Page 1

Čist ý vzd u c h ve š ko l á c h


Vydýchaný vzduch v učebnách Školní učebny jsou velmi často nesprávně větrány. Kvalita ovzduší. Mozek ve škole pracuje. Zaslouží si být vyživován vnitřního ovzduší tomu přímo odpovídá: nesplňuje kyslíkem a ne trpět ve vydýchané místnosti plné oxidu potřeby dětí, které v těchto špatně uhličitého. větraných prostorách tráví Organizace Danish Working V důsledkem nedostatku podstatnou část svého života. Školní Environment Services (DWES) čerstvého vzduchu jsou učebna je typickou ukázkou prostředí, provedla řadu testů, které potvrdili žáci demotivováni, mokde se dlouhodobě vyskytuje nedostatečné nebo žádné systémy hou trpět bolestmi hlavy a mají nižší schopnost velké množství lidí na jednotku větrání ve veřejných školách. soustředění a pochopení plochy. To ovšem zákonitě vede k Častým argumentem proti instalaci přednášené látky. vysokým koncentracím CO2. Asi nás efektivního systému větrání do škol nepřekvapí výsledky studií, které jsou finanční náklady. dokazují, že špatné vnitřní klima má negativní dopad Podle Dánské Technické Univerzity (DTU), jsou ovšem na schopnost dětí učit se. Kdyby jen to! Bolesti hlavy, investiční náklady nutné pro zlepšení vnitřního klimatu ve neschopnost soustředění, nepřirozená únava, suché školách jen 2.5 % z celkových nákladů na výuku jednoho oči, demotivace dětí, to všechno jsou příznaky špatného žáka během základní devítileté školní docházky.

Jaké jsou důsledky špatného vzduchu ve školních učebnách? Nedávné studie prokazují, že hladiny CO2 v mnoha veřejných školách v Dánsku překračují doporučenou maximální hladinu CO2 1,000 ppm. (Zdroj: DWES). Od dubna r. 2007 DWES provedla měření na více než 1,300 školách. Bylo zjištěno, že každá pátá škola má nevyhovující vnitřní prostředí – nemají zajištěno dostatečné větrání vzduchu. A to je situace v Dánsku… Měření na škole ve Faaborgu v Dánsku ukázala, že krátce po zahájení vyučování došlo k nárůstu hladiny CO2 na více

Měření na škole ve Faaborgu ukázala, že krátce po zahájení vyučování došlo k nárůstu hladiny CO 2 na více než 1,900 ppm. Doporučené maximum je přitom 1,000 ppm. než 1,900 ppm.

Stupnice hladin CO2 Nejvyšší naměřená hodnota na škole ve Faaborgu, Dansko. Alarmující koncentrace, nutno podniknout nápravná opatření. Průměr na škole ve Faaborgu. DWES: doporučené maximum pro úřady a školy. Průměrná hodnota v běžné kancelářské budově. Ideální koncentrace pro vnitřní prostředí. Venkovní vzduch.

Školy mohly těmto nepříjemným situacím předejít, kdyby si zabezpečili vhodný ventilační systém. Jenže na škole ve Faaborgu mají jen jedinou možnost jak vyvětrat: otevřít okna. A jak dlouho jim čerstvý vzduch vydrží? Ani ne 10 min! Již 10 min. po zavření oken vzrostla hladina CO2 na více než 2,000 ppm. Podle DWES je taková situace neakceptovatelná. Tak vysokým koncentracím CO2 by lidé neměli být vystaveni na vice, než krátkou chvilku. Jenže ke konci vyučovací hodiny koncentrace CO2 vyšplhala dokonce přes 3,500 ppm. Není divu, že si učitelé si stěžují na bolesti hlavy a žáci se nemohou dobře soustředit.


Nižší teplota v místnosti zlepšuje schopnost koncentrace Na škole Rungsted v Dánsku byl proveden test koncentrace na dětech 4. – 6. třídy (10 - 13 let). Písemný test byl prováděn v učebnách při teplotě 25°C, 20°C a v místnosti s nainstalovaným ventilačním systémem Euro Air. Měření ukázalo, že po snížení teploty z 25°C na 20°C se výsledky zlepšily o 10-20%. A stejné zlepšení nastalo v případě, že jsme do učebny přivedly čerstvý vzduch v objemu od 10 m³/h do 36 m³/h.

Zlepšením vnitřního klimatu ve veřejných školách vzroste schopnost dětí učit se až o 18%.

*)

Zdroj: DTU

Vyvarujte se průvanu a oblastí se zatuchlým vzduchem Zajištění přísunu čerstvého vzduchu pro všechny studenty vyžaduje intenzívní ventilaci (20 m3/m2/h). Jak se ale při tak silném větrání vypořádat s nebezpečím průvanu? Všichni známe nepříjemný pocit z průvanu v blízkosti difuzéru. Aby toho nebylo málo, stává se, že do některých částí místnosti proud vzduchu z difuzéru nedosáhne a vzduch tam zatuchá. Proto je nejlepší volbou použití textilních rozvodů vzduchu. Tkanina je lepší technologie než plechové potrubí, protože větrání se realizuje celým povrchem textilního rukávu. To platí nejen pro větrání, ale zároveň i pro chlazení vzduchu v místnosti. Další neméně významnou výhodou textilních rozvodů vzduchu Euro Air v porovnání s tradiční technologií plechových rozvodů je nižší hlučnost. Rozvody Euro Air splňují

akustické požadavky NR 25 a tudíž jsou schváleny pro použití ve školách. V neposlední řadě je možné použít ventilační systém Euro Air spolu s VAV/ DCV jednotkou, spínáním ventilace dle aktuální koncentrace CO2 v učebně.


Případová studie: Škola Bergen v Holandsku

na různých vědeckých projektech. Měření CO2 v učebně Instalovali jsme náš systém Euro Air DFC Indukce do prokázali nízké koncentrace, blízké venkovnímu ovzduší. vědecké učebny. Jedná se o novou technologii větrání kdy Jak studenti, tak i učitelé podávají velmi pozitivní zpětnou vzduch je dodáván částečně povrchem tkaniny a částečně vazbu o navrženém řešení ventilapatentovaným systémem směroce. Co je ovšem nejdůležitější je, že vých klapek v textilním rozvodu. Nejvyšší naměřená hladina CO 2 v učebně se 77 jsou spokojeni s kvalitou vnitřního Tento systém byl zvolen z důvodu prostředí jejich školy. rovnoměrného provětrání celé posluchači byla 660 ppm. Dobré vnitřní klima, to jsme my učebny. Výhodou systému DFC Průměr během celého Indukce je totiž vysoká schopnost vyučovacího dne byl pouze - Euro Air. Realizovali jsme již mnoho úspěšných instalací textilních výměny vzduchu, aniž by vznikal 492 ppm, což je více než větracích systémů po celém světě. nepříjemný průvan. Směrové klapky přijatelné. Textilní rozvody je možné aplikovat plní svou úlohu a nedovolí vznikjak v novostavbách, tak i při rekonnout projevům turbulence v okolí strukcích. Tak se nadechněte! rukávu. Proud čerstvého vzduchu z rukávu vždy nasměrují do polohy kolmé na rukáv. Pro kontakty a více informací se podívejte na: Budova školy je novostavba, děti pracují ve skupinách

www.euroair.eu.

Teplota (°C) a množství lidí v místnosti

Případová studie: Škola Bergen op Zoom v Holandsku

Čas

Commitment is included

Euro Air CZ s.r.o.

Žižkova 3095 407 47 Varnsdorf Czech Republic

www.euroair.eu

Čistý v zduch v e šk olách  

Nižší teplota v místnosti zlepšuje schopnost koncentrace

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you