: „Děkuji Boží prozřetelnosti, že mi dovolila splnit poselství Pána Ježíše a zavést svátek Božího milosrdenství.“ V roce 2002 Jan Pavel II. navštívil Lagiewniky podruhé, aby konsekroval novou baziliku Božího milosrdenství. Připomněl nám, že pro člověka neexistuje jiná naděje než Boží milosrdenství. Každý potřebuje věřit, že je pro něj naděje a odpuštění, že může vždy začít znovu. Je to náhoda, že sv. Faustyna a Jan Pavel II. žili a pracovali ve stejném městě? Stačí se seznámit se životem těchto dvou lidí, stačí si přečíst „Deníček“ a mnoho se nám osvětlí. A pak je dobré na tomto novodobém poutním místě chvíli pobýt, dívat se, jak se lidem vrací sebedůvěra a klid, v děkovných knihách si přečíst o uzdraveních a dalších milostech. Jan Pavel II. osobně poznal, co přináší fašismus, komunismus a nakonec i konzumismus. Dobře věděl, jakým nebezpečím jsou tyto ďáblovy nástroje. A v Božím milosrdenství viděl záchranu. Je možnost získat mnoho velkých darů a milostí. Podmínkou je být po dobře vykonané svátosti smíření, tedy ve stavu milosti posvěcující, bez těžkého hříchu, a přistoupit v tuto neděli ke zdroji života, ke svatému přijímání. V tento den jsou otevřena stavidla Božího milosrdenství. Tento svátek je útočištěm a otevřenou náručí Boží pro všechny lidi i pro ty největší hříšníky. Pokračování na straně 7


Stránka 6

Číslo šesté


Faro

Stránka 7

26. 3. 27. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 4.

úklid kostela před Velikonocemi: rodiče prvopřijímajících dětí (15:30) domluva na poutní zájezd do Říma (po mši svaté ) domluva na poutní zájezd do Medžugorje (po mši svaté) modlitby mužů: kostel v Lidečku (20:30) přednáška o salesiánském díle v Indii - P. J. Mikeš: kostel v Lidečku (19:00) určeno pro všechny; pro biřmovance povinné 7. 4. neděle Božího milosrdenství 10. 4. setkání seniorů: kulturní dům v Lidečku (9:30) 11. 4. setkání rodičů prvopřijímajících dětí: kostel v Horní Lidči 12. 4. setkání rodičů prvopřijímajících dětí: kostel v Lidečku 14. - 19. 4. pouť do Říma 20. 4. setkání biřmovanců: kostel v Lidečku (19:00) 21. - 26. 4. pouť do Medžugorje 1. 5. katechismus: na faře v Lidečku (19:00) 4. 5. zpovídání dětí 3. tř. a rodičů: kostel v Lidečku 5. 5. první svaté přijímání: kostel v Lidečku 10. 5. zpovídání dětí 3. tř. a rodičů: kostel v Horní Lidči 11. 5. děkanátní pouť rodin: Velehrad 12. 5. první svaté přijímání: kostel v Horní Lidči 19. 5. poutní mše svatá: kaple na Pulčinách (10:30) Pokračování ze strany 5

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ ( modlí se na obyčejném růženci) Začíná modlitbou Otče náš, Zdrávas Maria a Věřím v Boha Následuje 5 desátků. Každý začíná na velkém zrnku růžence slovy: „Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa.“ Na malých zrnkách se pak desetkrát modlíme: „Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.“ Korunka končí trojím zvoláním: „Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem!“ Novénu, včetně nádherných modliteb, které nadiktoval blahoslavené sestře Faustyně sám Ježíš, je možné se modlit i kdykoliv jindy během roku. Celá církev se ji modlí během 9 dní před Nedělí Božího milosrdenství, začíná se na Velký pátek. Modlitbou novény můžeš získat všechny milosti i časné dary, které potřebuješ pro sebe nebo pro jiné lidi! Není to jen nějaká další pobožnost či modlitba navíc. S ničím podobným nesrovnatelná pobožnost k Božímu Milosrdenství rozhoduje o osudu světa a o osudu lidstva. Může rozhodnout i o tvém osudu a o osudu lidí, za které se budeš modlit. Je to přímá cesta k Tomu, který jediný má moc zachraňovat, k Ježíši ukřižovanému a zmrtvýchvstalému.


Svatost nespočívá ve velkém vědění, ve velkém rozjímání nebo ve velkém přemýšlení. Velké tajemství svatosti je velmi milovat. Tomáš Aquinský

KŘTY Kristýna Kolouchová Lenka Anežka Miková Anděla Chupíková

* 3. 2. 2013 * 9. 2. 2013 * 16. 2. 2013

POHŘBY Františka Bělašková Alois Pechal Miroslav Mareček Alois Chovanec

* 13. 5. 1944 * 23. 7. 1941 * 21. 8. 1986 * 15. 7. 1953

+ 24. 1. 2013 + 28. 1. 2013 + 24. 2. 2013 + 16. 3. 2013

STŘÍPKY Z FARNÍ KRONIKY

NA PŘÍPRAVĚ ČASOPISU SE PODÍLELI Ludmila Fusková Marek Filák Adam Jeřábek Martina Slováčková P. Jan Ston

Farní úřad Lidečko Lidečko 37 756 15 Telefon: (+420) 571 447 425 Mobil: (+420) 731 621 239 E-mail: falidecko@ado.cz

Navštivte náš web farnost.lidecko.cz

L. P. 1924 Zima byla velmi tuhá a trvala dlouho, na jaře se selo velmi pozdě, ještě první týden v květnu se sázely zemáky. Nemoci nebo nějaké pohromy živelné nepřišly žádné. V červnu projel naší obcí na své cestě Moravou pan prezident Masaryk. Byl pozdraven školními dětmi i shromáždivšími se občany, projel bez zastávky až do Valašských Klobouk, kde byl delší odpočinek. Léto bylo deštivé, obilí se jakžtakž sklidilo až na oves. Toho na poli dost pomoklo. Obilí málo sypalo, je bída, mnohý stěží namlátil, co k setí potřeboval. K živobytí celý rok se mouka kupuje. Ještě že mají lidé výdělky při dráze, v lesích a sedláci formančí. Cena dobytka klesla. V obecním domě umístěná Raifasenka byla vyloupena. Z „nedobytné“ pokladny ukradeno 4 000 Kč. Zloděj byl dopaden, měl těch pokladen více na svědomí, byl to specialista. Varhany potřebovaly nutné opravy kterou provedl p. Káš varhanář z Brna. Pořízeny nové měchy, píšťaly scházející a klaviatura. Pracovali dva celý týden a stála oprava tato 6 000 Kč. Po odchodu P. Zýbala v říjnu 1924 nebylo v Lidečku kaplana až do října 1926, kdy nastoupil místo P. Arnošt Gregor, ordinován r. 1917. Začal horlivě pomáhat, ale brzy onemocněl a po vánocívh odešel na dovolenou a pak na léčení do Paseky u Šternberka. Churavý p. farář nemohl zmoci všechnu práci a proto mu byl poslán 1. května 1927 nový kaplan Vojtěch Král, který právě dokončil vojenskou službu. Jmenovaný narodil se 23. dubna 1902 v Opatovicích u Hranic, studoval v Hranicích na reálném gymnásiu a na kněze byl vysvěcen r. 1925.

Faro 06  

Šesté číslo časopisu farnosti Lidečko.

Advertisement