Page 1

‫شگفتزار‬ ‫ماَىامٍی ادتیات گماوٍسن‬ ‫ديرٌی وخست‪ ،‬ضمارٌی ‪ ،1‬دی ‪1389‬‬

‫علمیتخیلی‌در‌گذر‌تاریخ‬ ‫‌‬ ‫رویکزدها‌و‌سیزسبکها‬ ‫‌‬ ‫‌‬


‫شگفتزار‬ ‫ماَىامٍی ادتیات گماوٍسن‬ ‫ىوٍهی نوٖز‪ٙ ،‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ډبه ‪1389‬‬ ‫سررررررزدتیز م ررررررٍ‪:‬‬

‫‪ٙ‬یَین ٕبىار ‪ٝ‬ٶوی‬

‫دتیز ضًرای سیاستگذاری‪:‬‬

‫ډهيی ثنواٍی‬ ‫ډلمددددددددددي كددددددددددبع ُډددددددددددب ‪،‬‬ ‫ثهِاى ٹيیمی‪ٕ ،‬میه ٽَډی‬ ‫ٍ‪١‬ب دوٍىیب ‪ ،‬ٵدَُین ٕدوٍی‪ٕ ،‬دٮیي ىنیدوی‪،‬‬ ‫ډلمي كٖدین ٭جدياڅهی طبثدز‪ ،‬دبنشدهآ ٽیدبنی‪،‬‬ ‫ٽبسبٍینب وٍُی‪ ،‬ػواى ٵٮبڃ ٭چوی‪ ،‬اڅهیبٍ اډیدَی‪،‬‬ ‫ٕبٍا كٖین دوٍ ٽهواُ‪ ،‬ډهيی ثندواٍی‪ ،‬ډلٖدن‬ ‫‪َٙ‬یٴُاىه‪ ،‬اډیَ ٕذهَاڇ‬ ‫‪ٙ‬یَین ٕبىار ‪ٝ‬ٶوی‬

‫َیررررررت یهز ز رررررٍ‪:‬‬ ‫َمکرراران ا رره ضررمارٌ‪:‬‬

‫صرررررر هٍآرا رررررر ‪:‬‬

‫وطرررررراو يبگرررررراٌ‪ :‬آٽبىډی ٵبنشِی‬

‫‪www.fantasy.ir‬‬

‫پسررررت الکتزيویرررر ‪:‬‬

‫‪mag@fantasy.ir‬‬

‫رررررررذ‪:‬‬

‫ډددددددبٍٻ ٕددددددیمونشی (‪،)Simonetti Marc‬‬ ‫«إشیڈدبنټ»‪ ،‬٭چمیسویچی ىٍ ځٌٍ سبٍین‬

‫طرررررررز‬

‫یکذ ةوامٍ‪ :‬ٽچیهی ډ‪٦‬بڅت ډؼچه ىٍ ٹبڅت سلٺیٺبسی و ثَای آ‪ٙ‬نبیی ډوب‪٥‬ت ٭الٹمني ثب‬ ‫ډجبكض ډوػوى ىٍ اىثیبر ځمبنهُ و آطبٍ ‪ٙ‬به‪ ٜ‬این ّانَ ډنش‪ٙ َٚ‬يهاني‪ .‬ثب سوػه ثه ویْځیهب‬ ‫ّانَ‪ ،‬ىإشب هبی ډنش‪ٙ َٚ‬يه همڂی هیبڃدَىاُانه ثوىه و ډجچٰ ا٭شٺبى هب‪ٝ‬ی نیٖشني‪.‬‬ ‫حق وطز‪ :‬ٽچیهی كٺوٷ ن‪ َٚ‬ډ‪٦‬بڅت ډؼچهی ‪ٙ‬ڂٶزُاٍ ډلٶو‪ ٧‬ثوىه و ن‪ َٚ‬ډؼيى ډلشوای‬ ‫نڂبٍٗ و ثَځَىا سنهب ثب اػبُهی ٽشجی و یب ثَ إبٓ اػبُهنبډههب و ډؼوُهبی ډٌٽوٍ ىٍ‬ ‫وةځبه آٽبىډی ٵبنشِی ډؼبُ إز‪ .‬نبىیيه ځَٵشن این كٺوٷ ډبڅپیز ډٮنوی ثَ إبٓ ٹوانین‬ ‫ډئڅٶین و ډ‪ٞ‬نٶین ٹبثڄ دیڂَى ٹبنونی إز‪.‬‬ ‫پخص‪ :‬انش‪ٚ‬بٍ اڅپشَونیپی‪ ،‬ثبٍځٌاٍی ډؼيى‪ ،‬إٍبڃ ثَای ىیڂَا ‪ ،‬ؿبح ثَای إشٶبىهی ‪ٙ‬و‪ٞ‬ی‬ ‫و یب ٭موډی ثه ‪ٝ‬وٍر ٱیَانشٶب٭ی؛ ډوٍى س‪ٚ‬ویٸ و سؤییي ځَوه اىثیبر ځمبنهُ إز‪.‬‬


‫فُزست‬ ‫‪4‬‬

‫سخه ماٌ‬

‫تخص ايل‪ :‬داستان‬ ‫ػ م یخی‬

‫‪٨‬‬

‫‪ ،‬یز مٍ‪ :‬کزٌَای ت ًر ه‬

‫ىیویي ثَین ‪ /‬اډیَ ٕذهَاڇ‬ ‫ػ م یخی‬

‫‪35‬‬

‫‪ ،‬یز مٍ‪ :‬و ز ه‬

‫آٍسوٍ ٕی‪ .‬ٽالٍٻ ‪ /‬اڅهیبٍ اډیَی‬ ‫‪40‬‬

‫فاوتشی‪ ،‬وگارش‪ :‬یثؼیذیَا (تخص ايل)‬ ‫ډهيی ثنواٍی‬

‫تخص ديم‪ :‬مقالٍ‬ ‫ػ م یخی‬

‫در گذر یار خ؛ ري کزدَا ي س زسث َا‬

‫‪61‬‬

‫ډلمي كبع ُډب ‪ٙ /‬یَین ٕبىار ‪ٝ‬ٶوی‬ ‫‪90‬‬

‫ياقؼیت ي فزاياقؼیت در فاوتشیَای ا تالً کالً ىً‬ ‫ػواى ٵٮبڃ ٭چوی‬

‫تخص سًم‪ :‬پزيوذٌ‬ ‫‪107‬‬

‫سیىما‪ :‬فزسوذان آدم ‪2006 ،‬‬ ‫(‪٥‬نین ىیَدبی ‪ٝ‬يای انٶؼبٍ؛ یب ٭‪ َٞ‬كب‪ َ١‬ثٮنوا ٭چمیسویچی)‬ ‫ٍ‪١‬ب دوٍىیب‬ ‫کتاب‪ :‬کمذیَای کیُاو‬

‫‪126‬‬

‫ٕبٍا كٖیندوٍ ٽهواُ‬ ‫کتاب‪ :‬یزير ست واتغٍ‬

‫‪131‬‬

‫ثهِاى ٹيیمی‬

‫تخص چُارم‪ :‬پايرق‬ ‫ػشلت (تخص ايل)‬ ‫اوٍٕوال ٻ‪ .‬څو ځویین ‪ٕ /‬میه ٽَډی‬

‫‪136‬‬


‫سخه ماٌ‬

‫ثه ٹوڃ ٹيیمیهب اڅو٭يه وٵب! دٔ اُ ٕه دی٘‪ٙ‬مبٍه و ىو ډبه ډَه‪ٞ‬ی إشلٺبٹی ثَای‬ ‫هیؤر سلَیَیه‪ ،‬اوڅین ‪ٙ‬مبٍهی ډؼچهی ځَوه اىثیبر ځمبنهُ (آٽبىډی ٵبنشِی) ٍا ثه‬ ‫همهی ٭الٹمنيا ّانَ اىثیبر ځمبنهُ سٺيیڈ ډیٽنیڈ‪.‬‬ ‫ثه آ هبیی ٽه ىٍ ٍاههبی ثی‪ٙ‬مبٍ ٵ‪٢‬ب و ٵَاٵ‪٢‬ب‪ ،‬ډبثین ػهب هبی ډواُی و ډؼبُی‬ ‫ػه٘ ډیٽنني؛ ثه آ هبیی ٽه ‪ٙ‬م‪ٚ‬یَهبی ػبىو‪ٙ‬ب ٍا ىٍ نجَى ٕنشی ثین هیَ و‬ ‫‪ ،َٙ‬ډبثین ٍو‪ٙ‬نبیی و ‪٩‬چمبر ثه ٽبٍ ډیځیَني و آ هبیی ٽه ىٍ هنيٕههبی ؿنيثٮيی‬ ‫هَآ‪ ،‬ثین ىنیبی ثینهبیز ىٍو و هوٳ ثیَو ٕیَ ډیٽنني‪.‬‬ ‫این ‪ٙ‬مبٍه‪ ،‬اوڅین ‪ٙ‬مبٍهی ډؼچهی اىثیبر ځمبنهُ ‪ ،‬هيیهای إز ثه سمبڇ ‪َ٥‬ٵياٍا ؛‬ ‫‪َ٥‬ٵياٍا ّانَهبی ٭چمیسویچی‪ ،‬ٵبنشِی و وك‪ٚ‬ز‪ .‬ثه همهی آ هبیی ٽه ىٍ این ‪٘ٙ‬‬ ‫ٕبڃ و نیڈ یبوٍ و همَاه ډب ثوىني و ثه همهیآ هبیی ٽه ډیهواهني ثيانني كَٳ‬ ‫اىثیبر ځمبنهُ ؿیٖز‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪3‬‬


‫هال‪ٝ‬هی آ ؿه ځٌ‪ٙ‬ز این ثوى ٽه «ځَوه اىثیبر ځمبنهُ » (همب «آٽبىډی ٵبنشِی»‬ ‫آ‪ٙ‬نبی ٹيیمی) ‪ ،‬ثَ آ ‪ٙ‬ي ٽه ثَای همبهنڂی ثب ‪َٙ‬ای‪ٍ ٤‬وُ و نیبُ اٽنو ػبډٮه ىٕز‬ ‫ثه سٲییَی ثنیبىی ىٍ ٕبهشبٍ ٽبٍی و اٍایهی هوى ثِني‪ .‬ىٍ همین ٍإشب ٵٮبڅیز ځَوه‬ ‫ثه ىو ثو٘ ا‪ٝ‬چی سٺٖیڈ ‪ٙ‬ي‪ ،‬ځَوه هویشی ډٖشٺڄ یبٵز و ىو وةځبه آٽبىډی ٵبنشِی‬ ‫(ثَای ىنجبڃ ٽَى ډجبكض ثنیبىی و سلٺیٺبسی) و ٵنِین (ثَای ایؼبى كَٽز ىٍ ثو٘‬ ‫هواىاٍی و آډوُ‪ٙ‬ی) ثب سیڈهبی ډؼِا و ډٖشٺڄ ‪َٙ‬و‪ ٫‬ثه ٵٮبڅیزهبیی سبُه ٽَىني‪.‬‬ ‫ٵٮبڅیزهبی «ٵنِین» (وةځبه هواىاٍی) ثب ُكمزهبی ىوٕشب ػوا ځَوه ‪َٙ‬و٭ی‬ ‫اډیيثو٘ ىا‪ٙ‬ز ٽه ثه ُوىی ثب آ هب ثی‪ٚ‬شَ آ‪ٙ‬نب ډی‪ٙ‬ویڈ‪ .‬آٽبىډی ٵبنشِی هڈ ثه‬ ‫‪ٝ‬وٍر ډبهنبډه ىځَىیٖی یبٵز‪ .‬ډبهنبډهای ٽه سب ثه كبڃ ٕه دی٘‪ٙ‬مبٍهی آُډبی‪ٚ‬ی‬ ‫آ ٍا سٺيیڈ ك‪٢‬وٍ ٭الٹمنيا ٽَىهایڈ و اینټ اوڅین ‪ٙ‬مبٍهی آ دی٘ ٍوی ‪ٙ‬مبٕز‪.‬‬ ‫ثلضهبیی ‪٥‬والنی ثَ َٕ ‪ٙ‬یوه و ٍوني ٽبٍ ‪ٝ‬وٍر ځَٵز‪َٕ .‬انؼبڇ ٭الوه ثَ ٍونيهبی‬ ‫ىاهچی ٽه ثٮيهب ثی‪ٚ‬شَ ىٍ ډوٍى آ هب هواهیڈ ځٶز‪ ،‬ٹَاٍ ثَ این ‪ٙ‬ي ٽه ډؼچه ثه‬ ‫‪ٝ‬وٍر ډؼمو٭های اُ ډ‪٦‬بڅت ىإشبنی و سلٺیٺبسی سَٽیتثنيی ‪ٙ‬وى و ىٍ ٵوا‪ٝ‬ڄ‬ ‫ُډبنی ډٮین‪ ،‬ثه ډنبٕجزهبی ډَسج‪ ،٤‬دَونيههبیی سو‪ٞٞ‬ی ثَ سمَٽِ ثَ ثَهی ډٖبیڄ‬ ‫ډهمشَ و ػبڅت سوػهسَ سهیه ‪ٙ‬يه و ىٍ ډؼچه اٍایه ‪ٙ‬وى‪.‬‬ ‫هیؤر سلَیَیه ىوٍهی آُډبی‪ٚ‬ی ډؼچه هبنڈهب ‪ٙ‬یَین ٕبىار ‪ٝ‬ٶوی‪ٕ ،‬میه ٽَډی و‬ ‫آٹبیب ډلمي كبع ُډب و ثهِاى ٹيیمی ثَای یټ ىوٍهی ؿهبٍ ډبههی ىیڂَ‪،‬‬ ‫ځَىاننيځب ا‪ٝ‬چی ډؼچه هواهني ثوى و هبنڈ ٕبىار ‪ٝ‬ٶوی ثب دی‪ٚ‬نهبى َٕىثیَ ځَوه‬ ‫اىثی‪ ،‬ثب ٍأی هیؤر سلَیَیه ثه ٭نوا َٕىثیَ ډؼچهی اىثیبر ځمبنهُ ‪« ،‬شگفتزار»‪،‬‬ ‫ثَځِیيه ‪ٙ‬ي‪ .‬ثَای این ٭ِیِا و همهی همپبٍا طبثز و ىوٍهای آ هب آٍُوی ډوٵٺیز‬ ‫و ثهَوُی ىاٍڇ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫شمارهی ‪ ،١‬دی ‪٩٨‬‬


‫ٕون آهَ این ٽه‪ ،‬ٽبٍ این ډؼچه‪ ،‬همبنني ٕبیَ ٵٮبڅیزهبی ځَوه اىثیبر ځمبنهُ ‪،‬‬ ‫ٵٮبڅیشی إز ٽه سنهب ثب ډ‪ٚ‬بٍٽز ٽبٍثَا و هواننيځب و همَاهب و یبوٍا ٹيیمی و‬ ‫سبُه اډپب اىاډه هواهي ىا‪ٙ‬ز‪.‬‬ ‫ډهيی ثنواٍی‬ ‫ځَوه اىثیبر ځمبنهُ‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪5‬‬


‫٭چمیسویچی ‪ -‬سَػمه‬

‫ٽَههبی ثچوٍین‬ ‫د ً ذ تز ه‬ ‫تزگزدان‪ :‬امیز سپُزام‬

‫مقذمٍی آ شاک آسیمًف تز داستان‬ ‫ځمب ٽنڈ ىیویي ثَین ثوى ٽه ىٍ ‪١‬یبٵشی ثه ٕبڃ ‪ 1987‬ځٶز ٽده نو‪ٙ‬دشن یدټ‬ ‫ىإشب ډبنني آ إز ٽه اُ والىیووٕشوٻ ‪ٙ‬دَو‪ ٫‬و سمدبڇ ٍاه ٍا سدب ددبٍیٔ ٍوی‬ ‫ُانو ‪٥‬ی ٽنی‪ .‬وٹشی ثه دبٍیٔ ډیٍٕی (ثب سمبڇ ‪ٙ‬ي ىإشب )‪ ،‬ثچني ډدی‪ٙ‬دوی و‬ ‫ثب یټ ‪ٙ‬بډذبین همَاه ثب ‪ٙ‬بڇ ػ‪ٚ‬ن ډیځیَی و ثٮي ډیٍوی ٽده ثودواثی‪ -‬و ثٮدي‬ ‫ٵَىا ‪ٝ‬جق ىٍ والىیووٕشوٻ ٍوی ُانوی هوى ثیياٍ ‪ٙ‬وی‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪7‬‬


‫٭چمیسویچی ‪ -‬سَػمه‬

‫ډن همی‪ٚ‬ه اكٖبٓ ډ‪ٚ‬بثهی ىا‪ٙ‬شهاڇ‪ ،‬اډب هیؾځدبه آ ٹديٍ ثدبهوٗ نجدوىهاڇ ٽده‬ ‫ثشوانڈ آ ٍا ىٍ ٹبڅت ٽچمبر ډنبٕت ثیب ٽنڈ‪ .‬ډمنو ىیویي‪.‬‬ ‫كبال‪ ،‬ثڂٌاٍیي ثڂویڈ ٽه «ٽَههبی ثچوٍین» ډَا یبى ؿه ؿیِی ډیانياُى‪.‬‬ ‫وٹشی ثب ػمٮی اُ ىیڂَ نویٖنيځب ىوٍ هڈ ػم‪ٙ ٬‬يه ثوىیڈ‪ ،‬یپی اُ ډب (ىٍٕدز‬ ‫ثه یبى نياٍڇ‪ٙ ،‬بیي څٖشَ ىڃ ٍی [‪ ]1‬ثوى) دی‪ٚ‬نهبى ٽَى ٽده هدَ یدټ اُ ډدب یدټ‬ ‫ىإشب ىٍ ثبٍهی «اوڅین ٕٶَ ثه ډبه» ثنویٖیڈ‪ ،‬هَؿني ٽه آ ډوٹ‪ٕ ٬‬ٶَ ثه ډدبه‬ ‫ىیڂَ ثه سبٍین دیوٕشه ثوى‪ .‬ایيهی ا‪ٝ‬چی این ثوى ٽه هَ یټ ثبیي ٍاهدی ثدَای ىوٍ‬ ‫ُى این كٺیٺز ٽه ث‪ َٚ‬دب ثه ٽَهی ډبه ځٌا‪ٙ‬شه إز‪ ،‬دیيا ډیٽَىیڈ‪.‬‬ ‫ثه ٭نوا ډظبڃ ‪ )1‬ثه ډبهی ځبڇ ډیځٌاٍی ٽه دی‪ٚ‬دشَ ډٖدپونی ‪ٙ‬ديه إدز و ىٍ‬ ‫ىٍهای ٽه ثه ن‪ َ٪‬ىٕزنووٍىه ډیآیي ثه ٕواثٺی اُ دیبىه ‪ٙ‬ي ث‪ٍ َٚ‬وی ډدبه ثده‬ ‫سبٍین ‪ 1852‬دیيا ډیٽنی‪ .‬یب این ٽه ‪ )2‬ىٍ ىنیبیی ٽبډال ډشٶبور ُنيځی ډیٽنی‬ ‫ٽه ٽٖی ثه ډبه نَٵشه‪ ،‬وڅی ىٍ ٭و‪ ٟ‬ډَین و ىیڂَ ٽَار ٵشق ‪ٙ‬يهاندي و سدو ثبیدي‬ ‫سو‪١‬یق ثيهی ٽه این سبثو ؿَا و ؿ‪٦‬وٍ ‪ٙ‬پٖشه ‪ٙ‬يه إدز‪ .‬یدب ایدن ٽده ‪ )3‬ٽدڄ‬ ‫ثَنبډهی آدوڅو ٕبهشڂی ثوىه و كبال ثبیي ډؼيىا ىٍٕز انؼبڇ ‪ٙ‬وى‪.‬‬ ‫سب ػبیی ٽه ډن ډیىانڈ ٽٖی ډوٍى ىوڇ ٍا دی نڂَٵز‪ ،‬وڅی ایيهای اُ نو‪ ٫‬ىیڂدَی‬ ‫اٍایه ‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫یونبنیهب ځمب ډیٽَىني ٽه هَ یدټ اُ هٶدز ٕدیبٍه ىٍو یدټ ٽدَهی ثچدوٍین‬ ‫(یٮنی ‪ٙ‬ٶبٳ) ٹَاٍ ىاٍى و هَ ٽَهای ثب َٕ٭ز هب‪ ٛ‬هوى‪ ،‬ډٖدیَ هدب‪ ٛ‬هدوى ٍا‬ ‫ډدیدیمبیدي‪ .‬كشدی یوهددب ٽذچددَ هددڈ‪ ،‬كدديوى ٕددبڃ ‪ ،1600‬ثددب همدین انڂددبٍهی‬ ‫ىوهِإٍبڅه وٍ ډدیٍٵدز‪ .‬ثٮدي‪ ،‬ىٍ ٕدبڃ ‪ ،1609‬وی ډبهیدز ثی‪٢‬دوی ډدياٍهبی‬ ‫ٕیبٍهای ٍا ٭َ‪١‬ه ٽَى و ثيین سَسیت‪ ،‬ٽَههبی ثچوٍین ثَای همی‪ٚ‬ه ډلو ‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫هوة‪ ،‬ؿَا ډب ٭چمیسویچینویٔهب ىإشبنی َٕهڈ نپنیڈ ٽه ىٍ آ كٸ ثه ػبندت‬ ‫ٕچٖچه اٵال‪٥‬و سب ٽذچَ ػوا ثوىه‪ ،‬ٽَههبی ثچوٍین وػوى ىا‪ٙ‬دشه ثب‪ٙ‬دي‪٥ .‬جیٮشدب‬ ‫ثبیي این ىإشب ثب آنـه ٽه اډَوُه اُ اهشَ‪ٙ‬نبٕی ډیىانیڈ‪ ،‬س‪٦‬بثٸ ىا‪ٙ‬دشه ثب‪ٙ‬دي‪،‬‬ ‫وڅی هوة ثه هوى ُكمز نيهیي‪...‬‬ ‫ىیویي ثَین ىإشب ٍا نو‪ٙ‬شه إز‪ ،‬و ؿنب ٽه اُ إدم٘ دیيإدز همدب إدز‬ ‫ٽه ثبیي ثب‪ٙ‬ي‪ .‬كبال ثووانیي و ثجینیي ٽه ثب آ ؿده ٽدَىه إدز و همی‪ٚ‬ده ٕدواڃ‬ ‫ډ‪ٚ‬هوٍ ٵَِډی ٍا هڈ ثه هب‪ َ٥‬ىا‪ٙ‬شه ثب‪ٙ‬یي‪.‬‬ ‫آ شاک آسیمًف‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪8‬‬


‫کزٌَای ت ًر ه‬ ‫نهبیز هوٗ‪ٙ‬بنٖی ثوى ٽه ډن ىٍٕز ىٍ آ ُډب ینُىایی ‪ٙ‬ديڇ؛ همدب ٕدبڅی ٽده‬ ‫ىوٍٽبو‪ٙ‬ڂَ ‪ 992573‬اِیاِی‪ 4‬اُ دیيا ‪ٙ‬ي یټ هوٗ ٕشبٍه ثب ثچوٍٽَهی سدَٻهدوٍىه‬ ‫هجَ ىاى‪ .‬ىٍ آ ډوٹ‪ ،٬‬ډن یپی اُ ىواُىه ىوٍٵ‪٢‬دبنوٍىی ثدوىڇ ٽده ثدب ځدَڇ ‪ٙ‬دي ثده‬ ‫ُنيځی ثَځ‪ٚ‬شه ثوىني‪ ،‬دٔ ‪٥‬جیٮشب ډیثبیٖز ىٍ این ډبػَا ‪َٙ‬ٽز ډیٽَىڇ‪.‬‬ ‫ىٍ اثشيا‪ ،‬ؿیِی اُ آ نمیىانٖشڈ‪ .‬وٹشی څپنشه آډدي‪ ،‬ډدن ىٍ كدبڃ ‪ٝ‬دٮوى اُ ىاډندهی‬ ‫ػبنجی ٵالر ٕیٖیڄ ثوىڇ‪ ،‬ىٍهی ٭‪٪‬یمی ٽه یټ ٭‪ َٞ‬ین ػيیدي آ ٍا اُ ػدبیی ٽده‬ ‫ُډبنی ثه ٭ندوا ىٍیدبی ډيیشَانده ډدی ‪ٙ‬دنبهشڈ‪ٕ ،‬دبهشه ثدوى‪ .‬ډدن و ؿندي هدواةٍوِ‬ ‫سبُهثیياٍ‪ٙ‬يهی ىیڂَ ثه این اٍىوځبه آډيه ثوىیڈ و وڃ ډیؿَهیيیڈ سب ثه كبڃ و هدوای‬ ‫آ ُډب ٭بىر ٽنیڈ‪.‬‬ ‫ځَوه ډب ؿهڄسپهای ثوى اُ ىوٍههبی ډوشچٴ و اڅجشه هیؾیټ اُ اٵدَاى ډٖدنسدَ اُ ډدن‬ ‫نجوىني‪ .‬ډب سبُه اُ ثبُىیي اُ هَاثههبی ٱَٷ‪ٙ‬ديهی آسالنشدیٔ ٵدبٍٯ ‪ٙ‬ديه و ُیدَ سدبث٘‬ ‫‪ٙ‬بډڂبهی ځَِى‪ٙ‬هَ ثبالی َٕډب ىٍ كبڃ ځ‪ٚ‬دزوځدٌاٍ ىٍ ډٖدیَی ػنڂچدی ثدوىیڈ‪ .‬اُ‬ ‫ٹَ هب دی٘ ٽه ډن ثه هواة ډ‪ٞ‬نو٭ی ٵَو ٍٵشڈ سب ٽندو ‪ ،‬ٽمَثندي ډٖدپونی‪ٝ‬دنٮشی‬ ‫نَڇػبډيِ ځَىاځَى ىنیبی ډب ځٖشَىهسَ ‪ٙ‬يه ثوى‪ .‬ىٍ ٭َ‪ٟ‬هبی ػٲَاٵیدبیی ډیدبنی ‪ٙ‬دت‬ ‫ٽڈٍنڀسَ ثوى و نِىیپی إشوا سٺَیجب اُ ٍوُ ٹبثڄ س‪ٚ‬وی‪ ٜ‬نجوى؛ ثٖیبٍ ‪ٙ‬دپوهمني ثدوى‬ ‫نواٍی اُ نوٍ ىٍ إٓمب ‪.‬‬ ‫ثه هَ كبڃ‪ٙ ،‬ت نمیسوانٖز ثه همب ‪ٝ‬وٍسی ٽه ُډب ٽوىٽی ديٍثٍِٿ ډن ثوى ثبٹی‬ ‫ثمبني‪ ،‬كشی اځَ سمبڇ ٽبٍهبیی ٽه ث‪ َٚ‬انؼدبڇ ىاىه ثدوى ٍا اُ ډیدب ډدیثدَىیڈ‪ .‬اُ ٹدَ‬ ‫ثیٖشڈ ثه ثٮي‪ ،‬همی‪ٚ‬ه ‪ٙ‬بٍىهب [هَىه ‪ٙ‬ی‪ٚ‬ه] ثوىهاني و ىٍ ٵ‪٢‬ب ٍنڀاٵ‪ٚ‬دبنی ٽدَىهاندي؛‬ ‫ػبیی ٽه دی‪ٚ‬شَ ؿیِی ػِ ٽهپ‪ٚ‬ب هب و ٕشبٍههب نجوى‪.‬‬ ‫سٮؼجی نيا‪ٙ‬ز ٽه هیؾٽٔ نٖجز ثه سجٮیي ‪ٙ‬ت اُ ٍوی ُډین ا٭شَا‪١‬دی نپدَىه ثدوى‪.‬‬ ‫‪ٙ‬بیي انٖب هبیی ٽه ىٍ ٕیبٍٻهب ُنيځی ډیٽَىني نیبُ ىا‪ٙ‬شني ٽه ثه ‪ٙ‬بٍىهبی ثدبالی‬ ‫َٕ‪ٙ‬ب نڂبه ٽنني‪ ،‬وڅی ٕبٽنین ُډین هیؾ ډیچی ثه هیَه ‪ٙ‬ي ثده آ ؿیِهدبیی ٽده‬ ‫یبىآوٍ هب‪َ٥‬ار نبهوٗ ثوىني‪ ،‬نيا‪ٙ‬شني‪.‬‬ ‫هنوُ یټ ٕبڅی اُ ًوة ‪ٙ‬ينڈ نڂٌ‪ٙ‬شه ثوى‪ ،‬ثنبثَاین كشی آډبىځی نيا‪ٙ‬شڈ ثيانڈ ىٍ ؿه‬ ‫ٹَنی هٖشیڈ‪ ،‬ؿه ٍٕي ثه این ٽه ثوواهڈ ‪ٙ‬ٲڄ ٹبثڄ ٹجوڅی ثَای اډَاٍ ډٮبٗ دیيا ٽنڈ‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪01‬‬


‫٭چمیسویچی ‪ -‬سَػمه‬

‫٭موډب ثه هواةٍوهبی سبُهثیياٍ‪ٙ‬يه‪ ،‬ٹجڄ اُ ځَٵشن هَ س‪ٞ‬میمی‪ ،‬كيوى یټ ىهه ٵَػه‬ ‫ډی ىاىني سب څٌر ثجَني و اُ سٶبورهبی ایؼبى ‪ٙ‬يه ىٍ ُډین و ډن‪٪‬وډهی ‪ٙ‬مٖی ثدبهجَ‬ ‫‪ٙ‬وني‪.‬‬ ‫این ٹ‪٢‬یه ثهه‪ٞ‬و‪ ٛ‬ىٍ ډوٍى ىوٍٵ‪٢‬بنوٍىانی ډظڄ ډن ‪ٝ‬يٷ ډیٽَى‪ .‬ىوڅز‪ ،‬اثيیسدَ اُ‬ ‫هَ یټ اُ ا٭‪٢‬بی سٺَیجب نبډیَای هوى‪ ،‬٭ب‪٥‬ٶهای نوٕشبڅْیټ نٖدجز ثده ډدب ا٭ؼوثدههدب‬ ‫ىا‪ٙ‬ز؛ اٵَٖا نیَوی ن‪٪‬بډیای سٺَیجب ډنٺَ‪ٟٙ‬يه‪ .‬وٹشی ىوٍٵ‪٢‬بنوٍی ثیياٍ ډدی‪ٙ‬دي‪،‬‬ ‫سَٱیت ډی‪ٙ‬ي ٽه ثی هیؾ ډمبنٮشی اُ ډن‪٦‬ٺه سٲییَیبٵشهی سَِا [ثه ډٮنی ُډین] ثبُىیدي‬ ‫ٽني و ثه ىنجبڃ ثیڂبنڂیهب ثڂَىى‪ .‬ؿنین ٵَىی ډمپن ثوى ثه ػبی ایدن ٽده ٵپدَ ٽندي‬ ‫همب هوایی ٽه ثبٍهب و ثبٍهب ىٍ ُډب هبی ثٔ ىوٍ ىٍ ‪٘ٙ‬هدبی هدوى ٵَوثدَىه إدز‬ ‫إشن‪ٚ‬بٷ ډیٽني‪ ،‬ځمب ٽني ٍویبی هوٗػهب ىیڂَی ٍا ډیثیني ٽه سدب ٽندو هدیؾ‬ ‫ثنیث‪َٚ‬ی ثَ آ ځبڇ نڂٌا‪ٙ‬شه إز‪.‬‬ ‫انش‪٪‬بٍ ىا‪ٙ‬شڈ ٕٶَ ثبُُای٘ ډن ثیىٍىَٕ ثب‪ٙ‬ي‪ .‬ثَای همین وٹشدی آ ٍوُ ٭‪ٞ‬دَ ىٍ آ‬ ‫ډٖیَ ػنڂچی ىاډنهی ػبنجی ٕیٖیچی ٕٶینهی څپنشهی ‪ٙ‬یَیٍنڀِ ىوڅز ډن‪٪‬وډده ٍا‬ ‫ىیيڇ ٽه اُ ډیب ٽذهای اُ اثَهبی ډ‪ٚ‬جټ ثیَو ُى و ثده ٕدوی اٍىوځدبهی ٽده ځدَوه‬ ‫َٕځَىا ثیَو اُُډب ِ ډن ىٍ آ ػب هوٗ ٽَىه و ىٍ كبڃ ؿَر ُى و اٍاػیٴ ثبٵشن‬ ‫اُ وٹبی‪ٍ ٬‬وُ ثوى‪ ،‬كَٽز ٽَى‪ ،‬ٽبډال ډشٮؼت ‪ٙ‬يڇ‪.‬‬ ‫ډب همه ایٖشبىیڈ و آډين٘ ٍا سمب‪ٙ‬ب ٽَىیڈ‪ .‬همین ‪٥‬وٍ ٽه څپنشه نِىیدټسدَ ډدی‪ٙ‬دي‪،‬‬ ‫ىیڂَ اٵَاى اٍىوځبه نڂبه ‪ٙ‬پبٽبنهای ثه یپيیڂَ ډیانياهشني‪ .‬همه ىٍ این ٵپَ ثوىندي ٽده‬ ‫ؿه ٽٖی این ٹيٍ ډهڈ ثوىه إز ٽه وٍڅيٽبډذِ همی‪ٚ‬ه ډئىة ٍا واىاٍ ٽني ثب ٵَٕشبى‬ ‫این ؿیِ ځالثی‪ٙ‬پڄ ثه ډن‪٦‬ٺهی سٶَیلی دبیین دبڅَډو‪ ،‬ٽه ا‪ٝ‬ال ػبی ؿنین ؿیِهدبیی‬ ‫نجوى‪ ،‬هچور ډب ٍا ثه هڈ ثِني‪.‬‬ ‫ډن اكٖبٕبر دنهبنڈ ٍا ثَای هوىڇ نڂه ىا‪ٙ‬شڈ‪ .‬ثه هب‪ َ٥‬ډدن آډديه ثدوى‪ .‬ډدیىانٖدشڈ‪.‬‬ ‫نذَٕیي ؿ‪٦‬وٍ‪ .‬یټ ىوٍٵ‪٢‬بنوٍى این ؿیِهب ٍا ډیىاني‪ .‬همین‪.‬‬ ‫ډب ٽه ٵَإوی ثچوٍٽَهی هَى‪ٙ‬يهی ډن‪٪‬وډهی ‪ٙ‬مٖی ثوىهایڈ و اُ ثیَو نڂدبهی ثده‬ ‫ىنیبهبی ُنيهی دوٕشههبی ىوٍىٕز انياهشهایڈ‪ ...‬ډبییڈ ٽه ‪ٝ‬دوٍسمب ٍا ثده ‪ٙ‬ی‪ٚ‬دهی‬ ‫ډٲبُهی ‪ٙ‬یَینیٵَو‪ٙ‬ی ؿٖجبنيهایڈ و ُڃ ُىهایڈ ثه ؿیِهبیی ٽه نمیسوانیڈ ىٍ اهشیبٍ‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪00‬‬


‫ىا‪ٙ‬شه ثب‪ٙ‬یڈ‪ .‬ډبییڈ ٽه ٭مٸ كَډبنمب و ثبُیای ٍا ٽبئنبر َٕډب ىٍآوٍىه إز ىٍٻ‬ ‫ډیٽنیڈ‪.‬‬ ‫ډیچیبٍىهب انٖب هڈنْاىډب ‪ ،‬ٽٖبنی ٽه هیؾ ځبه ٭‪٦‬وٵدز ندَڇ و ٍُى ډن‪٪‬وډده ٍا سدَٻ‬ ‫نپَىهاني‪ ،‬كشی ثَای این ٽده ثشوانندي اُ ‪١‬دَثهی ٍوكدی ػجدَا نبددٌیَی ٽده سلمدڄ‬ ‫ډیٽَىني كَٳ ثِنني‪ ،‬نیبُ ثه ٍوا ىا ىاٍني‪ .‬ثی‪ٚ‬شَ اٵَاى ٵٺ‪ ٤‬ځٌٍا ُنيځی ډیٽنندي‬ ‫و سنهب ځهڂبهی ځَٵشبٍ ٽ‪ٚ‬مپ٘هبی ٍوكی ثٍِٿاٵَٖىځی ډدی‪ٙ‬دوني‪ ،‬یدب ثده ٍاكشدی‬ ‫ىٍډب ډی‪ٙ‬وني و یب ثه هواة اثيی ٵَو ډیٍوني‪.‬‬ ‫وڅی‪ ،‬ډب ىوٍٵ‪٢‬بنوٍىا ډیچههبی ٹٶٖمب ٍا سپبنيهایڈ‪ .‬ډب ډدیىاندیڈ ٽده ٍوا نْنديیمب‬ ‫همه اُ ډِاف ثٍِٿ ٽبئنبر ن‪ٚ‬بر ډیځیَى‪.‬‬ ‫ډن ثه ٕمز ٵ‪٢‬بی ثبُی ٽه څپنشهی ىوڅز ډن‪٪‬وډه ٵَوى ډیآډي كَٽز ٽَىڇ‪ .‬ثه ایدن‬ ‫سَسیت‪ ،‬هڈاٍىوییهبیڈ ٽٖی ٍا ثَای َُٕن٘ ٽَى ثه هب‪ َ٥‬ثه هڈ هوٍى هچوس‪ٚ‬دب‬ ‫دیيا ٽَىني‪ .‬ډیسوانٖشڈ نڂبه هیَهی ٕوُان‪ٚ‬ب ٍا كٔ ٽنڈ‪.‬‬ ‫ٹ‪َ٦‬هی ثٍْنڀ ثبُ ‪ٙ‬ي و ُ ثچنديثبالیی ٹديڇ ثیدَو ځٌا‪ٙ‬دز‪ .‬ندو٭ی ُیجدبیی ‪ٝ‬دچت و‬ ‫سنيیٔواٍی ىا‪ٙ‬ز ٽه ىٍ هیؾیټ اُ ؿهبٍ ُنيځی اهیَڇ‪ٍ ،‬وی ُډدین ثدبة ٍوُ نجدوىه‬ ‫إز‪ .‬ډ‪ٚ‬و‪ ٜ‬ثوى ٽه هَځِ ثه ُیٖزدیپَسَا‪ٙ‬ی سن نياىه إز‪.‬‬ ‫ا٭شَاٳ ډیٽنڈ ٽه ىٍ نڂبه اوڅی ن‪ٚ‬نبهشم٘‪ ،‬هَ ؿني ٽه ىٍ ٕبڃهبی ٽنيِ انش‪٪‬دبٍ ٕده‬ ‫ثبٍ همَٖ هڈ ثوىهایڈ‪.‬‬ ‫اوڅین ؿیِی ٽه دی٘ اُ هَ ؿیِ ىیڂَی ډشوػه٘ ‪ٙ‬يڇ این ثوى ٽه او یونیٶَڇ ډب ٍا ثه‬ ‫سن ىا‪ٙ‬ز‪ ...‬یونیٶَڇ هيډشی ٽه اُ هِاٍا ٕبڃ دی٘ الی نٶشبڅین هواثبنديه ‪ٙ‬ديه ثدوى‬ ‫(ؿه ا‪٦ٝ‬الف ٭ؼیجی!)‬ ‫ٍنڀ نٺَهای ٍوی آثی و ؿ‪ٚ‬مبنی همَنڀ ثب آ ‪ ...‬دٔ اُ څل‪٪‬دهای ‪٥‬دوالنی ثده آٍاډدی‬ ‫ځٶشڈ‪« :‬آڅیٔ‪ ،‬ثبالهَه واٹٮیز دیيا ٽَى؟»‬ ‫ػچو آډي و ىٕشڈ ٍا ځَٵز‪ .‬كشمب ډیىانٖز ٽه ؿه اكٖبٓ ‪١‬ٮٴ و هیؼبنی ىاٍڇ‪.‬‬ ‫«ثچه ػب‪ٙ‬وا‪ .‬یپی اُ ٽبو‪ٙ‬ڂَهب یټ دوٕشه سَٻهوٍىهی ىیڂَ دیيا ٽَىه إز‪».‬‬ ‫«ا‪ٙ‬شجبهی ن‪ٚ‬يه؟ یټ هوٕٗشبٍه إز؟»‬ ‫َٕٗ ٍا سپب ىاى و ثب ؿ‪ٚ‬مبن٘ سبییي ٽَى‪َ٥ .‬ههبیی ‪ٝ‬وٍس٘ ٍا ٹبة ځَٵشده ثدوى ٽده‬ ‫ډظڄ ٍى څَُا یټ ډو‪ٙ‬ټ ثَٷ ډیُى‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪01‬‬


‫٭چمیسویچی ‪ -‬سَػمه‬

‫ثب څجوني ځٶز‪« :‬ٽبو‪ٙ‬ڂَ ه‪ٚ‬ياٍ ىٍػهی یټ ىاىه‪ .‬ىوٍسبىوٍ ٕشبٍه ٍا ‪ٙ‬بٍىهب ځَٵشهاني‪،‬‬ ‫سَٻهوٍىه اني و ډظڄ إٓمب اوٍرِ [‪ ]2‬ډن‪٪‬وډهی ‪ٙ‬مٖی ٕوٕو ډیُنندي‪ .‬ىٍ ‪١‬دمن‪،‬‬ ‫ٽبو‪ٙ‬ڂَ ځِاٍٗ ٽَىه ٽه ىنیبیی ىاهڄ آ إز! ىنیبیی ٽده ډدیسدوانیڈ ثدب آ سمدبٓ‬ ‫ثڂیَیڈ!»‬ ‫ثب ‪ٝ‬يای ثچني هنيیيڇ و او ٍا ثه ‪َ٥‬ٳ هوى ٽ‪ٚ‬یيڇ‪ .‬ډیسوانٖشڈ ثڂویڈ ٽه اٵَاى اٍىوځبه‬ ‫اُ ُډب هبیی آډيه ثوىني ٽه ډَىڇ ؿنین ٽبٍهبیی اُ‪ٙ‬دب ٕدَ نمدیُى‪ ،‬ؿدَا ٽده همده‬ ‫كیَرُىه دؾدؾ ډیٽَىني‪.‬‬ ‫«ٽِی؟ ٽی هجَىاٍ ‪ٙ‬يیي؟»‬ ‫«ډب ؿني ډبه دی٘ ٵهمیيیڈ‪ ،‬ىٍٕز ُډبنی ٽه سو ًوة ‪ٙ‬يی‪ .‬وٍڅديٽبډذِ هندوُ ا‪ٝ‬دَاٍ‬ ‫ىا‪ٙ‬ز ٽه یټ ٕبڃ ىیڂَ ثه سو ٵَ‪ٝ‬ز ثیياٍی ثيهیڈ‪ ،‬وڅی ډن ثه ډل‪ ٠‬این ٽده ًوة‬ ‫‪ٙ‬ينز سمبڇ ‪ٙ‬ي آډيڇ‪ .‬ػب‪ٙ‬وا‪ ،‬ثه انياُهی ٽدبٵی ‪ٝ‬دجَ ٽدَىهایدڈ‪ .‬ډو‪ٙ‬ده ثدبٻ همدهی‬ ‫ىوٍٵ‪٢‬بنوٍىانی ٍا ٽه اآل ُنيهاني ػم‪ ٬‬ډیٽني‪.‬‬ ‫«ػب‪ٙ‬وا‪ ،‬ډیهواهیڈ ٽه سو هڈ ثیبیی‪ .‬ثه سو نیبُ ىاٍیڈ‪ .‬ځَوه اٽش‪ٚ‬بٵیمب ‪َ٩‬ٳ ٕده ٍوُ‬ ‫كَٽز ډیٽني‪ .‬سو هڈ ثب ډب ډیآیی؟»‬ ‫نیبُی نجوى ثذَٕي‪ .‬ىوثبٍه هميیڂَ ٍا ىٍ آٱوٗ ځَٵشیڈ‪ .‬و این ثدبٍ ډؼجدوٍ ‪ٙ‬ديڇ دچدټ‬ ‫ثِنڈ سب ا‪ٙ‬ټهبیڈ نَیِى‪.‬‬ ‫‪٥‬ی ؿني هٶشهی اهیَ ٽه ثیهيٳ ډیځ‪ٚ‬شڈ‪ ،‬كَٵههبیی ٍا ٽه ډیسوانٖدشڈ ثدَای ایدن‬ ‫ُنيځی انشوبة ٽنڈ‪ٕ ،‬جټوٕنڂین ډیٽَىڇ‪ .‬هديایب ؿده څدٌسی‪ ،‬ا‪ٝ‬دال ٵپدَٗ ٍا هدڈ‬ ‫نمیٽَى ٽه ىوثبٍه ىوٍٵ‪٢‬بنوٍى ‪ٙ‬وڇ‪ .‬ىوثبٍه یونیٶَڇ ډدیدو‪ٙ‬دیيڇ و ثده ٕدٶَی ىوٍ سدب‬ ‫ٕشبٍههب ډیٍٵشڈ!‬ ‫دَوّه ىٍ ٕپور هجَی ډ‪٦‬چٸ اػَا ډی‪ٙ‬ي‪ .‬ن‪ٍ َ٪‬وا ىانب ىوڅز ډن‪٪‬وډه ثَ این ثوى ٽه‬ ‫نْاى ث‪ َٚ‬یټ نباډیيی ىیڂَ ٍا سبة نوواهي آوٍى‪ .‬آنهب اُ یټ ثٍِٿاٵٖدَىځی همدهځیدَ‬ ‫ډیسَٕیيني و ثٮ‪٢‬ی‪ٚ‬ب كشی ٕٮی ٽَىني ډبن‪ ٬‬انؼبڇ ٕٶَ اٽش‪ٚ‬بٵی ‪ٙ‬وني‪.‬‬ ‫هوٗثوشبنه‪ ،‬وٍڅيٽبډذِ دیمب ٭شیٸ هوى ٍا ثه یدبى ىا‪ٙ‬دز‪ .‬ډدب ىوٍٵ‪٢‬دبنوٍىا ٹجدوڃ‬ ‫ٽَىه ثوىیڈ اٽش‪ٚ‬بٳ ٍا ډشوٹٴ ٽنیڈ و ثب سالٗهبیمب ثه ډَىڇ اډیدي واهدی نديهیڈ‪ .‬ىٍ‬ ‫٭و‪ ،ٟ‬ؿنيین ډیچیبٍى ىوٍٽبوٗځَ ٍاهدی ٵ‪٢‬دب ‪ٙ‬ديني و ډدب اػدبُه یدبٵشیڈ ٽده ثدَای‬ ‫ٍٕیيځی ثه هَ ځِاٍ‪ٙ‬ی ٽه اُ دوٕشههبی سَٻهوٍىه إٍبڃ ډیٽنني‪ٕ ،‬ٶَ ٽنیڈ‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪02‬‬


‫وٹشی ډن و آڅیٔ ثه هبٍو ٹمَ دچوسو ٍٕیيیڈ‪ٕ ،‬بیَین ٍاهانياُی ډؼديى ٕدٶینهای ٍا‬ ‫ٽه ثبیي ٕواٍٗ ډی‪ٙ‬يیڈ‪ ،‬سمبڇ ٽَىه ثوىني‪ .‬اډیيواٍ ثوىڇ ٽه ٍاثَر ٍاػدَُ یدب ددونْ ىو‬ ‫څئو ٍا ثه هيډز ثڂیَیڈ؛ ىو ٕٶینهای ٽه ُډبنی ٵَډبنيه‪ٙ‬ب ثوىڇ‪ .‬وڅی ىٍ ٭و‪ ،ٟ‬آنهب‬ ‫دِچِنوٍ دیَ ٍا انشوبة ٽَىه ثوىني‪ .‬ثه انياُهی ٽبٵی ثَای ډن‪٪‬دوٍی ٽده ىٍ ن‪٪‬دَ ىا‪ٙ‬دشیڈ‬ ‫ثٍِٿ ثوى‪ ،‬ثی آ ٽه ىٕزودبځیَ ثب‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫ثبٍٽ٘هبی ىوڅز ډن‪٪‬وډهای‪ ،‬كشی وٹشی ‪ٙ‬بسچی ٽه ډن و آڅدیٔ ٍا كمدڄ ډدیٽدَى اُ‬ ‫دچوسو ځٌ‪ٙ‬ز و آډبىهی ډبنووٍ ٵَوى ‪ٙ‬ي‪ ،‬ډ‪ٚ‬ٲوڃ ثبٍ ٽَى ىه هِاٍ یننٮ٘ [‪ ]3‬ثوىندي‪.‬‬ ‫اینؼب‪ ،‬ىه ىٍ‪ٝ‬ي ډٖیَ سب «څجه»‪ٙ ،‬بٍىهب ثب سالڅو ٍو‪ٙ‬نی اُ ٍنڀهبیی و‪ٝ‬ٴنبدٌیَ ٕوٕو‬ ‫ډیُىني‪ .‬هچجبنی ٍا ثه آڅیٔ ٕذَىڇ و ثده سپدههدبی ىٍه‪ٚ‬دب ثچدوٍٽَهی هَى‪ٙ‬ديهی‬ ‫ډن‪٪‬وډهی ‪ٙ‬مٖی ُڃ ُىڇ‪.‬‬ ‫ُډب نوػوانی ديٍثٍِځڈ‪ ،‬ٽبٍ دبیڂبهی ثَای ؿنین ٵٮبڅیزهبیی ثوى‪ .‬هِاٍا ډَى و ُ‬ ‫هیؼب ُىه ىوٍ ٕٶینهٕیبٍٽی انياُهی ن‪ٞ‬ٴ هوىِ ډبه ٽوؿپمب ځدَى ډدیآډيندي و ثدَ‬ ‫ٽ‪ٚ‬شی نوف ىیڂَی‪ ،‬دَ اُ ډٖشٮمَهن‪ٚ‬ینهبی اډیديواٍ آسدی‪ ،‬كیواندبر و ٽبالهدبی‪ٙ‬دب‬ ‫ٕواٍ ډی‪ٙ‬يني‪.‬‬ ‫ډپش‪ٚ‬ٶب اوڅیه ډیىانٖشني ٽه هَځِ ډٺ‪ٞ‬ي نهبیی‪ٙ‬دب ٍا نوواهندي ىیدي‪ .‬اډدب ٱمڂدین‬ ‫نجوىني‪ .‬اُ هیؾ ثدٍِٿاٵٖدَىځیای ٍندغ نمدیثَىندي‪ .‬آنهدب ثده هدب‪ َ٥‬نواىځبن‪ٚ‬دب ‪ ،‬ىٍ‬ ‫اهشَنبوهبی ثٔ اثشيایی ‪ٙ‬ب ثه دی٘ سبهشني‪ ،‬و ثه هدب‪ َ٥‬ىنیدبیی ٽده سچٖدپوحهدبی‬ ‫كٖبٕ٘ ىایَههبی ٕجِ و هو‪ٙ‬بینيی ثه ىوٍ سبو ٕشبی ٍا اطجبر ٽني‪.‬‬ ‫ىه هِاٍ ٕبڃِ انش‪٪‬بٍ ثٮيسَ‪ ،‬همین‪٥‬وٍ ٽده اُ ثدبالی ٽدبٍ ډدیځٌ‪ٙ‬دشیڈ‪ ،‬ثده ثبُوهدبی‬ ‫٭‪٪‬یڈاڅؼظهی آ نڂبه ډیٽَىڇ‪ٍ .‬ىیدٴٍىیدٴ اهشَندبو ىٍ څنڂَځدبه هواثیديهاندي‪٥ .‬دی‬ ‫هِاٍههب هِاٍا هِاٍ ٕبهشه ‪ٙ‬ديهاندي‪ ،‬اُ نبوهدبی ؿنينٖدچی و ‪ٙ‬دنبوٍهبی ٹ‪ٚ‬دالٹی سدب‬ ‫ىّٽوةهب و ٽَڇؿبڅهٍوهبی دبیهىاٍ‪.‬‬ ‫همه همب دبیین هواثیيه ثوىني‪ ،‬ثه ػِ آنهبیی ٽه ىٍ كبىطه اُ ثین ٍٵشه یب آنهدبیی ٽده‬ ‫هيډه‪ٙ‬ب ىٍ نوډیيی هوىٽ‪ٚ‬ی ٽَىه ثوىندي‪ .‬همده‪ٙ‬دب ‪ٙ ،‬پٖدزهدوٍىه‪ ،‬ثده ٽدبٍ‬ ‫ثبُځ‪ٚ‬شه ثوىني‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪03‬‬


‫٭چمیسویچی ‪ -‬سَػمه‬

‫ثه آ ال‪ٙ‬ههبی ٭شیٸ نڂبه ډیٽَىڇ‪ ،‬ثه نبوهبی نٖچی‪ ،‬و ٕبڃهبی ػوانی ديٍثٍِځڈ ٵپَ‬ ‫ډیٽَى؛ ُډبنی ٽه نبو دوینيه َٕهو‪ٙ‬بنه كواڅی څجه ډیځ‪ٚ‬ز و ثب یدټ ىٍ‪ٝ‬دي ٕدَ٭ز‬ ‫نوٍ ثه الیهی ىاهچی ثچوٍٽَهی ډن‪٪‬وډه ثَهوٍى ٽَى‪.‬‬ ‫آ هيډهی اوڅیه هَځِ نٶهمیيني ٽه ثب ؿه س‪ٞ‬بىڇ ٽَىهاني‪.‬‬ ‫سبُه ىا‪ٙ‬شني اُ نواكی كب‪ٙ‬یهای ډن‪٪‬وډهی ‪ٙ‬مٖی ډیځٌ‪ٙ‬شني‪ ...‬اُ اثَِ اوٍر‪ ،‬ػبیی ٽه‬ ‫ډیچیبٍىهب ‪ٙ‬هبة ډظڄ ٽذههبی ثَٳ ىوٍ اُ ىٕشَٓ هوٍ‪ٙ‬یيی نلیدٴ‪ ،‬ایدن ٕدو و آ‬ ‫ٕو ډیٍٵشني‪.‬‬ ‫اثِاٍ دوینيه اُ ىٍو اثَ سُنټ ډشوػه ځچوڅههبی ین َٕځَىا ‪ ،‬ډنِوی و ٍٹزانڂیِ ‪ٙ‬دي‪.‬‬ ‫ډٖشٮمَهن‪ٚ‬ینهبی آینيه ‪٥‬وٍی ثَنبډهٍیِی ٽَىني ٽه ىٍ ‪٥‬وڃ این ځٌٍ ‪٥‬والنی‪ ،‬هوى‬ ‫ٍا ثه ٽ‪ٚ‬ٶیبر ٭چمی ډ‪ٚ‬ٲوڃ ٽنني‪ .‬یپی اُ دَٕ٘هبیی ٽه ډیهوإدشني ٕدَ ٍاه‪ٚ‬دب‬ ‫كڄ ٽنني ٍاُ ػَڇ ‪ٙ‬هبةهب ثوى‪.‬‬ ‫ٹَ هب ثوى ٽه ٕواڃ ٕشبٍه‪ٙ‬نبٕب این ثوى ٽه ؿَا انياُهی این اػَاڇ سٺَیجب یپٖدب و‬ ‫همه ثه ٭َ‪ ٟ‬ؿني ډبیڄ إز؟ اثِاٍهبی دوینيه ثَای ىٍٻ ډو‪١‬و‪ ٫‬همده ػدب ٍا ‪ٙ‬دوڈ‬ ‫ډیُى‪ .‬اځَ هچجبنبن٘ انيٻ ىان‪ٚ‬ی ىا‪ٙ‬شني‪ ،‬این ٕدٶینه ډدیسوانٖدز ډدِاف هديایب ٍا‬ ‫ىٍیبثي‪.‬‬ ‫وٹشی ٕٶینه ثب ثچوٍٽَه س‪ٞ‬بىڇ ٽَى‪ ،‬ثچوٍٽَه ثه انياُهی ؿني ىٹیٺهی نوٍی ثب آ ٽد٘‬ ‫آډي‪ .‬دوینيه ثه ٹيٍ یټ څیٍِدَاٽنی هجَی [‪َٕ ]4‬إیمه ثه ُډین ٵَ‪ٝ‬دز دیديا ٽدَى‪.‬‬ ‫هيډه اٗ ٵٺ‪ ٤‬همینٹيٍ ٵهمیيني ٽه اسٶبٷ ٱَیجی ىٍ كبڃ وٹو‪ ٫‬إز‪ .‬ؿیِی ٕدٶینه‬ ‫ٍا اُ هڈ ډیىٍیي‪ ،‬ځَؿه ثه ن‪ َ٪‬ثبٵز هوى ٵ‪٢‬ب هڈ ؿبٻ ډیهوٍى‪.‬‬ ‫ثٮي‪ ،‬ثچوٍٽَه سَٻ هوٍى‪.‬‬ ‫كبال‪ ،‬همب ػبیی ٽه دی‪ٚ‬شَ ىه ډیچیبٍى ‪ٙ‬هبة ثوى‪ ،‬اٽنو ىه ٽواىٍیچیو ‪ٙ‬هبة وػدوى‬ ‫ىا‪ٙ‬ز‪.‬‬ ‫هیؾ ٽٔ ال‪ٙ‬هی دوینيه ٍا دیيا نپَى‪ٙ .‬بیي ثوبٍ ‪ٙ‬يه ثوى‪ .‬سٺَیجب نیمی اُ نْاى ث‪ٚ‬دَ ىٍ‬ ‫نجَى ثب ‪ٙ‬هبةهب ډَىني و ٹَ هب ثٮي‪ُ ،‬ډبنی ٽه ُډین ثدبٍ ىیڂدَ اډدن ‪ٙ‬ديه ثدوى‪ ،‬ىیڂدَ‬ ‫دوینيه ىٍ یبىهب نجوى‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪04‬‬


‫هَځِ نٶهمیيیڈ ٽه ؿ‪٦‬وٍ و ىٍ اطَ ٽياڇ اسٶبٷ سوانٖز دوٕشه ٍا ث‪ٚ‬پبٵي‪ .‬٭يهای هندوُ‬ ‫ثَ آنني ٽه كشی وػوى ثچوٍٽَه ثه ىڅیڄ ٕهڄانڂبٍی هيډه ثوىه‪ ،‬ٽه نهبیشب ىٕزیبثی ثه‬ ‫ؿیِی ٍا ثَای آنب ډیَٖ ٕبهشه ٽه سب اثي ؿنب نبډمپن ثه ن‪ َ٪‬ډیٍٕیي‪.‬‬ ‫اٽنو ‪ٙ ،‬بٍىهب إٓمب ٍا ؿَاٱبنی ډیٽنني‪ .‬ډن‪٪‬وډه ىٍ هبڅهای اُ ندوٍ‪ ،‬ٽده سوٕد‪ ٤‬ىه‬ ‫ٽواىٍیچیو ‪ٙ‬هبة ثبُسبثبنيه ډی‪ٙ‬وى‪ ،‬ډیىٍه‪ٚ‬ي‪ ...‬ن‪ٚ‬بنهی سنهدب هدوٕٗدشبٍهی ٹبثدڄ‬ ‫ىٕشَٕی ثَای ث‪.َٚ‬‬ ‫آڅیٔ ثه ډن ځٶز‪« :‬ىاٍیڈ ډدیٍویدڈ سدو‪ٍ ».‬وی ‪ٝ‬دنيڅیاڇ ٍإدز ن‪ٖٚ‬دشڈ و ىٕدشب‬ ‫ؿبالٽ٘ ٍا سمب‪ٙ‬ب ٽَىڇ ٽه ٍوی ‪ٝ‬ٶله ٽچیي ډیٍٹ‪ٞ‬یي‪ .‬دِچِنوٍ واٍى ‪ٝ‬لنه ‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫ځوی ثٍِٿ ىٍ نوٍ ‪ٙ‬بٍىهب انيٽی ډیىٍه‪ٚ‬یي‪ .‬هبڅهی دی‪َٚ‬انههبی٘ ثب٭ض ډی‪ٙ‬دي ٽده‬ ‫ٵ‪٢‬بی ا‪َ٥‬اٵ٘ نیِ ثيٍه‪ٚ‬ي‪.‬‬ ‫ثبٍٽ٘هبی ىوڅز ډن‪٪‬وډه دیبىه ٽَى ډٖشٮمَهن‪ٚ‬ینهب ٍا سمبڇ ٽَىه و ىٍ كبڃ سدَٻ‬ ‫ډلڄ ثوىني‪ .‬این ىه هِاٍ ین نٮ٘‪ ،‬ىٍ ‪٥‬وڃ ٕٶَ ثه ډَاٹجز هیچی ٽمدی نیدبُ ىا‪ٙ‬دشني‪،‬‬ ‫دٔ ډب ىهىواُىه ىوٍٵ‪٢‬بنوٍى ډیسوانٖشیڈ ثه ٕیبكز ثذَىاُیڈ‪ .‬اډب اځَ این هوٕٗشبٍه‬ ‫ثَ یټ هوٗػهب ډیسبثیي‪ ،‬ثبیي این ډدَىا و ُندب ٍا اُ هدواة یودی‪ٙ‬دب ثیدياٍ و‬ ‫ٍوانهی هبنهی ػيیي‪ٙ‬ب ډیٽَىیڈ‪.‬‬ ‫‪ٙ‬پی نجوى ٽه وٍڅيٽبډذِ این هواةٍونيههب ٍا ثَای ډٖشٮمَهن‪ٚ‬ین ‪ٙ‬دي ىٕدزؿدین‬ ‫ٽَىه ثوى‪ .‬ثب این كبڃ‪ ،‬ٵَډب این ثوى ٽه آنهب ثبیي ىٍ ‪ٝ‬وٍسی ثیياٍ ‪ٙ‬دوني ٽده س‪ٚ‬دپیڄ‬ ‫یټ ډٖشٮمَهن‪ٚ‬ین اډپب دٌیَ ثب‪ٙ‬ي‪ٙ .‬بیي این ٕٶَ هڈ ثه یدټ نوډیديی ىیڂدَ هدشڈ‬ ‫ډی‪ٙ‬ي‪ ،‬ٽه ىٍ این ‪ٝ‬وٍر‪ ،‬یننٮ٘هب ٹَاٍ نجوى هیؾوٹز ثٶهمني ٽه ىٍ ٕٶَی ‪٥‬والنی‪،‬‬ ‫ثیٖز هِاٍ دبٍٕټ ٍا ٍٵشه و ثَځ‪ٚ‬شهاني‪.‬‬ ‫ډ‪ٚ‬شبٹبنه ځٶشڈ‪« :‬څنڂَ ثپ‪ٚ‬یڈ؟ ىوٕز ىاٍڇ ٍاه ثیبٵشیڈ‪».‬‬ ‫آڅیٔ هنيیي‪« :‬همی‪ٚ‬ه ثیٹَاٍسَینی‪ .‬ىوٍٵ‪٢‬بنوٍىِ ىوٍٵ‪٢‬بنوٍىهب‪ .‬یپیىو ٍوُ ‪ٝ‬جَ ٽدن‪،‬‬ ‫ػب‪ٙ‬وا‪ .‬ثهُوىی اُ آ‪ٙ‬یبنه دَ ډیٽ‪ٚ‬یڈ‪».‬‬ ‫یبىآوٍی این نپشه ٽه ډن هیچی ثی‪ٚ‬شَ اُ او ‪ -‬یب ىٍ واٹد‪ ،٬‬سٺَیجدب ثدی٘ اُ هدَ انٖدب‬ ‫ُنيهډبنيهی ىیڂَی ‪ٝ -‬جَ ٽَىه ثوىڇ‪ ،‬ٵبیيهای نيا‪ٙ‬ز‪ .‬ثیٹَاٍیاڇ ٍا ثَای هوىڇ نڂده‬ ‫ىا‪ٙ‬شڈ و ىٍ ًهنڈ ډ‪ٚ‬ٲوڃ ځوٗ ٽَى ثه ډوٕیٺی ٽَههب ‪ٙ‬يڇ‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪05‬‬


‫٭چمیسویچی ‪ -‬سَػمه‬

‫ىٍ ُډب ډن ثَای ٵَیت ىاى این‪ٚ‬شین ؿهبٍ ٍاه و ثَای این ٽه ٽاله كٖبثیای ٕدَٗ‬ ‫ثڂٌاٍی ىو ٍاه وػوى ىا‪ٙ‬ز‪ .‬ىٍ این ٕٶَ‪ ،‬دچنوٍ همهی آنهب ٍا ثه ٽدبٍ ثٖدز‪ .‬ډٖدیَ ډدب‬ ‫دیؾىٍدیؾ ثوى؛ اُ ٽَڇؿبڅه ثه نٺ‪٦‬هٽوانشوڇ‪ ،‬ثٮي ثه ٍُډتاهشَ [‪ُ .]5‬ډبنی ٽه ٍٕیيیڈ‪ ،‬اُ‬ ‫این ٽه ؿه‪٥‬وٍ ىوٍٽبو‪ٙ‬ڂَهب سب اینؼب آډيه اني سٮؼت ٽَىڇ‪ ،‬ثمبندي اُ ثَځ‪ٚ‬دشن و هجدَ‬ ‫آوٍىن‪ٚ‬ب ‪.‬‬ ‫ډوٍى ډپ‪ٚ‬وٵه ىٍ یټ ٽهپ‪ٚ‬ب ٽوؿدټ و نِىیدټ ثدوى؛ إدپبڅذشوٍ‪ .‬ثده اندياُهی یدټ‬ ‫ډٖبٵَر ىواُىهٕبڅه‪ ،‬ثه وٹز اهشَنبو‪٥ ،‬وڃ ٽ‪ٚ‬یي سب ثده آنؼدب ثَٕدیڈ‪ٕ .‬دَ ٍاهمدب اُ‬ ‫نِىیپی سٺَیجب ‪ٝ‬ي هوٕٗشبٍه ځٌ‪ٙ‬شیڈ‪ ،‬ٽه ٍُى‪ ،‬ىاٯ‪ ،‬طبثز و ډنِوی ډدیىٍه‪ٚ‬دیيني‪.‬‬ ‫ىٍ ډوٍى هَ یټ‪ ،‬ن‪ٚ‬بنههبیی اُ ٕیبٍههبیی ثوى ٽه ثه ىوٍ‪ٙ‬ب ډیځ‪ٚ‬دشني‪ .‬ؿنديین ثدبٍ‬ ‫ؿنب اُ نِىیپی‪ٙ‬ب ځٌ‪ٙ‬دشیڈ ٽده ډدیسوانٖدشیڈ ىٍ اثَُٕدپوحهبیمدب ‪ ،‬ىنیدبی آثدی‬ ‫آثیٍنڂی ٍا ٽه ډظڄ ُنب اٱواځَ ى٭ورٽنب ډیؿَهیي و همی‪ٚ‬ده ثیدَو اُ ىٕدشَٓ‬ ‫ډیډبني‪ ،‬یټ ن‪ َ٪‬ثجینیڈ‪.‬‬ ‫ٹيیڈاالیبڇ‪ ،‬اُ این ػوٍ ػبهب نٺ‪ٚ‬هثَىاٍی ډدیٽدَىیڈ؛ هیؼدب ُىه ثیدَو اُ ډن‪٦‬ٺدهی‬ ‫ه‪ َ٦‬ډیډبنيیڈ و این ىنیبهبی ُډینځو ٍا ثب اىواسمب ډ‪٦‬بڅٮه و نموىاٍ آنهدب ٍا نٖدجز‬ ‫ثه ٍوُی ٽه نو‪ ٫‬ث‪ َٚ‬ثبالهَه آډوهز ؿڂونه ٭ميا ٽبٍی ٍا ثپني ٽه دوینيه ٕهوا انؼبڇ‬ ‫ىاىه ثوى‪ٍٕ ،‬ڈ ډیٽَىیڈ‪.‬‬ ‫یټ ثبٍ‪ ،‬واٹٮب سوٹٴ و ثه ٵب‪ٝ‬دچهی ىو ٍوُ ندوٍی اُ یدټ هدوٕٗدشبٍه ىٍندڀ ٽدَىیڈ؛‬ ‫ىٍٕز ثیَو ثچوٍٽَهاٗ‪ٙ .‬بیي اینٹيٍ نِىیټ ‪ٙ‬ي ٽبٍ اكمٺبنهای ثوى‪ ،‬اډب نشوانٖشیڈ‬ ‫ػچوی هوىډب ٍا ثڂیَیڈ؛ ؿَا ٽه اډواع ٍاىیدویی ډيوڅده‪ٙ‬ديهای اُ ىنیدبی ىاهچدی آ‬ ‫ډیآډي‪.‬‬ ‫سنهب ؿهبٍډین ثبٍی ثوى ٽه یټ سمي ‪ٝ‬بكت ٵنبوٍی ٽ‪ٚ‬ٴ ډی‪ٙ‬دي‪ .‬ثدَای ډ‪٦‬بڅٮدهی‬ ‫این ديیيه‪ ،‬یټ ٕبڃ دَهیؼب ٍا ‪َٝ‬ٳ ډٖشٺَ ٽَى ٍوثبرهبی ن‪٪‬بٍهځَ و ‪١‬ج‪٤‬ٽننيه‬ ‫ٽَىیڈ‪.‬‬ ‫اډب ُكمز ثَٹَاٍی اٍسجب‪ٍ ٣‬ا ثه هوى نياىیڈ‪ .‬آ ډوٹ‪ ٬‬ىیڂَ ډدیىانٖدشیڈ ؿده اسٶدبٹی‬ ‫ډیاٵشبى‪ .‬هَ ٽبوٗځَی ٍا ٽه ډیٵَٕشبىیڈ‪ ،‬ثده ثچدوٍٽَهی ىوٍ هدوٕٗدشبٍه ثَهدوٍى‬ ‫ډیٽَى‪ .‬هَى ډی‪ٙ‬ي و اُ هَ ٕو ٍوی٘ ین ډیثبٍیي‪ ،‬سب این ٽه ىٍ نهبیز ډنهديڇ و ُیدَ‬ ‫ؿنيین ډڂبسن آة دنهب ډی‪ٙ‬ي؛ یټ ‪ٙ‬هبة نوُاى‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪06‬‬


‫هَ ثبٍیپهی ډشمَٽِی ٍا هڈ ٽه ثه آ ډیسبثبنيیڈ‪ ،‬ډوػت واٽن٘ ډ‪ٚ‬دبثهی ډدی‪ٙ‬دي و‬ ‫آیینهی ثبُسبثبننيهای س‪ٚ‬پیڄ ډیىاى ٽه هَ سال‪ٙ‬ی ثَای ایؼبى اٍسجب‪ ٣‬ثب ٕبٽنین ډلچی‬ ‫ٍا ثیطمَ ډیٽَى‪.‬‬ ‫ثب این كبڃ ډیسوانٖشیڈ ډوبثَههبی‪ٚ‬ب ٍا ‪ٙ‬نوى ٽنیڈ‪ .‬ثچوٍٽَه ډبن‪ ٬‬یدټ‪َ٥‬ٵدهای ثدوى‬ ‫ثَای نوٍ و اډواع ٍاىیویی و هَ ډ‪٪‬هدَ هدوٗ اُ هدَ ندو‪ ٫‬ىیڂدَی‪ .‬اډدب ثده َٕو‪ٝ‬ديای‬ ‫ډلچیهب اػبُهی هَوع ډیىاى‪.‬‬ ‫ىٍ این ډوٍى‪ ،‬ثهَٕ٭ز ثه این نشیؼه ٍٕیيیڈ ٽه آنهب یټ نْاى ٽنديویی هٖدشني‪ .‬ایدن‬ ‫ډوػوىار هیؾ ٭الٹهای‪ ،‬یب كشدی هدیؾ ا‪٥‬ال٭دی‪ ،‬اُ ٕدٶَ ٵ‪٢‬دبیی نيا‪ٙ‬دشني‪ .‬نوډیيانده‬ ‫ن‪٪‬بٍهځَهبیمب ٍا ٽبٍ ځٌا‪ٙ‬شیڈ و ډلڄ ٍا سَٻ ٽَىیڈ‪.‬‬ ‫ثه ډل‪ٍٕ ٠‬یي ثه ٵب‪ٝ‬چهی ؿني هٶشهی ندوٍی‪ ،‬هديٵمب ٽدبډال وا‪١‬دق ‪ٙ‬دي‪ .‬وٹشدی‬ ‫ٵهمیيیڈ ٽه ٽبوٗځَهبی ا‪ٙ‬شجبه نپَىهاني‪ ،‬هیؼب ُىه ‪ٙ‬يیڈ‪ .‬واٹٮب یدټ هدوٕٗدشبٍه‬ ‫ثوى ‪ -‬ثبطجبر‪ ،‬ٹيیمی‪ ،‬ثیهمَاه ‪ -‬و ىٍه‪ٚ‬د٘ ٍُى ډهَثدبن٘ ىٍ ډیدب ىه ٽواىٍیچیدو‬ ‫ثَٳىانهی هبڅهی ىٍه‪ٚ‬ب ٽڈٍنڂ٘ ډنپَٖ ډی‪ٙ‬ي؛ ىٍ ثچوٍٽَهی هَى‪ٙ‬يهاٗ‪.‬‬ ‫ین ؿینڀ‪ ،‬ٽیهدب ٵیِیدټىانمدب ا٭دالڇ ٽدَى‪« :‬ډؼمو٭دهی ٕدیبٍهی ٽدبډچی ىاٍى‪».‬‬ ‫ىٕشبن٘ ٽوٍډبڃ ىٍ ػبڇ ػهب ثین [‪ ]6‬ډیځ‪ٚ‬ز و سیَځی ىٍون٘ ٍا څمٔ ډیٽَى؛ آ‬ ‫ؿیِی ٍا ٽه اثِاٍ ىٹیٸ ٕٶینه ډیسوانٖز اُ این ٵب‪ٝ‬چه آ‪ٙ‬پبٍ ٽني‪.‬‬ ‫«ٕه ٱوڃ ځبُی ٍا كٔ ډیٽنڈ‪ ،‬ىو ډیچیو ٕیبٍٻ و‪ »...‬هڈؿنب ٽه ثدهىٹدز كدٔ‬ ‫ډیٽَى سدب ثشواندي ؿیدِ ډشٺب٭يٽننديهای ثڂویدي‪ ،‬ٽمدی ډنش‪َ٪‬ډدب ځٌا‪ٙ‬دز «‪ٕ ...‬ده‬ ‫هَُىػهب ‪».‬‬ ‫همڂی هچهچه ٽَىیڈ‪ .‬ثب این ا٭ياى و اٍٹبڇ اكشمبڃ ىا‪ٙ‬دز ٽده ىوٍ یپدی اُ ٕدیبٍههدبی‬ ‫ٕنڂی ډن‪٦‬ٺهی كیبر وػوى ىا‪ٙ‬شه ثب‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫«ثڂٌاٍ ثجینڈ‪ ...‬یټ هَىػهب هٖز ٽه‪ »...‬ین ىٕدش٘ ٍا اُ ػدبڇ ػهدب ثدین ثیدَو‬ ‫آوٍى‪ .‬انڂ‪ٚ‬ش٘ ٍا ثه ىهب ثَى‪ ،‬ثَای څل‪٪‬بسی آ ٍا ؿ‪ٚ‬یي و ؿ‪ٚ‬مبن٘ ٍا ډظڄ هجَهای‬ ‫ٽه ‪َٙ‬اثی ٍا ډِډِه ډیٽني‪ ،‬ځَىاني‪ .‬ډشٶپَانه ډچؾډچدوؽ ٽدَى و ځٶدز‪« :‬آة ىاٍى‪ .‬ثچده‪،‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪07‬‬


‫٭چمیسویچی ‪ -‬سَػمه‬

‫ٽچی آة‪٥ .‬ٮڈ ُنيځی ٍا هڈ ډیسوانڈ ثـ‪ٚ‬ڈ‪ُ .‬نيځی إشبنياٍى ٽَثنی ډجشنی ثَ آىندین‪.‬‬ ‫هووڇ‪ .‬ىٍ واٹ‪ ،٬‬ٽچَوٵیچی و ؿخىٕز!»‬ ‫ىٍ هیبهوی دَهیؼب ثٮي اُ ‪ٙ‬نیي هجَ‪ ،‬ډو‪ٙ‬ه ثبٻ ‪ -‬ٽبدیشبنمب ‪ -‬ثبیي ىاى ډیُى سدب‬ ‫‪ٝ‬يای٘ ‪ٙ‬نیيه ‪ٙ‬وى‪.‬‬ ‫«هیچی هوة! ثـههب! ثجینیي‪ ،‬ډ‪ٚ‬و‪ٞ‬ب هیؾٽياڇډب ثه این ُوىیهب نودواهیڈ هواثیدي‪.‬‬ ‫ُیٖزىان‪ٚ‬وٍ سبیڂب‪ ،‬آیدب ٵهَٕدز یدننٮد٘هدبیی ٍا ٽده ىٍ ‪ٝ‬دوٍر دیديا ٽدَى یدټ‬ ‫هوٗػهب ثبیي ًوة ‪ٙ‬وني آډبىه ٽَىهای؟»‬ ‫آڅیٔ ٵهَٕدشی ٍا اُ ػیدج٘ ثیدَو ٽ‪ٚ‬دیي‪« .‬آډدبىه إدز‪ ،‬ډو‪ٙ‬ده‪ .‬ٵهَٕدشی ىاٍڇ اُ‬ ‫ُیٖز‪ٙ‬نبٕب ‪ ،‬ٽبٍ‪ٙ‬نبٕب ٵنی‪ٕ ،‬یبٍه‪ٙ‬نبٕب ‪ ،‬ثچوٍنڂبٍهب‪»...،‬‬ ‫ین ثب څلن ه‪ٚ‬پی اٵِوى‪« :‬ثهشَ إز ؿني ثبٕشب ‪ٙ‬نبٓ و ؿندي ٹَاٍىاىندویٔ ٍا هدڈ‬ ‫ثیياٍ ٽنی‪».‬‬ ‫ثَځ‪ٚ‬شیڈ و ىیيیڈ ٽه ىٕشبن٘ ٍا ىوثبٍه ىٍ ػبڇ ػهب ثین ٵدَو ثدَىه إدز‪ٝ .‬دوٍس٘‬ ‫كبڅشی هواةآڅوى ىا‪ٙ‬ز‪.‬‬ ‫«ٕه هِاٍ ٕبڃ ‪٥‬وڃ ٽ‪ٚ‬یي سب سمي ډب سوانٖز ٕدیبٍٻهبیمدب ٍا ثدَای ډٖدشٮمَار‬ ‫ٵ‪٢‬بیی ىٍ ډياٍهبیی ثهینه ٹَاٍ ىهي‪ .‬ىٍ ډٺبیٖه ثب اینهب ډب آډبسوٍیڈ‪ .‬سمبڇ ٕدیبٍٻهدبی‬ ‫ىوٍ این ٕشبٍه ىځَځو ‪ٙ‬يهاني‪ .‬ډظڄ َٕثبُهبی سوی ډیيا ډ‪ٚ‬ٸ ٍّه ډیٍوندي‪ .‬هَځدِ‬ ‫س‪ٞ‬وٍ ډهنيٕیای ىٍ این ډٺیبٓ ٍا هڈ نپَىه ثوىڇ‪».‬‬ ‫نڂبه هیَهی ډو‪ٙ‬ه ٍوی ډن څٲِیي‪ .‬ثه ٭نوا اٵٖدَ اٍ‪ٙ‬دي‪ ،‬و‪٩‬یٶدهی ډدن ثدوى ٽده ىٍ‬ ‫‪ٝ‬وٍر ډواػهه ‪ٙ‬ي دچنوٍ ثب ډ‪ٚ‬پڄ‪ ،‬ثدَای نؼدبس٘ ثؼدنڂڈ‪ ...‬یدب اځدَ إدیَ ‪ٙ‬دين٘‬ ‫اػشنبةنبدٌیَ ثوى‪ ،‬نبثوىٗ ٽنڈ‪.‬‬ ‫ډيرهب دی٘ ثه نشیؼهی ډ‪ٚ‬و‪ٞ‬ی ٍٕیيه ثوىیڈ‪ .‬اځَ هوٕٗشبٍههدبی ثديو ثچدوٍٽَه‬ ‫نبىٍ و ثَای نو‪ ٫‬ث‪ َِٚ‬نوډیي ٍویبیی ثوى‪ ،‬همین ٹ‪٢‬یه ثَای ىیڂَ نْاىهدبی ٵ‪٢‬دبنوٍى هدڈ‬ ‫ډیسوانٖز ‪ٝ‬بىٷ ثب‪ٙ‬ي‪ .‬اځَ ډَىډب ىیڂَی سوانٖشه ثوىندي دوٕدشه‪ٙ‬دب ٍا ث‪ٚ‬دپبٵني و‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪08‬‬


‫كبال ډظڄ ډب‪ ،‬ىٍ ػٖشؼوی هوٕٗشبٍههبی ثبُِ ىیڂَی َٕځَىا ثوىني‪ ،‬ؿنین ندْاىی‬ ‫ثب ٽ‪ٚ‬ٴ ٕٶینهی ډب ؿه ٵپَی ډیٽَى؟‬ ‫ډیىانڈ اځَ ډب ثوىیڈ ؿه ٵپَ ډیٽَىیڈ‪ .‬ٵپَ ډیٽَىیڈ ٽه این ډشؼبوُا ثبیي اُ ػدبیی‬ ‫آډيه ثب‪ٙ‬ني‪ ...‬اُ یټ هوٕٗشبٍهی ثبُ‪.‬‬ ‫و‪٩‬یٶهی ډن ثوى ٽه ډ‪٦‬مئن ‪ٙ‬وڇ ٽه هیؾ ٽٔ دچنوٍ ٍا ىٍ ثَځ‪ٚ‬ز ثده ُډدین سٮٺیدت‬ ‫نمیٽني‪.‬‬ ‫ثب َٕ ا‪ٙ‬بٍهای ثه ډٮبونڈ‪ ،‬یوٽو ډوٍوٽبډی‪ ،‬ٽَىڇ سب ىنجبڅڈ ثه ٕالفٽَه ثیبیدي‪ٝ .‬دٶلهی‬ ‫ٽنشَڃ آس٘ ٍا ثبُ ٽَىیڈ و ډنش‪ َ٪‬ډبنيیڈ سب ډو‪ٙ‬ه ٵَډب ىاى ٽده دچندوٍ ډلشب‪٥‬بنده ثده‬ ‫ػچو كَٽز ٽني‪.‬‬ ‫یوٽو ثب ‪ٙ‬ټ و سَىیي ثه ‪ٝ‬ٶلهی ٽنشَڃ نڂبه ډیٽَى‪ .‬ډ‪ٚ‬و‪ٞ‬ب نٖجز ثه ٽدبٍآیی كشدی‬ ‫یټ څیٍِ ډڂبسَاواسی ىٍ ثَاثَ ٵنبوٍیای ٽه ین سو‪ٝ‬یٶ٘ ٽَىه ثوى‪ٙ ،‬ټ ىا‪ٙ‬ز‪.‬‬ ‫‪ٙ‬بنهاڇ ٍا ثبال انياهشڈ‪ .‬ثهُوىی ډیٵهمیيیڈ‪ .‬ثه ډل‪ ٠‬این ٽه ٕدوییؾ ډٖدچقٕدبُی ٍا‬ ‫ُىڇ و ډهبٍ هوىنبثوىٕبُی ٕٶینه ٍا ىٍ اهشیبٍ ځَٵشڈ‪ ،‬و‪٩‬یٶهی ډن ثه دبیب ٍٕدیي‪ .‬ىٍ‬ ‫ٕب٭بر ثٮيی ثهىٹز دی‪َٚ‬ٵز ٽبٍ ٍا ن‪٪‬بٍه ډیٽَىڇ‪ ،‬وڅی نمیسوانٖدشڈ اُ ىوٍیدبىآوٍی‬ ‫هڈ هوىىاٍی ٽنڈ‪.‬‬ ‫ىٍ ُډب هبی دی٘ اُ اهشَنبوهب‪ ،‬دی٘ اُ آ ٽه دوینيه دوٕشهی سوڈ ډن‪٪‬وډه ٍا ث‪ٚ‬پني‬ ‫و آٱبُځَ ‪ٙ‬هبةػُنڂی ىویٖزٕدبڅه ‪ٙ‬دوى‪ ،‬ث‪ٚ‬دَ ثده سلیدَی ؿ‪ٚ‬دڈ ځ‪ٚ‬دوىه ثدوى ٽده‬ ‫انيی‪ٚ‬منيا آ ٍوُځبٍا ٍا ثه ‪ٙ‬تُنيهىاٍیهب واىا‪ٙ‬ز‪.‬‬ ‫ثب دی‪َٚ‬ٵز سچٖپوحهب‪ ،‬ثبال ٍٵشن آځبهی ُیٖز‪ٙ‬نبٕب و كشی ٕٶبٍ‪ٙ‬یٕبُی كیدبر‪،‬‬ ‫ٍوُثهٍوُ اٵَاى ثی‪ٚ‬شَی ٍو ثه إٓمب ډیٽَىندي و ډدیدَٕدیيني «ددٔ ىیڂدَا ٽدياڇ‬ ‫ځوٍی هٖشني؟»‬ ‫ىوٍثینهبی ثٍِٿ ډٖشٺَ ىٍ ډبه ٕیبٍار كوڃ هوٍ‪ٙ‬دیيهبی ٍُى ىوٍوثدَ ٍا ٍىځیدَی‬ ‫ډیٽَىني‪ .‬كشی ىٍ آ ‪٥‬یٴ ثی ٍډٸ ٹَ ثیٖزویپمی هڈ آطبٍ اٵ‪ٚ‬دبځَی اُ كیدبر ٍا‬ ‫ډی‪ٙ‬ي ىیي‪ .‬ٵیچٖوٵب هڈ ډلبٕجبسی ‪ٙ‬شبةُىهای ٍا َٕهڈ ٽَىني سب ن‪ٚ‬دب ىهندي ٽده‬ ‫ٽهپ‪ٚ‬ب هب ثبیي َٕ‪ٙ‬بٍ اُ كیبر ثب‪ٙ‬ني‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪11‬‬


‫٭چمیسویچی ‪ -‬سَػمه‬

‫همـنب ٽه اوڅین اهشَنبوهبیمب آډبىه ډی ‪ٙ‬ي‪ ،‬ىوٍانيی‪ٚ‬ب ثه سبډڄ ن‪ٖٚ‬شني‪ .‬اځَ ٕٶَ‬ ‫ثین ٕشبٍځب ثه همب ٍاكشی ثوى ٽه ثه ن‪ َ٪‬ډیٍٕیي‪ ،‬ؿَا ٕشبٍههبی ثدبٍوٍ سدب ٽندو‬ ‫سوٕ‪ ٤‬ىیڂَا ډٖپونی ن‪ٚ‬يه ثوى؟‬ ‫ډب ٽه ىا‪ٙ‬شیڈ ثَای ٍاه اٵشبى و س‪ٚ‬پیڄ ډٖشٮمَه آډبىه ډی‪ٙ‬يیڈ‪ .‬كشی ثب ډیبنهٍوسَین‬ ‫سومین اُ نَم سوٕٮه نیِ‪ ،‬ثه اكشمبڃ ٹوی سب ؿني ډیچیو ٕبڃ ىیڂَ َٕإَ ٽهپ‪ٚ‬دب‬ ‫ٍا ثب ُیٖزځبههبی انٖبنی دَ ډیٽَىیڈ‪.‬‬ ‫هوة‪ ،‬دٔ ؿَا سب كبال این اسٶبٷ نیبٵشبىه ثوى؟ ؿَا هجَی اُ آډي و ‪ٙ‬ي ثدین ٕدشبٍځب‬ ‫نجوى؟ ؿَا ‪ٙ‬جپهی ډوبثَاسی ٍاىیویی ٽهپ‪ٚ‬بنی دی٘ثینی‪ٙ‬يه ٽ‪ٚ‬ٴ ن‪ٚ‬يه ثوى؟‬ ‫ډٖبڅهی ځیغٽننيهسَ این ٽه‪ ...‬ؿَا ډ‪٦‬چٺب هدیؾ ن‪ٚ‬دبنی اُ ایدن ٽده ُډدین ىٍ ځٌ‪ٙ‬دشه‬ ‫ډٖشٮمَهن‪ٚ‬ین ‪ٙ‬يه إز وػوى نيا‪ٙ‬ز؟ آ ډوٹد‪ ٬‬ٽدبډال ډ‪٦‬مدئن ثدوىیڈ ٽده ُډدین‬ ‫ډیِثب هیؾ ثبُىیيٽننيهای اُ ىنیبهبی ىیڂَ نجوىه إز‪.‬‬ ‫اوال سبٍین دَیٽبډجَین هٖز ٽه ثبیي ډوٍى سوػه ٹَاٍ ثڂیَى‪.‬‬ ‫دی٘ اُ ٭‪ َٞ‬هِنيځب ‪ ،‬دی٘ اُ ډبهیهب‪ ،‬سَیچوثیزهب یدب كشدی آډیدتهدب‪ ،‬یدټ ىوٍهی‬ ‫ىوډیچیبٍىٕبڅه هٖز ٽه ىٍ آ سنهب ‪ٙ‬پڄ ُنيځی ډوػوىار ُنيهی سټٕچوڅی اثشديایی‬ ‫و ثیهٖشهای ثوىه ٽه ثهآٍاډی ىٍ سٺالی اثيا‪ٕ ٫‬بهشبٍ اوڅیهی ُنيځی ثوى‪.‬‬ ‫ىٍ ‪٥‬وڃ آ ىوٍه هیؾ ثیڂبنهی ډٖشٮمَهٕبُی ثه ُډدین نیبډديه إدز‪ .‬اُ ایدن ٹ‪٢‬دیه‬ ‫ډ‪٦‬مئنیڈ‪ ،‬ؿَا ٽه اځَ آډيه ثوىني‪ ،‬هَ ُثبڅهای ٽه ىٵن ډیٽَىني سبٍین كیدبر ثدَ ٍوی‬ ‫ُډین ٍا یټٕدَه سٲییدَ ډدیىاى‪ .‬ن‪ٚ‬دشی ٽوؿدټ ىٍ سدواڅشی ‪ٝ‬دلَایی ٽدبٵی ثدوى سدب‬ ‫اٹیبنوٓهب ٍا ثب ‪ٙ‬پچی اُ كیبر ثَسَ دَ ٽني و دی‪ٚ‬ینیب اثشيایی ډب ٍا ډ‪٢‬ملڄ ٕبُى‪.‬‬ ‫ىو ډیچیبٍى ٕبڃ ثيو ډٖشٮمَه ‪ٙ‬ي ‪ ...‬و ثٮي این هال ثی‪ٝ‬يای اډدواع ٍاىیدویی‪ ...‬ٽده‬ ‫ٵیچٖوٵب ٹَ ثیٖشڈ نبډ٘ ٍا «ٕپور ثٍِٿ» ځٌا‪ٙ‬شني‪ .‬اډیيواٍ ثوىني ٽده اهشَنبوهدب‬ ‫دبٕن ٍا دیيا ٽنني‪.‬‬ ‫ثٮي اوڅین نبو‪ ،‬دوینيه‪ ،‬ثچوٍٽَهای ٍا ٽه كشی اُ وػوىٗ ثیهجَ ثوىیڈ ‪ٙ‬پٖز و ٕدهوا‬ ‫ډٮمبی ډب ٍا ځ‪ٚ‬وى‪.‬‬ ‫ىٍ ‪٥‬وڃ ‪ٙ‬هبة ػُنڀ ثٮي اُ آ ‪ ،‬ٵَ‪ٝ‬ز ٽمی ثدَای سدبډالر ٵچٖدٶی ىا‪ٙ‬دشیڈ‪ .‬ډدن ىٍ‬ ‫ُډب آ ػنڀ ثه ىنیب آډيڇ و ‪ٝ‬ي ٕدبڃ اوڃ ُنديځی اڇ ٍا ىٍ هَُىنبوهدبی ُوُهٽد٘ و‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪10‬‬


‫‪َٝ‬ٳ سَٽبني و ػم‪٬‬آوٍی ځچوڅههبی یویای ٕذَی ٽَىڇ ٽه اځَ ثه كدبڃ هدوى ٍهدب‬ ‫ډی‪ٙ‬يني‪ٍ ،‬وی ىنیبی ‪ٙ‬پننيهډب ډیاٵشبىني و هَىٗ ډیٽَىني‪.‬‬ ‫‪ٙ‬بیي ثبیي ُډین ٍا ٍهب ډیٽَىیڈ سب ویَا ‪ٙ‬وى‪ .‬هَ ؿه ثب‪ٙ‬ي‪ ،‬ثی٘ اُ نیمی اُ نْاى ث‪ٚ‬دَ‬ ‫ىٍ ډٖشٮمَهن‪ٚ‬دینهدبی ٵ‪٢‬دبییای ُنديځی ډدیٽَىندي ٽده كٶب‪٩‬ش‪ٚ‬دب اُ ٕدیبٍهای‬ ‫ثیسلَٻ إٓب سَ ثوى‪.‬‬ ‫‪ٙ‬بیي ٽبٍ ډن‪٦‬ٺیای ډیثوى‪ .‬اډب‪ ،‬وٹشی ډبىٍُډین ډوٍى سهيیدي ٹدَاٍ ځَٵدز‪ ،‬ث‪ٚ‬دَیز اُ‬ ‫ٽوٍه ىٍ ٍٵز‪ .‬ٽمَثنين‪ٚ‬ینهب ډیچیو هب ‪ٙ‬هَ ٍا َٕ ٍاه ځچوڅدههدبی یودی طبٹدت ٹدَاٍ‬ ‫ىاىني سب ٵٺ‪ ٤‬ىنیبی ٕنڂینی ٍا نؼبر ىهني ٽه سنهب اُ الی ٽشبةهدب و اُ سالڅدوی آثدی‬ ‫ٍنڀدَیيهای ىٍ سبٍیپی ډی‪ٙ‬نبهشني‪ .‬ډيرهدب ‪٥‬دوڃ ٽ‪ٚ‬دیي سدب ٍوا ىاندب ىڅدیچ٘ ٍا‬ ‫ٵهمیيني‪ .‬ىٍ آ ُډب ٹ‪٢‬یه نو٭ی ػنو اڅهی ثه ن‪ َ٪‬ډیٍٕیي‪.‬‬ ‫َٕانؼبڇ‪ ،‬ػنڀ ثب دیَوُی هبسمه یبٵز‪ٙ .‬هبةهب ٍاڇ ‪ٙ‬يني و ډب ثبُ ٍو ثه ثیَو نهبىیڈ‪.‬‬ ‫اهشَنبوهبی ػيیي ٕبهشه ‪ٙ‬ي‪ ،‬ثهشَ اُ ٹجڄ‪.‬‬ ‫ډن ثبیي ډنش‪ َ٪‬دهچو ځَٵشن ىواُىهمین نبو ډیډبنيڇ و همین ُنيځیاڇ ٍا نؼبر ىاى‪.‬‬ ‫هٶز نبو اوڃ ځڈ ‪ٙ‬ي‪ .‬آنهب‪ ،‬ىٍ كبڅی ٽه ځِاٍٗهبی ‪ٙ‬بىیآٵَین‪ٚ‬ب ٍا إٍبڃ ډیٽَىني‬ ‫و ؿَم ُنب ثه ىنیبهدبی ٕدجِ ُیجدبیی ٽده دیديا ٽدَىه ثوىندي نِىیدټ ډدی‪ٙ‬ديني‪ ،‬ثدب‬ ‫ثچوٍٽَههبیی نبىیينی س‪ٞ‬بىڇ ٽَىني و ډنهيڇ ‪ٙ‬يني و ثَهالٳ دوینيه ثب ډَځ‪ٚ‬ب نٺ‪ٚ‬دی‬ ‫ایٶب نپَىني‪ .‬ثچوٍٽَههب دٔ اُ این ٽه نبوهب هَى ‪ٙ‬يه و ثه ‪ٙ‬دهبةهدبیی یودین سجديیڄ‬ ‫‪ٙ‬ي‪ َٕ ،‬ػبی هوى ډبنيني‪.‬‬ ‫ؿه اډیيهبیی ىا‪ٙ‬شیڈ‪ ...‬ثب این كبڃ‪ ،‬آنبنی ٽه دوینيه ٍا ثه هب‪ َ٥‬ىا‪ٙ‬شني ثی‪ٝ‬يا نڂدَا‬ ‫ثوىني‪ .‬ثه ن‪ َ٪‬ډیٍٕیي ٽه ث‪َٚ‬یز ٹَاٍ إز ثبالهَه آُاىانه نٶٔ ثپ‪ٚ‬ي! ډدیهوإدشیڈ‬ ‫ىٍ النههبی ىیڂَی سوڈ ثڂٌاٍیڈ و ثَای اوڅین ثدبٍ ىٍ اډنیدز ثب‪ٙ‬دیڈ‪ .‬ىیڂدَ سَٕدی اُ‬ ‫ا‪١‬بٵهػمٮیز‪ ،‬اُىكبڇ و ٍٽوى نيا‪ٙ‬شیڈ‪.‬‬ ‫ثه یټثبٍه همه اډیيهب ثَ ٍوی آ ٽَههبی ډَٿآوٍ نبىیينی ىٍ هڈ ٽوٵشه ‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫ٹَ هب ُډب ثَى سب ٵٺ‪ ٤‬آډوهشیڈ ؿ‪٦‬وٍ ایدن ډندب‪٥‬ٸ ه‪٦‬دَ ٍا ٽ‪ٚ‬دٴ ٽندیڈ‪ .‬اُ هدوى‬ ‫ډیدَٕیيیڈ ٽه ؿ‪٦‬وٍ ٽبئنبر ؿنین نبثپبٍ إز! آیب سمبډ٘ یټ ‪ٙ‬وهی ثدٍِٿ ثدوى؟‬ ‫ؿه ثوى این ډوان‪ ٬‬ٱوڃدیپَی ٽه سمبڇ ىان‪ٚ‬مب اُ ٵیِیټ ٍا ثه ډجبٍُه ډی‪٥‬چجیي و ډب ٍا‬ ‫اُ هَىػهب هبی ُیجبیی ٽه ؿنب ډ‪ٚ‬شبٹ‪ٚ‬ب ثوىیڈ ثبُډیىا‪ٙ‬ز؟‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪11‬‬


‫٭چمیسویچی ‪ -‬سَػمه‬

‫سب ٕه ٹَ ث‪ َٚ‬آ‪ٙ‬ٶشه ثوى‪.‬‬ ‫ډن ثيسَین ٕبڃهبی ثٍِٿاٵَٖىځی ٍا نيیيڇ‪ .‬ثدب ځَوهدی ثدوىڇ ٽده ثدَای ډ‪٦‬بڅٮدهی‬ ‫ٽَهی دیَاډو ٕشبٍهی سبو ٕشی سالٗ ډیٽَى‪ُ .‬ډبنی ٽه ثَځ‪ٚ‬شڈ‪ ،‬او‪١‬ب‪ ٫‬سدب كديوىی‬ ‫ډَست ‪ٙ‬يه ثوى‪ .‬اډب‪ ،‬ثه ډن‪٪‬وډهی ‪ٙ‬مٖیای ثَځ‪ٚ‬شڈ ٽه ثهو‪١‬وف ثو‪ٚ‬ی اُ ٹچج٘ ٍا اُ‬ ‫ىٕز ىاىه ثوى‪ .‬ډيرهدب ‪٥‬دوڃ ٽ‪ٚ‬دیي سدب ىوثدبٍه ‪ٝ‬ديای اوڅدین هنديه ٍوی ُډدین و‬ ‫ٕیبٍٻهبی٘ ٍا ‪ٙ‬نیيڇ‪.‬‬ ‫ډن هڈ ٍٵشڈ سوی سوزهواة و ثَای ؿني‪ٝ‬يٕبڃ ډالٵه ٍا ٍوی َٕڇ ٽ‪ٚ‬یيڇ‪.‬‬ ‫وٹشی ٽبدیشب ثبٻ ثه ډن ىٕشوٍ ىاى ٽه ٕیٖشڈ ایمنی ٍا ډؼديىا ٽدبٍ ثیبندياُڇ‪ ،‬سمدبڇ‬ ‫هيډه نٶٔ ٍاكشی ٽ‪ٚ‬یيني‪ .‬ثبالهَه ډهبٍ ٕوییؾ هوىنبثوىٕبُی ٍا ٍهدب ٽدَىڇ و ثچندي‬ ‫‪ٙ‬يڇ‪ .‬سن٘ ٭‪ٞ‬جی ثه ‪ٝ‬وٍر ُنؼیَهای اُ څَُٗهب ثیَو ٍیوز و آڅدیٔ ډؼجدوٍ ‪ٙ‬دي‬ ‫ډَا نڂه ىاٍى‪ ،‬سب ُډبنی ٽه ثبالهَه سوانٖشڈ ثيو ٽمټ َٕ دب ثیبٕشڈ‪.‬‬ ‫ډو‪ٙ‬ه هوإشه ثوى اُ كبڅز آډبىهثبٗ ثیبییڈ ثیَو ‪ ،‬ؿو ډن‪٪‬وډهی هوٗػهب هبڅی‬ ‫ثوى‪.‬‬ ‫ثه ٭جبٍر ىٹیٸسَ‪ ،‬ډن‪٪‬وډه َٕ‪ٙ‬بٍ اُ كیبر ثوى‪ ،‬اډب هیؾیټ هو‪ٙ‬مني نجوىني‪.‬‬ ‫ٕیبٍٻهبی ثٍِٿسَ اٽوٕیٖشڈهبیی ٭بڅی و هوىډشپی ىا‪ٙ‬شني ٽه ندوٍ هوٍ‪ٙ‬دیي ٍا اُ‬ ‫ُیَ دنؼَههبی ثٍِځی ػٌة ډیٽَىني‪ .‬ىواُىه ډبه ىٍ ػنڂڄهبی ُیَ ځنجديهبی ٭‪٪‬دیڈ‬ ‫هبنه ٽَىه ثوىني‪ .‬اډب هیؾ آډيو‪ٙ‬يی‪ ،‬هیؾ دیبڇ ٍاىیدویی یدب ندوٍیای وػدوى نيا‪ٙ‬دز‪.‬‬ ‫ٍىیبةهبی ین نه ٵٮبڅیشی ډَثو‪ ٣‬ثه ډب‪ٙ‬ینآالر ٍا آ‪ٙ‬پبٍ ٽَى و نه اطدَی اُ سمدبٓ ثدب‬ ‫ډوػوىی سلچیڄځَ یبٵز‪.‬‬ ‫٭جوٍ اُ ډٖیَهبی ډشمي ډیب این ٕیبٍٻهب وهڈآوٍ ثوى‪ .‬سب ډيرهبی ډيیديی‪ ،‬سنهدب‬ ‫ىٍ ٵ‪٢‬بهبی آ‪ٙ‬نبی ډن‪٪‬وډهی ‪ٙ‬مٖی ؿنین ډبنووٍهبیی ىاىه ثوىیڈ‪.‬‬ ‫سب ٹَ هب دٔ اُ ثلَا ثچوٍ‪ ،‬هنوُ ډَىډبنی ثوىندي ٽده ٭ٺیديه ىا‪ٙ‬دشني ُنديځی ډدبثین‬ ‫ٕشبٍځب اډپب دٌیَ إز‪ .‬٭ميسب ٽمَثنين‪ٚ‬ینهب ثب ‪ٝ‬يایی ثچندي اى٭دب ډدیٽَىندي ٽده‬ ‫ٕیبٍههب ػبهبیی ٽَیه و ٕنڂین هٖشني؛ دٔ‪ ،‬ؿه ٽٖی الُډ‪ٚ‬ب ىاٍى؟‬ ‫آنهب ٍٵشني ىنجبڃ ثيٕشبٍههب؛ ٱوڃهبی ٕدَم‪ ،‬ٽوسوڅدههدبی ٕدَم ٽوؿدټ‪ ،‬ىوٹچوهدبی‬ ‫ثههڈؿٖجیيه و ٕشبٍههبی نبدبیياٍ‪ .‬ثيٕشبٍههب ثب هیؾ ثچوٍٽَهای كٶب‪٩‬دز نمدی‪ٙ‬ديني‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪12‬‬


‫این ځَوه اُ ‪٥‬بڅجین ډٖدشٮمَهن‪ٚ‬دینی سدوىههدبیی اُ ډدواى ‪ٙ‬دنبوٍ ٍا كدوڃ ٕدشبٍههدب‬ ‫ډییبٵشني و ډظڄ وٹشی ٽه ىٍ ډن‪٪‬وډه ثوىني‪ٙ ،‬هَهبی ٕیبٍٽی ثنب ډیٽَىني‪.‬‬ ‫هَ یټ اُ این سالٗهب دٔ اُ ؿني نٖڄ ثیطمَ ډیډبني‪ .‬ډٖشٮمَهن‪ٚ‬ینهب ٭الٹه‪ٙ‬ب ٍا‬ ‫ثه ُاىووڅي اُ ىٕز ډیىاىني‪.‬‬ ‫ىٍ نهبیز‪ٍ ،‬وا ىانب ثه این نشیؼه ٍٕیيني ٽه ٭چز این اډَ ثه ػنو اڅهدیای ډَثدو‪٣‬‬ ‫ډی‪ٙ‬ي ٽه ډب ٍا ىٍ ‪ٙ‬هبةػنڀ ثه دیَوُی ٍٕبني‪.‬‬ ‫ثه ٭جبٍر ٕبىهسَ‪ ،‬ډَىڇ ډیسوانٖشني ىٍ ٕدیبٍٻهدب ُنديځی ٽنندي‪ ،‬اډدب ثبیدي ډ‪٦‬مدئن‬ ‫ډی‪ٙ‬يني ٽه ىنیبی آثیٍنڂی ىڇ ىٕش‪ٚ‬ب إز؛ سب ىٍ إٓمب ثجیننيٗ‪ٙ .‬دپی نیٖدز‬ ‫ٽه این نٺ‪ٞ‬ی ىٍ ‪ٙ‬و‪ٞ‬یز ډبٕز‪ ،‬وڅی ثه هَ كبڃ ډب نمیسوانیڈ ثدَویڈ و سنهدبی سنهدب‬ ‫ىٍ ٵ‪٢‬ب ُنيځی ٽنیڈ‪.‬‬ ‫ډب ثه این آةػهب هب نیبُ ىاٍیڈ‪ ،‬كشی اځَ ٹَاٍ ثب‪ٙ‬ي سمبڇ ٽیهب ډبڃ ډب ثب‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫آةػهب ِ این ډن‪٪‬وډه ٍا «ٽوئِٖز» ځٌا‪ٙ‬شیڈ؛ ثه یبىثوى همب ػبنوٍی ٽه ‪ٙ‬دبه دچندوٍ‪،‬‬ ‫هڈنبڇ اهشَنبوډب ‪ ،‬ډيسی ډيیي ىٍ دیاٗ ثوى‪ .‬ثَٹی آثی و ٹهوهای ىا‪ٙ‬ز و ىٍ اثَهدبیی‬ ‫دبٽیِه ٹنياٷ ‪ٙ‬يه ثوى‪ .‬سب ٕب٭زهب سنهب ىوٍٗ ځ‪ٚ‬شیڈ و ځَیه ٽَىیڈ‪.‬‬ ‫آڅیٔ ىه یننٮ٘ ٍا ثیياٍ ٽَى؛ ىان‪ٚ‬منيا ثَػٖشهای ٽه وٍڅيٽبډذِ ٹوڃ ىاىه ثدوى ثدب‬ ‫ُنيه ‪ٙ‬ي ِ ىوثبٍهی اډیي‪ٙ‬ب ىاٱب نوواهني ‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫وٹشی نوثز سمب‪ٙ‬بی آنهب اُ ٍوُنهی ىیي و َٕاُیَ ‪ٙ‬ي ا‪ٙ‬ټ ‪ٙ‬دوٷ اُ ‪ٝ‬وٍس‪ٚ‬دب ‪ٙ‬دي‪،‬‬ ‫سمب‪ٙ‬بی‪ٚ‬ب ٽَىیڈ و ثٮي ثَای ځَیهی آُاىانهای ىوثبٍه ثه آنهب ډچلٸ ‪ٙ‬يیڈ‪.‬‬ ‫دچنوٍ ثه ٕوشی ٹبىٍ ثوى ثهسنهبیی اُ ٭هيهی اٽش‪ٚ‬بٳ این ډن‪٪‬وډه ثَآیي‪ .‬ثنبثَاین‪ ،‬یدټ‬ ‫ٕبڃ ٍا ‪َٝ‬ٳ ثبُیبٵز و ثهجوى نبوهبیی ٽه ثَ ٵَاُ ٕیبٍهډب َٕځَىا ثوىني ٽَىیڈ‪ ،‬سدب‬ ‫آ ځَوههب ثشوانني دو٘ ‪ٙ‬وني و هَ ځو‪ٙ‬هی ىوٍی اُ ډن‪٪‬وډه ٍا ثپبوني‪.‬‬ ‫ىٍ ىوډین ٕبڅڂَىډب ‪ٝ ،‬ي ُیٖز‪ٙ‬نبٓ ٍوی ٕ‪٦‬ق ٽوئٖز ډیسبهشني‪ .‬آنهب ثب هیؼدب‬ ‫سمبڇ ځیبهب و ػبندياٍا ډلچدی ٍا ّ ددویی ٽَىندي و ثالٵب‪ٝ‬دچه ىٕدزثدهٽدبٍ سٲییدَ‬ ‫ُډینځیبهب ‪ٙ‬يني‪ ،‬ثه ‪٥‬وٍی ٽه ثيو ثَ هڈ ُى سدواُ ثدب اٽوٕیٖدشڈ س‪٦‬دبثٸ دیديا‬ ‫ٽنني‪ .‬ثهُوىی ثب إشٶبىه اُ ډوِ ّ ډب ډیٍٵشني َٕوٹز كیوانبر‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪13‬‬


‫٭چمیسویچی ‪ -‬سَػمه‬

‫ډهنيٕبنی ٽه ثه اٽش‪ٚ‬بٳ ٕدیبٍٻهدب ډ‪ٚ‬دٲوڃ ثوىندي‪ ،‬هیؼدب ُىه ا٭دالڇ ٽَىندي ٽده‬ ‫ډیسوانني ډب‪ٙ‬ینهبی ُنيهای ٍا ٽه اُ نْاى ٹجچی ثه ػب ډبنيه إز ٍاه ثیبنياُني‪ .‬اُ همب‬ ‫آٱبُ ثَای یټ ډیچیبٍى ډٖشٮمَهن‪ٚ‬ین ػب ثوى‪.‬‬ ‫اډب این ثبٕشب ‪ٙ‬نبٕب ثوىني ٽه ثی ‪ٝ‬جَانه انش‪٪‬بٍ ځِاٍٗ‪ٙ‬دب ٍا ډدیٽ‪ٚ‬دیيیڈ‪ .‬ایندب‬ ‫ٽٖبنی ثوىني ٽه ثین ‪ٙ‬یٶزهبی كمڄ ډٖبٵَڇ ثه‪ٚ‬ب ٽمټ ډیٽَىڇ‪ .‬ىٍ ویَاندههدبی‬ ‫هبٻځَٵشهی «ٽهن‪ٙ‬هَ» ىٍ كب‪ٙ‬یهی «ىٍاُىٍه» ثه آنهب دیوٕشڈ‪ ،‬ىٍ كبڅی ٽه ٽذهای‬ ‫اُ ډ‪ٞ‬نو٭بر ٍا ٽنبٍ هڈ ډیځٌا‪ٙ‬شني سب ثٮيسَ ٍىهثنيی و ثهآٍاډی سلچیڄ ‪ٙ‬وني‪.‬‬ ‫ٵهمیيیڈ ٽه ٕبٽنین هوى ٍا نبسبٍاڃ [‪ ]7‬ډیهوانيني‪ .‬سٺَیجب همب ٹيٍ ثده ډدب ‪ٙ‬دجبهز‬ ‫ىا‪ٙ‬شني ٽه انش‪٪‬بٍٗ ٍا ىا‪ٙ‬شیڈ؛ ىودب‪ ،‬نهانڂ‪ٚ‬شی‪ ،‬ثب ‪٩‬بهَی ٱَیت‪.‬‬ ‫ثب این كبڃ‪ ،‬اځَ ثه انياُهی ٽبٵی ثه ډؼٖمههب و ٭پٔهبی‪ٚ‬دب هیدَه ډدی‪ٙ‬ديی‪ ،‬ثده‬ ‫‪ٝ‬وٍس‪ٚ‬ب ٭بىر ډیٽَىی‪ .‬كشی ډن ٽڈٽڈ ډچشٶز ایمبهبی ػِیی ؿهَه و سٶبورهدبی‬ ‫ډوش‪َ٩ َِٞ‬یٴ و كٖبٕی ىٍ كبالر آ ډی‪ٙ‬يڇ‪ .‬وٹشی ٍډِ ُثبن‪ٚ‬ب ځ‪ٚ‬دوىه ‪ٙ‬دي‪ ،‬ندبڇ‬ ‫‪٥‬وایٴ و ثَهی اُ ىإشب هبی‪ٚ‬ب ٍا نیِ یب ځَٵشیڈ‪.‬‬ ‫ثَهالٳ ؿني ثیڂبنهی هو‪ٙ‬مني ىیڂدَی ٽده اُ ىوٍ ډ‪٦‬بڅٮده ٽدَىه ثدوىیڈ‪ ،‬نبسدبٍاڃهدب‬ ‫انٶَاىی و ډپش‪ٚ‬ٴ ثوىني‪ .‬آنهب هڈ ثٮي اُ د‪ٚ‬ز َٕ ځٌا‪ٙ‬شن سبٍین ٍنڂبٍنڀِ دَ اُ هدوة‬ ‫و ثيِ هب‪ ٛ‬ػهبن‪ٚ‬ب ‪ ،‬ډظڄ سبٍین هوى ډب‪ ،‬ىٍ ډن‪٪‬وډدهی ٕدیبٍهای هوى‪ٙ‬دب ځٖدشَىه‬ ‫‪ٙ‬يه ثوىني‪.‬‬ ‫آنهب هڈ ډبنني ډب ىو ٍویبی ډش‪٢‬بى ىا‪ٙ‬شني‪ .‬ىٍ ا‪ٙ‬شیبٷ ٕدشبٍههدب ثوىندي و ػدبیی ثدَای‬ ‫ٍِٕشن‪ .‬همـنین‪ ،‬ىٍ آٍُوی ؿهَههبیی ىیڂَ‪ ،‬آٍوُی همٖبیه‪.‬‬ ‫ُډبنی ٽه اوڅین اهشَنبو‪ٙ‬ب ٍا ٕبهشني‪ُ ،‬ډبنی ثوى ٽه ىیڂَ اُ ٵپدَ همٖدبیههدب ىٕدز‬ ‫‪ٖٙ‬شه ثوىني‪ .‬هیؾ ن‪ٚ‬بنی اُ این ٽه ٽٖی ُډبنی ثه ىنیبی‪ٚ‬ب َٕ ُىه إز نجدوى‪ .‬هدیؾ‬ ‫‪ٝ‬يایی ػِ ٕپور اُ ٕشبٍههب ن‪ٚ‬نیيني‪.‬‬ ‫دٔ وٹشی آډبىه ‪ٙ‬يني‪ ،‬نوٖزنبو‪ٙ‬ب ٍا ٍهٖذبٍ ٍویبی ىیڂَ‪ٙ‬ب ٽَىني؛ ػب‪.‬‬ ‫ؿني هٶشه دٔ اُ ا٭ِاڇ‪ ،‬ثچوٍٽَهی هوٍ‪ٙ‬یي‪ٙ‬ب ىٍهڈ ‪ٙ‬پٖز‪.‬‬ ‫***‬ ‫سب ىو هٶشه سَػمههب ٍا ىوثبٍه و ٕهثبٍه ثبُثینی ډیٽَىیڈ‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪14‬‬


‫ؿنيین هِاٍه ثه ىنجبڃ ٍاهی ثَای اُ ثین ثَى این ډوان‪ ٬‬ډَٿآوٍ ىوٍ هوٕٗدشبٍههدب‬ ‫ثوىیڈ‪ٕ ...‬ٮی ډیٽَىیڈ آنـه ٽه دوینيه س‪ٞ‬بىٵب انؼبڇ ىاىه ثوى‪ ،‬٭بډيا ثبُٕدبُی ٽندیڈ‪.‬‬ ‫كبال ثه ػواة ٍٕیيه ثوىیڈ‪.‬‬ ‫نبسبٍاڃهب نیِ‪ ،‬ډظڄ هوى ډب‪ ،‬سوانٖشه ثوىني یټ و سنهب یټ ثچوٍٽَه ٍا اُ ثین ثجَندي؛ ډدبڃ‬ ‫هوى‪ٙ‬ب ٍا‪ .‬اڅڂو ىٹیٺب همب ثوى؛ آٱبُ ‪ٙ‬هبةػنڀ ٽه ډشٮبٹجب ثه نبثوىی سٺَیجی سمي‬ ‫٭‪٪‬یڈ‪ٙ‬ب ډنؼَ ‪ٙ‬يه ثوى‪.‬‬ ‫نشیؼهځیَی ډ‪ٚ‬و‪ ٜ‬ثوى‪ .‬این ډوان‪ ٬‬ٽ‪ٚ‬نيه ‪ٙ‬پٖشنی ثوىني‪ ،‬اډب سنهب اُ ىٍو !‬ ‫سبُه این ٵپَ ىا‪ٙ‬ز سهن‪ٚ‬ین ډی‪ٙ‬دي ٽده ثبٕدشب ‪ٙ‬نبٕدب «ٕدشو هَډدی» ٍا ثیدَو‬ ‫ٽ‪ٚ‬یيني‪.‬‬ ‫ځبٍٕیب ٽبٍىنبٓ‪ُ ،‬ثب ‪ٙ‬نبٓ اٍ‪ٙ‬يډب ‪ ،‬إشٮياى هب‪ٝ‬ی ثَای نمبی٘ ىا‪ٙ‬ز‪ .‬وٹشی ډدن‬ ‫و آڅیٔ او ٍا ىٍ اٍىوځبه٘ دبی این ډٺجَهی سبُه كٶَ‪ٙ‬يه ډالٹبر ٽَىیڈ‪ ،‬ا‪ٝ‬دَاٍ ٽدَى‬ ‫ٽه هَ ثلظی ىٍ ډوٍى ٽ‪ٚ‬ٶ٘ ٍا ثه ٵَىا ډوٽوڃ ٽنیڈ‪ .‬ىٍ ٭دو‪ ،ٟ‬او و همپدبٍٗ ‪ٙ‬دبڇ‬ ‫ډو‪ٞ‬و‪ٝ‬ی ثَایڈ سياٍٻ ىیيني و څیوا هبی‪ٚ‬ب ٍا ثه اٵشوبٍ آڅیٔ ثچني ٽَىني‪.‬‬ ‫آڅیٔ ثچني ‪ٙ‬ي و سمؼیيار آنب ٍا ثب نٺيی ‪٥‬نِآډیِ دٌیَٵز و ىوثدبٍه ن‪ٖٚ‬دز سدب ثده‬ ‫‪ٙ‬یَ ىاى ٽوىٽمب اىاډه ثيهي‪.‬‬ ‫سَٻ ٭بىر ډوػت ډَ‪ ٟ‬إز؛ ُندب انديٽی ثوىندي ٽده سوانٖدشه ثوىندي ثده ثدبُهوٍى‬ ‫ُیٖشیای ٽه ثب٭ض ُاىووڅي نپَى ډی‪ٙ‬ي ٱچجه ٽنني‪ .‬آڅیٔ ػِو اوڅین ُنبنی ثدوى ٽده‬ ‫سوڈىا هبی٘ ٍا ثبُٵٮبڃ ٽَى و ٽوىٽی ثه ىنیبی ػيیيډب آوٍى‪.‬‬ ‫نه این ٽه ثوواهڈ كٖوىی ٽنڈ‪ .‬ثبالهَه‪ ،‬ډن هڈ ىٍ آٵشبةِ انيٽی ٽمشَ ‪ٙ‬پوهمنيِ ديٍ‬ ‫ثوى ٹَاٍ ځَٵشه ثوىڇ‪ .‬اډب این نمبی٘ دَهیبهو ٽڈٽڈ ثیٹَاٍڇ ډدیٽدَى‪ .‬ٱیدَ اُ ډو‪ٙ‬ده‬ ‫ثبٻ‪ٙ ،‬بیي دیَسَین انٖب كب‪ َ١‬ثوىڇ‪ ،‬آ ٹيٍ دیَ ٽه ثده هدب‪ َ٥‬ىا‪ٙ‬دشه ثب‪ٙ‬دڈ ُډدبنی‬ ‫ثـهىاٍ ‪ٙ‬ي ثین ډَىڇ اډَی ٭بىی ثوى و سنهب وٹشی ٽبٍ ډهمی ددی٘ ډدیآډدي‪ ،‬ثدَای‬ ‫اډوٍ ىیڂَ وٹز ډیځٌا‪ٙ‬شني!‬ ‫ثبالهَه‪ ،‬وٹشی ډهمبنی اُ ست و سبة اٵشبى‪ ،‬ځبٍٕیب ٽبٍىنبٓ ثب َٕ ا‪ٙ‬بٍهای ثه ډن ٽَى و‬ ‫ډَا ثیَو و ثه ثبڅهی د‪ٚ‬شی ؿبىٍ هيایز ٽَى‪ُ .‬یَ نوٍ كچٺهی ٍو‪ٙ‬نی اُ ٕیبٍٻهدبیی‬ ‫ٽه نبسبٍڃهب ثه ‪ٝ‬وٍر طبثز ىٍ إٓمب إدشوایی ٽوئٖدز ٽدبٍ ځٌا‪ٙ‬دشه ثوىندي‪ ،‬ډٖدیَ‬ ‫ٽڈنوٍ و َٕا‪ٙ‬یجی ٍا سب ډلڄ كٶبٍیهب دیموىیڈ‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪15‬‬


‫٭چمیسویچی ‪ -‬سَػمه‬

‫ثبالهَه‪ ،‬ثه ىیواٍی آڅیبّی ٽه ثَعځونه ٍوی َٕډب ثَاٵَا‪ٙ‬شه ثوى ٍٕدیيیڈ‪ .‬اُ ډدبىهای‬ ‫ٕبهشه ‪ٙ‬يه ثوى ٽه ډشو‪ٞٞ‬ب ډب همین اواهَ آٱبُ ثه سلچیچ٘ ٽَىه ثوىني و سٺَیجب ىٍ‬ ‫ثَاثَ سبطیَار نب‪ٙ‬ی اُ ځٌ‪ٙ‬ز ُډب هدڈ نٶوًنبددٌیَ ډبنديه ثدوى‪ٍ .‬وید٘ نٺد٘هدبیی اُ‬ ‫ىإشب آهَین ٍوُهبی نْاى نبسبٍاڃ كپبٽی ‪ٙ‬يه ثوى‪.‬‬ ‫ثو٘ ا٭‪٪‬ڈ آ ىإشب ٍا اُ ٕواثٸ سَػمه‪ٙ‬يه هوانيه ثوىیڈ‪ .‬اډب هنوُ دبیدب ىإدشب‬ ‫نبډٮچوڇ ثوى‪ ،‬و اڅجشه ىڅیچی هڈ ثَای ثیٹَاٍی نجوى‪ .‬آیب ثالی ٕهمنبٽی نبُڃ ‪ٙ‬ديه ثدوى؟‬ ‫آیب ډب‪ٙ‬ینهبی هو‪ٙ‬مني‪ ،‬ٽه هڈ سمي آنب و هڈ ډبڃ ډب ثه آنهب ډشپی ثوىه‪ٙ ،‬دوٍیيه و‬ ‫اٍثبثبن‪ٚ‬ب ٍا ٹشڄ ٭بڇ ٽَىنديه ثوىندي؟ آیدب ٵندبوٍی ُیٖدزډهنيٕدی دیـیديه‪ٙ‬دب اُ‬ ‫ٽنشَڃ‪ٙ‬ب هبٍع ‪ٙ‬يه ثوى؟‬ ‫آنـه ډیىانٖشیڈ این ثوى ٽه نبسبٍاڃهب ٍنغ ٽ‪ٚ‬یيه ثوىني‪ .‬ډظڄ ث‪ َٚ‬ثیَو ٍٵشه ثوىني و‬ ‫ٽیهبنی ٍا ٽ‪ٚ‬ٴ ٽَىه ثوىني ٽه ثه ٍوی‪ٚ‬ب ثٖشه ثوى‪ .‬هَ ىو ٍویبی‪ٚ‬دب ‪ -‬هدڈ ػبهدبی‬ ‫ډنبٕت ثَای ځٖشَٗ هبنه‪ ،‬هڈ ډالٹدبر ًهدنهدبیی ىیڂدَ ‪ -‬ډظدڄ ډدَٿٽدَهی ىوٍ‬ ‫ٕشبٍه‪ٙ‬ب هَى ‪ٙ‬يه ثوى‪ .‬ډظڄ ث‪ ،َٚ‬ډير ډيیيی ٍا ثب ٭ٺچی نه ؿنديا ٕدچیڈ ٕدذَی‬ ‫ٽَىه ثوىني‪.‬‬ ‫ىٍ سبٍیپی ٭میٸ ىٍو كٶبٍی‪ ،‬ځبٍٕیب ٽبٍىندبٓ ا‪٥‬میندب ىاى ٽده دبٕدن ٍا هدواهڈ‬ ‫یبٵز‪.‬‬ ‫همین ‪٥‬وٍ ٽه او اىواس٘ ٍا آډبىه ډیٽَى‪ ،‬ډن ثه ‪ٝ‬يای ثی‪ٚ‬هُاٍ ا‪َ٥‬اٳ ځوٗ ډیىاىڇ‪.‬‬ ‫ُنيځی این ػهب َٕ‪ٙ‬بٍ ثوى‪ .‬ډوػوىار ىوٕزىا‪ٙ‬شنی و دیـیيهای وػوى ىا‪ٙ‬دز ٽده‬ ‫ثٮ‪٢‬ی ‪ٙ‬ب ډ‪ٚ‬و‪ٞ‬دب ‪٥‬جیٮدی و ثٮ‪٢‬دی ىیڂدَ ثدهو‪١‬دوف نشیؼدهی ُیٖدزدیپَسَا‪ٙ‬دی‬ ‫هو‪ٙ‬منيانهای ثوىني‪ .‬ىٍ ډوچوٹبس‪ٚ‬ب ‪ ،‬ىٍ هنَ و ډٮمبٍی‪ٚ‬ب و ىٍ همب ٭چشی ٽه ثب٭دض‬ ‫نوډیيی‪ٙ‬ب ‪ٙ‬يه ثوى‪ ،‬نِىیپی ٹيٍسمنيی ٍا ثب نبسبٍاڃهب كٔ ډیٽَىڇ‪ .‬ځمب ٽنڈ اځَ‬ ‫ډیىیيډ‪ٚ‬ب اُ‪ٙ‬ب هو‪ٙ‬ڈ ډیآډي‪.‬‬ ‫هو‪ٙ‬لبڃ ثوىڇ ٽه این ىنیب ٍا ثَای ث‪َٚ‬یز ثه س‪َٞ‬ٳ ىٍډیآوٍىڇ‪ ،‬ؿَا ٽه ډدیسوانٖدز‬ ‫ثه ډٮنی نؼبر نْاىڇ ثب‪ٙ‬ي‪ .‬ثب این كبڃ‪ ،‬ثَای ىیڂَ نْاىی ٽده اُ ډیدب ٍٵشده ثدوى ىڅدڈ‬ ‫ډیٕوهز‪.‬‬ ‫ٽبٍىنبٓ ثب َٕ ډَا ثه ٕمز ػبڇ ػهب ثینی ٽه دبی ٕدشو هَډدی ٽدبٍ ځٌا‪ٙ‬دشه ثدوى‬ ‫ٵَاهواني‪ .‬ثه ډل‪ ٠‬این ٽه ىٕشمب ٍا ىٍ سبٍیپی ٵدَو ثدَىیڈ‪ ،‬ندوٍی ٍوی سدټٕدنڀ‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪16‬‬


‫‪٩‬بهَ ‪ٙ‬ي‪ .‬ػبهبیی ٽه نوٍ ډیٍٵز‪ ،‬ډیسوانٖشیڈ څمٔ و كبڃوهوای آ آهَین ٍوُهبی‬ ‫نبسبٍاڃ ٍا كٔ ٽنیڈ‪.‬‬ ‫ٕ‪٦‬ق ډیِا ‪ٙ‬يه‪ ،‬ندَڇ و ‪٥‬ندینىاٍٗ ٍا څمدٔ ٽدَىڇ‪ .‬ٽبٍىندبٓ هديایشڈ ٽدَى و ډدن‬ ‫سوانٖشڈ آهَاڅِډب ٍا ؿنب ٽه نبسبٍاڃهب ډیهوإشني كٔ ‪ٙ‬وى‪ ،‬كٔ ٽنڈ‪.‬‬ ‫***‬ ‫نبسبٍاڃهب هڈ ډظڄ ډب ىوٍا ‪٥‬والنی سچوی ٍا د‪ٚ‬ز َٕ ځٌا‪ٙ‬شه ثوىني‪ ،‬كشی ‪٥‬دوالنیسدَ‬ ‫اُ آنـه ٽه ډب سب ٽنو سلمڄ ٽَىهایڈ‪ .‬ىٍ واٹ‪ ،٬‬ثه ن‪ َ٪‬آنهب ٽبئنبر ‪ٙ‬وهی ثديِ ثٍِځدی‬ ‫ثوى‪.‬‬ ‫كیبر هَ ػبیی ثین ٕشبٍځب دیيا ډی‪ٙ‬ي‪ .‬اډب‪ ،‬هو‪ٙ‬دمنيی ثدهآهٖدشڂی و نديٍر و ثدب‬ ‫ا‪ٙ‬شجبهبر آٱبُین ثٖیبٍی ‪ٙ‬پڄ ډیځَٵز‪ .‬ػبیی هڈ ٽه ٍوی این اسٶدبٷ ٍوی ډدیىاى‪،‬‬ ‫ٱبڅجب ثه ‪ٙ‬پچی نجوى ٽه ىٍ كَٖر ٵ‪٢‬ب یب ىیڂَ ٕیبٍههب ثب‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫وڅی‪ ،‬اځَ ثچوٍٽَههب نجوىني‪ ،‬ٹَاٍځبههبی انيٽی ٽه ٕٶَ ٵ‪٢‬بیی ىٍ‪ٙ‬ب ‪ٙ‬پڄ ډدیځَٵدز‬ ‫ٍو ثه ثیَو ځٖشَٗ ډییبٵشني‪ .‬انوا٭ی ډظڄ ډب ځٖدشَىه ډدی‪ٙ‬ديني و ثدبالهَه ثدب هدڈ‬ ‫سمبٓ ثَٹَاٍ ډیٽَىني؛ ثده ػدبی ایدن ٽده سدب اثدي الی ‪ٙ‬دنىاندههدب ٍا ثڂَىندي‪ .‬ندْاى‬ ‫ٹيیمیسَی اُ ٍاه ډیٍٕیي و ىٍ آٱدبُ ٍاه ندْاىی ىیڂدَ‪ ،‬ىٍ ځدٌٍ اُ ثٮ‪٢‬دی ثلدَا هدب‬ ‫ىٕش‪ٚ‬ب ٍا ډیځَٵز‪.‬‬ ‫اځَ ثچوٍٽَههب نجوى‪...‬‬ ‫اډب ٹَاٍ نجوى این ‪٥‬وٍ ثب‪ٙ‬ي‪ .‬ٵ‪٢‬بنوٍىا نمیسوانٖشني ځٖشَىه ‪ٙ‬وني‪ ،‬ؿدو ثچدوٍٽَههدب‬ ‫ٵٺ‪ ٤‬اُ ىاهڄ ډی‪ٙ‬پٖشني! ٽیهب ؿه ثیٍكڈ ثوى!‬ ‫یب ىٕز ٽڈ نبسبٍاڃهب این ‪٥‬وٍ ٵپَ ډیٽَىني‪.‬‬ ‫اډب‪ ،‬آنب د‪ٚ‬شپبٍ ثه هَع ىاىني و دٔ اُ ځٌ‪ٙ‬ز ا٭‪ٞ‬بٍ وٹَو ىٍ ‪ٙ‬پبٍ هوٕٗدشبٍځب‬ ‫‪ٙ‬ڂٶزانڂیِ‪ ،‬ىوٍٽبو‪ٙ‬ڂَان‪ٚ‬ب دنغ آة ػهب ٍا ٽ‪ٚ‬دٴ ٽدَى ٽده ثدب ډواند‪ ٬‬ٽ‪ٚ‬دنيهای‬ ‫ډلبٵ‪٪‬ز نمی‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫ثب څمٔ ډوش‪ٞ‬بر این ٕیبٍههبی ىٍ ىٕشَٓ‪ ،‬آ ىٕشڈ ٽه څمدٔ ډدیٽدَى څَُیدي‪ .‬اُ‬ ‫٭‪٪‬مز هيیهای ٽه ٍوی این ٕشو هَډی ثده ډدب ىاىه ثوىندي ثٲ‪٢‬دڈ ځَٵدز‪ .‬سٮؼجدی‬ ‫نيا‪ٙ‬ز ٽه ٽبٍىنبٓ واىاٍڇ ٽَىه ثوى ‪ٝ‬جَ ٽنڈ! ډن هڈ وٹشی ډدیهوإدشڈ ثده آڅدیٔ‬ ‫ن‪ٚ‬بن٘ ىهڈ‪ ،‬سبډڄ ډیٽَىڇ‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪17‬‬


‫٭چمیسویچی ‪ -‬سَػمه‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪18‬‬


‫اډب ثٮي‪ ،‬ثه این ٵپَ اٵشبىڇ ٽه نبسبٍاڃهب ٽؼب ٍٵشني؟ و ؿَا؟ ثب ‪ ٘ٙ‬ػهب ‪ ،‬ډٖدچمب ثبیدي‬ ‫ٍوكیه‪ٙ‬ب ثهشَ ډی‪ٙ‬ي!‬ ‫ػبیی اُ ٕشو هَډی ځیغٽننيه ثوى‪ٝ ...‬لجز اُ ٕیبهؿبڅههب و ُډب ثوى‪ .‬همدب نٺ‪٦‬ده‬ ‫ٍا ثبٍهب و ثبٍهب څمٔ ٽدَىڇ‪ ،‬ىٍ كدبڅی ٽده ٽبٍىندبٓ واٽن‪ٚ‬دڈ ٍا ډدیدبییدي‪ .‬ثدبالهَه‪،‬‬ ‫ٵهمیيڇ‪.‬‬ ‫ٵَیبى ُىڇ‪« :‬سوڈ ډَٯ ثٍِٿ!» ډپب‪ٙ‬ٶهی اسٶبٹی ٽه اٵشبىه ثوى‪ ،‬ٽ‪ٚ‬ٴ دنغ هوٕٗدشبٍه‬ ‫ٍا نبؿیِ ػچوه ډیىاى‪.‬‬ ‫«دٔ‪ ،‬ثچوٍٽَههب ثه این ىٍى ډیهوٍني؟»‬ ‫نمیسوانٖشڈ ثبوٍ ٽنڈ‪.‬‬ ‫ٽبٍىنبٓ څجوني ُى‪« .‬ىٍ ډوٍى ٵنبوٍی ثبیي ډلشب‪ ٣‬ثوى‪ ،‬ػب‪ٙ‬وا‪ .‬ىٍٕدز إدز ٽده ایدن‬ ‫ډوان‪ ٬‬ثه ن‪ َ٪‬ىٕز آٵَیيځبٍ ٍا ىٍ هچٺز ن‪ٚ‬ب ډیىهي‪ ،‬اډب ثی٘ اُ آ ٽه یټ ‪َ٥‬اكی‬ ‫ٽچی ٍا ن‪ٚ‬ب ىهي‪ ،‬ٵٺ‪ ٤‬ډمپن إز ثَ كٖت ‪َٙ‬ای‪ ٤‬ایؼبى ‪ٙ‬يه ثب‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫«این سنهب ؿیِی إز ٽه ډیىانیڈ‪ .‬ثيو ثچوٍٽَههب‪ ،‬ډمپن ثدوى هدوى ډدب هدڈ وػدوى‬ ‫نيا‪ٙ‬شه ثب‪ٙ‬یڈ‪ .‬كیبرِ هو‪ٙ‬مني ډیسوانٖز نبىٍسَ اُ آنی ثب‪ٙ‬ي ٽه اٽنو هٖز و ‪ٙ‬دبیي‬ ‫ٕشبٍههب هڈ سٺَیجب ٭بٍی اُ كیبر ثوىني‪».‬‬ ‫ٽبٍىنبٓ آهی ٽ‪ٚ‬یي و اىاډه ىاى‪« :‬هِاٍا ٕبڃ ثچوٍٽَههب ٍا نٶَین ٽدَىیڈ‪ ،‬نبسدبٍاڃهدب‬ ‫كشی ثی‪ٚ‬شَ اُ ډب‪ .‬سب ُډبنی ٽه ثبالهَه ٵهمیيني‪».‬‬ ‫اځَ ثچوٍٽَههب نجوى‪...‬‬ ‫آ ‪ٙ‬ت‪ ،‬همب ‪٥‬وٍ ٽه ثه نوٍ دَیيهٍنڀِ ډَسٮ‪ٚ‬ی هیدَه ‪ٙ‬ديه ثدوىڇ ٽده اُ ‪ٙ‬دبٍىهبی‬ ‫َٕځَىانی ډیسبثیي ٽه هنوُ ٕشبٍههبی ٍو‪ٙ‬نسَی اُ ډیب ‪ٙ‬ب ډدیىٍه‪ٚ‬دیي‪ ،‬ثده ایدن‬ ‫ډو‪١‬و‪ ٫‬ٵپَ ٽَىڇ‪.‬‬ ‫اځَ ثچوٍٽَههب نجوىني‪ ،‬اوڅین ىٕشهی ٕشبٍهنوٍىا واٍى هَ ٽهپ‪ٚ‬بنی ډدی‪ٙ‬ديني‪ .‬كشدی‬ ‫اځَ هو‪ٙ‬منيسَین ډوػوىار نیِ هبندهن‪ٚ‬دین ډدیډبنيندي‪ ،‬وٍوى یدټ ځوندهی ډشهدبػڈِ‬ ‫ډٖشٮمَهٕبُ‪ ،‬ىیَ یب ُوى‪ ،‬اػشنبةنبدٌیَ ثوى‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪21‬‬


‫٭چمیسویچی ‪ -‬سَػمه‬

‫اځَ ثچوٍٽَههب نجوىني‪ ،‬این اوڅین ٕشبٍهنوٍىا ثیَو ډیٍٵشني و سمبڇ ػهب هبیی ٍا ٽده‬ ‫ډییبٵشني ا‪ٙ‬ٲبڃ ډیٽَىني‪ .‬سمبڇ آةػهب هب ٍا ډٖپونی و سمبڇ ٕدیبٍٻهدبی ىوٍ هدَ‬ ‫هوٕٗشبٍه ٍا ډشمي ډیٽَىني‪.‬‬ ‫ىو ٹَ دی٘ اُ آ ٽه ثچوٍٽَه ٍا ٽ‪ٚ‬ٴ ٽنیڈ‪ ،‬ډب اثنبی ث‪ َٚ‬ىٍ این انيی‪ٚ‬ده ٵدَو ٍٵشده‬ ‫ثوىیڈ ٽه ؿَا این اسٶبٷ هیؾځبه ثَای ُډین ٍوی نياىه إز‪ .‬ؿَا ىٍ ‪٥‬وڃ ٕه ډیچیدبٍى‬ ‫ٕبڅی ٽه ُډین یټ ډِچټ ثبة ىنيا ثوى‪ ،‬هدیؾ ندْاىی ډظدڄ هوىډدب نیبډديه و آ ٍا‬ ‫ډٖشٮمَه نپَىه ثوى؟‬ ‫ٵهمیيیڈ ٽه ثه هب‪ َ٥‬این ډوان‪ ٬‬ٽ‪ٚ‬نيهی ىوٍ ډن‪٪‬وډه ثدوى ٽده دی‪ٚ‬دینیب ٽوؿدټ و‬ ‫اثشياییډب اُ ىهبڅز ثیڂبنڂب ىٍ اډب ډبنيه ثوىني‪ ...‬و دَوٍ‪ٙ‬ڂبهمب اډپب یبٵشده ثدوى‬ ‫ٽه ىٍ آٍاډ٘ و سنهبیی ډب ٍا ثذَوٍاني‪.‬‬ ‫اځَ ثچوٍٽَههب نجوىني‪ ،‬اوڅین ٕشبٍهنوٍىا سمبڇ ٽهپ‪ٚ‬ب یب ‪ٙ‬بیي َٕإدَ ٽیهدب ٍا ددَ‬ ‫ډی ٽَىني‪ .‬اځَ این ډوان‪ ٬‬نجوىني‪ ،‬این همب ٽبٍی ثوى ٽه ډب هڈ ډدیٽدَىیڈ‪ .‬سدبٍین آ‬ ‫ػهب هب ثَای همی‪ٚ‬ه سٲییَ ډیٽَى و ثه هیؾ وػه نمیسوا س‪ٞ‬وٍ ٽَى ٽه ؿه «ډدَٿِ‬ ‫اكشمبڃ»ی ثه ثبٍ ډیآډي‪.‬‬ ‫دٔ‪ ،‬این ډوان‪ ٬‬اُ ػهب هب‪ ،‬سب ُډبنی ٽه كیبسی ثه وػدوى آوٍندي ٽده دوٕدشه ٍا اُ ىٍو‬ ‫ث‪ٚ‬پبٵي‪ ،‬كٶب‪٩‬ز ډیٽَى‪.‬‬ ‫وڅی ډن‪٪‬وٍ ؿه ثوى؟ ؿه نٶٮی ىا‪ٙ‬ز ٽه اُ یټ ؿیِ ػوا كٶب‪٩‬ز ٽنی‪ٝ ،‬دَٵب ثدَای‬ ‫این ٽه ىٍ ثٍِٿٕبڅی ثه سنهبیی سنڀ و سچوی ثَٕي؟‬ ‫س‪ٞ‬وٍ ٽنیي ٽه او‪١‬ب‪ ٫‬ثَای اوڅین نْاى ٕشبٍهنوٍى ؿڂونه ثدوىه إدز؟ اځدَ ډظدڄ ایدوة‬ ‫‪ٝ‬جوٍ ثوىني‪ ،‬هیؾځبه هوٕٗشبٍهی ىیڂَی ثَای سمچټ دیيا نمیٽَىني‪ .‬سدب ُډدبنی ٽده‬ ‫سوڈ ىیڂَی ث‪ٚ‬پبٵي‪ ،‬هیؾ همٖبیهای نيا‪ٙ‬شني ٽه ځخ ثِنني‪.‬‬ ‫‪ٙ‬پی نجوى ٽه هیچی دی٘ اُ آ نوډیي ‪ٙ‬يه ثوىني‪.‬‬ ‫كبال ډب‪ ،‬آىډیب ‪ ٘ٙ ،‬ػهب ُیجب هيیه ځَٵشه ثوىیڈ‪ .‬ځَؿه نشوانٖشه ثوىیڈ نبسبٍاڃهب ٍا‬ ‫ډالٹبر ٽندیڈ‪ ،‬ىٕدز ٽدڈ ډدیسوانٖدشیڈ ٽشدبةهبی‪ٚ‬دب ٍا ثودوانیڈ و ث‪ٚ‬نبٕیم‪ٚ‬دب ‪.‬‬ ‫همـنین‪ ،‬اُ ٕواثٸ ىٹیٸ‪ٙ‬ب ډیسوانٖشیڈ ىٍ ډوٍى نْاىهبی ىیڂَی ٽه دی‪ٚ‬شَ ىٍ هدَ‬ ‫یټ اُ آ دنغ هوٗػهب و هَ یټ ىٍ ٽیهبنی ثیٽٔ‪ ،‬ديیي آډيه ثوىني ثیبډوُیڈ‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪20‬‬


‫‪ٙ‬بیي یټ ډیچیبٍى ٕبڃ ىیڂَ ٽیهب ثه ‪َ٥‬فهبی ٭چمدیسویچدی ٍایدغِ ُډدب دديٍثٍِځڈ‬ ‫‪ٙ‬جبهز ثی‪ٚ‬شَی ثیبثي‪ٙ .‬بیي آ ډوٹ‪ ٬‬سؼبٍر ٍاه هوى ٍا ىٍ ډٖدیَهبی ٕدشبٍهای ثدین‬ ‫ػهب هبی ‪ٙ‬چوٯ و دَ‪ٝ‬لجز ثبُ ٽني‪.‬‬ ‫وڅی ډب هڈ‪ ،‬ډظڄ نبسبٍاڃهب‪ ،‬ٽمی ُوى ٍٕیيه ثوىیڈ‪ .‬نٶَینمب این ثوى ٽه‪ ،‬كشی اځدَ سدب‬ ‫آ ُډب ىواڇ ډیآوٍىیڈ‪ ،‬یټ نْاى ٕبڅووٍىه ثب‪ٙ‬یڈ‪.‬‬ ‫یټ ثبٍ ىیڂَ ثه ‪ٝ‬وٍر ٵچپیای ٽه نبډ٘ ٍا ٭نٺب ځٌا‪ٙ‬شه ثوىیڈ نڂبه ٽَىڇ‪ ،‬ثده ػدبیی‬ ‫ٽه نبسبٍاڃهب ډیچیو هب ٕبڃِ انٖبنی ٹجڄسَ ٽوؿیيه ثوىني‪ .‬نمیسوانٖشڈ ٕشبٍهی سبٍیپی‬ ‫ٍا ٽه ثه ٕدمش٘ ٍٵشده ثوىندي ثجیدنڈ‪ ،‬اډدب ډدیىانٖدشڈ ىٹیٺدب ٽؼبٕدز‪ .‬اُ هوى‪ٙ‬دب‬ ‫ىٕشوٍاڅٮمڄ ىٹیٺی ثه ػب ځٌا‪ٙ‬شه ثوىني‪.‬‬ ‫ثٮي‪ ،‬ثَځ‪ٚ‬شڈ و ىاهڄ ؿبىٍی ‪ٙ‬يڇ ٽه ثب آڅیٔ و ٵَُنيډب ډ‪ٚ‬شَٽب إشٶبىه ډیٽدَىیڈ‬ ‫و ٕشبٍههب و ‪ٙ‬بٍىهب ٍا د‪ٚ‬ز َٕ ځٌا‪ٙ‬شڈ‪.‬‬ ‫ٵَىا ٍوُ دَډ‪ٚ‬ٲچهای هواهي ثوى‪ .‬ثه آڅیٔ ٹوڃ ىاىه ثوىڇ ٽه اكشمبال ٕبهشن هبنهای ثَ‬ ‫ىاډنهی سذهای نه ؿنيا ىوٍ اُ ٽهن‪ٙ‬هَ ٍا ‪َٙ‬و‪ ٫‬ٽنڈ‪.‬‬ ‫وٹشی ٽنبٍٗ ىٍ سوز هواة َٕیيڇ‪ ،‬ىٍ هواة كَٳهبیی ُى و سنڀ ىٍ آٱو‪ٙ‬ڈ ځَٵز‪.‬‬ ‫ثـه ؿني دب آ ‪َ٥‬ٳسَ ىٍ ځهواٍهاٗ ثهآٍاڇ هواثیيه ثوى‪ .‬آڅیٔ ٍا ىٍ آٱدوٗ ځدَٵشڈ و‬ ‫ثهآٍاډی نٶٔ ٽ‪ٚ‬یيڇ‪.‬‬ ‫اډب ‪٥‬وڃ ٽ‪ٚ‬یي سب هواة ثه َٕاٱڈ ثیبیي‪ .‬ثه سٶپَ ىٍ ډوٍى آ ؿه ٽه نبسدبٍاڃهدب ثده ډدب‬ ‫ىاىه ثوىني اىاډه ىاىڇ‪.‬‬ ‫ا‪ٝ‬الف ډیٽنڈ‪ ...‬آ ؿه ٽه ثه ډب ٹَ‪ ٟ‬ىاىه ثوىني‪.‬‬ ‫ثه ‪٥َٙ‬ی ٽه ثب آنب ډهَثب ثب‪ٙ‬یڈ‪ ،‬ډیسوانیڈ اُ ‪ ٘ٙ‬ػهبن‪ٚ‬دب إدشٶبىه ٽندیڈ‪ .‬ایدن‬ ‫همب ‪٥َٙ‬ی ثوىه ٽه آنب ‪ ،‬وٹشی ؿهبٍ ػهب ٍهب ‪ٙ‬يه سوٕ‪ ٤‬څَخٽچِنو ٽه نْاى ٹجدڄ اُ‬ ‫آنب ىٍ ډٖیَهبی ٕشبٍهای ډشَوٻ ثوى‪ٍ ،‬ا ا‪ٙ‬ٲبڃ ٽَىني ٽه دٌیَٵشه ثوىندي‪ ...‬و همدب‬ ‫‪٥َٙ‬ی ٽه څخٽچنو دٌیَٵشه ثوى‪ُ ،‬ډبنی ٽه ٕه هوٍ‪ٙ‬یي طْووُو ٍا ثه اٍص ډیثَى‪.‬‬ ‫سب ُډبنی ٽه ځٖشَن‪ٚ‬ینی انڂیِٗ ا‪ٝ‬چی ډب ثب‪ٙ‬ي‪ ،‬ػهب هب ثه ډب و ثه هدَ ٽدٔ ىیڂدَی‬ ‫ٽه س‪ٞ‬بىٵب ډالٹبر ٽنیڈ سٮچٸ ىاٍى‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪21‬‬


‫٭چمیسویچی ‪ -‬سَػمه‬

‫اډب ُډبنی اوڅویزهبیمب سٲییَ هواهدي ٽدَى‪ .‬ثَهدوٍىاٍی اُ ػدبی ٽدبٵی ىیڂدَ سٮچدٸ‬ ‫هب‪َ٥‬ډب نوواهي ثوى‪ .‬ىٍ ٭و‪ ،ٟ‬ؿنب ٽه نبسبٍاڃهب هڈ دی ثَىني‪ ،‬ثی‪ٚ‬دشَ و ثی‪ٚ‬دشَ ثده‬ ‫سنهبیی ٵپَ هواهیڈ ٽَى‪.‬‬ ‫ډی ىانڈ ٽه كٸ ثب آنهب ثوىه‪ٍ .‬وُی‪ ،‬نهمین نٖڄ نواىځب ډن ىٍهواهني یبٵز ٽه ىیڂدَ‬ ‫نمیسوانني ىنیبیی ثيو ‪ٝ‬يایی ىیڂَ ٍا سلمڄ ٽنني‪ .‬اُ سمبڇ این ػهب هبی ُیجب هٖشه‬ ‫هواهني ‪ٙ‬ي و سمبڇ ٹجیچه ٍا ػم‪ ٬‬هواهني ٽَى سب ثه ٕوی ٕشبٍهی ٕیبه ث‪ٚ‬شبثني‪.‬‬ ‫آنؼب‪ ،‬ىٍ اٵٸ ٍویياىِ یټ ٕیبهؿبڅهی ثٍِٿ‪ ،‬نبسبٍاڃ‪ ،‬څخٽچنو و طووُو ٍا دیديا هواهندي‬ ‫ٽَى ٽه ىٍ ٵنؼبنی اُ ُډبنی ډٮوٷ‪ ،‬ىٍ انش‪٪‬بٍني‪.‬‬ ‫ثه ‪ٝ‬يای ثبى ٽه ثهنَډی څجههبی ؿبىٍ ٍا سپب ډیىاى ځوٗ ٕذَىڇ و ثه نهمدین نٖدڄ‬ ‫نواىځبنڈ ٍ‪ٙ‬ټ ثَىڇ‪ .‬ىٕز ٽڈ‪ ،‬ډن هڈ ډیهوإشڈ ىیڂَ ٕشبٍهندوٍىانی ٍا ٽده هیچدی‬ ‫ډ‪ٚ‬بثه ډب ثوىني ثجینڈ‪.‬‬ ‫آه‪ ،‬ډیسوانیڈ ؿني ډیچیبٍى ٕبڃ ىیڂَ ‪ٝ‬جَ ٽنیڈ‪ ،‬سب ُډبنی ٽه ىٍ ُډب هبی ىوٍ ثٖیبٍی‬ ‫اُ دوٕشههب ث‪ٚ‬پبٵي و ٽیهب ٍا هیبهوی ٵٮبڅیز ٵَا ځیَى‪ .‬اډدب‪ ،‬سدب آ ُډدب ډدب سٲییدَ‬ ‫هواهیڈ ٽَى‪ .‬ىٍ واٹ‪ ،٬‬آ ډوٹ‪ ٬‬اڅِاډب یټ دیَنْاى هواهیڈ ‪ٙ‬ي‪...‬‬ ‫اډب ٽياڇ نو‪ ٫‬هو‪ٙ‬مني ‪٥‬جٸ ٭ٺڄ ٕچیڈ ؿنین َٕنو‪ٙ‬شی ٍا انشوبة ډیٽني؟ ثدهډَاسدت‬ ‫ثهشَ إز ػوا ثمبنیڈ سب ُډبنی ٽه ثبالهَه ٽیهب ػبیی ثب‪ٝ‬ٶب ثَای څٌر ثَى ثب‪ٙ‬ي!‬ ‫ىٍ انش‪٪‬ددبٍ آ ٍوُ‪ ،‬نْاىهددبیی ٽدده دددی٘ اُ ډددب آډدديهانددي ىٍ څجددهی ٕددیبهؿبڅددهی‬ ‫ُډب ځٖشَىه‪ٙ‬ب ډیهواثني‪ .‬ؿنيا سبة ډی آوٍني سب ثده ډدب هو‪ٙ‬دبډي ثڂویندي‪ .‬آنڂدبه‪،‬‬ ‫ثهاسٶبٷ ‪ٝ‬جَ هواهیڈ ٽَى سب ٕبڃهبی ٕشَو اوڅیهی ٽهپ‪ٚ‬ب هب ثه َٕ آیي‪.‬‬ ‫كددٔ ٽددَىڇ ثددب سبډددڄ ٽددَى ٍوی ٍاه كددڄ ‪َ٩‬یدٴ نبسددبٍاڃهددب‪ ،‬آهددَین ٍ‪ٙ‬ددشههددبی‬ ‫ثٍِٿاٵَٖىځی ٹيیمی نیِ اُ هڈ دب‪ٙ‬یي‪ .‬سب ډيرهب ډیسَٕیيیڈ ٽه ٽبئنبر یټ ثٌڅهځو‬ ‫و ػبیڂبه ډب ىٍ آ ‪ ،‬ػبیڂبه یټ ٹَثبنی ثب‪ٙ‬ي؛ یټ ٵَیتهوٍىه‪ .‬اډدب كدبال‪ ،‬اٵپدبٍ سبٍیدټ‬ ‫ډن ډظڄ دوٕشهی سوڈ ډَٯ ‪ٙ‬پٖز‪ ...‬ډظڄ ىیواٍهبی ٹٶٖی ثچوٍین‪.‬‬ ‫همَٖڇ ٍا سنڀ ىٍ آٱوٗ ځَٵشڈ‪ .‬ىٍ اٵپبٍ هواةآڅوىهاٗ ثهنَډی ُډِډده ٽدَى‪ .‬وٹشدی‬ ‫ثبالهَه هواة ثه َٕاٱڈ آډي‪ ،‬اكٖبٓ ٽَىڇ كبڅڈ هیچی ثهشَ اُ آنی إز ٽه ‪٥‬ی هِاٍ‬ ‫ٕبڃ اهیَ ثوىه إز‪ .‬كٔ ٽَىڇ هیچی هیچی ػوا سَ هٖشڈ‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪22‬‬


‫‪[1] Lester Del Rey‬‬ ‫‪[2] Oort‬‬ ‫‪[3] Corpsicles‬‬

‫[‪ - Lasercast ]4‬إٍبڃ هجَ ثب څیٍِ‬ ‫‪[5] Collapser‬‬ ‫[‪ - Holistank ]6‬ای دن واّه اُ سَٽی دت ‪ Holis‬ثدده ډٮنددبی «ٽددڄ» و ‪ tank‬ثدده ډٮنددبی‬

‫«ډوِ » یب «‪َ٩‬ٳ» ٕبهشه ‪ٙ‬يه إز و ا‪ٙ‬بٍه ثه ‪َ٩‬ٵی إز ٽه ٽچیدز یدټ ‪ٙ‬دی ٍا‬ ‫ثبُٕبُی و ٹبثڄ ىٕشَٕی و ډ‪٦‬بڅٮه ډیٽندي‪ .‬اُ ایدن ٍو ډٮدبىڃ «ػدبڇ ػدڈ» ثدَای آ‬ ‫انشوبة ‪ٙ‬يه إز‪.‬‬ ‫‪[7] Nataral‬‬ ‫‪[8] Lap-Klenno‬‬ ‫‪[9] Thwoozoon‬‬ ‫‪[10] spreadsettle‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪23‬‬


‫٭چمیسویچی ‪ -‬سَػمه‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪24‬‬


‫٭چمیسویچی ‪ -‬سَػمه‬

‫نٶَین‬ ‫آریًر س ‪ .‬کالرک‬ ‫تزگزدان‪ :‬الُیار امیزی‬ ‫‪٥‬ی ٕی‪ٞ‬ي ٕبڃ‪ ،‬ىٍكبڅیٽه ‪ٙ‬هَس٘ َٕإَ ػهب ٍا ٵَا ځَٵشه ثوى‪ٙ ،‬هَ ٽوؿټ‬ ‫اینػب ىٍ دیؾ ٍوىهبنه دبثَػب ثوى‪ .‬ځٌ‪ٙ‬ز ُډب و ىځَځونی ثه نَډی څمٖ٘ ٽَىه‬ ‫ثوىني؛ ىوٍاىوٍ اُ آډي آٍډبىه ]‪ [1‬و ٕٺو‪ٍ ٣‬ای٘ ٕوڇ هجَ ىا‪ٙ‬ز و سمبڇ ػنڀهبی‬ ‫ث‪َٚ‬ی ثیا٭شنب اُ ٽنبٍٗ ځٌ‪ٙ‬شه ثوىني‪.‬‬ ‫كبڃْ اُ ىٕز ٍٵشه ثوى‪ ،‬ځویی ٽه هَځِ نجوىه إز‪ .‬ډ‪ٚ‬ٺز و ځنؼینهی ٹَ هب ىٍ یټ‬ ‫څل‪٪‬هی ُډب ثه ٽچی نبثوى ‪ٙ‬يه ثوى‪ .‬هنوُ ډی‪ٙ‬ي هیبثب هبی ډلو ‪ٙ‬يه ٍا ثه ‪ٝ‬وٍر‬ ‫ه‪٦‬و‪٥‬ی ٽڈٍنڀ ىٍ ُډین ‪ٙ‬ی‪ٚ‬های ىنجبڃ ٽَى‪ ،‬اډب اُ هبنههب هیؾ نمبنيه ثوى‪ .‬ٵوالى و‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪25‬‬


‫٭چمیسویچی ‪ -‬سَػمه‬

‫ثشن‪ ،‬انيوى و ؿوة ِ ٽهن ثچو‪ - ٣‬ىٍ انشهب ىیڂَ اٍُ‪ٙ‬ی نيا‪ٙ‬شني‪ .‬همڂی ىٍ څل‪٪‬هی‬ ‫ډَٿ ٽنبٍ هڈ ایٖشبىه ثوىني‪ ،‬ډجهور اُ نوٍ هیَهٽننيهی ثمتِ ىٍ كبڃ انٶؼبٍ‪ .‬آ ځبه‪،‬‬ ‫كشب دی٘ اُ آ ٽه ثشوانني ىٍ یټ آ ْ ‪ٙ‬ٮچهوٍ ث‪ٚ‬وني‪ ،‬اډواع انٶؼبٍ ثه آ هب ٍٕیي و‬ ‫هٖشی‪ٙ‬ب دبیب یبٵشه ثوى‪ .‬نیڈٽَهی كَی‪ٞ‬ی اُ ُثبنههبی آس٘‪ ،‬ډبیڄ ثه ډبیڄْ ٍوی‬ ‫ٽ‪ٚ‬شِاٍهبی همواٍ ځٖشَٗ یبٵشه و اُ ىڃ هوی٘ همب ٕشو ِ آ‪ٙ‬نبی ىٍ دیؾ و سبثی ٍا‬ ‫ثَاٵَا‪ٙ‬شه ثوى ٽه اًهب آىډیب ٍا ډيرهب ثب همین هيٳ كٺیَ‪ ،‬سٖویَ ٽَىه ثوى‪.‬‬ ‫ډو‪ٙ‬ټِ َٕځَىا ثوى؛ یپی اُ آهَینهبیی ٽه دَسبة ‪ٙ‬يني‪ .‬ډ‪ٚ‬پڄ ډی‪ٙ‬ي ځٶز ثه‬ ‫ٹ‪ٞ‬ي ؿه هيٵی‪ .‬ٹ‪٦‬ٮبً څني نه‪ ،‬ؿو څني ىیڂَ یټ هيٳ ن‪٪‬بډی نجوى‪ .‬ىٍ واٹ‪ ٬‬څني‬ ‫ا‪ٝ‬الً ىیڂَ هیؾ ؿیِ نجوى‪ .‬ډيرهب دی٘ اٵَاىی ٽه همین و‪٩‬یٶه ٍا ىا‪ٙ‬شني‪ ،‬كٖبة‬ ‫ٽَىه ثوىني ٽه ثَای ؿنب هيٳ نٖجشبً ٽوؿپی ٕه ثمت هیيٍوّنی ٽبٵی إز‪ٙ .‬بیي‬ ‫ثب ٵَٕشبى ثیٖز سب‪ ،‬ٽمی ُیبىهٍوی ٽَىه ثوىني‪.‬‬ ‫این‪ ،‬یپی اُ آ ثیٖز سبیی ٽه ٽبٍ‪ٙ‬ب ٍا ثه هوثی انؼبڇ ىاىني‪ ،‬نجوى‪ .‬ډٺ‪ٞ‬ي و ډجيأٗ‬ ‫هَ ىو نب‪ٙ‬نبهشه ثوى‪ :‬اینٽه اُ دهنههبی ثیكب‪ٝ‬ڄ و ډشَوٻِ ٹ‪٦‬ت ‪ٙ‬مبڃ َٕ ٍٕیيه‬ ‫ثوى یب اُ ٵَاُ ىوٍىٕز آةهبی اٹیبنوٓ ا‪٥‬چٔ‪ ،‬هیؾ ٽٔ نمیىانٖز و كبڃ اٵَاى‬ ‫انيٽی ثوىني ٽه كشب اهمیشی ثيهني‪ُ .‬ډبنی ٽٖبنی ثوىني ٽه ؿنین ؿیِهبیی ٍا‬ ‫ډیىانٖشني‪ ،‬ٽٖبنی ٽه ىوٍاىوٍ دَواُ ٍاٽزهبی ثٍِٿ ٍا سمب‪ٙ‬ب ٽَىه و ډو‪ٙ‬ټهبی‬ ‫هوى‪ٙ‬ب ٍا ثه ىیياٍ آ هب ٵَٕشبىه ثوىني‪ .‬این ډالٹبرهب اٱچت ىٍ ىوٍىٕز و ثَ ٵَاُ‬ ‫ُډین‪ ،‬ػبیی ٽه إٓمب ٕیبه ثوى و هوٍ‪ٙ‬یي و ٕشبٍځب ٵچټ ٍا ثب هڈ ٹٖمز‬ ‫ډیٽَىني‪ ،‬ثَٹَاٍ ثوى‪ .‬آ ځبه آ ‪ٙ‬ٮچهی و‪ٝ‬ٴنب‪ٙ‬ينی څل‪٪‬های ‪ٙ‬پوٵب ډی‪ٙ‬ي و دیبډی‬ ‫ٍا ىٍ ٵ‪٢‬ب ډیځٖشَاني ٽه ىٍ ٹَ هبی آسی ؿ‪ٚ‬مب ىیڂَی ػِ ث‪ َٚ‬ډیىیيني و ىٍٻ‬ ‫ډیٽَىني‪.‬‬ ‫اډب این ډَثو‪ ٣‬ثه ؿني ٍوُِ ځٌ‪ٙ‬شه و آٱبُ ػنڀ ثوى‪ .‬ډياٵٮب همبن‪٦‬وٍ ٽه هوى‪ٙ‬ب هڈ‬ ‫ٵپَٗ ٍا ډیٽَىني‪ ،‬ډيرهب دی٘ ٽنبٍ ځٌا‪ٙ‬شه ‪ٙ‬يه ثوىني‪ .‬آنٺيٍ ثه كیبر هوى اىاډه‬ ‫ىاىه ثوىني ٽه كبال ىیڂَ اُ هيډز ډٮبٳ ثوىني؛ وڅی ى‪ٙ‬من هیچی ىیَ ثه ا‪ٙ‬شجبه٘‬ ‫دی ثَىه ثوى‪ .‬ى‪ٙ‬من ىیڂَ هیؾ ډو‪ٙ‬پی دَسبة نمیٽَى؛ آ هبیی ٽه هنوُ ٵَو‬ ‫ډیاٵشبىني‪ ،‬ؿني ٕب٭ز دی٘ ىٍ ډٖیَهبیی دنهب ٽه آ هب ٍا ىٍ ٵ‪٢‬ب نڂه ډیىا‪ٙ‬ز‪،‬‬

‫‪26‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫إٍبڃ ‪ٙ‬يه ثوىني‪ .‬كبڃ ډو‪ٙ‬ټهب څَوز و ثیهيٳ ثبُ ډیځ‪ٚ‬شني و ثیهوىه انش‪٪‬بٍ‬ ‫ٕیڂنبڃهبیی ٍا ډیٽ‪ٚ‬یيني ٽه ثبیي آ هب ٍا ثه ٕوی ٵَػبډ‪ٚ‬ب هيایز ډیٽَى‪.‬‬ ‫یپییپی اسٶبٹی ٵَو ډیاٵشبىني؛ آ هڈ ثَ ٍوی ػهبنی ٽه ىیڂَ ثی٘ اُ این‬ ‫نمیسوانٖشني ثه آ إٓیت ثَٕبنني‪.‬‬ ‫ٍوىهبنه ىٍ ډٖیَ دیؾ و سبةهبی٘ سبُه ‪٥‬ٲیب ٽَىه ثوى؛ ػبیی ىٍ دبیین ډٖیَِٗ‬ ‫ُډین ُیَ آ دشټ‪َ١‬ثهی ٭‪٪‬یڈ سبة ثَىا‪ٙ‬شه ثوى و ٍاه ىٍیب ىیڂَ ثبُ نجوى‪ .‬ٱجبٍ‬ ‫همـنب ثه كبڅز ثبٍانی نَڇ ډیثبٍیي و همـنب ٍوُهب ډیثبٍیي سب ‪ٙ‬هَهب و‬ ‫ځنؼینههبی ث‪ َٚ‬ثه ػهبنی ٽه اُ آ ُاىه ‪ٙ‬يه ثوىني‪ ،‬ثبُ ځَىني‪ .‬اډب إٓمب ىیڂَ‬ ‫ثهٽچی سیَه نجوى و هوٍ‪ٙ‬یي ىٍ ٱَة ىٍ ډیب د‪ٚ‬شههبی اثَ ه‪ٚ‬مڂین آٍاڇ ډیځَٵز‪.‬‬ ‫اینػب ىٍ كب‪ٙ‬یهی ٍوى‪ ،‬ٽچیٖبیی ٹَاٍ ىا‪ٙ‬ز و ځَؿه ىیڂَ هیؾ اطَی اُ ٕبهشمب‬ ‫ثبٹی نمبنيه ثوى‪ ،‬اډب ٕنڀ ٹجَهبیی ٽه ٕبڃهب ىوٍهاٗ ٽَىه ثوىني هنوُ ډلڄ آ ٍا‬ ‫ډ‪ٚ‬و‪ ٜ‬ډیٽَىني‪ .‬كبڃ سوشهٕنڀهب ىٍ ٍىیٴهبیی ډواُی‪ ،‬اُ إبٓ هوی٘ ٽنيه‬ ‫‪ٙ‬يه و ثی‪ٝ‬يا هڈٍإشب ثب ه‪ ٤‬انٶؼبٍ ٹَاٍ ځَٵشهاني‪ .‬ثَهی سب نیمه ٵَو ٍٵشه و هڈسَاُ‬ ‫ثب ُډین‪ ،‬ثبٹی سَٻ هوٍىه و اُ آ كَاٍر ډهیت دوٕشهدوٕشه ‪ٙ‬يه؛ اډب ثٖیبٍی هنوُ‬ ‫كبوی آ دیبڇهبیی ٽه ٹَ هب ثیهوىه كمڄ ٽَىه ثوىني‪.‬‬ ‫نوٍ ىٍ ٱَة ٵَو ډَى و آ َٕمٍنڂی ٱیَ٭بىی اُ إٓمب ٍنڀ ثبهز‪ .‬اډب هنوُ هڈ‬ ‫ډی‪ٙ‬ي ٽچمبر ٍوی ٹجَهب ٍا ثه و‪١‬وف هواني؛ نوٍسبث٘ ِ یپنواهز و ثیڅَُ‪ٙ‬یِ‬ ‫ٽڈٍډٸسَ اُ آ ٽه ثشوا آ ٍا ٍوُ ىانٖز‪ ،‬اډب ثه ٹيٍ ٽبٵی دَسوا ٽه ‪ٙ‬ت ٍا ثَاني‪،‬‬ ‫ډلی‪ٍ ٤‬ا ٍو‪ٙ‬ن ډیٽَى‪ُ .‬ډین ډیٕوهز‪ :‬ىٍه‪ٍ ٘ٚ‬اىیواٽشیویشهاٗ سب ؿنيین ډبیڄ‬ ‫آ ‪َ٥‬ٳسَ ىٍ اثَهب ثبُسبة ډییبٵز‪ .‬نواٍ سبٍیټ و دیوٕشه ىٍ كبڃ دهنسَ ‪ٙ‬ي ِ‬ ‫ٍوىهبنه‪ ،‬ىٍ ډیب آ ؿ‪ٚ‬ڈانياُ ٕوٕوُ دیؾ ډیهوٍى و ثب ُیَ آة ٍٵشن ُډین آ‬ ‫ىٍه‪ ٘ٚ‬ډَٿثبٍ همـنب ىٍ ا٭مبٷ ثیسٲییَ ډیډبني‪ٙ .‬بیي سب یټ نٖڄ ىیڂَ اُ ىیي‬ ‫ډلو ډی‪ٙ‬ي‪ ،‬اډب ‪ٙ‬بیي ‪ٝ‬ي ٕبڅی ډیځٌ‪ٙ‬ز سب كیبر ىوثبٍه ثب اكشیب‪ ٣‬ثه این ا‪َ٥‬اٳ‬ ‫َٕی ثِني‪.‬‬ ‫آة ډلؼوثبنه ٕنڀ ٹجَ ٵَٕوىهای ٍا څمٔ ٽَى ٽه ثی٘ اُ ٕی‪ٞ‬ي ٕبڃ دی٘ ىٍ‬ ‫ډٺبثڄ ٹَثبنڂبهِ ډلو‪ٙ‬يه نهبىه ‪ٙ‬يه ثوى‪ .‬ٽچیٖبیی ٽه ډيرهب دنبه٘ ىاىه ثوى‪ ،‬ىٕز‬ ‫آهَ ٹيٍی اُ آ كٶب‪٩‬ز ٽَىه و سنهب ٍنڀثبهشڂی انيٻ ٕنڀ اُ آس٘هبیی كپبیز‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪27‬‬


‫٭چمیسویچی ‪ -‬سَػمه‬

‫ډیٽَى ٽه اُ این ا‪َ٥‬اٳ ځٌ‪ٙ‬شه ثوىني‪ .‬ىٍ نوٍ ِ نٮ٘ ىٍ كبڃ ډَٿِ َُٕډین‪ ،‬هنوُ‬ ‫ډی‪ٙ‬ي ٽچمبر ٽهنه ٍا ىٍ كبڅیٽه آة سب ٽنبٍ‪ٙ‬ب ثبال ډیآډي و ٭بٹجز ثه ‪ٝ‬وٍر‬ ‫ٍیِډوعهبیی ىٍ ٭َ‪ٕ ٟ‬نڀ ډی‪ٙ‬پٖز‪ ،‬ىنجبڃ ٽَى‪ .‬نو‪ٙ‬شهی ٍوی ٕنڀ ٽه ډیچیو هب‬ ‫نٶَ ثه آ ؿ‪ٚ‬ڈ ىوهشه ثوىني‪ ،‬ثه آٍاډی ه‪ ٤‬ثه ه‪ ٤‬ثه ُیَ آةِ ٵبسق ٍٵز‪ .‬ثَای یټ‬ ‫څل‪٪‬هی ٽوسبه هنوُ هڈ ډی‪ٙ‬ي كَوٳ ٍا سب كيی ىیي‪ ،‬وڅی ثٮي ثَای همی‪ٚ‬ه نبديیي‬ ‫‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫ىوٕزِ نیټ ثه هب‪ َ٥‬ډٖیق ؿ‪ٚ‬ڈ دوٗ‬ ‫اُ ٽني هبٽی ٽه ىٍ ثَ ځَٵشه إز اینػب ٍا‬ ‫ٍكمز ثَ آ ٽٔ ٽه ىٕز ٽ‪ٚ‬ي اُ این ٕنڀهب‬ ‫و نٶَین ثَ آ ٽه إشووا هبی ډَا اُ ػبی ٍاني‬ ‫كبڃ ‪ٙ‬ب٭َ ِ سب اثي ثی آ‪ٙ‬ٶشڂی ډیسوانٖز ثب ا‪٥‬مینب ثوواثي‪ :‬ىٍ ٕپور و سبٍیپی ثبالی‬ ‫َٕٗ‪ ،‬اِیو ]‪ [2‬ىٍ دی ډٶَ ِ سبُهای ثه ىٍیب ثوى‪.‬‬

‫]‪ :Armada [1‬نبوځب ٭‪٪‬یڈ ىٍیبیی إذبنیبٽه ىٍ ٕبڃ ‪ 1588‬اُ ٕدوی دبى‪ٙ‬دبه إدذبنیب‬ ‫ثه ٕوی انڂچٖشب ٵَٕشبىه ‪ٙ‬ي‪ ،‬اډب ‪ٙ‬پٖز هوٍى‪.‬‬ ‫]‪ٍ :Avon [2‬وىهبنه ای ىٍ انڂچٖشب ٽه إشبسٶوٍى ُاىځبه و ډيٵن ‪ٙ‬پٖذیَ ىٍ ٽنبٍ آ‬ ‫ٹَاٍ ىاٍى‪ .‬ا‪ٙ‬ٮبٍ ًٽَ ‪ٙ‬يه ا‪ٙ‬ٮبٍ ډِاٍ ‪ٙ‬پٖذیَ إز‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ٵبنشِی ‪ -‬نڂبٍٗ‬

‫یثؼیذیَا‬ ‫مُذی تىًاری‬ ‫‪ . 1‬اكشمبالً ٍوُ ه‪ٚ‬شڈ‪ٕ ،‬ب٭ز ؿهبٍڇ‪ ،‬سبالٍ ثبٍ٭بڇ ٍإنب‬ ‫ډیىانڈ سب آهَ ٍاه آډيهایڈ‪ٍٕ .‬یيهایڈ‪ .‬ډ‪٦‬مئنڈ ىٍ همب سبالٍی هٖشیڈ ٽه ىٍ هواة‬ ‫ىیيڇ‪ .‬همب ٽه همه ثه هواة ىیيیڈ‪ .‬ډه ٽڈ ‪ٙ‬يه و ثبُ ډیسوانڈ ٵپَ ٽنڈ‪ .‬اُ ٍوی‬ ‫ٕب٭ز ډپبنیپی ډیځویڈ ه‪ٚ‬ز ٍوُ إز ٍاه اٵشبىهایڈ و این یٮنی ؿیِی ثین هٶز سب‬ ‫ىه ٍوُ ځٌ‪ٙ‬شه إز‪ .‬ؿَهټهبی ٍوی ‪ٝ‬ٶلهی ٕب٭ز‪ٍ ،‬وُ ه‪ٚ‬شڈ ډهَ ٍا ن‪ٚ‬ب‬ ‫ډیىهني‪.‬‬ ‫ډیثینڈ! ثبالهَه ثبُ هڈ ډیثینڈ‪ .‬ډيرهبٕز ؿ‪ٚ‬ڈهبیڈ ٍا ثبُ نڂه ىا‪ٙ‬شهاڇ‪ .‬وٹشی‬ ‫ؿ‪ٚ‬مبنڈ ٍا ډیثنيڇ همه ؿیِ هبٽٖشَی إز و وٹشی ثبُ‪ٙ‬ب ډیٽنڈ ٕٶیيی‬ ‫كپڈٵَډبٕز‪ .‬اډب كبال ىیڂَ ٕٶیيی یپيٕز نیٖز‪ .‬ػبهبیی ٽه دَىه ٍٹیٸسَ ‪ٙ‬يه‪ ،‬ډه‬ ‫ثب دیؾ و سبثی ٽه هوا ىٍ آ ایؼبى ډیٽني‪ ،‬هوىٗ ٍا ن‪ٚ‬ب ډیىهي‪ .‬ډهی ٱچی‪ ٨‬ٽه‬ ‫ځَڇ إز و ثوی نب ډیىهي‪ .‬ډه ‪َٙ‬ػی ٽه ډظڄ دبٍؿهای هیٔ ٍوی ډب اٵشبىه إز‪.‬‬


‫ٕٶیيی ٽمشَ ډی‪ٙ‬وى و ٕبیهی ډلو ىیڂَا اُ الثهالی٘ ثه ؿ‪ٚ‬ڈ ډیٍٕي‪ .‬آٍاڇ آٍاڇ‬ ‫ډی سوانڈ اُ ٕٶیيی ډ‪٦‬چٺی ٽه ًهنڈ ٍا هڈ دَ ٽَىه ثوى ٵب‪ٝ‬چه ثڂیَڇ و ثه ؿیِهبی‬ ‫ىیڂَی هڈ ٵپَ ٽنڈ‪...‬‬ ‫‪ٍ . 2‬وُ اوڃ‪ ،‬یپڈ ډهَ‪ ،‬نیڈٍوُ‪ٕ :‬ب٭ز ‪ٚٙ‬ڈ ٍوُ‪ ،‬ډلو‪٥‬هی ثبٯ ا‪َ٥‬اٳ ډٮجي ثبٍا‬ ‫‪َٙ‬و‪ ٫‬ډبػَا ىٍٕز دی٘ ؿ‪ٚ‬ڈهبی آ هب اسٶبٷ اٵشبى‪ٕ .‬یَا ىا‪ٙ‬ز ثب ‪ٝ‬يای ثڈ و‬ ‫ځَډ٘ ډیځٶز‪« :‬ثَع ٍا ثجین‪ .‬ىو ٍوُ إز ٽه ىاٍى ىوى ډیىهي‪ .‬ٹَاٍ نجوى ثب ىوى‬ ‫٭الډز ثيهني! ٹَاٍ ثوى ثب آ همه آینه و ډ‪ٚ‬ٮڄ ٽه ثَای‪ٚ‬ب ىٍٕز ٽَىیڈ ثب‬ ‫ډهبػَن‪ٚ‬ینهب اٍسجب‪ ٣‬ثَٹَاٍ ٽنني‪ .‬یپی اُ آډوُځبٍهب ډیځٶز الثي ٽبٍځَهبی‬ ‫ؿبدبٍهبنه ا٭ش‪ٞ‬بة ٽَىه و آسٕ٘وُی ٍاه انياهشهاني‪ .‬اُ هبنه ىٍٕز ډٮچوڇ نیٖز‪.‬‬ ‫اډَوُ ٽه ثـههب ٍا ثَىڇ ثه ثبٯ ٵن ‪ »...‬ٽه ‪ٝ‬يای٘ ثَیي‪ٝ .‬يای همه ثَیي‪ .‬اُ إٓمب‬ ‫آة ډیٍیوز! ٹ‪َ٦‬ه ٹ‪َ٦‬ه آة ډیٍیوز‪ .‬همه ثهزُىه ثه هڈ و ثه ا‪َ٥‬اٳ نڂبه‬ ‫ډیٽَىني‪ .‬ثبٍا ځَٵشه ثوى‪ .‬ثبٍا ٽه إم٘ هڈ اُ یبى ثٮ‪٢‬ی ٍٵشه ثوى‪ .‬ثٮ‪٢‬یهب څجوني‬ ‫ثه څت آوٍىني‪ ،‬ثٮ‪٢‬ی سَٕیيني و ىٕز و دبی‪ٚ‬ب ٍا ػم‪ ٬‬ٽَىني‪ .‬ىٕز ٽڈ هِاٍ ٕبڃ‬ ‫ثوى ٽٖی هب‪َ٥‬های اُ ثبٍا نيا‪ٙ‬ز‪...‬‬ ‫دؾدؾهب ‪َٙ‬و‪ٙ ٫‬يه ثوى و ثچني ډی‪ٙ‬ي‪ُ .‬نی ػیٰ ٽ‪ٚ‬یي‪« :‬سبثو ٍا ‪ٙ‬پٖشني! سبثو ٍا‬ ‫‪ٙ‬پٖشني! آة ثه هوا ډیدب‪ٙ‬ني‪ »...‬و ډَى ٽنبٍٗ ډبر و ډجهور ډبنيه ثوى‪ .‬ډَىی ٽه‬ ‫څجبٓ ثچني و ٕٶیي ٽبهنب ٍا ثه سن ىا‪ٙ‬ز‪ ،‬ثب ه‪ٚ‬ڈ و ثب ؿ‪ٚ‬ڈهبیی ځ‪ٚ‬بى‪ ،‬انڂبٍ ثه‬ ‫ىنجبڃ ؿیِی یب ٽٖی ثه آىڇهبی ا‪َ٥‬اٵ٘ نڂبه ډیٽَى‪ .‬ثٮي ٵَیبى ُى‪« :‬ٵَډبنياٍ‬ ‫ٽؼبٕز! ثبیي ثَای این ثیكَډشی دبٕن ‪ »....‬ٽه ٍ٭ي ‪ٝ‬يای٘ ٍا ثَیي‪ .‬ػَٹهی ثَٷ‬ ‫انڂبٍ همب ػب ٍا هيٳ ځَٵشه ثوى‪ .‬سوىهای اُ نیَویی ٕوُا ثب ٍنڀ آثی و ٕٶیي ثَٷ‬ ‫ىٍ هوا ‪ٙ‬پڄ ځَٵز و ػَٹههبی ٽوؿټسَ انڂبٍ اُ آ ٍوییيني و ىٍ و ىیواٍ و ُډین و‬ ‫آىڇهبی هَإب ٍا هيٳ ځَٵشني‪ .‬ىیڂَ همه ٵَیبى ډیٽ‪ٚ‬یيني و سالٗ ډیٽَىني‬ ‫هنڂبڇ ٵَاٍ ُیَ ىٕز و دبی هميیڂَ نمبنني‪ٕ .‬نڀٵَٗ ٽٴ ىٍ اطَ ثبٍا څیِ و څٲِنيه‬ ‫‪ٙ‬يه ثوى‪ .‬ػَٹه هبی ثَٷ ىیڂَی هڈ ىٍ ا‪َ٥‬اٳ ثه ُډین ٍٕیيني و ؿني ػب هڈ ‪ٙ‬ٮچه‬ ‫ٽ‪ٚ‬یي‪ .‬هَ ٽٔ ىٍ كبڃ ٵَاٍ ثوى َٕ ػبی٘ ډبني‪ .‬ػَٹههب اُ همه ‪َ٥‬ٳ ثه ُډین‬ ‫ډیهوٍىني‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪31‬‬


‫ٵبنشِی ‪ -‬نڂبٍٗ‬

‫اوڅین ػَٹههب ٽه ثه ُډین هوٍى‪ ،‬ٽبهن َٕ ػبی٘ ایٖشبى‪ .‬ثه ٕمز سوىهی نیَو‬ ‫ثَځ‪ٚ‬ز و ؿوةىٕش٘ ٍا ثه ٕوی آ ځَٵز‪ .‬ػَٹهای ثه ثين٘ هوٍى و ثٮيی و ثٮيی‪.‬‬ ‫اډب نه اطَی اُ ىٍى ىٍ ‪ٝ‬وٍس٘ دیيا ثوى و نه اُ نبٍاكشی‪ .‬ػَٹههب ثه ثين٘ ډیهوٍى و‬ ‫څجبٓهبی٘ ٍا ډیٕوُاني و سپهسپه ډیٽَى‪ .‬دوٕش٘ ثَٹی آثی دیيا ٽَىه ثوى‪.‬‬ ‫ؿوةىٕشی ٍا ثه ‪ٝ‬وٍر اٵٺی ثب ىو ىٕز ځ‪ٚ‬بىه ٍوثهٍوی٘ ځَٵز‪ٍ َٕٗ .‬ا ثه ٭ٺت‬ ‫انياهز و ثچني ثچني ډیهنيیي‪ .‬ؿوةىٕشی آس٘ ځَٵشه ثوى‪ .‬ػَٹههب انڂبٍ او ٍا ىٍ ثَ‬ ‫ځَٵشني‪ .‬ىٍٕز اُ همین څل‪٪‬ه ثوى ٽه انڂبٍ ډه ‪َٙ‬و‪ٙ ٫‬ي‪ .‬ٹ‪َ٦‬ههبی ىٍ‪ٙ‬ز ثبٍا‬ ‫ىیڂَ ُډین نووٍىه ثوبٍ ډی‪ٙ‬يني‪ .‬و ىٍ ٽمشَ اُ یټ ىٹیٺه اثَی سیَه اُ ثوبٍ نِىیټ‬ ‫ُډین ‪ٙ‬پڄ ځَٵز‪ .‬اُ سٮؼت نٶٖڈ ٍا كجٔ ٽَىڇ‪ .‬ثوبٍ انڂبٍ ُنيه ثب‪ٙ‬ي ثه هڈ دیـیي‬ ‫و ىٍ هڈ ٵَو ٍٵز و نبځهب ػبډي ‪ٙ‬ي‪ .‬هیوالیی ثوى ؿهبٍ دب و ٭‪٪‬یڈ و سَٕنبٻ و َٕى‬ ‫ثب َٕدنؼههبیی ثه ثٍِځی نیڈسنهی انٖب ‪ ،‬ثالیی ثوى اُ ىنيا و سیٲههبی سیِ‬ ‫إشووانی و ؿنڂبڃ‪ ،‬ثه ثٍِځی یټ هبنه‪ ،‬ثب ثویی ٽَیه و دوٕشی ه‪ٚ‬ن دَ اُ ٵچٔهبیی‬ ‫څِع‪ ،‬ٽه ٭‪٢‬السی ثه هڈ دیـیيه ُیَ آ ډیػنجیي‪ .‬هوىِ س‪ٞ‬ویَ سوانبیی و هَآ‪ .‬ىٍ‬ ‫ؿ‪ٚ‬ڈ ثه هڈ ُىنی‪ ،‬ٽبهن ثب ډوهبی ثچني‪ ،‬ؿهَهای ٕجِهسَ اُ ؿیِی ٽه همه ثه هب‪َ٥‬‬ ‫ىا‪ٙ‬شني و څجبٓهبیی ٭ؼیت ٽنبٍ هیوال ‪٩‬بهَ ‪ٙ‬ي‪ .‬ػبی ؿوةىٕش٘ ډیچهای ٵچِی ثه‬ ‫همب ثچنيی ثه ىٕز ىا‪ٙ‬ز و څجوني ډیُى‪ .‬ىٕش٘ ٍا ٍوی دوٕزِ ٍُهدوٗ ػبنوٍ‬ ‫ځٌا‪ٙ‬ز و آٍاڇ ؿیِی ځٶز‪ .‬هیوال نٮَهای ٽ‪ٚ‬یي و ین وػوى همهی آ هبیی ٍا ٽه ډبر‬ ‫و ډجهور ډبنيه ثوىني‪ٙ ،‬پٖز‪.‬‬ ‫ٽٖی ػدددددددددددددددددددددددددددددددیٰ ُى!‬ ‫اځَ ډَىڇ سب ثه كبڃ هَإب و ىٕزدبؿه نجوىني‪ ،‬ىیڂَ ثه هڈ ٍیوشني‪ٝ .‬يای ‪ٙ‬چیټ‬ ‫سٶنڀهبی َٕدَُ ډلبٵ‪٪‬ب ٵَډبنياٍی ىٍ هوا دیـیي‪ٕ .‬یَا ىٕز نیٖشَه ٍا ډلپڈ‬ ‫ؿٖجیي و او ٍا ثه ىنجبڃ هوىٗ ثه ٕمز ىٍ وٍوىی ثبٯ ٽ‪ٚ‬یي‪ .‬ثه ؿنيین نٶَ سنه ُىني‬ ‫و ثی٘سَ اُ یټ ثبٍ ُډین هوٍىني‪ .‬ػَٹههب همـنب ىوٍ و ثَ‪ٙ‬ب ثه ُډین ډیهوٍى‪.‬‬ ‫هیچیهب ٕواٍ ٹبیٸهب ‪ٙ‬يه ثوىني‪ .‬ٹبیٸهبیی ٽه ٽوٍه‪ٙ‬ب هنوُ ځَڇ ثوى و ىٍ ډوِ ‪،‬‬ ‫ثوبٍ ىا‪ٙ‬شني؛ ثه ٍاه اٵشبىه ثوىني و ډَىڇ آ هبیی ٍا ٽه آس٘ ٽوٍه‪ٙ‬ب هبډوٗ ‪ٙ‬ي‬ ‫ثوى‪ ،‬ثب دبٍو ډیٍانيني‪ .‬ثٮ‪٢‬یهب ٽنبٍ آةٍاه ثه ٕمز ‪ٙ‬هَ ډیىویيني و یپی ىو نٶَ هڈ‬

‫‪32‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫هوى‪ٙ‬ب ٍا سوی آة انياهشه ثوىني و ‪ٙ‬نب ډیٽَىني‪ .‬نیٖشه و ٕیَا ٽه ىوٍسَ ثوىني‪،‬‬ ‫ثه هیؾ ٽياڇ اُ ٹبیٸهب نَٕیيني‪ .‬ٹبیٸهب كشب دَ هڈ نجوىني‪.‬‬ ‫همهی ٹبیٸهبی ډبنيه ‪ٙ‬پٖشه ثوىني یب ىٍ آس٘ ډیٕوهشني‪ .‬ثبُ ػَٹهی ثٍِځی همب‬ ‫نِىیپی ثه ُډین هوٍى و ىوثبٍه سوىهای ثٍِٿ اُ نیَو و نوٍ‪ ،‬ثب ‪ٝ‬يایی ؿو ىٍیيه‬ ‫‪ٙ‬ي دبٍؿه‪َٙ ،‬و‪ ٫‬ثه ‪ٙ‬پڄ ځَٵشن ٽَى‪ .‬ثوبٍ ىا‪ٙ‬ز ىوثبٍه اُ ُډین ثچني ډی‪ٙ‬ي و‬ ‫ٕبیههبی سَٕنبٻ ډیٕبهز‪ٕ .‬پنيٍیهوٍا ثَځ‪ٚ‬شني‪ .‬ثبیي ثه ٕمز ىیڂَ ثبٯ‬ ‫ډیځَیوشني‪ .‬ثبیي ثه آ هب نِىیټ ډی‪ٙ‬يني‪ .‬ٵپَٗ هڈ ىهشَٻ ٍا اُ ‪٥‬بٹز ډیثَى‪.‬‬ ‫دبهبی٘ ډیڅَُیي و اځَ سپیهاٗ ثه ٕیَا نجوى سب ثه كبڃ ثبٍهب ػب ډبنيه ثوى‪ .‬ٵپَ ٽَى‪،‬‬ ‫اډب ثبیي هوىڇ ٍا ػم‪ ٬‬و ػوٍ ٽنڈ‪ .‬هنوُ ثبوٍٗ ن‪ٚ‬يه ثوى‪ .‬اډب ؿه ثبوٍ ډیٽَى و ؿه‬ ‫نمیٽَى‪ ،‬آ هب آ ػب ثوىني‪ .‬آىڇ آثیهب! ډَىڇ ثبٍا ٽبثوٓهب! و ٽبهن ډٮجي هڈ یپی اُ‬ ‫آ هب ثوى‪.‬‬ ‫اُ ٍوثهٍو همـنب ‪ٝ‬يای ‪ٙ‬چیټ ډیآډي‪ .‬این ثبٍ همَاه نٮَههبی ىٍىنبٻ انٖبنی و‬ ‫ٱَٗهبی هَآآوٍ ٱیَانٖبنی ثوى‪ .‬نیٖشه ىاى ٽ‪ٚ‬یي‪« :‬ثَویڈ ٕمز یبىځبٍَٕا! كشمبً‬ ‫اډنسَ إز!» ٍاه‪ٚ‬ب ٍا ثه ٕوی یبىځبٍَٕا ٽغ ٽَىني‪ .‬ثه ُوىی ثه ٍاه َٕثبالیی‬ ‫یبىځبٍَٕا ٍٕیيني‪ .‬ن‪ٞ‬ٶه ی ٍاه ثه ثٮي‪ ،‬نیٖشه ىیڂَ ٵٺ‪ ٤‬ثه ُوٍ ٵ‪ٚ‬بٍ ىٕز ٕیَا ثبال‬ ‫ډیٍٵز‪ .‬ؿني نٶَ ىیڂَ هڈ ثه ىنجبڃ آ هب ثه ٍاه اٵشبىه ثوىني‪ٝ .‬يای ػَٹههبی ثَٷ اُ‬ ‫ډیب ىٍهزهبی ٽنبٍ ٍاه ثچني ‪ٙ‬ي‪ .‬همه ثب هڈ دب سني ٽَىني‪ .‬ؿنيین ‪ٝ‬يای سیِ هوا ٍا‬ ‫‪ٙ‬پبٳ و ىو نٶَ اُ ځَوه ثه ُډین اٵشبىني‪ .‬ىٕز یپی ٹ‪ٙ ٬٦‬ي و ثه ُډین اٵشبى‪ .‬ػَٹهای‬ ‫ٽوؿټ اُ ډیب ىٍهزهب ‪٩‬بهَ ‪ٙ‬ي و ثه یپی ىیڂَ هوٍى و ثين٘ ٍا ٕوُاني‪ٝ .‬يای‬ ‫ػیٰ و ٵَیبى ُهمیهب و ثه ُډین اٵشبىههب و وك‪ٚ‬زُىههب ثچني ‪ٙ‬ي‪ُ .‬همیهب ٍا‬ ‫ثَىا‪ٙ‬شني و آ هبیی ٽه ډیسوانٖشني ثچني ‪ٙ‬وني څنڂب څنڂب ثه ىنجبڃ ځَوه ثه ٍاه‬ ‫اٵشبىني‪ .‬اُ دیؾ ثٮيی ٍاه ٽه ځٌ‪ٙ‬شني‪ٕ ،‬بهشمب ثٍِٿ یبىځبٍَٕا دیيا ‪ٙ‬ي‪ .‬ىّ ٹيیمی و‬ ‫اډَوُ ډلڄ نڂهياٍی یبىځبٍهبی ىوٍا هبی ځٌ‪ٙ‬شه‪ ،‬دب ثَ ػب ایٖشبىه ثوى‪ .‬ىیواٍهب و‬ ‫ٕٺٴ ثب نوٍی ٍُى ډیىٍه‪ٚ‬یيني‪ .‬ىٍ ثٖشه ثوى‪.‬‬ ‫ىٍٕز وٹشی ځَوه هوإز واٍى ډلو‪٥‬هی ثبُ ػچوی یبىځبٍَٕا ‪ٙ‬وى‪ ،‬آًٍه٘ ٍوثهٍوی‬ ‫آ هب ثه ُډین هوٍى و ثبُ ځچوڅهای اُ آس٘ ٕٶیي و آثی س‪ٚ‬پیڄ ىاى و ثبُ ثبٍا ‪َٙ‬و‪٫‬‬ ‫ٽَى ثوبٍ س‪ٚ‬پیڄ ىاى و این ثبٍ ثه ػبی یټ سوىهی ثٍِٿ‪ ،‬ثه هیجز ؿنيین سوىهی‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪33‬‬


‫ٵبنشِی ‪ -‬نڂبٍٗ‬

‫ٽوؿټ ‪ٙ‬پڄ ځَٵز‪ .‬سوىه هبی ثوبٍ ثب َٕ٭شی ثبوٍنپَىنی سیَه ‪ٙ‬يني و س‪ٚ‬پیڄ‬ ‫هیپڄهبیی انٖبنی ىاىني‪ .‬ىو ډَى و یټ ُ ‪ .‬ثي هبی هَ ٕه ثبٍیټ و ‪َ٩‬یٴ ثوى‪ .‬اډب‬ ‫ه‪٦‬و‪ ٣‬ؿهَه و ه‪٦‬و‪٥‬ی ٽه ثي ٍا ‪ٙ‬پڄ ډیىاى‪١ ،‬ویڈ ثوى و ه‪ٚ‬ن‪ .‬څجبٓهبیی ٽه‬ ‫ثه سن ىا‪ٙ‬شني‪ ،‬ثب ٍنڀهبی سیَه و ه‪٦‬و‪ ٣‬سیِ و ٽچٶز آثی ٍو‪ٙ‬ن‪ ،‬این ه‪ٚ‬ونز ‪٩‬بهَ ٍا‬ ‫سٺویز ډیٽَى‪ .‬ثَای نیٖشه ‪ٙ‬پڄ و ‪ٙ‬مبیڄ این ٕه سن آ‪ٙ‬نب ډینموى‪ .‬ډبنني آ ٍا ٹجالً‬ ‫ٍوی ٽب‪ٙ‬یٽبٍیهبی ىیواٍهی یبىځبٍَٕا ىیيه ثوى‪ .‬وٹشی نبهوىآځبه سوػه٘ ثه ‪٩‬بهَ‬ ‫آ هب ػچت ‪ٙ‬ي‪ ،‬نپشهی سَٕنبٻسَی ٍا ٵهمیي‪ .‬این ىو نٶَ ٍا ډی‪ٙ‬نبٕڈ! هَ ىو ٍاهت‬ ‫ثوىني! وڅی ؿهَههب انڂبٍ ٭و‪ٙ ٟ‬يهاني‪ .‬آ یپی‪ٕ ،‬وډی‪ ،‬ٽه ىٍ‪ٙ‬زانياڇسَ و ٵَُسَ‬ ‫إز‪ ،‬ا‪ٝ‬الً ؿهَهی ػيیي و ٱَیجی ىاٍى‪ .‬ىو ٍاهت ډظڄ نٖوهی ثيڅی نٶَ ٕوڇ ثه ن‪َ٪‬‬ ‫ډیٍٕیيني‪.‬‬ ‫هَ ٕه نیِه هبیی ٽوسبه ثه ىٕز ىا‪ٙ‬شني‪ ،‬ٽه ثب ُنؼیَهبیی ‪َ٩‬یٴ و ثچني و ثَاٷ ثه ډؾ‬ ‫ىٕز آ هب ډش‪ٞ‬ڄ ‪ٙ‬يه ثوى‪ .‬ثيو این ٽه ثه ٕمز دنبهنيههب ثَځَىني‪ ،‬نیِههب ٍا ثه‬ ‫ٕمز ىٍ یبىځبٍَٕا ځَٵشني‪ .‬ىٍ ٽه ثب ٍو‪ٙ‬نبیی ‪٥‬الیی ٍنڀ ډیىٍه‪ٚ‬یي‪ ،‬ثَٹی ُى‪.‬‬ ‫دی٘ اُ این ٽه ډهبػمب ثشوانني ٽبٍی ٽنني‪ ،‬ثَٷ ‪٥‬الیی ٍنڀ ثه ٕمز هَ ٕه آډي‪.‬‬ ‫ىو سب اُ آ هب ٍا ىٍ ثَ ځَٵز‪ .‬اډب ٕوډی نبځهب ىٍ اثَی اُ ثوبٍ‪ ،‬نبديیي ‪ٙ‬ي و ؿني ډشَ‬ ‫آ ٕوسَ‪ ،‬ػبیی ٽه آة اُ څجهی ٕٺٴ یبىځبٍَٕا ډیؿپیي‪٩ ،‬بهَ ‪ٙ‬ي و ثٮي ىوا ىوا‬ ‫ډیب ىٍهزهب ځڈ ‪ٙ‬ي‪ .‬وٹشی نوٍ ډياٵ‪ ٬‬هبډوٗ ‪ٙ‬ي‪ ،‬اطَی اُ ىو ډهبػڈ نجوى و ىٍ ثبُ‬ ‫‪ٙ‬ي‪ .‬همه ثه ٕمز ىٍ ىویيني‪.‬‬ ‫ىٍ همب څل‪٪‬ه‪ ،‬ىوثبٍه ثوبٍ اُ ٍوی ُډین ‪َٙ‬و‪ ٫‬ثه ػم‪ٙ ٬‬ي ٽَى‪ .‬ډَى ػوا ىوثبٍه‬ ‫ىٕز ُ ٍا ځَٵز و ثب َٕ٭ز ثی‪ٚ‬شَی ثه ٕمز یبىځبٍَٕا ىویي‪ .‬آ ىو آهَین ٽٖبنی‬ ‫ثوىني ٽه ثه ََٕٕای وٍوىی ٍٕیيني‪ .‬ډَىی ٵَیبىٽ‪ٚ‬ب ثه ٕمز ىٍ ډیىویي و ُنی‬ ‫هڈ ثه ىنجبڅ٘ ثوى‪ٕ .‬یَا ٕٮی ٽَى ػچوی ډَى ٍا ثڂیَى‪ .‬اډب او ٹیٺبّ ٍٵز و ػبهبڅی‬ ‫ٽَى و ىٍ ؿ‪ٚ‬ڈ ثه هڈ ُىنی اُ ىٍ ثیَو ٍٵشه ثوى‪ٍ ُ .‬ا ثَځَىانيني‪ .‬ىیوانه ن‪ٚ‬يه ثوى‪.‬‬ ‫ثه ىنجبڃ ډَى ډیٍٵز‪ٝ .‬يای سیِی اُ ثیَو آډي و ثٮي نبڅهای ٽوسبه‪.‬‬ ‫ىٍو سبالٍ ٕبیه اٵشبى و هیجشی سیَه و ٽبثوٓواٍ‪ ،‬ډٖش‪٦‬یڄ ٍو‪ٙ‬ن ىٍواُهی ىّ ٍا‬ ‫سبٍیټ ٽَى‪.‬‬ ‫ٽٖی‪ ،‬ثب ‪ٝ‬يایی څَُا ‪ ،‬ځٶز‪« :‬ډچوبٍر!»‬

‫‪34‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ىٍ ََٕٕا نبځهب ثب ‪ٙ‬ير ثٖشه ‪ٙ‬ي‪ .‬اډب ىیَ ‪ٙ‬يه ثوى‪ .‬هیوال و ؿنيین نٶَ اُ آ‬ ‫سیَهدوٗهب‪ ،‬ثب ‪٩‬بهَی ٽه وك‪ٚ‬ز ثه ىڃ ډیانياهز‪ ،‬ىاهڄ ٕبهشمب ثوىني‪ .‬هیؾ‬ ‫ٽياڇ ثه ٕمز ىٍ ثَنڂ‪ٚ‬شني‪.‬‬ ‫این ثبٍ ٽٖی ثه ه‪ٚ‬ياٍ نیبُ نيا‪ٙ‬ز‪ .‬هَ ٽٔ ثه ٕویی ځَیوز‪.‬‬ ‫‪ٍ . 3‬وُ ٕوڇ‪ٕ ،‬ب٭ز ىوڇ‪َٕ ،‬ىاة ُیَ ىّ‪ ،‬نیٖشه‬ ‫وٹشی ثٺیه هواثیيه ثوىني‪ ،‬ثو٘ إنبى ٹيیمی یبىځبٍَٕا ٍا ُیَ و ٍو ٽَىڇ‪ .‬ثٺیه ثه ػِ‬ ‫ٕیَا ‪ .‬ثه ځمب ٕیَا ٽبٍ ه‪َ٦‬نبٽی ډیٽنڈ و ا‪َٝ‬اٍ ىاٍى همَاهڈ ثب‪ٙ‬ي‪ .‬ډیځویي‬ ‫ډ‪٦‬مئن نیٖز همهی سجٮیيیهبی ىاهڄ ٕبهشمب ٍا نبثوى ٽَىه ثب‪ٙ‬یڈ یب آ هب ٍاهی‬ ‫ىیڂَ ثَای وٍوى دیيا نپَىه ثب‪ٙ‬ني‪ .‬ىیڂَ همه آ هب ٍا سجٮیيیهب ډینبډني‪ .‬ډیىانیڈ ٽه‬ ‫همب سجٮیيیهب هٖشني‪ .‬اٵٖبنه ډیځویي آ هب ىٍ إٓمب ُنيانی ‪ٙ‬يهاني و ځویب ىٍٕز‬ ‫ډیځٶشه‪.‬‬ ‫ىٍهب همه ثٖشهاني و ثب این ٽه ثیَو هنوُ ثبٍا ډیثبٍى‪ ،‬هیؾ اطَی اُ نبآٍاډی ىٍ‬ ‫ػَیب نیَوهبی ٕیبڃ ىٍو یبىځبٍَٕا كٔ نمی‪ٙ‬وى‪ .‬ثب این ٽه نمبی٘ ٹيٍر ٽبډچی‬ ‫اُ نیَوهبی ٕبهشمب ٍا ىیيهاڇ‪ ،‬اډب نمیسوانڈ ثه ٍاكشی آ ٍا ىّ ه‪٦‬بة ٽنڈ‪ .‬ثَای ډن‬ ‫هنوُ یبىځبٍَٕإز‪.‬‬ ‫ډ‪٦‬مئن ثوىڇ ؿیِی هٖز ٽه ثشواني ٍاهی دی٘ دبی ډب ثڂٌاٍى‪ .‬وٹشی ثه ؿ‪ٚ‬ڈ هوىڇ‬ ‫ُنيه ‪ٙ‬ي اٵٖبنهی ىیوا ثبٍا ٍا ىیيه ثوىڇ‪ ،‬نمیسوانٖشڈ ثو٘ ىیڂَ اٵٖبنه ٍا ثه‬ ‫همب ٍاكشی همی‪ٚ‬ه‪ ،‬ٽنبٍ ثڂٌاٍڇ‪ٙ .‬ټ نيا‪ٙ‬شڈ اٵٖبنهای هٖز ٽه نجَىی ثبٕشبنی ٍا‬ ‫‪َٙ‬ف ډیىهي‪ .‬دی٘سَ ىٍ ډوٍىٗ هوانيه ثوىڇ‪١ .‬من كَوٳؿینی یپی اُ ډٺبڅههب‪.‬‬ ‫نجَىی ٽه نویٖنيه‪ ،‬آوٍىځبه٘ ٍا نِىیټ همین یبىځبٍَٕا و آ ٕوی ویَانههبی‬ ‫ٍإنبیی ٵَ‪ ٟ‬ډیٽَى‪ .‬ډیځٶز ٕنز ‪ٙ‬هَهبی ُیَُډینی اُ همب ُډب آٱبُ ‪ٙ‬يه و ثب‬ ‫این ٽه نجَى آهَ ‪ٙ‬یِا ٽه ډب ثب‪ٙ‬یڈ ثب ډَىڇ ثبٍا ٽه هِزهب ثب‪ٙ‬ني‪ ،‬ثه نٶ‪ ٬‬ډب ثه‬ ‫َٕانؼبڇ ٍٕیيه و اُ آ ثه ثٮي هجَی اُ ى‪ٙ‬من نجوىه‪ ،‬اډب ‪ٙ‬هَهبی ُیَُډینی ثبٹی‬ ‫ډبنيهاني‪.‬‬ ‫یبىڇ هٖز ٽه نویٖنيه ډیځٶز نٺڄ اٵٖبنه این ‪٥‬وٍ إز ٽه ٕیبهػبډه ‪ٙ‬یِا ٍا ىٍ‬ ‫آوٍىځبه آهَ ٵَډبنيهی ٽَىه و ثٮي هزهب ٍا ثه سجٮیيی ثیثبُځ‪ٚ‬ز ٵَٕشبىه‪ .‬اډب هَ‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪35‬‬


‫ٵبنشِی ‪ -‬نڂبٍٗ‬

‫ؿه سالٗ ډیٽنڈ ثه یبى نمیآوٍڇ‪ ،‬ٹ‪ٞ‬ه ٍا اُ ٽياڇ ٽشبة یب ٽشیجه یب دوٕزنو‪ٙ‬شه نٺڄ‬ ‫ٽَىه ثوى‪.‬‬ ‫‪ٍ . 4‬وُ ؿهبٍڇ‪ٕ ،‬ب٭ز ىهڈ ‪ٙ‬ت‪َٕ ،‬ىاة ُیَ ىّ‪ ،‬ډنَٖه‬ ‫ثبیي ډیٍٵشیڈ! ثیهوى نیٖز ٽه همه ثه نوثز همب هواة ٍا ىیيهایڈ‪ .‬همهډب‬ ‫انشوبة ‪ٙ‬يهایڈ‪ .‬ډب دنغ نٶَی ٽه یټ ٍإیب ٍا ىیيهایڈ‪ .‬ډب دنغ نٶَی ٽه هواة ىیيهایڈ‪:‬‬

‫إٓمب ډیهوإز ثجبٍى‪ .‬كٖ٘ ډیٽَىڇ‪ .‬ثبیي هوىڇ ٍا ػم‪٬‬‬ ‫ډیٽَىڇ‪ .‬نجبیي ډیځٌا‪ٙ‬شڈ ًٍهای اُ وػوىڇ ډبىی ‪ٙ‬وى‪ ...‬كشی س‪ٞ‬وٍ‬ ‫ډبىی ‪ٙ‬ي ىٍو ینىانههبی ٍیِی ٽه ٍوی ٽوه ډیثبٍیيني‪ ،‬هڈ‬ ‫ىٍىنبٻ ثوى‪ .‬ٵٺ‪ ٤‬یټ ثبٍ سؼَثهاٗ ٽَىه ثوىڇ‪ ،‬اډب ىٍىی سَٕنبٻ‬ ‫ىا‪ٙ‬ز ٽه سب اثي اُ یبىڇ نوواهي ٍٵز‪ .‬آ ثبٍ سب وٹشی ینهبی ٍوی‬ ‫ٽوه آة ‪ٙ‬ي‪ ،‬ه‪ٚ‬یبٍیاڇ دبٍهدبٍه ثوى و هَ ٹٖمش٘ هڈ ىٍى ػيا‬ ‫ثوى ٍا ثه ‪ٝ‬وٍر ٽبډڄ كٔ ډیٽَى‪ .‬ىٍو نهَ و ٍوىهبنههب ثو‪ٚ‬ی‬ ‫اُ ه‪ٚ‬یبٍیاڇ ثب ثوبٍ ‪ٙ‬ي آة ػيا ‪ٙ‬ي و ثبالهَه ؿنيین ٵ‪ٞ‬ڄ ‪٥‬وڃ‬ ‫ٽ‪ٚ‬یي سب سمبڇ ه‪ٚ‬یبٍیاڇ‪ ،‬ىوثبٍه یټدبٍؿه‪ ،‬ىٍو ُنيا إٓمبنی‬ ‫هِاٍا ٕبڅه‪ ،‬ثه هڈ دیوٕز‪.‬‬ ‫ىٍ ُډبنی ٽه انڂبٍ سب ثینهبیز ‪٥‬وڃ ىا‪ٙ‬ز‪ ،‬ثبُ ٹ‪َ٦‬ههب ىوٍ و ثَڇ‬ ‫‪ٙ‬پڄ ډیځَٵشني‪ .‬و ثبُ ػٖمڈ ثب هَ ٹ‪َ٦‬ه‪ ،‬ىٍو هَ ٹ‪َ٦‬ه ډبىی‬ ‫ډی‪ٙ‬ي‪ .‬ٹ‪َ٦‬های ٽه ډیىانٖشڈ هیؾ وٹز ثه ُډین ٕٺو‪ ٣‬نوواهي‬ ‫ٽَى و همب ػب ین هواهي ُى‪ .‬نوٍ ٍوُ ٍا كٔ ډیٽَىڇ‪ .‬اډب كٔ نوٍ‬ ‫ثب همی‪ٚ‬ه ٵَٷ ىا‪ٙ‬ز‪ .‬نوٍ ٭‪ َٞ‬نجوى‪ .‬نوٍ ُډب ٵ‪َٚ‬ىځی اثَهب ٍوی‬ ‫ٽوه ین ُىه نجوى‪ .‬نوٍ ىٍى نجوى ٽه ثوواهی ثب ثبٍٗ دبیین ثَوی و‬ ‫ډؼجوٍ ثب‪ٙ‬ی ػچوی ثبٍیينز ثه ‪ٝ‬وٍر ینىانه ٍا ثڂیَی‪.‬‬ ‫نبثبوٍانه كوإڈ ٍا سب ا‪َ٥‬اٳ ځٖشَىڇ‪ .‬اىٍاٽڈ اُ ا‪َ٥‬اٳ‪ ،‬ىیڂَ سنهب‬ ‫كٖی نبهوىآځبه ثوى و ٵٺ‪ ٤‬ډیِا ىٍىی ٍا ٽه ثبیي انش‪٪‬بٍ‬ ‫ډیىا‪ٙ‬شڈ‪ ،‬ثَایڈ ډیٕنؼیي‪ .‬ینىانهنجوى ٽه ىوٍ و ثَڇ ‪ٙ‬پڄ‬ ‫ډیځَٵز‪ .‬ین نجوى ٽه ډیثبیي وػوىڇ ٍا اُ آ ثیَو ډیٽ‪ٚ‬یيڇ سب‬

‫‪36‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ىٍى ثَ وػوىڇ ٱبڅت ن‪ٚ‬وى‪ .‬آة ثوى‪ .‬ٹ‪َ٦‬ار آة‪ٍ .‬وانی ډبىی ‪ٙ‬ي ثب‬ ‫آة ٍا ثبوٍ نمیٽَىڇ‪ .‬اُ یبىڇ ٍٵشه ثوى‪ .‬انش‪٪‬بٍ ىٍى ٍا ىا‪ٙ‬شڈ‪ .‬انش‪٪‬بٍ‬ ‫ىٍى ٽنيه ‪ٙ‬ي ٍا ىا‪ٙ‬شڈ‪ .‬اډب ثه ػبی آ ‪ ،‬كٔ آ‪ٙ‬نبی ډبىی ‪ٙ‬ي‬ ‫ىوٍ ٹ‪َ٦‬ار ٍیِ آة‪ ،‬ىٍو اثَ‪ ،‬ثوى‪ .‬اُ یبىڇ ٍٵشه ثوى ډبىی ‪ٙ‬ي‬ ‫ىٍو اثَهب ؿه كٖی ىاٍى‪ٙ .‬بیي وٹش٘ ثب‪ٙ‬ي‪ .‬وٹش٘ ‪ٙ‬يه! ىیڂَ‬ ‫ىٍو اثَ نجوىڇ‪ .‬ثب هِاٍا ٹ‪َ٦‬هی ثبٍا دبیین ډیٍٵشڈ‪ .‬سجٮیي سمبڇ‬ ‫‪ٙ‬يه ثوى‪.‬‬ ‫نبځهب ىیڂَ ىٍو اثَهب نجوىڇ و هوى واٹٮیاڇ ٍا ثبُ ‪ٙ‬نبهشڈ‪ .‬وػوىڇ‬ ‫اُ َٕىی ؿیِی ٽه ىٍو اثَهب ثوى هبڅی ‪ٙ‬ي‪ٍ .‬وی ډن‪َ٪‬هی آ‪ٙ‬نبی‬ ‫ٕیهٕشب ‪ ،‬هیچی ثبالسَ اُ این ٽه ډمپن ثب‪ٙ‬ي‪ ،‬ىٍ هوا ‪ٙ‬نبوٍ ثوىڇ‪.‬‬ ‫هیچی ثبالسَ اُ ثَع ډٮجي یب ٕٺٴ ىّ یب ٽوههب‪ .‬ىوىی ثنٶ٘ ٍنڀ ىٍ‬ ‫هوا ‪ٙ‬نبوٍ ثوى و ثب اثَهب ډوچو‪ ٣‬ډی‪ٙ‬ي‪ .‬ؿهبٍ ثَع ثچني ٍا ىیيڇ ٽه‬ ‫ىوى اُ آ هب ثچني ډی‪ٙ‬ي و ثه إٓمب و ثه هوٍى اثَهب ډیٍٵز و اثَهب‬ ‫ٍا سیَهسَ و ثٍِٿسَ ډیٽَى‪ .‬و یپی اُ ثَعهب ثب ٍنڂی آثی‪ ،‬اُ ىوٍ‬ ‫ىٕز‪ٕ ،‬وٕو ډیُى‪ .‬آًٍه٘ د‪ٚ‬ز آًٍه٘ ثوى ٽه ىوٍ سب ىوٍ ثَع‬ ‫ثه ُډین و هوى ثَع ډیهوٍى و دو‪ ٘ٙ‬ٵچِی آ نوٍ ثَٷ ٍا‬ ‫ثبُډیسبثبني‪.‬‬ ‫ډیىانٖشڈ ىاٍڇ هواة ډیثینڈ‪ .‬اُ آ هواةهبیی نجوى ٽه ډیىانی هواثی و‬ ‫س‪ٞ‬میڈ ډیځیَی هَ ٽبٍی هوىر ډیهواهی انؼبڇ ىهی‪ .‬اُ آ هواةهبیی ثوى‬ ‫ٽه ثبیي ٹ‪ٞ‬ه ٍا اىاډه ډیىاىی‪.‬‬

‫ځو‪ٙ‬هی اسبٹی َٕى و ډَ‪٥‬وة ٍوی ُډین ن‪ٖٚ‬شه ثوىڇ‪ .‬ثٺیه اډب‬ ‫هواة ثوىني‪ .‬ػِ ؿهبٍ هیپڄ ىیڂَ ىٍ ٽنبٍڇ‪ ،‬ٽه ډظڄ ‪ٙ‬پڄهبیی‬ ‫ٕبهشه‪ٙ‬يه اُ ثوبٍ ډیڅَُیيني‪ .‬ثه ىٕزهبیڈ نڂبه ٽَىڇ و ىیيڇ‬ ‫ىٕزهبی هوىڇ هڈ‪ ،‬ډظڄ ثي ؿهبٍ ك‪٢‬وٍِ ثیياٍ ىیڂَ ډلو و‬ ‫نبډ‪ٚ‬و‪ ٜ‬إز‪ .‬نبځهب نِىیټ وٕ‪ ٤‬اسبٷ‪ ،‬ػبیی ٽه ُډین ځوى ٍٵشه‬ ‫ثوى‪ ،‬هیپچی ٕبیهډبنني و ډلو ‪َٙ‬و‪ ٫‬ثه ‪ٙ‬پڄ ځَٵشن ٽَى و همِډب‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪37‬‬


‫ٵبنشِی ‪ -‬نڂبٍٗ‬

‫‪ٝ‬يای ه٘ه‪ٚ‬ی آٍاڇ ثچني ‪ٙ‬ي‪ .‬همین ‪٥‬وٍ ٽه ٕبیه دَ ٍنڀسَ و‬ ‫ػبډيسَ ډی‪ٙ‬ي‪ٝ ،‬يا هڈ ثچنيسَ و وا‪١‬قسَ ثه ځوٗ ډیٍٕیي‪ٝ .‬يای‬ ‫كَٳ ُى ثوى‪ٕ .‬بیه ىا‪ٙ‬ز ؿیِی ډیځٶز و ډن و ؿهبٍ ٕبیهی‬ ‫ىیڂَ‪ ،‬ثيو كَٽز ن‪ٖٚ‬شه ثوىیڈ‪ٕ .‬بیه ػم‪٬‬سَ و ػم‪٬‬سَ ‪ٙ‬ي و ثه‬ ‫‪ٙ‬پڄ هیپچی انٖبنی ىٍ آډي‪ .‬ىٍ نوٍ ‪١‬ٮیٴ َٕىاة ٽه اُ د‪ٚ‬ز‬ ‫هیپڄ ډیسبثیي‪ ،‬ثه ُكمز ډی‪ٙ‬ي ‪ٙ‬پڄ ډلو ثي ډَىی ٍا ىیي‪ ،‬ثب‬ ‫ٍىایی ثچني و ٕیبه ثه سن‪ ،‬ٽه كب‪ٙ‬یههبی٘ ثب ٍنڂی ‪٥‬الیی ثَٷ‬ ‫ډیُى‪ٝ .‬يا وا‪١‬قسَ ‪ٙ‬ي‪ .‬ډیٵهمیيڇ ىاٍى كَٳ ډیُني‪ .‬واّههب ٍا هڈ‬ ‫ډی‪ٙ‬نیيڇ‪ ،‬اډب هیؾ ډٶهوډی اُ آ هب ىٍٻ نمیٽَىڇ‪ ...‬ډَى ثه ٕمز‬ ‫ىیواٍ ډٺبثڄ ىٍ وٍوىی ٍٵز و ىٕش٘ ٍا ٍوی ىیواٍ ځٌا‪ٙ‬ز‪ .‬ىٍی‬ ‫‪٩‬بهَ ‪ٙ‬ي و دچههبیی ٽه ٍو ثه دبیین ډیٍٵز‪...‬‬ ‫نبځهب اسبٷ دیَاډو ډب ډلو ‪ٙ‬ي و ػبی هوى ٍا ثه سبالٍ ثٍِځی ىاى‬ ‫ٽه ىیواٍهبی٘ دَ اُ كؼبٍی ٍوی ٕنڀ هبٍا ثوى‪ .‬هڈ س‪ٞ‬ویَ و هڈ‬ ‫ٕنڀنو‪ٙ‬شه‪ٕ .‬ٺٴ سبالٍ نٺ٘ ثٍِځی ىا‪ٙ‬ز‪ .‬اډب نه ډیسوانٖشڈ‬ ‫كؼبٍیهب ٍا س‪ٚ‬وی‪ ٜ‬ىهڈ و نه ډبهیز نٺ٘ ٍوی ٕٺٴ ٍا‪ ...‬و نه‬ ‫ؿهَهی ډَىی ٍا ٽه انشهبی سبالٍ نِىیټ سوز ثٍِځی ایٖشبىه ثوى‪...‬‬ ‫ثبیي ډیٍٵشیڈ! ٍاه د‪ٚ‬ز َٕ ٽه ثٖشه ثوى‪ .‬و ‪ٙ‬ټ نيا‪ٙ‬شڈ هیؾ ٹٖمز ډبػَا ثیىڅیڄ‬ ‫نجوىه‪ .‬س‪ٞ‬بىٳ نیٖز ٽه ىیواٍهبی َٕىاة دَ ‪ٙ‬يه ثوى اُ ػنڀاٵِاٍهبی ٭ؼیجی ٽه سب‬ ‫آ ٍوُ‪ ،‬ډبنني آ هب ٍا ٵٺ‪ ٤‬ىٍ س‪ٞ‬ویَهبی ٽشبةهبی ٹيیمی ىیيه ثوىیڈ‪ .‬همه اُ ٵچِی‬ ‫ٕیبه و ډشوچوڄ ٕبهشه ‪ٙ‬يه ثوىني ٽه كشی ىٍ هنپی آُاٍىهنيهی َٕىاة هڈ ځَڇ‬ ‫ثوى‪ .‬ډظڄ ‪ٙ‬م‪ٚ‬یَهبی ٕیبه و ثچني و سجَ ٽوؿټ و ٕیبه ډن و ډظڄ دیپب هبی ٕیبه ثَ‬ ‫َٕ سیَهبی ىٍو سَٽ٘ اٍُ‪ .‬همه ٽیٶیشی ٭ؼیت ىا‪ٙ‬شني و وٹشی آ هب ٍا ىٍ ىٕز‬ ‫ډیځَٵشی انڂبٍ كَٽشی ٍیِ اُ آ هب اكٖبٓ ډیٽَىی‪ .‬ویٖشََه ‪ٙ‬م‪ٚ‬یَ ٕنڂینی اُ‬ ‫ثین آ هب انشوبة ٽَى‪ٕ .‬یَا ىو سجَ ثٍِٿ ٽه ثو٘ ثَنيهی سیٲهی آ هب اُ همب‬ ‫ٵچِ ٕیبه ثوى و نیٖشه هڈ ثه ا‪َٝ‬اٍ او ثه ىنجبڃ ؿیِ ٽوؿپی ځ‪ٚ‬ز سب هوىٗ ٍا ډٖچق‬ ‫ٽني‪ .‬هَ ؿني ثین نؼبریبٵشههب ٽٖی اُ ډلبٵ‪٪‬ب ٵَډبنياٍی نجوى‪ ،‬اډب ثٮ‪٢‬یهب ىیيه‬

‫‪38‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ثوىني ٽه سٶنڀ و سذبنـه هیؾ اطَی نيا‪ٙ‬ز و ىیيه ثوىیڈ ٽه سیَهب و ‪ٙ‬م‪ٚ‬یَهبی ٕیبه‬ ‫سنهب ؿیِهبیی ثوىني ٽه ثه ٽبٍ ډیآډيني‪.‬‬ ‫‪ٍ . 5‬وُ اوڃ‪ ،‬اواهَ ٕب٭ز ‪ٚٙ‬ڈ ٍوُ‪ ،‬نِىیټ ٕب٭ز هٶشڈ‪َٕ ،‬ىاة ُیَ ىّ‪ ،‬نیٖشه‬ ‫همب څل‪٪‬های ٽه ‪ٝ‬يای نٮَهی ځوٗهَاٗ ىٍى ٍا اُ د‪ٚ‬ز َٕڇ‪ ،‬اُ ثبالی دچههب‬ ‫‪ٙ‬نیيڇ و یپی ىیڂَ اُ ځَوه ځَیِا ډب ٽڈ ‪ٙ‬ي‪ٕ ،‬یَا ډَا ثه ىاهڄ َٕىاة هڄ ىاى‪.‬‬ ‫ٍوی دچههبی ٽوسبه ٹيیمی ٕپنيٍی هوٍىڇ‪ .‬دچههب اُ ٵَ‪ٕ ٣‬بی٘ سٺَیجبً ‪ٝ‬بٳ ‪ٙ‬يه‬ ‫ثوىني و ٍوی ٽٴ ٕنڂی َٕىاة دو٘ ‪ٙ‬يڇ‪ .‬سَٕیيه ثوىڇ و آ‪ٙ‬ٶشه و ىٍ همب كبڅز‬ ‫ډشٮؼت‪ ،‬اُ این ٽه ثب این هونَٖىی یټ ٽ‪ٚ‬شهی ىیڂَ ٍا ‪ٙ‬مَىهاڇ‪.‬‬ ‫ډنََٖه د‪ٚ‬ز َٕڇ واٍى سبالٍ ‪ٙ‬ي و ثه َٕ٭ز ٽمټ ٽَى اُ ػب ثچني ‪ٙ‬وڇ سب ػچوی ٍاه ٍا‬ ‫نڂیَڇ‪ .‬سیَ د‪ٚ‬ز سیَ ثوى ٽه اٍُ دَسبة ډیٽَى‪ٕ .‬یَا ىٍ ٍا هڄ ىاى سب ثٖشه ‪ٙ‬وى و اٍُُِ‬ ‫آهَین سیَ ٍا اُ ‪ٙ‬پبٳ ٍو ثه ثٖشه ‪ٙ‬ي ىٍ دَسبة ٽَى‪ .‬سبث٘ نوٍی ٽه اُ الی ىٍ‬ ‫ىیيیڈ و ‪ٝ‬يای ٕوهشن ځو‪ٙ‬شی ٽه دی٘ اُ ٽوثیيه ‪ٙ‬ي ىٍ ثه ځوٗ ٍٕیي‪ ،‬ن‪ٚ‬بنهی‬ ‫ثَهوٍى دیپب ځَى و ٕیبه نوٻ سیَ ثه هيٵ٘ ثوى‪.‬‬ ‫سبُه وٹشی ىٍ ٕنڂین َٕىاة ثٖشه ‪ٙ‬ي؛ ػَأر ٽَىڇ نٶٔ كجٔ ‪ٙ‬يهاڇ ٍا ٍهب ٽنڈ‪.‬‬ ‫ثه ډل‪ ٠‬ثٖشه ‪ٙ‬ي ىٍ‪ٝ ،‬يای ػَٹههبی ٽوؿپی ثچني ‪ٙ‬ي‪ .‬ػَٹههب اُ ُنيه ‪ٙ‬ي‬ ‫نیَوی دنهبنی ىٍو ىیواٍهب هجَ ډیىاى ٽه سب ثه كبڃ ػچوی ٽ‪ٚ‬شه ‪ٙ‬ي همه ډب ثب هڈ‬ ‫ٍا ځَٵشه ثوى‪ .‬ؿني ‪َ١‬ثهی َٕی‪ ٬‬و ‪ٙ‬يیي ثه ىٍ هوٍى‪ .‬ثب هَ ‪َ١‬ثه كب‪ٙ‬یههبی ىٍ ثَٷ‬ ‫ډیُى‪ .‬ثٮي ‪ٝ‬يای سیِ ثیَو ٽ‪ٚ‬یيه ‪ٙ‬ي نیِههب ثب ُنؼیَهبی انشهبی‪ٚ‬ب اُ ىٍ ثه‬ ‫ځوٗ ٍٕیي‪َ١ .‬ثه ثٮيی هیچی ‪ٙ‬يیيسَ ثوى و نبځهب سمبڇ ىٍ ثب نوٍی ‪ٙ‬يیي ‪َٙ‬و‪ ٫‬ثه‬ ‫ىٍه‪ٚ‬یي ٽَى‪ .‬اُ ٕوی ىیڂَ ىٍ‪ٝ ،‬يای نبڅهای ٱیَانٖبنی ىیواٍهب ٍا څَُاني‪ .‬ډنَٖه ػب‬ ‫هوٍى و ىٕش٘ ٍا اُ ُیَ ثٲچڈ ٍهب ٽَى‪ .‬ٵپَ ٽَىڇ ىیڂَ ؿه ؿیِی ډبنيه ٽه اُ آ ػب‬ ‫ثووٍیڈ‪ .‬همب څل‪٪‬ه ثينڈ اُ اهشیبٍ هبٍع ‪ٙ‬ي و ىٕشڈ اُ ثبُوی ډنَٖه ‪ٙ‬ڄ ‪ٙ‬ي و همه‬ ‫ؿیِ اوڃ َٕم ‪ٙ‬ي و ثٮي ثه سبٍیپی ځَاییي‪...‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪41‬‬


‫ٵبنشِی ‪ -‬نڂبٍٗ‬

‫‪40‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫‪ٍ . 6‬وُ ىوڇ‪ٕ ،‬ب٭ز اوڃ ‪ٙ‬ت‪َٕ ،‬ىاة ُیَ ىّ‪ ،‬نیٖشه‬ ‫وٹشی اُ َٕډب ثیياٍ ‪ٙ‬يڇ‪ ،‬ځو‪ٙ‬های اُ َٕىاة ٍوی سوشهای ثٍِٿ و ‪ٝ‬بٳ ىٍاُ ٽ‪ٚ‬یيه‬ ‫و َٕىاٍی ِ ٍٕمی ثٍِځی ثه ىوٍ ثينڈ دیـیيه ‪ٙ‬يه ثوى‪ .‬نمیىانٖشڈ ٽؼب هٖشڈ و ؿَا‪.‬‬ ‫َٕڇ ٍا ثچني ٽَىڇ و ثٺیه ٍا ىیيڇ ٽه ىوٍ ؿیِی ىٍ ډیبنهی َٕىاة ػم‪ٙ ٬‬يه ثوىني‪.‬‬ ‫سبُه ثه یبىڇ آډي ٽؼب هٖشڈ‪ ،‬یبىڇ آډي این همه آىڇ ٱَیجه ىٍ ػبیی ٽه ډن هواثیيهاڇ‬ ‫ؿه ډیٽنني و یبىڇ آډي ٽه ىٍ اسبٷ هواثڈ نوواثیيهاڇ‪ .‬یبىڇ آډي این ػب ؿه ډیٽنیڈ و‬ ‫كشب ٵهمیيڇ ثیهو‪ٙ‬یاڇ این ٹيٍ ‪٥‬وڃ ٽ‪ٚ‬یيه ٽه همڂی ٽڈ و ثی٘ آٍاڇ ‪ٙ‬يهاني‪.‬‬ ‫هوىڇ ٍا ػم‪ ٬‬و ػوٍ ٽَىڇ و اُ ػب ثچني ‪ٙ‬يڇ‪َٕ .‬ىاٍی ِ ٕجِ ٍا هڈ ثَىا‪ٙ‬شڈ و ىوٍ‬ ‫هوىڇ دیـیيڇ‪َٕ .‬ىاٍی ِ ٕیَا ثوى‪ .‬هوىڇ آ ٍا ىوهشه ثوىڇ‪ٕ .‬یَا ثَځ‪ٚ‬ز و ثب‬ ‫نڂبهی ػيی و دَ اُ هٖشڂی‪ ،‬ثه ٕوی ډن آډي‪ .‬ىٕش٘ ٍا ىوٍ ‪ٙ‬بنهاڇ كچٺه ٽَى و آٍاڇ‬ ‫ثيو این ٽه ؿیِی ثڂویي ډَا ثه ٕمز ډَٽِ اسبٷ ثَى‪ .‬ډیىانٖز وٹشی ثیياٍ ډی‪ٙ‬وڇ‪،‬‬ ‫سب ډيسی ٭الٹهای ثه ‪ٝ‬لجز نياٍڇ‪.‬‬ ‫ډیِ ٕنڂی ثٍِځی ثه ٍنڀ هبٽٖشَی‪ ،‬ىٍٕز ُیَ ثو٘ ځنجيی ٕٺٴ ٽوسبه‪ ،‬وٕ‪٤‬‬ ‫َٕىاة ىیيه ډی‪ٙ‬ي و ثٺیه ىوٍ آ ػم‪ٙ ٬‬يه ثوىني‪ .‬ډیِ ځَى ثوى و اٍسٶب٭٘ سب‬ ‫ٕینهی ډن ډیٍٕیي‪ٍ .‬وی ډیِ نٺ٘هبیی آ‪ٙ‬نب‪ ،‬كټ‪ٙ‬يه ثه ٍنڀ ٕیبه هوىنمبیی‬ ‫ډیٽَى‪ .‬ډٮَوٳسَین نٺ‪ٚ‬هی ٹيیمی ىنیب ثوى و ٹ‪ٞ‬ههب ډیځٶشني هوى ٕیبهػبډه آ ٍا‬ ‫ایؼبى ٽَىه إز‪ٍ .‬ونو‪ٙ‬ز این یپی ٍا ثبٍهب ىیيه ثوىڇ‪ .‬ٽشبةهبنهی آډوُځبٍا ؿنيین‬ ‫نٖوهی ثٍِٿ و ٽوؿټ دوٕشی آ ٍا ىا‪ٙ‬ز‪ .‬دی٘سَهب‪ ،‬هیچی دی٘‪ٙ ،‬بیي نیڈ هِاٍه‬ ‫دی٘ اُ اډَوُ‪ ،‬وٹشی ٕبهشمب ٵٮچیِ یبىځبٍَٕا‪ ،‬هنوُ ىّ ىٵب٭ی و ډَٽِ كپوډز و‬ ‫‪ٝ‬نب٭ز كٖبة ډی‪ٙ‬ي و ‪ٙ‬هَیبٍ و ىیوا ٕبالٍا هنوُ اینػب ُنيځی ډیٽَىني‪ ،‬ډیِی‬ ‫ىٍٕز ډظڄ همین ىٍ سبالٍ ثبٍ٭بڇ ىّ ٹَاٍ ىا‪ٙ‬ز‪ .‬ثٮيهب وٹشی سبالٍ ثبٍ٭بڇ سجيیڄ ثه‬ ‫سبالٍ اػشمب٭بر یبىځبٍَٕا ‪ٙ‬ي‪ ،‬نٺ‪ٚ‬ه ٍا ثه یپی اُ سبالٍهبی نمبی٘ ثَىني‪ .‬اډب این یپی‬ ‫ٍا ٽٖی ىٕزٽبٍی نپَىه ثوى‪ .‬ىڅیڄ ٭ميهاٗ هڈ اكشمبالً این ثوى ٽه این ډیِ ٍا‪،‬‬ ‫ډوٹ‪ ٬‬ٽني َٕىاة اُ همب ٕنڀ سَا‪ٙ‬یيه ثوىني و سنهب الیهی ډَډَِ ٍوی آ ٍا ػيا‬ ‫ٽبٍ ځٌا‪ٙ‬شه ثوىني‪.‬‬ ‫ثَهالٳ ؿیِی ٽه ثه یبى ىا‪ٙ‬شڈ؛ ٹٖمزهبیی اُ نٺ‪ٚ‬ه‪ ،‬آ ػبیی ٽه ٕیهٕشب ٍا ن‪ٚ‬ب‬ ‫ډیىاى‪ ،‬وا‪١‬قسَ ثوى و هَ ؿني ډظڄ نٺ‪ٚ‬ههبی ٹيیمی ٍٕڈ ‪ٙ‬يه ثوى‪ ،‬اډب ىٹش٘ ثه‬

‫شمارهی ‪ ،١‬دی ‪٩٨‬‬

‫‪41‬‬


‫ٵبنشِی ‪ -‬نڂبٍٗ‬

‫نٺ‪ٚ‬ههبی اډَوُی ثی٘سَ ‪ٙ‬جبهز ىا‪ٙ‬ز‪ .‬نٺ‪ٚ‬ه انڂبٍ وا‪١‬ق ‪ٙ‬يه ثوى‪ .‬ډظڄ این ٽه ٽٖی‬ ‫ىوثبٍه نٺ٘هبی ٕیبه ٍوی ډَډَ ٍا سَډیڈ ٽَىه ثب‪ٙ‬ي‪ .‬اډب ؿیِ ٭ؼیتسَی سوػهڈ ٍا‬ ‫ػچت ٽَى‪ٍ .‬وی نٺ‪ٚ‬ه‪ ،‬نِىیټ ىّ‪ٙ ،‬پڄ ٽوؿټ ثَػی ثه ٍنڀ َٕم‪ ،‬كټ ‪ٙ‬يه ثوى‪.‬‬ ‫ىٍٕز ػبیی ٽه سبُه ثَع ډٮجي ٍا ٕبهشه ثوىني‪ٍ .‬وی ٹٖمزهبی دَ ٍنڀ‪ ،‬ثه ه‪ٞ‬و‪ٛ‬‬ ‫نِىیټ ىّ و ىوٍ سب ىوٍ ‪ٙ‬مبیڄ ٽوؿټ ثَع‪ ،‬څپههبی َٕم ٍو‪ٙ‬نی ثَٷ ډیُىني‪ .‬ثه‬ ‫ٕیَا نڂبه ٽَىڇ و او َٕی سپب ىاى‪ .‬ډنَٖه ثه ډن نڂبه ٽَى و ىٍٕز ثب همب كبڅز‬ ‫ډوٹ‪ ٬‬ىٍٓ ىاى ىٍ ډيٍٕه‪ ،‬ځٶز‪« :‬ىٍٕز ٵهمیيی! ػبهبیی ٽه ثبٍا آډيه ٍا َٕم‬ ‫ن‪ٚ‬ب ډیىهي‪ .‬همه ؿیِ ىٍٕز ثوىه‪ ...‬همهی كَٳهب‪ ،‬همهی ٹ‪ٞ‬ههب‪ ،‬همه‪ٙ‬ب ‪ ...‬ثبٍا‬ ‫نِىیټ اینػب اُ همه ػب ثی‪ٚ‬شَ ثوىه‪ »...‬و ثٮي ٍو ثه اٍُ ٽَى ٽه اهمی ‪ٝ‬وٍس٘ ٍا سیَه‬ ‫ٽَىه ثوى و آٍاڇ آٍاڇ ٍنڀ اُ ٍوی ډنَٖه دَیي‪ .‬و نبځهب ډن هڈ ډو‪١‬و‪ٍ ٫‬ا ٵهمیيڇ‪.‬‬ ‫س‪ٞ‬ویَ ىوى ثنٶ‪ٚ‬ی ٽه اُ ثَع ثبال ډیٍٵز و اثَهب ٍا دَ ډیٽَى ىوثبٍه ثه همب و‪١‬وف‬ ‫هواة ىٍ ًهنڈ ُنيه ‪ٙ‬ي‪ .‬سپهسپههبی ٽبثوٓ ثه هڈ و‪ٝ‬ڄ ډی‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫ثٮي انڂبٍ ثب اىٍاٽی نبځهبنی‪ ،‬همه ىوثبٍه ٍوی نٺ‪ٚ‬ه هڈ ‪ٙ‬يیڈ‪ .‬همب ػب ثوىني‪ .‬همب‬ ‫‪٥‬وٍ ٽه انش‪٪‬بٍ ىا‪ٙ‬شیڈ‪ٕ .‬ه ثَع ٽوؿټ َٕم ىیڂَ هڈ ٍوی نٺ‪ٚ‬ه ثه وػوى آډيه ثوى‪.‬‬ ‫یپی ىٍ ٕبكڄ ىٍیب‪ ،‬یپی ىٍ ډَُ ػنوثی ډَىاة و ٕوډی ٍوی ىاډنهی ٍ‪ٙ‬شهٽوه‪.‬‬ ‫ىٍٕز همب ػبهبیی ٽه ٕه ثَع ىیڂَ ٍا ٕبهشه ثوىني‪ .‬اډب ٕه ثَع ىیڂَ ٍوی نٺ‪ٚ‬ه‬ ‫ٽمَنڀ ثوىني و څپهی َٕهی هڈ ٽنبٍ‪ٙ‬ب ىیيه نمی‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫‪ٍ . 7‬وُ ه‪ٚ‬شڈ‪ٕ ،‬ب٭ز ؿهبٍڇ‪ ،‬سبالٍ‪ ،‬اٍُُِ‬ ‫همب ‪ٙ‬ت ثوى ٽه هَ دنغ نٶَ‪ ،‬ثَای ثبٍ ؿنيڇ آ هواة ٍا ىیيیڈ و اوڅین ثبٍ ثوى ٽه‬ ‫ډٶهوڇ ثی‪ٚ‬شَ آ ٍا ىٍٻ ٽَىیڈ‪ .‬هَ ؿني ُډب ن‪ٚ‬ب ىاى هیچی ؿیِهب ٍا نٶهمیيه‬ ‫ثوىیڈ‪ .‬وٹشی ثیياٍ ‪ٙ‬يیڈ‪ ،‬ىیڂَا همه هواة ثوىني و ؿه هواة ٕنڂینی‪.‬‬ ‫و ؿه كیَر ٭‪٪‬یمی‪ .‬ىوٍ سب ىوٍ ىیواٍهبی َٕىاة‪ٕ ،‬ه سبٹـهی َٕسبَٕی ثیَو ُىه‬ ‫ثوى و ٍوی آ هب دَ ثوى اُ ػنڀاٵِاٍهبی ځَڇ و ٕیبه‪ٍ .‬وثهٍوی ىٍ َٕىاة هڈ ىٍ‬ ‫ٕنڂی ٽوؿپی ‪٩‬بهَ ‪ٙ‬يه ثوى‪ .‬ٽٖی سٮؼت نپَى‪ ،‬ٽٖی هڈ ‪ٙ‬ټ نيا‪ٙ‬ز ٽه ثبیي اُ‬ ‫ٍاه ُیَُډینی ثَویڈ سب ثه سبالٍ ثٍِٿ ٍإنب ثَٕیڈ‪ .‬كٔ ډن این ثوى ٽه اځَ ٍاهی ثَای‬

‫‪42‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ُنيه ٍٕیي ثه ثَع ثب‪ٙ‬ي‪ ،‬اځَ ؿیِی ثشواني ثه ډب ٽمټ ٽني‪ ،‬آ ٍا ىٍ ٕنڀنو‪ٙ‬شههبی‬ ‫سبالٍ دیيا هواهیڈ ٽَى‪ .‬ډیهوإشڈ همه ؿیِڇ ٍا دٔ ثڂیَڇ‪.‬‬ ‫ؿني ٍوُ دی٘ اځَ ٽٖی ثه ډن ډیځٶز ثه هب‪ َ٥‬یټ هواة ثه ٕٶَی اٽش‪ٚ‬بٵی ىٍ‬ ‫ویَانههبی ُیَُډینی ‪ٙ‬هَی ډشَوٻ ډیٍوڇ‪ ،‬هنيهاڇ ډیځَٵز‪ .‬اډب همب ؿني ٍوُ‬ ‫دی٘ اځَ ٽٖی ډی ځٶز ډَىڇ ثبٍا وػوى ىاٍني و كشی ثٮ‪٢‬ی اُ آ هب ٕبڃهبٕز ثین‬ ‫ډب ُنيځی ډیٽنني‪...‬‬ ‫ډه دَ ٍنڀ ډی‪ٙ‬وى‪ٕ .‬ٶیي و هبٽٖشَی‪ ،‬ؿ‪ٚ‬ڈهبی ثبُ و ثٖشه‪ ...‬و ثٮي ٕٶیيی ډ‪٦‬چٸ‪...‬‬ ‫‪ٍ . 8‬وُ نهڈ‪ٕ ،‬ب٭ز ىوڇ‪ ،‬سبالٍ‪ ،‬نیٖشه‬ ‫ؿ‪ٚ‬ڈهبیڈ ٍا ٽه ثبُ ٽَىڇ‪ ،‬هڈ اٍىوی ٽوؿټډب ٍا ډیىیيڇ و هڈ نِىیټسَین‬ ‫ٕشو هبی سبالٍ ٍا‪ٕ .‬ٮی ٽَىڇ اُ ػب ثچني ‪ٙ‬وڇ‪ .‬ىٕشڈ ٍا ٍوی ُډین ځٌا‪ٙ‬شڈ و سالٗ‬ ‫ٽَىڇ اُ ُډین ثچني ‪ٙ‬وڇ‪ .‬نبځهب ىٍى اُ ػبی ُهڈ ثه ىٍونڈ ٵوٍا ٽَى‪ .‬انڂبٍ دی٘‬ ‫ؿ‪ٚ‬مڈ دَىهای ثه ٍنڀ ٹَډِ هو ٽ‪ٚ‬یيه ‪ٙ‬ي‪ .‬ىوثبٍه ىٍاُ ٽ‪ٚ‬یيڇ و ؿو ډیسوانٖشڈ‬ ‫ٵپَ ٽنڈ؛ ٵپَ ٽَىڇ‪.‬‬ ‫ٵٺ‪ ٤‬ډب ؿني نٶَ ډبنيه ثوىیڈ‪ .‬اُ آ ػمٮیز ثیٖز ٕی نٶَهی دنبهنيه اُ ډَځی ٽه‬ ‫ثیَو ٽمین ٽَىه‪ ،‬هٶز ه‪ٚ‬ز نٶَ ثی‪ٚ‬شَ نمبنيه ثوىني‪ .‬اُ همهی آ هبیی ٽه ىٍ‬ ‫ََٕٕای ثبالی یبىځبٍَٕا دنبه ځَٵشه ثوىني‪ ،‬ٵٺ‪ ٤‬ډب ډبنيه ثوىیڈ‪ .‬ډن ثوىڇ و ٕیَا ‪ .‬اٍُْ‬ ‫ثوى و ډنَٖه و ویٖشَه و ىیڂَانی ٽه إم‪ٚ‬ب ٍا ثه یبى نمیآوٍڇ‪ .‬اٍُ ٍا دی٘ اُ این‬ ‫ىوٍه ډی‪ٙ‬نبهشڈ‪ .‬همه ‪ٝ‬بكت ثی‪ٚ‬شَین ډب‪ٙ‬ینهبی ثوبٍ ٍا ډی‪ٙ‬نبهشني‪ .‬همه ٽٖی ٍا‬ ‫ٽه نُه ىَه ٽبٍځَان٘ ٍا اهَاع ٽَىه ثوى ډی‪ٙ‬نبهشني‪ .‬كشب اٽنو هڈ نڂبه٘ ٍا ىوٕز‬ ‫نياٍڇ‪ .‬هَ ؿني كبال ىیڂَ‪ ،‬نڂبه ؿ‪ٚ‬ڈهبیی ٽه ُډبنی ثیٍكمبنه انڂبٍ ىٍو هَ ٽٖی ٍا‬ ‫ډیٽبویيني‪ ،‬ډظڄ همهی ډب‪ ،‬ځبهی همَنڀ ډه ډی‪ٙ‬وى‪ ،‬اډب هب‪َ٥‬هی ډلوی اُ آ‬ ‫ؿ‪ٚ‬ڈهب و ثیِاٍیاڇ اُ او ثبٹی ډبنيه إز‪ .‬ثیِاٍی اُ هیپڄ ٽوؿپی ٽه ثب څجبٓهبیی‬ ‫٭بڅی ډشنبٕت ډینموى و س‪٢‬بىٗ ثب هچٸ ډالیڈ ډنَٖه‪ .‬آٍاډ‪ٚ‬ی ٽه اُ همب اثشيای ثه‬ ‫هڈ دیوٕشن اػجبٍی ډب دنغ سن ىٍ ٽنبٍ ډنَٖه كٔ ډیٽَىڇ‪ ،‬هڈ ډِیي ثَ ٭چز إز‪.‬‬ ‫ؿو نمیٵهمیيڇ ؿ‪٦‬وٍ ډمپن إز این ىو ُ و ‪ٙ‬وهَ ثب‪ٙ‬ني‪ .‬هَ ؿني ىیڂَ اهمیشی‬ ‫نياٍى‪ ،‬اډب هنوُ هڈ او ٍا ىوٕز نياٍڇ و ىوٕز نياٍڇ كشی ثبُډبنيهی اُ هڈ دب‪ٙ‬یيهی‬

‫شمارهی ‪ ،١‬دی ‪٩٨‬‬

‫‪43‬‬


‫ٵبنشِی ‪ -‬نڂبٍٗ‬

‫ٕب٭يڇ ٍا هڈ ثه ىٕش٘ ثيهڈ سب ىٍ سبٍیپی ٕوُا و ٍو‪ٙ‬نبیی ٽوٍی این ویَانههب‬ ‫یپيیڂَ ٍا ځڈ نپنیڈ‪.‬‬ ‫ٕٶیيی ٽمی ٽمشَ ډی‪ٙ‬وى‪...‬‬ ‫‪ٙ‬بیي ٽٖی نجوى ٽه او ٍا ن‪ٚ‬نبٕي و ‪ٙ‬بیي ٽٖی هڈ نجوى ٽه ډبنني ډن اُ او ثیِاٍ‬ ‫نجب‪ٙ‬ي‪ .‬اډَوُ ىٍ این سبالٍ ثیُډبنی ٽه ىیواٍهب و ُډین ثب اىٍاٽمب ثبُی ډیٽنني‪ ،‬ځبهی‬ ‫كٔ ډیٽنیڈ ٍوی ٕٺٴ ٍاه ډیٍویڈ و ځبهی ډوٹ‪ٍ ٬‬اه ٍٵشن‪ ،‬نبځهب ىٍ ډه دی٘ ٍو‪،‬‬ ‫هوىډب ٍا اُ د‪ٚ‬ز َٕ و ځبهی ٍوثهٍو ډیثینیڈ‪ٍ .‬وُ و ‪ٙ‬جی نياٍیڈ و كشب وٕیچهای‬ ‫ثَای ٕنؼ٘ ُډب نیٖز و ‪ٙ‬بیي سنهب ؿیِی ٽه ځٌٍ ُډب ٍا ن‪ٚ‬ب ىهي‪ٕ ،‬شو هبی‬ ‫نوٍ ٍُى ٍو‪ٙ‬نی ثب‪ٙ‬ي ٽه هَ اُ ځبهی اُ ُوایبیی ٱَیت سبٍیپی و ډه ٍا ډی‪ٙ‬پبٵني و ځبه‬ ‫ثه ىوٍ هوى و ډب ډیدیـني‪ .‬سنهب ؿیِی ٽه ا‪٥‬مینب ثو٘ إز‪ ،‬ىیي انٖب هبیی‬ ‫ىیڂَ ىٍ ٽنبٍډب إز‪ .‬سنهب ډوػوىار طبثز و واٹٮی و ډچموٓ‪ .‬اډب ىٍ این كبڃ هڈ اُ‬ ‫او ثیِاٍڇ‪ .‬اٽنو ىیڂَ نمیىانڈ ؿه ؿیِهبیی ٍا دی٘ اُ ٍوُ ثبٍا ىٍثبٍهی اٍُ و ډنَٖه‬ ‫ډیىانٖشڈ‪ .‬كشب نمیىانڈ هیچی اُ ؿیِهبیی ٍا ٽه اٽنو ثه ًهنڈ ډیٍٕني اُ ٽؼب‬ ‫ډمپن إز ىانٖشه ثب‪ٙ‬ڈ‪ .‬كشی نمیىانڈ هب‪َ٥‬ار ٽیٖشني‪ .‬ثٮ‪٢‬یهب كشب س‪ٞ‬بویَی‬ ‫هٖشني ٽه اُ ًهنڈ ډیځٌٍني و ثٮ‪٢‬ی كشب ډپب‪ٙ‬ٶبسی هٖشني ٽه نمی‪ٙ‬وى هب‪َ٥‬اسی‬ ‫انٖبنی ثب‪ٙ‬ني‪.‬‬ ‫ىٍ ډيسی ٽه همَاه هڈ آواٍه ثوىهایڈ‪ ،‬هیؾ ځبه ٵَ‪ٝ‬شی دی٘ نیبډي ثَای هڈ هب‪َ٥‬ه‬ ‫سٮَیٴ ٽنیڈ‪ .‬دنبه ثَ ٕیبهػبډه‪ ،‬ډبههب‪ٙ ،‬بیي ٕب٭زهب‪٥ ،‬وڃ ٽ‪ٚ‬یي سب ثه ٵپَ دَٕیي‬ ‫نبڇ یپيیڂَ اٵشبىیڈ‪ .‬ؿیِی ٍا ٽه ا‪٥‬مینب ىاٍڇ این إز ٽه هیؾ وٹز اُ س‪٢‬بى ثین اٍُ‬ ‫و ډنَٖه هو‪ٙ‬ڈ نمیآډي‪ .‬هَ ىو ىٍ ډن اكٖبٕبسی نیَوډني ُنيه ډیٽَىني‪ .‬اډب اُ نو٭ی‬ ‫ډشٶبور ثب یپيیڂَ‪.‬‬ ‫اډَوُ‪ ،‬ىیي ؿ‪ٚ‬مبنڈ‪ ،‬و‪١‬وف ٭ؼیجی دیيا ٽَىه إز‪ .‬ىاٍڇ ٍیِسَین ؿیِهب ٍا ډیثینڈ‪.‬‬ ‫ػنجیي ًٍههبی ٍیِ هوا ٍا ىنجبڃ ډیٽنڈ و ىیيڇ انڂبٍ ډه ٍا ډی‪ٙ‬پبٵي و ډٲِڇ ‪٥‬وٍی‬ ‫ٽبٍ ډیٽني ٽه ثه یبى نياٍڇ‪.‬‬ ‫اډَوُ ٽه ثه آ ىوٍه ٵپَ ډیٽنڈ اٵپبٍ و ځٶشبٍ و ٍٵشبٍڇ‪٦ٕ ،‬لی و نبىٍٕز ثه ن‪َ٪‬‬ ‫ډیٍٕي‪ .‬ځویب ىاٍڇ ثه س‪ٞ‬ویَی ٽوىٽبنه نڂبه ډیٽنڈ یب ىإشب هبیی ٍا ډیهوانڈ ٽه ثه‬ ‫هيٳ ٍٕبني دیبډی اهالٹی ثه ٽوىٽب نو‪ٙ‬شه ‪ٙ‬يهاني‪ .‬آ الیه اُ وػوىڇ ٍا‪ ،‬آ‬

‫‪44‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ىوٍهاڇ ٍا نمیسوانڈ ثه ٍاكشی س‪ٞ‬وٍ ٽنڈ و یب كشب ثه یبى ثیبوٍڇ‪ .‬ثَای این ٽبٍ ثبیي ىٍ‬ ‫همب ؿهبٍؿوة ًهنی ٹَاٍ ځیَڇ ٽه اٽنو ثه ن‪ َ٪‬ډن نبډمپن ډیٍٕي‪.‬‬ ‫اٽنو ىیڂَ هیچی ؿیِهب ٍا ډیىانڈ و ثب كٺیٺز ثٖیبٍی ډٶبهیڈ و ىإشب هبیی ٽه‬ ‫آ هب ٍا اٵٖبنه ډیانڂب‪ٙ‬شیڈ‪ ،‬آ‪ٙ‬نب ‪ٙ‬يهاڇ‪ .‬هَ ؿني این ډو‪١‬و‪ ،٫‬این ىان٘ وٍای آ ؿه‬ ‫ىٍ ُنيځی اڇ اډیي ىانٖشن آ ٍا ىا‪ٙ‬شڈ‪ ،‬ثه هالٳ ؿیِی ٽه ىٍ آ ُډب هبڇانيی‪ٚ‬بنه‬ ‫ډیدنيا‪ٙ‬شڈ‪ ،‬نه ىڃدٌیَ إز و نه كشب آٍاډ٘ثو٘‪ .‬ىان٘ این ثَهههبی كٺیٺز‬ ‫ُنيځی و ػهبنی ٽه ىٍ آنیڈ سنهب آ‪ٙ‬ٶشهاڇ ٽَىه‪ٙ ،‬یيایی ؿ‪ٚ‬مبنڈ ٍا هیَه ٕبهشه إز‬ ‫و ُثبنڈ ٍا اڅپن و اځَ ٍوُ و ‪ٙ‬جی ډیىا‪ٙ‬شیڈ هواة ٍاكز ٍا هڈ اُ ډن و ىیڂَا‬ ‫ډیځَٵز‪.‬‬ ‫‪ٍ . 9‬وُ نهڈ‪ٕ ،‬ب٭ز ٕوڇ‪ ،‬سبالٍ‬ ‫ثَٷ ُى و ثب ٵب‪ٝ‬چهی ٽمی ٱَٗ ٍ٭ي ثچني ‪ٙ‬ي‪ٝ .‬يای إٓمب نه ځوٗهَاٗ ثوى و نه‬ ‫كشب هیچی ثچني‪ .‬وڅی آ ٹيٍ ثیډلڄ ثوى ٽه ډنَٖه ؿهَه ىٍ هڈ ثپ‪ٚ‬ي‪ٍ َٕٗ .‬ا اُ‬ ‫ٍوی ٽبٍٗ ثچني ٽَى و سبُه ډشوػه ‪ٙ‬ي ثیَو ؿه ٹيٍ سبٍیټ ‪ٙ‬يه إز‪ .‬همی‪ٚ‬ه َٕ‬ ‫‪٩‬هَ اثَهب إٓمب ٍا سبٍیټ ډیٽَىني‪ .‬اډب نه این ٹيٍ سبٍیټ‪ .‬اٵٸ ىوٍىٕز هڈ ډلو‬ ‫نمی‪ٙ‬ي و كشب ٍ‪ٙ‬شهٽوههبی آ ٕوی ػچڂه هڈ ىیيه ډی‪ٙ‬يني‪ .‬اډب اډَوُ این ‪٥‬وٍ‬ ‫نجوى‪.‬‬ ‫ىٍ ِ ٹچڈ ٵوالىیاٗ ٍا ځٌا‪ٙ‬ز‪ .‬یبىىا‪ٙ‬زهب و نمونههبی٘ ٍا هڈ ٽمی ډَست ٽَى و ثٮي‬ ‫وُنهی ٽبٱٌ ٍا اُ ٽنبٍ ډیِ ثَىا‪ٙ‬ز‪ .‬وُنه ٍا اُ ٕنڂی ٕیبه ثه ‪ٙ‬پڄ یپی اُ آطبٍ‬ ‫ډلجوة یبىځبٍَٕا ٕبهشه ثوىني‪ .‬یپی اُ ډوػوىار اٵٖبنهای ډَىڇ ثبٍا ثوى‪ .‬ډچوبٍر‬ ‫ٽه نڂهجب ىٍواُههبی إٓمب ثوى‪ .‬هیوالیی هِنيهډبنني ثب ثبڃهبیی ثٍِٿ ٽه سیٲههبیی‬ ‫إشووانی اُ كب‪ٙ‬یه‪ٙ‬ب ثیَو ُىه ثوى‪ .‬ٵچٔهبی ه‪ٚ‬ن دوٕز نیمهایِى ٍا ٍوی این‬ ‫نمونهی ٽوؿټ ٽه اُ یبىځبٍیهبی ٵَو‪ٙ‬ی یبىځبٍَٕا ثوى هڈ ٽنيه ثوىني‪ .‬ثيو‬ ‫څپههبی ٕیبه ثبُډبنيه اُ هو ٍوی ډؼٖمهی ا‪ٝ‬چی‪ .‬ىهب ډؼٖمهی ٕیبه‪ ،‬ډظڄ‬ ‫نمونهی ا‪ٝ‬چی ثبُ ثوى و ىنيا هبیی سیِ و نبُٻ ٍا ثه نمبی٘ ډیځٌا‪ٙ‬ز‪.‬‬ ‫ډظڄ همی‪ٚ‬ه انڂ‪ٚ‬ش٘ ٍا ٍوی ٵچٔهبی ثٍِٿ ډؼٖمه ٽ‪ٚ‬یي و ه‪٦‬و‪٥‬ی ٍا ٽه‬ ‫هنَډنيانه ‪ٙ‬جیه اطَ ا‪ٝ‬چی ٽنيه ‪ٙ‬يه ثوىني‪ ،‬ثب َٕانڂ‪ٚ‬ز ىنجبڃ ٽَى‪ .‬ثٮي وُنه ٍا ٍوی‬

‫شمارهی ‪ ،١‬دی ‪٩٨‬‬

‫‪45‬‬


‫ٵبنشِی ‪ -‬نڂبٍٗ‬

‫ٽبٱٌهبیی ځٌا‪ٙ‬ز ٽه ىیڂَ ه‪ٚ‬ټ ‪ٙ‬يه ثوىني‪ .‬ثبالی ثچنيٗ ٍا ٍإز ٽَى و آٍاڇ‬ ‫ػچوی دنؼَه ٍٵز و ثه ثیَو هیَه ‪ٙ‬ي‪ .‬اٵٸ واٹٮبً ىیيه نمی‪ٙ‬ي‪ .‬اُ دنؼَهی ػبیی ٽه‬ ‫ىٍ ٭مبٍر ؿني ‪٥‬جٺهی یبىځبٍَٕا‪ ،‬ثب نٶوً اٍُ‪ ،‬ثه او ىاىه ثوىني‪ ،‬همی‪ٚ‬ه ډی‪ٙ‬ي سب ىوٍ‬ ‫ىٕزهب ٍا ىیي‪ .‬یبىځبٍَٕا ٽه سبٍین ډیځٶز ىٍ ځٌ‪ٙ‬شه ىّ ىٵب٭ی و دنبه همهی‬ ‫ٕیهٕشب ثبٕشب ثوىه‪ٍ ،‬وی سذهای سټ اٵشبىه و ډ‪َٚ‬ٳ ثَ ثبٯ ډٮجي ثوى‪ .‬اثَهب‪ ،‬اُ ثبالی‬ ‫ػنڂڄ ٕجِی ٽه سب دبی ٽوه ُثبنه اډشياى ىا‪ٙ‬ز‪ ،‬ډظڄ اثَهبی هَ ٍوُ ‪٩‬هَ ډینموىني‪.‬‬ ‫اډب ؿیِی َٕ ػبی٘ نجوى‪.‬‬ ‫اثَهبی ِٕیِهٕشب ثه نيٍر ډیٱَیيني و هیؾ وٹز ٹچهی ٽوه ُثبنه ٍا دنهب نمیٽَىني‪.‬‬ ‫اثَهبی ‪٩‬هَ ٍا ثبى اُ ‪ٝ‬جق ػم‪ ٬‬ډیٽَى و ثٮي وٹشی ٕبیههب ىوثبٍه ٍو ثه ىٍاُ ‪ٙ‬ي‬ ‫ډیځٌا‪ٙ‬شني‪ ،‬هوىٗ آ هب ٍا اُ ٵَاُ ػچڂه ٕی ؿهڄ ٵَٕنڀ ثه ٕمز ٽوه ډیثَى و‬ ‫ىٍ هوای َٕى ٽوهٖشب ‪ ،‬ىه ٵَٕنڀ ثبالسَ اُ ٕ‪٦‬ق ػچڂه‪ ،‬ٽمی دبیینسَ اُ ٹچه‪،‬‬ ‫ډیؿالني‪ .‬ىاډنه ی نِىیټ ٹچه‪ُ ،‬یَ نوٍ هوٍ‪ٙ‬یي ٽه آ ډوٹ‪ ٬‬ىیڂَ ثبالی إٓمب ثوى‪ ،‬اُ‬ ‫ینىانههبی ٍیِ‪ ،‬ثَٹی آثی دیيا ډیٽَى و ډیډبني ٵٺ‪ ٤‬دبٍههبی اُ هڈ ىٍیيه‪ .‬همی‪ٚ‬ه‬ ‫نِىیټ ٱَوة ىیڂَ إٓمب نیمه اثَی ثوى و ډوَو‪ ٣‬ؿَهبنی ٽه اُ ثَهوٍى ثبى این ٕو‬ ‫و آ ٕوی ٽوه ایؼبى ډی‪ٙ‬ي‪ ،‬اثَهب ٍا إٓیب ډیٽَى و سپههبی‪ٚ‬ب ٍا ىٍ إٓمب ثبالی‬ ‫ٽوه ډیدب‪ٙ‬یي‪ .‬اډب اال هنوُ ىو ٕب٭شی ډبنيه ثوى سب إٓمب ډظڄ هَ ٍوُ ‪٩‬هَ سبٍیټ‬ ‫‪ٙ‬وى‪.‬‬ ‫اثَهب ٱَیيه ثوىني و اثَهبی ِٕیِهٕشب هیؾ وٹز نمیٱَیيني‪ .‬همب ‪٥‬وٍ ٽه هیؾ وٹز‬ ‫نمیثبٍیيني‪ .‬ىٍهبی سبالٍ ثبُ ‪ٙ‬ي‪ ،‬ډنَٖه ٍوی٘ ٍا ثه ٕمز ىٍ ثَځَىاني و اٍُ واٍى ‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫ثب ىیي َٕ و و‪ ٬١‬ډَى‪ ،‬نٶٔ ډنَٖه ثني آډي‪.‬‬ ‫«دبٻ یبىڇ ٍٵشه ثوى‪ .‬ٽمی ‪ٝ‬جَ ٽن سب آډبىه ‪ٙ‬وڇ‪ .‬هنوُ ىو ٕب٭شی سب ‪َٙ‬و‪ ٫‬ډَإڈ‬ ‫ډبنيه‪ .‬همه ؿیِ ٍا ثب هوىڇ آوٍىهاڇ‪».‬‬ ‫ډَى څجبٓ ٕنشی ػ‪ٚ‬نواٍه ثه سن ىا‪ٙ‬ز؛ ٽمَی ٕٶیي ثب ډنڂوڅههبی ٕجِ ٍوی ‪ٙ‬چواٍ‬ ‫ٕیبه ډومڄډبنني‪ ،‬ٽز ثچني ٕیبه و ثَاٹی ثه سن و ٭‪ٞ‬بی سِیینی ثچنيی ىٍ ىٕز‪ ،‬ثب‬ ‫ا‪٥‬مینب ځبڇ ثَډیىا‪ٙ‬ز‪ .‬څجبٓ ٽبډالً ثه ٹبډز ډشوٕ‪ٍ ٤‬و ثه ٽوسبه و هیپڄ دَٗ‬ ‫ثَاُنيه ثوى و هبڅهای اُ ػٌثه دیَاډون٘ دو٘ ډیٽَى؛ انڂبٍ ؿیِی ا‪َ٥‬اٵ٘ هَڇ‬ ‫ډیٽ‪ٚ‬یي و ًهن ٍا ډیڅَُاني‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫وٹشی ثه ډیبنهی اسبٷ ٍٕیي‪ ،‬إٓمب ىوثبٍه ٱَیي و ډَى اهڈ ٽَى‪ٍ .‬وی٘ ٍا ثه ٕمز‬ ‫دنؼَه ځَىاني‪ .‬هوا سیَه ‪ٙ‬يه ثوى‪ ،‬انڂبٍ ډهی ٍٹیٸ همه ػب ٍا ځَٵشه ثب‪ٙ‬ي‪ .‬ډَى ثب‬ ‫ځبڇهبی َٕی‪ ٬‬ثه ٕمز دنؼَه ٍٵز و ثیَو ٍا نڂبه ٽَى‪ .‬ىٕش٘ ٍا اُ دنؼَه ثیَو‬ ‫ثَى و كٔ ٽَى ٹ‪َ٦‬های ٽوؿټ ٍوی ىٕش٘ اٵشبى‪ .‬اهڈ ډَى ٭میٸسَ ‪ٙ‬ي‪ .‬آٍاڇ ځٶز‪:‬‬ ‫«انڂبٍ ډیهواهي ثبٍا ثیبیي‪ َٕ ُ ».‬سپب ىاى و ثٮي اُ ٽ٘ و ٹوٕی ىڃدٌیَ ثه سن‪،‬‬ ‫ځٶز‪« :‬اُ ُډب ثـڂی ىیڂَ این ‪ٝ‬يا ٍا ن‪ٚ‬نیيه ثوىڇ‪ .‬اُ وٹشی ديٍڇ اُ والیز‬ ‫ډهبػَن‪ٚ‬ین ‪ٙ‬هَ ‪ٙ‬نبوٍ ثه والیز ‪ٙ‬هَیبٍی ډنشٺڄ ‪ٙ‬ي‪ .‬ىٍیب ٍ٭ي ىاٍى و ثَٷ و كشب‬ ‫ثبٍا ‪».‬‬ ‫اٍُ آٍاڇ ځٶز‪« :‬ثبٍا هیؾ وٹز ىٍ ه‪ٚ‬پی نمیآیي‪ .‬كشب ثبٍا ٍوی ‪ٙ‬هَ ‪ٙ‬نبوٍ هڈ‬ ‫ثبٍا ىٍیبٕز‪ .‬اډب ؿو ‪ٝ »...‬يای٘ ثَیي‪ .‬انڂبٍ ؿیِی ثه یبىٗ آډيه ثب‪ٙ‬ي‪ٍ .‬وی٘ ٍا‬ ‫ثَځَىاني و ٍو ثه ُ ځٶز‪« :‬اډَوُ ٹَاٍ ثوى‪ٝ »...‬يای٘ ٍا ‪ٝ‬يای ثچنيسَی ىٍ هوى هٶه‬ ‫ٽَى‪ .‬نبځهب دنؼَه هوى ثه هوى ثٖشه ‪ٙ‬ي‪ٝ .‬يای ُیَی ثچني ‪ٙ‬ي و ‪ٙ‬ی‪ٚ‬ههبی دنؼَه‬ ‫نبځهب ثه ٍنڀ اهَایی ىٍ آډيني‪ .‬اُ همه ػب ‪ٝ‬يای ٽوثیيه ‪ٙ‬ي ىٍ و دنؼَه ډیآډي‪.‬‬ ‫ؿبٍؿوة ىٍ اسبٷ هڈ ثَٹی ُى و هبډوٗ ‪ٙ‬ي‪ ُ .‬ػب هوٍىه‪ُ ،‬یَ څت ځٶز‪« :‬ػبىوی‬ ‫ُډین!»‬ ‫اٍُ ځٶز‪« :‬ػبىوی ُډین؟ هیچی ‪ٙ‬جیه ٹ‪ٞ‬ههبٕز‪ٍ .‬نڀ اهَایی ‪ٙ‬ی‪ٚ‬ههب و ثَٷ‬ ‫ٕنڀهبی ىوٍ ىٍ‪».‬‬ ‫«و همه هڈ ىٍ ٍوُ ػ‪ٚ‬نواٍه‪ .‬یبىر هٖز ٽه ىٍ اٵٖبنههب اډَوُ‪»...‬‬ ‫آًٍه٘ نبځهب انڂبٍ سمبڇ هبنه ٍا ٵَا ځَٵز و همِډب ‪ٝ‬يای دبٍه ‪ٙ‬ي إٓمب ثچني‬ ‫‪ٙ‬ي‪ٕ .‬ه ؿهبٍ ٽبع ثچني ٽه اُ دنؼَه ىیيه ډی‪ٙ‬يني‪ ،‬آس٘ ځَٵشني و اُ هڈ دب‪ٙ‬یيني‪.‬‬ ‫هبنهی ٕنڂی اُ ‪ٝ‬يا ثه هوى ډیڅَُیي و ‪ٙ‬بهههبی ثی‪ٙ‬مبٍ ثَٷ آثی اڅپشَیپی هوا ٍا‬ ‫دَ ٽَىه ثوى‪ .‬و ثٮي اسٶبٹی اٵشبى ٽه ىٍ ٕیهٕشب ٵٺ‪ ٤‬ىٍ اٵٖبنههب ٍم ىاىه ثوى‪.‬‬ ‫ثبٍا ثبٍیي‪.‬‬ ‫اوڅین ٹ‪َ٦‬ه ٽه ٍوی ٕٺٴ ځنجيی ‪ٙ‬پڄ و ‪ٝ‬بٳ ٕبهشمب ثبٕشبنی یبىځبٍَٕا اٵشبى‪،‬‬ ‫نوٍی ٍُى اُ الثهالی سمبڇ ىٍُهبی ٕٺٴ ثَٷ ُى‪ .‬ٽب‪ٙ‬یهبی ٍیِ و ‪ٝ‬یٺچی ٕٺٴ ‪٥‬وٍی‬ ‫ىاٯ ‪ٙ‬يني ٽه ٹ‪َ٦‬ههبی ثٮيی نَٕیيه ثوبٍ ډی‪ٙ‬ي‪ .‬انڂبٍ ثبڇ ِ نیڈٽَه ډبننيِ ىّ ٹيیمی‪،‬‬ ‫ا‪َٝ‬اٍ ىا‪ٙ‬ز هیٔ ن‪ٚ‬وى‪ .‬هَ ػبیی ٍوی نمبی ثیَونی ٕبهشمب ُاویه و انلنبیی وػوى‬

‫شمارهی ‪ ،١‬دی ‪٩٨‬‬

‫‪47‬‬


‫ٵبنشِی ‪ -‬نڂبٍٗ‬

‫ىا‪ٙ‬ز‪ ،‬سیٲههبی ٕیبهٍنڀ و سیِ اُ ٕبهشمب ثیَو ُىني‪ .‬همب دَىهی نوٍانی ػچوی‬ ‫دنؼَههبی ٽوؿټ ٕبهشمب یبىځبٍَٕا ٍا ځَٵز‪.‬‬ ‫ثبٍا ثبٍیي‪ .‬اوڃ ٹ‪َ٦‬ه ٹ‪َ٦‬ه‪ .‬ٹ‪َ٦‬ههبی ٍیِ‪ .‬ثٮي ٹ‪َ٦‬ههبی ىٍ‪ٙ‬ز و ثٮي سذه ىٍ ؿ‪ٚ‬ڈ ثه‬ ‫هڈ ُىنی هیٔ ‪ٙ‬ي‪ .‬ىٍهزهب هیٔ هیٔ ‪ٙ‬يني‪.‬‬ ‫ثبٍا ثبٍیي‪ .‬ثبٍیي و ثبٍیي و ثبٍیي‪...‬‬ ‫اوڅین ن‪ٚ‬بنه ‪َ١‬ثهی هوڅنبٽی ثوى ٽه ىّ ٍا څَُاني‪ٝ .‬يای ٵَیبىهبی‪ٚ‬ب ىٍ دچههبی‬ ‫ډبٍدیؾ ډیبنی دیـیيه ثوى‪ .‬ٵَیبىهب ثی‪ٚ‬شَ اُ كیَر ثوى‪ .‬هڈ ثبُی ثوى و هڈ ‪ٙ‬شبة ثَای‬ ‫َٕ ىٍ آوٍى اُ ٭چز َٕ و ‪ٝ‬يا‪ .‬ډنَٖه و اٍُ ثب هڈ ډٖبثٺه ځٌا‪ٙ‬شه ثوىني‪.‬‬ ‫اٍُ ػٖشی ُى و آ ٕوی ٹ‪ َ٦‬ىایَهی ٍاه دچه‪ ،‬ػچوسَ اُ ډنَٖه‪ ،‬ٵَوى آډي و ٵَیبى‬ ‫ٽ‪ٚ‬یي‪ٝ« :‬يا اُ ٕمز ىٍ ا‪ٝ‬چی ثوى!» ‪ٝ‬يای٘ ٵٺ‪ ٤‬اُ ٵٮبڅیز ػٖمی ثچني ‪ٙ‬يه ثوى‪.‬‬ ‫٭بىر نيا‪ٙ‬ز نڂَانیاٗ ٍا ن‪ٚ‬ب ىهي‪ .‬اډب ٵپَی ىٍ ًهن٘ دْواٻ ډیٽَى‪ .‬نپني‬ ‫كٺیٺز ىا‪ٙ‬ز؟ ثبالی ىیواٍهی ىّ ٹيیمی ٍوی ٽب‪ٙ‬یهبی څٮبةىاٍ و څیِ ٕٺٴ ځنجيی‬ ‫‪ٙ‬پڄ ىّ ٽه ىوٍ سب ىوٍٗ ٍا نیِههبی سیِ ٵچِی ٽبٍ ځٌا‪ٙ‬شه ثوىني‪ ،‬دَ ثوى اُ نٶَینهبی‬ ‫ثبٍا و ٽشبةهبی ٕیبه ډیَاص‪ ،‬ثو٘ ٭ميهی ځنؼینهی یبىځبٍَٕا‪ ،‬ؿه اُ ٕٶبڃ دوشه‬ ‫و ؿه اُ دبٍههبی دوٕز و ؿه اُ دبٍؿههبی ثبٕشبنی‪ ،‬دَ ثوىني اُ ه‪ٚ‬ياٍ ثبٍا و كبال‬ ‫ىا‪ٙ‬ز ثبٍا ډیآډي‪ٍ .‬وی ه‪ٚ‬پیهبی دهنبوٍ ٕیهٕشب و نه ٍوی ىٍیبی ‪َٙ‬ٹی و نه ىٍ‬ ‫ىڃ ٽویَ ‪ٙ‬مبڃ‪ .‬ثبٍا ثوی ػنڀ ډیىاى‪ .‬نوٍ ٭ؼیجی ٽه اُ ىٍُ ٕنڀهب ثیَو ډیُى‪،‬‬ ‫ىّ ثبٕشبنی ٍا اُ ىٍو و ثیَو ٍو‪ٙ‬ن ٽَىه ثوى‪ .‬ىٍٕز ډظڄ نوٍی ٽه همه اُ ٹ‪ٞ‬ههب‬ ‫ثه یبى ىا‪ٙ‬شني‪ .‬ن‪ٚ‬بنهی ػبىوی هبٻ ثوى و ډ‪ٚ‬و‪ٞ‬هی ‪ٝ‬نب٭ز هبٻ و ُډین‪...‬‬ ‫وٹشی ثه دبیین دچههب ٍٕیيني سبُه ‪ٝ‬ياهبی ىیڂَ ٱیَ اُ ٽوثیي ثیوٹٶهی ىٍ ٍا‬ ‫‪ٙ‬نیيني‪ٝ .‬يای نٮَه ثوى و نبڅه‪ .‬سبٷ ثچني ََٕٕای ا‪ٝ‬چی ډیىٍه‪ٚ‬یي‪ ،‬انڂبٍ ٕٺٴ و‬ ‫ىیواٍهب ٍا دَىهای اُ نوٍ دو‪ٙ‬بنيه ثب‪ٙ‬ي‪ .‬وٹشی دب ثه ىٍو ََٕٕا ځٌا‪ٙ‬شني‪ ،‬نوٍ هَ ىو ٍا‬ ‫ىٍ ثَ ځَٵز‪ .‬ډنَٖه ػیٲی ٽوسبه ُى و اٍُ نٶٖ٘ ٍا ىٍ ٕینه كجٔ ٽَى‪ .‬نوٍ ٽه ډلو‬ ‫‪ٙ‬ي ثه یپيیڂَ نڂبه ٽَىني و این ثبٍ هَ ىو ثب هڈ نٶٔ ٍا نڂبه ىا‪ٙ‬شني‪.‬‬ ‫سجَی ٕیبه ٍنڀ اُ همب ػنٔ نیِههبی ٍوی ىیواٍهب اُ ٽمَ ډنَٖه ثه ٽمَثني دهنی‬ ‫آویوشه ثوى‪ ،‬دَ اُ نٺ٘هبی ثبٕشبنی ٽه ثب نوٍی ٕٶیي و ډلو څل‪٪‬های ىٍه‪ٚ‬یيني‪.‬‬ ‫ٽمب و سَٽ‪ٚ‬ی دَ اُ سیَهبی ډٖچق ثه دیپب هبی ٕیبه ىٍ ىٕز ؿخ اٍُ ‪٩‬بهَ ‪ٙ‬ي‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫اُ ٽمَثني هَ ىو ٍ‪ٙ‬شههبی نوٍانی ثبٍیپی ثیَو آډيه و ثه هڈ ثبٵشه ‪ٙ‬يه و َٕ سب دبی‬ ‫هَ ىو ٍا ٵَا ځَٵشه ثوى‪ َٕ .‬سَٽ٘ اٍُ ثٖشه ثوى و سنهب انشهبی سیَهب اُ ؿَڇ ٍوٱنی‬ ‫ثیَو ُىه ثوى‪ .‬ىو ‪ٙ‬م‪ٚ‬یَ ‪ٝ‬بٳ و ثچني ىٍ ىٕزهبی ډنَٖه و ى‪ٙ‬نهای ثه نٖجز ثچني‬ ‫و همیيه ىٍ ٱالٵی ثب همب نٺ٘هبی ډلبٵ‪٪‬ز آویوشه اُ ٽمَ اٍُ ‪٩‬بهَ ‪ٙ‬يني‪ .‬٭‪ٞ‬بی‬ ‫سِیینی اٍُ هڈ ٽه آ ٍا همب ثبال ٍهب ٽَىه ثوى ثب ىٍه‪ٚٚ‬ی ىٍ ىٕز آُاىٗ ‪٩‬بهَ‬ ‫‪ٙ‬ي‪ .‬نٺ٘هبی ٍوی ٭‪ٞ‬ب ٕوٕو ډیُى‪.‬‬ ‫ٵَ‪ٝ‬شی ثَای سٮؼت نجوى‪ .‬ىٍهبی ػچوی ََٕٕا نبځهب ؿهبٍسبٷ ثبُ ‪ٙ‬ي و ٭يهای‬ ‫سَٕب و هَإب و ُهمی و هونین آ‪ٙ‬ٶشه واٍى ‪ٙ‬يني‪ .‬ىٕز یپی ٹ‪ٙ ٬٦‬يه ثوى‪ .‬یپی‬ ‫اُ آ هب سب ؿ‪ٚ‬م٘ ث ه اٍُ و ډنَٖه اٵشبى سٮبىڅ٘ ٍا اُ ىٕز ىاى و ثه ُډین اٵشبى‪ .‬ثه‬ ‫ُوٍ و ثب ُكمز هوىٗ ٍا ػم‪ ٬‬و ػوٍ ٽَى‪ َٕ .‬دب ایٖشبى و ثب كبڅشی ٽه ٽڈ اُ ىیوانڂی‬ ‫نيا‪ٙ‬ز‪ ،‬ىٕش٘ ٍا ثه ٕمز اٍُ و ډنَٖه ىٍاُ ٽَى و ٵَیبى ٽ‪ٚ‬یي‪« :‬آىڇ آثی! آىڇ آثی!»‬ ‫و ىیوانهواٍ و ثه َٕ٭ز ثه ٕمز ىٍهبی ځ‪ٚ‬وىهی ََٕٕا ځَیوز‪ُ .‬نی ډیب ٕبڃ ٵَیبى‬ ‫ٽ‪ٚ‬یي‪« :‬ٽؼب ٵَاٍ ډیٽنی! ثَځَى! اینػب ٽه ثبٍا نیٖز!» اډب ډَى ثه ىٍ ََٕٕا ٍٕیيه‬ ‫ثوى‪ ُ .‬ٵَُ و ؿبالٻ ثه ىنجبڅ٘ ىویي سب او ٍا ثَځَىاني‪ .‬اډب ُ و ډَى ػوانی ٽه ىٍ‬ ‫همب څل‪٪‬ه ىوا ىوا ثه ىٍو ََٕٕا ٍٕیيني‪ ،‬ػچوی او ٍا ځَٵشني‪ ُ .‬ىهبن٘ ٍا ثبُ‬ ‫ٽَى سب ؿیِی ثڂویي‪ ،‬اډب ‪ٝ‬يای٘ ىٍ ٱَٗ ځوٗهَا‪ٙ‬ی ٽه ثه إٓمب ٍٵز ځڈ ‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫ىٍو ََٕٕا ٕبیه اٵشبى و هیجشی سیَه و ٽبثوٓواٍ‪ ،‬ډٖش‪٦‬یڄ ٍو‪ٙ‬ن ىٍواُهی ىّ ٍا‬ ‫سبٍیټ ٽَى‪.‬‬ ‫ډنَٖه ثه هوى څَُیي و ُیَ څت ځٶز‪« :‬ډچوبٍر!»‬

‫اىاډه ىاٍى‪...‬‬

‫شمارهی ‪ ،١‬دی ‪٩٨‬‬

‫‪51‬‬


‫ډٺبڅه‬

‫ػ م‬

‫یخی‬

‫در گذر یار خ؛‬

‫ري ذادَا ي س زسث‬

‫َا‬

‫مهمذ حاج سمان ‪ /‬ضیز ه سادات ص ًی‬ ‫مقذمٍ‬ ‫ثٮي اُ ٕئاڃ ا‪ٝ‬چی «إبٕبً ٭چمیسویچی ؿیٖز؟» ډهمشدَین ٕدئاڃ ىٍ ُډیندهی ایدن‬ ‫ځونهی اىثی «سبٍیوـه و نٺ‪٦‬هی ‪َٙ‬و‪ ٫‬٭چمیسویچی» إز‪ .‬اځَ ؿه ىٍ دبٕن ثه ٕدئاڃ‬ ‫نوٖز هیؾ ځونه سواٵٸ ػبډ‪ ٬‬و سٮَیٴ واكيی وػوى ندياٍى‪ ،‬ځٖدشَىځی دبٕدنهدب ثده‬ ‫ٕئاڃ ىوڇ ډليوىسَ إز و سٶبور ىٍ دبٕنهب‪ ،‬هدوى ثده سٶدبور ىٍ ځٖدشَهی سٮَیدٴ‬ ‫٭چمیسویچی ثبُ ډیځَىى‪.‬‬ ‫ثَ این إبٓ‪ ،‬ځبهی ‪َٙ‬و‪ ٫‬٭چمی سویچی ٍا ٍډب ٵَانپ‪ٚ‬شبین ثیب ىا‪ٙ‬شهاني‪ ،‬ثَهی آٱبُ‬ ‫آ ٍا هڈُډب ثب ػَیب آډَیپبیی این كَٽز و اثديا‪ ٫‬واّهی «٭چمدیسویچدی» سوٕد‪٤‬‬ ‫هوځو ځَنٖجټ ىانٖشهاني و ٭يهای اُ هواىاٍا ‪ ،‬كمبٕهی ځیچڂم٘ ٍا ٽده ٽهدنسدَین‬ ‫كمبٕهی ډپشوة ث‪َٚ‬ی إز‪ ،‬ثه ٭نوا َٕآٱبُ ٭چمیسویچی ثه كٖبة آوٍىهاني‪.‬‬ ‫این نو‪ٙ‬شبٍ ‪١‬من ثَ‪ٙ‬مَى ثَهی اُ ډٮشجَسَین سٮبٍیٴ ٭چمیسویچی‪ ،‬یپدی اُ آ هدب ٍا‬ ‫ثه ٭نوا سٮَیٴ دبیهای هوى ثَډیځِیني و ثَ إبٓ آ ‪ ،‬ثب سٺٖیڈ سبٍین ٭چمدیسویچدی‬ ‫ثه هٶز ثو٘ ا‪ٝ‬چی «٭چمیسویچی نوٖشین‪ ،‬نوٖشین ځبڇهبی ٭چمدیسویچدی ډديٍ ‪،‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪51‬‬


‫ډٺبڅه‬

‫٭چمیسویچی ٭بډهدٖني‪ ،‬٭‪٥ َٞ‬الیی ٭چمیسویچی‪ ،‬٭چمیسویچی ددٔ اُ ٭‪ٞ‬دَ ‪٥‬الیدی‪،‬‬ ‫٭چمیسویچی ىهه ی ه‪ٚ‬شبى ډیالىی‪ ،‬٭چمی سویچی هِاٍهی ٕوڇ» سالٗ ىاٍى ثه اػمدبڃ‬ ‫و ثب إشٶبىه اُ نمونههبی ډوػوى‪ٕ ،‬یَ دیيای٘ و سپبډڄ اىثیبر ٭چمدیسویچدی ٍا ثٖد‪٤‬‬ ‫ىاىه و ىٍ ٽنبٍ آ ‪ ،‬ډهمشَین ٭نب‪ َٝ‬و ډئڅٶههبی ٍایغ ىٍ این نو‪ ٫‬اىثی ٍا ډوٍى ثٍَٕدی‬ ‫ٹَاٍ ىهي‪.‬‬ ‫‪ -‬تٍ سًی یؼز ف ػ م یخی‬

‫«ُډین دٔ اُ آهَین ػنڀ هٖشهای ډَىه ثوى‪ ،‬ؿیِی ٍ‪ٙ‬ي نمیٽدَى و ؿیدِی ُنديه‬ ‫نجوى‪ .‬آهَین ډَى سنهب ىٍ اسبٷ ن‪ٖٚ‬ز‪ .‬ؿني ‪َ١‬ثه ثه ىٍ نواهشه ‪ٙ‬ي‪»...‬‬ ‫ثب آ ٽه ثی‪ٚ‬دشَ ډدَىڇ ىٍ ًهدن هدوى سٮَیٶدی ثدَای ٭چمدیسویچدی ىاٍندي‪ ،‬ا‪ٝ‬د‪٦‬الف‬ ‫٭چمی سویچی ىٍ ډٺبثڄ سٮَیٴ ٕبىه‪ ،‬اُ هوى ډٺبوډز ن‪ٚ‬ب ډدیىهدي‪ .‬آ ؿده ٭موډدبً اُ‬ ‫ىإشب هبی ٭چمی سویچدی ىٍ ًهدن ډدَىڇ ػدبی ځَٵشده إدز‪ٍ ،‬وایدبسی هٖدشني ٽده‬ ‫ٵَ‪١‬یهای هیبڃانڂیِ ٍا ‪َٙ‬ف ډیىهني‪ُ ،‬نب و ډَىا ٍا ىٍ ‪ٙ‬دهَهبی آینديهانڂبٍانده یدب‬ ‫ٕٶینههبی ٵ‪٢‬بیی ثه س‪ٞ‬ویَ ډیٽ‪ٚ‬ني‪ ،‬ثَهوٍىهبیی ثب ډوچوٹبسی اُ ىنیبهبی ىیڂَ‪ٕ ،‬ٶَ‬ ‫ډیب ٕیبٍههب یب ٕٶَ ىٍ ُډب ٍا ‪ٙ‬بډڄ ډی‪ٙ‬وني‪ .‬ثه ثیبنی ٕبىه‪ ،‬٭چمدیسویچدی هدوى ٍا‬ ‫یټ ىٍػه ثب ىنیبی واٹٮی ٽه ډب ىٍ آ ُنيځی ډیٽنیڈ‪ ،‬ډشمدبیِ ډدیٕدبُى‪ :‬سویچدی اُ‬ ‫س‪ٞ‬وٍار ثه ػبی واٹٮیز دٌیَٵشه ‪ٙ‬يه؛ اىثیبسی سویچی‪.‬‬ ‫اډب ُډبنی ٽه نوثز ثه ‪َٙ‬ف و سو‪١‬دیق ایدن سمدبیِ ډدیٍٕدي‪ ،‬ډٺبوډدز هدوى ٍا نمبیدب‬ ‫ډیٕبُى‪ .‬انجوه سٮَیٴهبیی ٽه سوٕ‪ ٤‬ډنشٺيا و یب نویٖدنيځب و نب‪ٙ‬دَا ًٽدَ ‪ٙ‬ديه‪،‬‬ ‫سوٕ‪ ٤‬ىیڂَانی ٍى و یب ا‪ٝ‬الف ‪ٙ‬يه‪ ،‬و هنوُ هڈ ډیسوا نو‪ٙ‬شههبیی ٍا یبٵز ٽده ‪٥‬جدٸ‬ ‫سواٵٸ همڂب ‪ ،‬٭چمیسویچی ثب‪ٙ‬ني‪ ،‬اډب ىٍ هیؾ یټ اُ این سٮبٍیٴ ػبی نڂیَني‪.‬‬ ‫ٵَهنڀ څٲبر آٽٖٶوٍى ٭چمیسویچی ٍا ؿنین سٮَیٴ ډیٽني‪:‬‬

‫«ىإشبن ی هیبڅی ثَ ډنجدبی اٽش‪ٚ‬دبٵبر ٭چمدی ډٖدچڈ ٵدَ‪ٙ ٟ‬ديه یدب‬ ‫سٲییَار ډلی‪٦‬ی ٽه ثه ویْه اٱچت ىٍ آینيه یب ٕیبٍار ىیڂَ ډیځدٌٍى‬ ‫و ٕٶَ ىٍ ٵ‪٢‬ب یب ُډب ٍا ىٍ ثَ ىاٍى‪]1[ ».‬‬

‫‪52‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫هَ ؿني این سٮَیٴ ثٖیبٍ ځٖشَىه إز‪ ،‬اډب ډواٍىی همـدو ٍوثدبرهدب‪ ،‬ٽبډذیوسَهدب‪،‬‬ ‫سبٍینهبی ثيیڄ‪ ،‬ػهب هبی ډواُی و ډبنندي ایدنهدب ٍا ىٍ ثدَ نمدیځیدَى‪ٍ .‬ډدب ډٖدن‬ ‫نو‪ٙ‬شهی ٽبٵپب ٍا ىٍ ن‪ َ٪‬ثڂیَیي‪ .‬ٹهَډب یټ ٍوُ ‪ٝ‬جق اُ هواة ثَډیهیدِى و هدوى ٍا‬ ‫ىٍ ٹبڅت ك‪َٚ‬های ٱوڃدیپَ ډیثیني‪ .‬ىإشبنی هیبڅی ډجشندی ثدَ یدټ سٲییدَ ډلی‪٦‬دی‬ ‫ثنیبىین‪ ،‬و ثب این وػوى ىٍ ُډَهی ىإشب هبی ٭چمیسویچی ٹَاٍ نمیځیَى‪.‬‬ ‫ىٍاٽو ٕبوین ٭چمیسویچی ٍا ؿنین سٮَیٴ ٽَىه إز‪:‬‬

‫«ّانددَی اىثددی ٽدده ‪ٙ‬ددَای‪ ٤‬الُڇ و ٽددبٵیاٗ ك‪٢‬ددوٍ و ٽددن٘ ډشٺبثددڄ‬ ‫ثیڂبنه ٕبُی و ‪ٙ‬دنبهز إدز‪ ،‬و اثدِاٍ ا‪ٝ‬دچی ٍٕدمی اٗ ؿهدبٍؿوثی‬ ‫هیبڃدَىاُانه ثه ػبی ډلی‪ ٤‬سؼَثی نویٖنيه إز‪]١[ ».‬‬ ‫ایَاى سٮَیٴ ٕبوین ىٍ این إز ٽه ثٖیبٍی اوٹبر ٭چڈ ىٍ ىإشب هبی ٭چمیسویچی ثه‬ ‫‪ٝ‬وٍر «‪ٙ‬جه ٭چڈ» نمبی٘ ىاىه ‪ٙ‬يه إز‪ .‬ډ‪ٚ‬و‪ٜ‬سَین ډظبڃ ثَای این ډوٍى‪ٕ ،‬ٶَ ثدب‬ ‫َٕ٭ز ثی٘ اُ َٕ٭ز نوٍ إز ٽده ثدَ ډجندبی سلٺیٺدبر ىان‪ٚ‬دمنيا ‪ ،‬هَځدِ اسٶدبٷ‬ ‫نوواهي اٵشبى؛ ثب این وػوى نویٖنيهی ٭چمی سویچی ثَای اطجبر این ٵَ‪ ،ٟ‬ثه ػبی ٍهدب‬ ‫ٽَى ډن‪٦‬ٸ ٭چڈ‪ ،‬ثب اٍائهی ىالیچی ډٮٺوڃ‪ ،‬ثه ‪٥‬وٍی ٽده ډبنندي یدټ ځٶشمدب ٭چمدی‬ ‫ډٮٺوڃ ثه ن‪ َ٪‬ثَٕي‪ ،‬ثه ىاډن ‪ٙ‬جه ٭چڈ ډیاٵشني‪.‬‬ ‫ٍاثَر هبینالین‪ ،‬یپی اُ ٕه ٱوڃ ثٍِٿ ٭چمیسویچی سمبڇ ىوٍا ‪ ،‬سٮَیٴ ُیدَ ٍا ثدَای‬ ‫٭چمیسویچی اٍائه ډیٽني‪:‬‬

‫«سٶپَ واٹ‪٬‬ځَایبنه ىٍثبٍه ی ٍویياىهبی اكشمبڅی آینيه‪ ،‬اُ ‪َ٥‬یدٸ ٵهدڈ‬ ‫ٽبډڄ ‪٥‬جیٮز و ٵهڈ اهمیز ٍوٗ ٭چمی ٽه ٕوز ثَ آځبهی ىٹیدٸ اُ‬ ‫ػهب هبٍع‪ ،‬ځٌ‪ٙ‬شه و كبڃ إشواٍ إز‪]2[ ».‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪53‬‬


‫ډٺبڅه‬

‫ایَاى این سٮَیٴ‪ ،‬همبنني ایَاى سٮَیٴ ٵَهنڀ څٲبر آٽٖٶوٍى إدز؛ ډدواٍىی همـدو‬ ‫ىنیبهبی ډواُی و سبٍین ثيیڄ ٍا ‪ٙ‬بډڄ نمی‪ٙ‬دوى و ثَهدی اُ ىإدشب هدبی ّوڃ وٍ –‬ ‫ډبنني ٕٶَ ثه ا٭مبٷ ُډین‪ٍ -‬ا اُ كوُهی ٭چمیسویچی ثیَو ډیځٌاٍى‪.‬‬ ‫این سٮبٍیٴ ځونبځو ٍا ډی سوا ثده همدین سَسیدت اىاډده ىاى‪ .‬كدياٽظَ ا‪ٙ‬دشَاٽی ٽده‬ ‫ډی سوا دیيا ٽَى‪ ،‬این إز ٽه ٭چمیسویچدی ددٌیَٗ نویٖدنيه ثدَ ډجندبی ٵَ‪١‬دیبر‬ ‫ډن‪٦‬ٺی إدز‪ :‬او سویدڄ ٍا ثده ‪ٝ‬دوٍر ډن‪٦‬ٺدی سو‪١‬دیق هواهدي ىاى‪ .‬ثدب وػدوى سمدبڇ‬ ‫ا‪ٙ‬شَاٻهب‪ ،‬همـنب هیؾ سٮَیٴ واكيی ثَای ایدن ځوندهی اىثدی ثده ىٕدز نیبډديه و‬ ‫ډیسوا ځٶز ثه سٮياى هواننيځب ٭چمیسویچی‪ ،‬سٮَیٴ اُ ٭چمیسویچی وػدوى ىاٍى‪ .‬ىٍ‬ ‫این ډیب ‪ ،‬ثَهی اُ نویٖنيځب و ډنشٺيا ‪ ،‬ؿدبٍهی ٽدبٍ ٍا ىٍ ٕدبىه ٽدَى سٮَیدٴ و‬ ‫دَهیِ اُ هَ ځونه ‪ ٣َٙ‬هدب‪ ٛ‬ىانٖدشهاندي؛ ‪ٙ‬دیوه ای ٽده ایدن نو‪ٙ‬دشبٍ ثدَای سٮَیدٴ‬ ‫٭چمیسویچی ىٍ دی ډیځیَى و سٮَیٴ هوى ٍا ثَ ډجنبی ؿهبٍ سٮَیٴ ُیَ ثنب ډینهي‪:‬‬

‫«٭چمی سویچی همب ؿیِی إز ٽده ثدب ٭ندوا ٭چمدیسویچدی ؿدبح‬ ‫ډی‪ٙ‬وى‪( ».‬نوٍډن ٕذینَیي) [‪]1‬‬ ‫«آ ؿه نویٖنيه ی ٭چمیسویچی ډینویٖي‪ ،‬٭چمدیسویچدی ثده كٖدبة‬ ‫ډیآیي‪( ».‬اوٍٕو إپبر ٽبٍى) [‪]2‬‬ ‫«٭چمیسویچی همب ؿیِی إز ٽه ثه ٭نوا ٭چمیسویچی ىٍ ثبُاٍ ثده‬ ‫ٵَوٗ ډیٍٕي‪( ».‬اىواٍى ػیمِ) [‪]1‬‬ ‫«٭چمی سویچی همب ؿیِی إز ٽه وٹشی ا‪ٝ‬د‪٦‬الف ٭چمدیسویچدی ٍا‬ ‫ډیځوییڈ‪ ،‬ډن‪٪‬وٍډب إز‪( ».‬ىډو نبیز) [‪]1‬‬ ‫این نو ‪ٙ‬شبٍ‪١ ،‬من دٌیَٵشن سٮبٍیٶی ٽه ىٍ دبٍاځَاٳ ثبال آډدي‪ٙ ،‬دَ‪ ٣‬سٮَیٶدی سئدوىوٍ‬ ‫إشوٍػن ٍا ثدَای ا‪٥‬میندب اُ ‪ٙ‬دبٽچهی ٭چمدی ىإدشب ىٍ ن‪٪‬دَ ډدیځیدَى‪ .‬سئدوىوٍ‬ ‫إشوٍػن ثَىا‪ٙ‬ز هوى ٍا اُ ٭چمیسویچی ؿنین ثیب ډیىاٍى‪:‬‬

‫‪54‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫«٭چمی سویچی ‪َٝ‬ٵبً ثَای ىإشبنی ډی سواني ثده ٽدبٍ ٍوى ٽده ىٍ آ ثدب‬ ‫ٽنددبٍ ځٌا‪ٙ‬ددشن ىٍو ډبیددهی ٭چمددی ىإددشب ‪ٍ ،‬وایددز ىإددشب ٭ٺددیڈ‬ ‫ثمبني‪]3[».‬‬ ‫و سٮَیٴ هوى ٍا اُ ٭چمیسویچی این ؿنین اٍائه ډیٽنیڈ‪:‬‬

‫«٭چمی سویچی آ ؿیِی إز ٽه هواننيه ثه ٭نوا ٭چمیسویچی ٹجوڃ‬ ‫ىاٍى‪ ،‬ډ‪َٚ‬و‪ ٣‬ثَ آ ٽه ثدب كدٌٳ ٭چدڈ اُ ىإدشب ‪ٙ ،‬دبٽچه آ اُ هدڈ‬ ‫نذب‪ٙ‬ي‪».‬‬ ‫‪ -2‬ػ م یخی‬

‫وخستیه‬

‫سٮیین نٺ‪٦‬های ثه ٭نوا َٕؿ‪ٚ‬مه آطبٍ ٭چمیسویچی‪ ،‬ثه همب انياُهی اٍائدهی سٮَیدٴ‬ ‫ثَای این ځونهی اىثی ثلض ثَانڂیِ إز‪٥ .‬جدٸ سٮَیدٴ ٵَهندڀ آٽٖدٶوٍى‪ ،‬ا‪ٝ‬د‪٦‬الف‬ ‫٭چمیسویچی سب دی٘ اُ ‪ 1920‬ثه ‪٥‬وٍ ٭موډی إشٶبىه نمی‪ٙ‬ي‪ .‬ثب این كبڃ‪ ،‬ىإشب هدب‬ ‫و ٍډب هبیی ٽه ىٍ ٕجپی نو‪ٙ‬شه ‪ٙ‬يه اندي ٽده‬ ‫ثب نبڇ ٭چمیسویچی ‪ٙ‬نبهشه ډی‪ٙ‬وى‪ ،‬ٹ‪٦‬ٮبً دی٘‬ ‫اُ ‪ 1920‬ثه وػوى آډيهاني‪ .‬اؽ‪ .‬ػی‪ .‬وڅدِ و ّوڃ‬ ‫وٍ ىٍ اواهَ ٹَ ندوُىهڈ ډ‪ٞ‬دياٷ ثدبٍُ ایدن‬ ‫اى٭ب هٖشني‪ .‬ثٮ‪٢‬ی ډنشٺيا ٭ٺدت سدَ ٍٵشده و‬ ‫ٵَانپ‪ٚ‬شبین ډَی ‪ٙ‬دچی (‪ٍ )1818‬ا ثده ٭ندوا‬ ‫نوٖشین اطَ ٭چمیسویچی ثه كٖبة ډدیآوٍندي‬ ‫]ثَایب آڅيیٔ[‪ .‬همـنین ىیڂَانی هٖشني ٽده‬ ‫ىٍثددبٍهی ډن‪ٚ‬ددبق ٹدديیمیسددَ اُ ایددن ‪ٝ‬ددلجز‬ ‫ٽَىه اني و ثلض ٍا ثه ٕٶَهبی ځدبڅیوٍ (‪)1726‬‬ ‫اطَ ػبنبسب ٕوییٶز ]آیدِاٻ إٓدیموٳ[‪ٍ ،‬ویدب‬ ‫(‪ )1623‬نو‪ٙ‬شهی یوهدب ٽذچدَ ]ىاند٘نبډدهی‬ ‫ثَیشبنیپب[‪ ،‬ثه‪ٚ‬دز ځم‪ٚ‬ديه (‪ )1674‬اطدَ ػدب‬ ‫ډیچشن ]آىاڇ ٍاثَسِ[ و اسودیب (‪ )1516‬نو‪ٙ‬شهی سبډٔ ډوٍ ]ډشیو ٍیـبٍىٕو [ ٽ‪ٚ‬یيهاني‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪55‬‬


‫ډٺبڅه‬

‫٭يهای نیِ آطبٍ همـنب ډشٺيڇسَی ٍا ثه ٭نوا َٕډن‪ٚ‬بق این ځونه اىثی ًٽَ ډیٽنندي‪.‬‬ ‫ثب وػوى سمبڇ این ځٶشههب‪ ،‬٭ٺیيهی ٱبڅت ثَ این إز ٽه ٭چمیسویچدی ٍا ثده ىو ځدَوه‬ ‫٭چمی سویچی نوٖشین (دَوسوٕبینٔٵیپ‪ٚ‬ن) و ٭چمی سویچی اډَوُی (ٕبینٔٵیپ‪ٚ‬دن)‬ ‫ىٕشهثنيی ٽنني؛ ؿَا ٽه ىٍ آطدبٍ نوٖدشین ٽده ن‪ٚ‬دبنی اُ ٭چمدیسویچدی ىاٍى‪ٝ ،‬دَٵبً‬ ‫ډ‪٢‬بډین ٭چمی سویچی ثه ٽبٍ ٍٵشه و نویٖنيه ثه ٹ‪ٞ‬ي هچٸ اطَی ىٍ این ځوندهی اىثدی‪،‬‬ ‫ىٕز ثه ٹچڈ نجَىه‪ ،‬و هیؾ ىٍٻ آځبهبندهای اُ اىثیدبر ٭چمدیسویچدی ثده ٭ندوا یدټ‬ ‫ځونهی اىثی وػوى نيا‪ٙ‬ز‪ .‬اُ ٕوی ىیڂَ‪ٍ ،‬وني نویٖدنيځبنی ٽده هدَ اُ ځدبه و ثندب ثده‬ ‫ىالیڄ ځونبځو ‪ ،‬ثه ٹ‪ٞ‬ي نڂبٍٗ ډشنی ډشٶبور نِىیټ ثه این ځونهی اىثی‪ ،‬اطدَی هچدٸ‬ ‫ٽَىهاني‪ ،‬دیوٕشه نجوىه إز و ا‪َٝ‬اٍی ثَ هچٸ اطَ ىٍ این ځونهی اىثی نيا‪ٙ‬شهاني‪.‬‬ ‫ىٍ اىاډهی ډشن‪ ،‬ډهمشَین آطبٍ ډشٺيڇ آوٍىه ‪ٙ‬يه إز ٽه ثه ٭نوا ٕدنڀ ثندبی ایدن‬ ‫ځونهی اىثی ډوٍى ثلض ٹَاٍ ډیځیَني‪:‬‬ ‫س ز پیذا ص‪ :‬ثَای ثَهی ډنشٺيا ٵٺ‪ ٤‬ٽبٵی إز یټ ٽچی‪ٚ‬هی ٭چمیسویچی‪ ،‬ثيو‬ ‫سوػه ثه ثبٹی ډبػَا ىٍ یټ ٽشبة دیيا ٽنني‪ .‬ٽبٍ سب آ ػب دی٘ ډدیٍوى ٽده ثَهدی ثده‬ ‫ىڅیڄ وػوى ډئڅٶههبی ٭چمیسویچی‪ ،‬كمبٕه ځیچڂم٘ ٍا‪ ،‬ٽه ٽهنسَین كمبٕه ډپشوة‬ ‫ث‪َٚ‬ی إز‪ ،‬ػِو ىإشب هبی ٭چمیسویچی ثه كٖبة ډیآوٍني‪.‬‬ ‫قثل اس میالد‪ :‬اٵال‪٥‬و ثب ٽشبة ػمهوٍی‪ ،‬نوٖشین ډین ىإدشب هدبی آٍډبن‪ٚ‬دهَی ٍا‬ ‫ٽوثیي‪ .‬ىٍ این ٍٕبڅه‪ ،‬نوجڂب ُنيځی ا‪ٙ‬شَاٽی ‪-‬ىٍ ٵٺَ‪ -‬ىاٍني و نو٭ی ن‪٪‬بڇ همهځیدَ و‬ ‫‪َ٥‬اكی ‪ٙ‬يهی آډوُٗ ٍا دیبىهٕبُی ٽَىهاني‪ .‬ٽشبة ٹبنو اٵال‪٥‬و ډپمڄ ایدن ٍٕدبڅه‬ ‫ثه ‪ٙ‬مبٍ ډیٍوى‪.‬‬ ‫قزن ديم مریالدی‪ :‬څوٕدین ٕبډوٕدبسب ىٍ ٽشدبة سدبٍین كٺیٺدی‪ ،‬ىإدشب ډدَىی ٍا‬ ‫ډی ځویي ٽه ٽ‪ٚ‬شی او ځَٵشبٍ ځَىثبى ډی‪ٙ‬وى و ثه ډبه ډیٍٕدي‪ ،‬ػدبیی ٽده هدوى ٍا ىٍ‬ ‫ډیبنه ػنڂی ثین دبى‪ٙ‬به ډبه و دبى‪ٙ‬به هوٍ‪ٙ‬یي و نیَوهبی آ ىو ثَ َٕ سمچدټ ّودیشدَ‬ ‫ډییبثي‪ .‬این اطَ ٍا نوٖشین نو‪ٙ‬شه ای إز ٽه ىٍ آ ‪ٝ‬لجز اُ ٕٶَ ثه هبٍع اُ ُډدین‬ ‫و ا‪ٙ‬پبڃ ثیڂبنهی كیبر ‪ٙ‬يه إز‪ .‬ثٮيسَ ىٍ اطَ ىیڂَی اُ این نویٖنيه ثب ٭ندوا ډدَى‬ ‫إٓمبنی‪ ،‬نویٖنيه اُ ډنیذوٓ ډیځویي ٽه ثه سٺچیي اُ ایپبٍوٓ ثَای هدوى یدټ ػٶدز‬

‫‪56‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ثبڃ ىٍٕز ډیٽني و ‪١‬من ٕٶَ ثه ډبه‪ ،‬اُ ‪ٙ‬هَ هيایب نیِ ىیدي ډدیٽندي سدب ‪ٙ‬دبهي‬ ‫س‪ٞ‬میڈ ُئوٓ ىٍ ثَهوٍى ثب ٵالٕٶه ‪ٙ‬وى‪ .‬اڅجشه څوٕین ‪٥‬نِ‪ ،‬هؼو و هِڃ ډینو‪ٙ‬ز‪.‬‬ ‫قزن چُاردَم میالدی‪ :‬ىانشه آڅیڂیَی‪ٙ ،‬ب٭َ و نویٖدنيه ایشبڅیدبیی‪ ،‬ىٍ ٵب‪ٝ‬دچه ثدین‬ ‫ٕبڃهبی ‪ 1308‬سب ‪ 1321‬ډیالىی‪ ،‬ٽميی اڅهی ٍا نو‪ٙ‬ز‪ .‬ىانشه ىٍ این ٽشدبة اُ ُثدب‬ ‫اوڃ ‪ٙ‬و‪ٕ ،ٜ‬ٶَ هیبڅی هوى ثه ىوُم‪ ،‬ثَُم و ثه‪ٚ‬ز ٍا سٮَیٴ ډیٽني‪ .‬هَ ؿندي ایدن‬ ‫ٽشبة ىٍ آ ُډب ثه ٕٶبٍٗ ٽچیٖبی ٽبسوڅیټ نو‪ٙ‬شه ‪ٙ‬ي‪ ،‬٭ديهای ډٮشٺيندي ٽمديی‬ ‫اڅهی ىانشه نوٖشین اطَ ٭چمیسویچی و ثئبسَیٔ‪ ،‬نوٖشین ٵ‪٢‬بنوٍى ثوىه إز‪.‬‬ ‫‪ َٕ :1516‬سوډبٓ ډوٍ ٽشبة اسودیب ٍا نو‪ٙ‬ز‪ .‬اسودیب ٍٕبڅهای ىٍ ثدبة ػبډٮدهی آٍډدبنی‬ ‫إز‪ .‬ىٍ این ٽشبة‪ ،‬نٖجز ثه ٽشبة ػمهوٍی‪ ،‬وػوه ٭مچیسَ و ىٹیٸسَی اُ آٍډبن‪ٚ‬دهَ‬ ‫ثَای هواننيه ځ‪ٚ‬وىه ډی‪ٙ‬وى‪ .‬اسودیب ٽه ىٍ څٲز ثه ډٮنی نبٽؼبآثدبى إدز‪ ،‬اُ آ ددٔ‬ ‫ثَای نبډیي ؿنین ػواډٮی إشٶبىه ‪ٙ‬ي‪ .‬ىٍ ٵبٍٕی ثَای آ ډٮبىڃ آٍډبن‪ٚ‬هَ ٍا ثه ٽبٍ‬ ‫ډددیثَنددي‪ .‬ډشیددو ٍیـبٍىٕددو ‪ ،‬اُ ػمچددهی ٽٖددبنی إددز ٽدده ایددن ٽشددبة ٍا ٕددَآٱبُ‬ ‫٭چمیسویچی ثه كٖبة ډیآوٍى‪.‬‬ ‫‪ :1623‬اوایڄ ٹَ هٶيهڈ‪ ،‬یوهب ٽذچَ‪ٕ ،‬شبٍه‪ٙ‬نبٓ آڅمبنى‪ ،‬ىٍ ٽشبة ٍویب (ٽه ثده ندبڇ‬ ‫ىٍیبی ډبه نیِ ‪ٙ‬نبهشه ډی‪ٙ‬وى)‪ ،‬ځِاٍٗ ډٶ‪ٞ‬چى اُ ٕٶَ ثه ډبه ٍا نو‪ٙ‬ز‪ .‬اڅجشده ىٍ ایدن‬ ‫ىإشب ثه ‪ٙ‬ير سلز سؤطیَ ىإشب څوٕین ثوى ٽه هدوى ؿنديی ددی٘ اُ یوندبنی ثده‬ ‫السین سَػمه ٽَىه ثوى‪ .‬اډب این ډیب سٶبوسی ډهڈ ىیيه ډی‪ٙ‬وى؛ ٽذچَ اُ ىالیڄ ٭چمدی و‬ ‫ډواٍىی همـو ٵ‪ٚ‬بٍ ػبًثه ىٍ ُډب دَسبة و ثیوُنی كبٽڈ ثدَ ٵ‪٢‬دبی ثدین ٕدیبٍار‬ ‫ثَای ډوػده ػچدوه ىاى ىإدشبن٘ إدشٶبىه ٽدَى‪ .‬ىٍ ایدن ٽشدبة نوٖدشین نمونده اُ‬ ‫ډوػوىار ٵَاُډینی ٱیَ إب‪٥‬یَی اٍائه ‪ٙ‬يه إز‪ .‬هَ ؿني این اطَ نده ثده ٹ‪ٞ‬دي هچدٸ‬ ‫ىإشب ٭چمی سویچی‪ ،‬ثچپه ثه ٹ‪ٞ‬ي ثیب ن‪َ٪‬یدبر ٭چمدی ىٍ ٹبڅدت ىإدشبنی و ځَیدِ اُ‬ ‫سپٶیَ ٽچیٖب نڂبٍٗ ‪ٙ‬يه إز‪ ،‬ثٖیبٍی این ٽشدبة ٍا نوٖدشین ٭چمدیسویچدی ا‪ٝ‬دیڄ‬ ‫ډیىانني‪ .‬ىان٘نبډه ی ثَیشبنیپب این ٽشبة ٍا ثه ٭نوا آٱبُځَ ٭چمیسویچدی ثده كٖدبة‬ ‫آوٍىه إز‪.‬‬ ‫‪ :1627‬ٵَانٖددیٔ ثددیپن‪ ،‬انٖددب ‪ٙ‬ددنبٓ و ٵیچٖددوٳ‪ ،‬ىٍ ٽشددبة آسالنشددیٔ ػيیددي‪،‬‬ ‫آٍډب ‪ٙ‬هَی هچٸ ‪ٙ‬يه ثَ دبیه ٭چڈ و ٵنآوٍی ٍا ‪َٙ‬ف ډیىهي‪ .‬این نو‪ٙ‬شبٍ ىٍ كٺیٺدز‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪57‬‬


‫ډٺبڅه‬

‫ػِوه ای سجچیٲبسی ىٍ و‪ٝ‬ٴ ٭چڈ إز ٽه ثه ‪ٝ‬وٍر ٍوایشی َٕځَڇ ٽننيه نو‪ٙ‬دشه ‪ٙ‬ديه‬ ‫ثوى سب ثَای سوػیه دبیه ځدٌاٍی انؼمدن ٕدچ‪٦‬نشی ٭چدوڇ‪ ،‬ثده ػیمدِ اوڃ‪ ،‬دبى‪ٙ‬دبه وٹدز‬ ‫انڂچٖشب اٍائه ‪ٙ‬وى‪.‬‬ ‫‪ :1638‬ٽمدی ىوٍسدَ‪ ،‬ٵَانٖدیٔ ځدبىوین‪ ،‬إدٺٴ هَٵدوٍى‪ ،‬ٽشدبة ډدَىی ىٍ ډدبه یدب‬ ‫ٕٶَنبډهی ىوډینڂو ځونِاڅٔ ٍا نو‪ٙ‬ز‪ .‬ىٍ این ٽشبة‪ ،‬ځونِاڅٔ سجٮیي ‪ٙ‬يه ثه ػِیَهی‬ ‫هچنب‪ ،‬ىٕشهای ٱبُ وك‪ٚ‬ی ٍا ثه ٹ‪ٞ‬ي ٵَاٍ ثه ه‪ٚ‬پی سَثیز ډیٽني‪ ،‬اډب ىٍ ایدن ٍاه ٕدَ‬ ‫اُ ډبه ىٍ ډیآوٍى! این ٽشبة ٍا ٭موډبً نوٖشین ىإشبنی ډیىانندي ٽده ثدب ٍویپَىهدبی‬ ‫وا‪١‬ق ٭چمیسویچی ىٍ اىثیبر انڂچیٖی نو‪ٙ‬شه ‪ٙ‬يه إز‪.‬‬ ‫ىٍ همین ٕبڃ‪ ،‬ٽ‪ٚ‬ی٘ انڂچیٖی ىیڂَی ثه نبڇ ػب ویچپینِ ٽشدبثی ثدب ٭ندوا ٽ‪ٚ‬دٴ‬ ‫ىنیبی ىیڂَ ىٍ ډبه ٍا ثه ؿبح ٍٕبني‪ .‬ویچپینِ انيی‪ٚ‬ههبی ‪ٙ‬و‪ٞ‬ی هدوىٗ ٍا ىٍثدبٍهی‬ ‫ٕٶَ ثه ٵ‪٢‬ب ىٍ ؿبح ٕوڇ ثه ډشن ىإشب ا‪١‬بٵه ٽَى‪ .‬انيی‪ٚ‬ههبیی ٽه ثه ٍو‪ٙ‬نی ډچهدڈ‬ ‫اُ نو‪ٙ‬شههبی ځبىوین ثوى‪.‬‬ ‫‪ :1648‬یټ ىهه ثٮي‪ٕ ،‬یَانو ىو ثَّاٻ‪ ،‬ٽه سلز سؤطیَ ٭میٸ ىإشب ځبىوین ثدوى‪ ،‬ىٍ‬ ‫ٽشبة سبٍین ډٖوَهی اډذَاسوٍی ډبه‪ٍ ،‬وٗ ثهشَی ثَای ٕٶَ ثه ډبه دیيا ٽَى‪ .‬آ ډوٹ‪٬‬‬ ‫ځمب ډیٽَىني ‪ٙ‬جنڈ اُ هوا ٕجټ سَ إز‪ ،‬ثَای همین ثٮي اُ ډيسی اُ ٍوی ثَٿهب ثه‬ ‫إٓمب ډیٍوى‪ٙ .‬و‪ٞ‬یز ىإشب ث‪َ٦‬ی هبیی ٍا اُ ‪ٙ‬جنڈ دَ ٽَى‪ ،‬ثه ٽمَٗ ثٖز و ثده‬ ‫ډبه ٍٕیي‪ .‬اُ ثوز ثي‪ٕ ،‬بٽنب ډبه ا٭شٺبى ٍإن ىا‪ٙ‬دشني ُډدین إدز ٽده ثده ىوٍ ډدبه‬ ‫ډیؿَهي‪ ،‬ثَای همین او ٍا ٽه ځٶشه ثوى ډبه ٹمَ ُډین إز‪ُ ،‬نيانی ٽَىني‪.‬‬ ‫‪ :1674‬ػب ډیچشن ىٍ ٽشبة ثه‪ٚ‬ز ځم‪ٚ‬يه‪١ ،‬من ثیدب ىإدشب آىڇ و كدوا و ٍانديه‬ ‫‪ٙ‬ي ای‪ٚ‬ب اُ ثه‪ٚ‬ز‪ ،‬یپی اُ آ‪ٙ‬نبسَین ډ‪٢‬بډین ٭چمی سویچدی ٍا ىٍ اطَهدوی٘ آوٍىه‬ ‫إز؛ ثیڂبنڂبنی ٽه ىٍ ػهب هبی ىیڂَی ثه ػِ ُډین ُنيځی ډیٽنني و ثده ندو٭ی ثده‬ ‫اٽش‪ٚ‬بٳ ىٍ اكواڃ ٕبٽنب ثیڂبنه ىٍ ىیڂَ ىنیبهب ډیدَىاُى‪ .‬هَ ؿني اطدَ ډیچدشن سدؤطیَ‬ ‫٭ميه ی هوى ٍا ثَ ٍډبنشیٖڈ ىا‪ٙ‬شه إز‪ ،‬اډب ثَهی ثه ىڅیڄ وػوى ؿنین ٭نب‪ َٝ‬آ‪ٙ‬دنب‪،‬‬ ‫آ ٍا ثه نو٭ی ػِو آطبٍ ٭چمیسویچی نوٖشین ثه كٖبة ډیآوٍندي‪.‬آىاڇ ٍاثَسدِ‪ ،‬ډنشٺدي‬ ‫نبڇ آ‪ٙ‬نبی ٭چمیسویچی‪ ،‬اُ ػمچه ٽٖبنی إز ٽه ٍی‪ٚ‬هی ٭چمیسویچدی نوٖدشین ٍا اُ‬ ‫این ٽشبة ىانٖشه إز‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫‪ :1726‬ثه ٭نوا نوٖدشین ٹديڇ ډهدڈ‬ ‫ٹددَ هؼدديهڈ‪ ،‬ػبنبسددب ٕددوییٶز ثددب‬ ‫ٽشبة ٕدٶَهبی ځدبڅیوٍ‪ ،‬هدَ ؿندي ثدب‬ ‫دُٔډینه ای ٕیبٕی‪ ،‬اٵٖبنه ای ٭چمدی‬ ‫ثه سمبڇ ډٮنب هچٸ ٽَى‪ .‬ىٍ این ىإشب‬ ‫نپبر ٭چمی ثٖیبٍ‪ ،‬ثب ىٹز سمبڇ ډ‪٦‬دَف‬ ‫‪ٙ‬يهاني‪ .‬ثه ٭نوا ډظبڃ‪ ،‬سمبڇ نٖجزهدب‬ ‫و انياُهځیَی هبی ٽشبة ثه ‪٥‬وٍ ىٹیدٸ‬ ‫ډلبٕجه ‪ٙ‬يه إز‪ .‬ثه هَ كبڃ ٕوییٶز ىٍیبنوٍىی ډیىانٖز و ثب سوػه ثه آ ٽده ىٍ‬ ‫آ ُډب ىٍیبنوٍىی ػِو ٭چوڇ ثه كٖبة ډیآډي‪ ،‬ى‪ٙ‬واٍ نیٖدز ىٍٻ ٽندیڈ ٕدوییٶز‬ ‫ؿنيا ثب ٭چڈ ثیڂبنه نجوىه إز‪ٕ .‬وییٶز ثه وإ‪٦‬هی ثَّاٻ‪ ،‬سلز سؤطیَ ځبىوین ثدوى‪.‬‬ ‫ٕٶَهبی ځبڅیوٍ‪ ،‬نوٖشین اطَی إدز ٽده ثود٘ ٭مديهای اُ آ ٭مدياً و آځبهبنده‪ ،‬ثدب‬ ‫ًهنیز ٭چمی سویچی نو‪ٙ‬شه ‪ٙ‬يه و آیِاٻ إٓیموٳ آ ٍا نوٖشین ٍډب ٭چمدیسویچدی‬ ‫واٹٮی ډیىاني‪.‬‬ ‫‪ :1752‬وڅشَ ٹيڇ ىوڇ ٍا ىٍ ٹَ هؼيهڈ ثَىا‪ٙ‬دز و ىٍ ٽشدبة ډیپَوډڂدب‪ ،‬ىو ډوچدوٷ‬ ‫٭‪٪‬یڈاڅؼظه ٍا‪ ،‬یپی اُ ُكڄ و ىیڂَی ډوچوٹی اُ ډن‪٪‬وډهی ‪ٙ‬ٮَای یمدبنی‪ ،‬ثده ىیدياٍ‬ ‫ُډین ځٖیڄ ډیٽني‪ .‬ډوػوىاسی ٽه هنيٕهی انشِا٭ی یوندبنی ٍا ىٍٻ نمدیٽنندي و ثدب‬ ‫ىیي انٖب ‪ ،‬انشِا‪ ٫‬و ٵچٖٶهثبٵیهبی٘‪ ،‬او ٍا ثی٘ اُ هَ ډوػدوى ىیڂدَی ىٍ ٽهپ‪ٚ‬دب‬ ‫َٕځَڇ ٽننيه ډییبثني‪.‬‬ ‫‪ -3‬وخستیه گامَای ػ م یخی‬

‫مذرن‬

‫اٽظَیز ډنشٺيانی ٽه این ځونهی اىثی ٍا ثٍَٕی ډیٽنني‪ ،‬اٱچت سمبیڄ هدواىاٍا آ ٍا‬ ‫ثَای ٽ‪ٚ‬یي دبی څوٕین‪ ،‬ىانشه‪ ،‬ډیچشن و ىیڂَ اىثبی ثَػٖدشه ثده ایدن ځوندهی اىثدی‬ ‫ډَىوى ىانٖشه اني‪ .‬نه سنهب ډٶهوڇ ٭چڈ ىٍ ډٮندبی اډدَوُی‪ ،‬ثده ٕدبڃهدبی ثٮدي اُ ٹدَ‬ ‫هؼيهڈ ډیالىی ثبُډیځَىى‪ ،‬ٽه دی‪َٚ‬ٵز واٹٮی ٭چمیسویچی ىٍ ٹَ نوُىهڈ و دٔ اُ‬ ‫‪ٝ‬نٮشی ‪ٙ‬ي اٍودب و آډَیپب ثه ىٕز آډي؛ ُډبنی ٽه ډب‪ٙ‬ین ثَ اٍیپهی ٹيٍر ن‪ٖٚ‬دز‪،‬‬ ‫سٺيٓ یبٵز‪ ،‬ثه ٽمټ آ هَ ؿیِی اډپب دٌیَ ‪ٙ‬ي و ُډب ا٭شٺبى ثه دی‪َٚ‬ٵز ثیكي و‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪61‬‬


‫ډٺبڅه‬

‫ډَُ ٵَا ٍٕیي‪ .‬ثده سجد‪ ٬‬آ ‪ ،‬نویٖدنيځبنی آډيندي سدب نٖدجز ثده ٕدوق إدشٶبىه اُ ایدن‬ ‫ىٕشبوٍىهبی نوین ث‪َٚ‬ی ه‪ٚ‬ياٍ ىهني‪ .‬ثه ن‪ َ٪‬اٱچت ډنشٺيا ‪ ،‬٭چمدیسویچدی ډديٍ اُ‬ ‫این ُډب و ثب دی‪ٚ‬ڂبډی یټ نویٖنيهی ُ ‪َٙ‬و‪ٙ ٫‬يه إز‪.‬‬ ‫‪ :1818‬ډَی ‪ٙ‬چی ٍډب ٵَانپ‪ٚ‬شبین ٍا ؿبح ٽَى ٽه ثنب ثه ځٶشده ثَایدب آڅديیٔ‪ ،‬ٽده‬ ‫هوى اُ ډ‪ٚ‬هوٍسَین نویٖنيځب ٭چمیسویچی إز‪ ،‬نوٖشین ٍډبنی إز ٽده ثده واٹد‪٬‬‬ ‫ډیسوا ٭نوا ٭چمیسویچی ٍا ثب سوػه ثه ډئڅٶههبی ډيٍ ثه آ ا‪٥‬دالٷ ٽدَى‪ .‬نپشدهی‬ ‫ػبڅت سوػه این ٽه اوڅین ٍډب ٭چمیسویچی ډيٍ سوٕ‪ ٤‬یټ ُ نویٖنيه نو‪ٙ‬شه ‪ٙ‬يه‬ ‫إز‪ .‬ٵَانپ‪ٚ‬شبین ثه نو٭ی اوڅین سالٗهب ىٍ ُیَٕجټ ٭چمیسویچی ثبیودبنټ ثده ‪ٙ‬دمبٍ‬ ‫ډیٍوى‪.‬‬ ‫‪ :1826‬ډَی ‪ٙ‬چی ىوډین ٍډب هوى ٍا ثب ٭نوا آهَین انٖب ؿبح ٽَى ٽه ثَ إدبٓ‬ ‫ىإشب ٽوسبهی اُ هوىٗ ثب ٭نوا ٍاػَ ىاىُوٍر‪ ،‬انڂچیٖدی ىوثدبٍه كیدبر یبٵشده ىٍ‬ ‫همب ٕبڃ نو‪ٙ‬شه ثوى‪ .‬این ىإشب ‪ ،‬ٽه اوڅین نمونهی ٽچی‪ٚ‬هی انؼمبى انٖبنی ثه ‪ٙ‬مبٍ‬ ‫ډیآیي‪ ،‬سؤطیَ ثٖیبٍ ُیبىی ثَ ٍوی اؽ‪ .‬ػی‪ .‬وڅِ ځٌا‪ٙ‬ز‪.‬‬ ‫‪ :1835‬اىځبٍ آڅن دو‪ ،‬ىإشب ٽوسبه ډبػَاػویی ثین‪٪‬یَ هبنٔ ٵبڃ ٍا ىٍ ٍوُنبډهای ٽه‬ ‫ثَای آ ٽبٍ ډدیٽدَى نو‪ٙ‬دز‪ .‬ایدن ىإدشب ‪ ،‬ثده ندو٭ی دبیده و ‪ٙ‬دَو‪ٍ ٫‬ویپدَى ؿدبح‬ ‫ىإشب هبی ٭چمیسویچی ىٍ ډؼالر ثه ‪ٙ‬مبٍ ډیٍوى‪.‬‬ ‫‪ّ :1864‬وڃ وٍ ‪ ،‬نوٖشین ٍډب ٭چمیسویچی هوى ثب ٭نوا ٕٶَ ثه ا٭مبٷ ُډین ٍا ثده‬ ‫ثبُاٍ ٭َ‪١‬ه ٽَى‪ .‬یټ ٕبڃ دی٘ اُ این‪ ،‬وٍ ٍډب ػنؼبڃ ثَانڂیِ ددنغ هٶشده ددَواُ ثدب‬ ‫ثبڅن ٍا ثه ؿبح ٍٕبنيه ثوى‪ .‬او ىٍ هنڂبڇ نو‪ٙ‬شن این ٍډب سٺَیجبً هیؾ ؿیدِ اُ آٵَیٺدب و‬ ‫یب ثبڅن نمیىانٖز و ثی‪ٚ‬شَ ىإشب ٍا سنهب ثب سویڄ هالٷ هدوى ددی٘ ثدَىه ثدوى‪ّ .‬وڃ‬ ‫وٍ نوٖشین نویٖنيه ای ثوى ٽه ثه ‪٥‬وٍ ډن‪٪‬ڈ ثده هچدٸ ىإدشب هدبی ٭چمدیسویچدی‬ ‫دَىاهز‪.‬‬ ‫‪ّ :1865‬وڃ وٍ ىٍ ٍډب اُ ُډین سب ډبه ؿني نٶَ اُ ا٭‪٢‬بی ثب‪ٙ‬ڂبه سیَانياُی ثدبڅشیموٍ‬ ‫ٍا ىٍ ىاهڄ ډلٶ‪٪‬های ثه ډبه ٵَٕشبى‪ .‬این ٽشبة نوٖشین ډوٍىی اُ این ىٕز (ٕٶَ ثه‬ ‫ډبه) ثوى ٽه ثه ‪ٝ‬وٍر ډن‪٦‬ٺی و ثب دبیههبی ٭چمی ثه سلَیَ ىٍآډي‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ىٍ ٵب‪ٝ‬چهی ‪ 1865‬سب ‪َٙ‬و‪ ٫‬ٹَ ثیٖشڈ‪ ،‬هَ ؿني وٍ هدوى ٍا ثده ٭ندوا ثنیدب ځدٌاٍ‬ ‫ٕجپی هب‪ ٛ‬ىٍ اىثیبر ٭چمیسویچی ډ‪َ٦‬ف نپَى‪ ،‬ىٍ ٭و‪ ٟ‬ىٍ ىإشب هبی ځونبځو ثه‬ ‫دی٘ثینی اډوٍی دَىاهز ٽه ثٮيهب ثه ديیيههبی ٭چمی سجيیڄ ‪ٙ‬يني و ثه این سَسیدت‬ ‫سوانمنيی هوى ٍا ىٍ ځمبنهُنی ديیيههبی ٭چمی و اهشَا٭بر و اٽش‪ٚ‬بٵبر ث‪َٚ‬ی اُ ٍوی‬ ‫ډ‪٦‬بڅٮه ی ىٹیٸ ډٖیَ دی‪َٚ‬ٵز ٭چڈ ُډب هوى ثه اطجبر ٍٕبني‪ .‬ډ‪٦‬دَف ن‪ٚ‬دي وٍ ثده‬ ‫٭نوا آٱدبُځَ ُیَٕدجپی هدب‪ ٛ‬ؿنديا ٭ؼیدت نمدینمبیدي‪ ،‬ؿدَا ٽده ‪ٙ‬دپڄځیدَی‬ ‫ُیَٕجټهب ډٖشچِڇ ٍٕیي ىوٍا ٭چمیسویچی ٭بډهدٖني ثوى‪.‬‬ ‫‪ :1884‬اىوین اثور اثور‪ٍ ،‬ډدب دوشٖدشب ٍا نو‪ٙ‬دز‪ .‬ایدن ىإدشب یپدی اُ ثهشدَین‬ ‫نمونههبی ٍډبنٔ ٭چمی ډلٖوة ډی‪ٙ‬دوى‪ٍ .‬ډدبنٔ ٭چمدی ندبډی ډنٖدوم ‪ٙ‬ديه ثدَای‬ ‫ؿیِی إز ٽده اډدَوُه ثدب ندبڇ ٽچدی ٭چمدیسویچدی ‪ٙ‬دنبهشه ډدی‪ٙ‬دوى و ثی‪ٚ‬دشَ ثده‬ ‫٭چمیسویچی اوڅیه انڂچٖشب ا‪٥‬الٷ ډی‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫‪ :1887‬اىواٍى ثالډی ٽشبة نڂبه ثه ځٌ‪ٙ‬دشه ٍا نو‪ٙ‬دز‪ .‬ایدن ٍډدب ډهمشدَین ىإدشب‬ ‫آٍډبن‪ٚ‬هَی ډشٺيڇ و اُ سؤطیَځٌاٍسَین نو‪ٙ‬شههبی آٍډبن‪ٚ‬هَی سمبڇ ىوٍا إدز‪ .‬اىواٍى‬ ‫ثالډی‪ٕ ،‬وٕیبڅیٖز و نویٖنيهی آډَیپدبیی‪ ،‬ثدب ٽشدبة نڂدبه ثده ځٌ‪ٙ‬دشه ٽده ددٔ اُ‬ ‫ٽشبةهبی ٽچجهی ٭مو سبڇ و ثن هوٍ‪ٕ ،‬وډین ٽشدبة دَٵدَوٗ آ ٕدبڃ ‪ٙ‬دي و ثٮدي اُ‬ ‫ٽچجهی ٭مو سبڇ ىوډین ٽشبة دَٵَوٗ ٹَ نوُىهڈ څٺت ځَٵز‪ ،‬یپی اُ نوٖشین نمونه‬ ‫ىإشب هبی آٍډبن‪ٚ‬هَی و اُ ٽشبةهبی ډ‪٦‬دَف ىٍ ایدن ٕدجټ ٍا نو‪ٙ‬دز‪ٍ .‬وا ‪ٙ‬دنبٓ‬ ‫ډٮَوٳ‪ ،‬اٍیټ ٵَوڇ‪ ،‬این ٽشبة ٍا یپی اُ ػبڅت سوػهسَین ٽشبةهبیی ډیىانٖز ٽه سدب‬ ‫ثه كبڃ ىٍ آډَیپب ثه ؿبح ٍٕیيه إز‪ .‬اڅجشه این ٽشبة ثی‪ٚ‬شَ اُ آ ٽده ٍډدب ثب‪ٙ‬دي‪،‬‬ ‫ا٭الډیهای ٕیبٕی ثوى‪.‬‬ ‫‪ :1889‬هَ ؿني هنوُ ٭چمیسویچی ىٍ ٕی‪َ٦‬هی نویٖنيځب اٍودبیی إز‪ ،‬ډبٍٻ سواین‬ ‫ثه ٭نوا نویٖنيهای آډَیپبیی ثب ىإشب یبنپی اهڄ ٽنشیپبر ىٍ ‪ٙ‬دوٍای ‪ٙ‬دبه آٍسدوٍ‪،‬‬ ‫ىٕز ثه سؼَثهی نڂبٍٗ ٵبنشِیهبی ٽالٕیټ و ډشٶبور ُى و ىٍ این ىإشب ثه نو٭ی‬ ‫كواىص ػنڀ ػهبنی اوڃ ٍا دی‪ٚ‬ڂویی ٽَى؛ هَ ؿني ٽه اؽ‪ .‬ػی‪ .‬وڅِ ؿني ٕبڃ ثٮي این‬ ‫دی‪ٚ‬ڂویی ٍا ثه ‪ٙ‬پڄ ىٹیٸسَی ثده س‪ٞ‬دویَی ٽ‪ٚ‬دیي‪ .‬ایدن ىإدشب یپدی اُ نوٖدشین‬ ‫سالٗهبی ُیَٕجټ ٕٶَ ىٍ ُډب ثه ‪ٙ‬مبٍ ډیٍوى‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪61‬‬


‫ډٺبڅه‬

‫‪ :1895‬اؽ‪ .‬ػی‪ .‬وڅِ‪ ،‬ىإشب ډ‪ٚ‬هوٍ ډب‪ٙ‬ین ُډب ٍا نو‪ٙ‬ز‪ .‬ځَؿه ٵَىی ثه ندبڇ اىواٍى‬ ‫دیغ ډیـڄ هٶز ٕبڃ ٹجڄ اُ او ىإشبنی ثه نبڇ ٕب٭شی ٽه ثَ٭پٔ ډدیٍٵدز ٍا نو‪ٙ‬دشه‬ ‫ثوى‪ ،‬این ٍډب ډجدياق دیديای٘ ىإدشب هدبیی إدز ٽده ىٍ اىثیدبر ٭چمدیسویچدی ىٍ‬ ‫ُیَٕجټ ٕٶَ ىٍ ُډب ػبی ډیځیَني‪.‬‬ ‫‪ :1898‬وڅِ ىوډین ٍډب ٭چمیسویچی هوى ٍا ثب ٭نوا ػنڀ ىنیبهب ٍوانهی ثبُاٍ ٽشدبة‬ ‫ٽَى‪ٍ .‬ډب ػنڀ ىنیبهب ديٍ سمبډی ىإشب هبیی إز ٽه ثه ډو‪١‬و‪ ٫‬ك‪٢‬وٍ ثیڂبنڂب ثَ‬ ‫ٍوی ُډین ډیدَىاُني‪ .‬ثه این سَسیت وڅدِ ثدب ىوډدین ٽشدبة هدوى ‪١‬دمن واٍى ٽدَى‬ ‫ٽچی‪ٚ‬ددهی ډوػددوىار ٵ‪٢‬ددبیی ثدده‬ ‫٭چمی سویچی‪ُ ،‬یَٕجټ ٭چمی سویچدی‬ ‫ن‪٪‬بډی ٍا نیِ دبیدهځدٌاٍی ٽدَى‪ .‬وڅدِ‬ ‫همـو وٍ ‪ ،‬ثه ‪٥‬وٍ ډن‪٪‬ڈ ثه هچٸ‬ ‫ىإشب هبی ٭چمیسویچی دَىاهز‪.‬‬ ‫‪ :1920‬یدددوځنی ُاډیدددبسین ٽشدددبة‬ ‫آٍډبن‪ٚ‬هَی ډب ٍا ډنش‪ َٚ‬ٽَى‪ .‬ىإشب‬ ‫ى ٍ ٽ‪ٚ‬وٍی سویچی ثه نبڇ یپشبٽ‪ٚ‬دوٍ‬ ‫ډیځٌٍى‪ ،‬ٽ‪ٚ‬وٍی ٽه ىوٍسبىوٍ آ ٍا ىیواٍی ‪ٙ‬ی‪ٚ‬های ډل‪ٞ‬وٍ ٽَىه و ىاٍای هیبثب هب‬ ‫و ٽوؿههبیی ٽبډالً همواٍ إز؛ ثب آدبٍسمب هبیی ٽه آ هب نیِ ثدب ىیواٍهدبیی ‪ٙ‬ی‪ٚ‬دهای‬ ‫دو‪ٙ‬یيه ‪ٙ‬يهاني‪ .‬دبٕياٍانی ٽه ډلبٵ‪٪‬ب یپشبٽ‪ٚ‬وٍ هٖشني ثده وإد‪٦‬هی ایدن ىیواٍهدب‬ ‫ډیسوانني همهی اډوٍ ډمچپز ٍا سلز ٽنشَڃ ىا‪ٙ‬شه ثب‪ٙ‬ني‪ .‬هَ ؿني این اطدَ دی‪ٚ‬دشَ اُ‬ ‫ىنیبی ٹ‪ٚ‬نڀ نو و ‪ 1984‬ثه ؿبح ٍٕیي‪ ،‬اډب ٕبنٖوٍ ٭‪٪‬یڈ سوسبڅیشبٍیٖدڈ ‪ٙ‬دوٍوی ثدَ‬ ‫نویٖنيځب آ َُٕډین ډبن‪ ٬‬اُ آ ‪ٙ‬ي ٽه این اطَ ىٍ ُډدب هدوى ىٍ كدي و ا٭شجدبٍی‬ ‫ىٍهوٍ ډ‪َ٦‬ف ‪ٙ‬وى‪ .‬هبٽٖچی ‪َٝ‬اكشبً ثه سؤطیَدٌیَی اُ ُاډیبسین ا٭شدَاٳ ٽدَى و ا٭شٺدبى‬ ‫اٽظَ ‪ٝ‬بكتن‪َ٪‬ا اىثیبر ىإشبنی این إز ٽه اوٍوڃ نیِ سلز سدؤطیَ ُاډیدبسین ثدوىه‬ ‫إز‪.‬‬ ‫‪ٍ :1921‬ډب آٍ‪ .‬یو‪ .‬آٍ‪ .‬نو‪ٙ‬شهی ٽبٍڃ ؿبدټ‪ ،‬نویٖنيه ی ؿټ سجبٍ‪ ،‬ثه ٭نوا ٍډبنی ٽه‬ ‫ثَای نوٖشین ثبٍ ٽچمه ٍوثبر ىٍ آ ثه ٽدبٍ ٍٵدز‪ ،‬ػبیڂدبه ډهمدی ىٍ سدبٍین اىثیدبر‬

‫‪62‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫٭چمیسویچی ىاٍى‪ٍ .‬ډب ىیڂَ این نویٖنيه ثب ٭نوا نجَى ثب ٕمنيٍهبی آثی ٽه ىٍ ٕبڃ‬ ‫‪ 1936‬ؿبح ‪ٙ‬ي‪ ،‬اُ ىیڂَ ٍډب هبی ډهڈ ىٍ سبٍین ٭چمیسویچی ثه ‪ٙ‬مبٍ ډیٍوى‪.‬‬ ‫‪ -4‬اػالم مً ًد ت رسم ػ م یخی‬ ‫ُډبنی ٽه ىٍثبٍهی ډجيأ و آٱبُ ٭چمیسویچی ډيٍ ځٶز و ځدو ډدی‪ٙ‬دوى‪ ،‬ثبیدي ػَیدب‬ ‫آډَیپبیی این كَٽز ٍا ډوٍى سوػه ٹَاٍ ىاى‪ .‬ځَنٖجټ ىإشب هبی سویچی و دی٘ثینی‬ ‫ٽننيه ٍا اُ ثينهی ا‪ٝ‬چی اىثیبر ػيا و ثَ اثٮبى آ سؤٽیي و ا‪٦ٝ‬الف ٭چمیسویچی ٍا نیدِ‬ ‫اثيا‪ ٫‬ٽَى سب این ځونهی اىثی ىإشب هبى ٭بډهدٖني ٍا ډشمبیِ ٽني‪ .‬ثه این سَسیت څٲز‬ ‫٭چمیسویچی ىٍ ٵَهنڀهبی څٲز طجز ‪ٙ‬ي‪ .‬ثب اثيا‪ ٫‬این واّه سوٕ‪ ٤‬ځَنٖدجټ‪ ،‬اىثیدبر‬ ‫٭چمیسویچی ثه ‪٥‬وٍ ٍٕمی ا٭الڇ ډوػوىیز ٽدَى‪ .‬إٓدیموٳ‪ ،‬یپدی اُ ٕده ٱدوڃ ثَسدَ‬ ‫٭چمیسویچی‪ ،‬ٽه ا٭شٺبى ىا‪ٙ‬ز سنهب ثب آٱبُ ىههی ‪ 1930‬ډیالىی ثوى ٽه ٭چمدیسویچدی‬ ‫ثه ډٮنبی واٹٮی ‪ٙ‬پڄ ځَٵز‪ ،‬ٵب‪ٝ‬چهی ٕبڃهدبی ‪ 1931‬سدب ‪ٍ 1938‬ا ثدب ٭ندوا ىوٍا‬ ‫دی٘ اُ ٭‪٥ َٞ‬الیی یبى ډیٽني‪ .‬ثٖیبٍی اُ ىإشب هبی ٽالٕیټ ٭چمیسویچی ىٍ ایدن‬ ‫ىوٍه ؿبح ‪ٙ‬يني‪.‬‬ ‫‪ :1926‬سب دی٘ اُ این ځَنٖجټ ډؼچهی آُډبی‪ٚ‬ڂَ اڅپشَیپی ٍا ؿبح ډیٽَى و ثه ىڅیڄ‬ ‫٭الٹهی ډٶَ‪ ٣‬ثه این ځونهی اىثی‪ ،‬ىإشب هبی ٭چمدیسویچدی ٍا نیدِ ىٍ آ ډؼچده ثده‬ ‫ؿبح ډیٍٕبني‪ .‬او نبڇ ىإشب ٭چمی ٍا ٍوی آ هب ځٌا‪ٙ‬شه ثوى‪ .‬ىٍ این ٕدبڃ ځَنٖدجټ‬ ‫ډؼچهی سمبڇ ٭چمیسویچی ىإدشب هدبی ‪ٙ‬دڂٶزانڂیدِ ٍا ډنش‪ٚ‬دَ ٽدَى ٽده ډنؼدَ ثده‬ ‫ُډینههبی ديیي آډي ىوٍا ‪٥‬الیی ىٍ سبٍین ٭چمىسویچی ‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫‪ -5‬ػ م یخی‬

‫ػامٍپسىذ‬

‫ىههی ثیٖز و ٕی ډیالىی ٍا ىٍ اىثیبر ػهب ىوٍا اىثیبر ٭بډدهدٖدني ډدینبډندي‪.‬‬ ‫ىإشب هبی ٕ‪٦‬لی ٭چمیسویچی ٵَاوانی ‪٥‬ی ىهههبی ٕی سب ‪ٞٙ‬ز ډیالىی ثده ‪٥‬دوٍ‬ ‫ځٖشَىه سوڅیي ‪ٙ‬ي و اٱچت ىٍ ډؼالر ٭چمیسویچی ثه ؿبح ٍٕیي‪ .‬این ىإشب هب ‪ٙ‬بډڄ‬ ‫سمبډی ځونههبی ٭چمیسویچی‪ ،‬ٵبنشِی ‪ٙ‬م‪ٚ‬یَ و ػدبىو‪ ،‬ډبػَاهدبی دچیٖدی و ډٮمدبیی‪،‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪63‬‬


‫ډٺبڅه‬

‫وٕشَ ‪ ،‬ػنڂی‪ٍ ،‬ډبنٔ و وك‪ٚ‬ز ډی‪ٙ‬ي‪ .‬٭ميه ىڅیڄ ػٌاثیز این ډؼالر‪َ٥ ،‬ف ػچدي‬ ‫آ هب ثوى ٽه اٱچدت ُندی ػدوا ٍا ىٍ ؿنڂدبڃ ثیڂبندهای ن‪ٚ‬دب ډدیىاى ٽده ٹهَډدبنی‬ ‫اٵٖبنه ای‪ ،‬ثب ٹيٍرهبی ٵَاث‪َٚ‬ی ثَای نؼدبر او اُ ٍاه ډدیٍٕدي‪ .‬ىإدشب نویٖدنيځب‬ ‫ثٍِځی ؿو آیِاٻ إٓیموٳ‪ ،‬ٵیچیخ ٽی‪ .‬ىیټ‪ ،‬څَى ىانٖنی‪ٍ ،‬اثَر هبینالیدن‪ ،‬ٵَاندټ‬ ‫هَثَر‪ ،‬اؽ‪ .‬دی الوٽَاٵز‪ٍ ،‬اثَر ٕیچوٍثَٿ‪ ،‬ٽالٍٻ ا‪ٙ‬شو إمیز و اؽ‪ .‬ػی‪ .‬وڅدِ ىٍ‬ ‫این ډؼالر ثه ؿبح ٍٕیي‪ .‬اُ ىڃ همین ىوٍا ثوى ٽه ٭‪٥ َٞ‬الیی ٭چمیسویچی ثیَو‬ ‫آډي‪.‬‬ ‫‪ :1928‬اىواٍى إمیز نوٖشین ٹٖمز اُ ډؼمو٭هی ؿپبوٻ ٵ‪٢‬دب ٍا ثدَای ؿدبح ثده‬ ‫ډؼچهی ىإشب هبی ‪ٙ‬ڂٶزانڂیِ ٕذَى و ُیَٕجپی ٍا ثه اىثیدبر ٭چمدیسویچدی ا‪١‬دبٵه‬ ‫ٽَى ٽه ثب نبڇ ادَای ٵ‪٢‬بیی ډٮَوٳ ‪ٙ‬ي‪ .‬نپشهی ٹبثڄ سوػه این ٽه إمیز ‪٥‬دَفٍیدِی‬ ‫این ىإشب هبی اُ ٕبڃ ‪ 1915‬آٱبُ و ىٍ ٕبڃ ‪ 1921‬ثه دبیب ٍٕبنيه ثوى‪ ،‬اډب سدب ٕدبڃ‬ ‫‪ 1928‬ٽه ىإشب هبی ‪ٙ‬ڂٶزانڂیِ ثه ٭نوا نوٖشین ډؼچدهی ډودش‪ ٜ‬ىإدشب هدبی‬ ‫٭چمیسویچی ٍاه نیبٵشبىه ثوى‪ ،‬آ ٍا ډنش‪ َٚ‬نپَى‪.‬‬ ‫‪ :1930‬ىإشب آهَین و اوڅین انٖب ‪ ،‬نو‪ٙ‬شهی اوالٳ إشبدچشو ٽده نوٖدشین ثدبٍ ىٍ‬ ‫ٕبڃ ‪ 1930‬ثه ؿبح ٍٕیي‪ ،‬یپی اُ ډ‪ٚ‬دهوٍسَین ٽشدبةهدبی ٭چمدیسویچدی ثده ‪ٙ‬دمبٍ‬ ‫ډیٍوى ٽه سب دی٘ اُ آ ن‪٪‬یَٗ ىیيه ن‪ٚ‬يه ثدوى‪ .‬إدشبدچشو ىٍ ایدن ٽشدبة‪ُ ،‬نديځی‬ ‫ث‪َٚ‬ی ٍا ىٍ ‪٥‬ی ىو ډیچیبٍى ٕبڃ و ىٍ ٹبڅت هؼيه ځونهی ډوشچٴ ث‪ٚ‬دَی‪ ،‬ٽده انٖدب‬ ‫اډَوُی نوٖشین ځونهی آ إز ثه س‪ٞ‬ویَ ډیٽ‪ٚ‬ي‪ .‬این اطَ یپی اُ ډ‪ٚ‬هوٍسَین نمونه‬ ‫ىإشب هبی آینيه إز‪.‬‬

‫‪ :1932‬آڅيوٓ هبٽٖچی‪ٍ ،‬ډب ډٮَوٳ هوى ثدب ٭ندوا ىنیدبی‬ ‫ٹ‪ٚ‬نڀ نو ٍا ثه ؿبح ٍٕبني‪ .‬وٹبی‪ ٬‬این ٍډب ىٍ ٕبڃ ‪ 2540‬ىٍ‬ ‫‪ٙ‬هَ څني ډیځٌٍى و آٍډبن‪ٚ‬هَی ٍا ثه س‪ٞ‬ویَ ډیٽ‪ٚ‬ي ٽده ىٍ‬ ‫آ ډهنيٕی ّنشیټ ثه آٵَین٘ انٖب هب ثب ویْځیهبی اُ دی٘‬ ‫سٮیین ‪ٙ‬ديه ډنؼدَ ‪ٙ‬ديه‪ ،‬ن‪٪‬دبڇ اهالٹدی ػبډٮده ثدب س‪ٚ‬دپیڄ‬ ‫كپوډز ػهبنی و اُ ډیب ثَى ػنڀ و ٵٺدَ و ندبثوىی ٽبډدڄ‬

‫‪64‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫هبنواىه و سوڅیي ډظڄ ثه ٽچی سٲییَ ٽَىه و سنهب هيٳ انٖب ایؼدبى ٕدٮبىر و اُ ډیدب‬ ‫ثَى ٍنغهبی ٱیَ ‪َ١‬وٍی إز‪ .‬این ٽشبة ‪١‬من آ ٽه دبیهځٌاٍ ډپشت ٵوسوٍیٖڈ ثده‬ ‫كٖدبة ډددیآیدي‪ ،‬نوٖددشین و اُ ثهشدَین نمونددههدبی ٭چمددیسویچدی دبىآٍډبن‪ٚ‬ددهَی و‬ ‫٭چمیسویچی اػشمب٭ی إز‪.‬‬ ‫‪ :1938‬ىٍ سبٍین ‪ 30‬اٽشجَ این ٕبڃ‪ ،‬اوٍٕو وڅِ ىإشب ػنڀ ىنیبهبی اؽ‪ .‬ػدی‪ .‬وڅدِ‬ ‫ٍا ؿنب ىٍ ٍاىیو ثه ‪ٝ‬وٍر نمبی‪ٚ‬نبډه اػَا ٽَى ٽه ثٖیبٍی اُ ډَىڇ آډَیپب ثبوٍ ٽَىندي‬ ‫ٽه واٹٮبً ثیڂبنههب ثه ُډین كمچه ٽَىهاني‪ .‬این ٽبٍ ٭چمیسویچی ٍا انيٽی ثه ػچدو ٍاندي؛‬ ‫ډؼچههبی سو‪ٞٞ‬ی ٭چمدی سویچدی ډبنندي ٹدبٍؽ ٕدَ ثَآوٍىندي و ىٍ ىوڇ ّوئدن ‪1939‬‬ ‫نوٖشین ٽنٶَانٔ ػهبنی ٭چمیسویچی ىٍ نیویوٍٻ ثَځِاٍ ‪ٙ‬ي‪ .‬ػبڅدت ایدن ٽده سمدبڇ‬ ‫كب‪َ١‬ا ىٍ آ ٽنٶَانٔ ثین اڅمچچی آډَیپبیی ثوىني و این ځونهی اىثی ٽه سب آ ُډب‬ ‫اٍودبیی ډلٖوة ډی‪ٙ‬ي‪ ،‬نبځهب سٲیَ ډچیز ىاى و آډَیپبیی ‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫‪ -6‬ػصز طال‬

‫ػ م یخی‬

‫ىوٍا اىثیبر ٭بډهدٖني سؤطیَ ‪ٙ‬دڂَٵی ثدَ اىثیدبر ٭چمدیسویچدی ىا‪ٙ‬دز و ډنؼدَ ثده‬ ‫‪ٙ‬پڄځیَی ىوٍانی ‪ٙ‬ي ٽه سلز ٭نوا ٭‪٥ َٞ‬الیی ٭چمیسویچدی (‪)The Golden Age‬‬ ‫یبى ډی‪ٙ‬وى‪ .‬ډهمشَین ٭بډڄ ىٍ ‪ٙ‬پڄځیدَی ایدن ىوٍا ػدب ىثچیدو ٽمذدڄ نویٖدنيه‬ ‫ډ‪ٚ‬هوٍ ٭چمیسویچی ثوى ٽه ثده ٭ندوا ویَإدشبٍ و ؿدبح ٽننديه ثٖدیبٍی اُ ډؼدالر‬ ‫٭چمیسویچی ٵٮبڅیز ىا‪ٙ‬ز‪ .‬این نبڇځٌاٍی اُ ٕوی یپی اُ ٕه ٱوڃ ثٍِٿ سمدبڇ ىوٍا‬ ‫اىثیبر ٭چمیسویچی‪ ،‬آیِاٻ إٓیموٳ ډ‪٦ٞ‬چق ‪ٙ‬ي ٽه آٱبُ آ ٍا اُ ٕبڃ ‪ 1939‬ډیىاني‪.‬‬ ‫‪ :1939‬ػب ىثچیو ٽمذڄ ثه ٕمز َٕىثیَی ډؼچهی ىإشب هبی ‪ٙ‬ڂٶزانڂیِ ډن‪ٞ‬وة‬ ‫‪ٙ‬ي و این ػبیڂبه ٍا سب دبیب ٭مَ هوى كٶ‪ ٨‬ٽَى‪ .‬ثب َٕىثیَی ٽمذڄ ثَ ایدن ډؼچده‪ ،‬ىٍ‬ ‫نوٖشین ځبڇ‪ ،‬نبڇ ډؼچه ٍا ثه ٭چمیسویچدی ‪ٙ‬دڂٶزانڂیدِ سٲییدَ ىاى‪ .‬ىٍ ‪٥‬دی ىه ٕدبڃ‬ ‫نوٖز‪ ،‬ٽمذڄ ثدب ډؼچدهی هدوى ثٖدیبٍی اُ نویٖدنيځب ډ‪٦‬دَف ٭چمدیسویچدی ٍا ثده‬ ‫هواننيځب ډٮَٵی ٽَى و نٺ٘ ثٖیبٍی ډهمی ىٍ دَوٍٗ إشٮياىهبی این نویٖنيځب‬ ‫ایٶب ٽَى (ىٍ اوایڄ ىهه ‪ 1960‬این ډؼچه ثه «آنبڅوٿ» سٲییَ نبڇ ىاى)‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪65‬‬


‫ډٺبڅه‬

‫‪ :1941‬ا‪٦ٝ‬الف ادَای ٵ‪٢‬بیی نوٖشین ثبٍ ىٍ ٕبڃ ‪ 1941‬و نه اُ ٕدوی نویٖدنيځب و‬ ‫ویَإشبٍا ‪ ،‬ٽه اُ ٕوی یپی اُ ‪َ٥‬ٵياٍا ىإشب هبی ٭چمیسویچدی ػهدز ا‪٥‬دالٷ ثده‬ ‫یپی اُ ُیَٕجټهبی ٭چمیسویچی اثيا‪ٙ ٫‬ي‪ .‬این ا‪٦ٝ‬الف‪ ،‬نو٭ی ثبُی ثب ا‪٦ٝ‬الف اددَای‬ ‫إجی ثوى ٽه ىٍ ٕبڃهبی دبیبنی ىههی ٕی ډیالىی ثَای ا‪ٙ‬بٍه ثه ٵیچڈهبی وٕشَ ثه‬ ‫ٽبٍ ډیٍٵز‪ .‬این ٕجټ ىٍ ىو ډؼمو٭هی ٍاډدب نو‪ٙ‬دشهی آٍسدوٍ ٕدی‪ .‬ٽدالٍٻ و ثنیدبى‬ ‫نو‪ٙ‬شهی آیِاٻ إٓیموٳ ثه اوع هوى ٍٕیي‪ .‬اُ ٕوی ىیڂَ‪ ،‬ػنڀهبی ٕدشبٍهای ػدَع‬ ‫څوٽبٓ‪ ،‬ډهمشَین اطَ ٱیَىإشبنی ىٍ این ٕدجټ ثده ‪ٙ‬دمبٍ ډدیآیدي ٽده ثب٭دض اٹجدبڃ‬ ‫ځٖشَىه ثه این ٕجټ ‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫‪ :1949‬آنشونی ثوؿَ و ٵَانٖیٔ ډټ ٽبډٔ ثَای ډٺبثچه ثب سٖچ‪ ٤‬سدټ ٹ‪٦‬جدی ډؼچدهی‬ ‫٭چمیسویچی ‪ٙ‬ڂٶزانڂیدِ و ٕدَىثیَی ٽمذدڄ‪ ،‬و همـندین ؿدبح آطدبٍ ډشٶدبور و ثدب‬ ‫ىٍو ډبیههبی ػيیي ٽه ٽمذڄ اُ ؿبح آ هب هوىىاٍی ډیٽَى‪ ،‬ډؼچدهای ٍا ثدب ٭ندوا‬ ‫ډؼچه ٵبنشِی و ٭چمیسویچی سؤٕیٔ ٽَىندي و ثده ُوىی سوانٖدشني ثود٘ ٭مديهای اُ‬ ‫هواننيځب ٍا ثه هوى ػٌة ٽنني‪ .‬ډؼچهی ٵبنشِی و ٭چمدیسویچدی یپدی اُ دبیدههدبی‬ ‫‪ٙ‬پٖشن إ‪٦‬وٍهی ٽمذڄ ‪ٙ‬ي‪.‬‬

‫‪ :1950‬هددوٍآ څئونددبٍى ځوڅددي‪ ،‬ډؼچدده ځچپٖددی‬ ‫(ٽهپ‪ٚ‬ددب ) ٍا ډنش‪ٚ‬ددَ ٕددبهز و یپددی ىیڂددَ اُ‬ ‫دبیه هبی نڂبٍٗ ىإشب هبی ٭چمی سویچی ثدَای‬ ‫ثٍِځٖبال ٍا ثنیب نهبى‪ .‬ډ‪ٚ‬و‪ٞ‬بر ىإشب هبی‬ ‫ډؼچدده ځچپٖددی ٭جددبٍر إددز اُ هو‪ٙ‬ددمنيی‪،‬‬ ‫ٍنؼیيځی و دبٍانویبیی ‪ٙ‬هَی‪ .‬این ډؼچده ىیڂدَ‬ ‫٭بډڄ ډهڈ ىٍ سنِڃ ډٺبڇ ډؼچه ی ٭چمدیسویچدی‬ ‫‪ٙ‬ڂٶزانڂیِ ثه ‪ٙ‬مبٍ ډیٍٵز‪.‬‬ ‫‪ :1959‬اوڅین ٽشبة ٍاثَر ای‪ .‬هبینالین ىٍ ُیَ‬ ‫ٕجټ ن‪٪‬دبډی‪ ،‬ثدب ندبڇ ػنڂدبوٍا اهشَندبو ډنش‪ٚ‬دَ ‪ٙ‬دي و ىٍ آ دی‪ٚ‬دَٵز ه‪ٚ‬دونز و‬ ‫إشٮمبڃ ډواى ډويٍ ىٍ ډيآٍ ٍا سب كي سؤٕٴثبٍ اډَوُی دی٘ثینی ٽَى‪ ،‬آ ؿنب ٽه‬ ‫این ٍډب ثه یپی اُ ػنؼبڅیسَین ٽشبةهبی ٭چمیسویچی سبٍین سجيیڄ ‪ٙ‬ي‪ .‬هدبینالیدن‬

‫‪66‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ٽه ىٍ ػوانی ىٍ نیَوی ىٍیبیی ایبالر ډشليه آډَیپب هيډز ډیٽَى‪ ،‬ثه ىالیڄ دِ‪ٙ‬پی‬ ‫ډؼجوٍ ثه سَٻ هيډز ‪ٙ‬ي‪ ،‬اډب سب آهَ ٭مَ ثده آ ىڅجٖدشڂی ىا‪ٙ‬دز و ػچدوهی آ ىٍ‬ ‫ثٖیبٍی اُ آطبٍ او و ثه ‪٥‬وٍ ‪ٙ‬به‪ ٜ‬ىٍ ػنڂبوٍا اهشَنبو ىیيه ډی‪ٙ‬دوى‪ .‬ایدن ٽشدبة ٍا‬ ‫ثهشَین نمونهی ٭چمیسویچی ن‪٪‬بډی نبڇ ثَىهاني‪.‬‬ ‫‪ :1961‬هبینالین ٽشبة ٱَیجهای ىٍ َُٕډین ٱَیت ٍا ٍوانه ثبُاٍ ٽَى‪ .‬ٽشدبثی ىٍثدبٍهی‬ ‫دَٖی ٽه ډَیویهب او ٍا ىٍ ډَین ثٍِٿ ٽَىهاني و ىٍ ثٍِځٖدبڅی ثده ُډدین ثبُځ‪ٚ‬دشه‬ ‫إز‪ .‬این ٽشبة ىٍ ُډب هوىٗ ثب ٕبنٖوٍ ‪ٙ‬يیيی ٍوثهٍو ‪ٙ‬دي و سدب ٕدی ٕدبڃ ثٮدي‬ ‫اػبُهی ؿبح ثه ‪ٝ‬وٍر ٽبډڄ دیيا نپَى‪ .‬ٱَیجهای ىٍ َُٕډین ٱَیدت ػديا اُ ىإدشب‬ ‫ػٌاة‪ ،‬اُ آ ػهز ىٍ سبٍین ٭چمی سویچی اهمیز ىاٍى ٽه سنهب ٽشبثی إز ٽه اډدَوُه‬ ‫هَ ىو نٖوهی ٽبډڄ و نٖوهی ٕبنٖوٍ ‪ٙ‬يه آ ثه ؿبح ډیٍٕي‪ .‬این ٽشدبة یپدی اُ‬ ‫ډهمشَین نمونههبی ٭چمیسویچی اػشمب٭ی ثه كٖبة ډیآیي‪.‬‬ ‫‪ -1-6‬س زسث َای ػ م یخی‬

‫ػامٍپسىذ‬

‫ىوٍا اىثیبر ٭بډهدٖني ثه ‪ٙ‬ير ثب٭ض ځٖشَٗ ىاډنهی نٶوً و هچدٸ ُیَٕدجټهدبی‬ ‫ػيیي ٭چمیسویچی ‪ٙ‬ي‪ .‬این ځونهی اىثی ٽه ػَیب ا‪ٝ‬چی اىثیبر ُډبنی آ ٍا ثه هدیؾ‬ ‫ډی انڂب‪ٙ‬ز‪ ،‬ؿنب ٍ‪ٙ‬ي دیيا ٽَى ٽه ثه ٭نوا ػَیبنی ډٖشٺڄ اُ ػَیب ا‪ٝ‬چی ٍاه هوى‬ ‫ٍا ىٍ دی٘ ځَٵز‪ٍٙ .‬ي آ ؿنب ٱیَ ٹبثڄ ٽنشَڃ ثوى ٽه اهشالٵبر ػيی ىٍ ځَوههبی‬ ‫ډنشٺيا ‪ ،‬ویَإشبٍا ‪ ،‬نویٖنيځب ‪َ٥ ،‬ٵياٍ ثدَ ٕدَ ىٕدشهثنديی آ ثده وػدوى آډدي‪.‬‬ ‫ىٕشهثنيی این ځونهی اىثی نه سنهب ثَ ډجنبی ٕبڃ ؿنيا ا٭شجبٍی نياٍى‪ ،‬ٽه اڅڂوهدبی‬ ‫ډوشچٴ ىیڂَ نیِ ىٍ ثٖیبٍی ډواٍى ثب یپديیڂَ سدياهڄ دیديا ٽدَىهاندي‪ .‬ىٕدشهثنديی و‬ ‫ُیَىٕشههبیی این ځونهی اىثی ٍا ډیسوا ثه ‪ٝ‬وٍر ُیَ ثیب ٽَى‪.‬‬ ‫‪ -1-1-6‬دستٍتىذی اس مىظز مهتًای ػ م‬ ‫این ىٕشهثنيی ثَ اهمیز‪ٝ ،‬لز و انوا‪ ٫‬٭چوڇ سبٽیي ىاٍى و ُیَٕدجټهدبی آ ٭جدبٍر‬ ‫إز اُ‪:‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪67‬‬


‫ډٺبڅه‬

‫‪ -1-1-1-6‬ػ م یخی‬

‫سخت؛ ٽه ىٹز ثی‪ٚ‬شَ ثَ ٭چڈ و ‪ٝ‬لز آ ‪ ،‬ثدبٍُهی ا‪ٝ‬دچی‬

‫آ ثه ‪ٙ‬مبٍ ډیٍوى‪ .‬٭چمیسویچی ٕوز‪ ،‬ثی‪ٚ‬شَ اُ ‪ٙ‬و‪ٞ‬یزدَىاُی‪ ،‬ثه ایيه ډیددَىاُى‪.‬‬ ‫ډظالً اځَ ىإشب ىٍ ډٖشٮمَهی ډبه ٍم ثيهي‪ ،‬ػِییبر ډَثو‪ ٣‬ثه ؿڂدونڂی ُنديځی ثدَ‬ ‫ٍوی ډددبه نٖددجز ثدده ‪ٙ‬و‪ٞ‬ددیزهددبی ډددبػَا اهمیددز ثی‪ٚ‬ددشَی ىاٍنددي‪ .‬ثددَای ىا‪ٙ‬ددشن‬ ‫ىإشب هبیی هوة ىٍ این ُیَٕجټ‪ ،‬نویٖنيه ثبیي ىٍٻ ٹيٍسمنيی اُ ٹوانین ٵیِیپدی‬ ‫ىا‪ٙ‬شه ثب‪ٙ‬ي‪ .‬ثی‪ٚ‬شَ ٭چمیسویچیهبی ٽالٕیټ ٽده ‪ٙ‬دبډڄ ثود٘ ا٭‪٪‬دڈ ىإدشب هدبی‬ ‫إٓیموٳ و هبینالین ډی‪ٙ‬وى‪ ،‬ىٍ این ىٕشه ٹَاٍ ډیځیَى‪.‬‬ ‫‪ -2-1-1-6‬ػ م یخی‬

‫وزم؛ ٽه ثَ ‪ٙ‬و‪ٞ‬یزهبی انٖبنی و ٍواث‪ ٤‬و اكٖبٕبر آ هب‬

‫سمَٽِ ىاٍى و ىٍ ٭ین كبڃ‪ ،‬ثَ ػِییبر سپنوڅوّیټ و ٹوانین ٵیِیپی هڈ سبٽیي ډیٽني‪.‬‬ ‫‪ -3-1-1-6‬ػ م یخی‬

‫ا تماػ ؛ ٽده ٍوی ‪ٙ‬و‪ٞ‬دیزهدب سؤٽیدي ىاٍى و سٲییدَار‬

‫اػشمب٭ی‪ٍ ،‬وا ‪ٙ‬نبٕی ٵَىی و سٮبډدڄ انٖدب هدب ىٍ آ اهمیدز ىاٍندي‪ .‬ډمپدن إدز‬ ‫سپنوڅوّی نٺ‪ٚ‬ی ىٍ ىإشب ىا‪ٙ‬شه ثب‪ٙ‬ي‪ ،‬وڅی ٍوی ؿڂدونڂی ٭مچپدَى ایدن سپنوڅدوّی‬ ‫سمَٽِ نمی‪ٙ‬وى‪ .‬آ ؿه اهمیز ىاٍى‪ ،‬سؤطیَ آ سپنوڅوّی ثَ اٵَاى یب ځَوههبی اػشمدب٭ی‬ ‫إددز‪ .‬اوٍٕددوال څڂددویین یپددی اُ ډ‪٦‬ددَفسددَین نویٖددنيځب ٕددجټ ػبډٮدده‪ٙ‬ددنبهشی‬ ‫٭چمیسویچی إز‪.‬‬ ‫‪ -2-1-6‬دستٍتىذی اس مىظز درين ما ٍ‬ ‫ىٕشهثنديی ىٍو ډبیده هدبی ډَثدو‪ ٣‬ثده ٭چدڈ‪ ،‬سپنوڅدوّی‪ ،‬ٵ‪٢‬دب و آینديه‪ ،‬ثده همدَاه‬ ‫ه‪ٞ‬و‪ٝ‬یبر دالر یب ډلی‪ ٤‬ىإشبنی اُ ٹَاٍ ُیَ إز‪:‬‬ ‫‪ -1-2-1-6‬ػ م یخی‬

‫آپًکالیپتی‬

‫ي پستآپًکالیپتی ؛ ثَ دبیدب ػهدب یدب‬

‫ػهب دٔ اُ دبیب سمَٽِ ىاٍني‪ .‬ثه ٭نوا ډظبڃ ُډین ثَ اطَ ٕٺو‪ٙ ٣‬هبةٕنڂی ندبثوى‬ ‫‪ٙ‬يه و ثبیي ثبُٕبُی ‪ٙ‬وى‪ .‬یب ث‪َٚ‬یز ثَ اطَ انٶؼبٍی اسمی اُ ثین ډیٍوى‪ ،‬یب دٔ اُ یدټ‬ ‫ثیمبٍی همهځیَ‪ ،‬ثبٹیمبنيهی انٖب هب ثدَای ُنديه ډبندي سدالٗ ډدیٽنندي‪ .‬ایدن ندو‪٫‬‬ ‫٭چمیسویچیهب ثه ه‪ ٞ‬و‪ ٛ‬ثٮي اُ ػنڀ ػهبنی ىوڇ و ثه وػوى آډي این وك‪ٚ‬دز ٽده‬ ‫‪ٙ‬بیي ٍوُی ػهب ثب ثمتهبی اسمی ثه دبیب ثَٕي‪ ،‬ثی‪ٚ‬شَ ډوٍى سوػه ٹَاٍ ځَٵز‪.‬‬

‫‪68‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫‪ -2-2-1-6‬ػ م یخی‬

‫سمیه در حال مزگ؛ این ىإشب هب ىٍ دبیدب ُډدب و ىٍ‬

‫كبڅی ٍم ډیىهي ٽه هوٍ‪ٙ‬یي ىٍ كبڃ هبډوٗ ‪ٙ‬ي إز ‪ .‬ٵَٷ این ٕجټ ثدب ٕدجټ‬ ‫آدوٽبڅیذشیټ این إز ٽه ىٍ اینػب ػهب ثَ اطَ ٵبػٮهای ثه دبیب نمیٍٕي‪ ،‬ثچپده ثدَ‬ ‫اطَ ٵَٕوىځی آنشَودی ىٍ ن‪٪‬بڇ ػهب ‪ ،‬دبیب ډییبثي‪ .‬ثَای ډظبڃ څَى ثدبیَو ‪ٙ‬دٮَی ثده‬ ‫نبڇ سبٍیپی ىاٍى ٽه ډَثو‪ ٣‬ثه ُډین دٔ اُ ډَٿ هوٍ‪ٙ‬یي إز‪ .‬ٽشبة ‪ٙ‬هَ و ٕشبٍځب‬ ‫آٍسوٍ ٕی‪ .‬ٽالٍٻ یپی اُ نمونههبی ډٮَوٳ این ٕجټ إز‪.‬‬ ‫‪ -3-2-1-6‬ػ م یخی‬

‫وظام ؛ ٽه ثه نجَى ىٍ ُډب آینيه (ىٍ ػبیی ډظڄ ٵ‪٢‬دب یدب‬

‫ٕیبٍهای ىیڂَ)‪ ،‬٭چیه یټ ى‪ٙ‬من (انٖب هبی ىٕشپبٍی ‪ٙ‬ديه‪ ،‬ثیڂبندههدب‪ ،‬ډب‪ٙ‬دینهدب)‬ ‫ډیدَىاُى و اُ ٕالفهبیی دی‪َٚ‬ٵشه و ډَثو‪ ٣‬ثه آینديه (‪ٙ‬دبډڄ ٕدَثبُهبیی ٽده اُ ن‪٪‬دَ‬ ‫ّنشیپی ىٕشپبٍی ‪ٙ‬يهاني) نبڇ ډیثَى‪ .‬ىٍ كبڅی ٽه ثٮ‪٢‬ی اُ نویٖنيههب سنهب ثده ىڅیدڄ‬ ‫٭الٹه ثه ػنڀ و نجَى اُ این ٕجټ إشٶبىه ډیٽنني (ثَای ډظدبڃ هدبینالیدن)‪ ،‬ثَهدی‬ ‫ىیڂَ اُ نویٖنيههب هٖشني ٽه اُ این ُیَٕجټ ثَای ثیب ن‪َ٪‬یدههدبی ‪١‬ديػنڀ ٕدوى‬ ‫ډیثَني‪.‬‬ ‫‪ -4-2-1-6‬ػ م یخی‬

‫سمیى ؛ یپی اُ ػيیيسَین ٕجټهبی ٭چمیسویچدی إدز‬

‫ٽه ىٍ ٕبڃ ‪ٍٕ 2002‬مبً ثه ٭نوا ُیَٕجپی ډٖشٺڄ ‪ٙ‬نبهشه ‪ٙ‬ي و ‪ٙ‬بډڄ ىإشب هبیی‬ ‫ډی‪ٙ‬وى ٽه ډٖدشٺیمبً ٍوی ُډدین یدب ىٍ نِىیپدی ُډدین ٍم ډدیىهدي‪ .‬اٱچدت ىٍ ایدن‬ ‫ىإشب هب هجَی اُ ٕٶَهبی ثین ٕشبٍهای نیٖز و اكشمبڃ ؿنین ٕدٶَهبیی ثده ‪٥‬دوٍ‬ ‫ٵیِیپی نٶی ‪ٙ‬يه إز‪ .‬ثه همین ىڅیڄ اځَ ثیڂبنهایی هڈ ػبیی ىٍ ٵ‪٢‬ب ثب‪ٙ‬ي‪ ،‬ثه ىڅیدڄ‬ ‫٭يڇ اډپب اٍسجب‪ ،٣‬ك‪٢‬وٍ آ هب نٶی ډی‪ٙ‬وى‪ .‬ىٍ این ىإشب هب‪ ،‬آینديه اٱچدت ىإدشب‬ ‫انٖب هبیی إز ٽه ثه همین ُډین ډليوى هٖدشني و هدیؾ وٹدز ددب ٍا اُ ډن‪٪‬وډدهی‬ ‫‪ٙ‬مٖی ٵَاسَ نمیځٌاٍني‪ .‬ٹ‪ٞ‬ي ٭چمیسویچی ُډینی ثی‪ٚ‬شَ سؤٽیي ثَ این اډدَ إدز ٽده‬ ‫ُډین سنهب هبنهی ث‪َٚ‬یز إز و اُ همین ػهز‪ ،‬ثَ څِوڇ نڂهياٍی ثهینه اُ آ ا‪ٝ‬دَاٍ‬ ‫ىاٍى‪.‬‬ ‫‪ -5-2-1-6‬س ز در سمان؛ ن‪َ٪‬یهی هب‪ ٛ‬و ٭دبڇ نٖدجیز‪ ،‬ػدبیی ٽده ثده ډٖدؤڅهی‬ ‫ډنلنیهبی ثٖشهی ُډب ډی دَىاُى‪ ،‬ىٍ واٹ‪ ٬‬اكشمبڃ ٕٶَ ىٍ ٵ‪٢‬ب ٍا ډ‪َ٦‬ف ډدیٕدبُى‪.‬‬ ‫اډب اٱچت ٵیِیپيا هب اُ ٽچمهی ٕٶَ إشٶبىه نمیٽنني‪ ،‬ؿو ثده ٵدَ‪ ٟ‬وػدوى ؿندین‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪71‬‬


‫ډٺبڅه‬

‫ډنلنی هبیی‪ ،‬هیؾ س‪٢‬مینی وػدوى ندياٍى ٽده یدټ‬ ‫‪ٙ‬یق ثشواني اُ ‪َ٥‬یٸ آ ثه ډوش‪ٞ‬بسی اُ ُډب ثدَوى‬ ‫ٽه دی‪ٚ‬شَ نیِ ىٍ آ ثوىه إدز‪ .‬إدشٶن هبوٽیندڀ‬ ‫ُډبنی ځٶز‪« :‬نجوى ػهبنڂَىانی اُ ُډب آینيه طبثدز‬ ‫ډی ٽني ٕٶَ ىٍ ُډدب هدیؾ وٹدز ډلٺدٸ نوواهدي‬ ‫‪ٙ‬ي‪ ».‬اڅجشه این اډَ اډپب ٵیِیپی ٕدٶَ ىٍ ُډدب ٍا‬ ‫نٶی نمیٽني‪ ،‬ؿو ثده ځٶشدهی ٵیِیپديانب اډپدب‬ ‫ىاٍى نٺ‪٦‬هی ډلشمڄ ثَای ٕٶَ ىٍ ُډب ىٍ ػبیی اُ‬ ‫ٵ‪٢‬ب ٹَاٍ ځَٵشه ثب‪ٙ‬ي ٽده ىٕشَٕدی ثده آ ډمپدن‬ ‫نجب‪ٙ‬ي‪ .‬ٽبٍڃ ٕبځب ‪ ،‬ىان‪ٚ‬مني و نویٖنيهی ٭چمیسویچی ځٶشه إز‪ٙ« :‬دبیي ػهدبنڂَا‬ ‫آینيه ىٍ ډیب ډب هٖشني‪ ،‬اډب هوى ٍا دنهب ٽَىهاني سب ډب آ هب ٍا ن‪ٚ‬نبٕیڈ‪».‬‬ ‫ىٍ این ىإشب هب‪ٙ ،‬و‪ٞ‬یزهب ثه ځٌ‪ٙ‬شه یب آینيه ٕٶَ ډیٽنني‪ ،‬یب اٵَاىی اُ ځٌ‪ٙ‬شه یب‬ ‫آینيه ثه َٕاٱ‪ٚ‬ب ډیآیني‪ .‬ډبػَاهب اُ این ٽه «ثِ ثَیڈ ثجینیڈ ډِوُئیټ ؿده ‪ٙ‬دپچی‬ ‫ثوىه» سب ډٖبئڄ ډشنبٹ‪٠‬نمب (دبٍاىوٽٔهب؛ ؿه ډی‪ٙ‬دوى اځدَ ثده ځٌ‪ٙ‬دشه ٕدٶَ ٽندی و‬ ‫ديٍثٍِٿ هوىر ٍا ثپ‪ٚ‬ی؟)‪ ،‬و ډياهچه ىٍ ٍوني سدبٍین (اډپدب ىاٍى څڂدي ٽدَى یدټ‬ ‫دَوانه ىٍ ٭هي دبٍینه ٕنڂی‪ ،‬سؤطیَ ٭میٺی ثَ آینيه ثه ػب ثڂٌاٍى) ډشٶبوسندي‪ .‬ثو‪ٚ‬دی اُ‬ ‫ُیَٕجټهبی این ٕجټ‪ ،‬ډَثو‪ ٣‬ثه ٕجټ سبٍین ډواُی ډی‪ٙ‬وى ٽه هَ سٲییَی ىٍ ٍوني‬ ‫ُډب ‪ ،‬ثب٭ض ثه وػوى آډي ػهبنی ػيیي و ډواُی ثب ػهب ٹجڄ ډی‪ٙ‬وى‪.‬‬ ‫‪ -6-2-1-6‬اپزای فضا ؛ ٽه ىٍ آینيهای ثٮیي و ىٍ ډواػهده ثدب سمدي هدبی ډیدب‬ ‫ٕشبٍهای‪ ،‬سپنوڅوّیهبی ثیڂبنه و ػنڀهبیی ىٍ ډٺیبٓهبی ثدٍِٿ ٕدذَی ډدی‪ٙ‬دوني‪،‬‬ ‫اهش‪ٞ‬ب‪ ٛ‬ىاٍى‪ .‬این ىإشب هب همبنني ادَاهبی إجی وٕدشَ ‪ ،‬اٱچدت ‪ٙ‬دبډڄ «آىڇهدبی‬ ‫هوثی» ډی‪ٙ‬وني ٽه ډ‪ٚ‬ٲوڃ نجَى ثب «آىڇهبی ثي» (ٽه ډمپن إز ثیڂبنههب‪ٍ ،‬وثبرهدب‪،‬‬ ‫یب ٕبیَ انٖب هب ثب‪ٙ‬ني) ىٍ ا٭مبٷ ٵ‪٢‬ب یب ىٍ ٕیبٍه ای ىوٍىٕز هٖشني‪ .‬ادَاهبی ٵ‪٢‬بیی‬ ‫هوى ٍا ډ‪ٚ‬ٲوڃ ٱیَډمپنهبی ٭چمی ډبػَا نمیٽنني‪ .‬ىٍ ایدن ىإدشب هدب‪ ،‬سو‪١‬دیلبر‬ ‫سپنیپی اٱچت ډجهڈ هٖشني‪ .‬ادَاهبی ٵ‪٢‬بیی ثَ ډبػَاهدبی ٍډبنشیدټ‪ ،‬ٵ‪٢‬دبیی ثیڂبنده و‬ ‫‪ٙ‬و‪ٞ‬یزهبی ٹهَډبنبنه سبٽیي ىاٍني‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫‪ -7-2-1-6‬ػ م یخی‬

‫اسًس ؛ ٽه اٱچت ‪ٙ‬بډڄ ػبٕوٕی إز ٽه یب اُ ُډدب‬

‫آینيه آډديه و ٹ‪ٞ‬دي سٲ ییدَ ځٌ‪ٙ‬دشه ٍا ىاٍى‪ ،‬یدب ػبٕوٕدی إدز ٽده ثدَای ا‪٥‬دال‪ ٫‬اُ‬ ‫سپنوڅوّی هبی آینيه ٽه اكشمبالً ثه ىٕز هَاثپبٍا اٵشبىهاني‪ ،‬واٍى ٭مدڄ ډدی‪ٙ‬دوى‪ .‬اُ‬ ‫این ٕجټ ثی‪ٚ‬شَ ىٍ ٵیچڈهبی ٭چمیسویچی إشٶبىه ‪ٙ‬يه إز و ‪ٙ‬بیي ثشوا ٵدیچڈهدبی‬ ‫سَډینبسوٍ ٍا ثو‪ٚ‬ی اُ این ٕجټ ىانٖز‪.‬‬ ‫‪ -8-2-1-6‬وخستیه تزخًرد؛ ٽه ثَهوٍى اكشمبڅی ډیدب انٖدب هدب و ثیڂبندههدب ٍا‬ ‫ثٍَٕی ډی ٽني و اُ ىإشب هدبی وك‪ٚ‬دشنبٻ كمچدهی ٵ‪٢‬دبییهدب ځَٵشده سدب ىإدشب‬ ‫ثیڂبنههبی دی‪َٚ‬ٵشهای ٍا ٽه ثَای ثَٹَاٍی ‪ٝ‬چق اثيی آډيهاندي‪ٙ ،‬دبډڄ ډدی‪ٙ‬دوى‪ .‬ایدن‬ ‫ثَهوٍى ډمپن إز ٍوی ُډین‪ ،‬یب ٍوی ٵ‪٢‬ب یب ثَ ٍوی ٕیبٍهای ىیڂَ ٍم ىهدي‪ .‬ػندڀ‬ ‫ىنیبهبی اؽ‪ .‬ػی‪ .‬وڅِ ثه سٮیین كي و ډَُ این ُیَٕجټ ٽمټ ٽَى‪.‬‬ ‫‪ -9-2-1-6‬ػ م یخی‬

‫؛ ٽه ىٍ ُډدب كدبڃ یدب ىٍ ؿندي ىهدهی‬

‫آ ىذٌی وشد‬

‫آینيه ٍم ډیىهي‪ .‬٭نب‪ َٝ‬ډلی‪ ٤‬ثبیي ثَای هواننيه آ‪ٙ‬نب ثب‪ٙ‬دني و سپنوڅدوّی إدشٶبىه‬ ‫‪ٙ‬يه یب ثبیي ىٍ كبڃ ٕبهز یب ثهجوى ثب‪ٙ‬ي‪ .‬ىإدشب هدبی ډَثدو‪ ٣‬ثده ندبنوسپنوڅوّی یدب‬ ‫ّنشیټ اٱچت ىٍ این ىٕشه ٹَاٍ ډیځیَني‪.‬‬ ‫‪ -10-2-1-6‬مستؼمزٌساسی فضا‬ ‫‪ -3-1-6‬دستٍتىذی اس لهاظ یزکیة ػىاصز داستاو‬ ‫ٕجټهبیی ٽه ىو ٕجټ ىإشب نویٖی ډوشچٴ ٍا ثه ٽبٍ ثَىه یب كبالر ٕجټ ډوشچٶی‬ ‫ٍا ثب هڈ سَٽیت ډیٽنني ٭جبٍسني اُ‪:‬‬ ‫‪ -1-3-1-6‬یار خ تذ ل؛ یب ىإشبنی ٽه ىٍ ىنیبیی ثب سبٍیوی ډشلوڃ ‪ٙ‬يه نٖجز ثده‬ ‫سبٍین این ػهب ثڂٌٍى‪ .‬این ىإشب هب اٱچت ػواة ثه ٕواڃ «ؿه ډی‪ٙ‬ي اځَ سبٍین ‪٥‬وٍ‬ ‫ىیڂَی دی٘ ډیٍٵز» ٍا ىنجبڃ ډیٽنني‪ .‬این ىإشب هدب ثدَ دبیدهی كدواىص كٺیٺدی‬ ‫سبٍیوی ٍم ډیىهني‪ ،‬ىٍ كبڅی ٽه ډبػَایی ثب٭ض ‪ٙ‬يه اسٶبٹبر آ ‪٥‬وٍی ددی٘ نَوندي‬ ‫ٽه ډب ثب آ هب آ‪ٙ‬نبیی ىاٍیڈ‪ .‬ثَای ډظبڃ ىإشب ډَىی ىٍ ٹچٮدهی ډَسٶد‪ ٬‬ٽده ‪ٙ‬دبهپبٍ‬ ‫ٵیچیخ ٽی‪ .‬ىیټ ډلٖوة ډی ‪ٙ‬وى‪ ،‬ىإشب ػهبنی إز ٽه آڅمب نبُی و اډذَا‪٥‬دوٍی‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪71‬‬


‫ډٺبڅه‬

‫ّادن دیَوُ ػنڀ ػهبنی ىوڇ هٖشني‪ .‬این ىإشب ثب٭ض ‪ٙ‬هَر ىیدټ و ٕدجټ سدبٍین‬ ‫ثيیڄ كشب ىٍ ډیب نویٖنيځب ػَیب ا‪ٝ‬چی ‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫‪ -2-3-1-6‬ػ م یخی ر فکراَ ؛ ىإدشب ډمپدن إدز ىٍ هدَ ٽدياڇ اُ ایدن‬

‫ُیَٕجټهب ٍم ىهي یب این ُیَٕجټهب ٍا ىٕدز ثیندياُى‪ٍ .‬اهنمدبی ډٖدبٵَا ډؼدبنی‬ ‫ٽهپ‪ٚ‬ب اطَ ىاځالٓ آىاډِ یپی اُ ثهشَین ډواٍى ٭چمیسویچی ٵپبهی إز‪.‬‬ ‫‪ -3-3-1-6‬ػ م یخی‬

‫گًیی ؛ ُیَٕجپی اُ ٭چمیسویچدی ٽده ‪ٙ‬دبډڄ نمبىهدبی‬

‫ځوسیټ ډی‪ٙ‬وى‪ .‬این ىإشب هب ځبهی ‪ٙ‬بډڄ هو آ‪ٙ‬بڇهبیی ډی‪ٙ‬دوى ٽده ثدَای وػدوى‬ ‫آ هب ٭چشی ٭چمی ٵَاهڈ ‪ٙ‬يه إز؛ ډظالً آ هب ثیڂبنڂدبنی اُ ٵ‪٢‬دبی هدبٍع هٖدشني یدب‬ ‫ویَوٕی ثب٭ض سٲییَ ّنشیپی آ هب ‪ٙ‬يه إز‪.‬‬ ‫‪ -4-3-1-6‬فاوتشی ػ م ؛ ٕدجپی ډوچدو‪ ٣‬اُ ىإدشب هدبیی ٽده هدڈ اڅمدب هدبی‬ ‫٭چمی سویچی ىاٍى و هڈ ه‪ٞ‬و‪ٝ‬یبر ٵبنشِی‪ .‬ىٍ سٮَیٴ ایدن ٕدجټ ځٶشده ‪ٙ‬ديه إدز‪:‬‬ ‫«٭چمی سویچی ىٕز نیبٵشنی ٍا ډمپن ثه ن‪ َ٪‬ډی ٍٕبني‪ ،‬ىٍ كدبڅی ٽده ٵدبنشِی ٭چمدی‬ ‫ٱیَډمپن ٍا ثبوٍٽَىنی ډیٽني‪ ».‬یٮنی ٭چمدیسویچدی ‪ٙ‬دَای‪ ٤‬ٱیَډمپندی ٍا سو‪ٝ‬دیٴ‬ ‫ډی ٽنني ٽه ډمپن إز سلز ‪َٙ‬ای‪ ٤‬هب‪ٝ‬ی ٍم ثيهني‪ ،‬ىٍ كبڅی ٽده ٵدبنشِی ٭چمدی‬ ‫ٍوی اسٶبٹبسی ٽه ثه هیؾ ٭نوا و سلز هیؾ ‪َٙ‬ای‪٦‬ی اډپب ٍم ىاى ىٍ ػهب واٹٮدی‬ ‫ٍا نياٍني‪ٍ ،‬وٽ‪ٚ‬ی اُ واٹ‪٬‬نمبیی ډیٽ‪ٚ‬ي‪ .‬ثَای ډظبڃ ثَو اُ ٕیبٍهی هبډوٗ اطَ ٕدی‪.‬‬ ‫آ‪ .‬څوئیٔ (هبڅٸ ډبػَاهبی نبٍنیب)‪ ،‬اُ ٕیبٍه ای ثیڂبنه و ډبػَاهبی ٭چمی ثدَای ثیدب‬ ‫ډٶبهیڈ ثَسَی إشٶبىه ډیٽني‪ ،‬ىٍ كبڅی ٽه اكشمبڃ وػوى ػنڂدڄ و ډوػدوىاسی آٍاڇ و‬ ‫‪ٝ‬چقىوٕز ثَ ٍوی ډَین‪ ،‬ٱیَډمپن إز‪.‬‬ ‫‪ -5-3-1-6‬ػ م یخی‬

‫يستزن؛ ٽه ‪ٙ‬بډڄ اڅمب هبی‬

‫٭چمی سویچی و ىإشب هبی وٕدشَ إدز‪ .‬٭چمدیسویچدی‬ ‫وٕشَ ىٍ ځٌ‪ٙ‬شه ٍم ډیىهي‪ ،‬یب ىٍ ىنیبیی ٽده ثده ن‪٪‬دَ‬ ‫ځٌ‪ٙ‬شه ډیٍٕي‪ .‬ىٍ اینػب ډبنني إدشیڈدبندټ‪ ،‬ثدب ىنیدبیی‬ ‫نٖجشبً ٭ٺت ډبنيه اُ ن‪٪‬دَ سپنوڅدوّی ٍوثدهٍو هٖدشیڈ ٽده‬ ‫ثَهی ه‪ٞ‬و‪ٝ‬یبر‪ ،‬آ ٍا سجيیڄ ثه ٵ‪٢‬دبیی ٭چمدیسویچدی‬ ‫ډیٽني‪ .‬اُ ډ‪ٚ‬هوٍسَین نمونههبی این ٕجټ‪ ،‬ډیسدوا ثده‬

‫‪72‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ډؼمو٭هی هٶز ػچيی ثَع سبٍیټ اطَ إشٶن ٽینڀ ا‪ٙ‬بٍه ٽَى‪.‬‬ ‫‪ -6-3-1-6‬يستزن فضا ؛ ُیَٕجپی اُ ٭چمیسویچی ٽه دُٔډینههبی ىإشب هدب‬ ‫و ٵیچڈهبی وٕشَ آډَیپبیی ٍا ىٍ ډلی‪٦‬ی ٵ‪٢‬بیی و ىٍ آینيه ٍوایز ډیٽني‪.‬‬ ‫‪ -7-3-1-6‬رماوس ػ م یخی‬ ‫‪ -8-3-1-6‬ػ م یخی‬

‫؛ ‪ٙ‬بډڄ اڅمب هبی ٭چمیسویچی و ٍډبنٔ‪.‬‬

‫اريیی‬

‫‪ -9-3-1-6‬ز ان کىاری؛ ٽه ثب اڅمب هبی ىإشب هدبی ػَیدب ا‪ٝ‬دچی ٕدَ و ٽدبٍ‬ ‫ىاٍى‪ ،‬وڅی ‪ٙ‬بډڄ ه‪ٞ‬و‪ٝ‬یبر ځمبنهُ نیِ ډی‪ٙ‬وى‪ .‬ثٮ‪٢‬ی اُ این ىإشب هب ډهَ ػَیدب‬ ‫ا‪ٝ‬چی ډیهوٍني‪.‬‬ ‫‪ -10-3-1-6‬سث‬

‫متقاطغ؛ ىإشب هبیی ٽه اُ سمبیِ ٽبډدڄ ډیدب ٭چمدیسویچدی و‬

‫ٕبیَ ٕجټهب ډظڄ ٵبنشِی ىٵب‪ ٫‬ډیٽنني (ډظالً اځَ ىإشب ىٍ ډوٍى ٹيٍر ٵپدَ إدز‪،‬‬ ‫ىإشب ٭چمی سویچی إز و اځَ ػبىو ىاٍى‪ ،‬ٵبنشِی إدز)‪ .‬ثده ٭ندوا ډظدبڃ ىإدشب‬ ‫نویٖنيهای ثه نبڇ ٽَیٖشوٵَ إشب‪ٙ‬ٴ ىإشب ډؤډوٍی ثدین ٽهپ‪ٚ‬دبنی إدز ٽده ٍوی‬ ‫ٕیبٍه ای ډمچو اُ ٕبكَه‪ ،‬ځَځینده و ٕدبیَ ډوػدوىار ٵدبنشِی ٵدَوى ډدیآیدي‪ .‬ؿندین‬ ‫ىإشب هبیی ډمپن إز ه‪ٞ‬و‪ٝ‬یبر ٕبیَ ٕدجټهدب ډبنندي ٍډدبنٔ‪ ،‬ډٮمدبیی‪ٕ ،‬دجټ‬ ‫سٮچیٸ و كشب وٕشَ ٍا هڈ ثه ٽبٍ ثجَني‪.‬‬ ‫‪ -7‬ػ م یخی‬

‫پس اس ػصز طال‬

‫إٓیموٳ ا٭شٺبى ىا‪ٙ‬ز ٭‪٥ َٞ‬الیی ٭چمیسویچدی ىٍ اواهدَ ٕدبڃهدبی ىهدهی ‪1950‬‬ ‫ډیالىی ثه دبیب ٍٕیي و ىٍ این ډیب ‪ ،‬ىو ٭بډڄ ٵَاوانی ثی٘ اُ كي ډؼالر ٭بډهدٖدني‬ ‫و دی‪َٚ‬ٵزهبی َٕی‪ ٬‬٭چمی‪ ،‬ډبنني ډبهواٍهی إذوسنیټ ‪ 1‬ٽده ٵب‪ٝ‬دچهی ډیدب ىنیدبی‬ ‫٭چمیسویچی و واٹٮی ٍا دَ ډیٽَى‪ ،‬ثی‪ٚ‬شَین سؤطیَ ٍا ىٍ دبیب آ ىا‪ٙ‬شني‪.‬‬ ‫‪ -1-7‬مًج وً‬ ‫ډوع نوی ٭چمیسویچی اُ ٕبڃ ‪ 1964‬آٱبُ ‪ٙ‬ي‪ .‬ىٍ ىههی ‪ 1970‬نویٖنيځبنی همـدو‬ ‫ٵَانټ هَثَر‪ٕ ،‬بډوئڄ آٍ‪ .‬ىالنی‪ٍ ،‬اػِ ُالُنی و هبٍڅن اڅیٖدو ‪ ،‬ایديههدب‪ ،‬ځَای‪ٚ‬دبر و‬ ‫ٕجټهبی نڂبٍ‪ٙ‬ی ډشٶبوسی ٍا واٍى ٵ‪٢‬بی ٭چمدیسویچدی ٽَىندي و ىٍ ٽندبٍ ځَوهدی اُ‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪73‬‬


‫ډٺبڅه‬

‫ىیڂَ نویٖنيځب ٽه ثه ‪٥‬وٍ ٭ميه انڂچیٖی ثوىني‪ ،‬دبیهځٌاٍ ډوع ندو ىٍ ٭چمدیسویچدی‬ ‫‪ٙ‬يني‪ .‬اٱچت نویٖنيځب این ٕجټ‪ ،‬٭چمیسویچی ٭بډهدٖني ٍا ډوٍى سمٖوَ ٹَاٍ ىاىه و‬ ‫٭يڇ سالٗ ىإشب هبی آ ثَای آُډوى ٕجټهبی ػيیدي نویٖدنيځی ٍا ىڅیدڄ ندبُڃ‬ ‫ثوى آ ډیىانٖشني‪ٙ .‬بیي ٍی ثَىثَی ٍا ثشوا یپی اُ ډهمشَین نویٖنيځبنی ىانٖدز‬ ‫ٽه ىٍ نو‪ٙ‬شن ٭چمیسویچی‪ ،‬ىٕز ثه نوآوٍی ُى‪.‬‬ ‫ثٮ دي اُ كَٽددبر نوآوٍانددهی نویٖددنيځبنی همـددو څددَی نی دو و دددڄ انيٍٕددو ٽدده‬ ‫٭چمیسویچی ٕوز ٍا اُ نو سٮَیدٴ ٽَىندي‪ ،‬و ىیڂَاندی همـدو اوٍٕدال څڂدویین ٽده‬ ‫دی‪ٚ‬ڂبڇ ٭چمیسویچی نَڇ ‪ٙ‬يني‪ ،‬نویٖنيځب وٵبىاٍ ثه ٭چمیسویچدی ٽالٕدیټ ىٍ ‪٥‬دی‬ ‫ىههی هٶشبى و ه‪ٚ‬شبى ډیالىی ٕٮی ىٍ ٽنبٍ ُى ٭مچیسویچی ډوع نو ٽَىني و ثب كدڄ‬ ‫‪ٙ‬ي این ځونهی اىثی ىٍ اىثیبر ػَیب ا‪ٝ‬چی و اُ ٕویی‪ ،‬اُ ٍاه ٍٕدیي ٕدبیجَدبنټ‪،‬‬ ‫ډوع نو ثه ٵَاډو‪ٙ‬ی ٕذَىه ‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫‪ -8‬ػ م یخی‬

‫پس اس دٍَ َطتاد میالدی‬

‫دٔ اُ ٕبڃهبی ‪ 1980‬اسٶبٹبر ځٖشَىهای ىٍ كوُهی اىثیبر ٭چمیسویچی اٵشبى‪ .‬سٮياى‬ ‫هواننيځب ٭چمی سویچی اٵِای٘ یبٵز و این ځونهی اىثی‪٥ ،‬یٴ ځٖشَىهسدَی ٍا ىٍ ثدَ‬ ‫ځَٵز‪ .‬ىإشب هبی ٭چمی سویچی ډپشوة ثی‪ٚ‬شَ ثه ‪ٝ‬دوٍر ٽشدبة ٭َ‪١‬ده ډدی‪ٙ‬دي و اُ‬ ‫سٮياى آ هب ىٍ ډؼالر ثه ‪ٙ‬ير ٽبٕشه ‪ٙ‬يه ثوى‪ .‬ىإشب ٭چمیسویچی ډپشدوة ػبیڂدبه‬ ‫هوى ٍا ثه ٭نوا ‪ٙ‬پڄ دی٘ٵَ‪ ٟ‬این ځونهی اىثی اُ ىٕدز ىاى و ثٖدیبٍی اُ ډ‪ٞ‬دَٳ‬ ‫ٽننيځب این ځونه‪ ،‬اُ ‪َ٥‬یٸ ٵیچڈ و سچویِیو و ثدبُیهدبی ٽدبډذیوسَی‪ ،‬و ثدی آ ٽده‬ ‫إبٕبٌ ىإشب ٭چمی سویچی ثووانني‪ ،‬ثه این ډدواٍى ىٕشَٕدی یبٵشندي‪ .‬اُ ٕدوی ىیڂدَ‪،‬‬ ‫ثَهی اُ آطبٍ ډپشوة ىٍ كپڈ اطَ سجچیٲی ثوىني ٽه دٔ اُ وٍوى یټ ٵیچڈ یب ٕدَیبڃ یدب‬ ‫ثبُی ٭چمی سویچی‪ ،‬ثه ٭نوا ډل‪ٞ‬وڃ ػنجی ىٍ ٽنبٍ آ واٍى ثبُاٍ ډدی‪ٙ‬ديني‪ .‬ثده ایدن‬ ‫سَسیت ثو‪ٚ‬ی اُ ثبُاٍ ٭چمی سویچی ډپشوة ډشٮچٸ ثه ‪َٙ‬ٽزهبیی ‪ٙ‬ي ٽه ثه این آطبٍ ثه‬ ‫‪ٙ‬پڄ سؼبٍی نڂبه ډیٽَىني‪.‬‬ ‫اُ ٕوی ىیڂَ‪ ،‬ؿهبٍؿوة ا‪ٝ‬چی هواننديځب ډٖدشٺڄ ډشدو ٭چمدیسویچدی نیدِ ىؿدبٍ‬ ‫ىځَځونی ‪ٙ‬ي‪ .‬اُ ‪ 1980‬ثه ثٮي‪ٍ ،‬اث‪٦‬هی ىإشب ٭چمی سویچی و ػهدب ‪ ،‬ثده ځوندهای اُ‬ ‫ٍاث‪٦‬ه سٲییَ یبٵشه إز ٽه ثه ډنِڅدهی ندو٭ی ٽنشدَڃ و إدشٶبىهی ډشٺبثدڄ ډلٖدوة‬

‫‪74‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ډی‪ٙ‬وى‪ .‬ډیب ىنیبیی ٽده ىٍ آ ُنديځی ډدیٽندیڈ‪ ،‬و ىنیبهدبی آینديهای ٽده سؼٖدڈ‬ ‫ډی ‪ٙ‬وني‪ٙ ،‬جبهز ٽبه٘دٌیَی وػوى ىاٍى‪ٕ .‬بڃهب إز ٽه نو٭ی ٍٽوى ىٍ ډ‪٢‬دمو و‬ ‫سپنیټهبی این ځونهی اىثی ٵَاځیَ ‪ٙ‬يه إز‪ ،‬هَ ؿني ٽه ثَهدی ځوندههدبی ػيیدي‬ ‫ډشؤطَ اُ سٲییَ ٵَهنڀ و سپنوڅوّی ث‪َٚ‬ی ثه آ اٵِوىه ‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫‪ -1-8‬سا ثزپاو‬ ‫ىٍ ىهدهی ‪ 1980‬ىو ٕددجټ ا‪ٝ‬ددچی ثده اىثیدبر ٭چمدیسویچدی ا‪١‬ددبٵه ‪ٙ‬دديني‪ .‬نوٖددز‬ ‫ٕبیجَدبنټ ٽه ثه ىڅیڄ سمَٽِ ثَ سپنوڅوّی ثَسَ و ٕ‪٦‬ق ُنديځی ددبیین ‪ٙ‬دهَر ىاٍى و‬ ‫نبڇ هوى ٍا اُ سَٽیت ٕبیجَنشیټ و دبنټ ځَٵشه إز‪ٕ .‬بیجَدبنټ نوٖشین ثبٍ ىٍ ٍډدب‬ ‫نَوډنَٖ نو‪ٙ‬شه ویچیبڇ ځیجٖن‪ ،‬ؿبح ‪ٙ‬يه ثه ٕدبڃ ‪ 1984‬ډ‪٦‬دَف ‪ٙ‬دي‪ .‬اُ نویٖدنيځب‬ ‫ډهڈ این ٕجټ ډیسوا ثَوٓ إشَڅینڀ‪ ،‬ػب ‪َٙ‬څی و ډشؤهَ اُ آ هب‪ ،‬نیڄ إشٶنٖو‬ ‫ٍا نبڇ ثَى‪ .‬ىو ُیَٕجټ ٕبیجَدبنټ ٭جبٍر إز اُ‪:‬‬ ‫‪ -1-1-8‬تا ًپاو‬ ‫اُ ه‪ٞ‬و‪ٝ‬یبر ٍډب هبی دچیٖدی ٍىه ثدبال‪ ،‬ٵدیچڈهدبی ندوآٍ‪ ،‬انیمدههدبی ّادندی و نظدَ‬ ‫دٖزډيٍ ثَای ‪َٙ‬ف آ ٍوی ٕپهی ثیوسپنوڅدوّی‪ ،‬ثود٘ ددوؽځَایبنده و ٽَیده آ‬ ‫إشٶبىه ډیٽني‪ .‬ىإشب اٱچت ډبػَای ځَوهی ٽوؿټ اُ انٖب هبی ػه٘ یبٵشه إز‬ ‫ٽه ثه ىڅیڄ سٶبور هوى ثب انٖب هبی ٭بىی‪ ،‬اُ ػبډٮه ‪َ٥‬ى ډی‪ٙ‬وني‪ .‬ثَای ډظبڃ ٽشبة و‬ ‫ٵیچڈ دبٍٻ ّوٍإیټ‪ ،‬ډبػَای ځَوهی ىان‪ٚ‬مني إز ٽده ثده ٹ‪ٞ‬دي سلٺیدٸ و ثَددبیی‬ ‫ډهیغسَین ثبٯوك٘ سبٍین ث‪َٚ‬یز‪ ،‬ىاینبٕوٍهب ٍا ثبُٕبُی ّنشیپی ډیٽنني‪ ،‬وڅدی ایدن‬ ‫ډوػوىار ډبٹجڄ سبٍین اُ ٽنشَڃ هبٍع ‪ٙ‬يه و ثه انٖب هب هؼوڇ ډیثَني‪.‬‬ ‫‪ -2-1-8‬استیمپاو‬ ‫وػه ډ‪ٚ‬و‪ٞ‬ه ی آ (یب ٹٖمز ا٭‪٪‬ڈ آ ) ډَثو‪ ٣‬ثه ىوٍهای ډی‪ٙ‬وى ٽده نیدَوی ثودبٍ‬ ‫هنوُ ثه ‪٥‬وٍ ځٖشَىه ثه ٽبٍ ډیٍوى‪ُ .‬ډب آ ډٮموالً ٹدَ ندوُىهڈ ډدیالىی و ثی‪ٚ‬دشَ‬ ‫اوٹبر انڂچٖشب ىوٍا ویپشوٍیبیی إز‪ .‬سٶبور ډبػَا ىٍ این إز ٽه اهشَا٭بسی ډبنني‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪75‬‬


‫ډٺبڅه‬

‫آ ؿه ىٍ ٽشبةهبی اؽ‪ .‬ػی‪ .‬وڅِ و ّوڃ وٍ آډيه‪ ،‬وػوى ىاٍني و یدب اهشَا٭دبسی ډبنندي‬ ‫ٽبډذیوسَ دی٘ اُ ُډب هوى ثه وٹو‪ ٫‬دیوٕشه إز‪.‬‬ ‫‪ -2-8‬اپزای فضا‬

‫وً‬

‫ٕجټ ىیڂَی ٽه ىٍ این ىوٍا ثه اىثیبر ٭چمیسویچی اٵِوىه ‪ٙ‬ي‪ ،‬ادَای ٵ‪٢‬بیی نو ثوى‪.‬‬ ‫هَ ؿني ىإشب هبی ٕجټ ادَای ٵ‪٢‬بیی ىٍ ٕبڃهبیی ثب ثیډهَی ٍوثه ٍو ‪ٙ‬ي‪ ،‬اډب ایدن‬ ‫ُیَٕجټ هَځِ اُ ډیب ٭چمیسویچیهبی ٭بډهدٖني كٌٳ ن‪ٚ‬ديه إدز‪ .‬ىٍ ٕدبڃهدبی‬ ‫ىههی ‪ 1980‬این ٕدجټ ٹديیمی ثدب آطدبٍی ؿدو ډؼمو٭ده انديٍ (‪ )Ender‬نو‪ٙ‬دشهی‬ ‫اوٍٕو إپبر ٽبٍى‪ ،‬كمبٕهی سٮبڅی اطَ ىیویي ثَین و ٽیهب ىوڅزهبی ډشلي نو‪ٙ‬دشه‬ ‫ٕی‪ .‬ػی‪َٙ .‬ی واٍى ىوٍانی ػيیدي ‪ٙ‬دي‪ .‬ددٔ اُ ایدن ىوٍا ‪ ،‬ىإدشب هدبیی همـدو‬ ‫‪ٙ‬یِډبسَیپٔ ثَوٓ إشَڅینڀ‪ ،‬ځڄهبی هالق ‪ٙ‬دبهپبٍ ډبیپدڄ ٕدوا ویدټ‪ ،‬ؿهبٍ‪ٝ‬دي‬ ‫ډیچیبٍى ٕشبٍه اطَ دڄ ډټآوڅی و ُډب اُڅی نو‪ٙ‬شهی ځَٿ ثیَ‪ ،‬ثه ٽچدی ایدن ٕدجټ ٍا‬ ‫ىځَځو ٕبهز و دبیهځٌاٍ ٕجپی ‪ٙ‬ي ٽه اُ آ ثب ٭نوا ادَای ٵ‪٢‬بیی نو یبى ډی‪ٙ‬وى‪.‬‬ ‫ا‪٦ٝ‬الف ادَای ٵ‪٢‬بیی نو ثه آطبٍی ا‪٥‬الٷ ‪ٙ‬يه إدز ٽده اُ ٕدبڃهدبی ىهده ‪ 1990‬ىٍ‬ ‫ډیب اىثیبر ٭چمیسویچی ٱیَ آډَیپبیی‪ ،‬ىٍ انڂچٖشب و إدشَاڅیب سوٕد‪ ٤‬نویٖدنيځبنی‬ ‫همـو نیڄ آ‪ ،َٙ‬إشٶن ثپٖشَ‪ ،‬دیشَ همیچشدو ‪ٍ ،‬یـدبٍى ډوٍځدب ‪ ،‬آڅٖدشَ ٍینوڅديُ و‬ ‫ؿبٍڅِ ا‪ٙ‬شَاوٓ ثه ثبُاٍ ٭َ‪١‬ه ‪ٙ‬ي‪ .‬این نویٖنيځب كؼڈ ٭‪٪‬یمی اُ ادَای ٵ‪٢‬بیی ٍا ثه‬ ‫ٍ‪ٙ‬ددشهی سلَی دَ ىٍ آوٍىنددي و ىٍ آ هددب ػيی ديسَین دی‪ٚ‬ددَٵزهددبی ٭چم دی همـددو‬ ‫نبنوسپنوڅوّی‪ ،‬هوٗ ډ‪ٞ‬نو٭ی‪ ،‬ىٍځبههبی انشٺبڃ ػٖڈ و ٵیِیټ ډيٍ ٍا ثه ٽبٍ ثٖشني‪.‬‬ ‫دٔ اُ این ثوى ٽه ثَهی نویٖنيځب آډَیپبیی همـو ویڄ ډټٽدبٍسی‪ ،‬څینديا نبځبسدب‪،‬‬ ‫ٍاثَر ٍیي‪ ،‬واڅشَ ویچیبډِ و ػوٍع ُیَوٕپی ثه این ٕجټ ٍوی آوٍىندي و ایدن ډٖدیَ ٍا‬ ‫اىاډه ىاىني‪.‬‬ ‫‪ -9‬وتی ٍ‬ ‫٭چمیسویچی اُ ځونهی ثٖیبٍی ؿیِهبیی إز ٽه ىٍ ٵهڈ ث‪ َٚ‬ډیځنؼي‪ .‬ىٍ آ ‪ ،‬ډلبڃ‬ ‫و ډمپن ثه ‪ٙ‬پچی ػيان‪ٚ‬ينی ىٍ هدڈ ډدیآډیِندي و ىٍ هدڈ ډدیػهندي‪ .‬ىإدشب هدبی‬

‫‪76‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫٭چمىسویچی‪ ،‬همه ثَ دَٕ٘هبیی ډشمَٽِ ثوىهاني ٽه انٖب هدب اُ هنڂدبڇ آٱدبُ سمدي‬ ‫همواٍه اُ هوى دَٕیيهاني‪ٙ .‬بیي ثه همین ىڅیڄ ثب‪ٙ‬ي ٽه ٍی‪ٚ‬ههبی آ ٍا سب ٽهنسدَین‬ ‫ىوٍا اىثیبر ث‪َٚ‬ی ډیسوا ػٖشؼو ٽَى‪ .‬ثب سمبڇ اینهب‪ ،‬٭چمیسویچی ديیيهای ػيیدي‬ ‫و كب‪ٝ‬ڄ ‪ٝ‬نٮشی ‪ٙ‬ي ىو ٹَ اهیَ و انٺدالةهدبی ٭چمدی و اػشمدب٭ی إدز و سدؤطیَ‬ ‫ډشٺبثڄ ډیب ُنيځی ث‪َٚ‬ی و اىثیبر ٭چمیسویچی ٹبثڄ دنهب ٕبهشن نیٖز‪ .‬آ ؿنب‬ ‫ٽه ه‪ٕ ٤‬یَ سبٍیوی اىثیبر ٭چمیسویچی‪ ،‬آیینهای اُ دی‪َٚ‬ٵزهب‪ ،‬سٶپَار و ډودب‪َ٥‬ار‬ ‫نٖڄ ث‪ َٚ‬إز‪ .‬ثب این وػوى‪ ،‬هَ ؿني ٭چمیسویچی ٕواٍ ثَ ډوع انٺالة ‪ٝ‬دنٮشی ‪ٙ‬دپڄ‬ ‫ځَٵز و هوى ٍا ثه دی٘ ٍاني‪ ،‬ثب ځٌ‪ٙ‬ز ُډب و سٲییَ ىٱيٱههدبی ث‪ٚ‬دَ و ثده سجد‪ ٬‬آ‬ ‫نویٖنيځب ‪ ،‬این ػَیب ډٖیَ هوى ٍا ثب انٶؼبٍ ا‪٥‬ال٭بر ىٍ ٹَ ندوین همدَاه نٖدبهشه‬ ‫إز؛ سب آ كي ٽه اٽظَ ٹَیت ثه اسٶبٷ آطبٍ ثَػٖشهی ٭چمیسویچی ثه نیمهی اوڃ ٹَ‬ ‫ثیٖشڈ سٮچٸ ىاٍني‪ .‬٭چمی سویچی اډَوُ ډمچو اُ ٍٽوى إدز‪ ،‬و ځٌ‪ٙ‬دشهی ٭چمدیسویچدی‬ ‫‪ٙ‬بډڄ إنبى ډَىه‪ ،‬ډؼالر ډَىه‪ ،‬نویٖدنيځب ډدَىه‪ ،‬هدب‪َ٥‬ار ډدَىه و ثدب ایدن كدبڃ‪،‬‬ ‫ٽچمبر ُنيه إز‪ .‬ثی سَىیي ځٌ‪ٙ‬شهی ىإشب ٭چمیسویچی نٖجز ثه و‪١‬ٮیز كبڃ آ‬ ‫اُ ٽٶهی ٕنڂینسَی ثَهوٍىاٍ إز‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪77‬‬


‫ډٺبڅه‬

:‫مىاتغ ي مرخذ‬ Adam Roberts, “The History of Science Fiction”, New York, Palgrave Macmillan, 2006. 2. Heinlein, Robert A.; Cyril Kornbluth, Alfred Bester, and Robert Bloch (1959). "Science Fiction: Its Nature, Faults and Virtues". The Science Fiction Novel: Imagination and Social Criticism. University of Chicago: Advent Publishers. 3. John Clute, and Peter Nicholls, Eds., “The Encyclopedia of Science Fiction”, New York, St Martin's Press, 1995 4. Brooks Landon, “Science Fiction after 1900: From the Steam Man to the Stars”, London, Routledge, 2002. 5. Brian Attebery, “Decoding Gender in Science Fiction”, London, Routledge, 2002. 6. Isaac Asimov, “Asimov on Science Fiction”, New York, Doubleday and Company, Inc., 1981. 7. http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_science_fiction (10 July 2009) ‫ڄنبډه ی‬ٞ‫ ٵ‬،“َ‫پڄځیَی ّان‬ٙ ُ‫ دی٘ ا‬،‫ ”َٕآٱبُ ٭چمیسویچی‬،‫ ثَایب إذیچٶوٍى‬.8 1.

ٜٝ ،1383 ِ‫ دبیی‬،53 ‫مبٍهی ډٖچٖڄ‬ٙ ،‫مبٍهی اوڃ‬ٙ ،‫ ىوٍه ی ؿهبٍىهڈ‬،‫ٵبٍاثی‬ .193-206 َ‫د‬ٚ‫ ن‬، ‫ سهدَا‬،‫ ؿدبح اوڃ‬،‫دهَاثی‬ٙ ‫ كٖدین‬،“ ‫ت ػهب‬ٙ ‫ ”آهَین‬،‫ ٍی ثَىثَی‬.9 .1384 ،‫نِىیټ‬ ، ‫ سهدَا‬،‫ ؿدبح اوڃ‬،‫ ډهدَىاى سویٖدَٽبنی‬،“‫ إٓدیموٳ‬:‫ ”ډن‬،‫ آیِاٻ إٓیموٳ‬.10 .1388 ، ‫بٍار ٽبٍوا‬ٚ‫انش‬ ،1388 َ‫ سید‬،‫ ډدديهڄ ٭چمدیسویچدی‬،‫ ىاندد٘نبډددهی ٭چمددیسویچددی و ٵددبنشِی‬.11 .)wiki.fantasy.ir(

89 ‫ ىی‬،1 ‫مبٍهی‬ٙ

78


‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪81‬‬


‫ډٺبڅه‬

‫ډٺبڅه‬

‫ياقؼیت ي فزاياقؼیت در‬

‫فاوتشیَای ا تالً کالً ىً‬ ‫ًاد فؼال ػ ًی‬ ‫ثَهوٍىاٍی ثَهی اُ ىإشب هبی ایشبڅو ٽبڅوینو اُ دبٍهای ډ‪ٚ‬و‪ٞ‬ههبی ٕبهشبٍی‬ ‫ىإشب هبی ډوٕوڇ ثه ٭چمیسویچی و ٵبنشِی‪ ،‬ثب٭ض ‪ٙ‬يه سب ثٮ‪٢‬ی ډلٺٺین‪ ،‬این‬ ‫ىإشب هب ٍا یپَٖه ىٍ ډٺوڅهی ىإشب هبی ٵبنشِی ىٕشهثنيی نمبیني؛ ىٍ كبڅی ٽه‬ ‫همین ىإشب هب هوى ویْځیهبیی ىاٍني ٽه ډٮموالً ىإشب هبی ٵبنشِی ٵبٹي آ ثوىه و‬ ‫یب آ ٽه الاٹڄ ثب این ویْځیهب ډوٍى ‪ٙ‬نبٕبیی ٹَاٍ نمیځیَني‪ .‬این ىوځبنڂیهبی‬ ‫ٕبهشبٍی ویْهی آطبٍ ٽبڅوینو‪ ،‬ىٍ ٭ین كبڃ ځَوه ىیڂَی اُ دْوه‪ٚ‬ڂَا ٍا ثَ آ ىا‪ٙ‬شه‬ ‫ٽه وی ٍا نویٖنيهای دٖز ډيٍ ثنبډني؛ ىٍ كبڅی ٽه ثبُ ډ‪٦‬بڅٮهی آطبٍاو ىٍ وػه‬ ‫ٱبڅت ن‪ٚ‬ب ډیىهني ٽه كشب ثب ډٮیبٍهبیی ٽه هوى دٖز ډيٍ هب ثه آ ثبوٍ ىاٍني‪ ،‬این‬ ‫آطبٍ ډشٶبور و اُ ٕجټ و ٕیبٹی ىیڂَ ثَهوىاٍني‪.‬‬ ‫ىٍ نو‪ٙ‬شهی كب‪ٕ َ١‬ٮی ‪ٙ‬يه إز ثب ا‪ٙ‬بٍه ثه ؿني ىإشب ٽوسبه ٽبڅوینو ٽه اُ‬ ‫ډوش‪ٞ‬بر ډوٍى ډنبٹ‪ٚ‬ه نیِ ثَهوٍىاٍ هٖشني‪ ،‬ویْځیهبی ٕبهشبٍی و ډنل‪ َٞ‬ثه ٵَى‬ ‫این ځَوه اُ آطبٍ وی ډوٍى ثٍَٕی اػمبڅی ٹَاٍ ځیَني‪.‬‬

‫‪80‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫تزساختٍ ضذن فاوتشی تز مىاسثات ياقؼ ي اری‬ ‫ىٍ ډواٍىی ثٖشَ ا‪ٝ‬چی ىإشب هبی ٵبنشِی ٽبڅوینو ٍا ُنيځی واٹٮی و ٍوُډَه ‪ٙ‬پڄ‬ ‫ډیىهي؛ یٮنی ىٍ ډوٹٮیشی ٽه ُډب ‪ ،‬ډپب و نو‪ ٫‬ډنبٕجبر ثین آىڇهب و ا‪ٙ‬یبق ثَ‬ ‫ډجنبی ٹوا٭ي «واٹٮیز» ػبٍی إز‪ ،‬ىإشب ثَ اطَ ثَوُ ٍواث‪ ٤‬و یب وٹو‪ٍ ٫‬ویياىی‪ ،‬اُ‬ ‫ثٖشَ واٹٮی هوى ػيا ‪ٙ‬يه و ‪١‬من كٶ‪ ٨‬ډ‪ٚ‬و‪ٞ‬بر ا‪ٝ‬چی ډشنی ٽه اُ آ ثَهبٕشه‪ ،‬ثه‬ ‫ٵَاواٹٮیز (و ٵبنشِی) ډیځَوى‪ .‬ثَای نمونه ډیسوا ثه ىإشب «ىهشَا ډبه» [‪]1‬‬ ‫ا‪ٙ‬بٍه ٽَى ٽه ډبػَاهبی آ ىٍ نیویوٍٻ و ډلچههبی ډ‪ٚ‬هوٍ آ ډظڄ هبٍڅڈ و ػِیَهی‬ ‫ډنهشن ډیځٌٍى‪ .‬آىڇهبی این ىإشب همب آىڇهبی نیویوٍٽی ٭‪ َٞ‬ډب هٖشني؛‬ ‫إٓمبنوَاٗهب و ثٍِځَاههب و انجوه اسوډجیڄهب نیِ‪ ،‬ثه سٮجیَ ٽبڅوینو نیویوٍٽی نو و ثَاٷ‬ ‫ثب ډَىډی ٽه سمبڇ ا‪ٙ‬یبق ٍا ثه ډل‪ ٠‬ٽوؿپشَین ن‪ٚ‬بنی اُ هَاثی یب ٵَٕوىځی ىوٍ‬ ‫ډیانياُني و ثه َٕ٭ز یټ ػبن‪ٚ‬ین نو و ٽبډڄ ػبیڂِین آ ډینمبیني‪ .‬ىٍ ؿنین‬ ‫‪ٙ‬هَی (ٽبنو ن‪٪‬بڇ ػهبنی َٕډبیهىاٍی) ثب ؿنب ډنبٕجبسی اُ ډ‪َٞ‬ٳُىځی ٽه اُ هَ‬ ‫ؿیِی ٵٺ‪ُ ٤‬اویهی ډ‪َٞ‬ٵی آ ډوٍى ن‪ َ٪‬إز‪ ،‬سنهب یټ ٕبُ ډوبڅٴ وػوى ىاٍى؛‬ ‫«ډبه» دوٕیيه و ٽهنه ىٍ إٓمب ٽه ثَای ىنیبیی ٽه ثَ آ ډیسبثي‪ ،‬هَ ٍوُ ثیڂبنه و‬ ‫ثیڂبنهسَ و ثه ډظبثه ‪ٙ‬ئی ډ‪َٞ‬ٵی‪ُٙ ،‬ز و ُ‪ٙ‬زسَ ډی‪ٙ‬وى‪ .‬ىنیبیی ٽه ډَىڇ آ ٭بىر‬ ‫ٽَىهاني ؿیِهب ٍا دٔ اُ ډ‪َٞ‬ٳ ثیَو ثینياُني سب ثشواني اُ ثه ىٕز ځَٵشن ؿیِهبی‬ ‫نو څٌر ثجَني‪ ،‬اینټ دٔ اُ ٕبڃهبی ىٍاُی ٽه این ډبه دوٕیيه و ډ‪َٞ‬ٳ ‪ٙ‬يه ٍا ثَ‬ ‫إٓمب ‪ٙ‬هَ نو و ثَاٷ سلمڄ ٽَىهاني‪ ،‬س‪ٞ‬میڈ ډیځیَني ٽه آ ٍا نیِ همـو همهی‬ ‫ا‪ٙ‬یبی ډ‪َٞ‬ٵی ىیڂَ‪ ،‬اُ إٓمب دبیین ثپ‪ٚ‬ني و ىوٍ ثینياُني‪.‬‬ ‫دٔ اُ این آډیوشڂی ثنیبىین سویڄ ثب ډشن واٹٮیز و ډوش‪ٞ‬بر ٕبهشبٍی آ ‪ ،‬ىإشب‬ ‫ثه «ٵَاواٹٮیز» و «ٵبنشِی» ٵَا ډیځَوى‪ .‬ىٍ این كبڃ ډب ثب نو٭ی ٵبنشِی ٍوثَو هٖشیڈ‬ ‫ٽه ؿو ثَ ثٖشَی واٹٮی ثَٕبهشه ‪ٙ‬يه إز‪ ،‬همواٍه واٹٮیشی «ٵَاواٹٮی ‪ٙ‬يه» (و نه‬ ‫ٵبنشِی و سویچی‪« ،‬واٹٮینمب» ‪ٙ‬يه) ٍا ثبُ ډیسبثبني ٽه ٭ینیشی ىإشبنی یبٵشه إز‪ .‬اُ‬ ‫ثَػٖشهسَین نشبیغ ٕبهشبٍی ؿنین ه‪ٞ‬ی‪ٞ‬های‪ ،‬همبنب ٹَاٍ ځَٵشن ىإشب ىٍ نٺ‪٦‬های‬ ‫إز ٽه ىٍ آ هیبڅی و واٹٮی نٺی‪ ٠‬هڈ ثه ن‪ َ٪‬نمیٍٕني؛ ؿنبنپه انشٺبڃدٌیَ و‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪81‬‬


‫ډٺبڅه‬

‫انشٺبڃ نبدٌیَ‪ ،‬إٓمب و ُډین و اٍسٶب‪ ٫‬و ٕ‪٦‬ق ىٍ همین ىإشب ‪ .‬این سَٽیت ‪ٙ‬ي‬ ‫٭نب‪ َٝ‬ډشنبٹ‪ُ ٠‬ډبنی و ډپبنی‪ ،‬ٽه نه ثه ٹ‪ٞ‬ي ځ‪ٚ‬وى دهنههبی سویچی ىٍ ثَاثَ‬ ‫ىیيځب ډوب‪٥‬ت‪ ،‬ثچپه ثه ډن‪٪‬وٍ ایؼبى سٲیَىٍ ىٍٻ و ثَىا‪ٙ‬ز وی اُ ػهب ‪ٝ‬وٍر‬ ‫ځَٵشه إز‪ ،‬یپی اُ وػوه ډ‪ٚ‬و‪ٞ‬هی ثبٍُی إز ٽه ىإشب هبی ډوٍى ن‪ َ٪‬ډب ٍا ىٍ‬ ‫آطبٍ ٽبڅوینو‪ ،‬اُ ىإشب هبی ډنشٖت ثه ّانَ ٵبنشِی ډنٶټ ډیٽني‪.‬‬ ‫تزساختٍ ضذن مىاسثات ياقؼ تز تستزی یخی‬ ‫ىٍ ډواٍىی ډشٶبور‪ ،‬ىٍ كبڅی ٽه «ٵبنشِی» ثٖشَ ىإشب هبی ٽبڅوینو ٍا س‪ٚ‬پیڄ‬ ‫ډیىهي‪ ،‬یٮنی ىٍ ډوٹٮیزهبیی ٽه ُډب ‪ ،‬ډپب ‪ٙ ،‬و‪ٞ‬یزهب و ا‪ٙ‬یبق ٽبډالً سویچی و ثَ‬ ‫ډجنبی ٹوا٭ي و ٕبهشبٍهبی نب‪ٙ‬ی اُ آ ‪ٙ‬پڄ ځَٵشهاني‪ ،‬ىإشب ثَ اطَ ثَوُ ٍویياىهب و‬ ‫ډنبٕجبر واٹٮی و ػبٍی ُنيځی‪١ ،‬من كٶ‪ ٨‬ډ‪ٚ‬و‪ٞ‬بر سویچی ډشنی ٽه اُ آ‬ ‫ثَهبٕشه إز‪ ،‬ثه واٹٮیز ٵَا ډیځَوى‪ .‬ثَای نمونه ډیسوا ثه ىإشب ىاینبٕوٍهب [‪]2‬‬ ‫ا‪ٙ‬بٍه ٽَى ٽه ډبػَاهبی آ ىٍ ىوٍا دبیبنی ٭‪ّ َٞ‬وٍإیټ ډیځٌٍى‪ٙ .‬و‪ٞ‬یز ا‪ٝ‬چی‬ ‫این ىإشب ىاینبٕوٍی إز ثه نبڇ "ٽیو‪.‬اٳ‪.‬ىثچیو‪.‬اٳ‪.‬ٽیو"‪ ،‬سنهب ثبُډبنيهی ىوٍا‬ ‫انٺَا‪ ٟ‬ىاینبٕوٍهب‪ ،‬ٽه دٔ اُ ثه ٹوڃ هوىٗ ‪٥‬ی ‪َ٥‬یٺی‪ ،‬اُ ځوٍٕشب اػٖبى ٵبٕي‬ ‫‪ٙ‬يهی همنو٭بن٘‪ ،‬اُ ٍوی ٵالرهبی هبڅی اُ ٕپنه و ىاڇ‪ ،‬و اُ ډیب اډَا‪ ٟ‬ډَٖی و‬ ‫یوجنيا «ثه ٍاه ِ ثَځ‪ٚ‬ز» دب ډیځٌاٍى و «َٕاُیَ» ډی‪ٙ‬وى‪ .‬دٔ اُ ؿنین هجو‪٥‬ی‪ ،‬او‬ ‫ډشوػه ډی‪ٙ‬وى ػهب ىیڂَ آ ػهبنی نیٖز ٽه او ډی‪ٙ‬نبهشه إز؛ همه ؿیِ‬ ‫(ٽوهٖشب هب‪ٍ ،‬وىهبنههب‪ ،‬ځیبهب ) سٲیَ ٽَىه إز‪ .‬او هوى ٍا ىٍ ډیب ډوػوىار ُنيه‬ ‫و ػيیيی (نمونههبیی ٽوؿټ و ډٖبڅمزػو و ىٍ ٭ین كبڃ ٹوی) ډییبثي ٽه سَٓ اُ‬ ‫ىاینبٕوٍهب (نو‪ ٫‬ډنٺَ‪ٙ ٟ‬يهی هوىٗ)‪ ،‬ثَای آ هب ٽمشَ سَٕی واٹٮی و ثَهبٕشه اُ‬ ‫سؼَثهای ډ‪ٚ‬و‪ ،ٜ‬ٽه ثی‪ٚ‬شَ ثه سبٍین‪ ،‬اٵٖبنههب و ٹ‪ٞ‬ههب آ هب ډَثو‪ ٣‬ډیځَىى‪.‬‬ ‫ډوػوىاسی ٽه كشب ډشوػه ىاینبٕوٍ ثوى وی هڈ نمی‪ٙ‬وني‪ .‬ػيیيیهب (یب «دبنشوسَ»هب‬ ‫ٽه هنوُ نو٭‪ٚ‬ب اُ ن‪ َ٪‬سپبډچی ثی ‪ٙ‬پڄ إز و ثه ا‪٦ٝ‬الف اُ آ انوا٭ی ثه ‪ٙ‬مبٍ‬ ‫ډیٍوني ٽه سپبډڄسَ یبٵشههب اُ آ هب ډنشغ ډی‪ٙ‬وني و ثین آ هب ‪ٙ‬جبهزهب و ٭يڇ‬ ‫‪ٙ‬جبهزهبی ثٖیبٍی ٍا ډیسوا س‪ٚ‬وی‪ ٜ‬ىاى) سٶبور «ثی ٍیوشه» (إمی ٽه دٔ اُ‬

‫‪82‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫دیوٕشن "ىاینبٕوٍ" ثه ػيیيیهب‪ ،‬آ هب ٍوی او ډیځٌاٍني) ٽه ٽبډالً اُنو‪ ٫‬ىیڂَی‬ ‫إز ثب هوى‪ٙ‬ب ٍا ثه كٖبة سٶبورهبی ثین هوى‪ٙ‬ب ډیځٌاٍني‪ ،‬و ىٍ این اډَ‬ ‫آ ٹيٍهوٗثبوٍی ثه هَع ډیىهني ٽه او نیِ ډؼجوٍ ډی‪ٙ‬وى هوىٗ ٍا ډؼبة ٽني ٽه‬ ‫ىٍ ډیب آ هب ؿنيا هڈ سوی ؿ‪ٚ‬ڈ نمیُني‪ .‬ثب این وػوى‪ُ ،‬نيځی «ثی ٍیوشه» ىٍ‬ ‫ډیب ػيیيیهب اُ یټ ‪َ٥‬ٳ ثب سَٓ اُ ‪ٙ‬نبهشه ‪ٙ‬ي ډبهیز و ا‪ٝ‬ڄ و نٖج٘ و اُ‬ ‫‪َ٥‬ٳ ىیڂَ ثب ‪َٙ‬ڇ اُ س‪ٞ‬وٍی ٽه ػيیيیهب اُ ىٍنيههویی همنو٭بن٘ ىاٍني‪ ،‬همَاه‬ ‫إز‪ .‬هَ ‪ٙ‬ت و ىٍ ځَىهمبییهبی ‪ٙ‬جبنهی ػيیيیهب و ثه هنڂبڇ واځویهی‬ ‫كپبیزهبیی وك‪ٚ‬شنبٻ ىٍثبٍهی ىاینبٕوٍهب ٽه ٕینه ثه ٕینه اُ نٖڄهبی ٹجچی ثه‬ ‫آ هب ٍٕیيه إز‪ ،‬او هوىٗ ٍا ثه ډیب ٕبیههب و سبٍیپی ٭ٺت ډیٽ‪ٚ‬ي و دنهب‬ ‫ډیٽني و آٍُىه و څَُا ثه ٕیمبی ىه‪ٚ‬زانڂیِی ډیانيی‪ٚ‬ي ٽه ىیڂَا اُ همنو٭بن٘‬ ‫ىاٍني‪ .‬نبهمووانی س‪ٞ‬وٍار ػيیيیهب اُ ىاینبٕوٍهب ثب سؼَثه و هب‪َ٥‬ار سچن و ‪ٙ‬و‪ٞ‬ی‬ ‫او اُ ىوٍا انٺَا‪ ٟ‬ثٍِٿ (ٍم ىاى دی ىٍ دی ثيثیبٍیهب‪ ،‬ا‪ٙ‬شجبهبر‪ ،‬هیبنزهب‪،‬‬ ‫ٽ‪ٚ‬مپ٘هب‪ٙ ،‬پٖزهب‪ ،‬اكش‪٢‬بٍهب‪ ،‬٭ِاىاٍیهب و ثالیبی ډوشچٶی ٽه ثب ن‪ٚ‬ئ و نمبی انوا‪٫‬‬ ‫ػيیيی ٍوی ُډین همَاه ځَىیيه ثوى) و اكٖبٓ ثیڂبنڂی نب‪ٙ‬ی اُآ ‪ ،‬همـنین‬ ‫ىوځبنڂی و كٔ ډشنبٹ‪ ٠‬نب‪ٙ‬ی اُ دٌیَٵشه ‪ٙ‬ين٘ سوٕ‪ ٤‬ػيیيیهب (ثيو اینپه‬ ‫ډشوػه ىاینبٕوٍ ثوى او ‪ٙ‬يه ثب‪ٙ‬ني و آ ٍا ثه ٍٕمیز ‪ٙ‬نبهشه و ثه ػب آوٍىه‬ ‫ثب‪ٙ‬ني)‪ٕ ،‬جت ډی‪ٙ‬وى ٽه او سؼَثهی سوأڇ ثب سن٘ و ثلَانی ٍا ډیب ػيیيیهب (ؿه‬ ‫ىٍ ىوٕشیهب و ٍواث‪ ٤‬٭ب‪ٙ‬ٺبنهاٗ‪ ،‬ؿه ىٍ ٍٹبثزهبی نبهوإشهای ٽه ثه نبځِیَ ثَای ػب‬ ‫ثبُ ٽَى ىٍ یټ ػبډٮهی ثیڂبنه ثبیي ثب آ ىٍځیَ ‪ٙ‬وى)‪ ،‬اُ َٕ ثڂٌٍاني‪.‬‬ ‫ثب نٶوً و آډیوشڂی ٭میٸ ډنبٕجبر واٹٮی و ٍوُډَه (س‪ٚ‬وی٘هب‪ ،‬ا‪َ٦١‬اةهب‪ ،‬ثیڂبنڂیهب‬ ‫و ىوځبنڂیهبی ٭ب‪٥‬ٶی و انٖبنی) ىٍډشنی ٽبډالً سویچی‪ ،‬ىاډنهی واٹٮیز آ ٹيٍ‬ ‫ځٖشَٗ ډییبثي ٽه ٵَاواٹٮیز ٍا نیِ ىٍ ثَ ډیځیَى‪ .‬ىٍ این كبڃ ډب ثب ٵبنشِیای ٍوثَو‬ ‫هٖشیڈ ٽه ؿو ډنبٕجبر واٹٮی و واٹٮیز ٍا ىٍ ډشنی سویچی سلچیڄ ثَىه و ثَٕبهشه‪،‬‬ ‫واٹٮیشی ډشنبٹ‪٠‬نمب (و نه ٵبنشِی ‪ٙ‬يه) و سمظیچی ٍا ثبُ ډیسبثبني ٽه ػوهَ كٺیٺشی‬ ‫انٖبنی ٍا كمڄ ډیٽني‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪83‬‬


‫ډٺبڅه‬

‫ثه هڈ ٍیوشن ٍاث‪٦‬هی ډو‪١‬و‪ ٫‬ثب ډشن‪ ،‬نٖجز ىاى هوا‪ ٛ‬و سوانبییهبی ٱیَواٹٮی ثه‬ ‫ا‪ٙ‬یبی ٭بىی‪ ،‬ډَسج‪ ٤‬ٽَى اډوٍ ډ‪ٚ‬و‪ ٜ‬ثه اډوٍی ایهبډی ىٍ این ځَوه اُ آطبٍٽبڅوینو‪،‬‬ ‫نه ثه ٹ‪ٞ‬ي ډويوٗ ٽَى واٹٮیز‪ ،‬ثچپه ثب نیز ٽبډڄ ٽَى واٹٮیز نبثٖنيه و‬ ‫ٱیَدبٕوڂو ثه ډشنی ‪ٝ‬وٍر ډیځیَى ٽه ٹَاٍ إز ثه این وٕیچه دبٕوڂو و ثٖنيه‬ ‫ځَىى‪ .‬ؿنین ٍویپَىی ثه واٹٮیز‪ ،‬هوى یپی ىیڂَ اُ وػوه اٵشَاٷ ٕبهشبٍی آطبٍ‬ ‫ٽبڅوینو ثب ىإشب هبی ډنشٖت ثه ٭چمیسویچی ډلٖوة ډی‪ٙ‬وى‪.‬‬ ‫در یًاسی قزار گزفته مىاسثات فزاياقؼ ي ياقؼ در سوذگ ريسمزٌ‬ ‫ىٍ سٮياى ىیڂَی اُ ىإشب هبی ٽبڅوینو‪ ،‬ىٍ ث‪٦‬ن ُنيځی واٹٮی و ٍوُډَه و ىٍ سواُی ثب‬ ‫ډنبٕجبر آ ‪ ،‬ډنبٕجبر و ٍویياىهبی ٵَاواٹٮی ثب ػِییبر ډ‪ٚ‬و‪ ٜ‬و ډچموٕی ٍم‬ ‫ډیىهني ٽه نه سنهب ن‪ٚ‬بنههبی یټ واٹٮیز ثنیبىیسَ ٍا ثب هوى كمڄ ٽَىه یب اُ هوى‬ ‫ثَوُ ډیىهني‪ ،‬ثچپه سيٍیؼبً هوى ٍا ىٍ اډشياى واٹٮیز ٍوُډَه ٹَاٍ ډیىهني و ثه ثو٘‬ ‫ٱیَٹبثڄ سٶپیپی اُآ سجيیڄ ډی‪ٙ‬وني‪.‬‬ ‫ثَای نمونه ډیسوا ثه ىإشب «ډبه نَڇ» [‪ ]3‬ا‪ٙ‬بٍه ٽَ‪ ،‬ٽه اُ ُثب همَٖ یټ‬ ‫اهشَ‪ٙ‬نبٓ ٍوایز ډی‪ٙ‬وى‪ٍ .‬اوی ىٍ ٍاه ثَځ‪ٚ‬ز اُ ډلڄ ٽبٍ هوى ثه ډنِڃ و دٔ اُ آ‬ ‫ٽه ډشوػه سٲییَاسی ٭ؼیت ىٍ ډبه ثبالی َٕٗ ډی‪ٙ‬وى‪ ،‬س‪ٞ‬میڈ ډیځیَى ثه‬ ‫ٍ‪ٝ‬يهبنهی ډلڄ ٽبٍ همَٖٗ ثَوى‪ .‬ىٍ آ ػب ثب وی ٽه ىٍ كبڃ ٍ‪ٝ‬ي ٽَى همب‬ ‫ديیيه ىٍ ډبه إز‪ ،‬واٍى ځٶشڂو و ډؼبىڅهای ډی‪ٙ‬وى ٽه ىٍ ډٺبثڄ ىیيځب آ هب ىٍ‬ ‫كبڃ وٹو‪ ٫‬إز‪ :‬نِىیټ ‪ٙ‬ي سيٍیؼی ډبه ثه ُډین‪.‬‬ ‫دٔ اُ این‪ ،‬ډوب‪٥‬ت ث‪٦‬وٍ همِډب ثب ىو ىٕشه ٍویياى‪ ،‬یپی ٵَاواٹٮی و ىیڂَی واٹٮی‬ ‫(ٽه ثب وػوى آ ٽه سلز سؤطیَ ٍویياىهبی ٵَاواٹٮی ٹَاٍ ىاٍني‪ ،‬اډب نب‪ َ٩‬ثه اٵٸ ډٮنبیی‬ ‫ډشٶبور و ډٖشٺڄ اُ آ ٍم ډی ىهني) ٍوثَو ډیځَىى‪ :‬اُ هالڃ ثَىا‪ٙ‬زهب‪ ،‬٭پٔ‬ ‫اڅٮمڄهب‪ ،‬و ٹ‪٢‬بورهبی ٍاوی ثب كبىطهی نِىیټ ‪ٙ‬ي ډبه ثه ُډین و اطَار ٵیِیپی و‬ ‫ُیٖز ډلی‪٦‬ی نب‪ٙ‬ی اُ آ و واٽن٘هبی او ثه ن‪َ٪‬ار ډشٶبور و هونَٖىانهی همَٖ‬ ‫اهشَ‪ٙ‬نبٕ٘‪ ،‬هواننيه ثب ٍویياىهبی ٵَاواٹٮی ىإشب ٍوثَو ډی‪ٙ‬وى‪ٍ .‬ویياىهبیی ن‪٪‬یَ‪:‬‬

‫‪84‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ىٍه‪ ٘ٚ‬څِع و ډالیمی ٽه اُ هِاٍا كٶَه و آډبٓهبی وٕی‪٦ٕ ٬‬ق ډبه ثه ثیَو‬ ‫ډیسَاوى‪ ،‬ثیَو ُى ٱيههبیی اُ ډبه ٽه ډظڄ ا‪ٙ‬ټ ‪ٙ‬م‪ ٬‬ثه ‪َ٥‬ٳ ُډین ٽ٘ ډیآیني‬ ‫و همـو ‪ٙ‬بهټهب یب إشبالځیزهبیی څِع (ىٍ كبڅی ٽه ډبىهای ډَٽت اُ ّالسین و ډو‬ ‫و ٽذټ اُ آ هب ډیؿپي) ثه ‪َ٥‬ٳ ُډین ٽ‪ٚ‬یيه ډی‪ٙ‬وني‪ٕ ،‬ٺو‪ٙ ٣‬هبة ٕنڀهبی‬ ‫ٹمَی و ٵَوى آډي ٹ‪٦‬ٮبسی اُ ډبه نَڇ ‪ٙ‬يه ثَ ُډین و ثبالهَه دو‪ٙ‬یيه ‪ٙ‬ي الیهی‬ ‫‪١‬ویمی اُ ډبی‪ ٬‬څؼن ډبننيی اُ سټیبهشههبی ٕجِ و ثیطجبر و ىٍ كبڃ سپظیَ ٽه ثه‬ ‫َٕ٭ز ػٌة الیههبی ُډین ډی‪ٙ‬وني و‪...‬‬ ‫‪ٝ‬لز و یپيٕشی این ىٕشه اُ ٍویياىهب‪ ،‬هڈ ثوٕیچهی سَىیيهبیی ٽه ٍاوی ځبه ثه ځبه‬ ‫ىٍ ‪ٙ‬یوهی سو‪ٝ‬یٴ ٽَى هوى اُ اسٶبٹبر (دَىاهشن ثه ػِییبر و نيیي ٽڄ) ثه آ‬ ‫ىؿبٍ ډی‪ٙ‬وى و هڈ ثوٕیچهی ثَىا‪ٙ‬زهبی ډشٶبوسی ٽه همَٖٗ (ٽه ثه هَ ‪ٝ‬وٍر‬ ‫ثوب‪ َ٥‬سو‪ٞٞ‬ی ٽه ىاٍى‪ ،‬٭چی اڅ‪٪‬بهَ ثه ن‪ َ٪‬٭چمیسَ و ىٹیٸسَ ډیٍٕي)‪ ،‬ىٍ سٺبثڄ ثب‬ ‫ثَىا‪ٙ‬زهبی او اٍائه ډی ٽني‪ ،‬همواٍه نِى ډوب‪٥‬ت ىٍ ډٮَ‪ٙ ٟ‬جهه و سَىیي ٹَاٍ‬ ‫ډیځیَى‪.‬‬ ‫ٍویياىهبی واٹٮی ٽه ثَ اطَ ٭پٔ اڅٮمڄ ٍاوی ثب ٍویياىهبی ٵَاواٹٮی (نِىیټ ‪ٙ‬ي‬ ‫ډبه ثه ُډین و ٭واٹت نب‪ٙ‬ی اُ آ )‪ ،‬ٽن٘ و واٽن٘هبی او و همَٖٗ ثب یپيیڂَ ثَ َٕ‬ ‫اهشالٳ ىٍ‪ٙ‬یوهی ثَهوٍى و نو‪ ٫‬ثَىا‪ٙ‬ز و ؿڂونڂی ثَوُ اكٖبٕبر ډشٶبور آ هب‬ ‫نٖجز ثه وٹبی‪ٙ ٬‬پڄ ډیځیَني‪ٍ ،‬ویياىهبیی هٖشني ٽه هواننيه ډٖشٺیڈ و ثيو‬ ‫وإ‪٦‬ه ثب آ هب ٍوثَو ډی‪ٙ‬وى‪ .‬ډوب‪٥‬ت اُ هالڃ ٽن٘هبی ؿني وػهی (ٍٵشبٍی‪،‬‬ ‫ٍوان‪ٚ‬نبٕبنه و ‪ٙ‬و‪ٞ‬یشی) ٍاوی و همَٖٗ ډشوػه ډی‪ٙ‬وى ٽه ٍاوی اُ این ٽه‬ ‫همَٖٗ اُ ٽنبٍ ن‪َ٪‬ار‪ ،‬٭ٺبیي‪ ،‬و ٭وا‪٥‬ٴ او نٖجز ثه ديیيههبی ُنيځی ََٕٕی و ثی‬ ‫سٶبور ډیځٌٍى آُاٍ ډی ثیني و ثه همین ىڅیڄ اٽنو ا‪َ٦١‬اةهب و سَٕهبی٘ ٍا اُ‬ ‫واٹٮهی وك‪ٚ‬شنبٻ نِىیټ ‪ٙ‬ي ډبه ثه ُډین‪ ،‬اُ وی دنهب ډینمبیي؛ ؿَا ٽه ډٮشٺي‬ ‫إز اځَ همَٖٗ ‪ٙ‬بهي ا‪َ٦١‬اةهبی وی ثب‪ٙ‬ي‪ٍ ،‬ٵشبٍ ٭بٹڄ انيٍ ٕٶیه ُننيه و‬ ‫سلٺیَآډیِی ثه هوى ډیځیَى‪ .‬همَٖ او همواٍه ‪٥‬وٍی ٍٵشبٍ ډیٽني ٽه انڂبٍ هیؾ‬ ‫ؿیِ‪ ،‬سٮؼت او ٍا ثَ نمیانڂیِى‪ .‬ؿنب ٽه ٭پٔ اڅٮمڄ وی ثه واٹٮهی كیَرانڂیِ‬ ‫نِىیټ ‪ٙ‬ي ډبه ثه ُډین‪ ،‬ثه ‪ٝ‬وٍر اٱَاٷآډیِی ه‪ٚ‬ټ و هونَٖىانه و ثب إشيالڃهب‬ ‫و دی٘ثینیهبی هوٗثینبنهی ٭چمی و ٭ٺالنی همَاه إز‪ .‬ىٍ ٕ‪َ٦‬هبی دبیبنی‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪85‬‬


‫ډٺبڅه‬

‫ىإشب و ىٍ اوع سَٓهب و ىڅهَههبی ٍاوی‪ ،‬وٹشی ثَ اطَ ثبٍٗ ډبه نَڇ‪ ،‬څؼنی اُ‬ ‫ډوب‪٥‬ی إیيی ثه ىٍو ٹ‪ُ َٚ‬ډین ىٍ كبڃ نٶوً إز‪ ،‬همَٖ ٍاوی ٭چیٍٱڈ اً٭ب ثه‬ ‫نٶَرانڂیِ ثوى همه ؿیِ ډیځویي‪« :‬ٵپَ وٹشی ٍا ثپن ٽه این ډبػَا سظجیز ‪ٙ‬وى‪ ...‬ثه‬ ‫ن‪َ٪‬ڇ كشب ډیسوانیڈ اُ ٱَٷ ‪ٙ‬ي ىٍ این ‪ٝ‬لنه څٌر ثجَیڈ‪ ».‬ثب این ٕون وٹشی ٍاوی‬ ‫ثه ‪َ٥‬ٳ او ثَ ډیځَىىة ډشوػه ډی‪ٙ‬وى ٽه ىهب او ثه «څجونيی ډَ‪٥‬وة و كیوانی»‬ ‫ثبُإز‪.‬‬ ‫ىٍ سواُی ٹَاٍ ځَٵشن ډنبٕجبر ٵَاواٹٮی ثب ډنبٕجبر واٹٮی (ػِییبر دنهب و ثباهمیشی‬ ‫اُ ٽیٶیز ٍوان‪ٚ‬نبٕبنهی ٍاث‪٦‬ه ٍاوی و همَٖٗ) ىٍ ډشنی ثَٕبهشه ‪ٙ‬يه اُ آډیوشڂی‬ ‫ٕبهشبٍهبی هَ ىو نو‪ ٫‬واٹٮیز‪ٍ ،‬وایز ٍاوی ٍا ىٍ ډوٹٮیز سَىیيآډیِی ٹَاٍ ډیىهي‪.‬‬ ‫ؿنین ثه ن‪ َ٪‬ډیآیي ٽه دَٕ٘هبیی ٽه ىإشب ډیهواهي ثه آ دبٕن ثيهي‪ ،‬ثَ ثٖشَ‬ ‫و ُډینهی هوى ٹبثڄ ػٖشؼو نیٖشني‪ .‬اُ این ٍو ىإشب هڈ ډیسواني ىإشبنی واٹٮی ىٍ‬ ‫ډوٍى ىٍځیَیهب وډنبٕجبر ىٍونی و ٍوُډَهی ٍاث‪٦‬هی ٍاوی و همَٖٗ ثب‪ٙ‬ي (ٽه ىٍ‬ ‫این ‪ٝ‬وٍر ٍویياى ٵَاواٹٮی نِىیټ ‪ٙ‬ي ډبه ثه ُډین‪ ،‬ثهبنهای ؿه ثٖب ًهنی ثَای‬ ‫انٮپبٓ واٹٮیز إز)‪ ،‬و هڈ ىإشبنی سویچی و ٵبنشِی ىٍ ډوٍى ٵبػٮهای ٽیهبنی (ٽه‬ ‫ىٍ آ ‪ٝ‬وٍر ډنبٕجبر واٹٮی و ٍوُډَه‪ ،‬ثٖشَ و ډشنی إز ٽه ثه څلب‪ٕ ٧‬بهشبٍی‬ ‫ىٍهيډز اډَ ٵبنشِی ٹَاٍ ځَٵشه إز سب "واٹٮینمب" ػچوه ٽني)؛ وڅی اُ آ ػب ٽه‬ ‫ډنبٕجبر ٵَاواٹٮی ىٍ ‪٥‬وڃ ىإشب ‪ ،‬و ثه ‪ٝ‬وٍسی سيٍیؼی ىٍ اډشياى واٹٮیز ٍوُډَه‬ ‫ٹَاٍ ځَٵشهاني و ثه ثو٘ ٱیَ ٹبثڄ سٶپیپی اُ آ سجيیڄ ‪ٙ‬يهاني‪ ،‬كٺیٺز نه این إز‬ ‫و نه آ ‪.‬كٺیٺز آ ډٮنبی ىٍ سٲییَ و سلوڃ و ‪ٙ‬نبوٍی إز ٽه سنهب ىٍ هوان٘‬ ‫ډوب‪٥‬ت (ډوب‪٥‬جین ثی‪ٙ‬مبٍ ثب ثی‪ٙ‬مبٍ ثَىا‪ٙ‬ز و سٶٖیَ) ىٕزیبٵشنی و ډچموٓ‬ ‫ډیځَىى‪ .‬این ٽو‪ ٘ٙ‬آځبهبنه ثَای ٍهب ‪ٙ‬ي ډشن اُ ٹیي ډٮنب وىالڅزهبی ډٮنبیی‪،‬‬ ‫هوى یپی ىیڂَ اُ ویْځیهب و وػوه اٵشَاٷ آطبٍ ٽبڅوینو ثب ىإشب هبی ٭چمیسویچی ثه‬ ‫‪ٙ‬مبٍ ډیٍوى‪.‬‬ ‫خالصٍ آن کٍ‪ :‬ثه ن‪ َ٪‬ډیٍٕي سمبیڄ ٽبڅوینو ىٍ ثه ٽبٍځیَی ٕبهشبٍهبی ٵبنشِی ىٍ‬ ‫دبٍهای اُ ىإشب هبی٘‪ ،‬ثی٘ اُ آ ٽه اُ سوػه و ځَای٘ او ثه این ّانَ و نو‪ٙ‬شن ىٍ‬

‫‪86‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ٹبڅت ٕبهشبٍهبی آ نب‪ٙ‬ی ‪ٙ‬يه ثب‪ٙ‬ي‪ ،‬ثه ؿڂونڂی وٹو‪ٍ ٫‬ویپَى نویٖنيه ثه واٹٮیز و‬ ‫ډ‪٢‬بډین ػبٍی ىٍ ُنيځی ٍوُډَه ډَثو‪ ٣‬ډی‪ٙ‬وى؛ ٍویپَىی ٽه ٕبهشبٍهبی «واٹٮیز‬ ‫ځَایبنه» (٭چیٍٱڈ اهمیز‪ٙ‬ب ) ىیڂَ ٹبڅت ثیبنی ډنبٕجی ثَای انٮپبٓ ُوایبی‬ ‫دیـیيهی آ ثه ‪ٙ‬مبٍ نمیٍوني‪ .‬ثب سوػه ثه ثٍَٕی اػمبڅی ٵوٷ‪ ،‬ډهمشَین ٭نب‪َٝ‬‬ ‫ؿنین ٍویپَىی ٍا ډیسوا ثه ‪ٝ‬وٍر ُیَ هال‪ٝ‬ه ٽَى‪:‬‬ ‫ سَٽیت ٽَى ٭نب‪ َٝ‬ډشنبٹ‪( ٠‬ٵبنشبٕشیټ) ُډبنی و ډپبنی ثه ډن‪٪‬وٍ ایؼبى سٲییَ ىٍ‬‫ثَىا‪ٙ‬ز ډوب‪٥‬ت اُ ػهب ثه هنڂبډی ٽه ٵبنشِی ثَ ډنبٕجبر واٹٮی ػبٍی إز‪.‬‬ ‫ ثه هڈ ٍیوشن ٍاث‪٦‬هی ډو‪١‬و‪ ٫‬ثب ډشن‪ ،‬نٖجز ىاى هوا‪ ٛ‬و سوانبییهبی ٱیَواٹٮی ثه‬‫ا‪ٙ‬یبی ٭بىی و واٹٮی‪ ،‬ډَسج‪ ٤‬ٽَى اډوٍ ډ‪ٚ‬و‪ ٜ‬ثه اډوٍی ایهبډی ثب نیز ٽبډڄ و‬ ‫دبٕوڂو ٽَى واٹٮیز نبثٖنيه و ٱیَدبٕوڂو‪ ،‬ثه هنڂبډی ٽه ډنبٕجبر واٹٮی ثَ‬ ‫ثٖشَی ٵبنشبٕشیټ ػبٍی إز‪.‬‬ ‫ ٽو‪ ٘ٙ‬آځبهبنه ثَای ٍهب ٽَى ډشن اُ ٹیي ډٮنب یب ىالڅزهبی ډٮنبیی‪ ،‬اُ ‪َ٥‬یٸ‬‫‪ٙ‬نبوٍ و ډهآڅوى نموى كٺیٺز ثه هنڂبډی ٽه ډنبٕجبر واٹٮی و ٵَاواٹٮی ىٍ اډشياى‬ ‫یپيیڂَ ٹَاٍ ډیځیَني‪.‬‬ ‫ؿنین ٍویپَىی‪ ،‬ٽه ٭مالً ىٍ این ځَوه اُ آطبٍ ٽبڅوینو ثه ٽ‪ٚ‬مپ‪ٚ‬ی دبیياٍ ثین‬ ‫ٕبهشبٍهبی واٹٮیز و ٵَاواٹٮیز انؼبډیيه إز‪ ،‬هوى نیِ دیبډيهبی ویْهای ٍا ىٍ‬ ‫نلوهی ‪َٙ‬و‪ ٫‬و دبیب ثنيی‪ٙ ،‬و‪ٞ‬یز دَىاُی‪ ،‬ٵ‪٢‬ب ٕبُی‪ُ ،‬ثب و څلن این ىإشب هب‪،‬‬ ‫ثَ ػب ځٌا‪ٙ‬شه إز‪ .‬ثب سوػه ثه ‪َ٩‬ٵیز و كو‪ٝ‬چهی ثٍَٕی كب‪ ،َ١‬و سنهب ثَای ثه‬ ‫ىٕز ىاى ‪ٙ‬مبیی اُ اهمیز این ډو‪١‬و‪ٕ ،٫‬بهشبٍ و نلوهی ‪َٙ‬و‪ ٫‬و دبیب ثنيی ىٍ این‬ ‫نو‪ ٫‬ىإشب هبی ٽبڅوینو (و ثب ا‪ٙ‬بٍه ثه ىإشب هبی نمونهی ٵوٷ اڅٌٽَ)‪ ،‬ډوٍى ثٍَٕی‬ ‫ٹَاٍ ډیځیَني‪.‬‬ ‫کطمکصَای ساختاری تزسز چگًوگ ضزيع داستان‬ ‫‪َٙ‬و‪ ٫‬ىإشب هب ثب نو٭ی سَىیي و ٽ‪ٚ‬مپ٘ ىٍو ډشنی ثَ َٕ نٺ‪٦‬هی اس‪ٞ‬بڃ ىإشب‬ ‫ثه واٹٮیز و این ٽه ؿه ٽٖی ٭نب ٍوایز ٍا ثه ىٕز ثڂیَى‪ ،‬همَاه إز‪ .‬ىإشب هب‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪87‬‬


‫ډٺبڅه‬

‫ىٵ‪ ٬‬اڅٖب٭ه ‪َٙ‬و‪ ٫‬نمی‪ٙ‬وني؛ ډٮموالً ٹجڄ اُ آٱبُ ٍوایز (و ٍوایی ‪ٙ‬ي‬ ‫ىإشب هب ثب كٺبیٸ و إشيالڃهبیی سبٍیوی و ٭چمی‪ ،‬ډٖشني ډی‪ٙ‬وني‪:‬‬

‫ډشن)‪،‬‬

‫«ىالیڄ انٺَا‪َٕ ٟ‬ی‪ ٬‬ىاینبٕوٍهب‪ ،‬ٽه ىٍ سمبڇ ‪٥‬وڃ ىوٍههبی سَیبٕیټ و ّوٍإیټ‬ ‫سپبډڄ یبٵشني و ثٍِٿ ‪ٙ‬يني و ثَای ډير ‪ 150‬ډیچیو ٕبڃ كبٽمب ثالډنبُ‪ ٫‬ٹبٍههب‬ ‫ثوىني‪ ،‬همواٍه إَاٍآډیِ ډبنيه إز‪َٕ( ».‬آٱبُ ىإشب ىاینبٕوٍهب – ‪)2‬‬ ‫«ډبه ٽه اُ دو‪ ٘ٙ‬هوا ىٍ نٺ٘ ٕذَی ډلبٵ‪ ٨‬ډلَوڇ ثوى‪ ،‬اُ همب آٱبُ هوى ٍا ىٍ‬ ‫ډٮَ‪ ٟ‬ثمجبٍا همی‪ٚ‬ڂی ‪ٙ‬هبة ٕنڀهب و اطَ هوٍنيځی دَسوهبی هوٍ‪ٙ‬یيی ىیي‪ .‬ثب‬ ‫سوػه ثه ځٶشهی سوډبٓ ځچي اُ ىان‪ٚ‬ڂبه ٽَنڄ‪( »...‬ىهشَا ډبه – ‪)1‬‬ ‫دٔ اُ این ډٺيډهی ٱیٍَوایی‪ٍ ،‬وایشی آٱبُ ډی‪ٙ‬وى ٽه نه سنهب نٺی‪ ٠‬آ ثه ‪ٙ‬مبٍ‬ ‫نمیٍوى‪ ،‬ثچپه ىإشب ٍا ىٍ نٺ‪٦‬های ٹَاٍ ډیىهي ٽه ىٍ آ سنبٹ‪ ٠‬ثین ډشن ٱیٍَوایی‬ ‫ثب ډشن ٍوایی‪ ،‬ىٍ ډشنی نو‪٩‬هوٍ سَٽیت ډیځَىى سب اُ ‪َ٥‬یٸ آ ُډینهی ٕبهشبٍی الُڇ‬ ‫ثَای ٍوایز ىإشب هبیی ٵَاهڈ آیي ٽه ىٍ آ هب واٹٮیز و ٵَاواٹٮیز ىٍ یپيیڂَ‬ ‫سَٽیت ځَىیيهاني‪( .‬ىٍ ډواٍی هڈ دبٍههبی ٱیٍَوایی و سو‪١‬یلبر ٭چمی و سبٍیوی ثه‬ ‫ډیبنه و یب دبیب ډشن ډنشٺڄ ‪ٙ‬يه اني – ىهشَا ډبه‪).‬‬ ‫یب آ ٽه دٔ اُ ٍوایی ‪ٙ‬ي ډشن و ٵب‪ٝ‬چه ځَٵشن اُ و‪١‬ٮیز ٱیٍَوایی‪ٍ ،‬اوی ثه‬ ‫ډوػوىی ىوځبنه (ثو‪ٚ‬ی نویٖنيه‪ ،‬ثو‪ٚ‬ی ٍاوی ډنشٖت ثه ډشن ىإشب ) و سظجیز‬ ‫نب‪ٙ‬يهای سجيیڄ ډیځَىى‪:‬‬

‫«"و ىٍ دبیب آ ىوٍه‪ ،‬همه‪ٙ‬ب ډَىه ثوىني؛ همه ثه ػِق ډن" – ٽیو‪.‬اٳ‪.‬ىثچیو‪.‬اٳ‪.‬ٽیو‬ ‫كَٳ هوى ٍا ىٹیٸسَ ثبُ ځٶز – "ؿو ډن هڈ یټ ىوٍهای ىاینبٕوٍ ثوىهاڇ‪( »".‬نمونه‬ ‫اوڃ) [‪]2‬‬

‫‪88‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫«ٽیو‪.‬اٳ‪.‬ىثچیو‪.‬اٳ‪.‬ٽیو ٹجوڃ ىا‪ٙ‬ز ډبه دیَ إز‪ ،‬دَ اُ ؿبڅه و ؿوڅه إز و ُهواٍٗ ىٍ‬ ‫ٍٵشه إز‪ ...‬این اوڅین ثبٍی نیٖز ٽه ؿنین كبىطهای ٍوی ىاىه‪ .‬ډبههبیی ٍا ثه یبى‬ ‫ىاٍڇ ٽه كشب اُ این هڈ دیَسَ و هَى و همیَسَ ثوىني‪(»...‬نمونه ىوڇ)[‪]1‬‬ ‫ٍاوی ىٍنمونهی اوڃ "ٽیو‪.‬اٳ‪ "...‬إز و نویٖنيه ثب ځٶشن ػمچهی‪:‬‬ ‫«ٽیو‪.‬اٳ‪.‬ىثچیو‪.‬اٳ‪.‬ٽیو كَٳ هوى ٍا ىٹیٸسَ ثبُ ځٶز» ‪ ،‬هوى ٍا اُ ډشن ٍوایز ثیَو‬ ‫ډیٽ‪ٚ‬ي و این‪٥‬وٍ وانموى ډیٽني ٽه ډشن كب‪ٍ َ١‬ا اُ ٍوایز "ٽیو‪.‬اٳ‪ "...‬ىوثبٍه ىاٍى‬ ‫ٍوایز ډیٽني‪ .‬ىٍ نمونهی ىوڇ ٍاوی نویٖنيه إز ٽه اُ "ٽیو‪.‬اٳ ‪ "...‬ؿیِی نٺڄ‬ ‫ډیٽني و ثب اسمبڇ نٺڄ ٹوڃ‪ ،‬ثيو آ ٽه اُ ډشن ٽنبٍ ثپ‪ٚ‬ي‪ٍ ،‬وایشی ٍا اُ ُثب او (اوڃ‬ ‫‪ٙ‬و‪ )ٜ‬آٱبُ ډیٽني و ٍوایز ىٍ كبڅی ٽه ٍاوی ډیسواني هڈ "ٽیو‪.‬اٳ ‪ "...‬و هڈ‬ ‫نویٖنيه ثب‪ٙ‬ي‪ ،‬اىاډه ډییبثي‪.‬‬ ‫این ىوځبنڂی و سظجیز نب‪ٙ‬يځی ٍاوی‪ ،‬ثب ىٍ هڈ ٍیوشن س‪ٞ‬وٍ ډوب‪٥‬ت اُ یپذبٍؿڂی‬ ‫ٍوایز و ٍاوی و وانهبى وی ثه هوى‪١ ،‬من آ ٽه ډیيا ٍا ثَای ثَىا‪ٙ‬زهبی هالٹبنه‬ ‫و ډشنو‪٫‬سَی اُ ډشن ىإشبنی ثبُ ډینمبیي‪ ،‬ثب٭ض ډی‪ٙ‬وى سب ٽبنو سوػه و ا‪ٙ‬شیبٷ‬ ‫هواننيه اُ ٵهڈ ؿیٖشی ىإشب ثه ٽ‪ٚ‬ٴ‬ ‫ډٮنبی نشبیغ ‪ٙ‬ڂٶزانڂیِ آ ډنشٺڄ و‬ ‫ډٮ‪٦‬وٳ ځَىى‪ .‬ثه ٭جبٍر ىیڂَثه ػبی‬ ‫"ډن" دٍَنڀ و هوىډياٍ ٍاوی‪ ،‬ډوػوىی‬ ‫ػبیڂِین ‪ٙ‬يه إز ٽه ثيو ثه ٍم‬ ‫ٽ‪ٚ‬یي "هوى"‪ُ ،‬ډینهی ػٌة هالٹبنهی‬ ‫سؼَثهای ٍا ٽه اُ َٕ ځٌٍانيه (ثب ایؼبى‬ ‫سَىیي ىٍ ډوٍى ډبهیز ٍوایشڂَ هوى)‪،‬‬ ‫ثَای ډوب‪٥‬ت ٵَاهڈ آوٍىه إز‪ .‬ىٍ این‬ ‫كبڃ هوى ډشن ىإشبنی نیِ ثه واٹٮیشی‬ ‫ىوځبنه سجيیڄ ډیځَىى‪ ،‬ٽه ثو‪ٚ‬ی اُ آ‬ ‫نِى نویٖنيه (یب ٍاوی) و دبٍهای ىیڂَ ثه وٕیچهی هواننيه ثَٕبهشه ډی‪ٙ‬وى‪.‬‬ ‫و ثبالهَه آ ٽه ځبه ٍوایز ىٍ سٮیین ُډب ډشن‪ٙ ،‬نبوٍ و ٱیَ یپيٕز ٭مڄ ډیٽني‪:‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪011‬‬


‫ډٺبڅه‬

‫«وٹشی ثه ٕمز هبنه ډیٍٵشڈ‪ ،‬ىا‪ٙ‬ز نِىیټ ډی‪ٙ‬ي؛ ىیڂَ ډظڄ نوٍی ثین سمبڇ انواٍی‬ ‫ٽه وٹز ٱَوة ډی ىٍه‪ٚ‬یيني نجوى‪ :‬اُ آ نوٍهبیی ٽه ىٍ ٕب٭ز ډ‪ٚ‬و‪ٞ‬ی ىٕشهی‬ ‫ٽچیي ثٍِٿ ٍا ىٍ نیَو ځبه ثَٷ دبیین ډی ٽ‪ٚ‬ني‪ُ – ...‬ډب كبڃ ٍا ىٍ كَٳهبیڈ ثه ٽبٍ‬ ‫ډیثَڇ‪ ،‬اډب هنوُ ډن‪٪‬وٍڇ همب ُډب ځٌ‪ٙ‬شه إز‪]3[».‬‬ ‫ٍاوی اُ ډشن و ُډب آ هبٍع ډی‪ٙ‬وى و ثب ىاى یټ سٌٽَ ثه ډوب‪٥‬ت‪ ،‬ډؼيىاً ثه ډشن‬ ‫و ُډب آ ثبُ ډیځَىى‪ .‬ىٍ این كبڃ او ډیهواهي ٭چیٍٱڈ نٺ٘ دٍَنڂی ٽه ىٍ ىإشب‬ ‫ىاٍى‪ ،‬ثَ ٵب‪ٝ‬چهی هوى اُ ډشن ډوٍى ٍوایش٘‪ ،‬ثه ٭نوا "وإ‪ "٤‬ثین واٹٮیز‬ ‫وٵَاواٹٮیز‪ ،‬سؤٽیي ځٌاٍى (او ثَ هالٳ ډوب‪٥‬ت‪ ،‬واٹٮیز ٍا همواٍه یپذبٍؿه ډیثیني و‬ ‫ٍوایز ډیٽني)‪.‬‬ ‫گز ش اس مته در پا انتىذی داستانَا‪:‬‬ ‫ىٍ څل‪٪‬ه و څل‪٪‬بر دبیبنی ثَهی اُ ىإشب هبی ٽبڅوینو‪ ،‬ثین ٍاوی و ٍوایز او‪ ،‬ثَ َٕ‬ ‫نلوهی هَوع اُ ډشن‪ ،‬ٽ‪ٚ‬مپ٘هب و سَىیي هبی ٹبثڄ سوػهی ٍم ډیىهني‪:‬‬

‫«ؿني وٹز ثوى ٽه ىاینبٕوٍی ثه این ٽوؿوڅویی نيیيه ثوىڇ؟ ثـه ىاینبٕوٍی َٕ‪ٙ‬بٍ‬ ‫اُ ػوهَ ىاینبٕوٍی‪ ...‬نِىیټسَ ٍٵشڈ‪ .‬واٹٮبً ثـهی هوىڇ ثوى‪ .‬ثب ٽنؼپبوی ډن ٍا نڂبه‬ ‫ٽَى و دَٕیي‪ :‬سو ٽی هٖشی؟‬ ‫ځٶشڈ‪ :‬هیؾٽٔ‪ ،‬سوهوىر ډیىونی ٽی هٖشی؟‬ ‫ځٶز‪ :‬ډٮچوډه؛ همه ډیىونن‪ .‬ډن یه ػيیيیاڇ ىیڂه‪.‬‬ ‫ىٍٕز همب ػواثی ثوى ٽه انش‪٪‬بٍ ىا‪ٙ‬شڈ ث‪ٚ‬نوڇ‪ٍ َٕٗ .‬ا نواُٗ ٽَىڇ‪ ،‬آٵَینی ځٶشڈ‬ ‫و اُ آ ػب ٍٵشڈ؛ ىٍههب و ػچڂههب ٍا ىٍنوٍىیيڇ‪ .‬ثه ایٖشڂبهی ٍٕیيڇ‪ .‬سَ ځَٵشڈ و ىٍ‬ ‫الثالی ػمٮیز ځڈ ‪ٙ‬يڇ‪]2[».‬‬

‫‪010‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ىإشب ثَ ٍوني ٽڈ و ثی٘ ډالیمی ىٍ ډٖیَ دبیبنی هوى ٹَاٍ ځَٵشه إز‪ٍ ،‬اوی‬ ‫(ىاینبٕوٍ) ىٍ كبڃ سَٻ َُٕډین ػيیيیهب إز و ثب ػمچهی دبیبنی ىإشب («ىٍههب‬

‫و ػچڂههب ٍا ىٍنوٍىیيڇ‪ .‬ثه ایٖشڂبهی ٍٕیيڇ‪ .‬سَ ځَٵشڈ و ىٍ الثالی ػمٮیز ځڈ‬ ‫‪ٙ‬يڇ‪ ،)».‬ثه ځَیِ ‪٥‬والنی و كیَرآوٍی اُ ٵَاُ ُډب و ډپبنی ډشٮچٸ ثه ډیچیو هب ٕبڃ‬ ‫ٹجڄ ډجبىٍر ډیوٍُى و ثب سجيیڄ ‪ٙ‬ي ثه انٖبنی اډَوُی (ىٍ ډشنی ٽه ٍث‪٦‬ی ثه ډشن‬ ‫ا‪ٝ‬چی ىإشب نياٍى)‪ ،‬هوى ٍا اُ ثٖشَی ٵَاواٹٮی ثه ثٖشَی واٹٮی دیوني ډیُني‪.‬‬ ‫ٽنبیهای – ٽه همـو ػمچهای ثَ ػب ډبنيه اُ ا٭‪ٞ‬بٍ ىوٍ‪ ،‬هَ ٽچمهی آ ډٮنبیی ىاٍى‬ ‫– ‪ٙ‬پڄ ډیځیَى سب ډوب‪٥‬ت ثه ډيى آ یټ ثبٍ ىیڂَ‪ ،‬و اُ دنؼَهی نو ځ‪ٚ‬وىهی‬ ‫ٍوایز‪ ،‬ثه ډشن ىإشب ثبُځ‪ٚ‬ز نمبیي‪.‬‬ ‫ؿنین ځَیِی اُ ډن‪َ٪‬ی ٽبډالً ډشٶبور و ثَ٭پٔ‪ ،‬ىٍ څل‪٪‬بر دبیبنی ىإشب ىهشَا‬ ‫ډبه [‪ ]1‬هڈ ٍم ډیىهي‪:‬‬ ‫ُډبنی ٽه اػشمب٭ی ٭‪٪‬یڈ اُ ډَىڇ ىوٍ انياهشه ‪ٙ‬يه ‪،‬نبىیيه ځَٵشه ‪ٙ‬يه‪ ،‬ډَىډی هٖشه‬ ‫اُ هَیي و ٵَوٗ ا‪ٙ‬یبی نو‪ ،‬ډَىډی اُ همه ٍنڀ (ٕیبهذوٕز و دوٍسوٍیپویی) و اُ‬ ‫ډلچههبی ‪ٙ‬چوٯ نیویوٍٻ‪ ،‬دی ډبه ِ ٍهب ‪ٙ‬يه اُ ٕیڈ ثپٖڄهبی ػَطٺیڄ ٹيٍسمنيا ‪،‬‬ ‫ػنوة سب ‪ٙ‬مبڃ ‪ٙ‬هَ ٍا ىٍ ډینوٍىني و ثه دڄ ثَوٽچین ډیٍٕني‪ ،‬ډبه اُ ډیچههبی كٶب‪٧‬‬ ‫همیيهی دڄ ډیځٌٍى‪ ،‬ثه ٕوی ىٍیب ډنلَٳ ډی‪ٙ‬وى و ىٍ آ ډیاٵشي و ىٍ آة ٵَو‬ ‫ډیٍوى و ٕذٔ ثه ‪ٝ‬وٍر ٽوه و نیمپَهای سب ٕ‪٦‬ق آة ثبال ډیآیي و ىٍ كبڅی ٽه ثه‬ ‫ډبهی سجيیڄ ‪ٙ‬يه إز ٽه هیؾ ‪ٙ‬جبهشی ثه ډبه نياٍى‪ٍ ،‬اه إٓمب ٍا ىٍ دی٘ ډیځیَى‬ ‫و ىوٍ ډی‪ٙ‬وى‪.‬‬ ‫ىإشب ىٍ كبڅی ثه څل‪٪‬بر دبیبنی نِىیټ ډی‪ٙ‬وى ٽه ٍاوی ىٍ ػنڂڄهبی ډبه ٽه ثه‬ ‫ٕوشی ىیيه ډی‪ٙ‬وني‪،‬ننوهبی آویِا ثه ىٍهزهب و ىٍ كبڃ سپب هوٍىنی ٍا ډیثیني‬ ‫ٽه ىایبنب (ىهشَی ٽه ٍاوی همب ‪ٙ‬ت ىٍ دبٍٽی ثب وی آ‪ٙ‬نب ‪ٙ‬يه إز) و ىهشَانی‬ ‫ٽه ډَىڇ ٍا ثه آ ػب هيایز ٽَىه ثوىني‪ ،‬ثه آٍاډی ىٍ هوى ػبی ىاىهاني؛ ىهشَانی ٽه‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪011‬‬


‫ډٺبڅه‬

‫همهی ډَىڇ ثَای اثي آ هب ٍا اُ ىٕز ىاىهاني‪ .‬اډب ىإشب ِ ثه دبیب ٍٕیيه ثب ‪١‬میمه‬ ‫‪ٙ‬ي ػمچهی ُیَ ثه دبیب ىیڂَی ډشمبیڄ ډی‪ٙ‬وى‪:‬‬

‫«ډب ٍا ػنو ځَٵشه ثوى‪ .‬ؿهبٍ نٮڄ ٍٵشن ىٍ ه‪ٚ‬پی ٍا دی٘ ځَٵشیڈ‪َٕ ،‬إَ ى‪ٙ‬زهبی‬ ‫ثی ىٍهز و ػنڂڄهبیی ٽه ُډین ٍا دو‪ٙ‬بنيه ثوى‪ُ ،‬یَ دب ځٌا‪ٙ‬شیڈ‪ٙ .‬هَهب و ػبىههب ٍا‬ ‫ډيٵو ٕبهشیڈ و سمبڇ ن‪ٚ‬بنههبی هَ ؿه ٍا ٽه وػوى ىا‪ٙ‬ز ُىوىیڈ‪ .‬آ ُډب ٽه‬ ‫ىٍیبثیڈ اٽنو آٱبُ ُډب ُنيځی إز‪ٙ ،‬یذوٍ ډیُنیڈ‪ ،‬٭بعهبی ثچني و ثبٍیټ و‬ ‫هَ‪٥‬وڇهبیمب ٍا ثه ٕمز إٓمب ثچني ډیٽنیڈ‪ ،‬ډوهبی دَ د‪ٚ‬ز ٽٶڄهبیمب ٍا ثه ٱڈ‬ ‫و انيوهی ٕوز ٽه همهی ډب ډبډورهبی ػوا ٍا ٵَا ځَٵشه ډیػنجبنیڈ‪ .‬ثب این وػوى‪،‬‬ ‫ډ‪ٚ‬و‪ ٜ‬إز آٍُو ىاٍیڈ ؿه ؿیِ ٍا هَځِ نيا‪ٙ‬شه ثب‪ٙ‬یڈ‪».‬‬ ‫نبثٖنيځی اوڅین دبیب ‪ ،‬ثه ٭نوا ٍوایشی ٽه اینټ ثه "واٹٮیشی ىإشبنی" ډجيڃ‬ ‫ځَىیيه‪ ،‬و دیوني هوٍى آ ثه "دی ٍٵشی" نوثنیبى‪ ،‬ثب ځَیِ و ثَځ‪ٚ‬شی ثچني ثه ځٌ‪ٙ‬شه‬ ‫و ثه ډشنی ٽه اُ څلب‪ُ ٧‬ډبنی – ډپبنی ثی اٍسجب‪ ٣‬و نبٕبُځبٍ ثب ډشن ا‪ٝ‬چی ىإشب‬ ‫إز‪ ،‬هڈ ىالڅزهبی ډٮنبیی ىإشب ٍا ثه ‪ٝ‬وٍسی ٽنبیی ٽبډڄ و ثٖنيه ډینمبیي‪ ،‬هڈ‬ ‫ثبٍ ىیڂَ واٹٮیز (و این ثبٍ واٹٮیز ىإشبنی دبیب یبٵشه) ٍا ثه "ٵَا واٹٮیز" و ٵبنشِی‬ ‫ډیځَىاني‪ .‬ډوب‪٥‬ت ىٍ دبیب یټ ىإشب ‪ ،‬ثب ىإشب ىیڂَی ٍوثَو ډی‪ٙ‬وى ٽه اٵٸهبی‬ ‫انش‪٪‬بٍ آ ٍا (اُ دنؼَهای ٽنبیی)‪ ،‬اینټ هوى ثبیي ثیبٵَیني‪.‬‬ ‫ىٍ ىإشب هبیی ن‪٪‬یَ"ډبه نَڇ" ٽه ډنبٕجبر واٹٮی و ٵَاواٹٮی ىٍ اډشياى ُنيځی ٍوُډَه‬ ‫ٹَاٍ ځَٵشه هٖشني‪ ،‬ځَیِ ٍاوی اُ ډشن ثی‪ٚ‬شَ ٕمشی ىٍو –ډشنی ثه هوى ډیځیَى‪.‬‬ ‫ٍاوی دٔ اُ دبیب ىإشب ٕٮی ډیٽني دیبډيهبی ٵؼبی‪ُ ٬‬یٖز ډلی‪٦‬ی نب‪ٙ‬ی اُ‬ ‫نِىیټ ‪ٙ‬ي ډبه ثه ُډین ٍا ثَای ؿ‪ٚ‬ڈانياُی ىوٍ‪ ،‬اُ ىیي آډیوشه ثه ‪ٙ‬ټ و سَىیي‬ ‫هوى و ىٍ نڂبهی انشٺبىی ثه ىیي هو‪ٙ‬جینبنهی همَٖٗ و آډیوشه ثه ډنبٕجبس٘ ثب‬ ‫وی‪ ،‬دی٘ ٍوی ډوب‪٥‬ت ٹَاٍ ىهي‪:‬‬

‫‪012‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫«اىاډهی ډبػَا ثَای ډب ثٖیبٍ آ‪ٙ‬نب إز‪ .‬ثٮي اُ ‪ٝ‬يهب هِاٍ ٹَ ‪ ،‬ىاٍیڈ ٕٮی ډیٽنیڈ‬ ‫ثه ُډین ‪ٙ‬پڄ ‪٥‬جیٮی هوىٗ ٍا ثيهیڈ‪ ،‬ىاٍیڈ ٹ‪ َٚ‬اوڅیهی ُډینی ٍا ٽه اُ دالٕشیټ‬ ‫و ٕیمب و ٵچِ و ‪ٙ‬ی‪ٚ‬ه و څٮبة و ؿَڇ ډ‪ٞ‬نو٭ی ثوى‪ ،‬ثبُٕبُی ٽنیڈ‪ ،‬اډب ؿه ٍاه ىٍاُی‬ ‫ىٍ دی٘ ىاٍیڈ‪ُ ...‬ډبنی ثوى ٽه ډَاٹت ثوىڇ این ػوٍ ‪ٙ‬ټ و سَىیيهبیڈ ٍا ثه "ٕبیجیڄ"‬ ‫(همَٖ ٍاوی) ن‪ٚ‬ب نيهڈ‪ ،‬اډب كبال ٽه ٕبیجیڄ ؿبٷ و ّوڅیيه و سنجڄ ‪ٙ‬يه و كَی‪ٞ‬بنه‬ ‫نب هبډهای ډیهوٍى‪ ...‬كبال ىیڂَ ؿه ډیسواني ثه ډن ثڂویي‪]3[».‬‬ ‫ٍاوی ثب ػمچهی آهَ و ىٍ ځَیِی ىٍو ډشنی ثه آینيهای ىوٍ اډب همٖو ثب ډشن‪ ،‬سؤٽیي‬ ‫ىإشب ٍا اُ ػنجههبی ٵبنشبٕشیټ و ٵَاواٹٮی ثه ٍاث‪٦‬هی ُنب‪ٙ‬وییاٗ ډنشٺڄ ډینمبیي‬ ‫سب ؿ‪ٚ‬مب هواننيه ٍا اُ ٭بڅڈ ٵَاواٹٮیز ډشوػه واٹٮیز سبُهای نمبیي ٽه ىٍ ٍاث‪٦‬هی او‬ ‫ثب همَٖٗ ثه وٹو‪ ٫‬دیوٕشه إز‪.‬‬ ‫خالصٍ آن کٍ‪َٙ :‬و‪ ٫‬و دبیب ثنيی ىإشب ىٍ دبٍهای اُ آطبٍ ٽبڅوینو ثَ اطَ ٽ‪ٚ‬مپ٘‬ ‫دبیياٍ ثین واٹٮیز و ٵَاواٹٮیز و ٵبنشِی اُ ٕبهشبٍی ویْه ثَهوىاٍ ‪ٙ‬يه إز ٽه‬ ‫ډهمشَین ویْځیهبی آ ٭جبٍسني اُ‪:‬‬ ‫ ٽ‪ٚ‬مپ٘ و سَىیي ثَ َٕ نٺ‪٦‬هی اس‪ٞ‬بڃ ٍوایز ثه واٹٮیز و ثه ىٕز ځَٵشن ٭نب‬‫ٍوایز ثه وٕیچهی ٍاوی‪ ،‬ځبهی ٕجت ‪ٙ‬پڄځیَی ډشنهبی ٱیٍَوایی ىٍ ډٺيډه یب ىٍ‬ ‫ډیبنه و ډئهَهی ډشن ىإشبنی ځَىیيه إز‪.‬‬ ‫ سجيیڄ ‪ٙ‬ي ٍاوی ثه ډوػوىی ىوځبنه و سظجیز نب‪ٙ‬يه ىٍ ډشن‪ ،‬اُ ‪َ٥‬یٸ وٍوى‬‫نویٖنيه و یب ا‪ٙ‬وب‪ ٛ‬ىهیڄ ىٍ ٍوایز‪ ،‬ثه ډن‪٪‬وٍ ىٍ هڈ ٍیوشن س‪ٞ‬وٍ ډوب‪٥‬ت اُ‬ ‫وكير ثین ٍاوی و ٍوایز ىٍ ډَاكڄ آٱبُین ىإشب ‪.‬‬ ‫ ٵب‪ٝ‬چه ځَٵشن ٍاوی اُ ډشن ډوٍى ٍوایش٘‪ ،‬ثه ٭نوا "وإ‪ "٤‬ثین واٹٮیز و‬‫ٵَاواٹٮیز‪ ،‬اُ ‪َ٥‬یٸ هَوع ډوٹشی اُ ډشن ىإشب و سٌٽَ و سوػه ىاى ثه ډوب‪٥‬ت ىٍ‬ ‫ډوٍى نلوهی ثه ٽبٍځیَی ُډب و ډپب وٕبیَ ٭نب‪ٍ َٝ‬وایز‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪013‬‬


‫ډٺبڅه‬

‫ اٹياڇ ثه ځَیِهبی ‪٥‬والنی اُ ُډب و ډپب ډشن ثه ُډب و ډپب هبی ىوٍ و نِىیپی‬‫ىٍ ځٌ‪ٙ‬شه یب آینيه ىٍ دبیب ثنيی ىإشب هب‪ ،‬ثه نلوی ٽه ُثب و څلن ډٖشٺیڈ و‬ ‫آ‪ٙ‬پبٍ ډشن ثه ُثب و څلنی ٽنبیی ډئٽي ځَىى‪.‬‬ ‫ ځَیِهبی ىٍو ډشنی ىٍ دبیب ىإشب ثه ُډب و ډپب هبیی ىوٍ اډب همٖو ثب ډشن‬‫ٍوایز‪ ،‬ػهز انؼبڇ سؤٽیياسی اُ ػهب ٵبنشِی ثه ػهب واٹٮی و یب ثَ٭پٔ‪ ،‬ثَای سوػه‬ ‫ىاى ثه واٹٮیزهبی سبُه ‪ٙ‬پٶشه ىٍ ډشن‪.‬‬ ‫ي ًٌ افتزاق کالً ىً تا پست مذرنَا (تٍ ای وتی ٍگیزی)‬ ‫ ٽبڅوینو ثب ثه ٽبٍځیَی ن‪٪‬بڇهب و ٍوٗهبی واٹ‪٬‬ځَا و ٵَاواٹ‪٬‬ځَا و سَٽیت ٽَى آ هب‬‫ىٍ یپيیڂَ و ثب ىوٍی اُ دَىاهشن ثه ډٖبیڄ ایهبډی و ‪َٝ‬ٵبً سویچی (ىٍ٭ین إشٶبىه اُ‬ ‫ٍوٗهبی اىثیبر سویچی و ٵبنشِی) ثب نڂبهی انشٺبىی و ‪٥‬نِی سهبػمی ثَ ډهمشَین‬ ‫ډٮ‪٢‬الر انٖب ػهب ډٮب‪ َٝ‬ډشمَٽِإز و اُ این ‪َ٥‬یٸ ثب ډ‪٢‬بډین ډَٽِ‪ُ-‬ىا (ٽه‬ ‫ډٮموالً ثب كبڅشی ػب هوٍىه و ډنٶٮڄ ثب ٍویياىهبی ٱیَ ٹبثڄ س‪ٞ‬وٍ ډواػه ډی‪ٙ‬وني) و‬ ‫ن‪٪‬بڇهبی هوی‪ٚ‬شننڂبٍانه و هیبڅی دٖز ډيٍ هب ٵب‪ٝ‬چه ىاٍى‪.‬‬ ‫ ىإشب هبی ٽبڅوینو ثب وػوى آ ٽه ىٍ ٽ‪ٚ‬مپ٘ ثین ٕبهشبٍهبی واٹٮیز و‬‫ٵَاواٹٮیز ‪ٙ‬پڄ ځَٵشهاني‪ ،‬نه سنهب ثه ثَ هڈ ٍیوشن انٖؼبڇ ٍوایی و دبٍه دبٍه ‪ٙ‬ي‬ ‫ىإشب (ؿنب ٽه ىٍ ىإشب هبی ډوٕوڇ ثه دٖز ډيٍ ډیانؼبډي) نیبنؼبډیيهاني؛‬ ‫ثچپه ثب سپیه ثَ سَٽیت این ٕبهشبٍهب ىٍ یپيیڂَ ثه انٖؼبڇ ٍوایی ویْهای ىٕز‬ ‫یبٵشهاني‪.‬‬ ‫ ځَیِهبی ُډبنی و ډپبنی ىٍ دبیب ىإشب هبی ٽبڅوینو‪ ،‬نه ثه ٹ‪ٞ‬ي اُ ډیب ثَىا‪ٙ‬شن‬‫یب سٲییَ ىٍ ٽبٍٽَى ٭ن‪ٕ َٞ‬بهشبٍی دبیب ثنيی (و ثه سٮجیَ دٖز ډيٍ هب‪ ،‬دبیب ثنيی‬ ‫ثبُ)‪ ،‬ٽه ثب هيٳ ډئٽي نموى ُثب و څلن ٽنبیی ىإشب ‪ٝ‬وٍر ډیځیَى‪.‬‬ ‫ ٽبڅوینو ثَهالٳ ‪١‬يیز دٖز ډيٍنیٖزهب ثب ن‪٪‬بڇهبی ثبُآٵَینی واٹ‪ ٬‬ځَایبنه اُ‬‫‪َ٥‬یٸ سَٽیت ٽَى ٍوٗهبی این ن‪٪‬بڇ ثه ن‪٪‬بڇهبی ٵَاواٹ‪٬‬ځَایبنه‪ ،‬ن‪٪‬بڇهبی ډيٍ‬ ‫"ثبُآٵَینی" ٍا ډشلوڃ نموىه إز‪.‬‬

‫‪014‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ ٽبڅوینو ‪١‬من ٹبئڄ ثوى ثه إشٺالڃ ٵَهنڂی اٹ‪ٚ‬بٍ ډوشچٴ ػبډٮه‪ ،‬اُ ‪َ٥‬یٸ سَٽیت‬‫ٽَى (و نه اُ ډیب ثَىا‪ٙ‬شن سٶبورهب)‪ٕ ،‬بهشبٍهبی ٍوایی ٵَهنڀ ٭موڇ ثب‬ ‫ٕبهشبٍهبی ٍوایی آوانڂبٍى‪ ،‬ثه سلوڃ ٕبهشبٍهبی ٍوایی ٵَهنڀهبی ځونبځو یبٍی‬ ‫ٍٕبنيه إز‪.‬‬

‫[‪ ]1‬ثَځَىا ُهَا نیؿین‪ .‬آٽبىډی ٵبنشِی‪ 19 .‬اٍىیجه‪ٚ‬ز ‪1388‬‬ ‫‪http://www.fantasy.ir//plugins/content/content.php?content.1088‬‬

‫[‪ ]2‬ثَځَىا ٵَهبى هَىډني‪ .‬ډؼمو٭ه «ىإشب ٽوسبه»‪.‬ػچي ىوڇ‪ .‬ؿبح ٕوڇ‪ .‬انش‪ٚ‬بٍار‬ ‫كپبیز ٹچڈ نوین ‪1386‬‬ ‫[‪ ]3‬ثَځَىا ایچیب كَیَی‪ .‬ٵ‪ٞ‬چنبډه ٵَهنڂی – هنَی‪ .‬ىوٍهی ػيیي‪ٙ .‬مبٍهی ‪ .1‬ثهبٍ‬ ‫‪1386‬‬ ‫و ىیجبؿه‪:‬‬ ‫‪http://www.dibache.com/text.asp?cat=3&id=2703‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪015‬‬


‫دَونيه ‪ٕ -‬ینمب‬

‫‪016‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫دَونيه ‪ٕ -‬ینمب‬

‫فزسوذان آدم‬ ‫رضا پًرد ان‬

‫ضىاسىامٍ‬ ‫کرررررررررارگزدان‪:‬‬

‫آڅٶونٖو ٽواٍو‬

‫یُیرررٍکىىرررذگان‪:‬‬

‫ډبٍٻ آثَاهبڇ و ىیڂَا‬

‫تراس رگررررررررزان‪:‬‬

‫ٽالیو اوو ‪ ،‬ػوڅین ډوٍ‪ ،‬ډبیپڄ ٽین‪ ،‬ٽچَ هوح آ‪ٙ‬یشی‬

‫مًسیقرررررررررر ‪:‬‬

‫ػب سبوٍنَ‬

‫مررذ زفی متررزداری‪:‬‬

‫اډبنوئڄ څوثِٽی‬

‫یذي ررررررررررره‪:‬‬

‫ٽواٍو و آڅپٔ ٍوىٍیڂونِ‬

‫مهصررررررررررًل‪:‬‬

‫یونیوٍٕبڃ‬

‫پخررررررررررررص‪:‬‬

‫یونیوٍٕبڃ (‪)2006‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪017‬‬


‫دَونيه ‪ٕ -‬ینمب‬

‫خالصٍی پیزوگ‬ ‫ٕبڃ ‪ٕ18 .2027‬بڃ إز ٽه ٍوی ُډین ٽٖی ثبٍىاٍ نمی‪ٙ‬وى‪ .‬ثین ىوڅز انڂچٖشب و‬ ‫دنبهنيځب ػنڂی ‪ٙ‬يیي ىٍ ځَٵشه إز‪ .‬ػوا سَین ٵَى ٍوی ٽَهی ُډین ىٍ آٍّانشین‬ ‫ډیډیَى‪ .‬ػوڅیب همَٖ ٕبثٸ سئو ٽه ٍهجَ یټ ځَوه ډجبٍُ إز‪ ،‬اُ سئو ډیهواهي ٽه‬ ‫ىٍ اُای دوڃ ثَای ىهشَی ثه نبڇ ٽی یټ وٍٹهی ٭جوٍ اُ ډَُ ػوٍ ٽني‪ .‬سئو ډیدٌیَى و‬ ‫ثه ىیياٍ ٭موُاىهاٗ نبیؼڄ ډیٍوى‪ .‬اډب كین ډؤډوٍیز ػوڅیب ٽ‪ٚ‬شه ډی‪ٙ‬وى و ‪. . .‬‬ ‫تزرس فی م‬ ‫‪ . 1‬مثالغٍَای پستمذرویست‬ ‫ىٍ اثشيا و ٹجڄ اُ ‪٩‬بهَ ‪ٙ‬ي ٭نوا ٵیچڈ‪ ،‬سئو (ٽالیو اوو ) ثه ٍٕشوٍانی ډیٍوى سب‬ ‫ٹهوهای ثوَى؛ ډَىڇ ىٍ ٍٕشوٍا ‪ٙ‬بهي هجَ ډَٿ ػوا سَین ٵَى ٽَهی ُډین ىٍ‬ ‫آٍّانشین هٖشني‪ .‬نبُائی ٵَاځیَ ‪ٙ‬يه‪ ،‬سئو ٹهوه ډیهَى و ثیَو ډیٍوى‪ .‬ډپب ‪ ،‬څنينی‬ ‫ٽظیٴ ىٍ آینيهای نِىیټ ٽه ؿنيا ٵَٹی ثب اډَوُ نياٍى؛ ثب همب اسوثوٓهبی ىو‬ ‫‪٥‬جٺهی ٽالٕیټ‪ ،‬ػِ ؿني ٍیپ‪ٚ‬ب (ىوؿَهه‪-‬ٽبڅٖپهی دبٽٖشبنی) و آځهیهبی ٵَاځیَ‬ ‫و ډشلَٻ ثَ ىٍ و ىیواٍ‪ .‬سئو ىٍ دیبىٍو ډیثیني ُ و ډَىی هنيا ثه هڈ ډیٍٕني‪،‬‬ ‫وڅی نبځهب ثمجی ډنٶؼَ ډی‪ٙ‬وى و ُنی ٽه ىٕشی ٽنيه ‪ٙ‬يه ىٍ ىٕز ىاٍى‪ ،‬نبال اُ‬ ‫ډلڄ انٶؼبٍ ثیَو ډیآیي‪ .‬ثٮي ٭نوا ٵیچڈ‪ :‬ٵَُنيا آىډی‪.‬‬ ‫این ‪َٙ‬و‪ ٫‬سپب ىهنيه و ثٖیبٍ ډوػِ إز و ىٍ یټ نمبی ډمشي‪ ،‬سمبډی ىٍونمبیههبی‬ ‫ٵیچڈ ٍا ىٍثَىاٍى؛ نبُائی‪ ،‬ٵ‪٢‬بی ‪ٙ‬جهىیٖشودیبیی و سَوٍیٖڈ‪ .‬ىٍ این آٱبُ نو٭ی ډجبڅٲهی‬ ‫دٖزډيٍنیٖشی ثه ؿ‪ٚ‬ڈ ډیهوٍى‪ .‬همی‪ٚ‬ه دٌیَٵشهایڈ ٽه ډ‪ٚ‬پالسی اُ ٹجیڄ نبُائی‬ ‫ػهبنی ډیثبیٖز ىٍ ٵیچڈهبیی ٽه س‪ٞ‬ویَځَ ػبډٮهای ػَع اٍوڅیاني ٍم ىهني‪ ،‬یب‬ ‫ٵیچڈهبیی ٽه ىٍ ٵ‪٢‬بهبی ٽالٕشَوٵوثیټ و ثٖشه ډیځٌٍني و ثهبنهای ثب‪ٙ‬ني ثه ىٕز‬ ‫هْډونی ثَای انٺیبى و ٹيٍر‪ .‬اډب ىٍ این ٵ‪٢‬بی ‪ٙ‬هَی ثب این ډیِا ٍئبڅیٖڈ ىٍ هچٸ‬ ‫ډپب و ٵ‪٢‬ب‪ ،‬ٹَاٍ ىاى نبُائی نو٭ی ‪ٙ‬ڂَى دٖزډيٍنیٖشیو هوىآځبهبنه اُ ٕوی‬ ‫ٽواٍو إز‪ .‬انڂبٍ ٍوایز ٵیچڈ ثه ډب ډیځویي‪« :‬ډیىانیڈ ٽه ‪ٙ‬مب هڈ ډیىانیي ػبی‬ ‫ؿنین ډو‪١‬و٭ی ىٍ ؿنین ٍوایشی نیٖز‪ ،‬اډب ثبیي ثه ٭مي ثب‪ٙ‬ي سب ثشوانیڈ س‪ٞ‬ویَ‬

‫‪018‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫هڈٕنن ثب ػواډ‪ ٬‬ډٮب‪َٝ‬ډب ٍا هچٸ ٽنیڈ‪ ».‬این ډجبڅٲهی كٖبة ‪ٙ‬يه ىٍ ػبی ػبی‬ ‫ٵیچڈ ثه ؿ‪ٚ‬ڈ ډیهوٍى‪ .‬ثٮي اُ آ دال ‪ٕ-‬پبنٔ ‪٥‬والنی ٽه سئو ډیٍوى سب ٽوىٻ ٍا‬ ‫نؼبر ىهي و ثٮي اُ آ همه ٽ‪ٚ‬زوٽ‪ٚ‬شبٍ ثیٍكمبنهی ډهبػَین سوٕ‪ ٤‬نیَوهبی اٍس٘‬ ‫انڂچیٔ‪ ،‬نبځهب ثب ثچني ‪ٙ‬ي ‪ٝ‬يای ځَیه ٽوىٻ همه ٕپور ډیٽنني و ځَیب ‪ٝ‬چیت‬ ‫ٽ‪ٚ‬یيه و ُانو ډیُنني‪ .‬ثٮي ثب ٍٵشن سئو‪ ،‬اُ نو ٽ‪ٚ‬ز و ٽ‪ٚ‬شبٍ آٱبُ ډی‪ٙ‬وى‪ .‬ؿه ؿیِ‬ ‫ثهشَ اُ این آة و سبة ثه ‪٩‬بهَ ٕ‪٦‬لی و دٖزډيٍنیٖشی ډیسواني س‪ٞ‬ویَځَ ىنیبی‬ ‫ډٮب‪ َٝ‬ثب‪ٙ‬ي؟ ثَػٖشڂی این ډجبڅٲههب ىٍ ػَأر ثه ٽبٍځیَی آ هب ىٍ ٵیچمی ثب این‬ ‫ٕ‪٦‬ق سمظیچی إز‪ .‬این ډجبڅٲههب نمبیبنڂَ ثیَو ُى ػَٹهای اُ ٍٵشبٍی انٖبنی اُ‬ ‫ډیب س‪٢‬بىهبی ٹوډی إز‪ .‬سنهب ثه ٽمټ ؿنین ډجبڅٲهای ډیسوا همِډب هڈ ثَهوٍى‬ ‫سمي هب ٍا ن‪ٚ‬ب ىاى و هڈ انٖبنیز ٵَىی سټ سټ ډب ثه ٭نوا نو‪ ٫‬ث‪َٚ‬ی و اُ ٕوی‬ ‫ىیڂَ همِډب ٕجټ و آثپی ثوى ًاسی ؿنین ډجبڅٲهای ثه ػبی سجيیڄ ‪ٙ‬ي ثه‬ ‫نٺ‪٦‬هی ‪١‬ٮٴ اطَ‪ ،‬ثه نو٭ی اثِاٍ انشٺبىی ډجيڃ ډی‪ٙ‬وى‪ .‬ؿَا ٽهډ‪٢‬لټ ثوى‬ ‫ؿَه٘ هبی نبځهبنی انٖب اُ ډوػوىی ٹچمَو ‪٥‬چت و ٹبسڄ ثه ډوػوىی نو‪ ٫‬ىوٕز ٍا‬ ‫نمبی٘ ډیىهي‪ .‬ثنبثَاین نبهمبهنڂی و نبٕبُی ډیب ٕ‪٦‬ق سمظیچی ٵیچڈ (ٽوىٻ نبػی‬ ‫و اډیي) و ٍئبڅیٖڈ دَىاهز (ډظالً آ دال ٕپبنٔهبی ‪٥‬والنی ػنڂی ثب آ هونی ٽه‬ ‫ٍوی ىوٍثین ډیٍیِى) سَٵنيی ٭بډيانه إز‪ .‬سنهب ٽٖبنی ىٍ نؼبر این ٽوىٻ و‬ ‫ډبىٍٗ ىهبڅز ىاٍني ٽه ثه ٹوڃ ّیْٻ ىٍ ىوٍا ډلو ‪ٙ‬و‪ٞ‬یز ىٍ ٱَة هنوُ ٵَىیز‬ ‫هوى ٍا كٶ‪ ٨‬ٽَىهاني و ثه ػبی س‪ٞ‬میمبر ځچهای و ثبٍی ثه هَ ػهز (ډبنني آ ځَوه‬ ‫اٵَا‪٥‬ی ډجبٍُ) ثه ىٱيٱههبی ‪ٙ‬و‪ٞ‬ی هوى وٵبىاٍني؛ ډبنني ػبٕذَ هیذی ٕبثٸ (ىٍ‬ ‫‪ٙ‬مبیچی یبىآوٍ ػب څنو )‪ ،‬آ ډبډب و آ هبنواىهی ډهبػَ ٍوٓ و ‪ ...‬و سئوی سنهب ٽه‬ ‫ثه ىنجبڃ ٍٕشڂبٍی إز‪.‬‬ ‫‪ . 2‬ی سم فضا‬ ‫ٍئبڅیٖڈ ٵیچڈ ٍا ثبیي نو٭ی ٍئبڅیٖڈ ػٮچی (اڅجشه نه ثه ډٮنبی ډنٶی) ىانٖز‪ .‬ؿو ٭مالً‬ ‫ثٖیبٍی اُ ډپب هبی ٵیچڈ ثب ځَاٵیټ ٽبډذیوسَی ىٕشپبٍی ‪ٙ‬يهاني‪ .‬این ٵ‪٢‬بی‬ ‫ىٕشپبٍی ‪ٙ‬يه ثه هوثی ىٍ ٕپبنٖی ٽه ىٍ آ سئو ثَای ځَٵشن ډؼوُ ثه ىیي‬ ‫دَٖ٭موی ډشنٶٌ هوى نبیؼڄ (ثب ثبُی ىنی هوٕشن) ډیٍوى‪ ،‬سؼچی دیيا ډیٽني‪.‬‬ ‫همِډب ٽه هیبثب هبی انجب‪ٙ‬شه اُ ډهبػَین ٍا اُ ىٍو ډب‪ٙ‬ینی ا‪َٙ‬اٵی‪ ،‬سٺَیجبً ثه‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪001‬‬


‫دَونيه ‪ٕ -‬ینمب‬

‫ٕیبٷ ثچیيٍانَ ډیثینیڈ و ٹ‪٦‬ٮه ډوٕیٺی ٵوٷاڅٮبىه ځَوه ٽینڀ ٽَیمٖن یٮنی «ىٍثبٍ‬ ‫ٽینڀ ٽَیمٖن» ٍا ډی‪ٙ‬نویڈ‪ ،‬ثه ډلڄ ُنيځی نبیؼڄ ډیٍٕیڈ؛ ډپبنی ٽه ‪ٙ‬جبهز‬ ‫ثٖیبٍی ثه آ ٽبٍهبنه ی ثَٷ ٽٌایی ٽه ځَوه دینټ ٵچویي اُ آ ثَای آڅجوڇ كیوانبر‬ ‫هوى إشٶبىه ٽَى‪ ،‬ىاٍى (همـنین یبىآوٍ ‪ٝ‬لَای َٕم آنشونیونی إز) و كشب ىٍ كین‬ ‫ډپبڅمه ی سئو و ػبٕذَ نیِ همب هوٻ آویِا ډٮَوٳ ځَوه ٍا ډیثینیڈ‪ .‬این انشوبة‬ ‫ثٖیبٍ ‪َ٩‬یٴ و ٕنؼیيه إز‪ ،‬این آڅجوڇ ډوٕیٺی ٽه ثه ډبهیز ځچهواٍ آىډی‬ ‫ډیدَىاُى‪ ،‬همبهنڂی سمبسیټ هوثی ثب ٵیچڈ ىاٍى‪ .‬آ ٹ‪٦‬ٮهی ٽینڀٽَیمٖن ٽه ثه‬ ‫سو‪ٝ‬یٴ ٵ‪٢‬بی آهَاڅِډبنی ډیدَىاُى و ىٍ آ ‪ٝ‬لجز اُ ٕه الالییٹيیمی إز نیِ‬ ‫همین‪٦‬وٍ‪ .‬نبیؼڄ اُ ى‪ٙ‬واٍی نؼبر سبثچوهبی دیپبٕو ٕون ډیځویي و سئو نیِ ثب څلنی‬ ‫ٽنبیهآډیِ ډیاٵِایي‪« :‬انٖب هب ٽه ػبی هوى ٍا ىاٍني‪ ».‬سمبډی این ٵ‪٢‬ب نو٭ی‬ ‫ډيڃ ٕبُی واٹٮیشی إز ٽه ٭نب‪ َٝ‬آ ثه ىٹز اُ ډٮ‪٢‬الر ډٮب‪ َٝ‬ىٕزؿین ‪ٙ‬يهاني‪.‬‬ ‫ٽواٍو ٵ‪٢‬بیی ‪ٙ‬جیهٕبُی ‪ٙ‬يه و ٽبډالً ځِین‪ٚ‬ی ثب إشٶبىهاُ ٭نب‪ َٝ‬ىنیبی ډٮب‪ َٝ‬و‬ ‫دَسن٘ ډب هچٸ ډیٽني (ثَای ډظبڃ ك‪٢‬وٍ همِډب ډهبػَا ٭َة ٵچٖ‪٦‬ینی س‪٪‬بهَار‬ ‫ٽننيه‪ ،‬ډهبػَا ٍوٓ و اٍودبی ‪َٙ‬ٹی ىٍ یټ ډلو‪٥‬هی ډل‪ٞ‬وٍ ‪ٙ‬يه)‪ .‬او ثب ٕواٍ‬ ‫ٽَى ىإشبنی سمظیچی ثَ این ٵ‪٢‬ب‪ ،‬ډلی‪٦‬ی س‪ٚ‬يیي ‪ٙ‬يه ایؼبى ډیٽني ٽه ىٍ آ‬ ‫سنبٹ‪٢‬بر و س‪٢‬بىهبی ٹوډی و همـنین ‪ٙ‬پبٳ ډیب ٭مڄ ٵَىی و ػمٮی هوى ٍا ثه‬ ‫هوثی ن‪ٚ‬ب ىهي‪ .‬اُ این ٍو ‪ٙ‬بیي ثشوا ځٶز ٍهیبٵز ٽواٍو ٭چمیسویچی إز نه‬ ‫آنـنب هوى اطَ‪ .‬هوى او ىٍ ډ‪ٞ‬بكجهای ثب ن‪َٚ‬یهی ٵیچڈډیپَ ځٶشه ثوى ٽه اُ ‪َ٥‬اف‬ ‫هنَی ثه ػبی سویڄ اٍػب‪ ٫‬و انٮپبٓ‪ ،‬واٹٮیز ٍا هوإشه إز‪ .‬او ډیهوإز ٵیچڈ‬ ‫یټ آنشی‪-‬ثچیيٍانَ ثب‪ٙ‬ي و هَځونه نمبی٘ سپنوڅوّیپی ٍا ىٍ ٵیچڈ ٍى ٽَى‪ .‬ٽواٍو‬ ‫ډیځویي‪« :‬ٹَاٍډب نجوى ٽه ثب آینيهځَایی سپنوڅوّیټ كوآ ثیننيه ٍا دَر ٽنیڈ و او‬ ‫ٍا ثه واٹٮیز ىیڂَی ثجَیڈ‪ ».‬ٹَاٍ نیٖز واٹٮیز ثه ٕیبٷ ډٮموڃ ّانَ یبىډب ثَوى‪،‬‬ ‫ثچپه اُ ٹ‪٢‬ب ٹَاٍ إز ّانَ ٍا ثَای س‪ٚ‬يیي انشوبثی واٹٮی ثه هيډز ث‪٦‬چجیڈ‪ .‬ډنشٺيی‬ ‫ىٍ این ثبٍه ځٶشه ٽه ډٮموالً ىٍ ٵیچڈهبی ٭چمیسویچی ػچوههبی ویْه ػبیڂِین ىإشب‬ ‫ډی‪ٙ‬وني‪ ،‬ىٍ كبڅی ٽه ىٍ این ٵیچڈ آ ٍا سوٕٮه ډیىهني‪.‬‬

‫‪000‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪001‬‬


‫دَونيه ‪ٕ -‬ینمب‬

‫ثیچجوٍىهب و سبثچوهبی سجچیٲبسی ثه ډن‪٪‬وٍ ایؼبى نو٭ی سٮبىڃ ډیب نموىهبی ډٮب‪ َٝ‬و‬ ‫آینيهځَا ‪َ٥‬اكی ‪ٙ‬يهاني و هَ آنـه ىٍ ډپب هبی ىیڂَ ىنیب ٍم ډیىهي نیِ ثب ٕهوڅز‬ ‫و ٽمشَین ػچوههبی ویْهی ؿ‪ٚ‬مڂیَ ثه نمبی٘ ىٍآډيهاني‪ .‬نپشهی ىیڂَ دال ‪-‬‬ ‫ٕپبنٔهبی ٵیچڈ إز‪ .‬این دال ‪ٕ-‬پبنٔهبی ػبه‪٥‬چجبنه ثه ٵیچڈكبڃ و هوای‬ ‫ډٖشنيهبی ػنڂی ډٮب‪ٍ َٝ‬ا ډی ثو‪ٚ‬ي و یبىآوٍ ػنڀ ثوٕنی إز؛ ځبډی ىیڂَ ىٍ‬ ‫ٵب‪ٝ‬چه ځَٵشن اُ ٭نب‪ َٝ‬ٹَاىاىی ّانَ‪ .‬ٽواٍو همـنین اً٭ب ىا‪ٙ‬شه ٽه ډيڃ او ثَای‬ ‫ٵیچڈ ٵَُنيا آىډی‪ ،‬ٵیچڈ ؿو نجَى اڅؼِیَه ثه ٽبٍځَىانی ػیچو دونشه ٽوٍو إز‪.‬‬ ‫‪٥‬والنیسَین این دال ‪ٕ-‬پبنٔهب یپی سوڅي ثـه إز (‪ 179‬طبنیه)‪ ،‬ىیڂَی ٕپبنٔ‬ ‫ىٍو ډب‪ٙ‬ین ىٍ ػبىهی ٍوٕشبیی‪-‬ػنڂچی و ن‪٪‬بډیب ٽمین ٽَىه (‪ 247‬طبنیه) و‬ ‫ىٍه‪ٚ‬ب سَین آ هب ٕپبنٖی إز ٽه ډجبٍُهبی اٵَا‪٥‬ی سئو ٍا ډیځیَني‪ ،‬او ٵَاٍ‬ ‫ډیٽني و ثٮي ثَای آوٍى ٽوىٻ ثه ډیبنهی نجَى وك‪ٚ‬شنبٻ ډهبػَا و نیَوهبی اٍس٘‬ ‫ډیٍوى و كشب ىٍ ډیبنهی ٵیچڈثَىاٍی‪ ،‬هونی ٍوی څنِ ىوٍثین ډیدب‪ٙ‬ي ٽه ثَای كٶ‪٨‬‬ ‫كبڅز ډٖشنيواٍ‪ ،‬نمب ٹ‪ ٬٦‬نمی‪ٙ‬وى (‪ 454‬طبنیه)‪.‬‬ ‫‪ . 3‬درينما ٍَا‬ ‫‪ 1.3‬امیذ‬ ‫ٵیچڈ ٵَُنيا آىډی ىٍونمبیههبی اډیي و ایمب ٍا ىٍ ډٺبثڄ نباډیيی و دوؿی ٵَاځیَ‬ ‫ٹَاٍ ډیىهي‪ٍ .‬ډب ډنج‪ ِ ٬‬ٵیچڈ نو‪ٙ‬شهی دی‪.‬ىی‪ .‬ػیمِ ثه سو‪ٝ‬یٴ وٹبیٮی ډیدَىاُى ٽه‬ ‫ىٍ ‪ٝ‬وٍر نبثبٍوٍی ٍم هواهني ىاى و ىٍ این ٍاه اُ نبثبٍوٍی ډَىانه ثهَه ډیثَى‪ .‬ىٍ‬ ‫ٍډب این اډَ وا‪١‬ق إز ٽه اډیي ىٍ ځَو نٖڄ آینيهإز‪ .‬ػیمِ ډینویٖي‪ٙ« :‬بیي‬ ‫ډمپن ثب‪ٙ‬ي ٽه ثَای ػبډٮهای ډهَثب نجَى ٽنیڈ‪ٍ ،‬نغ ثپ‪ٚ‬یڈ یب كشب ثمیَیڈ؛ اډب نه ىٍ‬ ‫ىنیبیی ٽه آینيهای ثَای آ ډش‪ٞ‬وٍ نیٖز‪ .‬همـنین ُوى هواهي ثوى ٽه ثجینیڈ ٽچمبسی‬ ‫ؿو ٭ياڅز‪ٙ ،‬ٶٺز‪ ،‬اػشمب‪ َٙ ،٫‬همه ثه ‪٥‬نینهبیی ٱَیت ىٍ ٵ‪٢‬بیی سهی ډجيڃ‬ ‫ډی‪ٙ‬وني‪».‬‬ ‫ٵیچڈ نبُایی ٍا هڈ ثه ډَى و هڈ ثه ُ نٖجز ىاىه‪ ،‬اډب هیـڂبه ىڅیچی ثَای این نبُایی‬ ‫اٍائه نمی‪ٙ‬وى‪ .‬این دَٕ٘ ثیدبٕن (و ‪ٙ‬مبٍی اُ دَٕ٘هبی ىیڂَ ىٍ ٵیچڈ) اُ این‬

‫‪002‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ثَډیهیِى ٽه ٽواٍو ٭الٹهای ثه ٵیچڈ س‪َٚ‬یقځَ و سو‪١‬یقىهنيه نياٍى‪ٙ« :‬پچی اُ‬ ‫ٕینمب ٽه ډن اُ آ ثیِاٍڇ‪ٕ ،‬ینمبیی إز ٽه ٭الٹه ىاٍى همه ؿیِ ٍا سو‪١‬یق و سٶٖیَ‬ ‫ٽني‪ .‬ځَؿه ډواٵٺڈ ٽه ٕینمب ىٍ ځَو ٍوایز إز‪ ».‬ٽواٍو اُ هچٸ دُٔډینه ثَای‬ ‫‪ٙ‬و‪ٞ‬یز هب و همـنین سو‪١‬یق و سٶٖیَی ٽه او ٍا ثه این ٕمز ثجَى سب اُ ډٶهوڇ‬ ‫نبُایی ُنبنه ثه ٭نوا إشٮبٍه ای اُ ډلو ‪ٙ‬ي اډیي إشٶبىه ٽني‪ ،‬اكشَاُ ٽَىه إز‪.‬‬ ‫دَوّهی «‪ٙ‬جهٍډِی‪ -‬اٵٖبنهای» انٖب ىٍ ٵیچڈ‪ ،‬ثه إشٮبٍهای اُ اډپب سپبډڄ ٍوف و‬ ‫ٵهڈ ث‪َٚ‬ی ډجيڃ ډی‪ٙ‬وى‪ .‬ثيو اینپه ىیپشه ‪ٙ‬وى سمب‪ٙ‬بځَا ىٍثبٍهی ٕپبنٔ دبیبنی‬ ‫ثبیي ؿه اكٖبٕی ىا‪ٙ‬شه ثب‪ٙ‬ني‪ ،‬ٽواٍو ثیننيځب ٍا س‪ٚ‬ویٸ ډیٽني سب إشنشبع هوى ٍا‬ ‫اُ كٔ اډیي نهٶشه ىٍ دبیب ٵیچڈ ىا‪ٙ‬شه ثب‪ٙ‬ني‪ .‬هوىٗ ډیځویي‪« :‬ډیهوإشیڈ دبیبنی‬ ‫ىا‪ٙ‬شه ثب‪ٙ‬یڈ ٽه اػمبالً ثه اډپب اډیي ثذَىاُى‪ ،‬سب ثیننيه هوى كٔ اډیيٗ ٍا ىٍ دبیب‬ ‫ٵیچڈ َٕډبیه ثڂٌاٍى‪ .‬اځَ ‪ٙ‬و‪ ٜ‬اډیيواٍی ثب‪ٙ‬یي‪ ،‬ىٍ این دبیب اډیي ٵَاوانی ډیثجینیي‬ ‫و اځَ ٕیبهانيی٘ ثب‪ٙ‬یي‪ ،‬آ ٍا دبیبنی ٽبډالً نباډیيانه هواهیي یبٵز‪».‬‬ ‫‪ 2.4‬ار اػات مؼاصز‬ ‫ٵیچڈ ٍهیبٵز نویی ثه ٵیچڈهبی اٽ‪ٚ‬ن ػيیي ىاٍى و اُ ٕجټ ٵیچڈهبی هجَی و ډٖشني‬ ‫ثهَه ډیػویي‪ .‬ثه ن‪ َ٪‬ثٖیبٍی اُ ډنشٺيا ‪َ٥‬اكی ‪ٝ‬لنهی آ ثٖیبٍ واٹ‪٬‬نمب إز و‬ ‫ثَهی ىیڂَ ‪٥‬نین ویَانی ٵبػٮهثبٍ و نمبىځَایبنهی ثٮي اُ كمچهی ‪ٕ 11‬ذشبډجَ ٍا ىٍ‬ ‫آ ىیيني و ثَهی نیِ ثه ډ‪٢‬بډینی ٭چیه اكٖبٕبر ‪١‬ي ډهبػَدٌیَی ىٍ ٵیچڈ ا‪ٙ‬بٍه‬ ‫ٽَىه و آ ٍا سؤډچی دیـیيه ىٍثبٍهی ٕیبٕز ډٮب‪ َٝ‬ىانٖشني‪ .‬ثَای ثَهی ډنشٺيا ‪،‬‬ ‫نیَوی ډلَٻ و كمبیزٽننيهی ٕبهشبٍی ثَای اٍػب٭بر ډٮب‪ َٝ‬ٵیچڈ ىٍ ‪٥‬جیٮز‬ ‫س‪ٞ‬ویَی ثیب آ ٍی‪ٚ‬ه ىاٍى ٽه ‪ٙ‬پچی اُ س‪ٞ‬ویَدَىاُی ثَ ٭چیه ىیبڅوٿٹَاٍىاىی إز‪.‬‬ ‫س‪ٞ‬ویَ ٵیچڈ اُ دنبهنيځب ٕیبٕی‪ ،‬آىڇ ٍا یبى ُنيا اثوٱَیت و ځوانشبنبډو ډیانياُى‪.‬‬ ‫همٖبنی ډیب ٕپبنٔهبی ػنڂی ِ ػهنمی و ٕجټدَىاُی ‪ٙ‬يهی ډشؤطَ اُ ٕینمب‬ ‫وٍیشه (‪ٕ cinéma vérité‬ینمب‪-‬كٺیٺز) و اهجبٍ و ډٖشنيهبیی ػبٍی ىٍ ډوٍى ػنڀ‬ ‫٭َاٷ ٕجت ‪ٙ‬يه سب یټ ډنشٺي (ډبنوال ىٍاځیٔ) ؿ‪ٚ‬ڈانياُ هیبڅی ٽواٍو ٍا ػجهههبی‬ ‫ػنڂی سو‪ٝ‬یٴ ٽني ٽه ثه ‪ٙ َُ٥‬ڂٶزآوٍی ثبوٍٽَىنیهٖشني‪.‬‬ ‫ىٍ ٵیچڈ دنبهنيځب ډبنني ٕوٕټ څه ډی‪ٙ‬وني‪ ،‬ػم‪٬‬آوٍی ‪ٙ‬يه و ىٍ ٹٶٔ ُنيانی‬ ‫ډی‪ٙ‬وني‪ ،‬یب كشب ډوٍى ا‪ٝ‬بثز ځچوڅه ٹَاٍ ډیځیَني‪ .‬این ثب٭ض ‪ٙ‬يه سب ثَهی ډنشٺيا ىٍ‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪003‬‬


‫دَونيه ‪ٕ -‬ینمب‬

‫آ س‪ٞ‬بویَ و دْواٻهبیی اُ نو٭ی هوڅوٽبٕز ثیبثني‪ .‬این اكٖبٓ ٍا آواُ هواني آڅمبنی‬ ‫دنبهنيهای ىٍ ٹٶٔ س‪ٚ‬يیي ډیٽني‪ ،‬یب ُډبنی ٽه دچیٔ اډنیز ىاهچی انڂچیٔ‬ ‫دنبهنيځب ٍا ىٕشه ٽَىه و ډوٍى ‪َ١‬ة و ‪ٙ‬شڈ ٹَاٍ ډیىهي؛ ىٍ اینػب ډب سَانهی‬ ‫‪«( Arbeit Macht Frei‬ٽبٍ ٍهب ډیٽني» یب «ٽبٍ آىڇ ٍا آُاى ډیٽني»‪ ،‬سپیه ٽالډی ٽه‬ ‫ىٍ آڅمب هیشچَی نبُیهب ثَ وٍوىی ثَهی اٍىوځبههبی ٽبٍ اػجبٍی و ډَٿ ډینو‪ٙ‬شني)‬ ‫ٍا اُ ځَوه څیجَسنِ (یټ ځَوه اینيیٍاٻ انڂچیٖی) ډی‪ٙ‬نویڈ و ثه ٹوڃ ډنشٺيی این‬ ‫ٵ‪٢‬بی ‪ٙ‬جه هیشچَی ن‪ٚ‬ب ډیىهي ٽه وٹشی ىوڅزهب ثَای ډنبٵ‪ٙ٬‬ب سَٓهبی‪ٚ‬ب ٍا‬ ‫همبهنڀ ډیٽنني‪ ،‬آىډیب ثه ؿه ؿیِی ډجيڃ ډی‪ٙ‬وني‪ .‬ٽواٍو سو‪١‬یق ډیىهي ٽه‬ ‫ؿڂونه او این س‪ٞ‬ویَدَىاُی ٍا ثَای ثٖ‪ ٤‬سڈهبی٘ ثه ٽبٍ ډیثَى و اُ اٍػب٭بر ډشواسَ‬ ‫ىإشبنی آینيه نڂَانه ثه واٹٮیز‪ ،‬ثبوٍهب و ٍویياىهبی سبٍیوی و ډٮب‪ َٝ‬إشٶبىه ٽَىه‬ ‫إز‪ .‬او ډیځویي‪:‬‬ ‫«‪ٙ‬و‪ٞ‬یزهبی ٵیچڈ آ آدبٍسمب ٍوٕی ٍا سَٻ ډیٽنني و آنـه ‪ٙ‬مب ىٍ نمبی ثٮي‬ ‫ډیثینیي‪ُ ،‬نی إز ٽه ډویهٽنب ػٖي ٵَُنيٗ ٍا ىٍ ىٕزهبی٘ ځَٵشه إز‪ .‬این‬ ‫نمب ثه ٭پٖی واٹٮی اُ ُنی ٽه ىٍ ػنڀ ثبڅپب ځَیهٽنب ٵَُنيٗ ٍا ىٍ آٱوٗ ځَٵشه‬ ‫ثوى ا‪ٙ‬بٍه ىاٍى‪ .‬وا‪١‬ق إز ٽه ٭پبٓ وٹشی این ٭پٔ ٍا ځَٵشه ډؼٖمهی ‪La Pietà‬‬ ‫(ډؼٖمهی ډَیڈ ٽه ٭یٖی ٍا ثَ ُانو ىاٍى) اطَ ډیپڄ آنْ ٍا ىٍ ن‪ َ٪‬ىا‪ٙ‬شه إز‪ .‬هوة‪،‬‬ ‫ډب اینؼب اٍػب‪ ٫‬ثه ؿیِی ٍا ىاٍیڈ ٽه واٹٮبً ىٍ ثبڅپب ٍم ىاىه ٽه هوى نیِ ا‪ٙ‬بٍهی إز‬ ‫ثه اطَ آنْ‪١ .‬منبً ډب ثه دیپَهی ىاوى ډیپڄ آنْ هڈ ا‪ٙ‬بٍه ىاٍیڈ ٽه همهی اینهب ثَ‬ ‫والىر ٭یٖی ىالڅز ىاٍى و ٕٮی ٽَىیڈ سب آ ػب ٽه ډمپن إز هَؿیِ ثب هوى‬ ‫اٍػب٭بر ډشواسَی ىا‪ٙ‬شه ثب‪ٙ‬ي‪».‬‬ ‫ىٍ ٭نوا ثنيیدبیبنی ٽچمبر ٕبنٖپَیز ‪ٙ‬بنشی‪ٙ ،‬بنشی‪ٙ ،‬بنشی (‪٩ )Shanti‬بهَ‬ ‫ډی‪ٙ‬وني و ثه ٹوڃ ډنشٺيی این ٵیچڈ هوٍاٻ ىنيا ځیَی ثَای ثیننيهی آډوُٗىیيه‬ ‫إز‪ ،‬ؿَا ٽه ىٍ ػبیی اُ ٵیچڈ سئو ىٍ هبنهی ػبٕذَ (ډبیپڄ ٽین) ىوٕز هیذیاٗ‪،‬‬ ‫‪ٙ‬بنشی‪ٙ-‬بنشی‪ٙ-‬بنشی ٍا اُ او ډی‪ٙ‬نوى ٽه ىٍ واٹ‪ ٬‬ه‪٦‬ی إز ىٍ دبیب یپی اُ‬ ‫اُدبنی‪ٚ‬بىهب (اُ ډشو ٕبنٖپَیز) و همـنین ىٍ دبیب ‪ٙ‬ٮَ ثیثََٕشب (یب َُٕډین هَُ)‬ ‫سی‪.‬آ اڅیور نیِ نٺڄ ‪ٙ‬يه إز‪ٙ .‬ٮَ اڅیور ثه ‪ٙ‬پچی ٽنبیهواٍ سو‪ٝ‬یٴ څني آٱبُ ٹَ‬

‫‪004‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ثیٖشڈ ثه ٭نوا ٽال ‪ٙ‬هَی انجب‪ٙ‬شه اُ ٹيٍر ٵٖبى و نیهیچیٖڈ إز‪ .‬ٽچمهی ‪ٙ‬بنشی‬ ‫همـنین ٽچمه ای إز ٽه ډٮموالً ىٍ آٱبُ و دبیب ى٭بهبی هنيو ثَ ُثب ډیآیي و‬ ‫ډٮنبی سلزاڅچٶ‪٪‬ی آ «‪ٝ‬چق» إز ٽه ىٍ واٹ‪٥ ٬‬چت نموى ىهبڅز اڅهی و آ‬ ‫ثبُُایی إز ٽه ثٮي اُ دبیب ىوٍانی اُ ه‪ٚ‬ونز ٍم هواهي ىاى‪.‬‬ ‫‪ 3.4‬ار اػات مذَث‬ ‫ٵَُنيا آىډی ډبنني ٵیچڈ ٹجچی ٽواٍو ‪( Y tu mamá también‬و ډبىٍر نیِ)‪ ،‬ٵیچمی‬ ‫إز ػبىهای‪ .‬ډبنني ویَّیڄ آنئیي‪ ،‬ٽميی اڅهی ىانشه یب ٹ‪ٞ‬ههبی ٽبنشَثَی نو‪ٙ‬شهی‬ ‫ػٶَی ؿبَٕ (‪ٙ‬ب٭َ انڂچیٖی ٹَ ؿهبٍىڇ ډیالىی)‪ ،‬ډٮمبی ٕٶَ ثه ػبی ٵَػبڇ‪ ،‬ىٍ‬ ‫آنـه ىٍ ‪٥‬وڃ ډٖیَ هویيا ډی‪ٙ‬وى نهٶشه إز‪ٕ .‬ٶَی ٹهَډبنی ثه ٕوی ٕبكڄ ػنوة‬ ‫و (یبٵشن ٽ‪ٚ‬شی دَوّهی انٖب ) ثبُسبثی إز اُ ػٖشؼو و ٕیَ ثَای نیڄ ثه‬ ‫«هوىآځبهی» ٽه سئو ٍا اُ یؤٓ و نوډیيی ثه اډیي ډیٍٕبني‪ .‬همبن‪٦‬وٍ ٽه ٽواٍو‬ ‫ډیځویي‪ ،‬٭نوا ٍډب و ٵیچڈ ٵَُنيا آىډی اُ ډِډوٍ و َٕوىی اُ ٽشبة ډٺيٓ ډیآیي‪:‬‬ ‫«‪ٙ‬مب ای انٖب ِ ٍوی ثه ٕوی هَاثی ځَىانيه‪ ،‬ثبُځَىیي‪ ،‬هال ای ٵَُنيا آىډی‪».‬‬ ‫ػیمِ ٍډب هوى ٍا سمظیچی ډٖیلی ډیىاني‪ .‬ٽوٍاو نیِ ځٶشه نمیهوإشه اُ‬ ‫ٽهناڅڂوهبی ډٮنوی اكشَاُ ٽني‪ ،‬اډب همـنین نمیهوإشه ىٍ وٍ‪٥‬هی سٮ‪ٞ‬ت نیِ ٵَو‬ ‫ٱچشي‪ .‬ثب این وػوى ثه ن‪ َ٪‬ډنشٺيی‪ ،‬ٽنبیهآډیِ إز ٽه ٽواٍو ؿڂونه ډٌهت ٍا اُ‬ ‫سمظیڄ اىثی ػیمِ ػيا ٽَىه إز؛ یٮنی ىٍ ػبیی ٽه ډٖیلیز ثَ نبثبٍوٍی اهالٹی‬ ‫نیهیچیٖڈ ٵبئٸ ډیآیي‪ .‬ډنشٺيی ‪ٙ‬و‪ٞ‬یز سئو و ٽی (ٽچیَ هوح آ‪ٙ‬یشی) ٍا ثب ډَیڈ و‬ ‫یوٕٴ ډٺبیٖه ٽَىه و آ ٍا نو٭ی ىإشب ډيٍ ‪ٙ‬يهی سوڅي ٭یٖی ډیىاني‪ .‬ٽی ىٍ‬ ‫‪٥‬ویچه آثٖشنی هوى ٍا ثَ سئو آ‪ٙ‬پبٍ ډیٽني و وٹشی ىیڂَا ډیٍٕني‪ٝ ،‬چیت ډیٽ‪ٚ‬ني‬ ‫و ډیځویني یب ٭یٖی ډٖیق‪.‬‬ ‫ثَای ثَػٖشه ٽَى این ىٍونمبیههبی ډٌهجی‪ ،‬ٽواٍو اُ ‪ 15‬ىٹیٺهډوٕیٺی اطَ ػب‬ ‫سبوٍنَ ثهَه ثَىه ٽه ٭‪٢‬و ٽچیٖبی اٍسوىٽٔ ‪َٙ‬ٹی إز و آطبٍٗ ‪٥‬نین ىٍونمبیههبیی‬ ‫ؿو ډبىٍانڂی‪ ،‬سوڅي‪ ،‬ثبُُایی و نیبی٘ ىٍ دی‪ٚ‬ڂبه هيا ٍا ىٍ هوى ىاٍني و این آهنڂٖبُ‬ ‫اطَ هوى ٍا واٽن‪ٚ‬ی ډوٕیٺیبیی‪ -‬ډٮنوی ثه ٵیچڈ ٽواٍو ډیىانٖز‪ .‬ىٍ ٹ‪٦‬ٮبر سبوٍنَ‬ ‫ډب َٕوىهبی السین آڅمبنی و ٕبنٖپَیز ٍا ثب ‪ٝ‬يای ٕودَانو ډی‪ٙ‬نویڈ‪ .‬ىٍ هالڃ ٵیچڈ‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪005‬‬


‫دَونيه ‪ٕ -‬ینمب‬

‫نیِ ٽچمبسی ؿو ‪( mata‬ډبىٍ) ‪( pahi mam‬دنبهڈ ىه)‪( avatara‬ډنؼی)‬ ‫(‪ٙ‬پَ) ٍا ډی‪ٙ‬نویڈ‪ .‬س‪ٞ‬بویَ ٵَاوانی اُ ځَوههبی ډٖچمب و ا‪ٙ‬بٍههبیی نیِ ثه ٱِه و‬ ‫ډجبٍُا ٵچٖ‪٦‬ینی ٍا ىٍ ٵیچڈ ډیثینیڈ‪ .‬یپی اُ ځَاٵیشیهبیی (ىیواٍنو‪ٙ‬شههب) ٽه ىٍ‬ ‫ٵیچڈ ډیثینیڈ‪ ،‬ٽچمهی «ٹیبڇ» یب "‪ "The Uprising‬إز ٽه ا‪ٙ‬بٍهای ثه انشٶب‪١‬ه‬ ‫إز‪ .‬ځَؿه ډیسوا ځٶز س‪ٞ‬ویَ ٵیچڈ اُ ډجبٍُا ٵچٖ‪٦‬ینی یبىآوٍ س‪ٞ‬بویَ ٕی‪.‬ا ‪.‬ا‬ ‫إز‪.‬‬ ‫‪alleluia‬‬

‫‪ . 4‬درگیزی یمذنَا در پا ان یار خ‬ ‫(وگاَ تٍ مضامیه فی م فزسوذان آدم )‬ ‫إالوُی ّیْٻ‬ ‫سَػمه‪ :‬اڅهیبٍ اډیَی‬ ‫ىٍ یټ ٵیچڈ ٭چمیسویچی نمبىین هبڅیووىی‪ ،‬ىنیبی آینيه ډمپن إز انجب‪ٙ‬شه اُ ا‪ٙ‬یبق‬ ‫و اهشَا٭بسی ثیٕبثٺه ثب‪ٙ‬ي؛ اډب كشب ٕبیجوٍٿهب (اٍځبنیٖڈ ٕبیجَنشیپی‪ ،‬ډوػوىی ثب‬ ‫ثو‪ٚ‬ی ډب‪ٙ‬ین و ثو‪ٚ‬ی ثبٵز ُنيه‪.‬ڇ) هڈ ىٍٕز ډظڄ ډب ثب هڈ اٍسجب‪ ٣‬ىاٍني‪ ،‬یب ثه‬ ‫٭جبٍر ثهشَ ډظڄ ډچوىٍاڇهبی ٹيیمی هبڅیووىی و ٵیچڈهبی اٽ‪ٚ‬ن‪ .‬ىٍ فزسوذان آدم‬ ‫وٕبیڄ ػيیيی‬

‫کم‬

‫)‪(gadget‬‬

‫ىٍ ٽبٍ نیٖز‪ ،‬څني ىٍٕز همب څني اډَوُ إز‪ ،‬یىُا‬

‫مت ايت؛ ٽواٍو سنهب ‪َ٩‬اٵز دنهب و دشبنٖیڄهبی اػشمب٭یاٗ ٍا ىٍآوٍىه‬

‫إز‪ :‬ځَٵشڂی و ٵٖبى كوډههبی ٽظیٴ‪ ،‬ن‪٪‬بٍر ویيئویی همه ػب كب‪ ... َ١‬ٵیچڈ ثه ډب‬ ‫یبىآوٍی ډیٽني ٽه اُ ډیب سمبڇ ؿیِهبی ٭ؼیجی ٽه ډیسوانیڈ س‪ٞ‬وٍ ٽنیڈ‪،‬‬ ‫ٱَیتسَین‪ٙ‬ب هوى ِ واٹٮیز إز‪ .‬هڂڄ ډيرهب دی٘ ا‪٩‬هبٍ ٽَى ٽه دَسَهی ٵَى‬ ‫ثی٘ اُ هوىٗ ثه او ‪ٙ‬جبهز ىاٍى‪ .‬فزسوذان آدم یټ ٵیچڈ ٭چمیسویچی اُ هوى ٭‪َٞ‬‬ ‫كب‪ َ١‬إز‪.‬‬ ‫ٕبڃ ‪ 2027‬إز و نْاى انٖب ثه نبُایی ٽ‪ٚ‬بنيه ‪ٙ‬يه إز؛ ػوا سَین ٕبٽن ُډین ٽه‬ ‫‪ٕ 18‬بڃ دی٘ ثه ىنیب آډيه‪ ،‬ىٍ ثوینٔآیَٓ ثه ٹشڄ ٍٕیيه إز‪ .‬انڂچٖشب ىٍ‬ ‫و‪١‬ٮیز ا‪َ٦١‬اٍی ىائمی إز‪ ،‬ؿهبٍٹچوی ‪١‬يسَوٍیٖز [‪ ]1‬ثه ىنجبڃ ډهبػَین‬ ‫ٱیَٹبنونی هٖشني‪ ،‬ٹيٍر ىوڅشی ػمٮیز ٍو ثه ُواڅی ٍا اىاٍه ډیٽني ٽه ىٍ څٌرػویی‬

‫‪006‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫)‪ٕ (hedonism‬شَو ْ ُنيځی یپنواهشی ىاٍني‪ .‬آیب این ىو ه‪ٞ‬ی‪ٞ‬ه ‪-‬إٓب ځیَی‬ ‫څٌرػویبن ه ٭الوه ثَ ا‪ٙ‬پبڃ ػيیي آدبٍسبیي اػشمب٭ی و ٽنشَڃِ ډجشنی ثَ هَآ‪ -‬همبنی‬ ‫نیٖز ٽه ػواډ‪٬‬ډب ىٍ ډٮَ‪ ٟ‬آ ٹَاٍ ىاٍني؟ اینػبٕز ٽه ثبٍٹهی نجوٯ ٽواٍو‬ ‫دی٘ ډیآیي‪ ،‬همب ‪٥‬وٍ ٽه او آ ٍا ىٍ یپی اُ ډ‪ٞ‬بكجههبی٘ ځٶشه إز‪« :‬ثٖیبٍی اُ‬ ‫ىإشب هبی ډَثو‪ ٣‬ثه آینيه ثب ؿیِی ډظڄ ‪َٕ Big Brother‬وٽبٍ ىاٍني‪ ،‬اډب ٵپَ ډیٽنڈ‬ ‫این یټ ثَىا‪ٙ‬ز ٹَ ثیٖشمی اُ إشجياى إز‪ .‬إشجياىی ٽه اٽنو ىٍ كبڃ وٹو‪٫‬‬

‫إز‪ ،‬نٺبةهبی ػيیيی ثه هوى ډیځیَى و إشجياى ٹَ ثیٖز و یپڈ‪ ،‬دمًکزاس‬ ‫هوانيه ډی‪ٙ‬وى‪ ».‬ثه همین هب‪ َ٥‬إز ٽه كبٽمب ىنیبی او ثوٍوٽَارهبی «سوسبڅیشَ»‬ ‫ډالڃآوٍ و یونیٶَڇدوٗ اُوٍوڅی نیٖشني‪ ،‬ثچپه ٍإٕبی ٍو‪ٙ‬نڂَ ىډوٽَاسیټ و ثب ٵَهنڂی‬ ‫هٖشني ٽه هَ ٽياڇ «‪ٙ‬یوهی ُنيځی» هوى ٍا ىاٍني‪ .‬وٹشی ٹهَډب ثَای ٽٖت ډؼوُی‬ ‫ویْه ثَای یټ دنبهنيه ثه ىیياٍ ىوٕز ٕبثٺ٘ ‪-‬ٽه كبال ډؤډوٍ ىوڅشی ثچنيدبیهای‬ ‫إز‪ -‬ډیٍوى‪ ،‬ډب واٍى ػبیی ډی ‪ٙ‬ویڈ ٽه ىٍ آ ډبډوٍ ثب څجبٓ ٱیٍَٕمی همَاه ثب‬ ‫‪َٙ‬یټ ٭چیچ٘ ىٍ د‪ٚ‬ز ډیِ‪ ،‬ډظڄ څْ همؼنٔثبُی ٽالٓ ثبالیی ىٍ ډنهشن ن‪ٖٚ‬شه‬ ‫إز‪.‬‬ ‫فزسوذان آدم‬

‫ثه و‪١‬وف ٵیچمی ىٍثبٍهی نبُایی ثه ٭نوا ډٮ‪٢‬چی ثیوڅوّیټ نیٖز‪.‬‬

‫ٵَىٍی٘ نیـه ډيرهب دی٘ ثه نبُاییای ٽه ٵیچڈ ٽواٍو ىٍثبٍهی آ إز دیثَىه‬ ‫ثوى؛ یٮنی آ ځبه ٽه ىٍیبٵز ؿڂونه سمي ٱَثی ثه ٕوی ياپسیه اوسان كَٽز‬ ‫ډیٽني‪ ،‬ډوػوىی ثیسٶبور ثيو هیؾځونه ‪ٙ‬وٍ یب سٮهيی ؿ‪ٚ‬مڂیَ‪ :‬نبسوا ىٍ‬ ‫ٍویبدَوٍی‪ ،‬ثیِاٍ اُ ُنيځی‪ ،‬ٽٖی ٽه ه‪ َ٦‬نمیٽني‪ ،‬سنهب ىٍ ػٖشؼوی إٓوىځی و‬ ‫اډنیز إز‪ ،‬نمبیی اُ سٖبډق )‪ (tolerance‬ثب ٵَىی ىیڂَ‪« .‬ځهځبه انيٽی ُهَ ٽه‬ ‫ٍویبهبی هوٗ ډیُایني و َٕانؼبڇ ُهَ ثٖیبٍ ثَای ډَځی هوٗآیني‪ .‬هو‪ٙ‬یهبی‬ ‫ٽوؿټِ ٍوُانهای ىاٍني و هو‪ٙ‬یهبی ٽوؿټِ ‪ٙ‬جبنهای‪ .‬اډب نڂَا ِ سنيٍٕشی هوی٘ نیِ‬ ‫هٖشني‪« .‬ډب هو‪ٙ‬جوشی ٍا اهشَا‪ ٫‬ٽَىهایڈ»؛ وادٖین انٖب هب ؿنین ډیځویني و‬ ‫ؿ‪ٚ‬مټ ډیُنني‪]2[».‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪007‬‬


‫دَونيه ‪ٕ -‬ینمب‬

‫ياپسیه اوسانَا هواهب آ‪ٙ‬ٶشڂی ٍویبدَوٍی ٍوُانه‪ٙ‬ب نیٖشني‪ ،‬ثه همین هب‪َ٥‬‬ ‫إز ٽه «آُاٍ» واّهای ٽچیيی ىٍ ػهب ِ ًهنی‪ٙ‬ب إز‪ .‬این واّه ىٍ اثشياییسَین‬ ‫‪ٙ‬پچ٘ ثه وٹبی‪ ٬‬وك‪ٚ‬یبنهی سؼبوُ ػنٖی‪ ،‬ٽشټٽبٍی و ىیڂَ وػوه ه‪ٚ‬ونز اػشمب٭ی‬ ‫ا‪ٙ‬بٍه ىاٍى ٽه اڅجشه ثبیي ثیٍكمبنه نپوه٘ ‪ٙ‬وى‪ .‬ثب این كبڃ ىٍ ٵَاوا سَین ٽبٍثَى‪،‬‬ ‫این ډٮنبی اثشيایی ثه ‪٥‬وٍ نبډلٖوٕی ثه ډلپوډیز هَځونه نِىیپی ثی٘ اُ كي ثه‬ ‫انٖب واٹٮی ىیڂَ‪ ،‬ثب ډیڄهب‪ ،‬هَآهب و څٌاس٘ ٵَو ډیڅٲِى‪ .‬ىو ډو‪١‬و‪ ،٫‬نڂَٗ‬ ‫اډَوُی ډٖبډلهٽبٍانهی څیجَاڃ ٍا نٖجز ثه ىیڂَا سٮیین ډیٽني‪ :‬ډلشَڇ ‪ٙ‬مَى‬ ‫ىیڂَثوىځی و ځ‪ٚ‬بىهن‪َ٪‬ی نٖجز ثه آ ‪ ،‬و هَآ وٕوآځونه اُ آُاٍ‪ .‬ىیڂَی هوة‬ ‫إز‪ ،‬ډبىاډی ٽه ك‪٢‬وٍٗ ډِاكڈ نیٖز‪ ،‬ډبىاډی ٽه ىیڂَی ىٍ واٹ‪ ِ٬‬ىیڂَی نیٖز‪.‬‬ ‫سٖبډق ثب ‪١‬يٗ همِډب ډی‪ٙ‬وى‪ :‬و‪٩‬یٶهی ډن ىٍ سٖبډق نٖجز ثه ىیڂَی ٭مالً ثه‬ ‫ډٮنبی آ إز ٽه نجبیي ثه او هیچی نِىیټ ‪ٙ‬وڇ‪ ،‬نجبیي هوى ٍا ثه ٵ‪٢‬بی او سلمیڄ‬ ‫ٽنڈ؛ هال‪ٝ‬ه این ٽه ثبیي نب‪ٙ‬پیجبیی او ٍا نٖجز ثه نِىیپی ثی٘ اُ كي ډلشَڇ‬ ‫ث‪ٚ‬مبٍڇ‪ .‬این همب ؿیِی إز ٽه ٍوُ ثه ٍوُ ثه ٭نوا «كٺوٷ ث‪ »َٚ‬ا‪ٝ‬چی ىٍ‬ ‫ػبډٮهی ډب َٕ ثَ ډیآوٍى‪ :‬كٸ آُاٍ ن‪ٚ‬ي یب ثه ٭جبٍسی ىٍ ٵب‪ٝ‬چهای اډن اُ ىیڂَا‬ ‫ډبني ‪.‬‬ ‫اٽنو ىاىځبه هب ىٍ ثٖیبٍی اُ ػواډ‪ ٬‬ٱَثی وٹشی ٽٖی ثه هب‪ َ٥‬آُاٍ اُ ٵَىی ىیڂَ‬ ‫‪ٙ‬پبیز ډیٽني (ثه هب‪ َ٥‬سٮٺیت یب ا‪٩‬هبٍ ٭الٹهی ػنٖی ثیؼب) ىٕشوٍی ثبُىاٍنيه‬ ‫ا٭مبڃ ډیٽنني‪ .‬ډی سوا ثه ‪ٝ‬وٍر ٹبنونی نِىیټ ‪ٙ‬ي سٮميی آُاٍځَ ثه ٹَثبنی ٍا‬ ‫ډمنو‪ ٫‬ٽَى و او ثبیي همواٍه ٵب‪ٝ‬چهای ثی٘ اُ ‪ 100‬یبٍى ىا‪ٙ‬شه ثب‪ٙ‬ي‪ .‬ثب وػوى ‪َ١‬وٍسی‬ ‫ٽه این اٹياڇ ىاٍى‪ ،‬ىٍ آ ؿیِی كوڃ ىٵب‪ ٫‬ىٍ ثَاثَ واٹٮیز إٓیتُای ډیڄ ىیڂَی‬ ‫وػوى ىاٍى‪ :‬آیب ډ‪ٚ‬هوى نیٖز ٽه ا‪٩‬هبٍ ا‪ٙ‬شیبٷ ثیدَىهی یټ ٵَى ثه انٖبنی ىیڂَ‪،‬‬

‫ؿیِی ثیانياُه خطه إز؟ ا‪ٙ‬شیبٷ ثنب ثه سٮَیٴ‪ ،‬آثْهی هوی٘ ٍا خذضٍدار‬ ‫ډیٽني‪ ،‬و كشب اځَ ځیَنيهی آ ثب ٍٱجز ثه س‪َٞ‬ٳ این ػبیڂبه ٍا‪١‬ی ث‪ٚ‬وى‪ ،‬هَځِ‬ ‫نمیسواني آ ٍا ثيو څل‪٪‬های هیجز و ‪ٙ‬ڂٶشی انؼبڇ ىهي‪.‬‬ ‫این ٹ‪٢‬یه كشب ىٍ ډوٍى ډن‪ٍ ٬‬وُاٵِو ٕیڂبٍ هڈ هٖز‪ .‬اثشيا ىٍ سمبڇ اىاٍار «ٕیڂبٍ‬ ‫ٽ‪ٚ‬یي ډمنو‪ »٫‬ا٭الڇ ‪ٙ‬ي‪ ،‬دٔ اُ آ ىٍ دَواُهب‪ ،‬دٔ اُ آ ىٍ ٍٕشوٍا هب‪ ،‬ثٮي اُ آ‬

‫‪008‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ىٍ ٵَوىځبههب‪ ،‬ثٮي ىٍ ثبٍهب‪ٕ ،‬ذٔ ىٍ ٽچوةهبی ه‪ٞ‬و‪ٝ‬ی‪ٕ ،‬ذٔ ىٍ ‪ 50‬یبٍىی‬ ‫وٍوىی ٕبهشمب هبی ثَهی ډلو‪٥‬ههب‪ ،‬دٔ اُ آ ىٍ یو‪.‬آ دٖشبڃ َٕویٔ (هيډبر‬ ‫دٖشی آډَیپب‪.‬ڇ) ‪-‬ىٍ یټ ډوٍى ډنل‪ َٞ‬ثه ٵَى اُ ٕبنٖوٍ آډوُ‪ٙ‬ی ٽه یبىآوٍ ٭مڄ‬ ‫إشبڅینیٖشی ډ‪ٚ‬هوٍ ىٕشپبٍی س‪ٞ‬بویَ ‪ nomenklatura‬إز[‪ٕ -]3‬یڂبٍ ٍا اُ‬ ‫سمجَهبیی ثب ٭پٔ دَسَه ی ٍاثَر ػبنٖو ‪ ،‬ځیشبٍیٖز ثچوُ و ػپٖو دوالٻ كٌٳ‬ ‫ٽَى‪ .‬این ډن‪٬‬هب څٌر ډٶَ‪ ٣‬و ډوب‪َ٥‬هآډیِ د گزی ٍا‪ ،‬ٽه ىٍ ٭مڄ ِ «ٱیَډشٮهيانهی»‬ ‫ٍو‪ٙ‬ن ٽَى ٕیڂبٍ و ٵَو ثَى ٭میٸ ىوى ثب څٌسی ثی‪َٙ‬ډبنه سؼٖڈ یبٵشه‪ ،‬هيٳ‬ ‫ډیځیَني (ثَهالٳ یبدیهبی [‪ ]4‬هواىاٍ ٽچینشو ٽه این ٽبٍ ٍا ثيو ٵَو ثَى ىوى‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪011‬‬


‫دَونيه ‪ٕ -‬ینمب‬

‫انؼبڇ ډیىهني یب ثيو ىهوڃِ كٺیٺی‪ٍ ،‬اث‪٦‬هی ػنٖی ىاٍني یب ٱٌای ثيو ؿَثی‬ ‫ډیهوٍني)‪.‬‬ ‫ىٍ ثبُاٍ اډَوُ یټ َٕی ٽبډڄ اُ ډل‪ٞ‬والسی ٍا ډییبثیڈ ٽه اُ هب‪ٝ‬یز ُیبنجبٍ‪ٙ‬ب سهی‬ ‫‪ٙ‬يهاني‪ :‬ٹهوهی ثيو ٽبٵئین‪ ،‬هبډهی ثيو ؿَثی‪ ،‬آثؼوی ثيو اڅپڄ‪ ...‬و این ٵهَٕز‬ ‫همـنب اىاډه ىاٍى‪ .‬ؿه ډی‪ٙ‬وى ځٶز ىٍثبٍهی ٍاث‪٦‬هی ػنٖی ډؼبُی‪ ،‬ىٍثبٍه ىٽشَین‬ ‫ٽبڅین دبوڃ ىٍ ډوٍى ػنڀ ثيو سچٶبر (اڅجشه اُ ػبنت ډب) ثه ډظبثه ػنڀِ ثيو ػنڀ‪،‬‬ ‫ىٍ ډوٍ ى ثبُسٮَیٴِ ډٮب‪ٕ ِ َٝ‬یبٕز ثه ‪ٙ‬پڄ هنَ‪ ،‬كپوډز ٽبٍ‪ٙ‬نبٕبنه ثه ډظبثه ٕیبٕزِ‬ ‫ثيو ٕیبٕز‪ ،‬سب سپظَ ٵَهنڂی ډنٮ‪٦‬ٴِ څیجَاڃِ اډَوُی ثه ډظبثه سؼَثهی ىیڂَی ٽه اُ‬ ‫ىیڂَ ثوىځی ډلَوڇ ‪ٙ‬يه إز؟ (ىیڂَی ثب ٍٹ‪ٜ‬هبیی ډٖلوٍٽننيه ایيهآڃ ‪ٙ‬يه ٽه اُ‬ ‫څلب‪ ٧‬ثوڇ‪ٙ‬نبهشی ٍویپَىی همه ػبنجه و ثی٭یت و نٺ‪ ٜ‬ثه واٹٮیز ىاٍى‪ ،‬ىٍ كبڅی ٽه‬ ‫ه‪ٞ‬بی‪ٞ‬ی ډظڄ ٽشټ ُى ُ و سؼبوُ ثه ډلبٍڇ هبٍع اُ ىیي ٹَاٍ ډیځیَني)‪.‬‬

‫ډب ىٍ ٽ‪ٚ‬وٍهبی ػهب اوڃ‪ ،‬كشب س‪ٞ‬وٍ آرماو‬

‫٭موډی یب ػهبنی ٍا ٽه ثه ډوػت آ‬

‫ٽٖی آډبىهی ٵيا ٽَى ػبن٘ ثب‪ٙ‬ي‪ ،‬ثه ډَاست ى‪ٙ‬واٍ ډییبثیڈ‪ .‬٭مالً ثه ن‪ َ٪‬ډیٍٕي‬ ‫ځویی ‪ٙ‬پبٳ ډیب ػهب اوڃ و ػهب ٕوڇ ىٍ ٕمز و ٕویی ډوبڅٴ ثی‪ٚ‬شَ و ثی‪ٚ‬شَ‬ ‫ډی‪ٙ‬وى‪ ،‬ثین سؼَثهی كیبرِ ٍ‪١‬بیزثوِ٘ ىٍاُډيرِ انجب‪ٙ‬شه اُ طَور ډبىی و ٵَهنڂی‬

‫و ٵيا ٽَى ػب ٵَىی ثَای آرماو‬

‫ډشٮبڅی‪ .‬آیب این ٕشیِه ؿیِی نیٖز ثین آنـه‬

‫نیـه نیهیچیٖڈ «ٵٮبڃ» و «ډنٶٮڄ» ډینبډیي؟ ىٍ ٱَة‪ ،‬ډب ياپسیه اوسانَا هٖشیڈ‬ ‫ٽه ىٍ څٌار اثچهبنهی ٍوُانه ٱَٷ ‪ٙ‬يهایڈ‪ ،‬ىٍ كبڅی ٽه سنيٍوهبی ډٖچمب آډبىهی‬ ‫ٍیٖټ همه ؿیِ و ىٍځیَ ډجبٍُهای نیهیچٖشی سب انهياڇ هوی٘ هٖشني‪ .‬سٮؼجی نياٍى‬ ‫ٽه سنهب ډپب ىٍ فزسوذان آدم‬

‫ٽه كٔ ٱَیجی اُ آُاىی ىٍ آ كپمٶَډب إز‪،‬‬

‫ثِچَپذوڃ إز؛ نو٭ی ٹچمَوی آُاى ثيو این َٕٽوةِ هٶٺب آوٍ و همه ػب كب‪َ١‬؛ ٽڄ‬ ‫‪ٙ‬هَ ثب ىیواٍی ډل‪ٞ‬وٍ إز و ثه اٍىوځبه دنبهنيځبنی سجيیڄ ‪ٙ‬يه ٽه سوٕ‪ٕ ٤‬بٽنبن٘‪،‬‬ ‫ډهبػَین ٱیَٹبنونی‪ ،‬اىاٍه ډی‪ٙ‬وى و ىٍ دبیب ٵیچڈ ثب ثیٍكمی سوٕ‪ ٤‬نیَوی هوایی‬ ‫ثمجبٍا ‪ٙ‬ي‪ .‬ىٍ اینػب ُنيځی ٍونٸ ىاٍى‪ ،‬ثب نمبی٘هبی ن‪٪‬بډی ثنیبىځَایب إالډی‪ ،‬و‬ ‫همـنین ثب ّٕزهبی اسلبىِ ا‪ٝ‬یڄ؛ سٮؼجی هڈ نياٍى ٽه ٽوىٻ نوٍٕیيه ىٍ اینػب‬ ‫‪٩‬بهَ ډی‪ٙ‬وى‪.‬‬

‫‪010‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ىٍ ثلظی دیَاډو َٕنو‪ٙ‬ز ُنيانیب ځوانشبنبډو ىٍ ‪ NBC‬ىٍ ٕبڃ ‪ ،2004‬یپی اُ‬ ‫ٱَیتسَین ىالیڄ ثَای سوػیهدٌیَی كٺوٹی‪ -‬اهالٹی و‪١‬ٮیز آ هب این ثوى ٽه «آ هب‬ ‫ٽٖبنی هٖشني ٽه اُ ثمتهب ػب ثه ىٍ ثَىهاني»؛ ؿو آ هب هيٳ ثمجبٍا آډَیپب‬ ‫ثوىني و اسٶبٹی ٕبڅڈ ډبنيني و ؿو این ثمجبٍا ثو‪ٚ‬ی اُ یټ ٭مچیبر ن‪٪‬بډی ډ‪َٚ‬و‪٫‬‬ ‫ثوى‪ ،‬ٽٖی نمیسواني َٕنو‪ٙ‬ز آ هب ٍا وٹشی دٔ اُ نجَى ثه إبٍر ځَٵشه ‪ٙ‬يهاني‪،‬‬ ‫سٺجیق ٽني‪ .‬ثه هَ كبڃ اٽنو و‪١‬ٮیز‪ٙ‬ب هَ ځونه ٽه ثب‪ٙ‬ي‪ ،‬ثب وهبډز ٽمشَی‪ ،‬ثهشَ‬ ‫اُ ډَى إز‪ ...‬این إشيالڃ سَا‪ٙ‬ی ثی٘ اُ آنـه ٹ‪ٞ‬ي ثیبن٘ ٍا ىاٍى ډیځویي‪ُ :‬نيانی‬ ‫ٍا سٺَیجبً ثه ٍإشی ىٍ ډوٹٮیز ډَىهای ُنيه ٹَاٍ ډیىهي‪ ،‬ٽٖبنی ٽه ثه سٮجیَی سٺَیجبً‬ ‫ډَىهاني (كٸ كیبر آ هب ثه سبوا آ ٽه اهياٵی ډ‪َٚ‬و‪ ٫‬ثَای ثمجبٍا هبی ثی ٍكمبنه‬ ‫هٖشني اُ ىٕز ډیٍوى)‪ ،‬این ؿنین آ هب اٽنو نمونههبیی هٖشني ثَای آنـه ػوٍػو‬ ‫آځبډجن ًَمًساکز ډینبډي؛ ٽٖی ٽه ډیسواني ثب ډ‪ٞ‬ونیز ٽ‪ٚ‬شه ‪ٙ‬وى‪ ،‬ؿو اُ ىیي‬ ‫ٹبنو كیبس٘ ثی٘ اُ این ثه ‪ٙ‬مبٍ نمیآیي‪ .‬اځَ ُنيانیب ځوانشبنبډو ىٍ ٵ‪٢‬بی «ثین ىو‬ ‫ډَٿ» ٹَاٍ ځیَني‪ ،‬ػبیڂبه ًَمًساکز ٍا ا‪ٙ‬ٲبڃ ٽنني‪ ،‬ٹبنونبً ډَىهاني (اُ و‪١‬ٮیزِ ٹبنونی‬ ‫ډٮین ډلَوڇ ‪ٙ‬يهاني)؛ ىٍ كبڅی ٽه اُ ن‪ َ٪‬ثیوڅوّیپی همـنب ُنيهاني؛ ىٍ ٭ین كبڃ‬ ‫ٹ‪٢‬یهی سَی ‪ٙ‬یبوو ٽه ًهن ډب ٍا ىٍ ډبٍٓ ‪ 2005‬ثه هوى ډ‪ٚ‬ٲوڃ ٽَى‪ ،‬نٺ‪٦‬هی ډٺبثڄ‬ ‫آ إز‪ .‬او ىٍ ‪ 1990‬ىؿبٍ إٓیت ډٲِی ‪ٙ‬ي و ٹچج٘ ثَای ډير ٽوسبهی ىٍ اطَ ٭يڇ‬ ‫سٮبىڃ ‪ٙ‬یمیبیی ٽه س‪ٞ‬وٍ ډی ‪ٙ‬ي ثه هب‪ َ٥‬اهشالڃ ٱٌایی إز‪ ،‬اُ كَٽز ایٖشبى؛‬ ‫دِ‪ٙ‬پب ډن‪ٞ‬وة ىاىځبه اى٭ب ٽَىني او ثيو اډیي ثه ثهجوىی ىٍ كبڅز نجبسی ىائڈ إز‪.‬‬ ‫ىٍ كبڅی ٽه ‪ٙ‬وهَٗ ډیهوإز سب او ٍا [اُ ىٕشڂبه] ػيا ٽنني سب ىٍ آٍاډ٘ ثمیَى‪،‬‬ ‫واڅيین٘ ىڅیڄ ډیآوٍىني ٽه او ډیسواني ثهشَ ‪ٙ‬وى و اینپه او هَځِ ٍا‪١‬ی نمی‪ٙ‬يه سب‬ ‫آة و ٱٌای٘ ٍا ٹ‪ ٬٦‬ٽنني‪ .‬ٹ‪٢‬یه سب ٕ‪٦‬وف ثبالی ىوڅز آډَیپب و ثينهی ٹ‪٢‬بیی ٍاه‬ ‫یبٵز‪ ،‬ىاىځبه ٭بڅی و ٍییٔػمهوٍ ىٍځیَ ‪ٙ‬يني و ٽنڂَه ٹ‪٦‬ٮنبډههبیی َٕی‪ٝ ٬‬بىٍ‬ ‫ٽَى و‪ ...‬دوؿی این و‪١‬ٮیز وٹشی ىٍ ډشنی ػبډ‪٬‬سَ ٹَاٍ ځیَى‪ ،‬نٶٔځیَ إز‪ :‬وٹشی‬ ‫ىههب ډیچیو نٶَ اُ ایيُ و ځَٕنڂی ىٍ َٕسبَٕ ػهب ډیډیَني‪ ،‬٭ٺیيهی ٭موډی ىٍ‬ ‫آډَیپب ثَ ٹ‪٢‬یه ی واكيی كوڃ سميیي كیبسی ثَهنه‪ ،‬كبڅز نجبسی ىائڈ و سهی اُ سمبڇ‬ ‫ه‪ٞ‬بی‪ ٜ‬ویْهی انٖبنی ډشمَٽِ ثوى‪ .‬اینهب ىو كي نهبیی هٖشني ٽه ىٍ اٍسجب‪ ٣‬ثب‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪011‬‬


‫دَونيه ‪ٕ -‬ینمب‬

‫كٺوٷ ث‪ َٚ‬اډَوُه هوى ٍا ىٍ ډیب آ هب ډییبثیڈ‪ :‬اُ یټ ‪َ٥‬ٳ آ هبیی ٽه «اُ ثمتهب‬ ‫ػب ثه ىٍ ثَىهاني» (اُ ن‪ً َ٪‬هنی و ػٖمبنی انٖب هبیی ٽبډڄ اډب ډلَوڇ اُ كٺوٷ)‪،‬‬ ‫اُ ‪َ٥‬ٳ ىیڂَ انٖبنی ٽه ثه كیبر نجبسی ثَهنهای سنِڃ یبٵشه‪ ،‬اډب این كیبر ثَهنه‬ ‫سوٕ‪ ٤‬سمبڇ ىٕشڂبههبی ىوڅشی كمبیز ډی‪ٙ‬وى‪.‬‬

‫دٔ ٽؼبی ٽبٍ ډب ایَاى ىا‪ٙ‬ز؟ هیؾ ٽياڇ اُ هواننيځب ىٹیٸ مارک‬

‫ديساد‬

‫نمیسوانني ثه ىٍٻ این دبٍاىوٽٔ ٽمټ ٽنني ٽه ٹب‪٥‬ٮیزِ څؼبڇ ځٖیوشهی ٍٵشبٍ‬ ‫ػنٖی سادی‪ ،‬ٽه سهی اُ آهَین ثٺبیبی سٮبڅی ٍوكی إز‪ ،‬ؿڂونه هوىِ ٍٵشبٍ ػنٖی‬ ‫ٍا ثه ٭مچی ډپبنیپی ٭بٍی اُ هَ ځونه ‪ٙ‬وٍ ػنٖی ا‪ٝ‬یڄ سجيیڄ ډیٽني‪ .‬و آیب واٍونڂی‬ ‫ډ‪ٚ‬بثهی ىٍ ثنثٖز ياپسیه اوسانَای اډَوُی ثه و‪١‬وف ٹبثڄ س‪ٚ‬وی‪ ٜ‬نیٖز‪،‬‬ ‫اٵَاىی «دٖزډيٍ » ٽه سمبڇ اهياٳ «ثَسَ» ٍا ٍى ډیٽنني و ُنيځی هوی٘ ٍا ‪َٝ‬ٳ‬ ‫ثٺبئی ډیٽنني ٽه ثه ‪٥‬وٍ ٵِاینيه ای اُ څٌار ثَانڂیوشه س‪ٞ‬ٶیه ‪ٙ‬يه و س‪ٞ‬نٮی انجب‪ٙ‬شه‬ ‫‪ٙ‬يه إز؟ اځَ ػواډ‪ٕ ٬‬چٖچه ډَاسجی ٽهن‪ ،‬نیَوهبی كیبسی ٍا اُ ‪َ٥‬یٸ ٕیٖشڈهبی‬ ‫ایيئوڅوّیپی ‪ٝ‬چت‪ٙ‬ب و اثِاٍهبی كپوډشی ٽه آ هب ٍا سٺویز ډیٽَى َٕٽوة‬ ‫ډیٽَىني‪ ،‬ػواډ‪ ٬‬اډَوُی َُٕنيځی هوی٘ ٍا اُ ‪َ٥‬یٸ څٌرػویی ثٖیبٍ إٓب ځیَ‪ٙ‬ب‬ ‫اُ ىٕز ډیىهني‪ :‬همه ؿیِ ډؼبُ إز‪ ،‬اډب ثيو ٽبٵئین‪ ،‬٭بٍی اُ ډلشوای هوی٘‪.‬‬ ‫و همین ډنواڃ ثَای څٌاسمب ‪ٙ ،‬بډڄ كبڃ ىډوٽَإیډب هڈ ډی‪ٙ‬وى‪ .‬یټ ىډوٽَإی‬ ‫ثه ډَاست ثيو ٽبٵئین‪ ،‬یټ ىډوٽَإی سهی اُ ډلشوای هوی٘‪ ،‬سهی اُ څجهی سیِ‬ ‫ٕیبٕی‪ .‬یټ ٹَ دی٘ ػی‪.‬ٽی ؿٖشَسو نو‪ٙ‬ز‪« :‬انٖب هبیی ٽه ثه هب‪ َ٥‬آُاىی و‬ ‫انٖبنیز دیپبٍ ثب ٽچیٖب ٍا آٱبُ ډیٽنني‪ ،‬اځَ دیپبٍ سنهب ډنل‪ َٞ‬ثه ٽچیٖب ثب‪ٙ‬ي‪ ،‬ٽبٍ ٍا ثب‬ ‫دٔ ُى آُاىی و انٖبنیز ثه دبیب ډیٍٕبنني‪ ».‬نوٖشین ؿیِی ٽه اډَوُه ثبیي ثه آ‬ ‫اٵِوى آ إز ٽه ا‪ٝ‬چی ډ‪ٚ‬بثه‪ٙ ،‬بډڄ هوى ډياٵٮب ډٌهت هڈ ډی‪ٙ‬وى‪ .‬ؿه ثٖیبٍني‬ ‫ډياٵٮب اٵَا‪٥‬ی ډٌهت ٽه اثشيا ثب كمچهی ثیاډب ثه ٵَهنڀ ٕپوالٍ ډٮب‪ َٝ‬آٱبُ‬ ‫ٽَىني و ىٍ دبیب اُ هوى ډٌهت ىٕز ٽ‪ٚ‬یيني (اُ ىٕز ىاى هَ ځونه سؼَثهی ىینی‬ ‫ثبډٮنب)‪ .‬و آیب این ثه ٽچی ن‪٪‬یَ همبنی نیٖز ٽه اځَ ػنڂبوٍا ِ څیجَاڃ ‪َٝ‬ٵبً ثه ػنڀ ثب‬ ‫سَوٍ ثَهیِني‪ ،‬ثه ٹيٍی ډ‪ٚ‬شبٷ دیپبٍ ثب ثنیبىځَایی ‪١‬ي ىډوٽَاسیټاني ٽه ٽبٍ ٍا ثب دٔ‬ ‫ُى هوى آُاىی و ىډوٽَإی ثه دبیب ډیٍٕبنني؟ ‪ٙ‬وٍ ؿنيا آ هب ثَای اطجبر آ‬

‫‪012‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ٽه ثنیبىځَایی ٱیَډٖیلی سهيیي ا‪ٝ‬چی آُاىی إز‪ ،‬آ هب ٍا آډبىهی ٭ٺتن‪ٚ‬ینی ثه‬ ‫ډو‪١‬ٮی ډیٽني ٽه ډب ثبیي آُاىی هوىډب ٍا اینػب و اٽنو ‪ ،‬ىٍ ػواډ‪ ٬‬اى٭بیی‬ ‫ډٖیلیډب ‪ ،‬ډليوى ٽنیڈ‪ .‬اځَ سَوٍیٖزهب آډبىهی سجبهی این ػهب ثه هب‪َ٥‬‬ ‫ىڅجٖشڂی ثه ػهب ىیڂَ هٖشني‪ ،‬ػنڂبوٍا ِ ډب ٭چیه سَوٍ هڈ آډبىهی سجبهی ػهب‬ ‫ىډوٽَاسیټ هوی٘ ثه دبی نٶَر اُ ىیڂَ ډٖچمب هٖشني‪ .‬ػبنبسب آڅشَ‪ ،‬آڅن ىٍ‪ٙ‬وئیشِ‬ ‫و ٕبڇ هَیٔ ثه ٹيٍی ىڅجٖشهی ‪ٙ‬ؤ انٖبنیهٖشني ٽه آډبىهی ٹبنونی ٽَى ‪ٙ‬پنؼه‬ ‫ نهبیز سلٺیَ ‪ٙ‬ؤ انٖب ‪ -‬ثَای ىٵب‪ ٫‬اُ آ هٖشني‪...‬‬‫‪ٙ‬پڄ ٱبڅت اډَوُی ٕیبٕز‪ٕ ،‬یبٕزِ هَآ )‪ (fear‬إز؛ ىٵب‪ ٫‬ىٍ ثَاثَ سٮيی و آُاٍ‬ ‫ثبڅٺوه‪ :‬هَآ اُ ډهبػَا ‪ ،‬هَآ اُ ػنبیز‪ ،‬هَآ اُ هَُځی ػنٖی ‪َٙ‬یَانه‪ ،‬هَآ اُ‬ ‫هوى ىوڅزِ ډبُاى (ثب ډبڅیبر ثٖیبٍ ثبال)‪ ،‬هَآ اُ ٵؼبی‪ ٬‬ثوڇ‪ٙ‬نبهشی‪ ،‬هَآ اُ آُاٍ (ثه‬

‫همین هب‪ َ٥‬إز ٽه ضا ستگ‬

‫سیاس‬

‫‪ٙ‬پڄ نمونهی څیجَاڃِ ٕیبٕز هَآ‬

‫إز)‪ .‬ؿنین ٕیبٕشی همواٍه ثَ سَٕبني ػمٮی اُ اٵَاىِ سَٕیيه إشواٍ إز‪ٍ .‬ویياى‬ ‫ثٍِٿ اٍودب ىٍ اثشيای ٕبڃ ‪ 2006‬آ ثوى ٽه ٕیبٕزِ ‪١‬ي ډهبػَر «ػَیب ٱبڅت‬ ‫‪ٙ‬ي»‪ :‬آ هب ىٍ نهبیز ثني نبٵی ٍا ثَیيني ٽه آ هب ٍا ثه اكِاة اٹچیز ٍإز اٵَا‪٥‬ی‬ ‫ډش‪ٞ‬ڄ ډیٽَى‪ .‬اكِاة ا‪ٝ‬چی اُ ٵَانٖه سب آڅمب و اُ اسَی٘ سب هچني‪ ،‬ثه ‪ٙ‬پڄ ٍوكی‬ ‫سبُه اُ ٱَوٍ ىٍ هویز ٵَهنڂی و سبٍیوی ٵَى‪ ،‬اٽنو ىیڂَ سؤٽیي ثَ این ډوٍى ٍا‬ ‫سوػیهدٌیَ ډیىانٖشني ٽه ډهبػَین ډهمبنبنی هٖشني ٽه ثبیي هوى ٍا ثب اٍُٗهبی‬ ‫ٵَهنڂی ډٮَٳِ ػبډٮهی ډیِثب وٵٸ ىهني ‪ -‬این «ٽ‪ٚ‬وٍ ډب إز‪ ،‬ثه آ ٭‪ٚ‬ٸ ثوٍُیي‬ ‫یب سَٽ٘ ٽنیي‪».‬‬ ‫ثه همین ىڅیڄ إز ٽه «ىٍځیَی سمي هب» ثیمبٍی هبنشینڂشو ٭‪ َٞ‬ډب إز؛ همب‬ ‫ځونه ٽه ٕبډوئڄ هبنشینڂشو ىٍ دبیب ػنڀ َٕى ځٶز‪« ،‬دَىهی آهنین ایيئوڅوّی»‬ ‫ػبی هوى ٍا ثه «دَىهی ډومچین ٵَهنڀ» ىاىه إز‪ٙ .‬بیي این ؿ‪ٚ‬ڈانياُ ډجهڈ ىٍ‬ ‫سٺبثڄ ثٖیبٍ ثب ىوٍنمبی ٍو‪ٙ‬ن ٵَانٖیٔ ٵوٽویبډب ىٍثبٍهی دبیب سبٍین ىٍ ٹبڅت څیجَاڃ‬

‫ىډوٽَإی ػهبنی ثه ن‪ َ٪‬ثَٕي؛ ثب این كبڃ ‪ٙ‬بیي «درگیزی یمذنَا» َمان «پا ان‬ ‫یار خ» است‪ ،‬یب ثه ٭جبٍسی ٽ‪ٚ‬مپ٘هبی ٹوډی‪-‬ډٌهجی ‪ٙ‬پچی اُ نِا‪ ٫‬إز ٽه ثب‬ ‫َٕډبیهىاٍی ػهبنی ػوٍ ىٍ ډیآیي‪ .‬ىٍ ٭‪« َٞ‬دٖب‪ٕ -‬یبٕزِ» ډب‪ ،‬وٹشی ٽچیز ٕیبٕی‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪013‬‬


‫دَونيه ‪ٕ -‬ینمب‬

‫ثه ‪٥‬وٍ ٍوُ اٵِو ػبی هوى ٍا ثه ډيیَیز اػشمب٭ی ٽبٍ‪ٙ‬نبٕبنه ډیىهي‪ ،‬سنهب‬ ‫هبٕشڂبه ډ‪َٚ‬و‪ ٫‬ثبٹیمبنيهی ٽ‪ٚ‬مپ٘هب‪ ،‬سن٘هبی ٵَهنڂی (ٹوډی‪ ،‬ډٌهجی) إز‪.‬‬ ‫دٔ ثَای ثبُځویی هال‪ٝ‬هٕبُی ٵَویيی ٵَاډوٗن‪ٚ‬ينی دَُیينز ثوٗ‪ ،‬فزسوذان‬ ‫آدم‬

‫ٍا ثه ا‪ٙ‬شجبه ىٕز ٽڈ نڂیَیي؛ ٵیچڈ ػيیي ٽواٍو ىٍٕز ثه ٹچت ډوم‪ٞ‬هی ډب‬

‫ډیُني‪.‬‬

‫پ وًضت‪:‬‬ ‫[‪ ]1‬آډَیپب‪ ،‬ٽبنبىا‪ّ ،‬ادن و اسلبىیه اٍودب‪ -‬ڇ‬ ‫[‪ ]2‬ؿنین ځٶز ٍُس‪ٚ‬ز‪ ،‬سَػمه ىاٍیوٗ آ‪ٙ‬وٍی‪ ،‬ن‪ َٚ‬آځه‪.‬‬ ‫[‪ ]3‬اٵَاى ‪٥‬جٺه كبٽڈ ىٍ ‪ٙ‬وٍوی ٕبثٸ ٽه ٕمزهبی ٽچیيی ٍا ثَ ٭هيه ىا‪ٙ‬شني و‬ ‫همڂی اٵَاى ثبنٶوً كِة ٽمونیٖز ثوىني و اٱچت اُ ‪َ٥‬یٸ اٹشياٍ كِثی ثه این ٕمزهب‬ ‫ىٕز ډییبٵشني‪ .‬ؿو ٵهَٕشی اُ این اٵَاى و ٕمزهبی ثبڅٺوهی آ هب وػوى ىا‪ٙ‬ز‪ ،‬ثه‬ ‫این نبڇ هوانيه ډی‪ٙ‬يني‪ .‬ىٍ اینػب اكشمبالً ډن‪٪‬وٍ ىٕشپبٍی س‪ٞ‬بویَ ثَای هوٗ ؿهَه‬ ‫ٽَى ا٭‪٢‬ب إز‪ -‬ڇ‬ ‫[‪ :yuppy ]4‬ػوا ‪ٙ‬هَی دوڅياٍ و ځبه ‪ٙ‬بٱڄ ٽه ډ‪َٞ‬ٳځَایی ثی كي و ك‪َٞ‬ی ىاٍى‪-‬‬ ‫ڇ‬

‫‪014‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪015‬‬


‫ډٮَٵی ٽشبة‬

‫ډٮَٵی ٽشبة‬

‫کمذیَای کیُاو‬ ‫ٕبٍا كٖیندوٍ ٽهواُ‬

‫٭نوا ‪ :‬ٽميیهبی ٽیهبنی [‪]1‬‬ ‫نویٖنيه‪ :‬ایشبڅو ٽبڅوینو [‪]2‬‬ ‫ډشَػڈ‪ :‬ډوځه ٍاُانی‬ ‫نب‪ :َٙ‬ن‪ َٚ‬ٽشبة نبىٍ‬ ‫ؿبح ٕوڇ‪ :‬دبییِ ‪87‬‬ ‫‪ٙ‬مبٍځب ‪1650 :‬‬ ‫ٹیمز‪ 3000 :‬سوډب‬ ‫‪ٝ 206‬ٶله‬ ‫مقذمٍ‬ ‫ایشبڅو ٽبڅوینو نویٖنيهی ایشبڅیبیی ډشوڅي ٽوثب إز ٽه اُ ٽوىٽی ثه ایشبڅیب ٍٵز‪َٙ .‬ٽز‬ ‫او ىٍ ػنڀ ػهبنی ىوڇ و نیِ نه‪٢‬ز ډٺبوډز ایشبڅیب ىٍ ډٺبثڄ ٵب‪ٙ‬یٖڈ ىٍ آطبٍ اوڅیهی‬ ‫او سؤطیَ ُیبىی ىا‪ٙ‬شني‪ .‬دٔ اُ آ ‪ ،‬او ثب سٲییَ ٍوٗ و نڂبٍٗ ٕه ٍډب ثه ٕجټ ٹَ‬ ‫هؼيهڈ ثه ٭نوا نویٖنيهای ډلجوة ىٍ ایشبڅیب ‪ٙ‬نبهشه ‪ٙ‬ي‪ .‬ٽبڅوینو اُ ‪ٙ‬به‪ٜ‬سَین‬

‫‪016‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫دٖزډيٍ نویٖب ىوٍه ی هوى ثوى و ػِ ډشَػڈ اطَ‪ ،‬هٖشني ٽٖبنی ٽه نبڇ ٽبڅوینو ٍا‬ ‫ىٍ ٽنبٍ نبڇ و ثوٍهٔ ًٽَ ډیٽنني‪ .‬اڅجشه ‪ٙ‬بیي «ه‪٤‬هبی ډواُی» ‪-‬آهَین ٽچمبر‬ ‫ٽبڅوینو ٹجڄ اُ ډَٿ‪ -‬هڈ ثیاٍسجب‪ ٣‬ثب ٹوڃ ٍوال ثبٍر[‪ ]3‬نجب‪ٙ‬ي ٽه او و ثوٍهٔ ٍا ثه‬ ‫ىو ه‪ ٤‬ډواُی س‪ٚ‬جیه ٽَىه ثوى‪ .‬اُ ػمچه ٭الیٸ ٽبڅوینو ىٍ ىإشب هبی٘‪ ،‬هچٸ‬ ‫ىنیبهبی هیبڅی إز ٽه ىٍ «ٽميیهبی ٽیهبنی» و «‪ٙ‬هَهبی نبډَئی» ىیيه ډی‪ٙ‬وى‪.‬‬ ‫ىٍ ٽميیهبی ٽیهبنی ٭چڈ‪ ،‬سبٍین و سویڄ ىٍ هڈ آډیوشه و ىٍ ثٖشَ ‪٥‬نِی ‪ٙ‬یَین‬ ‫ٍوایز ډی‪ٙ‬وى‪.‬‬ ‫ٽميیهبی ٽیهبنی نو٭ی ٍوایز ‪٥‬نِ اُ ىإشب هبی ٭چمی ډَثو‪ ٣‬ثه ػهب ‪ٙ‬نبهشه و‬ ‫نب‪ٙ‬نبهشه إز‪ .‬ٽبڅوینو ىٍ این ٽشبة ثب ٍوایز ىإشب و ډظبڃهبیی ٱیَواٹٮی‪ ،‬ډٶبهیڈ‬ ‫ه‪ٚ‬ټ ٭چمی ٍا ثٖ‪ ٤‬ډی ىهي‪ .‬ثب ٹجوڃ ٵَ‪ٟ‬هبی ډلبڃ‪ ،‬نشبیغ ٹوانین و ن‪َ٪‬یههبی‬ ‫٭چمی ٍا ثب ثیبنی ٵچٖٶه ډآثبنه و ‪٥‬نِآډیِ ثیب ډیٽني؛ ځویب ٽه ىاٍى ثَای ٽوىٽی ډظبڃ‬ ‫ډیآوٍى‪ .‬ىٍ این ٽشبة واٹٮیز ىٍ ثٖشَ سویڄ ػبىویی نویٖنيه و ثيو هیؾ كي و‬ ‫ډَُی ځٖشَٗ ډییبثي و هَ ؿیِ ٍا ډمپن ډیٕبُى‪ .‬او ىٍ اثشيای هَ ىإشب ‪ ،‬ځِاٍهای‬ ‫٭چمی ٍا نٺڄ ډیٽني –ٽه اڅجشه ډمپن إز اآل آ ځِاٍه ډَىوى ثب‪ٙ‬ي‪ٕ -‬ذٔ ثب‬ ‫سویڄ نبة آډیوشه ثب ‪٥‬نبُیهبیی ثه ٕجټ هوىٗ‪ ،‬آ ٍا ىٍ ثٖشَی ٍوایی ثٖ‪٤‬‬ ‫ډیىهي‪.‬‬ ‫ایشبڅو ٽبڅوینو نویٖنيهای إز ٽه ٭الوه ثَ انشوبة ډو‪١‬و٭بر هالٹبنه‪ ،‬ػٌاثیز ٍا ىٍ‬ ‫ٕبهز ‪َ٥‬ف و دَىاهشی هالٹبنه ثَای ىإشب هبی٘ نیِ ىٍ ن‪ َ٪‬ډیځیَى‪ .‬ىٍ این ٽشبة‬ ‫ٽبڅوینو هواننيه ٍا واىاٍ ډیٽني سب هَ نب‪ٙ‬نبهشهای ٍا ثذٌیَى‪ ،‬ډبنني ‪ٙ‬و‪ٞ‬یزهبیی ٽه‬ ‫نویٖنيه دَىاهز ډیٽني‪ ،‬و هَ ٹبنونی ٍا ٽه ىٕز و دب ځیَ ډیىاني نبىیيه ډیځیَى‪.‬‬ ‫ىان‪ٚ‬منيا ډیځویني «نوٍی ٽه اُ ٽهپ‪ٚ‬بنی ىٍ ٵب‪ٝ‬چهی ‪ٝ‬ي ډیچیو ٕبڃ نوٍی‬ ‫ىٍیبٵز ډیٽنیڈ‪ ،‬ډَثو‪ ٣‬ثه ‪ٝ‬ي ډیچیو ٕبڃ دی٘ إز‪».‬؛ ٽبڅوینو نشیؼه ډیځیَى ٽه‬ ‫ډمپن إز یټ ‪ٙ‬ت ثب سچٖپوح ثه إٓمب نڂبه ٽنیڈ و ثجینیڈ اُ ٽهپ‪ٚ‬بنی ٽه ‪ٝ‬ي‬ ‫ډیچیو ٕبڃ نوٍی ثب ډب ٵب‪ٝ‬چه ىاٍى یټ سپه ډٺوا َٕ ثَآوٍىه ثب‪ٙ‬ي ٽه ٍوی آ نو‪ٙ‬شه‬ ‫‪ٙ‬يه «ىیيډز» و ثٮي ثٶهمیڈ ٽبٍ هؼبڅزآوٍی ٽه ىٍ ىویٖز ډیچیو ٕبڃ ٹجڄ انؼبڇ‬ ‫ىاىهایڈ‪ ،‬ىٍ سمبڇ ٭بڅڈ ىیيه ‪ٙ‬يه إز! «ډظڄ این ٽه ىٍ ٵ‪٢‬بی ىٍ ثَځیَنيهی سمبڇ‬ ‫ٽهپ‪ٚ‬ب هب س‪ٞ‬ویَ ٽبٍی ٽه ٽَىهایڈ ثَ ٍوی ٽَهای ٽه ثب َٕ٭ز نوٍ ډنجٖ‪ ٤‬ډی‪ٙ‬وى‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪017‬‬


‫ډٮَٵی ٽشبة‬

‫ډنٮپٔ ډیځَىى و هَ ٽياڇ اُ اػَاڇ إٓمبنی ٽه ثه نوثز ٍوی ‪ٙ‬ٮب‪ ٫‬ٽَه ٹَاٍ‬ ‫ډیځَٵشني‪ ،‬ٹبىٍ ثه ىیي آ ثوىني‪ ».‬ثچه‪ .‬ؿنین نشیؼهځیَی ٍا ٵٺ‪ ٤‬اُ ایشبڅیبیی هوٗ‬ ‫ًوٹی ؿو ٽبڅوینو ډی‪ٙ‬وى انش‪٪‬بٍ ىا‪ٙ‬ز‪.‬‬ ‫ىٍ ٵ‪ٞ‬ڄهبی ثٮيی ٽشبة‪ ،‬ٽبڅوینو دی‪ٚ‬شَ ډیٍوى‪ .‬ډوػوىی اُڅی ٍاوی ىإشبن٘ إز‬ ‫ٽه ٽهپ‪ٚ‬ب هب ٍا ىٍ دی ثبُیهبی ثـهځبنهی هوى ىٍ ٽوىٽی ٕبهشه إز‪ .‬نبڇ این‬ ‫ٍاوی ‪ Qfwfq‬إز‪ .‬او یټ ډوػوى اُڅی إز ٽه همه ؿیِ اُ ٹوڅ٘ نٺڄ ډی‪ٙ‬وى‪.‬‬ ‫یټػب ىاینبٕوٍ إز و اُ انٺَا‪ ٟ‬ىاینبٕوٍهب ډیځویي‪ ،‬یټػب ىوُیٖز إز و ػبیی‬ ‫ىیڂَ ىٍ نٺ٘ اوڅین ‪ٝ‬يٳ كچِو ٍوایز ډیٽني‪ .‬ىٍ ىإشب ىیڂَی‪ ،‬ىٍ ٭بڅڈ ػوا ثب‬ ‫اسڈهبی هیيٍوّ سیچه ثبُی ډیٽني و یب ىٍ ٍٹبثز ثب ډوػوىی ؿو هوىٗ ثب نبڇ‬ ‫‪ ،Kfwfk‬ثب٭ض اهشَا‪ ٫‬هنَ ډی‪ٙ‬وى‪ .‬ىٍ ٵ‪٢‬ب ٕٺو‪ ٣‬ډیٽني و ډبػَای ډظچض ٭‪ٚ‬ٺی ثین‬ ‫هوىٗ‪َٕ ،‬وا ٵنیموٍ [‪ ]4‬و ُنی ثب نبڇ اوٍٕال [‪ٍ ]5‬ا ثه یبى ډیآوٍى و ىٍ ىإشب‬ ‫ىیڂَی‪ ...‬ثچه‪ Qfwfq ،‬هڈ یټ ٽبٍاٽشَ سمبڇ ٽبڅوینویی إز‪ ،‬اډب ٽبڅوینو ىٍ اینػب هڈ‬ ‫ډشوٹٴ نمی‪ٙ‬وى‪.‬‬ ‫ځٶشنی إز‪ ،‬ایشبڅو ٽبڅوینو اُ نویٖنيځبنی إز ٽه ىٍ ایَا هڈ اٹجبڃ هوثی اُ ٕوی‬ ‫نب‪َٙ‬ا و ډشَػمب ىا‪ٙ‬شه و ډٮموالً هَػب ٕون اُ سَػمهی آطبٍ نویٖنيځب ایشبڅیبیی‬ ‫إز‪ ،‬نبډی اُ ٽبڅوینو هڈ ثه ډیب ډیآیي‪ .‬اُ ٽبڅوینو ثی٘ اُ ‪ 20‬اطَ ىإشبنی و ٱیَ‬ ‫ىإشبنی ىٍ ایَا ثه ؿبح ٍٕیيه إز و ثه ػِ ٍاُانی اٵَاى ىیڂَی ؿو څیچی‬ ‫ځچٖشب ‪ ،‬ثهمن ډل‪ٙ ،ٜٞ‬هَیبٍ وٹٶیدوٍ‪ ،‬دَویِ ‪ٙ‬هيی‪ ،‬ډلميٍ‪١‬ب ٵَُاى‪ ،‬ډْځب‬ ‫ډهَځب و ډلٖن اثَاهیمی نبڇ هوى ٍا ىٍ ُډَهی ډشَػمین آطبٍ ٽبڅوینو ثه طجز‬ ‫ٍٕبنيهاني‪.‬‬ ‫ٽميیهبی ٽیهبنی ‪ٙ‬بډڄ ‪ 12‬ىإشب ثه ‪َٙ‬ف ُیَ إز‪:‬‬ ‫ٕبڃهبی نوٍی‬ ‫ثبُی ثیدبیب‬ ‫٭الډشی ىٍ ٵ‪٢‬ب‬ ‫َٕ ؿی ‪ ٣َٙ‬ثجنيیڈ؟‬ ‫ىاینبٕوٍهب‬ ‫ىایی آثِی‬

‫‪018‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ٵب‪ٝ‬چهی ډبه‬ ‫دیيایی ٍوُ‬ ‫همه ؿیِ ىٍ یټ نٺ‪٦‬ه‬ ‫ثيو ٍنڀهب‬ ‫‪ٙ‬پڄ ٵ‪٢‬ب‬ ‫ډبٍدیؾ‬ ‫مته پطت کتاب‬ ‫آطبٍ ایشبڅو ٽبڅوینو نویٖنيهی ایشبڅیبیی‪ ،‬ثيی‪ ٬‬و َٕ‪ٙ‬بٍ اُ ایيههبی انٖبنی هٖشني‪ .‬او‬ ‫ٽو‪ٙ‬یيه سب ٵَڇ و ډلشوا‪ٕ ،‬نز و نوآوٍی‪ ،‬ٵپَ و اكٖبٓ ٍا ىٍ ٍاه ػٖشؼوی ٕجپی نو‬ ‫آ‪ٙ‬شی ىهي ٽه ثیبنڂَ ٵچٖٶه و ٭چڈ ثب‪ٙ‬ي‪ ،‬اډب ٵب‪ٝ‬چهی هوى ثب آ هب ٍا كٶ‪ ٨‬ٽني‪.‬‬ ‫ىٍ ٽميیهبی ٽیهبنی‪ ،‬سویڄ نیَوډني‪٥ ،‬نِ دبٻ و سوػه ثه واٹٮیز و سبٍین ىٍ هڈ‬ ‫آډیوشه إز‪ .‬اطَی ٽه ىٍ ىإشب هبی آ انی‪ٚ‬شین‪ ،‬یبٽوثٖن‪ ،‬هڂڄ‪ ،‬و ٕبیجَنشیټ ثه‬ ‫ىیياٍ هڈ ډیآیني‪ .‬این ٽشبة ٍا ثب آطبٍ سویچی ډبٍٽِ و ثوٍهٔ ډٺبیٖه ٽَىهاني‪ .‬اډب‬ ‫ٽميی ٽیهبنی‪ ،‬ډنل‪ َٞ‬ثه ٵَى إز‪ .‬ډ‪٦‬چٺبً ‪َ٩‬یٴ‪ ،‬ډ‪٦‬چٺبً ىڅن‪ٚ‬ین و ډ‪٦‬چٺبً ډيٍ ‪.‬‬ ‫تخط اس مته کتاب‬ ‫هَ ثبٍ ٽه ډبه ٍا ثب آ هیپڄ ځنيه‪ ،‬دَ اُ سیٰهبی سیِ و څجههبی ىنيانهىاٍٗ ثبالی َٕ‬ ‫هوى ډیىیيیڈ‪ ،‬همین اكٖبٓ ثه ډب ىٕز ډیىاى‪ .‬كبال ‪ٙ‬بیي ‪٥‬وٍ ىیڂَی ثب‪ٙ‬ي‪ ،‬اډب آ‬ ‫وٹز هب ډبه یب ثهشَ ثڂویڈ سه یب ‪ٙ‬پڈ آ ‪ ،‬هال‪ٝ‬ه آ ٹٖمشی ٽه ؿنب اُ نِىیټ ُډین‬ ‫ٍى ډی‪ٙ‬ي ٽه هوىٗ ٍا ثه آ ډیډبڅیي‪ ،‬اُ دوٕشهای ثب ٵچٔهبی نوٻسیِ دو‪ٙ‬یيه ‪ٙ‬يه‬ ‫ثوى‪.‬‬ ‫ىٍ واٹ‪ ٬‬اځَ ٍوی دچهی آهَ نَىثب ‪ٝ ،‬بٳ ډیایٖشبىیڈ و ىٕشمب ٍا ىٍاُ ډیٽَىیڈ‪،‬‬ ‫ډیسوانٖشیڈ آ ٍا څمٔ ٽنیڈ‪ .‬ډن یټ ٵچٔ ٍا انشوبة ډیٽَىڇ ٽه ثه ن‪ َ٪‬ډلپڈ‬ ‫ډیٍٕیي‪ ،‬اوڃ یپی اُ ىٕزهبیڈ ٍا ثني ډیٽَىڇ و ثٮي ىیڂَی ٍا؛ ثالٵب‪ٝ‬چه ډشوػه‬ ‫ډی‪ٙ‬يڇ ٽه نَىثب و ٹبیٸ ىاٍني ىٍ ُیَ دبیڈ ډلو ډی‪ٙ‬وني و كٔ ډیٽَىڇ ډبه ىاٍى‬ ‫ډَا اُ ػبًثهی ُډین ډیٽني‪.‬‬ ‫اُ ُډین ٽه نڂبه ډیٽَىی‪ ،‬ډظڄ آ ثوى ٽه َٕ و سه هٖشیڈ؛ اډب سو ٽه آ ثبال ثوىی‪،‬‬ ‫هوىر ٍا ىٍ ډوٹٮیشی ٽبډالً ٭بىی كٔ ډیٽَىی و سنهب ؿیِ ٭ؼیت آ ثوى ٽه وٹشی‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪021‬‬


‫ډٮَٵی ٽشبة‬

‫َٕر ٍا ثبال ډیٽَىی‪ ،‬دوٕشهی ثَاٷ ىٍیب ٍا ډیىیيی ثب ٹبیٸهب و ٍٵٺبیی ٽه هوى‪ٙ‬ب‬ ‫َٕ و سه ثوىني و ډظڄ هو‪ٙ‬هی انڂوٍ ىٍ سبٽٖشب سبة ډیهوٍىني‪.‬‬

‫‪[1] Cosmicomics‬‬ ‫‪[2] Italo Calvino‬‬

‫[‪ :Roland Barthes ]4‬ن‪َ٪‬یهدَىاُ‪ ،‬ٵیچٖوٳ و ډنشٺي اىثی ٽه ډيسی ىٍ ىان‪ٚ‬ڂبه‬ ‫ٕوٍثن ثب ٽبڅوینو همپبٍی ٽَى‪.‬‬ ‫‪[4] Fenimore‬‬ ‫‪[5] Ursula H’x‬‬

‫‪020‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ډٮَٵی ٽشبة‬

‫یزير ست واتغٍ‬ ‫تُشاد قذ م‬

‫نبڇ ٽشبة‪ :‬سَوٍیٖز نبثٲه‬ ‫نویٖنيه‪ :‬اڅهبڇ ٹيوٕی‬ ‫نب‪ :َٙ‬انش‪ٚ‬بٍار ٕجِا‬ ‫ٕبڃ انش‪ٚ‬بٍ‪ :‬ؿبح اوڃ ‪١3٩٨‬‬ ‫‪ٙ‬مبٍځب ‪ ١000 :‬نٖوه‬ ‫ٹیمز‪ 2000 :‬سوډب‬ ‫‪ٝ ٩٩‬ٶله‬

‫ٽشبة سَوٍیٖز نبثٲه‪ ،‬ىإشبنی إز ٭چمیسویچی نو‪ٙ‬شهی نویٖنيهی ایَانی‪ ،‬هبنڈ‬ ‫اڅهبڇ ٹيوٕی ٽه ىٍ ٕبڃ ‪ 1389‬سوٕ‪ ٤‬انش‪ٚ‬بٍار ٕجِا ثه ؿبح ٍٕیيه إز‪.‬‬ ‫ډبػَای ىإشب ‪ ،‬ډبػَای دَوٵٖوٍی إز ٽه ثب ىٕشیبثی ثه سپنوڅوّی ٵوٷ اڅٮبىهای‬ ‫ٽه ىٍ اهشیبٍ ىاٍى س‪ٞ‬میڈ ډیځیَى ن‪٪‬ڈ نوینی ىٍ ػهب ثَٹَاٍ ٽني‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪021‬‬


‫ډٮَٵی ٽشبة‬

‫دَوٵٖوٍ سبډٖو ٽه ‪ٙ‬و‪ٞ‬یز ٭ؼیت وٱَیجی ىاٍى‪ ،‬ىان‪ٚ‬منيی إز ‪ٙ‬یٶشهی هیشچَ‬ ‫ٽه ثب ىٍ اهشیبٍ ىا‪ٙ‬شن سیمی ډش‪ٚ‬پڄ اُ ډهنيٓ إمیز ٽه ىٕشیبٍ اوٕز و همـو‬ ‫دَٖٗ ٭ِیِ ډیىاٍى‪ ،‬ډهنيٓ هیوډن و دَوٵٖوٍ ٽن ٽه ٭مالً ىٍ ٭ميهی اٽش‪ٚ‬بٵبر و‬ ‫ٵٮبڅیز هبی سلٺیٺبسی ىٕشیبٍ دَوٵٖوٍ ثوىه‪ ،‬سوانٖشه إز ثه سپنوڅوّی ‪ٙ‬جیهٕبُی‬ ‫ىٕز یبثي‪ .‬او همـنین ىٕشڂبه ٵپٖی ىاٍى ٽه ډی سواني ثه وإ‪٦‬هی آ هوى ٍا ثه هَ‬ ‫نٺ‪٦‬ه اُ ػهب سچذوٍر ٽني‪.‬‬ ‫دَوٵٖوٍ سبډٖو ثب إشٶبىه سپنوڅوّی همبننيٕبُی‪ ،‬ىٕز ثه همبننيٕبُی سمبڇ‬ ‫ٍإٕبی ػمهوٍ و ٍإٕبی ىوڅزهبی ػهب ډیُني‪ .‬او ٹ‪ٞ‬ي ىاٍى ثب ػبیڂِین ٽَى‬ ‫نمونههبی ثيڅی ٍإٕبی ػمهوٍ ثه ػبی ٍإٕبی واٹٮی‪ ،‬ن‪٪‬ڈ نوینی ىٍ ػهب ثَٹَاٍ‬ ‫ٽني‪ .‬ىٍ ن‪٪‬ڈ نوین ػهبنی دَوٵٖوٍ سبډٖو ‪ ،‬ٵٺَ‪ ،‬ثی٭ياڅشی‪٩ ،‬چڈ و ثيثوشی هیؾ ػبیی‬ ‫نياٍى‪ .‬ىٍ این ىنیبی ػيیي همه ثب ‪ٝ‬چق و آٍاډ٘ ىٍ ٽنبٍ هميیڂَ ُنيځی ډیٽنني‪.‬‬ ‫هجَی اُ ٕالفهبی ٽ‪ٚ‬شبٍ ػمٮی نیٖز و همهی سپنوڅوّیهب ثب ډلی‪ُ ٤‬یٖز ث‪َٚ‬ی‬ ‫همبهنڀ هواهني ‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫ىٍ ‪ٝ‬لنه ای اُ ٽشبة دَوٵٖوٍ ٭ٺبیيٗ ٍا ثَای سمبڇ ٍإٕبی ػمهوٍ ثبُځو ډیٽني‪ .‬او‬ ‫ډیځویي‪:‬‬ ‫«‪ٙ...‬مب ثب این ډٖبثٺه ی وك‪ٚ‬شنبٽی ٽه ثین یپيیڂَ ځٌا‪ٙ‬شه ثوىیي و ډَسجبً ثه یپيیڂَ‬ ‫ؿنڀ و ىنيا ن‪ٚ‬ب ډیىاىیي‪ ،‬هیچی ُوى همه ؿیِ ٍا اُ ثین ډیثَىیي‪ .‬ٽَهی ُډینی‬ ‫ٽه ډب هنوُ نشوانٖشهایڈ څنڂه اٗ ٍا ىٍ این ػهب دهنبوٍ دیيا ٽنیڈ‪ ،‬ىا‪ٙ‬شیي ثه نبثوىی‬ ‫ډیٽ‪ٚ‬بنيیي‪ .‬ٵٺ‪ٕ 300 ٤‬بڃ اُ ‪ٝ‬نٮشی ‪ٙ‬ي ػهب ډیځٌٍى‪ ،‬وڅی ‪ٙ‬مب آ ٹيٍ ػچو‬ ‫ٍٵشیي و اٵَا‪ ٣‬ٽَىیي ٽه ځونه هبی ُیبىی اُ كیبر ٍا ىٍ ٍوی ُډین ثه نبثوىی‬ ‫ٽ‪ٚ‬بنيیي‪ ،‬ػنڂڄهب و ډَاس‪ٍ ٬‬ا اُ ثین ثَىیي‪ .‬ىٍیبهب و اٹیبنوٓهب ٍا آڅوىه ٽَىیي‪ ،‬كشب‬ ‫هوایی ٽه اُ آ نٶٔ ډیٽ‪ٚ‬یڈ ٍا هڈ آڅوىه ٽَىیي‪ .‬ډٺياٍ ‪ CO2‬ػو آ ٹيٍ ُیبى ‪ٙ‬يه‬ ‫إز ٽه ٭مالً وػوى كیبر ٍا سهيیي ډیٽني‪ .‬و ځَڇ ‪ٙ‬ي هوا هڈ ٽه ډِیي ثه ٭چز‬ ‫‪ٙ‬يه و ثب آة ‪ٙ‬ي ین هبی ٹ‪٦‬ت ػنوة ٽه هِاٍا ٕبڃ إز دبیياٍ ثوىني ثب٭ض ‪ٙ‬يیي‬ ‫ٽه ه‪َ٦‬ار ثٖیبٍ ُیبىی اُ ػمچه ثبال آډي ٕ‪٦‬ق ىٍیب و اُ ثین ٍٵشن ثٖیبٍی اُ‬ ‫ه‪ٚ‬پیهب‪ ،‬سٲییَ ىٍػه ی ‪ٙ‬وٍی آة و اُ ثین ٍٵشن ثٖیبٍی اُ ځونههبی ځیبهی و‬ ‫ػبنوٍی ىٍیب ‪ٙ‬يهایي‪ .‬٭الوه ثَ آ ثه إشظمبٍ ٽ‪ٚ‬بني ثٮ‪٢‬ی اُ ډچزهب ثه ‪ٝ‬وٍرهبی‬

‫‪022‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ډوشچٴ ثب٭ض ‪ٙ‬يه ٽه ثٖیبٍی اُ آ هب ىٍ ‪َٙ‬ای‪ ٤‬ثٖیبٍ نبډ‪٦‬چوثی ثه ُنيځی هوى اىاډه‬ ‫ىهني ٽه ‪ٙ‬بیي سلمڄ این نو‪ُ ٫‬نيځیهب كشب ثَای ؿني ٍوُ هڈ ثَای سټسټ ‪ٙ‬مب ٱیَ‬ ‫ډمپن إز و ډٖچمبً سمبڇ این ‪َٙ‬ای‪ ٤‬ثه ٭چز ٕیبٕزهبی ٱچ‪ ٤‬و هوىهواهبنهی ‪ٙ‬مب‬ ‫‪ٝ‬وٍر ځَٵشه إز‪ .‬و سمبڇ این ډواٍى ثه این ىڅیڄ ‪ٝ‬وٍر ځَٵشه ٽه ‪ٙ‬مب ثب هڈ وكير‬ ‫و یپذبٍؿڂی نياٍیي‪ .‬و هَ ٽٔ هوىٗ و ٽ‪ٚ‬وٍ ډشجو‪ ٫‬هوىٗ ثَای٘ ډهڈ إز‪ .‬كبڃ‬ ‫ډیهواهڈ ٹ‪٢‬بور ٍا ثه ٭هيهی هوىسب ثڂٌاٍڇ‪ .‬ىٍ این ؿنيډبهی ٽه ډهمب ډب ثوىیي‬ ‫و سمبډی َٕا ٽ‪ٚ‬وٍهب ػيا اُ ٍنڀ و نْاى و ُثب و ٵَهنڀ و ىین و سمي ىٍ ٽنبٍ‬ ‫یپيیڂَ ٕیبٕزهبی هوى ٍا ثه ‪٥‬وٍ ډٖشٺیڈ ُیَ ن‪ َ٪‬ىا‪ٙ‬شیي‪ ،‬ؿٺيٍ اُ اٱش‪ٚ‬ب‪ٙ‬بر‬ ‫ٽ‪ٚ‬وٍهب ٽڈسَ ‪ٙ‬يه إز‪ .‬ىیڂَ هجَی اُ ٹيٍرنمبیی یټ ٽ‪ٚ‬وٍ ثَای ٽ‪ٚ‬وٍ ىیڂَ‬ ‫وػوى نياٍى‪ ،‬ؿو همه ‪ٙ‬مب ىٍ ٽنبٍ هڈ ثوىیي و هیچی َٕی‪ ٬‬ډ‪ٚ‬پالر هوى ٍا كڄ‬ ‫ډیٽَىیي‪ٙ .‬مب ثه آٍاډ٘ نٖجی ٽه اال ثَای ډَىڇ ػهب ثه وػوى آډيه نڂبه ٽنیي؛ آیب‬ ‫این آٍاډ٘ ٍا ثه و‪١‬وف اكٖبٓ نمیٽنیي و اُ آ څٌر نمیثَیي؟»‬ ‫اځَؿه دَوٵٖوٍ ٍاه كڄ همهی ډ‪ٚ‬پالر ٍا ىٍ وكير و یپذبٍؿڂی ډیثیني و اُ ٕوی‬ ‫ىیڂَ ځمب ثَىه إز ٽه ډٺ‪ َٞ‬سمبڇ ډ‪ٚ‬پالر ډوػوى ىٍ ػهب ٕیبٕشمياٍا و‬ ‫َٕىډياٍا كپوډزهب هٖشني‪ ،‬ثب این وػوى هوىٗ نیِ ډجَی اُ ه‪٦‬ب نیٖز و این‬ ‫ډو‪١‬و‪ٍ ٫‬ا ىٍ دبیب ىإشب ډشوػه ډی‪ٙ‬وى؛ ػبیی ٽه همپبٍ ‪ٝ‬میمی و همـو‬ ‫دَٖٗ‪ ،‬ډهنيٓ إمیز ثه او ډیځویي‪:‬‬ ‫«‪...‬ػنبة دَوٵٖوٍ! ُډبنی ٽه ىٍ ىان‪ٚ‬ڂبه ډن ثه هب‪ َ٥‬ثیدوڅی ٹبىٍ ثه دَىاهز ‪ٙ‬هَیه‬ ‫ىان‪ٚ‬ڂبه نجوىڇ ‪ٙ‬مب كب‪ٙ َ١‬يیي همهی هِینهی ىان‪ٚ‬ڂبه ډَا ثذَىاُیي و ثب٭ض ‪ٙ‬يیي‬ ‫ٽه ډن اُ سل‪ٞ‬یڄ ثبُنمبنڈ‪ .‬ډن همی‪ٚ‬ه كٔ انٖبنی ىوٕشی ‪ٙ‬مب ٍا سلٖین ډیٽَىڇ‬ ‫و اُ آ ُډب ثه هوىڇ ٹوڃ ىاىڇ ٽه همی‪ٚ‬ه ىٍ ٽنبٍسب و همیبٍ ‪ٙ‬مب ثب‪ٙ‬ڈ‪ .‬و هوىسب‬ ‫ډی ىانیي ٽه ډن ُنيځیاڇ ٍا وٹٴ انؼبڇ ٽبٍهبی ‪ٙ‬مب ٽَىڇ‪ٙ ،‬مب آٍډب هبی واالیی‬ ‫ىا‪ٙ‬شیي ٽه ثب٭ض ‪ٙ‬يیي ډب و همهی ٽٖبنی ٽه ىٍ ا‪َ٥‬اٵشب ثوىني ثه ‪ٙ‬مب ثذیونيني و اډب‬ ‫هَ ٍوُ ٽه ‪ٙ‬مب ٹویسَ ډی‪ٙ‬يیي كٔ ٹيٍر‪٥‬چجی ثَ ‪ٙ‬مب ٵبئٸ ډی‪ٙ‬ي و ‪ٙ‬مب ثه ػبی‬ ‫آ همه اٵپبٍ ث‪َٚ‬ىوٕشبنه و نؼبر انٖب هب و نؼبر ډلی‪ُ ٤‬یٖز و ٽَهی ُډین ٵٺ‪٤‬‬ ‫و ٵٺ‪ ٤‬ثه ٵپَ ٹيٍر‪٥‬چجی ثی‪ٚ‬شَی ثوىیي و آٍُوی سٖچ‪ ٤‬ثه ُډین ػبی هوىٗ ٍا ثه‬ ‫سمبڇ آ آٍډب هبی واال ىاى‪ ،‬اځَ ؿه ‪ٙ‬مب ىٍ ‪٩‬بهَ ؿنین وانموى ډیٽَىیي ٽه همب‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪023‬‬


‫ډٮَٵی ٽشبة‬

‫انٖب ثب همب هيٳهب هٖشیي‪ ،‬وڅی ثب ٍٵشبٍسب ډیىیيڇ ٽه آ انٖب ‪َٙ‬یٴ سجيیڄ ثه‬ ‫ډوػوىی ىیڂَ ‪ٙ‬يه و ٹچجشب و ٍوكشب ٵٺ‪ ٤‬ىٍ ٵپَ ٹيٍر‪٥‬چجی إز‪.‬‬ ‫ډن ىٍ ؿ‪ٚ‬مب ‪ٙ‬مب ىیڂَ نوٍ اډیي نمیىیيڇ‪ ،‬ثچپه آس٘ یټ ػنڀ هبنمب ٕوُ ٍا‬ ‫ډیىیيڇ‪ .‬ػنڂی ٽه ىٍ آ ثَای ٍٕیي ثه اهياٳ ٹيٍر ‪٥‬چجبنهسب كب‪ َ١‬ثوىیي سمبڇ‬ ‫ىنیب ٍا ثه آس٘ ثپ‪ٚ‬یي‪ ،‬ػنبة دَوٵٖوٍ! ډن ثه دَوٵٖوٍی ٽه ىوٕش٘ ىا‪ٙ‬شڈ و او ٍا‬ ‫ديٍ هوى ډیىانٖشڈ هیبنز نپَىڇ‪ ،‬ثچپه ثه ٍوكی ٽه وػوىٗ سٖویَ و او ٍا نبثوى‬ ‫ډیٽَى كمچه ٽَىڇ‪ .‬اځَ ‪ٙ‬مب همـنب ثه اهياٳ هوىسب دبیجني ثوىیي ډن كب‪ َ١‬ثوىڇ‬ ‫سب دبی ػب ىٍ ٽنبٍ ‪ٙ‬مب ثب‪ٙ‬ڈ وڅی ‪ٙ‬مب سٲییَ ٽَىیي‪».‬‬ ‫ىإشب «سَوٍیٖز نبثٲه» ىإشبنی إز ډمچو اُ سویڄ و ‪ٝ‬لنههبی كبىطهای ٽه ثب‬ ‫دَىاهز نویٖنيه ثه ػچو ډیٍوى‪ .‬اځَ ؿه ىٍ ثٮ‪٢‬ی ډواٍى ‪ٙ‬و‪ٞ‬یزذَىاُیهب ٹيٍی‬ ‫ىوٍ اُ واٹٮیز ‪ٙ‬يهاني و یب كشب ایيهی ىان‪ٚ‬مني ىیوانه ٽمی ثی‪ٚ‬شَ ىٍ ىإشب ډوع‬ ‫ډیُني‪ ،‬اډب ىٍ ډؼمو‪ ٫‬ډیسوا ځٶز نویٖنيه ىٍ هچٸ یټ ىإشب ٭چمیسویچی ځبڇ‬ ‫ډٶیيی ثَىا‪ٙ‬شه إز و این سالٗ ډٲشنڈ إز‪ .‬اډیيواٍیڈ این نویٖنيه و سمبڇ‬ ‫ىیڂَٽٖبنی ٽه ىٍ این ٭َ‪ٝ‬ه واٍى ‪ٙ‬يهاني‪ ،‬ىٍ ثَىا‪ٙ‬شن این ٕنن ځبڇ ډٖشياڇ ثب‪ٙ‬ني‪.‬‬ ‫این ٽشبة ىٍ ثه ٹیمز ‪ 2000‬سوډب اُ ‪َ٥‬یٸ اینشَنشی هڈ ثه ٵَوٗ ډیٍٕي‪ .‬ثَای‬ ‫ىٍیبٵز اینشَنشی ٽشبة ثه دبیڂبه ‪ www.iiketab.com‬ډَاػٮه ٽنیي‪.‬‬

‫‪024‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪025‬‬


‫دبوٍٹی‬

‫دبوٍٹی‬

‫ػشلت‬ ‫(تخص ايل)‬

‫ايرسًال ک‪ .‬لً گً یه‬ ‫تزگزدان‪ :‬سمیٍ کزم‬ ‫اٵِونهای ثَ «ٵٺَ‪ :‬ىوډین ځِاٍٗ اُ اِڅِو ‪ٕ-‬وٍو»‪ ،‬سهیه ‪ٙ‬يه سوٕ‪ ٤‬ځِاٍ‪ٙ‬ڂَ‬ ‫‪ ،temharyonoterregwis Leaf Entselenne‬ثه ٹچڈ ىهشَٗ‪َٕ ،‬نیشی‪.‬‬ ‫ثَای ډبىٍڇ ٽه یټ ٵَهنڀ‪ٙ‬نبِٓ ٭مچی ثوى‪ ،‬ډَاٍر یبىځَٵشن هَ ؿیِی ىٍثبٍهی‬ ‫ډَىډب اڅو ٕوٍو ثه ډنِڅهی یټ نجَى ‪ٙ‬و‪ٞ‬ی ثوى‪ .‬این كٺیٺز ٽه او اُ ٵَُنيان٘‬ ‫ثَای ٍویبٍویی ثب این نجَى إشٶبىه ٽَى‪ ،‬ډمپن إز سٮجیَ ثه هوىهواهی یب اُ‬ ‫هوىځٌ‪ٙ‬شڂی ‪ٙ‬وى‪ .‬كبال ٽه ځِاٍ‪ٍ ٘ٙ‬ا هوانيهاڇ‪ ،‬ډیىانڈ ٽه ىٍ نهبیز ٵپَ ډیٽَى‬

‫‪026‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ډَسپت ا‪ٙ‬شجبه ‪ٙ‬يه‪ .‬كبال ٽه ډیىانڈ ؿٺيٍ ثَای٘ ځَا سمبڇ ‪ٙ‬يه‪ ،‬آٍُو ډیٽنڈ ٽبٗ‬ ‫ډیىانٖز ؿٺيٍ ثبثز این ٽه اػبُه ىاى ډن ډظڄ یټ «ٵَى» ثٍِٿ ‪ٙ‬وڇ‪ ،‬ٹيٍىا او‬ ‫هٖشڈ‪.‬‬ ‫ٽمی دٔ اُ آ ٽه یټ ٽبو‪ٙ‬ڂَ ٍوثوسی‪ ،‬وػوى ډَىډبنی اُ سجبٍ هبینیهب [‪ٍ ]1‬ا ٍوی‬ ‫یبُىهمین ٕیبٍه اُ ډن‪٪‬وډهی ٕوٍو ځِاٍٗ ٽَى‪ ،‬او ىٍ نٺ٘ د‪ٚ‬شیجب ثَای ٕه‬ ‫ډ‪ٚ‬بهيهځَ اوڅیه ٽه ٍوی ٕیبٍه ثوىني‪ ،‬ثه هيډهی ډياٍی ډچلٸ ‪ٙ‬ي‪ .‬او ؿهبٍ ٕبڃ ٍا‬ ‫ىٍ ىٍهز‪ٙ-‬هَهبی یټ هوطو ىٍ همب نِىیپی ځٌٍانيه ثوى‪ .‬ثَاىٍڇ «این ػوی ثوٍ »‬ ‫[‪ ]2‬ىٍ آ ُډب ه‪ٚ‬ز ٕبڃ ىا‪ٙ‬ز و ډن دنغ ٕبڃ؛ ډبىٍڇ یټ یب ىو ٕبڃ هيډز ىٍ‬ ‫ٕٶینه ډیهوإز سب ډب ثشوانیڈ ډيسی ىٍ یټ ډيٍٕه ثه ٕجټ هبینی سل‪ٞ‬یڄ ٽنیڈ‪.‬‬ ‫ثَاىٍڇ اُ ػنڂڄهبی ثبٍانی هوطو ثٖیبٍ څٌر ثَىه ثوى‪ ،‬و اځَ ؿه ډیسوانٖز ٽچمبر ٍا‬ ‫هؼی ٽني‪ ،‬هیچی ٽڈ هواني ډیىانٖز و َٕسبَٕ ثينمب اُ ٹبٍؽهبی دوٕشی‪ ،‬آثی‬ ‫ٍو‪ٙ‬ن ‪ٙ‬يه ثوى‪ .‬وٹشی ثوٍنی هواني یبى ډیځَٵز و ډن یبى ډیځَٵشڈ څجبٓ ثذو‪ٙ‬ڈ و‬ ‫همڂی سلز ىٍډب ‪١‬يٹبٍؽ ثوىیڈ‪ ،‬ډبىٍڇ ثه همب انياُه ٽه ډ‪ٚ‬بهيهځَهب اُ اڅو‬ ‫ٕوٍو ثه ٕشوه آډيه ثوىني‪ ،‬ٵَیٶشهی آ ‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫سمبډ٘ ىٍ ځِاٍٗ ډبىٍڇ هٖز‪ ،‬اډب ډن آ ٍا همب ‪٥‬وٍ ٽه اُ او یبى ځَٵشڈ ثبُځو‬ ‫ډیٽنڈ؛ این ٽبٍ ثه ډن ٽمټ ډیٽني ثه هب‪ َ٥‬ثیبوٍڇ و ىٍٻ ٽنڈ‪ .‬ٽبو‪ٙ‬ڂَ ُثب ٍا‬ ‫‪١‬ج‪ ٤‬ٽَىه و ډ‪ٚ‬بهيهځَا یټ ٕبڃ وٹز ‪َٝ‬ٳ ٽَىه ثوىني سب آ ٍا یبى ثڂیَني‪.‬‬ ‫ٵَاوانی څهؼههبی ډوشچٴ‪ ،‬ثهبنه ای ثَای ه‪٦‬بهبی ُثبنی و څهؼهی آ هب ثوى و همڂی‬ ‫ځِاٍٗ ىاىني ٽه ډ‪ٚ‬پچی ثب ُثب نياٍني‪ .‬اډب ىٍ ٭ین كبڃ یټ ډ‪ٚ‬پڄ اٍسجب‪٥‬ی وػوى‬ ‫ىا‪ٙ‬ز‪ .‬ىو ډَى ځِاٍ‪ٙ‬ڂَ ډشوػه ‪ٙ‬يني سنهب هٖشني؛ ثب ه‪ٞ‬وډز و ‪ٙ‬ټ و سَىیي ثب آ هب‬ ‫ٍٵشبٍ ‪ٙ‬ي و ٹبىٍ نجوىني هیؾځونه اٍسجب‪٥‬ی ثب ډَىا ډلچی ثَٹَاٍ ٽنني؛ سمبڇ ډَىا‬ ‫ډلچی یب ىٍ هبنههبیی سټ نٶَه همـو سبٍٻىنیبهب یب ىو ثه ىو ُنيځی ډیٽَىني‪.‬‬ ‫ثب یبٵشنِ ځَوههبیی اُ دَٖا نوػوا ‪ ،‬سالٗ ٽَىني ثب آ هب اٍسجب‪ ٣‬ثَٹَاٍ ٽنني؛ اډب ثه‬ ‫ډل‪ ٠‬وٍوى ثه ٹچمَوی ؿنین ځَوههبیی‪ ،‬دَٖا یب ٵَاٍ ٽَىني یب ثب َٕ٭ز هَ ؿه‬ ‫سمبڇسَ ثه ‪َ٥‬ٵ‪ٚ‬ب كمچه ٽَىني سب آ هب ٍا ثپ‪ٚ‬ني‪ ُ .‬هب ٽه ىٍ ؿیِهبیی ثه نبڇ‬ ‫«ىهپيههبی ډشٶَٷ» ُنيځی ډیٽَىني‪ ،‬ثه ډل‪ ٠‬این ٽه یپی اُ ډ‪ٚ‬بهيهځَا نِىیټ‬ ‫هبنههب‪ٙ‬ب ډی‪ٙ‬ي‪ ،‬ثب ثبٍا ٕنڀ ٵَاٍیاٗ ډیىاىني‪ .‬یپی اُ آ هب ځِاٍٗ ىاى ٽه‪:‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪027‬‬


‫دبوٍٹی‬

‫« ثه ن‪ َ٪‬ډن‪ ،‬سنهب ٵٮبڅیز اٍسجب‪٥‬ی اهبڅی ٕوٍو‪ٕ ،‬نڀ دَر ٽَى ثه ‪َ٥‬ٳ ډَىا‬ ‫إز‪».‬‬ ‫هیؾٽياډ‪ٚ‬ب ډوٵٸ ن‪ٚ‬يه ثوى ډپبڅمهای ثی٘ اُ ٍى و ثيڃ ٽَى ٕه ػمچه ثب یټ ډَى‬ ‫ىا‪ٙ‬شه ثب‪ٙ‬ي‪ .‬یپی اُ آ هب ثب ُنی ٽه نِىیټ اٍىوځبه٘ ‪ٙ‬يه ثوى‪ ،‬همجٖشَ ‪ٙ‬ي‪ .‬او‬ ‫ځِاٍٗ ىاى ٽه ثه ځمب او‪ ،‬آ ُ كَٽبسی ډ‪َٞ‬انه و هب‪ ٛ‬انؼبڇ ىاىه ٽه ‪٥‬وٍ ىیڂَی‬ ‫نمی‪ٙ‬ي آ ٍا ثَىا‪ٙ‬ز ٽَى‪ ،‬وڅی ثه ن‪ َ٪‬ډیٍٕیي ٽه اُ سالٗهبی ډ‪ٚ‬بهيهځَ ثَای‬ ‫ثَٹَاٍی ځٶشڂو نبٍاكز ‪ٙ‬يه و اُ دبٕن ثه ٕئاڃهبی او َٕثبُ ُىه و ثه ځٶشهی‬ ‫ډ‪ٚ‬بهيهځَ‪« :‬ثه ډل‪ ٠‬آ ٽه ثه هوإشهاٗ ٍٕیي‪ٍ ،‬ٵز‪».‬‬ ‫ثه یټ ُ ډ‪ٚ‬بهيهځَ اػبُه ىاىه ‪ٙ‬ي ىٍ یټ هبنهی هبڅی ىٍ یټ «ىهپيه» ثب هٶز‬ ‫هبنه‪ٕ ،‬بٽن ‪ٙ‬وى‪ .‬او ډ‪ٚ‬بهيار ثٖیبٍ هوثی اُ آ ثو٘هبی ُنيځی ٍوُډَه ٽه‬ ‫ډی سوانٖز ثجیني‪ ،‬انؼبڇ ىاى و ثب ُنب ثٍِځٖبڃ و ٽوىٽب ځٶشڂوهبیی ىا‪ٙ‬ز؛ اډب‬ ‫ىٍیبٵز ٽه هَځِ ثه هبنهی ُ ىیڂَی ى٭ور نمی‪ٙ‬وى و هَځِ اُ او انش‪٪‬بٍ نمیٍوى ثه‬ ‫ٽٖی ٽمټ ٽني یب ىٍ هیؾ ٽبٍی اُ او ىٍهوإز ٽمټ نمی‪ٙ‬وى‪.‬‬ ‫ُنب ىیڂَ اُ ځٶشڂو ىٍثبٍهی ٵٮبڅیزهبی ٍوُډَه هو‪ٚٙ‬ب نمیآډي؛ ٽوىٽب ٽه سنهب‬ ‫ډنج‪ ٬‬ا‪٥‬ال٭بسی او ثوىني‪« ،‬هبڅه ىیوونهی وٍوٍو» ‪ٝ‬يای٘ ډیٽَىني‪ٍ .‬ٵشبٍ نبىٍٕز او‬ ‫ثب٭ض ٍ‪ٙ‬ي ثیا٭شمبىی و ثی٭الٹڂی ډیب ُنب ‪ٙ‬ي و آ هب ٽڈٽڈ ثـههبی‪ٚ‬ب ٍا اُ او‬ ‫ىوٍ ٽَىني‪ .‬دٔ او آ ػب ٍا سَٻ ٽَى‪ .‬ثه ډبىٍڇ ځٶز‪ٍ« :‬اهی ثَای یټ ثٍِځٖبڃ وػوى‬ ‫نياٍى سب ؿیِی یبى ثڂیَى؛ آ هب ٕئاڃ نمیٽنني و ٕئاڅی ٍا ػواة نمیىهني‪ .‬هَ ؿه‬ ‫ٽه ثچيني‪ ،‬همڂی ٍا ىٍ ُډب ٽوىٽی یبى ځَٵشهاني‪».‬‬ ‫ډبىٍڇ همب ‪٥‬وٍ ٽه ثه ډن و ثوٍنی نڂبه ډیٽَى‪ ،‬ثب هوىٗ ځٶز‪ :‬آهب ! و ثَای انشٺبڃ‬ ‫هبنواىځی ىٍ ډوٹٮیز ډ‪ٚ‬بهيهځَ ثه اڅو ٕوٍو ىٍهوإز ىاى‪ .‬اٵَاى ډٖشٺَ ىٍ دبیڂبه اُ‬ ‫‪َ٥‬یٸ انٖیجڄ [‪ ،]3‬ډٶ‪ٞ‬ڄ ثب او ډ‪ٞ‬بكجه ٽَىني و ثب ثوٍنی و كشب ډن هڈ كَٳ ُىني‬ ‫( ډن ځٶشڂو ٍا ثه هب‪ َ٥‬نياٍڇ‪ ،‬اډب ډبىٍڇ ځٶز ثب دبیڂبه ىٍثبٍهی ػوٍاةهبی سبُهاڇ‬ ‫‪ٝ‬لجز ٽَىڇ)؛ ٕذٔ ثب ىٍهوإز ډبىٍڇ ډواٵٺز ‪ٙ‬ي‪ٕ .‬ٶینه ىٍ ډياٍی نِىیټ ثبٹی‬ ‫ډبني و ډ‪ٚ‬بهيه ځَا ٹجچی هڈ ػِو هيډه ثوىني و ٹَاٍ ‪ٙ‬ي ىٍ ‪ٝ‬وٍر اډپب ‪ ،‬ډبىٍڇ‬ ‫اٍسجب‪ٍ ٣‬اىیویی ٍواُنه ٍا ثب آ هب كٶ‪ ٨‬ٽني‪.‬‬

‫‪028‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ډن هب‪َ٥‬های ډلو اُ ىٍهز‪ٙ-‬هَ و ثبُی ثب ځَثه یب ؿیِی ‪ٙ‬جیه ثه آ ىٍ ٕٶینه ثه‬ ‫یبى ىاٍڇ؛ اډب اوڅین هب‪َ٥‬ار وا‪١‬لڈ ډَثو‪ ٣‬ثه هبنهډب ىٍ «هبڅهَٕا» إز‪ .‬هبنه نیمی‬ ‫ىٍ ُډین و نیمی ىیڂَ ثیَو ُډین إز و ىیواٍهبی ؿوثی ىوٱبة ُىه ىاٍى‪ .‬ډن و‬ ‫ډبىٍ ثیَو ُیَ آٵشبة ځَڇ ایٖشبىهایڈ‪ .‬ډیبنمب یټ ځوىاڃ ځڄ إز ٽه ثوٍنی اُ یټ‬ ‫ٕ‪٦‬ڄ ثه ىاهچ٘ آة ډیٍیِى و ثٮي ثه ٕمز نهَ ډیىوى سب ثبُ آة ثیبوٍى‪ .‬ډن ثب څٌر‪،‬‬ ‫ځڄ ٍا ثب ىٕزهبیڈ وٍُ ډیهڈ سب این ٽه نَڇ و كبڅزىاٍ ډی‪ٙ‬وى‪ .‬یټ ډ‪ٚ‬ز اُ آ ٍا‬ ‫ثَډیىاٍڇ و ٍوی ىیواٍ‪ ،‬ػبیی ٽه ډیب سَٽههب ٵب‪ٝ‬چه اٵشبىه إز‪ ،‬ډیٽوثڈ‪ .‬ډبىٍ ثه‬ ‫ُثب ػيیيډب ډیځویي‪« :‬هوثه‪ ،‬ىٍٕشه!» و ډن ډیٵهمڈ این یټ ٽبٍ إز و ډن ىٍ‬ ‫كبڃ انؼبډ٘ هٖشڈ‪ .‬ىاٍڇ هبنه ٍا سٮمیَ ډیٽنڈ‪ .‬ىاٍڇ ىٍٕش٘ ډیٽنڈ‪ ،‬ىاٍڇ ٽبٍ ٍا‬ ‫ىٍٕز انؼبڇ ډیىهڈ‪ .‬ډن یټ ٵَى ‪ٙ‬بیٖشه هٖشڈ‪.‬‬ ‫سب ُډبنی ٽه آ ػب ُنيځی ډیٽَىڇ‪ ،‬هَځِ نٖجز ثه این ډو‪١‬و‪ٙ ٫‬پی نيا‪ٙ‬شڈ‪.‬‬ ‫ډب ىاهڄ هبنه هٖشیڈ و ثوٍنی ىاٍى اُ ‪َ٥‬یٸ ٍاىیو ثب ٕٶینه ‪ٝ‬لجز ډیٽني‪ ،‬ؿو‬ ‫ىڅ٘ ثَای ُثب ٹيیمیډب سنڀ ډی‪ٙ‬وى و ثه هَ كبڃ ٹَاٍ إز ډٖبیڄ ٍا ځِاٍٗ‬ ‫ىهي‪ .‬ډبىٍ ىاٍى ٕجي ډیثبٵي و ثه نیهبی ىو نیڈ ‪ٙ‬يه ثي و ثیَاه ډیځویي‪ .‬ډن ىاٍڇ آواُ‬ ‫ډی هوانڈ سب ‪ٝ‬يای ثوٍنی ٍا ىٍ ‪ٝ‬يایڈ ډلو ٽنڈ و ٽٖی ىٍ هبڅهَٕا این ُثب ډ‪٢‬لټ‬ ‫ثوٍنی ٍا ن‪ٚ‬نوى؛ و ثه هَكبڃ‪ ،‬هوىڇ هڈ آواُ هواني ىوٕز ىاٍڇ‪ .‬این آواُ ٍا همین‬ ‫اډَوُ ثٮياُ‪٩‬هَ ىٍ هبنهی هیوٍو [‪ ]4‬یبى ځَٵشڈ‪ .‬ډن هَ ٍوُ ثب هیوٍو ثبُی ډیٽنڈ‪.‬‬ ‫ډیهوانڈ‪« :‬آځبه ثبٗ‪ ،‬ځوٗ ٽن‪ ،‬ځوٗ ٽن‪ ،‬آځبه ثبٗ‪ ».‬ډبىٍ ىٕز اُ ثي و ثیَاه ځٶشن‬ ‫ډیٽ‪ٚ‬ي‪ ،‬ځوٗ ډیىهي و ثٮي ىٕشڂبه ‪١‬ج‪ٍ ٤‬ا ٍو‪ٙ‬ن ډیٽني‪.‬‬ ‫آس٘ ٽوؿپی اُ دوز و دِ ‪ٙ‬بڇ ثبٹی ډبنيه؛ ‪ٙ‬بڇ ٍی‪ٚ‬هی څٌیٌ دیڂی [‪ ]5‬ثوى‪ .‬ډن‬ ‫هیؾوٹز اُ دیڂی هٖشه نمی‪ٙ‬وڇ‪ .‬دیڂی ځَڇ و سیَه إز و ثوی دیڂی و ٕوهشن‬ ‫ىوهوٍ ډیىهي ٽه ثویی سني و ډٺيٓ ثَای ىوٍ ٽَى ػبىو و اكٖبٕبر ډنٶی إز و‬ ‫همب ‪٥‬وٍ ٽه ډیهوانڈ «ځوٗ ٽن‪ ،‬آځبه ثبٗ»‪ ،‬هواثڈ ډیځیَى و ثه ډبىٍ سپیه ډیىهڈ‬ ‫ٽه سیَه و ځَڇ إز و ثوی ډبىٍ‪ ،‬ثویی سني و ډٺيٓ و َٕ‪ٙ‬بٍ اُ اكٖبٕبر ډظجز‬ ‫ډیىهي‪.‬‬ ‫ُنيځی ٍوُانهډب ىٍ «هبڅهَٕا» ثيو سٲییَ ثوى‪ .‬ثٮيهب ىٍ ٕٶینه یبى ځَٵشڈ ٽٖبنی‬ ‫ٽه ىٍ ‪َٙ‬ای‪ ٤‬دیـیيهی ډ‪ٞ‬نو٭ی ُنيځی ډیٽنني‪ ،‬ثه این نو‪ُ ٫‬نيځی ډیځویني‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪031‬‬


‫دبوٍٹی‬

‫«ٕبىه»‪ .‬هَ ػب ٽه ثوىهاڇ‪ ،‬ٽٖی ٍا نيیيهاڇ ٽه ُنيځی ٍا ٕبىه ثياني‪ .‬ٵپَ ډیٽنڈ‬ ‫وٹشی ػِییبر ٍا نبىیيه ثڂیَی‪ ،‬آ وٹز ُنيځی یب یټ ډٺ‪ُ ٬٦‬ډبنی ٕبىه ثه ن‪َ٪‬‬ ‫ډیٍٕي؛ ىٍٕز ډظڄ یټ ٕیبٍه ٽه اُ ډياٍ‪ٝ ،‬بٳ و یپيٕز ىیيه ډی‪ٙ‬وى‪.‬‬ ‫ٹ‪٦‬ٮبً ُنيځیمب ىٍ هبڅهَٕا‪ ،‬اُ این ن‪ َ٪‬ٽه نیبُهبډب ٍاكز ثَآوٍىه ډی‪ٙ‬ي‪ٕ ،‬بىه ثوى‪.‬‬ ‫ٱٌا ثَای ػم‪٬‬آوٍی یب دَوٍٗ و دوشن ٵَاوا ثوى‪ ،‬سِمبٓ [‪ُ ]6‬یبى ثوى ٽه ډی‪ٙ‬ي‬ ‫ػم‪ ٬‬ٽَى و ثَای څجبٓ و ٍهشوواة ٍیٖیي و ثبٵز‪ ،‬ډٺياٍ ُیبىی نی ثَای ثبٵشن ٕجي و‬ ‫ىٍٕز ٽَى ٽبهڂڄ وػوى ىا‪ٙ‬ز؛ ډب ثـههب همجبُیهبی ُیبى‪ ،‬ډبىٍانی ٽه ډَاٹجمب‬ ‫ثب‪ٙ‬ني و ىان٘ ځٖشَىهای ثَای آډوهشن ىا‪ٙ‬شیڈ‪ .‬هیؾٽياڇ اینهب ٕبىه نیٖشني‪ ،‬ځَؿه‬ ‫وٹشی ثيانی ؿ‪٦‬وٍ انؼبډ‪ٚ‬ب ىهی‪ ،‬وٹشی ٽه اُ ػِییبس‪ٚ‬ب آځبه ثب‪ٙ‬ی‪ ،‬هیچی هیچی‬ ‫ٍاكز هٖشني‪.‬‬ ‫ثَای ډبىٍڇ ٕبىه نجوى‪ .‬ثَای او ٕوز و دیـیيه ثوى‪ .‬ډؼجوٍ ثوى س‪٪‬بهَ ٽني ٽه اُ‬ ‫ػِییبر آځبه إز‪ ،‬ىٍ كبڅی ٽه سبُه ىا‪ٙ‬ز آ هب ٍا یبى ډیځَٵز و ډؼجوٍ ثوى ٵپَ‬ ‫ٽني ؿ‪٦‬وٍ این ٍوٗ ُنيځی ٍا ثَای ٽٖبنی ٽه ىٍ ډپبنی ىیڂَ ُنيځی ډیٽَىني و آ‬ ‫ٍا ىٍٻ نمیٽَىني‪ ،‬ځِاٍٗ ىهي‪ .‬ىٍ اثشيا ثَای ثوٍنی ٍاكز ثوى‪ ،‬اډب ثبالهَه ٕوز‬ ‫‪ٙ‬ي؛ ؿو او دَٖ ثوى‪ .‬ثَای ډن همی‪ٚ‬ه ٍاكز ثوى‪ .‬ډن ٽبٍ ٽَى ٍا یبى ځَٵشڈ و ثب‬ ‫ىیڂَ ثـههب ثبُی ٽَىڇ و ثه آواُ ډبىٍا ځوٗ ىاىڇ‪.‬‬ ‫كٸ ثب اوڅین ډ‪ٚ‬بهيهځَ ثوى‪ :‬یټ ُ ثبڅٰ ثه هیؾ وػه نمیسوانٖز ډشٮبڅی ٽَى‬ ‫ٍوك٘ ٍا یبى ثڂیَى‪ .‬ډبىٍ نمی سوانٖز ثَوى و ثه آواُ یټ ډبىٍ ىیڂَ ځوٗ ىهي؛ این‬ ‫ٽبٍ هیچی ٱیَ٭بىی ثوى‪ .‬هبڅههب ډیىانٖشني او هوة سَثیز ن‪ٚ‬يه و ثَهیهب‪ٙ‬ب ثيو‬ ‫این ٽه هوىٗ ثٶهمي‪ ،‬هیچی ؿیِهب ثه او یبى ىاىني‪ .‬آ هب ثه این نشیؼه ٍٕیيه ثوىني‬ ‫ٽه كشمبً ډبىٍٗ ثی ډٖئوڅیز ثوىه و ثه ػبی ٕبٽن ‪ٙ‬ي ىٍ یټ هبڅهَٕا‪ ،‬ثه ځ‪ٚ‬ز و‬ ‫ځٌاٍ دَىاهشه و ثنبثَاین ىهشَٗ ثه هوثی سَثیز ن‪ٚ‬يه إز‪ .‬ثه همین هب‪ َ٥‬كشب‬ ‫ډنِویسَین هبڅههب هڈ همی‪ٚ‬ه ثه ډن اػبُه ډیىاىني همَاه ثـههبی‪ٚ‬ب ځوٗ ىهڈ و‬ ‫ثشوانڈ یټ ٵَى سٮچیڈ ىیيه ث‪ٚ‬وڇ‪ .‬وڅی هوة‪ ،‬نمیسوانٖشني یټ ‪ٙ‬و‪ ٜ‬ثٍِځٖبڃ ىیڂَ‬ ‫ٍا ثه هبنههبی‪ٚ‬ب ى٭ور ٽنني‪ .‬ډن و ثوٍنی ثبیي سمبڇ آواُهب و ىإشب هبیی ٍا ٽه یبى‬ ‫ډیځَٵشیڈ ثه ډبىٍ ډیځٶشیڈ و ثٮي او آ هب ٍا ثب ٍاىیو ځِاٍٗ ډیىاى؛ یب ډب ثب ٍاىیو‬ ‫‪ٝ‬لجز ډیٽَىیڈ و او ثه ډب ځوٗ ډیىاى‪ .‬اډب او هیؾوٹز ډٮنبی‪ٚ‬ب ٍا ىٍٕز ډشوػه‬

‫‪030‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫نمی‪ٙ‬ي‪ ،‬هیؾوٹز‪ .‬كبال ٽه ىیڂَ ثبڅٰ ثوى و ثٮي اُ آ همه وٹشی ٽه ثب ػبىوځَا‬ ‫ُنيځی ٽَىه ثوى‪ ،‬ؿ‪٦‬وٍ ډیسوانٖز یبى ثڂیَى؟‬ ‫«آځبه ثبٗ!» او آهنڀ ػيیي ډن و اكشمبالً هبڅههب و ډوهجزهبی ٭‪٪‬یڈ ٍا ډٖوَه‬ ‫ډیٽَى‪« .‬آځبه ثبٗ! ؿني ثبٍ ىٍ ٍوُ این ٍا سپَاٍ ډیٽنني؟ اُ ؿی آځبه ثبٗ؟ آ هب اُ‬ ‫ویَانههب‪ ،‬اُ سبٍین هوى‪ٙ‬ب آځبه نیٖشني ‪ ...‬كشب اُ وػوى یپيیڂَ هڈ آځبه نیٖشني! كشب‬ ‫ثب هڈ كَٳ نمیُنني! دٔ كشمبً آځبه ثبٗ!»‬ ‫وٹشی ٹ‪ٞ‬ههبی ىوٍا دی٘ اُ آٱبُ ُډب ٍا ثبُځو ډیٽَىڇ ٽه هبڅه َٕينه [‪ ]7‬و هبڅه‬ ‫نویز [‪ ]8‬ثَای ىهشَان‪ٚ‬ب و ډن سٮَیٴ ډیٽَىني‪ ،‬ډبىٍ همی‪ٚ‬ه ثه نپبر ٵَ٭ی‬ ‫ىإشب هب ىٹز ډیٽَى‪ .‬ډن اُ ډَىډب ډیځٶشڈ و ډبىٍڇ ډیځٶز‪« :‬آ ډَىډب ‪،‬‬ ‫دی‪ٚ‬ینیب ډَىڇ این ُډب هٖشني‪ ».‬وٹشی ډیځٶشڈ‪« :‬اینػب ىیڂَ ډَىډی وػوى نياٍى‪».‬‬ ‫او ډشوػه نمی‪ٙ‬ي‪ .‬ثه او ډیځٶشڈ‪« :‬كبال اینػب اٵَاى وػوى ىاٍني‪ ».‬و او ثبُ هڈ ډشوػه‬ ‫نمی‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫ثوٍنی ٹ‪ٞ‬هی آ ډَىی ٍا ىوٕز ىا‪ٙ‬ز ٽه ثب ُ هبی ُیبىی ُنيځی ډیٽَى؛ این ٽه‬ ‫ؿ‪٦‬وٍ آ ډَى ُ هب ٍا ىٍ ٹٶٔ نڂبه ډیىا‪ٙ‬ز‪ ،‬همب ‪٥‬وٍ ٽه ثَهی اٵَاى ډوٗهب ٍا‬ ‫ثَای هوٍى ىٍ ٹٶٔ نڂبه ډیىاٍني‪ ،‬و همهی ُ هب ثبٍىاٍ ‪ٙ‬يني و هَ ٽياڇ ‪ٝ‬ي ثـه‬ ‫ثه ىنیب آوٍىني و ثـههب ثٍِٿ ‪ٙ‬يه و سجيیڄ ثه هیوالهبی وك‪ٚ‬شنبٽی ‪ٙ‬يني و آ ډَى و‬ ‫ډبىٍان‪ٚ‬ب و هميیڂَ ٍا هوٍىني‪ .‬ډبىٍ ثَایمب ‪َٙ‬ف ىاى ٽه این یټ سمظیڄ اُ اُىیبى‬ ‫ػمٮیز انٖبنی این ٕیبٍه ىٍ هِاٍا ٕبڃ ځٌ‪ٙ‬شه إز‪ .‬ډن ډیځٶشڈ‪« :‬نه‪ ،‬این ‪٥‬وٍ‬ ‫نیٖز‪ .‬این یټ ىإشب اهالٹی إز‪ ».‬ډبىٍ ډیځٶز‪« :‬هوة‪ ،‬ثچه‪ .‬نشیؼهی اهالٹی‬ ‫این إز ٽه ثـههبی ُیبىی نيا‪ٙ‬شه ثب‪ٙ‬یي‪ ».‬ډن ډیځٶشڈ‪« :‬نه‪ ،‬نشیؼه این نیٖز‪ .‬ؿه‬ ‫ٽٖی ډی سواني ‪ٝ‬ي سب ثـه ىا‪ٙ‬شه ثب‪ٙ‬ي؟ كشب اځَ هوىٗ ثوواهي؟ آ ډَى یټ ػبىوځَ‬ ‫ثوىه‪ .‬او ػبىو ډیٽَىه و ُنب هڈ ٽمپ٘ ډیٽَىني‪ .‬دٔ ډن‪٦‬ٺی إز ٽه ثـههبی‪ٚ‬ب‬ ‫هیوال ‪ٙ‬يه ثب‪ٙ‬ني‪».‬‬ ‫اڅجشه ٽچیي ٹ‪٢‬یه‪ ،‬ٽچمهی «سِپِڄ» [‪ ]9‬إز ٽه ثه ٍاكشی ثه ٽچمهی هبینی «ػبىو»‬ ‫سَػمه ډی‪ٙ‬وى؛ یٮنی هنَ یب ٹيٍسی ٽه ٹوانین ‪٥‬جیٮز ٍا ډوشڄ ٽني‪ .‬ثَای ډبىٍ ٕوز‬ ‫ثوى ٽه ثٶهمي ثَای ثَهی اٵَاى‪ ،‬ثی‪ٚ‬شَ ٍواث‪ ٤‬انٖبنی كٺیٺشبً ٱیَ٭بىی هٖشني؛ ډظالً‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪031‬‬


‫دبوٍٹی‬

‫اُىواع یب كپوډز ٍا ډی سوا ثه ډظبثه ‪٥‬چٖمی ىیي ٽه ػبىوځَا اىا ٽَىهاني‪ .‬ثَای‬ ‫ډَىډب او ا٭شٺبى ثه ػبىو ٕوز إز‪.‬‬ ‫اُ ٕٶینه ډَست كبڅمب ٍا ډی دَٕیيني و هَ اُ ځبهی یپی اُ اٵَاى دبیڂبه‪ ،‬انٖیجڄ ٍا ثه‬ ‫ٍاىیوی ډب ډَسج‪ ٤‬ډیٕبهز و ثب ډب و ډبىٍڇ ‪ٝ‬لجز ډیٽَى‪ .‬ډبىٍ همی‪ٚ‬ه ډشٺب٭ي‪ٙ‬ب‬ ‫ډیٕبهز ٽه ډیهواهي ثمبني‪ ،‬ٽه ٭چیٍٱڈ اینپه ثه ٕشوه آډيه‪ ،‬ثبُ ډ‪ٚ‬ٲوڃ ٽبٍی‬ ‫إز ٽه اوڅین ډ‪ٚ‬بهيهځَا ٹبىٍ ثه انؼبډ٘ نجوىهاني؛ ډن و ثوٍنی هڈ سمبڇ آ‬ ‫ٕبڃهبی اوڃ ثه انياُهی ډبهیهبی ٽوؿټ‪ٙ ،‬بى ثوىیڈ‪ .‬ٵپَ ډیٽنڈ ډبىٍ هڈ وٹشی ٽه‬ ‫ىیڂَ ثه ‪َ١‬ة آهنڀ آهٖشه و ٍوٗ ٱیَډٖشٺیڈ آډوهشن هوىٗ ٭بىر ٽَى‪ٙ ،‬بى ‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫او سنهب ثوى و ىڅ٘ ثَای ‪ٝ‬لجز ثب ثٍِځٖبال سنڀ ډی‪ٙ‬ي و ډیځٶز اځَ ډب نجوىیڈ‪،‬‬ ‫ىیوانه ډی‪ٙ‬ي‪ .‬كشب اځَ ٵٺيا ٍاث‪٦‬هی ػنٖی آُاٍٗ ډیىاى‪ ،‬هیؾوٹز آ ٍا ثَوُ‬ ‫نمیىاى‪ .‬ثب این كبڃ ٵپَ ډیٽنڈ ؿو ځِاٍ‪ ٘ٙ‬ىٍثبٍهی این اډوٍ ؿنيا ٽبډڄ نیٖز‪،‬‬ ‫دٔ كشمبً این ډٖئچه آُاٍٗ ډیىاىه إز‪ .‬ډیىانڈ آ اوائڄ ٽه ىٍ هبڅهَٕا ُنيځی‬ ‫ډیٽَىیڈ‪ ،‬ىو سب اُ هبڅههب‪ ،‬هيیمی [‪ ]10‬و ثهیو [‪ ]11‬ثه یپيیڂَ ٭‪ٚ‬ٸوٍُی ډیٽَىني‬ ‫و ثهیو ثه ډبىٍڇ ا‪٩‬هبٍ ٭‪ٚ‬ٸ ٽَىه ثوى؛ اډب ډبىٍ ډشوػه ن‪ٚ‬يه ثوى‪ ،‬ؿو ثهیو آ ‪٥‬وٍ‬ ‫ٽه ډبىٍ انش‪٪‬بٍ ىا‪ٙ‬ز ‪ٝ‬لجز نمیٽَى‪ .‬ډبىٍ نمیٵهمیي ؿ‪٦‬وٍ ډی‪ٙ‬وى ثب ٵَىی ٽه‬ ‫نمیسوا واٍى هبنهاٗ ‪ٙ‬ي‪ٍ ،‬اث‪٦‬هی ػنٖی ىا‪ٙ‬ز‪.‬‬ ‫یټ ثبٍ وٹشی نه ٕبڅڈ ثوى و كَٳهبی ؿني ىهشَ ثٍِځٖبڃ ٍا ځوٗ ٽَىه ثوىڇ‪ ،‬اُ او‬ ‫دَٕیيڇ ؿَا ثَای ځ‪ٚ‬ز و ځٌاٍ نمیٍوى‪ .‬ثب اډیيواٍی ځٶشڈ‪« :‬هبڅه ٕينه اُ ډب ډَاٹجز‬ ‫ډیٽني‪ ».‬اُ این ٽه ىهشَ ُ ِ سٮچیڈ نيیيه ثب‪ٙ‬ڈ‪ ،‬هٖشه ‪ٙ‬يه ثوىڇ‪ .‬ىڅڈ ډیهوإز ىٍ‬ ‫هبنهی هبڅه ٕينه ُنيځی ٽنڈ و ډظڄ ثٺیهی ثـههب ثب‪ٙ‬ڈ‪.‬‬ ‫ثب څلن َُٕن٘ آډیِی‪ ،‬همـو یټ هبڅه ځٶز‪« :‬ډبىٍهب ثَای ځ‪ٚ‬ز و ځٌاٍ‬ ‫نمیٍوني‪».‬‬ ‫ډن دبٵ‪ٚ‬بٍی ٽَىڇ ٽه‪« :‬ؿَا‪ ،‬ثٮ‪٢‬ی وٹزهب ډیٍوني‪ .‬یٮنی ډؼجوٍني ثَوني‪ ،‬وځَنه‬ ‫ؿ‪٦‬وٍ ډیسوانني ثی‪ٚ‬شَ اُ یټ ثـه ىا‪ٙ‬شه ثب‪ٙ‬ني؟»‬ ‫«آ هب َٕاٯ ډَىانی ډیٍوني ٽه نِىیپی هبڅهَٕا ُنيځی ډیٽنني‪ .‬وٹشی ثهیو یټ‬ ‫ثـهی ىیڂَ ډیهوإز‪ ،‬دی٘ ډَى سذهی نوٻ ٹَډِ ٍٵز‪ٕ .‬ينه هڈ هَ وٹز ثوواهي‬

‫‪032‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ٍاث‪٦‬هی ػنٖی ىا‪ٙ‬شه ثب‪ٙ‬ي‪ ،‬ډیٍوى دی٘ ډَى دبیینىٕز ٍوىهبنه‪ .‬آ هب ډَىا این‬ ‫ا‪َ٥‬اٳ ٍا ډی‪ٙ‬نبٕني‪ .‬وڅی هیؾٽياڇ اُ ډبىٍا ثه ځ‪ٚ‬ز و ځٌاٍ نمیٍوني‪».‬‬ ‫ډشوػه ‪ٙ‬يڇ ٽه ىٍ این ډوٍى كٸ ثب اوٕز و ډن ا‪ٙ‬شجبه ډیٽنڈ‪ ،‬ثب این كبڃ ثه ایيهی‬ ‫هوىڇ ؿٖجیيڇ‪« .‬هوة‪ ،‬سو ؿَا نمیٍوی َٕاٯ ډَى دبیینىٕز ٍوىهبنه؟ سو هیؾوٹز‬ ‫ىڅز ٍاث‪٦‬هی ػنٖی نمیهواهي؟ ډیڂی ډیځویي هوىٗ همی‪ٚ‬ه ىڅ٘ ډیهواهي‪».‬‬ ‫ډبىٍ ثب څلنی َٕى ځٶز‪« :‬ډیڂی هٶيه ٕبڅ٘ إز‪ ،‬دٔ َٕر ثه ٽبٍ هوىر ثب‪ٙ‬ي‪».‬‬ ‫كبال ىٹیٺبً ډظڄ سمبڇ ډبىٍهبی ىیڂَ ثه ن‪ َ٪‬ډیٍٕیي‪.‬‬ ‫ىٍ ُډب ٽوىٽی‪ ،‬ډَىهب ثَایڈ یټ ػوٍ ډٮمبی ثیهیؼب ثوىني‪ .‬آ هب ىٍ ىإشب هبی‬ ‫دی٘ اُ آٱبُ ُډب ُیبى ك‪٢‬وٍ ىا‪ٙ‬شني و ىهشَا كچٺهی َٕاینيځی ىٍثبٍه‪ٙ‬ب ‪ٝ‬لجز‬ ‫ډیٽَىني؛ وڅی ډن ثه نيٍر ىیيه ثوىډ‪ٚ‬ب ‪ .‬ثٮ‪٢‬ی اوٹبر وٹشی ثَای ػٖشؼو ډیٍٵشڈ‪،‬‬ ‫ؿ‪ٚ‬مڈ ثه یپی‪ٙ‬ب ډیهوٍى؛ اډب آ هب هیـڂبه نِىیټ هبڅهَٕا نمی‪ٙ‬يني‪ .‬ىٍ سبثٖشب‬ ‫ډَى دبیینىٕز ٍوىهبنه اُ انش‪٪‬بٍ ثَای هبڅه ٕينه هٖشه ډی‪ٙ‬ي و ا‪َ٥‬اٳ هبڅهَٕا‬ ‫ډیدچپیي؛ اڅجشه ٽنبٍ ٍوىهبنه یب ډیب ثوسههب نمیٍٵز سب ثٮنوا یټ ډَى ًٍڃ ا‪ٙ‬شجبه‬ ‫نڂیَیم٘ و ٕنڂٖبٍٗ نپنیڈ؛ ثچپه ىٍ سذههب ډیځ‪ٚ‬ز‪ ،‬ػبیی ٽه همهی ډیسوانٖشیڈ‬ ‫ثجینیڈ ٽیٖز‪ .‬هیوٍو و ىیيٕو [‪ ،]12‬ىهشَا هبڅه ٕينه ډیځٶشني وٹشی او ثَای‬ ‫اوڅین ځ‪ٚ‬ز و ځٌاٍٗ ثیَو ٍٵشه ثب این ډَى ٭‪ٚ‬ٸوٍُی ٽَىه و دٔ اُ آ همی‪ٚ‬ه‬ ‫َٕاٯ او ډیٍوى و هیؾ وٹز ډَى ىیڂَی اُ ٕبٽنب آ نبكیه ٍا اډشلب نپَىه إز‪.‬‬ ‫همـنین هوى هبڅه ٕينه ثه آ هب ځٶشه ثوى ٽه اوڅین ٵَُنيٗ یټ دَٖ ثوىه و او ٍا‬ ‫ٱَٷ ٽَىه؛ ؿو نمی هوإشه یټ دَٖ ٍا ثٍِٿ ٽني و ثٮي ٍهبی٘ ٽني ٽه ثَوى‪ .‬آ هب‬ ‫اُ این ثبثز اكٖبٓ نبٍاكشی ډی ٽَىني‪ ،‬ډن هڈ همین‪٦‬وٍ؛ اډب این ٹ‪٢‬یه هیچی نبىٍ‬ ‫نجوى‪ .‬یپی اُ ىإشب هبیی ٽه یبى ډیځَٵشیڈ ىٍثبٍهی دَٖی ثوى ٽه ٱَٷ ‪ٙ‬يه و ثٮي‬ ‫ُیَ آة ثٍِٿ ‪ٙ‬ي؛ ٕذٔ ٍوُی ٽه ډبىٍٗ ثَای كمبڇ ٽَى آډيه ثوى‪ ،‬او ٍا ځَٵز و‬ ‫سالٗ ٽَى آ ٹيٍ نڂبه٘ ىاٍى سب ٱَٷ ‪ٙ‬وى؛ اډب آ ُ ٵَاٍ ٽَىه ثوى‪.‬‬ ‫ىٍ هَ كبڃ‪ ،‬وٹشی ډَى دبیینىٕز ٍوىهبنه ؿني ٍوُی ٍوی سذههب ډین‪ٖٚ‬ز و‬ ‫آواُهبی ‪٥‬والنی ډی هواني و ډوهبی٘ ٍا ٽه هیچی هڈ ثچني ثوى و ىٍ نوٍ هو‪ٙ‬یي ثه‬ ‫ٍنڀ ٕیبه ډیىٍه‪ٚ‬یي‪ ،‬ىائڈ ډیثبٵز و ثبُ ٽَى و ثبُ ډیثبٵز‪ ،‬هبڅه ٕينه ډیٍٵز و‬ ‫یپی ىو ‪ٙ‬جی دی٘ او ډیډبني و ثٮي ه‪ٚ‬یبٍ و ٹجَاٷ ثبُ ډیځ‪ٚ‬ز‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪033‬‬


‫دبوٍٹی‬

‫هبڅه نویز ثَایڈ سو‪١‬یق ىاى ٽه آواُهبی ډَى دبیینىٕز ٍوىهبنه‪ ،‬ػبىو هٖشني؛‪ ،‬نه‬ ‫همب ػبىوی ثي و همی‪ٚ‬ڂی‪ ،‬ثچپه همب ؿیِی ٽه آ ٍا اٵٖو هبی ډشٮبڅی هوة‬ ‫ډینبډیي‪ .‬هبڅه ٕينه هیؾځبه نمیسوانٖز ىٍ ډٺبثڄ این اٵٖو هب ډٺبوډز ٽني‪ .‬وڅی‬ ‫ثٮي هبڅه نویز ثب یبىآوٍی هب‪َ٥‬اس٘ څجوني ډیُى و ځٶز‪« :‬اډب او كشب ن‪ٞ‬ٴ اٵٖو‬ ‫ثٮ‪٢‬ی ډَىانی ٍا ٽه ډن ډالٹبر ٽَىهاڇ هڈ نياٍى‪».‬‬ ‫ٍّیڈ ٱٌاییډب اځَؿه هیچی هوة ثوى‪ ،‬اډب ٍوٱن ٽمی ىا‪ٙ‬ز و ډبىٍ ٵپَ ډیٽَى‬ ‫همین ثب٭ض ثه سٮویٸ اٵشبى ٭الئڈ ثچوٯ إز؛ ىهشَهب ثه نيٍر ٹجڄ اُ دبنِىه ٕبڅڂی‬ ‫٭بىر ډبهبنه ډی ‪ٙ‬يني و دَٖهب سب هیچی ثٮي اُ آ هڈ ثبڅٰ ډلٖوة نمی‪ٙ‬يني‪ .‬اډب ثه‬ ‫ډل‪ ٠‬این ٽه دَٖهب ٽوؿپشَین ٭الئمی اُ ثچوٯ ٍا ن‪ٚ‬ب ډیىاىني‪ ُ ،‬هب ؿخؿخ‬ ‫نڂبه‪ٚ‬ب ډیٽَىني‪ .‬اوڃ هبڅه هيیمی ٽه همی‪ٚ‬ه ځَٵشه و ىٍ هوى ٵَو ٍٵشه ثوى‪ ،‬ثٮي‬ ‫هبڅه نویز و ثٮي كشب هبڅه ٕينه هڈ اُ ثوٍنی ٍوی ثَځَىانيني و سنهبی٘ ځٌا‪ٙ‬شني و‬ ‫وٹشی كَٳ ډیُى‪ ،‬دبٕو٘ ٍا نمیىاىني‪ .‬یټ ثبٍ هبڅه ىنهډی [‪ ]13‬دیَ ؿنب ثب‬ ‫ه‪ٚ‬ونز اُ ثوٍنی دَٕیي‪« :‬وإه ؿی ىاٍی ثب ثـههب ثبُی ډیٽنی؟» ٽه او ا‪ٙ‬ټٍیِا‬ ‫ثه هبنه ثَځ‪ٚ‬ز‪ .‬آ ډوٹ‪ ٬‬كشب ؿهبٍىهٕبڅ٘ هڈ ن‪ٚ‬يه ثوى‪.‬‬ ‫ىهشَ ٽوؿټسَ ٕينه‪ ،‬هیوٍو ثهشَین ىوٕشڈ ثوىڇ؛ ډی‪ٙ‬وى ځٶز ٽه نیمهی ځم‪ٚ‬يهی‬ ‫ډن ثوى‪ .‬هواهَ ثٍِځشَٗ ىیيٕو ٽه كبال ىٍ كچٺهی َٕاینيځی ثوى‪ ،‬یټ ٍوُ آډي و ثب‬ ‫ډن ‪ٝ‬لجز ٽَى؛ هیچی ػيی ثه ن‪ َ٪‬ډیٍٕیي‪ .‬ځٶز ‪«:‬ثوٍنی هیچی هوٗ ٹیبٵه‬ ‫إز‪ ».‬ډن ثب ٱَوٍ سؤییي ٽَىڇ‪.‬‬ ‫ځٶز‪« :‬هیچی ثٍِٿ و هیچی ٹوی‪ ،‬ٹویسَ اُ ډن‪».‬‬ ‫ىوثبٍه ثب ٱَوٍ سؤییي ٽَىڇ و ثٮي یواٗ یواٗ اُ او ٵب‪ٝ‬چه ځَٵشڈ‪.‬‬ ‫او ځٶز‪ ، ٍ« :‬ډن ػبىو نمیٽنڈ‪».‬‬ ‫ځٶشڈ‪« :‬ؿَا‪ ،‬ىاٍی همین ٽبٍ ٍا ډیٽنی‪ .‬ثه ډبىٍر ډیځویڈ‪».‬‬ ‫ىیيٕو َٕٗ ٍا سپب ىاى و ځٶز‪« :‬ىاٍڇ سالٗ ډیٽنڈ ‪ٝ‬بىٹبنه ‪ٝ‬لجز ٽنڈ‪ .‬اځَ‬ ‫هَآ ډن سو ٍا ثه هَآ ډیانياُى‪ ،‬سٺ‪ٞ‬یَ ډن نیٖز‪ .‬ثبیي این ‪٥‬وٍی ثب‪ٙ‬ي‪ .‬ډب ىٍ‬ ‫كچٺهی َٕاینيځی ىٍثبٍهاٗ ‪ٝ‬لجز ٽَىیڈ‪ .‬ډن اُ این كٔ هو‪ٙ‬ڈ نمیآیي‪ ».‬و ډن‬ ‫ډیىانٖشڈ ٽه ٍإز ډیځویي؛ او ؿهَهای آٍاڇ و ؿ‪ٚ‬مبنی آٍاڇ ىا‪ٙ‬ز و همی‪ٚ‬ه‬

‫‪034‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫آٍاڇسَین ٽوىٻ ډیب ډب ثوى‪ .‬ځٶز‪« :‬ٽبٗ ډی ‪ٙ‬ي ثوٍنی ثبُ هڈ ثـه ثوى‪ ،‬ٽبٗ ډن هڈ‬ ‫ثـه ثوىڇ‪ ،‬اډب هت ىیڂَ نیٖشیڈ‪».‬‬ ‫ثه او ځٶشڈ‪«:‬دٔ ثَو یټ دیَُ هَٵز ثبٗ‪ ».‬و ىوا ىوا اُ او ىوٍ ‪ٙ‬يڇ‪ .‬ثه ډلڄ‬ ‫دنهبنیاڇ ىٍ دبیینىٕز ٍوىهبنه ٍٵشڈ و ځَیه ٽَىڇ‪ .‬ډٺيٕبر ٍا اُ ٽیٴٍوكڈ ثیَو‬ ‫آوٍىڇ و ٍىیٶ‪ٚ‬ب ٽَىڇ‪ .‬یټ ډٺيٓ ‪-‬ا‪ٙ‬پبڅی نياٍى اځَ ثَایشب سٮَیٴ ٽنڈ‪ -‬ٽَیٖشبڅی‬ ‫ثوى ٽه ثوٍنی ثه ډن ىاىه ثوى؛ ثبالی٘ ‪ٙ‬ٶبٳ ثوى و دبیین٘ ثنٶ٘ ډهآڅوى‪ .‬ډير ُډبنی‬ ‫‪٥‬والنی نڂبه٘ ىا‪ٙ‬شڈ و ثٮي َٕػبی٘ ځٌا‪ٙ‬شڈ‪ُ .‬یَ یټ سوشهٕنڀ‪ٕ ،‬وٍاهی ٽنيڇ و‬ ‫ډٺيٓ ٍا ىٍ ثَٿ هبی ىوهوٍ ىاهڄ یټ سپه دبٍؿه ٽه اُ ىاډن ُیجبیڈ ٽنيه ثوىڇ‪،‬‬ ‫دیـیيڇ؛ دبٍؿهی هوثی ثوى ٽه هیوٍو ثَای ډن ٍیٖیيه و ىوهشه ثوى‪.‬‬ ‫سپه دبٍؿه ٍا ىٍٕز اُ ٹٖمز ػچوی څجبٕڈ‪ ،‬ػبیی ٽه ىٍ ډٮَ‪ ٟ‬ىیي ثوى‪ ،‬دبٍه ٽَىڇ‪.‬‬ ‫ٽَیٖشبڃ ٍا َٕ ػبی٘ ځٌا‪ٙ‬شڈ و ډير ُډبنی ‪٥‬والنی ٽنبٍٗ ن‪ٖٚ‬شڈ‪ .‬وٹشی ثه هبنه‬ ‫ثَځ‪ٚ‬شڈ‪ ،‬ؿیِی اُ كَٳهبی ىیيٕو ٍا ثبُځو نپَىڇ‪ .‬اډب ثوٍنی هیچی ٕبٽز ثوى و‬ ‫ډبىٍڇ نڂبهی نڂَا ىا‪ٙ‬ز‪ .‬اُ ډن دَٕیي‪« :‬ثب څجبٕز ؿه ٽَىی‪ ٍ ،‬؟» َٕڇ ٍا ٹيٍی‬ ‫ثچني ٽَىڇ و دبٕن نياىڇ‪ .‬او هوإز ىوثبٍه كَٵی ثِني‪ ،‬اډب ډن‪َٞ‬ٳ ‪ٙ‬ي‪ .‬ىٍ نهبیز یبى‬ ‫ځَٵشه ثوى ثب ٵَىی ٽه س‪ٞ‬میڈ ځَٵشه ٕپور ٽني‪ ،‬نجبیي كَٳ ثِني‪.‬‬ ‫ثوٍنی نیمهی ځم‪ٚ‬يه ای نيا‪ٙ‬ز‪ ،‬اډب كبال ثی‪ٚ‬شَ اوٹبر ثب ىو دَٖی ٽه سٺَیجبً هڈٕن٘‬ ‫ثوىني‪ ،‬ثبُی ډیٽَى‪ .‬اىنيه [‪ ]14‬دَٖی آٍاڇ ٽه یپی ىو ٕبڃ اُ او ثٍِځشَ ثوى و ثیز‬ ‫[‪ ]15‬ٽه ٵٺ‪ ٤‬یبُىه ٕبڃ ىا‪ٙ‬ز‪ ،‬اډب ‪ٙ‬چوٯ و ثیدَوا ثوى‪.‬‬ ‫هَ ٕه سبیی‪ ،‬همی‪ٚ‬ه ػبیی ډیٍٵشني‪ .‬ډن ؿنيا سوػهی نيا‪ٙ‬شڈ ٽه سب انياُهای ثه این‬ ‫ىڅیڄ ثوى ٽه ثبثز هال‪ٙ ٛ‬ي اُ ‪ َٙ‬ثیز‪ ،‬هو‪ٙ‬لبڃ ثوىڇ‪ .‬ډن و هیوٍو سمَین آځبهی‬ ‫ډیٽَىیڈ و همی‪ٚ‬ه آځبهی اُ ثیز ٽه ٵَیبى ډیٽ‪ٚ‬یي و ثبال و دبیین ډیدَیي‪ ،‬هٖشه‬ ‫ٽننيه ثوى‪ .‬او هیؾځبه نمیسوانٖز ٽٖی ٍا ٕبٽز ثه كبڃ هوى ٍهب ٽني؛ انڂبٍ ٕپور‬ ‫ىیڂَا ‪ ،‬ؿیِی اُ او ٽڈ ډیٽَى‪ .‬ډبىٍٗ‪ ،‬هيیمی او ٍا آډوُٗ ىاىه ثوى؛ اډب او ډبنني‬ ‫ٕينه یب نویز‪ ،‬آواُهوا و ٹ‪ٞ‬هځوی هوثی نجوى و ثیز آ ٹيٍ نبآٍاڇ ثوى ٽه كشب ثه‬ ‫آ هب هڈ ځوٗ نمیىاى‪ .‬هَ وٹز ډن و هیوٍو ٍا ډیىیي ٽه سالٗ ډیٽَىیڈ آٍاڇ‪-‬ځبڇ‬ ‫ثَویڈ و یب ثن‪ٚ‬ینیڈ و آځبه ‪ٙ‬ویڈ‪ ،‬آ ٹيٍ آ ا‪َ٥‬اٳ ډیدچپیي و َٕ و ‪ٝ‬يا ډیٽَى سب‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪035‬‬


‫دبوٍٹی‬

‫ا٭‪ٞ‬بة ډب هَى ډی‪ٙ‬ي و ثه او ډیځٶشیڈ ٽه اُ آ ػب ثَوى؛ ثٮي ډب ٍا ډٖوَه ډیٽَى ٽه‪:‬‬ ‫«ىهشَهبی هُڄ‪».‬‬ ‫اُ ثوٍنی دَٕیيڇ ٽه او و ثیز و اىنيه ؿه ٽبٍ ډیٽنني و او دبٕن ىاى‪« :‬ٽبٍهبی‬ ‫دَٖانه‪».‬‬ ‫«ډظڄ ؿی؟»‬ ‫«سمَین‪».‬‬ ‫«سمَین آځبهی؟»‬ ‫دٔ اُ یټ ډپض ځٶز ‪«:‬نه‪».‬‬ ‫«دٔ سمَین ؿی؟»‬ ‫«ٽُ‪ٚ‬شی‪ ،‬ٹوی ‪ٙ‬ي ثَای ځَوه دَٖا ‪ ».‬او ٱمڂین ثه ن‪ َ٪‬ډیٍٕیي‪ ،‬اډب دٔ اُ ؿني‬ ‫څل‪٪‬ه ځٶز‪« :‬ثجین‪ ».‬و ؿبٹویی ٍا ٽه ُیَ ٍهشوواث٘ دنهب ٽَىه ثوى ثه ډن ن‪ٚ‬ب ىاى‪.‬‬ ‫«اىنيه ډی ځویي آىڇ ثبیي ؿبٹو ثب هوىٗ ىا‪ٙ‬شه ثب‪ٙ‬ي‪ ،‬این ‪٥‬وٍی ىیڂَ ٽٖی ٽبٍی ثه‬ ‫ٽبٍ آىڇ نياٍى‪ .‬ٹ‪ٚ‬نڀ نیٖز؟» ؿبٹو اُ آهن ٕبهشه ‪ٙ‬يه ثوى‪ ،‬آهنی ٹيیمی اُ ډَىډب‬ ‫ٽه ثه ‪ٙ‬پڄ نی ثوى و ثه ‪َ٥‬ٳ ثیَو هڈ ‪ٙ‬يه و هَ ىو څجهاٗ سیِ ثوى و یټ نوٻ سیِ‬ ‫هڈ ىا‪ٙ‬ز‪ .‬یټ سپه ؿوة ٽنيهٽبٍی ‪ٙ‬يهی ‪ٝ‬یٺچی هڈ ػبی ىٕشهاٗ ثوى سب اُ ىٕز‬ ‫ډلبٵ‪٪‬ز ٽني‪ .‬ځٶز‪« :‬ىٍ هبنهی هبڅی یټ ډَى دیيای٘ ٽَىڇ‪ .‬ٹٖمز ؿوثیاٗ ٍا‬ ‫ډن ٕبهشڈ‪ ».‬ثب ٭‪ٚ‬ٸ و ٭الٹه ٍوی٘ ىٕز ٽ‪ٚ‬یي‪ .‬ثب این كبڃ آ ٍا ىٍ ٽیٴٍوك٘‬ ‫نڂبه نمیىا‪ٙ‬ز‪.‬‬ ‫همب ‪٥‬وٍ ٽه ثب هوىڇ ٵپَ ډیٽَىڇ ؿَا هَ ىو څجهاٗ سیِ إز‪ ،‬این ‪٥‬وٍی ىٍ ‪ٝ‬وٍر‬ ‫إشٶبىه ىٕز آىڇ ٍا ډیثَى‪ ،‬دَٕیيڇ‪« :‬ثب آ ؿه ٽبٍ ډیٽنی؟»‬ ‫ځٶز‪« :‬ډهبػمب ٍا ىوٍ ډیٽنڈ‪».‬‬ ‫«هبنهی هبڅی ډَى ٽؼب ثوى؟»‬ ‫«هیچی ىوٍسَ اُ سذهی ٕنڂی‪».‬‬ ‫«اځَ ثوواهیي ىوثبٍه ثه آ ػب ثَویي‪ ،‬ډی‪ٙ‬وى ډن هڈ ثب ‪ٙ‬مب ثیبڇ؟»‬ ‫او ځٶز‪« :‬نه‪ ».‬دبٕو٘ ه‪ٚ‬ن نجوى‪ ،‬اډب ٹب‪ ٬٥‬ثوى‪.‬‬ ‫«ؿه اسٶبٹی ثَای آ ډَى اٵشبىه؟ ډَىه؟»‬ ‫«یټ ػمؼمه سوی نهَ ثوى‪ ،‬ٵپَ ډیٽنیڈ دبی٘ څیِ هوٍىه و ٱَٷ ‪ٙ‬يه‪».‬‬

‫‪036‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫ډظڄ ثوٍنی كَٳ نمیُى‪ .‬ؿیِی ډظڄ دَی‪ٚ‬بنی یټ ثٍِځٖبڃ ىٍ ‪ٝ‬يای٘ ثوى‪ .‬ثَای‬ ‫ا‪٥‬مینب هب‪ َ٥‬دی‪ٍ ٘ٚ‬ٵشه ثوىڇ‪ ،‬اډب آ‪ٙ‬ٶشهسَ ثَځ‪ٚ‬شڈ‪ .‬دی٘ ډبىٍڇ ٍٵشڈ و اُ او‬ ‫دَٕیيڇ‪« :‬سو ځَوه دَٖهب ؿه ٽبٍ ډیٽنني؟»‬ ‫ځٶز‪« :‬انشوبة ا‪ٝ‬چق [‪٥ ]16‬جیٮی ٍا انؼبڇ ډیىهني‪ ».‬ثه ُثب ډن این ٍا نڂٶز‪ ،‬ثه‬ ‫ُثب هوىٗ و ثب سچوی ځٶز‪ .‬كبال ىیڂَ همهی ُثب هبینی ٍا نمیٵهمیيڇ و هیؾ‬ ‫ایيه ای نيا‪ٙ‬شڈ ٽه ډن‪٪‬وٍٗ ؿیٖز‪ ،‬اډب څلن ‪ٝ‬يای٘ ٱمڂینڈ ٽَى و ىٍ ٽمبڃ‬ ‫وك‪ٚ‬ز ىٍیبٵشڈ ٽه ىاٍى ځَیه ډیٽني‪ .‬او ځٶز‪« :‬ثبیي این ػب ٍا سَٻ ٽنیڈ‪َٕ ،‬نیشی‪».‬‬ ‫هنوُ ثيو این ٽه هوىٗ ثياني ىا‪ٙ‬ز ثه ُثب هبینی ‪ٝ‬لجز ډیٽَى‪« .‬٭یجی نياٍى‬ ‫ٽه یټ هبنواىه نٺڄ ډپب ٽني‪ ،‬ډڂَ نه؟ ُ هب هَ وٹز ىڅ‪ٚ‬ب ثوواهي ډیٍوني و‬ ‫ډیآیني‪ .‬هیؾٽٔ ثه ٽبٍ ىیڂَا سوػهی نياٍى‪ .‬هیؾ ؿیِ ثه هیؾٽٔ ٍث‪٦‬ی نياٍى‪ .‬ثه‬ ‫ػِ ثیَو ٽَى دَٖهب اُ ىهپيه!»‬ ‫ثی‪ٚ‬شَ آ ؿه ٍا ٽه ځٶز ډشوػه ‪ٙ‬يڇ‪ ،‬اډب اُ او هوإشڈ آ ٍا ثه ُثب ډن هڈ ثڂویي و‬ ‫ثٮي ځٶشڈ‪ « :‬اډب هَ ٽؼب ٽه ثَویڈ‪ ،‬ثوٍنی ثه همین ٕن و ٕبڃ و همین انياُه و همین‬ ‫‪ٙ‬پڄ هواهي ثوى‪».‬‬ ‫او ثب ه‪ٚ‬ڈ ځٶز‪« :‬دٔ اُ اینػب ډیٍویڈ‪ ،‬ثه ٕٶینه ثبُ ډیځَىیڈ‪».‬‬ ‫اُ او ىوٍ ‪ٙ‬يڇ‪ .‬ٹجالً هیؾځبه اُ او نشَٕیيه ثوىڇ‪ ،‬او هیؾځبه ثَ ٭چیه ډن اُ ػبىو إشٶبىه‬ ‫نپَىه ثوى‪ .‬یټ ډبىٍ ٹيٍر ‪ٙ‬ڂٶزانڂیِی ىاٍى‪ ،‬اډب هیؾ ٽؼبی این ٹيٍر ٱیَ‪٥‬جیٮی‬ ‫نیٖز؛ ډڂَ این ٽه اُ آ ثَ ٭چیه ٍوف ٵَُني إشٶبىه ‪ٙ‬وى‪.‬‬ ‫ثوٍنی هَإی اُ ډبىٍ نيا‪ٙ‬ز‪ .‬او ػبىوی هوىٗ ٍا ىا‪ٙ‬ز‪ .‬وٹشی ډبىٍ ثه او ځٶز ٹ‪ٞ‬ي‬ ‫سَٻِ آ ػب ٍا ىاٍى‪ ،‬ثوٍنی ن‪ٍ َٗ٪‬ا سٲییَ ىاى‪ .‬او ډیهوإز ثَوى و ثه ځَوه دَٖا‬ ‫ثذیونيى؛ ځٶز یټ ٕبڃ إز ٽه این ٹ‪ٞ‬ي ٍا ىاٍى‪ .‬او ىیڂَ ثه هبڅهَٕا سٮچٸ نيا‪ٙ‬ز؛‬ ‫هبڅهَٕا دَ ثوى اُ ُنب و ىهشَا و ٽوىٽب ‪ .‬او ډیهوإز ثَوى و ثب ىیڂَ دَٖا‬ ‫ُنيځی ٽني‪ .‬ثَاىٍ ثٍِځشَ ثیز‪ ،‬ییز [‪ ،]17‬٭‪٢‬و یټ ځَوه اُ دَٖا ىٍ ډليوىهی‬ ‫ؿهبٍ ٍوىهبنه ثوى و ډَاٹجز یټ دَٖ اُ هبڅهَٕا ٍا ثه ٭هيه ډیځَٵز‪ .‬و اىنيه هڈ‬ ‫ىا‪ٙ‬ز آډبىهی ٍٵشن ډی‪ٙ‬ي‪ .‬ثوٍنی و اىنيه و ثیز اهیَاً ثب ؿني ډَى ‪ٝ‬لجز ٽَىه‬ ‫ثوىني‪ .‬همهی ډَىهب آ ‪٥‬وٍ ٽه ډبىٍ ٵپَ ډیٽَى‪ ،‬نبىا و ىیوانه نجوىني‪ .‬آ هب ُیبى‬ ‫‪ٝ‬لجز نمیٽَىني‪ ،‬اډب ؿیِهبی ُیبىی ډیىانٖشني‪.‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬

‫‪037‬‬


‫دبوٍٹی‬

‫ډبىٍ ثب انيوه دَٕیي‪« :‬ؿه ؿیِهبیی ډیىانني؟»‬ ‫ثوٍنی ځٶز‪« :‬ډیىانني ؿ‪٦‬وٍ ډَى ثب‪ٙ‬ني‪ ،‬و ډن هڈ ډیٍوڇ ٽه ډَى ‪ٙ‬وڇ‪».‬‬

‫پاوً سَا‪:‬‬ ‫[‪ :Hain ]1‬ىٍ ىإشب هبی څو ځویین‪ ،‬هبین ٕیبٍهی ُاىځبه انٖب إز و این هبینیهب‬ ‫ثوىني ٽه نٖڄ ث‪ٍ َٚ‬ا ىٍ ٕیبٍار ثٖیبٍی‪ ،‬اُ ػمچه ُډین دَاٽنيه ٕبهشني‪.‬‬ ‫‪[2] In Joy Born‬‬

‫[‪ :Ansible ]3‬ىٕشڂبهی هیبڅی ثب إشٶبىه اُ سپنوڅوّی هیبڅی ٽه ثب إشٶبىه اُ آ‬ ‫ډیسوا اٍسجب‪ ٣‬آنی ىٍ ډیب هَ ىو نٺ‪٦‬ه اُ ٽبئنبر ثَٹَاٍ ٕبهز‪.‬‬ ‫‪[4] Hyuru‬‬ ‫‪[5] pigi‬‬ ‫‪[6] temas‬‬ ‫‪[7] Sadne‬‬ ‫‪[8] Noyit‬‬ ‫‪[9] tekell‬‬ ‫‪[10] Hedimi‬‬ ‫‪[11] Behyu‬‬ ‫‪[12] Didsu‬‬ ‫‪[13] Dnemi‬‬ ‫‪[14] Ednede‬‬ ‫‪[15] Bit‬‬

‫[‪ ]16‬ډن‪٪‬وٍ ن‪َ٪‬یهی ىاٍوین إز ٽه ‪٥‬جٸ آ ځونههبی ٱبڅت و ثَسَ ىٍ ‪٥‬وڃ ُډب‬ ‫سپبډڄ یبٵشه و ثٺب ډییبثني‪.‬‬ ‫‪[17] Yit‬‬

‫‪‬‬

‫‪038‬‬

‫‪ٙ‬مبٍهی ‪ ،1‬ىی ‪89‬‬


‫یهز ز ٍی ماَىامٍ ی ادتیات گماوٍ سن اس وً سىذگان‪ ،‬متز مران ي مهققران‬ ‫گًوٍی ادت گماوٍسن (ػ م یخی‬

‫‪ ،‬فاوتشی‪ ،‬يحطت ي س زسث َای آنَرا)‬

‫دػًت تٍ َمکاری م کىذ‪ .‬داستان َا‪ ،‬مقاالت ي مطالة خًد را در ا ه سمیىٍ‬ ‫تٍ وطاو پست الکتزيوی‬

‫ماَىامٍ (‪ )mag@fantasy.ir‬ارسال فزما یذ‪.‬‬

‫ضزا ط پذ زش آثار‪:‬‬

‫‪ -1‬هواه‪ٚ‬مني إز ډ‪٦‬بڅت ٍا ثب إشٶبىه اُ نَڇاٵِاٍهبی واّهدَىاُ‪ ،‬ىٍ ىو ٹبڅت ‪ MS Word‬و‬ ‫یب ‪ OpenOffice‬إٍبڃ ٵَډبییي‪.‬‬ ‫‪ -2‬ىٍ ٽچیه ی ډ‪٦‬بڅت إٍبڅی‪ ،‬ٹبنو كمبیز كٺوٷ ډئڅٶب و ډن‪ٞ‬ٶب ‪ ،‬ډ‪ٞ‬وة ‪ ،1348‬ثبیدي‬ ‫ٍ٭بیز ‪ٙ‬يه ثب‪ٙ‬ي‪.‬‬ ‫‪ -3‬ډ‪٦‬بڅت سَػمه ٍا همَاه ثب نٖوهای اُ ا‪ٝ‬ڄ ډ‪٦‬چت (ىٍ ٹبڅتهدبی إدشبنياٍى ‪،MS Word‬‬ ‫‪ TXT ،PDF‬و یب ‪ )OpenOffice‬إٍبڃ ٵَډبییي‪.‬‬ ‫‪ -4‬ډبهنبډهی اىثیبر ځمبنهُ ىٍ ویَای٘ و ا‪ٝ‬الف ډ‪٦‬بڅت آُاى إز‪.‬‬ ‫‪ -5‬ډٖئوڅیز ډلشوای ډ‪٦‬بڅدت ډنديٍع ىٍ ډبهنبډدهی اىثیدبر ځمبندهُ ‪ ،‬ثدب نویٖدنيځب و‬ ‫ډشَػمب آطبٍ إز‪.‬‬ ‫‪ -6‬ٽچیه ی ډ‪٦‬بڅت إٍبڅی ىٍ سلَیَیهی ډبهنبډده ی اىثیدبر ځمبندهُ ډدوٍى ثٍَٕدی ٹدَاٍ‬ ‫ډیځیَني و سنهب ىٍ ‪ٝ‬وٍر سؤییي ډنش‪ َٚ‬ډی‪ٙ‬وني‪.‬‬ ‫‪ -7‬ىٍ ‪ٝ‬وٍر إٍبڃ ډٮَٵی و یب نٺي ٽشبة و ٵیچڈ‪ ،‬س‪ٞ‬بویَ ډنبٕت ٍا نیِ همَاه ٵَډبییي‪.‬‬ ‫‪ -8‬ثبُن‪ َٚ‬آطبٍی ٽه دی٘ اُ این ىٍ ىیڂَ ٍٕبنههب ډنش‪ٙ َٚ‬يه ثب‪ٙ‬ي‪ ،‬دٔ اُ سؤییي سلَیَیه‪،‬‬ ‫ډنو‪ ٣‬ثه اٍائهی اػبُهنبډهی ٽشجی اُ آ ن‪َٚ‬یه إز‪.‬‬


‫ماَىامٍی ادتیات گماوٍسن‬ ‫گماوٍسن‬

‫ماَىامرررٍی ادتیرررات‬

‫ماَىامٍی ادتیات گماوٍسن‬

‫ډبهنبډهی اىثیبر ځمبنهُ‬

‫ماَىامٍی ادتیرات گماورٍ سن‬ ‫ډبهنبډدددهی‬

‫ماَىامٍی ادتیات گماوٍسن‬ ‫اىثیبر ځمبنهُ‬

‫ماَىامٍی ادتیات گماوٍسن‬ ‫ډبهنبډدددهی‬

‫ماَىامٍی ادتیات گماوٍسن‬ ‫اىثیبر ځمبنهُ‬

‫ماَىامٍی ادتیات گماوٍسن‬ ‫ډبهنبډددهی اىثیددبر‬

‫ماَىامٍی ادتیات گماوٍسن‬ ‫ځمبنهُ‬

‫ماَىامٍی ادتیات گماوٍسن‬ ‫ډبهنبډددهی اىثیددبر‬

‫ماَىامٍی ادتیات گماوٍسن‬ ‫ځمبنهُ‬

‫ماَىامٍی ادتیات گماوٍسن‬ ‫ماَىامٍی ادتیات گماوٍسن‬

‫ځمبنهُ‬

‫ډبهنبډدددددهی اىثیدددددبر‬

‫ماَىامٍی ادتیات گماوٍسن‬ ‫ډبهنبډددهی اىثیددبر‬

‫ماَىامٍی ادتیات گماوٍسن‬ ‫ځمبنهُ‬

‫ماَىامٍی ادتیات گماوٍسن‬ ‫ډبهنبډددهی اىثیددبر‬

‫ماَىامٍی ادتیات گماوٍسن‬ ‫ځمبنهُ‬

‫ماَىامٍی ادتیات گماوٍسن‬ ‫ماَىامٍی ادتیات گماوٍسن‬

‫ځمبنهُ‬

‫ډبهنبډدددددهی اىثیدددددبر‬

‫ماَىامٍی ادتیات گماوٍسن‬

Shegeftzar, Vol. 1, No. 1  

Shegeftzar (Wonderland) is the first Persian Speculative Fiction Magazine, which is published by Fantasy Academy (http://en.wikipedia.org/wi...

Advertisement