Eurometalli 4/2015

Page 1

LEVIKKI 40 000

www.eurometalli.com

Eurometalli METALLITEOLLISUUDEN ERIKOISLEHTI

4

| 2015

12. vskVOSSI_Eurometalli_210x297_MAS.pdf

1

3.4.2015

12.50

Vaikeimmatkin kappaleet kerralla valmiiksi Jo vuonna 1939 aloittaneen tshekkiläisen Kovosvit Mas A.s.:n sorvit ja työstökeskukset ovat äärimmäisen suorituskykyisiä, monipuolisia sekä tarkkoja. Koneiden huipputukevat rungot valetaan yrityksen omassa valimossa Tshekeissä.

Uuden MULTICUT -sarjan järeät monitoimisorvit ovat saavuttaneet erittäin suuren suosion myös Skandinaviassa. Yhdellä kiinnityksellä onnistuu mm. sorvaus, 5-akselinen jyrsintä, kierteitys, poraus, avarrus, hammastus, kiilauranpisto ja mittaus. Suurin sorvaushalkaisija on 1150 mm ja -pituus 6100 mm. Työkalukaravaihtoehtoja löytyy 3500-12000 1/min, 25-38 kW ja 119-242 Nm sekä työkalupaikkoja makasiiniin on saatavissa 66, 120 tai 180 kpl.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Uuden MCU VT-5X -sarjan suuren suorituskyvyn 5-akseliset työstökeskukset pystyvät myös täysipainoiseen sorvaukseen kahdessa kokoluokassa: X-liike = 700 mm (suurin työkappale Ø 1000 x 500 mm) ja X-liike = 1100 mm (Ø 1250 x 1000 mm). POWER PLUS -version karasta vääntöä löytyy 654 Nm ja työkalumakasiiniin on saatavissa 320 työkalupaikkaa. Huipputukevien valurunkojen (700-malli: 18 000 kg / 1100–malli: 35 000 kg) suljettu erikoisrakenne mahdollistaa äärimmäisen tarkkuuden.

MYYNTI HUOLTO VARAOSAT

010 8200 500 010 8200 530 010 8200 540

vossi.fi


EUROMETALLI 5/2015 AINEISTOPÄIVÄ 8.5. POSTITUS 22.5.

Pääkirjoitus

Ideat itämään Eurometallilla on päättäjien nimirekisterillä varustettu, kohdennettu, 40 000 kappaleen osoitteellinen jakelu.

Kilpailukyky on päivän kuuma peruna. Suuressa osassa sitä ovat luonnollises­ ti työvoiman sivukustannukset, jotka nykyisellä tasollaan eivät ainakaan paran­ na suomalaisten asemaa kansainvälisessä kilpailussa. Vaikka työvoiman sivu­ kustannukset aiheuttavat päänvaivaa kilpailutekijöitä mietittäessä, ei tämän asian taakse kannata kokonaan piiloutua. Kilpailukyky kun muodostuu mones­ ta muustakin osatekijästä. Näkemykseni mukaan yksi suomalaisten ongelmista on brändinrakentami­ nen. Koulutustasomme huomioonottaen meillä on hävettävän vähän kansain­ välisesti tunnettuja brändejä. Etenkään kuluttajasektorilla ei Nokiaa lukuun ot­ tamatta maailmalla kovin montaa tunnettua suomalaista brändiä ole. Jos tar­ kastellaan esimerkiksi muita Pohjoismaita, Suomi on jäänyt auttamattomasti tässä asiassa jalkoihin. Skandinaaviset merkit ovat monen kansallisuuden huu­ lilla tuttuja: Saab, Volvo, Ikea, Hummel, B&O, Lego, H&M yms. Montako maail­ malla tunnettua suomalaismerkkiä tulee mieleen? Niinpä. Ei kovin monta – ai­ nakaan kaduntallaajien tuntemaa. Brändääminen ei ole helppoa. Mutta jos tuo­ te on kunnossa, brändäämiseen kannattaa satsata tosissaan. Vain siten menes­ tystarinoita rakennetaan. Pelkkä hyvä tuote ei riitä. Toinen asia, joka ihmetyttää, on suomalaisen koneenrakennuksen tuot­ taman tuotemäärän kapeus. Esimerkiksi taas ensi syksynä järjestettävässä EMO-näyttelyssä on esillä tuhansia merkkejä, mutta suomalaisnäytteilleasetta­ jien omien osastojen määrät ovat viime vuosina mahtuneet yhden käden sor­ miin. Koulutustaso, erityisesti teknisesti koulutettujen, on Suomessa huippu­ luokkaa. Tästä huolimatta Suomesta tulee vähän kansainvälisille markkinoille yltäviä kone- ja laitemerkkejä. Koulutustasoomme peilaten juuri konerakenta­ missektorilta luulisi Suomen syytävän enemmän merkkejä maailmalle. Esimer­ kiksi Euroopassa on isojen merkkien rinnalla paljon pienehköjä omal­ la osaamisalueellaan menestyviä koneenrakennuksen taitavia perhe­ yrityksiä. Kannattaakin pohtia, miten hyvä koulutustasomme saatai­ siin paremmin tulostumaan vientivoimaisiksi tuotteiksi. Pitäisikö tek­ nisen koulutuksen painotuksia kehittää, jotta innovaatiota syntyisi enemmän? Iso pähkinä, jossa riittää purtavaa. Meillä suomalaisilla on kaikki edellytykset rakentaa enemmän menestystuotteita. Ideariihien ja rohkeuden kaut­ ta pystymme valmistamaan laajemmalla rintamalla vien­ tivetoisia tuotteita, jotka huolellisella ja määrätietoisella markkinoinnilla voidaan rakentaa maailman brändeiksi.

OSOITTEENMUUTOKSET JA TILAUKSET PUH. 0207 57 95 95 ep@eurometalli.com

Mediamyynti: myyntineuvottelija Pirkko-Maria Palsanen Puh. +358 400 376 536 pirkko-maria.palsanen@ eurometalli.com Aineistonsiirto: http:// aineisto.eurometalli.com Sähköisen Eurometallin löydät osoitteesta www.eurometalli.com Myös iPadilla ja Androidlaitteilla osoitteesta www.lehtiluukku.fi

KUVA: MIRA KUHLMAN

Idearikasta kevättä!

alli.com

www.euromet

Eurometalli 000 LEVIKKI 40

METALLITE

OLLISUUDE

TI N ERIKOISLEH

4

| 2015

12. vsk

Metalli- ja konepajateollisuuden erikoislehti Julkaisija:

Oy Faktavisa Ab

Toimitus:

Petri Kuhlman, päätoimittaja petri.kuhlman@eurometalli.com

Petri Kuhlman, päätoimittaja

Sähköposti:

(tilaukset, osoitteenmuutokset) ep@eurometalli.com

Painopaikka: PunaMusta Oy

Materiaali:

Tampereentie 484, 33880 Lempäälä

Lehti ei vastaa tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten ja kuvien säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Hyväksyttyjen materiaalien osalta Eurometalli-lehdellä on täydet oikeudet tekstien, kuvien ja muun materiaalin käyttöön Eurometalli-lehdessä ja/tai internet-sivuillaan ilman erillistä sopimusta tai korvausta.

Puhelin ja fax:

Ilmoitukset:

Mediatiedot ja ilmoitushinnat: www.eurometalli.com

Postiosoite:

Puh. 0207 57 95 95, fax 0207 57 95 91

Eurometalli-lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, jos

ilmoitusta ei tuotannollisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta tai alihankkijasta johtuvista syistä voida julkaista määrättynä aikana tai käsikirjoituksen mukaisesti. Lehden suurin vastuu ilmoituksen pois jäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen.

www-sivut:

www.eurometalli.com

Oy Faktavisa Ab

441 619 PainotuoteVehkeet kuntoon! Motivaatiota osaajille

Ota yhteyttä Hannu Pajula 050 466 0774 Marno Miettinen 050 466 0775 Ismo Hyttinen 050 466 0787 XYZ:n sorvi ja jyrsinkone nähtävillä uudessa demotilassamme Tampereella huhtikuusta alkaen!

Hermiankatu 8 D | 33720 Tampere Puh. 010 239 3388 | makrum@makrum.fi | www.makrum.fi

Mazakin uusin laser sopii hyvin aloittavalle yritykselle Yamazaki Mazakin OPTIPLEX Nexus 3015 on suunniteltu laserleikkausta aloittavalle yritykselle. Peruskone on aina varustettu vähintään paletinvaihtajalla.

Y

amazaki Mazak esit­ teli EuroBLECH 2014 -messuilla täysin uuden OPTIPLEX Nexus 3015 -laser­ leikkauskoneen, joka on suun­ niteltu Japanissa erityises­ ti asiak­ kaille, joilla ei ole pit­

6

4 | 2015

kää kokemusta laserleikkauk­ sesta. Koneen käyttö ja oh­ jelmointi on helppoa ja asen­ taminen tapahtuu nopeasti. Kaikki monimutkaisia asetuk­ sia vaativat toiminnot on kar­ sittu pois.

Kone on perinteinen hiili­ dioksidilaser, jonka resonaat­ torin teho on 2,5 kilowattia. Resonaattorin sijoittaminen sähkökaapin yläpuolelle vä­ hentää merkittävästi koneen vaatimaa lattiapinta-alaa: vas­

taavaan perinteiseen laseriin verrattuna pinta-alaa tarvitaan 10 % vähemmän. Konetta ohjelmoidaan help­ pokäyttöisellä MAZATROL Preview 3 -ohjauksella, joten erillistä CADCAM-ohjelmaa ei www.eurometalli.com


välttämättä tarvita. Yksinker­ taisten geometristen muo­ tojen ohjelmointi on erittäin helppoa ja nopeaa – kokemat­ tomallekin käyttäjälle. MAZA­ TROL Preview 3 -ohjaus eh­ dottaa piirretylle kappaleelle kaikki leikkausparametrit auto­ maattisesti. OPTIPLEX Nexus 3015 -la­ ser on suunniteltu yrityksen ensimmäiseksi CNC-tasola­ seriksi. Vaikka se on hinnal­ taan edullinen, siinä on usei­ ta Mazakin kalliimpien laserei­ den huippuominaisuuksia. Au­ tomaattinen leikkausasetusten luonti nopeuttaa polton aloitta­ mista merkittävästi ja vähen­ tää käyttäjän tekemiä virhei­ tä. Automatisoituja toiminto­ ja ovat myös suuttimen vaihto ja korkeuden säätö sekä polt­ tovälin mittaus ja säätö. Lisäk­ si suuttimen ja leikattavan ma­ teriaalin välistä etäisyyttä mi­ tataan ja säädetään koko leik­ kauksen ajan automaattisesti. Automaattinen polttopisteen mittaus ja säätö takaa parhaan leikkaustuloksen erilaatuisil­ le ja -vahvuisille materiaaleil­ le myös mahdollisen leikkaus­ pään vaihdon jälkeen. Mazakin huippumalleista tutut omaisuudet, kuten au­ tomaattinen lävistyksen tun­ nistus, linssien kunnon tutki­ minen, palamisen ja plasman tunnistus helpottavat entises­ tään koneen käyttöä. Mazak Optiplex Nexus voidaan auto­ matisoida jälkikäteen esimer­ kiksi FMS-levyvarastolla.

Mazakin laserleikkauskoneet valmistetaan Japanissa maan alla sijaitsevassa laserkokoonpanoon suunnitellussa tehdastilassa. Poikkeuksellisen innovatiivinen rakennus mahdollistaa tasalämpöisen ja lähes pölyttömän ympäristön.

Tehokkaan automaation ansiosta asetusajat lyhenevät merkittävästi verrattuna edellisiin malleihin ja samalla virheiden määrä vähenee.

Yamazaki Mazakin teke­ män asiakaskartoituksen mu­ kaan useimmat laserleikka­ usta aloittavat yritykset toivo­ vat ensimmäiseltä koneeltaan seuraavia asioita:

• Edullista hintaa • Pientä lattiapinta-alaa suhteessa levykokoon • Helppokäyttöisyyttä • Esteettömyyttä koneen käytössä • Laajennettavuutta

OPTIPLEX Nexus 3015 toteut­ taa asiakkaiden toiveet ja tuo markkinoille kokonaan uuden konetyypin kehittyneellä au­ tomaatiolla kilpailukykyiseen hintaan. n

Maanpinnan yläpuolella tehtaasta on näkyvissä vain sisääntuloaula.

INFO Wihuri Oy Tekninen Kauppa Työstökoneet puh. 020 510 10 www.machinetools.wihuri.fi

4 | 2015

7


Metallipalvelu Turppa taitaa myös kulutuslevyt sausten kautta meillä on nyt konsepti valmiina: suunnitte­ lu – leikkaus – särmäys – hit­ saus, eli voimme toteuttaa projekteja suunnittelusta aina valmiisiin pintakäsiteltyihin ko­ konaisuuksiin saakka.

True Hole ja True Bevel-teknologialla varustettu viisteplasmaleikkauskone HPR 260 XD. Laitteen sijoitteluohjelmistona toimii ProNest. Leikkauksen tukena on levitysohjelmisto CAM-duct sekä vaativampia osia varten Vertex G4 mekaniikka -ohjelmisto. Koneen leikkausala on 2600 x 7000. Koneenkäyttäjä Vesa Ahola seuraa koneen nopeita liikkeitä tulenkestävän levyn leikkauksessa.

Ilmastointi-Turppa Ky:n toiminta on laajentunut yhä enemmän metallin alihankintatöihin. Tästä johtuen vuosi sitten paremmin toimintaa kuvaamaan lisättiin markkinointinimi Metallipalvelu Turppa. Merkittävien laiteinvestointien kautta Metallipalvelu Turpan toiminta kattaakin jo 60 % yrityksen koko liikevaihdosta. Erikoisosaamista yrityksellä löytyy haastavimpienkin terästen käsittelyssä, mm. kulutusterästen jatkojalostaminen maanrakennussektorille on suuri työllistäjä.

M

etallipalvelu Turppa on konehankinnois­ saan hakenut määrä­ tietoisesti laiteratkaisuja, joil­ la yritys kykenee tarjoamaan monesta pajasta löytyviä pe­ ruspalveluita laajempaa osaa­ mista. – Tampereen alueel­

la on esimerkiksi paljon 160– 220 tonnin särmäyspuristi­ mia. Hankkimastamme Baykal APHS 41440 -särmäyspuris­ timesta löytyy 440 tonnia pu­ ristusvoimaa ja se yltää 4100 mm taivutusleveyteen saakka, kertoo Lasse Turppa.

Viisteplasmaleikkaus­ koneella 40 mm:iin saakka Myös talven aikana tuotan­ tokuntoon hiottu viisteplas­ maleikkauskone on tuonut uu­ sia mahdollisuuksia, jotka on­ kin jo markkinoilla noteerat­ tu. – Uusi viisteplasmakone yltää 40 mm asti. Tällä tekni­ sesti korkeatasoisella ja mo­ nipuolisella koneella pystym­ me valmistamaan viisteleik­ keiden ohella suorat leikkeet. Paksumpien levyjen lisäksi ohutlevyleikkeiden tarkkuus ja leikkuujälki on hyvä. Myös pie­ nemmät reiät saadaan laaduk­ kaampina True hole -teknolo­ gian ansiosta. Tämä luo paljon uusia mahdollisuuksia meil­ le, kuten myös Vertex G4 -me­ kaniikkaohjelma. Näiden sat­

Baykal APHS 41440 särmäyspuristimesta löytyy 440 tonnia puristusvoimaa ja se yltää 4100 mm taivutusleveyteen saakka. Baykal yhdessä viisteplasmaleikkauskoneen kanssa muodostaa kilpailukykyisen kombinaation levynkäsittelyyn. Metallipalvelu Turpalta löytyy kattavasti erityisesti kulutuslevyille soveltuvia särmäyspuristinten työkaluja.

8

4 | 2015

Suunnittelua myös konsulttipalveluna – Olemme tehneet myös pelk­ kää suunnittelua asiakkaiden projekteihin. Vertexin ansios­ ta pystymme niin ikään jous­ tavasti räätälöimään olemas­ sa olevia omia tuotteitamme sekä tuotteistamaan nopeam­ min uusia tuotteita. Uusia tuotteita onkin lähitulevaisuu­ dessa luvassa, mm. hitsaus/ hiontapöytä kääntyvällä huu­ valla on suunnittelun alla, va­ lottaa Lasse Turppa tulevaa. Tehokasta materiaalihallintaa Lasse Turpan mukaan myös materiaalihallintaan on saa­ tu lisää tehokkuutta. – Pro­ nest-nestausohjelman ansios­ ta olemme onnistuneet pie­ nentämään hukkalevyjen mää­ rää, koska levy pystytään tar­ kasti käyttämään hyväksi ja jäännöslevy siirtyy taas levy­ varastoon odottamaan seuraa­ vaa työtä. – Metallipalvelu Turppa tar­ joaa nykyisellä konseptilla pal­ veluitaan teräspalvelukeskuk­ sen tavoin. Materiaalireper­ tuaarimme on varsin laaja ja nyt kun pystymme käsittele­ mään levyjä aina 40 mm:iin saakka. Esimerkiksi kulutuste­ räsvarastomme on varsin kat­ tava. Kannattaa ottaa yhteyttä, niin katsotaan yhdessä miten kustannustehokas tiimimme voisi palvella yrityksenne tar­ peita, kehottaa Lasse Turppa. n

INFO Metallipalvelu Turppa Lasse Turppa puh. 044 293 1179 Leo Turppa puh. 044 538 8733 www.turppa.fi

www.eurometalli.com


Uusi Mazakin Euroopan varaosakeskus. Nyt avoinna!

Mazakin Euroopan varaosakeskus Leuvenissa, Belgiassa tuplasi toimitilansa. Mazak on sitoutunut tukemaan asiakkaita ja antamaan alan parasta palvelua. Euroopan varaosakeskus tarjoaa valtavan määrän varaosia - kaikki toimitettavissa nopeasti asiakkaille ympäri Euroopan. Lisätietoja osoitteesta www.mazakeu.com/EPC

Wihuri Oy Tekninen Kauppa Työstökoneet P: 020 510 10 W: www.machinetools.wihuri.fi

25426 EPC Opening 185x265 (FINLAND) AW.indd 1

17/02/2015 15:25


Uusi kone parantaa yrityksen kilpailukykyä Kun terävät reunat saa­ daan pois, kappaleiden käsi­ teltävyys paranee ja haavoilta vältytään. Mukava lisä asiaan on il­ manlaadun paraneminen työ­ tilassa. Hionnassa syntyvä pöly ajetaan pölynkäsittelylaitteis­ toon, eikä se jää työtilaan pyö­ rimään. ”Olemme seuranneet Liss­macin koneen kehitystä jo useamman vuoden ajan. Lissmac on kehittänyt ko­ nettaan eteenpäin. Huomioi­ tavaa on myös se, että hion­ tamateriaalit ovat kehittyneet viime vuosina valtavasti”, Anti­ la tiivistää. n

S

uomen Vesileikkaus Oy Keuruulla on tunnettu tekijä laserleikkauksen ja vesileikkauksen palvelujen tarjoajana. Yritys on tarjonnut palveluja asiakkaille vuodesta 2000. Suomen Vesileikkaus on viime vuosina uudistanut tuo­ tantokapasiteettiaan määrä­ tietoisesti. Leikkauksen ohel­ la tarjotaan nyt myös kappa­ leiden taivutusta aina kuuden metrin pituisiin osiin saakka. Valtavirrasta poiketen, Suomen Vesileikkaus käsitte­ lee levymäisten osien lisäksi myös putkia. Putkien leikkuut ja reijitykset hoituu kätevästi putkilaserilla.

Nyt tänä talvena Suomen Vesileikkaus siirtyi myös levy­ mäisten osien jälkikäsittelyn puitteissa uuteen aikaan Liss­ mac purseenpoistoautomaa­ tin myötä. Uusi kone parantaa yrityk­ sen kilpailukykyä merkittäväs­ ti parantuneen laadun myötä. ”Purseenpoistoautomaat­ ti oli meillä hankintalistalla ja mietinnässä pitkään. Nyt kui­ tenkin suuntaus kentällä on erittäin selkeä. Laatuastetta halutaan nos­ taa ja yksi osa tätä on leika­ tun kappaleen reunojen pyö­ ristys. Tämä aihe nousee nyt esiin niin vanhojen tuttujen, kuten myös uusien asiakkai­

den kanssa”, kertoo toimitus­ johtaja Jori Antila. ”Osa lopputuotteista me­ nee maalaukseen ja maali ei terävään reunaan hyvin tartu. Jossain tuotteissa taas käyt­ töturvallisuus edellyttää terä­ vien reunojen poistoa”, Antila jatkaa. Koneeksi valikoitui Liss­ mac G1S2. Lissmac poistaa purseen ja pyöristää reunat molemmin puolin kappaletta aina 50 mm paksuuteen saak­ ka. Lissmacilla saavutetut laa­ dun parannuksen hyödyt ovat moninaiset. Ensinnäkin reunat eivät jää teräviksi, kuten nau­ hahiomakoneella hiottaessa.

INFO Suomen Vesileikkaus Oy www.suomenvesileikkaus.fi puh 0207 870 050 CoastOne Oy www.coastone.fi puh 050 553 7098

Kotimainen kulutusteräs Miilux®-kulutusterästuotteet myy:

10 4 | 2015

www.eurometalli.com


XTREME jyrsintään suuremmilla syötöillä ja pienemmillä tehoilla

Uuden sukupolven suurensyötön jyrsin, jossa yhdistyvät tehokkuus, taloudellisuus ja kestävyys varmatoimisuuteen ja monikäyttöisyyteen. G- runko Positiivinen geometria pienentää tehontarvetta

7,66

1,5 x vahvempi pala kuin perinteisissä jyrsimissä

uusi PVD-pinnoitettu laatu JC7560

0mm , 3 = p a x a M Fz = 2,0mm

Tasojyrsintä

Kulmajyrsintä

Aksiaalijyrsintä

Puh. 09 819 0950 S-posti info@fmstools.fi

Muotojyrsintä

Spiraalijyrsintä

www.fms-tools.fi


Ota oppia suomalaisista teollisuuden menestystarinoista

Ajat ovat vaikeat, mutta silti jotkut yritykset porskuttavat. Teknologia15-messuilla otetaan selvää, mikä on menestyksen salaisuus esimerkiksi Prima Powerilla. Tapahtuman ohjelmateemana on kilpailukyky, ja maailmaa syleilevien seminaarien sijaan aihetta lähestytään onnistujien ja käytännön esimerkkien kautta.

P

ositiivisia uutisia kilpai­ lukyvystä on messuilla päivittäin toistuva ohjel­

makokonaisuus, jonka kokoa­ misesta vastaa Tecno Consul­ ting Group. Teknologiayrityk­

15 6.–8.10.2015 Messukeskus Helsinki

15

MERKITSE JO KALENTERIISI! teknologia.fi #teknologia15

12 4 | 2015

siin keskittyvässä konsulttiryh­ mässä on kokemusta ja näke­ mystä metalliteollisuuden tuo­ tannon johtamisesta ja kehit­ tämisestä. Yksi konsulteista on Jouni Juuti, joka on seuran­ nut urallaan monia kotimaisia menestystarinoita. – Poliitikkojen juhlapuheis­ sa Suomi nousee innovaatioil­ la ja kehittämällä tuottavuut­ ta. Kumpikaan näistä ei tapah­ du itsestään. Innovointi vaatii määrätietoista toimintaa, jotta ideat saadaan esiin ja ne voi­ daan tuotteistaa ja lopulta kau­ pallistaa. Kehityksen edellytys on toiminta, sillä n.a.t.o eli no action, talk only ei vie meitä eteenpäin, Juuti kritisoi. – Tuottavuuden kehittämi­ sen jarruna on usein yritysjoh­ to itse, koska se ei hahmota oman yrityksensä kilpailuvalt­ teja ja sitä, miten vahvuuksien hyödyntäminen pitäisi näkyä omassa tekemisessä. Suomessa on paljon mah­ dollisuuksia kehittää tuotta­ vuutta, ja Teknologia15-mes­ sut esittelee muutamia erilai­ sia kultajyviä teollisuudesta. Juutin näkövinkkelistä mittaa­ minen on tuottavuuden kan­ nalta menestyksen perusta. – Yrityskohtaista tuotta­ vuutta ei monesti osata edes määritellä, jolloin sitä ei voida mitata eikä kehittää. Pitäisi tie­ tää, mikä oman yrityksen tuot­ tavuuden taso on verrattuna muihin, miten se on kehitty­ nyt ja ollaanko parempia kuin vaikkapa kolme vuotta sitten. Toimiminen ilman mittaamis­ ta on sama kuin hyppäisi kor­ keutta ilman rimaa. Yritysjohto ei silloin tiedä, miten oikeasti on suoriuduttu, Juuti haastaa. Tehokkuuden kulmakivet Metalliteollisuudessa liiketoi­ mintamallit ovat viime vuosi­ na muuttuneet. Yritykset ovat reagoineet lamaan panosta­ malla muun muassa palvelui­ hin. – Menestystä syntyy, kun valittua strategista linjaa toteu­ tetaan määrätietoisesti eikä

haahuilla sinne ja tänne. Nyky­ maailmassa korostuu entistä enemmän informaatio- ja ma­ teriaalivirtojen hallinta, ja pe­ rinteisen kokoonpanon mer­ kitys pienenee. Lama on kan­ nustanut yrityksiä panosta­ maan huoltoon, palveluun ja varaosien toimitukseen. Pal­ veluliiketoiminta on kasvatta­ nut rooliaan kokonaisliiketoi­ minnasta, Juuti kiittelee. Ohutlevytekniikkayritys Prima Powerilla kokonaiste­ hokkuutta on lisätty hiomalla yrityksen sisäisiä toimintoja. – Mittavassa kehityspro­ jektissa parannettiin yrityk­ semme prosesseja. Halusim­ me nostaa tilaustoimitusket­ jun tehokkuutta ja toiminta­ varmuutta, ja samalla kiinni­ tettiin huomiota kiperiin koh­ tiin kuten toimitusvarmuu­ teen. Myynnin prosessien pi­ tää olla niin hyvin kunnossa, että myyntihetkellä luvatut asiat voidaan toteuttaa asiak­ kaalle yhdessä sovitulla taval­ la, ilman, että riskeerataan ai­ katauluja tai tehdään mitään poikkeuksellista, Prima Powe­ rin myynti- ja markkinointijoh­ taja Aki Ojanen linjaa. – Yleisesti ottaen yritysten täytyy olla tietoisia omista toi­ minnan prosesseistaan ja sii­ tä, vastaavatko ne markkinoil­ la olevia olosuhteita. Nykyään yrityksen täytyy elää ajan her­ molla, tietää miten markkinat käyttäytyvät ja miten jatku­ vaan syklisyyteen voidaan rea­ goida, Ojanen määrittelee. Prima Powerin lisäksi mes­ suilla kuullaan myös muiden kotimaisten menestyjien ta­ rinoita ja teesejä kilpailuky­ vyn nostamiseksi. Teknolo­ gia15-tapahtuma järjestetään 6.–8.10. Messukeskuksessa Helsingissä. n

INFO Messukeskus www.teknologia15.fi www.eurometalli.com


Kemikaalit Laitteistot Tiivisteet ja tarvikkeet

Q U A EXCELLENCE I T Y

®

C O R P O R AT I O N Environmentally Safe VpCI ®/MCI ® Technologies

Laatua vaativiin kohteisiin

Teknoma Oy Kiilaniityntie 1 02920 Espoo

www.teknoma.fi Puh. (09) 681 021

Nestekaasun teollisuuskäyttö kasvaa

K

osan Gas Finland Oy:n nestekaasun myynti yri­ tyksille on selvässä kas­ vussa. Yhtiön nestekaasun myynti kasvoi vuonna 2014 yli 10 prosenttia. Seuraavalle kah­ delle vuodelle ennustetaan ympäristömääräysten kiristy­ misen vuoksi vielä rivakampaa kasvua: tavoitteena on kas­ vattaa myyntiä lähes 30 prosenttia. Vaihtamalla polttoöljystä kaasuun yritykset pienentävät energiakustannuksiaan usein noin 10−15 prosenttia riippu­ en energiankulutuksesta, lait­ teistosta sekä kaasun ja polt­ toöljyn hinnoista. Suurimman taloudellisen hyödyn saavutta­ vat yritykset, joiden polttoöljyn kulutus on lähtötilanteessa yli 50 000 litraa vuodessa. Kosan Gasin mukaan teol­ lisuusyritykset eivät usein­ kaan tiedä, miten merkittä­ viä kustannussäästöjä siir­ tyminen polttoöljystä neste­ kaasuun tarjoaa.

– Nestekaasulla on teol­ lisuuskäytössä valtava, huo­ miotta jäänyt potentiaali. Nes­ tekaasulla on suurempi läm­ pöarvo kuin öljyllä, ja inves­ tointi uuteen laitteistoon mak­ saa itsensä takaisin nopeasti. Lisäsäästöä tuo myös se, että nestekaasusäiliötä ei tarvitse raskasöljysäiliön tapaan sään­ nöllisesti puhdistaa. Tuotanto ei seiso huoltojen vuoksi, Ko­ san Gas Finlandin toimitusjoh­ taja Dan Olin sanoo. Nestekaasun kysyntää kiihdyttää myös ympäristö­ määräysten kiristyminen. Nestekaasu sisältää energia­ yksikköä kohti vähemmän hii­ liatomeja kuin polttoöljy, joten sillä on pienempi vaikutus il­ mastonmuutokseen. Kun polttoöljy vaihdetaan neste­ kaasuun, yrityksen hiilidioksi­ dipäästöt pienenevät 15–20 prosenttia. Samalla vähenee muiden ilmakehään vapautu­ vien haitallisten hiukkasten määrä. Nestekaasuun vaihta­

minen säästää siis ympäris­ töä. – Raskaan polttoöljyn käyt­ tö päättyy vuonna 2018. Ke­ vyeen polttoöljyyn ei kannata vaihtaa, sillä se on 25 prosent­ tia nestekaasua kalliimpaa. Maakaasu taas on varteeno­ tettava vaihtoehto vain maa­ kaasuverkon alueella toimiville yrityksille ja nesteytetty maa­ kaasu eli LNG ainoastaan suur­ yritysten harvalukuiselle jou­ kolle, Dan Olin huomauttaa. Kosan Gas Finland on osa­ na pohjoismaista organisaatio­ ta toimiva myyntiyksikkö. Suo­ men-yhtiöllä on noin 300 asi­ akasta muun muassa elintar­ vikealalla ja energiasektoril­ la sekä metsäteollisuudessa. Alkaneella tilikaudella yhtiö ai­ koo kasvattaa asiakaskuntaan­ sa merkittävästi. Vuonna 2014 Kosan Gas Finlandin henki­ löstö kasvoi neljästä kuuteen työntekijään. Vaihto nestekaasuun tar­ koittaa yksinkertaisimmillaan

öljypolttimen vaihtoa kaasu­ polttimeen. Kosan Gas tekee tarvittavat laskelmat ja asen­ nukset sekä huolehtii neste­ kaasulaitoksen määräaikaisis­ ta huolloista ja tarkastuksista. Lisäksi yhtiö kouluttaa asiak­ kaan henkilöstön käyttämään nestekaasua turvallisesti. n

INFO Kosan Gas Finland Oy Dan Olin toimitusjohtaja puh. 040 052 0764 dan.olin@kosangas.fi www.kosangas.fi

4 | 2015 13


Verkkokaupasta yli 100 € ostokset ilman toimituskuluja!

webshop.koneita.com NOVA 5035V -porakone

NOVA 1250M -magneettikanttikone

Järeä teollisuusporakone, joka varustettu taajuusmuuntimella toteutetulla portaattomalla nopeuden säädöllä ja automaattisyötöllä. Varustettu jäähdytysjärjestelmällä. T-urat isossa pöydässä kiinnittävät koneruuvipuristimen tai ristisyöttöpöydän tukevasti kiinni. Ristisyöttöpöytä on lisävaruste.

Todellinen uutuusmalli! NOVA 1250M on sähkömagneettinen kanttikone, joka mahdollistaa kaiken sen mitä tavallisella kanttikoneella ei pystytä tekemään. Irrotettava yläleuka on toteutettu ilman saranoita ja kiinnitys tapahtuu voimakkaalla sähkömagneetilla, jonka kiinnitysvoima huikeat 6 tonnia! Tämä mahdollistaa täysin suljettujen laatikoiden valmistuksen ja lähes ilman korkeus rajoitteita. Uusi erä tulossa, varaa omasi ennakkoon!

Jännite: 380 V Moottorin teho: 1680 W Pyörintänop.: 65–3250 rpm Porauskapasiteetti: 35 mm Automaattisyöttö: 0,1/0,2/0,3/0,4 mm Kara: MK4 Pöydän T-urat: 14/22 mm Paino: 630 kg

4 556€ alv 0 5 650€ sis. alv

NOVA AC40 -alumiinipyörösaha NOVA AC420 alumiinin sahaukseen. USA:ssa suuren suosion saavuttanut alumiinin sahauksen pikkujättiläinen nyt myös suomessa. Tehokkaan moottorin ja ison terän ansiosta isotkin sahaukset onnistuvat vaivattomasti. Jiiri sahaukset sujuvat kumpaankin suuntaan kääntyvän puristimen ansiosta helposti. Moottorin teho: 2200 W Jännite: 380 V Max vahvuus: 150 mm Terän koko: 420 mm/reikä 30 Paino: 95 kg

Jännite: 230 V Max vahvuus: 1.6 mm Puristusteho: 6 ton Max lev. kappaleelle: 1250 mm Paino: 175 kg

2 782€ alv 0 3 450€ sis. alv

NOVA 632B -metallisorvi Markkinoiden kovin sorvitarjous! Nova 632 B kärkisorvi on varustettu nyt 51 mm:n istukan läpiviennillä. Vakiovarusteena iso Sino diginäyttö. Kaksi 200 mm istukkaa, 3 ja 4-leuat tulevat mukaan. Sorvissa on myös jalkajarru vakiovarusteena. Työvalo ja jäähdytysjärjestelmä ovat luonnollisesti mukana. Sorvissa on huippulaatuiset induktiokarkaistut ja tarkkuuskoneistetut johteet. Kaksi johdetukea sisältyvät pakettiin. Jännite: 380 V Moottorin teho: 1500 W Pyörintänopeus: 70–1900 rpm (8 speed) Kärkiväli: 1000 mm Max halk. kappaleelle: 360 mm Max halk. ilman johdepalaa: 506 mm Karan läpivienti: 51 mm Poikittaissyötön nop.: 0,022–0,298 mm/r Paino: 650 kg

1 443€ alv 0 1 790€ sis alv

NOVA 40H -jyrsinkone/porakone NOVA 40-H Jyrsinkone/ Porakone. Tässä eräs markkinoiden suosituimmista porakoneita, joka soveltuu myös jyrsintään. Erittäin hyvä hinta laatusuhde. Valmistettu kovaan ammattikäyttöön, mutta kuitenkin hinta on erittäin kohtuullinen. Toteutettu hammaspyörävedolla. Jäähdytysjärjestelmä ja työvalo vakiona. Kaksinopeus moottori. Mikrosyöttö. Soveltuu kierteistykseen. Jännite: 380 V Moottorin teho: 1100 W Pyörintänopeus: 75–3200 rpm (12 speed) Porauskapasiteetti: 40 mm Jyrsintäkapasiteetti: 32 mm Jyrsinpäänkallistus: 90° Paino: 340 kg

Hinta alkaen 2 491€ alv 0 Hinta alkaen 3 090€ sis alv

14 4 | 2015

Tarjous: 5 201€ alv 0 Tarjous: 6 350€ sis. alv

NOVA TB12 -sähkösikkikone Nova TB-12 sähkösikkikone on valmistettu ammattilaisille vaativaan käyttöön. Nova TB-12 sähkösikkikone on valmistettu ammattilaisille vaativaan käyttöön. Tämän koneen mukana tulee 4 paria rullia, (Normaalisti yksi setti) joka mahdollistaa erittäin monipuolisen käytön. Toimii jalkapolkimella. Kita on 200 mm. Maks. vahvuuus materiaalille tällä koneella on: 1,2 mm. Jännite: 230 V Moottorin teho: 750 W Työstösyvyys: 200 mm Max vahvuus: 1,2 mm Pyörintänopeus: 32 rpm Paino: 120 kg

Machineryn Metallintyöstölle ISO9001- ja ISO14001-sertifikaatit Machineryn konepajateollisuuden tuotteiden Metallintyöstö-yksikkö on jälleen käynyt läpi sekä johtamisjärjestelmän ISO 9001 että ympäristöasioiden hallintaan keskittyvän ISO 14001 -laatusertifioinnin. Uudet sertifikaatit on nyt saatu käyttöön.

M

achineryn Tampereen toimipisteen laatuser­ tifiointi on nyt valmis­ tunut ja DNV Certification Oy on myöntänyt toimipisteelle kummatkin sertifikaatit. Nämä ulkopuolisen arvioija luotetta­ vat todistukset kertovat siitä, että Machineryn Metallintyös­ töyksikön toiminta on asiakas­ lähtöistä ja toimintaa kehite­ tään järjestelmällisesti ja ta­ voitteiden mukaisesti. ”Laatusertifikaatit ovat ol­ leet meillä käytössä vuodes­ ta 2012, jolloin saimme en­ simmäistä kertaa sertifikaatit käyttöömme. Nyt suoritettu sertifiointiprosessi on hyvä to­ distus siitä, että tekemälläm­ me toimintamme kehitystyöl­ lä on merkitystä”, kertoo toimi­ alajohtaja Kari Pirttilä. ”Serti­ fioimalla järjestelmämme ha­ luamme kertoa asiakkaillem­ me, että puolueeton taho on todentanut toimintamme luo­ tettavaksi ja laadukkaaksi.” Laatu ja luotettavuus ovat Machineryn liiketoiminnassa keskeisiä asioita ja niihin on aina panostettu. Tästä syystä

laatujärjestelmä on kattava ja hyvin dokumentoitu niin asia­ kastyytyväisyyden kuin ym­ päristötavoitteidenkin osalta. Metallintyöstöyksiköllä onkin käytössään laatukäsikirja, jo­ ka toimii selkeänä ohjenuora­ na toiminnalle. ”Laatujärjestelmän avul­ la meillä on jokapäiväisessä toiminnassamme selkeät pe­ lisäännöt, joiden avulla voim­ me jatkuvasti parantaa toimin­ taamme”, kertoo Kari. Myönnetyt sertifikaatit lyhyesti: ISO 9001 on maailman tunne­ tuin standardi ja käytetyin joh­ tamismalli, joka perustuu jat­ kuvan parantamisen filoso­ fiaan. Standardi toimii erin­ omaisena työkaluna liiketoi­ minnan prosessien ja johtami­ sen kehittämisessä. ISO 14001 on ympäristö­ asioiden hallintaa käsittelevä kansainvälinen standardisar­ jan päästandardi, joka on laa­ jasti käytössä maailmalla ym­ päristöasioiden hallinnan pe­ rustana. Sertifikaatin saami­ seksi yrityksen on noudatetta­ va lainsäädäntöä, tunnistaa or­ ganisaation aiheuttamat ym­ päristövaikutukset sekä aset­ taa päämääriä ja tavoitteita ympäristövaikutusten pienen­ tämiseksi. n

INFO www.machinery.fi

Eurometalli 5/2015 aineistopäivä on 8.5.2015. 1 411€ alv 0 1 759€ sis. alv

Ota yhteyttä: Pirkko-Maria Palsanen, puh. 0400 376 536 pirkko-maria.palsanen@eurometalli.com

www.eurometalli.com

O r T N t s a K t


Olemme kehittäneet uudet paremmat DURATOMIC® TP0501, TP1501, TP2501 -kääntöterät sorvaukseen. Niistä löytyy sopiva kääntöterä yleiskäytöstä optimoituun sorvaukseen suurilla lastuamisarvoilla. Käytetyn särmän erottaa helposti uuden pinnoitteen ansiosta.

Innovatiivisia ja moderneja lastuavan työstön kääntöteriä, työkaluja ja kokonaisratkaisuja, joilla tehostat tuotantoasi. Seco, myymme työkaluja ja toimitamme luotettavuutta.

WWW.SECOTOOLS.COM PUH. 09 - 2511 7200


Anders Martinssonista BE Group -konsernin uusi toimitusjohtaja ja konsernijohtaja

B

E Group AB:n hallitus on nimittänyt Anders Martins­ sonin yhtiön uudeksi toimitus­ johtajaksi ja konsernijohtajak­ si. Martinsson on työskennel­ lyt vuodesta 2008 Wilo-kon­ sernissa, jossa hän on vastan­ nut Pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnasta. Lisäksi hän on toiminut Wilo Nordicin toi­ mitusjohtajana Växjössä. ”Olemme hyvin iloisia voi­

dessamme esitellä uuden toi­ mitusjohtajamme ja konser­ nijohtajamme. Andersilla on vankka kokemus myyntisuun­ tautuneen kansainvälisen lii­ ketoiminnan johtamisesta, mi­ kä on meille erittäin arvokasta”, hallituksen puheenjohtaja An­ ders Ullberg sanoo. Anders Martinsson on 46-vuotias. Hänellä on diplo­ mi-insinöörin tutkinto Lundin

teknillisestä korkeakoulusta. ”Odotan innolla työskente­ lyä BE Groupin kaltaisessa pe­ rinteikkäässä yhtiössä. Muuta­ man haastavan vuoden jälkeen on tärkeää keskittyä nyt vakau­ teen ja kannattavuuteen”, An­ ders Martinsson sanoo. Anders Martinsson aloit­ taa uudessa tehtävässään vii­ meistään 28.9.2015. n

INFO BE Group -konserni Anders Ullberg, hallituksen pj puh. +46 70 632 63 71

Pölyn- ja kärynpoistoratkaisut – pienet ja suuret Lämpöruiskutus ja muu pinnoitus | Laser- ja plasmaleikkaus | Hiekka- ja raepuhallus | Hitsaus | Kaivostoiminta

Clean air solutions

16 4 | 2015

Camfil Oy, puh. (09) 819 0380, info.finland@camfil.com, www.camfil.fi

www.eurometalli.com


Vahvat yhdessä Machine Tool Center Oy Ab ja Flextek Finland Oy yhdistivät voimansa ja toimivat jatkossa MTC Flextek -nimen alla. MTC Flextek on vahva toimija, joka tarjoaa laajan valikoiman työstökoneita, robotiikkaa, oheislaitteita, teollisuuden palveluita sekä näistä muodostettuja kokonaisuuksia. Maan kattava huoltoverkosto palvelee asiakkaita tehokkaasti koko Suomessa.

MTC Flextek

www.mtcflextek.fi

p. 029 030 0120 p. 0757 560 310

Kierrejyrsimillä saavutetaan runsaasti etuja

D

ormer Pramet on esitellyt kattavan valikoiman kier­ rejyrsimiä, jotka tarjoavat luotettavan ja monipuolisen vaihtoehdon kierteitykseen. Kierrejyrsimet kuuluvat Dormer-tuotevalikoimaan. Kaik­ki jyrsimet ovat laaja-aluei­ sia ja ne soveltuvat useimpien raaka‐aineiden, kuten esim. teräksien, ruostumattomien teräksien, valurautojen, titaa­ nien, nikkelien, kuparien, alu­ miinien ja myös muovien kier­ teitykseen. Premium-kovametallilaa­ dun ja Alcrona Pro -pinnoitteen yhdistelmä aikaansaa erin­ omaisen lujuuden ja kulumis­ kestävyyden. Käytännössä se tarkoittaa parantunutta suori­ tuskykyä ja pidempää elinikää. Valikoima sisältää kaik­ kiaan 10 monipuolista jyrsin­ mallia (J2xx) ja kierrevalikoima sisältää kaikki yleisimmät kier­ teet kuten esim. M, MF, UNC, UNF, G (BSP) ja NPT. Jyrsimiä on saatavana sekä jäähdytys­ kanavilla, että ilman.

Kierteiden jyrsinnällä on lu­ kuisia etuja perinteiseen kier­ teitykseen verrattuna; luotet­ tavuus, pienet lastut ja pitkä työkalun elinikä, jotka kaikki tukevat jatkuvaa työstöä. Etui­ na ovat myös erittäin tarkat ja hyvälaatuiset kierteet, joiden halkaisijaa voidaan helposti säätää. Lisäetuna on mahdol­ lisuus työstää kuivana. Samalla jyrsimellä voidaan jyrsiä useita kierrehalkaisijoita, kunhan kierteiden nousu on sama. Malleilla J200 ja J205 voidaan jyrsiä myös reiän suun viiste, joka parantaa kierteiden tarkkuutta ja laatua. Ricky Payling, Dormer Pra­ metin tekninen asiantuntija sanoo: “Kierteen jyrsintä on hitaampi prosessi kuin kier­ teittäminen perinteisesti ta­ pilla, erityisesti pienten kier­ rekokojen tuotannossa. Jyrsit­ tyjen kierteiden laatu ja tark­ kuus kompensoivat kuiten­ kin hieman hitaamman työs­ tönopeuden. Uudet kierrejyr­ simet tuottavat käyttäjilleen

Dormer Prametin uusia kovametallisia kierrejyrsimiä.

myös lukuisia muita etuja. Sa­ malla jyrsimellä voidaan jyrsiä sekä oikea- että vasenkätiset sisäpuoliset kierteet ja kun ky­ seessä on G-kierre niin samal­ la jyrsimellä voidaan valmistaa myös ulkopuoliset kierteet.” “Kierrejyrsimen käyttö vaatii ohjelmoitavan työstö­ koneen, jossa on kierreinter­ polaatio toiminto. Dormerin Product Selector -valintaohjel­ ma ehdottaa kuhunkin käyttö­ kohteeseen sopivimman jyrsi­

men, oikeat työstöarvot ja laa­ tii myös vaadittavan CNC-oh­ jelman usealla eri ohjelmoin­ tikielellä. Jyrsimen valinta ja käyttö on tehty mahdollisim­ man helpoksi.” Huhtikuun alussa Dormer Pramet esittelee ensimmäis­ tä kertaa viime vuonna tapah­ tuneen yhdentymisen jälkeen laajan uusien tuotteiden vali­ koiman. Uudet kierrejyrsimet ovat osa tätä laajempaa vali­ koimaa. n

INFO Lisätietoja Dormerin kierre­jyrsimistä saa kotisivuilta www.dormerpramet.com tai lähimmältä Dormer Pramet -jälleenmyyjältä.

4 | 2015 17


Turkulainen AJT Works haluaa luotsata konepajateollisuuden uuteen kukoistukseen

Uudenlainen palvelukokonaisuus tulevaisuuden konepajalle

Turkulainen robotiikan ja ohutlevyteollisuuden laitteistojen ja järjestelmien asiantuntija AJT Works Oy on kehittämässä uuden­ laista palvelukonseptia konepajateollisuuteen. ­Tavoitteena on luoda tuote, jonka avulla yritykset voivat tehostaa tuotantoaan ja kannattavuuttaan. Works 2020 -nimistä konseptia esiteltiin maaliskuussa Tuusulassa järjestetyssä Tulevaisuuden konepaja -tapahtumassa.

W

orks 2020 -konsep­ tin suunnittelussa on peruslähtökohta­ na ollut pohdinta siitä, mikä on konepajateollisuuden tulevai­ suus: vieläkö Suomessa kan­ nattaa työstää metallia? – Meidän mielestämme kannattaa. Kysymys on vain siitä, mitä ja miten asioita teh­ dään. Jos bulkkituotannolla ei pärjää, täytyy panostaa laadun parantamiseen, tuotannon te­ hostamiseen ja tällä tavalla li­ säarvon tuottamiseen, AJT Works Oy:n toimitusjohtaja Ti­ mo Suortamo toteaa.

18 4 | 2015

Ensimmäisessä vaihees­ saan Works 2020 -konsepti on kahden korkeakoulun teke­ mä selvitys konepajateollisuu­ den nykytilasta. Tarkoituksena on laatia ajatuksia ja ehdotuk­ sia konepajateollisuuden tule­ vaisuudesta. – Selvitämme, miten täl­ lä hetkellä alalla toimitaan niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa: miten markkinoi­ daan, tuotetaan ja levitetään. Mitä tehdään hyvin, missä tar­ vitaan parannusta. Tutkimusten ja selvitys­ ten lopputuloksena syntyvä Works 2020 -konsepti on pal­ velukokonaisuus, jolla analy­ soidaan yrityksen prosessin kulku, tila ja toiminta. Siinä käydään läpi koko tuotantoket­ ju tarjouksesta ja tilauksesta toimitusketjun, tehdaslayou­ tin ja sisäisen logistiikan kaut­ ta valmiiksi tuotteeksi asti. Tär­ keässä roolissa on myös muu­ toshallinta, osaamisen kehittä­ minen ja henkilökunnan sitout­ taminen prosessiin. – Yhdessä asiakkaan kans­ sa kokeillaan, säädetään ja et­ sitään oikeita toimintatapoja optimaalisen kehityspolun löy­ tämiseksi. Me emme siis to­ teuta jotain pakettia toimistos­

samme ja vie sitä asiakkaalle, vaan kaikki tehdään yhdessä, Suortamo painottaa. Tiedon analysoinnin ja kor­ jaavien toimenpiteiden tulok­ sena on tarkoitus luoda yrityk­ sen oma, nimenomaan sille räätälöity seurantajärjestelmä, joka mittaa juuri sitä mitä ha­ lutaan. Erityisesti pyritään pul­ lonkaulojen poistamiseen ja näin parantamaan toiminnan virtausta. Works 2020 -konseptin is­ kulause on ”nostaa kykyä”. Toimitusjohtaja Timo Suorta­ mo tiivistääkin konseptin pe­ rusajatuksen yksinkertaisesti: – Perimmäinen tavoite on parantaa suomalaisten ko­ nepajayritysten kilpailukykyä niin, että työ palautuu Suo­ meen ja että sitä on jälleen jär­ kevää tehdä täällä. n

INFO Timo Suortamo toimitusjohtaja puh. 050 382 9494 timo.suortamo@ajtworks.fi www.ajtworks.fi/fi

www.eurometalli.com


Juaristin modernit, monitoimiset avarruskoneet machinerylta.

Valikoimistamme löydät sekä lattia- että pöytämallin avarruskoneet kaikkiin tarpeisiin. Nykyaikaiset TX- ja MX-sarjat nopeutta vaativaan koneistukseen sekä MP-sarja raskaaseen koneistukseen. ota yhteyttä: kari pirttilä

020 163 0325

konepajateollisuus@machinery.fi | www.machinery.fi

Eurometalli1-2_042015.indd 1

7.4.2015 16.27

INVESTOI TUOTANNON TEHOSTAMISEEN PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ ENERGIATEHOKKAILLA TYÖSTÖKONEILLA

G220

INDEX ja TRAUB edut - parempi suorituskyky - nopeat kappaleajat - lyhyet asetusajat - avoin ja vapaa työtila

- paljon työkalupaikkoja - tilaasäästävä rakenne - tarkka ja kätevä työkalujärjestelmä - energiatehokkuus

TNL32

Tutustu koneisiin ja etuihin myös www.index-traub.fi tai ota yhteyttä!

TNK42

INDEX-TRAUB AB Hernepellontie 27 00710 Helsinki Puh: 010 843 2000 Fax: 010 843 2009 www.index-traub.fi

Aina askeleen edellä Index ilmo 185x130_09-2014.indd 1

15.9.2014 8:46:36

4 | 2015 19


XYZ:n tuotteet esillä KunnossapitoForumissa ja Makrum Oy:n uudessa demotilassa Tampereella

Makrum Oy oli mukana näytteilleasettajana KunnossapitoForum 2015 -tapahtumassa Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa 25.–26.3. Osastolla oli esitteillä XYZ Machine Toolsin ProtoTRAK-ohjauksella varustettu SMX 3500 -jyrsinkone. XYZ:n koneet valikoituivat messuosaston teemaksi, koska ne soveltuvat erityisesti yksittäiskappaleiden ja piensarjojen valmistamiseen. Koneita on käytössä Suomessa paitsi kunnossapidossa myös kiinnitin-, työkalu-, proto- ja piensarjavalmistuksessa.

M

akrumin mainonnas­ ta tutun Taito-koneis­ tajan roolin messujen ajaksi omaksunut XYZ-myy­ jä Hannu Pajula antoi työstö­

näytteitä sekä demonstroi oh­ jauksen toimintoja koko tapah­ tuman ajan. Mukana osastol­ la vastaamassa kysymyksiin oli myös XYZ Machine Tool­

sin Euroopan myyntipäällikkö Andrew Kilshaw. Heti KunnossapitoForumin jälkeen Makrum toi Suomeen XYZ:n ProtoTRAK-ohjauksella varustetut demokoneet, jotka ovat huhtikuusta alkaen näh­ tävillä Makrumin pysyvässä demotilassa Tampereen tek­ nillisellä yliopistolla. Demo­ malleina ovat SLX 425 -sorvi ja SMX 3500 -jyrsinkone. Uu­ den demotilan ansiosta konei­ den esittelyjä voidaan jatkossa järjestää joustavasti asiakkaille sopivina ajankohtina. XYZ ProtoTRAK -koneet – manuaalikoneistuksen ja CNC-ohjauksen edut samassa paketissa Piensarjatuotannon ja pro­ to-osien valmistukseen suun­ nitelluissa ProtoTRAK-koneis­ sa lähtökohtana on koneen ja käyttäjän yhteistyö. Piensarja­ tuotannossa työskentelyn pi­ tää olla joustavaa, ja muutok­ sia pitää pystyä tekemään jo­ pa ”lennosta”. Perinteiset CNC-koneet ovat tähän tar­ koitukseen usein liian jäykkiä, ja ohjelman tekeminen vie ai­ kaa. XYZ:n ProtoTRAK-koneis­

20 4 | 2015

sa yhdistyvät manuaalikoneis­ tus ja helppokäyttöinen, suo­ menkielinen CNC-ohjaus. Oh­ jelmoinnin oppii muutamas­ sa tunnissa ilman aikaisempaa kokemusta CNC-ohjelmoinnis­ ta. Ohjelmointi tapahtuu ilman G-koodia selkokielellä. ProtoT­ RAK-ohjaus on niin helppo ja joustava, että manuaalikonei­ siin tottunut koneistaja oppii käyttämään ohjainta jopa yh­ dessä päivässä. ProtoTRAK-koneita voi ajaa myös täysin manuaali­ sesti. Manuaaliajon yhteydes­ sä CNC voidaan ottaa avuksi napin painalluksella vaikkapa viisteen tai pyöristyksen teos­ sa. Lisäksi käytössä on erittäin helposti ohjelmoitava ja laadu­ kas CNC-ohjain, jonka avulla monimutkaisten muotojen ko­ neistaminen onnistuu tehok­ kaasti. XYZ ProtoTRAK -sorvien ja -jyrsinkoneiden jämerä valu­ runkoinen rakenne on optimoi­ tu myös manuaaliajoa varten. Esimerkiksi sorveissa työkalut ovat koneen etupuolella aivan kuten perinteisissä manuaa­ lisorveissa, mikä mahdollis­ taa parhaan näkyvyyden työs­ tötapahtumaan. Myös konei­ den suojauksessa on otettu huomioon piensarjatuotannon vaatimukset. n

INFO Hannu Pajula puh. 050 466 0774 Marno Miettinen puh. 050 466 0775 Ismo Hyttinen puh. 050 466 0787

www.eurometalli.com


MVD • • • • •

särmäyspuristimet levyleikkurit levytyökeskukset kuitulaserit LUKUISIA referenssejä

NUKON Fiber Laser

E8 1212 5 axis

Ainutlaatuinen Fiber Laser • 0,3 – 20 mm • kupari, pronssi, alumiini hyvä • ei kaasua laserin luomiseen

HIGHYAG BIMO FSC-leikkauspäät • ohut ja paksu samalla linssillä • automaattinen fokus • täydellinen leikkaustulos

Eurooppalainen Huvema Sorvi HU360 x1000 • Newall DRO • CE-suojat • Portaaton 3000 rpm • Camlock D1–4

• tuplapöytä • heilurityöstö

KYSY MUUT KOOT

Puh. (09) 879 2266 • email: info@rensi.fi • www.rensi.fi

Suomen CNC-Koneistukselle jo kolmas Hyundai-sorvi Kevyen ja keskiraskaan CNC-koneistuksen hallitseva Suomen CNC-Koneistus Oy vastaa kasvavaan kysyntään uudella Hyundai Wia L400LMC -akselisorvilla.

-T

eemme alihankintako­ neistusta monelle eri teollisuuden sektorille ympäri Suomea. Monipuoli­ sen asiakaskuntamme ansios­ ta alkuvuosi on ollut kohtuulli­ sen kiireinen. Vastaamme laa­ jenevan asiakaskunnan kasva­ viin tarpeisiin hankkimalla uu­ den Hyundai Wia L400LMC -sorvin. Uusi kone vahvistaa myös toimitusvarmuuttamme ja tuo vaihtoehtoja tuotannon suunnitteluun, kertoo toimi­ tusjohtaja Ari Ekholm. – Meillä on hyviä kokemuk­ sia Hyundaista ja tämä huhti­ kuun alussa tuotantoon saa­ tu kone onkin jo yrityksem­ me kolmas tätä merkkiä. Tuo­ tannossa ovat luotettavasti jo

vuosia jauhaneet pienempi peruskone SKT-300 sekä suu­ rempi akselisorvi SKT-700LM. Machinerystä nämä aiemmat­ kin Hyundait on hankittu, ku­ ten myös tämä uusin korea­ laiskoneemme, jonka suurin pyörintähalkaisija on 725 mm ja suurin sorvauspituus 2100 mm, valottaa Ekholm. Ekholm on varsin tyyty­ väinen Jyväskylässä sijaitse­ van yrityksensä lähivuosien etenemiseen. Syytä tyyty­ väisyyteen onkin, sillä yrityk­ sen liikevaihto on taantumas­ ta huolimatta viimeisen viiden vuoden aikana kaksinkertais­ tunut lukemaan 1,8 miljoonaa euroa. – Helppoa tämä ei ole ol­ lut mutta sitkeä suomalainen sisu ja jääräpäinen yrittäjähen­ ki ovat kantaneet yli vaikeim­ man, Ekholm pohdiskelee. – Myös tämän vuoden suhteen olen varsin positiivi­ nen ja uskomme yltävämme tänäkin vuonna pieneen kas­ vuun, arvioi Ekholm.

Tällä hetkellä Suomen CNC-Koneistus työllistää 12 henkilöä ja toimii Jyväskylässä 700 m2:n toimitiloissa. n

INFO Suomen CNC-Koneistus Oy Ari Ekholm toimitusjohtaja puh. 0500 830 209 www.cnckoneistus.fi

Myyntipäällikkö Kari Raivonen, Machinery Oy, toimitusjohtaja Ari Ekholm, Suomen CNC-Koneistus Oy sekä Machinery Oy:n toimialajohtaja Kari Pirttilä huhtikuun alussa tuotantoon saadun pyörivillä työkaluilla varustetun Hyundai Wia L400LMC -sorvin äärellä.

4 | 2015 21


T

e

K k

• MITTAA MISSÄ HALUAT • MITTAA MITÄ HALUAT Markkinajohtaja FARO-mittakoneet

W T

l

Lataa www.rensi.fi oma ohjelmasi ja suomenkielinen itseopiskelukirja

Puh. (09) 879 2266 • info@rensi.fi • www.rensi.fi

CM Tools Oy ostaa Fastems Vaasan liiketoiminnan set voivat keskittyä paremmin oman strategiansa eteenpäin viemiseen”, toteaa CEO Tomas Hedenborg nyt tapahtuvasta järjestelystä.

Kuvassa vas. Raija-Leena Ojanen Dittmar & Indrenius, Mikko Nyman ja Pekka Lammassaari Fastems, Juha Martikainen CM Tools Oy, Tommi Salonen, Swot Consulting Finland Ltd.

C

M Tools Oy ja Fastems Oy Ab ovat solmineet lii­ ketoimintakaupan, jol­ la Fastems Vaasan toiminnot siirtyvät 31.3.2015 CM Tools Oy:lle. Kaupan yhteydessä Vaasan henkilöstö, tilauskanta sekä sopimukset siirtyvät CM Toolsin omistukseen. ”Fastems jatkaa määrä­ tietoisesti keskittymistä teol­

22 4 | 2015

lisuusautomaatioon. Ydintoi­ mintojamme ovat joustavien valmistusjärjestelmien, robot­ tipohjaisten automaatioratkai­ sujen ja niihin liittyvien palve­ lujen toimittaminen konepa­ jateollisuudelle. Tällä tehdyl­ lä kaupalla löysimme Vaasan työvälinevalmistukselle ja eri­ koisautomaatiolle hyvän rat­ kaisun ja molemmat yrityk­

CM Tools Oy CM Tools Oy suunnittelee ja valmistaa uusia työvälinei­ tä sekä tarjoaa työvälineiden elinkaaripalveluita niin metal­ li- kuin muoviteollisuudelle. Yrityksen tavoitteena on laa­ jentaa asiakas- ja palveluver­ kostoa. ”Nyt tehdyllä liiketoi­ mintakaupalla pystymme tar­ joamaan palveluita koko Suo­ men alueelle. CM Tools haluaa olla lähellä asiakasta ja tarjo­ ta asiansa tuntevaa osaamis­ ta, joka muokkautuu tarpeen mukaan. Toivotamme Vaasan asiakkaat ja yksikön työnteki­ jät tervetulleiksi. Tarjoamme jatkossakin räätälöityä auto­ maatiota, työvälineitä ja työ­ välinehuoltoja. Lisäksi tarjon­ nasta löytyy myös alihankinta­ koneistusta ja sopimusvalmis­ tusta. Olemme vahvasti muka­

na kotimaisen tuotannon arjes­ sa”, kertoo toimitusjohtaja Ju­ ha Martikainen, CM Tools Oy. ”Tapahtunut liiketoiminta­ kauppa yhdistää Vaasan yksi­ kön vahvuudet yhteen perin­ teikkään työvälineyhtiön kans­ sa. CM Toolsin strateginen fo­ kus on yhtenevä yksikkömme osaamisten kanssa. Näemme asian hyvin positiivisena”, li­ sää Vaasan yksikön johtaja Jari Saaranen. n

INFO Fastems Oy Ab CEO Tomas Hedenborg puh. 050 310 1999 tomas.hedenborg@fastems.com CM Tools Oy Juha Martikainen toimitusjohtaja puh. 040 770 1254 juha.martikainen@cmtools.fi CM Tools Oy Jari Saaranen puh. 046 850 9396 jari.saaranen@cmtools.fi www.eurometalli.com

EM_mit


T

e o l l i s u u d e n

p a r h a a T

T y ö k a l u T

!

T

h e

b e s T

T h e

m e T a l

c a n

g e T

!

Tehokkaampaa suorituskykyä

istusta , Kevyttä kone on! ko koeaja ennak

WSX Tasojyrsin alhaisilla lastuamisvoimilla.

Double-Z geometria

26° positiivinen geometria takaa alhaiset lastuamisvoimat

Taloudellinen kääntöterä Kaksipuoleinen kääntöterä 8:lla teräsärmällä - leikkuusyv. max 5 mm

MIRAGLE SIGMA laadut Uudet laadut tuovat varmuutta tuotantoon

8-SÄRMÄINEN

Monikäyttöinen

Harva, tiheä ja erittäin tiheä jako

Tupla

Geometria

Teräskonttori Oy, Muuntotie 3, 01510, VANTAA, teraskonttori.fi, neTKonttori.fi EM_mitsu_WSX_puoli_maalis2015_210x148,5_reunoihin_ylapalkki.indd 1

31.3.2015 8:51:05

Korkeampaa laatua kustannustehokkaammin. TOTEA TEHOKKUUTEMME ITSE!

WWW.CNCKONEISTUS.FI 4 | 2015 23


3D-tulostus muuttaa valmistuksen 3D-tulostamalla pystytään valmistamaan kappaleita esim. varaosia ihmisille ja koneisiin, jäähdytyskanavia työkaluihin, ym. lähes muotorajoituksetta. Monesti aikaisemmin perinteisin valmistusmenetelmin useasta komponentista valmistettu kokonaisuus saadaan tehtyä kertatulosteena, mikä tarjoaa huikeita aika- ja kustannussäästö­mahdollisuuksia.

3

D-tulostaminen tulee mullistamaan radikaalis­ ti globaalia teollista val­ mistusta ja siihen liittyviä ma­ teriaalivirtoja seuraavan vuosi­ kymmen aikana. Vossi haluaa olla tämän murroksen eturin­ tamassa ja se on solminut yh­ teistyösopimuksen maailman johtavan metallien 3D-tulos­ tinvalmistajan, saksalainen pörssiyritys SLM Solutions GmbH:n kanssa. Vossi toimii yrityksen yksinmyyntiedusta­ jana Suomessa ja Baltiassa. SLM Solutionin 3D-tulostimet ovat markkinoiden edistynein­ tä teknologiaa ja valmistajan Suomen ensimmäinen järjes­ telmä toimitettiin juuri asiak­ kaalle. Laitteiden tulostusno­ peus on neljän laserpään ja

kahden laserresonaattorin se­ kä molempiin suuntiin tapah­ tuvan jauhelevityksen ansios­ ta markkinoiden nopein. Li­ säksi joustavuutta valmistuk­ seen tuo nopea materiaalista toiseen vaihtaminen. Materiaalia lisäävä valmistus Metallien työstäminen voi­ daan jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan: materiaalia muo­ vaaviin, poistaviin sekä lisää­ viin menetelmiin, joista viimei­ seen 3D-tulostus luokitellaan. SLM Solutionin hyödyntämäs­ sä jauhepetiteknologiassa me­ tallijauhe sulatetaan tulostus­ kammion tarkasti hallitussa inerttisuojakaasuympäristössä lasersäteen avulla kiinni kasva­

tusalustaan kerros kerroksel­ ta 3D CAD -mallin mukaisek­ si kappaleeksi. SLM on tekno­ logian edelläkävijä ja se pys­ tyy hyödyntämään peräti nel­ jää laserpäätä, jotka sulattavat jauhetta yhtäaikaisesti. Lisäksi metallijauheen levitys tapah­ tuu kahteen suuntaan toisin kuin kilpailijoilla. Tulostettavi­ na materiaaleina voidaan käyt­ tää mm. ruostumatonta ja työ­ kaluterästä sekä koboltti-kro­ mi-, super-, titaani- ja alumiini­ seoksia. Murrosteknologiaa 3D-tulostamisessa piilee hui­ keat mahdollisuudet ja käytet­

tävissä oleva teknologia alkaa vihdoin olla kypsää sen laa­ jempaan soveltamiseen me­ talliteollisuudessa. Esimerkik­ si General Electric on kertonut valmistavansa uusiin GE9Xmoottoreihinsa vuoteen 2020 mennessä yli 100  000 osaa 3D-tulostamalla ja investoivan­ sa valtavat 3,5 miljardia dollaria tähän uusimman sukupolven tuotantoteknologiaan. Yksi yri­ tyksen huikeista saavutuksista on tapahtunut uuden polttoai­ nesuuttimen valmistuksessa. Aikaisemmin polttoainesuutin koostui 20 erillisestä osasta ja nyt 3D-tulostamalla vain yh­ destä, joka syntyy kertatulos­ tuksella. Lisäksi perinteisin val­ mistusteknologioin tarvittaisiin 60–70 työstökonetta tuotteen 85 000 kappaleen vuosivolyy­ min valmistamiseen. Myös tuotannon ylösajo sekä ohja­ us olisivat huomattavasti mo­ nimutkaisemmat. Ainutlaatuisia etuja 3D-tulostus tarjoaakin täysin ainutlaatuisia etuja. Pystytään luomaan optimaalisia rakentei­ ta, joita aikaisemmin ei ollut mahdollista valmistaa. Kuiten­ kaan tulostuskustannus ei kas­

SLM 500 -mallissa on 500x 280x325 mm kokoinen tulostuskammio ja sen tulostusnopeus on 70 cm³/h ja kerrospaksuutta voidaan säätää välillä 20–100 µm. Mallissa tulostus on mahdollista tehdä yhtäaikaisesti peräti neljällä kuitulaserpäällä 4x400 W tai 2x(400 W ja 1000 W).

24 4 | 2015

www.eurometalli.com


SLM 125 -malli on erittäin kompakti ja sen tulostuskammio on kooltaan 125x 125x75 mm sekä tulostusnopeus on 15 cm³/h.

www.gifa.com www.newcast.com

worldwide

va tuotteen monimutkaisuu­ den lisääntyessä, vaan ainoas­ taan kulunut jauhemateriaa­ lia ja käytetty koneaika aiheut­ tavat kustannuksia. Kappaleet pystytään valmistamaan esi­ merkiksi äärimmäisen kevyik­ si, koska materiaalia voidaan käyttää vain siellä, missä sitä kuormitusominaisuuksien ta­ kia tarvitaan. Tämä mahdollis­ taa esimerkiksi ajoneuvoteol­ lisuuden energiatehokkuuden merkittävän noston. 3D-tulos­ tuksen mahdollisuuksien hyö­ dyntämisessä kaikkein kriitti­ sintä onkin saada tuotesuun­ nittelijat ymmärtämään uu­ den teknologian mahdollisuu­ det tuotteiden toiminnallisuuk­ sien sekä valmistettavuuden kannalta. Lisäksi tuotekehitys­ tä ja tuotannon ylösajoa pys­ tytään nopeuttamaan radikaa­ listi, kun muutokset saadaan välittömästi tuotteeseen eikä työkaluja, monia työvaiheita ja menetelmiä tarvita. Myös asia­ kaskohtainen tuotteiden räätä­ löinti on helppoa ja edullista, kun kasvatusalustalla voidaan valmistaa useita tuotteita yhtä aikaa ja niistä jokainen voi olla erilainen. Logistiikkavirrat muuttuvat 3D-tulostaminen tuo valmis­ tuksen myös lähemmäksi lop­

puasiakasta, kun valmiiden tuotteiden sijaan kuljetetaan vain jauhemateriaaleja. Tämä tuleekin vaikuttamaan merkit­ tävästi yrityksien ulko- ja si­ sälogistiikkaan. Lisäksi val­ mistuksen resurssitehokkuus kasvaa, kun materiaalia ei me­ ne hukkaan esim. lastujen tai jätepalojen muodossa vaan käyttämätön metallijauhe saa­ daan puhdistettua 3D-tulosti­ mien suodatinlaitteissa ja uu­ delleenkäytettyä prosessissa. ”Kannustamme asiakkai­ tamme avaamaan mielensä ja pohtimaan ennakkoluulotto­ masti tämän uusimman suku­ polven teknologian mahdolli­ suuksia omien ja asiakkaiden­ sa tuotteiden sekä tuotantojen kannalta. Meihin kannattaakin olla yhteydessä, jotta saam­ me valjastettua 3D-tulostuk­ sen mahdollisuudet kilpailuky­ vyksenne”, liiketoiminnan ke­ hitysjohtaja Marko Vossi kan­ nustaa. n

INFO Vossi Group Oy puh. 010 8200 500 www.vossi.fi www.slm-solutions.com

GIFA 2015 ja NEWCAST 2015 – Valimoalan ammattimessujen täydellinen yhdistelmä. Ole aktiivisesti mukana muovaamassa tulevaisuuden valumarkkinoita tässä kansainvälisessä kohtauspaikassa. GIFA: Maailman johtavat valimoteknologian ammattimessut. NEWCAST: Tärkeimmät valutuotteiden ammattimessut.

Tervetuloa modernin valuteknologian maailmaan. Tervetuloa Düsseldorfiin!

Edustaja Suomessa: Messukeskus, INTERFAIR PL 21 _ 00521 Helsinki P. 040 450 3250 _ interfair@messukeskus.com

www.messukeskus.com


Camcut tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua konepajojen tarpeisiin Vuosi sitten perustettu Camcut on kasvanut merkittäväksi toimijaksi omalla alallaan. Osaava henkilökunta ja ­hyvä yhteistyöverkosto antavat valmiuden tarjota isojakin kokonaisuuksia mm. menetelmä- ja tuotannonkehitykseen, kiinnittimien valmistukseen sekä työstökoneiden kalustukseen. Yksi yrityksen viimeisimmistä projekteista löytyy Toolfac Oy:ltä Iisalmesta. Vuodenvaihteessa Toolfacille toimitettu Mazak Integrex i-200ST monitoimisorvi edustaa nykypäivän työstökoneiden kehittyneintä kärkeä. Toolfacin työstökoneeseen Camcut on toimittanut lastuavien työkalujen sekä pitimien lisäksi myös monitoimisorvien tehokkaaseen ohjelmointiin suunnitellun Mastercam Mill Turn -ohjelmiston. Kehitystyötä laadukkailla tuotemerkeillä Camcut tuo maahan ja myy laa­ dukkaita työkaluja, ohjelmisto­ ja ja tarvikkeita. Walter Toolsin kattava tuotevalikoima ja suo­ ra tuki tehtaalta varmistaa aina parhaat ratkaisut asiak­ kaille. ”Nykypäivän tuotanto vaatii, että ratkaisut konepajojen on­ gelmiin täytyy löytää mahdol­ lisimman nopeasti. Laadukkai­ den tuotemerkkien ja hyvien yhteistyökumppaneiden avul­ la voimme palvella asiakkai­ tamme nykypäivän vaatimal­ la tasolla”, myyntijohtaja Jan­ ne Pesonen sanoo. Camcutin yhteistyökumppaneista löyty­ vät Walter Toolsin lisäksi myös

mm. Dormerpramet, Ravema, Hexagon Metrology, Fuchs Oil Finland ja Zenex Computing. ”Yhteistyökumppaneiden laa­ jan tuotevalikoiman avulla voimme tarjota asiakkaillem­ me kokonaisvaltaista palve­ lua”, Janne kertoo. Ajan hermolla Yksi yrityksen kulmakiviä on pysyä ajan hermolla jatkuvas­ ti kehittyvässä teollisuudessa. ”Seuraamme aktiivisesti mi­ tä uutuuksia maailmalla kehi­ tetään ja tuomme niitä asiak­ kaidemme tietoisuuteen”, to­ teaa yrityksen toimitusjohta­ ja Mikko Vepsäläinen. Camcut onkin ottanut tuotevalikoimiin­

sa viimeaikoina myös 3D-tu­ lostimet ja tarvikkeet, joiden kehittyminen hinnallisesti ja laadullisesti ovat parantuneet huomattavasti viime vuosi­ na. ”3D-tulostinta voidaan jo nyt hyödyntää tuotesuunnit­ telun lisäksi myös menetel­ mä- ja kiinnitinsuunnittelussa. 3D-tulostetun kappaleen avul­ la voi myös valmistaa mittaus­ ohjelmat mittakoneille jo en­ nen kappaleen koneistamista”, Mikko sanoo. Yritys on myös aktiivinen sosiaalisessa me­ diassa, jossa uusia tuotteita esitellään mm. itse tuottamil­ la tuotevideoilla Youtubessa ja Facebookissa. Tukemassa ammattitaito­ kilpailuita Camcut on mukana tukemas­ sa nuorten huippuosaamista Taitaja2015-kilpailuissa. Cam­ cut toimii Taitaja2015-kilpailui­ den koneistuslajin päätuoma­ rina, sekä vastaa kilpailuissa käytettävän Mastercam-ohjel­ miston tukipalveluista ja kan­ sainvälisten kilpailijoiden kil­ pailutehtävien suunnittelus­ ta. Camcutilta löytyy itseltään­ kin kokemusta ammattitaito­ kilpailuista. Vuonna 2005 Mik­

ko kilpaili Helsingissä järjeste­ tyissä nuorten ammattitaidon WorldSkills MM-kilpailuissa, jonka jälkeen hänen valmen­ tamansa kilpailijat ovat ansi­ oituneet useammissakin Tai­ taja- ja WorldSkills-kilpailuis­ sa. Mikko on toiminut myös Skills Finland Ry:n lajipäällik­ könä CNC-sorvaus- ja jyrsin­ tälajeissa, sekä koneistuslajin lajivastaavana Taitaja2011-kil­ pailuissa. Mikon mielestä Sa­ von alue tunnetaan hyväs­ tä osaamisesta myös taitaja­ kilpailuissa: ”Viimeisen kym­ menen vuoden aikana järjes­ tetyissä WorldSkills-kilpailuis­ sa on koneistuslajin Suomen edustaja aina ollut Savosta. Yksi esimerkki näistä koneis­ tuksen huippuosaajista on Jo­ ni Lappalainen”, jolla hän viit­ taa Toolfacin menetelmäkehit­ täjään Joni Lappalaiseen, joka Mikon valmennuksessa voitti 2007 taitajakilpailut ja edusti Suomea vuoden 2009 World­ Skills-kilpailuissa Calgaryssä Kanadassa. n

Taitaja2015-kilpailu järjes­ tetään Turussa 5.–7.5. 2015. Finaalissa kilpailee yli 400 oman alansa osaa­ jaa, ja kilpailupaikalle saa­ puu kymmeniä tuhansia katsojia. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Lisätietoja: www.taitaja2015.fi

INFO Camcut Oy Ohjelmistot ja koulutus Mikko Vepsäläinen puh. 045 1872 211 Työkalut ja tukipalvelut Janne Pesonen puh. 045 1872 212 etunimi.sukunimi@camcut.fi myynti@camcut.fi Camcut on toimittanut Toolfac Oy:n uudelle Mazak Integrex i200-ST monitoimisorville Mastercam Mill Turn -ohjelmiston, sekä Walter Toolsin lastuavat työkalut. Kuvassa vasemmalta: Janne Pesonen Camcut Oy, Joni Lappalainen Toolfac Oy, Eki Tossavainen Mastercam-maahantuojan edustaja, Mikko Vepsäläinen Camcut Oy.

26 4 | 2015

www.camcut.fi www.youtube.com/camcutfi www.facebook.com/camcutfi

www.eurometalli.comUuden sukupolven Konecranes Agilon tuo tehtaalla tavaran turvallisesti oikeaan paikkaan Konecranes tuo markkinoille uuden sukupolven Agilonmateriaalinhallintaratkaisun, jossa kuljetusputki yhdistää useita modulaarisia hyllyjärjestelmiä. Putken avulla hyllyjärjestelmiä voidaan sijoittaa vierekkäin tai toisistaan erilleen jopa eri kerroksiin. Useamman materiaalirobotin käyttö puolestaan nopeuttaa tavaroiden liikkumista. Uuden sukupolven Agilon-järjestelmä esiteltiin KunnossapitoForum 2015 -messuilla Tampereella 25.– 26.3.2015.

A

gilon-järjestelmä on nyt saatavilla laajoina koko­ naisuuksina, jotka pal­ velevat useampia käyttöpistei­ tä. Agilon-järjestelmiä voidaan liittää toisiinsa kuljetusputkel­ la, mikä vähentää pientavaran liikutteluun tarvittavien truk­ kikuljetusten määrää, ja siten parantaa tuotanto- tai varasto­ tilojen turvallisuutta. Tavaravir­ ta kulkee kätevästi eri osas­ tojen välillä ja hankalilla alueil­ la, kuten seinien läpi tai kulku­ teiden yli. Kuljetusputken avul­ la varastot voidaan siirtää esi­ merkiksi seinän taakse tai toi­ seen kerrokseen. Lisäksi käyttöpisteitä voi­ daan sijoittaa tavaranvastaan­ ottoon tai lähettämöön. Tava­ roiden seurattavuus ei katkea kuljetusputkissa, vaan tieto ja tavarat liikkuvat Agilon-järjes­ telmän sisällä. Järjestelmä voidaan varus­ taa useammalla robotilla, mi­ kä auttaa hallitsemaan isom­

paa tavaramää­ rää. Agilon pys­ tyy tällöin palvele­ maan useampaa käyttöpistet­ tä kerrallaan. Vastaavasti kaksi robottia voi palvella yhtä käyt­ töpistettä, mikä lisää kapasi­ teettia ja nopeuttaa toimintaa. ”Tähän asti olemme saa­ neet kytkettyä tiedon eri töille käytettävistä osista aina tava­ ratäydennyksiin saakka. Uudel­ la ratkaisulla voimme vapaut­ taa tehtaan lattian tavaraliiken­ teeltä ja tuoda tarvittavat tuot­ teet oikeaan paikkaan. Ihmiset voivat keskittyä tavaran siirte­ lyn sijaan tuottavaan työhön”, kertoo Agilon-liiketoiminnasta vastaava johtaja Tapani Tilus. Agilon-ratkaisu koostuu verkkoportaalista, hyllyjärjes­ telmästä, roboteista ja etätu­ esta. Järjestelmä käsittelee laatikoita tulitikkuaskin kokoi­ sista jopa 25 kilon painoisiin, muuttolaatikon kokoisiin laa­ tikkoihin. Agilon hyödyntää

Uuden sukupolven Agilon-materiaalinhallintaratkaisussa useita modulaarisia hyllyjärjestelmiä voidaan sijoittaa vierekkäin tai toisistaan erilleen jopa eri kerroksiin. Ne yhdistetään kuljetusputkilla.

materiaalinhallinnassa teollis­ ta internetiä, eli käyttäjä saa missä tahansa internetin kaut­ ta ajantasaista tietoa tavarois­ ta valokuvineen. Laajasti käytössä eri tarkoituksissa Eri puolilla Suomea on käy­ tössä jo useita kymmeniä Agilon-järjestelmiä. Palkittu rat­ kaisu on osoittanut toimivuu­ tensa tuotannossa, tarvikeva­ rastona ja kunnossapitovaras­ tona eri toimialoilla niin pienis­ sä kuin suurissa yrityksissä. Konecranes toi Agilon-ma­ teriaalinhallintaratkaisun mark­ kinoille vuonna 2013. Se on osa Konecranes-palveluvali­ koimaa teollisuuden mate­ riaa­linhallintaan. Tuotetta myy­

dään palvelusopimuksella, jo­ hon kuuluu laajennettavissa oleva modulaarinen Agilon-jär­ jestelmä, ohjelmistot, etätuki, kunnossapito ja varaosat. n

INFO Konecranes Miikka Kinnunen sijoittajasuhdejohtaja miikka.kinnunen@konecranes.com puh. +358 20 427 2050

AUTOVAAKA JÄTTIREKKAAN

Jakeluautoon

Rekkaan

Jättirekkaan

Markkinoiden ensimmäinen autovaaka myös jättirekkojen punnitukseen Suomessa! Puh. 03 3143 5000

28 4 | 2015

weighing@tamtron.fi

tamtrongroup.com www.eurometalli.com


MP_40x279 -4c- fin.pdf 1 24.03.2015 09:50:12

Painavaa asiaa roboteista Teknologia15-messuilla Robotiikka on vahvasti esillä Teknologia15-messuilla Helsingissä ensi lokakuussa. Aiheeseen liittyvän ohjelman kokoavat Suomen Robotiikkayhdistys sekä Cristina Andersson – tietokirjailija, yrittäjä ja Robotics Finland -hankkeen edistäjä. Messuilla ohjelmaa on sekä yritysjohdolle että käytännön työn kimpussa painiville.

A

siantuntijat uskovat, et­ tä Kiinasta tulee maa­ ilman robotisoitunein maa vuoteen 2020 mennes­ sä. Kansainvälisen robottijär­ jestön IFR:n näkemys on, että robotiikka tuo uusia työpaikko­ ja, ei pelkästään teollisuuteen, vaan muillekin yhteiskunnan osa-alueille. – Teollisuuden kilpailukyvyn kannalta automaatiolle ja robo­ tisaatiolle ei ole vaihtoehtoa. Meidän pitäisi nyt heti käynnis­ tää robotisointiohjelma, jossa autetaan ensisijaisesti konepa­ joja ja kokoavaa teollisuutta ja parannetaan niiden tuotavuut­ ta. Tämä myös vauhdittaa työn palaamista takaisin Suomeen, Andersson sanoo. Samoilla linjoilla on myös Suomen Robotiikkayhdistyk­ sen puheenjohtaja Jyrki La­ tokartano. Tällä hetkellä ro­ bottien määrä Suomessa vä­ henee, kun investoinnit eivät korvaa edes poistoja. – Jos pian ei aleta investoi­ da, niin muutaman vuoden ku­ luttua on liian myöhäistä. Meil­ lä on jo nyt joitakin hyviä esi­ merkkejä siitä, että robotisoin­ nin avulla yritykset voivat tuo­ da halvan työvoiman maista tuotantoa takaisin Suomeen. Näitä yrityksiä pitäisi vaan ol­ la paljon enemmän, Latokarta­ no arvioi. Seminaareista käytännön neuvoja Robotiikkaa käsitellään semi­ naareissa kaikkina kolmena messupäivänä, vähän eri nä­ kökulmista. Anderssonin työ­ listalla on kaksi erilaista koko­ naisuutta: Tiistain 6.10. semi­

naari keskittyy siihen, miten keinoäly vaikuttaa päätöksen­ tekoon ja yritysten johtami­ seen. Torstaina 8.10. puoles­ taan aiheena on työn ja työu­ rien muuttuminen. – Työnteko muuttuu monel­ la tavoin. Yritysjohdon semi­ naarissa haluan herätellä poh­ timaan, millaista on robotisoi­ tuneiden yksiköiden johtami­ nen. Miten johdetaan arvoket­ jua, jossa ei ole yhtään ihmis­ tä operatiivisessa työssä? Toi­ sessa seminaarissa keskustel­ laan siitä, mitä kaikkea robotit tulevaisuudessa pystyvät te­ kemään. Lisäksi kehotan miet­ timään sitä, mitä ihmisten pi­ täisi jatkossa oppia ja opiskella voidakseen suunnitella omaa uraansa. Robotisaatio tulee muuttamaan työntekoa jo lähi­ tulevaisuudessa, 3–7 vuoden sisällä, Andersson arvioi. Keskiviikon 7.10. robotiik­ kaseminaarin sisällöstä vas­ taa Robotiikkayhdistys. Semi­ naarin kattoteemana on onnis­ tuneet robotisointisovellukset teollisuudessa. – Erityisesti ensimmäi­ sen robotin hankkimiseen on usein yrityksissä iso kynnys. Siksi seminaarissa on hyvä pa­ neutua käytännön tasolla ro­ botin hankintaan ja havainnol­ listaa robotin vaikutuksia yri­ tyksen tulokseen esimerkik­ si investointilaskelmien avulla. Lisäksi luvassa on käytännön esimerkkejä siitä, miten yri­ tykset ovat onnistuneet paran­ tamaan tuottavuuttaan robot­ tien avulla, Latokartano suun­ nittelee. ABB on maailman johtavia robotisoitujen automaatiorat­ kaisujen toimittajia. Yritys on mukana Teknologia15-tapah­ tumassa Automaatio-puolella, mutta tuo messuosastolleen näytille myös robotiikkaa. – Automaatio ja robotit ovat suomalaisen ja länsimai­ sen teollisuuden suuri mah­ dollisuus niin kilpailukyvyn, tuotannon luotettavuuden ja laadun kuin työhyvinvoinnin ja -turvallisuudenkin näkökul­ masta. Suomessa robottimme ovat muun muassa Uudenkau­ pungin autotehtaalla turvaa­ massa autotuotannon tehon

ja laadun. Teollisen tuotannon uusi aika on jo täällä, arvioi ABB:n Robotics-liiketoiminta­ yksikön johtaja Janne Leino­ nen. Robotiikka-teema näkyy muutenkin Teknologia15-mes­ sujen näyttelyssä. – Robotit kiinnostavat mes­ sukävijöitä. Koska harva pää­ see näkemään uusia robotte­ ja päivittäisessä työssään, toi­ vomme että yritykset innostu­ vat esittelemään niitä osastoil­ laan. Olemme robottitoimijoi­ den kanssa aktiivisesti yhtey­ dessä, jotta saamme mahdol­ lisimman monille messuosas­ toille robotteja, joiden toimin­ toihin kävijät voivat tutustua, kertoo tapahtuman myyntiryh­ mäpäällikkö Riikka Telin Mes­ sukeskuksesta. Yaskawa Finland Oy on joustavan robotisoinnin koko­ naistoimittaja, ja yksi Suomen suurimmista toimijoista alalla. Robotiikka nähdään tärkeänä osana messuja, ja yritys esit­ telee Teknologia15-tapahtu­ massa uuden robottiohjaimen DX200 sekä kompaktin hit­ saussolun ArcWorldin. – Kaikenlainen automaa­ tioon ja robotiikkaan panos­ taminen on teollisuusyrityk­ sille elinehto. Halvan työvoi­ man maiden kanssa kilpail­ taessa voimme tehostaa tuo­ tantoa, emme polkea hintoja. Robotit takaavat tuotannos­ sa hyvän laadun ja pitävät val­ mistuskustannukset kurissa. Konepajoissa ja metalliteolli­ suudessa investoinnit ovat ol­ leet vuoden 2008 jälkeen ma­ talalla, ja huoli yritysten tuotta­ vuudesta ja kannattavuudesta on aiheellinen, arvioi Yaskawa Finland Oy:n maajohtaja Nina Lehtinen. Teknologia15-messukoko­ naisuuteen kuuluvat Automaa­ tio, Mecatec, Hydrauliikka& Pneumatiikka, Elkom, Finn­ Tec, ToolTec ja JoinTec. Ta­ pahtuma järjestetään Messu­ keskuksessa Helsingissä 6.– 8.10.2015. n

+ PURSEENPOISTO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

+ PINNAN

VIIMEISTELY

EDUSTAJA SUOMESSA:

COASTONE tel.: 050 5537 098 email: janne.raittila@coastone.fi

INFO www.teknologia15.fi

www.lissmac.com


Monimutkaisimmatkin kappaleet kerralla valmiiksi MULTICUT-sarjan monitoimisorveilla onnistuu mm. sorvaus, 5-akselinen jyrsintä, kierteitys, poraus, avarrus, hammastus, kiilauranpisto ja mittaus. Koneiden suurin sorvaushalkaisija on 1150 mm ja -pituus 6100 mm. Työkappaleen painoa voi olla 4000 kg asti.

Erittäin perinteikkään jo vuonna 1939 aloittaneen tshekkiläisen työstökonevalmistajan Kovosvit Mas A.s.:n sorvit ja työstö­keskukset vahvistavat Vossin tarjoomaa jatkossa. Valmistaja tunnetaan erittäin tukevista, monipuolisista ja tarkoista koneistaan, joiden rungot valetaan yrityksen omassa valimossa Tshekeissä. MASin monitoimisorvit sekä 5-akseliset työstökeskukset haastavatkin japanilaiset ja saksalaiset kilpailijansa kaikilla mahdollisilla mittareilla. Maailman ensimmäinen monitoimisorvi MAS valmisti maailman en­ simmäisen monitoimisorvin jo vuonna 1981. Nykyään sen MULTICUT-sarjan moni­ toimisorveilla onnistuu mm. sorvaus, 5-akselinen jyrsin­

tä, kierteitys, poraus, avar­ rus, hammastus, kiilauranpis­ to ja mittaus. Tavoitteena on­ kin saada monimutkaisimmat­ kin työkappaleet kerralla val­ miiksi, jolloin niiden läpimeno­ aika ja tarkkuus paranevat ra­ dikaalisti. Samoin materiaali­

MCU VT-5X -sarjan 5-akseliset työstökeskukset pystyvät myös täysipainoiseen sorvaukseen. 700-mallin 18 000 kg ja 1100-mallin 35 000 kg painavien huipputukevien valurunkojen suljettu erikois­ rakenne mahdollistaa äärimmäisen tarkkuuden.

30 4 | 2015

virrat yksinkertaistuvat ja va­ rastoon sitoutunut käyttöpää­ oma pienenee, kun kesken­ eräistä tuotantoa ei siirretä ko­ neelta toiselle. Myös kiinnitti­ mien, asetuksien, työkalujen ja koneenkäyttäjien tarve pu­ toaa merkittävästi. Esimerkik­ si erään asiakkaan kampiakse­ lin valmistusaika tippui 92 tun­ nista 20,5 tuntiin, mikä tarkoit­ taa 3,5 kappaleen valmista­ mista samassa ajassa ja yksi neljäsosa työvoimalla. Useita monitoimi­sorvi­ toimituksia Skandinaviaan MAS MULTICUT -sarjan järeät monitoimisorvit ovatkin saa­

vuttaneet suuren suosion ja niitä on toimitettu useita myös Skandinaviaan. Koneiden suu­ rin sorvaushalkaisija on 1150 mm ja -pituus 6100 mm. Työ­ kappaleen painoa voi olla 4000 kg asti. Työkalukaran kierrok­ sia voi valita 3500–12000 1/ min sekä tehoa 25–38 kW ja vääntöä 119–242 Nm. Työkalu­ ja on saatavissa vakiona maka­ siiniin 66, 120 tai 180 kpl. 5-akseliset sorvaavat monitoimikeskukset MAS valmistaa myös suu­ ren suorituskyvyn MCU VT5X -sarjan 5-akselisia työstö­ keskuksia, jotka pystyvät täy­ Jatkuu sivulla 32.

www.eurometalli.com

CoroPa


Huippuvarmaa urajyrsintää

Siistit, laadukkaat urat Urajyrsinnän keskeiset haasteet – lastunpoisto ja prosessivarmuus – voivat olla tuotannon tehokkuudelle ratkaisevia tekijöitä. CoroMill® QD muuttaa pelin luonteen urien jyrsinnässä – sillä saadaan äärimmäisen luotettava terien kestoikä ja samalla tiukimpiakin vaatimuksia vastaava laatu.

Lue lisää: sandvik.coromant.com/coromillqd

CoroPak ad 15.1.indd 1

2015-02-18 15:58:18


Huipputukevista koneistaan tunnettu MAS valaa koneidensa rungot yrityksen omassa valimossa Tshekeissä. Tämä varmistaa niiden värinättömyyden sekä valmiiden koneiden koneistustarkkuuden.

sipainoiseen sorvaukseen. Kokoluokkia on kaksi: X-liike = 700 mm (suurin työkappa­ le Ø 1000 x 500 mm) ja X-lii­ ke = 1100 mm (Ø 1250 x 1000 mm). POWER PLUS -version karasta vääntöä löytyy 654 Nm ja työkalumakasiiniin saa tarvittaessa 320 työkalupaik­ kaa. 700-mallin 18 000 kg ja 1100-mallin 35 000 kg paina­ vien huipputukevien valurun­ kojen suljettu erikoisraken­ ne mahdollistaa äärimmäisen tarkkuuden. Laaja työstökeskuspaletti MAS valmistaa vaaka- ja pys­ tykaraisia sekä portaalityöstö­ keskuksia. MMC-sarjan por­ taalityöstökeskuksissa Y-liike on 1500 mm, Z-liike 1000 mm sekä X-liikettä on saatavissa aina 4 metriin asti sekä kara­ kierroksia on valittavissa väliltä 8000–18 000 1/min. MCV-sar­ jan pystykaraisissa työstökes­ kuksissa karavaihtoehtoja löy­ tyy 24 000 1/min ja 45 kW as­ ti sekä X-liikettä on saatavissa 754–1270 mm. MCH-sarjan vaakakaraisia työstökeskuk­

sia MAS valmistaa kolmea pa­ lettikokoa 500x500, 630x630 sekä 800x800 mm, joiden ka­ rat on valittavissa väliltä 6000– 10 000 1/min. Monipuolisia sorveja Monitoimisorvien lisäksi MAS valmistaa SP-sarjan perintei­ siä CNC-sorveja varustettu­ na yhdellä tai kahdella revol­ verilla sekä pää- ja vastaka­ ralla. Kärkiväliä on saatavissa 2500 mm sekä sorvaushalkai­ sijaa 430 mm asti. Puolestaan MASTURN-sarjan vaakajohtei­ set sorvit ovat suosittuja yk­ sittäiskappale ja piensarjatuo­ tannossa mm. korjaamo- ja kunnossapitokäytössä niiden

helppokäyttöisyyden ansios­ ta. Niitä pystyy käyttämään jo­ ko manuaalisorvin tavoin tai hyödyntäen valmiita CNC-oh­ jauksen työkiertoja. Kärkiväliä niihin on saatavissa 4500 mm ja sorvaushalkaisijaa 820 mm asti. Globaali toimija Globaalisti toimiva MAS työl­ listää yhteensä 820 henkeä Tshekeissä, Puolassa ja Venä­ jällä sekä se vie tuotannostaan n. 70 % yli 50 eri maahan. Sillä on erittäin vahvaa ja monipuo­ lista CNC-ohjausosaamista, minkä ansiosta sen koneisiin on saatavissa Fanuc-, Heiden­ hain- ja Siemens-ohjauksia. n

Huipputukevista koneistaan tunnettu MAS valaa koneidensa rungot yrityksen omassa valimossa Tshekeissä. Tämä varmistaa niiden värinättömyyden sekä valmiiden koneiden koneistustarkkuuden.

INFO Vossi Group Oy puh. 010 8200 500 www.vossi.fi www.kovosvit.cz

MASTURN-sarjan vaakajohteiset sorvit ovat suosittuja yksittäiskappale- ja piensarjatuotannossa mm. korjaamo- ja kunnossapitokäytössä niiden helppokäyttöisyyden ansiosta. Niitä pystyy käyttämään joko manuaalisorvin tavoin tai hyödyntäen valmiita CNC-ohjauksen työkiertoja.

32 4 | 2015

www.eurometalli.com


InsinÜÜritoimisto Ismo Lindberg Oy metallintyÜstÜkoneet jo 30 vuoden kokemuksella.

Nakamura-Tome AS-200LMY – Toimitus alk. vko 21/2015 • Nakamura-Tome Fanuc (0i-TF 15â€?) • Kapasiteetti 340 x 570 mm, tankokapasiteetti 65 mm • Kärkipylkkä Nakamura-Tome AS-200LMYS – Heti varastosta! • Nakamura-Tomer Fanuc (0i-TF 15â€?) • Kapasiteetti 340 x 570 mm, tankokapasiteetti 65 mm • 7,5/5,5 kW vastakara

Averes vaakakaraiset huippuominaisuuksilla! • 50–60 m/min pikaliikenopeudet 0,7–1 G kiihtyvyydellä • Palettikoot 400 mm, 500 mm, 630 mm • Kattava lämpĂśtilan hallinta • Jälkiasennuksena laajennettava paletinvaihtaja • Jälkiasennuksena laajennettava tyĂśkalumakasiini Huippulaatua ja -tarkkuutta kilpailukykyiseen hintaan! Nakamurissa: • 15/11 kW karamoottori, 4500 rpm • 12 kpl 5,5/3,7 kW moottoroidut tyĂśkalupaikat, 6000 rpm • C-akseli ja +/-41mm Y-akseli • NT Manual Guide i, lämpĂśkompensointi Punasillantie 4, 40950 Muurame Tel. +358 14 4432100, Fax +358 14 443 2101 il-sales@il-machinery.com, www.metallintyĂśstĂśkoneet.fi

MYYNTI:

www.metallintyĂśstĂśkoneet.fi

Ismo Lindberg +358 400 640 956 Jarno Vauhkonen +358 40 501 3399 Antti Lindberg +358 40 585 6879

Antti PĂśyry +358 40 5051 777 Harri Nieminen +358 40 828 9251 HUOLTO: (014) 443 2111

‰ ‰‰ Â?  Â… Â?Â?€ †…†­

Â? Â?€ Â

Â? ­ Â

€ ƒ Š „ ƒ†

‚€ ­ € ‡ ­    Â€ „ Â? …† ‡ Â… ˆ Â…   ­ Â……‚ ÂƒÂ„ ‰

ˆ‰ „Â? Â

Â? Â?Â?  Â„ € ‚ƒ

€ ƒ Š „ ƒ† €

‚€ „ Â? …† ‡ Â… ˆ Â…   Â‰ € Â? ƒ Š „ Â? Ġ ­ Â€Â?‚ ÂƒÂ„ ‰ Â?

€ ƒ ‡   ­ Â?  ÂŠ ƒ ‹ ‚‚

�‚‚ ƒ„

ˆ‰ „…Â?Â

ˆ‰ „…­Â

€ ƒ Š „ • ƒ† ‹ � ƒ � – ƒ† € ƒ Š „ ƒ† ‹ ‡ ƒ †…‚ ƒ„ ‰  … € €  ‹ ‡ ƒ ƒ„‹‚ € ‚€

Â?   Â€ ‹ ‡ ƒ ƒ€ ‚„‹‚  Â… ˆ ÂŒ

‚€ ƒ„‹‚ „  Â€ Â? …† ÂŒ „Š Â? ÂŒ   Â… ­ Â?  Â€  ÂŠÂ‡  Â€ ‡ Â… Â…

‡ Â… Â… €   ­ ‡ Â… ˆ Â…   ­ “Â? ƒ” Â?†  ÂƒÂ„‰ ÂŽ  Â‘† ‘   ­ Â?­Â‚ ÂƒÂ„‰

ˆ‰ „€ Â

€ ƒ Š „ ÂƒÂ† Â?   Â€ ‹ ‡ ƒ € ‚„‹‚ ˆ ÂŒ Â?  ­ Â’ Š Â‡ Â… Â…

‘   ­ Â?‡‚ ÂƒÂ„ ‰

  Â

 �  � � � �

4 | 2015 33


Teollisuudella on valtavat mahdollisuudet tiedon hyödyntämisessä “Kehittyneet ennakoinnin mahdollisuudet korostavat kunnossapidon merkitystä teollisuuden kilpailukyvyn ja tuottavuuden tekijänä. Ala on reagoinut muutoksiin herkästi, ja tarjolla on kovaa osaamista”, sanoo kehityspäällikkö Juha Nyholm KunnossapitoForumista.

-N

este Oilissa jalosta­ mon kunnossapito­ seisokin hintalappu on noin 100 miljoonaa euroa. Kunnossapitoseisokin valmis­ telu aloitetaan pari vuotta en­ nen toteutuksen ajankohtaa. Suunnittelun taustana ovat muun muassa tieto laitteiston kunnosta, tavoitteet tuleval­ le käyntijaksolle ja kehittämi­ sideat, kuvaa Neste Oilin kun­ nossapitopäällikkö Vesa Moila­ nen. Hän puhui Kunnossapito­ Forumissa pidetyssä Promaint ry:n asiantuntijakongressissa. Tänä keväänä Porvoon ja­ lostamon kunnossapitoseiso­ kissa huolletaan muun muas­ sa yli viisisataa säiliötä ja kak­ si tuhatta venttiiliä. Seisokkiin liittyy merkittäviä investointe­ ja. Kunnossapidon laadun, tur­ vallisuuden ja aikataulussa py­ symisen on oltava kunnossa. Kunnossapitoseisokkien aikana tehtävillä toimenpiteil­

Martti Humppila, Suojalaite Oy.

34 4 | 2015

lä luodaan käyttövarmuus seu­ raavan käyntijakson ajaksi. Yl­ lättävät huoltoseisokit halu­ taan välttää. – Kunnossapito on hyvin toimiessaan tukitoiminto, jo­ ka varmistaa prosessilaitos­ ten turvallisen toiminnan ja si­ ten mahdollistaa laitosten hy­ vän tuottavuuden, Moilanen sanoo. Tieto tulee arvokkaaksi analysoimalla – Tieto ja sen analysointi ovat teollisuuden tulevaisuutta, to­ teaa IBM:n ennakoivan kun­ nossapidon ratkaisujen asian­ tuntija Patrick Couch messujen puheenvuorossaan. Painopis­ te kunnossapidossa siirtyy re­ aktiivisesta toiminnasta proak­ tiiviseen. Korjaukset tehdään jo ennen kuin ongelmia aiheu­ tuu. Laitteistosta saatava tieto mahdollistaa nyt ja tulevaisuu­ dessa uudella tavalla tuotan­ non riskien pienentämisen ja kustannustehokkuuden. – Valtava määrä tietoa ei muuta mitään. Vasta kun tieto analysoidaan ja siitä saadaan irti juuri toimintaan vaikuttavat faktat, se mahdollistaa kun­ nossapidon toimenpiteiden optimoinnin. Näin tieto tulee arvokkaaksi, Couch toteaa. Tulevaisuudessa tuotan­ non kunnossapidon optimoi­ vat ratkaisut ja teollinen inter­

net muuttavat alan liiketoimin­ tamalleja. – Palvelubisnes tekee hy­ västä tuotteesta vielä parem­ man. Sitoutuminen laitteen yl­ läpitoon tuo korkeampaa asia­ kastyytyväisyyttä, Couch sa­ noo. IBM on investoinut yh­ teensä 24 miljardia dollaria big datan analysoinnin ja hyödyn­ tämisen ratkaisuihin. – Tiedon hyödyntämisen mahdollisuudet ovat valtavat. Esimerkiksi perinteinen teol­ lisuus on vasta heräämässä näihin kysymyksiin. Kaikki tär­ keät palaset, eli yrityksen tar­ peet, tieto ja teknologia, ovat jo paikoillaan. Nyt on aika toi­ mia, Couch sanoo. Työturvallisuus rakennetaan yhteistyöllä Turvallisuus on teollisuuden menestyksen avaintekijä, jo­ ta yksikään yritys ei voi ohit­ taa. Tapaturmavakuutuslaitos­ ten liiton (TVL) äskettäisen ti­ laston mukaan tapaturmat vä­ henivät viime vuonna verrattu­ na vuoteen 2013. – Suhtautuminen työtur­ vallisuusasioihin on paran­ tunut suomalaisissa teolli­ suusyrityksissä. Turvallisuus ja suojautuminen on usein nostettu tärkeäksi strategisel­ la tasolla. Kehittämisen paik­ koja silti riittää, arvioi Suojalai­

Vesa Moilanen, Neste Oil. Kuva: Studio Lindell.

te Oy:n toimitusjohtaja Martti Humppila. Muun muassa työturvalli­ suusnäytökset tarjosivat Kun­ nossapitoForumissa konkreet­ tisia keinoja turvallisuuden edistämiseen. Himalajan vuoriston huiput valloittanut Veikka Gustafsson puhui esityksessään riskien ottamisesta ja turvallisuuden tärkeydestä. Turvallisuus ra­ kennetaan pitkälti yhteistyöllä. Se on osa yhteistä kulttuuria, niin vuorille tähtäävässä poru­ kassa kuin yrityksessäkin. – Ylös pääseminen on tär­ keää. Vielä tärkeämpää on päästä sieltä takaisin. Moni asia lähtee asenteesta. Tilan­ teita ei saa takaisin. On todel­ lista rohkeutta muuttaa teke­

Patrick Couch, IBM. www.eurometalli.com


misen tapoja turvallisemmiksi ajoissa, sanoi Gustafsson. Ammattitapahtuma alan suunnannäyttäjänä KunnossapitoForumin mes­ sut, tietoiskut ja kongressi ko­ kosivat alan uusimmat ratkai­ sut ja tuoreimman tiedon yh­ teen tapahtumaan 2000 kävi­ jän ulottuville 25.–26.3. Alan kotimaista ykköstapahtumaa on kehitetty yhä asiapitoisem­ maksi. Jo KunnossapitoForu­ min messuohjelman seuraa­ minen on ammattilaisille keino päivittää osaamistaan. – KunnossapitoForumin kaltaiset ammattitapahtumat ovat alansa huippukohtaami­ sia. Niissä on tarjolla kovaa si­ sältöä, joka auttaa koko alaa kehittymään ja luomaan tule­ vaisuuskuvaa. Ne ovat verkot­ tumisen tapahtumia, joihin tul­ laan tavoitehakuisesti koulut­ tautumaan tai luomaan kon­ takteja, kertoo Expomarkin toimitusjohtaja Tomi Niemi. Verkostoitumisen merki­ tys korostuu ammattitapah­ tumissa. Se on juuri oikeiden kontaktien kohtaamista. Usein kiinnostavat kontaktit etsitään jo ennen tapahtumaa, jolloin kohtaamisiin on mahdollista valmistautua.

INFO Expomark Oy Juha Nyholm kehityspäällikkö puh. 050 585 4727 juha.nyholm@expomark.fi Expomark Oy Tomi Niemi toimitusjohtaja puh. 040 765 6248 tomi.niemi@expomark.fi

Puhdasta tehoa.

IMT Nordics Global Business Services Patrick Couch (puhekieli englanti) Business Solution Professional, Strategy & Analytics, Industrial Sector puh. +46 (0)70 793 15 84 patrick.couch@se.ibm.com Neste Oil Vesa Moilanen kunnossapitopäällikkö puh. 050 458 6657 vesa.moilanen@nesteoil.com

– KunnossapitoForumissa oli käytössä Brella-verkostoitu­ mispalvelu, joka yhdistää rat­ kaisut ja niitä etsivät tahot se­ kä mahdollistaa tapaamisen sopimisen. Tämäntyyppinen match-making tehostaa mes­ sukäyntiä, Niemi sanoo. n

Entistä virtaviivaisempi, kompaktimpi ja vankempi. KR QUANTEC -sarja. Puhdasta tehoa suurilla hyötykuormilla – monipuolisempi ja voimakkaampi kuin yksikään aiempi saman luokan robotti. Erinomainen dynaaminen suorituskyky lyhyimmillä tahtiajoilla. Ulottuvuus 1 570 millimetristä 3 900 millimetriin, ja jopa 300 kg:n hyötykuormat. Yhteinen tavoitteemme – tehokkuutesi parantaminen. Lue lisää suurten hyötykuormien puhtaasta tehosta: kuka-robotics.com KunnossapitoForumin työturvallisuusnäytökset järjesti Suojalaite Oy ja Ramirent.

4 | 2015 35


Vientiponnistelut siivittävät ST-Koneistuksen kasvua Sorvauskeskus Hyper Quadrex 200MSY ja sen ympärille valmistettu automatisoitu solu pudotti osavalmistuksessa koneajan 10 minuutista neljään. Tähän kokonaisuuteen tullaan lähiaikoina sijoittamaan myös ultraäänipesukone, jolloin kappaleet tulevat solusta ulos valmiiksi pestyinä.

da tuotantoomme enemmän sarjakokoja 100–1  000 kpl, mutta jostain syystä materi­ aalihinnat ovat kilpailijamais­ samme alempia, minkä vuok­ si isommat sarjat tehdään pää­ sääntöisesti muualla kuin Suo­ messa. Tähän dilemmaan täy­ tyy etsiä joku ratkaisu, pohtii Peltonen.

Monitoimisorvi Integrex i-200ST, jossa on kaksi karaa, B-akselina kääntyvä sorvausja jyrsinkara sekä alarevolveri. Mazatrol-oh­ jaus tukee Peltosen mukaan erinomaisesti ST-Koneistuksen valmistusohjelmaa.

Euroopan johtaviin hydrauliikkalohkojen valmistajiin kuuluva ST-Koneistus Oy vahvisti jälleen asemaansa merkittävällä investointihankkeella. Neljän Mazak-työstökoneen ja 1 400 neliömetrin tilalaajennuksen jälkeen yrityksen kokonaispanos automatisoidussa valmistuksessa, prototyyppituotannossa sekä varastoinnissa, kokoonpanossa ja puhdastilavalmistuksessa kasvoi edelleen.

-J

atkuvien kehityspon­ nisteluidemme an­ siosta olemme muo­ vautuneet komponenttivalmis­ tajasta kokonaisuuksien toteut­ tajaksi. Esimerkiksi vuosisopi­ musasiakkaillemme olemme räätälöineet kolmen päivän toi­ mitussopimuksia. Palvelum­ me ei rajoitu pelkästään hyd­ rauliikkalohkojen valmistami­ seen, vaan pystymme tarjoa­ maan kylkeen esimerkiksi osa­ kokoonpanoa ja/tai tuotekehi­ tystä. Tuotekehitysprojekteissa voimme tehdä asiakkaan ver­

36 4 | 2015

sion oheen oman variaatiom­ me, jotta asiakkaan tuottees­ ta tulisi kilpailukykyisempi. Eli yhteistyössä asiakkaan kanssa kehitämme heidän tuotteitaan ja kilpailukykyään, kiteyttää yrit­ täjä Tommi Peltonen yrityksen­ sä toimintamallia. Kasvua viennistä ST-Koneistuksen vauhti on ol­ lut lähivuosina kovaa. Viime vuonna yritys saavutti 14 pro­ sentin kasvun, jonka avulla kir­ jattiin ST-Koneistuksen histo­ rian paras liikevaihto kuusi mil­

joonaa euroa. Kotimaan toimi­ tukset ovat pysyneet ennal­ laan, mutta viimeisen neljän vuoden aikana viennin osuus liikevaihdosta on kasvanut vii­ destä noin neljäänkymme­ neen prosenttiin. Tällä hetkel­ lä suurimmat vientimaat ovat Saksa, Ruotsi, Irlanti, Puola ja Tanska. – On aivan sama mis­ sä päin maailmaa kone jauhaa – asiat vaan täytyy tehdä hin­ takilpailukykyisesti täysin asi­ akkaan toiveiden mukaisesti. Virheisiin ei ole varaa, ei laa­ dullisesti eikä toimitusajan puitteissa. Hyvänolontuntee­ seen ei saa tuudittautua, vaan koko ajan pitää kehittää tuo­ tantoa ja investoida. Muuten putoaa kansainvälisen kilpai­ lun kelkasta, näkee Peltonen. – Sarjakokojemme pääpai­ no on luokassa 10–100 kappa­ letta. Suuri halumme olisi saa­

Töihin sopivia Mazak-koneita – Meillä oli määrätynlaisia töi­ tä, joihin vanha kalusto ei ollut sopivaa. Nyt päätökseen saa­ dun investointihankkeen an­ siosta esimerkiksi kaksi työjo­ noa saatiin muutettua yhdek­ si jonoksi kahdelle eri koneel­ le. Tämä malli tukee paremmin nykyisen kaltaista hektistä ryt­ miä. Kilpailu kansainvälisessä kentässä on kovaa, jossa vain juuri oikeanlaisella kalustolla voi menestyä. Tämänkertaisella inves­ tointihankkeella ST-Koneis­ tus vahvistui neljällä Mazakil­ la. Näistä kaksikaraisen ja ala­ revolverilla varustetun Inte­ grex i-200ST -monitoimisor­ vin sekä kaksikaraisen ja kak­ sirevolverisen Hyper Quad­ rex 200MSY -sorvauskeskuk­ sen tehokas ympärivuorokau­ tinen toiminta varmistettiin ro­ bottiautomaatiolla. Protokap­ pale- ja ykkössarjavalmistusta vahvistaa kaksi Mazak Nexus 6000II -mallista vaakakaraista koneistuskeskusta. Koneistus­ keskukset on varustettu 500 x 500 millimetrin paleteilla ja vahvoilla 50-kartioisilla karoilla. – Nyt hankituilla Mazakeil­ la saimme lisää kilpailukykyä. Hyper Quadrex 200MSY inte­ groitiin toimimaan robotin ja www.eurometalli.com


Metalliin mieltyneet konekonkarit Koneet metallin työstöön Contos Oy

Tampellan esplanadi 6 E 28 33100 TAMPERE Puh. 040 550 5250 contos@contos.fi www.contos.fi

Contos on eurooppalaisten metallintyöstökoneiden myyntiin erikoistunut yritys. Toimimme raskaita metallintyöstökoneita valmistavien tehtaiden valtuuttamana edustajana Suomessa. Ydinosaamisaluettamme ovat avarruskoneet ja karusellisorvit. Välitämme myös muita metallintyöstökoneita asiakastarpeiden mukaan sekä asiakkailtamme vapautuvat käytetyt koneet. Taustalla on kymmenien vuosien kokemus työstökonekaupasta sekä pitkäkestoiset suhteet työstökonevalmistajiin.

Huollot osaamista arvostavalle Edufix Oy toimii Contos Oy:n edustamien tehtaiden valtuuttamana huoltoyrityksenä, huolehtien näiden metallintyöstökoneiden huollosta ja varaosapalvelusta. Teemme myös muiden työstökonemerkkien huoltoja sisältäen vaaituksen, geometrian oikaisun laser-mittauksen ja kompensoinnin ja kinematiikan mittauksen ja säädön.

Edufix Oy

Keskiruskonkatu 6 D 33720 TAMPERE Puh. 0400 420 648 jukka.honkanen@edufix.fi www.edufix.fi

Työstetään yhdessä paras lopputulos

Palvelemme mm. näissä merkeissä:

kahden rullaradan kanssa, jois­ ta toinen rullarata vie aihiot ro­ botille ja toinen rullarata tuo ko­ neistuksen jälkeen valmiit kap­ paleet takaisin. Tämän kombi­ naation ansiosta koneaika osa­ valmistuksessa putosi kymme­ nestä minuutista neljään. Parin kuukauden sisällä tähän soluun tulee myös ultraäänipesukone, jonka jälkeen kappaleet tulevat solusta ulos valmiiksi pestyinä, kertoo Peltonen. ”Köyhän ei kannata ostaa halpaa” Peltosen perheyrityksen in­ vestointivauhti on ollut vilkas­ ta, voitaneenkin puhua inves­ tointien jatkumosta. – Suo­ messa on kahdenlaisia yrityk­ siä. Ne jotka investoivat ja ne jotka odottavat vuoden 2008 talousvauhtia takaisin. Me us­ komme menestykseen inves­ tointien kautta. ST-Koneistuksen inves­ toinneissa konemerkiksi on useimmiten valikoitunut Ma­ zak. Ylöjärveläisyrityksellä on tuotannossaan lähes parikym­ mentä Mazak-konetta. – Köy­ hän ei kannata ostaa halpaa. Meidän toimialalla tämä tar­ koittaa sitä, että vain parhaat

työstökoneet luovat menes­ tysmahdollisuudet. – Mazatrol-ohjaus sopii meillä työstettäviin kappalei­ siin hyvin. Mazatrollin ansios­ ta emme esimerkiksi tarvit­ se CAM-ohjelmistoa lainkaan Mazak-koneiden ohjelmoin­ tiin, valottaa Peltonen. Tyky-toiminnalla lisävirtaa ST-Koneistus työllistää tänä päivänä noin 50 työntekijää. Työvoimapolitiikassa Peltonen tähtää pitkäjänteisyyteen.

– Esimerkiksi vuoden 2009 jälkeen emme ole YT-neuvotte­ luja pitäneet. Porukka yritetään pitää leivässä kiinni. Työnteki­ jöiden hyvinvointia edistämme muutenkin monin tavoin, esi­ merkiksi liukuvat työajat täh­ täävät tuohon päämäärään. – Vuoden vaihteessa aloi­ timme projektin, jossa kunto­ testin kautta selvitettiin jokai­ sen työntekijän kuntotaso. Tä­ män perusteella rakennettiin jokaiselle oma räätälöity kun­ to-ohjelma. Kuntoa voi pitää

yllä vaikka kerran viikossa Va­ ralan Urheiluopistolla järjes­ tämällämme jumpalla, kertoo vapaa-aikanaan vahvasti urhei­ lusta kiinnostunut ”Tapparan mies” Tommi Peltonen. n

INFO ST-Koneistus Oy Tommi Peltonen yrittäjä puh. 040 594 7467 www.st-koneistus.fi

Kaksi vaakakaraista Nexus 6000II -koneistuskeskusta vahvistavat prototyyppi- ja ykkössarjavalmistusta.

4 | 2015 37


3200 lavapaikkaa uudessa suurvarastossa Levynkäsittelyosasto on varustettu kahdella robotilla, jotka keräävät ja lastaavat levytilaukset kuormalavoille. Kaikki levyt merkitään automaattisesti viivakoodeilla ennen kuin valmis lava sidotaan automaattisesti ja siirretään odottamaan noutamista trukilla. Vasemmalta: Astrup AS:n logistiikka- ja IT-päällikkö Sven Erik Bredde, P. Meidell AS:n toimitusjohtaja Morten Dahlberg ja Friedrich Remmert GmbH:n toimitusjohtaja Matthias Remmert.

Vossi edustaa Suomessa saksalaisia Remmert automaattivarastojärjestelmiä sekä espanjalaisia Danobat suorakatkaisusahoja. Toissa vuonna molemmat yritykset tekivät merkittävän toimituksen Norjaan, kun 155-vuotias perheyritys Astrup AS investoi levy- ja pitkälle tavaralle tarkoitettuun 90 metriä pitkään ja 23 metriä leveään varastoautomaattiin sekä automaattiseen Danobat iDS A5 suorakatkaisuvannesahaan. Monia etuja – Meillä on täällä 2000 kuor­ malavapaikkaa pitkälle tava­

ralle ja 1200 paikkaa metallija muovilevytavaralle. Järjes­ telmästä on monia etuja se­ kä asiakkaalle että meille it­ sellemme. Asiak­kaat ovat ny­ kyään vaativia ja odottavat, et­ tä tavara toimitetaan nopeasti ja ongelmitta ilman naarmuja tai muita vaurioita. Siksi järjes­ telmään kuuluu profiilien auto­ maattinen keräily ja hellävarai­ nen vakuumipakkaus sekä le­ vyjen automaattinen keräily. Tavarat pakataan hellävaraises­ ti kahden robotin avulla, min­ kä jälkeen levykuormalavat si­ dotaan automaattisesti, Astrup AS:n logistiikka- ja IT-päällikkö Sven Erik Bredde kertoo. – Nopeampien toimitus­ ten ja virheettöminä toimitet­ tujen tavaroiden lisäksi asiak­ kaat odottavat, että tavarat

ovat täysin jäljitettävissä. Siksi kaikki le­ vyt ja profii­ lit merkitään viivakoodeilla ennen kuin ne lähtevät talosta. Viivakoodi viittaa eränumeroon ja mate­ riaalitodistukseen ja sen avul­ la materiaalit ovat täysin se­ kä asiakkaan että meidän hal­ linnassamme varastolle saa­ puessaan aina siihen asti kun ne otetaan käyttöön asiakkaan kohteessa. Jos asiakas ha­ luaa lisää materiaalia vastaan­ otetusta tavaraerästä, voim­ me etsiä asiaankuuluvan erän järjestelmästämme. Tämä pa­ rantaa asiakaspalvelun tasoa ja antaa varmuutta, jota yhä useammat edellyttävät, Sven Erik Bredde lisää. – Vaikka tavaran vastaan­ otto tapahtuu manuaalisesti, uuden varastoautomaatin tuo­ man automatisoinnin myötä voimme keskittyä parhaaseen mahdolliseen asiakaspalve­ luun. Käytämme vähemmän aikaa oikeiden materiaalien löytämiseen, hyödynnämme tiloja huomattavasti parem­ Astrup AS:n uudessa varastoautomaatissa on yhteensä yli 3000 kuormalavapaikkaa ja automaattinen keräily, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista varastojärjestelmistä.

38 4 | 2015

min, voimme säilyttää useam­ pia materiaaleja varastolla ja samanaikaisesti taata no­ peammat ja varmemmat toi­ mitukset. Toinen hyvä puoli on vähentyneet henkilövahingot ja materiaali- ja laitevauriot. Tä­ mä johtuu siitä, että varasto on nyt suurelta osin automatisoi­ tu. Kaikki automaatin sisäiset toiminnot ovat automaattisia, ja samanaikaisesti materiaa­ lia käsitellään pääasiassa nos­ turien, nosto- ja siirtolaitteiden tai trukkien avulla. Näin se toimii Materiaalit toimitetaan autol­ la ja nostetaan sisään trukilla ja/tai nosturilla. Pakkaus pois­ tetaan manuaalisesti ja tava­ ra merkitään viivakoodilla en­ nen sen lastaamista auto­ maattiseen varastoautomaat­ tiin. Tavara sijoitetaan vapaalle kuormalavapaikalle ja järjestel­ mään tallennetaan tieto siitä, mistä eri materiaalit löytyvät. Remmertin IT-järjestelmä ja Astrupin ERP-järjestelmä kommunikoivat suoraan kes­ kenään siten, että hankinnat, todistukset ja varastotavarat Jatkuu sivulla 40. www.eurometalli.comK

Teksti on tiivistelmä alkuperäisestä artikkelista, mikä on julkaistu: http://www.klikk.no/tungt/ maskinregisteret/article801447.ece

ovat aina hallittavissa. Kun asi­ akas esimerkiksi tilaa levyta­ varaa ja tilaus on toimitettava varastosta, automaatti noutaa levyt sisältävän telineen (kak­ si kuomalavaa per teline) ja ajaa sen keräilyasemalle. Tääl­ lä toinen roboteista poimii le­ vyt kuormalavalta ja asettaa ne puulavalle, jonka toinen robotti on asettanut valmiik­ si. Jos halutaan käyttää väli­ pahvia, toinen roboteista aset­ taa sen paikalleen toisen jat­ kaessa levyjen keräilyä, kun­ nes tilaus on valmis. Samalla kuormalavalla voidaan toimit­ taa useita erilaisia amateriaa­ leja. Jos tilauk­ seen sisältyy sekä metalli- että muovilevy­ jä, robotti vaihtaa itse työkalua tarpeen mukaan. Järjestelmä

Yksi harvoista manuaalisista prosesseista on sisään tulevan tavaran lastaaminen, kuten tässä pitkän tavaran asettaminen lavalle ennen kuin teline tuotteineen lastataan varastoautomaattiin. Kun pitkä tavara on rekisteröity ja merkitty viivakoodilla, tuotteet viedään varastoautomaattiin.

siirtää telineet ja suorittaa ke­ räilyn täysin automaattisesti. Kun tilaus on valmis, lava aje­ taan sidontalaitteen läpi, min­ kä jälkeen se on valmis trukin noudettavaksi. Samoin toimi­ taan pitkän tavaran kanssa. Valmiiksi leikattu­ Jos asiakas haluaa valmiiksi lei­ katun tai sahatun tavaran, levytai pitkä tava­ ra otetaan leik­ kausta varten pois automaa­ tista. Erillinen leikkausosas­ to levytavaraa varten sijait­

Kun pitkän tavaran tilaus on valmis, materiaalit kääritään muoviin. Pitkän tavaran pakkaaminen vähentää materiaalivaurioita ja parantaa jäljitettävyyttä. Profiilit on merkitty viivakoodein.

40 4 | 2015

see lähtevän levytavaran osas­ ton yhteydessä, kuten myös pitkän tavaran kohdalla. Kaikki materiaalit, eli tavallisten tilaus­ ten lisäksi myös leikkauksesta jäljelle jääneet materiaalit, mer­ kitään viivakoodein. Näin järjes­ telmä tietää, kuinka paljon ta­ varaa on jäljellä. Vossi teräspalvelu­ keskuksien kumppanina – Toimitamme kaikki teräs­ palvelukeskuksien koneet ku­ ten sahat, laser-, plasma-, kaa­ su- ja vesileikkausjärjestel­ mät, poraus- ja lävistysauto­ maatit, sinkopuhallus- ja maa­ lauslinjat, varastojärjestelmät

sekä robottilajittelijat. Kannat­ taakin olla meihin yhteydessä, jotta voimme rakentaa yhdes­ sä toiminnastanne entistä kil­ pailukykyisempää, Jarkko Vos­ si kannustaa. n

INFO Vossi Group Oy puh. 010 8200 500 www.vossi.fi www.remmert.de www.danobatbandsaws.com

Danobat iDS 5A -vannesaha hyödyntää uutta, älykästä iSOFT-ohjausohjelmistoa, joka varmistaa optimaalisen tuottavuuden ja sahanterän käyttöiän vain vähäisellä ohjelmoinnilla. Käyttäjän tarvitsee vain syöttää muutamia vaihtoehtoja käyttäjäystävällisen näytön kautta, ja laite varmistaa automaattisesti parhaan mahdollisen leikkaustuloksen. www.eurometalli.com

KY VA


KONEPAJA E.VIRTANEN OY

UUSI VIRTANEN – Varma valinta! LEVYTYÖKONEET Yli 1500 ! ettua konetta

täysin räätälöitävissä! A T U OTA N TO L A J Ö Y T IS M YÖ S E R IKO

toimit

IT T E E T

n e n a t r i V e s t i l Va – a t s i a l a ÖT m o A N K IN TAT Y IH L – A Suosi su T U L KA N E E T – T YÖ KYSY MYÖS VIRTANENVAIHTOVARMAT

KO

KONEPAJA E. VIRTANEN OY Seppientie 9, 31600 JOKIOINEN puh. +358 3 438 3838 | virtanen@konepajaevirtanen.fi | www.konepajaevirtanen.fi

1250W Kulmahiomakone W12-125 Quick MADE IN GERMANY

■ Teholuokkansa kapein runko ■ Tehokas peruskone katkaisuun ja hiontaan korkealla vääntömomentilla ■ Uusi Metabo Marathon -moottori, 50% enemmän vääntöä ja 20% kasvanut teho

Tilausnumero: 600398000

169,00 €

alv. 24%

Etsi lähin jälleenmyyjäsi: www.metabo.fi/jalleenmyyjat www.metabo.fi asiakaspalvelu.autola@wihuri.fi p. 020 510 2397

4 | 2015 41


Tarkkuutta ja tuottavuutta

Okuman uusi 5-akselinen MU-6300V-koneistuskeskus

M

Okuman uusi pystykarainen MU-6300V-koneistuskeskus on suunniteltu konepajoille, jotka haluavat ottaa kaiken irti 5-akselisen koneistuskeskuksen suorituskyvystä. Se on omiaan esimerkiksi valukappaleen useamman kyljen koneistukseen kertakiinnityksellä.

INFO MTC Flextek, www.mtcflextek.fi

onipuoliseen koneis­ tuskeskukseen on saatavilla laaja vali­ koima karaoptioita, jotka tar­ joavat käytännössä parhaan mahdollisen ratkaisun mihin tahansa 5-akseliseen työhön. Muotoilu, jossa paletinvaihta­ ja on sijoitettu rungon taakse, mahdollistaa kätevän integraa­ tion esimerkiksi Okuman PAL­ LETACE-automaatiojärjestel­ män kanssa. Tarkan koneistus­ keskuksen automatisointi jo­ ko robottisolulla tai automaa­ tiojärjestelmällä maksimoi kor­ kean tuottavuuden. Okuma MU-6300V -kes­ kuksessa on erittäin tukeva porttaalirunkoratkaisu, ja työ­ kappaleen alhainen painopis­ te (keinupöytä), jotka takaa­ vat sekä hyvät lastuamisomi­ naisuudet raskaassa työstös­ sä että suurnopeusviimeiste­ lyssä.

Okuma MU-6300V voidaan varustaa suuret syötöt ja erit­ täin hienon viimeistelyn mah­ dollistavalla Super-NURBStoiminnolla. Se vähentää kä­ sityönä tehtävän viimeiste­ lyn tarvetta ja kasvattaa siten tuottavuutta. Okuman Ther­ mo-Friendly-konseptin mu­ kaisena työstökoneena, Oku­ ma MU-6300V tuottaa luotet­ tavaa laatua sarjan ensimmäi­ sestä kappaleesta sen viimei­ seen kappaleeseen – käynnis­ tymisten aikaisista lämmitys­ ajoista tai tuotannon eri vaihei­ den vaihtelevista lämpötiloista riippumatta. n Okuma MU-6300V:n tärkeimmät ominaisuudet: X-/Y-/Z-akselit: 1450/1050/600 mm C-akseli: rajoittamaton 360 astetta Pikaliikkeet X, Y, Z: 50 m/min Pikaliikkeet A, C: 30/90 1/min Maksimikuorma: 600 kg

UUDET KONEET SUORAAN VARASTOSTA HALIKOSTA NÄIHIN HINTOIHIN EI EURON KURSSIMUUTOS OLE VAIKUTTANUT! SORVI QUICK TECH IT 42 ROBO

SORVI TAKAMAZ X180

Pyörivät työkalut C-akseli Y-akseli Mitsubishi-robotti

Pyörivät työkalut C-akseli Portaali-robotti

65.000 € ALV 0%

130.000 € ALV 0%

ASENNETTUNA! SUOMESSA

ASENNETTUNA! SUOMESSA

PYSTYKESKUS CAMPRO CNV-850 Mitsubishi, M70-ohjauksella X = 850 mm, Y = 520 mm, Z = 520 mm Karamoottori 7,5/11 kW Kara 10 000 rpm Karan läpijäähdytys (20 bar)

62.000 € ALV 0% ASENNETTUNA! SUOMESSA

42 4 | 2015

Meiltä myös työstökoneiden korjaukset ja huollot kilpailukykyiseen hintaan! JR-Machines Oy Vesalantie 1 24910 Halikko As

Juri Virkki, puh. 040 572 6614 juri.virkki@jr-machines.fi Ari Prittinen, puh. 050 525 8406 ari.prittinen@jr-machines.fi

www.jr-machines.fi www.eurometalli.com

AD FI.in


Onko yrityksesi koneinvestoinnit ajankohtaisia? Siemens Financial Services tarjoaa rahoitusratkaisut, hyvän palvelun ja toimii joustavasti tarpeittesi mukaan Financial Services Siemens Financial Services (SFS) on maailmanlaajuinen rahoitusyhtiö, joka rahoittaa yritysten ja yhteisöjen investointeja ja laitehankintoja. SFS tarjoaa rahoitusta suoraan asiakkaille sekä Siemensin että muiden yhteistökumppaneiden kautta. Asiakkaitamme ovat kaikenkokoiset yritykset, yhdistykset, säätiöt sekä julkinen sektori.

Yhteystiedot Mikäli haluat kuulla enemmän rahoitusvaihtoehdoista, otathan yhteyttä! Löydämme varmasti yrityksellesi sopivan ratkaisun. 010 511 3050 myynti.sfs@siemens.com

siemens.com/finance

AD FI.indd 1

2015-04-10 13:11:30


FARO EDGE ScanArm HD – muuttunut mittaus Faro on yksi maailman isoimmista mittakonevalmistajista ja heillä on nyt ollut toimituksessa uusi Scanarm malli, joka on korvannut Keski-Euroopan autotehtaissa aikaisemmat mallit. Mittavarsi skannaavalla päällä siihen liittyvine edistyksellisinä ohjelmistoratkaisuina on muuttanut koko mittaus ”skeneä” autojen ja lentokoneiden valmistuksen mittauksissa. Edge ja LLP6, huomaa myös koskettava Probe on kiinni, joko kosketus- ja/tai ­lasermittaus samanaikaisesta.

Mittaustulos on välittömästi kuvaruudussa.

FARO onboard computerin diagnostiikka ja mittauskalut.

44 4 | 2015

Toimiva mittausjärjestelmä FARO Edge ScanArm HD Avainsana Farossa on liikutel­ tavuus ja kokonaisvaltainen mittaus, kuin myös koko pro­ sessin tarkkuus. Faro on luo­ nut uuden Edge-varren ja sii­ hen liittyvän vallankumouksel­ lisen V6 LLP HD -lasermitta­ pään. Uusi V6 antaa syvän nä­ kymäalueen ja enemmän pis­ teitä per sekunti kuin mikään muu nivelvarsimittakonee­ seen kiinnitettävä Laser Line Probe. Näkymä ja pistemäärä antavat mahdollisuuden saada erittäin yksityiskohtainen pis­ tepilvi vähentäen mittausaikaa huomattavasti. Uutuudessa on “Sinisen valon” laseri, joka antaa hyvin puhtaan ja yksityiskohtaisen datan haastavista ja aikaisem­ min mahdottomina pidetyis­ tä pintamateriaaleista, kuten kiiltävä musta, kromi ja erit­ täin kontrastiset pinnat pois­ taen kokonaan tarpeen suih­ kuttaa pinta pölyllä. Perintei­ nen punainen laser ei näe näi­ tä pintoja. FARO on kiinnittänyt pal­ jon huomiota koko mittaus­ tapahtumaan ja todennut ko­ keissaan mittausepävarmuu­ den tai suoranaisten virheiden johtuvan paljoltikin huonosta kiinnityksestä, varren huonos­ ta kiinnityksestä ja myös mit­ taus probejen varsien väänty­ misestä käytössä. Niinpä mm. www.eurometalli.com


probet pikakalibroidaan aina vaihdon yhteydessä (ISO9000 mukaisesti). FARO Edgessä on ainoa­ na nivelvarsikoneena varrenja­ lustassa tietokone ja siinä pe­ rusmittaustoimintojen lisäksi DIAGNOSTISET työkalut, joi­ den avulla käyttäjä voi tarkis­ taa varren kiinnityksen stabii­ lisuuden (värinän ja liikkeen), suoruuden ja tarkkuuden (esi­ merkiksi kapea kiinnitys jous­ taa jopa 0.1–0.3 mm kurkotet­ taessa kauemmaksi mittaa­ maan). LLP6 ottaa 560 000 pistet­ tä sekunnissa minimivälin pis­ teestä pisteeseen ollessa 40 µm ja sen mittausetäisyys on 115 mm ja mittaussyvyys on 115 mm. Kerralla ”maalataan” 150 mm. Edge LLP6 käyttö muis­ tuttaakin maalaamista ja sini­ sen valon laseri, 25 µm pis­ teen tarkkuus ja 40 µm ti­ heys antaa kiiltäväpintaisista koneistetusta kappaleistakin dataa. Omimmillaan Faro Ed­ ge Scanarm HD on ajoneuvo­ jen mittauksissa, muotien ja 3D-muottien tarkistuksissa,

muovipaneelien ja valumallien ja valujen tarkistuksessa. Kai­ kessa teollisessa tuotannos­ sa, jossa tarvitaan nopeasti ja tarkkoja vastauksia. FARO on kerännyt 32 vuo­ tisen valmistushistoriansa ko­ kemuksensa tähän LLP6 + Edge Scanarm -tuotteeseen ottaen huomioon asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset.

FARON maahantuoja Ren­ si puolestaan on toimitta­ nut 99 toimivaa FARO-koko­ naisuutta Suomeen ja REN­ SI-yhtiön henkilöstön osaami­ sen sekä yhtiön edustamien koneiden ja laitteiden myötä asiakkaana oleva yritys saa kaikki palvelut samasta pai­ kasta kaikille osa-alueille. Tä­ mä tarkoittaa myös sitä, että

INFO Rensi FARO puh. 09 879 22 66 info@rensi.fi

asiakasyrityksen ulottuvilla on mahdollisuus yhden kontaktin kautta saada mahdollisimman laajamittainen tuki tuotanton­ sa kehittämiseen. n

4 | 2015 45


Insinööritoimisto Ismo Lindberg Oy:n tuotevalikoima vahvistuu vaakakaraisilla ja avarruskoneilla

M P

D

Averex HS-450i kuudella paletilla.

Averexpalettimakasiini sisältä.

Averex – vaakakaraiset työstökeskukset IL Oy tarjoaa jatkossa vaakaka­ raiset työstökeskukset paletti­ kokoluokassa 400–630 mm Taiwanilaiselta AverexAuto­ mation Co.:lta. Kaikki Avere­ xin koneet toimitetaan laajen­ nusvalmiudella, eli koneen pa­ lettijärjestelmä voidaan jälki­

asennuksena laajentaa kah­ desta kuuteen ja työkaluma­ kasiinin kapasiteettia voidaan kasvattaa esimerkiksi 80-paik­ kaisesta joko 120- tai 220-paik­ kaiseksi. Lisäksi karanläpijääh­ dytyksen paine on jälkiasen­ nuksena nostettavissa 30 bar vakiosta 70 bariin. Rakenteellisesti Avere­

xin koneet ovat erittäin vakai­ ta ja dynaamisia. Pilari ja ko­ neen runko ovat molemmat valmistettu yhdestä valusta. Kaikki kiinnityspinnat ovat kä­ sinkaavattuja ja kaavauksista tulee koneen mukana kuvara­ portti. Koneistustilan suunnit­ telu ja toteutus mahdollista­ vat suuremman työkappaleen koneistamisen kuin monella kilpailijalla saman kokoluokan koneissa. Pyöröpöytä (B-ak­ seli) ei nouse käännön yhtey­ dessä, jolloin sen väliin ei pää­ se lastua. THK:n lineaarirulla­ johteet tarjoavat kolminkertai­ sen kontaktipinnan perintei­ siin kuulajohteisiin nähden ja yhdessä Tsubakin kuularuu­ vien ja Fanucin servomootto­ reiden kanssa 60m/s pikalii­

kenopeudet saavutetaan +1G kiihtyvyydellä (HS-450i). Teh­ taan ilmoittama paikoitustark­ kuus esim. HS-450i-mallin ko­ neelle on 0,0025 mm ja tois­ totarkkuus 0,002 mm. Jotta tarkkuuksissa pysyttäisiin pi­ demmissäkin ajoissa, on Ave­ rexin koneissa jäähdytetyt laa­ keripesät, kuularuuvien mutte­ rit sekä servojen ja karan kiin­ nityslaipat. Lisäksi suurim­ massa 630-mallissa kuularuu­ vit ovat läpijäähdytettyjä. Ko­ neeseen on lisäksi etukäteen ohjelmoitavissa 7 päivän läm­ mitysajot ja virrankatkaisut. Pöydäksi on valittavissa joko

M t

A

Jatkuu sivulla 48.

Averex HS-450i -koneistustila ja Fanuc 31i -ohjaus.

S

Averex ja ammattitaidolla kaavattua pintaa.

46 4 | 2015

D

www.eurometalli.com


ERIKOISKAMPANJA 1.4.–31.5.2015 HUIPPULAADUKKAAT KONEKIERRETAPIT PUOLEEN HINTAAN ! Materiaali: HSSE. Pinnoite: HL (hardlube): titanium-aluminium nitride, tungsten carbide.

DOMINANT 1 VA45 Tuotenumero

Nimike

Koko

Hinta

Kampanjahinta

BASS013746

DOMINANT 1 VA 45 HL

M3

34,75 e

17,38 e

BASS013756

DOMINANT 1 VA 45 HL

M4

34,75 e

17,38 e

BASS013758

DOMINANT 1 VA 45 HL

M5

36,50 e

18,25 e

BASS013764

DOMINANT 1 VA 45 HL

M6

37,50 e

18,75 e

BASS013765

DOMINANT 1 VA 45 HL

M8

47,00 e

23,50 e

BASS013766

DOMINANT 1 VA 45 HL

M10

53,50 e

26,75 e

DOMINANT 2 VA45 Tuotenumero

Nimike

Koko

Hinta

Kampanjahinta

BASS013782

DOMINANT 2 VA 45 HL

M12

72,00 e

36,00 e

BASS013788

DOMINANT 2 VA 45 HL

M16

100,00 e

50,00 e

BASS019068

DOMINANT 2 VA 45 HL

M20

148,00 e

74,00 e

Materiaali: HSSE. Pinnoite: HL (hardlube): titanium-aluminium nitride, tungsten carbide. G-kierre. Pohjareikä max. 2 x D.

AVANT 2 H25 HL Tuotenumero

Nimike

Koko

Hinta

Kampanjahinta

043467

AVANT 2 H25

G1/8”

68,50 e

34,25 e

043468

AVANT 2 H25

G2/4”

90,00 e

45,00 e

043469

AVANT 2 H25

G3/8”

118,00 e

59,00 e

043470

AVANT 2 H25

G1/2”

166,00 e

83,00 e

043471

AVANT 2 H25

G3/4”

238,00 e

119,00 e

043472

AVANT 2 H25

G1”

356,00 e

178,00 e

Soveltuvat useille materiaaleille mm. teräkset, RST/HST, alumiini

Sammon valtatie 7, 33530 TAMPERE puh. 03 235 3300 www.tyokalukeskus.fi


Tos-Kunming-kokoonpanohalli. Kunmingin massiivinen 200 t pyöröpöytä.

Parker (Taiwan) tai Tsudakoma (Japani). Averexin tehokas organi­ saatiorakenne ja keskittymi­ nen yhteen konetyyppiin mah­ dollistavat erittäin kilpailuky­ kyisen hinnoittelun laaduk­ kaista komponenteista ja kat­ tavasta laadunvalvonnasta tin­ kimättä. Jyrsinpäävaihtoehtoja Kunmingin tehtaalla.

√ MUISTA JOUKA JOUKA VENTTIILEILLÄ VOITAT • kustannuksissa • tekniikassa ja asiakassovelluksissa • kestoikäkertoimessa

MATERIAALIT • Alumiini • Haponkestävä • Hiiliteräs • Duplex • Elastomeerit ( muovit ) • Titaani • Myös metallitiivisteiset KOKOLUOKAT DN 10 – DN 300 MM Tilaa ilmaiseksi tiedosto kotisivuiltamme ; 3D ja 2D venttiilikuvat suunnittelua varten. • Venttiili keskiosana asiakkaan laippoihin on edullinen vaihtoehto • Meiltä voit tilata yksittäisiä tai satoja venttiileitä Tilaa ilmaiset Tuoteopas ja 3D- tunnukset

www.jouka.fi info@jouka.fi

Palloventtiilit Toimilaitteet Varusteet Suunnittelu, valmistus, myynti : Somerotie 4, 33470 Ylöjärvi Puh. (03) 359 7500 Fax. (03) 359 7521

48 4 | 2015

Kunming – Avarruskoneet Kunming Machine Tool Ltd. on erikoistunut pääasiallisesti pöytä- ja lattiatyyppisten avar­ ruskoneiden valmistukseen. Tehdas on valmistanut koneita jo lähes 80 vuoden ajan ja työl­ listää tällä hetkellä noin 3000 työntekijää 264  000 m² teh­ dasalueella. Kunming on val­ mistanut vuodesta 2005 al­ kaen yhteistyössä tšekkiläi­ sen TOS Vansdorfin kanssa Kii­ nan markkinoille toimitettavat TOS-Kunming-avarruskoneet. Yhtiön vakavaraisuudesta ker­ too myös se, että se on rekis­ teröity sekä Shanghain että Hongkongin pörsseihin. Pöytämallisten koneiden karanhalkaisijat ovat välillä 85– 200 mm, pystyliike (Y) 757– 3000 mm ja pyöröpöydän kan­ tavuus 2,5–20  t. Lattiamalli­ sissa koneissa karahalkaisi­ jat ovat 110–260 mm, pystylii­ ke (Y) 1600–8000 mm ja pyö­ röpöydän kantavuus aina 200 t asti. Erityisesti uusimmalle ja suomalaisittain osuvasti ni­ metylle KIMI-sarjan kompak­ teille pöytätyyppisille odote­ taan suurta menestystä vienti­ markkinoilta. Ja kysyntää var­ masti on, etenkin kun sen erit­ täin kilpailukykyinen hinnoitte­ lu huomioidaan. n

INFO Insinööritoimisto Ismo Lindberg Oy www.il-machinery.com Averex Automation Co. http://www.averexcnc.com/ Kunming Machine Tool Ltd. www.kmtcl.com.cn/

Trukkikauppaa jo vuodesta 1986 myynti • huolto • vuokraus • varaosat Kalmar DCE120-12 12,0t/1200mm dsl,ohj -07 pyöräkuormaaja dsl, ohj -11 Volvo L90F Kalmar DCD90-6 9,0t/600mm dsl, ohj -00 Kalmar DCE75-6 7,5t/600 dsl, ohj -09 Kalmar DCE60-6 6t/600 dsl -08 Combilift C4000 4-tietrukki 4,0t dsl, ohj -08 Toyota 5,0t dsl, ohj, pp 2kpl -09-07 Volvo L40B pyöräkuormaaja dsl ohj 40km/h -05 Toyota 7FD45 5,0t dsl, ohj -09 Toyota 7FD40 4,5t dsl -04 Toyota 3,5t dsl ohj 2kpl -09-03 Toyota 3,0t jo vuodesta dsl 2kpl 1986 -07 Trukkikauppaa Toyota 2,5t dsl, ohj 4kpl -08-12 myynti • huolto2,5t • vuokraus • varaosat-90 Yale dsl, ohj 1986 ToyotaTrukkikauppaa 2,0t jo vuodesta dsl, ohj nk 6m -11 Mitsubishi kaasu• varaosat nk 6m -07 myynti • huolto5,0t • vuokraus Toyota 3,5t kaasu 2kpl -10-08 Toyota 3,0t kaasu 2kpl -08-10 Toyota 2,5t kaasu 4kpl 08-10 Toyota 2,0t kaasu -08 Toyota 1,5t kaasu 3kpl -07 Toyota 3,5t sähkö ohj.al -09 Caterpillar 3,0t sähkö -09 Jungheinrig 2,5t sähkö -08 Yale 2,5t sähkö -07 Toyota 2,0t sähkö 3-pyör -09 Toyota 1,8t sähkö 3-pyör 2kpl -09-10 Toyota 1,6t sähkö 3-pyör 2kpl -07-05 Toyota 1,5t sähkö 3-pyör 2kpl -07 BT työntömasto 1,6tTimlin sähkö 3kpl -05-08 Trukki Oy Rocla työntömasto 1,6t sähkö -09 Asentajankatu 3 BT seisten ajettava pinoamis 1,6t sähkö -07 BT istuen aj. 33840 pinoamisvaunu 1,6t sähkö -03 Tampere Silverstone pinoamisvaunu 1,6t sähkö -13 020 7551,0t1991 Silverstonepuh. pinoamisvaunu sähkö -13 Vanhoja halpoja toimivia trukkeja useita. www.trukkitimlin.fi Jos et löydä listasta soita niin etsitään.

Trukki Timlin Oy Trukki Timlin Oy Keskuojankatu Asentajankatu20 3 Asentajankatu 3 33900 Tampere 33840 Tampere 33840 Tampere puh. 020 755 1991 puh. 755 1991 1991 puh. 020 020 755 www.trukkitimlin.fi www.trukkitimlin.fi www.trukkitimlin.fi

www.eurometalli.com


www.easyrecycling.fi | 020 768 9890

Huolla työstönesteet, karkaisuöljyt ja pesukonenesteet Koneet huolletaan säännöllisesti, ja sama kannattaa tehdä myös työstönesteille. Vaihtamisen sijaan nesteet on mahdollista puhdistaa ja käyttää uudelleen. Erottelemme työstönesteistä vierasöljyt ja työstöjätteet paikan päällä. Puhdistuksen ansiosta vierasöljyt ja hiontajäte poistuu nesteestä, pitoisuudet säilyvät ja voitelu- ja jäähdytysominaisuudet palautuvat. Käsittelyn jälkeen nesteet siirretään välittömästi takaisin koneeseen. Menetelmä soveltuu kaikille työstönesteille.

KAIKKI KONEPAJOJEN ERIKOISPUHDISTUKSET koneet • säiliöt • tuotantotilat

Emulsiolla toimiva painepesuri – pesutehoa ilman turhaa jätettä.

Grafiitin poistot kuivajäällä.

PUHDISTUS.FI erikoispuhdistusten osaaja Katso koko palveluvalikoimamme osoitteesta www.puhdistus.fi tai soita 020 768 9890


Syviä uria luotettavasti nyt myös sisäpuolisessa sorvauksessa

CoroCut QD -työkaluilla nyt myös luotettavaa ja toistotarkkaa sisäpuolista uransorvausta. CoroCut QD -valikoimaan on lisätty syvien sisäpuolisten urien sorvaukseen soveltuvat CoroTurn SL -katkaisulehdet.

Katkaisu- ja uransorvaus ovat koneistajille hermostuttavia töitä. Erittäin kapeat terät ja pitimet, isot karanopeudet ja sitkeät materiaalit aiheuttavat usein päänvaivaa. Niin ei tarvitsisi olla. Viisaasti valittu katkaisu- ja uransorvausjärjestelmä antaa hyvän tukevuuden, erinomaisen lastunhallinnan ja pitkän kestoiän myös keskisuurilla ja isoilla halkaisijoilla sekä pitkillä vapaapituuksilla. Uusimpien innovaatioiden myötä nämä edut ovat saavutettavissa myös sisäpuolisessa koneistuksessa.

K

un konepajaprosessiin liittyy syvien urien sor­ vausta tai työkalulta pit­ kää vapaapituutta edellyttävän kappaleen katkaisu, tärkein kriteeri on prosessin varmuus. Epävarmasta menetelmästä kärsivät niin pinnankarheus, tarkkuus kuin tuottavuuskin. Green Light Machining Luotettava, vihreän valon mah­ dollisimman pitkään päällä pi­

50 4 | 2015

tävä prosessi saadaan Sand­ vik Coromantin uudella Coro­ Cut® QD -konseptilla: sekä te­ rät, pitimet että ainutlaatuiset läpijäähdytetyt plug and play -liitäntäkappaleet sisältävä jär­ jestelmä yksinkertaistaa ja op­ timoi syvien urien sorvaukset ja pitkää vapaapituutta edellyt­ tävät pistot. CoroCut QD -työ­ kalujen luotettavuuden takaa­ vat kaikkien mallien ylä- ja ala­ puoliset nestesuuttimet (ylä­ puolinen varmistaa lastunhal­ linnan ja alapuolinen pidentää terän kestoikää), käyttäjäys­ tävällinen kiinnitysmekanismi sekä entistä väsymislujempi pidinmateriaali. Kun mukaan otetaan vie­ lä CoroTurn SL -terälehdet, uu­ den teknologian mahdollisuu­ det ovat tarjolla myös sisäpuoli­ sessa syvien urien sorvaukses­ sa. Tätä monipuolisuuslisää tu­ kee CoroTurn SL -kiinnityksen modulaarisuus, jonka ansiosta työkalukokoonpano on aina op­ timoitavissa työn mukaan. Sisäpuolinen uransorvaus vaatii tukevaa, värinät mini­ moivaa työkaluratkaisua. Täs­ tä syystä CoroCut QD -työka­ lujen tukevan kiinnitysmeka­ nismin tueksi tarjolla on myös mahdollisuus käyttää värinä­

vaimennettuja Silent Tools™ -sorvauspuomeja pitkillä va­ paapituuksilla. Tämä on terve­ tullut uutinen esimerkiksi öl­ jy- ja kaasuteollisuuden put­ kimaisten työkappaleiden ko­ neistajille, sillä ratkaisu on erit­ täin varmatoiminen syvien si­ säurien koneistuksessa. Runsaat edut CoroCut QD on ensisijainen valinta katkaisulehdellä tehtä­ viin katkaisutöihin tangonsyö­ töllä varustetuissa sorvaus­ keskuksissa, pitkäsorvausau­ tomaateissa ja monikaraisis­ sa automaattikoneissa tan­ gon halkaisijoilla 38–160 mm. Ulkopuolinen uransorvaus on mahdollista syvyyksillä 15– 60 mm ja leveyksillä 2–6 mm. Järjestelmän tehokkuusetuja ovat kapean katkaisuleveyden ja sen myötä saatavan raa­ ka-ainesäästön ohella myös helppo nesteliitäntä ja yksin­ kertainen teränvaihto. Isoin etu on kuitenkin tasai­ sen pitkä terien kestoikä. Kun CoroCut QD:n terien kestoikää verrattiin 91 testissä 16 kilpai­ lijaan, keskimääräinen kestoiän pidennys oli hurjat 85 prosent­ tia. Monessa tapauksessa asi­ akas saavutti kaksin-, kolmin-

tai jopa nelinkertaisen kestoiän verrattuna aiempaan työka­ luun, eritoten harvinaisempien materiaalien kuten titaanin ja nikkelipohjaisten kuumalujien superseosten koneistuksessa. Vaikuttavien tulosten pää­ syy on ylä- ja alapuolinen las­ tuamisnestesuihku – missään muussa järjestelmässä tätä ominaisuutta ei ole tarjolla va­ kiotyökaluissa. Lastuamisnes­ te tietenkin huuhtoo lastut te­ hokkaasti pois urasta ja jääh­ dyttää terää. Vielä tärkeäm­ pää on kuitenkin sen tarjoama mahdollisuus nostaa lastua­ misnopeutta. Näin koneistus­ aika lyhenee syötön pysyes­ sä samana, joten teräsärmää kohti saadaan enemmän val­ miita kappaleita. CoroCut QD -järjestelmän terägeometriat ovat myös omi­ aan pidentämään terän kestoi­ kää. Terien malli optimoi las­ tuamisnesteen vaikutuksen, ja parannettu teräsärmä pysyy pi­ dempään terävämpänä. Ennen kaikkea geometria on suunni­ teltu siten, että lastu taittuu te­ rän yli ja muovautuu uraa ka­ peammaksi, joten lastut pois­ tuvat tehokkaasti eivätkä tuki uraa. Melkein kaikilla koneista­ jilla on kauhukertomuksia kat­ kaistavaan tai uritettavaan kap­ paleeseen sotkeutuneista las­ tuista, joiden seurauksena voi olla niin terän kuin työkappa­ leenkin rikkoutuminen. Viisi eri laatua käsittävä ja kaikki ko­ neistettavat materiaalit katta­ va terävalikoima sisältää myös wiper-mallin töihin, joissa vaa­ ditaan poikkeuksellisen hyvää pinnankarheutta. Helppo teränvaihto Kuluneen terän vaihtoon ei tar­ vita momenttiavainta. Perintei­ sen, helposti joko liian löysäl­ le jäävän tai liian kireälle me­ nevän ruuvikiinnityksen sijas­ ta CoroCut QD -työkaluissa on innovatiivinen jousikiinnitys. Helppo kääntöliike pika-avai­ mella, ja terälle saadaan var­ masti joka kerta oikea kiinni­ tysvoima. Lisäksi terän ylä- ja www.eurometalli.com


pohjapinnan kiinnityskisko var­ mistaa hyvän tukevuuden ja tarkan paikoituksen. Huomion­ arvoista on myös terän 20°:n kallistus ja takaosan tukipin­ ta, jotka takaavat tukevuuden isoillakin lastuamisvoimilla. Sisäpuoliseen uransorva­ ukseen käytetään CoroTurn SL -katkaisulehtiä, joiden erit­ täin tukeva SL-hammastus­ kiinnitys (Serration Lock) an­ taa laajat mahdollisuudet koo­ ta vähilläkin liitäntäkappaleil­ la ja teräpäillä erilaisia työkalu­ yhdistelmiä. CoroTurn SL -te­ räpäiden maksimilastuamissy­ vyys on 22–40 mm. Jos sopi­ van liitäntäkappale- ja työkalu­ yhdistelmän kokoaminen tun­ tuu hankalalta, apua tarjoaa osoitteesta www.toolbuilder. sandvik.coromant.com löyty­ vä suunnittelutyökalu. Mikä­ li omaan työhön ei silti tahdo löytyä sopivaa ratkaisua, kan­ nattaa muistaa, että CoroCut QD -työkaluja on saatavana myös Tailor Made -mittatilaus­ malleina, joissa asiakas voi it­ se valita katkaisulehden, var­ ren ja terän mitat. Kun optimaalinen työkalu­ malli on selvillä, voidaan siirtyä lastuamisarvoihin. Sekä las­ tuamisnopeutta että syöttöä voi yleensä nostaa nykyjärjes­ telmien arvoista. Esimerkiksi nopeutta voi tarkan lastuamis­ nesteen syötön ansiosta kas­ vattaa tyypillisesti 30–50 pro­ senttia. Hyvä vinkki on syötön pienennys 0.05 mm:iin/kier­ ros, kun saavutetaan Ø 5 mm.

Nesteensyöttö on syytä katkaista noin Ø  15:ssa, jot­ ta vältetään irtosärmän muo­ dostus, eritoten ruostuma­ tonta terästä koneistettaes­ sa. Muita suosituksia on vä­ hintään ± 0,1 mm:n tarkkuus keskiön korkeudessa sekä jat­ kuvasti mahdollisimman lyhyt vapaapituus (maks. 8–10 x te­ rän leveys). Loistavia tuloksia Näillä ohjeilla on saavutetta­ vissa todella hyviä tuloksia, kuten erään asiakkaan katkai­ sutyö osoittaa. Kyseessä oli ruostumattomasta teräksestä valmistettu putki. Vaikka las­ tuamisarvoja nostettiin ja kat­ kaisuleveys oli 25 prosenttia pienempi, CoroCut QD:n te­ rä kesti 106 prosenttia pidem­ pään ja myös jaksoaika lyhe­ ni verrattuna asiakkaan aiem­ paan katkaisujärjestelmään. Toisessa esimerkkitapaukses­ sa katkaistiin halkaisijaltaan 45 mm:n ruostumaton terästan­ ko sekoitinhanan valmistusta varten. Terän kestoikä piteni peräti 283 prosenttia. Konetta pystyttiin ajamaan pidempään keskeytyksettä, ja myös mie­ hittämätön tuotanto tuli mah­ dolliseksi. Testitulosten viesti on sel­ vä – CoroCut QD:n valtteja ovat ylivoimainen terän kestoi­ kä ja prosessivarmuus. Vihreä valo pysyy päällä pidempään sekä ulko- että sisäpuolisessa katkaisu- ja uransorvauksessa ja syvissäkin pistoissa. n

RODCRAFT RC7170

Helppokäyttöinen ja turvallinen voimanpesä ahtaisiinkin työkohteisiin Pidennetty muotoilu ja 100 mm katkaisulaikka mahdollistavat työskentelyn kohteissa, joissa tilaa on rajoitetusti. Pikalukitteinen laikanvaihto, 14000 kierrosta/min, 11-asentoinen säädettävä teräsuojus ja komposiittikädensija + 5 vaihtolaikkaa.

Oy Maanterä Ab Keinumäenkuja 2 01510 Vantaa

puh. 029 006 130 maantera@maantera.fi www.maantera.fi

100 95 75

CoroCut QD tarjoaa merkittävästi kilpailijoita pidemmän terien kestoiän. Vaikuttavien tulosten pääsyy on ylä- ja alapuolinen lastuamisnestesuihku – missään muussa järjestelmässä tätä ominaisuutta ei ole tarjolla vakiotyökaluissa.

25 5 0

eurometalliSEOY042015 10. huhtikuuta 2015 9:40:34

4 | 2015 51


Hiilikuiturakenne nostaa Prima Powerin kulma­ leikkurikoneen tuottavuuden uudelle tasolle

Marko Piirto.

K

omponentteja tarvitse­ vien asiakkaiden ala­ ti muuttuvista vaatimuk­ sista johtuen paineet lyhyi­ den sarjojen joustavaan ja no­ peaan tuotantoon ovat kasva­ neet. Tarvitaan siis uusia, inno­ vatiivisia ratkaisuja tuottavuu­ den ja joustavuuden paranta­ miseksi. Nykyisin yleisesti sovelle­ tun sähköservotekniikan avul­ la koneiden nopeudet ja työs­ tötarkkuus ovat parantuneet samalla kun energiankulutus ja näin käyttökustannukset on pystytty pienentämään erittäin matalalle tasolle. Kasvaneiden lävistysnopeuksien sekä suu­ rempien akselikiihtyvyyksien ja -nopeuksien summana le­ vytyökeskusten tuottavuus on

52 4 | 2015

noussut n. 25 % aina viiden vuoden jaksoa kohti.

vuutta. Solu voidaan laajentaa myös osaksi valmistuslinjaa.

Shear Brilliance Finn-Power Oy esitteli ensim­ mäisen lineaariservotekniikal­ la toteutetun Shear Brillian­ ce -solun vuonna 2000, jol­ loin sen suorituskyky ja tekni­ nen toteutus olivat poikkeuk­ sellisia. Uuden Prima Power Shear Brilliance -solu on aiempaa kompaktimpi, helpompi asen­ taa, ja suorituskyky sekä siten tuottavuus ovat parantuneet merkittävästi. Automaatiorat­ kaisut materiaalinkäsittelyssä, kasvanut työkalukapasiteetti ja ohjausjärjestelmän sekä käyttölaitteiden kehitys nos­ tavat myös osaltaan tuotta­

Suorituskykyä hiilikuiturakenteella Tehokkaampi työalueen käyt­ tö sallii mm. pidempien levy­ jen käsittelyn yhdellä asetuksella. Työalue on toteutet­ tu lähes 8 metriä pitkän hiili­ kuiturakenteisen, levyä pai­ koittavan koordinaattipöydän avulla. Hiilikuitu mahdollistaa ma­ teriaalina kevyen ja samalla jäykän rakenteen aiempaa pi­ demmälle akseliliikkeelle. Yh­ distelmäkoneella, joka käsit­ telee pitkiäkin levyjä lävistyk­ sessä ja kulmaleikkuussa yh­ distetyllä työalueella ilman ot­ teenvaihtoja, kasvanut työalue

yhdessä parantuneen suori­ tuskyvyn kanssa tuo hyötyä niin tuottavuudessa kuin laa­ dussakin. Yli 3 m pitkien levyjen kä­ sittely, 1300 iskua minuutis­ sa iskevä iskukoneisto ja yli 2 G:n kiihtyvyydet rakenteis­ sa ovat koneenrakennukses­ sa sellaisia suoritusarvoja, et­ tä niitä ei ole saavutettavissa tämän kokoluokan koneissa teräsrakenteilla. Ratkaisu löy­ tyi kuitenkin hiilikuidusta, jo­ ta on käytetty Shear Brilliance -levytyökeskuksen koordinaat­ tipöydän valmistuksessa. Hii­ likuitulujitetulla komposiittira­ kenteella kyettiin alentamaan työstettävää levyä siirtävän koordinaattipöydän massaa teräsrakenteen 700 kg:sta hii­ likuiturakenteen 225 kg:aan. Jatkuu sivulla 54.

www.eurometalli.com


www.kaeser.com

Enemmän paineilmaa vähemmällä energialla Uudet öljyjäähdytteiset CSD-ruuvikompressorit säästävät moninkertaisesti energiaa: • energiaa säästävä SIGMA-profiili • tehokas IE3-moottori (Premium Efficiency) • taloudellinen 1:1-suorakäyttö • älykäs SIGMA CONTROL 2 -ohjaus Jopa 6 % parempi ominaisteho, tuotto 8,26...12,02 m³/min 7,5 barin paineessa *) Optioina integroitu kuivain ja/tai nopeussäätö

KAESER KompRESSoRit oy

Tiilitie 18 – 01720 Vantaa – Puh. (09) 4132 0400 – Faksi (09) 4132 0450 www.kaeser.com – Sähköposti: info.finland@kaeser.com

QUICK VISION WLI

TEEMME MAAILMASTA TARKEMMAN. Missiomme: Suurin tarkkuus menestyksenne takaamiseksi. Tuotantoon integroidut mittausjärjestelmät ovat sinun ratkaisusi, joilla varmistat suurimman mahdollisimman tarkkuuden. Mitutoyo tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja, jotka vastaavat korkeimmankin tason suorituskyky- ja laatuvaatimuksiin. Löydä Quick Vision WLI ja koe tarkkuuden, nopeuden ja joustavuuden maailma.

mitutoyo.fi 020 792 9640

LÖYDÄT MEIDÄT CONTROL-MESSUILTA 5.-8. TOUKOKUUTA, HALLI 7, OSASTO 7401 4 | 2015 53


GARANT® ZEROCLAMP NOLLAPISTEKIINNITYSJÄRJESTELMÄ  

KUN ASETUSAJAT RATKAISEVAT YKSILÖLLISET, JUURI SINUN TARPEESEESI RÄÄTÄLÖIDYT KIINNITYSRATKAISUT

Hiilikuitu on hiilisäie tai hiilisäikeistä valmistettu kudos. Arkikielessä hiilikuidulla tarkoitetaan yleensä hiilikuidulla lujitettuja muoveja eli komposiitteja, jossa epoksihartsimatriisi lujitetaan hiilikuiduista valmistetulla matolla. Materiaali on lujaa ja kevyttä. Hiilikuidut luokitellaan niiden vetolujuuksien avulla. Vetolujuus mittaa kuinka paljon voimaa eri suuntiin tietyn läpimitan kuitu kestää katkeamatta. Vetolujuuden yksikkö SI-järjestelmässä on Pascal. Kuidut joiden vetolujuus on alle 240 miljoonaa kPa määritellään alhaisen lujuuden hiilikuiduiksi. Erittäin korkean lujuuden hiilikuiduiksi määritellään kuidut, joiden vetolujuus on 500 - 1000 miljoonaa kPa. Teräksen vetolujuus on noin 200 miljoonaa kPa, joten siihen verrattuna vahvin hiilikuitu on noin viisi kertaa vahvempaa.

Rakenne keveni noin 70  %. Keventymisellä on merkittävä vaikutus koneen suoritusky­ kyyn, energiatehokkuuteen, toimilaitteisiin sekä ympäröi­ vään rakenteeseen. – Hiilikuitu syrjäyttää te­ rästä koneenrakennukses­ sa. Prima Powerin Shear Bril­ liance on tästä oiva esimerk­ ki. Materiaalien suotui­ sa hintakehitys ja pro­ sessoinnin tehokkuus mahdollistavat materi­ aalin käytön entistä laa­ jemmin kohteissa, jois­ sa haetaan huippusuo­ rituskykyä ja energia­

54 4 | 2015

tehokkuutta, toteaa hiilikuitu­ rakenteen suunnittelusta ja valmistuksesta vastaavan CSI – Composite Solutions and Innovations Oy:n toimitusjoh­ taja Tapani Huikuri.

Energiansäästöä ja ergonomiaa Rakenteen keveys vähentää osaltaan myös energian kulu­ tusta, mikä on Prima Powerin Green Means® -vastuullisuus­ filosofian mukaista. Tehon­ kulutus on ainoastaan 8 kW eli tässä koneluokassa pienin maailmassa. Uusimpien ohjelmistojen avulla solun käyttö on helppoa ja loogista. Ohjelmointi tapah­ tuu vaivatta 3D CAD -malleja hyödyntäen. n

INFO Finn-Power Oy Marko Piirto suunnittelupäällikkö, lävistävät ja kombikoneet puh. 050 312 2845 marko.piirto@primapower.com CSI – Composite Solutions and Innovations Oy Tapani Huikuri toimitusjohtaja puh. 040 821 3126 tapani.huikuri@csi-composites.fi

Shear Brilliance osana PSBB-valmistuslinjaa.

www.eurometalli.com

Matrix a


• Parantaa varaston seurantaa ja tavaran saatavuutta • Pienentää hävikkiä ja helpottaa kustannusten seurantaa • Myös mittalaitteille ja uudelleen käytettäville työkaluille • Järjestelmä on laajennettavissa modulaarisesti ja helposti • Asiakaan tiedot ovat asiakkaan omassa halussa, ei toimittajan palvelimella

• 10 vuoden kokemus antaa meille tiedon ja taidon suunnitella oikea järjestelmä asiakkaan tarpeisiin. • SAP ja Kardex-integraatiot, ulkopuoliset varastopaikat, huollettavien tuotteiden järjestelmä sekä muut asiakaskohtaiset räätälöinnit ovat toteutettavissa varmalla kokemuksella. • Iscar Finland vastaa järjestelmän suomenkielisestä toteutuksesta • Järjestelmän asennus, koulutus ja huolto omilta asiantuntijoiltamme

www.iscar.fi, matrix@iscar.fi, p. 09-4391420

Matrix ad ISCAR Finland.indd 1

8/28/14 2:05 PM


TEOLLISUUDEN PALVELUT | KONEET JA LAITTEET t

paremmat koneistustyökalut

va al stua

t u l a k ö y t t a m m e r a p e N Koneistustyök alut Patrik ainen Oy Ruokolammentie 114, 74170 Iisalmi Puh. 040 0 - 176 330 Fax (017) 851 097 www.patrik ainen.net

Uudet KUKA-robottijärjestelmät ja huoltopalvelut yli 25 v. kokemuksella teollisuusrobotteihin (Motoman, KUKA, ABB) • huollot • korjaus • koulutus • ohjelmointi

• konsultointi • asennus ja käyttöönotto • koneiden siirrot • varaosat ja huoltotarvikkeet

Välitämme myös käytettyjä robotteja ja järjestelmiä.

www.avertas.fi

ari.laukkanen@avertas.fi, p. 0400 937 789

Ammattilaisen Tarjous

PROFI •Metallintyöstökoneet 40-A MK 4, •Puuntyöstökoneet porajyrsinkone syötöillä. •Mittalaitteet ja

SÄHKÖTYÖKALUT

Lankasahaus Koneistus Suunnittelu

korjaamolaitteet HBM

PROFI 400 koko Suomeen toimitettuna x 1000 DRO edullisimmin maahantuojalta! -metallisorvi.

www.rautajätti.fi Runsaasti varusteltu. 045-6554545 www.rautajätti.fi 045 655 4545

METALLINTYÖSTÖKONEIDEN MYYNTI-, ASENNUS-, KOULUTUS-, HUOLTO- JA VARAOSAPALVELUT.

www.autola.fi | www.metabo.fi

p. 020 510 2397 | Manttaalitie 9,Vantaa Yhdessä rakennamme tulevaisuuden.

www.teotek.fi Metalliteollisuuden työstökone­ kauppaan erikoistunut yritys

• Erikoisosaamistamme aarporaus- ja työstökeskustyöt kaikille materiaaleille

• Sorvaus ja jyrsintä • Hammaspyörien valmistus • Hionta ja muut pintakäsittelyt

• Myös pienehköt kokonaistoimitukset

www.nisulaoy.fi

Korkeatasoista pyörö-, reikä-, tasoja työkaluhiontaa tuhannesosien tarkkuudella.

• Nopeat toimitukset sovitussa ajassa • Erinomainen hinta-laatusuhde

JPS Avarti Met

Vaittintie 11, 33960 Pirkkala Puh. 045 671 0271, Juha Salminen www.jpsavartimet.fi

KNUTH Baltic OÜ puh. 040 7074 090 arno@knuth.ee www.knuth.de

Hiontatyö Lahtinen & Marjamaa Oy Teotek Oy Muuntotie 3, 01510 Vantaa Vaihde 010 219 2170 info@teotek.fi

18 VUOTTA KONEMYYNTIÄ

Insinööritoimisto Ismo Lindberg Oy metallintyöstökoneet jo 30 vuoden kokemuksella.

• laatua vaativille asiakkaille • koneita suoraan varastosta

FredServe Kuntotarkastus varmistaa levyntyöstökoneidesi tehokkaan käytön Pakettihinnat alkaen 290€ Puh. (09) 879 2266 • info@rensi.fi

• www.rensi.fi

www.fredko.com

w w w.eur omet a lli.com 56 4 | 2015

Pukinekatu 5, 33580 Tampere puh. 03 359 8000 www.hiontatyo.com

UUDET JA KÄYTETYT TYÖSTÖKONEET www.metallintyöstökoneet.fi Punasillantie 4, 40950 Muurame Puh. (014) 443 2100, Fax (014) 443 2101 il-sales@il-machinery.com www.il-machinery.com

Ismo Lindberg +358 400 640 956 Jarno Vauhkonen +358 40 501 3399 Antti Lindberg +358 40 585 6879 Antti Pöyry +358 40 5051 777 Harri Nieminen +358 40 828 9251 Juha Multisilta +358 40 522 1147


TEOLLISUUDEN PALVELUT | KONEET JA LAITTEET Myymme työkaluja toimitamme luotettavuutta

LASTUAVAT TYÖKALUT TEOLLISUUTEEN PUH. 09-2511 7200 WWW.SECOTOOLS.COM

Yrittäjäntie 19, 74130 Iisalmi puh. (017) 820 2100, fax (017) 812 565 ahmotuote@ahmotuote.fi www.ahmotuote.fi

Lastuavat työkalut poraukseen, avarrukseen, kalvaukseen, sorvaukseen ja jyrsintään.

info@iscar.fi www.iscar.fi

Työkalun kiinnittimet työstö­ keskuksiin ja sorveihin. Petri Aro Oy Työnjohtajankatu 2 F 14, 20320 TURKU Puh. 020 1474 500, info@p­aro.com www.p­aro.com

Toiminta: Koneenosien, sisähammaskehien, hammaspyörien ja -tankojen valmistus, erilaiset voimansiirron komponentit: kardaanilaipat, uraholkit ja -akselit. Alihankintakoneistus: vierintäjyrsintä ja -pisto, vetoavennus, CNC-koneistus.

Siirtotekniset osat sekä palvelut konepajateollisuudelle

Metalliteollisuuden työkalut: lastuavat työkalut, mittavälineet, kiinnittimet, hiomatarvikkeet Pienkoneet ja muut konepajojen työkalut

Isoahon Sorvaamo Tuurintie 645, 63610 Tuuri Puh. 06 526 1010

Muuntotie 3, 01510 Vantaa Puh. 010 219 2200, fax 010 219 2245 info@teraskonttori.fi, www.teraskonttori.fi

www.isoahonsorvaamo.fi

Y k s i n k e r t a i s e s t i p a re m p i

UUDET JA KÄYTETYT

Metallintyöstölaitteiden myynti – asennus – koulutus – huolto – varaosat Nordcity Center OÜ puh. +358 40 500 5414 / pasi.ketola@nordcity.eu www.nordcity.eu

Levytyökeskukset • Robotit Särmäyspuristimet • Työkalut • Taivutuskoneet • Levynleikkaus

• •

HUOLLOT JA VARAOSAT KONEIDEN SIIRROT Kari Riihimäki +358 50 4066 404 Mika Marttila +358 50 4066 050 Vesa Kivekäs +358 50 349 0067 www.fms-service.fi

w w w.eur omet a lli.com 4 | 2015 57


TEOLLISUUDEN PALVELUT | KONEET JA LAITTEET www.reicap.fi reicap@reicap.fi

Minuteman E Ride 26 S suuralayhdistelmäkone

Pyörösahat ja linjastot Vannesahat ja vanneterät Materiaalin siirtomakasiinit Rullaradat sekä mittavasteet Kiilauranpistokoneet -ja alihankinta Palkki/Levyntyöstö monitoimikoneet Ja paljon muuta!

Vakiona käsi-imuvarusteet. Pesu ja lakaisu yhdellä ajokerralla (työleveys 66 cm) .

Ensiluokkaisia pintakäsittely- ja prosessiratkaisuja teollisuuden valmistukseen.

Vuokraa 48 kk alk. 339 e/kk

alv. 0%

REICAP OY

Jyrki 0400-410 842 Jarkko 040-723 1916

Henkel Norden Oy, puh. 0201 22 311 / henkel.fi

Kun laatu ratkaisee – vakio-osat ja kiinnitinratkaisut saat nopeasti Tanrecolta.

Valuja, valunsuunnittelua, tuotekehitystä, konsultointia ja koulutusta.

Eurometalli 5/2015 aineistopäivä 8.5.2015.

Mitä muuta? Valimoinstituutti palvelee Lisätietoja: Jouni Lehto 0500 625 792

www.halder.com

Tutustu tarjontaamme: www.keyway.fi palvelu@keyway.fi p. 010 420 7272

Tanreco Oy, Konepajankatu 11 FIN-11710 Riihimäki Puh. +358 (0)19 77 485 Fax +358 (0)19 537 1224 myynti@tanreco.fi, www.tanreco.fi

• valvomot • väliseinät • melusuojat, konekotelot

LIKONEISTA AL M ET

puh. (019) 485 205

INDUTRADE GROUP

Varustelee konepajasi laadulla

ES

H A -T

Y UOTE O

• Karusellisorvaukset, max kappalemitat. Halk. D 3250, kork. H 2400 • Jakoporaukset, max halk. D 3250 • Jakojyrsinnät, max halk. D 3250 • Aarporaukset / kärkisorvaukset ym. ym. Levytyökeskuksen kotelointi.

YTM-Industrial

O

Melunhallinnan kokonaispalvelua

M

www.rakenne-ahlfors.fi

www.valuatlas.fi www.valimoinstituutti.fi

ESHA-TUOTE OY Hämeenkyrö puh. 040 861 3806 www.esha-tuote.com

NC-ohjelmoinnin Expertti.

Puhalluskaapit, puhallusPuhalluskaapit, puhallusmateriaalit, korjaamoprässit, materiaalit, korjaamoprässit, ultraäänipesukoneet ja ultraultraäänipesukoneet ja pesuaineet koko maahan ultra-pesuaineet toimitettuna! koko maahan toimitettuna! 045-6554545

Konepajakemikaalit Kunnossapitokemikaalit Erikoisvoiteluaineet Imeytysaineet Peittausaineet Työturvallisuustuotteet

045 655 4545

Lue lisää osoitteesta www.ytm.fi/eurometalli/

•Metallintyöstökoneet •Puuntyöstökoneet •Mittalaitteet ja – 3Dkorjaamolaitteet CAD/CAM

AN-CADSOLUTIONS

Automaation ja modernisoinnin parhaat työkalut

–edullisimmin 3D CNC maahantuojalta! www.rautajätti.fi – 3D-skannerit 045-6554545 – 3D-tulostimet

koko Suomeen toimitettuna

AD S - Group Automation Design & Service

– 3D-mittausvarret www.cenic.fi Puh. 040 591 3395 - info@cenic.fi

www.an-cadsolutions.fi puh. 010 440 6470

w w w.eur omet a lli.com 58 4 | 2015

Ankkatie 9, 85100 KALAJOKI Tel. +358 (0)8 462 333 Fax +358 (0)8 463 180 GSM +358 (0)40 5465 077 Email: ads.group@co.inet.fi Internet:http://www.ads-group.net


LEADWELL T6

UUSI

LEADWELL V42 2015 TULOSSA

LEADWELL LTC25IL TULOSSA

Kuvaus: D=450, d=210, liikkeet X=105+20, Z=460, karanopeus 4500 rpm, lastunkuljetin, ohjaus Fanuc 0iTC

Kuvaus: X=1000mm, Y=520mm, Z=610mm, kara 10000 rpm/18,5 kW. Arm type 24 työkalua. Pyöröpöytä GS CNC-251R

Kuvaus: maxpyörintä 670, maxsorvaus 450, sorvauspituus 1020mm, vaihdelaatikko, toolsetter, lastunkuljetin

Kuvaus: X=800, Y=520, Z=610, pöydän koko 890*500, Kara 10000rpm, työkalupaikkoja 24

COSEN C3

COSEN MH 500

COSEN 320

COSEN C260NC

2014

2013

2015

2013

LEADWELL V32

2014

2013

Kuvaus: automaattinen vannesaha. Hydraulinen lastunkuljetin, rullarata, katkaisupaineen tunnistus, nippusahauslaite

Kuvaus: 330 x330, kulmaan sahaus, manuaalinen

Kuvaus: automaattinen vannesaha, hydraulinen lastunkuljetin, rullarata, katkaisupaineen tunnistus

Kuvaus: automaattinen vannesaha, hydraulinen lastunkuljetin, rullarata, katkasupaineen tunnistus

COSEN A250AH

PINNACLE PK 3

HYUNDAI SPT V30T

CINCIMATIC

2007

2013

1999

Vannesaha Kuvaus: Sahaus pyöreä 250 mm, rullarata.

Manuaalijyrsinkone Kuvaus: pöytä 1520*300 40 kartio, 3,7 kW invertterikara, sähköiset syöttömoottorit, näyttölaitteet

Työstökeskus Kuvaus: X=500, Y=300, Z=300, karamoott. 5,5 kW, 8000 rpm, työkalumakasiini 14 kpl. Ohj. Yasnac J50M

Jyrsinkone Kuvaus: Heidenhain 145 ohjaus, x=1000, y=500, Z=185+200mm, kara kartio 40

OKUMA LR15 CNC-SORVI

EEN-400 CNC-SORVI

KITAMURA MH 400

CORREA F2U-E

Kuvaus: 4 akselia, 2 kpl 18 paikk. reukkua, pyörivät työkalut. Z-liikkeet; ylä 620 ala 620. X-liikkeet; ylä 125+70 ala 80+45. Ohj.: OSP 5000L-G

Kuvaus: maksimisorvaus 400, Z=1250, kara 40-2800 rpm

TAKAMAZ EX-15 SORVI

1987

1997

Kuvaus: 2-palettinen koko 400*400, NC- pöytä, x=610mm, y=510mm, z=510mm, kara 40, nopeus 10000 rpm/11/15kW, ohjaus Fanuc 15M, työkalumakasiini 100 paikkaa

Kuvaus: Pysty/vaakakara, X=950mm, Y=290mm, Z=475mm Kara 40/ 1800 rpm, Heihenhain cnc ohjaus

TMJ PP-502 CNC-SAHA 2006

YUM MV-3A

CME BF-01

Kuvaus: d=260mm, sorv.pit. 320 mm, karaporaus 52mm, kara 4000 rpm, pyörivät työkalut, Fanuc 0-ohjaus, LNS-Hydrobar -tangonsyöttölaite

Kuvaus: CNC-ohjaus terä 5370*41*1,3, moott. 4kW, sahaus suora 450mm, pyöreä ja neliö 500*435, kulmaan sahaus 45 ja 30

Koneistuskeskus Kuvaus: X=650,Y=450,Z=500, Iso 40 kartio, Kara 45-4500rpm, vaihdelaatikko, 7,5 Kw, 12 työkalupaikkaa. Fanuc 11M-ohjaus

STAMA MC 320

AMADA 250 SAHA

1989

1990

Koneistuskeskus. Kuvaus: Pystykarainen, X=500mm, Y=300mm, Z= 350mm, kara 6000rpm, kartio 30, työkalupaikk. 12, kaksipalettinen, ohjaus Fanuc 0M, lastunkuljetin

1998

Työstökeskus Kuvaus: pöytä 1400 x 600 liikkeet 1200 x 600 x 600, 11 kW

2000

Kuvaus: Automaattivannesaha, sahaus 250 mm, rullarata

1996

Huvijärventie 3, 12100 Oitti Puh. 040 558 6138 | fax (019) 766 981 myynti@adene.fi | www.adene.fi


Palautus os. OTS PL 8888 33801 Tre

Uut

uus

messutapahtuma joka palveleE

10 000 konepajaa

metallinTyöstökoneet • levykoneet • työkalut • automaatio ja robotiikka • hitsaus ja liittäminen • kunnossapito ja teollisuuden palvelut Konepaja 2016 ja Nordic Welding Expo 2016 messuilla mukana:

Asiakkaasi

ohutlevytuotekilpailu

Konepaja on mm. metallintyöstö- ja levykoneita esittelevä tapahtuma, joka on tarkoitettu metalliteollisuudessa työskenteleville aina tuotannosta johtoportaaseen.

tulevat tänne, koska täällä näkee koneet ja laitteet kilpailukykyiselle teollisuudelle 5 syytä metalliteollisuuden suunnannäyttäjälle osallistua Konepaja 2016 -messuille

Lue lisää

www.k

onepa

1. Keskeisyys: Pirkanmaa on keskellä asiakkaitasi, joten

netistä

jamess

ut.fi

Tampere on myös oikea paikka järjestää metalliteollisuuden tapahtuma

2. Kulkuyhteydet: Helppo saavutettavuus omalla autolla tai

julkisella liikenteellä – Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa riittää myös paikoitustilaa

3. Kapasiteetti: Tampereella on puitteet kunnossa, sillä

kaupungin majoituskapasiteetti riittää myös messuvieraille ja Tampereen Messuja Urheilukeskuksessa voi tilan ja tekniikan puolesta esitellä suuriakin koneita.

4. Järjestäjä: Tampereen Messut on kokeneena messujärjestäjänä

palveleva ja kustannustehokas yhteistyökumppani. Tapahtuman markkinointi on tehokasta ja oikein kohdistettua. Se tehdään yhdessä Näytteilleasettajien kanssa.

5. Synergia: Samaan aikaan Nordic Welding Expo. Konepaja 2016 kokoaa koneet, laitteet ja uutuudet sekä jo olemassa olevan pohjan Nordic Welding Expon kanssa. Nordic Welding Expo - hitsauksen, liittämisen ja leikkaamisen ammattimessut ja huipputoimijat.

15.–17.3.2016 Tampereen messu- ja Urheilukeskus

Pyydä tarjous www.konepajamessut.fi/osasto

tai soita

p. 0207 701 230 / Mikael Wänskä p. 0207 701 233 / Jukka Järvinen

etunimi.sukunimi@tampereenmessut.fi

www.konepajamessut.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.