Barreres comuicatives

Page 1

Eva Garcia Coach Educatiu Ontològic

BARRERES COMUNICATIVES A qui va dirigit Taller per a mares, pares, tutors/es legals i professorat que vulguin millorar la comunicació i/o relació amb els infants o adolescents, i que tinguin inquietuds en el desenvolupament personal i millora continua professional.

Objectius L’ objectiu del taller és preparar als adults per incrementar l’ eficàcia fent aflorar les seves competències. Donar eines, estratègies i recursos, per a fer front a les dificultats actuals i poder millorar les relacions familiars. Espai de confidencialitat i de respecte de la manera de fer de cada família.

Contingut de les sessió L’ essència de la comunicació. El poder del llenguatge. Què són les distincions. Els elements fonamentals del procés de conversa Estils de comunicació més habituals. Les interferències que influeixen en la comunicació. Estratègies per millorar les habilitats conversacionals. .

Horari

2 hores

www.coachevagarcia.comt telèfon Eva 607 83 50 13 -1-


Eva Garcia Coach Educatiu Ontològic

Metodologia Ho farem utilitzant la metodologia del Coaching Ontològic i la de l’Ecologia Emocional, es a dir que en les sessions utilitzarem la pregunta per indagar així com també metàfores i contes amb l’objectiu de crear un espai de reflexió i d’aprenentatge. És una formació que es treballa en grup i des de la vivència per a construir l’aprenentatge, és a través del sentir i viure en primera persona que es van integren els conceptes treballats a la sessió. Aprofitant la trobada es potencia la creativitat, per tal de que els pares i les mares vagin descobrint nous camins per explorar que els ajudin a l’educació dels fills i filles. La interacció és constant per tal de que els participants puguin enriquir-se de les experiències de la resta, i això sigui una font d’aprenentatge més.

Formadora Eva García Navarro Eva García Navarro Coach Executiu Ontològic per l ‘Escola Europea de Coaching. Acreditada per ICF (International Coach Federation) Certificada com a CL2 en Alba Emoting. Formadora d’ Ecologia Emocional. Coordinadora d’Escola de Mares i Pares del Penedès. Facilitadora en l’àmbit educatiu per a l’aprenentatge d’ habilitats de comunicació, resolució de conflictes i gestió del canvi.

"Tracta un infant tal com és, i continuarà sent el que és; tracta'l com allò que podria arribar a ser, i es convertirà en allò que podria arribar a ser" Goethe

www.coachevagarcia.comt telèfon Eva 607 83 50 13 -2-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.