Passem a l'acció

Page 1

TM007_FINAL copia 4_Layout 2 29/10/14 12:59 Página 1

Íngrid Llopart Alari Anna Sellarès Cirach

PASSEM A L’ACCIÓ! Eines i estratègies per a la participació social

En conveni amb:

Col·lecció TAMBALI. Recursos per educar en valors

7


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.