Page 1

Handleiding voor gebruik en onderhoud Raadpleeg deze aanwijzingen alvorens de machine in gebruik te nemen. Lees aandachtig de veiligheidsvoorschriften.

Instrukcja obsługi i konserwacji 3U]HGXĪ\FLHPXU]ąG]HQLDQDOHĪ\]DSR]QDüVLĊ]QLQLHMV]ąLQVWUXNFMąREVáXJL 3U]HF]\WDüXZDĪQLHQRUP\GRW\F]ąFHEH]SLHF]HĔVWZD


INHOUD BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN2 APPARAAT4 ACCESSOIRES .......................................................................................................................4

INSTALLATIE5 STARTEN VAN DE MACHINE .......................................................................................................5 DE TAAL INSTELLEN ................................................................................................................6

“AQUA PRIMA”-FILTER .............................................................................................................7

DISPLAY8 (OPTI-DOSE) HOEVEELHEID TE MALEN KOFFIE INSTELLEN ................................................................8

INSTELLINGEN9 BODY VAN DE KOFFIE ..............................................................................................................9 HOOGTE VAN HET LEKBAKJE VERSTELLEN ....................................................................................9 KOFFIEMOLEN INSTELLEN .........................................................................................................9

AFGIFTE VAN HET PRODUCT10 ESPRESSO

/ NORMALE KOFFIE / GROTE KOFFIE ...........................................................................10

DRANKAFGIFTE MET GEMALEN KOFFIE. ...................................................................................... 11 AFGIFTE VAN HEET WATER......................................................................................................12 AFGIFTE VAN STOOM .............................................................................................................13 AFGIFTE VAN CAPPUCCINO. ....................................................................................................14 MILK ISLAND (OPTIONEEL) ......................................................................................................15

DRANKEN PROGRAMMEREN16 1. PROGRAMMEREN VOOR AUTOMATISCH LEREN..........................................................................16 2. PROGRAMMEREN VANUIT HET MENU “DRANKINSTELLINGEN” ........................................................16

MACHINE PROGRAMMEREN18 MACHINE-INSTELLINGEN .........................................................................................................19 MENU „TAAL”

......................................................................................................................19

MENU „WATERHARDHEID” .......................................................................................................20 MENU „GELUIDSALARMEN” ......................................................................................................20 MENU „FILTERALARM” ............................................................................................................21 MENU “SPOELING” ................................................................................................................21

ONDERHOUD22 MENU „WATERFILTER”

...........................................................................................................22 MENU «ONTKALKING» ...........................................................................................................24 UNIT SPOELEN .....................................................................................................................27


INHOUD MACHINE PROGRAMMEREN28 ENERGIEBESPARING ..............................................................................................................28 SPECIALE TOEPASSINGEN .......................................................................................................29

REINIGING EN ONDERHOUD30 ALGEMENE REINIGING VAN DE MACHINE .....................................................................................30 REINIGING VAN DE CENTRALE UNIT ...........................................................................................31

STORINGSCODES32 PROBLEMEN - OORZAKEN - OPLOSSINGEN33 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN34 TECHNISCHE GEGEVENS36


2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Het is aangeraden om tijdens het gebruik van elektrische huishoudapparaten enkele voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om het risico op brand, elektrische schokken en/of ongevallen te beperken. • Lees aandachtig alle aanwijzingen en informatie in deze handleiding en in alle brochures die zich in de verpakking EHYLQGHQDOYRUHQVGHHVSUHVVRPDFKLQHWHVWDUWHQRIWHJHEUXLNHQ ‡ 5DDNJHHQZDUPHRSSHUYODNNHQDDQ • Dompel het snoer, de stekker of de machine zelf niet in water of een andere vloeistof onder om brand, elektrische VFKRNNHQHQRQJHYDOOHQWHYHUPLMGHQ ‡ :HHVLQKHWELM]RQGHUYRRU]LFKWLJWLMGHQVKHWJHEUXLNYDQGHHVSUHVVRPDFKLQHLQGHEXXUWYDQNLQGHUHQ ‡ +DDOGHVWHNNHUXLWKHWVWRSFRQWDFWZDQQHHUGHPDFKLQHQLHWJHEUXLNWZRUGWRIWLMGHQVKHWVFKRRQPDNHQ/DDWGH PDFKLQHDINRHOHQDOYRUHQVRQGHUGHOHQWHSODDWVHQRIWHYHUZLMGHUHQHQYyyUKHWVFKRRQPDNHQ ‡ *HEUXLNGHPDFKLQHQLHWDOVKHWVQRHURIGHVWHNNHUEHVFKDGLJGLVRILQJHYDOYDQGHIHFWRIEUHXN/DDWKHWDSSDUDDW QD]LHQRIKHUVWHOOHQLQKHWGLFKWVWELM]LMQGHVHUYLFHFHQWUXP • Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant erkend zijn kan aanleiding geven tot materiÍle en/of persoonlijke VFKDGH ‡ *HEUXLNGHHVSUHVVRPDFKLQHQLHWEXLWHQVKXLV ‡ 9HUPLMGGDWKHWVQRHUODQJVGHWDIHOQDDUEHQHGHQKDQJWRIGDWKHWZDUPHRSSHUYODNNHQDDQUDDNW ‡ +RXGGHHVSUHVVRPDFKLQHXLWGHEXXUWYDQZDUPWHEURQQHQ • Controleer of de hoofdschakelaar van de espressomachine in de uit-stand staat alvorens de stekker in het stopcontact WHVWHNHQ=HWGHVFKDNHODDURS³XLW´RPGHPDFKLQHXLWWHVFKDNHOHQHQKDDOGHVWHNNHUXLWKHWVWRSFRQWDFW ‡ *HEUXLNGHPDFKLQHDOOHHQYRRUKXLVKRXGHOLMNJHEUXLN ‡ :HHVELM]RQGHUYRRU]LFKWLJWLMGHQVKHWJHEUXLNYDQVWRRP

WAARSCHUWING De espressomachine is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Alle reparatie- en/of servicebeurten, behalve de normale reinigings- en onderhoudswerkzaamheden, mogen slechts door een erkend servicecentrum uitgevoerd worden. Dompel de machine niet onder in water. ‡ &RQWUROHHURIGHYROWDJHDDQJHGXLGRSKHWW\SHSODDWMHRYHUHHQNRPWPHWGLHYDQGHHOHNWULVFKHLQVWDOODWLHYDQXZ ZRQLQJ ‡ *HEUXLNQRRLWODXZRIZDUPZDWHURPKHWZDWHUUHVHUYRLUWHYXOOHQ*HEUXLNDOOHHQNRXGZDWHU ‡ 5DDNGHZDUPHRQGHUGHOHQYDQGHPDFKLQHHQKHWHOHNWULVFKHVQRHUWLMGHQVGHZHUNLQJQRRLWDDQ ‡ 0DDNQRRLWVFKRRQPHWELMWHQGHVWRIIHQRIPHWPDWHULDDOGDWNUDVVHQYHURRU]DDNW+HWLVYROGRHQGHHHQPHWZDWHU EHYRFKWLJG]DFKWGRHNMHWHJHEUXLNHQ


3 AANWIJZINGEN VOOR HET ELEKTRISCHE SNOER ‡ +HWELMJHOHYHUGHHOHNWULVFKHVQRHULVNRUWRPWHYHUPLMGHQGDWXHULQYHUZLNNHOGJHUDDNWRIHURYHUVWUXLNHOW ‡ 8NXQWDOVX]HHUYRRU]LFKWLJEHQWYHUOHQJVQRHUHQJHEUXLNHQ Wanneer u een verlengsnoer gebruikt, ga dan na: D RIGHYROWDJHDDQJHGXLGRSKHWYHUOHQJVQRHURYHUHHQNRPWPHWGHHOHNWULVFKHYROWDJHYDQKHW huishoudapparaat; E RIKHWYRRU]LHQLVYDQHHQVWHNNHUPHWGULHSHQQHQHQDDUGLQJ LQGLHQKHWVQRHUYDQKHWKXLVKRXGDSSDUDDWYDQ GLWW\SHLV F RIKHWVQRHUQLHWODQJVGHWDIHOQDDUEHQHGHQKDQJWRPHHQVWUXLNHOLQJWHYHUPLMGHQ ‡*HEUXLNJHHQVWRSFRQWDFWHQPHWYHUVFKLOOHQGHDIWDNNLQJHQ

ALGEMEEN 'HNRIÀHPDFKLQHLVJHVFKLNWYRRUKHWEHUHLGHQYDQHVSUHVVRNRIÀHPHWJHEUXLNYDQNRIÀHERQHQHQLVXLWJHUXVW met een systeem voor de afgifte van stoom en heet water. De behuizing van de machine, van een elegant design, is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt om continu in een professionele context te worden gebruikt. Opgelet: Men aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ingeval van: • verkeerd of onvoorzien gebruik; • reparaties die niet uitgevoerd zijn door een erkend servicecentrum; • knoeien met het elektrische snoer; • knoeien met onderdelen van de machine; • gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen en accessoires; ‡ KHWQLHWRQWNDONHQYDQGHPDFKLQHRILQJHYDOYDQJHEUXLNELMWHPSHUDWXUHQRQGHUƒ&

IN DEZE GEVALLEN KOMT DE GARANTIE TE VERVALLEN.

ALLE INSTRUCTIES DIE BELANGRIJK ZIJN VOOR DE VEILIGHEID VAN DE GEBRUIKER, WORDEN MET EEN WAARSCHUWINGSDRIEHOEK AANGEGEVEN. VOLG DERGELIJKE AANWIJZINGEN STRIKT OP OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN! TOEPASSING VAN DEZE INSTRUCTIES BIJ HET GEBRUIK %HZDDUGH]HLQVWUXFWLHVRSHHQYHLOLJHSOHNHQYRHJ]HELMGHPDFKLQHLQGLHQ]HGRRUGHUGHQZRUGWJHEUXLNW1HHPYRRU QDGHUHLQIRUPDWLHRILQJHYDOYDQSUREOHPHQFRQWDFWRSPHWHHQYDQGHHUNHQGHVHUYLFHFHQWUD

DEZE AANWIJZINGEN BEWAREN


4

APPARAAT .RI¿HERQHQUHVHUYRLU 'HNVHONRI¿HERQHQUHVHUYRLU 3ODDWVYRRUNRI¿HNRSMHV

Ruimte voor voorgemalen NRI¿H

Bedieningspaneel

Hoofdschakelaar SBS Serviceluikje

.RI¿HXLWORRS

.RI¿HGLNODGH

Lekbakje + rooster en vlotter Kraanknop heet water/stoom

Heetwaterpijpje Waterreservoir

Centrale unit

$DQVOXLWLQJ³0LON,VODQG´

Druipbakje Kuipvormig aansluitpunt voor voedingskabel

ACCESSOIRES

)LOWHU³$TXD3ULPD´

Maatbeker YRRUJHPDOHQNRI¿H

6OHXWHOYRRUKHWLQVWHOOHQYDQGHPDDO¿MQKHLG

Tester om de waterhardheid te testen

Schoonmaakkwastje

Voedingskabel


INSTALLATIE

5

STARTEN VAN DE MACHINE &RQWUROHHURIGHKRRIGVFKDNHODDUQLHWLVLQJHGUXNW

1

Verwijder het deksel van het NRI¿HUHVHUYRLU 9XOKHWUHVHUYRLUPHWNRI¿HERQHQ

4

Vul het reservoir tot het aangegeven maximum met vers drinkwater; dit niveau mag nooit RYHUVFKUHGHQZRUGHQ3ODDWVGDQ KHWUHVHUYRLUWHUXJ

7

2

3

Plaats het deksel terug en druk het JRHGQDDUEHQHGHQYDVW

5

6

Steek de stekker in het stopcontact aan de achterzijde van de machine en het andere uiteinde in een geschikt stopcontact van de elektri FLWHLWVYRRU]LHQLQJ ]LHKHW JHJHYHQVSODDWMH 

Plaats een houder onder het KHHWZDWHUSLMSMH

De machine start automatisch met het vullen van het K\GUDXOLVFKHFLUFXLW

Het kan zijn dat er geen water in GHKRXGHUJHVFKRQNHQZRUGW

De machine is nu klaar voor JHEUXLN Druk op de hoofdschakelaar om de PDFKLQHÄ$DQ´WH]HWWHQ

Haal het waterreservoir uit de PDFKLQH:LMDGYLVHUHQRPKHW Ä$TXD3ULPD´¿OWHUWHLQVWDOOHUHQ ]LHSDJ 

Dit is niet te wijten aan een VWRULQJYDQGHPDFKLQH

REGEL DE HARDHEIDSGRAAD VAN HET WATER, ZIE “MENU WATERHARDHEID” PAG. 20.


6

INSTALLATIE DE TAAL INSTELLEN 0HWGH]HLQVWHOOLQJNXQWXGHSDUDPHWHUVYDQGHPDFKLQHLQVWHOOHQRPGHNRI¿HVPDDNDDQWHSDVVHQ DDQKHWODQGYDQJHEUXLNGLWLVGHUHGHQZDDURPELMHQNHOHWDOHQKHWODQGZRUGWYHUPHOG

1

2 1

bev. settingsDruk op

3 2 mach. settings

Maak uw keuze door met uw vinger RYHUGHVHOHFWLHULQJWHJOLMGHQ

4

5 2.1

Druk op EHYHVWLJHQ

language English

om de keuze te

7 taal nederlands

De machine zal nu de berichten LQGHJHNR]HQWDDOZHHUJHYHQ

Druk op EHYHVWLJHQ

om de keuze te

6 2.1

taal nederlands

Maak uw keuze door met uw vinger RYHUGHVHOHFWLHULQJWHJOLMGHQ

8 2.1

2 mach. settings

2.1

taal nederlands

Wanneer de gewenste taal verschijnt op GUXNNHQ

9 afsluiten

Druk op totdat het volgende EHULFKWYHUVFKLMQW

afsluiten

Druk op10 Wacht tot de machine klaar is PHWRSZDUPHQ

:DQQHHUGHPDFKLQHLVRSJHZDUPG]DO]HHHQVSRHOF\FOXVYDQGHLQWHUQH FLUFXLWVXLWYRHUHQ(UZRUGWHHQNOHLQHKRHYHHOKHLGZDWHUDIJHJHYHQ :DFKWWRWGDWHUDXWRPDWLVFKHHQHLQGHDDQGH]HF\FOXVNRPW 9HUYROJHQVYHUVFKLMQWKHWVFKHUPYRRUGHDIJLIWHYDQGHSURGXFWHQ]LHSDJ


7 “AQUA PRIMAâ€?-FILTER Om de kwaliteit van het gebruikte water te verbeteren en tegelijkertijd een langere levensduur van de machine WHJDUDQGHUHQDGYLVHUHQZLMRPKHWÂł$TXD3ULPD´ÂżOWHUWHLQVWDOOHUHQ$OVGH]HLVJHwQVWDOOHHUGPRHWYHUYROJHQV KHWDFWLYHULQJVSURJUDPPDYDQKHWÂżOWHUJHVWDUWZRUGHQ ]LHSURJUDPPHULQJ ]RGDWGHPDFKLQHGHJHEUXLNHU ZDDUVFKXZWDOVKHWÂżOWHUPRHWZRUGHQYHUYDQJHQ

2

1

9HUZLMGHUKHW³$TXD3ULPD´¿OWHUXLW de verpakking en stel als datum de KXLGLJHPDDQGLQ

4

3

3ODDWVKHWÂżOWHULQ]LMQ]LWWLQJELQQHQ LQKHWOHJHUHVHUYRLU ]LH DIEHHOGLQJ 'UXNKHWÂżOWHUQDDU EHQHGHQWRWGDWKHWYDVWNOLNW

5

9XOKHWUHVHUYRLUPHWYHUVGULQNZDWHU /DDWKHWÂżOWHUWHQPLQVWHPLQXWHQ in het volle reservoir staan, zodat het op een correcte wijze wordt JHDFWLYHHUG

6 1

drankinst.

3

onderhoud

1. 2. Plaats een houder onder het KHHWZDWHUVWRRPSLMSMH

7

Maak uw keuze en druk op de toetsDruk op

8 3.1

w.filter

9 3.1.3 laden nu uitvoeren

1. 2. Druk opnieuw opMaak uw keuze en druk op de toets 

'UDDLGHNQRSWRWRSKHWV\PERRO 1XJHHIWGHPDFKLQHZDWHUDI

:DQQHHUGHPDFKLQHKLHUPHHNODDULVGHNQRSRSGHUXVWVWDQG WHUXJ]HWWHQ9HUYROJHQVPHHUGHUHPDOHQRS GUXNNHQWRWGDWKHWEHULFKW³DIVOXLWHQ´YHUVFKLMQW'UXNGDQRS 1XLVGHPDFKLQHJHUHHGYRRUJHEUXLN


8

DISPLAY

Toegang tot het programmeermenu

sterk aroma espresso

Toets voor afgifte van stoom

Selectiering

Toets om te bevestigen

Toets voor afgifte van heet water

Selecteer de hoeveelheid te malen RIYRRUJHPDOHQNRI¿H

‡ 9RRUWZHHNRSMHVNRI¿HNHHURSGHWRHWV GUXNNHQ 'LWNXQWXGRHQWRWGDWGHJHNR]HQKRHYHHOKHLGJHPDOHQNRI¿HRSLV geselecteerd espresso

2 keer drukken

geselecteerd dubbele espresso

• Bij de afgifte van 2 kopjes zal de machine de helft van de ingestelde hoeveelheid uitschenken en even VWRSSHQRPGDDUQDGHWZHHGHGRVLVNRI¿HXLWWHVFKHQNHQ 'HNRI¿HDIJLIWHZRUGWGXVQRJHHQNHHUJHVWDUWHQEHsLQGLJG

(OPTI-DOSE) HOEVEELHEID TE MALEN KOFFIE INSTELLEN Met de toets kunnen drie selecties worden JHPDDNW VWHUNJHPLGGHOGHQOLFKW GLHGH KRHYHHOKHLGNRI¿HDDQJHYHQGLHGHPDFKLQHPDDOW YRRUGHEHUHLGLQJYDQKHWSURGXFW0HWGH]HWRHWV NXQWXRRNGHIXQFWLHYDQYRRUJHPDOHQNRI¿H NLH]HQ

sterk aroma espresso gemiddeld aroma espresso licht aroma espresso

SELECTEER DE HOEVEELHEID TE MALEN KOFFIE VOORDAT U DE KOFFIEAFGIFTE START

voorgemalen espresso


9

INSTELLINGEN BODY VAN DE KOFFIE

+HW6%6V\VWHHPLVVSHFLDDORQWZRUSHQRPXGHJHOHJHQKHLGWHJHYHQRPGHNRI¿HGHJHZHQVWHERG\HQ VWHUNWHWHJHYHQ'RRUHHQHQNHOHGUDDLDDQGHNQRSPHUNWXGDWGHNRI¿HKHWNDUDNWHUNULMJWGDWKHWEHVWH ELMXZVPDDNSDVW

SBS – SAECO BREWING SYSTEM

GEMIDDELDE KOFFIE

2PGHERG\YDQGHWHYHUVWUHNNHQNRI¿HWH UHJHOHQ2RNDOVGHNRI¿HDOZRUGWYHUVWUHNWNDQ GLWQRJJHUHJHOGZRUGHQ'H]HLQVWHOOLQJKHHIW HHQGLUHFWHIIHFWRSGHJHVHOHFWHHUGHDIJLIWH LICHTE KOFFIE

STERKE KOFFIE

HOOGTE VAN HET LEKBAKJE VERSTELLEN 9HUVWHOGHKRRJWHYDQKHWOHNEDNMHYRRUGDWXGHNRI¿HDIJLIWHVWDUW]RGDWXYHUVFKLOOHQGHVRRUWHQNRSMHVNXQW JHEUXLNHQ ,QKRRJWHYHUVWHOEDDUOHNEDNMH2PKHWOHNEDNMHWHYHUVWHOOHQ het met de hand hoger of lager zetten totdat de gewenste KRRJWHLVEHUHLNW Opmerking: in het lekbakje bevindt zich een amberkleurige vlotter die signaleert wanneer het bakje geleegd moet ZRUGHQ

KOFFIEMOLEN INSTELLEN 'HPDFKLQHELHGWGHPRJHOLMNKHLGRPGHPDDO¿MQKHLGLHWVELMWHVWHOOHQ]RGDWGH]HDDQKHWW\SHJHEUXLNWH NRI¿HDDQJHSDVWNDQZRUGHQ De instelling kan met de pin binnen in het NRI¿HUHVHUYRLUYHUDQGHUGZRUGHQGUDDLGHSLQ XLWVOXLWHQGPHWEHKXOSYDQGHELMJHOHYHUGHVOHXWHO Draai de pin slechts één klik per keer en laat daarna GHPDFKLQHNRSMHVNRI¿HYHUVWUHNNHQ]RGDWXKHW YHUVFKLOLQPDDO¿MQKHLGPHUNW De referentietekens binnen in het reservoir geven de LQJHVWHOGHPDDO¿MQKHLGDDQ FIJNE MALING

GEMIDDELDE MALING

GROVE MALING


10

AFGIFTE VAN HET PRODUCT DE KOFFIEAFGIFTE KAN IEDER MOMENT GESTOPT WORDEN DOOR OPNIEUW OP DE TOETS TE DRUKKEN. DE STOOM KAN ERG HEET ZIJN: GEVAAR VOOR BRANDWONDEN. VOORKOM DIRECT CONTACT MET UW HANDEN. &RQWUROHHURIDOOHKRXGHUVVFKRRQ]LMQYROJHQVGHLQVWUXFWLHVLQKHWKRRIGVWXNÄ5HLQLJLQJHQRQGHUKRXG´ ]LH SDJ %LMGHDIJLIWHYDQNRSMHV]DOGHPDFKLQHGHHHUVWHNRI¿HYHUVWUHNNHQHQGHDIJLIWHHYHQVWRSSHQRPGH WZHHGHGRVLVNRI¿HWHPDOHQ'HNRI¿HDIJLIWHZRUGWGXVQRJHHQNHHUJHVWDUWHQEHsLQGLJG

ESPRESSO / NORMALE KOFFIE / GROTE KOFFIE +LHURQGHUZRUGWGHSURFHGXUHYRRUGHDIJLIWHYDQHHQHVSUHVVRJHWRRQG9RRUGHDIJLIWHYDQHHQDQGHUHNRI¿H PHWGHYLQJHURSGHULQJKHWW\SHNLH]HQ*HEUXLNJHVFKLNWHNRSMHVRIEHNHUVRPWHYRRUNRPHQGDWGHNRI¿H RYHUVWURRPW

1

3

2

sterk aroma espresso

Plaats een klein kopje voor de DIJLIWHYDQHHQHVSUHVVR

4

3ODDWVRIJHZRQHNRSMH V YRRU HHQQRUPDOHNRI¿HRIHHQJURWH NRI¿H

Kies met uw vinger op de VHOHFWLHULQJKHWJHZHQVWHSURGXFW

5 sterk aroma espresso

Indien gewenst kan de hoeveelheid WHPDOHQNRI¿HZRUGHQ geselecteerd; druk één of meerdere malen op de toets 

sterk aroma espresso

Druk op de toets : een keer voor 1 kopje en twee keer voor WZHHNRSMHV'HDIJLIWHYDQGH JHVHOHFWHHUGHGUDQNZRUGWJHVWDUW

'HDIJLIWHYDQGHNRI¿HZRUGWDXWRPDWLVFKGRRUGHPDFKLQHEHsLQGLJGRSEDVLVYDQGHLQGHIDEULHNLQJHVWHOGH KRHYHHOKHLG'HKRHYHHOKHGHQNXQQHQQDDUYRRUNHXUZRUGHQDDQJHSDVW ]LHSDJ 


11 DRANKAFGIFTE MET GEMALEN KOFFIE. 'HPDFKLQHELHGWGHPRJHOLMNKHLGRPYRRUJHPDOHQHQFDIHwQHYULMHNRI¿HWHJHEUXLNHQ 'HYRRUJHPDOHQNRI¿HPRHWLQKHWVSHFLDOHYDNMHQDDVWKHWNRI¿HERQHQUHVHUYRLUZRUGHQJHJRWHQ*LHWHUDOOHHQ VSHFLDOHYRRUHVSUHVVRPDFKLQHVJHPDOHQNRI¿HLQHQQRRLWNRI¿HERQHQRIRSORVNRI¿H OPGELET: GIET ALLEEN DIT TYPE KOFFIE IN HET VAKJE, ALS U EEN PRODUCT MET VOORGEMALEN KOFFIE WENST. GIET PER KEER SLECHTS EEN MAATSCHEPJE VOORGEMALEN KOFFIE IN HET VAKJE. HET IS NIET MOGELIJK OM TWEE KOPJES KOFFIE TEGELIJK TE VERSTREKKEN. In het onderstaande voorbeeld wordt de procedure getoond voor de bereiding van een espresso met gebruik YDQYRRUJHPDOHQNRI¿H'HYRRUNHXURPYRRUJHPDOHQNRI¿HWHJHEUXLNHQZRUGWRSKHWGLVSOD\ZHHUJHJHYHQ

1

2 sterk aroma espresso

3 voorgemalen espresso

poeder toevoegen en op ok drukken

2. 1. Selecteer het gewenste product door met een vinger over de VHOHFWLHULQJWHJOLMGHQ

4

Selecteer de functie door op de toets te drukken totdat de RSWLHÄYRRUJHPDOHQ´YHUVFKLMQW Druk op RPWHEHYHVWLJHQ

Via het scherm wordt de gebruiker eraan herinnerd dat de gemalen NRI¿HLQKHWVSHFLDOHYDNMHPRHW ZRUGHQJHJRWHQ

5 afgifte wachten a.u.b.

*LHWGHJHPDOHQNRI¿HLQKHW speciale vakje met behulp van het ELMJHOHYHUGHPDDWVFKHSMH

Druk op de toets VWDUW

; de afgifte

Nota: ‡ $OVVHFRQGHQQDGDWKHWVFKHUP LVYHUVFKHQHQQLHWPHWGHDIJLIWHLVJHVWDUW]DOGHPDFKLQHQDDUKHW KRRIGPHQXWHUXJNHUHQHQGHHYHQWXHOHLQJHYRHUGHKRHYHHOKHLGNRI¿HLQGHNRI¿HGLNODGHOHJHQ ‡ $OVHULQKHWYDNMHJHHQYRRUJHPDOHQNRI¿HLVJHGDDQ]DODOOHHQZDWHUZRUGHQDIJHJHYHQ • Als de dosis te groot is of als er twee of meerdere maatschepjes worden toegevoegd zal het product niet ZRUGHQDIJHJHYHQHQ]DOGHNRI¿HLQGHNRI¿HGLNODGHZRUGHQJHOHHJG


12

AFGIFTE VAN HET PRODUCT AFGIFTE VAN HEET WATER BIJ HET STARTEN VAN DE AFGIFTE KAN HET HETE WATER ENIGSZINS SPETTEREN MET RISICO VOOR BRANDWONDEN. HET HEETWATER-/STOOMPIJPJE KAN ERG HEET WORDEN: VERMIJD DIRECT CONTACT MET DE HANDEN, GEBRUIK ALLEEN DE SPECIALE HANDGREEP.

1

2

3 geselecteerd heet water

Plaats een houder onder het KHHWZDWHUSLMSMH

4

Druk op de toets5

Draai de knop tot op het V\PERRO

6

afgifte heet water

2SKHWGLVSOD\YHUVFKLMQW«

7 Herhaal deze handelingen als u nog een kopje heet ZDWHUZLOWODWHQDIJHYHQ

Wacht tot de gewenste hoeveelheid water wordt DIJHJHYHQ

Wanneer de machine de gewenste hoeveelheid water heeft afgegeven, GHNQRSWRWRSGHUXVWVWDQG GUDDLHQ


13 AFGIFTE VAN STOOM BIJ HET STARTEN VAN DE AFGIFTE KAN HET HETE WATER ENIGSZINS SPETTEREN MET RISICO VOOR BRANDWONDEN. HET HEETWATER-/STOOMPIJPJE KAN ERG HEET WORDEN: VERMIJD DIRECT CONTACT MET DE HANDEN, GEBRUIK ALLEEN DE SPECIALE HANDGREEP.

1

2

3 geselecteerd stoom

Plaats een houder met de te verwarmen drank onder het VWRRPSLMSMH

4

Druk op de toets5

Draai de knop tot op het V\PERRO 

6

afgifte stoom

2SKHWGLVSOD\YHUVFKLMQW«

Warm de drank op; beweeg de KRXGHUWLMGHQVKHWRSZDUPHQ

7 Herhaal deze handelingen als u nog een drank wilt RSZDUPHQ

1DGHDIJLIWHKHWVWRRPSLMSMHUHLQLJHQ]RDOVEHVFKUHYHQRSSDJ

Als u klaar bent de knop weer op GHUXVWVWDQG GUDDLHQ


14

AFGIFTE VAN HET PRODUCT AFGIFTE VAN CAPPUCCINO. BIJ HET STARTEN VAN DE AFGIFTE KAN HET HETE WATER ENIGSZINS SPETTEREN MET RISICO VOOR BRANDWONDEN. HET HEETWATER-/STOOMPIJPJE KAN ERG HEET WORDEN: VERMIJD DIRECT CONTACT MET DE HANDEN, GEBRUIK ALLEEN DE SPECIALE HANDGREEP.

1

2

3 geselecteerd stoom

Vul het kopje voor 1/3 met koude PHON

4

Druk op de toets5

Draai de knop tot op het V\PERRO 

7

Plaats het kopje onder het VWRRPSLMSMH

6

Klop de melk op; beweeg het kopje WLMGHQVKHWRSZDUPHQ

Als u klaar bent de knop weer op GHUXVWVWDQG GUDDLHQ

8 sterk aroma espresso

Plaats het kopje onder de NRI¿HXLWORRS

Druk eenmaal op de toets : de DIJLIWHYDQGHNRI¿HZRUGWJHVWDUW

1DGHDIJLIWHKHWVWRRPSLMSMHUHLQLJHQ]RDOVEHVFKUHYHQRSSDJ Om 2 cappuccino’s te bereiden: • twee kopjes melk opkloppen volgens de punten 1 tot 6, ‡ 7ZHHNRSMHVNRI¿HYROJHQVGHSXQWHQWRWEHUHLGHQGUXNLQGLWJHYDOWZHHNHHURSGHWRHWV
MILK ISLAND (OPTIONEEL)

15

'LWV\VWHHPGDWXDSDUWNXQWDDQVFKDIIHQPDDNWKHWPRJHOLMNRPRSHHQJHPDNNHOLMNHHQFRPIRUWDEHOH PDQLHUXLWVWHNHQGHFDSSXFFLQRÂśVWHEHUHLGHQ Opgelet: alvorens de Milk Island te gebruiken de betreffende handleiding raadplegen waarin alle voorzorgsmaatregelen voor een correct gebruik zijn aangegeven. Belangrijke opmerking: de hoeveelheid melk in de karaf mag nooit lager zijn dan het minimumniveau “MINâ€? en nooit hoger zijn dan het maximumniveau “MAXâ€?. Na het gebruik van de Milk Island al zijn componenten zorgvuldig reinigen. Geadviseerd wordt om bij de bereiding van de cappuccino halfvolle en koude melk (0-8°C) te gebruiken, zo krijgt u een beter resultaat. 1

Vul de karaf met de gewenste KRHYHHOKHLGPHON

2

Plaats de karaf op de steun van de 0LON,VODQG&RQWUROHHURIGHOHGRS GHVWHXQJURHQYDQNOHXULV

4

3

Draai de knop tot op de ruststand 

5 Nadat gedurende twee minuten constant stoom is afgeven stopt GHPDFKLQHDXWRPDWLVFK Als u nog meer stoom wenst de NQRSLQGH VWDQG]HWWHQHQ opnieuw in de VWDQG Zodra de gewenste emulsie is bereikt, de knop draaien tot hij in GHUXVWVWDQG VWDDW

Wacht tot de melk stijf geworden LV

6

Pak de karaf bij de handgreep YDVWHQKDDOKHPZHJ

7

Na kleine cirkelvormige bewegingen te hebben gemaakt, GHPHONLQKHWNRSMHJLHWHQ

8

Plaats het kopje met de geklopte PHONRQGHUGHNRIÂżHXLWORRS/DDW GHNRIÂżHLQKHWNRSMHORSHQ


16

DRANKEN PROGRAMMEREN ,HGHUHGUDQNNDQQDDUXZHLJHQVPDDNZRUGHQJHSURJUDPPHHUG

1. PROGRAMMEREN VOOR AUTOMATISCH LEREN 9RRUDOOHGUDQNHQNDQVQHOGHKRHYHHOKHLGNRIÂżHJHSURJUDPPHHUGZRUGHQGLHDIJHJHYHQZRUGWLHGHUHNHHU GDWHURSGHWRHWVZRUGWJHGUXNW Na selectie van de te programmeren drank de toets LQJHGUXNWKRXGHQWRWGDWRSKHWGLVSOD\ ELMYRRUEHHOG YHUVFKLMQW programmering espresso

'HPDFKLQHYHUVWUHNWGHNRIÂżH Wanneer de gewenste hoeveelheid is bereikt opnieuw op de toets 2SKHWGLVSOD\YHUVFKLMQW opgeslagen

GUXNNHQ

espresso

'HKRHYHHOKHLGYHUVWUHNWHNRIÂżHEOLMIWLQKHWJHKHXJHQRSJHVODJHQHQYHUYDQJWGHYRRUJDDQGHLQVWHOOLQJHQ

2. PROGRAMMEREN VANUIT HET MENU “DRANKINSTELLINGENâ€? Om de parameters voor het verstrekken van de dranken in te stellen: druk op de toets ÂłGUDQNLQVW´GRRUPHWHHQYLQJHURYHUGHVHOHFWLHULQJWHJDDQ

en selecteer

In deze fase kunt u: de programmering afsluiten ]LHSDJ

1

drankinst.

door met een vinger over de schijf te gaan de instellingen veranderen voor: GHKRHYHHOKHLGYHUVWUHNWHNRIÂżH GHWHPSHUDWXXUYDQGHNRIÂżH GHYRRULQIXVLHYDQGHNRIÂżH

de in de fabriek YRRUJHGHÂżQLHHUGH instellingen herstellen

de nieuwe instellingen opslaan

GHKRHYHHOKHLGWHPDOHQNRIÂżHVHOHFWHUHQ RSWLGRVH

of de in te stellen functie selecteren: GHWHPSHUDWXXUYDQGHNRIÂżH GHYRRULQIXVLHYDQGHNRIÂżH 9RRUGHYROOHGLJKHLGNXQWXRSGHYROJHQGHSDJLQD]LHQKRHHHQSURGXFWPHWNRIÂżHJHSURJUDPPHHUGZRUGWYRRU LHGHUHGUDQNNXQQHQYHUVFKLOOHQGHSDUDPHWHUVJHSURJUDPPHHUGZRUGHQDOQDDUJHODQJKHWW\SHGUDQN


17 1

2

3 sterk aroma espresso

1

drankinst.

1. 2. Controleer of het water- en het NRIÂżHERQHQUHVHUYRLUKHOHPDDOJHYXOG zijn; zet het kopje onder de NRIÂżHXLWORRS 4 1.1

espresso

1. 2.Druk op de toets

6HOHFWHHU³GUDQNLQVW´'UXNRSGH toets RPWHEHYHVWLJHQ

5 gemiddeld aroma espresso

Als de instellingen gewijzigd worden, begint de tekst op het GLVSOD\WHNQLSSHUHQ Het knipperen stopt wanneer GHZLM]LJLQJHQ]LMQRSJHVODJHQ

2. 1. Druk meerdere malen op de toets om de hoeveelheid te malen NRIÂżHWHUHJHOHQRINLHVRP YRRUJHPDOHQNRIÂżHWHJHEUXLNHQ Druk op RPRSWHVODDQ

Selecteer de te programmeren om te GUDQN'UXNRS EHYHVWLJHQ

6

8

7

temp.: gemiddeld espresso

temp.: gemiddeld espresso

espresso

1.

1.

2.

2. *HHIDDQKRHYHHONRIÂżHHUPRHW worden afgegeven door met uw vinger over de selectiering te gaan; bevestig met

9

Druk twee Ă drie seconden op de toets om toegang tot de andere te SURJUDPPHUHQSDUDPHWHUVWHNULMJHQ

Verander de temperatuurwaarde KRRJJHPLGGHOGODDJ GRRUPHWXZ YLQJHURYHUGHVHOHFWLHULQJWHJDDQ Druk op RPRSWHVODDQ

10 voorinf.: norm. espresso

voorinf.: norm. espresso

1. 2.

om de Druk op de toets SDUDPHWHUYRRULQIXVLHWHVHOHFWHUHQ

'HYRRULQIXVLHGHNRI¿HZRUGW vóór de infusie licht bevochtigd ZDDUGRRUGHNRI¿H]LMQYROOH aroma prijsgeeft en het een KHHUOLMNHVPDDNNULMJW

Verander de waarde van de voorinfusie QRUPDDOODDJXLW GRRUPHWXZYLQJHURYHU GHULQJWHJDDQ'UXNRS RPRSWHVODDQ


18

MACHINE PROGRAMMEREN Enkele functies van de machine kunnen geprogrammeerd worden om de werking aan uw SHUVRRQOLMNHYRRUNHXUDDQWHSDVVHQ

1

drankinst.

Druk op de toets om: - de selectie te bevestigen; - de nieuwe instellingen op te slaan

1 Druk op de toets om: 2 Ga met uw vinger over de ring om: - de functies te selecteren GHSDUDPHWHUVYDQGHIXQFWLHVWHYHUDQGHUHQ

1

drankinst.

4

Dranken- instellingen ]LHSDJ

2

Energiebesparing ]LHSDJ

machine-inst.

5

spec.functies Speciale functies ]LHSDJ

Machine-instellingen ]LHSDJ

3

energiebesp.

onderhoud Onderhoud ]LHSDJ

Om de programmering af te sluiten:

afsluiten

1. 2.


19 MACHINE-INSTELLINGEN GUXNNHQNLHV³PDFKLQHLQVW´

PeOm de werkinstellingen van de machine te wijzigen, op de toets en druk op de toets *DPHWXZYLQJHURYHUGHVHOHFWLHULQJRP

2.1

taal nederlands de taal van het menu LQWHVWHOOHQ

2.4

filteralarm ingeschakeld KHWDODUPYDQKHW³$TXD3ULPD´¿OWHUWH activeren/deactiveren

2.2

waterhardh. 3 GHZDWHUKDUGKHLGLQWHVWHOOHQ

2.5

spoeling ingeschakeld KHWVSRHOHQYDQGHNRIÂżHFLUFXLWV LQWHVWHOOHQ

2.3

geluidsal. ingeschakeld de geluidsalarmen te activeren

2PHHQZLOOHNHXULJQLYHDXYDQ³PDFKLQHLQVW´WHYHUODWHQ zonder de wijzigingen op te slaan, op de toets GUXNNHQ%LMYRRUEHHOG

2

machine-inst.

MENU „TAAL� > machine-inst. > taal 2PGHWDDOYDQKHWGLVSOD\WHYHUDQGHUHQ

1

2 2

machine-inst.

1.

3 2.1

language English

2.1

taal nederlands

1. 2.

2. 6HOHFWHHUGHJHZHQVWHWDDO'HPDFKLQH zal vervolgens alle berichten in de JHZHQVWHWDDOZHHUJHYHQ


20

MACHINE PROGRAMMEREN

MENU „WATERHARDHEID� > machine-inst. > waterhardh. 'DQN]LMGHIXQFWLH³:DWHUKDUGKHLG´NXQWXGHPDFKLQHDDQSDVVHQDDQGHKDUGKHLGYDQKHWZDWHUGDWX JHEUXLNW]RGDWGHPDFKLQHXRSKHWMXLVWHPRPHQWRPHHQRQWNDONLQJYUDDJW'HKDUGKHLGZRUGWXLWJHGUXNWRS HHQVFKDDOYDQWRW'HPDFKLQHLVYRRULQJHVWHOGRSHHQZDDUGHYDQ

1

2

1 Dompel gedurende 1 seconde het proefmonster voor de waterhardheid, dat zich in de machine EHYLQGWLQZDWHURQGHU

3

2

machine-inst.

De test is voor eenmalig gebruik en mag alleen voor een meting JHEUXLNWZRUGHQ

5 2.2

1.

4

&RQWUROHHUGHZDDUGH

4 2

3

waterhardh. 3

2.2

1.

waterhardh. 3

1. 2.

2.

2. Stel de waterhardheid af op de waarde die u bij de test gelezen KHHIWHQVODGH]HRS

MENU „GELUIDSALARMEN� > machine-inst. > geluidsal. 2PWHDFWLYHUHQGHDFWLYHUHQGDWELMLHGHUHGUXNRSHHQWRHWVHHQJHOXLGVVLJQDDOZRUGWJHJHYHQ

1

3

2 2

machine-inst.

1.

2.3

geluidsal. ingeschakeld

1. 2.

2.

Maak uw selectie door met uw vinger over de selectiering te JDDQ U kunt het volgende instellen: - ingeschakeld - uitgeschakeld Opslaan door op

WHGUXNNHQ


21 MENU „FILTERALARM” > machine-inst. > filteralarm 2PKHWVLJQDDOYDQGHQRRG]DDNRPKHW³$TXD3ULPD´¿OWHUWHYHUYDQJHQWHDFWLYHUHQGHDFWLYHUHQ$OVGH]H IXQFWLHZRUGWJHDFWLYHHUGZDDUVFKXZWGHPDFKLQHGHJHEUXLNHUZDQQHHUKHW$TXD3ULPD´¿OWHU´YHUYDQJHQPRHW ZRUGHQ

1

2 2

machine-inst.

2.4

1.

filteralarm ingeschakeld

1. 2.

2.

3 Maak uw selectie door met uw vinger over de selectiering te JDDQ U kunt het volgende instellen: - ingeschakeld - uitgeschakeld Opslaan door op

WHGUXNNHQ

MENU “SPOELING” > machine-inst. > spoeling Voor het reinigen van de interne leidingen om te garanderen dat voor het afgeven van de dranken uitsluitend YHUVZDWHUZRUGWJHEUXLNW'H]HIXQFWLHZRUGWVWDQGDDUGGRRUGHIDEULNDQWJHDFWLYHHUG

1

2 2

machine-inst.

1.

2.5

spoeling ingeschakeld

1. 2.

2.

3 Maak uw selectie door met uw vinger over de selectiering te JDDQ U kunt het volgende instellen: - ingeschakeld - uitgeschakeld Opslaan door op

WHGUXNNHQ

2SPHUNLQJ'H]HVSRHOLQJZRUGWELMLHGHUHVWDUWYDQGHPDFKLQHQDGHRSZDUPLQJVIDVHXLWJHYRHUG


22

ONDERHOUD ONDERHOUD Om toegang tot de onderhoudsprogramma’s van de machine te krijgen, op de toets ³RQGHUKRXG´HQGUXNRSGHWRHWV *DPHWXZYLQJHURYHUGHVHOHFWLHULQJRP

3.1

w.filter

3.3 unit spoelen

WRHJDQJWHNULMJHQWRWKHWVSHFL¿HNHPHQX YRRUKHWEHKHHUYDQKHW³$TXDSULPD´¿OWHU

3.2

drukken, kies

de spoeling van de centrale unit uit te YRHUHQ

ontkalking

WRHJDQJWHNULMJHQWRWKHWVSHFL¿HNHPHQX YRRUKHWEHKHHUYDQGHRQWNDONLQJ

MENU „WATERFILTER” > onderhoud > w.filter 2PKHW³$TXDSULPD´¿OWHUWHEHKHUHQ

1

2 3

onderhoud

In dit menu kunt u: 3.1

1.

w.filter

1. 2.

2.

- raadplegen hoeveel liters er nog UHVWHQYyyUGHYHUYDQJLQJ GH¿OWHUWRHVWDQGDFWLYHUHQ deactiveren; KHWODGHQDFWLYHUHQYDQKHW¿OWHU XLWYRHUHQ

Overige liters > onderhoud > w.filter > ov.liters 2PZHHUWHJHYHQKRHYHHOOLWHUZDWHUHUQRJEHKDQGHOGNDQZRUGHQYRRUGDWKHW³$TXDSULPD´¿OWHUYHUYDQJHQ PRHWZRUGHQ

1

2 3

onderhoud

1. 2.

3 3.1

w.filter

3.1.1 w.filter ov.liters 59


23 Filtertoestand > onderhoud > w.filter > toestand 2PGHFRQWUROHYDQKHW¿OWHUWHDFWLYHUHQGHDFWLYHUHQGHPDFKLQHFRQWUROHHUWHQFRPPXQLFHHUWDDQGH JHEUXLNHUZDQQHHUKHW³$TXD3ULPD´¿OWHU´YHUYDQJHQPRHWZRUGHQ'H]HIXQFWLHPRHWJHDFWLYHHUGZRUGHQ WHUZLMOKHW¿OWHUJHwQVWDOOHHUGZRUGW

1

2 3

onderhoud

3 3.1

w.filter

3.1.2 toestand uitgeschakeld

1.

1. 2.

2.

4 Maak uw selectie door met uw vinger over de selectiering te JDDQ U kunt het volgende instellen: - ingeschakeld - uitgeschakeld WHGUXNNHQ

Opslaan door op

Filter laden > onderhoud > w.filter > laden 2PKHW³$TXDSULPD´¿OWHUWHLQLWLDOLVHUHQGH]HSURFHGXUHPRHWZRUGHQJHYROJGDOVHHQQLHXZ¿OWHUZRUGW JHwQVWDOOHHUG

1

2 3

onderhoud

3 3.1

w.filter

3.1.3 laden nu uitvoeren

1.

1. 2.

4

2.

5

6 :DQQHHUGHF\FOXVYROWRRLG is, de knop op de ruststand WHUXJ]HWWHQHQGH KRXGHUZHJQHPHQ+HW¿OWHU ZRUGWJHDFWLYHHUG

Plaats een houder onder het VWRRPSLMSMH

Draai de knop tot op het V\PERRO 


24

ONDERHOUD

MENU «ONTKALKING» > onderhoud > ontkalking 2PGHRQWNDONLQJYDQGHFLUFXLWVYDQGHPDFKLQHWHEHKHUHQ

1

2 3

onderhoud

In dit menu kunt u: 3.2

1.

ontkalking

1. 2.

2.

- het aantal nog resterende liters vóór de ontkalking zien; HHQRQWNDONLQJVF\FOXVYDQGH PDFKLQHXLWYRHUHQ

Resterende liters > onderhoud > ontkalking > ov.liters Om weer te geven hoeveel liter water er nog behandeld kan worden voordat de machine om een RQWNDONLQJVF\FOXVYUDDJW

1

2 3

onderhoud

3 3.2.1 ontkalking ov.liters 119

3.2.1 ontkalking ov.liters 119

1. 2.

Ontkalkingscyclus > onderhoud > ontkalking > nu uitvoeren 2PHHQDXWRPDWLVFKHRQWNDONLQJVF\FOXVYDQGHPDFKLQHXLWWHYRHUHQ,HGHUHPDDQGHQPRHWHHQRQWNDONLQJZRUGHQ XLWJHYRHUGZDQQHHUKHWZDWHUODQJ]DPHUGDQQRUPDDOZRUGWDIJHJHYHQRIZDQQHHUGHPDFKLQHGLWVLJQDOHHUW'H PDFKLQHPRHWDDQVWDDQHQEHKHHUWDXWRPDWLVFKGHYHUVSUHLGLQJYDQKHWRQWNDONLQJVPLGGHO TIJDENS DEZE OPERATIE MOET IEMAND AANWEZIG ZIJN. OPGELET! GEBRUIK NOOIT AZIJN ALS ONTKALKINGSMIDDEL. Aanbevolen wordt om het Saeco ontkalkingsmiddel te gebruiken en in ieder geval een speciale in de handel verkrijgbare RQWNDONLQJVYORHLVWRIYRRUNRI¿HPDFKLQHVGDWQLHWJLIWLJRIVFKDGHOLMNLV'HJHEUXLNWHRSORVVLQJPRHWDIJHGDQNWZRUGHQ YROJHQVGHLQVWUXFWLHVYDQGHIDEULNDQWHQRIGHJHOGHQGHQRUPHQYDQKHWODQGZDDUKHWZRUGWJHEUXLNW


25 Opmerking: alvorens met de ontkalkingscyclus te starten, nagaan of: 1. een houder van geschikte afmetingen onder het waterpijpje staat; 2. HET “AQUA PRIMA�-FILTER VERWIJDERD IS.

1

2 3

onderhoud

3 3.2

1.

ontkalking

3.2.2 ontkalking nu uitvoeren

1. 2.

1. 2.

2.

'HRQWNDONLQJPRHWELMHHQJHFRQWUROHHUGHWHPSHUDWXXUZRUGHQXLWJHYRHUG$OVGHPDFKLQHNRXGLVPRHWXZDFKWHQ totdat deze de juiste temperatuur heeft bereikt; in het tegenovergestelde geval moet de ketel op de volgende manier worden afgekoeld:

In het geval dat de ketel moet worden opgewarmd, zal de machine hier automatisch voor zorgen; wanneer de RSZDUPLQJVIDVHEHsLQGLJGLVZRUGWKHWEHULFKW³ZDWHUNUDDQWMHRSHQHQ´ZHHUJHJHYHQ´*DYHUGHU]RDOVEHVFKUHYHQ RQGHUSXQW

4

5

6

waterkraantje openen

Plaats een houder onder het VWRRPSLMSMH

7

8 ontkalker pl. ok start cyclus

Als het volgende bericht verschijnt, LVGHNHWHORSWHPSHUDWXXU

Draai de knop tot op het V\PERRO

9 ontkalker pl. ok start cyclus

Giet de ontkalkingsoplossing in het UHVHUYRLU3ODDWVKHWWHUXJLQGH PDFKLQH

om de Druk op de toets ontkalking te starten:


26

ONDERHOUD Wanneer de oplossing doorgelopen is, verschijnt op het GLVSOD\

10

11 ontkalkingscycl. wachten a.u.b.

De machine begint door middel van het heetwaterpijpje de RQWNDONLQJVRSORVVLQJDIWHJHYHQ Dit gebeurt met van te voren vastgestelde pauzes zodat de oplossing de tijd heeft om GRHOWUHIIHQGWHZHUNHQ

12 doorgang [ 6/15]

vullen waterreservoir

'HSDX]HVZRUGHQRSKHWGLVSOD\ aangegeven zodat de voortgang van het proces kan worden JHFRQWUROHHUG

Haal het waterreservoir uit de machine, spoel het met vers drinkwater schoon om de resten van de ontkalkingsoplossing te verwijderen, vul het vervolgens PHWYHUVGULQNZDWHU

14

15

Plaats het reservoir met vers GULQNZDWHUWHUXJ

13 spoelcyclus ok start cyclus

Voer de spoeling van de circuits van de machine uit door op de toets WHGUXNNHQ

spoelcyclus wachten a.u.b.

'HPDFKLQHYRHUWGHVSRHOLQJXLW Tijdens het spoelen kan de machine vragen om het waterreservoir te YXOOHQ

spoelcyclus voltooid

Als het spoelen is beĂŤindigd, YHUVFKLMQWKHWYROJHQGHEHULFKW Vervolgens wordt het beeldscherm YRRUKHWRQGHUKRXGZHHUJHJHYHQ

16 Nadat de ontkalking beĂŤindigd is naar het hoofdmenu WHUXJNHUHQRPGHSURGXFWHQWHNXQQHQDIJHYHQ

'UDDLGHNQRSWRWRSGHUXVWVWDQG Controleer de hoeveelheid water in het reservoir HQLQVWDOOHHURSQLHXZLQGLHQJHZHQVWKHW³$TXD SULPD´¿OWHU


27 Unit spoelen > onderhoud > unit spoelen 2PGHLQWHUQHFLUFXLWVYDQGHPDFKLQHGLHYRRUGHNRIÂżHEHUHLGLQJEHVWHPG]LMQWHUHLQLJHQ Voor het spoelen van de centrale unit is het voldoende om de reiniging met water uit te voeren, zoals getoond wordt op pag. 31. Met deze spoeling is het onderhoud van de centrale unit voltooid. We raden aan Saeco tabletten te gebruiken, die los verkrijgbaar zijn bij uw vaste leverancier. Opmerking: alvorens deze functie uit te voeren, nagaan of HHQKRXGHUYDQJHVFKLNWHDIPHWLQJHQRQGHUGHNRIÂżHXLWORRSVWDDW LQGHFHQWUDOHXQLWKHWVSHFLDOHUHLQLJLQJVWDEOHWJHSODDWVWLV KHWZDWHUUHVHUYRLUYROGRHQGHZDWHUEHYDW DE SPOELCYCLUS MAG NIET ONDERBROKEN WORDEN. TIJDENS DEZE OPERATIE MOET IEMAND AANWEZIG ZIJN.

1

2 3

onderhoud

3 3.3 unit spoelen

3.3 unit spoelen

1. 2.

4

5 3.3.1unit spoelen nu uitvoeren

Druk op de toets EHYHVWLJHQ

om te

7

6 tablet plaatsen en op ok drukken

unit spoelen wachten a.u.b.

Plaats het tablet zoals hiervoor is JHWRRQG Druk op de toets om te VWDUWHQ

Wacht totdat er automatisch een HLQGHDDQGH]HF\FOXVNRPW

8 doorgang [2/3]

De voortgang van de spoeling kan JHFRQWUROHHUGZRUGHQ

9 spoelen voltooid wachten a.u.b.

3

onderhoud

'HFHQWUDOHXQLWLVVFKRRQJHVSRHOG 6OXLWGHSURJUDPPHULQJDI ]LHSDJ 


28

MACHINE PROGRAMMEREN ENERGIEBESPARING Om de parameters voor de energiebesparing van de machine te regelen, op de toets ³HQHUJLHEHVS´HQGUXNRSGHWRHWV *DPHWXZYLQJHURYHUGHVHOHFWLHVFKLMIRP

4

drukken, kies

energiebesp.

Stel de tijd in die verstreken moet zijn, voordat de machine in energiebesparing JDDW

UITSCHAKELVERTRAGING > energiebesp. > uits.vertr. 'HWLMGYDQXLWVFKDNHOYHUWUDJLQJLVVWDQGDDUGRSPLQXWHQYDVWJHVWHOG

1

2 4

energiebesp.

3 4.1 uitschakelt. minuten 180

1.

1. 2.

2.

Maak uw selectie door met uw vinger over de selectiering te JDDQ U kunt het volgende instellen: - 15 minuten - min - 180 minuten - max Opslaan door op

WHGUXNNHQ


29 SPECIALE TOEPASSINGEN 'LWPHQXJHHIWWRHJDQJWRWVSHFLDOHIXQFWLHVYDQGHPDFKLQH Om toegang te krijgen op de toets GUXNNHQNLHV³VSHFIXQFWLHV´HQGUXNRSGHWRHWV uw vinger over de selectiering om:

5

*DPHW

spec.functies

de basisparameters van de werking YDQGHPDFKLQHWHKHUVWHOOHQ

INSTELLINGEN HERSTELLEN > spec.functies > inst.herst. 'LWPHQXEHYDWGHIXQFWLHRPDOOHIDEULHNVLQVWHOOLQJHQWHKHUVWHOOHQ'H]HIXQFWLHLVYRRUDOEHODQJULMNRPGDW KLHUPHHGHEDVLVSDUDPHWHUVNXQQHQZRUGHQKHUVWHOG ALLE VOORKEURSINSTELLINGEN GAAN VERLOREN EN KUNNEN NIET MEER TERUGGEVONDEN WORDEN; NA HET HERSTEL VAN DE INSTELLINGEN MOETEN, INDIEN GEWENST, ALLE FUNCTIES VAN DE MACHINE WEER HERGEPROGRAMMEERD WORDEN.

1

2 5

spec.functies

3 5.1 inst. herst. nu uitvoeren

inst. herst. zeker weten?

1. 2. Selecteer door op de toets WHGUXNNHQ

4

5 inst. herst. in uitvoering

2SKHWGLVSOD\YHUVFKLMQWKHWEHULFKW dat bevestigt dat de reset van de SDUDPHWHUVLVEHZHUNVWHOOLJG

5

spec.functies

'HSDUDPHWHUV]LMQKHUVWHOG6OXLW GHSURJUDPPHULQJDI

Door op de toets te drukken ZRUGWKHWKHUVWHOXLWJHYRHUG


30

REINIGING EN ONDERHOUD ALGEMENE REINIGING VAN DE MACHINE 'HKLHURQGHUEHVFKUHYHQUHLQLJLQJPRHWWHQPLQVWHHHQNHHUSHUZHHNZRUGHQXLWJHYRHUG 2SPHUNLQJJHEUXLNJHHQZDWHUGDWDOHQNHOHGDJHQLQKHWUHVHUYRLU]LW OPGELET! de machine niet in water onderdompelen. $OVKHWNRI¿HGLNYHUZLMGHUGZRUGWELMHHQXLWJHVFKDNHOGHPDFKLQHRIZDQQHHUGLWQLHWRSKHWGLVSOD\ JHVLJQDOHHUGZRUGW]DOGHWHOOLQJYDQKHWLQGHODGHJHGHSRQHHUGHNRI¿HGLNQLHWRSQXOZRUGHQWHUXJJH]HW2P GH]HUHGHQLVKHWPRJHOLMNGDWKHWEHULFKW³NRI¿HGLNOHJHQ´RRNQDKHWEHUHLGHQYDQHQNHOHNRSMHVNRI¿HDO ZRUGWZHHUJHJHYHQ

1

Zet de machine uit en haal de VWHNNHUXLWKHWVWRSFRQWDFW

4

9HUZLMGHUGHNRI¿HGLNODGH

7

Verwijder het uiteinde van het stoompijpje; plaats het daarna ZHHUWHUXJ

2

:DVKHWUHVHUYRLUHQKHWGHNVHO

5

/HHJKHPHQZDVKHPVFKRRQ

8

Verwijder de steun van het stoompijpje: plaats deze daarna ZHHUWHUXJ

3

Verwijder het lekbakje, leeg het en ZDVKHWVFKRRQ

6

Reinig met de kwast het vakje van GHYRRUJHPDOHQNRI¿H

9

5HLQLJKHWGLVSOD\PHWHHQGURJH GRHN


31 REINIGING VAN DE CENTRALE UNIT 'HFHQWUDOHXQLWPRHWWHQPLQVWHHHQNHHUSHUZHHNJHUHLQLJGZRUGHQ :DVGHFHQWUDOHXQLWPHWODXZZDWHUVFKRRQ OPGELET! Gebruik geen met reinigingsmiddelen die een nadelige invloed op de correcte werking van de centrale unit kunnen uitoefenen. De machine niet in de vaatwasmachine reinigen.

1

Open het serviceluik en verwijder GHNRI¿HGLNODGH

4

Verzeker u ervan dat de centrale unit op de ruststand staat; de twee WHNHQWMHVPRHWHQVDPHQYDOOHQ

7

Druk bij het monteren van de centrale XQLWQLHWPHHURSGHWRHWV386+

2

'UXNRSGHWRHWV³386+´RPGH FHQWUDOHXQLWWHYHUZLMGHUHQ

5

Controleer of de componenten in de JRHGHVWDQGVWDDQ'HDIJHEHHOGH hendel moet op de goede stand staan; controleer dit door krachtig op de toets ³386+´WHGUXNNHQ

8

3ODDWVGHNRI¿HGLNODGHWHUXJ

3

:DVGHXQLWHQKHW¿OWHUVFKRRQ GURRJ]HDI

6

De hendel aan de achterzijde van de centrale unit moet KHOHPDDOQDDUEHQHGHQVWDDQ

9

6OXLWKHWVHUYLFHOXLNMH


32

STORINGSCODES

WEERGEGEVEN BERICHT

OM HET BERICHT TE HERSTELLEN

buiten dienst (xx)opnieuw starten om te verhelpen...

'HFRGH [[ ZLMVWRSHHQVWRULQJ8LWVFKDNHOHQHQQD´GH PDFKLQHZHHULQVFKDNHOHQRPGHQRUPDOHWHKHUVWHOOHQ Als het probleem aanhoudt contact opnemen met een VHUYLFHFHQWUXPHQGHFRGH [[ RSKHWGLVSOD\YHUPHOGHQ

sluiten deksel koffie

6OXLWKHWGHNVHOYDQKHWNRI¿HERQHQUHVHUYRLURPHHQ ZLOOHNHXULJSURGXFWWHNXQQHQDIJHYHQ

koffie toevoegen in reservoir

*LHWGHNRI¿HERQHQLQKHWGDDUYRRUEHVWHPGHUHVHUYRLU

plaats koffie-unit

3ODDWVGHFHQWUDOHXQLWLQ]LMQ]LWWLQJWHUXJ

plaatsen koffiediklade

3ODDWVGHNRI¿HGLNODGH

koffiedik legen

:DDUVFKXZLQJGLHGHPDFKLQHQLHWEORNNHHUW*DWHZHUN]RDOV bij het volgende alarm

legen koffiediklade

9HUZLMGHUGHNRI¿HGLNODGHHQOHHJKHWNRI¿HGLNLQHHQ JHVFKLNWHKRXGHU ]LHSDJSXQWHQHQ 2SPHUNLQJGHNRIÀHGLNODGHPDJDOOHHQJHOHHJGZRUGHQ wanneer de machine daarom vraagt en bij een ingeschakelde machine. Als de lade geleegd wordt als de machine uitstaat, is zij niet in staat om de actie van het legen te registreren.

sluiten klep

Om de machine in werking te kunnen stellen dient het ]LMGHXUWMHJHVORWHQWHZRUGHQ

vullen waterreservoir

Verwijder het reservoir en vul het met vers drinkwater

legen lekbakje

Open het zijdeurtje en leeg het opvangbakje dat zich onder de FHQWUDOHXQLWEHYLQGW

filter vervangen

9HUYDQJLQGHYROJHQGHJHYDOOHQKHW³$TXD3ULPD´¿OWHU HULVOLWHUZDWHUDIJHJHYHQ HU]LMQGDJHQQD]LMQLQVWDOODWLHYHUVWUHNHQ HU]LMQGDJHQYHUVWUHNHQHQGHPDFKLQHLVQRRLWJHEUXLNW Opmerking: Dit bericht verschijnt alleen als in de functie ZDWHU¿OWHU©LQJHVFKDNHOGªLVJHVHOHFWHHUG ]LHSDJ 

karaf ontbreekt milk island ontbreekt

De stoomknop is op de stand gezet en de Milk Island is QLHWJHwQVWDOOHHUGRIGHNDUDILVQLHWJRHGJHSODDWVW ,QVWDOOHHUGH0LON,VODQGRISODDWVGHNDUDIJRHG Indien dit niet het geval is de knop op de ruststand GUDDLHQ

ontkalken

Een ontkalkingscyclus van de interne circuits van de machine moet worden uitgevoerd.

stand-by...

Druk op de toets
PROBLEMEN - OORZAKEN - OPLOSSINGEN

33

PROBLEMEN

OORZAKEN

OPLOSSINGEN

De machine kan niet worden LQJHVFKDNHOG

De machine is niet op het HOHNWULFLWHLWVQHWDDQJHVORWHQ De stekker aan de achterzijde van GHPDFKLQHLVQLHWDDQJHVORWHQ De opening van het stoompijpje is YHUVWRSW 'HNRI¿HPHODQJHLVQLHWJHVFKLNW RIGHNRI¿HLVQLHWYHUVJHEUDQG 'HNQRSYDQKHW6%6V\VWHHPLV QDDUOLQNVJHGUDDLG Centrale unit zit niet goed op zijn SODDWV

6OXLWGHPDFKLQHRSKHWHOHNWULFLWHLWVQHWDDQ

Er komt geen heet water of stoom XLW 'HNRI¿HLVQLHWURPLJJHQRHJ

De centrale unit kan niet uit de PDFKLQHZRUGHQJHQRPHQ

.RI¿HGLNODGH]LWQRJLQGH PDFKLQH (UNRPWJHHQNRI¿HXLW .RI¿HVWURRPWWHODQJ]DDPXLWGH PDFKLQH .RI¿HVWURRPWQDDVWGH NRI¿HXLWORRS

:DWHURQWEUHHNW De centrale unit is vuil .RI¿HLVWH¿MQJHPDOHQ &HQWUDOHXQLWLVYXLO .RI¿HXLWORRSLVYHUVWRSW

Steek de stekker in het stopcontact van de PDFKLQH Reinig de opening van het stoompijpje met HHQQDDOG *HEUXLNHHQDQGHUHNRI¿HPHODQJH 'UDDLGHNQRSYDQKHW6%6V\VWHHPQDDU UHFKWV =HWGHPDFKLQHDDQ6OXLWKHWVHUYLFHOXLNMH De centrale unit keert automatisch naar zijn VWDUWSRVLWLHWHUXJ De centrale unit kan pas verwijderd worden QDGDWGHNRI¿HGLNODGHXLWGHPDFKLQHLV JHKDDOG 9XOKHWZDWHUUHVHUYRLUHQKHWZDWHUFLUFXLW Reinig de centrale unit *HEUXLNHHQDQGHUHNRI¿HPHODQJH 9HUPLQGHUGHGRVLV Reinig de centrale unit 0DDNGHNRI¿HXLWORRSHQ]LMQ uitstroomopeningen met een stukje doek schoon

Bij niet in deze tabel voorkomende storingen of als de gesuggereerde oplossingen de storingen niet hebben verholpen, contact opnemen met een servicecentrum.


34

SOS

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN IN GEVAL VAN NOOD +DDOGHVWHNNHURQPLGGHOOLMNXLWKHWVWRSFRQWDFW

GEBRUIK VAN HET APPARAAT UITSLUITEND ‡ ‡ ‡ ‡

LQHHQJHVORWHQUXLPWH YRRUGHEHUHLGLQJYDQNRIÂżHZDUPZDWHUHQRPPHONRSWHVFKXLPHQ YRRUKXLVKRXGHOLMNJHEUXLN GRRUYROZDVVHQHQPHWQRUPDOHSV\FKRI\VLVFKHFDSDFLWHLWHQ

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE MACHINE • Gebruik de machine niet voor verschillende zaken die hieronder aangegeven zijn, ten einde gevaar te YHUPLMGHQ ‡ *HEUXLNJHHQDQGHUHVXEVWDQWLHVGDQLQGH]HKDQGOHLGLQJ]LMQDDQJHJHYHQ ‡ 7LMGHQVKHWYXOOHQYDQHONHKRXGHULVKHWYHUSOLFKWDOOHKRXGHUVHUQDDVWWHVOXLWHQ • Vul het waterreservoir alleen met vers drinkwater: warm water en/of andere vloeistoffen kunnen schade WRHEUHQJHQDDQGHPDFKLQH ‡ *HEUXLNJHHQNRRO]XXUKRXGHQGZDWHU ‡ +HWLVYHUERGHQYLQJHUVRIJHOLMNZHONPDWHULDDODQGHUVGDQNRI¿HERQHQLQGHNRI¿HPROHQWHVWRSSHQ ‡ 6FKDNHOYRRUDOHHUZHUN]DDPKHGHQDDQGHELQQHQNDQWYDQGHNRI¿HPROHQXLWWHYRHUHQGHPDFKLQHXLWPHW GHKRRIGVFKDNHODDUHQYHUZLMGHUGHVWHNNHUXLWKHWVWRSFRQWDFW ‡ %UHQJJHHQRSORVNRI¿HRINRI¿HERQHQLQGHJHPDOHQNRI¿HKRXGHULQ • 9RRUGHEHGLHQLQJYDQGHPDFKLQHXLWVOXLWHQGGHYLQJHUVYDQXZKDQGHQJHEUXLNHQ

AANSLUITING OP HET NETWERK De aansluiting op het elektriciteitsnet moet tot stand worden gebracht in overeenstemming met de geldende YHLOLJKHLGVQRUPHQYDQKHWODQGYDQJHEUXLN De aansluiting waarmee de machine verbonden is moet: ‡ LQRYHUHHQVWHPPLQJ]LMQPHWKHWVRRUWVWHNNHUGDWHULQJHwQVWDOOHHUGLV ‡ JHGLPHQVLRQHHUG]LMQYROJHQVGHJHJHYHQVRSKHWSODDWMHDDQGHRQGHUNDQWYDQKHWDSSDUDDW ‡ YHUERQGHQ]LMQPHWHHQHI¿FLsQWDDUGLQJVV\VWHHP Het elektrische snoer mag niet: • in contact komen met vloeistoffen: gevaar voor elektrische schokken en/of brand; • platgetrapt worden en/of in contact komen met scherpe oppervlakken; • gebruikt worden om de machine te verplaatsen; • gebruikt worden indien het beschadigd blijkt te zijn; • bediend worden met vochtige of natte handen; ‡ LQHHQNQRRSJHUDNHQZDQQHHUGHPDFKLQHLQZHUNLQJLV ‡ JHZLM]LJGZRUGHQ

INSTALLATIE ‡ ‡ • ‡ • • ‡ ‡ ‡ • ‡

.LHVYRRUHHQJRHGXLWJHEDODQFHHUGVWHUNHQVWHYLJVWHXQYODN KHWPDJJHHQJURWHUHKRHNYRUPHQGDQƒ ,QVWDOOHHUGHPDFKLQHQLHWLQHHQ]RQHZDDUHUPRJHOLMNHHQZDWHUVWUDDOJHEUXLNWZRUGW Ideale werkingstemperatuur: 10°C tot 40°C 0D[LPDOHYRFKWLJKHLGVJUDDG Het lokaal moet voldoende verlicht, geventileerd en schoon zijn en het stopcontact moet gemakkelijk EHUHLNEDDU]LMQ Niet op warme oppervlakken plaatsen! 3ODDWVKHWRSPLQVWHQVFPDIVWDQGYDQZDQGHQHQNRRNSODWHQ 1LHWJHEUXLNHQRSSODDWVHQZDDUWHPSHUDWXUHQYDQƒ&RIPLQGHUYRRUNRPHQ1HHPFRQWDFWRSPHWHHQ VHUYLFHFHQWUXPDOVGHPDFKLQHGH]HFRQGLWLHVEHUHLNWKHHIWRPHHQYHLOLJKHLGVFRQWUROHXLWWHODWHQYRHUHQ *HEUXLNGHPDFKLQHQLHWLQGHEXXUWYDQRQWYODPEDUHYRRUZHUSHQHQRIH[SORVLHYHQ Het gebruik van de machine is verboden in explosieve of agressieve omgevingen, omgevingen waar een KRJHFRQFHQWUDWLHDDQVWRILVRIZDDUHUROLHKRXGHQGHVXEVWDQWLHVLQGHOXFKW]ZHYHQ ,QVWDOOHHUGHPDFKLQHQLHWERYHQRSDQGHUHDSSDUDWXXU


35 GEVAREN • Het apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen of personen die niet op de hoogte zijn van de werking HUYDQ ‡ +HWDSSDUDDWLVJHYDDUOLMNYRRUNLQGHUHQ,QGLHQKHWRQEHZDDNWEOLMIWKDDOGDQGHVWHNNHUXLWKHWVWRSFRQWDFW ‡ +RXGKHWPDWHULDDOGDWJHEUXLNWLVYRRUGHYHUSDNNLQJYDQGHPDFKLQHXLWGHEXXUWYDQNLQGHUHQ ‡ 5LFKWGHKHWHVWRRPVWUDDOHQRIGHZDUPZDWHUVWUDDOQLHWQDDUX]HOIHQRIDQGHUHQJHYDDUYRRUEUDQGZRQGHQ ‡ +DDOJHHQYRRUZHUSHQGRRUGHRSHQLQJHQYDQKHWDSSDUDDW *HYDDU(OHNWULVFKHVWURRP ‡ 5DDNGHVWHNNHUQLHWDDQPHWQDWWHKDQGHQRIYRHWHQ+DDOKHWQLHWXLWGHDDQVOXLWLQJGRRUDDQKHWVQRHUWH WUHNNHQ ‡ 2SJHOHWULVLFRRSEUDQGZRQGHQGRRUFRQWDFWPHWKHWZDUPHZDWHUGHVWRRPHQKHWZDUPZDWHUWXLWMH

DEFECTEN ‡ *HEUXLNKHWDSSDUDDWQLHWLQJHYDOYDQHHQ]HNHURIYHUPRHGHOLMNGHIHFWELMYRRUEHHOGQDHHQYDO ‡ (YHQWXHOHUHSDUDWLHVPRHWHQGRRUHHQHUNHQGVHUYLFHFHQWUXPZRUGHQXLWJHYRHUG ‡ *HEUXLNJHHQDSSDUDDWPHWHHQGHIHFWHOHNWULVFKVQRHU,QGLHQKHWHOHNWULVFKHVQRHUEHVFKDGLJGLVPRHWKHW YHUYDQJHQZRUGHQGRRUGHIDEULNDQWRIGRRUGHNODQWHQVHUYLFH *HYDDU(OHNWULVFKHVWURRP ‡ 6FKDNHOKHWDSSDUDDWXLWDOYRUHQVKHWEHGLHQLQJVOXLNMHWHRSHQHQ*HYDDUYRRUEUDQGZRQGHQ

SCHOONMAKEN / ONTKALKEN ‡ *HEUXLNYRRUKHWVFKRRQPDNHQYDQGHPHONHQNRI¿HFLUFXLWVDOOHHQGHDDQEHYROHQHQELMGHPDFKLQH ELMJHOHYHUGHVFKRRQPDDNPLGGHOHQ'H]HVFKRRQPDDNPLGGHOHQPRJHQQLHWYRRULHWVDQGHUVZRUGHQJHEUXLNW ‡ +HWLVYDQYLWDDOEHODQJRPYRRUKHWVFKRRQPDNHQYDQGHPDFKLQHGHKRRIGVFKDNHODDURS8,7 WH]HWWHQ +DDOGHVWHNNHUXLWKHWVWRSFRQWDFWHQZDFKWWRWGHPDFKLQHDIJHNRHOGLV ‡ 9RRUNRPGDWKHWDSSDUDDWLQFRQWDFWNRPWPHWZDWHUVSDWWHQRIGDWKHWLQZDWHUZRUGWRQGHUJHGRPSHOG ‡ 'URRJGHRQGHUGHOHQYDQGHPDFKLQHQLHWLQJHZRQHRYHQVHQRIPDJQHWURQV • Het apparaat en de onderdelen ervan moeten na een periode waarin het apparaat niet gebruikt wordt, VFKRRQJHPDDNWHQJHUHLQLJGZRUGHQ

VERVANGINGSONDERDELEN *HEUXLNRPYHLOLJKHLGVUHGHQHQDOOHHQRULJLQHOHYHUYDQJLQJVRQGHUGHOHQHQDFFHVVRLUHV

AFVALVERWERKING 'LWSURGXFWYROGRHWDDQGH(8ULFKWOLMQ(* +HWV\PERRORSKHWSURGXFWRIRSYHUSDNNLQJZLMVWHURSGDWGLWSURGXFWQLHWDOVKXLVKRXGDIYDOPDJZRUGHQ EHKDQGHOG Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur worden JHUHF\FOHG Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor het milieu QHJDWLHYHJHYROJHQGLH]LFK]RXGHQNXQQHQYRRUGRHQLQJHYDOYDQYHUNHHUGHDIYDOEHKDQGHOLQJ9RRUPHHU GHWDLOVLQYHUEDQGPHWKHWUHF\FOHQYDQGLWSURGXFWQHHPWXKHWEHVWFRQWDFWRSPHWGHJHPHHQWHOLMNH instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product KHEWJHNRFKW

BRANDBESTRIJDING *HEUXLNLQJHYDOYDQEUDQGEUDQGEOXVVHUVPHWNRROVWRIGLR[LGH &22 *HEUXLNJHHQZDWHURISRHGHUEOXVVHUV

Talea_ring_NL  

Handleiding voor gebruik en onderhoud Instrukcja obsługi i konserwacji Raadpleeg deze aanwijzingen alvorens de machine in gebruik te nemen....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you