Page 1

PLA DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR

ESCOLA ESTALELLA I GRAELLS


PROJECTE DE MENJADOR

ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

ÍNDEX 1. Història i introducció 2. El menjador escolar com a plantejament educatiu 2.1 El temps del migdia 2.2 Objectius educatius generals 2.3 Objectius específics per grups d’edat 2.3.1. Objectius del grup del primer torn: P3, P4 i P5 2.3.2. Objectius del segon torn: 1r, 2n i 3r 2.3.3. Objectius del tercer torn: 4t, 5è i 6è 3. Funcionament del temps del migdia a l’escola Estella Graells 3.1 3.2 3.3 3.4

Organització dels nens/nenes El temps de dinar i el temps de lleure La infraestructura L’equip humà 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7

Funcions i criteris pedagògics Tasques de la coordinadora del menjador Tasques dels monitors/es Monitora vetlladora i de suport Organització dels monitors i monitores Organització de la cuina Situació laboral del personal del menjador

3.5 Les relacions 3.5.1 La relació amb la Direcció de l’escola 3.5.2 La relació amb pares i mares 3.5.3 Relacions amb l’Administració 4. Protocols sanitaris 5. Administració del menjador 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Tasques d’administració Coordinació cuina Coordinació monitors Personal extern Monitoratge

6. Quotes del menjador 7. El menjador ecològic 8. Menús adaptats per trastorns alimentaris 9. Protocol d’incidents i accidents

2


PROJECTE DE MENJADOR

ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

1. HISTÒRIA I INTRODUCCIÓ El menjador de l’escola, com a menjador gestionat per l’Associació de Pares i Mares, té una història de vint-i-cinc anys. Part del seu propi personal va començar la gestió al mes d’octubre del 1985 quan es va fundar la primera AMPA de Vilafranca del Penedès, la de l’escola Estalella Graells. La gestió de cuina pròpia en el centre comença l’octubre de 1985 i fins avui. Als darrers anys la demanda d’atenció en la pausa escolar del migdia ha augmentat sensiblement. Aquest espai de temps inclou el dinar i un temps d’esbarjo abans de reprendre les classes a la tarda. Aquest fet i el nivell d’exigència educativa de les famílies, dels mestres i de la societat en general, ja no redueix el temps del migdia a un temps exclusiu d’alimentació i esbarjo, sinó que es transforma en una continuació de la tasca educativa de l’escola que inclou des del control dels hàbits dietètics a la transmissió de valors com el respecte, la higiene o l’organització del temps lliure. L’escola Estalella Graells ha dipositat en l’equip de menjador la seva confiança i ens ha encoratjat a continuar les tasques educatives que caracteritzen el centre: educar l’infant en valors, guiar els nens i nenes en el seu desenvolupament com a persones, fomentar l’aprenentatge en tots els àmbits i inculcar el respecte envers els companys i el personal de l’escola. El lema de l’escola, que és a la portada d’aquest document, defineix molt bé el model educatiu escollit. Aquest document és revisable en funció de les normatives vigents o de canvis que es puguin produir (nombre d'usuaris, canvis d'horari, etc.)

2. EL MENJADOR EDUCATIU

COM

A

PLANTEJAMENT

El temps que passa entre que finalitzen les classes del matí i es reprenen a la tarda és un temps llarg i que té moltes possibilitats. Per als nens i nenes que es queden a dinar, hi ha un temps potencialment educatiu, que és el temps de menjar i el temps d’oci. És necessari valorar la importància que té l’adequada organització del temps de menjador. No es pot renunciar a l’oportunitat educativa que ofereix aquest espai.

3


ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

PROJECTE DE MENJADOR

2.1 El temps del migdia El temps de menjador ha de servir als nens i nenes per: -

Descansar; és el trencament de l’horari de treball escolar. Menjar; és una necessitat bàsica. Aprendre a menjar de tot i amb polidesa. El menjar és un acte social que ens relaciona amb els altres. Adquirir un seguit d’hàbits relacionats amb el temps de dinar. Viure valors educatius, participant en un col·lectiu organitzat. Comprendre que el funcionament del menjador té unes normatives i, per tant, seguir-les.

- 2.2 Objectius educatius generals -

-

-

Conèixer l’alimentació equilibrada i saludable. Identificar els diferents menjars: porc, pollastre, tonyina... Conèixer quins menjars són bullits, fregits, a la planxa... Conèixer com es para una taula, on van els coberts... Adquirir hàbits d’higiene personal: rentar-se les mans, utilitzar el tovalló i rentar-se les dents, si escau. Aprendre a tenir actituds de respecte entre companys i educadors. Respectar hàbits de diferents cultures. Desenvolupar les responsabilitats i obligacions envers els companys: torns de servir, ajudar a desparar taula... Acostumar-se a menjar de tot, a tolerar tots els sabors i les diferents preparacions dels aliments. Ésser positiu i superar les manies del “no m’agrada”. Adquirir hàbits d’ordre a les entrades i sortides del menjador i també al pujar i baixar les escales durant els canvis de torns. Aquests objectius van estretament enllaçats amb els objectius educatius que l’escola pretén, estan en concordança amb el seu ideari bàsic.

- 2.3 Objectius específics per grups d’edat. -

2.3.1 Objectius del grup del primer torn: P3, P4 i P5

-

Començar a acostumar-se a menjar de tot. Discriminar els sabors diferents. Aprendre a rentar-se les mans correctament, amb l’ajut del monitor, utilitzant aigua i sabó, abans i després de dinar, i aprendre a rentar-se les dents, si escau. Començar a utilitzar el wàter sense ajut, fent servir correctament el paper higiènic, estirant de la cadena i netejant-se sols/soles.

-

4


PROJECTE DE MENJADOR

ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

-

Començar a controlar la postura correcta a la taula, sense repenjar-se ni forçar l’esquena i mantenint-se asseguts/des. Començar a utilitzar bé els coberts i el tovalló. Demanar les coses si us plau i donar les gràcies. Tenir respecte. Acostumar a recollir les joguines quan el monitor ho diu. Dormir l’estona establerta, en el cas dels alumnes de P3. Aprendre a ser col·laboradors amb les petites tasques a desenvolupar. Respectar les persones, el mobiliari i els estris de menjador. Acceptar l’autoritat de responsables i monitors.-

-

Acostumar-se a menjar de tot i, si és possible, tot el que hi ha servit al plat. Discriminar i comparar els sabors diferents. Treballar l’hàbit de rentar-se les mans correctament, utilitzant l’aigua i el sabó, abans i després de dinar i també després de canviar d’activitat i aprendre a rentar-se les dents, si escau. Utilitzar el wàter correctament, seguint correctament les normes higièniques i de comportament. Tenir la postura correcta a taula, sense repenjar-se ni forçar l’esquena i mantenir-se asseguts correctament. Utilitzar correctament tots els estris: la cullera, la forquilla, el tovalló i treballar l’ús del ganivet. Acostumar-se a parlar en un to de veu suau, escoltant a tots els companys/es. No tocar el menjar amb les mans. Esforçar-se en l’autocontrol: aixecar la mà per parlar, evitar les conductes agressives i entrar i sortir amb calma del menjador. Conèixer l’horari, les activitats i les normes del temps del migdia. Començar a comprendre la mesura del menjar i no demanar el que no ens podem acabar. Treballar la cortesia entre els companys/es i monitors/es, ser agraïts, donar les gràcies i demanar si us plau les coses. Jugar amb els companys i companyes gaudint de l’oci, sense utilitzar paraules malsonants i actes agressius envers els altres.

 -

Objectius del segon torn: 1r, 2n i 3r

Objectius del tercer torn: grup de 4t, 5è i 6è

Tenir assolit el menjar de tot i tot allò servit al plat. Tenir superat el tema de la higiene, anar al lavabo, rentar-se correctament les mans i rentar-se les dents, si escau. Controlar la postura correcta a la taula. Utilitzar el to de veu suau i adequat a l’ espai on ens trobem.

5


PROJECTE DE MENJADOR

ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

-

Demanar les coses amb cortesia i educació tant als companys com als adults. Acostumar a deixar el menjador net i polit i a recollir tot el que s’utilitza. Adaptar-se a complir amb les tasques de servei organitzades per torns. Valorar la importància que tenen els aliments saludables. Conèixer els horaris, activitats i les normes del menjador. Comprendre el paper del monitor/a i respectar la seva autoritat. Acceptar les estones d’oci, les estones d’estudi i les estones de dinar. Cada cosa al seu temps i amb el seu ordre. Esforçar-se en l’autocontrol, pujades i baixades per les escales amb ordre. Esforçar-se a saber guanyar i perdre amb optimisme i sense violència. Ésser responsable amb el mobiliari col·lectiu. Responsabilitat amb el paper de grans de l’escola. Donar exemple. Esforçar-se a donar un bon servei quan ens toqui torn de servei de menjador, torn de pati de petits, torn de parament d’hamaques de P3...

3. FUNCIONAMENT DEL TEMPS DEL MIGDIA A L’ESCOLA ESTALELLA GRAELLS 3.1 Organització dels nens i nenes L’espai de dinar té com a objectiu bàsic recuperar les energies mitjançant l’alimentació. També les situacions que es donen a l’hora de dinar i la seva organització tenen una càrrega educativa important en tant que són potencials transmissors d’hàbits de comportament social i possibiliten l’aprenentatge i la responsabilització de la vida quotidiana, que sovint no tenen oportunitat de practicar. Aquest és doncs un moment important i de la seva correcta organització, dependrà el bon funcionament de tot el temps de migdia i de l’aprofitament del seu potencial educatiu.

ORGANITZACIÓ GENERAL TORN 1r Torn 2n Torn 3r Torn

CURSOS P3, P4, P5 i 1r 2n i 3r 4t, 5è i 6è

MONITORS 5 Monitors + 1 Reforç 2 Monitors 3 Monitors

6


PROJECTE DE MENJADOR

ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

HORARIS

1.-

P3

12.15 12.30 13.30 14.45

2.-

h. h. h. h.

Hàbits d’higiene / Fila Dinar Dormir Hàbits d’higiene

– – – – –

12.45 13.45 14.00 14.45 15.00

h. h. h. h. h.

Hàbits d’higiene / Fila Dinar Hàbits d’higiene: Mans i dents Pati o Extraescolar Hàbits d’higiene

h. h. h. h.

Hàbits d’higiene / Fila Dinar Hàbits d’higiene: Mans i dents Pati o Extraescolar

2n i 3r

12.30 12.45 13.55 14.00

4.-

12.30 13.30 14.45 15.00

P4, P5 i 1r

12.30 12.45 13.45 14.00 14.45

3.-

– – – –

– – – –

12.45 13.55 14.00 14.55

4t, 5è i 6è

12.30 12.35 13.40 14.10

– – – –

13.35 13.40 14.10 14.55

h. h. h. h.

Pati o Extraescolar Hàbits d’higiene Dinar Estudi o Extraescolar

7


ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

PROJECTE DE MENJADOR

3.2 El temps de dinar i el temps de lleure La trobada nens/nenes d’E. Infantil amb els seus monitors/es Les monitores del grup de petits aniran a recollir els nens i les nenes de menjador cada dia, puntualment, a la porta del parvulari. Passaran llista i comprovaran si hi són tots. Els monitors i monitores dels grups dels mitjans col·laboraran en aquesta tasca i reforçaran els més petits a l’hora de dinar. Caldrà anar a rentar mans abans d’entrar al menjador i anar al lavabo, acompanyats pels monitors als quals correspongui. Les taules dels petits estaran degudament parades, amb l’aigua servida i el primer plat preparat per començar a dinar puntualment. No s’aixecarà ningú de la taula sense el permís dels monitors i fins que s’acabi tot el menjar servit. El/la monitor/a vetllarà per servir la mesura adequada segons si el pàrvul és de P3, P4 o de P5. Els alumnes de P3 faran fila a l’acabar i baixaran ordenadament per anar al lavabo i a les hamaques que tenen a les seves aules per descansar o dormir. La resta d’alumnes de P4 i P5 faran fila, aniran al lavabo, es rentaran les dents -els que portin els estris (si la família ho indica)- i mans i seguidament, amb ordre per les escales, baixaran al pati a fer jocs o al sorral a jugar. Els alumnes que estan apuntats a fer extraescolars de migdia faran fila i esperaran en ordre l’arribada de les monitores d’extraescolars.

La trobada alumnes de 1r, 2n i 3r amb els seus monitors/es El grup de mitjans són els alumnes de segon torn i són els nens i nenes de 1r, 2n i 3r de la nostra escola. Aquest grup té els seus propis monitors i monitores, que cada dia, puntualment, els recolliran a les seves classes, passaran llista per comprovar que hi siguin tots i els acompanyaran ordenadament al lavabo a rentar-se correctament les mans i pujaran en fila per cursos i s’asseuran a la taula assignada pel seu monitor/a amb ordre i amb el to de veu adequat. El lloc assignat el triarà el monitor/a en funció del curs que pertany l’alumne/a i segons el seu comportament i actitud a taula. Es procurarà que l’ambient sigui relaxat i tranquil, que els nens i nenes parlin en un to suau de veu i aixequin la mà quan necessitin alguna cosa. Menjaran amb correcció, utilitzant els estris i sense embrutar les taules i el terra del menjador.

8


ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

PROJECTE DE MENJADOR

Menjaran de tot, amb les mesures adequades que els monitors han servit i ningú s’aixecarà de la cadira fins que es comprovi que tot ha estat correcte. Quan els monitors ho considerin, els alumnes faran fila, en ordre i silenci, aniran a rentar-se les dents (els que portin els estris i si la família ho indica). Aniran sortint per grups als passadissos per fer la distribució dels alumnes que van a activitats extraescolars i els alumnes que van al pati a fer jocs. Els nens i les nenes de 1r i 2n seran acompanyats fins a l’aula a les 15 h.

La trobada dels nens/nenes de 4rt, 5è i 6è amb els seus monitors/es Els nens/nenes de menjador de 4rt, 5è i 6è, per la seva condició de grans i per ser el tercer torn de l’escola, quan toqui el timbre baixaran ordenadament al pati i jugaran l’estona establerta per l’organització d’aquest torn. En acabar els jocs, aniran cap al menjador amb la seva monitora, en silenci i en ordre, es rentaran les mans i aniran al lavabo i es trobaran, en arribar al menjador, amb l’altra monitora, que vetllarà que s’entri amb el to de veu adequat i que tothom s’assegui on toca, per ordre d’edat i fent una distribució de taules segons el grup i el comportament dels alumnes. Un grup d’alumnes ajudarà en les tasques de servir, juntament amb els monitors, que aniran rotant per setmanes, fins que tot el grup del grans hagi complert amb els treballs encomanats de manera eficient i polida. Com tots els grups, menjaran tot el que es serveixi al plat, utilitzant els coberts corresponents, amb un to de veu suau i respectant el ritme dels seus companys i companyes. No llençaran el menjar, acabaran deixant una taula polida i aixecaran la mà si els falta alguna cosa. Demanaran amb respecte el que necessiten als companys/es i a les monitores i donaran les gràcies. En acabar de dinar, els alumnes aniran a rentar mans i dents (si la família ho indica i porten els estris) i faran fila per dirigir-se a les dues classes d’estudi preparades per fer deures, treballs i preparar exàmens. En cap cas es podrà parlar fort i molestar als altres companys i companyes i tampoc sortir de la classe sense el permís de les monitores.

9


ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

PROJECTE DE MENJADOR

L’ alumnat de 4rt, 5è i 6è coneixerà les normatives establertes en el Reglament de Règim Intern de l’escola que tenen imprès a la seves agendes de treball. Uns minuts abans de les 3 de la tarda, recolliran els estris de treball i, deixant les classes perfectament ordenades, els alumnes es prepararan per anar a les files i reprendre l’horari de la tarda.

3.3 La infraestructura Els espais disponibles per a l’ús del temps del migdia condicionen fortament els seu normal desenvolupament. A l’Escola Estalella, a causa de tenir un pati reduït, s’han de fer uns reajustaments especials, que potser en altres escoles no son necessaris. Cal organitzar el menjador en tres torns, per no solapar alumnes de diferents edats al pati, cosa que després de pensar-ho bé, evita caigudes i cops dels més grans cap als més petits. Cal comptar amb un espai per als més petits, així com un espai polivalent per a possibles tallers i el gimnàs com a sala d’audiovisuals en els dies de pluja. El menjador serà ambientat amb fotografies que ens recordin aliments saludables com les fruites i verdures de la temporada.

3.4 L’equip humà 3.4.1 Funcions i criteris pedagògics Els monitors i monitores són el principal agent educador del temps del migdia. L’equip d’educadors/es és la unitat bàsica del treball educatiu que es realitza al migdia. Educar vol dir intervenir com educador/a en aquest espai de temps, però amb la voluntat que els aprenentatges transcendeixin a altres espais de la vida dels infants. Les funcions de l’educador bàsicament són cinc: 

Funció pedagògica: Els monitors han de ser un model adult de referència per als nens i nenes, que de manera expressa els ofereixin un marc de valors humans dintre de la nostra societat.

10


ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

PROJECTE DE MENJADORFunció d’animador de grup: Regulen el funcionament del grup i ajuden a la resolució de conflictes.Funció tutorial: Vetllen pel procés de desenvolupament i la seva integració en el grup.Funció organitzativa i de seguretat: Gestionen els recursos i el dia a dia del grup que porten i tenen la responsabilitat de vetllar les condicions materials, sanitàries i de seguretat.Funció didàctica: Desenvolupen les activitats, faciliten l’aprenentatge i s’adapten a les diferències naturals del grup en general i de l’alumne/a en concret.

3.4.2 Tasques de la coordinadora del menjador -

Serà la responsable del temps del migdia i representarà l’equip de monitors davant l’escola, l’AMPA i les famílies.

-

Assegurarà el treball d’equip de monitors i planificarà el calendari de treball i vetllarà pel seu compliment.

-

Es responsabilitzarà de l’adequada coordinació amb els diferents estaments escolars.

-

Farà el seguiment dels objectius, de la normativa i de les activitats programades, coordinant-se en tot moment amb l’escola i amb l’AMPA.

-

Participarà a la Junta de Menjador, que és una subcomissió del Consell Escolar.

3.4.3 Tasques dels monitors i monitores Seran responsables del grup de nens i nenes que tenen al seu càrrec vetllant per la seva seguretat i benestar. D’aquesta feina en respondran directament a la coordinadora. Aplicaran les pautes i normatives definides i vetllaran pel seu compliment. Portaran a terme les activitats programades, tot fent amb antelació la previsió del material necessari, i vetllaran per la seva bona realització i pel compliment dels objectius proposats. Mantindran una adequada relació de treball amb els seus companys d’equip, amb el professorat de l’escola i amb el personal no docent.

11


ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

PROJECTE DE MENJADOR

Mantindran informada la coordinadora de l’evolució del nens i nenes al seu càrrec. Seran responsables dels nens i nenes a l’hora de pati. Informaran de qualsevol problema a la coordinadora. Tot el personal de menjador coneix el Pla d’Emergència del Centre i participa en el simulacre d’evacuació que es realitza cada any.

3.4.4 Monitora vetlladora i de suport La monitora de suport o reforç vetllarà pels alumnes que presenten necessitats educatives especials, a més de donar suport als grups que li assigni la coordinadora.

3.4.5 Organització dels monitors i monitores L’horari de treball dels monitors i monitores serà de 12 a 15 hores. Un dia a la setmana, fix mantindrà una reunió amb la coordinadora per posar-la al corrent de tots els temes de la setmana. L’equip de monitors caldrà que tingui molt clar el quadre organitzatiu habitual i també el de la jornada intensiva per atendre correctament els infants. Durant l’estona de vigilància, tant d’esbarjo com d’estudi, no es pot menjar. Les absències s’han de comunicar amb el màxim d’antelació possible per preveure’n la substitució. Els monitors dinaran d’11.30 a 11,55 o de 15 a 15,30 hores. La coordinadora farà de monitora amb els seu grup de nens i nenes i supervisarà als monitors durant la seva tasca. La coordinadora i els monitors es coordinaran al llarg del curs en quatre moments claus a més a més de les reunions setmanals: OCTUBRE: Programació del temps del menjador. DESEMBRE: Valoració del primer trimestre. Els monitors lliuraran a la coordinadora els informes dels alumnes per fer arribar a les famílies. Programació del segon trimestre. MARÇ: Valoració segon trimestre i programació del tercer trimestre. JUNY: Informes finals i valoració del curs amb la coordinadora. 12


ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

PROJECTE DE MENJADOR

3.4.6 Organització de la cuina És un apartat molt important, perquè l’escola Estalella té cuina pròpia des dels inicis. La gestió acurada any rere any ha donat fruits i en l’actualitat, l’escola té una cuina renovada, unes instal·lacions actualitzades i adequades a les noves tecnologies i a les normes de seguretat que demana Sanitat quan fa les inspeccions. Del treball de les cuineres i ajudants de cuina depèn el bon funcionament de la cuina. Elles, juntament amb la responsable del servei de menjador, planifiquen diàriament les tasques a realitzar per donar un servei de qualitat que repercutirà en els alumnes. Tots els menjars s’elaboren a la cuina de l’escola i la responsable del servei fa les compres de les matèries primeres, supervisant-ne la seva qualitat per tal d’elaborar els menús mensuals. Els menús són equilibrats, adequats a infants entre tres i dotze anys, en les diferents racions segons l’edat. El menú de tot el mes es dóna a les famílies per escrit i també es penja a la pàgina web de l’escola mensualment. Així, tots els pares i mares poden consultar i fer els seus àpats al vespre en concordança amb els de l’escola. L’alimentació a l’escola es basa fonamentalment en fruites i verdures fresques, pasta, arròs, patates, carns i peix de qualitat, acompanyats d’enciam, olives i tomàquet amanit. Totes les sopes i cremes son elaborades a l’escola amb productes frescos i de temporada. El menjador fa una cuina de mercat i també de proximitat sempre que sigui possible. És bàsica també la neteja acurada que es fa diàriament i que garanteix la seguretat alimentària del alumnes. Tot aquest treball el realitza el personal de cuina i és supervisat per la responsable del servei, la qual anota diàriament amb la cuinera les tasques realitzades, com demana la normativa sanitària.

3.4.7 Situació laboral del personal del menjador El personal del menjador i cuina de l’escola esta contractat per l’AMPA. El/la president/a de l’AMPA és la persona que signa tots els contractes i documents relacionats amb el personal. L’escola Estalella compleix rigorosament les normes establertes per la llei de contractacions, seguretat social i tot allò relacionat amb temes laborals. Fa més de vint-i-cinc anys que una gestoria supervisa, notifica i prepara tot els documents legals envers els treballadors.

13


ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

PROJECTE DE MENJADOR

La responsable del menjador despatxa mensualment o quan sigui necessari amb la persona assignada per la gestoria, per portar a terme totes les tasques derivades de l’equip de menjador que consta de dotze persones. La responsable de menjador notifica els canvis o noves normatives legals tant laborals com de gestió econòmica, amb el president de l’AMPA. Els contractes del treballadors del menjador són del tipus fixos discontinus. Els treballadors comencen el contracte uns dies abans que comenci el curs lectiu i acaben uns dies després. La durada del contacte és de deu mesos aproximadament. Les vacances són les que fa l’escola. La responsable del servei gestiona i presenta tota la documentació per poder tramitar l’atur. Al començament de cada curs es reinicien les contractacions i s’actualitzen els contractes segons el nombre de nens apuntats al servei, sempre complint les normatives legals envers els treballadors. L’equip de menjador és estable i té una llarga trajectòria. El personal té cura dels nens i nenes i de les instal·lacions del centre. El personal té una bona coordinació amb tot el personal de l’escola i a través de la persona responsable de menjador, que és la que es reuneix quan és necessari amb l’Equip Directiu, és possible una plena integració de l’equip amb les directrius del centre.

3.5 Les relacions La família, l’escola i els monitors i monitores han d’èsser aliats en la tasca d’educar els infants. La cooperació entre escola, família i monitors s’ha de desenvolupar per tal d’assolir un nivell òptim de comunicació com a base d’una bona entesa per fomentar el bon desenvolupament del nen i de la nena.

3.5.1 La relació amb la Direcció de l’escola La relació amb l’escola es vehicularà a partir de les següents iniciatives: Hi haura un contacte directe amb la Direcció del centre per tal d’abordar i fer un seguiment de tot el projecte de menjador i dels seus objectius. Un cop o dos a l’any la Direcció convocarà la Junta de Menjador, subcomissió del Consell Escolar del Centre, integrada per l’Equip Directiu, l’administradora responsable del servei de menjador, el representant de l’AMPA de l’escola, un representant del sector pares i mares i un mestre. S’explicaran els comptes i es revisaran els

14


ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

PROJECTE DE MENJADOR

assumptes i incidències del curs, i s’informarà de tot el que tingui relació amb el menjador de l’escola. Es faran valoracions i es proposaran temes d’interès comú perquè siguin aprovades pel ple del Consell Escolar. La Junta de Menjador vetllarà pel bon funcionament d’aquest servei.

3.5.2 La relació amb pares i mares La relació amb els pares i les mares de l’escola es vehicularà a partir de les següents iniciatives: En el primer curs d’escola dels nens i nenes es farà una reunió informativa general de tots els aspectes del menjador. Es podrà demanar hora amb l’administradora del menjador sempre que es cregui necessari per parlar dels alumnes o d’aspectes concrets del servei de menjador. L’agenda escolar es farà servir per escriure notes d’incidències, de comportament, etc. Així es mantindrà un contacte directe menjador/pares i mares. El reglament de Règim Intern o les normes d'organització i funcionament de centre seran comunes per a tots els estaments de l’escola. La valoració i avaluació dels alumnes es farà dos cops al curs, mitjançant uns informes que explicaran les conductes, els aprenentatges, les dificultats que tenen els nens i nenes durant el temps del migdia, etc. En cas de conductes contràries a les normes de convivència es comunicarà als pares i es seguirà el procés que marca el RRI o el NOFC de l’escola (vegeu-ne el punt 8).

3.5.3. Relacions amb l’administració L’Equip del menjador de l’escola Estalella Graells ha col·laborat sempre amb els Inspectors de Sanitat, de Treball i altres que han inspeccionat les nostres instal·lacions. L’esperit de millora, de modernitat i també l’entusiasme a l’hora d’aplicar les normatives i de complir amb els requisits, no només legals, els ha portat a estar molt valorats i rebre uns informes altament favorables per part de la Administració. L’escola Estalella gaudeix d’instal·lacions modernes i actualitzades.

15


PROJECTE DE MENJADOR

ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

Tot el personal del menjador: administradora, personal de cuina i monitors i monitores s’està formant constantment per estar al dia amb les exigències actuals.

4. PROTOCOLS SANITARIS Pel bon funcionament de la cuina i per complir amb els requisits que ens marquen les inspeccions sanitàries, el menjador de l’Escola Estalella té uns protocols d’actuació, per controlar la seguretat dels aliments que mengen els nostres alumnes. Registres de control de temperatures de congelació i temperatures d'escalfament dels aliments abans de servir-los als nens i nenes. Registres per controlar la caducitat del productes frescos, congelats i envasats. Registres de control de les neteges a realitzar: diària, setmanal i mensual. Registres de canvi d’oli a la fregidora. Registres i fitxes dels productes de neteja emprats a la cuina. Arxiu d’albarans per a repassar les comandes setmanals. Arxiu dels menús mensuals amb totes les temperatures del aliments. Registre de mostres del menú diari envasat. Control del clor de l’aigua. Tot aquest arxiu de documentació ha ja que, en una inspecció rutinària, Sanitat. L’administradora del menjador és inspeccions i la responsable del aplicables.

d’estar actualitzada setmanalment ho pot demanar la Inspecció de la que atén les visites de les compliment de les normatives

16


ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

PROJECTE DE MENJADOR

5. ADMINISTRACIÓ DEL MENJADOR

1.

TASQUES D’ADMINISTRACIÓ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2.

Atenció de pares i mares de 9 a 10 hores (Tiquets de control d’eventuals). Facturació de rebuts i devolucions mensuals (Caixa Penedès). Control llistes setmanals i mensuals. Control diari de tiquets eventuals, alumnes fixos. Previsió diària de dietes especials. Confecció dels menús (mensualment). Càlculs de les quantitats d’aliments per a encarregar als proveïdors (diàriament i setmanalment). Facturació i seguiment beques especials de l’Ajuntament. Facturació i seguiment beques Consell Comarcal (signatures tutors legals). Facturació mensual alumnes fixos. Seguiment i cobrament dels impagats. Comptabilitat general (tancament novembre de cada curs). Organització jornada intensiva, colònies i excursions. Tasques de Cap de personal de 12 treballadors (Gestoria, altes, baixes, selecció de personal, tramitació atur…). Cursets (Higiene, Comptabilitat, Temperatures, Riscos laborals...). Proveïdors (Caixa Catalunya), pagaments rebuts. Proposta d’inversions de maquinària i estris, obres de remodelació i actualització de cuina i menjador. Planificació anual. Tancament i pressupost curs següent. Reunions amb personal cuina i monitors. Reunions amb la Junta de l’AMPA. Reunions amb les comissions relacionades amb el menjador. Reunions amb el president de l’AMPA i reunions amb el tresorer de l’AMPA. Coordinació amb l’Equip directiu i amb l’Equip de mestres. Actualització mensual pàgina web de l’escola relacionat amb temes de menjador.

COORDINACIÓ CUINA •

Repàs diàri amb la cuinera dels menús de nens amb al·lèrgies al peix, a l’ou, als làctics, dietes astringents, nens celíacs i dietes especials.

17


ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

• • • • • • • • • • • • • • • 3.

PROJECTE DE MENJADOR

Confecció de menús mensuals. Despatx diari amb la cuinera per supervisar i organitzar el treball d’ ajudants de cuina. Distribució de les tasques. Control del rebost, caducitats i noves comandes. Planificació compres diàries, setmanals i mensuals. Supervisió d’albarans, factures i pagaments. Supervisió de les inspeccions i cursets de cuina. Control de temperatures dels aliments. Fitxes de neteja. Planificació de dinars excursions. Servei extra nens piscina. Coordinació reunions cuina-monitors dues vegades l’any. Valoració final i planificació neteges de final de curs. Seguiment del personal en pràctiques, distribució de feines i reunions amb les persones que porten el pla d’ocupació de l’Ajuntament. Col·laboració amb La Fassina (centre ocupacional de Vilafranca). Col·laboració amb altres plans d’ocupació de l’Ajuntament. COORDINACIÓ MONITORS

• • • • • • • • • •

4.

Organització treball de torns. Organització dels tallers a l’estona de menjador. Vetllar el treball individual dels monitors i dels equips de cada torn. Reunions setmanals amb tots els monitors de cada torn. Reunions puntuals amb la Direcció i coordinació de l’escola referent a les conductes dels alumnes i a la normativa vigent. Confecció i seguiment d’informes de menjador dels alumnes. Un al primer trimestre i un altre al tercer trimestre del curs. Taula rodona amb monitors. Entrevistes amb els pares. Valoració i propostes per al següent curs. Reunions amb la Junta de Menjador quan sigui necessari i almenys un cop a l’any. PERSONAL EXTERN

• • • • 5.

Vetllador de l’Ajuntament a l’hora de dinar: distribució de les tasques i valoració mensual. Reunions amb el cap de pràctiques i confecció d’informes. Personal en pràctiques: distribució de les tasques, valoració i informes en acabar el contracte en pràctiques. Atenció dels inspectors de Sanitat. MONITORATGE

De 13.00 a 15.00 hores fa tasques de monitoratge amb els alumnes de 4t, 5è i 6è. 18


ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

PROJECTE DE MENJADOR

Vigilància el menjador mentre dinen i vigilància a la classe d’estudi dirigit.

6. QUOTES DEL MENJADOR El preu de menjador el determina el Departament d’Ensenyament i la Junta de Menjador en fa l’estudi. Després de fer les valoracions pertinents s’aprova en el darrer Consell Escolar del curs. L’Escola Estalella té dos tipus de quota: els alumnes fixos paguen menys que els alumnes eventuals. Es considera fix l’alumne que es queda a partir de tres dies a la setmana, sempre els mateixos dies establerts previament, sense opció de canviar-los durant un mes seguit. Els alumnes que es queden els cinc dies, si quan es fa la previsió econòmica anual es considera que és factible, el Consell Escolar pot proposar que la quota sigui una mica inferior. El pagament de l’alumne fix es fa per rebut bancari mensual. La facturació es fa el dia 3 del mes corrent. La responsable del menjador fa el rebut en base als dies hàbils que té el mes. Si durant el mes es fan colònies o excursions i l’alumne no vol el pícnic de l’escola, en el rebut del mes següent, s’abonarà l’import íntegre d’aquests dies. El pícnic que ofereix el menjador és de carmanyola, ampolla d’aigua, tovalló i galetes per als alumnes de parvulari i dos entrepans, una ampolla d’aigua, un tovalló i una fruita per als alumnes de primària. El pícnic de l’escola no és obligatori, però cal comunicar, que no es vol, amb la suficient antelació a la responsable del menjador. Quan un alumne està malalt, o falta uns dies per qualsevol altre causa, li seran abonats els dies en el següent rebut, menys el del primer dia, que servirà per cobrir les despeses mínimes generals. El pagament dels alumnes eventuals es farà per tiquets i cada dia que s’hagi d’utilitzar el servei, l’alumne el portarà al despatx de l’AMPA, a primera hora del matí, degudament omplert amb el nom, cognoms, curs i data. L’ingrés per fer el pagament eventual es farà a l’entitat bancària del menjador; el mínim serà de cinc dinars i es bescanviaran al despatx de l’AMPA per tiquets, o bé es farà un ingrés per banca electrònica en el compte que la responsable del menjador indicarà a les famílies. Els alumnes amb ajuts individuals es consideraran alumnes fixos, passaran per l’AMPA a comprovar el tant per cent adjudicat i donaran les seves dades bancàries perquè se li facturi la diferència en un rebut mensual com a la resta d’alumnes fixos de l’escola. Les famílies dels alumnes amb ajuts individuals passaran pel despatx de l’AMPA a signar mensualment els ajuts.

19


ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

PROJECTE DE MENJADOR

7. EL MENJADOR ECOLÒGIC L’escola Estalella Graells, a partir del curs 2011-2012, ha implantat el menjador ecològic. Després de fer un exhaustiu estudi de costos i de viabilitat i de valorar que la qualitat de l’alimentació està molt lligada a la bona salut i a la qualitat de vida, l’escola Estalella s’ha decidit per aquest model, per donar un punt més de qualitat al seu menjador. Ja té, des de fa molt de temps, uns menús equilibrats i adaptats a la temporada de l’any. Els productes principals són les fruites i les verdures de temporada i de proximitat: carns, peixos i pollastre de qualitat, sempre acompanyats del nostre oli d’oliva i de les patates i els llegums. El menjador de l’escola Estalella vol aportar un tipus de cuina tradicional, natural i sana, per ajudar les famílies a recuperar els sabors antics sempre tenint en compte el ritme de vida actual. L’escola, en general, sempre ha hagut d’avançar-se a la societat i anticipar-se als seus reptes. L’escola Estalella només pretén aportar maneres de progressar en l’àmbit de l’alimentació dels infants, i a més, fer-ho de manera sostenible, tenint cura del medi ambient. Què són els aliments ecològics? La producció agroalimentària ecològica és un sistema de producció d’aliments de gran qualitat obtinguts mitjançant les tècniques més respectuoses amb el medi ambient. En la producció ecològica no s’utilitzen substàncies químiques de síntesi, com pesticides o fertilitzants, amb l’objectiu d’obtenir aliments naturals, saludables i amb totes les seves propietats nutritives. La producció agroalimentària ecològica està regulada per una normativa europea, que estableix les exigències de producció i elaboració dels aliments. El resultat és que els aliments ecològics estan sotmesos a controls molt estrictes realitzats per les entitats de certificació autoritzades. Els aliments ecològics certificats a Catalunya porten el segell de la CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.) Quins són els objectius de la producció agroalimentària ecològica? -

Obtenir una àmplia varietat d’aliments i productes agraris d’alta qualitat nutritiva. Respectar el medi agrari i els cicles naturals. Assolir el grau de biodiversitat. Fer un ús responsable de l’energia i els recursos naturals. 20


ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

PROJECTE DE MENJADOR

Garantir el benestar animal i respectar el comportament propi de cada espècie. - Conservar i millorar la riquesa del patrimoni agrari i paisatgístic. - Afavorir un desenvolupament rural sostenible. Les raons principals per comprar els aliments ecològics i de proximitat són: -

-

Els aliments són més saborosos. Els aliments són més saludables i nutritius. Els aliments són més segurs. La producció ecològica respecta el medi ambient. Els aliments han estat produïts sense pesticides i adobs de síntesi química. La seva obtenció respecta al màxim el benestar dels animals. L’ús d’additius està molt restringit. Els aliments ecològics estan regulats i controlats per la CCPAE.

Els passos seguits per introduir el menjador ecològic a l’escola El primer de tots, prendre la decisió en Assemblea de Pares i Mares, plantejar-ho a l’Equip Directiu i al Claustre de Professors per tal d’implicar tota la comunitat educativa en un treball d’envergadura. Potenciar el fet de cuinar-ho tot a l’escola (ja es feia), la qual cosa és fonamental per controlar la matèria primera des que arriba a l’escola fins que es cuina per conservar tots els nutrients dels aliments. També investigar els productes i productors que hi ha prop de l’escola o a l’entorn més proper. La majoria dels productes comprats estan a quatre quilometres de l’escola. Confeccionar menús equilibrats, nutritius i saludables respectant l’estacionalitat i tenint en compte la climatologia de la nostra zona. Sempre es prioritza pensar en les necessitats dels nens i nenes i es procura adaptar els menús, quan es requereix.

Llistat de productes ecològics per estacions Els aliments que es recullen en cada estació són els òptims per al cos humà durant aquest període de temps. Els aliments de fora de temporada no cobreixen les necessitats que tenim durant aquesta època de l’any; per això s’ha fet un llistat orientatiu a seguir.

21


ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

PROJECTE DE MENJADOR

Primavera: Carxofes, faves, bledes, bròquils verds, cebes tendres, cols, pèsols, enciams del temps, espàrrecs, fonoll, pastanagues, remolatxes, patates... Maduixes, cireres, fruits vermells, albercocs... Estiu: Cebes tendres, tomàquets, pebrots, albergínies, bledes, cols, pastanagues, mongetes tendres, fesols tendres, carabassóns, enciams i carbasses. Préssecs, pomes, peres, nectarines, melons, síndries, préssecs de vinya, mores, gerds... Tardor: Cebes tendres, enciams, escaroles, tomàquets, pastanagues, patates, cogombres, pebrots, olives, moniatos, apis, xampinyons, espinacs, alls tendres... Caquis, magranes, codonys, pera, pomes i mandarines, castanyes, melons, fruits secs... Hivern: Espinacs, pastanagues, tomàquets, carxofes, olives d’oli, carbasses, coliflors, bròquils verds, naps, porros, escaroles, calçots, cebes seques i tendres. Mandarines, clementines, taronges, llimones, pomes, peres... Les patates, cebes, carbasses i tomàquets es cullen a l’estiu i es guarden en espais aïllats per la seva bona conservació. Aquet curs, l’escola Estalella ha aconseguit introduir vint productes ecològics fixos, respectant la temporada i la proximitat. Aquests productes estan escrits de color verd en el full de menú mensual que es dóna als usuaris i que també està penjat a la web de l’escola. Aquest curs també s’han introduït les cuines del món. L’últim divendres de cada mes s’aporten receptes d’altres països i es cuinen per donar un caire formatiu als i a les alumnes, treballant aspectes diferents als nostres costums.

L’escola Estalella: compromís amb el medi ambient Què es fa per reduir els residus, reutilitzar materials i finalment utilitzar els punts de recollida selectiva a la cuina de l’escola? REDUIR El primer de tot és intentar comprar productes amb el mínim embalatge possible. Aquest embalatge, separar-lo per materials i deixar-los en el punt de recollida correcta per poder ser reciclats per l’empresa especialitzada. Beure aigua de l’aixeta.

22


PROJECTE DE MENJADOR

ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

Reduir els sabons en la mesura possible. REUTILITZAR Reomplir ampolles o gerres per servir l’aigua als alumnes mentre dinen. Fer treballs manuals amb materials de rebuig. Transformar aliments sobrants en menjars per al dia següent. RECOLLIDA SELECTIVA A LA CUINA Des de l’any 1998, en que es var crear l’empresa NOU VERD I NOU SET, es separen cartons, envasos, brossa orgànica i brossa inorgànica. Es tenen els corresponents contenidors per recollir amb facilitat les deixalles. També es col·labora a emmagatzemar l’oli brut en uns contenidors blaus que proporciona Nou Set. Cada tres mesos s’avisa l’empresa per fer-ne la recollida. Anualment, es lliura a Nou Set més o menys 75 kg de residu d’oli.

8. MENÚS ADAPTATS ALIMENTARIS

PER

A

TRASTORNS

L’escola Estalella sempre ha estat molt sensible amb els infants amb alguna mancança, trastorn o diferència que surt de l’habitual. En el tema alimentari s’ha procurat atendre tots els casos que han anat apareixent per poder ajudar les famílies a l’hora del migdia. Es fan menús adaptats per diferents motius: -

-

-

Trastorns per molèsties digestives: es fa arròs blanc amb brous suaus, pollastre a la planxa, carn o peix a la planxa, poma... Intolerància al gluten o celiaquia: és una intolerància permanent que causa irritació al budell. El tractament demana excloure tots els aliments que porten gluten, com blat, ordi, sègol i civada, també les pastes que duen farines de blat, algunes conserves, congelats i alguns additius i conservants. En la planificació dels menús es té tot això en compte i fem els canvis adequats per substituir uns aliments per altres tolerats per l’infant. Intolerància a la lactosa: aquesta intolerància provoca molèsties abdominals quan la lactosa arriba al budell. Per fer els canvis adequats i planificar els menús, s’ha de conèixer el nivell o grau d’intolerància; per això l’escola demana l’informe del pediatre i actua amb la mesura adequada en cada cas. Diabetis: aquest trastorn es caracteritza per un excés de glucosa a la sang, a causa d’un dèficit de secreció d’insulina. S’ha de tenir en compte la quantitat d’hidrats de carboni, cal pesar els aliments i tot dependrà de la insulina que s’administri al nen. El contacte continuat amb la família és molt necessari per fer bé el seguiment del diabètic.

23


ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

-

-

-

PROJECTE DE MENJADOR

Al·lèrgies alimentàries: són una sèrie de reaccions immunològiques que es produeixen en un infant sensibilitzat a un determinat aliment quan l’ingereix o per simple contacte. Les manifestacions poden ser respiratòries, cutànies o digestives. És molt necessari rebre l’informe mèdic per adaptar els menús sense que hi hagi mancances alimentàries. Menús vegetarians: Els alumnes vegetarians també tenen cabuda a la nostra escola i es substitueixen els aliments càrnics o de peix per hamburgueses de tofu variades. Menús especials per a alumnes amb preceptes religiosos diferents als tradicionals d’aquí: es substitueix el porc, principalment, per ous, pollastre o vedella, adaptant el menú del dia (alumnes àrabs)...

9. PROTOCOL D’ INCIDENTS I ACCIDENTS Quan es produeix un incident que representa una conducta contrària a les normes de convivència, el monitor o la monitora intentarà resoldre el problema per la via del diàleg i, si es creu necessari, s’aplicarà una amonestació oral o un petit càstig a tall de mesura correctora. Si l’alumne o l’alumna es reitera en aquesta conducta, el monitor o la monitora ho comunicarà a la responsable del menjador, que parlarà amb la família de l’alumne o l’alumna per intentar que la conducta millori. També ho comunicarà a Direcció. Si un alumne o alumna té conductes greument perjudicials per a la convivència, s’intentarà resoldre la situació fent els mateixos passos que en el cas anterior, però aplicant una sanció proporcional a la falta. Si s’esgoten les vies del diàleg, de la col·laboració de la família i de les sancions imposades, es privarà l’alumne de ser usuari del menjador el temps que la Direcció del centre, conjuntament amb la responsable del menjador, acordin. La responsable de menjador ho comunicarà a la família per telèfon i la Direcció ho comunicarà per escrit. Caldrà que la família signi conforme se n’ha assabentat. Quan es produeix un accident, si és de poca consideració, s’anirà a la farmaciola de l’escola o a la del menjador, i el monitor o la monitora faran les primeres cures. Si l’accident és més greu, la responsable del menjador, o un monitor o una monitora o el conserge trucaran al 112 i es seguiran meticulosament les instruccions d’aquest servei. Paral·lelament, es trucarà la família del nen o de la nena comunicant-li l’accident i demanar si algú pot venir al més aviat possible a l’escola per fer-se càrrec del nen o de la nena i també s’intentarà localitzar la Directora del centre per informar-la dels fets i de la situació.

24


PROJECTE DE MENJADOR

ESCOLA ESTALELLA GRAELLS

ANNEX Horari de Menjador tipus

P3 12:15

P4, P5, 1r i 2n

3r, 4t, 5è i 6è

Files

Opció:

Hàbits d'higiene

Pati

Files

12:30

Extraescolars

12:40

Dinar

Dinar Hàbits d'higiene

13:35

13:40

Hàbits d'higiene dental

13:50

14:05

Dormir

14:10

14:55

Hàbits d'higiene

Dinar

Opció: Pati Tallers de bones maneres

Hàbits d'higiene dental Classe d'estudi (exceptuant 3r)

Extraescolars

Extraescolars

25

PLA DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR  

Plà de funcionament del menjador

PLA DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR  

Plà de funcionament del menjador

Advertisement