Resolucio conflictes normes i limits

Page 1

Eva Garcia Coach Educatiu Ontològic

Resolució Conflictes. Normes i Límits A qui va dirigit Taller per a mares, pares, tutors/es legals i professorat que vulguin millorar la comunicació i/o relació amb els infants o adolescents, i que tinguin inquietuds en el desenvolupament personal i millora continua professional.

Objectius L’ objectiu del taller és preparar als adults per incrementar l’ eficàcia fent aflorar les seves competències. Donar eines, estratègies i recursos, per a fer front a les dificultats actuals i poder millorar les relacions familiars. Espai de confidencialitat i de respecte de la manera de fer de cada família.

Contingut de les sessió Eines essencials per a establir normes . Com posar els límits en l’àmbit familiar. Disciplina i autoritat. Síndrome “El Emperador” Castigar o no Castigar. La recepta màgica i el AEIOU en educació Pautes per a una gestió emocional adaptativa davant els conflictes

Horari

2 hores.

www.coachevagarcia.comt telèfon Eva 607 83 50 13 -1-


Eva Garcia Coach Educatiu Ontològic

Metodologia Ho farem utilitzant la metodologia del Coaching Ontològic i la de l’Ecologia Emocional, es a dir que en les sessions utilitzarem la pregunta per indagar així com també metàfores i contes amb l’objectiu de crear un espai de reflexió i d’aprenentatge. És una formació que es treballa en grup i des de la vivència per a construir l’aprenentatge, és a través del sentir i viure en primera persona que es van integren els conceptes treballats a la sessió. Aprofitant la trobada es potencia la creativitat, per tal de que els pares i les mares vagin descobrint nous camins per explorar que els ajudin a l’educació dels fills i filles. La interacció és constant per tal de que els participants puguin enriquir-se de les experiències de la resta, i això sigui una font d’aprenentatge més.

Formadora Eva García Navarro Eva García Navarro Coach Executiu Ontològic per l ‘Escola Europea de Coaching. Acreditada per ICF (International Coach Federation) Certificada com a CL2 en Alba Emoting. Formadora d’ Ecologia Emocional. Coordinadora d’Escola de Mares i Pares del Penedès. Facilitadora en l’àmbit educatiu per a l’aprenentatge d’ habilitats de comunicació, resolució de conflictes i gestió del canvi.

"Els nostres adolescents ara estimen el luxe, tenen pèssims modals o menyspreen l'autoritat. Mostren poc respecte pels seus superiors i prefereixen la conversa insulsa a l'exercici. Els nois són ara els tirans de casa (...). No respecten als seus pares ... " Sócrates Segle IV

www.coachevagarcia.comt telèfon Eva 607 83 50 13 -2-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.