Page 1


· S a l udadel ’ Al c a l dedePa t er na · S a l udadel aRegi dor adeT r a di c i ons , Cul t ur ai F oc · F a l l er sd’ Honor L L I BRETMAJ OR · S a l udadel Pr es i dent : S a nt i a goPuent esi Ra mos · J unt aDi r ec t i v a F a l l er aMa j or2018: S i l v i aPuent esi S ega r r a · · Comi s s i óMa j or · Rec ompens es2018 · MonumentMa j or L L I BRETI NF ANT I L · S a l udadel Pr es i dentI nf a nt i l : Al ber t oMoy ai Dol z · F a l l er aMa j orI nf a nt i l 2018: L uc í aCl a udi oi Ba v i er a · Comi s s i óI nf a nt i l · Rec ompens esI nf a nt i l s2018 RE CORDSDEL E SF AL L E S2017 · Rec or da t or i F ot ogr à fic · Pr emi s2017 · F a l l er esMa j or s2017 E XE RCI CI 2018 Rec or da t or i F ot ogr à fic · S ANTROCE XPRE S S , L ARUT ADEL E SF AL L E S PROGRAMADEF E S T E S COL · L ABORACI ONSCOME RCI AL S

-1 -


A L C A L D ED E PATERNA U A Na n t o n i o J a g r e doi s marco Af a l t ad’ uness et ma nesperapoderc omenç a raga udi rdel esnos t r esbenv ol gudes F a l l es ,l esc omi s s i onst r eba l l euj aac ont r a r el l ot geperaof er i r nosat ot selmi l l orde v os a l t r es . Cons c i entia gr a ï tdel eshor esquededi queuaa ques t ac omes a ,delt r eba l lque des env ol upeui del ' ent us i a s mea mbel qua l v i v i ul anos t r af es t af a l l er a , c om amà x i ma a ut or i t a tmuni c i pa liennom det ot sel spa t er ner sipa t er ner es ,v ost r a s l l a det otel s upor tdel c ons i s t or i i del pobl edePa t er naenl apr epa r a c i ódel espr òx i mesF a l l es , que t a ntensengr a ndei x eni quet a ntenss or pr eneni ensc a pt i v en, a nyr er ea ny . meudes i gf el i c i t a rac a da s c undel smembr esdel aComi s s i ódeS a ntRocpert ot a É sel l ai l • l us i óquepos enenl anos t r af es t amésembl emà t i c aper quèl aVi l adePa t er nav i br e i ga udei x c aa l mà x i m del sdi esdec el ebr a c i óenhonoraS a ntJ os ep. At ot sel sil esc omponent sded’ a ques t af a l l aa mi gai ,es pec i a l mental esv os t r es F a l l er esMa j or sS i l v i ai L uc í a , v osdes i t geuna nypl ed' i l • l us i onsi d' emoc i onsi , at r a v és d' a ques t esl í ni es ,usc onv i deas egui rpa r t i c i pa ntd' a ques t af es t aa mbl ai nt ens i t a ti dedi c a c i óquev osc a r a c t er i t z aique ,s ensdubt e ,c ont r i buei xaquel esF a l l ess i guen unac i t ai nel udi bl edel nos t r ec a l enda r i . BONE SF AL L E S ! -2-


R E G I D O R AD E C U L T U R A PAQUI C H EIC H I N I L L A C H PERI Una nymésésunhonorperami ,c om aRegi dor adeT r a di c i ons ,Cul t ur aiF oc , di r i gi r meaa ques t ac omi s s i óa mbmésde35a ny sd’ hi s t òr i a . T ot esl esper s onesquef or meupa r tdel aF a l l aS a ntRoci Adj a c ent s , s ougentdec a s a l , t r eba l l a dor sit r eba l l a dor es ,quea mbi l • l us i óic ons t à nc i aa c ons egui ua nyr er ea ny s or pr endr e' nsat ot si at ot es . es t a , a r ti c ul t ur aensa r r i benadol l s , gr à c i esa l v os t r ec a r r erenga l a na t , a l v os t r el l i br et , F a l sv os t r esmonument si al av os t r apa r t i c i pa c i óent ot sel a c t esqueensof er ei x enl es f es t esenhonoraS a ntJ os ep.Ambelv os t r edi s t i nt i ugr oci l • l umi neuel sc a r r er sdel nos t r epobl epor t a ntl ’ a l egr i afinsac a dar a c ó. Desd' a ques t ar egi dor i a , noem quedamésquea ni ma r v osac ont i nua rt r eba l l a ntpel v os t r epobl e ,iac ont i nua rt r a ns met entdegener a c i óengener a c i ól av os t r apa s s i ó f a l l er a , pa t er ner aiv a l enc i a na .Quea ques t osdi esels or ol l , l al l um, l a“ ger ma nor ”il a f es t a , s i guenel spr ot a goni s t es . BONE SF E S T E S !

-3-


-4-


l l i br e tma j o r


PRESI D E N T

-6-


j u n t ad i r e c t i va

-8 -


F a l l e r aMa j o r s s i l vi ap u e n t e si e g a r r a


a l l e r ama j o r f

s i l vi a puentesis E G A R R A F a l l er et adena i x ement a mbei x abel l es aqueenc i s a ensc ont a gi esl ’ euf òr i a j us t a , c a ndenti pr ec i s a , ona l c a nç a r à sl agl òr i a ena ques ta nyv i gent . Pos a r à sunpuntd’ a l egr i a unpuntgr a c i ósi gent i l , c a r à c t erd’ i nnoc ènc i ai c a ndor . É sl at euac omi s s i ó, S a ntRoc l aqueetpr oc l a maenhonor denouenl amésa l t adi s t i nc i ó. Denouv i v i nta ques ts omni pr epà r a tperaga udi r del sc a r r er sques ’ enga l a nen, del sf a l l er squeat ut ’ a c l a men a mbl amésf er madev oc i ó i queor gul l os os , S i l v i aetdi uen. . . T UET SNOS T RAF AL L E RAMAJ OR!


s a l u dades I L VI A Com l av os t r aF a l l er aMa j or ,ésperamit otunpr i v i l egipoderdi r i gi r meal ameua v ol gudac omi s s i óenes t esl í ni es . E npr i merl l ocv ul l a gr a i ra l sa nunc i a nt s , f a l l er sd' honori a mi c sdeS a ntRocperl as eua c ol • l a bor a c i óia por t a c i ó,gr à c i esperpos a relv os t r egr a netd' a r enaperapoder a f r ont a rmi l l ors i éspos s i bl ea ques te x er c i c i f a l l er . Agr a i rc om noat ot sel sdi r ec t i usidi r ec t i v eselt r eba l lr ea l i t z a tenc a dadel ega c i ó, s ens eel v os t r et r eba l l i es f or çes t ac omi s s i ónos er i ael queés . Pera i x òv osi nv i t eaque a pa r queudema ner amoment à ni at otl ' es f or çi l at ena c i t a tr ea l i t z a t sa l l l a r gdel ' a nyper adi s f r ut a ra i x í d' unsdi esdef es t ai c onv i v ènc i aenquèpodeuf erga l adet ot al ai l • l us i ó quer epr es ent aes t as et ma naf a l l er aperat ot si c a daundel squeheupa r t i c i pa tenes t e gr a na ny . At ot al ac omi s s i ódesdel smésmenut s , el snos t r esi nf a nt i l squenohihadubt eque s ónel nos t r ef ut ur , a l smésma j or s , queensha nens eny a tat r eba l l a rpera ques t af a l l ai pera ques t af es t a , pa s s a ntpel smesj óv ensques ónunpi l a rf ona ment a l i queésel que c a r a c t er i t z aaes t ac omi s s i ó, v osdema nequedi s f r ut eua l mà x i m d' es t osdi esdef es t a enc ompa ny i adet ot sel sv os t r esa mi c si t ot sel sf a l l er @s . Noempucobl i da rdel esper s onesa mbquèmésa c t esi v i v ènc i eshec ompa r t i ta ques t a ny ,el snos t r esr epr es ent a nt si nf a nt i l sAl ber t oiL uc í a ,haa r r i ba tl anos t r as et ma na gr a n, di s f r ut eudet ot sel sa c t esia c t i v i t a t squel anos t r adel ega c i ód' i nf a nt i l squeha pr epa r a tperav os a l t r es , ésel v os t r ea nydi s f r ut euhoa mbt ot sel sf a l l er et si l esv os t r es f a mí l i esquet a ntdepr opv osha na c ompa ny a ta ques ta ny . es i dentquet i ncl as or tques i gaelmeupa r e ,di r t equeengua nyv as er Almeupr i nobl i da bl epera l sdos , per quèj unt ses t em v i v i ntunesdel esmi l l or sf a l l esdel anos t r a v i da . Vul la gr a i r v osat ot s ,enes pec i a lal ameuaf a mí l i aia mi gues ,det otc orels upor t i nc ondi c i ona l s empr er ebutdel av os t r apa r ti pel qua l v oses t a r éet er na menta gr a ï da . Quepa s s euunesf a l l es2018i nobl i da bl es ! S ens emés , unbesdel av os t r aF a l l er aMa j or ! S i l v i a -1 2-


E N T R E VI S T AAS i l vi a S i l v i aésunadonaquev anà i x erl ani tde l a Cor dà de 1983 ique des d’ ei x e momenthaper t a ngutal anos t r af a l l a . E ngua nyt él ’ honorielpr i v i l egides er l ’ úni c adonaquehas i gutnos t r af a l l er a ma j ordosv ol t es , queésl ar ec ompens aa unav i dadedi c a daal esf a l l es . IésqueS i l v i ahas i gutF a l l er aMa j or I nf a nt i l , F a l l er aMa j or , Cor td’ Honordel a F a l l er aMa j ordePa t er na ,del ega dade pr es ent a c i ó, del l i br et , v i c epr es i dent ade l af a l l a . . . c r ecqueni el l as er i ac a pa çdef er unal l i s t aa mbt otel quehaf eta l mónde l esf a l l es ,elque elf a una dona t ot t er r eny ! F i l l adeS a nt i i E nc a r ni t a , donadeRoberi

-1 3-


-1 4-


-1 5-


-1 6-


Adel aJ ua nRa mi r ez Adr i a naBel enguerAl c a i de Ai noaF er r i Vi l l ena Al baMa r i aS á nc hezS a nz Al i c i aNi et oCa ba l l er o Al i c i aVi l l a l baMont es Ampa r oE s t es oRol dá n AnaMa r í aRa mosS a ez AnaMa r í aS a ezGa r c í a AnaMor c i l l oCa br er o AnaS a nc hoDes c a l z o AnaT or moBa r bet a Andr eaL ópezE s t ev e Andr eaMoy aDol z Andr eaRubi oUt r i l l a Ar a nc haT a v i r aF r a i l e Ar i a dnaPr es ma nesCa r da ma Bá r ba r aHer r er aVi l l a nuev a Bea t r i zMor enoJ i ménez Bea t r i zVa l c a z a rRa y a BegoñaPér ezAndr eu Ca r l aL l eona r tMa r t í Ca r l aMa r í aPr es ma nesCa r da ma Ca r l aMor enoMa r t í nez Ca r menDí a zDá v i l a Ca r menL ópezL ópez Ca r menPi nel Ma nj ón Cl a r aE s c r i c hCa l er o Cr i s t i naAr quer oGa ba l dón Cr i s t i naBa v i er aZa r a goz a Cr i s t i naOl i v erBr i s a Dol or esGa r c í aDua r t e E l v i r aMa t euL i er n E nc a r naF er ná ndezMa r c os -1 7-


E nc a r naS ega r r aT a engua E s t ef a ní aBuenoVa l er o E s t herF er r erVer dej o E s t herRódena sRomer o Gi s el l eL oi z a gaGui x I nma c ul a dadel Ol moGa r c í a nma c ul a daHer v á sE s t es o I I r eneS a i zT a deo I r i sPeña l v erPa r do I s a bel Al c a i deL es mes J es s i c aS a s t r ePui g J es s i c aZa r z uel aPa di l l a J ul i aE doUbi edo L a ur aMor a l esL or ent e L a ur aMor er aE s pa r c i a L a ur aS ega r r aChi ni l l a c h L i di aMor a gónRui z L i di aS ul i sGa r r i do L or enaL ópezBor t L or enaMengua l S ul i s Ma r i aE l enaAc ebesF er ná ndez Ma r i aS ol F er ná ndezS á nc hez Ma r i aAmpa r oMa r t í nezT a engua Ma r i aAmpa r oMor aBel enguer Ma r í aÁngel esCá t edr aS or i a no Ma r i aÁngel esCr uzL una Ma r i aCa r menL or ent eAl edo Ma r í aCa r menMor a l esL or ent e Ma r í aI s a bel Pl aHer ná ndez Ma r í aI s a bel Roc a t i F a buel Ma r í aJ os éCor r eaPa di l l a Ma r i aCa l peGi ménez Ma r í aPl aT or r el l a Ma r í aRodr í guezPei na do Ma r í aRomer oE s t ev e Ma r í aS ev i l l aOga l l a r

Ma r t adel Ol moRec a ma l es Ma r t aGi ménezS a nt a no Ma r t aMor er aMa c i á n Ma r t aT a r í nVi da l Mi r i a m del Mor a l Mor eno Ner eaPa r doMur i a Ni ev esHor t el a noF er ná ndez Noemí Ma r t í nezGa r i bo Núr i aAl i a gaBl á z quez Núr i aBl a nc oL i er n Núr i aMa r t í nezMa r t í nez Núr i aMor a gónGa t o Núr i aVi da l Rodr í guez Pa ol adel Ma rBení t ezRodr í guez Pa ul aAc ebedoF r a nc o Pa ul aAr quer oHer ná ndez Pa ul aMa r t í nezRoc a t i Pa ul aS á nc hezI gua l PepaMa r t í E s t ev e Pepi Ri c a r doÁr i a s Pi l a rMa r t í nezRomer o Ra quel Bel daPi er a S a ndr aAl i a gaBl á z quez S a ndr aMa r t í nezPa mbl a nc o S a ndr aVi c t or i a noZa f r a S a ndyGa r c í aE l v i r a S hei l aGa r c í aJ oda r S hei l aGa r c í aT a i n S i l v i aOl moPi nel S ofiaE s t eba nOr t i z T a ni aReol i dNi et o Va nes s aL ópezMa r t í nez Ver oni c adel Rí oMont ó Ver oni c aL ei v aPuent es Ver óni c aL ópezAc ebes Vi c t or i aAñónF er ná ndez -1 8 -


Adr i á nAr a ndaDobl a s Adr í a nPér ezAndr eu Al ber t oMa c i á nCa mpos Al ej a ndr oRomer oMa r c o Ál v a r oAndr euMa c i á n Andr esMor aPi c ón Angel Domí nguezGonz á l ez Ángel S á nc hezL ópez Ant oni oHer r er aGa r c í a Ant oni oRa mosJ or ge Ca r l osCr uz a doAgus t í Ca r l osGa r r i doMa c i á n Ca r l osL l a ba t aMa r t í nez Ca r l osMa l oL ópez Chi moHer r er oPa r do Cr i s t i a nPl aHer ná ndez Da v i dE s pi nos aGa ba r r i Domi ngoPi ñaBel da Domi ngoVt e . del Ol moMa r t í nez E nr i queCl ement edel T or o E nr i queRomer oPa s t or E r nes t oS a nc hoS i l v es t r e F él i zJ os éPér ezRui z F er na ndoBeni t oPei na do F er na ndoGoz á l ezCr uc es F r a nc i s c oBel enguerAgui l a r F r a nc i s c oJ a v i erGi menoBono F r a nc i s c oL ópezQui nt o F r a nc i s c oRos aMa r t í nez Gr egor i oMor a l esMuñoz Héc t orL a t or r eNi et o Humber t oBel enguerAgui l a r J a v i erDomi nguezE s t ev e J a v i erMor el l Ca r da ma J a v i erS a nzRa mí r ez J or geBenl l oc hPa r r a J os éCa r l osBor desVi l c hes

J os éE nr i queNa v a r r oOr r i c o J os eF r a nc i s c oMa r t í nezAndr eu J os eL ui sRomer oPa s t or J ua nJ os éAi ba rL ópez J ua nL ui sCl a udi oBa v i er a J ua nOl moI l l es c a s ezÁl v a r ez J ua nPér L ui sAndr euPor t i l l a Ma nuel L ópezMedi na Ma nuel L ópezQuev edo Mi guel Gonz á l ezS a l v a dor Ni c ol á sL ópezMedi na Ra f a el Mi guel Pér ezJ a r a Ra mónÁngel Hor t el a noS a i z Ra mónL ópezBer na r do Rober tHer r er aÓs c a r Rober t oMoy aS er r a no Rober t oUs i naRodr í guez S a nt i a goPuent esS ega r r a S er gi oGr a uGut i ér r ez er gi oL ópezE s t ev e S S er gi oMont a nerMa r t í nez S er gi oPér ezJ ua n Vi c ent eGa r r i guesMonl eón Vi c entMa r t í nezRoc a t i Vi c ent eMa r t í nezAndr eu Ví c t orCa l a t r a v aMa r t í nez Ví c t orCa r r a s c oE s pa r c i a Ví c t orNegr et eJ i ménez

-1 9-


e c o mpe n s e s R j u n t ac E N T R A L F a l l e r a a r g e n t Bea t r i zVa l c a z a rRa y a Vi c t or i aAñónF er ná ndez Adr i a naBel enguerAl c a i de Ai noaF er r i Vi l l ena Cr i s t i naOl i v erBr i s a S er gi oPér ezJ ua n ngoPi ñaBel da Domi

o r

f U L L E SD EL l o r e r

Ma r t aGi ménezS a nt a no Hec t orL a t or r eNi et o Va nes aL ópezMa r t í nez F r a nc i s c oL ópezQui nt o Núr i aMa r t í nezMa r t í nez Al i c i aNi et oCa ba l l er o Cr i s t i a nPl aHer ná ndez

Humber t oBel enguerAgui l a r Ver óni c aL ópezAc ebes E nc a r naS ega r r aT a engua

f U L L E SD EL l o r e rIB R I L L A N T S S ofiaE s t eba nOr t i z E l v i r aMa t euL i er n

j u n t aL O C A L F a l l e r a a r g e n t S a nt i a goPuent esS ega r r a S of í aE s t eba nOr t i z Ma r t aGi ménezS a nt a no S er gi oGr a uGut i ér r ez Ca r l osL l a ba t aMa r t í nez F r a nc i s c oL ópezQui nt o Núr i aMa r t í nezMa r t í nez Al i c i aNi et oCa ba l l er o Cr i s t i a nPl aHer ná ndez J a v i erDomí nguezE s t ev e Ma r í aS ev i l l aOga l l a r

o r

L A U R E A D A

Adel aJ ua nRa mí r ez Ca r menL ópezi L ópez Ver óni c aL ópezAc ebes Mª Ca r menMor a l esL or ent e S i l v i aPuent esS ega r r a AnaMa r í aRa mosS a ez Rober t oUs i naRodr í guez Ampa r oMor aBel enguer Bá r ba r aHer r er aVi l l a nuev a

-20-


MONUMENT MAJ O R


HAP AT E RNAHANAPL E GAT S E NS EMOL T AS UAVI T AT ! Podr em v or eal af a l l a def or mamol tga l a nt , unaes t a mpademeda l l a perc l a v a r nosl ac ont a l l a quehui es t à v em a nhel a nt .

Donc sunc ent r ec omer c i a l s ’ had’ i ns t a l • l a ral aMol a , hi haques ermol tr a di c a l a mbt otel c omer çl oc a l perf erbonac a r a mbol a .

L agr a nr ut adel as eda aPa t er nahaa r r i ba t , perobr i rperf í l av eda det a nc a rt otel queensqueda del c omer çqueest r ov aa hoga t !

Des t r ui res t epa r a t ge per quès ’ had’ ur ba ni t z a r i c ons t r ui rengr a nc or a t ge d’ unaf or mabens a l v a t ge i def or mi gót otpl ena r !

D’ es t af or maobs er v a r em ungr a ndí s s i m el ef a nt ques ens et i ndr ec a pba r em a r r a s a r àd’ unaa l t r ee x t r em t otel ques efiqueda v a nt !

Al s eul l om por t aunadona queensi nt ent as edui r dequeésbonaa mfit r i ona i quees t em d’ enhor a bona pernos t r epobl eel egi r . -23-


E s t adonar epr es ent a el gr a ngega nta s i à t i c , quea mbmol t aga l aos t ent a quev adei x a ntempr emt a del s eupoderc a r i s mà t i c . Quenoésunai nv a s i ó endesdet otac ent , det s i nol agr a ns ol uc i ó perr es ol dr el aqües t i ó del sr ec ur s osdel agent .

I t a mbémol tdi s f r es s a t f ents or ol l a mbunst a mbor s , unpol í t i cmol tpes a t def a qui rbena dor na t , l i f a r àt ot sel shonor s .

Pui xl agentes t àpr oupobr e i not enenmol tdi ner , quequi t r eba l l edema nobr e i poquetdej or na l c obr e nohadev i ur et a na us t er !

Donc sel l s a pdebonat i nt a ofitt r a ur à , quebonpr pui xl ac os amol tbépi nt a i j as ev eut a l l a ntl ac i nt a benmuda ti mol tbl edà .

Ai x í pr oduc t esperv endr e d’ unaba i x aqua l i t a t ensf a r a nperf í c ompr endr e quenoésmol tbódef endr e el x i c ot etc omer çl oc a l .

Quedi s t r a ur eat otel pobl e ésl adur í s i i mami s s i ó, pr es ent a rdef or manobl e l adonaf ent l i el r edobl e a mbpoderdec onv i c c i ó.

Unx i quetquel ’ a c ompa ny a quènoésmésqueel s eufil l et esdi v er t i xenl ac a mpa ny a al ’ es c ol t a rl ’ a r t i ma ny a quel ama r eenshaf et .

I esquèenc a r anoa pr enem a l nos t r ebédef endr e , ei x eésel ma l s upr em del quema i f em ba r em i dev ega despotof endr e .

-24-

empr ees t em i gua l Ques a mbl ac a r adeba ba u, pui xnoést emaa c t ua l es c ol t a rel r ec i t a l … i ensl ac l a v en… bens ua u!


BE NS UAUI E NAT E NCI Ó P ARL ARE MDEDI MI S S I Ó Al pa s s a rl anos t r ar ut a pert er r i t or i popul a r , v or em l agr a ndi s put a queensv af era l a r ma r . Pui xdosdel sr egi dor s ha ndec i di tdi mi t i r , i ha ndei x a ts ens ev i gor s l aga v i nai el pa r t i t .

Va ndona rl ’ e x pl i c a c i ó a c l a r i ntl af or tdef ens a , quef ouperl adi r ec c i ó del pa r t i tel queel sof ens a .

Cl eoCot af oupr i mer qui a ba ndonàel v a i x el l , enuna mbi entpr ous ev er c omenç a ntel des ga v el l .

D’ es t af or mai a t or di t s noha nent r ega tl ’ a c t a , i es t á na l gr updenoa ds c r i t s a mbl ac a di r ai nt a c t a .

I des pr ésf ouJ ul i oS a l es el quev adi r l i sa deu, i v apr endr el esbenga l es del PP … qui nac r eu!

I el PPdeF l orMa r í a pocapocs ev aa f ona nt , i el sa ga f apr ouma ni a s i a l pl ena r i el sv eupa r l a nt .

Per òqui nésel mot i u? pr egunt em ena pr ens i ó. perquèv ul l s erc ompr ens s i u i ent endr el adi mi s s i ó.

J ul i oS a l esi Cl eoCot a el spopul a r sha ndi v i di t , i noéspers erc a bot a per òt r enquenel pa r t i t .

-25-


I AI XI NAF E NTL AMONA VANP AS S ANTL ’ E S T ONA! P ART I TS OCI AL I S T A E l sdeS a gr edoha nompl i t d’ obr esnos t r epobl e , enc a pç a l a ntel t r i pa r t i t d’ ungov er nbenc ol or i t i quer es i s t i xdef or manobl e . Doses t i uss ens epi s c i na aPa t er naj apor t em, quedel ’ er aAgus t i na es t a v af et aunar uï na i engua nyperf í l at i ndr em!

P ART I TPOPUL AR Noméss a benc r i t i c a r el gov er nmuni c i pa l , i s ’ el shader ec or da r quequa nv a r engov er na r el v a r enf erpr ouma l . Da muntl ac r i s i i nt er na queamésha ndec omba t r e , j as ’ haf etdel t ote x t er na i pa r ei xques ef aet er na … …as ol esel squeden“ qua t r e ” .

-26-


COMPROMÍ S E nboc adet otel món, s embl aqueel sha ns eny a l a t , mésc onc r etaunes c on: el deJ ua nmaRa món a mbgr a nr es pos a bi l i t a t . Pui xs embl aquea l gúnc ont r a c t e a l s euger màhabenefic i a t , i el s eudi tenpocdet a c t e hac a us a tgr a ni mpa c t e ent r eel s euel ec t or a t !

CI UT ADANS Al pl ena r i mens ua l a mbqua t r er egi dor s , t r oba r à sbenpunt ua l pr epa r a ntel r ec i t a l aunr egi dordel sa nt er i or s . J or geel quet othos a p l i di uenperobv i et a t , nodei x a r àt r a nqui l undr a p c a us a ntunma l dec a p per quèésunbon“ c uny a t ” .

E S QUE RRAUNI DAI P AT E RNAS I QUEPOT Quèha ndes a pa r egut ? Ons et r oben?Ones t a n? S ef auns i l enc i s epul c r a l … -27-


E S PÈ CI E SPE RACUI NAR T ROBARÀSAE S T EBAS AR T r oba r à ses t emer c a t a l c ent r edel muni c i pi , quees t àunpoca ba ndona t i al apl a ç as i t ua t , ma t ei xl l ocdesdel pr i nc i pi . E l sdi ma r t senbonaga na el ba s a rc obr av i da , per òl ar es t ades et ma na l ar oï nav i daur ba na perc ompl etqua s i el bui da .

T r oba r em a l monument unat endadel mer c a t , quea gua nt apr ouv a l ent perdona ra ba s t i ment d’ es pèc i esa l v eï na t .

Aba nss ’ a na v aac ompr a r aes t el l oct a nnos t r e , onl esc i s t el l esc a r r ega r peraf erunbonmenj a r oc ui na rungr a npos t r e .

At enent t es omr i ent etf a r àv or enor ma l , queésc os abenc or r ent t r a c t a rbéunbonc l i ent a l mer c a tmuni c i pa l .

Per òl ar ea l i t a thui di a ésmol tdi f er ent : j anoquedaa l egr í a , per quèunanov afil os ofia hac a nv i a tal agent .

L abot i guer amol thones t a dema naunespet i c i ons , quel esdi uc om apr ot es t a dema ner ama ni f es t a : mi l l or a rl esc ondi c i ons . I dema naunbonpa c t e: queel mer c a tnot a nquem. Hem det i ndr emést a c t e pernot i ndr ea ques ti mpa c t e i v or eaonc ompr em! -28 -


UNARE GI DORAD’ AL T URA É SL AQUEPORT ACUL T URA Perl anos t r adur ar ut a t r oba r em al espa godes unar egi dor ai mpol • l ut a i t a mbéunpoqueta s t ut a quev aenc a di r ader odes . Al pobl ebenc oneguda , a nc a r à c t erés quedegr nopa s s ades a per c ebuda i pert ot smol tv ol guda l aPer i c he , ésc or t és !

I ésquev ol queel st i r a dor s l l uï s quenmésv i s t os os i quef a c enel shonor s c ober t sdes edesdec ol or s a mbt r a gesmésv a ni t os os .

I quèf aPa qui pera c í ? S egurv ospr egunt a r eu. Donc ses t àf entl l a r gc a mí , ec or r eguentes t ec onf í r c ompl et a ntmi s s i ómol tgr eu.

I nopa r adepens a r c om l ami s s i v ac ompl i r , dequi nas edapotus a r pera l st r a gespr epa r a r i a i x í a l st i r a dor sc obr i r .

Quec om a r al aCor dà ésf es t ad’ i nt er és v ol t r oba runt a f et à aes t el l oct a nl l uny à pera l queamol t sas or pr és .

I qui ndi s s enyel egi r ? Ambunaflordel ot o oqui nes t a mpa ta f egi r ? QueS a gr edohad’ ei x i r s empr egua poal af ot o! Nos es a pc om f oul ac os a qua nl est el esv at r i a r queunx i nésdef or maa ns i os a i t a mbémol tc a l dos a unac os al i v apr opos a r … -29-


Perl ades pes aa ba r a t i r i a hor r a runsqua nt squi nz et s el l l i podí aa ba s t i r l apól v or aperc obr i r del aCor dàt ot sel sc oet s . I Pa qui mol ta l t er a da i mésbr a v aqueunmi ur a v ar es pondr ei ndi gna da dona ntport ot aa fla ma da … del abr onc ani ngúesl l i ur a ! Quea i x òdec a pma ner a , quenos ’ hades c a t i ma r ! Var es pondr et a ns i nc er a ques embl a v aunaqui mer a apunt etd’ es c l a t a r ! Quèésnos t r agr a nf es t a l aquef em enl l uent or , nohades err esmodes t a perc ompl i ra mbl ar eques t a des erl aCor dàmi l l or !

-30-


DEL ’ ORI E NTÉ SORI GI NÀRI A L AS E DADENOS T RAI NDUME NT ÀRI A E nes t aes c enav or em unadol ç ax i quet a , s ens emésv ospr es ent em… aE l s a , gua pani net a ! Unv el l x i nésa r t es à al ’ i ma t gel ’ a c ompa ny a , t r eba l l a dorv et er à a l quemi r aunpoces t r a ny a .

L adonav a l enc i a na v ol el t r a geper f ec t e perl l ui rdel t otga l a na , perdes pr endr epura f ec t e .

Ambga nesd’ a v ent ur a nos t r ax i quet av i a t ger a , a mbpa s s i óperl ac ul t ur a v ol unt r a gedef a l l er a !

Queel s erF a l l er aMa j or ésel quedes i t j aE l s a , dema na nt hodet otc or del af or mamése x c el s a .

L amésfinadel ess edes el x i nésl i har ega l a t , a l t oc a r l ador mi ntquedes perl ’ e x t r emas ua v i t a t .

Ambbont ei x i tna t ur a l a mbquèper f ec t aqueda , a i x òésel pr i nc i pa l del aqua l i t a tdel as eda .

I qua nv eusei x ost el er s ons et ei xenfil d’ or , i ma gi nesc os t ur er s c r ea ntent otl ’ a mor .

L ax i quet abenc ont ent a pers empr equeda r à , a mbel r ega l dequi r egent a unt a l l ert a nv a l enc i à . I aS a ntRocdes i t j a r em quea mbmol t aha bi l i t a t el j ur a ts i gas upr em i es t eni nots i gal ’ i ndul t a t ! -31 -


PE RMOL TS UAUQUES I GA E LF I NALS E MPREF AT I GA F i nsa c í a r r i bael s upl i c i a mbl as edai l ’ a r gument c a us a ntungr a ndes fic i enel nos t r epens a ment . nt ent a ts ers i mpà t i c Hei pera i x òv oshena r r a t enunt ounpoquetdr a mà t i c el st emesd’ a c t ua l i t a t . Ac í a c a v al ar ut a i del l l i br etl ’ e x pl i c a c i ó enl l à s t i maa bs ol ut a hec ont a tt otel gui ó. Vosdei x ea ba t ut aPa t er nai s ens emus a hees c r i tt otel quehepogut . . . perdi r v osa l gunae x c us a ! ( S i l ’ es c r i ta l j ur a tmot i v a , l ’ e x pl i c a c i ós er àef ec t i v a )

-32-


l l i br e tI N F A N T I L


PRESI D E N TI N F A N T I L

Hol aa mi c s ! E nc a r aquenomel ’ es per a v aem f amol t ai l · l us i ós erengua nyel pr es i dent i nf a nt i l del af a l l a . E s per equej untaL uc í a ,S a nt iiS i l v i aa ques t esf a l l esdi s f r ut em mol ti s i gueni nobl i da bl es . r l ia l sf a l l er et sif a l l er et esqueba i x ena lc a s a lj untamiperapa s a r ho Di geni a l . Gr à c i esat ot si bonesf a l l es2018! Unas a l ut a c i ó! Al ber t oMoy ai Dol z

-34-


E N T E VI S T AAA L BE R T O Al ber t oésunx i quetd’ onz ea ny s quev anà i x erel 29d’ a gos tde2006 i quees t udi ac i nquèdepr i mà r i aa l c ol · l egi Vi l l a rPa l a s í . a mí l i amol tl l i ga daal anos t r a Def c omi s s i ó,netde S of í a iVi c ent e ( mésc onegutpert ot sc omel Dol z ) por t aal anos t r af a l l ades deben x i c ot et . E ngua nyAl ber t opor t ael c à r r ecde pr es i dent i nf a nt i la mb mol t es ga nesei l · l us i ó,a i x íquej as a ps ,s i v ol sc onéi x erunpocmésaes t e x i quetl l i gt otel queac ont i nua c i ó ensc ont a . . .

-36-


· I deS i l v i ai S a nt i , el snos t r esr epr es ent a t sma j or s ? DeS i l v i apens equeésmol tbonac ompa ny aia mi gaij untaS a nt ies t à n pendent sdeL uc í aidemi .S a nt iésmol tdi v er t i t .E l squa t r ej unt ses t em mol tbé . · Quèésel quemést ’ a gr a dadel esf a l l es ? di adel spr emi sper quees t i cenmol t ai l · l us i ói per quem’ a gr a daa na ra E l perel l s . T a mbém’ a gr a damol tes t a ra l c a s a l a mbel sa mi c s . · Quèes per esa mbmési l · l us i ódel as et ma naf a l l er a ? E ldi adel ’ of r enaper queésundi umol temot i u. E lt i r a rc oet st oteldi a . I t a mbéel di adel ac r emà , per queenc a r aqueésl ’ úl t i m di am’ a gr a damol t . · Quèl i di r i esa l st eusa mi c sdel af a l l a ? L i di r i aquedi s f r ut enmol ta ques t esf a l l esj untami i queba i x enat ot esl es a c t i v i t a t s . · Qui ness ónl est euesa fic i ons ? M’ a gr a daf eres por t , s obr et otj uga ra l f ut bol i t a mbéj uga ra mbl ac ons ol a .

-37-


-38 -


c bavi l a u di oi e r a Noesc onei xc a pf a nt a s i a quenot i ngabonfina l , i s i ésx i quet aqui hoa ns i a , el móna l ss euspeushem defic a r . F a l l er et adet r a c a , f um i c a s a l ha sv i gutperai l · l umi na r l anos t r af es t amésquema i , enel bl a udel t eumi r a r . É squa nel st eusul l ss ’ emoc i onen qua ns ent squel af a l l at ’ a c l a ma , s ent i ment squema i esr a c i onen dol ç ai menuda , f es t er ai ga l a na . L ac omi s s i ój aetv ener a i des egui dahos a br à s , per quedeS a ntRoca l 2018. . . F AL L E RET AMAJ ORS E RÀS !


-42-


L uc í aésunax i quet aquev anà i x er el 6def ebr erdel ’ a ny2006. L as or ti el des t í ha nv ol gutqueel l a f or aengua nynos t r af a l l er ama j or i nf a nt i l , t otienc a r aquea ques tés el pr i mera nyquef or mapa r tdel a nos t r ac omi s s i ó. tgua pai a l egr e , es t udi as i s éde Mol pr i mà r i aa l c ol · l egi Vi l l a rPa l a s í . J as a ps . . .s iv ol sc onéi x erunpoc més a L uc í al l i gt otelque a c ont i nua c i óensc ont a .

-43-


-44-


-45-


Abr i l S a ezCa bel l o Ai nhoaHer r er oMor a gón Ai t a naGa r c í aL ópez Ai t a naRosBení t ez Ai t a naS a nc hoRodr i go Al baDomí nguezCr uz Al baGuz má nGa s c ó Al baRosBení t ez Al ej a ndr aS ev i l l a noPér ez Al maS ega r r aL ópez AnaRomer oMa r c o Ar a nt x adeDi egoMa c í a s Ar a nt x aRodr í guezPei na do Ar i a dnaBel daGr a ner o Ar i a dneOr t i zReol i d Az a ha r aCec aVa l ent i Ca r l aCr uz a doS ega r r a Cl a udi aOdorI r a nz o Cl a udi aOl i v erOr t ega Cr i s t i naPér ezT omá s

Da ni el aHuel a moGr a c i a E l s aJ a r queCa ñi z o E l s aMoy aPuent es E mmaBor desNa v a r r o Hel enaHer r er oMor a gón I ndi r aS ol i sPeña l v er I r eneJ a r queCa ñi z o I r eneRomer oE s t ev e I r i sMa r t í nezGa r c í a J úl i aL ópezNi et o L a i aPeña l v erMa r t í nez L a ur aS or i a noL a guna L ei r eL ópezdeMi guel L ol aRi ber oMa r t í nez L uc í aMuñozVa l ent i L uc í aPuent esdel Ol mo Ma l enaGa r c í aL opez Ma rRomer oGuz má n Ma r i aL ópezNi et o Ma r i a nGa r c í aCá t edr a

-46-


Ma y r aDomí nguezCr uz Mel a ni aRa mónJ i ménez Mi r ei aGa r r i guesCá t edr a Mi r ei aRódena sMa r t í nez Na t a s haS ega r r aL i t v i nov a Ner eaMont er oBr a v o NeusS a nc hoRodr i go Noa hBel daCa s a s a l l a s Noel i aGa r c í aCá t edr a Núr i aS ev i l l a noPér ez Ol gaMa r í aZa r a goz aT or r i j os Pa ul aDí a z Del ga doAugus t o Pa ul aT er uel S egur a S a br i naPonsRedón Va l er i aRi ba l t aS a ez VegaF a ba doÁl v a r ez VegaGa r c í aBel da VegaL ópezRa mos Y a ni r aMont ej a noNa v a r r o Za ha r aL ópezRa mos l er i aAr a ndaVi c t or i a no Va * * * * * Adr i á nGi ménezT eba r Adr i á nMuñozVa l ent i Adr i á nNa v a r r oOr t ega Adr i á nPér ezGa r c í a Al ber t oRa mónJ i ménez Al ej a ndr oOc ha i t adel Ol mo Andr euRa mónCór doba Ca r l esL ópezCuber o Chr i s t i a nMont er oBr a v o Da ni el E s pi ga r esChov a r es Da ni el Mor a l esS or i a no E nek oCer nudaRedón E t ha nF er ná ndezCuber o

F er na ndoOr t i zS or i a no F r a nc i s c oOga l l a rAr t ur o Hec t orMa l dona dodel Ol mo HugoAndr euBona l es HugoT or moBa r bet a I v a nAl ons oVol os t nov J or geCl a udi oBa v i er a J or geMá r quezMor eno J os éMa nuel F er r a ndi sAl i a ga J os éMa r í aE ngui da nosMoy a J ua nAnt oni oMont ej a noNa v a r r o Kev i ndeDi egoMa c í a s Ma nel Ra mónCór doba Ma r c oGa r c í aBel da Ma r c oRomer oGuz má n Ma r c osL ópezGómez Ma r c osRódena sMa r t í nez Ma r c osS or i aAr quer o Ma r i oNa v a r r oOr t ega Ma r i oPér ezCor r ea Ma t eoPér ezJ i ménez Na c hoAngul oS ega r r a Pedr oVi c entAl ons oVol os t nov Rober t oRui zGuz má n RubénPér ezJ i ménez Ul i s esGi menoE do Y a goMa r t í nezGa r c í a Y a goOdorI r a nz o Y a goRomer oAl i a ga Y uni el deAna c l et oNa v a r r o Di egoOl i v erOr t ega -47-


e c o mpe n s e s R j u n t ac E N T R A L F a l l e r a a r g e n t

o r

L uc i aCl a udi oBa v i er a Hel enaHer r er oMor a gón J . Ant oni oMont ej a noNa v a r r o Ar i a dneOr t i zReol i d F er na ndoOr t i zS or i a no Ar a nt x aRodr í guezPei na do ej a ndr aS ev i l l a noPér ez Al HugoT or moBa r bet a

a ur aS or i a noL a guna Y uni el deAna c l et oNa v a r r oL H é c t o r Ma l d o n a d odel Ol mo ChemaE ngui da nosMoy a ber t oMoy aDol z J . Ma nuel F er r a ndi sAl i a ga Al A d r i á n N a v a r r o O r t ega Ma r i a nGa r c í aCá t edr a Cl a udi aOl i v erOr t ega Noel i aGa r c í aCá t edr a uc í aPuent esdel Ol mo Ai nhoaHer r er oMor a gón L M a r R o me r o G u z má n r l esL ópezCuber o Ca NeusS a nc hoRodr i go VegaL ópezRa mos Na t a s haS ega r r aL i t v i nov a

j u n t aL O C A L F a l l e r a o r

a r g e n t . Ant oni oMont ej a noNa v a r r o Y uni el deAna c l et oNa v a r r o J a ni r aMont ej a noNa v a r r o J os éMa nuel F er r a ndi sAl i a gaY Adr i á nMuñozVa l ent i HugoT or moBa r bet a L uc í aMuñozVa l ent i E nmaBor desNa v a r r o A r i a d n e O r t i z R e o l i d Az a ha r aCec aVa l ent i Ma r c osRódena sMa r t í nez E nek oCer nudaRedón L a ur aS or i a noL a guna L uc í aCl a udi oBa v i er a Ar a nt x aRodr í guezPei na do VegaGa r c í aBel da Ai t a naS a nc hoRodr i go Hel enaHer r er oMor a gón A l e j a n d r a S e v i l l a n o P ér ez L ei r eL ópezdeMi guel J úl i aL ópezNi et o -48 -

ChemaE ngui da nosMoy a E t ha nF er ná ndezCuber o Ma r i a nGa r c í aCá t edr a Al ber t oMoy aDol z Ma rRomer oGuz má n


MONUMENT I N F A N T I L


E NGUANYS E RÀUNBONE NCE RT PRE S E NT ARVOSCE RTDE S E RT Comenc em ai ma gi na r del aT er r at ot sel sl l oc s , i ndr et sperpoderv i a t j a r i mi l hi s t òr i est r oba r obl i da ntel sv i deoj oc s . Unmónr epl etd’ a v ent ur es queav ol t esdes c oneguem i enx i s a tperl esc ul t ur es a pr enents ens emes ur es r ec or r er em d’ unaa l t r ee x t r em. L as uper fic i et er r es t r e es t àpl enadepa r a t ges quec om di uel ma es t r e v es t r e pl ensdev i das i l f a na gr a da bl eha bi t a t ge . Unsmésv er dsi mol tf r ondos os a l t r esmésgr oc si mol ts ec s t ot súni c si mer a v el l os os quemer ei x ens erdi f os os i a dmi r a rt ot sel ss euspl ec s . -51 -


E nc onc r etanos t r af a l l a v i a t j a r em finsundes er t aonv osc ont eal ax i c a l l a unadur ai f or tba t a l l a quel ’ a r t i s t ahades c ober t .

S a br em demol tbonaf or ma t otel quea l S a ha r apa s s a det a l l a ts ens er ef or ma perdosx i quet sa mbl anor ma d’ i nf or ma rs ens emor da s s a .

Unt er r enya l nor ddel ’ Àf r i c a a mbunnom pr ouc onegut , debel l es at a nboni c a quedepunt ael sc a bel l sfic a el S a ha r a , nohadec a i gut .

Puj a t sda muntd’ unc a mel l a v a nts empr ea mbl ac à mer a gr i s embl a ntundes c a bel l dei x a nt s es empr el apel l doneni nf or ma c i óc er t er a .

F i nsf aunesqua t r edèc a des el S a ha r aer ad’ E s pa ny a per oenf or mesc ons ent i des l ’ a ba ndonà r enaf ugi des d’ unaf or mamol tes t r a ny a .

I v i a t j a ntperel des er t ha nt r oba tbena t a s c a da unaf ur gonet ai ner t quees pent a ntenbona c er t t r a ur à ndef or maa i r a da .

Unal l ui t aenpl edes er t queenc a r av i ua ques tpobl e des empa r a ts ens ec onc er t i noes t a bl i tendes c onc er t r es i s t i ntdef or manobl e .

T ot eses t esv i v ènc i es mer ei x enunaf a l l a quegua r da ntl esa pa r i ènc i es i c ont a ntl esgr a nsc a r ènc i es c ons c i enc i a r àal ax i c a l l a .

Aques t aésl agr a nr a ó del ’ a r t i s t ai el mi s s a t ge queal af a l l aeni nt enc i ó v ol mos t r a rs ens epr es s i ó i r endi res t ehomena t ge .

Pera i x òx i quetl ec t or pot ses t a rbens a t i s f et queac a s as ens et emor t ec ui denenmol td’ a mor i es t a r à sbenc a l ent et .

Donc st ot aei x abonagent es t àmol tnec es s i t a da i hi haques ermol tv a l ent permos t r a rl ’ a ba t i ment d’ es t at er r aa ba ndona da .

-52-

Apr ec i al at euas or t quenot enena l t r esx i quet s a gr a ï xei x ec onf or t , dej oguet snof a r à sc or t i c ompa r t i xa mba mi guet s !


RE F RE S CARS EÉ SUNPL AE R ALDE S E RTI ALMÓNS E NCE R

Pera i x ónodes per di c i es a ques tbét a npr ea t ques i nol esa goní es pa s s a r em engr a v et a t !

Qua nf amol t ac a l or i nopa r esdes ua r ésdel t ota pet i dor r s ear emul l a r . fic a

* * * * *

Ai x i naes t ax i quet a pera l c l i mas uf oc a r i xf or adel ac a s et a pera mba i guadi s f r ut a r .

US ANTL AI MAGI NACI Ó ROBARÀSL ADI VE RS I Ó T

Unv el l bi dódemet a l l l i s er v i xc om api s c i na i a mbunx i c ot etv ent a l l esv ent a v al af a dr i na .

E l sx i quet senpoc sr ec ur s os queperel des er tha bi t en perj oguet snof a ndi s c ur s os i enpoc ac os adi s f r ut en.

E l ba nyésunpr i v i l egi a l des er tpocus ua l per queést otuns a c r i l egi ma l ga s t a runa i güer a l !

Ai x í ent r a s t osa ba ndona t s a l t er r aoa l gi r a rel c a nt ó j uga r a nboc a ba da t s t r a sl abr eua da pt a c i ó.

Per òav ol t esal ’ es t i u f a nunabonae x c epc i ó i engr a nc l a mora pr ens i u esba ny eneni l . l us i ó.

É sc ues t i ód’ i ma gi na r i obr i runpocl ament perfic a r s eaj uga r del af or mamésv a l ent .

Ai x í l ax i quet av a l or a finsal aul t i magot a per quel ’ a i guaa l l euj a dor a mol tpocapocs ’ a got a .

Quej uga résnec es s a r i I di v er t i r s el ’ obj ec t i u, el smenut sf a npr i or i t a r i el s eumóna l t er na t i u.

Quel ’ a i guaésunt r es or quees c a s s ej aa l des er t i c a mi na ra l br ol l a dor pots erunduri nf er n.

Al af a l l aenunar oda i enunal l a ndat a mbé el sv or em pa s s a ntl ’ es t ona finsqueper dent ota l é . -53-


I ent a npoquet ac os a a pr enenac ompa r t i r s er à ngentbenbonda dos a al ’ hor ader epa r t i r .

VORE MUNCOMP AT RI OT A P AS S EJ ANTAMBL AMAS COT A!

Qua ns et édes obr a ésmol tbodi s t r ubui r a i dona ral agentpobr a j udeml aanopa t i r !

F E E E RMS ! Uns i mpà t i cl egi ona r i a l S a ha r ahem t r oba t gi l adedi a r i quev i el des er ta c a l or a t .

Hem def erqueel sx i quet s t i nguenbonai nf a nc i a i quec r es quenbendi s c r et s ens eny a nt l ost ol er a nc i a !

I t ut epr egunt a r à s … quèf aa c í es t eper s ona t ge? etr es ponca mbbonc ompà s i a mbt otel meuc or a t ge .

* * * * *

Doc sc om j ahec ont a ta ba ns el S a ha r aer ad’ E s pa ny a i l al egi ódel shi s pa ns v i gi l a v aenmol t ama ny a . F E E E RMS ! Quea r r i bal ama s c ot a det ot anos t r al egi ó a mbel s eugor r etc om t oc a unac a br a …c r eae x pec t a c i ó! I pa s s ej a ntens i mpa t í a pert otel gr a ndes er t v i v i ntel di aadi a i bel a ntengr a nc onc er t .

-54-

Pui xa i x í ennos t r af a l l et a hem v ol gutr ememor a r qua ndef or mabenc ompl et a E s pa ny ael des er tv aoc upa r .


S I NOE MF AL L AL AME MÒRI A CONT ARÉUNAGRANHI S T ÒRI A Aques t aésl ahi s t òr i a d’ unj ov enetpi l ot queens ent i mentd’ euf òr i a v ac a l c ul a rl at r a j ec t òr i a i qua s i morel bor i not . Pui xa mbgr a nt empor a l v aa ga f a rl ’ a v i onet a i unf or tv enta bi s ma l a mba r enaa nor ma l … f or màt empes t a tc ompl et a ! I a i x í a mbmol t apor enunagr a nemer gènc i a v aa t er r a renbr a v or l ’ a v i óenbonmot or perl adur aur gènc i a . L ’ a t er r a t geesv af er a l des er tenmol t apr es s a i al ’ a r enaengr a na f er tenmol tdel er a j uda s ’ empor t àl agr a ns or pr es a . Unpr í nc epx i c ot et quea l S a ha r aes t a v a pa r egutaundony et a j uda v aa l pi l ot et al l i ur a r s edel at r a v a . D’ es t af or maunbona mi c v at r ov a renpl edes er t i des pr ésdel ’ embol i c v at r oba rel mol tboni c gr a nc ompa nyenbonenc er t . -55-


-56-


R E C O R D SD EL E S F A L L E S201 7


apenj a rba n de r e s

-58 -


e xc u r s i o n s

c a va l c a da

-59-


s E T MA N AF A L L E R A

-60-


-61 -


-62-


-63-


premi s201 7 MonumentI nf a nt i l 2017 L ema : F entpobl e Ar t i s t a : PepeBa dí ai Roc a

MonumentMa j or2017 L ema : L anos t r ahi s t òr i a . . . i nt er mi na bl e! Ar t i s t es : Mi guel Ángel Roy o i J os éMa r í aBa i x a ul i

1Pr emi MonumentMa j orS ec c i óE s pec i a l Pr emi al aMi l l orF a l l adePa t er naperl aGener a l i t a tVa l enc i a na Pr emi al aMi l l orF a l l adePa t er naperl aJ unt aCent r a l F a l l er a Pr emi al aMi l l orF a l l adePa t er naperl aJ unt aL oc a l F a l l er adePa t er na 4Pr emi MonumentI nf a nt i l S ec c i óE s pec i a l 1Pr emi Pr es ent a c i ódel aF a l l er aMa j or 1Pr emi Pr es ent a c i ódel aF a l l er aMa j orI nf a nt i l 1Pr emi F í deF es t aMa j or 2Pr emi F í deF es t aI nf a nt i l 1Pr emi Ca r r erE nga l a na t 2Pr emi Conc ur sdeL l i br etdel aJ unt aL oc a l F a l l er adePa t er na 3Pr emi Conc ur sdeL l i br etdel ’ Aj unt a mentdePa t er na 1Pr emi Ca v a l c a dadel Ni not 1Pr emi al aMi l l orCr í t i c aL oc a l Pr emi “ T r ódeBa c ” ot or ga tpel Pa r t i tS oc i a l i s t adePa t er na Pr emi “ E tCr ema r èenuns omr i ur e ” ot or ga tperl aCoa l i c i óCompr omí sperPa t er na -64-


-66-


E XE R C I C I201 8


-68 -


processonsiactesrel i g i o s o s

-69-


e s po r t s

-70-


-71 -


c o mi a tdel e s f a l l e r e sma j o r s dep a t e r n a201 7

-72-


s i g n a t u r adec o n t r a c t e

-73-


a c t i vi t a t sal an o s t r af a l l a

-74-


berenarsi n f a n t i l s

-75-


mol t af e s t a . . .

-76-


n a da l s

-77-


-78 -


-79-


Perúl t i m, i ennom det ot al ac omi s s i ó, v ol em dona rl ’ enhor a bonaat ot sel sf a l l er sque ha ns i gutpa r esa ques te x er c i c i . Donagus tv or ec omv ac r ei x entl anos t r af a l l a . Ac í t eni u l anos t r apedr er a !

Di ego Ol i v erAl i a ga

Va l er i a Ar a ndaVi c t or i a no

Y a go Romer oAl i a ga

Ol gaMa r í a Za r a goz aT or r i j os

Ma r i o Pér ezCor r ea

Ma y r a Domí nguezCr uz

Del ama t ei x af or ma ,t a mbév ol em dona rl ’ enhor a bonaat ot esei x espa r el l esque dur a nta ques te x er c i c i ha nv ol gutdona r s eel “ s i v ul l ” .

AnaMa r í aRa mosi Mi guel Ángel Rodr i go

L or enaL ópezi Ví c t or T en -8 0-

L i di aMor a góni Chi moHer r er o


Llibret 2018 falla sant roc de paterna  
Llibret 2018 falla sant roc de paterna  
Advertisement