Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 66 (1287) • S^mb[t[, 21 martie 2009 • 16 pagini

Sute de cereri pentru ocuparea func`iilor de directori adjunc`i Pagina 4

Lege care ]i poate transforma pe directori ]n \omeri Modificarea statutului func`ionarilor publici i-a pus pe gânduri pe unii nominaliza`i la func`iile de conducere ale institu`iilor deconcentrate din jude`. Ace\tia cânt[resc la modul cel mai serios dac[ s[ fac[ pasul spre preluarea func`iilor de conducere ]n care sunt sus`inu`i de partid, garantate doar pentru un mandat de patru ani,

sau s[ r[mân[, ]n continuare, func`ionari publici. Teodor Dimitriu se num[r[ printre aceste persoane, ]ns[, potrivit unor surse neoficiale, mai sunt \i al`ii dintre cei nominaliza`i pentru \efia institu`iilor publice care stau pe gânduri dac[ s[ accepte sau nu posturile.

Pagina 4

Feti`[ accidentat[ de un \ofer ]ncep[tor

Dup[ ce joi o feti`[ de \apte ani a fost accidentat[ pe strada S[venilor, ieri un accident rutier asem[n[tor a f[cut ca un alt copil, de opt ani, s[ ajung[ ]n spital. Feti`a a

fost lovit[ de un autoturism Daewoo Espero, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Boto\ani.

Pagina 5

Lovitur[ de teatru ]n instan`[

Judec[torii au respins propunerea de arestare a Gianinei Aghini`ei De\i aceasta a ]nc[lcat dispozi`ia procurorilor de a nu p[r[si localitatea, judec[torii au refuzat s[ o aresteze pentru 29 de zile. Geanina Aghini`ei \i mama

ei sunt anchetate ]n cazul de fraudare a BCR, valoarea prejudiciului fiind de peste 13 miliarde lei vechi.

Pagina 16

Genina Pintilii, câ\tig[toare ]n procesul cu conducerea CJ Fosta \ef[ a Direc`iei Jude`ene de Drumuri \i Poduri, Geanina Pintilii, a avut câ\tig de cauz[ ]n confruntarea din instan`[ cu pre\edintele Consiliului Jude`ean. Dup[ ce a fost ]nl[turat[ de la \efia direc`iei, conducerea CJ invocând deficien`e grave ]n managementul institu`iei, fosta directoare a ales s[ apeleze la instan`[ pentru ca aceasta s[ cânt[reasc[ de partea cui este dreptatea. Iar instan`a i-a dat dreptate fostei directoare. Acum, pre\edintele CJ este decis s[ fac[ recurs. Mai mult, Mihai ~âbuleac \i-a exprimat public nemul`umirea fa`[ de decizia justi`iei, aducând critici judec[torilor, dar \i medicilor, care, potrivit declara`iilor \efului CJ, i-ar fi acordat Geaninei Pintilii concedii medicale cu prea mult[ u\urin`[.

Pagina 3


Eveniment 2

S@mb[t[, 21 martie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Satul românesc, cap[t de lume Cu siguran`[, dac[ marele filosof \i poet Lucian Blaga ar tr[i ]n zilele noastre n-ar mai avea curajul s[ afirme c[ ve\nicia s-a n[scut la sat. Ideea ar p[rea desuet[, spus[ doar de dragul efectului social \i nu dintr-o convingere adânc[, extras[ din realitate. Ce-i drept, ]n perioada interbelic[ satul românesc cunoscuse o ]nflorire, `[ranul devenise un reper moral, un izvor de ]n`elepciune, iar via`a la `ar[ era râvnit[ pân[ \i de cei mai mari industria\i \i intelectuali. Comunismul a avut grij[ ca toate acestea s[ dispar[, `[ranul ]nst[rit a fost etichetat drept chiabur \i târât prin ]nchisori, iar `[ranul modest a fost str[mutat la ora\ \i „disciplinat” ]n spirit proletar, dezumanizat fiind ]n câteva decenii. La `ar[ au r[mas foarte pu`ini oameni care s[ lucreze p[mântul, \i aceia conecta`i la o colectivizare de tip bol\evic f[cut[ cu mijloace neortodoxe. }nc[ ne sunt vii ]n memorie cifrele la produsele agricole pe care le raportau activi\tii de partid, erau cele mai gogonate minciuni. }n acele vremuri `[ranul nu se alegea cu mare lucru, agricultura ajunsese s[ acopere g[urile negre din industrie. S-a sperat ca dup[ revolu`ie satul românesc s[ fie revigorat, s[-\i câ\tige statutul de alt[dat[, s[ prospere. Nimic din toate astea, regimurile a\a zise democrate l-au bulversat \i mai r[u pe `[ran, i-au incitat vulgul \i r[utatea; v[ mai aduce`i aminte de numeroasele procese sau crimele dintre fra`i pentru o palm[ de p[mânt de acum câ`iva ani? Comisiile de ]mpropriet[rire nu \i-au urm[rit decât propriile interese urmând o politic[ falimentar[ ]n ceea ce prive\te proprietatea privat[, legile sunau ca dracu’, efectul lor era mai tot timpul ]n coad[ de pe\te. Astfel, via`a la `ar[ s-a degradat \i mai r[u, cei r[ma\i f[r[ munc[ la ora\ nu s-au mai ]ntors la p[mânt au luat drumul str[in[t[`ii, popula`ia de la sate este tot mai ]mb[trânit[. Guvernele perindate pân[ acum ]n fruntea `[rii au fost total dezinteresate de agricultur[. A\a zisele subven`ii n-au fost decât ni\te am[giri de doi bani, `[ranul n-a beneficiat mai deloc de pe urma lor. Cu to`ii ne aducem aminte de cuponiad[, bi\ni`arii, sub ochii docili ai poli`i\tilor, au fost cei ce-au avut de câ\tigat. Produsele agricole nu sunt comercializate de cei care le produc, ci de intermediari \i pie`ari. Nici dup[ intrarea ]n Uniunea European[, agricultura nu poate respira normal, incompeten`a celor care o p[storesc este principalul motiv, `[ranul bate ]n continuare pasul pe loc. Acum, ]n plin[ criz[, exist[ pericolul ca satul românesc s[ se ofileasc[ de tot.

Tentativ[ de suicid cu un... prosop Un b[rbat ]n vârst[ de 31 de ani, din localitatea Bobule\ti, ora\ul |tef[ne\ti a ajuns ieri diminea`[ la spital dup[ ce a ]ncercat s[-\i curme zilele. C[t[lin V., cunoscut cu afec`iuni psihice a ]ncercat s[ se omoare prin spânzurare, dorind s[ se stranguleze cu un prosop. Membrii familiei l-au g[sit \i lau salvat ]nainte s[ se petreac[ vreo nenorocire. Din fericire, C[t[lin V. nu a apucat s[ stea prea mult ]n \treang, via`a nefiindu-i pus[ ]n pericol. Dar cu aceast[ ocazie, cadrele medicale dup[ ce l-au consultat pe b[rbat au stabilit c[ era grav bolnav, fiind diagnosticat cu pneumonie. A fost adus la Spitalul Jude`ean „Mavromati” \i

internat ]n cadrul sec`iei de Anestezie Terapie Intensiv[, C[t[lin V. având nevoie de ]ngrijiri medicale din cauza afec`iunii respiratorii. „A fost adus la noi un b[rbat din Bobule\ti, |tef[ne\ti. Am aflat de la cadrele medicale de pe ambulan`[ c[ a ]ncercat s[ se sinucid[ cu un prosop. Când a ajuns la noi era ]n anamnez[ \i prezenta leziuni la nivelul gâtului, ]ns[ starea sa era stabil[. La noi nu a mai venit niciodat[, ]ns[ are un istoric medical la Spitalul de Psihiatrie. Pentru c[ a fost diagnosticat cu pneumonie a fost internat ]n reanimare”, a declarat Petric[ R[d[uceanu, purt[torul de cuvânt al Spitalului Jude`ean. (D[nu` Rotariu)

Prefectul a primit un arc cu s[ge`i de la poli`i\ti Concurs de tir garnisit cu momente pline de haz, voie bun[, spirit de competi`ie \i momente stânjenitoare pentru cei care nu prea au „c[tarea” bun[. Pe scurt, a\a poate fi caracterizat concursul de tir organizat ieri de c[tre Inspectoratul de Poli`ie Jude`ean Boto\ani (IPJ), concurs care a avut trei categorii, rezervi\ti, oficialit[`i \i reprezentan`i ai mass-media. Cu ocazia zilei Poli`iei Române, poli`i\tii boto\[neni au vrut s[ invite la un concurs atât pe reprezentan`ii presei locale, cât \i pe \efii celor mai importante institu`ii din jude`. Vineri, pe poligonul apar`inând MAI din Boto\ani, pe lâng[ 15 reporteri, fotoreporteri \i cameramani de la cotidianele \i televiziunile locale, au mai participat la concurs \i prefectul Cristian Roman, Cristian Popovici, prim procurorul Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, Radu Anton, \eful Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ Boto\ani, Dumitru Zm[u, \eful Serviciului Poli`iei Rutiere \i Constantin Moro\anu, \eful Inspectoratului de Jandarmi Jude`ean. Dintre reprezentan`ii presei locul trei a fost ocupat de c[tre Dumitru C[linescu, de la Somax TV, locul doi de Marius Cesane de la Jurnalul de Boto\ani iar locul unu l-a ocupat

Ghenadie Prisacaru, de la Somax TV. De\i era cel mai mare pe scara ierarhic[, prefectul a ob`inut ca „trofeu” un arc cu s[ge`i, ob`inând cel mai mic punctaj la categoria oficiali. }ns[ nu s-a ar[tat deloc deranjat de acest lucru, ba dimpotriv[, Cristian Roman a fost amuzat, declarând c[-i va duce fiului s[u arcul cu s[ge`i. Locul trei la aceast[ categorie a fost ocupat de Cristian Popovici, locul doi de c[tre consilierul prefectului, Radu Dorule`, iar locul ]ntâi de c[tre Constantin Moro\anu.

„Oficial a fost cupa presei la tir. }ns[ am invitat \i \efii de institu`ii. Cu p[rere de r[u, o parte dintre ei nu au putut participa. M-au sunat \i \i-au cerut scuzele de rigoare, fiind angrena`i ]n activit[`ile de zi cu zi de la serviciul dân\ilor. Mul`umesc celor care au venit, de abia a\tept s[ vedem rezultatele, pentru festivitatea de premiere, s[-i felicit[m. Acest concurs a fost organizat oricum ]n condi`iile unui bune colabor[ri. A\tept s[ m[ invite \i pe mine, voi trage \i eu la ziua jandarmeriei. De

asemenea, este \i domnul colonel Anton, comandantul de la ISU, a\tept \i de la dânsul invita`ia”, a declarat Viorel |erb[noiu, \eful Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. Cât prive\te rezultatul prefectului la tragere, |erb[noiu a spus dezinvolt: „Au fost rezultate sl[bu`e? Mai organiz[m o tragere... Merit[ domnul prefect”. La sfâr\itul competi`iei, cei prezen`i au vizionat un exerci`iu tactic al Deta\amentului Poli`iei de Interven`ie Rapid[ al IPJ Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Trafican`ii de persoane, Accident grav ]n aresta`i preventiv Doi boto\[neni re`inu`i ieri de c[tre procurorii de la Direc`ia de Investigare a Infrac`iunilor de Crim[ Organizat[ \i Terorism (DIICOT) Boto\ani ]ntr-un dosar de trafic de persoane au fost aresta`i preventiv, o a treia persoan[ implicat[ ]n acela\i dosar primind mandat de arestare ]n lips[. Re`eaua, format[ atât din ucraineni cât \i din români, a fost anihilat[ joi de procurori. Descinderi au avut loc ]n mai multe loca`ii din Boto\ani, fiind efectuate mai multe perchezi`ii. }n total, opt boto\[neni au fost prezenta`i la sediul DIICOT pentru audieri, fiind ]nvinui`i c[ au exploatat peste 100 de români ]n Cehia. La cererea procurorilor, judec[torii au decis ca doi dintre cei audia`i s[ primeasc[ mandate de arestare. Este vorba de F.M., de 39 de ani, \i A.G., de 33 de ani, iar al treilea, aflat ]n str[in[tate D.L., de 46 de ani, s[ primeasc[ mandat de arestare ]n lips[. Boto\[nenii sunt ]nvinui`i c[ ]ncepând din 2002 au racolat peste 100 de persoane, c[rora le-au promis locuri de munc[ bine pl[tite ]n Cehia. Re`eaua era format[ atât din

Albe\ti, provocat de o \oferi`[

români cât \i din ucraineni. }n momentul ]n care ajungeau la destina`ie, muncitorii erau l[sa`i f[r[ acte \i erau exploata`i prin munc[. Majoritatea celor racola`i proveneau din mediul rural. Li se promiteau locuri de munc[ din care ar fi câ\tigat lunar salarii de peste 1.000 de euro, dar când ajungeau la destina`ie erau deposeda`i de acte \i pu\i la munc[ ]n condi`ii greu de imaginat \i ]ntr-un mediu total insalubru. Pe lâng[ boto\[neni, re`eaua a racolat \i locuitori din localit[`i ale jude`elor ]nvecinate. Câ\tigurile ob`inute din exploatarea prin munc[ a celor racola`i sunt estimate a fi de ordinul zecilor de mii de euro. (D[nu` Rotariu)

O femeie din Albe\ti, din cauza neaten`iei la volan, a provocat ieri diminea`[ un accident rutier. }n urma impactului dintre dou[ autoturisme, patru persoane, inclusiv \oferi`a care a provocat accidentul, au nevoie de ]ngrijiri medicale. }n jurul orei 07.40, Mihaela C., ]n vârst[ de 33 de ani, din localitatea Albe\ti, aflat[ la volanul unui autoturism marca Chevrolet, nu a adaptat viteza la condi`iile de drum, \i ]ntr-o curb[ a pierdut controlul volanului, intrând ]n coliziune frontal[ cu un autoturism marca Dacia, autoturism parcat regulamentar ]n afara drumului. Norocul proprietarului Daciei a fost c[ numai cu câteva minute ]nainte p[r[sise autoturismul. }n schimb, cei patru pasageri ai autoturis-

mului Chevrolet nu au fost atât de noroco\i, to`i suferind leziuni, având nevoie de ]ngrijiri medicale. Cel mai grav r[nit[ a fost \oferi`a, Mihaela C. care a suferit un poli-traumatism \i traumatism toracic, fiind transportat[ la Spitalul din Tru\e\ti, dup[ care a fost transferat[ la Spitalul Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”. Dup[ ce a fost supus[ la mai multe investiga`ii medicale, femeia a fost internat[ ]n cadrul sec`iei de chirurgie, ]n prezent fiind ]n afara oric[rui pericol. Poli`i\tii care au desf[\urat cercet[ri la fa`a locului au stabilit f[r[ dubiu c[ vina pentru producerea accidentului ]i apar`ine ]n totalitate, fiind cercetat[ pentru s[vâr\irea infrac`iunii de v[t[mare corporal[ din culp[. (D[nu` R.)


Eveniment S@mb[t[, 21 martie 2009

Genina Pintilii, câ\tig[toare ]n procesul cu conducerea CJ Fosta \ef[ a Direc`iei Jude`ene de Drumuri \i Poduri, Geanina Pintilii, a avut câ\tig de cauz[ ]n confruntarea din instan`[ cu pre\edintele Consiliului Jude`ean. Dup[ ce a fost ]nl[turat[ de la \efia direc`iei, conducerea CJ invocând deficien`e grave ]n managementul institu`iei, fosta directoare a ales s[ apeleze la instan`[, pentru ca aceasta s[ cânt[reasc[ de partea cui este dreptatea. Iar instan`a i-a dat dreptate fostei directoare. Acum, pre\edintele CJ este decis s[ fac[ recurs. Mai mult, Mihai ~âbuleac \i-a exprimat public nemul`umirea fa`[ de decizia justi`iei, aducând critici judec[torilor, dar \i medicilor, care, potrivit declara`iilor \efului CJ, i-ar fi acordat Geaninei Pintilii concedii medicale cu prea mult[ u\urin`[.

Pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani s-a ar[tat nemul`umit cu privire la medici \i judec[tori, f[când referire la cazul Geaninei Pintilii (foto). Fosta directoare a Direc`iei Jude`ene de Drumuri \i Poduri (DJDP), Geanina Pintilii, ]nl[turat[ din func`ie anul trecut, a avut s[pt[mâna aceasta ]nf[`i\area la procesul pe care l-a intentat dup[ ce i s-a cerut s[ renun`e la func`ia de conducere a institu`iei ]n cauz[. Procesul s-a finalizat ]n favoarea ei. Mihai ~âbuleac, \eful Consiliului Jude`ean Boto\ani s-a ar[tat dezam[git de rezultatul dat de c[tre organele de judecat[ considerând decizia anormal[ cu atât mai mult cu cât ]n cazul acesteia s-a ]nceput urm[rirea penal[ pe motiv c[ ]n peri-

oada ]n care aceasta era director la DJDP, ar fi s[vâr\it o serie de fapte de natur[ penal[. Democrat-liberalul de la conducerea Consiliului Jude`ean Boto\ani a declarat c[ este hot[rât s[ fac[ recurs ]n acest proces. „Am ]n`eles c[ s-a ]nceput urm[rirea penal[ \i c[ exist[ o motiva`ie, ni\te indicii c[ s-ar fi s[vâr\it fapte de natur[ penal[ ]n ceea ce prive\te activitatea pe care a desf[\urat-o la DJDP. Din câte am ]n`eles la termenul de ieri (n.r., joi), de la Tribunal, ]n ceea ce prive\te litigiul de munc[, chiar dac[ am demonstrat c[ ]n cauz[ s-a dispus urm[rirea penal[, totu\i judec[torul a tran\at ]n favoarea doamnei Pintilii. Nu am primit ]nc[ o comunicare oficial[ ]n acest sens pentru a putea vedea dac[

exist[ posibilitatea unui recurs”, a specificat Mihai ~âbuleac. |eful Consiliului Jude`ean Boto\ani consider[ decizia instan`ei ca fiind una eronat[, criticând totodat[ \i medicii care dau concedii medicale atunci când nu este cazul. „Pentru c[ eu am primit un vot din partea cet[`enilor, pentru a-i reprezenta, ]mi permit s[ critic aceast[ decizie \i s[ o g[sesc eronat[. Dac[ atunci când depui o dovad[ c[ ]ntr-o anumit[ cauz[ s-ar fi s[vâr\it fapte de natur[ penal[, atunci trebuie s[ te ab`ii ]n a lua o decizie \i s[ a\tep`i ca aceast[ urm[rire penal[ s[ se ]ncheie pentru c[ altfel risc[m ca ]n aparatul Consiliului Jude`ean s[ avem oameni cu probleme penale. Este absurd, dar ne merit[m soarta atât timp cât avem medici care elibereaz[ certificate medicale la comanda celor revoca`i din func`ie \i judec[tori care decid ]n favoarea celor ]n jurul c[rora planeaz[ o eventual[ fapt[ penal[. Vom lupta ]n continuare ]mpotriva celor care \i-au b[tut joc de banii publici \i de interesele cet[`enilor. Chiar dac[ aceast[ ga\c[ s-a l[rgit, ]ntâi cu medici, acum \i cu judec[tori care iau hotârâri aiurea, nicio problem[, lupt[m ]mpotriva lor \i sunt convins c[ vom ajunge la liman”, a mai ad[ugat democratliberalul de la conducerea Consiliului Jude`ean Boto\ani. (C.S.)

3

Ovidiu Epura\ va apela la instan`[ dac[ va fi demis Ovidiu Epura\ (foto) nu a primit ]nc[ nicio ]n\tiin`are de la Ministerul Agriculturii privind demiterea sa de la conducerea Agen`iei de Pl[`i \i Interven`ie pentru Agricultur[, ]n urma deciziei ministrului Ilie Sârbu de a demite ]n bloc \efii acestor institu`ii din `ar[. Decizia luat[ de ministru a fost motivat[ prin nerespectarea termenului de ]ncepere a pl[`ilor pe suprafa`[ din fondurile europene aferente anului 2008. Directorul APIA Boto\ani spune c[ ]n cazul ]n care va primi ]n\tiin`area privind demiterea sa din func`ia de conducere pe care este ]n prezent, \i nu de trecere pe o func`ie de execu`ie ]n cadrul institu`iei, atunci va apela la instan`[. Ovidiu Epura\ consider[ ca \i-a f[cut bine treaba ]n cadrul institu`iei pe care o conduce \i c[ nu exist[ vreun motiv ]ntemeiat pentru a demis din aceast[ func`ie. „Observ c[ la ora actual[ demiterile se fac la televizor, iar numirile se fac ]n conferin`ele de pres[ ale partidelor. Eu nu am primit de la APIA central[ nicio hârtie, nici de demitere, nici de mutare, nici alt[ dispozi`ie privind statutul meu juridic. Eu la ora actual[ sunt director executiv, potrivit deciziei de numire a directorului general al APIA”, a precizat Ovidiu Epura\. Acesta sus`ine c[ exist[ o nemul`umire a ministrului Agriculturii, care este justificat[ doar dintr-un anumit punct de vedere. Epura\ spune c[ termenul invocat de Ilie Sârbu

nu l-a stabilit cu el, cu organele de conducere ale APIA Bucure\ti. „Noi ducem la ]ndeplinire doar ni\te dispozi`ii ale directorului general APIA, de la nivel central. La nivel de jude`, eu lucrurile mi le-am rezolvat cu personalul pe care ]l am, cu condi`iile care ne sunt asigurate. Cred c[ a nemul`umit ministerul aceast[ zbatere a sindicatului, din care eu nu fac parte, de a\i men`ine ni\te drepturi salariale care au fost câ\tigate \i care nu se mai dau. S-a ]ncercat o m[sur[ de for`[ de a demite directorii de la APIA central[ \i jude`e, ca s[ fie un fel de punere la punct, un fel de intimidare. Eu nu sunt demis prin comunicat, a\tept decizia directorului general”, a mai spus Ovidiu Epura\. Acesta mai sus`ine c[ refuz[ s[ cread[ c[ m[sura ministrului este una politic[ \i asta pentru c[ printre directorii APIA sunt membri PNL, PD-L \i simpatizan`i PSD. Pentru postul de director al APIA Boto\ani a fost propus Ioan Toma, din partea PSD. (L.L.)

Directori sf[tui`i Nu sunt \anse pentru de prefect s[ fac[ recapitalizarea societ[`ii Apa Grup pasul ]n spate Ieri, primul reprezentant al Guvernului la Boto\ani a profitat de prezen`a directorilor de institu`ii deconcentrate la \edin`a de Colegiu Prefectural pentru a le cere s[ fac[ un pas ]n spate celor care ]nc[ se mai `in de scaunul de \ef. }ndemnul se pare c[ este chiar ]n interesul actualilor directori, care au tot interesul s[ mai poat[ prinde câte un post ]n cadrul institu`iilor pe care le-au condus. „La modul cel mai colegial v[ spun c[ legea cu privire la politizarea func`iilor de directori a trecut ieri

de Camera Deputa`ilor. Ea este atacat[ la curtea constitu`ional[ \i s[pt[mâna viitoare se va pronun`a rezultatul. Rug[mintea mea este ca acei dintre dumneavoastr[ care mai ave`i o posibilitate de a face un pas ]n spate, ]n cadrul institu`iei pe care o conduce`i, s[ o face`i pentru c[ nu ne dorim s[ r[mân[ cineva pe drumuri. Dac[ ave`i o posibilitate, s[ profita`i de ea cât de curând”, s-a adresat prefectul Cristian Roman, directorilor prezen`i ieri ]n sala mare a Palatului Administrativ Boto\ani. (C.S.)

Acesta este r[spunsul pe care l-a primit de la Bucure\ti, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani, dup[ ce s-a adresat ministrului Finan`elor ]n speran`a rezolv[rii problemei celui mai mare datornic al jude`ului - SC Apa Grup SA. „Domnul ministru Gheorghe Pogea nu mi-a dat nicio speran`[ ]n ceea ce prive\te recapitalizarea societ[`ii comerciale Apa Grup. }n primul rând, alocarea de la bugetul de stat a unor fonduri pentru aceast[ destina`ie nu este posibil[, dat[ fiind \i austeritatea care exist[ ]n acest moment ]n cheltuirea banului public dar \i lipsa garan`iilor ]n ceea ce prive\te ]mbun[t[`irea situa`iei financiare a operatorului nu d[ posibilitatea s[ se aloce sume pentru

aceast[ destina`ie”, a comunicat Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Prin urmare, situa`ia nu se va putea simplifica de la

nivel central. Reprezentan`ii Consiliului Jude`ean Boto\ani sus`in c[ se va ]ncerca g[sirea de solu`ii pentru remedierea problemei la nivel local. „Este

o situa`ie dificil[ pentru c[ avem de accesat fonduri ]nsemnate de la UE pentru ap[canalizare. Avem ]n program obiective ]ndr[zne`e, adic[ realizarea unei surse alternative de alimentare cu ap[ din Prut \i reabilitarea aduc`iunii de ap[ din sursa Siret. Este evident c[ operatorul Apa Grup nu ]ndepline\te criteriile de eligibilitate. Ca o consecin`[, am declan\at ni\te serii de consult[ri cu speciali\tii pentru a g[si o solu`ie pe plan local. Dac[ vrem s[ aducem fonduri europene, trebuie s[ clarific[m situa`ia cu datoriile. Pe de o parte,bani pentru recapitalizate nu sunt, dar pe de alt[ parte, de mul`i ani de zile nu s-a luptat s[ se ]mbun[t[`easc[ situa`ia acolo”, a ]ncheiat ~âbuleac. (C.S.)


CMYK

Eveniment 4

S@mb[t[, 21 martie 2009

Lege care ]i poate Sute de cereri transforma pe pentru ocuparea directori ]n \omeri func`iilor de directori adjunc`i }nghesuial[ ]n tab[ra social-democra`ilor pentru ocuparea func`iilor de directori adjunc`i de institu`ii deconcentrate. Peste 100 de membri ai organiza`iei jude`ene a PSD \iau depus cereri pentru a ocupa o func`ie de director adjunct ]n institu`iile deconcentrate ale jude`ului Boto\ani. Gheorghe Vâzdoag[, secretar general al organiza`iei jude`ene a PSD, a declarat c[ va fi aplicat[ aceea\i procedur[ de selec`ie a acestor persoane ca \i ]n cazul propunerilor de directori executivi. Printre cei care \i-au depus cereri pentru e\alonul doi ]n institu`iile respective se num[r[ persoane care nu au primit votul ]n prima etap[ a numirilor. „Exist[ acelea\i criterii de selec`ie ca ]n cazul propunerilor directorilor executivi, iar votul dat de Comitetul executiv va fi decisiv. }n cazul ]n care candida`ii nu vor fi cunoscu`i destul de bine, le vom da posibilitatea s[ se autoprezinte \i vom face \i noi o prezentare sumar[”, a mai spus Vâzdoag[. Una din propunerile PSD pentru func`ia de director adjunct al Casei Jude`ene de Pensii este Iuliana Petru\c[. Posturile de directori adjunc`i vor deveni mai rentabile \i mai râvnite de candida`i ]n condi`iile ]n care aceste persoane nu ]\i pierd statutul de func`ionar public. |i la PDL, emo`iile pentru cei ce vor posturi de directori adjunc`i sunt mari. S-au depus CV-uri, dar deocamdat[ candida`ii stau ]n a\teptare. Reprezentan`ii Partidului Democrat Liberal (PDL) sus`in c[ numele celor care vor ocupa posturile de directori adjunc`i la institu`iile deconcentrate vor fi f[cute

publice dup[ ce vor primi ordinele de numire pentru directorii executivi. C[t[lin Flutur (foto), pre\edintele filialei boto\[nene a PDL, a declarat c[ sunt depuse o serie de CV-uri la sediul partidului pentru cei care \i-au exprimat dorin`a de a ocupa func`iile de adjunc`i. „Avem la sediu un set de CV-uri \i de op`iuni pentru func`iile din e\alonul doi \i trei, dar r[mânem la aceea\i mare problem[. }n momentul acesta, ministerele sunt ]n perioada de aprobare a noilor organigrame. Degeaba vorbim c[ putem lua trei directori adjunc`i acum la Direc`ia Agricol[ când probabil ]n loc de \ase directori adjunc`i prin noua organigram[ va fi unul singur. Restul e poveste. Pân[ nu o s[ \tim exact câte posturi sunt \i cum le ]mp[r`im, nu putem spune nimic”, a declarat C[t[lin Flutur. Acesta a ad[ugat ]ns[ c[ dup[ cum sunt prevederile acordului cu Partidului Social Democrat (PSD) acolo unde postul de directorul executiv al institu`iei este al PSD, cel de adjunct va fi al PDL. „La nivelul Direc`iei Agricole avem trei sau patru solicit[ri. Vom analiza la

nivel de Birou permanent Jude`ean \i vom nominaliza persoanele care credem noi c[ vor face fa`[ cu succes cerin`elor”, a ad[ugat pre\edintele PDL. Cât prive\te colaborarea cu PSD, C[t[lin Flutur sus`ine c[ problemele interne ale partidului nu vor afecta rela`iile alian`ei. „Noi am p[strat rela`iile cu PSD, sunt colegii no\tri de coali`ie. Echipa de coordonare a coali`iei, de 10 oameni, nu resimte fr[mânt[rile care sunt ]n momentul de fa`[ ]n cadrul PSD”, a ad[ugat C[t[lin Flutur. (L[cr[mioara Lupa\cu, Petronela Rotariu)

Modificarea statutului func`ionarilor publici i-a pus pe gânduri pe unii nominaliza`i la func`iile de conducere ale institu`iilor deconcentrate din jude`. Ace\tia cânt[resc la modul cel mai serios dac[ s[ fac[ pasul spre preluarea func`iilor de conducere ]n care sunt sus`inu`i de partid, garantate doar pentru un mandat de patru ani, sau s[ r[mân[, ]n continuare, func`ionari publici. Teodor Dimitriu (foto) se num[r[ printre aceste persoane, ]ns[, potrivit unor surse neoficiale, mai sunt \i al`ii dintre cei nominaliza`i pentru \efia institu`iilor publice care stau pe gânduri dac[ s[ accepte sau nu posturile. Teodor Dimitriu, cel care a fost propus de PSD pentru func`ia de director al Agen`iei Jude`ene de Ocupare a For`ei de Munc[, este indecis ]n privin`a prelu[rii \efiei acestei institu`ii. Acesta a declarat, ieri, ]n cadrul unei conferin`e de pres[, c[ deocamdat[ are ]ndoieli c[ acceptarea func`iei de director al Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ ar fi cea mai bun[ alegere pe care o poate face ]n prezent. Asta ]n condi`iile ]n care func`ia de director va fi una politic[, pentru un mandat de patru ani, potrivit modific[rii aduse Statutului func`ionarilor publici. Dimitriu a spus c[ ]nainte de a lua o decizie va citi foarte bine legea pentru a vedea dac[ prerogativele \i siguran`a pe noul post ]i convin. El spune c[ prin preluarea func`iei politice de \ef al agen`iei de \omaj, nu-i mai este garantat[ ]ntoarcerea pe un post din cadrul institu`iei, ]n condi`iile ]n care pierde statutul de func`ionar public. „Am ]nc[ dubii din acest punct de vedere \i vreau s[ studiez mai bine legea 187. Vreau s[ mul`umesc partidului c[ a `inut cont de experien`a mea \i de capacitatea managerial[ a mea, ]ns[ eu sunt cel care trebuie s[ decid. Vreau s[ v[d care sunt condi`iile unui director numit politic. Eu, acum, de`in un anumit post de

func`ionar public, iar dac[ plec de aici, nu-mi garanteaz[ nimeni c[ pot s[ m[ ]ntorc pe el”, a mai spus Teodor Dimitriu. Exist[ \i varianta, potrivit sursei citate, ca dup[ expirarea mandatului de director, s[ r[mân[ efectiv pe drumuri, neavând o alt[ op`iune. }n ciuda acestor declara`ii, Dimitriu a prezentat ]n cadrul conferin`ei o strategie proprie ]n vederea ]mbun[t[`irii activit[`ii ]n institu`ie. El \i-a propus, ]n ideea ]n care se va decide asupra prelu[rii func`iei, m[rirea ratei de ocupare \i crearea de noi locuri de munc[ prin facilit[`i, ]mbun[t[`irea serviciilor de ocupare c[tre persoanele

aflate ]n c[utarea unui loc de munc[, men`inerea locurilor de munc[ existente \i s[ fac[ un climat de lucru mai eficient. Dimitriu ar urma s[ o ]nlocuiasc[ ]n func`ie pe Iulia Cocri\. Potrivit noii legi, conduc[torii serviciilor deconcentrate vor fi oameni numi`i pe criterii politice, nu vor mai fi func`ionari publici de conducere. Asta le face pe unele dintre persoanele nominalizate pentru func`iile de conducere s[ stea ]n cump[n[ dac[ accept[ sau nu func`ia, ]n condi`iile ]n care dup[ mandatul de patru ani pot trece de la scaunul de director la statutul de \omer. (L.Lupa\cu)


CMYK

Eveniment S@mb[t[, 21 martie 2009

Sprijin cerut popula`iei pentru prinderea ho`ilor de ap[ Conducerea Societ[`ii Apa Grup SA cere ajutorul popula`iei pentru prinderea ho`ilor de ap[, dar \i pentru depistarea propriilor s[i angaja`i care ajut[ la furtul de ap[. Juristul Albert T[nas[, purt[torul de cuvânt al Apa Grup, a declarat c[ firma a\teapt[ chiar \i sesiz[ri anonime. Asta dup[ ce conducerea Consiliului Jude`ean a acuzat ]ntr-o conferin`[ de pres[ c[ pierderile ]nregistrate de Apa Grup sunt \i ca urmare a furtului de ap[ realizat de angaja`ii societ[`ii. „Rug[m popula`ia, chiar dac[ e s[ trimit[ anonime, s[ ne anun`e atunci când au informa`ii despre unii care se bran\eaz[ singuri la re`eaua de ap[, despre cei care nu au apometru la limita de proprietate, despre angaja`ii no\tri care fac bran\amente f[r[ contract. sanc`iona drastic un angajat nicio m[sur[ concret[”, a Dac[ nu primim informa`ii din care face a\a ceva vor continua declarat Albert T[nas[. Acesta toate p[r`ile pentru a putea s[ planeze doar suspiciuni, f[r[ a precizat c[ exist[ deja mai

multe informa`ii cu privire la activitatea unor angaja`i ai Apa Grup, dar pân[ acum nu exist[ dovezile necesare pentru a declan\a o anchet[ disciplinar[. „Avem informa`ii de la surse anonime, atât din interiorul societ[`ii, cât \i din exterior, cu privire la activitatea unor angaja`i proprii. Exist[ cazuri ]n care sunt date avize dar nu sunt ]ncheiate contracte de furnizare, avem re`ele preluate ]n mediul rural \i unde avem un consum mult prea mic raportat la num[rul de locuitori din acea localitate”, a completat T[nas[. Acesta a spus c[ ]n momentul de fa`[, la nivelul unit[`ii se realizeaz[ un inventar al bran\amentelor, atât ]n mediul urban, cât \i ]n mediul rural, \i c[ ]n ciuda informa`iilor, ]nc[ nu s-a descoperit nimic din ceea ce ar putea incrimina vreun angajat b[nuit c[ vinde ap[ „la negru”. (Bogdan Caliniuc)

5

F[r[ informatic[ ]n \coli Dup[ educa`ie fizic[, istorie \i limbi str[ine t[iate din orarul elevilor, acum s-a ajuns la informatic[. }n ultima perioad[, directorii unit[`ilor \colare au primit trei planuri cadru de ]ncadrare. Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI), sus`ine c[ toate aceste planuri trimise de la o s[pt[mân[ la alta dau peste cap ]ncadr[rile din \coli. Luni, 16 martie, au fost elaborate noi planuri cadru pentru ]nv[`[mântul liceal. „Aceste alte planuri cadru vin \i redau orele de limbi str[ine \i iau din cele de informatic[. Acum problemele de ]ncadrare le au profesorii de informatic[. Deja sunt f[cute noile ]ncadr[ri \i au ]nceput vacant[rile. S[pt[mâna trecut[ s-au f[cut ]ncadr[ri dup[ un plan cadru iar s[pt[mâna aceasta au avut loc alte ]ncadr[ri. S-au `inut consilii de administra`ie ]n \coli pe band[ rulant[”, a spus liderul LSI. Ora de sport a r[mas a\a cum se stabilise ]n primul plan cadru, respectiv o or[ s[pt[mânal \i alte dou[ op`ionale, extra-

\colar[, extracuricular[, sâmb[t[ \i duminica. Acesta a men`ionat c[ ]n acela\i timp odat[ cu restrângerile de ore vor ap[rea \i disponibiliza`ii din educa`ie. „Omul ]\i pierde catedra \i ar trebui s[ primeasc[ m[car un salariu compensatoriu, sum[ de bani compensare a\a cum se acord[ ]n ]ntreaga economie. Dac[ se ajunge la restrângeri de activitate, respectiv la disponibilizare, trebuie avut[ ]n vedere acordarea salariilor compensatorii”, a declarat Liviu Axinte. Acest lucru va fi cerut de liderii sindicali la urm[toarele negocieri cu reprezentan`ii Guvernului. (Petronela Rotariu)

Feti`[ accidentat[ de un \ofer ]ncep[tor O func`ionar[ din Dup[ ce joi o feti`[ de \apte CJ propus[ pentru ani a fost accidentat[ pe strada vineri un accident rutier asem[n[tor a f[cut ca un func`ia de director la S[venilor, alt copil, de opt ani, s[ ajung[ ]n spital. Copila accidentat[ ieri a Protec`ia Copilului fost transportat[ la Spitalul de Conducerea Consiliului Jude`ean, a decis ca \efia DGASPC s[ fie preluat[ prin interimat, de c[tre o persoan[ care a activat ]n sistemul de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului dar care ]n prezent nu mai lucreaz[ ]n cadrul direc`iei. Propunerea cu care se va veni ]n \edin`a de Consiliu Jude`ean este, prin coinciden`[, una dintre cele trei f[cute de liderul Sindicatului „Impact” - Marius Oro\anu. Astfel, persoana considerat[ de c[tre \efii CJ ca fiind cea mai potrivit[ pentru a prelua condu-

cerea Direc`iei este Doina Nacu Manole, ]n prezent angajat[ a Consiliului Jude`ean. „Am f[cut deja o propunere ]nscris[ ]n proiect \i se refer[ la un func`ionar din Consiliul Jude`ean, respectiv Doina Nacu, care lucreaz[ la compartimentul de audit \i a avut pân[ acum, de dou[ ori, misiuni temporare ]n cadrul DGASPC. A suplinit acolo atât func`ia de \ef serviciu resurse umane cât \i cea de director economic”, a men`ionat Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. (C.S.)

Pediatrie dup[ ce a fost lovit[ cu ma\ina de un \ofer ]ncep[tor. Conduc[torul auto Bogdan C., ]n vârst[ de 18 ani, de`ine permisul de conducere doar de trei luni. Se afla la volanul unui autoturism Daewoo Espero pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Boto\ani \i circula dinspre bariera Suli`a c[tre centrul municipiului când a accidentat-o pe Diana Lavinia P., ]n vârst[ de opt ani. Cu toat[ lipsa de experien`[ a tân[rului \ofer, accidentul s-a produs, din câte se pare, din vina copilului. Feti`a s-a angajat ]n traversarea str[zii printr-un loc nepermis \i f[r[ s[ se asigure. Practic, a

ap[rut pe nea\teptate ]n fa`a autoturismului condus de \oferul de 18 ani. Copila a fost transportat[ la Spitalul de Pediatrie „Cuvioasa Parascheva” unde a fost diagnosticat[ cu poli-traumatism \i mai multe leziuni minore. Din fericire, este ]n afara oric[rui pericol, via`a nefiindu-i pus[ ]n primej-

die. Cu toate acestea a fost internat[, medicii dorind astfel s[ evite riscul unor complica`ii ulterioare. |oferul autoturismului a fost testat de poli`i\ti pentru a se vedea dac[ a consumat alcool ]nainte de a se urca

la volan, ]ns[ rezultatul a fost negativ. Pân[ la finalizarea anchetei ]n privin`a acestui accident, Bogdan C. este cercetat pentru s[vâr\irea infrac`iunii de v[t[mare corporal[ din culp[. (D.R.)

- Domnu’ prefect, pe cine vre`i s[ `inti`i? Pe dom’ Costic[?


Eveniment 6

S@mb[t[, 21 martie 2009

50 milioane de euro pentru reabilitarea centralei CET Atât va primi societatea Termica printr-un program opera`ional sectorial din fonduri europene, program ]n care au fost incluse doar cinci municipii din `ar[, printre care \i Boto\aniul. Primarul C[t[lin Flutur spune c[ prin acest program va fi reabilitat[ centrala CET, lucru care nu s-a ]ntâmplat pân[ acum. „Boto\aniul a intrat, ]n urma eforturilor conjugate f[cute de prim[rie \i de speciali\tii de la Termica, ]ntre cele cinci ora\e care vor beneficia, ]n premier[ la Boto\ani, de programul opera`ional sectorial din fonduri europene. Vorbim pentru prima dat[ de reabilitarea centralei CET. Pân[ acum, marea majoritate a investi`iilor care au fost f[cute atât cu eforturile bugetului local cât \i cu efortul bugetului de stat au fost f[cute pe partea de distribu`ie \i re`ele. Am f[cut tot felul de demersuri cu cei de la E.on, cu diverse firme din Suedia, Austria, Israel de a ]ncerca s[ aducem investitori ]n centrala termic[, discu`ii care nu s-au concretizat. Cu cele 50 milioane euro rezolv[m ]n totalitate problema termiei ]n Boto\ani", a precizat primarul C[t[lin Flutur. 25 milioane lei reprezint[ bani europeni, 20 milioane euro ]nseamn[ contribu`ia bugetului de stat, iar 5 milioane reprezint[ contribu`ia CL. Proiectul se va desf[\ura pân[ ]n 2013. Potrivit unui studiu realizat pentru sistemul de termoficare, suma necesar[ pentru reabilitarea integral[ a re`elei de transport, a

Al 13-lea salariu acordat la presiunea prefectului Cadrele didactice boto\[nene vor primi cel de-al 13-lea salariu ]n urma implic[rii prefectului. }n cursul zilei de joi, reprezenta`ii Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI) au avut o ]ntâlnire cu Cristian Roman, c[ruia i-au prezentat nemul`umirile pe care cadrele didactice le au din cauza neacord[rii celui de-al 13-lea salariu. Liviu Axinte, liderul LSI, a men`ionat c[ situa`ia a fost rezolvat[ ]n urma interven`iei prefectului c[tre Direc`ia de Finan`e. „}ncepând de luni, \colile din jude` pot face plata celui de-al 13-lea salariu. }n situa`ia ]n care vor mai fi probleme punctuale ]n acordarea acestor bani ]i rug[m pe colegi s[ ne anun`e pentru a putea apela din nou

la domnul prefect s[ rezolv[m problemele, pentru c[ am v[zut c[ acest lucru duce la intrarea ]n normal a activit[`ii ]n jude`ul Boto\ani”, a declarat Liviu Axinte. Liderul sindical nu este l[murit de ce ]n alte jude`e cel de-al 13-lea salariu a fost acordat deja, cum ar fi la Ia\i, Bac[u sau Suceava, de aproximativ o lun[, ]n timp ce la Boto\ani este nevoie de interven`ia prefectului. „Am luat ]n considerare \i declara`iile publice ale primului ministru care asigura c[ salaria`ii din ]nv[`[mânt vor primi al 13-lea salariu ]n luna martie. Nu vedem de ce la Boto\ani s[ se fac[ altfel”, a ad[ugat Liviu Axinte. (Petronela Rotariu)

Datorii de 212.000 de lei la Jazz Pro SRL

re`elei de distribu`ie agent termic secundar, puncte termice se ridic[ la 60 milioane euro. Pân[ la ora actual[, ]n sistem s-au investit doar 15 milioane euro. „Sunt foarte multe municipii

care s-au b[tut pentru a intra ]n acest program, pentru a primi bani europeni, iar Boto\aniul a intrat ]n acest calcul \i suntem califica`i ]n acest program. Suma este imens[ \i asta ]nseamn[

pe lâng[ un sistem de termoficare la cheie, ]nseamn[ locuri de munc[ ]n Boto\ani ca s[ putem dep[\i aceast[ situa`ie de criz[”, a spus Ioan Diaconu, directorul societ[`ii Termica. (L.L.)

Firma Jazz Pro SRL Boto\ani a fost trimis[ ]n insolven`[ pentru datorii totale ]n valoare de 212.000 de lei. Cei mai mul`i bani ]i are de recuperat, de la aceast[ societate, Administra`ia Finan`elor Publice Boto\ani. Pe lista creditorilor se mai afl[ societatea Diesel Service SA, cu o crean`[ de 7.451 lei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu 647 lei, \i Prim[ria municipiului Boto\ani, care s-a ]nscris la masa credal[ cu suma de 134 de lei. Potrivit indicatorilor financiari ai anului fiscal

2004, societatea Jazz Pro SRL avea drept obiect principal de activitate lucr[rile de instala`ii electrice \i un singur angajat. Firma avea ]n 2004 datorii totale de 1,4 milioane lei. Societatea ]nregistrase pentru 2004 venituri totale de 862 de lei, potrivit datelor financiare ale Ministerului Finan`elor, iar volumul cheltuielilor era de 92.692 de lei. Doar pentru anul 2004, Jazz Pro a contabilizat pierderi nete de 91.830 lei. Totodat[, firma avea, la acea dat[, \i crean`e de ]ncasat ]n valoare de 478.828 lei. (B.C.)

Elevi care merg 12 kilometri pe jos pân[ la \coal[ Socializarea, un Iarn[ sau var[, elevii din c[men`ionat directorul unit[`ii medicament benefic pentru tunele boto\[nene sunt nevoi`i \colare. Pentru a ajunge la s[ mearg[ pe jos zilnic câ`iva \coal[, elevii merg pe jos o copiii cu sindrom Down kilometri pentru a ajunge la or[. Se trezesc de la 5.30 iar la Ziua Mondial[ a Sindromului Down a fost marcat[, ieri, \i la Boto\ani. Asocia`ia „Ne trebuie speran`[”, din Boto\ani, ]n colaborare cu Funda`ia Star of Hope România au organizat o ac`iune prilejuit[ de acest eveniment, la care au participat elevii mai multor \coli \i gr[dini`e din municipiu, p[rin`i \i copii cu sindrom Down. „Ziua Mondial[ a Sindromului Down a fost legiferat[, din 2006, pe 21 martie, pentru a simboliza unicitatea celor trei cromozomi 21 care ]n final determin[ apari`ia sindromului Down. Sindromul Down este o dereglare genetic[ a corpului uman care apare ]nainte de na\tere. Copilul se na\te, cre\te, ajunge adult \i moare cu acest cromozom care nu se

poate elimina cu niciun medicament, decât o socializare ]n mas[ a acestor copii cu ceilal`i. Aceasta este ca un medicament benefic pentru s[n[tatea, psihicul lor \i pentru ceea ce ]nseamn[ via`a lor ]n comunitate”, a precizat Silvia Griciuc, pre\edintele Asocia`iei „Ne trebuie speran`[” din Boto\ani. }n asocia`ia amintit[, sunt 29 de copii cu sindromul Down, ]ns[ ]n realitate num[rul acestora este mult mai mare ]n jude`ul Boto\ani. „Unii p[rin`i au re`inere s[ vin[ la consiliere cu copiii. Fie c[ le este ru\ine sau din motivul c[ noi nu putem s[-i ajut[m material ei se feresc s[ vin[ la noi pentru consiliere”, a mai spus Silvia Griciuc. (L.L.)

\coal[. Uita`i de autorit[`i, de reprezentan`ii Prim[riei, care nu fac nimic pentru ca drumurile s[ fie accesibile unui mijloc de transport, 17 elevi din Dacia vin zilnic la Nic\eni la \coal[. Cei 12 kilometri dus]ntors nu mai reprezint[ o povar[ pentru elevi, de atâ`ia ani sunt obi\nui`i. Directorul unit[`ii \colare din Nic\eni, Ioan T[t[r[\anu, a men`ionat c[ aceast[ situa`ie se datoreaz[ neimplic[rii autorit[`ilor locale. Drumul de p[mânt care leag[ satul de comun[ devine impracticabil când plou[ sau ninge. La vreme bun[, copiii mai au \ansa de a fi adu\i la \coal[ cu c[ru`a. „Drumul este foarte r[u. Dac[ plou[ nu mai ai acum s[ ajungi cu nimic. Noi am f[cut cereri \i memorii pentru microbuz \colar la Inspectoratul |colar. Degeaba am

primi dac[ drumul nu este ref[cut. Ar rugini ]n curtea \colii. Eu m[ mir c[ elevii au venit la \coal[ acum iarna. Mai sunt unii care ]mi spun c[ dac[ \tiu s[ numere oile, ce rost mai

are s[ vin[ la \coal[? }n campania electoral[ tot s-a promis c[ se va reface drumul, dar acum nu mai face nimeni nimic. Banii au fost da`i aiurea ]n loc s[ se fac[ drumul”, a

6.30 se ]ntâlnesc \i pornesc la \coala din Nic\eni. |ansa elevilor ca ]n acest an s[ schimbe ceva este minim[. Ioan Gaidur, primarul comunei, sus`ine c[ lipsa banilor este singurul motiv care ]ntârzie lucr[rile pentru refacerea drumului de la Nic\eni la Dacia. „Am reu\it abia acum s[ facem un program individual al comunei pentru ap[-canalizare, gr[dini`[, drum Dacia \i muzeu. Am a\teptat s[ fie aprobat bugetul pentru c[ ne trebuie bani pentru consultan`[, studii de fezabilitate. Avem promisiuni c[ ]n toamn[ vor veni bani. Acum eu sper s[ vin[ mai devreme. Nu au fost bani \i nu am avut ce face. Dac[ erau bani alta era situa`ia. Drumul de la Dacia la Nic\eni este prioritate”, a spus Ioan Gaidur. (Petronela Rotariu)


Sport S@mb[t[, 21 martie 2009

Românii din Liga Campionilor \i Cupa UEFA \i-au aflat adversarii Competi`iile europene sau apropiat de fazele finale, astfel c[ la Casa Fotbalului European, de la Nyon, Elve`ia, a avut loc ieri tragerea la sor`i pentru sferturile de final[ \i semifinalele Ligii Campionilor \i Cupei UEFA. Cinci români au fost prezen`i ]n sferturile de final[ ale celor dou[ competi`ii: Cristian S[punaru, ]n Liga Campionilor, Mircea Lucescu, R[zvan Ra`, Florin Cernat \i Tiberiu Ghioane ]n Cupa UEFA. Tragerea la sor`i pentru Liga Campionilor a ]nceput la ora 13:00 (ora României) \i a fost condus[ de Secretarul General al UEFA, David Taylor, \i ambasadorul finalei de la Roma, Bruno Conti. Tragerea la sor`i pentru Cupa UEFA a urmat de la ora 14:00 \i a fost condus[ de Taylor \i ambasadorul pentru finala de la Istanbul, Can Bartu. Cele opt câ\tig[toare din runda precedent[ a Ligii Campionilor se vor ]nfrunta ]n sferturile de final[, ]mperecherea fiind f[cut[ printr-o tragere la sor`i des-

chis[. Asta ]nseamn[ c[ echipele de club din aceea\i `ar[ se puteau ]ntâlni. Sferturile de final[ sunt programate pe 7 \i 8 aprilie, turul, iar returul pentru 14 \i 15 aprilie. Man\a tur a semifinalelor se va disputa pe 28 \i 29 aprilie, iar returul pe 5 \i 6 mai. }n fine, tragerea la sor`i s-a ]ncheiat cu determinarea „gazdei“ finalei de la Roma, din motive pur administrative, aceasta putând fi câ\tig[toarea semifinalei 1 sau semifinalei 2. Finala se va disputa pe Stadionul Olimpico, pe 27 mai. Aceea\i procedur[ s-a aplicat \i ]n cazul Cupei UEFA. Sferturile de final[ se vor disputa pe 9 \i 16 aprilie, iar semifinalele pe 30 aprilie \i 7 mai, pentru ca finala s[ fie disputat[ pe Stadionul Fenerbahçe |ükrü Saracoglu, din Istanbul, pe 20 mai. „

Sferturile Ligii Campionilor -

Liverpool - Chelsea Barcelona - Bayern Munchen Villarreal - Arsenal Manchester United - FC Porto.

Bulgaria ar putea g[zdui un Mare Premiu de Formula 1

Bulgaria ar putea g[zdui un Mare Premiu de Formula 1, oficialit[`i din `ara vecin[ precizând c[ negocierile ]n acest sens ar putea fi finalizate ]n scurt timp, informeaz[ Novinite, care citeaz[ cotidianul Dnevnik. Pre\edintele Federa`iei Bulgare de Motociclism (BMF), Bogdan Nikolov, a declarat c[ `ara sa ar putea construi un al doilea circuit, dup[ ce ]n urm[ cu o lun[ a fost ]ncheiat un contract preliminar pentru organizarea ]n Bulgaria a unei etape a Campionatului Mondial de MotoGP, ]n 2011. „Dac[ negocierile vor fi ]ncununate de succes \i vom semna contractul vom construi un circuit de Formula 1. Locul circuitului de MotoGP depinde de aceast[ decizie“, a spus Nikolov. }ns[ pre\edintele Federa`ie Bulgare de Automobilism

Sportiv (BFAS), Georgi Iankulov, nu s-a ar[tat la fel de optimist. Organismul pe care ]l conduce a fost implicat ]n negocierile cu organizatorii Formulei 1 pân[ cu \ase luni ]n urm[. „Nu pot s[-mi imaginez c[ FIA poate ]ncheia vreun angajament ]nainte de a fi turnat[ piatra de temelie a circuitului. Nu sunt ]mpotriva acestui proiect, dar am a\tept[ri moderate. Problema este destul de complicat[, având ]n vedere actuala criz[ economic[“, a spus Iankulov. Viitorul circuit de Formula 1 ar putea fi construit ]n apropierea ora\ului Varna, singurul loc din Bulgaria, ]n opinia lui Iankulov, care are infrastructura necesar[ - hoteluri, aeroport \i alte servicii - pentru g[zduirea unui Grand Prix. „

|tiri pe scurt

Marian Iancu, sponsorul FRF Marian Iancu, patronul Timi\oarei, a fost suspendat 18 luni \i amendat cu 100.000 de euro de Comisia de Disciplin[ pentru jigniri \i declara`ii calomnioase la adresa lui Mircea Sandu. Iancu este campionul amenzilor ]n acest sezon, acumul^nd ]n total sanc`iuni ]n valoare de 267.500 de euro! Destul de stresant pentru patronul b[n[`enilor, având ]n vedere adversitatea cu Mircea Sandu, s[ contribuie cu sume impresionante la bugetul federa`iei, care dup[ spusele lui i-a f[cut numai r[u echipei Poli Timi\oara. „

Sferturile Cupei UEFA -

Hamburg - Manchester City PSG - Dinamo Kiev Sahtior Done`k - Marseille Bremen - Udinese

Rudel Obreja vrea s[-l aduc[ pe Bute s[ boxeze ]n România Pre\edintele Federa`iei Române de Box, Rudel Obreja, a declarat, joi, ]ntr-o conferin`[ de pres[, c[ va ]ncerca s[ organizeze ]n România un meci al pugilistului român Lucian Bute, care ar urma s[ aib[ loc ]n luna iunie. „}ncerc[m s[ aducem, ]n iunie, meciul lui Bute ]n România. E destul de greu, Lucian mi-a spus asta, dar ar fi cam ultima \ans[ s[-l vedem cu to`ii cum boxeaz[ ]n România. Dup[ aceea vine meciul cu Andrade \i poate cel de unificare a centurilor, iar România e prea departe pentru a putea `ine astfel de meciuri. }ncerc[m s[ profit[m de aceast[ oportunitate. Suntem la concuren`[ cu Quebec, va fi o s[rb[toare foarte mare acolo, iar municipalitatea este dispus[ s[ pl[teasc[ foarte mult pentru al avea pe Lucian acolo. Dar dac[ noi, mai ales oamenii care mânuiesc banii ]n România, ]n-

`eleg ce ]nseamn[ pentru imaginea `[rii un astfel de meci atunci am putea s[-l aducem aici. Este greu, dar e posibil“, a spus Obreja. Pre\edintele federa`iei de box a afirmat c[ a discutat \i cu ministrul tineretului \i sportului, Monica Iacob-Ridzi, despre organizarea unui meci a campionului mondial la categoria supermijlocie, versiunea IBF ]n România. „Am discutat cu doamna ministru \i este dispus[ s[ ]ncepem demersurile ]n sensul [sta. Banii nu vor fi ]ns[ din fondurile ministerului sportului, ci din alt[ parte. Probabil vor fi din fonduri de imagine a României sau din alte p[r`i. Cred c[ suma despre care discut[m nu reprezint[ nimic comparativ cu ceea ce ]nseamn[ din punct de vedere al imaginii pe care ar avea-o România ]n America \i ]n toat[ lumea“, a ad[ugat Rudel Obreja. „

Rapid cere amânarea meciului cu Dinamo Conducerea FC Rapid solicit[ LPF schimbarea datei de desf[\urare a partidei cu Dinamo, din cadrul etapei a XXII-a a Ligii I, sus`inând c[ acesta a fost programat la mai pu`in de 48 de ore de la disputarea meciurilor din calendarul FIFA, informeaz[ site-ul oficial al grup[rii giule\tene. „Pe site-ul LPF a fost postat programul jocurilor din cadrul etapei a 22a a Ligii I, planificarea respectiv[ prev[zând ca derbiul Rapid - Dinamo s[ se dispute pe data de 3 aprilie, de la ora 20.45. Clubul Rapid consider[ total inoportun[ aceast[ programare, având ]n vedere c[ miercuri, 1

7

aprilie, este dat[ oficial[ ]n calendarul FIFA, pentru desf[\urarea jocurilor din preliminariile CM 2010. Bozovici \i Djalovici au fost deja convoca`i la reunirea reprezentativei Muntenegrului care, pe 1 aprilie, va juca ]n deplasare, la Tbilisi, cu Georgia, iar ]ntoarcerea lor ]n România se va produce abia joi, 2 aprilie, seara, deci cu nici 24 de ore ]naintea meciului cu Dinamo“, se arat[ pe site-ul oficial al grup[rii giule\tene. }n solicitarea postat[ pe site este evocat[ posibilitatea ca juc[torii rapidi\ti, dar \i dinamovi\ti s[ fie convoca`i la na`ional[ pentru meciul cu Aus-

tria: „Nu poate fi exclus[ nici posibilitatea ca unul sau doi juc[tori rapidi\ti s[ fie convoca`i \i la na`ionala `[rii noastre care, se \tie, are meci pe 1 aprilie ]n Austria“. Conducerea FC Rapid solicit[, ]n mod oficial, ca meciul cu Dinamo s[ fie programat m[car sâmb[t[, 4 aprilie, \i, dac[ este posibil, duminic[, 5 aprilie, a\a cum ar fi normal, pentru ca ambele echipe s[ se poate exprima la posibilit[`ile lor reale. Meciul na`ionalei României cu selec`ionata Austriei, din cadrul preliminariilor Cupei Mondiale din 2010, se va diputa miercuri, 1 aprilie, de la ora 21.30. „

Lajos \i Dr[g[nescu, trimi\i la „coada vacii” Arbitrii din lotul A, Tiberiu Lajos \i Mugurel Dr[g[nescu, au fost delega`i de CCA s[ conduc[ partide din etapa a 21-a a Ligii a III-a, dup[ ce ]n ultima perioad[ au comis gre\eli flagrante ]n favoarea echipelor Dinamo, respectiv Steaua. Tiberiu Lajos a fost delegat s[ conduc[ partida Alto-AS Nova Mama Mia din Seria a 5-a. El a fost oprit de la deleg[ri ]n Liga I de CCA pân[ la finalul sezonului dup[ ce ]n meciul Gaz Metan Media\ Dinamo, din etapa a 19-a, nu a acordat gazdelor un penalty \i nu a eliminat un juc[tor ro\-alb. Un alt arbitru din lotul A, Mugurel Dr[g[nescu, a fost desemnat s[ conduc[ jocul din Seria a 4a a Ligii a III-a dintre CS Muscelul Câmpulung \i FC Caracal, asta la numai o s[pt[mân[ dup[ ce nu l-a eliminat pe funda\ul Stelei, Dorin Goian, ]n partida cu Politehnica Ia\i. „


Social-administrativ 8

S@mb[t[, 21 martie 2009

Bile negre pentru conducerile mai multor institu`ii boto\[nene Multe din institu`ii au primit ieri câte o bil[ neagr[ din partea prefectului deoarece colaborarea pe care acestea au avut-o ]n 2008 cu Institu`ia Prefectului a fost nemul`umitoare. Prefectul de Boto\ani a f[cut referire atât la transmiterea rapoartelor c[tre Institu`ia Prefectului. Astfel, pe baza rapoartelor trimise de institu`ii cu privire la activitatea desf[\urat[ ]n 2008, dar \i a informa`iilor furnizate de oamenii Prefecturii, acesta \i-a ar[tat nemul`umirea ]n cadrul \edin`ei de Colegiu Prefectural. Prefectul jude`ului Boto\ani sper[ ca aceast[ situa`ie s[ se schimbe odat[ cu ]nlocuirea directorilor acolo unde sunt probleme. Mai mult decât atât, din dispozi`ia \efului jude`ului, Viorica Afr[sânei va avea atribu`ii de monitorizare a institu`iilor publice deconcentrate. Nu au lipsit nici felicit[rile pentru

institu`iile a c[ror activitate a fost f[r[ cusur. „Doamna subprefect Afr[sânei se ocup[ de monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, am stabilit aceast[ atribu`ie, prin urmare, orice problem[, chiar dinainte de a se discuta cu mine se poate discuta cu dumneaei. }n al doilea rând, am observat c[ la majoritatea institu`iilor sau produs schimb[ri ]n bine. Unii au ]nv[`at s[ fie directori \i m[ bucur pentru asta”, a declarat Cristian Roman. Direc`ia Silvic[ este una dintre institu`iile care au primit o bil[ neagr[ din partea conducerii Prefecturii, ca urmare a colabor[rii deficitare ]nregistrate ]n 2008. De cealalt[ parte, Agen`ia pentru Protec`ia Mediului s-a ales cu laude pentru felul cum conducerea sa a reu\it s[ colaboreze cu Prefectura. „A\ vrea s[ remarc câteva din institu`ii, ]n baza celor prezen-

tate de colegii mei, vorbim de observa`ii f[cute de colegii din prefectur[ asupra institu`iilor deconcentrate. S-a p[strat o rela`ie foarte bun[ cu Agen`ia pentru Protec`ia Mediului. Trebuie schimbat[ radical colaborarea cu Direc`ia Silvic[ Boto\ani, ]n sensul unei mai mari deschideri a direc`iei ]n ceea ce prive\te dialogul cu institu`ia noastr[ \i b[nuiesc \i cu celelalte institu`ii. }n acest sens, primul pas s-a f[cut deoarece avem un nou director. La fel, la Direc`ia Jude`ean[ de Statistic[ – se solicit[ mai mult dialog. Nu s-a schimbat nimic ]n zona de vam[: atât Vama Stânca cât \i Direc`ia Jude`ean[, referitor la rela`ia cu Prefectura, vorbim de leg[turi foarte slabe. Oficiul Jude`ean pentru Consultan`[ Agricol[ se „bucur[” de o colaborare slab[ rapoarte trimestriale transmise cu mare dificultate”, a subliniat primul reprezentant

al Guvernului ]n teritoriu. Acelea\i nemul`umiri au fost exprimate \i ]n leg[tur[ cu ARR, RAR dar \i Direc`ia de S[n[tate Public[. Cristian Roman a precizat c[ la majoritatea institu`iilor s-a observat o sc[dere din punct de vedere al realiz[rilor, situ-

a`ia predominând ]n a doua jum[tate a anului trecut. Prefectul e de p[rere c[ \i alegerile au avut un cuvânt de spus ]n aceast[ situa`ie \i, nu ]n ultimul rând, schimb[rile din fruntea institu`iilor anun`ate ]nc[ de anul trecut. |eful jude`ului le-a cerut directo-

Angela Curelariu va fi \ef[ Preg[tiri la PDL la Serviciul Monitorizare pentru alegerile |efa Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani va pleca pe func`ia de \ef Serviciu Monitorizare din cadrul institu`iei. Cu toate c[ aceasta s-a ar[tat mai atras[ de postul de \ef centru la Ion[\eni, func`ie pe care a mai ocupat-o timp de opt ani de zile, acest lucru nu va fi posibil, acolo fiind vorba de un post contractual. Pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani a informat ieri c[ Angela Curelariu, directoarea DGASPC, va fi trecut[ pe postul de \ef monitorizare, punctul fiind pe ordinea de zi a \edin`ei de Consiliul Jude`ean de s[pt[mâna aceasta. „Noi am propus s[ treac[ pe func`ia de \ef Serviciu Monitorizare, Rela`ii Publice \i Registratur[, o func`ie care este vacant[ \i este de aceea\i categorie din punct de vedere profesional. S-a discutat \i despre o eventual[ ]ntoarcere la Ion[\eni, dar juridic nu este posibil[ pentru c[ func`ia de \ef de centru de acolo este o func`ie contractual[ \i nu po`i trece de pe o func`ie de func`ionar public pe una

europarlamentare

contractual[, chiar \i la cerere”, a specificat Mihai ~âbuleac, democratliberalul din fruntea Consiliului Jude`ean Boto\ani. (Carmen Stanciu)

To`i membrii Partidului Democrat Liberal (PDL) sunt angrena`i ]n strângerea de semn[turi pentru candida`ii de la alegerile europarlamentare. C[t[lin Flutur, pre\edintele PDL Boto\ani, a men`ionat ieri c[ s-a intrat ]n calendarul invers al alegerilor europarlamentare. Acesta a men`ionat c[ to`i primarii PDL din jude` au fost instrui`i la nivel de partid, au primit sarcini clare de respectare a legii. „Ast[zi (N.R. vineri) au fost delimitate sec`iile de votare. Vor fi câteva modific[ri la nivel de municipiu Boto\ani, pe care vom avea grij[ s[ le anun`[m din timp reziden`ilor din zonele unde s-au modificat sec`iile de votare. To`i membrii PDL au sarcina de a strânge semn[turi

pentru sus`inerea candida`ilor pentru scrutinul din luna iunie. Ne-am propus s[ strângem peste 20.000 de semn[turi la nivelul jude`ului Boto\ani. Pân[ ]n prezent avem ]n jur de 8.000 de semn[turi, urmând ca sâmb[t[, cei din teritoriu s[ vin[ cu alte semn[turi”, a declarat C[t[lin Flutur. Cât prive\te implicarea unor membrii PDL ]n campania de strângere de semn[turi pentru Elena B[sescu, pre\edintele filialei boto\[nene sus`ine c[ nu \tie dac[ va fi cazul. „Nu \tiu dac[ din rândul celor tineri din PDL va merge cineva s[ strâng[ semn[turi. Dac[ se vor strânge voi afla. Nu ]mpiedic pe nimeni s[ o sus`in[ pe Elena B[sescu”, a ad[ugat pre\edintele PDL. (P. Rotariu)

Festivalul Jude`ean „Micii P[pu\ari” Sala de spectacole a Teatrului pentru Copii \i Tineret „Vasilache” g[zduie\te Festivalul Jude`ean „Micii P[pu\ari”. Aflat la prima edi`ie, acesta are loc azi, de la ora 10, \i este organizat de Gr[dini`a nr. 21 „|otron” din municipiu. „Am oferit scena micu`ilor no\tri spectatori care vor fi pentru o zi actori p[pu\ari. De data aceasta noi ,actorii, vom sta ]n sal[ \i vom juriza str[dania copiilor \i a doamnelor educatoare. Personal, felicit ini`iativa organiz[rii acestui fes-

tival ce are ca tem[ arta p[pu\[reasc[. Pentru o zi, p[rin`ii, bunicii, cadrele didactice \i to`i maturii afla`i ]n sala noastr[ vor redeveni copii pentru c[ a\a cum cugeta Lucian Blaga „copil[ria este inima tuturor vârstelor”, a declarat Mihaela Nistoric[, director adjunct la Teatrul „Vasilache”. ]n holul Teatrului „Vasilache” spectatorii pot vedea expozi`ia de p[pu\i Wayang sau cu tije, pe mân[ sau Biba-bo, marionete cu fire \i alte tipuri confec`ionate de copiii din Gr[dini-

`ele nr. 2, 3, 6, 5, 9, 11, 12, 16, 19, 21 \i 22 din Boto\ani, precum \i Gr[dini`ele nr. 6 \i 9 din Dorohoi \i Gr[dini`a din Vl[deni, ajuta`i fiind de doamnele educatoare. „Mânuirea p[pu\ilor sau a marionetelor dezvolt[ talentul actoricesc, desc[tu\eaz[ psihic copilul, punând ]n gura personajului idei care -i preocup[ pe ei mai mult. Crearea p[pu\ilor \i marionetelor ofer[ posibilitatea de a face cunoscut \i celor interesa`i, modele \i tehnici diferite” este un citat din

proiectul doamnelor educatoare Ionel Carmen \i Nechifor Mirela, ca motiva`ie a organiz[rii festivalului. Parteneri: Inspectoratul |colar Jude`ean Boto\ani, Teatrul pentru Copii \i Tineret „Vasilache” Boto\ani, Palatul Copiilor Boto\ani, Societatea Cultural[ Artistic[ „Arlechinul” Boto\ani. }n urma acestui Festival se dore\te de c[tre organizatori formarea competen`elor artistice ale pre\colarilor prin activit[`ile extracurriculare. (Petronela Rotariu)

rilor prezen`i la colegiul prefectural s[ trateze sarcinile pe care le au cu o mai mare seriozitate pentru ca institu`iile s[ nu aib[ de suferit, totodat[, amintindu-le \efilor de institu`ii c[ reprezentan`ii Prefecturii sunt cu ochii pe ei. (C.Stanciu)

Sute de popriri pe conturi Direc`ia General[ a Finan`elor Publice Boto\ani a instituit ]n ultimele luni 568 de popriri de conturi ]n cazul firmelor cu datorii. Astfel, pe lâng[ cele câteva sute de firme care aveau deja conturile blocate din cauza datoriilor la bugetul consolidat al statului, Doru Alupoaie, directorul executiv al Direc`iei Generale a Finan`elor Publice Boto\ani, a declarat c[ majoritatea firmelor cu datorii au conturile blocate. „Sunt foarte multe firme ]ntr-o situa`ie financiar[ mai mult decât dificil[. Noi \tim c[ blocarea conturilor \i impunerea de sechestre duce la imposibilitatea acelei firme de a se mai descurca, de a mai activa ]n domeniu. Dar nevoia de bani la buget ]n aceast[ perioad[ este foarte mare \i din acest motiv noi suntem nevoi`i s[ trecem peste prima parte a problemei \i s[ facem ceea ce impune legea, cu toate c[ o parte dintre firmele care se trezesc acum c[ au conturile blocate au fost buniplatnici pân[ ]n momentul de fa`[ \i \i-au achitat tot timpul obliga`iile fiscale”, a declarat Alupoaiei. (Bogdan Caliniuc)


Social S@mb[t[, 21 martie 2009

B[ncile pot reduce provizioanele la creditele restante peste 90 zile Consiliul de Administra`ie (CA) al BNR a aprobat regulamentul prin care b[ncile vor putea reduce nivelul provizioanelor constituite la creditele considerate pierdere (restan`e peste 90 de zile sau credite pentru care sau ini`iat proceduri judiciare) cu 25% din valoarea garan`iilor aferente. „Consiliul de administra`ie al B[ncii Na`ionale a României a aprobat noul Regulament privind clasificarea creditelor \i plasamentelor, precum \i constituirea, regularizarea \i utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit“, se arat[ ]ntr-un comunicat al B[ncii Na`ionale a României (BNR) remis Mediafax. BNR precizeaz[ c[ noul cadru de reglementare are ca obiectiv apropierea treptat[ a reglement[rilor na`ionale de standardele interna`ionale de raportare financiar[ (IFRS) ]n ceea ce prive\te regimul garan`iilor aferente creditelor ]ntârziate la plat[ de mai mult de 90 zile ]n procesul de constituire a provizioanelor. „Modificarea de fond const[ ]n flexibilizarea cadrului de regle-

„Telefon de sugestii \i reclama`ii“ pentru turi\tii nemul`umi`i Ministrul Turismului, Elena Udrea, a preg[tit cât mai bine litoralul pentru vacan`a de Pa\te, astfel ]ncât românii s[ nu mai plece la vecinii bulgari sau ]n alt[ parte. Aceasta promite diferite manifest[ri, care culmineaz[ cu concertul pe care Goran Bregovic ]l va sus`ine pe plaja din sta`iunea Mamaia pe 19 aprilie. De asemenea, Udrea a g[sit o solu`ie pentru ]mbun[t[`irea calit[`ii din turismul românesc: telefonul pentru reclama`ii. Ministrul a anun`at c[ orice turist nemul`umit de calitatea serviciilor poate apela la autorit[`i prin telefonul verde inaugurat de Ministerul Turismului, la numerele de telefon 0800.868.282, pentru re`elele de telefonie fix[, sau 021.317.77.39, pentru cele de telefonie mobil[, scrie Cotidianul. Pentru marile evenimente de pe litoral din perioada pân[ la 1 mai, Elena Udrea a mai anun`at un concert al lui Gheorghe Zamfir, un târg al me\te\ugurilor tradi`ionale române\ti, dar \i unul al obiceiurilor culinare. Acestea se ]nscriu ]n programul „Lumin[ la malul m[rii“, promovat de minister. „

mentare, noul regulament permi`ând ]mprumut[torilor s[ ia ]n considerare o cot[ de cel mult 25% din valoarea recuperabil[ a garan`iilor la determinarea provizioanelor aferente creditelor men`ionate mai sus, spre deosebire de cadrul de reglementare anterior care nu permitea a-

justarea nivelului provizioanelor pentru creditele restante de mai mult de 90 de zile“, se arat[ ]n comunicat. Potrivit noului regulament, b[ncile \i institu`iile financiare nebancare ]nscrise ]n Registrul Special vor elabora norme interne de clasificare \i provizionare a creditelor,

care trebuie validate de Direc`ia de Supraveghere a B[ncii Na`ionale a României. }n prezent, institu`iile de credit constituie provizioane pentru ]ntreaga sum[ restant[ \i dobânzile aferente, f[r[ a putea deduce m[car o parte din garan`iile aferente creditului considerat pierdere. „

Hackerul care a spart servere ale Armatei SUA este masterand la o facultate de Economie Tân[rul acuzat c[ a spart serverele Departamentului de Ap[rare al Armatei SUA este masterand ]n anul ]ntâi la specializarea B[nci \i Pie`e Financiare din cadrul Facult[`ii de Economie \i Administrare a Afacerilor (FEAA) din Ia\i, comisia de etic[ a facult[`i urmând s[ analizeze cazul s[u. Decanul FEAA Ia\i, Dinu Airinei, a declarat, ieri, corespondentului MEDIAFAX, c[ Edu-

ard Mândru, ]n vârst[ de 23 de ani, a terminat anul trecut cursurile FEAA Ia\i, iar ]n prezent este masterand la specializarea B[nci \i Pie`e Financiare. Decanul Facult[`ii de Economie \i Administrare a Afacerilor Ia\i s-a declarat surprins c[ „astfel de studen`i dota`i nu ]\i folosesc calit[`ile ]ntr-un mod constructiv“. „Vom analiza situa`ia \i dac[ va fi g[sit vinovat vom vedea ce sanc`iuni vom lua. Deci-

zia nu-mi apar`ine mie, ci comisiei de etic[“, a afirmat Dinu Airiniei. Eduard Mândru a fost re`inut, joi, de procurorii DIICOT, fiind acuzat c[ a accesat ]n mod neautorizat serverele Comandamentului Unit[`ii de Testare pentru Dezvoltare \i Experimentare din cadrul Departamentului de Ap[rare al Armatei SUA, prejudiciul ]n acest caz fiind de 35.000 de euro. „

Adop`iile, mai rapide

Procedurile de adop`ie a copiilor pot fi mai rapide, prin crearea de structuri \i proceduri standardizate la nivel na`ional, dup[ cum s-a stabilit ]n cadrul unei ]ntâlniri de ieri, organizate de Oficiul Român pentru Adop`ii (ORA), la care au participat reprezentan`i ai ORA \i ai mai multor Direc`ii Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) din `ar[ \i din Bucure\ti. Conform comunicatului de pres[ al ORA, ]n vederea redu-

cerii timpului de derulare a procedurilor de adop`ie este necesar[ organizarea unor birouri de adop`ie standard ]n cadrul DGASPC, aflate ]n directa subordine a directorilor generali. Fiecare dintre aceste birouri de adop`ie ar urma s[ aib[, ]ntr-o structur[ minim[ obligatorie, un jurist, doi asisten`i sociali \i un psiholog. ]nfiin`area acestor birouri, dup[ cum sus`in speciali\tii, va duce la reducerea timpului de derulare a adop`iilor, iar prin standardizarea birourilor de adop`ie, dar \i prin completarea atribu`iilor de control ale ORA, ]ntreaga activitate de adop`ie va fi eficientizat[, profesionalizat[ \i coordonat[ la nivel na`ional. ORA a propus programe de formare profesional[ pentru aceste noi structuri. Apari`ia unui personal specializat este o condi`ie esen`ial[ pentru reducerea birocra`iei din sistem \i scurtarea timpului de realizare a adop`iilor. De asemenea, Oficiul Român de adop`ii vrea s[ demareze campanii pentru publicul larg, care s[ duc[ la ]n`elegerea necesit[`ii parcurgerii tuturor etapelor de derulare a adop`iei. „

9

O campioan[ european[ la karate ]\i liciteaz[ medaliile din lips[ de bani O feti`[ din Bac[u, campioan[ european[ \i multipl[ campioan[ na`ional[ de karate, a decis s[ scoat[ la licita`ie cele peste 60 de medalii de aur câ\tigate de-a lungul timpului pentru a putea participa ]n continuare la competi`ii. Denisa Elena Adam, ]n vârsta de 14 ani, a luat aceast[ decizie deoarece clubul la care activeaz[ nu mai are fonduri pentru a o sus`ine, informeaz[ Ziarul de Bac[u. Din cauza lipsei fondurilor, feti`a ar putea rata participarea la Campionatele Europene de la Lugano-Elvetia, programate ]n perioada 24-25 aprilie \i la Cupa Mondial[ de la Milano, din iunie. Ca o recunoa\tere a rezultatelor ob`inute pe plan \colar \i sportiv, Denisa a primit din partea DSJ Bac[u o plachet[, ]nmânat[ chiar de fos-

ta glorie a sportului românesc, Doina Melinte. „Este trofeul cel mai drag mie, de care nu m[ voi desp[r`i niciodat[. Am vorbit \i cu tat[l meu, am f[cut o \edin`[ de familie \i am hot[rât s[ scoatem la licita`ie medaliile mele \i ale surorii mele, \i ea karatist[“, spune Denisa. Feti`a posed[ 12 titluri na`ionale la kata individual, kumite individual \i pe echip[, dou[ medalii de argint, vicecampioan[ na`ional[ 2009 la kata individual \i aur la kumite individual. Denisa a ob`inut titlul european la kata pe echipe \i medalia de bronz la kumite individual. Dac[ va vinde medaliile, tân[ra va primi 10.000 de euro pentru medalia de campioan[ european[ \i ]ntre 30 \i 50 de lei pentru medaliile ob`inute ]n `ar[. „

Actorul Gheorghe Visu, internat ]n spital Actorul Gheorghe Visu, interpretul lui State din telenovela „Regina“, difuzat[ de Acas[, s-a internat ]ntr-un spital din Bucure\ti, ieri, fiind diagnosticat cu pneumotorax, informeaz[ postul de televiziune. Gheorghe Visu, interpretul lui State din telenovela „Regina“, difuzat[ Acas[, de luni pân[ joi, de la ora 20.30, ia o scurt[ pauz[ de la film[ri dup[ ce s-a internat, vineri, ]ntr-un spital din Bucure\ti, pentru a-\i rezolva câteva probleme medicale. Doctorii l-au diagnosticat cu pneumotorax \i au anun`at c[ duminic[ i se vor face noi analize, ]n urma c[rora se va putea stabili conduita medical[ viitoare. Actorul se va face bine curând, dar pentru recuperare va trebui s[ lipseasc[ dou[-trei s[pt[mâni de pe platourile de filmare de la Buftea. De asemenea, cadrele medicale fac tot posibilul ca Gheorghe Visu s[ nu se mai confrunte cu astfel de probleme ]n viitor. Pneumotoraxul este o

stare patologic[ ce const[ ]n acumularea de aer sau de gaze ]n cavitatea pleural[. Cunoscut actor de teatru \i film, Gheorghe Visu a ap[rut ]n produc`ii precum „Bietul Ioanide“ (1980), seria „Toate pânzele sus“ (1987) \i „Examen“ (2003). „


Publicitate 10

S@mb[t[, 21 martie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Urgent, proprietar vând apartament 2 camere cu dependin`e \i ]mbun[t[`iri, pre` fix 20000 E. Telefon: 0231.522.337. (1042-1)

dat, renovat, str.}mparat Traian, pre` la vizionare. Telefon: 0751.029.653. (1050-5)

mp, T,G+F, 24000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 CD, 54 mp, str. Vârnav nr.36, intabulat. Pre` 40 000 E negociabil. Telefon: 0744.708.669; 0723.570.150.(1053-3)

* Vand apartament 2 camere,D,56 mp, et.1,2 balcoane,zona Calea Nationala, 45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Agentia Imobiliara Terrenos,Bulevardul Mihai Eminescustr.Aleea Noua nr.1,parter(vis-a-vis de spatele stadionului) solicita spre vanzare * Vând apartament 2 garsoniere,apartamente camere, zona zero ]n 2,3,4 camere in toate Boto\ani. Vând zonele orasului, inclusiv apartament 2 camere, terenuri-locuri de mobilat, baie \i buc[t[rie, achitat 25% ]n casa.Ofer pretul zonei. Tel: 0729063978, Ia\i. Data intr[rii ]n folosin`[- luna iulie 2009. 0729124687, 0744634025.(T) Telefon: 0763.527.355; 0034.666.299.144. * Vand apartament 1 (1047-4) camera,zona Curcubeului,29 mp, D, * Vând apartament 2 sarpanta,fara camere, decomandat, imbunatatiri,bloc de zona Prim[verii, ]mbun[t[`iri. Vând teren apartamente,21000 euro neg. Tel: 0729063978, izolatori. Telefon: 0744.238.946. (1045- 0729124687, 0744634025.(T) 3) * Vând anexe gospod[re\ti ]n Un`eni lâng[ iaz, 34 ari. Telefon: 0231.535.823; 0749.377.323. (1054-3)

* Vând apartament cu 2 camere, semidecoman-

* Vand garsoniera, zona Constantin Gane, et.2,27

AGENDA IMOBILIAR|

* Vand apartament 2 camere,zona capat 1Aleea Pacea,SD,52 mp, sarpanta,gaz separat,32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Bucovina, 53 mp, parter, balcon, D,gaz separat,T, P,G+ F, beci.Pret:42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Aleea Parcului,et.3,SD,38 mp,T,gaz separat, fara alte imbunatatiri, 34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Octav Bancila,et.4,SD,40 mp,imbunatatiri,28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Casa Sindicatelor,sarpanta, 48 mp,D,renovat, CT,T,G+F,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Imparat Traian-Pita Calea Nationala,56 mp, et.3, SD,renovat, G+F,T,P,gaz separat,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vand apartament 2 camere,PrimaveriiTex,et.2,D,renovat,CT,T ,G+F,44000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Primaverii,D,54 mp, sarpanta,fara imbunatatiri,la strada, 39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Pita Grivita,D,48 mp,et.3, CT,T, Pret: 37000 euro neg.Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Primaverii, 53 mp, SD, et.3,T,G+F. Pret: 39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Grivita, D,48 mp,sarpanta, T, G+F,P,usi de T, liber, 34000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Aleea Decebal,D,48 mp,et.2, ultramodern, CT, AC, renovat,plata in rate,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Palatul Copiilor,45 mp,D, et.4, sarpanta,cu imbunatatiri,CT,T,G+F, eventual mobilat, 40000 euro neg. Tel.: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

CT,T,P, G+F,rigips,usa metalica, mobilat si utilat.Pret:49500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,zona Green Club,sarpanta,64 mp utili,D,imbunatatiri,CT,T ,G+F,living,56000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,SD,et.1,CT,T,zo na Complex Bulevard.Pret:36000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,zona capat 1,D,80 mp cu balcon, sarpanta proprie, CT, T,G+F,P,60000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,zona PrimaveriiTex,et.2, SD,63 mp utili,2 bai,fara imbunatatiri, 45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona T. Crudu, 27 mp, parter, modern[, mobilat[, utilat[ (figider, ma\in[ de sp[lat nou[), pre` 25.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Colonel Tomoroveanu, 35 mp, et.3, modern[, baie, buc[t[rie, intabulat[, pre` 20.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 2 camere, Aleea Pinului, parter, SD, 45 mp, termopan, CT, u\[ metalic[, modern, utilat, semimobilat, pre` 35.000 * Vand apartament 2 camere,zona Primaverii- euro u\or negociabil.Telefon: Raj Apa, parter,SD,42 0231.513362, mp, complet renovat, CT,T,G+F,semimo-bilat 0752244233.(B) * Vand apartament 2 si utilat,35000 euro neg. * Vând apartament 2 camere,zona Octav Tel: 0729063978, camere, Gh. Avr[mescu, Onicescu,sarpanta, recent 0729124687, et.2, 52 mp, D, CT, aer renovat,CT,T, 0744634025.(T) condi`ionat, termopan, G+F,P,usa metalica, u\[ metalic[, pre` 39.000 * Vand apartament 2 liber,37500 euro neg. euro negociabil sau avans camere,zona Luna, Tel: 0729063978, et.1,SD,54 mp, renovat, 25.000 euro + diferen`a 0729124687, ]n rate. Telefon: T,G+F,gaz 0744634025.(T) 0231.513362, separat,35000 euro neg. * Vand apartament 2 0752244233.(B) Tel: 0729063978, camere,SD,et.1,42 0729124687, * Zona Calea Na`ional[, mp,CT,G+F,zona 0744634025.(T) la strad[, D, 63 mp, Prieteniei.Pret:33000 parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, * Vand apartament 3 euro neg. Tel: pretabil spa`iu comercial, camere,zona Stejari, 0729063978, et.2,72 mp utili,2 bai,2 pre` 80.000 euro. 0729124687, Telefon: Telefon: balcoane.Pret:46000 0744634025.(T) 0231.513362, euro neg. Tel: * Vand apartament 2 0752244233.(B) 0729063978, camere,zona 0729124687, * Zona Tudor Unicat,et.3,SD,58 0744634025.(T) Vladimirescu, et.3, SD, mp,baia renovata, 62,17 mp utili, f[r[ * Vand apartament 3 44000 euro neg. Tel: ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 camere,zona Biserica 0729063978, euro u\or negociabil. Sf.Ilie,D,parter, balcon 0729124687, Telefon: 0231.513362, cu beci,recent renovat, 0744634025.(T)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

0752244233.(B) * Zona Stejari, et.2, 72 mp, SD, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Aleea Nucului, parter, c[r[mida, izola`ie, D, 80 mp utili, CT, termopan, modern, pre` 70.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vand garsoniera confort 1,38mp,cu imbunatatiri,orientare S,zona Sucevei,Et.4 din 10 Pret 40.000 euro negociabil, Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera confort 1,42mp,Et.5 din 9,zona Primaverii, Pret 36000euro sau schimb cu ap. 2 camere fara imbunatatiri in zona Bulevard,C.Nationala,Pri maverii. Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera, 27 mp,Et.3,cu balcon, cu imbunatatiri, eventual mobilata,zona Donici. Pret 29.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand uscator 15mp, posibilitati de racordare la apa ,gaz, electricitate,este dotat cu calorifer.Pret 25.000Lei negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, SD,54mp, Et. 4 cu sarpanta,cu imbunatatiri.Pret 48.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand sau schimb apartament 2 camere, semidecomandat,48 mp,Et.3,cu imbunatatiri, zona P.Tineretului cu apartament 3 camere zona Grivita, Savenilor,Piata Mare. Pret 40000euro negociabil Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat, 60mp,Et.2,toate imbunatatirile,zona Teatrul Vasilache Pret 62.000euro negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vand apartament 2 camere,decomandat,48m p, Et.2,CT,cu imbunatatiri,Str.Calea Nationala,. Pret 55000euro negociabil .Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat, 47mp,CT,Et.4 cu sarpanta,zona Liceul Economic. Pret 47000 euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat, 50 mp,fara imbunatatiri, parter, foarte bun pentru privatizare, zona Capatul 1. Pret 42.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,50mp,Et.1, zona Sala Vointa ,cu imbunatatiri,pret 60.000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,52,85mp, semidecomandat,Et.4, bloc din caramida, cu imbunatatiri. Pret 48.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,decomandat, 63mp,bloc din caramida, doua balcoane, Et.2, zona Bulevard Pret 60.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, SD,50mp,Et 4 cu sarpanta,cu imbunatatiri,zona Primaverii. Pret 140000 lei neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,83mp, decomandat,cu toate imbunatatirile, in Stejari,Et.4 cu sarpanta. Pret 77.000 euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 4 camere,90mp,bloc din BCA,cu imbunatatiri, CT,Et.4 cu sarpanta, zona Piata Mare Pret 75.000Euro negociabil .Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 4 camere, decomandat, 80mp,cu imbunatatiri, CT,Et.4 cu sarpanta, zona centrala Pret 70.000euro. Tel. 0741497829.(A)


Publicitate S@mb[t[, 21 martie 2009 * Vand apartament 4 camere,Et.1,57mp, fara imbunatatiri, zona Primaverii. Pret 45.000 euro negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere SD,zona Prim[verii,53mp,et.3, ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând garsonier[, zona Luna, 12mp, ]mbun[t[`iri.Pre` 48000ron.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii,parter,la strada,f[r[ ]mbun[t[`iri.Pre` 38000 euro .Tel 0729062022.(N)

* Vând garsonier[, zona Directia Muncii, 24mp, ]mbun[t[`iri. Pre` 24000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina,f[r[ ]mbun[t[`iri,50mp, fa`a la soare.Pre` 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii,58mp, c[r[mid[,2balcoane,et 4,\arpant[.Pre` 42000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp, parter,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 40000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat +mobilat. Pre` 39000euro neg. Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,D,zona }mp[rat Traian, 50mp,et.4,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 38000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,60mp, decomandat, c[r[mid[, et.3,gaz separat balcon ]nchis ]n termopant,u\[ metalic[. Pre` 55000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Casa C[r`ii,etaj intermediar, ]mbun[t[`iri.Pre` 85000 euro neg.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii,parter,2 b[i, 65mp.Pre` 49000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[

AGENDA IMOBILIAR|

AGENDA TRANSPORTATORILOR

metalic[,renovat.Pre` 48000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona 0 BRD,110mp,modern,ct,t ,g,f. Pre`: 100.000 euro neg. Tel: 0729062022.(N)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, s. 40 mp, et. 1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` * Vând apartament 4 camere,D,et 3,zona v-a-v 41.000 euro. Telefon: 0231514450, Maternitate, 80 mp, ct,t,g,f,p.Pre` 70000euro 0231514440, 0751966830.(R) \i garaj 10000euro(22mp, beci. * Vând apartament cu 2 Tel 0729062022.(N) camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. * Vând apartament 4 3, pre` 43.000 euro. camere,D,et 1,zona Prim[verii,80mp,ct. Pre` Telefon: 0231514450, 0231514440, 70000euro.Tel 0751966830.(R) 0729062022.(N) * Vând apartament cu 2 * Vând apartament 4 camere, zona Calea camere,D,et.1,zona 0 Na`ional[, s. 51 mp, D, BRD,100mp.Pre`: et. 4, pre` 45.000 euro. 85.000euro.Tel: Telefon: 0231514440, 0729082022.(N) 0231514450, * Vând apartament 4 0751966830.(R) camere,zona Pia`a * Vând apartament cu 2 Mare,et.4,D,86mp, bca,ct,g,f,t,\arpant[. Pret camere, zona Calea Na`ional[, s. 47 mp, D, 65000euro.Tel et.1, pre` 38.000 euro. 0729062022.(N) Telefon: 0231514440, * URGENT – vând 0231514450, garsonier[, cu avans 0751966830.(R) 50%, diferen`a ]n 36 * Vând apartament cu 2 luni sub dobânda b[ncii, zona Spitalul de camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, et. 4, pre` copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, 44.000 euro. Telefon: 0231514440, parchet laminat, 0231514450, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Telefon: 0751966830.(R) 0231514450, * Vând apartament cu 2 0751966830.(R) camere, zona Pacea, s. 54 mp, D, et. 4, pre` * Vând garsonier[ zona Grivi`a, s. 28 mp, 45.000 euro. Telefon: D, et. 2, mobilat[, pre` 0231514440, 0231514450, 25.000 euro. Telefon: 0231514450, 0751966830.(R) 0231514440, * Vând apartament cu 2 0751966830.(R) camere, zona Ale. Elie * Vând garsonier[, zona Radu, s. 40 mp, SD, Prim[verii, s. 42 mp, et. parter, pre` 40.000 euro. 5/10, D, sau schimb cu Telefon: 0231514440, apartament 2 camere, 0231514450, pre` 35.000 euro. 0751966830.(R) Telefon 0231514450, * Vând apartament cu 2 0231514440, camere, zona G. Enescu, 0751966830.(R) s. 60 mp, D, et. 3, pre` * Vând garsonier[, 55.000 euro. Telefon: zona Ghe. Avr[mescu, s. 0231514440, 25mp, parter, pre` 0231514450, 22.500 euro. Telefon: 0751966830.(R) 0231514450, * Vând apartament cu 0231514440, 2 camere, zona Scarlat 0751966830.(R) Vârnav, s. 40 mp, SD, * Ocazie unic[! - vând et. 2, pre` 35.000 euro. camer[ c[min, Telefon: 0231514440, mobilat[, s. 24 mp, 0231514450, zona industrial[, pre` 0751966830.(R) 14.000 euro, negociabil. * Vând apartament cu 2 Telefon: 0231514450, camere, zona Ale. P. 0231514440, Tineretului, s. 38 mp, 0751966830.(R) SD, et. 3, pre` 35.000 * Vând apartament cu o euro. Telefon: camer[ zona |tefan cel 0231514440, Mare, s. 32 mp, D, pre` 0231514450, 28.000 euro, negociabil. 0751966830.(R) Telefon: 0231514450, * Vând apartament cu 2 0231514440, camere, zona Prim[verii, 0751966830.(R) modern cu toate dot[rile, * Vând garsonier[, zona mobilat, s. 56 mp, D, et. Calea Na`ionala, s. 28 4/10, pre` 55.000 euro. mp, et. 3, SD, pre` Telefon: 0231514440, 20.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514450, 0751966830.(R) 0231514440, * Vând apartament cu 2 0751966830.(R)

camere, zona C. Na`ional[, s. 65 mp, SD, et. 7, pre` 52.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 51.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R)

0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Stejari, et. 2, SD, s. 72 mp, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Tomoroveanu, s. 40 mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` 43.000 euro. * Vând apartament cu 3 Telefon: 0231514440, camere, zona Vâlcele, et. 0231514450, 1, D, s. 65 mp, pre` 0751966830.(R) 53.000 euro. Telefon: * Vând apartament cu 2 0231514450, 0231514440, camere (din 4 camere), 0751966830.(R) zona Barbu L[z[reanu, s. 56 mp, D, et. 3, pre` * Vând apartament cu 3 50.000 euro. Telefon: camere, zona 0231514440, Independen`ei, nr. 5, 0231514450, parter, D, s. 63 mp, pre` 0751966830.(R) 50.000 euro. Telefon: * Vând apartament cu 2 0231514450, 0231514440, camere, zona Azurului, 0751966830.(R) s. 50 mp, D, et. 4, pre` 35.000 euro. Telefon: * Vând apartament cu 3 0231514440, camere, zona Armoniei, 0231514450, et. 1, SD, s. 50 mp, pre` 0751966830.(R) 45.000 euro. Telefon: * Vând apartament cu 2 0231514450, 0231514440, camere, zona Donici, s. 0751966830.(R) 60 mp, D, et. 3, pre` 47.000 euro. Telefon: * Vând apartament cu 3 0231514440, camere, zona Ale. Nou[, 0231514450, et. 1, SD, s. 56 mp, pre` 0751966830.(R) 37.000 euro. Telefon: * Vând apartament cu 2 0231514450, 0231514440, camere, zona Kog[lniceanu, s. 43 mp, 0751966830.(R) D, parter, pre` 46.000 * Apartament de lux: euro. Telefon: Vând apartament 4 0231514440, camere, zona Calea 0231514450, Na`ional[, s. 100 mp, D, 0751966830.(R) et. 6/6, ultramodern, pre` * Vând apartament cu 2 120.000 euro. Merit[ camere, zona Prim[verii, v[zut! Telefon: 0231514440, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 0751966830.(R) 46.000 euro. Telefon: 0231514450, * Vând apartament cu 0231514440, 4 camere, zona Elie 0751966830.(R) Radu, SD, parter, s. 86 * Vând apartament cu 2 mp, modernizat, pre` 46.000 euro, negociabil. camere, zona P. Telefon: 0231514440, Tineretului, s. 34 mp, 0231514450, SD, et. 2, pre` 25.000 0751966830.(R) euro. Telefon: 0231514450, * Vând apartament cu 4 0231514440, camere, zona Bucovina, 0751966830.(R) et. 3, D, s. 74 mp, * Vând apartament cu 3 modernizat, pre` 75.000 euro, negociabil. camere, situat pe Telefon: 0231514440, Bulevard, vis – a – vis de Casa de Asigur[ri, D, 0231514450, 0751966830.(R) s. 85 mp, et. 3, pre` 85.000 euro, * Vând apartament cu 4 negociabil.Telefon: camere, zona G. 0231514450, Avr[mescu, s. 66 mp, 0751966830.(R) D, parter, pre` 65.000 * Vând apartament cu 3 euro. Telefon: camere, zona Prim[verii, 0231514440, 0231514450, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. 0751966830.(R) Telefon: 0231514450, * Vând apartament cu 4 0231514440, camere, zona Calea 0751966830.(R) Na`ional[, et. 4, s. 90 * Vând apartament cu 3 mp, ultramodern, pre` camere, zona Prieteniei, 75.000 euro. Telefon: s. 43 mp, SD, parter, cu 0231514440, ]mbun[t[`iri, pre` 39.000 0231514450, 0751966830.(R) euro. Telefon:

11

* Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 70.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament duplex, zona Prim[verii, s. 114 mp, D, et. 4/5, pre` negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830, 0748281959.(R) * Schimb apartament cu 4 camere, zona Pacea, et. 2, cu apartament cu 2 camere + diferen`[. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

+ Case, terenuri * Vând teren la Baisa, 7200 mp, deschidere mare. Rela`ii telefon: 0746.261.466.(27)

* Vând teren str.Pod de Piatr[, 2 600 mp. Telefon: 0255.210.558 (1044-23) * Zona central[, 60 mp construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil sau 25.000 euro+ diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Baisa, vil[ P+M, 200 mp construi`i, 800 mp teren, 4 dormitoare, living, buc[t[rie, 3 b[i, camer[ tehnic[, construc`ie c[r[mid[, acoperit[ cu tabl[ Lindab, ap[, curent, pre` 100.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Vând spa`iu comercial, 28 mp + concesiune 30 mp, Bucovina, pre` 45.000 euro cu TVA.Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Dorohoi, 80 mp, modern (se pot vinde 40 mp), pre` 430.000 RON negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B)


Publicitate 12

S@mb[t[, 21 martie 2009

* Vând teren 4800 mp, Tulbureni, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 11 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Cucor[ni, 615 mp, pre` 6,5 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B) * Zona str. T. Vladimirescu, 250 mp, 13 m deschidere, autoriza`ie construc`ie, pretabil sp[l[torie auto, spa`iu comercial, apartamente, pre` 160 euro/mp negociabil. Telefon 513362, 0752244233.(B) * Zona }mp[rat Traian, 355 mp, pre` 160 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B)

* Vand teren 9850mp la iesire din Catamarasti -Deal, deschidere 16,30ml la sosea. Pret 15Euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand vila (S+P+ E+M) in Botosani, 300mp utili,550mp teren,mobilata, Str.Calea Nationala Pret 375.000 Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand terenuri suprafete 500mp, 1000 mp(loc de casa), toate utilitatile,zona ANL Cismea. Pret 31Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 950mp in Botosani Pret 70.000Euro negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vand teren suprafete 5.000mp, 1000mp ,500mp,zona Lebada cu toate utilitatile. Pret 40euro/ mp * Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 negociabil.Tel. 0741497829.(A) camere (6+3), 12.000mp teren,vie, * Vand teren 1000mp pomi,fantana,cu multe in Curtesti (deasupra imbunatatiri, padurii) Pret 25euro/ semimobilata.Com. mp negociabil. Tel. Ungureni. Pret 120.000 0741497829.(A) RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 6400 mp, * Vand teren suprafete intravilan,deschidere 40ml in Curtesti. Pret de 78.000 mp 70.000 mp, 50.000 mp, 40.000 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) mp, 20.000 mp, 5000mp, 2000mp in * Vand teren 345mp, zonele Lebada si zona ultracentrala. Pret Cismea. Preturi 400euro/mp. negociabile dupa zona. Tel.0741497829.(A) Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3064mp * Vand teren 5000mp zona Rediu. Pret 1,5 in zona Lebada, euro/mp.Tel. deschidere 51ml la DN 0741497829.(A) Botosani-Iasi.Pret * Vand grajd din 35Euro mp negociabil. caramida 700mp in Tel. 0741497829.(A)

AGENDA COMERCIANTULUI

Zaicesti,2000mp platforma betonata, canalizare +78.000mp teren compact arabil. Tel 0741497829.(A) * Vand teren arabil in Cristesti(tarlaua Cornaci) 3ha(2+1) Pret negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand teren 5000 mp in Catamarasti-Deal, deschidere 40ml,112m latime. Pret 25euro/mp Tel.0741497829.(A)

negociabil. Tel. 0741497829.(A)

la 2000E/ha. Tel 0729062022.(N)

deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N)

* Vand teren 1500mp,intravilan,desc hidere 20ml,zona Tulbureni Pret 32euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha, 2200euro/ha (intabulare,cf).Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp, deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp, deschidere 40ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N)

* Vand teren 773mp,in Hudum linga Metaza, deschidere 23ml Pret 30euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 3700 mp,50ml deschidere, * Vand teren 10.000 350euro/mp,zona Calea mp,deschidere 24ml la * Vand teren 1400mp DN Botosani-Iasi, zona Na`ional[.Tel in spatele Garii Leorda, Zaicesti Pret 3euro/mp. 0729082022.(N) deschidere 30ml cu Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 300mp, proiect de casa.Pret deschidere12ml,200 * Vand teren intravilan 5000euro negociabil. euro/mp,zona Calea 5.000mp, deschidere la Tel. 0741497829.(A) Na`ional[.Tel ambele capete 20ml,in * Vand teren in 0729082022.(N) Catamarasti-Deal,se Hudum 2400mp, vinde si 2500 Pret * Vând teren ,zona deschidere 25ml,sau 16euro/mp. Tel. Luceaf[rul ,teren, 486 schimb cu apartament 0741497829.(A) mp, 300euro/mp,toate 2-3 camere. Pret utilit[`ile.Tel * Vand teren 3.800 20euro. Tel. 0729082022.(N) mp,deschidere 15ml, 0741497829.(A) curent electric,in * Vând teren, zona * Vand casa Catamarasti-Deal. Pret Eternit[`ii, 20.000 mp, batraneasca 16euro/mp. Tel. toate utilit[`ile la 100 (boiereasca),102mp 0741497829.(A) euro/mp.Tel construiti,148mp 0729082022.(N) * Vând teren ,zona teren,caramida,este cu Pia`a Mare,930mp, doua intrari,toate * Vând teren ,zona plan1,toate utilit[`ile. utilitatile,zona Petrom Calea Pre` 140000euro neg. ultracentrala.Pret National[, curent, gaz, Tel 0729062022.(N) 95.000euro negociabil apa, 110 euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 2500 mp, Tel.0729082022.(N) zona C[t[m[r[\ti * Vand casa * Vând teren ,zona batraneasca cu 3 camere Deal.Pre` 40euro/mp. Ci\mea 2500mp, si doua holuri, 2500mp Tel 0729082022.(N) 40euro/mp.Tel teren ,in Tudora.Pret * Vând teren 9000 mp, 0729082022.(N) 25.000 euro negociabil. zona CET, deschidere * Vând teren, zona Tel.0741497829.(A) 40ml.Pre` CET,465mp+ * Vand teren 6666 mp 20euro/mp.Tel construc`ie, 30euro/ mp 0729062022.(N) in zona CET, 18ml si 5000mp la 6euro/ deschidere, posibilitati mp.Tel * Vând teren ,zona de racordare la apa, 0729082022.(N) Baisa,plan1,8000mp, gaz,canalizare,electricita deschidere 40ml.Pre` * V[nd teren,zona te. Pret 50euro 12euro/mp neg.Tel Bulevard,1000mp la negociabil.Tel. 0729082022.(N) 180euro/mp neg.Tel 0741497829.(A) 0729062022.(N) * Vând teren ,zona * Vand teren intravilan Bulevard,plan1,20000m * Vând teren ,zona 3500mp la intrare in p.Tel 0729062022.(N) Stejarul ,7000mp, Curtesti Pret parcelabil,deschidere * Vând teren ,zona 30euro/mp. Tel. 22ml,plan1, 43000 T[tari,plan1, 0741497829.(A) parcelabil,5000mp. Pre` euro.Tel 0729062022.(N) * Vand casa tip in 45euro/ mp.Tel Curtesti cu 4 camere+ 0729062022.(N) * Vând teren ,zona anexe si beci,1500mp Calea Na`ional[, 1100 * Vând teren ,zona teren Pret 70.000euro mp,toate utilit[`ile, la Bucovina,13000mp, negociabil.Tel. 200E/mp.Tel plan1,toate utilit[`ile. 0741497829.(A) 0729062022.(N) Pre` 40euro/mp.Tel * Vand teren 6500mp 0729082022.(N) * Vând teren ,zona ,deschidere 45ml la Cactus,1000 mp ,toate sosea, posibilitati de iaz, * Vând teren ,zona Pod utilit[`ile,pre` neg.Tel de Piatr[,la zona Agafton.Pret strad[,2585mp,deschide 0729082022.(N) 15euro/mp negociabil re 14ml,acces la Tel.0741497829.(A) * Vând teren ,zona canalizare,ap[, curent Ci\mea,3900mp,iaz. * Vand teren electric,gaz.Pre` 40 Pre`: 100000euro.Tel 5700mp,deschidere euro/mp.Tel 0729082022.(N) 43ml la DN Botosani0729062022.(N) Iasi,zona Lebada. Pret * Vând teren 2000mp * Vând teren ,zona 20euro /mp negociabil cu toate utilit[`ile \i Rediu,5 hectare.Pre` Tel.0741497829.(A) cl[diri zoana Centrul 2euro/mp.Tel vechi.Tel * Vand teren loturi de 0729062022.(N) 0729082022.(N) 720-800mp in zona Lebada Pret 25 euro/mp * Vând teren ,zona * Vând teren 750 cu Z[ice\ti,3 hectare negociabil. toate utilit[`ile \i planul1 la 2,5E/mp, Tel.0741497829.(A) cl[diri,zona Rapsodia. deschidere 30ml.Tel Tel 0729082022.(N) * Vand teren 0729082022.(N) intravilan,loturi de * Vând teren ,zona * Vând teren agricol ]n Z[ice\ti,3 hectare 1400mp in OraseniBoto\ani,2000 hectare Deal Pret 15euro/mp planul1 la 4E/mp,

* Vând teren ,zona Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp. Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[, 340 mp,toate utilit[`ile. Pre` 200000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, 3600mp,plan 2.Pre` 9euro/mp sau parcelabil.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona IRE cu 80mp.Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Î. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona 0, cu 120mp.Pre` 2000 euro /mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Plus, 240mp.Pre` 10mild, ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Bulevard,200mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,100mp. Pre` 1500euro/ mp. Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Stadion, 147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N)

comercial,zona Centru, 200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600 mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Centru,100mp, renovat.Pre` 250000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând cl[dire P+1, 300mp si 4000mp teren ]n Boto\ani toate utilit[`ile.Pre` 350.000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire P+1, 320mp(160 spatiu de produc`ie)+142mp cl[dire si 570mp teren ]n Boto\ani.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu de productie,hal[+teren, 1960mp,zona Industrial[. Pre` 140000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp, zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp, zona S[venilor.Pre` 650 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,270mp, zona Gar[.Pre` 1200 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 1100mp,centrul vechi, 80mp teren,cram[.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cl[dire 315 mp, centrul vechi.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300euro/mp. Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri (sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Î. Traian,302mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Boto\ani,zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,177mp. Pre` 1600euro/mp. Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E, 500mp teren. Pre` 50000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Sucevei,225mp.Pre` 250000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[,zona Bulevard(100m),P+E,c t,t,ap[,canalizare,foi\or, buc[t[rie de var[,fântân[,400mp construi`i,teren 690 mp.Pre` 320000euro

* Vând spa`iu


Publicitate S@mb[t[, 21 martie 2009

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t, ap[,canalizare, izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` 60000 euro. Tel 0729062022.(N)

P+M la rosu , supraf. construita la sol 90mp, teren aferent 1100mp, termosistem la exterior ,CT, garaj si beci .Pret: 76.000Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,t,ap[, canalizare,izola`ie exterioar[.Pre` 38000 euro .Tel 0729062022.(N)

* Zona Comunei Corni, spatiu comercial si 6000 mpteren aferent .Pret 140.000Ron Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831)

* Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[.Pre`:125.000 euro.Tel: 0729082022.(N)

* Vand casa in comuna Corni cu 800mp teren aferent .Pret 80.000 Ron/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Str.Victoria cu teren. Pre`:71.000euro.Tel: 0729082022.(N)

* Zona Comunei Rachiti ,casa locuibila impreuna cu 1150mp .Pret :110.000Ron . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743)

* Vând spatiu comercial in incinta cladirii Romarta . Pret :80.000Euro/neg Tel: 529102,0752310403, 0752310402. * Vand spatiu comercial prin destinatie ,in zona centrala ,Su 74 mp, inclusiv dotari .Pret 100.000Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(223) * Urgent casa si 400mp teren aferent ,in Botosani zona centrala ,acces utilitati edilitare Pret 53.000Euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Urgent casa locuibila , suprafata construita la sol 100mp,anexe gospodaresti si 711mp * Vând cas[ ,zona teren aferent ,in C.DEAL,finisaje Botosani, zona moderne,p+1,izola`ie * Vand casa cu 1000 mp industriala, acces utilitati exterioar[,geam lemn teren aferent in edilitare Pret 70.000 stratificat,195mp+500 Costinesti-Leorda . Pret Euro /neg. Tel:529102, mp de teren.Pre` 35.000Ron /neg. Tel: 0752310403, 70000euro.Tel 529102, 0752310403, 0752310402. 0729062022.(N) 0752310402.(265) * Vand urgent pensiune * Vând cas[ ,zona * Vând vil[ P+1cu turistica ,(P+1) la rosu Ci\mea,teren 500mp, 283mp teren aferent , ]n ,Su totala=393.80mp, in casa 136mp,t,ct, Boto\ani ,zona Victoriei , Localitatea Putna , ap[,gaz,izola`ie pre` 210.000 Euro/ neg. Judetul Suceava .Pret exterioar[,tabla promovare 300.000 lindab.Pre`: 92.000euro Tel: 529102, 0752310403, Euro/neg : Tel Tel:0729082022.(N) 0752310402.(262) 0752310402 (106) * Vând cas[,Str. * Vând cas[ ]n Vorona * Vand urgent centru de Miori`a,1200mp cu 2000mp teren aferent vinificatie compus din teren,toate utilit[`ile. , pre` 35.000Euro/neg. :parcela de teren in supr, Pre` 900000ron.Tel Tel: 529102, de 6900mp , 15 cladiri 0729082022.(N) anexe si o cladire 0752310403, * Vând case si vile \i 0752310402.(677) industriala ,pretabile 500 m.p. teren aferent spatii depozitare cereale * Vând cas[ ]n com. ]n zona Leb[da \i etc.Pret promovare: Criste\ti,cu utilitati si Stejarul cu avans \i 275.000Euro/neg .Tel 1800 mp teren aferent, rate lunare, dobânda :0752310402 (104) pre` 45.000 Ron/ neg. 50% din dobânda * Vand urgent ferma Tel: 529102, b[ncii, pre`uri vegetala situata in zona 0752310403, negociabile. Rela`ii la limitrofa Botosani-Iasi 0752310402.(458) telefon 0231514450 / .Supr.compacta de 0751966830/ * Vând casa P+M in teren=120ha, si o cladire 0748281959.(R) com. Stauceni cu 1000 P+1,cu Supr. constr. mp teren aferent, pre` * Vând teren =400mp.Tel 65.000 Euro/neg. Tel: intravilan . Pre`uri :0752310402. (105) 529102, 0752310403, negociabile. Rela`ii la * Vand 2650mp teren 0752310402.(65) telefon 0231514450 / intravilan , zona Cismea 0751966830/ * Vând spa`iu comercial ,front stradal 17m,acces 0748281959.(R) Dorohoi, 21 mp, G+F, toate utilitatile edilitare pre` 20.000 * Vând teren ,pret 46Euro/mp. Tel: Euro/neg.Tel: 529102, extravilan . Pre`uri 529102,0752310402, 0752310403, negociabile. Rela`ii la 0752310403(253) 0752310402.(1001) telefon 0231514450 / * Vand 5500mp teren 0751966830/ * Vand spatiu comercial intravilan , zona Cismea 0748281959.(R) in zona Primaverii , ,front stradal 80m,acces pretabil reprezentanta * Vând garaj , zona toate utilitatile edilitare firma ,cabinet medical Hotel Rapsodia, ,pret 25Euro/mp neg., etc. Pret 35.000 Euro. intabulat, cu surs[ de total sau parcele cel putin Tel: 0752310402, energie electric[ 1000m.Tel: proprie , din c[r[mid[, 529102. 529102,0752310402, pre` 15.000 euro. 0752310403. * Vând spa`iu de Telefon 0231514450productie , zona * Vand 2.211mp teren 0751966830/ C[t[m[r[\ti Deal, 170 intravilan ,in Comuna 0748281959.(A) mp, 300mp teren aferent, Rachiti , front stradal pre` 180.000 Ron/neg. * Vând garaj , zona 28.40m, acces apa Prim[verii, intabulat, cu Tel: 529102, curenta iluminat electric 0752310403, surs[ de energie ,drum pietruit.Pret 0752310402.(720) electric[ proprie , din 10Euro/ mp ,neg.Tel: BCA pe teren 529102,0752310402, * Vand spatiu proprietate, pre` 45.000 comercial 60mp amenajat 0752310403(210) lei. Telefon la parter de bloc, in zona * Zona Rediu 50.000 0231514450Bucovina ,pret mp teren extravilan 0751966830/ 60,000Euro/neg . pl.II,acces drum de 0748281959.(R) Tel:529102,0752310403, exploatare .Pret 0752310402. 2.5Euro/mp neg.Tel: * Zona industriala ,vila

529102,0752310402, 0752310403(253)

529102, 0752310403, 0752310402.

* Vand 2 parcele de teren extravilane in Ipotesti de 1100mp, 3700mp pret 4Euro/mp neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402(135)

* Zona Tulbureni ,4500mp teren intravilan .Pret 15Euro/mp negociabil. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100)

* Zona Baisa ,3000 mp,21Euro/neg.Tel: 529102.0752310402. 0752310403(178) * Zona Roma , 8700mp teren intravilan , dechidere 24.56m. Pret 3.5Euro/mpneg. Tel:529102.0752310402. 0752310403. * Zona Hudum linga METAXA , 772mp teren intravilan , 13m front stradal . Pret 30Euro/mp neg.Tel: 529102.0752310402. 0752310403(284) * Zona Manastirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a cite 4500mp .Pret 6euro/mp neg.Tel:Tel:529102. 0752310402. 0752310403(243) * Zona Pod de Piatra 3750mp teren intravilan , accestoate utilitatile edilitare .Pret 20 Euro/mp.Se accepta si schimb cu apartament plus diferenta . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Botosani 700mp teren si anexa construita in 2006 .Pret 35.000 Euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Botosani zona centrala ,acces utilitati edilitare . Pret :70Euro /mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Vând/ ]nchiriez spatiu de productie si 3000 mp teren aferent cu toate utilita`ile. Pret 60.000 Euro neg. sau 600 Euro/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(595v) * Vând teren ]n zona Leb[da, 2.025 mp cu 35 Euro/mp \i la Ci\mea 2500 mp cu 30 Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(500) * Urgent zona Lebada 4600mp teren extravilan , 75m front stradal ,Pret 12Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Tatari ,650mp teren intravilan Pret 8000Euro ;Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(92) * Zona Tatari , 1400 mp, teren intravilan .Pret 20Euro/mp neg. Tel:

* Zona Tulbureni, 6300mp teren intravilan. Pret, 18Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(101) * Zona Tulbureni, 6500 mp teren extravilan , front stradal 11m,acces utilitati edilitare ,curent electric , gaz metan , apa curenta .Pret 5Euro/mp.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310)

extravilan front stradal 40m ,6Euro/mp in Cucorani . Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (29) * Oferta .Vand urgent 2 loturi de teren intravilan a cate 2500mp cu front stradal 35m in Cucorani .Pret 50.000 Ron/lot/neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Oraseni Vale 5000mp ,teren extravilan ,acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m ,pret 2Euro/mp,neg. Tel : 529102,0752310402,075 2310403 (237)

* Vand 12.500mp ,teren extravilan la intrare in Stauceni, indirect la * Zona Tulbureni, 9500 drum asfaltat (plan II mp teren extravilan, front ),deschidere 20m ,pret stradal 18m,utilitati 3Euro/mp,neg Tel : edilitare la 500m.Pret 529102, 0752310402, 1Euro/mp. Tel: 529102, 0752310403 (237) 0752310403, 0752310402(310) * Vand urgent in Braiesti , 1700mp teren * Zona Tulbureni 7100 intravilan ,front stradal mp teren intravilan , 20m, acces utilitati front stradal 20.25m edilitare ,pret 22.000 ,pret 14Euro/mp , neg. Euro/neg .Tel : 529102, Tel: 529102, 0752310402, 0752310403, 0752310403 (41) 0752310402(134) * Zona Catamarasti * Zona Baisa ,9800mp Deal , extravilan teren extravilan ,front ,1500mp ,acces utilitati stradal 25,5 mp.Pret 6,5 edilitare Pret15Euro/mp. Euro/mp. Tel: 529102, Tel:529102, 0752310403, 0752310402, 0752310402.(308v) 0752310403(384v) * Zona Agafton ,6600 * Zona Catamarasti mp, teren extravilan Deal ,intravilan ,1954mp ,front stradal 42m.Pret acces utilitati edilitare pret 6Euro/mp. Tel: ,front stradal 20m.Pret 529102, 0752310403, 35Euro/mp neg. Se 0752310402.(133) Vinde si parcelat .Tel: 529102,0752310402, * Zona ALFALAND , 0752310403. 19.500 mp teren extravilan , plan 2, * Zona Catamarasti deschidere 101 m.Pret 30 Deal ,intravilan , Euro/mp. Tel: 529102, 1113mp ,acces utilitati 0752310403, edilitare ,front stradal 0752310402.(376v) 15.6m.Pret 25.000Euro .Tel:529102, * Zona ALFALAND 0752310402, ,12.326mp, pl II , 0752310403. deschidere 45m.Pret :15Euro/mp neg.Tel: * Vand urgent in 529102, 0752310403, Braiesti , 2000mp, teren 0752310402.(258) intravilan ,30m front stradal, utilitati :apa rece * Zona Catamarasti si iluminat electric, acces Deal ,2000mp teren direct la drum pietruit intravilan .Pret pre` 15 ,pret 20.000 Euro/ neg Euro/mp. neg. Tel: .Tel: 529102, 529102, 0752310403, 0752310402, 0752310402.(728v) 0752310403 (41) * Vând 2000mp teren * Vand urgent in Braesti intravilan zona ,10.000 mp , teren C[t[m[r[\ti Deal,pl.II, extravilan ,pret pre` 13 Euro/mp. neg. 3000Euro/neg. Tel : Tel:529102, 529102,0752310402, 0752310403, 0752310403 (41) 0752310402.(216) * Vând 3,5 ha teren extravilan ]ntre Bucecea \i Hu`ani, cu toate utilit[`ile, pre` 4 Euro/ mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * Vand 4700mp teren extravilan ,front stradal 22m cu 5Euro/mp si 12.500mp teren

13

529102,0752310402, 0752310403. * Vand casa batraneasca si 3305mp teren aferent in comuna Dobirceni , Judetul Botosani .Acces direct drum asfaltat . Pret 32.000Ron/neg . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(286)

9 CUMP|R|RI * Cumpar apartament la parter, zona centrala Tel. 0741497829.(A) * Cump[r teren agricol .Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022(N) * Cump[r garsoniere si apartamente .Ofer pretul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r cas[ locuibil[ cu teren aferent ]n Botosani sau zone limitrofe ,Ofer pre`ul zonei Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r teren intravilan ,construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

~NCHIRIERI * }nchiriez avantajos spa`ii birouri, diverse activit[`i la etaj sau demisol, b-dul M.Eminescu 7. Telefon: 0745.098.123. (10438) * }nchiriez garsonier[, G+F, parchet, zugr[veli, hidroizola`ie, jaluzele, toate noi, ideal[ \i pentru privatizare. Telefon: 0747.056.305.(1046-3) * }nchiriez apartament 2 camere, Calea Na`ional[, D, et 3, CT, mobilat \i utilat, 250 euro/lun[, 1lun[ avans, 1 lun[ garan`ie. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 3 camere, Grivi`a, D, parter, CT, par`ial mobilat \i utilat, 200 euro/lun[, 1 lun[ garan`ie. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* }nchiriez apartament 2 camere, zona Pia`a mare, * Oferta:Vand 6000mp , et 4, CT, mobilat \i utilat, curat, 230 euro/lun[, 1 teren intravilan in zona lun[ avans, 1 lun[ Cismea.Pret 5Euro/mp garan`ie.Telefon: 513362, neg.Tel: 529102, 0752244233.(B) 0752310402, 0752310403 (155) * }nchiriez apartament 2 camere, Bucovina, parter * Oferta : Zona ]nalt, CT, nemobilat, 300 Rachiti, 10.000mp euro/lun[, avans 3 luni. extravilan , front Telefon: 513362, stradal 14,7m . Pret 50.000Ron.Tel: 0752244233.(B)


Publicitate 14

S@mb[t[, 21 martie 2009

* Inchiriez spatiu comercial in sup. de 57,27mp in zona centrala Pret 14Euro/mp Tel.0741497829.(A) * Inchiriez spatii comerciale in zone centrale. Tel. 0741497829.(A)

zona IRE. Tel: 0729062022.(N)

Industrial[,pre` neg.Tel 0729082022.(N)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300 mp, Calea Na`ional[. Tel:0729062022.(N)

* Închiriez garsonier[. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830, 0748281959.(R)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 120 mp, zona Util.Tel: 0729062022.(N)

* Închiriez apartament 2 camere, zona Bucovina, * Inchiriez Hala de D, et. 3, s. 77 mp, CT, 120mp,cu toate T, g+f, complet mobilat, utilitatile,la etaj cu aparta* Ofer spre ]nchiriere utilat, pre` 250 euro/lun[. ment de 2 camere spa`iu comercial Telefon: 0231514450, ,bucatarie, baie, mobilata 0231514440, ,zona Imparat Traian. Pret 240mp,zona Plus, 10e/ 0751966830, 1200euro negociabil. Tel. mp.Tel: 0729062022.(N) 0741497829.(A) * Ofer spre ]nchiriere hal[ 0748281959.(R) 5000mp+curte betonat[ * Închiriez apartament 3 * Ofer spre ]nchiriere 10000mp, toate camere, zona Grivi`a, et. spa`iu comercial 80mp, utilit[`ile,zona 3, D, nemobilat, pre` 250 euro/lun[. Telefon: 0231514440, 0231514450, ANUN~ PUBLIC 0751966830, 0748281959.(R) S.C.FERMA NORDIC SRL Boto\ani anun`[ publicul interesat asupra dezbaterii publice a raportului la studiu de evaluare a impactului asupra mediului la data de 20.02.2009, ora 16.00, la sediul Prim[riei com. Dobârceni, necesar[ pentru ob`inerea acordului de mediu, pentru obiectivul de investi`ii „CONSTRUIRE STA~IE BIOGAZ KW”, amplasat ]n localitatea Bivolari, com. Dobârceni, jud. Boto\ani. Informa`iile privind poten`ialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Boto\ani, b-dul M. Eminescu nr.44 \i la sediul societ[`ii din mun. Boto\ani, str. G.Enescu nr.18,bl.30,sc.B,ap.6, ]n zilele de luni-vineri, ]ntre orele 8.00-16.00. Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Boto\ani pân[ la 19.02.2009. 12.01.2009(1058-1)

* Închiriez apartament la cas[ + loc de parcare ma\in[, complet mobilat, internet, cablu TV, pre` 250 euro/lun[, negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830, 0748281959.(R) * Închiriez apartament 2 camere, zona S[venilor, Dimitrie Negreanu, Col. Tomoroveanu \i

Prim[verii, pre` 130-150200 euro/lun[. Telefon:0231514440, 0231514450, 0751966830, 0748281959.(R)

anticipata 3luni . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Credite pentru cump[rarea de locuin`e; * Credite auto, refinan`[ri; Telefon: * Ofer spre inchiriere 0231/514.450; spatiu pentru sediu de 0751966830; * Ofer spre ]nchiriere 2 birouri ,85mp,acces 0748281959.(A) spatii de depozitare a cite stradal , parcare in * RAPID SI 100mp acces tir si rampa curte.Pret 1500lei/luna . de descarcare .Pret 2.5 Tel: 529102, 0752310403, AVANTAJOS! Euro/mp/ luna. 0752310402. - Realizez SRL, PFA, inTel:529102, 0752310403, treprinderi individuale \i * Solicit pentru inchiriere 0752310402.(663) familiale; garsoniere , apartamente - Modific \i completez * Ofer spre inchiriere ,case. Tel: 529102, acte constitutive (cesiuni restaurant in Botosani , 0752310403, 0752310402. p[r`i sociale, schimbare pret 6000Euro/luna , neg, obiect de activitate, etc.); Tel:529102 ; 0752310403, V+NZ|RI - Deschid/]nchid puncte 0752310402(686) de lucru, schimb form[ * Vand scaun * Ofer spre inchiriere stomatologic in buna stare juridic[ AF, etc. Telefon: 100mp spatiu comercial 0757.906.725.(1009-1) de functionare. Pret ,parter de bloc in negociabil. Telefon Botosani, zona centrala 0231514450, ACORD MEDIU Pret 500Euro/luna 0751966830.(R) ,pretabil cabinet medical * S.C.Comcereal S.A. cu * Vand pianina in stare ,frizerie, birou etc. Tel: sediul ]n Boto\ani, str. foarte buna, marca Doina. 529102, 0752310403, R]ndunicii nr.8, supune Pret negociabil. Telefon 0752310402. dezbaterii publice 0231514450, solicitarea autoriza`ie de * Ofer spre inchiriere ,ap 0751966830.(R) mediu pentru activitatea de cu 4C,zona ultracentrala ,Et.III ,nemobilat ,CT . PREST|RI SERVICII Comercializare ]ngr[s[minte chimice, ]n Pret 250Euro/luna , neg .Tel: 529102, * BIROU DE CREDITE baza de recep`ie Bucecea, jud. Boto\ani. Informa`iile 0752310403, 0752310402. * Acord[m credite \i privind activitatea pot fi * Ofer spre inchiriere persoanelor cu venituri consultate la sediul 3camere , baie si bucatarie modeste; A.P.M.Boto\ani, b-dul , acces separat la casa in * Credite nevoi perso- Mihai Eminescu nr.44, ]n zona linistita ,curte . Pret nale, imobiliare, ipote- zilele de luni-vineri, ]ntre :250 Euro/luna . Plata care;

orele 8.00-16.00. Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Boto\ani ]n termen de 10 zile de la data public[rii prezentului anun`.(1056-1) * S.C.Comcereal S.A., cu sediul ]n Boto\ani, str.R]ndunicii nr.8, supune dezbaterii publice solicitarea autoriza`ie de mediu pentru activitatea de Comercializare ]ngr[\[minte chimice \i tratarea semin`elor ]n baza de recep`ie Dorohoi, jud. Boto\ani. Informa`iile privind activitatea pot fi consultate la sediul A.P.M.Boto\ani, b-dul Mihai Eminescu nr.44, ]n zilele de luni-vineri, ]ntre orele 8.00-16.00, Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.Boto\ani ]n termen de 10 zile de la data public[rii prezentului anun`.(1057-1)

ANGAJ|RI * Angaj[m lucr[tori comerciali pentru ocuparea urm[toarelor posturi: casieri, lucr[tori comerciali pe raion, personal paz[. Telefon: 0730.222.055. (1048-9)

ANUN~ PUBLIC

ANUN~ PUBLIC

ANUN~ PUBLIC

S.C.ROFERMA SRL Boto\ani anun`[ publicul interesat asupra dezbaterii publice a raportului la studiu de evaluare a impactului asupra mediului la data de 20.02.2009, ora 16.00, la sediul Prim[riei com. Dobârceni, necesar[ pentru ob`inerea acordului de mediu, pentru obiectivul de investi`ii „CONSTRUIRE FERMA T{URA|I LA INGR{|AT CU O CAPACITATE DE 1200 CAPETE” amplasat ]n localitatea Bivolari , com.Dobârceni, jud. Boto\ani. Informa`iile privind poten`ialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Boto\ani, b-dul M.Eminescu nr.44 \i la sediul societ[`ii din C[t[m[r[\ti Deal, com. M.Eminescu, jud. Boto\ani, ]n zilele de luni-vineri, ]ntre orele 8.00-16.00. Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Boto\ani pân[ la 19.02.2009. 12.01.2009(1059-1).

S.C.ROUA AGROPROD SRL Boto\ani anun`[ publicul interesat asupra dezbaterii publice a raportului la studiu de evaluare a impactului asupra mediului la data de 20.02.2009, ora 16.00, la sediul Prim[riei com. Dobârceni, necesar[ pentru ob`inerea acordului de mediu, pentru obiectivul de investi`ii „CONSTRUIRE FERM{ VACI CU LAPTE-450 CAPETE”, amplasat ]n localitatea Bivolari, com. Dobârceni, jud. Boto\ani. Informa`iile privind poten`ialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Boto\ani, b-dul M: Eminescu nr.44 \i la sediul societ[`ii din mun. Boto\ani, str. Mu\at Vod[ nr.2, ]n zilele de luni-vineri,]ntre orele 8.00-16.00. Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Boto\ani pân[ la 19.02.2009. 12.01.2009(1060-1).

S.C.FERMA NORDIC SRL Boto\ani anun`[ publicul interesat asupra deciziei etapei de analiz[ a calit[`ii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv emiterea acordului de mediu, pentru obiectivul de investi`ii „CONSTRUIRE STA~IE BIOGAZ 526 KW”, amplasat ]n localitatea Bivolari, com. Dobârceni, jud. Boto\ani. Informa`iile privind poten`ialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APRM Bac[u \i la sediul societ[`ii din mun. Boto\ani, str. G.Enescu nr.18, bl.30,sc. B, ap.6, ]n zilele de luni-vineri, ]ntre orele 8.00-16.00. Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul APRM Bac[u pân[ la data de 03.04.2009 20.03.2009(1064-1)

ANUN~ PUBLIC

ANUN~ PUBLIC

ANUN~ PUBLIC

CONDOLEAN}E

S.C.ROUA AGROPROD SRL Boto\ani anun`[ publicul interesat asupra deciziei etapei de analiz[ a calit[`ii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv emiterea acordului de mediu, pentru obiectivul de investi`ii „CONSTRUIRE FERM{ VACI CU LAPTE - 450 CAPETE”, amplasat ]n localitatea Bivolari, com. Dobârceni, jud. Boto\ani. Informa`iile privind poten`ialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Boto\ani, b-dul M.Eminescu nr.44 \i la sediul societ[`ii din mun. Boto\ani, str. Mu\at Vod[ nr.2, ]n zilele de luni-vineri, ]ntre orele 8.00-16.00. Obiec`iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Boto\ani pân[ la 14.03.2009. 02.03.2009(1062-1).

APRM BAC{U anun`[ publicul interesat asupra deciziei etapei de analiz[ a calit[`ii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv emiterea acordului de mediu, pentru obiectivul de investi`ii „CONSTRUIRE STA~IE BIOGAZ 526 KW”, amplasat ]n localitatea Bivolari, com. Dobârceni, jud. Boto\ani apar`inând S.C.FERMA NORDIC SRL. Informa`iile privind poten`ialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APRM Bac[u, b-dul Ioni`[ Sandu Sturdza nr.78 Bac[u \i la sediul societ[`ii din mun. Boto\ani, str. G. Enescu nr.18,bl.30,sc.B,ap.6, ]n zilele de luni-vineri, ]ntre orele 8.00-16.00. Onserva`iile publicului se primesc zilnic la sediul APRM Bac[u pân[ la data de 03.04.2009. 20.03.2009(1063-1).

S.C.ROFERMA SRL Boto\ani anun`[ public interesat asupra deciziei etapei de analiz[ a calit[`ii raportului de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv emiterea acordului de mediu, pentru obiectivul de in-vesti`ii „CONSTRUIRE FERM{ T{URA|I LA }NGR{|AT CU O CAPACITATE DE 1200 CAPETE”, amplasat ]n localitatea Bivolari, com.Dobârceni, jud. Boto\ani. Informa`iile privind poten`ialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Botosani, b-dul :M. Eminescu nr.44 \i la sediul societ[`ii din C[t[m[r[\ti Deal, com.M.Eminescu, jud.Boto\ani,]n zilele de luni-vineri,]ntre orele 8.0016.00. Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Boto\ani pân[ la 14.03.2009. 02.03.2009(1061-1)

!

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Telefoane utile

Editor: Claudia ~U~UMAN

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

Editorialist: Lucian ALECSA

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Distribu`ie: Cornel |TEFAN Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

* S.C. angajeaz[ personal pentru sp[l[torie auto. Rela`ii la telefon: 0745.841.595.(1065-7) * Angajez personal cu sau f[r[ experien`[ pentru sp[l[torie auto. Telefon: 0757 369 438.(1052-5) * Bar Night Club Austria cauta persoane majore. Mancare, cazare la dispozitie. Castiguri: 5000-10000 euro/luna. Dati bip si sunam noi dupa ora 21.

Familia Dinu Listar transmite sincere condolean`e comisarului CORNEL VÂN{TORU, \ef Poli`ia |tef[ne\ti la decesul mamei. Dumnezeu s-o ierte!(1055-2)

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse S@mb[t[, 21 martie 2009

Elena B[sescu ]njur[ pe bulg[re\te pentru a fi votat[ Elena B[sescu (foto) merge la europarlamentare cu o sigl[ numit[ EBA, despre care probabil nu \tia c[ semnific[ ]njur[tura preferat[ a bulgarilor. Sigla electoral[ a fiicei pre\edintelui, EBA, se traduce ]n bulgara prin "a f..." \i este un cuvânt des ]ntâlnit ]n argoul vecinilor no\tri. Elena B[sescu

A spart „cutia milei” \i a dat vina pe Satan[ O femeie ]n vârst[ de 62 de ani, a furat nu mai pu`in de 73.000 de dolari dintr-o biseric[ din Arlington, Washington, constând ]n bani d[rui`i de enoria\i. Pentru a sc[pa basma curat[, hoa`a a inventat un „alibi” de-a dreptul penibil. „Satana a avut un rol foarte important ]n aceast[ spargere”, a fost m[rturisirea b[trânei. Mai curios este c[ femeia ]ns[\i frecventa biserica respectiv[ \i, ]n plus, chiar fusese angajat[ acolo pre` de mai bine de opt ani de zile. A fost ]ns[ concediat[ ]n februarie 2008, din motive ]nc[ necunoscute. Trezindu-se cu poli`ia la u\[, b[trâna a `inut s[ precizeze c[ nu a ac`ionat singur[, fiind „ajutat[” de diavol, \i c[ avea mare nevoie de acei bani, pentru a-\i pl[ti facturile \i ratele la banc[. „Nu puteam nici m[car s[ ]mi imaginez cum ar fi s[ r[mân f[r[ cas[”, a mai spus femeia.

se l[uda zilele trecute c[ ]\i poart[ ]nsemnul electoral ca num[r la ma\ina personal[, dar \i c[ este cunoscut[ ]n ora\ sub porecla EBA. Potrivit Ring, Bogdan Teodorescu a declarat c[ „]n cazul [sta, tinerii b[rba`i din Bulgaria ar fi foarte ]ncânta`i s-o voteze pe Elena B[sescu”.

Vrea s[ ajung[ ]n Cartea Recordurilor pentru cel mai lung rebus Un tân[r dintr-o localitate din Republica Moldova pretinde s[ fie ]nscris ]n Cartea Recordurilor dup[ ce a elaborat cel mai lung rebus din lume, de 106 metri, devansând un român. Ion Iaronenco, un tân[r de 18 ani din satul Ghinde\ti, raionul Flore\ti, spune c[ a muncit timp de doi ani la re-

busul s[u, pe care l-a finisat ]n ianuarie curent, potrivit Jurnalului de Chi\in[u. Primii care i-au admirat rebusul au fost colegii. Ace\tia au ]ncercat s[-l rezolve, dar ]n zadar, era prea mare, iar ]ntreb[rile mult prea dificile. B[iatul a c[utat \i pe internet pentru a afla care este cel mai mare rebus din lume \i

ce lungime are \i a descoperit c[ acesta are 80 de metri \i apar`ine unui român. "Vreau s[ m[ ]nscriu ]n Cartea Recordurilor Guiness. Pentru ajutor, am apelat la Gheorghe Falc[, primarul satului. Sper s[ m[ ajute, c[ci el e singura mea \ans[", a declarat Ion.

Michael Jackson, furios pentru c[ a fost comparat cu terori\tii IRA Cânt[re`ul Michael Jackson a declarat c[ se simte jignit \i c[ a\teapt[ scuze oficiale din partea postului BBC, dup[ ce doi actori angaja`i ai trustului britanic au spus c[ Michael Jackson \i terori\tii IRA se num[r[ printre celebrit[`ile anilor '80, informeaz[ Mediafax, care citeaz[ site-ul mirror.co.uk. Actorii britanici Steve Punt \i Hugh Dennis au declarat ]n cadrul unei emisiuni radiofonice, la doar trei zile dup[ ce o mi\care separatist[ desprins[ din IRA (Irish Republican Ar-

my) a f[cut câteva victime, c[ atât Michael Jackson, cât \i terori\tii au reprezentat "celebrit[`ile anilor '80". The Irish Republican Army (IRA) este o organiza`ie militar[ revolu`ionar[, ]nfiin`at[ pe 25 noiembrie 1913, recunoscut[ ca fiind unica armat[ na`ional[ legal[ de c[tre unilateral declarata Republic[ a Irlandei, proclamat[ ]n 1916. De atunci, IRA a dus lupte de gheril[ ]mpotriva armatei britanice \i a militat pentru existen`a unui singur stat irlandez independent.

Horoscop  Berbec

V[ sf[tuim s[ nu v[ asuma`i nici un risc ast[zi, pentru c[ sunte`i nervos \i s-ar putea s[ miza`i gre\it. Nu c[l[tori`i cu ma\ina! Sunte`i predispus la accidente. Ar fi bine s[ evita`i discu`iile ]n contradictoriu.

putea s[ v[ lovi`i de o problem[ financiar[.

 Balan]\

Pleca`i ]ntr-o c[l[torie foarte important[, care v[ poate aduce câ\tiguri serioase. V[ sf[tuim s[ v[ p[stra`i calmul \i s[ nu ridica`i tonul  Taur la o persoan[ mai ]n vârst[. Pe plan Ave`i de rezolvat o mul`ime de sentimental, pute`i avea probleme probleme, pe care le-a`i tot amânat. dac[ sunte`i prea ]nc[p[`ânat. Ave`i tendin`a s[ ]ncepe`i mai multe treburi deodat[. V[ sf[tuim  Scorpion s[ v[ organiza`i cât mai riguros. La Ave`i mare nevoie de un nevoie, nu ezita`i s[ cere`i ajutor ]mprumut. Pân[ la urm[, reu\i`i s[ celor din familie! face`i rost de bani. P[stra`i-v[ calmul \i odihni`i-v[ mai mult! Sunte`i  Gemeni predispus la probleme de s[n[tate. V[ recomand[m s[ fi`i deosebit de prudent ast[zi, pentru c[ pute`i S\get\tor avea probleme cu s[n[tatea sau Diminea`a ave`i dificult[`i de chiar accidente. Nu v[ supra-soli- comunicare \i sunte`i neinspirat. Scita`i! Ar fi bine s[ evita`i c[l[to- ar putea s[ deveni`i agitat \i nervos. riile lungi \i petrecerile. Pe fondul S[ amâna`i ]ntâlnirile de afaceri \i oboselii acumulate, pute`i deveni c[l[toriile. De asemenea, este indiirascibil. cat s[ evita`i activit[`ile complexe, care necesit[ aten`ie \i concentrare.

 Rac

La serviciu, sunte`i indispus ]n urma unei discu`ii cu \eful direct. Nu este indicat s[ v[ exterioriza`i nemul`umirea. S[ v[ menaja`i s[n[tatea. Eforturile pe care inten`iona`i s[ le face`i sporesc riscul de accidente cerebrale.

 Leu

Capricorn

Este posibil s[ pleca`i ]ntr-o delega`ie. Nu sunte`i ]n cea mai bun[ dispozi`ie \i ave`i tendin`a s[ exagera`i. V[ sf[tuim s[ nu v[ sus`ine`i p[rerile cu ]nc[p[`ânare \i s[ evita`i discu`iile ]n contradictoriu.

V\rs\tor

Diminea`a v[ trezi`i obosit \i nervos. }ncerca`i s[ v[ controla`i agresivitatea, pentru c[ risca`i s[ declan\a`i un conflict! V[ sf[tuim s[ nu face`i vizite, chiar dac[ partenerul de via`[ insist[. Profita`i de timpul liber pentru a v[ odihni!

Ast[zi ave`i tendin`a s[ critica`i pe toat[ lumea. ]ncerca`i s[ v[ tempera`i spiritul critic! Fi`i atent pe ce da`i banii! S-ar putea ca partenerul de via`[ s[ nu fie de acord cu cheltuielile pe care le face`i.

 Fecioar\

Pe[ti

Diminea`a sunte`i irascibil din cauza oboselii acumulate ]n ultima perioad[. Reduce`i programul de munca. }n ritmul acesta, risca`i s[ v[ ]mboln[vi`i. Dup[-amiaza s-ar

Este posibil s[ primi`i o veste proast[ de la o rud[ ]ndep[rtat[. Aceasta v[ indispune \i v[ oblig[ s[ v[ schimba`i programul. Pleca`i ]ntr-o c[l[torie neprev[zut[.

Bancul zilei CONSILIERE MATRIMONIAL{ Dup[ câ`iva ani de c[snicie, s[turându-se s[ se tot certe, un cuplu se hot[r[\te s[ apeleze la un consilier. Când ajung la cabinetul consilierului, acesta ]i ]ntreab[ direct: - Care este problema? Imediat, so`ul face o fa`[ lung[ \i se a\eaz[ pe scaun f[r[ a spune nimic. So`ia ]ncepe s[ vorbeasc[ non-stop, descriind problemele c[s[toriei. Dup[ ce o ascult[ 5, 10,

15 minute, consilierul se apleac[ peste ea, o ia de umeri, o s[rut[ pasional \i o las[ ]napoi pe scaun. Dup[ aceasta, so`ia st[tea ]ntr-un col`, mut[ de uimire. Consilierul se uit[ la so`, care se uit[ \i el la ei, f[r[ s[-i vin[ a crede. Consilierul ]i spune: - So`ia dumneavoastr[ are nevoie de asta de cel pu`in dou[ ori pe s[pt[mân[! So`ul se scarpin[ \i r[spunde: - P[i a\ putea s[ o aduc aici ]n fiecare mar`i \i joi...

O RE~ET{ PE ZI

Nor ]n form[ de OZN gigantic Britanica Diane Bowers, aflat[ ]n vacan`[ ]n Spania, ]n Sierra Nevada, a fost luat[ complet prin surprindere de un OZN gigantic, pe care l-a \i fotografiat, trimi`ând instantaneul cotidianului Daily Mail. De\i este convins[ c[ a fost martora unui eveniment unic ]n via`[ \i c[ s-a aflat mai aproape decât oricine de via`a extraterestr[, adev[rul este, potrivit meteorologilor, c[ imaginea surprins[ de Diane nu este decât un nor. De

15

o form[ ciudat[, dar, totu\i, un nor. Mai precis, este vorba despre o forma`iune noroas[, ]ntr-adev[r rar[, de tipul Altocumulus Lenticularis, care se formeaz[ când aerul umed se ridic[ deasupra mun`ilor. Chiar dac[ i s-a explicat c[ nu a fost martora unui moment istoric, fotografia troneaz[ m[rea`[ ]n sufrageria britanicei din Aberdeenshire, hr[nind imagina`ia altor britanici avizi de senza`ional.

URZICI B{TUTE Ingrediente: o lingur[ m[lai m[cinat foarte fin, o lingur[ f[in[ alb[, dou[ linguri ulei, 1 kg urzici, hrean ras. Mod de preparare: Urzicile se pun la fiert ]n ap[ cu sare, ad[ugându-se pe m[sur[ ce ap[ ]ncepe s[ clocoteasc[. Când urzicile sunt bine fierte, se pun ]ntr-o strecur[toare \i apoi ]ntr-un vas mai mic, se adaug[ m[laiul \i se amestec[ pân[ devine o past[. Se presar[ \i o lingur[ de f[in[ alb[, se adaug[ o

can[ de zeam[ ]n care au fiert urzicile \i 1-2 linguri ulei. Se fierbe la foc mic 15 minute. Se servesc fierbin`i cu m[m[lig[ \i hrean ras. Se pot servi \i cu mujdei de usturoi.


CMYK

Eveniment 16

S@mb[t[, 21 martie 2009

Lovitur[ de teatru ]n instan`[

Judec[torii au respins propunerea de arestare a Gianinei Aghini`ei De\i aceasta a ]nc[lcat dispozi`ia procurorilor de a nu p[r[si localitatea, judec[torii au refuzat s[ o aresteze pentru 29 de zile. Aceasta, ]mpreun[ cu mama ei, sunt anchetate ]n cazul de fraudare a BCR, valoarea prejudiciului fiind de peste 13 miliarde lei vechi.

Gianina Aghini`ei (foto), fiica angajatei BCR acuzat[ c[ a delapidat banca de peste 13 miliarde lei vechi, a fost din nou prezentat[ pentru arestare. Chiar dac[ avea interdic`ia de a p[r[si localitatea, Aghini`ei a fost prins[, ieri sear[, când se ]ntorcea de la Ia\i. Procurorul de caz a decis trimiterea acesteia la Judec[toria Boto\ani cu propunerea de arestare preventiv[ pentru 29 de zile pentru ]nc[lcarea dispozi`iei de a nu p[r[si `ara. Judec[torii au respins solicitarea procurorilor. Avocata Gianinei Aghini`ei a spus c[ nu \tie de ce clienta sa a ]nc[lcat aceast[ prevedere. „Ea

spune c[ a fost la Ia\i s[ ]\i mai ia ni\te lucruri, haine, c[r`i. Apoi, la Fl[mânzi a fost prins[ când era ]ntr-un taxi. Deci a fost prins[ când se ]ntorcea, nu când pleca. Am discutat cu ea \i mia spus c[ a primit un SMS de la tat[l s[u prin care o amenin`a c[ ]i va lua apartamentul. Nu \tiu de ce a p[r[sit localitatea de\i am discutat cu ea anterior s[ nu ]ncalce acele prevederi impuse de procuror”, a declarat avocata. Aceasta a spus c[ ]n ciuda faptului c[ a reu\it s[ evite arestarea clientei sale se a\teapt[ ca procurorii s[ ]nainteze recurs. „Vom a\tepta s[ vedem

motiva`ia judec[torilor, dar cred c[ procurorii vor face recurs”, a mai spus avocata. Procurorul de caz are la dispozi`ie trei zile lucr[toare ]n care s[ atace respingerea propunerii de arestare preventiv[. V[ reamintim c[ ]n urm[ cu câteva zile, Gianina Aghini`ei a fost internat[ la Spitalul de Psihiatrie de la Socola pentru o nou[ expertiz[ psihiatric[, de\i la prima expertiz[, de la spitalul de specialitate de la Boto\ani a reie\it c[ are discern[mânt. Interesant este c[ procurorii au solicitat o nou[ expertiz[ \i ]n cazul ]n care, eventual, va fi declarat[ ca neavând discern[-

Ziua: 70C

Noaptea: -30C

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX

UTILE

21 S Sf. Ier. Iacob Mart.; Sf. Ier. Toma; Cuv. Serapion (Pomenirea mor`ilor) (Dezlegare la ulei \i vin) 22 D Sf. Cuv. Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Drosida, fiica împ[ratului Traian (Dezlegare la ulei \i vin) Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci); Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 7, voscr. 7 23 L Sf. Cuv. Mc. Nicon \i cei 199 ucenici ai lui (Post)

4,2950 lei

3,1679 lei

mânt ar sc[pa de r[spunderea penal[. Raportul psihiatric ]ntocmit la Socola ]nc[ nu a fost definitivat. Gianina Aghini`ei ]mpreun[ cu mama sa, Elena Aghini`ei, sunt anchetate pentru o fraud[ la BCR Sucursala Boto\ani de peste 13 miliarde lei vechi. Func`ionarul bancar Elena Aghini`ei a spus anchetatorilor c[ a fost \antajat[ emo`ional de fiica sa, cea care ar fi beneficiat de to`i banii sco\i ilegal din banc[. Fiica principalului inculpat a declarat procurorilor c[ a primit banii pe card \i c[ i-a cheltuit la jocurile de noroc. (Bogdan Caliniuc)

Evenimentul de Botosani nr.1287  

Ziarul orasului tau!

Evenimentul de Botosani nr.1287  

Ziarul orasului tau!

Advertisement