El color blau

Page 1

EL COLOR BLAU E. I. 3 ANYS CURS 2009-10


ELS NENS I NENES DE LA CLASSE DELS CAVALLS HEM FET UN MURAL DEL COLOR BLAU. HEM PINTAT CERCLES AMB PINTURA.


HEM PINTAT CERCLES AMB RETOLADOR.


HEM PINTAT CERCLES AMB CERES.


HEM FET BOLETES AMB PAPER DE SEDA.


HEM PUNXAT TOTS ELS CERCLES.


MIREU QUIN MURAL MÉS MACO QUE ENS HA QUEDAT!.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.