Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 104 (1325) • S^mb[t[, 9 mai 2009 • 16 pagini

B[taie ]ntre eleve

Dou[ eleve, de 17 \i respectiv 16 ani, s-au b[tut pân[ ce una a ajuns la spital pentru ]ngrijiri medicale. Cea de 16 ani a atacat-o pe cealalt[ la doi pa\i de gardul \colii, lovind-o cu pumnii \i cu picioarele.

Profesorii nu au observat incidentul, fiind ocupa`i cu desf[\urarea tezelor cu subiect unic. Conducerea \colii b[nuie\te c[ b[taia ar fi avut ca motiv... un b[iat.

Pagina 4

Lista directorilor adjunc`i ai „deconcentratelor” s-a m[rit Lista prezentat[ ieri cu persoanele nominalizate pentru posturile de directori adjunc`i ai institu`iilor deconcentrate a fost completat[ ieri cu noi nume. Propunerile vin tot din partea PSD.

Pagina 5

Câ\tig de un miliard la rulet[, ]n aten`ia poli`i\tilor Noroc cu carul sau tentativ[ de ]n\el[ciune. Poli`i\tii boto\[neni au de clarificat aceast[ dilem[. Mai exact, ei au de stabilit dac[ un tân[r amator de jocuri de noroc este ]ndrept[`it s[ primeasc[ o sum[ uria\[ de la un casino boto\[nean, sum[ care a fost afi\at[ drept câ\tig de aparatul la care boto\[neanul \ia ]ncercat norocul. Oamenii legii au ]nceput ieri o anchet[ care are ]n centru aparatul electronic la care s-a afi\at câ\tigul de un miliard.

Pagina 3

Feti`a n[scut[ la nunta p[rin`ilor a ]ncetat din via`[ La numai cinci zile de la nunt[ \i na\tere, familia de tineri c[s[tori`i din Victoria-Hlipiceni se preg[te\te de ]nmormântare. Copila\ul de numai 1 kilogram \i 250 de grame care a venit pe lume ]n noaptea nun`ii acestora s-a stins din via`[.

Pagina 2

S-a deschis un nou supermarket pe


Eveniment 2

S@mb[t[, 9 mai 2009

Tâlharul care a furat banii a Arta aburelii zeci de pensionari se afl[ ]nc[ ]n libertate

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Alegerile europarlamentare bat la u\[, forma`iunile politice ]\i ]ntocmesc tot felul de strategii, unele ra`ionale, altele fanteziste, se plombeaz[ gropile spre sediile de partid, se arunc[ cu flori ]n fa`a indivizilor cu ceva imagine, se croiesc fel de fel de discursuri ]mp[nate cu promisiuni \i minciuni. Ehe, de data aceasta au coloratur[ european[! Este foarte greu s[ face o campanie electoral[ la rece, precum aceasta. }n primul rând fiindc[ trebuie s[ proiectezi ]n fa`a electoratului imaginea unui individ pe care nu-l cuno\ti decât din poze sau de pe ecran, nu-i po`i \ti nici poten`ialul intelectual real \i nici puterea lui de munc[, ]n plus, nici nu vei afla vreodat[ dac[ \i-a f[cut cu adev[rat datoria acolo unde ajunge. Acum doi ani, liberalii boto\[neni au tras tare pentru Renate Weber, doamna plecând ]n via`[ de pe aceste plaiuri. N-am aflat mai nimic despre modul cum ne-a reprezentat ]n Parlamentul Europei, dar nici pe la Boto\ani n-a mai dat. Toat[ aceast[ agita`ie are un singur scop, acela de a ne atrage la urne spre a o duce mai bine, timp de patru ani, un num[r de 36 de indivizi. Competitorii sunt deja ]n bloc-starturi, regizorii au strategiile puse la punct. Aici e aici, ]n cele mai multe cazuri „tacticele” sunt `inute la secret, rar mai respir[ câte o idee m[rea`[ n[scut[ de mintea vreunui strateg de serviciu. Un lucru e cert, partidele ]\i cânt[resc \ansele comandând tot felul de sondaje \i ]n func`ie de procente ]\i disciplineaz[ apoi bugetele \i-\i ]ncropesc planuri de atac. |efii de partid se lamenteaz[ c[ trezoreriile le-ar fi goale, din afar[ ]ns[ se vede cu totul altceva, deja se arunc[ cu m[lai ]n stânga \i dreapta spre a momi electoratul. Grosul va veni ]n ultima s[pt[mân[, când se va intra ]n linie dreapt[. S[ nu v[ gândi`i c[ banii vin doar din cotiza`iile membrilor de partid, toate sumele ce se vor vehicula pe timpul campaniei bat spre negru, ]n primul rând nu sunt la vedere, sunt banii „un\ilor” ]n func`ii \i bani din sponsoriz[rile baronilor, cic[ fiecare partid \i-a deschis o licita`ie proprie, iar sumele sunt... modice, se pleac[ de la câteva mii de euro. Partidele \i-au trimis ]n fa`[ cam tot ce au mai bun, mai pu`in România Mare, care continu[ s[-\i bat[ joc de acest popor, aruncând ]n lupt[ un psihopat \i-un cioban. Boto\[nenii, de data aceasta, au reprezentan`i doar la nivelul figuran`ilor. Lupta va fi aprig[, este pentru prima oar[ când parlamentarii no\tri vor intra cu drepturi deplin[ ]n forul european.

Autorit[`i boto\[nene la Cotroceni, de Ziua Europei |efii administra`iei jude`ului Boto\ani au luat drumul Bucure\tiului pentru a s[rb[tori Ziua Europei. Astfel, ast[zi, de Ziua Europei, C[t[lin Mugurel Flutur - primarul de Boto\ani; Cristian Roman - prefectul jude`ului \i Mihai ~âbuleac - pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani, se vor afla la Bucure\ti pentru a marca ziua de 9 mai. To`i primarii de municipii, re\edin`e de jude`, prefec`ii \i pre\edin`ii de Consiliu Jude`ean din `ar[ au fost invita`i la o recep`ie la Palatul Cotroceni, eveniment prilejuit de celebrarea Zilei Europei. „Voi participa la o festivitate organizat[ de pre\edin`ia României ]n leg[tur[ cu Ziua Europei. Eu am fost invitat \i r[spund cu pl[cere la aceast[ invita`ie pentru c[ m[ onoreaz[ \i ]n acela\i timp doresc s[ am \i eu o minim[ implicare ]n ceea ce prive\te marcarea acestui

eveniment”, a declarat Mihai ~âbuleac. Potrivit informa`iilor furnizate de reprezentan`ii Institu`iei Prefectului, primul reprezentant al Guvernului la Boto\ani a plecat ]nc[ de joi la Bucure\ti din dorin`a de a l[muri cu mai marii de la centru o serie din problemele jude`ului Boto\ani. De asemenea, Consiliul Jude`ean a ]nceput mai devreme marcarea zilei de 9 mai. Joi, Consiliul Jude`ean Boto\ani, prin Serviciul Strategii, parteneriate \i Cooperare Interna`ional[ (SSPCI) a derulat o ac`iune ]mpreun[ cu elevii |colii cu clasele I-VIII Nr. 13 Boto\ani. Ac`iunea a f[cut parte dintr-un proiect educativ complex, realizat, ]n parteneriat, de cele dou[ institu`ii, cu sprijinul Inspectoratului |colar Jude`ean. (Carmen Stanciu)

Tâlharul care i-a furat geanta cu banii de pensie unei po\t[ri`e din Boto\ani ]n luna februarie a acestui an se afl[ ]nc[ ]n libertate. De\i poli`i\tii boto\[neni afirmau a doua zi c[ prinderea autorului acestei infrac`iuni era o chestiune de zile, având piste sigure, la mai bine de trei luni de la data comiterii faptei, autorul se afl[ ]n libertate. Carmen Dumitru, o po\t[ri`[ ]n vârst[ de 42 de ani a fost b[tut[ \i jefuit[ ]n plin[ strad[, ]ntr-o zon[ intens circulat[, pe strada Prim[verii. Femeia a fost lovit[ cu pumnul ]n fa`[ de o persoan[ necunoscut[ dup[ care i s-a luat geanta de serviciu, ]n care se aflau banii de pensii pentru câteva zeci de persoane \i coresponden`a. Din cauza loviturilor primite femeia

s-a pr[bu\it la p[mânt \i câteva zeci de secunde a fost ]n stare de incon\tien`[. Când s-a trezit, a v[zut c[ era ]nconjurat[ de o balt[ de sânge \i a ]nceput s[ strige dup[ ajutor. }ntregul episod a fost v[zut de un tân[r care lucra la amenajarea interioar[ a unui apartament dintr-un bloc din apropiere, care a descris poli`i\tilor c[ agresorul a fost un tân[r, de constitu`ie atletic[, aceasta fiind ]mbr[cat cu o giac[ maro \i cu pantaloni negri. La câteva minute de la petrecerea agresiunii, deja pe urmele tâlharului erau câteva patrule de poli`ie care ]l c[utau prin cartierul unde s-a petrecut atacul. Din cauza leziunilor suferite la nivelul fe`ei po\t[ri`a a avut nevoie de câteva zile de internare ]n ca-

drul sec`iei ORL din cadrul Spitalului Jude`ean. ]n urma acestui episod, femeia a cerut s[ fie mutat[ pe o func`ie unde s[ lucreze la un birou, refuzând s[ mai fac[ teren. A doua zi poli`i\tii au g[sit geanta po\t[ri`ei ]n localitatea Hudum, ceea ce i-a f[cut pe oamenii legii s[ cread[ c[ tâlharul ar fi fugit ]n jude`ul Suceava. Cu

Câine salvat din fântân[ de c[tre pompieri Pompierii boto\[neni au intervenit joi pentru stingerea a dou[ incendii izbucnite la un interval foarte scurt de timp \i pentru salvarea unui câine dintro fântân[ secat[. Un foc f[cut de Elena I., din comuna H[ne\ti, pentru a distruge mai multe resturi vegetale adunate de prin gospod[rie s-a transformat ]ntrun incendiu de propor`ii care i-a mistuit depozitul de furaje. Speriat[ c[ \i-ar putea pierde agoniseala de-o via`[ femeia a solicitat sprijinul pompierilor. Un echipaj din cadrul G[rzii de Interven`ie S[veni s-a deplasat ]n cel mai scurt timp la locul cu pricina \i a reu\it s[ sting[ incendiul ]n mai pu`in de jum[tate de or[ ]nainte ca acesta

s[ se extind[ la celelalte anexe din gospod[rie. Fl[c[rile au distrus dou[ tone de furaje ]n valoare de 1.200 de lei. Un b[iat de opt ani din satul Cotu, comuna Cop[l[u a transformat depozitul de furaje din curtea Valentinei P. ]ntr-o tor`[ aprins[ dup[ ce s-a jucat cu chibriturile ]n apropierea acestuia. Incendiul a fost observat de proprietara gospod[riei ]n momentul ]n care ]ncepuse s[ se extind[ la ad[postul de animale. Speriat[, femeia a solicitat sprijinul pompierilor pentru a limita propor`iile dezastrului. Lupta cu fl[c[rile a durat jum[tate de or[. }n incendiu au fost distruse 500 de kg de furaje \i 40 metri p[tra`i din acoperi\ul unui

ad[post de animale, pagubele fiind estimate la 2.500 lei. }ns[ joi sear[, pompierii nu s-au confruntat numai cu incendii, fiind chema`i s[ salveze un câine c[zut ]ntr-o fântân[. „Un dorohoian de pe strada Prieteniei a solicitat ajutorul pompierilor pentru a salva un câine f[r[ st[pân care a c[zut ]ntr-o fântân[ adânc[ de circa doi metri. Cu ajutorul unui la` improvizat ]n vârful unei c[ngi pompierii au reu\it s[-l scoat[ pe câine din locul ]n care era captiv. Interven`ia a durat mai pu`in de zece minute”, a precizat plutonier Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Expozi`ie de decora`ii la Poli`ie Ieri, holul principal al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean (IPJ) Boto\ani a fost gazd[ pentru expunerea a câtorva sute de medalii, unele vechi de peste o sut[ de ani, expozi`ie organizat[ cu ocazia s[rb[toririi ]n fiecare an, ]n data de 9 mai, a independen`ei de stat a României, proclamat[ ]n anul 1877. 9 mai este \i Ziua Europei, dar \i a s[rb[toririi victoriei Coali`iei Na`iunilor Unite ]n cel deal Doilea R[zboi Mondial. Ziua special[ pentru români, când ne-am declarat suveranitatea fa`[ de Imperiul Otoman ]n 1877 a fost elogiat[ prin aceast[ expozi`ie, format[ ]n special de medalii câ\tigate prin vitejia ]n

lupt[. „Cu ocazia s[rb[toririi zilei independen`ei am organizat ]n holul Inspectoratului Jude`ean de Poli`ie o expozi`ie cu decora`ii \i brevete române\ti. Decora`ia ca \i moneda este o expresie a suveranit[`ii unui stat. Deosebit de relevant este c[ dup[ câ\tigarea independen`ei prima lege româneasc[ care a fost votat[ a fost legea de emitere a unui ordin na`ional, respectiv steaua republicii. Avem exponate de decora`ii române\ti \i brevete române\ti. Cea mai important[ este Steaua României, dup[ care avem Coroana României, Crucea trecerea Dun[rii, au urmat medaliile Serviciul Credincios \i altele. O

bun[ parte din piese ]mi apar`in, le-am primit, exponatele sunt foarte vechi. Decora`iile sunt \i militare \i civile” a povestit colonel ]n rezerv[ Ioan Siminicianu, pre\edintele filialei jude`ene a Societ[`ii Numismatice Române. Tot ieri, pe lâng[ expozi`ia din holul principal, compartimentul prevenire din cadrul Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean a organizat un concurs la Colegiul Na`ional Mihai Eminescu din municipiul Boto\ani, „Cine \tie r[spunde”, la nivelul IPJ mai fiind organizate concursuri sportive, \ah, tir, tenis de mas[, iar ast[zi un concurs de pescuit. (D[nu` Rotariu)

toate c[ se avea aceast[ pist[, iar un martor l-a v[zut pe autor, ]nc[ nu a fost nimeni re`inut ]n acest caz. Reprezentan`ii Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani au afirmat c[ ancheta este ]n plin[ desf[\urare, neputând fi prezentate nici un fel de date care ar putea periclita desf[\urarea anchetei. (D[nu` Rotariu)

Feti`a n[scut[ la nunta p[rin`ilor a ]ncetat din via`[ La numai cinci zile de la nunt[ \i na\tere, familia de tineri c[s[tori`i din VictoriaHlipiceni se preg[te\te de ]nmormântare. Copila\ul de numai 1 kilogram \i 250 de grame care a venit pe lume ]n noaptea nun`ii acestora s-a stins din via`[. Medicii Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie spun c[ decesul a survenit ca urmare a na\terii copilului ]n condi`ii improprii dar \i a unei infec`ii intrauterine. }ntrucât feti`a s-a n[scut ]nainte de termen cu o greutate de numai 1 kilogram \i 250 de grame, a fost internat[ pe Sec`ia de Terapie Intensiv[ cu stare general[ grav[. Starea feti`ei s-a ]nr[ut[`it de la o zi la alta \i la numai trei zile de la na\tere a murit. Potrivit cadrelor medicale, feti`a ar fi avut zile dac[ tân[ra mama s-ar fi preocupat mai mult de sarcina, iar na\terea ar fi avut loc ]n condi`ii septice. Micu`a Denisa a venit pe lume sâmb[t[ noapte, n[scându-se ]n drum spre spital cu sprijinul asistentului comunitar. (L[cr[mioara Lupa\cu)


Eveniment S@mb[t[, 9 mai 2009

3

Câ\tig de un miliard la rulet[, ]n aten`ia poli`i\tilor Noroc cu carul sau tentativ[ de ]n\el[ciune. Poli`i\tii boto\[neni au de clarificat o situa`ie deosebit de dificil[. Mai exact, ei au de stabilit dac[ un tân[r amator de jocuri de noroc va primi o sum[ uria\[ de la un casino boto\[nean. Ace\tia au ]nceput ieri o anchet[ care are ]n centru un aparat electronic dintr-o sal[ de jocuri din municipiul Boto\ani. Evenimentul cu pricina a avut loc miercuri sear[. Un tân[r din municipiul Boto\ani jucând o sum[ destul de mare, de 6.000 lei, la un aparat electronic dintro sal[ de jocuri situat[ pe strada Victoria, din municipiul Boto\ani. Evenimentul ar putea fi cel

mai fericit dintre cele mai fericite din via`a tân[rului respectiv sau ar putea r[mâne doar un motiv de a da cu subsemnatul la poli`ie. Miercuri sear[, lovit de noroc sau poate doar de un imens ghinion, dup[ ce a cheltuit cei 6.000 de lei, boto\[neanul s-a trezit câ\tig[torul unei sume de bani uria\e, aproape un miliard de lei vechi. Pentru c[ ]n casieria s[lii de jocuri nu avea cum s[ fie o sum[

atât de mare, tân[rul a primit numai 6.500 de lei, spunându-ise c[ ulterior va primi \i restul banilor. }ns[ fiind vorba de o sum[ atât de mare, 90.000 de lei, reprezentan`ii firmei care de`ine respectivul aparat electronic au trecut la verific[rile de rigoare, care au ar[tat c[ la acea rulet[ era imposibil de câ\tigat o sum[ mai mare de 10.000 lei. Atunci a fost f[cut[ o plângere la Poli`ie, ]n care s-a sesizat

Medicii strâng semn[turi de la pacien`i pentru mai mul`i bani la S[n[tate Cei 160 de medici de familie din Boto\ani vor trebui s[ strâng[ câte 500 de semn[turi de la pacien`i ]n vederea promov[rii unei ini`iative legislative. Medicii de familie vor o lege care s[ oblige Guvernul s[ aloce 6% din PIB pentru S[n[tate, indiferent de partidele politice aflate la guvernare. Practic, medicii de familie doresc modificarea procentului din PIB alocat S[n[t[`ii \i garantarea unui procent de 12% medicinii de familie. Ini`iativa legislativ[ ce apar`ine Socie-

t[`ii Na`ionale a Medicilor de Familie a fost acceptat[ de Parlament \i publicat[ ]n Monitorul Oficial. Dr. Paul |erban, pre\edintele Asocia`iei Medicilor de Familie din Boto\ani, a declarat c[ deja a fost declan\at[ \i campania de semn[turi \i c[ la nivelul jude`ului Boto\ani medicii de familie au obliga`ia s[ strâng[ fiecare câte 500 de semn[turi. „Am trimis adrese \i tabele c[tre to`i colegii ]n vederea strângerii de semn[turi. Dorim ca \i ]n S[n[tate s[ se acorde un procent de 6% din PIB, a\a cum s-a ]ntâmplat \i ]n educa`ie. A\a cu cei din educa`ie au reu\it s[ ob`in[ prin revendic[ri sociale s[ fie prev[zut prin lege un astfel de procent, noi dorim ca prin aceast[ ini`iativ[ legislativ[ s[ ob`inem ceva c[

pe vorbe \i promisiuni electorale nu ob`inem nimic”, a spus medicul |erban. De\i sunt necesare de 100.000 de semn[turi pentru promovarea acestei ini`iative, medicii de familie din `ar[ \i-au propus s[ strâng[ ]n jur de 5 milioane de semn[turi. „Aceast[ ini`iativ[ legislativ[ nu este pentru bun[starea medicilor de familie, ci pentru ]mbun[t[`irea asisten`ei medicale ]n general, ]n România”, a mai spus reprezentantul Asocia`iei Medicilor de Familie din Boto\ani. Pe lâng[ garantarea procentului de 6% din PIB, medicii de familie vor s[ fie garantat \i un procent din buget de 12% medicinii primare, procent care acum dep[\e\te 2%. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Zgârcenie \i la banii pentru ecografiile gravidelor Solicitarea conducerii Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie privind alocarea unei sume mai mari de bani pentru ecografie este nejustificat[. Cel pu`in asta sus`ine Rodica Hu`uleac, pre\edintele Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate din Boto\ani. Aceasta spune c[ ]n primul trimestru al anului ]n curs, unitatea spitaliceasc[ amintit[ nici m[car nu a reu\i s[ ]\i realizeze contractul stabilit. „Acolo, ]n primul trimestru nici m[car nu au realizat contractul \i tot nu ajungeau banii pe ecogra-

fii”, a precizat Rodica Hu`uleac. Pre\edintele CJAS sus`ine c[ la Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie are doi medici care fac[ ecografie ]ntr-un program de \apte ore ]mpreun[. „Pentru ecografii s-a luat 110 milioane lei. Ce dac[ e spital \i are o perioad[ de \apte ore ]n care pot s[ fac[ ecografie? Cât trebuia s[ ]i dau? Pot s[ fie \i zece medici, contractul este de \apte ore \i sunt doi medici care lucreaz[. Câte ecografii pot s[ fac[ ]n cele \apte ore? Iar aceste ecografii sunt ca urmare a

actului medical propriu. Drept dovad[ c[ ]n trimestrul unu spitalul a f[cut mult mai pu`in decât a patra parte din suma alocat[ pe an”, a mai spus Rodica Hu`uleac. Conducerea Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie, dr. Maria Olaru, s-a ar[tat nemul`umit[ de bugetul alocat de institu`ia de asigur[ri de s[n[tate pentru ecografii. Aceasta a declarat c[ fondul alocat ]n acest sens este la nivelul bugetului pe care ]l primesc trei medici de familie. (L[cr[mioara Lupa\cu)

acest fapt, aparatul fiind sigilat, ]n cursul zilei de vineri fiind supus la mai multe teste pentru a se verifica veridicitatea câ\tigului. O variant[ adus[ ]n fa`a poli`i\tilor de c[tre reprezentan`ii firmei din Târgu Mure\, este aceea ca cineva s[ fi umblat ]n soft-ul aparatului, poate chiar un angajat al s[lii de jocuri electronice, pentru ca s[ afi\eze câ\tigul fabulos. Cert este c[ aparatul se afla ]n perioada de ga-

ran`ie, astfel c[ verificarea sa ar trebui s[ fie relativ u\oar[. }ns[ poli`i\tii spun c[ este nevoie de o derulare complet[ a datelor aparatului, fiind nevoie de cel pu`in 12 ore pentru acest lucru. A\a c[ o concluzie oficial[ va putea fi aflat[ abia luni, fiind week-end-ul la mijloc. „Ca urmare a unei plângeri scrise depus[ ieri (n.r., joi) la Inspectoratul Jude`ean de Poli`ie de c[tre reprezentan`ii legali a unei societ[`i din Târgu Mure\ care de`ine pe raza municipiului Boto\ani un contract cu o societate unde func`ioneaz[ zece aparate de jocuri mecanice \i o rulet[, ]n prezent se efectueaz[ cercet[ri dar \i o verificare tehnic[, urmare a sesiz[rii ]n privin`a unui posibil câ\tig de 96.500 de lei adjudecat alalt[ieri (n.r., miercuri) de un tân[r din municipiul Boto\ani. Proprietarii ruletei invoc[ faptul c[ acel câ\tig nu s-ar fi putut realiza decât cu interven`ie neautorizat[ la acel aparat electronic. Pe de o parte, reprezentan`ii firmei invoc[ modul ]n care aparatul este conceput \i setat, la o singur[ tragere nu pot fi câ\tigate premii mai mari de zece mii de lei, iar

de cealalt[ parte, câ\tig[torul pretinde c[ ar fi câ\tigat aceast[ sum[ la o singur[ tragere. }ntrucât aparatul era nou, ]n perioada de garan`ie, pentru a putea fi verificat tehnic, a fost sigilat. Ast[zi este ]n curs de desf[\urare o verificare tehnic[ a aparatului, verificare care este efectuat[ de speciali\ti de la metrologie, de reprezentan`ii care au produs acel aparat, dar \i reprezentan`ii p[r`ii v[t[mate”, a declarat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. De\i reporterii Evenimentului de Boto\ani au ]ncercat s[ ia leg[tura cu reprezentan`ii firmei care de`ine aparatul cu pricina, ace\tia au refuzat orice dialog cu reprezentan`ii presei. }n zilele urm[toare, vor fi prezentate concluziile oficiale ale celor care au verificat aparatul, atât ale reprezentan`ilor firmei cât \i a celor de la metrologie, urmând a se stabili clar dac[ a fost vorba de o tentativ[ de fraud[, sau pur \i simplu de un noroc uria\ al boto\[neanului. (D[nu` Rotariu)

Migrare ]n mas[ ]n tab[ra liberalilor Toat[ organiza`ia PNG-CD Boto\ani a trecut ]n tab[ra liberalilor. Liderii locali PNL au anun`at ieri, ]n cadrul unei conferin`e de pres[, c[ vor fuziona prin absorb`ie cu membrii penegi\ti boto\[neni. }n cursul zilei de ieri, urma s[ fie semnat protocolul ]ntre cele dou[ partide, protocol ce include condi`ii de ambele p[r`i. Odat[ intra`i ]n PNL, penegi\tilor li se vor oferi trei locuri ]n cadrul Biroului Politic Jude`ean, iar ulterior, ]n func`ie de munca depus[ ]n cadrul campaniilor electorale pentru sus`inerea PNL, ace\tia ar putea accede pe diverse func`ii de conducere ]n administra`ia public[ atunci când liberalii vor ajunge din nou la guvernare. „PNL a deschis u\ile c[tre to`i cet[`enii din jude`ul Boto\ani care vor s[ activeze aici. }n urma discu`iilor avute cu Dorin Ciu\tea, pre\edintele PNG Boto\ani, am hot[rât s[ fuzion[m prin absorb`ie cu toat[ organiza`ia pe care dumnealui o conduce. Vom trimite la Bucure\ti documentele pentru a avea avizul scris pentru c[ cel verbal ]l avem de la prim-

vicepre\edintele Ludovic Orban”, a declarat Florin ~urcanu, pre\edintele organiza`iei jude`ene PNL. Motivele principale care au stat la baza acestei decizii din partea PNG de a se al[tura altui partid politic se refer[ la inactivitatea partidului dup[ parlamentare, dar \i acceptarea de c[tre pre\edintele central PNG George Becali de a candida pe listele PRM la europarlamentare. „Practic, activitatea PNG a ]ncetat dup[ alegerile parlamentare. El nu-\i mai are identitatea pe plan politic prin neparticiparea la alegerile europarlamentare \i ]n condi`iile ]n care colegii de la PNL ne-au ]ntins o mân[, ne-au oferit o oportunitate de a continua activitatea politic[ pe care am sus`inut-o la nivel de jude`. Am acceptat s[ ne integr[m ]n

acest partid atât noi cât \i structurile teritoriale ale PNG. }n cursul lunii februarie, am avut discu`ii cu pre\edin`ii de filiale \i ne-au mandatat s[ purt[m negocieri cu cei care vor s[ colaboreze cu noi de la alte partide”, a declarat Dorin Ciu\tea. Soarta ale\ilor locali este mai dificil[ ]n aceste situa`ii, pentru c[ statutul alesului local ]ngr[de\te posibilitatea de a trece de la un partid la altul. }n aceast[ situa`ie este Florin Egner, care a ajuns consilier local pe listele PNG. Cel mai probabil, prin dizolvarea PNG, având statut de independent, va putea trece la un alt partid. }n rândurile liberalilor boto\[neni au venit \i to`i membrii, majoritar pensionari de la Partidul Popular \i pentru Protec`ie Social[, al c[ror pre\edinte este Vasile Cojocaru. (Monica Aionesei)


CMYK

Eveniment 4

S@mb[t[, 9 mai 2009

B[taie ]ntre eleve Dou[ eleve, de 17 \i respectiv 16 ani, s-au b[tut pân[ ce una a ajuns la spital pentru ]ngrijiri medicale. Cea de 16 ani a atacat-o pe cealalt[ la doi pa\i de gardul \colii, lovind-o cu pumnii \i cu picioarele. Profesorii nu au observat incidentul, fiind ocupa`i cu desf[\urarea tezelor cu subiect unic. Conducerea \colii b[nuie\te c[ b[taia ar fi avut ca motiv... un b[iat. Fenomenul violen`ei ]n \coli pare s[ se amplifice pe zi ce trece. }n ciuda campaniilor demarate de cadrele didactice, ce au drept scop eradicarea vio-

len`ei din \coli, elevii continu[ s[ agreseze sau s[ cad[ victime ale violen`ei. Dou[ eleve de la o unitate \colar[ din Tru\e\ti au considerat c[ problemele pe care le au se pot rezolva cu pumnii, acestea dovedind c[ agresivitatea este la ea acas[ ]n rândul tinerilor. Joi, ]n timp ce colegii de clasa a VII-a \i a VIII-a se preg[teau de teza de român[, una din cele dou[ fete, elev[ la Grupul |colar „Demostene Botez” din Tru\e\ti, a fost b[tut[ zdrav[n de o alt[ coleg[ de \coal[, ]n urma pumnilor \i picioarelor primite ajungând la Spitalul de Copii din Boto\ani. Aici medicii au consemnat: „traumatisme produse prin agresiune”. Cele dou[ eleve tocmai terminaser[ orele, \coala fiind preg[tit[ pentru sus`inerea tezelor cu subiect unic. Ramiro Vatamanu, directorul Grupului |colar din Tru\e\ti a men`ionat c[ ]n momentul ]n care a avut loc alterca`ia ]ntre cele dou[ eleve, cadrele didactice ale unit[`ii erau implicate ]n buna desf[\urare a tezelor cu subiect unic. Incidentul a avut loc la câ`iva metri de curtea \colii, ]ns[ nu a

fost observat de cadrele didactice ale unit[`ii. Vag, directorul unit[`ii a l[sat s[ se ]n`eleag[ c[ cele dou[ fete ar fi avut de ]mp[r`it... un b[iat. De fapt, cele dou[ eleve au dat declara`ii confuze, evitând s[ pun[ degetul pe ran[. „A\a au crezut cele dou[ c[-\i rezolv[ problemele pe care le au la aceast[ vârst[, care posibil s[ fie din cauza unui b[iat. Au dat declara`ii la noi, dar nu s-a ]n`eles mare lucru. Nu am putut ]n`elege clar care au fost motivele pentru care s-au luat la b[taie. Eleva care a b[tut-o pe colega sa provine dintr-o familie cu probleme, p[rin`ii sunt pleca`i la munc[ ]n alte localit[`i \i nu trec pe la \coal[. Noi ]ncerc[m s[ facem tot ce se poate ca s[ prevenim aceste situa`ii dar prea des se ]ntâmpl[ astfel de acte, care din nefericire se pot solda \i mai grav”, a declarat Ramiro Vatamanu. Ambele eleve sunt ]n clasa a Xa, una la profilul agricol \i cealalt[ la profilul textil. „Din primele verific[ri efectuate s-a constatat c[ ]n timp ce victima se afla lâng[ o fântân[, unde se dusese s[ bea ap[, a fost lovit[

cu pumnii \i picioarele de c[tre o alt[ minor[, ]n vârst[ de 16 ani, elev[ la aceea\i \coal[. Pân[ ]n prezent victima nu a formulat fa`[ de agresoare plângere prealabil[ cu privire la leziunile ce i-au fost produse. Fa`[ de agresoare s-a dispus m[sura sanc`ion[rii contraven`ionale conform Legii nr. 61/1991, urmând a fi informat \i Inspectoratul |colar Jude`ean Boto\ani”, a declarat Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al IJP Boto\ani. Violen`a ]n \coli este un fenomen ]ntâlnit ]n cele mai multe dintre unit[`ile jude`ului. Dac[ pân[ acum majoritatea actelor de violen`[ aveau loc ]n unit[`ile \colare din mediul urban, ]n ultimul timp acestea s-au extins \i ]n unit[`ile din rural. Din p[cate, ce s-a petrecut la Grupul |colar din Tru\e\ti nu reprezint[ un caz izolat. }n ultimii ani, elevi din multe \coli ale jude`ului au fost protagoni\ti ai unor acte de violen`[. Recent, o scen[ filmat[ chiar ]n clas[, unde dou[ eleve se izbeau de b[nci lovindu-se cu o violen`[ greu de imaginat, mai ales c[ era vorba

de fete, a ajuns pe unul dintre posturile na`ionale de televiziune. Jigniri \i amenin`[ri la adresa profesorilor, persoane din exteriorul \colii care trec nestingherite de sistemele de securitate \i bruscheaz[ profesori sau elevi, b[t[i crunte ]ntre ace\tia din urm[ - toate au invadat buletinele de \tiri sau prima pagin[ a ziarelor. Violen`a verbal[ da na\tere violen`ei fizice, motiv pentru care sistemul educa`ional ar trebui s[ intervin[ prin m[suri de solu`io-

nare a conflictelor \colare, prin introducerea unor cursuri care s[ ofere sprijin atât p[rin`ilor cât \i elevilor-problem[. Asta sus`in psihologii. Una dintre aceste solu`ii este prezenta unui psiholog care s[ consilieze elevii \i s[ colaboreze cu cadrele didactice ]n vederea reducerii riscului de violen`[. Din nefericire, ]n unit[`ile de ]nv[`[mânt psihologii \colari lipsesc, num[rul lor nefiind mai mare de 20 la acest moment. (Petronela Rotariu)

Plafoanele la medicamente compensate, la un pas de a fi re]nviate Bugetul alocat de Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate farmaciilor din jude` este limitat. Practic, la semnarea contractelor din acest an, farmaci\tii au fost informa`i de c[tre institu`ia de asigur[ri de s[n[tate c[ exist[ doar o sum[ garantat[ \i pe care o poate pl[ti pân[ la sfâr\itul anului pentru serviciile efectuate. Asta ]nseamn[ c[ totu\i plafoanele sunt mai prezente ca niciodat[, impuse de criza financiar[ \i de reducerea drastic[ a bugetului Casei de

]nseamn[ c[ vom fi plafona`i. Mul`i dintre colegii farmaci\ti asta au ]n`eles \i nu este a\a. Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate a ]ncercat s[ ]mpace \i farmaciile \i popula`ia ca s[ aib[ strictul necesar si `inând cont de previziunile pentru aceast[ perioad[ de criz[. Cei de la cas[ au fost cinsti`i c[ neau spus c[ au o sum[ pe care garanteaz[ c[ o pot pl[ti. Noi nu suntem plafona`i, ]ns[ vor trebui s[ g[seasc[ solu`ii ca popula`ia s[ nu sufere \i s[ se acorde medicamente pân[ la Asigur[ri de S[n[tate (CAS) astfel ]ncât s[ ajung[ pân[ la sfâr\itul anului. Nu ne-a pus Boto\ani. Fiecare farmacie sfâr\itul anului. „Asta nu restric`ii, ]ns[ aceast[ sum[ care a intrat ]n contract cu casa a fost informat[ c[, ]n func`ie de consumul de pe anul trecut, vor dispune de o anumit[ sum[ la nivelul anului. Din aceast[ sum[, ei au trebuit s[ scad[ deja ceea ce s-a eliberat ]n lunile ianuarie-aprilie, când consumul de medicamente a fost mai mare, iar restul banilor s[ fie bine gospod[ri`i

garantat[ \i ]mp[r`it[ pe luni, ]n lipsa unei alte rectific[ri bugetare este mult mai mic[”, a precizat Maricica Cazacu, pre\edintele Colegiului Farmaci\tilor din Boto\ani. Reprezentan`ii CAS Boto\ani spun, de partea cealalt[, c[ suma comunicat[ farmaciilor este una orientativ[. „Le-am spus

c[ noi ca \i institu`ie trebuie s[ ne ]ncadr[m ]n bugetul aprobat, atâta tot. Este problema noastr[. Deocamdat[ nu au ap[rut probleme. Este vorba de o valoare de contract, care este orientativ[", a declarat Carmen Nicolau, director economic ]n cadrul CJAS. (L[cr[mioara Lupa\cu)


CMYK

Eveniment S@mb[t[, 9 mai 2009

5

PUBLICITATE

Al doilea supermarket Victoria, deschis Doi candida`i la pe Prim[verii func`ia de prim Compania Victoria SRL Boto\ani ]\i continu[ campania de a veni ]n ]ntâmpinarea nevoilor boto\[nenilor prin deschiderea unui nou supermarket. Dac[ primul supermarket a fost inaugurat pe Calea Na`ional[, ]n zona benzin[riei Rompetrol, al doilea a fost deschis pentru boto\[nenii care locuiesc pe Prim[verii \i ]n cartierele ]nvecinate. Supermarketul Victoria de pe Prim[verii este desf[\urat pe 250 metri p[tra`i \i ]ncearc[ prin gama de produse expuse s[ asigure nevoia de produse pentru o plaj[ cât mai mare de consumatori. De la produse alimentare \i pân[ la cele industriale, toate se reg[sesc ]n cel mai nou \i mai modern magazin deschis ]n zona Prim[verii. Deschiderea celui de-al doilea magazin a fost ]ntâmpinat[ cu entuziasm de c[tre boto\[neni, dovad[ fiind num[rul mare de clien`i care \i-au

f[cut cump[r[turile ]n primele clipe dup[ inaugurare. „Am citit ]n ziar c[ se deschide \i ]n zona noastr[ un magazin Victoria \i am venit s[ v[d ce fel de pre`uri au, dac[ sunt bine aproviziona`i. Am un vecin care mergea s[ cumpere de la cel[lalt magazin, din cel[lalt cap[t al ora\ului, pentru c[ produsele sunt mai ieftine \i am venit s[ m[ conving. La ulei, la carnea de pui \i pe\te, dar \i la mezeluri \i preparatele din carne am v[zut c[ au pre`uri mai bune decât ]n celelalte magazine. E bine c[ pe timp de criz[ mai avem \i noi posibilitatea s[ cump[r[m mai ieftin”, a declarat una dintre boto\[nencele care-\i f[ceau cump[r[turile imediat dup[ deschiderea magazinului. Boto\[nenii prezen`i ]n zon[ la momentul inaugur[rii supermarketului s-au declarat surprin\i de num[rul mare de clien`i prezen`i ]n interiorul unit[`ii. Oficia-

procuror al Parchetului

lii companiei Victoria SRL sus`in c[ planurile de dezvoltare ale companiei nu se opresc aici. „Lu[m ]n calcul \i deschiderea celui de-al treilea magazin ]n zona G[rii. Inten`ia noastr[ este de a compensa golul de pe pia`a local[ prin lipsa prezen`ei marilor lan`uri de hipermarketuri \i reamintesc faptul c[ la cele mai multe produse pre`urile noastre

sunt mai mici decât cele practicate de ace\ti retaileri”, a declarat Adrian Gabriel Nechita, proprietarul lan`ului de magazine Victoria. Omul de afaceri a precizat c[ supermarketul Victoria din apropierea benzin[riei Rompetrol a fost bine primit de boto\[neni, activitatea de pân[ acum fiind una mai mult decât bun[. (Bogdan Caliniuc)

Lista directorilor adjunc`i ai „deconcentratelor” s-a m[rit Lista prezentat[ ieri cu persoanele nominalizate pentru posturile de directori adjunc`i ai institu`iilor deconcentrate a fost completat[ ieri cu noi nume. Propunerile vin tot din partea PSD. Partidele politice aflate ]n coali`ie la guvernare se gr[besc s[ ]\i nominalizeze \i persoanele care s[ ocupe func`ii de conducere din e\alonul doi de la nivelul institu`iilor deconcentrate. Odat[ ce au b[tut palma ]n ceea ce prive\te \i modul de ]mp[r`ire al posturilor de directori adjunc`i de la deconcentrate, ]n urma ]ntâlnirii celor dou[ comisii de negociere la mijlocul acestei s[pt[mâni, forurile de conducere ale PSD \i PD-L au trecut la nominalizarea \i validarea membrilor de partid care \i-au exprimat dorin`a de a ocupa func`ii de conducere ]n administra`ie public[ din jude`. Dup[ ce joi au \i ap[rut primele nume de persoane care ar urma s[ fac[ parte din conducerea institu`iilor deconcentrate, ]n cursul zilei de ieri, conducerea PSD a mai finalizat o parte din nominaliz[rile pentru \efii adjunc`i. A\a cum au decis ]n cadrul coali`iei, acolo unde exist[ direc-

tor executiv la una din institu`iile preluate de unul din partide, func`ia de director adjunct revine celuilalt partid. }n cazul ]n care sunt doi sau mai mul`i directori adjunc`i, posturile se ]mpart ]n mod egal celor dou[ partide politice PSD \i PDL. Dac[ pentru Direc`ia de S[n[tate Public[, ]n cursul zilei de ieri se \tia doar numele Ecaterinei Chihaia, persoan[ agreat[ de ambele partide politice, ulterior PSD a f[cut cunoscute \i numele a ]nc[ dou[ persoane care vor ocupa func`ii ]n e\alonul doi. La Agen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[, era cert[ nominalizarea lui Sorin |orogon de la PD-L, PSD dând \i el un nume, Anca Ap[v[loaie. La Inspectoratul Teritorial de Munc[, Silvia Pasat este nominalizat[ de PD-L iar Brându\a Buc\[ de PSD. Direc`ia Jude`ean[ pentru Agricultur[ \i Dezvoltare Rural[ avea joi drept nominaliz[ri pe Gheorghe Manole \i Florin Mar`olea de la PD-L, c[rora li s-a ad[ugat de la PSD Elena Lazaruc, respectiv Adi Petru\c[. |i pentru Inspectoratul |colar erau deja cele dou[ nominaliz[ri, Anca B[rcule` (PSD) \i Gheorghe Carmocanu (PD-L). De asemenea surse din PD-L au dat joi publicit[`ii numele Marianei Nanea

la Direc`ia Silvic[, PSD numele Cristinei Anton la Direc`ia pentru Tineret \i Sport \i numele lui Adi Petru\c[ la Unitatea Fito-Sanitar[. Pe lâng[ aceste nominaliz[ri, au mai fost legitimate ]n cursul zilei de ieri o serie de persoane de la PSD care s[ ocupe func`iile de conducere din linia a doua de

la institu`iile deconcentrate. La PSD ]nc[ situa`ii neclare sunt la Sec`ia Drumuri Na`ionale, Casa Jude`ean[ de Pensii, precum \i Direc`ia pentru Agricultur[ \i Dezvoltare Rural[ (aici nu e clar[ situa`ia pentru func`ia de director economic). (Monica Aionesei)

Directori adjunc`i nominaliza`i de PSD pân[ ]n prezent Direc`ia de S[n[tate Public[: - Lila Lungulescu (director adjunct financiar-contabil) - Gheorghe Apetroaie (director adjunct medical) Agen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[ - Anca Ap[v[loaie (director economic) Direc`ia pentru Agricultur[ \i Dezvoltare Rural[ Elena L[z[ruc (director adjunct inspec`ie) Oficiul Jude`ean de Consultan`[ Agricol[ - Corneliu Aro\oaie Serviciul de Gospod[rire a Apelor - Nistor Trofinov (inginer \ef) Direc`ia Sanitar Veterinar[ - Ghi`[ Dana (director coordonator adjunct medicin[ veterinar[); Gabriela Liliana Apostiu (director economic) Oficiul Jude`ean de Cadastru - Pavel Paul Direc`ia General[ a Finan`elor Publice - Paul Mustea`[ (inspec`ie fiscal[): Marius Acatrinei (Administra`ia finan`elor publice pentru contribuabilii mijlocii); Florica Podaru (Administra`ia financiar[ Tru\e\ti); Iftode Aurelia (Administra`ia Financiar[ Fl[mânzi); Ilie Zahariuc (Administra`ia Financiar[ Dorohoi); Inspectoratul Teritorial de Munc[ - Brându\a Buc\[

Prim procurorul Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, Cristian Dan Popovici (foto), are un contracandidat la concursul pentru \efia institu`iei, ]n persoana procurorului Domnica Vartolomei Cr[ciun, ]n perioada 10 aprilie - 30 iunie fiind desf[\urat la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) examenul pentru ocuparea func`iilor de conducere la parchetele, judec[toriile, tribunalele \i cur`ile de apel. Luna aceasta expira mandatul prim procurorului, a\a c[ la acest concurs s-a putut ]nscrie orice procuror din cadrul Tribunalului Boto\ani care aspir[ la acest post. De\i ]nscrierea lui Popovici la acest concurs era incert[, pentru c[ a sus`inut ]n repetate rânduri c[ nu a luat nici o decizie, plus c[ ]n urm[ cu câteva luni a absolvit un examen de accedere ]n rândul notarilor publici, ]n cele din urm[ se pare c[ s-a hot[rât s[ mai r[mân[ la conducerea Parchetului. Pe lista de la CSM mai este ]nscris pentru aceea\i func`ie, de prim procuror al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani \i procurorul Domnica Vartolo-

mei Cr[ciun. La nivel na`ional, pentru ocuparea func`iilor de prim procuror, prim procuror adjunct, prim procuror militar, prim procuror militar adjunct, prim procuror general \i prim procuror general adjunct s-au ]nscris 139 de procurori, pentru aproximativ o sut[ de posturi de conducere. (D[nu` Rotariu)

}n vremuri de criz[ se d[ \i „iarb[“ la butoi.


Cultur[ 6

S@mb[t[, 9 mai 2009

Monumente istorice lovite de ignoran`[ Un popor f[r[ obiceiuri, tradi`ii \i ctitorii e un popor sterp, f[r[ fizionomie istoric[, care oricând poate fi asimilat de un popor cu personalitate, fixat ]n timp prin spirit \i fapte. S[ nu uit[m c[ suntem ]ntr-o Europ[ mare, ]n care migra`ia este liber[, influen`ele sunt puternice, culturile mici tr[iesc ]n permanen`[ sub amenin`area dispari`iei. Nu ne putem plânge c[ n-am avea trecut, c[ n-am avea tr[s[turi pregnante ca na`iune, c[ nu avem obâr\ie, dar toate aceste tu\e istorice trebuie ]n permanen`[ ]ntre`inute \i conservate spre a ]nvinge timpul, spre a ne manifesta ca entitate istoric[. Ca locuitori ai aceluia\i spa`iu suntem de nemi\cat, de peste dou[ milenii st[m neclinti`i la poalele Carpa`ilor, am fost un popor lovit din toate p[r`ile, expus ]n permanen`[ vicisitudinilor vremurilor, am rezistat p[strându-ne ]ntr-o bun[ m[sur[ integritatea moral[ \i demnitatea na`ional[. Spun acest lucru f[r[ nici o nuan`[ de repro\, n-a fost deloc u\or s[ rezi\ti la intersec`ia a dou[ mari civiliza`ii: orient-occident, vreau doar s[ eviden`iez faptul c[ provoc[ri spre a abandona „ginta” \i a r[spunde unor tenta`ii str[ine au fost din toate direc`iile, uneori chiar cu for`a, dar, cu mici compromisuri, poate chiar inevitabile ]n anumite momente istorice, am avut capacitatea de a ne impune ca popor, cu-o fizionomie spiritual[ bine conturat[ \i cu-o autonomie na`ional[ bine trasat[ ]n melanjul slav din preajm[. Cu toate acestea am fost cât se poate de permeabili ]n tot ce-a ]nsemnat noul, nu ne-am „aricit” ]n fa`a str[lucirilor str[ine, dar nici nu le-am ]ncorporat f[r[ discern[mânt doar de dragul de-a epata. O scurt[ explica`ie: am asimilat numai cât am sim`it c[ ne este necesar, chiar \i-n zonele supuse unor domina`ii str[ine nam f[cut abuzuri, am r[mas fideli specificului na`ional, pe trupul str[mo\esc am atras adieri din alte tradi`ii, dar f[r[ a schimba ]n nici un fel suflul românesc \i structura ancestral[. M[ gândesc ]n primul rând la Ardeal \i Bucovina - spa`ii expuse secole de-a rândul impulsurilor str[ine -, aici românismul autentic a fost supus ]n permanen`[ unor probe de foc, de fiecare dat a ie\it ]nving[tor. Poate c[ de aceea tradi`iile, obiceiurile \i ctitoriile sunt mai bine \i mai atent conservate \i

eviden`iate ]n aceste regiuni, asta nu ]nseamn[ c[ Maramure\ul nu are originalitatea \i frumuse`ea lui. Expunând acest modest crochiu al fizionomiei noastre istorice doresc s[ fac ]n continuare vorbire despre datoria noastr[ moral[ de-a duce mai departe tot ce-am primit mo\tenire de la ]nainta\ii no\tri, aceste celule de spiritualitate româneasc[ trebuie ]n primul rând depistate, conservate \i puse ]n eviden`[, abia ]n felul acesta vor c[p[ta o func`ie regenerativ[ pentru fiin`a noastr[ na`ional[ \i vom putea ]nvinge ]n continuare timpul. |i pe plaiurile boto\[nene sunt astfel de minuni, numai c[ de multe ori acestea sunt tratate cu indiferen`[ sau chiar ignorate de c[tre oficialit[`i, de c[tre cei responsabili s[ le apere, pe alocuri suntem ]n rivalitate cu jude`ul Suceava, pot aminti

cele dou[ ctitorii \tefaniene: bisericile de la Pop[u`i \i Dorohoi sau de biserica armeneasc[ din Boto\ani care nu fac cinste ]nc[rc[turii istorice cu care au fost amprentate. La Biserica M[n[stirii Pop[u`i se lucreaz[ de ani de zile, iar Biserica „Sfântul Nicolae" din Dorohoi se lucreaz[ ]nc[ la acoperi\ \i este ]nchis[ de cele mai multe ori publicului. Mai este \i biseric[ „Sfântul Gheorghe” la fel din Boto\ani, ctitorit[ de Elena Rare\, care de peste un deceniu este „sprijinit[” de schele. |i alte bijuterii arhitectonice sunt tratate cu dispre` \i ignoran`[. M[ refer ]n primul rând la Casa Sofian, care dup[ '90 a fost preluat[ de Mitropolia Moldovei \i l[sat[ ]n paragin[, de parc[ aici ar sta ascuns necuratul. Se pare c[ abia anul acesta Ministerul Culturii, Cultelor \i Patrimoniului

Na`ional a sc[pat vreo cinci miliarde de lei spre renovare. Speciali\tii spun c[ suma aceasta nu va ajunge nici pentru o simpl[ cosmetizare exterioar[. Vom tr[i \i vom vedea. O alt[ capodoper[ arhitectural[ o reprezint[ Ansamblul M[n[stirii Co\ula. Aici avem o pictur[ original[, este vorba despre acea culoare unicat ]n pictura bisericeasc[ româneasc[, este vorba despre „galbenul de Co\ula”, care rivalizeaz[ cu „ albastrul de Vorone`”. Nici aici lucrurile nu stau pe bune. Pu`ini \tiu c[-n jude`ul Boto\ani sunt un num[r de 26 de biserici de lemn, majoritatea construite ]n perioada 17001800, multe dintre ele sunt l[sate ]n paragin[ sau chiar date uit[rii. Amintesc doar câteva dintre localit[`ile care ar trebui s[ se mândreasc[ cu asemenea minun[`ii: Br[ie\ti, B[-

lu\eni, Vorniceni, Agafton, Conce\ti, Prelipca, Sauceni`a, V[cule\ti, Hili\eu-Cri\an, Poiana \i altele. Mai mult, preotul paroh de la Biserica de lemn din Tru\e\ti a distrus acest monument tratând lemnul din exterior cu ulei ars de motor, refuzând pur \i simplu s[ consulte un specialist. Deh, s-o fi crezut atot\tiutor! Pentru gestul s[u reprobabil, nimeni nu l-a tras cel pu`in... de aten`ie. Cu fiecare zi ce trece aceste monumente istorice sunt tot mai supuse degrad[rii fizice, autorit[`ile cât \i reprezentan`ii ministerului de resort ]n teritoriu au obliga`ia moral[ s[ ia de urgen`[ m[suri. }ntr-adev[r, exist[ o lege care ap[r[ aceste monumente, este vorba de Legea 422/2001, dar lipsa de fermitate a celor ]ndrept[`i`i so aplice cât \i unele neajunsuri ale ei va duce cu timpul la dis-

pari`ia acestor capodopere. Unele dintre aceste minuni arhitectonice au fost redate urma\ilor fo\tilor proprietari, care le trateaz[ cu indiferen`[ sau vând unor afaceri\ti, imuni la frumos, \i care le ruineaz[ cu inten`ia de a folosi terenurile de sub ele ]n scopuri mercantile. Aici Legea, despre care am f[cut vorbire, nu ofer[ posibilitatea ca ]n cazul ]n care proprietarul, persoan[ fizic[ sau juridic[, nu ]ngrije\te monumentul acesta s[ fie redat spre conservare statului, spre administrare autorit[`ilor locale. Cu siguran`[, o lege mai aspr[ ar proteja aceste monumente istorice de ignoran`a semenilor no\tri. Cât de benefic ar fi un turism cultural autentic pentru jude`ul nostru, poate c[ doar a\a ni s-ar conferi statul binemeritat de capital[ cultural[ a României! (Lucian Alecsa)


Sport S@mb[t[, 9 mai 2009

Lucescu pe cai mari dup[ 2-1 cu Dinamo Kiev }ntreaga suflare fotbalistic[ din spa`iul ex-sovietic a fost conectat[ ieri sear[ la prima semifinal[ a Cupei UEFA. Duelul ucra-inian a fost unul aspru, fiind vizibil cu ochiul liber c[ ambele echipe sunt ap[sate de miza partidei. A rezultat un joc nu foarte spectaculos, dar care finalmente a pl[cut. Mircea Lucescu \i-a orchestrat mai bine sclipirile trioului de for`[ din linia median[ Ilsinho-Jadson-Fernandinho. De altfel, disputa a fost tran\at[ tocmai ]n zona acestui „triunghi al bermudelor” care de multe ori a ascuns mingea kievenilor. Nu este de mirare c[ primul gol al meciului a venit de la Jadson care s-a aflat pe traiectoria unei centr[ri a croatului Srna. Bazilianul a reluat cu latul, de la 14 metri de poart[, l[sându-l pe Bo-gush f[r[ replic[. Jocul se va echilibra, iar pân[ la pauz[ oaspe`ii vor reu\i \i ei s[ marcheze. Bangoura, cel mai penetrant dinamovist, a deviat o

lovitur[ liber[ executat[ de Alyiev, ]ns[ golul este anulat pe motiv de ofsaid. Faza na\te vii controverse, tocmai principalii artizani ai reu\itei, Alyiev \i Bangoura, fiind avertiza`i pentru

Button, cel mai rapid la antrenamentele din Spania

Pilotul echipei Brawn GP, Jenson Button a fost cel mai rapid pilot ]n prima sesiune de antrenamente pentru Marele Premiu al Spaniei, de duminic[, o sesiune ]n care majoritatea echipelor \i-au testat versiuni ]mbun[t[`ite ale monoposturilor. Liderul clasamentului mondial l-a devansat cu pu`in pe Jarno Trulli de la Toyota, fiind cronometrat ]ntr-un minut \i 21.799 secunde. Mai pu`in de dou[ secunde i-au separat pe cei 20 de pilo`i, care sper[ ]n performan`e mai bune odat[ cu revenirea ]n Europa. Robert Kubica \i Nick Heidfeld de la BMW Sauber au terminat pe locurile trei \i patru. Acest lucru vine s[ ridice ]ncrederea pilo`ilor echipei germane, care acum dou[ s[pt[mâni au avut parte de un weekend de groaz[, termi-

nând ultimii cursa din Bahrain. Ca de fiecare dat[, ]ns[, antrenamentele nu sunt un barometru real privind performan`ele din calific[ri sau curs[, dar sunt importante pentru a ajuta echipele s[ se motiveze ]n vederea atingerii obiectivelor. Pilo`ii echipei Williams, Kazuki Nakajima \i Nico Rosberg s-au clasat pe pozi`iile cinci, respectiv \ase, ]n timp ce campionul mondial en-titre, Lewis Hamilton, a ]nregistrat al 14-lea timp. Nici pilo`ii de la Ferrari nu s-au descurcat mai bine, ]ns[ ei au preferat s[ for`eze la maxim pneurile \i s[ r[mân[ ]n spate. Massa a terminat al nou[lea, petrecând mare parte a sesiunii ]n garaj, iar Kimi Raikkonen a f[cut 20 de tururi, cu cinci mai multe decât coechipierul s[u, pentru a termina al 11-lea. 

proteste. Repriza se ]ncheie ]ntr-o atmosfer[ tensionat[, fanii fiind \i ei surescita`i. Abia reluat[ partida, Bangoura g[se\te o „gaur[” ]n ap[rarea „minerilor” \i, plecat de la linia ofsaidului,

]ndepline\te o simpl[ formalitate. Tabela de marcaj indica un identic 1-1 \i mult[ lume se gândea la prelungiri. Tripleta de for`[ a lui Lucescu dicteaz[ ritmul jocului, ]ns[ Adriano,

]n avanposturi, nu are aceea\i inspira`ie. Jocul avanseaz[ sigur spre reprizele de prelungiri. Pyatov este „]nvins” de un suporter care dore\te s[ celebreze „semifinala ucrainian[” ]n felul s[u. Omul p[trunde ]n alergare pe teren \i, spre amuzamentul copios, se pr[v[le\te ]n plas[ fericit. Bucuria vine pentru cei din Done`k ]n minutul 89 când Ilsinho decide c[ este momentul s[ ]ncheie socotelile calific[rii. El prime\te o minge la aproximativ 30 de metri de poat[, ]\i ridiculizeaz[ ]n vitez[ doi adversari, intr[ ]n careu \i \uteaz[ cu sete, aproape de vinclu. Golul desc[tu\eaz[ tribuna, iar Lucescu este fericit. Asaltul de final al dinamovi\tilor este doar pentru suspans. Lucescu \i Ra`, integralist ]n seara asta, a-jung ]n finala Cupei UEFA. Ghioane \i Cernat, care nu au evoluat niciun minut la oaspe`i, pot spera ca sezonul viitor s[ fie mai fructuos. 

Pugilist mort dup[ o lovitur[ la antrenament Ghinion teribil pentru Andras Nagy, un pugilist maghiar de 23 de ani. Tân[rul a murit joi, la Melbourne, ]n Australia, dup[ ce s-a lovit de adversarul s[u de la un antrenament \i a suferit o hemoragie cerebral[ foarte grav[. De\i a fost operat de dou[ ori pentru a putea fi salvat, Nagy

a murit repede din cauza stupidei lovituri. Pugilistul se preg[tea pentru un meci pe care trebuia s[ ]l dispute peste 15 zile. „Acest tân[r sportiv s-a lovit cu capul de adversarul de la antrenament \i a suferit o hemoragie cerebral[“, a precizat pre\edintele Federa`iei de Box din Ungaria, Sandor Cso-

tonyia. Nefericitul sportiv se mutase ]n Australia cu doar \ase luni ]n urm[, atras de veniturile superioare de pe micul continent \i dorind s[ ]nve`e mai u\or limba englez[. Trei meciuri disputase pân[ acum Nagy la profesioni\ti, toate ]n Europa, care s-au ]ncheiat cu tot atâtea victorii. 

Drogba \i-a cerut scuze pentru ie\irea de dup[ meciul cu Barcelona Obligat sau nu de clubul londonez, Didier Drogba \i-a cerut scuze prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul oficial al lui Chelsea pentru reac`ia sa violent[ la finalul partidei cu Barcelona. Ivorianul a ]njurat \i s-a n[pustit asupra arbitrului norvegian ]n fa`a camerelor de filmat. „Am fost foarte sup[rat pentru ce s-a ]ntâmplat ]n timpul partidei, dar v[zând imaginile cu mine la televizor, mi-am dat seama c[ am exagerat. De asemenea, accept c[ limbajul pe care l-am folosit nu a fost un exemplu bun pentru cei de acas[, mai ales pentru copiii care se aflau atunci ]n fa`a televizorului. }mi cer scuze c[, ]n tenisunea de atunci, mi-am manifestat astfel frust[rile \i dezam[girea“, a spus Drogba. 

7

|tiri pe scurt

Massaro crede c[ Mutu nu ar avea loc la Milan Directorul de rela`ii publice din cadrul AC Milan, fostul atacant Daniele Massaro, a declarat, ieri, c[ juc[torul Adrian Mutu nu ar avea loc la gruparea lombard[, deoarece pe partea pe care evolueaz[ acesta, Milan ]l are pe brazilianul Kaka. „România are o na`ional[ bun[, cu juc[tori buni care evolueaz[ ]n Italia, precum Chivu sau Mutu. Calitatea juc[torilor e bun[ ]n perspectiva echipei na`ionale. La Milan suntem acoperi`i pe postul lui Mutu, chiar dac[ a evoluat la Chelsea \i Juventus, deoarece ]l avem pe Kaka. Mutu a avut probleme, dar la Fiorentina a avut un salt de calitate“, a spus Massaro. 

Rusia \i SUA, primele semifinaliste ale CM de hochei Sferturile de final[ desf[\urate miercuri la Postfinance Arena din Berna s-au ]ncheiat cu victorii la limit[ ale echipelor Rusiei \i SUA, 4-3 cu Belarus, respectiv 3-2 cu Finlanda. Dac[ succesul campionilor mondiali en-titre n-a fost pus la ]ndoial[, ]n pofida evolu`iei peste a\tept[ri a adversarilor, care au fost de dou[ ori ]n avantaj pe tabela de scor, calificarea tinerei forma`ii de peste Ocean a surprins majoritatea speciali\tilor. Condu\i cu 1-0 la scurt timp dup[ debutul reprizei secunde, hochei\tii americani au ]ntors rezultatul ]n c^teva minute, ]nscriind trei goluri. Rezultat care a fost modificat de nordici doar o singur[ dat[, ultima repriz[ ]ncheindu-se f[r[ gol. Celelalte echipe calificate ]n penultima faz[ a Mondialelor vor fi decise dup[ disputarea partidelor Canada-Letonia \i Suedia-Cehia. 


Social 8

S@mb[t[, 9 mai 2009

|efa CAS cere spitalelor s[ trieze Poluarea care mai bine bolnavii la internare ucide copii Aproape 30% din intern[rile realizate ]n spitale vizeaz[ persoanele pensionate pe caz de boal[. Cel pu`in asta sus`ine conducerea Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate. Pre\edintele CJAS, Rodica Hu`uleac, a atras aten`ia managerilor de spitale c[ sunt obliga`i s[ nu interneze orice, pentru c[, ]n caz contrar, intern[rile vor fi invalidate. „Aceste intern[ri sunt f[cute pentru evalu[ri \i reevalu[ri pentru comisia de expertiz[ a pensiona`ilor pe caz de boal[. Sunt mul`i care sunt interna`i \i care de fapt nu ar trebui s[ fie interna`i. Am discutat \i cu managerii de spitale \i le-am spus c[ au obliga`ia s[ interneze ]n spital orice pacient care trebuie spitalizat. Dar la fel de adev[rat este c[ directorii au obliga`ia s[ nu interneze orice. Cei care nu respect[ criteriile de internare \i pot fi trata`i ]n ambulator nu au ce c[uta ]n spital. Nu le impune nimeni cât s[ interneze. Asta este responsabilitatea spitalului”, a declarat Rodica Hu`uleac. Aceasta sus`ine c[ ]n mod normal astfel de cazuri nu trebuie decontate din fondul asigur[rilor sociale de s[n[tate \i c[ aceste intern[ri ar

Liceenii actori, la decernarea premiilor Festivalului “Amfiteatru” Ast[zi actorii liceeni boto\[neni care au urcat pe scena Teatrului Mihai Eminescu ]n ultima s[pt[mân[ vor fi premia`i. La ora 14.00, ]n Sala mare a Teatrului Mihai Eminescu, munca tinerilor actori din liceele din jude` care au reu\it s[ conving[ juriul c[ merit[ s[ câ\tige va fi r[spl[tit[ la gala de decernare a premiilor ]n cadrul primei edi`ii a Festivalului “Amfiteatru”. }ncepând din data de 3 mai \i pân[ ieri sear[, nu mai pu`in de 11 trupe de actori de la Liceul de Art[, Grigore Ghica Dorohoi, Grup |colar Petru Rarel\, Colegiul Mihai Eminescu, Liceul Pedagogic, Liceul Gheorghe Asachi, Liceul de |tiin`e ale Naturii, Grup |colar Dimitrie Negreanu, Colegiul Octav Onicescu \i Colegiul A.T. Laurian au jucat ]n diverse piese de teatru. Potrivit directorului Teatrului Mihai Eminescu, peste 50 de diplome \i premii vor fi aacordate tinerelor talente.Evenimentul a fost organizat de Asocia`ia Cultural[ “Amfiteatru”cu sprijinul Teatrului Mihai Eminescu \i Consiliul Jude`ean. (M. Aionesei)

reprezenta ni\te venituri pentru spitale, dac[ bolnavii ar fi taxa`i pentru internare. „Nu ]n`eleg de ce managerii de spitale nu fac acest lucru. }n lege se spune c[ aceste persoane sunt bolnave, au nevoie de evaluare \i ree-valuare, dar nu din banii din fondul de s[n[tate”, a ad[ugat Hu`uleac. De partea cealalt[, re-

prezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ sus`in c[ orice persoan[ care este asigurat[ are tot dreptul s[ se interneze. „C[ se dovede\te c[ s-a internat pentru a se prezenta la comisia de expertiz[, despre acest lucru afli abia când se externeaz[. De regul[, se pensioneaz[ pentru afec`iuni cronice, persistente, agresi-

ve este foarte greu s[ faci deosebirea. }n ceea ce m[ prive\te, ar trebui s[ apar[ reglement[ri sau s[ le solicit[m de comun acord s[ se stabileasc[ care sunt condi`iile de prelungire a pensiei”, a declarat Ecaterina Chihaia, director interimar al Direc`iei de S[n[tate Public[. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Târg de criz[ Camera de Comer` Industrie \i Agricultur[ Boto\ani se adapteaz[ ]n func`iie de criza economic[ din aceast[ perioad[ \i organizeaz[ un târg de criz[. „Nu vrem s[ se numeasc[ târg de criz[, iar pentru asta am denumit târgul „Pre`uri pentru toate buzunarele”. Am ]ncercat s[ venim atât ]n ]ntâmpinarea nevoii boto\[nenilor de a achizi`iona produse cosmetice \i de ]mbr[c[minte la pre`uri bune, cât \i a firmelor de a avea vânz[ri f[r[ costuri prea mari”, a declarat Dorin Romeo Floare\, pre\edintele Camerei de Comer`. Târgul de criz[ va avea loc ]n ultimul week-end din aceast[ lun[, la Sala Polivalent[ „Elisabeta Lip[” din municipiul Boto\ani. Se a\teapt[ participarea a 40 de societ[`i comerciale din Boto\ani, Suceava, Bistri`a N[s[ud \i Bac[u, pân[ acum 19 firme având adeziune de participare la târg. De asemenea, Came-

ra de Comer` va organiza o lun[ a expozi`iilor, ]n care s[ ]nglobeze toate târgurile \i saloanele organizate ]n cursul unui an. „Am fi vrut s[ fie ]n mai sau iunie aceast[ lun[ a târgurilor, ]ns[ nu putem organiza manifest[rile deoarece am convenit cu Prim[ria municipiului Boto\ani s[ ne pun[ la dispozi`ie parcarea de lâng[ Urban Serv, zon[ care acum este afectat[ de lucr[rile din centrul vechi. Vom analiza pentru a g[si un alt loc pentru organizare sau s[ a\tept[m finalizarea lucr[rilor la parcarea din centrul istoric”, a completat Floare\. Dac[ oficialii Camerei de Comer` vor realiza luna expozi`iilor este posibil ca salonul auto, manifestarea care are nevoie de cel mai mult spa`iu dintre toate expozi`iile organizate la Boto\ani, s[ aib[ loc dup[ aceast[ lun[ sau la finalul târgurilor. (Bogdan Caliniuc)

Aproape 75% dintre fântânile verificare de inspectorii sanitari din cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[ ]n acest an nu au ap[ potabil[. Potrivit informa`iilor primite din partea DSP, din cele 52 de fântâni verificate de la ]nceputul anului, 34 sunt necorespunz[toare. „12 fântâni nu sunt corespunz[toare bacteriologic iar 23 nu sunt corespunz[toare din punct de vedere chimic. Este cunoscut faptul c[ multe dintre fântânile jude`ul Boto\ani con`in nitri`i. Asta din cauza gunoiului depozitat ]n apropierea fântânilor”, a precizat Lidia Onofrei, purt[torul de cuvânt al DSP Boto\ani. Reprezentan`ii DSP consider[ c[ ar trebui organizate mai multe ac`iuni de informare \i preven`ie pe aceast[ tem[ ]n mediul rural. „Noi mergem ]n teren \i verific[m, d[m dispozi`ii s[ nu pun[ gunoiul lâng[ fântân[. Ar trebui s[ fie implicate pe lâng[ Direc`ia de S[n[tate Public[ \i autorit[`ile locale, \colile. Acest aspect `ine ]ns[ \i de educa`ia personal[ a fiec[rui om”, a mai spus Lidia Onofrei. Aceasta sus`ine c[ aproape 80%

dintre sesiz[rile primite la DSP vizeaz[ depozitarea gunoiului ]n locuri nepermise. De asemenea, multe dintre fântâni sunt f[cute la suprafa`[. Nefiind protejate corespunz[tor, calitatea apei din aceste fântâni este afectat[ chimic. Polu[rile cele mai frecvente sunt de natur[ organic[, având leg[tura cu sursele de ap[ de la suprafa`[, precum ad[posturile de animale, latrine sau gropi de gunoi. Practic, cu cât sursa se afl[ mai aproape de suprafa`[, cu atât elementele poluante ajung la ap[ mai repede, ]n cazul fântânilor de \apte metri un lichid deversat ]n apropiere putând p[trunde ]n ap[ chiar \i ]n câteva ore. Cei mai periculo\i sunt nitri`ii care influen`eaz[ starea de s[n[tate a copiilor de 0-1 ani, la ace\tia ]nregistrându-se cazuri de intoxica`ie cu nitri`i, care, uneori au dus \i la deces. Tot de la ]nceputul anului au fost declan\ate dou[ anchete epidemiologice la dou[ intoxica`ii cu nitri`i ]nregistrate ]n rândul bebelu\ilor. Inspectorii sanitari anun`[ c[ luna aceasta vor fi verificate \i fântânile de la R[d[u`iPrut. (L.Lupa\cu)

Peste 11.000 de persoane cu handicap ]n jude`ul Boto\ani Aceasta este cifra ]nregistrat[ la finele anului trecut, ]n urma statisticilor furnizate chiar de conducerea Autoritatea Na`ional[ a Persoanelor cu Handicap, socialdemocratul boto\[nean Doina Dre`canu. Mai precis, este vorba de 11.200 de persoane cu dizabilit[`i care de`in certificat de ]ncadrare, ]n realitate num[rul lor fiind mai mare. Potrivit Doinei Dre`canu, majoritatea aleg s[ fie ]ngriji`i acas[, drept dovad[ stând statisticile care arat[ c[ 10.900 de persoane sunt institu`ionalizate, \i doar 366 beneficiaz[ de ]ngrijire la domiciliu. De\i a recunoscut c[ acest sistem se afl[ ]ntr-o stare de blocaj, ]n sensul c[ nu a fost implicare ]n promovarea de proiecte ]n beneficiul

persoanelor cu handicap, marea problem[ fiind gradul mic de ocupare a for`ei de munc[, totu\i acestea au \i facilit[`i. „Aceste persoane beneficiaz[ de subven`ie la creditele acordate pentru autoturisme dar \i la creditele luate pentru accesibilizarea locuin`ei, adic[ crearea unui interior pentru ca persoana respectiv[ s[ se poat[ deplasa u\or”, a declarat pre\edintele Autorit[`ii Na`ionale pentru Persoanele cu Handicap. Pentru c[ la conducerea Consiliului Jude`ean este tot un social-democrat, Constantin Manolache, care are ]n subordine sistemul social, adic[ Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC), Dre`canu sus`ine c[ va fi mai u\or s[

colaboreze ]n promovarea unor pro- defavorizate de persoane. (Monica iecte ]n sprijinul acestei categorii Aionesei)

Rampe pentru persoanele cu handicap, la sec`iile de votare Pentru c[ ne apropiem cu pa\i reprezi de alegerile europarlamentare, reprezentan`ii Guvernului ]n teritoriu vor s[ se asigure c[ pe 7 iunie nu vor exista probleme. Astfel, s[pt[mâna aceasta, reprezentan`ii Institu`iei Prefectului au purtat discu`ii cu primarii din jude`, prin re`eaua VPN. Una din m[surile pe

care primarii trebuie s[ le ]ndeplineasc[ ]n urm[toarele zile se refer[ la amplasarea de rampe pentru persoanele cu dizabilit[`i locomotorii. }n afar[ de asigurarea accesului \i pentru persoanele cu handicap locomotor, reprezentan`ii administra`iilor publice locale trebuie s[ se ocupe \i de asigurarea cu surse alternati-

ve de electricitate a tuturor sec`iilor de votare. Primarii vor trebui s[ raporteze realizarea m[surilor c[tre Institu`ia Prefectului, pân[ la data de 20 a lunii ]n curs. }n ceea ce prive\te restul activit[`ilor, la Boto\ani, calendarul cu privire la alegerile pentru Parlamentul European este respectat ]ntocmai. (C. Stanciu)


Social S@mb[t[, 9 mai 2009

Firmele de leasing vor recupera ma\inile de la datornici cu hot[râre judec[toreasc[ Companiile de leasing vor recupera mult mai greu ma\inile de la clien`ii care nu-\i mai permit plata ratelor la ma\ini. Asta dup[ ce Curtea Constitu`ional[ a decis c[ bunurile pot fi recuperate de la r[u-platnici numai dup[ ce a fost ob`inut[ o decizie judec[toreasc[. Reprezentan`ii firmelor de leasing se plâng c[ vor ]nregistra pierderi importante. Pân[ acum, executarea silit[ a celor care nu pl[teau ratele la timp se f[cea ]n baza contractului de leasing. Firma recupera direct de la client ma\ina sau bunul pentru care nu mai avea bani s[-l pl[teasc[. Acum ]ns[, este nevoie de o hot[râre judec[toreasc[. Companiile de leasing spun c[ decizia nu avantajeaz[ pe nimeni. }n condi`iile ]n care num[rul execut[rilor celor care nu pl[tesc la timp a crescut foarte mult ]n ultimul timp, procesul de

Tezele unice ar putea fi desfiin`ate Ministrul Educa`iei, Ecaterina Andronescu, a declarat, ieri, c[ ar dori s[ se desfiin`eze tezele cu subiect unic pentru c[ se poate copia prea mult, informeaz[ corespondentul AMOS News. Ecaterina Andronescu a discutat, ]n cadrul unei conferin`e sus`inute la Timi\oara de c[tre Federa`ia Sindical[ „Spiru Haret“, cu profesorii, care au sus`inut ideea renun`[rii la tezele cu subiect unic pentru admiterea la liceu. Ministrul nu a dorit s[ vorbeasc[ mai mult despre aceast[ variant[, pentru a nu se crea confuzii ]n rândul elevilor de clasa a VII-a. „Dac[ vorbim acum despre aceste modalit[`i prin care vom sus`ine anul \colar 2009-2010, cei care se afl[ ]n situa`ia de a finaliza un ciclu de ]nv[`[mânt vor ]n`elege c[ se refer[ \i la ei“, a motivat ministrul. Unul din motivele pentru care ministrul nu agreeaz[ acest sistem este c[ se poate copia prea mult. }n acest sens, Andronescu a exemplificat cu un caz unde peste 20 de lucr[ri aveau o pagin[ completat[ cu acela\i scris. 

recuperare ar putea s[ dureze cel pu`in o lun[ de zile. Pân[ acum totul dura câteva zile. Dac[ pân[ acum firmele de leasing recuperau ]ntr-un an de la r[u platnici 2.000 de ma\ini, ]n

ultimele 6 luni acestea au recuperat de la cei care nu \i-au putut pl[ti ratele de leasing peste 10.000 de automobile. Unii avoca`i sus`in ]ns[ c[ ]n acest fel clientul are \ansa la un proces

echitabil, deoarece decizia execut[rii este luat[ de un judec[tor, care este impar`ial, spre deosebire de executori, care sunt pl[ti`i de firmele pentru care lucreaz[. 

Folclorul, posibil[ materie de studiu ]n \coal[ Cei mai reprezentativi arti\ti interpre`i de folclor din `ar[, reuni`i la S[lciua, ]n jude`ul Alba, au discutat detaliile unei propuneri legislative care vizeaz[ introducerea studiului folclorului ]n \coli. Participan`ii la prima edi`ie a colocviului „Artistul ]ntre tradi`ie \i actualitate” au abordat totodat[ \i oportunitatea ]nfiin`[rii unei uniuni a interpre`ilor de folclor. Ini`iativa introducerii studiului folclorului ]n \coli apar`ine interpretului de muzic[ popular[ Ionu` Fulea, care este \i pre\edinte al Asocia`iei „Obâr\ia”. Fulea se num[r[ \i printre organizatorii colocviului, al[turi de Funda`ia Cultural[ „TerrArmonia” condus[ de Ioan Boc\a \i Consiliul Jude-

`ean Alba. Ca urmare a discu`iilor de la S[lciua, ]ncheiate asear[, propunerile legislative rezultate urmeaz[ s[ fie ]naintate parlamentarilor de Alba, care s-au angajat s[ le sus`in[ ]n Parlament. „Deocamdat[ exist[ dou[ variante de lucru ]n privin`a introducerii studiului folclorului ]n \coal[. Se poate introduce ]n orele de muzic[, unde cu o anumit[ frecven`[, poate fi s[pt[mânal sau poate fi lunar, s[ se studieze etnografie \i folclor. O alt[ variant[ ar fi la orele de sport. Poate rezolv[m \i aceast[ dilem[ cu dou[ sau trei ore de sport pe s[pt[mân[. Po`i s[ faci \i educa`ie etnografic[ \i sport, pentru c[ dansul ]nseamn[ sport”, a declarat Ionu` Fulea. 

Au fost g[si`i vinova`ii pentru scandalul caragialian Ministrul Educa`iei, Ecaterina Andronescu, ]i consider[ vinova`i pentru gre\eala strecurat[ ]n subiectele tezei unice la limba \i literatura român[ pe doi angaja`i ai Centrului Na`ional pentru Curriculum \i Evaluare ]n ]nv[`[mântul Preuniversitar, care, ]n opinia sa, trebuie ]nlocui`i din func`ie. Cei doi sunt consilierul Stan Mihail, responsabil pentru elaborarea subiectelor \i a baremelor la teza cu subiect unic la limba \i literatura român[ \i directorul Dumitru S[vulescu, responsabil cu evaluarea. „La nivelul minis-

terului, s-a constituit o comisie de disciplin[ care s[ analizeze cum s-au achitat de atribu`ii cei doi. Personal, consider c[ pentru cele dou[ persoane nu mai este loc ]n cadrul Centrul Na`ional pentru Curriculum \i Evaluare“, a spus Andronescu. Unul dintre subiectele la teza la român[ pentru elevii claselor a VIII-a, de joi, 7 mai, a fost analiza unui text din „Triumful talentului’’ de Ion Luca Caragiale, schi`[ bazat[ pe dou[ personaje cu nume similare Ghi`[ Ni`escu cu Ni`[ Ghi`escu. Cei doi sunt confunda`i ]n urma

unui examen la caligrafie, creându-se, ]n acest fel, o situa`ie hilar[. Cele dou[ nume au fost confundate, ]ns[, \i de cei care au redactat subiectele, iar pe foaia de tez[ Ghi`[ a ap[rut, din gre\eal[, ]n locul lui Ni`[. Centrul Na`ional pentru Curriculum \i Evaluare ]n ]nv[`[mântul Preuniversitar (CNCEIP) a anun`at, joi seara, c[ tezele care con`in numele lui Ghi`[ Ni`escu ]n locul lui Ni`[ Ghi`escu, personajele confundate de cei care au redactat subiectele tezei unice la limba \i literatura român[, nu vor fi anulate. 

9

90 de euro pentru depunerea online a declara`iilor de venit Declara`iile pentru veniturile realizate ]n 2008 pot fi depuse \i online. Astfel, contribuabilii pot ]ncepând de ieri s[ completeze formularul pe site-ul Agen`iei Na`ionale de Administrare Fiscal[ (ANAF), dup[ ce ob`in un certificat digital calificat, eliberat de furnizorii de servicii de certificare, contra sumei de 90 de euro. „Pentru depunerea online a declara`iei privind veniturile realizate, persoanele fizice trebuie s[ de`in[ certificat digital calificat, eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acredita`i ]n condi`iile Legii nr.455/2001 privind semn[tura electronic[ \i s[ se ]nregistreze ca utilizatori ai serviciului Depunere declara`ii online, prin transmiterea, ]n format electronic, a documentului de confirmare a certificatului calificat, existent pe site-ul Agen`iei Na`ionale de Administrare Fiscal[„, se arat[ ]ntr-un comunicat al

institu`iei. Documentul de confirmare va fi semnat digital de c[tre solicitant \i confirmat, prin semn[tura electronic[ a autorit[`ii de certificare. Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declara`ii online“, existent pe portalul ANAF, se transmite persoanei solicitante, prin po\ta electronic[, la adresa men`ionat[ ]n documentul de confirmare. Pentru a depune online declara`ia, contribuabilii trebuie s[ acceseze site-ul ANAF, s[ completeze formularul 200 existent pe site la sec`iunea Declara`ii Electronice, meniul Persoane Fizice, pe care s[-l semneze electronic utilizând certificatul digital calificat. Contribuabilii pot, de asemenea, s[ trimit[ declara`iile pentru veniturile realizate prin po\t[, cu confirmare de primire, sau s[ le depun[ la sediul agen`iei fiscale de care apar`in, pân[ la 15 mai. 

Obliga`i la salarii mai mici \i disponibiliz[ri }n`elegerea ]ncheiat[ de România cu Comisia European[, ]n condi`ii similare acordului cu FMI, impune diminuarea cheltuielilor cu salariile prin anularea cre\terilor salariale programate pentru 2009 \i reducerea num[rului de locuri de munc[, inclusiv prin ocuparea unui singur post din \apte vacante. ]n`elegerea cu Comisia European[ pentru acordarea ]mprumutului de 5 miliarde euro, ai c[rei termeni sunt prezenta`i ]ntr-un document oficial ob`inut de Mediafax, prevede c[ acordarea fiec[rei tran\e ulterioare primei pl[`i se efectueaz[ pe baza unei „puneri ]n aplicare satisf[c[toare“ a noului program economic al Guvernului, care urmeaz[ s[ fie inclus ]n programul de convergen`[ al României, ]n programul na`ional de reform[ \i, ]n special, ]n condi`iile specifice ]n materie de politici economice stabilite ]n memorandumul de ]n`ele-

gere. Acestea includ, printre altele, \i diminuarea cheltuielilor cu salariile ]n sectorul public \i reducerea num[rului de locuri de munc[. Documentul include un aliniat distinct care stabile\te „diminuarea cheltuielilor cu salariile din sectorul public ]n termeni nominali fa`[ de rezultatele din 2008, prin anularea cre\terilor salariale din acest sector (totalizând 5% ]n termeni nominali) programate pentru 2009 (sau prin reduceri suplimentare de personal producând un efect echivalent) \i prin reducerea locurilor de munc[ din sectorul public, inclusiv prin ]nlocuirea numai a unui angajat din \apte care p[r[sesc sectorul public“. Restructurarea salariz[rii ]n sistemul bugetar, inclusiv prin unificarea \i simplificarea grilelor de salarizare \i revizuirea sistemului de sporuri, este o alt[ prevedere inclus[ ]n document. 


Publicitate 10

S@mb[t[, 9 mai 2009

s V +NZ|RI + Apartamente

33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere decomandat, 54 mp, str. Vârnav, nr.36, et.3. Pre` 37000 E. Rela`ii: 0744.708.669; 0723.570.150.(1168-4)

* Vând apartament 2 camere,zona Unirii,D,60 mp,2 balcoane ]nchise in T,AC,40000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Agen`ia Imobiliar[ „Terrenos”,Bulevardul Mihai Eminescu nr.20A, parter(vis-a-vis de spatele stadionului)intermediaz[: vânz[ri,cump[r[ri,]nchirie ri de garsoniere, apartamente 2,3,4 camere ]n toate zonele ora\ului, inclusiv terenuri-locuri de cas[. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Aleea Decebal, D,48 mp,et.2, modern,CT,AC,renovat, plata in 2 rate,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsoniera,zona industrial[,et.1,27 mp, SD,T,G+F,70000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona Bulevardul George Enescu-cap[t 1,D,27 mp, etaj intermediar, G+F, 21000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsoniera confort 1,zona Bucovina, D,parter,30 mp cu balcon, T,G+F,usa metalica,24000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,et.3,D,48 mp, CT,T,zona Viilor.Pre`:

* Vând apartament 2 camere,zona ulracentral[CEC,et.3,D,54 mp,2 balcoane,49000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,53 mp,parter,balcon,D,gaz separat,T,P,G+F,beci.Pr e`:39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Elie Radu,parter,SD,40 mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, 25500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bis.Sf.Ilie, et.2,56 mp,D,CT,T, AC,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament2 camere,zona Dimitrie Negreanu-Pia`a Mare, et.2,D,50 mp,T,G+F, 42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea |colii, et.3,SD,48 mp,CT,T, G+F, P,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Tex,et.2, * Vând apartament 2 D,la strada,CT,T,G+F, camere,SD,48 mp, mobilat sau nemobilat, sarpanta,CT,G,F,T 40000 euro. Tel: partial,zona maternitate. Pre`:32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0729063978, 0744634025.(T) 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,parter,40 * Vând apartament 2 mp,CT,f[r[ alte camere,D,51 mp,et.2, ]mbun[t[`iri,zona CT,T,G,F,P,buc[t[rie Rotunda,27000 euro neg. mare,zona Prim[verii Tel: 0729063978, capat 1,pre`:33000 euro 0729124687, neg. Tel: 0729063978, 0744634025.(T)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 3 camere,zona Green Club,\arpant[,64 mp utili,D,]mbunata`iri,CT,T ,G+F,living,52000 euro neg sau 56000 euro neg cu mobila. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona ACR Prim[verii,parter,85 mp,apartament de lux cu toate ]mbun[t[`irile, CT, T,G+F,teren de 40 mp,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Stejari,100 mp,et.4,\arpant[,toate ]mb.,CT,T,G+F,P, modificat.Pre`:55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Altex Prim[verii,\arpanta,CT, D,65 mp utili,2 b[i,G+F, P,sau schimba cu garsonier[,45000 euro

neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,et.2,64 mp, ultramodern,CT,T,G,F, jacuzzi, recent renovat, zona capat 1.Pre`:43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

CT, 50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona BulevardArmoniei,la vile,D,90 mp,2 bacoane,CT,T. Pre`: 70000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp,ultramodern,CT,T, 55000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona industrial[, Electroalfa, 27 mp, parter, u\[ metalic[, termopan, calorifere schimbate, 72.000 RON negociabil. Telefon 0231513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 3 camere,zona Serconf, D,et.4 \arpant[ din construc`ie,CT,T.Pret: 43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Panda, 2 camere, et.3, 52 mp, modern, totul nou, CT, termopan, G+F, u\i interioare noi, intabulat pre` 45.000 euro fix.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 3 camere,zona Savenilor, D,et.3,61 mp,renovat, T, G+F,CT,usi de T,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Regal, D,et.1,70 mp,modern cu toate ]mb.CT,T,G+F, P,AC,semimobilat.Pre`: 58000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Dorian 4 ,et.3,D,87 mp,2 bai,2 balcoane,modern,T,G+ F,P,sau schimb[ cu 2 camere,pre`:50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Aleea Pinului, parter, SD, 45 mp, termopan, CT, u\[ metalic[, modern, utilat, semimobilat, pre` 35.000 euro u\or negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Gh. Avr[mescu, et.2, 52 mp, D, CT, aer condi`ionat, termopan, u\[ metalic[, pre` 39.000 euro negociabil sau avans 25.000 euro + diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Gh. Avr[mescu, et.1, 55 mp, D, termopan, par`ial renovat, pre` 180.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Zona Calea Na`ional[, la strad[, D, 63 mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, * Vând apartament 4 pretabil spa`iu comercial, camere,zona pre` 75.000 euro. Util,et.3,D, 80 mp Telefon: Telefon: utili,2 b[i,2 0231.513362, balcoane,f[r[ ]mbunat[`iri, 43000 euro 0752244233.(B) neg. Tel: 0729063978, * Zona Tudor 0729124687, Vladimirescu, et.3, SD, 0744634025.(T) 62,17 mp utili, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 * Vând apartament 4 euro u\or negociabil. camere,D,et.2,78 mp Telefon: 0231513362, utili,2 bai,CT,zona 0752244233.(B) Curcubeului-Pacea sau schimb cu garsoniera * Zona Stejari, et.2, 72 .Pre`:45000 euro. Tel: mp, SD, f[r[ 0729063978, ]mbun[t[`iri, pre` 46.000 0729124687, euro. Telefon: 0744634025.(T) 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând apartament 4 camere,zona IRE,D, * Zona Aleea Nucului, et.1,90 mp,liber,2 b[i, parter, c[r[mida, izola`ie, G+F,T,51000 euro D, 80 mp utili, CT, neg. Tel: 0729063978, termopan, modern, pre` 0729124687, 70.000 euro negociabil. 0744634025.(T) Telefon: 0231.513362, * Vând apartament 4 0752244233.(B) camere,zona Bucovina, * Zona Vatra Dornei, D,et.3,86 mp,2 cas[ de vacan`[ P+M, 200 mp construi`i, 1000 b[i,living amenajat,

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

mp teren, 7 dormitoare, living, buc[t[rie, 2 b[i, terase, CT pe leme, construc`ie lemn, p[str[v[rie, ap[, curent, beci, pre` 250.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Zona central[, 60 mp construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil sau 25.000 euro+ diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

mp, et. 3, SD, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.3, D, pre` 22.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, SD, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, parter, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona Baisa, vil[ P+M, 200 mp construi`i, 800 mp teren, 4 dormitoare, living, buc[t[rie, 3 b[i, camer[ tehnic[, construc`ie c[r[mid[, acoperit[ cu tabl[ Lindab, ap[, curent, pre` 100.000 euro. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, s. 40 mp, et. 1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând spa`iu comercial, 28 mp + concesiune 30 mp, Bucovina, pre` 45.000 euro cu TVA. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 43.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Dorohoi, 80 mp, modern (se pot vinde 40 mp), pre` 430.000 RON negociabil.Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pret negociabil in raport de suprafata. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` 41.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 51 mp, D, et. 4, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 47 mp, D, et.1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, et. 4, pre` 44.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pacea, s. 54 mp, D, et. 4, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Prim[verii, s. 42 mp, et. 5/10, D, sau schimb cu apartament 2 camere, pre` * Vând apartament cu 2 35.000 euro. Telefon: camere, zona Ale. Elie 0748281959.(R) Radu, s. 40 mp, SD, * Vând garsonier[, zona parter, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) Ghe. Avr[mescu, s. 25mp, parter, pre` 22.500 * Vând apartament cu 2 euro. Telefon: camere, zona G. Enescu, 0748281959.(R) s. 60 mp, D, et. 3, pre` * Vând garsonier[, zona 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) Calea Na`ionala, s. 28


Publicitate S@mb[t[, 9 mai 2009 * Vând apartament cu 2 camere, zona Scarlat Vârnav, s. 40 mp, SD, et. 2, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Ale. P. Tineretului, s. 38 mp, SD, et. 3, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, modern cu toate dot[rile, mobilat, s. 56 mp, D, et. 4/10, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona C. Na`ional[, s. 65 mp, SD, et. 7, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 51.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Tomoroveanu, s. 40 mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` 43.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere (din 4 camere), zona Barbu L[z[reanu, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

50 mp, D, et. 4, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 43 mp, D, parter, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 34 mp, SD, et. 2, pre` 25.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Viilor, s. 48 mp, D, et. 2, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, situat pe Bulevard, vis – a – vis de Casa de Asigur[ri, D, * Vând apartament cu 2 s. 85 mp, et. 3, pre` camere, zona Azurului, s. 85.000 euro,

AGENDA IMOBILIAR|

AGENDA TRANSPORTATORILOR

negociabil.Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 43 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 39.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Stejari, et. 2, SD, s. 72 mp, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 70.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament duplex, zona Prim[verii, s. 114 mp, D, et. 4/5, pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

11

* Vand apartament 2 camere,38 mp, parter, posibilitate de extindere, zona Sucevei.Pret 36000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina,f[r[ ]mbun[t[`iri,50mp, fa`a la soare.Pre` 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona 0 BRD,110mp, modern, ct,t,g,f. Pre`:100.000 euro neg.Tel: 0729062022.(N)

* Vand apartament 2 camere,decomandat,50mp ,fara imbunatatiri, parter,zona Capatul 1 Pret 40.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere,decomandat, c[r[mid[,zona Lic Mihai Eminescu,etaj 2.Pre` 30000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 4 camere,D,et 3,zona v-a-v Maternitate, 80 mp, ct,t,g,f,p.Pre` 70000euro \i garaj 10000 euro (22mp, beci).Tel 0729062022

* Vand apartament 2 camere,53mp,semidecom andat,Et.4, bloc din caramida,cu imbunatatiri ,zona Liceului M.Eminescu Pret 42.000euro neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii,58mp,c[r[mid [,2balcoane,et 4,\arpant[.Pre` 42000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,D,zona * Vand garsoniera, * Vand apartament 2 Prim[verii, 52mp, 26mp,cu imbunatatiri, camere,decomandat,47mp parter,t,izolat exterior, Et.4,zona Tiberiu ,Et3,renovat ]mbun[t[`iri.Pre` Crudu.Pret 28000 euro complet,zona Grivita 40000euro neg.Tel * Vând apartament cu 3 negociabil. Tel Pret 48.000euro 0729062022.(N) 0741497829.(A) camere, zona Vâlcele, et. negociabil Tel. 1, D, s. 65 mp, pre` * Vând apartament 2 * Vand garsoniera 0741497829.(A) 53.000 euro. Telefon: camere,SD,zona \c13, ,27mp,parter,zona Grivita 0748281959.(R) * Vand apartament 2 52mp,et 2,gaz separat, (Piata Mica), cu camere ,SD, 39mp, g,f,t,renovat+mobilat. * Vând apartament cu 3 imbunatatiri Pret parter,zona Primaverii. Pre` 39000euro neg.Tel 21000euro negociabil camere, zona Pret 28500euro. Tel. 0729062022.(N) Tel.0741497829.(A) Independen`ei, nr. 5, 0741497829.(A) parter, D, s. 63 mp, pre` * Vand garsoniera * Vând apartament 2 * Vand apartament 2 50.000 euro. Telefon: camere SD,zona confort 1,Et. 2,fara camere, zona Unirii, 0748281959.(R) Prim[verii,53mp,et.3, imbunatatiri, Rotunda 50mp,decomandat,parter ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 * Vând apartament cu 3 Pret 30.000euro inalt,doua balcoane, euro neg.Tel negociabil. Tel. camere, zona Armoniei, CT,cu imbunatatiri, 0729062022.(N) 0741497829.(A) et. 1, SD, s. 50 mp, pre` mobilat.Pret 47000 euro 45.000 euro. Telefon: * Vând apartament 2 * Vand garsoniera negociabil. 0748281959.(R) camere,zona confort 1,25mp, Tel.0741497829.(A) Prim[verii,parter,la parter,fara imbunatatiri, * Vând apartament cu 3 * Vand apartament 2 strada,50mp, posibilitate zona Directia Muncii.Pret camere, zona Ale. Nou[, camere,Et.1,fara de extindere. Pre` 35000 100.000 LEI negociabil et. 1, SD, s. 56 mp, pre` imbunatatiri,zona euro .Tel Tel. 0741497829.(A) 37.000 euro. Telefon: Primaverii(Pacea) Pret 0729082022.(N) 0748281959.(R) * Vand garsoniera fara 25000euro * Vând apartament 2 Tel.0741497829.(A) * Vând apartament cu 3 imbunatatiri camere,D,zona }mp[rat 22mp,Et.1,zona Calea camere, zona Primaverii, Nationala.Pret 22000 * Vand apartament 2 Traian, 50mp,et.4, SD, s. 60 mp, bloc BCA, euro negociabil.Tel. camere ,decomandat, cu t,izolat exterior, complet renovat, multiple 0741497829.(A) multiple imbun[t[`iri, ]mbun[t[`iri. Pre` imbunatatiri, et 4, pod zon[ central[. Pret 51000 38000euro.Tel mansardabil, pre` 65.000 * Vand garsoniera euro negociabil. 0729062022.(N) 22mp,cu imbunatatiri, euro. Telefon: Tel.0741497829.(A) Et.4,zona Calea * Vând apartament 3 0748281959.(R) * Vand apartament 2 Nationala.Pret 24000 camere,zona Bulevard * Apartament de lux: camere,54mp,cu euro negociabil.Tel. ,60mp,decomandat,c[r[m Vând apartament 4 imbunatatiri,Et.2,zona 0741497829.(A) id[,et.3,gaz separat camere, zona Calea Primaverii Pret balcon ]nchis ]n Na`ional[, s. 100 mp, D, * Vand uscator 15mp, 42000euro negociabil. termopant,u\[ metalic[. et. 6/6, ultramodern, pre` posibilitati de racordare la Tel.0741497829.(A) Pre` 55000 euro neg.Tel apa ,gaz,electricitate, 120.000 euro. Merit[ 0729062022.(N) * Vand apartament 3 caldura. Pret 25.000 Lei v[zut! Telefon: camere,70mp,decomandat negociabil Tel * Vând apartament 3 0748281959.(R) ,cu imbunatatiri, 0741497829.(A) camere,D,zona Casa CT;AC;,Et.1, zona * Vând apartament cu C[r`ii,etaj intermediar, * Vand apartament 2 Mall.Pret 57000 euro 4 camere, zona Elie ]mbun[t[`iri.Pre` 85000 negociabil.Tel Radu, SD, parter, s. 86 camere,decomandat,cu euro neg.Tel inbunatatiri,(gresie, 0741497829.(A) mp, modernizat, pre` 0729082022.(N) 46.000 euro, negociabil. faianta,parchet,termopane * Vand apartament 3 * Vând apartament 3 Telefon: 0748281959.(R) ,usa metalica,gaz camere,62mp,gaz separat)Et.1,Str. camere,D,zona separat,Et.2,zona Calea * Vând apartament cu 4 Calugareni.Pret 50000 Prim[verii,parter,2 Nationala.Pret 55000 camere, zona Bucovina, euro negociabil.Tel b[i,65mp.Pre` 49000 euro euro negociabil.Tel. et. 3, D, s. 74 mp, 0755928663/ neg.Tel 0729062022.(N) 0741497829.(A) modernizat, pre` 75.000 0741497829.(A) * Vând apartament 3 euro, negociabil. * Vând garsonier[, zona camere,D,zona Telefon: 0748281959.(R) * Vand apartament 2 Prim[verii, 27mp,et camere,decomandat cu TEX,parter,t,c[r[mid[,u\ 3.Pre` 22000 euro.Tel * Vând apartament cu 4 inbunatatiri(CT, [ metalic[.Pre` camere, zona G. termopane,gresie,faianta, 0729082022.(N) 43000euro.Tel Avr[mescu, s. 66 mp, D, parchet,54mp)Et.2 zona * Vând garsonier[, zona 0729062022.(N) parter, pre` 65.000 euro. Primaverii.Pret 42000€ Luna,12mp, * Vând apartament 4 Telefon: 0748281959.(R) negociabil.Tel ]mbun[t[`iri.Pre` camere,D,et.3,zona 48000ron.Tel * Vând apartament cu 4 0741497829.(A) Prim[verii,90mp, 0729062022.(N) camere, zona Calea * Vand apartament 2 modern,ct,t,g,f. Pre`: Na`ional[, et. 4, s. 90 camere,decomandat,CT,t * Vând garsonier[, zona 65.000euro neg sau mp, ultramodern, pre` ermopane,Et.4, zona schimb cu apartament 2 Directia Muncii, 24mp, 75.000 euro. Telefon: Primaverii.Pret 45000 camere+diferen`[. ]mbun[t[`iri. Pre` 24000 0748281959.(R) euro.Tel 0741497829.(A) euro.Tel 0729082022.(N) Tel:0729062022.(N)

* Vând apartament 4 camere,D,et 1,zona Prim[verii,80mp,ct . Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.1,zona 0 BRD,100mp.Pre`: 85.000euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mare,et.4,D,100mp,bca,c t,g,f,t,pod. Pret 63000euro.Tel 0729062022.(N) * Zona C[t[mara\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, fara imbunata`iri .Pret :60.000lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a, garsoniera 27mp, parter, imbunata`iri. Pre` 22.000euro/neg. Tel : 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara imbunata`iri. Pret 82.000lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+ F+T+P.Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara imbunatatiri .Pre` 120.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (245) * Zona G[rii, 2C D, 50 mp, et.1, imbunata`iri. Pret 36.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Parcul Tineretului(Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple imbunata`iri .Pret: 25.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Grivi`a (Biserica Duminica Mare) 2C D, Su 45mp+10mp balcon construit ,parter, centrala termica, termosistem la interior, liber . Pre` .130.000 lei/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara imbunata`iri, sarpanta


Publicitate 12

S@mb[t[, 9 mai 2009

acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 55.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256)

CT. Pre` 32.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Primaverii, 2C SD, parter, extindere balcon, imbunata`iri. Pre` 28.500Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari ,3C SD ,et.2, 75mp.Pre` 55.000 euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, fara imbunata`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: * Zona Pacea, 2C SD, * Urgent : Zona \colii 54 mp, et.2, imbunata`iri. 529102, 0752310403, nr.2, 2C SD, 46.9mp, 0752310402(260) Pre` 38.000 etaj intermediar, fara euro/neg.Tel: 529102, imbunata`iri. Pre` * Zona Tex Club, 3C 0752310403, 82.000lei /neg. Tel: SD, etaj intermediar, 0752310402(220) 529102, 0752310403, caramida 63.9mp, fara 0752310402(303) imbunatatiri . Pret * Zona Serconf, 3C D, .47.000euro/ neg.Tel 64mp, etaj 4, \arpant[ * Zona \colii nr.7, 2C din construc`ie, acoperita :529102, 0752310402, SD, 54mp, extindere 0752310403. cu `igla, CT.Pre` balcon proprietate, CT, 180.000euro/ neg Tel: alte imbunatatiri .Pre`. * Zona Piata Mare, 4C 529102, 0752310403, 40.000 euro/neg.Tel: D, et.3, 90mp. Pret 0752310402. (77) 529102, 0752310403, 70.000euro/ 0752310402. neg.Tel:529102, * Zona Imparat Traian, 0752310402, 3C D, parter, 65mp, * Zona Liceului 0752310403. extindere balcon \i boxa , Electrocontact, 2C SD, * Zona Grivita ,4C SD, multiple imbunata`iri. 42 mp, et. intermediar, et. 4, 88mp, fara imbunata`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel: 529102, AGENDA COMERCIANTULUI 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramida, 89mp. Pre`: 80.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03 mp, bloc din caramida. Pre`: 65.000euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

+ Case, terenuri * Vând teren construc`ii industriale, cas[ la asfalt ]n Dorohoi, Darabani (intrare Sm]rdan), utilit[`i edilitare. Telefon: 0747.353.168.(1166-11) * Vând vil[ locuibil[, ]n Ci\mea, P+M, garaj, 230 mp, teren 500 mp, pre` 85000 euro neg, sau schimb cu apartament + diferen`[. Tel: 0751.148.760.(5)

cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32, drum de acces de 4 m, zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere. Pre`uri ]ncepand de la 30 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând teren,zona Pu\kin, 500 mp, deschidere de 20 ml, 27000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând vile la ro\u, zona C[t[m[r[\ti Deal, 180 mp,P+1, 500 mp de teren, arhitectur[ modern[, exterior finisat, T,lindab,cu sau f[r[ garaj.Pre`uri 50000 euro respectiv 52000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând spa`iu comercial,zona capat 1,97 mp,CT,T,toate dot[rile,ideal orice activitate,90000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând teren 4800 mp, Tulbureni, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 9 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Cucor[ni, 615 mp, pre` 6,5 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B) * Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere(6+3), 12.000mp teren,vie, pomi,fantana,cu multe imbunatatiri, semimobilata.Com.Ungur eni. Pret 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand casa cu 4 camere+anexe,fântân[, 1000mp teren in Cervicesti.Pret 100000 Ron negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 5 camere,construita in 1996 din cârâmida si BCA,teren 5000mp,cu anexe gospodaresti,apa curenta si centrala termica,loc.Vladeni com.Corlateni str.Principala Pret 32000euro negociabil Tel.0741497829.(A)

negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren loturi de 720-800mp in zona Lebada Pret 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren intravilan,loturi de 18001500mp in Oraseni-Deal. Pret 10euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vand teren in Hudum,7200mp,deschide re dubla 18ml,Pret 25euro/mp negociabil si teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului * Vand teren 1500 Cucorani, deschidere mp,intravilan,deschidere 20ml,zona Tulbureni. Pret 40ml. Pret 5euro/mp negociabil 25euro/ mp. Tel. Tel.0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vand teren 1017mp,deschidere de 23 ml,in planul 2,toate utilitatile,zona Cismea.pret 28 euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 3100 mp,intravilan,deschidere 30ml,in Brehuesti, com.Vladeni.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 500mp,deschidere de 20 ml,utilitatile la limita de proprietate,in planul 2,zona Cismea.Pret 12 euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 900mp, intabulat,deschidere 11ml,in zona Conrec.Pret 55 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 773mp,in Hudum linga Metaxa, deschidere 23ml Pret 28euro/mp Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 5000 mp in zona Lebada, deschidere 51ml la DN Botosani-Iasi.Pret 21Euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda Lebada Pret 7euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 9850mp la iesire din CatamarastiDeal, deschidere 16,30ml la sosea. Pret 10Euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand terenuri suprafete 500mp, 1000mp(loc de casa), toate utilitatile,zona ANL Cismea. Pret 31Euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 950mp in Botosani. Pret 70.000 Euro negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 6400 mp,intravilan,deschidere * Vând teren intravilan. 40ml in Curtesti Pret * Vând teren 732 mp, cu Pre`uri negociabile. 7euro/mp negociabil. cas[ locuibil[, toate Tel.0741497829.(A) Rela`ii la telefon: utilit[`ile, zon[ central[, 0748281959.(R) * Vand teren 3064mp deschidere 22 ml. Rela`ii zona Rediu Pret la telefon: 0733.992.243. * Vând teren 1,20euro/mp. Tel. extravilan. Pre`uri (1161-9) 0741497829.(A) negociabile. Rela`ii la * Vând teren zona telefon: 0748281959.(R) * Vand teren 5000mp in industrial[, posibilitate Catamarasti* Vând garaj, zona de construit, Hotel Rapsodia, intabulat, Deal,deschidere 40ml.Pret 0231.619.063; 25euro/mp 0753.410.974.(1164-4) cu surs[ de energie Tel.0741497829.(A) electric[ proprie, din * Vând loc cas[, motel la c[r[mid[, pre` 15.000 * Vand teren 6500mp ie\irea din V[cule\ti spre euro. Telefon: ,deschidere 45ml la Dorohoi partea stâng[ \i 0748281959.(R) sosea,posibilitati de ]n Boto\ani. Telefon: iaz,zona Agafton.Pret 0745.333.305. (1159-2) * Vând garaj, zona 7euro/mp negociabil Prim[verii, intabulat, cu * Vând teren cas[, vie \i surs[ de energie electric[ Tel.0741497829.(A) livad[ ]n satul M[n[stirea proprie, din BCA pe * Vand teren Doamnei. Telefon: teren proprietate, pre` 5700mp,deschidere 43ml 0740.212.311. (1152-1) 45.000 lei. Telefon: la DN Botosani-Iasi,zona Lebada .Pret 15euro/mp * Vând 12 parcele a 0748281959.(R)

parcele de 750mp ,zona str.Peco,pret 17euro/mp neg..Teren 3600mp zona Baisa ,Pret 12euro/mp neg.. Teren 15000mp in Curtesti,intravilan, Pret 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren intravilan 5.000mp, deschidere la ambele capete 20ml,in Catamarasti-Deal,se vinde si 2500 Pret 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 3 camere+anexa cu 2 camere,teren 4.000 mp,la sosea,in sat Roma. Pret 20.000 euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren 30.000 mp( in doua loturi de 10.000 si 20.000mp,in Hudum in spate la Metaxa .Pret 8euro/ mp negociabil Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3.800 mp,deschidere 15ml, curent electric,in Catamarasti-Deal. Pret 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vand loc de casa, 1800mp,in Agafton, com.Curtesti.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 1600mp,intravilan,vie,in Manastirea Doamnei, com Curtesti. Pret 15 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Lebada.Pret 10 euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 35400 mp,deschidere de 135ml,in Catamarasti Deal.Pret 5euro/mp. Tel 0741497829.(A) * Vand teren 1000 mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum. Pret 16 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3600 mp,zona Baisa.Pret 12 euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand teren 15000 mp,parcelabil in Curtesti.Pret 4euro/ mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 2700 mp, cu deschidere de 15 ml in Cristesti.Pret 15000 Ron.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 5400 mp in zona Lebada. pret 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 10800 mp,zona Rediu Pret 4euro/mp neg.Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 7200 mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum. Pret 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 1000 mp, str.Petru Rare\,se vinde si 500mp. Pret 40euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 16000 mp in Cucorani.Pret 5euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 4000 mp, zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/ mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vand casa cu mansarda in Botosani, 80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri, multiple imbunatatiri. Pret 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 800mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20euro/mp. Tel 0729062022.(N)

* Vand teren 5000 mp,

* Vând teren 3200mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20euro/mp. Tel 0729062022.(N)


Publicitate S@mb[t[, 9 mai 2009 * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp, plan1,toate utilit[`ile. Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 2500mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 40euro/mp. Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Stejarul ,7000mp, parcelabil,deschidere 22ml,plan1, 43000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 9000mp, zona CET,deschidere 40ml.Pre` 20euro/mp. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Baisa,plan1,8000mp, deschidere 40ml.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000mp .Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil,5 000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bucovina,13000mp, plan1,toate utilit[`ile. Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[, 2585 mp, deschidere 14ml ,acces la canalizare,ap[, curent electric,gaz. Pre` 40euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[, 1100 mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea,3900mp,iaz. Pre`: 100000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 2000mp cu toate utilit[`ile \i cl[diri zoana Centrul vechi.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 750 cu toate utilit[`ile \i cl[diri,zona Rapsodia. Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp, deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp, deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 * Vând teren ,zona la 2,5E/mp, deschidere Centura BT,utilita`ile la 30ml.Tel 40m.Pre` 35E/mp. Tel 0729082022.(N) 0729082022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la * Vând teren ,zona Calea Na`ional[, 2000E/ha. Tel 340mp,toate utilit[`ile. 0729062022.(N) Pre` 200000euro.Tel * Vând teren agricol ]n 0729082022.(N) Br[ila,500 de ha, 2000euro/ha(intabulare,cf * Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, ).Tel 0729062022.(N) 3600mp,plan 2.Pre` * Vând teren ]n Z[ice\ti 9euro/mp sau parcelabil. ,37000mp, deschidere Tel 0729082022.(N) 40ml,4 euro/mp.Tel * Vând spa`iu comercial, 0729082022.(N) zona IRE cu 80mp.Pre` * Vând teren 3700mp, 100000 euro.Tel 50ml deschidere, 350 0729062022.(N) euro/mp,zona Calea * Vând spa`iu Na`ional[.Tel comercial,zona }. Traian, 0729082022.(N) 84mp.Pre` * Vând teren 300mp, 56000euro.Tel deschidere12ml,200 0729082022.(N) euro/mp,zona Calea * Vând spa`iu Na`ional[.Tel comercial,zona 0, cu 0729082022.(N) 120mp.Pre` 2000 * Vând teren, zona euro/mp.Tel Eternit[`ii, 20.000 mp, 0729062022.(N) toate utilit[`ile la 100 * Vând spa`iu euro/mp.Tel comercial,zona Plus, 0729082022.(N) 240mp.Pre` 10mild,ct, t. * Vând teren ,zona Tel 0729062022.(N) Ci\mea 2500mp,40 * Vând spa`iu euro/mp.Tel comercial,zona 0729082022.(N) Bulevard,200mp.Pre` * Vând teren, zona 1600euro/mp.Tel CET,465mp+ 0729062022.(N) construc`ie, 30euro/ mp * Vând spa`iu si 5000mp la comercial,zona 6euro/mp.Tel 0729082022.(N) Prim[verii,100mp.Pre`

1500euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Stadion, 147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Centrul Vechi, 60 mp.Pre` 1300euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

315mp,centrul vechi. Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri (sal[ de mese,abator, apartamente, etc).Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ 200mp, zona C[t[m[r[\ti Deal,cu teren 800mp. Pre` 47000euro.Tel 0729062022.(N)

0231514450, 0748281959.(R) * Vând garaj, zona Prim[verii, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, din BCA pe teren proprietate, pre` 45.000 lei. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R)

* Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n * Vând spa`iu zona Leb[da \i Stejarul comercial,zona }. cu avans \i rate lunare, Traian,302mp.Pre` * Vând cas[ 100mp, dobânda 50% din 850euro/mp.Tel zona 0,cu teren 300 mp, dobânda b[ncii, pre`uri 0729062022.(N) toate utilit[`ile. Pre` negociabile. Rela`ii la 60000 euro,se poate \i ]n telefon: 0231514450, * Vând spa`iu rate. Tel 0729062022.(N) 0231514440, comercial,zona 0748281959.(R) Prim[verii,177mp.Pre` * Vând cas[ 190mp, 1600euro/mp.Tel zona Alfa Land cu teren * Vând teren 0729062022.(N) 500mp,toate intravilan. Pre`uri utilit[`ile.Pre` 80000 negociabile. Rela`ii la * Vând spa`iu euro.Tel 0729062022.(N) telefon: 0231514450, comercial,zona 0231514440, Sucevei,225mp.Pre` * Vând cas[ ]n 250000euro.Tel Boto\ani,zona central[ cu 0748281959.(R) 0729062022.(N) teren 930mp.Pre` * Vând teren 140000euro neg.Tel extravilan. Pre`uri * Vând spa`iu 0729062022.(N) negociabile. Rela`ii la comercial,zona Centru, telefon: 0231514440, 200mp.Pre` * Vând cas[,zona 0231514450, 280000euro.Tel C[t[m[r[\ti Deal, 0748281959.(R) 0729062022.(N) P+E,500mp teren. Pre` 50000euro.Tel * Zona Cucorani, casa * Vând hal[ 240mp ]n locuibila , 60mp, cu Boto\ani,toate utilit[`ile. 0729062022.(N) 1500mp teren aferent Pre` 100000 euro.Tel * Vând cas[,zona 0729062022.(N) Bulevard(100m),P+E,ct, .Pre` 65.000euro/neg. t,ap[,canalizare,foi\or,bu Tel:529120, * Vând cl[dire 0752310403, c[t[rie de var[, 600mp,zona 0, 600mp 0752310402(191) fântân[,400mp teren.Pre` neg.Tel: construi`i,teren 690 mp. * Zona Cucorani, casa 0729062022.(N) Pre` 320000euro neg.Tel locuibila, 70mp, cu * Vând spa`iu 0729062022.(N) 5800mp teren aferent. comercial,zona Pre` 40.000euro/neg. Se * Vând cas[,zona Centru,100mp, poate vinde si cu teren C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t,ap[ mai putin . Tel:529120, renovat.Pre` ,canalizare,izola`ie 250000euro.Tel 0752310403, exterioar[,110 mp. Pre` 0729082022.(N) 0752310402(271) 53000euro.Tel * Vând cl[dire P+1, * Zona Copalau, casa 0729062022.(N) 300mp si 4000mp teren P+1 din caramida, \i * Vând cas[ ]n Str. ]n Boto\ani toate 1500mp teren aferent Plopilor cu teren, utilit[`ile.Pre` 350.000 .Pre` 30.000euro/neg. modern[.Pre`:125.000eur Tel: 529102, euro.Tel o.Tel: 0729082022.(N) 0729062022.(N) 0752310402, 0752310403(92) * Vând cas[ ]n Str. * Vând cl[dire Victoria cu teren. P+1,320mp(160 spatiu * OFERTA:Casa Pre`:71.000euro.Tel: de produc`ie) +142mp locuibila, la 10Km de cl[dire si 570mp teren ]n 0729082022.(N) Botosani, Localitatea Boto\ani.Pre` 350.000 Brehuiesti , P+M ,cu * Vând cas[ ,zona euro.Tel anexe gospodaresti noi, C.DEAL,finisaje 0729062022.(N) acces utilitati edilitare moderne,p+1,izola`ie (inclusiv fosa septica) si exterioar[,geam lemn * Vând spa`iu de 3950mp teren aferent ( stratificat,195mp+500mp productie,hal[+teren, livada si vie) 1960mp,zona Industrial[ de teren.Pre` imprejmuit cu gard nou 70000euro.Tel .Pre` 140000 euro .Pre` : 42.000euro /neg. neg.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) Tel: 529102, * Vând spa`iu comercial * Vând cas[ ,zona 0752310403, Ci\mea,teren 500mp, ,200mp, zona Ion Pilat 0752310402.(fv) casa 136mp,t,ct,ap[, .Pre` 10mild .Tel * Zona Pod de Piatra, gaz,izola`ie exterioar[, 0729062022.(N) vila P+1, suprafata tabla lindab.Pre`: * Vând spa`iu comercial 92.000euro construita 180mp, teren ,200mp, zona aferent 750mp, noua, Tel:0729082022.(N) S[venilor.Pre` 650 finisaje superioare ,acces * Vând cas[,Str. euro/mp neg.Tel la toate utilita`ile edilitare Miori`a,1200mp 0729062022.(N) .Pre` 150.000 euro/neg teren,toate utilit[`ile. Pre` sau schimb cu ap cu 3 * Vând spa`iu comercial 900000ron.Tel camere plus diferen`a ,270mp, zona Gar[.Pre` 0729082022.(N) Tel:529102, 1200 euro/mp neg.Tel 0752310402, * Vând garaj, zona 0729062022.(N) 0752310403(185) Hotel Rapsodia, * Vând cl[dire intabulat, cu surs[ de * Zona A.N.L 1100mp,centrul vechi, energie electric[ proprie, Bucovina, casa 80mp teren,cram[.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) din c[r[mid[, pre` 15.000 batraneasca si 778mp euro. Telefon: teren aferent, deschidere * Vând cl[dire la strada 36m, utilitati 0231514440,

edilitare la limita proprieta`ii.Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona Tatari Boto\ani, vila P+M la ro\u si 500 mp teren aferent.Pre` 65.000euro-neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[tam[ra\ti Deal, vila P+M, termosistem la exterior, t^mplarie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 90.000euro /neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 50.000 euro/neg.Se pot vinde si separat.Tel.:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafata construita la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilita`i edilitare .Pre` 165.000 euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) ;

13

com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent casa si 400mp teren aferent ,in Botosani zona centrala ,acces utilitati edilitare Pret 53.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent casa locuibila , suprafata construita la sol 100mp, anexe gospodare\ti si 711mp teren aferent ,in Botosani, zona industriala, acces utilitati edilitare Pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Vand urgent pensiune turistica ,(P+1) la rosu ,Su totala=393.80mp, in Localitatea Putna , Judetul Suceava .Pre` promovare 300.000 euo/neg : Tel 0752310402 (106)

* Vand urgent centru de vinifica`ie compus din :parcela de teren in supr, de 6900mp , 15cladiri anexe si o cladire industriala, pretabile * Zona industriala vila la spa`ii depozitare cereale etc. Pre` promovare: ro\u, \i 1270mp teren 275.000 euro/neg .Tel aferent .Pre` : 100.000 :0752310402.(104) euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, * Vand urgent ferma 0752310402. (842v) vegetala situata in zona limitrofa Botosani-Iasi * Zona industriala,vila .Supr.compacta de P+M la ro\u, supraf. teren=120ha, \i o cladire construita la sol 90mp, P+1, cu Supr. constr. teren aferent 1100mp, =400mp.Tel termosistem la exterior, :0752310402.(105) CT, garaj si beci .Pre`: 76.000euro/neg. Tel: * Zona Cismea, 5500 529102, 0752310403, mp teren intravilan, 0752310402. deschidere 80m, acces * Zona Comunei Corni, toate utilita`ile edilitare. spa`iu comercial si 6000 Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel putin mp teren aferent .Pre` 140.000lei. Tel: 529102, 1000m .Tel: 529102, 0752310402, 0752310403, 0752310403. 0752310402.(831) * Vand 2.211mp teren * Zona Comunei Corni intravilan ,in Comuna casa locuibila si 800mp Rachiti , front stradal teren aferent .Pre` 28.40m,acces apa 80.000 lei/neg. Tel: curenta iluminat electric 529102, 0752310403, ,drum pietruit.Pret 0752310402. 10Euro/mp ,neg.Tel: * Zona Comunei 529102, 0752310402, Rachi`i, casa locuibila \i 0752310403(210) 1150mp. Pre` :110.000 * Zona Rediu 8,500mp lei. Tel: 529102, teren extravilan, pl.II, 0752310403, acces drum de 0752310402.(743) exploatare. Pre` 3.5euro/ * Zona Costinesti mp neg.Tel:529102, Leorda casa \i 1000mp 0752310402, teren aferent . Pre` 0752310403(253) 40.000lei /neg. Tel: * Zona Rediu 50.000 529102, 0752310403, mp teren extravilan, 0752310402.(265) pl.II, acces drum de * Vând cas[ ]n Vorona exploatare .Pret2.5 cu 2000mp teren aferent Euro/mp neg.Tel: , pre` 35.000Euo/neg. 529102, 0752310402, Tel: 529102, 0752310403(253) 0752310403, * Zona Roma, 8700mp 0752310402.(677) teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` * Vând casa P+M in


Publicitate 14

S@mb[t[, 9 mai 2009

3.5euro/mp-neg. .Tel : Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Hudum langa METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(284)

* Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100)

* Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilitati edilitare, curent electric, gaz metan, apa curenta .Pre` 5euro/mp. * Zona Manastirea Doamnei 2 loturi de teren Tel: 529102, intravilane a cite 4500mp. 0752310403, 0752310402(310) Pre` 6euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, * Zona Tulbureni, 0752310403(243) 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i * Zona Manastirea edilitare la 300m.Pre` Doamnei , casa 1euro/mp. Tel:529102, batraneasca \i 5400mp 0752310403, teren aferent . Pre` 0752310402(310) 20.000euro-neg. Tel: 529102, 0752310402, * Zona Tulbureni, 0752310403. 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m. Pre` * Zona Pod de Piatra, 14euro/mp, neg. Tel: 3750mp teren intravilan, 529102, 0752310403, acces toate utilita`ile 0752310402(134) edilitare .Pre` 20 euro/mp.Se accepta si * Zona Agafton, schimb cu apartament 6600mp, teren plus diferenta . Tel: extravilan, front stradal 529102, 0752310403, 42m.Pre` 6euro/mp. 0752310402.(594) Tel: 529102, * Zona Savenilor, 700mp 0752310403, 0752310402.(133) teren si anexa construita in 2006 .Pre` 35.000euro/ * Zona ALFALAND, neg.Tel: 529102, 12.326mp, pl II, 0752310403, deschidere 45m.Pre` 0752310402. :15euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, * Zona Puskin, 500mp 0752310402.(258) teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i * Zona Bucecea -Hu`ani, edilitare .Pre` 60euro/ 3,5ha teren extravilan, neg.Tel: 529102, acces utilit[`i 0752310403, edilitare.Pre` 4 euro/mp. 0752310402. Tel: 529102, 0752310403, * Urgent .470mp plus 0752310402.(374v) cale de acces teren intravilan Boto\ani zona * Vand 4700mp teren centrala, acces utilita`i extravilan, front stradal edilitare . Pre` :70Euro/ 22m cu 5euro/mp si mp neg. Tel: 529102, 12.500mp teren 0752310403, extravilan front stradal 0752310402. 40m ,cu 6euro/mp in Cucorani . Tel: * Urgent zona Lebada, 4600mp teren extravilan, 529102,0752310402, 0752310403 (29) deschidere 75m .Pre` 12euro/mp neg.Tel: * URGENT.3loturi de 529102, 0752310403, teren intravilane a cate 0752310402. 2500mp cu deschidere 35m Cucorani .Pre` * Zona Tatari, 650mp 52.000lei/lot/negTel : teren intravilan Pre` 529102, 0752310402, 6500euro.Tel: 529102, 0752310403. 0752310403, 0752310402(92) * Zona Ora\eni Vale * Zona Tatari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel :

529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Vand urgent in Brae\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 3000 euro/neg. Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:Vand 6000 mp, teren intravilan in zona Cismea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (155) * Oferta : Zona Rachiti, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

9 CUMP|R|RI * Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[,teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r garsoniere si apartamente .Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r cas[ locuibil[ cu teren aferent ]n Botosani sau zone limitrofe ,Ofer pre`ul zonei Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r teren intravilan,construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC

Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

~NCHIRIERI * }nchiriez apartament 2 camere la vilele din bulevard complet mobilat \i separat garaj + 2 nivele. Rela`ii la telefon: 0728.914.930; 0372/310.145. (1157-8) * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere semidecomandat, semimobilat, recent mobilat, zona Unirii. Rela`ii la : 0740.402.459.(1169-6) * }nchiriez apartament 2 camere,D, mobilat, str. D. Negreanu vis-avis de biserica Armean[. Telefon: 0744.837.251.(1162-3) * }nchiriez apartament 3 camere, et.1, CT,T, mobilat si utilat,zona Primaverii-\coala nr.13, avans 3 luni, 200 euro luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez apartament 2 camere, zona Direc`ia Muncii, et.1, CT, mobilat utilat, pre` 300 euro, avans 3 luni.Telefon: 0231.513362, 0752244233. * }nchiriez apartament 3 camere, strada Marchian, et.3, decomandat, CT, 1 lun[ garan`ie, ultramodern, recent renovat, mobil[ nou[, electrocasnice noi, pre` 350 euro, o lun[ garan`ie.Telefon: 0231513362, 0752244233. * }nchiriez apartament 2 camere, Calea Na`ional[, D, et 2, nemobilat, 150 euro/lun[, 2 luni avans. Telefon: 0231513362, 0752244233. * }nchiriez apartament 2 camere, Calea Na`ional[, D, et 3, CT, mobilat \i utilat, 250 euro/lun[, 1lun[ avans, 1 lun[ garan`ie. Telefon: 0231.513362, 0752244233. Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* }nchiriez apartament 3 camere, Grivi`a, D, parter, CT, par`ial mobilat \i utilat, 200 euro/lun[, 1 lun[ garan`ie. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez garsonier[. Telefon: 0748281959 * }nchiriez apartament 2 camere, zona Bucovina, D, et. 3, s. 77 mp, CT, T, g+f, complet mobilat, utilat, pre` 250 euro/lun[. Telefon: 0748281959

pre` 250 euro/lun[. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0748281959 * }nchiriez apartament 3 camere, zona Grivi`a, et. 3, D, nemobilat, pre` 250 euro/lun[. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0748281959

* }nchiriez apartament 2 camere, zona S[venilor, Dimitrie Negreanu, Gen. Avr[mescu,Col. V. Tomoroveanu \i Prim[verii, pre` 130150-200 eur/lun[. * }nchiriez apartament Telefon: 0231514440, 3 camere, zona Grivi`a, 0231514450, et. 3, D, nemobilat, pre` 0748281959.(R) 250 euro/lun[. Telefon: 0748281959 * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a * }nchiriez apartament cite 100mp acces tir si 2 camere, zona rampa de descarcare S[venilor, Dimitrie .Pre` 2.5 euro/mp/ luna. Negreanu, Gen. Tel:529102, Avr[mescu, Col. V. 0752310403, Tomoroveanu \i 0752310402.(663) Prim[verii, pre` 130150-200 eur/lun[. * Ofer spre inchiriere Telefon: 0748281959 100mp spa`iu comercial, parter de bloc in * Inchiriez spatii comBoto\ani, zona centrala. erciale in zone centrale Pre` 500 euro/luna, ,( Unirii, Onicescu,C.Nationala,z pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: ona Mall).Tel. 529102, 0752310403, 0741497829.(A) 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 80mp, * Ofer spre inchiriere, ap cu 4C, zona ultracenzona IRE. Tel: trala, et.3, nemobilat, 0729062022.(N) CT .Pre` 250euro/luna/ * Ofer spre ]nchiriere neg .Tel: 529102, spa`iu comercial 300 0752310403, mp,Calea Na`ional[. 0752310402. Tel:0729062022.(N) * Ofer spre inchiriere * Ofer spre ]nchiriere ap cu 2cam, par`ial spa`iu comercial mobilat, CT, zona 120mp,zona Util. Calea Nationala . Pre` Tel:0729062022.(N) :700lei/luna .Plata anticipata 3luni. Tel: 529102, * Ofer spre ]nchiriere 0752310403, spa`iu comercial 240 0752310402. mp, zona Plus, 10e/mp. Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre inchiriere 3camere, baie si * Ofer spre ]nchiriere bucatarie, acces separat hal[ 5000mp+curte la casa in zona lini\tita, betonat[ 10000mp, toate curte. Pre`: 250euro/ utilit[`ile,zona luna. Plata antici- pata Industrial[,pre` neg.Tel :3luni . Tel: 529102, 0729082022.(N) 0752310403, 0752310402. * }nchiriez garsonier[. Telefon: 0231514450, * Ofer spre inchiriere 0231514440, spa`ii pentru sediu de 0748281959 birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, * }nchiriez apartament parcare in curte.Pre` la 2 camere, zona fa`a locului Tel: Bucovina, D, et. 3, s. 529102, 0752310403, 77 mp, CT, T, g+f, complet mobilat, utilat, 0752310402.

* Solicit pentru inchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AUTO * Vând tractor U.650. M+plug, bun[ func`ionare, 950011000 RON. Telefon: 0751.803.814.(1097-1) * Vând OPEL ASTRA, 1,7 DTI, 2002, caravan alb. Telefon: 0744.978.972.(1151-1)

V+NZ|RI * Vând ma\in[ surfilat (triploc), 0231.619.063; 0753.410.974.(1165-4) * Vând B.C.U. diferite dimensiuni. Pre`uri negociabile. Efectu[m transport local \i na`ional. Telefon: 0746.436.814; 0744.978.972.(1150-1) * Vand scaun stomatologic in buna stare de functionare. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R) * Vand pianina in stare foarte buna, marca Doina. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R)

PREST|RI SERVICII * BIROU DE CREDITE * Acord[m credite \i persoanelor cu venituri modeste; * Credite nevoi personale, imobiliare, ipotecare; * Credite pentru cump[rarea de locuin`e; * Credite auto, refinan`[ri; Telefon: 0231/514.450; 0751966830; 0748281959.(A) * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (26)

ANGAJ|RI * S.C. angajeaz[ gestionar bar. Rela`ii la telefon: 0742.343.511,]ntre orele 8-17.(1167-3)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse S@mb[t[, 9 mai 2009

Nu are picioare, dar joac[ fotbal \i face balet Un pu\ti de patru ani din Lincolnshire, Marea Britanie, a fost b[tut de soart[ \i condamnat s[ duc[ o via`[ chinuit[. Harvey Philips (foto) s-a ]mboln[vit de meningit[ când avea nou[ luni, iar medicii au fost nevoi`i s[-i amputeze mâna dreapt[ \i par`ial, mâna stâng[ \i ambele picioare. Mama copilului, Lisa (34 de ani) se gândea c[ puiul ei o s[ fie nefericit \i izolat

Horoscop

de 22 de ani din Bucure\ti, România, a ob`inut media 4.0 din primul an \i pân[ la absolvire", este prezentat[ românca pe site-ul Voorhees. Victori`a a fost acceptat[ \i la alte colegii, ]ns[ este fericit[ c[ pân[ la urm[ a ales Voorhees pentru c[ i-a schimbat total

via`a. ]nc[ din primul an, Victori`a s-a implicat ]n diverse organiza`ii studen`e\ti, cum ar fi prima echip[ de dezbatere ]nfiin`at vreodat[ la Voorhees ]n cei 112 ani de existen`[, ea fiind chiar c[pitanul echipei, a fost ]n corul colegiului \i ]n mai multe fr[`ii \i asocia`ii. „

Patroana L’Oreal, supus[ unui control psihiatric De-a lungul anilor, Liliane Bettencourt (foto), ]n vârst[ de 86 de ani, cea care de`ine L’Oreal, de pe urma c[ruia a f[cut o vast[ avere, a f[cut cadouri generoase. Poate cea mai generoas[ a fost cu un prieten fotograf, François-Marie Banier, ]n vârst[ de 61 de ani, c[ruia i-a d[ruit cadouri ]n valoare de un miliard de euro. Numai ca Bettencourt este aspru criticat[

de fiica ei, Françoise, care pretinde c[ mama ei este sl[bit[, vulnerabil[ \i numai bun[ de abuzat. Tocmai de aceea, ea a cerut ca Liliane s[ fie supusa unei expertize psihiatrice. Culmea, aceasta a acceptat, relateaz[ The Guardian. Concluzia expertului care a consultat-o pe Bettencourt a fost c[ femeia este ca o ]ntreag[ comisie s-o ia ]n „perfect s[n[toas[“. Deloc sa- primire pe mama ei, pentru ca tisf[cut[ de r[spuns, fiica ei cere adev[rul s[ ias[ la iveal[. „

Angelina Jolie vrea Cristian ~opescu le d[ parlamentarilor „Burta ]nc[ un copil, dar jos” cu fratele ei Angelina Jolie (foto) pl[nuie\te s[ mai adopte un copil, da data aceasta al[turi de fratele ei, James Haven, care a declarat public c[ este gay. Când a auzit vestea, Brad Pitt s-a enervat la culme, sim`indu-se tr[dat de faptul c[ cea pe care o iube\te face un astfel de gest f[r[ s[ ]l consulte. Se pare c[ Angelina a decis s[ adopte din nou pentru c[ Brad i-a interzis s[ r[mân[ ]ns[rcinat[, timp de cel pu`in un an. iubite, Jennifer Aniston, cu caDezam[git, actorul american a re s-a \i ]ntâlnit ]n secret, ]n lug[sit consolare ]n bra`ele fostei na aprilie. „

K Balan]\

Sunte`i optimist \i ave`i \anse de reu\it[ pe toate planurile. Rela`iile cu colaboratorii decurg foarte bine. Reu\i`i s[ face`i rost de bani pentru a rezolva o problem[ a partenerului de via`[.

O problem[ de familie v[ oblig[ s[ face`i mai multe drumuri. De\i ]ntâmpina`i o serie de dificult[`i, v[ descurca`i foarte bine. Ave`i o zi bun[ la capitolul comunicare \i pute`i merge lini\tit la diferite tratative, la ]ntâlniri cu persoane importante sau ]n c[l[torii de afaceri.

Diminea`a, sunte`i stresat de o problem[ de afaceri. Va trebui s[ alerga`i ]n stânga \i-n dreapta ca s[ o rezolva`i, dar eforturile v[ vor fi r[spl[tite. Nu neglija`i rela`iile sentimentale!

Prigoan[ O românc[, primul str[in \i Bahmu care termin[ cu not[ maxim[ un colegiu american s-au c[s[torit ]n secret C[s[toria dintre Adriana Bahmu`eanu \i Silviu Prigoan[ a avut loc joi la Prim[ria Sectorului 3, ]n secret. Cununia Civil[ a fost oficiat[ de primarul sectorului 3, Liviu Negoi`[, chiar de ziua Adrianei. Dorind s[ `in[ secret aceast[ c[s[torie, cei doi nu au mers la Casa C[s[toriilor, ci ]n biroul primarului. Adriana a renun`at la numele s[u, urmând s[ ]i poarte numele so`ului. „Nu-i exclus. Sunt obi\nuit, deci totul e posibil“, spunea Silviu Prigoan[ ]n urm[ cu câteva luni, ]n leg[tur[ cu o nou[ c[s[torie. Aceasta este a patra oar[ când cei doi se c[s[toresc. „

E Berbec

F Taur

toat[ via`a, dar se pare c[ b[ie`elul e plin de via`[ \i vrea s[ aib[ o copil[rie exact ca a celorlal`i micu`i. Astfel, Harvey joac[ fotbal \i, dup[ ce a v[zut-o pe sora lui mai mare cu doi ani\ori f[când balet, a decis c[ vrea \i el s[ danseze al[turi de feti`e. Mama lui l-a ]nscris la balet, unde Harvey se distreaz[ de minune \i nu e ridiculizat de ceilal`i copii. „

O românc[ a rescris istoria Colegiului Voorhees din Carolina de Sud, SUA, dup[ ce a devenit primul student str[in care a terminat cu nota maxim[, mai ales c[ cei mai mul`i dintre studen`i sunt afroamericani. "Victori`a P[un, o student[

15

Parlamentarii vor lucra \i ]n weekend. Nu la proiectele de lege, ci la siluetele lor. A\a c[, duminic[... "Burta Jos!" la crosul din jurul Palatului Parlamentului. De când a intrat ]n Senat, Cristian ~opescu (foto) \i-a pus ]n cap s[-i conving[ pe colegi c[ mai mult[ mi\care nu stric[ niciodat[. A\a c[, duminic[ ]i pune s[ alerge. Astfel, ]n weekend, ale\ii cu greutate sunt a\tepta`i s[ lase costumele \i s[ ]mbrace treningul. Deocamdat[, \eful Senatului nu are probleme cu kilogramele, dar sus`ine ini`iativa.

Cristian ~opescu va comenta, duminic[, presta`ia ale\ilor, dar va cronometra \i performan`ele colegilor. „

L Scorpion

Problemele financiare nu v[ dau pace, dar reu\i`i s[ v[ p[stra`i optimismul \i sunte`i departe de a v[ da b[tut. Diminea`a v[ merge excelent, dar v[ sf[tuim s[ nu l[sa`i garda jos \i s[ fi`i atent la hot[rârile imG Gemeni De\i nu prea v[ mai r[mâne portante. Pe plan social, ave`i satistimp liber, ambi`ia de a termina ce fac`ii nea\teptate. a`i ]nceput nu poate s[ v[ aduc[ decât câ\tiguri. Totu\i, ar fi bine s[ M S\get\tor v[ organiza`i ]n a\a fel ]ncât s[ nu Comunica`i excelent cu cei din neglija`i nici familia \i nici rela`iile jur. Dac[ vi se propune o afacere cu cei apropia`i. Trebuie s[ v[ mai sau o colaborare, ar fi bine s[ acgândi`i \i la relaxare. cepta`i. Pute`i câ\tiga bine. Dup[amiaza ar fi bine s[ r[mâne`i acas[. H Rac Dup[ o perioad[ nefavorabil[ pe plan social \i sentimental, situa`ia se N Capricorn schimb[ complet. Bucura`i-v[ \i nu Sunte`i bine dispus \i atrage`i cu v[ mai pune`i atâtea ]ntreb[ri! Spre u\urin`[ simpatia celor din jur. S-ar sear[, afla`i c[ s-ar putea s[ pleca`i putea chiar s[ fi`i ini`iatorul unei ]ntr-o c[l[torie ]n interes de familie. excursii sau a unei petreceri. Ar fi bine s[ termina`i ce a`i ]nceput, mai ales ]n cas[, pentru a evita o discuI Leu Ave`i \anse maxime s[ ob`ine`i `ie cu partenerul de via`[. mici câ\tiguri care v[ redreseaz[ bugetul. Pute`i s[ v[ gândi`i la vii- O V\rs\tor tor \i chiar s[ face`i investi`ii pe terDiminea`a s-ar putea s[ pleca`i men lung. Ar fi bine s[ v[ odihni`i ]ntr-o scurt[ c[l[torie ]n interes mai mult. personal. Face`i cuno\tin`[ cu o persoan[ cu care v[ ve`i asocia ]ntro afacere. Partenerul de via`[ se J Fecioar\ }ncepe`i o lucrare important[, de bucur[ s[ ]i da`i ve\ti bune. pe urma c[reia pute`i câ\tiga bine. Ca s[ ave`i mai multe \anse, v[ P Pe[ti Ave`i succes ]n afaceri \i reu\i`i sf[tuim s[ v[ tempera`i spiritul critic. Este posibil s[ ave`i un con- s[ câ\tiga`i o sum[ frumoas[. Mai flict cu un prieten sau cu partenerul mult, dup[-amiaza vi se propune o de via`[. Dup[-amiaz[, primi`i vi- colaborare. Dac[ trebuie s[ c[l[tozita unei rude mai ]n vârst[, care v[ ri`i, pute`i fi optimist. Nu se ]ntred[ o veste bun[ despre o c[l[torie. v[d nici un fel de probleme.

Bancul zilei LOC LIBER Finala Campionatului Mondial de fotbal. Toate locurile sunt ocupate, ]n afar[ de unul. Apare un tip \i-l ]ntreab[ pe cel care st[tea lâng[: - E liber? - Da, r[spunde tipul. - Nu pot s[ cred... cât de nebun trebuie s[ fii ca s[ ai un asemenea

loc \i s[ nu vii la meci? - Adev[rul e c[ \i locul [sta e al meu. Trebuia s[ vin cu so`ia mea, am fost ]mpreun[ la toate campionatele ]ncepând din 1982, de când suntem c[s[tori`i... Din p[cate, ea a murit... - |i nu a`i g[sit pe nimeni s[ v[ ]nso`easc[, un prieten, un vecin? - Nu, to`i sunt la ]nmormântare...

O RE~ET{ PE ZI EVANTAIE DE CARTOFI Ingrediente: 8 cartofi mari, ca\caval 150g, 2 ramuri cimbru verde, 4 linguri ulei de m[sline, sare, piper. Mod de preparare: Cur[`a`i cartofii de coaj[, t[ia`ii ]n felii sub`iri numai pân[ la jum[tate, f[r[ s[ se desprind[ feliile. Pune`i-i la fiert ]n ap[ cu sare. Fierbe`i-i doar 10 - 15 minute, apoi scurge`i-i de ap[ \i l[sa`i-i s[ se r[ceasc[. T[ia`i ca\cavalul ]n feliu`e sub`iri, de m[rimea feliilor de cartofi. Pune`i felii de ca\caval ]ntre feliile de

cartofi, având grij[ ca acestea s[ nu se rup[. A\eza`i cartofii ]ntr-o tav[ uns[ cu ulei, r[sfirând feliile, f[r[ a le rupe ]ns[. Stropi`i-i cu ulei \i pres[ra`i-i cu cimbru. ~ine`i tava la cuptor pentru 30 de minute, sau pân[ se rumenesc uniform.


CMYK

Eveniment 16

S@mb[t[, 9 mai 2009

Defuncta Alcor mai are datorii de zece miliarde lei vechi

UTILE

Fosta fabric[ de izolatori din sticl[, Alcor SA, mai are de achitat datorii de peste un milion de lei, de\i nu mai func`ioneaz[ de ani buni. Cel mai mare creditor al singurei fabrici de izolatori de sticl[ din Sud-Estul Europei este Direc`ia General[ a Finan`elor Publice Boto\ani. Aceast[ institu`ie mai are de recuperat 360.000 de lei, ini`ial crean`a total[ fiind de 3,68 milioane lei. Fiscul a ]ncasat 3,15 milioane lei ca urmare a vânz[rii unei p[r`i din sediul administrativ al Alcor c[tre Poli`ia Rutier[. Potrivit planului de distribuire a sumelor provenite din ]ncasarea crean`elor fostului produc[tor de izolatori din sticl[, Finan`ele vor ]ncasa ]n luna mai suma de 170.000 de lei, din totalul de 200.000 de lei cât s-a reu\it s[ se mai recupereze ]n ultimul an. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va primi 25.000 de lei din totalul de 134.000 de lei cât mai are de recuperat. Ini`ial, AVAS a avut o crean`[ de 541.000 de lei. Prim[ria municipiului Boto\ani va ]ncasa 2.000 de lei din datoria de 16.000 de lei cât mai are de recuperat de la Alcor. Agen`ia pentru Protec`ia Mediului urmeaz[ s[ ]ncaseze 1.380 lei din datoria de 29.000 de lei nerecuperat[ de la uzina comunist[, Inspectoratul Teritorial de Munc[ va primi 440 lei din diferen`a ne]ncasat[ de 2.800 de lei, Comisia Na`ional[ a Valorilor Mobiliare Bucure\ti va ]ncasa 280 de lei iar Agen`ia Na4,1380 lei

\i asta ca urmare a jocurilor f[cute la nivel ]nalt ]n Ministerul Economiei. La Bucure\ti s-a preferat achizi`ionarea de izolatori din plastic, importa`i la sume mult mai mari, ]n locul celor din sticl[, astfel c[ singura fabric[ de izolatori din sticl[ din Europa de Sud-Est \i-a pierdut ]ntreaga pia`[ de desfacere. Fostul ministru al Economiei, Codru` Sere\, a recuFIRM{ noscut ]ntr-o vizit[ la Boto\ani FALIMENTAT{ DE gre\elile fo\tilor \efi ai ministerului ]n ceea ce prive\te soarINTERESELE ta firmei boto\[nene. Alcor aFINANCIARE LA vea datorii de peste 100 miliarde lei vechi la furnizori \i bugeNIVEL }NALT tul consolidat al statului, debite mic”, a declarat Agafi`ei. ArFabrica de izolatori din sticl[ care au fost stinse pe parcursul hivele Statului au vrut s[ cumpere un spa`iu pentru depozi- a intrat ]n faliment dup[ 2000 anilor. (Bogdan Caliniuc) tare, dar din lipsa fondurilor tranzac`ia nu s-a mai realizat. Investitori greci \i nem`i s-au interesat de posibilitatea relans[rii produc`iei de izolatori din sticl[, ]ns[ nici aceste oferte nu s-au concretizat. Lichidatorul este de p[rere c[ posibila valorificare a activelor se va face doar pe buc[`i.

`ional[ de Reglementare ]n domeniul Energiei urmeaz[ s[ primeasc[ 20 de lei din crean`a r[mas[ de 189 de lei. Printre creditorii care nu vor primi nici la aceast[ ]mp[r`eal[ niciun leu din datoriile pe care le au de recuperat de la Alcor se num[r[ \i fostul Corp al Gardienilor Publici, actuala Poli`ie Comunitar[, care are de ]ncasat 92.000 de lei. }n total, 18 creditori nu vor ]ncasa niciun leu din suma total[ de recuperat, care se ridic[ la 434.000 de lei.

SE CAUT{ CUMP{R{TORI PENTRU ULTIMELE ACTIVE Gheorghe Agafi`ei, lichidatorul care se ocup[ de falimentara Alcor, a spus c[ volumul activelor r[mase este mic, ]ns[ ar putea acoperi achitarea restului datoriilor. „Nu \tiu când vom reu\i s[ vindem \i restul activelor. Ofertan`i am tot avut, dar nu s-a concretizat ni-

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 9 S Aducerea la Bari a moa\telor Sf. Ierarh Nicolae; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor 10 D Sf. Ap. Simon Zilotul; Cuv. Isihie M[rturisitorul \i Lavrentie Duminica a 4-a dup[ Pa\ti (a Sl[b[nogului); Ap. Fapte 9, 32-42; Ev. Ioan 5, 1-15; 11 L Sf. Sfin`it Mc. Mochie, Acachie \i Dioscur; Sf. Metodie \i Chiril, apostolii slavilor

3,0886 lei

Ziua: 250C

Noaptea: 100C

Evenimentul de Botosani nr.1325  
Evenimentul de Botosani nr.1325  

Ziarul orasului tau!

Advertisement