Page 1

www. 3rd Apr 2010 - Vol.6 - Issue 512

.ae Tel: +971 4 36 70 416 / 17

Fax: +971 4 3678091

Saturday

Sounboulah Building, Umm Hurrair Road,Before The Al Maktoom Bridge, Dubai, UAE T: +971 4 336 96 60 F: +971 4 336 93 88 E: info@ngol.ae w: www.nigol.ae


‫‪۹۰‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ‬

‫ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﭼﺸﻢ‬ ‫ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﺑﯽ ﺑﺮﺍﻭﻥ ﺑﺮﺍی ﯾﮏ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﭼﺸﻢ ﺣﺮﻓﻪﺍی!‬ ‫ﺷﻤﺎﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻂ ﭼﺸﻢﺗﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺭﯾﺪ‪ ،‬ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍﺣﺘﯽﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻂ ﭼﺸﻢ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﯾﻪ ﻭ ‪ ...‬ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫*ﺧﻂ ﭼﺸﻢ‬ ‫ﺷﻤﺎﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻂ ﭼﺸﻢﺗﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﮐﻨﯿﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍﺣﺘﯽﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽﺩﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﺩ ﭼﺸﻢﮐﺎﺭ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻧﻮﻉﮐﺮﻣﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﮐﻨﯿﺪﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺧﻂ ﭼﺸﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﻭی ﭼﺸﻤﺎﻥﺗﺎﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﯿﺪ‪ .‬ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺩﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡﮐﻪ ﺩﻭﺩی ﺭﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﭼﺸﻢ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍیﮐﺸﯿﺪﻥ ﺧﻂ ﭼﺸﻢﺗﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ‬

‫ﺧﻂ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﯾﻊ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺧﻂ ﭼﺸﻢﺗﺎﻥ ﺳﺒﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺭﻭی ﭼﺸﻢﺗﺎﻥ ﻭﺯﻥ ﺯﯾﺎﺩی‬ ‫ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫*ﺳﺎﯾﻪﭼﺸﻢ‬ ‫ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺎﯾﻪ ﭼﺸﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖﮐﻪ‬ ‫ﺭﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﮐﻨﯿﺪﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻭﺷﻦ ) ﺑﺮﺍی ﺭﻭﺷﻦ ﺳﺎﺯی ﺍﻭﺍﯾﻞ ﭘﻠﮏ( ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺳﻂ ) ﺑﺮﺍی‬ ‫ﭘﺎﯾﲔ ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﭼﺸﻢ( ‪ ،‬ﻭ ﺗﲑﻩ ﺑﺮﺍیﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﭼﺸﻢ‪ .‬ﺍﮔﺮ‬ ‫ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎیﮐﺮﻣﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﭼﲔ ﻭ ﺷﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪ ،‬ﭘﻠﮏ ﭼﺸﻤﺎﻥﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮏ‬ ‫ﺭﻧﮓ ﺭﻭﺷﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺳﺎﯾﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺩﺭی ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﻭ ﺳﭙﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﺎﯾﻪﮐﺮﻡ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺳﻌﯽﮐﻨﯿﺪ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﺎﯾﻪ ﭘﻮﺩﺭی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﻨﯿﺪ‪ .‬ﭼﺮﺍﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﻣﯽﮔﺬﺭﺩ‬ ‫ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫*ﺭﯾﻤﻞ‬ ‫ﺭﯾﻤﻞ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﮋﻩﻫﺎﯾﯽﮐﻢ ﭘﺸﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﻓﺮﯾﺒﻨﺪﮔﯽ ﻭ ﺩﻟﺮﺑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺷﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﻗﺒﻞ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﯾﻤﻞ‪ ،‬ﺣﺠﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﻭی ﯾﮏ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﺑﮕﲑﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻫﯽ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﺍﺯ ﻭﺯﻥ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺭﻭی ﭼﺸﻤﺎﻥﺗﺎﻥ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﲑیﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺧﻂ ﻣﮋﻩﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺍﺯ‬ ‫ﭘﺎﯾﲔ ﺗﺎ ﺑﺎﻻ ﺭﺍ ﺭﯾﻤﻞ ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﺭﯾﻤﻞ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺭﻭی ﻣﮋﻩﻫﺎی ﺑﺎﻻی‬ ‫ﭼﺸﻤﺎﻥﺗﺎﻥ ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﻭ ﻫﻢ ﺭﻭی ﻣﮋﻩﻫﺎی ﭘﺎﯾﲔ ﭼﺸﻢﺗﺎﻥ‪ .‬ﺑﻪ ﯾﺎﺩ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪﮐﻪ ﺭﯾﻤﻞ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﯾﻤﻞ ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﺭﯾﻤﻞ‬ ‫ﻣﺸﮑﯽ ﺭﻧﮓ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﻡ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽﺩﻫﻢ‪ .‬ﺍﮔﺮ‬ ‫ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺁﺭﺍﯾﺶﺗﺎﻥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺭﯾﻤﻞ ﻗﻬﻮﻩ‬ ‫ﺍی ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺭﯾﻤﻞﻫﺎی ﺭﻧﮕﯽ ﺁﺑﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘﯽ ﺭﻭی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻧﮓ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۸۹‬‬


‫ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ‬ ‫ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ )ﺳﻨﮓ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻤﺎ(‬ ‫ﺳﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﺪ ‪BIRTH STONES‬‬ ‫ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ‬ ‫ﮔﻮﻫﺮ‪ :‬ﺍﻟﻤﺎﺱ‬ ‫‪ Diamand‬ﻣﺸﺨﺼﻪ‪:‬‬ ‫ﭘﺎﮐﯽ‬ ‫ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ‬ ‫ﮔﻮﻫﺮ‪ :‬ﺯﻣﺮﺩ ‪Emerald‬‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﻪ‪:‬ﻋﺸﻖ‬ ‫ﺧﺮﺩﺍﺩ‬ ‫ﮔﻮﻫﺮ‪ :‬ﻣﺮﻭﺍﺭﯾﺪ ‪Pearl‬‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﻪ‪ :‬ﺛﺮﻭﺕ‬ ‫ﺗﲑ‬ ‫ﮔﻮﻫﺮ‪ :‬ﯾﺎﻗﻮﺕ ﺳﺮﺥ‬ ‫‪ Ruby‬ﻣﺸﺨﺼﻪ‪ :‬ﺁﺯﺍﺩی‬

‫‪۸۸‬‬

‫ﻣﺮﺩﺍﺩ‬ ‫ﮔﻮﻫﺮ‪ :‬ﭘﺮﯾﺪﻭﺕ‬ ‫‪ Peridot‬ﻣﺸﺨﺼﻪ‪:‬‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﯽ‬

‫ﺁﺫﺭ‬ ‫ﮔﻮﻫﺮ‪ :‬ﻓﲑﻭﺯﻩ‬ ‫‪ Turquasie‬ﻣﺸﺨﺼﻪ‪:‬‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬

‫ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ‬ ‫ﮔﻮﻫﺮ‪ :‬ﯾﺎﻗﻮﺕ ﮐﺒﻮﺩ ‪Blue‬‬ ‫‪ Sapphire‬ﻣﺸﺨﺼﻪ‪:‬‬ ‫ﺭﺍﺳﺘﯽ‬

‫ﺩی‬ ‫ﮔﻮﻫﺮ‪ :‬ﮔﺎﺭﻧﺖ ‪Garnet‬‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﻪ‪ :‬ﺛﺒﺎﺕ‬

‫ﻣﻬﺮ‬ ‫ﮔﻮﻫﺮ‪ :‬ﺁﭘﺎﻝ ‪Opal‬‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﻪ‪ :‬ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭی‬ ‫ﺁﺑﺎﻥ‬ ‫ﮔﻮﻫﺮ‪ :‬ﺳﯿﱰﯾﻦ ‪Citrine‬‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﻪ‪ :‬ﺻﺪﺍﻗﺖ‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫ﺑﻬﻤﻦ‬ ‫ﮔﻮﻫﺮ‪ :‬ﺁﻣﺎﺗﯿﺴﺖ‬ ‫‪ Amethyst‬ﻣﺸﺨﺼﻪ‪:‬‬ ‫ﺧﻠﻮﺹ ﻭ ﻧﯿﺖ‬ ‫ﺍﺳﻔﻨﺪ‬ ‫ﮔﻮﻫﺮ‪ :‬ﺁﮐﻮﺍﻣﺎﺭﯾﻦ‬ ‫‪Aquamarine‬‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﻪ‪ :‬ﺧﺮﺩ‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۸۷‬‬


‫‪۸۶‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﺳﯿﻨﻤﺎ‬

‫ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﻣﻬﺮﺟﻮﯾﯽ؛ ﺳﺮﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ‬

‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻓﯿﻠﻢ »ﺳﻨﺘﻮﺭی«‬ ‫ﭘﯿﺶ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻏﲑﻣﺠﺎﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎﺑﻮﺩی ﮐﺎﻣﻞ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ‪ ،‬ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ‬ ‫ﻣﻬﺮﺟﻮﯾﯽ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﯿﺎﻥ‬ ‫ﺷﻮکﺯﺩﮔﯽ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﺩ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﻧﺪﺍﺷﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻨﺘﻮﺭی ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﺴﺎﺯﺩ‪.‬‬ ‫ﺿﺮﺑﻪ ﺭﻭﺣﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ‬ ‫ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﻨﺘﻮﺭی‬ ‫ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺍی ﻣﻬﺮﺟﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﻨﮕﲔ ﺑﻮﺩ ﻭﱃ‬ ‫ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﮐﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﺝ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﺳﻨﺘﻮﺭی‪ ،‬ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﺷﺪﻥ‬ ‫ﻓﯿﻠﻤﺶ ﺭﺍ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ‬ ‫ﺳﻼﻣﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺪﻫﺪ‪ .‬ﻣﻬﺮﺟﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ‬ ‫ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ »ﻃﻬﺮﺍﻥﺗﻬﺮﺍﻥ« ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ؛ ﻓﯿﻠﻤﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺍﺯ ‪ ٢‬ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﻬﺮﺟﻮﯾﯽ ﻭ ﺩﯾﮕﺮی ﺭﺍ ﻣﻬﺪی ﮐﺮﻡﭘﻮﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ‬ ‫ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺎﻟﺐ ﻭﮐﻨﺠﮑﺎﻭیﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺰ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎﺯی‬ ‫ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻭ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﭼﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﻣﻬﺮﺟﻮﯾﯽ ﻭ ﯾﮏ‬ ‫ﻓﯿﻠﻤﺴﺎﺯ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺸﮑﯿﻼﺕ ﺻﻨﻔﯽ‬ ‫ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺮﺭﻧﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﮐﻪ‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺮﺍی ﺗﻤﺎﺷﺎی »ﻃﻬﺮﺍﻥﺗﻬﺮﺍﻥ«‬ ‫ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺟﺎﯾﺰﻩﺍی ﻫﻢ‬

‫ﺑﻪﺩﺳﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ؛ ﻭﱃ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻣﻬﺮﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ‪،‬‬ ‫ﺧﱪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍی ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﮐﻬﻨﻪﮐﺎﺭ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ‪ ،‬ﻣﻬﺮﺟﻮﯾﯽ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﺳﺎﺧﱳ‬ ‫ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ »ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﺤﺒﻮﺏ« ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺳﯿﻤﺎﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎﺯ ﻣﻌﺘﱪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺭی ﺍﺯ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺩﻭﺑﺮﺍﺑﺮ ﺟﱪﺍﻥ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‪ ،‬ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺍﻥ ﺳﯿﻨﻤﺎ‬ ‫ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻨﺘﻮﺭی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻣﻬﺮﺟﻮﯾﯽ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﺪ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﺟﻮﯾﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻨﺘﻮﺭی ﺳﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺭﮔﻪﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺒﻠﯽ ﺍﻭ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﻼ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﺼﺮی ﻭ‬ ‫ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺳﺒﮑﯽ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩی ﺑﻪ ﺍﺟﺎﺭﻩﻧﺸﲔﻫﺎ ﯾﺎ‬ ‫ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺍﺑﺘﺪﺍی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍی ﺍﻭ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﯾﺎ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻣﻬﺮﺟﻮﯾﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺕﻫﺎ ﺑﻪ‬

‫ﻓﻀﺎی ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﻭ ﻧﺎﮐﺠﺎﺁﺑﺎﺩی ﻓﯿﻠﻢ ﮔﺎﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻪ ﻭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺬﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﲔ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﻣﻬﺮﺟﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺍﯾﻦﭼﻨﲔ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺟﺎی ﺗﺤﺴﲔ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﻭ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺣﺘﯽ‬ ‫ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍیﺍﺵ‪ ،‬ﻫﯿﭻ‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻢ ﻧﺴﺎﺯﺩ‪ ،‬ﭼﯿﺰی ﺍﺯ ﻗﺪﺭ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺍﻭﮐﻢ‬ ‫ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻭﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺍﻃﺮﺍﻓﺶ‬ ‫ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ »ﺗﯿﱰ ﯾﮏ« ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪﺍﺵ ﻫﻤﲔ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﱳ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺩﺑﯽ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﲑ ﺷﺪﻩ‪.‬ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻘﺪﻩﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡﺯﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺧﺎﱃ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﻭﱃ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻬﺮﺟﻮﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﺹ‬ ‫ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۸۵‬‬


‫ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻫﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﺍﳋﻄﺎﺳﺖ !‬

‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﯿﻔﯿﻠﺪ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﺍﻑ‪.‬ﺑﯽ‪.‬ﺁی ﺭﻗﻢ ﺯﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﺪﻭﻥﺷﮏ‬ ‫ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ ﺑﺮﺍی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﺛﺮﺍﻧﮕﺸﺖ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺭﺯﺵﮔﺬﺍﺭی ﺁﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﻋﻠﻤﯽ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺍﺛﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺭﺱ ‪) ٢٠٠۴‬ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ‪ :(١٣٨٢‬ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ‬ ‫ﺩﺭ ﻗﻄﺎﺭﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﺎﺩﺭﯾﺪﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ‪ ١٩١‬ﮐﺸﺘﻪ‬ ‫ﻭ ‪ ٢٠٠٠‬ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ‬

‫‪۸۴‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫ﺑﲔﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﺎﻣﻼﻥ ﺍﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻭﺍﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﻮﻓﻖﺷﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ ﭼﺎﺷﻨﯽ‬ ‫ﻋﻤﻞﻧﮑﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺴﺘﻪﺍی ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﯾﮏ ﺍﺛﺮﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﺎﻗﺺ‬ ‫ﺭﺍ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺛﺮﺍﻧﮕﺸﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺳﺎﯾﺮﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺖ ﻭﮐﻤﱰ ﺍﺯ ﺩﻭﻣﺎﻩ‬ ‫ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﺍﻑ‪.‬ﺑﯽ‪.‬ﺁی )ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ(‪،‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻧﺪﻭﻥ ﻣﯿﻔﯿﻠﺪ‪ ،‬ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﮐﻼی ﺍﯾﺎﻟﺖ ﺍﻭﺭﮔﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺍﺛﺮﻫﺎی ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺩﺳﺘﮕﲑﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ‪ ٢٠‬ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﲑی ﯾﮏ ﺗﺒﻌﻪ ﺍﻟﺠﺰﺍﯾﺮ‬ ‫ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ‬ ‫ﺣﻤﻼﺕ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﯿﻔﯿﻠﺪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺍﺛﺮﺍﻧﮕﺸﺖﻫﺎ‬ ‫ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﮐﻪ ﺍﺛﺮ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻒﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﯿﺸﱰی ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺍﻑ‪.‬ﺑﯽ‪.‬ﺁی‬ ‫ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺍﺛﺮﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﭼﻨﺪﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺳﻬﻮی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬ﺍﻣﺎ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﻣﯿﻔﯿﻠﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮﺍی ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﻧﮕﺸﺖ‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﯽﺁﻧﮑﻪ‬ ‫ﻋﻤﺪی ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺍﺭﯾﻦ ﻣﻮﺭﯾﺲ‪ ،‬ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ‬ ‫ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭ ﺩﻓﱰ ﻭﮐﻼی ﺗﺴﺨﲑی ﻟﻮﺱﺁﻧﺠﻠﺲ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺩﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻮﻓﻖﺷﺪﻩ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ‪ ٢۵‬ﺗﺎﯾﯽ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭی ﮐﻨﺪ‪.‬ﺷﺎﻫﺪﺍﺕ‬

‫ﺍﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ‬ ‫ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽﯾﯽ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺁﮐﺎﺩﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ )ﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﺍی‪.‬ﺍﺱ( ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺷﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖﻧﮕﺎﺭی ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎﺍﺭﺯﺷﯽ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﻠﻤﯽ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞﺍﺳﺘﻨﺎﺩ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪.‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﯿﭽﺮ‪ ،‬ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﯿﻔﯿﻠﺪ‪ ،‬ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ ‫ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺧﲑ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ‬ ‫ﺍﻧﮕﺸﺖﻧﮕﺎﺭی ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ‬ ‫ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺭﺳﯿﺪﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭی ﻭﺳﯿﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﺩﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭی ﻣﯿﻼﺩی‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺴﱰی ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﱰی‬ ‫ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻭﻟﲔ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺍﻧﮕﺸﺖﻧﮕﺎﺭیﻫﺎ‑ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻣﺤﻮ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺭﺍ ‑ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮی ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻏﺎﺯﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺧﻄﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ‬ ‫ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯﺭﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮﺩ‪.‬ﺁﯾﺘﯿﻞ ﺩﺭﻭﺭ‪ ،‬ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﺍﺩﺭﺍﮐﯽ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﺎﻟﺞ ﻟﻨﺪﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭﺯﯾﺎﺩی ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﺛﺎﺭ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞﺳﺎﺯ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ‪ ٪١‬ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ‬ ‫ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ«‪.‬‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ ‪۸۳‬‬

‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫‪۸۲‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۸۱‬‬


‫‪۸۰‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۷۹‬‬


‫ﺳﯿﻨﻤﺎ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﮔﻠﺰﺍﺭ؛ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺒﺮﺳﺎﺯ‬ ‫ﻭﻗﺘﯽ ﺧﱪ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ‪ ٩٠‬ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯی ﺩﺭ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ‬ ‫ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺗﻮ ﺭﻭﺯ ﺭﻭﺷﻦ )ﻋﻠﯽ ﻋﻄﺸﺎﻧﯽ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻭﺍﮐﻨﺶﻫﺎ ﺁﻣﯿﺰﻩﺍی ﺍﺯ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻭ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭی‬ ‫ﻭ ﺣﲑﺕ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﱪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻣﻮﺟﯽ ﺍﺯ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮﻫﺎی‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﻥ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﯿﱰ ﯾﮏ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﭘﺎﯾﮕﺎﻩﻫﺎی ﺍﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﻧﮑﺘﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ‬ ‫ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺗﻮ ﺭﻭﺯ ﺭﻭﺷﻦ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺍﻫﻤﯿﺘﯽ ﺩﺭ ﭘﯿﺸﱪﺩ ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻋﯽ ﺗﻤﺎﻡﻋﯿﺎﺭ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺮگ ﺭﺍ ﺑﺎﺯی ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ‬ ‫ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺧﻮﺩﺭﻭی ﺷﯿﮏ ﮔﺮﺍﻥﻗﯿﻤﺖ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺳﺮﺍﻍ ﺁﺩﻡﻫﺎی ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺕ ﻣﯽﺭﻭﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺭﻭﺡﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﺒﺾ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺭﻗﻢ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﮔﻠﺰﺍﺭ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﺍﺯﮔﻮﺷﻪ ﻭﮐﻨﺎﺭ‬ ‫ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺍی ﻓﻘﻂ ‪ ٣‬ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﯿﻠﻢ ‪ ٩٠‬ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ‪ .‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﺿﻤﻦ ﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺧﱪ )ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺍﺯ ﺳﻮی ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ( ﺗﺄﮐﯿﺪ‬ ‫ﻣﯽﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﮔﻠﺰﺍﺭ ‪ ١٠‬ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻨﺪﺳﺎﻋﺘﻪ ﺳﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺎﻣ ‪‬‬ ‫ﻼ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﭘﺮﻭژﻩ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﻍﺗﺮ ﺷﺪﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻌﺘﱪﮔﺎﺭﺩﯾﻦ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺷﯽ ﺍﺯ ﺭﻗﻢ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻣﺸﻬﻮﺭﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺭﺍ ﺟﺰﻭ ﮔﺮﺍﻥﻗﯿﻤﺖﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﺁﺳﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ‪ ١٠٠‬ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻﺭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺍﻣﺴﺎﻝ »ﺩﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮ« ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺭﻭی ﭘﺮﺩﻩ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻤﻨﻮﻉﺍﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪﻧﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺟﺎﻟﺐ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﺑﺎ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﻋﱰﺍﺿﺎﺗﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺑﯽﺣﺴﺎﺏ ﻭﮐﺘﺎﺏ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍی ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ »ﺩﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮ« ﺑﻪﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺑﺎ »ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺗﻮ ﺭﻭﺯ ﺭﻭﺷﻦ« ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻗﻢ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﺳﻮژﻩ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦﺑﺎﺭ ﺍﺣﺘﻤﺎ ‪‬‬ ‫ﻻ ﺟﺮﯾﻤﻪﺍی ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫‪۷۸‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﺳﯿﻨﻤﺎ‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ؛ ﺩﻗﺖ ﻭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﺳﺮﯾﺎﻝ »ﯾﻮﺳﻒ ﭘﯿﺎﻣﱪ« ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺠﺎﻝﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﺍﺵ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ‪ ،‬ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪﻩﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝﻫﺎی‬ ‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﺟﻮﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﯾﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥﻫﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪﻩ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﻫﺪ‪ .‬ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺣﻀﺮﺕ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﻭﯾﱰﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺨﺶ ﺳﺮﯾﺎﻝ‪ ،‬ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎﺯﻫﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻭ ﺷﻬﺮﺕ ﻓﺮﺍﮔﲑ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﯿﻠﻤﺸﺎﻥ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪ‪» .‬ﺯﻣﺎﻧﯽ« ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﻮﺳﻒ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﯾﺎﱃ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮی‬ ‫ﻧﺪﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﭘﺨﺶ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﺎﺯی ﻧﮑﻨﺪ‪ .‬ﻭﱃ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺗﻌﻬﺪﺵ‪ ،‬ﺍﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮﺩ‪ ،‬ﻧﻘﺶ ﺩﻟﺨﻮﺍﻫﺶ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﻫﺎی‬ ‫ﺣﺮﻓﻪﺍیﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﲔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺎﺯی ﺩﺭ »ﺁﻝ« ﺭﺍ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺪﻧﻪﺍی ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺩﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﻨﺠﺎﻝﻫﺎی ﺧﱪی ﻭ ﺷﯿﻮﻩﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪» .‬ﺁﻝ« ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺁﺑﺮﻭﻣﻨﺪی ﺍﺯﮐﺎﺭ‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺎﺯی ﺩﺭ »ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺑﻐﺪﺍﺩ« ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺧﻮﺵﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺧﺎﺹﭘﺴﻨﺪ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺯی ﺩﺭ »ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺑﻐﺪﺍﺩ« ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﯽ ﺩﺷﻮﺍﺭ )ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﯾﺎﻟﻮگﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﺮﻓﻪﺍی ﺯﯾﺎﺩی ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﺍﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ‬ ‫ﮐﯿﻔﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺤﯽ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﲔ ‪٢‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ‪ ،‬ﺍﮐﻨﻮﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺩﻩ ﺍﻭﻝ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﻭ‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺍﻭﻝ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎﺯﺍﻥ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯی ﺩﺭ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺍﻭﻝ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺍﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ‬ ‫ﯾﺎﺑﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﯿﺸﱰ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ‪ .‬ﺁﯾﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﭼﻬﺮﻩﺍی ﺑﯽﺭﻗﯿﺐ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺍﯾﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ؛ ﻭﱃ ﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﭼﻬﺮﻩ ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮی ﻭ ﻫﻮﺵ ﻭ ﺩﺭﺍﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍی ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۷۷‬‬


‫‪۷۶‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۷۵‬‬


‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﯽ‬

‫ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺣﯿﺎﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﯿﺎﺭﻩﺍﯼ ﻓﺮﺍﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﺩﻭﻣﲔ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫ﻣﻮﻟﮑﻮﻝﻫﺎی ﺁﱃ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺳﯿﺎﺭﻩﺍی ﻣﺸﱰیﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻭ ﺩﺍﻍ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻝﻫﺎی ﺁﱃ ﻭ‬ ‫ﺑﻨﯿﺎﻥﻫﺎی ﺍﺻﻠﯽ ﺣﯿﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎ ‪‬‬ ‫ﻻ ﺣﯿﺎﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺁﺳﺎﻥﺗﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﲑﺩ‪.‬‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻧﺎﺳﺎ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ‪ ،‬ﻣﻮﻟﮑﻮﻝﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺣﯿﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ‬ ‫ﺳﯿﺎﺭﻩ ﮔﺎﺯی ﺩﺍﻍ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻒ‪ ،‬ﮔﺎﻣﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﻣﻨﺠﻤﯿﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺗﻼﺷﻨﺪ ﺳﯿﺎﺭﺍﺗﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻥ ﺣﯿﺎﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺗﺎﺯﻩﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﻭﱃ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ‬ ‫ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪﺍی‬ ‫ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﯿﺎﺕ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﻣﺎﺭک ﺳﻮﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﺶ ﺟﺖ ﻧﺎﺳﺎ‪،‬‬ ‫ﺟﯽ‪.‬ﭘﯽ‪.‬ﺍﻝ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺎﺩﻧﺎی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪" :‬ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺩﻭﻣﲔ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ‬ ‫ﺁﺏ‪ ،‬ﻣﺘﺎﻥ ﻭ ﺩیﺍﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﻣﻮﺍﺩی ﮐﻪ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍی ﻓﺮﺍﯾﻨﺪﻫﺎی ﺯﯾﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﮐﺸﻒ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﺁﱃ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﯿﺎﺭﻩ‬ ‫ﺑﲑﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ‬ ‫ﻣﯽﺩﻫﺪﮐﻪ ﺳﯿﺎﺭﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮﻝﻫﺎی ﻻﺯﻡ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻭ ﺣﺘﯽ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻝﺗﺮ ﺩﺭ ﻓﻀﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ"‪.‬ﺳﻮﺍﯾﻦ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎﺭﺵ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻭ ﺭﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪﺍﺭی ﺑﺰﺭگ‬ ‫ﻧﺎﺳﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺎﺑﻞ ﻭ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﯽ‬ ‫ﺍﺳﭙﯿﺘﺰﺭ ﺑﺮﺍی ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺳﯿﺎﺭﻩ‪ ٢٠٩۴۵٨b HD‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﮔﺎﺯی ﺩﺍﻍ ﻭ ﻋﻈﯿﻢﺍﻟﺠﺜﻪ ﺍﺯ ﻣﺸﱰی‬ ‫ﺑﺰﺭگﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺳﺘﺎﺭﻩﺍی ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪ ١۵٠‬ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺭی ﺍﺯ ﺯﻣﲔ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻠﮑﯽ ﺍﺳﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ )ﭘﮕﺎﺳﻮﺱ( ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ‪ .‬ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺁﻧﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺩﻭﻣﲔ ﮐﺸﻒ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﮐﺸﻒ ﺩیﺍﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﮔﺎﺯی ﺩﺍﻍ ﻭ ﻣﺸﱰیﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ‬

‫‪۷۴‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫ﻧﺎﻡ ‪ ١٨٩٧٣٣b HD‬ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﭘﯿﺸﲔ ﻫﺎﺑﻞ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﭙﯿﺘﺰﺭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﯿﺎﺭﻩ‪ ،‬ﺁﺏ ﻭ ﺑﺨﺎﺭ ﻣﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺁﺷﮑﺎﺭ‬ ‫ﮐﺮﺩ‪.‬ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻔﯿﺎﺕ ﺑﺎ ﻃﯿﻒﺳﻨﺠﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺭﻭﺵ‪ ،‬ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺋﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭی ﻣﻨﺸﻮﺭﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﺠﺰﯾﻪ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻃﻮﻝﻣﻮﺝﻫﺎی‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻭ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻃﯿﻒ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺋﯽ ﻭ ﻓﺮﻭﺳﺮﺥ‬ ‫ﺗﺄﺛﲑ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﯾﻦﺳﺎﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺩﻗﯿﻖ‬ ‫ﻃﯿﻒ‪ ،‬ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺁﺷﮑﺎﺭﮐﺮﺩ‪ .‬ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻭﺭﺑﲔ ﻓﺮﻭﺳﺮﺥ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻫﺎﺑﻞ‬ ‫ﻭ ﻃﯿﻒﺳﻨﺞ ﭼﻨﺪ ﺟﺴﻤﯽ ﺁﻥ‪ ،‬ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﻟﮑﻮﻝﻫﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﻮﺭﺳﻨﺞ ﻭ ﻃﯿﻒﺳﻨﺞ‬ ‫ﻓﺮﻭﺳﺮﺥ ﺍﺳﭙﯿﺘﺰﺭ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻌﲔ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻮﺍﯾﻦ‪» :‬ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﻢ‬ ‫ﻣﻮﻟﮑﻮﻝﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﻓﺮﺍﯾﻨﺪﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﮐﺸﻒ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ«‪ .‬ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﻨﺠﻤﲔ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﻮ ﺩﻭ‬ ‫ﺳﯿﺎﺭﻩ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎی ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺳﯿﺎﺭﻩ‬ ‫ﻫﻢﺩﺳﺘﻪ ﭘﯽ ﺑﱪﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍی ﻣﺜﺎﻝ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﻧﺴﺒﯽ ﺁﺏ ﻭ‬ ‫ﺩیﺍﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻭﱃ ‪HD‬‬ ‫‪ ٢٠٩۴۵٨b‬ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺑﯿﺶ ﺗﺮی ﺍﺯ ﻣﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ‪HD‬‬ ‫‪ ١٨٩٧٣٣b‬ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺳﻮﺍﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪" :‬ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﺘﺎﻥ‬ ‫ﭼﯿﺰی ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﺗﺸﮑﯿﻞﺩﻫﻨﺪﻩ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ"‪.‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻮﺍﯾﻦ‪ ،‬ﺩﯾﮕﺮ‬ ‫ﺳﯿﺎﺭﺍﺕ ﺑﺰﺭگ ﺩﺍﻍ ﻭ ﻣﺸﱰیﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﭘﺎﯾﻪ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﺧﱰﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺭﺍﺕ ﺳﻨﮕﯽ ﺯﻣﲔﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﱃ ﻧﺸﺎﻥﮔﺮ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﱃ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖ ﮐﭙﻠﺮ ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩی‬ ‫ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎﻫﺎی ﺟﺎﻣﺪ ﺭﺍ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭی ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺷﺪ‪ ،‬ﻭﱃ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﺧﱰﺷﻨﺎﺳﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﺎ ﺩﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏ ﺩﻫﻪ ﺗﺎ ﮐﺸﻒ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﱃ ﺭﻭی‬ ‫ﭼﻨﲔ ﺳﯿﺎﺭﺍﺗﯽ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﯾﻢ‪.‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻮﺍﯾﻦ‬ ‫ﺍﮔﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﭼﻨﲔ ﺳﯿﺎﺭﺍﺕ ﺯﻣﲔﻣﺎﻧﻨﺪی‬ ‫ﮐﺸﻒ ﺷﻮﻧﺪ‪" ،‬ﮐﺸﻒ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﺁﱃ ﺍﻟﺰﺍﻣ ﹰﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ‬

‫ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﻭی ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺭﺍﻩﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﲔ‬ ‫ﻣﻮﻟﮑﻮﻝﻫﺎﯾﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺁﱃ‬ ‫ﺭﺍ ﺭﻭی ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺳﻨﮕﯽ ﺯﻣﲔﻣﺎﻧﻨﺪﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ‪،‬‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪﻫﺎی ﻏﲑ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﺭﺍ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﻭی ﺁﻥ ﺳﯿﺎﺭﻩ‬ ‫ﺧﺘﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺣﺬﻑ ﮐﻨﯿﻢ"‪.‬ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﻣﺎ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﺎﻭﺷﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮپﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻭی ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﻃﯿﻒﺳﻨﺠﯽ‪ ،‬ﺍﺑﺰﺍﺭی ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻗﻮی ﺑﺮﺍی ﺗﻌﯿﲔ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﺩﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ"‪.‬ﺍﯾﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪ‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﯽ‪.‬ﭘﯽ‪.‬ﺍﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺸﻒ‬ ‫ﺳﯿﺎﺭﺍﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﲑﻭﻥ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﺗﺎﺯﻩﺍی ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮﺍﺕ ﻓﻼﺳﻔﻪ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭ ﺭﺻﺪﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖﻫﺎی‬ ‫ﺍﺳﭙﯿﺘﺰﺭ ﻭﮐﭙﻠﺮ ﻧﺎﺳﺎ ﺭﺳﯿﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ‪ ،‬ﻧﻘﺎﻁ‬ ‫ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺍی ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬ﻓﻨﺎﻭﺭی ﻭ ﻋﻠﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﻤﺎﺭﻧﺪﻩ ﺳﯿﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﮐﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﮐﺸﻒ ﺳﯿﺎﺭﺍﺕ ﺑﲑﻭﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﭘﺎﺭﺱ‪ ،‬ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺎﺑﻞ ﯾﮏ‬ ‫ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﺑﲔﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﲔ ﻧﺎﺳﺎ ﻭ ﺁژﺍﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ‬ ‫ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮔﻮﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﮔﺮﯾﻨﺒﺎﻟﺖ ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻠﺴﮑﻮپ‬ ‫ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮﺭ ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺎﺑﻞ ﺭﺍ‬ ‫ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎی‬ ‫ﺍﺧﱰﺷﻨﺎﺳﯽ ﺁﺋﻮﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺷﯿﻨﮕﱳ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺴﺘﯿﺘﻮ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻧﺎﺳﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬ﺟﯽ‪.‬ﭘﯽ‪.‬ﺍﻝ ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖ‬ ‫ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺍﺳﭙﯿﺘﺰﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻧﺎﺳﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﺍﺳﭙﯿﺘﺰﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﮐﺎﻟﺘﮏ )ﺍﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺎﺩﻧﺎ(‬ ‫ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪ .‬ﮐﻠﺘﮏ ﻫﻢﭼﻨﲔ ﺟﯽ‪.‬ﭘﯽ‪.‬ﺍﻝ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﻧﺎﺳﺎ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬


‫ﺍﯾﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ؛ﭼﻬﺎﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺯﺳﺎﻣﺎﻥ ﺍﺣﺘﺸﺎﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‬

‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‑ ﭼﻬﺎﺭ ﺍﺛﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺯ » ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺍﺣﺘﺸﺎﻣﯽ« ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﱪﻧﮕﺎﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﻧﺎ‪ ،‬ﺁﻟﺒﻮﻡ »ﻣﺮﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮ« ﺑﺎ ﺻﺪﺍی ﻋﻠﲑﺿﺎ‬ ‫ﮔﻠﺸﻦ‪ ،‬ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﱳ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی)ﺭﺳﺘﮕﺎﺭی ﺩﺭ ﻫﺸﺖ ﻭ ﺑﯿﺴﺖﺩﻗﯿﻘﻪ‪ ،‬ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ‪ (...‬ﺩﺭ ﺩﻭ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻭ »ﺁﺛﺎﺭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺍﺣﺘﺸﺎﻣﯽ ‪ «١‬ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺑﯽﮐﻼﻡ ﺑﺮﺍی ﺍﺭﮐﺴﱰ ﻭ ﭘﯿﺎﻧﻮ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺍﺣﺘﺸﺎﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ ﭘﯿﺎﻧﻮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺁﺛﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺳﺎﻝ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺟﺮﺍﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ«ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺮﻗﯽ« ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺳﺮﻟﮏ ﻭ‬ ‫ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﻭﺑﺎﺑﮏ ﺷﻬﺮﮐﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ‪ :‬ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎﺯﻩ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺍﺣﺘﺸﺎﻣﯽ ﺭﺍ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻭﺍی ﺑﺎﻍ‬ ‫ﻣﻬﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪﮐﺮﺩ‪.‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ ‪۷۳‬‬

‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ‬ ‫ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﯼ ﺗﺎﺟﺮ ﻗﺮﻥ ‪۲۱‬‬ ‫ﻣﺤﻤﻮﺩ ‪‬ﺑﺸﺎﺵ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﺳﯽ ﻭ ﺩﻭﻡ‬

‫ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉﮐﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﮐﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺗﺎ ﭼﻪ‬ ‫ﺣﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮیﮔﻮﮔﻞ ﺗﺎﺛﲑ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺧﯿﻠﯽ‬ ‫ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩﻡﮐﻪﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍﯾﻨﱰﻧﺖ‪ ،‬ﻫﺮ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺗﺮی ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎی‬ ‫ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﻢ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎی‬ ‫ﺟﺴﺘﺠﻮ‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﱰ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺴﺘﺠﻮ‪ ،‬ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺭﯾﺘﻢﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪﻩﺍی ﺑﻪﮐﺎﺭ‬ ‫ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻣﺎ‪ ،‬ﺟﺰﻭﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﱰ ﻭﮐﺎﺭﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎی ﻗﻮی ﺍﯾﻨﱰﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﻢﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪﮐﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮﺩ‬

‫‪۷۲‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫ﺭﺍ ﺑﻬﱰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﱰی ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺭﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺎ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺭﻭﺑﺎﺕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺍﯾﻨﱰﻧﺘﯽ‪ .‬ﻫﺮﮐﻠﻤﻪ‬ ‫ﺁﻧﭽﻪﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﻌﺒﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮیﮔﻮﮔﻞ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺳﻌﯽﮐﻨﯿﻢ ﺍﺯ ﺟﻤﻼﺕ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻼﺕ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﯾﺎ‬ ‫ﺟﻤﻼﺕ ﺧﱪی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﻣﺜﻼ ﻓﺮﺽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ‬ ‫ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺭﯾﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺭﺯﺭﻭ ﯾﮏ ﺗﻮﺭﮔﺮﺩﺵ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ‬ ‫ﺩﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺟﺴﺘﺠﻮﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬ ‫ﺗﻮﺭ ﺩﺑﯽ‬ ‫ﺗﻮﺭ ﺷﻬﺮ ﺩﺑﯽ‬ ‫ﺭﺯﺭﻭ ﺗﻮﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺩﺑﯽ‬ ‫ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻮﻡ‪ ،‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﮐﻠﻤﻪ "ﺭﺯﺭﻭ" ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺴﺘﺠﻮ‪،‬ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻮﺭﯾﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺗﻮﺭﮔﺮﺩﺵ ﺩﺭ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺩﺑﯽ ﺭﺍ ﺭﺯﺭﻭ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝﺗﺮی ﺭﺍ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻭ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭی ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ‬ ‫ﺻﺤﺒﺖﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢﮐﻪ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯی‬ ‫ﯾﮏ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ )‪Search‬‬ ‫‪ (Engine Optimization - SEO‬ﺍﺳﺖ‪ .‬ﯾﮑﯽ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ‪ ،‬ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ‬

‫ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ‪ ،‬ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪﻩ‪ ،‬ﺩﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪﮐﻠﻤﺎﺕ ﯾﺎ ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﺠﺎﺭﺕ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺧﯿﻠﯽ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺸﺨﺺ‪ ،‬ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮ‬ ‫ﺍﺳﺎﺱﮐﻠﻤﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﮔﲑﺩ‪ .‬ﻣﺜﻼ "ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺸﻤﺲ" ﯾﮑﯽ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﺎﺣﺘﯽ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺩﺑﯽ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮑﺘﺎ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ‪ ،‬ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﻤﲔ ﯾﮏﮐﻠﻤﻪ ﺩﺭﮔﻮﮔﻞ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺳﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢﮐﺮﺩ‪ .‬ﻭﱃ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧـﯿﱰ‪،‬‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﻬﱰی ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪﮐﺮﺩ ﻣﺜﻞ "ﺑﻠﯿﻂ‬ ‫ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ"‪.‬ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩﮐﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮﺍی ﺩﻭﮔﺮﻩ‪،‬‬ ‫ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ‪.‬ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﲔ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺘﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺩﻗﯿﻘ ﹰﺎ ﺍﺯ ﭼﻪﮐﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﯽ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﯾﺎﻓﱳ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭﺏﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯیﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﱰ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺪﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﮔﺮﻭﻩ‪،‬‬ ‫ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﻮﺏ ﻋﻤﻞﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺁﻣﺪﮐﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺟﺎﻟﺐ ﻭ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﺍﻭ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻡ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺑﻌﺪی‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﻫﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ‪...‬‬


‫ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻬﺎ‬ ‫ﺗﻮﺭﯾﺴﺘﯽﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-۴۴١٨۴١٢:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻭ ﺍﯾﻨﱰﻧﺖ‬ ‫ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-٩٣۶۵۶٢٠:‬‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺮﺩی ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭی ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪).‬ﻟﻄﻔ ﹰﺎ ‪ CV‬ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(‬ ‫ﻓﮑﺲ‪٠۶-٧۴٣۵٨۵۵:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﺩﺍﺭﺍی ﻣﺪﺭک ﺻﺪﻭﺭ ﺑﻠﯿﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪﮐﺎﺭ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞﮐﺎﺩﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﺁژﺍﻧﺲ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﺎﻥ‬ ‫ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫‪Email:booking@mahanholidays.com‬‬ ‫ﺑﻪ ﯾﮏ ﺁﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﮐﺎﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣﺎﺭﺍﺕﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-٧٣٨٩٨۶٠:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭ ﺗﺮﺟﯿﺤ ﹰﺎ‬ ‫ﻫﻨﺪی ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-٧٠۵۵٢١٠:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ‬ ‫ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-٢٩٣۴۴٢٢:‬‬ ‫ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻮﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﯾﺮﻩ‬ ‫ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-١۴۵۴٠٢٠:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺁﻗﺎﯾﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺗﻮﮐﺪ‬

‫ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-۵٩۴٧۵٠۴:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٢٩٧۶٧٧٧:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﺣﺪ ﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭک‬ ‫ﻟﯿﺴﺎﻧﺲﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-٨٧۵۶٧٨٨:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﺁﺭﺍﯾﺸﯽﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵۵-٢٩٠٧۶۴٨:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺭﯾﺴﺘﯽ‬ ‫ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-۵۵٣۵١٨۴:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩی ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ‪،‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻗﺎﻣﺖ ﭘﺪﺭ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۴-٢٢٩۶٨١١:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﺣﺮﻓﻪ ﺍی ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻗﺎﻣﺖ ﭘﺪﺭ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﭘﻮﺭﺳﺎﻧﺖ‬ ‫ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-۴۶۴٠١٧١:‬‬ ‫ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺖﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰﺭگ‬ ‫ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﺩﺭ ﺷﺎﺭﺟﻪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-٩۴۴۵۴۴٢:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺠﺎﺭی ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ‬ ‫ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﺣﺪ ﺍﻗﻞ ﻣﺪﺭک ﺩﯾﭙﻠﻢ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬

‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵۶-۶٧۵١٢١١:‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺟﺎﻧﺒﯽﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‬ ‫ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-٨٧۵٩۵٩٠:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ‬ ‫ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-٩۴٩٢٨٨۶ :‬‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺮﺩی ﺟﻬﺖ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺳﻨﮕﲔ ﻭ ﺩﺍﺭﺍیﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﭘﺎﯾﻪ ‪ ۶‬ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-٩٢٣٣٠٧٧:‬‬ ‫ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﭘﺪﺭ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﮐﺎﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺁژﺍﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪٠۵٠-۵۵٣۵١٨۴ :‬‬ ‫ﺧﺎﳕﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺗﻠﻔﻦ‪۰۵۰-۸۴۹۰۱۰۸:‬‬ ‫ﻓﺮﺩﯼ ﺑﺎ ‪ ۱۰‬ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ‬ ‫ﺩﺭﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺗﻠﻔﻦ‪۰۵۶- ۱۳۹۲۹۰۵:‬‬ ‫ﻓﺮﺩﯼ ﺟﻬﺖ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺷﯿﻤﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺗﻠﻔﻦ‪۰۵۵- ۴۳۳۶۳۷۸:‬‬

‫‪Looking for Job‬‬ ‫‪Experiences: fashion model‬‬ ‫‪company business man‬‬ ‫‪for,shoping,selling DVD,‬‬ ‫‪building construction‬‬ ‫‪art works,pictures‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪۰۵۶-۶۵۰۲۲۸۳:‬‬ ‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۷۱‬‬


‫ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻬﺎ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﮔﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﯽ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯼ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ‬

‫ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺷﻨﺒﻪ‬

‫ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ‪ ۱۲‬ﻇﻬﺮ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‬

‫ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ‪ ۱۲‬ﻇﻬﺮ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﮑﺲ‪۰۴-۳۶۷۸۰۹۱ :‬‬ ‫ﺍﺭﺳﺎﻝ ﳕﺎﯾﯿﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﳓﻮﻩ ﺁﮔﻬﯽ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯼ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺩﺭﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ‪۰۴-۳۶۵۸۵۵۶ :‬‬ ‫ﲤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺣﻖ ﺣﺬﻑ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻮﻥ‬ ‫ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ‬

‫ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ‪:‬‬ ‫ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺑﻨﺰ ‪ C٢٨٠‬ﻣﺪﻝ ‪ ١٩٩۵‬ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﮐﺎﺭﮐﺮﺩ‬ ‫ﮐﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-١٧٢۴٧٢٣:‬‬ ‫ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻓﻮﺭﺩ ﻣﻮﻧﺪﺋﻮ ﻣﺪﻝ ‪ ٢٠٠۶‬ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ‪ ١٢٠٠٠‬ﺩﺭﻫﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵۵-٧٣۵٨٢٣۴ :‬‬ ‫ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯ ‪ ٢٠٠٨‬ﺳﻔﯿﺪ ﺭﻧﮓ ﺑﺎ ‪۵۵٠٠٠‬‬ ‫ﮐﯿﻠﻮﻣﱰﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ‪ ١۶۵٠٠٠‬ﺩﺭﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ‬ ‫ﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵۵-۵۵١۵٧۵٨:‬‬ ‫ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺟﯿﭗ ﺭﺍﻧﮕﻠﺮ ﻣﺪﻝ ‪ ٢٠٠۶‬ﺳﻔﯿﺪ ﺭﻧﮓ ﺩﻧﺪﻩ ﺍی ﺑﻪ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ‪ ۵٠٠٠٠‬ﺩﺭﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-١۶۴٢٠٠٢:‬‬ ‫ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺑﯿﺘﻞ ﺯﺭﺩ ﺭﻧﮓ ﻣﺪﻝ ‪ ٢٠٠٠‬ﺩﻧﺪﻩ‬ ‫ﺍی ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ‪ ١٨٠٠٠‬ﺩﺭﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ‬ ‫ﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-١۴٧۴۵۴۵:‬‬ ‫ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺑﻨﺰ ‪ ٣۵٠ CLS‬ﻣﺪﻝ ‪ ٢٠٠۵‬ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﻣﯽ ﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-۶٨١۶٠٧٠:‬‬ ‫ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﺎ ﻣﺪﻝ ‪ ٢٠٠٢‬ﻧﻘﺮﻩ ﺍی ﺭﻧﮓ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫‪ ١٨۵٠٠٠‬ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵۵-٢۵٣٠۵۴١:‬‬ ‫ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺍﻭﭘﻞ ﻓﯿﺘﺎ ‪ ۴‬ﺩﺭﺏ ﻣﺪﻝ ‪ ١٩٩۶‬ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ‬ ‫ﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-۶٣٢١۴۶٠:‬‬ ‫ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦﮔﻠﻒ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻧﮓ ﻣﺪﻝ ‪ ٩۴‬ﺑﻪ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ‪ ۵٠٠٠‬ﺩﺭﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-٩٨٠۶١۶٠:‬‬ ‫ﯾﮏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻟﻮﺩﺭ ‪ 380WA‬ﮐﻮﻣﺎﺗﺴﻮ ﻣﺪﻝ ‪ ٢٠٠۴‬ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﻣﲑﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-۵٣٨٨٧۶١:‬‬ ‫ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻠﻮک ﺯﻧﯽ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﻣﯽ ﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-١۴٠٩١٩١:‬‬ ‫ﺗﻌﺪﺍﺩی ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﻨﺰﻝ (ﺗﺨﺖ ‪ ١‬ﻧﻔﺮﻩ‪،‬ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﻧﯿﻢ ﺳﺖ ‪۴‬‬ ‫ﻧﻔﺮﻩ‪،‬ﻓﺮﺵ‪،‬ﺻﻨﺪﱃ ﻭ… ) ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﻣﯽ ﺭﺳﺪ‪.‬‬

‫‪۷۰‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵۶-١٣٩٢٩٠۵:‬‬ ‫ﺗﻌﺪﺍﺩی ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﻨﺰﻝ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻧﻮ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-٩۵۵٧٧٠٧:‬‬ ‫ﺗﻌﺪﺍﺩی ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-٢۵۵٣٩٠٧:‬‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ‪..‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵۵-٢٣٧٠٢٨٧:‬‬ ‫ﺗﻌﺪﺍﺩی ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ‪،‬ﻓﻮﺭی ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﻣﯽ ﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-۵١٠٠۵٣٢:‬‬ ‫ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﺩﻑ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺏ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-١٢٧۶٠٠٧:‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻟﻤﻤﺰﺭﺩﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪٠۵٠-۴۵٨٩٩٢٠:‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﯾﺮﻩ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-۴٢٧۵١۵٨:‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﺮﻗﺒﺎﺕ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-٧۴٨٠٣٣۴:‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻟﻮﺭﻗﺎ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵۵-۴٢٩٧٩٧٩:‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺭﻗﻪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-۶۵۴۴۴٨١:‬‬

‫ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ‪:‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻭ‬ ‫ﺗﺎﯾﭗ ﻻﺗﲔ‪،‬ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻭ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺎﺭﻩ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-٧٧٠٣٩١٩:‬‬ ‫ﻓﺮﺩی ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻭﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪﮐﺎﺭ‬ ‫ﺍﯾﻨﱰﻧﺖ ﻭﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-۵١٠٠۵٣٢:‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺩﺍﺭﺍی ‪ ۶‬ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪﮐﺎﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-۵٨۵٩۴۴٧:‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻤﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺭﻟﯿﺪﺭی‬ ‫ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺭﯾﺴﺘﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-٩٨٣۶۵٣٩:‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ‪ ١٠‬ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪٠۵۶-١٠٣٠٢٨٧:‬‬ ‫ﻓﺮﺩی ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺟﻬﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭی ﺁﻣﺎﺩﻩ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-۴٢٩٠٣٧۶:‬‬ ‫ﺁﻗﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺍﺭﺩﻭ ﺩﺍﺭﺍی‬ ‫ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-٣٣٠٣٧٧٩:‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻤﯽ ﻓﻮﻕ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭی ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻭ‬ ‫‪ ۵‬ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪﮐﺎﺭ ﺩﺑﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-٨٨٠٨١۶١:‬‬ ‫ﺁﻗﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی ﺁﻣﺎﺩﻩ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪٠۵٠-٨٣٠۶۴۵۴‬‬ ‫ﺁﻗﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭی ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-٨٨٩٠۵٣٧:‬‬ ‫ﺁﻗﺎﯾﯽ ﺑﺎ ‪ ١۵‬ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﻃﺮﺍﺣﯽ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-۵۶۴۶٧١٨:‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ‬ ‫ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭ ﺍﯾﻨﱰﻧﺖ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭی ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭی‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-٣٠١۶٩٨٠:‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﺎ ‪ ۶‬ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠٩١١-٣١١۶۶٧۵:‬‬ ‫ﺁﻗﺎﯾﯽ ﺑﺎ ‪ ٢۵‬ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭی ﺩﺭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺁﺷﻨﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺍﺭﺩﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-٩٠٢١٩٩۵:‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻤﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﮐﺸﺘﲑﺍﻧﯽ ﻭﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-۶٨۵٧٨٩٩:‬‬ ‫ﺁﻗﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ‪ ٧‬ﻧﻔﺮﻩ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺭﯾﺴﺘﯽ ﻭ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭی‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪٠۵٠-٨۵۵۶٣۶٠:‬‬ ‫ﺁﻗﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﱃ ‪،‬ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﻭ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪﮐﺎﺭ ﺩﺭﺍﻣﻮﺭﺑﺎﻧﮑﯽ ﻭﮔﻤﺮک ﺩﺑﯽ‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪٠۵٠-۵٨٨١١٣۴:‬‬ ‫ﻓﺮﺩی ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﻀﻮﺭی ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮﻥ‬ ‫ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪٠۵۶-١٣٩٢٩٠۵:‬‬ ‫ﻓﺮﺩی ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺩﺍﺭﺍی ‪١٠‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪﮐﺎﺭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪٠۵۵-۴٣٣۶٣٧٨:‬‬

‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‪:‬‬

‫ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﺟﻬﺖ ﻣﺠﺮیﮔﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ‬ ‫ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵۶-١٣١٠۶۶٠:‬‬ ‫ﺍﺯ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ‬ ‫ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪Email: job@carouselstudio.tv‬‬ ‫ﺍﺯ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺗﻠﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻃﻨﺰ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ‬ ‫ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۴-٣۴۴۴٧۴۴:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺟﻬﺖﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﱰ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻭ‬ ‫ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺩﺭ ﺷﺎﺭﺟﻪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-۶٩٧۴١٠۵:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭی ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-٨٧٧١۶١٠:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻗﺎﻣﺖ ﭘﺪﺭ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ‬ ‫ﻭﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۴-۴۴٧۴٢۶٧:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﺟﻬﺖ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭ‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪).‬ﻟﻄﻔ ﹰﺎ ‪ CV‬ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(‬ ‫‪yahoo.com@Email:tutordubai٢٠١٠‬‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺮﺩی ﺍﭼﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻔﺮﻭﺷﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﭘﻮﺭﺳﺎﻧﺘﯽﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪٠۵٠-٨٨۶۶۵٣٣:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺟﻬﺖﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺁژﺍﻧﺲ‬


‫ﻟﯿﺴﺖ ﳕﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﺑﯽ‬ IIR Exhibitions : ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﮐﻨﻨﺪﻩ‬ +٩٧١ ۴ ٣٣۶۵١۶١ :‫ﺗﻠﻔﻦ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭی‬:‫ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﺑﺮﺍی‬ Dubai International Convention : ‫ﺁﺩﺭﺱ‬ and Exhibition Centre Halls 1, 2, 3 : ‫ﻣﮑﺎﻥ‬ http://www.thebrideshow.com : ‫ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ‬

Exhibition Member of Index Holding +٩٧١ ۴ ٣۶٢۴٧١٧ :‫ﺗﻠﻔﻦ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭی‬:‫ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﺑﺮﺍی‬ Dubai International Convention : ‫ﺁﺩﺭﺱ‬ and Exhibition Centre Hall 7, Sheikh Rashid Hall : ‫ﻣﮑﺎﻥ‬ http://www.dihad.org : ‫ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ‬ Motexha Exhibition : ‫ﻧﺎﻡ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ‬

: ‫ﻧﺎﻡ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ‬ Malaysia Services Exhibition ‫ ﺣﻀﻮﺭﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﺰی‬: ‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ‬ ٢٠١٠/٠۴/١۵ - ٢٠١٠/٠۴/١٣ : ‫ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی‬ Matrade - Malaysia Trade : ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﮐﻨﻨﺪﻩ‬ Centre +٩٧١ ۴ ٣٣۵۵۵٢٨ :‫ﺗﻠﻔﻦ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭی ﻭ ﻋﻤﻮﻡ‬:‫ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺑﺮﺍی‬ Dubai International Convention : ‫ﺁﺩﺭﺱ‬ and Exhibition Centre Zabeel Hall : ‫ﻣﮑﺎﻥ‬ : ‫ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ‬ http://www.malaysianservices.com/home.html

۶۹

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ۵۱۲ ‫ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬،‫ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‬،۱۳۸۹ ‫ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ‬۱۴

‫ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩﻣﺪ‬:‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ‬ ٢٠١٠/٠۴/٠٨ - ٢٠١٠/٠۴/٠۶ :‫ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی‬ IIR Exhibitions : ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﮐﻨﻨﺪﻩ‬ +٩٧١ ۴ ٣٣۶۵١۶١ :‫ﺗﻠﻔﻦ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭی‬:‫ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﺑﺮﺍی‬ Dubai International Convention : : ‫ﺁﺩﺭﺱ‬ and Exhibition Centre Hall 4 : ‫ﻣﮑﺎﻥ‬ http://www.motexhaonline.com : ‫ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ‬ Bride Show : ‫ﻧﺎﻡ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﺑﺰﺭﮔﱰﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ‬: ‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ‬ ٢٠١٠/٠۴/١٠ - ٢٠١٠/٠۴/٠٧ : ‫ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی‬

‫ﻟﯿﺴﺖ ﳕﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﺑﯽ‬ : ‫ﻧﺎﻡ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ‬ Dubai International Humanitarian Aid & Development Conference & Exhibition – DIHAD 2010

‫ﻫﻔﺘﻤﲔ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺑﺸﺮ‬: ‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺩﺑﯽ‬ ٢٠١٠/٠۴/٠۶ - ٢٠١٠/٠۴/٠۴ : ‫ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی‬ INDEX Conferences & : ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﮐﻨﻨﺪﻩ‬


‫ﺍﯾﺮﺍﻥ‬ ‫ﻫﯿﺄﺗﯽ ﺍﺯ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﺎﺯﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪۶۸‬‬

‫ﺁﻧﮑﺎﺭﺍ‑ ﯾﮏ ﻫﯿﺄﺕ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﺍﺯ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺗﺮﮐﯿﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ » ﺍﺣﻤﺪ ﭘﮏ« ﺭﯾﯿﺲ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﮐﺸﻮﺭ ﻋﺎﺯﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﯾﺮﻧﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﺎﺭﺍ‪ ،‬ﻫﯿﺄﺕ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﺩﯾﺪﺍﺭ ﻭﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺴﻮﻭﻟﲔ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻋﺎﺯﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳﻔﺮ ﻫﺎی ﺩﻭﺭﻩ ﺍی ﺭﻭﺳﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﻣﺨﺪﺭ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺳﻮﻣﲔ ﻧﺸﺴﺖ ﺭﻭﺳﺎی ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﺧﱪ ﺑﻪ ﺧﱪﻧﮕﺎﺭ ﺍﯾﺮﻧﺎ‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﺪﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺭﺍﻩ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰﺩﻭ‬ ‫ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﺟﻬﺎﻥ‬

‫ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺟﻬﺎﻥ‬

‫ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺳ‪‬ﯾﻨﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ‪ CTIA 2010‬ﺍﻭﻟﲔ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ‬ ‫ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪ HTC Evo 4G‬ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻭﻟﲔ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻭﺍﯾﻤﮑﺲ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻭﻟﲔ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻧﺒﻮﻩ‬ ‫ﺭﺳﯿﺪﻩ ‪ ،‬ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬ﺍﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ‬ ‫‪ OS 2.1‬ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ‪ ۴٫٣‬ﺍﯾﻨﭽﯽ ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﻗﺖ ﻟﻤﺲ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺍی ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ‬ ‫ﻣـــــــــﯽ ﺩﻫﺪ‪.‬ﺩﻭﺭﺑﲔ ﺍﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ‪ ٨٫٣‬ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺎﻓﻈﻪ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺁﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺫﺧﲑﻩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﯿﺎﺯ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﮐﺎﺭﺕ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺠﺰﺍ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﮐﺎﺭﺗﻬﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ‪ ٣٢‬ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪.‬ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺳ‪‬ﯾﻨﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻭﺍﯾﻤﮑﺲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ‬ ‫ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺁﻏﺎﺯﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺭﺍﻩ ﺯﯾﺎﺩی‬ ‫ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﺍﺳﺖ‪.‬ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﯽ ﻧﺖ‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺳ‪‬ﯾﻨﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ‪ ١٢٠‬ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ‪.‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۶۷‬‬


‫ﺳﯿﻨﻤﺎ‬ ‫ﺗﺎﻡ ﮐﺮﻭﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ‬ ‫»ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻫﺎﺭﺩﯼ« ﻣﯽﺷﻮﺩ‬ ‫ﺗﺎﻡ ﮐﺮﻭﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺎﺯی ﺩﺭ‬ ‫»ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﻏﲑﻣﻤﮑﻦ‪ «۴‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ،٢٠١١‬ﺟﻠﻮی‬ ‫ﺩﻭﺭﺑﲔ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮﺩﺍﺭی »ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻫﺎﺭﺩی« ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪».‬ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻫﺎﺭﺩی« ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻤﺪی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪ ٢٠١٢‬ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩﺳﺎﺯی ﯾﮏ‬ ‫ﺍﺛﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺭﯾﮋﯾﻨﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻼﺩی‬ ‫ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﭘﺴﺮﻫﺎی ﻫﺎﺭﺩی« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻭ‬ ‫ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻣﺎﺟﺮﺍﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ ﺍﮐﺸﻦ‪ ،‬ﭼﻨﺪ ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻭﺭﺯﯾﺪﻩ ﮐﺎﺭﺁﮔﺎﻫﯽ ﺯﺩﻩﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺁﺩﻡﻫﺎی ﺑﺪ ﻗﺼﻪ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻝ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺩﻭﺭﺍﻥ‬ ‫ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ‪ ،‬ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻣﺎﺟﺮﺍﺟﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﺶ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﻡﮐﺮﻭﺯ ﻭ ﺑﻦ ﺍﺳﺘﯿﻠﺮ ﺑﺎﺯی‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻨﺪﮐﺮﺩ‪.‬‬

‫‪۶۶‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫ﺷﺎﻭﻥ ﻟﻮی ﮐﻤﺪیﺳﺎﺯی ﻣﻄﺮﺡ ﺳﯿﻨﻤﺎ‪ ،‬ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ‬ ‫»ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻫﺎﺭﺩی« ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ »ﺷﺒﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺯﻩ« ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻦ‬ ‫ﺍﺳﺘﯿﻠﺮﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺮﻭﺯﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩی ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ‬ ‫ﺳﺎﻝﻫﺎی ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺭﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻣﺪﺗﯽ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎﺯی ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﻣﲔ ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﯿﻠﻢ »ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖ ﻏﲑﻣﻤﮑﻦ« ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎﺀ‬ ‫ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫»ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻫﺎﺭﺩی« ﺍﻭﻟﲔ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻤﺪی ﺍﻭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺁﻥ ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﯽﮔﲑﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﮐﻤﺪی »ﺗﻨﺪﺭ ﺍﺳﺘﻮﺍﯾﯽ« ﺩﺭ‬ ‫ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﮑﻤﻞ‪ ،‬ﺑﺎﺯی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﺁﻥ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﻧﻘﺶ ﻣﮑﻤﻞ‬ ‫ﻣﺮﺍﺳﻢ ﮐﺮﻩ ﻃﻼﯾﯽ ﮔﻠﺪﻥ ﮔﻠﻮﺏ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﺮﻭﺯ ﺭﻭی ﭘﺮﺩﻩ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ ﺩﺭﺍﻡ ﺿﺪ‬ ‫ﺟﻨﮓ »ﻭﺍﻟﮑﺮی«)‪ (٢٠٠٨‬ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﻨﻞ‬ ‫ﺍﺭﺗﺶ ﻫﯿﺘﻠﺮی ﮐﻼﻭﺱ ﻓﻮﻥ ﺍﺳﺘﺎﻓﺸﱪگ ﺭﺍ ﺑﺎﺯی‬ ‫ﮐﺮﺩ‪.‬‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۶۵‬‬


‫‪۶۴‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۶۳‬‬


‫ﭘﺰﺷﮑﯽ‬

‫ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﻧﺰﻩ ﺷﺪﻥ‪ ،‬ﺭﺍﻩ ﺑﯽ‬ ‫ﺧﻄﺮﯼ ﻫﺴﺖ؟‬ ‫ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺳﻮﻻﺭﯾﻮﻡ ﺣﺘﻤﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪﮐﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ی ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﺎﻕ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺰﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ‬ ‫ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﺪﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﺑﺮﻧﺰﻩ ﺷﺪﻥ‪ ،‬ﺭﺍﻩ ﺑﯽ ﺧﻄﺮی ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﮔﻔﺘﮕﻮی‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺩﮐﱰ ﺣﺴﲔ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﻣﻮ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻗﺎی ﺩﮐﱰ! ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﯾﺪﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ‬ ‫ﮐﻨﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺮ‪ ،‬ﻗﻬﻮﻩ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﺷﺎﻥ‬ ‫ﻣــﯽ ﻣﺎﻟﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺰﻩ ﺷﻮﻧﺪ!‬ ‫ﺑﻠﻪ‪ ،‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺎﻭﺭ ﻏﻠﻂ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﻧﺰﻩ ﮐﺮﺩﻥ‬ ‫ﭘﻮﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺧﱪ ﻣﻀﺮ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﻧﺰﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎی‬ ‫ﺳﻮﻻﺭﯾﻮﻡ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﻭی ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﯾﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺰﻩ‬ ‫ﮐﺮﺩﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻭﱃ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻧﺰﻩ ﺷﺪﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ﺭﻧﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﻧﻮﺭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﭘﻮﺳﺘﯽ )ﻗﺮﻣﺰی‪ ،‬ﭘﻮﺳﺘﻪ‬ ‫ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺧﺎﺭﺵ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﺗﺎﻭﻝ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ( ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺸﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺟﺎی ﺁﻥ‬ ‫ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﲑﻩ ﺍی ﺭﻭی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻧﮓ ﺷﺎﻥ ﭼﻄﻮﺭ؟ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ‬ ‫ﭘﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺑﺮﻧﺰﻩ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺩﺭﺁﻭﺭﻧﺪ؟‬ ‫ﻧﻪ! ﺭﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺁﻥ ﺭﻧﮓ ﺑﺮﻧﺰﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ‪ ،‬ﺭﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ‬ ‫ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﲔ ﺣﺎﻝ‪ ،‬ﺭﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﭘﻮﺳﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﻭﺍﻡ ﮐﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺭﻭی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﺕ ﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺮﻧﺰﻩ ﻭ ﺗﲑﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﺑﺮﺍی ﺑﺮﻧﺰﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺳﺎﻟﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ‬ ‫ﮐﺮﺩ؟‬ ‫ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﲑ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺍﺯ ‪‬ﮐﺮﹺ ﻡ ﻫﺎی ﺍﺗﻮﺑﺮﻧﺰﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ‬

‫‪۶۲‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻣﻌﺘﱪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﻭﺍﻡ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﱃ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﻫﯿﭻ ﺭﻭﺵ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺩﯾﮕﺮی ﺑﺮﺍی‬ ‫ﺑﺮﻧﺰﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﮕﺮ ﺳﻮﻻﺭﯾﻮﻡ ﻭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ‪‬ﮐﺮﹺ ﻡ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟‬ ‫ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ؛ ﺩﺭ ﻧﻮﺭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﺷﻌﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﻫﺎی‬ ‫ﺳﻮﻻﺭﯾﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺰﻩ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺍﺷﻌﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﺍﺑﻨﻔﺶ ‪ A‬ﻭ ‪ B‬ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﻃﺎﻥ‬ ‫ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﻨﲔ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﱃ ﻭ ﭘﲑی ﺷﻮﺩ ﻭﱃ ﺍﯾﻦ‬ ‫‪‬ﮐﺮﹺ ﻡ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐ ﹺﺮﻡﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮﺩ؟‬ ‫ﺑﻬﱰﯾﻦ ‪‬ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺧﺮﯾﺪ ‪‬ﮐﺮﹺ ﻡ ﻫﺎی‬ ‫ﺍﺗﻮﺑﺮﻧﺰﻩ‪ ،‬ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻣﺴﻮﻭﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﯾﺎ‬ ‫ﻏﲑﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻮﺩﻥ ‪‬ﮐﺮﹺ ﻡ ﻫﺎی ﺍﺗﻮﺑﺮﻧﺰﻩ ﺍی ﮐﻪ ﻣﯽ‬ ‫ﻓﺮﻭﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮی ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫی ﺻﻼﺡ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ‬ ‫ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ‪‬ﮐﺮﹺ ﻡ ﻫﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﻧﺰﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪﮐﺪﺍﻡ ﻧﻮﻉ ﺍﯾﻦ ‪‬ﮐﺮﹺ ﻡ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻭ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ‬ ‫ﺗﺎﻥ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﺗﺮ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ‬ ‫ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭﮐﻤﮏ ﺑﮕﲑﯾﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺍﺯﮐﺠﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐ ﹺﺮﻡ ﺍﺗﻮﺑﺮﻧﺰﻩﺍی ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺍﯾﻢ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ؟‬ ‫‪‬ﮐﺮﹺ ﻡ ﻫﺎی ﺍﺗﻮﺑﺮﻧﺰﻩ ﻣﺮﻏﻮﺏ‪ ،‬ﭼﺮﺏ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭی‬ ‫ﺭﻧﮓ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ‪ ٣‬ﺗﺎ ‪ ۴‬ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭﺵ‬ ‫ﮔﺮﻓﱳ‪ ،‬ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﯾﮏ ﺍﺗﻮﺑﺮﻧﺰﻩ ﺧﻮﺏ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﺩﺭ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﮐﻼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ‪‬ﮐﺮﹺ ﻡ ﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ‪‬ﮐﺮﹺ ﻡ ﻫﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﺎﺭﺵ ﯾﺎ ﻗﺮﻣﺰی ﭘﻮﺳﺖ‬ ‫ﺷﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺍﺯ ﻏﲑﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻮﺩﻥ ‪‬ﮐﺮﹺ ﻡ ﺍﺗﻮﺑﺮﻧﺰﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺳﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ؟‬ ‫ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﻘﺪﺍﺭی ﺍﺯ ‪‬ﮐﺮﹺ ﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ ﺗﺎﻥ‬ ‫ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺭﻭی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻥ ﺗﺎﻥ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ‪،‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎﻥ ﺭﻧﮓ ﺑﺮﻧﺰﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﮔﲑﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﺸﺪﺍﺭ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ‪ :‬ﺩﻭﺭ ﺑﺮﻧﺰﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩﻫﺎی ﺗﺰﺭﯾﻘﯽ ﺭﺍ‬ ‫ﺧﻂ ﺑﮑﺸﯿﺪ!‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩ ی ﮐﻨﱰﻝ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺭ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻭ‬

‫ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺰﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪﺍی ﺑﻪ‬ ‫‪ ١٨‬ﺳﺎﯾﺖ ﺍﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺭﺍ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺍﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪ » :‬ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﻟﯿﻞ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ؛‬ ‫ﺍﺯ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭﺍﻗﻌﺎ‬ ‫ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﺍﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ‪ ،‬ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﭼﻪ ﻋﻮﺍﺭﺿﯽ ﺭﻭی‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ‪«.‬‬ ‫ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﺻﻮﻝ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺁﺳﯿﺐ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪﮐﻪ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎی ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﻣﻼﺗﻮﻧﲔ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﯿﺎﻩ‬ ‫ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺒﺰﻩ ﺗﺮی ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩی ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﯿﺸﱰی‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺷﺎﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﮐﻪ‬ ‫ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺮی ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭﮐﻤﱰی ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺷﺎﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﻣﻼﺗﻮﻧﲔ ﺍﺯ‬ ‫ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍی ﺑﺪﻥ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺿﺪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﺍﯾﻔﺎ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻼﻧﲔ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ‬ ‫ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺷﻌﻪ‬ ‫ﻣﺎﻭﺭﺍی ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻼﻧﲔ ﯾﮏ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﻧﮕﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﱰی ﺭﻭی‬ ‫ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ‬ ‫ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺯﯾﺎﻥ ﺑﺎﺭ ﺍﺷﻌﻪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺍﻧﺠﻤﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪ » :‬ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺰﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺰﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺣﻤﺎﻡ‬ ‫ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ‪ ،‬ﺑﺮﺍی ﺑﺮﻧﺰﻩ ﺷﺪﻥ‬ ‫ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺷﻌﻪ ﻓﺮﺍﺑﻨﻔﺶ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﻭﱃ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺟﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﯾﮏ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺰﻩ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﯾﮏ‬ ‫ﺩﺍﺭﻭی ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺑﯽ ﺷﻤﺎﺭی‬ ‫ﺑﺮﺍی ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺍﯾﻦ‬ ‫ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﺁﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩ‪.‬‬


‫ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﲡﺎﺭﺕ‬ ‫ﺁﻥ ﺩﻭ ﺳﺮ ﺍﳒﺎﻡ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻧﺪ ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﻋﺒﺎﺱ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺳﺖ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮔﺎﮔﻮﻝ ﯾﮏ ﺩﻭﻥ ﮊﻭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺖ ؟‬ ‫ﺍﺯﺳﻮﺭﭘﺮﺍﯾﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﺻﺪﻑ ﺑﺮﻧﺪﺍﺷﺖ ‪ .‬ﺍﻭﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺷﺪ ﻭ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﱳ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﺍﺯ ﺻﺪﻑ ﻣﺠﺪﺩﴽ ﺑﺎ ﺯﻥ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ‬ ‫ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ !‬ ‫ﺻﺪﻑ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ‪.‬ﺍﻭﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺵ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻧﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻠﺐ‬ ‫ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﱎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺻﺪﻑ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﭽﮕﯽ ﻫﻢ ﯾﮏ "ﺁﺗﯿﺸﭙﺎﺭﻩ " ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﻫﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﲤﺎﻡ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮﺩ !‬ ‫ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ‬ ‫ﺍﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﺎﺩﺭ ﳕﺎﺯ ﮔﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺮ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺮﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﻓﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺑﺰﺭﮔﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﺪﻭ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺍﺩﺍﯼ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺑﺸﻨﻮﺩ !‬ ‫ﺻﺪﻑ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻫﻢ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﺪ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﮊﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺣﯿﺎﺕ ﺯﻧﺎﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺩﺍﺷﺖ ‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺭﻗﺼﯿﺪ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺵ ﺑﻮﺩ ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻭ ﺷﻨﯿﺪ ﺍﻣﺎﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻭ ﺧﻮﺑﯽ‬ ‫ﻭﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﴼ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯼ ﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﯽ ﮔﺎﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻩ‬ ‫ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﺟﻤﻼﺕ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺎ ﺩﻡ‬ ‫ﺍﻏﻤﺎﺽ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻗﻠﺐ ﯾﮏ ﺯﻥ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺒﯿﻨﻢ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﺻﺪﻑ ﺩﯾﮕﺮﺁﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺵ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺒﻮﺩ ‪ .‬ﺍﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﯼ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﺎﳕﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺧﺎﳕﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮﺩﻧﺪ !‬ ‫ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﳕﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﲰﯽ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺁﻥ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﭼﻨﺪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ‪ ":‬ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ‬ ‫ﭘﯿﺪﺍ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ !‬ ‫؟"‬ ‫ﺻﺪﻑ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺍ‬ ‫ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺫﻝ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ‪ ":‬ﻣﮕﻪ ﺷﮏ ﺩﺍﺭﯼ‬ ‫ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﻋﺰﯾﺰﻡ !"‬ ‫ﺗﻘﺮﯾﺒﴼ ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﺍﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﮊﻭﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻭﺍ ﻗﻌﴼ " ﻧﻪ" ﮔﻔﱳ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺍﺷﺖ ‪ .‬ﺍﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩ ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺪﻑ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻫﺎﯾﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺩﻭ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻮﺩ‪" :‬ﻧﻪ"!‬ ‫ﮐﻪ ﺯﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺷﮕﻔﺖ ﺯﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺏ ﯾﺎﺩﻡ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺍﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﺯﻥ ﺑﺎﺯ ﲟﺎﻧﺪ ‪ .‬ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺣﺘﯽ‬ ‫ﺟﻮﺍﻥ ﻻﺕ ﻭ ﺑﯽ ﺍﺩﺑﯽ ﺭﺍ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻭ ﺳﻌﯽ‬ ‫ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﮐﻤﯽ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ‪.‬‬ ‫ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﺯﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺟﺴﺎﺭﺕ ﺩﻝ ﮐﻨﺪﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻣﻦ ﮐﻠﻤﺎﺕ‬ ‫ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺻﺪﻑ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺭﻓﱳ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺭﺍﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺟﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻣﻮﺍﺝ‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺁﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺍﻭ ﺭﺍﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ‬ ‫ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﻋﻤﻞ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﺩﻭ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽ ﺯﺩ ﺗﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺩﻭﻥ ﮊﻭﺍﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﳊﻈﻪ ﺍﯼ ﺧﺎﺹ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﺴﻮﺭﺍﻧﻪ ﻣﯽ ﺯﺩ‬ ‫ﺻﺪﻑ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﮔﺎﮔﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﻭ ﯾﮏ‬ ‫ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﳕﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺮ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺟﻮﺍﻥ ﺧﻼﺹ ﻟﺒﺨﻨﺪﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺭﺍﻩ ﺯﻥ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻧﺪ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ‪.‬‬ ‫ﮐﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﻫﯿﭻ ﻓﺘﺢ ﻭ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺴﺎﺭﺕ ﻭ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﳕﯽ‬ ‫ﻣﺪﺗﯽ ﮔﺬﺷﺖ ‪ .‬ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺻﺪﻑ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ‪ .‬ﺍﻭ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﻠﺐ ﯾﮏ ﺯﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮﯾﻢ ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ‬ ‫ﳕﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﯾﮏ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺟﺴﻮﺭﺍﻧﻪ ﺍﻣﯿﺪﯼ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺩﺍﺷﺖ ‪.‬‬ ‫ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﺍﻧﺶ ﺧﻮﺷﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﻣﺮﺍ‬ ‫ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﻭﻥ ﮊﻭﻥ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻧﺪ ؟‬ ‫ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻭ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﮐﺮﺩﻡ ‪ .‬ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺣﺮﻑ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ‪ .‬ﻣﺸﺘﺮﯼ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻭﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺶ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ‪ .‬ﮐﺴﺐ ﻭﮐﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﳕﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﭼﺸﻤﺎﱎ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﴼ ﺁﻥ ﮐﺴﯽ ﻓﻘﻂ ﻗﺸﻨﮓ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺑﺎ‬ ‫ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺻﺪﻑ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺩﺭ ﺁﳒﺎ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﯾﮏ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ ﻭ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﻭﺭﯼ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻭﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺖ ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ !‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺁﻧﻘﺪﺭﺍﺯ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻫﺎﯼ ﮔﺎﮔﻮﻝ ﺑﯽ ﻭﻓﺎﯾﯽ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺻﺪﻑ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺭﺑﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﳕﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﺖ ﺍﺯ ﺍﺷﻌﺎﺭ‬ ‫ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺧﻮﺩﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺁﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ !!!‬ ‫ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺳﭙﻬﺮﯼ ﻓﺮﯾﺐ ﺩﺍﺩ ‪ .‬ﺍﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺮﺩ‬ ‫ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ‪ ۱۴‬ﺳﺎﻝ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﺗﺎﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬ ‫ﺁﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺯﺷﺖ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ ﯾﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺵ ؟!‬ ‫ﭘﺲ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍﺩﺭ ﳊﻈﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﺍﻧﻪ ﺷﮕﻔﺖ ﺯﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺁﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻓﺮﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﯾﮏ ﺟﻨﺘﻠﻤﻦ ﺑﻮﺩﻭ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺵ ﻫﻢ ﻓﺮﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺩﻭﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﺎ ﻗﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﮐﺴﺐ ﻭﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ‪.‬‬ ‫ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﭼﻬﺮﻩ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ !‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻗﺪﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺭﻗﺒﺎ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺮﻭﯾﺪ ‪ .‬ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯼ‬ ‫ﺍﻭ ﺯﺷﺖ ﺑﻮﺩ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺮﺍﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺻﺪﻑ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭗ ﻭ ﲢﺼﯿﻠﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺁﺗﯿﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﺍﻧﺮﺍﺁﻭﺭﯾﺪ ‪.‬‬ ‫ﮐﻨﺪ ؟‬ ‫ﺍﮔﺮ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎ ﺍﻥ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻭﺁﻥ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﳒﺎﻡ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ ﺧﻮﺩﺻﺪﻑ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ‬ ‫ﺟﺴﻮﺭﺍﻧﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪﻑ ﺭﺍ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﮐﻨﺠﮑﺎﻭﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺐ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ‪.‬‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﻧﯿﺎﻭﺭﯾﺪ ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ‪":‬ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ‪،‬ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮔﻮﺵ ﻣﻦ ﭘﺮﺑﻮﺩﺍﺯ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻗﺸﻨﮓ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺁﻥ ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺻﺪﻑ ﺭﮒ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﯿﺪ !‬ ‫ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﺪﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻭ ﲤﺠﯿﺪ ﮐﻨﺪﻭ ﺩﻝ ﻣﺮﺍﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺷﺖ ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﲰﯿﻨﺎﺭﻫﺎﯼ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﲡﺎﺭﺕ ﻭ ﯾﺎ‬ ‫ﺍﻭ ﻧﻪ ﺑﻠﺪ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻠﺪ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺯﯾﺮ ﲤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪:‬‬ ‫ﺑﺎ ﲤﺎﻡ ﺯﻣﯿﻦ ﻭﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﮕﯿﺪ‪.‬ﺍﺯ ﭘﺪﺭﻡ ﮐﺘﮏ ﺧﻮﺭﺩ ‪،‬ﺍﺯ ﻣﻦ ﻓﺤﺶ ﺷﻨﯿﺪ ‪ ،‬ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﯽ ﻣﺤﻠﯽ‬ ‫ﻭ ﲢﻘﯿﺮ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﭘﺪﺭﻡ ﺭﮒ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺑﯿﺎﺕ ﺳﺮﻣﺪﯼ‬ ‫ﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻡ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺗﺎ‬ ‫‪ceo@iranex.net‬‬ ‫ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮﺧﻮ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﮕﺬﺭﺍﱎ !"‬ ‫‪+97150 77 11 788‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۶۱‬‬


‫‪۶۰‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۵۹‬‬


‫‪۵۸‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﺟﻬﺎﻥ‬

‫ﮊﻧﻮﻡ ﻣﺮﻍ ﻧﻐﻤﻪﺳﺮﺍ ﺭﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺪ‬

‫ﺧﱪﮔﺰﺍﺭی ﻓﺎﺭﺱ‪:‬‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ژﻧﻮﻡ ﻣﺮﻍ ﻧﻐﻤﻪ‬ ‫ﺳﺮﺍ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﱪﻧﮕﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻤﯽ ﺧﱪﮔﺰﺍﺭی ﻓﺎﺭﺱ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ‪ ،‬ﯾﮏ ﺗﯿﻢ‬ ‫ﺑﲔ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺳﻨﺖ ﻟﻮﯾﯿﺲ ﺑﻪ ﺭﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ژﻧﻮﻡ ﻣﺮﻍ ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺮﺍ ﯾﺎ ﺳﻬﺮﻩ‬ ‫ﮔﻮﺭﺧﺮ ﺍﺳﱰﺍﻟﯿﺎ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺍﯾﻦ ژﻧﻮﻡﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ‬ ‫ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺯ ‪ DNA‬ﭘﺮﻧﺪﻩﺍی ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺳﺮﻭﺩﻫﺎ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪ .‬ﺗﻤﺎﻡ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻣﺮﻍ ﻧﻐﻤﻪﺳﺮﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ‬ ‫ﻏﺮﯾﺰی ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺁﻭﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻭ ﺻﺤﺒﺖﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﲑﻧﺪ‪ .‬ﻫﺪﻑ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﺩﺭک ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺁﻣﻮﺧﱳ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺍﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ‬ ‫ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺭﯾﺸﻪﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻭ ﻣﻮﻟﮑﻮﱃ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ‬ ‫ﮔﻔﺘﺎﺭ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺩﻣﺎﻧﺪﮔﯽ )ﺍﻭﺗﯿﺴﻢ(‪ ،‬ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی‪ ،‬ﻟﮑﻨﺖ ﺯﺑﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭی ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﺴﻮﻥ‪،‬ﮐﻤﮏﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ژﻧﻮﻡ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ژﻥﻫﺎی ﺩﺧﯿﻞ ﺩﺭ ﯾﺎﺩﮔﲑی ﺁﻭﺍﺯ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻩﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪﻩﺗﺮ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﯾﺎﺩ ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ ﺑﺎﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺁﻥ ﺁﻭﺍﺯ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ‪.‬ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ‪ ،‬ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺯﯾﺎﺩ ﯾﺎﺩ ﻣﯽﮔﲑﺩ ﺗﺎ ﺁﻭﺍﺯ ﭘﺪﺭﺵ ﺭﺍ ﺗﻘﻠﯿﺪ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺯﯾﺎﺩ ﯾﺎﺩﻣﯽﮔﲑﺩ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﯽﺩﻫﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ‪ ،‬ژﻥﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎﺭی ﺑﺎ ﺁﻭﺍﺯ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﮐﻪﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎﺭی ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻬﺮﻩﮔﻮﺭﺧﺮ ﻭ ژﻧﻮﻡ ﻣﺮﻍ ﻧﻐﻤﻪﺳﺮﺍ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺴﲑﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪﺩی ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺧﱳ ﺁﻭﺍﺯ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺍﯾﺮﻓﺮﺍﻧﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭼﺎﻕ‬ ‫ﻫﻤﺸﻬﺮیﺁﻧﻼﯾﻦ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭼﺎﻕ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺍﯾﺮﻓﺮﺍﻧﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭ ﺑﻠﯿﻂ‬ ‫ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪ‪.‬ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﱪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺍﻟﺠﺰﯾﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺍﯾﺮﻓﺮﺍﻧﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭼﺎﻕ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﱰی‬ ‫ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻮﻝ ﺩﻭ ﺑﻠﯿﻂ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﲑﺩ‪.‬ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ‪.‬ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﻮﻭﻻﻥ ﺍﯾﺮﻓﺮﺍﻧﺲ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺪﺑﲑ‪،‬‬ ‫ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭی ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی‬ ‫ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﲔﺍﻟﻤﻠﻠﯽ‪ ،‬ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﻧﻮﺩ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﯿﻪﮐﻨﻨﺪ‪.‬ﺩﺭ ﺩﻭﻡ ﺍﻭﺕ ﺳﺎﻝ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﻭ ﭘﻨﺞ‪ ،‬ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮی ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺩ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭی ﺷﺪ‪ .‬ﯾﮑﯽ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭼﺎﻕ ﺑﻮﺩ‪.‬ﺩﺭﺣﺎﱃﮐﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎی ﺩﭼﺎﺭ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺳﻮﺧﱳ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻭی ﺭﺍﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﺎﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﺵ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﺻﻨﺪﱃ ﺍﺵﮔﲑﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺁﺯﺍﺩﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦﮐﺎﺭ ﻣﺪﺕ ﺯﯾﺎﺩی ﻃﻮﻝﮐﺸﯿﺪ‪.‬ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺳﻨﺠﺶ‬ ‫ﭼﺎﻗﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺻﻨﺪﱃ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺍﯾﺮﻓﺮﺍﻧﺲ‪ ،‬ﻃﻮﻝﮐﻤﺮﺑﻨﺪ‬ ‫ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺻﻨﺪﱃ ﺍﺳﺖ‪.‬ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﻮﻭﻻﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺍﯾﺮ ﻓﺮﺍﻧﺲ‪ ،‬ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﭼﺎﻕ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺪﱃ ﻫﺎی ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ‬ ‫ﺭﺯﺭﻭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎﺭی ﺍﺯ ﺻﻨﺪﱃﻫﺎ ﺧﺎﱃ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺍﯾﺮﻓﺮﺍﻧﺲ ﺳﺒﺐ ﺧﺸﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﭼﺎﻕ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺁﻣﯿﺰ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺗﻨﻬﺎﮐﺸﻮﺭی ﺍﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﭼﻨﲔ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﯽ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۵۷‬‬


‫ﻋﻠﻤﯽ‬

‫ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻣﺎﯾﻪ ﺑﯽﺧﻮﺍﺑﯽﺗﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ!‬ ‫‪۵۶‬‬

‫ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮔﺮﯾﻪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻓﺮﻭ ﺭﻭﺩ‪ ،‬ﻧﻪ‬ ‫ﺑﯽﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺿﺮﺭی ﺑﺮﺍی ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﮐﻮﺩک ﯾﺎ ﻭﺍﻟﺪﯾﻨﺶ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺧﱪﮔﺰﺍﺭی‬ ‫ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﯿﺪﻧﯽ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﯾﺎﻝ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ‬ ‫ﺍﺳﱰﺍﻟﯿﺎ‪ ،‬ﺁﻧﭽﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﱰﻝﺷﺪﻩ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ‬ ‫ﮐﻤﮏ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺟﻠﻮﮔﲑی ﮐﻨﺪ‪.‬ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻓﻮﺭ ﹰﺍ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺪﻭﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻬﱰ ﺍﺳﺖ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺷﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﺑﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ‪،‬‬ ‫ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺯﯾﺮ ‪ ۶‬ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬﺍﺷﺖ‪ ،‬ﭼﻮﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺷﺐ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻏﺬﺍ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ ﺍﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭی ‪ ٣٢٨‬ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ‪ ١٠‬ﻣﺎﻫﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ‪ ۴۵‬ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ‬ ‫ﺭﻭی ‪ ٢٣‬ﮐﻮﺩک ‪ ۶‬ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﯾﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ‬ ‫ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ‪.‬ﺁﻧﺎ ﭘﺮﺍﯾﺲ‪ ،‬ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫»ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺭک ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺧﻮﺍﺏ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺍﺳﱰﺍﺗﮋیﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﻣﯽﺩﻫﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﮐﺎﻣ ‪‬‬ ‫ﻼ ﺩﺭک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻥ‬ ‫ﺻﺪﺍی ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻮﺩک ﺑﺮﺍی ﻭﺍﻟﺪﯾﻨﺶ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﻬﱰ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﱳﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﺁﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺗﺎﻥ ﻧﻤﯽﺭﺳﺪ‪«.‬ﺍﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﺎﺗﻤﻪ ‪ ۶‬ﺳﺎﻝ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﺟﺎﺭی ﻣﯿﻼﺩی ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺷﺪ‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۵۵‬‬


‫ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ‬

‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮏ‬ ‫ﮐﻮﺩﮎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ؟‬ ‫ﺁﯾﻨﺪﻩﺍی ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﯽﺳﺎﺯﯾﻢ‬

‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ‪ ،‬ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﲑی ﺷﺨﺼﯿﺖ‬ ‫ﻓﺮﺩ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ‪ ،‬ﺭﺷﺪ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﮐﻮﺩک ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ‪ ،‬ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺎی ﺳﻠﻮﱃ ﻣﻐﺰ ﺭﺍ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ‬ ‫ﻭ ﺑﻬﱰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ‪ ،‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﺩک ﻭ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻭ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻬﱰ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎی ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎی ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﺎﻣﺤﺒﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﲑﻧﺪ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺰﺭگ ﺳﺎﱃ‪ ،‬ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎی ﭘﺮﺗﻨﺶ ﻭ ﭘﺮﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﺰﺭگ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﮐﻤﱰی ﺑﺮﺍی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺸﺖ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﻟﺪ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻮﺩک‪ ،‬ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﲑی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺍﻭ ﺗﺄﺛﲑ‬ ‫ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ‪ .‬ﮐﻮﺩک‪ ،‬ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭﮐﺮﺩﺍﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﻘﻠﯿﺪ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺷﯿﻮﻩ ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻣﻮﺯﺩ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﲑﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺰﺭگ ﺳﺎﱃ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎی ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺑﺰﺭگ ﺳﺎﻝ‪ ،‬ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺗﺄﺛﲑ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺍﻭﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮏ ﻓﺮﺩ‪ ،‬ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﲑﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﻐﯿﲑﻫﺎی‬ ‫ﮐﻮﭼﮏ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﺪﯾﺪ ﺁﯾﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ‪ ،‬ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺍﺯ ﺑﺪﻭ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ‪ ،‬ﮐﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍی ﻣﺜﺎﻝ‪ ،‬ﯾﮏ ﮐﻮﺩک ﭘﺮﺗﺤﺮک ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﲑﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺟﻨﺐ ﻭﺟﻮﺵ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺭﺍ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺪﺍﻡ ﺳﺮ ﺍﻭ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪﮐﻪ »ﺑﭽﻪ ﺑﺸﲔ«‪» ،‬ﺳﺎﮐﺖ«‪» ،‬ﻣﺆﺩﺏ ﺑﺎﺵ« ﻭ ﻣﺮﺗﺐ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ‪ ،‬ﮐﻮﺩک ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺑﺰﺭگ ﺳﺎﱃ ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺪی ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮی ﺑﺮﺍی‬ ‫ﺑﭽﻪ ﺍی ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻫﺎ‪ ،‬ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻭ ﺍﻧﺮژی ﺯﯾﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﯿﻪ‬ ‫ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﺟﺮﺍﺟﻮﯾﯽ ﻟﺬﺕ ﺑﱪﺩ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﮐﻮﺩک ﺩﺭ ﺑﺰﺭگ ﺳﺎﱃ‪ ،‬ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ‬ ‫ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭگ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ‪ ،‬ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﯿﻮﻩ ﺍی ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﯿﻮﻩ‪ ،‬ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﯾﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ‪ .‬ﺣﺎﻝ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺧﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ‪،‬‬

‫‪۵۴‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﯾﺪ‪» :‬ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﺸﺪﻩ ﮐﺎﺭی ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪی«‪،‬‬ ‫»ﻫﻤﻪ ﺍﺵ ﺗﻘﺼﲑ ﺧﻮﺩﺗﻪ«‪» ،‬ﺗﻮ ﻭﺍﻗﻌ ﹰﺎ ﺑﯽ ﻧﻈﲑی«‪» ،‬ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ«‪.‬‬ ‫ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﮐﻮﺩک ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﺩ ﻭ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﻭ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺰﺭگ ﺳﺎﱃ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺰﺭگ ﺗﺮﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻥ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ‬ ‫ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﯾﮏ »ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ« ﺩﺍﺭﻧﺪﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﻧﯿﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﺍﯾﺪﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺍﻭ ﻣﺤﯿﻂ ﻭ‬ ‫ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻫﺎی ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜ ‪‬‬ ‫ﻼ ﯾﮏ ﮐﻮﺩک ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﭘﺴﺘﺎﻧﮏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ‪ ،‬ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﻭی ﺯﻣﲔ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺍﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮی ﺍﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﺷﯿﺎﺀ ﺭﺍ ﻋﻤﺪی‬ ‫ﺭﻭی ﺯﻣﲔ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ‪ ،‬ﺟﺴﺘﺠﻮﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﺎﻓﱳ ﺁﻥ‪ ،‬ﺍﺣﺴﺎﺱ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺫﻫﻦ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ‬ ‫ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺯﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺭﺳﺪﮐﻪ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺎ‪ ،‬ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﻌﺪﻫﺎ‪ ،‬ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭی ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﺩ‪ ،‬ﻭﱃ ﺫﻫﻦ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺍﻭ‪ ،‬ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﻥ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﲑﺩ‪ .‬ﺑﺮﺍی ﻣﺜﺎﻝ‪ ،‬ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬ﺍﺯ ﻧﻮﺯﺍﺩی‪ ،‬ﺑﭽﻪ ﺭﺍ ﺯﺷﺖ ﺧﻄﺎﺏ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﯾﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺴﯿﺎﺭی ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺰﺭگ ﺳﺎﱃ‪ ،‬ﺯﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺩﻫﺎی ﺧﻮﺵ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺍی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻭﱃ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺗﺼﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﻪ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎ‬ ‫ﯾﺎ ﺧﻮﺵ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺩﻟﺨﻮﺷﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺩ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺯﺷﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺰﺭگ ﺳﺎﱃ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ ﺣﺮﻑ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻤﺎﻥ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎی ﺑﺰﺭگ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۵۳‬‬


‫‪۵۲‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻤﻴﻞ ‪ agents@okfurniture.com‬ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎﺱ‪+ 971 6 53 33 989 :‬‬ ‫ﻓﻜـــــﺲ ‪+ 971 6 53 38 435 :‬‬ ‫ﺍﻳــﻤﻴــﻞ ‪info@okfurniture.com :‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ‪:‬‬ ‫‪+ 971 6 53 33 989 :‬‬ ‫‪ - 1‬ﺷـــﺎﺭﺟﻪ‬ ‫‪+ 971 4 29 70 110 :‬‬ ‫‪ - 2‬ﺩﺑﻰ‬ ‫‪ - 3‬ﺩﺑﻰ‬ ‫‪+971 4 33 52 204 :‬‬ ‫‪+ 971 2 67 84 553 :‬‬ ‫‪ - 4‬ﺍﺑــﻮﻇﺒـــﻰ‬ ‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۵۱‬‬


TOLL FREE 800 OK

www.chaircentre.com

www.okfurniture.com ‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ۵۱۲ ‫ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬،‫ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‬،۱۳۸۹ ‫ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ‬۱۴

۵۰


‫ﻣﻮﺯ ﺳﻼﺣﯽ ﻗﺪﺭﲤﻨﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﯾﺪﺯ‬

‫ﺗﻐﺬﯾﻪ‬

‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﺗﺌﲔ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺯ‪،‬ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻭ ﺩﺍﺭﻭی ﺿﺪ ﺍچ ﺁی ﻭی‪ ،‬ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﻬﺎﺭﮔﺴﱰﺵ ﺍﯾﻦ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﯾﺮﻧﺎ ﺍﺯ ﺧﱪﮔﺰﺍﺭی ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ " ﻟﺴﯿﺘﲔ"‬ ‫ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮی ﺩﺭ ﭘﯿﺸﮕﲑی ﺍﺯﮔﺴﱰﺵ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻣﺆﺛﺮ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﱰﯾﻦ ﻣﺰﺍﯾﺎی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﺴﯿﺘﲔ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﮑﺜﲑ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﺍچ ﺁی ﻭی ﺭﺍ ﻣﻬﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﻘﺎﻭﻣﱰ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﺯﺍی ﻫﺮ ﻧﻔﺮﮐﻪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺿﺪ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﺍﯾﺪﺯ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻼﻥ ﺍﯾﻦ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻟﺴﯿﺘﲔ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎی ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭﺯﻣﯿﻨﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﯾﺪﺯ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﯿﺸﯿﮕﺎﻥ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﯿﮑﺮﻭﺑﯿﺴﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﺗﺌﲔ‬ ‫ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻬﺒﻞ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ‪ ،‬ﺭﻭﺷﯽ‬ ‫ﻧﺴﺒﺘ ﹰﺎ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﺮﺍی ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۴۹‬‬


‫‪۴۸‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۴۷‬‬


‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ‬ ‫ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﯼ ﺩﺑﯽ‬ ‫‪mediaertebatae‬‬

‫‪۴۶‬‬

‫‪Photo ByAli Mohajer‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﺑﺮﺍی ﺧﺮﻭﺱ‪:‬‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺳﺎﻝ ﺑﱪ ﺑﺮﺍی ﻣﺮﻍ ﻭ‬ ‫ﺧﺮﻭﺱﻫﺎ ﺍﺻ ‪‬‬ ‫ﻼ ﺳﺎﻝ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ )ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻥ‬ ‫ﺧﻮﺩ( ﺳﺮ ﺩﺭ ﮔﻢ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻭﱃ‬ ‫ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻋﺸﻘﯽ ﻭ ﺭﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﮐﻤﯽ ﺑﻬﱰ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ‬ ‫ﻭﺿﻊ ﺧﻮﺏ ﺟﯿﺐﺗﺎﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋ ﹰﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﺑﱪ ﺧﺎﺹ )ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻣﺴﺎﻝ( ﺩﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩﺀ ﺷﺎﻧﺲ‬ ‫ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻃﺎﻟﻊ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺩﺭﺧﺸﺪ‪ .‬ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻗﻮی ﺑﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ‪ ،‬ﺭﺍﻫﱪی ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍی ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ‪ .‬ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ‬ ‫ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﻗﺒﺎﻝ‬ ‫ﻣﺎﱃ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﺮﻭﺕ ﺷﻤﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻤﺎ ﻭ‬ ‫ﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭیﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﯾﮏ‬ ‫ﺳﺘﺎﺭﻩﺀ ﺑﺪﺍﻗﺒﺎﱃ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪﺍی ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺳﻬﻞﺍﻧﮕﺎﺭی ﻭ ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ‬ ‫ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍیﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﱪ‬ ‫ﻓﻠﺰ ﺷﻤﺎ ﺧﺮﻭﺱﻫﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﺳﻠﻄﻪﺟﻮ‪ ،‬ﻣﺘﮑﱪ ﻭ ﺗﺠﺮﯾﮏﭘﺬﯾﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﻡ ﺟﺮ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻣﺆﺛﺮی ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺍﯾﻦ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻃﺎﻟﻊ ﻧﺴﺒﺘ ﹰﺎ ﺧﻮﺏ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺴﲑ ﺩﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭﮐﺮﺩﺍﺭ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻥ‬ ‫ﻧﱰﺳﯿﺪ‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ‪.‬‬

‫ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ‬

‫ﻃﺎﻟﻊ ﺳﺎﻝ ‪ ۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺑﺒﺮ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﺳﮓ‪:‬‬ ‫ﺳﮓﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﺳﺎﻝ‬ ‫ﮔ‬ ‫ﮔﺎﻭ( ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺻﺪﻣﻪ‬ ‫ﺩﯾﺪﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﻣﺴﺎﻝ ﮐﻢﮐﻢ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﻟﺬﺕ ﺑﱪﯾﺪ‪ .‬ﺳﺎﻝ ﺑﱪ ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻬﱰﯾﻦ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺭﻭی ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ‬ ‫ﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﻭﺍﻗﻌ ﹰﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺳﺎﻝ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﺸﻘﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ‪ .‬ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩی ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ‬ ‫ﺭﻭی ﺯﯾﺒﺎی ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻋﲔ ﺣﺎﻝ ﺍﻣﮑﺎﻥ‬ ‫ﯾﮏ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻋﺎﱃ ﻫﻢ ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬ﺍﺯ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺷﻐﻠﯽ ﺍﻣﺎ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﺭی ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻊ ﻧﺠﺎﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺗﻼﺵﻫﺎی‬ ‫ﺳﺨﺖ ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺳﺎﻝ ﺷﻠﻮﻏﯽ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﯾﮏ ﺗﻐﯿﲑ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﺻﻮﱃ ﻭ ﺑﻨﯿﺎﺩﯾﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺳﺎﱃ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﲊ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺯﯾﺎﺩ ﻫﻢ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﱪﯾﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﲑی ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺳﺎﺧﱳ‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﹺ ﺑﻬﱰ‪ ،‬ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮﺍی ﺩﺭﺁﻣﺪ‬ ‫ﺑﯿﺸﱰ ﻭ ﺧﻼﺻﯽ ﺍﺯ ﻓﺸﺎﺭ ﺷﻐﻠﯽ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺍی ﺧﻮک‪:‬‬ ‫ﺧﻮک ﺩﺭ ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺣﯿﻮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺵﺷﺎﻧﺴﯽ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﻮک ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﱪ ﻋﺎﱃ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﮔﺮ‬ ‫ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭی ﺍﺯ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﯿﲑ ﻭ‬ ‫ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺳﺖ‪ ...‬ﻭﱃ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩﺍی ﻫﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﺍﻭ ‪‬‬ ‫ﻻ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭﻓﻖ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺍﺩ‪ ،‬ﺛﺎﻧﯿ ﹰﺎ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺑﯽﺟﺎ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی ﺧﻮﺍﻫﯿﺪﮐﺮﺩ‪ .‬ﺳﺮﺗﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﭘﺎﯾﲔ ﺑﮕﲑﯾﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ‬ ‫ﻣﯽﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺯﯾﺎﺩی‪ ،‬ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ‬ ‫ﻃﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪﮐﺮﺩ‪ .‬ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺷﻐﻞ ﻭ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺏ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻭﱃ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﱪ ﺭﺍ ﺳﺮ ﺑﱪﯾﺪ‪ .‬ﺭﻭﺍﺑﻂ‬ ‫ﻋﺸﻘﯽ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﻬﱰ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺭﻭﻣﺎﻧﺲ‬ ‫ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ “ﻋﺸﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ”‪ .‬ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺮﺍی ﺧﻮکﻫﺎی ﻣﺠﺮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪﺀ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﻣﻮﺵ‪:‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﮔﺎﻭ‪:‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺑﱪ‪:‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﮔﺮﺑﻪ )ﺧﺮﮔﻮﺵ(‪:‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺍژﺩﻫﺎ )ﻧﻬﻨﮓ(‪:‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﻣﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺐ‪:‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺑﺰ‪:‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﻣﯿﻤﻮﻥ‪:‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺧﺮﻭﺱ )ﻣﺮﻍ(‪:‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺳﮓ‪:‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺧﻮک‪:‬‬

‫ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪ ۶٢‬ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪۶٣‬‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪ ۶٣‬ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪۶۴‬‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪ ۶۴‬ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪۶۵‬‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪ ۶۵‬ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪۶۶‬‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪ ۶۶‬ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪۶٧‬‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪ ۶٧‬ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪۶٨‬‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪ ۶٨‬ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪۶٩‬‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪ ۶٩‬ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪٧٠‬‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪ ٧٠‬ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪٧١‬‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪ ٧١‬ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪٧٢‬‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪ ٧٢‬ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪٧٣‬‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪ ٧٣‬ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ‪٧۴‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۴۵‬‬


‫ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ‬

‫ﻃﺎﻟﻊ ﺳﺎﻝ ‪ ۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺑﺒﺮ‬

‫ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺐ‪:‬‬

‫ﺑﺮﺍی ﺑﺰ‪:‬‬

‫ی ﻣﯿﻤﻮﻥ‪:‬‬ ‫ﺑﺮﺍی‬ ‫ﺑﺮ‬

‫ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺐﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ‪،‬‬ ‫ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺧﻮﺑﯽ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ‬ ‫ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻪﺍﯾﺪ‪ .‬ﻭﱃ ﺍﻣﺴﺎﻝ‬ ‫ﺩﯾﮕﺮ ﻭﻗﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺭﻕ‬ ‫ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﻭی‬ ‫ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺩﺵ‪ .‬ﺳﺘﺎﺭﻩﺀ ﺷﺎﻧﺲ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎی ﮐﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‪ ،‬ﺷﻬﺮﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﭘﻮﻝ‬ ‫ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﯽﺩﺭﺧﺸﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ‬ ‫ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽﺩﻫﯿﺪ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﺑﻬﱰﯾﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽﺩﻫﯿﺪ‪ .‬ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﮐﺎﻣ ‪‬‬ ‫ﻼ ﺭﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺗﻐﯿﲑی ﮐﻠﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ‪ .‬ﺑﺮﺍی‬ ‫ﻣﺠﺮﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺩﺭک ﺻﺤﯿﺢ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ‬ ‫ﺍﺯ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻐﻠﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺟﻠﻮ ﺑﺮﻭﯾﺪ‪ ،‬ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ‬ ‫ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ ﺧﻄﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﻤﲔ ﺍﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﭼﺸﻢﻫﺎیﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺩﻫﯿﺪ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﺧﱪ ﺑﺪ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺐﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺩﻡﻫﺎی‬ ‫ﺑﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﮐﻤﲔﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﻮﺑﯽ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢﭼﻨﺎﻥ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻭ ﭘﻮﻝ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺑﻬﱰﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ )ﻓﮑﺮﮐﻨﯿﺪ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽﺩﻫﯿﺪ( ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺿﺮﺭ‬ ‫ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪﮐﺮﺩ‪ .‬ﺳﺎﻝ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍی ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ‬ ‫ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﱰﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‬ ‫ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺩﺑﺎﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻓﺮﺍﺯﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﺍﻧﯿﺪ‪.‬‬

‫ﺳﺎﻝ ﺟﺎﻟﺐ ﻭ ﭘﺮﻣﺸﻐﻠﻪﺍی ﺩﺭ‬ ‫ﭘﯿﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯾﺪ‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﮐﻤﯽ ﺳﺮ ﺩﺭ ﮔﻢ ﺷﻮﯾﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﮐ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺧﯿﺎﻝﺗﺎﻥ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺰﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﺧﻮﺵﯾ‪‬ﻤﻨﯽ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻧﮕﺬﺭﺍﻧﺪﻩﺍﯾﺪ‪ ،‬ﻭﱃ‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﱪ ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎی‬ ‫ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺯﯾﺎﺩی ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺧﺸﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺷﻐﻞ‪ ،‬ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﯽ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ‬ ‫ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺯﺭﻧﮓ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻗﻮی ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺳﺎﻝ ﺑﱪ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﱃ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﮐﺎﻣﯽ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﯿﺪﮐﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻘﺮﯾﺒ ﹰﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﺭی ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﻬﱰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺩﻫﯿﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﲑ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯾﺪﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎ‬ ‫ﻃﺮﺡﻫﺎی ﺟﻨﺎﺏ ﺑﱪ ﺟﻮ ﺩﺭ ﻧﻤﯽﺁﯾﺪ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﱰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻫﻢ ﮐﺎﺭی ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫ﺭﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ‬ ‫ﮔﻔﺖ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺀ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﯾﺪ‪ .‬ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺷﻐﻞ ﻭﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی‬ ‫ﺧﻮﺏ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬

‫ﻣﯿﻤﻮﻥ ﻭ ﺑﱪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺏ‬ ‫ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ . .‬ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﱪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺯیﻫﺎی‬ ‫ﮐ‬ ‫ﻣﯿﻤﻮﻥ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻭﱃ ﻣﺮﺍﻗﺐ‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﺯ ﺭﻭی‬ ‫ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻭ ﺍﺯﮔﺮﻡﺗﺮ‬ ‫ﺷﺪﻥ ﺑﺎﺯی ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻃﺮﺡﻫﺎی‬ ‫ﺩﯾﻮﺍﻧﻪﻭﺍﺭﺗﺮی ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺣﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ‬ ‫ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪ .‬ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪﮐﻪ ﺑﱪ ﺭﺍ ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﮐﻼﻓﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﮐﻨﺞ‬ ‫ﹸﻟ ﹺﭗ ﭼﭗ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺟﺎی ﺧﻮﺍﻫﯿﺪﮔﺮﻓﺖ! ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ‬ ‫ﺍﻗﺒﺎﱃ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻫﻢ‬ ‫ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﱳ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻋﺸﻘﯽﺗﺎﻥ ﻫﻢ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻣﻮﺍﻇﺐ‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻬﱰ ﺍﺳﺖ ﺯﯾﺎﺩ ﻫﻢﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍی ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻃﺮﻑ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﭼﻪ ﺳﺎﱃ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﺭﺑﻂ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻭﱃ ﻣﮕﺮ ﺳﺎﻝﻫﺎی ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ؟ ﺩﺭ‬ ‫ﮐﺎﺭﺗﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﻬﱰ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .‬ﺍﻣﺴﺎﻝ‬ ‫ﻫﯿﭻ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩی ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎی ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻧﮑﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﻔﺮ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﺍﻇﺐ‬ ‫ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘ ﹰﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ “ﺩﺭﺩﺳﺮ‬ ‫ﺑﺰﺭگ” ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﱳ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬

‫‪۴۴‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﻃﺎﻟﻊ ﺳﺎﻝ ‪ ۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺑﺒﺮ‬

‫ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ‬

‫ﺑﺮﺍی ﺧﺮﮔﻮﺵ‪:‬‬

‫ﺑﺮﺍی ﺍژﺩﻫﺎ‪:‬‬

‫ﺑﺮﺍی ﻣﺎﺭ‪:‬‬

‫ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻫﻤﮕﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺗﻐﯿﲑ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺗﺜﺒﯿﺖﺷﺪﻩﺀ ﺷﻤﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﯽﻭﺭﺯﯾﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﱪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﻟﮕﺮﻣﯽ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩﺀ ﺧﻮﺑﯽ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎی ﭘﻮﻝ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ‬ ‫ﻭ ﺷﻐﻞ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺯﺑﺎﻥ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺣﻮﺯﻩﺀ‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺸﮑﻠﯽ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﻮﻝ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺭﺍ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺳﺒﮏ ﻭ ﺳﻨﮕﲔ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺧﺐ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﺮﺍی ﺑﱪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻢ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺮ ﺭﻭی ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﺡﻫﺎی‬ ‫ﺩﯾﻮﺍﻧﻪﻭﺍﺭ ﺑﱪ ﺭﯾﺴﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﺯﯾﺎﺩ‬ ‫ﺷﻢ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺰﻭ ﻣﻌﺪﻭﺩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺯ ‪‬‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪﮐﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﻭی ﺧﻮﺷﯽ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ )ﺳﺎﻝ‬ ‫‪ (٩٠‬ﻣﻮﮐﻮﻝ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﲑیﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻬﱰ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺗﻌﻠﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ‪ .‬ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻫﻤﺂﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻭ ﺍ ‪‬‬ ‫ﻻ ﺑﻬﱰ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻭﯾﺪ‬ ‫ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺩﺭﺧﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﻩﮔﺮ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻤﺎ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ‬ ‫ﮐﺎﺭی ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﮐ ‪‬‬ ‫ﻼ ﺳﺒﮏﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍﻫﺎی ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ‬ ‫ﻭﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦﻫﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ‬ ‫ﺑﺪﺭﺧﺸﯿﺪ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﺸﻪ‬ ‫ﺩﯾﺪﻩ ﺷﻮﯾﺪ‪ .‬ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﭼﻨﺪﻣﲔ ﺑﺎﺭ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﯾﺪ؟‬ ‫ﺍﻭﻟﲔ؟ ﺩﻭﻣﲔ؟ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ؟‪...‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩﺀ ﻋﺸﻘﯽ ﺩﯾﺪﻩ‬ ‫ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ‪ ،‬ﻭﱃ ﺧﺐ ﭼﻪ ﺍﺷﮑﺎﱃ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺷﺎﻧﺲ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺧﺘﻼﻻﺗﯽ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺳﺎﻝ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍی ﺁﻣﻮﺧﱳ‬ ‫ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎی ﺗﺎﺯﻩ ﯾﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﱳ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ‪ .‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍی ﺑﺮﺍی ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟ ﻫﻤﲔ‬ ‫ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﻧﯿﻤﻪﺀ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﱰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪﺀ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺧﻮﺏ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭیﻫﺎی ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .‬ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭﮔﻔﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﭘﻮﱃ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﺏ ﻭﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻘﯿﻪﺀ‬ ‫ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺀ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬

‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪﺀ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ‪ ،‬ﻋﺎﻃﻔﯽ‬ ‫ﻭ ﻣﺎﱃ ﺍﺛﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺫﻫﻦ ﺭﺍﺣﺖ‬ ‫ﻭ ‪‬ﺧﻠﻖ ﺧﻮﺷﺤﺎﱃ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﯾﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﺟﺮ‬ ‫ﻭ ﺑﺤﺚ ﻧﺸﻮﯾﺪﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨ ﹰﺎ ﺷﻤﺎ ﭘﲑﻭﺯ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﻫﻤﻪﺀ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮﻝ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺎﺭ ﻋﺎﻗﻞ‪ ،‬ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﺪﮐﻪ ﭼﻪ ﻭﻗﺖ‪ ،‬ﻭﻗﺖ ﭼﻪ ﮐﺎﺭی‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﻣﻬﺮﻩﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ‪.‬ﺍﻭﺿﺎﻉ‬ ‫ﺭﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺭﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪﺀ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺭﻭﻣﺎﻧﺲ‬ ‫ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪ .،‬ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺩﻡ ﯾﮏ ﺑﱪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺭ ﺍﺯ‬ ‫ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ! ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﭘﺮﻭژﻩﺀ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﺩﯾﮕﺮی ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ ﮐﺎﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪﮐﺮﺩ‪ .‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺷﻐﻠﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺍﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺳﺎﻝ ﺧﻮﺑﯽ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍی ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ‪ ،‬ﺑﯽﺧﯿﺎﻝ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﱰﺍﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ ‪۴۳‬‬

‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫‪۴۲‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۴۱‬‬


‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﯽ‬

‫ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩﯼ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻘﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺁﻭﺭی ﭘﺰﺷﮑﯽ‪ ،‬ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺰﺭﯾﻖ ژﻥ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ژﻥ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﻌﯿﻮﺏ‪ ،‬ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩی ﺭﺍ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻠﯿﻪ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎﺭی ﻫﺎی ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻐﺰ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺳﺮﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ‬ ‫ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﲔ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪی ﺍﺯ ﺭﺍﻩﻫﺎی‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦﺑﺎﺭ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ‬ ‫ﺩﺭﻣﺎﻥﻫﺎی ﻏﲑﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﻭﻧﺪ‪ .‬ﻧﺎﻡ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎﺭی‪ ،LCA :‬ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎﺭی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﻨﲔ ﺑﺰﺭگﺳﺎﱃ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻗﻄﻌﯽ‪ :‬ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ژﻥﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎ ژﻥﻫﺎی‬ ‫ﻫﻤﺴﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ‪ :‬ﺗﺎ ﺍﺧﺬ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭی ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ‪ ،‬ﺍﻑ‪.‬ﺩی‪.‬ﺍی‪٣ ،‬‬ ‫ﺗﺎ ‪ ۵‬ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮ ﻭﻗﺖ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ‪.‬ﺗﺎﻣﯽ ﻣﻮﻫﺎﻭﺱ‪ ،‬ﭘﯿﺶ‬

‫‪۴۰‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﺻﺪﺍی ﺯﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ‪ ،‬ﻫﺮ ﺻﺒﺢ‬ ‫ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺍﻭ ﻃﯽ ﺳﻪﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺯﻭﺍﻝ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﯽﺩﯾﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻏﺒﺎﺭی ﻗﻬﻮﻩﺍی ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﯽﺷﺪ‪ .‬ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ‬ ‫ﺑﺘﻮﺍﻧﺪﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﯾﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﺯ ﺭﻭی ﭼﻬﺮﻩﺍﺷﺎﻥ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﻫﺪ‪.‬ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮﻫﺎﻭﺱ ﮐﻪ‬ ‫‪ ۴۵‬ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺳﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽﺩﺍﻧﺴﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﲔ ﺍﻧﺪک ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﻗﯽ ﻋﻤﺮ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻭﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ژﻥﻫﺎی ﺗﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺍﻭ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺩﺭ ﯾﺨﭽﺎﻝ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ‪ .‬ﺗﺎﻣﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﭼﻬﺎﺭﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺯی‬ ‫ﺩﺧﱰ ‪ ١٢‬ﺳﺎﻟﻪﺍﺵ ﺩﺭ ﺯﻣﲔ ﺑﯿﺲﺑﺎﻝ ﺑﻮﺩ‪.‬ﻣﻮﺭﻫﺎﻭﺱ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎﺭی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﺎﺩﺭی ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻝ‪.‬ﺳﯽ‪.‬ﺍی ﯾﺎ‬ ‫ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩی ﻟﱪ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺺ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ژﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪ .‬ﻧﻘﺺ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﯾﻦ ژﻥ‪ ،‬ﺷﺒﮑﯿﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮﻭﺗﺌﲔﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ ﮔﲑﻧﺪﻩﻫﺎی ﻧﻮﺭی ﭼﺸﻢ ﻧﻘﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺍﯾﻔﺎ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﺯ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ‪.‬ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎﺭی‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ ﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝﻫﺎی ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﮐﻮﺩﮐﯽ‬ ‫ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﯽﻫﯿﭻ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥﺷﮏ ﺗﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮی ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺁﻧﻘﺪﺭ‬ ‫ﺧﻮﺵﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ‪ ١٢‬ﻧﻔﺮی ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻓﯿﻼﺩﻟﻔﯿﺎ ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪.‬ﺩﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ‪ ٨‬ﺗﺎ ‪ ٣٣‬ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺎﻣﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬ﻣﻦ ﻣﺴﻦﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺗﺮﯾﻦ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ‬ ‫ﺑﻮﺩﻡ«‪ .‬ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻣﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ‬ ‫ﺳﻠﻮﻝﻫﺎی ﺷﺒﮑﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ژﻥﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺰﺭﯾﻖ‬ ‫ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮔﲑﻧﺪﻩﻫﺎی ﻧﻮﺭی ﭼﺸﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ‪ ۶‬ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍی ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﯿﺪﺍ‬ ‫ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻧﻤﯽﺁﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺭﻣﺎﻥ‬ ‫ﻭﯾﺮﻭﺱ ﺣﺎﻣﻞ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ژﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ‬ ‫ﺳﻠﻮﻝﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺭﻧﮓ ﺩﺍﻧﻪﺍی ﺷﺒﮑﯿﻪ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﯾﺮﻭﺱ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ژﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﻠﻮﻝ‪ ،‬ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ژﻥ ﻧﺎﻗﺺ ﭘﯿﺸﲔ‬

‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺮﻭﺗﺌﲔﻫﺎﯾﻤﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻠﻮﻝﻫﺎی ﻣﺨﺮﻭﻃﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪﺍی ﭼﺸﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺟﺬﺏ ﻧﻮﺭ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎی ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪﺍی‬ ‫ﺑﺮﺍی ﺟﺬﺏ ﻧﻮﺭ ﻫﻢﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﯾﺘﺎﻣﲔ ‪ A‬ﻫﻢ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ‪ ٢٠‬ﺳﺎﻝ ﺗﻼﺵ ﺟﲔ ﺑﻨﺖ‪،‬‬ ‫ﻧﺴﻞﺷﻨﺎﺱ ﻣﻮﻟﮑﻮﱃ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﭘﻨﺴﯿﻠﻮﺍﻧﯿﺎ ﺭﻭی ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺍﺭﺛﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺵﻫﺎ ﻭ ﺳﮓﻫﺎ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻨﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﱰ‪ ،‬ﻇﺮﻑ‬ ‫ﻣﺪﺕ ‪ ٣‬ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﺒﮑﯿﻪ ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻗﻄﻌﯽ ﺍﻝ‪.‬ﺳﯽ‪.‬‬ ‫ﺍی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﲑﺩ‪.‬ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺍﻩ‬ ‫ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ‪ ۵‬ﮐﻮﺩک ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ‬ ‫ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺍﻝ‪.‬ﺳﯽ‪.‬ﺍی‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮﺭﻫﺎﻭﺱ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺭﻭی ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﻘﺺ ﺩﺭ ﺗﮏژﻥﻫﺎی‬ ‫ﮐﻤﯿﺎﺏ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭیﻫﺎی ﭼﺸﻤﯽ ﺷﺎﯾﻊﺗﺮی ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﮐﱰ ﺑﻨﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪﮐﻪ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﻬﺎﯾﯿﱪﺍی ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﯿﻤﺎﺭیﻫﺎی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﯾﮏﺩﻫﻪ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ژﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ‬ ‫ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪﺍی ﺷﺒﮑﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻟﮑﻪ ﺯﺭﺩﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻧﺎﺷﯽ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﻬﺶﻫﺎی ﺩﯾﮕﺮی ﺩﺭ ژﻥﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ«‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺭﻫﺎﻭﺱ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ‬ ‫ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﭼﺮﺍﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﲑﺍﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﲑی ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺍﻭ‬ ‫ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻓﮑﺮﮐﻨﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﻢ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭی ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺩﯾﮕﺮ‬ ‫ﻣﺮﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﺪ«‪.‬ﺑﻨﺖ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻧﺶ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ ‪ ،١٣٨٩‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺰﺭﯾﻖ ژﻥﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺮ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﮐﻢﺳﻦﺗﺮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ‪ ١٢‬ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﱪﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺯﻭﺩی ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪» :‬ژﻥﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎی ﺍﺯ ﺩﺳﺖﺭﻓﺘﻪ ﺭﺍ ﺍﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﯾﮏ‬ ‫ﺗﻼﺵ ﻫﯿﺠﺎﻥﺍﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎﺳﺖ«‪.‬‬


‫ﻃﺎﻟﻊ ﺳﺎﻝ ‪ ۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺑﺒﺮ‬

‫ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ‬

‫ﺑﺮﺍی ﻣﻮﺵ‪:‬‬

‫ﺑﺮﺍی ﮔﺎﻭ‪:‬‬

‫ﺑﺮﺍی ﺑﱪ‪:‬‬

‫ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ‬ ‫ﺁﺳﺎﯾﺶ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺑﻬﱰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﱪﻫﺎ‬ ‫ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺳﺎﻝ ﺑﱪ‬ ‫ﺯﯾﺎﺩ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﺟﻠﺐ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﮐﻤﱰ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻧﮕﺎﺭﮐﺴﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻭ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺷﻤﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﻬﱰ ﺍﺳﺖ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻭ‬ ‫ﺟﺮﻗﻪﻭﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﺭ ﻏﲑ ﻻﺯﻣﯽ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﻫﯿﺪ‪ .‬ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫﻢ )ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺭﻭی ﻋﻘﻞ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﻋﺸﻖ( ﺑﻬﱰ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﮕﲑﺩ‪ ،‬ﭼﻮﻥ‬ ‫ﮐﺎﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪﮐﺮﺩ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺭﺍﺿﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺳﺮﺗﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩی‬ ‫ﺷﻠﻮﻍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻭﺭ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ‬ ‫ﺳﻔﺮﮐﺎﺭی‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ ﺑﻬﱰ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺭﻓﱳ‬ ‫ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ ﻣﺠﺒﻮﺭﯾﺪ ﺑﯿﺸﱰ ﺍﺯ ﻣﻐﺰ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﮐﺎﺭ ﺑﮑﺸﯿﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺑﻬﱰ ﻣﯽﺷﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﺑﺮﺍیﺗﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺭﺳﺪ‪.‬‬

‫ﺳﺎﻝ ﺑﱪ ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋ ﹰﺎ‬ ‫ﺍﯾﻦ ‪‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﻧﺴﺒﺘ ﹰﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﺗﺮی ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝﻫﺎی ﺑﱪ ﺩﯾﮕﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﮐﺎﺭی ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺘﻤ ﹰﺎ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﯾﻤ ﹰﺎ ﻣﻀﻄﺮﺏ‪،‬‬ ‫ﻋﺼﺒﯽ‪ ،‬ﻭﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻫﻢ ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪﺗﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺸﻮﺩ ﺑﯿﺸﱰ ﺍﻭﻗﺎﺕ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻣﺪﺍﻡ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪﮐﻪ‬ ‫ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﯾﺎ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﺎﻣ ‪‬‬ ‫ﻼ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ )ﺑﺮﺍی ﺯﻧﺎﻥ ﮔﺎﻭ ﺑﻬﱰ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺁﻥ(‪ ،‬ﻭﱃ ﺑﻬﱰ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺻﻼ ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻫﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ‪ .‬ﯾﮏ ﭼﯿﺰی ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺁﯾﯽ‪ ،‬ﺷﻬﺮﺕ‬ ‫ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻭ ﯾﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺷﻤﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ‬ ‫ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﯿﻤﻪﺀ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ ﺭﻭی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﲑ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪﮔﺬﺍﺷﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﺻﻄﮑﺎکﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺣﻮﺍﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﻭ ﭼﺸﻤﺎﻥﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﭘﺸﺘﮑﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﺗﻼﺵ ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮔﺬﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻼﺵ ﺯﯾﺎﺩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺍﺳﱰﺍﺗﮋی ﺧﺎﺹ‬ ‫ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﺪ‪ .‬ﻭﺿﻊ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﺿﻊ ﻣﺎﱃ‬ ‫ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﻝ ﻏﲑﻣﱰﻗﺒﻪﺍی ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ‪.‬‬

‫ﺧﻮﺏ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ‪،‬‬ ‫ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﺭﺍﻡ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪﮐﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪،‬‬ ‫ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺩﻭ ﺑﱪ‬ ‫ﺩﺭ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﮕﻨﺠﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﱪﺩ‬ ‫ﺑﲔ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺑﱪﹺ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻝ‪ ،‬ﺑﻌﯿﺪ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﺸﻘﯽ ﻭ ﻣﺎﱃ ﻭﮐﺎﺭی ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺻﺪﻣﻪ ﻭ ﺁﺳﯿﺐ‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﺮ ﻧﺰﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮﻥ “ﻣﺮگ ﺑﺎ ﻋﺰﺕ‬ ‫ﺑﻬﱰ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺫﻟﺖ ﺍﺳﺖ‪ ”.‬ﺩﯾﺮیﺳﺖ ﮐﻪ ﺳ‪‬ی‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﺯﻣﯿﻨﻪﺀ ﻋﺸﻘﯽ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻭﱃ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﻌﯿﺪ‬ ‫ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﻢ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﮔﺮ‬ ‫ﻫﻢ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪ ﺑﻬﱰ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﮐﻮﻝ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﮐﻪ‬ ‫ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﯿﺸﱰی ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺷﻐﻠﯽ ﭼﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻧﻤﯽﺯﻧﺪ‪ ,‬ﺍﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﺷﻐﻠﯽ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﮐﻨﱰﻝ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﮔﺮﻓﱳ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﻨﱰﻝ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻐﲑ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻓﮑﺮ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟‬

‫ﺁﮔﻬﯽ ﻫﻤﮑﺎﺭی‬ ‫ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﺎﺭی ﺗﻌﺪﺍﺩی‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮی‬ ‫ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﮐﺎﺭی ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﺩﻋﻮﺕ‬ ‫ﻣﻴﻨﻤﺎﯾﺪ ‪ .‬ﺍﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ‪:‬‬ ‫‪ 0566751211‬ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ‪.‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۳۹‬‬


‫‪۳۸‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﻭﺭﺯﺷﯽ‬ ‫ﻓﯿﻔﺎ ﺣﻖ ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﻓﺮﻭﺧﺖ‬

‫ ﻫﻤﺸﻬﺮی ﺁﻧﻼﻳﻦ‪:‬‬‫ﻓﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ)ﻓﯿﻔﺎ( ﺣﻖ ﭘﺨﺶ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﻓﺮﻭﺧﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﱪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻓﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ‪،‬‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻤﱰ ﺍﺯ ‪ ٧٢‬ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﲔ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﯿﻔﺎ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰیﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﭘﺨﺶ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯیﻫﺎ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬ﻓﯿﻔﺎ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﯾﮏ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭی ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ‪ ٢٠١٠‬ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ )ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ‪ ،‬ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ‪،‬ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‪ ،‬ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( ﺍﻣﻀﺎ‬ ‫ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﻭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥﻫﺎی‬ ‫ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻫﺮﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺠﺰﺍ ﺑﺎ ﻓﯿﻔﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ ‪۳۷‬‬

‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫‪۳۶‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۳۵‬‬


‫‪۳۴‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ ‪۳۳‬‬

‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﺗﻐﺬﯾﻪ‬ ‫ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺩﺭ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ‬ ‫ﻓﻘﺮ ﺁﻫﻦ‬

‫ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻭﺿﻌﯿﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺁﻥ ‪ ،‬ﺗﻌﺪﺍﺩ ﯾﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‬ ‫ﮔﻠﺒﻮﻝ ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﲔ ﻣﻮﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﻭ ﺩی ﺍﮐﺴﯿﺪ‬ ‫ﮐﺮﺑﻦ ﺑﲔ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﻋﻠﻞ ﺍﯾﺠﺎﺩﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎی‬ ‫ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍی ‪ ،‬ﺧﻮﻥ ﺭﯾﺰی ‪ ،‬ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭی ﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ‪،‬‬ ‫ﺑﯿﻤﺎﺭی ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﯾﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎی ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺭﺍ‬ ‫ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ‪ .‬ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍی ‪ ،‬ﮐﻢ‬ ‫ﺧـــــﻮﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻢ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﻣﻐﺬی ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﻥ ﺳﺎﺯی ‪ ،‬ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺑﺪﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺯﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻫﻦ ‪ ،‬ﻭﯾﺘﺎﻣﲔ‪ B١٢‬ﻭ ﺍﺳﯿﺪ‬ ‫ﻓﻮﻟﯿﮏ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﲔ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ‬ ‫ﻓﻘﺮ ﺁﻫﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍی‬ ‫ﺍﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻓﻘﺮ ﺁﻫﻦ‬

‫ﻓﻘﺮﺁﻫﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍی‬ ‫ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎی ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻧﻮﻉ‬ ‫ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍی ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ‪ ،‬ﺩﺭ ﺳﻨﲔ‬ ‫ﺑﺎﺭﻭﺭی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩﮔﻠﺒﻮﻝ ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰﮐﻮﭼﮏ ﻭ‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﲔ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﭼﻪ‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻓﻘﺮﺁﻫﻦ‬ ‫ﮐﻤﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻭﱃ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ‪‬‬ ‫ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭی ﺳﺒﺐ ﺍﺗﻼﻑ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭی‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺛﺮﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺮگ ﻭ ﻣﲑ ‪ ،‬ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭی ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻭﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻭ‬ ‫ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ‪.‬‬ ‫ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﻫﻦ‬ ‫ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﻫﻦ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﻦ ‪ ،‬ﺟﻨﺲ ﻭ ﻭﺿﻌﯿﺖ‬ ‫ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ‪ .‬ﻣﺜ ‪‬‬ ‫ﻼ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺧﻮﻥ ‪ ،‬ﺭﺷﺪ ﺟﻨﲔ ﻭ ﺟﻔﺖ ‪،‬‬ ‫ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻫﻦ ﺑﯿﺸﱰی ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﲔ‬ ‫ﺩﻟﯿﻞ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ‪ .‬ﺩﺭ ﺷﲑ ﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ‑ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﺩﺭ‑‬ ‫‪ ،‬ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺁﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﲑ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺮﺍی ‪ ۶ -۴‬ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ ﻭﱃ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺯﻥ‬ ‫ﮐﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺫﺧﺎﯾﺮﺁﻫﻦ ﮐﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﺯ ‪ ٣‬ﻣﺎﻫﮕﯽ ﺁﻫﻦ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﻄﺮﻩ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ‬ ‫ﺧﻮﺭﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﺴﱳ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻨﺪ ﻧﺎﻑ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﻮﻡ ﮐﻞ ﺧﻮﻧﺶ‬ ‫ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﻄﺮ ﻓﻘﺮ ﺁﻫﻦ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ‪.‬‬ ‫ﺩﻻﯾﻞ ﻓﻘﺮ ﺁﻫﻦ‬ ‫ﺩﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮﺍی ﻓﻘﺮ ﺁﻫﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺯﯾﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ‪:‬‬ ‫‪ – ١‬ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺁﻫﻨﺒﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺭژﯾﻢ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﻮﺭﺩ‬

‫‪۳۲‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻫﺎی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﻫﻦ ﮐﻤﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺭژﯾﻢ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻩ ﺧﻮﺍﺭی ‪.‬‬ ‫‪ – ٢‬ﺟﺬﺏ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﻬﺎﻝ ‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ‬ ‫ﺍﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪﻩ ‪ ،‬ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺪﺍﺧﻼﺕ ﺩﺍﺭﻭﺋﯽ‬ ‫) ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﻠﺴﺘﯿﺪﺍﻣﲔ ‪ ،‬ﺳﺎﯾﻤﺘﯿﺪﯾﻦ ‪ ،‬ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺗﲔ‬ ‫‪ ،‬ﺭﺍﻧﯿﺘﯿﺪﯾﻦ ﻭ ﺗﱰﺍﺳﺎﯾﮑﻠﲔ‪( .‬‬ ‫‪ – ٣‬ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﻫﻦ ﺑﺮﺍی ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺧﻮﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩی ‪ ،‬ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ‪ ،‬ﺑﺎﺭﺩﺍﺭی ﻭ ﺷﲑ ﺩﻫﯽ ‪.‬‬ ‫‪ – ۴‬ﺧﻮﻥ ﺭﯾﺰی ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺛﺮ ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﺭﻭﺋﯿﺪ ‪ ،‬ﺑﯿﻤﺎﺭی ﻫﺎی‬ ‫ﺑﺪﺧﯿﻢ ﯾﺎ ﺍﻧﮕﻞ ﻫﺎ ‪.‬‬ ‫ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻝ ﻣﻌﻤﻮ ‪‬‬ ‫ﻻ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺧﻮﻥ ﺍﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻓﻘﺮ ﺁﻫﻦ‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺁﻫﻦ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ‪:‬‬ ‫‪ – ١‬ﺭﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪﮔﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻣﺨﺎﻁ ﺩﺍﺧﻞ ﻟﺐ ﻭ ﭘﻠﮏ‬ ‫ﭼﺸﻢ‬ ‫‪ – ٢‬ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺯﻭﺩ ﺭﺱ‬ ‫‪ – ٣‬ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ‬ ‫‪ – ۴‬ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﻭ ﺳﺮﺩﺭﺩ‬ ‫‪ – ۵‬ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﱳ ﻭ ﺳﻮﺯﻥ ﺳﻮﺯﻥ ﺷﺪﻥ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﭘﺎﻫﺎ‬ ‫‪ – ۶‬ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮﻉ‬ ‫‪ – ٧‬ﺩﺭ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪﮔﻮﺩ ﺷﺪﻥ ﺭﻭی ﻧﺎﺧﻦ‬ ‫ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻓﻘﺮ ﺁﻫﻦ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺵ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻭﮐﻢ ﺧﻄﺮﺗﺮﯾﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ؛‬ ‫ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻭﮐﻢ ﺧﻄﺮﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی‬ ‫ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﺍﺳﺖ ‪ .‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﻤﮏ ﻫﺎی ﺳﺎﺩﻩ ﺁﻫﻦ ‪،‬‬ ‫ﭼﻮﻥ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻓﺮﻭ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ‪ ،‬ﮐﺎﻣ ‪‬‬ ‫ﻼ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﮑﻞ ﻗﺮﺹ ‪ ،‬ﮐﭙﺴﻮﻝ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ‪.‬‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺹ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺪﻩ ﺧﺎﱃ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻧﺪ ‪،‬‬ ‫ﺟﺬﺏ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻬﱰ ﻭ ﺑﯿﺸﱰ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﲑﺩ ﻭﱃ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ‪.‬ﻋﻮﺍﺭﺽ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ ‪ ،‬ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﺁﻫﻦ ﻧﻈﲑ ﺗﻬﻮﻉ ‪ ،‬ﺩﻝ ﭘﯿﭽﻪ ‪ ،‬ﺳﻮﺯﺵ ﻗﻠﺐ ‪ ،‬ﺍﺳﻬﺎﻝ‬ ‫ﯾﺎ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪ ؛ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺁﻫﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﮐﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺪﻥ ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬ﺑﻬﱰ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻗﺮﺹ ﺁﻫﻦ ‪ ،‬ﺁﺧﺮ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬ﻭﯾﺘﺎﻣﲔ‬ ‫‪C‬ﺟﺬﺏ ﺁﻫﻦ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺩﻟﯿﻞ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮ ‪‬‬ ‫ﻻ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﯾﺘﺎﻣﲔ‪ C‬ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ‬ ‫ﺁﻫﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬﺏ ﺩﺭ ﻏﺬﺍ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮﺩ‪.‬ﺟﺬﺏ ﺁﻫﻦ‬ ‫ﻏﺬﺍ ‪ ،‬ﺍﻏﻠﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﺷﮑﻞ ﺁﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺁﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺗﺌﲔ ﻫﺎی ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎﻭ‪ ،‬ﻣﺎﻫﯽ ﻭ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ) ﺁﻫﻦ ‪‬ﻫﻢ( ﺑﯿﺸﱰ‬ ‫ﺟﺬﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺟﺬﺏ ﺁﻫﻦ ﭘﺮﻭﺗﺌﲔ ﻫﺎی‬ ‫ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﺰی ﻫﺎ ﻭ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ ) ﺁﻫﻦ ﻏﲑ ﻫﻢ( ﮐﻢ‬ ‫ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻭﯾﺘﺎﻣﲔ‪C‬ﺟﺬﺏ ﺁﻫﻦ ﺳﺒﺰی ﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ) ﺁﻫﻦ ﻏﲑﻫﻢ( ﺭﺍ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﭼﺎی ﻫﻤﺮﺍﻩ ﯾﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﻏﺬﺍ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺟﺬﺏ ﺁﻫﻦ ﺭﺍ ﺗﺎ ‪ ۵٠‬ﺩﺭﺻﺪﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺁﻫﻦ ﺩﺍﺭ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺁﻫﻦ ﺩﺍﺭ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﺟﮕﺮ‪ ،‬ﻗﻠﻮﻩ ‪ ،‬ﮔﻮﺷﺖ‬ ‫ﻗﺮﻣﺰ‪ ،‬ﻣﺎﻫﯽ‪ ،‬ﺯﺭﺩﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ‪ ،‬ﺳﺒﺰی ﻫﺎی ﺩﺍﺭﺍی‬ ‫ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺗﲑﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻌﻔﺮی ‪ ،‬ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﻭ ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ ؛‬ ‫ﻣﺜﻞ ﻋﺪﺱ ﻭ ﻟﻮﺑﯿﺎ‪ ،‬ﻫﻢ ﭼﻨﲔ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ ) ﺑﺮﮔﻪ‬ ‫ﻫﺎ( ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺮﮔﻪ ﺯﺭﺩ ﺁﻟﻮ ﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎی ﺭﻭﻏﻨﯽ‪.‬‬ ‫ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺟﺬﺏ ﺁﻫﻦ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫‪ .١‬ﺍﺳﯿﺪ ﺳﯿﱰﯾﮏ ﻭ ﺍﺳﯿﺪ ﺍﺳﮑﻮﺭﺑﯿﮏ ) ﻭﯾﺘﺎﻣﲔ‬ ‫‪ (C‬ﮐﻪ ﺩﺭﺁﻟﻮ‪ ،‬ﺧﺮﺑﺰﻩ‪ ،‬ﺭﯾﻮﺍﺱ‪ ،‬ﺍﻧﺒﻪ‪ ،‬ﮔﻼﺑﯽ‪ ،‬ﻃﺎﻟﺒﯽ‪،‬‬ ‫ﮔﻞ ﮐﻠﻢ‪ ،‬ﺳﺒﺰی ﻫﺎ ‪ ،‬ﺁﺏ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ‪ ،‬ﻟﯿﻤﻮ ﺷﲑﯾﻦ ‪ ،‬ﻟﯿﻤﻮ‬ ‫ﺗﺮﺵ‪ ،‬ﺳﯿﺐ ﻭ ﺁﻧﺎﻧﺎﺱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻋﻮﺍﻣﻞ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺟﺬﺏ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ‑‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺍﺳﯿﺪ ﻣﺎﻟﯿﮏ ﻭ ﺍﺳﯿﺪ ﺗﺎﺭﺗﺎﺭﯾﮏ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻮﯾﺞ ‪،‬‬ ‫ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ‪ ،‬ﭼﻐﻨﺪﺭ‪ ،‬ﮐﺪﻭ ﺗﻨﺒﻞ ‪ ،‬ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ‪ ،‬ﮐﻠﻢ‬ ‫ﭘﯿﭻ ﻭ ﺷﻠﻐﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ‪ ،‬ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺟﺬﺏ ﺁﻫﻦ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﺨﻤﲑی ﻣﺜﻞ ﺳﺲ ﺳﻮﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﻨﺪﯾﺪ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﻨﯽ ﺍﺯ ﺁﻫﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻓﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺣﺎﻭی ﻭﯾﺘﺎﻣﲔ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻭﻋﺪﻩ‬ ‫ﻏﺬﺍﯾﯽ ‪ ،‬ﺟﻬﺖ ﺟﺬﺏ ﺑﻬﱰ ﺁﻫﻦ ) ﻣﺜﻞ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ‪ ،‬ﮔﺮﯾﭗ‬ ‫ﻓﺮﻭﺕ‪ ،‬ﮐﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ‪ ،‬ﮐﻠﻢ‪ ،‬ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ‪ ،‬ﻓﻠﻔﻞ ﺳﺒﺰﻭ‬ ‫ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮﺵ(‬ ‫‪ .٣‬ﺍﻧﺪﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ‪ ،‬ﻣﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﻍ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬﺍﯾﯽ‬ ‫‪ .۴‬ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﭼﺎی ﻭ ﻗﻬﻮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﯾﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ‬ ‫‪ .۵‬ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ ﻭ ﯾﺒﻮﺳﺖ‬ ‫‪ .۶‬ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻏﺬﺍﺋﯽ ﻏﻠﻂ ) ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﻏﲑ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎک ‪ ،‬ﯾﺦ (‬ ‫‪ .٧‬ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ‬ ‫ﮔﲑی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ‬ ‫‪ .٨‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻤﲑ ﻭﺭﺁﻣﺪﻩ ﺗﻬﯿﻪ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ‬ ‫‪ .٩‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺸﮑﺒﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺕ ﺧﺸﮏ ‪ ،‬ﺑﺮﮔﻪ‬ ‫ﺁﻟﻮ‪ ،‬ﺍﻧﺠﲑ ﺧﺸﮏ ﻭﮐﺸﻤﺶ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺁﻫﻦ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ .١٠‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﻏﻼﺕ ﻭ ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﺯﺩﻩ ‪.‬‬ ‫‪ .١١‬ﺷﺴﺖ ﻭﺷﻮ ﻭ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﺒﺰی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ .١٢‬ﺷﺴﱳ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻭ ﺻﺎﺑﻮﻥ ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻏﺬﺍ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯﻫﺮ ﺑﺎﺭﺍﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰﺍﺝ ‪.‬‬ ‫‪ .١٣‬ﻣﺼﺮﻑ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﯾﮏ ﻗﺮﺹ ﺁﻫﻦ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭی ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ‪.‬‬ ‫‪ .١۴‬ﻣﺼﺮﻑ ﻗﻄﺮﻩ ﺁﻫﻦ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﻐﺬﯾﻪ‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ‪ ٢‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ‪.‬‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۳۱‬‬


‫ﺍﯾﺮﺍﻥ‬ ‫ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎﯼ »ﻫﻤﺎ« ﺑﻪ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫‪۳۰‬‬

‫ﺭﻡ ‑ ﺭﯾﯿﺲ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‪ ،‬ﺑﺎ ﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﻪ‬ ‫ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺗﺄﮐﯿﺪﮐﺮﺩ‪ :‬ﺍﻋﻼﻣﯿﻪ‬ ‫ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻮﺍﻧﻮﺭﺩی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎی ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ‪ ،‬ﻫﯿﭻ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﺮﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍی‬ ‫»ﻫﻤﺎ« ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫»ﻣﺤﺴﻦ ﺷﮑﺮی« ﺑﻪ ﺧﱪﻧﮕﺎﺭ ﺍﯾﺮﻧﺎ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﯾﺮ ﻣﺠﻮﺯ ﺗﺮﺩﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﺍﺯﮐﻤﯿﺘﻪ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻫﻮﺍﻧﻮﺭﺩی ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ‬ ‫ﺍﺭﻭﭘﺎ)ﺳﺎﻓﺎ( ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺍﺧﺬﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﮑﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫ﺑﺎ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﭘﻬﻦ ﭘﯿﮑﺮ ﺍﯾﺮﺑﺎﺱ ﻭ ‪ ٧۴٧‬ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺠﻮﺯ »ﺳﺎﻓﺎ« ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﯾﯿﺲ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎی‬ ‫ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﯾﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻧﯿﺰﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎی‬ ‫ﻣﯿﻼﻥ ﻭ ﺭﻡ‪ ،‬ﻫﻤﺎ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﻭ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺷﻠﻮﻏﯽ ‑ ﺗﻘﺮﯾﺒ ﹰﺎ ‪ ۶‬ﻣﺎﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‑ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﯾﯿﺲ ﻫﯿﺄﺕ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﯾﺮ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺮﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﺩﻭ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﯾﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺴﲑﻫﺎی ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﻼﻥ ﻭ ﺭﻡ‬ ‫ﻭ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻭ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺷﻠﻮﻏﯽ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭ‬ ‫ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎی ﻫﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬ﮐﻤﯿﺘﻪ‬ ‫ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ ٢٠٠۴‬ﻣﯿﻼﺩی ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭی‬ ‫ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻫﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺁﻏﺎﺯﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪ ٢٠٠٨‬ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﻭ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻫﻮﺍﻧﻮﺭﺩی ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮﺍی ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎی‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯾﯽ »ﻫﻤﺎ« ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺭﺷﺪﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﻭ‬ ‫ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺍﯾﻤﻨﯽ‪ ،‬ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯی ﻫﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎی ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻫﻮﺍﻧﻮﺭﺩی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺍﺧﲑ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﮐﺴﻞ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ‪ ،‬ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺳﻮﺩﺍﻥ ﻭ ﻓﯿﻠﯿﭙﲔ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻭ‬ ‫ﻣﻮﺍﺭﺩی ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﯾﺮ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩ‪.‬‬


‫ﺍﯾﺮﺍﻥ‬ ‫‪-‬‬

‫ﮔﺰﺍﺭﺷﯽ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﳕﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﺮﺍﻧﮑﻔﻮﺭﺕ‬

‫ﻫﻤﺸﻬﺮیﺁﻧﻼﯾﻦ‑ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﺮﺍﻧﮑﻔﻮﺭﺕ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻭﻩ ﺿﺮﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻮﺕ ﺁﺫﯾﻦ ﺷﺸﻤﲔ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ‪ ٢۴) ٢٠١٠ Music Messe‬ﺗﺎ ‪ ٢٧‬ﻣﺎﺭچ ‪۴ ،٢٠١٠‬‬ ‫ﺗﺎ ‪ ٧‬ﻓﺮﻭﺩﯾﻦ ‪ ( ١٣٨٩‬ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ‬ ‫ﺭﮐﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮐﻢ ﺭﻭﻧﻖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻬﺎﺩ ﺍﻣﺎ ﻏﺮﻓﻪ ﺻﻮﺕ ﺁﺫﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﭘﺮ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﺎﻧﺪ‪.‬ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﻮ ﺁﻭﺭﺍﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭی ﺟﺪﯾﺪ ﺩﯾﮕﺮی‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﮐﺘﺎﺏ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﺩﯾﻢ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ‬

‫ﺑﻪ ﺭﻭﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺭﻭﻧﺪی ﻧﻮﺕ ﻭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻭﻟﲔ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﺍﻥ‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻓﺎﺭﺍﺑﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮﺩﯾﻢ‪].‬ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﻓﺎﺭﺍﺑﯽ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﺮﺍﻧﮑﻔﻮﺭﺕ[ﻣﻮﺯﯾﮏ ﻣﺴﻪ ‪ ٢٠١٠‬ﺍﻣﺴﺎﻝ‬ ‫ﻗﺪﺭی ﺑﺮﺍی ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻮﺕ ﺁﺫﯾﻦ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﺍﻭﻟﲔ ﺑﺎﺭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺻﺤﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺟﺮﺍی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ‪Acoustic stage‬‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺎی ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﺟﺮﺍی ﮔﺮﻭﻩ ﺿﺮﺑﺎﻧﮓ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻧﻬﺎﯾﺘ ﹰﺎ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺩﻭ‬ ‫ﻧﻮﺍﺯی ﺗﻤﺒﮏ ﻭ ﺩﻑ ﮔﺮﻭﻩ ﺿﺮ ﺑﺎﻧﮓ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺳﻮﻡ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻮﺕ ﺁﺫﯾﻦ ﺍﺯ ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯﻫﺎی ﺑﮑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻭﯾﮋﻩ ﺣﻀﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻮﺕ ﺁﺫﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﻬﻢ‬ ‫ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﺮﺍﻧﮑﻔﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ‬ ‫ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯﮐﺸﻮﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻭ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭی ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫]ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﻑ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋﻣﺎﻥ ﺣﺪﺍﺩی[‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺫﮐﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮﮐﺸﻮﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻟﺬﺍ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩی ﺑﺨﺶ ﺯﯾﺎﺩی ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﺮﻭﻓﻪ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﲑﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺍﯾﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻀﻮﺭی ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺯﻣﲔ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۲۹‬‬


‫ﺟﻬﺎﻥ‬

‫ﮐﺸﻒ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺩﺭ ﻣﺼﺮ‬ ‫‪۲۸‬‬

‫ﻫﻤﺸﻬﺮی ﺁﻧﻼﯾﻦ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﺭﮐﺎﺭﻧﺎک ﻣﺼﺮ ﯾﮏ »ﺩﺭ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺍﺑﺪﯾﺖ« ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ‬ ‫‪ ٣۵٠٠‬ﺳﺎﻝﮐﺸﻒﮐﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﱪﮔﺰﺍﺭی ﺍﺗﺮﯾﺶ ﺍﺯ ﻗﺎﻫﺮﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻡ ﯾﮏ ﺩﺭ ﺩﺭﺧﺸﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ‬ ‫ﺭﻭی ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪﮔﺮﺍﻧﯿﺘﯽ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺭﻧﮓ ‪ ١٫٧۵‬ﻣﱰی ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺁﯾﺪ‪.‬ﺗﺼﻮﺭ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﮐﻨﻨﺪ‪.‬ﺁﻧﮕﻮﻧﻪﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﲑﺍﺙ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮ ﺩﺭ ﻗﺎﻫﺮﻩ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﮐﺮﺩ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﯾﮏ ﻣﱰ ﻭ ﻋﻤﻖ ﻧﯿﻢ ﻣﱰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﱪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ‬ ‫ﻋﺎﻟﲑﺗﺒﻪ ﺍﻭﺯﺭ‑ﺁﻣﻮﻥ )‪ (User-Amun‬ﺩﺭ ﺍﻻﻗﺼﺮ )‪ (Luxor‬ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻭﺯﺭ‑ﺁﻣﻮﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﺣﺘﭽﭙﺴﻮﺕ )‪ (Hatschepsut‬ﺩﺭ ﻗﺮﻥ‬ ‫‪ ١۵‬ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﻣﺴﯿﺢ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﮐﺮﺍﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺭﻭﺩ ﻧﯿﻞ ﺁﺭﺍﻡﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺭﻭی ﺳﻨﮓ ﻗﱪ ﺍﻭﺯﺭ‑ﺁﻣﻮﻥ‪ ،‬ﻭی ‪ ٢٠‬ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ‬ ‫ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻟﻘﺐ ﭘﺮﻧﺲ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖﮐﺮﺩ‪.‬ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﮔﻮﯾﺎ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪﮐﺎﺭ ﺍﻭﺯﺭ‑ﺁﻣﻮﻥ‬ ‫ﻧﯿﺎﻣﺪ‪ ،‬ﺯﯾﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﻭﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﱪ ﺍﻭ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻇﺎﻫﺮ ﹰﺍ ﺑﯿﺶ‬ ‫ﺍﺯ ‪ ١٠٠٠‬ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﺍﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺍﺯ ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﮐﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻭﻣﯽﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫ﺑﺮﻟﻮﺳﮑﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﯼ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‬ ‫ﭘﯿﺮﻭﺯ ﺷﺪ‬ ‫ﻫﻤﺸﻬﺮیﺁﻧﻼﯾﻦ‬ ‫ﺳﯿﻠﻮﯾﻮ ﺑﺮﻟﻮﺳﮑﻨﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍی ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﭘﲑﻭﺯ‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮﺱ ﺍﺯ ﺭﻡ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮﺍی‬ ‫ﺗﻌﯿﲔ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮﻟﻮﺳﮑﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺁﯾﺪ‪.‬ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺳﯿﻠﻮﯾﻮ‬ ‫ﺑﺮﻟﻮﺳﮑﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﭘﲑﻭﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﱰﻝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻮﺩ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﱰﻝ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﺑﺮ‬ ‫ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ‪ ،‬ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ‪ ۴١‬ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ‪ ۶٠‬ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ‬


‫ﺟﻬﺎﻥ‬

‫ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺍﺑﺘﮑﺎﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ‬

‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺸﱰﯾﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻠﺐﮐﻨﯿﻢ‪«.‬‬ ‫ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ‬ ‫ﺭﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺪﺍﻝﮔﺎﺯ ﻭ ﺯﯾﺮﭘﺎﯾﯽﻫﺎیﺷﺎﻥ ﺷﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺳﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻫﻤﲔ ﺣﺎﻝ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎی‬ ‫ﭘﺮﻓﺮﻭﺵ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪﺳﻮﺯ ﭘﺮﯾﻮﺱ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺭ ﺗﺮﻣﺰﺷﺎﻥ ﺷﺪ‪.‬ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ‪ ۵٢‬ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮگ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎی ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻣﺴﻮﻭﻟﯿﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺁﳌﺎﻥ؛ ﮐﻮﺩﮎ ‪ ۲‬ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻭ ﺗﺸﻨﮕﯽ‬ ‫ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﻫﻤﺸﻬﺮی ﺁﻧﻼﯾﻦ‪:‬‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯی ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥﻫﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪیﺍﺵ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﻪ ﻭﺟﻬﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺪﻣﻪ ﺯﺩ‪ ،‬ﺭﻭﺯ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺍﻋﻼﻡﮐﺮﺩ ﺍﺑﺘﮑﺎﺭی‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺑﻬﺒﻮﺩﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﭘﯿﺶﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﱪﮔﺰﺍﺭی ﺁﻟﻤﺎﻥﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩ‪ ،‬ﺁﮐﯿﻮ ﺗﻮﯾﻮﺩﺍ )‪ ،(Akio Toyoda‬ﺭﯾﯿﺲ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺟﻠﺴﻪﮔﺮﻭﻩ ﻭﯾﮋﻩﮐﯿﻔﯿﺖﮐﻨﱰﻝ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺮ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ‬ ‫ﺳﯿﺘﯽ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺗﻮﮐﯿﻮﮔﻔﺖ‪» :‬ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎیﮐﯿﻔﯿﺖ ﺭﺍﮐﻨﱰﻝ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‪«.‬ﮐﻤﯿﺘﻪﮐﯿﻔﯿﺖ ‪ ۵٠‬ﻋﻀﻮ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﯾﯿﺲ ﺑﺰﺭگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯی ﺟﻬﺎﻥﮔﻔﺖ‪» :‬ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ‬

‫ﻫﻤﺸﻬﺮی ﺁﻧﻼﯾﻦ‪:‬‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ ﺭﮔﻨﺰﺑﻮﺭگ ﺍﻋﻼﻡﮐﺮﺩ ﺟﺴﺪ ﯾﮏ ﺩﺧﱰ ﺑﭽﻪ ﺩﻭ ﺳﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﲑﺷﲊﻭﯾﺖ‬ ‫)‪ (Tirschenreuth‬ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﺶ ﭘﯿﺪﺍﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﱪﮔﺰﺍﺭی ﺍﺗﺮﯾﺶﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩ‪ ،‬ﺍﯾﻦﮐﻮﺩک ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ‬ ‫ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻭ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﻣﺎﺩﺭ ‪ ٢١‬ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻭ‬ ‫ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﻠﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺘﻬﻢﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬ﮔﺮﺩ ﺷﻔﺮ )‪Gerd‬‬ ‫‪ ،(Schäfer‬ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﮔﻔﺖ‪» :‬ﺍﻭ ﺗﻨﻬﺎﮐﻮﺩﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ «.‬ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﻭی‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﺩﺧﱰ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮﺀﺗﻐﺬﯾﻪ‪،‬ﮐﻤﺒﻮﺩ‬ ‫ﺁﺏ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭیﻫﺎیﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻓﺖ‪.‬ﭘﻠﯿﺲ ﭘﺲ ﺍﺯﮐﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﻓﯽ ﺍﻋﻼﻡﮐﺮﺩ ﺍﮔﺮ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺩﺧﱰ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺩﮐﱰ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﯽﺷﺪ‪ ،‬ﻧﺠﺎﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﮐﺮﺩ‪.‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۲۷‬‬


‫‪۲۶‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۲۵‬‬


‫ﺍﺛﺮﯼ ﺍﺯ ﻧﺎﺯﯼ ﺻﻔﻮﯼ ﻗﺴﻤﺖ ‪۴۴‬‬ ‫ﺧﻼﺻﻪ ‪ :‬ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﯿﺪﺍﺭﮐﻨﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺪ ﺑﯿﺠﺎﻥ ﺍﻭ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ﻭ‪....‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻢ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺶ ﺍﺯﮔﺮﯾﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪ‪ :‬ﻗﻮﻝ ﻣﯽ ﺩی ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺷﯽ؟‬ ‫ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﺍﺩﻡ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭی ﻭ ﺍﺭﺍﺩی ﺍﺳﺖ؟ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻃﻮﻝ ﺭﺍﻩ‪ ،‬ﺗﺎ‬ ‫ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺷﮏ ﻣﯽ ﺭﯾﺨﺘﻢ‪ .‬ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ‪ ،‬ﺍﺯ ﺑﭽﮕﯽ ﺗﺎ‬ ‫ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻕ ﺍﺯ ﺟﻠﻮی‬ ‫ﭼﺸﻤﻢ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ‪ :‬ﺷﲑﯾﻦ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﺶ‪ ،‬ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ‬ ‫ﻫﺎﯾﺶ‪ ،‬ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻫﺎﯾﺶ‪ ،‬ﻭﺳﺎﻃﺖ ﻫﺎﯾﺶ‪ ،‬ﺩﻋﺎﻫﺎی ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻪ ﺩﻟﺶ‪ ،‬ﻗﺮﺁﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﻮﺯ ﺩﻝ ﻭ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ‬ ‫ﺳﺤﺮﻫﺎﯾﺶ‪ ،‬ﻧﻤﺎﺯﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻭ ﺍﻭﻝ ﻭﻗﺘﺶ‪ ،‬ﺍﺳﺒﺎﺏ‬ ‫ﺳﻤﺎﻭﺭ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻭ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻢ‪ ،‬ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮﻥ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ‪،‬‬ ‫ﺻﺪﺍی ﭘﺎﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺵ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﱪ‬ ‫ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩی ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺍﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ‪ ،‬ﻣﻮﺟﻮﺩی‬ ‫ﻋﺰﯾﺰﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭ‪ ،‬ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺻﻔﺎ ﻭ ﻧﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ‬ ‫ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺗﺸﺮ ﺯﺩﻥ ﻫﺎی ﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﯽ ﮔﺎﻫﺶ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺗﻠﺦ ﻧﺒﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻭﻟﲔ ﺯﺧﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺯﺩ‬ ‫ﭼﻪ ﺩﺭﺩﻧﺎک ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺗﺎ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰی ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺩﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺭﺍ ﺍﯾﻦ ﻃﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺲ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ‪ ،‬ﺳﻮﺯﺷﯽ ﺑﯽ ﺍﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻭﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺭﻭﺩﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺧﺎک ﻣﺪﻓﻮﻥ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﯿﻼﺏ ﺍﺷﮏ ﺣﺘﯽ ﺳﺮ ﺳﻮﺯﻧﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﺯ ﺟﮕﺮﻡ ﺭﺍ ﮐﻢ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﺟﻠﻮی ﻓﺮﯾﺎﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﺍﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎ‪ ،‬ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﯽ ﺩﯾﺪﻡ‪ ،‬ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻫﺎی ﻣﺤﻤﺪﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﺮﺩﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﻭﺩ‪ ،‬ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻣﺤﱰﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺸﺴﺘﻢ‪ ،‬ﻣﻨﺘﻈﺮ‪ ،‬ﺗﺎ ﻣﺎﺩﺭ‬ ‫ﺑﺰﺭﮔﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻏﺴﺎﻟﺨﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﻡ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺷﯿﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻓﻐﺎﻥ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﯾﺪﻡ‬ ‫ﻟﺒﺎﺱ ﺳﯿﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﺍﺷﮑﺒﺎﺭ‪ .‬ﻫﺮﮐﺲ ﺩﺭ ﻋﺰﺍی‬ ‫ﻋﺰﯾﺰی ﺍﺷﮏ ﻣﯽ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﻓﻐﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ‬

‫‪۲۴‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫ﻫﻤﺪﺭﺩی ﺍﺷﮏ ﻣﯽ ﺭﯾﺨﺘﻢ‪ ،‬ﭼﻮﻥ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰی ﺍﺯ ﺩﺳﺖ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍی ﺳﻔﯿﺪ‪،‬‬ ‫ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮﻥ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ﺣﺴﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺷﮏ ﺭﯾﺨﺘﻢ‪ .‬ﺍﺯ ﺯﻣﲔ‬ ‫ﺑﻠﻨﺪﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮﻥ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻋﺠﻠﻪ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺑﺎﺯ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﻣﯽ ﺷﺪ‪ .‬ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪﺭﺗﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﮐﻪ‬ ‫ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻧﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺮﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻐﻀﯽ ﺑﯽ ﺍﻣﺎﻥ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻐﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﮏ ﺁﺭﺍﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺭﻭی ﻫﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﯿﺎﯾﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﺟﻮﻥ ﺩﻭﺭﻡ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻔﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻡ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺑﻮﺕ ﺭﺍ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺯﻣﲔ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺯ‬ ‫ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﻗﱪ ﺯﻣﲔ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮﻧﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺗﻮی ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻭ ﺗﻨﮓ‪ ،‬ﺯﯾﺮ‬ ‫ﺧﺮﻭﺍﺭﻫﺎ ﺧﺎک ﻣﺪﻓﻮﻥ ﮐﻨﻨﺪ؟!‬ ‫ﻟﺮﺯﺷﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻟﺮﺯﺍﻧﺪ‪ .‬ﺗﺮﺱ‪ ،‬ﻏﺼﻪ‪ ،‬ﻭﺣﺸﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻫﯽ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻭ ﻭﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﭘﺎﺭﻩ ﭘﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﻭﺣﺸﺘﺰﺩﻩ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻣﲑ‪ ،‬ﻋﻠﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﺑﻠﻨﺪ‬ ‫ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺁﻗﺎ ﺟﻮﻥ ﺍﺷﮑﺮﯾﺰﺍﻥ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﺍ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﺣﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﻐﺰ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻢ ﺭﺍ ﻟﺮﺯﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻥ ﺟﺎ ﺗﻮی ﺁﻥ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻭ ﺗﻨﮓ ﻭ ﺳﯿﺎﻩ‪ ،‬ﻣﺎﺩﺭ‬ ‫ﺑﺰﺭگ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﻣﯽ ﺷﺪ؟! ﺁﻗﺎ ﺟﻮﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﻬﻨﺎی ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺷﮏ ﻣﯽ ﺭﯾﺨﺖ‪ ،‬ﺻﺪﺍ ﺯﺩﻧﺪﮐﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﯿﺰی ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺟﻮﺷﯿﺪ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﺯﻭﺩی ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻋﺰﯾﺰ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﯾﺪﻡ‪ .‬ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺷﻌﺮ ﺳﻮﺯﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﺭﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺻﺪﺍی ﺧﻮﺩﺵ‬ ‫ﺗﻮی ﺫﻫﻨﻢ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺻﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻭﺝ‬ ‫ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ‪:‬‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﮔﻮﺭ‪ ،‬ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﮐﻮ ﻫﻤﻨﺸﲔ ﺟﺰ ﻣﺎﺭ ﻭ ﻣﻮﺭ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﺍﻟ‪‬ﻪ ﺍﻟﻌﻈﯿﻢ‬ ‫ﺑﺎﺯ ﺧﺮﻭﺷﯽ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﺳﻮﺯﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺩﻫﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺎﺯﮐﺮﺩ ﻭ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ‬ ‫ﺭﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺩﯾﺪﻣﺶ‪.‬‬ ‫ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻧﮕﻬﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺑﺎﺯﻭﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺧﺮﺍﺷﯿﺪﻧﺪ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩﻡ‪ ،‬ﻧﲑﻭی ﻣﺤﺒﺖ ﻭ‬ ‫ﺧﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻮی ﺭﮔﻬﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﺟﻮﺷﯿﺪ‬

‫ﻭ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﺭﺍﻧﺪ‪ .‬ﺯﺍﻧﻮ ﺯﺩﻡ ﻭ ﺷﯿﻮﻥ ﮐﻨﺎﻥ ﺻﺪﺍﯾﺶ‬ ‫ﺯﺩﻡ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺖ ﻫﺎی ﺍﻣﲑ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺁﻥ ﭘﺎﯾﲔ‪ ،‬ﺗﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﺳﻨﺎک‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﺁﻗﺎ ﺟﻮﻥ ﻟﺮﺯﺍﻥ ﻭ ﺯﺍﺭی ﮐﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ‬ ‫ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺭﻭی ﺧﺎک ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺻﻮﺭﺗﯽ ﭘﺮ ﭼﲔ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺸﯽ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻫﺎی‬ ‫ﺟﮕﺮ ﺧﺮﺍﺵ ﻭ ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ‬ ‫ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﻢ‪ .‬ﺻﻮﺭﺕ ﺧﯿﺲ ﺍﺷﮏ‬ ‫ﺁﻗﺎ ﺟﻮﻥ‪ ،‬ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻟﺮﺯﺍﻥ ﺍﺯﮔﺮﯾﻪ ﺍﻣﲑ ﻭﻋﻠﯽ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺍﺷﮏ ﺁﻟﻮﺩ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻭ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺣﺘﯽ‬ ‫ﺑﻬﺶ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ‪ ،‬ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎﯾﻢ‪ ،‬ﺧﺎک ﺭﺍ ﭘﺲ ﺑﺰﻧﻢ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮﻥ ﺑﺮﺳﻢ‪ .‬ﻭﺣﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ‬ ‫ﻣﺮگ‪ ،‬ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺁﻥ ﺟﺎ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺯﯾﺮ‬ ‫ﺧﺮﻭﺍﺭ ﻫﺎ ﺧﺎک‪ ،‬ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ؟ ﺯﻭﺭﻡ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮑﺸﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺯﻣﲔ‬ ‫ﺑﻠﻨﺪﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺭﻡ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ‪ ،‬ﻧﻤﯽ ﺭﺳﯿﺪ‪ .‬ﻣﺸﺖ‬ ‫ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺗﻮی ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺵ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪﻡ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﺩﻡ‬ ‫ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮﻥ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺯﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﻧﯿﺎ‬ ‫ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺻﺪﺍﻫﺎ ﺩﻭﺭ‪ .‬ﺍﺯ‬ ‫ﻫﻮﺵ ﺭﻓﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭ ﺷﺐ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﭼﻪ ﮐﺸﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﻠﺦ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻭی ﻗﻠﺒﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ ﺍی ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻮﯾﺶ ﺑﺰﺭگ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ‪ ،‬ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮی ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮﻥ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺧﻮﺩﺵ ﻧﺒﻮﺩ‪ .‬ﺻﺪﺍی ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪﻡ‪ ،‬ﺑﻮی‬ ‫ﻋﻄﺮ ﺗﺴﺒﯿﺤﺶ ﺗﻮی ﺷﺎﻣﻪ ﺍﻡ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺯ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ‪ ،‬ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﺍﻧﻪ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﯾﺪﻡ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻈﺮﻩ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﺩ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮﻥ ﻭ ﺁﻥ ﺷﺐ ﺗﻠﺦ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﻢ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﺭﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺮگ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮﻥ ﺑﺮﺍی ﻣﻦ‪ ،‬ﺗﻮی ﻫﻔﺪﻩ ﺳﺎﻟﮕﯽ‪ ،‬ﺍﻭﻟﲔ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﺭﺩﻧﺎک ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺿﺮﺑﻪ ﺍی ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﺤﻤﻠﺶ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺭﻭﺡ‬ ‫ﻧﺎﺯﭘﺮﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺍﺩی ﻧﺪﯾﺪﻩ ﻣﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪﻡ‪ ،‬ﻣﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮﻥ‪.‬‬

‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ‪...‬‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۲۳‬‬


‫‪۲۲‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫ﮐﺸﻒ ﺟﺴﺪ ﺯﺭﺍﻓﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﻞ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺯﺩ‬

‫ﺧﻠﯿﺞ ﺗﺎﯾﻤﺰ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺯﺭﺍﻓﻪ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﺭﯾﻮﮔﺮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺁﻟﺒﻮﮐﺮک ﺍﯾﺎﻟﺖ‬ ‫ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭﮐﺸﻒ ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﺟﺴﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﺑﺰﺭگ ﺯﺑﺎﻟﻪ‬ ‫ﻣﻮﺟﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﱰﺍﺽ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺠﻤﻊ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻋﱰﺍﺽ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﯾﭽﺎﺭﺩ ﺑﺮی ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺁﻟﺒﻮﺭﮐﺮک ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻓﻮﺭی ﺑﺮﺍی ﺩﺳﺘﮕﲑی ﻋﺎﻣﻼﻥ ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺯﺭﺍﻓﻪ ‪ ١۶‬ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﮑﺎ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺑﻠﻨﺪی ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺼﺪﻭﻣﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ‬ ‫ﺯﺍﻧﻮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻭ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ‬ ‫ﺷﺪﯾﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎﺭی ﻭﯾﮋﻩ ﺯﺭﺍﻓﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ‬ ‫ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺯﺭﺍﻓﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻭ ﻧﯿﻢ ﻣﱰی ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺧﱪﮐﺸﻒ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺟﺴﺪ ﺍﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۲۱‬‬


‫ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ‬

‫ﳕﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ ﺩﺑﯽ‬ ‫‪۲۰‬‬

‫ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﯿﺰﻧﺲ ‪٢۴٧‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺍﺭﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺮﺍی ﺷﺮﻭﻉ ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﯾﮏ‬ ‫ﺟﺸﻦ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻩ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻟﺒﺎﺱ‬ ‫ﻋﺮﻭﺱ ﺩﺑﯽ ﮔﺮﺩ ﻫﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ ﺩﺑﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺩﺍﺷﱳ ﯾﮏ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ ﻭ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎﻧﺘﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ‪.‬ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎی ﻋﺮﻭﺱ‪ ،‬ﻟﺒﺎﺱ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ‪،‬ﻋﺒﺎ ﻭ ﺷﯿﻠﻪ‪،‬ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﻭ‬ ‫ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ‪،‬ﺟﻮﺍﻫﺮﺍﺕ‪،‬ﻋﮑﺲ‪،‬ﮔﻞ‪ ،‬ﭘﮑﯿﺞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻩ ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﺮﺩﻧﯽ‪ ،‬ﮐﯿﮏ ﻭ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎﺕ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ‪ ٢٠١٠/٠۴/٠٧‬ﺗﺎ ‪ ٢٠١٠/٠۴/١٠‬ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺍﯾﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺑﲔ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ‬ ‫ﺩﺑﯽ ﺳﺎﻟﻦ ‪١‬ﻭ‪٢‬ﻭ ‪ ٣‬ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ‪١۴:٣٠‬‬ ‫ﺗﺎ ‪ ٢٢:٣٠‬ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻠﯿﻂ ﻭﺭﻭﺩی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ‪ ١٠‬ﺩﺭﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﲔ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺯﯾﺮ ‪ ١٢‬ﺳﺎﻝ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻋﻼﻗـــﻪ ﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﱰ ﺍﺯ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫‪ www.thebrideshow.com‬ﺩﯾﺪﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ‪ ۱۰۰۰۰‬ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺑﯽ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ‪ ۴۵۰‬ﺭﺍﺩﺍﺭ ﻣﺨﻔﯽ ﺩﺭ ﺍﻟﻌﯿﻦ‬

‫ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﯿﺰﻧﺲ ‪٢۴٧‬‬

‫ﺧﻠﯿﺞﺗﺎﯾﻤﺰ‬ ‫ﺍﻟﻌﲔ – ﺻﺪﻫﺎ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﺘﺨﻠﻒﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﺪﻭﻥ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻫﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺩﻭﺭﺑﲔ ﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺨﻔﯽﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻌﲔ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺩﺍﺭﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﲔ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺘﺨﻠﻔﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ‬

‫ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺍﻟﻌﲔ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﺑﲔ ﻫﺎ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺭﯾﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﺍﻟﻌﲔﮔﻔﺖ ‪ «:‬ﺍﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ‬ ‫ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﯾﻢ‪،‬ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧـﻤﯽ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ‪،‬ﺟﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﯾﺎ‬ ‫ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﲔ ﺷﻬﺮی ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ‬ ‫ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﻪ‬ ‫ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﺍﺩ‪.‬‬

‫ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺑﯽ ‪DSC‬‬ ‫ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ‪ ٢٠١٠‬ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ‪ ١٠٠٠‬ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﺑﯽ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ‪ .‬ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺩﺑﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ‪ ١٫۵‬ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ‬ ‫ﻧﻔﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪ ٢٠٠٩‬ﮐﻪ ‪ ١۶٧۶٠٠٠‬ﻧﻔﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ ٢٠١٠‬ﺑﻪ ‪ ١٨٠١٠٠٠‬ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺭﺳﯿﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ٢٠٠٩‬ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺩﺭ ﻃﯽ ‪ ١٢‬ﻣﺎﻩ‬ ‫‪ ٧٫۵‬ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ‪ ١٢۵٠٠٠‬ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩﻩ‪ .‬ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﱃ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺩﺑﯽ ﺩﺭ ‪ ٣‬ﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ ‪ ١٫٧‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ‪ ٣٠٣٠٠‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻃﯽ ﺁﻣﺎﺭﮔﺮﻗﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﮐﺎﺭی ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺩﺑﯽ ‪۵٠‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﱃ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻮﺭﯾﺴﺖ ﻫﺎ‪،‬ﺩﺭﯾﺎﻧﻮﺭﺩﺍﻥ ﻭﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻭﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺑﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ٢٠٠٩‬ﺣﺪﻭﺩ ‪ ٢۶٣٨٧٧٨‬ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۱۹‬‬


‫ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﯾﯽ ﺩﺭﺏ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺗﯽ‬ ‫‪۱۸‬‬

‫ﮔﻠﻒﻧﯿﻮﺯ‬ ‫ﺩﺑﯽ – ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺭﺍﺷﺪ ﺁﻝ ﻣﮑﺘﻮﻡ ﺍﻋﺬﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺷﻐﻞ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎیﮐﺎﺭﻣﻨﺪی ﻭ ﺷﻐﻠﯽ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎﻥﮐﺎﺭ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﻭ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺗﺎﮐﯿﺪﮐﺮﺩ ‪ :‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﺭﺍ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺟﺬﺏ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩی ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ‬ ‫ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﲑی ﺍﺯ ﺑﯿﮑﺎﺭی ﻭ‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻭ ﺗﺨﺼﺺ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ‪ ،‬ﺛﺒﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﺭﻓﺎﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﺪﻡ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﻭی ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﺨﺘﺼﺮی‬ ‫ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺭﻫﺎی ﺍﯾﻦ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭی ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺍﻣﺎﺭﺍﺗﯽ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﻫﻤﲔ ﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺣﺮﻓﻪ ﻭ ﺷﻐﻞ ﮐﻪ ﺩﺭ‬

‫ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺎی ‪ ٢٨‬ﺗﺎ ‪ ٣٠‬ﻣﺎﺭچ ‪ ٢٠١٠‬ﺋﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺍﯾﻤﯽ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎی ﺩﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﮔﺮﺩﯾﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﻧﻤﻮﺩ‪ .‬ﺍﯾﻦ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎﺭی ﺩﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮﻥ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﯿﺦ ﺯﺍﯾﺪ‪ ،‬ﮐﺎﻟﺞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ‪ENDP ,‬‬ ‫‪ TANMIA‬ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﮔﺮﺩﯾﺪ‪.‬ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﺮﺍی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ‬ ‫ﺟﻮﺍﻥ ﺍﻣﺎﺭﺍﺗﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬


‫ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ‬ ‫ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﺷﯿﺦ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺯﺍﯾﺪ ﺁﻝ ﻧﻬﯿﺎﻥ‬

‫ﮔﻠﻒﻧﯿﻮﺯ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂﮔﺮﻭﻩ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﮔﺬﺷﺖ ﺷﯿﺦ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺯﺍﯾﺪ ﺁﻝ ﻧﻬﯿﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﻘﻮﻁﮔﻼﯾﺪﺭ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﻣﻮﺭﺍﮐﻮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺷﯿﺦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻦ ﺯﺍﯾﺪ ﺁﻝ ﻧﻬﯿﺎﻥ‬ ‫ﺭﯾﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺍی ﻣﺮگ‬ ‫ﺑﺮﺍﺩﺭ ﮐﻮﭼﮑﱰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻭ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺁﻥ ‪٣‬‬ ‫ﺭﻭﺯ ﻋﺰﺍی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎی ﺷﯿﺦ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺍی ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺭﺑﺎﻁ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﻐﺮﺏ‬ ‫ﺳﻘﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻭﱃ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮﺍی ﯾﺎﻓﱳ ﺟﺴﺪ‬ ‫ﻭی ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍﻫﯽ ﻣﻐﺮﺏ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺗﯿﻢ ﻧﺠﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﯾﺎﻓﱳ ﺍﺛﺮی ﺍﺯ‬ ‫ﺷﯿﺦ ﺍﺣﻤﺪﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺧﻠﺒﺎﻥ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺭﯾﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮﻩ ﻫﺎ‪ ،‬ﮔﻞ ﻭ‬ ‫ﻻی ﻭ ﻣﺮﺩﺍﺏ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺟﺴﺘﺠﻮی‬ ‫ﺷﯿﺦ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺭﯾﯿﺲ ﻫﯿﺄﺕ ﺍﻣﻨﺎ ﺩﺭ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺧﲑﯾﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﺍﺑﻮﻇﺒﯽ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ‬ ‫ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﯿﺦ ﺍﺣﻤﺪﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ‪ ۴٠‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻤﲔ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺭﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺮﻭﺕ ﻭی ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎی ﻣﺎﱃ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾــــﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﺍﺑﻮﻇﺒﯽ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺑﲔ ‪ ۵٠٠‬ﺗﺎ ‪٧٠٠‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺗﺨﻤﲔ ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﮔﻠﻒ ﻧﯿﻮﺯ‬ ‫ﺍﺑﻮﻇﺒﯽ – ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﭼﻬﺮﻩ ﺩﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻭﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﺑﻮﻣﯽ ﻭ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎﺕ‬ ‫ﺻﺨﺮﻩ ﺍی ﺑﺮﺍی ﺣﻔﻆ ﺁﺏ ﺷﮑﻞ ﺗﺎﺯﻩ ﺍی ﺑﻪ ﺷﻬﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺨﺸﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﮐﱰ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻭ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ‬ ‫ﺍﺑﻮﻇﺒﯽ ‪ EAD‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ‪ ١٧‬ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﺻﺮﻑ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍی‬ ‫ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻪ ‪٧‬‬ ‫ﺗﺎ ‪ ٨‬ﺩﺭﺻﺪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺭﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﺍﻭﻝ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺻﺨﺮﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎیﮔﻞ ﻫﺎی‬ ‫ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﻪﮐﺎﺷﺖﮔﯿﺎﻫﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻣﯽ ﻭ ﺻﺤﺮﺍﯾﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﺏﮐﻤﱰی ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﻭی ﺍﻓﺰﻭﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﻧﺪﮐﻨﻮﻧﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺍﺩﺍﻣﻪ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ‪ ۵٠‬ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻫﺎی ﺯﯾﺮ‬ ‫ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۱۷‬‬


‫‪۱۶‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۱۵‬‬


‫‪۱۴‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۱۳‬‬


‫ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ‬

‫ﺷﺨﺼﯿﺖﺷﻤﺎ‬ ‫ﻭ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ‬

‫ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ‪ ،‬ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻣﻄﻤﺌﻨ ﹰﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﯾﺪﮐﻪ ﺩﺭﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﻭ‬ ‫ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻭ ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺗﺎﻥ ﺳﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻮﺩﮐﺎﺭیﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺑﺮ ﺭﻭیﮐﺎﻏﺬ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺎﻥ ﺑﯽ ﻫﺪﻑ‬ ‫ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﺩﺭﻫﻢ‬ ‫ﻭ ﻣﺒﻬﻢ‪ ،‬ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﭼﯿﺰ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮﺍیﮔﻔﱳ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﻭﱃ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭی ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی‬ ‫ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻫﺎی ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻫﻤﺎﻥ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ ﻭﺍﺳﺮﺍﺭ‬ ‫ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﺍی ﺍﺯ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ؛ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺍﻣﯿﺎﻝ‪ ،‬ﺗﺮﺱ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍیﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎﻩ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﯾﻢ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﻢ‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭی ﺍﺯ ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ‬ ‫ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺨﲊﺍﻧﯽﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﻫﻨﮕﺎﻡﮐﺸﯿﺪﻥ ﭼﻨﲔ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﻨﺪ‬ ‫ﻭ ﺍﺑﺪ ﹰﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻠﻢ ﺑﺮ ﺭﻭیﮐﺎﻏﺬ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﺯﯾﺎﺩی ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺩﺳﺖ ﺧﻂ ﻫﺎ‪ ،‬ﺍﯾﻦ ﺧﻄﻮﻁ‬ ‫ﺩﺭﻫﻢ ﻭ ﻣﺒﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮی ﺧﺎﺹ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮﺩی‬ ‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﻭﱃ ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖﮐﻪ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی‬ ‫ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺳﺖ ﺧﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ‪ ،‬ﺩﺍﺭﺍی ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎﺭی ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ‬ ‫ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺱ ﻣﻌﺮﻭﻑ‪ ،‬ﻫﻤﲔ ﺍﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺷﻮﺍﺭﺗﺮﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ‪» :‬ﺍﮔﺮﭼﻪ‬ ‫ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻭ ﺻﺤﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ‪ ،‬ﺳﺨﺖ‬ ‫ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ ﻧﻤﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﻭ‬ ‫ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪی ﺍﺯ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ‪«.‬‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﲔ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ‬ ‫ﮐﺸﯿﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﻧﯿﻨﺪﺍﺯﯾﺪ‪ .‬ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺯﯾﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﺭﻭﺣﯿﺎﺗﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻫﻨﺪﺳﯽ‪ :‬ﻣﺜﻠﺚ‪ ،‬ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺩﯾﮕﺮ‪،‬‬ ‫ﻧﻤﺎﺩ ﺫﻫﻨﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ‬

‫‪۱۲‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫ﮔﻮﻧﻪ ﺍی ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی ﻫﺴﺘﯿﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﻗﯿﻖ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭﮐﻔﺎﯾﺖ ﻭﮐﺎﺭﺁﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﺟﺮﺍﻡ ﻓﻀﺎﯾﯽ‪ :‬ﻣﺎﻩ ﻭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺟﺮﺍﻡ‬ ‫ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺩﯾﮕﺮ‪ ،‬ﻧﻤﺎﺩ ﺟﺎﻩ ﻃﻠﺒﯽ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮﻭﺍﺯی ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺩ‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺎﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮﯾﺪ‬ ‫ﻭ ﯾﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭﮔﲑﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺩﺭﻫﻢ‪ :‬ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻭ ﺗﻨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ‬ ‫ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ‬ ‫ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺖﮐﻪ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰﺗﺎﻥ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ﺑﺎﺯی ﻫﺎ‪ :‬ﺑﺎﺯی ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﲑ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﺯی‪ ،‬ﺩﻭﺯ ﯾﺎ ﺷﻄﺮﻧﺞ‪،‬‬ ‫ﺣﺲ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺩﻭﺳﺖ‬ ‫ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯی ﻫﺎ ﭘﲑﻭﺯ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺍﺻ ‪‬‬ ‫ﻼ ﺑﺮﺍی ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ‬ ‫ﺑﺎﺯی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎی ﺧﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ‪ :‬ﮐﺸﯿﺪﻥ ﭼﻨﲔ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺆﯾﺪﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﻭﺭﺯﯾﺪ‬ ‫ﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ‪ .‬ﻓﺮﺩ‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ‬ ‫ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ‪ .‬ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻧﻈﲑ‬ ‫ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ‪ ،‬ﻧﯿﮏ ﺳﺮﺷﺘﯽ‪ ،‬ﺩﻟﺴﻮﺯی ﻭ ﻫﻤﺪﺭﺩی ﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺣﺴﺎﺱ ﻫﺴﺘﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -۶‬ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎی ﺩﺭﻫﻢ ﻭ ﺯﺷﺖ‪ :‬ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﺲ ﺳﻮﺀﻇﻦ ﻭ‬ ‫ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻤﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭی ﺗﻠﺦ ﻭ‬ ‫ﻃﻌﻨﻪ ﺯﻧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﻭ ﻃﻐﯿﺎﻧﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﮐﺎﺭﻫﺎیﮔﺮﻭﻫﯽ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺗﻨﺪﺧﻮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ‬ ‫ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﻧﺠﺶ ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬ﻓﻠﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺮﺩﺑﺎﻥ‪ :‬ﻧﻤﺎﺩی ﺍﺯ ﺟﺎﻩ ﻃﻠﺒﯽ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﯿﻞ ﺯﯾﺎﺩی ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﯾﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﯾﮏ ﺩﻧﺪﻩ ﻭ ﺳﻤﺞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﺩﺭ ﺗﺼﺪﯾﻖ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ -٨‬ﺧﺎﻧﻪ ﻭﮐﻠﺒﻪ ﻫﺎ‪ :‬ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺍﺷﱳ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻣﯿﻞ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭیﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ‬

‫ﻣﻌﻨﻮی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮﺩ‬ ‫ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺗﺎﻥ‪ .‬ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺎﺍﻣﻨﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ -٩‬ﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ‪ :‬ﻋﺎﺷﻖ ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯی ﻭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺗﮑﺮﺍﺭی ﻭ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﺩﺍﺭ‪ :‬ﻧﻤﺎﺩ ﺻﱪ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺷﻤﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺷﯿﻮﻩ ﻭ ﺍﺳﻠﻮﺏ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﯾﺪ‪ .‬ﻗﺎﺩﺭﯾﺪﮐﺎﺭﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﯽ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰیﮐﻨﺎﺭ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -١١‬ﮔﻞ‪،‬ﮔﻠﺪﺍﻥ‪،‬ﮔﯿﺎﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﺖ‪ :‬ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺩی ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ‬ ‫ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ‪ ،‬ﺭﻭﺣﯿﻪ‬ ‫ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻓﺮﺩی‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻫﺴﺘﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -١٢‬ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ‪ :‬ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﺸﺘﺎﻗﯿﺪ‪ ،‬ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪﮐﺎﺭ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻓﮑﺮ ﺩﺍﺭﯾﺪ‪ ،‬ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -١٣‬ﻗﻠﺐ‪ :‬ﻓﺮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ‪.‬ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ‬ ‫ﻭ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ‪ .‬ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﯾﺪﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -١۴‬ﺁﺟﺮﻫﺎ ﻭﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﯾﯽﮐﻪ ﺭﻭی ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ‪ :‬ﺯﯾﺮ‬ ‫ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﺍﺳﱰﺱ ﺯﯾﺎﺩی ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺮﺯﺷﯽ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ -١۵‬ﻏﺬﺍ ﻭ ﻣﯿﻮﻩ‪ :‬ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎ ‪‬‬ ‫ﻻﺩﺭ ﺭژﯾﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ -١۶‬ﺧﻄﻮﻁ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ‪ :‬ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻔﮕﯽ ﻭ ﺍﺧﺘﻨﺎﻕ ﺩﺍﺭﯾﺪ‬ ‫ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﻭ ﺁﺯﺍﺩی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺍﯾﻦ‬ ‫ﺳﺪی ﺍﺳﺖﮐﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ‬ ‫ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺘﺎﻥﮔﺮﯾﺰﺍﻧﯿﺪ‪ ،‬ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻋﻮﺍﻃﻔﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﻓﺮﺩ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﻮﺩﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -١٧‬ﭼﺎﻗﻮ‪ ،‬ﺍﺳﻠﺤﻪ ﻭ ﺷﻤﺸﲑ‪ :‬ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻭ ﺣﺘﯽﮔﺎﻫﯽ ﺗﻤﺎﯾﻼﺕ ﺭﻭﺍﻧﯽ‪ ،‬ﺣﺲ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻭ‬

‫ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ‪.‬‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۱۱‬‬


‫‪۱۰‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۹‬‬


‫ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ ‪ ۱۴ -‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪ - ۱۳۸۹‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬ ‫‪License No.31366‬‬ ‫‪Dubai Media City‬‬

‫ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ‬

‫ﻋﻠﯽ ﺧﲑی‪ ،‬ﺍﻣـﲔ ﺍﻣـﲑی‬

‫ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻝ‬

‫ﺍﻣـﲔ ﺍﻣـﲑی‬

‫ﻣﺪﯾﺮ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ‬

‫ﻓﺮﯾﺎﺭ ﻓﺎﻃﻤﯽ‬

‫ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﮔﺮﺍﻓﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺣﺪﺕ ﻓﺮ‪ ،‬ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺷﻠﯿﻠﻪ‬

‫ﻋﮑﺎﺱ‬

‫ﻋﻠـﯽ ﻣﻬﺎﺟــﺮ‬

‫ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﱃ‬

‫ﺁﺭﺯﻭ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎ‬

‫ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ‬

‫ﮔﺮﻭﻩ ﺟﺬﺏ ﺁﮔﻬﯽ‬

‫ﻋﻠﲑﺿﺎ ﺍﺳﻔﻨﺪﯾﺎﺭی‪ ،‬ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺩﺑﺎﻏﯿﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﯿﻨــﺎﺍﺳﻔﻨـﺪﯾﺎﺭی‪،‬ﻧﻔﯿﺴﻪﺩﻫﮕﺎﻧﭙﻮﺭ‪،‬‬ ‫ﺳﺮﻭﻧﺎﺯ ﻫﺸﱰﻭﺩی‪ ،‬ﺑﺮﺩﯾﺎ ﺍﻣﲑی‪،‬‬ ‫ﺣﻤﯿﺪ ﺭﺿﺎ ﺭﺿﻮﺍﻧﯽ ﭘﻮﺭ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻮﺍﻩ‬

‫ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ‬ ‫ﻭﮐﻼی ﺩﻋﺎﻭی ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ‬

‫ﭼﺎپ‬

‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﮑﯽ‬

‫ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻬﺎ‬

‫‪٧٠‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫‪٧۵‬‬ ‫‪٧۵‬‬

‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﻭ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﯽ‬ ‫ﺍﻣﻼک‬

‫ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‪٩٢٨٨۴١۴ :‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ‪:‬‬

‫‪D.M.C-۵٠٢٧٧٩‬‬

‫‪(٠٠٩٧١۵٠) ٩٢٨٨۴١۴‬‬

‫‪To contact us in english please call :‬‬ ‫)‪(+971 50-9288414, +971 4 3670416‬‬

‫ﻧﺸـــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻭﻟﲔ ﻧﺸـــﺮﯾﻪ ﻓﺎﺭﺳـــﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﭼﺎﭘﯽ ‑ ﺍﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ‬ ‫ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ ﻭ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﲑﺍژ ‪ ٢٠/٠٠٠‬ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎپ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ‪،‬‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺻﺮﻓ ﹰﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻧﺎﺷـــﺮ ﺩﺭ ﺧﺼـــﻮﺹ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻣﻄﺎﻟـــﺐ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺕ‬ ‫ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴـــﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﯿﺴـــﺖ‪ .‬ﺍﺯﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻋﺰﯾﺰ ﻭ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭی ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺳـــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﻮﺭﺕ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ‪.‬ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺮﺍی ﻧﺎﺷﺮ )ﺷـــﺮﮐﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ( ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧـــﻪ ﭼﺎپ ﻭﮐﭙﯽ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﺎﺷﺮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫‪٩‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫‪۴١‬‬ ‫‪۴٨‬‬ ‫‪۵٠‬‬ ‫‪۶٣‬‬ ‫‪۶٨‬‬

‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻮﺭﯾﺴﺘﯽ ﻭ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ‬ ‫ﺍﻟﻐﺮﯾﺮ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ‬

‫ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ‬ ‫ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ‬ ‫ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ‬ ‫ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻩ‬

‫‪٧٩‬‬ ‫‪٨۶‬‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۷‬‬


‫‪۶‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۵‬‬


‫‪۴‬‬

‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬


‫ﻧﺸــﺮﯾﻪ ﺍﺭﺗﺒـــﺎﻁ‬ ‫‪ ۱۴‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪،۱۳۸۹‬ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۵۱۲‬‬

‫‪۳‬‬


‫ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﯼ ‪۱‬ﻭ‪۲‬ﻭ‪ ۳‬ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺩﺭ ﺩﺑﯽ ﻣﺎﺭﯾﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ‪ ۲‬ﺳﺎﻟﻪ‬

‫ﺳﺎﻝ ﻧﻮ ﻣﺒﺎﺭﮎ‬

‫ﺑﺎ ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺎ ﲤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ‪ ۰۵۰-۲۸۲۸۹۴۸‬ﻭ ‪۰۵۰-۴۲۲۶۰۰۱‬‬

‫ﺟﻤﯿﺮﺍ ﻟﯿﮏ ﺗﺎﻭﺭﺯ‬

‫ﺟﻤﯿﺮﺍ ﻟﯿﮏ ﺗﺎﻭﺭﺯ‬

‫ﺟﻤﯿﺮﺍ ﻟﯿﮏ ﺗﺎﻭﺭﺯ‬

‫ﻣﺎﺭﯾﻨﺎ‬

‫ﺟﻤﯿﺮﺍ ﻟﯿﮏ ﺗﺎﻭﺭﺯ‬

‫ﺩﻭﺧﻮﺍﺑﻪ‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﻩ ﲢﻮﯾﻞ‬ ‫‪ ٪ ۵۰‬ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫‪٪۱۰‬‬ ‫‪ ٪۵۰‬ﻫﺮ ‪ ۶‬ﻣﺎﻩ ‪٪۱‬‬

‫ﯾﮏ ﺧﻮﺍﺑﻪ‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﻩ ﲢﻮﯾﻞ‬ ‫ﺑﺎ ‪ ٪۶۰‬ﻭﺍﻡ‬ ‫ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ‪ ۵‬ﺳﺎﻟﻪﻪ‬

‫‪ ۲‬ﻭ ‪ ۳‬ﺧﻮﺍﺑﻪ‬ ‫‪ +‬ﺍﺗﺎﻕ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﻩ ﲢﻮﯾﻞ‬ ‫ﺳﺎﻟﻪﻪ‬ ‫ﺑﺎ ‪ ٪ ۶۰‬ﻭﺍﻡ ‪ ۴‬ﺎﻟ‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻬﺮﻩ‬

‫‪ ۲‬ﺧﻮﺍﺑﻪ‬ ‫‪ +‬ﺍﻃﺎﻕ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ‬ ‫‪ ۷۵/۰۰۰‬ﺩﺭﻫﻢ‬

‫ﺩﻓﺘﺮ ﮐﺎﺭ‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬ﻓﻮﺕ ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫‪ ۷۳/۰۰۰‬ﺩﺭﻫﻢ‬

‫ﺟﻤﯿﺮﺍ ﻟﯿﮏ ﺗﺎﻭﺭﺯ‬

‫ﺟﻤﯿﺮﺍ ﻟﯿﮏ ﺗﺎﻭﺭﺯ‬

‫ﺟﻤﯿﺮﺍ ﻟﯿﮏ ﺗﺎﻭﺭﺯ‬

‫ﺩﯾﺮﻩ‬

‫ﺟﻤﯿﺮﺍ ﻟﯿﮏ ﺗﺎﻭﺭﺯ‬

‫‪ ۱‬ﺧﻮﺍﺑﻪ‬ ‫‪ ۹۰۰‬ﻓﻮﺕ ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫‪ ۵۵/۰۰۰‬ﺩﺭﻫﻢ‬

‫‪ ۳‬ﺧﻮﺍﺑﻪ‬ ‫‪ +‬ﺍﻃﺎﻕ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ‬ ‫ﺑﺎ ﺩﯾﺪ ﺩﺭﯾﺎ‬ ‫‪ ۹۵/۰۰۰‬ﺩﺭﻫﻢ‬ ‫ﻢ‬

‫‪ ۳‬ﺧﻮﺍﺑﻪ‬ ‫‪ +‬ﺍﻃﺎﻕ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ‬ ‫‪ ۸۵/۰۰۰‬ﺩﺭﻫﻢ‬

‫ﺩﻓﺘﺮ ﮐـﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﯿـﺎﺑـﺎﻥ‬ ‫ﺁﻝ ﻣﮑﺘﻮﻡ )ﺑﺎﻻﯼ‬ ‫ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺁﺑﺸﺎﺭ( ﺑﺎ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ‪.‬‬ ‫‪ ۶۵/۰۰۰‬ﺩﺭﻫﻢ‬ ‫ﻢ‬

‫‪ ۴‬ﺧﻮﺍﺑﻪ‬ ‫‪ +‬ﺍﻃﺎﻕ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ‬ ‫‪ ۱۲۰/۰۰۰‬ﺩﺭﻫﻢ‬

‫ﺩﺑﯽ‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺁﻝ ﻣﮑﺘﻮﻡ‪ ،‬ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﻫﺘﻞ ﮐﻨﮑﻮﺭﺩ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﻗﻪ ﺍﻟﺒﻄﯿﻦ‪ ،‬ﻃﺒﻘﻪ ‪ ۷‬ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ‪ ۷۰۲‬ﻭ ‪۷۰۳‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪ ۰۴-۲۲۴ ۷۰ ۵۰ :‬ﻓﺎﮐﺲ‪۰۴-۲۳۴ ۹۹ ۸۶ :‬‬


‫‪www.‬‬

‫‪.ae‬‬ ‫‪In Affiliation With Dubai Technology and Media Free Zone Authority‬‬

‫ﺳﺎﻝ ﺷﺸﻢ ‪ -‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ ۱۴ - ۵۱۲‬ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ‪۱۳۸۹‬‬

‫ﺗﻠﻔﻦ‪(+۹۷۱۴) ۳۶۷۰۴۱۶ / ۱۷ :‬‬

‫ﻓﮑﺲ‪(+۹۷۱۴) ۳۶۷۸۰۹۱ :‬‬

‫‪۱۹‬‬ ‫ﻧﺼﺐ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ‬ ‫‪ ۴۵۰‬ﺭﺍﺩﺍﺭ ﻣﺨﻔﯽ ﺩﺭ ﺍﻟﻌﯿﻦ‬

‫ﺷﻨـــﺒــﻪ‬

‫‪۳۷‬‬ ‫ﻓﯿﻔﺎ ﺣﻖ ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ‬ ‫ﺭﺍ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﻓﺮﻭﺧﺖ‬

Ertebat Issue 512  
Ertebat Issue 512  

Ertebat Magazine Issue 512