Programa taller atenció mindfulness 2018 epim (6)

Page 1

PRO OGRAMA

"G Gestion nar l'ate enció am mb mind dfulnesss" taller apliicat a l’esco ola i a casa

Què és l'atenció? Qu uè significa aatendre? Quina éss la capacita at de sosteniir l’atenció, de concentrar-se, dels nostres fills,, dels alumnes o de nosalttres mateixo os? Es pot millorar m la ge estió que fem m de l'atencció? ... L'aten nció és unaa facultat pe ermanent een nosaltress. Constantm ment estem m atents a alguna cosa i "d'algunaa manera". L'atenció ssempre ha ocupat un lloc destaccat en el procés p d'aprrenentatge i en la vida.. No obsta nt això, acttualment és un dels tem mes mes estu udiats i a laa vegada un na de les majors probleemàtiques que q trobem en el conteext educatiu u i en d’altrres. S’eviden ncia cada co op més la d dificultat que e els nostress fills, els aluumnes i nossaltres mateeixos tenim m en sosten nir l'atenció ó, en conce entrar-nos al a que corrrespon en cada mom ment. Gestiionar l'atencció implica saber com o opera la me ent i tenir re ecursos per ressituar-la quan divagga, discernirr el que és fonamental, f , atendre al que l'instan nt sol·licita d de forma fluïda i contiinuada. El miindfulness advaita ens ofereix o les b bases i les eiines per con nrear una “aatenció eficient”. Aqueest conceptee encunyat per Sesha, p promou una a proposta pedagògicaa en què l'attenció preseencial i con ntínua és la base de l'aprenenta atge i de la l construccció coheren nt de l'individu. n no s’atén n de forma eficient, eens perdem en la info ormació innnecessària, en e els Quan confllictes de relaació, en el dolor d i estrèès. En eel context educatiu e o en qualsev vol situació de la vida a, una adeq quada gestió de l'aten nció milloraa la comunicació i la co onvivència, i redueix l’estrès quottidià entre tantes t altress qüestions que ens pro ovoquen ineestabilitat. Perqu uè l’atenció ó eficient promou p en els alumne es i en nossaltres mateeixos una major m estab bilitat cognittiva, emocio onal, energèètica i aním mica, que afa avoreix l'ap prenentatge i una comp prensió méss profunda de d la realitaat. *Aqu uest taller fo orma part del curs “Com m potencia ar una aten nció sostingguda i les competències emocionals e s en l’aula””, que està à en tràmit per p a ser recconegut pel Ensenyamen nt. Mes inffo aquí Depaartament d'E

1


A qu ui va dirigitt Va dirigit a marees, pares, ed ducadors i a qualsevol persona p que e busqui reccursos per a sí q els infan nts, adolesceents i joves disposin d'u una atenció més eficien nt. mateeix o per a que Obje ectius  Conèixerr les bases i les eines peer conrear una atenció eficient. e  Experimeentar de ma anera pràctiica l'aplicació del mindffulness advaaita com a forma f de gestio onar l'atenció.  Obtenir recursos i esstratègies peer afavorir més m estabilittat en el diaa a dia.  Oferir mitjans m per gestionar g els conflictes a causa de l'agitació meental, dispersió o hiperactivitat.  Obtenir tècniques de relaxació i concentració per aplicar a casa i a l’aula.  Conèixerr activitats que q faciliten n el benestarr a casa i a l’aula. Conttingut de le es sessions 1. Com opeera l'atenció ó i en què co onsisteix el mindfulnesss i l’atenció eficient. 2 2. Atenció externa e i intterna. 3 3. Discernirr i fluir com elements b bàsics de l'ate enció eficien nt. 4 4. La sorpreesa i el joc com c a cataliitzadors de l'atenció. 5 5. El paper de la fantassia i la imagginació. 6 6. Atenció vs v emocions. 7 7. Atendre la intuïció. 8 8. Conclusio ons. Meto odologia Les seessions estaran estructu urades amb base en acttivitats creattives, vivenccials, pràctiq ques i teòriques, utilitzzant la metodologia d del mindfullness advaitta, l’artterààpia i l’expressió oral per assolir els obje ectius del cu urs. corpo Hora ari i Dates Workshop i presen ntació del curs: “Com m potenciar una atenció ó sostinguda a i les compeetències emo ocionals en l’aula” 24 de e Gener de e 18:30 a 20 0:00 *Aqueest taller forrma part d’a aquest curs. Taller: “Gestionar “ l’atenció l am mb Mindfuln ness” 8 sessions setmanals els dimecre es de 18:00 a 20:00 Dies: 7, 14,, 21 i 28 de Febrer, 7, 14, 1 21 de Març i 4 Abrill - 2018 e Vilafrancca del Pene edès L’Esccorxador de 2


Inve ersió econò òmica Preu curs per socis Casal i EscolaPiM:: 75 euros. Preu curs per no o socis: 95 euros. El co ompromís éss per a tot el e curs. Form ma de pagam ment: Reserrva plaça 50 0 euros i la resta en el moment m de l curs. Inscrripcions Per a participar en aquesta proposta, ccal enviar un n correu electrònic a l’aadreça: escolapim@gm mail.com Indiq queu el segü üent en el co orreu electrò ònic: - nom i co ognom de la a persona p articipant - adreça electrònica i telèfon de ccontacte - nom del taller, curs,, o activitat a la que vo ols assistir - còpia jusstificant pag gament de laa reserva plaça Per a que l’activ vitat es pugu ui realitzar ccal un mínim m de particip pants. Les p places són limitades. l En caas d’excés, es e seguirà l’o ordre d’insccripció. En caas de no po oder-ser rea alitzar l’actiivitat per manca m de pa articipants ees retornara an els dinerrs abonats. Doceent

Inezz Marçal Doctora en art i educació e am mb especiallitat en com mprensió em mocional per p la Universittat de Barcelona. Artteerapeuta ju unguiana pe er la Clínicaa Pomar (Brasil). Professora del màstter REMIND D (relaxació ó, meditació i mindfuulness) de la a UB. Educado ora. Membre fundado ora del "P Projecto Te erra" - nuucli de reccerca, desenvolupament i formació d d'agents de canvi c a trav vés de l'artteeràpia (Brassil des de 1996)). Membre del d col·lectiu u Desdelcoss. Es dedicca a investiigar, formaar, assessora ar i facilitar espais onn cadascú pugui gestionarr eficientme ent l’atenció ó i comprendre la pròp pia "maneraa de ser". Més info o: inezmarca al.wordpres s.com Articcles relacio onats:  Marçal, In nez (2015)“Hiperactivid dad desconeexión o cora azón hiperseensible”

Arteteraapia y Atencción como h herramienta as en este im mpasse de la educación

 Marçal, In nez (2016) “Comprend der y aprend der con nuesstros adolesc scentes”

Pincelad das para enttender y gesstionar esta etapa de la a vida de nuuestros hijos  Marçal, In nez (2016) “una semillaa… una forrma de ser”

Reflexio ones sobre la a tipología jjunguiana o energía psíquica y la fforma de ser  Sesha (2016)"Hay faltta de atenciión en los actos cotidianos"www.ved dantaadvaita.com  Sesha(20117) “Quin so oy yo. Qué es eso” la autoindagac a ción del yo – Bilbao AF FVAS  Velasco, Jose J (2017) “Atención “ eeficiente y educación e ambiental” a – Revista Centro Nacional de Educació ón Ambienttal 3


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.