__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


· S a l udadel ’ Al c a l dedePa t er na · S a l udadel aRegi dor adeT r a di c i ons , Cul t ur ai F oc · F a l l er sd’ Honor L L I BRETMAJ OR · S a l udadel Pr es i dent : S a nt i a goPuent esi Ra mos · J unt aDi r ec t i v a F a l l er aMa j or2018: S i l v i aPuent esi S ega r r a · · Comi s s i óMa j or · Rec ompens es2018 · MonumentMa j or L L I BRETI NF ANT I L · S a l udadel Pr es i dentI nf a nt i l : Al ber t oMoy ai Dol z · F a l l er aMa j orI nf a nt i l 2018: L uc í aCl a udi oi Ba v i er a · Comi s s i óI nf a nt i l · Rec ompens esI nf a nt i l s2018 RE CORDSDEL E SF AL L E S2017 · Rec or da t or i F ot ogr à fic · Pr emi s2017 · F a l l er esMa j or s2017 E XE RCI CI 2018 Rec or da t or i F ot ogr à fic · S ANTROCE XPRE S S , L ARUT ADEL E SF AL L E S PROGRAMADEF E S T E S COL · L ABORACI ONSCOME RCI AL S

-1 -


A L C A L D ED E PATERNA U A Na n t o n i o J a g r e doi s marco Af a l t ad’ uness et ma nesperapoderc omenç a raga udi rdel esnos t r esbenv ol gudes F a l l es ,l esc omi s s i onst r eba l l euj aac ont r a r el l ot geperaof er i r nosat ot selmi l l orde v os a l t r es . Cons c i entia gr a ï tdel eshor esquededi queuaa ques t ac omes a ,delt r eba l lque des env ol upeui del ' ent us i a s mea mbel qua l v i v i ul anos t r af es t af a l l er a , c om amà x i ma a ut or i t a tmuni c i pa liennom det ot sel spa t er ner sipa t er ner es ,v ost r a s l l a det otel s upor tdel c ons i s t or i i del pobl edePa t er naenl apr epa r a c i ódel espr òx i mesF a l l es , que t a ntensengr a ndei x eni quet a ntenss or pr eneni ensc a pt i v en, a nyr er ea ny . meudes i gf el i c i t a rac a da s c undel smembr esdel aComi s s i ódeS a ntRocpert ot a É sel l ai l • l us i óquepos enenl anos t r af es t amésembl emà t i c aper quèl aVi l adePa t er nav i br e i ga udei x c aa l mà x i m del sdi esdec el ebr a c i óenhonoraS a ntJ os ep. At ot sel sil esc omponent sded’ a ques t af a l l aa mi gai ,es pec i a l mental esv os t r es F a l l er esMa j or sS i l v i ai L uc í a , v osdes i t geuna nypl ed' i l • l us i onsi d' emoc i onsi , at r a v és d' a ques t esl í ni es ,usc onv i deas egui rpa r t i c i pa ntd' a ques t af es t aa mbl ai nt ens i t a ti dedi c a c i óquev osc a r a c t er i t z aique ,s ensdubt e ,c ont r i buei xaquel esF a l l ess i guen unac i t ai nel udi bl edel nos t r ec a l enda r i . BONE SF AL L E S ! -2-


R E G I D O R AD E C U L T U R A PAQUI C H EIC H I N I L L A C H PERI Una nymésésunhonorperami ,c om aRegi dor adeT r a di c i ons ,Cul t ur aiF oc , di r i gi r meaa ques t ac omi s s i óa mbmésde35a ny sd’ hi s t òr i a . T ot esl esper s onesquef or meupa r tdel aF a l l aS a ntRoci Adj a c ent s , s ougentdec a s a l , t r eba l l a dor sit r eba l l a dor es ,quea mbi l • l us i óic ons t à nc i aa c ons egui ua nyr er ea ny s or pr endr e' nsat ot si at ot es . es t a , a r ti c ul t ur aensa r r i benadol l s , gr à c i esa l v os t r ec a r r erenga l a na t , a l v os t r el l i br et , F a l sv os t r esmonument si al av os t r apa r t i c i pa c i óent ot sel a c t esqueensof er ei x enl es f es t esenhonoraS a ntJ os ep.Ambelv os t r edi s t i nt i ugr oci l • l umi neuel sc a r r er sdel nos t r epobl epor t a ntl ’ a l egr i afinsac a dar a c ó. Desd' a ques t ar egi dor i a , noem quedamésquea ni ma r v osac ont i nua rt r eba l l a ntpel v os t r epobl e ,iac ont i nua rt r a ns met entdegener a c i óengener a c i ól av os t r apa s s i ó f a l l er a , pa t er ner aiv a l enc i a na .Quea ques t osdi esels or ol l , l al l um, l a“ ger ma nor ”il a f es t a , s i guenel spr ot a goni s t es . BONE SF E S T E S !

-3-


-4-


l l i br e tma j o r


PRESI D E N T

-6-


j u n t ad i r e c t i va

-8 -


F a l l e r aMa j o r s s i l vi ap u e n t e si e g a r r a


a l l e r ama j o r f

s i l vi a puentesis E G A R R A F a l l er et adena i x ement a mbei x abel l es aqueenc i s a ensc ont a gi esl ’ euf òr i a j us t a , c a ndenti pr ec i s a , ona l c a nç a r à sl agl òr i a ena ques ta nyv i gent . Pos a r à sunpuntd’ a l egr i a unpuntgr a c i ósi gent i l , c a r à c t erd’ i nnoc ènc i ai c a ndor . É sl at euac omi s s i ó, S a ntRoc l aqueetpr oc l a maenhonor denouenl amésa l t adi s t i nc i ó. Denouv i v i nta ques ts omni pr epà r a tperaga udi r del sc a r r er sques ’ enga l a nen, del sf a l l er squeat ut ’ a c l a men a mbl amésf er madev oc i ó i queor gul l os os , S i l v i aetdi uen. . . T UET SNOS T RAF AL L E RAMAJ OR!


s a l u dades I L VI A Com l av os t r aF a l l er aMa j or ,ésperamit otunpr i v i l egipoderdi r i gi r meal ameua v ol gudac omi s s i óenes t esl í ni es . E npr i merl l ocv ul l a gr a i ra l sa nunc i a nt s , f a l l er sd' honori a mi c sdeS a ntRocperl as eua c ol • l a bor a c i óia por t a c i ó,gr à c i esperpos a relv os t r egr a netd' a r enaperapoder a f r ont a rmi l l ors i éspos s i bl ea ques te x er c i c i f a l l er . Agr a i rc om noat ot sel sdi r ec t i usidi r ec t i v eselt r eba l lr ea l i t z a tenc a dadel ega c i ó, s ens eel v os t r et r eba l l i es f or çes t ac omi s s i ónos er i ael queés . Pera i x òv osi nv i t eaque a pa r queudema ner amoment à ni at otl ' es f or çi l at ena c i t a tr ea l i t z a t sa l l l a r gdel ' a nyper adi s f r ut a ra i x í d' unsdi esdef es t ai c onv i v ènc i aenquèpodeuf erga l adet ot al ai l • l us i ó quer epr es ent aes t as et ma naf a l l er aperat ot si c a daundel squeheupa r t i c i pa tenes t e gr a na ny . At ot al ac omi s s i ódesdel smésmenut s , el snos t r esi nf a nt i l squenohihadubt eque s ónel nos t r ef ut ur , a l smésma j or s , queensha nens eny a tat r eba l l a rpera ques t af a l l ai pera ques t af es t a , pa s s a ntpel smesj óv ensques ónunpi l a rf ona ment a l i queésel que c a r a c t er i t z aaes t ac omi s s i ó, v osdema nequedi s f r ut eua l mà x i m d' es t osdi esdef es t a enc ompa ny i adet ot sel sv os t r esa mi c si t ot sel sf a l l er @s . Noempucobl i da rdel esper s onesa mbquèmésa c t esi v i v ènc i eshec ompa r t i ta ques t a ny ,el snos t r esr epr es ent a nt si nf a nt i l sAl ber t oiL uc í a ,haa r r i ba tl anos t r as et ma na gr a n, di s f r ut eudet ot sel sa c t esia c t i v i t a t squel anos t r adel ega c i ód' i nf a nt i l squeha pr epa r a tperav os a l t r es , ésel v os t r ea nydi s f r ut euhoa mbt ot sel sf a l l er et si l esv os t r es f a mí l i esquet a ntdepr opv osha na c ompa ny a ta ques ta ny . es i dentquet i ncl as or tques i gaelmeupa r e ,di r t equeengua nyv as er Almeupr i nobl i da bl epera l sdos , per quèj unt ses t em v i v i ntunesdel esmi l l or sf a l l esdel anos t r a v i da . Vul la gr a i r v osat ot s ,enes pec i a lal ameuaf a mí l i aia mi gues ,det otc orels upor t i nc ondi c i ona l s empr er ebutdel av os t r apa r ti pel qua l v oses t a r éet er na menta gr a ï da . Quepa s s euunesf a l l es2018i nobl i da bl es ! S ens emés , unbesdel av os t r aF a l l er aMa j or ! S i l v i a -1 2-


E N T R E VI S T AAS i l vi a S i l v i aésunadonaquev anà i x erl ani tde l a Cor dà de 1983 ique des d’ ei x e momenthaper t a ngutal anos t r af a l l a . E ngua nyt él ’ honorielpr i v i l egides er l ’ úni c adonaquehas i gutnos t r af a l l er a ma j ordosv ol t es , queésl ar ec ompens aa unav i dadedi c a daal esf a l l es . IésqueS i l v i ahas i gutF a l l er aMa j or I nf a nt i l , F a l l er aMa j or , Cor td’ Honordel a F a l l er aMa j ordePa t er na ,del ega dade pr es ent a c i ó, del l i br et , v i c epr es i dent ade l af a l l a . . . c r ecqueni el l as er i ac a pa çdef er unal l i s t aa mbt otel quehaf eta l mónde l esf a l l es ,elque elf a una dona t ot t er r eny ! F i l l adeS a nt i i E nc a r ni t a , donadeRoberi

-1 3-


-1 4-


-1 5-


-1 6-


Adel aJ ua nRa mi r ez Adr i a naBel enguerAl c a i de Ai noaF er r i Vi l l ena Al baMa r i aS á nc hezS a nz Al i c i aNi et oCa ba l l er o Al i c i aVi l l a l baMont es Ampa r oE s t es oRol dá n AnaMa r í aRa mosS a ez AnaMa r í aS a ezGa r c í a AnaMor c i l l oCa br er o AnaS a nc hoDes c a l z o AnaT or moBa r bet a Andr eaL ópezE s t ev e Andr eaMoy aDol z Andr eaRubi oUt r i l l a Ar a nc haT a v i r aF r a i l e Ar i a dnaPr es ma nesCa r da ma Bá r ba r aHer r er aVi l l a nuev a Bea t r i zMor enoJ i ménez Bea t r i zVa l c a z a rRa y a BegoñaPér ezAndr eu Ca r l aL l eona r tMa r t í Ca r l aMa r í aPr es ma nesCa r da ma Ca r l aMor enoMa r t í nez Ca r menDí a zDá v i l a Ca r menL ópezL ópez Ca r menPi nel Ma nj ón Cl a r aE s c r i c hCa l er o Cr i s t i naAr quer oGa ba l dón Cr i s t i naBa v i er aZa r a goz a Cr i s t i naOl i v erBr i s a Dol or esGa r c í aDua r t e E l v i r aMa t euL i er n E nc a r naF er ná ndezMa r c os -1 7-


E nc a r naS ega r r aT a engua E s t ef a ní aBuenoVa l er o E s t herF er r erVer dej o E s t herRódena sRomer o Gi s el l eL oi z a gaGui x I nma c ul a dadel Ol moGa r c í a nma c ul a daHer v á sE s t es o I I r eneS a i zT a deo I r i sPeña l v erPa r do I s a bel Al c a i deL es mes J es s i c aS a s t r ePui g J es s i c aZa r z uel aPa di l l a J ul i aE doUbi edo L a ur aMor a l esL or ent e L a ur aMor er aE s pa r c i a L a ur aS ega r r aChi ni l l a c h L i di aMor a gónRui z L i di aS ul i sGa r r i do L or enaL ópezBor t L or enaMengua l S ul i s Ma r i aE l enaAc ebesF er ná ndez Ma r i aS ol F er ná ndezS á nc hez Ma r i aAmpa r oMa r t í nezT a engua Ma r i aAmpa r oMor aBel enguer Ma r í aÁngel esCá t edr aS or i a no Ma r i aÁngel esCr uzL una Ma r i aCa r menL or ent eAl edo Ma r í aCa r menMor a l esL or ent e Ma r í aI s a bel Pl aHer ná ndez Ma r í aI s a bel Roc a t i F a buel Ma r í aJ os éCor r eaPa di l l a Ma r i aCa l peGi ménez Ma r í aPl aT or r el l a Ma r í aRodr í guezPei na do Ma r í aRomer oE s t ev e Ma r í aS ev i l l aOga l l a r

Ma r t adel Ol moRec a ma l es Ma r t aGi ménezS a nt a no Ma r t aMor er aMa c i á n Ma r t aT a r í nVi da l Mi r i a m del Mor a l Mor eno Ner eaPa r doMur i a Ni ev esHor t el a noF er ná ndez Noemí Ma r t í nezGa r i bo Núr i aAl i a gaBl á z quez Núr i aBl a nc oL i er n Núr i aMa r t í nezMa r t í nez Núr i aMor a gónGa t o Núr i aVi da l Rodr í guez Pa ol adel Ma rBení t ezRodr í guez Pa ul aAc ebedoF r a nc o Pa ul aAr quer oHer ná ndez Pa ul aMa r t í nezRoc a t i Pa ul aS á nc hezI gua l PepaMa r t í E s t ev e Pepi Ri c a r doÁr i a s Pi l a rMa r t í nezRomer o Ra quel Bel daPi er a S a ndr aAl i a gaBl á z quez S a ndr aMa r t í nezPa mbl a nc o S a ndr aVi c t or i a noZa f r a S a ndyGa r c í aE l v i r a S hei l aGa r c í aJ oda r S hei l aGa r c í aT a i n S i l v i aOl moPi nel S ofiaE s t eba nOr t i z T a ni aReol i dNi et o Va nes s aL ópezMa r t í nez Ver oni c adel Rí oMont ó Ver oni c aL ei v aPuent es Ver óni c aL ópezAc ebes Vi c t or i aAñónF er ná ndez -1 8 -


Adr i á nAr a ndaDobl a s Adr í a nPér ezAndr eu Al ber t oMa c i á nCa mpos Al ej a ndr oRomer oMa r c o Ál v a r oAndr euMa c i á n Andr esMor aPi c ón Angel Domí nguezGonz á l ez Ángel S á nc hezL ópez Ant oni oHer r er aGa r c í a Ant oni oRa mosJ or ge Ca r l osCr uz a doAgus t í Ca r l osGa r r i doMa c i á n Ca r l osL l a ba t aMa r t í nez Ca r l osMa l oL ópez Chi moHer r er oPa r do Cr i s t i a nPl aHer ná ndez Da v i dE s pi nos aGa ba r r i Domi ngoPi ñaBel da Domi ngoVt e . del Ol moMa r t í nez E nr i queCl ement edel T or o E nr i queRomer oPa s t or E r nes t oS a nc hoS i l v es t r e F él i zJ os éPér ezRui z F er na ndoBeni t oPei na do F er na ndoGoz á l ezCr uc es F r a nc i s c oBel enguerAgui l a r F r a nc i s c oJ a v i erGi menoBono F r a nc i s c oL ópezQui nt o F r a nc i s c oRos aMa r t í nez Gr egor i oMor a l esMuñoz Héc t orL a t or r eNi et o Humber t oBel enguerAgui l a r J a v i erDomi nguezE s t ev e J a v i erMor el l Ca r da ma J a v i erS a nzRa mí r ez J or geBenl l oc hPa r r a J os éCa r l osBor desVi l c hes

J os éE nr i queNa v a r r oOr r i c o J os eF r a nc i s c oMa r t í nezAndr eu J os eL ui sRomer oPa s t or J ua nJ os éAi ba rL ópez J ua nL ui sCl a udi oBa v i er a J ua nOl moI l l es c a s ezÁl v a r ez J ua nPér L ui sAndr euPor t i l l a Ma nuel L ópezMedi na Ma nuel L ópezQuev edo Mi guel Gonz á l ezS a l v a dor Ni c ol á sL ópezMedi na Ra f a el Mi guel Pér ezJ a r a Ra mónÁngel Hor t el a noS a i z Ra mónL ópezBer na r do Rober tHer r er aÓs c a r Rober t oMoy aS er r a no Rober t oUs i naRodr í guez S a nt i a goPuent esS ega r r a S er gi oGr a uGut i ér r ez er gi oL ópezE s t ev e S S er gi oMont a nerMa r t í nez S er gi oPér ezJ ua n Vi c ent eGa r r i guesMonl eón Vi c entMa r t í nezRoc a t i Vi c ent eMa r t í nezAndr eu Ví c t orCa l a t r a v aMa r t í nez Ví c t orCa r r a s c oE s pa r c i a Ví c t orNegr et eJ i ménez

-1 9-


e c o mpe n s e s R j u n t ac E N T R A L F a l l e r a a r g e n t Bea t r i zVa l c a z a rRa y a Vi c t or i aAñónF er ná ndez Adr i a naBel enguerAl c a i de Ai noaF er r i Vi l l ena Cr i s t i naOl i v erBr i s a S er gi oPér ezJ ua n ngoPi ñaBel da Domi

o r

f U L L E SD EL l o r e r

Ma r t aGi ménezS a nt a no Hec t orL a t or r eNi et o Va nes aL ópezMa r t í nez F r a nc i s c oL ópezQui nt o Núr i aMa r t í nezMa r t í nez Al i c i aNi et oCa ba l l er o Cr i s t i a nPl aHer ná ndez

Humber t oBel enguerAgui l a r Ver óni c aL ópezAc ebes E nc a r naS ega r r aT a engua

f U L L E SD EL l o r e rIB R I L L A N T S S ofiaE s t eba nOr t i z E l v i r aMa t euL i er n

j u n t aL O C A L F a l l e r a a r g e n t S a nt i a goPuent esS ega r r a S of í aE s t eba nOr t i z Ma r t aGi ménezS a nt a no S er gi oGr a uGut i ér r ez Ca r l osL l a ba t aMa r t í nez F r a nc i s c oL ópezQui nt o Núr i aMa r t í nezMa r t í nez Al i c i aNi et oCa ba l l er o Cr i s t i a nPl aHer ná ndez J a v i erDomí nguezE s t ev e Ma r í aS ev i l l aOga l l a r

o r

L A U R E A D A

Adel aJ ua nRa mí r ez Ca r menL ópezi L ópez Ver óni c aL ópezAc ebes Mª Ca r menMor a l esL or ent e S i l v i aPuent esS ega r r a AnaMa r í aRa mosS a ez Rober t oUs i naRodr í guez Ampa r oMor aBel enguer Bá r ba r aHer r er aVi l l a nuev a

-20-


MONUMENT MAJ O R


HAP AT E RNAHANAPL E GAT S E NS EMOL T AS UAVI T AT ! Podr em v or eal af a l l a def or mamol tga l a nt , unaes t a mpademeda l l a perc l a v a r nosl ac ont a l l a quehui es t à v em a nhel a nt .

Donc sunc ent r ec omer c i a l s ’ had’ i ns t a l • l a ral aMol a , hi haques ermol tr a di c a l a mbt otel c omer çl oc a l perf erbonac a r a mbol a .

L agr a nr ut adel as eda aPa t er nahaa r r i ba t , perobr i rperf í l av eda det a nc a rt otel queensqueda del c omer çqueest r ov aa hoga t !

Des t r ui res t epa r a t ge per quès ’ had’ ur ba ni t z a r i c ons t r ui rengr a nc or a t ge d’ unaf or mabens a l v a t ge i def or mi gót otpl ena r !

D’ es t af or maobs er v a r em ungr a ndí s s i m el ef a nt ques ens et i ndr ec a pba r em a r r a s a r àd’ unaa l t r ee x t r em t otel ques efiqueda v a nt !

Al s eul l om por t aunadona queensi nt ent as edui r dequeésbonaa mfit r i ona i quees t em d’ enhor a bona pernos t r epobl eel egi r . -23-


E s t adonar epr es ent a el gr a ngega nta s i à t i c , quea mbmol t aga l aos t ent a quev adei x a ntempr emt a del s eupoderc a r i s mà t i c . Quenoésunai nv a s i ó endesdet otac ent , det s i nol agr a ns ol uc i ó perr es ol dr el aqües t i ó del sr ec ur s osdel agent .

I t a mbémol tdi s f r es s a t f ents or ol l a mbunst a mbor s , unpol í t i cmol tpes a t def a qui rbena dor na t , l i f a r àt ot sel shonor s .

Pui xl agentes t àpr oupobr e i not enenmol tdi ner , quequi t r eba l l edema nobr e i poquetdej or na l c obr e nohadev i ur et a na us t er !

Donc sel l s a pdebonat i nt a ofitt r a ur à , quebonpr pui xl ac os amol tbépi nt a i j as ev eut a l l a ntl ac i nt a benmuda ti mol tbl edà .

Ai x í pr oduc t esperv endr e d’ unaba i x aqua l i t a t ensf a r a nperf í c ompr endr e quenoésmol tbódef endr e el x i c ot etc omer çl oc a l .

Quedi s t r a ur eat otel pobl e ésl adur í s i i mami s s i ó, pr es ent a rdef or manobl e l adonaf ent l i el r edobl e a mbpoderdec onv i c c i ó.

Unx i quetquel ’ a c ompa ny a quènoésmésqueel s eufil l et esdi v er t i xenl ac a mpa ny a al ’ es c ol t a rl ’ a r t i ma ny a quel ama r eenshaf et .

I esquèenc a r anoa pr enem a l nos t r ebédef endr e , ei x eésel ma l s upr em del quema i f em ba r em i dev ega despotof endr e .

-24-

empr ees t em i gua l Ques a mbl ac a r adeba ba u, pui xnoést emaa c t ua l es c ol t a rel r ec i t a l … i ensl ac l a v en… bens ua u!


BE NS UAUI E NAT E NCI Ó P ARL ARE MDEDI MI S S I Ó Al pa s s a rl anos t r ar ut a pert er r i t or i popul a r , v or em l agr a ndi s put a queensv af era l a r ma r . Pui xdosdel sr egi dor s ha ndec i di tdi mi t i r , i ha ndei x a ts ens ev i gor s l aga v i nai el pa r t i t .

Va ndona rl ’ e x pl i c a c i ó a c l a r i ntl af or tdef ens a , quef ouperl adi r ec c i ó del pa r t i tel queel sof ens a .

Cl eoCot af oupr i mer qui a ba ndonàel v a i x el l , enuna mbi entpr ous ev er c omenç a ntel des ga v el l .

D’ es t af or mai a t or di t s noha nent r ega tl ’ a c t a , i es t á na l gr updenoa ds c r i t s a mbl ac a di r ai nt a c t a .

I des pr ésf ouJ ul i oS a l es el quev adi r l i sa deu, i v apr endr el esbenga l es del PP … qui nac r eu!

I el PPdeF l orMa r í a pocapocs ev aa f ona nt , i el sa ga f apr ouma ni a s i a l pl ena r i el sv eupa r l a nt .

Per òqui nésel mot i u? pr egunt em ena pr ens i ó. perquèv ul l s erc ompr ens s i u i ent endr el adi mi s s i ó.

J ul i oS a l esi Cl eoCot a el spopul a r sha ndi v i di t , i noéspers erc a bot a per òt r enquenel pa r t i t .

-25-


I AI XI NAF E NTL AMONA VANP AS S ANTL ’ E S T ONA! P ART I TS OCI AL I S T A E l sdeS a gr edoha nompl i t d’ obr esnos t r epobl e , enc a pç a l a ntel t r i pa r t i t d’ ungov er nbenc ol or i t i quer es i s t i xdef or manobl e . Doses t i uss ens epi s c i na aPa t er naj apor t em, quedel ’ er aAgus t i na es t a v af et aunar uï na i engua nyperf í l at i ndr em!

P ART I TPOPUL AR Noméss a benc r i t i c a r el gov er nmuni c i pa l , i s ’ el shader ec or da r quequa nv a r engov er na r el v a r enf erpr ouma l . Da muntl ac r i s i i nt er na queamésha ndec omba t r e , j as ’ haf etdel t ote x t er na i pa r ei xques ef aet er na … …as ol esel squeden“ qua t r e ” .

-26-


COMPROMÍ S E nboc adet otel món, s embl aqueel sha ns eny a l a t , mésc onc r etaunes c on: el deJ ua nmaRa món a mbgr a nr es pos a bi l i t a t . Pui xs embl aquea l gúnc ont r a c t e a l s euger màhabenefic i a t , i el s eudi tenpocdet a c t e hac a us a tgr a ni mpa c t e ent r eel s euel ec t or a t !

CI UT ADANS Al pl ena r i mens ua l a mbqua t r er egi dor s , t r oba r à sbenpunt ua l pr epa r a ntel r ec i t a l aunr egi dordel sa nt er i or s . J or geel quet othos a p l i di uenperobv i et a t , nodei x a r àt r a nqui l undr a p c a us a ntunma l dec a p per quèésunbon“ c uny a t ” .

E S QUE RRAUNI DAI P AT E RNAS I QUEPOT Quèha ndes a pa r egut ? Ons et r oben?Ones t a n? S ef auns i l enc i s epul c r a l … -27-


E S PÈ CI E SPE RACUI NAR T ROBARÀSAE S T EBAS AR T r oba r à ses t emer c a t a l c ent r edel muni c i pi , quees t àunpoca ba ndona t i al apl a ç as i t ua t , ma t ei xl l ocdesdel pr i nc i pi . E l sdi ma r t senbonaga na el ba s a rc obr av i da , per òl ar es t ades et ma na l ar oï nav i daur ba na perc ompl etqua s i el bui da .

T r oba r em a l monument unat endadel mer c a t , quea gua nt apr ouv a l ent perdona ra ba s t i ment d’ es pèc i esa l v eï na t .

Aba nss ’ a na v aac ompr a r aes t el l oct a nnos t r e , onl esc i s t el l esc a r r ega r peraf erunbonmenj a r oc ui na rungr a npos t r e .

At enent t es omr i ent etf a r àv or enor ma l , queésc os abenc or r ent t r a c t a rbéunbonc l i ent a l mer c a tmuni c i pa l .

Per òl ar ea l i t a thui di a ésmol tdi f er ent : j anoquedaa l egr í a , per quèunanov afil os ofia hac a nv i a tal agent .

L abot i guer amol thones t a dema naunespet i c i ons , quel esdi uc om apr ot es t a dema ner ama ni f es t a : mi l l or a rl esc ondi c i ons . I dema naunbonpa c t e: queel mer c a tnot a nquem. Hem det i ndr emést a c t e pernot i ndr ea ques ti mpa c t e i v or eaonc ompr em! -28 -


UNARE GI DORAD’ AL T URA É SL AQUEPORT ACUL T URA Perl anos t r adur ar ut a t r oba r em al espa godes unar egi dor ai mpol • l ut a i t a mbéunpoqueta s t ut a quev aenc a di r ader odes . Al pobl ebenc oneguda , a nc a r à c t erés quedegr nopa s s ades a per c ebuda i pert ot smol tv ol guda l aPer i c he , ésc or t és !

I ésquev ol queel st i r a dor s l l uï s quenmésv i s t os os i quef a c enel shonor s c ober t sdes edesdec ol or s a mbt r a gesmésv a ni t os os .

I quèf aPa qui pera c í ? S egurv ospr egunt a r eu. Donc ses t àf entl l a r gc a mí , ec or r eguentes t ec onf í r c ompl et a ntmi s s i ómol tgr eu.

I nopa r adepens a r c om l ami s s i v ac ompl i r , dequi nas edapotus a r pera l st r a gespr epa r a r i a i x í a l st i r a dor sc obr i r .

Quec om a r al aCor dà ésf es t ad’ i nt er és v ol t r oba runt a f et à aes t el l oct a nl l uny à pera l queamol t sas or pr és .

I qui ndi s s enyel egi r ? Ambunaflordel ot o oqui nes t a mpa ta f egi r ? QueS a gr edohad’ ei x i r s empr egua poal af ot o! Nos es a pc om f oul ac os a qua nl est el esv at r i a r queunx i nésdef or maa ns i os a i t a mbémol tc a l dos a unac os al i v apr opos a r … -29-


Perl ades pes aa ba r a t i r i a hor r a runsqua nt squi nz et s el l l i podí aa ba s t i r l apól v or aperc obr i r del aCor dàt ot sel sc oet s . I Pa qui mol ta l t er a da i mésbr a v aqueunmi ur a v ar es pondr ei ndi gna da dona ntport ot aa fla ma da … del abr onc ani ngúesl l i ur a ! Quea i x òdec a pma ner a , quenos ’ hades c a t i ma r ! Var es pondr et a ns i nc er a ques embl a v aunaqui mer a apunt etd’ es c l a t a r ! Quèésnos t r agr a nf es t a l aquef em enl l uent or , nohades err esmodes t a perc ompl i ra mbl ar eques t a des erl aCor dàmi l l or !

-30-


DEL ’ ORI E NTÉ SORI GI NÀRI A L AS E DADENOS T RAI NDUME NT ÀRI A E nes t aes c enav or em unadol ç ax i quet a , s ens emésv ospr es ent em… aE l s a , gua pani net a ! Unv el l x i nésa r t es à al ’ i ma t gel ’ a c ompa ny a , t r eba l l a dorv et er à a l quemi r aunpoces t r a ny a .

L adonav a l enc i a na v ol el t r a geper f ec t e perl l ui rdel t otga l a na , perdes pr endr epura f ec t e .

Ambga nesd’ a v ent ur a nos t r ax i quet av i a t ger a , a mbpa s s i óperl ac ul t ur a v ol unt r a gedef a l l er a !

Queel s erF a l l er aMa j or ésel quedes i t j aE l s a , dema na nt hodet otc or del af or mamése x c el s a .

L amésfinadel ess edes el x i nésl i har ega l a t , a l t oc a r l ador mi ntquedes perl ’ e x t r emas ua v i t a t .

Ambbont ei x i tna t ur a l a mbquèper f ec t aqueda , a i x òésel pr i nc i pa l del aqua l i t a tdel as eda .

I qua nv eusei x ost el er s ons et ei xenfil d’ or , i ma gi nesc os t ur er s c r ea ntent otl ’ a mor .

L ax i quet abenc ont ent a pers empr equeda r à , a mbel r ega l dequi r egent a unt a l l ert a nv a l enc i à . I aS a ntRocdes i t j a r em quea mbmol t aha bi l i t a t el j ur a ts i gas upr em i es t eni nots i gal ’ i ndul t a t ! -31 -


PE RMOL TS UAUQUES I GA E LF I NALS E MPREF AT I GA F i nsa c í a r r i bael s upl i c i a mbl as edai l ’ a r gument c a us a ntungr a ndes fic i enel nos t r epens a ment . nt ent a ts ers i mpà t i c Hei pera i x òv oshena r r a t enunt ounpoquetdr a mà t i c el st emesd’ a c t ua l i t a t . Ac í a c a v al ar ut a i del l l i br etl ’ e x pl i c a c i ó enl l à s t i maa bs ol ut a hec ont a tt otel gui ó. Vosdei x ea ba t ut aPa t er nai s ens emus a hees c r i tt otel quehepogut . . . perdi r v osa l gunae x c us a ! ( S i l ’ es c r i ta l j ur a tmot i v a , l ’ e x pl i c a c i ós er àef ec t i v a )

-32-


l l i br e tI N F A N T I L


PRESI D E N TI N F A N T I L

Hol aa mi c s ! E nc a r aquenomel ’ es per a v aem f amol t ai l · l us i ós erengua nyel pr es i dent i nf a nt i l del af a l l a . E s per equej untaL uc í a ,S a nt iiS i l v i aa ques t esf a l l esdi s f r ut em mol ti s i gueni nobl i da bl es . r l ia l sf a l l er et sif a l l er et esqueba i x ena lc a s a lj untamiperapa s a r ho Di geni a l . Gr à c i esat ot si bonesf a l l es2018! Unas a l ut a c i ó! Al ber t oMoy ai Dol z

-34-


E N T E VI S T AAA L BE R T O Al ber t oésunx i quetd’ onz ea ny s quev anà i x erel 29d’ a gos tde2006 i quees t udi ac i nquèdepr i mà r i aa l c ol · l egi Vi l l a rPa l a s í . a mí l i amol tl l i ga daal anos t r a Def c omi s s i ó,netde S of í a iVi c ent e ( mésc onegutpert ot sc omel Dol z ) por t aal anos t r af a l l ades deben x i c ot et . E ngua nyAl ber t opor t ael c à r r ecde pr es i dent i nf a nt i la mb mol t es ga nesei l · l us i ó,a i x íquej as a ps ,s i v ol sc onéi x erunpocmésaes t e x i quetl l i gt otel queac ont i nua c i ó ensc ont a . . .

-36-


· I deS i l v i ai S a nt i , el snos t r esr epr es ent a t sma j or s ? DeS i l v i apens equeésmol tbonac ompa ny aia mi gaij untaS a nt ies t à n pendent sdeL uc í aidemi .S a nt iésmol tdi v er t i t .E l squa t r ej unt ses t em mol tbé . · Quèésel quemést ’ a gr a dadel esf a l l es ? di adel spr emi sper quees t i cenmol t ai l · l us i ói per quem’ a gr a daa na ra E l perel l s . T a mbém’ a gr a damol tes t a ra l c a s a l a mbel sa mi c s . · Quèes per esa mbmési l · l us i ódel as et ma naf a l l er a ? E ldi adel ’ of r enaper queésundi umol temot i u. E lt i r a rc oet st oteldi a . I t a mbéel di adel ac r emà , per queenc a r aqueésl ’ úl t i m di am’ a gr a damol t . · Quèl i di r i esa l st eusa mi c sdel af a l l a ? L i di r i aquedi s f r ut enmol ta ques t esf a l l esj untami i queba i x enat ot esl es a c t i v i t a t s . · Qui ness ónl est euesa fic i ons ? M’ a gr a daf eres por t , s obr et otj uga ra l f ut bol i t a mbéj uga ra mbl ac ons ol a .

-37-


-38 -


c bavi l a u di oi e r a Noesc onei xc a pf a nt a s i a quenot i ngabonfina l , i s i ésx i quet aqui hoa ns i a , el móna l ss euspeushem defic a r . F a l l er et adet r a c a , f um i c a s a l ha sv i gutperai l · l umi na r l anos t r af es t amésquema i , enel bl a udel t eumi r a r . É squa nel st eusul l ss ’ emoc i onen qua ns ent squel af a l l at ’ a c l a ma , s ent i ment squema i esr a c i onen dol ç ai menuda , f es t er ai ga l a na . L ac omi s s i ój aetv ener a i des egui dahos a br à s , per quedeS a ntRoca l 2018. . . F AL L E RET AMAJ ORS E RÀS !


-42-


L uc í aésunax i quet aquev anà i x er el 6def ebr erdel ’ a ny2006. L as or ti el des t í ha nv ol gutqueel l a f or aengua nynos t r af a l l er ama j or i nf a nt i l , t otienc a r aquea ques tés el pr i mera nyquef or mapa r tdel a nos t r ac omi s s i ó. tgua pai a l egr e , es t udi as i s éde Mol pr i mà r i aa l c ol · l egi Vi l l a rPa l a s í . J as a ps . . .s iv ol sc onéi x erunpoc més a L uc í al l i gt otelque a c ont i nua c i óensc ont a .

-43-


-44-


-45-


Abr i l S a ezCa bel l o Ai nhoaHer r er oMor a gón Ai t a naGa r c í aL ópez Ai t a naRosBení t ez Ai t a naS a nc hoRodr i go Al baDomí nguezCr uz Al baGuz má nGa s c ó Al baRosBení t ez Al ej a ndr aS ev i l l a noPér ez Al maS ega r r aL ópez AnaRomer oMa r c o Ar a nt x adeDi egoMa c í a s Ar a nt x aRodr í guezPei na do Ar i a dnaBel daGr a ner o Ar i a dneOr t i zReol i d Az a ha r aCec aVa l ent i Ca r l aCr uz a doS ega r r a Cl a udi aOdorI r a nz o Cl a udi aOl i v erOr t ega Cr i s t i naPér ezT omá s

Da ni el aHuel a moGr a c i a E l s aJ a r queCa ñi z o E l s aMoy aPuent es E mmaBor desNa v a r r o Hel enaHer r er oMor a gón I ndi r aS ol i sPeña l v er I r eneJ a r queCa ñi z o I r eneRomer oE s t ev e I r i sMa r t í nezGa r c í a J úl i aL ópezNi et o L a i aPeña l v erMa r t í nez L a ur aS or i a noL a guna L ei r eL ópezdeMi guel L ol aRi ber oMa r t í nez L uc í aMuñozVa l ent i L uc í aPuent esdel Ol mo Ma l enaGa r c í aL opez Ma rRomer oGuz má n Ma r i aL ópezNi et o Ma r i a nGa r c í aCá t edr a

-46-


Ma y r aDomí nguezCr uz Mel a ni aRa mónJ i ménez Mi r ei aGa r r i guesCá t edr a Mi r ei aRódena sMa r t í nez Na t a s haS ega r r aL i t v i nov a Ner eaMont er oBr a v o NeusS a nc hoRodr i go Noa hBel daCa s a s a l l a s Noel i aGa r c í aCá t edr a Núr i aS ev i l l a noPér ez Ol gaMa r í aZa r a goz aT or r i j os Pa ul aDí a z Del ga doAugus t o Pa ul aT er uel S egur a S a br i naPonsRedón Va l er i aRi ba l t aS a ez VegaF a ba doÁl v a r ez VegaGa r c í aBel da VegaL ópezRa mos Y a ni r aMont ej a noNa v a r r o Za ha r aL ópezRa mos l er i aAr a ndaVi c t or i a no Va * * * * * Adr i á nGi ménezT eba r Adr i á nMuñozVa l ent i Adr i á nNa v a r r oOr t ega Adr i á nPér ezGa r c í a Al ber t oRa mónJ i ménez Al ej a ndr oOc ha i t adel Ol mo Andr euRa mónCór doba Ca r l esL ópezCuber o Chr i s t i a nMont er oBr a v o Da ni el E s pi ga r esChov a r es Da ni el Mor a l esS or i a no E nek oCer nudaRedón E t ha nF er ná ndezCuber o

F er na ndoOr t i zS or i a no F r a nc i s c oOga l l a rAr t ur o Hec t orMa l dona dodel Ol mo HugoAndr euBona l es HugoT or moBa r bet a I v a nAl ons oVol os t nov J or geCl a udi oBa v i er a J or geMá r quezMor eno J os éMa nuel F er r a ndi sAl i a ga J os éMa r í aE ngui da nosMoy a J ua nAnt oni oMont ej a noNa v a r r o Kev i ndeDi egoMa c í a s Ma nel Ra mónCór doba Ma r c oGa r c í aBel da Ma r c oRomer oGuz má n Ma r c osL ópezGómez Ma r c osRódena sMa r t í nez Ma r c osS or i aAr quer o Ma r i oNa v a r r oOr t ega Ma r i oPér ezCor r ea Ma t eoPér ezJ i ménez Na c hoAngul oS ega r r a Pedr oVi c entAl ons oVol os t nov Rober t oRui zGuz má n RubénPér ezJ i ménez Ul i s esGi menoE do Y a goMa r t í nezGa r c í a Y a goOdorI r a nz o Y a goRomer oAl i a ga Y uni el deAna c l et oNa v a r r o Di egoOl i v erOr t ega -47-


e c o mpe n s e s R j u n t ac E N T R A L F a l l e r a a r g e n t

o r

L uc i aCl a udi oBa v i er a Hel enaHer r er oMor a gón J . Ant oni oMont ej a noNa v a r r o Ar i a dneOr t i zReol i d F er na ndoOr t i zS or i a no Ar a nt x aRodr í guezPei na do ej a ndr aS ev i l l a noPér ez Al HugoT or moBa r bet a

a ur aS or i a noL a guna Y uni el deAna c l et oNa v a r r oL H é c t o r Ma l d o n a d odel Ol mo ChemaE ngui da nosMoy a ber t oMoy aDol z J . Ma nuel F er r a ndi sAl i a ga Al A d r i á n N a v a r r o O r t ega Ma r i a nGa r c í aCá t edr a Cl a udi aOl i v erOr t ega Noel i aGa r c í aCá t edr a uc í aPuent esdel Ol mo Ai nhoaHer r er oMor a gón L M a r R o me r o G u z má n r l esL ópezCuber o Ca NeusS a nc hoRodr i go VegaL ópezRa mos Na t a s haS ega r r aL i t v i nov a

j u n t aL O C A L F a l l e r a o r

a r g e n t . Ant oni oMont ej a noNa v a r r o Y uni el deAna c l et oNa v a r r o J a ni r aMont ej a noNa v a r r o J os éMa nuel F er r a ndi sAl i a gaY Adr i á nMuñozVa l ent i HugoT or moBa r bet a L uc í aMuñozVa l ent i E nmaBor desNa v a r r o A r i a d n e O r t i z R e o l i d Az a ha r aCec aVa l ent i Ma r c osRódena sMa r t í nez E nek oCer nudaRedón L a ur aS or i a noL a guna L uc í aCl a udi oBa v i er a Ar a nt x aRodr í guezPei na do VegaGa r c í aBel da Ai t a naS a nc hoRodr i go Hel enaHer r er oMor a gón A l e j a n d r a S e v i l l a n o P ér ez L ei r eL ópezdeMi guel J úl i aL ópezNi et o -48 -

ChemaE ngui da nosMoy a E t ha nF er ná ndezCuber o Ma r i a nGa r c í aCá t edr a Al ber t oMoy aDol z Ma rRomer oGuz má n


MONUMENT I N F A N T I L


E NGUANYS E RÀUNBONE NCE RT PRE S E NT ARVOSCE RTDE S E RT Comenc em ai ma gi na r del aT er r at ot sel sl l oc s , i ndr et sperpoderv i a t j a r i mi l hi s t òr i est r oba r obl i da ntel sv i deoj oc s . Unmónr epl etd’ a v ent ur es queav ol t esdes c oneguem i enx i s a tperl esc ul t ur es a pr enents ens emes ur es r ec or r er em d’ unaa l t r ee x t r em. L as uper fic i et er r es t r e es t àpl enadepa r a t ges quec om di uel ma es t r e v es t r e pl ensdev i das i l f a na gr a da bl eha bi t a t ge . Unsmésv er dsi mol tf r ondos os a l t r esmésgr oc si mol ts ec s t ot súni c si mer a v el l os os quemer ei x ens erdi f os os i a dmi r a rt ot sel ss euspl ec s . -51 -


E nc onc r etanos t r af a l l a v i a t j a r em finsundes er t aonv osc ont eal ax i c a l l a unadur ai f or tba t a l l a quel ’ a r t i s t ahades c ober t .

S a br em demol tbonaf or ma t otel quea l S a ha r apa s s a det a l l a ts ens er ef or ma perdosx i quet sa mbl anor ma d’ i nf or ma rs ens emor da s s a .

Unt er r enya l nor ddel ’ Àf r i c a a mbunnom pr ouc onegut , debel l es at a nboni c a quedepunt ael sc a bel l sfic a el S a ha r a , nohadec a i gut .

Puj a t sda muntd’ unc a mel l a v a nts empr ea mbl ac à mer a gr i s embl a ntundes c a bel l dei x a nt s es empr el apel l doneni nf or ma c i óc er t er a .

F i nsf aunesqua t r edèc a des el S a ha r aer ad’ E s pa ny a per oenf or mesc ons ent i des l ’ a ba ndonà r enaf ugi des d’ unaf or mamol tes t r a ny a .

I v i a t j a ntperel des er t ha nt r oba tbena t a s c a da unaf ur gonet ai ner t quees pent a ntenbona c er t t r a ur à ndef or maa i r a da .

Unal l ui t aenpl edes er t queenc a r av i ua ques tpobl e des empa r a ts ens ec onc er t i noes t a bl i tendes c onc er t r es i s t i ntdef or manobl e .

T ot eses t esv i v ènc i es mer ei x enunaf a l l a quegua r da ntl esa pa r i ènc i es i c ont a ntl esgr a nsc a r ènc i es c ons c i enc i a r àal ax i c a l l a .

Aques t aésl agr a nr a ó del ’ a r t i s t ai el mi s s a t ge queal af a l l aeni nt enc i ó v ol mos t r a rs ens epr es s i ó i r endi res t ehomena t ge .

Pera i x òx i quetl ec t or pot ses t a rbens a t i s f et queac a s as ens et emor t ec ui denenmol td’ a mor i es t a r à sbenc a l ent et .

Donc st ot aei x abonagent es t àmol tnec es s i t a da i hi haques ermol tv a l ent permos t r a rl ’ a ba t i ment d’ es t at er r aa ba ndona da .

-52-

Apr ec i al at euas or t quenot enena l t r esx i quet s a gr a ï xei x ec onf or t , dej oguet snof a r à sc or t i c ompa r t i xa mba mi guet s !


RE F RE S CARS EÉ SUNPL AE R ALDE S E RTI ALMÓNS E NCE R

Pera i x ónodes per di c i es a ques tbét a npr ea t ques i nol esa goní es pa s s a r em engr a v et a t !

Qua nf amol t ac a l or i nopa r esdes ua r ésdel t ota pet i dor r s ear emul l a r . fic a

* * * * *

Ai x i naes t ax i quet a pera l c l i mas uf oc a r i xf or adel ac a s et a pera mba i guadi s f r ut a r .

US ANTL AI MAGI NACI Ó ROBARÀSL ADI VE RS I Ó T

Unv el l bi dódemet a l l l i s er v i xc om api s c i na i a mbunx i c ot etv ent a l l esv ent a v al af a dr i na .

E l sx i quet senpoc sr ec ur s os queperel des er tha bi t en perj oguet snof a ndi s c ur s os i enpoc ac os adi s f r ut en.

E l ba nyésunpr i v i l egi a l des er tpocus ua l per queést otuns a c r i l egi ma l ga s t a runa i güer a l !

Ai x í ent r a s t osa ba ndona t s a l t er r aoa l gi r a rel c a nt ó j uga r a nboc a ba da t s t r a sl abr eua da pt a c i ó.

Per òav ol t esal ’ es t i u f a nunabonae x c epc i ó i engr a nc l a mora pr ens i u esba ny eneni l . l us i ó.

É sc ues t i ód’ i ma gi na r i obr i runpocl ament perfic a r s eaj uga r del af or mamésv a l ent .

Ai x í l ax i quet av a l or a finsal aul t i magot a per quel ’ a i guaa l l euj a dor a mol tpocapocs ’ a got a .

Quej uga résnec es s a r i I di v er t i r s el ’ obj ec t i u, el smenut sf a npr i or i t a r i el s eumóna l t er na t i u.

Quel ’ a i guaésunt r es or quees c a s s ej aa l des er t i c a mi na ra l br ol l a dor pots erunduri nf er n.

Al af a l l aenunar oda i enunal l a ndat a mbé el sv or em pa s s a ntl ’ es t ona finsqueper dent ota l é . -53-


I ent a npoquet ac os a a pr enenac ompa r t i r s er à ngentbenbonda dos a al ’ hor ader epa r t i r .

VORE MUNCOMP AT RI OT A P AS S EJ ANTAMBL AMAS COT A!

Qua ns et édes obr a ésmol tbodi s t r ubui r a i dona ral agentpobr a j udeml aanopa t i r !

F E E E RMS ! Uns i mpà t i cl egi ona r i a l S a ha r ahem t r oba t gi l adedi a r i quev i el des er ta c a l or a t .

Hem def erqueel sx i quet s t i nguenbonai nf a nc i a i quec r es quenbendi s c r et s ens eny a nt l ost ol er a nc i a !

I t ut epr egunt a r à s … quèf aa c í es t eper s ona t ge? etr es ponca mbbonc ompà s i a mbt otel meuc or a t ge .

* * * * *

Doc sc om j ahec ont a ta ba ns el S a ha r aer ad’ E s pa ny a i l al egi ódel shi s pa ns v i gi l a v aenmol t ama ny a . F E E E RMS ! Quea r r i bal ama s c ot a det ot anos t r al egi ó a mbel s eugor r etc om t oc a unac a br a …c r eae x pec t a c i ó! I pa s s ej a ntens i mpa t í a pert otel gr a ndes er t v i v i ntel di aadi a i bel a ntengr a nc onc er t .

-54-

Pui xa i x í ennos t r af a l l et a hem v ol gutr ememor a r qua ndef or mabenc ompl et a E s pa ny ael des er tv aoc upa r .


S I NOE MF AL L AL AME MÒRI A CONT ARÉUNAGRANHI S T ÒRI A Aques t aésl ahi s t òr i a d’ unj ov enetpi l ot queens ent i mentd’ euf òr i a v ac a l c ul a rl at r a j ec t òr i a i qua s i morel bor i not . Pui xa mbgr a nt empor a l v aa ga f a rl ’ a v i onet a i unf or tv enta bi s ma l a mba r enaa nor ma l … f or màt empes t a tc ompl et a ! I a i x í a mbmol t apor enunagr a nemer gènc i a v aa t er r a renbr a v or l ’ a v i óenbonmot or perl adur aur gènc i a . L ’ a t er r a t geesv af er a l des er tenmol t apr es s a i al ’ a r enaengr a na f er tenmol tdel er a j uda s ’ empor t àl agr a ns or pr es a . Unpr í nc epx i c ot et quea l S a ha r aes t a v a pa r egutaundony et a j uda v aa l pi l ot et al l i ur a r s edel at r a v a . D’ es t af or maunbona mi c v at r ov a renpl edes er t i des pr ésdel ’ embol i c v at r oba rel mol tboni c gr a nc ompa nyenbonenc er t . -55-


-56-


R E C O R D SD EL E S F A L L E S201 7


apenj a rba n de r e s

-58 -


e xc u r s i o n s

c a va l c a da

-59-


s E T MA N AF A L L E R A

-60-


-61 -


-62-


-63-


premi s201 7 MonumentI nf a nt i l 2017 L ema : F entpobl e Ar t i s t a : PepeBa dí ai Roc a

MonumentMa j or2017 L ema : L anos t r ahi s t òr i a . . . i nt er mi na bl e! Ar t i s t es : Mi guel Ángel Roy o i J os éMa r í aBa i x a ul i

1Pr emi MonumentMa j orS ec c i óE s pec i a l Pr emi al aMi l l orF a l l adePa t er naperl aGener a l i t a tVa l enc i a na Pr emi al aMi l l orF a l l adePa t er naperl aJ unt aCent r a l F a l l er a Pr emi al aMi l l orF a l l adePa t er naperl aJ unt aL oc a l F a l l er adePa t er na 4Pr emi MonumentI nf a nt i l S ec c i óE s pec i a l 1Pr emi Pr es ent a c i ódel aF a l l er aMa j or 1Pr emi Pr es ent a c i ódel aF a l l er aMa j orI nf a nt i l 1Pr emi F í deF es t aMa j or 2Pr emi F í deF es t aI nf a nt i l 1Pr emi Ca r r erE nga l a na t 2Pr emi Conc ur sdeL l i br etdel aJ unt aL oc a l F a l l er adePa t er na 3Pr emi Conc ur sdeL l i br etdel ’ Aj unt a mentdePa t er na 1Pr emi Ca v a l c a dadel Ni not 1Pr emi al aMi l l orCr í t i c aL oc a l Pr emi “ T r ódeBa c ” ot or ga tpel Pa r t i tS oc i a l i s t adePa t er na Pr emi “ E tCr ema r èenuns omr i ur e ” ot or ga tperl aCoa l i c i óCompr omí sperPa t er na -64-


-66-


E XE R C I C I201 8


-68 -


processonsiactesrel i g i o s o s

-69-


e s po r t s

-70-


-71 -


c o mi a tdel e s f a l l e r e sma j o r s dep a t e r n a201 7

-72-


s i g n a t u r adec o n t r a c t e

-73-


a c t i vi t a t sal an o s t r af a l l a

-74-


berenarsi n f a n t i l s

-75-


mol t af e s t a . . .

-76-


n a da l s

-77-


-78 -


-79-


Perúl t i m, i ennom det ot al ac omi s s i ó, v ol em dona rl ’ enhor a bonaat ot sel sf a l l er sque ha ns i gutpa r esa ques te x er c i c i . Donagus tv or ec omv ac r ei x entl anos t r af a l l a . Ac í t eni u l anos t r apedr er a !

Di ego Ol i v erAl i a ga

Va l er i a Ar a ndaVi c t or i a no

Y a go Romer oAl i a ga

Ol gaMa r í a Za r a goz aT or r i j os

Ma r i o Pér ezCor r ea

Ma y r a Domí nguezCr uz

Del ama t ei x af or ma ,t a mbév ol em dona rl ’ enhor a bonaat ot esei x espa r el l esque dur a nta ques te x er c i c i ha nv ol gutdona r s eel “ s i v ul l ” .

AnaMa r í aRa mosi Mi guel Ángel Rodr i go

L or enaL ópezi Ví c t or T en -8 0-

L i di aMor a góni Chi moHer r er o


Profile for Falla Sant Roc Paterna

Llibret 2018 falla sant roc de paterna  

Llibret 2018 falla sant roc de paterna  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded