Page 1

Pagina 3

CMYK

Salarii la jum[tate fa`[ de anul trecut EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 155 (1680) • Mar`i, 10 august 2010 • 8 pagini

Stranieri care se cred regii \oselelor Poli`i\tii Serviciului Rutier \i-au luat m[suri de precau`ie ]n aceast[ perioad[ ]n care boto\[nenii pleca`i la munc[ ]n str[in[tate se ]ntorc acas[. Oamenii legii au recurs la astfel de m[suri pentru a nu se mai ]nregistra problemele din anii trecu`i. Pagina 5

Festivalul Verii, aproape ]ngropat de criz[ Pagina 3


2

10 august 2010

STARTNEWS

Surorile feti`elor ucise de incendiu la Corl[teni r[mân ]n familie. Speciali\tii Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) au decis ca surorile celor trei feti`e arse ]ntr-un incendiu la Corl[teni s[ r[mân[ ]n sânul familiei. ]n urma unei anchete la fa`a locului, dar \i a evalu[rii celor dou[ copile r[mase ]n via`[, de 7 \i respectiv 10 ani, s-a decis a nu se institui nicio m[sur[ de protec`ia asupra acestora, stabilindu-se c[ cel mai bine pentru acestea este s[ r[mân[ ]n mediul familial, mai concret la bunici. Motivele institu`iei le pute`i citi pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Program prelungit la Epidermism \i ignoran`[ „Pa\apoarte” \i bonuri de ordine Editorial

Oare cum ne-am tr[it timpul ]n aceste dou[ decenii de libertate \i democra`ie? Un prim r[spuns, ce-mi vine la ]ndemân[, sun[ cam a\a: pe sponci, ]ntre epidermism \i ignoran`[! Revolu`ia ne-a prins ca pe ni\te pui de incubator: ]n tulei, zgribulind de frig, ]n c[utarea unui bob de mister care s[ ne revigoreze. Habar nu aveam pe ce lume h[l[duia fiin`a noastr[, ne roteam ]n jurul ideii de democra`ie pân[ picam ]n coad[ ca ni\te Lucian Alecsa curci bete. Ajunsese ca o fost[ slug[ comunist[ s[ se joace pe un abac imaginar cu principiile democra`iei, adunând sau sc[zând termeni dup[ cum ]i trecea prin cap, a rezultat un terci politic de-`i vine s-o iei la fug[. Cei ce puseser[ mâna pe putere inten`ionau s[ breveteze democra`ia original[, s[-i aplice rânjetul neghiob al t[tucului Ilici \i s[ ne supun[ unui nou experiment bol\evic. Cei care aveau cu adev[rat experien`[ occidental[ \i ar fi putut s[ ne indice drumul spre democra`ie erau privi`i ca ni\te intru\i \i supu\i lapid[rii. S[ ne aducem aminte de Ion Ra`iu sau de Regele Mihai, au fost trata`i ca ni\te tr[d[tori de `ar[. Mai bine de un deceniu am ]notat ]n n[mol, am dat din bra`e ]n disperare ]ncercând s[ ne eliber[m de cea`a din jur \i de prejudec[`i, am `ipat dup[ ajutor, dar f[r[ folos. N-a fost s[ fie, mai degrab[ pot spune c[ ne-am l[f[it ]n propriile instincte ancestrale r[mânând tributari balcanismului \i n-am r[spuns ]n nici un fel exigen`elor supravie`uirii ]n normalitate. Cu ce ne-am ales? Cu timp pierdut, cu reflexe ciudate câ\tigate ]ntr-un context social plin de anomalii \i cu nervii excita`i la maxim. F[r[ a exagera pot afirma c[ am fost consumatorii unui timp netr[it. Cel pu`in dou[ genera`ii sunt afectate de aceast[ harababur[, mul`i români nu se pot elibera ]nc[ de co\marurile anilor 90', nu-\i pot scutura via`a de „marasmul“ comunismului, nu-\i pot trasa un destin cu adev[rat european. Societatea scâr`âie din toate ]ncheieturile, via`a politic[ se confund[ cu spectacolele de circ, ale\ii neamului ]\i fac de cap, iar corup`ia ]nflore\te pe zi ce trece. Oare va veni momentul s[ recuper[m timpul pierdut? Greu de r[spuns, sunt multe etape ale evolu`iei democra`iei pe care le-am s[rit, sau, mai bine zis, leam ars la rece exhibi`ionându-ne \i epatând drept de\tep`i. Timpul netr[it este deja dus, nu avem decât s[ agit[m spuza gândindu-ne la faptul c[ vor veni vremuri mai bune pentru urma\i. Lumea nu are timp s[ ne a\tepte, via`a merge ]nainte, iar datoria noastr[ este s[ ne sincroniz[m cu prezentul european.

Serviciul Public de Eliberare a Pa\apoartelor lucreaz[ „la capacitate maxim[”, dup[ ce mii de stranieri au revenit ]n `ar[ \i doresc s[ ]\i preschimbe pa\aportul, sau pentru c[ mul`i boto\[neni ]\i procur[ pentru prima dat[ un pa\aport pentru a trece grani`a. Dac[ ]n mod normal, s[pt[mânal, cererea este de circa 160 de pa\apoarte, ]n luna iulie num[rul s-a dublat, iar de dou[ s[pt[mâni s-a triplat, ajungându-se chiar la 600-650 de cereri s[pt[mânal. Pentru a evita aglomera`ia la ghi\ee, s-a luat m[sura eliber[rii de bonuri de ordine. Totodat[, s-a luat m[sura, prin dispozi`ia prefectului jude`ului, ]n subordinea c[ruia se afl[ Serviciul de Pa\apoarte, de prelungire a programului de lucru tocmai pentru ca cei circa 15 lucr[tori ai Serviciului s[ fac[ fa`[ afluxului de cereri. }ncepând din aceste zile se lucreaz[ de la orele 8.30 la 20.00. Asta ]n condi`iile ]n care ]n mod normal programul este de la 8.30 la 16.30. Din iunie s-a

decis o prim[ prelungire a programului, de la 8.30 la 18.30.

Pa\apoartele electronice câ\tig[ teren ]n fa`a celor temporare }n ceea ce prive\te modelul de pa\aport pe care cet[`eanul ]l solicit[, electronic sau temporar, \eful Serviciului de Pa\apoarte sus`ine c[ balan`a a ]nceput s[ ]ncline spre pa\aportul electronic. Asta deoarece este valabil cinci

„Cet[`enii nu trebuie s[ aib[ nemul`umiri pentru c[ to`i vor fi primi`i cu cererile. Se elibereaz[ bonuri de ordine pentru ca ei s[ \tie exact la ce or[ s[ vin[ s[ depun[ documentele \i, de asemenea, când vor ridica documentele. Zilnic eliber[m ]n jur la 180 bonuri”, Viorel Gaidur, \ef Serviciu Public Eliberare Pa\apoarte Boto\ani

11 prim[rii ]\i angajeaz[ noi secretari

Calendar cre\tin ortodox 10 M Sf. Mc. Lauren`iu, diaconul; Sf. Xist \i Ipolit 11 M †) Sf. Ierarh Nifon al Constantinopolului; Sf. Mc. Evplu diaconul

c[u`i \i Dângeni. Cei care vor ob`ine minimum 7 puncte la proba scris[ au posibilitatea de a ajunge \i la proba de interviu, care se va `ine cel mai sigur miercuri, când vor fi date publicit[`ii \i rezultatele finale ale concursurilor.

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Anul trecut pe vremea asta se discuta intens de modific[rile pe care cei din Ministerul Educa`iei inten`ionau s[ le aduc[ ]n ]nv[`[mânt. Evenimentul de Boto\ani scria despre faptul c[ apele erau tot mai tulburi ]n sistemului educa`ional. Ministrul de atunci al Educa`iei, Ecaterina Andronescu, ]\i anun`ase deja inten`ia de a pune cap[t tezelor cu subiect unic. Cele mai multe dintre cadrele didactice boto\[nene se declarau pentru sus`inerea examenelor de admitere la liceu, deoarece tezele cu subiect unic nu erau relevante. „Sunt unit[`i liceale care sunt ]n topul preferin`elor elevilor, dar unde \i \tacheta elitei este una la nivel ]nalt. Fiecare liceu ar trebui s[ aib[ dreptul s[-\i selecteze elevii pe baz[ de concurs. Alte licee, care nu au concuren`[, pot s[ ]nscrie elevii pe baz[ de interviu sau dosar”, ]\i exprima opinia un cadru didactic, anul trecut pe vremea asta. „Acum se lucreaz[ la un nou pachet legislativ. Ministrul Ecaterina Andro4,2297 lei

3,1847 lei

ani de zile, \i nu un an, cât e valabil pa\aportul temporar, iar pre`ul este cu 30 lei mai ridicat decât cel temporar, adic[ 2.460 lei, fa`[ de 2.160 cât e pa\aportul temporar. „Acum cererea de pa\apoarte electronice este mai mare. Dac[ ]nainte 70% erau pa\apoarte temporare \i 30% electronice, acum 65% sunt electronice \i 35% temporare”, declar[ Viorel Gaidur, \eful Serviciului Public de Eliberare a Pa\apoartelor. (M.Aionesei)

Concurs cu economie nescu are un nou proiect, de\i exist[ unul lansat ]n decembrie 2007, ]n mandatul liberalului Cristian Adomni`ei, \i ]nc[ unul, mult mai recent, f[cut public luna trecut[ de consilierul preziden`ial Mircea Miclea. Chiar dac[ ]n aceste pachete exist[ anumite legi comune, nu se \tie care va fi aplicat \i când vor ]ntra ]n vigoare noile legi”, mai scria Evenimentul de Boto\ani, la acea dat[. Nici acum, la un an de la publicarea articolului, apele ]n Educa`ie nu sunt cu mult mai limpezi. Pachetul de legi propus de Ecaterina Andronescu nu mai este de actualitate. Legea Funeriu, actualul ministru al Educa`iei, este ]nc[ ]n a\teptarea verdictului Parlamentului. Inten`iile de schimbare sunt multe, dar nici acum nu se \tie care dintre ele \i când vor fi puse ]n practic[. Ziua: 280C

Noaptea: 180C

Concurs pentru secretari de comune, organizat de Agen`ia Na`ional[ a Func`ionarilor Publici la Institu`ia Prefectului Boto\ani. 11 posturi sunt scoase la concurs, iar ]n cursul zilei de luni a avut loc proba scris[, dup[ ce, anterior, s-a f[cut selec`ia dosarelor. Din 30 de dosare depuse pentru cele 11 posturi de secretari, 21 au fost selectate deoarece ]ndeplineau condi`iile cerute. }n schimb, doar 20 de candida`i s-au prezentat la proba scris[ de concurs, unul alegând s[ se retrag[. Din cursa pentru un post de secretar de prim[rie s-a retras Simona R[d[\anu, fostul consilier al pre\edintelui Consiliului Jude`ean, al c[rei dosar fusese selectat din cele cinci depuse pentru

Prim[ria comunei Mih[l[\eni. Cea mai mare concuren`[ este pe posturile de secretari ai comunelor Ad[\eni, Cop[l[u \i Pr[jeni, unde au participat la concurs câte trei candida`i. Doi candida`i pe post sunt \i la prim[riile Avr[meni, Leorda, Mihai Eminescu \i Roma, \i câte un candidat pentru posturile de secretari ai comunelor B[lu\eni, Bros-

Concursul se sus`ine la nivel local, pentru a se face economii. „Dac[ se ducea câte un microbuz de la fiecare unitate administrativ teritorial[, erau cheltuieli. A\a s-a f[cut o economie. Au venit cei de la ANFP. Ei sunt titulari de procedur[, este \eful Corpului de control al pre\edintelui ANFP, ca pre\edinte de comisie, un reprezentant al comisiei de la ANFP, un reprezentant al Institu`iei Prefectului \i doi de la Consiliul Jude`ean”, afirm[ prefectul Cristian Roman. (M. Aionesei, L. Lupa\cu)

„Sunt posturi r[mase vacante de-a lungul timpului \i ocupate prin promovarea temporar[ pân[ acum a altor persoane. ANFP a organizat acest concurs \i a delegat ca \i loca`ie sediul Prefecturii Boto\ani”, Toader T[nase, \eful Corpului de Control al Agen`iei Na`ionale a Func`ionarilor Publici „}n urma mai multor interven`ii pe care le-am avut cu Agen`ia Na`ional[ a Func`ionarilor Publici, acest concurs nu s-a organizat la Bucure\ti, ci la Boto\ani, pentru c[ legea permite acest lucru. Sunt practic 11 concursuri, care au 11 comisii”, prefectul Cristian Roman


3

10 august 2010 De`inutele din Penitenciarul Boto\ani vor fi transferate la Bac[u. Acolo unde s-a ]nfiin`at o sec`ie special[ ]n care ]\i vor executa pedepsele toate femeile din zona Moldovei. Decizia a fost luat[ de c[tre Administra`ia Na`ional[ a Penitenciarelor, care a f[cut o nou[ clasificare a unit[`ilor de deten`ie din `ar[, care vizeaz[ reformarea sistemului penitenciar din România.

TOPNEWS

Salarii la jum[tate fa`[ de anul trecut Cei peste 1.000 de salaria`i ai Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) au ajuns s[ ]ncaseze pentru munca prestat[ nici 550 de lei pe lun[. Eliminarea majorit[`ii sporurilor \i ]ncadrarea pe noua gril[ unic[ de salarizare, ]ncepând de la 1 ianuarie 2010, dar \i t[ierea cu 25% a lefurilor, ]ncepând cu 1 iulie 2010, a f[cut ca fondul lunar de salariu s[ se ]njum[t[`easc[ fa`[ de aceea\i perioad[ a anului trecut. Dac[ ]n august 2009 angaja`ii DGASPC ]ncasau salarii care ]nsumau 2,6 milioane de lei, acum acestea reprezint[ doar 1,33 milioane de lei. Mai grav este c[, prin reducerea lefurilor cu 25% ]ncepând cu 1 iulie, fondul de salariu a sc[zut brusc de la o lun[ la alta, ajungându-se de la 1,74 milioane lei (cât a fost ]n iunie- plata f[cându- se pe 10 iulie) la 1,33 milioane (cât a fost ]n iulie-cu plata pe 10 august).

Angaja`ii ]ncep s[ plece ]n str[in[tate Potrivit directorului DGASPC, deja la nivelul institu`iei pe care o conduce, angaja`ii ]ncep s[ solicite concediu f[r[ plat[ pentru o perioad[ de trei

Centrul de Asisten`[ Dorohoi, ref[cut cu for`e proprii Centrul de }ngrijire \i Asisten`[ Dorohoi va fi redeschis la mijlocul lunii septembrie. Cel pu`in asta sper[ reprezentan`ii Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC), care au preconizat c[ vor reface centrul distrus de ape din economiile la buget, dar \i din sponsoriz[ri. Pagubele au fost evaluate la circa 75.000 lei, din care 30.000 lei reprezentând refacerea cl[dirii ]n exterior \i circa 45.000 lei - ceea ce a ]nsemnat distrugerea alimentelor, echipamentelor, cazarmamentelor, electronicelor, electrocasnicelor. Deja cu for`e proprii s-a ]nceput refacerea centrului. Inunda`iile de la finele lunii iunie au distrus par`ial \i Centrul de }ngrijire \i Asisten`[ de la Dorohoi, unde erau cazate circa 50 de persoane. Pe perioada renov[rii, asista`ii au fost transfera`i la Centrul de b[trâni de la Leorda. (M.A.)

luni, cel mai probabil pentru a pleca la munc[ ]n str[in[tate. Cei care au plecat deja nu s-au mai ]ntors. Este \i cazul a trei angaja`i ce se aflau pe posturile de arhivar, ]ngrijitor \i asistent social, care au f[cut cerere pentru concediu f[r[ plat[, ]ns[ nu au mai revenit ]n Direc`ie. „Sunt persoane care au solicitat concediu f[r[ plat[, \i au dat scris c[ ]n cazul ]n care ]n trei luni nu revin la locul de munc[, prezenta cerere scris[ de ei echivaleaz[ cu demisia. Pentru c[

„}ntr-adev[r salariile au sc[zut, dar sunt convins c[ noua gril[ va veni \i va mai corecta. Sunt con\tient c[ au sc[zut fa`[ de anul trecut, asta este”, Liviu R[d[\anu, directorul executiv al DGASPC Boto\ani

nu au revenit, practic \i-au ]ncetat rapoartele de munc[ cu noi”, a spus Liviu R[d[\anu. }n aceast[ perioad[ \iau mai declarat inten`ia de a

intra ]n concediu f[r[ plat[ alte câteva persoane, care se afl[ pe posturi de instructor educa`ie, psihopedagog sau infirmier. (Monica Aionesei)

Exemple de salarii nete dup[ reducerea cu 25% (conform statelor de plat[) - ]ngrijitor: 547 lei - asistent maternal (cu un singur copil): 630 lei - asistent social: 786 lei - asistent maternal (doi copii, din care unul cu grad de handicap): 1.000 lei - instructor educa`ie: 870 lei - consilier superior cu peste 25 ani vechime: 1.200 lei - directorul executiv DGASPC: 1.570 lei

Festivalul Verii, aproape ]ngropat de criz[ Executivul Prim[riei Boto\ani spune c[ decizia de a nu mai organiza Festivalul Verii nu este una final[, ]ns[ sunt \anse sunt extrem de mici, aproape inexistente, de a mai organiza manifest[rile cu care s-au obi\nuit boto\[nenii ]n anii trecu`i, ]n fiecare lun[ august. Reprezentan`ii Prim[riei Boto\ani sus`in c[ neorganizarea evenimentului `ine de criza financiar[, ]ns[ \i de reac`ia unor cet[`eni din cartierul Stejari, care au strâns semn[turi ]mpotriva organiz[rii acestei manifest[ri ]n zon[.

Promisiuni pentru un Revelion fastuos Chiar dac[ au fost organizatori care au declarat c[ organizeaz[

festivalul de la cap la coad[, pe propria cheltuial[ \i cu cânt[re`i de renume, nici acest lucru nu a ]nduplecat autorit[`ile. „Nu se \tie ]nc[, dar cel mai probabil festivalul nu va fi organizat anul acesta”, a declarat viceprimarul C[t[lin Alexa. Un alt motiv pentru care festivalul nu se organizeaz[ `ine \i de o Ordonan`[ de Guvern, care interzice organizarea de spectacole, evenimente prin care s[ se cheltuiasc[ bani publici. }n ultimii ani, Festivalul Verii a fost organizat la sfâr\itul lunii august. Reprezentan`ii Prim[riei Boto\ani iau ]n calcul organizarea unui Revelion mai frumos, ]n acest caz. (L.L.)

C.A. nou la Spitalul Municipal Dorohoi Consiliul de Administra`ie al Spitalului Municipal Dorohoi a fost completat cu doi consilieri locali. Este vorba de medicul Maria Alexandroaie \i Dorin Birta, absolvent al unei facult[`i de administra`ie local[. Alegerea lor a avut loc ]n ultima \edin`[ extraordinar[ de la sfâr\itul s[pt[mânii trecute, când au fost ale\i \i cei doi suplean`i pentru aceste posturi, consilierii Octav Pintilie \i Marius Ionescu. Alegerea reprezentan`ilor Consiliului Local Dorohoi ]n Consiliul de Administra`ie a Spitalului Municipal Dorohoi vine la scurt timp dup[ numirea altor doi reprezentan`i din partea autorit[`ilor medicale jude`ene. Consiliul de Administra`ie al spitalului va fi completat cu un reprezentant din partea primarului, ce urmeaz[ s[ fie numit ]n aceste zile. Pe lâng[ alte atribu`ii privind managementul spitalului, Consiliul de Administra`ie mai are atribu`ia numirii managerului general al unit[`ii. (D.M.)

Repara`ii pe credit Municipalitatea dorohoian[ a contractat un ]mprumut de la Banca Comercial[ Român[, ]n valoare de 3.900.000 de lei, cu termen de rambursare de 15 ani. Contractul de ]mprumut \i costurile aferente, adic[ dobânzile \i alte comisioane, ]n valoare de 3.231.819 lei, au fost aprobate de consilieri ]n ultima \edin`[. Alegerea BCR s-a f[cut s[pt[mâna trecut[, ]n urma unei licita`ii. Din totalul ]mprumutului, trei milioane de lei vor fi folosi`i pentru modernizarea c[ii de rulare a Bulevardului Victoriei iar restul pentru contribu`ie local[ la cofinan`area proiectului „Reabilitare \i modernizare urban[ ]n municipiul Dorohoi”. Potrivit documenta`iei, garantarea ]mprumutului se va face cu veniturile proprii ale bugetului local. Primarul Dorin Alexandrescu a precizat c[ banii din ]mprumut nu vor fi tra\i to`i odat[, ci pe rând, ]n func`ie de situa`iile de lucr[ri \i facturile ce vor fi prezentate de firmele ce vor câ\tiga execu`ia lucr[rilor. (D.M.)


CMYK

4

10 august 2010

TOPNEWS Asigurarea obligatorie le cre\te chiriile ANL-i\tilor

Locatarii ANL vor pl[ti chirii mai mari pân[ la sfâr\itul anului. |i asta din cauza m[surii privind asigurarea obligatorie a locuin`elor, lucru care se va r[sfrânge asupra chiriilor ANL, impunând majorarea acestora. Viceprimarul C[t[lin Alexa a declarat c[ locuin`ele ANL vor trebui asigurate pe cheltuiala societ[`ii, \i cum bugetul acesteia este limitat, reprezentan`ii Locativa vor fi nevoi`i s[ m[reasc[ chiriile la ANL. De pe urma m[surii privind asigurarea locuin`ei nu vor avea de suferit chiria\ii locuin`elor sociale. „Legea prevede destul de clar cine pl[te\te asigurarea. Administratorii imobilelor pl[tesc asigurarea, iar ]n cazurile sociale cheltuielile sunt suportate de la bugetul local. Locativa pl[te\te asigurarea la ANL-uri \i, cel mai probabil, se vor reflecta ]n chirii”, a spus viceprimarul Alexa. Asigurarea unei locuin`e va costa ]n medie 20 de euro pe an, ceea ce ]nseamn[ c[ pentru asigurarea locuin`elor aflate ]n administrarea Locativa ar fi necesari 30 mii euro. Viceprimarul C[t[lin Alexa a declarat c[ ]n cazul ]n care Locativa va propune majorarea chiriilor la locuin`ele ANL, va exista \i o hot[râre care s[ treac[ prin Consiliul Local. (L. Lupa\cu)

Calculatoare reparate gratis. Dup[ ce au primit ajutoare constând din alimente, ]mbr[c[minte \i materiale de construc`ie, sinistra`ii au acum posibilitatea s[-\i repare gratis calculatoarele \i componentele IT, ce au fost afectate de ape. Oferta a venit de la o societate din Dorohoi, firm[ specializat[ ]n domeniu, care ofer[ acest serviciu printr-un magazin din centrul ora\ului. Reprezentan`ii firmei spun c[ au demarat acest program de la sfâr\itul s[pt[mânii trecute.

Proiect cultural-sportiv ]n valoare de peste 66.000 de lei la Fl[mânzi Prim[ria Fl[mânzi ]mpreun[ cu Consiliul Local \i Asocia`ia cultural-sportiv[ Trei Genera`ii Fl[mânzi au demarat un proiect care vizeaz[ organizarea mai multor ac`iuni cu caracter cultural \i sportiv dedicate zilelor acestui ora\. Proiectul, finan`at de c[tre Administra`ia Na`ional[ a Fondului Cultural, a debutat la sfâr\itul s[pt[mânii trecute cu un seminar de lansare a festivalului Hora de la Fl[mânzi. La aceast[ lansare a proiectului au participat peste 100 de persoane, fiind expuse pe larg fazele de implementare a proiectului. Potrivit ini`iatorilor, proiectul vizeaz[ cre\terea interesului la 30% din auditoriul tân[r pentru muzica folcloric[ \i modern[ de calitate la Festivalul „Hora de la Fl[mânzi – 2010”, precum \i promovarea dialogului inter-cultural. „Grupul `int[ al acestui proiect ]l reprezint[ 50 de tineri arti\ti amatori, soli\ti vocali \i instrumenti\ti din cadrul Asocia`iei Cultural-Sportive «Trei Ge-

nera`ii», 250 de arti\ti profesioni\ti \i amatori, din cadrul ansamblurilor invitate din România \i Republica Moldova, 5000 de tineri din ora\ul Fl[mânzi \i localit[`ile limitrofe ce vor participa ca spectatori la festival \i 5000 de adul`i din ora\ul Fl[mânzi \i localit[`ile limitrofe ce vor participa ca spectatori la festival”, ne-a spus Mihai Atodiresei directorul artistic al Asocia-

`iei cultural sportive Trei Genera`ii.

Programul ac`iunilor culturale Ac`iunea va debuta sâmb[t[ diminea`a la ora 9.00 cu dezvelirea bustului Mariei Didiliuc, eroina martir ]n Revolu`ia Anticomunist[ din decembrie

1989, apoi, de la ora 10.00 este programat Crosul fl[mânzenilor, organizat pe categorii de vârst[, pe traseul Centru civic – p[durea ~iganca. Dup[ amiaz[, de la ora 17.00 va avea loc concursul „Miss Fl[mânzi 2010”, iar de la 20.00 un spectacol ]n care vor concerta DJ Project, Electro-dance \i Alexandra \i DJ Alexia. Duminic[, vor fi programate mai multe concerte ale Ansamblului folcloric „Codrule`ul”, din Vorona, ale fanfarei \i forma`iei de dansuri populare din comuna Corni, ansamblului folcloric „Tudoreanca”, comuna Tudora, \i Grupul Etno-folcloric |tefan Vod[ din Chi\in[u. De la ora 15.15 pe scen[ va urca Orchestra de muzic[ popular[ „Rapsozii Boto\anilor”, dup[ care, Ansamblul folcloric „Trei Genera`ii” din Fl[mânzi – grupul folcloric Stejarii din Fl[mânzi, grupul folcloric Codreanca din Fl[mânzi. Cea de a doua zi a festivalului se va ]ncheia cu concertele organizate de Ansamblul folcloric „Hora”, raionul Str[\eni – Republica Moldova, \i Ansamblul folcloric „Nistrenii”, raionul Soroca – Republica Moldova. (R[zvan Sauciuc)


CMYK

5

10 august 2010 Dosar penal pentru un \ofer beat. Duminic[ seara, ]n jurul orei 19.30, a fost oprit ]n trafic pe strada Rediu din municipiul Boto\ani Gheorghe Gruia A, ]n vârst[ de 36 de ani, ]n timp ce conducea autoturismul marca Opel Astra. }ntrucât conduc[torul auto emana halen[ alcoolic[, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentra`ie de 0,98 mg/l alcool pur ]n aerul expirat.Acesta este cercetat sub aspectul s[v]r\irii infrac`iunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice aflat ]n stare de ebrietate cu o ]mbiba`ie alcoolic[ peste limita legal[.

ESEN~IAL

Stranieri care se cred regii \oselelor Poli`i\tii Serviciului Rutier \i-au luat m[suri de precau`ie ]n aceast[ perioad[ ]n care boto\[nenii pleca`i la munc[ ]n str[in[tate se ]ntorc acas[. Oamenii legii au recurs la astfel de m[suri pentru a nu se mai ]nregistra problemele din anii trecu`i. Dup[ un an de munc[ prin Spania, Italia, Fran`a sau Anglia, unii boto\[neni s-au ]ntors ]n aceast[ lun[ acas[. Dac[ o parte dintre ace\tia au un comportament decent, ]n schimb sunt destul de mul`i care odat[ intra`i ]n România au uitat de orice regul[. Veni`i ]n `ar[ cu ma\ini cu motoare puternice, unii dintre „stranieri” se consider[ st[pânii \oselelor \i ]i sfideaz[ pe ceilal`i participan`i la trafic, ]nc[lcând frecvent regulile de circula`ie. Comportamentul acesta este adoptat de tinerii care vor astfel s[ atrag[ aten`ia asupra lor.

„Parcheaz[ unde vor, nu respect[ nicio regul[” |oferii din Boto\ani spun c[ de multe ori chiar dac[ au prioritate sunt nevoi`i s[ ]i lase s[

treac[ pe ace\ti tineri teribili\ti pentru a evita un accident. „Când vin acas[ ei sunt mai cu mo` decât al`ii. Parcheaz[ unde vor. Nu respect[ nicio regul[. Nu acord[ prioritate, circul[ cu vitez[. Chiar zilele trecute l-am v[zut pe unul care a trecut f[r[ s[ se uite c[ tramvaiul era oprit ]n sta`ie. Oamenii coborau din tramvai iar el a trecut f[r[ s[-l intereseze”, ne-a spus Mircea Lozneanu, taximetrist. }n plus, unii \oferi se tem de un eventuale accident cauzat de un „stranier” deoarece risc[ s[ r[mân[ cu paguba, f[r[ a mai fi desp[gubit. „Sunt unii care vin

cu ma\ini care au asigurare valabil[ doar ]n `ara unde lucreaz[ ei. Chiar dac[ nu ai nicio vin[ \i `i-a distrus ma\ina, ri\ti s[ nu te mai desp[gubeasc[ nimeni. El pleac[ ]napoi prin Italia sau Spania, iar tu r[mâi cu ma\ina distrus[ \i trebuie s[ `i-o repari pe banii t[i. Ace\tia ]\i permit s[ se comporte astfel doar ]n România. }n Italia sau Spania nu se ]ntâmpl[ acest lucru. Acolo dac[ ai comis o abatere pl[te\ti o amend[ de câteva mii de euro \i ri\ti s[ r[mâi \i f[r[ ma\in[”, ne-a spus un alt \ofer boto\[nean.

Ma\inile cu numere str[ine, monitorizate de poli`i\ti Poli`i\tii Serviciului Rutier spun c[ \i-au luat m[suri astfel ]ncât s[ evite problemele care ar putea fi cauzate de „stranieri”. }n primul rând, ei monitorizeaz[ toate ma\inile ]nmatriculate ]n str[in[tate

\i, ]n plus, vor intensifica controalele. „Vara aceasta nu neam confruntat ]nc[ cu probleme ]n ceea ce ]i prive\te pe boto\[nenii care lucreaz[ ]n str[in[tate \i care au revenit acas[. Acum doi ani am avut destule probleme cu ace\tia”, ne-a spus Mihai Ghiorghi, purt[tor de cuvânt al Serviciului Rutier Boto\ani. (R[zvan Sauciuc)

„Au fost instrui`i to`i agen`ii de circula`ie precum \i cei de la posturile de poli`ie s[-\i noteze ma\inile ]nmatriculate ]n str[in[tate, urmând s[ le introducem ]ntr-o baz[ de date. De asemenea vom face controale ]n trafic iar cei care gre\esc vor pl[ti”, Mihai Ghiorghi, purt[tor de cuvânt al Serviciului Rutier Boto\ani

La DSP se ]ncearc[ ocolirea disponibiliz[rilor De\i s-a primit noua organigram[ \i aceasta aduce dispari`ia a 10 posturi, conducerea Direc`iei de S[n[tate public[ ]ncearc[ s[ fac[ pasul restructur[rii f[r[ a trimite angaja`i ]n \omaj. Pensionarea unor salaria`i ar putea fi solu`ia. Doi directori adjunc`i vor reveni la activitatea din spitale. Disponibiliz[rile de personal bat \i la u\a Direc`iei de S[n[tate Public[. Reprezentan`ii DSP au intrat, ieri, ]n posesia noii organigrame \i, potrivit acesteia, institu`ia trebuie s[ r[mân[ cu 105 posturi, din cele 115 ocupate. Gheorghe Apetroaie, directorul interimar al DSP, spune c[ va face ]n a\a fel ]ncât ]n institu`ie s[ nu fie f[cute reduceri de personal, asta prin pensionarea celor care ]ndeplinesc aceast[ vârst[, ]ns[, mai spune el, o parte din actualii di-

rectori se vor ]ntoarce la activitatea medical[. Dup[ cum am mai anun`at, potrivit organigramei oficiale primite de DSP, institu`ia va avea doar trei posturi de director, dou[ dintre acestea fiind reduse. Mai mult, posturile respective vor putea fi ocupate doar de func`ionari publici. „Urmeaz[ s[ primim num[rul de posturi pentru fiecare segment ]n parte. Aici m[ refer la birouri, com-

partimente \i alte servicii. Practic, directorul DSP va avea denumirea de director executiv, iar ]n subordinea acestuia intr[ doi directori \i nu patru ca pân[ acum. Va fi un director adjunct ]n s[n[tate public[ \i unul economic. Dispare func`iile de director adjunct medical \i cel din inspec`ia sanitar[ de stat”, a completat Gheorghe Apetroaie. Noua organigram[ va trebui finalizat[ pân[ pe 16 august. (L. Lupa\cu)

„Noi vom avea o organigram[ de la Bucure\ti ]n care, de exemplu, la RUNOS, din cinci persoane vor r[mâne trei, la juridic din doi r[mâne unul, la audit din doi r[mâne tot unul, dar avem posibilitatea, cel pu`in a\a am fost anun`a`i, de a fi elastici ]n ceea ce prive\te distribu`ia pe posturi, f[r[ a supradimensiona un serviciu ]n detrimentul altuia. La Audit nu putem func`iona ca DSP, cu un auditor. Vor r[mâne cu siguran`[ doi. Vom avea o discu`ie \i cu sindicatele reprezentative din unitate, ca s[ g[sim formula echilibrat[”, medicul Gheorghe Apetroaie, directorul Direc`iei de S[n[tate Public[


6

10 august 2010

TOPNEWS

B[trân[ lovit[ \i târât[ de cal.Duminic[ diminea`a, ]n jurul orei 08.30, ]n timp ce se deplasa cu un atelaj hipo pe D.J. 282, ]n comuna Co`u\ca, Mihai B. A., ]n vârst[ de 53 ani, din localitatea Nichiteni, comuna Co`u\ca, a fost implicat ]ntr-un accident de circula`ie mai pu`in obi\nuit. Mai multe am[nunte pute`i citi pe www.evenimentuldebotosani.ro.

S[n[tate \ubrezit[ la munc[ ]n str[in[tate Au plecat s[ câ\tige câ`iva bani ]n plus, ]ns[ \i-au \ubrezit s[n[tatea. Este vorba de mii de boto\[neni care au p[r[sit `ara pentru a munci ]n str[in[tate \i care, la ]ntoarcere, au aglomerat spitalele din Boto\ani. „Vin ]n `ar[ mai obosi`i decât au plecat \i mai bolnavi decât pot s[ ]\i ]nchipuie ei”, sunt de p[rere medicii boto\[neni, referindu-se la boto\[nenii care au trudit ]n str[in[tate pentru a le asigura familiilor lor un nivel de trai mai bun. Zeci de persoane care au revenit ]n `ar[ au luat cu asalt spitalele din Boto\ani, ]n special Unitatea de Primire a Urgen`elor de la Spitalul Jude`ean, pentru a se trata de bolile c[p[tate ]n str[in[tate. Ei ape-

leaz[ la medicii din `ar[ \i pentru c[ aici costurile consulta`iilor sunt mici sau aproape inexistente, ]n cazul ]n care apeleaz[ la urgen`e. Medicii spun c[ persoanele plecate la munc[ ]n str[in[tate se ]ntorc mai bolnave pentru c[ ignor[ timpul de odihn[, regimul alimentar \i s[n[tatea ]n dorin`a de a câ\tiga câ`iva euro ]n plus. „Prima unitate la care se adreseaz[ este unitatea ]n sistem privat, dar atunci când \i la un cabinet medical privat sunt programa`i, ei stând o perioad[ scurt[ ]n `ar[, g[sesc ca atare s[ se adreseze serviciului de Urgen`[”, spune directorul DSP, Gheorghe Apetroaie. Potrivit acestuia, ]n România, sistemul medical este mult mai accesibil. Apetroaie sus`ine c[ o programare la urgen`[ poate dura ]n str[in[tate de la câteva ore la câteva luni \i c[ ]n `[rile europene se percepe \i o tax[ de consulta`ie, lucru care nu se ]ntâmpl[ ]n România.

„Cei care au experien`[ mai mare \i timp petrecut ]n str[in[tate se adreseaz[ serviciilor de urgen`[, fiind surprin\i de rapiditatea cu care sunt trata`i, de faptul c[ nu li se percep taxe nici pentru manopere, nici pentru substan`ele de investiga`ii, nici pentru tratamentul efectuat. O alt[ parte dintre ei, sunt extrem de agita`i, extrem de violen`i, \i verbal \i fizic, considerând c[ dac[ au un card emis ]ntr-o `ar[ european[, acest lucru le permite s[ nu respecte nimic, nici urgen`a, nici pe ceilal`i pacien`i, nici personalul medical”, medicul Gheorghe Apetroaie, directorul DSP

„Cei mai mul`i stranieri nu au asigurare de s[n[tate” Marea majoritate a stranierilor nu au asigurare \i de aceea apeleaz[ la urgen`[. „Marea majoritate lucreaz[ la negru, fiind p[c[li`i de cei care i-au angajat c[ li s-au pl[tit obliga`iile pentru asi-

gur[rile de s[n[tate. }n serviciul de Urgen`[ din România nu se cer documente ale persoanei asigurate. Surprizele apar ]n momentul ]n care persoane care vin din str[in[tate, reprogramate pentru a fi consultate peste 3-6 luni ]n str[in[tate, s[ fie descoperite cu boli \i nu ]ntotdeauna u\oare, chiar grave, care necesit[ spitalizare, tratament ]ndelungat \i interven`ii chirurgicale”, a ad[ugat Apetroaie. Potrivit medi-

cului de la conducerea DSP, efortul fizic depus de aceste persoane la muncile din str[in[tate duce la sc[derea imunit[`ii generale a organismului, la contactarea unor boli. „Expresia «ce ai luat pe mere, ai dat pe pere» se potrive\te ]n cazul acestora”, spune medicul Apetroaie. De la ]nceputul acestei luni, media zilnic[ a cazurilor pe urgen`[ este de 250 prezent[ri la UPU de la Spitalul Jude`ean. (L. Lupa\cu)

Ploaie de amenzi asupra angajatorilor Zeci de angajatori au fost sanc`iona`i luna trecut[ de inspectorii de munc[ pentru c[ au ]nc[lcat legea. Numai pentru munca „la negru” s-au aplicat amenzi de 300 de milioane de lei vechi. Potrivit reprezentan`ilor Inspectoratului Teritorial de Munc[, ]n luna iulie au fost efectuate controale pe rela`ii munc[ la 79 de angajatori, rezultatele nefiind tocmai pl[cute. Aproape trei sferturi dintre patronii verifica`i au primit \i sanc`iuni din partea inspectorilor de munc[, respectiv 55 de angajatori, cu 119 sanc`iuni contraven`ionale, din care 8 amenzi \i 111 avertismente.

Zece muncitori au fost g[si`i lucrând „la negru” Pentru primirea la lucru a persoanelor f[r[ a avea ]ncheiate

contracte individuale de munc[ au fost sanc`iona`i \ase angajatori cu amenzi ]n valoare total[ de 30.000 lei. Au fost depistate zece persoane ce lucrau f[r[ forme legale. Roxana Gavril, purt[torul de cuvânt al institu`iei, mai spune c[ al`i agen`i economici au mai fost sanc`iona`i pentru netransmiterea la inspectorat a modific[rilor privind Registrul general de eviden`[ al salaria`ilor, cu câte o amend[ ]n valoare de 5.000 lei, iar pentru ne]n-

registrarea ]n termen a contractului individual de munc[ a mai fost aplicat[ unui angajator o amend[ ]n valoare de 2.000 lei. Tot ]n cursul lunii iulie, ]n cadrul campaniei „O zi pe s[pt[mân[”, ce vizeaz[ identificarea cazurilor de munc[ nedeclarat[, au fost aplicate sanc`iuni ]n valoare de 3.000 lei. Valoarea total[ a sanc`iunilor aplicate de c[tre serviciul Control Rela`ii Munc[ ]n luna iulie a fost de 35.000 lei. (L. Lupa\cu)

„}n aceast[ lun[ au fost ]nregistrate 55 de sesiz[ri. Aspectele sesizate sunt neacordarea drepturilor salariale, desfacerea abuziv[ a contractului individual de munc[, nerespectarea timpului de odihn[, neplata orelor suplimentare, munca f[r[ forme legale, nerespectarea condi`iilor de munc[. Sesiz[rile au venit din confec`ii, construc`ii, comer` \i produc`ie”, Roxana Gavril, purt[tor de cuvânt


7

10 august 2010 Avantaje \i dezavantaje în c[s[torie

CALEIDOSCOP

Avantaj – ~i se aduce micul dejun în pat. Dezavantaj – }n fiecare zi de c[tre aceea\i persoan[.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate angaj[ri * Open Mind Gruppo Isicom (Partener Telecom Italia) angajeaz[ pentru sediile din Ia\i, Cluj, Boto\ani \i Foc\ani – operatori telefonie – vorbitori de limba italian[. Beneficii: pachet salarial ]n continu[ cre\tere, bonuri de mas[ \i bonusuri, câ\tigul imediat de minim 1.000 lei. Pute`i aplica expediind CV-urile dumneavoastr[ la f.petrea@openmindgroup.it sau sunând la num[rul de telefon 0755.018.010. (1852-16) * Prima agen`ie de impresariat artistic din România v[ ofer[ contracte de munc[ ]n Japonia, ]n cluburi VIP. Pentru mai multe informa`ii suna`i la tel. 0753141421. (2) * S.C. Jazz-Studio SRL angajeaz[ manichiurist[ cu vechime de minim 5 ani, vorbitoare de limba englez[ \i rus[. Rela`ii la telefon: 0730.222.055. (2) * Angajez familie pentru munca ]ntr-o ferma de bovine (Maramure\, Petrova). Ofer cazare, mâncare \i salar minim pe economie. Telefon 0728.468.093. (9) * Angaj[m femeie cu vârsta ]ntre 35-45 ani din Boto\ani pentru ]ngrijire familie nev[z[tori. Telefon: 0766.777.826. (1941-2)

v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 3 camere, SD, Aleea Parcului, cu fa`a spre p[rcule`ul de joac[, central[ termic[, P+T+G+F, 53 de mp. Pre` 33.000 euro, u\or negociabil. Rela`ii la tel. 0746.889.444. (17) * Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p) * Vând garsonier[ confort 1, zona Cap[t 1. Rela`ii la telefon: 0761.909.624. (1932-1) * Vând apartament 2 camere 56 mp, Aleea Nucului. Rela`ii la telefon: 0765.630.870. (1933-1) * Vând apartament 4 camere, 2 b[i, et.2, b-dul G.Enescu, CTc[r[mid[. Tel. 0745.405.877. (1942-6)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p)

* Vând loc de cas[ ]n C[t[m[r[\ti Deal, loc \i peisaj deosebit. Telefon: 0744.373.409. (1901-30) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n Stânce\ti cu teren 2.400 mp. Rela`ii la telefon: 0742.154.495. (1905-16) * Vând teren intravilan 450 mp ]n C[t[m[r[\ti Deal, toate utilit[`ile, la strad[, pre`ul zonei, 0758.883.599. (1934-1) * Vând cas[ nou[ cu 1.250 mp teren, central[ pe gaz în C[t[m[r[\ti Deal, pre` negociabil. Telefon: 0742.688.520. (1940-17)

prest[ri servicii * Profesor supraveghez copil. Ofer medita`ii matematic[, fizic[. Telefon: 0730.984.553. (1939-4)

licita`ii * SC Amo Confec`ii SRL, ]n faliment, prin lichidator judiciar Cabinet individual de insolven`[ Glon` Dan, scoate la vânzare prin licita`ie public[ cu strigare, urm[toarele bunuri: - Teren ]n suprafa`[ de 637,88 mp \i cl[dire cu suprafa`a construit[ de 198,28 mp, situate ]n Boto\ani, bd. M. Eminescu nr.27, jud. Boto\ani, pre` de pornire 495.750 lei; - Autoutilitar[ Ford Tranzit, anul fabrica`iei 2006, pre` de pornire 34.875 lei; - Utilaje tehnologice pentru confec`ii, func`ionale, lista pre`urilor de pornire putând fi consultat[ la cerere. Licita`ia va avea loc ]n data de 13.07.2010, orele 12.00, mun. Boto\ani, bd. M.Eminescu nr.27, jud. Boto\ani. Pre`urile de pornire a licita`iei sunt reduse cu 25% fa`[ de cele stabilite prin raportul de evaluare \i nu includ TVA. Dac[ bunurile nu se vor vinde, licita`iile vor fi reluate ]n datele de 20.08.2010 \i 27.08.2010, la orele 12.00. Toate persoanele

interesate s[ cumpere bunuri trebuie s[ prezinte oferte de cump[rare cu cel pu`in 24 ore ]nainte de ora de ]ncepere a \edin`elor de licita`ie. Garan`ia de participare la licita`ie este de 10% din pre`ul oferit, prin consemnare ]n contul RO53BTRL00701202A86534X X deschis la Banca Transilvania SA. Rela`ii suplimentare la telefon 0745.125.559, fax 0231.583.222. (1943-1) * SC Rotabuildings SRL, ]n faliment, prin lichidator judiciar Cabinet individual de insolven`[ Glon` Dan, scoate la vânzare prin licita`ie public[ cu strigare, urm[toarele bunuri: - Teren ]n suprafa`[ de 5.285,15 mp \i cl[dire P+1, suprafa`a construit[ la sol de 160 mp, situate ]n comuna |endriceni, nr. 55,sat Cobâla, jud. Boto\ani, pre` de pornire 404.992 lei; - Autoutilitar[ Mercedes Benz \i remorc[ Fruehauf, ]n stare de func`ionare, anul fabrica`iei 2002 (autoutilitar[), 1998 (remorc[), pre` de pornire 46.008 lei. Licita`ia va avea loc ]n data de 13.08.2010, orele 11.00, mun. Boto\ani , bd. M.Eminescu nr.27, jud. Boto\ani. Pre`urile de pornire a licita`iei sunt reduse cu 25% fa`[ de cele stabilite prin raportul de evaluare \i nu includ TVA. Dac[ bunurile nu se vor vinde, licita`iile vor fi reluate ]n datele de 20.08.2010 \i 27.08.2010, la orele 11.00. Toate persoanele interesate s[ cumpere bunuri trebuie s[ prezinte oferte de cump[rare cu cel pu`in 24 ore ]nainte de ]ncepere a \edin`elor de licita`ie. Garan`ia de participare la licita`ie este de 10% din pre`ul oferit, prin consemnare ]n contul nr. RO93BRDE070SV15221430700 deschis la BRD-GSG SA. Rela`ii suplimentare la telefon 07451.255.59, fax 0231.583.222. (1944-1)

AGENDA COMERCIANTULUI

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Mar`i, 10 august 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Top Sport (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping 17.10 - 18.00 Lec`ia de s[-

n[tate (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Agenda economic[ (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

10 august 2010

ULTIMA OR{ Alt Cod Rutier

Luceaf[rul a refuzat un amical cu Petrolul Ploie\ti De\i a avut o propunere de a disputa un meci amical cu Petrolul Ploie\ti, una din candidatele la promovarea ]n Liga I, conducerea forma`iei „Luceaf[rul” Mihai Eminescu a refuzat acest lucru.

77% dintre cei care au r[spuns vor schimbarea Codului Rutier. dar asta se va ]nt^mpla MAI ]n colo.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro A`i pleca ]n str[in[tate pentru un job mai bine pl[tit?

Vorb[-n v^nt

Dup[ un an \i ceva pot spune c[ obiectivele pe care le-am avut, le-am ]ndeplinit \i pentru asta sunt mul`umit. Dar toate celelalte obiective pe care le aveam de ]ndeplinit, ]n lipsa banilor \i a unor rela`ii corecte cu cei din structurile superioare, din punctul meu de vedere, sunt imposibil la ora actual[ de ]ndeplinit Gheorghe Apetroaie, directorul DSP Boto\ani Fii reporter Evenimentul! Ai un pont? Un film? O fotografie? Sun[ la 0731/55.06.51 sau trimite la evenimentul.bt@gmail.com

Mari probleme financiare la Liga a II-a. Conduc[torii mai multor cluburi din e\alonul doi al fotbalului românesc s-au ]ntâlnit sâmb[t[ sear[ la H[rman, unde au discutat vizavi de problemele existente \i au ]ncercat g[sirea unei solu`ii de salvare a „fotbalului mic”. Mai multe citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Conducerea clubului Luceaf[rul Mihai Eminescu a declinat oferta venit[ din partea oficialilor forma`iei Petrolul Ploie\ti pentru disputarea unui joc amical ]n aceast[ s[pt[mân[. Petric[ Filip, pre\edintele clubului „Luceaf[rul” Mihai Eminescu, a afirmat c[ este de acord cu disputarea acestui meci doar ]n condi`iile ]n

care ploie\tenii accept[ s[ vin[ la Bucecea. „Am discutat cu cei de la Ploie\ti dar ei vroiau ca noi s[ mergem la Câmpulung. Ei sunt la Câmpulung ]n cantonament \i doreau s[ juc[m acolo un amical. Le-am zis c[ suntem de acord s[ juc[m doar dac[ vin ei la Bucecea. Aceasta a fost \i dorin`a antrenorului. Ne dorim s[ juc[m unul-dou[ meciuri cu adversari mai puternici dar aceste meciuri s[ fie la Bucecea pentru a avea posibilitatea s[ ne acomod[m cu terenul”, a spus Petric[ Filip. }n cursul acestei s[pt[mâni, „Luceaf[rul” Mihai Eminescu va mai disputa un joc de preg[tire dar deocamdat[ nu se \tie adversarul. }n cazul ]n care oficialii Luceaf[rului Mihai Eminescu nu

vor g[si un adversar de Liga a III-a sau de Liga a II-a, trupa lui C[t[lin Chiril[ ar putea ]ntâlni o

selec`ionat[ format[ din juc[tori proveni`i de la echipele de Liga a IV-a. (R[zvan Sauciuc)

Gheorghe Apetroaie se las[ de \efia Direc`iei de S[n[tate Directorul interimar al Direc`iei de S[n[tate Public[, medicul Gheorghe Apetroaie, \i-a anun`at, oficial, decizia de a pleca de la \efia institu`iei. Acesta a declarat c[ dore\te s[ se ]ntoarc[ la activitatea medical[. Decizia sa a fost influen`at[ \i de noile modific[ri anun`ate ]n sistem. Este vorba de desfiin`area postului de director medical al institu`iei, dar \i de faptul c[ func`iile de conducere din DSP vor trebui ocupate de func`ionari publici. „Eu mi-am anun`at inten`ia de a pleca ]nc[ din octombrie 2009, lucru de altfel cunoscut \i de cei cu care am colaborat \i c[rora le mul`umesc, respectiv medicului Ovidiu Mimor, dar \i oficialit[`ilor, pentru c[ aceast[ func`ie, de\i ini`ial a avut o culoare politic[, acum are o singur[ culoare, aceea de a face asisten`[ medical[ sau de a gestiona problemele din domeniul sanitar”, a spus Gheorghe Apetroaie.

Doar func`ia, f[r[ un salariu pe m[sur[, nu mai este atractiv[ Medicul mai sus`ine c[ va p[r[si func`ia pe care acum o de`ine ]n maxim o s[pt[mân[.

De altfel, un alt motiv ar fi \i acela ar remunera`iei mici pe care o prime\te un director al DSP. }n luna mai, de exemplu, directorul DSP primea ]n mân[ 2.100 lei iar dup[ reducerea de 25% va lua ]n jur de 1.500 lei. (L. Lupa\cu)

„Dup[ un an \i ceva pot spune c[ obiectivele pe care le-am avut le-am ]ndeplinit \i pentru asta sunt mul`umit. Dar toate celelalte obiective pe care le aveam de ]ndeplinit, ]n lipsa banilor \i a unor rela`ii corecte cu cei din structurile superioare, din punctul meu de vedere, sunt imposibil la ora actual[ de ]ndeplinit. Motiv pentru care locul \i rolul meu ]n actualul context nu este altundeva decât la patul bolnavului”, medicul Gheorghe Apetroaie Publicitate

Evenimentul de Botosani nr.1680  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you