EYP Finland syyskokousmateriaalit 2016

Page 1

EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT FINLAND – EYP FINLAND RY SYYSKOKOUSMATERIAALIT 2016EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT FINLAND – EYP FINLAND RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017


2

2017 Toimintasuunnitelma

Hyväksytty European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry:n hallituksen kokouksessa 22.9.2016.


2017 Toimintasuunnitelma

3

SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajalta 5 1 Yleistä 6 2 Toimintavuoden tavoitteet 8 2.1 Vakaa ja innostava EYP Finland 9 2.2 Ketterä ja osallistava EYP Finland 10 2.3 Tunnettu ja arvostettu EYP Finland 11 3 Aktiivinen kansalaisuus 12 3.1 Kansallinen istunto – Tampere 2017 12 3.2 Eurooppalainen kansalaisuutesi -hanke 13 4 Kansainvälinen toiminta 14 5 Koulutustoiminta 16 6 Jäsen- ja paikallistoiminta 18 7 Muut hankkeet 20 7.1 Nuorten ääni ratkaisee - EU luokkahuoneessa 20 7.2 Muu yhteistyö ja hankkeiden koordinointi 21 8 Hallinto 22 9 Talous ja yhteistyökumppanit 23 10 Strategia 24 10.1 EYP Finlandin strategia 24 10.2 Kansainvälisen EYP:n strategia 25 11 Kansainvälinen Euroopan nuorten parlamentti 26


4

Toimintasuunnitelma 2017

The European Youth Parliament has been a forum for discussion and reflection for European youth on European policies for more than 20 years. In this way, they contribute to building tomorrow’s Europe. I wish them all continued success. Herman Van Rompuy Former President of the European Council


2017 Toimintasuunnitelma 5

Puheenjohtajalta European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry:n tavoitteena vuonna 2017 on olla arvostettu ja ammattimaisesti johdettu nuorisojärjestö, joka tarjoaa monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia tasapuolisesti toimintaan osallistuville ja vapaaehtoisille nuorille. EYP Finlandin hallitus on jakanut tämän yhdessä pohditun linjauksen kolmeen vuoden 2017 päätavoitteeseen, jotka esitellään toimintakertomuksen sivulla 8-11. Vuosi 2017 on EYP Finlandin nykyisen strategian kolmas ja viimeinen vuosi. Samalla, kun järjestön nuoret tekevät töitä kyseisen strategian tavoitteiden täyttämiseksi, käännetään katseet jo seuraaviin vuosiin 2018–2020. Järjestön jäsenet tullaan osallistamaan EYP Finlandin tulevaisuuden pohdintaan koko uuden strategian luomisprosessin ajan. EYP Finland on ottanut suuria kehitysaskelia nykyisen strategian aikana: muun muassa järjestölle on palkattu pääsihteeri, tapahtumia on monipuolistettu, verkostoja on luotu, viestintää kehitetty ja kirjanpito ulkoistettu. Vuosi 2017 tulee olemaan tärkeä vuosi järjestölle, kun kyseiset muutokset vakiinnutetaan osaksi järjestön arkipäivää ja niiden pohjalta luodaan uusia suunnitelmia tulevaisuuteen. EYP Finland tulee vuonna 2017 järjestämään laajasti toimintaa, joista kerrotaan tarkemmin sivuilla 12-21. Toiminta tulee pyörimään pääasiassa EYP Finlandin kymmenien vapaaehtoisten voimin, joiden toimintaa pääsihteeri tukee. Toiminta mahdollistetaan aktiivisella varainkeruulla sekä järjestön vakaalle kehitykselle elintärkeillä valtionavustuksilla yleiseen toimintaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Eurooppa-tiedotushankkeille ulkoasiainministeriöltä. Kansainvälisessä ja koulutusta arvostavassa yhteiskunnassamme EYP Finland on ainutlaatuinen toimija, joka tarjoaa epämuodollisen oppimisen kanavan useille sadoille nuorille vuodessa. EYP Finlandin toiminnassa keskitytään muun muassa yhteiskunnallisten asioiden, englannin kielen, ryhmätyöskentelytaitojen, monikulttuurisuuden arvostamisen, argumentoinnin, mediataitojen ja ryhmänohjaustaitojen oppimiseen. Vastaavaa toista nuorten itse pyörittämää ja edellä mainittuihin henkilökohtaisen kasvun osiin keskittyvää tekemällä oppimisen foorumia ei Suomesta löydy. EYP Finland kasvattaa osaavia, suvaitsevia ja aktiivisia nuoria eurooppalaisia myös vuonna 2017.

Laura Uusitalo Puheenjohtaja (2016) European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry


6

Toimintasuunnitelma 2017

Yleistä

1 YLEISTÄ

EYP Finlandin suojelijat: EYP Finlandin tapahtumia ovat vuosina 2012–2016 suojelleet muun muassa tasavallan presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Juha Sipilä, entinen pääministeri Alexander Stubb, elinkeinoministeri Olli Rehn, komissaari Jyrki Katainen, Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen, Euroopan komission Suomen edustuston päällikkö Sari Artjoki ja Euroopan parlamentin jäsenet Henna Virkkunen, Sirpa Pietikäinen ja Liisa Jaakonsaari.

European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry on rekisteröity yhdistys, joka edistää kansainvälisen Euroopan nuorten parlamentin tavoitteiden toteuttamista Suomessa; EYP Finland on siis Euroopan nuorten parlamentin niin kutsuttu kansallinen komitea Suomessa. EYP Finland järjestää vuosittain erilaisia jäsen-, tiedotus- ja koulutustapahtumia, tukee Eurooppa-opetusta kouluissa, harjoittaa julkaisutoimintaa, koordinoi erilaisia hankkeita ja toimii yhteistyössä kansainvälisten ja kansallisten yhteistyökumppaneidensa kanssa. EYP Finland perustettiin nykyisessä muodossaan vuonna 2001, joskin EYPtoimintaa on Suomessa ollut jo 1990-luvulta lähtien. EYP Finland valitsee ja kouluttaa Suomen edustajat EYP:n kansainvälisiin istuntoihin sekä alueellisiin ja kansallisiin istuntoihin ulkomailla. Se ottaa myös osaa organisaation kansainväliseen päätöksentekoon kansallisten komiteoiden neuvoston (Board of National Committees) kautta. EYP Finland on järjestänyt Euroopan nuorten parlamentin 62. kansainvälisen istunnon Helsingissä vuonna 2009 ja 79. kansainvälisen istunnon Tampereella vuonna 2015. EYP Finlandin vuoden päätapahtuma on Suomen kansallinen istunto. Viime vuosina kansallisen istunnon osallistujamäärä on ollut noin 170, ja osallistujat ovat tulleet noin 20 eri maasta.


7

Yleistä

2017 Toimintasuunnitelma

Eurooppalainen kansalaisuutesi -hanke ja sen vuosittaiset kolme tai neljä suurtapahtumaa ovat vuosina 2010–2016 tarjonneet tuhansille nuorille mahdollisuuden keskustella, väitellä ja muodostaa oman mielipiteensä eurooppalaisuudesta ja ajankohtaisista eurooppalaisista kysymyksistä. Näillä suurtapahtumilla ja niitä edeltävällä koulukiertueella EYP Finland pyrkii lisäämään nuorten tietoisuutta Euroopasta ja rohkaisemaan heitä aktiiviseen toimintaan ja keskusteluun myös vuonna 2017. Oppitunneilla järjestettävät parlamenttisimulaatiot ajavat samoja tavoitteita ja laajentavat kohderyhmäämme myös ammattioppilaitoksiin ja peruskoulun yläluokille. EYP Finlandin tärkein kohderyhmä ovat 16–22-vuotiaat, jotka ovat kiinnostuneita esimerkiksi yhdestä tai useasta seuraavista asioista: yhteiskunnallisista asioista, kansainvälisyydestä, eri kulttuureista, matkustamisesta, vaikuttamisesta, uusien ihmisten tapaamisesta, julkisesta esiintymisestä tai siinä kehittymisessä, väittelystä, kielistä tai kielitaitojen parantamisesta sekä järjestötoiminnasta. Järjestön toiminnan järjestämisestä vastaavat sen jäsenet. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä EYP Finlandin toiminta on vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja voittoa tavoittelematonta. Yhdistyksen toimintaa johtaa sen syyskokouksen valitsema hallitus.

Kansainväliset suomalaiset: EYP Finlandin edustajat ovat perinteisesti olleet aktiivisesti mukana kansainvälisen EYP:n kehityksessä. Yhdistyksen entisistä puheenjohtajista Tapio Schrey, Ville Vasaramäki, Krista Lagus, Robert Torvelainen ja Jari Marjelund ovat kaikki palvelleet kansainvälisen EYP:n ylimmässä päättävässä elimessä, Governing Bodyssa. Vasaramäki oli vuosina 2011–2013 järjestön Executive Director, ja Lagus on toiminut tehtävässä vuodesta 2013 lähtien.


8

Toimintasuunnitelma 2017

Tavoitteet

2 TOIMINTAVUODEN TAVOITTEET EYP Finlandin hallitus on tunnistanut järjestölle kolme keskeistä tavoitetta vuodelle 2017. Tavoitteet ovat: 1. Vakaa ja innostava EYP Finland: EYP Finland tukee vapaaehtoisiaan ylläpitämällä tehtyjä hallinnon ja toiminnan edistysaskelia sekä kehittämällä uusia toimintamalleja vakaalle pohjalle. 2. Ketterä ja osallistava EYP Finland: EYP Finland kehittää toimintaansa kuunnellen jäsentensä toiveita, ottaen huomioon nuorten erilaisuuden ja tutkien mahdollisuuksia uusiin tapahtumakonsepteihin. 3. Tunnettu ja arvostettu EYP Finland: EYP Finland kehittää tunnettavuuttaan, ja sitä pidetään laajasti tärkeänä nuorten yhteiskunnallisen aktiivisuuden, kielitaidon, monikulttuurisuuden ymmärtämisen ja henkilökohtaisen kehityksen edistäjänä. Yleiset tavoitteet esitellään tarkemmin sivuilla 9–11. Kukin tavoite on varsin laaja, eivätkä toimenpiteet niiden osalta rajoitu vain niihin, jotka tässä toimintasuunnitelmassa esitellään. Painopisteiden lisäksi toimintasuunnitelmassa esitellään EYP Finlandin konkreettisia suunnitelmia vuodelle 2017 sekä yhteistyöhankkeita. Toimintasuunnitelma on jaettu yhdistyksen perustoiminnan mukaan viiteen osaan: 1. aktiiviseen kansalaisuuteen, 2. kansainväliseen toimintaan, 3. koulutustoimintaan, 4. jäsen- ja paikallistoimintaan ja 5. muihin hankkeisiin, joka pitää sisällään yhteistyöhankkeita ja -tapahtumia sekä hankkeita, joita EYP Finland koordinoi. Vuoden 2017 keskeisten tavoitteiden ja koko toimintasuunnitelman laatimisessa on otettu huomioon EYP Finlandin nykytila, säännöt sekä strategia vuosille 2015–2017 ja siihen kirjatut tavoitteet. EYP Finlandin strategiassa on otettu huomioon kansainvälisen Euroopan nuorten parlamentin tavoitteet. EYP Finlandin strategia vuosille 2015–2017 on luettavissa osoitteessa http://issuu.com/eypfinland/docs/eypfi_strategy. Vuonna 2017 EYP Finland laatii uuden strategian vuosille 2018–2020 kansainvälisen EYP:n strategian, järjestön nykytilan ja tarpeiden sekä jäsenten näkemysten pohjalta.

Euroopan nuorten parlamentin toimintaan osallistuminen on erinomainen tapa nuorten osallistujien kerätä tietoa ajankohtaisista asioista ja hankkia hyödyllisiä taitoja tulevaisuudellensa. Se on myös loistava esimerkki aktiivisten nuorten valmistautumisesta tulevaisuuden vastuisiin, kokoontumisesta muodostamaan rajoja ylittäviä ystävyyksiä ja ottamisesta osaa kulttuurienväliseen keskusteluun. Sauli Niinistö Suomen tasavallan presidentti


Tavoitteet

Toimintasuunnitelma 2017 99

2.1 VAKAA JA INNOSTAVA EYP FINLAND EYP Finland tukee vapaaehtoisiaan ylläpitämällä tehtyjä hallinnon ja toiminnan edistysaskelia sekä kehittämällä uusia toimintamalleja vakaalle pohjalle. EYP Finlandille palkattiin vuonna 2016 ensimmäinen kokoaikainen pääsihteeri, mikä oli pitkäaikainen tavoite järjestössä. Lisäksi EYP Finlandissa on tehty muutaman viime vuoden aikana lukuisia muitakin uudistuksia toiminnan ammattimaistamiseksi. Vuonna 2017 on tarkoitus viedä loppuun ja varmistaa kyseisten muutosten toimivuus järjestön arkipäiväisessä toiminnassa niin, että tuloksena on hallinnoltaan ja rakenteiltaan entistä vakaampi ja toimivampi EYP Finland. EYP Finland tarvitsee vakaata hallintoa kahdesta tärkeästä syystä: toiminnan laajentamisen mahdollistamiseksi sekä vapaaehtoisten tukemiseksi. Ammattimainen hallinto luo pohjan sille, että toimintaa voidaan hallitusti laajentaa. EYP Finland järjestää nuorilta nuorille lukuisia ison kokoluokan tapahtumia ja toiminnan lisääminen ja sen laadun kehittäminen tarvitsevat tuekseen palkattua työvoimaa sekä toimivan hallinnon. Vapaaehtoiset tekevät EYP Finlandissa jopa kymmeniä työtunteja viikossa ja ovat vastuussa isoista ja vaativista prosesseista. EYP Finland panostaa vuonna 2017 siihen, että se nähdään innostavana ympäristönä

toimia vapaaehtoisena. Tämä ei onnistu ilman vakaata hallintoa, joka vähentää vapaaehtoisten työtaakkaa ja antaa pohjan nuorille kehittyä. Ammattimainen hallinto ja monipuolinen toiminta tarvitsevat tuekseen vakaata rahoituspohjaa. Siksi vuonna 2017 EYP Finland pyrkii monipuolistamaan tulonlähteitään ja edistämään jatkuvuutta ja varmuutta taloustilanteeseensa, jotta jatkossakin EYP Finland pystyy järjestämään kattavasti toimintaa ympäri Suomea ja jotta esimerkiksi kokoaikainen pääsihteerin paikka saadaan säilytettyä. Etenkin yleis- ja erityisavustusten määrien toivotaan kasvavan ja yksityisten yhteistyökumppaneiden kanssa pyritään solmimaan pidempiaikaisia sopimuksia. EYP Finland haluaa vuonna 2017 panostaa myös entistä enemmän vapaaehtoisten koulutukseen. Työryhmille tullaan pitämään laajempaa koulutusta jo heti alkuvuodesta ja vapaaehtoisia pyritään lähettämään entistä enemmän myös muiden tahojen järjestämiin koulutuksiin. Paikallisjärjestöjen toimintaa ja taloutta pyritään kehittämään tarjoamalla aikaisempaa enemmän koulutusta ja tukea. EYP Finlandin työryhmiä kehitetään kokemusten ja palautteen perusteella. Niiden pyritään olevan paitsi aidosti hyödyllisiä EYP Finlandille, myös opettavaisia ja kiinnostavia osallistumisen mahdollisuuksia niin uudemmille kuin kokeneemmillekin jäsenille.


10 Toimintasuunnitelma 2017

Tavoitteet

2.2 KETTERÄ JA OSALLISTAVA EYP FINLAND EYP Finland kehittää toimintaansa kuunnellen jäsentensä toiveita, ottaen huomioon nuorten erilaisuuden ja tutkien mahdollisuuksia uusiin tapahtumakonsepteihin. EYP Finlandin jokavuotiseen toimintaan kuuluvat olennaisena osana tietyt tapahtumat, kuten alueelliset ja kansalliset istunnot sekä erilaiset koulutukset. Järjestö on kuitenkin suhteellisen ketterä toimija, jossa nuorilla on mahdollisuuksia luoda ja kokeilla uusia tapahtumakonsepteja ja toimintatapoja. EYP Finlandissa periaatteena on, että toimintaa tehdään tarpeeseen – tapahtumia järjestetään, sillä niille on kysyntää, ei siksi että niin on tehty joka vuosi ennenkin. Nuorten kiinnostuksen kohteet voivat muuttua nopeastikin, ja samalla tarve erilaisille tapahtumille. Vuodelle 2017 EYP Finland kehittää tapahtumiaan aikaisempien tapahtumien palautteen ja jäseniltä kerättyjen ideoiden pohjalta. Suunnitelmissa on muun muassa lisätä koulutusta Euroopan unionin toiminnasta ja sen tarjoamista uramahdollisuuksista sekä järjestää lyhyitä vierailuja jäsenille mielenkiintoisiin yhteiskunnallisiin kohteisiin, kuten ministeriöihin. EYP Finland järjestää vuonna 2017 monipuolista koulutuksellista ja nuoria kehittävää toimintaa valtakunnallisesti. Toiminnassa korostetaan toisten mielipiteiden ja eri kulttuurien kunnioittamsta. Tavoitteena on, että nuoret osallistuvat EYP Finlandin toimintaan 2000 kertaa vuonna 2017 ja osallistujia tulee vähintään 90 eri lukiosta, viidestätoista ammattioppilaitoksesta ja viidestä yläkoulusta.

Vuonna 2017 halutaan muutaman edellisen vuoden tapaan keskittyä yhä enenevässä määrin nuorten tasapuoliseen ja yhdenvertaiseen osallistamiseen. Tämän tukemiseksi EYP Finland kartoittaa nykytilanteen ja luo tämän pohjalta yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka tarkoituksena on laajentaa jäsenistöä ja varmistaa, että kaikki nuoret kokevat olonsa tervetulleeksi. Osallistumismaksu neljän päivän tapahtumasta sisältäen majoituksen, kaikki ateriat, materiaalit sekä ohjelman pyritään pitämään alle 50 eurossa, mikä on huomattavan matala summa verrattuna usean muun toimijan yhtä pitkiin ja kattaviin tapahtumiin. Vuonna 2017 on tarkoituksena rahoitustilanteesta riippuen aloittaa EYP Finlandin jäsenten tukirahasto, josta jäsenet voivat hakea tukea ulkomaisten ja kotimaisten tapahtumien matkalippuihin ja osallistumismaksuihin, mikäli heillä ei muuten olisi mahdollisuutta osallistua. Aikaisempina vuosina osa akateemisesti lahjakkaista ja aktiivisista nuorista ei ole pystynyt lähtemään konferensseihin ulkomaille taloudellisista syistä, sillä EYP Finlandilla ei ole ollut varaa tukea heidän opintomatkojaan. EYP Finlandissa pidetään myös vuonna 2017 vahvasti kiinni siitä, että suurtapahtumien kieli on englanti ja siitä, että toiminta on täysin poliittisesti sitoutumatonta. EYP Finland tarjoaa Suomessa melkein ainoana järjestönä ympäristön, johon nuorten, joiden äidinkieli ei ole suomi tai nuorten, jotka eivät halua päättää poliittista suuntautumistaan, on helppo lähteä vapaasti mukaan. Lisäksi tällä hetkellä suurin osa EYP-aktiiveista on lukiolaisia tai lukiosta valmistuneita. EYP Finland pyrkii saamaan toimintaa mukaan entistä enemmän opiskelijoita ammattioppilaitoksista sekä korkeakouluista sekä nuoria, jotka ovat ilman opiskelupaikkaa


Tavoitteet

2017 Toimintasuunnitelma 11

2.3 TUNNETTU JA ARVOSTETTU EYP FINLAND EYP Finland kehittää tunnettavuuttaan, ja sitä pidetään laajasti tärkeänä nuorten yhteiskunnallisen aktiivisuuden, kielitaidon, monikulttuurisuuden ymmärtämisen ja henkilökohtaisen kehityksen edistäjänä. Vuonna 2017 EYP Finland keskittyy järjestön tunnettavuuden parantamiseen: erilaisten nuorten, opettajien, julkisten laitosten, yritysten, muiden nuorisojärjestöjen sekä tavallisen yleisön tietämyksen lisääminen EYP Finlandista on toiminnan kehittämiselle ja laajenemiselle välttämätöntä. Vuonna 2017 pyritään tavoittamaan kaikki Suomen lukiot, vähintään 30 ammattikoulua ja 15 yläastetta. Tämän onnistumiseksi on tärkeää aktiivinen yhteydenpito opettajien kanssa. Nuorten on tavoitteena osallistua toimintaan 2000 kertaa, minkä lisäksi pyritään tavoittamaan vähintään 6000 nuorta koulukiertueen kautta, messuilla ja sosiaalisessa mediassa. Vuoden 2017 lopussa EYP Finlandin Facebooksivuilla on määrä olla vähintään 3000 tykkäystä, Twitterissä 850 ja Instagramissa 350 seuraajaa. EYP Finlandin yhteistyötä opettajien kanssa pyritään kehittämään. Kansallisessa istunnossa järjestetään vapaaehtoista ohjelmaa opettajille ja osallistujien koulujen yhteyshenkilö-opettajat kutsutaan seuraamaan tapahtuman yleiskokousta, missä nuoret esittävät kehittämänsä päätöslauselmat ajankohtaisiin asioihin.

Tapahtumiin pyritään kutsumaan entistä enemmän päätöksentekijöitä ja inspiroivia puhujia kuntatasolta Euroopan tasolle asti. Lisäksi tiedotusta ja yhteydenpitoa päättäjiin lisätään, ja esimerkiksi EYP-istunnoissa nuorten tekemiä päätöslauselmia jaetaan eteenpäin aiempaa aktiivisemmin. Median edustajia kutsutaan eri tapahtumiin ja EYP Finlandin tavoitteena on olla näkyvillä mediassa ainakin 10–15 kertaa vuodessa. Suurimmille tapahtumille tehdään omat mediasuunnitelmansa ja laaditaan mediaraportit sisäiseen käyttöön viestinnän kehittämisen pohjaksi. Yhteistyötä ja yhteydenpitoa muiden järjestöjen kanssa ylläpidetään ja kehitetään. Suurin yhteistyöhanke tullee olemaan parlamenttisimulaatiohanke Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston sekä Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa. Yhdistyksen hallitus, pääsihteeri, paikallisjärjestöjen hallitukset sekä muut vapaaehtoiset jatkavat aktiivista verkostoitumista muihin nuorisotoimijoihin ja osallistuvat ajankohtaisiin kokouksiin ja seminaareihin säännöllisesti. Yhdistyksen on tavoite olla aktiivisemmin mukana nuorisotyön kehittämisessä. EYP:n kansainvälisessä toiminnassa ja kehittämisessä ollaan vahvasti mukana. Sisäisessä viestinnässä keskitytään viestimään jäseniä kiinnostavista aiheista, kuten ajankohtaisesta tiedosta kansainvälisestä EYP:stä sekä tulevista tapahtumista ja osallistumisen mahdollisuuksista.


12 Toimintasuunnitelma 2017

Päätapahtumat

3 AKTIIVINEN KANSALAISUUS 3.1 Kansallinen istunto – Tampere 2017 Aktiivinen kansalaisuus on EYP Finlandin ydintoiminnan alueista suurin. Aktiivinen kansalaisuus -toiminnan kautta EYP Finland kykenee parhaiten ajamaan Euroopan nuorten parlamentin tavoitteiden toteutumista Suomessa: rohkaisemaan suomalaisia nuoria ottamaan kantaa ajankohtaisiin eurooppalaisiin kysymyksiin ja kantamaan vastuunsa aktiivisina nuorina kansalaisina.

Kansallinen istunto on EYP Finlandin vuoden päätapahtuma, joka kokoaa 170 nuorta keskustelemaan ajankohtaisista yhteiskunnallisista Eurooppa-aiheista ja haasteista. EYP Finlandin kansallinen istunto järjestetään 6.–9. tammikuuta 2017 Tampereella. Tapahtuman suojelijoita ovat europarlamentaarikot Liisa Jaakonsaari ja Henna Virkkunen sekä Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Tapahtumaan saapuu paikalle myös kymmenen Suomen Akatemian asiantuntijaa keskustelemaan nuorten kanssa. Tampere 2017 -istunnon järjestelyt on tehty pääasiassa vuonna 2016 ja projekti saatetaan päätökseensä vuonna 2017. Istunnolle on saatu muun muassa Erasmus+-rahoitusta sekä yhteistyökumppaneita, kuten Suomen Akatemia ja Sitra. Istunnon 170 osallistujasta noin kolme neljäsosaa tulee Suomesta. Heidät on valittu osallistumaan istuntoon EYP Finlandin Eurooppalainen kansalaisuutesi -hankkeen neljästä suurtapahtumasta syksyllä 2016. Noin neljäsosa tapahtuman osallistujista tulee muista Euroopan maista, millä taataan kulttuurien vaihto ja mielipiteiden kirjo. Istunnon teema on ”Global Development as a Driver of a Sustainable European Economy”. Tapahtumaan osallistuvat nuoret keskustelevat kansainvälisissä työryhmissä muun muassa monipuolisesti talouteen liittyvistä aiheista ja kokoavat ongelmien ratkaisemiseksi päätöslauselmia, jotka lähetetään päättäjille tapahtuman jälkeen. Istuntoa edeltää kaksipäiväinen koulutus, johon osallistuu noin 50 nuorta. Koulutuksessa keskitytään tapahtuman teemoihin, ryhmänohjaustaitoihin ja johtamiseen, journalismiin sekä tapahtumajärjestämiseen.


Päätapahtumat

2017 Toimintasuunnitelma 13

3.2 Eurooppalainen kansalaisuutesi -hanke EYP Finland on järjestänyt Eurooppalainen kansalaisuutesi -hankkeensa vuosittain vuodesta 2010 lähtien ja menestyksekäs hanke jatkuu vuonna 2017. Hankkeen tavoitteena on aktivoida ja innostaa nuoria yhteiskunnallisiksi ajattelijoiksi sekä saada heidät pohtimaan vaikutusmahdollisuuksiaan Euroopan kansalaisina. Hanke koostuu kahdesta osasta: keväällä ja alkusyksystä järjestettävästä mittavasta valtakunnallisesta koulukiertueesta ja loka–marraskuussa järjestettävistä neljästä alueellisesta suurtapahtumasta – EYP Finlandin alueellisista istunnoista. Jokaista suurtapahtumaa edeltää kaksipäiväinen koulutus, johon ottaa osaa tapahtuman noin 50 vapaaehtoista nuorta. Koulukiertueella esitellään Eurooppalainen kansalaisuus -tematiikkaa, ajankohtaisia eurooppalaisia aiheita ja Euroopan nuorten parlamentin toimintaa. Tarkoituksena on tavoittaa kaikki Suomen lukiot ja vähintään 30 ammattioppilaitosta ja osallistaa erilaisia nuoria mukaan suurtapahtumiin. Suurtapahtumat kokoavat kukin noin 150 nuorta jatkamaan keskusteluja EYP-metodologian mukaan, ja suurtapahtumista myös valitaan osallistujat EYP Finlandin kansalliseen istuntoon, joka järjestetään tammikuussa 2018. Suurtapahtumien pääjärjestäjien haku ja valinta tehdään tammikuussa 2017. Muut vapaaehtoiset rekrytoidaan ja valitaan kevään ja kesän aikana. EYP Finlandin hallitus järjestää pääjärjestäjille kaksipäiväisen koulutuksen tammi-helmikuussa 2017, välitapaamisia vuoden aikana sekä palautekoonnin alueellisten tapahtumien jälkeen marras-joulukuussa. Jokaisen suurtapahtuman pääjärjestäjät järjestävät tiimeilleen koulutuksen kesällä 2017.

Kansallinen istunto 2018: Vuoden 2018 kansallisen istunnon suunnittelu ja järjestäminen aloitetaan jo tammikuussa 2017. Istunnon järjestelyistä vastaa EYP Finlandin hallituksen valitsema järjestelytoimikunta. Toimikuntaa johtavat hallituksen nimeämät pääjärjestäjät. Kansallinen istunto järjestetään tammikuussa 2018.


14 Toimintasuunnitelma 2017

Kansainvälisyys

4 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kansainvälinen toiminta on toinen EYP Finlandin ydintoiminnan keskeisistä alueista. Kaikki EYP-toiminta on luonteeltaan kansainvälistä, ja suomalaiset nuoret pääsevät myös Suomessa tapahtuvissa EYP-tapahtumissa tutustumaan nuoriin kaikkialta Euroopasta edistäen monikulttuurista ymmärrystä ja kansainvälistymistä. Tärkeä osa EYP Finlandin toimintaa on myös suomalaisten nuorten lähettäminen muualla Euroopassa pidettäviin EYP-tapahtumiin. EYP Finlandin hallitus valitsee vuosittain kansallisesta istunnostaan lukuisia delegaatioita osallistumaan tapahtumiin ulkomailla, minkä lisäksi se tukee vanhempien jäsentensä omatoimista osallistumista vastaaviin tapahtumiin. Vuonna 2017 nuorille pyritään jakamaan aiempaa enemmän matka-avustuksia perustettavan jäsenten tukirahaston kautta. Avustusten laajuus riippuu EYP Finlandille myönnetyistä avustuksista sekä yleisen varainkeruun tuloksista.

4.1 Kansainväliset istunnot Euroopan tason päätapahtumia ovat kolme kansainvälistä istuntoa, jotka kukin kokoavat noin 300 eurooppalaista nuorta keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Istunnot

kestävät kymmenen päivää ja koostuvat matkustuspäivien lisäksi yhteisöllisestä ryhmäytyksestä (kaksi päivää), komiteatyöskentelystä (kolme päivää), yleiskokouksen valmistelusta (yksi päivä) ja yleiskokouksesta (kaksi päivää). Istuntoihin osallistuvat delegaatit jaetaan komiteoihin, joiden työn tuloksena syntyy päätöslauselmaesityksiä muiden komiteoiden arvioitaviksi. Komiteat vastaavat Euroopan Parlamentin valiokuntia ja keskusteltavat aiheet ovat ajankohtaisesti merkittäviä asioita Euroopan tasolla. EYP Finland valitsee vuosittain kansallisesta istunnostaan noin kymmenen hengen delegaatiot kevään ja syksyn kansainvälisiin istuntoihin. Kesän kansainväliseen istuntoon valitaan delegaatteja kansallisesta istunnosta ja erillishaun kautta. Opiskelijat osallistuvat kansainvälisiin istuntoihin tyypillisesti kouludelegaatioissa, ja heillä tulee olla mukanaan opettaja. Opettajilla on istunnoissa tiivis ohjelma, johon kuuluu erilaisia koulutuksia ja seminaareja. Opettajien ollessa estyneitä EYP Finlandin hallituksen jäsen lähtee delegaattien mukana istuntoon. Euroopan nuorten parlamentin kansainväliset istunnot järjestetään vuonna 2017 Trondheimissa (Norja), Brnossa (Tsekki) ja Tbilisissä (Georgia).


Kansainvälisyys

2017 Toimintasuunnitelma 15

4.2 Muut tapahtumat ulkomailla Kansainvälisten istuntojen lisäksi EYP Finland valitsee vuosittain lukuisia delegaatioita osallistumaan muihin EYP-tapahtumiin ulkomailla. Kansallisten istuntojensa lisäksi Euroopan nuorten parlamentin kansalliset komiteat järjestävät muun muassa eripituisia kansainvälisiä foorumeita. Ne noudattavat tavallista EYP-tapahtumien rakennetta kooten osallistujia eri puolilta Eurooppaa, mutta voivat keskittyä esimerkiksi johonkin tiettyyn teemaan ja painottavat vielä enemmän erilaisten kulttuurien ymmärtämistä. Tämän lisäksi EYP-läisiä EYP Finlandin hallituksesta ja sen ulkopuolelta lähetetään ulkomaille eripituisiin kokouksiin ja koulutuksiin. Näihin kuuluvat muun muassa Training for EYP Trainers sekä EYP:n kansallisten komiteoiden hallitusten jäsenten yhteiskoulutus, joissa keskitytään kehittämään osallistujien valmiuksia kehittyä aktiiviseksi jäseneksi niin EYP:ssä kuin yleisesti yhteiskunnassa.

4.3 Delegaatioiden koulutus EYP Finland järjestää kaikille ulkomaille lähteville delegaatioille koulutusta niiden tehtäviin. Delegaatiot, jotka edustavat Suomea vuoden 2017 kolmessa kansainvälisessä istunnossa

valitaan Tampereen kansallisesta istunnosta tammikuussa 2017. Hallituksen kansainvälisten suhteiden vastaava kouluttaa delegaatteja tulevaan edustustehtävään. Kansainvälisten istuntojen delegaatioille pyritään järjestämään myös vierailu kohdemaan suurlähetystöön Suomessa. Tavoitteena on tavata delegaatioiden kanssa kasvotusten. Delegaatit tulevat kuitenkin ympäri Suomea, joten myös sähköinen tapaaminen toimii vaihtoehtona perehdytykselle. Vuonna 2017 panostetaan erityisesti delegaatioiden varainhankinnan avustamiseen ja mahdollisuuksien mukaan myös suoraan tukeen jäsenten tukirahaston kautta. Muille ulkomaille lähteville delegaatioille ja yksittäisille delegaateille tarjotaan apua istunnon valmisteluissa. Tehtävästä vastaa yhdistyksen hallituksen valitsema vastuuhenkilö. Yhdistyksen hallitus, erityisesti kansainvälisten suhteiden vastaava, varmistaa, että ulkomaille lähtevät delegaatit saavat kaiken ulkomailta tulleen informaation ja että he etenevät valmisteluissaan aikataulun mukaisesti.


16 Toimintasuunnitelma 2017

Koulutus

5 KOULUTUSTOIMINTA Euroopan nuorten parlamentti on koulutuksellinen järjestö, ja koulutuksellinen elementti on mukana kaikessa sen toiminnassa. EYP Finlandin koulutustoiminnan tavoitteena on kuitenkin vielä erikseen kehittää monia taitoja ja valmiuksia, jotka ovat järjestön jäsenille tärkeitä niin EYP-toiminnassa kuin myös henkilökohtaisessa kehittymisessä ja työelämässä. EYP:n toiminta korostaa ennen kaikkea epämuodollista oppimista; kyse on oppimisesta tekemisen ja itsensä haastamisen kautta. EYPmetodologiaa on kehitetty jo kauan, ja kaikessa koulutustoiminnassa pyritään tarjoamaan myös vahva teoreettinen perusta.

5.1 Jäsenviikonloppu EYP Finlandin jäsenviikonloppu on etenkin uusille jäsenille tarkoitettu matalan kynnyksen tapahtuma tutustua järjestöön. Koulutuksessa

pyritään hyvin käytännöllisellä tasolla ottamaan huomioon juuri uusien jäsenten tarpeet ja toiveet. Koulutukset käsittelevät EYP Finlandin kansallisen, paikallisen ja kansainvälisen tason toimintaa sekä mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena erilaisissa rooleissa EYP:ssä. Lisäksi jäsenviikonloppu tarjoaa kokeneemmille suomalaisille EYP-läisille mahdollisuuden kokeilla taitojaan uudempien jäsenten kouluttamisessa.

5.2Journalists’ training Useimmissa EYP-tapahtumissa toimii niin kutsuttu mediaryhmä, joka tuottaa muun muassa istuntolehden, videoita ja muuta materiaalia. Mediaryhmän muodostavat journalistit, joiden tavoitteena on osaltaan myös luoda tapahtuman tunnelmaa ja avustaa muita tapahtuman toimihenkilöitä sen järjestelyissä. EYP Finland järjestää vuosittain viikonlopun mittaisen journalistikurssin. Kouluttajina

toimivat kokeneet ja kansainväliset EYP-läiset. Kurssin työkielenä on englanti, ja sille osallistuu noin 30 nuorta EYP-läistä niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Kurssilla käsitellään laajasti muun muassa lehdentekoon liittyviä kysymyksiä, luovaa kirjoittamista, valokuvausta ja videoiden tekemistä. Osallistujien odotetaan kurssilla muodostavan myös käsityksen journalismin etiikasta ja parantavan kattavasti medialukutaitoaan – koulutuksesta ei siis ole hyötyä ainoastaan EYPtapahtumissa.

5.3 Chairs’ training EYP-istuntojen osallistujat keskustelevat ajankohtaisista aiheista yleensä 8–15 hengen työryhmissä eli komiteoissa. Näiden ryhmien työtä johtaa aina komitean puheenjohtaja (chairperson), joka on kokenut EYP-läinen. EYP Finland järjestää komiteoiden puheenjohtajille


Koulutus

2017 Toimintasuunnitelma 17

vuosittain niin ikään viikonlopun mittaisen koulutuksen. Koulutus tarjoaa suomalaisille ja kansainvälisille osallistujilleen kattavat tiedot ja taidot muun muassa ryhmädynamiikasta, johtajuudesta, fasilitoinnista, ryhmäyttämisestä ja EYP-metodien pedagogisista taustoista. Kurssin jälkeen osallistujat ymmärtävät komitean puheenjohtajan vastuun, saavat kattavan pohjan kehittää itseään johtajan roolissa ja valmiudet toimia motivoivana ohjaajana ryhmätyölle.

5.4 Järjestöpäivät Vuonna 2015 ensimmäistä kertaa järjestetyt EYP Finlandin järjestöpäivät kokoavat nuoria kouluttautumaan ja vaihtamaan ideoita EYP Finlandista ja sen toiminnan kehittämisestä. Järjestöpäivät ovatkin tärkeä kohtaamispaikka paikallisjärjestöjen jäsenille, EYP Finlandin työryhmäläisille ja tapahtumien

pääjärjestäjille. Keskustelut ovat erittäin hyödyllisiä EYP Finlandin kehitykset kannalta, sillä ne auttavat muokkaamaan toimintaa vastaamaan jäsenten toiveita. Järjestöpäivät pitävät sisällään interaktiivisia ja syvällisiä koulutusosioita muun muassa kansainvälisestä EYP:stä sekä EYP Finlandin järjestötoiminnasta. Lisäksi nuoret työskentelevät työryhmissä ja vaihtavat parhaita käytäntöjä paikallistason toimintaan sekä tapahtumien järjestämiseen liittyen. Koulutuksen teemoja ovat lisäksi varainkeruu ja projektijohtaminen – tarjoten taitoja jotka ovat hyödyllisiä myös EYP:n ulkopuolella.

Euroopan nuorten parlamentti kerää nuoria yhteen yli 35 eri maasta, aina Portugalista Georgiaan ja Norjasta Kyprokseen. Henkilökohtaisten kokemusten kautta nuoret oppivat eurooppalaisista asioista, parlamentarismista, ryhmätyöstä, kulttuurien välisestä keskustelusta ja väittelemisestä. Kaikki EYP:n toiminta on nuorten järjestämää nuorille, mikä saa minut aina hämmästymään. Nykymaailmassa mainitsemani taidot ovat elintärkeitä. Alexander Stubb Suomen entinen pääministeri


18 Toimintasuunnitelma 2017

Jäsentoiminta

6 JÄSEN- JA PAIKALLISTOIMINTA EYP Finlandin jäsentoiminta lujittaa sen jäsenistön yhteisöllisyyttä. Jäsentoiminta on asiapitoisten tapahtumien ja muun ohjelman ohella tärkeää jäsenistön sitouttamiseksi järjestötoimintaan. Tätä kautta se edistää yhdistyksen toiminnan jatkuvuutta. Jäsentoiminnasta vastaavat ennen kaikkea yhdistyksen paikallisjärjestöt, mutta EYP Finland järjestää myös valtakunnallista jäsentoimintaa. Esimerkiksi yhdistyksen vuosijuhla kokoaa aina marraskuussa yhteen eri sukupolvien EYPläisiä, ja on heille mainio tilaisuus muistella mennyttä vuotta. EYP Finlandin kesäpäivät ovat EYP Finlandin aktiiveille ja vapaaehtoisille mahdollisuus rentoutua yhdessä, tutustua uusiin EYP-läisiin ja ladata akkuja ennen syksyä. Kesäpäivien yhteydessä järjestetään paikallisjärjestöjen tapaaminen sekä EYP-istuntojen pääjärjestäjien tapaaminen. Kesäpäiville suunnitellaan myös jäsenten toivomia koulutusosioita, kuten koulutuksia hakemusten kirjoittamisesta tai improvisaatiosta.

EYP Finlandilla on viisi aktiivista paikallisjärjestöä: EYP Helsinki, EYP Turku, EYP Tampere, EYP Itä-Suomi ja EYP Pohjois-Suomi. Kullakin paikallisjärjestöllä on oma hallituksensa ja jäsenistönsä, joskin kaikkien paikallisjärjestöjen jäsenet kuuluvat ensisijaisesti aina EYP Finlandiin. EYP Finlandin hallitus pyrkii vuonna 2017 rakentamaan vakaan pohjan paikallistoiminnan kehittämiselle ja jatkuvuudelle sekä kaikin tavoin tukemaan paikallisjärjestöjen toimintaa esimerkiksi huolehtimalla, että kaikki tarpeellinen tietotaito siirtyy sukupolvelta toiselle ja edistämällä paikallisjärjestöjen välistä kommunikaatiota. EYP Finlandin hallituksessa tätä kehitystä tukee sisäisten asioiden vastaava.


Toiminta

2017 Toimintasuunnitelma 19


20 Toimintasuunnitelma 2017

Muut hankkeet

7 MUUT HANKKEET 7.1 Nuorten ääni ratkaisee – EU luokkahuoneessa EYP Finland ja Eurooppalainen Suomi ry pyrkivät toteuttamaan Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston Nuorten ääni ratkaisee – EU luokkahuoneessa -hankkeen myös vuonna 2017. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten tietoutta Euroopan unionin päätöksenteosta, etenkin Euroopan parlamentin toimintatavoista, sekä kannustaa nuoria kertomaan omia mielipiteitään ja keskustelemaan EU-asioista niin muiden nuorten kuin päättäjienkin kanssa. Tavoitteeseen pyritään järjestämällä ympäri Suomea 75– 120 minuutin mittaisia parlamenttisimulaatioita vähintään 50 kertaa sekä kutsumalla aktiivisia ja kiinnostuneita nuoria mukaan hankkeen päätapahtumaan Helsinkiin mahdollisuuksien mukaan. Parlamenttisimulaatioita, joissa nuoret keskustelevat pienryhmissä ajankohtaisista Eurooppa-aiheista, järjestetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hanke tarjoaa myös aktiivisille EYP-läisille mahdollisuuden lähteä vetämään simulaatioita muille nuorille. Hankkeen päätapahtuma on tarkoitus järjestää ensimmäistä kertaa vuonna 2017 seminaarin muodossa, jossa tavoitteena on luoda aitoa vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välille, ja tuoda tätä kautta nuorten EUmielipiteet entistä paremmin kuuluviin.

Hankkeen taloushallinnosta vastaa vuonna 2017 alustavasti Eurooppalainen Suomi ry. Hankkeen suunnitelmia tarkennetaan loppuvuonna 2016. Hanke pohjautuu EYP Finlandin 2010 perustamaan EU – osallistu ja opi! -hankkeeseen. EYP Finland on päävastuussa parlamenttisimulaatioiden suunnittelusta, materiaaleista sekä ohjaajien koulutuksesta. Parlamenttisimulaatiot ovat osoittautuneet erinomaiseksi tavaksi saada lukiolaisten lisäksi myös nuoria yläkouluista ja ammattioppilaitoksista mukaan oppimaan ja keskustelemaan Eurooppa-kysymyksistä. Vuonna 2017 hankkeen kohderyhmää on tarkoitus laajentaa 13–19-vuotiaista nuorista 13–29-ikäisille yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille nuorille, jotta voidaan saavuttaa vielä kattavampi joukko erilaisia nuoria ja antaa kaikille nuorille mahdollisuus osallistua projektiin.


Muut hankkeet

2017 Toimintasuunnitelma 21

7.2 Muu yhteistyö ja hankkeiden koordinointi EYP Finland aikoo tehdä yhteistyötä vuonna 2017 eri järjestöjen kanssa. Yhteistyötä aiotaan jatkaa muun muassa Eurooppanuoret ry:n kanssa. EYP Finland toimii aktiivisesti Allianssi ry:n toiminnassa sen jäsenjärjestönä ja pyrkii yhä enemmän ottamaan osaa järjestettäviin tapahtumiin. Tämän lisäksi EYP Finland on myös vuonna 2017 yhteydessä Sakki ry:n kanssa, jotta toiminta tavoittaisi paremmin myös opiskelijat ammattioppilaitoksissa sekä Nuva ry:n kanssa parantaakseen nuorten mahdollisuuksia osallistua toimintaan. EYP Finland on koordinoinut useana vuonna Suomessa Euroopan parlamentin tiedotushankkeita. Rahoitusta saataessa hankkeita koordinoidaan myös vuonna 2017. Lisäksi EYP Finland jatkaa tiivistä yhteistyötä kansainvälisellä tasolla 39 muun EYP:n kansallisen komitean kanssa. Erityisesti pohjoismaiden EYP-järjestöjen kanssa on suunnitteilla kansainvälinen koulutustapahtuma keväälle 2017 Ruotsiin. Koulutus keskittyisi järjestöjen toiminnan kehittämiseen, varainkeruuseen, yhdenvertaisuuden huomioimiseen toiminnassa, viestintään sekä tapahtumakoordinointiin. Erityinen painopiste olisi hyvien käytäntöjen jakamisessa kyseisten järjestöjen välillä. EYP Finland tulee osallistumaan koulutuksen suunnitteluun ja järjestämiseen sekä lähettää edustajia kouluttajiksi ja koulutettaviksi.

Euroopan nuorten parlamentissa kulttuurit ja ihmiset kohtaavat demokratian ja tulevaisuuden. Niissä keskusteluissa syntyy yhteistyön verkostoja ja näkemys aina paremmasta maailmasta, joka odottaa tekijöitä. Anna-Kaisa Ikonen Tampereen pormestari


22 Toimintasuunnitelma 2017

Hallinto

8 HALLINTO

8.1 Yhdistyksen kokoukset

Hallituksen toiminnan koordinoinnista vastaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema puheenjohtaja, ja hallitus valitsee keskuudestaan yksi tai kaksi EYP Finlandin ylin päättävä elin varapuheenjohtajaa. ovat yhdistyksen kokoukset, joita järjestetään kahdesti vuodessa. Yhdistyksen kevätkokous järjestetään hallituksen määräämänä päivänä EYP Finlandin keskustoimisto sijaitsee huhti-toukokuussa ja syyskokous Helsingissä. Vuonna 2016 palkattiin loka-marraskuussa. Yhdistyksen kokoaikainen pääsihteeri, jonka kokoukseen ovat tervetulleita kaikki työtehtäviin kuuluvat muun muassa EYP Finlandin jäsenet, ja he voivat hakemusten ja raporttien laatiminen, vaikuttaa EYP Finlandin kehitykseen internetsivujen päivittäminen, osallistumisellaan. laskutus, jäsenrekisterin ylläpitäminen

8.3 Keskustoimisto

8.2 Hallitus EYP Finlandia johtaa sen syyskokouksen valitsema hallitus, joka koostuu EYP Finlandin toiminnassa aktiivisesti mukana olevista nuorista. Se hallinnoi järjestön valtakunnallista toimintaa, pitää yhteyttä EYP Finlandin yhteistyökumppaneihin ja kehittää sen toimintaa strategisesti. Hallitus on seitsenhenkinen, ja se kokoontuu vuonna 2017 noin kuukausittain ja pitää päivittäin yhteyttä sähköpostitse.

ja muiden hallinnollisten tehtävien hoitaminen. Toiminnon perustaminen vapauttaa hallituksen ja muut toimijat liiallisista hallinnollisista tehtävistä. Vuonna 2017 on tarkoituksena vakiinnuttaa pääsihteerin rooli tehokkaaksi osaksi toimintaa ja taata jatkuvuus kokoaikaiselle työntekijälle rahoitushakemusten avulla.

8.4 Paikallisjärjestöt EYP Finlandin viisi paikallisjärjestöä Helsingissä, Tampereella, Turussa, Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa koordinoivat EYP Finlandin toimintaa omilla alueillaan, ja järjestävät koulutustapahtumia ja virkistystoimintaa jäsenilleen. Ne vastaavat myös kontakteista oman alueensa kouluihin. Paikallisjärjestöt toimivat EYP Finlandin hallituksen asettamien tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti.

8.5 Työryhmät ja neuvottelukunta Yhdistyksen hallitus asettaa ja johtaa seitsemää työryhmää, joissa on 4–10 jäsentä. Vuonna 2016 perustettuun neuvottelukuntaan (Board of Advisors) valitaan myös vuonna 2017 4–6 kokenutta yhdistyksen jäsentä. Neuvottelukunta toimii yhdistyksen hallituksen neuvoa antavana elimenä. Sen ehdotukset eivät sido yhdistystä tai sen hallitusta toimenpiteisiin.


Talous

2017 Toimintasuunnitelma 23

9 TALOUS JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

EYP Finlandin toiminnan rahoitus perustuu ennen kaikkea monipuoliseen toimintaan; useimmat sen hankkeista ja tapahtumista pyritään rahoittamaan niiden omilla tuloilla eli osallistumismaksuilla, valtakunnallisilla avustuksilla ja yhteistyökumppaneiden tuella. Yritysyhteistyön ja muiden yksityisten rahoittajien merkitys EYP Finlandin toiminnan rahoittamisessa on viime vuosina kasvanut, mutta koska myös toimintamenot ovat jatkuvasti kasvaneet, sekä opetusettä kulttuuriministeriön yleisavustus valtakunnalliselle nuorisotyölle että ulkoasiainministeriön avustukset Eurooppatiedotushankkeille ovat EYP Finlandille edelleen elintärkeitä. Keskustoimiston perustaminen on tuonut EYP Finlandille merkittävät vuosittaiset lisämenot. Toimiston kustannusten alentamiseksi EYP Finland muutti marraskuussa 2015 uusiin toimistotiloihin Lauttasaareen.

Kokopäiväisen pääsihteerin palkkaaminen on toimistoakin merkittävämpi taloudellinen panostus. Hallinnollisten menojen absoluuttisen ja suhteellisen osuuden kasvaminen yhdistyksen kokonaismenoista voidaan nähdä kielteisenä asiana, mutta pitkällä aikavälillä se on välttämätöntä toiminnan kasvun ja kehityksen kannalta – toiminnan kasvun rajat on nykyresursseilla saavutettu. Nämä hallinnolliset askeleet mahdollistavat myös aiempaa tehokkaamman varainkeruun sekä laajemman ja monipuolisemman toiminnan, ja hallintomenojen suhteellinen osuus kokonaismenoista tulee lähitulevaisuudessa siten taas laskemaan. On myös muistettava, että ehdoton valtaosa niistä lukuisista työtunneista, joita EYP-toiminnan järjestämiseen Suomessa vuosittain kuluu, tehdään nyt ja tullaan myös jatkossa tekemään täysin ilman rahallista korvausta. Vuonna 2017 EYP Finland rahoittaa

perustoimintansa kuten aiempinakin vuosina; tapahtumien odotetaan lähtökohtaisesti kattavan omat kulunsa osallistumismaksuilla ja paikallisella varainhankinnalla. EYP Finlandin hallitus toimii läheisesti yhteistyössä tapahtumien järjestäjien kanssa, jotta tämä tavoite saavutettaisiin. Paikallisen varainhankinnan lisäksi EYP Finland pyrkii solmimaan myös mittavia valtakunnallisia yhteistyösopimuksia. Tavoitteena on myös solmia yritysten ja yhteisöjen kanssa pidempiaikaisia yhteistyösopimuksia, jotka takaisivat resursseja yksittäisten tapahtumien ja hankkeiden lisäksi myös yhdistyksen muuhun toimintaan ja hallintoon.


24 Toimintasuunnitelma 2017

Strategia

10 STRATEGIA 10.1 EYP Finlandin strategia 2015–2017 Vuonna 2015 kansainvälinen EYP kartoitti organisaation tilanteen ja ensimmäistä kertaa julkaisi EYP:n perimmäiset arvot. Tarkastelun tuloksena syntyi kolme pääaluetta, joita toiminnassa tulisi erityisesti kehittää: 1. inclusion, 2. empowerment ja 3. contribution. Nämä edistävät yhdenvertaisia mahdollisuuksia, nuorten voimaannuttamista ja vapaaehtoisen työn palkitsevuutta. Tämän lisäksi hyväksyttiin neljäs kohta: stability and continuity, joka keskittyy toiminnan jatkuvuuden ja vakauden parantamiseen. Kansainvälisen EYP:n strategia vuosille 2016–2020 pohjautuu vahvasti näihin pääalueisiin ja on suunnattu ohjenuoraksi koko EYP-yhteisölle. Sen toteutusta seuraa kansainvälisen EYP:n toimisto Berliinistä, mutta toteutus tapahtuu pitkälti kansallisten komiteoiden, joista EYP Finland on yksi 40:sta, toimeenpanosta. EYP Finland päätti vuonna 2013 tehdä itselleen pitkäaikaisen strategian, joka varmistaisi toiminnan tavoitteellisuuden. EYP Finland valitsi strategiatyöryhmän keväällä 2014, ja työryhmän työn lopputulos on EYP Finlandin strategia vuosille 2015–2017.

EYP Finlandin 2015–2017 strategia perustuu kolmeen päätavoitteeseen: 1. EYP Finland tunnustetaan johtavana järjestönä Suomessa epävirallisen poliittisen koulutuksen saralla. Se on hyvin tunnettu ja arvostettu kouluissa, julkisissa laitoksissa, muiden järjestöjen ja tavallisen yleisön keskuudessa. 2. EYP Finland on ammattimaisesti johdettu organisaatio. Sillä on vahva osallistumisen ja pitkäaikaisen sitoutumisen kulttuuri jäsentensä keskuudessa. 3. EYP Finland järjestää monipuolista toimintaa, joka vastaa laajaa tulkintaa EYP Finlandin missiosta ja jäsentensä kiinnostuksista. Strategia paneutuu konkreettisempiin tavoitteisiin, mutta nämä kolme osa-aluetta ovat sen keskiössä. Tämä strategia on myös vahvasti esillä vuoden 2017 päätavoitteissa, jotka on esitelty kohdassa 1. Strategia sisältää myös konkreettisia kehittämistoimenpiteitä, joita on sisällytetty myös vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan. Myös kaikki vuoden 2017 painopisteet lähtevät liikkeelle strategisten tavoitteiden edistämisen näkökulmasta. Vuonna 2017 EYP Finland laatii myös uuden strategian vuosille 2018–2020 kansainvälisen EYP:n strategian, järjestön nykytilan ja tarpeiden sekä jäsenten näkemysten pohjalta.


Strategia

2017 Toimintasuunnitelma 25

10.2 Kansainvälisen EYP:n strategia 2016–2020 Kansainvälisen EYP:n strategia on uudistettu vuonna 2016. Vuonna 2017 EYP Finlandin kansallisen tason strategia uudistetaan kansainvälisen strategian pohjalta. Uusi strategia tulee voimaan vuonna 2018. Vuosien 2016–2020 kansainvälisen strategian neljä pääaluetta ovat:

1. Inclusion / Osallisuus Koulutuksellisena organisaationa EYP pyrkii inspiroimaan ja voimaannuttamaan nuoria eurooppalaisia riippumatta heidän sukupuolesta, etnisyydestä, kansallisuudesta, sosioekonomisesta asemasta tai kyvyistä. Osallisuuden kautta keskitytään edistämään yhdenvertaisuutta, saavutettavuutta, liikkuvuutta ja alueellista edustusta, jotta voidaan tunnistaa uusia kohderyhmiä ja kriittisesti arvioida EYPn rakenteita.

2. Empowerment / Voimaantuminen EYP-toiminnan kautta nuoret saavat arvokkaita taitoja, tietoa ja itseluottamusta antaen vahvan pohjan vaikuttamiseen yhteiskunnassa. Jotta korkealaatuista koulutusta voidaan jatkossakin tarjota, pyrkii EYP arvioimaan opetusmenetelmiään ja metodologiaansa säännöllisesti tarjoten mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä vanhoille aktiivisille jäsenille että uusille tulokkaille.

EYP:n vahvuus organisaationa on sidottu siihen miten hyvin se pystyy tukemaan jatkuvaa osallistumista mielenkiintoisten ja palkitsevien kokemusten kautta.

3. Contribution / Palkitsevuus EYP-toiminta on nuorilta nuorille; se on rakennettu eurooppalaisten nuorten vapaaehtoistyön voimin. EYP:n yli 3000 vapaaehtoista suunnittelevat, valmistelevat ja toteuttavat EYP:n tapahtumia ympäri Euroopan vuosittain. Tämä työpanos tulee huomioida ja palkita. Vapaaehtoistyön lisäarvo tulee osoittaa vahvemmin, jotta EYP:n pitkän aikavälin kehitys voidaan taata.

4. Stability and continuity / Vakaus ja jatkuvuus EYP on kasvanut perustamisestaan, vuodesta 1987, lähtien valtavasti, ja se jatkaa myös kasvuaan nopealla tahdilla. Kuitenkin suurin osa jäsenistä on aktiivisesti toiminnassa mukana kansallisissa komiteoissa vain kahden vuoden ajan. Paljon tietoa, taitoa ja kontakteja katoaa suuren vaihtuvuuden myötä. Tämän takia organisaation vakautta, jatkuvuutta ja ammattimaisuutta tulee vahvistaa, kuin myös hallinnollista kapasiteettia ja johtamistaitoa, jotta tietotaito säilyy sukupolvelta toiselle luoden vahvan pohjan EYP:n kehitykselle.

Lue lisää kansainvälisen EYP:n strategista vuosille 2016–2020: http://issuu. com/eypinternational/ docs/eyp_international_ strategy_2016-202/1?e=1 ja EYP Finlandin strategiasta vuosille 2015–2017: http://issuu. com/eypfinland/docs/ eypfi_strategy.


26 Toimintasuunnitelma 2017

11. Kansainvälinen Euroopan nuorten parlamentti Kansainvälinen EYP

Euroopan nuorten parlamentti (European Youth Parliament) on vuonna 1987 perustettu kansainvälinen toimija, jonka toiminta on tarkoitettu eurooppalaisille nuorille. Se edistää koulutuksen eurooppalaista ulottuvuutta antamalla opiskelijoille ja heidän opettajilleen mahdollisuuden osallistua käytännölliseen ja myönteiseen oppimiskokemukseen. EYP-kokemus kannustaa nuoria hankkimaan ensikäden tietoa muista kulttuureista, arvostamaan niiden eroavaisuuksia ja tekemään yhteistyötä muiden nuorten kanssa kansainvälisessä ympäristössä. Opiskelijoita myös kannustetaan ottamaan selvää ajankohtaisista tapahtumista ja yhteiskunnasta, ajattelemaan itsenäisesti ja olemaan aloitteellisia. Euroopan nuorten parlamentin päätehtävä on inspiroida ja voimaannuttaa nuoria eurooppalaisia kasvamaan avoimiksi, suvaitseviksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi.

Euroopan nuorten parlamentin tavoitteita ovat: 1. Lisätä tietoisuutta Euroopasta, kannustaa aktiiviseen eurooppalaiseen kansalaisuuteen ja motivoida opiskelijoita ottamaan osaa Eurooppa-politiikkaan. 2. Edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä, kulttuurien välistä dialogia sekä ajatusten ja toimintatapojen rikkautta. 3. Tarjota eurooppalaisille nuorille mahdollisuuksia henkilökohtaisten taitojensa kehittämiseen. 4. Tarjota foorumi, jossa Euroopan nuoret voivat ilmaista oman mielipiteensä joutumatta turvautumaan ulkoa annettuihin rooleihin.

Euroopan nuorten parlamentin toiminnan ydin ovat sen istunnot. Kansainvälisellä tasolla EYP kokoontuu vuosittain kolmesti; näihin kymmenpäiväisiin istuntoihin osallistuu 300 nuorta 40:sta Euroopan maasta. Alueellisella ja kansallisella tasolla EYP kokoontuu lisäksi satoja kertoja vuodessa. EYP-istuntoon osallistuminen on nuorelle näkyvä kansainvälinen edustustehtävä, josta saadut kokemukset seuraavat häntä koko hänen elämänsä ajan. Euroopan nuorten parlamentin tukijalka ovat sen kansalliset komiteat, joita vuonna 2016 oli 40. Kansalliset komiteat järjestävät suurimman osan EYP-toiminnasta ja esimerkiksi valitsevat maidensa edustajat EYP:n kansainvälisiin istuntoihin. Ne myös tekevät läheistä yhteistyötä keskenään. Vuosittain EYP-tapahtumia järjestetään noin 600, joissa on lähes 35.000 osallistujaa. Kansainvälinen EYP on saksalaisen Schwarzkopfsäätiön suojeluksessa.


Kansainvälisen EYP:n vuoden 2015 toteutuneita lukuja.


www.eypfinland.org


Hyväksytty European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry:n hallituksen kokouksessa 22.9.2016

EYP Finland ry:n talousarvio tilikaudelle 1.1–31.12.2017

A. Aktiivinen kansalaisuus -toiminta Tulot yhteensä Kulut yhteensä A1. Kansallinen istunto Tulot Julkiset avustukset Yksityiset yhteistyökumppanit Osallistumismaksut Kulut

Majoitus ja tilat Ruokakulut Materiaalit Matkakulut Postikulut Muut kulut

A2. Eurooppalainen kansalaisuutesi -hanke Tulot Valtakunnalliset julkiset avustukset Valtakunnalliset yksityiset yhteistyökumppanit Paikalliset julkiset avustukset Paikalliset yksityiset yhteistyökumppanit Osallistumismaksut Kulut

Majoitus ja tilat Ruokakulut Materiaalit Matkakulut Posti- ja lähetyskulut Muut kulut Palkat ja palkkiot

B. Kansainvälinen toiminta Tulot yhteensä Menot yhteensä

-8 000,00 € 68 700,00 € -76 700,00 € -2 500,00 € 30 000,00 € 23 000,00 € 2 000,00 € 5 000,00 € -32 500,00 € -11 000,00 € -12 000,00 € -3 500,00 € -4 500,00 € -400,00 € -1 100,00 € -5 500,00 € 38 700,00 € 15 000,00 € 7 000,00 € 5 000,00 € 4 000,00 € 7 700,00 € -44 200,00 € -9 200,00 € -20 000,00 € -4 000,00 € -6 000,00 € -500,00 € -1 500,00 € -3 000,00 € -8 200,00 € 6 600,00 € -14 800,00 €


B1. Kansainväliset istunnot Tulot Osallistumismaksut Kulut

Osallistumismaksut Matka- ja osallistumismaksutuet osallistujille Matkakulut Muut kulut

-4 000,00 € 6 600,00 € 6 600,00 € -10 600,00 € -6 600,00 € -2 500,00 € -1 000,00 € -500,00 €

B2. Muut tapahtumat ja koulutukset ulkomailla Tulot

-4 200,00 € 0,00 €

Menot

-4 200,00 € -1 000,00 € -600,00 € -2 500,00 € -100,00 €

Matkakulut Ruokakulut Matka- ja osallistumismaksutuet osallistujille Muut kulut

C. Koulutustoiminta Tulot yhteensä Menot yhteensä

-4 600,00 € 1 300,00 € -5 900,00 €

C1. Jäsenviikonloppu Tulot Osallistumismaksut

-1 000,00 € 300,00 € 300,00 €

Kulut

-1 300,00 € -350,00 € -350,00 € -100,00 € -400,00 € -100,00 €

Tilat ja majoitus Ruokailut Materiaalit Matkat Muut kulut

C2. Chairs' Training Tulot Osallistumismaksut

-1 150,00 € 500,00 € 500,00 €

Kulut

-1 650,00 € -350,00 € -450,00 € -150,00 € -600,00 € -100,00 €

Tilat ja majoitus Ruokailut Materiaalit Matkat Muut kulut


C3. Journalists' Training Tulot Osallistumismaksut

-1 150,00 € 500,00 € 500,00 €

Kulut

-1 650,00 € -350,00 € -450,00 € -150,00 € -600,00 € -100,00 €

Tilat ja majoitus Ruokailut Materiaalit Matkat Muut kulut

C4. Järjestöpäivät Tulot Osallistumismaksut

-1 300,00 € 0,00 € 0,00 €

Kulut

-1 300,00 € -350,00 € -350,00 € -100,00 € -400,00 € -100,00 €

Tilat ja majoitus Ruokailut Materiaalit Matkat Muut kulut

D. Jäsen- ja paikallistoiminta Tulot yhteensä Menot yhteensä

-3 000,00 € 2 150,00 € -5 150,00 €

D1. Kesäpäivät Tulot Osallistumismaksut

-700,00 € 150,00 € 150,00 €

Kulut

-850,00 € -400,00 € -300,00 € -100,00 € -50,00 €

Tilat ja majoitus Ruokailut Materiaalit Muut kulut

D2. Vuosijuhla Tulot Osallistumismaksut

-1 200,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

Kulut

-3 200,00 € -3 000,00 €

Ruokailut


Materiaalit Muut kulut

-100,00 € -100,00 €

D3. Muu jäsentoiminta Tulot Osallistumismaksut

-1 100,00 € 0,00 € 0,00 €

Kulut

-1 100,00 € -1 000,00 € -100,00 €

Paikallistoiminta Muut kulut

E. Muut hankkeet Tulot yhteensä Menot yhteensä

0,00 € 3 500,00 € -3 500,00 €

E1. Euroopan komission tiedotushankkeet Tulot Avustukset Kulut

Palkat ja palkkiot Materiaalit Matkat Muut kulut

F. Hallinto Tulot yhteensä Kulut yhteensä F1. Keskustoimisto Vuokrat (sis. sähkö ja vesi) Vuokratakuut Puhelin, internet ja verkkosivut Muut kulut F2. Palkka- ja työnantajakustannukset Palkat Työnantajamaksut F3. Hallinnollinen toiminta Kokouskulut Ruokakulut Matkat

0,00 € 3 500,00 € 3 500,00 € -3 500,00 € -2 700,00 € -250,00 € -300,00 € -250,00 € -43 200,00 € 11 000,00 € -54 200,00 € -7 900,00 € -5 050,00 € 0,00 € -2 600,00 € -250,00 € -36 300,00 € -29 500,00 € -6 800,00 € -8 600,00 € -500,00 € -300,00 € -1 200,00 €


Materiaalit Postikulut Pankkikulut Ostokulut (sis. kirjanpito ja tilintarkastus) Muut kulut

-600,00 € -300,00 € -700,00 € -4 700,00 € -300,00 €

F4. Paikallisjärjestöt Matkakulut Hallintokulut Avustukset paikallisjärjestöille Muut kulut

-1 400,00 € -500,00 € -150,00 € -700,00 € -50,00 €

F5. Varainhankinta Kansalliset yksityiset yhteistyökumppanit Jäsenmaksut

11 000,00 € 9 000,00 € 2 000,00 €

Toiminnan tulot yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Toiminnan tuotto/alijäämä Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus Tilikauden tulos European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry:n hallituksen puolesta Helsingissä 28. syyskuuta 2016 ___________________________________________ Laura Uusitalo Puheenjohtaja European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry

___________________________________________ Teemu Weckström Sihteeri European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry

93 250,00 € -160 250,00 € -67 000,00 € 67 000,00 € 0,00 €


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Melkonkatu 24 | 00210 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

Ehdokkaat European Youth Parliament – EYP Finland ry:n hallitukseen vuodelle 2017

Ehdokas yhdistyksen puheenjohtajaksi Salonen Juuli Ehdokkaat yhdistyksen hallituksen jäseniksi Ahonen, Susanna Eskola, Roosa Ilmanen, Emmi Vänttinen, Alma

Tietoa European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry:n hallituksen valinnasta Vuosikokouksessa valitaan EYP Finlandin vuoden 2017 hallitukseen puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Ehdokkaiden tulee olla yhdistyksen jäseniä, ja ehdokkaaksi voi asettua vielä vuosikokouksessa. Hakijoita ollessa enemmän kuin paikkoja, päätetään puheenjohtaja ja/tai hallituksen jäsenet vaaleilla. Äänioikeus syyskokouksessa on yhdistyksen jäsenillä, jotka ovat maksaneet vuoden 2016 jäsenmaksun tai elinikäisjäsenmaksun. Jäsenmaksu tulee maksaa viimeistään sunnuntaina 20.11.2016. Jos jäsenmaksun maksaa tämän jälkeen, tulee maksusta ottaa tulostettu tosite mukaan vuosikokoukseen. Oman jäsenmaksutilanteen voi tarkistaa tai jäsenmaksulaskun pyytää EYP Finlandin taloudenhoitajalta, Iida Lylyltä (iida.lyly(at)eypfinland.org). Ehdokkaita voi haastatella vuosikokoukseen asti EYP Finlandin jäsenten Facebook-ryhmässä osoitteessa https://www.facebook.com/groups/eypfinlandalumni


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Melkonkatu 24 | 00210 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

Ehdokkaan tiedot Nimi: Juuli Salonen Asuinpaikkakunta: Helsinki Sähköpostiosoite: juuli.salonen@eypfinland.org Aloitusvuosi EYP:ssä: 2012 Asetun ehdolle: yhdistyksen puheenjohtajaksi

--1. Selosta EYP-historiasi lyhyesti. Tänä syksynä minulla tuli täyteen tasan neljä vuotta EYP:ssä. Aloitin delegaattina Tampereen alueellisessa istunnossa vuonna 2012. Sieltä tulin valituksi kansalliseen istuntoon ja edelleen EYP Turkin kansainväliseen foorumiin Istanbuliin 2013. Samana vuonna kävin Chairs’ Trainingin ja siirryin Officials –rooleihin. Olen sittemmin osallistunut EYP-istuntoihin sekä Suomessa että ulkomailla niin järjestäjänä, chairinä, journalistina kuin varapuheenjohtajana. Istuntojen ohella olen aina ollut kiinnostunut myös järjestön toiminnasta paikallistasolla ja kansallisella tasolla. Hakeuduin mukaan Tampereen paikallisyhdistyksen toimintaan ja muutettuani opiskelujen perässä Helsinkiin, toimin EYP Helsingin paikallishallituksen varapuheenjohtajana 2014. Lähdin puoleksi vuodeksi vaihtoon 2015, mutta jatkoin EYP Finlandissa hallituksen varajäsenenä sekä pääsin mukaan Tampereen kansainvälisen istunnon järjestäjäporukkaan. Viime syyskokouksessa hain ensimmäistä kertaa EYP Finlandin hallitukseen ja tulin valituksi. Tänä vuonna ole ollut hallituksessa kansainvälisten asioiden vastaavana ja samalla toiminut EYP Finlandin varapuheenjohtajana. 2. Miksi pyrit EYP Finlandin puheenjohtajaksi vuodelle 2017? Pyrin EYP Finlandin hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2017, koska koen, että minulla on riittävästi tietoa, taitoa ja motivaatiota puheenjohtajan tehtävään. Olen nähnyt EYP Finlandin toimintaa viime vuosien ainana hyvin monen eri roolin kautta niin osallistujana, tapahtuman järjestäjänä, paikkarihallituslaisena kuin hallituksen jäsenenä. Koen, että minulle on kertynyt paljon kokemusta ja annettavaa, joita voin jakaa eteenpäin nimenomaan puheenjohtajan roolissa. Omakohtaiset onnistumisen kokemukset hallituskaudelta sekä lukuiset keskustelut suomalaisten ja ulkomaisten EYP-läisten kanssa saivat minussa vielä uuden EYP-kipinän syttymään ja haluan


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Melkonkatu 24 | 00210 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

vielä omalta osaltani varmistaa, että tämä meille kaikille rakas järjestö kehittyy entistä parempaan suuntaan vuonna 2017. 3. Millaisista tehtävistä olisit kiinnostunut hallituksessa vuonna 2017? Perustele, miksi sopisit haluamaasi tehtävään. Olen kiinnostunut yhdistyksen puheenjohtajan tehtävistä. Puheenjohtajan rooliin kuuluu paitsi päivittäistä yhdistysken hallinnollisten asioiden hoitoa, myös edustamista erilaisissa yhteistyökuvioissa sekä paljon pidempijänteistä strategista suunnittelua. Puheenjohtaja toimii myös koko vuoden hallituksen tukena ja pääsihteerin esimiehenä yhdessä hallituksen kanssa. Puheenjohtajan on tärkeää olla selvillä siitä, mitä järjestössä tapahtuu tällä hetkellä ja millaisella kehityksellä siihen tilanteeseen on päästy. Olen nyt vuoden ajan työskennellyt EYP Finlandin hallituksessa ja minulla on hyvin realistinen kuva siitä, minkälaisessa tilanteessa EYP Finland tällä hetkellä on. Koko järjestö on kasvanut ja ammattimaistunut huimasti viimeisen neljän vuoden aikana kun olen ollut mukana EYP-toiminassa erilaisissa rooleissa. Meillä on kuitenkin vielä tekemistä muun muassa järjestön tunnettavuuden lisäämisessä ja uusien koulujen ja opettajien mukaan saamisessa. Edellä mainitsemieni asioiden lisäksi puheenjohtajalla on hyvä olla kykyä strategiseen ajatteluun ja näkemystä siitä, mihin suuntaan tätä järjestöä pitäisi luotsata. Uskon, että minulla on riittävästi visiota EYP Finlandin eteenpäin viemiseen ja moni konkreettisia ideoita siitä, miten voimme tehdä asioita entistäkin paremmin. Yksittäiset ideat korostuvat etenkin päivittäisjohtamisessa ja henkilöstöjohtamisessa hallituksen, paikkareiden ja muiden aktiivien kanssa työskennellessä.

4. Miten EYP Finlandin toimintaa tulisi mielestäsi kehittää ennen kaikkea kohdassa 3 mainitsemiesi tehtävien osalta? EYP Finlandissa olemme tehneet pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä jo vuosia. Ensi vuonna yksi vuoden suurimmista projekteista on uuden kolmevuotisen strategian kirjoittaminen vuosille 2018-2020. Strategiaa valmistelemaan perustetaan oman työryhmä ja sinne toivottavasti kaikki pitkäaikaisesta EYP Finlandin kehittämisestä innostuneet voitte osallistua. Tulen olemaan strategian valmistelussa vahvasti mukana jos minut valitaan puheenjohtajaksi. Ehdotomasti yksi suurimmista pitkän linjan kehityskohteista on määritellä selkeästi se, mikä on meidän ydinosaamista EYP:ssä ja mahdollisimman paljon keskittyä siihen. Kannatan ehdottomasti järjestön kehittämistä ja uusien ideoiden kokeilua käytännössä, mutta pitää muistaa että kehitys kehityksen vuoksi ei ole välttämättä tarkoituksen mukaista ja suurin osa rahallista ja henkilöresursseista kannattaa jatkossakin ohjata meidän ydintoimintaan. Lyhyemmän aikavälin kehityskohteina ensi vuonna ovat erityisesti yhdenvertainen osallistuminen EYPtoimintaan ja vapaaehtoisten hyvinvointi järjestössämme. EYP Finlandille perustetaan yhdenvertaisuustyöryhmä, jonka tarkoituksena on miettiä kuinka tasa-arvo, syrjimättömyys ja yhdenvertainen osallistuminen toteutuvat järjestössämme. Työryhmän tavoitteena on laatia EYP Finlandille yhdenvertaisuussuunnitelma, joka toimii meille kaikille ohjeena toiminnassamme. Vapaaehtoisten jaksaminen on toinen teema, joka nousee esiin aikaajoin. Haluaisin kiinnittää entistä enemmän huomiota vastuutehtävien jakamiseen järkevästi ja tasaisesti niin, että mahdollisimman monella innokkaalla aktiivilla olisi mahdollisuus tehdä EYP:tä. Samalla vähentäen liian vastuun ja tehtävien kasaantumista yksittäisille henkilöille.


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Melkonkatu 24 | 00210 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

5. Miksi olisit hyvä EYP Finlandin puheenjohtaja? Olisin sopiva puheenjohtaja EYP Finlandille, koska olen järjestelmällinen ja vastuuntuntoinen ihminen ja erittäin innostunut tämän järjestön kehittämisestä. Hallitusvuoden jälkeen tunnen hyvin EYP Finlandin tilanteen järjestönä heikkouksineen ja vahvuuksineen. Näen kuitenkin vielä paljon potentiaalia siinä, miten meidän järjestöstämme voi kasvaa ja vakiinnuttaa toimintaansa entisestään. Olen myös valmis priorisoimaan ensi vuoden ajankäyttöäni niin, että voin kunnolla paneutua puheenjohtajan tehtäviin. Toisena äärimmäisen tärkeänä puheenjohtajan ominaisuutena pidän sitä, että puheenjohtaja tuntee myös järjestössä toimivat ihmiset. Voinkin ylpeänä sanoa, että tunnen teidät muut EYP Finlandin vapaaehtoiset, kaikki vanhat ja uudet ystävät, jotka teette aivan korvaamatonta työtä tapahtumien ja paikallisjärjestöjen parissa. Tehdään yhdessä vuodesta 2017 unohtumaton EYP-vuosi!


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Melkonkatu 24 | 00210 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

Ehdokkaan tiedot Nimi: Susanna Ahonen Asuinpaikkakunta: Turku Sähköpostiosoite: susanna.ahonen@eypfinland.org Aloitusvuosi EYP:ssä: 2012 Asetun ehdolle: yhdistyksen hallituksen jäseneksi

--1. Selosta EYP-historiasi lyhyesti. Aloitin vuonna 2012 Salon alueellisessa istunnossa, jonka jälkeen pääsin Joensuun kansalliseen istuntoon. Näiden istuntojen jälkeen olen ollut delegaattina ulkomailla kahdesti, Saksan Hampurissa alueellisessa ja Kreikassa kansainvälisessä foorumissa. Delegaattina olemisen lisäksi olen ollut muutamissa istunnoissa Suomessa journalistina ja tänä syksynä alueellisessa editorina. Sydämmeni kuitenkin olen menettänyt eniten järjestämiselle. Olen ollut järjestäjänä kolmessa istunnossa ja pääjärjestänyt yhden. Lisäksi olen ollut paikallisjärjestön hallituksessa Turussa neljä vuotta, joista kaksi olin varapuheenjohtaja ja viimeisimmän olen ollut puheenjohtaja. 2. Miksi pyrit EYP Finlandin hallitukseen vuodelle 2017? Mielestäni seuraava looginen askel EYP urallani on lähteä mukaan kansallisen järjestön toimintaan aktiivisemmin, ja mikä parempaa kuin hallitukseen hakeminen. Mielestäni nyt minulla on myös tarpeeksi kokemusta järjestöstä, jotta minulla on jotain annettavaa hallitukseen. Haluan antaa myös panostani järjestölle, joka on antanut minulle hyvin paljon. 3. Millaisista tehtävistä olisit kiinnostunut hallituksessa vuonna 2017? Perustele, miksi sopisit haluamaasi tehtävään. Eniten olen kiinnostunut paikallisjärjestöjen ja EYP Finlandin yhteistyöstä ja sen kehittämisestä, eli siis ns. paikkari-salkusta. Mielestäni sopisin tehtävään sillä minulla on neljän vuoden kokemus paikallisjärjestöstä ja siten myös paljon tietoa EYP Finlandin ja paikallisjärjestöjen yhteistyöstä. Lisäksi olen kiinnostunut myös viestinnästä. Kokemukseni journalistina ja editorina on opettanut minulle


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Melkonkatu 24 | 00210 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

paljon ja lisäksi viestintätyöryhmässä olen saanut jonkin verran kokemusta mitä kaikkea EYP finlandin viestintä pitää sisällään 4. Miten EYP Finlandin toimintaa tulisi mielestäsi kehittää ennen kaikkea kohdassa 3 mainitsemiesi tehtävien osalta? Haluaisin erityisesti kehittää paikkarivastaavan ja paikkareiden yhteistyötä tiiviimmäksi. Haluaisin että mallia otettaisiin istuntovastaavan salkusta, jossa yhteistyö hallituksen jäsenen ja pääjärjestäjien välillä on todella tiivistä. Olisi hienoa mikäli paikkarivastaava itse tai toisen EYP Finlandin edustajan kanssa pääsisi jokaiseen paikkariin heti vuoden alussa pitämään pienimuotoisen koulutuksen siitä mitä paikallisjärjestötoiminta on ja auttamaan uutta hallitusta tekemään selkeää suunnitelmaa tulevalle vuodelle. Uskon että tästä paikkarit voisivat saada uudenlaista motivaatiota työhönsä. Olisi hienoa ettei asiat jäisi viime tinkaan vaan jokainen paikkari osaisi varautua tehtäviinsä jo heti vuoden alussa mahdollisimman hyvin. Koulukiertue on iso osa paikkaritoimintaa jokaikinen syksy ja on erityisen tärkeä myös paikkarivastaavalle. Haluaisin kehittää koulukiertuetta erityisesti suuntaan joka antaisi enemmän aikaa paikkareiden aktiiveille kiertää kouluja. Erityisen tärkeänä tässä se että tarvittavat kiertuemateriaalit ovat saatavissa ja että jokainen paikkari on priiffattu tehtävään huolella. Viestintään minulla ei ole yhtä paljon sanottavaa. Haluaisin yhä monipuolisempaa sisältöä EYP:ltä ja erityisesti panostaa helposti lähestyttäviin kanaviin kuten julkiseen Facebook-sivuun ja instagramiin ja niistä/niissä tiedottamiseen. Viestintävastaavan hommaa on hyvin paljon ja toivoisinkin että viestintään saataisiin enemmän ihmisiä mukaan. Täten viestinnän salkkuakin saataisiin kevennettyä ja aikaa uusien viestintäideoiden keksimiseen. 5. Miksi olisit hyvä EYP Finlandin hallituksen jäsen? Olen ahkera, enkä jätä minulle annettuja luottamustehtäviäni puoliväliin. Rakastan EYP:tä ja siksi haluan antaa sille täyden panokseni, joka minulla on antaa.


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Melkonkatu 24 | 00210 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

Ehdokkaan tiedot Nimi: Roosa Eskola Asuinpaikkakunta: Joensuu Sähköpostiosoite: roosa.eskola@eypfinland.org Aloitusvuosi EYP:ssä: 2012 Asetun ehdolle yhdistyksen hallituksen jäseneksi

--1. Selosta EYP-historiasi lyhyesti. Ensimmäinen EYP-istuntoni oli Salon alueellinen istunto vuonna 2012, jossa olin delegaattina. Tämän jälkeen olin delegaattina myös Joensuun kansallisessa istunnossa vuonna 2013 ja Thessalyn kansainvälisessä foorumissa vuonna 2013. Keväällä 2013 osallistuin EYP Finlandin journalistikoulutukseen ja olin journalistina Oulun alueellisessa istunnossa syksyllä 2013. Mediatiimin tehtäviin palasin vuonna 2016, jolloin olin editorina Lempäälän alueellisessa istunnossa. Syksyllä 2013 olin ensimmäistä kertaa järjestäjänä Turun alueellisessa istunnossa. Tämän jälkeen olin järjestäjänä myös Turun kansallisessa vuonna 2015. Pääjärjestin Kaarinan alueellista istuntoa vuonna 2015 ja Naantalin alueellista istuntoa vuonna 2016. Istuntojen lisäksi olin EYP Turun hallituksessa vuosina 2014 ja 2015. 2. Miksi pyrit EYP Finlandin hallitukseen vuodelle 2017? Olen viime vuosina saanut seurata EYP Finlandin hallituksen toimintaa melko läheltä paikkaritoiminnan ja pääjärjestäjyyden kautta, ja minusta on ollut ihanaa nähdä se kehitys, joka järjestössämme on tapahtunut näinkin lyhyessä ajassa. Haluaisin ehdottomasti olla mukana viemässä EYP Finlandia yhä eteenpäin, ja kehittämässä sitä tulevienkin jäsenten hyväksi. Hakeminen hallitukseen vuodelle 2017 tuntuu luonnolliselta seuraavalta askeleelta, sillä koen olevani vihdoin nähnyt ja kokenut tarpeeksi voidakseni myötävaikuttaa EYP Finlandin kehitykseen. Sen lisäksi, että motivaationi hakea ensi vuodelle on korkealla, on elämässäni muutenkin koulun ja muiden asioiden saralla sellainen aika, että minulla olisi aikaa panostaa hallitustyöhön kunnolla.


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Melkonkatu 24 | 00210 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

3. Millaisista tehtävistä olisit kiinnostunut hallituksessa vuonna 2017? Perustele, miksi sopisit haluamaasi tehtävään. Olen aivan ensisijaisesti kiinnostunut tapahtumakoordinaattorin tehtävistä, sillä suomalaisista istunnoista on tullut minulle viime vuosina sydämen asia. Välitän aidosti siitä, että istuntojemme korkea taso saataisiin pidettyä myös jatkossa, ja että EYP Finlandin istunnot näyttäytyisivät myös ulkomaalaisille EYP-aktiiveille kiinnostavina ja laadukkaina istuntoina. Suurimpana vahvuutenani näkisin sen, että minulla on vankkaa kokemusta istuntojen järjestämisestä. Se, että olin pääjärjestäjänä kahtena vuotena peräkkäin, opetti minulle hurjasti siitä, millainen on hyvä istunto ja millaisen prosessin lopputuloksena se syntyy. Uskon, että pystyisin kokemuksieni pohjalta opastamaan ja tukemaan tulevia pääjärjestäjiä prosessin aikana kohti onnistuneita istuntoja. Näiden pääjärjestäjävuosien jälkeen minulla on yhä palava halu olla mukana istuntojen järjestämisessä, ja hallituksen jäsenenä voisin kokea sen prosessin taas hieman eri näkökulmasta. Toinen tehtävä, joka minua hallituksessa kiinnostaisi, on talousvastaavan rooli. Tästä osa-alueesta minulla ei ole kovinkaan paljoa kokemusta, mutta olen kiinnostunut oppimaan uutta myös tältä saralta. 4. Miten EYP Finlandin toimintaa tulisi mielestäsi kehittää ennen kaikkea kohdassa 3 mainitsemiesi tehtävien osalta? Mitä istuntojen järjestämiseen tulee, minusta olisi järkevä ajatus hajauttaa vastuualueet niin, että vastuu alueellisista istunnoista ja kansallisesta istunnosta olisivat eri hallituksen jäsenillä, sillä ovathan ne sekä ajallisesti että sisällöllisesti kuitenkin hieman erityyppisiä projekteja. Haluaisin myös uudistaa hieman kommunikaatiotapoja pääjärjestäjien ja hallituksen välillä. Tähän mennessä kommunikaatio on hoidettu sähköpostilistan kautta, mutta koen tämän hieman ongelmalliseksi sen takia, että asiat hukkuvat helposti pitkiin viestiketjuihin ja jotkin asiat voivat jäädä helposti huomaamatta. Ehdotukseni sähköpostilistan korvaajaksi on Slack. Slackissa asiat olisivat helpommin löydettävissä ja järjestettävissä kuin sähköpostissa ja lisäksi asiat voitaisiin kohdentaa tietyille henkilöille tai tiimeille entistä paremmin. Slackin rinnalle haluaisin luoda pääjärjestäjille vapaamman vertaistukiryhmän esimerkiksi Whatsappiin, jossa saisi nopeasti vastauksen huolettaviin asioihin tai pieniin ongelmiin, tai ihan vain piristystä päivään. Haluaisin istuntojen järjestämisprosesseja kokonaisvaltaisesti valvovana hallituksen jäsenenä olla mahdollisimman ajan tasalla kaikkien tiimien edistyksestä. Sen sijaan, että vain asetettaisiin deadlineja, haluaisin tietyin väliajoin, esimerkiksi kerran kuukaudessa nähdä miten tietyt asiat edistyvät, riippumatta siitä missä vaiheessa näiden asioiden hoito sillä hetkellä on. Näin voisi taata sen, että tiimit saisivat tarvitsemaansa tilannekohtaisempaa apua asioiden hoidossa. Tällaista toimintamuotoa on toki jo osittain toteutettu kuukausikyselyn ja puheluiden avulla, mutta haluaisin viedä tätä vieläkin tiimikohtaisemmalle tasolle. Uskoisin, että tämä myös estäisi sitä, ettei eri pääjärjestäjätiimien välille syntyisi niin helposti tietynlaista kilpailutilannetta, vaan kaikki voisivat keskittyä vain oman istuntonsa järjestämiseen. 5. Miksi olisit hyvä EYP Finlandin hallituksen jäsen? Pääjärjestäjäprosessin jälkeen elämääni on jälleen syntynyt niin sanottu EYP-aukko, jonka haluaisin ensi vuonna täyttää hallitustoiminnalla. Haluan aidosti jakaa tietojani ja taitojani eteenpäin, jotta EYP Finland voisi jatkossakin kehittyä yhä eteenpäin. Olen tietoinen siitä, että hallitustyössä on paljon hommaa ja se vie aikaa, mutta olen varma siitä, että minulla on opiskelun ja muiden hommien ohella aikaa hoitaa myös hallitusasiat hyvin.


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Melkonkatu 24 | 00210 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

Ehdokkaan tiedot Nimi: Emmi Ilmanen Asuinpaikkakunta: Tampere Sähköpostiosoite: emmi.ilmanen@gmail.com Aloitusvuosi EYP:ssä: 2014 Asetun ehdolle: yhdistyksen hallituksen jäseneksi

--1. Selosta EYP-historiasi lyhyesti. Aloitin EYP-urani Salon alueellisesta istunnosta vuonna 2014. Sieltä jatkoin delegaattina Turun kansalliseen istuntoon vuonna 2015 ja yhä saman vuoden syksyllä järjestettyyn Leipzigin kansainväliseen istuntoon. Vuonna 2016 osallistuin Media Teamin jäsenenä Lempäälän, ja Organiserina Naantalin alueelliseen istuntoon. Istuntojen lisäksi olen osallistunut esimerkiksi paikallisten hallitusten järjestämiin tapahtumiin, alumniviikonloppuihin, Journalists’ Trainingiin Oulussa ja EYP Finlandin delegaatiossa Euroopan parlamentin järjestämään European Youth Event:iin vuoden 2016 keväällä. Lisäksi olen majoittanut EYP:n jäseniä ulkomailta heidän osallistuessaan EYP Finlandin tapahtumiin ja pitänyt yhteyttä EYP-tuttuihini ulkomailla. 2. Miksi pyrit EYP Finlandin hallitukseen vuodelle 2017? Koen EYP:n itselleni todella tärkeäksi järjestöksi, jonka kautta olen oppinut tuntemaan sekä uusia ihmisiä että itseäni paremmin. EYP on kuin ystävä, jonka eteen olen valmis tekemään paljon. Uskon, että hallituksen kautta pääsisin toimimaan vielä tiiviimmin järjestön parissa. Aloitettuani politiikan tutkimuksen opinnot Tampereen yliopistossa olen vakuuttunut entistä enemmän siitä, että haluan tulevaisuudessa toimia kansainvälisissä tehtävissä ja vaikuttaa yhteisiin asioihin Euroopan tasolla. Vuosi 2017 on opiskelujeni ja muun elämän kannalta minulle todella sopiva ajankohta EYP:n parissa toimimiseen, sillä vaihto-opinnot ja kandidaatintutkielman tekeminen yliopistossa tulevat minulle ajankohtaisiksi vasta vuoden 2018 aikana ja sen jälkeen. 3. Millaisista tehtävistä olisit kiinnostunut hallituksessa vuonna 2017? Perustele, miksi sopisit haluamaasi tehtävään. Olen erityisen kiinnostunut hoitamaan hallituksessa kansainvälisiä suhteita. Koen tärkeänä, että näin kansainvälisessä järjestössä muihin kansallisiin komiteoihin pidetään yllä hyviä suhteita ja että kommunikaatio maiden välillä on sujuvaa. Yhteydenpito englanniksi sujuu minulta todella luontevasti samoin kuin muiden auttaminen käytännön


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Melkonkatu 24 | 00210 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

kysymyksissä esimerkiksi ulkomaiden istuntoihin liittyvissä asioissa. Mahdollinen kansainvälinen projektityöskentely tuntuu myös kiinnostavalta. Uskon, että myös omasta kokemuksestani kansainvälisessä istunnossa on varmasti hyötyä tämän tehtävän kannalta. Kansainvälisten suhteiden lisäksi myös viestinnän tehtävät sopivat minulle, koska olen hyvä kirjoittamaan ja jäsentämään tekstiä. Lukioni suoritin taideviestintälinjalla, jossa opintoihini sisältyi median ja ilmaisutaidon kursseja.

4. Miten EYP Finlandin toimintaa tulisi mielestäsi kehittää ennen kaikkea kohdassa 3 mainitsemiesi tehtävien osalta? Kansainvälisissä suhteissa on mielestäni viime vuosina toimittu johdonmukaisesti ja suunta on ollut hyvä. Hallituksessa sitoudun ylläpitämään jo hankittuja kontakteja ja toisaalta etsimään uusia yhteistyötahoja. Olisi myös hienoa saada lähettää EYP Finlandin jäseniä European Youth Eventin tapaisiin EYP:n ulkopuolisiin kansainvälisiin tapahtumiin ja koulutuksiin myös jatkossa ja etsiä samankaltaisia tilaisuuksia, joihin EYP Finlandin delegaatiot voisivat osallistua. Suomessa EYP Finlandia tulee markkinoida oppilaitoksissa yhä enemmän, jotta se tulisi tunnetummaksi ja helpommin lähestyttäväksi eri koulutusaloilla ja –asteilla. Tätä tavoitetta ovat tähän mennessä edistäneet hyvin esimerkiksi koulukiertueet ja parlamenttisimulaatiot. 5. Miksi olisit hyvä EYP Finlandin hallituksen jäsen? Olen tunnollinen, aktiivinen, luova ja valmis oppimaan uutta. Olen osallistunut EYP:n tapahtumiin sekä Suomessa että ulkomailla. Myös politiikan tutkimuksen opintoni yliopistossa tukevat hyvin EYP Finlandissa toimimista ja samoin hallitustyöskentely toisi hyvää kokemusta työelämää varten. Tulen hyvin toimeen muiden kanssa ja osaan sekä kuunnella muita, että tuoda omaa näkemystäni esille. Luonteeltani olen rauhallinen ja osaan pysyä sellaisena myös vaikeissa tilanteissa. Olen valmis käyttämään hallitustyöskentelyyn aikaa ja huolehtimaan tehtävästäni sen vaatimalla vakavuudella pyrkien samalla luomaan ympärilleni positiivista ilmapiiriä.


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Melkonkatu 24 | 00210 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

Ehdokkaan tiedot Nimi: Alma Vänttinen Asuinpaikkakunta: Helsinki Sähköpostiosoite: alma.vanttinen@eypfinland.org Aloitusvuosi EYP:ssä: 2012 Asetun ehdolle: yhdistyksen hallituksen jäseneksi

--1. Selosta EYP-historiasi lyhyesti. Aloitin aika tasan neljä vuotta sitten delegaattina Tampereen alueellisesta istunnosta, josta jatkoin Joensuun kansalliseen. Tämän jälkeen olen osallistunu aktiivisesti jäsen- sekä paikkaritapahtumiin, ja myöhemmin myös järjestänyt niitä. Istunnoissa olen ollut järjestäjänä, pääjärjestäjänä, journalistina ja chairina. EYP Tampereen hallituksessa toimin kaksi vuotta, ensin tapahtumavastaavana ja sen jälkeen puheenjohtajana. Viimeisimmän vuoden olen ollut EYP Finlandin hallituksen viestintä- ja akateemisten asioiden vastaava. 2. Miksi pyrit EYP Finlandin hallitukseen vuodelle 2017? Vuosi hallituksessa on opettanut paljon. Olen saanut työskennellä tärkeiden asioiden parissa ja saanut paljon asioita aikaiseksi. Kuitenkin, ensimmäinen vuosi on aina vähän opettelua joten haluaisin kokea vielä toisen vuoden hallituksessa. Voisin käyttää tänä vuonna oppimiani asioita hyväksi, mutta myös haluaisin uusia haasteita mukaan työskentelyyn. Uskon, että ensi vuonna voisin panostaa vielä enemmän järjestelmällisyyteen ja aikatauluttamiseen, sillä kokemusta on nyt vuoden verran ja osaan olla toistamatta samoja virheitä. Haluan jatkaa minulle rakkaan järjestön parissa työskentelyä, ja tehdä sen vielä paremmin mitä ennen. 3. Millaisista tehtävistä olisit kiinnostunut hallituksessa vuonna 2017? Perustele, miksi sopisit haluamaasi tehtävään. Tämä on vähän kaksipiippuinen juttu ja riippuu monesta asiasta. Toisaalta haluaisin pitää vanhan salkkuni, tehdä ne kaikki jutut mitä en tänä vuonna ehtinyt ja tehdä vielä paremmin ne, mitkä tein. Toisaalta haluaisin uusia haasteita ja kokeilla jotain uutta salkkua. Ensi vuonna pääsihteerin myötä hallitussalkut uudistuvat, joten olen kiinnostunut mihin lopputulokseen salkkujen suhteen päädyttäisiin ja olen avoin uusille ideoille ja


European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry | Melkonkatu 24 | 00210 Helsinki | www.eypfinland.org | info@eypfinland.org

tehtäville. Istunnot ja paikkarit kiinnostavat edelleen eniten, niiden kanssa haluaisin olla tekemisissä edes jotenkin. Niistä minulla on eniten kokemusta. Minua kiinnostaa myös miten taloudenhoitajan salkku tulee muuttumaan ja mahdollisesti se kiinnostaisi myös alan opiskeluideni takia. 4. Miten EYP Finlandin toimintaa tulisi mielestäsi kehittää ennen kaikkea kohdassa 3 mainitsemiesi tehtävien osalta? Vaikka koko vuosi ollaan työskennelty ja kehitetty EYP Finlandin toimintaa, pitää kehitystä edelleen jatkaa. Ensi vuonna haluaisin panostaa uusien jäsenten aktivoimiseen, enempään suunnitteluun ja suunnitelmallisuuteen ja varsinkin enemmän ajoissa tekemiseen, ettei asiat jäisi viime tippaan. Paikkareille ja työryhmille olisi tärkeää saada tekemistä tasaisemmin, mutta myös jokaisen oman halun mukaan. Jäsenten hyvinvointi ja motivaatio on tärkeää meille hallituksena. Lisäksi haluaisin miettiä enemmän keinoja, miten aktivoida ulkomailla asuvia jäseniämme EYP Finlandin toimintaan, eikä vain istuntoihin. 5. Miksi olisit hyvä EYP Finlandin hallituksen jäsen? Suurin etuni on ehdottomasti se, että minulla on kokemusta jo hallitustyöskentelystä. Tiedän, mitä se vaatii ja osaan parantaa ensi vuonna niitä asioita mitä tänä vuonna en ole tehnyt niin hyvin. Minulla on edelleen motivaatiota työskentelyyn ja haluan priorisoida EYP:tä elämässäni. Minulla on kokemusta myös muusta EYP:stä, tunnen EYP Finlandin sekä kansainvälisen EYP:n todella hyvin. Ensi vuonna haluan myös käydä enemmän istunnoissa ulkomailla ja tuoda sieltä parhaita käytäntöjä Suomeen.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.