Issuu on Google+

Pagina 3

CMYK

Salarii la jum[tate fa`[ de anul trecut EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 155 (1680) • Mar`i, 10 august 2010 • 8 pagini

Stranieri care se cred regii \oselelor Poli`i\tii Serviciului Rutier \i-au luat m[suri de precau`ie ]n aceast[ perioad[ ]n care boto\[nenii pleca`i la munc[ ]n str[in[tate se ]ntorc acas[. Oamenii legii au recurs la astfel de m[suri pentru a nu se mai ]nregistra problemele din anii trecu`i. Pagina 5

Festivalul Verii, aproape ]ngropat de criz[ Pagina 3


2

10 august 2010

STARTNEWS

Surorile feti`elor ucise de incendiu la Corl[teni r[mân ]n familie. Speciali\tii Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) au decis ca surorile celor trei feti`e arse ]ntr-un incendiu la Corl[teni s[ r[mân[ ]n sânul familiei. ]n urma unei anchete la fa`a locului, dar \i a evalu[rii celor dou[ copile r[mase ]n via`[, de 7 \i respectiv 10 ani, s-a decis a nu se institui nicio m[sur[ de protec`ia asupra acestora, stabilindu-se c[ cel mai bine pentru acestea este s[ r[mân[ ]n mediul familial, mai concret la bunici. Motivele institu`iei le pute`i citi pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Program prelungit la Epidermism \i ignoran`[ „Pa\apoarte” \i bonuri de ordine Editorial

Oare cum ne-am tr[it timpul ]n aceste dou[ decenii de libertate \i democra`ie? Un prim r[spuns, ce-mi vine la ]ndemân[, sun[ cam a\a: pe sponci, ]ntre epidermism \i ignoran`[! Revolu`ia ne-a prins ca pe ni\te pui de incubator: ]n tulei, zgribulind de frig, ]n c[utarea unui bob de mister care s[ ne revigoreze. Habar nu aveam pe ce lume h[l[duia fiin`a noastr[, ne roteam ]n jurul ideii de democra`ie pân[ picam ]n coad[ ca ni\te Lucian Alecsa curci bete. Ajunsese ca o fost[ slug[ comunist[ s[ se joace pe un abac imaginar cu principiile democra`iei, adunând sau sc[zând termeni dup[ cum ]i trecea prin cap, a rezultat un terci politic de-`i vine s-o iei la fug[. Cei ce puseser[ mâna pe putere inten`ionau s[ breveteze democra`ia original[, s[-i aplice rânjetul neghiob al t[tucului Ilici \i s[ ne supun[ unui nou experiment bol\evic. Cei care aveau cu adev[rat experien`[ occidental[ \i ar fi putut s[ ne indice drumul spre democra`ie erau privi`i ca ni\te intru\i \i supu\i lapid[rii. S[ ne aducem aminte de Ion Ra`iu sau de Regele Mihai, au fost trata`i ca ni\te tr[d[tori de `ar[. Mai bine de un deceniu am ]notat ]n n[mol, am dat din bra`e ]n disperare ]ncercând s[ ne eliber[m de cea`a din jur \i de prejudec[`i, am `ipat dup[ ajutor, dar f[r[ folos. N-a fost s[ fie, mai degrab[ pot spune c[ ne-am l[f[it ]n propriile instincte ancestrale r[mânând tributari balcanismului \i n-am r[spuns ]n nici un fel exigen`elor supravie`uirii ]n normalitate. Cu ce ne-am ales? Cu timp pierdut, cu reflexe ciudate câ\tigate ]ntr-un context social plin de anomalii \i cu nervii excita`i la maxim. F[r[ a exagera pot afirma c[ am fost consumatorii unui timp netr[it. Cel pu`in dou[ genera`ii sunt afectate de aceast[ harababur[, mul`i români nu se pot elibera ]nc[ de co\marurile anilor 90', nu-\i pot scutura via`a de „marasmul“ comunismului, nu-\i pot trasa un destin cu adev[rat european. Societatea scâr`âie din toate ]ncheieturile, via`a politic[ se confund[ cu spectacolele de circ, ale\ii neamului ]\i fac de cap, iar corup`ia ]nflore\te pe zi ce trece. Oare va veni momentul s[ recuper[m timpul pierdut? Greu de r[spuns, sunt multe etape ale evolu`iei democra`iei pe care le-am s[rit, sau, mai bine zis, leam ars la rece exhibi`ionându-ne \i epatând drept de\tep`i. Timpul netr[it este deja dus, nu avem decât s[ agit[m spuza gândindu-ne la faptul c[ vor veni vremuri mai bune pentru urma\i. Lumea nu are timp s[ ne a\tepte, via`a merge ]nainte, iar datoria noastr[ este s[ ne sincroniz[m cu prezentul european.

Serviciul Public de Eliberare a Pa\apoartelor lucreaz[ „la capacitate maxim[”, dup[ ce mii de stranieri au revenit ]n `ar[ \i doresc s[ ]\i preschimbe pa\aportul, sau pentru c[ mul`i boto\[neni ]\i procur[ pentru prima dat[ un pa\aport pentru a trece grani`a. Dac[ ]n mod normal, s[pt[mânal, cererea este de circa 160 de pa\apoarte, ]n luna iulie num[rul s-a dublat, iar de dou[ s[pt[mâni s-a triplat, ajungându-se chiar la 600-650 de cereri s[pt[mânal. Pentru a evita aglomera`ia la ghi\ee, s-a luat m[sura eliber[rii de bonuri de ordine. Totodat[, s-a luat m[sura, prin dispozi`ia prefectului jude`ului, ]n subordinea c[ruia se afl[ Serviciul de Pa\apoarte, de prelungire a programului de lucru tocmai pentru ca cei circa 15 lucr[tori ai Serviciului s[ fac[ fa`[ afluxului de cereri. }ncepând din aceste zile se lucreaz[ de la orele 8.30 la 20.00. Asta ]n condi`iile ]n care ]n mod normal programul este de la 8.30 la 16.30. Din iunie s-a

decis o prim[ prelungire a programului, de la 8.30 la 18.30.

Pa\apoartele electronice câ\tig[ teren ]n fa`a celor temporare }n ceea ce prive\te modelul de pa\aport pe care cet[`eanul ]l solicit[, electronic sau temporar, \eful Serviciului de Pa\apoarte sus`ine c[ balan`a a ]nceput s[ ]ncline spre pa\aportul electronic. Asta deoarece este valabil cinci

„Cet[`enii nu trebuie s[ aib[ nemul`umiri pentru c[ to`i vor fi primi`i cu cererile. Se elibereaz[ bonuri de ordine pentru ca ei s[ \tie exact la ce or[ s[ vin[ s[ depun[ documentele \i, de asemenea, când vor ridica documentele. Zilnic eliber[m ]n jur la 180 bonuri”, Viorel Gaidur, \ef Serviciu Public Eliberare Pa\apoarte Boto\ani

11 prim[rii ]\i angajeaz[ noi secretari

Calendar cre\tin ortodox 10 M Sf. Mc. Lauren`iu, diaconul; Sf. Xist \i Ipolit 11 M †) Sf. Ierarh Nifon al Constantinopolului; Sf. Mc. Evplu diaconul

c[u`i \i Dângeni. Cei care vor ob`ine minimum 7 puncte la proba scris[ au posibilitatea de a ajunge \i la proba de interviu, care se va `ine cel mai sigur miercuri, când vor fi date publicit[`ii \i rezultatele finale ale concursurilor.

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Anul trecut pe vremea asta se discuta intens de modific[rile pe care cei din Ministerul Educa`iei inten`ionau s[ le aduc[ ]n ]nv[`[mânt. Evenimentul de Boto\ani scria despre faptul c[ apele erau tot mai tulburi ]n sistemului educa`ional. Ministrul de atunci al Educa`iei, Ecaterina Andronescu, ]\i anun`ase deja inten`ia de a pune cap[t tezelor cu subiect unic. Cele mai multe dintre cadrele didactice boto\[nene se declarau pentru sus`inerea examenelor de admitere la liceu, deoarece tezele cu subiect unic nu erau relevante. „Sunt unit[`i liceale care sunt ]n topul preferin`elor elevilor, dar unde \i \tacheta elitei este una la nivel ]nalt. Fiecare liceu ar trebui s[ aib[ dreptul s[-\i selecteze elevii pe baz[ de concurs. Alte licee, care nu au concuren`[, pot s[ ]nscrie elevii pe baz[ de interviu sau dosar”, ]\i exprima opinia un cadru didactic, anul trecut pe vremea asta. „Acum se lucreaz[ la un nou pachet legislativ. Ministrul Ecaterina Andro4,2297 lei

3,1847 lei

ani de zile, \i nu un an, cât e valabil pa\aportul temporar, iar pre`ul este cu 30 lei mai ridicat decât cel temporar, adic[ 2.460 lei, fa`[ de 2.160 cât e pa\aportul temporar. „Acum cererea de pa\apoarte electronice este mai mare. Dac[ ]nainte 70% erau pa\apoarte temporare \i 30% electronice, acum 65% sunt electronice \i 35% temporare”, declar[ Viorel Gaidur, \eful Serviciului Public de Eliberare a Pa\apoartelor. (M.Aionesei)

Concurs cu economie nescu are un nou proiect, de\i exist[ unul lansat ]n decembrie 2007, ]n mandatul liberalului Cristian Adomni`ei, \i ]nc[ unul, mult mai recent, f[cut public luna trecut[ de consilierul preziden`ial Mircea Miclea. Chiar dac[ ]n aceste pachete exist[ anumite legi comune, nu se \tie care va fi aplicat \i când vor ]ntra ]n vigoare noile legi”, mai scria Evenimentul de Boto\ani, la acea dat[. Nici acum, la un an de la publicarea articolului, apele ]n Educa`ie nu sunt cu mult mai limpezi. Pachetul de legi propus de Ecaterina Andronescu nu mai este de actualitate. Legea Funeriu, actualul ministru al Educa`iei, este ]nc[ ]n a\teptarea verdictului Parlamentului. Inten`iile de schimbare sunt multe, dar nici acum nu se \tie care dintre ele \i când vor fi puse ]n practic[. Ziua: 280C

Noaptea: 180C

Concurs pentru secretari de comune, organizat de Agen`ia Na`ional[ a Func`ionarilor Publici la Institu`ia Prefectului Boto\ani. 11 posturi sunt scoase la concurs, iar ]n cursul zilei de luni a avut loc proba scris[, dup[ ce, anterior, s-a f[cut selec`ia dosarelor. Din 30 de dosare depuse pentru cele 11 posturi de secretari, 21 au fost selectate deoarece ]ndeplineau condi`iile cerute. }n schimb, doar 20 de candida`i s-au prezentat la proba scris[ de concurs, unul alegând s[ se retrag[. Din cursa pentru un post de secretar de prim[rie s-a retras Simona R[d[\anu, fostul consilier al pre\edintelui Consiliului Jude`ean, al c[rei dosar fusese selectat din cele cinci depuse pentru

Prim[ria comunei Mih[l[\eni. Cea mai mare concuren`[ este pe posturile de secretari ai comunelor Ad[\eni, Cop[l[u \i Pr[jeni, unde au participat la concurs câte trei candida`i. Doi candida`i pe post sunt \i la prim[riile Avr[meni, Leorda, Mihai Eminescu \i Roma, \i câte un candidat pentru posturile de secretari ai comunelor B[lu\eni, Bros-

Concursul se sus`ine la nivel local, pentru a se face economii. „Dac[ se ducea câte un microbuz de la fiecare unitate administrativ teritorial[, erau cheltuieli. A\a s-a f[cut o economie. Au venit cei de la ANFP. Ei sunt titulari de procedur[, este \eful Corpului de control al pre\edintelui ANFP, ca pre\edinte de comisie, un reprezentant al comisiei de la ANFP, un reprezentant al Institu`iei Prefectului \i doi de la Consiliul Jude`ean”, afirm[ prefectul Cristian Roman. (M. Aionesei, L. Lupa\cu)

„Sunt posturi r[mase vacante de-a lungul timpului \i ocupate prin promovarea temporar[ pân[ acum a altor persoane. ANFP a organizat acest concurs \i a delegat ca \i loca`ie sediul Prefecturii Boto\ani”, Toader T[nase, \eful Corpului de Control al Agen`iei Na`ionale a Func`ionarilor Publici „}n urma mai multor interven`ii pe care le-am avut cu Agen`ia Na`ional[ a Func`ionarilor Publici, acest concurs nu s-a organizat la Bucure\ti, ci la Boto\ani, pentru c[ legea permite acest lucru. Sunt practic 11 concursuri, care au 11 comisii”, prefectul Cristian Roman


3

10 august 2010 De`inutele din Penitenciarul Boto\ani vor fi transferate la Bac[u. Acolo unde s-a ]nfiin`at o sec`ie special[ ]n care ]\i vor executa pedepsele toate femeile din zona Moldovei. Decizia a fost luat[ de c[tre Administra`ia Na`ional[ a Penitenciarelor, care a f[cut o nou[ clasificare a unit[`ilor de deten`ie din `ar[, care vizeaz[ reformarea sistemului penitenciar din România.

TOPNEWS

Salarii la jum[tate fa`[ de anul trecut Cei peste 1.000 de salaria`i ai Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) au ajuns s[ ]ncaseze pentru munca prestat[ nici 550 de lei pe lun[. Eliminarea majorit[`ii sporurilor \i ]ncadrarea pe noua gril[ unic[ de salarizare, ]ncepând de la 1 ianuarie 2010, dar \i t[ierea cu 25% a lefurilor, ]ncepând cu 1 iulie 2010, a f[cut ca fondul lunar de salariu s[ se ]njum[t[`easc[ fa`[ de aceea\i perioad[ a anului trecut. Dac[ ]n august 2009 angaja`ii DGASPC ]ncasau salarii care ]nsumau 2,6 milioane de lei, acum acestea reprezint[ doar 1,33 milioane de lei. Mai grav este c[, prin reducerea lefurilor cu 25% ]ncepând cu 1 iulie, fondul de salariu a sc[zut brusc de la o lun[ la alta, ajungându-se de la 1,74 milioane lei (cât a fost ]n iunie- plata f[cându- se pe 10 iulie) la 1,33 milioane (cât a fost ]n iulie-cu plata pe 10 august).

Angaja`ii ]ncep s[ plece ]n str[in[tate Potrivit directorului DGASPC, deja la nivelul institu`iei pe care o conduce, angaja`ii ]ncep s[ solicite concediu f[r[ plat[ pentru o perioad[ de trei

Centrul de Asisten`[ Dorohoi, ref[cut cu for`e proprii Centrul de }ngrijire \i Asisten`[ Dorohoi va fi redeschis la mijlocul lunii septembrie. Cel pu`in asta sper[ reprezentan`ii Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC), care au preconizat c[ vor reface centrul distrus de ape din economiile la buget, dar \i din sponsoriz[ri. Pagubele au fost evaluate la circa 75.000 lei, din care 30.000 lei reprezentând refacerea cl[dirii ]n exterior \i circa 45.000 lei - ceea ce a ]nsemnat distrugerea alimentelor, echipamentelor, cazarmamentelor, electronicelor, electrocasnicelor. Deja cu for`e proprii s-a ]nceput refacerea centrului. Inunda`iile de la finele lunii iunie au distrus par`ial \i Centrul de }ngrijire \i Asisten`[ de la Dorohoi, unde erau cazate circa 50 de persoane. Pe perioada renov[rii, asista`ii au fost transfera`i la Centrul de b[trâni de la Leorda. (M.A.)

luni, cel mai probabil pentru a pleca la munc[ ]n str[in[tate. Cei care au plecat deja nu s-au mai ]ntors. Este \i cazul a trei angaja`i ce se aflau pe posturile de arhivar, ]ngrijitor \i asistent social, care au f[cut cerere pentru concediu f[r[ plat[, ]ns[ nu au mai revenit ]n Direc`ie. „Sunt persoane care au solicitat concediu f[r[ plat[, \i au dat scris c[ ]n cazul ]n care ]n trei luni nu revin la locul de munc[, prezenta cerere scris[ de ei echivaleaz[ cu demisia. Pentru c[

„}ntr-adev[r salariile au sc[zut, dar sunt convins c[ noua gril[ va veni \i va mai corecta. Sunt con\tient c[ au sc[zut fa`[ de anul trecut, asta este”, Liviu R[d[\anu, directorul executiv al DGASPC Boto\ani

nu au revenit, practic \i-au ]ncetat rapoartele de munc[ cu noi”, a spus Liviu R[d[\anu. }n aceast[ perioad[ \iau mai declarat inten`ia de a

intra ]n concediu f[r[ plat[ alte câteva persoane, care se afl[ pe posturi de instructor educa`ie, psihopedagog sau infirmier. (Monica Aionesei)

Exemple de salarii nete dup[ reducerea cu 25% (conform statelor de plat[) - ]ngrijitor: 547 lei - asistent maternal (cu un singur copil): 630 lei - asistent social: 786 lei - asistent maternal (doi copii, din care unul cu grad de handicap): 1.000 lei - instructor educa`ie: 870 lei - consilier superior cu peste 25 ani vechime: 1.200 lei - directorul executiv DGASPC: 1.570 lei

Festivalul Verii, aproape ]ngropat de criz[ Executivul Prim[riei Boto\ani spune c[ decizia de a nu mai organiza Festivalul Verii nu este una final[, ]ns[ sunt \anse sunt extrem de mici, aproape inexistente, de a mai organiza manifest[rile cu care s-au obi\nuit boto\[nenii ]n anii trecu`i, ]n fiecare lun[ august. Reprezentan`ii Prim[riei Boto\ani sus`in c[ neorganizarea evenimentului `ine de criza financiar[, ]ns[ \i de reac`ia unor cet[`eni din cartierul Stejari, care au strâns semn[turi ]mpotriva organiz[rii acestei manifest[ri ]n zon[.

Promisiuni pentru un Revelion fastuos Chiar dac[ au fost organizatori care au declarat c[ organizeaz[

festivalul de la cap la coad[, pe propria cheltuial[ \i cu cânt[re`i de renume, nici acest lucru nu a ]nduplecat autorit[`ile. „Nu se \tie ]nc[, dar cel mai probabil festivalul nu va fi organizat anul acesta”, a declarat viceprimarul C[t[lin Alexa. Un alt motiv pentru care festivalul nu se organizeaz[ `ine \i de o Ordonan`[ de Guvern, care interzice organizarea de spectacole, evenimente prin care s[ se cheltuiasc[ bani publici. }n ultimii ani, Festivalul Verii a fost organizat la sfâr\itul lunii august. Reprezentan`ii Prim[riei Boto\ani iau ]n calcul organizarea unui Revelion mai frumos, ]n acest caz. (L.L.)

C.A. nou la Spitalul Municipal Dorohoi Consiliul de Administra`ie al Spitalului Municipal Dorohoi a fost completat cu doi consilieri locali. Este vorba de medicul Maria Alexandroaie \i Dorin Birta, absolvent al unei facult[`i de administra`ie local[. Alegerea lor a avut loc ]n ultima \edin`[ extraordinar[ de la sfâr\itul s[pt[mânii trecute, când au fost ale\i \i cei doi suplean`i pentru aceste posturi, consilierii Octav Pintilie \i Marius Ionescu. Alegerea reprezentan`ilor Consiliului Local Dorohoi ]n Consiliul de Administra`ie a Spitalului Municipal Dorohoi vine la scurt timp dup[ numirea altor doi reprezentan`i din partea autorit[`ilor medicale jude`ene. Consiliul de Administra`ie al spitalului va fi completat cu un reprezentant din partea primarului, ce urmeaz[ s[ fie numit ]n aceste zile. Pe lâng[ alte atribu`ii privind managementul spitalului, Consiliul de Administra`ie mai are atribu`ia numirii managerului general al unit[`ii. (D.M.)

Repara`ii pe credit Municipalitatea dorohoian[ a contractat un ]mprumut de la Banca Comercial[ Român[, ]n valoare de 3.900.000 de lei, cu termen de rambursare de 15 ani. Contractul de ]mprumut \i costurile aferente, adic[ dobânzile \i alte comisioane, ]n valoare de 3.231.819 lei, au fost aprobate de consilieri ]n ultima \edin`[. Alegerea BCR s-a f[cut s[pt[mâna trecut[, ]n urma unei licita`ii. Din totalul ]mprumutului, trei milioane de lei vor fi folosi`i pentru modernizarea c[ii de rulare a Bulevardului Victoriei iar restul pentru contribu`ie local[ la cofinan`area proiectului „Reabilitare \i modernizare urban[ ]n municipiul Dorohoi”. Potrivit documenta`iei, garantarea ]mprumutului se va face cu veniturile proprii ale bugetului local. Primarul Dorin Alexandrescu a precizat c[ banii din ]mprumut nu vor fi tra\i to`i odat[, ci pe rând, ]n func`ie de situa`iile de lucr[ri \i facturile ce vor fi prezentate de firmele ce vor câ\tiga execu`ia lucr[rilor. (D.M.)


CMYK

4

10 august 2010

TOPNEWS Asigurarea obligatorie le cre\te chiriile ANL-i\tilor

Locatarii ANL vor pl[ti chirii mai mari pân[ la sfâr\itul anului. |i asta din cauza m[surii privind asigurarea obligatorie a locuin`elor, lucru care se va r[sfrânge asupra chiriilor ANL, impunând majorarea acestora. Viceprimarul C[t[lin Alexa a declarat c[ locuin`ele ANL vor trebui asigurate pe cheltuiala societ[`ii, \i cum bugetul acesteia este limitat, reprezentan`ii Locativa vor fi nevoi`i s[ m[reasc[ chiriile la ANL. De pe urma m[surii privind asigurarea locuin`ei nu vor avea de suferit chiria\ii locuin`elor sociale. „Legea prevede destul de clar cine pl[te\te asigurarea. Administratorii imobilelor pl[tesc asigurarea, iar ]n cazurile sociale cheltuielile sunt suportate de la bugetul local. Locativa pl[te\te asigurarea la ANL-uri \i, cel mai probabil, se vor reflecta ]n chirii”, a spus viceprimarul Alexa. Asigurarea unei locuin`e va costa ]n medie 20 de euro pe an, ceea ce ]nseamn[ c[ pentru asigurarea locuin`elor aflate ]n administrarea Locativa ar fi necesari 30 mii euro. Viceprimarul C[t[lin Alexa a declarat c[ ]n cazul ]n care Locativa va propune majorarea chiriilor la locuin`ele ANL, va exista \i o hot[râre care s[ treac[ prin Consiliul Local. (L. Lupa\cu)

Calculatoare reparate gratis. Dup[ ce au primit ajutoare constând din alimente, ]mbr[c[minte \i materiale de construc`ie, sinistra`ii au acum posibilitatea s[-\i repare gratis calculatoarele \i componentele IT, ce au fost afectate de ape. Oferta a venit de la o societate din Dorohoi, firm[ specializat[ ]n domeniu, care ofer[ acest serviciu printr-un magazin din centrul ora\ului. Reprezentan`ii firmei spun c[ au demarat acest program de la sfâr\itul s[pt[mânii trecute.

Proiect cultural-sportiv ]n valoare de peste 66.000 de lei la Fl[mânzi Prim[ria Fl[mânzi ]mpreun[ cu Consiliul Local \i Asocia`ia cultural-sportiv[ Trei Genera`ii Fl[mânzi au demarat un proiect care vizeaz[ organizarea mai multor ac`iuni cu caracter cultural \i sportiv dedicate zilelor acestui ora\. Proiectul, finan`at de c[tre Administra`ia Na`ional[ a Fondului Cultural, a debutat la sfâr\itul s[pt[mânii trecute cu un seminar de lansare a festivalului Hora de la Fl[mânzi. La aceast[ lansare a proiectului au participat peste 100 de persoane, fiind expuse pe larg fazele de implementare a proiectului. Potrivit ini`iatorilor, proiectul vizeaz[ cre\terea interesului la 30% din auditoriul tân[r pentru muzica folcloric[ \i modern[ de calitate la Festivalul „Hora de la Fl[mânzi – 2010”, precum \i promovarea dialogului inter-cultural. „Grupul `int[ al acestui proiect ]l reprezint[ 50 de tineri arti\ti amatori, soli\ti vocali \i instrumenti\ti din cadrul Asocia`iei Cultural-Sportive «Trei Ge-

nera`ii», 250 de arti\ti profesioni\ti \i amatori, din cadrul ansamblurilor invitate din România \i Republica Moldova, 5000 de tineri din ora\ul Fl[mânzi \i localit[`ile limitrofe ce vor participa ca spectatori la festival \i 5000 de adul`i din ora\ul Fl[mânzi \i localit[`ile limitrofe ce vor participa ca spectatori la festival”, ne-a spus Mihai Atodiresei directorul artistic al Asocia-

`iei cultural sportive Trei Genera`ii.

Programul ac`iunilor culturale Ac`iunea va debuta sâmb[t[ diminea`a la ora 9.00 cu dezvelirea bustului Mariei Didiliuc, eroina martir ]n Revolu`ia Anticomunist[ din decembrie

1989, apoi, de la ora 10.00 este programat Crosul fl[mânzenilor, organizat pe categorii de vârst[, pe traseul Centru civic – p[durea ~iganca. Dup[ amiaz[, de la ora 17.00 va avea loc concursul „Miss Fl[mânzi 2010”, iar de la 20.00 un spectacol ]n care vor concerta DJ Project, Electro-dance \i Alexandra \i DJ Alexia. Duminic[, vor fi programate mai multe concerte ale Ansamblului folcloric „Codrule`ul”, din Vorona, ale fanfarei \i forma`iei de dansuri populare din comuna Corni, ansamblului folcloric „Tudoreanca”, comuna Tudora, \i Grupul Etno-folcloric |tefan Vod[ din Chi\in[u. De la ora 15.15 pe scen[ va urca Orchestra de muzic[ popular[ „Rapsozii Boto\anilor”, dup[ care, Ansamblul folcloric „Trei Genera`ii” din Fl[mânzi – grupul folcloric Stejarii din Fl[mânzi, grupul folcloric Codreanca din Fl[mânzi. Cea de a doua zi a festivalului se va ]ncheia cu concertele organizate de Ansamblul folcloric „Hora”, raionul Str[\eni – Republica Moldova, \i Ansamblul folcloric „Nistrenii”, raionul Soroca – Republica Moldova. (R[zvan Sauciuc)


CMYK

5

10 august 2010 Dosar penal pentru un \ofer beat. Duminic[ seara, ]n jurul orei 19.30, a fost oprit ]n trafic pe strada Rediu din municipiul Boto\ani Gheorghe Gruia A, ]n vârst[ de 36 de ani, ]n timp ce conducea autoturismul marca Opel Astra. }ntrucât conduc[torul auto emana halen[ alcoolic[, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentra`ie de 0,98 mg/l alcool pur ]n aerul expirat.Acesta este cercetat sub aspectul s[v]r\irii infrac`iunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice aflat ]n stare de ebrietate cu o ]mbiba`ie alcoolic[ peste limita legal[.

ESEN~IAL

Stranieri care se cred regii \oselelor Poli`i\tii Serviciului Rutier \i-au luat m[suri de precau`ie ]n aceast[ perioad[ ]n care boto\[nenii pleca`i la munc[ ]n str[in[tate se ]ntorc acas[. Oamenii legii au recurs la astfel de m[suri pentru a nu se mai ]nregistra problemele din anii trecu`i. Dup[ un an de munc[ prin Spania, Italia, Fran`a sau Anglia, unii boto\[neni s-au ]ntors ]n aceast[ lun[ acas[. Dac[ o parte dintre ace\tia au un comportament decent, ]n schimb sunt destul de mul`i care odat[ intra`i ]n România au uitat de orice regul[. Veni`i ]n `ar[ cu ma\ini cu motoare puternice, unii dintre „stranieri” se consider[ st[pânii \oselelor \i ]i sfideaz[ pe ceilal`i participan`i la trafic, ]nc[lcând frecvent regulile de circula`ie. Comportamentul acesta este adoptat de tinerii care vor astfel s[ atrag[ aten`ia asupra lor.

„Parcheaz[ unde vor, nu respect[ nicio regul[” |oferii din Boto\ani spun c[ de multe ori chiar dac[ au prioritate sunt nevoi`i s[ ]i lase s[

treac[ pe ace\ti tineri teribili\ti pentru a evita un accident. „Când vin acas[ ei sunt mai cu mo` decât al`ii. Parcheaz[ unde vor. Nu respect[ nicio regul[. Nu acord[ prioritate, circul[ cu vitez[. Chiar zilele trecute l-am v[zut pe unul care a trecut f[r[ s[ se uite c[ tramvaiul era oprit ]n sta`ie. Oamenii coborau din tramvai iar el a trecut f[r[ s[-l intereseze”, ne-a spus Mircea Lozneanu, taximetrist. }n plus, unii \oferi se tem de un eventuale accident cauzat de un „stranier” deoarece risc[ s[ r[mân[ cu paguba, f[r[ a mai fi desp[gubit. „Sunt unii care vin

cu ma\ini care au asigurare valabil[ doar ]n `ara unde lucreaz[ ei. Chiar dac[ nu ai nicio vin[ \i `i-a distrus ma\ina, ri\ti s[ nu te mai desp[gubeasc[ nimeni. El pleac[ ]napoi prin Italia sau Spania, iar tu r[mâi cu ma\ina distrus[ \i trebuie s[ `i-o repari pe banii t[i. Ace\tia ]\i permit s[ se comporte astfel doar ]n România. }n Italia sau Spania nu se ]ntâmpl[ acest lucru. Acolo dac[ ai comis o abatere pl[te\ti o amend[ de câteva mii de euro \i ri\ti s[ r[mâi \i f[r[ ma\in[”, ne-a spus un alt \ofer boto\[nean.

Ma\inile cu numere str[ine, monitorizate de poli`i\ti Poli`i\tii Serviciului Rutier spun c[ \i-au luat m[suri astfel ]ncât s[ evite problemele care ar putea fi cauzate de „stranieri”. }n primul rând, ei monitorizeaz[ toate ma\inile ]nmatriculate ]n str[in[tate

\i, ]n plus, vor intensifica controalele. „Vara aceasta nu neam confruntat ]nc[ cu probleme ]n ceea ce ]i prive\te pe boto\[nenii care lucreaz[ ]n str[in[tate \i care au revenit acas[. Acum doi ani am avut destule probleme cu ace\tia”, ne-a spus Mihai Ghiorghi, purt[tor de cuvânt al Serviciului Rutier Boto\ani. (R[zvan Sauciuc)

„Au fost instrui`i to`i agen`ii de circula`ie precum \i cei de la posturile de poli`ie s[-\i noteze ma\inile ]nmatriculate ]n str[in[tate, urmând s[ le introducem ]ntr-o baz[ de date. De asemenea vom face controale ]n trafic iar cei care gre\esc vor pl[ti”, Mihai Ghiorghi, purt[tor de cuvânt al Serviciului Rutier Boto\ani

La DSP se ]ncearc[ ocolirea disponibiliz[rilor De\i s-a primit noua organigram[ \i aceasta aduce dispari`ia a 10 posturi, conducerea Direc`iei de S[n[tate public[ ]ncearc[ s[ fac[ pasul restructur[rii f[r[ a trimite angaja`i ]n \omaj. Pensionarea unor salaria`i ar putea fi solu`ia. Doi directori adjunc`i vor reveni la activitatea din spitale. Disponibiliz[rile de personal bat \i la u\a Direc`iei de S[n[tate Public[. Reprezentan`ii DSP au intrat, ieri, ]n posesia noii organigrame \i, potrivit acesteia, institu`ia trebuie s[ r[mân[ cu 105 posturi, din cele 115 ocupate. Gheorghe Apetroaie, directorul interimar al DSP, spune c[ va face ]n a\a fel ]ncât ]n institu`ie s[ nu fie f[cute reduceri de personal, asta prin pensionarea celor care ]ndeplinesc aceast[ vârst[, ]ns[, mai spune el, o parte din actualii di-

rectori se vor ]ntoarce la activitatea medical[. Dup[ cum am mai anun`at, potrivit organigramei oficiale primite de DSP, institu`ia va avea doar trei posturi de director, dou[ dintre acestea fiind reduse. Mai mult, posturile respective vor putea fi ocupate doar de func`ionari publici. „Urmeaz[ s[ primim num[rul de posturi pentru fiecare segment ]n parte. Aici m[ refer la birouri, com-

partimente \i alte servicii. Practic, directorul DSP va avea denumirea de director executiv, iar ]n subordinea acestuia intr[ doi directori \i nu patru ca pân[ acum. Va fi un director adjunct ]n s[n[tate public[ \i unul economic. Dispare func`iile de director adjunct medical \i cel din inspec`ia sanitar[ de stat”, a completat Gheorghe Apetroaie. Noua organigram[ va trebui finalizat[ pân[ pe 16 august. (L. Lupa\cu)

„Noi vom avea o organigram[ de la Bucure\ti ]n care, de exemplu, la RUNOS, din cinci persoane vor r[mâne trei, la juridic din doi r[mâne unul, la audit din doi r[mâne tot unul, dar avem posibilitatea, cel pu`in a\a am fost anun`a`i, de a fi elastici ]n ceea ce prive\te distribu`ia pe posturi, f[r[ a supradimensiona un serviciu ]n detrimentul altuia. La Audit nu putem func`iona ca DSP, cu un auditor. Vor r[mâne cu siguran`[ doi. Vom avea o discu`ie \i cu sindicatele reprezentative din unitate, ca s[ g[sim formula echilibrat[”, medicul Gheorghe Apetroaie, directorul Direc`iei de S[n[tate Public[


6

10 august 2010

TOPNEWS

B[trân[ lovit[ \i târât[ de cal.Duminic[ diminea`a, ]n jurul orei 08.30, ]n timp ce se deplasa cu un atelaj hipo pe D.J. 282, ]n comuna Co`u\ca, Mihai B. A., ]n vârst[ de 53 ani, din localitatea Nichiteni, comuna Co`u\ca, a fost implicat ]ntr-un accident de circula`ie mai pu`in obi\nuit. Mai multe am[nunte pute`i citi pe www.evenimentuldebotosani.ro.

S[n[tate \ubrezit[ la munc[ ]n str[in[tate Au plecat s[ câ\tige câ`iva bani ]n plus, ]ns[ \i-au \ubrezit s[n[tatea. Este vorba de mii de boto\[neni care au p[r[sit `ara pentru a munci ]n str[in[tate \i care, la ]ntoarcere, au aglomerat spitalele din Boto\ani. „Vin ]n `ar[ mai obosi`i decât au plecat \i mai bolnavi decât pot s[ ]\i ]nchipuie ei”, sunt de p[rere medicii boto\[neni, referindu-se la boto\[nenii care au trudit ]n str[in[tate pentru a le asigura familiilor lor un nivel de trai mai bun. Zeci de persoane care au revenit ]n `ar[ au luat cu asalt spitalele din Boto\ani, ]n special Unitatea de Primire a Urgen`elor de la Spitalul Jude`ean, pentru a se trata de bolile c[p[tate ]n str[in[tate. Ei ape-

leaz[ la medicii din `ar[ \i pentru c[ aici costurile consulta`iilor sunt mici sau aproape inexistente, ]n cazul ]n care apeleaz[ la urgen`e. Medicii spun c[ persoanele plecate la munc[ ]n str[in[tate se ]ntorc mai bolnave pentru c[ ignor[ timpul de odihn[, regimul alimentar \i s[n[tatea ]n dorin`a de a câ\tiga câ`iva euro ]n plus. „Prima unitate la care se adreseaz[ este unitatea ]n sistem privat, dar atunci când \i la un cabinet medical privat sunt programa`i, ei stând o perioad[ scurt[ ]n `ar[, g[sesc ca atare s[ se adreseze serviciului de Urgen`[”, spune directorul DSP, Gheorghe Apetroaie. Potrivit acestuia, ]n România, sistemul medical este mult mai accesibil. Apetroaie sus`ine c[ o programare la urgen`[ poate dura ]n str[in[tate de la câteva ore la câteva luni \i c[ ]n `[rile europene se percepe \i o tax[ de consulta`ie, lucru care nu se ]ntâmpl[ ]n România.

„Cei care au experien`[ mai mare \i timp petrecut ]n str[in[tate se adreseaz[ serviciilor de urgen`[, fiind surprin\i de rapiditatea cu care sunt trata`i, de faptul c[ nu li se percep taxe nici pentru manopere, nici pentru substan`ele de investiga`ii, nici pentru tratamentul efectuat. O alt[ parte dintre ei, sunt extrem de agita`i, extrem de violen`i, \i verbal \i fizic, considerând c[ dac[ au un card emis ]ntr-o `ar[ european[, acest lucru le permite s[ nu respecte nimic, nici urgen`a, nici pe ceilal`i pacien`i, nici personalul medical”, medicul Gheorghe Apetroaie, directorul DSP

„Cei mai mul`i stranieri nu au asigurare de s[n[tate” Marea majoritate a stranierilor nu au asigurare \i de aceea apeleaz[ la urgen`[. „Marea majoritate lucreaz[ la negru, fiind p[c[li`i de cei care i-au angajat c[ li s-au pl[tit obliga`iile pentru asi-

gur[rile de s[n[tate. }n serviciul de Urgen`[ din România nu se cer documente ale persoanei asigurate. Surprizele apar ]n momentul ]n care persoane care vin din str[in[tate, reprogramate pentru a fi consultate peste 3-6 luni ]n str[in[tate, s[ fie descoperite cu boli \i nu ]ntotdeauna u\oare, chiar grave, care necesit[ spitalizare, tratament ]ndelungat \i interven`ii chirurgicale”, a ad[ugat Apetroaie. Potrivit medi-

cului de la conducerea DSP, efortul fizic depus de aceste persoane la muncile din str[in[tate duce la sc[derea imunit[`ii generale a organismului, la contactarea unor boli. „Expresia «ce ai luat pe mere, ai dat pe pere» se potrive\te ]n cazul acestora”, spune medicul Apetroaie. De la ]nceputul acestei luni, media zilnic[ a cazurilor pe urgen`[ este de 250 prezent[ri la UPU de la Spitalul Jude`ean. (L. Lupa\cu)

Ploaie de amenzi asupra angajatorilor Zeci de angajatori au fost sanc`iona`i luna trecut[ de inspectorii de munc[ pentru c[ au ]nc[lcat legea. Numai pentru munca „la negru” s-au aplicat amenzi de 300 de milioane de lei vechi. Potrivit reprezentan`ilor Inspectoratului Teritorial de Munc[, ]n luna iulie au fost efectuate controale pe rela`ii munc[ la 79 de angajatori, rezultatele nefiind tocmai pl[cute. Aproape trei sferturi dintre patronii verifica`i au primit \i sanc`iuni din partea inspectorilor de munc[, respectiv 55 de angajatori, cu 119 sanc`iuni contraven`ionale, din care 8 amenzi \i 111 avertismente.

Zece muncitori au fost g[si`i lucrând „la negru” Pentru primirea la lucru a persoanelor f[r[ a avea ]ncheiate

contracte individuale de munc[ au fost sanc`iona`i \ase angajatori cu amenzi ]n valoare total[ de 30.000 lei. Au fost depistate zece persoane ce lucrau f[r[ forme legale. Roxana Gavril, purt[torul de cuvânt al institu`iei, mai spune c[ al`i agen`i economici au mai fost sanc`iona`i pentru netransmiterea la inspectorat a modific[rilor privind Registrul general de eviden`[ al salaria`ilor, cu câte o amend[ ]n valoare de 5.000 lei, iar pentru ne]n-

registrarea ]n termen a contractului individual de munc[ a mai fost aplicat[ unui angajator o amend[ ]n valoare de 2.000 lei. Tot ]n cursul lunii iulie, ]n cadrul campaniei „O zi pe s[pt[mân[”, ce vizeaz[ identificarea cazurilor de munc[ nedeclarat[, au fost aplicate sanc`iuni ]n valoare de 3.000 lei. Valoarea total[ a sanc`iunilor aplicate de c[tre serviciul Control Rela`ii Munc[ ]n luna iulie a fost de 35.000 lei. (L. Lupa\cu)

„}n aceast[ lun[ au fost ]nregistrate 55 de sesiz[ri. Aspectele sesizate sunt neacordarea drepturilor salariale, desfacerea abuziv[ a contractului individual de munc[, nerespectarea timpului de odihn[, neplata orelor suplimentare, munca f[r[ forme legale, nerespectarea condi`iilor de munc[. Sesiz[rile au venit din confec`ii, construc`ii, comer` \i produc`ie”, Roxana Gavril, purt[tor de cuvânt


7

10 august 2010 Avantaje \i dezavantaje în c[s[torie

CALEIDOSCOP

Avantaj – ~i se aduce micul dejun în pat. Dezavantaj – }n fiecare zi de c[tre aceea\i persoan[.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate angaj[ri * Open Mind Gruppo Isicom (Partener Telecom Italia) angajeaz[ pentru sediile din Ia\i, Cluj, Boto\ani \i Foc\ani – operatori telefonie – vorbitori de limba italian[. Beneficii: pachet salarial ]n continu[ cre\tere, bonuri de mas[ \i bonusuri, câ\tigul imediat de minim 1.000 lei. Pute`i aplica expediind CV-urile dumneavoastr[ la f.petrea@openmindgroup.it sau sunând la num[rul de telefon 0755.018.010. (1852-16) * Prima agen`ie de impresariat artistic din România v[ ofer[ contracte de munc[ ]n Japonia, ]n cluburi VIP. Pentru mai multe informa`ii suna`i la tel. 0753141421. (2) * S.C. Jazz-Studio SRL angajeaz[ manichiurist[ cu vechime de minim 5 ani, vorbitoare de limba englez[ \i rus[. Rela`ii la telefon: 0730.222.055. (2) * Angajez familie pentru munca ]ntr-o ferma de bovine (Maramure\, Petrova). Ofer cazare, mâncare \i salar minim pe economie. Telefon 0728.468.093. (9) * Angaj[m femeie cu vârsta ]ntre 35-45 ani din Boto\ani pentru ]ngrijire familie nev[z[tori. Telefon: 0766.777.826. (1941-2)

v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 0742.123.272.(p) * Vând apartament 3 camere, SD, Aleea Parcului, cu fa`a spre p[rcule`ul de joac[, central[ termic[, P+T+G+F, 53 de mp. Pre` 33.000 euro, u\or negociabil. Rela`ii la tel. 0746.889.444. (17) * Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p) * Vând garsonier[ confort 1, zona Cap[t 1. Rela`ii la telefon: 0761.909.624. (1932-1) * Vând apartament 2 camere 56 mp, Aleea Nucului. Rela`ii la telefon: 0765.630.870. (1933-1) * Vând apartament 4 camere, 2 b[i, et.2, b-dul G.Enescu, CTc[r[mid[. Tel. 0745.405.877. (1942-6)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p)

* Vând loc de cas[ ]n C[t[m[r[\ti Deal, loc \i peisaj deosebit. Telefon: 0744.373.409. (1901-30) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n Stânce\ti cu teren 2.400 mp. Rela`ii la telefon: 0742.154.495. (1905-16) * Vând teren intravilan 450 mp ]n C[t[m[r[\ti Deal, toate utilit[`ile, la strad[, pre`ul zonei, 0758.883.599. (1934-1) * Vând cas[ nou[ cu 1.250 mp teren, central[ pe gaz în C[t[m[r[\ti Deal, pre` negociabil. Telefon: 0742.688.520. (1940-17)

prest[ri servicii * Profesor supraveghez copil. Ofer medita`ii matematic[, fizic[. Telefon: 0730.984.553. (1939-4)

licita`ii * SC Amo Confec`ii SRL, ]n faliment, prin lichidator judiciar Cabinet individual de insolven`[ Glon` Dan, scoate la vânzare prin licita`ie public[ cu strigare, urm[toarele bunuri: - Teren ]n suprafa`[ de 637,88 mp \i cl[dire cu suprafa`a construit[ de 198,28 mp, situate ]n Boto\ani, bd. M. Eminescu nr.27, jud. Boto\ani, pre` de pornire 495.750 lei; - Autoutilitar[ Ford Tranzit, anul fabrica`iei 2006, pre` de pornire 34.875 lei; - Utilaje tehnologice pentru confec`ii, func`ionale, lista pre`urilor de pornire putând fi consultat[ la cerere. Licita`ia va avea loc ]n data de 13.07.2010, orele 12.00, mun. Boto\ani, bd. M.Eminescu nr.27, jud. Boto\ani. Pre`urile de pornire a licita`iei sunt reduse cu 25% fa`[ de cele stabilite prin raportul de evaluare \i nu includ TVA. Dac[ bunurile nu se vor vinde, licita`iile vor fi reluate ]n datele de 20.08.2010 \i 27.08.2010, la orele 12.00. Toate persoanele

interesate s[ cumpere bunuri trebuie s[ prezinte oferte de cump[rare cu cel pu`in 24 ore ]nainte de ora de ]ncepere a \edin`elor de licita`ie. Garan`ia de participare la licita`ie este de 10% din pre`ul oferit, prin consemnare ]n contul RO53BTRL00701202A86534X X deschis la Banca Transilvania SA. Rela`ii suplimentare la telefon 0745.125.559, fax 0231.583.222. (1943-1) * SC Rotabuildings SRL, ]n faliment, prin lichidator judiciar Cabinet individual de insolven`[ Glon` Dan, scoate la vânzare prin licita`ie public[ cu strigare, urm[toarele bunuri: - Teren ]n suprafa`[ de 5.285,15 mp \i cl[dire P+1, suprafa`a construit[ la sol de 160 mp, situate ]n comuna |endriceni, nr. 55,sat Cobâla, jud. Boto\ani, pre` de pornire 404.992 lei; - Autoutilitar[ Mercedes Benz \i remorc[ Fruehauf, ]n stare de func`ionare, anul fabrica`iei 2002 (autoutilitar[), 1998 (remorc[), pre` de pornire 46.008 lei. Licita`ia va avea loc ]n data de 13.08.2010, orele 11.00, mun. Boto\ani , bd. M.Eminescu nr.27, jud. Boto\ani. Pre`urile de pornire a licita`iei sunt reduse cu 25% fa`[ de cele stabilite prin raportul de evaluare \i nu includ TVA. Dac[ bunurile nu se vor vinde, licita`iile vor fi reluate ]n datele de 20.08.2010 \i 27.08.2010, la orele 11.00. Toate persoanele interesate s[ cumpere bunuri trebuie s[ prezinte oferte de cump[rare cu cel pu`in 24 ore ]nainte de ]ncepere a \edin`elor de licita`ie. Garan`ia de participare la licita`ie este de 10% din pre`ul oferit, prin consemnare ]n contul nr. RO93BRDE070SV15221430700 deschis la BRD-GSG SA. Rela`ii suplimentare la telefon 07451.255.59, fax 0231.583.222. (1944-1)

AGENDA COMERCIANTULUI

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Mar`i, 10 august 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Top Sport (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping 17.10 - 18.00 Lec`ia de s[-

n[tate (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Agenda economic[ (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

10 august 2010

ULTIMA OR{ Alt Cod Rutier

Luceaf[rul a refuzat un amical cu Petrolul Ploie\ti De\i a avut o propunere de a disputa un meci amical cu Petrolul Ploie\ti, una din candidatele la promovarea ]n Liga I, conducerea forma`iei „Luceaf[rul” Mihai Eminescu a refuzat acest lucru.

77% dintre cei care au r[spuns vor schimbarea Codului Rutier. dar asta se va ]nt^mpla MAI ]n colo.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro A`i pleca ]n str[in[tate pentru un job mai bine pl[tit?

Vorb[-n v^nt

Dup[ un an \i ceva pot spune c[ obiectivele pe care le-am avut, le-am ]ndeplinit \i pentru asta sunt mul`umit. Dar toate celelalte obiective pe care le aveam de ]ndeplinit, ]n lipsa banilor \i a unor rela`ii corecte cu cei din structurile superioare, din punctul meu de vedere, sunt imposibil la ora actual[ de ]ndeplinit Gheorghe Apetroaie, directorul DSP Boto\ani Fii reporter Evenimentul! Ai un pont? Un film? O fotografie? Sun[ la 0731/55.06.51 sau trimite la evenimentul.bt@gmail.com

Mari probleme financiare la Liga a II-a. Conduc[torii mai multor cluburi din e\alonul doi al fotbalului românesc s-au ]ntâlnit sâmb[t[ sear[ la H[rman, unde au discutat vizavi de problemele existente \i au ]ncercat g[sirea unei solu`ii de salvare a „fotbalului mic”. Mai multe citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Conducerea clubului Luceaf[rul Mihai Eminescu a declinat oferta venit[ din partea oficialilor forma`iei Petrolul Ploie\ti pentru disputarea unui joc amical ]n aceast[ s[pt[mân[. Petric[ Filip, pre\edintele clubului „Luceaf[rul” Mihai Eminescu, a afirmat c[ este de acord cu disputarea acestui meci doar ]n condi`iile ]n

care ploie\tenii accept[ s[ vin[ la Bucecea. „Am discutat cu cei de la Ploie\ti dar ei vroiau ca noi s[ mergem la Câmpulung. Ei sunt la Câmpulung ]n cantonament \i doreau s[ juc[m acolo un amical. Le-am zis c[ suntem de acord s[ juc[m doar dac[ vin ei la Bucecea. Aceasta a fost \i dorin`a antrenorului. Ne dorim s[ juc[m unul-dou[ meciuri cu adversari mai puternici dar aceste meciuri s[ fie la Bucecea pentru a avea posibilitatea s[ ne acomod[m cu terenul”, a spus Petric[ Filip. }n cursul acestei s[pt[mâni, „Luceaf[rul” Mihai Eminescu va mai disputa un joc de preg[tire dar deocamdat[ nu se \tie adversarul. }n cazul ]n care oficialii Luceaf[rului Mihai Eminescu nu

vor g[si un adversar de Liga a III-a sau de Liga a II-a, trupa lui C[t[lin Chiril[ ar putea ]ntâlni o

selec`ionat[ format[ din juc[tori proveni`i de la echipele de Liga a IV-a. (R[zvan Sauciuc)

Gheorghe Apetroaie se las[ de \efia Direc`iei de S[n[tate Directorul interimar al Direc`iei de S[n[tate Public[, medicul Gheorghe Apetroaie, \i-a anun`at, oficial, decizia de a pleca de la \efia institu`iei. Acesta a declarat c[ dore\te s[ se ]ntoarc[ la activitatea medical[. Decizia sa a fost influen`at[ \i de noile modific[ri anun`ate ]n sistem. Este vorba de desfiin`area postului de director medical al institu`iei, dar \i de faptul c[ func`iile de conducere din DSP vor trebui ocupate de func`ionari publici. „Eu mi-am anun`at inten`ia de a pleca ]nc[ din octombrie 2009, lucru de altfel cunoscut \i de cei cu care am colaborat \i c[rora le mul`umesc, respectiv medicului Ovidiu Mimor, dar \i oficialit[`ilor, pentru c[ aceast[ func`ie, de\i ini`ial a avut o culoare politic[, acum are o singur[ culoare, aceea de a face asisten`[ medical[ sau de a gestiona problemele din domeniul sanitar”, a spus Gheorghe Apetroaie.

Doar func`ia, f[r[ un salariu pe m[sur[, nu mai este atractiv[ Medicul mai sus`ine c[ va p[r[si func`ia pe care acum o de`ine ]n maxim o s[pt[mân[.

De altfel, un alt motiv ar fi \i acela ar remunera`iei mici pe care o prime\te un director al DSP. }n luna mai, de exemplu, directorul DSP primea ]n mân[ 2.100 lei iar dup[ reducerea de 25% va lua ]n jur de 1.500 lei. (L. Lupa\cu)

„Dup[ un an \i ceva pot spune c[ obiectivele pe care le-am avut le-am ]ndeplinit \i pentru asta sunt mul`umit. Dar toate celelalte obiective pe care le aveam de ]ndeplinit, ]n lipsa banilor \i a unor rela`ii corecte cu cei din structurile superioare, din punctul meu de vedere, sunt imposibil la ora actual[ de ]ndeplinit. Motiv pentru care locul \i rolul meu ]n actualul context nu este altundeva decât la patul bolnavului”, medicul Gheorghe Apetroaie Publicitate


Evenimentul de Botosani nr.1680