Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 137 (1358) • Miercuri, 17 iunie 2009 • 16 pagini

Poli`i\tii vor avea libertate s[ trag[ ]n infractori Pe fondul cre\terii infrac`ionalit[`ii stradale dar \i a num[rului de ultraje \i sfid[ri la adresa poli`i\tilor \i jandarmilor, mai marii Ministerului Administra`iei \i Internelor au venit cu solu`ia: poli`i\tii vor avea cadrul legal pentru a nu-\i mai face probleme când sunt pu\i ]n postura de a folosi armamentul din dotare. Pân[ a-

cum orice poli`ist care f[cea uz de arm[ ]ntr-o situa`ia sau alta, indiferent c[ era vorba de re`inerea unui infractor sau autoap[rare, \tia c[ va face obiectul unei anchete destul de mig[loase, cu nenum[rate declara`ii \i ]ntreb[ri. Tocmai asta se va schimba.

Pagina 4

Sesizare pentru cercetare penal[ la Protec`ia Copilului Dup[ ce la Protec`ia Copilului s-au constatat deficien`e privind hrana asista`ilor, alimente scoase din magazii f[r[ s[ fi ajuns ]n meniul copiilor sau cump[rarea de fructe la pre`uri mult prea mari, de aceste

probleme au fost informate \i organele de cercetare penal[. |efii Consiliului Jude`ean sus`in c[ dac[ va fi cazul, vor pleca din sistem persoanele vinovate.

Pagina 16

Boto\[nenii, printre coda\ii `[rii la salarii Pagina 5

Amenin`[ri ]nainte de Bacalaureat Apropierea examenului de bacalaureat stârne\te un val de ]ngrijorare ]n rândul elevilor care mizau pe copiat. |efa Inspectoratului |colar Jude`ean sus`ine chiar c[ elevii mai pu`in silitori, ]n starea lor de ]ngrijorare sunt manipula`i de acele cadre didactice care simt c[ pierd câ\tigurile cu care s-au ]nv[`at ]n ultimii ani. Ada Macovei declara ieri c[ nu este impresionat[ de amenin`[rile la adresa sa, postate ]n ultimele zile pe site-uri, fiind convins[ c[ aceste manifest[ri ale unor elevi au ]n spate impulsul acelor cadre didactice care ar fi vrut s[ p[streze „afacerea bacalaureatului”.

Pagina 3

Bebelu\ de dou[ luni g[sit ]n stare critic[ de autorit[`i O familie inexistent[. Asta se poate spune despre o femeie din Suhar[u \i copiii ei. Din cei \ase copii ai femeii de 37 de ani, doar unul exist[ ]n acte. Ultimul venit pe lume nu are nici el certificat de na\tere. Nici m[car mama acestora nu de`ine C.I. |i ca tabloul familiei s[ fie complet, femeia \i-a ]nfometat copila de doar dou[ luni pân[ ce micu`a a ajuns pe patul de spital. La cele dou[ luni de via`[, feti`a cânt[re\te dou[ kilograme.

Pagina 5


Eveniment 2

Miercuri, 17 iunie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Aten`ie la Eminescu Da, exist[ mitul Eminescu. E bine, e r[u, greu de spus. De team[ de a nu ne pierde identitatea l-am fixat pe Eminescu ]n centru fiin`ei na`ionale ]ncercând s[ raport[m spiritul românesc la universul lui poetic. S[ nu uit[m, mitul e o ]ncremenire, o absolutizare temporal[ a unor facult[`i spirituale ce ]ncorporeaz[ esen`ele unei lumi. S[ nu uit[m ]ns[ c[ via`a este sub semnul relativismului, numai divinul angajeaz[ absolutul. Un spirit precum al lui Eminescu trebuie l[sat s[ respire mereu aer proasp[t, s[ nu-l consum[m ]n tipare, s[ nu-l fix[m ]n cli\ee, altfel risc[m s[-i aplatiz[m valoarea aruncându-l ]n derizoriu. L[sat ]n „odihna” câtorva interpret[ri deja clasicizate ]l ]nghe`[m ]ntr-un proiect de prejudec[`i din care cu greu mai poate fi redimensionat. Este obligatoriu ca Eminescu s[ apar`in[ fiec[rei genera`ii, s[ fie mereu redescoperit, s[ i se reactiveze poezia ]n func`iile de noi grile de percep`ie estetic[, geniul s[u trebuie privit spectral \i atemporal, f[r[ s[-l privim cu sacralitate, dar nici s[-l coborâm ]n pragul comunului, numai a\a ]l men`inem mereu viu \i ne va combustiona mereu sufletul. De-a lungul timpului din Eminescu au mu\cat to`i cei care au vrut \i care n-au vrut, când ne era lumea mai neagr[ atunci l-am „sacrificat” pe poetul na`ional potolindu-ne astfel setea de... identitate. Poate c[ na`ionali\tii \i comuni\tii au fost cei mai agresivi cu poetul. Na`ionali\tii s-au folosit ]n general de publicistica lui Eminescu, au rupt-o din contextul ]n care a fost scris[ ]ncercând s-o repun[ tenden`ios ]n circuitul postdecembrist. Nu neg c[ anumite articole sunt de actualitate, dar acest aspect nu-`i permite s[ te folose\ti de ele ca arm[ de lupt[ politic[. Comuni\tii au fost la fel de agresivi, au decupat un segment din poetica lui folosindu-se de cele câteva poezii patriotice ]n scop ideologic dar \i demagogic. Mul`i politruci de mucava vor s[ se aburce la ]n[l`imea marelui poet spre a-\i satisface niscai pl[ceri politice, Eminescu nu se va l[sa niciodat[ atins de astfel de indivizi. Nici sub aspect didactic Eminescu nu este privit ]n adâncul lui, ]n ]ntreaga lui ]nf[`i\are spiritual[, se aduce ]n fa`[ doar partea spectaculoas[, care sun[ frumos \i produce atrac`ie de moment, f[r[ a antrena ]n discu`ie gravitatea \i eternul ideilor sale. Prea ne sunt aruncate ]n fa`[ doar arhicunoscutele sale poeme de tinere`e, care au r[mas stoarse de orice esen`[ \i care nu mai p[rea c[ au ecou ]n acest secolul. Acest episod l-a\ cataloga drept o form[ de barbarie intelectual[ \i trebuie imediat ]nl[turat. S[ nu-l supunem pe Eminescu ]nghe`ului interpretativ.

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

Ajuta`i-o pe Alexandra s[ tr[iasc[! Evenimentul de Boto\ani a demarat o campanie umanitar[ prin care ]ncearc[ s[ salveze via`a Alexandrei Ostafi, de 23 de ani. Tân[ra are nevoie de un transplant ]n str[in[tate, fiind diagnosticat[ cu aplazie medular[ idiopatic[ – form[ sever[. Orice ajutor financiar, indiferent de suma donat[, va ajuta la salvarea tinerei Alexandra. Pentru dona`ii Cont ]n lei: RO27BRDE070SV22386200700, BRD, Gabriela Ostafi Cont ]n euro: RO97BRDE070SV22724300700, BRD, Gabriela Ostafi

BMW furat din Marea Britanie, condus de un boto\[nean }n urma unei ac`iuni desf[\urate de poli`i\tii de frontier[ boto\[neni ]n cooperare cu ofi`eri din cadrul Serviciului Furturi Auto al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani, un boto\[nean s-a ales cu dosar penal pentru c[ circula pe drumurile publice cu un autovehicul furat. Luni, ]n jurul orei 19.00, cu ocazia unei descinderi pentru combaterea traficului de autoturisme furate, poli`i\tii de frontier[ boto\[neni \i ofi`eri din cadrul IPJ Boto\ani au oprit pentru control ]n municipiul Boto\ani un autovehicul marca BMW, condus de boto\[neanul Marian P. ]n vârst[ de 21 de ani. De\i poli`i\tii aveau informa`ii asupra autoturismului, la controlul documentelor, aten`ia

acestora a fost atras[ \i de asigurarea interna`ional[ a autoturismului tip ”carte verde” care prezenta urme de falsificare. }n urma verific[rilor efectuate,

poli`i\tii au stabilit c[ autoturismul figura ca fiind furat din Marea Britanie din luna decembrie 2008. „A\a zisul „proprietar”, a

declarat poli`i\tilor c[ ma\ina a fost achizi`ionat[ ]n luna ianuarie 2009 de la un alt cet[`ean român, contra sumei de 8.000 lei, ]ns[ nu \tia c[ aceasta era furat[. Marian P. s-a ales cu dosar penal pentru s[vâr\irea infrac`iunilor de „t[inuire la furt” \i „uz de fals”, documentele urmând a fi ]naintate Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, iar autoturismul ]n valoare de aproximativ 14.700 lei, a fost indisponibilizat la sediul IJPF Boto\ani pân[ la finalizarea cercet[rilor”, a declarat subinspector Lenu`a Bârl[deanu, ofi`er ]n cadrul Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

R[nit grav de explozia unei butelii ]ntr-o sta`ie PECO Un b[rbat ]n vârst[ de 72 de ani de ani, din satul Ion[\eni, comuna Vârfu Câmpului a ajuns luni sear[ la spital cu r[ni grave, dup[ ce a fost prins de suflul exploziei unei butelii,

]ntr-o sta`ie de alimentare cu carburan`i din Vârfu Câmpului. }n jurul orei 17,30, Aurelian G. a vrut s[ ]ncarce dou[ butelii la o sta`ie de alimentare cu carburan`i apar`inând socie-

t[`ii Beri\teanu Impex SRL, de pe raza localit[`ii unde locuie\te. Cu toate c[ legea interzice acest lucru, ]nc[rcarea buteliilor cu gaz, angajata benzin[riei folosind instala`ia din dotarea PUBLICITATE

UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” din IA|I }nfiin`at[ \i acreditat[ prin Legea Nr.408 din 20 iunie 2002, publicat[ ]n Monitorul Oficial nr. 493/9.07.2002 Informeaz[ absolven`ii liceelor promo`iile 2009 \i anterioare, precum \i absolven`ii institutelor de ]nv[`[mânt superior c[ ]n anul universitar 2009/2010 au ]nceput ]nscrierile pentru ADMITEREA la facult[`ile:

I. Facultatea de ECONOMIE - 3 ani - specializ[ri : Specializarea: Finan`e \i B[nci - 3 ani; Specializarea: Economia comer`ului, turismului \i serviciilor – 3 ani; Specializarea Contabilitate \i informatic[ de gestiune – 3 ani

- Mastere academice – 2 ani 1. 2. 3. 4.

Management economico-financiar european –2 ani; Audit \i expertiza financiar- contabil[ – 2 ani; Gestiunea financiar[ ]n administra`ia public[- 2ani; Opera`iuni \i management bancar – 2 ani;

II. Facultatea de DREPT – 4 ani Specializarea: Drept – 4 ani

- Mastere academice –2 ani 1. 2. 3. 4.

Drept european – 2 ani |tiin`e penale – 1,5 ani Dreptul afacerilor – 1,5ani; Dreptul ]n administra`ia public[ – 1,5 ani.

III. Facultatea de |TIIN~E ale COMUNIC{RII - 3 ani Specializarea: - Comunicare \i Rela`ii Publice – 3 ani - Jurnalism – 3 ani

IV. Facultatea de MEDICIN{ DENTAR{ Specializarea: - Medicin[ dentar[ – 6 ani - Tehnic[ dentar[ – 3 ani

Master Academic - Monitorizarea microbiotei orale ]n practica stomatologic[ – 2 ani Dosarele de ]nscriere se depun la secretariatul Centrului de Studiu Boto\ani aflat ]n incinta |colii nr. 17 Boto\ani, str. Teodor Boyan nr. 2 (fost[ str. Vârnav nr. 65). Informa`ii la telefon 0231/530040 \i 0231/524978. Taxa de ]nscriere este de 100 lei.

sta`iei a ]nc[rcat cu gaz prima butelie \i i-a dat-o b[rbatului, care a dus-o ]n c[ru`a aflat[ ]n apropierea sta`iei. }ntre timp, gestionara a ]nc[rcat \i cea de-a doua butelie pe care i-a dat-o lui Aurelian G., acesta a\ezând-o ]ntre picioarele sale. Decizia s-a dovedit a fi total neinspirat[ pentru b[rbat, pentru c[ la scurt timp butelia a explodat, b[rbatul fiind r[nit grav ]n zona abdomenului. }n urma exploziei, butelia a fost aruncat[ la aproximativ 100 metri distan`[ de benzin[rie. La fa`a locului au fost chema`i atât poli`i\tii, cât \i o ambulan`[, r[nitul fiind preluat \i transportat la Spitalul Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”, unde a fost internat ]n cadrul sec`iei de chirurgie. „Pacientul este internat cu diagnosticul traumatism abdominal acut ]nchis, ]n prezent starea sa fiind stabil[. Ini`ial s-a crezut c[ este vorba \i de o ruptur[ de splin[, ]ns[ ulterior acest fapt s-a infirmat. Este `inut sub supraveghere medical[ ]n continuare, pentru evitarea riscului unor complica`ii ulterioare”, a declarat Petric[ R[d[uceanu, purt[torul de cuvânt al Spitalului Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”. Pentru c[ accidentul a survenit ]n condi`ii nu tocmai normale, angajatul benzin[riei neavând voie s[ reumple butelii din cauza riscului mare de explozie, poli`i\tii au deschis o anchet[ ]n acest caz. „}n cauz[ se continu[ cercet[rile pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor \i ]mprejur[rilor care au condus la r[nirea p[r`ii v[t[mate precum \i tragerea la r[spundere penal[ a persoanelor vinovate”, a declarat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Miercuri, 17 iunie 2009

3

Amenin`[ri ]nainte de Bacalaureat Apropierea examenului de bacalaureat stârne\te un val de ]ngrijorare ]n rândul elevilor care mizau pe copiat. |efa Inspectoratului |colar Jude`ean sus`ine chiar c[ elevii mai pu`in silitori, ]n starea lor de ]ngrijorare sunt manipula`i de acele cadre didactice care simt c[ pierd câ\tigurile cu care s-au ]nv[`at ]n ultimii ani. Ada Macovei declara ieri c[ nu este impresionat[ de amenin`[rile la adresa sa, postate ]n ultimele zile pe site-uri, fiind convins[ c[ aceste manifest[ri ale unor elevi au ]n spate impulsul acelor cadre didactice care ar fi vrut s[ p[streze „afacerea bacalaureatului”. Preg[tirile pentru implementarea sistemului de supraveghere video portal pe care reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) l-au anun`at este ]n desf[\urare. Din datele prezentate de Ada Macovei, inspector \colar general, pentru supravegherea bacalaureatului sunt necesare 176 de camere. Cele mai multe camere vor fi instalate la Colegiul Na`ional „A.T. Laurian”, respectiv 40, dar \i la Colegiul Na`ional „M. Eminescu” 28 de camere, iar la Grupul |colar „Gh. Asachi” \i Colegiul Economic, câte 24. Un num[r mai mic de camere ]n s[lile de examen sunt necesare la S[veni, la Darabani \i la

Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt, inspectorul \colar general sus`ine c[ cel mai corect ar fi ca sindicatele s[ demonstreze c[ la Boto\ani bacalaureatul este curat. „Domnul Axinte s[ fac[ ce declara`ii publice vrea \i s[ nu m[ ]nve`e pe mine ce sunt aceste declara`ii publice \i când trebuie s[ le dau. Dac[ pân[ acum to`i au spus c[ nu se copie, noi to`i \tim c[ se copie la bac \i elevii sunt l[sa`i s[ copie. Nu ar trebui s[ pun eu camere de supraveghere dac[ a\ \ti c[ pot s[ m[ bazez pe toate cele 300 de cadre didactice care sunt puse acolo s[ supravegheze \i nu s[ fac[ altceva”, a ad[ugat Ada Macovei.

ANA B{RCULE~: „ABSOLVENT DE ZECE DEP{|IT DE UN ELEV RE}NMATRICULAT }N EDUCA~IE”

Dorohoi. „Se fac eforturi pentru gestionarea acestei situa`ii \i pentru conectarea camerelor ]n fiecare sal[ de examen. Nu se pune ]n niciun caz problema supravegherii video a unor s[li de examene \i nesupravegherea altora. Sistemul va fi implementat unitar, având deja necesarul de camere video portabile pe unitate de ]nv[`[mânt”, a spus Ada Macovei. Directorii unit[`ilor de ]nv[`[mânt au delegat persoanele care se ocup[ ]n unitate de preluarea acestor camere de la cei care doresc s[ le pun[ la dispozi`ia \colii. }n seara dinaintea probei scrise de limba român[ se va \ti cu exactitate dac[ toate unit[`ile \i s[lile au aceste camere. Reprezentan`ii I|J au re]nt[rit ideea c[ se apeleaz[ la acest sistem pentru a se dovedi c[ examenul de bacalaureat la Boto\ani este unul corect.

protest sau comentarii ]n massmedia nu o vor descuraja. Mai mult de atât, Ada Macovei consider[ c[ ]n spatele acestor ac`iuni \i comentarii stau cadre didactice afectate de aceast[ decizie. „}n aceast[ perioad[, elevii ar trebui s[ profite \i s[ mai repete materia. Ac`iunile de strad[ \i de protest nu ]i vor ajuta la nimic pentru c[ decizia este deja luat[. Pe de alt[ parte ]\i irosesc timpul pe care ]l mai au la dispozi`ie, care \i a\a este scurt, pentru preg[tire ]nainte de examen. Am fost acuzat[ c[ dau vot de blam tuturor cadrelor didactice \i nu este deloc a\a. Vreau doar s[ le atrag aten`ia tuturor cadrelor didactice corecte c[ munca \i prestigiul lor nu vor fi \tirbite de ac`iuni izolate ale unora dintre noi care doresc s[ fac[ o afacere din bacalaureat \i ]mpotriva statutului \i rolului de cadru didactic”, a men`ionat inspectorul \colar general. Cât NEINTIMIDA~I DE prive\te amenin`[rile anonime a unor candida`i care sus`in c[ daAMENIN~{RI c[ ]n s[li vor fi montate camere |efa I|J este de p[rere c[ nu vor veni la probe, Ada Maeventualele manifest[ri de covei este de p[rere c[ poate a-

ce\tia vor veni la sesiunea din toamn[. Dar \i atunci vor fi montate aceste camere. „|i pe mine la Spiru Haret m[ supravegheaz[ cu camere de luat vederi \i nu am furat nimic, niciodat[, nu am copiat la niciun examen. Cu toate astea m[ duc la examen. Aceasta este situa`ia, nu ]`i convine... fiecare pe riscul lui”, a ad[ugat inspectorul \colar general. Mai mult de atât, inspectorul \colar general sus`ine c[ elevii sunt manipula`i de cadrele didactice din sistem care se simt perdante ]n urma acestei decizii. „Am v[zut ce fel de comentarii au ap[rut la articolele publicate. Nu \tiu dac[ ace\ti elevi care se pot exprima ]n acest hal vor trece sau nu bacalaureatul. }n orice caz amenin`[rile de genul „dac[ nu trec bac-ul nu \tiu ce ]`i fac”, c[ „nu ]`i mai vezi copilul” sau mai \tiu eu ce ]mi fac, nu cred c[ sunt demne de luat ]n seam[. Cred c[ elevii sunt manipula`i, ]n spatele lor aflându-se beneficiarii sistemului, cei care iau bani \i nici ]ntr-un caz nu e voia p[rin`ilor”.

CAMERE DE SUPRAVEGHERE DOAR }N JUDE~UL BOTO|ANI |efa I|J mai spune c[ „s-a luat aceast[ decizie numai la Boto\ani pentru c[ toat[ lumea acuz[ c[ la Boto\ani sunt sute de teze identice”. Ada Macovei mai men`ioneaz[ c[ este adev[rat[ b[taie ]n rândul profesorilor pentru un loc de supraveghetor. „Avem trei profesori pe loc ]nscri\i pentru supraveghere \i aproape 60% din necesar ]nscri\i pentru corectur[, pentru c[ deja se cunoa\te faptul c[ e mult mai profitabil s[ vii la supravegheat decât la corectat. La corectat nu mai vrea nimeni pentru c[ trebuie s[ fie umilit de aceast[ situa`ie ]ngrozitoare ]n care trebuie s[ citeasc[ 40 – 50 de teze identice \i nu pot face nici o diferen`[ pentru c[ sunt copiate cuvânt cu cuvânt. Deja s-a ]ntrecut m[sura \i cu copiatul acesta”, a declarat Ada Macovei. Cât prive\te acuzele lansate de Liviu Axinte, liderul

Ana B[rcule`, inspector \colar general adjunct al I|J, a men`ionat c[ toate subiectele sunt redactate, indiferent de obiect, astfel ca elevul s[ poat[ ob`ine nota cinci. Dac[ un elev vrea not[ mai bun[ trebuie s[ ]nve`e mai mult. „De prea multe ori ]n meseria de dasc[l am v[zut absolven`i care au luat premiu de „elev al anului” \i la bacalaureat au ocupat pozi`ia a 10-a sau a 15a, ]n fa`a lor intrând elevi care ]n patru ani \i-au b[tut joc, au absentat”, a spus Ana B[rcule`. Aceasta a dat exemplul concret la o clas[ de a XII-a de la Grupul |colar Asachi, unde era dirigint[. Un elev exmatriculat \i re]nmatriculat a luat prima medie la bacalaureat pe liceu, iar eleva care a primit cheia \i diploma de excelen`[ s-a clasat pe locul 16. „Elevul care a ob`inut media cea mai mare s-a ]nscris la Universitatea român[-american[ din Bucure\ti \i o va termina când m[ voi ]nscrie \i eu acolo. Dup[ primul semestru a venit acas[. Eleva \ef[ de promo`ie este absolvent[ de dou[ facult[`i, dar cu ce gust a plecat ea ]n via`[, când a aflat c[ se poate merge \i a\a, pe bani”, a men`ionat Ana B[rcule`. (Petronela Rotariu)

Cu situa`ia \colar[ ne]ncheiat[ din vina Ministerului Educa`iei Elevii reveni`i din str[in[tate s[ studieze ]n \colile boto\[nene au r[mas cu situa`ia \colar[ ne]ncheiat[ din vina Ministerului Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii (MECI). De\i reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) au trimis documenta`ia necesar[ echival[rii studiilor la Minister, nu s-a primit ]nc[ acceptul acestor echival[ri.

Situa`ia de la Boto\ani nu este singular[, mul`i elevi din alte jude`e confruntându-se cu aceea\i problem[. Din cele peste 30 de dosare trimise din Boto\ani la MECI, unul este al unui elev care a terminat clasa a VIII-a \i care, conform graficului, trebuie s[ se prezinte la admiterea la liceu. Mai mult de atât, un elev de la Tudora a terminat clasa a VIII-a, a sus`inut tezele cu subiect unic \i are notele trecute ]n catalog ]n creion. „La aceast[ dat[ sunt peste 30 de dosare care a\teapt[ echivalarea. Avem o situa`ie a

unui elev care a absolvit clasa a VIII-a \i care dore\te s[-\i continue studiile la Liceul de Art[ „|tefan Luchian. Elevul este din Tudora \i trebuie s[ participe la probele de aptitudini programate la liceele voca`ionale. Pentru a putea participa la aceste probe i se va elibera o adeverin`[ care s[ justifice c[ are actele trimise la echivalare, echival[ri care ]nc[ nu au fost aprobate. Adeverin`a ]i este eliberat[ sub rezerva c[ atunci când va primi echival[rile le va prezenta”, a spus Daniel Botezatu, inspector \colar educa-

tiv din cadrul I|J. Re]nscrierea copiilor ]n ]nv[`[mântul românesc se face numai cu acordul Ministerului Educa`iei, care echivaleaz[ anii de studii urma`i ]n \colile din str[in[tate. Dosarul fiec[rui copil care vrea s[ revin[ la studii ]n România trebuie s[ con`in[ foaia matricol[ ]n original de la \coala unde a promovat, situa`ia la ]nv[`[tur[ pentru fiecare an ]n parte f[cut ]n str[in[tate, traduceri legalizate dup[ aceste documente \i copii dup[ pa\aport \i dup[ certificatul de na\tere. }n urma deciziei emise

de MECI, elevii se ]nscriu ]n clasele pentru care au ob`inut transferul. }n cursul acestui an \colar, peste 250 de elevi au revenit la studii ]n \colile boto\[nene. „Cei mai mul`i dintre elevii reveni`i ]n \coli sunt din Italia \i Spania. Ei particip[ la ore, ]n calitate de elevi audien`i, a\teptând actele care le vor permite s[ fie trecu`i \i ]n cataloage. Pân[ atunci, notele le sunt trecute ]n catalog ]n creion”, a men`ionat inspectorul \colar educativ. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment 4

Miercuri, 17 iunie 2009

Poli`i\tii vor avea libertate s[ trag[ ]n infractori Pe fondul cre\terii infrac`ionalit[`ii stradale, dar \i a num[rului de ultraje \i sfid[ri la adresa poli`i\tilor \i jandarmilor, mai marii Ministerului Administra`iei \i Internelor au venit cu solu`ia: poli`i\tii vor avea cadrul legal pentru a nu-\i mai face probleme când sunt pu\i ]n postura de a folosi armamentul din dotare. Pân[ acum, orice poli`ist care f[cea uz de arm[ ]ntr-o situa`ie sau alta, indiferent c[ era vorba de re`inerea unui infractor sau autoap[rare, \tia c[ va face obiectul unei anchete destul de mig[loase, cu nenum[rate declara`ii \i ]ntreb[ri. Tocmai asta se va schimba.

}N LOCUL ANCHETELOR INTERMINABILE, VOR PRIMI PRIME |I GRADA~II Acum, ]n locul anchetelor interminabile, poli`i\tii vor primi prime sau „grade” atunci când vor pune mâna pe infractori, chiar uzând de arme, ]n condi`iile prev[zute de lege. La nivel na`ional, ]n prima jum[tate a acestui an a crescut mult num[rul cazurilor ]n care poli`i\tii au f[cut uz de arm[, mai

apelezi la acest element din dotarea ta, ]n m[sura aplic[rii regulamentului”, afirm[ |erb[noiu. |eful IPJ a mai declarat c[ periodic poli`i\tii boto\[neni sunt informa`i ]n privin`a condi`iilor ]n care poate fi folosit armamentul din dotare. „La cazurile astea care se ]ntâmpl[ prin `ar[ noi facem prelucrare cu efectivele, ca s[ lu[m exemple, un mod de a folosi armamentul din dotare, ce se ]ntâmpl[ dac[ nu-l folose\te atunci când situa`ia impune, elemente de genul acesta”, a spus Viorel |erb[noiu.

„DAC{ NICI DE POLI~IE NU LE ESTE FRIC{, ales ]n situa`ii de autoap[rare. `ist atacat a f[cut uz de arm[ chestiune, Viorel |erb[noiu, se ATUNCI NOI CE Astfel, conform datelor puse la pentru a se ap[ra, a fost ]nre- declar[ de acord cu modific[dispozi`ie de oficialii MAI, gistrat ]n luna noiembrie a anu- rile ce urmeaz[ s[ fie aduse ]n FACEM?” anul trecut, peste 300 de poli`i\ti au fost ]njura`i \i ataca`i \i doar ]n 100 de cazuri oamenii legii au folosit armele. Anul acesta aproape ]n toate cazurile ]n care poli`i\tii au fost ataca`i au f[cut uz de arm[. Statistica face referire la cazurile ]nregistrate la nivel na`ional. }n Boto\ani, poli`i\tii au evitat s[ recurg[ la armamentul din dotare. Ultimul caz de acest fel din jude`ul Boto\ani, când un poli-

lui trecut. |eful de post din Blânde\ti a tras ]ntr-un b[rbat care dorea s[-l loveasc[ cu o bard[.

|EFII POLI~I|TILOR AGREEAZ{ INI~IATIVA LEGISLATIV{ Cât prive\te pozi`ia \efului Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani ]n aceast[

acest sens ]n legisla`ie. „|i armamentul face parte din dotarea poli`istului de strad[. |i atât timp cât legea ]i permite s[-l foloseasc[ regulamentar totul e OK. |i m[ bucur[ aspectul acesta c[ poli`istul are curajul efectiv ]n sine s[ foloseasc[ armamentul din dotare. |i tocmai de aceea s-au \i dat exemplele respective, ca \i bune practici. }n m[sura ]n care e\ti pus ]ntro situa`ie deosebit[ trebuie s[

Medici penaliza`i pentru chiul Mai mul`i medici de familie au fost sanc`iona`i de Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate pentru c[ nu au fost g[si`i la program \i pentru prescrierea nejustificat[ a unor re`ete. Medicii au fost penaliza`i ]n urma unui control efectuat de reprezentan`ii institu`iei de asigur[ri de s[n[tate la cabinetele acestora. De\i verificarea nu s-a ]ncheiat, ea fiind ]nc[ ]n curs de derulare, cinci medici au fost pân[ acum sanc`iona`i. Cei penaliza`i pentru chiul sunt din mediul rural.„Sunt medici sanc`iona`i cu 10% pentru lips[ la program. Vreo trei sau patru au fost sanc-

`iona`i din acest motiv. Avem, de asemenea, medici penaliza`i pentru prescriere nejustificat[ de medicamente, aici sunt mai pu`ini, dar urmeaz[ s[ mai verific[m. Legea spune c[ ai dreptul la 30 de zile de concediu, pe care medicii de familie pot s[ ]l ia o dat[ sau e\alonat. }n momentul ]n care pleac[ \i nu este la cabinet, acesta face o adres[ de ]nlocuire \i anun`[ casa. Dar dac[ nu a anun`at casa \i noi mergem acolo \i constat[m c[ este absent, ]l sanc`ion[m”, a precizat Rodica Hu`uleac, pre\edinta Casei de Asigur[ri de S[n[tate din Boto\ani. Medicii

care ]ncalc[ contractul ]ncheiat cu institu`ia de asigur[ri de s[n[tate sunt sanc`iona`i gradual. La prima abatere, ei primesc o sanc`iune de 10% din totalul serviciilor medicale, la a doua abatere procentul este de 20%, iar ]n cazul ]n care vor ]nc[lca obliga`iile contractuale \i a treia oar[ vor fi penaliza`i cu 30%.

La a patra abatere, medicului i se reziliaz[ contractul de c[tre casa de asigur[ri de s[n[tate. Anul trecut, unui medic de familie din Boto\ani i-a fost reziliat contractul dup[ mai multe abateri. }n momentul de fa`[, cazul se afl[ spre solu`ionare ]n instan`[. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Opiniile boto\[nenilor ]n privin`a folosirii mai facile a armelor de c[tre poli`i\ti sunt ]mp[r`ite. „Eu sunt de acord. |i a\a num[rul infractorilor este ]n cre\tere \i cu atât mai bine, dac[ \tie c[ poli`istul are voie s[ trag[ nu vor mai fi a\a de agresivi. Dac[ nici de poli`ie nu le este fric[, atunci noi ce facem?”, a spus Maria N., ]n vârst[ de 49 de ani, din Boto\ani. }n schimb, al`ii spun c[

m[sura trebuie gândit[ mai bine. „Nu sunt a\a de sigur dac[ e bine, pentru c[ dac[ poli`i\tilor li se d[ voie s[ trag[ mai u\or, atunci exist[ riscul ca s[ fie r[nite \i persoane nevinovate sau suspecte. Doar pentru c[ lui i se pare ceva dubios la mine nu ]i d[ dreptul s[ fac[ ce vrea. Ar trebui s[ fie f[cute legi mult mai bune, ]nainte ca s[ li se dea mân[ liber[ poli`i\tilor”, a declarat Drago\ V., ]n vârst[ de 29 de ani. Cât prive\te riscul ca poli`i\tii s[ nu foloseasc[ abuziv armamentul din dotare, pe fondul unei relax[ri legislative, \eful IPJ a declarat c[ nu este posibil a\a ceva, ]ntrucât poli`i\tii sunt con\tien`i de gravitatea faptelor. „Nu exist[ riscul unor abuzuri, pentru c[ poli`istul când ajunge s[-\i exercite atribu`iile de serviciu e preg[tit sub aspectul acesta, e verificat, \i atâta timp cât are dreptul legal de a purta armament, atunci nu se poate ajunge la abuzuri din partea poli`iei. Totul este cu respectarea regulamentului. Pentru c[ ]n fiecare caz de acest gen se face \i o anchet[, iar anchetatorul verific[ dac[ poli`istul \i-a ]ndeplinit atribu`iile conform regulamentului. Nu ]mi fac griji c[ vor fi probleme de genul acesta”, a mai spus |erb[noiu. (D[nu` Rotariu)


CMYK

Eveniment Miercuri, 17 iunie 2009

Bebelu\ de dou[ luni g[sit ]n stare critic[ de autorit[`i O familie inexistent[. Asta se poate spune despre o femeie din Suhar[u \i copiii ei. Din cei \ase copii ai femeii de 37 de ani, doar unul exist[ ]n acte. Ultimul venit pe lume nu are nici el certificat de na\tere. Nici m[car mama acestora nu de`ine C.I. |i ca tabloul familiei s[ fie complet, femeia \ia ]nfometat copila de doar dou[ luni pân[ ce micu`a a ajuns pe patul de spital. A plecat la muncile câmpului \i \i-a l[sat feti`a de doar dou[ luni acas[, ]n stare critic[. Reprezentan`ii Prim[riei Suhar[u au g[sit-o pe micu`[ ]n bra`ele surorii de 11 ani, bebelu\ul prezentând o stare de s[n[tate jalnic[. }n urm[ cu mai bine de o s[pt[mân[, lucr[torii sociali de la Prim[ria Suhar[u au adus ]n aten`ia celor de la Protec`ia Copilului \i a cadrelor medicale de

la Spitalul de Pediatrie Boto\ani situa`ia feti`ei de nici trei luni, care la aceast[ vârst[ cânt[re\te ]n jur de dou[ kilograme. Micu`a a avut probleme cu greutatea ]nc[ de la na\tere, când cânt[rea 1,3 kilograme. Din spital bebelu\ul a ie\it cu 2,1 kilograme iar indiferen`a mamei i-a ]nr[ut[`it starea de s[n[tate. La locuin`a Danielei O., angaja`ii prim[riei au g[sit-o pe bunic[, cea care a r[mas s[ se ]ngrijeasc[ de cei \ase copii ai fiicei sale. }n casa respectiv[, angaja`ii prim[riei au mai dat de doi fra`i de 17 \i 19 ani \i trei fete cu vârste ]ntre \apte \i 15 ani. „Când ne-am dus noi la fa`a locului, era bunica acas[ iar

feti`a de dou[ luni era `inut[ ]n bra`e de sora ei mai mare. De\i era \i bunica acolo, mai mult avea grij[ fata de 11 ani de bebelu\. Starea micu`ei era critic[, nu luase ]n kilograme. Era practic subnutrit[. Ar[ta ]mb[trânit[ la fa`[ \i avea o greutate foarte mic[. Dup[ spusele bunicii, mama era plecat[ la pr[\it de vreo trei zile iar ]n ziua respectiv[ a trecut ]n fug[ \i nici m[car nu s-a uitat la copil. Mama are \i probleme cu alcoolul. De atunci nu a mai luat leg[tura cu noi, ea e mai mult cu b[utura \i distrac`ia, bunica st[ mai mult cu copiii”, a declarat Anca Leonte, asistent comunitar ]n cadrul Prim[riei

Suhar[u. Culmea este c[ dintre to`i cei \ase copii, doar unul are act de identitate. Nici m[car mama nu de`ine o carte de identitate, aceasta men`ionând autorit[`ilor c[ \i-a pierdut actul ]n urm[ cu ceva timp. Din acest motiv, nici ultimul copil al familiei nu are certificat de na\tere. }n ceea ce prive\te lipsa actelor de identitate pentru ceilal`i copii, potrivit celor relatate de autorit[`ile locale, acestea au fost pierdute. Reprezentan`ii Prim[riei Suhar[u ]ncearc[ s[ o conving[ pe mam[ s[ se prezinte pentru a rezolva situa`ia actului de identitate, astfel ]ncât \i copiilor s[i s[ li se poat[ face acte de identitate. „Femeia

spune c[ toate certificatele le-a pierdut. Nu e c[s[torit[, tr[ie\te ]n concubinaj cu cineva din localitate. La ei nu e o situa`ie prea roz, din contr[, e dificil[. Ea nici m[car nu a vrut s[ vin[ s[-\i rezolve problema cu buletinul, s-au dus cei de la Poli`ie ca s[ o ia, s[ mearg[ pentru a-\i scoate buletin. Din punct de vedere material, oamenii ace\tia stau prost. Bunica ia un ajutor social”, a declarat Marcel Chelariu, primarul comunei Suhar[u. „Sugarul era deshidratat, prezenta distrofie gradul III, potrivit fi\ei medicale. Putem spune c[ este un copil cu noroc pentru c[ a ajuns ]n aten`ia autorit[`ilor, se fac \i demersuri pentru actul de identitate iar starea lui se ]mbun[t[`e\te. Vorbim de neglijen`[ din partea mamei, neglijen`[ care a pus ]n pericol s[n[tatea sugarului. Urmeaz[ s[ stabilim care sunt m[surile necesare ]n acest caz de ]ndat[ ce vom avea toate datele”, a declarat un reprezentant al Complexului de Servicii Comunitare din cadrul Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului Boto\ani. Autorit[`ile pentru protec`ia copilului urmeaz[ s[ stabileasc[ dac[ se va merge pân[ la propunerea de dec[dere din drepturile p[rinte\ti sau nu. (Carmen Stanciu)

Boto\[nenii, printre coda\ii `[rii la salarii Sindicali\tii spun c[ boto\[nenii se afl[ pe ultimul loc ]n clasamentul real al salariilor, veniturile fiind crescute artificial de num[rul mare al bugetarilor comparativ cu cel al muncitorilor din industrie. Potrivit Comisiei Na`ionale de Prognoz[, boto\[nenii au câ\tigat ]n 2008 un salariu mediu net de 992 de lei. }n aceast[ statistic[, jude`ul nostru este plasat pe locul 13 din coada clasamentului, dar ]naintea altor jude`e cum ar fi C[l[ra\i, Bihor, Harghita, Covasna, Buz[u, Br[ila, Bistri`a, Cara\ Severin, Baslui, Tulcea, Vrancea \i Neam`. Astfel, Tulcea st[ ]n spatele nostru, cu un venit net de 991 lei, iar pe ultimul loc ]n clasamentul na`ional se afl[ bihorenii, care au câ\tigat ]n medie 857 de lei lunar ]n cursul anului trecut. Colegii no\tri de suferin`[,

vrâncenii au un venit de 956 lei oficial. Nem`enii, care s-au pozi`ionat ]n top sub jude`ul nostru, au un venit net de 960. Pe regiunea Moldova, g[l[`enii câ\tig[ oficial cel mai bine, având un venit mediu net ]n 2008 de 1.107 lei, urma`i de b[c[uani cu 1.094 lei \i de ie\eni cu 1.075 lei. Sub pragul psihologic de 1.000 de lei se afl[ \i sucevenii care ne devanseaz[ la venitul net lunar cu cinci lei, ace\tia având, potrivit datelor oficiale, o leaf[ net[ lunar[ de 997 lei ]n cursul anului trecut. |tefan ~arc[, liderul CNSLR Fr[`ia, a spus c[ jude`ul Boto\ani ar trebui s[ fie

pozi`ionat pe ultimul sau penultimul loc la capitolul nivel al salariului lunar net. „Noi st[m foarte bine ]n acest clasament oficial, ]ns[ acolo au

fost luate ]n calcul atât veniturile bugetarilor, cât \i ale celor care lucreaz[ ]n sistemul privat. Ori, dac[ profesorii \i medicii au acela\i salariu peste tot ]n `ar[, ]n ceea ce-i prive\te pe cei din mediul privat lucrurile stau altfel. La noi lefurile sunt mai mici ]n mediul privat. Dac[ s-ar face un clasament doar cu veniturile nete ale celor din mediul privat s-ar constata c[ suntem pe ultimul sau penultimul loc din clasament la nivel de `ar[. Ori, statistica oficial[ ia ]n calcul \i bugetarii, iar ace\tia sunt atât de mul`i pe cât[ popula`ie are

jude`ul nostru. Noi suntem un jude` mediu ca num[r de locuitori, dar avem mai pu`ini oameni ]n sistemul privat decât au celelalte jude`e la fel de mari ca al nostru, deci \i veniturile ies mai mari deoarece avem mai mul`i bugetari \i mai pu`ini oameni ]n privat. }n celelalte jude`e num[rul lucr[torilor din privat trage ]n jos veniturile per total, deoarece sunt mai mul`i decât la noi”, a declarat |tefan ~arc[. (Bogdan Caliniuc)

5

Banii pentru concediile medicale sunt insuficien`i Bugetul Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate, \i a\a diminuat, este cople\it de pl[`ile pentru concediile medicale ale angaja`ilor boto\[neni. Zeci de agen`i economici s-au trezit ]n ultimul moment s[ depun[ documentele necesare la institu`ia de asigur[ri de s[n[tate pentru achitarea concediilor medicale date ]n urm[ cu aproape trei ani. Reprezentan`ii CJAS spun c[ multe dintre concediile medicale nu vor putea fi pl[tite pentru c[ solicit[rile dep[\esc creditele bugetare alocate ]n acest an, pe acest capitol. „Sunt angajatori care acum s-au trezit c[ le expir[ perioada de trei ani, pentru c[ dup[ aceast[ dat[ nu-\i mai pot recupera banii \i ]mi aduc dosare de concedii medicale de trei ani de zile. Noi avem alocate ni\te credite bugetare, ]ns[ nu avem cum s[-i pl[tim pe to`i, c[ se dep[\esc creditele alocate. Atunci când am f[cut solicitarea la casa na`ional[ am luat ]n calcul suma care a fost anul trecut. Dar dac[ ei vin acum \i cer banii pe concedii medicale date ]ncepând din urm[ cu mai mult de doi ani, v[ da`i seama ce sum[ este. Este o del[sare din partea agen`ilor economici, de asta vin a\a de târziu”, a precizat Rodica Hu`uleac, pre\edinta Casei de Asigur[ri de S[n[tate din Boto\ani. Potrivit sursei citate, zeci de agen`i economici au adus la decontare concedii medicale din urm[ cu trei aproape ani. (L[cr[mioara Lupa\cu)

C^nd ai salar mare vii cu ce po`i ca s[-l po`i ridica de la bancomat.


S[n[tate 6

Miercuri, 17 iunie 2009

Pericolele care pândesc din razele soarelui

PUBLICITATE

ANUN~ DE VÂNZARE S.C. INDAGROVET S.R.L., cu sediul ]n loc. Cotusca, Jud. Botosani, CUI: 620762, J07/267/1992, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Ia\i S.P.R.L., cu sediul ]n mun. Ia\i, str. Lasc[r Catargi, nr. 22, jud. Ia\i, numit[ prin Sentin`a nr. 120/22.05.2007, pronun`at[ de Tribunalul Boto\ani, Sec`ia Comercial[, ]n dosarul nr. 5475/40/2006, anun`[, ]n conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven`ei, precum \i cu Regulamentul de vânzare aprobat de Comitetul creditorilor cat si de Adunarea Creditorilor din data de 11.06.2009, scoaterea la vânzare prin licita`ie public[ cu strigare ]n data de 08.07.2009, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Boto\ani, str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1, jud. Boto\ani a bunurilor proprietatea S.C. INDAGROVET S.R.L. Cotusca - Boto\ani, dup[ cum urmeaz[:

Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmeaz[ a fi scoase la vânzare au obliga`ia sub sanc`iunea dec[derii, s[ fac[ dovada acestui fapt pân[ la data de 07.07.2009, ora 14.00, la sediul lichidatorul judiciar din mun. Boto\ani, str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1 jud. Boto\ani. Poate participa la licita`ie orice persoan[ fizic[ sau juridic[ care depune pân[ la data de 07.07.2009, ora 14 la sediul lichidatorului judiciar din mun. Boto\ani, str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1, jud. Boto\ani, urm[toarele documente: * Cerere de participare la licita`ie, * Dovada achit[rii caietelor de sarcini ]n valoare de 500,00 lei (RON f[r[ T.V.A.), * Dovada achit[rii taxei de participare la licita`ie reprezentând 1% din valoarea de evaluare, * Dovada depunerii garan`iei de participare de 10% din valoarea de evaluare a activului licitat ]n contul de lichidare al debitoarei * Rapoarte de activitate sau situa`ii financiare pentru ultimul exerci`iu financiar, * }mputernicire acordat[ persoanei care reprezint[ participantul la licita`ie, dac[ este cazul, * Declara`ie pe proprie r[spundere c[ nu se afl[ ]n una din situa`iile de incompatibilitate prev[zute ]n anexa nr. 1 la Caietul de sarcini, * Documentele prezentate in caietele de sarcini care certific[ identitatea \i calitatea participantului la licita`ie, Regulamentul de vânzare va fi afi\at la loc vizibil, cu cel pu`in 5 zile ]naintea `inerii \edin`ei de licita`ie. Componen`a \i descrierea activelor S.C. INDAGROVET S.R.L. Cotusca - Boto\ani scoase la vânzare sunt cuprinse ]n caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar, ]n fiecare zi de luni pân[ vineri, orele 08.00 – 16.00, pân[ pe data de 07.07.2009 14.00 Rela`ii suplimentare se pot ob`ine la telefoanele: 0331-401.534, 0755-132.475, 0232–243.864, 0746–182.093. Lichidator Judiciar, Management Reorganizare Lichidare Ia\i S.P.R.L.

Un nou sezon cald ]\i intr[ ]n drepturi, chiar dac[ varia`iile de temperatur[ de la o zi la alta sunt destul de mari \i atunci când credem c[ s-a instalat vara torid[ urmeaz[ o sc[dere a temperaturilor care ne dau peste cap planurile de plaj[. Medicii se tem ]ns[ c[ ]n aceste condi`ii, ]n special adolescen`ii, ar putea lua m[suri pentru a se bronza rapid atunci când prind momentul. Ori, o astfel de grab[ ar putea s[ le creeze mari probleme. Binef[c[toare pentru organism, razele soarelui pot uneori s[ aduc[ suferin`[. Atunci când nu \tim s[ profit[m cu cump[tare de soare, vacan`ele la mare sau la munte pot fi umbrite de zile petrecute uneori pe patul de spital. Dar \i alte pericole pândesc din razele soarelui, ]n zilele caniculare. „}n zilele c[lduroase, unele persoane pot s[ sufere tulbur[ri legate de c[ldur[ cum ar fi ame`eli, crampe musculare, senza`ie de epuizare sau insola`ie. Uneori organismul se poate adapta la temperatura \i umiditatea ridicat[, alteori vremea canicular[ poate fi d[un[toare din cauza unor factori cum ar fi: oboseala, deshidratarea, obezitatea, alimenta`ia necorespunz[toare sau alcoolul”, afirm[ Petric[ R[d[uceanu, medicul \ef al Unit[`ii de Primire a Urgen`elor (UPU), din cadrul Spitalului Jude`ean „Mavromati”.

INSOLA~IA Este un accident provocat de c[ldura excesiv[ sau de radia`iile solare. Activitatea fizic[ intens[, vremea umed[ \i foarte cald[, ]mbr[c[mintea nepotrivit[ pentru vremea c[lduroas[, expunerea la radia`iile solare ]n mijlocul zilei, deshidratarea sunt factori care ]mpiedic[ organismul s[ se poat[ r[cori singur. Primele simptome ale insola`iei sunt asem[n[toare cu cele ale epuiz[rii: sl[biciune, ame`eal[, grea`[, gur[ uscat[, sete puternic[. Apoi pielea devine ro\ie, uscat[ \i fierbinte (uneori vine`ie, din cauza lipsei de oxigen). De\i

temperatura intern[ este crescut[ (atingând 40 grade Celsius), persoanei ]i poate fi frig. Pot s[ apar[ dureri de cap, somnolen`[, st[ri de vom[, halucina`ii sau delir, mergând chiar pân[ la pierderea cuno\tin`ei. ”Uneori, ]n timpul expunerii la soare oamenii nu ]\i dau seama pe moment de efectele devastatoare ale radia`iilor solare. Zilele petrecute la iarb[ verde, \edin`ele intense de bronzat ]n aer liber, mai ales atunci când adie \i un pic de vânt, fac mai u\or de suportat expunerea la soare. Organismul d[ primele semnale mai evidente ale insola`iei mai târziu, sau, ]n dorin`a lor de a se bronza cât mai intens \i ]n timp mai scurt, oamenii ignor[ acele prime simptome. }n plus, ]n zilele foarte c[lduroase umbra copacilor sau a umbrelei de soare nu poate proteja prea mult de insola`ie”, mai sus`ine medicul \ef al UPU Boto\ani. Dup[ cum precizeaz[ medicii, ]ntr-o prim[ etap[, simptomele sunt mai mult sau mai pu`in sup[r[toare sau evidente - pot ap[rea edeme de c[ldur[ (]n special la nivelul extremit[`ilor: mâini, picioare, scalp) sau erup`ii. De\i nu sunt grave, aceste simptome constituie un semnal de alarm[ cu privire la o eventual[ insola`ie. Ulterior, dac[ expunerea la temperatur[ ridicat[ continu[, ]ncep s[ apar[ simptomele insola`iei paloare, transpira`ie abundent[, oboseal[, ame`eli, dureri de cap sau crampe musculare, sete continu[, grea`[. }n acest moment, ]ns[, temperatur[ corpului nu dep[\e\te 38-39 C, adic[ sistemele de termoreglare ]nc[ func`ioneaz[. „}ntr-o faz[ mai avansat[, dac[ expunerea la soare continu[, temperatura corpului ]ncepe s[ creasc[, dep[\ind 40 grade C, ceea ce eviden`iaz[ c[ sistemele termoreglatoare ale organismului au cedat. Starea general[ se agraveaz[ treptat, se poate ajunge la starea de incon\tien`[, la ame`eli, confuzie, delir, chiar convulsii. Pielea devine uscat[ \i fierbinte, chiar dac[ ini`ial era umed[ datorit[ transpira`iilor sau eforturilor de r[cire. Tensiunea arterial[ este ini`ial crescut[, pentru ca apoi s[ se pr[bu\easc[, generând \ocul. O astfel de stare constituie o mare urgen`[ medical[, care necesit[ tratament intensiv ]n spital, astfel c[, ]n fa`[ unui astfel de caz, primul lucru care trebuie f[cut este s[ se cheme salvarea”, mai men`ioneaz[ Petric[ R[d[uceanu.

CUM PREVII INSOLA~IA? „Solu`ia este simpl[ \i la ]ndemâna oricui: s[ se evite expunerea la soare ]ntre orele 11.00-17.00. Programul tre-

buie aranjat ]n a\a fel ]ncât s[ se evite ie\irea din cas[ (pe cât posibil) ]ntre orele ]n acest interval orar. Precau`iile trebuie luate ]n seam[ de toat[ lumea, dar mai ales de persoanele cu boli cronice, ]n special de cardiaci \i diabetici, de cei cu afec`iuni neurologice sau psihice. B[trânii \i copiii pot ajunge mai u\or la insola`ie \i de aceea trebuie s[ se protejeze sau s[ fie proteja`i mai mult. Dac[ totu\i se iese ]n orele de vârf ale zilelor caniculare, atunci trebuie avut ]n vedere ca hainele s[ fie cât mai lejere \i deschise la culoare, capul protejat cu o p[l[rie”, mai precizeaz[ medicul R[d[uceanu. |i nu ]n ultimul rând, medicii recomand[ s[ se bea multe lichide, ap[ mineral[ sau sucuri naturale de fructe, f[r[ b[uturi cu cofein[.

LIPOTIMIILE }n serviciile de urgen`[ ale spitalelor, ]n perioada verii, ]n zilele cu temperaturi foarte ridicate, sunt aduse pentru ]ngrijiri medicale persoane cu lipotimii, o alt[ tulburare a organismului provocat[ de c[ldur[. Lipotimia sau starea de le\in se instaleaz[ la persoanele mai sensibile, care sta`ioneaz[ o perioad[ ]ndelungat[ de timp ]ntr-un loc unde este foarte cald, \i mai ales dac[ stau ]n picioare. „Aceast[ stare este cauzat[ ]n primul rând de faptul c[ sângele stagneaz[ mai mult ]n partea inferioar[ a corpului, lipsind creierul de o bun[ irigare”, explic[ medicul \ef al UPU.

ALERGIA LA SOARE Pielea multor oameni nu tolereaz[ razele solare, chiar dac[ este protejat[ de creme \i lo`iuni. Irita`iile care pot s[ apar[ sunt cauzate de o mul`ime de motive, de la simple expuneri la soare, pân[ la folosirea unor anumite pastile sau lo`iuni. Uneori, expunerea la soare duce la o erup`ie de pete mici, ro\ii, mai des ]ntâlnite la femei decât la b[rba`i \i apar de obicei pe piept. Odat[ ce o persoan[ a c[p[tat a\a ceva, va suferi de ea ]n fiecare var[. Aceast[ erup`ie, explic[ medicul, este o reac`ie a pielii provocat[ de soare. Când soarele intr[ ]n contact cu pielea, cauzeaz[ o schimbare a celulelor acesteia. Irita`ia poate fi prevenit[ cu o crem[ cu factor de protec`ie 25. Cremele ce con`in titan pot fi \i mai folositoare deoarece blocheaz[ contactul razelor cu pielea. Expunerea treptat[ la soare este o alt[ solu`ie pentru a preveni reac`ia alergic[ la razele solare. Dac[ se ajunge totu\i la irita`ie, \i aceasta este puternic[, trebuie cerut sfatul medicului dermatolog. „

Pagin[ realizat[ de Aurora Dimitriu


Sport Miercuri, 17 iunie 2009

FC Arge\, aproape retrogradat[ ]n Liga a II-a Pite\tenii nu scap[ de ce se temeau cel mai r[u, \i vor fi retrograda`i la masa verde ]n Liga a II-a, de\i rezultatele ]nregistrate de echip[ au adus locul al zecelea ]n clasament. Surse din Liga Profesionist[ de Fotbal citate de Mediafax au anun`at ieri c[ scandalul de dare \i luare de mit[ care ]l are ]n prim-plan pe patronul clubului FC Arge\, Cornel Penescu, va aduce retrogradarea lui Cristi T[nase \i compania. Veste excelent[ pentru Gaz Metan Media\, care de\i retrogradat[ pe teren, r[mâne \i sezonul viitor ]n Liga I. „FC Arge\ va fi retrogradat[ ]n propor`ie de 99,99% pentru scandalul ]n care este implicat patronul, dar \i mai mul`i arbitri. A fost o propunere, la un moment dat, s[ ]nceap[ campionatul cu FC Arge\ ]n

Liga I \i s[ lu[m o decizie dup[ ce instan`a va da un verdict final ]n acest caz, ]ns[ dac[ sentin`a se d[ peste dou[ luni ce facem? Retrograd[m atunci FC Arge\ \i aducem Gazul din Liga a II-a? }n plus, conform regulamentului, oferirea de stimulente se sanc`ioneaz[“, a declarat sursa din LPF. Sursa respectiv[ a `inut s[ infirme o alt[ variant[ care ]ncepuse c[ prind[ tot mai mul`i adep`i ]n ultimele zile, aceea c[ FC Arge\ va fi doar penalizat[ cu 6 puncte \i va r[mâne ]n Liga I. Potrivit regulamentului, o astfel de pedeaps[ nu este posibil[: „Am tot auzit ]n ultima vreme c[ FC Arge\ ar r[mâne ]n prima lig[ dup[ ce va fi penalizat[ cu 6 puncte, ]ns[ acest lucru nu este posibil, ]ntrucât articolul 60, aliniatul 1 din regulamentul disciplinar

este foarte clar ]n acest sens“, a explicat sursa. Cazul va fi judecat la Comisia de Disciplin[ care, ]ncepând cu sfâr\itul sezonului recent ]ncheiat, nu mai apar`ine de FRF, ci de LPF.

Carvalho \i Deco, dori`i de Mourinho la Inter Antrenorul lui Internazionale Milano, Jose Mourinho, vrea s[-i transfere pe funda\ul central Ricardo Carvalho \i mijloca\ul Deco, ambii de la Chelsea, a anun`at pre\edintele Massimo Moratti, informeaz[ AFP. „Antrenorul i-a cerut pe Deco \i Carvalho, iar noi am ]nceput negocierile. Vrem s[-i achizi`ion[m \i am constatat cu pl[cere faptul c[ \i ei vor s[ vin[ la noi. Mai avem nevoie de acordul cu Chelsea, dar cred c[ ]l vom ob`ine rapid“, a declarat pre\edintele lui Inter, Massimo Moratti. Carvalho \i Deco, fiecare ]n vârst[ de 31 de ani, au mai fost antrena`i de Mourinho la FC Porto, unde au câ\tigat Liga Campionilor, ]n 2004. Carvalho a evoluat sub conducerea tehnicianul portughez \i pe vremea când

Mourinho antrena echipa londonez[. Moratti s-a referit \i la situa`ia atacantului suedez Zlatan Ibrahimovici, precizând c[ nu exist[ nicio ofert[ oficial[ pentru acesta. El a spus c[ ]n cazul ]n care Bayern ]l coteaz[ pe Ribery la 70 de milioane de euro, el trebuie s[ cear[ pe Ibrahimo-

vici cel pu`in 90 de milioane. Pre\edintele lui Internazionale a dat totu\i trei nume de juc[tori care ar putea s[-l ]nlocuiasc[ pe atacantul suedez, ace\tia fiind ivorianul Didier Drogba (Chelsea), camerunezul Samuel Eto’o (FC Barcelona) \i francezul Karim Benzema (Lyon). 

Patronul clubului FC Arge\, Cornel Penescu, a fost arestat preventiv pe 14 aprilie, dup[ ce a fost chemat ]n prim[ instan`[ la audieri la serviciul terirorial al DNA Pite\ti. Pe lâng[

Penescu au mai fost trimi\i dup[ gratii ]n timpul cercet[rilor \i colaboratori ai s[i, Cristian Libertatu \i Liviu F[c[lea`[, dar \i pe fostul pre\edinte al CCA, Gheorghe Constantin. 

Rednic a vrut s[ cumpere ac`iunile lui Turcu la Dinamo Mircea Rednic a declarat, ieri, c[ a fost tentat s[ cumpere pachetul de ac`iuni de`inut de ac`ionarul dinamovist Vasile Turcu. Referitor la ac`ionarul dinamovist Vasile Turcu, care a declarat c[ se va retrage din ac`ionariatul clubului ]n cazul ]n care tehnicianul nu va pleca, Rednic a dezv[luit faptul c[ a fost tentat s[ cumpere pachetul ac`iuni de`inut de acesta, dar acum este tentat s[ investeasc[ la Oradea sau Arad, a declarat „Domnul Vasile Turcu nici nu \tia ce contracte au juc[torii. La ce prostii spune, nici nu ]i mai spun Turcu, ]i spun Vasile. Se laud[ ca a b[gat 10 milioane la Dinamo. Nu a b[gat atât. Eu \tiu exact cât a

b[gat din 2005 pentru c[ la un moment dat am fost tentat s[i cump[r ac`iunile, dar m[ gândesc c[ dac[ pleac[ el nu se rezolv[ mare lucru \i nici nu vreau s[-l ajut. Vreau s[ investesc ]n România, am vorbit deja la Oradea \i la Arad, care sunt interesa`i. Pe banii mei vreau s[ iau deciziile pe care le vreau eu. Nu m[ intereseaz[ s[ preiau ac`iunile domnului Turcu, pentru c[ nu m[ intereseaz[. Las[, s[ r[mân[ aici pentru c[ e un ac`ionar foarte bun. \ti`i cum ]l v[d pe el? Un fel de Florea sau Sechelariu. Vorbe\te mult \i atât. Oameni care au f[cut bani \i nu au \tiut ce s[ fac[ cu ei“, a mai spus antrenorul. 

Arg[seal[ ]l umile\te pe Croitoru Metodele folosite de oficialii Stelei pentru a sc[pa de juc[tori nu sunt cele mai cinstite. Din contr[, Marius Croitoru este doar ultimul juc[tor care este tratat de conducerea Stelei ca un sclav pe planta`ie \i i se dau ordine halucinante. Mijloca\ul exilat la Steaua II nu \i-a mai primit salariul de 7 luni \i a fost trimis s[ locuiasc[ ]n ma\in[ cu familia de pre\edintele clubului, Valeriu Arg[seal[. }n urma acestor tratamente, Steaua ar putea pierde ]n instan`[ dreptul de a face transferuri. „E incredibil ce mi s-a ]ntâmplat doar pentru c[ am avut curajul s[ ]mi cer drepturile contractuale \i dreptul la munc[“, a declarat Croitoru, informeaz[ gsp. Steaua are s[ ]i pl[teasc[ mijloca\ului de 28 de ani 60.000 de dolari restan`e salariale, juc[torul

câ\tigând ]n Ghencea 120.000 de dolari pe an. Croitoru a dat ]n judecat[ Steaua \i a ob`inut o sentin`[ definitiv[ care oblig[ clubul s[ ]i pl[teasc[ drepturile salariale, dar nici acest lucru nu l-a ]nduplecat pe Arg[seal[. Pre\edintele Stelei l-a amenin`at pe juc[tor c[ ]l târ[\te prin comisii \i ]ncearc[ s[ ]l ]mpiedice chiar de la a mai juca la Steaua II. Potrivit sursei citate, Arg[seal[ l-a trimis pe Croitoru s[ ]\i caute echip[, dar apoi nu a recunoscut acest lucru \i l-a reclamat la Comisia de Disciplin[ a FRF pentru a-i desface contractul de munc[ deoarece ar fi lipsit nemotivat de la antrenamente. „O s[ te plimb pe la toate Comisiile, ca s[ nu mai ai curajul s[ te pui cu mine!“, a declarat Croitoru c[ iar fi spus Arg[seal[. 

7

|tiri pe scurt

FC Timi\oara are interzis la transferuri FC Timi\oara nu se va putea ]nt[ri ]n aceast[ var[ ]n vederea turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor, dup[ o decizie a Comisia Na`ional[ de Solu`ionare a Litigiilor din cadrul FRF. B[n[`enii vor trebui s[ suporte consecin`ele dup[ ce nu au pl[tit datoria de 250.000 de euro fa`[ de „U“ Cluj, ]n contul transferului lui Dorin Goga, ]n vara trecut[. Preocuparea principal[ a pre\edintelui clubului de pe Bega era g[sirea unui antrenor care s[-l ]nlocuiasc[ pe interimarul Vali Velcea. Decizia CNSL, ]ns[, ]i va pica prost cu siguran`[ oficialului timi\orean, aflat oricum ]n conflic deschis cu conducerea FRF. Dorin Goga, atacantul de la care au pornit problemele FC Timi\oara, a venit ]n vara lui 2008 de la Universitatea Cluj, dup[ un sezon foarte bun f[cut pentru „|epcile Ro\ii“, ]n ciuda retrograd[rii echipei. Suma de transfer a fost de 1,2 milioane de euro plus 20% din valoarea unul eventual transfer, dar timi\orenii nu au pl[tit cât trebuia, ci s-au limitat la doar 950.000 de euro. 

Dinu Gheorghe r[mâne la FC Bra\ov Steaua \i Dinamo au fost l[sa`i cu ochii ]n soare de pre\edintele FC Bra\ov, Dinu Gheorghe. Curtat intens de cei doi granzi ai Capitalei, fostul oficial al Rapidului nu s-a l[sat ]nduplecat \i a jurat credin`[ Bra\ovului, club la care ]\i dore\te s[ construiasc[ o echip[ care s[ se califice ]n Europa League. Ce nu au stabilit ]nc[ Ioan Niculaie \i Dinu „Vam[„ este numele antrenorului care va prelua \tafeta de la R[zvan Lucescu. „M-am ]ntâlnit cu el \i ne-am ]n`eles s[ r[mân[. Vrem s[ ne calific[m ]n Europa League, iar pentru asta vom p[stra to`i juc[torii valoro\i. Nu va pleca nimeni, cu excep`ia celor mai b[trâni! Sburlea, Roman, Coman \i to`i cei care au f[cut acest sezon bun vor continua la noi. Nu pleac[ nici la Steaua, nici la Dinamo, nici nic[ieri“, a precizat patronul clubului, Ioan Niculaie. 


Social 8

Miercuri, 17 iunie 2009

Elevii anului, premia`i de I|J Ieri, elevii boto\[neni cu rezultate deosebite au fost premia`i de reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). Dintre cei care \i-au depus dosarul pentru „Elevul anului” au fost selec`iona`i cei mai buni de la clasa a VIII –a \i a XII –a. De\i ]n fiecare an exista câte o distinc`ie pentru fiecare final de ciclu \colar, anul acesta a fost o excep`ie, la clasa a VIII –a fiind acordate trei astfel de distinc`ii. „A\a cum afirmam cu mai mult timp ]n urm[, elevii care ne fac cinste merit[ toat[ lauda. Este o onoare pentru mine s[ premiez azi cei mai buni elevi de la gimnaziu \i de la liceu sub auspiciul „Elevul anu- problem[ ]n acest an ]n alege- tru c[ mai mul`i copii au avut lui”. La clasa a VIII-a a fost o rea elevului cel mai bun pen- un punctaj apropiat. Sunt

Elevul erou premiat post mortem Pentru prima dat[ de la acordarea premiului „Elevului Anului”, ]n acest an, reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) au acordat un premiul unui elev care \i-a pierdut via`a salvând o alt[ via`[. Este vorba despre Bogdan Alexandru Hogea, elev la Grupul \colar „Dimitrie Negreanu”, care a murit ]necat ]n râul Siret, dup[ ce a salvat via`a unei prietene.

„Regret[m \i transmitem condolean`e familiei lui Hogea Bogdan Alexandru, elev ]n clasa a XII-a, care cu via`a lui a salvat o alt[ via`[ \i care nu mai este printre noi. }n memoriam vom acorda o diplom[ \i un premiu ]n semn de recuno\tin`[ pentru familia ]ndurerat[ \i pentru to`i cei care l-au cunoscut”, a men`ionat Ada Macovei. (Petronela Rotariu)

ANUN~ DE VÂNZARE SC MORARUL SRL Flamânzi - Boto\ani, cu sediu social ]n Loc. Fl[mânzi, Jud. Botosani, CUI: 4955302, J07/406/1993, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Ia\i S.P.R.L., cu sediul ]n mun. Ia\i, str. Lasc[r Catargi, nr. 22, numit[ prin ]ncheierea nr. 82/13.03.2007 pronun`at[ ]n dosar nr. 5180/40/2006 al Tribunalului Boto\ani, Sec`ia Comercial[ \i Contencios Administrativ, anun`[, ]n conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven`ei, precum \i cu Regulamentul de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 11.06.2009, scoaterea la vânzare prin licita`ie public[ cu strigare la data de 08.07.2009, ora 13.00 la sediul lichidatorului judiciar din mun. Boto\ani, str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1, jud. Boto\ani a Activului SC MORARUL SRL, dup[ cum urmeaz[:

Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmeaz[ a fi scoase la vânzare au obliga`ia sub sanc`iunea dec[derii, s[ fac[ dovada acestui fapt pana la data de 07.07.2009, ora 13, la sediul lichidatorul judiciar din mun. Boto\ani, str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1, jud. Boto\ani. Poate participa la licita`ie orice persoan[ fizic[ sau juridic[ care depune pân[ la data de 07.07.2009, ora 13, la sediul lichidatorul judiciar din mun. Boto\ani, str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1, jud. Boto\ani urm[toarele documente: * Cerere de participare la licita`ie, * Dovada achit[rii caietului de sarcini ]n valoare de 1.000,00 lei (RON, f[r[ T.V.A.) * Dovada achitarii taxei de participare la licitatie reprezentând 1% din valoarea de evaluare, * Dovada depunerii garan`iei de participare ]n contul de lichidare al debitoarei ]n valoare de 10% din valoarea de evaluare, * Rapoarte de activitate sau situa`ii financiare pentru ultimul exerci`iu financiar, * }mputernicire acordat[ persoanei care reprezint[ participantul la licita`ie, dac[ este cazul, * Declara`ie pe proprie r[spundere c[ nu se afl[ ]n una din situa`iile de incompatibilitate prev[zute ]n anexa nr. 1 la Caietul de sarcini, * Documentele prev[zute ]n caietele de sarcini care certific[ identitatea \i calitatea participantului la licita`ie, Regulamentul de vânzare va fi afi\at la loc vizibil, cu cel pu`in 5 zile ]naintea `inerii \edin`ei de licita`ie. Componen`a \i descrierea activului SC Morarul SRL scoase la vânzare sunt cuprinse ]n caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar din Botosani, ]n fiecare zi de luni pân[ vineri, orele 08.00 – 16.00, pân[ pe data de 07.07.2009 ora 13. Rela`ii suplimentare se pot ob`ine la telefoanele: 0331-401.534, 0232-243.864, 0755132.475, 0746-182.093 Lichidator Judiciar, Management Reorganizare Lichidare Ia\i S.P.R.L.

foarte buni \i distan`a foarte mic[ \i ]n acest an am considerat de datoria noastr[ s[ acord[m trei premii pentru elevul anului pentru clasa a VIII –a.”, a spus Ada Macovei. La clasa a VIII –a au ob`inut premiul de elev an anului: Iuliana Elena Parasca, de la |coala Nr. 8 „Mihai Kog[lniceanu” din Dorohoi, Andreas Walter Zimmermann, de la Colegiul Na`ional „M. Eminescu”, \i Ab[t[cesei Ana – Maria, de la |coala Nr. 8 „Mihai Kog[lniceanu” Dorohoi. La liceu, premiul de „elev al anului” i-a revenit lui Marian Mazarovici, elev la Liceul Teoretic „N. Iorga” din municipiu. „Acest premiu reprezint[ pentru mine ]ncununarea tuturor premiilor ob`inute, ceva ce voi `ine minte mai târziu. Deja sunt admis la o universitate din Fran`a, dup[ ce am participat la examene de fizic[, matematic[ \i englez[. A\tept s[ iau examenul de bacalaureat \i s[ m[ duc la Institutul de Fizic[ aplicat[ din Lion”, a spus Marian Mazarovici. (Petronela Rotariu)

Spitalul Jude`ean, amenin`at cu sistarea aprovizion[rii cu materiale sanitare Spitalul Jude`ean „Mavromati” este ]n pericol de a nu mai primi materiale sanitare, dup[ ce Asocia`ia Furnizorilor de Produse Medicale (AFPM) a decis oprirea livr[rilor c[tre mai multe unit[`i spitalice\ti din `ar[, printre care cea mai mare unitate medical[ boto\[nean[. Motivul: datoriile mari neachitate de luni de zile c[tre companiile membre. Spitalul Jude`ean a fost nominalizat al[turi de alte cinci unit[`i spitalice\ti din `ar[ aflate ]n aceast[ situa`ie. Reprezentan`ii AFPM au trimis adrese c[tre Ministerul S[n[t[`ii, Casa Na`ional[ de Asigur[ri de S[n[tate, Guvern, Pre\edin`ie \i Ministerul Finan`elor prin care solicit[ rezolvarea situa`iei pentru a nu se crea un blocaj pe pia`[, cu repercusiuni asupra bolnavilor. Reprezentan`ii Spitalului Jude`ean „Mavromati” spun c[ deocamdat[ nu au primit nicio adres[ oficial[ din partea asocia`iei respective privind sis-

tarea de materiale sanitare. Doru Muntianu, directorul spitalului, spune c[ \i ]n condi`iile sist[rii aprovizion[rii cu materiale sanitare, acest lucru nu ar afecta unitatea, datorit[ stocurilor suficiente atât la materiale sanitare, cât \i la medicamente. „Noi nu avem contracte ]ncheiate cu asocia`ia respectiv[, ci cu diver\i furnizori la care am g[sit ]n`elegere \i ne-au p[suit la plat[. Noi trat[m cu seriozitate aceast[ ac`iune \i nu cred c[ vâlva f[cut[ cu privire la acest aspect este benefic[ ]ntre partenerii comerciali. Dac[ nu ne vor da seringi, ne va da un alt furnizor. }n mod normal ar trebui ca Asocia`ia Furnizorilor de Servicii Medicale s[ trimit[ facturile neachitate ca s[ fie justificate afirma`iile f[cute de ace\tia. De altfel, noi suntem ]n proces de mic\orare a datoriilor iar ]n câteva luni sper[m s[ ajungem la normalitate”, a precizat directorul Spitalului Jude`ean. (L.Lupa\cu)

Medicii \colari nu \tiu care este soarta cabinetelor lor Medicii \colari nu \tiu dac[ vor fi transfera`i la autorit[`ile locale cu tot cu aparatura medical[ din dotare. Gheorghe Apetroaie, directorul medical al Direc`iei de S[n[tate Public[, a declarat c[ legea nu precizeaz[ acest aspect \i nu se \tie cum se va proceda ]n aceast[ situa`ie. El spune c[ nu se \tie cui va r[mâne aparatura medical[ din aceste cabinete. „Legea nu este corect[ pân[ la cap[t. Ne spune de personal ce trebuie s[ facem, am f[cut toate demersurile \i am leg[tura cu primarii \i urmeaz[ s[ semn[m protocolul. Ordonan`a nu

ne spune nimic cu privire la bunurile materiale, respectiv obiectele de inventar, mijloacele fixe, care toate sunt cu destina`ie medical[. Legea spune ce fac cu personalul, dar nu ]mi spune ce fac cu aparatura medical[ din dotare. Cui r[mâne \i unde va fi depozitat[, nu se \tie”, a ad[ugat Apetroaie. Directorul medical al DSP spune c[ a f[cut o adres[ c[tre Ministerul S[n[t[`ii cu privire la acest aspect \i c[ urmeaz[ s[ apar[ o completare la ordonan`a privind transferul acestor cadre medicale c[tre autorit[`i, `intit pe baza material[. (L.L)

Ghinioni\tii deceda`i ]n week-end le dau b[taie de cap \efilor DSP Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ caut[ solu`ii pentru a rezolva problema neasigura`ilor deceda`i la domiciliu. Directorul DSP, Gheorghe Apetroaie, spune c[ aceast[ situa`ie este una critic[ mai ales la sfâr\it de s[pt[mân[, ]n sensul c[ mor`ii nu pot fi ]ngropa`i de rude din cauza certificatelor de deces care se elibereaz[ foarte greu. Reprezentan`ii DSP vor ]ncerca s[ poarte discu`ii pe aceast[ tem[ cu medicii de familie. Ei spun c[ nu exist[ personal autorizat pentru eliberarea documentelor medicale pentru astfel de situa`ii, respectiv pentru deceda`ii neasigura`i. „Este o situa`ie critic[ pe care nu ne-o dorim nici pentru persoanele asigurate, dar pentru deceda`ii care nu sunt asigura`i este o problem[, cel pu`in la sfâr\it de s[pt[mân[, de rezolvare a

eliber[rii certificatului medical constatator al decesului. Dac[ ]n teritoriu vom g[si o solu`ie prin organizarea centrelor de permanen`[ \i atunci medicii care asigur[ permanen`a 24 de ore din 24 ore \i aici m[ refer vineri, sâmb[t[ \i duminic[, vor rezolva aceast[ problem[, r[mâne situa`ia municipiilor Dorohoi \i Boto\ani unde vom ]ncerca cu medicii de familie rezolvarea oric[rui caz, la orice or[”, a precizat directorul medical al DSP. }n cazul o familie are ghinionul s[ ]i moar[ o rud[ la sfâr\it de s[pt[mân[, la durerea provocat[ de un astfel de eveniment nefericit se adaug[ \i alerg[tura dup[ certificatul de deces. Dac[ persoana decedat[ nu a avut asigurare, atunci, certificatul nu poate fi scos pân[ luni, iar toate procedurile obi\nuite ]n astfel de

situa`ii sunt ]ntârziate. „Situa`ia nu este rezolvat[ nic[ieri ]n `ar[, dar este rezolvabil[, pentru c[ noi vom g[si solu`ii la Boto\ani, pentru a nu avea situa`ii precum am avut la sfâr\itul s[pt[mânii trecute, când cu greu am reu\it s[ rezolv[m cazul unui pacient neasigurat, cu o familie disperat[. Am rezolvat problema cu ajutorul medicilor de familie”, a mai spus directorul medical al DSP. Reprezentan`ii DSP au f[cut adrese c[tre Casa Jude`ean[ de Asigur[ri \i c[tre fiecare medic ]n parte pentru a le prezenta situa`ia respectiv[ \i pentru a ]ncerca rezolvarea acesteia. „}ncerc[m s[ vedem programul de activitate, perioada concediului de odihn[, medicul ]nlocuitor, telefoanele de contact”, a mai spus Apetroaie. (L. Lupa\cu)


Social Miercuri, 17 iunie 2009

Încercând s[ aprind[ aragazul s-a ales cu arsuri grave Un moment de neaten`ie a costat-o scump pe o femeie ]n vârst[ de 57 de ani din satul Z[ice\ti, comuna B[lu\eni, dup[ ce aceasta a provocat un incendiu care i-a mistuit casa, dar i-a provocat \i arsuri grave pe toat[ suprafa`a corpului. Luni dup[ amiaz[, angaja`ii Inspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” au fost anun`a`i prin Sistemul unic pentru apeluri de urgen`[ 112 c[ ]n localitatea Z[ice\ti a izbucnit un incendiu. La fa`a locului sau deplasat dou[ autospeciale din cadrul Deta\amentului de pompieri Boto\ani. Pompierii au g[sit cuprins[ de fl[c[ri ]ntreaga locuin`[. Incendiul a fost provocat de proprietara locuin`ei, Elena S, care a ]ncercat s[ aprind[ aragazul cu ajutorul unei lumân[ri ]ns[, dup[ ce a deschis butelia, a sc[pat lumânarea pe patul din apropiere. Din cauza problemelor de s[n[tate femeia nu a reu\it s[ sting[ imediat flac[ra lumân[rii \i, datorit[ gazului eliberat de butelie, a izbucnit incendiul. Alerta`i de explozie, vecinii au

reu\it s[ o scoat[ pe femeie din cas[, ]ns[ deja suferise arsuri de gradul II, III \i IV pe circa 40% din suprafa`a corpului. Femeia a fost transportat[ cu o ambulan`[ la Spitalul Jude`ean Boto\ani, unde a fost internat[ ]n cadrul sec`iei de chirurgie plastic[ \i reparatorie. Dup[ câteva zeci de minute de lupt[ cu fl[c[rile, pompierii

Codreanu vrea repunerea pe picioare a caselor de copii Situa`ie dezastruoas[ la Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani. A\a a fost catalogat[ de c[tre consilierii jude`eni peremi\ti starea de instabilitate financiar[ exist[ ]n institu`ie chiar din primele luni ale anului, ]n aceast[ perioad[ acutizându-se pe fondul refuzului autorit[`ilor centrale de a acorda fonduri suplimentarea sistemului social, ]n special pentru plata salariilor angaja`ilor, dar \i a func`ion[rii la parametri normali a unit[`ii. „Este o problem[ deosebit[ la DGASPC, s-au luat fonduri din diferite p[r`i, facem rectific[ri lun[ de lun[ pentru asigurarea salariilor \i pentru hrana copiilor de acolo. Acolo se ]ntâmpl[ ceva, ori nu a fost bine structurat bugetul de la ]nceput \i acum oamenii r[mân f[r[ salarii, ori nu ]n`eleg ce ]ntâmpl[. Nu se pot l[sa copiii f[r[ hran[ \i nici salaria`ii f[r[ salarii pentru c[ ei au copii la rândul lor”, a declarat Dumitru Codreanu, liderul

PRM Boto\ani. Mai mult, acesta atrage aten`ia asupra modului cum sunt trata`i copii afla`i ]n plasament, dar \i a ineficien`ei personalului responsabil s[ fac[ verific[ri acas[ la asisten`ii maternali. „Este gândire proast[ vizavi de plasarea acestor copii la anumite familii din jude` unde tr[iesc ]n ni\te condi`ii precare. Nu sunt controla`i de cei de la DGASPC, ace\ti inspectori sunt pu`ini \i dac[ cumva plou[, teren este greu de f[cut. Sper[m c[ noul director va face un management bun \i va insista la nivel central s[ se re]nfiin`eze acele case de copii, unde ei pot fi supraveghea`i medical, din punctul de vedere al hranei, al educa`iei”, a mai spus Codreanu. Cei doi consilieri jude`eni PRM inten`ioneaz[ s[ fac[ o interpelare ]n cadrul \edin`ei de Consiliu Jude`ean de la finele lunii vizavi de situa`ia actual[ din direc`ie \i de modul cum se pot regla problemele din sistemul social. (Monica Aionesei)

au reu\it s[ sting[ incendiul, din nefericire casa fiind distrus[ ]n propor`ie de 85%. Între timp, medicii fac eforturi disperate pentru salvarea vie`ii Elenei S. „Starea pacientului este extrem de grav[. Diagnosticul, arsuri circa 24%, gradul IV, stare de \oc, arsuri pe c[i aeriene superioare arsuri survenite pe fondul unor severe alte-

r[ri cronice a st[rii de s[n[tate din cauza unei ciroze hepatice \i a diabetului zaharat netratat. Facem eforturi sus`inute pentru salvarea pacientului, dar ]n aceste momente prognosticul este rezervat”, a declarat Tatiana Trofin, \eful sec`iei de chirurgie plastic[ \i reparatorie a Spitalului Jude`ean. (D[nu` Rotariu)

B[ncile au dat startul ieftinirii creditelor în lei B[ncile ]ncep, ]ncet-]ncet, s[ ieftineasc[ ]mprumuturile ]n moneda na`ional[, dup[ mai mult de jum[tate de an ]n care au „]nghe`at“ dobânzile la creditele ]n lei la niveluri ridicate \i au refuzat s[ ]ncurajeze creditarea. Sc[derile nu sunt ]ns[ foarte mari, de cele mai multe ori fiind vorba despre o reducere de un punct procentual, dar este de a\teptat ca ieftinirea creditelor s[ capete amploare, dup[ cum spun speciali\tii, cita`i de Gândul. „Dobânzile vor sc[dea. Nu este clar ]ns[ cu ce vitez[. Nu cred c[ vom fi martorii unor sc[deri spectaculoase de dobânzi. B[ncile nici nu au

un apetit foarte mare de creditare“, a declarat Radu Cr[ciun, director de investi`ii Eureko Pensii. Principalul motiv pentru ieftinirea creditelor este c[ dobânda la care ]mprumut[ b[ncile ]ntre ele cu lei, Robor, a pierdut aproape un sfert din valoare ]n ultima jum[tate de an. Totodat[, un alt motiv este \i c[ majoritatea b[ncilor au ]nceput s[ scad[ bonifica`iile la depozitele atrase de la popula`ie. În ceea ce prive\te dobânzile la creditele ]n euro, Cr[ciun spune c[ ]n timp ce la lei sc[derea este destul de sigur[, când vine vorba despre valut[, situa`ia este complet diferit[. 

9

Func`ionarii publici care nu ]\i fac treaba vor fi demi\i Dac[ pân[ acum oamenii ]nghi`eau ]n sec \i a\teptau cumin`i s[ le vin[ rândul pentru a-\i rezolva problemele, de la o vreme num[rul reclama`iilor privind activitatea func`ionarilor a crescut considerabil. Acesta este motivul pentru care vicepremierul Dan Nica a dispus prefec`ilor s[ fac[ controale ]n toate institu`iile statului, rezultatele urmând s[ fie prezentate peste aproximativ o lun[. „Primesc foarte multe sesiz[ri din toate jude`ele `[rii. Sunt ]nc[ zone ]n care nesim`irea \i b[taia de joc duc la manifest[ri incredibile. V[ cer, ca institu`ia pe care o conduce`i, prin mijloacele pe care le ave`i, s[ fi`i ne]ndur[tori“, a declarat, ieri, Nica. În opinia vicepre-

mierului, este inacceptabil atât num[rul reclama`iilor, care este de ordinul sutelor, cât \i dispre`ul pe care ]l manifest[ func`ionarul ]n rela`ia cu cet[`enii. „Când un om v[ semnaleaz[ c[ este tratat cu indolen`[, superficialitate \i c[ este b[taia de joc a unei institu`ii a statului, prima datorie a dumneavoastr[ e s[ interveni`i, s[ lua`i m[suri \i s[-i da`i afar[ (...) pe cei care nu ]n`eleg c[ trebuie s[ aib[ un alt tip de comportament“, a spus demnitarul. Nica a condamnat dispre`ul cu care sunt trata`i oamenii care merg la ghi\ee, cet[`enii fiind nevoi`i s[ fac[ zeci de drumuri pentru ]ntocmirea unui dosar de pensie, f[r[ ca la institu`ia ]n cauza „s[ i se spun[ ce trebuie f[cut“. 

A fost proiectat aparatul care cur[`[ sângele de viru\i \i toxine Speciali\tii americani ]n boli infec`ioase au pus la punct un aparat care ar putea revolu`iona prevenirea unor boli mortale, precum SIDA. Hemo-purificatorul poate elimina din sânge aproape orice virus, de la cel al gripei la HIV. Aparatul pus la punct de speciali\tii unei firme de aparatur[ medical[ din San Diego func`ioneaz[ ca o instala`ie de dializ[. Dispozitivul extrage sângele dintr-o arter[, ]ndep[rteaz[ virusurile apoi trimite sângele ]napoi ]n corp. Astfel pot fi tratate mai multe boli infec`ioase, de la gripa aviar[ \i rujeol[, la hepatita C \i chiar SIDA, ]n faz[ incipient[. Hemopurificatorul poa-

te ]ns[ elimina virusurile doar ]nainte de instalarea infec`iei. „Aparatul este proiectat s[ imite reac`ia natural[ a sistemului imunitar de eliminare a virusurilor \i toxinelor din organism ]nainte ca celulele \i organele s[ fie infectate“, a spus unul dintre speciali\ti. Hemopurificatorul ]\i demonstreaz[ ]n prezent calit[`ile pe un pacient infectat cu virusul HIV, cel care provoac[ SIDA. Pentru el, acest tratament poate fi ultima \ans[. Aparatul este deocamdat[ un prototip. Odat[ intrat ]n produc`ia de serie, acesta ar putea fi fabricat ]n dou[ versiuni, una pentru spitale \i una pentru ambulan`e \i centrele de urgen`[. 

În iulie demareaz[ lucr[rile la drumul de la Vorona Lucr[rile la drumul din Vorona vor ]ncepe ]n prima s[pt[mân[ a lunii iulie, Cel pu`in asta sper[ autorit[`ile jude`ene, dup[ câ\tigarea licita`iei pentru aceste lucr[ri. Co\marul voronenilor va lua ]n curând sfâr\it, spun acelea\i autorit[`i, dup[ ce drumul respectiv a stârnit numeroase proteste, oamenii fiind nemul`ul`umi`i c[ traficul greu din zon[ ]i las[ f[r[ case. Dup[ lungi analize, s-a f[cut adjudecarea ofertei pentru drumul DJ 208 C, de la Vorona. Firma câ\tig[toare este Tehnic Asist SRL Boto\ani – care va efectua lucr[rile pentru

aproximativ 150 de miliarde de lei vechi. „S-a f[cut raportul de adjudecare pentru lucrarea de la Vorona, câ\tig[toare fiind declarat[, cu peste 90 de puncte, firma Tehnic Asist SRL Boto\ani. Urmeaz[ s[ se trimit[ decizia la toate firmele, dup[ care este o perioad[ de 10 zile ]n care se pot depune eventualele contesta`ii”, a declarat Cristian Achi`ei, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Perioada de execu`ie a drumului este de 18 luni, iar garan`ia de cinci ani. „Dac[ nu vor fi contesta`ii, se semneaz[ contractul \i se ]ncepe treaba. O-

ferta a fost de 14.963.935 lei noi, f[r[ TVA”, a specificat Cristian Achi`ei. Potrivit reprezentan`ilor Consiliului Ju-

de`ean, ]n aceste zile urmeaz[ s[ se fac[ adjudecarea lucr[rilor \i la drumurile Mih[l[\eni \i Dersca. (Carmen Stanciu)


Publicitate 10

Miercuri, 17 iunie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * URGENT! V^nd apartament 3 camere, 50 mp, T, CT, etaj 2, fa`a la soare, c[r[mid[, pre` sub nivelul pie`ei. Telefon: 0748.220.702.(3) * Vând apartament 3 camere, zona Pia`a Mare, Victoriei 10, bl.D3,ap.1,et.1 cu toate facilit[`ile. Telefon: 0744.115.303.(1233-2) * Vând apartament 2 camere, decomandat, 54 mp, str, Vârnav nr.36, et. 3. Pre` 37000 E. Telefon: 0744.708.669.(1237-4) * Vând apartament 2 camere, et.2,D, vis-a-vis de Muzeul Etnografic, ]mbun[t[`iri, 44000 E negociabil. Telefon: 0747.647.848.(1226-2) * Vând apartament 3 camere, parter, spa`iu comercial, 75 mp, la cheie. Telefon: 0788.721.261; 0741.013.289.(1224-12) * Vând apartament 3 camere, str. Ion Pilat nr. 4, pre` negociabil. Telefon: 0742.819.824.(1207-5) * Vând apartament 2 camere, zona Monitorul, 44 mp, D, et.3, la soare, 37.000 E.Tel.0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, zona Viilor, 46mp, complet renovat, \arpant[, 30.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona Pia`a Mare, apartament la bloc nou, posibilitate de a se pl[ti ]n rate \i de a se transforma ]n 3 camere, 42.000E.Tel. 0744/530.803, 0231/511.444.(V)

renovat, T, G+F, u\i noi, D, 43000 E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând apartament 2 camere, zona Parcul Eminescu, 54mp, renovat, \arpant[ proprie, buc[t[rie mare, 46.000E neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând garsonier[, zona industrial[, 27mp, et.3, curat[, 63.000lei.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, zona C.Na`ional[, D, 50mp, et.1, curat, G+F, bloc de c[r[mid[, la strad[, 36.000E.Telefon: 0744/530.803.(V)

* Vând garsonier[, zona C.Na`ional[, 27mp, et.2, pe mijloc, 75.000 lei.Tel. 0748/115.912, 0231/511.444.(V)

* Vând apartament 2 camere, zona Oct.Onicescu, D, 52mp, parter, 2 balcoane, CT, G+F+P, 40.000E. Tel.0748/115.912.(V)

* Vând garsonier[, zona Stadion, 20mp, G+F+ termopan, baie proprie, 14.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V)

* Vând apartament 2 camere, zona Luna, 40mp, et.2, balcon tip logie, f[r[ ]mbun[t[`iri, 25.000E. Tel.0744/530.803.(V)

* Vând garsonier[, zona T.Crudu, 27mp, et.1, conf.1, renovat[, 20.000 E.Tel.0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere, zona Bucovina, 50 mp, et.1, f[r[ ]mbun[t[`iri, 36.000E neg.Tel. 0748/115.912.(V) * Ofert[ special[! Vând apartament 2 camere, zona P.Tineretului, 34mp, parter, curat, accept \i plata ]n rate, 70.000lei.Tel.0744/530.803 * Vând apartament 2 camere, zona Unirii, et.2, 50mp,

AGENDA IMOBILIAR|

* Apartament 3 camere , zona Grivi`a, 60mp, et.2, CT, T, ]mbun[t[`it, 52.000E.Tel.0744/530.803

renovat,G+F,T,P,gaz separat,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona BCR Prim[verii,parter,SD,complet renovat,modern,CT,T,G+F, semimobilat \i utilat,29000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Calea Na`ional[ (IRE),modern,52 mp, \arpant[,T,G+F,P,33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Parcul Tineretului,46 mp,et.3,toate ]mbun[t[`irile,T,G+F,P,9500 0 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bulevard Arcului,et.2,50 mp,D,2 balcoane,caramida,37000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere, zona C.Na`ional[ (zona IRE), D, 80mp, et.3, 2 b[i, 2 balcoane, 48.000E. Tel.0748/115.913.(V)

* Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,53 mp,parter,balcon,D,gaz separat,T,P,G+F,beci.Pre`: 39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 4 camere, zona OTP Bank, 90mp, et.2, renovat, mobilat \i utilat, totul nou \i de calitate, 79.000E.Tel. 0744/530.803.(V)

* Vând apartament 2 camere,zona Curcubeului, SD,56 mp,\arpant[,T,gaz separat,u\[ metalic[,32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Schimb apartament 2 camere Zorilor, D, et.3, 50mp, 2 balcoane cu apartament 3 camere aceea\i zon[.Tel.0744/530.803.(V) * Schimb apartament 4 camere ultracentral cu apartament 2 camere.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând in zon[ central[, apartamente 2,3 camere ]n bloc construc`ie nou[,varianta la ro\u sau cu toate dot[rile. Pre`uri ]ncepand de la 28000 euro demisol,la rosu,42000 euro toate dotarile. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona industrial[,27 mp,et.2, renovat[, mobilat[ \i utilat[, T,G+F,P,la cheie,62000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsoniera,zona Prieteniei,parter,recent renovat[,mobilat[ \i utilat[ nou,T,G+F,P,22000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona Bucovina et.1,27 mp,toate imbun[t[`irile,T,G+F,P, 21000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, et.3,D,48 mp,CT,T,zona Bucovina. Pre`:33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,et.2,toate ]mbun[t[`irile,T,G,F,P, zona Unirii.Pre` 44000 euro negociabil. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Pita-Calea Na`ional[,56mp,et.3,SD,

* Vând apartament 2 camere,D,50 mp,parter ]nalt,zona Panda-Pia`a Mare,140000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,et.2,54 mp,la strada,la cheie,CT,T,G, F,P,zona Prim[verii.Pia`a Mica,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.1, 52 mp,CT,G+F.T,izolat,la strad[,Pre`:37500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Rotunda, D, parter, 42 mp, renovat par`ial, T, G+F. Pret: 28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Aleea Parcului,D, parter,52 mp,recent renovat, CT,T,G+F,P,c[r[mida, 39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, Zona ]mparat Traian-Dorian 4,et.1,60 mp utili,D,CT,T, 40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,et.2,64 mp, ultramodern,CT,T,G,F, jacuzzi, recent renovat,zona capat 1.Pre`:43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere, zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp,ultramodern, CT,T,55000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Consiliul Jude`ean,etaj intermediar,70 mp,D,modern,CT,T,renovat, 62000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona PrimaveriiTex,et.1,D,70 mp,2 balcoane,toate ]mb.,CT, T,52000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,et.1,77 mp,CT, T,zona Prim[verii,la strad[,pre` de criz[: 40000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Dorian 4 ,et.3, D,87 mp,2 bai,2 balcoane, modern,T,G+F,P,sau schimb[ cu 2 camere, pre`:48000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,et.2,SD,65 mp utili,renovat,CT,T,G,F,P, zona Primaverii Raj Apa,posibil mobilat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Bucovina, D,et.3,86 mp,2 b[i,living amenajat,CT,50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,100 mp,sarpant[, toate ]mbun[t[`irile, CT,T, G,F,P,modificat,zona Calea Na`ionala Stejari,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona industrial[, Electroalfa, 27 mp, parter, u\[ metalic[, termopan, calorifere schimbate, 72.000 RON negociabil. Telefon 0231513362, 0752244233.(B) * Apartamente 2 camere, la ro\u, bloc nou, zon[ lini\tit[, 76 mp, parter, pre` 28.000 euro, sau finisat 40.000 euro. Se accepta in rate 20.000 euro avans, diferenta in 5 ani.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartamente 2 camere, la ro\u, bloc nou, 76 mp, et.1 pre` 42.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 3 camere,zona Stejari,100 mp, et.4,\arpant[,toate ]mb., CT,T,G+F,P,modificat.Pre`: 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Apartament 2 camere, zona Aleea Pinului, parter, SD, 45 mp, termopan, CT, u\[ metalic[, modern, utilat, semimobilat, pre` 33.000 euro.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 3 camere,zona Altex Prim[verii,\arpanta,CT,D,65 mp utili,2 b[i,sau schimba cu garsonier[,39000 euro neg.

* Apartament 2 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.2, 52 mp, D, CT, aer condi`ionat, termopan, u\[ metalic[, pre` 39.000 euro sau avans 25.000

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

euro + diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, c[r[mid[, zona Pia`a Mic[, 60 mp, et.1, modern, CT, aer condi`ionat, instala`ii noi, mobilat, utilat, pre` 55.000 euro u\or negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 53.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Tex, 70 mp, D, c[r[mid[, parter inalt, termopan, u\[ metalic[, pre` 176.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233. * Apartament 3 camere, la ro\u, bloc nou, 84 mp, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.1, 55 mp, D, termopan, par`ial renovat, pre` 180.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 4 camere, zona Aleea Nucului, parter, c[r[mida, izola`ie, D, 80 mp utili, CT, termopan, modern, pre` 70.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pret negociabil in raport de suprafata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 25mp, parter, pre` 18.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.3, D, pre` 22.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, SD, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, parter, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, parter, D, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, s. 40 mp, et. 1, pre` 37.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Unirii, s. 50 mp, et. 2, D, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 47 mp, D, et.1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pacea, s. 54 mp, D, et. 2, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona G. Enescu, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Scarlat Vârnav, s. 40 mp, SD, et. 2, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 37.500 euro. Telefon: 0748281959 * Vând apartament cu 2 camere, zona Tomoroveanu, s. 40 mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Azurului, s. 50 mp, D, et. 4, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 47 mp, D, parter, pre` 32.000


Publicitate Miercuri, 17 iunie 2009 euro. Telefon: 0748281959.(R)

s. 70 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 48 mp, SD, et. 3, pre` 95.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Viilor, s. 48 mp, D, et. 2, pre` 35.000 euro sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 30.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Imp[rat Traian, et. 4, D, s. 60 mp, modernizat, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Calea Na`ional[, et. 4, SD, s. 80 mp, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 3, D,

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 53 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 3, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bucovina, et. 2, D, s. 70 mp, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Independen`ei, parter, D, s. 63 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri,

AGENDA IMOBILIAR|

et 4, pod mansardabil, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, SD, parter, s. 86 mp, modernizat, pre` 46.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 1, SD, s. 75 mp, pre` 56.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Imp[rat Traian, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Curcubeului, et. 2, D, s. 85 mp, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Schimb apartament cu 1 camer[ ]n Ia\i cu apartament 3 camere ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Garsoniera, zona Capat 1,etaj 1 , caramida, intabulata, fara imbunatatiri, 18mp, in bloc de apartamente, usa metalica, termopan, 62.000 lei neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf 1,zona industriala,22mp,etaj 3, termopan,usa metalica, parchet melaminat,G+F,totul nou,intabulata,20.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf 1,zona industriala,28mp,etaj 3,SD,caramida,fara imbunatatiri,20.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Garsoniera conf 1,zona Grivita,parter,27mp,izolata, gaz separat,usa metalica, termopan,boxa,intabulata, 21.000 E neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Garsoniera conf. 1,zona industriala,27 mp,bca, parter,usa metalica,geamuri termopan,gresie,faianta,72000 Ron neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Camera camin,zona industriala,22mp,etaj 2,termopan,parchet,G+F, izolata,moderna,cu baie si bucatarie,mobilata si utilata complat,55.000 Lei. Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Garsoniera conf. 1,zona industriala,28 mp,bca,et.3, fara imbunatatiri,65 000 Ron neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona industriala,parter,52mp,intrare separata,G+F, termopan, D,intabulat,100.000 Lei neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 2 camere,zona Rotunda,etaj 1,SD,54mp,fara imbunatatiri,29.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 2 camere,zona Armoniei,etaj 4 cu sarpanta mansardabila,40mp,G+F,stole rie schimbata,2 boxe la subsol,parchet,balcon inchis,27.000 E neg. Telefon: 0743111901,0231532552.(O)

* Apartament 4 camere,zona ultracentrala,etaj 4,sarpanta, D,90mp,caramida+BCA,term opan, CT,G+F,parchet,3 balcoane,2 bai,60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 2 camere,zona O.Bancila,etaj 4,sarpanta proprie,40mp,CT,incalzire pardoseala,termopan,parchet,2 9.000 E. Telefon : 0743111901,0231532552.(O)

* Apartament 4 camere,zona Bucovina,85mp,D,etaj 2, caramida,CT,2 bai,2 balcoane,pe mijloc,60.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 2 camere,zona Primaverii-capat 1, 50mp, etaj 2,CT,termopan, G+F, caramida,parchet,recent si modern renovat,36.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 4 camere,zona Bucovina,etaj 3,toate imbunatatirile,recent renovat, modern,86mp,2 bai,3 balcoane, 60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Apartament 2 camere,zona Primaverii-BCR-fosta posta,parter,SD,caramida,40m p,CT,G+F, parchet,balcon inchis,termopan,mobilat, 29.000 E. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* Vand garsoniera, 26 mp,cu imbunatatiri, Et.4, zona Tiberiu Crudu.Pret 28000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Apartament 3 camere,zona Biserica Sf. Ilier,D,65mp, parter inalt, balcon mare cu beci,CT, termopan,parchet, modern,intabulat,45.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona ACR,etaj 2,SD,50mp, intabulat, curat,ingrijit,fara imbunatatiri,47.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Armoniei,etaj 4,sarpanta proprie,stolerie schimbata, CT,G+F,AC, termopan, boxa, usa metalica, intabulat, 45.000 E neg. Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Primaverii,etaj 4,sarpanta, G+F,stolerie schimbata, 50mp, SD,gaz separat, termopan, balcon mare inchis, 37.000 E neg,sau schimb cu 2 camere. Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Unirii,68mp,etaj 3,caramida, CT,G+F,parchet,balcon mare termopan,49.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 3 camere,zona Serconf,etaj 4,sarpanta, 65mp,CT,G+F,2 bai,2 balcoane,parchet, termopan, 180.000 Lei neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Calea Nationala-IRE,90mp, etaj 1,D,2 bai,2 balcoane, G+F,parchet,intabulat,pe cadre,52.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona Primaverii-capat 1,etaj 2,D, 90mp,CT,G+F,AC, termopan,izolat termic,2 bai,totul nou,modern si recent renovat,caramida,intabulat, 65.000 E neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Apartament 4 camere, Bucovina,77mp,etaj 3, caramida,CT,G+F,parchet,ter mopan,2 bai,usa metalica, renovat,65.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Apartament 4 camere,zona centrala,76mp utili,etaj 2,D, CT,fara imbunatatiri, intabulat,60.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Vand garsoniera, 27 mp, parter,zona Grivita (Piata Mica),cu imbunatatiri Pret 21000euro negociabil Tel.0741497829.(A)

,decomandat,cu multiple imbun[t[?iri,zon[ central[ Pret 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,70mp,decomandat,cu imbunatatiri,CT;;,Et.3, zona Mall.Pret 55000 euro negociabil sau schimb cu garsoniera +diferenta.Tel 0741497829.(A)

* Vand apartament 3 camere,70mp,fara imbunatatiri,parter,din care 15mp amenajati ca spatiu comercial. Pret 53.000euro neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 4 camere,D,et 1,zona Prim[verii,80mp,ct . Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând garsonier[,zona Prim[verii,27mp,et 3.Pre` 22000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri. Pre` 48000ron.Tel 0729062022.(N)

* Vand garsoniera fara imbunatatiri 22mp,Et.1, zona Calea Nationala.Pret 22000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina, f[r[ ]mbun[t[`iri, 50mp, fa`a la soare.Pre` 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vand garsoniera 22mp,cu imbunatatiri, Et. 4,zona Calea Nationala. Pret 24000 euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere, D, zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[, 2 balcoane, et 4, \arpant[.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vand apartament 2 camere,40mp,et.2,fara inbunatatiri Str.Colonel Tomoroveanu.Pret 25000 euro negociabil Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 40000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vand apartament 2 camere,decomandat,50mp, fara imbunatatiri, parter, zona Capatul 1. Pret 38.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,50mp,decomandat, termopane,parter,zona Capatul liniei 1. Pret 28000 euro. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere ,semidecomandat, 39mp,parter,zona Primaverii. Pret 28500 euro. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, zona Unirii,50mp, decomandat,parter inalt, doua balcoane,CT,cu imbunatatiri,mobilat.Pret 47000euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona 0 BRD,110mp,modern,ct,t,g,f. Pre`:100.000euro neg.Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et 3,zona v-a-v Maternitate,80mp,ct,t,g,f,p. Pre` 70000euro \i garaj 10000euro(22mp,beci).Tel 0729062022.(N)

* Vând garsonier[,zona Directia Muncii,24mp, ]mbun[t[`iri.Pre` 24000 euro.Tel 0729082022.(N)

* Vand apartament 2 camere,38 mp,parter, posibilitate de extindere, zona Sucevei.Pret 32000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

camere,D,et.3,zona Prim[verii,90mp,modern,ct,t,g ,f. Pre`:60.000euro neg sau schimb cu apartament 2 camere+ diferen`[.Tel: 0729062022.(N)

* Vand apartament 3 camere,62mp,gaz separat,Et.2,zona Calea Nationala.Pret 55000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vand garsoniera confort 1,Et. 2,fara imbunatatiri, Rotunda Pret 30.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand apartament 2 camere,decomandat cu inbunatatiri(CT,termopane, gresie,faianta,parchet,54mp)Et .2 zona Primaverii.Pret 38000euro.Tel 0741497829.(A)

11

* Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat. Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere SD,zona Prim[verii,53mp,et.3, ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii, parter,la strada,50mp, posibilitate de extindere. Pre` 35000euro .Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona TEX, 50 mp, et.2,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,60mp,decomandat,c[r[mid[,e t.3,gaz separat balcon ]nchis ]n termopant,u\[ metalic[.Pre` 55000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii,parter,2 b[i, 65mp.Pre` 49000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 4 camere,D,et.1,zona 0 BRD,100mp.Pre`:85.000 euro.Tel:0729082022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mare, et.4,D,100mp,bca,ct,g,f,t, pod. Pret 55000euro.Tel 0729062022.(N) * Zona C[t[mara\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, fara imbunata`iri .Pret :60.000lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a, garsoniera 27mp, parter, imbunata`iri. Pre` 22.000euro/neg. Tel : 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara imbunata`iri. Pret 82.000lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+ F+T+ P.Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara imbunatatiri .Pre` 120.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (245) * Zona G[rii, 2C D, 50 mp, et.1, imbunata`iri. Pret 36.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Parcul Tineretului (Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple imbunata`iri .Pret: 25.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Grivi`a (Biserica Duminica Mare) 2C D, Su 45mp+10mp balcon construit ,parter, centrala termica, termosistem la interior, liber . Pre` .130.000 lei/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara imbunata`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 55.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256)

* Vand apartament 2 camere, Et.1,fara imbunatatiri,zona Primaverii (Pacea). Pret 25000euro. Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 43000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Urgent : Zona \colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara imbunata`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303)

* Vand apartament 2 camere

* Vând apartament 4

* Zona \colii nr.7, 2C SD,


Publicitate 12

Miercuri, 17 iunie 2009

54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte imbunatatiri .Pre`. 40.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42 mp, et. intermediar, CT. Pre` 32.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Primaverii, 2C SD, parter, extindere balcon, imbunata`iri. Pre` 28.500Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Pacea, 2C SD, 54 mp, et.2, imbunata`iri. Pre` 38.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(220) * Zona Serconf, 3C D, 64mp, etaj 4, \arpant[ din construc`ie, acoperita cu `igla, CT.Pre` 180.000euro/ neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (77) * Zona Imparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple imbunata`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250)

* Zona Stejari ,3C SD ,et.2, 75mp.Pre` 55.000 euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, fara imbunata`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramida 63.9mp, fara imbunatatiri . Pret .47.000euro/ neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Piata Mare, 4C D, et.3, 90mp. Pret 70.000 euro/ neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Grivita ,4C SD, et. 4, 88mp, fara imbunata`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(954v)

529102, 0752310402, 0752310403.

+ Case, terenuri * Vând cas[ \i teren (3066 mp) ]n centrul comunei R[useni la \osea. Pre` fix 14000 Euro. Telefon: 0721.490.007.(1243-5) * Tulbureni, zona Bisericii, 750mp, 28ml, acces la drum pietruit, 10.300E.Tel. 0748/115.912.(V) * Alfa Land, 700 mp teren parcelabil, toate utilit[`ile, la strad[, 25E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * 500mp loc de cas[ zona Pu\kin, toate utilit[`ile, 20.000E/mp neg.Tel. 0744/530.803.(V) * Curte\ti, parcele de 600mp teren drept, 9000E neg.Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramida, 89mp. Pre`: 80.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95)

* Bucecea, cas[ renovat[, 2 camere, 450mp teren drept, la strad[, utilit[`i, 65.000 lei.Tel.0748/115.912.(V)

* Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03 mp, bloc din caramida. Pre`: 65.000 euro/neg Tel:

* St[uceni, cas[ nou[, ap[, curent, canalizare, 1.300mp teren, 25.000E.Tel. 0748/115.912.(V)

AGENDA COMERCIANTULUI

* Bucecea, cas[ b[trâneasc[, 1400mp teren, 8000E neg.Tel.0748/115.912.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, cas[ nou[ BCA, la ro\u, termopan, lindab, 500mp teren, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Z[ice\ti, loc de cas[, 1300mp, 15ml, intravilan, 12.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * C[t[m[r[\ti Deal, 2200mp teren la 50m de asfalt, parcelabil, toate utilit[`ile, 25E/mp \i 1100mp, 16ml, 21E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Dobo\ari, 600mp teren drept, zon[ de case, cu utilit[`i, 13.000E \i 1000mp, loc de cas[, 25E/mp.Tel. 0744/530.803.(V) * Rediu, 3064mp teren drept, 2500E.Tel. 0744/530.803.(V) * Drumul T[tarilor, cas[ nou[ din BCA, termoizolat[, 500mp teren, toate utilit[`ile, 60.000E.Tel.0748/115.912, 0231/511.444.(V) * Dobo\ari, cas[ nou[ din BCA, 1 camer[, baie, buc[t[rie, 600mp teren, 39000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 16 ha iaz la 60km de BT, 50.000E.Tel. 0744/530.803.(V) * Vând 2 spa`ii de 60mp Pia`a Mare, pre` convenabil. Tel.0744/530.803.(V) * Vând garaje pe teren proprietate, zona Prim[verii, 8500E.Tel.0748/115.912.(V) * Vând 121mp spa`iu comercial zona Select, 130.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 250mp spa`iu comercial zona Unirii, 250.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ nou[, zona Bucovina, P+M, toate utilit[`ile, CT, 3 b[i, 2500mp teren,

130.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Cas[ c[r[mid[, zona T.Vladimirescu, 70mp, 800mp teren, la strad[, intabulat[, 64.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând spatiu comercial 52mp, zon[ central[, amenajat, 45.000E.Tel. 0748/115.912.(V) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 27 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând vile la ro\u,zona C[t[m[r[\ti Deal,115 mp,P+1,500 mp de teren,arhitectur[ modern[, exterior finisat impecabil,T lemn stratificat,materiale de calitate.Pre`: 47000 euro sau varianta la gata 60000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând vila la cheie,zona Pu\kin,200 mp construi`i, p+etaj 1,670 mp teren,CT, T,G+F,125000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând spa`iu comercial,52 mp,amenajat,T,alarm[,zon[ cu vad comercial foarte bun Centru Vechi,170000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona central[, 60 mp construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil, 25.000 euro+ diferen`a ]n rate sau 48.000 euro cash. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

agrement, ]n suprafa`[ de 800 mp, cu cale de acces, posibilitate de construire cas[ de vacan`[ \i cu lac amenajat. Utilit[`i: energie electric[, ap[, gaz la 100 m la ie\ire din Boto\ani. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

Boto\ani. Pre` 70.000Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând spa`iu comercial, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, Centru, intabulat, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* V^nd teren 18600mp zona Rediu. Pre` 1 euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* V^nd teren 6500mp ,deschidere 45ml la \osea, posibilit[`i de iaz,zona Agafton.Pre` 7euro/mp negociabil. Tel.0741497829

* Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi,fantana,cu multe imbunatatiri, semimobilata.Com. Ungureni.Pret 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829 * Vand casa construit[ in 2004,1800mp teren ,CT,cu imbun[t[`iri ,acoperit[ cu lindab,si o cas[ b[tr^neasc[ in acceia\i curte,in centru satului Tru\e\ti Pret 45000euro neg. Tel. 0741497829 * Vand casa cu 4 camere +anexe,fântân[,1000mp teren in Cervicesti.Pret 100000Ron negociabil. Tel. 0741497829 * Vand casa cu 5 camere, construita in 1996 din c[r[mid[ \i BCA,teren 5000 mp,cu anexe gospod[re\ti,ap[ curent[ \i centrala termic[,loc.Vladeni com.Corl[teni str. Principal[ Pre` 32000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * V^nd cas[ construit[ ]n 2008,P+M,120mp utili, teren 500mp,str. T[tarilor. Pre` 60000euro neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren 4800 mp, Tulbureni, intravilan, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 9 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* V^nd cas[ cu mansard[, 170mp construibili,cu anexe gospod[re\ti noi,teren ]n suprafa`a de 4000mp,livad[, vi`[ de vie,fântân[,ap[ curent[,fos[ septic[,]n satul Brehue\ti.Pre` 38000€ negociabil Tel 0741497829.(A)

* Vând teren Zona Cucor[ni, 615 mp, pre` 6,5 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B)

* V^nd teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml,]n Brehue\ti,com. Vl[deni.Pre` 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând terenuri intravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând terenuri extravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* V^nd teren 900mp, intabulat,deschidere 11ml,]n zona Conrec.Pre` 55 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * V^nd teren 5000mp ]n zona Leb[da,deschidere 51ml la DN Boto\ani-Ia\i. Pre` 32Euro/ mp neg. Tel.0741497829.(A) * V^nd teren 2700 ]n Ipote\ti, deschidere 19ml, intravilan Pre` 7euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vând vil[ la ro\u cu toate utilit[`ile, Sc = 150 mp, St = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* V^nd terenuri suprafe`e 500mp,1000mp(loc de cas[), toate utilitatile,zona ANL Ci\mea. Pre` 31 Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren pentru

* V^nd teren 950mp ]n

* V^nd teren 6400mp, intravilan,deschidere 40ml ]n Curte\ti. Pre` 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* V^nd teren 5000mp ]ntre Catamarasti-Deal \i Boto\ani.Pre` 4euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* V^nd teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Boto\ani-Ia\i,zona Leb[da. Pre` 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * V^nd teren loturi de 720800mp ]n zona Leb[da. Pre` 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * V^nd teren intravilan, loturi de 1800-1500mp ]n Or[\eniDeal. Pre` 10euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * V^nd teren 1500mp, intravilan,deschidere 20ml,zona Tulbureni. Pre` 25euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * V^nd teren 1017mp, deschidere de 23 ml,]n planul 2,toate utilit[`ile,zona Ci\mea. Pre` 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * V^nd teren 500mp, deschidere de 20 ml, utilit[`ile la limita de proprietate,]n planul 2,zona Ci\mea. Pre` 12 euro/mp neg. Tel 0741497829 .(A) * V^nd teren 773mp,]n Hudum l^nga Metaxa, deschidere 23ml. Pre` 28 euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * V^nd teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda Leb[da. Pre` 10euro/mp. Tel.0741497829.(A) * V^nd teren intravilan 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml,]n C[t[m[r[\tiDeal,se vinde \i 2500. Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A) * V^nd teren 30.000mp (]n dou[ loturi de 10.000 si 20.000 mp,]n Hudum ]n spate la Metaxa. Pret 8euro/mp negociabil Tel 0741497829.(A) * V^nd teren 3.800 mp,deschidere 15ml,curent electric,]n C[t[m[r[\ti-Deal. Pre` 16euro/mp. Tel.0741497829.(A) * V^nd teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pre` 25 euro/mp. Tel 0741497829.(A) * V^nd teren 16000mp ]n Cucor[ni.Pre` 5euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * V^nd cas[ cu mansard[ ]n Boto\ani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri, multiple imbun[t[`iri. Pret 65.000euro

negociabil. Tel. 0741497829.(A) * V^nd teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,pre` 17euro/mp neg. Teren 3600mp zona Baisa. Pre` 12euro/mp neg. Teren 15000mp ]n Curte\ti, intravilan. Pre` 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * V^nd teren ]n Hudum, 7200mp,deschidere dubl[ 18ml. Pre` 25euro/mp negociabil \i teren 16.000 mp vizavi de parcarea popasului Cucor[ni, deschidere 40ml.Pre` 5euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * V^nd loc de cas[, 1800mp,]n Agafton,com. Curte\ti.Pre` 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * V^nd teren 1600mp, intravilan,vie,]n M[n[stirea Doamnei,com Curtesti.Pre` 10 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * V^nd teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Lebada.Pre` 10 euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * V^nd teren 35400 mp, deschidere de 135ml,]n C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * V^nd teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pre` 15 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * V^nd teren 3600mp,zona Baisa.Pre` 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * V^nd teren 15000mp, parcelabil ]n Curte\ti.Pre` 4euro/mp.Tel 0741497829.(A) * V^nd teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml ]n Criste\ti. Pre` 15000 Ron.Tel 0741497829.(A) * V^nd teren 5400 mp ]n zona Lebada. Pre` 3 euro/mp .Tel.0741497829.(A) * V^nd teren 10800mp, zona Rediu. Pre` 4euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren zona ci\mea 5500mp, pre` negociabil, deschidere la strad[ 80 ml, utilita`i. Tel: 0729082022.(N) * Vând teren 4000 mp,zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 800mp,zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 3200mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp,plan1,toate utilit[`ile.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 2500mp, zona C[t[m[r[\ti Deal. Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 9000mp, zona CET,deschidere 40ml. Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Baisa,


Publicitate Miercuri, 17 iunie 2009 plan1,8000mp,deschidere 40ml.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729082022.(N)

hectare planul1 la 3E/mp,deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000mp. Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial ,200mp,zona S[venilor. Pre` 650 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[,340mp,toate utilit[`ile.Pre` 200000 euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial ,270mp,zona Gar[.Pre` 1200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Bucovina,13000mp,plan1, toate utilit[`ile.Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, 3600 mp,plan 2.Pre` 9euro/mp sau parcelabil.Tel 0729082022.(N)

* Vând cl[dire 1100mp, centru vechi,80mp teren, cram[.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cl[dire 315mp, centru vechi.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[,2585 mp, deschidere 14ml, acces la canalizare,ap[, curent electric,gaz.Pre` 40euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

,200mp,zona Ion Pilat . Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ 200mp,zona C[t[m[r[\ti Deal,cu teren 800mp.Pre` 47000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Plus,240mp.Pre` 10mild,ct,t.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ 100mp,zona 0,cu teren 300mp,toate utilit[`ile. Pre` 60000euro, se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Bulevard,200mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp,deschidere 40 ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 100 mp.Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 3700mp, 50ml deschidere,350 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E,500mp teren.Pre` 50000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 300mp, deschidere12ml,200euro/mp,z ona Calea Na`ional[. Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp.Pre` 1300euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren, zona Eternit[`ii, 20.000 mp, toate utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[,zona Bulevard(100m),P+E,ct,t, ap[,canalizare,foi\or, buc[t[rie de var[,fântân[, 400mp construi`i,teren 690mp.Pre` 320000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Ci\mea 2500mp,40euro/ mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 177mp. Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 2,5E/mp,deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha, 2000 euro/ha(intabulare,cf).Tel 0729062022.(N)

* Vând teren, zona CET, 465mp+ construc`ie, 30euro/mp si 5000mp la 6euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Sucevei, 225mp.Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N)

* V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 180 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Centru,200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Stejarul ,7000mp, parcelabil, deschidere 22ml,plan1, 43000 euro. Tel 0729062022.(N)

* Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Ci\mea, 3900mp,iaz.Pre`: 100000 euro.Tel: 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Centru, 100mp, renovat.Pre` 250000 euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren 2000mp cu toate utilit[`ile \i cl[diri zoana Centrul vechi.Tel 0729082022.(N)

* Vând cl[dire P+1,300mp si 4000mp teren ]n Boto\ani toate utilit[`ile.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 750 cu toate utilit[`ile \i cl[diri,zona Rapsodia.Tel 0729082022 * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp,deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând cl[dire P+1, 320mp(160 spatiu de produc`ie)+142mp cl[dire si 570mp teren ]n Boto\ani. Pre` 350.000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp,deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu de productie,hal[+teren, 1960mp,zona Industrial[ .Pre` 140000 euro neg. Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,1

* Vând spa`iu comercial

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t,ap[, canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` 53000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`: 125.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,195mp+500mp de teren.Pre` 70000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ,zona Ci\mea,teren 500mp,casa 136mp,t,ct,ap[,gaz,izola`ie exterioar[,tabla lindab.Pre`:92.000euro Tel:0729082022.(N) * Vând cas[,Str.Miori`a, 1200mp teren,toate utilit[`ile.Pre` 900000 ron.Tel 0729082022.(N) * Casa,zona Petru Rares, P+M,caramida si BCA, 85mp utili+250mp teren,3 camere, baie, bucatarie, living,G+F,parchet,usi interioare schimbate,toate utilitatile,gaz la poarta,58.000 E neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Vila,Catamarasti Deal, P+M,800mp teren,la exterior

finisata,la interior la rosu, fosa,garaj,fantana,46.000 E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Vila,zona Puskin, D+P+ M, 80mp la sol ,la rosu, 450 mp teren,BCA,toate utilitatile, 58.000 E neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Vila,zona Puskin,P+E, 280mp teren,termopan, CT, G+F,termopan,parchet,toate utilitatile,85.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Casa batraneasca in sat Zaicesti, cu 3.350mp teren, apa, curent, 13.000 Euro neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Vila P+M,zona Liceului Economic,160mp utili, termopan,CT,G+F,300mp teren,la gata,78.000 E neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 2500mp,zona Cismea-planul 2, cu 11 m deschidere,apa,curent, intabulat,5E/mp neg. Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Teren 500mp,zona fostul C.A.P. Botosani,13m deschidere,drept,toate utilitatile,zona de case, intabulat, 17.000 E. Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept,toate utilitatile, 100E/ mp neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Teren 4794mp,zona Curtesti,parcelat in 8 loturi a cate 599mp,drept,curent, intabulat, construibil,12E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Puskin, 14m deschidere,gaz, apa, curent,intravilan,55E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 436mp,zona I.L. Caragiale, cu cale de acces, toate utilitatile,65E/mp neg. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 500mp,zona Cismeaplan 2,drept, dimensiuni 20m/25m,cu 4800E. Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Teren 780mp,zona Catamarasti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilitatile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 286mp,zona ANL Bucovina,apa,curent, canalizare,4500E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Teren 1030mp,zona ANL Bucovina,apa,curent,15.000E neg. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Vand/inchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Nationala-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou,1900 E/mp. Telefon: 0744.319317.(O) * Vand/inchiriez spatiu comercial 120mp,zona Piata Mica Primaverii, vitrina mare,termopan,1800E/mp. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Vand spatiu comercial

20mp,zona Grivita-Mall, termopan,modern, 50.000 E.Telefon: 0744319317.(O) * Spatiu comercial 60mp,zona ultracentrala,toate utilitatile si imbunatatirile, 75.000 E neg Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Spatiu comercial 150 mp,zona Primaverii,recent si modern amenajat,CT, gresie, faianta,termopan,birou,grup sanitar,1600 E/mp+TVA. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[ , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000euro/neg. Tel:529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucor[ni, cas[ locuibil[, 70mp, cu 5800mp teren aferent. Pre` 40.000euro/neg. Se poate vinde \i cu teren mai pu`in . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Cop[l[u, cas[ P+1 din c[r[mid[, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERT{:Cas[ locuibil[, la 10Km de Boto\ani, Localitatea Brehuie\ti , P+M ,cu anexe gospod[re\ti noi, acces utilit[`i edilitare (inclusiv fosa septica) si 3950mp teren aferent (livada si vie) ]mprejmuit cu gard nou .Pre` : 42.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatr[, vil[ P+1, suprafa`[ construita 180mp, teren aferent 750mp, nou[, finisaje superioare, acces la toate utilit[`ile edilitare. Pre` 150.000 euro/neg sau schimb cu ap. cu 3 camere plus diferen`[. Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, cas[ b[tr^neasc[ \i 778mp teren aferent, deschidere la strad[ 36m, utilit[`i edilitare la limita propriet[`ii.Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona T[tari Boto\ani, vila P+M la ro\u si 500 mp teren aferent.Pre` 65.000euro-neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[tam[ra\ti Deal, vil[ P+M, termosistem la exterior, t^mpl[rie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 90.000euro /neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 50.000 euro/neg.Se pot vinde \i separat.Tel.:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vil[ P+1, suprafa`a construit[ la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilit[`i edilitare .Pre` 165.000 euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industrial[ vil[ la ro\u, \i 1270mp teren aferent. Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v) * Zona industrial[,vil[ P+M

la ro\u, supraf. construit[ la sol 90mp, teren aferent 1100mp, termosistem la exterior, CT, garaj \i beci. Pre`: 76.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial \i 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Comunei Corni cas[ locuibil[ \i 800mp teren aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei R[chi`i, cas[ locuibil[ \i 1150mp. Pre` :110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costine\ti Leorda cas[ \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000Euo/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând casa P+M ]n com. St[uceni cu 1000 mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent cas[ \i 400mp teren aferent, ]n Boto\ani zona

13

central[, acces utilit[`i edilitare Pre` 53.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent cas[ locuibil[ , suprafa`[ construita la sol 100mp, anexe gospod[re\ti \i 711mp teren aferent, ]n Boto\ani, zona industrial[, acces utilit[`i edilitare. Pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * V^nd urgent pensiune turistic[ ,(P+1) la ro\u ,Su total[=393.80mp, ]n Localitatea Putna , Jude`ul Suceava .Pre` promovare 300.000 euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Vand urgent centru de vinifica`ie compus din :parcela de teren ]n supr, de 6900mp , 15cl[diri anexe \i o cl[dire industrial[, pretabile spa`ii depozitare cereale etc. Pre` promovare: 275.000 euro/neg .Tel :0752310402.(104) * V^nd urgent ferm[ vegetal[ situat[ ]n zona limitrof[ Boto\ani-Ia\i .Supr.compact[ de teren=120ha, \i o cl[dire P+1, cu Supr. constr. =400mp.Tel :0752310402.(105) * Zona Ci\mea, 5500 mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilita`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel pu`in

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

Miercuri, 17 iunie 2009

1000m .Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

529102, 0752310403, 0752310402(92)

* V^nd 2.211mp teren intravilan ,]n Comuna R[chi`i , front stradal 28.40m,acces ap[ curent[ iluminat electric ,drum pietruit. Pret 10Euro/ mp ,neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210)

* Zona T[tari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5euro/ mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000 mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pret2.5 Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mp-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Hudum l^ng[ METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona M[n[stirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a c^te 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona M[n[stirea Doamnei , cas[ b[tr^neasc[ \i 5400mp teren aferent . Pre` 20.000euro-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pod de Piatr[, 3750mp teren intravilan, acces toate utilit[`ile edilitare .Pre` 20 euro/mp. Se accept[ \i schimb cu apartament plus diferen`[ . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona S[venilor, 700mp teren \i anex[ construit[ ]n 2006 .Pre` 35.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Pu\kin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilit[`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona central[, acces utilit[`i edilitare . Pre` :70Euro/ mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Leb[da, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 12euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona T[tari, 650mp teren intravilan Pre` 6500euro.Tel:

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

* Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilitati edilitare, curent electric, gaz metan, ap[ curent[ .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m. Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 4 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * Vand 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp \i 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp ]n Cucor[ni . Tel: 529102,0752310402, 0752310403 (29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a cate 2500mp cu deschidere 35m Cucor[ni .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Or[\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona St[uceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237)

20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde \i parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * V^nd urgent ]n Br[e\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 3000 euro/neg. Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:V^nd 6000 mp, teren intravilan ]n zona Ci\mea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (155) * Oferta : Zona Rachi`i, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

9 CUMP|R|RI * Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[,teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r garsoniere si apartamente .Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r cas[ locuibil[ cu teren aferent ]n Botosani sau zone limitrofe ,Ofer pre`ul zonei Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r teren intravilan,construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

~NCHIRIERI

* Ofer spre ]nchiriere garsonier[ la curte, zona Trandafirilor, CT, toate utilit[`ile, 250E/lun[, cu tot cu utili`[`i.Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere apartament 4 camere, zon[ ultracentral[, renovat, transformat ]n 2 camere, CT, 500E/lun[.Tel. 0744/530.803.(V) * }nchiriez spa`iu comercial, Calea Na`ional[, vis-a-vis Unicat, modern, alarm[, termopan, pre` 350 euro/lun[, garan`ie 2 luni.Telefon: 513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu zona industrial[, pretabil depozit frigorific, etan\, 271mp cu posibilitatea ]nchirierii a ]nc[ 100 mp, pre` 2 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 3 camere, vis-a-vis de Spitalul Jude`ean, preferabil familie, ultramodern, et.3, mobilat, utilat, totul nou, pre` 400 euro/lun[, garan`ie 2 luni, perioada de inchiriere minim 10 luni. Telefon: 513362, 0752244233.(B) * }nchiriez cas[, zona Bulevard, 2 camere, buc[t[rie, baie hol, CT, pre` 175 euro/lun[, semimobilat, o lun[ garan`ie, 2 luni avans, perioada contractual[ minim un an.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 2 camere, zona Fidelio Bucovina, parter, CT, SD, nemobilat, avans 3 luni, pre` 170 euro/lun[. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* }nchiriez garsonier[ lâng[ Fidelio Prim[verii utilat[ complet. Telefon: 0740.229.125, 150 E lunar.(1232-1)

* }nchiriez spa`iu comercial, zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* }nchiriez apartament 2 camere D+CT, zona Grivi`a. Telefon: 0745.877.317. (1236-5)

* }nchiriez garsonier[. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru birouri, zon[ ultracentral[, condi`ii deosebite, 10-15E/mp. Tel. 0744/530.803.(V) * Ofer spre ]nchiriere 165mp spa`iu ultracentral, vad excelent, pre` convenabil. Tel. 0744/530.803.(V)

* Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere D. Muncii, renovat, CT, mobilat \i utilat, 210E/ lun[.Tel. 0748/115.912.(V)

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

* Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere |coala 7, renovat, CT, termopan, mobilat, 200E/lun[. Tel.0744/530.803.(V)

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

Select,). Tel. 0741497829.(A) * Inchiriez garsoniera ,30mp,mobilat[,zona I.Traian..Pret 150euro/lun[ neg. Tel. 0741497829.(A) * Inchiriez depozit 600mp,zona Catamarasti Deal,curte betonata 2500mp, CT lemne,toate utilitatile, 2,8m inaltime,3E/mp neg.Se negociaza in functie de perioada si activitate,prima luna gratuit.Poate fi inchiriat si pe bucati. Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial 36 mp,zona Primaverii-Piata Mica,termopan,gresie,grup sanitar,pret 2500 Ron/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial ultracentral 115 mp,modern ,termopan,gresie,var lavabil, birou,grup sanitar,pret 1000 E/luna neg. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial 120mp,zona Piata MicaPrimaverii,termopan,curat,vitr ina mare,magazie, birou, grup sanitar,1000E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Calea NationalaStadion,etaj 7,D,mobilat, utilat, 170E/luna. Telefon: 0743111901,0231532552.(O) * Inchiriez apartament 4 camere,zona ultracentrala,etaj 3,mobilat,utilat,CT,termopan, electrocasnice,350E/luna,avan s 2-3 luni. Telefon : 0743111901,0231532552.(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona CurcubeuluiScoala 13,etaj 3,mobilat, utilat,CT,termopan,renovat,m odern,250E/luna,avans 2-3 luni. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 3 camere,zona Sf.Ilie,etaj 3,semimobilat,aragaz,fara imbunatatiri,500 Lei/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* }nchiriez apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Inchiriez apartament 3 camere,zona ultracentrala,etaj 1,mobilat,utilat,CT,termopan, parchet,250E/luna. Telefon : 0743111901,0231532552.(O)

* }nchiriez apartamente 2 \i 3 camere, zone centrale, ultramoderne, utilate, mobilate, CT. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Inchiriez apartament 2 camere,zona Parcul Tineretului,parter,mobilat, utilat,500Lei/luna,avans 2 luni. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

* }nchiriez spa`ii comerciale \i de produc`ie. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Inchiriez casa,2camere, baie,bucatarie,nemobilata,gaz, fara imbunatatiri,100E/luna. Telefon : 0743111901, 0231532552.(O)

* Inchiriez spatii comerciale in zone centrale ,(Unirii, C.Nationala,zona Mall, Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* Inchiriez apartament 2 camere,50mp,parter,cu intrare

separata, vis-a-vis de Spitalull Judetean, numai pt. Cabinete medicale, 400 E/luna. Telefon: 0743111901, 0231532552.(O)

func`ionare. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere 2 spa`ii de depozitare a c^te 100mp acces tir \i ramp[ de desc[rcare .Pre` 2.5 euro/mp/ luna. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(663)

* Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (25)

* Ofer spre ]nchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc ]n Boto\ani, zona central[. Pre` 500 euro/luna, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere, ap. cu 4C, zon[ ultracentral[, et.3, nemobilat, CT .Pre` 250euro/lun[/neg .Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere ap. cu 2cam, par`ial mobilat, CT, zona Calea Na`ional[. Pre` :700lei/lun[ .Plata anticipat[ 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere 3camere, baie \i bucatarie, acces separat la cas[ ]n zona lini\tit[, curte. Pre`: 250euro/ lun[. Plata anticipat[ :3luni . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare ]n curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Solicit pentru ]nchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AUTO * Vând DACIA 1310, an fabrica`ie 1993. Telefon: 0745.866.591.(1242-3) * Vând autoturism SOLENZA SCALA, an fabrica`ie 2003, unic proprietar, pre` negociabil. Telefon: 0741.581.360. (1227-2)

V+NZ|RI * Vând chio\c 10mp, zona Prim[verii, telefon: 0730.582.454.(1211-1) * Vând prepeli`e ou[toare, ou[ consum \i incuba`ie, cu\ti. Rela`ii la telefon: 0746.147.197.(1235-3) * Vând pianin[ ]n stare foarte bun[, marca Doina. Pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând motostivuitor, 1500 kg ]n perfect[ stare de

PREST|RI SERVICII

* Echip[ de profesioni\ti 9 ani experien`[ ]n Spania, execut[m: interioare, termosisteme, instala`ii electrice \i sanitare, tâmpl[rie PVC-aluminiu, flexibil ]n negocieri. Rela`ii la telefon : 0752.624.718; 0743.221.464.(1218-1)

CHEMARE ~N INSTAN}| * Subsemnata R]p[ Silvia, domiciliat[ ]n Boto\ani, strada ]mp[rat Traian nr.22, bloc D9, ap.8, ]n calitate de reclamant ]n dosarul nr.4312/193/2009 aflat pe rolul Judec[toriei Boto\ani chem ]n judecat[ ]n data de 29.06.2009, ora 8,30, completul C18 pe pârâtul R]p[ Didel domiciliat ]n Boto\ani, strada Împ[rat Traian nr.22, bloc D9, ap.8 pentru divor`.(1238-1)

ACORD MEDIU * Consiliul Jude`ean Boto\ani, solicit[ acord de mediu pentru obiectivul: Reabilitare Spitalul Jude`ean Boto\ani, din str. Arh. Marchian. Contesta`iile pot fi depuse la sediul A.P.M. Boto\ani din b-dul M.Eminescu nr.44.(1239-1)

=MATRIMONIALE * Ofi`er –aviator- doresc cuno\tin`[ cu doamn[ f[r[ obliga`ii-vârst[ 55, ofer satisfac`ii financiar-morale. Telefon: 0749.921.836.(1234-2)

9 PIERDERI * Pierdut contracte asigurare RCA 2005 de la nr. 119000649 la nr. 119000651, facturi chitan`a de la nr. 8493651 la nr. 8493680 \i de la nr. 8222971 la nr. 8222980 \i tichete RCA O 2005-2006 de la nr. 110397725 la nr. 110397727, de la nr. 110556075 la nr. 110556084 \i nr. 110025311 eliberate de Allianz ~iriac Asigur[ri. Le declar nule.(1240-1) * Pierdut contracte asigurare RCA 2005 numerele 119000701 \i 119000702, facturi chitan`a de la nr. 8493891 la nr. 8493910 \i tichete RCA 2005-2006 de la nr. 110026081 la nr. 110026100 eliberate de Allianz ~iriac Asigur[ri. Le declar nule.(1241-1)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Miercuri, 17 iunie 2009

Oana Lis, despre traumele suferite ]n copil[rie „Tata m[ ardea cu `igara, m[ b[tea aproape zilnic \i turna benzin[ pe mine, ca s[ ]mi dea foc”. A\a \i-a ]nceput m[rturisirile despre copil[rie, luni sear[, Oana Lis. Invitata lui C[t[lin M[ru`[ de la „Happy Hour” a dezv[luit am[nunte despre o perioad[ grea din via`a sa pe care pân[ acum a `inuto ascuns[. De pe Happylic[, Oana a povestit c[ a tr[it zile de co\mar din cauza p[rintelui s[u. Cu toate c[ cele care au crescut-o de mic[ au fost bunica, str[bunica \i m[tu\a, Oa-

Bruce Willis ]nc[ o iube\te Demi Moore Actorul american Bruce Willis, care are o rela`ie foarte apropiat[ cu fosta sa so`ie, Demi Moore, a recunoscut c[ ]nc[ o mai iube\te pe aceasta. El a declarat pentru revista W, pe coperta c[reia apare al[turi de noua sa so`ie, c[ nu simte altceva decât iubire pentru frumoasa Demi Moore. „}nc[ o iubesc \i ]i respect foarte mult stilul de via`[”, a dezv[luit acesta. De\i au divor`at ]n urm[ cu nou[ ani, Bruce \i Demi au r[mas ]nc[ prieteni foarte apropia`i. „Suntem ca un trib. Demi \i eu am decis s[ punem copiii pe primul loc \i a fost o alegere foarte norocoas[ pentru c[ ne distr[m foarte bine ]mpreun[”, a mai ad[ugat acesta. „

Se lucreaz[ la o pastil[ a fidelit[`ii

Elena B[sescu \i opera`iile estetice Ochiul u\or vân[t al Elenei B[sescu (foto) din timpul campaniei pentru europarlamentare a dat na\tere unor dezbateri intense ]n pres[. Unii au spus c[ fiica pre\edintelui ar fi suportat un retu\ estetic. Al`ii, mai cârcota\i, au pus vân[taia de sub ochi pe seama unui conflict conjugal. Variante sunt multe... Cert este c[ Elena B[sescu are cel pu`in doua „retu\uri” la nivelul fe`ei. Cel pu`in a\a sus`ine doctorul estetician Adina Alberts. Prezen-

Universitatea Pontificia Catolica (PUC) din Rio Grande do Sul, dragostea este strâns legat[ de pasiune, aceasta fiind un fel de antecamer[ a iubirii. }n timpul pasiunii, zonele ra`iunii critice ale creierului se dezactiveaz[. Chiar \i defectele persoanei de care ne ]ndr[gostim devin obiect al dorin`ei. Cu timpul, ariile asociate pasiunii nu mai r[mân atât de intense. Pân[

acum, explica`ia c[ unele rela`ii dureaz[ mai mult ca altele `inea de ra`iuni etice \i sociale. F[r[ s[ nege c[ \i aceste motive sunt importante, neurologia caut[ alte explica`ii ale fenomenului cu ajutorul chimiei, de aici \i speran`a c[ se va putea ajunge la o modalitate \tiin`ific[ de a m[ri cantitatea de oxitocin[ secretat[, pentru a favoriza monogamia. „

Dan Diaconescu a vrut s[ vând[ 20% din ac`iuni telespectatorilor Patronul OTV-ului, Dan Diaconescu (foto), a declarat ]ntr-un interviu acordat site-ului DailyBusiness.ro c[ \i-ar fi dorit s[ urmeze exemplul marilor cluburi de fotbal din Europa \i s[ vând[ 20% dintre ac`iuni telespectatorilor. „Tot timpul mi-am propus s[ vând cel mult 49% din ac`iuni. Mi-am dorit foarte mult s[ fac o vânzare de 20% c[tre telespectatori, pe modelul FC Barcelona \i toate cluburile de fotbal din lume care au vândut c[tre suporterii lor, \i le-au pus o c[r[mid[ mic[ pe zidul de la intrare cu numele lor. Asta am visat \i eu. Din p[cate nu e permis de lege ]n momentul [sta. Voiam s[ dau câte o ac`iune pe 1 euro, pe 5, sau 10 euro. A\a

t[ ]n emisiunea „Agentul VIP” de la Antena 2, Adina Alberts a spus c[ EBA are cel pu`in dou[ „retu\uri” vizibile. Este vorba despre o interven`ie la nas \i una la buze. „

Horoscop E Berbec Nu v[ ajung banii pentru o excursie sau o c[l[torie, spre nemul`umirea partenerului de via`[. Se pare c[ nu reu\i`i s[-i explica`i situa`ia suficient de conving[tor.

]n care a`i avut mare ]ncredere. Nu este sfâr\itul lumii! Ave`i \i prieteni adev[ra`i. Pe plan sentimental, traversa`i o perioad[ favorabil[.

L Scorpion

Diminea`a, sunte`i confuz \i risca`i s[ ave`i probleme atât pe plan La serviciu, s-ar putea s[ fi`i agi- social, cât \i financiar. Rela`iile tat din cauza unei decizii pripite a sentimentale merg bine, ceea ce v[ \efului. Discuta`i calm cu persoana men`ine moralul ridicat. iubit[, c[ s[ nu da`i ocazia unor M S\get\tor certuri! Sunte`i dominat de sentimente contradictorii, iar situa`ia finanG Gemeni ciar[ nu v[ ofer[ prea multe motive Este o zi bun[ pentru ]ntâlniri cu de bucurie. O persoan[ mai ]n vârprietenii. Dac[ nu v[ controla`i porst[ v[ propune s[ v[ asocia`i ]ntr-o nirile impulsive, pute`i avea proafacere. bleme. O rud[ mai ]n vârst[ v[ ]mprumut[ o sum[ mare de bani, pe N Capricorn care i-a`i cerut-o mai demult. S-ar putea s[ fi`i ]ncordat din cauza colabor[rii dificile cu un H Rac partener de afaceri. Este indicat s[ Diminea`a s-ar putea s[ fi`i cu amâna`i orice decizie ]n privin`a capul ]n nori \i s[ neglija`i pro- investi`iilor, pentru c[ ave`i dificulblemele importante. Ar fi bine s[ t[`i de concentrare. Asculta`i sfatuv[ gândi`i cu mai mult[ seriozitate rile unei persoane cu experien`[ ]n la ce v[ propune`i s[ realiza`i. afaceri!

F Taur

na a petrecut câ`iva ani \i al[turi de p[rin`i. Proasp[ta doamn[ Lis a m[rturisit c[ nu poate uita c[, din cauza b[t[ilor primite, mama ei a f[cut infarct la 35 de ani, l[sând-o orfan[ pe când avea doar 13 ani. La 19 ani Oana l-a ]ntâlnit ]ns[ pe Viorel Lis, ]n care a g[sit un prieten, un p[rinte \i mai târziu, un so`, iar via`a sa a luat o alt[ ]ntors[tur[. La 15 ani de la drama suferit[, Oana a m[rturisit c[, ]n ciuda suferin`elor, e hot[rât[ s[ lase tot r[ul ]n urm[. „

Cercet[torii nu exclud existen`a ]n viitor a unei pastile care s[ asigure fidelitatea. Nici biologia \i nici genetica nu pot explica singure de ce unele c[s[torii dureaz[ ani buni, iar alte rela`ii se destram[ imediat. Neurologii au descoperit c[ exist[ ni\te substan`e care au leg[tur[ cu fidelitatea ]n dragoste, cum sunt, de exemplu, oxitocina \i vasopresina. Cercet[torul Andre Palmini, de la

15

I Leu

Se pare c[ nu sunte`i ]n cea mai bun[ form[ fizic[ \i intelectual[. V[ sf[tuim s[ nu v[ asuma`i nici un risc, pentru c[ nu ave`i prea multe \anse de reu\it[. R[bdare \i calm!

J Fecioar\

P Pe[ti

Pleca`i ]ntr-o c[l[torie ]n care Ne]n`elegerile cu persoana iubit[ cheltui`i cam mult, dar pute`i avea v[ fac s[ accepta`i f[r[ ezit[ri o mari satisfac`ii pe plan sentimental. ie\ire cu prietenii. V[ sf[tuim s[ nu exagera`i pozând ]n victim[. S-ar K Balan]\ putea s[ face`i cuno\tin`[ cu o perSunte`i dezam[git de o persoan[ soan[ care v[ cucere\te imediat.

Bancul zilei CONTRABAND{ CU BICICLETE

reu\eam s[ adun \i sume uria\e \i era \i prins publicul, fidelizat. Se sim`ea p[rta\ la ce se ]ntâmpl[ aici. Dar n-a fost posibil”, a povestit Dan Diacones-

cu. Diaconescu a anun`at, de asemenea, c[ are de gând s[ extind[ OTV-ul \i ]n Austria \i poveste\te drama prin care trec televiziunile concurente. „ Miercuri, 17 iunie

07.45 - 09.00 Videoclipuri 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 10.30 Videoclipuri 10.30 - 11.30 Botosanii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Estrada (r) 12.30 - 13.30 Agenda Economic[ (r) 13.30 - 15.00 Videoclipuri 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Lec`ia de s[n[tate (r) 16.30 - 17.00 Videoclipuri 17.00 - 18.00 Martor

Incomod (d) 18.00 - 18.30 |tirile Tele'M (d) 18.30 - 19.00 Promo, Videoclipuri 19.00 - 20.00 Interviul s[pt[mânii (r) 20.00 - 21.00 Botosanii ]n direct! (d) 21.00 - 21.30 Videoclipuri 21.30 - 22.00 Teleshoping 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (r) 22.30 - 00.15 Videoclipuri

O V\rs\tor

Diminea`a s-ar putea s[ v[ pun[ pe gânduri o ceart[ cu o persoan[ ]n vârst[. }ntreba`i-v[ dac[ ave`i o atitudine corect[ fa`[ de cei din jur! Menaja`i-v[ s[n[tatea!

Merge Ion cu bicicleta s[ treac[ grani`a ]n Republica Moldova. Pe spate are doi saci mari. ]l opre\te vame\ul \i-i spune: - Ia stai, b[! Ce ai ]n saci? - Nisip, bre. - Mai vedem noi. |i vame\ul ]i taie sacii, \i, ce s[ vezi, nisip. Totu\i, ]l `ine pe Ion peste noapte \i trimite nisipul la laborator. Rezultatul: nimic altceva decât nisip. Ion este l[sat liber \i i se dau al`i saci noi cu nisip. Peste

dou[ zile Ion se ]ntoarce pe biciclet[ cu al`i doi saci pe spate. Vame\ul iar ]l opre\te, caut[ ]n saci, \i g[se\te iar nisip. Povestea se repet[ pân[ când, ]ntr-o zi, vame\ul se ]ntâlne\te cu Ion ]ntr-o cârcium[ din Ia\i \i ]l ]ntreab[: - Bre, io \tiu c[ tu faci contraband[ cu ceva, dar nu \tiu cu ce, \i nu mai pot s[ dorm noaptea, c[ tot la asta m[ gândesc. Ia, zi, c[ nu spun la nimeni, cu ce faci contraband[? Ion, dup[ ce mai bea pu`in din `uic[, spune sec: - Cu biciclete.

O RE~ET{ PE ZI SALAT{ DE PUI Ingrediente: 1 kg piept de pui, castraveciori mura`i 800 g, gogo\ari acri 200 g, ro\ii 800 g, ciuperci proaspete sau din conserv[ 800 g, iaurt gros (dup[ gust) 100 200 g, cca 400-500 g maionez[ (dup[ gust), zeam[ de l[mâie, câteva foi`e varz[ ro\ie, câteva foi`e varz[ alb[, ceap[ verde, morcov, maz[re, fasole verde, pu`in[ `elin[, boabe de porumb, mu\tar dulce, sare, piper, nuc\oar[. Mod de preparare: Pieptul de pui se fierbe cu pu`in[ sare. Foi`ele de varz[ ro\ie \i varz[ alb[ se spal[, se taie fâ\ii cât mai sub`iri. Ro\iile se taie ]n cubule`e (nu se op[resc), castrave`ii \i gogo\arii se

taie cubule`e, ceapa tocat[ m[runt, ciupercile fierte t[iate m[runt. Porumbul se fierbe al[turi de cubule`ele de morcov, `elin[, maz[re \i fasole verde. Iaurtul, maioneza, mu\tarul se amestec[ bine \i se potrive\te de sare, piper, nuc\oar[, zeam[ de l[mâie, mu\tar. Toate ingredientele se amestec[ cu pieptul de pui fiert \i t[iat cubule`e. Se serve\te rece \i ornat[ cu salat[ verde, m[sline, felii de ou fiert.


CMYK

Eveniment 16

Miercuri, 17 iunie 2009

Finan`ele au de ]ncasat 254,5 milioane lei de la firmele boto\[nene Jum[tate dintre datorii apar`in firmelor din Top 10 debitori la bugetul consolidat al statului. Apa Grup \i Termica continu[ s[ fie lideri incontestabili ai acestui top.

UTILE

Direc`ia General[ a Finan`elor Publice Boto\ani are de ]ncasat 254,5 milioane de lei vechi de la firmele din jude`. La nivel de administra`ii financiare, cea care are de recuperat cele mai mari crean`e este Administra`ia Contribuabililor Mijlocii, care ]nregistreaz[ un volum al arieratelor de 121,1 milioane lei. Aceasta este urmat[ de Administra`ia Finan`elor Publice(AFP) a Municipiului Boto\ani, cu un volum al debitelor de ]ncasat de 103,8 milioane lei. Apoi AFP Dorohoi are un volum de recuperat de 12,6 milioane lei, AFP S[veni face parte din top cu 6,1 milioane lei, AFP Tru\e\ti 3,8 milioane lei, AFP Fl[mânzi - 3,7 milioane lei, AFP Darabani - 1,8 milioane lei, iar AFP Suli`a - 1,1 milioane lei. „Primii zece mari datornici din jude`ul Boto\ani au acumulat, pân[ la 31 mai 2009 datorii la bugetul consolidat al statului ]n sum[ de 136,5 milioane lei \i se afl[ ]n situa`ia de executare silit[. Per total, primii zece datornici concentreaz[ 53,6% din totalul arieratelor recuperabile aflate ]n sold la data amintit[”, a declarat Marta Scutaru, purt[torul de cuvânt al Direc`iei Generale a Finan`elor Publice Boto\ani. Top 10 cei mai mari datornici la 4,2306 lei

bugetul consolidat al statului este compus din: Apa Grup SA - cu un debit de 55,8 milioane lei, Termica SA - 48,08 milioane lei, Coros SRL, 6,9 milioane lei, Nord Silva Assist SRL 6,02 milioane lei, Moldopan SA 5,9 milioane lei – din care peste 85% reprezint[ dobânzi \i penaliz[ri, MDA Import 3,1 milioane lei, Fidelio SRL 2,9 milioane lei, Compress SRL 2,6 milioane lei, Alimentexp SA 2,4 milioane lei, Codin SA Dorohoi 2,3 milioane lei. Apa Grup \i Termica reprezint[ dou[ probleme mari pe care atât Fiscul, cât \i autorit[`ile locale trebuie s[ le rezolve. }n primul rând, Ministerul de Finan`e impune Fiscului boto\[nean un plan de ]ncas[ri, luând ]n calcul \i datoriile pe care Termica \i Apa Grup le au la bugetul de stat. Cele dou[ apar`in Consiliului Local, respectiv Consiliului Jude`ean, adic[ tot statului. „Planul de ]ncas[ri este mai mare din cauza crean`elor pe care le avem de ]ncasat de la cei doi agen`i economici. Din p[cate, nu avem ce ]ncasa de la cei doi operatori \i nici nu putem s[-i execut[m deoarece sunt de utilitate public[. Am solicitat autorit[`ilor locale \i celor jude`ene s[ ]ncerce rezolvarea problemelor celor dou[ societ[`i \i \tiu c[ s-au adresat autorit[`ilor centrale, iar acum se a\teapt[ un r[spuns”, a declarat Radu ~urcanu, director executiv al Finan`elor. Ioan Diaconu, directorul Termica SA, a spus c[ a trimis, ]mpreun[ cu Prim[ria \i Prefectura, o solicitare Ministerului de Finan`e pentru a rezolva problema datoriilor istorice ale societ[`ii pe care o conduce. „Nu am primit niciun r[spuns pân[ acum, dar cu sigu3,0447 lei

ran`[ ]n perioada imediat urm[toare vom discuta cu autorit[`ile centrale solu`iile viabile pentru a sc[pa de aceste datorii”, a spus Diaconu. Termica va beneficia de investi`ii ]n valoare de 50 milioane de euro de la Uniunea European[ \i Guvern pentru reabilitarea total[ a sursei de produc`ie, ceea ce va duce la eliminarea problemelor societ[`ii. Din acest motiv, autorit[`ile locale fac demersuri la nivel central pentru a sc[pa compania de datoriile c[tre stat. Aceea\i soart[ o are \i Apa Grup, care este cel mai mare datornic la bugetul statului. Consiliul

Ziua: 290C

Jude`ean \i conducerea societ[`ii au solicitat Ministerului de Finan`e recapitalizarea firmei, astfel ]ncât s[ scape de datoriile colosale la buget. „Precedentul exist[, acum o lun[, la Gala`i, operatorul de ap[ din municipiul re\edin`[ de jude` a beneficiat de o recapitalizare. S-ar putea face \i la noi sau, ]n caz contrar, se poate pune ]n practic[ una dintre celelalte trei solu`ii propuse \i care au ajuns atât la premierul Emil Boc, cât \i la ministrul Finan`elor, Gheorghe Pogea”, a completat Maricel Georgescu, directorul Apa Grup. (Bogdan Caliniuc)

Club de dans sportiv

Sesizare pentru cercetare penal[ la Protec`ia Copilului Dup[ ce la Protec`ia Copilului s-au constatat deficien`e privind hrana asista`ilor, alimente scoase din magazii f[r[ s[ fi ajuns ]n meniul copiilor sau cump[rarea de fructe la pre`uri mult prea mari, de aceste probleme au fost informate \i organele de cercetare penal[. |efii Consiliului Jude`ean sus`in c[ dac[ va fi cazul, vor pleca din sistem persoanele vinovate. Liviu R[d[\anu, cel ce ]n scurt timp va fi instalat ]n func`ia de conducere a Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani, ]\i va ]ncepe activitatea ]ntr-un context mai delicat, ]n care trebuie s[ ia m[suri ]n urma neregulilor constatate ]n acest domeniu de c[tre corpul de audit al Consiliului Jude`ean. Reamintim c[ la control s-a constatat achizi`ia unor fructe \i legume la pre`uri mult mai mari decât pre`ul pie`ei, dar s-a depistat \i faptul c[ unele alimente scoase din magazii nu s-au reg[sit ]n meniul asista`ilor. „}mi doresc ca prin eforturile pe care le voi dispune s[ ]ndrept situa`ia. Scopul nu este de a c[uta un vinovat, ci de a se lua m[suri pentru rezolvarea problemei. Vom ur-

m[ri ca astfel de fapte s[ nu se mai ]ntâmple”, a declarat Liviu R[d[\anu. Potrivit celor relatate de c[tre reprezentan`ii Consiliului Jude`ean Boto\ani, s-a trimis deja o informare c[tre organele de cercetare penal[, asupra situa`iei constatate ]n sistemul de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului. Totodat[, \efii Consiliului Jude`ean au declarat c[ dac[ va fi necesar[ excluderea din sistem a vreunei persoane, se va proceda ca atare. Reamintim c[ problemele depistate ]n urma verific[rilor demarate de corpul de audit al Consiliului Jude`ean s-au petrecut ]n perioada ]n care la conducerea institu`iei se afla Angela Curelariu, ]n prezent \ef la serviciu monitorizare din cadrul aceluia\i sistem. „Legat de cele constatate, s-a cerut luarea unor m[suri corespunz[toare, inclusiv m[suri pentru recuperarea prejudiciilor constatate \i sanc`ionarea persoanelor vinovate. O alt[ m[sur[ este transmiterea c[tre organele de cercetare penal[ a situa`iei depistate. Nu sa recomandat ]nl[turarea doamnei Curelariu din func`ia de \ef serviciu Monitorizare pentru c[ nu a constituit un rezultat al actului de control. Nu avem ceva ]n mod deosebit cu o anumit[ persoan[, vrem c[ institu`ia s[ func`ioneze a\a cum trebuie. Noi nu aplic[m sanc`iuni, a\tept[m propunerea conducerii institu`iei DGASPC”, a specificat Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. (Carmen Stanciu)

ANGAJEAZ{ absolvente ale institu`iilor \colare cu profil sportiv sau fo\ti (actuali) sportivi de performan`[. Telefon: 0746.245.838. Noaptea: 130C

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 17 M Sf. Mc. Manuil, Savel \i Ismail; Sf. Mc. Isavru \i cei împreun[ cu dânsul 18 J Sf. Mc. Leontie din Grecia \i cei împreun[ cu dânsul, Ipatie \i Teodul; Cuv. Erasm

Evenimentul de Botosani nr.1358  

Ziarul orasului tau!

Advertisement