Page 1

VINTER i Korsholms svenska fรถrsamling


Symeons lovsång I Kyndelsmässodagens (03.02.2019) evangelium (Lukas 2:22-33) möter vi en man vid namn Symeon, som i templet träffar på Josef och Maria och Jesusbarnet. Han blir så glad över det mötet att han brister ut i lovsång och säger:

Kyrkoherdens hälsning God fortsättning på det nya år som börjat. Många av oss tycker att tiden går snabbt, kanske alltför snabbt, men låt oss ge oss tid att njuta av vintervädret, samtidigt som vi ser fram emot vår och sommar! Året 2019 för med sig några nyheter som jag här vill informera om. Kyrkpressen blir vår egen lokala församlingstidning Den kanske synligaste förändringen äger rum i början av mars när vi lanserar vår egen församlingstidning. Om allt går enligt planerna kommer Kyrkpressen att utkomma den 7 mars med ett nummer där de svenska församlingarna i Korsholm har tre egna sidor, vilka vi kommer att fylla med eget lokalt material. En av sidorna innehåller programinformation med större stil än i den nuvarande tidningen. Vi får större möjligheter att puffa för lokala arrangemang och ett läsvänligare upplägg. De övriga lokala sidorna kommer vi att fylla med nyheter och aktualiteter från våra församlingar i Korsholm. Jag hoppas att vi kommer att uppleva Kyrkpressen ännu mer som vår egen tidning. Samtidigt får vi också del av det mesta av det gemensamma material som Kyrkpressen producerar från olika delar av svenskfinland

”Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel.” Jag hoppas att du, som läser detta, ska få uppleva något av samma glädje och frid i ditt liv! Våra gudstjänster och övrigt program i församlingen vill hjälpa dig på vägen! Nattvard och gudstjänsttider Från och med mitten av februari firar vi vanligen gudstjänst med nattvard, dvs. högmässa, både i Korsholms kyrka och i Smedsby. Gudstjänsterna för små och stora och vissa av kyrkoårets gudstjänster firas fortsättningsvis utan nattvard. Högmässorna firas fortsättningsvis normalt kl.11 i Korsholms kyrka de flesta söndagar och helgdagar samt kl.13 i Smedsby församlingsgård, vanligen andra, fjärde och femte söndagen i månaden. Vid dubbelhelger hålls vanligtvis högmässa i kyrkan den ena dagen och högmässa i Smedsby den andra dagen. Undantag förekommer så följ med vår annonsering! Eftersom nattvards¬gudstjänsterna blir flera så ökar behovet av nattvardsassistenter. Utbildning för nya assistenter ordnas under året. Anmäl till kyrkoherden om du är intresserad av att delta i den utbildningen! Berndt Berg, kyrkoherde


Välkommen med som pensionär! Missionssyföreningen i Smedsby församlingsgård, varannan måndag kl. 13-15 (jämna veckor). Terminsstart 7.1. Karaträffen i Smedsby församlingsgård Se separat program på följande uppslag. Pensionärskör varannan torsdag (jämna veckor) kl. 12.30-14 i musikrummet i Smedsby församlingsgård. Terminsstart 24.1 Pensionärscirkel i Helsinghörnans pensionärshem. Tisdagar kl. 13-15 Adress: Helsingbyvägen 32, 65520 Helsingby. I samarbete med Korsholms Vuxeninstitut. Ti 22.1 Kerstin Haldin-Rönn: I backspegeln - afrikanska och asiatiska ögonblick Ti 19.2 Diana Rosenlöf: Hur kan man förebygga minnesproblem? Ti 19.3 Dan Lillas: Blandade låtar från 60-talet Ti 16.4 Heidi Hummelstedt: Glimtar från medeltiden i Mustasaari socken och Helsingby.

Hej och tack för oss! Vi vill gärna ge er ett ansikte och ett namn på oss, som har arbetat fram och sammanställt dessa programblad som församlingen gett ut under det senaste året. Redan i mitten av maj 2015 beslöt församlingsrådet för Korsholms svenska församling att tillsätta en arbetsgrupp för media-och informationsfrågor. Vi som blev valda är Ossi Pursiainen (ordförande), Sig-Britt Nabb (sekreterare), Maria Österåker, Ann-Christine Nordqvist-Källström och tidvis även Rune Lindblom. I arbetsgruppen har vi mycket funderat på hur man skulle kunna synliggöra församlingen och dess verksamhet bland församlingsmedlemmarna. Speciellt har vi försökt att detta skall förverkligas via olika media som facebook och hemsidan, annonsering, utsändning av foldrar och programblad samt skyltning. I och med att ett nytt församlingsråd tillträder från årsskiftet, upphör nu arbetsgruppens förordnande och vi vill säga hej och tack för oss.

Pensionärsfest to 9.5 kl. 13-15 i församlingshemmet i Gamla Vasa Födelsedagsfest sö 31.3 kl. 11 Högmässa i Korsholms kyrka med födelsedagsfest i församlingshemmet för alla som fyller 70 eller 75 år under 2019. Hösten 2019 blir det fest för alla som fyller 80 eller 85 år under 2019. Pensionärsutfärd Under sommaren ordnar församlingen en utfärd för dig som är pensionär. Håll upp ögonen för mer info. 50-års konfirmandträff

Från vänster Ann-Christine Nordqvist-Källström, Maria Österåker, Ossi Pursiainen och Sig-Britt Nabb.


GEMENSAMT ANSVAR MÅNGA UNGDOMAR SAKNAR UTBILDNING EFTERSOM DE INTE HAR RÅD Antalet fattiga barn i Finland ökar. Ungefär vart tionde barn, totalt cirka 110 000 barn, lever i familjer med små inkomster. För många unga riskerar drömyrket förbli just en dröm om familjen inte har råd med de kostnader som studierna medför, såsom dator, läroböcker eller de verktyg och redskap som behövs för yrkesstudier. I världens värst drabbade katastrofområden har många barn och unga förlorat nästan allt som är välbekant och tryggt när de blivit tvungna att fly undan naturkatastrofer och konflikter. Framtiden ser hopplös ut och ens egen betydelse i världen är höljd i dimma när man blir tvungen att avbryta skolgången. Förändrade klimatförhållanden försvårar också matproduktionen, boskapsskötseln samt barnens och de ungas skolgång när familjerna blir tvungna att flytta efter vatten och färsk betesmark. Medlen från insamlingen Gemensamt Ansvar 2019 används i Finland för att stöda mindre bemedlade barns och ungas studier, till exempel genom att hjälpa till med anskaffningen av avgiftsbelagt studiematerial via Kyrkans diakonifond. Understöd från diakonifonden används också för att stödja människor som av olika anledningar lever i en svår situation.

De insamlade medlen används också för mångsidigt hjälparbete via de lokala församlingarna. Med insamlingsmedlen hjälper man barn som blivit tvungna att avbryta sin skolgång att återgå till skolan, delar ut skol- och hygienartiklar samt hjälper till med skolavgifter. Med tanke på avlägset belägna områden utbildas fler kompetenta lärare och byggs trygga skolor. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

GENOM ATT DELTA I INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR ÄR DU MED OCH STÖDER BARNS OCH UNGAS SKOLGÅNG I FINLAND OCH I VÄRLDENS KATASTROFOMRÅDEN. TACK FÖR DITT BIDGRAG!


SÅ HÄR HJÄLPER DU: Ditt och mitt bidrag till Gemensamt Ansvar-insamlingen hjälper människor både i hemlandet och utomlands. I november i år överräcktes intäkterna från årets Gemensamt Ansvar-insamling till insamlingens beskyddare, republikens president Sauli Niinistö. I vår församling uppgick resultatet för år 2018 till 4880,06 € , vilket är en betydande ökning från år 2017, då resultatet var 3384,19 €. Ett stort tack till er alla!

Välkommen att stöda GA-insamlingen 2019 genom att delta: Gemensamt Ansvar-lunch 03.02.2018 (soppa, kaffe och tårta) i församlingshemmet efter gudstjänsten i Korsholms kyrka (c:a kl.12). Pris: 10 €, barn under 6 år gratis, familjepris 25 €. Ingen förhandsanmälan behövs.

Gudstjänst för stora och små i Korsholms kyrka söndagen 03.02.2019 kl.11 med uppläsning av namnen på de barn och unga som sedan föregående Kyndelsmässodag, genom dopet blivit medlemmar i Korsholms svenska församling. De familjer som är närvarande får efter gudstjänsten ta hem sina barns hjärtformade löv från kyrkans dopträd. Kollekten uppbärs för Gemensamt Ansvar. För kyrktaxi ring pastorskansliet 0400 415008. Insamling med sparbössor ordnas under vårvintern utanför K-Supermarket Piffi i Smedsby. Ditt bidrag till GA-insamlingen kan du ge med hjälp av uppgifterna på bankgirokortet nedan. Den egentliga insamlingstiden är februari - april Insamlingstillstånd RA/2017/785, gäller 1.9.2017–31.8.2019, inländska fastlandet, beviljat av Polisstyrelsen 18.8.2017. Insamlingstillstånd ÅLR 2018/4641, gäller 1.9.2018 – 31.8.2019, Åland, beviljat av Ålands landskapsregering 6.6.2018.

Mottagarens kontonummer

Aktia FI82 4055 0010 4148 41 Nordea FI16 2089 1800 0067 75 Pohjola FI14 5000 0120 2362 28

Mottagare

Kyrktjänst r.f. / Gemensamt ansvar

Betalare

BIC HELSFIHH NDEAFIHH OKOYFIHH

MITT BIDRAG TILL INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR

Underskrift Ref.nr. Från konto nr

Förfallodag

305297 Euro


Välkommen till kyrkan! Januari 27.1 27.1

Gudstjänst kl. 11 i Korsholms kyrka Vesterlund, Nordqvist-Källström Högmässa kl.13 i Smedsby församlingsgård Vesterlund, Nordqvist-Källström

Februari 2.2 Ung gudstjänst kl. 18 i Korsholms kyrka Vesterlund, Westerlund och Nordqvist-Källström 3.2

Gudstjänst för små och stora kl. 11 i Korsholms kyrka. Namnen på alla döpta sedan ett år tillbaka räknas upp och föräldrarna får ta hem barnens hjärtformade löv från dopträdet Berg, Westerlund, Lilla barnkören och körskolan. Kyrktaxi med retur efter GA-lunchen. Gemensamt Ansvar-lunch 3.2 i församlingshemmet efter gudstjänsten Soppa, kaffe och tårta: 10 €, under 6 år gratis, familjepris 25 €

10.2 10.2

Högmässa kl.11 i Korsholms kyrka Bergström-Solborg, Westerlund Högmässa kl.13 i Smedsby församlingsgård Bergström-Solborg, Westerlund

17.2 Högmässa kl. 11 i Korsholms kyrka Vesterlund, Nordqvist-Källström, musikskolelever

21.2

psalmÅsång kl.18:30 i Korsholms kyrka Bergström-Solborg, Westerlund, Nordqvist-Källström. Församlingens körer och orkester Servering i församlingshemmet 17:30-18:30, syföreningen ordnar snabblotteri

24.2 24.2

Högmässa kl.11 i Korsholms kyrka Predikant Tomas Gäddnäs, Berg, Westerlund Högmässa kl.13 i Smedsby församlingsgård Predikant Tomas Gäddnäs, Berg, Westerlund

Mars 3.3

Högmässa kl.11 i Korsholms kyrka Berg, Nordqvist-Källström, kyrkokören

10.3

Högmässa kl.11 i Korsholms kyrka Vesterlund, Westerlund

Prins- och prinsessgudstjänst för små och stora 10.3 kl.13 i Smedsby församlingsgård Bergström-Solborg, Westerlund, körskolan

17.3 Högmässa kl.11 i Korsholms kyrka. Berg, Nordqvist-Källström, musikskolelever Kyrkvärdarnas och kaffekockarnas vår fest i församlingshemmet efter högmässan.


20.3 Rasmusgården uppträder med barnteater i Karperö, Carpella strandlid. kl.9.30 22.3

Ungdomsgudstjänst kl 18 i Korsholms kyrka. Vesterlund, Bergström-Solborg, Nordqvist-Källström, Westerlund.

24.3 24.3

Högmässa kl.11 i Korsholms kyrka Vesterlund, Nordqvist-Källström Högmässa kl.13 i Smedsby församlings gård Vesterlund, Nordqvist-Källström

26.3

Musikskolans elevkonsert kl 18 i Korsholms kyrka

31.3 Högmässa kl.11 i Korsholms kyrka med födelsedagsfest i församlingshemmet för alla som fyller 70 eller 75 år under 2019. Berg, Vesterlund, Nordqvist-Källström Westerlund

April Musikalen ”Ängel utan vingar” av Karin Runow, 4.4 kl.18:30 i Korsholms kyrka

7.4 7.4

Korsholms samfällighets svenska barn- och ungdomskörer ackompanjerade av Bettanz under ledning av Michael Wargh. Dirigenter Rodney Andrén och Karolin Wargh. Regi: SusanneWesterlund.

Högmässa kl.11 i Korsholms kyrka Bergström-Solborg, Nordqvist-Källström Högmässa kl.13 i Smedsby församlingsgård Berg, Nordqvist-Källström

14.4 Palmsöndagsgudstjänst för små och stora kl.11 i Korsholms kyrka Vesterlund, Westerlund, lilla barnkören, Körskolan

KARATRÄFFENS VÅRPROGRAM 6.2

Att lämna jordelivet - svårt att gå ”över gränsen?” / Rose-Maj Friman

27.2

Kan kristna och muslimer leva i sam förstånd? / Tor-Erik Store

6.3

Hur mycket bör/kan bekännande kristna engagera sig i politik och samhällsliv? / Göran Särs

20.3

Finns det hopp för mänskligheten? - tidens utmaningar.../Albert Häggblom

3.4

Guds- o. Kristusbilden i våra psalmer under olika tider / Rainer Holmgård

17.4

Hur stå emot det onda inom oss själva och i tiden? / Björn Elfving

ALPHA OCH BETA Enligt preliminära planer startar en Beta-kurs om tro och liv i Smedsby församlingsgård torsdagen 07.03.2019 kl.18:30. Kursen består av nio föreläsningar, varav tre föreläsningar hålls under en utfärdsdag. Det är tänkt att kursen avslutas 11.04.2019. Du som nyligen eller tidigare har deltagit i en Alpha-kurs har möjlighet att anmäla dig till Beta-kursen. Anmälan och förfrågningar riktas till kyrkoherde Berndt Berg, berndt.berg@evl.fi eller till pastorskansliet tel. 0400 415008.


DIAKONIN

PASTORSKANSLI

Diakonins mottagningstid i Smedsby församlingsgård ti och to kl. 9 - 11

Församlingens pastorskansli är öppet må-ti samt to-fre kl. 9-14. Stängt på onsdagar.

Niklasvägen 3 65610 Korsholm

Adress: Adelcrantzgränd 1, 65380 Vasa Telefon: 0400 415008 Mejl: korsholms.svenska@evl.fi Hanna-Maria Hakala Diakon hanna-maria.hakala@evl.fi 040 322 6707

Jessica Emaus Diakon jessica.emaus@evl.fi 044 356 0530

FÖRSAMLINGEN PÅ NÄTET www.korsholmssvenskaforsamling.fi FB: Korsholms svenska församling -ny sida Använd gärna vår #korsholmssvenskaforsamling

Välkommen med i Föräldra-Barn gruppen! För barn i åldern 0-6 år Tillsammans med föräldrar (mor- eller farföräldrar) kl 9.30-11 Alla träffas för att leka, pyssla och umgås tillsammans. Kaffe med dopp och musikstund till sist! Ingen anmälan behövs. Smedsby församlingsgård start 11.1 Träff varje fredag (ingen grupp 8.2 och 29.3 då den ersätts med pappa-barn på lördag) Pappa-barn samlingar i Smedsby 9.2 och 30.3 Familjearbetare: Sanna 044 3560531

Karperö, Carpella Strandlid start 23.1 Träff varannan onsdag (jämna veckor) Tölby hembygdsförening start 16.1 Träff varannan onsdag (udda veckor) Henna 044 7129425

VINTER i Korsholms svenska församlig  

Information om våra evenemang, insamlingen Gemensamt Ansvar, program för pensionärer m.m.

VINTER i Korsholms svenska församlig  

Information om våra evenemang, insamlingen Gemensamt Ansvar, program för pensionärer m.m.

Advertisement