Elektroniktidningen april 2021

Page 20

FORSKNING: IoT

PE R

R TA T

EX

Mångsidig sensorlåda för smar IKEL

Av Zhongjun Ni, Yu Liu, ­Magnus Karlsson och ­Shaofang Gong, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet, Campus Norrköping

Zhongjun Ni

är doktorand i kommunikations­ elektronik vid Linköpings ­universitet. Han forskar om smarta digitaliseringslösningar för historiska byggnader med syftet att spara ­energi medan bevara kulturarvet.

Yu Liu

är doktorand i kommunikations­ elektronik vid Linköpings ­universitet. Han forskar om moln-baserad IoTlösningar inklusive inbyggda system och trådlösa ­sensornätverk.

O

lika tekniska lösningar för sakernas internet (IoT), artificiell intelligens (AI) och molntjänster har funnits länge, däremot är verkligt tekno­ logidrivna applikationer med stor produk­ tionsvolym fortfarande ovanliga. Det är i stället behovsbaserad innovation som driver digitaliseringsprocessen i olika typer av pro­ dukter och tjänster. Samtidigt är tid till marknaden, personlig integritet, nätverkssäkerhet och låg total­ kostnad desto viktigare. Denna typ av be­ hovsdrivna applikationer kräver en öppen och flexibel arkitektur vad gäller både hård­ vara och programvara eftersom olika kunder har så olika krav. Dessutom måste det vara smidigt att uppdatera alla hårdvaruenheter. S O M E N D E L AV P R O J E K T E T ”Digitaliserings­ ramverk för energioptimering och smart underhåll av historiska byggnader” [1] har det vid Linköpings universitet utvecklats en molnansluten sensorlåda med en edgeplattform och sensorer för smarta digitali­ seringstillämpningar. Sensorlådan kan an­

Magnus Karlsson

är biträdande ­professor i kommunikationselektronik vid Linköpings universitet. Hans forskning omfattar elektroniksystemdesign och konstruktion, antennteknik, radio front-end design och trådlös kommunikation.

20

vändas för att samla in klimatdata inomhus, såsom CO2 halt, koncentration av dammpar­ tiklar, luftkvalitet, vibration, temperatur och luftfuktighet. Projektet startade år 2020 och löper på fyra år. Det är ett samarbete mellan Linkö­ pings universitet – Campus Norrköping, Uppsala universitet – Campus Gotland, forskningsinstitutet Rise i Linköping och Norrevo fastigheter i Norrköping. Energi­ myndigheten och Norrevo stöttar projektet inom ramen för programmet Spara och Be­ vara [2]. S E N S O R L Å D A N K A N ÄV E N A N VÄ N D A S för and­ra digitaliseringsändamål eftersom sen­ sorer och ställdon lätt kan bytas ut. Enheten har stöd för uppkoppling till molnet via Wi-Fi eller 4G/5G-nätverk. Vår egenutvecklade sensorlåda med en inbyggd edge-plattform kan användas för att skapa smarta applikationer med data från alla möjliga sensorer, även kameror om det behövs. Sensorlådan kan användas som en fristående enhet eller som del i ett annat

Shaofang Gong

är professor i kommunikations­ elektronik vid Linköpings universitet. Han forskar primärt om trådlös data­överföring med höga hastig­ heter, trådlösa sensornätverk för sakernas internet och metodik för digitaliserings­ lösningar.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 4/21


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.