Page 1

Informatie leerpakketten XX

Inhoud: a. Algemene informatie en voorbereiding. b. Internetgebruik c. Informatie pakketten leerjaar 1. d. Informatie leerpakketten leerjaar 2. De info van de nieuwe leerpakketten (leerjaar 2 is uitgebreider dan de info van leerjaar 1)


Algemeen: Cursus

a. 40 Studiebelastingsuren voor de student. b. Theorie staat centraal. c. Actieve verwerking van leerstof door gevarieerde opdrachten. d. Individueel en groepsopdrachten. e. Setting: klassikaal / doceren. f. Afsluiting: toets en/of beroepsproduct.


Aanpassingen algemeen: Cursus

Aan de cursus zijn de volgende zaken veranderd: a. Aanpassing aan KD 2010. b. De beroepsproducten zijn opgedeeld in processtappen. Op deze manier kan de docent gefaseerd nakijken. c. MZ-leerlingen en PW3-leerlingen die een niveau 4 opleiding doen kunnen aan de ster voor de opdracht zien dat deze opdracht speciaal voor hen is. Opdrachten zonder ster worden door alle leerlingen gemaakt. d. Waar nodig is de theorie aangevuld en zijn er extra vragen gemaakt of vragen aangepast. e. De complexe taaloefeningen zijn eruit gehaald.


Voorbereiding: Cursus

a. Hoe afsluiten? Toets, beroepsproduct, gemaakte opdrachten? Zie ook het beoordelingsformulier. b. Planning. In de docentenhandleiding op de website staat een voorbeeldplanning Tip: maak een planning voor de opdrachten uit het katern en een planning voor de procestappen in het beroepsproduct. c. Welke inhoudelijke accenten wil je aanbrengen? d. Welke eventuele aanvullingen op de inhoud? e. Bekijk de docentenhandleiding en de info voor de student op de website.


Algemeen: training

a. 40 studiebelastingsuren voor de student. b. Handelen en vaardigheden staan centraal. c. Veel oefening (inoefenen). d. Opdrachten voor de theoretische achtergrond. e. Individuele oefeningen en groepsoefeningen. f. Afsluiting: demonstratie, logboek, gesprek.


Aanpassingen algemeen : training

Aan de training zijn de volgende zaken veranderd: a. Aanpassing aan KD 2010. b. De beroepsproducten zijn uit de trainingen gehaald. c. MZ-leerlingen en PW3-leerlingen die een niveau 4 opleiding doen kunnen aan de ster voor de opdracht zien dat deze opdracht speciaal voor hen is. Opdrachten zonder ster worden door alle leerlingen gemaakt. d. Waar nodig is de theorie aangevuld en zijn er extra vragen gemaakt of vragen aangepast.


Voorbereiding: training

a. Hoe sluit je de training af; demonstratie, logboek, gesprek? Zie ook het beoordelingsformulier achterin het katern. b. Waar liggen de momenten van theoretische ondersteuning? c. Planning. Op de website vind je een voorbeeldplanning in de docentenhandleiding. Tip: plan de oefeningen en opdrachten, plan de theorie-uitleg, plan de demonstratie. d. Welke inhoudelijke accenten wens je?


Algemeen: Project

a. 80 studiebelastingsuren voor de student (eventueel inkorten tot 40). b. Integrale lijn: het gehele proces van de beroepsuitoefening komt aan bod. c. Student werkt aan opdracht van (gefingeerde) opdrachtgever (docent). d. In de beginfase van de opleiding geeft de docent daar waar gewenst (klassikale) theoretische uitleg en /of instructie. e. Setting: begeleiding met afnemende sturing. f. Afsluiting: het gevraagde product.


Aanpassingen algemeen: Project Aan het project zijn de volgende zaken veranderd: a. De projecten zijn opgedeeld in processtappen. De leerlingen moeten elke processtap goed laten keuren door hun docent/begeleider b. Er worden in de projecten verschillende informatiebronnen genoemd die de leerlingen voor het vooronderzoek kunnen raadplegen. Hierbij wordt expliciet genoemd dat de leerlingen naast internet ook in boeken naar informatie kunnen zoeken of betrokkenen kunnen interviewen. c. In de projecten zijn richtvragen geformuleerd bij het vooronderzoek. Leerlingen worden gevraagd om zelf naast de gegeven vragen zelf na te denken over eventueel aanvullende vragen. d. Indien noodzakelijk zijn de projecten inhoudelijk aangepast.


Voorbereiding: Project

a. Maak een planning. Plan ook de tussenresultaten. Tip: in het project zijn tussenstappen opgenomen (cursief gedrukt), deze tussenstappen lenen zich prima voor een deelplanning en beoordeelbare tussenresultaten. b. Hoe vindt de beoordeling plaats? Tip: de cursief gedrukte tussenstappen kunnen dienen als tussenresultaat.


Internet Cursus en training a. In de cursus en de training wordt af en toe gebruik gemaakt van filmpjes op internet. Tip: gebruik een beamer en laat de filmpjes klassikaal zien. Een filmpje geeft aanleiding tot een onderwijsleergesprek. b. In de cursus is slechts sporadisch een verwijzing naar internet. Leerlingen kunnen dat tijdens het huiswerk raadplegen.


Internet Project Leerlingen hebben vaak de neiging om tijdens een project als eerste achter het internet te kruipen. Dat is vanuit de projecten zelf niet altijd nodig! a. Laat leerlingen eerst het project doorlezen. b. Laat leerlingen eerst een plan van aanpak maken. c. Laat leerlingen in het plan van aanpak ook stilstaan bij de informatievraag: waar haal je de informatie. d. Bespreek met de leerlingen welke informatievraag ze hebben en hoe ze die vraag kunnen beantwoorden.


SCW / ROC Mondriaan Aanpassingen materiaal periode 1 en 2 Inhoud pakket: 978 90 372 0372 1

Workshop BSO (project)

978 90 372 0366 0

Activiteiten ontwikkelen (cursus) verkenning op werkterrein is er uit gehaald zakelijke brief is er uit gehaald Observeren en rapporteren (training) beroepsproduct vervalt demonstratie uitgebreid volgens nieuw format meer aandacht voor het waarom van observeren onderzoeksvraag formuleren vormen van observatie verscheidene opdrachten aangepast Oud en Nieuw ***wordt nageleverd in november*** (project) Ontwikkelingspsychologie voor SCW en PWJ*3 (cursus) Methodisch verzamelen van informatie (Training)

. 978 90 372 0382 0

978 90 372 0383 7 978 90 372 0384 4 978 90 372 0395 0


SCW / ROC Mondriaan Info materiaal periode 1 en 2 Inhoud pakket: 978 90 372 0383 7 978 90 372 0384 4

. adolescenten en

978 90 372 0395 0

Oud en Nieuw ***wordt nageleverd in november*** (project) Ontwikkelingspsychologie voor SCW en PWJ*3 (cursus) opdrachten en theoriebronnen opgedeeld in verschillende doelgroepen (baby’s tot peuters, kleuters tot volwassenen & ouderen) inhoud toegespitst op de ontwikkelingspsychologie per doelgroep leertheorieÍn, pedagogen en belonen & straffen is er uit gehaald Methodisch verzamelen van informatie (Training)


SCW / ROC Mondriaan Info materiaal periode 5 Inhoud pakket:

Project: Training: Communiceren met de doelgroep voor SCW Cursus: Evaluatie methodes Begeleiden van adolescenten


SCW / ROC Mondriaan Info materiaal periode 5 Training: Communiceren met de doelgroep voor SCW Korte inhoud: In deze training gaat de student oefenen met communiceren op basis van de methode van Gordon. Ook ga hij aan de slag met actief luisteren en oefent verschillende gespreksvormen die van belang zijn in het toekomstige werkveld. Onderdelen training: Communicatieve vaardigheden en de methode van Gordon Luisteren en vragen stellen Gesprekstechnieken: Soorten gesprekken


SCW / ROC Mondriaan Info materiaal periode 5 Training: Communiceren met de doelgroep voor SCW Bijzonderheden/aandachtspunten: •

Demonstratie: Informatiegevend gesprek met een tiener.

De behandelde gesprekken zijn gesprekken gericht op de cliënt :Informatiegevend gesprek , slechtnieuws gesprek, probleemoplossend gesprek en klachtengesprek.

De oefeningen zijn grotendeels geschreven op de doelgroep. Door middel van casussen en voorbeelden.


SCW / ROC Mondriaan Info materiaal periode 5 Cursus: Begeleiden van adolescenten Korte inhoud: In deze cursus staat groepsdynamica centraal. Dit wordt behandeld binnen de setting van een groep adolescenten. Hiervoor wordt ook theorie over de leeftijdsfase adolescentie behandeld. Tevens komt het begrip leiderschap en de diverse leiderschapsstijlen aan bod. Indeling: Van kind naar volwassene Groepsdynamica Leiderschap


SCW / ROC Mondriaan Info materiaal periode 5 Cursus: Begeleiden van adolescenten Bijzonderheden/aandachtspunten •

Beroepsproduct:Plan van aanpak groepsinterventie en een aantal opdrachten naar aanleiding van de film “De bende van 14”

De cursus richt zich op de opleidingen PWJ en SCW

In de cursus zijn veel opdrachten gebaseerd op film/videobeelden die geanaliseerd worden waardoor de diverse groepsdynamische aspecten duidelijk worden.

Door de cursus heen zijn een aantal opdrachten te vinden die gebaseerd zijn op de video “De bende van 14”. Uitwerking van deze opdrachten geldt als het maken van het tweede beroepsproduct.


SCW / ROC Mondriaan Info materiaal periode 5 Cursus: Evaluatiemethodes: Zijn de doelen bereikt? Korte inhoud: In deze cursus leer de student wat evalueren inhoudt en welk doel het dient. Als sociaal-cultureel werker zal hij hiermee vaak in aanraking komen. Aan het eind van de cursus kun de student zelfstandig een evaluatieplan en een evaluatierapport opstellen voor een activiteit of project. Indeling: Wat is evalueren? Methodisch werken Evaluatieplan Onderzoeksvormen en methoden Analyseren en conclusies


SCW / ROC Mondriaan Info materiaal periode 5 Cursus: Evaluatiemethodes: Zijn de doelen bereikt? Bijzonderheden/aandachtspunten •

Beroepsproduct: Een uitgewerkt evaluatieplan voor een activiteit of project dat uit meerdere bijeenkomsten bestaat.

De cursus legt de nadruk op een methodische aanpak van het evalueren van een project of activiteit. Er wordt op ingegaan dat het voor een succesvolle activiteit essentieel is om tussentijds te evalueren.

Er wordt ook ingegaan op de manieren waarop geëvalueerd kan worden en hoe de verkregen gegevens gebruikt kunnen worden.

SCW  

Inhoud: a. Algemene informatie en voorbereiding. b. Internetgebruik c. Informatie pakketten leerjaar 1. d. Informatie leerpakketten leerjaar...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you