Page 1

urbanistická studie areálu

Dolní kasárna 2. veřejné projednání

Ing. arch. Václav Zůna Ing. arch. Tomáš Beneš


Obsah prezentace:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Shrnutí 1. veřejné prezentace Urbanismus a vazby na okolí Dispoziční a prostorové vazby Propočty, Kalkulace, Etapizace Vizualizace areálu Jak dál? Diskuse


Shrnutí 1. veřejné prezentace: 1a. Harmonogram 1b. Majetková mapa – impuls pro změnu návrhu 1c. Zodpovězení dotazů z 1. veř. jednání - doplnění kasáren o skate areál - polemika tržní X užitná hodnota 1d. Připomenutí původní verze urbanismu

1.


ÄŒasovĂ˝ harmonogram:

1a.


Úprava dispozičního rozložení:

1b.


PĹŻvodnĂ­ verze urbanismu:

1c.


Etapa II - areál Koncepce - páteřní osa prochází třemi hlavními prostory - oblast u vstupu s koncentrací hřišť a fitness, centrálním prostorem u Klecanského domu a končí v klidovém parku v sousedství zámecké zahrady. Prostupnost územím je umožněna, vjezd do průmyslové části je ale primárně řešen ze západní strany, a to ve třech variantách.

1d.


Etapa II - areál Koncepce - východní část.

1d.


Urbanismus a vazby na okolí: 2a. Širší vazby 2b. Koncepce a regulativy 2c. Funkční využití 2d. Detail veřejného prostranství

2.


2a.


2a.


2b.


2b.

P1:   Centrální prostor celé lokality (území kasáren a spádové oblasti) je  vytvořen zbouráním křídel budov A1 a A2 (č.p. 958 a 959). Vymezen je  budovou C, kde se předpokládá vznik "Klecanského domu" se  zaměřením na kulturní aktivity obce a budovami A1 a A2, navýšenými  na dvě podlaží kvůli jasnější definici rozlehlého prostoru. Rovněž střední  trakt objektu C doporučujeme navýšit na dvě podlaží.


2b.

P2:   Prostor mezi objekty stávajícího domu s pečovatelskou službou (H),  byty pro postižené povodní (K) a objektem J je doplněn dostavbou  domu I, kde je navrženo ubytování pro seniory. Vzniká komornější  prostor klidného charakteru vhodný pro tento typ ubytování.


2b.

P3: Páteřní areálová komunikace je "rozbita" v místě centrálního  prostoru, tím je narušena monotónost dlouhé přímé linie, po  celé své délce mimo tohoto centrálního prostoru je doplněna o  chodníky, alej a podélná parkovací stání a stává se tak  kultivovanou komunikací městského typu. Provoz je omezen  povolenou rychlostí (např. zóna tempo 30) a dalšímy prostředky  (retardéry, zpomalovací polštáře, ...)


2b.

P4:   Prostor P4 počítá se zázemím pro kulturní  akce ‐ koncerty a možností vybudování skate  parku. Mimo koncertů je zde možné pařádat  skate soutěže a různé akce pro veřejnost.


P5: Prostor pro sport. Navrženy jsou tenisové  kurty, v případě jiného využtí je žádoucí, aby  bylo také sportovního charakteru a doplnilo  tak volnočasovou náplň celého areálu.

2b.


P6:   Klidový park je v souladu s  územním plánem, je ale na  pozemku v soukromém  vlastnictví. Doporučejeme  sednat s vlastníkem o odkupu  nebo zatížení pozemku věcným  břemenem. Součástí parku je  retenční rybníček pro zachycení  dešťové vody, který může být v  případě komplikací z návrhu  vypuštěn.

2b.


P7:   Prostor před stávající ubytovou bez potřeby  zásadních změn. Je potřeba prověřit a upravit  dimenze komunikace u budovy H, která bude  sloužit jako příjezdová (nová komunikace dle  ÚP.

2b.


P8: Předprostor jižního traktu budovy C je  zamýšlen jako nezpevněná pochůzí plocha s  ponecháním stávající zeleně doplněná  dopravním hřištěm. Příležitostně (během  konání kulturních akcí atd.) slouží jako  parkoviště. Mimo konání akcí je vjezd  zamezen.

2b.


P9: Stávající skupina stromů vytváří malý lokální  parčík, který je pro území hodnotný. 

2b.


K1:   Nová komunikace podél zdi areálu Ahold odvede případnou dopravní zátěž z páteřní  komunikace, zároveň vytváří možnost rozvoje území mezi zdí a stávajícími budovami, která je v  současnosti využívána jako deponie. K2:   Nová komunikace dle ÚP.  K3:   Napojení na novou síť komunikací dle ÚP. K4:   Nová síť obslužných komunikací dle ÚP.

2b.


K5:   Systém komunikací v západní části využívá  stávajících zpevněných ploch, v návaznosti na  realizovanou variantu řešení vjezdu K3 je  vytvořen systém značení a organizace dopravy.

2b.

K6:   Řešení nového vjezdu do západní průmyslové  části. K7:   Stávající páteřní komunikace v průmyslové  části je upravena pro komfortnější pěší  prostupnost, je segregována doprava a  dosázena alej.


2c.


2c.


2d.


Dispoziční a prostorové vazby: 3a. Rozvržení areálu 3b. Budovy A1, A2 – bytové domy 3c. Budova B – dům pro seniory 3d. Budova C – tělocvična, restaurace, bowling 3e. Budova D – mateřská školka 3f. Budovy E, F – skatové centrum

3.


3a.


3b.


3b.


3c.


3c.


3d.


3d.


3e.


3e.


3f.


3f.


Propočty, kalkulace, etapizace: 4a. Objemový výpočet objekty - nové 4b. Výpočet objekty - nové 4c. Výpočet plochy - nové 4d. Ostatní objekty a plochy 4e. Etapizace

4.


4a.


4b.


4c.


4d.


4e.


4e.


Vizualizace areรกlu:

5.


5.


5.


5.


5.


Jak dál? Nastartování revitalizace: 1.Formou dlouhodobého pronájmu, kde se umoří počáteční vstupní kapitál na odpuštění nájemného 2.Formou investice města, které případnou hypotéku zaplatí z nájemného 3.Formou PPP projektu 4.Formou přípravy některých částí pro získání dotace 5.Formou mandatorních výdajů (zisku, nebo jeho části, z areálu), které se budou v poměrné části reinvestovat dlouhodobě do revitalizace areálu

důležitá role – propagátor areálu

6.


Diskuse:

7.

Děkujeme za pozornost: V. Zůna – avz@email.cz / +420 608 740 212 T. Beneš – benylla@gmail.com/ +420 608 910 258

Urbanistická studie areálu Dolní kasárna  

2. veřejné projednání

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you