Page 1

ВАШЕТО ПАРТНЬОРСТВО


какво е Заедно в ЧаС?

МИСИЯ

ПОДХОД

Мисията на Заедно в час е да осигури достъп на всяко дете в България до качествено образование, като насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители и лидери в нашата образователна система и общество.

За да постигне мисията си, Заедно в час привлича и подготвя способни и изявени млади хора от различни сфери да работят като високоефективни учители на учениците с най-голяма нужда от подкрепа за подобряване на мотивацията и академичните си постижения. След 2-годишното си участие в програмата младите учители-лидери продължават развитието си като активни застъпници за образователната промяна чрез директна работа в училище или извън него.

Дейността на организацията датира от 2010 година като се реализира изцяло в обществена полза и с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и Министерство на образованието и науката. Заедно в час е партньор в международната мрежа Teach For All, която успешно работи за подобряване на възможностите за получаване на отлично образование в над 30 страни на 6 континента.

ЦЕЛИ Заедно в час формулира дългосрочна визия за успех, базирана на крайния резултат за учениците, с които работят нашите учители. Голямата ни

1 І http://zaednovchas.bg/за-училища/

цел е всяко дете да завърши средно образование, да има възможността да бъде прието в университет според своя избор и да бъде добре подготвено да се интегрира успешно на пазара на труда. Водени от тази визия за успех, учителите по програма Заедно в час работят усилено по време на двегодишното си участие в програмата за развиването на предварително определени конкретни знания, умения и нагласи у своите ученици на всеки етап от обучението им. В дългосрочен план екипът на Заедно в час подкрепя завършилите програмата учители в утвърждаването на преподавателски, училищни и институционални системни практики и стратегии, които максимално допринасят за равния достъп до качествено образование за всяко дете в България.


нашите ценности

• Ефективно сътрудничество • Професионализъм • Фокус върху резултатите и дългосрочно въздействие • Предприемачески дух • Уважение и скромност • Постоянно учене

за успеха на всяко дете

вашето партньорство І 2


Постигнати резултати

Обсегът на програма Заедно в час за учебната 2013-2014 година включва 43 училищапартньори в 6 региона на България (София-град, Софияобласт, Пазарджик, Пловдив, Ловеч и Стара Загора), в които преподават 73 учители на над 5000 ученици. През изминалата учебна 2012-2013

година средният резултат на учениците, които работят с учители по програмата, се повиши с 20% (2 единици повишение в оценките), а част от тях бяха приети в престижни гимназии и университети в страната и чужбина. Графиката по-долу илюстрира постигнатия ученически успех.

Преглед на резултатите на учениците 66%

60%

61% 1820

Първи срок 1 резултат

Втори срок 2 резултат

3 І http://zaednovchas.bg/за-училища/

от учениците повишават резултатите си от първи до втори срок

66%

45%

диагностичен резултат

Ние попитахме и родителите на нашите ученици дали виждат промяна в мотивацията на своите деца и отношението им към училище. Събрахме повече от 450 родителски отзиви, представляващи 10% от родителите на учениците, с които работим.

Финално оценняване резултат

87%

ученици взеха участие в извънкласни дейности и състезания

от анкетираните родители са съгласни, че мотивацията на децата им се е повишила или се е повишила значително като резултат от работата на учител на Заедно в час.


обратна връзка

“До този момент Заедно в час е най-добрата форма на обучение, прилагана в българската образователна система някога. За първи път от години детето ми се обучава от учител, човек, който познава и уважава целите на учениците си, подкрепя, мотивира, разбира ги; работи заедно с тях и за тях.” – родител на ученик от 8 клас

“Харесва ми, че мога да кажа това, което мисля, и да споделя идеите си. Харесва ми, че учителят прави уроците разбираеми и лесни, както и забавни и разнообразни.” - ученик от 8 клас

за успеха на всяко дете

вашето партньорство І 4


защо да станете партньор?“

Чрез осъществяване на партньорство с програма Заедно в час Вие получавате възможност да: Привличате млади и мотивирани учители към педагогическия Ви екип, които да привнесат иновативни методи на преподаване, да работят неуморно за повишаване резултатите на учениците и да помагат за реализиране визията на Вашето училище;

подкрепена от Министерство на образованието и науката, както и много други корпоративни и неправителстветни институции;

Станете част от бързо разрастваща се мрежа от училища-партньори и съмишленици на организацията, с които да реализирате съвместни проекти и обменяте добри практики;

Повишите репутацията на училището Ви чрез сътрудничеството си с професионална организация,

5 І http://zaednovchas.bg/за-училища/

Участвате в конференции и семинари, чрез които да споделяте натрупания опит и разширявате мрежата си от контакти в сферата на образованието; Допринесете активно за равния достъп до качествено образование в България, като предадете опита и познанията си на млади учители, които след това продължат да работят в името на успеха на всяко дете!


“Програмата е много добра, защото осигурява не само работа на младите хора, но и ни помага на нас - училищата, да намерим преподаватели по предмети като английски език. Тя дава възможност на действащите учители да се поучат от своите колеги от „Заедно в час” и в същото време да им подадат ръка по трудния път на учителската професия.“ - директор на училище-патньор

за успеха на всяко дете

вашето партньорство І 6


привличане и подбор

Кандидатура

3-етапен процес на подбор

Заедно в час целенасочено търси амбициозни и доказали се хора, които имат потенциал да бъдат успешни учителилидери. Стратегията за привличане и подбор на участници в програмата е насочена към завършващи или наскоро завършили студенти от най-добрите университети в България и по света. Всички кандидати за учители по програма Заедно в час преминават взискателен процес по подбор, който се провежда

Оферта

на три етапа - оценка на кандидатурата, лично интервю и център за оценяване. Успешните кандидати притежават следните осем компетенции: • Постижения и лидерство • Упоритост и гъвкавост • Умения за влияние и общуване • Организационни умения и планиране • Аналитично мислене • Желание и умение за постоянно учене

7 І http://zaednovchas.bg/за-училища/

Обучение • Ангажираност с мисията и програмата на Заедно в час • Нагласи към различните общности Знанията, уменията и способностите на одобрените участници биват тествани и по време на обучението, осигурено от Заедно в час, и само успешно преминалите го влизат в училище. По-малко от 5% от кандидатствалите стават участници в програма Заедно в час.


Профил на участниците

16%

Бакалавър от университет в чужбина

60%

Новозавършили отлични студенти

75%

Поне един чужд език

75% жени

за успеха на всяко дете

средна възраст

27 18

региона в България

52%

Бакалавър от СУ

40%

Млади професионалисти

62%

Английски език

25%

мъже

вашето партньорство І 8


защо Заедно в час?“

Това е възможност да допринеса за формирането на децата в личности, които да бъдат успешни и конкурентноспособни в динамично развиващия се свят.

Искам да върна на учениците в България вярата, че с любов към знанието и упорит труд наистина могат да постигнат велики неща в живота си.

Мога да променя мирогледа на децата и виждането им не само за образованието, но и за живота им. Искам да предам практически умения на учениците си, даващи им възможност за по-добра реализация и бъдеще.

9 І http://zaednovchas.bg/за-училища/

Вярвам, че всяко дете притежава потенциал, който трябва да бъде провокиран и доразвит.


мотивация за участие

за успеха на всяко дете

вашето партньорство І 10


Обучение

Учителите по програма Заедно в час се обучават от екип на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, за да придобият професионална квалификация “учител” или „възпитател“. В допълнение те преминават 6 седмично обучение, организирано от екипа на фондацията под формата на Летен институт, в което младите учители се научават да посрещат предизвикателства в класната стая: да планират уроци, да водят учениците си към високи резултати, да въвличат родителите в учебния процес, както и да си сътрудничат с останалите учители и училищната администрация. В обучението са застъпени принципите на международно признатия модел Преподавай като лидер, който е взаимстван от Teach for All и е адаптиран за България. Тези принципи включват:

11 І http://zaednovchas.bg/за-училища/

Поставя високи цели

Мотивира учениците и родителите за постигането им

Планира целенасочено

Изпълнява ефективно

Постоянно повишава ефективността си

Работи упорито


Харесва ми да работя с Вас, защото виждам млади хора, съпричастни към образованието в България. Харесва ми, че вие се грижите за квалификацията на вашите кадри, следите за техния напредък и им помагате, когато имат нужда от това.

за успеха на всяко дете

вашето партньорство І 12


Подкрепа Философията на работа с учителите по програма Заедно в час се базира на нашата вяра, че само по пътя на подкрепата, ефективното сътрудничество и съвместното търсене на възможности за подобрение можем да разгърнем своя потенциал като учители и да бъдем максимално полезни на учениците в класните стаи. По време на двугодишното участие в програма Заедно в час всеки учител бива подкрепен от координатор, ментор и учителнаставник.

13 І http://zaednovchas.bg/за-училища/


Координаторът е специалист с опит в класната стая в България или чужбина, който помага на учителите както с методичните аспекти на преподаването, така и с интегрирането им и работата в училище. Един координатор отговаря за между 12 и 15 учители и посещава класната стая на всеки един от тях веднъж на 3-4 седмици за учителите от първа година и веднъж на 5-6 седмици за колегите им от втора година. Тези посещения целят да идентифицират области за подобрение и да начертаят следващи стъпки, които да направят учителя още по-успешен в класната стая. След края на всеки учебен срок, учителите получават подробна атестация на работата си, която се базира както на текущите наблюденя на координатора, така и на анализите на резултатите на учениците и на резултатите от анкетите за обратна връзка от ученици, родители и директор, които провеждаме регулярно. за успеха на всяко дете

Менторът е външен за организацията човек, който е успешен в бизнес или обществена сфера, и чрез лидерския си опит помага на учител по програма Заедно в час да развива компетенциите си в три основни направления: достъп (какво знам и какво умея), стремежи (в какво вярвам) и постижения (какво правя). Съобразно конкретната сфера, в която учителят желае да се развива, менторът има за цел да окаже нужното съдействие за усъвършенства на конкретни професионалния умения (организиране и планиране, стратегическо мислене, вземане на решения, решаване на проблеми, мотивиране, контрол над изпълнението на резултатите, себепознаване, промотиране на промяна и други). Съвместната работа на учителите по програма Заедно в час и техните ментори се осъществява чрез регулярни срещи основно през първата учебна година.

Учителят-наставник е част от педагогическия колектив на училището, в което преподава учителят по програма Заедно в час и бива посочен от директора по време на процеса на кандидатстване. Най-често става въпрос за учител с опит (главен учител), от когото се очаква да помогне на младия учител с интеграцията му в училищната обност и с разясняванена основните му задължения (училищна политика, учебни планове, програми, учебно разписание, учебници и учебни помагала, система за оценяване и други). Учителятнаставник е от изключителна важност за успешната работа на учителя по програма Заедно в час поради всекидневния контакт в училище. Именно тази обмяна на опит и познания стои в основата на дългосрочните партньорства, които като организация целим да създаваме. вашето партньорство І 14


Как да станете училище партньор?

Как да станете училищепартньор? Програма Заедно в час е отворена за всички училища и професионални гимназии, в които се обучават ученици от 1 до 12 клас в редовна форма на обучение. При избора на училища-партньори се водим

от мисията и дългосрочните ни цели за предоставяне на равен достъп до качествено образование на всяко дете и поради това се стремим да отговорим на нуждите приоритетно на училища, в които учениците отговарят на един или повече от следните критерии:

15 І http://zaednovchas.bg/за-училища/

• Произхождат от семейства с нискък социалноикономически статус • Показват незадоволителни резултати на външни оценявания и държавни зрелостни изпити • Произхождат от езикови малцинства • В риск са от отпадане


от училище поради ниска мотивация за учене и значително изостване от учебния материал Всяко училище или професионална гимназия с ученици, отговарящи на гореспоменатите критерии, и с изявен недостиг на млади и квалифицирани педагогически кадри, може да кандидатства за учители по програма Заедно в час. Условията за кандидатстване са както следва: Попълване на формуляр за нужда от учители по Програма Заедно в час (може да бъде свален от интернет страницата www.zaednovchas.bg, в частта „За училища“;

за успеха на всяко дете

Осигуряване на свободно място за учител по определен предмет или възпитател в рамките на минимум 2 учебни години; Осигуряване на минимум 60% преподавателски норматив, който да се формира от задължителна подготовка (ЗП) и задължително избираема подготовка (ЗИП). Допълване на норматива до 100% със свободно избираема подготовка (СИП) или други извънкласни дейности е силно препоръчително, но не задължително условие за сътрудничество между училището и програмата;

Сключване на трудов договор с учителя по Програма Зааедно в час със съответния изпитателен срок и възнаграждение спрямо Наредба №1 за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета, както и договор за партньорство със Заедно в час за период от 2 години; Определяне на учител-наставник от педагогическия екип в училище, който да помага при успешната интеграцията на младия учител в колектива и училищната среда.

вашето партньорство І 16


Партньорства

17 І http://zaednovchas.bg/за-училища/


за успеха на всяко дете

вашето партньорство І 18


http://zaednovchas.bg/за-училища/ info@zaednovchas.bg телефон/факс: +359 2/ 9880688 yл. „Иван Денкоглу“ № 19 гр. София 1000

Заедно в час  

брошура

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you