Digitalna preobrazba podjetja Extra Lux

Page 1

Projekt Digitalna preobrazba podjetja Extra Lux d.o.o. S ponosom sporočamo, da smo se prijavili na razpis P4D-C19 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP ter bili izbrani in prejeli sredstva za sofinanciranje projekta. Namen naložbe je vlaganje v digitalizacijo poslovanja v podjetju Extra Lux d.o.o.. Cilji naložbe so: izvedba digitalne preobrazbe v podjetju Extra Lux d.o.o. v skladu z akcijskim načrtom, z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje operacije: do 100.000,00 EUR. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.

T: 080 62 62, E: info@extra-lux.si, www.extra-lux.si


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.