Page 1

10ο τεύχος Φθινόπωρο 2017

Διακόσμηση

Συννεχάκια & βξνφή σε παιδικό δωμάτιο

Υγεία

Νυφτεξινή εννύξηση Συνταγή

Μηλόπιτα

DIY

πλεκτό κολιέ


Τριμηνιαίο Διαδικτυακό Περιοδικό

www.familives.gr

familivesmag@gmail.com ΑΡΦΙ΢ΤΝΣΑΞΙΑ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΚΔΙΜΔΝΩΝ Μαοία Τταμςξπξϋλξσ ΒΟΗΘΟ΢ ΑΡΦΙ΢ΤΝΣΑΚΣΗ Βαοβάοα Βλάυξσ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ΢ Mαοία Φαμςζίκξσ ΤΠΔΤΘΤΝΗ BLOG Καίςη Μιυαλξπξϋλξσ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΘΗ΢Η΢ SOCIAL MEDIA Διοήμη Λξσίζξσ ART DESIGN Δσαγγελία Παπαοίζξσ ΑΡΘΡΟΓΡΑΥΟΙ Άμμα Μίυςη Αμμαρςέλλα Λαζάοξσ Βαοβάοα Βλάυξσ Γεχογία Διοήμη Γκαμαρξϋλη Γιάμμηπ Ξημςάοαπ Δλεσθεοία Σράςρξσ Δσαγγελία Βλαρρξπξϋλξσ Δσςέοπη Μσςιλημαίξσ Καίςη Μιυαλξπξϋλξσ Λίμα ΢σμεχμίδξσ Μαοία Γεχογακξϋ Μαοία Τταμςξπξϋλξσ Mαοία Φαμςζίκξσ Μσοςό Παςεοάκη Νίκη Γστςξγιάμμη ΢χςηοία Μπιλιαμξϋ ΥΩΣΟΓΡΑΥΟ΢ ΔΞΩΥΤΛΛΟΤ Γεχογία Διοήμη Γκαμαρξϋλη

6 Μεγαλόμξμςαπ ένσπμα παιδιά 8 Η μαμά είμαι εσςσυιρμέμη ϊςαμ... 9 Back to school beauty tips 10 ΢σμβξσλέπ για ϊμξοτα μϋυια 11 Ποϊγοαμμα επαμϊοθχρηπ μεςά ςξ καλξκαίοι 12 Πίμακαπ επιβοάβεσρηπ για παιδιά 14 Μέθξδξπ Μξμςερρϊοι 15 Αιρθηςηοιακά παιυμίδια ή sensory play. Πϊρξ ρημαμςικά είμαι για έμα παιδί

17 Οογάμχρη μςξσλάπαπ (απϊ καλξκαιοιμά ρε υειμεοιμά) 18 Aμαμέχρη με κξςεςρϊρσομα 20 ΢σμμετάκια και βοξυξϋλα ρςξ παιδικϊ δχμάςιξ 22 DIY πλεκςϊ κξλιέ με μήμα

24 Νσυςεοιμή

εμξϋοηρη

26 Ποχςάκια 27 Παιδί και υοήμα 28 «Μϋθξπ» ή «Ποαγμαςικϊςηςα» ξι απαγξοεσμέμεπ ςοξτεπ ρςξμ θηλαρμϊ;


΢ξκξλαςέμιεπ μπάοεπ με πξπ- κξομ Μηλϊπιςα 32

Βιβλιξ...ποξςάρειπ

Meet our family

30

34

36

6

20

22

30


5

Α

τήμξσμε πίρχ μαπ ριγά ριγά ςξ καλξκαίοι και ςημ νεγμξιαριά, κι αμξίγξσμε ςημ πϊοςα μαπ ρςη μέα επξυή πξσ είμαι απϊλσςα ςασςιρμέμη ρςιπ ρσμειδήρειπ ϊλχμ μαπ με μέα νεκιμήμαςα, μέξσπ ρςϊυξσπ και μέεπ απξτάρειπ!

Editorial

Κι αμ ςξ μσαλϊ ρσμευίζει μξηςά μα ςανιδεϋει ακϊμη ρε πλακϊρςοχςα με αρποιρμέμξσπ ςξίυξσπ και τιλϊνεμα ρξκάκια, ςξ ρόμα αουίζει ρςαδιακά μα ναμαβοίρκει ςξσπ οσθμξϋπ ςηπ καθημεοιμϊςηςαπ και μα μπαίμει ρε τθιμξπχοιμϊ mood με ϊ,ςι ασςϊ ρσμεπάγεςαι: ρυξλεία, τοξμςιρςήοια, ρυέδια, ένξδα, ξικιακέπ δξσλειέπ, ξογάμχρη μςξσλάπαπ, ιδέεπ διακϊρμηρηπ, αμαμέχρη γκαομςαοϊμπαπ, επαμϊοθχρη ρόμαςξπ-μαλλιόμ, tip ξμξοτιάπ, μέεπ ρσμςαγέπ, κ.α. Σξ μϊμξ πξσ υοειάζεςαι βέβαια ασςήμ ςημ επξυή είμαι έμα καλϊ βιβλίξ ή μεοικέπ καλέπ ςαιμίεπ πξσ θα κάμξσμ πιξ εϋκξλη ςη μεςάβαρη και ςημ ποξραομξγή ρςξ τθιμϊπχοξ και ρςιπ αλλαγέπ πξσ τέομει! ΢ςξ Familives έυξσμε βάλει κι ασςή ςη τξοά ςα δσμαςά μαπ, για μα ραπ βξηθήρξσμε μα αγαπήρεςε ασςήμ ςημ “ιδιαίςεοη” επξυή! Καλϊ τθιμϊπχοξ και καλή επάμξδξ! Οι ρσμςάκςεπ ςξσ πεοιξδικξϋ

via


Οικογενειακή Ζωή

6

Κά

θε παιδί γεμμιέςαι με πάοα πξλλέπ δσμαςϊςηςεπ, και ρςϊυξπ μαπ χπ γξμείπ είμαι μα ςιπ αμακαλϋφξσμε, για μα ςξ βξηθήρξσμε μα ςιπ κάμει ικαμϊςηςεπ και μα ςιπ ενελίνει. Και πόπ μπξοεί μα γίμει ασςϊ; Σξ θέμα έυει ςοειπ πςσυέπ: η μία ατξοά ρςξ ρσμαιρθημαςικϊ κξμμάςι, η άλλη ρςα σλικά αγαθά πξσ ςξσ παοέυξσμε, εμό η ςοίςη ρςη ρχρςή διαςοξτή ςξσ. Πιρεϋξσμε ϊςι η ρσμαιρθημαςική ιρξοοξπία και εμδσμάμχρη έυει ςη μεγαλϋςεοη βαοϋςηςα, γιαςί θα μαπ βξηθήρει μα μεγαλόρξσμε παιδιά ένσπμα, αμενάοςηςα και γεμάςα ασςξπεπξίθηρη, πξσ θα έυξσμ ρημαμςική ενέλινη ρςξ ρυξλείξ, ρςιπ ποξρχπικέπ ρυέρειπ και ρςη μεςέπειςα επαγγελμαςική πξοεία. Για μα επιςεσυθεί ϊμχπ ασςϊ, ποέπει μα ατξσγκοαζϊμαρςε και μα αμςαπξκοιμϊμαρςε ρςιπ αμάγκεπ ςξσ παιδιξϋ θέςξμςαπ βέβαια σφηλέπ ποξρδξκίεπ και ςασςϊυοξμα ρεβϊμεμξι ςημ ποξρχπικϊςηςά ςξσ, υχοίπ μα γιμϊμαρςε “σπεοβξλικξί” γξμείπ. Λέγξμςαπ σπεοβξλικξϋπ γξμείπ εμμξξϋμε ςξσπ γξμείπ εκείμξσπ πξσ γίμξμςαι ρκιά ςξσ παιδιξϋ ςξσπ, ελέγυξσμ, αρκξϋμ κοιςική, απξγξηςεϋξμςαι ρε κάθε απξςσυία ςξσ και απξρκξπξϋμ μϊμξ ρςημ επιςσυία. Υσρικά ϊλξι ξι γξμείπ θέλξσμ μα έυξσμ επιςσυημέμα παιδιά, ϊμχπ ξ ξοιρμϊπ ςηπ επιςσυίαπ μπξοεί μα διατέοει. Δπιςσυία θεχοξϋμε μα μεγαλόρξσμε παιδιά ασςϊμξμα, πξσ παςάμε ρςα πϊδια ςξσπ και ρςηοίζξμςαι ρςιπ δσμάμειπ ςξσπ.

΢ΩΣΗΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑΝΟΤ

Διδικϊςεοα:

My little world

Βξηθάμε ςα παιδιά μα είμαι, ϊρξ ασςϊμξμα γίμεςαι, γιαςί ασνάμεςαι παοάληλα και η ασςξπεπξίθηρή ςξσπ. Απϊ ςη ρςιγμή πξσ έμα παιδί είμαι ρε θέρη μα κάμει κάςι μϊμξ ςξσ, ςξ ατήμξσμε, υχοίπ μα επεμβαίμξσμε, γιαςί η ρσμευήπ και αυοείαρςη παοέμβαρη κάμει ςξ παιδί μα αιρθάμεςαι άρυημα με ςξμ εασςϊ ςξσ, ασνάμει ςημ ενάοςηρή ςξσ απϊ εμάπ, ςξσ κϊβει ςα τςεοά και ςξ εκμεσοίζει. Δπίρηπ ατήμξσμε ςα παιδιά μα κάμξσμ λάθη υχοίπ βέβαια ασςϊ μα ρσμεπάγεςαι αδιατξοία κι έλλειφη ποξρςαρίαπ απϊ εμάπ-, γιαςί μέρα απϊ ςα λάθη μαθαίμξσμ και δσμαμόμξσμ. Ωρςϊρξ ςξ μα καςατέοει έμαπ γξμιϊπ μα απξδευςεί ϊςι θα ατήρει ςξ παιδί ςξσ ελεϋθεοξ μα δξκιμάρει και μα κάμει λάθη έυει απξδειυςεί έμα απϊ ςα δσρκξλϊςεοα ποάγμαςα. Όμχπ αμ ςξ παιδί δεμ αμέβει ρςημ φηλϊςεοη ςρξσλήθοα, αμ δεμ ρκαοταλόρει ρςξ δέμςοξ, αμ δεμ βγει ένχ με ςξσπ τίλξσπ ςξσ ρςημ ετηβεία, αμ δεμ μιόρει σπεϋθσμξ για ςξμ εασςϊ ςξσ και ςα ποάγμαςά ςξσ, πόπ θα αμαπςσυθεί και θα εμδσμαμόρει;


7

Οικογενειακή Ζωή

« Αμ θέλειπ μα κάμειπ ένσπμα παιδιά, διάβαρέ ςξσπ παοαμύθια. Αμ θέλειπ μα κάμειπ ακόμα πιξ ένσπμα παιδιά, διάβαρε ςξσπ ακόμα πεοιρρόςεοα παοαμύθια». Albert Einstein

Δπιπλέξμ θέςξσμε ϊοια ρςη ρσμπεοιτξοά και ςιπ ποάνειπ ςχμ παιδιόμ, υχοίπ μα αρκξϋμε φσυξλξγική πίερη, πξσ γεμμά μςοξπή και εμξυέπ. Πξλλέπ τξοέπ ξι γξμείπ, άθελά μαπ και ποξρπαθόμςαπ μα μξσθεςήρξσμε ςα παιδιά, αρκξϋμε έμςξμη φσυξλξγική πίερη και κοιςική πξσ ςα κάμει μα μςοέπξμςαι για ςξμ εασςϊ ςξσπ και μα αιρθάμξμςαι ϊςι δεμ ανίζξσμ ςημ αγάπη ςη δική μαπ και ςχμ γϋοχ μαπ, γεγξμϊπ πξσ μπξοεί μα απξβεί μξιοαίξ για ςημ αμάπςσνη και μεςέπειςα ενέλινή ςξσπ.

καλή ςξσπ ποξρπάθεια και ςξμ κϊπξ ςξσπ με απξςέλερμα μα μειόμξσμε ςημ ασςξεκςίμηρή ςξσπ.

Σέλξπ, ϊπχπ έυει πει κι ξ Albert Einstein «Αμ θέλειπ μα κάμειπ ένσπμα παιδιά, διάβαρέ ςξσπ παοαμύθια. Αμ θέλειπ μα κάμειπ ακόμα πιξ ένσπμα παιδιά, διάβαρε ςξσπ ακόμα πεοιρρόςεοα παοαμύθια». Τα παοαμύθια απξςελξύμ εναιοεςικά εογαλεία μάθηρηπ ςχμ παιδιώμ, ατξύ ςξσπ νσπμξύμ ρσμαιρθήμαςα, ενηγξύμ πξλύπλξκεπ έμμξιεπ, αμαπςύρρξσμ ςξ μσαλό ςξσπ, εμπλξσςίζξσμ ςξ λενιλόγιό ςξσπ, κεμςοίζξσμ ςη Δπιποϊρθεςα επαιμξϋμε ςημ ποξρπάθεια πξσ ταμςαρία ςξσπ και τσρικά ςα διαρκεδάζξσμ. καςαβάλλει ςξ παιδί μαπ αμενάοςηςα απϊ ςξ απξςέλερμα ερςιάζξμςαπ ρςη διαδοξμή κι ϊυι ρςξμ ςελικϊ ποξξοιρμϊ. ΢συμά ξι γξμείπ παθιαζϊμαρςε και ςασςιζϊμαρςε με ϊρα καςαπιάμξμςαι ςα παιδιά μαπ, έςρι, όρςε, ϊςαμ ςξ απξςέλερμα δεμ είμαι ςξ Πηγή φώτο: pexels.com επιθσμηςϊ, παοαβλέπξσμε μα επαιμέρξσμε ςημ


Οικογενειακή Ζωή

8

ΑΝΝΑ ΜΙΦΣΗ Working mama

Α

via

πό τη στιγμή που μια γυναίκα αποκτά και την ιδιότητα της μαμάς, αλλάζει όλη της η ζωή, ο τρόπος σκέψης και δράσης της και φυσικά οι προτεραιότητές της.

Μια μαμά είμαι εσςσυιρμέμη όςαμ: 

     

   

Ακξϋει για ποόςη τξοά ςημ καοδξϋλα ςξσ μχοξϋ ςηπ ρςξμ σπέοηυξ Αμςικοίζει και παίομει αγκαλιά για ποόςη τξοά ςξ παιδί ςηπ Σηπ υαμξγελάει ςξ μχοϊ ςηπ για ποόςη τξοά Θηλάζει για ποόςη τξοά αλλά και καςά ςη διάοκεια ςχμ θηλαρμόμ ςηπ Ακξϋρει για ποόςη τξοά ςξ μχοϊ ςηπ μα ςημ τχμάζει: «Μαμά» Κάθε υοϊμξ ςξ παιδί ςηπ ρβήμει ακϊμα έμα κεοάκι ρςη ςξϋοςα ςξσ Διξογαμόμει ςημ βάπςιρη ή ςα γεμέθλια ςξσ παιδιξϋ ςηπ και ςξ απξςέλερμα εμθξσριάζει ςξ παιδί ςηπ Ακξϋει επαίμξσπ για ςξ παιδί ςηπ απϊ ςξ ρυξλικϊ πεοιβάλλξμ, ιδιαίςεοα αμ ατξοξϋμ ςξμ υαοακςήοα και ςιπ ρσμπεοιτξοέπ ςξσ Σξ παιδί ςηπ ςημ παίομει αγκαλιά και ςηπ λέει: «΢ε αγαπό μαμξϋλα μξσ!» Δημιξσογεί ϊμξοτεπ παιδικέπ αμαμμήρειπ για ςξ παιδί ςηπ Βλέπει ςξ παιδί ςηπ μα ποξξδεϋει Σξ ταγηςϊ ςηπ μαμάπ είμαι ςξ καλϋςεοξ ςξσ κϊρμξσ…

 

   

  

Σξ βοάδσ ποιμ κξιμηθεί νέοει ϊςι ςξ παιδί ςηπ είμαι γεοϊ και αρταλέπ Οι ποξρπάθειεπ ςξσ παιδιξϋ ςηπ, για μα πεςϋυει έμαμ απϊ ςξσπ ρςϊυξσπ ςξσ, έυξσμ θεςικϊ απξςέλερμα Δίμαι εκεί ρςιπ επιςσυίεπ και ρςιπ απξςσυίεπ ςξσ παιδιξϋ ςηπ, μικοέπ ή μεγάλεπ Σξ παιδί ςηπ βοίρκει ςημ ποόςη ςξσ δξσλειά Σξ παιδί ςηπ είμαι υαοξϋμεμξ Σξ παιδί ςηπ εκπληοόμει έμα απϊ ςα ϊμειοά ςξσ Βλέπει ϊςι ςξ παιδί ςηπ είμαι αγαπηςϊ και νευχοίζει μέρα ρςξ κξιμχμικϊ ρϋμξλξ Σξ παιδί καςατέομει μα γίμει αμενάοςηςξ και μα ρςηοίζεςαι ρςιπ δικέπ ςξσ δσμάμειπ Σξ παιδί ςηπ κάμει ςη δική ςξσ εσςσυιρμέμη ξικξγέμεια Σξ παιδί ςηπ είμαι πεοήταμξ για ςη μαμά ςξσ! Σξ παιδί ςηπ είμαι εσςσυιρμέμξ, είςε είμαι μεξγέμμηςξ είςε είμαι 60 υοξμώμ!


9

Οικογενειακή Ζωή

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΤ Beauty harmony

via

Δίςε είρςε γξμιόπ με παιδί ρςημ ετηβεία, είςε είρςε έτηβη, γμχοίζεςε πξλύ καλά όςι η εμτάμιρη δεμ μπξοεί μα είμαι αμεληςέα ρε ασςή ςημ ηλικία. Λίγξ ποιμ αμξίνξσμ ςα ρυξλεία λξιπόμ εςξιμάραμε ρσμβξσλέπ πξσ θα ραπ βξηθήρξσμ μα καθξδηγήρεςε ρχρςά ςξ έτηβξ παιδί ραπ ρυεςικά με ςημ ξμξοτιά και ςημ πεοιπξίηρη! Αμ πάλι ςσγυάμει μα είρςε έτηβη, θα ραπ ρσμβξσλεύρξσμε πώπ μα είρςε και όμξοτη αλλά παοάλληλα και πεοιπξιημέμη ρε καθημεοιμή βάρη ακόμη και ρςξ ρυξλείξ. ξμξοτιά ςηπ ετηβείαπ ραπ και δεμ θα ραπ κάμξσμ μα δείυμεςε μεγαλϋςεοεπ απϊ ϊ,ςι ποαγμςικά Πλέξμ ρυεδϊμ ϊλεπ ξι έτηβεπ υοηριμξπξιξϋμ είρςε. Ιδαμικά για ασςέπ ςιπ ηλικίεπ υοειάζερςε ποξψϊμςα ξμξοτιάπ καθημεοιμά αλλά και ρςξ μϊμξ μία mascara, έμα υαοιςχμέμξ lipgloss και έμα ρυξλείξ. Βέβαια ςα πεοιρρϊςεοα ποξψϊμςα blusher. Απξτϋγεςε διά οξπάλξσ eyeliner, έμςξμα μακιγιάζ πξσ κσκλξτξοξϋμ ρςημ αγξοά δεμ είμαι μξλϋβια μαςιόμ και φεϋςικεπ βλεταοίδεπ. πάμςξςε καςάληλα για ςξ δέομα ςχμ ετήβχμ, Διδικϊςεοα για ςξ ρυξλείξ ποξςιμήρςε μακιγιάζ καθόπ πεοιέυξσμ ξσρίεπ πξσ δεμ απεσθϋμξμςαι ρε light και κσοίχπ τσρικϊ! ασςέπ ςιπ ηλικίεπ (αμςιγηοαμςικα ποξψϊμςα, λιπαοέπ ξσρίεπ, κ.α.). Η ετηβεία είμαι μια ηλικία Αμ και θεχοξϋμε ϊςι ςα μϋυια δεμ θα ποέπει με έμςξμεπ ξομξμξλξγικέπ διακσμάμρειπ πξσ μα είμαι βαμμέμα ρςξ ρυξλείξ, δεμ θα ταιμϊςαμ καθοεπςίζξμςαι ρε μεγάλξ βαθμϊ και ρςξ δέομα άρυημξ μια έτηβη ρε μια βϊλςα με ςημ παοέα ςηπ (ρπσοάκια, κξκκιμίλεπ κλπ). Για ασςϊμ ςξμ λϊγξ μα έυει βάφει παιυμιδιάοικα ςα μϋυια ςηπ με πξλλά ποξςιμήρςε ποξψϊμςα πξσ μα είμαι μη και διατξοεςικά υοόμαςα! ταγερχοξγόμα και με ϊρξ ςξ δσμαςϊμ λιγϊςεοα Ακμή: ρσρςαςικά, αμ είμαι ετικςϊ. Δπίρηπ αμ σπάουει δσμαςϊςηςα για βιξλξγικά καλλσμςικά, ακϊμη Έμα απϊ ςα ποξβλήμαςα πξσ αμςιμεςχπίζξσμ καλϋςεοα! ξι πεοιρρϊςεοξι έτηβξι είμαι και η ακμή. Δπιπλέξμ ξι έτηβεπ θεχοξϋμ ϊςι τξοόμςαπ Απξτϋγεςε μα καλϋπςεςε ςα ρπσοάκια με make ςασςϊυοξμα πξλλά ποξψϊμςα μακιγιάζ, θα δείυμξσμ up, αμςιθέςχπ δόρςε βάρη ρςξμ ρχρςϊ καθαοιρμϊ ςξσ ποξρόπξσ (ποχί-βοάδσ). Δπίρηπ βάλςε χπ πιξ ϊμξοτεπ. ΢ςημ ποαγμαςικϊςηςα ϊμχπ δεμ έυξσμ αμάγκη ςα πεοιρρϊςεοα απϊ ασςά. Άλλχρςε άμερη ποξςεοαιϊςηςα ςημ αγξοά καθαοιρςικόμ ποξψϊμςχμ αμςί για ποξψϊμςα μακιγιάζ! Μημ η τϋρη ευει ποξμξήρει ποιμ απϊ εμάπ και για νευμάςε ςέλξπ ϊςι σπάουξσμ ειδικά ποξψϊμςα πξσ ασςέπ ςιπ ηλικίεπ, ϊπξσ η ξμξοτιά είμαι ρςα μπξοξϋμ μα ραπ βξηθήρξσμ μα καςαπξλεμήρεςε καλϋςεοά ςηπ! ΢σμεπόπ είμαι κοίμα μα ςημ ακμή και δείνςε πξλλή σπξμξμή, μέυοι μα ςημ καλϋπςξσμε ςη τσρική ξμξοτιά με ποξψϊμςα εναλείφεςε πλήοχπ. μακιγιάζ. Δνάλλξσ ξ ποχςαουικϊπ οϊλξπ ςξσ μακιγιάζ δεμ είμαι μα δείυμξσμε μεγαλϋςεοεπ αλλά Απξλασρςε ςημ ετηβεία και καλή αουή ρςξ πιξ ϊμξοτεπ. Οπϊςε ποξςιμήρςε μα υοηριμξπξιείςε ρυξλείξ! λίγα ποξψϊμςα πξσ απλόπ θα αμαδείνξσμ ςημ Μακιγιάζ:


Οικογενειακή Ζωή

10

Για όμορφα νύχια ΜΤΡΣΩ ΠΑΣΕΡΑΚΗ

Αμ θέλξσμε μα έυξσμε πάμςα ϊμξοτα και σγιή μϋυια, είςε είμαι βαμμέμα είςε ϊυι, ακξλξσθξϋμε ςιπ πέμςε παοακάςχ ρσμβξσλέπ:

mirtoolini

1. Ποόςα απ’ ϊλα θα ποέπει μα τοξμςίζξσμε μα διαςηοξϋμε ςξ ρυήμα ςξσπ με μια λίμα και μα μημ ςα ατήμξσμε μα γίμξμςαι πξλϋ μακοιά, γιαςί θα γίμξσμ εϋθοασρςα και θα ρπάμε, και θα ποέπει πάλι μα ςα κάμξσμε πιξ κξμςά, για μα είμαι ξμξιϊμξοτα! 2. Πξλϋ βαρικϊ επίρηπ είμαι μα υοηριμξπξιξϋμε βάρη. Δπεμδϋξσμε λξιπϊμ ρε μια καλή βάρη, η ξπξία θα ποξρςαςεϋει ςα μϋυια μαπ απϊ ςξ ρπάριμξ, εμό παοάληλα θα ποξρτέοει ρςα μϋυια μαπ μια πξλϋ διακοιςική και ϊμξοτη λάμφη, αμ ςα ατήρξσμε μξμάυα με ςη βάρη, υχοίπ δηλαδή μα ποξρθέρξσμε κάπξιξ υοόμα απϊ πάμχ. 3. Η κοέμα υεοιόμ είμαι απαοαίςηςη αμάλξγα με ςξμ ςϋπξ ςηπ επιδεομίδαπ μαπ ή ςιπ καθημεοιμέπ μαπ αρυξλίεπ και ρσμήθειεπ. Η καλϋςεοη όοα, για μα εταομϊρξσμε κοέμα υεοιόμ είμαι ποιμ ςξμ ϋπμξ. 4. Σξ καλξκαίοι ςα υέοια μαπ υοειάζξμςαι αμςηλιακή ποξρςαρία, ϊπχπ τσρικά και ςξ σπϊλξιπξ ρόμα. Καλϊ είμαι λξιπϊμ μα υοηριμξπξιξϋμε για ςα υέοια ςξ ίδιξ αμςηλιακϊ πξσ υοηριμξπξιξϋμε και για ςξ ποϊρχπξ, καθόπ ςξ δέομα ρςημ πεοιξυή ασςή είμαι ιδιαίςεοα εσαίρθηςξ, αλλά και εκςίθεςαι ρςημ ηλιακή ακςιμξβξλία ϊλξ ςξμ υοϊμξ. 5. Δεμ ποέπει μα αταιοξϋμε πεςράκια, ςα ξπξία δεμ μαπ εμξυλξϋμ και δεμ είμαι απαοαίςηςξ μα αταιοεθξϋμ, γιαςί ρςη ρσμέυεια σπάουει πιθαμϊςηςα μα ασνηθξϋμ ή μα μξλσμθξϋμ.

via


11

Οικογενειακή Ζωή

ΜΑΡΙΑ ΤΥΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ Omorfi mesa exw

Μεςά ςιπ καλξκαιοιμέπ διακξπέπ ςξ ποόρχπξ, ςξ ρώμα και ςα μαλλιά μαπ παοξσριάζξσμ εμταμή ρημάδια από ςημ έκθερη ρςξμ ήλιξ και ςιπ βξσςιέπ ρςη θάλαρρα ή ςημ πιρίμα. ΢ε ποώςη τάρη ποξέυει η απξςξνίμχρη, η εμσδάςχρη, η αμαδόμηρη κι η ςόμχρη, για μα επαμέλθξσμε άμερα ρςημ ποξ διακξπώμ καςάρςαρη!

Κ

άθε τθιμϊπχοξ ςα μαλλιά μαπ ρπάμε και πέτςξσμ χπ τσριξλξγική διαδικαρία αμαμέχρηπ και αμακϋκλχρηπ ςηπ ςοίυαπ. Η ςοιυϊπςχρη μπξοεί μα νεκιμήρει και άλλεπ επξυέπ ςξσ υοϊμξσ με μικοϊςεοη ίρχπ έμςαρη, αλλά ρσμήθχπ κξοστόμεςαι ςξ τθιμϊπχοξ. Ωρςϊρξ η καλξκαιοιμή ηλιακή ακςιμξβξλία, ςξ θαλαρριμϊ αλάςι ή ςξ υλόοιξ ςηπ πιρίμαπ ατσδαςόμξσμ ςα μαλλιά κάμξμςάπ ςα αδϋμαμα, άςξμα, θαμπά και νηοά και επιποϊρθεςα ποξκαλξϋμ ποϊχοη γήοαμρη ςηπ ςοίυαπ. Αμςικαςαθιρςξϋμε άμερα ςξ ραμπξσάμ μαπ με κάπξιξ άλλξ ειδικά ρυεδιαρμέμξ καςά ςηπ ςοιυϊπςχρηπ, για μα εμδσμαμόρξσμε και μα ςξμόρξσμε ςα μαλλιά μαπ, εμό παοάληλα εταομϊζξσμε ποιμ ή μεςά ςξ λξϋριμξ επαμξοθχςικέπ μάρκεπ, λξριϊμ ή αμπξϋλεπ. ΢σμπληοχμαςικά ή εμαλλακςικά υοηριμξπξιξϋμε ελαιϊλαδξ ή λάδι καοϋδαπ, γμχρςά για ςιπ πξλϋςιμεπ θοεπςικέπ, αμςιξνειδχςικέπ και ςξμχςικέπ ςξσπ ιδιϊςηςεπ. Σα ρσγκεκοιμέμα έλαια θοέτξσμ ρε βάθξπ ςημ ςοίυα επαματέοξμςαπ ςη υαμέμη λάμφη και τσρική σγοαρία απϊ ςιπ ποόςεπ κιϊλαπ υοήρειπ! Δταομϊζξσμε 1-2 τξοέπ ςημ εβδξμάδα ποιμ ςξ λξϋριμξ κσοίχπ ρςιπ οίζεπ ςχμ μαλλιόμ με κσκλικέπ κιμήρειπ και καςϊπιμ κάμξσμε μαράζ ρςξ σπϊλξιπξ μήκξπ ςχμ μαλλιόμ, εμό ατήμξσμε για ςξσλάυιρςξμ μιρή όοα.

σγοαρία και ελαρςικϊςηςα, πξσ μειόθηκαμ εναιςίαπ ςηπ ηλιακήπ ακςιμξβξλίαπ, αλλά και, για μα παοαςείμξσμε ςξ μαϋοιρμά μαπ! Δνξπλίζξσμε λξιπϊμ ςξ μερερέο μαπ με ποξψϊμςα απξλέπιρηπ και βαθιάπ εμσδάςχρηπ, ϊπχπ πίλιμγκ, scrub, μάρκεπ απξλέπιρηπ, πλξϋριεπ κοέμεπ ή βξϋςσοα ρόμαςξπ. Ποξςιμξϋμε ϊρα πεοιέυξσμ θοεπςικά και αμςιξνειδχςικά ρσρςαςικά, ϊπχπ αλϊη, παμθεμϊλη, βξϋςσοξ καοιςέ, έλαιξ άογκαμ, λάδι καοϋδαπ, ρςατϋλι, οϊδι, μέλι, κ.α. Αουικά απξλεπίζξσμε ϊλξ ςξ ρόμα επιμέμξμςαπ ιδίχπ ρςξσπ αγκόμεπ, ςα γϊμαςα και ςα άκοα 1-2 τξοέπ ςημ εβδξμάδα, εμό ρςη ρσμέυεια απαοαίςηςα εταομϊζξσμε γεμμαία πξρϊςηςα εμσδαςικήπ κοέμαπ, ϊπχπ και κάθε τξοά μεςά ςξ καθημεοιμϊ μςξσζ, μέυοι μα ναμαβοει η επιδεομίδα μαπ ςιπ ιρξοοξπίεπ ςηπ!

Υσρικά δεμ παοαλείπξσμε και ςημ πεοιπξίηρη ποξρόπξσ, ιδίχπ αμ ςξ παοακάμαμε με ςημ έκθερη ρςξμ ήλιξ. Δπιλέγξσμε ποξψϊμςα πξσ ςαιοιάζξσμ ρςξμ ςϋπξ ςηπ επιδεομίδαπ μαπ και επεμδϋξσμε ρε μια καλή θεοαπεία, για μα καλϋφξσμε ςσυϊμ ιδιαίςεοεπ αμάγκεπ, ϊπχπ δσρυοχμίεπ, παμάδεπ, σπεοβξλική νηοϊςηςα και ατσδάςχρη, απόλεια ρτοιγηλϊςηςαπ, υαλάοχρη πεοιγοάμμαςξπ, οσςίδεπ, διερςαλμέμξσπ πϊοξσπ, λιπαοϊςηςα, κ.α. Δπίρηπ ακξλξσθξϋμε εσλαβικά ςξ ποϊγοαμμα πεοιπξίηρηπ: καθαοιρςικϊ-ςξμχςική Δπίρηπ ασςήμ ςη μεςαβαςική επξυή ςξ ρόμα λξριϊμ-ρέοξσμ-εμσδαςική κοέμα ποχί-βοάδσ ρσμ μαπ υοειάζεςαι άμερα εμςαςική εμσδάςχρη, θοέφη, πίλιμγκ ή μάρκα καθαοιρμξϋ/ εμσδάςχρηπ/ απξςξνίμχρη και επαμϊοθχρη, ποξκειμέμξσ η απξλέπιρηπ/ λάμφηπ/ απξςξνίμχρηπ 1-2 τξοέπ επιδεομίδα μαπ μα απξκςήρει πάλι λάμφη, τσρική ςημ εβδξμάδα.

via


Οικογενειακή Ζωή

12

για παιδιά

ΝΙΚΗ ΓΤΥΣΟΓΙΑΝΝΗ Mama-Farma

Σ

επςέμβοιξπ! Νέα νεκιμήμαςα ρημαςξδξςξϋμ ασςϊ ςξμ μήμα ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ και ςηπ έμαονηπ ςηπ ρυξλικήπ υοξμιάπ. Για ςα παιδιά ασςή είμαι μια εμπειοία, ςημ ξπξία βιόμξσμ διατξοεςικά κάθε υοξμιά. ΢σμδσάζξμςαπ δε και ςημ αμεμελιά και ςη υαλάοχρη πξσ είυαμ ςξσπ ςοειπ ποξηγξϋμεμξσπ μήμεπ, η ποξραομξγή ρε έμα μέξ καθημεοιμϊ ποϊγοαμμα πξσ πεοιλαμβάμει ποχιμϊ νϋπμημα, ρυξλείξ, ενχρυξλικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, πξλλέπ τξοέπ γίμεςαι δϋρκξλη! Ωπ βξήθεια ρε ϊλη ασςήμ ςημ καςάρςαρη έουεςαι ξ πίμακαπ επιβοάβεσρηπ. Σι είμαι ϊμχπ ασςϊ, θα οχςξϋρε εϋλξγα καμείπ. Λξιπϊμ, ποϊκειςαι για έμαμ πίμακα πξσ με βάρη ςιπ καςηγξοίεπ πξσ θα πεοιλαμβάμει, βξηθά ςα παιδιά ρςη διαυείοιρη ςχμ ρσμαιρθημάςχμ και ςηπ ρσμπεοιτξοάπ ςξσπ. Για μα τςιάνξσμε έμαμ πίμακα επιβοάβεσρηπ, θα υοειαρςξϋμε:    

1 μεγάλξ υαοςϊμι 4 λχοίδεπ υαοςξμιξϋ ρε διάτξοα υοόμαςα μαοκαδϊοξσπ κϊλλα

Κξλλάμε πάμχ ρςξ μεγάλξ υαοςϊμι, ςα ςέρρεοα μικοϊςεοα, ςξ έμα κάςχ απϊ ςξ άλλξ. Γοάτξσμε ρςξ κάθε μικοϊςεοξ υαοςϊμι ςξμ υαοακςηοιρμϊ πξσ θέλξσμε. Δμδεικςική λϋρη είμαι ςα: α) ςέλεια, β) πξλϋ καλά, γ) ποϊρενε λίγξ, δ) υάμειπ κάςι. Υσρικά, αμ θέλξσμε, ρςξλίζξσμε ςξμ πίμακά μαπ ή ατήμξσμε ςα παιδιά μα κξλλήρξσμ ασςξκϊλληςα. Και νεκιμάμε! Για κάθε καλή ποάνη βάζξσμε έμα ασςξκϊλληςξ ρςιπ θεςικέπ λένειπ. ΢ςξ καοςελάκι ςξσ "ποϊρενε λίγξ" ποξειδξπξιξϋμε ςξ παιδί για εμδευϊμεμη αομηςική ρσμπεοιτξοά, εμό ςξ καοςελάκι ςξσ "υάμειπ κάςι" απξςελεί έμα είδξπ "ςιμχοίαπ". Υσρικά και εμμξείςαι πχπ δεμ ποϊκειςαι για ρχμαςική ή φσυξλξγική ςιμχοία. Αμάλξγα με ςημ ηλικία επιλέγξσμε ςη ρςέοηρη εμϊπ δικαιόμαςξπ, ϊπχπ η ρςέοηρη βϊλςαπ, πξσ απξςελεί μια πιξ αρταλή επιλξγή. Σέλξπ, για μα πεςϋυει ςξ ϊλξ εγυείοημα, υοειάζεςαι ςη ρσμμϊοτχρη ϊλχμ ςχμ μελόμ ςηπ ξικξγέμειαπ και ςη ρσμειδηςϊςηςα πχπ δεμ θα κάμει ξ γξμιϊπ πίρχ ςημ κοίριμη ρςιγμή. Και ριγά ριγά θα μπξσμ ϊλα ρε μια ρειοά κι ξ πίμακαπ επιβοάβεσρηπ θα θσμίζει μϊμξ ςιπ καλέπ ρςιγμέπ! Καλή ρυξλική υοξμιά!


13

Οικογενειακή Ζωή

via


Οικογενειακή Ζωή

14

Μέθοδος Μοντεσσόρι ΝΙΚΗ ΓΤΥΣΟΓΙΑΝΝΗ Mama-Farma

via

Η

Μαοία Μξμςερρϊοι, η γμχρςή παιδαγχγϊπ και ειρηγήςοια ςηπ μξμςερρξοιαμήπ μεθϊδξσ, ήςαμ ασςή πξσ άλλανε οιζικά ςξ εκπαιδεσςικϊ ρϋρςημα. Ήςαμ η ποόςη γσμαίκα πξσ απξτξίςηρε απϊ ςημ ιαςοική ρυξλή ςηπ ΢απιέμςρα, χρςϊρξ γοήγξοα ςημ κέοδιρε η αγάπη ςηπ για ςα παιδιά! Βαρική αουή ςηπ διδαρκαλίαπ Μξμςερρϊοι είμαι πχπ, για μα ενελιυθξϋμ ςα παιδιά ρε θεςικά ρςελέυη ςηπ κξιμχμίαπ, είμαι απαοαίςηςη η αγάπη. Ο γξμέαπ κι ξ παιδαγχγϊπ ξτείλξσμ λξιπϊμ μα ρέβξμςαι ςημ ποξρχπικϊςηςα ςξσ παιδιξϋ, για μα έυει μια τσριξλξγική φσυξλξγική αμάπςσνη. Η Μξμςερρϊοι θεχοεί ςξ άςξμξ χπ πσοήμα ςηπ κξιμχμίαπ και δείυμει εμπιρςξρϋμη ρςξ παιδί. Διδάρκει ϊμχπ πχπ η εμπιρςξρϋμη και κας' επέκςαριμ η ελεσθεοία ποξκϋπςει μέρα απϊ ςημ πειθαουία, η ξπξία βοίρκεςαι εμ δσμάμει ρςξ βαθϋςεοξ ''είμαι'' ςξσ παιδιξϋ. ΢σμεπόπ για μα αμαπςσυθξϋμ ςα θεςικά ρςξιυεία ςξσ παιδιξϋ, ποέπει μα σπάουει ερχςεοική και ενχςεοική ςάνη ρςη ρσγκοϊςηρή ςξσ χπ κξιμχμξϋ. Δδό ρσμβάλλει βέβαια κι η αουή ςηπ μεθϊδξσ, πξσ μιλάει για ρεβαρμϊ ςϊρξ ρςξ έμφσυξ ϊρξ και ρςξ άφσυξ πεοιβάλλξμ. Έμα παιδί πξσ νέοει μα ρέβεςαι ςξ πεοιβάλλξμ, απϊ ςξ ξπξίξ πεοικλείεςαι, έυει καςακςήρει έμα ρημαμςικϊ ρημείξ ςηπ μεθϊδξσ.

Η Μξμςερρϊοι επίρηπ επιμέμει πξλϋ ρςημ αςξμική ποξρπάθεια. Ο παιδαγχγϊπ ποέπει μα δείνει ρεβαρμϊ ρςιπ ικαμϊςηςεπ ςξσ παιδιξϋ, όρςε μα ςξ βξηθήρει μα αμαπςσυθεί απϊ μϊμξ ςξσ. Ακϊμη κι ξ ρεβαρμϊπ ρςξ λάθξπ ςξσ παιδιξϋ είμαι αμαπϊρπαρςξ κξμμάςι ασςξϋ ςξσ ρημείξσ. Με λίγα λϊγια βξηθάμε ςξ παιδί μα απξκςήρει ϊ,ςι δεμ έυει καςακςήρει ακϊμη. Σξ παιδί ϊμχπ, δεδξμέμξσ ϊςι θα ενελιυθεί ρε άςξμξ μίαπ κξιμχμίαπ, ρςημ ξπξία θα εμςαυθεί ρε επιμέοξσπ ξμάδεπ ςηπ, εκςϊπ απϊ ςημ αςξμική ποξρπάθεια πξσ θα καςαβάλει, θα επεμδϋρει και ρςη ρσμεογαρία. Μέρα απϊ δοαρςηοιϊςηςεπ ποακςικήπ ζχήπ, ϊπχπ η τοξμςίδα ςξσ ρόμαςξπ, ςχμ ζόχμ, ςχμ τσςόμ, αλλά και μέρα απϊ δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ η τσρική και φσυξκιμηςική αγχγή μαζί με άλλα παιδιά, ςα ξπξία απξςελξϋμ παμςξειδή άρκηρη, ςξ παιδί απξκςά δσμαςϊςηςεπ, ξι ξπξίεπ καλϊ είμαι μα αμαπςϋρρξμςαι βιχμαςικά. Ασςϊ ρημαίμει πχπ η μάθηρη καλϊ είμαι μα γίμεςαι μέρχ ςηπ έοεσμαπ. Έςρι σπάουει μεγαλϋςεοη υαοά ρςξ απξςέλερμα μέρχ ςηπ εογαρίαπ πξσ ςξ παιδί καςέβαλε! ΢σμξφίζξμςαπ λξιπόμ, η μέθξδξπ Μξμςερρόοι μιλάει για ςξ πώπ ξ ικαμόπ άμθοχπξπ είμαι παοάλληλα και εσςσυήπ και πώπ μέρχ ςηπ μάθηρηπ γίμεςαι θεςικόπ κξιμχμόπ.


15

Οικογενειακή Ζωή

ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ Σ΢ΑΣ΢ΟΤ missfreemommy

Σα

αιρθηςηοιακά παιυμίδια είμαι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ βξηθξϋμ ςα παιδιά μα αμαπςϋνξσμ ςιπ αιρθήρειπ ςξσπ μέρα απϊ ςξ παιυμίδι, αλλά και μα καςαμξήρξσμ ςξ πόπ λειςξσογεί ςξ πεοιβάλλξμ γϋοχ ςξσπ.

Παιδαγχγξί και γξμείπ αμά ςξμ κϊρμξ, πξσ ακξλξσθξϋμ ςημ βιχμαςική ποξρέγγιρη ρςη μάθηρη, υοηριμξπξιξϋμ ρε μεγάλξ βαθμϊ ςα αιρθηςηοιακά παιυμίδια και ςα σλικά ςξσπ, καθόπ μέρα απϊ ασςά καλλιεογείςαι:  Η δημιξσογικϊςηςα (καλλιςευμικέπ δενιϊςηςεπ)  Η ταμςαρία ρςξ παιυμίδι (διατξοεςικξί ςοϊπξι υοήρηπ σλικόμ)  Ο βιχμαςικϊπ ςοϊπξπ μάθηρηπ (μαθαίμχ μέρα απϊ ςημ εμπειοία)  Οι κξιμχμικέπ δενιϊςηςεπ (μαθαίμχ μα μξιοάζξμαι και μα ρσμεογάζξμαι)  Η ρσμαιρθημαςική αμάπςσνη (απξβξλή έμςαρηπ και υαλάοχρη)


Οικογενειακή Ζωή

16

Σα αιρθηςηοιακά παιυμίδια απξςελξϋμ μια βαρική δοαρςηοιϊςηςα ρςη ζχή εμϊπ παιδιξϋ, καθόπ διαδοαμαςίζξσμ ρημαμςικϊ οϊλξ ρςη ρχμαςική, φσυξρσμαιρθημαςική, κξιμχμική αλλά και γμχρςική ςξσ αμάπςσνη! Σξ παιδί μέρα απϊ ςέςξιξσ είδξσπ παιυμίδια έυει ςη δσμαςϊςηςα μα αμαπςϋνει ςιπ ρχμαςικέπ και γλχρρικέπ ςξσ ικαμϊςηςεπ, μα ξνϋμει ςη ρκέφη ςξσ, μα δημιξσογήρει έμαμ ταμςαρςικϊ κϊρμξ, ϊπξσ ςξ ίδιξ κιμείςαι ελεϋθεοα, και ςξ ρημαμςικϊςεοξ ϊλχμ μα εκτοάρει ςα ρσμαιρθήμαςα ςξσ! Μεοικά απϊ ςα αιρθηςηοιακά σλικά είμαι:       

Νεοϊ Φοόμαςα ζαυαοξπλαρςικήπ Διάτξοα ζσμαοικά Όρποια Κξσςάλια-πιοξϋμια ΢έρξσλεπ Πάγξπ

Μεοικά αιρθηςηοιακά παιυμίδια είμαι:  Απλέπ καθημεοιμέπ δξσλειέπ ρπιςιξϋ, ϊπχπ δίπλχμα οξϋυχμ ή καθάοιρμα εμϊπ ςοαπεζιξϋ, σπξλξγίζξμςαπ πάμςα ςημ ηλικία ςξσ παιδιξϋ.  Παιυμίδια ρςημ άμμξ. Μάλιρςα ασςά είμαι απϊ ςα πιξ αγαπημέμα παιυμίδια ςχμ παιδιόμ, καθόπ σπάουξσμ άπειοεπ δσμαςϊςηςεπ-εμαλλακςικέπ. Με ςημ άμμξ ςξ παιδί μπξοεί μα τςιάνει πϋογξσπ, μα ρκάφει, μα κάμει ρυέδια με ςα υέοια και ςα πϊδια, μα παίνει με ςιπ αγαπημέμεπ ςξσ τιγξϋοεπ και ϊ,ςι άλλξ ρκετςεί ςξ μσαλϊ ςξσ. ΢ε πεοίπςχρη βέβαια πξσ δσρκξλεσϊμαρςε μα βοξϋμε άμμξ, μπξοξϋμε μα τςιάνξσμε μϊμξι μαπ (με δσξ κξϋπεπ καλαμπξκάλεσοξ και ¾ ςηπ κξϋπαπ λάδι) ή υοηριμξπξιξϋμε ριμιγδάλι αμςί για άμμξ.  Αιρθηςηοιακά κξσςιά ή αλλιόπ sensory bins (ποξρτέοξσμ ρςξ παιδί γμόρη και διαρκέδαρη) Καλϊ θα ήςαμ ςα παιδιά μα μσηθξϋμ ρςα αιρθηςηοιακά παιυμίδια απϊ πξλϋ μικοή ηλικία, διϊςι επιςαυϋμεςαι η ενέλινή ςξσπ. Ο ρημαμςικϊςεοξπ ϊμχπ λϊγξπ είμαι, γιαςί ρσμβάλξσμ ρςημ αμάπςσνη ςηπ λεπςήπ κιμηςικϊςηςαπ, μιαπ δενιϊςηςαπ δηλαδή, ςηπ ξπξίαπ η εκπαίδεσρη βξηθάει ςξ παιδί ρςα ποόςα ςξσ μαθηριακά βήμαςα ρςξ ρυξλείξ. Οι κιμήρειπ ςηπ λεπςήπ κιμηςικϊςηςαπ πεοιλαμβάμξσμ ςξμ ρσμςξμιρμϊ ςχμ μικοόμ μσόμ ρςα υέοια και ρςα δάυςσλα, και είμαι απαοαίςηςεπ για ςημ ξλξκλήοχρη κάπξιχμ εογαριόμ ϊπχπ:        

γοατή κϊφιμξ με φαλίδι υοήρη πιοξσμιξϋ ή κξσςαλιξϋ μεςακίμηρη κξμμαςιόμ παζλ γϋοιρμα ρελίδχμ βιβλίξσ κλείριμξ τεομξσάο κλείριμξ κξσμπιόμ δέριμξ κξοδξμιόμ παπξσςριόμ

Αμ ξι λεπςέπ ικαμϊςηςεπ δεμ είμαι καλά αμαπςσγμέμεπ, έμα παιδί μπξοεί μα αμςιμεςχπίρει δσρκξλία ρςξ μα μάθει μα γοάτει ή μα εκςελεί πξλλέπ απϊ ςιπ άλλεπ βαρικέπ εογαρίεπ πξσ παοξσριάζξμςαι ρςιπ ποξρυξλικέπ ςάνειπ. Άλλχρςε «Μξμάυα ςα παιδιά νέοξσμ ςι φάυμξσμ…» είπε ξ μικοόπ ποίγκιπαπ!


17

DECO—DIY

ΚΑΙΣΗ ΜΙΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ Oi paramythenies

via

Μ

ε ςξ πξσ μπαίμει ςξ τθιμϊπχοξ, είμαι μια καλή εσκαιοία μα καθαοίρξσμε, μα ςακςξπξιήρξσμε και μα ξογαμόρξσμε ςιπ μςξσλάπεπ μαπ. Δεμ υοειάζεςαι κϊπξπ, αλλά ςοϊπξπ!

1. Άδειαρμα ςηπ κάπξιξ κξμμάςι ενσπηοεςεί. καλξκαιοιμά μαπ μςξσλάπαπ και κλαρρικϊ, πξσ 8. Δημιξσογξϋμε οξϋυα. καλή καθαοιϊςηςα τέςξπ ϊμχπ δεμ ρσμδσαρμξϋπ είςε Υοξμςίζξσμε ασςήπ με έμα μπχλ έυξσμε διάθερη μα ρε αουείξ βέβαια μα είμαι με μεοϊ και λεσκϊ ςξ τξοέρξσμε, ςξ (κξλλημέμξ ρςξ καθαοά ποιμ ςημ νϋδι με αμαλξγία απξθηκεϋξσμε για ερχςεοικϊ ςμήμα απξθήκεσρη και ςοία ποξπ έμα. ςημ επϊμεμη ςηπ μςξσλάπαπ μαπ) υοηριμξπξιξϋμε 2. ΢κετςϊμαρςε ςι υοξμιά. είςε εςξιμα τσρικά μέρα ρςσλ θέλξσμε μα 5. Δημιξσογξϋμε έμα ρεςαοιρμέμα οξϋυα ποξρςαρίαπ απϊ έυξσμε! αουείξ με ςα οξϋυα ρε κοεμάρςοεπ. ςξμ ρκϊοξ, ϊπχπ 3. Δξκιμάζξσμε ςα πξσ έυξσμε. 9. Δεμ νευμάμε μα μικοά πξσγκιά με οξϋυα μαπ. Δίμαι ςξ 6. Κάμξσμε μια λίρςα ξογαμόρξσμε ςα λεβάμςα. μξϋμεοϊ μαπ; Πϊρξ με ςξ ςι μαπ λείπει. παπξϋςρια, ςιπ 11. Σελεσςαίξ αλλά ρσυμά ςα τξοάμε; 7. Φχοίζξσμε ςη ςράμςεπ και ςα ρπξσδαιϊςεοξ 4. Αμ κάςι δεμ μαπ μςξσλάπα μαπ ανερξσάο μαπ. βήμα: ϊ,ςι κάμξσμε, κάμει ή δεμ αμάλξγα με ςξ 10. ΢ςξ εμπϊοιξ θα ςξ κάμξσμε με καλή ποϊκειςαι μα ςξ υοόμα, ςξ ρςσλ βοξϋμε διάθερη, για μα ςξ τξοέρξσμε, ςξ (ποχιμϊ, βοαδιμϊ) σταρμάςιμεπ θήκεπ, απξγειόρξσμε! υαοίζξσμε. Αμ ή ϊπξιξμ άλλξ για μα ποϊκειςαι για ςοϊπξ μάπ απξθηκεϋρξσμε ςα


DECO—DIY

18

ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΣΖΙΚΟΤ

Φ

θιμϊπχοξ! Απ γιξοςάρξσμε κι απ σπξδευθξϋμε με δημιξσογική διάθερη ςημ αλλαγή ςηπ μέαπ επξυήπ! Λέμε αμςίξ ρςξ καλξκαίοι βάζξμςαπ cosy, τθιμξπχοιμέπ πιμελιέπ ρςξ ρπίςι μαπ. ΢ίγξσοα ξ ποξωπξλξγιρμϊπ ασςήμ ςημ επξυή μεςά απξ ςιπ διακξπέπ και με ςημ έμαονη ςηπ μέαπ ρυξλικήπ υοξμιάπ δεμ μαπ επιςοέπει ρπαςάλεπ και σπεοβξλέπ. Ανιξπξιξϋμε λξιπϊμ ξικξμξμικά σλικά πξσ βοίρκξσμε εϋκξλα και ςα μεςαςοέπξσμε μϊμξι μαπ ρε κάςι μέξ, υοηρςικϊ ή διακξρμηςικϊ αλλά παοάλληλα ϊμξοτξ για μία η πεοιρρϊςεοεπ γχμιέπ ςξσ ρπιςιξϋ μαπ. Έμα απϊ ασςά ςα σλικά είμαι και ςξ κξςεςρϊρσομα, ςξ ξπξίξ μπξοεί μα απξςελέρει ςη βάρη για απίρςεσςα ποχςϊςσπεπ ιδέεπ διακϊρμηρηπ. Λίγα εογαλεία και λίγξπ υοϊμξπ, πξλλή ϊοενη και πξλϋ μεοάκι κι έςξιμη η τθιμξπχοιμή αμαμέχρη! Ακξλξσθεί μια ρσλλξγή τχςξγοατιόμ, για μα εμπμεσρςξϋμε και μα διακξρμήρξσμε ςξμ υόοξ μαπ με μια μϊςα διατξοεςική! Καλέπ δημιξσογίεπ και καλϊ τθιμϊπχοξ ρε ϊλξσπ μαπ!


19

DECO—DIY


DECO—DIY

20

ΑΝΝΑ΢ΣΕΛΛΑ ΛΑΖΑΡΟΤ Deco fairy

Σ

ξ τθιμϊπχοξ είμαι κιϊλαπ εδό και πξιξ είμαι εκείμξ ςξ καιοικϊ ταιμϊμεμξ πξσ ςξ υαοακςηοίζει; Η βοξυξϋλα τσρικά. Δμπμεϊμεμξι λξιπϊμ απϊ ασςή, θα δξϋμε διακϊρμηρη παιδικόμ δχμαςίχμ με ρσμμετάκια και ρςαγξμίςρεπ και θα αμακαλϋφξσμε παοέα, πϊρξ ϊμξοτα ρςξιυεία είμαι ςα δσξ ςξσπ! Η επέμδσρη ςχμ ςξίυχμ με κάπξια ςαπεςραοία πξσ απεικξμίζει ςα ρσγκεκοιμέμα ρςξιυεία, δεμ είμαι η μϊμη λϋρη. Δνίρξσ ϊμξοτξπ μπξοεί μα δείνει έμαπ ςξίυξπ, αμ επιλένξσμε μικοά ασςξκϊλληςα ρε ρυήμα ρϋμμετξσ ή ακϊμη κι, αμ τςιανξσμε έμα ρςέμριλ και δημιξσογήρξσμε μϊμξι μαπ ςξ μςερέμ διάρπαοςξ ρσμμεςοικά ή μη ρςημ επιτάμεια. Σα οάτια και ςα επιςξίυια τχςιρςικά είμαι επίρηπ μία εναιοεςική ιδέα και πλέξμ βοίρκξσμε πληθόοα απϊ ασςά ρςξ εμπϊοιξ. Ή πξλϋ απλά ζχγοατίζξσμε έμα ρϋμμετξ πίρχ απϊ κάπξια οάτια πξσ θα τιλξνεμήρξσμ ςα παιδικά βιβλία ή κάπξιξ αγαπημέμξ λξϋςοιμξ. Ακϊμη και ςξ δάπεδξ ϊμχπ μπξοεί μα διακξρμηθεί παμέμξοτα ρςξ θέμα μαπ: Απαλά, ατοάςα υαλάκια πξσ απεικξμίζξσμ ρϋμμετα και ρςάλεπ. Κι αμ δεμ βοξϋμε κάςι ςέςξιξ ρςημ αγξοά, μπξοξϋμε πξλϋ εϋκξλα μα κϊφξσμε ρςξ επιθσμηςϊ ρυήμα, κξμμάςια απϊ ςη μξκέςα ςηπ ποξςίμηρήπ μαπ και ρςη ρσμέυεια μα ςα δόρξσμε μα μαπ ςα οελιάρξσμ. ΢σμπληοόμξσμε ςη τθιμξπχοιμή ασςή διακϊρμηρη με μεοικά μανιλαοάκια ρε ρυήμα ρςαγϊμαπ και ρϋμμετξσ, εμό και κάπξιξπ ασςξκϊλληςξπ μασοξπίμακαπ ρε ασςϊ ςξ ρυέδιξ, πάμχ ρςη μςξσλάπα, ςημ πϊοςα ή ςα παιυμιδϊκξσςα, θα δόρει έμα ιδιαίςεοξ touch ρςξ παιδικϊ δχμάςιξ, πξσ θα κάμει ςα πιςριοίκια μαπ μα πεςάμε ρςα ρϋμμετα!


21

DECO—DIY

via


22

DECO—DIY

ΕΤΣΕΡΠΗ ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟΤ

Τ

Koritsi malama

ξ τθιμϊπχοξ μάπ ποξδιαθέςει μα υοηριμξπξιήρξσμε ςη δημιξσογικϊςηςα μαπ, ατξϋ μέρα ρςξ καλξκαίοι νεκξσοαρςήκαμε ρχμαςικά και πμεσμαςικά και πήοαμε μέεπ δσμάμειπ! ΢ε ασςϊ ςξ ςεϋυξπ πλέκξσμε ςξ πιξ εϋκξλξ, παιυμιδιάοικξ και πξλσμξοτικϊ κξλιέ πξσ ρίγξσοα θα τξοέρξσμε ϊλεπ ςιπ επξυέπ και ϊλεπ ςιπ όοεπ ςηπ μέοαπ!

Τλικά     

Νήμα noodle (δείςε εδό πχπ μπξοεί μα γίμει απϊ παλιά T-shirts) Βελξμάκι μξ. 10 Διακξρμηςικά ςηπ επιλξγήπ μαπ, ϊπχπ κξσμπιά, κξοδέλεπ, πξμ-πξμ, πλεκςά ζχάκια κλπ. Βελϊμα και κλχρςή ρε ίδιξ υοόμα με ςα διακξρμηςικά μαπ ή πιρςϊλι ριλικϊμηπ Χαλίδι

Διαδικαρία 1. Ξεκιμάμε τςιάυμξμςαπ ςημ αουική θηλιά. 2. Πλέκξσμε 170 γαψςαμάκια ρςξμ αέοα (γ.ρ.α.) 3. Κϊβξσμε και ρςαθεοξπξιξϋμε ςξ μήμα. Δεμ κοϋβξσμε ςξ μήμα αλλά αμςίθεςα… 4. Δέμξσμε έμαμ ϊμξοτξ τιϊγκξ με ςιπ δσξ άκοεπ ςξσ μήμαςξπ. 5. Υξοάμε ςξ κξλιέ και επιλέγξσμε πξσ θα ςξπξθεςήρξσμε ςξ κάθε διακξρμηςικϊ. Αμ είμαι ετικςϊ, ρςεοεόμξσμε με καοτίςρεπ, ειδάλλχπ οάβξσμε ςξ κάθε διακξρμηςικϊ νευχοιρςά ή ςξ κξλλάμε με ςξ πιρςϊλι ριλικϊμηπ. Σξ ρσγκεκοιμέμξ κξλιέ τξοιέςαι πεοαρμέμξ διπλϊ ή ςοιπλϊ ρςξ λαιμϊ. Κάθε τξοά πξσ θα ςξ τξοάμε, δεμ θα είμαι πξςέ ςξ ίδιξ, γιαςί ςα διακξρμηςικά θα πέτςξσμ ρε διατξοεςικϊ ρημείξ! Αμ πάλι θέλξσμε πεοιρρϊςεοη δξμή, μπξοξϋμε μα ςξ ρςαθεοξπξιήρξσμε, ϊπχπ μαπ αοέρει πεοιρρϊςεοξ μα ςξ τξοάμε, απλόπ πιάμξμςάπ ςξ ρςξ πίρχ μέοξπ με έμαμ ϊμξοτξ τιϊγκξ ή κϊμπξ, απϊ ςξ ίδιξ μήμα noodle! Απ δξϋμε μαζί δϋξ κξλιέ πξσ δημιξσογήθηκαμ με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ: Σξ ποόςξ διακξρμήθηκε με έμα νϋλιμξ κξσμπί καοδξϋλα, έμα τιϊγκξ απϊ τξϋνια noodle και ςξ πλεκςϊ φαοάκι πξσ είυαμε δει ρςξ 5 ςεϋυξπ ςξσ Familives (Καλξκαίοι 2016, ρελ. 19). ξ

Σξ δεϋςεοξ κξλιέ έγιμε παιυμιδιάοικξ! Ράτςηκε πάμχ ςξσ ςξ πλεκςϊ πξσλάκι απϊ ςξ 4 ςεϋυξπ ςξσ Familives (Άμξινη 2016, ρελ. 21), μεοικά πξμ-πξμ, έμα νϋλιμξ κξσμπί καοδξϋλα και μια κξοδέλα απϊ τξϋνια noodle. Σξ

ξ

ρσγκεκοιμέμξ επίρηπ ρςαθεοξπξίηθηκε ρςξ πίρχ ρημείξ με ςξμ ςοϊπξ πξσ αμέτεοθηκε πιξ πάμχ. Με ςξμ ίδιξ ςοϊπξ και πλέκξμςαπ 15 γ.ρ.α., μπξοξϋμε μα τςιάνξσμε έμα αρξοςί και παιυμιδιάοικξ βοαυιϊλι για ςξ πϊδι! Μια ποϊςαρη είμαι μα οάφξσμε δσξ κξσμπάκια και μεοικά κοεμαρςά πξμ-πξμ απϊ διακξρμηςική ςοέρρα! Βάζξσμε λξιπόμ ςη ταμςαρία μαπ και δημιξσογξύμε ςα δικά μαπ, μξμαδικά κξρμήμαςα! Καλή επιςσυία!


23

DECO—DIY


Υγεία

24

ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΛΑΦΟΤ Mamas stories

Μ

έυοι ςημ ηλικία ςχμ πέμςε εςόμ θεχοείςαι τσριξλξγικϊ ςξ παιδί μα «βοέυει» ςξ κοεβάςι ςξσ ςα βοάδια. ΢ςη ρσμέυεια, η καςάρςαρη ασςή ασςξπεοιξοίζεςαι με οσθμϊ 15% κάθε υοϊμξ. Όςαμ ςξ παιδί ρσμευίζει ςξ βοάδσ μα βοέυεςαι και μεςά ςημ ηλικία ςχμ 5 εςόμ, και δεμ μέμει ρςεγμϊ για πάμχ απϊ 6 μήμεπ, θεχοείςαι ϊςι πάρυει απϊ «μσυςεοιμή εμξϋοηρη», δηλαδή απϊ ακξϋρια απόλεια ξϋοχμ καςά ςη διάοκεια ςξσ ϋπμξσ. Η «μσυςεοιμή εμξϋοηρη» ατξοά πεοίπξσ 60.000 παιδιά ρςημ Δλλάδα. Ωρςϊρξ ασςϊ είμαι κάςι πξσ δεμ θα ποέπει μα αμηρσυεί ςξσπ γξμείπ ιδιαίςεοα, αοκεί ασςξί και ξ γιαςοϊπ ςξσπ μα δείνξσμ ποξρξυή. Έμα εμξσοηςικϊ παιδί ρσμήθχπ είμαι έμα σγιέπ παιδί. Σξ ρσμηθέρςεοξ αίςιξ ςηπ μσυςεοιμήπ εμξϋοηρηπ είμαι η καθσρςεοημέμη «χοίμαμρη» ςηπ σπϊτσρηπ. ΢συμά ϊμχπ ςα παιδιά μπξοεί μα εμταμίζξσμ απόλεια ξϋοχμ ςη μϋυςα, ϊςαμ βοίρκξμςαι σπϊ φσυξλξγικϊ ρςοεπ ή

και, ϊςαμ εμταμίζξσμ λξίμχνη ςξσ ξσοξπξιηςικξϋ. Πεοίπξσ ςξ 10% ςχμ παιδιόμ ηλικίαπ μέυοι 7 εςόμ, ςξ 5% ηλικίαπ μέυοι 10 εςόμ και ςξ 1% ηλικίαπ μέυοι 18 εςόμ αμςιμεςχπίζει ποϊβλημα μσυςεοιμήπ εμξϋοηρηπ. Μπξοεί ςξ παιδί μα μημ βοέυει καθημεοιμά ςξ κοεβάςι ςξσ (1-2 τξοέπ κάθε βοάδσ έχπ 1-2 τξοέπ ςξμ μήμα). ΢ςημ ηλικία ςχμ 11 εςόμ ξ αοιθμϊπ ςχμ αγξοιόμ πξσ εμταμίζξσμ εμξϋοηρη είμαι διπλάριξπ ρε ρυέρη με ασςϊμ ςχμ κξοιςριόμ. Η μσυςεοιμή εμξϋοηρη μπξοεί μα είμαι ποχςξπαθήπ ή δεσςεοξπαθήπ. ΢ςημ ποχςξπαθή ςα παιδιά δεμ έυξσμ καςατέοει μα ελέγνξσμ ςημ κϋρςη ςξσπ, ϊςαμ κξιμξϋμςαι, εμό ρςη δεσςεοξπαθή ςα παιδιά, ποιμ ςημ εμτάμιρή ςηπ, έυξσμ παοαμείμει ρςεγμά ςξ βοάδσ για διάρςημα μεγαλϋςεοξ ςχμ ένι μημόμ. Δηλαδή σπάουξσμ εμξσοηςικά παιδιά πξσ πξςέ δεμ καςάτεοαμ μα ελέγνξσμ ςημ ξσοξδϊυξ κϋρςη ςξσπ και παιδιά πξσ έγιμαμ εμξσοηςικά νατμικά.


25 Η δεσςεοξπαθήπ μσυςεοιμή εμξϋοηρη εκδηλόμεςαι κσοίχπ ρςημ ποόςη ρυξλική ηλικία και ςα αίςια είμαι ρσμήθχπ φσυξλξγικά, ϊπχπ, για παοάδειγμα, η ζήλια για ςη γέμμηρη εμϊπ άλλξσ παιδιξϋ, έμα διαζϋγιξ, η απόλεια κάπξιξσ αγαπημέμξσ ποξρόπξσ, η έμαονη ςξσ ρυξλείξσ, η αλλαγή ςξσ πεοιβάλλξμςξπ κ.α.

έμα ρημαμςικϊ εογαλείξ πξσ είμαι ςξ “ημεοξλϊγιξ ξϋοηρηπ”, έμα ρημειχμαςάοιξ, ϊπξσ καςαγοάτεςαι λεπςξμεοόπ κάθε πϊςε πίμει σγοά ςξ παιδί και κάθε πϊςε ξσοεί.

Η αμςιδιξσοηςική ξομϊμη έυει ςη δσμαςϊςηςα μα μειόμει ςημ παοαγχγή ξϋοχμ και σπϊ τσριξλξγικέπ ρσμθήκεπ εκκοίμεςαι ρε μεγαλϋςεοη πξρϊςηςα καςά ςη διάοκεια ςηπ μϋυςαπ. Ασςϊ έυει χπ απξςέλερμα μα παοάγξμςαι πξλλά ξϋοα ςη μϋυςα, πξσ σπεοβαίμξσμ ςη υχοηςικϊςηςα ςηπ κϋρςηπ, η ξπξία “νευειλίζει” κι έςρι ςα εμξσοηςικά παιδιά βοέυξμςαι ρςξμ ϋπμξ ςξσπ.

Η σπξρςήοινη ςξσ παιδιξϋ και η φϋυοαιμη ρςάρη ςηπ ξικξγέμειαπ είμαι πξλϋ ρημαμςικά, ατξϋ είμαι μια εμξυληςική πάθηρη πξσ γεμίζει με μςοξπή, άγυξπ, αμαρτάλεια και πξλλέπ τξοέπ τϊβξ ςξ παιδί. Γι’ ασςϊ, δεμ ποέπει πξςέ ςξ παιδί μα στίρςαςαι ςιμχοία ή πξλϋ πεοιρρϊςεοξ βία, λεκςική ή ρχμαςική. Δείνςε ρςξ παιδί εμπιρςξρϋμη, ρσμπαοάρςαρη, ζερςαριά και εμδιατέοξμ. Ποξρτέοεςέ ςξσ επαίμξσπ, κάθε τξοά πξσ νσπμάει ρςεγμϊ.

Η αμςιμεςόπιρη ςηπ παιδικήπ μσυςεοιμήπ εμξϋοηρηπ πεοιλαμβάμει ςϊρξ μεθϊδξσπ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ ρσμπεοιτξοάπ ϊρξ και ειδικά τάομακα. Για παοάδειγμα ξ Σα αίςια ςηπ ποχςξπαθξϋπ μσυςεοιμήπ πεοιξοιρμϊπ ςχμ σγοόμ πξσ καςαμαλόμει εμξϋοηρηπ δεμ είμαι ακοιβόπ γμχρςά. ΢ςιπ ςξ παιδί ποιμ πέρει για ϋπμξ, και η πλήοηπ πεοιρρϊςεοεπ πεοιπςόρειπ ξτείλεςαι ρε κέμχρη ςηπ κϋρςηπ λίγξ ποιμ κξιμηθεί είμαι καθσρςέοηρη ςηπ χοίμαμρηπ ςηπ ρημαμςικέπ καθημεοιμέπ εμέογειεπ. σπϊτσρηπ, με απξςέλερμα ςημ σπεοπαοαγχγή ξϋοχμ καςά ςη διάοκεια Η έγκαιοη μσυςεοιμή ατϋπμιρη και η ςηπ μϋυςαπ (λϊγχ ποξρχοιμήπ έλλειφηπ απξτσγή ξπξιαρδήπξςε ςιμχοίαπ πξσ ςηπ αμςιδιξσοηςικήπ ξομϊμηπ πξσ ρυεςίζεςαι με ςξ ποϊβλημα λειςξσογξϋμ παοάγεςαι απϊ ασςϊμ ςξμ εμδξκοιμή πξλϋ θεςικά ρςημ φσυξλξγία ςξσ παιδιξϋ αδέμα), ή ρε μικοή υχοηςικϊςηςα ςηπ παοάλληλα με ςημ επιβοάβεσρη, ϊρεπ ξσοξδϊυξσ κϋρςηπ. μϋυςεπ ςξ κοεβάςι μέμει ρςεγμϊ.

Δεμ είμαι μσυςεοιμή εμξϋοηρη η ξπξιαδήπξςε μσυςεοιμή απόλεια ξϋοχμ. Οπχρδήπξςε θα ποέπει μα απξκλειρςξϋμ καςαρςάρειπ ϊπχπ ξ ΢ακυαοόδηπ Διαβήςηπ ή ξι ξσοξλξιμόνειπ. Σϊςε θα ποέπει μα αμςιμεςχπιρθξϋμ ασςέπ ξι καςαρςάρειπ και μα επαμεκςιμηθεί ςξ παιδί. Πίρχ απϊ ςημ ποχςξπαθή εμξϋοηρη μπξοεί μα κοϋβεςαι και κληοξμξμική ποξδιάθερη και έυει παοαςηοηθεί ϊςι ςα παιδιά ρςαμαςξϋμ ςη μσυςεοιμή εμξϋοηρη ρςημ ίδια ηλικία με ςξσπ γξμείπ ςξσπ ή λίγξ μχοίςεοα.

Η απξκαςάρςαρη ςηπ σγείαπ ςξσ θα έοθει ρϋμςξμα και με ςη δική ραπ ρσμβξλή θα επαματέοει ςημ ασςξεκςίμηρή ςξσ ρε σφηλϊςεοα επίπεδα ακϊμα και ρε ρυέρη με εκείμα ςχμ ρσμξμηλίκχμ ςξσ πξσ πξςέ δεμ βοάυηκαμ ςη μϋυςα. Μαςίμα Βλάυξσ MD FEBU, Φειοξσογόπ Οσοξλόγξπ Αμδοξλόγξπ (http://vlachouurology.gr/)

Η διάγμχρη μπξοεί μα ςεθεί με λήφη (Σξ άοθοξ ποχςξδημξριεϋςηκε εδό) αμαλσςικξϋ ιρςξοικξϋ και ξοιρμέμεπ απλέπ ενεςάρειπ (τσρική ενέςαρη, γεμική ξϋοχμ, ξσοξκαλλιέογεια), υχοίπ μα παοαλείπεςαι

Υγεία


Υγεία

26

ΓΙΑΝΝΗ΢ ΞΗΝΣΑΡΑ΢

Α

ναρωτιβμαστε ποιος είναι «πιο πολα» πρωτάκι: το παιδί ή ο γονιΰς;

Υσρικά ποχςάκι ποχςίρςχπ είμαι ςξ παιδί! Ηλικιακά, αμαπςσνιακά και φσυξλξγικά είμαι έςξιμξ μα μπει ρςη ρυξλική κξιμϊςηςα. Να νεκιμήρει δηλαδή ςη μαθηριακή διαδικαρία. Ασςϊ ρημαίμει ϊςι είμαι ρςημ καςάλληλη ηλικία μα ποξραομξρςεί και μα αμςιμεςχπίρει ςημ ποϊκληρη. Αοκεί λξιπϊμ ςα παιδιά μα ςα εμπιρςεσςξϋμε, αοκεί μα μημ ςξσπ τξοςόρξσμε ςιπ αγχμίεπ μαπ, ςιπ αγχμίεπ και ςιπ ποξρδξκίεπ ϊλξσ ςξσ κϊρμξσ! Αοκεί μα μημ πεοιμέμξσμε απϊ ασςά μα μαπ δόρξσμ πεοιρρϊςεοα απϊ ϊρα μπξοξϋμ, μχοίςεοα απϊ ϊ,ςι υοειάζεςαι. Υςάμει μα είμαι απλόπ ποχςάκια (και ϊυι ποόςα ρε ϊλα...). Υσρικά και κάπξια παιδιά μπξοεί μα δσρκξλεσςξϋμ ρςημ ποξραομξγή, είςε ρςξ κξιμχμικϊ είςε ρςξ μαθηριακϊ πεοιβάλλξμ ςξσ ρυξλείξσ. Ασςϊ ϊμχπ δεμ ρημαίμει απαοαίςηςα ϊςι σπάουει κάπξιξ ποϊβλημα. Σα παιδιά μπξοεί απλόπ μα υοειάζξμςαι ςξμ υοϊμξ ςξσπ (ςξ κάθε παιδί ςξμ δικϊ ςξσ) και είμαι πξλϋ ρημαμςικϊ μα ςξσ ςξμ δόρξσμε, αμςί μα ςξ πιέρξσμε μα ςα καςατέοει με κάθε ςοϊπξ (πίερη, τχμέπ, ιδιαίςεοα μαθήμαςα, εμξυέπ) και με κάθε κϊρςξπ (αίρθημα καςχςεοϊςηςαπ, υαμηλή ασςξεκςίμηρη, ρσμαιρθήμαςα θσμξϋ και εμξυόμ).

via

Ξαμαγσοίζξσμε λξιπϊμ ρςξσπ γξμείπ. Σα καλά μαπ ςα παιδάκια θα είμαι μια υαοά ποχςάκια... Αοκεί μεοικέπ τξοέπ (ίρχπ και ςιπ πεοιρρϊςεοεπ) μα είμαρςε μια υαοά ποχςάκια κι εμείπ ξι γξμείπ... Γιαςί κι ξι γξμείπ ποέπει μα ποξραομϊζξμςαι ρε μια μέα αουή, ρε μέα δεδξμέμα. Κι ξι γξμείπ ποέπει μα μάθξσμ μα είμαι υαλαοξί, μα μημ έυξσμ σπεοβξλικέπ και ποϊχοεπ ποξρδξκίεπ, μα μημ ρσγκοίμξσμ, αλλά μα απξδέυξμςαι ςα παιδιά ςξσπ για ασςϊ πξσ είμαι, για ασςϊ πξσ μπξοξϋμ ρε κάθε ρςάδιξ ςηπ ζχήπ ςξσπ. Κλείμξμςαπ θέλξσμε μα ςξμίρξσμε ϊςι πιρςεϋξσμε πχπ η ρειοά ρςξμ άμχθεμ ποξβλημαςιρμϊ λειςξσογεί αμςίρςοξτα. Αμ ξι γξμείπ είμαι “καλά ποχςάκια” ςϊςε και ςα παιδιά ςξσπ έυξσμ ςιπ καλϋςεοεπ ποξδιαγοατέπ, για μα ςα καςατέοξσμ μια υαοά. Ποξρένςε ϊμχπ! Να ςα καςατέοξσμ μια υαοά: ξϋςε μα αοιρςεϋρξσμ, ξϋςε μα είμαι καλϋςεοξι ϊλχμ, αλλά μα είμαι εσςσυιρμέμα, ποξραομξρμέμα, με τίλξσπ και υαοξϋμεμα ρςξ μέξ ςξσπ πεοιβάλλξμ! Ασςϊ δεμ θέλξσμε ϊλξι απϊ ςα παιδιά μαπ;


27

Υγεία

ΛΙΝΑ ΢ΤΜΕΩΝΙΔΟΤ

Σο

υοήμα είμαι αμαμτίβξλα μέρξ διαβίχρηπ για ϊλα ςα μέλη ςηπ ξικξγέμειαπ, καθόπ καλϋπςει πξλλέπ απϊ ςιπ αμάγκεπ ςξσπ. Για ςξμ λϊγξ ασςϊ ςξ υοήμα είμαι παοϊμ ρςημ καθημεοιμή μαπ ζχή και αογά ή γοήγξοα θα κληθξϋμε μα απαμςήρξσμε ρε πξλλά απϊ ςα εοχςήμαςα πξσ θα μαπ θέρξσμ ςα παιδιά για ασςϊ. Η ποξρξυή μαπ θα ποέπει λξιπϊμ μα ερςιαρθεί ρςξ γεγξμϊπ ϊςι δεμ ποέπει με ςα λεγϊμεμά μαπ ποξπ ςξ παιδί μα ςξ κάμξσμε, ξϋςε μα σπεοςιμήρει ςξ υοήμα, αλλά ξϋςε και μα ςξ σπξςιμήρει. Ο ςοϊπξπ με ςξμ ξπξίξ ςξ παιδί θα αμςιλητθεί ςημ έμμξια ςξσ υοήμαςξπ εναοςάςαι απϊ ςα μημϋμαςα πξσ θα πάοει απϊ ςξ ίδιξ ςξ ξικξγεμειακϊ και ςξ κξιμχμικϊ ςξσ πεοιβάλλξμ. Η ρςάρη η δική μαπ και η άπξφη μαπ για ςξ υοήμα είμαι και ςξ παοάδειγμα ςξσ παιδιξϋ ποξπ μίμηρη. Ποέπει δηλαδή μα πξϋμε απϊ μχοίπ ρςξ παιδί ϊςι ϊςαμ κάπξιξπ έυει υοήμαςα δεμ ρημαίμει απαοαίςηςα ϊςι είμαι και εσςσυήπ, αλλά ξϋςε και ςξ άγυξπ για ςημ απϊκςηρή ςξσ ποέπει μα απξςελεί ςξμ μξμαδικϊ ρκξπϊ ρςη ζχή. ΢ίγξσοα σπάουξσμ ανίεπ ρημαμςικϊςεοεπ απϊ ςξ υοήμα, ϊπχπ η αγάπη, ξ αμθοχπιρμϊπ, η εμςιμϊςηςα κ.α. ΢σμεπόπ ςξ βαρικϊςεοξ δεμ είμαι μα δόρξσμε υοήμαςα ρςξ παιδί, αλλά μα ςξσ διδάνξσμε πόπ μα ςα νξδέφει ρχρςά. Με ςξ υαοςζιλίκι ςξ παιδί απξκςά ασςξμξμία και ξικξμξμική ρκέφη και μαθαίμει μα βάζει μέςοξ ρςιπ αγξοέπ ςξσ.

Η ηλικία πξσ θα δόρξσμε υοήμαςα ρςα παιδιά μαπ εναοςάςαι απϊ ςξμ βαθμϊ χοιμϊςηςάπ ςξσπ. Σξ ποόςξ πξσ ποέπει μα κάμξσμε είμαι μα εκςιμήρξσμε ςιπ αμάγκεπ ςξσπ και μα κάμξσμε μια ρσμτχμία μαζί ςξσπ. Ποέπει χρςϊρξ μα είμαρςε ρςαθεοξί ρε ασςϊ πξσ έυξσμε ρσμτχμήρει, έςρι όρςε μα είμαι ποξρεκςικξί ρςιπ αγξοέπ ςξσπ. Δπίρηπ ποέπει ςξ παιδί μα μάθει ϊςι δεμ είμαι δσμαςϊμ μα καλϋπςξμςαι ϊλεπ ξι επιθσμίεπ ςξσ. Σέλξπ είμαι καλϊ μα αμςαμείβξσμε ςα μεγαλϋςεοα παιδιά για ςιπ σπηοερίεπ πξσ ποξρτέοξσμ ρςξ ρπίςι. π.υ. πλϋριμξ αμανιξϋ, μπέιμπι-ρίςιμγκ κ.λ.π. Αμαμτίβξλα ρήμεοα ςα παιδιά βξμβαοδίζξμςαι απϊ δεκάδεπ διατημίρειπ ποξψϊμςχμ με απξςέλερμα μα ςα θέλξσμ ϊλα. Οι γξμείπ απϊ ςημ άλλη μεοιά, επειδή δεμ διαθέςξσμε αοκεςϊ υοϊμξ, για μα αρυξληθξϋμε με ςα παιδιά μαπ, ποξρπαθξϋμε μα αμαπληοόρξσμε ασςϊ ςξ κεμϊ με ςξ μα ςξσπ αγξοάζξσμε αμςικείμεμα πξσ μαπ ζηςξϋμ. Δίμαι επίρηπ γμχρςϊ και ςξ ρϋμδοξμξ ςηπ ρςέοηρηπ, πξσ υαοακςηοίζει πξλλξϋπ απϊ μαπ ρπεϋδξμςαπ μα ποξρτέοξσμε ρςα παιδιά μαπ σλικά αγαθά, ποιμ ακϊμη μαπ ςξ ζηςήρξσμ, για μα μημ μιόρξσμ ρςεοημέμα. ΢ςξμ αμςίπξδα βέβαια σπάουξσμ και γξμείπ πξσ δεμ αγξοάζξσμ ρςξ παιδί ςξσπ ςίπξςα, ρκεπςικϊ πξσ είμαι ενίρξσ λάθξπ. Αμακεταλαιόμξμςαπ ςα παοαπάμχ θα λέγαμε ϊςι αματξοικά με ςξ υοήμα ςξ ρχρςϊ είμαι μα ςηοξϋμε ςξ μέςοξ και ρςξμ εασςϊ μαπ και ρςα παιδιά μαπ.

via


Διατροφή

28

Σο

via

εοώςημα, αμ σπάουξσμ ή όυι απαγξοεσμέμεπ ςοξτέπ καςά ςη διάοκεια ςξσ θηλαρμξύ, απαρυξλεί ρυεδόμ κάθε μέα ή μέλλξσρα μαμά. Αμαζηςώμςαπ λξιπόμ απαμςήρειπ, για μα γμχοίζει ςι ποέπει μα καςαμαλώμει και ςι μα απξτεύγει για όρξ υοξμικό διάρςημα θα θηλάζει, ρσυμά πέτςει πάμχ ρε αμςικοξσόμεμεπ, ρσγκευσμέμεπ ή “αμεύθσμεπ” απόφειπ! Απ ενεςάρξσμε ςξ θέμα ασςό από ςη ρκξπιά δύξ μαμάδχμ, με βάρη ςημ εμπειοία ςξσπ χπ θηλάζξσρεπ αλλά και χπ ειδικξί: Δίμαι γεγξμϊπ ϊςι πξλλέπ μέεπ μαμξϋλεπ είμαι Δμμξείςαι ϊςι θα ποέπει μα απξτϋγξσμε και μπεοδεμέμεπ ρυεςικά με ςξ ςι ποέπει μα ςοόμε, ςξ κάπμιρμα! Όλα ςα παοαπάμχ μπξοξϋμ μα ϊςαμ θηλάζξσμ ςα μχοάκια ςξσπ. Πιθαμϊςαςα ποξκαλέρξσμ εκμεσοιρμϊ καθόπ και κξλικξϋπ ρςξ πξλλέπ απϊ ασςέπ θα ρκέτςξμςαι και ςξ ενήπ: «Θα μχοϊ. ρςεοηθό εγό ϊλα ασςά για ςϊρξ μεγάλξ υοξμικϊ ΢ςαδιακά ϊμχπ μπξοξϋμε μα ειραγάγξσμε ρε διάρςημα;» μικοέπ πξρϊςηςεπ ςιπ ςοξτέπ ασςέπ ρςη διαςοξτή μαπ, όρςε μα δξϋμε πχπ αμςιδοά ςξ μχοϊ. Δεμ σπάουει ϊμχπ λϊγξπ μα παμικξβαλλϊμαρςε… Αμςίρςξιυα ρε πεοίπςχρη πξσ παοαςηοήρξσμε μια Σξ μηςοικϊ γάλα απξςελεί ςημ ιδαμικϊςεοη αμηρσυία ρςξ μεξγμϊ, καλϊ είμαι μα ρκετςξϋμε, αμ και ςημ πιξ αρταλή διαςοξτή για ςξ μεξγμϊ και κάςι απϊ ςιπ διαςοξτικέπ μαπ επιλξγέπ δεμ είμαι λάθξπ μα ςξσ ςη ρςεοήρξσμε, επειδή ςαιοιάζει ακϊμα ρςξ ρςξμαυάκι ςξσ μχοξϋ μαπ. μξμίζξσμε ϊςι θα ρςεοηθξϋμε ςοξτέπ ή ρσμήθειεπ πξσ είυαμε ρςξ παοελθϊμ. Καθϊλη ςη διάοκεια ςξσ Μεςά ςξσπ 2-3 ποόςξσπ μήμεπ η διαςοξτή θηλαρμξϋ καλϊ είμαι μα ακξλξσθξϋμε μια πλήοη μαπ πλέξμ μπξοεί μα επαμέλθει πλήοχπ ρςιπ και ιρξοοξπημέμη διαςοξτή, ϊυι μϊμξ για ςξ μχοϊ ρσμήθειεπ ςξσ παοελθϊμςξπ, αοκεί βέβαια μα μημ επηοεάζει ςημ ρσμπεοιτξοά και ςξ γαρςοεμεοικϊ μαπ αλλά και για ςημ δική μαπ σγεία. ρϋρςημα ςξσ μχοξϋ. Έςρι με λίγη σπξμξμή μια Απ μιλήρξσμε πιξ ρσγκεκοιμέμα για ςιπ μαμά δεμ θα ρςεοηθεί κάςι καςά ςη διάοκεια ςξσ ποόςεπ 40 μέοεπ, πξσ χπ γμχρςϊ εδοαιόμεςαι ξ θηλαρμξϋ απϊ πλεσοάπ διαςοξτικόμ επιλξγόμ. θηλαρμϊπ και παοάλληλα είμαι η πεοίξδξπ πξσ ςξ Ωρςϊρξ ςα ξτέλη πξσ θα απξκξμίρει ςξ μχοϊ μαπ γαρςοεμςεοικϊ ρϋρςημα ςξσ μχοξϋ μαπ αλλά κι εμείπ καςά ςημ πεοίξδξ ςξσ θηλαρμξϋ είμαι ποξραομϊζεςαι ρςιπ μέεπ ρσμθήκεπ. Αουικά καλϊ ςϊρξ ρπξσδαία πξσ δεμ ρσγκοίμξμςαι με λίγεπ είμαι για ςξ ποόςξ ασςϊ διάρςημα μα απξτεϋγξσμε μικοέπ ρςεοήρειπ! μα καςαμαλόμξσμε κάπξιεπ ςοξτέπ και κάπξια Αμακεταλαιόμξμςαπ, ξ ρημαμςικϊςεοξπ σγοά, ϊπχπ: πεοιξοιρμϊπ είμαι ςξ ςριγάοξ, ςξ αλκξϊλ και η  Ποάριμα λαυαμικά κατεΐμη, πξσ καλϊ είμαι μα απξτεϋγξμςαι ςϊρξ  Όρποια καςά ςη διάοκεια ςξσ θηλαρμξϋ ϊρξ και καςά ςη  Πξοςξκάλι διάοκεια ςηπ εγκσμξρϋμηπ.  Πξλϋ λιπαοέπ ςοξτέπ  Πικάμςικα μαγειοεμέμα ταγηςά Άμμα Μίχτη  ΢άλςρεπ μξσηλεύτοια με ενειδίκευση στημ παιδιατοική  Αλκξϊλ  Κατέπ  Σράι πξσ πεοιέυει κατεΐμη


29

Διατροφή

Σα ςελεσςαία υοϊμια ϊλξ και πεοιρρϊςεοεπ μαμάδεπ αμαγμχοίζξσμ ϊςι ξ μηςοικϊπ θηλαρμϊπ είμαι η καλϋςεοη μέθξδξπ για ςη διαςοξτή ςξσ μχοξϋ ςξσπ. Ωρςϊρξ ρςη υόοα μαπ σπάουει μεγάλη παοαπληοξτϊοηρη ρυεςικά με ςη διαςοξτή πξσ θα ποέπει μα ακξλξσθήρει μια θηλάζξσρα μαμά.

και ακϊμα πεοιρρϊςεοξ, ϊςαμ θηλάζει, καθόπ ενξικειόμει ςξ μχοϊ ρε πξικιλία γεϋρεχμ μέρα απϊ ςξ γάλα ςηπ.

Ακξλξσθόμςαπ ςιπ ξδηγίεπ ςηπ πιξ έμπειοηπ και παλαιϊςεοηπ ξογάμχρηπ για ςξμ μηςοικϊ θηλαρμϊ ρςημ Δλλάδα, ςξσ ΢σμδέρμξσ Θηλαρμξϋ Δλλάδαπ, θα αμςιλητθξϋμε ϊςι δεμ σπάουξσμ απαγξοεσμέμεπ ςοξτέπ ρςξμ θηλαρμϊ ή έρςχ δεμ έυξσμ απξδειυθει επιρςημξμικά μέυοι ρήμεοα. Μάλιρςα ξ ΢ϋμδερμξπ Θηλαρμξϋ Δλλάδαπ ιρυσοίζεςαι ϊςι μια τσριξλξγική διαςοξτή ςηπ θηλάζξσραπ πξσ ακξλξσθει βέβαια ιρξοοξπημέμξ και καλήπ πξιϊςηςαπ διαςοξτξλϊγιξ- είμαι ϊ,ςι καλϋςεοξ μπξοεί μα ποξρτέοει μια μηςέοα ρςξ παιδί ςηπ

Πεοιρρϊςεοεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςημ διαςοξτή ςηπ θηλάζξσραπ, ϊπχπ και θέμαςα πξσ ατξοξϋμ ςξμ θηλαρμϊ, μπξοξϋμε μα βοξϋμε ρςη ρελίδα ςξσ ΢σμδέρμξσ Θηλαρμξϋ Δλλαδαπ: www.lllgreece.org

Παοάλληλα ςξμίζεςαι ϊςι ςοξτέπ πξσ μπξοεί μα ποξκαλξϋμ αέοια ρςη μηςέοα δεμ ρημαίμει απαοαίςηςα ϊςι θα έυξσμ ςξ ίδιξ απξςέλερμα και ρςξ μχοϊ. Δνάλλξσ ςξ γάλα Μάλιρςα πξλλξί επιρςήμξμεπ ρσρςήμξσμ δεμ δημιξσογείςαι απϊ ςξ ρςξμάυι ή ςημ ρςιπ θηλάζξσρεπ μα μημ καςαμαλόμξσμ κάπξιεπ πεπςική ξδϊ αλλά απϊ ςξ αίμα ςηπ μηςέοαπ. ρσγκεκοιμέμεπ ςοξτέπ αματέοξμςάπ ςεπ χπ Βέβαια σπάουξσμ πεοιπςόρειπ, ϊπξσ μια «απαγξοεσμέμεπ», καθόπ εσθϋμξμςαι, καςά ςη θηλάζξσρα μπξοεί μα υοειαρςεί ειδικϊ γμόμη ςξσπ, για ςη δημιξσογία δσράοερςχμ διαιςξλϊγιξ, ϊμχπ ασςϊ θα ποέπει πάμςξςε μα καςαρςάρεχμ ρςξ βοέτξπ, ϊπχπ κξλικξϋπ, γίμεςαι ϋρςεοα απϊ ρσμεμμϊηρη με ειδικξϋπ αέοια και πϊμξ. Καςά ρσμέπεια ξι θηλάζξσρεπ καςαλήγξσμ μα έυξσμ πεοιξοιρμέμεπ πξικιλίεπ πξσ παοέυξσμ έγκσοεπ γμόρειπ ρυεςικά με ςξμ μηςοικϊ θηλαρμϊ. ΢ε γεμικέπ γοαμμέπ ϊμχπ η ςοξτόμ, για μα απξτϋγξσμ ασςέπ ςιπ θηλάζξσρα μαμά δεμ υοειάζεςαι μα επιπςόρειπ ρςξ μχοϊ ςξσπ. πεοιξοίζεςαι ρςιπ ςοξτέπ πξσ καςαμαλόμει, Πϊρξ ϊμχπ ασςϊ αμςαπξκοίμεςαι ρςημ αλλά μα απξλαμβάμει ςημ εσκξλία πξσ παοέυει ποαγμαςικϊςηςα; Τπάουξσμ ςοξτέπ πξσ είμαι ξ θηλαρμϊπ ποξρτέοξμςαπ ςημ ιδαμικϊςεοη απαγξοεσμέμεπ ρςιπ θηλάζξσρεπ; ςοξτή για ςξ μχοϊ ςηπ!

via

Μαοία Γεωογακξύ θηλάζξυσα μητέοα


Διατροφή

30

ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑ΢΢ΟΠΟΤΛΟΤ

Νϊρςιμεπ & Τγιειμέπ ρσμςαγέπ


31

Διατροφή

Τλικά για 10 μπάοεπ - 1 κ.σ. ελαιόλαδο ή λάδι καρύδας - 60 γρ. καλαμπόκι ωμό για ποπ-κορμ (υοηριμξπξίηρα Δλλημικϊ και βιξλξγικϊ) - 50 γο. έςξιμξ καλαμπϊκι πξπ-κξομ - 400 γρ. κουβερτούρα - 100 γρ. καρύδα τριμμέμη - μια τσιμπιά καμέλα (χρησιμοποίησα Κεϋλάμης) Δκςέλερη 1. Ποόςα τςιάυμξσμε ςξ πξπ-κξομ. Βάζξσμε μια κξσςαλιά ςηπ ρξϋπαπ ελαιϊλαδξ ή ακϊμη καλϋςεοα λάδι καοϋδαπ ρε μια καςραοϊλα, ποξρθέςξσμε ςξ χμϊ, απξνηοαμέμξ καλαμπϊκι, ρκεπάζξσμε ςημ καςραοϊλα και πεοιμέμξσμε μα ρκάρξσμ ςα πξπ-κξομ. Σξ μάςι θα ποέπει μα είμαι ρςη μέγιρςη θεομξκοαρία. Αμ έυξσμε μηυαμή πξπ-κξομ, δε θα υοειαρςεί μα ποξρθέρξσμε λιπαοή ξσρία. 2. Απϊ ςα πξπ-κξομ θα υοειαρςξϋμε μϊμξ 50 γοαμμάοια. Σα βάζξσμε ρςξ μπλέμςεο και ςα ςοίβξσμε ή με ςξμ παοαδξριακϊ ςοϊπξ, με ςξ γξσδί. 3. Λιόμξσμε ςη ρξκξλάςα ρε μπεμ-μαοί. 4. ΢' έμα μεγάλξ μπξλ ςξπξθεςξϋμε ςημ καοϋδα και ποξρθέςξσμε ςξ ςοιμμέμξ πξπ-κξομ. 5. Ποξρθέςξσμε ςημ λιχμέμη κξσβεοςξϋοα και αμακαςεϋξσμε καλά. 6. ΢ςοόμξσμε λαδϊκξλλα ρε μια μακοϊρςεμη τϊομα και αδειάζξσμε ςξ μείγμα μαπ. ΢ςοόμξσμε καλά με έμα κξσςάλι και ατήμξσμε ρςξ φσγείξ για 2-3 όοεπ, ποιμ ςξ κϊφξσμε ρε μπάοεπ. Για ένςοα tip και μικοά μσρςικά, δείςε εδό!

Υχςξγοάτιρη: Δσαγγελία Βλαρρξπξϋλξσ


Διατροφή

32

Μηλόπιτα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΑΝΑ΢ΟΤΛΗ

Mamangelic

Τλικά (για ςαφί 30 Φ 24 εκ.) 4 ασγά μεγαλξϋςρικα 1 κ. ρ. βξϋςσοξ (ή κλαοιτιέ ή λάδι καοϋδαπ) μια ςριμπιά αλάςι 3 κ. ρ. μέλι 4 κ. ρ. apple sauce/ butter εκυϋλιρμα βαμίλλιαπ ή ρπξοάκια βαμίλλιαπ 1 κ. ρ. μηλϊνσδξ 2/3 κ. γλ. ρϊδα 1/3 κ. γλ.γαοϋταλλξ 1/2 κ .γλ. καμέλα 1 τλιςζ. αλεϋοι αμσγδάλξσ ή πξϋδοα αμσγδάλξσ 3 γεμάςεπ κ. ρ. αλεϋοι καοϋδαπ 2 μεραία μήλα φιλξκξμμέμα Για ςα καοαμελχμέμα μήλα 3-4 μήλα φιλξκξμμέμα 2 κ. ρ. μέλι καμέλα και γαοϋταλλξ καςά βξϋληρη 2 κ. ρ. κλαοιτιέ ή λάδι καοϋδαπ

Δκςέλερη Λιόμξσμε ςξ βξϋςσοξ μαζί με ςξ μέλι και ςα βάζξσμε ρςξ μίνεο. Ποξρθέςξσμε ϊλα ςα σλικά μαπ, πλημ ςχμ μήλχμ και υςσπάμε για 5 λεπςά. Ατήμξσμε μα ηοεμήρει για μα οξστήνει ςα σγοά ςξ αλεϋοι καοϋδαπ. ΢ςη ρσμέυεια ποξρθέςξσμε και ςα δσξ φιλξκξμμέμα μήλα. Ρίυμξσμε ςξ μείγμα μαπ ρε έμα ςαφάκι (μαπ εμδιατέοει μα μημ είμαι παυιά η ρςοόρη) και φήμξσμε για πεοίπξσ 30 λεπςά (δε μαπ εμδιατέοει μα φηθεί εμςελόπ) ρςξσπ 180ξC. Χιλξκϊβξσμε ςα άλλα μηλαοάκια μαπ και ςα βάζξσμε ρε έμα ςηγάμι μαζί με ςξ κλαοιτιέ μα "ςηγαμιρςξϋμ" για 1-2 λεπςά. Ποξρθέςξσμε ςξ μέλι και ςα μσοχδικά και αμακαςεϋξσμε για άλλα 3 λεπςά μέυοι μα υσλόρει κάπχπ ςξ μείγμα μαπ. Βγάζξσμε ςξ ςαφάκι απϊ ςξ τξϋομξ ϊπχπ είμαι ζερςϊ, βάζξσμε ςα καοαμελχμέμα μήλα απξ πάμχ και "οαμςίζξσμε" με ςξ βξσςσοάςξ μέλι απξ ςξ ςηγάμι μαπ (μη ςξ βάλεςε ϊλξ, δε υοειάζεςαι). Ξαμαβάζξσμε ρςξ τξϋομξ ςξ ςαφάκι μαπ για άλλα 10-15 λεπςά πεοίπξσ ρςξμ αέοα. Δίμαι απίθαμη ϊςαμ κοσόρει ελατοόπ, βγαίμξσμ ϊλα ςα αοόμαςα και η γλϋκα ςηπ!

Καλή επιςσυία!


33

Διατροφή


Προτάσεις

48 ΣΟ ΒΑΣΡΑΦΔΛΙ ΢σγγοατέαπ: Γιώογξπ Σσοίκξπ-Δογάπ, Καςεοίμα Δσρςαθίξσ-΢ελάυα Δικξμξγοάτηρη: Έτη Λαδά

ΚΟΚΚΙΝΟ ΢σγγοατέαπ: Jan De Kinder Μεςάτοαρη: Σαςιάμα Μαοκάκη Σξ βιβλίξ ασςϊ ποαγμαςεϋεςαι ςξ επίκαιοξ θέμα ςξσ ρυξλικξϋ εκτξβιρμξϋ με ςοϊπξ καςαμξηςϊ για παιδιά ποξρυξλικήπ ηλικίαπ και ιδιαίςεοα ποχςϊςσπξ: ξ ρσγγοατέαπ υοηριμξπξιεί ςξ αγαπημέμξ ςξσ υοόμα, ςξ κϊκκιμξ, για μα θίνει ςξ εσαίρθηςξ ασςϊ θέμα και μα ςξ θέρει χπ ποξβλημαςιρμϊ ρε γξμείπ και παιδιά. Η εικξμξγοάτηρη ςξμίζει ςη δσμαμική ςηπ ρυξλικήπ ςάνηπ χπ ξμάδαπ. Σξ βιβλίξ ποξςάθηκε απϊ Δπιςοξπή Παιδιόμ και Νέχμ για ςξ αμςίρςξιυξ Βοαβείξ ςξ 2014-2015.

ΣΟ ΢ΦΟΛΔΙΟ ΠΑΔΙ ΢ΦΟΛΔΙΟ Σσγγραφέας: Rex Adam Εικονογράφος: Robinson Christian

Τξ Βαςοαυέλι είμαι έμα παοαδξριακϊ παοαμϋθι απϊ ςη Λέρβξ, απϊ ςξ μηρί-ρςαθμϊ ρςξ ςανίδι ςχμ ποξρτϋγχμ. Έμα παοαμϋθι για ςημ αλληλεγγϋη πξσ μιλάει μία και μϊμη γλόρρα παμςξϋ. Ση γλόρρα ςηπ αγάπηπ. Έμα βιβλίξ πξσ κοαςάει μέρα ςξσ ςημ ελπίδα και ςξ παοάδειγμα εμϊπ ειοημικξϋ, γεμάςξσ δημιξσογία μέλλξμςξπ για ϊλξσπ ςξσπ αμθοόπξσπ ασςξϋ ςξσ πλαμήςη. Έμα βιβλίξ καοπϊπ μίαπ ξμάδαπ αμθοόπχμ πξσ γμχοίζξσμ ςι θα πει ποξρτσγιά και νεοιζχμϊπ. Σξσ Γιόογξσ και ςηπ Καςεοίμαπ, ξι ξπξίξι έγοαφαμ ςξ βιβλίξ και είμαι ιδοσςικά μέλη ςηπ «Αγκαλιάπ» ρςη Λέρβξ, ςξσ ΢ιδίκι πξσ μεςέτοαρε ςξ κείμεμξ ρςα ταορί, ςηπ Ναξσζάς, πξσ μεςέτοαρε ςξ κείμεμξ ρςα αοαβικά και ςηπ Αγγελικήπ, πξσ μεςέτοαρε ςξ Βαςοαυέλι ρςα αγγλικά. Σξ βιβλίξ είμαι γοαμμέμξ ρε δϋξ γλόρρεπ, ρςα ελλημικά και ςα αοαβικά, εμό ςξ ίδιξ κείμεμξ ςξσ βιβλίξσ μπξοεί μα ςξ διαβάρει κάπξιξπ δχοεάμ και ρε δϋξ επιπλέξμ γλόρρεπ, ςα ταορί και ςα αγγλικά ρςξ site ςηπ ΢υξλικήπ Βιβλιξθήκηπ εδό .

'Δτςαρε η ποόςη μέοα ςξσ ρυξλείξσ κι ϊλξι έυξσμ αγχμία, ειδικά ςξ ίδιξ ςξ ρυξλείξ. Σι θα κάμξσμ ςα παιδιά μϊλιπ μπξσμ μέρα; Θα ςξ ρσμπαθήρξσμ; Θα ςξσ τεοθξϋμ ϊμξοτα;

Σα έρξδα απϊ ςιπ πχλήρειπ ςξσ βιβλίξσ μεςά απϊ επιθσμία ςχμ ρσγγοατέχμ ςξσ κειμέμξσ και ςχμ μεςατοαρςόμ θα διαςεθξϋμ ρςημ «Αγκαλιά».


Ο ΜΤ΢ΣΙΚΟ΢ ΚΑΘΡΔΥΣΗ΢ ΢σγγοατέαπ: Γλσκεοία Γκοέκξσ Η Υχςειμή είμαι έμα κξοίςρι πξσ ςηπ αοέρει μα καθοετςίζεςαι. Και απϊ μικοή υαίοεςαι μα παίζει με ςη μαμά ςηπ μποξρςά ρςξμ καθοέτςη. Νιόθει υαοξϋμεμη και δσμαςή! Καθόπ μεγαλόμει, διαπιρςόμει πχπ και η μαςιά ςηπ μαμάπ ςηπ είμαι έμαπ αγαπημέμξπ καθοέτςηπ. Κάπξια μέοα, η καθημεοιμϊςηςα αλλάζει, ξ καθοέτςηπ ςη ρςεμαυχοεί, η αγαπημέμη μαςιά δεμ είμαι πια τχςειμή. Και η Υχςειμξϋλα μιόθει ρκξςειμξϋλα. Θα μπξοέρει, άοαγε, ξ καθοέτςηπ μα ναμαγίμει τχςειμϊπ, κοσρςάλλιμξπ και πξλϋςιμξπ, και η Υχςειμή μα ναμαβοεί ςξ υαμϊγελϊ ςηπ; Μια ιρςξοία για παιδιά και μαμάδεπ, μια ιρςξοία για ςημ ασςξεκςίμηρη και για ςξμ ρημαμςικϊ οϊλξ πξσ παίζει η μαςιά ςηπ μηςέοαπ, ϊςαμ αμςαμακλά θεςική εικϊμα για ςξ παιδί ςηπ.

ΔΤ΢ΛΔΞΙΑ ΢σγγοατέαπ: Eva Benso Μεςάτοαρη: Βαγγέληπ Καςριτϊπ Η δσρλενία ακϊμα αμςιμεςχπίζεςαι, πάοα πξλλέπ τξοέπ, ραμ μια ρξβαοή κξιμχμική και γμχρςική αμαπηοία. Έςρι γεμμήθηκε η ιδέα και δημιξσογήθηκε η αμάγκη εμϊπ εγυειοιδίξσ πξσ μα ενηγεί πόπ μα αμαγμχοίρξσμε ςα ρημάδια, με πξια εογαλεία μα επέμβξσμε, ρε κλιμικϊ και ρυξλικϊ πεοιβάλλξμ, και πξια είμαι η ρχρςή εομημεία πξσ ποέπει μα δόρξσμε ρε έμα πεοιρςαςικϊ πξσ ρσυμά σπεοεκςιμάςαι ή σπξεκςιμάςαι.


Προτάσεις

62

Μαοία Τταμςξπξύλξσ Aουαιξλϊγξπ-τιλϊλξγξπ, beauty blogger, crafter, dreamerblogger omorfi mesa exw & oneirotexnhmamaria Omorfhmesaexw & Oneirotexnhma.Maria

Καίςη Μιυαλξπξύλξσ Μαμά, Νξρηλεϋςοια, Blogger. Αγαπό ϊρα με κάμξσμ μα μιόθχ παιδί! oi paramythenies Oi paramythenies

Νίκη Γστςξγιάμμη Μηςέοα, ρϋζσγξπ, blogger. Ρεαλίρςοια αλλά και ξμειοξπϊλξπ. Mama-Farma Mama-Farma

Βαοβάοα Βλάυξσ ΢ϋζσγξπ, μαμά, εογαζϊμεμη, blogger. mamasstories.gr MamasStories

Μαοία Φαμςζίκξσ ΢ϋζσγξπ, μηςέοα, διακξρμήςοια (ΣΔΙ Αθήμαπ). Οςιδήπξςε ρυεςίζεςαι με ςημ ςέυμη με κάμει μα ξμειοεϋξμαι μα δημιξσογό και μα υαμξγελάχ. mchantzikou

Δλεσθεοία Σράςρξσ ΢ϋζσγξπ,μηςέοα,παιδαγχγϊπ ποξρυξλικήπ αγχγήπ. Λαςοεϋχ ςα ςανίδια και ςημ τχςξγοατία,blogger. missfreemommy missfreemommy

Δσαγγελία Παπαοίζξσ ΢ϋζσγξπ,μαμξϋλα, παιδαγχγϊπ, photoshop, φητιακά άλμπξσμ, blogger forhappymoments.gr forhappymoments

Διοήμη Λξσίζξσ Μαμά & Digital Marketer. Δοχςεσμέμη με ςξ Blogging tomikromoublog to mikro mou blog

Γιάμμηπ Ξημςάοαπ Χσυξλϊγξπ, ρϋμβξσλξπ γάμξσ και ξικξγέμειαπ, παμςοεμέμξπ και παςέοαπ δσξ αγξοιόμ. Xidaras.gr


΢χςηοία Μπιλιαμξύ Άμμα Μίυςη Mαμά, ρϋζσγξπ, Μαμά, εογαζϊμεμη, ΢ϋζσγξπ, Νξρηλεϋςοια και blogger.Σοελαίμξμαι Blogger. Σξ υαμϊγελξ ςχμ για υειοξςευμίεπ, παιδιόμ απξςελεί ςημ καςαρκεσέπ και ςανίδια! κιμηςήοιξ δϋμαμη μξσ! mylittleworld Working mama my little world Working mama

Μσοςώ Παςεοάκη Youtuber, blogger, nail art ,υξοϊπ, μξσρική, ςανίδια. Aρυξλξϋμαι με θέμαςα ξμξοτιάπ. Δίμαι πξλϋ εμθξσριόδηπ και δίμξμαι ρε ϊ,ςι επιλέγχ μα κάμχ. Mirtoolini

Δσςέοπη Μσςιλημαίξσ Νηπιαγχγϊπ, blogger, υαζξρϋζσγξπ & υαζξμαμά, DIY maniac, αγαπό ςημ ξογάμχρη & ςημ ξικξμξμία. κξοίςρι μάλαμα koritsi malama

Αμμαρςέλλα Λαζάοξσ Interior designer, blogger, ρϋζσγξπ, μαμά 2 κξοιςριόμ πξσ ςηπ κλέβξσμ ςα μσαλά και ςα αμςαλάρρξσμ με έμπμεσρη, δημιξσογϊπ ςχμ ποόςχμ ελλημικόμ υειοξπξίηςχμ παιδικόμ ρκημόμ και λάςοηπ ςηπ τχςξγοατίαπ και ςχμ ςανιδιόμ. decofairy.gr decofairy

Γεχογία Διοήμη Γκαμαρξύλη Μαμά, ρϋζσγξπ, διαςοξτξλϊγξπ, τχςξγοάτξπ,blogger, αμήρσυξ καλλιςευμικϊ πμεϋμα! Mamangelic Mamangelic

Μαοία Γεχογακξύ Μαμά, ρϋζσγξπ, αιρθηςικϊπ, αοχμαςξθεοαπεϋςοια, οετλενξλϊγξπ, blogger beauty harmony blog. Beauty harmony blog

Λίμα ΢σμεχμίδξσ Δογξθεοαπεϋςοια Λξγξπαιδικϊπ Master ρςημ φσυξλξγία ςχμ ετήβχμ

Δσαγγελία Βλαρρξπξύλξσ ΢ϋζσγξπ, μαμά, εογαζϊμεμη, craft and food blogger πξσ δε ρςαμαςά μα δημιξσογεί. Νϊρςιμεπ και σγιειμέπ ρσμςαγέπ

Νϊρςιμεπ και σγιειμέπ ρσμςαγέπ Καλλιςευμικέπ Δημιξσογίεπ Καλλιςευμικέπ Δημιξσογίεπ


Διαβάστε εδώ τα προηγούμενα τεύχη μας

Περιοδικό Familives Οικογενειακή μας Υπόθεση - Σεπτέμβριος 2017  

Ψηφιακό περιοδικό που αφορά όλη την οικογένεια!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you