Alueelliset istunnot 2012

Page 1

Euroopan nuorten parlamentin alueelliset istunnot 2012 Tampere, 26.–28.10. Salo, 9.–11.11. Kauniainen, 23.–25.11.


Tervetuloa alueellisiin istuntoihin! European Youth Parliament Finland järjestää syksyllä 2012 alueelliset istuntonsa jo viidennen kerran. Istunnot järjestetään Tampereella, Salossa ja Kauniaisissa loka–marraskuussa, ja niiden osallistujista valitaan osallistujat EYP Finlandin 19. kansalliseen istuntoon, joka järjestetään tammikuussa 2012. Euroopan nuorten parlamentti on vuonna 1987 Ranskassa perustettu järjestö, jonka tapahtumiin osallistuu vuosittain yli 20 000 nuorta 36 Euroopan maasta. Euroopan nuorten parlamentin istunnoissa nuoret pääsevät keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta avoimesti ja ilman ulkoapäin annettuja rooleja. He oppivat kriittistä ajattelua ja työskentelyä kansainvälisessä ympäristössä sekä luovat rajat ylittäviä ystävyyssuhteita.

Suomen Akatemia ja EF – Education First ovat Eurooppalainen kansalaisuu-

Alueelliset istunnot noudattavat löyhästi Euroopan parlamentin toimintamalleja. Nuoret jakautuvat istunnoissa komiteoihin, joista kukin keskittyy tiettyyn ongelmaan. Ongelmat vaihtelevat turvallisuuspolitiikasta maahanmuuttoon

tesi -hankkeen valtakunnallisia

ja taloudesta koulutukseen. Kukin komitea valmistelee päätöslauselmaeh-

yhteistyökumppaneita.

dotuksen, josta väitellään istunnon päättävässä yleiskokouksessa. Istuntojen työkieli on aina englanti, ja niihin osallistuu nuoria noin 15 Euroopan maasta. Alueelliset istunnot ovat osa Suomen Akatemian ja EF – Education Firstin tukemaa Eurooppalainen kansalaisuutesi -hanketta. Tervetuloa vuoden 2012 alueellisiin istuntoihin! Jari Marjelund Puheenjohtaja EYP Finland


Miten ottaa osaa? Kukin suomalainen lukio voi lähettää niin kutsuttuja delegaatioita eli erään-

Missä ja milloin?

laisia ”joukkueita” yhteen tai useampaan alueelliseen istuntoon. Mitään maantieteellisiä rajoituksia ei ole: esimerkiksi tamperelainen lukio voi siis lähettää delegaatioitaan myös Saloon tai Kauniaisiin. EYP-toiminta sopii parhaiten lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opis-

Tampere, 26.–28.11. Salo, 9.–11.11. Kauniainen, 23.–25.11. Kuka?

kelijoille. Hyväksymme lähtökohtaisesti neljän hengen delegaatioita, mutta myös poikkeukset ovat mahdollisia. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan

Istuntoihin osallistuu lukio-

johonkin istuntoon esimerkiksi yksin, otathan meihin yhteyttä. Koulun on

ikäisiä nuoria suomalaisista

mahdollista lähettää yhteen istuntoon korkeintaan kolme delegaatiota.

lukioista ja ulkomailta. Kussakin

Käytännön syistä jokaisella delegaatiolla tulee olla oma yhteyshenkilönsä – opiskelija tai opettaja. Olemme tämän esitteen ohessa toimittaneet teille

istunnossa on noin 30 hengen järjestäjäryhmä, joka koostuu kokeneista suomalaisista ja ulkomaalaisista EYP-läisistä.

ilmoittautumislomakkeen. Lomakkeet tulee lähettää osoitteeseen ilmoittautumiset@eypfinland.org 30. syyskuuta mennessä – mieluiten kuitenkin

Yhteystiedot

mahdollisimman pian! Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit kaikissa istuntoja koskevis-

Istuntojen osallistumismaksu on 35 euroa per opiskelija. Osallistumismaksu kattaa ruoan, majoituksen ja ohjelman tapahtuman aikana.

sa kysymyksissä kääntyä Tim Backhausin (tim.backhaus@ eypfinland.org) puoleen.

EYP Finlandin hallitus valitsee alueellisista istunnoista osallistujat 19.

EYP-Finland ry

kansalliseen istuntoonsa, joka järjestetään Joensuussa tammikuussa

c/o Oikokatu 5 G 55

2013. Kaikki alueelliseen istuntoon osallistuneet nuoret ovat vapaita jatka-

00170 Helsinki

maan EYP-toimintaa vaikka eivät tulisikaan valituksi kansalliseen istuntoon. Kansallisesta istunnosta valitaan Suomen edustajat EYP:n kansainvälisiin istuntoihin keväällä 2013 Münchenissä, Saksassa, ja syksyllä 2013 Tbilisissä, Georgiassa.

http://www.eypfinland.org eyp@eypfinland.org


Istuntojen ohjelma Tapahtumien suojelijat Tampere 2012 Alexander Stubb ulkomaankauppa- ja Eurooppa-

EYP Finlandin alueelliset istunnot ovat kolmipäiväisiä tapahtumia, jotka jakaantuvat kolmeen osaan: ryhmäyttämiseen (teambuilding), komiteatyöskentelyyn (committee work) ja yleisistuntoon (General Assembly). Lisäksi ohjelmassa ovat muun muassa avajais- ja päättäjäisseremoniat ja iltaohjelmaa. Opiskelijat tutustuvat toisiinsa, keskustelevat ja väittelevät päätöslauselman-

ministeri

sa puolesta – mutta myös rentoutuvat ja pitävät hauskaa keskenään.

Satu Hassi

Seuraava ohjelma on viitteellinen ja voi joiltakin yksityiskohdiltaan olla erilai-

europarlamentaarikko

nen eri istunnoissa.

Salo 2012 Sauli Niinistö tasavallan presidentti

Perjantai 16.30 avajaisseremonia 18.00 ryhmäyttäminen ruokailuineen

Sari Essayah

21.00 iltaohjelma

europarlamentaarikko Kauniainen 2012 Paavo Arhinmäki kulttuuri- ja urheiluministeri

Lauantai 09.00 komiteatyö ruokailuineen 18.00 valmistautuminen yleiskokoukseen 21.00 iltaohjelma Sunnuntai 09.00 yleiskokous ruokailuineen 17.00 päätösseremonia 18.00 tapahtuma päättyy


Euroopan nuorten parlamentti lyhyesti Euroopan nuorten parlamentti (European Youth Parliament, EYP) perustet-

Euroopan nuorten parlamentin

tiin vuonna 1987 Fontainebleaussa, Ranskassa. Se on poliittisesti sitoutu-

tavoitteet:

maton ja itsenäinen kansalaisjärjestö, joka rohkaisee nuoria eurooppalaisia ottamaan osaa yhteiskuntansa rakentamiseen. Euroopan nuorten parlamentti edistää itsenäistä ajattelua ja keskeisten

1. Lisätä tietoisuutta Euroopasta, kannustaa aktiiviseen eurooppalaiseen kansalaisuuteen ja motivoida opiskelijoita

sosiaalisten ja ammatillisten taitojen oppimista. Kymmenettuhannet nuoret

ottamaan osaa Eurooppa-poli-

ovat osallistuneet Euroopan nuorten parlamentin tapahtumiin alueellisella,

tiikkaan.

kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sen perustamisen jälkeen ja muodostaneet rajat ylittäviä ihmissuhteita. Euroopan nuorten parlamentti on nykyään yksi suurimmista eurooppalaisista foorumeista poliittiselle keskustelulle, kulttuurienvälisille kohtaamisille ja

2. Edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä, kulttuurien välistä dialogia sekä ajatusten ja toimintatapojen rikkautta.

ajatustenvaihdolle nuorten kesken. Euroopan nuorten parlamentin tukijalka

3. Tarjota Euroopan nuorisolle

ovat sen kansalliset komiteat, joita vuonna 2011 oli kaikkiaan 36. Kansalliset

mahdollisuuksia taitojensa

komiteat koordinoivat toimintaa omissa maissaan, järjestävät tapahtumia ja

kehittämiseen.

esimerkiksi valitsevat maidensa edustajat EYP:n kansainvälisiin istuntoihin. European Youth Parliament Finland (EYP-Finland ry) on Euroopan nuorten parlamentin kansallinen komitea Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee sen valtakunnallista nuorisotoimintaa vuosittain, mutta sen tapahtumat ovat taloudellisesti itsenäisiä. EYP-Finland ry:llä ei ole palkattua henkilöstöä. Suomen Akatemia ja EF – Education First ovat EYP Finlandin Eurooppalainen kansalaisuutesi -hankkeen ja sen alueelliset istuntojen valtakunnallisia yhteistyökumppaneita vuonna 2012.

4. Tarjota foorumi, jossa Euroopan nuoret voivat ilmaista omat mielipiteensä ilman, että heidän tarvitsee turvautua ulkoa annettuihin rooleihin.


Suomen Akatemia ja EF – Education First ovat Eurooppalainen kansalaisuutesi -hankkeen valtakunnallisia yhteistyÜkumppaneita.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.