Page 1

Joensuu 2013 European Youth Parliament Finlandin 19. kansallinen istunto Hanke-esittely


Kansainvälinen parlamenttisimulaatio Joensuussa Joensuu 2013, Euroopan nuorten parlamentin kansallinen istunto Joensuussa, kokoaa noin 180 16–19-vuotiasta nuorta Suomesta ja muualta Euroopasta viikonlopun ajaksi keskustelemaan ajankohtaisista Eurooppa-politiikan kysymyksistä. Suomen Akatemia on tapahtuman virallinen yhteistyökumppani, ja pääministeri Jyrki Katainen ja Euroopan parlamentin jäsen Riikka Manner ovat tapahtuman suojelijoita. Tarjoamme tapahtuman kautta foorumin, jolla nuoret voivat vapaasti ilmaista mielipiteensä yhteisistä kysymyksistä ja etsiä niihin tuoreita ratkaisuja. Euroopan nuorten parlamentti on suurimpia nuorten vapaaehtoisjärjestöjä Euroopassa, ja istunto itsessään järjestetään kokonaan vapaaehtoisvoimin. Euroopan nuorten parlamentin istunto on kansainvälinen parlamenttisiJoensuu 2013 on pääministeri

mulaatio, joka hyödyntää Euroopan parlamentin toimintamalleja: nuoret

Jyrki Kataisen suojeluksessa.

keskustelevat valitsemistaan aiheista työryhmissä ja muodostavat ratkaisuistaan päätöslauselmia, joista väitellään istunnon huipentavassa yleiskokouksessa. EYP-istunto on ainutlaatuinen kansainvälinen oppimiskokemus, joka opettaa nuorille yhteiskunnallista ajattelua hyvin käytännöllisellä tavalla. Istunnossa nuoret oppivat kriittistä ajattelua ja ryhmätyötaitoja sekä

Suomen Akatemia on Joensuu 2013:n yhteistyökumppani.

kehittävät kielitaitoaan – EYP-tapahtumien työskentelykieli on aina englanti.


Euroopan nuorten parlamentti lyhyesti Euroopan nuorten parlamentti (European Youth Parliament, EYP) perustet-

Euroopan nuorten parlamentin

tiin vuonna 1987 Fontainebleaussa, Ranskassa. Se on poliittisesti sitoutu-

tavoitteet:

maton ja itsenäinen kansalaisjärjestö, joka rohkaisee nuoria eurooppalaisia ottamaan osaa yhteiskuntansa rakentamiseen. Euroopan nuorten parlamentti edistää itsenäistä ajattelua ja keskeisten

1. Lisätä tietoisuutta Euroopasta, kannustaa aktiiviseen eurooppalaiseen kansalaisuuteen ja motivoida opiskelijoita

sosiaalisten ja ammatillisten taitojen oppimista. Kymmenettuhannet nuoret

ottamaan osaa Eurooppa-poli-

ovat osallistuneet Euroopan nuorten parlamentin tapahtumiin alueellisella,

tiikkaan.

kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sen perustamisen jälkeen ja muodostaneet rajat ylittäviä ihmissuhteita. Euroopan nuorten parlamentti on nykyään yksi suurimmista eurooppalaisista foorumeista poliittiselle keskustelulle, kulttuurienvälisille kohtaamisille ja ajatustenvaihdolle nuorten kesken. Euroopan nuorten parlamentin tukijalka

2. Edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä, kulttuurien välistä dialogia sekä ajatusten ja toimintatapojen rikkautta. 3. Tarjota Euroopan nuorisolle

ovat sen kansalliset komiteat, joita on tällä hetkellä kaikkiaan 36. Kansalliset

mahdollisuuksia taitojensa

komiteat koordinoivat toimintaa omissa maissaan, järjestävät tapahtumia ja

kehittämiseen.

esimerkiksi valitsevat maidensa edustajat EYP:n kansainvälisiin istuntoihin. European Youth Parliament Finland (EYP-Finland ry) on Euroopan nuorten parlamentin kansallinen komitea Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee sen valtakunnallista nuorisotoimintaa vuosittain, mutta sen tapahtumat ovat taloudellisesti itsenäisiä. EYP-Finland ry:llä ei ole palkattua henkilöstöä.

4. Tarjota foorumi, jossa Euroopan nuoret voivat ilmaista omat mielipiteensä ilman, että heidän tarvitsee turvautua ulkoa annettuihin rooleihin.


Tapahtuman teema Kansainvälinen EYP Kansainvälinen EYP on Euroopan parlamentin puheenjohtajan ja Euroopan neuvoston pääsihteerin suojeluksessa.

Joensuu 2013 -tapahtuman teema on Suomen ja Euroopan periferia-alueiden kehittäminen. Istunto on sijainniltaan EYP Finlandin historiassa ainutlaatuinen – se on sekä itäisin että toiseksi pohjoisin kansallisista istunnoistamme. Kuten Suomen väestö, myös EYP Finlandin jäsenistö ja siten sen toiminta on keskittynyt Etelä-Suomeen. Haluamme Joensuun kansallisen

Sen tapahtumissa ovat vierail-

istunnon kautta muistuttaa, että myös kaukaisten alueiden väestön äänen

leet muun muassa Euroopan

tulee kuulua niin Suomessa kuin Euroopassakin.

keskuspankin entinen pääjohtaja Jean-Claude Trichet, Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja lukuisia Euroopan komission jäseniä ja jäsenvaltioiden ministereitä.

Suomi on Euroopan unionin rajamaa – yksi sen pohjoisimmista ja itäisimmistä jäsenvaltioista. Suomen maantieteellinen sijainti napapiirin molemmin puolin onkin aina ollut meille tärkeä tekijä Euroopan unionissa; esimerkiksi maatalous- ja aluetuet ovat suomalaisille päättäjille ja kansalaisille keskeinen kysymys. Koko Suomen EU-jäsenyyden ajan keskustelu siitä, miten

Euroopan nuorten parlamentti

Brysselissä ja muualla Keski-Euroopassa ei aina ymmärrettäisi Suomen

on kokoontunut muun muassa

erityisoloja, on ollut vilkasta.

Euroopan parlamentissa Brysselissä, Saksan Reichstagissa Berliinissä ja Ruotsin Riksdagissa Tukholmassa.

Keskitymme istunnossamme myös ympäristöasioihin. Koskemattoman luonnon suojelun ja taloudellisen toiminnan sovittaminen yhteen on Suomenkin periferia-alueilla haaste, kuten olemme viime aikoina nähneet esimerkiksi useiden kaivoshankkeiden yhteydessä.


Vapaaehtoisvoimin toteutettava hanke Kuten kaikki Euroopan nuorten parlamentin tapahtumat, Joensuu 2013 on taloudellisesti itsenäinen, ja se järjestetään kokonaan vapaaehtoisvoimin. Istunnon kokonaisbudjetti on 15000 euroa. Tapahtuman osallistumismaksu (50 euroa) on tarkoituksellisesti jätetty alhaiseksi, jotta mahdollisimman moni nuori voisi osallistua tapahtumaan. Tästä syystä yhteistyökumppaneiden tuki on meille hyvin tärkeää. Tapahtuman arvioitu tulojakauma •

kattojärjestömme EYP Finlandin ja Suomen Akatemian tuki: 1000,00 EUR

osallistumismaksut: 4000,00 EUR

yhteistyökumppanien tuki: 10000,00 EUR

Tulot yhteensä: 15000,00 EUR Tapahtuman arvioitu menojakauma •

tilat ja majoitus: 7500,00 EUR

ruokailut: 4500,00 EUR

muut kulut: 3000,00 EUR

Menot yhteensä: 15000,00 EUR

EF – Education First on Joensuu 2013:n yhteistyökumppani.


Tapahtuman ohjelma Euroopan nuorten parlamen-

Perjantai 11. tammikuuta

tista sanottua

“The EYP is a major platform for young people to get their voices heard. I am glad to notice that

17.00 avajaisseremonia 18.00 ryhmäyttäminen (teambuilding) ruokailuineen 22.00 iltaohjelma

so many of you gather regularly and keep the culture of interna-

Lauantai 12. tammikuuta

tional political debate alive and kicking.” –Olli Rehn, Euroopan

09.00 komiteatyö (committee work) ruokailuineen

komission jäsen

20.00 komitea-illalliset

“Active young people are the leaders of tomorrow. EYP

Sunnuntai 13. tammikuuta

provides an important forum for them to meet, create contacts,

09.00 komiteatyö (committee work) ruokailuineen

learn from each others and

18.00 valmistautuminen yleisistuntoon

exchange ideas over national

21.00 jäähyväisjuhla

borders.” –Satu Hassi, Euroopan parlamentin jäsen

Maanantai 14. tammikuuta 09.00 yleisistunto (General Assembly) ruokailuineen 16.00 päätösseremonia


Yhteystiedot Saga Eriksson

Lisätietoa EYP:stä

pääjärjestäjä (Head Organiser) EYP Suomessa:

saga.eriksson@eypfinland.org +358 44 582 6743

http://www.eypfinland.org eyp@eypfinland.org Kansainvälinen EYP: http://www.eyp.org

Tim Backhaus pääjärjestäjä (Head Organiser) tim.backhaus@eypfinland.org +358 50 413 4109


Suomen Akatemia ja EF – Education First ovat Joensuu 2013 -tapahtuman virallisia yhteistyÜkumppaneita.

Joensuu 2013  

Joensuu 2013 – EYP Finlandin 19. kansallinen istunto.