Page 1

r

4 pl aa

Werken in de logistiek

em

vmbo Intersectoraal

Naam: ................................................................................................

In

ki

jk

ex

Klas: .................................................

PB4_flexx_2.indd 1

11-01-13 13:22


pl aa

r

4

jk

ex

em

Werken in de logistiek

ki

Naam: .........................................................................................................

In

Klas: .................................................

PB4_werkenindelogistiek_def.indd 1

14-01-13 10:26


Colofon Uitgeverij: Edu’Actief bv, Meppel Auteurs: Tessel Mulder en Joyce Houtepen Redactie: Edu’Actief bv, Meppel Inhoudelijke redactie: Arie Reijn Stramienontwerp: Herman ten Kate en Anniek Olsder Vormgeving: Anniek Olsder Drukwerk: ORO, Grafisch Projectmanagement, De Wijk

r

Met dank aan: SILS, Mode Republiek.nl, Regionale verkeerscentrale MiddenNederland en https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

pl aa

Flexx Edu4all Werken in de logistiek ISBN: 978 90 3720 737 8

ex

Edu’Actief bv Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522 23 52 35 Fax: 0522 23 52 22 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl

jk

Copyright © 2013

em

NUR: 100 Trefwoord: leermiddelen; vmbo Intersectoraal, WPS

ki

Eerste druk/eerste oplage

In

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission from the publisher. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

PB4_werkenindelogistiek_def.indd 2

15-01-13 10:51


Inhoud

Vragen over de clip Eigen omgeving Vind ik belangrijk, kan ik, moet ik aan werken

Casus A Actie A1 Actie A2 Actie A3 Actie A4 Actie A5 Actie A6 Actie A7 Actie A8

SILS SILS Eigen ervaringen Nationaal transport verzorgen Transport klaarmaken Internationaal transport verzorgen Een chauffeur helpen Spoedtransport Even terugkijken

Casus B Actie B1 Actie B2 Actie B3 Actie B4 Actie B5 Actie B6 Actie B7 Actie B8 Actie B9 Actie B10

Mode Republiek Mode Republiek.nl Eigen ervaringen Differentiatieopdracht: Webshop starten Inkoop van kleding Differentiatieopdracht: Levering verwerken Eerste hulp verlenen Differentiatieopdracht: Fotoshoot Order verzendklaar maken Retour Even terugkijken

Casus C Actie C1 Actie C2 Actie C3 Actie C4 Actie C5 Actie C6 Actie C7 Actie C8

Regionale verkeerscentrale Midden-Nederland Regionale verkeerscentrale Midden-Nederland Eigen ervaringen Differentiatieopdracht: Spitsstrook bedienen Onderhoud aan snelwegen Differentiatieopdracht: Ongeval op de weg Verkeersinformatie over een ongeval Samenwerkende instanties Even terugkijken

ki

jk

ex

em

pl aa

Start 1 Start 2 Start 3

r

Pictogrammen

In

Reactie 1 Beroepen en opleidingen Reactie 2 Competenties Reactie 3 Afsluiting van het projectboek Begrippenlijst

PB4_werkenindelogistiek_def.indd 3

14-01-13 10:26


r pl aa em ex jk ki In Gebruikersnaam en wachtwoord Bij dit projectboek hoort lesmateriaal dat je op de methodesite www.edu4all.nl kunt vinden. Om toegang tot deze site te krijgen, heb je een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Vraag aan je docent welke dat zijn.

PB4_werkenindelogistiek_def.indd 4

14-01-13 10:26


Pictogrammen In dit projectboek komen de volgende pictogrammen voor:

Doe deze opdracht alleen.

Doe het rollenspel.

pl aa

r

Overleg met je docent.

Laat het door je docent controleren.

em

Haal de opdrachten of de teksten op.

ex

Kijk naar de clip.

jk

Lees de tip.

ki

Gebruik het stappenplan.

In

Gebruik de minicursus.

Gebruik het stappenplan van een ander vak.

Gebruik de minicursus van een ander vak.

Zoek de betekenis op van de woorden die je niet kent. Ga daarvoor naar de Theek-iT.

PB4_werkenindelogistiek_def.indd 5

14-01-13 10:26


Start >> Werken in de logistiek > Start 1 Vragen over de clip

ex

em

pl aa

r

Binnen de logistiek zijn veel verschillende functies mogelijk. Als je als logistiek medewerker aan het werk gaat zorg je ervoor dat goederen van a naar b komen. Daarbij houd je rekening met standaardprocedures, kwaliteitseisen en werk je zelfstandig. Andere functies in de logistiek zijn bijvoorbeeld wegverkeersleider en medewerker cargo.

jk

Als je in de logistiek aan het werk gaat, kun je terechtkomen bij bedrijven in de handels- en transportsector. Bijvoorbeeld bij een transportbedrijf of een opslaglocatie en een distributiecentrum. Maar ook bij een webshop of de Rijkswaterstaat.

ki

1 Zoek op internet naar 2 clips die gaan over werken in de logistiek.

In

Kijk bijvoorbeeld op de volgende sites: www.edu4all.nl/planner en www.edu4all.nl/teamleider.

2 Welke clips heb je gevonden?

Clip 1: .....................................................................................................................

Clip 2: .....................................................................................................................

3 a Bekijk de clips. b Wat vind je van deze clips?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

S 1 van 6 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 6

14-01-13 10:26


> Start

> Casus A

> Casus B

> Casus C

> Reactie

> Begrippenlijst

Bij het werken in de logistiek horen verschillende taken. 4 a Welke taken heb je in de clips gezien?

goederen verzendklaar maken

goederen verzamelen en sorteren

goederen lossen

goederen controleren op mankementen

nieuwe voorraad inslaan

voorraad inventariseren

coördineren van de opslag en ontvangst van goederen

medewerkers aansturen en begeleiden

rapporteren aan leidinggevende

op de computer werken

telefoneren met klanten

goederen ompakken

goederen stickeren

b Welke taken mis je? Schrijf er 3 op.

pl aa

em

ex

jk

2 .......................................................................................................................

3 .......................................................................................................................

In

1 .......................................................................................................................

ki

r

Als je in de logistiek werkt, ben je vaak een echte duizendpoot. 5 Wat betekent deze uitspraak? Gebruik in je antwoord de woorden ‘plannen’ en ‘prioriteiten stellen’.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

S 2 van 6 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 7

14-01-13 10:26


Start >> Werken in de logistiek

6 Zoek de betekenis op van de woorden die je niet kent. Schrijf deze woorden en hun betekenis op in de begrippenlijst. De begrippenlijst vind je achter in dit projectboek.

> Start 2 Eigen omgeving

pl aa

r

Ook op school heb je met logistieke processen te maken. Denk maar aan de leverancier die frisdrank komt leveren in de bedrijfskantine. Of de materialen die je ophaalt bij de werkplekassistent om je opdrachten te kunnen maken. Voor al deze processen is een goed voorraadbeheer en distributiesysteem noodzakelijk. 1 Welke logistieke processen kom je nog meer tegen op school? Schrijf er 3 op.

1 .............................................................................................................................

2 .............................................................................................................................

3 .............................................................................................................................

em

jk

2 Product of dienst

3 Website

In

ki

1 Naw-gegevens

ex

2 a Welke logistiek dienstverleners kom je tegen in jouw buurt? Noteer de naw-gegevens in kolom 1 van het schema. Zoek hiervoor op internet of in de telefoongids.

S 3 van 6 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 8

14-01-13 10:26


Start >> Werken in de logistiek

b Schrijf in kolom 2 welk product of dienst het bedrijf levert. c Schrijf in kolom 3 de website van het bedrijf.

3 a Bekijk de websites van de bedrijven. Zijn er ook bedrijven die internationaal actief zijn? Licht je antwoord toe.

Ja/nee, namelijk ...............................................................................................

b Van welke transportmiddelen maken de bedrijven gebruik? Schrijf je antwoord op.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

pl aa

r

em

> Start 3 Vind ik belangrijk, kan ik, moet ik aan werken

ki

jk

ex

Competenties Veel mbo-scholen geven competentiegericht onderwijs. Dat betekent dat de leerlingen werken aan de kennis, vaardigheden en beroepshouding die ze nodig hebben om een beroep uit te kunnen oefenen.

In

1 Veel mbo-scholen geven competentiegericht onderwijs. Wat betekent dat?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

S 4 van 6 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 9

14-01-13 10:26


Start >> Werken in de logistiek

2 Welke punten vind jij belangrijk voor werken in de logistiek? Zet een kruisje in kolom 2. 3 Hebben jullie in je groep dezelfde antwoorden? Bespreek in je groep welke punten belangrijk zijn voor werken in de logistiek. 4 Aan welke punten zou jij nog moeten werken als je dit werk wilt doen? Zet een kruisje in kolom 3. 5 Mijn persoonlijke doel is om tijdens dit projectboek de volgende 3 punten te verbeteren: 1 .............................................................................................................................

2 .............................................................................................................................

3 .............................................................................................................................

In

ki

jk

ex

em

pl aa

r

S 5 van 6 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 10

14-01-13 10:26


Start >> Werken in de logistiek

1 Competenties

2 Vind ik belangrijk

3 Kan ik

4 Moet ik aan werken

Professionele vaardigheden Ik neem iedereen in mijn groep serieus. Ik houd in de gaten of alles volgens plan verloopt. Ik zorg altijd voor een opgeruimde en schone omgeving.

Ik gebruik de materialen op de juiste manier.

pl aa

Ik ben zuinig met materialen.

r

Ik volg altijd de veiligheidsinstructies op die op het werk gelden.

Ik kan in correct Nederlands uitleggen wat ik heb gehoord of gelezen. Ik kan rekenen met gewichten.

em

Ik accepteer leiding van anderen.

Sociale en communicatieve vaardigheden

Ik respecteer verschillende achtergronden van mensen.

ex

Ik kleed en gedraag me representatief.

Ik zeg of doe dingen zo dat niemand er last van heeft.

jk

Grondhouding

Ik werk nauwkeurig en precies.

ki

Als ik zie dat het fout gaat, grijp ik in. Ik zeg het als ik het niet leuk vind.

In

Ik volg precies de instructies op die in het stappenplan staan. Ik denk met anderen mee. Ik luister naar advies en volg dit op om beter te worden. ICT Ik kan werken met Excel bij het maken van mijn acties. Ik orden informatie. 6 Bekijk de opdrachten van Start. Heb je alle opdrachten gemaakt? Haal dan de antwoordbladen op en kijk je antwoorden na.

S 6 van 6 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 11

Casus A >> 14-01-13 10:26


r pl aa em ex jk ki In PB4_werkenindelogistiek_def.indd 12

14-01-13 10:26


pl aa

r

4 ex

em

Werken in de logistiek

In

ki

jk

Casus A

PB4_werkenindelogistiek_def.indd 15

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek Mijn lesplanning bij deze werkplek 1 Bekijk Actie A1 tot en met Actie A8. Plan met je groep de acties in kolom 4.

A1

SILS

15

A2

Eigen ervaringen

10

A3

Nationaal transport verzorgen

40

Algemene vervoerscondities

25

A5

Transport klaarmaken Rijtijdenwet

30

Pda

40

Bijzonder transport

30

Internationaal transport verzorgen

40 35

Douanedocumenten

35

jk

Een chauffeur helpen

-

De haven van Rotterdam

30

Vervoersdocumenten zeetransport

30

Verdachte landen

40

ki

A8

6 Paraaf docent

-

Vervoersdocumenten

In

A7

5 Af

ex

Aanvraag voor transport verwerken

A6

-

4 Datum en lesuur

em

A4

3 Richttijd in minuten

r

2 Onderwerp

pl aa

1 Actie

Evaluatie

20

Spoedtransport

30

Aanvraag voor spoedtransport verwerken

20

Luchthaven Schiphol

50

Even terugkijken

50

2 Als je een actie af hebt, teken dan een vinkje in kolom 5. Of teken een streepje als je de actie niet kon doen.

Je kunt een actie die je af hebt ook een kleur geven.

A 1 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 16

14-01-13 10:26


> Start

> Casus A

> Casus B

> Casus C

> Reactie

> Begrippenlijst

> Actie A1 SILS SILS is een logistiek dienstverlener, gecertificeerd om vrachten aan Schiphol en in de haven van Rotterdam te leveren. Het bedrijf richt zich op 3 kernactiviteiten:

In

ki

jk

ex

em

pl aa

r

1. cargo Het verzorgen van nationaal en internationaal transport van goederen. Dit doet SILS over de weg met zijn eigen vrachtwagens of via een samenwerkende transporteur die is gespecialiseerd in zee-, vlieg- of railtransport. Een combinatie van vervoermiddelen is ook mogelijk. Voor transport naar het buitenland verzorgt SILS het gehele transport voor klanten: wegtransport, vliegtuigtransport en scheepstransport. 2. logistics SILS heeft een eigen warehouse met een capaciteit van 10.000 m². Hierdoor kan SILS Logistics naast transport ook aanvullende diensten verzorgen, zoals opslag en overslaan van goederen. 3. customs Het verzorgen van alle (douane) documenten die nodig zijn bij import, export en doorvoer van goederen.

SILS is gevestigd op het bedrijventerrein Ecofactorij in Apeldoorn. Er werken in totaal 70 medewerkers, onder leiding van 2 directieleden Thomas Helmer en Dirk Bergman. Het is een 24 uursbedrijf met een wagenpark van 32 vrachtwagens en 40 chauffeurs. Iedere vrachtwagen vertrekt uit Apeldoorn en komt daar ook weer terug.

A 2 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 19

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

Sinds een halfjaar werk je als ‘medewerker cargo’ op de afdeling Operations. Jouw dagelijkse werkzaamheden zijn: • • • • •

in- en uitgaande zendingen plannen transporten (in)boeken vervoersdocumenten opmaken transportadministratie bijhouden knelpunten oplossen.

pl aa

r

In je werkzaamheden heb je veel contact met klanten, transportbedrijven, chauffeurs, scheepvaartmaatschappijen en groupagebedrijven. Je werkt in een team met 8 andere medewerkers cargo onder leiding van Claudia Laroes.

em

1 Zoek de betekenis op van de woorden die je niet kent. Schrijf deze woorden en hun betekenis op in de begrippenlijst. De begrippenlijst vind je achter in dit projectboek. 2 De 3 kernactiviteiten van SILS zijn cargo, logistics en customs. Geef van elke kernactiviteit de Nederlandse vertaling en een korte omschrijving.

Cargo ......................................................................................................................

................................................................................................................................

Logistics ..................................................................................................................

................................................................................................................................

Customs .................................................................................................................

................................................................................................................................

In

ki

jk

ex

3 Wat is nationaal en wat is internationaal transport? Omcirkel het juiste antwoord.

Chauffeur Arie van SILS brengt een spoedzending naar Groningen.

Nationaal / Internationaal

Je collega Minke plant een zending naar Panama.

Nationaal / Internationaal

In het warehouse slaat Frank een order op uit Dubai.

Nationaal / Internationaal

Een zending bloemen moet van Aalsmeer naar Maastricht.

Nationaal / Internationaal

A 3 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 20

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

4 a SILS gebruikt verschillende manieren van transport. Welke soort transport verzorgt SILS met eigen transportmiddelen?

..........................................................................................................................

b Schrijf 2 manieren van transport op waarvoor SILS met andere transporteurs samenwerkt.

1 .......................................................................................................................

2 .......................................................................................................................

c Noteer onder elke afbeelding om welke soort transport het gaat.

ex

em

pl aa

r

In

ki

jk

............................................................................ ............................................................................

............................................................................ ............................................................................

A 4 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 21

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

5 Schrijf bij elke omschrijving de juiste activiteit op. Je kunt kiezen uit import, export en doorvoer van goederen. Kolen worden in de haven van Rotterdam overgeladen in kleinere boten om getransporteerd te worden naar Zwitserland.

................................................................................................................................

Transport van Nederlandse kaas van Gouda naar Frankrijk.

................................................................................................................................

Transport van auto’s van Noord-Amerika naar de haven van Rotterdam.

................................................................................................................................

6 a Op welke afdeling van SILS werk jij?

pl aa

r

..........................................................................................................................

b Bij welke kernactiviteit hoort deze afdeling?

c Welke taken horen bij de medewerker cargo? Kruis de juiste antwoorden aan.

em

met de vrachtwagen een lading van Amersfoort naar Groningen rijden

jk

ex

..........................................................................................................................

een zending vanuit Amerika naar SILS in Apeldoorn inplannen de douanepapieren voor een transport in orde maken

de facturen voor klanten klaarmaken

de vervoersdocumenten voor de chauffeurs in orde maken

de vrachtwagens inladen

een transport van Helsinki naar Skopje boeken

de transportadministratie bijhouden

In

ki

A 5 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 22

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

7 Als medewerker cargo heb je contact met allerlei verschillende partijen. Verbind elke partij met de juiste omschrijving. Omschrijving Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het vervoeren van goederen over zee.

Scheepvaartmaatschappij

Een bedrijf waarvoor SILS het transport regelt.

Groupagebedrijf

Een bedrijf dat kleine zendingen verzamelt en wacht totdat de zending groot genoeg is om te verschepen.

Transportbedrijf

Een bedrijf dat gespecialiseerd is in transport van goederen.

em

> Actie A2 Eigen ervaringen

pl aa

r

Wie Klant

1 a Heb je wel eens iets besteld? Ja/nee

b Zo ja, welk product en bij welk bedrijf? Zo nee, ga naar opdracht 2.

c Moest je toen vooraf of achteraf betalen?

jk

vooraf, via ............................................................................................ achteraf, via .........................................................................................

In

..........................................................................................................................

ki

..........................................................................................................................

ex

d Door welk bedrijf werd je bestelling bezorgd?

e Hoelang duurde het voordat het pakket werd afgeleverd?

..........................................................................................................................

f

Moest je tekenen voor ontvangst?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

A 6 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 23

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

g Hoe was het pakket verpakt?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

2 Heb je nog nooit iets besteld? Stel je voor dat je een mobiele telefoon uit Japan bestelt. Via welke soorten transport komt de telefoon van Japan naar jou, denk je? ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

pl aa

r

em

> Actie A3 Nationaal transport verzorgen

Tijdens jouw inwerkperiode heb je met verschillende zaken kennisgemaakt:

ex

de positie van Nederland in de wereldhandel globalisering en de wereldhandel Nederland en haar open economie Nederland als doorvoerland.

jk

• • • •

In

ki

Nederland exporteert ongeveer de helft van de producten die worden geproduceerd. Nederland exporteert vooral naar landen binnen de Europese Unie, maar ook daarbuiten. Veel export is gunstig voor de economie. Het zorgt voor werk bij transportbedrijven, in de haven, op Schiphol en bij de productiebedrijven.

1 Zoek de betekenis op van de woorden die je niet kent. Schrijf deze woorden en hun betekenis op in de begrippenlijst. De begrippenlijst vind je achter in dit projectboek.

A 7 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 24

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

2 Nederland heeft een open economie. Het tegenovergestelde is een land met een gesloten economie. Omcirkel steeds het goede antwoord. Een klein land zoals Nederland is afhankelijk van de binnenlandse handel / wereldhandel. Er worden veel goederen en diensten geïmporteerd / geëxporteerd naar het buitenland en geïmporteerd / geëxporteerd uit het buitenland. Nederland heeft een open / gesloten economie. Een land dat nauwelijks handel drijft met andere landen heeft een open / gesloten economie. Hoe groter een land, hoe meer / minder producten binnen het land worden verkocht. Dus hoe groter een land, hoe opener / geslotener de economie.

r

Nederland is een lidstaat van de Europese Unie. a Haal het document ‘Kaart van Europa’ op. b Kleur de lidstaten van de EU rood. c Draai het papier om. d Teken van 6 lidstaten de vlaggen. Zet bij elke vlag de naam van het land.

pl aa

3

4 a Veel export en import is gunstig voor SILS. Waarom is dat zo?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

b Waarom moet je als transportbedrijf gecertificeerd zijn om te kunnen leveren op Schiphol?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

jk

ex

em

1 ............................................................................................................................. 2 .............................................................................................................................

In

ki

5 Import en export hebben voordelen, maar ook nadelen. Schrijf 2 nadelen op.

Nederland transporteert goederen op verschillende manieren naar het achterland. 6 a Op welke manieren worden de goederen getransporteerd?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

b Schrijf 4 landen op die horen bij het achterland.

1 ................................................

3 ................................................

2 ................................................

4 ................................................

A 8 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 25

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

c Welke vervoermiddelen worden gebruikt voor doorvervoer van de haven van Rotterdam naar het achterland? Omcirkel de juiste antwoorden.

Zeeschip - binnenwaterschip - trein - fiets - vrachtwagen - metro

een transportvorm kiezen het document ‘Nationaal transport’ invullen de Algemene Vervoerscondities (AVC) bijvoegen vervoersdocumenten in orde maken.

pl aa

• • • •

r

SILS vervoert goederen binnen Nederland over de weg met eigen vrachtwagens via een lijndienst of wilde dienst. Claudia Laroes geeft je een verzoek van groothandelsbedrijf Storm om pallets met speelgoed te vervoeren van Assen naar Roosendaal. Ze vraagt of je dit verzoek voor transport in behandeling wilt nemen. Bij een binnenlandse transportaanvraag moet je:

7 Haal het document ‘Verzoek voor nationaal transport’ op.

8 Schrijf 4 punten op die bepalen wat voor soort transport je kiest.

1 .............................................................................................................................

2 .............................................................................................................................

3 .............................................................................................................................

4 .............................................................................................................................

ex

em

jk

9 Voor welk transport kies je in dit geval? Licht je antwoord toe. ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

In

ki

10 a Het transport kan franco of niet-franco zijn. Bij dit transport is sprake van:

..........................................................................................................................

b Voor wanneer moet het transport worden uitgevoerd?

..........................................................................................................................

11 a Haal het document ‘Nationaal transport’ op. b Vul het document in. Algemene Vervoerscondities Claudia vertelt je dat voor het vrachtvervoer over de weg in Nederland de Algemene Vervoercondities (AVC) gelden. Deze AVC moet je altijd meesturen met de bevestiging van het nationaal transport.

A 9 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 26

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

12 a Haal het document ‘AVC’ op. b Kijk in het document op pagina 5 bij de definities. c Wat betekent overmacht?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

d Schrijf een voorbeeld van overmacht voor een chauffeur van SILS op. e In de AVC staan ook regels voor vertragingsschade. Leg uit wat dit is.

..........................................................................................................................

f

Stel dat jij een verkeerde tijdsberekening maakt waardoor de chauffeur pas woensdagochtend gaat rijden. De zending komt dan niet op tijd bij speelgoedketen De Speelboom aan. Wie is er dan verantwoordelijk voor de vertragingsschade? Kruis het juiste antwoord aan.

de afzender: Groothandel Storm

de geadresseerde: speelgoedketen De Speelboom

de vervoerder: SILS

em

pl aa

r

ex

Je collega Frank vertelt je dat chauffeur Theo volgende week maandag het transport voor groothandel Storm zal uitvoeren. Je stuurt het bedrijf per mail een bevestiging van het transport. Hierin stuur je de Algemene Vervoerscondities mee.

jk

13 Stel een e-mail op om het transport te bevestigen. Stuur de AVC mee.

ki

Aan... CC...

BCC:

In

Verzenden

Onderwerp:

A 10 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 27

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

Je maakt nu de vervoersdocumenten in orde. Bij wegvervoer binnen Nederland is een AVC-vrachtbrief verplicht. Zonder dit document is transport niet mogelijk. Bij de vrachtbrief gelden de Algemene Vervoercondities.

Voorbereiding Haal het document ‘AVC-vrachtbrief 1’ op. Haal het document ‘Lijst QG-nummers’ op. Bekijk wat het eerstvolgende vrije QG-nummer is. Vul de Lijst QG-nummers aan. Gebruik hiervoor het document AVC-vrachtbrief1. Overleg met je docent waar jullie de documenten kunnen opslaan. Sla het document Lijst QG-nummers op. Dit heb je in Actie A7 weer nodig.

r

a b c d e d

pl aa

14

Het QG-nummer heb je nodig bij het invullen van de vrachtbrief.

Een vrachtwagenchauffeur is onderweg naar de geadresseerde niet verplicht om een vrachtbrief bij zich te hebben.

niet waar

De geadresseerde moet bij ontvangst van de levering de vrachtbrief ondertekenen.

waar

ex

waar

niet waar

De chauffeur moet de ondertekende vrachtbrief weer mee terug naar SILS nemen.

waar

niet waar

ki

jk

em

15 Wat is waar en wat is niet waar?

In

Uitvoering

16 a Haal het document ‘Instructie vrachtbrief nationaal’ op. b Een vrachtbrief bestaat uit 3 delen. Schrijf op voor wie welk deel is.

A1 en A2 ........................................................................................................

B1 en B2 ........................................................................................................

C1 en C2 ........................................................................................................

c Berg het document ‘Instructie vrachtbrief nationaal’ op in je map. Je hebt dit document in Actie A7 weer nodig.

A 11 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 28

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

17 a Verzamel de gegevens voor de transportopdracht van groothandel Storm. Kijk hiervoor in het document ‘Nationaal transport’ en in jouw bevestigingsmail. b Vul de vrachtbrief in. c Controleer of je de vrachtbrief volledig hebt ingevuld. d Sla de vrachtbrief op.

Nazorg

pl aa

r

18 a Archiveer blad 2 van de vrachtbrief. b Leg blad 1 en 3 van de vrachtbrief klaar voor Theo, de chauffeur.

> Actie A4 Transport klaarmaken

In

ki

jk

ex

em

Als medewerker cargo is het inplannen van transport 1 van jouw taken. Je bent bezig met de ritten van maandag voor chauffeur Tim. Naast het inplannen van de routes bereken je hoelang Tim over de ritten zal doen.

Rijtijdenwet Bij het inplannen van transport moet je als medewerker cargo altijd rekening houden met de Rijtijdenwet. De belangrijkste functie van de Rijtijdenwet is de vastlegging van rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs. In de planning van Tim houd je hier rekening mee. 1 Waarom is het zo belangrijk om regels te geven voor rij- en rusttijden?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

A 12 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 29

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

Je hebt ingepland dat Tim maandag eerst van Apeldoorn naar Maastricht rijdt. Vervolgens rijdt hij van Maastricht naar 2 adressen in Rotterdam. Dan haalt hij een zending op uit de haven van Rotterdam. Vanaf daar moet hij langs verschillende adressen in Zoetermeer, Utrecht en Amersfoort. Daarna rijdt hij terug naar Apeldoorn. 2 a Hoeveel kilometer is het van Apeldoorn naar Maastricht? Kruis het juiste antwoord aan.

ongeveer 100 kilometer

ongeveer 200 kilometer

ongeveer 300 kilometer

b Wat is de maximumsnelheid die vrachtwagens op de autosnelweg mogen rijden?

c Hoelang zal Tim ongeveer doen over de reis van Apeldoorn naar Maastricht? Schrijf je berekening op.

d Stel dat Tim in Maastricht een kwartiertje pauze neemt en daarna verder rijdt naar Rotterdam. Na hoeveel uur moet hij dan weer rust nemen?

e Hoe lang moet deze pauze minimaal duren?

pl aa

r

em

..........................................................................................................................

ex

..........................................................................................................................

jk

..........................................................................................................................

ki

..........................................................................................................................

In

Pda Het inplannen van de ritten die Tim maandag moet rijden, hoef je niet zelf te doen. Dat doen computers. Elke chauffeur krijgt een pda mee. Daarin vindt de chauffeur de planning van de ritten. Ook registreert een pda de uren van de chauffeur en heeft hij een navigatiefunctie.

3 Zoek de betekenis op van de woorden die je niet kent. Schrijf deze woorden en hun betekenis op in de begrippenlijst. De begrippenlijst vind je achter in dit projectboek.

A 13 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 30

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

4 De chauffeurs van SILS gebruiken een pda met navigatiesysteem. 10 jaar geleden bestonden deze pda’s nog niet. Wat gebruikten chauffeurs toen om de weg te vinden? Kruis de juiste antwoorden aan.

een telefoon

informatieborden

wegenkaarten

kennis van de wegen

een kompas

de stand van de zon

Chauffeurs rijden niet meer om.

Voordeel / Nadeel

Chauffeurs kunnen niets meer zonder navigatie.

Voordeel / Nadeel

Chauffeurs kunnen al hun aandacht op het verkeer richten. Voordeel / Nadeel

Chauffeurs rijden altijd de snelste en kortste route.

Voordeel / Nadeel

Chauffeurs moeten op het scherm van de pda kijken.

Voordeel / Nadeel

Chauffeurs verliezen gevoel voor richting.

Voordeel / Nadeel

em

pl aa

r

5 Een pda met navigatie heeft voordelen en nadelen. Geef van de volgende voorbeelden aan of het een nadeel of een voordeel is. Omcirkel het juiste antwoord.

ex

In

ki

jk

Aan de voorkant van jouw afdeling zit een ontvangstbalie. Bij deze balie melden bezoekers zich. Maar dit is ook de plek waar chauffeurs hun pda en map met benodigde vervoersdocumenten ophalen. Om de beurt helpen jij en je collega’s de chauffeurs die aan de balie komen.

A 14 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 31

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

Het is maandagmorgen en Tim komt aan de balie. Jij bent aan de beurt om te helpen. Tim maakt een praatje met jou. Hij werkt sinds 2 weken bij SILS. Hiervoor heeft hij al wel 5 jaar voor een ander bedrijf als vrachtwagenchauffeur gewerkt. Tim vertelt je dat hij vorige week een kopie van zijn rijbewijs en een VOG bij directeur Thomas Helmer heeft ingeleverd. Thomas heeft hem toen ook de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften uitgelegd. 6 a Wat is een VOG?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

b Waarom moet Tim een VOG kunnen laten zien?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

pl aa

r

em

7 Een regel voor vrachtwagenchauffeurs is dat ze nooit onder invloed van alcohol of drugs mogen zijn als ze werken. Dit mag ook niet volgens de wet. a Waarom mag een chauffeur niet onder invloed zijn van alcohol en drugs als hij rijdt?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

b Stel, Tim moet om 6 uur ’s ochtends gaan rijden. De avond ervoor gaat hij tot 4 uur in de ochtend stappen. Hij drinkt daarbij veel glazen alcohol. Mag dit? Leg je antwoord uit.

c Stel, Tim komt ’s ochtends vroeg zijn pda en vervoersdocumenten bij jou ophalen. Tim doet een beetje vreemd en je ruikt een sterke alcohollucht. Wat moet je nu doen?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

jk

ex

Ja, want ................................................................................................

Nee, want ............................................................................................

In

ki

A 15 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 32

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

d Geef van de volgende genotmiddelen aan of een vrachtwagenchauffeur die tijdens het rijden mag gebruiken.

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

jk

In

ki

ex

em

r

pl aa

Ja

A 16 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 33

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

em

pl aa

r

Tim komt zijn pda en de vervoersdocumenten voor vandaag ophalen. Je hebt zijn spullen al klaarliggen en geeft ze aan hem. Tim zet de pda aan. Hij logt in met zijn personeelsnummer. De pda herkent Tim en de planning verschijnt in beeld.

Volgens de Rijtijdenwet is Tim verplicht om enkele zaken bij zich te hebben. Hij moet een tachograaf in de vrachtwagen hebben.

ex

8 a Wat doet een tachograaf?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

b Waarom is een tachograaf in een vrachtwagen verplicht?

ki

jk

..........................................................................................................................

In

..........................................................................................................................

Tim is verplicht het certificaat gevaarlijke stoffen bij zich te hebben.

A 17 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 34

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

9 Schrijf 4 voorbeelden van gevaarlijke stoffen op.

1 .............................................................................................................................

2 .............................................................................................................................

3 .............................................................................................................................

4 .............................................................................................................................

.......................................................... ..........................................................

In

ki

jk

ex

em

pl aa

r

10 a Haal het document ‘Folder vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels’ op. b Gevaarlijke stoffen moeten een gevaarsetiket hebben. Geef van de volgende gevaarsetiketten aan wat ze betekenen.

.......................................................... ..........................................................

A 18 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 35

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

Voordat Tim naar zijn vrachtwagen gaat, moet hij volgens de Rijtijdenwet nog 2 zaken bij zich hebben. 11 Welke 2 zaken zijn dat?

1 .............................................................................................................................

2 .............................................................................................................................

pl aa

r

Bijzonder transport Claudia Laroes vraagt je een verzoek voor bijzonder transport te verwerken. Ze vertelt dat het bij het plannen van een bijzonder transport belangrijk is om de ideale route te verkennen en uit te stippelen. Daarnaast moet je de benodigde vergunningen aanvragen.

In

ki

jk

ex

em

12 Wat zijn voorbeelden van bijzonder transport? Kruis de juiste afbeeldingen aan.

A 19 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 36

14-01-13 10:26


pl aa

r

Casus A >> Werken in de logistiek

em

Op het verzoek voor bijzonder transport staat dat er bedrijfsauto’s vervoerd moeten worden. Hiervoor is een vrachtwagen met aanhangwagen nodig. Deze zijn samen 22 meter lang. In het Voertuigreglement staat wat de maximale afmeting of het maximale gewicht van een voertuig op de weg mag zijn. 13 a Haal het document ‘Maten en gewichten’ op. b Hoelang mag een combinatie vrachtwagen–aanhangwagen maximaal zijn?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

c Moet je voor dit bijzondere transport een ontheffing aanvragen? Leg je antwoord uit.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

ki

jk

ex

In

Het nummerbord van de vrachtwagen die dit bijzonder transport gaat vervoeren, is LP-09-BN. 14 a Haal het document ‘Jaarontheffing vervoer bedrijfsauto’s’ op. b Vul het document in. c Sla het document op.

A 20 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 37

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

> Actie A5 Internationaal transport verzorgen Er is een mail binnengekomen met een aanvraag voor internationaal transport. De aanvraag is van Elicia Germaine van Tatru Electronics. Dit is een internationaal opererend bedrijf waar de voertaal Engels is. Aanvraag voor transport verwerken

Van...

e.germaine@tatru.com

Aan...

operations@SILS.nl

CC:

Onderwerp:

offer application

Dear Sir or Madam,

em

Verzenden

pl aa

r

1 Lees de mail.

5 pallets with mobile phones 5 pallets with dvd-recorders 3 pallets with flat screen televisions 4 pallets with laptops 5 pallets with household appliances.

jk

• • • • •

ex

We would like to receive an offer for transport from our factory in Moerdijk to Hrvatski Electronik in Zagreb by line service of the following goods:

In

ki

Value of transport: € 690.000,00. Would you please also take care of the customs documents that are needed for this transport? We would like line service. Delivery in 4 weeks after today. Terms of delivery: CIP Zagreb. Terms of payment: non-Franco. Yours sincerely, Elicia Germaine Tatru Electronics

2 Vul de ontbrekende woorden in.

Het transport moet van ................................................ gevestigd in

................................................ naar ................................................ gevestigd in

.................................................

A 21 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 38

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

3 a Zoek op de kaart waar beide bedrijven zijn gevestigd. Gebruik de kaart die je hebt opgehaald voor Actie A3 bij opdracht 3. b Met welk vervoermiddel ga je dit transport uitvoeren? Leg uit waarom.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

pl aa

r

4 a Ga op internet naar www.edu4all.nl/routeplanner en vul de juiste gegevens in. b Schrijf op wat de afstand is tussen de 2 steden.

5 Haal het document ‘Internationaal transport’ op.

em

6 In het document zie je de Incoterms voor wegvervoer staan. a Leg uit wat Incoterms zijn. Gebruik de begrippen kosten, organisatie en risico in je antwoord.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

b In de Incoterms is de verantwoordelijkheid van de verschillende partijen vastgelegd. Verbind elke Incoterm met de juiste omschrijving.

ex

Omschrijving De koper haalt de zending via zelf geregeld transport op bij de verkoper.

EXW

De verkoper regelt transport en sluit een verzekering af voor de koper. De koper betaalt de kosten.

CIP

De verkoper regelt de transport- en verzekeringskosten.

ki

jk

Incoterm DAF

In

c Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het risico tijdens het transport? Omcirkel het juiste antwoord.

CIP

koper / verkoper

EXW

koper / verkoper

DDP

koper / verkoper

A 22 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 39

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

7 a Bekijk de aanvraag van Elicia Germaine van Tatru Electronics. b Welke leveringsconditie is er afgesproken?

..........................................................................................................................

c Leg uit wat dit betekent.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

pl aa

8 Vul het document ‘Verzoek internationaal transport’ in.

r

9 a Het transport kan franco of niet-franco zijn.

Hier is sprake van .............................................................................................

b Voor wanneer moet het transport worden uitgevoerd?

em

..........................................................................................................................

ex

10 a Haal het document ‘Tarievenlijst voor transport SILS’ op.

Minicursus 193: Prijs exclusief btw berekenen.

b Bereken de kosten exclusief btw voor de levering via de verschillende vervoersmiddelen via lijndienst.

jk

ki

Via de weg ........................................................................................................

In

..........................................................................................................................

Via het spoor in wagens met 3 assen ...............................................................

..........................................................................................................................

Per vliegtuig .....................................................................................................

..........................................................................................................................

Let op de Incoterms.

c Berg het document ‘Tarievenlijst voor transport SILS’ op in je map. Je hebt dit document in Actie A7 weer nodig.

A 23 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 40

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

d Je kiest de goedkoopste manier van transporteren. Schrijf de goedkoopste manier op.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

pl aa

11 Haal het document ‘Sjabloon orderbevestiging SILS’ op.

r

Voordat je de aanvraag bevestigt, check je bij je collega Astrid of het transport via een lijndienst uitgevoerd kan worden. Je krijgt snel een positief bericht terug. De zending kan vandaag over 3 weken worden uitgevoerd.

12 a Maak de bevestiging voor Tatru Electronics. b Sla de bevestiging op.

em

Vervoersdocumenten Bij de bevestiging van het transport stuur je een CMR-vrachtbrief mee. Bij internationaal wegvervoer is dit verplicht. Alle partijen zijn betrokken bij het invullen van dit document. Jij vult het gedeelte van de vervoerder in.

13 a Haal het document ‘CMR-vrachtbrief’ op. b De CMR-vrachtbrief wordt door alle partijen ingevuld. Vul in wie welke gegevens moet invullen.

Vakje 7

........................................................................................................

Vakje 16 ........................................................................................................

Vakje 22 ........................................................................................................

Vakje 24 ........................................................................................................

ki

jk

ex

In

14 a Haal het document ‘Instructie vrachtbrief internationaal’ op. b De CMR-vrachtbrief bestaat uit 4 exemplaren. Schrijf op voor wie welk deel is.

Rode exemplaar ...........................................................................................

Blauwe exemplaar ...........................................................................................

Groene exemplaar ...........................................................................................

Zwarte exemplaar ...........................................................................................

c d e f

Vul de gegevens van SILS in op de CMR-vrachtbrief. Controleer of je de CMR-vrachtbrief volledig hebt ingevuld. Registreer het nummer van de CMR-vrachtbrief in de administratie. Overleg met je docent waar je de CMR-vrachtbrief onder de naam Tatru Electronics op slaat.

A 24 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 41

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

15 Schrijf op wat je nu nog moet doen.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Douanedocumenten Bij een internationaal transport heb je ook te maken met de douane. 16 Schrijf 2 taken van de douane op. 1 .............................................................................................................................

2 .............................................................................................................................

pl aa

r

17 Bij welk transport heb je te maken met de douane? Kruis de juiste antwoorden aan.

railtransport van Groningen naar Maastricht

export van een zending vanuit Nederland naar Paramaribo

lading lamswol vanuit Texel naar Den Helder

invoer van auto’s uit Japan naar Nederland

ex

em

jk

Het gereedmaken van de douanedocumenten is best lastig, vooral het Enig Document. Je collega Murat weet hoe het moet en vult het Enig Document voor deze aanvraag in. Jij controleert dit.

..........................................................................................................................

In

ki

18 Niet alle exemplaren van het Enig Document heb je tegelijk nodig. a Waarvoor kun je het Enig Document gebruiken?

..........................................................................................................................

b Omcirkel het juiste antwoord. Bij de verzending van Tatru Electronics naar Hrvatski Electronik gaat het om invoer / uitvoer / doorvoer.

c Welke exemplaren van het Enig Document zijn nodig voor dit transport?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

A 25 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 42

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

19 Haal het ‘Enig Document’ op. 20 a Controleer of de juiste exemplaren zijn ingevuld. b Omcirkel het juiste antwoord. De juiste exemplaren zijn wel / niet ingevuld. c Welke 2 documenten moeten ook aanwezig zijn volgens vakje 44?

1 .......................................................................................................................

2 .......................................................................................................................

r

a b c d

Controleer alle documenten voor de zending naar Zagreb. Pas ze aan als dat nodig is. Sla de documenten op. Stop de documenten bij elkaar in een documentenmap.

em

21

pl aa

Nazorg

ex

> Actie A6 Een chauffeur helpen

In

ki

jk

SILS heeft vorige maand een opdracht gekregen van een Colombiaanse klant. De opdracht was het verzorgen van het transport van een zending vanuit Bogota naar Maastricht. Jij hebt dit transport geboekt. Een containerschip uit Colombia is vannacht aangekomen in de haven van Rotterdam. Vandaag rijdt chauffeur Gea naar de haven van Rotterdam. Ze moet daar de zending die vanuit Colombia is aangekomen ophalen en vervoeren naar Maastricht.

A 26 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 43

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

De haven van Rotterdam

pl aa

r

De haven van Rotterdam is de grootste zeehaven van Europa. Dit komt door de uitstekende ligging direct aan zee en verbindingen via binnenwateren naar andere Europese landen. De haven van Rotterdam heeft daardoor een belangrijke functie in de wereldhandel. De overslag was in 2011 zo’n 434 miljoen ton. Er werken meer dan 87.000 mensen. De haven heeft een lengte van ongeveer 40 kilometer. Dit is nog zonder de uitbreiding van Maasvlakte 2.

1 a Ga naar www.edu4all.nl/filmmaasvlakte2 en bekijk de film over de haven van Rotterdam. b Schrijf 3 producten op die worden vervoerd.

1 .......................................................................................................................

2 .......................................................................................................................

3 .......................................................................................................................

c Schrijf 3 beroepen op die je in de haven tegenkomt.

1 .......................................................................................................................

2 .......................................................................................................................

3 .......................................................................................................................

d Schrijf nog 3 onderwerpen op die in de film aan bod komen.

ki

jk

ex

em

1 .......................................................................................................................

In

2 ....................................................................................................................... 3 .......................................................................................................................

2 a Ga naar www.edu4all.nl/portofrotterdam. b Bedenk met je groepje 5 quizvragen over de haven. Schrijf je vragen op een kladpapier. c Zoek de antwoorden op. Schrijf de antwoorden ook op het kladpapier. d Schrijf de vragen en antwoorden allebei op een ander vel over in het net. 3

a b c d e

Wissel de vragen uit met een ander groepje. Beantwoord de 5 quizvragen van het andere groepje. Lever jullie antwoorden bij het groepje in en neem hun antwoorden in. Controleer de antwoorden. Tel de goede antwoorden. Voor ieder goed antwoord krijg je 1 punt. De groep met de meeste punten is de winnaar.

A 27 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 44

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

Vervoersdocumenten zeetransport Chauffeur Gea moet verschillende documenten meenemen om de zending in ontvangst te kunnen nemen. Samen met je collega Murat maak jij de documentenmap voor dit internationale transport gereed. Jij zoekt eerst de vervoersdocumenten voor zeetransport: de Bill of Lading, het verzekeringsdocument en de verschepingsinstructie. 4 Waarom is het verstandig om een container te verzegelen? ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

pl aa

r

Murat heeft de benodigde douanedocumenten voor Gea in orde gemaakt:

em

• Enig Document • Certificaat van oorsprong.

5 Haal de 5 documenten voor in de documentenmap op.

ex

6 Bekijk de documenten. Wat is waar en wat is niet waar? De naam van het schip is Prutuna. .................................... De goederenwaarde is € 250.000.

....................................

De vertrekhaven is Barranquilla.

....................................

De verzekeringswaarde is € 300.000.

....................................

Het brutogewicht is 8789 kg.

....................................

ki

De container moet nog gebracht worden naar Alkmaar. ....................................

In

jk

De inhoud van de container is kleding en schoenen.

....................................

Chauffeur Gea heeft de documentenmap bij jullie opgehaald en gaat op pad. 7 Welke 5 documenten moet Gea in haar documentenmap hebben?

1 .............................................................................................................................

2 .............................................................................................................................

3 .............................................................................................................................

4 .............................................................................................................................

5 .............................................................................................................................

A 28 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 45

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

Na de lunchpauze belt Gea naar de afdeling Operations. Jij neemt de telefoon op. Gea vertelt dat ze de vrachtwagen heeft geparkeerd bij de afgesproken terminal van scheepvaartmaatschappij De Graaff. Maar de douane heeft de container uit Colombia nog niet vrijgegeven. Je gaat uitzoeken waarom de container nog niet is vrijgegeven. 8 Wat betekent het dat de douane de container nog niet heeft vrijgegeven? ................................................................................................................................

................................................................................................................................

r

pl aa

Verdachte landen Je belt met de douane. De douanemedewerker vertelt dat ze steekproefsgewijs controles bij containers uit verdachte landen uitvoeren. Ze zijn de container uit Colombia op dit moment aan het controleren. Daarom wordt deze niet meteen aan Gea meegegeven.

Suriname

België

em

9 De container uit Colombia komt volgens de douane uit een verdacht land. Welke landen zijn ook verdacht? Kruis de 2 juiste antwoorden aan.

Filippijnen

De Verenigde Staten

ex

10 Bij deze container ging het mogelijk om smokkelwaar. Om welke redenen kan een land ook verdacht zijn? Kruis de 3 juiste antwoorden aan.

mensenhandel

sieraden

jk

ivoor

melkproducten

zeldzame dieren

ki

In

Je belt Gea op om uit te leggen wat er aan de hand is, maar zij neemt niet op. Als je even later terugkomt uit een overleg, zie je op je bedrijfstelefoon dat Gea een bericht op je voicemail heeft ingesproken.

11 a Haal het geluidsfragment ‘Voicemail Gea’ op. b Beluister het voicemailbericht. 12 a Maak aantekeningen. b Schrijf op waarom Gea belt.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

A 29 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 46

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

13 a Zoek het antwoord op de vraag van Gea. b Open het document ‘Verschepingsinstructie’. c Wat is het containerzegelnummer?

..........................................................................................................................

pl aa

14 Klopt het nummer met het verzegelingsnummer in de verschepingsinstructie? Leg je antwoord uit.

r

Je belt chauffeur Gea en geeft haar het zegelnummer door. Terwijl ze aan de telefoon blijft, controleert Gea de verzegeling van de container.

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

em

Je legt de telefoon neer. Murat zegt: “Was dat nou alweer Gea? Pfff … vrouwen achter het stuur …!”

Mee eens, omdat .......................................................................................

....................................................................................................................

Mee oneens, omdat ...................................................................................

....................................................................................................................

ki

jk

ex

15 Wat vind je van deze opmerking van Murat? Leg je antwoord uit.

In

16 a Overleg met je docent of je deze opdracht gaat uitvoeren. b Bedenk 4 stellingen over het thema: smokkelen, verdachte landen, illegale handel en douane. c Formuleer de stellingen op een prikkelende manier. Bijvoorbeeld: Elke vracht uit Colombia bevat drugs. d Schrijf de stellingen op een papier. e Lever de stellingen in bij je docent. Minicursus 9: Discussiëren en argumenteren.

f g h i

De docent geeft elk groepje 1 stelling. Luister goed naar de stelling. Steek het bordje ‘eens’ of ‘oneens’ op. Beargumenteer je keuze als de docent je vraagt dit te doen.

A 30 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 47

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

Evaluatie 17 a Schrijf op met welke stelling de meeste medeleerlingen het ‘eens’ waren.

..........................................................................................................................

b Was jij het ook eens met deze stelling? Leg uit waarom.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

pl aa

r

18 a Schrijf op met welke stelling de meeste medeleerlingen het ‘oneens’ waren.

..........................................................................................................................

b Was jij het ook oneens met deze stelling? Leg uit waarom.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

ex

em

jk

> Actie A7 Een spoedtransport

ki

Je bent net terug van je lunchpauze als de telefoon gaat. Het is Atif Bozkurt van ERLA Medical bv.

In

1 a Lees de tekstballon. b Wat is voor Atif Bozkurt het belangrijkst bij dit verzoek voor transport? Kruis het juiste antwoord aan.

dat de kosten van het transport laag zijn

dat het transportmiddel groot genoeg is

dat het transport snel plaatsvindt

Goedemorgen, met Atif Bozkurt van ERLA Medical bv. Ik heb een koerier nodig om een pakket van onze fabriek in Woerden naar het universitair ziekenhuis in Nijmegen te brengen. Is het mogelijk dat het vandaag nog voor 5 uur ’s middags in Nijmegen wordt afgeleverd?

A 31 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 48

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

ERLA Medical bv is een vaste klant van SILS. Jullie verzorgen vaker spoedtransport voor ze. Je neemt ook deze spoedbestelling in behandeling. Aanvraag voor spoedtransport verwerken 2 Haal het document ‘Nationaal spoedtransport’ op. 3 De gegevens van ERLA Medical bv kun je opzoeken in de administratie. Welke gegevens heb je nog nodig van Atif om het transport in orde te maken? ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

pl aa

r

4 a Open het document ‘Tarievenlijst voor transport SILS’ dat je in Actie A5 hebt opgehaald. b Hoeveel kost dit spoedtransport?

..........................................................................................................................

em

In

ki

jk

ex

Je vraagt aan Atif om deze gegevens per mail aan je te sturen zodat je de vervoersdocumenten in orde kunt maken. Ondertussen zoek je uit welke chauffeur dit transport kan uitvoeren. Om efficiënt te kunnen werken, hebben jullie een digitale landkaart van Nederland op de afdeling hangen. Hierop zie je de teambezetting en waar de chauffeurs zich op dat moment bevinden. Samen met een collega bekijk je welke chauffeur dit transport het best kan uitvoeren.

A 32 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 49

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

5 a Haal het document ‘Landkaart Nederland’ op. b Bekijk de landkaart. c Uit hoeveel chauffeurs bestaat de bezetting vandaag?

..........................................................................................................................

Terwijl je bezig bent met uitzoeken wie er in de buurt van Woerden zit, belt chauffeur Robbie.

..........................................................................................................................

pl aa

r

6 a Bekijk opnieuw de landkaart. b Bij welke belangrijke luchthaven is Robbie in de buurt?

Robbie vertelt dat hij net bij de luchthaven weggereden is, maar dat hij in de file staat. Hij loopt dus iets vertraging op in de planning.

em

Luchthaven Schiphol

ki

jk

ex

Schiphol staat in de top 10 van drukste luchthavens van Europa. Net als de haven van Rotterdam heeft Schiphol een belangrijke functie voor de Nederlandse economie. In 2011 werd er op Schiphol 1,5 miljoen ton vracht verwerkt. De luchthaven biedt werk aan 60.000 mensen. Schiphol is 2787 hectare groot en heeft 5 start- en landingsbanen. Door vervoer via de lucht is het mogelijk om bederfelijke goederen zoals groenten, vlees en bloemen snel te vervoeren. Maar luchtvervoer is ook ideaal voor het vervoeren van bijvoorbeeld kranten of donororganen.

In

7 a Ga naar www.edu4all.nl/filmschiphol en bekijk de film over de luchtvracht op Schiphol. b Schrijf 3 producten op die worden vervoerd.

1 .......................................................................................................................

2 .......................................................................................................................

3 .......................................................................................................................

c Schrijf 3 beroepen op die je op de luchthaven tegenkomt.

1 .......................................................................................................................

2 .......................................................................................................................

3 .......................................................................................................................

A 33 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 50

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

d Naar welk werelddeel wordt het meest via de lucht vervoerd?

..........................................................................................................................

Je beëindigt je gesprek met Robbie. Je gaat verder waar je gebleven was met de spoedorder. 8 a Kijk nog eens naar de kaart van Nederland. b Welke 3 chauffeurs zijn in de buurt van Woerden?

1 .......................................................................................................................

2 .......................................................................................................................

3 .......................................................................................................................

pl aa

r

ex

em

9 a Haal het document ‘Chauffeursplanning SILS’ op. b Kijk naar de planning van de 3 chauffeurs die in de buurt van Woerden zijn. c Omcirkel de juiste antwoorden. Ronald woont in Apeldoorn / Beekbergen. De eerste rit van Martijn is naar Amersfoort / Nieuwegein. De reistijd van huis naar SILS is wel / geen werktijd. Voor het laden staat 15 / 30 minuten. Laden en lossen is wel / geen werktijd. Karin rijdt wel / niet meer uren dan is toegestaan. 10 Welke chauffeur kan dit spoedtransport voor 5 uur vanmiddag uitvoeren?

................................................................................................................................

ki

jk

In

Let ook op de rij- en rusttijden.

A 34 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 51

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

Je ontvangt een mail van Atif met aanvullende gegevens over het transport.

Verzenden

Van...

a.bozkurt@ERLA.com

Aan...

operations@SILS.nl

CC:

Onderwerp:

Aanvullende gegevens voor spoedtransport

pl aa

Naar aanleiding van ons telefoongesprek stuur ik je hierbij de aanvullende gegevens voor het spoedtransport.

r

Beste medewerker cargo,

Het gaat om 1 pakket met daarin medische apparatuur (gewicht van 35 kilo). De transportkosten worden betaald door het UMC Nijmegen. Wij beschikken over een doorlopende goederentransportverzekering. Deze hoeft dus niet te worden afgesloten.

em

Het afleveradres is: UMC Nijmegen T.a.v afdeling Oncologie, Mevrouw A. Trajkovska Geert Grooteplein Zuid 10 6525 GA Nijmegen

ex

Laat je mij nog weten wat de kosten zullen zijn van het transport? Met vriendelijke groet,

In

ki

jk

Atif Bozkurt ERLA Medical bv Steinhagenseweg 7 3446 GP Woerden

11 Lees de mail.

12 a Open het document ‘Nationaal spoedtransport’. b Vul het document in. 13 Open het document ‘Tarievenlijst voor transport SILS’. 14 Bereken de kosten van het spoedtransport. Schrijf op hoeveel het kost.

................................................................................................................................

15 a Haal het document ‘AVC-vrachtbrief 2’ op. b Open het document ‘Lijst QG-nummers’ dat je eerder hebt opgeslagen. c Bekijk wat het eerstvolgende vrije QG-nummer is.

A 35 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 52

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

d Vul de Lijst QG-nummers in.

e Sla de Lijst QG-nummers op.

..........................................................................................................................

pl aa

17 a Zoek een logische route uit voor de chauffeur. b Noteer de route. Gebruik hiervoor de wegnummers.

r

16 a Open het document ‘Instructie vrachtbrief nationaal’ die je in Actie A3 hebt opgehaald. b Verzamel de gegevens. c Vul de AVC-vrachtbrief 2 in. d Controleer of je de vrachtbrief volledig hebt ingevuld. e Sla de vrachtbrief op.

18 Hoeveel kilometer rijdt de chauffeur nu meer dan in de oorspronkelijke planning?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

em

jk

ex

Gebruik de stappenplannen: 89 Bestand openen, opslaan en afsluiten in Excel 91 Werken met cellen, rijen en kolommen in Excel 92 Getallen optellen in Excel.

In

ki

19 a Open de planning van de chauffeurs. b Pas de planning van de chauffeur die het spoedtransport gaat doen aan. c Sla de aangepaste planning op.

Houd rekening met de rij- en rusttijden.

Je stuurt de aangepaste planning voor de chauffeur door aan je collega Milly. Zij zorgt ervoor dat de chauffeur op zijn pda een bericht ontvangt van de aanpassing in de planning. Ook de vrachtbrief en de aangepaste route verstuurt ze digitaal.

Nazorg In deze actie heb je het spoedtransport geregeld van medische apparatuur. De levering moest voor 17.00 uur plaatsvinden.

A 36 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 53

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

Minicursus 6: Brainstormen.

20 Brainstorm in je groepje wat de gevolgen zouden kunnen zijn als de chauffeur van SILS het pakket pas om 22.00 uur bezorgt. Vul de tabel in. Gevolgen voor UMC

pl aa

r

......................................................................................................... ......................................................................................................... SILS

.........................................................................................................

em

......................................................................................................... Chauffeur

.........................................................................................................

ex

.........................................................................................................

ki

jk

> Actie A8 Even terugkijken

In

1 Bekijk de acties van deze casus. Heb je alle opdrachten gemaakt? Haal dan de antwoordbladen op en kijk je antwoorden na. 2 Verbeter de antwoorden die niet goed zijn.

Verbeter de antwoorden met een andere kleur. Zo zie je snel welke onderwerpen je moeilijk vindt. Deze onderwerpen moet je extra goed leren voor de toets of voor het examen.

A 37 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 54

14-01-13 10:26


Casus A >> Werken in de logistiek

3 Schrijf 2 theoretische punten op die je in deze casus hebt geleerd. Ik weet nu dat:

1 .............................................................................................................................

2 .............................................................................................................................

4 Schrijf 2 praktische vaardigheden op die je in deze casus hebt ontwikkeld. Ik kan nu: 1 .............................................................................................................................

2 .............................................................................................................................

In

ki

jk

ex

em

Haal Casus B op en voeg dit toe aan je map.

pl aa

r

A 38 van 38 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 55

Casus B >> 14-01-13 10:26


r pl aa em ex jk ki In PB4_werkenindelogistiek_def.indd 56

14-01-13 10:26


pl aa

r

4 ex

em

Werken in de logistiek

In

ki

jk

Reactie

PB4_werkenindelogistiek_def.indd 59

14-01-13 10:26


Reactie >> Werken in de logistiek > Reactie 1 Beroepen en opleidingen

em

pl aa

r

Als je werkt in de logistiek, kun je verschillende kanten op. Je kunt bijvoorbeeld logistiek teamleider, medewerker cargo of planner worden. Ook kun je bij verschillende bedrijven terecht, zowel bij een profit- als een non-profitbedrijf. Vaak werk je in ploegendiensten. Daarom is het belangrijk dat je flexibel bent.

ex

1 Maak een overzicht van beroepen voor werken in de logistiek, met de bijbehorende mbo-opleidingen en toelatingseisen.

ki

jk

Kijk op de websites van mbo-scholen en roc’s bij jou in de buurt.

Beroepen

Mbo-opleiding

Toelatingseisen

In

Logistiek teamleider

Planner

R 1 van 6 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 60

14-01-13 10:26


> Start

> Casus A

> Casus C

Mbo-opleiding

> Reactie

> Begrippenlijst

Toelatingseisen

In

ki

jk

ex

em

pl aa

r

Beroepen

> Casus B

2 Welke opleiding lijkt jou leuk? Licht je antwoord toe.

................................................................................................................................

3 a In dit projectboek heb je verschillende beroepen gezien in het logistieke werkveld. Welk beroep lijkt jou het leukst? Licht je antwoord toe.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

R 2 van 6 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 61

14-01-13 10:26


Reactie >> Werken in de logistiek

b Welke werkzaamheden in de logistiek spreken jou het meest aan? Kruis de antwoorden van je keuze aan.

goederen verzendklaar maken

goederen verzamelen en sorteren

goederen lossen

medewerkers aansturen en begeleiden

bewaken en geleiden verkeersstromen

goederen controleren op mankementen

op de computer werken

nieuwe voorraad inslaan

vervoersdocumenten opmaken

voorraad inventariseren

goederen ompakken

goederen stickeren

r

pl aa

coördineren van de opslag en ontvangst van goederen

transporten (in)boeken

c Zou jij willen werken bij 1 van de bedrijven in dit projectboek?

Ja/nee, omdat ..................................................................................................

..........................................................................................................................

ex

em

ki

jk

Misschien heb je straks nog niet de juiste vmbo-opleiding voor de opleiding die jij graag wilt doen. Bespreek dan met je docent via welke opleidingsweg je daar toch kunt komen.

In

> Reactie 2 Competenties

Toen je aan dit projectboek begon, heb je bij Start 3 ingevuld aan welke punten jij zou moeten werken. Deze punten horen bij competenties als je werkt in de logistiek. Bijvoorbeeld ‘Ik neem iedereen in mijn groep serieus’ hoort bij de competentie ‘Samenwerken en overleggen’. ‘Als ik zie dat het fout gaat, grijp ik in’ hoort bij de competentie ‘Werkhouding’. 1 Wat zijn de punten die je bij Start 3 hebt ingevuld?

1 .............................................................................................................................

2 .............................................................................................................................

3 .............................................................................................................................

R 3 van 6 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 62

14-01-13 10:26


Reactie >> Werken in de logistiek

Competenties = onvoldoende = matig = voldoende = goed = super goed

Naam: ……………………………………………………………………….................. Leerjaar: ……………………………… Datum: ………………………............... Ronde 1/2/3/4/5/6/7/8 2 Punten die horen bij de competenties

Professionele vaardigheden Samenwerken en overleggen

Ik neem iedereen in mijn groep serieus.

Plannen en organiseren

Ik houd in de gaten of alles volgens plan verloopt.

Hygiënisch werken

Ik zorg altijd voor een opgeruimde en schone omgeving.

Veilig werken Veilig werken

Ik volg altijd de veiligheidsinstructies op die op het werk gelden. Ik ben zuinig met materialen.

Milieubewust werken

Ik gebruik de materialen op de juiste manier.

3 Hoe goed kun je dit?

pl aa

r

1 Competenties

Ik kleed en gedraag me representatief.

jk

Presenteren

ex

em

Doelmatig omgaan met Ik kan in correct Nederlands uitleggen wat ik heb gehoord materialen en middelen of gelezen. Basaal niveau rekenvaardigheid Ik kan rekenen met gewichten. beheersen Zich aanpassen aan en inpassen Ik accepteer leiding van anderen. in de bedrijfscultuur Sociale en communicatieve vaardigheden Omgaan met klanten Ik respecteer verschillende achtergronden van mensen. Ik zeg of doe dingen zo dat niemand er last van heeft.

Grondhouding Werkhouding

Ik werk nauwkeurig en precies.

ki

Zich inleven in de ander

In

Verantwoordelijk zijn

Als ik zie dat het fout gaat, grijp ik in.

Eerlijk zijn

Ik zeg het als ik het niet leuk vind.

Omgaan met regels en afspraken Servicebewust handelen

Ik volg precies de instructies op die in het stappenplan staan. Ik denk met anderen mee.

Leren leren

Ik luister naar advies en volg dit op om beter te worden.

ICT Werken met relevante ICTtoepassingen Informatie zoeken en beoordelen

Ik kan werken met Excel bij het maken van mijn acties. Ik orden informatie.

R 4 van 6 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 63

14-01-13 10:26


Reactie >> Werken in de logistiek

2 Vind je dat je nu beter bent in deze punten? Ja/nee Licht je antwoord toe.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

pl aa

r

3 Hoe heb je gewerkt? Vul daarvoor het schema op de vorige pagina in. Geef aan hoe goed je nu bent. 4 Tel op hoe vaak je ‘voldoende’ hebt ingevuld in kolom 3. Tel ook op hoe vaak je ‘goed’ of ‘super goed’ hebt ingevuld. Ik heb .......................... voldoende.

Ik heb .......................... goed of super goed.

em

5 Welke conclusie trek jij hieruit?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ki

jk

ex

In

6 Waar moet je nog aan werken?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

R 5 van 6 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 64

14-01-13 10:26


Reactie >> Werken in de logistiek

7 Wat betekent dit voor jou als je in het werkveld van logistiek zou willen werken? ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

pl aa

r

em

> Reactie 3 Afsluiting van het projectboek

ex

1 Bekijk de opdrachten van Reactie. Heb je alle opdrachten gemaakt? Haal dan de antwoordbladen op en kijk je antwoorden na.

een kennistoets een minicursus een praktijktoets een presentatie een prestatie.

In

ki

• • • • •

jk

2 Overleg met je docent welke opdracht(en) jullie voor het reactiedeel verder nog moeten doen. Laat met die opdrachten zien wat je geleerd hebt op deze werkplek. De opdrachten kunnen zijn:

Gebruik het stappenplan: 55 Leren voor een toets.

Minicursus 35: Een presentatie voorbereiden. Minicursus 34: Een presentatie geven.

R 6 van 6 PB4_werkenindelogistiek_def.indd 65

Begrippenlijst >> 14-01-13 10:26


Begrippenlijst >> Betekenis

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

ex

em

pl aa

r

Begrip

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

ki

jk

...................................................

In

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

PB4_werkenindelogistiek_def.indd 66

14-01-13 10:26


> Start

> Casus A

> Casus B

> Casus C

> Reactie

> Begrippenlijst

Betekenis

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

ex

em

pl aa

r

Begrip

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

ki

jk

...................................................

In

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

PB4_werkenindelogistiek_def.indd 67

14-01-13 10:26


Begrippenlijst >> Werken in de logistiek

Betekenis

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

jk

ex

em

pl aa

r

Begrip

...........................................................................................................

ki

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

In

...................................................

PB4_werkenindelogistiek_def.indd 68

14-01-13 10:26


Begrippenlijst >> Werken in de logistiek

Betekenis

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

jk

ex

em

pl aa

r

Begrip

...........................................................................................................

ki

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

...................................................

...........................................................................................................

In

...................................................

Is je begrippenlijst vol? Haal dan extra begrippenlijsten op en voeg deze toe aan je map.

PB4_werkenindelogistiek_def.indd 69

14-01-13 10:26

Inkijkexemplaar Flexx pb 4  

Inkijkexemplaar Flexx pb 4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you