Elektroniktidningen augusti 2022

Page 1

ELSÄKERHETSVERKET: Nu stärker de tillsynen av EMC /20–21 FÖRMAGASINELEKTRONIKENDASVERIGES-PROFFS EN INBYGGD VÄRLD KARTLÄGGNING: Det går bra för elektroniksvensk /4–5 NR AUGUSTI7–82022 World:Embedded Vi inbyggnadsstörstavärldensbesökerDenmässa.firade sitt tjugonde år inte fullt /12–17efteråterställdpandemin. Test,TEMA:mätochsensorer

10 I Rust går det inte att göra fel Vi presenterar det enda programspråk vid sidan av C som kan användas för att utveckla kod för Linuxkärnan.

Hon sitter i centrum för Risc V Calista Redmond, vd för Risc V International, berättar om Risc V:s IBM-ögonblick och vad man gör som vd över ett samfund som i princip inte kan styras.

14

24

22 Fiberveteraner surfar på 5G-vågen Qnetworks i Farsta är ingen klassisk distributör av test- och mätinstrument men med Anritsus handhållna rf-instrument i portföljen ska den delen växa.

28 EXPERT: Noggranna tröghets navigatorer för tuffa uppgifter I dag gör den låga kostnaden, höga prestandan och lilla storleken mikromekaniska trög hetssensorer oumbärliga i konsumentelektronik, skriver Vincent Gaff på Tronics Microsystems.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22 3 INNEHÅLL: ETN 7–8/22 Utges av ElektroniktidningenSverigeAB adress: Persuddevägen 50A, 135 52 Tyresö telefon: 0734-17 10 99 bankgirowww.etn.se:5456-3127redaktion: Jan Tångring (ansv. utg.) Per Henricsson medverkar i detta nummer: Niklas Rudemo grafisk formgivning och layout: Joakim Flink, annonserjocke.flink@typa.seTYPA: Anne-Charlotte Lantz, 0734-17 10 99 | e-post: webbprenumerationac@etn.se:: www.etn.se/pren e-post: pren@etn.se Jan Tångring Bevakar inbyggda system, mjukvara, processorer, kort och skärmar. jan@etn.se | 0734-17 13 09 Per Henricsson Bevakar test & mät, rf och kommunikation, produktion, FPGA, EDA och passiva komponenter. per@etn.se | 0734-17 13 03 Anne-Charlotte Lantz Ansvarar för sälj- och marknadsföring. ac@etn.se | 0734-17 10 99 © Elektroniktidningen 2022 upplaga: 13 000 ex. Allt material lagras elektroniskt. issn 1102-7495 Organ för SER, Svenska Elektrooch Dataingenjörerswww.ser.seRiksförening, Tidningen trycks på miljövänligt papper av Stibo TyskaomslagsbildenComplete.:Paesslerdemonstrerardetmonitoreradehemmet.foto:JanTångring 6 Brinner för branschen Den 2 juni tog Elisabet Österlund över som ordförande i Svensk Elektronik efter Mikael Joki. 8 Cirkulära beräkningar på beställning Svenska Atnorth sätter en ära i klimatvänliga datacentraler och bygger dem på Island där kylning är enkel. Nu etablerar företaget i ny hall i Kista för några av ortens unika fördelar.

EXPERT: Bakom stötfångaren Andreas Ibl, Rohde & Schwarz, skriver om test av radomer och stötfångare, från konstruktion till massproduktion.

26 EXPERT: Framtidssäkra fordon med WiFi 6 Peter Macejko, Anritsu, skriver om den senaste versionen av wlanstandarden kallad WiFi 6.

24 26 28 62214 8 10

– Det vi vill trycka på, är att det finns väldigt god tillväxt i antalet anställda jämfört med övrig industri, säger Thorbjörn Ebefors som är tillförordnad programchef på Smartare elektroniksystem.Dennyarapporten omfattar åren 2011 till 2020, den förra gick till 2017.

Elektronikbranschen har vuxit snabbare och anställt fler än den genomsnittliga svenska industrin under det senaste decenniet. Dessutom med god lönsamhet. Det visar en färsk kartläggning som innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem tillsammans med branschföreningen Svensk Elektronik låtit en extern analysfirma ta fram.

Dessa företag är ungefär dubbelt så många som de rena elektronikföretagen, eller 8 000 stycken. Antalet sysselsatta är 262 000 och om sättningen lite drygt tusen miljarder kronor. Siffrorna är ungefär desamma som 2017 en ligt förra rapporten bortsett från omsättningen som ökat med cirka 200 miljoner kronor. Det finns också en tredje kategori med företag som Astra Zeneca, Telia och LKAB. Dessa är ungefär dubbelt så många som i kategori två och behöver elektronik för att kunna leverera sina produkter och tjänster.

Det går bra för elektronikindustri!svensk

– Silex har gått från 130 till nästan 400, II-VI har ökat från 90 till närmare 200 och Inission har 80. Så bara i den gamla ABB Hafo-byggnaden i Järfälla finns 600 personer som sysslar med avancerad tillverkning. Dessutom har Mycronic har gått från 200 till 350 anställda och det finns många fler exem pel säger Thorbjörn Ebefors och fortsätter: – Startupboomen i hårdvarubranschen har inte riktigt slagit igenom i statistiken. Den kom 2018, 2019 och det dröjer ett tag innan dessa bolag har anställda som ger genomslag i SCB statistiken. Många entreprenörer jobbar kvar på universiteten under uppstartsfasen. Antalet företag är ungefär detsamma som senast, drygt 3600. Däremot har antalet anställda ökat med 11 procent till 63 000 medan omsättningen lyft med hela 26 pro cent till 213 miljarder kronor. Tittar man på förädlingsvärdet har det ökat med 13 procent sedan 2017 och 53 procent sedan 2011. Siffrorna gäller kärngruppen av elektro nikindustrin, det vill säga tillverkande företag, konsulter och distributörer. Tre typexempel är Flir, Semcon och Arrow.

PER HENRICSSON per@etn.se

– Det finns en eftersläpning innan årsredo visningarna kommer in så den är så aktuell den kan bli då 2021 års siffror och årsredo visningar är klara först i slutet av 2022. För tre år sedan var det framförallt konsulterna som stod för tillväxten, denna gång handlar det även om tillverkande företag. Utvecklingen borde inte överraska. Konsulterna anlitas ofta i tidiga skeden av produktutvecklingen vilket så småningom ger avtryck hos de tillverkande företagen. Ytterligare en förklaring är att produktionen flyttar närmare utvecklingen och slutmark naderna de senaste åren.

VIKTIGT ATT NOTERA är att fem stora företag som satsat hårt de senaste åren inte tagits med. Det är fyra i fordonsbranschen: Nevs, Veoneer, Polestar och Northvolt plus biome triföretaget Fingerprint Cards vars omsätt ning först sköt i höjden för att sedan falla. – De är snabbväxande outliers med stora investeringar som slår väldigt hårt på siffrorna, som skulle bli hoppiga. Inkluderar man dessa fem bolag adderas det för 2020 ytterligare 3 000 anställda och 15 miljarder kronor i omsättning.

Urvalet av företag är baserat på de så kallade SNI-koderna som Statiska Centralbyrån an vänder för att klassificera företag. Koderna är ganska grova och passar inte riktigt elektronik branschen. En del handpåläggning har därför varit nödvändig, bland annat har företag som sysslar med elinstallationer tagit bort. Dessutom måste företagen ha minst två anställda för att få vara med i kartläggningen, det är samma gränsdragning som senast. FAKTA Thorbjörn Ebefors

Om man tar ett steg upp i näringskedjan till företag som använder elektronik i sina produkter – men där elektroniken inte är kärnverksamheten – hittar man bjässar som Ericsson, Scania, Volvo och Saab.

4 ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22 START BLOCKET

– Vi har gjort uppdateringen för att visa att vi är relevanta. Vi vill ha den som underlag inför SIP 2.0, nästa generations strategiska innova tionsprogram som skall sökas 2023 och beslutas 2024, säger Thorbjörn Ebefors.Närden tredje treårsetappen tar slut är tanken att de totalt 17 innovationsprogrammen ska få tre år till för att avveckla sig själva. Paral lellt har regeringen gett i uppdrag till Vinnova, Energimyndigheten och Formas att under åren 2024–26 växla upp en andra version av pro grammen, det som kallas SIP 2.0. Myndigheten vill då se färre program men med större budgetar för att nå kraftfullare systemeffek ter och samhällsutmaningar på områden som är strategiskt viktiga för Sverige.

START BLOCKET

tare elektroniksystem har hittills beviljats anslag i tre etapper av Vinnova, totalt nio år fram till 2024. Det handlar om cirka 45 miljoner kronor per år varav tre fjärdedelar fördelas på olika utvecklingsprojekt medan 15 procent läggs på områden som programmet väljer att satsa på, bland annat tryckt elektronik och den så kallade Elektronikhand boken. Precis ut ur startblocken är ett strategiskt projekt kring privata Industriella 5G-nät.

Smar

Ytterligare ett motiv med kart läggningen var att ta reda på om de områden som får pengar via utlys ningarna fortfarande är relevanta. Ett sidospår i kartläggningen har därför tittat på vad forskarvärlden presterat i form av publikationer, hur flitigt dessa har citerats och vad som patenterats. De sju spetsområdena: Antenn-, mikrovågs- och terahertz system Sensorer Inbyggda system Mikro- och nanoelektronik Fotonik Kraftelektronik Tryckt Rapportenelektronikvisarinte helt över raskande att Antenn-, mikrovågsoch terahertzsystem toppar alla listor, oberoende om det handlar om forskningspublikationer eller patentansökningar. Förklaringen stavas Ericsson som bedriver mycket av sitt utvecklingsarbete i Sverige i samarbete med universitet och högskolor och dessutom är Smartare elektroniksystems största industriella medfinansiär. God tvåa är sensorer och strax därefter kommer inbyggda system liksom mikro- och nanoteknik. – De har högt citeringsindex, vi har tittat på hur många av de svenska lärosätenas publikatio nerna som är topp tio i världen och topp en procent. För exempelvis Antenn-, mikro vågs- och terahertzsystem är 31,5 procent av publikationerna bland de 10 procent som citeras oftast medan hela 7 procent tillhör den högsta topp-1 procenten som cite ras allra flitigast och således håller yppersta världsklass. – Sedan tog vi exakt samma nyckelord och tittade på patent som en måttstock på industrirelevansen. Där såg vi en ganska liknande ut veckling. Söker man patent tror man att tekniken har ett kommersiellt värde, säger Thorbjörn Ebefors. Även patentlistan toppas av An tenn-, mikrovågs- och terahertzsys tem följt av sensorer och inbyggda system. De tre områdena har minst tredubblat antalet ansökningar av globala förstalandspatent under mätperioden 2013 till 2019. Förutom att visa för Vinnova, poli tiker och utbildningsväsendet att det finns en framgångsrik svensk elektro nikbransch – och att den är livskraftig och relevant – finns ytterligare ett syfte: att kunna visa det även för andra myndigheter, och dessutom ha SCB-data att stödja sig på. – Det är fortfarande en ganska osynlig bransch trots att det fanns 66 000 anställda år 2020 och det inte finns någon industribransch som växer så snabbt i Sverige. En nagel i ögat på många är att vi som ett av ett fåtal länder inte ställt oss bakom EU:s IPCEI ME/CT-sats ning som drogs igång 2021 för syn nerligen viktiga projekt inom mikro elektronik och kommunikation med mål att minska unionens beroende av omvärlden för halvledare och säkra upp kritiska komponenter till framtidens 5G- och 6G-system. Uppfattningen att Sverige saknar halvledarföretag stämmer helt enkelt inte, även om det inte finns den typen av spektakulära megafabriker som Intel ska bygga i östra Tyskland.Däremot finns världsledare som mems-foundryt Silex i Järfälla, ST Microelectronics fabrik för kisel karbidsubstrat i Norrköping, Swegan och Epishines kommande fabriker i Östergötland, II-VI:s snabbt växande laserfabrik i Järfälla, Mycronics tillverkning av laserritare för fotomasker i Täby och inte att förglömma Ericssons utvecklings verksamhet för asicar i ledande processnoder till basstationerna. – Ericsson är alltid loket som drar, så det var bra att de ihop med andra ville ha ett kompetenscenter för IC-design i Sverige. Det visar att värdet även ligger i hårdvaran, säger ThorbjörnYtterligareEbefors.ettsätt som rapporten ska användas på, är att visa för SYOkonsulenterna att det finns en stor och växande arbetsmarknad som är relevant för studenterna.

Innovationsprogrammet

Teknik kompliceratär Bokmärk vår sida för konvertering och kalkylering Besök vår alltid tillgängliga resurs för kalkylering inom elektronikindustrin mouser.se/conversion-calculators PÅ RÄTT SPÅR

Komponentbristen och EU:s Chips Act har gjort att området fått stort medialt utrymme och ordet halvledare trummats in hos all mänheten.–Detblir mer fokus på området nu vilket jag tycker är bra, man kan inte ha mjukvara utan hårdvara, säger Elisabet Österlund.

Den 2 juni tog Elisabet Österlund över som ordförande i Svensk Elektronik efter Mikael Joki. Hon har en lång karriär i distributionsbranschen bakom sig men är idag techentreprenör och investerare med tid över att engagera sig i bransch föreningen.

PER HENRICSSON per@etn.se En fullmatad höst

– Det är en intressant bransch där det händer väldigt mycket. Hade det inte gjort det hade jag inte varit här så länge. Man lär sig någonting hela tiden och man får många kontakter. Det är det som driver. Mycket av det praktiska arbetet sker i de åtta sektionerna som tillsammans med föreningen ska vara en plats för nätverkande och inspiration men också hjälpa till att sålla i nyhetsflödet och se till att medlemmarna håller sig ajour med vad som händer kring regler och lagar. Under pandemin har aktiviteter som fysiska nätverksträffar av förklarliga skäl gått ned och dessutom har flera av sektionerna funnits väldigt länge. – Vi har sett att vi behöver se över vad som är relevanta grupper för att medlemsföreta gen ska känna att det är intressant.

VIDARE KOMMER HÖSTEN naturligtvis att innehålla ett antal konferenser där vi kommer att vara aktiva. Vi är t ex samarbetspartner till Swedsoft och i november är vi med och arrangerar Stew (Software Technology Exchange Workshop) och så är vi med på SCSSS, dvs Scandinavian conference on System and Software Safety, som går av stapeln i Göteborg. SÅ VILL JAG YTTERLIGARE en gång slå ett slag för SER Junior Prize 2022. Exjobb och avhandlingar inom Elektroteknik/Datateknik under perioden januari till september 2022 har möjlighet att vinna. Maila till serjuniorprize@ser.se Väl mött!

6 ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22 START BLOCKET

Hon brinner för branschen

TILLÄGGAS KAN att föreningen även blivit en remissinstans för statliga utredningar och är med och påverkar gymnasieutbildningen.

SER-KRÖNIKA HANS NILSSON Ordförande SER Svenska Elektro- och Data ingenjörers Riksförening

ALLT ÄR DOCK INTE FRID OCH FRÖJD i dessa tider. Kriget i Ukraina fortsätter i oför minskad takt, med stort lidande, det ska man inte glömma. Det har även varit ytterligare en årstid med extremt väder. SER har via sina kolleger i EUREL uttalat sig mot kriget och det står vi naturligtvis fortfarande bakom och vädret, ja det verkar inte lyssna på våra klaganden.

Men den kanske största framgången för föreningen sedan starten 2010 var Vinnovas beslut att göra elektronikområdet till ett av de 17 innovationsprogrammen. Samtidigt har det inneburit att Svensk Elektronik i en del sammanhang blandats ihop med Smartare Elektroniksystem som vid sidan av att stötta innovationsprojekt också bedriver informa tionsarbete och ordnar seminarier. Vissa ar rangemang – som Stora Elektronikdagen med Summit – arrangeras gemensamt av Smartare Elektroniksystem och Svensk Elektronik. Innovationsprogrammet och medlemmar från Svensk Elektronik har också arbetat tillsammans med att ta fram handboken som fått namnet Smartare Elektronikhandboken och som kan beställas från bägge organisa tionerna.–Destrategiska innovationsprogrammen, SIP:arna, är tillfälliga organisationer medan Svensk Elektronik är en medlemsorganisa tion som ska finnas över tid, vi har olika uppgifter.Enfråga som de flesta föreningar sliter med är hur man attraherar fler medlemmar.

SÅ ÄR VI INNE I SLUTET på sommaren och alldeles strax även början på hösten. Som vanligt så har tiden gått för fort, man vill gärna ha några fler sommarda gar och gärna lite mer semester också. Dock har värmen stannat kvar och gjort augusti alldeles speciellt skön i år.

Svensk Elektronik Bildades i januari 2010 genom en samman slagning av IM-föreningen och Elektronik industriföreningen för att samla alla intres senter i den svenska elektronikbranschen. Det övergripande målet är att stärka kon kurrenskraften i den svenska elektronik branschen och därmed även öka attraktions kraften, inte minst bland ungdomar. Föreningen har en bit under 200 företag som medlemmar. FAKTA

– De som varit före mig har drivit arbetet på ett väldigt bra sätt med långsiktighet. Nu ska vi vässa strategin och se över vad man kan göra bättre. De stora frågorna kommer att vara desamma, utveckling och tillverkning i Sverige liksom kompetensförsörjningen, säger Elisabet Österlund som suttit i styrelsen sedanSedan2015.ärhon snabb att tillägga att det inte är hon ensam som ska göra jobbet, att utveckla Svensk Elektronik är ett lagarbete. Exempelvis utökades styrelsen för ett år se dan till åtta personer som representerar olika delar av branschen.

Elisabet Österlund Började på Nordqvist & Berg, jobbade många år på Bergman & Beving och sedan på Lagercrantz. Efter ett mellanspel på åtta år som affärschef hos Nordlock – som tillverkar låsbrickor med killåsningsteknik – kom hon 2015 tillbaka till branschen som affärsområdeschef för Electronics på Kamic Group. År 2014 var hon med att starta Strainlabs som utvecklar teknik för att övervaka förspän ningen i skruvförband. Idag är hon techentreprenör, investerare och innovatör.

– Företagen vill öka sin konkurrenskraft, de vill göra nya affärer och hitta samarbeten, då är Svensk Elektronik en väldigt fin platt form. Det jag kan göra är att vara synligare ute hos våra medlemmar och föra en dialog med dem. De behöver också vara mer aktiva för att dra nytta av det här för sin egen del och för–branschen.Jagharbra team runt omkring mig. Nu hoppas jag att företagen ser de här möjlig heterna med samverkan och att de själv kan ha nytta av det, men också att vi jobbar för att stärka hela elektronikbranschen.

MEN, DET SKER JU MYCKET utveckling för att vända klimatutmaningarna. Som medlem i EUREL, har SER möjlighet att inte bara bjuda in till föredrag från hela Europa, vi kan även presentera mer information från EU. Vi jobbar just nu på att sätta datum för en presentation om – Digital Products Passports (cf. Ecodesign Regulation) – någonting som knyter an till EU:s arbete inom cir kulär ekonomi och som kanske främst börjat vara relevant inom batteritill verkningsbranchen. Det passar således väl in på SER:s intresse och fokus på elektronik och energi.

PÅLITLIGA OCH testuppgifter.FörbindelseteknikODUFUNKTIONSTESTSNABBAMEDINTERFACEStillsmåochstora www.odu.seFUNKTIONSTEST ODU elektriska kontakter ODU MAC® Silver-Line och ODU DOCK Silver-Line The Mass Interconnect Solution ODU-MAC® Black-Line Testutrustning DUT / UUTinterface Alla produktervårakanlevererasmed färdigmonterade kablar Konstant lågt kontaktmotstånd Upp till 2.400 A Vibrations- och stöttåliga Moduler för signal, power, data, höga strömar, högspänning, RF/koax, tryckluft, vätskor vakuum samt optik Vibrations- och stöttåliga kontakter Upp till 10 miljoner matningar med adapter Receiver och testadapter (ITA) med över 4.400 kontakter Elektromekanisk eller mekanisk sammankoppling Snabba byten av kontakter samt moduler Över 10.000 matningar Samma moduler som till ODU MAC® Blue-Line

FAKTA

HÄR FINNS mångåriga projekt med beräkningsbehov som kan räknas i hundratals eller tusen tals processorer. Samtidigt kan de dela resurser ur samma pool med mindre halvårsprojekt. Många kunder ställer in egen hårdvara. Det står för en stor del av Atnorths omsättning. På Island finns idag en kapa citet att husera en beräknings kapacitet motsvarande 125 000 exemplar av Nvidias A100processor. Kapaciteten ska fördubblas under de närmaste 12–18 månaderna. Bland annat kommer Nvidias nästa genera tion processor H100 att introdu ceras, allteftersom företaget kan leverera den. – GPU:er är en bristvara. Nvidia har leveransproblem som alla andra, på grund av om världsläget med krig, pandemi ochHuvudkontoretkomponentbrist.för Atnorth ligger i Reykjavik. Verksamheten grundades 2009 och ägs sedan 2022 av Partners Group. JAN TÅNGRING jan@etn.seStaffan Hansson Så används Atnorths beräkningsresurser Det hetaste området för hög prestandaberäkningar idag är maskininlärning och AI. Nvidia har optimerat A100 och H100 för så dana tillämpningar genom att de exempelvis stöder nya numeriska format som Brainfloat. Kunder använder Atnorths da tacenter för djup maskininlärning sedan länge. På Island har Atnorth bland annat en kund som lär ett neuronnät förstå isländska. En annan gör AI-baserat förbyggande underhåll av kraftledningar. Andra kunder gör klassiska HPCberäkningar, som fysiksimuleringar, riskanalys och väderprognoser. En belgisk kund, Diabatix, kör programvara som optimerar design för pc-kylning. Den programvaran används av Diabatix kunder, pc-konstruktörer, i en vanlig webb läsare kopplad mot Atnorth. Inte bara Nvidia utan GPU-iscensättaochx86-processortillverkarnaävenIntelAMDärpartners,sådukansystemsomkombinerarochCPU-kraft.

Datacenterföretaget Atnorth (atNorth) ställer upp grafik rack i en datahall i Kista och erbjuder beräkningskraften som tjänst – GPU-as-a-service. Företaget satsar på hållbarhet och Kista har ett par unika fördelar. I mars invigdes Atnorths nya datahall i Kista. Den komplet terar de datahallar företaget har utanför Reykjavik och i norra Island – den sistnämnda under uppbyggnad.EU-lagarkring säkerhet är en av fördelarna som Kista har mot Island. Landet är inte medlem i EU och stängs därför ute från vissa tillämpningar på grund av EU:s regleringar kring datalager.

Atnorths fyrkantiga datahallar är cirkulära

Atnorth har hallar på Island där elmixen är ren och mycket av kylningen är gratis. Datahallen i Kista fjärrvärmenätet.försörjer

DET GÅR ATT ANVÄNDA ren frikyla större delen av året vilket gör att det blir väldigt litet ytterligare energibehov för kylning. – Eftersom den geotermiska energin ”lånar” värme som gene reras naturligt, blir det miljö mässigt ett fjärrvärmenät.levereraslensenergialternativetskottsvärmen.såpumpsteknikanvänderningengällerAmbitionennollsummespel.påcirkularitetävendennyaanläggiSverige.IStockholmAtnorthiställetvärmeförattåteranvändamycketsommöjligtavöver–Detärdetmestmiljövänligaienstorstad.Upptill70–80procentavdensomgenererasavdatahalutrustningåteranvänds,ochtillStockholmExergis–DettagörAtnorthsanlägg

peratur – från strax under noll till max 16 grader – ytterligare något som en datacentral kan dra fördel av.

ning i Kista till Sveriges mest effektiva medhårdvarasätt.disponerasFöretagetshurkommerhursjöstadssvararuppdatacenter.värmeåtervinningsVärmenräckerförattvärma20000lägenheter.DetmottvåstäderavHammarbystorlek.DetärintelättattspåexaktmyckethårdvarasomattplacerasiKistaochdenkommerattanvändas.datacentralerkanavkundernapåolikaKundenbestämmervilkendenvillägaochdelaandra,ochhurlänge.

8 ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22 START BLOCKET

Och kortare fördröjningar och bättre bandbredd? Jodå, men det går faktiskt ändå ganska bra att jobba interaktivt i realtid mot Island – kunder gör det. Men snäppet bättre blir det förstås att göra det mot Kista, om du sitter i Sverige och kanske gör ändringar i en bilmodell som 3D-renderas på skärmen framför dig. Till Kista kan du som kund få en egen dedikerad fiberkapacitet med en 100 Gbit/s-förbindelse. Eller flera. Det går att få hög bandbredd till Island också, men den är dyrare.

EN ANNAN FÖRDEL med Kista är att Stockholm även globalt är en bra nätnod med snabba förbindelser till datormoln som Atnorths kunder kan vilja prata energi.ningarmed.HögprestandaberäkkrävermycketDatahallarnapå

Island drar 80–90 MW idag. Kistahallen kommer att dra 11 MW fullt utbyggt. En modul med åtta A100-grafikprocessorer drar 6 kW. I nästa generation med H100-grafikprocessorer ökar Nvidia effekten till 10 kW. Därför har hållbarhet varit en viktig poäng för Atnorth med att lägga datahallar på Island. – Vi vill bidra till en cirkulär utveckling inom datacenterbran schen.PåIsland finns geotermisk energi som inte bara är klimat vänlig utan dessutom billig. Tyskland, Frankrike, England och södra Europa med sin dyra el älskar att lägga sina beräkningar i datahallar på Island. – Det finns många kollegor på Island. Här finns grön energi och stabila låga priser. Och dessutom är Island inte smittad av energi prischocken i Europa, säger Staffan Hansson, Atnorths specialist klimatenerginingar.högprestandaberäkpåUtövergeotermiskärIslandsstabilamedjämntem

– Man kan bygga kylningen enkelt men effektivt, vilket gör att man behöver använda mindre energi.

kommer varken på bekostnad av pre standa eller storleken på det kompilerade programmet. Till skillnad från dynamiska språk som Javascript och Python, eller språk som kompileras till en virtuell maskin som Java, så kompileras Rust-program direkt till maskinkod på samma sätt som C-program. I praktiken är C och Rust ganska likvärdiga prestandamässigt, vilket gör att Rust kan användas för program som av prestanda- eller utrym messkäl annars skulle ha skrivits i C. Men det innehåller också funktioner som gör det använd bart i situationer där man annars skulle ha använt högnivåspråk som Go, Java eller Javascript, till exempel som back-end i webbtillämpningar. Många anser därför att Rust har potential att bli ett brett använt språk. Rust kom ut i sin första stabila version (1.0) 2015 och har sedan 2016 varje år toppat programme rar-communityt Stackoverflows årliga enkätfråga om “most loved language”. Språket kom från början från Mozilla Foundation och utvecklingen drivs nu som öppen källkod av Rust Founda tion, som i sin tur stöds av en rad stora teknikföretag som Amazon, Google och Microsoft.

Rust – det nya robusta språket

Att använda Rust för IoTtillämpningar är också naturligt: inte bara är språket lika snabbt som C, utan det är också nästan lika minnessnålt, vilket är viktigt speciellt i små system med begränsade resurser. Eftersom det både blir dyrt och svårt att rätta fel när koden väl kommit ut i en produkt som finns hos slutkonsumenten är det viktigt att felen är få.

10 ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22 PROGRAM SPRÅK

IoT har blivit det främsta tillämpningsområdet för det nya språket Rust, som erbjuder en kombination av ett modernt programmeringsspråk, bra prestanda och hög säkerhet. Enligt en färsk undersökning är Rust det snabbast växande programmeringsspråket.

ENLIGT UNDERSÖKNINGEN ”Deve loper Nation” från Slashdata är Rust det språk som ökat mest i användning de senaste två åren, från 0,6 miljoner till 2,2 miljoner användare i början av 2022. En ligt undersökningen är Rust mest använt för tillämpningar inom IoT samt Augmented Reality och Virtual Reality (AR/VR). Det faktum att grup pen användare växer är viktigt för att ett språk ska nå framgång. Om det finns många användare kommer det också att finnas många bibliotek och anpassningar för verktyg, som i sin tur gör det lättare att använda språket. Men inte minst är det också viktigt att det finns utvecklare som kan språket, om företag ska våga satsa på att utveckla större system i det. Man vill inte bli sittande med ett system som är skrivet i ett aldrig så fiffigt språk om det inte går att rekrytera kunniga utvecklare.

FAKTA

Vanliga programmeringsfel som Rust eliminerar När det gäller att hantera minnet i ett programmeringsspråk har det hittills funnits två olika sätt att hantera minnet: antingen gör man det manuellt, som i C/C++, eller så gör man det automatiskt med hjälp av en metod kallad ”garbage collection”.Garbage collection är en funktion där runtime-systemet återvinner minne som inte längre används, utan att programmeraren har direkt kontroll över det. Detta är praktiskt, just eftersom programmeraren inte behöver veta något om vad som händer med minnet. Under förutsättningen att själva garbage collectorn inte innehåller fel, så gör garbage collection att man eliminerar många typer av minnesfel. Detta används i de flesta högnivåspråk som Go, Java, Java script och Python. Men eftersom programmeraren oftast inte kan påverka när garbage collection sker, innebär det också att system när som helst kan stanna upp för att göra garbage collection. Detta är alltså inte ett egentligt fel, men det kan skapa problem framför allt i realtidssystem.Omstoppetär någon sekund i ett webbsystem spelar det inte så stor roll. Men samma fördröjning i till exempel krockkudde kan få dödlig utgång. Om man har ett system med krav på korta svarstider måste man därför antingen överdimen sionera det, så att en allt för lång garbage collection i praktiken aldrig kan inträffa, eller skriva systemet i ett programmeringsspråk som inte använder garbage collection. Hittills har detta i praktiken inneburit att man skriver i C/C++ och hanterar minnet manuellt. Men det är väldigt lätt att göra fel när man hanterar minnet manuellt. Dessutom är det ofta svårt att åter skapa minnesfel, eftersom de kan bero på tillfälligheter, till exempel vad som råkade ligga i minnet när systemet startade eller i vilken ordning olika funktioner körs, vilket programmeraren oftast inte kan styra över, eftersom operativsyste met sköter detta. Man pratar då om Heisenbugs (efter kvantfysikern Werner Heisenberg) – fel som bara uppstår ibland och på ett till synes slumpmässigt sätt. Rust eliminerar bland annat fel av följande typer: Buffer overflow: när program met skriver utanför det område en variabel tilldelats. Om till exempel ett användarnamn får vara 20 tecken långt och programmet får ett användarnamn som istället är 25 tecken långt och inte kontrollerar längden, så kommer fem tecken att hamna utanför variabeln och alltså skriva över en del av minnet. En så kallad buffer overflow-attack är ett vanligt sätt att bryta sig in i ett datorsystem. Buffer over-read: snarlikt buffer overflow, men innebär istället att programmet läser längre än det skulle. Minnesläckage: I ett program som kan reservera minne under exekveringen, till exempel genom att använda pekare, så behöver man hålla reda på vilka delar av minnet som är tilldelade (allokerade) till någon del av programmet och vilka som är tillgängliga. När man slutar använda en sådan variabel måste den del av minnet den tog upp läggas till till det tillgängliga minnet. Minnesläckage uppstår när detta inte fungerar, och minnet som inte längre används fortfarande är markerat som om det är allokerat. Ett system som är drabbat av min nesläckage kommer förr eller senare få slut på minne och krascha; detta är ett av skälen till att en återstart av ett system ofta får det att fungera igen. Oinitialiserat minne: När pro grammet läser från minne som inte fått något värde tilldelat. Det värde man läser blir då det som råkar stå i minnet. Race conditions: I ett program med flera trådar eller processer kan programmet bete sig olika bero ende på i vilken ordning trådarna/ processerna körs. Ett exempel är när två olika delar av pro grammet samtidigt försöka skriva till samma del av minnet. Rust introducerar en ny modell för att hantera minnet: ownership. Ownership innebär att man för varje variabel i systemet talar om var i programmet variabeln får användas (”valid scope”) och om det är tillåtet att tilldela värden till variabeln, eller om man bara får avläsa värdet. Det senare kallas ”access type”. Grundregeln är att man antingen kan ändra en variabel på ett ställe, eller läsa på flera ställen. Men inte både och. Vid kompileringen räknar kompilatorn ut livstiden för värdena och automatiser den manuella min neshanteringen.Ownershipkombinerar snabb heten i den manuella minneshante ringen från C/C++ med säkerheten hos ett system med garbage collec tion. Detta gör att man eliminerar många typer av fel, men nackdelen är att det kan vara omständligt att definiera ownership korrekt. Har man gjort det fel kommer programmet helt enkelt inte att kunna kompileras. Med andra ord: fler fel upptäcks vid kompilerings tillfället. Det innebär också att när man väl lyckats kompilera program met, så är sannolikheten större att det faktiskt fungerar korrekt, vilket i sin tur gör testfasen enklare.

Rust skapades med målet att få ett modernt program meringsspråk som löser många av de problem som finns i äldre språk som C och C++. Själva namnet är en samman dragning av ordet ”robust” och en av grundidéerna är just att eliminera potentiella fel redan vid kompileringen. Framför allt handlar det om fel som rör minneshanteringen (se fakta ruta). Detta är viktigt – enligt Microsoft står fel som har med minneshanteringen att göra för cirka 70 procent av alla säker hetskritiskaSäkerhetenfel.iRust

Alternativ till Rust Go, som utvecklas av Google, skapades till viss del för att lösa problem i C och C++, framför allt när det gäller parallella system, samtidigt som det har bättre prestanda jämfört med många dynamiska programmerings språk. Det har blivit populärt till exempel för backends i webb system. Men det har inte samma prestanda som Rust och lämpar sig inte för inbyggda system el ler tatetskrivasomettpartementetutlysteRedansystemnivåprogrammering.imittenav1970-taletamerikanskaförsvarsdeDodentävlingomnyttprogrammeringsspråkskullevarabättreförattkorrektaprogram.Resulblev

Microsoft har undersökt möjligheterna att använda Rust i delar av Windows. För några år sedan meddelade man att man börjat använda Rust i en ickenamngiven del av Windows, och att det hade fungerat väl. Microsofts utvecklingsverktyg Visual Studio Code har också stöd för fas.sigförRTOS-projektArefarande(RTOS)BlandRust.realtidsoperationsystemärstödetförRustfortbegränsat.EnligtsajtenWeRTOSyetfinnsdet12sompåbörjatstödRust,varavdeflestabefinnerienväldigttidigutvecklings

Visual Studio Code är ett av de utvecklingsverktyg som har stöd för Rust.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22 11 PROGRAM SPRÅK

Rust i Linux-kärnan Just eftersom Rust både är maskinnära och minnessäkert passar det bra i en operativsys temskärna. Linux-kärnan har experimentellt stöd för att skriva kod i Rust. I juni i år sa Linuxgrundaren Linus Torvalds att Rust-stöd kommer i den regul jära versionen av Linux, troligen i produktionsversionen av Linux 6.0 av Linuxkärnan, som troligen kommer ut under hösten 2022.

Om ett affärssystem fallerar kan kostnaderna bli stora. Men om det blir fel i ett system för flyg, självkörande fordon eller medicinsk teknik kan människor dö. För den typen av system ställs därför mycket högre krav. Beroende på hur känslig till lämpningen är kan man behöva certifiera hela kedjan från insam ling av krav till leverans av färdig produkt. Ett viktigt steg i detta är att certifiera kompilatorn. Idag finns det ingen certifie rad kompilator för Rust, men Ferrous Systems har börjat utveckla Ferrocene, som har en fullt certifierad Rust-kompilator som mål. Ferrous Systems har under 2022 fått med med Adacore i det samarbetet. Adacore utvecklar bland annat Ada-kompilatorer och målet är att mot slutet av 2022 få Rust att uppfylla standarden ASIL-D, en säkerhetsklassning av system för fordon. Rust i praktiken Hur fungerar det att använda Rust i ett befintligt system? Vi har pratat med en senior ingenjör vid ett internationellt teknikföretag i Stockholm: Vi har ett stort system som av prestandaskäl huvudsakligen är skrivet i C/C++. Att skriva om det i Rust skulle säkert ha stora fördelar, men det skulle vara svårt att skriva om huvud programmet. Eftersom Rust använder ownershipmodellen för att hantera minnet (se faktaruta) krä ver det att man definierar vilka delar av systemet som har tillgång till vilka data. Detta gör att man i sin tur i praktiken är tvungen att kompilera om hela programmet varje gång man gör en ändring någonstans i källkoden. Eftersom vårt system har mer än en miljon rader kod skulle detta leda till väldigt långa kompileringscykler.Alternativetäratt man för varje modul som ska kunna kompileras separat definierar ett tydligt gränssnitt. Men det skulle kräva väldigt mycket arbete. Så även om vårt system i princip skulle lämpa sig för Rust, så är det mer troligt att det kommer att dyka upp delsystem och mo duler, som i sin tur anropas av ett huvudprogram skrivet i detbra.somponentframgångsriktEnligtbeskrevtidigareutvecklarenblivitbörjanoperativsystem,Curl,KommunikationsbiblioteketC/C++.somanvändsienradolikaochsomfrånärskrivetiChardelvisomskrivetiRust.HuvudDanielStenberggaviårettföredragdärhanerfarenhetermeddet.DanielStenbergharmanbyttutendelkomåtgångenochdedelarärskrivnaiRustfungerarUtmaningarnaharvaritattdelssaknatsdokumentation,ochdelsattdetsaknatsgrundläggandebibliotekiRustförfunktionermanbehövt.OftaharCurl-projektetvaritdenförstaanvändarenavnyaRust-komponenter.DetsenarebekräftasavNicolaePaladi,VD

Ada och sedan 1991 har Dod ställt krav på att alla system man köper in ska vara Ada-baserade. Många trodde att Ada skulle ta över som generellt standardspråk, men utanför tillämpningar med formella krav på säkerhetscertifiering har Ada haft begränsad Programmeringsspråketframgång. D är ett försök att vidareutveckla C++ till att bli säkrare. Språket har bland annat en delmängd, SafeD, som ska garantera att vissa typer av minnesfel inte in träffar. Språket D har dock aldrig fått någon större spridning. för Canarybit som utvecklar en webbplattform för att dela konfi dentiella data. En crate (en modul i Rust) kan ändras väldigt snabbt eller till och med försvinna över en natt. Gränssnittet kan också för ändras i grunden i nästa versio nen av modulen. Däremot ser vi detta som ett tillfälligt problem, som kommer att försvinna i takt med att språket utvecklas och adoptionen ökar. En annan åsikt som ofta hörs är att det tar längre tid att komma igång med Rust än med andra språk. Dels ser språket an norlunda ut än språk som C eller Python, dels finns det mycket att sätta sig in i och förstå innan man kan bli produktiv.

Certifierade system

NIKLAS RUDEMO red@etn.se Vår sajt etn.se bevakar fortlöpande nyheter inom Rust. The RustEmbeddedBook – Bok om Rust för gratisprogrammering;inbyggnadsnedladdning

Nicolae Paladi CANARYBIT

FAKTA

FOTO:

I fjol var världens största inbyggnadsmässa, Embedded World, virtuell. Även årets mässa var osäker. I december sköts mässan upp. Utställare vågade inte boka monter redan till mars. Men till slut kunde mässan hållas den 21–23 juni. Det var den 20:e mässan sedan starten. Antalet besökare var dock bara 18 000, tre femtedelar av de 30 895 som dök upp år 2019, som var det sista året opåverkat av pandemin. Antalet utställare hade ungefär samma tapp: 720 jämfört med 1 117. Nästa år ses vi den 14–16 mars! Eller så ses vi i Shanghai den 14–16 juni? Embedded World får nämligen en systerkonferens i Kina. Egentligen skulle den ha startat redan i år, men den ställdes in i sista stund.

12

Nürnbergmässan–snart i Shanghai

efter en standard, enligt honom. Nu kommer marknaden att kunna utvecklas. En efterfrågad egen skap som kontaktdon har svårt att leverera är robusthet. Där är lödda komponenter överlägsna. Tillverkning med lödda komponenter är automatiserbar och därmed snabb och billig. Det märks först i teststeget. Moduler na positioneras och hålls på plats. – En robot kan placera den på en anslutning. Sedan testas funk tionen för att se om den fungerar. Sedan löder du fast den. Och allt kan ske helt automatiskt. – Det sänker kostnaden dra matiskt, och är effektivare efter som tillverkning går snabbare. Kantkontakter, stiftkontakter och andra don måste anslutas manuellt under test och produk tion, det vill säga pluggas in i kamp mot friktionskrafter, och kanske låsas fast. OSM finns i fyra formar i storlekar som frimärken. De är i princip delar av varandra. Om du tittar på de kombinerade demooch testkort som flera tillverkare släppt så har de bara en anslutningskonfigura tion för det största formatet L (large). Övriga format tar upp delar av samma yta. LÖDDA MODULER tar mindre plats i det färdiga systemet än de övriga SGET-formaten. För det första för att de ligger platt där de monteras. För det andra för att det får plats fler anslutningar fördelade på en yta än på en rad. En Smarc är stor som ett kreditkort. Den största OSMmodulen tar hälften så mycket plats. Trots det har den 662 ben, mot bara 314 ben på Smarc. Vänta – ”ben”, ”pins”? – Jo det heter ”pins” och ”pinout” och så vidare. Andra modulfor mat använder ”pin”, och vi brydde oss inte att ändra det. Det är ändå bara utvecklare som berörs. Det minsta OSM-formatet, Zero, passar bra för en mikro kontroller, exempelvis STM32. Nästa format S (small) kan kanske ha en applikationsproces sor. Kontron har ett kort med en NXP IMX8M – en ganska kraftfull Cortex A-processor för inbyggda system. I formatet L (large) hittar du idag nästa generation approces sorer. Bland annat har Iwave en modul med den AI-accelererade processorn IMX93. I framtiden kommer du antagligen även att få se x86-processorer i formatet L, tror Ansgar Hein. De OSM-moduler som finns hittills använder NXP-, Renesas-, ESP32- och Rockchipprocessorer.Allaärde Cortex A-processo rer med ett undantag: Aries har dels en modul med Renesas Armprocessor RZ/G2UL, men även en med samma tillverkades Risc V-processor RZ/Five. JAN TÅNGRING jan@etn.seAries har OSML-moduler på egna Risc V- och Arm-processorer.

JAN TÅNGRING jan@etn.se

AnsgarDerashiShreyasHein De fyra formatens anslutningar bygger vidare på varandra – zero, small, medium, large.

Den som använder lödda moduler kan stryka både kontakt och kontaktdon från sin kompo nentlista. Ansgar Hein sätter ett extra plustecken efter detta faktum i standard.enhetenAnsgarkomponentbristtider.dessaFörHeinärkontaktlösettevolutionärtsteg.–JagkallarOSMförandragenerationensLöddamodulerharskrikit

Efter styrkärnor blir inbyggda system nästa stora nisch för Risc V, tror Imagination. Det är därför dess första cpu-kärna är en realtids-cpu. Imagination har presenterat sin första färdiga Risc V-kärna: IMG RTXM-2200. I montern snurrade den på en FPGA och spelade det klassiska datorspelet textspeletImaginationZork.har kärnor av olika slag i röret – Linuxkärnor, styrkretskärnor och funktions säkra Linuxkärnor – men det som Imagination tidigast trodde sig kunna få kunder för var för en realtidskärna.Företagetär en intres sant aktör i Risc V-världen med sin långa bakgrund i en helt annan risc-arkitek tur: Mips. Den förlorade så mycket marknad till en tredje riscarkitektur, Arm, att Imagination övergav den och satsade på uppstickaren Risc V i stället.Ochnu är den första Risc Vkärnan alltså klar för lansering. En realtidskärna är en enklare konstruktion än en approcessor. Den saknar MMU (memory management unit) som används för separera min nen tillhörande olika pro cesser. En realtidskärna gör nämligen endast en uppgift i taget. Den vill vara enkel och förutsägbar och använder helst ett simpelt patentlångationvändpapper,gjordesDesignenrealtids-OS.avRTXM-2200iprincipfrånettblanktsådenäringenåteranmikroarkitektur.Imaginapekardockgärnapåsinerfarenhetochsinamångainomprocessorarkitektur.

Nu släpps de första modulerna som följer den frimärksstora lödda modulstandarden OSM. Vi träffade organisationen bakom. Det är inte effektivt att tillverka inbyggda system av moduler som måste tryckas på plats manuellt. Tacka vet vi lödda moduler – då kan tillverkningen automatiseras och systemet tar som bonus mycket mindre plats. Dock fanns ingen standard. Men nu finns det och Aries, Av net, F & S, Iwave, Iesy, Geniatech och Kontron har släppt dator moduler i det färska formatet – som heter Open Standard Module (OSM). Det var SGET (Standardization Group for Embedded Technolo gies) som tog tag i uppdraget att definiera en standard för lödda moduler för två år sedan. Det är samma grupp som sedan tidigare står bakom formaten Smarc, Qseven och Embedded NUC. Det allra senaste som hänt inom OSM utöver nya moduler är att OSM finputsats till version 1.1. Och att SGET släppt design guider. Det är SGET:s budskap påDenkonferensen.50medlemmar starka gruppen har skickat sin ord förande Ansgar Hein. – Designguiderna är ganska omfattande, och väldigt väl skrivna faktiskt. De hjälper bland annat systemintegratörer att ta fram ett skräddarsytt baskort ge nom att exempelvis berätta vilka funktioner som ska implemente ras och hur man gör det.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22 13

Realtidsrisc från Imagination

Modulstandarden som tappade kontakten

Nästa punkt är utbildning, det vill säga stöd till universitet och andra utbildare som använder Risc V. Detta inkluderar en egen online-utbildningsplattform. Den ska snart vara komplett med kurser och examinerad certifiering.Enpunkt är katalogisering. Organisa tionen håller reda på precis allt som finns och görs kring Risc V – produkter, tjänster, utbildning.–Såomdu undrar var du kan få tag på grundläggande IP, eller kanske mjukvara för något specifikt, så finns en katalog där du kan söka efter den.

Det unika med cpu-arkitekturen Risc V är att ingen styr över den. Inte ens Calista Redmond. L inus Torvalds kallade en gång sitt ledar skap över det öppna operativsystemet Linux för att ”valla katter”. Precis som Linux är Risc V ett öppet ekosystem utan styrning. Ingen måste lyda någon. Den som inte gillar utvecklingen kan när som helst sträcka på sig, gäspa och trampa iväg någon annanstans.Dettaupprätthåller disciplin och opartisk het hos de standardgrupper som trots allt måste finnas för att se till att byggblocken i ekosystemet passar med varandra. Katterna verkar nöjda. Det finns inga tecken på splittring. Det finns stora lokala organisationer, i Kina exempelvis. Men alla trampar i samma led. I alla fall enligt Calista Redmond. Hon bestämmer inget, men kan väl sägas vara den som går längst fram med fanan i egenskap av vd för organisationen Risc V International. – Vi är inte som en klassisk standardorga nisation, utan mer som ett centrum i ett stort community som vi försöker främja, säger hon.

ELEKTRONIKTIDNINGEN träffar henne på mässan Embedded World för att för ta reda på vad en maktlös vd sysselsätter sig med. Här befinner hon sig tillsammans med ett dussin av Risc V-ekosystemets aktörer. De har liksom tidigare år samlat sig till en gemensam monter. Calista Redmond blev vd för Risc V Foun dation år 2019. Strax därpå döpte organisa tionen om sig till Risc V International efter att ha flyttat till Schweiz, vilket den gjorde för att bli oberoende av alla stater som kunde tänkas vilja reglera friheten. Närmast innan dess chefade hon över IBM:s hårdvara för datacentraler. Det arbetet hade ingen särskild koppling till Risc V, om duDeundrar.3100 medlemmarna betalar budgeten för Risc V International. Den ligger kring sju miljoner dollar. – Vi är med andra ord en liten organisation som är mycket beroende av vårt community för att få saker gjorda. Vi har exempelvis inga egna ingenjörer, utan vi driver program för att stödja dem. ETT EXEMPEL på egen avlönad personal som ändå finns, är jurister. Calista Redmonds jobb är att organisera och engagera medlemmarna. Det är de som harHonkompetensen.harenteknikchef vid sin sida, Mark Himmelstein, med ansvar för tekniska aspek ter som standardisering, testsviter, verifiering ochRestenvalidering.tarCalista Redmond hand om. Hon räknar upp. För det första: pr i form av evenemang, marknadsföring, webb och sociala media. – Vi försöker förstärka utvecklingen i communityt och oss själva. Där använder vi kanske hälften av vår arbetstid.

SIST MEN INTE MINST jobbar hon med allianser och påverkan (advocacy). Allianser formas med både öppna communities och privata företag och organisationer. De finns inom olika industriområden och inom olika geo grafiska eller tekniska områden. Under rubriken påverkan hittar vi bland annat tolv ”ambassadörer”. – De är i princip ingenjörer som pratar med andra ingenjörer. De medverkar i expe riment och ger föreläsningar på konferenser. De söker upp och engagerar sig med folk. Hon blir nöjd när hon får veta att Elektro niktidningen anlitar den svenska hårdvaru designern Olof Kindgren, som redaktör för ett uppslag om öppen hårdvara.

– Därefter kan alla tävla med de bygg blocken som gemensam bas. Ekosystemet har 3 100 medlemmar.

– Han är en av våra mest aktiva ambassa dörer.

14 ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22

ORGANISATIONENS VERKSAMHET håller fort farande i hög grad på att ta form. Exempelvis finns ännu ingen examen att ta i den egna onlineutbildningen. Fler utvecklarforum håller på att drivas fram. Risc V International vattnar ekosystemet kring Risc V så det kan frodas. Det är ett kommersiellt ekosystem. Öppen källkod innebär bara att man identifierar gemensam ma komponenter som det är onödigt att var och en upprätthåller en egen version av. De komponenterna blir allmän egendom.

INTERVJU: Calista Redmond är vd för Risc V

ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22 15

– Den får lätt in foten och får vara med och tävla när ett pro jekt ska välja arkitektur.

Så nu må bäste man vinna – och vi vet alla vem det är, eller? Nähä. Det är inget som Calista Redmond vill skriva under på. – Alla erbjuder något unikt. I framtiden kommer du nog att hitta Risc V i precis alla typer av digitala system. Samtidigt är det fullt möjligt att använda flera olika arkitekturer i samma system. Så Risc V kommer inte att sluka Arm och x86? – Jag ser det inte som att Risc V kommer att ta över allt, men att den har potentialen att bli en del av allt. Hur stor del – det återstår att–se.Däremot är vi den helt domi nerande öppna arkitekturen.

Risc V är en ”instruktionsuppsättning”

RISC VHur känns det?

Calista om Risc V:s IBM-ögonblick

JAN TÅNGRING jan@etn.se 08-97 00 www.elproman.seinfo@elproman.se70

2018-07-04 14:32:29

Intels annonsering om sin foundrysatsning i februari var Risc V:s motsvarighet till ögonblicket då IBM annonse rade sin första miljardsatsning på Linux. Den spaningen från Risc Vstiftelsens vd Calista Redmond slår an en sträng hos Elektronik tidningens redaktör, som mycket väl minns IBM:s annonsering år 2000. Jag mejlade ett grattis till LinusUtöverTorvalds.attLinux och Risc V är öppenkodsarkitekturer har de båda en unikt stark uppslutning. Det har gjort det lätt att tro på derasSpikenpotential.ikistan för tvivlarna –som fanns – kom när IBM och Intel, giganter i varsin era, gjorde varsin storsatsning på Linux respektive Risc V. IBM switchade till Linux i december 2000. Intel startade i februari 2022 ett ekosystem för chiplets – små chips som kan produceras sepa rat och sedan fysiskt integreras till kompletta kretsar. Och Risc V fick bli en fullvärdig medlem. Den konkurrerar på samma villkor som de väletable rade arkitekturerna x86 och Arm. En ”gudagåva” skrev Elektro niktidningen i februari. Det är en perfekt start på en era där generella one-size-fits-all-pro cessorer kommer att bli färre och skräddarsydda processorer fler. Calista Redmond delar den beskrivningen.–Vibefinner oss vid en tidpunkt i historien med en exploderande efterfrågan på skräddarsydda beräkningar. Risc V tar bort många hinder för att komma in på den marknaden. Intels foundry blir ett ekosystem som – om det blir framgångsrikt – tar bort risken att Risc V sorteras bort för att den inte är kompatibel. I det här ekosystemet kan Risc V utnyttja sin fördel att den har en enkel licensering.

– Vi har ett bra driv nu. I början brukade det handla mycket om idéer och prototyper. Men nu kan man säga att communi tyt och organisationen fullt ut tagit har steget ut och börjat producera. Hon pekar på färska stora investeringar i ekosystemet. IP-bolaget Sifive, där Risc Vgrundarna jobbar, värderades efter en investeringsrunda till 25 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 50 miljoner per anställd. Vad gäller teknikutveckling är mässnyheten att organisationen nyss standardiserat gränssnitt för trace, hårdvaruabstraktion och boot. Det sistnämnda är helt enkelt det existerande UEFI. Dessutom adderades ett tillägg kallat Zmuul till arkitekturens profiler, för den som vill snåla och implementera multiplika tion utan division – normalt är de parhästar i profilen M. Används Risc V i slutprodukter ännu? – O ja. Men typiskt är det inget som du känner till, som i Nvidias grafikprocessorer och Realteks mobiler. Typiskt är de inte huvud processor utan har andra roller. Men även huvudroller är på väg, inte bara i inbyggda system utan även i server, beräknings kluster och moln-AI. Till och med i pc och mobil: Ali baba porterar Android till en egen Risc V-processor, och Imagination visade under mässan upp en pro totyp Risc V-baserad Linuxlaptop som nyss gått upp för försäljning i ett fåtal utvecklarexemplar.

Laboratoriekontakter, mätsladdar och tillbehör. Testkategori CAT I – IV. Vare sig det gäller provning, mätning eller diagnos av komponenter och system, erbjuder vi den prestanda, pålitlighet och livslängd du behöver. Vi marknadsför ett komplett sortiment av isolerade provtillbehör som uppfyller och överträffar dagens stränga säkerhetskrav, samt ett stort utbud av extra flexibel kopplingsledning. Kontakta oss gärna för mer info. 182x66_lab_2018.indd 1

Risc V är en ”instruktionsuppsätt ning”, en ISA (Instruction Set Archi tecture). Den definierar ett antal in struktioner som en cpu ska begripa. Därefter är det upp till IP-utvecklare att designa fysiska processorer som använder denna ISA. Poängen med att spika en ISA är att programvaran blir bakåtkompa tibel samtidigt som hårdvaran kan fortsätta utvecklas. Risc V är helt fri. Vem som helst kan vara med och konkurrera i ekosystemet och bygga en egen Risc V-processor, utan att be någon om lov eller betala någon. De två stora kommersiella arkitekturerna har begränsningar. Vad gäller X86 är det huvudsakligen bara två företag som tillverkar pro cessorer, Intel och AMD, och de har ändå inte kunnat låta bli att genom åren utkämpa bataljer kring intel lektuella rättigheter med varandra. Arm är jämförelsevis extremt öp pen, vilket bevisas av att det finns dussintals företag som tillverkar Armprocessor och ett gigantisk ekosystem av komponenter och verktyg.Denstora skillnaden är att Risc V är din arkitektur medan Arm tillhör brittiska Arm Holdings. Det finns en kommersiell tröskel i licensavgifter för den som vill delta i Arms ekosystem. Och det finns tekniska hinder mot innovation genom att det är standardiserat exakt hur verktyg och komponen ter måste fungera.

Slö AI-krets nära volymproduktion

FAKTA CheeChenghwee VerbruggeChristian

ARKITEKTUREN tar ut tidsvinsten i form av minskad latens. Detta ska stödjas av GML:s egna tester. En mätning på prototypchipet Grai One ska ha dragit ner fördröjningarna från 40 till 2 millisekunder vid körning av neuronnätet Pilotnet. I det nya chipet Grai VPI ska en inferens i nätet Resnet-50 kla ras av på några få millisekunder. Kort latens ger snabb reak tionstid vilket kan vara skillnaden som avgör om en robot överhu vudtaget kan fås att fungera. Mer effektkrävande AI-kretsar kanske kan leverera samma latens, men då sätter istället strömförsörjningen en gräns för hur liten du kan bygga exempel vis en snabbflygande drönare. Konceptet får konsekvenser för arkitekturen. Det måste fin nas ett lokalt minne på chipet för att minns den förra matrisen av indatapixlar.Dessutom har GML med tiden gjort erfarenheten att beräkning arna behöver ske i 16-bitars flyt Produkterna Grai VIP-chipet innehåller 144 beräkningskärnor i ett nätverk, två DSP-utrustade Cortex M7cpu:er och 36 Mbyte minne som rymmer 48 miljoner vikter. Det som finns att beställa är en utvecklingssats med kameramodul, Smarc-kort och ett M.2-kort med en VIP-krets. Partnerna ADLink, Framos och ERM tar fram hårdvara kring kretsen. Framos har en plattform för datorseende kring sin djupkamera D435e för indu striellt bruk. Adlink pluggar in M.2-kortet i sitt Smarc-kort I-Pi. Och ERM adderar en robotarm till ett utbildningspaket.

Texasbolaget Mythic går snart i volym med sin första skarpa krets, M1076. Den använder sin egen AI för att kompensera för de stabilitetsproblem som alltid plågar analoga beräkningar. 50 år innan det fanns datorer fanns så kallade analogimaskiner som gjorde beräkningar genom att initiera mekaniska eller elek triska förlopp som hade samma beteende som det man ville styra ellerIdénsimulera.haraldrig dött och efter som dagens hetaste beräknings teknik – djup maskininlärning på artificiella neuronnät – är biologiskt inspirerad, har många försökt bygga analoga neuron nätskretsar, med förhoppningen att det ska bli effektivt. Kanske blir Mythic den som till slut Företagetslyckas?krets sägs i alla fall kunna leverera motsvarande 25 teraops på bara 3 watt. Det är mer än en magnitud effektivare än digitala konkurrenter. Det fundamentala problemet med analoga kretsar, även denna, är deras variabilitet. Tillverk ningsskillnader, temperaturdrift och spänningsdrift gör att ingen beräkning blir den andra lik. Men det ska Mythic ha löst. Och på ett genialt sätt i samman hanget. Kretsen är ju ett neuron nät. Sådana lär sig att identifiera mönster i indata. Så låt temperaturen vara en del av Tränaindata!nätet i olika tempera turer och ge facit för vad utdata borde vara. Då byggs kompensa tioner för variabiliteten in i själva nätet.Det var teorin i ett forsknings projekt som företaget grundades på för tio år sedan. Och det tycks haSpänningsvariationerfungerat. hanteras likadant.–Vianvänder IP som kom penserar för fluktuationerna, berättar Chenghwee Chee. Också de mikroskopiska variationer som finns i tillverk ningen hävdar sig Mythic kunna kompensera för. NÄTET BLIR MÖJLIGEN lite större eftersom funktionen som nätet beräknar får fler dimensioner. Men det finns ytterligare en winwin i detta: att träningen med kompensationer i sig resulterar i ett mer stabilt nät. – Våra modeller blir mer tole ranta mot brus. Det är en fördel. Det är i sig en etablerad metod att addera brus under träning av neuronnät för att göra nätet robustare.Denanaloga beräk ningen i Mythic bygger på enklast tänkbara elektriska principer. rasommotsvarasMultiplikationavströmmarflytergenomvarierbamotstånd(nätetsvikter) och addition är summering av strömmar.Därutöver behöver neuronen kunna applicera en så kallad aktiveringsfunktion. Där tvingas Mythic faktiskt växla över tillfäl ligt till den digitala domänen. Trösten är att funktionen blir programmerbar och att det går välja mellan ett flertal olika ickelinjära funktioner. Chipet byggs i flashminnescel ler i en blandning av analog och digital teknik. Arkitekturen kall las för AMP (Analog Matrix Pro cessor). Här finns Risc V-cpu:er, vektoracceleratorer, routrar och SRAM. Plus ett antal analoga be räkningsblock med minnesceller för 80 miljoner vikter. Nischen är strömsnål edge-AI. Mythic har till och med valt att skruva ner prestanda från 35 till 25 Tops för att kunna sänka strömförbrukning en från fyra till tre watt.

16 ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22

Kretsen fick mässans pris i kategorin Embedded Vision och kommer från GML (Grai Matter Labs) – ett franskt företag som spanns av från Sorbonne universitetet i Frankrike år 2016. Grundaren är inte längre anställd, men konsulteras. Det finns en sensortyp som är lat på samma sätt – händelse kameror, som endast skickar data när scenen ändras. Och i ledningen för GML hittar du faktiskt två personer från schweiziska händelsekamera tillverkarenBiologiskaProphesee.nervsystem sägs reagera endast på förändringar, så därför kallas både AIkretsen och händelseka meran för ”neuromorfa”. Den första prototypen av GML:s chip tillverkades år 2020. I våras annonsera des den första volymversi onen, Grai VIP. Det mäter 8×8 mm och tillverkas i 12 nm. Eftersom bildigenkänning är den stora tillämpningen har chipet utrustats med inte mindre än två stycken Mipi-kameragränssnitt.

Genidraget bakom analoga AI-kretsen

Man behöver inte göra om beräkningen om indata är desamma. Men denna enkla insikt spar en fransk AI-krets energi vid kameraöver vakning. Det är uppenbart i teorin att det går att spara resurser på att inte göra om samma beräkning. I praktiken faller det ofta på att det tar ungefär lika mycket tid att kolla att värdena är desamma som att utföra beräkningen – så struntMensamma!sägattdet handlar om en stillastående videokamera som filmar en tom gård på natten. Vid AI-objektigenkänning handlar det inte om enda beräkning, utan om ett skred av beräkningar genom ett nätverk av koefficien ter, som utlöses när neuronnätet fårKameraövervakningenindata.

är ett tydligt exempel på var det kan löna sig. Men kretsen ska även kunna användas för att hantera mer dyna miska videoströmmar, för att exempelvis förvandla en drönare till en målföl jande robot.

DE FYRA KAN FÖRDELA ett och samma nät med upp till 320 miljoner vikter, mellan sig. Eller så kan de arbeta med varsitt mindre nät. Eller så kan de bear beta exempelvis en och samma videoström i flera steg. Exem pelvis kan ett första nät hitta och markera objekt och ett andra nät kan klassificera objekten. Mythic föreslår som exempel att man pluggar in kortet i en självflygande drönare för att avsöka högupplöst video efter små objekt. En sådan visade Mythic upp på mässan Embed dedSedanWorld.tidigare finns fyra gånger kraftfullare M2- och PCI Express-kort med sexton stycken exemplar per kort, summa 400 Tops på 75 watt. Mythic demonstreras integre rad med kraftfulla moderkort från Nvida, Qualcomm och NXP. Dessa kort kan ägna sig åt andra uppgifter med Mythic accelere rarAutonomadatorseendet.drönare, smarta övervakningskameror och industrirobotar är några till lämpningar.Enannan liten specialitet är pos-estimering – att förvandla folk till streckgubbar.

JAN TÅNGRING jan@etn.se tal för att det ska gå att upptäcka förändringar i indata. Nackdelen är att med 16 bitar ökar minnes- och beräknings kraven, medan konkurrerande strömsnåla kretsar ofta använder åttabitars heltal i sina nät.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22 17 Det som Mythic säljer är kretsarna integrerade på tre kort i olika storlekar. Den senaste lan seringen är ett PCI Expresskort med fyra stycken M1076. Den totala prestandan blir 100 Tops med en förbrukning på 25 watt.

JAN TÅNGRING jan@etn.se Här är färska prestandasiffror Efter att vi träffade GML på mässan Embedded World i juni, har GML presterat benchmarks. Att köra ett neuronnät avsett för bildtolkning i mobila robotar (MobileNet v1–SSD) med 30 bilder per sekund kostar 184 mW. Det är enligt GML är 20 gånger effektivare än att göra det i en grafikprocessor vilket varit standardlösningen idag i väntan på mer skräddarsydda kretsar.GraiVIP summerade i augusti ihop sina förhandsbeställningar på chipet till en miljon dollar. Bland de som utvärderar chipet finns minst två biltillverkare. Den analoga AI-kretsen kan användas för objektigenkänning.

MEN DET FINNS också fördelar. Nätträning sker i 32 bitar och när precisionen efteråt ska sänkas för att spara resurser, är det svårare och kostar det mer utvecklings tid att ta det större klivet ner till åtta bitar. Det är inte bara att stryka värdesiffror, utan ett krav är att verifiera att det bantade nätet är hyfsat ekvivalent med det tränade nätet. Med 16 bitar blir det även lättare att göra andra optime ringar, som att komprimera nätet – att skära av grenar som inte gör skillnad och att sänka precisio nen lokalt i det tränade nätet –ända ner till fyra bitar. En komprimering kan krympa bort 90 procent av nätet. GML säger sig ha tillämpningar där de 16 skarpa bitarna visar sig vara en nyckel till att faktiskt nå realtidsprestanda.Avde50anställda sitter runt 20 mjukvaruutvecklare i Frankrike och lika många hård varuutvecklare i Nederländerna. Några av de sistnämnda har en bakgrund på Intel. GML har fått investeringar på 55 miljoner euro.

SOON, E XCITING THINGS WILL BE REVEALED First of a new generation, a combination of eXtremely advanced hardware and eXpanded, superior software, our new engineering achievement is on its way. www.rohde-schwarz.com/next-generation

– Det har pågått under en tid och vi har känt att det behövs pengar att för att göra mer, säger Henrik Olsson som är inspektör på Elsäkerhetsverket.Förlitedrygttvå år sedan fick verket i uppdrag av regeringen att tillsammans med Försvars makten utreda om olika typer av anläggningar kan störa verksam heter som radiokommunikation och möjligheten att ringa 112. Arbetet resulterade i en rapport som publicerades i de cember 2020. Den visade bland annat att det kommer in väldigt få anmälningar men att det inte ska tolkas som att problemet är försumbart. Oftast förstår den som störs inte att det handlar om enRegeringenEMC. tog till sig slutsat serna och gav Elsäkerhetsverket 4,6 miljoner kronor extra i årets budget. Pengarna ska användas till mer in formation men också för att öka möjligheterna att inspektera anläggningar. – Vi har startat en pro jektgrupp för att komma fram till hur vi ska arbeta på ett effektivt sätt och hur vi ska hantera information om EMC på ett bra sätt.

DÄREMOT HAR KONTROLLERNA av anläggningar som fabriker i första hand varit inriktade på elsäkerheten, de som inspekterar har inte haft kunskap om EMC. – Jag har varit ensam på anläggningar och det har mest handlat om brandsläckning. Nu kommer det förhoppningsvis att bli lite mer projektstyrt så vi kan titta på en viss typ av anlägg ningar i Verkettaget.harockså regionala till synskontor i Stockholm, Umeå och Hässleholm men dessa sysslar i dagsläget med elsäker het, inte EMC-frågor. – Tanken är att även de ska bli allmänbildade på EMC och jättelikaSolcellsinstallationer,reklamskyltar och motorstyrningar är alla exempel på installationer som kan förorsaka elektro magnetiska ochanslagbudgetproblemenElsäkerhetsverketstörningar.harsettväxaochiåretsfickverketökadeförmerinformationtillsyn.

Nattetid är det helt störningsfritt men när solen går upp kommer störningarna. Det är cirka 75 meter mellan solpanelerna med integrerade optimerare i bilden ovan och basstationen som framför allt stördes på 800 MHz-bandet (LTE) men till viss del även på frekvenser för GSM (900 MHz).

ETT PROBLEM är att många av de personer som behöver informa tionen inte vet om det. Det gäller exempelvis alla som attstörningar.färdigadetdelarnasolcellsanläggningar.installerarÄvenomärCE-märktafinnsmångaexempelpåattdenanläggningenskaparDetkanhandlaomskärmenpåkablarnainte anslutits korrekt eller att omriktaren skickar ut övertoner till switchfrek vensen.–Desom är elektriker ute i processindustrin har lärt sig det här den hårda vägen, att det blir driftstopp. Men kun skaperna varierar, säger Henrik Olsson och fortsätter: – Sen ska vi samarbeta mer mellan våra avdelningar på verket för att nå ut med vårt bud skap och för att hitta störande prylar i

sedanståendeviaenklarear.delsElsäkerhetsverketverkligheten.kontrollerarprodukter,delsanläggningFörprodukterärtillsynen–produkternaköpsinolikakanalerochtestasavfritesthus.Resultatenkandelasmellanolikaländer.

ELSÄKERHETSVERKET

Stärkt tillsyn av EMC Henrik Olsson

20 ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22 TEMA: TEST, MÄT OCH SENSORER

– Om en nation försäljningsförbudutfärdargällerdet i hela EU.

Elsäkerhetsverket har i uppdrag av regeringen att arbeta för hög elsäkerhet och elektromagne tisk kompatibilitet, EMC, det vill säga störningsfri el. Det görs främst genom att utföra tillsyn och marknadskontroll, ta fram föreskrifter och allmänna råd och bidra till standardiserings arbete på nationell och interna tionell nivå. FAKTA Elsäkerhetsverket

PER HENRICSSON per@etn.se

FÖR ETT ANTAL ÅR sedan skapade frekvensomriktare problem ute i industrin när de kopplades in för att styra varvtalet på större motorer. Skedde det inte enligt konstens alla regler kunde det leda till att switchfrekvensen och dess övertoner läckte ut och störde andra apparater och system.–Där finns ett problem efter som det saknas incitament att ha ordning på saker. Om jag håller på att hempula med el drabbar det mig själv, och jag dör eller det börjar brinna. Men störningar drabbar oftast en annan part. Dessutom har mängden prylar med elektronik ökat enormt, det handlar om allt från motorstyr ningar, till LED-belysning och switchad kraftelektronik.

Täckningsområdet för basstationen förändras beroende på om det är dag eller natt.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22 21 kunna prata om ämnet och svara påFörhoppningenfrågor.

EN ANNAN GRUPP som upplever problem är elnätsoperatörer. Vissa av dem kommunicerar via elnätet och upplever av och till problem eftersom apparater som ansluts till nätet skickar ut störningar.

– Enligt dem är det en total katastrof, men det är svårbedömt hur det är hos privatpersoner i allmänhet. Ofta förstår man inte sambanden när man är störd.

EN TRÖST KAN ÄNDÅ vara att de flesta större länder har någon form av EMC-regler som ofta baseras på provningsstandarderinternationellafrån IEC. Seriösa företag vill kunna testa en gång för att sedan sälja på alla kontinenter och känna sig trygga med att produkterna uppfyller de lokala standarderna. Det som fortfarande kan skilja sig åt är om det finns krav även på immunitet, hur bra en produkt klarar störningar. – I USA är det upp till till verkarna om de vill prova för immunitet.Därsesimmunitet lite som en kvalitetsstämpel.

är dessutom att det ska finnas personer med djupare kunskaper som dessut om har instrument för att kunna göra anläggningsinspektioner.

– I det utökade arbetet ska vi titta på hur mycket problem det är, säger Henrik Olsson. Idag kommer anmälningarna framför allt från radioamatörer som blir störda.

– Det var inte så länge sedan det var rätt mycket problem på Gotland där kommunikationen till elmätare stördes ut. En sak som kanske överraskar är att produkter som klarat alla tester kan börja störa när de åldras. Det handlar framför allt om laddning.detökadomvandlarnadertridsommedteknik,ketlängrekommertestarmarknadskontrollenöversomelektrolytkondensatorer,kanförändraegenskapernatid.–Detärettbekymmerförsomjunyaprodukter.Oftastproblemenefterentid.Enheltannanfrågaärattverbehöverblimerproaktivt.–Detkommermycketnydåärdetviktigtattvaraochageraitid.Ettexempelärnyamaterialkiselkarbidochgalliumniikrafttransistorervilketletillhögreswitchfrekvenseriochdärmedocksåriskförstörningar.Plusattbliralltvanligaremedtrådlös

– Det är en trevlig utveck ling får jag erkänna, nu finns förhoppningen att kunna gå ut lite bredare.

NLTELECOMAGENTSCHAP

22 ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22 TEMA: TEST, MÄT OCH SENSORER

DELAR AV UTBILDNINGARNA kommer från förvärvet år 2020 av STF Ingenjörsutbild ning vilket bland annat innebär att ett antal experter från industrin och högskolorna hyrs in som föreläsare om allt från LTE, 5G och Rakel G2 till allmän radiokunskap och mobilkommunikation. Men även datakom munikation och fiber. Martin Rawet påpekar att allt är leveran törsneutralt.Viutbildar i både den teoretiska delen av teknikområdet och den praktiska till lämpningen. På så sätt vill vi vara med och kvalitets och framtidssäkra vår kommunika tionsnätinfrastruktur.

När Ericsson lade ner verksam heten i början av 2000-talet startade Per Karlsson, Tolga Kocas och Robert Rylander Northlab Photonics som utvecklar maskiner för tillverk ning av fiberoptiska kompo nenter men också sysslade med distribution av andra fiber optiska produkter, service och utbildning.ÄvenJohan Claesson startade bolag – det sålde fibersvetsar och köptes så småningom av Addtech. Efteråt frilansade han med bland annat utbildningar.

Johan MartinClaessonRawet

PER HENRICSSON per@etn.se surfarFiberveteranerpå5G-vågen

Allt började i slutet på 1990-talet då Ericsson var en storspelare på fiber svetsar. Tre av de inblandade arbetade med utveckling och försäljning medan Johan Claesson drev ett företag som sålde produkterna.

Qnetworks i Farsta är ingen klassisk distributör av test- och mätinstrument. Den delen av verksamheten har varit ganska liten. Men med Anritsus handhållna rf- och radio-instrument plus andra produktleverantörer i portföljen ska det bli ändring. Snarlika namn skapade förvirring

– Hur skulle vi göra för att inte blandas ihop? Så den 1 januari döptes Northlab Networks om till Quality Networks Nordic, ofta förkortat till Qnetworks. I somras flyttade dessutom verksamheten till egna lokaler i Farsta.–Photonics behövde mer utrymme för produktionen som de ville ta hem och vi behövde mer utrymme för våra utbildningar, vi hade fått hyra in oss i externa lokaler. Företaget har fem och en halv anställda inklusive ekono mikonsulten. Förra året var om sättningen 10 miljoner kronor och i år är målet att det ska öka till 13 miljoner.

Vi får se om det håller hela vägen, men jag är säker på att vi hittat ett bra erbjudande, och att vi kan vända på hela försäljningsbiten när 5G och wifi utvecklas starkt, säger Qnet works vd Johan Claesson. Fokus har hittills legat på utbildningar inom fiberoptik och kommunikation (både trådad och trådlös) och till mindre del på uthyrning, service och försäljning av produk ter för framförallt installation och test av fiberoptiska system. I november förra året tog företaget över försäljningen av Anritsus handhållna rf- och radio-instrument liksom Su mitomos fibersvetsar från Lab & Test. De har gått över till klimat- och vibrationstest för industrin så vi fick frågan om vi ville ta över. Sumitomo har jag jobbat med tidigare och Anritsu kände jag till även om det inte är så jättestarka på fibersidan men det är deras rf- och radiodel som vi ska fokuseraTankenpå.är att surfa på 5G-vågen. Det sker väldig mycket montage men i stort sätt ingen inmätning. Man bör fokusera lite mer på vad som hän der när man slår på utrustningen. Där har Anritsu fältinstrument och det är där vi kommer in med inmätning, täckning och sånt, säger hans kollega Martin Rawet och Ävenfortsätter:närman släcker ned 3G behöver man kontrollera LTE-delen, att allt kablage fungerar som det ska, att det inte uppstår intermodulation.Nätägare,installatörer och myndigheter behöver också instrument för att hitta stör sändare.–Vihar hört om ett fall i Gävle, där de inte fick det att fungera. Det visade sig att nån var arg och hade nåt hemma som med flit störde ut våglängderna. Att hitta det i ett flerfamiljshus är inte lätt men Anritsu har instrument för sånt, säger Johan. I början av juni flyttade Qnetworks från Nacka till Farsta och det område där Telia tidigare huserade. När Elek troniktidningen kommer på besök återstår fortfarande lite målning och annat småfix innan lokalen på 500 kvadratmeter är Prioritetsordningenklar. har varit utbildningar, att hyra ut, att serva och sedan att Ordningensälja.avspeglar utvecklingen i fiberbranschen där man på 90-talet kunde leva gott på att sälja fibersvetsar. De kostade runt 200 000 kronor per styck och hade goda marginaler. Ericsson var en av de storaSammatillverkarna.fibersvets kostar numera runt 60 000 kronor vilket gjort andra saker som utbildning och service viktiga för att få eko nomi i verksamheten. Vi utbildar för att ge en större förståelse för vad man ska ge sig in på, säger Martin Rawet.

ANRITSU

– Photonicsgänget ville ha hjälp att köra utbildningar men vi bestämde att göra mer av det, säger Johan varPhotonicshandNorthlabResultatetClaesson.blevdotterbolagetNetworkssomtogomdendelavNorthlabverksamhetsomintekoppladtilldeegnapro dukterna, det vill säga utbild ning, service, uthyrning och försäljning riktad mot telekom, bredband och fiber. Knappt 54 procent ägs av Northlab Networks medan Johan Claesson har en hyfsat stor del, plus att det finns ytterligare två ägare. Men namnet skapade pro blem, många kunder förstod inte skillnaden.

free e-mobility e-Mobility

day

and

the best

Noise is no longer a question of tomorrow is increasing by is becoming more more crucial, when it comes support possible the time

and the number of e-vehicles

to market can significantly be accelerated. Besides ferrites for assembly into cables or harnesses, Würth Elektronik offers many PCB mounted ferrites and common mode chokes as well as EMI shielding products. www.we-online.com/emobility Highlights • Large portfolio of EMC components • Design-in-support • Samples free of charge • Orders below MOQ • Design kits with lifelong free refill eiSos© #EMCFOREMOBILITY WE meet electronica@ Hall A4, Booth 406 TAKING THE NOISE OUT OF E-MOBILITY

day. Handling EMI noise

to design new electronic devices and systems. Würth Elektronik offers a wide range of EMC components, which

EMI suppression for all kinds of e-mobility applications. With an outstanding design-in support, catalogue products ex stock and samples free of charge,

Radartillverkarna kan till exempel kalibre ra sina produkter. Men radiokonstruktörerna förstår ändå att sensortillverkarna inte kan veta vilken typ av radom eller stötfångare som sensorn kommer att installeras i, hur sagda detaljer kommer att målas och vilka andra materialproblem som kan uppstå. Det är upp till den som tillverkar radomen eller stötfångaren att prova och validera produkternas egenskaper i alla tillverknings steg, från den alla första konstruktionsfasen och hela vägen ut i produktionslinjen.

24 ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22 TEMA: TEST, MÄT OCH SENSORER

Fasmask, band 1 Frekvensområde 76–77 GHz Fasmask, band 2 Frekvensområde 76–81 GHz

E XPE RTA LEKITR

Andreas Ibl är ingenjör och arbetar med systemutveckling av produkter för mikrovågsbaserad avbildning. Han har tidigare varit produktchef med ansvar för oscilloskop och varit specialiserad på elkvalitet och fler domänanalys.

Dagens radarsystem mäter azimut (vin keln i horisontalplanet) mellan fordonets rörelseriktning och ett objekt som upp täckts, samt elevationen (vinkeln i vertikal planet) mellan fordonet och andra objekt. Det är av yttersta vikt att radarsensorerna är både noggranna och tillförlitliga, eftersom fordonets styrsystem använder dess utdata för att analysera omgivningen och därefter avgöra om det ska ingripa i körningen eller ej. Om en radarsensor till exempel bedömer vinkeln mellan två fordon som färdas 100 meter från varandra en grad fel, kan det ge ett fel i sidled på 1,5 meter vilket skulle kunna få katastrofala följder. Av estetiska skäl brukar man normalt dölja radarsensorerna bakom emblem eller i fordonets stötfångare. Det finns funktions mässiga nackdelar med detta, eftersom radarsignalerna då måste passera genom ett material som kan dämpa dem. Radomer och stötfångare blir därmed en Bakom stötfångarenAvAndreasIbl,Rohde&Schwarz

Den som utvecklar radarsensorer och undersöker hur de ska integre ras i ett fordon har en stor utma ning i att säkerställa prestanda, på grund av flera osäkerhetsfaktorer. Avancera de förarstödsystem (ADAS) måste ha tillgång till högkvalitativa och tillförlitliga data från radarsensorerna för att kunna förstå omgiv ningen på rätt sätt. Materialen i radomer och stötfångare har varierande egenskaper som kan påverka signalkvaliteten på ett betydande sätt. Därför behövs ett provningssystem som kan användas alltifrån den första konstruk tionsfasen fram till slutprovning vid produk tion av alla typer av radomer och stötfånga re, för att säkerställa att ADAS-systemet får tillförlitlig och robust prestanda. Fordonets radarsystem sänder ut ett kon tinuerligt frekvensmodulerat svep (chirp) och mäter den reflekterade signalens tids fördröjning och dopplerskift. Mätdata an vänds sedan till att beräkna avstånd till olika objekt, som till exempel andra fordon eller fotgängare och deras relativa hastigheter.

Därför måste tillverkare av radomer och stötfångare ha ett sätt att göra detaljerade, Fas- och homogenitetsanalys av radom och stötfångare vid sändning.

Test av radomer och stötfångare, från konstruktion till massproduktion del av sensorns högfrekvenssystem och kan få omfattande negativ inverkan på dess de tekteringsförmåga och noggrannhet. Ett problem är att radomer och stötfånga re kan dämpa radarsignalen med flera dB vil ket kan resultera i att ADAS-systemet får kor tare räckvidd, eller att sidradarn mäter snett. Dessutom kan radomer och stötfångare or saka missanpassningar mellan grundmateria let och radarsignalen. Materialegenskaperna skiljer sig ofta mellan gjutna plastdetaljer och halvmetalliska ytbeläggningar, vilket kan leda till oförutsägbar signaldistorsion, såsom fas distorsion hos den mottagna signalen. Varje år produceras miljontals fordons radarsystem och tillverkarna kommer snart att börja installera dessa som standard i alla premiumbilar och snart även i mellanklassen liksom i enklare bilar. Då uppkommer ett nytt krav, nämligen att varenda stötfångare och radom måste provas för att man ska förstå hur de påverkar hela det system som produceras. Den stora utmaningen när man utvecklar och integrerar radarsensorer är att säkerställa en viss prestandanivå, trots att systemet som helhet rymmer vissa osäkerhetsfaktorer. Skul le man kunna minska osäkerheten skulle det bli lättare att uppnå önskad prestanda.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22 25 TEMA: TEST, MÄT OCH SENSORER

En radarsensor med ett mätfel på en grad mellan två fordon på 100 meters avstånd kan ge en avvikelse på 1,5 meter. 100 m 1,5 m Reflektion Absorption Radar Radom/Stötfångare

Frekvenssvaret vid mätning av dämpning och reflektion inom det utökade frekvensområdet 72 till 82 GHz. Reflektionsgrupp 1 Minimum: –40,08 dB vid frekvensen 76,24 GHz Reflektionsgrupp 2 Minimum: –26,56 dB vid frekvensen 76,16 GHz Dämpning Minimum: 0,77 dB vid frekvensen 75,53 GHz

teringen förenklas och integrationsarbetet minimeras. Instrument Standardmätningar av genomgångsdämp ning och reflektion från båda sidor bör göras med ett frekvenssvep i de två banden 76–77 GHz och 76–81 GHz. Innan man tar radomer och stötfångare vidare till slutprovning är det viktigt att man på ett tidigt stadium kan uttala sig om kon struktionernas homogenitet. Man kan lägga till ett mätmoment med en fasmask och därigenom mäta fasskillnader i överföringen och på så sätt analysera radomens eller stöt fångarens homogenitet utan att behöva för flytta den Radomensmekaniskt.kanterkan störa kraftigt. Mikro vågstekniken gör det enkelt att visa en bild av reflektionerna i hög upplösning och däri genom snabbt kunna påvisa olika störningar. Dessutom visas monteringsstrukturen klart och tydligt och detta gör i sin tur att prov objekten snabbt kan positioneras korrekt. När radomerna och stötfångarna tas vi dare till produktionsprovning bör man ha ett översiktligt användargränssnitt som ger all information med enda blick. Menysystemet bör vara enkelt, så att man kan sköta systemet utan att ha kunskaper i ra dioteknik. Numeriska värden för reflektion och transmission ska visas, samt information om hur provobjektet ska placeras. På så sätt blir det enkelt att läsa av och förstå mätvärdena, vilket gör metoden lämplig för slutprovning. Vissa underleverantörer kan ha hårdare krav vid sina slutprover. I dessa fall måste övre gränsfrekvensen i de båda banden ut ökas från 72 till 82 GHz. Diagrammen visar frekvenssvaret vid re flektion och genomgångsdämpning. Detta kan hjälpa mätteknikern att hitta rätt frek vens för materialet och vid behov ändra ma terialtjockleken.Vidmassproduktion gör minimivärdet för reflektionen det enkelt att upptäcka miss anpassningar och förändringar hos prov objekten.Närdet gäller uppmätta parametrar för det mätverktyg som ska användas för pro duktionsprovning är precision, tillförlitlighet och robusthet de viktigaste. Noggrannheten är särskilt viktig eftersom reflektioner har stor inverkan på radomens och stötfånga rens kvalitet. I detta fall ska mätverktyget faktiskt mäta reflektion och inte beräkna den ur värdena för sändningens fas och dämp ning, eftersom detta kan resultera i bristan deMednoggrannhet.tidsstyrda mätningar kan man säker ställa en optimal produkt och jämn kvalitet i produktionsprocessen.Medhjälpavackrediterade frirymdsmät ningar och karaktäriseringar kan man garan tera att mätningarna håller högsta möjliga noggrannhet och repeterbarhet. Använder man dessutom normaler för verifikation, kan mätningarna av genomgångsdämpning och reflektion härledas till nationella och inter nationella standarder. n en modern bil.

Radarsensorer i

Mätuppställning Vill man ha noggranna och repeterbara mät värden på reflektion och transmission måste sensorerna positioneras noga. I de flesta mätuppställningar har man bara begränsat utrymme mellan provobjektet och sändaroch mottagarantenner. Det kan bli svårt att ordna tillräckligt med plats, särskilt när det handlar om utrymmeskrävande främre och bakre stötfångare. I dessa fall är det viktigt att man har till räckligt utrymme mellan antennerna, så att man enkelt kan placera radomer och stöt fångare manuellt eller med robot. Beroende på produktionslinjens struktur och krav är det lämpligt att möjliggöra mätningar i stå ende C-läge eller i liggande U-läge. På detta sätt kan positioneringen göras flexibel, han

Reflektivitet i radom och stötfångare kan ge döda vinklar eller felbedömningar.

snabba, robusta och pålitliga mätningar i var je steg, särskilt i produktion och slutprovning. Nu finns ett nytt sätt att hantera detta. Om man använder sig av hundratals sän dar- och mottagarantenner kan man snabbt bestämma egenskaperna för materialen i ra domer och stötfångare. Metoden med mik rovågsbaserad avbildning med elektronisk fokusering gör att provobjektet kan placeras på ett flexiblare sätt. Med två antennkluster och anpassningsbara frekvensband kan man mäta genomgångsdämpning, reflektion från provobjektets båda sidor och fasvrid ning på så lite som fyra sekunder. Resultatet kan direkt jämföras med frirymdsmätningar med en vektornätverksanalysator.

Främre radar: Medeldistans- (MRR) och långdistansradar (LRR) ACC: Adaptive Cruise Control AEB: EmergencyAutonomousBraking Hörnradar: Kortdistansradar (SRR) BSD: Blind Spot Detection LCA: Lane Change Assist FCTA: Front cross traffic alert RCTA: Rear cross traffic alert

Resursenheter med 26 respektive 52 underbärvågor och deras pilottoner.

Trots fördelarna kan de wlan-anslutna en heterna skapa elektromagnetiska störningar och störa varandra, vilket minskar prestanda. WiFi 6 råder delvis bot på detta med hjälp av teknik som dynamisk OBSS Packet Detection (OBSS-PD), vilket justerar de energitrösklar som behövs för att detektera en inkomman de signal på ett riktigt sätt. Men huvudskälet till störningarna är bristen på frekvensutrymme. Före WiFi 6 fanns det bara två frekvensband: 2,4 GHz och 5,0 GHz. Innan wlan blev så populärt och spritt som det är idag var dessa två band fullt till räckliga för att hantera mängden användare och de önskade datakapaciteterna. För att kunna ta hand om de ständigt ökande kra ven på kapacitet och tillförlitlighet har man föreslagit ett nytt frekvensband: 6 GHz. Ban det börjar på 5,925 GHz och slutar vid 7,125 GHz, vilket ger ytterligare 1200 MHz tillgäng ligtBiltillverkarnaspektrum. vill förse sina TCU:er (Tele matics Control Unit) med den allra senaste wifi-standarden för att göra dem framtids säkra. WiFi 6 är ett utmärkt val, men innan man bygger in ett trådlöst nätverk i bilarna är det viktigt att man är säker på funktionen. Det går att göra genom att prova innan det börjas användas i nya bilmodeller.

Framtidssäkra fordon med WiFi

E XPE RTA LEKITR

Vågutbredningen i passagerarutrymmet kan variera och prestanda kan påverkas av många olika anledningar. Det är viktigt att man väljer att placera antennerna på rätt stäl le och undviker att använda material i bilen som kan blockera eller absorbera signalen. Prestanda för WiFi 6 i ett fordon kan mä tas med Anritsus MT8862A wlan-provare.

Den senaste versionen av wlanstandarden kallas WiFi 6 och är som namnet antyder den sjätte (kommersiellt) lyckade utgåvan. Branschfolk känner den som IEEE 802.11, medan begreppet WiFi 6 är populärare bland konsumenter.Wlan-standarden måste ständigt utveck las för att möta konsumenternas ökande krav på högre kapacitet. Den befintliga stan darden, mera känd som WiFi 5 klarar visserli gen av att leverera hög kapacitet, man bara i labbet. Detta problem klarar WiFi 6 med hjälp av ett antal nya egenskaper, vilka gör den robustare och att den kommer närmare utlovad kapacitet i verkligheten. En av de viktigaste uppgraderingarna är användningen av Orthogonal FrequencyDivision Multiple Access (OFDMA)-modula tion. Precis som med LTE tilldelas alla använ dare tidsluckor på särskilda frekvenser för sina sändningar. Det betyder att kommuni kationen mellan accesspunkter (AP) och sta tioner (STA) kan hanteras effektivare än med den tidigare metoden, OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). I OFDMA ingår dessutom en ny metod att kanaldela de tillgängliga frekvenserna. I tidigare standarder var den minsta kanal bredden 20 MHz. I vissa fall kunde två intill liggande kanaler kopplas ihop, varvid bär vågsfrekvensen flyttades till att ligga mitt emellan de två tidigare kanalerna. På så sätt kunde man ordna andra kanalbredder, som 40 MHz, 80 MHz och 160 MHz för att få högre kapacitet, på bekostnad av större utnyttjat frekvensområde.IWiFi6kallas den minsta enheten för dataöverföring en resursenhet (Resource Unit, RU). En RU kan innehålla 26, 52, 106, 242, 484 eller 997 toner (underbärvågor). Ef tersom delningen mellan underbärvågorna är 78,125 kHz, kommer den minsta RU att uppta 2 MHz. Detta gör att spektrum kan ut nyttjas effektivare än i befintliga standarder. Utöver förbättrad spektral verkningsgrad ökar dessutom antalet överförda bitar per symbol tack vare moduleringen med under bärvåg – 1024QAM. På så sätt kan man mo dulera med tio bitars information på en över förd symbol (2^10=1024). Därför erbjuder WiFI 6 högre datakapacitet än de befintliga standarderna. Symbolernas utsträckning i tid har också ändrats, de är fyra gånger längre tack vare att underbärvågorna packats täta re. Enkelt kan det uttryckas som att ju mindre signalen är i frekvensdomänen, desto längre blir den i tidsdomänen, och vice versa. På det ta sätt ökas robustheten, särskilt utomhus.

Peter Macejko är expert på IoT-tillämpningar inklusive fordonsområdet. Det gäller särskilt för skräddarsydda lösningar som automatiserar mätningarna och ger en högre integration. Han fokuserar särskilt på wlan och Bluetooth.

6Av

Instrumentet har stort dynamiskt område, vilket medger OTA-provning (Over-The-Air) i passagerarutrymmet för att fastställa varje enskild kanals fysiska egenskaper. Dessutom kan man prova IP-anslutningar upp till WiFi 5-nivå. Biltillverkarna kan använda detta in strument för att optimera prestanda och sä kerställa så hög QoE (Quality of Experience) att passagerarna blir nöjda.

Peter Macejko, Anritsu Corporation

Skillnaden mellan OFDM och OFDMA.

UNDER DE SENASTE TIO ÅREN har wlan-näten inte bara använts till de traditionella inom hustillämpningarna som hem, kontor, flyg platser och butiker, eller för utomhusbruk, som parker och badstränder. Wifi-täckning en har ökat och numera finns även i trans portsektorn, på tåg, flyg, båtar och bussar, för att öka passagerarnas bekvämlighet. De kan fortsätta använda sina datorer, sociala nätverk och Internet i allmänhet. Trenden har också börjat sprida sig till bilindustrin.

26 ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22 TEMA: TEST, MÄT OCH SENSORER

DISCOVER PRODUCTSOURAT LASERCOMPONENTS.COM AND RELY ON OUR EXPERTISE IN PHOTONICS / Laser Modules / Laser Diodes / IR Components / Photodiodes / Fiber Optics / Laser Optics / Laser Safety Discover at lasercomponents.com 2022_LCN_Anzeige_Portfolio_185x135.indd 1 11.05.2022 13:58:15

ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22 27 TEMA: TEST, MÄT OCH SENSORER

Biltillverkare och OEM-leverantörer kan också testa hur olika trådlösa enheter påver kar varandra och prova flera tekniker samti digt för att se hur detta påverkar signalkvali teten. De kan också testa känsligheten på så sätt att uteffekten från MT8862A-instrumen tet gradvis sänks. En därmed ökande Packer Error Rate och Frame Error Rate berättar en hel del om provobjektet i en given miljö. Slutligen kan man också försämra kontakten med provobjektet ytterligare genom att an vända en bruskälla och analysera resultatet. Stöd för WiFi 6E har nyligen lagts till i MT8862A så att man kan prova 6 GHz-ban det, ett band som har sin alldeles egen upp sättning störkällor. Utöver att kunna mäta den totala känsligheten i detta band är det fortfarande möjligt att göra sändningsprov. Mätresultatet för uteffekt, spektrummask och modulationsöverensstämmelse visas tydligt i huvudfönstret på det tillhörande grafiska användargränssnittet. Dessutom finns mera detaljerad information om varje enskild mätning tillänglig i resultatfönstret.

ANVÄNDARGRÄNSSNITTET VISAR OCKSÅ in formation om det anslutna provobjektet, såsom dess MAC-adress, samt de standarder och MCS-värden som stöds. Krypterings metoder som WEP, WPA/WPA2-Personal/ WPA3-Personal, kan också väljas i gränssnit tet. Provobjektets IP-adress kan sättas an tingen statiskt eller dynamiskt med hjälp av en inbyggd DHCP-server. Utöver detta kan man välja många andra typiska parametrar, såsom SSID-namn och lösenord (om krypte ringAllaanvänds).åtgärder i gränssnittet kan automati seras tack vare ett gränssnitt för fjärrstyrning. Den som vill använda sig av detta kan köpa officiella automationsverktyg, som till exem pel Smart Studio Manager (SSM) eller Auto mation Test Software (ATS). Användare som vågar lite mer, kan gå vidare och skriva sina egna automatiseringsverktyg i skriptspråk som Python. Det enda man behöver är rätt kommandouppsättning och frågesatser för att kommunicera med MT8862A. n

Användargränssnittet för MT8862A. Anritsu MT8862A, en wlan-provare.

T

TRÖGHETSNAVIGATORER eller IMU:er (Inertial Measurement Units) är integrerade enheter som kombinerar ett 3-axligt gyro med en förtröghetsnavigatorerNoggrannatuffauppgifterAvVincentGaff,TronicsMicrosystems,ettTDK-företag

28 ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22 TEMA: TEST, MÄT OCH SENSORER

E XPE RTA LEKITR TDK

Vincent Gaff började på Tronics i Grenoble 1999. Efter att ha arbetat som försäljnings- och marknadsföringsingenjör och därefter som affärsområdesansvarig blev han chef för marknadsoch affärsutveckling år 2018.

röghetssensorer omvandlar trög hetskraften till elektriska signaler för att detektera rörelse, rotation och lutning. Innan det fanns mikrome kaniska tröghetssensorer var priset väldigt högt och de användes främst inom flyg- och försvarstillämpningar.Idaggördenlåga kostnaden, höga pre standan och lilla storleken mikromekaniska tröghetssensorer oumbärliga i konsument elektronik. I din smarta mobil till exempel, används de för att detektera skärmrotation. De används också i spel, smart bärbar teknik ochTröghetssensorerAR-tillämpningar.med högre precision och stabilitet än de som används i konsu mentprodukter är nödvändiga för industri ella drönare, tåg, flygplan och anläggnings utrustningar. Dessutom måste de fungera tillförlitligt under svåra förhållanden där me kaniska stötar och vibrationer och snabba temperaturförändringar kan förekomma. Det finns två huvudtyper av tröghets sensorer – accelerometrar och gyron. Accelerometrar mäter acceleration vilket inkluderar accelerationskomponenter orsa kade av rörelse och acceleration på grund av gravitation. Accelerationen mäts i ”g”, som är multiplar av jordens gravitationskraft (1g = 9,8 m/s²). Accelerometrar finns även med 1-, 2- eller 3-axlar, definierade i ett X-, Y-, Z-koor dinatsystem.Gyronåandra sidan mäter vinkelhastig het, vanligtvis uttryckt i grader per sekund. De integrerar vinkelhastighet i förhållande till tid i en uppmätt rörelsevinkel som kan an vändas för att spåra förändringar i till exem pel orienteringen. I likhet med accelerome trar finns det gyron från många leverantörer och med 1-, 2- eller 3-axlar, vilket motsvarar samtidig mätning av stignings-, rullningseller girvinklar.

AXO är TDK:s senaste högpresterande och mems-baserade accelerationssensor. Dess arkitektur av typen force-rebalance vilket ger en noggrannhet motsvarande analoga kristallbaserade sensorer men i ett mycket mindre, lättare och billigare format och med en digital utgång. Den har en repeterbar noggrannhet på 1 mg, även under utmanan de flygförhållanden.

TACK VARE TRÖGHETSSENSORER kan dagens drönare hålla en stabil kurs när de flyger i höga hastigheter. Här mäter accelerometern den linjära accelerationen som uppstår på grund av drönarens rörelse och från gravita tionen, medan gyrot upptäcker förändringar i vinkeln. Eftersom dessa sensorer ständigt noterar drönarens läge och rörelse, justeras hastigheterna för rotorerna i enlighet med detta, vilket gör att dess läge kan styras och stabiliseras.Näranvändningen av drönare blir mer ut bredd förväntas de allt oftare flyga över tät befolkade områden. Här behövs tröghetsna vigatorer med hög precision för att minska risken för kollisioner med industriella drönar och säkerställa en säker drift.

I FLYGMILJÖER MÄTER och rapporterar trög hetsnavigatorn acceleration, orientering, vinkelhastighet och andra gravitationskraf ter hos ett fordon baserat på tröghetsmät ningar med accelerometrar och gyron. En tröghetsnavigeringsenhet å andra sidan, är en navigeringsenhet som använder en dator tillsammans med accelerometrar och gyron för att kontinuerligt med död räkning beräk na läge, orientering och hastighet (riktning och rörelsehastighet) för ett rörligt föremål utan behov av externa referenser. Jämfört med tröghetsnavigatorer som an vänds i konsumentelektronik är de mer exak ta och repeterbara och påverkas upp till 100 gånger mindre av vibrationer. Detta gör dem väl lämpade för tillämpningar i tåg, flygplan, fartygsnavigering, anläggningsutrustning och andra tillämpningar där hög precision och långtidsstabilitet krävs.

3-axlig accelerometer i samma krets. De kan till och med integreras med en barometrisk trycksensor eller kompass för ytterligare funktionalitet.Användningen av drönare ökar inom en mängd olika tillämpningar. De används re dan i avgränsade områden för att spela in videor, för växtbesprutning på stora gårdar, för att inspektera byggnader och under söka platser. Det förväntas att industriella versioner snart kommer att bli det rekom menderade transportsättet för den sista le veranssträckan eller för att inspektera svåråt komliga platser. Men innan avregleringen av industriella drönare är möjlig, arbetar rege ringar över hela världen fortfarande med att stifta lagar och förordningar som kommer att tillåta och stödja säker användning. Det finns redan en tydlig färdplan för utbredd användning av industriella drönare inom sju områden: logistik, säkerhet, hälsovård, katastrofinsatser, underhåll och förvaltning av infrastruktur, lantmäteri, samt jordbruk, skogsbruk och fiske.

Dessa typer av tröghetsnavigatorer med hög precision används redan i satellitnavige ringssystem (GNSS, Global Navigation Satel lite Systems) som GPS-baserade system för att fastställa bilens position. På järnvägar an vänds de också för att exakt lokalisera tågens position på spåret. Men i situationer där mottagningen störs, som i tunnlar eller när fordonet befinner sig mellan höga byggnader, kan satellitpositio neringen kompletteras med död räkning. När det inte finns någon mottagning alls, till exempel i en gruva, kan borriggar och andra maskiner bara förlita sig på information från tröghetsnavigatorer. I dessa miljöer måste tröghetsnavigatorerna vara mycket exakta med minimal känslighet för vibrationer, stö tar, damm och temperaturvariationer för att säkerställa funktionalitet och tillförlitlighet. TDK har under många år utvecklat och till verkat mycket noggranna sensorsystem för användning i autonoma fordon, för tågnavi gering och för flygelektronik. Mer specifikt för användning i IMU:er och tröghetsnavi geringssystem (INS) för styrning av flygande farkoster, med eller utan förare, som kräver hög tillförlitlighet och precision som inte på verkas av förändringar i miljön eller över tid.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22 29

TDK:S HÖGPRESTERANDE mems-gyro, Gypro, har god biasstabilitet även i tuffa miljöer lik som ultralågt brus och låg latens. Förutom att vara ett billigare alternativ till traditionel la mekaniska och fiberoptiska gyron, erbju der den också en digital utgång, är mindre ochTröghetssensorerlättare. med hög precision och hög tillförlitlighet i tuffa miljöer gör det redan nu möjligt för OEM-tillverkare att bygga IMU- och INS-utrustning även för sä kerhetskritiska tillämpningar. De kommer i allt högre grad att spela en avgörande roll i framväxande innovationer som fraktdrönare och flygtaxi där högre precision och tillförlit lighet krävs. n TDK

INBYGGDA SYSTEM Amerikanska Green Hills Software (GHS) har upptäckt N25F-SE, en Risc V-kärna som taiwanesiska Andes har anpassat för säkerhetskritiska system. Nu stöds den av GHS kompilator och operativsys tem för användning i säker hetskritiska fordonssystem.

nyaförUtvecklingspaketAcconeersradarsensor

KODAR GÖR DU i MPLAB X. Det finns en referenskonstruktion för Water Tolerant Touch och det finns globaltföretagetsliggerärben.tereller.zoneLS00Utöverutvärderingssatser.LS60finnsvariantensomenbartstöderTrustochLE00somharvarken-DukanbeställaallatrevariannaiTQFP-kapslarmed100-Prisernaivolymerom100005,48,4,33respektive4,18dollar.MicrochipshuvudkontoriChandler,Arizonaochstyrkretsaranvändsavdrygt120000kunder.

PER HENRICSSON per@etn.se

Säkrad styrkrets med provisionering n MIKROSTYRKRETS

JAN TÅNGRING jan@etn.se Battery Load/SourceSimulationTesting Many systems installed – ask us more!

30 ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22 NYA PRODUKTER

FÖR DEN SOM VILL testa den nya sensorn finns ett utvecklings paket kallat EVK A121 bestå ende av moderkortet XE121 plus ett anslutningskort för USB C kallat XC120. XE121 är kompatibel med Raspberry Pi liksom STM32 Nucleo från ST Microelectronics.Dessutomfinns ett paket med linser kallat LH120 för att forma radarloben.Inomkort kommer också ett kort kallat XS121 som gör det möjligt att skapa applikationer med flera radarsensorer.

”Cybersäker edge” är den ge mensamma nämnaren för de tillämpningar som Microchip rekommenderar för sin Cortex M23-baserade krets PIC32CM LS60. Smarta hem, smartmobiler, tillbehör till datorplattor, bärbar medicinteknik, wearables, vitvaror och industrirobotar –cybersäkerhet behövs i dem alla, enligtMicrochipMicrochip.harmed Arm Trustzone som grund adderat ytterligare ett lager av säkerhet till sin nya krets med en egen lös ning kallad Trust Platform. Den inkluderar stöd för provisionering och skydd mot fysiska angrepp på hårdvaran. Trust Platform betyder att det på ett säkrat sätt går att integrera kretsen med molntjänster som AWS och Google Cloud. PIC32CM LS60 används för att implementera touchgränssnitt. En teknik kallad Driven Shield Plus hindrar felaktiga indikatio ner i brusiga och fuktiga miljöer.

Periferigränssnitten utnyttjar en teknik kallad Sleep Walking och Event System för att låta cpu-kärnan stanna i viloläge, för minskad kanvandlareOperationsförstärkare,energiförbrukning.DA-omochAD-omvandlarearbetaunderviloläge.

JAN TÅNGRING jan@etn.se

Svenska IAR var faktiskt före på den bollen och annonserade motsvarande stöd redan i mars. N25F är en Linux-cpu-familj med branch prediction och rörledning på fem steg. Den är sedan länge en av Andes bästsäl jande kärnor. Den licenseras och integreras i systemkretsar. Andes har adderat tålig het mot strålning och gjort en noggrann analys av N25F för att tvätta bort eventuella buggar. Därefter har den certifierats för användning i säkerhetskritiska system. Och har fått tillägget ”SE”, ”safety enhanced”, i namnet. Utöver N25F-SE består GHSpaketet av strömsparlägen.felanvändercache,separatdubbelochninglicenseratsanvändningfieradAndesASILenligtavkompilatorMultiMicrovelosity,operativsystemetutvecklingsmiljön–inklusivedebuggeroch–samtprobenProbe.PaketetäravsettförutvecklingsystemsomskacertifierasstandardernaISO26262B,CellerD.JustnuarbetarmedattfåsinkärnacertiförAsilB.Paketetskavarafärdigtförinnanåretärslut.N25F-SEharredantidigareavkunderföranvändisäkerhetskritiskasystem.Denfinnsi32och64bitarmedflyttalienkelellerprecision.Denanvänderdata-ochinstruktionsstöderlokaltminneochECCförattkorrigeraiL1-cache.Denharäven

Risc V-paket från Green Hills

n

n SENSORER Det är fortfarande ett halvår kvar till volymproduktion men redan nu släpper Lundabola get Acconeer ett utvecklings paket för sin nya radarsensor A121. Lägre effektförbruk ning, bättre prestanda och stöd för fler spänningsnivåer är några av nyheterna. A121 är benkompatibel med den äldre A111 men har bättre pre standa och lägre energiförbruk ning för många tillämpningar plus att nykomlingen kvalificeras enligt AECQ-100 grade 2 vilket är ett krav i många fordonstill lämpningar. Samtidigt är priset högre än för den äldre A111. Radarsensorerna använder Acconeers egenutvecklade teknik med koherenta pulser på 60 GHz-bandet och kan mäta avstånd, hastighet, rörelse och närvaro upp till 20 meter bort. I bästa fall ligger noggrannheten på någon millimeter.

HÄR FINNS LED -indikator och piezo-summer. Bland gränssnit ten finns GPIO och RS-485. Du kan ansluta en pin-kodsläsare ochRP2040kortsläsare.ärprogrammerbar i C/C++ och Micro Python. Du kan använda Visual Studio Code eller Arduino IDE som utveck lingsmiljöer. Sfera Labs har fri exempelkod.Ja,Raspberry Pi-stiftelsen har en egen styrkrets. Stiftelsen är välkänd för sina Arm-baserade Linuxkort.Uppmuntrad av den fram gången tog stiftelsen ett nytt grepp i januari i fjol och släppte en alldeles egen Cortex Mbaserad styrkrets under namnet RP2040, i en enda konfiguration.

JAN TÅNGRING jan@etn.se

ITALIENSKA SFERA LABS grunda des 2016 och tillverkar hårdvara för automation baserade på Linuxkortet Raspberry Pi, styr kortet Arduino och styrkretsen RP2040. De används i tre produktfa miljer kallade Strato för servrar, Iono för I/O-moduler respektive Exo för smarta sensorer. Enligt Sfera är Exo-familjen redan populär och vida använd. medlem vid namn Exo Sense RP. Hjärnan är Raspberry Pistiftelsens Cortex M-baserade styrkretsSensorernaRP2040.mäter temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet, ljus, rörelse och ljud. De kommer från Sensirion, TI, Panasonic och TDK. Det går även att ansluta ännu fler sensorer.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22 31 NYA PRODUKTER Från Idé till Produkt Elektronikdesign, EMC test, Produktion Utveckling MekanikMjukvaraHårdvara Produktion PrototyperSlutmonteringHålmonteringSMD EMC Ackrediterat lab Filter Filterproduktiondesign Dectron 2.0 AB • Thörnblads väg 6 • 386 90 Färjestaden • Telefon 0485-56 39 00 • www.dectron.se Multisensor på Raspberry Pi:s MCU n AUTOMATION Exo Sense RP är en liten, strömsnål multisensor byggd på Raspberry Pi-stiftelsens styrkrets RP2040. Ja, Pi har en egen styrkrets. Hem- och utrymme.användningRP.ningsområdetsammanfattarärABS-modultillämpningsområden.kontrollnare,miljömonitorering,byggnadsautomation,kundräkrumsstyrning,larm,access–detärnågramöjligaSensornärenväggmonteradpå80×80mm.DenbådeCE-ochFCC-märkt.Strömsnåltochrealtid–såSferaanvändförExoSenseDenföreslåsdessutomfördärdetärtrångtom

n ARTIFICIELL INTELLIGENS

Renesas neuronkrets i en Pi-klon Första frånkretsenWifi-Nordic n IOT 20 månader efter köpet av Wifiverksamheten från brittiska Imagination, lanserar norska Nordic Semiconductor sin första Wifikrets.

JAN TÅNGRING jan@etn.se ÄR DU MEDLEM I ?

PREMIÄRKRETSEN har beteckning en NRF7002 (nRF7002). Den är dual-band och stöder version 6 av Wifistandarden. Det är en hjälpkrets till systemkretsar som exempelvis NRF52, NRF53 och NRF91. Tillsammans realiserar de dels Wifiuppkoppling och dels SSIDbaserad lokalisering, det vill säga noterar vilka SSID-nummer som annonseras i Mjukvaruutvecklareetern. använder Nordics vanliga verktyg. JAN TÅNGRING jan@etn.se

positioneringadderarBlåtandskrets

SVENSKA ELEKTRO- OCH DATAINGENJÖRERS RIKSFÖRENING (SER) är intresseförening för yrkesverksamma. SER är kontaktskapare mellan medlemmar och intressanta företag. SER arrangerar studiebesök, föredrag och seminarier med aktuellt fokus. Allt detta och mer därtill hittar Du som medlem på ser.se, bland annat dessa aktuella händelser: Föredrag om 5G, utveckling och drivkrafter - 7/3 2022 kl. 18:30 - 19:30 EU´s NIS direktiv uppdateras till NIS-2 - 14/3 2022 kl. 18:00 - 19:30 Första e-utgåvan av Telekomboken ”HUR SVENSKA TELEKOM KOM TILL VÄRLDEN” Bli medlem i SER: ser.se/medlemskap/bli-medlem/. I medlemskapet ingår även medlems tidningen EL- OCH DATATEKNIK, Elektroniktidningen, Nordisk Energi. Läs mer på ser.se.

32 ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22 NYA PRODUKTER

Den nya kretsen BlueNRG-LPS ger positionsbestämning med någon centimeters noggrannhet till de Bluetoothnoden den kom municerar med. Kretsen är certifierad enligt Bluetoothstandarden 5.3 och kan räkna fram både AoA (angle-of-arrival) och AoD (angle-of-departure) genom att utnyttja signaler från flera anten ner ordnade i en matris.

Distributören Avnet har plug gat in en neuronnätsprocessor från Renesas i ett kort som an vänder samma formfaktor som Linuxkortet Raspberry Pi 4. Kortet heter RZBoard V2L och behåller huvudsakligen samma gränssnitt som Pi 4, som Gbit Ethernet, USB, Wifi, Bluetooth, MIPI DSI, HDMI, CSI och den karaktäristiska stiftkontakten RPi-HAT.Endatydliga skillnaden mel lan korten är att cessormedBroadcomprocessorPi-stiftelsensärersattenRenesasRZ/V2L.EnfyrkärnigCortexA72-propå1,5GHzbytsdärmed mot en Cortex A55-processor på 1,2 GHz som som utöver en 3Doch en videokärna en innehåller en neuronkärna kallad DRP-AI och styrkretskärnan Cortex M33. Den tänkta tillämpningen är robotik. Eller egentligen vad som helst kring datorseende. Avnet kommer att släppa ett antal AI-referenskonstruktioner kring kortet. Kortets minne är 2 GB DDR4, 32 GB eMMC och16 MB QSPI NOR-Flash. Dessutom finns en MicroPrisetSD-kortplats.är147dollar. Du kan addera en sjutums kapacitiv pek skärm för 95 dollar och en MIPI CSI-kamera för 32 dollar.

Trots tillskottet av positions bestämning ser ST kretsen som lämplig för omoch32-pinnarochunderlättarvandlarefjärrkontrollerprodukter,sensornoder,volymprodukterkostnadskänsligasomtrådlösamedicintekniskanyckellösaccess,ochenergimätare.Vidarefinnsintegreradomochskyddskretsarvilketkonstruktionsarbetetsänkertotalkostnaden.KretsenkommerkapsladienQFN32på5×5mmkostar1,6dollarivolymer1 000exemplar.

n KOMMUNIKATION

PER HENRICSSON per@etn.se – Därmed är Nordic Semicon ductor ett av få företag i världen som erbjuder samtliga tre av de mest populära trådlösa standar derna för IoT: Bluetooth, Wifi och mobilnät, konstaterar företa get i ett Nordicpressmeddelande.noterarävenatt det nu har ett komplett stöd för det Ikea-stödda protokollet Matter, som använder såväl Thread som Bluetooth LE och Wifi. Provexemplar finns. Det är en QFN-krets på 6×6 millimeter. Nordic köpte Wifi-IP och -expertis från brittiska Imagi nation i slutet av 2020, med motiveringen att det var något som kunderna efterfrågade.

Genom att bestämma andra Bluetoothnoders position går det att använda den trådlösa sladdersättaren till mycket mer än bara kommunikation. ST Microelectronics, som adderat positionering till sin systemkrets, föreslår inom husnavigering, geofencing liksom spårning av saker som tänkbara tillämpningar.

M12 Push-Pull, den nya standarden! Koppla med ett klick Enkel och snabb anslutning: M12-kontakter med push-pull ger en pålitlig och verktygsfri anslutning med ett klick. Enklare kan det inte bli att göra rätt. 05-20.004.L1DC För mer information, besök: www.phoenixcontact.com/M12PushPull

FPGAworld är den riktiga samlingspunkten för alla FPGA-intresserade

34 ELEKTRONIKTIDNINGEN 7–8/22 NYA PRODUKTER

PER HENRICSSON per@etn.se

AFRY, Solna, Sverige. 13 september 2022. Keynote

Keynote speaker: Tero Rissa

Stockholm Plats: speakers: Magnus Peterson

för att emulera en PT100givare som ger 40Ω till 180Ω över Labview.harmerahastighetmaximaleffektärönskatkanladavmindreärståndsvärdet.bitarsisoleradeupplösning–150°Ctemperaturintervallettill+200°Cmedenpå0,1°C.Detfinnsfyragalvanisktkanalermed16upplösningimotUpplösningendockintelinjärutanharstegförlägrevärden.Rentpraktiskbestårdenenmotståndsbankkopptillhalvledarreläersomprogrammerasförattgevärde.Maximalarbetsspänning150V,maximaltillåten100 mW/kanalochuppdaterings200Hz.ModulengårattprogrammedPythonmenocksådrivrutinerför

Det nya reläet kallat G9KB kan ersätta två reläer som leder i en riktning. Det klarar 600 V likspänning och 50 A vilket räcker för exempelvis laddboxar, mindre batterilager för konsu mentmarknaden och liknande tillämpningar där man vill kunna bestämma vilken riktning strömmen ska ta. På dagen kan solcellerna ladda elbilen som sedan lämnar tillbaka en del av den under natten. Eller så har man ett litet batterilaget i huset som fungerar somTilläggasbuffert.kan att reläet har Omrons teknik för att ”räta ut” den ljusbåge som bildas vid om koppling. Lösningen baseras på en permanentmagnet placerad nära kontaktpunkten.

, Synective Labs AB, Sweden. FPGAs for Deep Learning Applications – Trends, solutions and tools. Adam Taylor, Adiuvo, England. Challenges we face in achieving FPGA safety and security.

nog hårdkodat. Det kan alltså inte ske mentelligensattmaskininlärningnågonefterkretsentillverkats.DettagörIMU:nsinmindreflexibel,betyderåandrasidan att den kan arbeta snabbare. Demokort och fria kod exempel finns för den som vill utvärdera. Hela kretsen ryms i en kapsel på 2,5×3×0,83 mm.

JAN TÅNGRING jan@etn.se

Plats:

förmotståndsProgrammerbarmodulUSB

Köpenhamn 15TekniskaDanmarksUniversitet.september2022.

från såväl industrin som universitetsmiljö. Från konferensprogrammet: Designmetoder • Verktyg • IP • Plattform- och arkitekturapplikationer • Analys • Tendenser och utbildning Utställare: InnoFour • Achronix • Eccelerators • Microchip • BitSimNOW • Arrow • Motion Control • AFRY • AGSTU • vSync Circuits • Adiuvo Engineering and Training • Blue Pearl • Avnet Silica Denmark • Beetlebox Information och anmälan: www.fpgaworld.com Sponsorer: Få en heldag med konferens, utställning och fina möjligheter till diskussion, nätverkande och möten med designers, leverantörer och andra branschfolk. IMU med neuronnät för fordon

n KOMPONENTER En elbil kan dubblera som energilager på natten när so len inte lyser. För att göra det enklare att styra strömmarna i den här typen av tillämpning ar har Omron tagit fram ett dubbelriktat likströmsrelä.

PER HENRICSSON per@etn.se n TEST OCH MÄT Göteborgsbaserade Wire flow har släppt en USBversion av sin program merbara motståndsmodul WF 3144 som ursprung ligen togs fram för cRIO. Den nya modulen WF 2144 kan exempelvis användas

, Xilinx, Finland. forArchitectureDomain-SpecifiAdaptablec(DSA)AIinference.

n SENSORER En IMU som kan rapportera att den är i ett fordon som just nu bogseras – det har ST utveck lat genom att integrera att neuronnät i kretsen. Grunden är en IMU (inertial measurement unit) – en treaxlig accelerometer och ett treaxligt gyro.Men ett neuronnät används för att ge IMU:n flera nya funk tioner, smartare än de du är van vid från en IMU. Kretsen kan mata ur sig grundläggande värden för rörelse och riktning för att hjälpa fordonet med funktioner som positionering och stabilisering. Men den kan även analysera krafterna på en högre nivå, ex empelvis konstatera att fordonet bogseras, att det står stilla, eller att det högeffektsläge.avanceradeaccelerometer800MEMS-IMUmycketDenheterkrockar.ASM330LHHXkomponenten.skaintedrasåmeränenvanligfrånST.IlågeffektslägedrardenµAmedbådegyroochaktiva.DemeranalysernagörsiettNeuronnätetärintressant

energilagerförriktatDubbel-reläsmå

ICT Energy i Svensk Elektronik arrangerar den 29 september ett heldagsseminarium med fokus på energieffektivisering inom ICT. Dagen kommer beröra många intressanta områden. Frågor om stora datacenters energiförbrukning och koldioxidavtryck kommer bla behandlas samt vad man kan göra för att förbättra effektiviteten. Plats för seminariet är i våra lokaler på Storgatan 5, Stockholm. Anmälan görs enkelt via vår hemsida: svenskelektronik.se och är kostnadsfri.

Inbyggda system täcker idag gränslandet mellan hård- och mjukvara. Platsen där allt spännande händer. Håll er uppdaterade i detta frontområde inom elektroniken och reservera dagen i er kalender.

Nästa tillfällen sker i Göteborg den 31 augusti och i Halmstad den 22 september Mer info och anmälan finner ni på vår hemsida: svenskelektronik.se

Elektronikbranschen är i fokus i och med att västvärlden upptäckt sin utsatta position med anledning av den så kallade halvledarbristen. Situationen runt Taiwan lugnar inte speciellt. Makthavarna över denna ö har i över 50 år strategiskt investerat i kompetens och i fabriker och är nu världens dominerande halvledarsmedja. USA, Japan, Sydkorea samt EU med många medlemsländer har nyligen initierat stora investeringssatsningar för att säkra framtida tillgång till denna nyckelteknologi. Våra politikers avvaktande hållning ger anledning till frågan om Sverige kommer missa tåget? Vår bransch mår i huvudsak bra idag. Vi har bra kompetens och rätt förutsättningar, men riskerar att marginaliseras i det nya ekosystemet som kommer växa fram. Närhet till tillverkning ger en positiv feedback till design, konstruktion, kompetensutveckling och tillhörande större värdekedjor. Därför hoppas jag att Sverige tar sin rättmätiga plats, men då kommer det krävas en långsiktig investeringsstrategi, se och lär av Taiwan.

Denna kurs passar dig som o a kommer i kontakt med elektronik. Din roll kan vara utvecklare, tillverkare, kvalitetsansvarig, inköpare, produktledning etc. Oavsett om du har lång eller kort erfarenhet av branschen, så har du mycket att hämta här.

ICT Energy riktar sig till företag som utvecklar, säljer eller använder produkter avsedda att generera, omvandla, lagra, distribuera och övervaka energi till system för informationshantering och kommunikation (ICT system). Den operativa verksamheten från Svenska INTELEC-föreningen är numera en sektion inom Svensk Elektronik och går under namnet ICT Energy.

Månadens betraktelse

Svensk Elektronik, i världsklass, först in i framtiden!KALENDARIUM31augusti

Göteborg.Elektronikhandbokskurs, 13 september Stora elektronikdagen med SUMMIT. 22 september Halmstad.Elektronikhandbokskurs, 29 september Sustainable ICT-Minimal user of resources and energy. 1 november Embedded ScandinaviaConference2022. 24 november Höstmöte, Svensk Elektronik. kalendariumsvenskelektronik.se/ Tillsammans skapar vi branschens framtid. Ditt företag är väl med? Ett medlemskap i Svensk Elektronik stärker dig och ditt företag. info@svenskelektronik.sewww.svenskelektronik.se Peter SvenskBjörkholmElektronik Se till att bli

Let us get back to business! Embedded Conference Scandinavia 2022 är ett heldagsevent som går av stapeln den 1 november. Läs mer www.embeddedconference.sepå:Missainteatttipsastudenter om möjligheten att tävla i Embedded Award. Det finns ära, uppmärksamhet och pengar att vinna!

tillsammansmedlem,skaparviförutsättningarförenstarkaresvenskelektronik-bransch!

2.0

På kursen går vi igenom Elektronikhandboken 2.0 med sina mallar, checklistor och bilagor. Kursen leds av Mats Andersson och Maria Månsson, Svensk Elektronik och är kostnadsfri för föreningens medlemmar. Vid stort intresse kan vi ordna kurstillfälle i närheten till er arbetsplats. Anmäl då gärna intresse till info@svenskelektronik.se Sustainable ICT – Minimal use of resources and energy Sektionen

Utbildning i ElektronikhandbokenSmartare

POSTTIDNING B Returadress: AC RåsundavägenLantz 108 169 50 SOLNA RETHINK 5G TESTING Get more out of your 5G testing solution Designed to make 5G testing as simple and straightforward as never before, the R&S®CMX500 enables even complex test setups for all 5G NR deployments, supporting a large variety of the present and future 3GPP band combinations – all in a single box. www.rohde-schwarz.com

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.