Elektroniktidningen mars 2018

Page 1

NR 3 MARS 2018

ELEKTRONIK TIDNINGEN

SVERIGES ENDA ELEKTRONIKMAGASIN FÖR PROFFS

Prenumere kostnadsf ra etn.se/prreitt! n

TEMA:  INBYGGDA SYSTEM, MJUKVARA

SPANAT PÅ EMBEDDED WORLD RISC-V och artificiell intelligens slog rot på världens största inbyggnadsmässa. /10–16

STEFAN CARLSSON:

IMA:

AI-miljarden öppnar ­möjligheter

Innovativa material får egen arena

/18–19

/6

M A G A S I N  –  W E B B  –  NY H E TS B R E VINNEHÅLL ETN 3/18

April 12, 2018 @ HELSINKI

AI makes your IoT meaningful Are you ready? Artificial Intelligence. Machine Learning. Autonomous Systems. Soon it will be everywhere. Making your devices smarter. Making your life easier. Making your IoT system meaningful. AI needs a lot of innovation. It requires components to collect data, wireless communication, often to the cloud. Servers to store vast amounts of information. Intelligent software to analyse the data and make the intelligent decisions. This is why AI is the main theme for the 2nd annual Embedded Conference Finland. The event will host an exciting program with keynotes, an exhibition and technical presentations devided into two tracks.

4 6 10 18 20 24 27 Tidningshuvud

05-12-12

14.29

Förvärmning förenklar reparationerna Ett Ericssonprojekt som visar att förvärmning av stora kort minskar den termiska stressen prisades på IPC:s Apexmässa i San Diego. En arena för innovativa material En mötesplats kring avancerade material – Innovative Materials Arena – ska ­byggas i Linköping med start i år. Projektet ­stöttas av EU med 3,9 miljoner kronor. MÄSSA: Några nedslag på Embedded World 1 021 utställare mötte 32 217 besökare under tre dagar i Nürnberg. Elektroniktidningen var där. AI-PROFESSORN: Så ska AI-miljarden användas Han ville se en stor svensk AI-satsning. Den kom. Elektroniktidningen frågar Stefan Carlsson: vad händer nu? EXPERT: Nästan alla har råd med en asic Några tusen komponenter per år kan räcka för att räkna hem en asic, skriver Michele Riga på Arm. EXPERT: Sparar mer på kortare tid NAND-tillverkare måste nå högre kapacitet till lägre kostnad för att fortsätta växa. Arkitekturer i 3D är lösningen, skriver Patrick Twele på Rutronik. EXPERT: Standardiserad arkitektur för testbänkar med VHDL UVVM gör det enkelt att skapa strukturerade test­ bänkar med VHDL, skriver Espen Tallaksen på Bitvis.

Sida 1

Utges av Elektroniktidningen Sverige AB Adress: Folkungagatan 122, 4 tr, 116 30 Stockholm. Telefon: 08-644 51 20 www.etn.se Bankgiro: 5456-3127 REDAKTION: Anna Wennberg (ansv. utg.), Per Henricsson, Jan Tångring. Grafisk formgivning och layout: Joakim Flink, TYPA jocke.flink@typa.se Omslagsbild: NürnbergMesse

PRENUMERATION: Webb: etn.se/pren E-post: pren@etn.se Telefon: 08-644 51 20 ANNONSER: Anne-Charlotte Sparrvik, 0734-17 10 99 E-post: ac@etn.se INTERNATIONAL ADVERTISING: Huson International Media +1 408 879 6666 (USA) Pacific Business Inc. +81 336616138 (Japan)

For more information see

www.embeddedconference.fi To book a table top or

ask for sponsor packages please contact ETN editor-in-chief Veijo Ojanperä vo@etn.fi +358-407072530 or Sales Manager Anne-Charlotte Sparrvik ac@etn.fi +46-734171099

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/18

Anna Wennberg Bevakar analogt, opto och kommuni­ kation, kraft, sen­ so­rer, distri­bution, medicinsk elektronik och minnen. anna@etn.se 0734-17 13 11

Per Henricsson Bevakar test & mät, rf och kom­munikation, produktion, FPGA, EDA och passiva komponenter. per@etn.se 0734-17 13 03

© Elektroniktidningen 2018 Upplaga: 13 500 ex (exkl. emagasin) Allt material lagras elektroniskt. ISSN 1102-7495

Jan Tångring Bevakar in­byggda system, mjukvara, processorer, kort och skärmar.

Anne-Charlotte Sparrvik Ansvarar för sälj- och ­marknadsföring.

jan@etn.se 0734-17 13 09

ac@etn.se 0734-17 10 99

Organ för SER, Svenska Elektrooch Dataingen­jörers Riksförening, www.ser.se Tidningen trycks på miljövänligt papper hos Sörmlands Printing Solutions AB.


STARTBLOCKET

Förvärmning förenklar reparationerna n PRODUKTION Det kan tyckas självklart att man ska förvärma ett stort och tjockt kretskort för att minska den termiska stressen när en komponent ska bytas ut. Lars Bruno på ­telekomjätten Ericsson har drivit ett projekt som tagit fram riktlinjer för hur den här typen av reparationer ska utföras. Arbetet belönades med ett heders­omnämnande på branschorganisationen IPC:s Apexmässa i San Diego i början av mars. – Vi är inte först med förvärmning av kretskort eller att värma kretskort under hela den manuella lödprocessen, anledningen till att vi fick priset är att vi gått grundligt tillväga och visat med riktiga mätvärden att belastningen på kortet blir mindre om det värms på rätt sätt. Det säger Lars Bruno som samordnar en kompetensgrupp inriktad på produktionsteknik för Ericssons fabriker och reperationscenter runt om i världen. Det är andra året i rad han tar emot ett pris på den amerikanska Apexmässan. I år blev det ett hedersomnämnande, i fjol fick han ta emot förstapriset. – Då genomfördes en utredning i ett stort konsortium där ingen ville vara ledare så jag tog på mig uppgiften och projektet gick mycket bra. handlar som sagt om värmning av stora kort. Även om basstationerna blir mindre och mindre för varje ny generation så blir kretskorten allt större och tjockare. Det gäller även kretskorten till det bakomlig-

ÅRETS BIDR AG

Temperaturen i några utvalda komponenter mättes under reparationsarbetet.

Arbetet har resulterat i en rekommendation för hur man bygger om arbetsbordet med nedsänkta IR-värmare som täcks av luckor när de inte används.

gande core-nätet. Stora delar av kretskorten består dessutom av byggblock som konstruerats och testats var för sig. I vissa fall gör kombinationen av olika byggblock att kretskortet blir extra svårt att reparera. När man ska reparera korten krävs det väldigt ofta mycket värme, även för att löda många av de små komponenterna. På dagens kort kan de keramiska chipkomponenterna vara så små som 0201. En bidragande orsak till problemet är att korten är tjocka och innehåller mycket koppar som suger i sig värmen. Resultatet blir att komponenterna riskerar att överhettas innan lodet till slut smälter. Detta kan hända vare sig man använder en lödkolv eller en varmluftspenna. Risken är överhängande att man bränner sönder komponenten eller i värsta fall skadar kretskortet. Risken minskas radikalt om kretskortet förvärms och om det även värms under hela lödprocessen. – Min förhoppning är att man

får en tankeställare när av undervärme och alla jag berättar om det här hjälpmedel som behövs och förstår att korrekt anfinns inom räckhåll såvänd bottenvärme hjälper som mikroskop, lödkolv, mycket, säger Lars Bruno varmluft och olika handoch fortsätter: verktyg. –  Det är en ganska När kortet behöver praktisk utredning där vi Lars Bruno förvärmas tar operatören gått grundligt tillväga och mätt bort en eller bägge luckorna och temperaturen under reparatio- placerar dem i en speciell säkernerna. Resultatet är inget Erics- hetsbox. Först då går det att slå sonhemligt utan ett färdigt paket på värmen. Dessutom är värmarsom vi sprider. na och locken jordade för att inte skapa ESD-problem. Hålen är 160 × 220 mm resI P R O J E K T E T T I T TA D E M A N PÅ ett antal olika kort och komponenter. pektive 350 × 450mm medan Man mätte hur varma kompo- IR-elementen är 160 × 220 mm. nenterna blev vid manuell löd- Korten är normalt större än håning. Dessutom testades olika len och vilar på bordet. I de fall temperaturer och tider på bot- de är mind­re finns en speciell tenvärmningen för att se vad som hållare som kan ställas in så att fungerade bäst. Sedan snittades kortet låses fast. Att man valde IR hänger samkorten för att man skulle kunna man med att det går snabbt att få studera lödfogarna. –  Vi tittade på intermetall- upp temperatur och sedan svalskikten och kollade att lödfo- nar värmeelementen snabbt när garna såg bra ut. Vi gjorde också man stänger av strömmen. skjuvtester för att utreda eventuella skillnader i olika lödfogars T I L L Ä G G A S K A N att distributören styrka. Venso bistod med den praktiska Med rätt förvärmning och, i utformningen av bordet. vissa fall, värmning under hela Värt att komma ihåg är att den lödprocessen blev resultaten presenterade designen bara är en identiska mellan reparerade kort rekommendation. Varje enhet och kort som inte reparerats. Vid inom koncernen gör som de själdessa skjuvtester var det de kera- va tycker passar dem bäst, vilket miska chipkomponenterna som exempelvis innebär att fabriken gick sönder och inte lödfogarna. i Brasilien inte har någon extra Arbetet har också resulterat i säkerhetsbox i bordet. Med deras en rekommendation för hur man bottenvärmare räcker det med bygger om arbetsbordet med IR- att den inbyggda proben i IRvärmare som sitter nedsänkta värmare känner av om det finns och täcks av luckor när de inte något att värma. används. Därmed kan operatöPER HENRICSSON per@etn.se ren lätt och naturligt använda sig ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/18STARTBLOCKET

Tryckt elektronik – som denna fukt­sensor som Invisense ska kommer­ sialisera – är ett bra exempel på hur IMA kan komma att koppla ihop forskning med småföretag, men också industri.

Workshop där Peter Larsson beskriver tankarna kring IMA.

Innovativa material får egen arena n KUNSKAPSBRO Linköping är redan ett mecka för alla med intresse av avancerade material men regionen vill att kompetensen växer och breddas. Nu skjuter EU till pengar som gör att tankarna kan förverkligas – en mötesplats för materialkunskap döpt till Innovative Materials Arena. När Region Östergötland – som är en ombildning av landstinget Östergötland – kartlagt sina egna styrkor är det tydligt att avancerade material utmärker sig. –  Kunskapen inom avancerade material och materialforskning är otroligt stark i vår region, kanske starkast i Sverige, säger Peter Larsson på Region Östergötland, som är ansvarig för området avancerade material, och förtydligar: – Här ingår en mängd områden inom nanoteknik, men också inom komposit, liksom energibärande material, material med inbyggda sensorer, högfrekventa material och annat. till en ansökan om EU-stöd för att skapa en ledande materialnod med säte i Linköping. I början av året kom besked. Tillväxtverket beviljar EU-stöd på 3,9 miljoner kronor till ett treårigt projekt, Innovative Materi-

INSIKTEN HAR LET T

als Arena (IMA). Det kommu- åtminstone två företag med och nalägda fastighetsbolaget Sankt diskuterar kring praktiska saker Kors och Region Östergötland som hyra, renhetsgrader som krävs och hur saker ska se ut. skjuter till lika mycket. – De som är med är Swerea IMA ska ingå som en del i den blivande företagsparken, med ar- Compraser Labs, som utvecklar betsnamnet Linköping Aviation flygmaterial, och Creo DynaPark, som ska byggas strax norr mics, som arbetar med materialom Linköpings flygplats på mot- akustik. Båda har visat starkt intresse för att bidra till att utforma satt sida om Saab. – Det blir ett stort område med hur samarbetet kan se ut, säger nya byggnader och företag som Mikael Syväjärvi, som genom sin har koppling till framförallt flyg, materialforskning på Linköpings som vi vet bland annat är beroen- universitet ingått som materialde av materialkunskap. Tanken är expert sedan start. att IMA blir den första satsningen där, i form av en mötesplats för D E FÄ R S K A E U - M I L J O N E R N A ska kompetens och utmaningar med användas för aktiviteter som möjlighet till test och labb. ska fylla lokalerna med relevant Inspirationen kommer från verksamhet. Vreta Kluster, en företagspark – Hittills har vi haft två workoch mötesplats för det gröna nä- shops, senast i början av februari. ringslivet i Östergötland som ini- Vi arbetar med att hitta områden tierades år 2011. Idag har parken som intresserar flera aktörer och drygt 30 företag och här anord- som kan bli en naturlig kärna i nas varje år ett stort antal möten verksamheten. mellan företag och forskare – Mikael Syväjärvi nämner mulöver 12 000 människor beräknas tifunktionalitet som ett sådant passera årligen. framtidsområde. Hur IMA kommer att ta form Det kan röra sig om flygplansmer konkret är inte klart idag. delar som är elektrisk ledande, så Ett avstamp tas inom flyg att de kan fungera som och rymdfarkost, men sensorer eller för komvad som sker i nästa steg munikation, samtidigt beror av vilka företag och som de ger bärighet med individer som engagerar lägre vikt än tidigare. sig. – Detta ger sig inte av Ännu är inga kontrakt en aktör, eller är drivet av skrivna, men hittills är Mikael Syväjärvi ett teknikområde, utan

människor med olika kompetenser som möts på ett naturligt sätt, förklarar Mikael Syväjärvi. TA N K E N Ä R AT T I M A ska bli en materialnod med nationell relevans. Genom olika aktiviteter ska möten mellan näringsliv och akademi kring avancerade material anordnas, och en stor kompetensbas skapas. Här ska företag, stora som små, exempelvis kunna få hjälp att hitta rätt leverantörer eller möjliga lösningar på sina utmaningar. Likaså ska företag som är experter inom material kunna etablera sig här. – Det blir lite som en företagspark också, men ett företag måste inte vara hyresgäst för att ha tillgång till arenan, utan IMA ska fungera som ett öppet labb inom materialkunskap, förtydligar Peter Larsson. Tidsplanen för det nya klustret är att spaden sätts i marken inom kort. Om ett år ska en byggnad stå klar för inflyttning av företag. Sankt Kors har i uppgift att bygga fastigheterna, medan Region Östergötland är med och finansierar för att fylla projektet med relevanta aktiviteter. När projektet är avslutat om tre år ska verksamhet drivas av egen kraft. ANNA WENNBERG

anna@etn.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/18


LTC5596 Improve measuremenT aCCuraCy & DeTeCTIon sensITIvITy  rF Input 50Ω-matched from 100mHz to 40GHz  35dB Log-Linear Dynamic range to ±1dB accuracy

OUTPUT VOLTAGE ( V )

 –32.6dBm minimum Detectable signal sensitivity 1.2

Measure rMs Power to 40GHz

OUTPUT AT DIFFERENT RF INPUTS

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0.1

0dBm –5dBm –10dBm –15dBm –20dBm –25dBm –30dBm –35dBm 1 10 100 RF FREQUENCY (GHz)

2mm x 2mm footprint

40GHz proDuCTs www.linear.com/LTC5596


STARTBLOCKET

SER KRÖNIKA Finns de starka drivkrafterna för 5G-introduktionen? (MWC) i Barcelona var i slutet på februari. Förväntningarna är på topp inför 5G-introduktionen. Som vanligt är det de nya telefonerna och surf­plattorna som får den största uppmärksamheten i massmedia, men det är först 2019 som det beräknas finnas 5G-telefoner på marknaden. Delar av tekniken har testats under vinter-OS i Pyeongchang.

MOBILMÄ SSAN MOBILE WORLD CONGRESS

hur mycket som kommer att handla om området uppkopplade fordon. En framtid finns inom området Intelligenta Transportsystem (ITS). Fordon kan då skicka information om sin position, riktning och fart. Kommunikationen rör fordon till fordon (V2V) och fordon till infrastruktur (V2I). Utvecklingen drivs också av avancerade system för förarassistans (ADAS). D E T S K A B L I I N T R E S S A N T AT T S E

drivs nästa generation av k­ ommunikationsbehoven inom olika domäner inte minst inom uppkopplade fordon. SER hade ett seminarium i höstas om IoT och uppkopplade fordon med Northstream, Scania och Ericsson.

M E N S O M V I T I D I G A R E PÅ P E K AT

D E T B L I R I N T R E S S A N T AT T S E hur det kommer att återspeglas i introduktionen av 5G. Mot slutet av förra året spikade sam­ arbetsorganisationen 3GPP de första specifikationerna för den nya mobilstandarden. Trots att 5G finns är det åtskilligt kvar att göra när det gäller att öppna för de nya tillämpningarna. Men parallellt växer andra kommunikationsstandarder för fordon fram som Bluetooth 5 och WiFi 802.11p.

STAFFAN SKOGBY Styrelseledamot SER, Svensk Elektro- och Dataingenjörers Riksförening staffan.skogby@ser.se

Smart handbok ska lyfta branschens konkurrenskraft n PRODUKTION Den ska hjälpa allt från inköpare av elektronik till utvecklare och tillverkare att prata samma språk. Då undviker man missförstånd, och kvaliteten på slutprodukterna blir högre. Igår var det officiell lansering av ”Smartare Elektronikhandboken”. – Boken ska vara ett verktyg som underlättar det dagliga arbetet, säger Maria Månsson som är ordförande i Smartare Elektroniksystems Värdekedjaråd, och tills nyligen även bransch-föreningens ordförande. ”Smartare Elektronikhandboken - med fokus på dialogen som rör tillverkningsunderlag” är skriven så att både ärrade veteraner och nybörjare ska kunna läsa den. Dock krävs en viss grundkunskap om elektronik för att tillgodogöra sig innehållet. Boken har åtta kapitel som bland annat avhandlar hur man agerar som beställare för att slutresultatet ska bli av världsklass, ofta kallat ”Design for excellence”. Det innebär att man tidigt i processen funderar på vilka komponenter som ska ingå, var de ska köpas, hur produkten ska tillverkas och sedan testas. Andra saker som handboken tar upp är hur man gör ankomstkontroll, ger återkoppling till

underleverantörer och hanterar ändringar. Ett kapitel tar upp juridiska aspekter, bland annat varför man ska ha NDA-avtal och hur man utformar dem. För att boken inte skulle bli för mastig har den fått tre bilagor. – Vi insåg redan från början att det behövdes en parlör, säger Mats Andersson som varit processledare. Den blev nästan nio sidor lång och förklarar förkortningar liksom branschspecifika uttryck. De två andra delarna som brutits ut handlar om direktiv och regelverk liksom tillförlitlighet. – Det skulle ha blivit alldeles för tungt att ha med dessa i boken, samtidigt ville vi inte heller släppa dem, så vi skapade bilagor. Vidare finns 18 mallar och en checklista. Dessutom hänvisas till IPC:s checklista som finns på nätet. Det praktiska arbetet har gjorts av experter från Eskilstuna Elektronikpartner, Frikab, Inission, Note, NCAB, Orbit One, Atlas Copco, Mycronic, Elektronikkonsult, Prevas, ÅF, Acreo, Swerea och Svensk Elektronik. Tillsammans har de lagt mellan 800 och 1000 timmar på att ta fram den 60-sidiga handboken, ett arbete som varit helt ideellt. PER HENRICSSON per@etn.se

Kopplar hjärnan till mjuk elektronik n FORSKNING En ny metod från Linköpings universitet att stabilt mäta neurala signaler under lång tid kan komma att användas för att hjälpa diagnosticera och behandla neurologiska störningar och sjukdomar. – Förhoppningen är att vi ska kunna se var exempelvis signalen som orsakar ett epileptiskt anfall startar, en förutsättning för att kunna behandla framtida anfall, säger Klas Tybrandt vid Laboratoriet för organisk elektronik i ett

pressmeddelande. – Ett annat användningsområde är hjärna-maskin-gränssnitt där framtida teknik och proteser kan styras med nervsignaler. Det finns även en rad intressanta til�lämpningar mot nervsystemet i kroppen och dess reglering av olika organ. Att tekniken är ett genombrott kan man se av det faktum att det blir grunden för ett nytt forskningsområde – Mjuk elektronik – som just nu bildas vid Linköpings universitet med Klas Tybrandt som forskningsledare.

Det är mycket svårt att åstadkomma långvariga och stabila kopplingar mellan elektronik och nervceller som inte skadar nervceller eller vävnad eftersom de båda systemen – människans mjuka och elastiska vävnad respektive den hårda elektroniken – är så olika rent mekaniskt. Tekniken är baserad på ett nytt biokompatibelt material. Det är mjukt som mänsklig vävnad och består av tunna guldbelagda nanotrådar i titanoxid, inbäddade i silikongummi. Det behåller hög elektrisk ledningsförmåga även

när det töjs till sin dubbla längd. När cellerna i hjärnan skickar ut signaler bildas en spänning som elektroderna fångar upp och skickar vidare via en liten förstärkare. Det går att se från vilka av elektroderna signalerna kommer, det vill säga var i hjärnan signalerna har sitt ursprung. Den nya materialtekniken är framtagen i samarbete mellan Linköpings universitet, ETH Zürich, New York University och Columbia University. JAN TÅNGRING jan@etn.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/18


IoT Security Suite Making the Complex Simple

The IoT Security Suite for the SAMA5D2 MPU enables rapid and easy use of its advanced security features, such as ARM® TrustZone® technology and hardware cryptography, without a long learning curve. The suite covers the security requirements for IoT device manufacturers in a single, easy-to-use package. It supports storing, encrypting, decrypting and exchanging keys between devices and applications, and its easy-to-use APIs save you time. Features Trusted Boot – Root of Trust (RoT) verified startup Firmware Protection – Encryption and execution of authenticated firmware Trusted Device ID – Unique device certificate tied to the RoT Secure Storage – Secure storage of keys, certificates and data Secure Communications – Authenticated device pairing and IoT cloud communications Secure Firmware Update – Securely upgrade firmware remotely

SAMA5D2 Xplained Ultra Evaluation Board (ATSAMA5D2-XULT)

Download the IoT Security Suite Evaluation Kit (free) to get started.

www.microchip.com/SAMA5D2

The Microchip name and logo and the Microchip logo are registered trademarks of Microchip Technology Incorporated in the U.S.A. and other countries. ARM and Cortex are registered trademarks of ARM Limited (or its subsidiaries) in the EU and other countries. All other trademarks are the property of their registered owners. © 2018 Microchip Technology Inc. All rights reserved. DS60001511A. MEC2201Eng01/18


RISC-V och AI har etablerat sig från Embedded World ägnar en sida vardera åt trenderna artificiell intelligens (AI) och RISC-V. De skulle kunna ha fått betydligt fler sidor och det som inte fick plats här kan du hitta en regelbunden bevakning av på vår nyhetssajt etn.se. Sex mindre företag kring öppenkodsarkitekturen RISC-V hade i år en gemensam monter, men nyheter kom från fler. Det alla pratar om är att Western digital migrerar processorerna i sina hårddiskar – en dryg miljard om året – till RISC-V. D E T H Ä R R E P O R TA G E T

nyheten är svenska IAR:s satsning på stöd i sina kompilatorer och utvecklingsverktyg. Även Express Logic stöder RISC-V för operativsystem och programbibliotek, men där handlade det om en insats som bokstavligen bara tog en eftermiddag för en person, och i princip bara en omkompilering. Det är ett vittnesmål om kvaliteten på såväl Express Logics programkod som på RISC-V och dess kompilatorer. Ett kanske ännu intressantare vittnesmål är Express Logics motivering – att RISC-V ”tydligen” är något man ska ha stöd för numera.

D E N K A N S K E S T Ö R S TA

än science fiction finns vid det här laget även i den breda allmänhetens medvetande, från bevakningen av självkörning och mobiltelefoner. På mässan var det nog Arms kärnor som var den stora nyheten – AI i din systemkrets är nu bara en bock i en konfigureringsfil. När etablerade jättar lägger tyngd bakom – IAR såväl som Arm – är en teknik mainstream.

AT T A I Ä R M E R

JAN TÅNGRING jan@etn.se

Congatec tror att dess köp av Realtime systems (RTS) kommer att kunna öka upp­ taget av hypervisorer inom IIoT and Industri 4.0. En hypervisor kör flera operativsystem parallellt på en cpu. RTS kan köra realtid och Windows på x86-multikärnor. RTS blir ett oberoende helägt dotterbolag till Congatec,som är en av de stora tillverkarna av inbyggnadsmoduler, Bios och BSP:er, och nu alltså även en hypervisor. – Congatecs strategi är att förenkla användandet av teknik för inbyggda system och allteftersom uppkopplad IIoT och In-

Congatecs och Realtime systems vd skakar hand – Jason Carlson och Gerd Lammers.

dustri 4.0 blir alltmer komplex, är en av de viktigaste strategiska greppen för att möta den uppgiften, att investera i mjukvara, säger Congatecs vd Jason Carlson. Enligt Jason Carlson är en re-

altidshypervisor precis vad IIoT och Industri 4.0-system behöver. Företagen kommer att vidareutveckla hypervisorn för den marknaden, specifikt bland annat för tillämpningar inom transportsektorn. Ur RTS:s synvinkel blir skillnaden att företaget får access till Congatecs världsomspännande nät av säljare och tekniksupport. Företaget har kunder inom robotik, automation, medicinteknik och test och mät – alla är branscher där även Congatec har kunder. Utöver IIoT och Industri 4.0 dyker nya kundmöjligheter för RTS just nu upp inom broadcasting och strömmande media. JT

Express logic cybercertifierar molnet Express logic har anlitat nederländska Brightsight som hjälp för att certifiera sin IoTmolnplattform enligt standarden EAL4. Express logic anser sig alltid ha hållit fanan högt för personsäkerhet med certifieringar för ASIL-D och SIL-4. Nu är det dags att även datasäkra produkterna. Ämnet blir alltmer kritiskt med de regelbundna nyheterna om säkerhetshål samtidigt som IoTsystemen kopplas upp i molnet. EAL7 är ett matematiskt kor-

skrattar Michael May, rekthetsbevis medan den marknadschef. lägre nivån EAL4 typiskt Hela systemet är releanvänds typiskt när man vant. Om en inkräktare uppgraderar produkter bryter sig in fysiskt på ett som inte konstruerades kontor ska Ethernetutför certifiering från börtagen inte ge access till jan. känsliga datorer. En av punkterna är Michael May Certifieringar av detta slag oberoende granskning, och där har gjorts för system med spekommer Brightsight in i bilden. Brightsight ska stresstesta cifik hårdvara. Men Express loExpress logics IoT-plattform gic hoppas kunna certifiera sin efter svagheter i bland annat lö- mjukvara oberoende av hårdsenordshantering, synkning och vara. Under tredje kvartalet räknar kommunikation. – Vi försöker hacka oss själva, företaget med att vara klart. JT

Kaspersky: Lämna säkerheten till proffs! Om cybersäkersäkerheten är undermålig i IT-systemen är de en ren pinsamhet inom IoT. Rapporterna om system som ligger vidöppna på Internet kommer regelbundet. Kasperskys svar på frågan hur man får IoT att börja ta cyber­ säkerhet på allvar är att sluta med hemsnickrade lösningar och anlita proffs, som Kaspersky. – Vi ser hur OEM:er använder egna avdelningar för att utveckla säkerhet. Det är konstigt, för de använder professionella lösningar, när de utvecklar kretskort och chips, säger Sergey Kravchenko

Samtidigt med de nya på ryska Kaspersky Lab. produkterna behåller – Det finns hundraföretaget sina antivirustals professionella inom program. cybersäkerhet. Själva De bannlystes nyligen har vi 20 års erfarenhet av USA:s regering vilket och gör grundforskning kan låta som dålig rei ämnet. Kaspersky slog sig Sergey Kravchenko klam, men enligt Sergey in på industriell IoT, telekom Kravchenko är det tvärtom. – Vi har för det första aldrig och fordon för tre år sedan. I företagets mjukvara är använd- haft USA:s regering som kund. ningsrättigheter en fundamen- Och för det andra finns de som tal egenskap hos alla funktioner. säger till oss att om USA inte anDe kommunikationsvägar och vänder det – då borde vi göra det! Kasperskys skickar sin källkod gränssnitt som inte är explicit till partners för granskning. öppnade är stängda. – Vi har en bra och välbevisad Att försöka addera säkerhet efprodukt. teråt blir sämre. Och dyrare. JT

M E D E T T N Y T T R E K O R D på 1 021 utställare bekräftade Embedded World i Nürnberg sin position som världens största inbyggnadsmässa. Torsdagen den 1 mars stängdes portarna bakom den 32 217:e besökaren efter den sextonde upplagan av denna tredagarskonferens.

Congatec köper hypervisormakare


Ramen för ditt mästerverk Elektronikkapsling och anslutningsteknik för Embedded system

Besök oss på Scandinavian Electronics Event SEE 24/26 April Monter C08:28

© PHOENIX CONTACT 2018

Inbyggda system är mer än osynliga minidatorer. De är digitala mästerverk av decentraliserad automation. Vare sig det gäller den intelligenta fabriken eller fastighetsautomation - med anslutningsteknik och kapslingar från Phoenix Contact skapas ramarna för dina mästerverk. För mer information ring 08-608 64 00 eller besök phoenixcontact.se/kapslingar


Arms första AI-kärna ­fascinerad av kroppar Den ena neuronkärnan levererar tretusen miljarder operationer per sekund per watt. Den andra identifierar ett i princip obegränsat antal kroppsdelar i varje bildruta i Full HD-video i 60 Hz. Det är de prestanda Arm utlovar på sina två första IP-kärnor för maskininlärning. Siffrorna gäller vid tillverkning i 7 nm. Båda kärnorna ska kunna stoppas in i en mobiltelefon och båda ska finnas redo för licensiering under mitten av året. Kärnorna heter OD (object detection) respektive ML (ma­ chine learning) . Det är ett omfattande arbete Arm lagt ner på att ta fram dem. Inte bara kärnorna sig, utan ock-

så den första neuronnätsmodell som OD kan laddas med. Den är helt fascinerad av människors kroppar. Den pekar inte bara ut ansikten, ben och armar, utan noterar också hur de är på Arms ML-avdelning. orienterade. Den notera vad en Neuronnät behöver exkund tittar på i butikshylempel för att kunna lära lan. En mobilkamera kan sig och dessa har Arm zooma in på människor. i stor utsträckning ska–Vi tror att maskininpat på egen hand. Bland lärning kommer att finnas annat genom att filma överallt, från ändnoder människor på sina egna Tim Hartley kontor och genom att generera till moln. –  Det kommer att behövas 3D-modeller. – OD kan på mycket låg effekt många olika maskininlärningsupptäcka att en person kommer algoritmer beroende på olika biin i ett rum. Därefter kan den villkor. Utöver standardramverk som starta upp en starkare processor som avgör vem det är, berättar Caffee kan utvecklare använda Tim Hartley, senior produktchef nya AI-instruktioner i Cortex

A75 och A55. Näten kan även köras heterogent i Arms GPU:er och CPU:er. Andra modeller kommer att finnas för OD, exempelvis för trafikskyltar och annan ”road furniture” för självkörande bilar. Kanske ett OD för katter? skojar Elektroniktidningen. Det visar sig vara ett intressant exempel. Om kattspaning blir nästa stora grej, kan kattmodellen komma att behöva ett djupare nät än OD att spinna i, eftersom det är större variation i katter än i människor. JT

Slarviga grekiska AI-beräkningar

Fransk AI-krets hos halvdussin biltillverkare

Think Silicon presenterade sina etablerade grafikkärnor och berättade om en ny neuronkärna som gör objektigenkänning med appro­ ximativa beräkningar, för att få upp prestanda.

Intel och Nvida har en euro­ peisk utmanare för den viktiga AI-krets som avgör vad som finns i bild i självkörande bilars kameror. Franska Kalrays krets Coolidge finns i provex i höst.

tenterad komprimering. Företaget är en etablerad Dels av nätet i sig, och dels leverantör av grafik- och av indatabilden som kan skärmkärnor. De är så tas ner från 32 till 4 bitars små att den största av dem färg. heter ”Small”. De andra Think kallar det för heter Tiny och Pico. ”approximativa beräkKärnorna har ändå på sistone börjar växa i stor- Kimon Karras ningar”. Neuronnät är lek för att kunna stödja standard- robusta på det viset – de ger bra resultat ändå. API:er som OpenGL. Företaget grundades av tre I montern snurrar en Pico på en Xilinx-FPGA på 35 MHz med personer för tio år sedan och har idag drygt trettio anställda i en Arc-cpu utan externt RAM. –  De säljs ofta tillsammans, Athen. – Vi har varit en ”gun for hire”, berättar Kimon Karras, som lemen idag börjar vi bli ett mer der IC-verksamheten på Think. Think har börjat nosa på att normalt företag med en portfölj accelerera generella beräkningar av standardprodukter. XNN-kärnan finns officiellt i och neurala nät i sina grafikkärnor. Nu lanserar företaget tre storlekar. – Men du vet hur det är, det dessutom sin första dedikerade neuronkärna, Nema XNN. Den kommer en stor kund och säger vad den vill ha och så tar vi fram identifierar objekt i bilder. En av flaskhalsarna i ett neu- den istället. 90 procent vill inte ronchip är att slussa data till och ha standarden utan någonting från minnet. Think använder pa- skräddarsytt. JT

vilket uppskattas av fordonsindustrin. Kunderna har dessutom fått vara med och specificera säkerhet, gränssnitt och prestanda. – Det gav dem förtroende för att det är det chip som de vill ha, säger Kalrays affärsutvecklingsBiltillverkare från Japan, Syd- chef Stephane Cordova. Jämföret med föregångaren korea, Tyskland, Frankrike och MPAA är Coolidge uppgraderad USA utvärderar den. Coolidge tillverkas hos TSMC från DDR3 till DDR4 och från 10 i 16 nm i två versioner med 80 Gbit Ethernet till 25. Kring 2020 hoppas Kalray att respektive 160 kärnor. Effekten är 20 eller 40 watt och prestan- Coolidge kommer att finns i volym. Kretsen sysselsätter 60–70 dan 50 eller 100 teraops. personer på Kalray. Idag används huvudEn annan affärsenhet sakligen specialanpasför datacenter utvecklar sade grafikkretsar från en mångkärnig krets för Nvidia för bildigenkänhantering av SSD-minning i självkörande bilar. nesrack. Den kretsen Intel har kretsar under kommer att användas i utveckling efter några tunga investeringar i fö- Stephane Cordova en produkt som släpps retag som utvecklar hårdvara för innan årets slut. En Kalrayprocessor kan också AI och bildanalys. Kalray säger sig ha högre eventuellt bli en komponent i en energi­ effektivitet än dessa och europeisk superdator. Kalray är pekar dessutom på att företagets ett av de företag som medverkar arkitektur utvecklats redan från i ett sådant projekt kallat Mont början för realtidsanvändning, Blanc, som drivs av franska suför flyg- och rymdtillämpningar, perdatortillverkaren Atos. JT


Oxford simulerar RISC-V

Engelska Imperas har en simulator för den som vill utveckla sin egen RISC-V-processor. Du kan därmed utveckla mjukvara och verifiera arkitektur, egna instruktioner, periferienheter och multikärnor – allt innan hårdvara existerar. Simulatorn är snabb. Det tar bara fem sekunder för den att boota Linux på en virtuell RISC-V på Kevin McDermott en standard-pc. Den stöder sedan tidigare Arm, Andes, Arc och Openrisc. – Vi kan fixa support till det du behöver, säger Kevin McDermott. Har inte Arm egna simulatorer? – Vi är oberoende och det är användbart att ha olika vyer på samma system. Samtidigt är vi partner till Arm och en del av deras ekosystem. Han har bara varit Imperas marknadschef i två dagar. Jobbet sköttes tidigare med vänsterhanden av två personer. – Det behövs en bestämd person. Mycket handlar om partnerskap och samarbeten. För att kunna fungera tillsammans och bygga en smidig relation krävs uppföljning. Han får snabbt bli varm i skorna när den egentliga intervjupersonen inte dyker upp.

Världsledande Uppsalaföretaget IAR går med i stiftelsen som leder utvecklingen av den öppna CPU-arkitekturen RISC-V. Annonseringen kom strax innan mässan slog upp portarna. Företaget säger sig uppleva en ökande efterfrågan på verktyg för utveckling av mjukvara för RISC-V. IAR tror att dess engagemang kommer att kunna öpp-

na nya affärsmöjligheter för dem. – Vi har kunder som för närvarande tittar på att arbeta med RISC-V i kommande utvecklingsprojekt. De har uttryckt ett behov av kommersiella verktyg med hög prestanda med professionell teknisk support, säger IARveteranen Anders Holmberg. Som medlem i den icke vinstdrivande stiftelsen, kommer IAR att kunna observera och även delta i vidareutvecklingen

av RISC-V och dess ekosystem för hård- och mjukvara. Anders Holmberg – RISC-V och ekosystemet utvecklas snabbt just nu, det pågår mycket spännande innovation, säger Anders Holmberg. År 2019 hoppas IAR ha stöd för RISC-V i sin utvecklingsplattform Embedded Workbench. JT

Styrkrets med RISC-Vaccelerator och neuronblock Franska Greenwaves Technologies släpper Gap8, som är en åttkärnig RISC-V-systemkrets för IoT med accelerator för neurala nät. En mindre styr-CPU med egen klockfrekvens och spänning använder de andra kärnorna som acceleratorer. Tillämpningsområdet är smarta produkter – batteridrivna – vilket enligt Greenwaves, betyder att företaget karvat ut en alldeles egen nisch. Andra neuronkärnor är för elnätsanslutna processorer eller är mindre generella. Ett system som gör datorseende och stöder röststyrning i en

konsumentrobot, skulle kunna implementeras för under femton dollar. En ensam krets skulle kontinuerligt kunna känna igen ansikten på ”några få milliwatt”. Chipet mäter 7x7 mm och är tillverkat i 55 nm LP på TSMC. Det tickar i upp till 133 MHz strömförsörjt med 1 volt och i 250 MHz på 1,2 volt. Utvecklaren programmerar Gap8 som en vanlig styrkrets. När mer beräkningskraft behövs, anropas multikärnan och neuronkärnan. Företaget skramlade ihop 3,1 miljoner euro i augusti i fjol.

– Det är inte så mycket pengar för en startup, men vi använder öppenkodskomponenter, säger företagets affärsutvecklingschef Martin Croome. Mjukvaruplattformen är schweizisk-italienska projektet Pulp. Utöver Pulp OS stöds Mbed, och stöd för FreeRTOS är på väg. GreenWaves ställde även ut på Mobile World Congress, tillsammans Lora Alliance. JT

Utökar RISC-V med matrisalgebra En begåvad student vid namn Aaron Severance på universitetet i British Columbia i Kanada, lyckades så bra med sitt studentarbete att det inte bara blev en doktorsavhandling av det, utan ett helt företag, Vectorblox.

Senaste produkten är Aarons mycket effektiva implementation av matrismultiplikation i form av en extrainstruktion för processorarkitekturen RISC-V. Matrismultiplikation finns överallt – i bildbehandling, mjukvarudefinerad radio, ljudbehandling och kryptering. Och i neuronnät. Ett sådant snurrar i montern i en FPGA i företagets egen öppenkods-RISC-V kallad Orca. Företaget har drygt tio kunder och går med vinst. Ett halvdus-

sin anställda sitter i Vancouver i Kanada. Vad är Aarons trick? – Han har en bra förståelse för gränssnittet mellan hård- och mjukvara. Han kan konstruera hårdvara som är mjukvaru­vänlig, säger Guy Lemieux, vd och tillika Aarons tidigare handledare. JT Guy Lemieux

Varför växer RISC-V? – Folk vill innovera och en öppen arkitektur ger rörelsefrihet för innovation och samarbeten. Dessutom behövs alternativ, med x86 i 90 procent av alla servrar och Arms dominans i mobilvärlden. Företaget har cirka tio anställda och tio år på nacken. JT

IAR utvecklar stöd för RISC-V


Den högupplösta skärmen projiceras där ögat tittar.

Bionic är de första cyberglas­ ögon som det går att läsa text i.

Omvärlden filmas och proces­ sorn Milbeaut skyfflar snabbt bilden vidare till skärmen.

Elektroniktidningen testade finska VR-snackisen Ett gäng ingenjörer från Nokia, Microsoft, Nvidia och Intel utlovar de perfekta cyberglasögonen för VR, AR och allt däremellan. Dels ska de ha all skärpa ett människoöga någonsin kommer att behöva. Och dels ska de kunna mixa den virtuella och den verkliga verkligheten helt sömlöst. Elektroniktidningen har testat prototypen och träffat grundaren. Det finska företaget Varjo höll sig hemligt till i somras. Nu håller både entusiaster och professionella tummarna för att företaget ska leverera vad det lovar. Företagets XR-glasögon heter Bionic. Första generationen ska släppas under fjärde kvartalet. Prislappen hamnar mellan fem och tiotusen dollar. – Vi försöker hålla oss så nära femtusen som det är möjligt, säger grundaren Urho Konttori. Men det är alltså några år kvar till realistiska konsumentpriser. Även om det faktiskt finns privatpersoner som redan lagt undan pengarna. Bionic använder en skärm med mycket högre punktden-

sitet än dagens generation av cyberglasögon, som Oculus Rift och Samsung Vivo. Visserligen finns den skarpa skärmen bara inom en vinkel på två grader i centrum av synfältet. Som en tumnagel på en armslängds avstånd. Men detta är tillräckligt för en människas blick. Mot periferin avtar synskärpan kraftigt. AT T V I U P P L E V E R perfekt skärpa över hela synfältet är en illusion som uppstår när vi flyttar blicken. Och den illusionen uppstår även i Bionic, eftersom den skarpa skärmen, en oled-mikroskärm från Sony, följer blicken. Användarens blickriktning läses av, och skärmbilden projiceras dit. Företaget har patentansökningar som beskriver flera olika metoder att göra projiceringen. Användaren ser de fysiska pixlarna i de cyberglasögon som finns idag. Bilden ser ut att täckas av en halvgenomskinlig väv. Skärpan räcker inte för normal textläsning vilket betyder att en lång rad tillämpningar är uteslutna.

Den lilla Sonyskärm mast Bionic konkurrenssom Varjo Bionic använmässigt. der har 3000 ppi (bild– Dess begränsningar punkter per tum). Oculus är ett smalt synfält och Rift och nylanserade HTC klen beräkningskraft, en Vivo Pro har liknande Intel Atom. upplösning räknat i antal En Bionic kopplar man punkter, vilket är vad som Urho Konttori till en fullfjärdrad pc. vanligen anges, men utspridd Synfältet i Bionic är dessutom över större skärmar, vilket ger komplett medan virtuella objekt i dem ppi:er på bara 441 respek- Hololens värld bara syns i ett litet tive 615. titthål. Sonyskärmen i Bionic täcker Prototypen är inte perfekt i 18 grader. Ytterligare en 1080 × Elektroniktidningens ögon. 1200-skärm täcker hela synfältet, 100 grader. Den har mycket lägre D E T B E R O R D E LV I S på reporterns punktdensitet och användaren egna ögon. Rummet som den ser pixlarna om hen tittar direkt första demonstrationen projicepå dem. Men det kommer använ- rar när jag sätter glasögonen på daren alltså inte att kunna göra i huvudet, innehåller en syntavla Bionic eftersom Sonyskärmen av samma slag som optiker anouttröttligt smiter in emellan. vänder. Och jag kan helt enkelt inte läsa den understa raden. – Piloter kan, försäkrar Urho I D É N Ä R G A MM A L , men Varjo ska ha konstruktionen klar för att im- Konttori. Han bläddrar fram nästa plementera den så att den fungerar bra, exempelvis så att skär- demo som är insidan av en cockmen hänger med i ögats sackader pit. ”För första gången kan jag se (blickriktningsförändringar). smutsen på reglagen!” lär en pilot Ögat är snabbt, men skärmopti- ha utbrustit när han satte på sig glasögonen. ken är mycket snabbare. Jo, såvitt jag kan bedöma visas Hololens är den skärm som enligt Urho Konttori ligger när- verkligen de simulerade miljö-


erna i perfekt skärpa. Tre detaljer saboterar upplevelsen i prototypen. För det första försvinner animeringens huvudföljning ibland, för det andra syns en liten krusning kring kanten av den inre skärmen, och för det tredje följer den inre skärmen inte sackaderna. Allt ska vara åtgärdat i den ­första produkten i höst. – Vi jobbar inte längre med de här glasögonen, utan trimmar den andra generationen av prototypen, berättar Urho Konttori. Demonstrationen visar enbart virtual reality – heltigenom datorgenererade bilder. Hela synfältet i Bionic täcks av skärmen. Bilden är alltså inte överlagrad på ljus som kommer in den naturliga vägen, som exempelvis i Google Glass.

Milbeaut är enligt Urho Konttori unik i avseendet att den kan processa data medan bilden fortfarande läses. Den kan ladda högupplöst video i 120 bilder per sekund med en fördröjning på under 1 ms. Den kan leverera 1,2 gigapixels/s och har branschens bästa pixeldjup. Fördröjningen är det som är kanske viktigast. Videobilden måste hinna synka med huvudvridning och animering. Milbeaut klarar att pumpa igenom stora volymer videodata från bildsensorn med kort fördröjning. Varjos nästa steg är en prototyp som släpps i april där Milbaut ska få komma till sin rätt. Den ska kunna ge den ultimata ARdemonstrationen där verklighet och dikt smälter samman till en sömlös helhet. U N D E R F J Ä R D E K VA R TA L E T ska den första skarpa produkten släppas. Exakt när det händer är avhängigt leveransen av en skärmkomponent. Varjo bildades för 19 månader sedan och har idag 42 anställda. Huvudkontoret är i Helsingfors. Kärngänget kommer från Nokia, Microsoft, Nvidia och Intel.

O L I K A R Y K T E N kring Samsung har talat om kommande Vivo-headset med 858, 1200, 1500 eller till och med 2000 ppi. Andra har ögonföljningsteknik, som svenska Tobii. Tillsammans med KTH och Ericsson tar Tobii fram VR-prototypskärmen Seen. Men tillämpningen är att rendera bilden i full upplösning endast där ögat tittar, för att spara bandbredd i mobilnätet. Varjo Bionic förbättrar där användaren tittar, medan Seen försämrar där användaren inte tittar. • Virtual reality (VR) är en alltigenom datorgenererad animering. • Augmented reality (AR) adderar text, bild, ljud eller annan information till verklig video, som turist-appen som sätter etiketter på byggnader du filmar. • Mixed reality (MR) är en AR-värld där animerade och verkliga objekt flyter samman. • Augmented virtuality (AV) är en virtuell värld som adderar element från verkligheten, som avatarer i online-spel. • Extended reality (XR) är ett samlingsnamn på AR, VR, MR, AV och allt däremellan – kategorierna flyter samman. JT

A R K I T E K T E R O C H I N G E N J Ö R E R kan med hjälp av Bionic virtuellt gå in i byggnader och rum medan de ritar dem, och se dem fotorealistiskt som de verkligen kommer att se ut för de boende. – Med dagens teknik går det inte att uppskatta rum, materialval och strukturer. En av kunderna där är Trimble. –  De har kul datasets med punktmoln från laserscanning, som vi inte demonstrerat än. Den fjärde vertikalen är upplevelseindustrin som vill kunna helt uppsluka användaren i en virtuell värld. – Samtliga filmstudior kontaktade oss. 20th Century fox och Magnavox är kunder, liksom Technicolor, som också hjälper till i utvecklingen av Bionic, med

Tror du att allt står på webben?

Läs Elektroniktidningen! Prenumerera gratis – du får det snygga månads­ magasinet genom att fylla i talongen på etn.se/pren

KTRONIK ETLE IDNINGEN

SVERIGES ENDA ELEKTRONIKMAGASIN FÖR PROFFS

NR 1 JANUARI 2018

NR 2 FEBRUARI 2018

erera Prenumdsfritt! kostna /pren etn.se

ELEKTRONIK TIDNINGEN

SVeRIG eNdA eS eLeKTR ONIKmAGASIN FÖR PRO FFS

tema : rob oTIk

De kom mer att vandra De mås bland oss te Vi pratar lära sig våra sociala . regler. /10–16 med svenska forskar e.

FRÅN CHALMERS TILL ERICSSON

Prenum kostnadsferera ! etn.se/prritt en trenD:

:

MATS GRANRYD

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/18

Prenumerera kostnadsfritt! etn.se/pren

Öga mOT mEd sOcIaÖga RObOTaR La

Svenska Senseair och japanska AKM har gemensamt utvecklat en ny sensor­ generation som mäter luftkvalitet. Den är liten, billig, energisnål och snabb. Målet är bilindustrin. /10–11

sitter På Lindholmen n i en länkden lilla module Under skalet demonstrator. som satt världsryms en krets t, utvecklad rekord i datatak Ziraths av professor Herbert rs. /10–13 team på Chalme N MUNIKATIO TEMA: KOM

Surrar på ISMbanden

ELEKTRONIK

TIDN INGE N

TEMA: OPTO, LED OCH DISPLAYER

SIKTAR PÅ BILAR MED LYSDIOD

RADIOCRAFTS:

NR decemb 12 eR 2017

SVERIGES ENDA ELEKTRONIKMAGASIN FÖR PROFFS

Alla vill inte vara först med 5G /16–18

/20–21 E TS B R E W E B B – NY H MAGASIN –

V

THORLABS:

ROBOTBILAR:

Ersatte lasrar med optokomponenter

23 lidar för nästa generation

/18–20

/12–14

M A G A S I N – W E B B – NY H E TS B R E V

Robotar som vill samarbe ta

/18–23

MAGA

SIN – WEBB

Drönare:

Landar sjä precist uta lv hjälp av n GPS

/6–7

– NY H E TS

BREV



kallas videosee-thru (VST) respektive optical-see-thru (OST). Den senare ger idag ingen likvärdig mix mellan de två världarna. De datorgenererade objekten blir halvgenomskinliga spökbilder. Det är Socionext som bjudit in Varjo till mässan Embedded World. Bionic använder Socionexts bildprocessor Milbeaut, som löser den andra av Varjos två stora utmaningar – ”input”. I teknikmedia har hittills fokus legat på ”output” – skärmen – eftersom det är VR som är den heta tillämpningen. Men när tillämpningen är mixed reality är det lika viktigt att kunna projicera in miljön kring bäraren på ett övertygande sätt. D E T VÅ P R I N C I P E R N A

De finska cyberglasögonen släpps innan årets slut.

färgkalibrering. De stora konkurrenternas VRglasögon är inriktade på konsument. Det är kanske därför lilla Varjo kan ta ledningen? Men frågan är hur länge. Varjo har byggt en skyddsmur av patent. Med tiden får vi se om den håller eller om konkurrenterna kan innovera sig runt den.

När företaget gick ur stealth ville alla testa. Ett hundratal fick, och Varjo inriktade sig till slut på fyra stycken kundsegment. Alla är som synes bara virtual reality, ingen mixed reality med video från omgivningen. Biltillverkare som VW, Audi och BMW, vill kunna designa bilar virtuellt och kunna se stygnen i klädseln och reflexerna i plåten. För detta duger inte dagens grovkorniga cyberglasögon. Simulatorer är nästa vertikal. Bionic kan ta ner flygsimulatorer i pris från miljoner dollar till hundratusen dollar. En av de kommande kunderna är Bohemia interactive, som är världsledande på militära simulatorer. Andra intressenter är Saab och Airbus.


Snabbflash och Cortex M7 gjorda för varandra Adestos seriella flash är rätt partner till NXP:s nya super­ styrkrets IMX RT, tycker Malmöföretaget Embedded Artists, och gifter samman dem i en datormodul. Adesto och Embedded Artists gör reklam för varandra på mäs�san. Elektroniktidningen träffade dem båda. NXP:s styrkrets IMX RT1052 använder Arms nya cpu Cortex M7 klockad till 600 MHz. Det kan jämföras med 204 MHz i NXP:s tidigare snabbaste styrkrets baserad på en Cortex M4 som har hälften så lång pipeline och hälften så bred buss. ligger på minst en faktor fem och är en räddning för dem som våndas över att behöva ta språnget från styrkrets till Cortex A-processor och Linux för att kunna addera nya funktioner som USB, grafik eller uppkoppling.

SKILLNADEN I COREMARK

Intrater, teknikchef på –  Det är vanligt att Adesto. man kör i taket på en Adesto i Santa Clara mikrokontroller, i minne grundades 2006. För fem eller prestanda. Det blir år sedan köpte företaget helt enkelt tufft att hänga Atmels seriella flash, och med, säger Embedded blåste liv i den. Artists grundare Anders Anders Rosvall – De hade slutat invesRosvall. tera i den. Vi fick 100-tals – Nu kan du vara kvar kunder över en natt och i den kontroller du är van lyckades hålla omsättvid. Du har mycket mer ningen stabil trots att vi utrymme för att jobba viinvesterade, berättar Gidare med din gamla appdeon Intrater. likation, RT1052 är dessutom billig – tre dollar – och Gideon Intrater R E S U LTAT E T B L E V EcoXiP strömsnål, för att NXP byggt den som är först att stödja Jedecstani 40 nm och helt valt bort integre- darden xSPi och använder smarrat flash. ta knep, som att få cacheminnet Men därmed behöver den ett dansa i takt med flashläsningen snabbt gränssnitt för att kunna för att minimera datatrafiken. köra programkod direkt i ett exAdesto tar äran för att skillnaternt flashminne. den i Coremarkprestanda är så Embedded Artists valde Ades- liten när RT1050 exekverar från tos seriella flash EcoXiP. flash jämfört med från SRAM – – NXP-kretsen är beroende av 1912 mot 3036. någon sådan som oss för att ge Enligt Adesto ligger flashkonden bra prestanda, säger Gideon kurrenterna dessutom på dubbla

Krymp IoT-kortet till ett chip Smartedge heter ett legobitserbjudande från irländska konsulthuset S3 Semiconductor. Du sätter ihop din smarta ändnod för IoT-system med olika block för sensoringångar, kalibrering, styrning, trådad kommunikation, trådlös kommunikation och säkerhet. En del av komponenterna är S3:s egna och andra är licenserade. Enligt S3 är intelligens i ändnoder en trend. Nyss talade alla om molnet, men den innebär en komplex affärsmodell och har för långa fördröjningar för styrning. Och så finns oron för cybersäkerheten. Bättre att bygga en ändnod som ”kan själv” – samla, processa och lagra data, under egen kontroll. Hälften av alla IoT-ändnoder bearbetar idag sina data på egen hand, enligt S3. En sådan smart ändnod kan S3 integrera i ett enda chip. Du slipper springa runt bland halv-

ledartillverkare och plocka en krets för kommunikation här, en styrkrets där, en sensorskrets här och en säkerhetskrets där för att skydda de andra kretsarna.

vid vilka volymer gränsen går, efter dina krav på processorkraft och funktioner. Företaget har en enkel webbkalkylator för när det lönar sig att krympa ner ditt kretskort till ett chip. Priset för den diskreta D U S PA R Y TA O C H E N E R G I och vinner prestanda. En stor energi- lösningen är linjär. Den integrerade lösningen är en spevinst görs i gränssnitten gelvänd hockeyklubba. mellan analoga och digiI början pekar den i det tala delar. närmaste rakt uppåt längs Och så spar du pris förmed prisaxeln, men när stås – om dina volymer är investeringskostnaderna stora nog. är betalda drar den plötsDet här är en av S3:s specialiteter – att räkna Darren Hobbs ligt iväg nästan parallellt

energiförbrukningen. – Vi är inga trollkarlar utan har bara optimerat för XiP, och då är detta vad som blir resultatet. Embedded Artists i Malmö, som grundades 2003, tillverkar datormoduler på NXP-processorer. – Vi försöker sätta en låg tröskel för kunderna att börja jobba med inbyggda system och lägger tid på att skapa bra utvecklingssatser med dokumentation och tydliga getting started-guider, säger Anders Rosvall. känner att en uppgradering från LPC till IMX och Linux är av nöden på grund all ny funktionalitet som efterfrågas, finns det sedan en tid en finurlig lösning. Många nya IMX-processorer har nämligen en extra Cortex M4-kärna. Dit kan du flytta din gamla plattform, och lägga det nya i Cortex A-kärnan. JT

FÖR DEN SOM ÄNDÅ

med x-axeln som markerar volymen, eftersom volymtillverkning av chips är billig. Stannar du vid 180 nm går brytpunkten tidigare än du kanske tror. 180 nm är en bra nod enligt S3 – den är mogen, klarar höga spänningar, kan bädda in flash – och så finns massor av mogen IP. – Det finns så mycket IP därute att du kan bygga vad du vill. I P - L E G O B I TA R N A i S3:s låda är bland annat Cortex M0 och M4 för mikroprocessorn, och Fieldbus, Profinet, Ethernet, Thread och Bluetooth för kommunikation. För säkerheten kan du bygga en lösning med komponenter från Arm eller Synopsys. S3 har trettio år på nacken. Företaget konstruerar blandsignalkretsar och följer med dig som kund till dess att du har kretsarna i handen. Huvudkontoret ligger i Dublin och andra kontor finns i USA, Portugal och Tjeckien. JT


Välkommen till Nordens största elektronikmässa!

24–26 april 2018 Kistamässan Kista Science City

Följ med in i framtiden - produktion, förädling och digitalisering möts på S.E.E. Vässa konkurrenskraften och utveckla nya lösningar. På Scandinavian Electronics Event i Kista träffar du branschens ledande leverantörer och får nya insikter om framtidens elektronik och smarta produktionslösningar. Gillar du precision och professionalism – se när virtuoserna gör upp om SM-titeln i handlödning. Hela programmet för de tre dagarna presenteras på www.see-event.se

Tema: Fordonsindustri,

Kunskap: De bästa före-

Innovation, Medtech

läsarna ger dig överblick

Tre teman är i fokus för årets S.E.E. Fördjupa dig i hur nya lösningar inom digitalisering och smart industri påverkar ditt område. Lär av dem som är i den nya industriella revolutionens framkant.

På S.E.E. hittar du tre scener med över 40 programpunkter. Inspireras av föreläsare från bland annat Scania, Autoliv och det ledande eyetracking-företaget Tobii. Hela programmet är kostnadsfritt.

För fri entré… registrera dig på www.see-event.se

Arrangörer:


INTERVJU: STEFAN CARLSSON

Så kan AI-miljarden öppna – Vi har stora möjligheter att relativt snabbt bygga upp starka grupper inom AI-området i Sverige, säger Stefan Carlsson, professor emeritus på KTH.

K

assan för svensk forskning i artificiell intelligens (AI) fick i höstas en välkommen påfyllning med en ­miljard kronor. KTH-professorn Stefan Carlsson var en av dem som fick det att hända. Han hade gjort sin röst hörd och ropat efter ett grundläggande AI-forskningsprogram, särskilt inom området djup maskininlärning. Elektroniktidningen talar med honom om vad som kommer att hända nu. Internationellt har intresset för en ny våg av artificiell intelligens inom ett område kal�lat djup maskininlärning (deep learning) byggts upp till en kulmen under de ­kanske senaste fyra åren. Det har blivit den helt ­dominerande tekniken inom AI-området. – Speciellt i USA och Kina, men i stort sett varje nation har insett potentialen, säger ­Stefan Carlsson. Tekniken har redan hunnit bevisa sig bortom allt tvivel. Den har öppnat tillämpningar där fungerande lösningar före djup maskininlärning inte ens skymtade som ett ljus i slutet av tunneln, inom bland annat språkteknik, taligenkänning, bildanalys och medicinsk diagnostik. – Den har gett resultat som i de flesta fall överträffar eller är i paritet med tidigare ­metoder, och till och med i nivå med vad människor presterar på dessa problem. Till slut kom en svensk satsning. I mitten av november 2017 aviserade Knut och Alice Wallenbergs stiftelse att den via sitt program Wasp (Wallenberg Autonomous Systems and Software Program) tänkte satsa en miljard kronor på AI. Lyckligtvis för Sveriges del är området ännu långt ifrån utforskat. – Om vi kan anställa kvalificerade studenter till forskarutbildning inom de grupper som redan har en verksamhet inom området så har vi stora möjligheter att relativt snabbt bygga upp starka grupper inom AI-området i Sverige, i nivå med de internationella ex­ perter som finns. Verkar det som om miljarden går till rätt områden? – Det är för tidigt att säga. Det är viktigt att man inser att den största bidragande orsaken till det stora intresset för AI just nu är just ­utvecklingen inom dataintensiv maskininlärning i djupa nätverk.



Det är inom det området som han anser att resurserna ska satsas – på de grupper som har verksamhet och demonstrerat kompetens. – Om pengarna koncentreras tillräckligt mycket till kompetenta grupper inom detta område så kan det bli bra. Det finns ett mycket stort intresse från studenter för forskning inom AI så det bör gå att få mycket kvalificerade kandidater att börja forskarutbilda sig. Pengarna ska dels finansiera forskar­ studier, dels användas för att rekrytera erfarna internationella forskare inom området. Där ser Stefan Carlsson en möjlig utmaning. – Det kan bli svårare, eftersom efterfrågan på dessa är extremt stor, speciellt från de stora företagen i USA. En tröst ligger i att området är så färskt att till och med de mest erfarna experterna är ­relativt unga och nyexaminerade. Mätt i den tid det tar att odla upp expertis till samma nivå är Sveriges eftersläpning alltså inte stor. Sveriges AI-forskning är idag enligt Stefan Carlsson stark inom bland annat ­bildanalys, datorseende och robotik. Särskilt inom dator­ seende har de nya metoderna inom djup maskininlärning visat sig kraftfulla. – Sverige är också mycket starkt på forskning inom medicin och hälsa. Det är områden som kommer att påverkas starkt av utvecklingen inom AI. Här pekar han bland annat på en forskningsgrupp i Uppsala och studenter från KTH som gjort insatser inom bildanalys vid tolkning av bilder från röntgenkameror och mikroskopi. Inom svensk industri pekar han på vad Volvo och andra företag gör inom självkörande fordon där AI, datorseende och robotik är viktiga komponenter. En viktig uppgift för forskningen kommer att bli att sprida maskininlärning, särskilt inom djupa nätverk, till ännu fler industrisektorer. För metoderna är generellt tillämpbara.

Det finns fortfarande grundläggande forskningsarbete kvar att göra inom djupa nätverk. Fascinerande nog har de stora AI-framstegen gjorts trots att det fortfarande saknas fundamental kunskap om varför djupa nätverk fungerar så bra som de gör. – Uppenbarligen svarar strukturen hos de hierarkiska nätverk som är effektiva, på något sätt mot strukturen i de data som vi försöker klassificera. Om vi kan förstå dessa samband bättre så kommer vi att lättare att kunna bestämma optimal arkitektur och förmodligen kunna förutsäga om en viss datamängd kan användas för att träna ett nätverk. Grundläggande teknik som fortfarande kan förbättras dramatiskt är att automatiskt inte bara trimma nätverkens parametrar, utan också automatiskt välja nätverkens struktur – något som idag mycket sker genom att man provar sig fram. Träningen av näten är också ineffektiv jämfört med biologiska system som kan lära sig betydligt effektivare med en bråkdel av de datamängder som de artificiella systemen kräver, och dessutom utan att dessa data är kategoriserade i förväg. – Att förklara detta är ett av de största problemen inom AI. Biologiska system har utvecklats genom evolution till att bli extremt effektiva och flexibla system för inlärning på ett sätt som vi fortfarande inte förstår. JAN TÅNGRING jan@etn.se

Kan satsningen gynna din egen institution? – Jag hoppas att mina yngre kollegor kan få del av pengarna, så att vi kan bygga upp ­gruppen kring datorseende igen, men även utöka verksamheten till nya områden inom medicin och språk. Själv är Stefan Carlsson numera pensionerad men han fortsätter att arbeta med forskning på KTH, utan formell anställning. ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/18


INTERVJU: STEFAN CARLSSON

möjligheter för Sverige Var den nya AI:n kommer att göra skillnad Den får just nu kommersiella tillämpningar inom bildanalys. Mobiltelefoner tolkar videobild i reatid. En affär har öppnats där kunden automatisk debiteras det hen plockar på sig. Vi håller på att få själv­körande fordon. Nästa steg för bildanalysen tycks bli att inte bara känna igen specifika objekt, utan att också förstå vad som händer dynamiskt i video till exempel med människor inblandade. Även omvändningen har dykt upp – AI-genererad video som avbildar specifika människor i helt påhittade situationer. Det kommer att nå en nivå där autenticiteten inte längre kan avgöras av vanliga människor. – Detta kommer naturligtvis att leda till allt större problem med falska nyheter och liknande. Den snabba utvecklingen på analyssidan kommer å andra sidan att möjliggöra automatisk kontroll av vad som släpps igenom i digitala kanaler. Automatiserad medicinsk analys som stöder läkares diagnos testas i allt större skala. Den bygger på analys av stora mängder medicinska data. – Det kommer med stor säkerhet att bli ett dominerande område, men förutsätter att data inom sjukvården kan organiseras och göras tillgänglig på allt effektivare sätt. Robotik står på tur som en viktig tillämpning, industriellt och i hem och vård. Utvecklingen inom röstigenkänning och språkteknologi kommer att göra att det blir naturligt att prata med datorer nästan som vi pratar med människor. Kundservice kommer att ske i chattbottar som kan svara på frågor. Äldrevården kan få intelligenta personliga kognitiva assistenter och skolan kan få pedagogiska hjälp­ medel som förstärker eller i vissa fall ersätter den mänskliga läraren. Inom bank, finans, försäkring, juridik undervisning utvecklas system för automatiskt beslutsfattande. – Det verkar som att varje område där mänskligt beslut fattas på grundval av specifikt data skulle kunna bli föremål för automatisering genom maskininlärning förutsatt att empiriska data och beslut har insamlats.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/18



PE TER L ARSSON

Djup maskininlärning har redan gett konsekvenser i stort och smått.


IKEL

Några tusen komponenter per år kan räcka för att räkna hem en asic

PE R

R TA T

Nästan alla har råd med en asic

EX

TEMA: INBYGGDA SYSTEM, MJUKVARA

Av Michele Riga, Arm Michele Riga är produktspecialist i Arms CPU-grupp. Han är ansvarig för Armv7-A och Cortex-A53 på de växande för IoT- och inbyggnadstillämpningar. Han arbetar också med Arms initiativ för att få fler att använda ­företagets IP-block i systemkretsar kallat Arm DesignStart.

D

et finns många myter och fördomar kring asicar, nästan alla är ogrundade. Dessutom finns det många fördelar som inte är särskilt kända. Det gäller bland annat att det lönar sig att ta fram en asic även om volymerna är låga. En asic – ofta kallat systemkrets eller SoC, System-on-Chip – sänker tillverkningskostnaden och förenklar underleverantörskedjan. Dessutom är den svår att klona eller kopiera, ger högre tillförlitlighet, bättre prestanda och möjlighet att addera nya funktioner samtidigt som den blir mindre. Att ta fram en systemkrets innebär inte längre en jättelik investering tack vara tillgången på välbeprövade IP-block och kunniga konstruktionshus plus mogna halvledarprocesser. En SoC ligger ekonomiskt inom räckhåll för de flesta. har antalet digitala kretsar som tillverkats varje år ökat mycket snabbt. Ta som exempel kretsar som levererats av Arms samarbetspartners de senaste 20 åren. Det har tillkommit helt nya klasser av produkter som de första mobiltelefonerna, sedan smartmobiler och nu senast accessoarer (wearables). Parallellt med detta har befintliga produkter utvecklats och blivit allt mer digitala. Det gäller exempelvis bilar, hushållsmaskiner och utrustning till industrin.

UNDER DE SENA STE DECENNIERNA

De flesta produkter som tillverkas i låga eller medelstora volymer använder standardkomponenter. Därför kan elektroniksystem ha problem med att klara krav på prestanda, effektförbrukning och kostnad. Att använda en skräddarsydd systemkrets gör det möjligt att skapa unika och konkurrenskraftiga produkter genom att kraftigt förbättra prestanda, effektförbrukning, storlek och kostnad. Allt fler företag utnyttjar den här möjligheten men det finns många fler som borde dra nytta av den. i elektronikbranschen hört talas om Moores lag som fördubblar antalet tillgängliga transistorer vartannat år genom att göra dem mindre och mindre. Den senaste 7 nm-processen är ett under av extrem miniatyrisering som driver utvecklingen av smartmobiler, serv­rar, tv-apparater och infrastrukturen i nätverken. Det är lätta att stirra sig blind på de se-

A N TA G L I G E N H A R A L L A



naste processerna och glömma bort att även äldre processer ständigt utvecklas och förbättras. Det som en gång kostade miljontals dollar att konstruera går nu att få för en bråkdel av det ursprungliga priset. Samtidigt har valen av processer med hög spänning och samtidigt låga läckströmmar och låg effektförbrukning blivit mångdubbelt fler. Innovationstakten har inte upphört bara för att en process betraktas som mogen, den går allt snabbare. Dessa mogna processer passar bra för tillämpningar där man skapar värde genom att plocka in funktionalitet som inte nödvändigtvis skalar enligt Moores lag. Det gäller sensorer och ställdon. Detta faktum kalls ofta ”More than Moore”. Idag går det att ta fram en prototyp i en 18 µm-process för 18 000 dollar. Ja, du läste rätt. Även en process som 65 nm, som användes till de första smartmobilerna, kostar inte mer än 48 000 dollar. Fabrikerna

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/18


TEMA: INBYGGDA SYSTEM, MJUKVARA

Kostnad för processer på 80 nm, 130 nm och 65 nm över tid visar en stadig minskning av kostnaden. K ÄLL A: IMEC IC-LINK

som kör de här processerna är avskrivna och har mycket hög yield.

teten och storleken på mönsterkortet. • Förbättra tillförlitligheten – ett konventionellt mönsterkort med hundratals komponenter har större sannolikhet att fallera än ett kort där majoriteten av komponenterna ersatts med en s­ kräddarsydd krets. • Skydda produkten, göra det svårare eller till och med omöjligt att kopiera den. • Minska komplexiteten i försörjningskedjan, få full kontroll över kretsen, få leveranser så länge det behövs från ­etablerade foundries och processnoder. • Gör produkten bättre och låt den skilja sig från konkurrenterna genom att

­ nkelt ­addera funktioner som inte finns i e ­standardprodukter. • Klara kraven på prestanda och kostnad för en viss tillämpning eller produkt som omöjligt går att lösa med diskreta ­komponenter på ett kretskort. S Ä K E R H E T E N I F Ö R S Ö R J N I N G S K E D J A N är också en viktig fördel. Det går att ha färdiga wafers som inte testats och kapslats i lager. Dessa kan tas fram och göras i ordning i takt med behovet. Det går att ha många årsförbrukningar i lager för en billig penning. Om man istället har ett kretskort med

QCC5100 Audio SoC-Family • Bluetooth 5 Radio • Extremely Low Power Design • Dual Core 32-bit Processor Application Subsystem • Dual Core QUALCOMM® Kalimba DSP Audio Subsystem • Fully programmable Digital Hybrid ANC ©Sergey Nivens - Fotolia.com

• Always on Voice, Low power Wake • aptX and aptX HD Support • QUALCOMM® TrueWireless Stereo Support

Contact: +46 8 545 667 70 | info@broadband.se | www.broadband.se |

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/18

www.codico.com/shop



för att göra en systemkrets med mikroprocessor, blandsignaldelar, in- och utgångar, drivare, power management och allt annat som behövs är större än någonsin tidigare. Det finns många anledningar att ta fram en skräddarsydd systemkrets: • Sänka tillverkningskostnaden genom att ersätt flera diskreta kretsar med en enda krets. • Minska antalet komponenter, komplexi­

T I L L G Å N G E N PÅ M O G N A P R O C E S S E R

Blockdiagram för CoreLink SSE-050.


PE R

som behöver lagerhållas bidrar till att sänka riskerna i produktionen.

R TA T

EX

TEMA: INBYGGDA SYSTEM, MJUKVARA

IKEL

Minsta antal kretsar som krävs för en ­investering i en skräddarsydd systemkrets. På 180 nm med dagens tillverkningskostnad räcker det med ett par tusen per år. K ÄLL A: IMEC IC-LINK

diskreta komponenter måste dessa köpas i god tid till fullt pris för att säkra tillverkningen. När man konstruerar en krets går det att köpa alla nödvändiga byggblock från tredjepartsleverantörer eller så har konstruktionshusen dem i sina egna portföljer. Arm är en stor leverantör av IP-block och många standardprodukter som du antagligen redan använder baseras på Arms Coretex-processorer. För att hjälpa företag som vill konstruera egna systemkretsar finns ett program kallat Arm DesignStart. Ett nytillskott i programmet gör det möjligt att via ett enkelt kontrakt snabbt få tillgång till Cortex-M0 och Cortex-M3. Startavgiften är noll kronor och licensavgiften beror på hur framgångsrik produkten blir. Båda varianterna av DesignStart Pro kommer med subsystem och ett stort antal byggblock och periferienheter som går att använda rätt av eller som kan modifieras. Subsystemen innehåller de vanligaste delarna och kan användas som startpunkt eller som en referenskonstruktion att utgå ifrån: • Cortex-M3 processor och ett konfigurerbart minnessystem • F lashminne med färdiga anslutningar och ett integrerat cacheminne i flash • Förbindelser till periferiblock från tredjepartsleverantörer • Realtidsklocka • En sann slumptalsgenerator (TRNG) som utgör grunden för säkerheten • En dedicerad port för integration med ­Cordio, Arms block för trådlös kommu­ nikation går enkelt att lägga ut på något av de många konstruktionshusen. Dessa erbjuder hjälp med alla steg som krävs för att ta fram en färdig systemkrets. Det kan handla om allt från specifikationen till implementationen men också konstruktionsarbetet och verifieringen. En del sköter också produktionen och agerar underleverantör. För att hjälpa OEM-företag och andra som aldrig tagit fram en systemkrets tidigare har Arm skapat ett program kallat Approved Design Partner. Programmet kopplar ihop OEM-företagen med konstruktions-

IM P L E ME N TAT I O N S FA S E N



hus som Arm rekommenderar baserat på deras kvalitet och att de genomfört lyckade projekt baserat på Arms IP-block. Låt oss titta på ett exempel från den verkliga världen. S3 Semiconductor tog fram en skräddarsydd systemkrets för ett företag i olje- och gasindustrin. Kretsen styr en komplex ventil med hjälp av sensordata för tryck och temperatur. Den äldre lösningen var baserad på ett kretskort med ett stort antal olika standardkomponenter som var både analoga och digitala.

’’ ”Om du använder ­standardprocessorer idag så kommer du utan ­problem kunna åter­använda din existerande kod i en ny systemkrets”

För den nya generationen ville S3:s kund ersätta detta med en integrerad lösning. Drivkrafterna var att sänka kostnaderna, öka tillförlitligheten, förenkla lagerhållningen och underleverantörskedjan särskilt som en del komponenter i den exi­ sterande lösningen var på väg att sluta tillverkas. Kunden ville dessutom addera uppkoppling för att kunna övervaka och styra ventiler utan att vara på plats. Som de flesta OEM-företag hade det ingen egen kunskap om att utveckla asicar. Företaget gav därför S3 i uppdrag att sköta projektet. S3 konstruerade en krets med låg effektförbrukning baserad på en kostnadseffektiv 180 nm-process. Dessutom integrerades AD- och DA-omvandlare liksom många kommunikationsgränssnitt som I2C, UART och SPI som tillsammans drar så lite som 160 µW/MHz. Resultatet av projektet är imponerande: • 80 procent lägre materialkostnad • 70 procent lägre energiförbrukning • 75 procent mindre kretskortsyta D E S S U T O M F Ö R E N K L A D E den nya kretsen lagerhållningen och underleverantörskedjan. Färre leverantörer och färre komponenter

D E T F I N N S E T T A N TA L S T E G att ta när man ska ta fram en systemkrets som alla kräver specifika kunskaper och är förknippade med kostnader. Det handlar om att definiera kretsen, välja IP-block, göra konstruktionen, verifiera och implementera den. Ett OEM-företag behöver inte göra alla dessa steg på egen hand, en lämplig samarbetspartner kan hantera en del av dem beroende av vilka kunskaper som finns internt på företaget. Det är dessutom värt att fundera de olika alternativ som finns för tillverkningen av kretsarna: • Multi-project wafer (MPW): här kombineras projekt från olika kunder som delar på kostnaderna. Alternativet kan användas för de första prototyperna men också för den färdiga produkten om volymerna är små. • Multi-layer mask (MLM): här slås maskerna för olika kretsar ihop till en enda vilket sänker den totala kostnaden. Produktionskostnaden för wafern blir dock högre eftersom det går åt mer tid i foundryt. • Full mask-set: din egen uppsättning av masker för produktionen. Detta val är bäst för mellanstora och större volymer. N Ä S TA N A L L A P R O J E K T startar med en prototyp som tillverkas på en wafer som delas med andra, så kallad MPW. För mindre och mellanstora volymer av små kretsar är MPW och MLM bra lösningar. Nästan alla foundries kör regelbundet MPW och MLM på kostnadseffektiva processnoder. Allt det här gör att systemkretsar är kostnadseffektiva och högst överkomliga även för små företag och för projekt med få kretsar. En analys som Imec ic-link gjort på en 180 nm-process visar att det redan vid några tusen exemplar kan vara kostnadseffektivt förutom de andra fördelarna som också finns. Men att montera kretsen på mönsterkortet innebär inte att projektet är klart. Hårdvaran har ringa värde om det inte finns tillhörande mjukvara. Om dina mjukvaruutvecklare är oroade av att gå från diskreta komponenter till en systemkrets ska de veta att utveckling, avlusning och återanvändning av mjukvara sker på exakt samma sätt som tidigare. Om de använder äldre processorer med 8 eller 16 bitar kommer deras liv dessutom att bli betydligt enklare. En viktig sak att komma ihåg är att om du använder standardprocessorer idag så kommer du att utan problem kunna återanvända din existerande kod i en ny systemkrets. Om du är en OEM tycker jag att du ska ta dig en ordentlig funderare på hur en ­systemkrets passar i din värld, med tanke på alla fördelar som finns. n

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/18PE R

R TA T

EX

TEMA: INBYGGDA SYSTEM, MJUKVARA

IKEL

Upp till bevis för 3D-lagring

T

ekniken bakom NAND-flash lanserades redan 1989 och är fortfarande grunden i minnesmoduler världen över. Även om tekniken genom åren vidareutvecklats på olika sätt finns den ursprungliga principen kvar: individuella celler, ordnade i ett plant nät, lagrar information i form av en spänning. Till en början var NAND-tekniken ganska dyr och inte särskilt tillförlitlig, utan speciellt hög lagringskapacitet. Numera dominerar den i nära nog alla marknadssegment, eller kommer att göra det i framtiden. Bakom denna framgång ligger en minskad kostnad som beror av de allt finare geometrierna. Likaså har möjligheten att spara mer information per cell med hjälp av olika spänningsnivåer liksom implementation av ny programvara banat väg för framgången. När det kommer till de allt finare geometrierna har en fysisk gräns nåtts. Det betyder att felfrekvensen vid utläsning av data ökar, samtidigt som antal gånger minnet kan skrivas samt hur länge data kan lagras minskar. Det går helt enkelt inte att få ut mer av denna metod. För att fortsätta växa måste minnestillverkarna åstadkomma högre kapacitet till lägre kostnad. Det som saknas för detta är en helt ny teknik, eller åtminstone en innovativ twist på den ursprungliga NAND-idéen.



Sparar mer på kortare tid Av Patrick Twele, Rutronik Patrick Twele är sedan två år säljchef för minnesprodukter

på Rutronik. Dessförinnan arbetade har som marknadsansvarig på Omikron Data Quality under fyra år. Han har studerat kommunikation och media management, som i princip är kommunikationsvetenskap, i Karlsruhe.

Uppfattningen att ett 3D-minne enbart består av staplade, plana NAND-nät är dessvärre inte alls verklighetsförankrad. Det tar flera år för tillverkare som Intel/ Micron, Toshiba/Sandisk, Hynix och Sam­ sung att ta ett flashminne från utveckling till volymproduktion. av utvecklingen två olika tekniker. Intel/Micron använder en ­flytande gate för att lagra elektroner i sitt 3D NAND. Det är samma princip som använts i den äldre tvådimensionella NANDarkitekturen. Alla andra tillverkare förlitar sig på en teknik från Samsung som fångar in laddningar, kallat 3D V-NAND. Tekniken som Intel/Micron använder lagrar laddningarna på en elektriskt isolerad gate mellan kanalen och styr-gaten.

I D A G Ä R R E S U LTAT E T

Den andra minnestekniken lagrar laddningarna i så kallade lagringscentraler (trapping centers). Dessa består av ett kisel­nitridskikt som är skilt från kanalen via ett tunt oxidskikt och som elektronerna kan tunnla igenom (tunnel oxid layer). De första produkterna väntas finnas tillgängliga under andra halvan av 2018. Först då går det att bedöma vilka för- och nackdelar de olika teknikerna har för industriella tillämpningar. 3D NAND med flytande gate, som redan nämnts ovan, använder lagringstekniker som MLC (multi-level cell) eller TLC (triplelevel cell) som är välkända från plana minnen, även kallade 2D-minnen. En skillnad är dock att 3D-versionen klarar att skriva till minnet ett större antal gånger. Sannolikt kommer minnet med lagringscentraler att

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/18


TEMA: INBYGGDA SYSTEM, MJUKVARA

bli ännu bättre i detta avseende, men det återstår att se. Microns 3D NAND med 32 lager och flytande gate kan i sin minsta version lagra 32 GByte med MLC-teknik och 48 GByte med TLC-teknik. Samtidigt har ett stort antal tillämpningar inom industrin inte behov av så pass hög kapacitet, och att byta minnesteknik är dyrt.

Till vänster syns en kiselskiva med 3D Xpoint-chip och till höger illustreras arkitekturen med minnescellerna placerade på skärningspunkterna i ett 3D-nät, som här består av två lager.

mer att vara nödvändigt att ha detaljkunskap om tillämpningen och om själva minnet. Det vore ett misstag att tro att 3D NAND kommer att ersätta de tvådimensionella versionerna i alla tillämpningar. en ny typ av minnesarkitektur kallad 3D Xpoint. Till skillnad mot tidigare NAND-arkitektur använder den inte transistorer för lagringen

I N T E L O C H M I C R O N H A R U T V E C K L AT

utan strukturen är uppbyggd i tre dimensioner. Som namnet 3D Xpoint antyder är minnescellerna placerade på skärningspunkterna i ett 3D-nät. Fördelarna med ­detta arrangemang – som tillåter individuell adressering av cellerna – är snabbare läsning och skrivning vid hög kapacitet. Likaså är densiteten åtta till tio gånger högre än hos DRAM, till en lägre kostnad. Det verkligt intressanta är att 3D XPoint

Bli medlem i SER nu! SER är föreningen för Sveriges Elektro-, Data- och IT-ingenjörer. Vi arrangerar studiebesök, föredrag och seminarier för våra medlemmar där du får möjlighet att höra det senaste inom olika teknikområden. Genom oss kan du utöka ditt kontaktnät och möta nya intressanta företag. I medlemskapet ingår även Elektroniktidningen, Nordisk Energi samt vår egen medlemstidning Elteknik. Läs mer om oss på www.ser.se Du kan även mejla oss på ser@ser.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/18



E N A N N A N F R Å G A – om man nu funderar på hur man löser lagringen – sätter fokus på WAF (Write Amplification Factor) som beskriver förhållandet mellan storleken på filen som ska skrivas och den faktiska datamängden som skrivs i minnet. I en sådan beräkning är den interna blockstorleken hos flashminnet viktig. Plana chips tillverkas med minnesblock på mellan 4 och 8 MByte. Micron specificerar 16 MByte för sina 32-lagersminnen med MLC-teknik och 28 MByte för sina TLCprodukter. Om man använder dessa minnen i en tillämpning som ofta skriver små filer resulterar det i ett onödigt slitage av minnesblocken och ett tidigt minnesfel. För denna typ av tillämpningar gäller att ju större de enskilda blocken är, desto sämre är WAF. I ett fall som detta kan till exempel ett DRAM-cache bli räddningen. Det beskrivna scenariot visar på att 2Dminnen sannolikt inte kommer att försvinna helt från marknaden under den närmaste tiden. Till detta kommer att minnestillverkarna måste presentera 3D-produkter som tål höga temperaturer. Det är en egenskap som inte krävs hos de första minnena som siktar på konsumentmarknaden, men som industrin kräver. De första produkterna som möter industrins krav kommer att lanseras under andra halvan av detta år. Tydligt är att det även i framtiden kom-

3D XPoint kan varken klassas som ett flashminne eller DRAM utan är ett mellanting som öppnar för helt nya tillämpningar.


PE R

R TA T

EX

TEMA: INBYGGDA SYSTEM, MJUKVARA

IKEL

Intels Optane är baserat på minnes­ arkitekturen 3D Xpoint. Här i en M.2-modul.

i strikt mening varken kan klassas som ett flashminne eller DRAM på grund av dess egenskaper. Ett DRAM lagrar och läser data med mycket höga hastigheter, men kan inte behålla data när spänningen stängs av. Ett flashminne är icke flyktigt och lagrar data även utan spänning, men bearbetar data långsamt. 3D XPoint utgör en bro mellan dessa två tekniker, och skapar möjlighet till helt nya tillämpningar. Minnet är icke flyktigt och det bearbetar informationen snabbt. Det tål även att skrivas till ett högre antal gånger än vad ett traditionellt NAND i SLC-teknik (single-level cell) klarar och PCIe 3.0 x2gränssnittet med NVMe-protokollet tillåter

snabb åtkomst. Arkitekturen kombinerar således fördelarna hos DRAM och flashminnen. under namnet Optane Memory, kan minnet användas som ett flash, men det kan också ta över huvudminnets uppgifter. Resultatet är ett system som anpassar sig till användarens behov. Den medföljande intelligenta mjukvaran lär sig automatiskt typiska sätt på vilka datorn används. Data som direkt krävs kommer från M.2-modulen. För detta lämpar sig inte DRAM eftersom data skulle gå förlorat när strömmen stängs av. Systemet kan därmed hantera vanligt förekommande uppgifter

K APSL AD I EN M. 2-MODUL ,

snabbare och individuellt optimera hur datorn används. En viktig detalj att tänka på är den höga tillverkningskostnaden. 3D XPoint har ett dåligt kostnad-per-GByte-förhållande. Grovt uttryckt: 3D XPoint kostar ungefär hälften av ett DRAM, men är fem gånger dyrare än ett MLC NAND. Till detta kommer att det inte finns versioner som tål höga temperaturer. En förutsättning är dessutom att tillämpningen använder en 7:e generations Intel Core-processor. Intel har även släppt Optane i andra formfaktorer. I dagsläget finns bland annat U2-moduler och tilläggskort att få tag på. Uppgiften som återstår är att bestämma vilken produkt som passar bäst för din til�lämpning. Rutronik kan leverera alla storlekar och kapaciteter som för närvarande finns tillgängliga på marknaden – och genom att samarbeta med Apacer, Intel, Swissbit, Toshiba och Transcend fortsätter företaget att vara i nära kontakt med tillverkarna. När det gäller kvalitet, leveranstider och priser kan våra partners tillgodose praktiskt taget alla krav eller kundbehov, inklusive kundspecifika lösningar. Du erbjuds ett omfattande stöd från specialister på Rutronik för att välja rätt produkt. n

Smart HVAC System for Smart Building

UTX-3117

UTX-3117 Features •

Intel® Atom® E3900, Celeron® N3350, and Pentium® N4200 series processor; low power, high performance

Wide range power input support, 12~24V DC input for Industry and Transportation

Supports one M.2 & two miniPCIE module for Wi-Fi, 3G/LTE and WSN module

Palm-size, with extended temperature support under -20 ~ 60 °C

Rich I/O with 2 Giga LAN, 2 USB 3.0 ports, one RS-232 & one RS422/RS485 ports for data communication

Supports Win10 Enterprise, and Advantech Pulsar OS implement with WISE-PaaS,

Certificated with AWS Greengrass & Microsoft Azure IoT Edge.

Advantech Nordic | Österögatan 1 | 164 40 Kista Simon Purslove | simon.purslove@advantech.de


IKEL

UVVM gör det enkelt att skapa strukturerade testbänkar med VHDL

PE R

R TA T

Standardiserad arkitektur för test­ bänkar med VHDL

EX

TEMA: INBYGGDA SYSTEM, MJUKVARA

Av Espen Tallaksen, Bitvis Espen Tallaksen är grundare av Bitvis, ett konsultbolag fokuserat på mjukvara för inbyggda system och FPGA-konstruktion. Han tog sin examen 1987 på universitetet i Glasgow och har arbetat på Philips halvledarverksamhet i Schweiz liksom på olika bolag i Norge med utveckling av asicar och FPGA:er. Espen har startat två företag, förutom Bitvis även Digitas.

V

i vet alla att arkitekturen i en ­FPGA-konstruktion – från ­toppen och hela vägen ner till mikro­arkitekturen – är ­kritisk både för kvaliteten på FPGA:n och för utvecklingstiden. Det här gäller också för testbänken, men av någon anledning är testbänkar sällan strukturerade. Detta trots att det i de flesta projekt finns en stor potential för tidsbesparingar och förbättringar av kvaliteten. En viktig orsak är att det saknas ­kunnande inom verifiering. Lika viktigt är att FPGA-användarna inte efterfrågar en bra och gemensam metodik. A L LT D E T TA Ä N D R A D E S för två år sedan med lanseringen av UVVM (Universal VHDL Verification Methodology) som är ett verktyg i form av open source. UVVM ger en kraftfull och generell arkitektur för en testbänk som är enkel att använda för alla som konstruerar FPGA:er och asicar. Standardiserade verifieringskomponenter kopplas ihop precis som legobitar och en central testsekvenserare (eller flera) kan alltid applicera högnivåkommandon för att styra verifieringskomponenterna och därmed hela testbänken. Detta innebär att även personer som inte är FPGA-konstruktörer kan ­skriva avancerade testfall. Därmed är det möjligt för konstruktörerna att bygga egna testnät (harness) och testfall mycket snabbare och bättre än tidigare ­samtidigt som de går att återanvända. Verifieringen utgör i genomsnitt hälften av det totala arbetet i ett FPGA-projekt. Ett lika intressant faktum är att i genomsnitt hälften av verifieringstiden går åt till att avlusa. Det här betyder att det finns en enorm förbättringspotential för verifieringen generellt, men särskilt för avlusningen.

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/18

använda VHDL gör det möjligt för utvecklarna att fortsätta använda ett språk de redan kan för att steg för steg addera ny funktionalitet när det behövs. Det är med andra ord en mjuk och effektiv vidareutveckling av din nuvarande testbänk och ditt språk. Dock är finesser och funktioner långt ifrån tillräckliga. Strukturer och arkitekturer är nycklar till alla viktiga aspekter för en god FPGA-utveckling. I

FIGUREN

VISA S

visas de mest kritiska faktorerna för konstruktion och verifiering under ett projekt. Under konstruktionsfasen är vi väl medvetna om detta vilket är den viktigaste orsaken till att vi delar upp konstruktionen i delar som är mer eller mind­re självständiga. Det gäller exempelvis för UART, SPI, DMA-controller och AD-omvandlare. Dessa moduler, eller VHDL-komponenter, tilldelas kommandon av mjukvaran och sedan utför de sina till­delade



A L L A D E S T O R A K R E T S - O C H V E R K T YG L E V E R A N T Ö R E R N A pratar om detta verifieringsgap och erbjuder ”lösningar” som överbryggar det. ­Tyvärr är deras lösningar ofta en mycket komplex metod kallad UVM (Universal Verification Methodology) som medför att man måste lära sig ett helt nytt språk, System Verilog plus att man ­måste köpa väldigt dyra verktyg. De flesta FPGA-konstruktörer i Europa använder VHDL för konstruktion och verifiering, i hela ­världen är siffran cirka 50 procent. VHDL är tillräckligt kraftfullt för nästan alla FPGA-projekt. Att

En typisk ­testbänk med ­dedicerade VVC:er på alla FPGA:ns gränssnitt.


TEMA: INBYGGDA SYSTEM, MJUKVARA

PE R

EX

R TA T

uppgifter medan mjukvaran gör något helt annat. Om något går fel eller modulen behöver hjälp signalerar den detta. Normalt görs det med en avbrottssignal, ett interrupt. Det verkligt trevliga är att ­FPGA-konstruktionen, som gjorts som top-level, är enkel att förstå. Vi ser modulerna och känner till deras funktioner. Bussen som kopplar ihop modulerna är standardiserad, exempelvis AXI4-lite eller Avalon, och modulernas bussgränssnitt är standardiserade för att passa bussen. Mjukvaran som styr allt körs med högnivåkommandon.

IKEL

att den struktur som är beskriven ovan är ­ xtremt effektiv och ger bra kvalitet. För testbänkar har det dock e inte funnits motsvarande system eller metodik. Det är en av de ­viktigaste orsakerna till att testbänkar är ostrukturerade och ­huvudorsaken till att UVVM utvecklades.

DET ÄR UPPENBART

Arkitekturen i konstruktionen återspeglas i UVVM, vilket ger en arkitektur i testbänken som verkligen är enkel att förstå och dessutom bibehåller alla fördelar från en bra och modulär struktur • Verifieringsmoduler med en lättbegriplig funktionalitet och gränssnitt • Ett standardiserat bussystem mellan sekvenseraren till ­verifieringsmodulerna • Ett standardiserat bussgränssnitt på alla verifieringsmoduler. I UVVM kallas dessa moduler för VVC:s (VHDL Verification ­Components) A R K I T E K T U R E N I U V VM är väldigt lik arkitekturen i en FPGA-konstruktion med den externa mjukvarusekvenseraren som nämndes ovan. Sekvenseraren i testfallet distribuerar kommandon till VVC:erna på samma sätt som mjukvaran distribuerar kommandon till FPGAmodulerna. Sedan gör VVC:erna det de är tillsagda att göra på samma sätt som i en FPGA. Det innebär att man normalt hanterar accessen på deras fysiska gränssnitt. För FPGA-modulen kan det vara att skicka några data och det kan vara så även för VVC:n. För testbänken till UART:en i figuren kan testsekvenseraren ­t ypiskt skicka ett kommando till UART TX VVC för att en byte data ska skickas till RX-ingången på UART:en. I UVVM finns det två sätt att nå gränssnitten hos det som ska ­testas (DUT, Device Under Test). Det enklaste är en vanlig BFM-procedur (Bus Functional Model) som:

D E N S I S TA D E L E N fungerar som kommentar till koden och skrivs ut ­eller loggas när den behövs. Den här proceduren kommer att exekveras direkt och applicerar x4C till UART RX med hjälp av UART:ens protokoll. Det betyder att om testsekvenseraren anropar proceduren ­kommer den att applicera UART:ens protokoll bit för bit. Det kommer att ta en stund. Under den tiden kommer testsekvenseraren att vara upptagen och kan inte göra något annat.



En mer avancerad form kallas CDM (Command Distribution Method):

O M S E K V E N S E R A R E N A N R O PA R den här proceduren – allt som händer direkt är att detta kommando skickas till VVC med den måladress som anges i rött – med ett namn och instansieringsnummer av VVC:n så exekveras kommandot på testobjektet, DUT:en. Att överföra testkommandot från testsekvenseraren till VVC:n tar ingen tid vilket betyder att testsekvenseraren omedelbart är tillgänglig för att göra något annat, som att instansiera en access till ett annat gränssnitt. Det tidsödande protokollet för UART:en tas om hand av VVC:n. Kodexemplet nedan visar hur ett litet test kan skrivas för att ­samtidigt testa accessen till alla gränssnitt. Exemplet är från en ­annan testbänk där VVC:erna för UART:ens TX och RX har slagits ihop till en och samma VVC för att enklare kunna återanvändas. För det här exemplet har vi adderat en annan parameter för att visa ­kanalen (RX vs TX).

I en FPGA-konstruktion är det bra, men inte tillräckligt, att ha en bra arkitektur för den översta nivån. Det är lika viktigt att ha en bra mikroarkitektur hela vägen ner. ­Detta gäller såklart också för testbänken vilket i det här fallet innebär att också ­arkitekturen i VVC:erna måste vara enkla att förstå, modifiera och återanvända. Återigen skulle standardisering vara bra.

består av de gula blocken i figuren. Dessa kommer att se CDM:erna ovanför och bara acceptera kommandon som är avsedda för exakt denna VVC. Den kommer då att lägga kommandot uart_transmit() på kön och låta testsekvenseraren fortsätta. Exekveraren kommer att hämta kommandot från kön, upptäcka att det är ett kommando för UART:en och sedan ­exekvera BFM:en på testobjektet med de bifogade parametrarna. Den starkt strukturerade arkitekturen i VVC:erna har ytterligare en fördel. Det är enkelt att addera mer funktionalitet i strukturen. Det kan vara mer avancerade gränssnitt eller att bara ta med återanvänd funktionalitet. Ett protokoll som Avalon MM resulterar ofta i kaotiska test­ bänkar eftersom det kan komma flera läskommandon innan det första svaret dyker upp. Med VVC-arkitekturen är det löjligt enkelt och mycket strukturerat. Exekveraren hämtar läskommandot från kön och vet att det är en delad access. Den anropar då BFM-proceduren och samtidigt skickar den läskommandot till nästa kö. Svarsexekveraren hämtar det och sen anropar den BFM-proceduren och väntar på respons. På det här sättet kan ett godtyckligt antal ­läsförfrågningar göras oberoende av svaren. Allt är snyggt strukturerat.

DEN GRUNDL ÄGGANDE V VC:N

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/18


’’

TEMA: INBYGGDA SYSTEM, MJUKVARA

I UVVM finns ett script som genererar VVC:er för nya gränssnitt. Koden som skapas är en mall och det markeras klart och tydligt var användaren måste addera sina egna BFM:er och andra modifieringar som behöver göras. BFM:er måste tas fram för alla testbänkar. När man gjort det några gånger tar det inte mer än ungefär 30 minuter att skapa en VVC från grunden.

”Den starkt strukturerade arki­ tekturen i VVC:erna har ytterligare en fördel. Det är enkelt att addera mer funktionalitet i strukturen”

AT T U N D E R L Å N G T I D standardisera FPGAkonstruktionerna genom ett bra koncept för arkitekturen, med register för styrning och status, ett buss­ system, autonoma moduler och kommandon för högnivåprogramvara, har resulterat i en effektiv designmetodik för FPGA:er men också effektiv mjukvaruutveckling i och med att mjukvaruutvecklarna inte behöver förstå detaljerna i modulerna som de styr. Det här kan synas uppenbart, och det är det. Så varför har det inte hänt med testbänkarna, där vi har exakt samma scenario med en sekvenserare som styr olika gränssnitt?

samtidigt som det också standardiserar de viktigaste ­delarna: • Standardmodul (VVC) för gränssnitt till styrning och status • Standardprotokoll från sekvenserare till VVCs • Standardkommandon för sekvenseraren (för gemensamma uppgifter) • Standardiserad intern arkitektur för VVC:n • Standardkommando för kösystemet

U V VM E R B J U D E R J U S T D E T TA

• Standardhantering av flertrådade gränssnitt (exempelvis delade transaktioner) • Standardmetoder för synkronisering ­mellan VVC:er (eller andra processer) • Standardiserade vänt- och timeoutsignaler • Standardmeddelanden och larm­hantering • Standardkommandon för multicast och broadcast • Standardsupport för avlusning ­(debugging)

med ett starkt intresse för VHDL och v­ erifiering har anammat UVVM. Aldec kör redan ett antal webinar om UVVM och kommer snart att inkludera UVVM i sina simulatorer. Doulos är störst på utbildning på FPGA:er och asicar. De rekommenderar nu UVVM för testbänkar. Ett sista bevis att UVVM verkligen har momentum är att ESA, den Europeiska Rymdstyrelsen sponsrar utvidgningar av UVVM med över 200 000 euro och kommer att rekommendera sina leverantörer att använda UVVM för FPGA:er. UVVM kommer med gratis VVC:er och UBM:er för exempelvis UART, I2C, SPI, SBI, AXI4-lite, AXI4-stream, GPIO och Avalon MM vilket gör det enkelt att komma igång. Under andra kvartalet i år kommer vi att släppa en mekanism för att dela VVC:er mellan VHDLanvändare. Det gäller både som open source men också för kommersiella VVC:er. n

I N T E R N AT I O N E L L A S P E L A R E

Från Idé till Produkt Elektronikdesign, EMC test, Produktion Utveckling Hårdvara Mjukvara

Produktion

SMD Hålmontering Slutmontering

EMC

Ackrediterat lab Filter design Filterproduktion

Test

Klimat Mekanisk

KEMET Electronics AB • Thörnblads väg 6 • 386 90 Färjestaden • Telefon 0485-563900 • www.kemet.com/Dectron

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/18




NYA PRODUKTER

AMD släpper inbyggnads­ processorer n PROCESSORFAMILJ AMD:s kraftfulla x86-­ processorer Ryzen och Epyc släpps i versioner för inbyggda system. Mer datorkraft per krona än Intel, är sälj­ argumentet. Satsningen är såpass viktig för AMD att företaget vidtog den ovanliga åtgärden att nyligen flyga in den europeiska journalistkåren till London för presskonferens. Ryzen Embedded V1000 och Epyc Embedded 3000 heter de två nya processorfamiljerna. Ryzen Embedded V1000 finns med upp till fyra stycken dubbeltrådade Zen-cpu:er. Gpu:n heter

Vega och har upp till 11 beräkningsenheter. Processorn har en dubbelkanalig 64-bitars DDR4 och den stöder upp till16 PCI Expresspår och dubbla 10 Gbit Ethernet. TDP:erna ligger mellan 12 och 54 watt. Två kunder använder processorn för medicinskt ultraljud respektive casinospel. AMD hoppas också att få se den i industriella tillämpningar. A M D R Ä K N A R U P P en lång rad företag som planerar bland annat datormoduler och MiniITX-kort på Ryzenprocessorer: A ­ ewin, Aopen, Axiomtek, Conga­tec, DFI, Kontron, Med-

well, Sapphire och Seco. Taiwanesiska Advantech släpper minst fyra Ryzen-produkter. En är en plattform för casino­ spel och multimediaspel, en är en Com-modul för medicin, automation och spel, och en är ett Mini-ITX-moderkort. Likaledes taiwanesiska Ibase släpper ett Mini-ITX-moderkort och ett kort för digital skyltning med stöd för fyra HDMI 2.0-skärmar. Den andra nya processorn, Epyc Embedded 3000, är en processor för nätverk, datalager och edge computing. Den ska enligt AMD ge upp till 2,7 gånger högre prestanda per dollar än motsva-

rande Intelprodukt – Intel Xeon D1540. Processorn finns i varianter med mellan fyra och sexton cpu:er, enkel eller multitrådade, med upp till 32 Mbyte L3-cache och upp till fyra oberoende minneskanaler. Antalet PCI Expresspår som stöds är upp till 64 och den stöder upp till åtta stycken 10 Gbit Ethernetkanaler. TDP:erna ligger mellan 30 och 100 watt. AMD räknar upp en enda produktannonsering på Epyc: ett 1U-nätverkskort från Ibase som heter FWA8800. JAN TÅNGRING jan@etn.se

ST släpper dubbelkärna för smart trådlöst n INTERNET-OF-THINGS Systemkretsen STM32WB ­stöder 802.15.4 och Bluetooth 5, och är avsedd för IoT-tillämpningar. En extra cpu tillägnad radiotrafiken gör det enklare att implementera realtid. En Cortex M4 är huvudprocessor och en Cortex M0+ sköter de trådlösa protokollen. Smart belysning, fitness-armband, medicinska monitorer, radiofyrar, säkerhetskomponenter, smarta taggar och smarta sensorer, är några tänkta tillämpningsområden. Openthread och Zigbee stöds, och så kan du programmera stöd för dina egna protokoll. Systemminnet är på upp till 1 Mbyte flash och 256 kbyte RAM. 2 , 4  G H Z - R A D I O N gör av med 5,5 mA under sändning och ner till 3,8 mA under mottagning. Rf-länkbudgeten är –102  dBm och den kan leverera +6 dBm i sändeffekt.



Systemkretsen har integrerad balun för antennanpassning, vilket betyder att du slipper konstruera den på egen hand och sparar in upp till nio komponenter. Här finns 256 bitars AESkryptering i hårdvara vilket bland annat betyder att du kan göra cybersäkra uppdateringar av firmware. GR ÄNSSNIT TEN finns timrar, komparatorer, 12- eller 16-bitars SAR ADC, styrning för kapacitiv touch och LCD. Dessutom finns kristallfri USB 2.0 FS, I2C, SPI, SAI audio och en Quad-SPI som stöder executionin-place. STM32WB kommer att finns med mellan 48 och 100 ben inklusive upp till 72 GPIO. Provexemplar med upp till 100 anslutningar skeppas till utvalda kunder under första kvartalet. Volympriset är från 1,56 dollar.

BL AND

JAN TÅNGRING jan@etn.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/18


NYA PRODUKTER

Omvandlar effektivt upp, ner och inte alls Ceva släpper RISC-V-styrt radioblock n TRÅDLÖST Israeliska IP-leverantören Ceva släpper en konstruktion för Bluetooth och Wifi med en huvudprocessor i den fria arkitekturen RISC-V. Rivierawave är en etablerad plattform för Bluetooth och Wifi som redan finns tillverkad i 1,5 miljarder exemplar datormöss, quadkoptrar och annan konsumentelektronik och IoT, från ett dussintal tillverkare. Nu adderar Ceva en integrerad RISC-V-cpu till plattformen. – Vi har sett RISC-V gå snabbt från spännande koncept till ett imponerande alternativ till mainstreamprocessorer, säger Aviv Malinovitch, chef över konnektivitetslösningar på Ceva. – Att en ledande IP-säljare som Ceva erbjuder Bluetooth och Wifi för RISC-V är ytterligare en förstärkning av vårt ekosystem, säger Rick O’Connor, chef för RISC-Vstiftelsen. Cevas RISC-V-processor stöder instruktionsuppsättningen RV32IMC inklusive komprimerade instruktioner och heltals­multiplikation och -division. Den har en prestanda på 2,44 Coremark/MHz och använder färre än 20 000 grindar. Öppenkodskärnan RISCV började göra väsen av sig år 2014. Den härstammar från Berkeley-universitetet och har fått en bred uppslutning från både öppenkodare och industrin. RISC-V-stiftelsen har idag kring 70 medlemmar, bland dem Google, Qualcomm, Microsoft, NXP, Western Digital, HPE, IBM, Nvidia och Sam­ sung. JAN TÅNGRING jan@etn.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/18

n STRÖMFÖRSÖRJNING En synkron buck-boost-omvandlare som hanterar inspänningar upp till 150V och har mycket hög verkningsgrad, är vad Analog Devices just lanserat. Siktet är ställt på telekom, industri och batteridrivet. Inom sitt nya varumärke Power by Linear lanserar ADI en DC/ DC-omvandlare som arbetar med inspänningar över, under eller lika med sin reglerade utspänning. På ingången hanterar den mellan 4,5 V och 150 V, ­medan utspänningen kan regleras från 1,2 V till 150 V. Beroende av hur de externa komponenterna väljs kan omvandlaren, LTC3777, konfigureras att leverera en ström på ett tiotal ampere. En enstaka krets kan ge upp till 500 watt, och om flera enheter parallellkopplas kan betydligt högre effekter levereras. Vid en inspänning på runt 42 V, en utspänning på 48 V och

en levererad ström på 10 A är verkningsgraden över 99 procent, enligt databladet. LT C3 7 7 7 A N VÄ N D E R en proprietär strömstyrd arkitektur för konstant frekvens i alla tre lägen: buck, boost och buck/boost. Frekvensen kan synkroniseras mot en extern klocka från 50 kHz till 600 kHz, medan en konstant strömslinga ger stöd för batteriladdning. Omvandlaren är enligt ADI

lämpad att användas i system inom industri, telekom och batteridrivet. Den är specificerad för temperaturområdet −40 °C till +125 °C och kommer i en termiskt förbättrad kapsling; en e-LQFP med 48 anslutningar som upptar 7 × 7 mm. Prover och produktionsvolymer finns att få. Priset ligger på 8,40 dollar styck vid köp av 1 000 enheter. ANNA WENNBERG anna@etn.se

Norsk modul för IoT över mobilnätet n TRÅDLÖST I en liten modul på 10 x 16 x 1,2 mm har norska Nordic Semiconductor klämt in det mesta som behövs för att koppla upp ett IoT-system via LTE-standarderna NB-IoT eller LTE-M. Till sin hjälp har företaget haft Qorvo och Arm. Det har tagit Nordic Semis utvecklingsgrupper i Norge och Finland tre år att ta fram den lilla IoT-modulen nRF91. Enligt Nordic Semi är den tre gånger mindre än konkurrenterna och dessutom kostnadseffektiv i och med att den innehåller det mesta förutom antennen. Det innebär transceiver, effektförstärkare, applikationsprocessor, flashminne, kraftmatning och kristall plus diverse passiva komponenter. i ­uteffekt och har en känslighet på -108 dBm mellan 700  MHz och 2,2 GHz. Det breda frekvensområdet gör att en och samma modell fungerar i hela världen.

M O D U L E N G E R 2 3  D B M

Datatakten är 360 kbit/s för LTE-M och 60 kbit/s för NB-IoT. Nordic Semi har samarbetat med amerikanska Qorvo kring rf-delarna, byggsättet och tillverkningen. För att säkerheten föll ­ valet på Arms processor CortexM33 med tillhörande krypo-IP Crypto­ cell-310. Den gör det möjligt att använda Arms VPNteknik Trustzone även i inbyggnadstillämpningar.

Positioneringen görs med så kallas assisted GPS där modulen får en grov positionsangivelse från mobilnätet vilket underlättar positioneringen. Utvalda kunder har redan testat modulen i Telias nät i Norge och i Verizons nät i USA. Tillverkningen ska komma igång till sommaren och större volymer går att få mot slutet av året. PER HENRICSSON per@etn.se




NYA PRODUKTER

Mycronic ökar kapaciteten i lagringstornen n PRODUKTION Maskritar- och ytmonteringsföretaget Mycronic ökar kapaciteten i sina torn för mellanlagring av komponentbärare med 17 procent. SMD Tower 8000 bygger på föregångaren och rymmer upp till 1 148 komponentbärare. Det kan stå tre till fem torn tätt intill en ytmonteringslina. Därmed slipper personalen att gå till huvudlagret när det är dags att fylla på komponenter eller sätta in en ny typ av komponent i ytmonteringsmaskinen. Om allt fungerar som det ska kan tornen rymma komponenter för upp till en veckas produktion. Mycronic startade samarbetet med tyska torntillverkaren Royo­tech år 2008 vilket har re-

sulterat i ungefär 1 500 sålda torn. För två år sedan köpte Mycronic 75 procent av bolaget och nu är det dags för en ny generation. baseras på föregångaren, 615-serien, som ökats till 3 meters höjd samtidigt som den inte upptar mer än 1,5 kvadratmeter golvyta. – Låt oss säga att du behöver plocka ut 500 olika komponenter. En typisk installation med SMD Tower 8000 kan leverera dessa i perfekt ordning på mind­ re än 30 minuter eftersom vi endast lagrar komponentrullarna utan skrymmande paletter, säger Göran Franksom som är produktchef på Mycronic i ett pressmeddelande.

SM D T O W E R 8 0 0 0

PER HENRICSSON per@etn.se

VI S

ES

Tillfälliga EMC-problem?

24-

26

Hyr vår EMC-scanner och hitta störningskällan.

See it before you



it!

q +46 280 41122

9

info@detectus.com www.detectus.com

I KI

STA

APR

PÅ S

IL, C

.E.E

.

07:

48

Moravägen 1 782 31 Malung

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/18


NYA PRODUKTER

Styr motorn effektivt och lätt n STYRKRETSAR Infineon släpper en ny serie styrkretsar i sin välkända plattform för motorstyrning, iMOTION. Genom att integrera hårdvaran med nödvändiga algoritmer går det att korta tiden det tar att skapa en fungerande lösning, hävdar företaget. Plattformen iMOTION lanserades ursprungligen av International Rectifier för 12 år sedan. Från start var den konstruerad för att användas med synkrona permanentmagnetmotorer för att optimerar energiförbrukningen i systemet genom att styra strömmen till motorn, för att på så sätt variera hastigheten på den. IMC100 är det senaste tillskottet. Det är en styrkrets som banar väg för att snabbt skapa användbara lösningar med sikte på

den växande marknaden kring energi­effektiv motorstyrning av synkrona permanentmagnetmotorer. Främst siktar nykomlingen på styrning av motorer i hemmet, såsom hushållsapparater, luftkonditionering, fläktar och pumpar. en ny gene­ ration av Infineons styrenhet MCE, kort för Motion Control Engine, med förbättrade motorstyrningsalgoritmer. Likaså inkluderar den exempelvis algoritmer för effektfaktorkorrigering (PFC) som är så kallat ”ready-touse”, alltså direkt kan användas i tillämpningen. Kretsen använder rymdvektormodulation, som är ett sätt att styra motorer baserat på pulsbreddsmoduleringen, för att nå hög energieffektivitet. Den har inbyggt skydd för över- och un-

IM C 1 0 0 I N N E H Å L L E R

derspänning, överström, rotorlås och annat – allt för att skydda ­effektsteget och motorn. IMC100 passar att användas till en mängd olika motorer över ett brett spänningsområde. Motorerna kan vara matade från vägg eller vara batteridrivna. komma igång och skapa lösningar finns Infineons pc-verktyg MCEWizard och MCEDesigner. Enligt företaget går det att få en motor igång på

F Ö R AT T S N A B B T

mindre än en timme med hjälp av verktygen. Prover av IMC100 finns att få, medan volymproduktionen väntas dra igång i denna månad. För att få hjälp att snabbt ta fram prototyper av en frekvensomriktare kommer även två nya styrkort inom utvecklingsplattformen MADK (Modular Application Design Kit) att släppas samtidigt med att volymer av kretsen lanseras. ANNA WENNBERG anna@etn.se

Fast 8 hour service for PCBs • 4 day service for assembly

Reliable Express services: On time or FREE

Unique Online assembly from 1 component

It takes 30 years of experience to make a battery that lasts 20. www.saftbatteries.com infosweden@saftbatteries.com +46-491 68 104

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/18

sales@pcb-pool.com Phone: +353 (0)61 701170

www.pcb-pool.com




NYA PRODUKTER

AI-uppstickare med imponerande prestanda

Mobil testkammare för små 5G-prylar n TEST Med 5G blir det allt viktigare att kunna testa via luftgränssnittet istället för att som idag koppla in sig med kabel. Rohde & Schwarz har tagit fram en mindre och hjulförsedd testkammare för ­millimetervågsområdet som löser uppgiften. ATS1000 är tänkt för fjärrfältstester av allt från antenner, komponenter och delsystem till kompletta produkter. I varje fall så länge de inte är allt för stora. Kammaren ryms i ett 19-tumsrack. Det specificerade frekvensområdet är 18 GHz till 87 GHz. Skärmningen är bättre än 50 dB

över hela frekvensområdet och mätantennen klarar frekvenser från 4 GHz upp till 87 GHz. Ett av hjälpmedlen är en laserpekare som gör det enklare att placera mätobjektet på exakt rätt ställe. Det finns också en program­ vara i form av AMS32 som kan användas för att bland annat

­skapa antenndiagram. Om man kompletterar kammaren med R&S testsystem TS8980 går det att mäta bland annat uteffekt, grannkanalsläckage (ACLR) och magnituden på felvektorn (EVM) via luftgränssnittet. PER HENRICSSON per@etn.se

Mikrofoner för besvärliga lägen n VATTENTÅLIGT Amerikanska CUI, mest känt för sin kraftportfölj, har just lanserat en serie tåliga kondensatorbaserade mikrofoner, så kallad electret-mikrofoner. De finns att få skyddade mot damm och vätska enligt skyddsnivåerna IP57, IP65 och IP67. Det handlar om elektrostatiska kondensatorbaserade mikrofoner som är damm- och vattenskyddade upp till IP67. I serien finns enheter med signal-brus-förhållandet från 57 dBA till 70 dBA och känsligheten från –42 dB till –25 dB. Enligt företaget är mikrofonerna lämpade för en mängd industri- och utomhustill-

lämpningar, där fukt och miljöföroreningar annars är ett problem. Alla modeller är rundstrålande. De har kompakt format, med en diametrar på ner till 4 mm och en höjd på så låg som 1,5 mm, och matas med 2 V eller 3 V. Arbets-

frekvensen spänner från 20 till 20 000 Hz. Mikrofonerna finns tillgängliga och kostar från 1,14 dollar styck vid köp om 1 000 enheter. ANNA WENNBERG anna@etn.se

Ingenjör? Vässa kunskaperna inom inbyggda system! Kostnadsfri ettårig yrkeshögskoleutbildning på distans med flexibelt lärande. Utmärkt kompetensutveckling för ingenjörer i hela Norden! • Konstruktion med VHDL • Hårdvarunära Cprogrammering • FPGA-design • Avancerad HW/SWsystemkonstruktion • Teknisk dokumentation

Utbildningsstart: 27 augusti 2018 Sista ansökningsdag: 15 maj 2018, CSN-berättigande www.yh.agstu.se



n ACCELERATORCHIP Den stora trenden inom systemkretsar är att stoppa in ett litet block som gör inferenser i artificiella neuronnät. För den som hamnat på efterkälken är uppstartsföretaget Gyrfalcon i San Jose räddaren i nöden. Företaget har ett färdigt acceleratorchip som kan monteras vid sidan av systemkretsen.

Det första chipet, heter SPR2801, eller Lightspeeur, och är tillverkat i 28 nm. Det ryms i en kapsel som är 7 × 7 mm. Chipet ska leverera hela 9,3 biljoner operation per sekund per watt. Det är på papperet överlägset Arms nylanserade kärna ML, som levererar 3 biljoner Tops/s/W. Förklaringen kan vara att SPR2801 är sydd för en specifik neuonnätstopologi kallad faltningsnät (convolutional networks). Sådana används inom bland annat bildigenkänning. för Gyrfalcon. Det fick sin första finansiering i februari 2017, verifierade en FPGA-variant av sitt chip i april och fick det första provet från TSMC i september. Den första kunden är japanska Socionext, som ska använda den i en plattform för videoanalys. Likaså har den redan vunnit plats i mobiltelefoner, säkerhetskameror och maskiner för industriell automation I juni ska det komma en andra produktgeneration och i slutet av året en hel familj. En plan är att ta fram ännu mer skräddarsydda chips med lägre strömförbrukning. Vill du testa tekniken finns det ett PCI Express-kort laddat med några standardnät.

D E T H A R G ÅT T U N D A N

JAN TÅNGRING jan@etn.se

ELEKTRONIKTIDNINGEN 3/18


Svensk Elektronik – bli kraftfullare med oss. S.E.E. 24–26 april – Elektronikindustrins mötesplats.

KALENDARIUM

Scandinavian Electronics Event eller kort och gott S.E.E. går av stapeln vartannat år på Kistamässan och är mötesplatsen där det uppstår nya tankar, kreativa lösningar och inspirerande möten! Mässan invigs i år av Ericssons forskningschef Sara Mazur som också deltar i en paneldiskussion tillsammans med bland annat Svensk Elektroniks ordförande Mikael Joki. Temat är ”Förutsättningar i Sverige för elektronikindustrins tillväxt – en grundbult för digitalisering för framtiden”.

17 april Inspirationsdag i Karlskoga.

FOTO: GÖTE FAGERFJÄLL

Nytt för i år är att de tre dagarna fått var sitt tema: Fordon, Innovation och Medtech. Vi bjuder på över 50 presentationer på de tre scenerna. • Salah Hadi från Autoliv är huvudtalare på fordonsdagen den 24 april. Han berättar om ”Innovativa kamerasystemslösningar för bilar, nu och framtiden”. • Onsdagen ägnas åt innovationer. Huvudtalare är Mårten Skogö, medgrundare av det världsledande ögonföljningsföretaget Tobii. • SM i handlödning avgörs torsdagen den 26 april med fyra deltävlingar. Uppgiften är att på kortast möjliga tid löda av ett antal komponenter på ett mönsterkort och därefter ersätta dessa med nya komponenter.

24–26 april Scandinavian Electronics Event – S.E.E. (see-event.se).

Glada projektledare Mats Andersson och Maria Månsson vid releasen av boken. Handboken och dess bilagor finns att ladda ner från smartareelektroniksystem.se och svenskelektronik.se

Electronic Space är en hundra kvadratmeter stor arena för tävlingar, uppdrag och aktiviteter. Deltagarna arbetar i team och kommer både från gymnasie- och högskolor. I entrén hittar du Showcase Sweden, en specialutställning som lyfter innovativa lösningar och framtidsfrågor. Bland deltagarna i år finns Vetenskapens hus, Högskolan i Borås, Sensible Solutions, 4light och Hands-on Science. På S.E.E. presenteras även Smartare Elektronikhandboken, som nu är klar.

4 maj Sektionsmöte Test&Mät i Stockholm. 15 maj Direktivsdag i Göteborg. 24 maj Elektronikgolfen i Sollentuna. 31 maj Årsmöte i Stockholm. 13 november Direktivsdag i Stockholm. www.svenskelektronik.se Se till att även ditt företag går med och drar nytta av alla fördelar!

Har du koll på lagar och direktiv? Direktivsdagen 14 maj, Göteborg. Direktivsdagen ger dig en unik översikt över regelverk och miljökrav. Under dagen berörs: • RoHS – begränsning av användning av vissa farliga ämnen. • REACH – registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. • RED – krav för radiokommunikationsutrustning. • WEEE – producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. • EKODESIGN – miljö- och energikrav på produkter. Branschorganisationen Svensk Elektronik Storgatan 5, Box 5510, 114 85 Stockholm Tel växel: 08-782 08 50, info@svenskelektronik.se www.svenskelektronik.se

• EMC – krav på elektromagnetisk kompabilitet. • LVD – krav på elsäkerhet för lågspänningsutrustning. • KONFLIKTMINERALER – krav och regler på att inte använda vissa mineraler som utvinns under oetiska omständigheter. • LAGPUNKTEN – vår tjänst som ger dig koll på lagarna. Dessutom har vi en WORKSHOP om hur vi gör i praktiken när vi arbetar med direktiven.

Plats: Teknikföretagen, Göteborg. Avgift: 0 kr för medlemmar. 6 500 kr (exkl moms) för icke medlemmar.


POSTTIDNING B Returadress: Elektroniktidningen, Folkungagatan 122, 4 tr, 116 30 Stockholm

Get in touch with the power of ten. Discover the R&S®RTM3000 oscilloscopes (100 MHz to 1 GHz): ❙ 10-bit ADC to see more signal detail ❙ 10x memory to capture longer time periods ❙ 10" capacitive touchscreen for easier viewing Oscilloscope innovation. Measurement confidence. www.rohde-schwarz.com/RTM3000

Starting at

SEK 34 325


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.