Page 1

*:,:0:*N4&N4.:N:66:N4&"%6N&$N4.:N/:%40-,N,%:N-%*N(:&%*

$0::

 

4.:N,&/-,N)-+-%:N$&0N,&/-,N :& ,:NN66:N!8N6: 4:)(:0N13'

BACK TO SCHOOL Advice For Attending Open Days

LOCAL NEWS

Keeping You Up To Date

STAND TALL

Tips To Improve Your Posture

WHAT'S ON Your Local Events Guide

>>>KN)MKEN 7LIN4;LN KJN4DMN 4DM?CLHN&K5


Harrisons

KITCHENS & BEDROOMS

Quality Kitchens & Bedrooms supplied and fied by Harrisons. We work within your budget, free design and planning. We deal with all building works and project management. Our qualified fiers, plumbers, electricians, plasterers and lers are all under one roof. We are a family run business based in Waltham Abbey, Essex and have been in the Kitchen and Bedroom industry for over 30 years.

21 Highbridge Street, Waltham Abbey EN9 1BZ

01992 760500

info@harrisonskitchens.co.uk

www.harrisonskitchens.co.uk


FLY TO

NEW YORK FOR A MINI BREAK NOVEMBER / DECEMBER

          

Seats going quickly - Call us to book yours now!


32

35 EDITOR

.UQQXTY6XQQH

:XOLVIXYWVYVMQY9XFWXIDXQYRSSMXKY@PRSYIVTWP IUQASYUYTXEYIROXSWVTXYJVQYVMQYJUIROHBYVMQ XONXSWYRSYPXUNRTGYVJJYWVYFQRIUQHYSLPVVOYUTNYVMQ HVMTGXSWYRSYSWUQWRTGYUWYTMQSXQHKY:XYEVMONYORAX WVYERSPYGVVNYOMLAYWVYUOOYWPXYJXOOVEYFUQXTWSYERWP LPRONQXTYSWUQWRTGYTXEY4VMQTXHSYRTYWPXRQ XNMLUWRVTYUTNYPVFXYWPXYLPRONQXTYXT4VHYWPX TXEYX;FXQRXTLXS

/MQYIURTYJXUWMQXYWPRSYIVTWPYGRCXSYHVMYSVIXYUNCRLXYWVYLVTSRNXQ EPXTYUWWXTNRTGYWPXYMFLVIRTGYSLPVVOYVFXTYNUHSBYUTYUOOYRIFVQWUTW SWXFYRTYLPVVSRTGYWPXYQRGPWYSLPVVOYJVQYHVMQYLPRONK :XYUOSVYPUCXYVMQYMSMUOYIR;YVJYUQWRLOXSBYRTLOMNRTGYOVLUOYTXESBYEPUW?S VTYFUGXBYWXIFWRTGYWQUCXOYNXSWRTUWRVTSYJQVIY=DDVWWSY@QUCXOYUTN GUQNXTRTGYWRFSYJQVIYRLWVQRUY$VDXQWSVTYUSYEXOOYUSYUNCRLXYVT ULPRXCRTGYFXQJXLWYFVSWMQXYJQVIY.UTTHY<VPXTYVTYFUGXY2 K

Darren Perry Editor/Owner

11

ADVERTISING UNCXQWRSRTGXSSX;LXTWQUOIUGU7RTXKLVKMA

FEATURES EDITOR RLWVQRUY&QULX

DESIGN 0UMQXTY3QVETY.XSRGTS

CONTRIBUTORS RLWVQRUY$VDXQWSVTBY =DDVWWSY@QUCXOBY.UTTHY<VPXT Y+HY9LPVVOY/FXTY.UHS

PUBLISHERS

ON THE COVER Y 2,Y 2 Y % Y %"Y

CONTACT .UQQXTXSSX;LXTWQUOIUGU7RTXKLVKMA @XOY12 Y(%2(,

%Y3OMXY:VQONERNXY0WN

0VLUOYXES 3ULAY@VY9LPVVO 6XQJXLWRTGY6VSWMQX :PUW?SY/T <VIFXWRWRVT    

:FFM/MHJIKE)K= :FFM/MHJIKE)K=

FASHION & BEAUTY 2(

@0< JVQY5UTNS

HOME & GARDEN ,2Y ,(Y , Y

-CXQDQRWX .QXUIY.VVQS 9XFWXIDXQY&UQNXTRTGY&MRNX

TRAVEL %,

6XQMY*XUWMQX

FUN & GAMES

COMMUNITY

!2Y

6M77OXY<VQTXQ

,"Y %(Y

$XSWRTGY6XWS XTTXWPY+VQXY@PXUWQX

!,Y

-TWXQRTGY*UWPXQPVVNY ERWPVMWYUY+UF

4

ESSEX CENTRAL

.RSWQRDMWXNYQXSRNXTWRUOOHYXULPYIVTWPYWV PVIXSBYUSYEXOOYUSYPRGPYSWQXXW DMSRTXSSXSBYRTNMSWQRUOYXSWUWXSYUTNYUW MTNXQGQVMTNYSWUWRVTSYWPQVMGPVMWYWPX JVOOVERTGYWVETSY9VMWPY:VVNJVQNB :VVNJVQNBY3MLAPMQSWY5ROOBY<PRGEXOOB 0VMGPWVTBY.XDNXTBY=DQRNGXBY@PXHNVT 3VRSBY-FFRTGBYVQWPY:XUONBY /TGUQBY:UTSWXUNKY =OWPVMGPYXCXQHYLUQXYPUSYDXXTYWUAXTYWV XTSMQXYULLMQULHBY%Y3OMXY:VQONERNXY0WN WUAXYTVYQXSFVTSRDRORWHYJVQYUTHYXQQVQSBYVQ WPXYUNCXQWRSXIXTWSYERWPRTYWPRSYIUGU7RTXK


Made to Meaure Window Blinds For a free no obligation quote call us today!

Tel: 020 3553 5900 Specialists in:

Verticals • Rollers • Aluminium Venetians Wood Venetians • Romans • Perfect Fit Pleated • Panel • Conservatory Blinds 3 day turnaround available on selected blinds

• FREE ADVICE • FREE SURVEY • FREE FITTING See our website for great offers

www.uniqueblinds.co.uk 73 Station Passage, South Woodford E18 1JL Tel: 020 3553 5900 Email: sales@uniqueblinds.co.uk


THE GARNON BUSHES

13 Coopersale Common, Coopersale, Epping, Essex CM16 7QS

Tel: 01992 560211

E-mail: info@garnonbushes.co.uk

Traditional Family Run Pub Warm atmosphere, friendly service and great food

Take away's on Friday and Saturday

Fish Fryday - fresh from Grimsby!

Quiz nights

We look forward to seeing you soon.

6

ESSEX CENTRAL

Special Menu nights

LIVE

Music nights


LOCAL NEWS KEEPING YOU UP TO DATE

SCHOOL CELEBRATES GCSE SUCCESSES

Roding Valley High School celebrates "incredible" A-Level pass rate

0LCGH=NKEEM?N6GJDN$LI@NGF AMEM9IKJGH=NGJFN7GIFJN-,M2ME IMFBEJFN;GJDNKHN GHAIMCG9EM

#N<MINAMHJN<KFFNIKJM>N

*M9CMHN KI5N.G=DN6ADLLENDKFNK=KGHN<ILCBAMCNFL@M LBJFJKHCGH=N+/6:NIMFBEJF>N-HNG@<IMFFG2MNN<MINAMHJNL7 KEEN+/6:N=IKCMFN;MIMNKJN-NLIN-8NKHCNGHNKCCGJGLHNKE@LFJNK JDGICNL7NFJBCMHJFNKADGM2MCNJDIMMNLIN@LIMNJL<N=IKCMF> 5XUNYVJY9LPVVOY5XOXTY&USLVHTXYSURNY:XYUQXYWPQROOXNYWPUWYVMQ LVTSRSWXTWYJVLMSYVTYOXUQTRTGYWPQVMGPVMWYWPXYSLPVVOYUTNYVMQ LVTSWUTWYULUNXIRLYNQRCXYPUCXYFQVCXNYHXWYUGURTYWVYXTUDOXYSWMNXTWS WVYULPRXCXYRTLQXNRDOXYQXSMOWSKY/MQYOXSSVTSYUQXYXTGUGRTGBYX;LRWRTG UTNYLPUOOXTGRTGYUTNYVMQYSWMNXTWSYPUCXYXTPUTLXNYORJXYLPUTLXSYUSYU QXSMOWYVJYOXUQTRTGYERWPYMSK -;XLMWRCXY5XUNWXULPXQY<PQRSWRUTY<UCUTUGPYSURNYXWYUGURT .XDNXTY6UQAY5RGPY9LPVVOYPUSYFQVCXNYRWSYFOULXYUSYUYLXTWQXYVJ X;LXOOXTLXKY:XYUQXYNXORGPWXNYERWPYVMQY&<9-YQXSMOWSBYUYEXXAYUJWXQ VMQYRIFQXSSRCXY=80XCXOYQXSMOWSYJQVIYVMQYJRQSWYXUQY2%YLVPVQWKY=OOYVJ WPXSXYQXSMOWSYQXJOXLWYWPXYULUNXIRLYSMLLXSSYVJYWPRSY/MWSWUTNRTG SLPVVOK 5XUNYVJY9LPVVOY5XOXTY&USLVHTXYUNNXNY.XDNXTY6UQAY5RGPYSLPVVO RSYCXQHYFQVMNYVJYRWSYVMWSWUTNRTGYULPRXCXIXTWSYUWY&<9-YUTNY=80XCXO UTNYRTNXXNYVJYWPXYSLPVVOYRWSXOJYUTNYEVMONYORAXYWVYRTCRWXYFQVSFXLWRCX FUQXTWSYUTNYSWMNXTWSYWVYVMQY/FXTY+VQTRTGYVTY9UWMQNUHB 9XFWXIDXQY,%Y"UI8TVVT YUTNYWPXY9R;WPY*VQIY/FXTY-CXTRTGYVT @PMQSNUHBYVCXIDXQY2Y!K%1FI8K%1FI K

8

ESSEX CENTRAL

5XUNYVJY9LPVVOY9PUQVTY#XTTXQ SURNY@PRSYRSYUYGQXUWYULPRXCXIXTW JVQYVMQYJRQSWYLVPVQWYWPQVMGPBYERWP %%YFXQYLXTWYVJYUOOYGQUNXSYULPRXCXN UWY=83YGQUNXSK@PRSYLOXUQOHYSPVES WPUWYVMQY9R;WPY*VQIYFQVCRSRVTYRS CXQHYGVVNYRTNXXNKY=TYVMWSWUTNRTG "%YFXQYLXTWYVJYVMQYXUQY2%SYPUN UFFORXNYJVQYMTRCXQSRWHYUTNYWPX IU4VQRWHYVJYWPXYSWMNXTWSYULPRXCXN WPXRQYJRQSWYLPVRLXYMTRCXQSRWHK =IVTGYWPXYVMWSWUTNRTG FXQJVQIXQSBYVJYWPVSXYGVRTGYVTYWV MTRCXQSRWHBYUQXY/ORCRUY@RTAXQYEPV ULPRXCXNY=B=BY=YFOMSY=YRTYWPX -;WXTNXNY6QV4XLWY MUORJRLUWRVTK 9PXYEROOYDXYGVRTGYWVY<UIDQRNGX TRCXQSRWHYWVYQXUNY5RSWVQHK 9PUQVTY#XTTXQYUNNXNY>WYRSYDVWP QXUSSMQRTGYUTNYQXEUQNRTGYWVYATVE WPUWYUOOYVJYVMQYSWMNXTWSYUQXYTVE NXSWRTXNYWVYLVTWRTMXYWPXRQ XNMLUWRVTYXRWPXQYUWYEXOO8QXSFXLWXN MTRCXQSRWRXSYVQYXTWXQRTGYWPXYJRXONYVJ EVQAKY@PXYSMLLXSSYVJYWPX SWMNXTWSYEUSYNVETYWVYWPXYPUQN EVQAYUTNYNXWXQIRTUWRVTYVJYWPX SWMNXTWSBYUTNYWPXYSWQVTGYSMFFVQW VJYFUQXTWSBYOXUNXQSBYWXULPXQSYUTN WMWVQSKY:XYPUCXYLQXUWXNYUYQXUO JUIROHYUWIVSFPXQXYRTYWPXY9R;WP *VQIY<XTWQXYEPXQXYSWUJJYATVE XCXQHYSWMNXTWYEXOOYUTNYLUT SMFFVQWYWPXRQYFQVGQXSSK


Clare Teal and her trio play fund-raising concert for the National Jazz Archive

Waltham Abbey Town Council voices concerns over proposed bus cuts "KEJDK@N-99M?NALBECN9MN2GIJBKEE? ABJNL77N7IL@NHMG=D9LBIGH=NJL;HF K7JMIN'>1<@NG7NM2MHGH=NABJFNKIM @KCMNJLNJDMN1NKHCN3N9BF FMI2GAMF8NJDMNJL;HNALBHAGEN7MKIF>

/EKIMN4MKENGFN9IGH=GH=NDMINJIGLNJLN<EK?NKN 7BHCIKGFGH=NALHAMIJN7LINJDMN%KJGLHKEN K -IADG2MNLHN3!JDN6M<JM@9MINGHN,LB=DJLH>N <OUQXYRSYVTXYVJYWPXY?SYIVSWYLXOXDQUWXNYUTNYIMLPYOVCXN SRTGXQSBYUSYEXOOYUSYUYFQVORJRLYQXLVQNRTGYUQWRSWYUTNYFVFMOUQ 33<Y$UNRVY,YDQVUNLUSWXQKY9PXYPUSYQXOXUSXNY2!YUODMISYWV FMDORLYUTNYLQRWRLUOYULLOURIKY:RWPYPXQYSWMTTRTGYCVRLXB XTLHLOVFUXNRLYATVEOXNGXYVJY4U77BYSERTGYUTNYDRGYDUTN IMSRLBYUTNYPXQYEUQIWPYUTNYERWBY<OUQXYRSYUYSVMGPWYUJWXQ SRTGXQYWPQVMGPVMWYWPXYLVMTWQHBYUTNYPUSYDXXTYCVWXNY3QRWRSP #U77Y9RTGXQYVJYWPXYXUQYWPQXXYWRIXSK <OUQX?SYUOO8SWUQYGQVMFYJXUWMQXSYWPQXXYVWPXQYEVTNXQJMO IMSRLRUTSY #USVTY$XDXOOVYYFRUTVKY#USVTYPUSYFXQJVQIXNYERWPYUYPMGX QUTGXYVJYIMSRLRUTSKY=SYEXOOYUSYFXQJVQIRTGYUTNYLVIFVSRTG VTY&QUIIH8UEUQNYERTTRTGYUODMISYPXYPUSYQXLVQNXNYSXCXT VJYPRSYVETKY 9RIVTY0RWWOXYYDUSSKY9RIVTYPUSYFOUHXNYERWPYFVFYGQVMFY@PX .RCRTXY<VIXNH?YSRTLXY,112BYWVMQRTGYX;WXTSRCXOHYRTY-MQVFX UTNYWPXY9KY5XYPUSYWVMQXNYUTNYQXLVQNXNYERWPYUYCUQRXWHYVJ UQWRSWSYUTNYFXQJVQISYQXGMOUQOHYUWYWPXYUWRVTUOY@PXUWQXYUTN PUSYQXOXUSXNYSXCXQUOYSVOVYDUSSYUODMISK 3XTY$XHTVONSYYNQMISKY3XTYRSYVTXYVJYWPXYIVSWYLQXUWRCXYUTN GRJWXNYNQMIIXQSYRTYWPXYLVMTWQHYUTNYRSYRTYLVTSWUTWYNXIUTNK 5XYPUSYFOUHXNYRTYCXTMXSYUTNYJXSWRCUOSYULQVSSYWPXYGOVDXB UTNYRSYUSYLVIJVQWUDOXYFOUHRTGYJQXXJVQIY4U77YUSYPXYRSYDULARTG FVFYUQWRSWSYRTYWPXYSWMNRVKK <OUQXYSURNY>W?SYUYFOXUSMQXYWVYDQRTGYIHY'MUQWXWYWVYFOUHYUW 0VMGPWVTYWVYPXOFYQURSXYJMTNSYJVQYWPXYUWRVTUOY#U77Y=QLPRCXK >W?SYUYEVTNXQJMOYQXSVMQLXYJVQYXCXQHVTXYRTWXQXSWXNYRTYWPX PRSWVQHYUTNYNXCXOVFIXTWYVJY4U77YRTYWPRSYLVMTWQHK @PXYCXTMXYJVQYWPXYLVTLXQWYRSY0VMGPWVTY+XWPVNRSWY<PMQLPB ,1Y5RGPY$VUNBY0VMGPWVTBY-SSX;Y>&21Y2$3KY@PXYLVTLXQW SWUQWSYUWY K!(FIYUTNYWRLAXWSYLVSWY,1KY $LINCMJKGEFNKHCNJLN9LL5NJGA5MJF8N2GFGJ ;;;>HKJGLHKE KKIADG2M>LI=>B5M2MHJF8NM@KGE M2MHJFHKJGLHKE KKIADG2M>LI=>B5NLIN<DLHMN 11N1N!'13>N

@PXYWVETYLVMTLROYPUSYCVRLXNYRWSYSWQVTG VD4XLWRVTSYWVYWPXYFQVFVSXNYLPUTGXSYRTYRWS QXSFVTSXYWVY-SSX;Y<VMTWHY<VMTLROK <VMTLROOVQSYJXUQYWPXYLMWSYEROOYOXUCXYUQXUSYVJ WPXYWVETYRSVOUWXNYEPRLPYEVMONYPUCXYU TMIDXQYVJYNXWQRIXTWUOYXJJXLWSYVTYFXVFOXS PXUOWPYUTNYEXOO8DXRTGBYERWPYUTYUNCXQSXYXJJXLW VTYSVLRUOYLUFRWUOK <VMTLROYOXUNXQYLVMTLROOVQY0R7Y:XDSWXQYSURN @PXQXYEVMONYDXYUTYUNCXQSXYXJJXLWYVT XIFOVHIXTWBYUSYWPXQXYEVMONYDXYTVYUCUROUDOX SXQCRLXYJVQYWPXYXCXTRTGYXLVTVIHBYVQYFXVFOX QXWMQTRTGYJQVIYEVQAYJMQWPXQYUJRXONKY:UOWPUI =DDXHYRSYRNXTWRJRXNYRTYWPXY/JJRLXYVJYUWRVTUO 9WUWRSWRLSYUSYPUCRTGYUQXUSYVJYPRGPYNXFQRCUWRVTK >WYRSYXSSXTWRUOYWVYWPXSXYUQXUSYWPUWYDMSYSXQCRLXS QXIURTYUCUROUDOXYNMQRTGYWPXYXCXTRTGYUSYEXOO USYNMQRTGYWPXYNUHWRIXKY>WYQXNMLXSYFXVFOXS VFWRVTSYEPXTYOVVARTGYJVQYEVQABYUSYEXOOYUS WPVSXYEPVYUOQXUNHYEVQAYNMQRTGYWPX XCXTRTGSK @PXYWVETYLVMTLROYPUSYUOSVYPRGPORGPWXNYWPX RIFULWYWPXYLPUTGXSYEVMONYPUCXYVTYWPX XCXTRTGYXLVTVIHYERWPYJXEXQYFXVFOXYCRSRWRTG WPXYWVETYJVQYWPXYXCXTRTGYRIFULWRTGYVT QXSWUMQUTWSYUTNYDUQSK <VMTLROOVQY:XDSWXQYUNNXNY@PXYOVSSYVJYWPXSX SXQCRLXSYIXUTSYTVT8NQRCRTGYQXSRNXTWSYEROOYDX SWMLAYRTYUTNYUQVMTNYWPXRQYVETYPVIXSYUTNYTVW DXYUDOXYWVYGVYJMQWPXQYUJRXONYRTYWPXYXCXTRTGSK =SYWPXYDMSYSXQCRLXY(1(YPUSYDXXTYLMW LVIFOXWXOHYUTNYTVEYWPXQXYRSYWPXYWPQXUWYWV LMQWUROYXCXTRTGYSXQCRLXYCRUYWPXY,(1YUTNY,(2B EXYDXORXCXY:UOWPUIY=DDXHYRSYDXRTGYFVVQOH SXQCXNYDHYFMDORLYWQUTSFVQWKY=WYWPRSYQUWXYWPXQX EROOYDXYJXEYDMSYSXQCRLXSYOXJWKYTORAXYWVETS SMLPYUSY:UOWPUIY<QVSSBY.XDNXTBY3MLAPMQSW 5ROOBY<PRGEXOOBY-FFRTGYUTNY0VMGPWVTBYEXYNV TVWYPUCXYXRWPXQYUYIURTORTXYVQY0VTNVT TNXQGQVMTNYSWUWRVTKY:XYUQXYNXFXTNXTWYJVQ VMQYFMDORLYWQUTSFVQWYVTYWPXYDMSYSXQCRLXSBYTVW VTOHYWVYGXWYWVYNXSWRTUWRVTSYWPXISXOCXSYDMW UOSVYWVYULLXSSYVWPXQYIVNXSYVJYWQUTSFVQWK @PXSXYUQXYSOVEOHYDMWYSMQXOHYDXRTGYXQVNXNYWV WPXYNXWQRIXTWYVJYVMQYQXSRNXTWSK

ESSEX CENTRAL

9


CLEANING • STAIN REMOVAL • PROTECTION • ALLERGY TREATMENT

Quality, professional cleaning services for your carpets, upholstery & more!

CARPETS • UPHOLSTERY • STAIRS • CURTAINS • MATTRESSES

FOR A FREE NO OBLIGATION QUOTE CONTACT MANJ ON:

TEL: 07949 455 189 Email: manj@safeclean.co.uk WWW.SAFECLEAN-CHIGWELL.CO.UK

ASK THE EXPERT


MySchoolOpenDays.co.uk We connect nurseries, schools, colleges and universities with parents and students, providing all the information needed to help make informed decisions when choosing education establishments.

 Completely free to use for all parents and students Receive local open days straight to your inbox

 Receive free monthly newsletters to build up an understanding of the school before you visit

 Save your favourite profiles and stay up to date at all times. CONTACT To search for local open days in your area please visit www.myschoolopendays.co.uk Email: Sales@msod.co.uk

Tel: 020 800 444 11 / myschoolopendays

@myschoolopenday

service A personal ser vice for pet & equine cremations crremations em e • Individual cremations for all domestic pets • Equine collections & cremations • 24hr emergency assistance • Collection from home or vet • Chapel of Rest • Garden of Remembrance • Wide range of ur urns ns & keepsakes • Covering Essex, London, Her Herts, ts, Suffolk, Suffolk, Cambs, Kent & Beds

T. T. 01277 7 890009 enquiries@restingpets.co.uk enquiries@restingpets.co.uk • www www.restingpets.co.uk .restingpets.co.uk Wood arm, Moreton Road, Road, Ongar, Wood o FFarm, Ongarr, Essex. Essex. CM5 0EY ESSEX CENTRAL

11


10 TIPS

TO GET THE MOST FROM SCHOOL OPEN DAYS 9VYHVM?CXYSWMNRXNYWPXY/JSWXNYVQY>9>YQXFVQWSK VMCXYOVVAXNYUWYWPXYOXUGMXYWUDOXSKYVMCX WUFFXNYRTWVYWPXYFUQXTWUOYGQUFXCRTXKYVMCX SPVQWORSWXNYWPXYLUWLPIXTWYSLPVVOSYERWPRTYU LVTCXTRXTWYNRSWUTLXYJQVIYHVMQYPVIXK VMQYTX;WYSWXFYRSYSLPVVOYVFXTYNUHSKY@PXSXYEROOYUOOVE HVMYWVYCRSRWYWPXYSLPVVOSYHVM?CXYFMWYVTYHVMQYORSWYUS FVSSRDOXYGVVNYJRWSYJVQYHVMQYSVTYVQYNUMGPWXQKY+VSWYVJ WPXSXYWUAXYFOULXYRTY9XFWXIDXQYVQY/LWVDXQK <PVVSRTGYSLPVVOSYRSYTVWYXUSHKY@PUW?SYEPXWPXQYRW?SYU FQX8SLPVVOBYFQRIUQHYVQYSXLVTNUQHYSLPVVOKY=SYFUQXTWSB MTNXQSWUTNUDOHBYEXYJXXOYMTNXQYXTVQIVMSYFQXSSMQXYWV GXWYRWYQRGPWKY=TNBYOXW?SYJULXYRWYRWSYFQVDUDOHYVTXYVJYWPX IVSWYRIFVQWUTWYNXLRSRVTSYEX?OOYIUAXYJVQYVMQYLPRONQXTK

Make the right choice @PXYQRGPWYSLPVVOYEROOYGXWYWPXYDXSWYVMWYVJYHVMQYLPRONYUTN SPUFXYPRSYVQYPXQYJMWMQXYFUWPYRTYORJXK @PXYSLPVVOSYHVMYORSWYVTYHVMQYOVLUOYUMWPVQRWH UFFORLUWRVTYJVQIYUQXYLQMLRUOKY>TY,12 YVCXQY"2YVJ LPRONQXTYGVWYUYFOULXYUWYWPXRQYFQRIUQHYSLPVVOYVJYLPVRLX RTYWPXYKY+VQXYWPUTY!YEXQXYVJJXQXNYUYFOULXYUW WPXRQYFQXJXQQXNYSXLVTNUQHYSLPVVOK

What school open days reveal 9LPVVOYVFXTYNUHSYUQXYUYTVW8WV8DX8IRSSXNYVFFVQWMTRWH WVYGXWYUYGXTMRTXYSXTSXYVJYEPXWPXQYUYSLPVVOYRSYQRGPWYJVQ HVMQYLPRONK =WWXTNRTGYWPXIYPUSYDXLVIXYXCXTYIVQXYRIFVQWUTWYJVQ FUQXTWSYRTYWPXYLMQQXTWYXNMLUWRVTYIUQAXWFOULX?KY+VQX UTNYIVQXYSLPVVOSYPUCXYDXLVIXYSUCCHYIUQAXWXQSK +UTHYFQVIVWXYWPXISXOCXSYCRUYGOVSSHYDQVLPMQXSB UWWQULWRCXYEXDSRWXSBYUTNYUNCXQWRSXIXTWSYRTYOVLUO FUFXQSK =YOVWYUQXYIUARTGYWPXYIVSWYVJYSVLRUOYIXNRUYWVVBYERWP QXGMOUQYFVSWSYUDVMWYSLPVVOYORJXYVTY*ULXDVVAYUTN @ERWWXQKY@PXSXYUQXYEXOOYEVQWPYSWMNHRTGYWVYGXWYUYGVVN SXTSXYVJYUYSLPVVOK

12

ESSEX CENTRAL

3MWYQXUOOHBYRW?SYVTOHYEPXTYHVMYGXWYRTSRNXYUYSLPVVOYWPUW HVM?OOYDXYUDOXYWVYSXXYDXHVTNYWPXYFVORSPXNYSXOOKY=TN ATVEYRJYWPXYRIUGXSYRTYWPXYSLPVVOYDQVLPMQXYVQ *ULXDVVAYJXXNYFVQWQUHYXCXQHNUHYQXUORWH

Just how much store should you set by the Ofsted report? >W?SYUYGVVNYRNXUYWVYGVYWVYUSYIUTHYSLPVVOYVFXTYNUHSYUS HVMYLUTBYUTNYXSFXLRUOOHYWPVSXYWPUWYUQXYRTYHVMQYOVLUO LUWLPIXTWYUQXUKY@PRSYRSYSWROOYWPXYIVSWYERNXOHYMSXN UNIRSSRVTSYLQRWXQRUKY:PXWPXQYHVM?OOYGXWYWPXYSLPVVOYHVM EUTWBYWPVMGPBYXCXTYRJYRW?SYLOVSXYWVYHVMQYPVIXBYEROO NXFXTNYVTYIUTHYJULWVQSYVMWSRNXYHVMQYLVTWQVOKY 9VYNVT?WYNRSIRSSYSLPVVOSYVMWYVJYPUTNYUTNYNVT?WYSXW WVVYIMLPYSWVQXYDHYWPXY/JSWXNYRTSFXLWRVTYQXFVQWK 9LPVVOSYLUTYLPUTGXY'MRLAOHBYUSYLUTYWPXRQYSWUJJKY 3XYUEUQXYWPUWYWPXYQXFVQWYIUHYDXYVMWYVJYNUWXKYY=OSV NVT?WYWUAXYWVVYSXQRVMSOHYEPUWYHVMYQXUNYRTY/JSWXN?S 6UQXTWYRXE?KY>WYVTOHYWUAXSYVTXYVQYWEVYFUQXTWSYWVYSUH WPXHYNVTWYUGQXXYERWPYUTHYVJYWPXYSWUWXIXTWSYFXQPUFS DXLUMSXYWPXHYPUCXYUYDVTXYWVYFRLAYERWPYWPXYSLPVVO YJVQ WPXYQXSMOWSYWVYDXYSAXEXNKY#MSWYUYJXEYQXSFVTSXSYLUT OXUNYWVY1YSUHRTGYWPXHYEVMONYQXLVIIXTNYWPX SLPVVOYWVYUYJQRXTNBYDMWY,1YEVMONYTVWK 9VYWPXYIXSSUGXYRSBY4MNGXYXULPYSLPVVOYJVQYHVMQSXOJK @PXYIVQXYSLPVVOYVFXTYNUHSYHVMYUWWXTNBYWPXYIVQX RTJVQIXNYHVM?OOYDXKY5XQX?SYPVEYWVYGXWYWPXYDXSWYJQVI WPXIK


10-step checklist for getting the most out of a school open day 3>N4K5MN?LBINADGECN;GJDN?LB 0RSWXTYWVYEPUWYSPXYPUSYWVYSUHKY>SYWPRSYUYFOULXYSPX LVMONYWPQRCXYRT)Y:UWLPYPXQYQXULWRVTSKY-TLVMQUGXYPXQ WVYUSAY'MXSWRVTSYPXQSXOJKY5XQYVFRTRVTYUTNYDMH8RTYRS CRWUOKY<PVVSRTGYUYSLPVVOYEROOYVJWXTYDXYUTYRTWUTGRDOX GMW?YLPVRLXBYDVWPYJVQYHVMYYUTNYHVMQYLPRONK

>N/DLLFMNKNCK?JG@MNL<MHNCK?NG7N?LBNAKH -CXTRTGYVQY9UWMQNUHYVFXTYNUHSYWXTNYWVYDXYIVQX SWUGXNYDMWYWPXH?QXYSWROOYUYGQXUWYVFFVQWMTRWHYWVYIXXW WXULPXQSYUTNYGXWYUYGVVNYSXTSXYVJYUYSLPVVOKY.UHWRIXB WPVMGPBYHVM?OOYGXWYIVQXYLPUTLXYWVYSXXYWPXYSLPVVOYRT ULWRVTYUTNYGXWYVMWYRTWVYWPXYLVQQRNVQSYUTNYSXXYOXSSVTS WUARTGYFOULXKY

>N+LN<IM<KIMC /FXTYNUHSYUQXYUYGQXUWYLPUTLXYWVYUSAY'MXSWRVTSKY9V PUCXYUYORSWYVJYEQRWWXTYNVETYWPUWYHVMYEVMONYORAX UTSEXQXNKY*VQYX;UIFOXBYPVEYNVYLPRONQXTYVJYNRJJXQXTW UDRORWRXSYJUQXYUWYWPXYSLPVVO)Y:PUWYSFVQWSYUTNYLOMDSYUQX VTYVJJXQ)Y:PUWYVFWRVTSYUQXYWPXQXYJVQY&<9-SYUTNY=8 OXCXOS)Y:PUW?SYWPXYFUSWVQUOYLUQXYORAX)Y5VEYMFYWVYNUWX RSYWPXY><@YSMRWX)Y:PUW?SYWPXYFVORLHYWVEUQNSYDMOOHRTG) @PXYPXUNYVJYWPXYSLPVVOYVQYNXFUQWIXTWUOYPXUNYIUH UNNQXSSYWPXYUTSEXQYHVMYTXXNYRTYWPXYVCXQCRXE FQXSXTWUWRVTKY>JYTVWBYLPVVSXYHVMQ IVIXTWYWVYSFXUAYWVYWPXIYUJWXQEUQNS UTNYFRTYNVETYWPXYUTSEXQSYHVMYTXXN JVQYHVMQYLPRONK

!>N+MJNKN7MMEN7LINJDMNFADLLE MJDLF XSBY/JSWXNYQXFVQWSB FXQJVQIUTLX RTNRLUWVQSYUTNYX;UI QXSMOWSYUQXYRIFVQWUTWK 3MWYUYSLPVVO?SYXWPVSYRS CRWUOKY0VVAYUWYWPXYRTWXQULWRVTYVJYWPX FMFROSKY5VEYNVYWPXHYEXUQYWPXRQ MTRJVQI)Y5VEYNVYWPXHYDXPUCXB WVEUQNSYVTXYUTVWPXQYUTNYWPXRQ WXULPXQS)Y<UTYHVMYSXXYGXTMRTX QXOUWRVTSPRFS)Y=QXYWXULPXQS QXSFXLWXNYDMWYTVWYJXUQXN)Y>S WPXQXYUYEUQIYUTNYPUFFH UWIVSFPXQX)

>NHJMI2GM;NJDMNADGECIMH &VVNYSLPVVOSYXTLVMQUGXYLPRONQXTYVJ UOOYUGXSYWVYGXWYRTCVOCXNYRTYWPXRQYVFXT NUHSKY9VYUQXYSWMNXTWSYPXOFRTGYWV SPVEYHVMYUQVMTN)Y@PUW?SYUYGVVNYSRGTK /DCRVMSOHBYSLPVVOSYWXTNYWVYMSXYWPXRQ DXSW?YFMFROSYJVQYWPRSYWUSAKY3MWYIVSW LPRONQXTYEROOYDXYPVTXSWYRJYHVMYUSAYWPXI

WPXYQRGPWY'MXSWRVTSKY:PUWYNVYWPXHYORAXYUDVMWYWPXRQ SLPVVO)Y:PUW?SYWPXRQYPXUNYWXULPXQYORAX)Y0RSWXTYWVYEPUW HVMQYSWMNXTWYGMRNXSYSUHKY.VYWPXHYSXXIYXTWPMSRUSWRL) =QXYWPXHYEXOOYIUTTXQXN)

>N/DMA5NLBJNJDMNAEKFFILL@F &VYRTWVYWPXYLOUSSQVVISYUTNYOVVAYUWYWPXYNRSFOUHSYVT WPXYEUOOSKY5VEYIMLPYRSYFMFROS?YEVQAYCUOMXN)Y.VXSYRW SPVEYUYDQVUNYQUTGXYVJYUDRORWRXS)Y@UOAYWVYWXULPXQSYRJ HVMYLUTKY.VYWPXHYSXXIYIVWRCUWXNYVQYWRQXN)Y@QHYUTN SLQUWLPYDXOVEYWPXYSMQJULXYUTNYGUMGXYWPXRQYSWQXSS OXCXOSKY=SAYWPXIY:PHYNRNYHVMYLPVVSXYWVYEVQAYPXQX)? @PXRQYQXFORXSYLUTYWXOOYHVMYUYOVWK

'>N6<?NLHN9IMK5NJG@M >JYHVMQYVFXTYNUHYLVRTLRNXSYERWPYSLPVVOYDQXUAYWRIXB WUAXYWPXYLPUTLXYWVYVDSXQCXYDXPUCRVQYRTYWPXYLVQQRNVQSK >JYHVMYLUTYERWTXSSYWPXYOMTLPYDQXUABYXCXTYDXWWXQKY>SYRW LUOIYUTNYVQNXQOH)Y=QXYWPXQXYPXUOWPHYIXUOYVFWRVTS) @UAXYUYFXXAYUWYWPXYWVROXWSKY=QXYWPXHYLOXUTYUTNYEXOO OVVAXN8UJWXQ)Y>SYWPXQXYGQUJJRWR)

>N.L2MINKJNJDMNFADLLEN=KJM >JYWPXQX?SYUYLPUTLXYWVYWUFYRTWVYWPXYSLPVVO8GUWX VFRTRVTYUWYWPXYXTNYVJYHVMQYVFXTYNUHBYWPXTYGQUD RWKY@UOAYWVYFUQXTWSYUDVMWYPVEYWPXHYJXXOYUDVMW WPXYSLPVVOKYVM?OOYVJWXTYGXWYUTYULLMQUWXYSXTSXYVJ PVEYWPXYSLPVVOYRSYFXQJVQIRTGYUTNYPVEYPUFFHYRWS LPRONQXTYUQXYWPRSYEUHK

#>N0M7EMAJNLHN;DKJN?LB2MNFMMH =JWXQYHVMQYSLPVVOYVFXTYNUHBYTVWXYNVETYHVMQ RIFQXSSRVTSKY.RNYHVMYUTNYHVMQYLPRONYLVIXYUEUHYERWP WPUWYUOO8RIFVQWUTWYJXXO8GVVNYJULWVQ)Y<VTSRNXQYEPXWPXQ HVMYJVMTNYWPXYVFXTYNUHYEXOO8VQGUTRSXNKY.RNYRWYRTLOMNX UYEXOO8FOUTTXNYFQVGQUIIX)Y:USYWPXQXYFOXTWHYVJ VFFVQWMTRWHYWVYWUOAYWVYSWUJJYUTNYFMFROS)Y@PRSYLUTYGRCX HVMYUYGVVNYRTNRLUWVQYVJYPVEYEXOOYQMTYWPXYSLPVVOYRSKY

31>N EKHNJLN=LN9KA5 >JYHVMYORAXNYWPXYSLPVVOBYWPXTYUSAYRJYHVMYLUTYLVIXYJVQYU QXWMQTYCRSRWKYVM?OOYPUCXYUYLOXUQXQYFXQSFXLWRCXYEPXTYHVM GVYDULABYPUCRTGYUWWXTNXNYVWPXQYSLPVVOYVFXTYNUHSKY

$GHCNLBJN@LIMNK9LBJNFADLLENL<MHNCK?FN K2KGEK9EMNHMKIN?LBNKJN ;;;>@?FADLLEL<MHCK?F>AL>B5 ESSEX CENTRAL

13


Award

Winning SALONS SALONS

tikadi IS DESIGNED BY

ONGAR

THEYDON BOIS

01277 366775

01992 815700 www.tikadi.co.uk

info@thechungpartnership.com


   WOODS OF WINDSOR INTRODUCE THE NEW BLACKBERRY & THYME GARDENERS RANGE =YNUHYVJYNRGGRTGBYFOUTWRTGYUTNYX;FVSMQXYWVYWPX XOXIXTWSYLUTYOXUCXYPUTNSYNQHBYSVQXYUTNYRTYTXXNYVJ SVIXYX;WQUYTVMQRSPIXTWKY @PXYTXEY:VVNSYVJY:RTNSVQ &UQNXTXQ?SYQUTGXYPUSYDXXTYXSFXLRUOOH JVQIMOUWXNYERWPYX;WQUYLVTNRWRVTRTGYUTN IVRSWMQRSRTGYRTGQXNRXTWSYWVYSVVWPXYUTN SIVVWPYSARTBYQXSWVQRTGYPUQN8EVQARTG GQXXTYJRTGXQSYWVYWPXRQYJVQIXQYGOVQHK @PXYQUTGXYRSYRTJMSXNYERWPYWPXYQXJQXSPRTG JQUGQUTLXYVJY3OULADXQQHYY@PHIXB XCVARTGYWPXYSEXXWBYPXQDUOYUQVIUSYVJYUT -TGORSPYLVMTWQHYGUQNXTBYLVIDRTRTG GQXXTYWXUYUTNYQRFXYDOULADXQQHYERWPYU PXUQWYVJYQVSXIUQHBYWPHIXBYIRIVSUYUTN EPRWXY4USIRTXYXTPUTLXNYERWPYIMSAYUTN UIDXQKY

+-0*:%:06N(EKA59MII?NN4D?@M %LBIGFDGH=N.KHCN/IMK@N >##NN311@E =FFOHYWPRSYXUSROHYUDSVQDXNB TVMQRSPRTGYLQXUIYUJWXQY3OULADXQQH UTNY@PHIXY5UTNY:USPYWVYPXOF QXSWVQXYPUTNSYUJWXQYUYNUHYRTYWPX GUQNXTKY=YDOXTNYVJYSPXUYDMWWXQB UTWR8DULWXQRUOYUTNYPXUORTGYWPHIXYVRO UTNYDOULADXQQHYX;WQULWBYQRLPYRTYUTWR8 V;RNUTWSYUTNYXSSXTWRUOYJUWWHYULRNS WPUWYPXOFYFQVWXLWYUTNYIVRSWMQRSXBYRW OXUCXSYPUTNSYJXXORTGYSVJWBYSIVVWP UTNYJQXSPOHYJQUGQUTLXNYEPROSWYLVTNRWRVTRTGYTUROSK <VTWURTSY"YTUWMQUOOHYNXQRCXN RTGQXNRXTWSKY6UQUDXTYJQXXK

+-0*:%:06N(EKA59MII?NN4D?@M )LGFJBIGFGH=N.KHCN"KFDN>##N1@E *VQIMOUWXNYERWPYDOULADXQQHYX;WQULWBYQRLP RTYRWUIRTSY=YUTNY<BYUTWRV;RNUTWSYUTN XSSXTWRUOYJUWWHYULRNSYUTNYPXUORTGYWPHIX VROBYWPRSYIVRSWMQRSRTGYPUTNYEUSPYJVUIS MFYWVYLQXUWXYUYOM;MQRVMSYOUWPXQKY5UTNS UQXYOXJWYWPVQVMGPOHYLOXUTSXNYUTNYORGPWOH IVRSWMQRSXNKY<VTWURTSY TUWMQUOOHYNXQRCXNYRTGQXNRXTWSK 6UQUDXTYJQXXK +-0*:%:06N(EKA59MII?N 4D?@MN:7LEGKJGH=N.KHCN6AIB9 !>##N311@E @PRSYX;JVORUWRTGYSLQMDYLVTWURTS FMIRLXYWVYLOXUTSXYUTNYQXIVCX UTHYSWMDDVQTBYRTGQURTXNYNRQWK :RWPYUYDOXTNYVJYDOULADXQQH X;WQULWBYQRLPYRTYUTWR8V;RNUTWSYUTN XSSXTWRUOYJUWWHYULRNSYWVYPXOF FQVWXLWYUTNYIVRSWMQRSXYUOVTG ERWPYPXUORTGBYUTWRDULWXQRUOYWPHIX VROBYRWYEROOYOXUCXYPUTNSYJXXORTG SVJWBYSIVVWPYUTNYJQXSPOH JQUGQUTLXNKY<VTWURTSY", TUWMQUOOHYNXQRCXNYRTGQXNRXTWSK

+-0*:%:06N(EKA59MII?NN4D?@MNHJMHFG2M .KHCN(KE@N'>##NN311@E @PRSYXUSROHYUDSVQDXNBYRTWXTSRCXYDUOIB LVTWURTRTGYSPXUYDMWWXQBYUTWRDULWXQRUO UTNYPXUORTGYWPHIXYVROYUTNYDOULADXQQH X;WQULWBYQRLPYRTYUTWR8V;RNUTWSYUTN XSSXTWRUOYJUWWHYULRNSYWPUWYPXOF FQVWXLWYUTNYIVRSWMQRSXBYWQXUWSYPUQN EVQARTGBYNQHYPUTNSBYOXUCRTGYWPXI JXXORTGYSVJWBYSIVVWPYUTNYJQXSPOH JQUGQUTLXNYEPROSWYLVTNRWRVTRTG TUROSKY"2YTUWMQUOOHYNXQRCXN RTGQXNRXTWSKY6UQUDXTYJQXXK "LLCFNL7N"GHCFLIN(EKA59MII? N4D?@MN+-0*:%:06N0KH=M GFNK2KGEK9EMN7IL@ ;;;>;LLCFL7;GHCFLI>AL>B5N

ESSEX CENTRAL

15


07723 617 005 I'm a qualified and fully insured personal trainer. If you are looking for someone to encourage you and help you achieve your personal goals, look no further.

We are introducing some lovely, comforting and very tasty new dishes to warm us all up ! BEEF GOULASH Served with artisan bread

Discover Disc over our P Patisserie at tisserie r range ange Available A vailable t to o order In Our C CafĂŠs afĂŠs & Online @ www www.belgique.co.uk w..belgique.co.uk Collect C ollect t from your your local local Belgique: Belgique: EPPING / The Theydon ydon B Bois ois / L Loughton oughton Chingford Chingf ord / W Woodford oodford / w wanstead a tead ans

16

ESSEX CENTRAL


  BY PERSONAL TRAINER DANNY COHEN 6VSWMQXYRSYVJYFUQUIVMTWYRIFVQWUTLXBYUTNYPUS LVIXYIVQXYRTWVYWPXYORGPWYVJYQXLXTWYUGXSKY@PX DXTXJRWYVJYWPRSYEVMONYDXYGVVNYJVQYDVWPBYIVSW RIFVQWUTWOHYWPXYRTNRCRNMUOBYUTNYUOSVYEVMONYPXOF GXTXQUWXYDXWWXQYFQVNMLWRCRWHYUWYWPXYEVQAYFOULXYNMX WVYOULAYVJYDULAYQXOUWXNYFQVDOXISK >YEROOYSWUQWYDHYX;FOURTRTGYWPUWYWPXYDVNHYEVQASYRTYUYARTXWRLYLPURT ORAXYEUHBYJQVIYWPXYUTAOXSBYATXXSBYPRFSBYSPVMONXQSYUTNYPXUNKY>J VTXBYVQYMFYWVYUOOYVJYWPXSXYUQXUSYUQXYVMWBYRWYEROOYPUCXYUYNQUIUWRL TXGUWRCXYXJJXLWYUTN VQYVMWFMWYVTYVMQYIVCXIXTWYUTNYFVSWMQXK 6XVFOXYEPVYGXTXQUOOHYEVQAYRTYVJJRLXSYVQYSFXTNYUYOVWYVJYWRIXYRT UYSXUWXNYFVSRWRVTBYDXRTGYUWYPVIXYVQYUY4VDYWPUWYWPXHYNVBYRSYVTX VJYWPXYIVSWYSRGTRJRLUTWYEUHSYVJYNRSWVQWRTGYWPXYEUHYWPXYDVNH SPVMONYTUWMQUOOHYSWUTN SRWKY>WYRSYRTYIHYDXORXJYWPUWYWPRSYSWUQWSYUS SVVTYUSYFXVFOXYSWUQWYSLPVVOYUTNYSFXTNYIUTHYPVMQSYRTYU SXUWXNYFVSRWRVTYERWPYTVWYIMLPYSWQXWLPRTGYDXRTGYNVTXYWV LVMTWXQULWYWPRSK VMYSPVMONYWQHYWVYURIYJQVIYWPXYJXXWYMFYUSYHVMYEROOYJRTNYWPUWYWPX ATVLAYVTYNVIRTVYXJJXLWYEROOYSWUQWYJQVIYWPXQXBYUTNYWQHYWVYEVQA VTYUORGTIXTWYJQVIYWPUWYFVRTWKY>WYRSYRIFVQWUTWYWVYDXLVIXYSXOJ8 UEUQXYUSYNUHYWVYNUHYPUDRWSYEROOYUOEUHSYWQHYWVYARLAYRTYUTNYWUAX HVMYDULAYWVYS'MUQXYVTXYUGURTK =YOVWYVJYWPXYLORXTWSY>CXYEVQAXNYERWPYPUCXYPUNYWVYSWUQWYUOIVSW JQVIYUYDXGRTTRTGYORAXYSWUGXYEPXQXYEXYPUNYWVYQXWQURTYWPXYDQURT USYEXOOYUSYWPXYDVNHYRTYVQNXQYWVYFQXCXTWYUTHYRT4MQRXSYJQVI FVSSRDOXYQX8VLLMQQXTLXYUTNYWVYIUAXYWPXYIMSLOXSYSWQVTGXQYDH EVQARTGYWPXIYRTYWPXYJMOOYQUTGXYVJYIVWRVTK

5 QUICK AND EASY WAYS OF HELPING TO START THE POSTURE IMPROVEMENT PROCESS IS AS FOLLOWS: *LNHLJNFELBADNGHNADKGIF8NKJN;LI5NLINKJNDL@M> @PRSYRSYVTX VJYWPXYIURTYQXUSVTSYWPUWYEXYPUCXYDULAYRSSMXSYUTNYXCXT SWUQWYWVYNXCXOVFYFVSWMQUOYNHSJMTLWRVTYRTYWPXYJRQSWYFOULX

 4K5MN9IMK5FN7IL@N?LBINADKGI>N&XWYMFYUTNYEUOAYUDVMWYUW OXUSWYVTLXYUTYPVMQYWVYPXOFYERWPYDOVVNYJOVEYUTNYUTHYWRGPW IMSLOXSYUSSVLRUWXNYERWPYSWUHRTGYRTYWPXYSUIXYFVSRWRVTYJVQ WVVYOVTGK )K5MNFBIMNJDKJN?LBNKIMNK;KIMNL7N?LBINDMKCNKHC FDLBECMIFYAXXFRTGYSPVMONXQSYDULAYUTNYNVETYUTNYPXUNYRT UYTXMWQUOYFVSRWRVTYTVWYUYWX;WYTXLA K *IG2GH=8NJ?<GH=8NJMJGH=NKIMNKEEN9G=N<EK?MIFNGHNJDMN<LFJBIKE C?F7BHAJGLHBYWQHYWVYWUAXYUYDQXUAYJQVIYWPXSXYEPXQXYFVSSRDOX VQYDXYUEUQXYPVEYWPXSXYWPRTGSYUQXYVJJRTGYHVMK 6PHSRLUOYX;XQLRSXYRSYUOEUHSYUYGVVNYWPRTGYWVYPXOFYRIFQVCX WPRSKY9WQXTGWPXTYHVMQYLVQXBYSWQXWLPYWRGPWYIMSLOXSYUTN SWQXTGWPXTYEXUAYVTXSYRTYVQNXQYWVYFMWYHVMYDULAYVTYWPX GVVNYFVSWXQYWQULAK $LINKH?N@LIMNGH7LNLINKN@LIMNCMJKGEMCNKHKE?FGF8N<EMKFM ALHJKAJN@MN;;;>CKHH?ALDMH<J>AL@

ESSEX CENTRAL

17


WE WISH YOU A HAPPY

Christmas Party EAT, DRINK & BE MERRY AT THEYDON OAK

LIVE MUSIC

EVERY THURSDAY, FRIDAY & SATURDAY NIGHT IN DECEMBER! TASTY & TEMPTING 4 COURSE SET MENU THURSDAY £24.95 FRIDAY & SATURDAY £29.95 9 Coopersale Street, Epping, Essex, CM16 7QJ

Tel: 01992 572618 Email: info@thetheydonoak.co.uk

Open 7 days All Day til Late Serving Food Daily Mon - Sat Lunch 12pm - 2.15pm Mon - Sat Dinner 6.45pm -9.30pm Sunday All Day 12pm - 7pm Find us on Facebook and Twitter


Get a Back Pain Assessment

Put back pain behind you

£25 usually £49 Quote “EC25”

Slipped Disc or Sciatica?

If you are on a merry-go round of GP visits and painkillers, get your life back with The IDD Therapy Disc Programme. Suitable for ‘Slipped’ or herniated discs Sciatica and nerve pain Chronic back and neck pain Why choose IDD Therapy? IDD Therapy decompresses targeted spinal segments safely and gently. The non-invasive treatment eases pressure on nerves, relieves pain and helps to restore mobility as part of a programme for lasting recovery. SUITABLE FOR ADULTS OF ALL AGES.

Don’t live with your pain, get help today. Atkins Physiotherapy Consultants 154 High Road, Woodford Green Essex, IG8 9EF 020 8168 1686

www.atkinsphysio.com (Opposite Tesco Express)


TRANSFORMING HOMES SINCE 1979 =WY-CXQDQRWXYEXYIUTMJULWMQXBYSMFFOHYUTN RTSWUOOYM6<YERTNVESBYNVVQSYYLVTSXQCUWVQRXS UOVTGYERWPYUOMIRTRMIYDR8JVONRTGYNVVQSKY -CXQDQRWXY:RTNVESYY.VVQSYUQXYUYOVLUOY-SSX;YDUSXN JUIROHYQMTYDMSRTXSSYSRWMUWXNYRTY5UQOVEYWPUWYPUSYDXXT PXOFRTGYWVYWQUTSJVQIYPVIXSYRTYUTNYUQVMTNY-SSX;YSRTLX 2" "KY@PXYLVIFUTHYEUSYJVQIXNYDHYWPXYTVEY<PURQIUT @QXCVQY0MGIUHXQYUTNYEUSYDMROWYJQVIYPRSYFUSSRVTYWV ULPRXCXYX;LXOOXTLXYRTYPRSYEVQAKY*QVIYWPXYCXQH DXGRTTRTGYPXYCVEXNYWVYUOEUHSYSMFFOHYUTNYRTSWUOOYWPX DXSWYFQVNMLWSYUCUROUDOXYUTNYULLXFWYVTOHYWPXYIVSW SAROOXNYSWUJJYWVYSXQCXYPRSYLMSWVIXQSKY

@VNUHYWPXYSWVQHYRSYCXQHYIMLPYWPXYSUIXYUTNYVTOHYWPX DXSWYPUTNFRLAXNYFQVNMLWSYUQXYMSXNYUTNYIUTMJULWMQXN RTYVMQY,1B111YS'KYJWKYJULRORWHYRTY5UQOVEKY=OOYVJYVMQYSWUJJ UQXYWQURTXNYWVYWPXYPRGPXSWY YSWUTNUQNSYUTNYEXYPVON UOOYVJYWPXYQXOXCUTWYULLQXNRWUWRVTSYERWPRTYVMQYRTNMSWQH EPRLPYRTLOMNXY39Y-2, "YY39Y-2!%(2YJVQYVMQ IUTMJULWMQRTGY'MUORWHK

With Summer Discounts of 50% :RWPYVMQYOUWXSWYSMIIXQYNRSLVMTWSYVJY(1YWPXQXYLVMON TVWYDXYUYDXWWXQYWRIXYWVYQXFOULXYHVMQYWRQXNYVONYERTNVES YNVVQSYUTNYDXUWYWPXYERTWXQYJQXX7XKY/QYEPHYTVWYOXWYMS LQXUWXYHVMYUYEPVOXYTXEYORCRTGYSFULXYQRGPWYVMWSRNXYHVMQ NVVQYDHYEUHYVJYUYTXEYLVTSXQCUWVQHBYDVWPYFQULWRLUOYUTN UXSWPXWRLUOOHYUFFXUORTGKY/MQYPMGXYSMIIXQYNRSLVMTWS UQXYUCUROUDOXYJVQYUOOYVJYVMQYFQVNMLWSYRTLOMNRTGYVMQ <VIFVSRWXYXTWQUTLXYNVVQSYUTNY3R8JVONRTGYNVVQSYSV EPUWXCXQYHVMYQX'MRQXYHVMYLUTYDXYUSSMQXNYWPUWYHVMYUQX GXWWRTGYWPXYDXSWYCUOMXYJVQYIVTXHYUCUROUDOXYWVNUHK

=OOYVJYVMQYM6<YERTNVESBYNVVQSYUTNYLVTSXQCUWVQRXS ULPRXCXYWPXYPRGPXSWYXTXQGHYQUWRTGYSWUTNUQNSYUTNYUQXYU EXOLVIXYRIFQVCXIXTWYWVYUTHYPVIXKY:XYVJJXQYUOOYVJYVMQ FQVNMLWSYRTYUYJMOOYQUTGXYVJYLVOVMQSYUTNYEVVNYGQURTXN JRTRSPXNYWVYSMRWYUTHYFQVFXQWHYWHFXYUTNYUGXKY/MQYPRGP SXLMQRWHYOVLARTGYIXLPUTRSISYUTNYSPVVWYDVOWYLUSXIXTW OVLASYIXXWYWPXYPRGPXSWYVJYSXLMQRWHYSWUTNUQNSYUTNYUQX UFFQVCXNYDHYIVSWYRTSMQUTLXYLVIFUTRXSK

Seeing It Through to the End 3XRTGYUTYVONYJUSPRVTXNYLVIFUTHYEXYDXORXCXYWPUWYEX SPVMONYDXYWPXQXYERWPYHVMYXCXQHYSWXFYVJYWPXYEUHYJQVI SUOXYWVYRTSWUOOUWRVTYUTNYVMQYJQRXTNOHYSWUJJYEROOYVJJXQ UNCRLXYUTNYPXOFYEPXQXYUTNYEPXTYQX'MRQXNKY=WYWPXYWRIX VJYRTSWUOOUWRVTYHVMYLUTYDQXUWPXYXUSHYUSYUOOYVJYVMQ RTSWUOOXQSYPUCXYDXXTYJMOOHYXIFOVHXNYDHYMSYJVQYIUTH HXUQSYUSYEXYNVYTVWYMSXYSMD8LVTWQULWXNYSWUJJK

"D?NHLJN=G2MNBFNKNAKEENLHN13'#N!''''N 7LINFL@MN7IMMNKC2GAMNLIN2GFGJNLBIN;M9FGJM ;;;>M2MI9IGJM>AL>B5NJLN9LL5NKN7IMMNHLNL9EG=KJGLH BLJKJGLH>N7N?LBN7MMEN?LBN;LBECNEG5MNJLN?LBNAKH M2MHN<L<NGHJLNLBIN7KAJLI?NKHCNLHMNL7NLBINFJK77N ;GEEN9MNLHE?NJLLN<EMKFMCNJLNFDL;N?LBNKILBHC> ESSEX CENTRAL

21


71 High Street Wanstead, London E11 2AE

020 7998 4729 Emial: art@imagesinframes.com

www.imagesinframes.com


Roof Windows Replaced & Installed from only

NEW catalogue … NEW products!

£359 exc VAT £431.99 INC VAT

Fitting Service

.99

VELUX Installer Partnership 5-star member

Loft Ladders from only

£99 exc VAT

loftladderfitter.com loftshop.co.uk twitter.com/loftshop facebook.com/loftshop


MAKEOVER YOUR KITCHEN WITH... *QVIYRWSYSPVEQVVIYRTY$XNDQRNGXY0UTXY-USWBY.QXUIY.VVQS 0VMGPWVTYUTNY>OJVQNYSMFFORXSYWRIXYUTNYIVTXHYSUCRTGYARWLPXT IUAXVCXQSYYUSYEXOOYUSYUFFORUTLXSYUTNYLVIFOXWXYTXE ARWLPXTSYRJYQX'MRQXNYYUOOYRTSWUOOXNYDHYUFFQVCXNYUTNYOVLUO ARWLPXTYJRWWXQSKY@PXYDMSRTXSSYVETXNYDHY-SWPXQYUTNYRTTHYRS UOSVYUYFUQWYVJYUYTUWRVTUOYJQUTLPRSXNYTXWEVQAYVJY.QXUIY.VVQS SPVEQVVISYWPUWYSWQXWLPXSYUOOYWPXYEUHYMFYWVY&OUSGVEK +U4VQYPVIXYRIFQVCXIXTWYFQV4XLWSYUOEUHSYSXXIYNUMTWRTGB SUHSYRTTHKY3MWYWPXQX?SYJUQYOXSSYMFPXUCUOYERWPYVMQYARWLPXT IUAXVCXQSKY*VQYUYSRIFOXYNVVQYSEUFYEX?QXYRTYUTNYVMWYRTYUYNUHB UTNYJVQYUYJULXORJWYERWPYEVQAWVFSYUTNYUYTXEYSRTABYEX?OOYTXXNYUT X;WQUYNUHKY3HYOXUCRTGYWPXYX;RSWRTGYMTRWSYRTYFOULXYUTNYSRIFOH LPUTGRTGYEPUWYLUTYDXYSXXTBYVMQYLMSWVIXQSYGXWYUYARWLPXTYWPUW OVVASYDQUTNYTXEBYDMWYERWPVMWYWPXYVMWOUHYVQYWPXYSWQXSSYVJYU LVIFOXWXYQXJMQDRSPIXTWK 5XYUNNSBY=OOYVMQYNVVQSYUQXYIUNX8WV8IXUSMQXYPXQXYRTYWPXY UTNYTVTXYUQXYVJJ8WPX8SPXOJKY@PRSYIXUTSYWPUWYEPXTYWPXYVQNXQYRS WUAXTBYWPXYNVVQSYUQXYIUNXYSFXLRJRLUOOHYJVQYWPUWYLMSWVIXQK :X?NYPRGPOHYQXLVIIXTNYUYCRSRWYWVYVMQYSPVEQVVIYWVYCRXEYWPX OUQGXYQUTGXYVJYARWLPXTYNVVQYSWHOXSBYJRTRSPXSYUTNYLVOVMQSYEX PUCXYVTYNRSFOUHYRTYUNNRWRVTYWVYWPXYCUQRVMSYVFWRVTSYEPXTYRW LVIXSYWVYQXFOULRTGYHVMQYEVQAWVFSKY/TLXYHVM?CXYIUNXYHVMQ SXOXLWRVTSYEX?OOYLVIXYVMWYWVYSMQCXHYWPXYX;RSWRTGYARWLPXTYUTN GRCXYUTYPVTXSWYFQRLXYJVQYWPXYEVQAYYERWPYTVYPRNNXTYLVSWSKY:X EROOYWUROVQYUYSVOMWRVTYDUSXNYVTYHVMQYQX'MRQXIXTWSYUTNYEVQA

ERWPRTYHVMQYDMNGXWYYEXYLUTYNVYUSYORWWOXYVQYUSYIMLPYUSYHVM EUTWKY .QXUIY.VVQSYUSASYJVQY4MSWYUY(1YNXFVSRWYJQVIYLMSWVIXQSYVT VQNXQYUTNYDULASYMFYWPXY'MUORWHYVJYRWSYNVVQSYUTNYOUDVMQYERWPYU LVIFQXPXTSRCXYGMUQUTWXXKY:X?QXYFUQWYVJYUYPMGXYDQUTNBYWPX ?SYDRGGXSWYTUIXYRTYARWLPXTYJULXORJWSKYSUHSY-SWPXQKY3MW MTORAXYVWPXQYTUWRVTUOYLVIFUTRXSBYVMQYLMSWVIXQSYNXUOYERWPYU WRGPWOHYATRWYWXUIYYRTLOMNRTGYWPXYDMSRTXSSYVETXQYYUTNYEX DXORXCXYWPRSYOXUNSYWVYWQMOHYGQXUWYLMSWVIXQYSXQCRLXK ;;;>CIMK@CLLIF>AL>B5

20% OFF End of summer sale

Visit our showroom: 1A Redbridge Lane East, Ilford, IG4 5ET

ESSEX CENTRAL

25


Authentic Italian Food at La Nostra

MONDAY - SATURDAY BOTTOMLESS

PROSECCO BRUNCH! served with platter of authentic Italian cured meats Monday-Friday £20 pp / Saturday £26.95 pp Procecco is served for a period of two hours

HAPPY HOUR 3PM-6PM

2 COURSE MEAL - £11.95 3 COURSE MEAL - £13.95 (Served with a glass of wine)

168 High Street, Epping, Essex, CM16 4AQ 01992

572 995

New Opening hours – 11:30am – 00:30am

Lunch Deals Available 11.30am - 3pm

www.lanostrarestaurants.co.uk


PESTS & DISEASE <UDDUGXSBYLUMORJOVEXQYUTN VWPXQYDQUSSRLUSYLUTYDX WUQGXWXNYDHYWPXYLUDDUGXYQVVW JOHKY=SYWPXYFOUTWSYGQVEYWPXH SOVEOHYDXGRTYWVYEROWYUTNYNRX USYWPXRQYQVVWSYUQXYXUWXTYDH WPXYOUQCUXYVJYUYJOHKY6OUTWSYLUT DXYFQVWXLWXNYDHYGQVERTG WPXIYMTNXQYWPXYLVCXQYVJ PVQWRLMOWMQUOYJOXXLXKY/QYHVM LUTYFOULXYUYDQUSSRLUYLVOOUQ UQVMTNYWPXYDUSXYVJYWPXYSWXIK @PXYLVOOUQYFQXCXTWSYWPX JXIUOXYJOHYFOULRTGYXGGSYVT WPXYSVROYSMQJULXYLOVSXYWVYU FOUTWKY-GGSYNXFVSRWXNYVTYWPX LVOOUQYVJWXTYNQHYMFYUTNYJUROYWV PUWLPK

  WITH VICTORIA ROBERTSON A SEASONAL GUIDE TO HELP YOU GET THE MOST OUT OF YOUR GARDEN. @PRSYIVTWPYHVMYEROOYTVWRLXYWPXYGQVEWP VTYHVMQYXCXQGQXXTSYEROOYDXGRTYSOVERTG NVETYUSYWPXYWXIFXQUWMQXYSWUQWSY WVYNRFKY :PROSWYHVMQYNXLRNMVMSYFOUTWSYEROOYDX FQXFUQRTGYWVYFMWYVTYUYEVTNXQJMO UMWMITYNRSFOUHKYRQGRTRUY<QXXFXQSYUQX 4MSWYDXGRTTRTGYWVYWMQTYVQUTGXYUTNYQXNK 3XQDXQRSYWPMTDXQGRRY$VSXY&OVE?YWPX JVORUGXYEROOYTVEYSWUQWYWVYWMQTYSLUQOXW UTNYSIUOOYJQMRWSYNXCXOVFYJVQYWPXYDRQNS WVYXT4VHYNMQRTGYWPXYERTWXQKY=LXQ FUOIUWMIY*RQXGOVEYOVVASYGQXUWYUSYU JXUWMQXYGQVERTGYRTYUYOUQGXYFVWYWVYPXOF SPVEYMFYWPXYSLUQOXWYOXUCXSKYXXF NXUNPXUNRTGYHVMQYNUPORUSYUTNYQVSXS WVYAXXFYWPXIYJOVEXQRTGYJVQYUTVWPXQ JXEYEXXASKY$X8SVEYVQYOUHYTXEYWMQJYVT UQXUSYVJYHVMQYOUETYWPUWYOVVAYDUQXYVQ FUWLPHKY<MWYDULAYHVMQYOUCXTNXQS JOVEXQYSWXISY28%LIYVJYWPRSYHXUQ?S GQVEWPBYWUARTGYLUQXYTVWYWVYLMWYRTWVYVON EVVNKY5UTGYWPXYJOVEXQSYMFSRNXYNVET SVIXEPXQXYWVYNQHYVMWKY@PXYNQRXN JOVEXQSYLUTYDXYMSXNYRTYERTWXQ UQQUTGXIXTWSYRTYHVMQYPVIXYVQYXCXT RTYHVMQYLVVARTGK

DIVIDE YOUR PERENNIALS

WILDLIFE WATCH

@PXYWPQXXYIURTYQXUSVTSYJVQYNRCRNRTG FXQXTTRUOSYUQXYWVYLVTWQVOYWPXYSR7XYVJ HVMQYFOUTWSBYWVYPXOFYRTLQXUSXYWPXRQ TMIDXQYUTNYWVYPXOFYQX4MCXTUWXYWPXIK /TLXYHVMYNRCRNXYHVMQYFXQXTTRUOSYHVM EROOYGURTYUNNRWRVTUOYFOUTWSYJVQYHVMQ VETYGUQNXTYVQYHVMYLUTYSPUQXYWPXI ERWPYHVMQYJUIROHYUTNYJQRXTNSK

3UNGXQSYUQXYSWVLAHBYERWP SPVQWYOXGSYUTNYSROCXQH8GQXH JMQKY@PXHYPUCXYCXQH NRSWRTLWRCXYDOULAYUTNYEPRWX IUQARTGSYVTYWPXRQYJULXSK @PXHYLUTYSVIXWRIXSYDX SXXTYUWYTRGPWYEUTNXQRTG WPQVMGPYWPXYGUQNXTB JVQUGRTGYJVQYJVVNYRTYEVVNS UTNYVTYGQUSSOUTNKY@PXHYORCX RTYJUIROHYGQVMFSYRTYUYSXQRXS VJYMTNXQGQVMTNYLPUIDXQSB LUOOXNYSXWWSBYEPRLPYUQXYVJWXT MSXNYDHYSMLLXSSRCX GXTXQUWRVTSK

6JM<N3> :UWXQYWPXYFOUTWYWVYDXYNRCRNXN WPVQVMGPOHYUYNUHYDXJVQXYHVMYNRCRNXKY 6JM<N>N6QXFUQXYWPXYUQXUYWPUWYHVM FOUTYWVYFMWYHVMQYTXEYNRCRSRVTSYRT DXJVQXYHVMYORJWK 6JM<N> SXYUYSPVCXOYVQYUYJVQAYWVYNRG NVETYNXXFYVTYUOOYJVMQYSRNXSYVJYWPX FOUTWYUDVMWY!YWVYYRTLPXSKY6QH MTNXQTXUWPYERWPYHVMQYWVVOYUTNYORJWYWPX EPVOXYLOMIFYWVYDXYNRCRNXNK 6JM<N!>N.RCRNXYRTWVYLOMIFSYVJYWPQXXYWV JRCXYCRGVQVMSYSPVVWSYXULPYUTNYFOUTW RTYWPXYFQXFUQXNYUQXUK

(?NGAJLIGKN0L9MIJFLH8NK@MHGJ? DLIJGABEJBIGFJNKHCNAL@@GJJMM @M@9MINL7N/L<<MCN.KEEN :<<GH=N.LIJGABEJBIKEN6LAGMJ?N N/DKGI@KHNL7N:<<GH=NGHN(ELL@>N

ESSEX CENTRAL

27


No planning permission required! until 2020 to change your conservatory roof to a tiled roof â&#x20AC;Ś..That can used all year round!


  'RESTING PETS' CREMATORIUM CELEBRATE 25 YEARS OF AFTERLIFE CARE IN ESSEX =SAYUTHYLMSWVIXQSYVJY$XSWRTGY6XWSY<QXIUWVQRMI UTNYWPXHYEVMONYLXQWURTOHYUGQXXYWPUWYFXWSYUQXYTVW VTOHYJQRXTNSBYDMWYLVIFUTRVTSBYFUQWYVJYWPXYJUIROH UTNYRTYSVIXYLUSXSYSVMOYIUWXSKY =SY$XSWRTGY6XWSYATVEYWVVYEXOOBYEPXTYRWYLVIXSYWVYJUIROH FXWSBYTVYWEVYUQXYWPXYSUIXKY9VYUWYWPXY/TGUQYDUSXN LQXIUWVQRMIYUOOYLORXTWSYUTNYWPXRQYOVCXNYFXWSYUQXYWQXUWXNYERWP WPXYRTNRCRNMUOYLUQXYUTNYQXSFXLWYWPXHYNXSXQCXKY*VQYWPXYFUSWY,( HXUQSYWPXYLVIFUSSRVTUWXYWXUIYPUSYEXOLVIXNYUOOYNVIXSWRL FXWSYJQVIYPUISWXQSYWPQVMGPYWVYPVQSXSYUTNYUOOYWPVSXYRT8 DXWEXXT BYPXOFRTGYWPXRQYVETXQSYWVYGRCXYWPXIYWPXYDXSWYFVSSRDOX SXTNYVJJKY >WYEUSYDULAYRTY2""2YWPUWY+UQGUQXWBYUYJVQIXQYCXWXQRTUQHYTMQSX UTNYSMLLXSSJMOYAXTTXOYYLUWWXQHYVETXQBYPUNYWPXYRNXUYWVYLQXUWX UYWQUT'MROYJRTUOYQXSWRTGYFOULXYJVQYJUIROHYFXWSYUTNYWVYVJJXQYUT RTNRCRNMUOYLQXIUWRVTYSXQCRLXKY=WYWPUWYWRIXYSMLPYUYSXQCRLX EUST?WYQXUNROHYUCUROUDOXYULQVSSYWPXYBYSVYUJWXQYUYHXUQYVJ X;WXTSRCXYQXSXUQLPBYWQUCXOORTGYWPXYOXTGWPYUTNYDQXUNWPYVJYWPX 3QRWRSPY>SOXSYUTNYJMQWPXQYUJRXONYRTY=IXQRLUYERWPYPMSDUTN =TNQXEBY$XSWRTGY6XWSYEUSYJVMTNXNK >TYWPXYHXUQSYSRTLXY+UQGUQXWYUTNY=TNQXEY&XIIROOYJRQSWYSXWYMF $XSWRTGY6XWSBYWPXH?CXYLUQXNYJVQYIVQXYWPUTY!(YNRJJXQXTW SFXLRXSBYRTLOMNRTGYWRTHYQVNXTWSBYUYQXSLMXYFRGXVTYJQVIY0VTNVT UTNYXCXTYUYJXEYVJYWPXYGQUTNY9MJJVOAY6MTLPYPVQSXSK *USW8JVQEUQNY,(YHXUQSYUTNYWPXYQXRTSYPUCXYDXXTYPUTNXNYVCXQ WVYNUMGPWXQYUWXBYEPVYLVTWRTMXSYWVYXCVOCXYWPUWYCRSRVTBYTVW VTOHYERWPYWPXYSUIXYFUSSRVTBYDMWYUOSVYDHYRTCXSWRTGYRTYWPX DMSRTXSS?YJMWMQXYERWPYVTGVRTGYCXTWMQXSYSMLPYUSY$XSWRTG 5VQSXSBYEPRLPYVJJXQSYLQXIUWRVTYSXQCRLXSYWVYX'MRTXYVETXQSK @PXYWXUIYUWY$XSWRTGY6XWSYUOEUHSYGVYWPXYX;WQUYIROXYWVYSMFFVQW FXWYVETXQSYRTYWPXRQYWRIXYVJYTXXNYRW?SYUYNXORLUWXYSRWMUWRVTYUTNYU CXQHYXIVWRVTUOYWRIXYSVYWPXYVCXQUOOYX;FXQRXTLXYRSYQXUOOH RIFVQWUTWYJVQYWPXYWXUIYWVYGXWYQRGPWKY>W?SYUOSVYTVWYMTLVIIVT JVQYWPXYWQURTXNYSWUJJYWVYPUCXYMTMSMUOYVQYWQRLAHYQX'MXSWSYXRWPXQB USYXCRNXTLXNYDHYUYSR;8PVMQYQXLVCXQHYVJYUYPVQSXYWPUWYPUN WQUGRLUOOHYNRXNYRTYUYQRCXQ QUCRTXKY +VQXYQXLXTWOHBYUY@VQWVRSX VETXQYEUSYMTSMQXYRJ 5UQVON?YEUSYSWROOYRT PRDXQTUWRVTYVQYRJYPXYPUN NRXNYRWYEUSYNXLRNXNYDH SWUJJYWVYFOULXYPRIYRTYU ORWWOXYDV;YERWPYJVVNYUTN EUWXQYRTYUTYURQRTG LMFDVUQNYJVQYUYLVMFOXYVJ TRGPWSYWVYUSLXQWURTYWPXYWQMWPYSUNOHY5UQVON?YPUNYRTYJULW FUSSXNYUEUHYUTNYPRSYLQXIUWRVTYSXQCRLXYEXTWYUPXUNYUS FOUTTXNKY>WYRSYTVWYSVOXOHYWPXYFMDORLYWPUWY$XSWRTGY6XWSYPXOFYUTN

SMFFVQWBYWPXHYUOSVYOVVA UJWXQYIUTHYCXWXQRTUQH SMQGXQRXSYRTYUTN UQVMTNY-SSX;BY0VTNVT UTNY5XQWSKY@PXRQYURIYRS WVYXNMLUWXYCXWXQRTUQH SWUJJYERWPYWPXYWVVOSYUTN SAROOSYTXXNXNYWVYOVVA UJWXQYFXWSBYUTNYWPXRQ VETXQSBYNMQRTGYWPX WRIXYVJYOVSSYUTNYGQRXJKY@PXYIVSWYQXLXTWY3XQXUCXIXTWY.UHYEUS PXONYUWY:VVNY*UQIYXUQORXQYWPRSYHXUQYUTNYEUSYUWWXTNXNYDH UFFQV;RIUWXOHY211YCXWXQRTUQHYSWUJJBYRTLOMNRTGYTMQSXSYUTN QXLXFWRVTYWXUIYIXIDXQSBYLVTWQRDMWRTGYWVEUQNSYWPXRQY<6.KY *VQYWPXYSIUOOBYLOVSX8 ATRWYWXUIYVJYTRTXBYRW QXUOOHYRSYUOOYUDVMWYWPX OVCXYVJYUTRIUOSKY@PXH VETYUTYUSWVTRSPRTG !2YFXWSYDXWEXXTYWPXI RTLOMNRTGYLUWSBYNVGSB PVQSXSBYUTNYIVQX QXLXTWOHYWEVYORWWXQSYVJ FMFFRXSKY>WYRSYWPRSYOVCX VJYUTRIUOSYWPUWYPXOFS WPXIYQXUOOHYMTNXQSWUTNYUTNYXIFUWPRSXYERWPYWPXYPXUQWDQXUAYVJ OVSRTGYUYDXOVCXNYJQRXTNKY 6LN;DMHNGJFNJG@MNJLNFK?N=LLC9?MNJLNJDKJNADMIGFDMCN7BII? 7IGMHC8N?LBNAKHNJIBFJN0MFJGH=N MJFNJLNL77MINKNAL@<KFFGLHKJM M<MIGMHAMNFBGJMCNJLN?LBINHMMCF>N$LIN@LIMNGH7LI@KJGLH <EMKFMN2GFGJN;;;>IMFJGH=<MJF>AL>B5>

ESSEX CENTRAL

29


indian fusion

Temple Indian Fusion offers diners a unique culinary experience. Christmas party bookings now being taken Take Away home delivery outside catering for large or small parties such as weddings & birthdays

ÂŁ5 OFF WITH THIS ADVERT At the heart of any successful restaurant is it's cuisine. Here at The Temple, we have created a menu to tantalise the most demanding of taste-buds. Our 'Indian Fusion' style cuisine contains dishes from the Indian sub-continent including Bangladesh, India and Nepal.

Open from 1pm-11pm Old Parcel Office, Jubilee Parade Snakes Lane East, Woodford, Essex IG8 7QF

Tel: 020 8505 6687 or 020 8504 4380 Email: woodford@templefusion.co.uk www.templefusion.com


THE FINEST MEDITERRANEAN CUISINE, RIGHT IN THE HEART OF ESSEXâ&#x20AC;¦ SET IN LUXURIOUS SURROUNDINGS

Pivaz is a new oasis of sumptuous Turkish cuisine in the heart of Epping High Street.

NEW BRENTWOOD BRANCH IS NOW OPEN!

E: epping@pivaz.co.uk T: 01992 571 440 240A High St, Epping CM16 4AP

92-94 Brentwood High Street, Brentwood CM14 4AP


DESTINATION OF THE MONTH:UTNYNXSFRWXYLVCXQRTGYVCXQY(1YVJYWPX LVMTWQHBYWPXY4MTGOXYVTOHYPVMSXSY(YVJ WPXYFVFMOUWRVTK

*QVIYWPXYSTVE8LUFFXNYFXUAS VJYWPXY=TNXSYWVYWPXYX;VWRL =IU7VTY4MTGOXBY6XQM?SYNRCXQSX OUTNSLUFXYIXUTSYWPXYFVWXTWRUO JVQYUNCXTWMQXYRSYXTNOXSSKY 5RAXYWPXYWQUNRWRVTUOY>TLUY@QUROY@QXAYWV WPXY2WPYLXTWMQHYLRWUNXOYVJY+ULPM 6RLLPMBYWPXYUTLRXTWY0VSWY<RWHYVJYWPX >TLUS?BYVQYJOHYVCXQYWPXYIHSWXQRVMS U7LUY0RTXSYVTYWPXYLVUSWUOYNXSXQWKY VMYLUTYNRSLVCXQYWPXYOMSPY=IU7VT #MTGOXYVQYX;FOVQXYWPXYIMSXMISYRT 0RIU?SYLRWHYVJYRTGS?KY:UTNXQYWPX LVOVTRUOYLRWHYVJY=QX'MRFUBYEUWLP LVTNVQSYSVUQYVCXQYWPXY<VOLUY<UTHVT UTNYXT4VHYUYJQRXTNOHYEXOLVIXYJQVIYWPX OVLUOSYUWYPVIXSWUHSYRTY=IUTWUTR >SOUTNBY0UAXY@RWRLULUKY .XLXIDXQYWVY*XDQMUQHYRSYWPXYQURTH SXUSVTBYIUARTGYRWYWPXY'MRXWXSWYWRIXYJVQ WQUCXOOXQSYXCXQHEPXQXYX;LXFWYWPX LVUSWBYEPXQXYSMTTHYEXUWPXQYNQUES WPVSXYSXXARTGYDXULPYNUHSKY

EVQONBYSUWYNXXFYRTYWPXY=TNXUT IVMTWURTSKY /QRGRTUOOHYNXSRGTXNYWVYDXYLVIFOXWXOH SXOJ8LVTWURTXNBYSMQQVMTNXNYDHYTUWMQUO SFQRTGSYUTNYUGQRLMOWMQXYWVYJXXNYWPX FVFMOUWRVTBYWPXY>TLUYLRWUNXOYEUSYVTOH QXNRSLVCXQXNYRTYWPXYXUQOHY,1WPYLXTWMQHKY @PXYQMRTSYUQXYULLXSSRDOXYDHYWQURTYUTN DMSYVQBYJVQYWPXYIVQXYUNCXTWMQVMSBYU JVMQ8NUHYPRAXKY

=SYWPXYOUQGXSWYOUAXYRTY9VMWPY=IXQRLU UTNYWPXYPRGPXSWYTUCRGUDOXYOUAXYRTYWPX EVQONBY0UAXY@RWRLULUYRSYUYIUQCXOYRT RWSXOJKY

*OVUWRTGYRSOUTNSYIUNXYVJYQXXNSYUQX PVIXYWVYWPXYRTNRGXTVMSYFXVFOXBYQVSB EPVYPUCXYDXXTYORCRTGYWPRSYEUHYJVQ LXTWMQRXSKY

<VCXQRTGYVCXQYPUOJYWPXYLVMTWQHBYWPX =IU7VTY#MTGOXYRSYUTYXLVOVGRLUO WQXUSMQXKY

+ULPMY6RLLPMYRSYVTXYVJYWPXYIVSW RIFQXSSRCXYUQLPUXVOVGRLUOYSRWXSYRTYWPX

@PXY=IU7VTY$RCXQYPUSYIVQXYEUWXQ WPUTYWPXYTX;WYXRGPWYQRCXQSYLVIDRTXN

ESSEX CENTRAL

LAKE TITICACA

AMAZON JUNGLE

MACHU PICCHU AND THE INCA TRAIL

32

:PXWPXQYHVMYX;FOVQXYDHYURQBYOUTNYVQ SXUBYWPXY4MTGOX?SYUOIVSWYIHWPRLUO SWUWMSYEROOYDOVEYHVMYUEUHKY

.XSFRWXYRWSYFVFMOUQRWHYERWPYWQUCXOOXQSB WPXYSRWXYSWROOYQXWURTSYRWSYIHSWXQHYUTNYRS UYIMSW8SXXYJVQYWPVSXYCRSRWRTGYWPX QXGRVTKY

@PXYNQHYSXUSVTYOUSWSYDXWEXXTY#MTX UTNY=MGMSWBYWPXYFXQJXLWYWRIXYWVYPRAX WPXY>TLUY@QUROYUTNYCRSRWY+ULPMY6RLLPMK >WYRSYUOSVYWPXYDXSWYWRIXYJVQYCRXERTG ERONORJXYRTYWPXY=IU7VTBYUOWPVMGPYDX FQXFUQXNYJVQYPVWYUTNYPMIRNYEXUWPXQ HXUQ8QVMTNYRTYWPXY4MTGOXKY =SYVTXYVJY9VMWPY=IXQRLU?SYIVSW FVFMOUQYNXSWRTUWRVTSBYRWYUOSVYPUFFXTS WVYDXYVTXYVJYVMQYJUCVMQRWXSKY9VYRT LVT4MTLWRVTYERWPYVMQYJQRXTNSYUWY@MLUT @QUCXOBYEX?CXYFMWYWVGXWPXQYSVIX PRGPORGPWS YY

XTWMQXYVMWYJQVIY4MTGOXYLRWRXSY6MXQWV +UONVTUNVYVQY>'MRWVSYWVYSFVW IVTAXHSBYDRQNSBYQRCXQYWMQWOXSBYLURIUT UTNYLUFHDUQUYRTYVTXYVJYWPXYIVSW DRVNRCXQSXYQXGRVTSYVTY-UQWPKY

@PXYTVT8JOVUWRTG YRSOUTNSYVJJXQ PVIXSWUHYVFFVQWMTRWRXSYJVQYWPVSX ERSPRTGYWVYX;FXQRXTLXYWPXYWQUNRWRVTUO EUHYVJYORJXK

BALLESTAS ISLANDS @PXSXYRSOUTNSYORXYVJJYWPXYLVUSWYVJY6XQMB SVMWPYVJY0RIUBYUTNYVJJXQYQXJMGXYJVQ IUTHYERONORJXYSFXLRXSK


5VIXYWVYSXUYORVTSBYNVOFPRTSYUTN 5MIDVONWYFXTGMRTSBYWPXYUQLPRFXOUGV LUTYVTOHYDXYX;FOVQXNYDHYDVUWYUSYWPX RSOUTNSYWPXISXOCXSYUQXYFQVWXLWXNKY VMYLUTYSXXYUTYUQQUHYVJYRTWXQXSWRTG SXUYDRQNSYPXQXYRTLOMNRTGY&MUTUH LVQIVQUTWBYDOMX8JVVWXNYDVVDRXSYUTN WPXY6XQMCRUTYFXORLUTK

NAZCA LINES =Y-9</Y:VQONY5XQRWUGXY9RWXYUTN VTXYVJYWPXYEVQONSYGQXUWYIHSWXQRXSB WPXYU7LUY0RTXSYUQXYUYGQVMFYVJ GXVGOHFPSYXWLPXNYRTWVYNXSXQWYSUTNSK *VMTNYSFQXUNYVCXQY(11YS'MUQX AROVIXWQXSBYWPXSXYSMQQXUOYORTX NQUERTGSYPUCXYFM77OXNYULUNXIRLS JVQYIUTHYHXUQSKY @PXYDXSWYEUHYWVYSXXYWPXYGOHFPSYRSYDH URQYUTNYERWPYSLXTRLYJORGPWSYUCUROUDOX JQVIYWPXYTXUQDHYWVETYVJYU7LUBYRW?S TXCXQYDXXTYXUSRXQK

COLCA CANYON /TLXYLVOVTRSXNYDHYFQX8>TLU LRCRORSUWRVTSBY<VOLUY<UTHVTYRSYDVWPYU LMOWMQUOYUTNYUYTUWMQUOYPRGPORGPWKY =WY%!11YIXWQXSBY<VOLUYRSYVTXYVJYWPX EVQON?SYNXXFXSWYLUTHVTSYUTNYVTXYVJ 6XQM?SYIVSWYFVFMOUQYNXSWRTUWRVTSKY *VQIXNYDHYUYGXVOVGRLUOYJUMOW DXWEXXTYWEVYCVOLUTVXSBYWPXYSRWXYRS TVEYPVIXYWVYJUIVMSYQXSRNXTWSBYWPX IRGPWHYLVTNVQBYEPVYLUTYDXYSXXT QRNRTGYWPXYMFNQUMGPWSYVJYWPX LUTHVT?SYWPXQIUOSKY

HUACACHINA =YWRTHYCROOUGXY4MSWYEXSWYVJYWPXYLRWHYVJ >LUBYWPXYWVEXQRTGYSUTNYNMTXSYEROO LVTCRTLXYHVMYHVM?QXYRTYWPXY9UPUQU NXSXQWKY @PXYRNHOORLY5MULULPRTUYVUSRSYSWUTNS VMWYUSYUTYXIXQUONY4XEXOYUIVTGSWYWPX GVONBYERWPYFUOIYWQXXSYWPVMGPWYWV PUCXYWPXQUFXMWRLYFQVFXQWRXS XTLRQLORTGYRWSYOUGVVTK @PXYVUSRSYRSYUYWQUT'MROYSXWWRTGBYUSYEXOO USYUYPMDYJVQYUNCXTWMQXYULWRCRWRXSK

LIMA @PXYTUWRVTSYLUFRWUOBY0RIUYPUSYU FVFMOUWRVTYVJYK(YIROORVTYFXVFOXYUTN WPXQX?SYOVWSYWVYX;FOVQXYRJYHVMYPUCX WRIXYWVYSLQUWLPYWPXYSMQJULXK :RWPYXTNOXSSYQXSWUMQUTWSYUTNYLUJXSB RW?SYWPXYFXQJXLWYFOULXYWVYSUIFOX 6XQM?SYNRCXQSXYLMRSRTXBYUTNYRWS IMSXMISYUQXYUYGQXUWYEUHYWVYOXUQT UDVMWYWPXYQXGRVT?SYLMOWMQXYUTNYXUQOH LRCRORSUWRVTSKY=SYVTXYVJYWPXYEVQONS SR;YLQUNOXSYVJYLRCRORSUWRVTBY6XQMYRSYTVW SPVQWYVJYRWXISYVJYUTWR'MRWHKY

COLCA CANYON

/TLXYHVMQYLMQRVSRWHYRSYSUWXNBYEUTNXQ WPQVMGPYWPXYLRWHSYLVOVTRUOYPXUQWYWV SXXYRWSY3UQV'MXYLPMQLPXSK

CUZCO >TYUTYUQXUYWPUWYPUSYDXXT LVTWRTMVMSOHYRTPUDRWXNYSRTLXYFQX8 LVOVTRUOYWRIXSBYRWYRSYORWWOXYEVTNXQ <M7LVYRSYPVIXYWVYSVIXYNXORGPWJMO PRSWVQRLYWQXUSMQXSKY >WYEUSYVTLXYWPXYLUFRWUOYVJYWPXY>TLU -IFRQXYUTNYSWROOYPVONSYWPXYQXITUTWS VJY>TLUYWXIFOXSYEPRLPYX;RSW UOVTGSRNXYXOXGUTWYLUWPXNQUOSYUTN DMSWORTGYS'MUQXSKY *ROOXNYERWPYLVOVTRUOYUQLPRWXLWMQXYUTN LVDDOXSWVTXNYSWQXXWSBYWPXYLRWHYPUS DXXTYDXUMWRJMOOHYFQXSXQCXNK =SYWPXYGUWXEUHYWVY+ULPMY6RLLPMYRWYRS UOSVYUYDMSWORTGYPMDYERWPYORCXOH TRGPWORJXK >TYUYLVMTWQHYSVYNRCXQSXBYWPXQXYUQX XTNOXSSYVFFVQWMTRWRXSYJVQYUNCXTWMQX UTNYERWPYDVWPYGQVMFYUTNYWUROVQ8IUNX WVMQSYUWYHVMQYNRSFVSUOBYWPXYVTOH 'MXSWRVTYRSBYEPUWYEVMONYHVMYORAXYWV X;FXQRXTLXYJRQSW) 9FXTNYWPXYTRGPWYRTYWPXY=IU7VT #MTGOXBYJRTNYWPXY0VSWY<RWHYVJY+ULPM 6RLLPMBYWUAXYUYNUHYWQRFYWVY0UAX @RWRLULUYUTNYUYDVUWYWVMQYVJYWPX 3UOOXSWUSY>SOUTNSYDHYRIIXQSRTG HVMQSXOJYRTWVYWPXYLVMTWQHYJVQY,2YNUHSK >JYHVMYPUCXYOXSSYWRIXYUCUROUDOXBYU IVQXYLVTNXTSXNY22YNUHYWQRFYLUT SPVEYHVMYWPXYPRGPORGPWSBYRTLOMNRTGYU GMRNXNYWVMQYVJY@PXY9ULQXNYUOOXHKY VMYLVMONYSFXTNYWPXYTRGPWYRT -LV=IU7VTRUY0VNGXSYRTYWPXY6MXQWV +UONVTUNVBYCRSRWY+VTAXHY>SOUTNYUTN X;FXQRXTLXYWPXY9UOAUTWUHYWQXABYU IVQXYOM;MQRVMSYPRAXYUTNYU LVIFOXWXOHYNRJJXQXTWYEUHYVJYGXWWRTGYWV +ULPMY6RLLPMBYWPQVMGPY2(YMTR'MX

XLVSHSWXISYUWYUOWRWMNXSYVJYMFYWV !B(11YIXWQXSKY /QYX;FXQRXTLXYWPXY4MTGOXYRTYSWHOXYUTN LVIJVQWYUWYWPXY>TAUWXQQUY$XSXQCU =IU7VTRLUKY9WUHRTGYRTYVTXYVJY%( OM;MQHYEVVNXTYLUDUTUSYRTYJQVTWYVJ +UNQXYNXY.RVSY$RCXQBYWPXYJULRORWRXS UOSVYVJJXQYUYCRSRWYWVYWPXY>TAWUWXQQU <UTVFHY:UOAEUHY8YUYDQRNGXYSHSWXI %1YIXWQXSYUDVCXYWPXYGQVMTNB UOOVERTGYSWMTTRTGYCRXESYVJYWPX =IU7VTYDXOVEKY

$LIN7BIJDMINCMJKGEF8NLINJL FJKIJNCMFG=HGH=N?LBINL;H GJGHMIKI?NALHJKAJN -99LJJFN4IK2ME>

-99LJJFN4IK2ME 3!N+MLI=MN,KHM 6LBJDN"LLC7LICN:3N3(4MEN11N##N#!! ;;;>K99LJJFJIK2ME>AL@

ESSEX CENTRAL

33


 AT THE KENNETH MORE THEATRE

@PXYXTTXWPY+VQXY@PXUWQXYPUS DXXTYFUQWYVJYWPXY=QWSYRTY$XNDQRNGX JVQY!%YHXUQSKY9RTLXYWPXYJQVTWYNVVQS VJJRLRUOOHYVFXTXNYVTY%QNY#UTMUQH 2" (BYWPXY@PXUWQXYPUSYFQRNXNYRWSXOJ VTYSXQCRTGYWPXYOVLUOYLVIIMTRWHK :XYUQXYNXORGPWXNYWVYSPUQXYVMQ =MWMIT :RTWXQY9XUSVTYERWPYHVMYUTNYEPUW UYSXUSVTYRWYRSYGVRTGYWVYDX

=SYWPXYTRGPWSYSWUQWYWVYNQUEYRTYWPXQX?S FOXTWHYWVYOVVAYJVQEUQNYWVYUWYWPXY+@KY =IVTGYWPXYIUTHYPRGPORGPWSBYEXYUQX WPQROOXNYWVYDXYFQXSXTWRTGY6XWXQY+VQGUT?S UEUQNYERTTRTGYFOUHY@PXY=MNRXTLXK @PUTASYWVY6XWXQYUTNY>TNXFXTNXTWY@UOXTW EXYEROOYDXYWPXYJRQSWY3QRWRSPYLVIFUTHYWV FXQJVQIYWPXYSPVEYSRTLXYWPXY:XSWY-TNYUTN 3QVUNEUHYFQVNMLWRVTSKY :XYUOSVYPUCXYOVWSYVJYVWPXQYTXE FQVNMLWRVTSYUWYWPXY+@YJVQYWPXYJRQSWYWRIX USYEXOOYUSYVMQYQXGMOUQYIMSRLUOSYUTNYFOUHS @PXY@PXUWQXY<PRFFRTGYVQWVTYEROOYDX DQRTGRTGYWPXYEVQONYFQXIRXQXYVJYWPXRQYPROUQRVMSYFQVNMLWRVT VJY9PXQOVLAY5VOIXSYUTNYWPXY<QRISVTY<VDDOXSBY:XSW -TNYFXQJVQIXQY#VPTY3UQQYEROOYFOUHYWPXYWRWOXYQVOXYRTY@PX 9WVQHYVJY0RVTXOY3UQWBY#VPTY&QRJJRWPSYQXWMQTSYERWPYPRSYTXE SPVEY<PUFXOBY<PMISYY<PRFSYUTNY<OURQXY0VMRSXY=IRUS EROOYFXQJVQIYPXQYVTXYEVIUTYSPVEY@PXY+USASYVJY=FPQU 3XPTKY =SYRJYWPRSYEUST?WYXTVMGPYLPVRLXY@PXY@PXUWQXY<OMDYEROO VTLXYUGURTYFQXSXTWYUY+@Y MR7Y=JWXQTVVTYUTNYWPX UTTMUOY<PQRSWIUSY<QULAXQSKY@PXSXYFQVNMLWRVTSYQURSX IMLPYTXXNXNYJMTNSYJVQYWPXY+@YUTNYUQXYUOEUHSYDRG SXOOXQSBYSVYFOXUSXYDVVAYXUQOHYWVYUCVRNYNRSUFFVRTWIXTWK :XYUQXYPVSWRTGYWPXY,12Y<PRONQXT?SY9WVQHWXOORTGY*XSWRCUO VCXQYWPXY/LWVDXQY5UOJYWXQIKY@PXQXYUQXYSVYIUTH EVQASPVFSYUTNYFXQJVQIUTLXSYWVYLPVVSXYJQVIBYRTLOMNRTG @PXY:RIFHYRNY9PVEBYUYIMSWYJVQYUOOY.RUQHYVJYWPXY:RIFHY

RNYJUTSKY=TNYNVT?WYJVQGXWYWPX UTTMUOY+@YFUTWVIRIXY6XWXQ 6UTBYEPRLPYRSYUOQXUNHYSXOORTGYJUSWK =SYXCXQBYEXYUQXYTVWPRTGYERWPVMW HVMYVMQYUMNRXTLXKY@PXY+@YRSYU LPUQRWHYUTNYERWPVMWYHVMQYCUOMXN SMFFVQWYEXYEVMONYTVWYDXYUDOXYWV WPQRCXKY6OXUSXYWUAXYUYIVIXTWYWV SXXYPVEYHVMYLUTYSMFFVQWYMSK /JYLVMQSXYWPXYDXSWYEUHYWVYNVYWPRS RSYWVYFMQLPUSXYWRLAXWSBYSVYEXYPVFX WPUWYWPRSYRTSFRQXSYHVMYUTNYEXYOVVA JVQEUQNYWVYSXXRTGYHVMYCXQHYSVVTK ;;;>5@JDMKJIM>AL>B5

ESSEX CENTRAL

35


EPPING G ONGAR ONGAR RAIL RAILWAY RAIL LW WAY

AUTUMN A UTUMN DIESEL DIESEL GALA GALA With Added Added On-Train On-T Train r Real Ale!

23 & 24 eptember

Class 37 37029

8 Class 31 - 3143

G:

FEATURIN

Class 26 - 2604 3

Class 20 -

domitable” d Class 50 50026 “In

On T Train rain Ba Barr Intensive T Timetable Intensiv eT imetable Driver foraa Fiver Dr iverfor Fiv Fiver Ca b Rides Cab

T TICKETS NO NOW WO ON NSALE SALE SALE £16adults adultsbought bought inadvance in advance £18on onthe the day day

ESSEX CENTRAL

2017 20

20 2017

36

Thumper 2052 5 05

AND VISITING L LOCOS OCOS T TO O BE CONFIRMED CONFIRMED

03170

D Y TRAVEL ALL DA w th our wi ts Gala Rover Ticke

D8001

Her Heritage itage Buses from frro om 

  

  All locos subject to aavailability vaila vailability v

www.eorailway.co.uk www ww w..eorailwaay.co . .uk 01277 365200

@eorailway @eorail wayy

Epping Ongar Rail Railway waay


 YOUR LOCAL EVENTS GUIDE

LOUGHTON BRIDGE CLUB

COMMUNITY ALLOTMENT

=YGVVNYSWUTNUQNYVJYNMFORLUWX DQRNGXYRTYUYJQRXTNOHYXTCRQVTIXTWK 9XXYVMQYEXDSRWXYJVQYNXWUROSY8 EEEKDQRNGXEXDSKLVIKY :2MI?N)LHCK?NN"MCHMFCK?8 '>31<@NN31>1<@NKJN&K5NGM; 6ADLLE8N"DGJMDGEEFN0LKC8 ,LB=DJLHN+31N346N )LHCK?8 +IKH=MN$KI@N/MHJIM8N+IKH=M $KI@N,KHM8N/DG=;MEE8N+'N* "MCHMFCK?

>JYHVMYXT4VHYGUQNXTRTGYUTNYEVMON ORAXYWVYPXOFYIURTWURTYUTYUOOVWIXTW SRWXYDMWYNVYTVWYEUTWYWPX QXSFVTSRDRORWHYVJYIUTUGRTGYHVMQ VETYFOVWBYWPXTYCVOMTWXXQYWVYPXOF VMWYUWYVMQY:UTSWXUNY<VIIMTRWH =OOVWIXTWKY:XYEUTWYWVYPXUQYJQVI HVM Y*VQYIVQXYNXWUROSYXIURO SFVQWSKNXCXOVFIXTWCRSRVTQLOKVQGKMAY :2MI?N$IGCK?8N31K@3<@N KJN0MC9IGC=MN,KHMN"MFJ8 "KHFJMKC

THE THEYDON JAZZ CLUB *XUWMQRTGYWVFY'MUORWHYORCX WQUNRWRVTUOY4U77YDUTNSYJVQYORSWXTRTG UTN VQYNUTLRTGKY=OOYEXOLVIX NRSUDOXNYJULRORWRXS BYCRSRWVQS UTN VQYTXEYIXIDXQSYEXOLVIXB FPVTXY.UCXY.HXQY12"!(Y(%,( JVQYNXWUROSK 3FJNNICN4BMFCK?NL7NMKAD @LHJDNKJN4DLIH;LLCNGEEK=MN.KEE :<<GH=8N"MKECN.KEEN,KHMN /)3N%(

1NE FAMILY FUN DAY

QUIZ NIGHT

HERITAGE OPEN DAY

<USPYFQR7XYWVYDXYEVTKY @XOY12"",Y( ,2K :2MI?N4BMFCK?NKJN4DMN4DM?CLH &K5N*GHGH=NN B98N/LL<MIFKEM 6JIMMJ8N:<<GH=N/)3N'

RSRWYWPRSYPRSWVQRLYFOULXYVJYEVQSPRF DMROWYUQVMTNY2(1YERWPYSVIXYOUWXQ IVNRJRLUWRVTSKY@PXYFXULXJMO EUOOXNYGUQNXTYRSYUYDMQRUOYGQVMTN ERWPYNRSWRTLWRCXY MUAXQYDMQRUO SWVTXSYWPUWYIUHYDXYVJYRTWXQXSWYWV WPVSXYQXSXUQLPRTGYOVLUOYJUIRORXSK 0RGPWYQXJQXSPIXTWSYUCUROUDOXK 6KJBICK?N#JDN6M<JM@9MI8N 31K@!<@NKJN:<<GH=NBK5MI )MMJGH=N.LBFM8N .M@HKEEN6JIMMJ8N:<<GH=

0RCXYIMSRLBYLQRLAXWYLVULPRTGB DXSWYLUAXYLVIFXWRWRVTBYUQWYUTN LQUJWSBYSWVLASBYDVMTLHYLUSWOXSB JULXYFURTWRTGBYNXORLRVMSYJVVNYUTN IMLPYIVQXYWVYLXOXDQUWXY%1WP UTTRCXQSUQH

6BHCK?NICN6M<JM@9MIN8N33K@N <@NKJN,LB=DJLHN/IGA5MJN/EB9 .G=DN0LKC8N4DMN<EKHCF8 ,LB=DJLHN+31N3%

ONGAR ART SOCIETY LADIES RUNNING CLUB <VIXYUTNY4VRTYVMQYSVLRUOYQMTTRTG GQVMFYJVQYOUNRXSYVTOHKY9XWYHVMQSXOJ WUQGXWSYUTNYFMSPYHVMQSXOJYVQY4MSW DXYLVIJVQWUDOXYQMTTRTGYUWYHVMQ VETYFULXYFOMSY*URQOVFY:UWXQSYRSYU FXQJXLWYFOULXYWVYXT4VHYUYQMTKY% FXQYSXSSRVTBYTVYDVVARTGYQX'MRQXNKYY :2MI?N4DBIFCK?8N '<@NKJN$KGIEL<N"KJMIF8N $LIMFJN0LKC8N(KI5GH=FGCM +N.%

+UQRTXY9LXTXYRTY/ROSY= NXIVTSWQUWRVTYDHY&QUPUI :XDDXQKY*VQYUOOYVMQYVWPXQ IXXWRTGSYHVMYEROOYUOEUHSYDX EXOLVIXYUSYUYCRSRWVQYUNIRSSRVT !KY*VQYIVQXYNXWUROSYQRTGY0HTTX 5UQQRSYVTY12, Y% ,2,%Y VQY3XCXQOHY5MGPXSY VTY12 1Y((!K 4DBIFCK?N3!JDN6M<JM@9MI8N <@31<@NKJN&H=KIN-IJN6LAGMJ?8 .G=DN&H=KINGEEK=MN.KEE8N)GEE ,KHM8N.G=DN&H=KI

GUIDED TOUR @VMQSYOUSWYWEV8UTN8U8PUOJYWVYWPQXX PVMQSYUTNYLVCXQYWPXYGUQNXTSBYU OUQGXYFUQWYVJYWPXYIUTSRVTBYLXOOUQS UTNYSWUDOXSKY-TWQHYYFXQYFXQSVTK @XUBYLVJJXXYUTNYPVIXIUNXYLUAXS UCUROUDOXYRTYWPXY$UL'MXWSY<VMQW EPXQXYWPXQXYRSYUOSVYUYSPVFYSXOORTG DVVASYUDVMWY<VFFXNY5UOOYUTNYU QUTGXYVJYGRJWYRWXISKY9XLVTN8PUTN DVVASYVTYSUOXYRTYWPXYIUTSRVTK @PXQXYUQXYUOSVYFXQIUTXTW X;PRDRWRVTSYVTYSRWXK 6BHCK?N3'JDN6M<JM@9MI8N 31K@NKJN/L<<MCN.KEE8N :<<GH=

ART, CRAFT & COLLECTABLES FAIR MUORWHYUQWYYLQUJWSYJQVIYOVLUO FXVFOXKY6OXTWHYVJYJQXXYFUQARTGYUTN ORGPWYQXJQXSPIXTWSYVTYSUOXKY&QXUW UWIVSFPXQXY8YXCXQHVTXYEXOLVIX

EEEKLPRGQRNXKVQGKMA 6BHCK?NJDN&AJL9MI8N 31>1K@!>1<@NKJN/DG=;MEE 0GCGH=N4IBFJN7LINF<MAGKENHMMCF8 +IKH=MN$KI@N,KHM8N.G=DN0LKC8 /DG=;MEE8N:FFMN +'N*

ESSEX CENTRAL

37


Replacement aluminium windows for period and new homes

The Conservation Range     Single or dual RAL colours Fit into timber or direct to stone UK manufactured

For expert advice call 08008 401 508 www.thwc.co.uk Showrooms at: Sevenoaks Dorking Beaconsfield Loughton

Get your business noticed by thousands of local people every month! Across our publication we distribute over half a million magazines each year, cover over 200 square km and reach hundreds of thousands of people via our hard copy magazine, digital magazine, plus facebook and twitter promotion â&#x20AC;&#x201C; all of this is all inclusive for EVERY advertiser, big or small.

Rates start from just ÂŁ50

Our publication covers: Wanstead, chingford, Snaresbrook, South Woodford, Woodford, Buckhurst Hill, Chigwell, Loughton, Theydon Bois and Epping

01787 583152

For more information call or email advertising@essexcentralmagazine.co.uk

We look forward to working with you!

38

ESSEX CENTRAL


WIN A MEAL FOR TWO AT THE THEYDON OAK @PRSYIVTWPYEXYPUCXYWXUIXNYMFYERWPY@PXY@PXHNVTY/UA FMDYRTY-FFRTGYWVYVJJXQYVTXYOMLAHYQXUNXQYUYIXUOYJVQYWEV UWYWPXYFMDK @PXYWXUIYUWY@PXY@PXHNVTY/UAYSXQCXYMFYNXORLRVMSYPVIXYLVVAXN JVVNYFOMSYUYSXOXLWRVTYVJYIVQXYX;VWRLYNRSPXSYWVYSUWRSJHYWPXYIVSW NXIUTNRTGYFUOXWWXK @PXY&QUNXY>>YORSWXNYFMDYRSYVCXQY!11YHXUQSYVONYUTNYPUSYUTYRTGOXTVVA JRQXFOULXBYX;FVSXNYDXUISYNXLVQUWXNYERWPYGXTMRTXYPVQSXYDQUSSXS UTNYUYLVSHYUWIVSFPXQXYIUARTGYRWYWPXYFXQJXLWYFOULXYJVQYMFLVIRTG <PQRSWIUSYLXOXDQUWRVTSBYEPROXYWPXYDXUMWRJMOYDXXQYGUQNXTYUTN SXFUQUWXYLPRONQXT?SYFOUHYUQXUYUQXYGQXUWYJVQYXT4VHRTGYWPXYOUSWYJXEYNUHS VJYSMIIXQYSMTK <PXLAYVMWYWPXRQYEXDSRWXYJVQYIVQXYRTJVY;;;>JDMJDM?CLHLK5>AL>B5

TO ENTER: *ROOYRTYWPXYXTWQHYJVQIYUTNYSXTNYWVY :FFMN/MHJIKEN)K=KGHM8N(IGA57GMEC (BFGHMFFN/MHJIM8N.G=DN0LKC8N4DLIH;LLC8

THEYDON OAK COMPETITION Name:KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

:<<GH=8N:FFMN/)3N4.8N XTWXQYVTORTXYUW

Address:KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

;;;>MFFMAMHJIKE@K=KGHM>AL>B5 VQYXIUROYHVMQYNXWUROSYWV AL@<MJGJGLHFMFFMAMHJIKE@K=KGHM>AL>B5N

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Closing Date: /TXYERTTXQYEROOYDXYFRLAXNYUW QUTNVIYVTY*QRNUHY,"WPY9XFWXIDXQK

Tel:KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

T&Câ&#x20AC;&#x2122;s: .QRTASYTVWYRTLOMNXNK

Email:KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ESSEX CENTRAL

39


Specialising in Lettings, Property Management and Sales Established in Epping for over 20 years and we are now excited to announce the opening of a new Ongar branch in September

01992 571175 / MONTAGUESPROPERTY.COM


 CORNER

 

 Can you spot 6 differences between these two pictures?

6*&

DIFFICULTY: MEDIUM

  Find these school subjects: )KJDM@KJGAF :H=EGFDN /DM@GFJI? -IJN

+ML=IK<D? (GLEL=? *IK@K .GFJLI?

)BFGA D?FGAF $IMHAD +MI@KH

 Fit these school words into the grid: 5 Letters 0BEMI B<GE 6 Letters MHAGE 0B99MI 6ADLLE For puzzle solutions please visit www.essexcentralmagazine.co.uk

7 Letters HG7LI@ 4MKADMI ,MFFLHF

9 Letters *MJMHJGLH

8 Letters EK?JG@M ,BHAD9L

ESSEX CENTRAL

41


 

WITHOUT A MAP... :XYPUNYUYDRWYVJYUYNVMDOXYEPUIIH VJYUYNUHYOUSWYEXXABYPURQLMWSYUTN 6R77UY5MWKY9VMTNSYSRIFOXYXTVMGPY> ATVEBYDMWYEPXTYHVMYWPQVEYUY!YHXUQ VONYUTNYUY,YHXUQYVONYRTWVYWPXYIR;B WPRTGSYLUTYGXWYWQRLAHKY3VWPYVJYWPXI LOXUQOHYTXXNXNYUYWQRIBYUTNYJVQYUYJXE EXXASYTVEYWPXRQYPURQYPUNYOVVAXN ORAXYWPXHYEXQXYSWUGRTGYSVIXYARTNYVJ FQVWXSWBY:X?OOYLMWYVMQYPURQYEPXT @RDXWYRSYJQXXBYVQYSVIXWPRTGYWVYWPUW UJJXLWKY>WYPUNYGVTXYVTYOVTGYXTVMGP UTNY>?NYDXLVIXYWRQXNYVJYWQHRTGYWV NRSWRTGMRSPYWPXRQYJULXSYSVOXOHYDH WPXRQYLPRTSKYY :XYEXTWYWVYUYOVLUOY@MQARSPYDUQDXQS RW?SYUYQXGMOUQYVJYIRTXYERWPYJQRXTNOH SWUJJBYSVY>YX;FXLWXNYTVYFQVDOXISK >IIXNRUWXOHY#UAXYFRLAXNYMFYUYLMW WPQVUWYQU7VQYUTNY>YPXUQNYSVIXWPRTG OVMNYUTNYRTUMNRDOXYJQVIYWPX IUTUGXQBY>YLVMONT?WYIUAXYVMW XCXQHWPRTGBYDMWYWPXYEVQNSY<PQRSW? UTNY#XSMS?YEXQXYFQXWWHYLOXUQKY9WROO SPUARTGYSVIXEPUWYPXYDXGUTYWV NQUFXYUYQVDXYULQVSSY&XVQGX?SYDVNH UTNYWUFXYRWYMFYUQVMTNYWPXYTXLABYPRS LVOOXUGMXYNRNYWPXYSUIXYERWPY#UAXB EPVYEUSYTVEYWQHRTGYWVYGQUD XCXQHWPRTGYUTNYXUWYRWKY >YIVWRVTXNYWVEUQNSYWPXYSEXXWY4UQ UTNYEUSYWVONBY>W?SYDXSWYPXYNVXST?W PUCXYUYOVOOHYDXJVQXYDXLUMSXYRWYEROO GXWYPURQYVTYRWKY@PXYFVVQYDUQDXQ LOXUQOHYNRNT?WYMTNXQSWUTNYWPUWY#UAX EVMONYIVSWYORAXOHYFQXJXQYRWYWPUWYEUHB UTNYEVMONYIVSWYORAXOHYNRWLPYWPXYOVOOH JVQY4MSWYWPXYPURQYVTLXYWPXYLMWWRTG DXGMTBYUJWXQYUOOBYWPRSYRSYUYDVHYEPV QXCXOSYUWYWPXYWUSWHYNXORGPWSYVJYU SUTNLUSWOXBYUYFMNNOXBYUTNY4MSWYFOURT VONYIMNKY=YJXEYPURQSYVTYUYOVOOHYRS IXQXOHYUYSRNXYNRSPYJVQYWPRSYARNKY >YOVVAXNYULQVSSYWVY&XVQGXYUTNYPX EUSYSUWYIUWMQXOHBYJVLMSSXNYVTYWPX IRQQVQBYUYSORGPWYSIROXYXCXQHYTVEYUTN WPXTYUSYWPXYDUQDXQYSFQUHXNYPRSYPURQ ERWPYEUWXQYWPXTYQURSXNYUTNYLMWYWPX SWQUTNSKY>YWMQTXNYDULAYWVY#UAX Y5X OVVAXNYORAXYPX?NY4MSWYXUWXTYUYEVVOOH IUIIVWPKY5URQSYSFQVMWXNYJQVIYPRS

42

ESSEX CENTRAL

IVMWPYUWYUOOYUTGOXSBYUSYRJYWQHRTGYWV XSLUFXYPRSYPMTGXQBYWPXYDUQDXQ OVVAXNYOVSWBY#UAXYSRIFOHYOUMGPXNYUS UYPUOJYLPXEXNYOVOOHYSWRLAHYJXOOYJQVI PRSYIVMWPBYTVYNVMDWYWVYIUAXYEUH JVQYIVQXYPURQKY

He looked like he’d just eaten a woolly mammoth

/TLXYRWYEUSYUOOYNVTXYEXYNXLRNXNYWV WQXUWYWPXIYWVYSVIXYPMIUTYJVVN UTNYIUNXYVMQYEUHYWVY6R77UY5MWKY>?N TVWYDXXTYSRTLXY>YEUSYUYARNYDMWYRW WMQTXNYVMWYWVYDXYCXQHYXTWRLRTGYEPXT >YSUEYWPXYEVQNSY=OOYHVMYLUTYXUWY OMTLPYWRIXYDMJJXW?KY@VYDXYJURQYIH XHXSYPUNYUOQXUNHYGOU7XNYVCXQYERWP NXORQRVMSY4VHYUJWXQY>?NYQXUNYWPXYJRQSW SXLWRVTYUTNY>YIUQLPXNYRTYORAXYUYIUT FVSSXSSXNKY>WYEUSYVTOHYEPXTYWPX EURWQXSSYGUCXYIXYUYJMTTHYOVVAYUSY> SURNBYWUDOXYJVQYJVMQBYWPUWY>YQXUORSXN >?NYIUQLPYERWPYSMLPYGMSWVY>?NYOXJW IHYVETYJUIROHYVTYWPXYVWPXQYSRNXYVJ WPXYNVVQKY>YFMSPXNYGXTWOHYWVYQXCXUOYU QUWPXQYUTGQHYOVVARTGYJRUTLYPVONRTG WEVYDVHS YVTXYVJYEPVIYPUNYPURQH ORFSKY :XYSUWYNVETBYUTNYEXQXYWVONYWVYGV UTNBY5XOFYHVMQSXOCXSYWVYWPX DMJJXWKYY/TYQXJOXLWRVTBY>YWPRTAY>YIUH VJYQXULPXNYWPXYDMJJXWYUTNYDXXT SOUIIRTGYFR77UYSORLXSYNVETYVTWV IHYSWQURTRTGYFOUWXY4MSWYUSYWPXYEVQN PXOF?YOXJWYPXQYIVMWPKY>?NYTVYRNXUY> EUSYWPRSYPMTGQHBYDMWYRTYUOOYWPXYXUQORXQ QMSPYVJYGXWWRTGYWPXYDVHSYQXUNHYJVQ WPXRQYPURQLMWSY>?NYLVIFOXWXOHYJVQGVW WVYXUWYDQXUAJUSWKY3HYWPXYWRIXY>YSUW DULAYNVETYUWYIHYWUDOXY>?NYUOQXUNH XUWXTYWPXY YFR77UYSORLXSYUTNYPUNYWV QRSXYUGURTYORAXYSVIXYARTNYVJYIUTRUL 4ULA8RT8WPX8DV;KY=JWXQY!YIVQX SXSSRVTSYVJYWPRSY>YEUSYDXGRTTRTGYWV JXXOYORAXYIHYPMTGXQYEUSYSUWRSJRXN

UTNYDXGUTYWV WMQTYIH UWWXTWRVT VTLXYIVQX WVYWPXYVWPXQY% UWYWPXYWUDOXKY &XVQGXYPUNYDXXTYUSARTGYUYOVWYVJ 'MXSWRVTSY5VEYNVYHVMYIUAX FR77U)Y>YUTSEXQXNYERWPYXUSXBY:PH RSYRWYLUOOXNYFR77U) Y>YPRWY&VVGOX RIIXNRUWXOHYVTYWPUWYVTXBYRJYHVM?QX RTWXQXSWXNYRWSYJRQSWYQXLVQNXNYRTY"" JQVIYUYWVETYLUOOXNY&UXWUYRT SVMWPXQTY>WUOHBYWPXQX?SYUYJXE X;FOUTUWRVTSYWVYWPXYXWHIVOVGHYVJ WPXYEVQNYDMWYWPXY/-.YWQULXSYRWYWVYU &XQIUTRLYEVQNY3R77V?YIXUTRTG IVMWPJMOBYWPRSYX;FOUTUWRVTYSXXIXN WVYDVQXY&XVQGXYWVYWXUQSYIMLPYRT WPXYSUIXYEUHYUSYHVMQSXOJBYQXUNRTG WPRS YDMWYTVTXYWPXYOXSSBY>YFQRNX IHSXOJYVJYDXRTGYJULWMUOOHYULLMQUWX EPXQXYFVSSRDOXYERWPYIHYFUQXTWRTG X;LXFWYJVQY*UWPXQY<PQRSWIUSKY >YWPXTYWMQTXNYIHYUWWXTWRVTSYWVY#UAXB RLWVQRUYPUNYFUSSXNYPRIYWVYIXYUS SPXYEXTWYWVYGXWYSVIXYJVVNYUTNYPX RIIXNRUWXOHYNXLRNXNYRWYEVMONYDXYU OVWYIVQXYRTWXQXSWRTGYWVYJVOOVEYPRS IMIYWVYWPXYDMJJXWYUTNYWUAXYJVVN JQVIYNRTXQSYFOUWXSYVTYPRSY4VMQTXHKY>W EUST?WY4MSWYWPXYVNNYFRXLXYVJ SEXXWLVQTYXRWPXQYPXYWVVAYUYLPRLAXT OXGYJQVIYUTY=IXQRLUTYOUNHYUTN SOMQFXNYUYNQRTAYJQVIYUYNRSWQXSSXN WVNNOXQKY=JWXQYUFVOVGRSRTGYFQVJMSXOH WVYUOOYLVTLXQTXNBY>YGVWYPRIYDULAYWV WPXYWUDOXYUTNYUSAXNYJVQYWPXYDROOKY@V IHYNRSIUHYWPXHYNRNYTVWYERSPYWV SPVEYIHYJUCVMQRWXYFVORLXYSXQRXSB WPXHYNRNT?WYXCXTYPUCXYUY@BYUTNYSVY> NXLRNXNYWVYSXWWOXYVMQYFUHIXTWYUTN OXUCXKY>WYPUNYDXXTYUYCXQHYXT4VHUDOX NUHYWPVMGPBYDVWPYPUNYSMFXQD PURQLMWSYUTNYEXQXYEXOOYJXNB UOWPVMGPY#UAX?SYTUFFHYWPUWYXCXTRTG OVVAXNYORAXYSVIXWPRTGYJQVIYU EXQXEVOJYNVLMIXTWUQHKY9XXYHVM TX;WYIVTWP

4LN9MNALHJGHBMC


61


Beautiful Plantation Shutters & Blinds SOLID HARDWOOD SHUTTERS AT MDF PRICES! IN ANY PAINT FINISH & ANY STYLE

SELECTED RANGES OF PLANTATION SHUTTERS NOW AVAILABLE IN

3 WEEKS!

35% OFF Selected ranges

NEW SHOWROOM - 128 George Lane, South Woodford, London, E18 1AD

Essex central issue 46 sept 17  
Essex central issue 46 sept 17  
Advertisement