Page 1


97

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


®‚¢‚

»’ s¹»’ŦƁ‚ž»ƁŮs¹ƁƁš»ų“»’i< »ũ“7¥k»ſŦ€jŸ»€7 »®s<k«©¹ ‚©kž»«k©»’ŦƁ€k»œŦŮũs

Ų€ŦŰ‚cŮۓv©`= žs ő“7>©’ŦŰٓ  sžƁ€©ƒ €©¡s‚Žs ŰŦŶs7ŰŦ

® sk ƀ‚lŸ

ƀ€ ¢Ąs© Ŧ

“¹Ɓٓ ŽƁ€

ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

96


95

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

94


93

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


Ąƒ¤ š

ž€k¢©i €©k¹ŭ‚ŸŰs«¡ŦŰűs©žƁž€k¢»vàà “¢ ſš’ŦŰƀ‚¹Ɓ’àà8=¡Ű’jis’ƀŰsààƁŮƁ ®8àà>¡s»©iU=ž‘©ŰŮ#€©k¹’s™Ŧ ŮƁ€ŰŮ#€©ƒŦŰſš’8àà “©žƁt‚ vf¡´ũŰŦ‚ààĄƁŰŦŰſš’ààg©ŮĢ"ģ ‘©¡ƒ‘©ŸŰŦŮƁ‚¥àà sŦŰſšĄƁŰ#€©Ů vàà “¢űŦ’¹€©àà s’8àà ŦŮ’“#€©k¹ v=žĄŦ‚€©Ŧ“®ààŹ‚Ɓſ“ààji“ #€©k¹ƀŮsf8 Ŧ©i

%’©lű‚

%‚fƯƮ-ƯưĄŦ‚žű³ŮŦ“

„© 7űƁŰ«¡űŦƁƀقàà¹ősžŦŰž€k¢ űs©žsƁƀق¹’db€kŸŦŰvàà “¢#€©k¹ ’idàà sŧšƁƀŮۓ „© ž€k¢»ààs¹ ųŮۓ ’ŋàà7¡‚gſšŧšs€àࡃ¤¡´ #ŮƁŰ

“àài©¹«àà¡%ſŦ“=8àà Ŧ®ſŦŰƒààe “àài©¹«àà¡%ž€ààk¢ ـààġ%ˆàà “8űsàਫ਼ ž‚àà¢ƯƮƮ%ƀ‚à๠ſŦ“àà©Ģ%ŧš ĄŰ“ s‚ s«¡%«M ƀŦ“GŮŰŦ€g’àà%‘à੟ŰŦŮƁ‚¥àà

ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

92


®ji

€¡‚©œĄ€ŦŰٓ sfĄŦ€Ɓ‚

Ɓ‚àà sfŰŮs’ižűŦUŰ³s ŰŮ’¹ٓàà Ůs<¡ŦŮŰŮsƀŦ‚jŦ€ űƁ‚Űšvi’vàà Ŧ‘¥PŮۓ‘¡Ŧ ſŦ“=8 Ŧ`f®¢€©¡s s¡sf #ŮŰŦŮv¡“g’űs©’¹€àà s«¥_¹ sŮŰŮ‘¡ŦűŦ®¡sŰĄŦ‚ſs¡sžŰŮĄƁ s€¡sŮŰŦ“‘¡ŦŰŮ%ق¹ſs_‚ s †`=8‚c‚àà¡ű’¹®àà¡sųűŰƁ v¡“g’àà»Ů“àà ®ƒàࡓDųűŰƁ #v Ŧقžũ´a

91

/

www.ertebat.ae

/

ŰŮ’¹®¡sŮŰŮűŦĄŰs©àà>ƀűƁ‚ààŦ €¡š®sààŹŦ‚àà ’®ààŦ“ſŦŰƁŮ ® ‚ŰƁsƁ®àà s©8Ŧ®űŦ’àà_¡Ű Uàà>¥ €ààksˆààiĄsààũŮs ĄŦ‚8¹Ů ſs©Ŧƒ Ůs ‚#v Ŧ sf ®jiũo©“a® űŰƁĄV““¡ƒ© ſŦ“’àà8©j¹“ààaƁŮŦűšƀsœàà_ŦŮ ® űŰƁ®¥àà ƒžſ“© Ŧۀ®àà_= ŒsaŰsàà_Ůs<¡Ŧ’¥k¡Ŧſsàà©s ſŦ“k’Ŧ€àà€©“Ɓſs8àà_œŦ‚ Œi8=ŮŦ‚Ŧ‘àà©ŰŮˆiũŮs«àà¡ Ůs<¡Ŧs%vf¢v Ŧƀ€ ¡€7’ds ’¹®fkĄŦ“Űsàà_Ÿ“«¡Űsàà_ ’¹ٓàà ®ŮŦűšƀٓààsf‘© قŰŮŧ“ „«¡Ůs<¡Ŧwsˆg ŰŮĄƁ#ŮŰŦ€ĄŦƀ€¡s¬©Ɓٓ ® ŰŮ‚¢Ŧj‘àà¡Ŧ%ق¹~¡‚`’ààŦŮŦ ũŦ‚gſ“8àà ’ijűŦvàà_žsf Ąst©àà š€Ŧ“®»Ů“àà žsààŝŦ Ůs<¡ŦũŦ‚ààgſ“8àà ’©sŰŮĄ€ ®ààs¢%ŮƁƒààŦſsàà©Ŧƒ‚àà8¹Ů#€k¹ žsœkŰŮŮŦ‚Ŧ® ‚ŰŮvàà Ŧ‘¥P

ISSUE 838

ſsűŒ_¹ ŰŮ®7©¹‚€¡€ s©Ŧ‚8 Ŧ #€kk¹®ƀŮsf8 Ŧ®>©iœŦƁĴňļńŀ ƯƴƳƮƁƯƴƲƮ’ŮŰŮ»ſsggü’8f¢’ t©¹‚űŦ’gbk‘¡Ŧſsk¹sàà ĄŮ´© ŰŮĴňļńŀƁ®>©iœŦſsű®idŰs8 s

ƀŮsf8 ŦčĬňŀŅļňļ®ŜŦŰs8 s Űsk¹ ſsűĄ‚©¢¥àà ws’¹€ق¹® ‚skűŦ®7©¹‚Ąsſsű#€ €¡€ ƀŮsf8 ŦsŦ»€kk¹®ƀŮsf8 ŦſsűƁŮ ®ŜŦƁ®id8>© ĄsŰs8 s űŦ ĄŰŮsƀ€¡€žŋ7¡‚gŒi8=Ąsààſsű €¡€ſsűŰŮ’¹ٓàà ®ŧ“àà>ü _Ÿ’ĶļĵķŕčĬňŀŅļňļ’ž“àà “ ’i<ŰŮ’dsb‘¡Ŧxàà¡s8#Ůۓ ® ĶļŃĵǥļʼnŕļį Ćńįļıŕǩ ńij đŁıňļįĬ #v Ŧƀ€

Žsj ®“ skŰŮ’¹€¡€®sű Ą€¡€…k©»Ů“ ®i¥s©Ŧ‚8 Ŧ ĄŦ‚à ſsàű ’dà “ Ŵ“à` ŰŮ #€k¹®Ŧ‚ſsggü ũsg©gCŰŮſsœ©_©ƀsœ_ŦŮſsggü ®7©¹‚ſsààűŒàà_¹’“ٓàà ſsk¹s ˆàà “’¹€Ŧƀ€àà Ą€¡€ ŰŮ®ssſsààs©űŦ®¥Ÿ“¹’ààgbk ŰŦ‚ƀŮsf8àà ŦŮۓs©Ŧ‚8àà ŦŽsj ſsűźŦ‚ Ŧ skſsk¹s #ق©¢® àài¥ŦŰčĬňŀŅļňļ‚ààb ŵ‚ààdŰŮ ſsk¹sàà űŦ®¹€ŦƀƁ‚¢sŦ»€kk¹® sàà ®7©¹‚ſsààűűŦ’gbk«àà¡ ’ž“ “®iü®àà>©iœŦ»čĬňŀŅļňļ


v´

’¡“ ſsŮűŦƀŮsf8 Ŧ~©üųƁŰ ®“f€™ĄŦ‚’¹’g©Ů«¡€ks»€kk¹v¡sŰ ®³“ U ŦŮ’œ#vàà Ŧ®s¹sſŦ€Ůſق¹ ˆ©ü’¹ٓ ®wsſsŮŰŮ’¡“ ſsŮũ€ Ɓ®¢Ůۓ ž‚¹Ůs<¡ŦwsƁŮق¢«_ ſsŮ #ٓ ſsŮŸ“7bsĄ“€¡€_Ɓs’9ŧsl8Ŧ

ŰŮƀs78 Ŧ’¹€Ŧ’8s¡ŰŮſs¥ ƒ¤Ŧ€Ů®¢űs’ ŧŦ‚ ws€Ŧ“®s’¡“ ſsŮűŦƀŮsf8 Ŧ #ٓàà ſsŮ€Ą“…¡ŦƒŦƁsſŦ€Ůſ€àà ŰŮs’¡“ ſsŮź‚`®¢űs’»v Ŧ®k8f¢ »v Ŧ’8s¡…¡ŦƒŦſš€©fũŦ‚Ŧ©Ů’ſsl Ůۓvàà ŰŮũۓ’ŦŰſšvàà>¡s®sààŦ #ŮŦŮŰŦ‚ƀŮsf8 Ŧ űŦƀŮsf8àà Ŧ‘©»€kŮ®ſsàà_s®àà ۂ ۓ ’€àà¡sſŮűőŦ“àà>Ɓs’¡“àà ſsààŮ #€ s’isvs «¡ˆ “8 «¡űŦ‚8j¹’¡“àà ſsŮűŦƀŮsf8àà Ŧſsű‚àà¢Ŧ ſŦ€Ů‚©j ‚Ŧsvàà Ŧ‘¥P»€àà svsàà

…s¹ŦŰſŦ€Ů‚©j ‚ŦƁ€k¹Ŧ€©ž Ŧ€ ſsŮŸ“7bsĄ“Ůs<¡ŦwsƁ€Ů #ٓ ’à੝“ ſs¥àà ƒž ‘àà©k¦j ũۓàà ’àà sàà €ààkk¹® s’¡“àà ſsŮűŦ®àà Ŧ‚Ŧ ƀűsſsjƁ€kk¥ƀŮsf8àà Ŧ ŰŮƀ€àà ’8àà “®ààsű ŦŰź‚`ààjdŦۓ8àà Ů

s®¡sk©sűŦĄ‚©œ_©ž ’ “¹_Ÿƀ‚b ŰŮٓ“®¡s©j© ƀŮsűŦƀ€ €©“àà_Ÿƀ‚b ‘ …¡ŦƒŦsˆ7‚®¡sk©sűŦ€Ŧ“®’ “¹€7¹ Ÿ“«¡ʼnŇǥĬŀĬŁļŃı2‘©³“¥ Ŧ3#€k¹Ą‚©œ_©ž űŦ’¹v Ŧ’àà “¹€7¹ŰŮŽƁ‚8¡Ŧ“k©š«©“©®8š ®sŰŮ#€k¹®Ą‚©œàà_©žv“f’ſŦ“©Ą´8Ŧ ſs ‚àà ſsŰŮŰŮ2‘©³“¥àà Ŧ3űŦƀŮsf8àà Ŧ’¹ ®k©sũsàà_¡sűš»ŮŰŦŮŰŦ‚àà©gC’©ƁŦűsààŰŮ s®¡sk©sűŦĄ‚©œ_©žĄŦ‚t©¹‚‘¡ŦűŦƀŮsf8 Ŧ ‚©€ Ű#v ŦƀٓƀŦ‚jĄ‚©œj_ŸĄsv‚_©ž € Ű’’¹vàà Ŧ®iŦ“űŦ®¥¡ſ“ ŻƁ‚®d©7

ŻƁ‚‘©k¦jþ€k¹®«j¹®s ‚àà Ąsۓ“ ®iŦ¡³ŮűŦ®¥¡_Ÿv_žŰŮ’8 Ŧ“ s®“ ‘àà ’’8àà>ŦƁŰ³“¹sſ“©àà Ŧ‚VŮŰŮ®¡sk©s Ɓűsš®œs ĢƮűŦ„žĄŰsj©‘¡Ŧ#vàà Ŧđľš v_žŰŮ³“¹sĄƁŰ‚®“ ŻƁ‚’8 Ŧ“ s€ Ű »ƀ‚lŸ†©=àà_ŰŮق’¹ٓàà ®ws_Ÿ #ٓàà ’Ŧ“¥àà_sſ“¡ƒ¡“iſ€¡Ůs¡ſ€Ŧ“ ſƁŰŮ’ss¡Űƒ€kűs©ſŦŰsj©‚™sŽsŰŮ t©¹‚űŦ’¹€ŰŦƁ€©ŦſsggüsŦ»€k8àà>àà_Ÿ ƀŮsf8 ŦĄŦ‚®j_Ÿƀ‚bũۓ’‘©³“¥àà Ŧ #€‚7ƀ‚lſŦŰsj©ˆ “’ŦűƁŰ

ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

90


®ji

Æv>©Ÿſs ‚ ų‚8>¢vi €Ŧ“®’à๮jlv‚àà_©ž®ààžŰŮſŦ€kjàà_ŦŮ ®¡sàà sk ’“€ŮũsŝŦŰ‚fsl“©i©ſsàà ƒ¡‚¢Ɓtàà©gd‚©o’’¹€Ŧƀ€àà ®jàà>©s¥ s ƁŰsj©ĄsŽ“i ſš® Ɓٓ ®’8 sk ‘¡Ŧ#€kk¹®Žsàà7Ůſ€àà‚àà s‚ ŰŮŦŰ‚œ¡€¥¡ ‘¥Pſ€kƀsœàà_ŦŮŗs¹ſsggüˆ “źsàà_8¹Ŧ ‘¡Ŧ’¹ٓ ®l8kĄŦƀ€kk¹Ž“ü8ſsŰŮ’vàà Ŧ ŰŮŦŰsۓ“Ɓƀق¹Œ“8ŦŰƒ¡‚¢Ɓtàà©gdj ’¹€Ŧƀ€àà ®€ſsggü#ŮŰŦŮ®ààƀsœs«¡ ĄŦƀŮs ŋ87>Űs¹ƒ¡‚¢Ɓt©gd‚©oſق¹Œ“8 Ŧ۞قűŦĄŰs©>ŮŦ€dſs’³s ſs ‚ #v Ŧ ® s‚©Ɓœ‚‚9¹ŦsŦ»Ů‚©¢®s©Ů‚ Ŧ‚ ŰŮ ’©ƁŦۓ“Ą‚àà©¢¥àà ’<©8ŰŮĄŰsj©‘àà¡ŦűŦ Ąsl“i ’<©8ŰŮŦŰٓ ſsſŦŰsj©’¥i»v>© ’©ƁŦ© €Ąsl“i űŦ’¹€kŮ®v ŮűŦ’¡“s ĄsaŦƁ€kk¹v¹‚€kŦ“®Ɓ€Ŧ’8‚¢ũoàà_ ٓ Űsjd8àà ŦvC’¡ŰƁƒeſ“ŸŦŰſ€àà®s© ‘¡Ŧ’¹€Ů®ŭŰvlſšűŦŻsààfŦ‘¡Ŧ#€ààŰƁšŰŮ „¹¬©»€kk¹®t©gdŦېs Ąsl“i »sl“i

sſ“k¹ŦsŦ€Ů®ŭŰ’“œŸŻsfŦ‘¡Ŧ’¹€ŦŮ®M ’’o>‚¢Ŧ#¡Ŧƀق¹Œ_¹ŦŰſšſŮŦŮŭې¹v Ů sd‘¡ŦŰŮ’¹®¡sƁŰŦŮv s »€ s‘©jŠŦƁ #v ŦĄŦƀŮs ŋ87>Űs¹»€k¹’i Ŧ€

89

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838

€ Œ_¹ſs>Ŧſ€ŰŮ€¡€“a ĄŰƁšŧšĄŰsààj©Ůs<¡ŦŽ“;àà> ’‚<k’¹®´8 Ŧþv Ŧ’©‚ _Ÿ’©‚ŰŮŠ¡sſ€àà Šj #ٓ ® …ààŦŮ…àà¡ŦƒŦ»ŦƁŮ’àà8f¢’àà €¡€’¡³‘àà¡ŦƀŰsŰŮſs¥àà ƒž vC’¹®ŦŰsj©ĄŦ‚àà€Ŧ“® ŰŦ‚’©‚v s¹s¡Ɓ€“©žj ®jl ĄsŮŰƁs8àà Ů »€‚©¢® #€ s’8 ŦŮ

#v Ŧƀ€©sšǥĬʼnĶĬǩıň »Ů‚©¢®ŰŦ‚’©‚v_žŦƁŮ’¡³ »€àà ®ſsj¢‘¡ŦűŦ…àਫ਼’¹ ƁŦƁŮ#vàà Ŧ’¡³ĢĄŦŰŦŮsààlk ſƁŰŮ’Ŧ“¡Űƒs…ŦŰs¥j ‘¥ ŦƁ®¡Ŧ€ŦĄsàà_Ÿ’k¡‚ ®Ɓ‚8¥Ŧ̓¥ Ɓ‚¥©s’¡³‚ ŦŰſsàà>Ŧſ€€¡€“ààa‘¡Ŧ #€Ŧƀق¹Œ_¹ ’¹€ŰŦŮƀ€àà©gſsààggü‘àà¡Ŧ €¡€’¡³‘àà¡ŦŰŮ®¢ŰsžűƁ‚àà

žsàlœk©s ƀsœà_ŦŮ ſsàggü ſs>Ŧà_ŸŰŮŦŰĄ€¡€…= ƯĢslk’Ÿ‚¢Ŧ’¹€Ŧƀق¹Œà_¹ Œ_¹sŦ»ŮŰŦŮvs=™ſƁ‚¥© _Ÿ®Ŧ‚sٓ ®wsſš #ٓ ‚‘ŦƁ‚ſs š Ůs8àà Ŧ »ŦƁŮ ۀààk©Űs ‚àà8¹Ů ’¡³Ŋ‚© Ŧžsààlœk©sƀsœàà_ŦŮ ſsàà>Ŧàà_Ÿ’©‚ŰŮĄ€¡€ ŦƁŮ’¡³ŦŰſšƁv Ŧƀق¹Œ_¹


ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

88


87

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


őٓ¹

Ąs’s űŦ®¥¡žŦ€¹’Ŷ“‚ƀ€ űs‚¡“` #€ s®‚¡ű

’‚©>žŦ€¹űŦ©7“Ŧ‚ƒ¡ƒĄs’¦

ũs7kš

ƀ Ű®€`g

»v>ź´8 ŦƯƮ‚¡ű‚¡“`ƁŮ‘© #€©k¹Ŧ€©žŦŰslš

ISSUE 836 838

/

www.ertebat.ae

/

86


85

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


®_¡ŦŰš

ũs<©€’v© s> ũs<©€űŦƀŮsf8àà Ŧž€ũۓŰŮ v©àà s>’“¢¬àà©űƁ‚ààws ’ũs<©€’®8 “žv© s>Ŧ‚Ÿ ƀ¡š®ٓƁ #€ €Ŧ“Ş®8 “ž sj8®8 “žĄsv©àà s>’ŦŮŦƁ ’dŦ‚†àà`=8«àà ƒž’€¡s v ŦŮs¡űsj v©àà s>ſŦƒ©‚¢Ŧ Ąs…k¹ŦƁŸ“àà‘àà¡ŦŮs<¡Ŧàà©Ů #€©k¹ ®d© Ɓ~b ƀ€ Ůs<¡ŦĄsŽƁss¡ ®ŦƒiŰُ¥©ĄŰŦ€gٓƁ®8 “ž Žs‘©ŰŮƁ€Ŧƀق¹ٓ ‚©¢ŰŮŦŰ ƀŮsf8 ŦŮۓŽ€ſŦ“k’’¹vàà Ŧ #€‚©¢®ŰŦ‚ »€kk¹®ūŰs ٓ űŦƒ©ŦŰ®ààd¡s €©k¹’dŦ‚«àà ƒž’»vàà Ŧ‚8l ŲsààWŰŮŋàà“jdsàà…k¹ŦƁ‘àà¡Ŧ ‘¡Ŧv©d™Ɓũۓàà‘àà¡Ŧ‚àà©ŰŮ űŦĄƒi’i©àà Ɓ’“¢‚s©g8àà> ſsŰŮžsœkƁƀ€ ‚€s ű Ųs7Ąsàà’j¹Ůsàà’8‚¢vsàà

#ٓ ®Ůs<¡Ŧ #€¡Ű“ ®‚¥_’ “_8> ‚ŦŰŮsj v “ž’¹®sű ‘¡Ŧvàà Ŧŧ“ ‚ſقàà¹Ż‚ààsàà¡ ‚€¡€àà tààŦ‚’ààsv©àà s> sIs €©Ŧ€vàà Ŧts#€k8àà> ‘¡ŦsĄ‚€¡€àà Ɓ‚8àà_©ſŦƒ©’ #€“ ®ƁŰ’ƁŰ®8 “žv© s> ˆ “€©Ŧ“®’¹®¡sƀŦŰűŦ®¥¡ Ą‚©¢“isv© s>‘¡ŦűƁ‚űŦſš ’¹®übàà ĄƁŰ’¹vàà Ŧ‘¡Ŧ»€©k¹ ő³sŦŰv ŦŲsWŰŮsjàà ſ€s #€©s “¤^Ű®Ąs‘ s ŋ“jd’¹vàà Ŧ®Ŧƒi’ijűŦ´

ſšŰŮ’à๮sjlűŦ®8sàà ű“ààk ® Űs ’¹vàà Ŧ’8 œ»€©8àà> Ųsàà>Ŧſs8ق¢Ɓvàà ŮĄƁŰŦŰ #€©k¹® ’ijź€»€©k¹®‚àà¥ſsٓ s űŦ€dsŦ#€¡Ŧ’8‚¢ŰŦ‚ĄŦƀ‚àà_ űŦ€©k¹®ƀsœ’k¡š’’¹’ààcF€kŸ ƀŮűvfœ ſs8ق¢ĄƁŰĄƒ‚ſ€¡Ů #€¡“ ® Ąƒ‚ſŦƒ©‘¡Ŧ’¹€©8àà>‘;jb ũŦ‚àà_…©’<©8ŰŮ€ààŦ“®ààM €¡“ ®’“8vŮ®j¹s#€àà s ſق¢sààŲsWvjàà>ŰŮvàà ŰŮ ‘¡Ŧ»€¡Ŧƀقàà¹ƀŮsf8àà Ŧ’¹®€€k #v Ŧƀ€ Ůs<¡Ŧ®8àà “žv© s> Ɓ€k¹®žŰƁſs88àà “ž€ààd®ààj¹ #ٓ ®‚s ſšĄƁŰ®¡sŽƁs ƁŰ’ƁŰv©d™Ɓ‘¡Ŧssjàà ‚¢Ŧ sj v “ž’¹€©Ŧ€€¡s»€¡Ŧƀ€àà ŰŦ‚Ųsàà>Ąsv “ž’8àà ŮŰŮ ũs<©€űŦ€©Ŧ“®Msj Ɓق©¢® #€©k¹ƀŮsf8 Ŧ

ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

84


┬« sk_┼дкЂ┼░

v ┼дкђ┬ђ ┬ѓ8j┬╣┼┐┬ђ ┬Ї s┬Љ

─ёкЂs┬Ц<k┬╣┬ѓ8_┬Еsv├а├а ┼дкђ┬ђ ws кђ┼«┼д┬Њs ┼▒┼дкЂ┬ђk┬ђ┼┐s_┼┐s ┼«┬Њ ┼▒┼д ┼Хs7┼░┼д┼┐┼д┬ѓ├а├а┬ю┬А┼«sкЂ┬ђ├а├а┬ѓ┬Е┬ю┬њ├а├аi┬Юs ┼┐┼«┼д┼«s┬ђ┬Аssкђ┼«┼д┬Њs #┬ђ├а├аkk┬╣┼░┼д┬ѓ┬ѓ sкЂ┼┐s├а├а_┼д┬ђ┼▒┬ѓ┬њ┬ёf┬њ┼«s├а├аj8┼д ┼▒┼д┼д┼░s├а├а┼┐┼А┬╗s┼┐┼А┬њ├а├аv7├╝┼▒┼д┬ѓ├а├а┼д ┼Еs┼Ю┬╗v ┼д┼┐s├а├а_k┬Еj┬╣┼░┼«┬њ┬╣┬«┼д┬ѓb #┬ђk┼«

83

/

www.ertebat.ae

/

┼▒┼д ┬«├а├а┬Ц┬А ┬«├а├а┼д┬Њ┬Њ кЂ ┬«├а├а┼д┬Њ ┼Дs>┬њ┬«┬б┬ђ┼▒┼┐┼д┼░кЂ┼«┬Љ┬А┬ѓ┼▓s> ┼░┼«─ё┼«s┬А┼▒┬«sj8┼д┬Ј├а├а┼д┬ЊкЂ┬ђk┬А┼А┬« #┬ђ┼░┼д┼«vs ┼«┼┐┼д┼░кЂ┼«┬Љ┬А┼д ┼д┼░┼┐s├а├а ┼«┬Њ v7├╝┬ђ├а├а┬Аsкђ┼«┼д┬Њ├а├аs s┬ђkk┬╣┼▒┼д┬ѓ┼д┼┐s├а├а_┼д┬ђ┼▒┬ѓ┬њ┬І┬А┼░┼«┬« ┼▓s├а├а>─ёsкђ┼░кЂ┼«┬Љ┬А┼д┼░┼«┼┐┼д┬ђ├а├а┼▒┬ѓ ┬ё┼┐s├а├а кђ┼«┼д┬Њs ┼║┬ѓ ┼▒┼д─ё┼«┬Њ7j┬╣ ┼░┼«┬╗┬ђk┼«┬«┼┐s_s┬« ┼░┬ѓ#┬ђkk┬Ц ti┼д┼«┼д┬ѓ┼д┬«┼д┬Њ┬ЊкЂ┬«├а├а┼д┬Њ┼┐┼д┼░кЂ┼« ┼┐┬│s├а├а кЂ┬Љ├а├а ┬љss┬ђ┼░┼д┼«┬Ј├а├а┬АsW s┼▒┼д┼░кЂ┬ђ├а├аkk┬╣┼░┼д┬ѓ├а├а┬ѓ┼Хs├а├а7┼░┼д┼«┬Њ├а├а ┼┐s┬Еs├а├аl┼А┬њ┼д┼░┼«┬Њ├а├а ─ёs├а├а┼║┬ѓкЂ ┼┐s8├а├а кЂ┼«┬ђ┬Аs┬Љ┬А┬ђ┼дкЂ┬Љ┬А┼д┬ѓsk┬╗┬ђ├а├аkk┬╣ ┬«┬АssкЂ┬ђk├а├а sk_┼д┼░┼┐s├а├а_┼д┬ђ┼▒┬ѓ ┼░┼д┬ѓ┬ѓ┼Хs├а├а7┼░┼дsl┼Аs┬ђk┼д┬Њ┬«┬њ├а├а┬╣ ┼┐s┼д┬Њ┬ЊкЂ┼┐s┬╣┼«┬Њ┬╣┬«├а├а ┬ѓ8 ┼«#┬ђkk┬╣ ┬Љ ┬Ёs┬╣wsv┬ѓ8k┬А┼дкЂ┬Ј┬Аs┬Њ┬њ ┬њ┬ѓ8_┬Е┼┐┼д┬ђ┼▒┬ѓкЂv├а├а ┼дкђ┬ђ├а├а ┼╣┬Њi ┼░┼д┬ѓ┬ѓ┼Хs7┼░┼д┼┐┼д┬ѓ┬ю┬А┼«sкђ┼«┼д┬Њs ─ёs #┬ђkk┬╣┬« кђ┼▒┼д┬ђ┼дкЂ┬ђ┼▒┼д┬Ё┬Е┼Еs┬┤ ┼д┬Ё├а├а┬А┼д┬Ѓ┼д ─ё┼▒s<─ёs┬Е┼«┼▒┼д┼┐s┼д┬Њ┬ЊкЂ┼┐s┬╣┼«┬Њ┬╣

ISSUE 838


┬« sk_┼дкЂ┼░

┼й┬┤8 ┼д┬Јs┼░┬ђ┬ъ┼▓┬ѓ8 ┼д ┬ђ┼▒┬ѓ─ё┬Ѓe┬ђ ┼░ ┬«7`┬ђ├а├а ┼░┬ѓ┬ђ┼д┬Њ┬«─ё┼░┼д┼«┼░s├а├а ┬њ┬┤8┼д┬ѓ├а├аb кЂ┬њ8├а├а ┼д┬Ђ┬б┬ѓ┬Еo┼«┼д┼▒┬Њ ┬Ё┬А┼д┬Ѓ┼дsl┼А┼░┼«┼д┼░s├а├аl┬А┼░sj┬Е┼▒┼д┬« ┬ѓ ┬ѓ┼░┬ђ┬ъ┬њ┬╣┬«┼д┬ѓ┬Еs┬њ┼┐┬Њk┬╣ss┼д┬╗┬ђ┼« ┬њ8 ┼д┼«┬ѓ┬ъ┬ѓ8j┬╣┬╗┼«┼░┼д┬Ђ├а├а┬б┬«┼«┬Њ ┬ђ┼▒┬ѓ #v ┼дкђ┬ђ ┼▓┬ѓ8├а├а ┼д┬њ┬╣┬ђ┼дкђ┼«┼д┼«┼┐s├а├а_┼┐sgg├╝ ┼░┼«┬«┼д┬ЊкЂ┼╣┬Њ├а├аi┼▒┼д┬Ё├а├а┬Е┬ъ┼┐┼д┼░кЂ┼«┼░┼« ┼д┼░┬«┬Ц┬Е8V┬«┬ъ┼д┬ѓ┬юs├а├а_┬ѓ─ёs┼│┬Њ ┼░┬Њ├╝┬њ┬╣┬ђk┬╣┬«sg┼дsl┼А┼Й┬ѓ┬ц├а├а ┼д┼░┼« ┬Ёk┬╣┼дкЂ┬њ┬╣┬Ѓ├а├аe┼▒┼д─ё┼д┬њ├а├аgbkкЌ─ф┼є─Љ ┼░┼«"┬ђk┬╣┬«v├а├а┬А┬ѓ┬А┬ђ┼д┼░┼▓┬ѓ8├а├а ┼д┬њ ┬«├а├а>┬А┬Њ┬њ├а├аs┬ѓкђ┼░s├а├акЂ┼«┼│┬ђ├а├а┼▒┬ѓ ┼░┬Њ ┬њ┬ђk8s┬А┼░┼«┼┐s├а├аgg├╝#┼«┬Њ├а├а ┬« ┬Љ┬А┼дкђ┼«sкЂ┬ѓ┼┐┼д┬ђ┼▒┬ѓ─ё┬Ѓ┬Е┬ю┼дvf┬ю├а├а ┬«k┬Е┬Аs┬ъ─ё┬ѓ┬А┬Ђ┬ъ┬Ёk┬╣┼дкЂ┼░┬ђ├а├а┬ъ─ёs┼│┬Њ #┬ђ┼░┼д┼«┼▓┬ѓ8 ┼д┬њ

┼▓┬ѓ8├а ┼д┬╗┬ђ┼д┬њ├а8s┬А┼░┼«┼┐┼д┬ѓ┬ю├а_кЂ┬▓┬ъ ┬ѓ┬«├а┼д┬ЊкЂ┼╣┬Њ├аi┼▒┼д┬Ё├а┬Е┬ъ┼┐┼д┼░кЂ┼«┼░┼« ─ё┼░s┬б┬ђs┬ѓ├а┬Еo┼┐┼д┼«┬ѓ├а┼Й┬ѓ┬ц├а ┼д─ёкЂ┼░ ┬ѓ┬Еo┬Љ├а┬А┼д┬њ┬╣─ё┼░┬Њ├а ┬њ├а┬╗┼«┼░┼д┬Ђ├а┬б┬« ┬Љ┬А┼д┼┐┼д┬ђ┼▒┬ѓ─ё┬Ѓe┬ђ├а ┼░┬ѓ┬ђ┼д┬Њ┬« #┬ђ s┬ѓp┼┐┼д┼«┬ѓ ┬╗s┬Е┼д┬Њi┬Е├а├а>k┬ъкђs┬ю├а├а_┼д┼«┼┐sкЂ┬▓┬ъ┬Ё┼д┼« ┼▒┼д┬Ё┬Е┬ъ┬њ┬╣┼д┼░┬Ф├а├а┬Е8V┬«┬ъ┼д┼Хs7┼░┼д┬Љ├а├а┬А┼д ─ёs─ё┼░sj┬Е┬њ┬╗┼«┬Њкђ┬ђ_┬« ┼░┬ѓ┬Љ┬А┼д ┼Д┼д┬ѓb┬Ў┼д┬њij┼▒┼д┼▓┬ѓ8├а├а ┼дs┬ѕ7┬ѓ ┼ф┼░┼д┬ђ┼▒┬ѓ┬њ├а├а┼░┬ђ┬ъ┼▒┼д┬њ┬╣┬«┬б┼«┬ѓ├а├а>┼дкЂ #┬ђ┼«┼д┼«┼┐s_┬╗┬ђ ┼░┬« ┼┐s├а├а_┬Љ┬Е├а├а_┬Е┬ъ┼Еsg┬ЕgC┬њ┬╣┬«s┼░┼« ┬«b┬Е├╝─ёs├а├а┬Ёs┬Ъ┬њ┬╣v├а├а ┼дкђ┼«┼д┼« кЂ┼░┼д┼«┼║┬ѓ`┼а┬Њ ┬╗┬«┬А┼д┬Ђ┬љ┬АV┼░┬ђks ┼┐┼д┼░кЂ┼«┬« ┼┐┼д┼░┼«s├а├а┬Љ┬Ѓ┼▓┬ѓ8├а├а ┼дкЂ

ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

82


v┬Еg┬Њ

###┬њ┬╣v ┼д┬«>┬╣кЂ┬ѓ_┬Е┬ъ┼┐s>┼д

#┬ђ┬Еk┬╣┬Ѕf┬ђk┬╣┼д┬ђ┬Е┬ъ┬ЇgCsj ┼┐┬Њ┼д┬ѓ┬Е┬ъ ┬«кЂ┼░┼«┬«├а├а┬б┬ђ┼▒┼Дs┼▒ssj├а├а ┬«кЂ┬ѓ┬Е┬«├а├а┬б┬ђ┼▒"к»─б ┼▒┼дsj ┬«кЂ┼░┼«┼Еs s>┼дкЂ┬ѓ┬Ц┼▒┬ѓ ┬Љ┬Е#v├а├а sj ┼║┬ѓ ┼▒┼дsj├а├а ┬«кЂ┬ѓ┬Е┼Д┼░sDкЂ┼«┬ѓ┬ЦijкЂ┼║┬ѓ ┬Ф├а├а┬А #┼«┼░┼д┼«┼«┬ЊкЂ┬љ┬Еg8>┬њb┼д┼░┬ѓ┬ю┬А┼«

81

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838

┼Іd┼дкЂ┬њ┬╣┬ђ├а├а┬Еk┬╣┬ѓ┬Ц┬«┬Аs┬Ѓ┬Е┬Ъкђ┼░s├а├а┼░┼«┬њ├а├а_┬Еj"к»к▒ ┬њ┬╣┬«┬Аs┬Ѓ┬Е┬Ъкђ┼░s┼░┼«┼┐┼«┬ѓ┬╣┬ѓ┬Ц┼▒┼дкЂ┬ђ┬Е8├а├а>┼┐┼Аts

#┬ђ┬Еk┬╣┼Дsk8┼д┬ђ┬Е8>┬Е┼┐┼А┼░s8 ┼д┬Њ ┬љ><┼┐┼А┼Еs┬Е┬А┬Ѓ┼ЙsWs┼д┼░┼«┬Њ ┼й┼Акђ┬ђ┬А┼д┬«┬б┬ђ┼▒"к»─А ─ёs┬Е┼«┼░┼«┬њ┬╣┬«s┼▒s├а├а┼д┼░┬«k┼»┬ѓ┬А┬Њ`┬Љ┬А┼дкЂ┬ђ├а├а┬Еk┬╣

┬њi<┼│┼░s8f┬б┼░┼«┬њ┬╣v├а├а ┼д┬«>┬╣кЂ┬ѓ_┬Е┬ъ┼┐s├а├а>┼д"к» #┬ђ s┬њ8 ┼д┼«┼Хs_┼│┼░s┬╣┼░┼«кЂ┬ђ┬ђ┼┐s_ ┼Іji├а├а>┬╗┬ђk┬╣┼Д┬Њie┼д┼░U├а├а_┬А┬Њ ┬ђ┼д┬Њ8┬ё┬╣┬ѓ"к░ #┼«┼▒s ┼«┬Њ ┬і┬Еb┼д┼░┼┐┼д┬ѓ┬ю┬А┼«┬ђ┼д┬Њ┬« ┬њ┬╗┬ђ├а├а ┬ѓ┬ђ┼д┬Њ ┬«┬њ┬д┼А┬њ┬ђ├а├а┼д┬Њ┬«┼┐┼д┬Њ"к▒ #┼«┼░┼д┬ђ┬ѓ┼░┼д┬Њ8 ┼д┬љ┬Еj`┬Љ┼д┼«┼▒┼дv ┼«┬њ┬╣┼┐┼А┼Х┬ѓ ┬«>┬╣v ┼дv┬Еg┬Њ┼┐s┼«┬ѓ─ёs┬њi┬ъsv├а├а>┬Ц "─А ┬Ї┬Е┬Њvs┬Е┼«┬Њ├а├а ┬«┼▓┬Њ┬Аov├а├а>┬Ц ┬Љ┬ЕкЂ┼д┼▒┼д┬њ┬╣ #┼«┼░┼д┬ђ #v ┼д┼┐s>┼д┬І├аi7┬Љ┬А┬ѓ8lv┬Еg┬Њ"─б ├░ ┼┐┼д┬ѓ┬ю┬А┼«┼▒┼д┬Ё├а├а┬Е┬њ┬╣v├а├а ┼д┬«s├а├а>┬╣s─ё┼▒кЂ┬ѓ├а├а┬Е┬ъ"─Б #┬ђ┼░┼д┼«┼░s┬Ц8_┬ъ #v ┼дv┬Еg┬Њкђ┬ђj┼Х┬ѓ ┬Ф┬А┼Хs7a┼дкЂ┼Йsc8┼д"к▓ ┼«┼░┼д┼«vs ┼«┼┐┼А┼░┼«v├а├а┬Еj┬Еj┬ЮкЂ┬њf┬Е кЂ┬њ├а├а┬╣─ё┼░s┬╣"к│ #v>┬Е┬ѓ┬А┬Ђ┬ъ┬Јi #┬ђ s┬«8┬Еg┬Њ┬ђ┬Еi┬╣v ┼д┬Љ┬ЦP┬і┬Њ┬њ┬њji┬╣┬Ф┬А"к┤ #v ┼дv┬Еg┬Њ┼░┼«┬«┬Аs┼д┬Њ┬ѓ┬Њ┬╗vs┬Е┬«j┬╣"к»к« #v ┼д─ё┬ѓ┬Е┼«┬╗─ё┼▒кЂ┬ѓ┬Е┬ъ┼Х┬ѓ ┬Љ┬Е8>┼ъ"к»к» sj ┼░s┬Ц┼д#┬ђk8>┬«k┼»s┼й┬ЊidкЂvi┬њj"к»к░ ┬њ┬╣┬ђ┬А┬Њ ┬«─ё┬Ѓ┬Е┬Ъ┼┐sj┬њ┬Ј┬А┬ђ7sj #┬ђ┼дкђ┬ђkk┬А┬ѓ┼А #┬ђ┬Еk┬╣┬«┬ѓ┬Ц┬ѓ8_┬Е┼┐┼Акђ┼░s┼░┼«


ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

80


79

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


L I J

DUBAI

20002

Dhs

79.000/-

DUBAI

Dhs

L

5505

J

49.500/-

DUBAI

1032

Dhs

7.500/-

M DUBAI 50555 Dhs

K

49.500/-

K J

DUBAI

DUBAI

600

Dhs 525.000/-

77011

Dhs

6.900/-

DUBAI

9909

Dhs

49.500/-

DUBAI

70777

Dhs

49.500/-

DUBAI

88880

Dhs

69.500/-

M DUBAI 71100 F

Dhs

5.000/-

DUBAI

1411

79.000/-

Dhs

79.000/-

Dhs

C DUBAI 54320 Dhs

Dhs

Dhs

F

5.900/-

Dhs 85.000/-

9.500/-

DUBAI

Dhs

7.900/-

K DUBAI 11099

9.500/-

M DUBAI 1025

Dhs 45.000/-

11Ε΍έΎϣϻ΍ ̶˰˰ΒχϮΑ΍ 99990 ̶˰˰ΒχϮΑ΍ 77770 ̶˰˰ΒχϮΑ΍ 8008 11 Ε΍έΎϣϻ΍ 11 Ε΍έΎϣϻ΍ Dhs

M DUBAI 1165

C

21212 49.000/-

U.A.E

Dhs

999 89.000/-

E DUBAI 77999 Dhs

ISSUE 838

32.000/-

/

www.ertebat.ae

/

78


|Å|Ì»Z¼‹Ä]€f¼¯Äm{Â]Z]€fŒÌ]|ˀyc|«įÕ|ˀy‚¯€//»Z//Æ//Àe

ÄÌWÁƒZe¾WÁƒ

Ö]McZvˀ¨e Ö]M Ö cZvˀ¨ Õ{YÁ|¸ËYÁ ºÅ{½YY‚Å Z]Ä¿ZÌ·Z‡¦Ì¨ze €ÀÌe€fÀËY ÕZÆ]Zf¯ €

Y€vÂe ¾ËÂ¼Ì·Z]€¨‡ †¯Â·ÕZÅ ªËZ«Á †

֌¯ğ€« Ä¿YÁ

|Ë‹Ã|¿€]|ÌÀ¯|ˀy µZ»d¸eÁMÕZÅÁZ¤»YºÅ{|ˀyZ]–¬§ ÂËZmºÅ{½Â̸̻Á BMW¶Ì^»ÂeYÃ|¿€]

*|Ë‹|ˀy¾a¯ÁÕ|¬¿ µZ»d¸eÁM{Ö¿Zfˆ]ZecZvˀ¨eÁZÅÖ»€³€‡

|·Z¿Á{®»€eZXet Öf‡{Z¯tc֋Z¬¿t Ö˳Đ«tՁZ]Ã|^ ‹t

Zŀˆ¿Zb‡Y

77

/

/DubaiOutletMall / DubaiOutletMall

|ˀ̴]…Z¼eZ»Z]€fŒÌ]dŸÔ—YÕY€]Z¨˜·

/DubaiOutletMall

www.dubaioutletmall.com ¾¨¸e

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


┼┐┬Њ┬Е ┼д┼░┬Њ┬╣┼«

─ё┼д┬ѓ┬њ8f┬ю┬«┬Аs┼▒┼д┼░ ┬њs ┼┐┼«┼д┼«┼┐s_┬ѓ8┬б┼░┬Ѓ ┬ѓj┼й┬Њ├а├а ┬љ┬њ┬╣┬ђk8├а├а>─ё┼▒┼д┼«┬ѓ├а├а┬ъ┼░┬Њ ┬ђ┬Е┬Њ─ё┬ѓ8j┬╣─ёs┬ѓ┬б┬љкЂ┬ђ┼░┼д┼«─ё┬ѓ8_┬Е #┬ђ┼░┼д┼«┬«┬Њ ┼░s┬Е>кђ┼«┼▒sкЂ┬ђkk┬╣┬« кЂs7┬А┼▒─ёs┼╣┼д┬ѓ┬Ъ┼┐┼«┼д┼«┼░┼д┬ѓ├а├аs┬Љ├а├а┬Еk┬дj ┬њ┬╗┬ї├а├аi8=─ёsvj├а├а>┼░┼«┬Њ├а├а┬Е┼д┼░┬Њ┬╣┼« #┬ђ┬А┼▒┼д┼«┬ѓ┬ц┬њs ┼░┬Њv┬А┬Њg ┼д┼░┼«┬Њ ┬њs ┬«j┬А┬ђ┬«fg├а├а ─ёs┬ѓ8├а├а ┬Њ ┼И┼д┬Њ┼д┼░┼«┬«┬Аs┬ѓ8├а├а ┬Њ┼▒┼дкЂ┬ђ┬Еk┬╣┬Є┬А┬Њd кђ┼«sf8├а├а ┼д┬«fg├а├а ─ё┼▒┼д┼«┬ѓ┬ъ┼░┬Њ─ё┼д┬ѓ┬ђ┬А┬ђ #┬ђ┬Еk┬╣ v┬Еd┬ЎкЂ┼аs├а├аg┼░┼д─ё┼д┬ѓ├а├а┬ѓ├а├а┬ю┬А┼«┬њ├а├а┬Е┬Ю┬Њ ─ёs^┼░┼▒┼дкђ┼«sf8├а├а ┼д┬╗┬њs ─ё┼▒┼д┼«┬ѓ┬ъ┼░┬Њ ┬їg├а├а ─ё┬Ѓ├а├а┬Е┼А^┼░ ─ё┼д┬ѓ├а├а ┬Љ├а├а кЂ┼░ кЂ┼▒s┼й┼«┬њ├а├а┼░s┬╣┬Љ┬А┼д┼д┬ѓ┬А┼▒┬╗v├а├а s┼╗s┼д #┬ђk┬╣┬«┼┐┼дкЂ┼д┬ѓ┬Фj┬╣┬╗sa┼┐┬ђ ┬Љ кЂ┼░ ┼┐┬Њ┬Е ┼д┼░┬Њ┬╣┼«┼░┼«┼«┬ђd8─ёs┬њk┬А┼А┼▒┼дкђ┼«sf8 ┼д ─ё┼▒┼д┼«┬ѓ┬ъ┼░┬Њv├а├а┬А┬ЊgкЂ┬ђ┬А┬ђ├а├а_─ё┼д┬ѓ┬Ѓ├а├а┬Е ┼░sj├а├а ┬њ┬ђ┬Еf┼░s┬Е├а├а>┬ђk┬ѓ┬Ф┬А┬╗┬њs ┼░┼«┼д┼░┼┐┼А┼Іj8┬љ┬Еk┬╣┬«┬њ┬Е┬Ю┬Њ┬њ┬╣┬ђ┬А┼А┬« #┬ђ┬Е s┬њ8 ┼д┼«┬ѓc

кЂкђ┬Њi┬╗┬Ф├а├а┬Ъ┬Њ┬╣┼╗s┼д┬Ф├а├а┬А┬њ┬Цk┬А┼д─ё┼д┬ѓ├а├а ┬╗┼«┬ѓ┬Е┬ю┼«┬Њ ┬њ┬ѓ┼Њ┼░┬ЃкЂ┬і┬Е кЂ┬« s>┼д sкЂ┼╣┬Њi├а├а ┼г┬ѓ s┬«┬Аs─ё┼░┼д┬Њ┬А┼«┬Ђs┬╣┼▒┼д #┬ђ┬Еk┬Цкђ┼«sf8 ┼д^┼░s┬ю┼░кЂкђ┬ѓ┬Е─ёs^┼░ ┼░s┬Е├а├а>┬«┬ю┼░s┼д┼░s┼░┼д┬Њ┬А┼«┬╗┼х┬Њ├а├а┼░┼« кЂ┬ђ├а├а┬Еk┬╣─ё┬Ѓ├а├а┬Е┼А^┼░┬Љ├а├а кЂ┼░кЂ┬љ├а├а┬А┬┤ ┼▒┼д ┼д┼░ ┬љ├а├а┬Е=┬Ў кЂ ┬Љ┬Е┬юk├а├а ─ёs├а├акђ┼«┬ѓ┬ъ ┼║┬Ђ┼«┬Њ ┬Ф┬Ъ┬Њ┬╣─ёsa┼┐┬Њ┬Е├а├а ┼д┼░┬Њ┬╣┼« #┬ђ┬Еk┬╣ sкђ┬ѓ<k┬ъ┬╗┼«┼░┼д┼«┼┐s┬Ц┼д┬њ┬╣┬«┬Аss┬ђ┬А┼░┼д┬Ђ┬ю ┬Ј┬Аs кЂ┼▒┼дкђ┼«sf8├а├а ┼д#┬ђ s┬Ё├а├а ┬Њ┬ъ┬ђs ┼░┼«─ё┼░кЂ┬ѓ┬Ў┬Ј┬Аs├а├а кЂ┼┐┼«┼д┼«┼░┼д┬ѓкЂ┬ѓ├а├а8j┬╣ ┬ї┬А┬ѓ ┼┐sji7┼▒┼дкђ┼«sf8├а├а ┼д┬╗┼┐┬Њ┬Е ┼д┼░┬Њ┬╣┼« ┬╗┬Ф├а├а┬Ъ┬Њ┬╣─ёs├а├аa┼░┼«─ё┼д┬њ├а├аk┬А┼Аt├а├а`кЂ ─ё┼д┬ѓs┬Ф┬Еk┬ЦкЂs├а├а┬ђk┬ѓ┬Љ├а├а┬А┬ѓ┬љl┼▒┼д #v ┼д┬Ф┬Ъ┬Њ┬╣─ёsa┬Ф┬А┼┐┼«┬ѓ┬╣┬ѓ┬і┬Е кЂ ┼д┼░┬њ8 ┬Њ├а├а кЂ┬«8k├а├а ─ёs├а├а┬ф┬│┼д┬ђ├а├а8┼д ┼х┬Њ┬љs├а├а кЂ┬ђ├а├а┬А┬ђ─ёs├а├а┬ф┬│s├а├а ┬Љ┬А┼д┬╗┼┐┼░┬ђ├а├акЂ┬ђ┬А┬ђ─ёs├а├а┬ф┬│#┬ђ├а├а┬Еk┬╣ ─ё┼д┬ѓ┬«7 sk┼░s┬Е├а├а>─ёs┬њk┬А┬Ѓ┬бs┼▒кЂ┼░

ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

76


® űŰƁ

Ɓ’¡‚¢’ŦŰ‘“©k¡Ű“%Ųs© s¹ v Ŧ€Ŧ®Ŧ“ ® ƀ€©_¹‚ű»€ ‘©_v¥j©ƀsxkž’¹‘¡ŦűŦ’8f¢€¡ŰŮsŽs˜Űſs8©žs¹ #v Ŧ ƁŦ“©k¡Ű“ƀűƁVŰs8Ű’¹’8f¢sf©v¡s sĄŦ’7s`ŰŮŲs©àà s¹‚¥¡Ŧ #v Ŧ’8 ŦŮŦƁ’¡‚¢’ŦŰ űŦ„žƁ€àà ‘©àà_v¥j©`žƁŮ’j©ŰŮ®¡s©s¤àà Ŧų“ž®i‘àà¡Ŧ „ž““¢’¡Ů’ƀsxkžĄŦ‚ŦŰvààst©¹‚ŰŮٓ Ąsvàà©Ɓ€` #ٓ7ŧ“ s#ž€©àà_¹‚ű‘#žŮ‚à๒¡‚¢‘3%vàà Ŧ’8f¢ƁŦ#ŮŦŮ 2#žŮ“ŧŦ“ ®ĄŰs©>Ąst Ůs8Ŧ®sœàà ső‚‚¥’®8’¹ٓ®s7`Ą€’vf¢Ųs©àà s¹ žŮ“ƁŻsjŦs‘3%ƀقàà¹ĄűsſšĄŦ‚ųŦĄŦ’‚ſŦŰƁŮžsWŰŮ’à๠‘#vàà Ŧ‚lĄ‚œ¡Ůƒ©Ÿ‚űŦƀsœàà s‘ĄŦ‚#8àà>Ą€àà¡ŰŮs €Ŧ“ŞŦŰ‘®‚«¡‚¢ŦsŦž“ ’8>_űs€¡ŰŮsŽs˜ŰŰŮžŰŦŮv ƁŮ 2#žűs ®MĄ‚ ŮŰŮ %€k¹®‘’ŦŰs©s¤ ŦƯƀŰsj ‘Ŧ‚©žsſ“© Ŧۀfk¹žsŰŮŲs©àà s¹ Ą‚œ¡ŮŲs© s¹‚¥¡Ŧſ“k¹ŦsŦٓ7®s šſŦŰƁŮ#’8_¢‚žŦ®süàà “ 3 ĄŮsŸs™ƁŦ’ƒ©Ÿ’js€àà_¹®Ž“ ®sűƀsxkžűŦ„ž#žŦƀ€àà €ق¹«j¹‘’Űs©>’¥ “ŽŮƁ¡s®j©’s8=7 “ sŦ#Ůق¢‚ 2#€s¡®ĄŰs©>v©jŦ€©k¹ŸƁ‚ “űŦ€©Ŧ“ ®’¹®sű‘¡ŦƁ

75

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838

»k¹®‚¥_ſs¡Ű“`kűŦ%žs“¥ ŦŰƀ‚¹‘¡‚Wi©®>©ižũs©ij«¡sƁŦ ق¹’©l ‘¡‚WűŦ’๮ji©‚ s ’ųƁ‚à¹Ų“Űs¹Űs©8à ŮűŦ®ià©ſsà8©žs¹ #€k¹®‚¥_ٓƀق¹’©l®“kƀ‚¹

#ٓ€kj űŰŦŋdŦƁ’¹ق¹ ŦŰųٓ ®àà>©ižũs©ij«¡® ƁŦ i©ſsj¡Ŧ‚Ɓ€sàà ŰŰŦ“¡ŮĄ³s’ #ق¹’©lŦŰ®“kƀ‚¹‘¡‚W‘¡‚ š ƀ“BűŦ’àà¹ٓl®àài© sĄŦ‚àà ’8 ŦŮŸ´ Ŧ®“kƀ‚¹‘¡‚W‘¡‚ š 2#©k¹t>¹v sk sſšűŦƁ© s

ٓdűŦ„žűƁŰ€ààkŸžs“¥ŮŦ“ s™‚©iűŦ»®ààslžs’®iàà© ųƁ‚¹ Ų“Űs¹ Űs©8àà Ů ſs¡Ű“`k űŦ€¡s3%€àࡓ¢®Ɓ€ààk¹®‚¥àà_ ’8àà ŦŮƀ²¡Ɓ‚¥àà_«¡ſsàà¡Ű“`k # s ’©l®“kƀ‚¹‘¡‚WűŦĄ‚¡Ɓs`ƁŦ


® űŰƁ

Žs7“‚‚^©źš®iž

sƁ€sƁŰ’>i ŰŮ€8¡s“¡‚8>¦k ®šĄsűƁŰ

‚‚^©ŰŮ‘šŧƁů € Űs¢€s

ƁŮق¢‚…gs ©’ŮŰŦŮv ƁŮ‘¥¡űs‘¡Ŧ #€k¹®Žs7g8 ŦŽsg8Ŧ‘¡ŦűŦ„¡“€¡“¡Ů ũssgsààvàà ŦŰŦ‚ààƁ€ààsƁŰ“s©8àà>¡‚¹ ®àà>©iœŦ’sűƁŰ#€k¹ŰŦ€¡Ů€8¡s“¡‚8àà>¦k ƀŮsš€¡ŰŮsŽs˜Űsl‘¡Ŧ’8àà “©®i¡Ů …©ž€Ŧ“ ®Ɓvàà Ŧ‚‚^©’vàà_¢űs ŦŰ…gs ƀsœàà sŮslkàà_©žŽs˜Űs‘¡‚WűŦ #ٓk_ ƀ€Ŧہ¢€¡ŰŮsŽs˜ŰŰŮŦŰvŦŰs®i`Ɓ€sƁŰ slk#Ůق¢‚€8¡s“¡‚8àà>¦k’ŮŰŦŮv ƁŮƁ Šs€Ŧ“®Žs˜Ű€¡€®‚»®àà“i¦š“Űs¹ ƀ‚¹ŦűŦŦŰsƀsœ s’87Ŧsf©#ٓàà ƁŦUŰ Šk€ŰŦŮŮŦŮŰŦ‚’¹®sk¥¡űss©g8>®ŜŰ €Ŧƀق¹Ŧ“€8¡s“¡ƁƁ€sƁېsŦ»ƀق¹ #€kk¹t¡¥ŦŰ®8>_’“¢‚’¹ Ɓ€sƁŰ€¡‚ v Ŧ“ ŰŮsj©g8àà>„¡“€¡“¡Ů #v ŦƀŮŦŮ€8¡s“¡’ŦŰ

ŰŮſŦ€jŲsž‚Ŧ‚ĄƁs>s‘šŧƁůŽs7“© #€sűsٓdűŦŲsžƁ€ Űs¢€s‚‚^©

’g©ŮŰŮŦŰŲsžſsƀűŦƁŰŮŮŦű®id´ٓd>ŰƁŦŮ #ق¹ūŦ‚ ŦſŦ€©űŦƒàà‚ũŰs¹ſŮŦŮſsàà_sưĢ űŦưƴ’g©ŮŰŮƒ©‘šŧƁůsls©®s©‘àà>ü ĄƁŰ‘¥¡űs‘¡Ŧ’¹®sŰِſš#€ ūŦ‚ ŦſŦ€© #ٓŦƁŦ€Ž“e_‘©űſƁ‚©ƁŮŰs¥Ŧ‚ ®s‚lt¡s’gsàà ųŦ’sŰs¹ŰŮ’¹‘ààšŧƁů Ąűs‘¡ŦŰŮs®Ɓů#€s‚‚^©ŰŮŮŰŦŮŦŰs©àà š ĄŰsŦƁ®š^Ű’Ɓs“iàà Űs’’©7àà ®kŦ‚©ž #v Ŧ©‘¡ŦžƁŮ‘Ŧ‚©žŊ‚s ’¹€ٓƀ€© “ž

Ų€ƀsœàà űŰƁŰŮ‚‚^©źš®ižvàà_¢‚ŰŦ€¡Ů Ųsž‘©‚¢sàà sWŰŦƒġŮƁ€ۓaŰŮƁſŦ€j «¡‚«¡ĄƁs>’<©8s’¹€ ŰŦƒ¢‚‘šŧƁůƁ ‚‚^©ŰŮ‘šŧƁů’<©8‘¡Ŧs#€©àà Űſs¡sž’ ŰŮ#€sűs‚‚^©’®s©ŦŰűŦŲsžƁ€ Űs¢€s ƀ€©àà ŰĄűƁ‚©ž’ƁŮ‚ŰslŸ‘šŧƁůvŰŰŦ€¡Ů #ٓ ®8skž’bgĄƁŰűŦŰslŸ’g©ŮŰŮĄŮsààš®i€©Ɓ #ق¹®ƒi¢ŲsžĄŦ‚ ĄƁŰűŦŦŰ‘šŧƁů¢ưƲ’g©ŮŰŮƀŮŦűtŰĄ€l #Ůű®8skž’bg ƁĄƒ¡‚7®a‚’’gs>ŰƁŦŮƀŮŦűĄ‚fc€©d

źƁŰs¤ s¹Ɓ®s`i€jüƁŲsžűŦĄ€©j’8f #ŮŦŮſs_ŮŰűũŰs¹‘šŧƁůűŦ

D{E*m@–ƒ§–ã€G”‘,/t•–;–¢A”#›*L# âšA§@NF—‘– E2‘D@{[M—+Q

)M‘A d+)u@–)eEM ñ(D‘£Œ?@t•–;ò

GOLDEN LIGHT

ϲΒϫάϟ΍ΡΎΒμϤϟ΍

GOLDEN LIGHT Movers & Packers

Tel: +971 4 2567843 , Fax: +971 4 2567854 , Mobile: +971 55 2990886 www.goldenlightmovers.com ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

74


v¡s¥ »€kk¹jٓ ss’jŦŰ‘

©œk Ɓ“€Ąs®k©űt©

#€k8 ŦŮ %ŮŦŮ~©™“‘©kŸ»Ąűs‘¡ŦűŦŦŰŮ “ ®iŦۓck»idƀsœš ſs_8 ƁŮ’¹ŦŰ®¡sžŮš’k©¹sj ’¹v Ŧ®sű’©7 v ŰŮ‘¡Ŧ €Ą“#€¡‚®ٓ ss’jƁ€ ¡ŰŦŮ®’œٓ ŽŮŰŮ»€àà¡ŰŦ€ ƀŦ‚j’s’jŦŰſšsj Ɓ€k¹® € sŦŰsj ti»ũ‚fƁ’k©¹ ĄŦ‚ˆgŦŰs®k©űt© €Ą“ sj ’¹³s#€©k¹®jٓ ŦŰũ‚f€Ą“€©Ŧ“ ®ۓààbŸ» €©k¹jC€©8àà>Ŧ“8’8f«¡ ƀ© ƀ©k¹jCٓ ŽŮŰŮ‚jžsWĄŦ ‚‚

ũ‚fƁ®k©űt©

Ų´¹Ąs’¦’ſ“jjidĄűƁŰ» žŮ“’¹ſs8àà>ŮŽƁŦŮs©žŮs¡ Ŧق’¹vàà Ŧ“ sűŦƁŦ#ƀ€Ůs¡Ą űs’¡s’ŮŦ“ ®’¹»vààf¢ ®¡sŮšŮŦ€d’ſƁŦſƁŰŮƁ’8 Ŧق ®¥©8 ´ž’àà>©¹«¡žƁ€¹‚ ſs8>Ů’ſ“ٓ sƁ’8=¡Ű®k© űt© »Ůs©ſ“€slƁŦűŦ’¹

#¡‚7 Ąs’àà>©¹ss’¦#ٓ®¡sàà sW sààŲ´¹»űƁŰſƁŦĄŦقàà Ɓ»sƱs®ad»sưs®ad’ >©¹ŰŮ#€ٓƀ€ƁŦ®¥©8àà ´ž ٓ®k©űt© ـģƁĢs® 8s®ad ‚»’8f«¡sűƁ‚ŦűŦ»€ ŸƁ‚àà sĄűs%vf¢s’¦’id ſ“ٓ sŦŰ®k©űt© ®¥©8

´ž’>©¹€¡s€¡ƁŰ®’¹s<¹ €¡‚7 ’€ق¹ŸƁ‚àà s’¦¹àà¹Ɓv àà ¢t©‚‘©j’sààűƁŰ ’¹®s>¹»ƀƁ´’#ƀ€¡€k¢Ąs® k©űt©àà €Ą“űŦv¡s¥àà #€ٓƀ€ ’8> slƁŦjűŦ»€k8 ŦŮĄ‚8_©Ąs®k©űt©àà

‘¡ŦƁƀŰŦŮ®“s’¡Ąűs‚’ ¹ق¹®ŰŦ‚¥űƁŰ‚id®Ɓ € žsWĄűs’8f«¡v ¢űŦ„ žƀ‚ ³s#v ŦĄűs‘¡Ŧſ“s #€€ vŦŰs’¦Ɓ ٓ sŦŰs®k©űt©àà ’8f«¡ ’¥k¡ŦűŦ%€©àà ‚žs’¦űŦid »€ٓۓ7<’¥k¡ŦűŦs’¦ƀ©8 ŦŮ® s>Ŧ’Ÿ€¡Ů‚¹®j

73

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


ĄV““k¥

v s

…¥8 Ů ‘¡ƒœ¡s Ąs‘fi ƀŦ‚j »s…¥8àà Ů‘¡ŦŬŦ‚ ƒi¡sſsàà Ą‚¡žſs¥ŦƀVƁ‚žtsŰŮŦŰsààlš #v Ŧƀق¹’¡ŦŰŦsl8<¢vs¡űs ƁŮĄs…¥8 ŮűŦƀŮsf8àà ŦsĄƁ űŦ®sdbsààŦŰslšŒàài8=€‚ ƀ€ vs¡űs¡s“Ąsƀsœ8àà Ů ’™‚Ą€¡€ƀVƁ‚žƁƀق¹tà੹‚ Ąsàà‘fiſŦ‚ààŰs¹#vàà Ŧƀقà๠ƀŮsf8 Ŧs…¥8 Ů‘¡ŦűŦ’¹ƀŦ‚j ٓ Ąsv Ů€kŦ“®»€kk¹® ŰŮ‘fisààſق¹v7üžsœààkŦŰ ƀsœž‚¢®s8àà>űقàà ĄsűƁŰ €k8>©ۓ7<‚œ¡ŮĄ“ űŦƁ€ŰŦŮ ſsàà_f©¹s¡t©űŦŦŰٓ ‘fi’¹ #€ŰƁšſƁ‚©

ſŦ‚¢…¥8àà Ů€k‚kƁŬŦ‚ «àà¡ Ąs’’¹ƀقà๮Ŧ‚ ŦŰ®àà8j© ũŰs7Ɓ€ààk¹®Űs¹ƀŦ‚ààj‘ààfi g8k€¡€®übàà ’ŦŰĄ‚ű€k #v Ŧƀق¹ ſŦ“ksſšűŦ’àà¹s…¥8àà Ů‘¡Ŧ »Ů“ ®Ůs¡‘¹v7üvàà Ůs ‘¡Ŧ#ŮŰŦŮvààj©€àà“žŰŦƒàà«àà¡ s®kfivààj©ſŦ‚¢Ąs…¥8àà Ů ’¹v ŦƀŦ‚j‚¥©¤àà Ŧƀsœ8 Ů«¡ ƀ€ ’©7dv` vàà_œŦĄsŰŮ «Ÿ“¹vàà_œŦŰŮ’¹®ààkƁ‚¥©Ɓ ¡‚ űŦ€Ŧ“®Ɓv Ŧ’8‚¢ŰŦ‚ ®Ŧ‚j‘fiƀsœ8àà Ů‚sŪ““i #ٓ `8

ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

72


ĄV““k¥

ƀ€k¡šĄsſ“¡ƒ¡“i €k8>ĄŦƀ‚¹‚¹ Ąsſ“¡ƒ¡“iv sàà ĄŦ‚ààų´‘àࡂƀűsŰŮ ſ“¡ƒ¡“i»€ààŰŦŮ€`®kžŦVſsàà €kl»Œbdk Šjƀ‚àโ¹€ks’àเkk¹’àà¡ŦŰŦŦŰ®àà¡sŜ´ž #€“ ® ĄsŜ´ž‚œ_¡sM‘¡Ŧ‘žŦVĄsŜ´žŦٓk© v¹‚ ŰŮ»ưƮƯƱ…¡sM’8fvàà>_ŰŮŦŰŒbdkœŰƒ ƁƀŮŰƁšŰŮ…àà¡sM’ŰƁ“¥ƁŰŮsàà©7ji¹ƀsœàà_ŦŮ ŦŰ…¡sM’àà8fv sàà …©ž’“M‘¡‚8lƀƒàà¡s ĄŦ‚ų´‘¡‚ šĪšćĈſ“¡ƒ¡“i#ŮŰƁšvàà Ů’ ‘¡ŦƁƀٓƀ€k¡šŰŮŒbdkĄsƀsœ8àà Ův sàà

v¹‚ ‘¡Ŧ#ٓ  €d«¡ŰŮ€Ŧ“®‚œàà_¡sM ’’¹ƀ€©s2ſsàà_ ŰŮ’¡ŦŰši©3ŦŰٓ Űs¥àà8Ŧ #v Ŧƀ€ ®Ŧ‚ ’s_ĄŦƀ“© űŦ‚œ_¡sM‘¡Ŧ»~bàà>œŰƒ’àà_© «¡Ąs’ ’“‚‚b#€k¹®ƀŮsf8 ŦĄŦ’_© ƒ¡Ű’“ƯƮƮƮ ‘¡Ŧ#v Ŧ‚8«¡ŋ7¡‚gſšŽ“ Ɓƀٓ‚8j©i©«¡ ŮƁ€vd ƁsĄŦ’Ŧ“8 Ŧ¥ ’€Ŧ“®’üf #ٓ Šj‚8j©8s ƯƮ «j¹ſs¢€ààkk¹ź‚`’ààŒbdkĄs‚œàà_¡sM ƀŮsf8àà ŦŮۓſ“¡ƒ¡“i’¹®sűsق¹€ààkŦ“ #€kk¹ƀ‚© ůĄ‚8_©Ąsa»ŮŰŦ€ŰŦ‚

71

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838

Ą‚l «©Ŧ‚ĄŦ‚ƀ€‚ž’ ‚ŸƁŮv s

€Ŧ“®sj©žŦ“«¡ĄŰŦ€sœƁvàà Ŧ’k¡ƒ‚ž ƀ€‚ž’ ‚ŸƁŮĄsl©¡s7¡űűŦ®¥¡#€ s‚’k¡ƒ‚ž ’8‚¢ŰŦ‚’jŰs©8 ŦŰŮ®¢Ůs ’’¹vàà Ŧ‘¡Ŧ #€ŰŦŮŦŰſš€¡‚ ®¡sŦ“Űs_ŦűŦĄŰs©>Ɓ svàà ŦŲŦ®ž®ŧs¡ŮŰĄŦŰŦŮ’àà ‚ŸƁŮ‘¡Ŧ €ŰŦƁ€©ŦſsŦ‚ #€àà s®s¡Ůۏsſšv¹‚ gƁjĄŦ‚ŽƁŦ€8ĄŦ’i©àà Ɓ’“ƁŦŰsž’¹ «¡sſš’k¡ƒ’¹€Ŧƀ€àà ®€Ɓٓàà ¡€7 v s #€k¹®Ą‚Ŧ‚®¢ŮŦ“s «Ÿ“¹©7“Ŧ v>¡űgƁj‘jŝŦv¡sjsƀ€‚ž’ ‚ŸƁŮ #v Ŧ’8‚¢ũۓ®b©ü

ƀق¹®Ŧ‚ ĄŦ’ ‚ŸƁŮ®àà>©iœŦv¹‚àà «¡ €k¹®jsj©žŦ“«àà¡Ąs’®¢Ůsàà ’’¹ űŦ…©ŸsfŰŦ’ààſ€©àà Ű®8ƁűŦƁ‚žĄŦ‚ààƁ ’s ƱƲſٓſs#ŮŰŦ€ű“<’űs©‚8ƯưưƮ ۓi¤>¹Ŧv¹‚àà ſsŦ‚ ’sàà ġư€¡Ű«©s¡Ɓ ’8‚àà_©ž’©ƁŦ’“MĄƁŰŽsàà ƁŮſ€kŰŮ‚¡Ŧ #€ق¹Űs¹ƀ€‚ž’ ‚ŸƁŮ s€Ŧ“®“ààƁŦŰsžžssààƀ€‚ž’ ‚ŸƁŮ‘àà¡Ŧ ġƮƁ‘©űĄƁŰvsàà ŰŮ‚àà8“i©¹ưġv‚àà

’ ‚ŸƁŮ#€k¹vàโŦ“ŰŮvsàà ŰŮ‚8“i©¹ ’¹€_¹®ٓ Žs7Ů’«7àà ő€¡«¡“ƁŦŰsž #€k¹®jٓàà ĄƁŰŦŰ€ààkWۀ’ŦƁ‚ž«àà¡ Ąsls»ő€ž‘¡Ŧ’űŦƁ‚žۓck’’ ‚ŸƁŮ‘àà¡Ŧ ®¥¡‚8¥Ŧۓ“«¡ƁſšźsbdŦsƁƀق8àà>¢ ’¹Ą€kWۀ’ŦƁ‚žU Ŧ€ŦƀŦŰ’ĄŦ‚‚Űs8àà Ŧ »Ů“ ®‘©o®8>¡űv “ ˆ “ſšv “

ƀŰŦ“jsàà%vàà ŦŮŰsl Ŧſٓ#vàà Ŧ€kűs© #© s’8 ŦŮĄŦ’i©àà Ɓ‘©kŸ’¹©8àà ŦŮƁűŰš ‚űŦ®s7i ƁĄŰŦ“àà ’ ‚ŸƁŮ’s‚fƁŮ‚ űŦ®¥¡%vàà ŦŮŰsl ŦĄƁ#©8àà>€kj´Ÿ“ űŦƁ‚žųű“š#vàà Ŧ’k¡ƒűŦƁ‚žŠŦ“‘¡‚8¢Űƒ


ĄV““k¥

€kk¹®s7i €kŦ“®ſ³“id ’8>ŦŰٓ vàà ŦŰv Ův_’¹ ق‘¡ŦĄƒeĄsŽskœ©àà »vàà Ŧ ŰŮƀ€àà ’©7dĄsŮƁ‚8¥Ŧàࡂ űŦ ’¹‚“©¤s¹«¡’Ɓƀ€àà v7ƀ´¹ Ɓ‚8ž“¹®àài’wifiũۓ’ ŋis¹»Űs¹‘¡Ŧٓ ®g8k»vàà Ŧ Ąűs©¬©Ɓٓ ®žsŝŦ«©s“Ŧ #ŮŰŦ€قĄ“ űŦjžsŝŦ’ ’ƒl<»…àà¡sűš‘àà¡Ŧ‚8ž“¹®àài ’’¹vàà ŦĄŰŦقi©‘©ŰƁŮ«¡ vs¡ŰŮ‘©k¦jƁ‚Űs¹àà>D„ #€k¹®«j¹Ůۓ űs ſsàà_…¡sűš‘¡Ŧ’¹‘¡Ŧ’’“s ſŦŰsj©Ɓxi’´87ŮŦ‚Ŧ»v ŦƀŮŦŮ űŦٓ ‚¥fũۀs€kŦ“®»®7` ‚8ž“¹®iv¡Ŧ€»ŰŦ€ ‚Ÿ®€kĄƁŰ €kŦ“®ŋk;jbƁ€‚©œƀ€l’ŦŰ s®8ŦŰ’ŦŰٓ ƀ‚ààűƁŰĄsŰs¹ «j¹’Ɓƀ€àà ®Ŧ‚ 8àà>© ‘¡Ŧ #€kŮžsŝŦ‘ůŽ‚8k¹

“’fƁ®ų´«à¡ŰŮſsggü Ž‚8k¹sàŦŰĄ‚8ž“¹®ài»€Ŧƀ€à ƀVƁ‚ž‘à¡Ŧ#€ŰƁšŰŮvโ’‘àů U s €kMŦ“Ąs8 ŦŰŰŮœŰƒ®€ #v Ŧ‘©“id …¡sűš«àà¡®ààŦ‚ sààſsààggü ®jàà>‘àà©“id’àà€Ŧ’8àà>Ŧ“ ŦŰٓ ĄsŰs¹sàà€kàà_=7®¡sŦ“ Ž“idق…¡sűš‘¡ŦŰŮ#€kŮžsŝŦ ‚8ž“¹®iv¡Ŧ€ٓ ‘ůŽ‚àà8k¹s #ق©¢®ƀ€l’ŦŰ ƀ²¡Ɓ«´¹«¡ق‘¡Ŧ‚àà ĄƁŰ‚ 8>© «¡űŦƀ€©àà “ž’¹ŮŰŦŮŰŦ‚ v¡Ŧ€»v Ŧƒes’bŦŰĄ‚“©¤s¹ ق’¹vàà Ŧ’“¢‘¡Ŧ’‚8ž“¹®i vàà_’¹€k¹®ۓ`slkŽ“id ®iƁv Ŧ’8>ŦŰٓ ªŸvàà Ů Ɓٓ ®v¡Ŧ€ªŸvŜ’‚8ž“¹ ‚8ž“¹®iſŮŦŮv¹‚ĄŦ‚‘©k¦j €k¹®ۓ`slkv ŦŰvŜ’

ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

70


® űŰƁ

€ €¡ŰŮsŽs˜Ű®‚‚ ®“i¦š

€¡ŰŮsŽs˜Ű’®“i¦š“Űs¹U “©žſ€ ®¡slűŦĄ“>Ŧ‚Ąs’s Ű #€ŮŦŮ‚7 v Ŧ“ ŰŮ’‘ŰV‘ ĄŰsžƀsœ sŮs¡űĄsŲ“Ɓ…¹űŦ„žžsŝŦ‚

‘¡ŦsŮŦŮv79àà sž®“i¦š“Űs¹sŮŦŮŰŦ‚Uàà>ĄŦ‚€¡ŰŮsŽsàà˜Ű #ٓ “;s‚“¢s©8s ŰŮ“©k¡Ű“ƀűƁV‘©_s®¡s©s8¡Ŧ®‚ ’®“i¦šs€¡ŰŮsŽs˜Ű%v “’>Ŧ‚ª©¹Ŧ’sűƁŰ»skàà>¡ŦųŰŦƒ¢’ #ق¹ŧŦŰƁŦ‘ŰV‘ ĄŰsž’Ɓۓ¡ſ“©i©ġyĢv ŦقžsƁ€© ۍŦ“ Žs˜Ű’®“i¦šU “©žſ€ ®¡sl€©¡os’>Ŧ‚‘©>¡Űsž“’sűƁŰ €¡ŰŮsŽs˜Ű’Ɓۓ¡ſ“©i©Ƴ®ŦƲ’ssŻ“g’®“i¦š%v “€¡ŰŮs #ٓ ®MŠsaŦ’©˜ƁVŽƁŦs®s©s˜s>‚ s ’ƁŦŮŦŮŰŦ‚#v “©ž

69

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


sl¡€kűs©

Email: ertebat@ertebat.ae Ʈġ -ƱģƲƳƮƴƯ%„¥ € €Ŧ“ ĚsŸſsœ¡ŦŰũۓ’’i<ŰŮŰsƁŮĄŦ‚ˆgĄ€kűs©®l¢š‚ €©¡s‚sŲsW Ʈġ - ƱģƲƮġƯƲ ƀŰsj sˆgĄŰŮs¹Ąs®l¢šūŰŮƀ“BűŦ‚8_©ũs´ Ŧvs¡ŰŮvl%ĄŰŮs¹Ąs®l¢š ’7k ŰslŸűƁŰ‚l Ưư%’i<ŰŮ®l¢šūŰŮvlv‚‘¡‚ š

ŮŰŦŮ®ŷ“füٓ ĄŦ‚ŦŰ®s ŰŦſ“8‚©©es¡ź»Ŷs7ŰŦ’¡‚_

Űs¹Ąs¡“

©7“ŦųƁ‚

Ɓ‚“©¤s¹»®‚»®>©iœŦſsű’ˆiàà>®Ms #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšŰs¹’gs sĄŰŦŮŦۓŦ ƮĢư-ƲƮƱƮƱģƳ%‘fi

ƀ‚fvf»ưƮƮġŽ€àເki®àà s ūƁُàà©7“Ŧ #€ Ű®ųƁ‚’

ĄŰs¥jvlĄŰŦŮŦۓŦ’ˆi>Is ĄŮŦ€d’ #¡€kűs©ƀsœ_ŦŮŰŮ ƀŮsšĄŮ‚¹Ɓ®>©iœŦ»®‚ſsű’ˆi>®Ms media.jobsearching@gmail.com #€ s®ĄŰs¥j »^Ű®¥àà_»ưƮƮƲŽ€»x©ۓ¤àà Ŧs©¹©7“Ŧ ƮĢƮ-ƱƮƱƯƮĢƯ%‘fi ŰŮưưƮƮƮvààj©’»‚8“i©¹ƴġƮƮƮقàà¹Űs¹sàà #¡€kűs©ũs7‚ƀŮƁ€üŰŮsš’s ’ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsšŰs¹’gs sƒ¤ š®¡sš #€ Ű®ųƁ‚’ ƮĢƮ-ƯĢƴġƱƱƯ%‘fi ƮĢĢ-ƯƴƲġĢġƴ%‘fi

ƮĢģ-ģưġƯĢƮƮ:‘fi

#¡€kűs©’Ű’gbkŰŮsš’s ’

ƮĢĢ-ƳƯưƱƮĢƲ:‘fi ƀ‚¡Ů‚8k ®8© ƀŮƁ€üŰŮsš’s ’ #¡€kűs©

ƮĢģ-ưĢƴƴƴưƮ:‘fi

ƮĢƮ-ĢưƳĢƱģƴ%‘fi

#¡€kűs©ƀ‚¡Ů’gbkŰŮsš’s ’

ƮĢƮ-ƳƳģġġġƳ:‘fi ƁŮŰŦƁ®‚»®>©iœŦſsű’ˆi>»ƀ€k Ɓ‚«¡’ #¡€kűs©¡s“ŰŦűsŰŮĄŰs¥jvlŰs¹’gs s

ƮĢư-ƴƮƯƯĢģƯ:‘fi

’s 

žŦ€=8 Ŧ

ƀ‚¡Ů‚8k ®8© ƀŮƁ€üŰŮIs ’s ’ #¡€kűs©

ƮĢĢ-ƯƯƯƯġƲƱ:‘fi

ƮĢƮ-ƯƮƯƳƮƲƴ%‘fi

ĄŰs¥jƀŮsààšŰs¹’gsàà sààŰŦ€sàà>®àà¡sš #€ s®

#¡€kűs©®Ů“Ŧ’gbkŰŮsš’s ’ ƮĢĢ-ƳƮƮƯģƯģ%‘fi

’gs svsŦĄŦŰŦŮ»ŰŦ€sàà>®¡sšs¡Is ’ #¡€kűs©ĄŰs¥jvlŰs¹

’‚f8

alisquare88@hotmail.com

ſsű’ààˆiàà>»vsŦĄŦŰŦŮ®àà_k®Ms ’àà #¡€kűs©‘fi’®¡“œ= sžvl®‚Ɓ®>©iœŦ ƮĢƮ-ĢƯġĢƮưư%‘fi

#€ Ű®ųƁ‚’^Űƒ7 »€gŲs7v Ů«¡ ƮĢĢ-ģƴģƴƱƲƴ%‘fi

„¡Ű€vl®¡sš »‘i¡Ɓ»Űs8©¢ »“s©ž»Ű“8k

»űs»źŮ»œŰŦ ő“¹Ɓſ“f©>¹s

Ąűs 8¡Ű ĄŰs¥jƀŮsš #€ s®

ŧ“7üƁۓl_űs>œkš »‘i¡Ɓ»“s©ž„¡Ű€vl »®Ŧ‚¡Ŧ©ŦĄsűs ’©i¹ #€ s®ĄŰs¥jƀŮsš

®¡sšs¡Is ’ ſsű’ˆi> ®‚ »®>©iœŦ vl®sۓŦƁ v¹‚ ŰŮĄŰs¥j ŠŦƁ®s¢Űűs ®„k¡ƒ©ŰŮ #¡€kűs©

ƮĢƮ-ƲƱƴƱƮƲģ%‘fi

ƮĢƮ-ƴƯġƳġĢƱ%‘fi

Ʈġ-ġưĢĢƲƱƲ%‘fi

Ůs8 Ŧ …kŮŦŰ«s

t Ƴs‚l űŦ€dƯvs űŦŲsW www.babakradmanesh.com

ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

68


ŪŮŦ“

ŰŮŻŰs ®œ8‚¢Ż‚ ĄŮűŮ‘©

€€© Űˆ ‚ š’®´« ƒ¤Ŧ€Ůư ſsk7“¹ſs8à ‚l ŰŮ’à¹®´«à ƒ¤Ŧ€ŮƁŮ űŦ»€ق¹®žŦ€àŦžŮ‚àſsŰŮ’ſsà‚¹ſs8à Ŧ #€€ ‚©œ8 Ů„©ižĄ“

ŰŮŽƒàk«à¡ŮŰŦƁv‚à ĄŦ‚à’๮Űsà

ƀ€ ſs8>Ÿ“iƁſs8à>© ſŦ€Ŧűſs8 ‚l #ŮŦŮv ŮűŦŦŰٓ ſs®œ8‚¢Ż‚‚Ŧ‚ٓ űŦ®¥¡ĄŰsààŽsàà ƀsààŮŦقàà ưģ~àà7 ſss© ŰŮ…ƒkŮŰŦƁ®8Ɓ®Ŧ€ŦűſŦ€Ɓ‚l ق«¡ƀ€ ’8 “ €>s€àà ž€g“<űŰ ‘fi¡‚ űŦ’is´Ɓ€ ƁŰ’ƁŰ’s ưĢ ®¹sųŰŦƒ¢‘àà¡Ŧ#ق¹«j¹vàà Ŧ“ ŰŮƯƯƮ ſŦ€Ŧűſs8 ‚l ƯƱĄ‚8´¹ſŦۓo»vàà Ŧ ’©ƁŦĄs® ۂŰŮƁ€€àà ‚™süŰŮ ®œ8‚¢Ż‚‚Ŧ‚ق‘¡Ŧ»€àà †=_ſsš #v ŦƀŮŦŮv ŮűŦŦŰٓ ſs űŦ„©ižũsg©gC’ààŦŮŦŰŮ»ųŰŦƒ¢‘àà¡Ŧ‚sk ŦŰ’8 ¢tàà ĄƁ€ †=àà_’s=7s Ą‚¤àà …Ŧ“ŦűŦ®¥¡’s ŰŮŽƒkűŦſƁ‚© #€ sk ®Mƒ©ŦŰƀ€ ũ“قƁvàà Ŧƀق¹ žűŦ“űŦ„àà©iž®àà ŰűsƁũsg©gC’ààŦŮŦŰŮ v‚ €`’ĄƁ€ †=àà_®“8ƀŦ‚j ‚“¹ۓ“ſق¹űsžsœkƁƀ€àà ŽƒkŮŰŦƁ #v Ŧƀ€ ®œ8‚¢Ż‚ŰsŸŮ

67

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838

€kŸũ€’®´« ƒ¤Ŧ€ŮƁŮ»ŮŦŮ®ſs_’¹ ſsk7“¹źŦ‚ ŦĄsſs8 ‚l Ɓss8 ƁŰŰŮŽs

#€ق¹®žŦ€ŦſŦŰsj©ſsŰŮ’ žŮ‚ĄŦ‚Ą‚b ^ű ſsàà_‚ s ſsk7“¹ŧ´gŦƁ®àà“jſs8àà ŮŦŮ ©Ŧ“ ®sààlšűŦſŦ€Ɓ‚làà ’ŰŦ€àà_s%ق¹ v©sd’¹®s¥ ƒžtb’sj8ٓ ſsŰŮĄŦ‚ ũŰŦűƁƁ®¥àà ƒžžscſsűsàà €©˜sŮۓsààlš ũۓŰŮƁ€kk¹’dŦ‚»ƀٓſsŰŮƁvàà Ŧ€l Ɓ®¡saŠŦ‚’ŦŰŸ“™“slš’ſ€àà ‘©k #€kŮųŰŦƒ¢®sc8Ŧ ſsjl8ĄŦ‚®“sŰŦ‚ŰƁ€s»ųŰŦƒ¢‘¡Ŧ‚sk ſ³“;>ƁſŦ€Ɓ‚l űŦĄŮŦ€d’¹‘¡Ŧ’’“s »€Ŧƀق¹v¡s¥ ſsjl8űŦ®¥ ƒžž“iƀsœàà_ŦŮ #ŮŰŦŮ’ŦŮŦ®´« ƒ¤Ŧ€ŮƁŮ‚űŦũsg©gC

ŧ´gŦƁ®“jſs8àà ŮŦŮ»ŮŦ²®sbiàà ‘àà> ĄŮ‚…©žűƁŰ€ààkŸ%vf¢ƀŰs‘àà¡ŦŰŮſsààk7“¹ ſs8 ŦŰŮſsk7“¹ƯƯƮ®àà>©ižĄsv¡Ű“ƒ¹‚s ƁŮ®“s‚©vààs7 űŦƁvàà‚¢ŲsààWſsàà‚¹ #ŮŦق7 « ƒ¤Ŧ€Ů Űٍ©gCƯƱĄ‚àà8´¹ſŦۓo»ŲsW‘¡Ŧ®ààžŰŮ slšv©sd€k8s¡ſsk©j ŦƁƀقàà¹űsšŦŰƀŰs‘¡Ŧ #€k8>©« ƒžقƁŮſšƁƀٓűs<‚© ſŦۓo®àà¡sa®ààœksjűŦ„ààž%ŮƁƒààŦĄƁ ®´«àà ƒ¤Ŧ€ŮƁŮ‘¡ŦŰs¹üŮŰŦƁ®ààsc8Ŧ #€ق¹‚©œ8 ŮŦŰ‚fƁŮ‚Ɓƀ€ ƁũŦƒ©lDĄ‚¡Ůsgſsjl8Űs¹üűŦ® ۂŰŮ #€ ˆ7™ƁŒ_¹®¥ ƒ¤Ŧ€ŮžűŦ“ €ق¹®ſsŰŮŦŰſŦŰsj©»®´ſs¥ ƒž †=_s® ۂ’ŦŮŦŰŮ%€ ŰƁšŮs¡ŮŦ²®sbi

űŦ®ŜŰű“àà<Uàà ŦŮſƁ€l8ƁŮ‘¡Ŧ»€àà ®‚d« ƒ¤Ŧ€ŮŦŰٓ »ſsŰŮƁv Ŧ€lũŰŦűƁ #€ق¹®ſsŰŮŦŰſŦŰsj©Ɓ €ŮŰƁšv Ů’®s´ ŦſŦۓoĄ€d’i‚ŰŮ


ũŦŰsŦ

ũŦŰsŦűŦ®€Ŧ“ Ɓƀs“¹ €¡€Wſsű»«iƀŰsŦŮŦŮŰŦ‚’¡ŦŰŦžƁƒ ®7 “ŦŰŮŦƒ¡Ɓ ƒ©®7 “ŦŰŮŦƒàà¡Ɓvs¡ŰŮs¡Ɓ€¡€WſsààűŰŮ«iƀŰsŦŮŦŮŰŦ‚’àà˜ŦŰŦ »Ů“7®ŦƒŦ®7 “ŦŰŮ«ààiƀŰsŦ’¡ŦŰŦſ“s‘¡ŦűŦ…©ž#€¡Ů‚¢®ààŦƒŦ #v ŦĄŰs7ŦſšűŦĄƁ‚©žƁƀ€šŰŮŦ‚Ŧ’®ŮŰŮſ“s‘¡Ŧ’¹®sŰŮ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

€ ƀŮsš®ŮŰŮ®Űs ũse©i7ĄsjkŦŰ űŦŦŰĄŦ’ŸŰs¤¥¡ĄsjkŦۮ٥ŰŦقlàà ƁĄŦƀŮsgƁjſsűsàà

ŰŮũse©i7Ŵs ˆ¡Ŧ‚àà ƁsŮŰŦ€s8àà Ŧv¡sŰvl’®Űs ũse©i7 ũs€ Ɓsv¹‚ ƁŮŦ‚ŦŲ‚8 ŮŰŮſ“k¹Ŧ’¹€ٓM‚àà_8k®Ů~b

#v Ŧ’8‚¢ŰŦ‚ſsűs ƁŮ‘¡Ŧſs¡‚8_ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

€ŰŦŮŮŦűšŰs¹ˆ©ü’¹ĄŮŦ‚Ŧ’«j¹ »€kàà s®Űs¹’Ž“eàà_ŮŦűšĄsˆ©üŰŮ’¹®Ŧ‚¢Űs¹"’j©GŦŲŦŰ vs¡ŰŮſsœ¡ŦŰƀ“©ŧšƁŧšũŦŰsààŦĄsàà ‚vs Ąs‚¢s’isgĄŦ‚ v¡sjvC»©8>sjàà ss###¡‚¥àà_8ſŦ“ksªj¹‘¡Ŧ#€kk¹® #Ůق¢®ŰŦƒ¢‚v_¢ũŰŦűƁƁ«©Ŧ‚ſsűs

ű“©Œi¢%Š7k

ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

66


ŪŮŦ“

®s“ŮŰs©i©ƲſsŰs Ą‚©œ8 Ů

v>Ŧِlž‚Ɓv‚àà Ą‚©œ_©ž žŮ‚ŧ“ ĄŰs¥j%vàà ŦŮŰsl ŦƁ €s‘àà¡Ŧ‚©œ8àà ŮƁ®¡sàà sk ŰŮ #v Ŧ®ŦŮۀ’8>¡s »ĄŦ’‚ ‚€©¹osſsàà¡sžŰŮƀŮŦƒ©iŰŦقàà

ƁſsŰsàà Ą‚©œ8àà ŮƁ®¡sàà sk sſs‚<ĄŦ‚saU sàà ‘Ŧs v©kŦĄsgŰŦŬ‚ ĄŦ‚ŦƁŰŦ‚j8àà Ŧ ®``ŚĄs„©ižˆ “®sj8Ŧ »sſs8 ‚l ®sc8Ŧſs€s‚Ɓ ũŦűs<€ ŦU‚¢‚cŰŮŰs8 Ŧ“ ŮŦ‚Ŧ‘¡ŦĄŦ‚à஡sažsgˆàà “ #€

65

/

www.ertebat.ae

/

#€ق¹‚©œ8 Ůƒ© ŦŰ®8‚àà ž´ŦųűŰŦ’ààŦŮŦŰŮĄƁ %vf¢Ɓق¹ž´Ŧſs“ŮŰs©i©vf €s‘¡Ŧƀ€šj’Ąs®àà ۂs ’žŦ€ààŦſ“k¹sƴƮŽsàà àà¡ŦƁŦűŦ #€Ŧƀق¹v‚

sſs8àà ‚ſs8àà Ŧ®sc8Ŧƀ€s‚ ƀ€ ‚©œ8àà ŮŮŦ‚Ŧ’¥k¡Ŧ’ƀŰsàà Ŧ »€k s®###Ɓv‚ Ŧ“ ĄŦŰŦŮ ĄŦŰŦŮƀ€ ‚©œ8àà ŮŮŦ‚Ŧ‚9¹Ŧ%ŮƁƒŦ #€k8>ۀ=ŮŦ“’Ůs©8Ŧ »®sc8ŦĄƁ‚©ŰŮŽ“;àà>žsg‘¡Ŧ Ɓ …ààs¹ ŰŮ ŦŰ žŮ‚àà ĄŰs¥ààj

ISSUE 838

ſs8àà ‚ſs8àà Ŧ®sc8Ŧƀ€ààs‚ ƀŰŦŮŦſŦۓožsŝŦ‚ %v ŦŮŰsl Ŧ ſs8 Ŧ®s¢š„©ižv‚àà sƀűŰs7 Ɓ®¡sàà sk ŦŰſsŰsàà űŦ‚f«àà¡ ’ ®8 €j’ĄƁƁ€ٓM‚©œ8 Ů ’is´ſŦۓo’¹ق¹źŦ‚8Ŧ‚f Ż“sžüŰŮŦŰŻŰsàà ‚f’àà ‚ #€ق¹‚©œ8 Ůſs_¡s ſsŰs ’¥k¡Ŧſs©s®sc8Ŧžsg‘¡Ŧ ũŦ€k8>Ɓ’ŮŦ‚Ŧ‚ŰŮƀ€ ‚©œ8 Ů ƀ‚gƲưźŦ‚8Ŧ’tſ“k¹s®>©iž Žƒkv‚àà ƀ‚gģƯs v‚àà

»€Ŧƀٓ_¢ƀűsev‚àà ƀ‚gƯƯƁ ƀsœ8 ŮưĢ»´ “i©¹ƯƯv‚ %vf¢ ’ƁĄ‚¡Ůsg»ĄŮ®àà ŽŦſ“¡ƒ¡“i ſsŰs ‘¡ŦũsŦ‚8Ŧ‚œ¡ŮűŦ###Ɓ€g #€ s® ŮŦ‚Ŧ’¥k¡Ŧ’ƀŰs ŦsƀŮŦƒ©iŰŦق

ٓ Ąs®¡“űsŰŮƀ€àà ‚©œ8 Ů ’ŦŰ®8‚àà ž´Ŧ’¹€ق¹źŦ‚8Ŧ ſŦۓo%ŮƁƒŦ»€Ŧ’8 Ɓ‚‚f’àà

«¡ŰŮ’is´ſsšũsŦ‚8Ŧ®žŰŮ ŦŰ‚Gs‚f’àà ‚®8‚™ũs©ij

űŦſs8à ‚ſs8à Ŧ®sc8Ŧƀ€s‚ ŮŰs©i©vfŻŰsà vfĄ‚©œ8à Ů #ŮŦŮ‚7 »®s“ ŰŦقàà »„©ižƀsœàà¡sžűŦààg’àà ‘¡€kŸ®ààžŰŮ%vf¢ƀŮŦƒàà©iàà s¹ v‚àà Ŵ“` ’ààv‚àà ƀ‚ààg ž‚ ‚làà ~bàà ŰŮƀűseƁŽƒk ƀ²àà¡ƁĄsàà©©¥àà_sàà»Ůsààš űŦ¥àà_8»®àà¡ƁŰٓ ƁĄŰ“àà“ ƁĄ‚8´¹»®ààs¢š„àà©ižſŦۓo Ɓ®¡sàà sk Ÿ“™“»sààƀsœàà sž ŰŮƀ²¡Ɓۓ ’ſsŰsàà Ą‚©œ8àà Ů #v‚¢ŰŦ‚Űs¹ۓ8 Ů Ąs®àà ۂs’¥k¡Ŧſsàà©sààĄƁ sſsŰs € †=_ƀ€šj’ ũۓ’Ɓ®s †`ŚƁ‚ü7 %ŮƁƒŦ»€kk¹®v‚ ’žŦ€ŦĄ€s ũsŦ€ŦűŦĄ‚àà©¢ƀ‚lsààſŦۓo ŰŦƒŦűŦƀŮsf8 Ŧ»®àà>©ižƁ®s´ Ŧ Ąs©Ŧ‚e©iCƁ’¡ƒDƁ®>©iž®k ®¡sžŮŰ®¡sažsg®œksjsž‚ #€ق¹®¡s sk ŦŰſsŰs űŦ


ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

64


€¡‚©œŲsWssٓ «iųƁ‚ĄŦ‚

GREENS - MOSELA

SPRINGS

’Ŧ“ ư

’dsbŻsŦ!’Ŧ“ ư

®s 

‚=8 Ŧ€¡ŮsŠ‚ũ“ƳƯƯ

’Ÿs¡ŰŮ€¡ŮsŠ‚ũ“ƯƱƱƲ

ŰŮƯƟƳƲĢƟƮƮƮ

ŰŮƯƟưƮƮƟƮƮƮ

ŰŮƯƟƯƯƮƟƮƮƮ

ŰŮưƟƯƮƮƟƮƮƮ

DUBAI MARINA MARINA DIAMOND

Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ ŰŮƱƟĢƮƮƟƮƮƮ

OFFICE IN JLT SABA TOWER

’i7»’Ŧ“ Ư

’Ŧ“ Ư

Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ

ŰŮƲģƮƟƮƮƮ

ŰŮƯƟģƮƮƟƮƮƮ

ŰŮưƟƳĢƮƟƮƮƮ

ųƁ‚ĄŦ‚ƀŮsšsª¡s’j ŰŮſ“©i©ƱyƳűŦvj©ŸƁ‚

ŰŮƯƟĢƮƮƟƮƮƮ

THE GREENS

’i7»’Ŧ“ Ư ŰŮƳƮƟƮƮƮ

DOWNTOWN

BURJ RESIDENCE

INTERNATIONAL CITY MOROCCO

MEADOWS Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ ŰŮưġƮƟƮƮƮ

Š‚ũ“ƴĢƮ»’i7»œŰƒ’Ŧ“ Ư

ŰŮưƲƮƟƮƮƮ

ŰŮƯƟƯĢƮƟƮƮƮ

DUBAI MARINA

’Ŧ“ Ư ŰŮƯƯĢƟƮƮƮ

Golden legends Real Estate RERA No.2118 /

TYPE C1

Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ġ

’dsbŻsŦ!’Ŧ“ ư ŰŮƯƯƮƟƮƮƮ

’i7 ŰŮƱĢƮƟƮƮƮ

ALVORADA Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ģ ŰŮƱĢƮƟƮƮƮ

€¡‚©œŲsWƮĢƮ-ƳģĢģƳġƲƀŰsj ’s ƁŦIs s‚8_©ũs´ Ŧt>¹vl

www.glreuae.com

www.ertebat.ae

ARABIAN RANCHES

PENTHOUSE

SPRINGS TYPE 4E

JLT (Jumeirah Lake Towers) ARMADA TOWER

Š‚ũ“ģġĢ»œŰƒ“¡Ů“8 Ŧ

³s’

TYPE 5

DUBAI MARINA MARINA CROWN

DUBAI MARINA PARK ISLAND (EMAAR)

JUMEIRAH PARK

ƀŮsš‚8Ů»‘©űvs>Š‚ũ“ƯƱģƱ

/

GREENS -MOSELA ’Ŧ“ Ư

PALM JUMEIRAH SHORELINE

63

THE GREENS ’Ŧ“ Ư

TYPE 4M

ISSUE 838

Tel: 04-3255700 Fax: 04-3255786 Usha:050 8656847,Email:info@glreuae.com (RERA ID 8588)

P.O.Box: 115080 ,Dubai- United Arab Emirates


www.cando.ae%v¡s ŧƁinfo@cando.ae%©j¡ŦƮġġưƲƴĢƮƯ%„¥ ƯƀŰsj ƀűse»€Ŧ‚©Ŧ®“¥>ſsj8 s »sk¡Űs®Ů%ŲŰŮš Trade License No.: 577790 ORN: 879

sk ¡ ®

‚

v

Ŧ 98

ƮĢĢ Ƴƴư ĢĢƱƱ%ŭ‚àƮĢĢ ƱƮƯ ƴƳƴƲ%’ààŦƁ‚ž ƮĢư Ƴģġ ƱģģƲ%€¡‚ƮĢĢ Ƴƴư ưƱưƱ%Ů´àààà© ƮĢư ƳƮư ƳƯƲƮ%®àkƮĢư ƳƮư ƳƯƴƮ%®fb`

Ů´©ŰŮ2.2MŠ‚ũ“ưƯģģ»Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ Ʊ€ŦƁ

®¡sk98 Ŧv‚

ųƁ‚vl®“¥>€ŦƁ

ųƁ‚vl®“¥>€ŦƁ

Downtown Dubai, 29 Boulevard űƁ€Ɓ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs»Š‚ũ“ƲƳƳ’Ŧ“ Ư

Jumeirah Village Circle, Villa Š‚ũ“ưƴƴƲ»’Ŧ“ ư

Dubai Marina,Princess Tower s¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ůs»Š‚ũ“ƴƮƲ»’Ŧ“ Ư

Ů´©ŰŮ1.85M Dubai Marina, Elite Residance Tower s¡ŰŮ€¡Ůs»Š‚ũ“ƱƯġư»’Ŧ“ ġ

®fb`ŰŮ2.750M Dubai Marina, The Waves by DAMAC sk¡Űs€¡Ůs»Š‚ũ“ƯƱĢƮ»’Ŧ“ Ư

ŭ‚ŰŮ1.150M Jumairah Lake Towers,Lake Point Tower ’i7»Š‚ũ“ƴƲƳ»’Ŧ“ Ư

ŭ‚ŰŮ3.8M Jumeirah Lake Towers, Lakeshore Tower

Ů´©ŰŮ1.620M Dubai Marina, Elite Residence Tower s¡ŰŮ€¡Ůs»Š‚ũ“ƱƯġư»’Ŧ“ ġ

Ů´mŰŮ870K

Ů´©ŰŮ940K Š‚ũ“ưġưƮ»„¥iƁŮ’Ŧ“ Ʊ

ŭ‚ŰŮ5.5M Culture Village, D1 Tower Š‚ũ“ƯġƲĢ»’Ŧ“ ư

®kŰŮ3M Jumeirah Village Circle, Town House Š‚ũ“ưƴƴƲ»’Ŧ“ ƁŮ

€¡‚ŰŮ2.445M Palm Jumeirah, Al sarood Building Š‚ũ“ƯyģƲġ»’Ŧ“ ư

®fb`ŰŮ2.1M

®fb`ŰŮ2.4M

Jumeirah Beach Residence, Rimal 1 Š‚ũ“ƯƱƳƮ»’Ŧ“ ư

Dubai Marina, Bay Central Š‚ũ“ƲƲƮ»’Ŧ“ Ư

Dubai Sport City,Olympic Park Tower Š‚ũ“ưƮƮƮ»’Ŧ“ ư

®kŰŮ115K

€¡‚ŰŮ1.3M

€¡‚ŰŮ1.5M

Œi¢‘©ű€¡Ůs»Š‚ũ“ƴģƲ»’dsbŻsŦ!’Ŧ“ «¡

Dubai Marina, Emerald Residence Building

ųƁ‚vl®“¥>€ŦƁ

Dubai Marina, Elite Residence Tower

s¡Űُs¹€¡Ůs»Š‚ũ“ĢƳƱĢ»ŲƁsvkž’Ŧ“ ġ

Jumeirah Village Triangle, Villa ‚=8 Ŧs»Š‚ũ“ƲƲƮƮ»’Ŧ“ Ģ

ŭ‚ŰŮ10M Dubai Marina,Princess Tower s¡ŰŮ€¡Ůs»Š‚ũ“ƯƴƳƮ»’Ŧ“ Ʊ

Ů´©ŰŮ4.1M

ŭ‚ŰŮ2.9M

Downtown Dubai, Stand Point Tower Űs_šs¹€¡Ůs»Š‚ũ“ƲƴƳ»’Ŧ“ Ư Ů´©ŰŮ1.7M

ƀŰsŦvl®“¥>€ŦƁ

Jumeirah Lake Tower,Lakeshore Tower

’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs»Š‚ũ“ƯĢƮƮ»Űs¥8€ ŻsŦ!’Ŧ“ ư

Ů´mŰŮ105K Greens,South West Apartment

ƒ7 Ąsa€¡Ůs»Š‚ũ“ƯƮƱƱ»’Ŧ“ Ư€ŦƁ

€¡‚ŰŮ69K ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

62


’‚8_©ũs´ Ŧt>¹ĄŦ‚ ǧǧǧ#ĬŕķĬňįń#įńŁv¡s

€©¡sM’dŦ‚

€¡Űs¤>s’ƀŰsŦs¡ųƁ‚vlŦŰٓ ő´Ŧsfb®Ŧ‚¢‘©¥s ´¡ƁųƁ‚ €k®Ů ćķıǦļŀŀĬ ĔǥʼnŕńŁľĬİıĈļŀŀĬ Űs¥8€ ŻsŦ! ®¡“_ s7ŻsŦ! Š‚ũ“ģƱĢƲ ąıij%ŁŃĬǙǘǝǟ

´¡ƁųƁ‚ €k®Ů ®8© ſ“¥s đıĵıĬŃľıİļŕıňňĬŃıĬŃ ƀ€kŦŰŻsŦ!Űs¥8€ ŻsŦ! Š‚ũ“ĢưƲư ąıij%ŁŃĬǙǚǙǝ

ŰŮĢyƱĢƮyƮƮƮ%vj©$’Ŧ“ Ģ

ŰŮĢyƮĢƮyƮƮƮ%vj©$’Ŧ“ Ģ

ſsWŰsžšųƁ‚ ſƁsſƁŦŮ ćķıŀńijŕʼn›Ĭʼnŕ ſ“¥ss s¡ŰŮƁ‚=8 Ŧ€¡Ůs Š‚ũ“ƴưƮ ąıij%ŁŃĬǙǚǘǛ

ſsWŰsžšųƁ‚ ƒk¡‚¢ đŀĦķńǪŀĬŃǛ ſ“¥ss őŰsž€¡Ůs Š‚ũ“ƲĢƲ ąıij%ŁŃĬǙǚǚǚ

ŰŮƯyĢƮƮyƮƮƮ%vj©$’Ŧ“ Ư

ŰŮƴƴƮyƮƮƮ%vj©$’Ŧ“ Ư

´¡ƁƀŰsŦ ›ŁļňĬŕıʼnĪļŀŀʼn ćķıĶĬĿıƟľĬııŃǛ Űs¥8€ ŻsŦ! ’dsbŻsŦ! Š‚ũ“ưĢưƯ

ſsWŰsžšƀŰsŦ šńǧŃćńǧŃšǥĭĬļ Ćńǥŕķąļİıǘ Űs¥8€ ŻsŦ! ƀŰŦ“Ɓū‚s¹€¡Ů Š‚ũ“ưƯƮƮ

ŰŮưġƮyƮƮƮ%vj©$’Ŧ“ Ʊ

ŰŮưƲƮyƮƮƮ%vj©$’Ŧ“ Ʊ

ąıij%ŁŃĬǙǚǛǗ

61

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838

ąıij%ŁŃĬǙǚǚǟ


v´

ƒ©œŦvfœ ®€© “þž€k¢ƀƒ7 ŧšŴŦ“ #v ŦĄƁŰ Ĕ»›» Ĵ Ąsà‘©s8¡Ɓ űŦ Űsà ‚ ©Ɓ‚i¹€ŰŮƲƮĄƁsž€k¢ƀƒ7

ųƁŰ »®à¡Ŧ ƀŮsà ‘à¡Ŧ ſŦƁŦ‚à #v ŦſšĄ‚©œš űŦ®³“ v>©ƒ©š‚ü ƀs©¢‘¡Ŧ #và ŦB12sà „¥i¤j¹BƁ ’v©s ‘à¡ŦſٓŦŰŦŮ’¹ƀٓà ‘à¡Ŧ űŦ ž‚ࢠĢƮ ŮƁ€à ź‚à` ƀŮŦŮĄsٓà ŰŮŦŰs€©à Ŧ“k©š űŦŰsà ‚ ®à€dŮŦ“à…à=ŰŮ ®¡ŦƀŮs‘¡Ŧsƀ€ ws®¡slk ŦŰsjà űƁۏ¹ĄV‚àŦ®€©à “ #v Ŧ »‚f>»¡ƒ©k»‘š»vs7¹»©>i¹ #ٓ ¡€7ĄŦƀŮsdŦŻ“ĄŦ’ #€k¹®‘©o ŴŦ“ ’Us¡v ŮųƁŰ‘¡‚8l Ɓۓf“ »¡€ »‘©;Ɓ‚ž»© s8ž Ɓƀٓà®is¹ĄŦàž€àk¢ƀƒ7à

«j¹®€©àà “‘¡ŦűŦĄŰ“ ̓àà àà sư"ġ #ٓ€Ŧ“ ſ€®kj¡Ŧ8>© v¡“gĄŦ‚®“ ƁſŦ€ŮŮŰŮ‘©¥>Ɓ®¢€© “žűŦĄ‚©œ_©žĄŦ‚ƫ ®€© “‘¡Ŧź‚`’9Ąƒ¡‚“ űŦĄ‚©œ_©žƒ© #ٓ ®’©“ ‘¡Ŧ’¹sſšűŦ#ٓàà ®žŦ€Ŧtàà skt“ƫ v Ŧ®ŦƁŦ‚Ɓ€©f»ĄeŮŦ“ĄƁs®€©àà “ ’¹ƀق¹Ą‚©œ_©žĄŰ“ ‚žƁŦſŮۓ ŰŮŠƁűŦ #v Ŧ€©fſűƁ…s¹ŰŮٓ ’“’ ŰŦ€_ ſŮۓ ’v7>’¹€©8>ĄŮŦ‚Ŧ’ijűŦsj ‚¢Ŧ ŰŦ€gűŦŦŰ®€© “‘¡Ŧź‚`»€ŰŦŮĄV‚šž€k¢ ŰŮƁ€©k¹ŸƁ‚ űƁŰŰŮĄŰ“=¡sŸàà s«¡¹ #€©k¹ĄŰŦŮٓ ſšź‚`űŦĄV‚šűƁ‚ũۓ

Ɓ®Ŧ€©àà>¹Ŧ®8šĄ“Ɓ‚pààŦ“»ƒ7àà ƀs©¢ ‘¡Ŧź‚`s® ۂ7 #€k8>®s ‚àà €™ ŦŰſs ‚ v‚àà_©ž‚b €ŰŮġƮs®€©àà “ #€Ů®…s¹ v©iss®€© “‘¡Ŧ#v Ŧ€©fs®8s¡ŮĄŦ‚ƫ ĄŦ‚Ą€©f®àà¡ŦƀŮs»ſ“àà €k~bàà ©ck #ٓ ®ŧ“>üvs¡Ů’ſs¡´87

%űŦ€kŰs7®€© “‘¡ŦŴŦ“ űŦ® ‚ #€k¹®Ą‚©œ_©ž‚j¡ŦƒšĄŰsj©űƁ‚űŦƫ ‘¡Ŧ#ٓàà ®’©“®“ àà¹ſsŰŮĄŦ‚ààƫ ‘š®ŦƁŦ‚ŰŦ€gĄƁs’àà¹sſšűŦ®¡ŦƀŮs ŦŰƒ‚ĄsŽ“7i¢ŮŦ€dƁƀٓűsàà ſ“ »v Ŧ #€Ů®…¡ŦƒŦƒ© #ŮŰŦŮ®sl8Ŧ€™v©s ƫ

ũs7©¹‚#v Ŧ€©f³sſ“ Űsàà_…s¹ĄŦ‚ƫ l…g³sv©f©¹s©Ɓ‚i¹ŰŮٓ“®k©;Ɓ‚ž sf¡Ŧ³sſ“ Űs_…s¹ŰŮĄ‚pƁ #€kk¹® 8àà>© v¡“gĄŦ‚ààƫ #v Ŧ€©fſ€®kj¡Ŧ ck ź‚àà`

‘¡Ŧź‚àà`s#vàà ŦſŦ€©àà>¹Ŧ®8šĄƁsààƫ €©>¹Ŧ“k€ksŦ“Ąsƀ€k¡³šűŦƒ7àà ®€© “ #€©k©®t© š‚8j¹Űsœ© ŮƁŮƁ‘‚¹ ƀŮs‘¡Ŧ#ق®‘©űŦŦŰſ€ààƁſsŮ€Ą“ààƫ »ƀŮƁŰƁƀ€d»ĄƁsfk8>© ®¡ŦŮűàà s®¡Ŧ ſ€ƁſsŮ€Ą“źƁ…s¹ĄŦ‚®“ «j¹ #ٓ ®ŧ“>ü ĄƁs»ž€k¢ƀƒ7 ®€© “#v Ŧ‘©;Ɓ‚žĄƁsƫ Ąs‚š’¹vàà Ŧs€© Ŧ“k©šűŦ®³“ vàà>© #€kŮ®©¥àà_ſ€ŰŮŦŰ‘àà©;Ɓ‚žſsj8 sàà

€ŰŮĢƮĄŦŰŦŮƒ7 ®€© “‘¡Ŧ»ũs ŰŦƒ¢7

ٓ“‘©;Ɓ‚ž‚Ŧ‚’ ŰŦ€g‘¡Ŧ’¹v Ŧ‘©;Ɓ‚ž ®€© “‘¡Ŧ€©k¹®d „ž#v Ŧƒ‚v “¢ŰŮ Ąsٓ ®¡Ŧ’ààŦűƁŰ’s‚ŰŮŦŰƀŮsdŦŻ“àà #€©Ů ®sŰŦ€gU ŦŮs#€k¹®ƀűŰs7ſs ‚àà sƫ sƀűŰs7ƁĄ‚©œàà_©žŰŮ‘ààƁŰs¹s8Ɓàà©Ɓ‚i¹ ‘¡ŦŰŮٓ“Ÿ“k8ũs7©¹‚#vàà Ŧ‚pſs ‚

ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

60


59

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


ŪŮŦ“

v>¥ ſŦ€¥MƁŮۓ «Mſsjlſű ٓƀ€ v‚ »8àà ŦŮ’s ŰŮ’¹®“žſs“ »’s=7sſű’Ŵ‚ſ€Ŧۓ s’¹ſsjlſű ‘fi®àà “¢s#ٓ7Ą‚7 ƒàà©ſsààjlſűűŦƁ …¡s´ ƁŽ“àžv‚à sƁƀق¹ų“àl©ŦŰƁŦ ’“Ɓٓų“s ’¹8‚¢ŲsààW…Ŧ‚j Ą‚8´¹ſŦۓàoĄ“à űŦ»Ů“àƀ€à ĄŰŦ“à8 #€ ‚©œ8 Ů’_¡€Ŧő‚l #ž€_ƁŦſق¹Ŧ€©ž ŻŰs ſsjlĄ‚©œ8 Ů ĄŦ’s¡ŦŰĄŰsœƀ‚lŸƁſŦۓoũsg©gCŸƁ‚ s ’ŦŮŦĄƁĄ‚©œ8 ŮĄŦ‚“<8àà>»ŻŰsàà ſűűŦ ŦŰŻŰs ſűſŦۓo€dűƁŰžsŝŦ‚àà #ق¹Ŧ€©ž #€ق¹‚©œ8 ŮŦŰƁŦƁ®¡s sk ŮŰ´’gbkŰŮ

»Űs¡‚l ŧ´gŦƁ®“jĄŦ‚àà ŮŦŮŽƁŦ’7dàà Žs ŰŦŮŰ´ŧ´gŦƁ®“jĄŦ‚ ŮŦŮ’ƀ€Ɓ‚ž #€ ®¡sàà_¢űŦŰĄŦ‚ƀ€Ɓ‚žl8űŦ®i©j¥ũsààg©gC ŰŮĄƁſقàà¹ų“l©Ɓ®¹sàà ŽŦ“Ŧv‚àà űŦ €ٓƀ€¡ŮŦېl8s’¡s>j’¹ŮŰŦŮ’ŦŮŦ®s ūŰs ®¹sàà ’s űŦ’j©àà Ŧ‚ ’ŮsűƁŰ’à๠#v Ŧƀ€ ®

v‚ Űs¥Ŧ €àà ®€Ɓ®¡“űsĄ‚8´¹’Žsg8Ŧsl8 űƁŰƁvàà Ŧ’8Ű®®¹sàà ſű’s ’®ààs¢ ƀŮŦŮĄƁ’ŦŰ®¹sàà ٓ ĄsŴ‚ƒ©’ààŮs ‘¡Ŧ‚sk»€àà€ƁŦ’s’8àà Ŧ€ƀŦ‚j®‚Ɓ ųŦ’s ’„¤àà Ɓƀٓ…sjl®8sàà €kŸ ŦŰ®¹s ſű®>¹’Ÿ€ŦŮ®MƁvàà Ŧ’8_¢űs #v Ŧƀ€¡ŮűŮŦŰ…Ŧ“ŦƁƀق¹ų“l© v©´ž€àà’’“sàà»ųŰŦƒ¢‘¡Ŧ‚ààsk Ų‚žűs®¡saۓ8 Ůsƀ€Ɓ‚ž‘¡Ŧ’®¢€© Ű

sĄŦƀŮۓGsàà ſűŽsàà>Ŧ‚©ŽƁŦ’7kàà űƁŰ ſs8 Ŧŧ‚ŰŮ’_¡€Ŧő‚l Ą‚8´¹ŰŮۓa v¡s¥ …Ŧ“Ŧv‚ žslŦ’®Ŧ“ſűűŦſŦ‚l #ق¹ #ž€ sk š®Ŧ“ſűs…©žĄ€kŸ%vf¢®¹sàà ‘¡ŦűŦ®s¢šsààƁŦƁžŮ‚à๮®¢€űslk‘àà ‘كŦŰ®ssàà Ɓ€š®I€àà¡Ů’Ÿ“àà™“ €s#€šI€¡Ů’ƀŰsƁŮ’ŮsűƁŰ#€s® €€Ŧې¡sŴ‚s8 Ŧ“ ĄƁűŦ‘¡Ŧ‚sk»Ů“ vs¡ŮĄŰsj©’´87ƒ©ųŰŮs€ ®€ƁŦ’¹ ĄŮŦ€dƁƀ€¡‚ …¡Ŧ‚®Űs ĄsŴ‚Ɓƀ€ sŴ‚űŦ®¥¡€Ŧ“®ƁŮŰŦŮƀŦ‚ààjŦŰslšűŦ #ٓ ‚8lžŦĄŰsj©s€€‘’ŦŰ ‚œ¡ŮžŮۓ ŦŰsŴ‚űŦ®¥¡®8Ɓ%ŮƁƒŦ®¹s €kŸ»ž€šų“àà’®8Ɓ#ž€àà_Ąƒ©Ÿ’“8 ſ“©i©ƁŮűŦ…©Ɓ¡s´ #ٓ’8àà ¢vs

ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

58


®k©Šs

ƀsſsš

ĄŦƀŮۓ v>¥ ®f s‚cűŦ’¹®k¹®Ųs>Ŧ ƀ€‚ž‘¡Ŧ€¡sv>©‘©kŸsŦv Ŧƀق‚œ¡ŮŽŮƁ #ٓ Ůs sƀق®s’ŦŰ®Ŧ€ű €k¹®®¡Ŧ‚àà ’jeۓbŸ’¹€¡Ů®Ŧ“ vààƁſš »®k¹‚¥‚8j¹»Ž“žſŮŰƁšv Ů’’´dv Ŧ‚8l ‚¥‚ŰƁŮĄsƀ €k¡š’‚œ¡ŮĄsv‚ŰŮ®Ŧ“® #®k¹

’¹vàà Ŧ®jsfŠ“àà ‘¡Ŧ»€¡š®ũ€®àà>¹űŦ ŰŮ®jl…gƁŦſ“Ÿٓ ź‚ ‚v‚àà ’€¡s Ÿ“ƁűŦĄŰs© “s„ž#v ŦŮ€Ŧ“ “v “‚

ۂ™’v©d™Ɓ‘¡ŦŦ‚¡ű»‘¹Ą‚©¢“iƀs78àà Ŧ«¡ ’Ůs¡ű’“Ɓsàà©ŮŽsűŦŴ‚#ٓàà€Ŧ“ “ #v Ŧƀق¹’“®ſs©Ŧ‚ Ŧ’ŦŰ“ĄŮs˜sàà> ®¢€űv€ ŰŮ€¡sŽ“ž’¹‘¥ų“Ŧ‚Žs‚’ Ž“žv€ ŰŮ®¢€ű’€ s

#® s’8àà ŦŮĄŦƀűs®f sˆŦƁŰĄŰŦŮvàà ƁŮ ’¹®k¹Ŧ€©žŦŰ®àà>¹ٓ7¹ſsŜš‘¡Ŧ‚¡ű®Ŧ“ ® ’ŦŮŦ“<8>‘¡Ŧ’€¡s#€ sűŦ‚jƁŽ€j“s #€© Űٓ ź€’sŮŦŮ ®i© “ĄŦ‚ˆ¡Ŧ‚ ‘¡ŦŰŮſs8àà ƁŮűŦ®¥¡«j¹ žsŝŦĄŦ‚ŦŰ“€Ŧ“®«j¹‘©j#ٓ€Ŧ“ l #€ŮĄŰs¡œŰƒŰs¹«¡

57

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838

#€s¡®MgC»®8>ſšĄ“<8àà>ŰŮ’¹®¡ƁűŰš ƁſŦ‚œ#ĄŮ‚¢‚ƀŦŰ‘¡ŦűŦƀ€àà_‚¡Ůsv Ŧ‚8l ĄsŰŮ»ŰŮ‘¡Ŧſ€àà ’8>sſ“Ÿųs7ƀقàà>Ŧ ®8¡s™Űs‘¡Ŧ#€àà €Ŧ“ űs“ĄƁŰ’ààĄŦƀűs ’#€àà s®ƁŰŮs¡®Ɓ‚©ˆ¡Ŧ‚àà ƀ€©¡Ŧű€Ŧ“® ®Ŧ“ ®k¹¹ŦŰٓ ũsd“~bàà ‚¢ŦŴ“` #ĄŰŦŮ®“ v©d™Ɓ’¹€¡Ů

ƀsĄŮ

ƀs‚l

ƀsŰůš

Ž“eàà_ſsàà ٓ ’ŦŰ“‚¥ſsƒj‚ààf€kŸ ti “űŦŦŰĄ‚©¢©j`ũۀ’o>‘¡ŦƁ€Ŧƀق¹ sƁũs s>ŦU‚¢‚cŰŮſƁ€€¡s#v Ŧƀق¹ …©ž®87 sk#®k¹ŧs=8ŦŦŰ®¥¡slš‘©űŦ»bk #Ą“ ®sk šĄ€¡€ſs8àà ƁŮsſš® ’¹€¡š® ƀűsĄs©Ů«¡’Uàà Ŧ¢sž€¡€ق«¡sŶs7ŰŦ #v Ŧ’8 sk sƁ ƀs€kf Ŧ

ƀs‘jl

’8àà ŦŮv¡Ůs`8Ŧˆ¡Ŧ‚àà űŦ®8àà ŰŮ®s¡űŰŦ‚¢Ŧ sŰs¹ŰŮƁĄ‚©œŦې©j`‘¡‚8l®Ŧ“®® s #Ą“ “ ?ŰűŦĄŰƁŮ#vàà Ŧ®sŮs sj ¥àà_ƀŦŰ ĄŰs¹‘¡‚8lĄŮs ƁŰƁ‚àà ĄsaŮs<¡ŦƁŮŰŮƁ #€©ŮžsŝŦ€©Ŧ“®’¹v Ŧ


®k©Šs

®8Ɓ#Ą“ ®v>¥ ŰsŸŮũss78 Ŧ®ad‚ s ’ ŪŮŦ“ŰsŸŮ® sƀق¥ŦŰũ³sj8Ŧ’jŧsàà>’¹ ŮۓŰŮŦŰv8 skàà €¡s#Ą“àà ®ĄŦƀ€ààkk¹‚©œis ‚© Ůslk_©žĄŮƁű’#®k¹‚8_©vs8 ƁŮƁſs©Ŧ‚ Ŧ ŰŮŠ“’v©d“űŦ‚¢Ŧ#€ €Ŧ“ “’ĄŰŦŮv¹‚Ɓ űŦ»®k¹ų´ź€’ſ€© ŰĄŦ‚Ɓ®k¹ƀŮsf8 Ŧv ŰŮ ® sų“s‚¢Ŧ#v‚¢®Ŧ“ ’<©8ŮƁű®i© vsjű #ق¹€Ŧ“ v¹‚“Ą“ ’Ž“žĄŰŦ€g

ƀs‘¡ŮŰƁ‚

ƀsv_l7¡ŮŰŦ

»v>¡ŮsĄŮ‚’¹ƁŦűŦĄŦƀŮsdŦŻŰs Űs¹Š“€¡s7 ®>¹sƁ® sŰŦŮűŦŰ´dv Ŧ‚8l#® s’8 ŦŮ ®i© ű“kſ“Ÿ®k¥v7üvsàà s>ŦŮۓŰŮ #‘¥ŧs8àà ٓ ĄsĄ‚©¢©j`ŰŮ#vàà ŦŮƁű ®¡sƁ€ Ű®’¹€àà ‚®“ž®¡sűŦvàà ŦŰŦ‚ ٓ ƀ€k¡šĄŦ‚v Ŧ‚8l#ŮŰŦ€ٓƁ®Ŧ‚œĄŦ‚ #® s’8 ŦŮ®g©ŮĄƒ¡Ű’s‚ ƀs‚©

’¹€¡š®ٓƁ’ĄŦƀűsŽ“C“®f s®¢€űŰŮ ® s7ſŦ‚œv Ŧ‚8l#ٓ€Ŧ“ ŧ“ v¡slŰŮ ƀŦŰ’ƁŰƒ©Ÿ’ààjſ“Ÿ®k¥Ž“eàà_ŦŰũ‚¥Ɓ ®ŮŦ“Ɓ€ Ű®v8 Ů’®“ž’8f‘¡Ŧ#vàà Ŧ #ٓ€Ŧ“ “Šf’ààŸ“j<ŰŮ’¹€8Ŧ®ŻsààfŦ v©d“‘¡ŦűŦƁ® s7’“®“’¥k¡ŦŶ‚àà ’ #®k¹ƀŮsf8 Ŧ

ƁžslŦۀgk¡Ŧ€¡s7ĄŰŦŮ…8àà ƁŮ’¹®>¹ƀŰsŰŮ źsf Ɓ‘ ƁŰĄ‚©>Űٍ_‚¢Ŧ#vàà ŦŮ€¡Ů‚ űƁŰƁ€ €Ŧ“ ź‚ ‚sžslŦ‘¡Ŧ’j#€k¹v¹‚ ũ³“C#€© Ű®Ŧ“ Ą‚8lĄsv sk ’űƁŰ’ €Ŧ“ ®fk‚Ŧ“à஢€ű‚’¹€¡š®…àਫ਼®s ŠŦƁŰŮƁ’8 Ŧ€ŦŰũŦ‚©©e‘¡ŦŰsc8Ŧſ“Ÿ»v Ŧ¢ ’8 “©žŸ“Ɓ’“Ąs’8 Ŧ“ U‚¢‚cŰŮſƁ€ #® svق¹ū‚ tŦ‚€¡ssűƁŰ‘¡Ŧ#v Ŧ

ƀsŮŦق

ųŮۓŰŮ€àà¡sٓàà ®Ŭ‚bĄŮslkàà_©ž®8Ɓ ŮŰs¡Ɓv‚¡ž’8>àà_Ÿ€¡s7ƀsœ¦©#ق¹‚¥ #‘¹ũƁsa€dƁ‘à๏s¹ŦŰv8 skàà ŽƁŦ#ق¹ Ž“ž®l“sŰŦ€g’“ſ€©àà ŰĄŦ‚ƒ©Ÿ’j űŦ’“œŸ’¹ŮŰŦŮ®œ8àà>“’ˆgvàà Ŧ€s> #ĄŰƁšv €ŦŰŽ“ž‘¡ŦƁ®k¹ƀŮsf8 Ŧv¡s®¡sŦ“

ƀsۓ¡‚l

Ɓƀق¹®Ŧ“ ہĄ€àà t¥‚’¹®¡sb űŦ€¡s €Ŧ“ v= ƁŰŦ“àà ŮĄŰs¹‘¡Ŧ#®k¹ſŦ‚7ŦŰſš ‚ šsŦŰˆiƀŦŰ‘©j’¹vàà ŦſšűŦ‚8lsŦٓ ĄŦ‚ſsű#Ąűsàà ٓsŦŰſŦ‚œ¡Ůs¡ٓ Ɓ’àà8Ű ƀ€àà Ŧ‚®¢ŮŦ“s ĄsŰŦ€¡ŮűŦ®ààadžsààŝŦ ‘¡ŦŰŮsĄŰs8‚¢©Ů’’8àà ¢ŰŮ’Ÿ‚¢#vàà Ŧ ®“ v‚«¡«k¡ŦsŦ»ĄŮ“ƀق¹®s“¹’k©ű #v s ¥ü8>ƀŰsƁŮŦŰˆŦƁŰsv Ŧƀ€ Ŧ‚

ISSUE 838

/

ƀsŮŦق

www.ertebat.ae

/

56


ųű“š

€©8>ŦŮ®M’¹7Ą“_8> Űِl®s¥ Žsàà Ž“ ŰŮs7’àà¹vàà Ŧ®d©7 ‘àà¡Ŧ‚sk €š®slšĄŦ‚ ٓƁ7ĄŦ’s ŰŮ‚¢Ŧ…©žŽsàà €kŸ‘©js ’¹€àà sžű³Ɓ€k€vàà ŮűŦŦŰٓ ®àࢃ©¹sž 7s´bŦsààƀŮŦ“s űŦĄŰs©àà>űƁ‚ŦsŦ ŰŮƁ€ ®’8 Ŧ¢®¡Ŧ‚¡žŻsŦŰŮslk»vàà ŦŮ #€“ vsc ſsji7sàà®adĄŦ‚àà®8Ɓ€Ŧƀ€àà ‘©àà_ ‘lžſšĄƁŰĄ€©f Ąs’füiƒ©Žs Ž“ žsW tib‘¡Ŧ€¡ŰŦŮŦŰ’ààs ſsji7vsc€àà`‚¢Ŧ ŧŦ“ vŚ»ĄŰ“ Ŧƒ©‚©cĄ‚œ¡ŮĄsق¹Űs¹ ƀŮsf8àà ŦƀŮŦ“s ĄsaŦ’¹ĄŰ“ »€ق¹® #v Ŧƀق¹Ŧ€©žƒ©Űs¹ƒ©Ɓ ĄŦ’7¡‚ſsjl’¹®sű‚œ€k8 Ŧ€ŦŰsſšűŦ #€k¹«j¹sj ’€Ŧ“® €©k¹„© ŦŰſšŽƁŦ»v Ŧt©‚‘¡Ŧ’Űs¹Ŧ‚ Ŧۏü’7kžs„¤àà »€¡ƒ¡‚’¥ĄƁŰ«M®j¹Ɓ Ž“iüŦ€8Ŧ»ŮŰŦŮٓƁààĄ‚œ¡ŮƀŦŰ#€©k¹ƒ©W s„¤ Ɓ€©sN’¥ĄƁŰŦŰős©“šƁ‘¡‚©àà>©i¢ #€©Ů“ Ɓv> Ŧۏ7’¡ƁŰ®8 ŮŰٓžƁŧš ®j¹€¡s7ĄƁŰ®‚Ÿ’¥ſق¹ősžĄŦ‚#Ģ ’¡ƁŰ„k‚¢Ŧ#€©sNſšĄƁۏ¥ààŦƁ«MŽ“iü ٓƁĄ‚ƀŮs ƀŦŰ»€ s®j_¡‚Ŧ’ŸŰsž7 ’¥vj>ĄƁŰ‘¹«àà_ s¹’¢‚«¡s»ŮŰŦŮ Űs_ſšĄƁې¥üŦŰŹŦŮĄ“ŦƁ€©s “¤ŦŰƀ€ #ٓ €¡€žs’¥s€©Ů ƀŮsšƁ®¡s©j©àà Ąs‚’¥’à๑¡Ŧ‚ š’àà8¥#ģ sſšſ€¡‚ s’¹ŮŰŦŮٓƁsƀsœ Ɓ‚ŰŮź‚` űŦƀŮsf8àà ŦĄŦ‚#€©k¹ősžŦŰs’¥tiŦ€©Ŧ“® Ɓ€©k¹vŮſšź‚àà`ųƁŰ’sj8s‚’¥‘àà¡Ŧ #€©k¥ƀŮsf8 ŦŮŦ“‘¡ŦűŦ…¥8 ŮſƁ€€ sſsŮs¡

55

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838

ſ€ ¥ €ws’àà_©j7ĄƁŰĄs’¥#Ư ŦŰsſšvàà Ŧ‚8l„ž»Ů“àà ®’s ſsààji7 ’s “‚¢Ŧ€sNſsŮs¡„ž#€©k¹ősž‚ŮƁű’Ÿ‚ ‘¡ŦĄŦ‚»€©k¹ƒ©WŮƁű®i© ŦŰſšv=¡Ű7ĄƁŰ ®<kf Ŧs„¤ Ɓ€©àà s¤’¥ĄƁŰ«M®j¹Űs¹ #€sMs‚’¥űŦĄ‚Ŧs€©k¹ősžŦŰſš„© s€©Ŧ“®ŦŰŰsœ© ĄŮŰűs¡®œ8 “ ‚Ŧ#ư #v ŦƀŮs Űs¹ųƁŰ#€¡‚7‘©űŦ€k’7«¡ €©Ů’ŦŮŦŦŰŰs¹‘¡ŦۀſšƁ€©sN’¥ĄƁŰŦŰ€k Ůs<¡Ŧ®“k`źs©ŦĄƁŰ’¥‘¡Ŧ‚¢Ŧ#ٓ ősžs #€©k¹ősžŦŰſš“j©išs€©Ŧ“®»€ sƀ€ v ŦŰŦ€¹‚¹’ŸŰsžűŦsjàà 7’¡ƁŰ„k‚¢Ŧ#Ʊ ŦŰſš’¥’7kžĄŰŦ€gsƁ„© ŦŰſš‚©àà ®j¹s ŦŰ‚©àà ’¥ſ“sƁŧšs‚ šŰŮƁ€©k¹ősž #€¡‚7‘©űŦ #ق‘©űŦſŦ“®Ŧۏàà7ĄƁŰ‚“’¥#ġ


ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

54


53

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


ũŦŰsŦ

‘©ƁŦ ’gs> ŰŮſs¹Ů“¹ ®Ů ŰŦƒ¢‚ĄV‚Ŧ‚žőٓàà¹ưưƮűŦ…©ۓas®ŮŰŮſs¹Ů“à๒gsàà>‘©ƁŦ űŦũƁsf8ĄsũŰslŰŮŽs ƯƯsġ‘àà űŦſs¹Ů“¹’gsàà>‘¡ŦŰŮ#€¡Ů‚¢ sŦ‚©js ŰŮĄŰŦ“ v¡s¹Ɓ®Ŧ€©ƁƁŮ»ĄŰŦ“àà ’ ‚ŸƁŮ»skàà ’ij #€k8 ŦقžvsŰ’‚œ¡€¥¡ ĄŦ‚ſs8>sŰŮ‚8_©®¥k Ųs>ŦƁſs¹Ů“¹®‚¢‚ vlũsgs>‘¡Ŧ #€ ƁŰ’ƁŰ‘¡€ŦƁſŦƁŦ‚Žs7g8 ŦsƁٓƀ€ ’8‚¢‚cŰŮſsš 7days%Š7k

zxs :6Ò;G%~A†C!

zxs :6„6J g†sZc‚)ygc‡:6…}† F  ~:‡60!~zxs :6„:(!yu[%

zxs :6;f By…};‡„ƒÒ;G„:7‚n}

zxs :6qrxs{†…gf1:y

‘jŝŦˆ “ŰŮſ“©i©ƴyģĢĄŰƁšŠj šĬňđŀĒıň

Ąsªj¹ĄŰŦƒ¢‚ĄŦ‚ŰŮſ“àà©i©ƴyģĢĄŰƁšŠjűŦšĬňđŀĒıň‘ààjŝŦ ŰŮ®œk‚ Ŧ‚Ɓ’¡‚© ĄsƀVƁ‚žź‚Ž“ž‘¡Ŧ#ŮŦŮ‚7 ®ŮŰŮſsaŰ #€ €Ŧ“ ſsaŰőŰs7ƀsŽ“

’¡‚© ƀVƁ‚ž„©¡ŰƁƀ‚¡€ũo©“a»ľńķĬŁŁĬİđķŁĬİđŀĪĬŁŁĬİļ ŮƁƒŦƁٓMž´ŦſsaŰőŰs7ƀsĄŦ‚ŦŰ‘jŝŦ‘¡Ŧ®¢Ůsš®ààŜŦ‚®

ƀ‚©<»’j©GŦŲŦŰ»ſsj<»®ŮĄsũŰsŦŰŮ‘ààjŝŦ‘¡Ŧ’¡‚© ĄsƀVƁ‚ž #€ €Ŧ“ žsŝŦ‘¡“gŦžŦƁ ű“©Œi¢%Š7k

ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

52


ſŦ‚¡Ŧ

ſs©Ŧ€űŰsc8ŦŰŮ®Ŧ“¡sĄs€k78 Ů

®ۓŰŮƁٓ ®Ůs<¡Ŧ®àà ű‚ ūŰs ƀ€ Œ¡‚dƀŮƁ€üűŦق’¹ ’Ɓtiàà ĄƁűŦűs©8Ŧ‘àà¡Ŧ»Ů“àà #ٓ ®g8k’8>ſŦ€ű

’¹v Ŧũۓ‘¡Ŧ’s€k78 Ů‘¡Ŧ ƀ€àà Œ¡‚dƀŮƁ€üűŦ“ـ‚àà¢Ŧ ’ss ŰŮŰŦ€_žse©ž»Ů“ ūŰs žŰ³šũۓàà’€k78àà Ůٓ ŰŮƁ

‚cŮۓŰs78Ŧ’à๑¡Ŧſs©s‚ààl ®¥©Ɓ‚8¥ŦĄs€k78àà Ů€¡‚ ĄŦ‚àà ƀ€¡ŮƴưŽsàà ’ààٓŰŮſsàà©Ŧ€ű Ąs’“M’87Ŧ%ŮƁƒŦ»vàà Ŧƀ€àà ű“ààkƁvàà Ŧ®ààŰs s€k78àà Ů v©kŦs®i ŦŮ®¥©Ɓ‚8¥Ŧ€k78àà Ů ‘©jĄŦ‚#v Ŧƀ€_’¡ŦŰŦs’³s ®Űs Ąs€k78àà ŮŽƁŦ’àài‚ŰŮ ‚c8k’87Ŧ’à๐©k¹®ĄŰŦ€àࡂ ŦŰ #©8>ĄŦ’Ůs7űŰŦŴs`8 Ŧ ŰŮ’8ŰŰs¹’ĄŰƁsk%ŮŦŮ’ŦŮŦĄƁ

%vàf¢ sàſŦ€ű ſsűsà „à©¡Ű s®à sk Űs¹ ‘à¡‚ š Ųsà Ŧ‚ «©Ɓ‚8¥ŦĄs€k78à Ůvà ŦŰŦ‚à ŮŰŦƁſŦ“à¡sۓà_¹űŦŦŰſsà©Ŧ€ű ſs¢€űsà ‚¢Ŧſsàk¦j®Ɓ»à©k¹ ’à¡ŦŰŦ ŦŰ ٓà ũ³“à`ü ®ài ŦŮ ĄŦ‚ŦĄŦ‚àŦŰžű³ˆ¡Ŧ‚à Ɓ€àkk¹ ŰŦ‚v¡“ƁŦŰŮ»€kà s’8à ŦŮŬ‚

#€‚©¢® s“¢Ɓvf¢ŰŮ®i©sŜŦ‘©àà>ü´

i¤¡Ůvs¡ŰŮŶ‚ €ŦƁƴģſ€Ŧہ¢ #€kŦہœƀs‚lŰŮŦŰſšƀŰsƁŮ »€€àà_ŲŰŮſšſ€Ŧہ¢’àà“ ’“»€ààŦہœŦŰٓàà ®àà ŰŮ #ٓ ®Mi¤¡Ůvs¡ŰŮ Œàà©i¥ ‘àà©©d ƀŰsààŰŮ ĄƁ ƀ‚Mt>¹’“’¹®Ŧű“š…ŦŮ »€“àà ®MŮŦق ũssü8ŦŰŮžű³ ®s8 ‚©ŮſŦű“š…ŦŮ%ŮŦŮ~©™“ ŦŰžű³ƀ‚ààM’¹®àà ƁŰŮ€kŦ“® ‚œ¡ŮŰs«¡€Ŧƀق¥tàà>¹slšŰŮ ‚œ¡ŮŰs‚¢ŦƁ€kŦہœۓ¡‚làà ŰŮ

51

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838

ũŰŦűƁ ’bà “8 ųű“àš ſƁsàd ſŦű“š…ŦŮ%vf¢ųŰƁ‚žƁųű“š €¡si¤¡Ůvs¡ŰŮĄŦ‚®s8à ‚©Ů #€kŦہœŦŰ® ŰŮ€ŦƁƴģ ‚ls“¢Ɓvf¢ŰŮƒ© ‚ü ©Ŧ‚Ŧ ſ€Ŧہ¢ſs8àà ‚©ŮŠbgŰŮ%ŮƁƒŦ v Ŧƀsœ_Ŧُ9®àà ŰŮĄs€ŦƁ €ŦƁƴģű“ààš…ŦŮ’¹®sűsààƁ


ĄŮs`8Ŧ

‘¡‚ſŦ‚¢®‚d ſŦ‚¡Ŧ’®ŦŮŰŦƁĄsƁŰٓ ſŦ‚ࢠƁ#žŦ#®à ĄŰŦ“à ĄsàƁŰٓ űŦ ®à¥¡ ƀsƁŮ® ۓ_¹’®ŦŮŰŦƁĄƁŰٓ ‘¡‚vj© #ٓĄŰsŽs v>Ş €©f »ưƮƯƱŽ€»528iƁ#žŦ#®ĄŰŦ“àà ĄƁŰٓ ‘¡‚ſŦ‚¢»Ű³ŮƳƴƴƁŰŦƒààƯƲƴųűŰŦsàà^Ű Žs vàà>ŞƀsƁŮ® ۓàà_¹®ŦŮŰŦƁĄƁŰٓ ſŦ‚¡ŦŮŰŦƁũŦŰsŦűŦƁŰٓ ‘¡Ŧ#vàà ŦƀٓƯƱƴư €©f »ưƮƯƱŽ€»SL500Ų€àà ‚ĄŰŦ“ #€ Ų€àà ‚ƁŰ³ŮġƱƯƁŰŦƒƯƲĢvààj©s^ààŰ ƯģƮvj©sưƮƯưv sàà ưƮƯƱŽ€S500Lƒààk ‘¡‚vj©ſŦ‚¢Ą€dĄsƀŮŰŰŮŰ³ŮĢưƱƁŰŦƒàà Žsàà>Ŧ’sƁŮ® ſŦ‚¡Ŧ’®ŦŮŰŦƁĄsƁŰٓ ŮŰŦƁũŦŰsŦ¡‚ űŦƁŰٓ ƁŮ‘¡Ŧ#€k8‚¢ŰŦ‚ Ąsv¹‚ űŦ®³“`ü‘©k¦j#€€àà ſŦ‚¡Ŧ ‘¡‚ſŦ‚¢Ą€dĄsƀŮŰŰŮƒ©’àà ۓžƁs“¡“ #€ŮŰƁšv Ů’ŦŰſŦ‚¡Ŧ’®ŦŮŰŦƁĄsƁŰٓ ŸŦ“ŦũŦŮŰŦƁĄŰsààŽsàà vàà>Ş’sƁŮŰŮ ƱĢƳƮ’Ą€ŰŮưƯ…s¹sۓàà_¹’ƁŰٓ s®ŦŮŰŦƁĄsƁŰٓ ųűŰŦ#€© Űƀsœ8àà Ů #€ Ű³Ůſ“©i©ƴƱ‚‹sĄ€ŰŮƯyƯ…s¹

ۓ_¹ƯƯŰŮŻ“gſŦƒ©ĄŦ’>¡sgŽƁ€ Ą‚s ’àà>¡sgŽs‘¡Ŧs»vàà ŦũƁsf8®Ŧ‚¡Ŧ vs¡ŰŮſŦƒ©ĄŦ’>¡sgŽƁ€»Űs¹®slſsűs

#ق¹‚_8kŦŰۓ_¹ƯƯŰŮŻ“g ’¹’©¹‚€kssۓàà_¹® ‚’s©sĄs€šŰŮ s®Ŧ‚¡ŦſŦ‚¢Űs¹sŮŰŦŮŰŦ‚ſŦ‚¡Ŧ®œ¡s>jŰŮ #v Ŧ’“ v©d™ƁűŦ® ŰŦƒ¢Űs¹®slſsűsàà ®¢űs’ ‚_8kſslۓàà_¹ƯƮ’s©sكj8àà ŮƁŻ“g ưƮƯƮŰŮۓ_¹ƯƮ’s©sكj8 Ů‘©œs©ŽƁ€ ũۓũsdsbƁs®àà ۂŲsàà Ŧ‚’¹ق¹ ‘¡ŦŰŮ#vàà ŦƀٓĄŮ´©ưƮƯƮŽsàà ŰŮ’àà8‚¢ ۓ_¹ ’s©sكj8 Ů ® ‚ŰŮſ´s ’s©sكj8 Ův©d™ƁųŰŦƒ¢ #v Ŧƀ€ ž´Ŧsۓ_¹ ſŦ‚¡Ŧ ƱƮƱsưƱƴ ĄŦ‚Űs¹®ààslſsűsàà ’¹®Ɓ€Ųsàà Ŧ‚ ĄƒƁ€Ŧ ưĢƮ ۓ_¹ƯƮŰŮſŦ‚¢Űs¹’s©sĄsكj8 Ův©d™Ɓ «¡ƒ¥ ģƮƮ v©d™Ɓs®¡s¡ƒƁ€Ŧق‚»v Ŧƀق¹’¡ŦŰŦs©Ů Ɓ‚ž ģƮƮ vj©s’¹ŮŰŦŮ€šŰŮŰ³ŮưĢƮ’s©sưƮƯƮŽsàà

ƳƮƮŽŮsdŰ‘¡ŦſŦ‚¡ŦŰŦűsààŰŮŮŦűšŰ³ŮűƁ‚Ŧ ‘©Ÿ ƲƮƮ ŰŦƒưĢƮſŦƒ©’ààƳƳŽsàà Ű³ŮsƁſs“ŰŦƒ ‚` ƲƮƮ #v Ŧƀٓſs“ ’©¹‚ ƯġƮƮ ſŦƒ©sĄŰ“àà_¹‚ŰŮŮŦ‚Ŧ€šŰŮſŦƒ©€ààkŸ‚ Žse‚ž ƯģƮƮ ®7>sbĄŦŰŦŮsۓ_¹ſšŰŮsl8j©Ɓs’k¡ƒ ŰŮ‘¹s ŮŦ‚Ŧ’¹ق¹ۓ`‘©kŸſŦ“®MƁv Ŧ ®“kĄsg¡‚š ưġƮƮ űŦĄ‚³stŦ‚’Ąs€šŰŮslk‚œ¡ŮĄsۓ_¹ ſsHš ưƳƮƮ Žs¡Űs’àà>¡sgŰŮ’¥k¡Ŧs»€ŰŦŮ®Ŧ‚¡ŦſŦ‚¢Űs¹ s¥¡‚š ƱġƮƮ sۓàà_¹® ‚ŰŮƒ©®¡³sĄ€šŰŮžsŰŦſŦ‚àà¡Ŧ ‚¢Űs¹«¡sƒ©slšĄs’k¡ƒsŦٓ ®ƀ€¡Ů Ű³Ů’žsŰŦ

ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

50


ſsààlàà

قœs‘¡‚«Ÿ“¹

#ŮŰŦŮſűƁž‚¢ƯƯˆgſslقœs‘¡‚«Ÿ“¹ Ąűsŧs7 Ŧ®iiHŦ‘©ƀsœ_¡sMŰŮ’¹قœs‘¡Ŧ ģyĢűŦųŦƀűŦ€ààŦ»€ààšŰŮ…àà¡sM’àà“à੹“ #€k¹®MűƁsD‚8®8s

ŰŮĄűsŧs7àà Ŧ‘¡ŦĄsààƀ€kk¹€©“’àà8f¢’àà ¡s Ɓ«Ÿ“¹Űs©>Ąs’dbűŦˆgſšv s

#v Ŧƀ€ ƀŮsf8 Ŧ«©Ɓ‚8¥Ŧ ®¡“¡ŮŦŰūŦ“Ŧ’i© Ɓ’قœs‘¡Ŧvàà Ŧ®k8f¢ űŦƁ‚ž’fƁ®’ààg©ŮĢsààƁvàà ŦŽ‚8k¹s ‘¡ŦĄsŽsſ€ààšŰŮv¹‚’ààĄŦ‚#€ààk¹® ‘fi®àà “¢«¡«Ÿ“¹Űs©àà>ۓ“űŦقœs ’ƒ©ſš®i¹ſűƁsvàà Ŧƀ€ ƀŮsf8 ŦƀŦ‚j #€ ‚‘¥PſŦƒ©‘¡‚8j¹

49

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838

žŦŰšŲ“s©Ŧŵ‚űŦ‚“7¹űŦƁ‚ž #ٓƀ€ sŰ‘žŦVŽsj ŰŮ ‚s>Ąs‚“7¹Ųskàà Űs¹«¡ũs¥8àà Ɓ^¡Ű ƀ€šŰŮűŦƁ‚ààž’‘žŦVűŦ’¹‚“7¹‘àà¡Ŧ%€¡“¢® ſs“«¡ſs©ŰŮ€¡sàà s¡ƀق¹¢ŦŰ…ŦŰٓàà Ąs®8_¹ĄƁŰU>_sƀ€‚ž#ٓƀ€ Űs8‚¢ ŠŰŦŰųŦ®œ8àà> ŦŮss¹Ɓ‘žŦV‚©àà>ŰŮĄŰs ſs¡sž’ŦŰ®³“ űŦƁ‚ž‘¡ŦžsŝŦ‚àà sƀق¹® #v Ŧƀ€s Ű ‚“7¹‘àà¡Ŧ«s’sàà ƲƱ“àà s¹s“àà s¡Ɓ‚© ’¹žŮ“ƀ€©kàà_ƒ¢‚ſ“ààk¹s%€k¹®~àࡂ` #€kk¹űŦƁ‚žŦŰŦŮsààs¹s‘žŦVűŦ€ààkŦ“8sàà‚“7¹ ®8_¹«¡ĄƁŰ€¡s‚“7¹#vàà Ŧ®ق¥ŰƁs‘¡Ŧ Ų“s©ŦĄ“ ſšŰŮۀk«¡’s€àà s’8àà>_ #€ ‚žŦŰš ’“’®¡ŦŮss¹‚“7¹Ųskàà Űs¹ũs¥8àà Ɓ^¡Ű ‚9¹Ŧ€€Ŧ“®‚“7¹«¡ŋ“jd%€¡ŦƒŦ®ٓàà ƳƮƮƮ®¥¡‘¡ŦsŦ€k¹űŦƁ‚žŦŰ‚8“i©¹ģĢƮvsàà> ’k¡ƒ©Ů’‚“7¹«s#vàà Ŧƀٓj©žŦŰ‚8“i©¹ #©Ŧق¢űsƁŦ’sj©žŦ“sŦŰƀ€‚ž’¹€_‚™s ©j`ŰƁ“¥Ɓ®iüſŦűsàà‚“7¹‘jŝŦ»‘¡Ŧ‚sk #€k¹ĄŰŦ€lœ®_¹’“ĄŦ‚‚“7¹űŦ’8‚¢ ‚“7¹‘¡ŦĄs’“’¹ž€g8d%€k¹®€©¹oĄƁ #€ €kŦ“ ®³“ vs>ĄsűŦƁ‚žſss‚l

‘žŦVűŦŦŰ‚à8“i©¹ƳƮƮƮvsà>®kžŦV‚“7¹«à¡ t©‚‘¡Ŧ’Ɓƀقà¹űŦƁ‚žŦŮss¹®‚sà s #ٓj©žŦŰžŦŰšŲ“s©Ŧŵ‚ Ɓ’8àà> ‚“7¹‘¡Ŧ»’àà>Ŧ‚ĄŰŦƒ¢‚7 űŦg’ ŰƁ“¥Ɓƀ‚¡ƒŰŮ®¡Ŧ“ĄƁ‚©ƀsœ¡sž«¡ŰŮ’k ‚¢ ’Ɓ€ Ŧ€©žŦŮss¹ŧ‚ŰŮs©7ji¹…©8¡‚vs¡ŦŰŮ #vs¡Žsg8ŦũsŦ“©ƀsœskž«¡ ĄŦ‚‚œ¡Ů‚“7¹ŰŦƒààƳsƀŦ‚j’sàà «¡‚“7¹ ’ƴűƁŰsűs‚“7¹Ą‚àà8“i©¹ŰŦƒ’gsàà>«¡


ſsààlàà

€ű‚Ąs’ſsü8Ŧ

’và ŦŮ€`’¥k¡ŦűŦ„ž’sà Ģưſű%ſ€k €k©_kſsü8Ŧ’>i‚ ųŦ’s Ưƴ‚8 ŮĄs #v‚¢ŰŦ‚ſ“st©gdvCƁ€ ‚©œ8 Ů ’’¹®sü8ŦŰŮ’¥k¡ŦĄŦ‚Ą“àà>Ŧ‚ſű‘¡Ŧ ų‚8 ŮĄsŦŰٓ € ®ŰŦƒ¢‚®>©iœŦſsű Ųs7sſŦ“€ksƁƀŮŦŮƀ‚lŸ‚©©e»€ƒs ’àà>iĄstŦ‚’¥k¡Ŧtààs#ٓƀ€©àà “ž ųŦ®sü8Ŧ’¢‚ſű‘¡Ŧ’¹®sűsƒ©ſsü8Ŧ #€€_Ůۓ‘¡Ŧ’“8»Ů“ƀŮŦ€¡“CŦŰ ſűstŦ‚®ààsü8Ŧ’¢‚àࡓCžsœksààŦ ſs¡‚ŰŮŦŰſ³“;àà>Ɓ€ ƁŰ’ƁŰƀ€àà Ůs¡ ‚œ¡ŮŽs Ģsſű‘¡Ŧ‚8 Ův Ŧ®k8f¢#v Ŧ¢ #€ žƁ‚ü®>©iœŦſsűſsü8ŦűŦ

‚jžsWĄŦ‚®i©7“Ŧ #žŮ‚¹’dŦ‚ſšųƁ‚ »v ¢®Ɓ“Ɓ€¡‚ űŦŽs ƯƮ’¹ƯƴƲģŽsàà ŰŮ ĄƁs>¡s«¡¡sſ“©i©©ſšŰsjàà ‚8“i©¹ ŰŮ#ŮŦŮ®ààſsàà_ŦŰvàà Ŧ‚8“i©¹ƯyģƮƴƱġsàà ŧs8¹ŰŮŦŰ’ž“¹Ɓ“ààƁ‘¡ŦžsſƁŮۓ¢ƯƴƳƳŽsàà

ſšsŦ‚¡űق¹v7Űs‘©8>ŞĄŦ‚„k©¢ĄsŮۓ¹Ű #ٓƀٓj©žſšsŦۏ¡sſ“©i©Ưyģƴvs>ſsű s¥¡‚šŰŮ‚f ƀ“© ‘¡‚8l%€k¹®~¡‚`ſƁŮۓ¢ ƁĄŦ’sàà>ŦƁ“Ɓ‘¡Ŧ’¹®sœk#vàà Ŧ©7“Ŧs v_žŦۏ¡sſ“©i©ƁŮvsàà>ŻsfŦ’ųŦƀ€kŦŰ Žs ŰŮőۓ¡“©ŰŦ“¥ Ŧƒj¡sſŦ€©ŰŮ€k8 Ŧ¢‚

#ٓs’s ŰۓaŰŮƁưƮƮư s€¡sj©ž’Ŧۏ¡sŰŦƒƯƮűŦ‚8j¹€¡sſ“k¹ŦſƁŮۓ¢ ‚f Űs¹‘¡ŦĄŦ‚ĄƁ#€k¹v7ŦŰ®=¡ŰsŮۓ¹Ű«¡ #v Ŧƀق¹Ąƒ¡Ű’s‚s¥¡‚šŰŮŦŰĄŦƀűsĄŦƀŮs ƀsŰŮƁ“ƁŰsj ‚8“i©¹ſƁŮۓ¢’7 süŲs Ŧ‚ ſ“©i©’ Űs¥ ³š’ſ€©àà ŰűŦ„žƁ‚7s8¤

#ق¹€Ŧ“ v7Ŧۏ¡s žsŰŦ’ſ€©àà Űƒ¢‚‘ź€%€k¹®€©¹oƁ‚¡Ŧ  sˆg‘’¥iv Ŧƀٓ7¡sſ“©i©ƁŮs¡«¡ #8>žŦ’´Ůۓ©7“Ŧs‚f Ɓ®¢€kŦŰ €k¹v7Ŧ‚ٓ űŦ’¹’¦šűŦ…©ſƁŮۓ¢»ŠŦƁŰŮ #€k¹®®¢€© Ű…i©7“Ŧ’

ƀٓj©žvsà>‘¡‚8à_©Ůۓ¹Ű®¡s¥¡‚šق«à¡ ſ“©i©’ ®Űs7’#v>¥ Ŧۏ©7“Ŧ«¡sƀ€ Ű‘¡ŦƁٓà ®‚8“i©¹ġyƳưƳyƮƱƱŋg©Ů’¹¡s ſƁŮۓ¢Ɓ‚à¡Ŧ©7“ŦŰsjà ‚8“i©¹ĄƁŰĄŮƁű’à #ٓƁŦٓ ’ƒ©®i7Ůۓ¹Ű#€ €Ŧ“ v7 P1800Ɓ“Ɓ©7“Ŧ«¡ſƁŮۓ¢Ɓ‚¡Ŧ»RTLűŦg’ ſsűſšűŦƁ€¡‚ ŦŰ‚8“i©¹‚fƯƴģģŽsàà Ž€ ž“iŮs8àà Ŧ‘¡ŦĄŦ‚#ŮŰŦŮŦۏàà©7“Ŧ‘¡Ŧſ“k¹s Ŧۏ©7“Ŧ‘¡Ŧ®Ŧ“ŰŮ’¹ĄűƁŰ’s ƲƱ’8>_űs #ٓ®€_ų“Ŧ‚űƁŰ«¡»€¡‚ «¡ŦŰP1800Ɓ“Ɓ©7“Ŧ‘¡Ŧ‘%€¡“¢®ſƁŮۓ¢ ſšſs‚vàà_žUàà>_űŦ„žƁž€¡‚ ’djűƁŰ ’7k ƁŮűƁŰ#žŮ‚¹®¢€kŦŰŦŰ’8f‚ šũ´©bdžsW ®¢€k¡sM’¡sƯĢƮƮ®8ŦŰs¢„¡Ɓ‚ ĄŦ‚vƁŽƁŦ

ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

48


47

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

46


45

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


®sj8Ŧ

ƁŰٓ ſŦŰŦ€¡‚ ’®“gĄs’©“ ŮŦ‚ŦĄŦƀ€à‚© ŦŽsà €àkŸŰŮ Ůsj8ŦűŦƀŮsf8 ŦŠ“ s“ٓ

’¹®¡³s¹ųƁ‚’àžŦ€Ŧ»žŮ‚ ®i ŦŮŰŦűsà’às¡€©“ű“àk #€Ŧƀق¹»v Ŧƀ€_ŮŰŦƁ »ŮŦ‚àŦ ‘à¡Ŧ ‘à© ŰŮ ’à87Ŧ €àŰŦŮ ٓàƁ à ®¡sv¹‚à sàŦ»‚à© o®àj¹sàŦŰ³s¹’๠à¡“CžŮ‚à’஡sٓà sà €à¡‚ ŰŮ’oà>‘à¡Ŧ#€àkŮ® #ٓ ®‚^ۂžƁŰٓ ĄŦ‚vj©…¡ŦƒŦƁv>©†=_ ’»vàà ŦŽ“l<Ɓž“idsŰŦ€¡‚ ŮsfsŮŦŮŰŦ‚űŦƀŮs‘¡Ŧ©Ů‘©j ũ‚¡se»®€ſ“sưƱƱƀŮsư€k ŦŰŮŦŮŰŦ‚àà€Ŧ“®ŰŦ€àࡂ ƁŮŰŦŮ ®€ſ“sưƱƱƀŮsŰŮ#€ààk¹ s l’¹®“l<Ŷ‚àà %vàà Ŧƀ€š »Ů“àà ®‘©™“lt“ſš’ #v Ŧ€gſ´bt“Ɓ s ŮŦŮŰŦ‚ĄsaŦĄsũŰƁ‚™ Ą‚©¢“iĄŦ‚’¹€© s’8 ŦŮŮs¡’ ŰŮۂàà™ƁũŰsàà> ſ€àà ŮŰŦƁűŦ €¡‚ …©žũۓàà’’¹®àà´sd sŦŰŮŦŮŰŦ‚àà»saŦűŦàà7»vàà Ŧ ® ۂvŮ’»Ą‚8>¢ŮŦُ©¹Ɓ«¡ Ą“àà űŦ’¹®sàà>¥¡Ąsž‚#€©k¹ ©ckũۓàà«¡’ààƁƀ€kàà Ɓ‚ ſŦ€“g«¡ˆàà “€¡s»€Ŧƀ€àà ’¹Ąƒà੟űŦ’àà_©j#ٓàà €àà©¡o »€¡š®‚ààc’ŧ“àà €űŦ…àà© ’¹®¡s®l¢š’ſs8àà Ŧ“#€© ‚8 ƀŰsŰŮ»€ s»€k8àà>ƀ€kk¹’ “ Ɓ ųƁ‚…©žˆ¡Ŧ‚àà €ksĄŮŰŦ“àà vj©űŦ‚‘©¡sžvj©sàà¡ŧ“ ®i© Ɓũ€€kiŶs>Ŧ®8»ŰŦűs®dŦƁ ŰƁŮĄ€s’¹®b¡Ŧ‚ ‚v¡slŰŮ ©gC‚8àà_©»€¡š®‚c’ààgűŦ ’8 ŦŮ’“€¡sƒ©ũs“7b#€©k¹ ĚsŸŦŰ®l¢š’à๑¡ŦűŦ7»€kàà s Ɓ€“àà ‘;jbſšvüűŦ»€ààkk¹ s¡ŮŰŦŮٓƁ’isdŮۓ€kk¹©gC € s’8 ŦŮƀűsŦ€¡s7®>¹‚#‚© »‚Ŧſs©“8űŦű“àà< ŦſƁ€’¹ žŮ‚¡‚ ‘¡ŦűŦƁ€ààk¹ĚsŸ®l¢š #€Ůt¡‚ŦŰ

‘¡Ŧ’8s¡ūŦƁŰƁŰٓàà ųƁ‚àà…©ž ®¡ƁŰٓ ’¹®¡sv¹‚àà ’¹vàà Ŧ ®€űŦ€d€ààkk¹®ųƁ‚…©žŦŰ ŭ‚‚©©esààŮہ¢®ŮŦŮŰŦ‚űŦ’à๠#€kŮ®…¡ŦƒŦŦŰƁŰٓ vj©»űŰŦ ’¹®¡sv¹‚àà ŮۓŰُ¥_‘¡Ŧ ‚8_©»€kk¹®ۓ_¹ŮŰŦƁŦŰƁŰٓ ŰŮ’¹€àà sſsŮs¡#ٓàà ®ƀ€¡Ů ſs©‘¡ŦŰŮ’¹®>¹slk»’k©ű‘¡Ŧ ĄŮŦŮŰŦ‚#v ŦŰŦ€¡‚ »€k¹®ۂ™ žŮ‚’sv¹‚àà ‘¡ŦĄ“àà űŦ’¹ ˆ “’¹v Ŧ®‚»Ů“ ®©jC ‚ŰŮƁƀ€àà ©ckſŦ€àà“g«àà¡ #v Ŧv¹‚ ſšŠsk‰sũۓ Űs©8 ŦŰŮŦŰž‚‘¡Ŧv¹‚àà ĄsaŦ ‚¡ƒ¢sƒ©ƁŦƁ€kŮ®ŰŦ‚ààŰŦ€¡‚ v Ŧ’‚ «¡ŮŦŮŰŦ‚‘¡ŦĄsaŦ’ ‚’v¹‚ ‚¢Ŧƀ€àà €©ſšŰŮ’¹ ſsjs¡’isdŮۓv>Ŧ“8®i©Ů Ą€ŰŮ»€k¹’©lŦŰŰŦ€¡‚ ųŰsf

ŰŦ€¡‚ ’ƀ‚ls¡ũŰsàà> ſŦ“k’ Űs©àà>»ƀ‚l‹i7sŦ#ق©¢®id ŰŦ€¡‚ Ž“ž’¹vàà ŦĄŮ“ űŦ‚8j¹ ‘©k¦jŮŦ‚Ŧ‘¡Ŧ#€k¹®v¹‚ €¡s ŰŮ»űŰŦvj©ŰŮſs “ƁũŦ‚©©es űŦĄ‚8_©‹i7»ƁŰٓ ¡“Cſsű ŰŮŸ“™“‘¡Ŧ’¹€kk¹®ti sjàà ſšĄsžsj Ɓv Ŧƀ€àà €©ŮŦŮŰŦ‚ #€¡Ŧƀق¹ŠsaŦŦŰ ŰŮ ƒàà© űsàà ƁŰٓ Ąsv¹‚àà ŦŰŰŦ€¡‚ »ųƁ‚àà…©žĄsŮŦŮŰŦ‚ ƁŰٓ vj©ũƁsf8Ŧ’sv Ŧقž’ ۓ7<űƁŰvj©’àà¡“CſsűŰŮ ®i¥_‘©kŸssj ‚¢ŦƁ€kk¹® ’’“s’àเ©Ŧ€»€¡€àà ’Ŧ“ ƁŰٓ ¡“CſsűűƁŰvj©’¹‘¡Ŧ

’‚ «¡ƒ©sv¹‚àà ‘¡Ŧ’Ŷ“‚ ’¹vi‘àà¡Ŧ’#ٓàà ®ŧ“àà>ü ŠsaŦ®àà¡s€ksààŮŦŮŰŦ‚‘àà¡ŦŰŮ Šf’ŠŦ“‚8àà_©ŰŮ’¹ٓàà ® ŰŮ‚¢Ŧ»Žsàà9ĄŦ‚#vàà>©ŰŦ€¡‚ ’v¹‚ »ƁŰٓ €¡‚ …©žŮŦŮŰŦ‚ ¡ŰsŰŮ’¹€ sƀ€ ƀŮŦŮ€ldsj Ɓ€Ů¡“CŦŰſsàà8¡³s¹®`=àà_ ſsjŰŮ’¹sſšűŦ»€8f©ŻsfŦ‘àà¡Ŧ ŰŮ’¹‘¡Ŧ’ààŶ“‚Ą€ààkŮŦŮŰŦ‚àà ĄŦ‚®ei7ŰŦ€¡‚ ’‚© oũۓ ŮŰŦŮٓƁ»Ů“ ®v ŦقžũŰs> ®jl »€¡Ŧƀق¹ŠsaŦŦŰſšsjàà Ɓ ®kd¡#ق©¢®Midsj ’‚©¢ſŦ€Ů ſs8¡ƁŰٓ àࡓCűŦ‚¢Ŧvàà¡slŰŮ t©`’¹Ąƒ©Ÿslk»Ůہœsƀs ŰŦ€gſsjƁƁŰٓ »Ů“àà ®sj ƀ€šŮŦŮŰŦ‚ŰŮ’¹vàà Ŧ®Űsàà> ŮsfĄsk7‚€©Ŧ“®slkƁvàà Ŧ ®ŦŰsàà> ƁĄ“ŮŬ‚ sààŮŦŮŰŦ‚ ŦŰv Ŧƀ€ ®k©…©žŮŦŮŰŦ‚ŰŮ’¹ ũŦŰs> »v¹‚àà ‚¢Ŧ#€©k¹vs¡ŰŮ ‘¡Ŧ‚©ŰŮ»¬©’àà¹ق¹v ŦقžŦŰ ’dŦ‚ƀs¢ŮŦŮ’àà€©Ŧ“®ũۓ v Ŧ“ ŰŮƁv¡s¥àà v¹‚ ſšűŦƁ ’¹€©àà stŦ‚sŦ#€©k¹ũŰsàà> ®“svàà ŰŮ®s7‚ààſs8¡Ŧ“Ů ¥ŰƁ€’s€àà sƀ€àà ©ck #ٓ ‚<k %v Ŧƀ€š®€ſ“sưƱƱƀŮsŰŮ t“ſš’l’¹®“l<Ŷ‚àà t“Ɓ s»Ů“ ®‘©™“l v Ŧ€gſ´b

®“s‚©ĄsŮŦŮŰŦ‚‚ ŮŰŮ …©žĄsŮŦŮŰŦ‚’¹€©Ŧ€v Ŧŧ“ ®sFŦĄsŮŦŮŰŦ‚»ƁŰٓàà ųƁ‚àà €k8àà>®¡sŮŦŮŰŦ‚®kd¡#€k8àà> iHŦ‘©Ż“g‘¡űŦ“Ųsàà Ŧ‚’¹ sۓ_¹®i ŦŮ‘©Ŧ“űŦĄŰs©àà>Ɓ ’s€“àà ‚©àà>fĄŦ’“¢’€¡s ‘©kŸ#€kàà sƀ€kk¹ź‚`Šààf »ƁŰٓ ųƁ‚…àਫ਼ĄsŮŦŮŰŦ‚ŰŮ ź´8 ŦűƁ‚ſsűŰŮ€¡sſs¢€k Ɓ‚ jƀ€kk¹ź‚`Šààf’»ŮŦŮŰŦ‚àà ĄsŽsàà Ž“ ŰŮ’¹®sŰŮ#€kk¹ ĄsŮŦŮŰŦ‚’¹ٓ ®ƀ€s_‚© Ŧ Šf’’àà_©j»ƁŰٓ ųƁ‚àà…©ž #v Ŧ ƀٓ űsàà ƁŰٓ Ąsv¹‚ ©Ů’ƒ©űsàà ƁŰٓ Ąsv¹‚àà ĄŰs`BŦũs€ ƀ€ààkk¹’˜ŦŰŦ’¹‘¡Ŧ ŰŮ»€kŦ“ ®ŦŰ’ààŸ‚àເk8àà> ’ƁƁŰٓ ųƁ‚…©žĄsààŮŦŮŰŦ‚ ‘¡Ŧ‚sk#€kk¹®€gdkſs ٓ Šf ’‚ «¡ĄsŮŦŮŰŦ‚»sààŮŦŮŰŦ‚‘¡Ŧ sŮŦŮŰŦ‚’àà“¢‘¡Ŧſقà๐àà©ckƁ ſšűŦsj ‚¢ŦƁvàà Ŧ®“s‚© žsŝŦ€`’¹€©8àà>®s>¹’8 Ů ĄsaŦűŦ7»€¡ŰŦŮŦŰĄŰs¹‘àà©kŸ «¡Ąs‚àà ŮŰŮ’àà€¡s»ŮŦŮŰŦ‚àà ‚8àà_©’‚ «¡Ɓ®“s‚©ŮŦŮŰŦ‚ #€©k¹‚¥

€¡‚©œŦŰſsũŰs> ƁŮŰŦŮٓƁsk98 Ŧ’àà_©j’¹‘¡Ŧs »ƁŰٓ €ks®àࡳs¹€àࡂ …©žŰŮ Ɓsv¹‚àà űŦ®àà ‚’ſŦ“àà® ’¹ƀ€kk¹€©“œŰƒààĄsàà’s Űs¹ €©k¹ sŦŰŮŦŮŰŦ‚€©Ŧ“® »Ů‚¹Ůsj8Ŧ»€k8àà>ƀ€ ’8 skàà ’k©űŰŮ’à๮´¥àà_űŦ‚œ¡Ů®¥¡ ĄsŮŦŮŰŦ‚’¹v ŦŮ‚cŰŮ€¡ssŦ ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

44


43

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

42


sjk©

Žs s€¡€®“7¥kق ŮŰŦŮ’ŦŮŦưƮƯƳ

…g®“7¥kق€¡€’“j<i©ŰslŸ‚ŰŮ’¹ق¹€©¡o€i©Űs¢ƁۀŦ #ق¹€Ŧ“ ®k¡‚š s®“7¥kقàà€¡€’“j<i©‘àà©ƁŦŰŮ’8àà ¢Žsàà ’¹‚œ¡űs‘¡Ŧ ‚¹Űsž‚8©ž®kd¡®iŦv©`=àà …gŰŮ2ƒ©œŦvfœàà ®“7¥kق3žs #v ŦŮ€Ŧ“ ۓaƒ©€¡€’“j<‘¡ŦĄ€di©’ Űٻق¹®¡sM‚k €k¹®Űs¹’“j<‘¡ŦžƁِàài©ĄƁŰ®àà>©iœŦ‚œ¡űs‘¡Ŧ‚™sŽsŰŮ ®“7¥kق€¡€’“j<‘¡Ŧ’¹€Ŧƀق¹ž´Ŧ®“àà ®s¤j¹ſŦ‚¡€sŦ ưƮƯƳƁưƮƯģĄsls ŰŮſšžŰslŸƁž“àà Ąsl8j>Ɓv Ŧ®8jàà>ŰslŸ #€ €Ŧ“ ’8 s

41

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


sjk©

sjk© d s„j>¡‚¹

s8©®s8©®“©i©ƯġƮųƁ‚

Vs ƁŦ%v “¢ši©ſŦ‚¹Ŧſsű‘©8_k¡ŦƁv¹‚ ’ŦŰƒ‚ŦŰs©“Ɓª¡‚8 Ŧ¡‚Ąűss®8s¹ #ق¹g8k„j>¡‚¹ ſŦ‚¹Ŧ¡Űs‘©8àà_k¡ŦƁ®s¤j¹»®8¡ŦŰƁűŦg’ Ąsƀƒ¡sſقĄŦ‚ųŦ®iŦĄs€©ŦűŦ®¥¡ ’ŦŰ®8s¹Vs ƁŦ%v “¢ši©®kd¡Žs l „j>¡‚¹ŧs>‘¡Ŧs#ق¹g8k„j>¡‚¹űƁŰ Ą‚œ¡ŮĄsi©Ŧ‚¡ű»Ů“àà ®Ź“i ssjk©

’ijűŦ»€“ ſŦ‚¹ŦſsűſšŰŮvàà ŦŰŦ‚ Ɓ‘©ƁŰġƲžssű“¡Ű“s©¹€¡€‘àà_¹ŦžŦŰŮ Ŧ‚¡s¹Ɓ‘¡sž„¡‚¹Ąűssv“ŦŰsž‘_¹Ŧ‚i¡‚ s„¹s€¡€Ą€j¹Ɓſs¡ŦŰ«žss®àài8¡s #®8©‚8ŦƁ®f=®¢€űžs

ƀ€ Űs¹’Ž“e_»®_kſŦ“k’®¥àà ƒ¤Ŧ€Ů űŦ® ‚’¹‘¡Ŧsv ƁŦŮŦ‚Ɓƒ©Ÿ’j#vàà Ŧ ’¹‚©Ŧ#€kű®®¡ŦƁŰsĄsvjlƁŦ’ſŦŰsj© v Ŧ’8>s8©’ŽŮ« ƒ¤Ŧ€ŮŰs©8 ŮſŦ“k’ ###’¹‘¡Ŧs€k¹jCŦŰsvjl‘¡Ŧ€Ŧ“®M €©<»Ą‚“¹sàà7¡‚»ĄŰs`’lŦ»ŮŦ€ààl€s Ŧ“©àà »ƀŮŦű‘àà>Űsœ»Űsàà_Ŧ~©ů»Ą‚©àà_ »ſs¥ ŦŮŦƒl»Ą‚fdŮŦƒl»®¡“jss»‚¢s©k űŦĄ‚¥àà>sàà™‚´Ɓ‚àà<œ“ààiHŦvààj` #€k8>i©ſŦ‚œ¡űs

®“©i©ƯġƮųƁ‚űŦs8©®s8©i©…=ž‚àࡀ ®i©sŜŦt©7#ŮŦŮ‚7 ſŦ‚¡ŦĄsjk©àà ưƯŰŮſš Űsœ‚7 s“œ8f¢ŰŮsàà8©®s8©i©…=ž‚¡€ sjk©àà ƯƳŰŮ‚Ŧ‘¡Ŧ%vf¢ſšųƁ‚ƀŰsŰŮ‚ààl »€l_Ąsſs8 ‚l ŰŮsjk©àà ’àà ƁſŦ‚lŰŮ ®%ŮƁƒŦĄƁ#v Ŧƀ€àà ſŦ‚¹Ŧƒ¡‚7ƁſslfŦ ƯġƮųƁ‚’àà“ſŦ‚¹ŦűƁŰƯƮŰŮsàà8©®ààs ®Ŧق¢Űs¹’ààs8©®s8©#vàà Ŧƀ€àà ®“©i© ŰŮvàà ŦſŦ‚¹ŦŽsŰŮsűƁŰ‘¡Ŧ’¹€¡‚ŮŦقààl tb«¡ŰŮ®¢űs’’¹vàà Ŧ®Ŧ“‚8 ŮŮۓ

ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

40


sjk©

’8f‘¡ŦſŦ‚¹ŦŽsŰŮĄsi©

PLAYTHISWEEK

WORLD WAR Z %ſs8 ŦŮ’´ ài ſsűsà €àkŰs¹ Ą‚©¢“iĄŦ‚à‘à©Ą‚ࢠ’๠ĄŰsàj© ų‚8à>¢ űŦ ’à à¡€7 ŦŰ sſsà>Ŧ ‚¡űŦŰsà©Ů€àk¹®®à7Ŧű ®¡s®à7Ŧű#ŮŰŦà¢®sž sàvƁŮƁsà…ŰŦ’๠‚àb Ɓƀقà¹ſ“œ‚à ŦŰ s©ŮƟſs>ŦŮŦ²¹ĄŮ“s ####Ɓ€k¹®€¡€lŦŰ

%ſs8 ŦŮ’´ ’๮àj¡€ƀ€kà Ɓ‚ƁŮ ŮƁŰƁsslš®ieà v©d“ ٓàsŽsà8©<¡Ů‚à` ’à ƀŰƁŮ ĄŦ‚à »và Ŧ ƀ€à v¹‚à ŮŰŦƁ »Ąű“àšŰs¹ ’¹®¡s#€“à ®¢“ࢠſ€à žŦ€=8à ŦĄŦ‚sàlš Ąs’esűŦ®Ɓ‚¢sà€¡s 4Ɓ€kk¹vsŰſŦ“

MAN OF STEEL

%ſs8 ŦŮ’´ sà »’àsœ© ŮŦű“à «à¡ űŦ ‚à‚ Ąs஡sŦ“ €à Ű ®àk©ű Ąsſsà>Ŧ ‘‚ž“ à Ŧss€k¹® űŦƁ€s8_sls>Ŧ«j¹’ #€k¹vcsüſsl

39

/

www.ertebat.ae

THE INTERNSHIP

MONSTERS UNIVERSITY %ſs8 ŦŮ’´ ƒàj© Ɓ ®¥à ƁűŦƁ «à¡s ƀsœà_ŦŮŰŮſŦ“©sà #®àž ’_gƁ€kk©®ŦŰ‚œ¡€j ŰŮŲ‚wss€k_¹® #€“ s³“©v¹‚

/

ISSUE 838

DARK SKIES %ſs8 ŦŮ’´

žŦŰš®à¢€ű’à¥k¡ŦűŦ€àd ſs¡‚ŰŮũ‚àƀŮŦ“às ũsàsfŦ űŦ ĄŦ’à“j< tà©< Ɓ €k¡sà “ s sàlš»Ů“à ®ſ“ࢂ¢Ů ®¡Ɓ‚©’¹€“ ®’“8 ®žŰŮƀ€k_¹Ɓősk8_Ɓ ###Ɓ€ s®ſsš

THE BAYTOWN OUTLAWS %ſs8 ŦŮ’´ ŧ“ v©d™Ɓ’¹ŰŮŦ‚’à

’»€ŰŦ€®àsj8ŦƁ®s s€àkk¹®«àj¹ſű«à¡ ۀžvà ŮűŦŦŰų€àű‚ #€kŮũsŝ…8©“;>® ٓ ®t7 «j¹‘¡ŦsŦ űs®¡sŦ‚s’slšĄsž’๠ŦŰųŰsàc8ŦŋiŦ’¹ٓà #€ŰŦ€


ũŦŰsŦĄssjk© ŰŮĄŮƁű’ DARK TIDE

WHITE HOUSE DOWN

sjk©

PHANTOM

%ſs8 ŦŮ’´

RED 2 %ſs8 ŦŮ’´ ’à` ŰŮ „à©i¡Ɓ ŲƁ‚à …gŰŮ‚œ¡ŮŰsà«¡i© €k¹®Ąűsàűű“«àŦ‚ ’8à>_űsۓào«à¡’¹ ®à “ s€™Ąslsűsà

ĄŮŦ€d®Ŧ‚jsƁŦ#v Ŧ ‚à©žƁ®àj¡€ſŦŰs¥àjűŦ žƁŮ vjà> ŰŮ »Ů“à ƀűs®à¡“Ŧ‚s«à¡®ŦŰ 2ưŭ‚à 3’`#ٓà ® #v Ŧƀ€_ųsű“k

űŦv sfۓào…àg©¹ſsà ’¹€àk¹®ĄűsàŦŰs¥à¡‚šƀ‚àœk¹ ’Uà “©žĄŦ‚ƁŦvà Ŧ“ ŰŮsà vfs=v©kŦƁũs´ Ŧſsűs

«¡ŰŮų‚8 ŮƀŦ‚jƁŦ#v Ŧƀ€ sŦ»€k¹®v¹‚ €©f ŭs¹’ۓ ~i>®sc’7 ƀƁ‚¢«¡ſsƒj ‚¡s ƒj©ƁŽ‚8k¹vCŦŰ€©f ŭs¹ ŦŰ„¹s®j©s¥¡‚šۓlj„©¡Ű ’¹®b¡Ŧ‚ ŰŮ#ق©¢®ſs¢Ɓ‚¢’ ©¹»’8‚¢Ŧ‚ŦŰۓ_¹ū‚Ɓū‚ ۓ_¹Ɓų‚8 ٻۓlj„©¡Ű€¡s #€€ũsŝŦŰ

ESCAPE FROM PLANET EARTH %ſs8 ŦŮ’´

ĝŰs¥à Ŧžs’ĄŮۓsa «j¹žsਫ਼«¡ŦƁ“‚ž“à

ősà‚b ĄŦƀŰs©à űŦ sàŦ »€àk¹® vàs¡ŰŮ à sžžs©ž’’¹®àsœk ٓ ®’“8»€Ů® …©ĄŦ’ižs©ž‘¡ŦŽs ŰŦ ###Ɓƀٓ7

%ſs8 ŦŮ’´ «¡ſs8©žs¹ŮۓŰŮſs8 ŦŮ v>ĄƁۓà ®¡s¡ŰŮ‚¡ű v¡Ű“o«¡žsŝŦĄŦ‚’¹ ő‚à’àۓà7<’às©f= 4ٓ ®ųŦƀŮŦ“s

DARLING COMPANION

COMINGSOON

%ſs8 ŦŮ’´ ĄŦ’‚ŴŦ“à«¡’๮ű űŦ’๏7Žsà ’à»và Ŧ «¡sƀ€k_¹ŋ7¡‚gĄŮۓ ‚ »’8 ŦŮ€©fà œŰƒ’à “¹ ©jĄslšà_’ƀŰsàƁŮ ƁŦŰs7k¡Ŧ#Ůقࢮ‚Űs¹’à ųق¢ĄŦ‚àŦŰĄ‚à>žƁۀž s’à “¹sàſقà¹skà šƁ Űs7k¡Ŧ®àƁ€k¹®Ŧ‚j€à¡s ƁŰŦ“à và “¢Ąs’à “¹ ‘©j¹ŰŮ’_©jűŦ‚’k ‚¢ 4Ɓ€k8>ſsšš

%ſs8 ŦŮ’´ ’à¹và>®àűſs8à ŦŮ và ƁŮ ®ài© ŦŰ …œà

űŦ ‚8à_© ®à8 #ŮŰŦŮ ®sfŦſsl¢sƁų‚“à Ɓ€àŮ®ŭŰ^à ĄŦ‚à $€`’àŦŰƁŦų‚“à Ɓ€àk¹®à¢ƀs¢šŮ“à s 4ų‚>j

ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

38


37

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


v©g“

ƀ“© ŰŮ‚©©e®j¹s ű“š…ŦŮſ€Ŧ“ ŲŰŮ €© sĄűs8P €¡‚©œſsü8Ŧſsٓ űŦ

€¡‚©œŮs¡ŦŰſ€Ŧ“ ŲŰŮv ŰŮųƁŰ

€©k¹v¡sŰŦŰž€g

Ŭ‚bŽsj8Ŧ’¹ŦŰ®jlĄs’8¥^ŰűſŦق¢sàà »€kk¹®†=_»v Ŧ‚8_©ſsü8ŦŰŮſs_€ ŧŦ“sŽŦpàà ſš’Ɓ€kk¹®Ŭ‚ ŽŦpàà slšűŦ ’©lŰs¹‘àà¡ŦĄŦ‚ààtàà skųƁŰ«¡#€ààkŮ® źƁ‚dũŰs¹…àài’űƁ‚Ŧ’¹vàà Ŧ®¡sũŰs¹ ’©l®¥Ÿ“¹ĄsũŰs¹€©Ŧ“®sjàà #v Ŧƀ€ ź‚ ŰŮƁƀ€àà ®Ŧ‚ ŽŦpàà ſšź‚ «¡»€©k¹ €©Ŧ“®ųƁŰ‘¡Ŧs#€©>¡“kŦŰŽŦp ŧŦ“‚œ¡Ů ũŰs¹…iĄŮs¡űŮŦ€d®i©`CŽs Ɓž‚ſs¡sžs Œd™ŶsgƁ€©¡sűs©ŦŰٓ slšsƁ€© s’8 ŦŮ #€©k¹Ŧ€©žŦŰٓ ũ“Ɓ

2®i3#ž€Ŧہ¢’àà¹ٓ®àà ´¹‘¡‚8l®Ŧ“ €k ƁŦ#vàà Ŧűs8P©`ü8ŦŹŰsſŦű“š…ŦŮűŦ®àॡ €Ŧ“®’¹ŮŦ€Ůs¡ƁŦ’slkŲ´¹‘¡Ŧ3%€àࡓ¢® ’¥i»€Ŧ“=Ą‚8àà_©ũsji¹»‚8j¹ſsűź‚ ŰŮ ŸƁ‚àà ®8ƁƁ€k¹ƀsœŲŰŮŧs8¹’ŮŦŮŮs¡ƁŦ’ ƀsœŧsàà8¹’ŲŦ“žsààWsſ€Ŧ“ ’àà€ààk¹® ’ŦŰĄ‚8àà_©ũs©¡ƒƁsŰŦٓM»s„¥’»€k¹ Žsd’dsb»’dsbƀ“©àà ‘¡Ŧ’#ŮŰs¤>‚ s wsƁ©j¥ŲŰŮűŦ®¡s…àà ‚žs’¹€k¡“¢® ũs¥‘¡Ŧ#€sMقàà‘ůŰŮ®jl7’8¥ٓàà ® ’>iŰŮŧŦ“®ĄsŽŦp ’¡€7€Ŧ“®l7 #ٓ ſsü8Ŧ

’¥’¥ŦŰſsàà ’dsbſsűàà“ſŦű“š…ŦŮ €kŦ“=ŲŰŮ€ààkŦ“ ®‚àà¢Ŧ®ààkd¡»€ààkk¹®M »€kŮ®MŧŦ“‘fi»€kk¹®ų“s ŦŰ‚“©¤s¹ ®Ůۓ »€k_¹®Mő‚àà ſ“¡ƒ¡“iĄs’s‚’ ’ſsàà_ Ŧ“žsW’´ Ɓ€kk¹®ų“ààŦ‚ŦŰ ‘ůŰŮŦŰ’ij‘¡Ŧslš#€kŦ“ ®’¹v Ŧ® ŰŮ v¡sŰŦۏŦ‘¡Ŧ“ſŦű“š…ŦŮ’¹€Ŧƀق¤

®‚¢‚àà ’Űs¹Ɓvàà ŦŰs¹’dsb%€ààkk¹® #ŮŰŦŮv©üŰŦ

€©k¹Űs¹Űsc8ŦűŦ‚8_© ƯƮűŦ…àà ‚žĢ’€Ŧ“ ®Ų´¹ààid€©k¹ŵ‚ #€©ŮŧŦ“ſs8© ŰŮŒ©i¥ſŦ“k’ƀ€ ®Ŧ‚ ŽŦp

»€kŮžsŝŦŦŰŒ©s¥®i©®sŋ“Ŧ’¹®Ŧű“š…ŦŮ sƁ€‚€©g’¹slš#€kŮ®ŧŦ“ŽŦp ’ ’‚9¹Ŧ€ ŧŦ“ŽŦp Ģſsj’ŮŰŦŮv©jŦſs_¡Ŧ‚Űs¹ĄŮƁ€ ’¦šűŦ‚8_©ŠŦ“‚9¹Ŧűs8PſŦű“š…ŦŮsŦ€kŮ® #€kŮ®žsŝŦ»ƀ€ ’8 Ŧ“ slšűŦ

€©k¹ĄŰŦق’8¥ŧ“

ſšűŦ‚ààlsŦvàà Ŧlŧsàà8¹Uààſ€ààŦ“ slšĄƁېid’¹vàà Ŧ®s¥űŦĄŰŦقvàà ŦŮŮs¡ ſŦű“š…ŦŮ»sàà’8¥‘¡ŦűŦ‚àà©’#ŮŰŦŮ€à੹o ŲŰŮ®àà »€kk¹®®dàà ààſsàà ٓ àà“ ĄƁŰűŦƁ€kk¹Ŧ€©žŦŰ®iŦƁlĄs’8¥ſ€Ŧ“ ق¢sàà ‚œ¡ŮųƁŰ«¡sŦ#€ŰŦقvàà ŦŮŮs¡slš ſŮۓ ‡ü’’¹ſŦ‚œ¡Ůź´ ‚slšþsàà^Űű ‘¡€ŦƁ’®¡s’©“ Ɓ‚ ’€kk¹®ŸƁ‚àà ƁŠjŦŰſsàà_i¡s Ɓ^ű Űs©>l ’¹€ŰŦŮ®k¡€ŦƁſŦű“š…ŦŮ‘¡Ŧ‚8_© €kk¹®‚7’g©Ů€kŸ»‚œ¡€jsſŮűź‚ƁŦ€ slšŰŮsƁۀž#€Ŧƀق¹Ąűsſs_8©g“ŰŮĄŮs¡ű ŦŰ® ŰŮĄs’8¥űŦl’8¥’àà s«¡Ŧ€Ɓ Űs ‚ U‚¢Ůs¡’_űŦŦŰslšٓƁ®¹Ů“¹űŦ #€kk¹®v ŦŮŮs¡Ą€d^űŸƁ‚ űŦ7 t skĄsŮŰŦ€s8àà Ŧſق¹Ŧ‚sslš#€Ŧƀق¹ €©€¡“Cƒ©WŦŰŰs¹ ŮŰŦ€s8 ŦźŦ€Ŧt>¹vŜ’ŦŰslš»s’¦ĄŦ‚ ’ŦŰſs ‚8 ŮƁ‚>žslš#€ŦƀŮŦŮŻ“àà ®sd8Ɓ Ąs’¢‚űŦĄ‚8_©„sàà ƒ©WƁt‚Ąs’¢‚ Ąs’8f¢sˆààg’€kk¹®¡“àà_ſ€Ŧ“ ŲŰŮ U‚¢3#€ŰŦŮ³sƀ‚MUàà‚¢ĄŦ‚t‚sƁŒ©9¹ Ą‚©¢Ůs¡’ٓ slš’¥i4Ɓ’¡€U‚¢Ɓ®sf l#v>©Ŧ«¡ſق¹ƀŮsš’vs7 ®ưƮƀ‚M s’¦»€k8>ŲŰŮƁ’dsbŦƁ€ŦŻs8àà_ ‚l’¥iv Ŧƀƒų“ ŦſšƀűŦ€Ŧ’Ÿ’¹v>© 2ٓ ’¡ŦŰŦsj ’®d™ƁƁ‚ ’Ÿs’¹v Ŧſš #€kŮ®Ųs¥dŦƁ’8‚¢slšűŦŦŰ„‘¡Ŧ

® ŰŮĄs®¢ŮsšŰŮŒd™ sűs©…©žŒd™€Ŧ“®v‚àà_©žž€©Ů«¡ ®i7ĄsĄ‚©¢Ůs¡’¡sž‚€¡€ĄsĄ‚©¢Ůs¡#€ s ®¡sŲŰŮs¡ŲŰŮŰŮ‚¢Ŧ„ž€“àà ®’8 sàà

»€¡Ŧƀق¥ſŦ‚7ŦŰŒààd™‘¡ŦƁ€¡ŦƀٓŒàà©d™ s¡»ŮƁ‚…©žŧ“ ƒ©Ÿ’j’¹€© s’8 Ŧ€Š“ ũۓ’s¡Ɓ€¡ŰƁs©‘©¡sžŦŰٓ ũsd“~bàà

#€© ssűs©…©žٓ7j¹ŠŰŽs7Ů’Ą€

€©k¹Ŧ€©žŦŰ’dsb’¦¡ŰŮ ©gCslšƀŰsŰŮ’¹ĄŮs¡űſŦű“ààš…ŦŮſs©ŰŮ ŋis¹‚Ŧ«¡’dsbſsűƁvsàà »vàà Ŧƀ€ #v Ŧ®`= žŦŰšƁv¹s ’s ®8Ɓ»tàà Ąs‚ šs®ad ŲŰŮ€kŦ“®‚8l»ŮƁű~àà7s®adƁvàà Ŧ ۀſš€k¡š®’àà ۀűŦ®8Ɓs®ad#€kŦ“= ŦŰ’àà ۀĄsŰs¹€kŦ“®’¹€k8àà>Žs‚àà

vŦ‚8àà Ŧ’s®adƁ€k€žsŝŦŠ“ſsààj ’€¡ssٓàà ’¹vàà Ŧ®f¡‚d‘¡ŦƁ€ŰŦŮűs© ’=>«¡’jĄŦ‚ſŦ“®MƁ©k¹Ŧ€©žvàà Ůſš #€©¦©ž

ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

36


35

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

34


33

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


sƀ‚lŸ

Ąsƀ‚<kžsĄŰ³Ůſ“©i©ƯƮ’s «¡ŽŮŦ €¡‚ ’“i¢€™ sv Ŧƀق¹t`’“i¢€™Ąsƀ‚<kž €“8ƀűs€ű‚ۓ ‘©jƁų‚>jƁƁŦ ſsŦŰŮŋis¹»2“ààiŝŦ3žssslšƀ€àà sƀsƁŦ%vààf¢Ą‚7 Š7k«¡#€kàà s #v Ŧƀ€¡‚ Ɓƀ€¡€k>žƀŦŰ’s ‘¡Ŧ…©ž #ŮŰŦŮŧŦ“ ŻsŦŰslŸ«i‘¡Ŧ

Ű³Ůſ“©i©ƯƮųűŰŦ’àà’ààs «àà¡ŽŮŦ ®‚àà ſ€kŰŮŠŦƁſ“8œk¡ƒk¹’gbkŰŮ €kWƁ‚Ɓۓlàà_ƀ€ààkŦ“ ‘¡Ŧ#€àࡂ »Ů“ ‘¡‚šŰs¹‚àà>jƀŦ‚ààj®àà>©iœŦ ŦŰ’s ‘àà¡Ŧ’sàà Ʊƴ®àà¥s¹ſ“j©àà

ٓ €¡€’s ĄŦ‚ààŽŮŦ#vàà Ŧƀ€¡‚

ų‚>js€Ŧ“ ®M‘€©¹Ž“¥©Ŧ‚Ÿ ƀk¹ĄŰs¥j ŮƁŰƁĄŦ‚v©¹©j`űŦŽ“¥©’Ÿ‚¢Ŧ sŦ»€k¹®vàà¡sjsjk©àà Ąs©Ů ’ ső‚8_i©«¡»ŮŰŦ€vàà ƁŮŋiŦ ®¢€ű’¹vàà Ŧ€g8dŦ‚¡ű€k¹ĄűsƁŦ ŰsŸŮ®sűűƁ‚¹žssƁŦ®i7ő‚8_ ſsj_Ÿ3i©ŰŮslš’¹ƀ€àà ¥àà_ Ɓ€ق¹ĄŰs¥ààjsàà2’8àà>ŋis¹ ®¢€űĄŦ‚i’‚D‘¡ŦŮŰŦ€v ƁŮ #ٓ ŰŦ‚¥ų€¡€ő‚8_

©j`‘€©¹Ž“¥©‚àà>j»‘ŰŦv©¹ ‘€©¹Ž“¥©sŦٓ sjk©àà ŮŰŦƁŮŰŦŮ ‘¡Ŧ#€k¹ĄŰs¥ààjƁŦsvàà>©‚™s «¡ŰŮĄűsààĄŦ‚’sàà ġĢƀ€ààkŦ“ ˆàà “»vàà ŦŰŦ‚’¹«©8sŰĄ€j¹ v>»Ů“ ’8 s Žsàà ۓ©“¡®s¤j¹ ƁŦsŽ“¥©ĄŰs¥j’¹ٓŰŦƁ€©ŦƁŮŦŮ ‘¡ŦU‚¢ŰŮ»Űs¥j’_©ž‚kſŦ“k’ #v‚¡¤Ž“¥©sŦ»€k¹«j¹ƁŦ’…g

ŮŰŦŮ®ŝ‚eŽs’¡Ű“

%®“sk©iŝš ŦŰ’¡Ű“àà ſŦ‚ü®“#vàà ŦſŦ‚ ààü ق¹Œ©“®“k¹ſ‚ſŦ‚ü‘¡‚8¢ ۃ Ąs«j¹vàà Ŧ“ ®sl’ààdsű ŦƁ ۓàà_¹‘¡Ŧſs¢€kskžĄŦ‚ŦŰĄ‚8àà_ ©

Ąs¡Űsàà>©j¹ƀ²¡Ɓƀ€k¡sM®“sààk ©iŝš űŦ€ü8iſsűsàà ſs¢€kskž® ààs ŠŦƁĄ‚8űƀs¢ƁŮŰŦŰŮĄŰ“ ſs¢€ks kž ق¹ž´ŦƁŰŦ€¡ŮſŮŰŦƁ’¡Ű“àà ű‚ ŰŮ #€k¹Žs ŰŦ ‘¡‚?‚eűŦŰŦàࢎs ŰŮ’¡Ű“àà ’¹

ĄŮƁ“©sőٓ¹‘¡‚ ۓl_®s<kžŦ€ Ŧ

Ɓ’8àà ŦŮ‚cŰŮŦŰ®s Ąsàà Ŭ‚ € s…s Ʋslk€¡sàà ű Ɓ‚¹ĄŰ“

‚©j`»€k¹®v7ü slšƀŰ sŰŮ ٓ ős “ž€©“ˆ ſ“k¹Ŧ űŦ®Ɓ ٓ ’‚`ük€©“ˆ ƁŦ’¹ƀ€ ſ š ũsàà ŰŦƒ¢7 ‚#ق¹€Ŧ“ Ŭ s88ŦŦŰ #€ s’8 ŦŮŦŰ ’ĄŮŦŮŰŦ‚ƒH“ ®8¹ƁűƁ‚¹žs‚8 Ů ŲŦŰŰŮۂ¥ۓ ’ſ“k¹s’¹Ą ۓ v Ŧƀق¹ŠsaŦ€“žſ“©i© ưyĢ‹i7 ŮŰŦŮŰŦ‚ààs©Ůų“ààžų“ ſs¹Ů“ à๠ĄŰs`BŦžssààųٓ €©“ ˆà à s ƀsœàà Ɓ‚ŰŮŦŰٓ ősàà “ž’“j < #€k¹ĄűŦ€ŦƀŦŰŦŰĄŰ“

#ق¹€Ŧ“ Ŭs88Ŧőۓ¡“©œŰƒ ųٓ «ààŸ“¹ĄŰ“àà ’àà¹sààŝ šűŦ

ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

32


31

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

30


29

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


sƀ‚lŸ

ų€“űƁŰŰŮŧ‚ۓžafŦ“ŦĄƁűŰš €šs©Ů’ſs8àà>sĄsűƁŰ‘àà©ƁŦŰŮ Ąsjk© sjk©àà s’»Ů“ ŮƁŰƁsƁ sŦ€sàà Ű®¡s“¥àà ſŦŰƁŮ’ŦŰſŦ‚¡Ŧ ® “ űƁŰƁŽssűƁŰ‘¡Ŧ’sfàà o8 ŦŰٓ ’8 ¢…_ ŰŮsƀŰs8 ƁŮŰŦ€ Žs’jŰŮŧ‚ۓž#v ŦƀŮŦŮv ŮűŦ Ąsvàà Ůſ“Ÿ®¡si©‚àࢮŦ€ #ٓ€Ŧ“ ŲƁ‚Ɓƀٓš

ĄƁűŰšų€“űƁŰŰŮŧ‚ۓžaŦ“Ŧ ‘¡ŦŰŮĄƁ#ŮŰŦŮŦŰősž®¡sjk© Uàà ŦŮ ’ſŦ‚¡ŦĄsjk©àà ’¹€k¹®űƁŰšsűƁŰ Űٮٚ‚s€k¹Ŧ€©žv Ů®¹sžſŦŰƁŮ ƒ¡Ɓ‚žűŦ€d#€ààk¥‚cŰsl Ŧƀű“‘¡Ŧ ŰŮ’¹ſŦ‚¡ŦĄsjk©àà ƀŰs8 ®¡“8àà ‚ž ŧ‚ۓžafŦ“Ŧ»€ €“8ƀs‚©žƁŮ ’¹v ŦƲƮ’ŮĄŦ‚ŸƁſ“Ÿ®ƀŰs8

€kjŰŦų“¡ŰŦŮĄŰs¹¹vi v ŦŽs ġƮŦŮƁ€‘#8àà>©slšŰŮ ®¡Ɓ‚šٓ ĄŦ‚ſű“ ő“ƀűŦ€Ŧ’’¹ ®™ŦŰ‘¡Ŧ‚sk»žŦƀق¹t>¹sjk©àà ŰŮ ŦŰŰs78Ŧ‘¡Ŧ®_g‚Ž“7sž“àà ® M vàà>©skdſŦ€‘¡Ŧ’87Ŧ»ž‚7‘àà©űŦ ۓck’¥i»8àà Ŧ€Œ©d™ĄsŰs¹’¹ sƁŒ¡‚ ¡s…  gžsW’¹v Ŧ‘¡Ŧ Űِ¡s…gűŦ®àà ‚®8»vàà ŦŸsŮ #v>©ŰŦ‚¥sſŦ‚¡ŦĄsjk©

Ɓsjk©àà ‚ààœ¡űs»€ààkjŰŦ ų“àà¡ŰŦŮ ŰŮٓ ĄŰs¹¹ààiƀŰsŰŮſ“¡ƒ¡“i Ɓsjk© ŰŮžŦĄŰs¹¹ĄŦ‚%vf¢sjk©

sjk© ’¥k¡ŦŦ€8Ŧ»žŰŦُ©ŮƁŮſ“¡ƒ¡“i v Ŧ®d©7 „ž»ƀ€àà ©bd®“’ #€àà ‚ٓ Ŧ€’ààũŦŮslkàà_©ž’¹ ’®sŰŦũŦŮslkàà_©ž’¥k¡Ŧ‚œ¡Ůàà©Ů ‘’¹v Ŧv©f©¹®ƁŒ©d™ ĄŦƀűŦ€Ŧ ®k¡‚š…g’‚™sƀs¢¬©’`= ’

€¡š®ŰŦűs’ſs8> űŮŦƒ¹sžŧŦ‚l €¡€ ž“7š

ŧŦ‚l ’s‚‚¡€ »®Ůs Ůs ‚#ق ‘¡ŦĄsv©sd‘àࡂ šƀŰsààŰŮŮŦ ƒàà¹sž ®sWŧŦ‚làà sűƁŰ‘¡Ŧ%vààf¢ €k‚k ų€¡€ž“7šĄŰƁšŠj…àà Ŧ“ Ɓ‚¥ Űِ®“ v‚_©ž‚¥ ŦŰŦ€ Ɓv àà Ŧ ‚¢ŦŦ€ ĄŰs¡’Ɓv Ŧ’8àà ŦŮ’k ©ű‘¡Ŧ s¡Ɓſs8>ű»Ů“ ® ųŦĄŰŦŮŦĄ sŰs¹ #€ €Ŧ“ ‚_8kŽs ‚ ŦƁŦ

»űsàà>œkš»Ŧ‚àà ’Ŧ‚ŮŦƒàà¹sžŧŦ‚ làà

Ěsž ®g©àà “ƀ€kŦ“ Ɓ Űsàà8©¢ ƀ€ űŦ“ ŦŰٓ ž“7š‘©ƁŦƳƳŽs ŰŮſs ۓ_¹ 2ſƁŰs‚¡ű3žs’Ą‚7 ‚©ŦĄŰs¥j s ‘¡ŦŰs_8ŦűŦ„ž€k‚k‘¡Ŧ#ق¹‚_ 8k ٓ ũ‚àà>k¹‘©ƁŦƳƳŽsàà ‚ Ŧ ƁŦŰs¹ s™Ű€jüˆàà “ƒŦŰŮ®¢€űŦ“sà àŦŰ ’küĄƁŰ ’ààſs©Ŧ‚¡Ŧ’Ė ¥¡ŰŦŰŮ ŰŦƒàài¢

ſs8 Űsj©ŰŮĄŮs© Œ “¡ ƁŦ®“jŽsŗsààdſs¥àà ƒž’ 8f¢’Ɓ ƀ€k¡šĄsűƁŰź‚ Ɓvàà ŦĄŮ“7l ’ƁŰ sűƁŰ‘¡ŦĄŮsà੝#€àà €Ŧ“  † ‚ ŮŰŦŮskƁƀٓ7®ji©¬©‘àà©ŰƁŮ Ą“i #€k¹Ą‚¤ ŦŰvsgƀŰƁُs¹ٓ7l s

#€ Ą‚8>ſs8 Űsj©ŰŮĄŮs© Œ “¡ ¡ŦƁŦſ“¡ƒ¡“iƁsjk©àà ‚œ¡űs‘¡Ŧ Žsàà Űs_…¡ŦƒŦ¥_vi’’8àà ¢’8f #€ g8kſs8 Űsj©’Ɓ€s>s»ſ “ ƀ€ Ą‚8>ſŦ‚l’©šſs8àà Űsj© ŰŮƁŦ

ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

28


27

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

26


25

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


ſŦ‚¡Ŧ

ſsjidĄ€k’7ŰűŦƀűsũs©˜ƒ

ſsjid~b ‘©©dƀ€Ɓ‚ž»Ą€k’7Ű ®‚Ąs’7ŰŰŮUàà‚¢ŰŦ‚ààĄŦ‚ ƁidŰs©_ŦŮ»idŰs¡Ůs8 Ŧ»id ق©¢®ŰŦ‚Űs¹ۓ8 ŮŰِidŮs8 Ŧ €¡s~bàà ‘¡Ŧ‘©©dĄŦ‚ſsjid’¹ €kŦہœŦŰ®jid’‚ƀŰƁŮƀs… ŰŮ€kŦ“®ű“<‘¡ŦU‚¢űŦ„žƁ #€k s’8 ŦŮۓasŲ´¹

Ɓųű“š®ààsĄŦۓàà Ɓ®´àà Ŧ v Ŧ®àà ۂƁwüŽsŰŮųŰƁ‚ž ŧ“`ŦŰſš„àài<’à๮ààsűƁ ųŰƁ‚žƁųű“š®sĄŦۓàà »€k¹ ŮŦŮ€Ŧ“ ŰŦ‚ààŰs¹ۓ8àà ŮŰŮŦŰſš ſš®sŰsàà‘©oĄŦ‚ƒ©vààƁŮƁ ‚¡űƁ’8f¢’#قàเŦ“ ŧ“`ŦŰ žsc‘¡ŦŲs Ŧ‚»ųŰƁ‚žƁųű“š

#€s ‚®œk‚ŧ´gŦ Ą€ààk’7ŰžsààcŰŮĄƁ’àà8f¢’àà »ũsà੘ƒ »źŦ€ààŦ »ſsààjid ‘àà©k¦jƁ…ààk¡ƒ¢»s’sƀ“©àà ®àà ۂŮۓſsjidƀsœ¡sĄsgŰŦ Ɓųű“š®ààsĄŦۓàà t¡“`Ɓ ƀ“Bƒ©vƁŮƁ’àà8‚¢ŰŦ‚ųŰƁ‚ž »®s8 Ŧ Ąƒ©P ĄsƀƁ‚¢Űs¹ ©¥_ ®s8 ŦĄƒ©Pũo©»s’7Ű‘¡Ɓsk ƁsƀƁ‚¢©¥àà_ƀ“ààB»ĄƒàโƁ ŦŰ ĄŦ’àà‚ vàà©´ ’ààsk©Ŧ“¢ #v Ŧƀق¹†=_ ŰŮ’¦š’¹‘¡Ŧſsàà©s®¡ss®s ſsjidĄ€k’7ŰžsààcƀŰsŰŮvƁŮ ſ“sŧ“ààŸŰsŸŰŮƀ€àà ŧ“àà` sŦ»vàà ŦĄŰ“àà_¹ũs€ v¡‚¡€ v Ŧ“ ŰŮ„i<űŦųŰƁ‚žƁųű“š g8>ũۓ’ŦŰžsc‘¡Ŧsƀق¹ ũs€ vàࡂ¡€ſ“ààsűŦūŰsàà Ɓ ‘¡Ŧ%ŮŦŮ~©™“»€k¹ŧ“`ĄŰ“_¹ ĄŦۓàà ŰŮſsƒjĄ€k’7Űžsààc ĄŦۓàà „i<»®œk‚ŧ´gŦ®s

’ƀŰsà ŦsųŰƁ‚žƁųű“š‚à¡űƁ ſsàjidĄ€àk’7Űžsàcũsà©¡ƒ ƀ€à Œ “ųŰƁ‚žƁųű“š%vf¢ Ɓ€k¹Ŧ‚ŦŦŰžsc‘¡ŦŽsà ’ ®

®s>ŦĄƁ‚©®à €klűsűsš‘¡Ŧ #v ŦųŰƁ‚žƁųű“š ‘¡Ŧſs©s®àà¡ss®ss™Ű€©j ŰŮſsjidĄ€k’7Űžscũs©¡ƒ’¹ Ůslk_©ž®œk‚ŧ´gŦ®sĄŦۓ ’¹ſš‘©Ŧ“űŦ®jl…=Ɓƀ€àà vƁŮĄsaŦ’v Ŧ®sŰsĄŦŰŦŮ »Ą€k’7ŰžsààcŰŮ%ŮƁƒŦ»ƀ€©àà Ű ’ü¡³ŰŮ’¹ŮŰŦŮٓƁĄŦƀ€ŦƁƀŮs Žs ŰŦĄŦ‚vƁŮũo©’ĄŮslk_©ž vƁŮŲsàà Ŧ‘¡Ŧ‚Ɓƀ€š„i<’ ‘©oƁŧۓck’vàà ŦŒi¥ ŰŮųŰƁ‚žƁųű“ààš®sàà>ŦŠsk ĄŰŦŮŦƁ®àài©`CĄsààƀŰƁŮžsààW ŧžsc»®8©j¹s‚ààŦũۓ’ ŦŰųŰƁ‚žƁųű“ààš®sàà>ŦŠsk ®sĄŦۓàà t¡“`’ààƁ‘àà¡Ɓ€

ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

24


┼┐┼д┬ѓ┬А┼д

┼«┬Њ ┬«┬ё┬Е o┼░┬Њ_┬╣─ёsls┬ю_┼д┼«┼░┼«┬ђ ┼░┼д┬« sk ┼░s┬╣┬њ8 ┼░к░к│

┬ђ┬Еl кђs┬ю_┼д┼«┼░┼«─ё┼░sjd┬«├а├а ┬ђkl ┼░┼«─ё┬ѓl ─ё┬Ѓ┬А┼░┬њs┬ѓ┬╗┼┐s┬ѓ┬╣┬ѓks ┬«┼д┬ѓ кЂ┼│┬ѓ├а├а┬╗┼┐┼д┼░┬ђ┼▒sкђs┬ю├а├а_┼д┼« ┬╗┬ѓkкђs┬ю├а├а_┼д┼«┼░┼«┼▓s├а├а7кЂ┬њ├а├а┬Ъ┼░s┬ъ кђs┬ю├а├а_┼д┼«┼░┼«┼▓s7кЂ┬њ┬Ъ┼░s┬ъ┬«├а├а┼д┬ѓ

├а┼┐┼д┬ѓ├а├аj┬«├а├а ┬ђklкЂ┼▓┼д┬ѓ├а├а┬Ѓ┼д ┬« кЂ┼«┬ѓкђs┬ю_┼д┼«┼░┼«┼░кЂ┼«┼▒┼д┬Ё<k├а├а

#┼«┬ѓ┬╣vg┼д┬Њ┬ђl_

23

/

www.ertebat.ae

/

─ёV┬ѓ┼д─ёV┬Њ┬Њk┬ЦкЂ─ёV┬ѓ┼д─ёs┬љ8>┬Е

├а┬Ф┬Еs┬Ц┬« ┬ђkl┬╗┼┐┼д┬ѓlкђs┬ю_┼д┼«┼░┼« vdk┬Юкђs┬ю├а├а_┼д┼«┼░┼«─ё┼«┬ѓ┼░s┬╣┬«┼д┬ѓ

┬«┼д┬ѓ ├а┬Ф├а├а┬Еs┬Ц┬«├а├а ┬ђkl┬╗v├а├аf ├а─ё┼▒┼░кЂs├а├а_┬╣┬«├а├а ┬ђklкЂ─ё┼«┬ѓ├а├а┼░s┬╣ ┼░┼«┬њ┼д┼▒кЂ┼░┼Е┼░┬Њ├а├а┬Ю┬њ┼Еss7┼г┬┤┬Ю┼д ┬╗кђ┼░┬«k┬Еj ┼Йs┼д┬«iiH┼д┬Љ┬Екђs┬ю_┼д┼« ─ё┼░┬Њ┬ѓ┬╣кЂ┼░┬ђ┬Е кЂ ┼┐┼▒s├а├а= ┬«├а├а ┬ђkl ┬╗┼┐┼д┬ѓ┬А┼дv├а├аdk┬ЮкЂ┬љ├а├аiкђs┬ю├а├а_┼д┼«┼░┼«

ISSUE 838

#┼«┬ѓ┬╣vg┼д┬Њ┼▓кЂкЂs┬╣┬ђ7k┬б ┼│┬ѓ8>┬б─ё┼д┼░┬Њ├а├а t┬А┬Њ`s┬Љ┬Еk┬дj ┬«i┬Е`C─ёs┬њ8├а├а ┼░┬╗┬«s┼│┼▒┬Њ├а├а┼А ┬«├а├а ┬ђkl┬ђ├а├а ┼░┼д┬«├а├а sk ┼░s┬╣кђ┼░кЂ┼« ┼░┼« ─ё┼«┬ѓ├а├а┼░s┬╣ ┬«├а├а┼д┬ѓ ├а ┬Ф├а├а┬Еs┬Ц ┬╗┬ѓ8├а├а ┼д ┬Ф├а├аs ┬«├а├а8dk┬Ю кђs┬ю├а├а_┼д┼« v┬А┬ѓ┬А┬ђ┬╗─ё┼▒┼д┼░кђs┬ю_┼д┼«┼░┼«─ё┼░┼д┬ђs> ┬« ┬ђkl┬╗┼┐s┬б┬Ѓ┬ѓкђs┬ю_┼д┼«┼░┼«┬«8кЂ┼« ┼░┼«─ё┼«┬ѓ┼░s┬╣┬«┼д┬ѓ ┬Ё├а├а┬А┼д┬ѓ┬б┬Ф┬Еs┬Ц ┬«├а├а ┬ђkl┬╗┼Љ┼д┼░┼д┬«├а├а8dk┬Юкђs┬ю├а├а_┼д┼« кђs┬ю_┼д┼«┼░┼«┬ђ┬Е┬ЊкЂv s├а├а ├а┬Ф┬Еs┬Ц v s ┬Љ┬Е┼▒├а┬«├а├а sk ┬Љ┬Е┼▒┬╗┼Љ┼д┼░┼д ┼┐┼д┬ѓj┬Ъ┬ђ┬Еl кђs┬ю├а├а_┼д┼«┼░┼«┬Ф┬Е┬Њ8┬Ц ┬«┬Њi ┼Й┬Њi├а┬« sk v>┬А┼▒кЂ┼▒┼д┬Њ┼д кЂ┬њ┬А┬ЃD┬«j┬Е ├а┬«j┬Е├а├а ┬╗┬«┬Њ┬Ц┬ЊкЂ ─ё┼«┬ѓ┼░s┬╣┬«┼д┬ѓ ├а┬Ф┬Еs┬Ц┬«├а├а ┬ђkl ┼«s<┬А┼д─ё┼░┼дкЂ┬Ѓ7├а├а ┬љ┬Е┬Цкђs┬ю├а├а_┼д┼«┼░┼« #┼«┬Њ ┬« ─ёs┬њ8 ┼░┼«s<┬А┼дs┼д┼░┬Њ ┬Љ┬А┼д┬Љ┬Еk┬дj ┬ђ├а├а ┼░┼д┬«├а├а sk ┼░s┬╣кђ┼░кЂ┼«┬«├а├аi┬Е`C кЂ┬Ф├а├а┬Еs┬Ц┬Њ┬Е┬«┬Ц├а├а ┬Ѓ┬ъ┬«├а├а ┬ђkl ┬Ё┬А┼д┬ѓ┬б─ёV┬ѓ┼д─ёs┬љ8├а├а>┬Е ┬« ┬ђkl

┬«├аs ┼│┼▒┬Њ├а┼А ┼│┬ѓ8├а>┬б ─ё┼д┼░┬Њ├а ┬іbg┬њ8├а ┼░к░к│┼«s<┬А┼дs┼Й┬Њi┼Е┼░┼д┼▒кЂ ─ёsкђs┬ю├а_┼д┼«┼░┼«┬ђ├а ┼░┼д┬«├а sk ┼░s┬╣ #┼«┬ѓ┬╣vg┼д┬Њ┼░┬Њ_┬╣ ┬╗┼Й┬Њi┼Е┼░┼д┼▒кЂ┬«┬Њj┬ѕ┼дкЂ┼░┼▒┼д┬Јg┬њ ┼Е┼░┼д┼▒кЂ┬«s┼│┼▒┬Њ┼А┼│┬ѓ8>┬б─ё┼д┼░┬Њ ─ёs┬њ8 ┼░┬ё┬Е ov ┼д┬Њ ┼░┼«s┼Й┬Њi ┬ђ├а├а ┼░┼д┬«├а├а sk ┼░s┬╣кђ┼░кЂ┼«┬«├а├аi┬Е`C кЂ┬ѓ┬А┬Ђ┬ъ┬ђ├а├а┬А┬ђD─ёs─ёV┬ѓ┼д┬«├а├а ┬ђkl ┬«┬А┼д┬Њ─ёsкђ┼▒s ├аsa┼д┬Њ┬« ┬ђkl ┬Љ┬Е┼▒┬╗┬«8├а├а_l┬ђ┬Еl├а├а кђs┬ю├а├а_┼д┼«┼░┼« ┬«8 sk ┬Љ┬Е┼▒┼░кЂ┼«┼▒┼д┬Ё<k ┬« sk ┼«┬ѓ┼░s┬╣┬Ё┬А┼д┬ѓ┬б─ё┼д┬њ8├а├а>┬« ┬ђklкЂ ┬«i┬Еj┬Ц┼Е┬┤┬Е`Cкђs┬ю_┼д┼«┼░┼«s┬Њ┬ѓ┬ъ ┬Ѓ┬Еs┼А┬╗┬њ8┬ѓ├а├а_┬Е┬ъ─ё┼░кЂskкЂ┬«├а├а8dk┬Ю ┬«jcd┼дКЈ┼дv┬А┼Акђs┬ю├а├а_┼д┼«┼░┼«┬«┬Ўs┬А┼░ ├а┬«├а├а sk v├а├а>┬А┼▒┬╗кђ┼░─ё┼«┬ѓ├а├акЂ┬ѓ ┬Ф┬Еsj8├а├а>┬Е ┬Ё┬А┼д┬ѓ┬б┬«├а├аs┬Е┬б┼Й┬Њ├а├аi ┬«├а├а sk v├а├а>┬А┼▒┬╗┬«s┬Е┬б─ёV┬Њ├а├а┬Њ┬╣┼д ┬Є├╝┬«┬Ўs┬А┼░кЂs┬А┼░┼«┼┐┼д┼░┬Њs├аs┬А┼░┼« ┬«s┼│┼▒┬Њ┼А┬іj8<┼░┼«┬ѓ├а├а7┬Ё┬А┼д┬ѓ┬б


ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

22


21

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


ũŦŰsŦ

®Ů‚l ĄŦ“Ɓŧš

®Ů…€ŰŮ€kj “ũsŝĄƁŰٓ …¡sM

®s8š‘˜ƁVưƴ’7k C° ġƮsààŮ‚àà9¹Ŧ€ C° ƱƮsààُààŦ€

®s8š‘˜ƁVƱƮ’7k_¥¡ C° ġưsààŮ‚àà9¹Ŧ€ C° ƱƯsààُààŦ€ ®s8šĄ³“Ư’7k ƁŮ C° ġƯsààŮ‚àà9¹Ŧ€C° ƱưsààُààŦ€

®s8šĄ³“ư’7k ’

C° ġƱsààŮ‚àà9¹Ŧ€ C° ƱƱsààُààŦ€

®s8šĄ³“Ʊ’7k ŰslŸ

C° ġƱsààŮ‚àà9¹Ŧ€ C° ƱƱsààُààŦ€

®s8šĄ³“ġ’7k xkž

C° ġưsààŮ‚àà9¹Ŧ€ C° ƱƱsààُààŦ€

®s8šĄ³“Ģ’dj

C° ġƯsààŮ‚àà9¹Ŧ€ C° ƱưsààُààŦ€

ƒ©Ŧ‚üŰŮũsààsfŦŋ“jƁ ĄƁŰٓ »‘àà¡ŦűŦ‘¡Ŧ‚ƀƁ´àà #Ůق¢®ƀŮsf8 Ŧ ĄV‚Ŧ8àà>© ’’¹®Ŧ‚ŮŰű 7days%Š7k ĄŦ‚»€ s®ƒl<Ą€© ۓ ĄŦƀŮsũsŮs`űŦžŮ‚ũsŝ

®7 “Ŧƀs¢ŮƁ‚ŰŮŧŦ“ ®€kĢƮŪŦ€Ŧ

ũss “ ŰِŰŮŭ‚ ’8 ¢’8f Žs:ŰƴƮĢƮ’7k Žs:ŰƴƮƮƮ’7k_h: Žs:Ű"’7k ƁŮ Žs:ŰƳƲƮƮ’7k ’

Žs:ŰƴƯưƮ’7k ŰslŸ Žs:ŰƴưƮƮ’7k xkž

ũŦŰsŦűŦ®€Ŧ“ Ɓƀs“¹ ƀŦ‚j’ƀ€ ¢©7“Ŧ ’Űs ŰŮ»ſšŰŮ®¹Ů“¹

ŰŮĄŮűŮĄƁŰٓàà ſق¹Ŧ€©žűŦ’Űsàà „©iž ƀ€¡ŮűŮųŰŦƒàࢄ©iž’¥k¡Ŧ#ŮŦŮ‚àà7 ’Űsàà v ŦĄŮsĄ‚Ŧ»€k¹vs¡ŰŮŦŰƁŰٓ ſ€àà ®žŰŮŽ“jd‚©Ɓ®àà>ŦVŰƁŦųŰŦƒ¢‘¡ŦsààŦ ¢űŦŸ´ ŦƁ’Űs „©ižsĄŦƀŮŦ“s ŲsW ſšŰŮƒ©’s Ʊ®¹Ů“¹’¹ٓ®¡ƁŰٓ ſ€ Ŧ€©žvl„©ižĄsààų´űŦ„ž#vàà Ŧƀٓ ’Űsàà ŰŮűƁŰſsjƁŰٓ »őٓ¹‘¡Ŧſق¹ ‘ ƁŰۓ“sƁŰٓ vàà Ŧ®k8f¢#€àà Ŧ€©ž ¬©ſƁ€ſsààeŦ’sàà Ʊőٓ¹’¹®ààsŰŮ #€ ƀ€¡Ů„©ižˆ “»Ů“ſšŰŮ®¢€¡Ůt© š ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

®àà ®ààŮ®àà€ŸsààŮũŰŦűƁ ®s ŰŸ´ Ŧ‘©¤j¹ŰŮ®ŜŦ‚ ĄƁŰٓ ’àà űŦ®¥¡űŦ»Ů“àà ĄŰŦقƀقžٓ €kj “ũsŝ ‘sàà ŰŮ’¹ƁŰٓ ‘¡Ŧ#ٓààM ®ààŮĄŰsààDƒàโƲƀŰsjàà »v Ŧƀ€àà ’8àà Ŧ¢…¡sM’ ſقàà¹ų“ààs ®àࢲ¡ƁĄŦŰŦŮ ®kj¡Ŧ®àࢲ¡ƁƁ…ààšŰs¹Ů“àà #ŮŰŦŮŦŰ’àà_© Uàà>¥ ĄŦ‚ ˆàà “®àà Űsf ĄƁŰٓ ‘¡Ŧ ŰŮ®sàà ŰŮŦ€Ŧvlũsààsg …¡sMĄs‘sàà »€¡‚ ƒ¹Ŧ‚ ƀŮsf8àà Ŧ®i Ŧٍ sk‚¡sàà Ɓ #Ůق¢®

©ckſšsŦŰٓ ſ€àà ŰŦ€© ^űſ€šŰŮŦ€’ss€k¡sM #€ksMsٓ űŦƁ‚žűŦŰŦ€_ ű“©Œi¢%Š7k

ۓ¹Ɓv¹s ®s¥Uàà ŦŮ #€€k7ŦŰſšvŦ‚8àà Ŧvààl Űs¹Ů“ Ąsvsàà ‘©k¦j ƀ€ ƀŮŦŮŰŦ‚s®€k‘¡ŦŰŮ vs €kŦ“®ſŦ‚sàà>’¹

Ŧ‚vl’®7 “Ŧƀs¢ŮƁ‚ ‚8àà_©®sŰũsààs¥ŦſŮŰƁš ۓ7<’à๮Ŧ‚sàà>ĄŦ‚àà ĄŦ‚ƀs¢ŮƁ‚ààŰŮſ€ààs’àà űŦƁ‚žƁŮ‘àà©®³“ ũssàà

ƒl< Ąs®€k »€k s® vŦ‚8 ŦvlŦŰ®“`=Ɓ t`ƀs¢ŮƁ‚‘¡ŦŰŮŧŦ“àà Ɓ ƀŮsf8 ŦƀŮsš’¹vàà ŦƀٓM lŸƁvàà Ŧƀs¢ŮƁ‚‘àà¡ŦŰŮ ‚78¹Ŧſs¡sžsƒ©‚œ¡Ů®àà€k #€k s®ƀŮsf8 Ŧs ŧŰŮ ĄŦŰŦŮ sà஀k ‘àà¡Ŧ ſŦ‚s>’¹€k s®Űs¹Ů“ ĄŦ‚€kŦ“®¡sWũۓŰŮ

®ŮŰŮđŀēĬķļİļŰŦűsĄŦ‚ƒ7 ĄsŹŦ‚Ÿ «àà “©¹ƱưƁsàࡂ’ààs¹ƯĢ ‘àà¡Ŧ‘©k¦j#€àà s®ŦŰŦŮŦŰ »ƒ7àà ĄŰsDſsj8 sàà ‘©ƁŦ ű“©Œi¢%Š7k#€ s® »ƀűseưƱưĄŦŰŦŮĄŰsDƒ¹‚ ŰŦűsààƗ®ààŮ®àà€ſsűsàà

ŮƁŰ®ààŰsààc8Ŧ’àà¹"€àà©lfŦ ĄŦ‚¡žƀ€ààk¡šƀsààſsàà¡sžsàà ۓ ’»€àà sſs¢€ààkk¹€¡Ůűs ŦŰĄV‚Ŧ€ŰŮġĢ’ààŦűƁۏ¹ vàà s© ’’“sűƁŰ‚ŰŮ ’‚Ż‚ààŰŮ®àࡓ’àà‚ #ق¹®¡“ ‚8ưƲƮƮŰŦűsàà‘àà¡Ŧv sàà

ààŰŮ ſ“àà©i© ĢƮyĢ ®ààd‚ ^k©¹ŰsžĄsaƁ’8àà ŦŮ’k¡ƒ ƁŰٓ ƱƮƴvàà©‚ sƁŰٓàà ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

20


19

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

18


17

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


ũŦŰsŦ

ũŦŰsŦűŦ®€Ŧ“ Ɓƀs“¹ ŰŮŰsbŦƀ€ƁŰŦƒƳƮƮ Ž´ˆ “ſsaŰƀs ũŦŰsŦ‚jŦ ſsaŰŰŮsŸƯƯưŰŮ»ũŦŰsààŦŰŮ‚fƳƮƮƮƮƮ »ƀ€¡Ů‚¢sž‚ààũŦŰsŦ‚jŦŽ´ˆàà “’¹ vs¡ŰŮŰsààbŦĄsƀ€Ɓƀsàà‘¡ŦŽ“àà ŰŮ #€kk¹® ‚¡žt© šŰs_ŦűŦv¡sjĄŦ‚sƀVƁ‚ž‘¡Ŧ ĄsŲs7ĄŦ€Ŧsàà»ſsaŰőŰs7ƀsààŰŮ ˆ “ŮŦ€¡ƁŰ«¡ŰŮũs¹űĄsv©sdƁ€© ƀŦŰƀ€ü8®àà‚ũŦŰsààŦ‚jŦŽ´€àࡀ #Ůق¢®ĄűŦ€Ŧ ű“©Œi¢%Š7k

ŲskŦvj©…¡ŦƒŦž€ ſsaŰőŰs7ƀsŽ“ ŰŮ ®s’8©j¹»svj©ũs7‘©jaۓààck’ Ż“gűŦvàà¡sjĄŦ‚ƀ€ü8®àà‚ũŦŰsŦ ųűŦقààž»Ů“ ’àà>iŰŮ»ƀ€ààkk¹ź‚àà` vj©…¡ŦƒŦĄŦ‚»ƀ€àà vs¡ŰŮv Ŧ“ ŰŮ ƀsſs¡sžsààŦŰſsaŰőŰsàà7ƀsűŦàà7 #ŮŰƁšŰٍ©idŽs’ſsaŰ »Ůs`8Ŧ‚¡űƁ»ĄŰ“`kHŦ€©dàà ‘ſsbi  ۓ_¹®s’8©j¹Ąsų´»’àà>i‘¡ŦŰŮ ĄsŮsl‚¡s Ɓƀ€kk¹ź‚`űŦv¡sjĄŦ‚ ź‚`Ż“gűŦ®s¢šxàà¡Ɓ‚ĄŦ‚’ “‚ Ɓſs¢€kk¹ź‚àà`űŦvcsüĄŦ‚ààƀ€kk¹ #ق¹…¡s8 ŦŰ»tigűŦĄ‚©¢“i ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

v©¢ũŰs¹v7ƒ¹‚ ®7 “ŦŰŮ®¥©Ɓ‚8¥Ŧ ‚8k

ŰŮ®¥©Ɓ‚8¥Ŧv©¢ũŰs¹vs¡ŰŮvlžsv7 űsšũŦŰsŦ©gŮŦ‚Ŧvl®7 “Ŧ€¡‚ ƒ¹‚ ~7ƯƮvs űŦƒ¹‚‘¡ŦŰŮžsv7#€¡Ů‚¢ vlſs¢€kk¹’dŦ‚ƁŮŰŦŮ’ŦŮŦtàà ƯƮs ƀŦ‚j’ŦŰ’sہ¢Ŧvàà>¡s®žsv7 ®¥©Ɓ‚8¥Ŧv©¢ũŰs¹űŦƀŮsf8 Ŧ#€k s’8 ŦŮ Ɓƀ€ ſŦ‚sàà>ſsűŰŮ®¡“’‚ws Űsc8ŦſsűŰŮ€kŦ“®ũŰs¹‘¡Ŧſs¢€ààŰŦŮ ĄsŒŰŮſŮs8>¡ŦĄs’’©sưƮűŦ‚8j¹ ūƁ‚àà ƁŮƁŰƁĄsààv©¢űŦũ€àà®à೓

#€k¡sMƀŮsf8 Ŧsƀs¢ŮƁ‚ ưġƲũŦŰsŦ%Š7k

®7 “ŦŰŮ® Ɓ‚‘_«¡ŰŮ®ŦŰsŦūƁűģƮūŦƁŮűŦ ®€sűsàà ®ŜŦ‚®àà ®ŦŰsŦūƁűv`àà Ɓƀ€ü8®‚ũŦŰsŦūŦƁŮűŦŻƁ€kˆàà “ƀ€ #€€šŰŮ‚œ¡€¥¡€g’ũŰsŦ‘¡Ŧv¡“ſsűs

ŰٻٓŴs Űs©àà>ٓ Ÿ“ŰŮ’¹àà Ŧ‚‘¡Ŧ #€¡Ů‚¢ŰŦƒ¢‚®7 “ŦŮsC³Ŧ8 ƀ‚àࡀũoàà©“ààa»ąĬʼnķļݨĭıļİđŀĴĬʼnķ v ŰŮžssŻƁ€k‘¡Ŧ’¹ŮŦŮ~©™“»ŻƁ€k ƒ©sūƁűſs8 ƁŮƁſsœ8>® Ɓ‚‘_‘¡ŦŰŮ ‘€¡Ŧű©àà »’¡ŮsCŦ‘¡ŦŰŦœs©kˆàà “ƀsŰ #€k8 ŦŮۓa v¡sjvCſ“k¹ŦƁ€¡Ů‚¢Ŭs88Ŧ»ſs©lŽšſsbi

7days%Š7k #Ůق¢®ƀŰŦŮŦĄƁŰŦŮsƁſŦ€ű‚

®ŮŰŮs’s=s8¹ˆ “‘©k¹s ’Ŵs ũs€ ’˜ŦŰŦ sàà ®“j’s=s8¹ƳűƁ‚ààŦƁٓMűsààš ®Ů‚làà ~bàà ŰŮ«©Ɓ‚8¥ŦĄsàà’s=s8¹ ſ³sàà>¢ŰƒƁſs¹Ů“¹ĄŦ‚Ÿ“k8Ąsŧs8¹s #€ s®ſŦ€k’´’®s Űũs€ ƀŮsš ű“©Œi¢%Š7k

Ąs’s=s8¹ŰŮ’¹ŧs8¹€iŰŦƒġģưűŦ…©s Ɓ…¡sMŵ‚d’ž“jĄŦ‚®Ů‚làà ~b

®¢Ůsš®ŮĄs’s=s8¹»ƀ€ ’8 Ŧ¢ƀŮsf8 Ŧ #€ٓMž´ŦŦŰ‘©k¹s ’Ŵs ũs€ ’¡ŦŰŦ ƀŦŰsŦŰٓàà ®“jĄsàà’s=s8¹Űs¹®ààŮ ƯƴģƱŽsàà ŰŮŲŦ‚ŦŰŮ®¥Ÿ“¹‘sàà ĄűŦ€Ŧ

®Ů„©iž«j¹’Žs ƱƮűŦ„ž€ű‚ƁŰŮs€¡Ůűs ƱƮٓ €ű‚€“űŦ„ž’¹ĄŰŮsàà’®Ů„©iž Ŧ€©žŦŰ‚œ¡€¥¡sààق¹«j¹»Ů“ƀ€¡€ŦŰƁŦŽsàà

ƀŮŦŮŭŰ®³“ ®€űŦ„ààž’¹€¡Ůűs‘¡Ŧ#€ààkk¹ ’¹ſű‘¡Ŧ#ŮŦŮŭۆ©`gŦ„©ižƀsœ8>¡ŦŰٻٓ »Ů“’8‚¢Ż´ ٓ ®sj‚>jűŦ…©žŽs ƱƮ ũ€‘¡Ŧ® ŰŮſŦ€ààű‚sۀžũ‚slvàài’ #ٓƀ€¡Ů‚œų€ű‚ſ€¡Ů’“ ƁŮtsƁƀق¹ūŦƁŮűŦƯƴƲƲŽsàà ŰŮūƁű‘¡Ŧ ƒ©ſŦ‚8 ŮűŦ®¥¡»€k¹®®¢€űũŦŰsŦŰŮſ“k¹Ŧ #€ٓƀ€ ‚>ž«¡Ɓ‚8 Ů ’sf o8sŦ»v Ŧƀ€sſsjŰŮĄŰ€žſsœ8>s #ŮŰŦ€Ą‚7 ž“ €ű‚űŦ„¹¬© ſ“k¹Ŧ’¹ſsš‚>ž%vf¢ƀŮŦ“s ‘¡ŦƀŰsŰŮ„©iž Ɓƀق¹ūŦƁŮűŦ®ŦŰsŦĄ‚8 Ůsvàà Ŧ’sàà ƱƮ 7days%Š7k

‚©‘©k¹s Ą‚©œ8 Ů ’ŦŮŦv=8¡sžŰŮ®“s ŮŰŦŮ ũŰsŦ‘¡ŦŰŮ®“s‚àà©ŮŦ‚Ŧvàà ŦŮűsvlŦŰ®¡sŲ““Ŧ’8àà ¢’8fűŦ’¹®7 “Ŧ„àà©iž #€Ů®’ŦŮŦٓ Űs¹’ſsk¦j»Ů“ƀŮŦŮŴs`8 Ŧ ŦŰĄŮŦ‚Ŧ„©iž#€“ ®‚©œ8 Ů® ‚Ɓ€“ ®’j¡‚ŮŦ‚ŦűŦĄŰs©àà>’¹vàà Ŧ®sŰŮ‘¡Ŧ #€¡sM®v ŦŮűs»€ŰŦ€ƀŦ‚j’ŦŰٓ Űs¹ũŰs¹s¡Ɓv¡“ũŰs¹’¹ vàà ŦŮűs’gbk‘¡ŦŰŮ®“s‚©‚¢Űs¹ƯưƱġĢ’8àà ¢’8fŰŮſ“k¹s®7 “Ŧ„©ižųŰŦƒ¢’ #€Ŧƀ€¡Ů‚¢ 7days%Š7k ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

16


15

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


ISSUE 838

/

www.ertebat.ae

/

14


13

/

www.ertebat.ae

/

ISSUE 838


License No.31366 - Dubai Media City

Â&#x2019;šv ĹŚĹŠĹŚĹ°sĹŚĹ°ĹŽÂŽ8Â&#x201A;8kÂĄĹŚ"ÂŽÂ&#x17E;sÂ&#x;ĹżsŹŽ Ĺ°sÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Â&#x2018;ŠĆ ĹŚĹśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_ #Â&#x20AC; sÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¢ĹżssŹŽ Ĺ°svÂ&#x20AC; Ĺ°ĹŽĹ˝sÂ&#x2019;sĆ°ĆŽĆŽÄĄĹ˝s ŹŌ Â&#x192;šŌÂ&#x201A;Ĺ°ĹŽÂ&#x2019;=>ĆŻĆŽ/ĆŽĆŽĆŽVĹŚÂ&#x201A;ŠsÂ&#x2019;7k_ÂĽÂĄÄ&#x201E;sĹąĆ Ĺ°Â&#x2019;8fĹ°ĹŽĹ°s7ÂĽÂĄÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;Ă Ă _Â&#x2018;ÂĄĹŚ Â&#x201A;sĹŽÂťÂ&#x20AC;ÂĄÂ&#x201A; Â&#x192;šŌÂ&#x201A;Ž¼ Â&#x192;Â&#x17E;Â&#x192;šŌÂ&#x201A;ÂťsſŌŰÂ&#x201C;8Ă Ă  Ĺ°ÂťsÂŤsÂ&#x2019;ijŹŌÂŽÂ&#x201C;j Â&#x20AC;ŠĹŚÂ&#x201C;ÂŽÂ&#x2018;ŠkÂŚj#ĹŽĹŽÂ&#x201A;¢ÂŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ĹżsÂ&#x153;ÂĄĹŚĹ°ĹŠĹ°Â&#x201C;`###Ć sĆ&#x20AC;sÂ&#x153; Ć Â&#x201A;ÂťÄ&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚ vÂĄs>Ć Â&#x2019;Â&#x2019;dĹŚÂ&#x201A;sĆ Â&#x2018;¥´ĹĄĹŠĹ°Â&#x201C;Â?Â&#x2019;ĹŚĹ°ÂŽi7Ŋ´<Â&#x201C;Š Ĺ°ĹĄĆ Â&#x2019;i<Â&#x2018;ÂĄÂ&#x201A; ĹĄ #Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;Ć&#x20AC;Â&#x20AC;s_www.ertebat.aeŲŰŎťÂ&#x2019;Ĺśs7Ĺ°ĹŚ Â&#x20AC; sÂŽÂŽseŠi7Ć ÂŽs Ĺ°Ÿ´ ĹŚÂ&#x2019;ÂĄÂ&#x201A;_Ĺ&#x2039;Â&#x201A;Â?Ĺśs7Ĺ°ĹŚÂ&#x2019;i<Â&#x2019;ÂĽkÂĄĹŚÂ&#x2019;Â&#x201A;c Ć&#x20AC;Â&#x201A;_8kĹŠsÂĄÂ&#x201C;8ĂźĆ tsbvsÂ?ĹŚĆ vĂźÂ?Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽÂ&#x201A;Ă Ă  sÂ&#x2018;ÂĄĹŚÂ&#x201A;sk Ć Â&#x192;ÂĄÂ&#x192;Ĺżs¢Â&#x20AC;kĹŚÂ&#x201C; Â&#x2019;ŠišŹŌ#v>ŠĆ Ć&#x20AC;ĹŽÂ&#x201C;7Ĺ°ĹŚĹŽĆ&#x20AC;Â&#x20AC;lĹŚĹ°ÂŽ8ŠÂ&#x201C;;>Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x153;ŒŠ sÂĄÂ&#x2020;= sĆ&#x20AC;Â&#x20AC; ĹŤĹ°ĹŽtsbŹŌÄ&#x201E;Ĺ°Ć Ć&#x20AC;Â&#x201A;lŹŌÂ?7ĹŽĹ°ĹŚĹŽsÂ&#x20AC;8Ă Ă  ĹŚÂ&#x192;ŠÂ&#x20AC;kjĹ°ĹŚ ĹťÂ&#x201C;gÂ&#x2019;Šiš#Â&#x20AC;Š¥sÂ&#x201A;ĹŠĹ°Â&#x201C;_ŎŰÂ&#x201C;Ĺ´Â&#x201C;` Ĺ°ĹŽvŠ´Â?tsÂ?ĹżsĹąs

Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽÂ&#x201A;Ž¤šĆ Ä&#x161;sÂ&#x;Â&#x2019;Â&#x201C;¢Â&#x201A;#Â&#x20AC; sÂŽšÂ&#x201C;fßŜs7Ĺ°ĹŚvšÂ&#x201A; Â&#x201A; sÄ&#x201E;ĹŚÂ&#x201A; ĹŽÂ&#x201A;Â&#x153;ŠÂ&#x17E;vCÂ&#x152;i=8Ć ŸÂ&#x201C;kPÂ&#x201A;Ă Ă  sŹŌĹąÂ&#x201C;< ŌĹżĆ Â&#x20AC;sĹŹÂ&#x201A; Ć tĂ Ă sbŹŌ #vÂ&#x201A;¢Â&#x20AC;ĹŚÂ&#x201C; Ĺ°ĹŚÂ&#x201A;ÂŽÂ&#x201C;s

Ä&#x201E;Â&#x201A;Š ÂŽiÂ&#x201A;l%Ĺ˝Â&#x201C;;>Â&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC;Ć ĹąsŠ8ĹŚtsÂ? sĹ°Â&#x20AC;kĆ ĹąĹ°ĹĄ%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĆ ÂŽsĹ°Â&#x201C;ĹŚÂ&#x201A;ÂĄÂ&#x20AC; Â&#x201A;slÂŽi%ŠĹŚÂ&#x201A;¢Ć ÂŽĹŚÂ&#x201A;

Ä&#x201E;Â&#x201A;Ă l¤ Â?ÂĄÂ&#x201A;ÂťĆ&#x20AC;ĹŽĹŚĹąŧÂ&#x201C;ÂĄĹŚĹŽĹŚĹąÂ&#x201A;l %tsbÄ&#x201E;Ĺ°Ć ĹĄĹŽÂ&#x201A;¢Ć Â&#x2019;jÂ&#x201A; ĹżĆ Ĺ°sĹąskÂĄÂ&#x201A;%Ä&#x201E;Ĺ°ĹŚĹŽĹŚĹ°Â&#x201C;ĹŚ ÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsĂ Ă kŠÂťÄ&#x201E;Ĺ°sÂĄÂ&#x20AC;kf ĹŚsÂ&#x2122;Â&#x201A;Ši%ÂŽl¢ťŧ Ć&#x20AC;Ć Â&#x201A;¢ ŰÂ&#x201C;¤sÂ&#x153;ĹŽÂ&#x2019;>ŠfſsŠsĹŽĹŽs Â&#x201A;ſsÂĄÂ&#x20AC;Šàà_jskĹĄſsŠÂ&#x201A; ĹŚskŠ Ä&#x201E;ĹŽĆ Â&#x201A;8_ĹąsĆ Â&#x201A;

Ĺ°s>%Ä&#x161;sÂ&#x; Â?ŠÂ?Â&#x201C;%Â&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;

ĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽuŠ7dĂ Ă  sÂ&#x201A;9ÂšĹ˘Ć Ŋ´<HĹŚĹžÂ&#x20AC;ŢÄ&#x201E;Â&#x20AC;Ă Ă ŤÂŽĹśs7Ĺ°ĹŚuĂ Ă i<ſŤ ÂťÂ&#x20AC;³ŌĹžÂ&#x201C;ÂĄÂŽŸÂ&#x201C;7 }ĹŚÂŽĆ&#x20AC;Â&#x201A;Ĺ°Â&#x20AC;`ÂŽĆ ưƎƎĥĹžsdĹŚ kŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚ Â&#x2018;ŠjŠgHĹŚÂ&#x2018;ÂťuŠ Ĺ°sfĹŚueisug skĹŚĹŠsŠsEĹŚĆ uŠĹŚÂ&#x201A;¥œŌĹŠsŠsEĹŚuĂŤ Â&#x20AC;l8> ĆŻĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ŸÂ&#x201C;7Ă Ă  ĹŚÂ?šÂŽÂ?8ÂĄ#slÂ&#x2018;ÂĄÂ&#x201A;Â&#x2DC;ĹŚÂ&#x192;ĹŚĆ ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽ #ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚĹŠĹŚĹ°sœŌĹ sŰŢusšÂ&#x201A;7Ĺ&#x2039;s<Ĺśs7Ĺ°ĹŚui<Â&#x2018;u=Ă Ă > ĹŠĹŚĹ°sœŌÂŽÂ?ŠgÂŽĹŚÂ&#x201A;¥ŤƲƎƎĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;ÂŽsk8i<HĹżÂ&#x201C;Š>ŠÂ&#x2DC;Â&#x201A;ĹŚĹ ĹŚÂ&#x201A;gĹŚÂ?9j8ÂĄ #ĹŠĹŚĹ°sœŌuĆ ĹŽÂŽÂŽĹŚÂ&#x201A;¥Ť~Â&#x2DC;s Â&#x2018;Š¥´ĆąĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽĆ&#x;ĆŽĆŽĆŽÂŽĹŚÂ&#x201C;Ć ŨÂ&#x20AC;Ăź8HĹŚuŠÂ&#x201A;dĹŚ ÂŽĆ Â&#x201A;8ÂĽœŌĹśsĂ Ă 7Ĺ°ĹŚÂ&#x160;Â&#x201C;ÂŽiui<HĹŚÂ&#x2018;Ă Ă uŠĆ Â&#x201A;8ÂĽŤu=Ă Ă >Â&#x20AC;Šd`Â?8ÂĄ #slkuÂ&#x201C;7bHĹŚuŠĹ°Â&#x201C;ĹŚu=>kĹŚÂ&#x160;ÂĄĹąÂ&#x201C;ĹžÂ&#x201C;ÂĄÂ&#x201E;fÂŽÂ&#x2C6;7as

Toll Free: 800 ERTEBAT (3783228) Tel: +971 (4) 367 04 16 - 7 Mob: +971 (50) 1590070 Fax: +971 (4) 367 80 91 Web:www.ertebat.ae Email:ertebat@ertebat.ae www.facebook.com/ertebatpublishing P.O.Box: D.M.C 502779

ƳƹƳĆ&#x20AC;Ĺ°sjĂ "Â&#x201A;àŠĆ´"Â?Ă lĹ˝sĂ 

ÂŽ8 ĹŚÂ&#x20AC;lĆ ÂŽÂĽ Â&#x192;Â&#x17E; ÂŽ ĹąÂ&#x201C;ĹĄ ĹŠÂ&#x201A;slĆ svšÂ&#x201A; v7Ĺ°Â&#x201C;ĹŚĆ Ä&#x201E;Ć sĹŽÄ&#x201E;Â´ÂšĆ ÂŽÂĽsĹ°Â&#x201C;ĹŚĆ ÂŽ Â&#x201A;s>ĹŠsÂ&#x20AC; ÂŽi ĹŚĹŽĹżsji7Ć ÂŽkŠ¥Â&#x192;ĹŠsÂ&#x20AC; Žß¥Â&#x201A;fĆ ÂŽ8>ÂĄĹ°Â&#x201C;ĹŠsÂ&#x20AC; Ĺ&#x2018;´ĹŚ Ć Ĺ°ĹŽÂ&#x201C; ĹŠsÂ&#x20AC; Ć Â?Š7Â&#x201C;ĹŚĆ&#x20AC;Ĺ°sĹŚ sÄ&#x201E;Â&#x20AC;kĹąsŠ Â&#x201A;Â&#x201C;Š¤sšĆ Ć&#x20AC;Ĺ°ĹŚÂ&#x201C;st`ÂťÂ?ÂĄsÂ&#x201C; ÂłsšÂ?gĆ Â?jĆ Ä&#x201E;Â&#x20AC;kÂ&#x2019;8> ÂłsšĹłĆ Â&#x201A; Ć&#x20AC;sÂ&#x153;_ÂĄĹŚĹ°ĹĄ ſŌŰÂ&#x201C;8 Ĺ° Â?s_Â&#x201A;ÂĄs

Ertebat QR Code

Ertebat Magazine is one of the oldest and most popular Magazines in UAE since 2004 Which publishes once a week on Sunday targeting Iranians and Persian speaking populations living and visiting UAE. Every week 10,000 Copies of Ertebat Magazine distribute completely Free of charge all around UAE. 700,000 of resident Iranians in UAE and almost 3,000,000 Iranian tourists are our main magazine readers. A soft copy of magazine will be uploaded on Ertebat web page exactly the same day of hard copy distribution.

Ưƹ ưĢ ĥư Ģư Ģƹ Ģģ ģƯ ģĢ ģƳ ƲƎ Ʋư ƲƲ ƳĢ ƴư ƴƲ


8Ɓ´¡Ɓ»‘©ű»ſsWŰsžšųƁ‚

ſsàà8àààà>àààà‚ààààà¢ŰŮ

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƳġƲ s¡ŰŮ€¡Ůs

ų Ɓ‚  ų Ɓ‚ 

Ɓ‚Š‚ũ“ģưƴ

ſƁsſƁŦŮ ĒńǥŀıǦĬňİ29 ’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƳġƮ ƁŰŦ“i€¡Ůs ƒl<’s ƒ¤ š

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƴƮƮ ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƴƮƮ Ɓs¡ŰŮűŦ®8j>€¡Ůs ’f©i ū‚

V3 Tower

s Ŧ ƀŰ

s Ŧ ƀŰ

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƴƮƮ €ki¡šŦ‚©j€¡Ůs s¹’i7

sk¡Űs®Ů Marina View

’Ŧ“ ưſsWŰsžš sk¡ŰsƁs¡ŰŮ€¡Ůs Š‚ũ“ƯƯƮƮ s¹’i7 űŰƁs«©Ŧ‚©j Lake Point

s Ŧ

®„k¡ƒ© Standpoint

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯġĢƮ s¡ŰŮƁsk¡Űss¹€¡Ůs s¹’i7 űŰƁs«©Ŧ‚©j

s Ŧ

s Ŧ ƀŰ

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƱƮƮ sk¡Űss¹€¡Ůs

sk¡Űs®Ů Al Mesk Tower

ƀŰ

Lake Point

s Ŧ

„€¡ű۬©Ŧ‚©j

Sadaf 6

s Ŧ

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƮġġ ĎĬįķŕĔŀǥĭ€¡Ůs

„€¡ű۬©Ŧ‚©j

ƀŰ

ƀŰ

s Ŧ

sk¡Űs®Ů Point Tower

ƀŰ

s Ŧ ƀŰ ƀŰ

ſƁsſƁŦŮ 29 Boulevard

s Ŧ

ƀűse Š‚ũ“ƯưƲƴ Š‚ũ“ưĢƳƲ Š‚ũ“‚ŰŮƯƮƮ®sv©d“s

Marina Pinnacle

!’Ŧ“ ĢĄ´¡Ɓ Űs¥8€ ŻsŦ %skvs> Š‚ũ“ġƳġġ %‘©űvs> Š‚ũ“ƯưƮƮƮ „¹“ƀŮsdŦŻ“ Saba Tower

ų

vi“¡Ů“8 Ŧ

ſ“¡űs¹Ŧ

ƒ¦Ű‘©‚

Ɓ‚

 Ɓ‚ ų

 Ɓ‚

Cluster Mogul

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Ŷs>ŦƁ€gũۓ` ®ŦƁŮt Ŧ‘©ű€¡Ůs Š‚ũ“ƯƲġĢ

ſ“¡űs¹Ŧ

űŰƁs«©Ŧ‚©j

ſŮŰs¢ĄŰƁs¥>¡Ů

ƀŰ

Ŧ s ƀŰ

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƯƴƳ ’f©i ū‚s¹€¡Ůs

žs¹® TECOM

ų

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƲƱģ s¡Űُs¹€¡Ůs ƒl<’s ƒ¤ š

’Ŧ“ ƯſsWŰsžš Š‚ũ“ƯưƮƮ €¡Ŧű© €¡Ůs

®„k¡ƒ©

StandPoint

ų

Ɓ‚ ų

Sulafa Tower

Sadaf 1

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯġƯģ sk¡Űss¹€¡Ůs ƒl<’s ƒ¤ š sk¡Űs®Ů ’Ŧ“ ƱſsWŰsžš Š‚ũ“ưƱƳƲ œŰƒ®k¥ss

®¹ũŰsŜŦő´Ŧ

sk¡Űs®ŮűŰƁs«©Ŧ‚©j

„€¡ű۬©Ŧ‚©j „

Marina Pinacle

€©¡s‚®l¢š’k¡ƒſƁ€ƀŰsŦƁųƁ‚vlŦŰٓ «i

vi“¡Ů“8 Ŧ Š‚ũ“ƲƮƮ ũss¥Ŧ’©i¹s Arch Tower

00 99 55 79 70 79 93βϴϠϔΗ

ž‚8ü‘©¥s’“s®„k¡ƒ© Executive Tower

00 99 55 79 70 79 92 /

ų Ɓ‚ 

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƱƴư sk¡ŰsűŦ®8j>€¡Ůs

„©ifƁ®“žŮŦűš’gbkŰŮv¹‚ v7vlƀŰƁs_# ĄŰŦƒ¢’¡s‚ Ɓ®¥s»ĄŰsDƀŰƁs_# ®iiHŦ‘©‘©ggüƀƁ‚¢t¡“`sĄŰsDƀŮsšĄsƀVƁ‚ž’˜ŦŰŦ#

Ɓ‚

Al Sahab

ų

sk¡Űs®Ů

ų Ɓ‚ 

v©¥s€ŰŮ€s

’Ŧ“ ưſsWŰsžš Š‚ũ“ƯƴƮƮ ’Ÿs¡ŰŮ€¡Ůs


Toll Free: 800 ERTEBAT (3783228) Tel: +971 4 367 04 16 - 17

‹ƒƥŽ‹ƒ–‹‘™‹–Š†—„ƒ‹–‡…Š‘Ž‘‰›ƒ†‡†‹ƒˆ”‡‡œ‘‡ƒ—–Š‘”‹–›

ƳƱƳƀŰsj »ƯƱƴư‚©ƴ»’7k_¥¡»lŽs

Sunday, 30 June 2013, Issue 838, 9th Year

Ertebat Issue 838  
Ertebat Issue 838  

Ertebat Magazine Issue 838