Page 1

emlak&konut dergisi

İ

-

TÜRKİYE NÜKLEER GÜCE KAVUŞUYOR

KONUT e ak kon t e o

e ak a beklenen I sat a kt

İ -

TEMAŞEHİR 42. CADDE İÇİN GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

İN

EK

Y EKN L İ İ İLE N Y


Genel Müdür’den

M U RAT KU RU M

Uluslararası yatırımcılarımıza kapımız sonuna kadar açık ıymetli Okurlarımız epinizin bildi i gibi 2018 yılı faaliyetlerimize mlak onut’un 1 yıldır de am eden istikrarlı e ba arılı gra iyle paralel ekilde hız kesmeden start ermi durumdayız. ılın ilk çeyre inde çizdi imiz tablo beklentilerimizle uyumlu e yılın sonraki dönemleri için de umut erici sonuçlar içeriyor. 2018 yılında ihalesini planlamı oldu umuz gelir payla ımı modeli ihalenin 2’sinin ihale süreçlerini tamamladık. İstanbul e ikiye e ekmeköy’de bulunan arsalarımız için gerçekle tirdi imiz ihaleler sonucunda 2 8 milyar toplam satı gelirini e 1 0 milyar irket payı toplam gelirini yakalamı olduk. akiben yapaca ımız ihalelerde de ba arılı sonuçlar elde edece imize inanıyoruz. 2018 yılının ilk çeyre ini tamamlarken 201 yılı Ola an enel urulumuzu da gerçekle tirdik. 201 yılında elde etti imiz da ıtılabilir dönem k rımızın yüzde 0’ı olan milyon ’nin temettü olarak da ıtımını ortaklarımızın onayına sunduk. Ortaklarımızdan almı oldu umuz onay ile yatırımcılarımıza nakit temettü da ıtımını ayıs ayı sonunda gerçekle tirece iz. nümüzdeki dönem faaliyetleri olarak Nisan ayı içerisinde ilk defa satı a ba layacak olan birkaç projemizi e sahibi olmak isteyen atanda larımızın be enisine sunaca ız. Bu projelerden ilki İstanbul’un kalbi arihi arımadasında konumlanmı ilçelerimizden biri olan atih edikule’de ba ladı ımız e uzun süredir merakla beklenen ‘ er İstanbul’ projesi lansmanı. i eri ise asırlar boyunca uygarlıklara e sahipli i yapmı olan kültür ehri ticaret be i i Anadolu’nun e siz tarihli kentlerinden biri onya’da gerçekle tirece imiz

ema ehir projesi kapsamındaki ‘ 2. adde’ lansmanı. Biz de yeni satı a sunaca ımız bu projeler için ayrı bir heyecan duymaktayız. lkemizde gerçekle en son geli melere baktı ımızda gerek sektörümüzün gerek ekonomimizin geli en artlara hızlıca uyum sa ladı ı gerekli mekanizmaları uygulayarak e prosedürlere ba urarak hızlı ce aplar üretildi i görülmektedir. Biz de özellikle sektörümüzde son 1 2 yıldır ya amı oldu umuz gerek iç sebep gerek dı sebep kaynaklı dalgalanmalara kar ın elastik yönetim tarzımız e bilgi birikimimizin sa ladı ı kurumsalla ma ile her türlü olumlu eya olumsuz geli meye hızlı aksiyonlar geli tirdik. Buna ila eten gayrimenkulün bir arlık oldu unu e arlık yatlarında da dalgalanmaların ya anmasının e yüksek yatlardan sonra bir miktar düzeltmelerin ya anabilece inin oldukça normal bir durum oldu unu hatırlatmak isterim. zellikle geçti imiz süreç içerisinde bazı büyük ehirlerimizde ya anan yüksek yat artı larında ya anan ya a lamayı pozitif olarak de erlendirmek gerekmekte. Burada gayrimenkul yatı artı oranında ya a lama sektörümüzde bir balon olu umuna imk n tanımamaktadır e en asyonla mücadelede nansal e iktisadi geli meler açısından olumlu olarak de erlendirilmelidir. lkemizde iktisadi faaliyetteki olumlu görünüm tüm sektörlerimizi desteklemeye de am edece i gibi gayrimenkul sektörünün de en büyük katalisti olmaya de am edecek. 201

yılında ürkiye’nin . oranında büyüme kaydetmesi bunun en büyük göstergesi. akaladı ımız bu çarpıcı büyüme oranı ile en hızlı geli en ekonomilerden olan in e indistan’ı geride bırakarak 20 ülkeleri arasında zir eye yerle tik. AB ortalamasının katı oranında bir büyüme kaydettik. iç ku kusuz bu hususta dengeli e gerçekçi ekonomi politikalarıyla beslenen siyasi erkimizin sa ladı ı siyasal e ekonomik istikrar ar. ürkiye stratejik konumu e kültürel zenginli i sayesinde yabancı yatırımcıların sürekli ilgisine sahip olmaya e yabancı yatırımcılar için k rlı yatırımların oda ı olmaya de am edecektir. umhurba kanımız Sn. ecep ayyip rdo an’ın da ifade etti i gibi luslararası yatırımcılarımıza kapımız sonuna kadar açıktır. luslararası yatırımcıların hiçbir konuda endi e etmeyip ürkiye’deki yatırımlarına de am etmeleri hususunda ça rılarımızı tekrarlıyoruz. lkemiz sektörümüz e hissedarlarımız adına de er üretmek için kararlılı ımızı e azmimizi koruyaca ız. Bu senenin emlak sektöründe önemli sıçramaların olaca ı büyük kazanımların ya anaca ı bir yıl olmasını temenni ediyorum e tüm menfaat sahiplerimize te ekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla...

EMLAK KONUT GYO GENEL MÜDÜRÜ E ÖNE İM KURULU Ü E İ

m u r u K t a Mur EMLAK KONUT NİSAN 2018

3


emlak&konut İ

İ İN

-

e

İ

a k ko n t e

o

Her ay İK L İ

nt sos a Bo k Sf 100

k

İNEMA

san a n a one en e Sf 105 v

M BİL

n a Sf 106

R a EMA E İR CA E

aı ı AKKU U NÜKLEER AN RALİ

e a e a e ek t a a enk e ka sa an a enk at on tan t Sf 6

a L R A

o a aa s n a an a e son an Sf 9

k e e kav Sf 14

k ee o

aı ı U EM

v e t Sf 24

URME

a n n en e ke k

Sf 22

n e a a a a a sanat na a e e Sf 54

a MİMAR K RA A UZER oa

ke Sf 76

o

n ka

EKN L

İ

e ev on n e t n Sf 112

A ANA

B n a est va o taka e a nava Sf 86

e

NETI

e

ano e k ett n Şa akan k t ase n k e et k o an İ as e e k e k e nve an

Ertan Yetim

İ

av e s e

YAYIN KURULU

Ş a na İBİ

Havvanur Yurtsever

n a ka a o aa Sf 108

KÜNYE

emlak&konut İŞ

İstan Be kta Sf 84

a A A A LAMA ANA I

o en n eta a e o Sf 10

İ

A LIK

Raporu BE İK A

CER İ ANBUL

İ

t est va e Sf 110

a te a o

A AL ÜZENLEME

e a anan so n a a asa

as

Sf 107

İ

Ba a os

a

e ak

-

KATKIDA BULUNANLAR a Ba a

kka a ak

a s an e sta a k n

a Şeno

o

E I

E L K K NUT ok o B Ş e e on aks n o e akkon t e o

BASKI: a Bas ev k e a a ka a k ek e e İ B

İ -İ

B

o e k s e

4

EMLAK KONUT NİSAN 2018


a n t det ğ

r

r

ELE İ İ

nd t d i r e i e iştirdi

PROJELER R

AMAMLANAN R E A I I

K NU

ER LİK

ELER

İN AA ALANI

İCARE

KRE

M

KUL

A LIK E İ İ

R

E AM E EN R

E A I I

K NU

CAMİ

ER LİK

LAM ER LİK LAM R E A I I

.

İN AA ALANI

ELER

İCARE

KRE

K NU KRE

M

KUL

A LIK E İ İ

CAMİ

İCARE A LIK E İ İ LAM İN AA ALANI

KUL CAMİ M

a a ı sı ipnot İhalesi yapılıp sözle mesi imzalanıp ancak ruhsatı alınmamı projelerde in aat alanı üzerinden tahmini hesaplama yapılmı tır. İn aat ruhsatı alındı ında artı eksi de i iklikler olabilir.

EMLAK KONUT NİSAN 2018

5


a

EMA E İR CA E İCARİ A RİMENKULLERİ İÇİN A IRIM NU KURUL U

Emlak Konut GYO güvencesiyle Torkam İn aat’ın onya’da hayata geçirdi i hasılat payla ımlı projesi ema ehir 2. adde’deki ticari gayrimenkulleri kapsayan ayrimenkul atırım onu tanıtıldı.

6

EMLAK KONUT NİSAN 2018

E

mlak Konut GYO, orkam İn aat e atırım lobal enkul e erlerin oldu u ayrimenkul atırım onu onya’da bulunan ema ehir 2. adde rojesi’ndeki ticari gayrimenkulleri kapsıyor. lobal enkul e erler ortföy önetimi tarafından yönetilecek ’ye ürkiye’nin yanı sıra yurt dı ındaki yatırımcılardan da büyük ilgi olaca ı öngörülüyor. Büyüklü ü 1 0 1 0 milyon arasında olan orkam 2.

adde icari ayrimenkul atırım onu’nun yönetimi fonun kurucusu olan lobal ortföy önetimi tarafından yapılacak. roje danı manlı ını B inans e e na irketlerinin yaptı ı orkam 2. adde icari ayrimenkul atırım onu mlak onut’un yatırımcı olarak yer aldı ı ilk olma özelli ini ta ıyor. urulacak fonda mlak onut O yüzde 10 orkam İn aat yüzde 2 e lobal enkul e erler yüzde olmak üzere toplamda yüzde 0 oranında


çekirdek yatırımcı olarak ortak olacaklar. onun kalan yüzde 0’lık bölümü ise yerli e yabancı yatırımcılara sunulacak. KİRA GETİRİSİNDEN KÂR PAYI on ayrıca her yıl yatırımcılarına kira getirilerinden olu an k r payı da ıtacak. urt içindeki yatırımcıların yanı sıra örfez ülkeleri AB A rupa e zakdo u’daki yatırımcılardan da büyük ilgi görmesi beklenen fonun kira getiren bir yatırım stratejisine sahip çıkı senaryosu da bulunan süreli bir fon olmasının da ilgiyi artıraca ı öngörülüyor. ema ehir 2. adde rojesi’ndeki ticari gayrimenkulleri kapsayan fon ile ilgili görü lerini dile getiren Emlak Konut GYO Genel üdürü urat urum mlak onut kuruldu u günden bu yana sektörümüzdeki de i ikliklere liderlik yapan bir kurum olarak ülkemiz e atanda larımız için sürdürülebilir de er olu turmayı amaçlamı tır. 201 yılında ya adı ımız ola anüstü durumlara ra men almı oldu umuz i edi önlemlerle mlak onut markası ile ülkemiz için de er yaratmaya de am ettik. İnsan e ihtiyaç odaklı hizmet anlayı ımızla bugün markamızı Anadolu’nun birbirinden kıymetli ehirlerine ta ıyoruz. Bugüne kadar sektöre ciddi anlamda ses getiren kampanyalar düzenledik. 201 yılını 1 milyon metrekarenin üzerinde brüt alana kar ılık milyar 00 milyon hasılat ile tarihimizin en yüksek satı ba arısını elde ederek tamamladık. oplam aktif arlı ımız yüzde 10 artı la 20 milyar 00 milyon ’ye e öz kaynaklarımız yüzde 1 artı la 12 milyar 00 milyon ’ye ula tı. Bu moti asyonla ba ladı ımız 2018 yılının ilk üç ayında 1 milyar 1 0 milyon olan satı hede miz do rultusunda 1 milyar 0 milyon de erinde ba ımsız bölümün satı ını gerçekle tirdik. Ayrıca 1 bin metrekare olan satı hede mizi a arak 1 1 bin metrekarelik satı

satı modellerine alternatif yöntemler bulması gerekti ini dü ünüyorum. Bu uygulamaların artması ile birlikte gayrimenkul pazarının geni ledi ini e derinle ti ini görece iz. üm bu hususlar oldukça dinamik olan sektörümüz için itici güç olu turmaya de am edecektir açıklamalarını yaptı.

MURAT KURUM: “TOPLAM AKTİF VARLIĞIMIZ YÜZDE 10 ARTIŞLA 20 MİLYAR 600 MİLYON TL’YE VE ÖZ KAYNAKLARIMIZ YÜZDE 16 ARTIŞLA 12 MİLYAR 400 MİLYON TL’YE ULAŞTI.”

“PROJELERİMİZİN PRİMLENDİRME POTANSİYELİNİ MÜŞTERİLERİMİZE VE YATIRIMCILARA ARZ EDİYORUZ” ’lerin kurumsal effaf gü enilir e profesyonel yapılarıyla öne çıktı ını belirten orkam İn aat önetim urulu Ba kanı ahmut ereli Bu do rultuda orkam 2. adde icari ayrimenkul atırım onu’nu güçlü e küresel izyona sahip üç kurucu yatırımcıyla hayata geçirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. orkam İn aat olarak geli tirdi imiz projelerde kurucusu oldu u asıtasıyla

alanına ula mı olduk. Bugün de burada gayrimenkul pazarında yeni bir ba langıcın temelini atmak için toplanmı bulunuyoruz. urulması planlanan ayrimenkul atırım fonunda çekirdek yatırımcı olarak mlak onut O’nun yüzde 10 orkam İn aat’ın yüzde 2 e lobal enkul e erlerin yüzde olmak üzere toplamda yüzde 0 oranında ortaklıkları bulunacaktır. onun kalan yüzde 0’lık bölümü ise yerli e yabancı yatırımcılara sunulacak. Sektörümüzde gayrimenkul geli tiricilerinin artık geleneksel

D K V

D E

D K

K

,E

K

,T

K

I K

EMLAK KONUT NİSAN 2018

,

7


a

projelerimizin primlendirme potansiyelini tüm mü terilerimize e nitelikli yatırımcılara arz ediyoruz. atırımcı sıfatı ile de sektöründeki ba arılarını peki tiren irketimiz hede erini gerçekle tirme e yeni hede er belirleme yolunda modern yatırım enstrümanlarını yakından takip ediyor e hayata geçiriyor diye konu tu. lobal enkul e erler önetim urulu Ba kanı e lobal atırım olding önetim urulu Ba kan ekili rol öker ise eyrek asrı a an tecrübemizle ülkemizi dünyamızı en do ru e izyoner ekilde de erlendirmeye gayret ederek her dönemde yenilikçi projelerin hayata geçirilmesinde öncü olduk. lobal enkul e erler olarak yapmı oldu umuz i i geli tirmenin çe itlendirmenin ülkemize e sektörümüze kar ı sorumlulu umuz oldu una da inanıyoruz. ine nans sektörünün daha üst standartlarda yapılanmasına katkıda bulunacak yeni bir bakı açısı e dinamizm getirecek bir çalı manın parçası oldu umuz için gururluyuz. İ tirakimiz lobal ortföy

8

EMLAK KONUT NİSAN 2018

önetimi tarafından kurulan e birçok ilki içeren bu fon öncü olacak e benzer projelerin hayata geçirilmesi konusunda cesaret erecektir dedi. lobal ortföy önetimi önetim urulu Ba kanı aye Braida ernandez ise yaptı ı açıklamada Sadece ülkemizin de il dünyanın en büyük e en ba arılı gayrimenkul oyuncularından mlak onut

O in aat sektörünün önde gelen isimlerinden orkam İn aat e nans sektörü ba ta olmak üzere birçok ilke imza atan lobal enkul e erler’in çekirdek yatırmcı olarak katıldı ı fonumuzu hayata geçirdi imiz için büyük bir mutluluk duyuyoruz. urdu umuz ’nin hem gayrimenkul hem de nans sektörü açısından yeni fırsatlar yarataca ını dü ünüyoruz ifadelerini kullandı.


L R A ARAZİ İ İ ALE İ NUÇLAN I mlak onut O tarafından alatasaray Spor ulübü lorya arsası için düzenlenen ihale sonuçlandı. Arsanın kazananı z r a İn aat oldu.

1

2 Nisan 2018’de mlak onut O tarafından düzenlenen ‘İstanbul Bakırköy lorya Arsa Satı ı ar ılı ı elir ayla ım İhalesi’ gerçekle ti. alatasaray Spor ulübü’nin lorya’daki arazisinin

8 milyon bin 0 olan ekspertiz de eri 2 1 çarpan oranı ile ihale edildi. irket ayı eliri’nin yakla ık yüzde 1 ’ü mlak onut O’ya yakla ık yüzde 28 ’si ise alatasaray Spor ulübü erne i’ne ait olacak.

L

12 Nisan 2018’de mlak onut O A. . irket merkezinde düzenlenen ihaleye rma katılım gösterdi. lorya arsasının kazananı z r ka İn aat oldu. Satı toplam geliri olarak 2 milyar 2 0 milyon teklif edildi. irket payı toplam geliri olarak ise 8 2 milyon 00 bin taahhüt edildi. Bu gelirden alatasaray’a dü en pay 2 milyon 8 bin 2 0 olurken mlak onut O’nun payı ise milyon bin 0 olarak belirlendi. Emlak Konut ile Galatasaray Spor ulübü aziran 201 ’da i a e lorya arazileri için protokol imzalamı tı. Buna göre ihale gelirlerinin yüzde 80’i kulübün olurken yüzde 20’si de mlak onut O’ya aktarılacak. alatasaray’ın arsasına kom u 0 bin metrekarelik arsayı da geçti imiz aylarda O İ’den 2 2 milyon 00 bin lira bedelle satın alan mlak onut O her iki arsayı birle tirerek tek bir ihale gerçekle tiriyor. oplam bin metrekare alana sahip olan arazide gerçekle tirilecek projede konutlar zemin artı 2 kat olarak in a edilebilecek. Arazide park dini tesis ilkö retim alanı da yer alıyor. İkiz blok sıralı e eya teras e eklinde üretim yapılabilecek. onut alanında toplam in aat alanının yüzde ’i kadar ticari alan izni de erilecek.

S SI I IN TEKLI VE EN I KETLE

- a İn aat İ ka İn aat k a İn aat e B İn aat İ tak a kk a enk asano İ tak o san at o n İ tak Ş a İn aat a ekt k İ tak ek nta a B ak an İn aat İ tak ak İnta İ tak

EMLAK KONUT NİSAN 2018

9


Proje

E İ

N

L

Yedikule’nin merakla beklenen projesi er t n t şt Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklı ı irketi mlak onut GYO güvencesiyle, Ege apı tarafından geli tirilen edikule isarı’nın yanındaki er İstanbul projesi satı a çıktı.

10

EMLAK KONUT NİSAN 2018

İ

stanbul’un en köklü tarihine sahip yerle im yerlerinden biri olan sahil semti edikule’de hayata geçecek olan er İstanbul rojesi ismini ‘çekim merkezi’ anlamına gelen ‘cer’ kelimesinden alıyor. oplam 02 milyon yatırımla 1 8 ba ımsız birimden olu acak er İstanbul’un 2 ayda

teslim edilmesi hede eniyor. luslararası ödüllü projelere imza atan ge apı e ürkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklı ı irketi mlak onut O i birli iyle İstanbul’un en köklü yerle im yerlerinden biri olan edikule’de geçmi in görkeminden gelece in ya amına ta ınacak çok özel bir projeye imza atılıyor.


TARİHİ YARIMADA GÖRKEMİ GELECEĞE TAŞINIYOR er İstanbul arihi arımada’nın güneybatısında yer alan e Osmanlı önemi’nde Altın apı olarak adlandırılan bölgede edikule isarı’nın yanı ba ında 02 milyon yatırımla yakla ık 0 bin metrekare alan üzerine in a edilecek e 1 8 ba ımsız

bölümden olu acak. onseptinde 18 1 yılından itibaren tarihi edikule emiryolu esisleri’nin yer aldı ı e demiryolu araçlarının bakım onarım faaliyetlerinin gerçekle tirildi i er Atölyeleri’nden ilham alınan er İstanbul yakla ık 1 bin metrekare özel peyzaj tasarımlı alana sahip olacak. İstanbul’un protokol yolu olarak

adlandırılan ennedy addesi’ne bakan 00 metre cephesi ile Adalar e deniz manzarasına sahip projede zaman insan e tarihe saygı ilkeleri ile tarihi İstanbul’un siluetine saygılı ‘yatay mimari’ konsepti kapsamında tasarlanarak en yükse i zemin kat olmak üzere toplam 10 bloktan meydana gelecek. er İstanbul’da 1 1’den 1’e kadar m2 ile EMLAK KONUT NİSAN 2018

11


Proje

E İ

N

m2 arasında de i en farklı ya am alanlarına sahip daireler e ticari üniteler seçkin hizmetleriyle lüks bir otel hizmeti erecek apart üniteler çok özel lezzetlerle dolu restoranlar e sosyal akti ite alanları bulunacak. roje içerisindeki adet tescilli eser yapıları korunarak restore edilecek yeni in a edilecek adet yapı ise özgün e zamansız bir mimari ile tasarlanacak. er İstanbul’da ba ımsız bölümler metrekaresi 11.000 ’den ba layan yatlarla yatırımcılarla bulu mayı hede iyor. er İstanbul’un yakla ık 1 bin metrekarelik peyzaj alanı edikule er Atölyeleri’ne ait a adanlıklar iki adet nostaljik lokomotif 1 0 metre tren rayı dönemine ait inçler e çe itli ekipmanların yer alaca ı bir açık ha a sergisi gibi düzenlenecek. eyzaj çalı maları çerçe esinde proje alanına birçok a aç e yüzlerce farklı türde bitki dikilecek. edikule isarı’nın yanı ba ında arihi arımada’nın büyüleyici güzelliklerine yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir ya am adeden e armaray azlıçe me İstasyonu’nun hemen yanı ba ında bulunan er İstanbul A rasya üneli giri ine 2 km 100 arayolu’na km enikapı etro

12

EMLAK KONUT NİSAN 2018

L

İstasyonu’na km e enikapı eribot İskelesi’ne de km mesafede yer alıyor. Son teknolojiye sahip ekipmanlarla donatılacak 00 m2’lik sosyal tesisinde kapalı yüzme ha uzu tness salonu sauna e buhar odaları gibi çe itli fonksiyonların yer almasının yanı sıra hemen önünde bulunan sahildeki yakla ık 0 kilometrelik yürüyü yolu e bisiklet alanlarına olan yakınlı ıyla da sa lıklı ya amla iç içe bir proje olarak öne çıkıyor. “İSTANBUL’A HAK ETTİĞİ GİBİ BİR ESER SUNMAK İSTİYORUZ’ onu masına 201 yılında elde ettikleri milyar ’lik hasılat e 2018 yılının ilk çeyre inde 1 1 milyar ’lik satı hede erine de inerek ba layan mlak onut ayrimenkul atırım Ortaklı enel üdürü urat urum ge apı ile birlikte geli tirecekleri er İstanbul projesine ili kin olarak unları söyledi Osmanlı İmparatorlu u’nun ba kenti olma ere ne nail olmu Sur içi arihi arımada özellikle İstanbul’un fethinden sonra bir ilim e sanat merkezine haline gelerek o tarihten

günümüze pek çok ölümsüz eser ula tırdı. Bugün arihi arımada’da o dönemden kalma kadim izleri hissedebiliyoruz. Böylesi kıymetli bir bölgede gerçekle ecek olan er İstanbul ile İstanbul’a hak etti i gibi tarihi mirasımızla modern estetik anlayı ını entegre edece imiz bir eser sunmak istiyoruz. Sahip olaca ı ba ımsız bölümler otel e ticari alanlarla er İstanbul tek ki ilik hane halklarından geni hane halklarına kadar her kesime hitap etme özelli i ta ıyor. Türkiye’nin stratejik konumu e kültürel zenginli i sayesinde yabancı yatırımcıların sürekli ilgisine sahip olan bir co rafyaya sahip oldu unu me cut büyüme rakamları ile ürkiye’nin önümüzdeki dönemlerde de yerli e yabancı yatırımcıların oda ında olmaya de am edece ini vurgulayan Murat Kurum, konu masını öyle tamamladı eçti imiz yıl yakaladı ımız oranındaki büyümemiz sayesinde en hızlı geli en ekonomiler in ile indistan’ı geride bıraktık 20 ülkeleri arasında zir eye yerle tik e AB ortalamasının katı kadar büyüme kaydettik. Buna kar ın sektörümüzde ya anan


dalgalanmaların geçici oldu unu e arlık yatlarında dalgalanmaların oldukça normal oldu unu tüm konut alıcılarına e gayrimenkul yatırımcılarına hatırlatmak isteriz. Ayrıca do ru yerlerde do ru yatlandırma ile geli tirilen hiçbir projenin satı e k r potansiyeli anlamında ba arısız olaca ına inanmıyoruz. mlak onut olarak önümüzdeki dönemlerde de ülkemize kazandıran tarihe e do aya saygılı olan ayrıcalıklı projeler üretmeye de am edece iz. “CER İSTANBUL İLE NESİLDEN NESİLE AKTARILAN BİR TARİHE SAHİP ÇIKIYORUZ” ge apı önetim urulu Ba kanı . İnanç abadayı üç yıllık yatırım planlarının üçüncü halkası olan er İstanbul rojesi’ne ehre hediye edecekleri bir sanat eseri gibi yakla tıklarını belirterek unları dile getirdi ge apı olarak açıkladı ımız 2 milyar ’lik yatırım zincirimizin üçüncü halkası er İstanbul’u duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu özel projemiz mlak onut O i birli iyle İstanbul’umuzun atih ilçesindeki arihi arımada’nın en köklü yerle im yeri olan edikule’de konumlanıyor. arihi arımada güzelli i konumu dinamizmi efsaneleri eski İstanbul ho görüsü e kom uluk ili kilerini h l sürdüren kültürü e saymakla bitmeyecek daha nice özelli i ile bugüne kadar her dönem için ya amın e ticaretin iç içe geçti i bir merkez oldu. Böylesi bir tarihe sahip edikule’de 18 1 yılından itibaren demiryolu araçlarının bakım e onarım faaliyetlerinin gerçekle tirildi i er Atölyeleri’ne adeta yeniden hayat ererek sahip oldu umuz endüstriyel e kültürel mirası mlak onut O gü encesi e ge apı ayrıcalı ıyla İstanbul’a hediye edecek olmanın gururunu ya ıyoruz. e erli konumuyla tarihin içinde ayrıcalıklı bir ya am biçimi sunan e çok de erli bir yatırım fırsatı olacak olan er

İstanbul ile nesilden nesile aktarılan bir tarihe sahip çıkıyoruz. İnsana e tarihe saygı ilkesiyle yola çıktı ımız er İstanbul tarihi dokuya sahip çıkacak yüksek bir sorumluluk bilinci ile kentin siluetine uyumlu olarak tasarlandı diyerek konu masını sürdüren . İnanç abadayı o a e tarihin tüm güzellikleri ile bir arada az katlı ama çok de erli bir eser olu turuyoruz. amansız bir estetik e lüks anlayı ı içerisinde tasarladı ımız er İstanbul sahip oldu u geçmi in görkemini gelece in ya amına ta ıyor. Bir tarafında tarihi e do ası di er tarafında ise armara enizi’nin engin ma iliklerine bakan er İstanbul’u İstanbul’a kazandırıyoruz. ünkü zamana e do aya yenik

E

E

K

K

dü en bir alan içerisinde adeta küllerinden do an yeni bir ya am alanı in a ediyoruz. rojede do al ah ap e ta ın yer aldı ı detaylarıyla tarihin içinde zamansız bir duru sergileyen silueti bozmayacak bir yapı dili kullanırken me cut tarihi binaları tamamen aslına uygun bir ekilde restore ederek modern ya am alanlarına dönü türüyoruz. ge apı olarak bizler kadar arihi arımada’ya önem eren yabancı turistleri de dü ünüyor hem tarihin içinde ke fedilecek yeni hazineleri gün yüzüne çıkarırken böylesi bir tarih içinde konaklayabilecekleri dünyaca ünlü bir otel grubunun üst segment markasını da yakın zamanda İstanbul’a getirmeyi planlıyoruz ifadelerini kullandı.

I

K K

,

EMLAK KONUT NİSAN 2018

13


Haber

YATIRIM

Türkiye nükleer e ş r akla ık 20 milyar dolarlık maliyetiyle ülkede tek seferde yapılan en büyük yatırım olan Akkuyu N S’nin üretimi tek ba ına ürkiye’nin elektrik talebinin yüzde 10’unu kar ılayacak. ürkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli umhurba kanı ecep ayyip rdo an e usya e let Ba kanı ladimir utin’in katıldı ı törenle atıldı. Böylece ürkiye’nin ilk nükleer santralinin in asına resmen ba lanmı oldu. Akkuyu N S anla ması ürkiye ile usya arasında 2010 yılında imzalanmı tı. ersin’deki Akkuyu N S bin 800 mega atlık tam kapasitesiyle de reye girdi inde yakla ık milyar kilo atsaat elektrik üretimiyle İstanbul’un enerji ihtiyacını tek ba ına kar ılayabilecek. Bölgedeki istihdamı artıracak olan Akkuyu N S in aatının en yo un döneminde yakla ık 10 bin ki i

14

EMLAK KONUT NİSAN 2018

çalı ırken i letme a amasında ise yakla ık bin 00 ki iye i imkanı sa layacak. örende konu an umhurba kanı rdo an arihi bir ana ahitlik ediyoruz. Akkuyu tüm üniteleriyle de reye girdi inde tek ba ına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu kar ılayabilecektir. Böylece etrol do algaz e kömüre dayanan enerji sepetini daha sa lıklı hale getirmi olaca ız. Bu santral enerji gü enli ine katkı sa larken aynı zamanda iklim de i ikli inde de önemli bir rol oynayacaktır ifadelerini kullandı. umhurba lanı rdo an sözlerini öyle sürdürdü 201 ’de yüzde büyüdük. umhuriyetin 100. yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı

hede iyoruz. Bu durum enerji ihtiyacımızın artması anlamına geliyor. nerji gü enli inin geli tirilmesi hede do rultusunda enerjinin her alanında yatırımlar kesintisiz de am ediyor. alen 1 ülkede nükleer santral in a halinde. Bugün temelini attı ımız Akkuyu ile bu sayı oluyor. lektrik ihtiyacının yüzde 10’unu kar ılayabilecek. ürkiye’nin pek çok yatırımı gibi yarım asırlık hayali gibi Akkuyu projesini hayata geçirmek de bize nasip oldu. Sayın utin ba ta olmak üzere tüm us makamlarla çok yakın bir mesaimiz oldu. Böylesine çetre lli bir konuda kısa sürede mesafe almamızın sebebi i birli i ruhudur. usya ile bölgesel meseleler hususunda i birli ini de artırarak sürdürmekte kararlıyız.


TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİNİ ARTIRACAK utin yaptı ı konu mada u ifadeleri kullandı Bu yenilikçi proje son derece önemlidir. Bugün sadece ürkiye’nin nükleer santral projesine ba lanmıyor ürkiye’nin yeni nükleer sektörü de kurulmu oluyor ürkiye geli mi bir ülke bu ürkiye için yeni bir basamak. ü enlik standartları da en yüksek olacak. Bu santralin de reye girmesi ürkiye’nin potansiyelini de artıracaktır. zmanların görü üne göre santral ürkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 10’unu kar ılayacaktır. 0’yi a kın irket tedarik listesine dahil olmak istiyor. Bu projeyle her iki ülkede de i imkanı yaratılacaktır. üksek kali yeli uzmanların yeti tirilmesinde de i birli i yapmak istemekteyiz. us üni ersitelerinde 220’yi a kın ürk ö renci nükleer teknoloji e itim alıyor. Son derece iddialı bir hede miz ar 202 senesinde ilk blokun hizmete girmesini planlıyoruz. e erli dostum ecep ayyip rdo an’la bunun gerçekle mesi için mutabık kaldık. Bu projenin ba arılı bir ekilde gerçekle mesi us ürk i birli inin göstergesi olacaktır. ALBAYRAK: 3 BİN 500 KİŞİ ÇALIŞACAK nerji e abii aynaklar Bakanı Berat Albayrak yaptı ı konu mada yıllık rüyanın gerçekle mesinde en önemli ka akta duruyoruz. Bugün tarihi bir ana ahit oluyoruz. Bugün burada 20 milyar dolarlık maliyetiyle ürkiye umhuriyeti

tarihinin en büyük projesinin temelini atıyoruz. gün 2 saat sıfır emisyonla elektrik üretimi gerçekle tirece iz. Birçok alanda kazandıraca ı nükleer teknoloji kapasitesini de dü ününce önemli bir miladı ya adı ımız açıktır. İn aatın ba lamasıyla 10 bin ki ilik istihdam olacak i letmeye ba layınca bin 00 ki i çalı ıyor olacak. Sanayimize milyarlarca dolarlık i imkanı olu acak. İLK ÜNİTE 2023’TE oplam dört ünitenin ilkinin 202 yılında elektrik üretimine ba laması planlanan santralin di er ünitelerinin de birer yıl arayla de reye alınması hede eniyor. te yandan Akkuyu N S’de çalı mak üzere usya’da e itim alan 2 8 ö renciden yıllık e itim sonunda mezun olan ’inin bu aydan itibaren projede göre alması bekleniyor.

S

,

TE I

T

D N S

ENE

V N

IK

E

N ĞI

a on oks t sa n n a an n k ee sant a e n te ene ka na o na a et e en o an e kon t B sant a ene ven e katk sa a ken a n a an a k e k e a e e e e ne o o na a akt B te en n n k ee ene a an n a etk n s a a as a ta s sa nsan ka na n et es ne e katk s o a akt tek an e e en s a ak n ve s te e e n k ee ene kon s n a en o İn a a en e en e n ta a a ktan son a ke e ne ek ne ev e st ene ekt

EMLAK KONUT NİSAN 2018

15


a

Emlak Konut GYO’dan ilk çeyrekte ş r ürkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklı ı mlak onut yılının ilk çeyrek satı rakamlarını açıkladı. ılın ilk üç ayında mlak onut O 1 milyar milyon de erinde 1 1 bin 8 metrekarelik 8 ba ımsız bölümün satı ını gerçekle tirdi. abancı ülke atanda larına yapılan satı lardan ise 1 0 milyon 8 8 bin gelir elde edildi. ayrimenkul sektörüne öncü olarak yön eren mlak onut O 1 Ocak 201 1 art 201 tarihleri arasındaki üç aylık dönemde hariç 1 milyar milyon 2 2 bin de erinde 1 1.8 satı a esas brüt metrekarelik 8 ba ımsız bölümün satı ını gerçekle tirdi. i er yandan mlak onut O yılın ilk üç ayında yabancı ülke atanda larına ise 1 satı yaptı. 22 bin 20 metrekarelik alanını satıldı ı dönem içinde bu yoldan hariç 1 0 milyon 8 8 bin ’lik gelir elde edildi. mlak onut O enel üdürü urat urum yaptı ı açıklamada mlak onut kuruldu u günden bu yana sektörümüzdeki de i ikliklere liderlik yapan bir kurum olarak ülkemiz e atanda larımız için sürdürülebilir de er olu turmayı amaçlamı tır. 201 yılında ya adı ımız ola anüstü durumlara ra men almı oldu umuz i edi

16

EMLAK KONUT NİSAN 2018

önlemlerle mlak onut markası ile ülkemiz için de er olu turmaya de am ettik. İnsan e ihtiyaç odaklı hizmet anlayı ımızla bugün markamızı Anadolu’nun birbirinden kıymetli ehirlerine ta ıyoruz. Bugüne kadar sektörde ciddi anlamda ses getiren kampanyalar düzenledik. 201 yılını 1 milyon metrekarenin üzerinde brüt alana kar ılık milyar 00 milyon hasılat ile tarihimizin en yüksek satı ba arısını elde ederek tamamladık. oplam aktif arlı ımız yüzde 10 artı la 20 milyar 00 milyon ’ye e öz kaynaklarımız yüzde 1 artı la 12 milyar 00 milyon ’ye ula tı. Bu moti asyonla ba ladı ımız 2018 yılının ilk üç ayında 1 milyar 1 0 milyon olan satı hede miz do rultusunda 1 milyar 0 milyon de erinde ba ımsız bölümün satı ını gerçekle tirdik. Ayrıca 1 bin metrekare olan satı hede mizi a arak 1 1 bin metrekarelik satı alanına ula mı olduk ifadelerini kullandı. İHALELER DEVAM EDİYOR 200 ’ten bugüne kadar geçen 1 yıllık süreçte yakla ık 1 0 bin ba ımsız bölümün ihalesini gerçekle tiren mlak onut 201 yılında düzenledi i gelir payla ımı

O 2018

ihalede 1 milyar toplam beklenen satı de eri e yakla ık 2 milyar minimum irket payı taahhüdüne ula tı. Sahip oldu u 8 milyar de erinde 1 milyon metrekare büyüklü e sahip ihale edilmemi arsa portföyü ile 2018 yılı için de yüksek beklentisini sürdüren mlak onut yılın ilk üç ayında ihalelere hız erdi. ortföyünde olan i li e ikiye’deki arsanın ihalesini 21 art’ta ba arıyla tamamlayan irket toplamda 1 milyar milyon 0 bin bedelle ihale etti i arsada irket payı olarak 0 milyon 00 bin alacak. i er yandan geçti imiz yıl ba arıyla ihalesi gerçekle tirilen alatasaray Spor Kulübü’nün i a’daki arazisinden sonra lorya’daki arsasının da ihalesi yapıldı. ine aynı dönem içerisinde Bakırköy e ketiye’de bulunan arsanın da ihalesi ba arıyla Emlak Konut GYO Genel gerçekle tirildi. Müdürü Murat Kurum


a

ş

n

n

BA N KA

i e in n r nd iş ir iği

ürkiye İ Bankası ile dünyanın en büyük bankalarından biri olan in alkınma Bankası arasında in’in ekin kentinde bir i birli i çerçe e anla ması imzalandı.

T

ürkiye İ Bankası e in alkınma Bankası arasında gerçekle en anla ma in ba lantılı projelerin nansmanı da d hil olmak üzere birçok farklı alanda kar ılıklı i birli ini öngörüyor. onuya ili kin bir de erlendirme yapan İ Bankası enel üdürü Adnan Bali ürkiye e in arasındaki ticari e ekonomik ili kilerin son yıllarda hızla arttı ını urgulayarak anla manın her iki ülke arasındaki i hacminin daha da artırılması yönündeki ortak hedef do rultusunda atılmı önemli bir adım oldu unu urguladı. Bali ı arıdaki yatırımlarını en

hızlı arttıran ülkeler arasında yer alan e küresel olarak en büyük yatırımcı konumuna gelmekte olan in’in ‘ u ak e ol’ stratejisinin de katkısıyla bu konumunu daha da güçlendirece ini dü ünüyoruz. lkemize uzun adeli yatırımların kazandırılması e ticaretin artırılması açısından inli kurulu larla i birli inin öneminin giderek artaca ına inanıyoruz. in alkınma Bankası ile i birli imiz kapsamında da in ba lantılı projeler için mü terilerimize erdi imiz deste i artırarak sürdürece iz açıklamalarını yaptı. ar ılıklı geli tirilen ili kilerde bilgi e tecrübe payla ımının da önemli

bir katma de er yarattı ına dikkat çeken Adnan Bali söz konusu anla ma e daha sonra yapılacak di er anla maların ili kileri arzu edilen se iyeye ta ımaya yardımcı olaca ını ifade etti. TÜRKİYE – ÇİN TİCARET HACMİ 26,3 MİLYAR DOLAR ürkiye ile in arasındaki ikili ticaret hacmi ilk kez 2000 yılında 1 milyar AB oları’nı a tı o tarihten bu yana kaydedilen geli melerle 201 sonunda 2 milyar AB oları se iyesine ula tı. in ürkiye’nin dünya genelinde ikinci Asya asi k bölgesinde ise en büyük ticari orta ı haline geldi.

EMLAK KONUT NİSAN 2018

17


Haber

YATIRIM

1915 Çanakkale Köprüsü için yeni tarih 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ve ule emel azık akma öreni’nde konu an umhurba kanı ecep ayyip rdo an 1 1 anakkale öprüsü’nün 18 art 2022’de açılaca ını müjdeledi.

1

915 Çanakkale Köprüsü ile Asya e A rupa denizin üstünden dördüncü kez toplamda ise yedinci kez birle tirilmi olacak. eribot ile bekleme süreleri dahil yakla ık bir saat olan seyahat süresi dakikaya inecek. rojeyle birlikte armara e ge bölgelerindeki limanların tüm ula ım sistemleriyle entegrasyonu da gerçekle tirilmi olacak. anakkale’nin elibolu ilçesi Sütlüce me kiinde gerçekle tirilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule emel Betonu e ule emel azık akma öreni’ne umhurba kanı

18

EMLAK KONUT NİSAN 2018

rdo an’ın yanı sıra Ba bakan Binali ıldırım da katıldı. Ba bakan Binali ıldırım e umhurba kanı ecep ayyip rdo an’ın konu malarının ardından temel atma törenine geçildi. iyanet İ leri Ba kanı rof. r. Ali rba ’ın yaptırdı ı duanın ardından umhurba kanı rdo an e beraberindekiler hem 1 1 anakkale öprüsü ve Malkara - Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ve Kule Temel azık akma hem de telekonferans ba lantısıyla bölgede in a edilen Alçıtepe amisi temel atma ilitbahir alesi e atih amisi açılı törenlerini gerçekle tirdi.


GEÇİŞ ÜCRETİ BELİRLENDİ umhurba kanı ecep ayyip rdo an 1 1 anakkale öprüsü’nün 18 art 2022’de bitirilece ini açıkladı. örende aynı zamanda köprünün Asya yakası kule ayaklarının yerle ece i deniz tabanına da ilk kazık çakıldı. umhurba kanı ecep ayyip rdo an Biti tarihi sözle meye göre 202 sonu. Ama görü melerimizi yaptık e bunun sonucunda köprüyü 18 ay erken bitirip 18 art 2022’de açaca ız müjdesini erdi. emeli geçen yıl 18 art’ta atılan projede bugüne kadar kuru ha uz hafriyat çalı maları bitirildi. Ayrıca tasarım çalı maları yapılıp zemin iyile tirmeleri gerçekle tirildi. ap i let de ret modeliyle ihaleye çıkarılan e 201 ’de ürk e üney oreli rmalardan olu an aelim imak S apı erkezi Ortak iri imi tarafından 1 yıl 2 ay 12 gün i letme süresi tekli ile kazanılan 1 1 anakkale öprüsü e Otoyolu rojesi 88 km otoyol e 1 km ba lantı yolu olmak üzere toplam 101 km uzunlu unda olacak. öprünün geçi ücreti ise 1 euro olarak belirlendi. örende konu an Ba bakan Binali ıldırım Son 10 yılda dünyada yapılan 10 tane büyük proje ar. Bu 10 projenin altısını ürkiye yaptı. ürkiye’ye de yakı an budur ifadelerini kullandı. eson betonlarının her birinin bin ton oldu unu ifade eden la tırma enizcilik e aberle me Bakanı Ahmet Arslan er kulenin yüksekli i 18 metre. Ayrıca tepe yüksekli i metre olan kulelerle sadece uzunluk olarak de il kule yüksekli iyle de rekor kırmı olaca ız diye konu tu.

K

Ü NÜN

ELLIKLE I

anakka e Bo a s n n to a n n n n et e o ta a k k e et e an a k k a a a ve et e k ak a v a ke e e a e to a a n et e o as n o t a k e t o ken e k k e te e ak a k et e e n kte en ta an n a kon an a ak ve k e en st te e noktas se et e o a ak o e ka sa n a as a k k ak a v a t etona e v a k at e tk s st e t k s at k at e t e t e at a a en e kav ak oto o et tes s ve k ak et e e ke a a ak

sahibinden.com mlak ndeksi ubat 2018 erilerine göre iki ilçede de geçti imiz yılın aynı dönemine oranla satılık konutların metrekare yatında artı gözlemlendi. elibolu’da satılık konutların metrekare yatı 1 yılda yüzde 8 oranında artarken apseki’de satılık konutların metrekare yatı yüzde 2 1 oranında artı gösterdi. elibolu’da satılık konutların metrekare yatı 1. 1 olurken yatlar apseki’de ortalama 2.111 ’ye ula tı.

METREKARE FİYATLARI 4 YILDA YÜZDE 125 ARTTI sahibinden.com mlak ndeksi anakkale’nin elibolu e apseki ilçelerinde satılık konutların metrekare yatlarında yılda ya anan de i imi de açıkladı. sahibinden.com mlak ndeksi ubat 2018 erilerine göre elibolu’da satılık konutların metrekare yatı yılda yüzde 2 apseki’de ise yüzde 12 oranında arttı.

ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ KONUT FİYATLARINI ARTIRDI eçti imiz yıl 18 art’ta temeli atılan e 2022 yılında hizmete açılması planlanan anakkale 1 1 öprüsü ba lantı noktaları olan apseki e elibolu ilçelerinde satılık konutların metrekare yatlarını artırdı. A ON NİSAN 2018

19


Haber

ENE İ

ğ

tr

nerji Bakanlı ı 101 yerle im yerine daha do algazı götürdü. Bakan Berat Albayrak 2018’de milyarlık yatırımla gaz altyapısını geli tireceklerini açıkladı.

E

nerji e abii aynaklar Bakanı Berat Albayrak Be tepe illet ongre e ültür erkezi’nde gerçekle tirilen ‘101 erle im erine o algaz Arzı izmete Alım öreni’nde bir konu ma yaptı. Albayrak ‘ er ey ürkiye için’ sloganıyla çıktıkları bu yolda bugün dirne İpsala’dan an dremit’e Sinop erze’den aziantep O uzeli’ye ankırı lgaz’dan Siirt illo’ya kadar 101 yerle im yerine daha do algaz getirmenin

20

EMLAK KONUT NİSAN 2018

Enerji ve Tabii Kaynaklar Albayrak

mutlulu unu e gururunu ya adıklarını belirtti. 201 e 2018’de toplam milyar liralık iletim e da ıtım yatırımlarıyla daha geli mi bir do algaz altyapısına ka u mu olaca ımızı açıklayan Bakan Albayrak yaptı ı konu mada ürkiye’de son 1 yılda enerji alanında yapılan yatırımların tüm dünya için önemli bir örnek olu turdu unu söyledi. Albayrak umhurba kanı ecep ayyip rdo an’ın ‘do algazı olmayan ilin kalmaması’ yönündeki


talimatları do rultusunda bugün 8 kente do algaz ula tırıldı ını belirtti. O İLLERDE ÇALIŞMALAR SON AŞAMADA Bakan Albayrak Art in ırnak e akk ri’deki çalı malarda da son a amaya gelindi ini ifade ederek ılın ikinci yarısında Allah’ın izniyle do algazı sa lamı olaca ız. Sayın umhurba kanımızın ortaya koymu oldu u bu hede er do rultusunda 2018 bu açıdan tarihi e önemli bir yıl olacak ifadelerini kullandı. 201 ’de kamu e özel sektör eliyle 1 bin kilometre do algaz boru hattı in a edildi ini anlatan Albayrak Arkada larımızın çok yo un çalı malarıyla ürkiye’yi bir uçtan di er uca yakla ık 8 defa kat edecek önemli bir yatırım ba arısına imza attık. o algaz iletim e da ıtımında kesintisiz arz gü encesi uluslararası standartlarda hizmet kalitesi atanda memnuniyeti e son teknolojiyle donatılan altyapı a ı sayesinde ürkiye bölgede standartları belirleyen e örnek alınan bir ülke konumuna geldi dedi. Bakan Albayrak ürkiye’nin AB ülkeleri arasında hem haneye hem de sanayiye en ucuz do algaz temin eden ülke oldu unu söyledi. anelere tedarik açısından bakıldı ında do algaz maliyetinin 28 üyeli AB ortalamasının yarısının da altında oldu una sanayide ise yüzde daha ucuz gaz sa landı ını urgulayan Albayrak Ayrıca do algazın hane ekonomisine etkisini göstermesi açısından buranın altını çizmek istiyorum. 2002’de ürkiye’de asgari ücretle metreküp do algaz alınabiliyordu. Bugün asgari ücret noktasında bakıldı ında yakla ık 2 bin 100 metreküp do algaz alınabiliyor dedi.

T

E

ALBAYRAK, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN, ‘DOĞALGAZI OLMAYAN İLİN KALMAMASI’ YÖNÜNDEKİ TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA, BUGÜN 78 KENTE DOĞALGAZ ULAŞTIRILDIĞINI BELİRTTİ. EMLAK KONUT NİSAN 2018

21


Haber

YASAL DÜZ ENLEME

de ş n n r n r etiri di anunu e Bazı anunlar ile 1 8 Sayılı ’da e i iklik apılmasına air anun Nisan’da esmi azete’de yayımlandı.

22

EMLAK KONUT NİSAN 2018

Y

eni düzenlemelerle uygulamasında ya anan birçok soruna yasal çözüm getirildi. 10 sayılı anunu e Bazı anunlar ile 1 8 Sayılı ’da e i iklik apılmasına air anun Nisan’da esmi azete’de yayımlandı. eni düzenlemelerle uygulamasında ya anan birçok soruna yasal çözüm getirilirken mükelle ere birçok kolaylık sa landı. zun

N


süreden beri mükelle erin de reden ’sini iade etmek suretiyle sisteminde ‘reform’ yapılaca ı yönündeki açıklamalar sonucunda kamuoyunda e i çe relerinde beklenti olu mu tu. anun tasarısı eclis’te görü ülürken yeterince etki analizi yapılmadı ı gerekçesiyle erilen bir tekli e tasarıdan çıkartıldı ı için yasala amadı. Ayrıca grup irketlerinin nakit akı larına olumlu katkı yapacak olan konsolide grup beyannamesi erilebilmesine imkan eren düzenleme de tasarıdan çıkarıldı. MALİYET BEDELİNE GÖRE BELİRLENEN TUTAR ESAS ALINACAK asada konutla ilgili kısımda müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut e i yerinin maliyet bedeline göre belirlenen tutarın esas alınması öngörülüyor. İn aat sektörünü yakından ilgilendiren bir düzenleme olarak arsa kar ılı ı in aat i lerine ili kin bedelin tespitinde müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut eya i yerinin ergi sul anunu’nun 2 ’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı esas alınacak. Bu düzenleme ile arsa kar ılı ı in aat i lerinin trampa oldu u yönünde elir İdaresi’nin genel tebli düzeyindeki görü ü yasal hale getirilmi olmakla birlikte arsa sahibi tarafından müteahhide yapılan teslim arsanın tamamı yerine müteahhide kalacak konut eya i yerlerine isabet eden arsa payı itibarıyla gerçekle mi olacak. Sa lık turizmine ili kin Sa lık Bakanlı ı’nca izin erilen gerçek e tüzel ki iler tarafından ürkiye’de yerle mi olmayan yabancı uyruklu gerçek ki ilere münhasıran sa lık kurum e kurulu larının bünyesinde erilen koruyucu hekimlik te his teda i e rehabilitasyon hizmetleri ’den istisna edildi. eknoloji e Ar e yatırımlarını desteklemek üzere teknoloji geli tirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geli tirme bölgesinde Ar e e

ILK SI SEKT

D IN ÜV

T

aliye Bakanlığı’nın verilerine göre, bina inşaatı .1 milyar T , bina dışı yapıların inşaatları taahhüt işleri .5 milyar T , özel inşaat milyar T , mimarlık ve mühendislik faaliyetleri 1. milyar T olarak dağılıyor. evreden ’de diğer kalemler’ başlığı altında . milyar T , T’ler hariç kamuda . milyar T , toptan ticarette 1 . milyar T , perakende ticarette 11. milyar T , kara taşımacılığı ile boru hattı taşımacılığında . milyar T , elektrik, gaz ve buhar üretim ve dağıtımı . milyar T , gıda ürünleri imalatında , milyar T , gayrimenkullerin alım, satım ve kiralanması . milyar T , motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin ticareti . milyar T , makine ve ekipman imalatı .5 T , tekstil ürünlerinin imalatı .5 milyar T , konaklamada .5 milyar T , motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatında . milyar T olarak dağılıyor.

tasarım merkezlerinde e ara tırma laboratu arlarında Ar e yenilik e tasarım faaliyetlerinde bulunanlara münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine e teçhizat teslimleri ’den istisna edildi. Otomoti sektöründe ise ikinci el motorlu kara ta ıtı eya ta ınmaz ticaretiyle i tigal eden mükelle erce katma de er ergisi mükelle olmayanlardan mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar d hil alınarak asfında esaslı de i iklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara ta ıtı eya ta ınmazların tesliminde matrahı alı bedeli dü üldükten sonra kalan tutar olacak. i er bir ifadeyle ikinci el araba alım satımı yapan galericiler satı e alı yatları arasındaki fark üzerinden ödeyecekler.

KDV İNCELEMELERİN SÜRESİ asada iadesi alan mükelle ere yönelik de önemli düzenlemeler bulunuyor. iade sürecinin hızlandırılması için iade incelemelerinin ay içinde bitirilece i bu sürenin en fazla iki ay uzatılabilece i husus yasayla düzenleniyor. ergi enetim urulu içerisinde iadesi konusunda ihtisasla mak üzere yeni bir grup ba kanlı ı kurulurken serbest muhasebeci mali mü a irlere de beyannamelerini gönderdikleri mükelle er e bu dönemler ile sınırlı olarak iadesi raporu yazabilme yetkisinin aliye Bakanlı ı’nca erilebilece i yasaya aktarıldı. AĞBAL’DAN AÇIKLAMA atma e er anunu’ndan son dakika çıkarılan ‘ e reden ’nin iadesi’ne ili kin düzenleme üzerinde teknik olarak bir kere daha çalı acaklarını belirten aliye Bakanı Naci A bal i dünyasından bu konuda gelen talepleri dikkate aldıklarını söyledi. A bal düzenlemenin ne zaman hayata geçirilece i konusunda bir tak im ermedi. aliye Bakanı A bal ergi sul anunu’nda yapılacak de i ikli e ili kin de bilgi erdi. ergi onseyi’nin bu hafta içinde toplanarak bu konuda yapılacak de i iklikleri ele alaca ını anlatan A bal elir İdaresi Ba kanlı ı’nın da bir hazırlı ı oldu unu belirtti. aliye Bakanı Naci A bal öyle konu tu ergi konseyinin yapaca ı çalı maları bekliyorum. ergi konseyi gece gündüz çalı ıyor kısa zamanda getirmeyi hede iyoruz. elir İdaresi Ba kanlı ının zaten bir hazırlı ı ar onların hepsini bir araya getirece iz. ine özel sektörle si il toplum örgütleri ile isti aremizi yapaca ız. nemli bir de i iklik. ergi uygulamalarında mükelle n haklarının güçlendirilmesi ergi uygulamaların kolayla tırılması özellikle üretim e yatırıma destek eren bir ergi yapısı olu turulacak. ergi ceza hukukunun yeniden düzenlenmesi söz konusu. EMLAK KONUT NİSAN 2018

23


Haber

YATIRIM

AVRUPA’NIN EN İYİ UZAY TEMALI EĞİTİM MERKEZİ BURSA’YA KURULUYOR

Avrupa’nın en iyi uzay temalı eğitim merkezi olacak GUHEM’in yüzde 50’si tamamlandı. Astronot yetiştirecek merkez Bursa’ya kurulacak.

O

tomotiv, makine ve tekstilde sahip olduğu üretim altyapısıyla Türkiye’nin sanayi başkenti olan Bursa, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmalarıyla uzay, havacılık ve savunma gibi yüksek teknolojili sektörlerde de ülkemizin merkezi olma yolunda ilerliyor. BTSO’nun makro projelerinden Bursa Gökmen Projesi’nin en önemli ayaklarından Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri ve Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde, dev bir bütçeyle, Türkiye’nin

24

EMLAK KONUT NİSAN 2018

uzay temalı ilk merkezi olarak kente kazandırılıyor. Kasım’da açılacak olan merkez Avrupa’nın en iyisi olacak… Yaklaşık 13 bin metrekarelik kapalı alanda, 154 adet interaktif eğitim düzeneği, havacılık eğitim merkezi (simülatörler), uzay eğitim merkezi ve dikey rüzgâr tünelini içerecek GUHEM, çocuklara ve gençlere uzay/havacılık alanlarında bilgi ve vizyon kazandıracak. 22 Ağustos 2017 tarihinde temeli atılan Bursa GUHEM Projesi’nin 2018 yılı kapsamında bitirilmesi amaçlanmakta. Yapım çalışmaları son sürat devam ederken 200 milyar liraya mal olan Uzay Havacılık

ve Eğitim Merkezi’nin dünyanın ilk beş sıralaması içinde yer alması bekleniyor. İlk uzay temalı havacılık eğitim merkezi olması özelliği ile benzerlerinden ayrılan eğitim merkezi Türk astronotların yetişmesinde ve ülkemizin değerinin artması konularında büyük katkı payına sahip olacak. PROJENIN DETAYLARI GUHEM’in ilk katı modern uçuş simülatörlerine ayrılmış. Havacılık eğitim merkezinin ikinci katı uzay katı olarak nitelendirilmiş. Bu bölümde Güneş sistemi, gezegenler ve atmosfer olayları gibi bilgilerin yer alması bekleniyor. Yer çekiminin


olmadığı uzay katında ise ziyaretçilerin kendilerini gerçek anlamda uzaydaki gibi hissetmeleri mümkün olacak. Bursa’nın vizyon merkezlerinden biri olarak bakılan GUHEM, yaklaşık 3900 metrekarelik sergi alanına sahip olacak. Sergilerde yer alacak Başbakan olan deney düzenekleri Yardımcısı sayesinde projenin asıl Fikri Işık amacı olan gençlerin birçok şeyi özgürce öğrenme fırsatı yakalamaları mümkün hale gelecek. Bursa’da Bilim ve Teknoloji merkezinin arkasındaki alana inşa edilen bina, şehirde bulunan 71 adet eğitim merkezi arasında en önemlisi olarak görülüyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay’ın övgü ile bahsettiği uzay temalı eğitim merkezinin yerli uydulara sahip ülkemiz için mutlaka uzaya gidecek yetenekteki gençlerin varlığına ihtiyaç düşüncesi ile proje fikrinin ortaya çıktığını dile getirdi. Uzayda uyduları bulunan ülkelerin kendi astronotlarını uzaya gönderdikleri gibi ülkemizin de bu konuda Türk astronotlardan destek alma zamanının geldiğini belirten Burkay, “Düzenlediğimiz birçok etkinlikle yeni neslin uzay ve havacılık alanındaki farkındalığını artırmayı ve yıllara yayılan bu çalışmalar sonucunda Türkiye’nin ilk astronotunu da Bursa’dan çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. GÖKMEN ADI NEREDEN GELIYOR? Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen Gökmen ismi, aynı zamanda uzaya gidecek olan ilk

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay

Türk astronotun ismi olacak. Bu isim TDK tarafından 2005 yılında belirlenmiş. GUHEM’i aralık ayında Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler almıştı. Temel atma töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise Türkiye’nin 1., 2., 3. sanayi devrimini kaçırdığını 4. sanayi devrimini yakalama fırsatı olduğunu söyledi. Hazırlıklı olmamız gerektiğini söyleyen Işık, “Bu merkezin kurulmasını gençlerimizde bilime teknolojiye uzay ve havacılığa merak uyandırması açısından önemli görüyorum. Belki 20 yıl sonra ‘Türkiye’nin havacılıkta en iyi şehri hangisi’ derseniz ben size Bursa derim” dedi. Türksat 6A’yı 2020’de uzaya fırlatmayı hedeflediklerini belirten Işık, uydunun uzay ve haberleşme çalışmalarında kullanılacağını kaydetti. ABD’de uzay ve havacılık alanında çalışan insan sayısının 260 bin olduğunu söyleyen Işık Türkiye’de bu sayının binin altında olduğunu söyledi. Işık “Bu noktada özellikle bu tesisi son derece önemsiyoruz. Çağ uzay çağı. Uzay yolculukları başlıyor. Pek çok yeni çalışma var. Uzay çalışmalarının hukuku oluştu. Önümüzdeki süreçte dünyada insanların en fazla kafa yoracağı alanlardan bir tanesi” ifadelerini kullandı. ‘GÖKMEN HEYECAN VERDI’ Bakan Işık, Gökmen projesini büyük bir heyecanla izlediğini söyledi. Işık, “Bugün temel atmasını yapıyoruz. Bu tesis bittiğinde içerisindeki düzenekler yerleştirildiğinde çocuklarımız bu alana büyük bir ilgi duyacaklar. Gökmen projesi büyük bir kararlılıkla hayata geçecek” diye konuştu.

EMLAK KONUT NİSAN 2018

25


Haber

DÜNYA

ÜN A A ALİMANLARI ÜRK İRKE LERİNE EMANE

Türk müteahhitlerine ha aalanı yapımı konusunda dünyadan yo un talep ar. u eyt usya Sudan Somali Bahreyn Senegal ha aalanı ihalelerinde ürk irketlerine onay erdi.

26

EMLAK KONUT NİSAN 2018

Ö

zellikle . a alimanı in aatıyla rü tünü ispat eden ürk irketlerine dünyadan yo un talep ar. u eyt’in yeni terminalini 200 milyon dolara in a eden engiz İn aat ülkenin yol e altyapı ihalesini de aldı. ska A nka Summa önesans olding son yılda ayrı ayrı ülkelerde kazandıkları ihalelerle ülkeleri farklı co rafyalara ba layan ürk irketleri oldular.

KUVEYT’E CENGİZ İNŞAAT İMZASI eniz üstündeki ilk ha alimanı da d hil olmak üzere ürkiye e dünyada pek çok ha alimanı projesine imza atan engiz İn aat dünyaya ha alimanı mühendisli i alanında kno ho ihraç etmeye ba ladı. eçti imiz ylül ayında 200 milyon dolarlık kontratla u eyt a alimanı’nın . erminal binasının yapım ihalesini kazanan rma kısa sürede projenin yüzde 8 ’ini tamamladı. 2 ayıs’ta bitirilecek olan ha alimanı yılda 11 milyon yolcuya


K

U

hizmet erecek. erminal binasının in aat çalı malarıyla ilgili bilgi eren engiz olding O’su mer afa ürk Cengiz rmalarının artık Holding ha alimanı in aatı CEO’su konusunda dünyaya Ömer Mafa kno ho ihraç eder duruma geldiklerini söyledi. Bir di er ürk irketi olan imak İn aat’ın aldı ı u eyt’in yeni ha alimanı projesinin ila yıl arasında tamamlanaca ını anlatan engiz olding O’su mer afa O döneme kadar bölgenin yolcu kapasitesini kar ılayabilecek yeni bir terminal binasına ihtiyacı ardı. Bu geçici ha alimanının ihalesini biz aldık. Ancak projeyi biz yapmaya ba layınca be enildi e kalıcı olmasına karar erildi. 200 milyon dolarlık bir kontrat yaptık. ılda milyon yolcu buradan uçacak dedi. mer afa u eyt a alimanı’nı 21 ay gibi kısa bir sürede hayata geçirdi imiz için bölgede 2 0 milyon dolarlık yeni i daha aldık. u eyt’te imara açılacak 12 bölgenin 2’sinin altyapı ihalesini 1 0 milyon dolara aldık. A 2 8 kod adlı karayolu projesi. 0 milyon dolarlık bu proje km’lik bir yol köprülü bir çok ka ak 1 altgeçitten olu uyor diye konu tu. engiz olding önetim urulu

emsilcisi e İ A İcra urulu yesi ur engiz terminal binası ihalesini alırken inli İtalyan int e İngiliz rmalarla rekabet ettiklerini söyledi. ur engiz Bu ihaleyle amacımız ürk irketlerinin hız e kalitesini u eytlilere göstermekti ifadesini kullandı. MALZEMELERİN ÇOĞU TÜRKİYE’DEN GELDİ u eyt a alimanı için insan kayna ı e malzemelerinin büyük kısmının ürkiye’den getirildi ini anlatan engiz İn aat a alimanı rojeleri irektörü İsmail olat erminal in aatında 100 mühendis çalı tı. Bunların 0’ı ürkiye’den geldi. Bin 800 i çinin de yüzde 0’ını ürkiye’den getirdik. Burası için ürkiye’den 2 konteyner malzeme getirdik. u eyt’in 0 0 dereceyi bulan sıca ına dayanacak özel cam e çatı için kum fırtınalarına dayanıklı boya ürettirdik dedi. TÜRK ŞİRKET RUSYA’DA HAVALİMANI KURACAK er ne kadar . a alimanı ürk irketlere dünyadaki ihaleler konusunda referans olsa da aslında son yılın gündemine bakıldı ında pek çok ürk irketinin ülkeleri farklı co rafyalara ba lama konusunda ha aalanı ihalelerini aldı ını görüyoruz. İ te onlardan

biri de sta onstruction irketi... sta onstruction 201 yılında usya’nın Sarato ehrinde kurulacak yeni ha alimanının yakla ık 100 milyon dolarlık ilk etabının genel müteahhiti olarak ihaleyi kazanmı tı. Adını A rupa’nın en lüks futbol sahası rasnodar Arena ile duyuran sta onstruction ayrıca toplam alanı bin metrekare olan ha aalanı ana binanın yanı sıra özel alanları asfalt yolları park yerleri e kaldırımları yapacak. Ba urusu Aeroportı egiono irketi tarafından onaylanan sta toplam yirmi irketin ba urdu u açık ihalede usya ürkiye İtalya e ek umhuriyeti’nden irketler yarı tı. İhale artlarına göre rekabeti kazanan irketin ‘ esign Build’ eması uyarınca çalı maları da yapması bir ba ka deyi le genel müteahhittin sadece in aat çalı maları de il proje hazırlaması da gerekiyor. Sarato ehri yakınlarında bulunan e yeni ha alimanının kurulaca ı Saburo ka yerle im merkezinde in aat için Aeroporı egiono irketine ait ‘SarAeroİn est’ irketi tarafından hazırlıklara ba lanmı tı. SUDAN’A DA TÜRK İMZASI Ba kent artum’da kurulacak yeni ha aalanının ihalesini 201 yılında kazanan ürk irketi ile Sudan arasında sözle me imzalandı. konomi Ekonomi Bakan ardımcısı Bakan atih etin Sudan Fatih Metin ürkiye için Afrika’ya açılan kapıdır. Bütün alanlardaki tecrübemizi Sudanlı karde lerimize aktarmak istiyoruz dedi. konomi Bakan ardımcısı atih etin ha aalanının tamamlanmasıyla artum’un Afrika’da uçu merkezi haline gelece ini söyledi. Sudan’ın ürkiye için özel bir ülke oldu unu dile getiren etin Sudan ürkiye için Afrika’ya açılan kapıdır. Biz buraya her türlü yatırımı yapmak için çaba harcıyoruz. Bütün EMLAK KONUT NİSAN 2018

27


Haber

DÜNYA

alanlardaki tecrübemizi Sudanlı karde lerimize aktarmak istiyoruz. İnanıyorum ki yeni artum ha aalanı da Afrika’nın en güzel ha alimanlarından biri olacak dedi. a aalanı ihalesini kazanan ürk irketi Summa önetim urulu Ba kanı Selim Bora’dan Summa Yönetim in aatın sözle medeki Kurulu tarihten ay önce S tamamlanaca ı Bora sözünü alan etin ürkiye’nin Sudan ile ticaret hacmini en yakın zamanda 10 milyar dolara çıkarmak istedi ini kaydetti. Sudan aliye e Sudan Maliye konomi lanlama ve Ekonomi Planlama Bakanı uhammed Osman ise tarihi bir Muhammed projenin anla masının Osman yapıldı ını açıkladı. Osman ürkiye e Sudan ekonomik alanlarda ortak hareket etmeye de am ediyor. a aalanı projesi de büyük bir yatırım olacak. İn aatı yapacak S

28

U

EMLAK KONUT NİSAN 2018

irketin Afrika’da güzel i ler ba ardı ını yakından biliyoruz. artum ha aalanını da söyledikleri tarihte tamamlayacaklarından üphemiz yok diye konu tu. Osman ürk yatırımcılara çok gü endi ini ürkiye e Sudan’ın ekonomik anlamda hede erine ula aca ının altını çizdi. RUSYA’DAKİ ŞEREMETYEVO HAVALİMANI RÖNESANS’TAN usya osko a’daki eremetye o luslararası a alimanı’nda in a edilecek yeni B erminali’nin ihalesini ürk irketi önesans İn aat kazandı. akla ık 0 milyon dolara mal olacak e 10 bin kilometrekarelik alana in a edilecek yeni B erminali’nin ihalesi ürk önesans İn aat irketine erildi. usya’nın en büyük ha alimanı olan eremetye o luslararası a alimanı’nın yıllık 1 milyon olan yolcu kapasitesinin projenin tamamlanmasıyla 0 milyona çıkarılması hede eniyor. 20 yılı a kın süredir usya’da faaliyet gösteren önesans İn aat’ın bu ülkedeki 201 yılı cirosu milyar rubleydi.

KUVEYT’TE BİR BAŞKA İHALE LİMAK’IN imak İn aat 201 yılında u eyt luslararası a alimanı yeni terminal binası yapım ihalesini milyar dolarlık Limak tekli e kazandı. imak İn aat’ın Holding kazandı ı bu ihale ürk Yönetim müteahhitlerin yurt dı ında Kurulu N tek pakette kazandı ı en büyük Özdemir ihale olma özelli ini ta ıyor. u eyt erkezi İhale omisyonu u eyt luslararası a alimanı yeni terminal binası yapım ihalesinde imak İn aat’ın erdi i milyar dolarlık 1 12 milyar dinar tekli onayladı. imak olding önetim urulu Ba kanı Nihat zdemir u eyt yeni terminali in aatının uzun zamandan bu yana takip ettikleri bir proje oldu unu belirterek urt dı ında bu ölçekteki projeyi bir ürk irketi olarak aldı ımız için son derece mutlu e gururluyuz dedi. imak’ın global bir ürk markası olma yolunda hızla e kararlı adımlarla ilerledi ini ifade eden zdemir a alimanı in aatı e i letmesi konusunda son yıllarda çok önemli projelere imza attıklarını urguladı. zdemir İstanbul Sabiha ökçen a alimanı yeni terminal binasını in a ettik e i lettik. oso a’da ri tine a alimanı terminalini in a ettik e i letiyoruz. ısır’da ahire a alimanı’nda ikinci terminal binasının in aatına de am ediyoruz. Son olarak usya’da osto a alimanı’nda yeni terminal binası in aat i ini kazandık dedi. İlk etapta 1 milyon yolcu kapasiteli olarak in a edilecek u eyt a alimanı yeni terminal binasının kapasitesi daha sonra yapılacak iyile tirmelerle 2 milyona kadar çıkarılabilecek. Bütçesi tamamen de let tarafından kar ılanacak olan u eyt luslararası a alimanı yeni terminal in aatı projesinde ana yüklenici olan imak İn aat de rin ardından iki yıl süreyle bakım e onarım hizmeti de erecek. te yandan terminal in aatının


tamamlanmasının ardından operasyona geçi süreci yürütülecek. luslararası a acılık rgütü A A standartlarına göre üst düzeyde yolcu memnuniyeti ön planda tutularak tasarlanan yeni terminal binası çe re konusunda da oldukça hassas. atısı güne panelleri ile kaplanacak olan yeni terminal binası ‘ eed old’ serti kası alarak çe recilik alanında bu düzeyde akreditasyonu olan ilk yolcu terminali olmayı hede iyor. oplam 00 bin metrekarelik in aat alanına sahip olacak yeni terminal binasının çatısına konulacak olan yakla ık bin güne paneli 12 ’lık kurulu güce sahip olacak. rojenin mimari dizaynı oster artners tarafından yapılırken in aat süresince ortalama bin ki iye istihdam sa lanması bekleniyor. rojeyle birlikte u eyt me zuatının izin erdi i ölçüde ürkiye’den de önemli miktarlarda mal e hizmet tedariki gerçekle tirilecek. İhale sürecinde imak in aat’ın u eyt’teki temsilcili ini ise hara National ompany yaptı. SOMALİ’Yİ DÜNYAYA TÜRKLER AÇIYOR konomisini büyütmek isteyen Somali’nin ticaret kapıları ürkler’e emanet. lkenin en büyük ha aalanının ardından deniz limanını da ürk irket restore edip i letecek. lkenin en büyük ha alimanı olan ba kent ogadi u’daki Aden Abdulle luslararası a aalanı’nın i letmesini üstlenen ürk irketi Aden Abdulle U

a ori ’nin ardından bu kez deniz ticaretindeki üssü Sea ort imanı’nı da ürk irketi Albayrak rubu yapacak. aha önce de ürk a ori irketi Ba kent ogadi u’daki Aden Abdulle luslararası a aalanı’nın i letme ihalesini 20 yıllı ına almı tı. a ori ha alimanının 1 olan uçak kapasitesini de 0’a yükseltecek. BAHREYN HAVALİMANI’NI TAV GENİŞLETECEK Ortado u içerisinde büyük bir ha alimanı in aat irketlerinden bir tanesi olan ürk irket A İn aat 1 1 milyar dolar de erinde Bahreyn a alimanı’na yönelik olarak geli tirilen eni leme İhalesi’ni 201 yılında aldı. Ortado u dahilince en büyük ha aalanı in aat irketlerinden bir tanesi haline gelen A İn aat yakla ık olarak 1 1 milyar dolar de erinde geli mekte olan Bahreyn a aalanı’na yönelik olarak geli tirilmekte olan a alimanı eni letme İhale’sini kazanmı oldu. İhaleye katılmı olan irketler içerisinde atar ile Birle ik Arap mirlikleri e Suudi Arabistan ile Birle ik Arap mirlikleri’nden çe itli irketler bulunmaktaydı. 30 SENE İÇERİSİNDEKİ EN BÜYÜK HAVACILIK PROJESİ A a alimanları olding ubai merkezli olarak geli mi olan Arabtec ile ortak ekilde söz konusu in aatı gerçekle tirecek. İlgili in aat ile ha alimanı için yıllık kapasitesi yakla ık olarak milyon yolcu miktarından ortalama 1

milyona çıkartılacak. Söz konusu ihale dahilinde Bahreyn a aalanı için yeni ser is binaları yeni terminal e de apron in a edilmesi öngörülüyor. Bahreyn a alimanı irketi geçti imiz günler içerisinde yapmı oldu u açıklamalarda söz konusu projenin Bahreyn için son 0 sene içerisindeki en büyük projelerden bir tanesi oldu unu belirtti. Söz konusu ihale için ha aalanında geni leme ya anması ile birlikte 201 senesi sonrasında Bahreyn’in çok önemli bir aktarma noktası haline gelebilece ini belirtti. A İn aat bölge içerisinde sürekli olarak altyapı i leri almakta. Arap mirlikleri’nde iyad’da e de çe itli Arap ülkelerinde projeler imza atan irket bölgenin en büyük irketlerinden bir tanesi. irket bu projeler dı ında Ankara’da bulunmakta olan senbo a a aalanını İzmir’de bulunan Adnan enderes a aalanı’nı ahire a aalanı’nı Batum a aalanı’nı e birçok ha aalanını geli tirmeye yönelik projeler yürütmü tü. SENEGAL TÜRKLERE GÜVENİYOR Batı Afrika’nın geli mekte olan ülkelerinden Senegal Senegal Ekonomi ha alimanı in aatı ve Finans spor kompleksi otel I in aatı sergi salonu Direktörü gibi büyük projelerde Abdou Paye ürk yatırımcılara Dieng gü eniyor. Senegal konomi e inans İ Birli i irektörü Abdou aye ieng ürk irketlerin çalı malarıyla Senegal’de hızlı e gü enilir bir imaj bıraktıklarına dikkati çekti. ieng 201 ’te akar’daki rankofoni ir esi’nin yapıldı ı konferans merkezini ürk irketi Summa’nın beklenenden çok daha hızlı ekilde tamamlaması üzerine akar’daki yeni ha alimanı ihalesi de Summa imak ortaklı ına erildi diye konu tu. EMLAK KONUT NİSAN 2018

29


Haber

ANALİZ

Dünyanın en pahalı şehirleri Yaşam maliyetleri, emlak fiyatları gibi kriterler esas alınarak dünyanın en pahalı kentleri belirlendi.

Shenzhen, Çin

30

EMLAK KONUT NİSAN 2018


B

azılarında Türkiye’nin büyük şehirlerinin de olduğu araştırmalara göre, zengin değilseniz ABD, Singapur, Avustralya, Kanada, Fransa gibi ülkeleri yaşamak ya da seyahat etmek zor. İşte sizler için derlediğimiz birkaç farklı araştırma… Ajans Press’in derlediği bilgilere göre, Singapur beşinci kez dünyanın en pahalı kentleri sıralamasında birinci oldu. İstanbul ise bu listenin 72. sırasında yer alırken, geçen yıla oranla 10 basamak gerilediği görüldü. Elde edilen veriler dünyada yer alan 133 şehir baz alınarak hazırlanırken, ekmek, sigara ve benzin gibi 150’nin üzerindeki çeşitli ürün fiyatları karşılaştırılarak belirlendi. Böylelikle, son 5 yıldır en pahalı kentler sıralamasında birincilik unvanını koruyan Singapur’u, geçen yıla göre beş basamak yükselen ve listenin ikinci sırasında yer alan Paris takip etti. Üçüncü sırada yer alan şehir ise Zürih olurken, 2017 raporunda ikinci sırada yer alan

Hong Kong’un dördüncü sıraya gerilediği görüldü. İlk beşte yer alan son şehir de Oslo olarak belirlendi.

Şam, Suriye

DÜNYANIN EN UCUZ ŞEHRI ŞAM Hayat pahalılığı ile ilgili geçtiğimiz yıl 3 bin 634 haber çıkışı tespit edildi. İstanbul dünyada 72. sırada yer alırken, medyaya yansıyan başlıklara göre konut satış fiyatları ve bunun yanı sıra kiraların yüksek olması hayat pahalılığı başlığı altında en çok yansıma alan konu oldu. Öte yandan dünyanın en pahalı kentlerine karşın, en ucuz şehirleri de; Şam (Suriye), Karakas

(Venezuela), Almatı (Kazakistan), Lagos (Nijerya), Bangalore (Hindistan) olarak sıralandı. Buna bağlı olarak, dünyanın en pahalı şehri Singapur ile en ucuz şehri Şam arasında 5 kata yakın fiyat farkı olduğu ortaya çıktı. EKONOMIST’TEN 2 SENELIK ARAŞTIRMA Dünya üzerinde yaşama pahalılığı gün geçtikçe artıyor. Ekonomist Dergisi, ‘Dünya Yaşam Standardı Raporu’, iki senelik araştırma sonucunda hazırlanarak dünyanın en pahalı on şehrini belirlemiş oldu. Şehirler için ev içi yardım, özel okul, kamu hizmetleri, nakliye, temizlik, kira, giyim ve gıda gibi birçok kategori baz alınarak araştırma yapıldı. En pahalı on şehir listesinde, tam olarak altı İsviçre şehri bulunuyor. Son 14 yıldır her sene 300’e yakın ve popülasyonun yoğun olduğu bölgelerdeki demografik yapıya göre hayat pahalılığı araştırmasının 2018 yılı için araştırma sonuçları yayınlandı.

EMLAK KONUT NİSAN 2018

31


Haber

N Lİ TÜRKİYE’DEN MARMARİS, İSTANBUL VE ANTALYA istede en pahalı ehir olarak öne çıkan Ne ork’un ardından günlük ortalama 0 euro harcamanın yapıldı ı animarka’nın openhag ehri gelirken turistler için üçüncü en pahalı ehrin ise 0 euro ile ollanda’nın Amsterdam kenti oldu u anla ıldı. Bu ehirleri ’er euro ile İtalya’dan enedik e AB ’den os Angeles ehirlerinin takip etti i görüldü. uristler için dünyanın en pahalı kentlerinin belirlendi i listeye ürkiye’den giren ehirlerin ise günlük ortalama 111 euro harcama ile . sırada yer alan armaris 10 euro harcama ile 8 . sırada yer alan İstanbul e euro ile . Sırada bulunan Antalya’nın yer aldı ı tespit edildi.

İçlerinde A ustralya anada ong ong aponya İrlanda eni elanda Singapur İngiltere e Amerika’nın da oldu u ülke içerisinden seçilen 2 adet metropolitan bölgede yapılan ara tırma sonucunda gelir yo unlu una göre e yatlarının oranları ara tırıldı. Ara tırma süresince ilk olarak bölgedeki e yatlarının ortalaması alınıyor e daha sonra bu ortalamayı ki ilerin ortalama e lerine giren gelire bölerek sonuca ula ıyor. rne in bölgede e e giren yıllık gelir 0 000 ise e aynı bölgede e yatlarının ortalaması 2 0 000 ise bunun ortalaması .0 yapıyor. .0 e altı çok uygun yatlı 1 .0 orta derece .1 .0 pahalı .1 e üstü ciddi derecede pahalı bölgeler olarak kabul ediliyor. istenin 10. sırasında yer alan eni elanda e leri e ya am pahalılı ıyla biliniyor e e lere dü en milli gelirin e satı yatlarıyla oranı .8 olarak belirtiliyor. auranga e lerinin yatı genel gelirlerin ortalamasından 8.

32

EMLAK KONUT NİSAN 2018

oranında daha pahalı. . sırada yer alan AB alifornia Salinas’ta 1 0.000’den az olan ehir popülasyonu genel pahalılık oranı 1 olan bölgede ya amlarını sürdürüyorlar. AB ’de tepelik e yoku u bol olan e popülasyonu Salinas’dan daha yüksek olan San rancisco’nun pahalılık oranı .1‘e ula ıyor. ine AB ’de plajlarıyla ünlü a aii e en popüler tatil noktalarından biri onolulu Oahu adasının güney yakasında kalıyor. Ortalama pahalılık oranı ise .2’yi görüyor. AMERİKA’DAKİ EN PAHALI İKİNCİ ŞEHİR SEÇİLEN LA’DE PAHALILIK ORANI 9.4. n pahalı 10 bölge sıralamasına ula mayı ba aran Santa Barbara . oranında pahalılık derecesine sahip. . ’u gören elbourne 2001 yılında . ’ü görmekteydi. 1 80’lerin ba ında ise bu oran .0 düzeyindeydi. 2001 yılından beri pahalılık oranının artı ı son üç yıl içinde zir eye ula tı. ine aliforniya eyaletinden

bir ehir. Burada ya am pahalılı ı 10. ’lere ula ıyor. alifornia’nın Bay Area bölgesinde yer alan Santa ruz 10. oranında. a am standartlarının yüksekli iyle bilinen anada’nın ancou er ehri 12. pahalılık oranına eri iyor. n pahalı ehir seçilen in’in ong ong ehri son 18 yıl boyunca ya am pahalılı ı se iyesinde 1 . ’ü görmekte. TURİSTLER İÇİN DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ te yandan 2018 yılının en pahalı tatil kentlerinin belirlendi i ara tırmaya göre listenin ilk sırasında 1 uro ile AB ’nin Ne ork kentinin yer aldı ı ortaya çıktı. onuyla ilgili medyada inceleme yapan nterpress’in Alman Statista ara tırma irketinin otel ücretleri yeme içme taksi e e lence yerlerinde günlük harcanan para miktarına göre hazırladı ı listeden derledi i bilgilere göre 100 tatil kenti arasına ürkiye’den de üç ehrin girdi i tespit edildi.


EMLAK İ A LARININ EN A ALI L U U E İRLER

umbeo araştırma sitesi de dünyada emlak yatlarının en pahalı olduğu şehirler listesini yayınladı. ürriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, umbeo araştırma sitesi tarafından hazırlanan dünyada emlak yatlarının en pahalı olduğu şehirleri listesinde Türkiye’den şehir var. şte emlak yat endeksleriyle o şehirler ve ülkeler... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Shenzhen n ak at n eks 39.76 Hong Kong on on ak at n eks 38.61 n ak at n eks 37.80 n ak at n eks 36.91 n stan ak at n eks 31.58 e a ak at n eks 27.13 L İn te e ak at n eks 24.16 L k a na ak at n eks 23.33 stan ak at n eks 22.25 S n a ak at n eks 22.18 a an ak at n eks 21.58 T n stan ak at n eks 21.26 De Be a ak at n eks 20.81 e a an ak at n eks 20.69 s a ak at n eks 20.47

16 ak 20.30

İta a at n eks

n ak at n eks 20.12 18 Tel - a o İs a ak at n eks 19.97 19 oo a ak at n eks 19.96 20 K k a na ak at n eks 19.69 21 S Be a ak at n eks 19.40 22 a ak at n eks 19.37 23 S ne oe ak at n eks 19.17 24 K ak at n eks 18.40 25 Ho etna ak at n eks 18.37 26 I k e ak at n eks 12.35 27 I k e ak at n eks 8.77 28 k e ak at n eks 6.69 29 k e ak at n eks 5.02

Hong Kong

17

L

D

EMLAK KONUT NİSAN 2018

33


Haber

N Lİ

BU A ÜRKİ E NİN EN A ALI E İRLERİ Lİ E İ Türkiye statistik Kurumu T K , 2012 Bölgesel Satın alma Gücü aritesi verilerini açıkladı. Buna göre yat düzeyi en yüksek bölge 113.1 endeks değeri ile stanbul TR10 , en düşük bölgesi ise 9 . ile Siirt, Batman, ardin, ırnak illerinden oluşan TR 3 bölgesi oldu. Türkiye statistik Kurumu T K verilerine göre alım gücünün en yüksek olduğu il aynı zamanda en pahalı ili 113.1 puanla stanbul oldu.

T

34

EMLAK KONUT NİSAN 2018

İstan s a a a a a kent nka a o ne a n a a t a a e a t a ana n a en ksek at e n eks e nka a a e ek e t n a a e e s a a as n a s a a İ e a o İ a n a an a k enn k e k e n n en a a e e a as n a s a a ak a e e ek a ne ve ka e a o B e n an B stat st kse a a t a a s a a aa es n ek o ae aka a e ve a ova e e o o ae ve aka a e k e sana an a n a ok e e e o na e kse o B e n an a a a a a s a a a a en e e es n e ve tv n o es n ve tv n a n a an a İ o ta a a a na e s ve a akka n n en a a o e e an a k en B es e e nta a s a ta ve B k e n n en a a e e s a a as n a s a a e a o B e n an a se a aaB es n en ste e en k e e Ba kes ve anakka e B k e a n a an a en e ve k t ana n a en ksek at e n eks ne e sa İk e n an k e n n en a a e e s a a as na e es n en en a ka e e se n en ve a B e n an se n a a e e s a a as n a s a B sa sk e ve B e k a o B e e son a a sana e ve es e kkat eken e k en es n n a ka k e ana ve e s n s a a a a s a an o on a a e e ve a a a kkat eken k kent n an se 100.5.


dirne nin ir ş e ti

r

N 2. l onutlar iyat ndeksleri 2018 ubat ayı sonuçları açıklandı. N tarafından hazırlanan ürkiye genelinde 81 ehrin tamamını kapsayacak nitelikteki ürkiye Satılık onut iyat ndeksi’nde ubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.8 oranında e geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11. oranında artı gerçekle ti. ubat ayında ozgat’ta metrekare ba ına konut satı yatları yüzde 2.00 oranında artarak ozgat satı yatlarının en çok yükseldi i ehir oldu. Aynı dönem içerisinde Bitlis’te metrekare ba ına konut satı yatları yüzde 1. oranında azaldı e Bitlis satı

yatlarının en çok azaldı ı ehir oldu. ürkiye genelinde 81 ehrin tamamını kapsayacak nitelikteki ürkiye iralık onut iyat ndeksi’nde ubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 oranında e geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde . oranında artı gerçekle ti. ubat ayında dirne’de metrekare ba ına konut kira de erleri yüzde 2.11 oranında artarak dirne kiraların en çok yükseldi i ehir oldu. Aynı dönem içerisinde Art in’de metrekare ba ına konut kira de erleri yüzde 2.00 oranında azalarak Art in de kiraların en çok azaldı ı ehir oldu. N Amortisman Süresi

atırım eri önü Süresi ilgili bölgede satın alınan ya da alınacak olan konutların kiraya erilmesi durumunda satı yatının kaç yıl içerisinde yıllık kira de eri ile kar ılanabilece ini göstermektedir. ubat ayı itibarıyla en dü ük amortisman süreleri Aydın an e anlıurfa ehirlerinde ölçüldü. N ıllık Brüt ira etiri Oranları yıllık konut ürk irası cinsinden kira de erinin konutun satı yatına bölünmesiyle hesaplanıyor. ubat ayı itibarıyla en yüksek yıllık brüt kira getiri oranları da Aydın an e anlıurfa ehirlerinde ölçüldü.

EMLAK KONUT NİSAN 2018

35


Haber

en n a a e er atan r e O İ tarafından onya’nın adınhanı ilçesinde in a edilecek olan 111 konutun ihalesi yapıldı.

ile e

re el

B

a bakanlık oplu onut İdaresi Ba kanlı ı O İ tarafından onya’nın adınhanı İlçesi’nde in a edilecek 111 konutun ihalesi yapıldı. Nisan 2018 Salı günü gerçekle tirilen ihale kapsamında konutların yanı sıra ticaret merkezi altyapı e çe re düzenlemesi de gerçekle tirilecek. ükseklikleri zemin olan konutların ’u 2 1 2’si ise 1 planında tasarlandı. rojede yer alan konutlarda geleneksel mimari cephe anlayı ı modernize edilerek yansıtıldı. Bina cephelerinde zemin kat se iyesinde yöresel ta kaplamalar kemer formlu blok giri leri sö eler ferforje korkuluklu geni pencere e balkonlar kullanılarak farklılık yaratılmaya çalı ıldı. atay e yöresel mimari konseptli proje ile bölge dükk nları parkları peyzajı oyun e spor alanları ile nitelikli sosyal çe re imk nı sunan aynı zamanda adınhanı’na de er katacak yeni bir ya am merkezine dönü üyor.

i ari e ahi

n tlar

O İ tarafından İstanbul ile ilçesinde in a edilecek konut projesinin ihalesi yapıldı.

B

a bakanlık oplu onut İdaresi Ba kanlı ı O İ tarafından İstanbul’un ile ilçesinde in a edilecek 112 konutun ihalesi yapıldı. 2 Nisan 2018 azartesi günü gerçekle tirilen ihale kapsamında ayrıca altyapı e çe re düzenleme i i de yer alıyor. ükseklikleri zemin 1 olan

36

EMLAK KONUT NİSAN 2018

konutlar 2 1 planında in a edilecek. elenekten gelece e arma arayı ını benimseyen O İ mimaride ehirlerimizin yöresel dokusunu ön plana çıkarmayı amaçlıyor. ile’deki eski ürk e lerinin mimari dokusu dikkate alınarak tasarlanan projede ah ap görünümlü cephe

kaplamaları zemin kat se iyesinde ta kaplamalar dekoratif pencereler sö eler kat silmeleri payandalar cumba görünümlü çıkmalar modernize edilerek uygulandı. rojeyle konutların yanı sıra spor e oyun alanları parkları peyzajıyla kaliteli e gü enli bir ya am alanı olu turuldu.


en r in an e ali e e eni r e

B

O İ tarafından rzincan’ın emaliye İshakpa a ahallesi’nde yeni bir proje hayata geçiriliyor.

ani a

r e te ha

ahi leri belli l

O İ tarafından anisa’nın ördes ilçesi Atatürk hak sahiplerini belirlemek için kuralar çekildi.

B

a bakanlık oplu onut İdaresi Ba kanlı ı O İ tarafından anisa’nın ördes İlçesi Atatürk ahallesi’nde in a edilen projede 1 hak sahibi belli oldu. ura töreni 2 art 2018 er embe günü ördes Belediyesi ültür Sarayı übin Sarıo lu onferans

a bakanlık oplu onut İdaresi Ba kanlı ı O İ tarafından rzincan’ın emaliye İshakpa a ahallesi’nde in a edilecek 1 konutun ihalesi yapıldı. 2 art 2018 er embe günü gerçekle tirilen ihale kapsamında ayrıca büfe ile altyapı e çe re düzenleme i i de yer alıyor. ükseklikleri zemin olan konutlar 1 planında in a edilecek. emaliye projesinde modern e yöresel mimarinin izleri bulu turuldu. ephelerde zemin kat se iyesinde ta kaplama sö eler e kat silmeleri kullanıldı. rojeyle yerle im alanı parkı peyzajı oyun e spor alanları ile nitelikli sosyal çe re imk nı sunan aynı zamanda kente de er katacak yeni bir ya am merkezine dönü üyor.

ahallesi’nde in a edilen projede

Salonu’nda noter huzurunda gerçekle tirildi. rojede yükseklikleri zemin olan konutlar 2 1 planında in a edildi. onutlar 0 ’den ba layan taksitlerle yüzde 12 yüzde 1 yüzde 20 pe inat e 180 21 2 0 ay ade seçenekleri ile satı a sunuldu. rojede 200 konutun yanı sıra cami e ticaret merkezi de bulunuyor.

rojenin cephe tasarımlarında geleneksel mimari ile modern mimari sentezlendi. ephelerde zemin kat se iyesine kadar ta kaplamalar ah ap görünümlü bercement kaplamalar sö eler e kat silmeleri kullanılan projede nitelikli sosyal çe re imk nı sunan yeni bir ya am merkezi olu turuldu. A ON NİSAN 2018

37


Haber

ili ri e eni bir B ahalle in a e ili r O İ İstanbul Sili ri ilçesi Alipa a 1. etapta 8 konut in a edecek.

ie

ne

ahallesi’nde

a ent el

ize üneysu’ya kentsel dönü üm kapsamında

B

a bakanlık oplu onut İdaresi Ba kanlı ı O İ tarafından ize’nin üneysu ilçesinde ‘ entsel önü üm e eli im rojesi’ kapsamında 1. etapta in a edilecek konut ile 20 dükk nın ihalesi yapıldı. 2 art 2018 Salı günü gerçekle tirilen ihale kapsamında ayrıca altyapı e çe re düzenleme i i de yer alıyor. onutların 20’si 2 1 ’ü ise 1 planında tasarlandı. O İ ile üneysu Belediyesi arasında 2 .02.201 tarihinde

38

EMLAK KONUT NİSAN 2018

a bakanlık oplu onut İdaresi Ba kanlı ı O İ tarafından İstanbul’un Sili ri ilçesi Alipa a ahallesi’nde 1. etapta in a edilecek 8 konutun ihalesi yapıldı. 28 art 2018 ar amba günü gerçekle tirilen ihale kapsamında ayrıca altyapı e çe re düzenlemesi i i yer alıyor. rojede 88 adet 2 1 e 110 adet 1 daire tipi tasarlandı. Bununla birlikte Nisan 2018 tarihinde 2. tap kapsamında 8 konut 2 dükk n okul e cami in aatları ile altyapı e çe re düzenlemesi i inin ihalesi de gerçekle tirildi. ayata geçirilecek proje ile mahalle dükk nları okulu camisi spor e oyun alanları parkı e peyzajıyla ehre de er katacak gü enli e modern yeni bir cazibe merkezine dönü türülecek.

n

konut e 20 i yeri in a edilecek.

imzalanmı olan ‘ entsel önü üm e eli im rojesi’ protokolü çerçe esine çarpık e sa lıksız yapıla manın bulundu u ekonomik ömrünü doldurmu konut e i yerleri yıkılarak yerinde dönü üm amaçlandı. rotokol kapsamında tamamı olan alanda belediye tarafından ‘1. tap’ proje alanında yıkımlar gerçekle tirilerek alan O İ’ye teslim edilecek. İlk etapta in a edilecek konut e 20 i yeri öncelikli olarak hak sahiplerine erilecek. o u aradeniz’in

geleneksel konutlarından esinlenerek tasarlanan projede bina dı cepheleri zemin kat se iyesinde ta kaplamalar ah ap görünümlü dı cephe kaplamaları cumba sö e e kat silmeleri kullanılmak suretiyle mimari açıdan urgulanarak ön plana çıkartılmaya çalı ıldı. rojeyle yerle im alanı dükk nları parkı peyzajı oyun e spor alanları ile nitelikli sosyal çe re imk nı sunan gü enli bir ya am merkezine dönü üyor.


ire n a atırı

2

il n liralı

Ba bakanlık oplu onut İdaresi Ba kanı rgün uran iresun antiyelerinde incelemelerde bulundu. iresun Bulancak’ta in ası yüzde 0 se iyesine ula an 2 konutluk projenin antiyesinde incelemelerde bulunan uran proje içerisinde yer alan camiyi de gezdi. ehirleri kimlikleri gelenekleri yerle ik demogra k yapının kültür e de erleriyle uyumlu olarak yenilediklerini urgulayan uran öyle de am etti iresun Bulancak projemizi yerel mimari doku mahalle kültürü e yatay mimari anlayı ıyla in a ettik. rojemiz çe re düzenlemeleri donatı alanlarıyla 0 ya okul öncesi çocuk grubundan üni ersite gençli ine kadınlardan erkeklere tüm nüfus pro llerine dönük ihtiyaç e beklentilere ce ap erecek. 20 BİN SEYİRCİLİ ÇOTANAK ARENA uran daha sonra iresun’da de am eden 20 bin seyirci kapasiteli otanak Arena’nın antiyesinde incelemelerde bulundu. ençlik e Spor Bakanlı ı ile O İ arasında yapılan protokoller kapsamında spor tarihinin en büyük yatırımını yaptıklarını belirten uran iresun spor kompleksinin içinde bir adet stadyum bir adet olimpik yüzme ha uzu bir adet antrenman sahası e di er sosyal donatıları yer almaktadır. İn aat alanı toplam 120 bin metrekaredir. İhale bedeli 1 milyon lira artı ’dir. Stadyumun toplam koltuk sayısı 22 bindir. Ayrıca güney tribünün içinde bir adet spor salonu yer alacaktır.

emin katta 2 ma aza ile bir yönetim o si bulunmaktadır açıklamasında bulundu. Stadyumun bulundu u kompleks içerisinde yüzme ha uzunun da yer alaca ını ifade eden uran Bin seyirci kapasiteli yüzme ha uzu da olimpik standartlara haiz olacaktır. Ayrıca yüzme ha uzunun bünyesinde 1 ma aza yer alacaktır dedi. Spor yatırımlarının dı ında

O İ olarak iresun’a yapılan di er yatırımlar konusunda bilgi eren uran unları kaydetti iresun’da 2 bin 2 konutun in asına ba ladık. Bu konutlarımızın 2 bin 0’ini tamamlayarak atanda larımıza teslim ettik. Ayrıca hastane okul 2 spor salonu e 8 ticaret merkezi olmak üzere yakla ık 2 milyonluk yatırım yaptık. atırımlarımız ehrimize hayırlı u urlu olsun.

EMLAK KONUT NİSAN 2018

39


Haber

S EKTÖRDEN

Selma ŞENOL

İnşaat sektörünün teknolojiyle 3 boyutlu sınavı Türkiye yazıcıdan çıkan evle tanışmaya hazırlanıyor.

40

EMLAK KONUT NİSAN 2018


B

ili im ça ının ya andı ı son dönemde in aatta da önemli geli melerin e de i imlerin olması kaçınılmaz. İn aat endüstrisindeki de i imler bu sektörde bilgi teknolojilerinin yerini e önemini her geçen gün artırıyor. Bu alandaki fa ori konulardan biri ise Artırılmı erçeklik konusu. yle görünüyor ki ‘Artırılmı erçeklik’ olarak bilinen boyutlu teknolojiler in aat dünyasında oldukça fazla yer bulacak. skiden 2 çizilen e planlamaların yapıldı ı boyuttan sektörde teknolojik geli meler sonrasında hatta yapılmaya çalı ılıyor. mlak satı ları imdiki gibi boyutlu maketler yerine gerçek boyutlu yapıların içindeymi izlenimi eren cihazlar üzerinden sunumları yapıp odaların geni li i binanın manzarası gibi süreçleri proje gerçekle mi gibi anlatabilmekteler. Bunun sonucu olarak bina yapımına konulacak sensörler ile ayrimenkul eli tirme rmaları emlakçılar ya da i geli tiriciler mü terilerine anlık olarak geli meleri izletebilmekte. antiye ortamında A ’yi do rudan ekipman siperliklerine e araç ön camlarına entegre ederek operasyonel talimatları seyir bilgisi e sürü bilgisi o üzerinden gerçek zamanlı olarak iletilebilmekte. YAZICIDAN İNŞAATA İLK ÖRNEK HOLLANDA’DAN eknolojinin bu alandaki son a aması ise in aatlarda beton dökmeye gerek bırakmayan üç boyutlu yazıcılarla üretim yapılması olacak. yazıcılar sayesinde köprüler e ler yani kısaca in aatlar yapılabilecek yazıcılar gelecek e çe re için çok önemli. ünkü üretim a amasında az malzeme gerekiyor e çok az malzeme atılıyor. stelik klasik in aatlardan daha ucuz e hızlılar. Bu alanda ilk örnek ollanda’dan ama AB e in’de de üretimin ba ladı ı gelen bilgiler

I

arasında. ollanda dünyanın üç boyutlu yazıcıyla yapılan ilk köprüsünü 201 senesinin kim ayında hizmete açtı. 8 metrelik bu köprü bisiklet sürücüleri tarafından kullanılıyor. indho en kenti yakınlarındaki emert kasabasında çe re yolunun bir parçası olan 8 metrelik köprü indho en eknik ni ersitesi tarafından tasarlandı e ayda in a edildi. indho en eknik ni ersitesi’den rof. r. heo Salet’e göre belki çok büyük de il ama dünyada E T tamamen yazıcı Ü ile yapılmı ilk D T köprü olması onu S özel kılıyor. Bisiklet köprüsü 800 katman çıktıdan olu uyor. yazıcıdan alınan çıktılar köprünün yapıldı ı alanda birle tirildi. İn aatı yapan Bam İnfra irketinden eroen Nuijten’e göre gelecekte üretim a aması daha kısa sürecek. Nuijten yazıcı ile üretilen ilk köprünün gü enli olması için u ra tıklarını urguladı. öprü ön gerilmeli e betonarme olarak yapıldı. Nuijten köprünün 0 kamyonu ta ıyabilecek dayanıklılıkta oldu unu belirterek Ama biz sadece bisikletle geçece iz dedi. in e AB yazıcıdan çıkan

D

betonla üretim yapmayı denemeye ba ladılar bile. yazıcıların e uygulanan teknolojilerin yaygınla ması ile beton dökmeye gerek kalmayacak. Ancak robot yapımı bakımı e kullanımı için çok sayıda insana ihtiyaç duyulacak. PEKİ YA TÜRKİYE? ürkiye’de in aat sektörüne bilgi çok geç geldi. Ama son yıllardaki in aat sektöründeki teknoloji yatırımları açı ı kapattı. Nef gibi bazı rmalar bu konuda öncü e izyoner bir kimlik sergiledi. N I K E Nitekim ilk T yazıcıdan üretilme e projesini geçti imiz günlerde Nef açıkladı. onut yapımında 120 yıllık metodu de i tirmek için Ar e çalı malarını hızlandıran Nef bu yıl yazıcıdan e yapaca ını açıkladı. Nef İcra urulu Ba kanı rden imur erinde e yapmanın dı ında bu teknoloji ile dı arıda bina elemanları üretip yerinde montaj için de çalı ma yapıyoruz diye konu tu. 3 YIL ÖNCE EKİBİ KURDU zber bozacak atılımlara hazırlanan e çıtayı ‘küresel marka’ olmaya koyan rden imur İçinde EMLAK KONUT NİSAN 2018

41


Haber

S EKTÖRDEN S

bulundu umuz sektör uluslararası alanda teknolojik açılımlarla çok fazla ilgilenen bir sektör de il. onut e in aat dedi inizde yakla ık 120 yılı a kın süredir yapım metodu çok fazla de i memi . Biz yıl önce kendi içimizde bir A ekibi olu turduk. ünyada artık teknolojinin girmedi i bir alan yok. Birçok teknoloji rması ile bir araya geldik. nümüzdeki aylarda Ar e çalı malarını tamamladı ımız e yakında ba lataca ımız i lerden birisi de yazıcı ile e yapmak. u anda ollandalı bir rmayla görü melerimiz sürüyor. Belli bir noktaya geldik. İlk yazıcı ile e i bu yılın üçüncü çeyre inde üretmeye ba layaca ız. ünyanın en büyük yolcu gemisi reedom of the Seas gibi. oskoca gemi dı arıda yapılan kamaraların salonların gelip birle tirilmesi ile ortaya çıkıyor. Bu denizde yapılabiliyorsa karada niye yapılmasın diye konu tu. 3D İLE ÇOK KAT SORUNU yazıcılarla yapı elemanları da olu turacaklarını açıklayan imur bunun ilk örne ini yılın ikinci çeyre inde ö renci yurtlarının ta anlarının yapımında hayata geçireceklerini belirtti. yazıcı ile üretimin nasıl yapılaca ı konusunda rden imur unları söyledi yazıcı makinası e in yapılaca ı yerde ilk yapıyı yapıyor bulundu u yerde yapıyı üretiyoruz. akine kendisi üretiyor el ile müdahale yok. alzeme olarak yazıcıya ne malzeme koyuyorsanız ondan

42

EMLAK KONUT NİSAN 2018

üretiliyor. Akı kan de il ama çok da sert bir malzeme olmaması gerekiyor. onut cephesi e zemini gibi birçok alanı üretebiliyoruz. ROBOTLAR TARAFINDAN YAPILAN ŞANTİYELER GÖREBİLİRİZ yle görünüyor ki ürkiye yazıcıdan yapılmı e örne i ile 2018 sona ermeden tanı mı olacak. Ancak in aat sektörünün teknoloji ile sına ı yazıcılardan ibaret de il. O dergisinde yayınlanan analize göre dünyada robotlar tarafından yapılan antiyeler görebiliriz. eni nesil teknolojileri sektöre mükemmellik e kusursuzluk gibi iki önemli ka ramı getirmekte. ser olding Bilgi İ lem e asin im ek Nesnelerin interneti teknolojisi E rmamızın e I in aat sektöründeki tüm rmaların Ar e e bili im sektörüne daha fazla yatırım yapmasına da neden olacaktır. aha do rusu buna mecbur olacaklardır. ünkü özellikle akıllı e konut uygulamaları günden güne daha popüler oldu undan e enerji erimlili i konusu da her geçen gün tüm ülkelerin gündemine daha fazla girdi inden nesnelerin interneti teknolojisi tasarım sırasında önemli bir yer kaplayacaktır. alı anlar anlamında ise hem teknoloji ile daha üst

se iyede ilgili hem de yeni geli en geli tirilen ba ında ‘akıllı’ ibaresi olan her nesneyi tanıyabilecek geli tirebilecek kapasitede eleman ihtiyacı ortaya çıkacaktır. irmaların ülke yönetimlerinin eya ki isel mü terilerin isteklerine e ilebilecek bilgi donanımına sahip olan eya bu yönde geli ime açık eleman ihtiyacı artacaktır. eknoloji nedeniyle i lere ayrılan süreler azalacaktır fakat irketler kendi k rlarını dü ünerek istihdamlarını azaltacaklardır diyor. Nesnelerin internetinin Algılama lçme orumlama İleti im urma Analiz etme ahmin etme renme arekete geçme Optimize etme çe riminin tekrarından olu tu unu hatırlatan im ek öyle de am ediyor Nesnelerin interneti e büyük eri ka ramları her sektörde oldu u gibi in aat sektöründe de daha maliyet etkin çözümlerin elde edilmesini sa layacak. roje önetim sürecinde daha az maliyet ile daha kaliteli e daha kısa sürede biten projeler yapılabilecek. u anda in aat makine sektöründe geli melerin ya andı ı bir e re hızla ilerliyor yakın zamanda dünyanın herhangi bir yerinde drone sürüsü tarafından yönetilen otonom kazı yükleme doldurma gibi makine ekipmanları tarafından yönetilen alt yapı antiyeleri ya da sı a boya fayans zemin dö eme gibi i ler sta obotlar tarafından yapılan antiyeler görebiliriz. obot Otonom Sistemler e Sürü önetim sistemlerinde de önemli geli meler olacak. eni nesil teknolojilerin geçi sürecinde de birtakım eksikler olabilece ini belirten asin im ek Nesnelerin internet teknolojisi geçi süreçlerinde muhtemelen maliyetlere olumsuz yansıyacaktır. ünkü in aat sektöründe malzemeler çok fazla yenilenmedikçe kullanılan teknoloji yapım metodu da çok de i mez. akat ba ında ‘akıllı’ olan nesnelerin sayısı arttıkça bu malzemelerin nesnelerin aygıtların


hazır üretilmi modülleri ortaya çıkaca ından maliyet zaman içerisinde artmayacaktır diye tahmin ediyorum. Nesneler aygıtlar malzemeler talebi kar ılayabilecek duruma gelmeye ba ladı ında i gücü de azalmaya ba layacaktır. akat nitelikli eleman ihtiyacı artacaktır. amandan tasarruf etmenin yanında ekonomik kayıpları da en aza indirgeyecektir. et teknoloji transferi pahalı bir husus oldu u için ila e maliyetler getirebilir. Bunu yerli e milli yazılımlar ile paralelinde gerekli Ar e çalı maları ile yeni bulu lar edinmek suretiyle aza indirgemek mümkün görünüyor. ayıplara yol açabilecek teknolojiler müteahhit

DE E I N EDEN ILEN K NUTL ELI Nef’in teknolojik yeniliklerinden biri de depremi önceden bilen konutlar üretmek olacak. Bu konuda çok deneyimli Tayvanlı bir firma ile görüştüklerini anlatan Erden Timur, “Burada temel mantık binanın hareketliliğinin tespitine yönelik cihazlar. Tüm projelerimizde şu an inşaat aşamasında olan ve bundan sonraki tüm projelerde erken uyarı sistemini kullanacağız. Sistem depremden yaklaşık 1.5 dakika önce uyarı verebiliyor” dedi.

e yatırımcılar tarafından tercih edilmeyece i için bu tarz teknolojiler zaten pek yaygınla amayacaktır açıklamalarını yapıyor. BÜYÜK ÇAPLI İŞLETMELER 3D TEKNOLOJİSİNİ YATIRIMLARINA DÂHİL EDECEKTİR baskı teknolojileri hakkında da konu an im ek untazam bir bulu oldu unu dü ünüyorum. er türlü yapı için yeterli esteti i e sa lamlı ı sa layabilir ise zaman e ekonomik kazançları olması bakımından ilk etapta büyük çaplı i letmeler tarafından yatırımlarına d hil edilece ini dü ünüyorum. baskı teknolojisi üretim e otomosyan kolaylı ı sa layacaktır. akat ülkemiz gibi az geli mi geli mekte olan altyapı ihtiyaçları halen de am eden ülkelerde teknolojisinin yerle mesi e popülerle mesi zaman alacaktır diye dü ünüyorum. onut yatlarındaki artı e ekonomik ko ullar teknolojinin getirdi i olanaklardan faydalanabilecek gelire e ödeme gücüne sahip insanların sayısını gün geçtikçe azaltacaktır.

Bu yüzden bu teknolojinin hede endi i eya tarif edildi i kadar hızlı bir ekilde ülkemiz ko ullarında uygulanabilece ini u anki ekonomik ko ullar nedeniyle öngöremiyorum diyor. İn aat teknolojisinde çok hızlı de i imler oldu una dikkat çeken asin im ek öyle de am ediyor İn aat e emlak sektöründe A rupa e Amerika’daki rmalar ars’ta imdiden nasıl bir teknoloji kullanılabilirli in arayı ındalar. lbette ki emlak sektörüne hizmet eden rmalar insan gücü azalaca ı için maliyet artmalarıyla kar ıla acaklardır 2020 yılından sonra binaların yüzde 0’sinin baskı teknolojisini kullanılması ürkiye’deki maliyetleri elbette dü ürecektir e sektörü etkileyecektir. İn aat sektörünün her konuda tam otomatik hale gelmesi ka ramının me cut artlar içerisinde abartıldı ını da dü ünebiliriz. Nesnelerin internetinin in aat sektöründe kullanımı bilgili donanımlı insanların öncülü ünde yapılaca ı arsayılarak bizlerin de bu hıza ayak uydurması gerekecektir.

EMLAK KONUT NİSAN 2018

43


Haber

B URSA

r d ğ ilçesi kuruluyor Bursa’da aracabey’in a pınar İkizce Orhaniye e ürriyet ile Nilüfer’in Badırga atala ıl e aracaoba mahallelerinden olu an yeni bir ilçenin adımları atılıyor. eni kurulacak ilçenin adının luda olması bekleniyor.

44

EMLAK KONUT NİSAN 2018


O

rhangazi Orhaneli ustafakemalpa a eles aracabey İnegöl armancık Büyükorhan ıldırım eni ehir İznik udanya emlik estel ürsu Nilüfer Osmangazi epsi ye il Bursa’nın birer ilçesi. arihte Osmanlı İmparatorlu u’na yıllarca ba kentlik yapan Bursa imdilerde kentsel dönü üm gayrimenkul hareketi turizm yatırımları ile ürk ekonomisinde hak etti i yeri alma yolunda ilerliyor. u kusuz ki Bursa denilince akla ilk gelen simgelerden biri kı turizminin merkezlerinden luda ’dır. Osmangazi ilçesine ba lı olarak turistleri e yatırımları kendisine çeken luda ’ın bugünlerde gündemde ismi yeni

kurulacak ilçe ile anılıyor. erel basında çıkan haberlere göre Bursa’da yeni bir ilçenin adımları Büyük ehir e Nilüfer Belediyesi tarafından atılmaya ba landı. İstanbul Bursa İzmir Otoyolu projesi dünyanın de projelerinden biri olurken özellikle Bursa aracabey arasındaki kırsal mahallelerde bulunan arazilerin de yakla ık 2 ’ünün el de i tirmesine yol açtı. o unlu u tarla satı ı olu tururken bir bölüm arazi ise köy içlerinde yeni sahiplerine ula tı. a anan hızlı geli meleri mercek altına alan Bursa Büyük ehir Belediyesi ürkiye’de dünya çapında modern bir teknoloji üretimine yol gösterecek eknosab ile onun yanında eri OSB otiyak oop. e ekstil OSB’nin i tikoz ırı’nda hizmete girmesini kararla tırdı.

aracabey’in a pınar mahallesi ile İkizce Orhaniye ürriyet Badırga atala ıl e aracaoba mahallelerinde ise İkizce merkezli yeni bir ilçe kurulmak üzere harekete geçildi. Nüfusuyla e sürekli tıkanan tra k akı ıyla güzel Bursa’ya nefes aldıracak ona yakı ır modern bir ilçenin ihtiyacını hisseden Bursa Büyük ehir e Nilüfer Belediyeleri’nin arazi tahsisleri e altyapı çalı maları konusunda harekete geçtikleri dile getiriliyor. elece in yeni modern ilçesi aracabey’in Bursa’ya bir arma anı olarak nitelendirilirken i tikoz ırı’nın da bu a amadan sonra sanayi kurulu ları dı ında sa lık e e itim kurumları gibi büyük tesislere kucak açması bekleniyor.

EMLAK KONUT NİSAN 2018

45


Haber

YATIRIM

GELECEĞİN YENİ MODERN İLÇESİ KARACABEY’İN BURSA’YA BİR ARMAĞANI OLARAK NİTELENDİRİLİRKEN; PİŞTİKOZ KIRI’NIN DA BU AŞAMADAN SONRA SANAYİ KURULUŞLARI DIŞINDA SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI GİBİ BÜYÜK TESİSLERE KUCAK AÇMASI BEKLENİYOR

Bursa’da ya amın ba langıcı 200 yılına kadar iniyor. ygarlıklar be i i Anadolu’nun cennet kö elerinden Bursa e çe resi çok eski ça lardan beri yerle imlere sahne olmu tur. Bölgede eski yerle im alanlarının yarattı ı uygarlıkların günümüzden bin yıl öncesine gitti i lıpınar öyü ü kazılarında ortaya çıkmı tır. öyükte yapılan kazılar sonucunda . 200 yıl öncesine dek inen bir yerle im alanı bulunmu tur. ESKİ ADI PRUSA VE BİTİNYA . . yüzyılda Bithynialılar e rusiaslılar tarafından kurulan kentin ilk adı ‘ rusa’ idi. azılı kaynaklarda ‘Bitinya’ olarak da geçen Bursa e çe resinin en eski yerle imleri İznik ölü çe resindedir. Sadece İznik ölü çe resinde ta de irlerin de kuruldu u anla ılan yedi önemli höyük bulunmaktadır. emirta öyü öyü ü ile . emalpa a’nın orak öyü ile ahtalı öyü’ndeki

46

EMLAK KONUT NİSAN 2018

kalıntılar Bursa bölgesinin en az be bin yıllık önemli bir uygarlık alanı oldu una i aret etmektedir. erek sanayi potansiyeli gerekse tarihi e do al güzellikleri nedeniyle tarih boyunca çekim merkezi olan e sürekli göç alan Bursa’da 1 yılında 8 8 hektar olan yerle im alanı 201 ’da 20 kat artarak 1 bin hektara ula tı. erle im alanları yılda 20 kat artarken sanayinin geli mesine ba lı olarak ya anan hızlı göçün neden oldu u kaçak e çarpık yapıla ma kentsel dönü ümü kaçınılmaz hale getirdi. ent merkezinin önemli bir kısmının do al e tarihi sit alanı kapsamında olması önemli bir dönü üme imkan sa lamazken Büyük ehir Belediyesi 201 yılına kadar kentsel dönü ümü a ırlıklı hizmet üreterek sa ladı. Bo alanlara yeni binalar yapmak yerine daha çok eskiyen depreme dayanıksız halde olan yapı stokunu eritmek için bu binalar kamula tırılarak yıkılıp yerlerine park ye il alan spor tesisi e yeni yollar yapıldı.

KENTTE DÖNÜŞÜMÜN ANLAYIŞI DEĞİŞİYOR Bursa’nın Büyük ehir Belediye Ba kanı Alinur Akta ehrin problemli konularından birinin kentsel dönü üm e imarla ilgili uygulamalar oldu unu belirterek ‘ önü ümde anlayı de i iyor. Ortak akılla çözüm e insanların memnuniyeti için çalı ıyoruz’ dedi. Akta sözlerini öyle sürdürdü lasik 0. 0 emsal artı ıyla kentsel dönü üm yapmaktan ziyade daha büyük ölçekli alanlarda ada bazında bölge bazında kentsel dönü üme bütün heyet üyeleri sıcak bakıyor. İmar komisyonumuzun bütün üyeleri beraberinde Osmangazi ıldırım e Nilüfer belediyelerimizin teknik ba kan


yardımcıları imar müdürleri e imarla alakalı yetkileri bundan sonraki sürecin nasıl olması gerekti iyle alakalı ortak bir akılla ortak kirle i in notlarını yazmaya ba layacaklar. İn allah bundan sonraki yol haritamız mecliste netle tikten sonra da bu olacak. ŞEHİR UYDU KENTLERLE BÜYÜTÜLECEK Bursa’nın nüfusunun bu yıl bin ki i arttı ını dile getiren Akta bunun da 10 bin ila e konut anlamına geldi ini söyledi. Akta Bunun yanında binaların da insanlar gibi bir ömrü ar. enilenmesi gereken binaları da dü ündü ümüzde her yıl minimum 20 2 bin konuta ihtiyaç ar. ehri büyütmeden katı 1 kata çıkarıp yo unlu u artırarak yapılan dönü üm balona benzer. Nasıl bir balonu i irirsiniz normal formunu alır. Biraz daha i irirsiniz gerilir. aha da i irirseniz sonunda patlar. ehri büyütmeden artan yo unlu un alt yapısını ula ımını sosyal donatı alanı ihtiyaçlarını nasıl kar ılayacaksınız. Bunun için ehri uydu kentlerle büyütelim istiyoruz. Ancak bu konuda da yanlı yönlendirme yapılıyor siyaset yapılıyor. ehri bir yere ta ımak söz konusu de il. Bir taraftan ehri büyütürken di er taraftan da merkezdeki dönü ümü sa lıklı ekilde yürütmek istiyoruz diye konu tu.

N

I

E

ENI

I

L NI

Ü DESI

an a Be e e Ba kan e et a a an en k a k evk n ek en an a a e ve e ek ak a k n et eka e k a an a a an an e k k e ve en e e e e e a e o ta a a n k nn a a a e e a an o t a a n s e a a an B n et eka e k a an a ak a k n et eka es o tak k an a an ve an a Be e es ne a t a an a n N et eka e e e e e a t kon t t a et a an e a o a an k s se vatan a a a t k e B a a en a a e ke o a ak B n n a a aa t a a an n a se an a son e e e o e n a ana kav o a ak e e v on kata ak e

ILIND

NÜ USU

IL

N

L

K

a a as B sa Ş e Ba kan a ett n a a n a B sa n n on n sa sa o as n n ek en n s e a a B n aka a a aka sak kat aka B sa n n kse a s n ka a a B sa a na e a an a e en a an a a ka a a a e k e ta a an a n a a k a a a ek e ek B sa e a a a ana a e et e e ev e o n n etk e n n ok a ana N K a a a n e et en a ett n a a B e o n a İstan a a aktansa B sa a a ak a a ae ee B sat o a ak a e e en e on ta o n k o an e e e e e e a ta ve ant o ta a ka B a a a n e k an a se n n avanta a ao a B ste o ka n o k n a a n a n a a a e e e n e a an a n e ne ok a at k a ee e e a ana o ta a at ak B sa n n e n n akt o a ak k an as ok ne e kon t

EMLAK KONUT NİSAN 2018

47


Haber e

YATIRIM

a Şeno

İKİ BAKANLIK AN ÇE RE

U AREK

Bisikletli ş teş i e i r

nerji e abii aynaklar Bakanlı ı ehir merkezlerinde tra e kapalı bisiklet yolları yapmaya hazırlanırken e re e ehircilik Bakanlı ı da geçti imiz yıl hazırladı ı bir kıla uzla yerel yönetimlere bu konuda yol gösterdi.

B

isikletler orta ya ku a ının çocukluk dönemi hayali e karne hediyeleriydi. ocukların do ayla e çe resiyle temasını sa layan bu iki tekerlekli ula ım araçları artık tahtını tablet e bilgisayarlara bırakarak karne hediyesi olmaktan çıktı belki ama bahtı yeniden açıldı gibi görünüyor. nerji e abii aynaklar Bakanlı ı ile e re e ehircilik Bakanlı ı ehirlerde bisiklet kullanımının yaygınla tırılması için çe re dostu harekata giri iyor. Bisikletler çe re dostu çünkü motorlu

48

EMLAK KONUT NİSAN 2018

ta ıtlar gibi yakıt ihtiyacı bulunmuyor enerji maliyeti e çe re kirlili i yok. Bu nedenle uluslararası ye il bina standartları içinde bile bisiklet yolları e bisiklet kullanımı pozitif bir de er olarak kabul ediliyor. Aslında bisiklet yeti kinler için bir spor olarak her zaman ar ama ehir merkezlerinde yeterince yol olmadı ı için kullanım alanı kısıtlı. Bu da bisiklet kullanımını u anda spor düzeyinde bırakıyor. Oysa dünyanın geli mi kentlerinde bisiklet i e gitmek için bir ula ım aracı olarak tercih görüyor. İ te bu yolda hükümetin iki bakanlı ı önemli

adımlar atacak gibi görünüyor. nerji e abii aynaklar Bakanlı ı motorlu ta ıt kullanımını azaltmak e enerji tasarrufu sa lamak için harekete geçiyor. 202 yılına kadar ehir merkezlerinde tra e kapalı bisiklet yolları yapılacak. Bu yollar kara e deniz yolları ile raylı ula ıma entegre edilecek. e re e ehircilik Bakanlı ı da geçti imiz yıl hazırladı ı bir kıla uzla bisiklet yolu yapmak isteyen yerel yönetimlere yol gösterdi. nerji e abii aynaklar Bakanlı ı tarafından hazırlanan lusal nerji erimlili i ylem lanı’na göre ehirlerde bisiklet e yaya yolları altyapısı bisiklet e yaya yolları bisiklet park alanları akıllı bisiklet bisiklet istasyonları in a edilecek ar olanlar geli tirilecek. ehir merkezlerinde tra e kapalı bisiklet yolları olu turulacak. Bisiklet ile seyahat etmeyi çekici kılacak kentsel planlama yapılacak. Bisikletli ula ımın di er toplu ula ım araçlarına entegre edilmesi sa lanacak. Bu kapsamda bisiklet yollarının kara e deniz yolları ile raylı sistem olanaklarına uyumun önündeki engeller kaldırılacak. İmar e ula ım planları artık yaya e bisiklet yollarına öncelik erilerek yapılacak. İLK ADIM BU YIL ATILACAK azete abertürk’ün haberine göre toplumda farkındalık olu turmak için ‘Araçsız gün hafta’ etkinlikleri düzenlenecek e araçsız soka a çıkmak te ik edilecek. Si il toplum kurulu ları e Sa lık Bakanlı ı’nın katılımı ile ‘Sa lıklı ya am e sıfır emisyonlu ula ım platformu’ kurulacak. Sürücü kurslarında bisiklet e yaya tra i kuralları konusu daha etkin ekilde ele alınacak. Bisiklet kullanıcılarının da tra k kuralları ile ilgili e itim almaları sa lanacak. Bisikletli ta ımacılı ın yaygınla ması için 2018 yılı içinde me zuat çalı ması yapılacak. Bakanlık kararıyla ollanda animarka e inlandiya gibi bu konuda geli mi ülkelerdeki bisiklet kullanımı uygulamaları incelenerek model olu turulacak. EN ROMANTİK İKİ TEKER ŞEHRİ ollanda’nın ba kenti Amsterdam’da büyük küçük herkes tarafından ya atılan bisiklet kültürü dünyaya örnek oluyor.


zellikle nehrin kıyısında bulunan yollar romantik atmosfer eriyor. ürkiye’de 2012’de bisiklet yolları te ik kapsamına alınarak bisiklet yolu yapan belediyelere yüzde altyapı deste i sa landı. İstanbul ehir ni ersitesi’nin yeni yerle kesi ragos ‘bisiklet kampüs’ olarak tasarlandı. Büyük ehirlerden ilçelere son iki yıl içinde ürkiye’deki tüm belediyeler bisiklet yolu planlamaya e uygulamaya ba ladı. TÜRKİYE’DEN ÖRNEK BELEDİYELER Antalya’da uratpa a Belediyesi Atatürk’ün Antalya’ya geli inin 8 . yıldönümü olan art’ı Antalya Bisiklet ünü ilan ederek halkı i e okula alı eri e giderken bisiklet kullanmaya da et ediyor. adınlara yönelik bisiklet kursları da düzenleyen belediye ilçedeki bisiklet yollarını da bakıma alarak i aretlemelerini yeniliyor. ersin’de ezitli Belediyesi öncelikle çalı anların kurumlar arası e rak alı eri inde motorlu araçlar yerine kullanmaları amacıyla e zaman kaybını önleyip tasarrufu hede eyerek on bisiklet tahsis etti. Bisikletlerin aktif kullanılması üzerine her kademeden tüm belediye çalı anlarının i e gidip gelirken de kullanabilmeleri için bisiklet sayısını artırmaya de am ediyor. ezitli’de u an Belediye eclis üyeleri e muhtarlarla birlikte belediye çalı anları da bisiklet sahibi olmaya ba ladı. Bursa’da Nilüfer Belediyesi ilçeye yüz km’nin üzerinde ço unlukla tek yön bisiklet yolu yaptıktan sonra dileyen herkese Bisiklet Akademisi’nde e itim ermeye ba ladı. onguldak’ta aycuma Belediyesi aycuma’yı bisiklet kenti yapma hede yle merkezde yayala tırma çalı malarıyla birlikte bisiklet yolları yaptı. üm belediye çalı anlarına bisiklet hediye ederek i e gelip giderken arabalarını bırakıp bisiklet kullanmalarını te ik ediyor. Böylece ilçedeki ha a e ya am kalitesinin artırmaya çalı ıyor.

ŞEHİR İÇİ BİSİKLET YOLLARI KILAVUZU e re e ehircilik Bakanlı ı da bu konuda belediyelere yol gösteriyor. Bakanlı ın hazırladı ı ‘ ehir İçi Bisiklet olları ıla uzu’nda yerel yönetimlerin bisiklet altyapısına yatırım yapmaları durumunda ehir halkına sa layaca ı faydalar bisiklet yolu uygulamaları uygulama öncesi e sonrasında sosyal teknik ekonomik e çe resel katkıların neler olaca ı anlatılıyor. ent içi yolculuklarda bisikletin tercih edilmesiyle önemli ölçüde karbondioksit emisyonunun azaltılabilece ine dikkat çekilerek bisiklet kullanımı ile kilometrede ki i ba ına 21 gram karbondioksit tüketilirken otomobil ile ula ımda ise kilometre ba ına 2 1 gram karbondioksit tüketildi i bilgisi payla ıldı. Böylece bisiklet kullanımıyla kilometrede ki i ba ına yüzde 2 daha az karbondioksit emisyonuna yol açılaca ı belirtildi. Bisiklet kullanımının insanların hareketlili ini arttırarak sa lık sorunlarını azalttı ına e ya am kalitesini yükseltti ine de dikkat çekildi. oplu ula ım sistemlerine kadar giden bir bisiklet yolu güzergahı belirlenmesi buradaki istasyon eya duraklarda park yeri ayırılması bisiklet kiralama sistemlerinin de

toplu ta ıma sistemine entegre ekilde tasarlanması önerisinde bulunuldu. Belirlenecek güzergah etrafındaki binaların bisiklet kullanıcılarına du ar etkisi yaparak ‘koridor içinde gidiyormu ’ hissi yarataca ı e bu güzergahı tercih etmemelerine neden olabilece ine dikkat çekilen kıla uzda bu nedenle sürü esnasında beton etkisi yaratan ö eler yerine ye il alanların bulunması gerekti i ifade edildi. aya kaldırımındaki bisiklet yolunda enine e imin ta ıt yolu tarafına do ru yüzde 2 olacak ekilde e ya mur suyu drenajı dü ünülerek yapılması gerekti i ifade edildi. aya kaldırımına yapılacak bisiklet yollarının kaldırımın yol tarafında kaldırımla aynı eya üst se iyede bulunmasına bisiklet yolu yapıldıktan sonra kalan yaya kaldırımı geni li inin 1 0 santimetreden az olmamasına dikkat çekildi. a ıt yoluna yapılacak bisiklet yolunda ise tek eritlilerde 1 0 metre çift eritlilerde ise 2 0 metre minimum geni lik gerekti i kaydedildi. Araç hız sınırının saatte 0 kilometreden fazla oldu u yerlerde ta ıt yolu kenar erit çizgisi ile bisiklet yolu arasında ta ıtların bisikletlileri ha a akımı ile yola çekmemesi için en az 1 metre gü enlik mesafesi bırakılması önerildi. Dragos Bisiklet Kampüs

EMLAK KONUT NİSAN 2018

49


Haber

N Lİ

Dünya nüfusu ş n r ünya nüfusu özellikle geli mi ülkelerde gittikçe ya lanıyor. aponya yüzde ’lük 0 ya e üstü nüfus oranıyla dünyadaki ya lı nüfusunda ilk sırayı alıyor.

D

ünyada 201 yılı erilerine göre 0 ya e üstü 2 milyon ki i ya ıyor. Bu rakamın 20 0’de yakla ık 2 1 milyara ula ması öngörülüyor. ünya genelinde 201 yılı itibarıyla 0 ya e üstü 2 milyon ki i küresel nüfusun yakla ık yüzde 1 ’ünü olu turuyor. 0 ya e üstü küresel nüfus 1 80’de 82 milyondu. Bu sayı 201 ’de iki kattan fazla artarak 2 milyona yükseldi. Bu ki ilerin üçte ikisinden fazlasının geli mekte olan bölgelerde ya adı ı belirtiliyor. 201 ’de her 8 ki iden biri 0 ya e üstüyken 2020’de her ki iden birinin 0 ya e üstü olması bekleniyor. eçen yıl 80 eya daha ileri ya taki ki ilerin sayısı ise 1 milyon olarak kayıtlara geçti. Bu

50

EMLAK KONUT NİSAN 2018

rakamın 20 0’de 2 milyon olması öngörülüyor. 20 0’ye kadar 2 1 milyara ula ması beklenen ya lı nüfusun 20 0’a gelmeden 0 ila ya çocuk nüfusunu 20 0’ye kadar da 10 ile 2 ya genç nüfusu geçece i tahmin ediliyor. a lı nüfusun geli mi ülkelerde daha fazla olmak üzere tüm dünyada artmasına do urganlıktaki dü ü tıptaki ilerlemeler e demogra k geçi i karakterize eden hayatta kalmadaki iyile me gibi etkenler neden oluyor. ASYA’DA 549 MİLYONDAN FAZLA YAŞLI YAŞIYOR 201 itibarıyla Afrika’da 8 milyon Asya’da 2 milyon A rupa’da 18 milyon uzey Amerika’da 8 milyon atin Amerika e arayipler’de milyon Okyanusya’da ise milyon 0 ya

e üstü ki i ya ıyor. Afrika’da 201 itibarıyla yakla ık milyon olan 0 ya e üstü nüfusun 20 0’de üç kattan fazla artarak yakla ık 22 milyona yükselmesi bekleniyor. atin Amerika e arayipler’de geçen yıl milyon olan ya lı nüfusun da 20 0’de iki kattan fazla artarak 1 8 milyon olaca ı tahmin ediliyor. 201 itibarıyla milyondan fazla ya lı nüfusa sahip Asya’da bu rakamın 20 0’de yakla ık 1 milyara çıkması öngörülüyor. n az artı ın beklendi i A rupa’da 18 milyon olan ya lı nüfusun 20 0’de 2 2 milyona yükselmesi e uzey Amerika’da yakla ık 8 milyon olan ya lı nüfusun 20 0’de yakla ık 12 milyon Okyanusya’da yakla ık milyon olan ya lı nüfusun ise 20 0’de 1 milyon olması bekleniyor. a lı nüfusun üçte ikisi


geli mekte olan ülkelerde ya ıyor e sayıları geli mi ülkelerdekine oranla daha hızlı büyüyor. 20 0’ye gelindi inde dünyadaki yakla ık her 10 ya lı ki iden 8’inin geli mekte olan ülkelerde ya aması bekleniyor. 201 ile 20 0 arasında geli mekte olan bölgelerde 0 ya e üstü ki ilerin sayısının iki kattan fazla artarak 2 milyondan 1 milyara çıkması bekleniyor. JAPONYA’DA, 90 YAŞ VE ÜZERİ 2,06 MİLYON KİŞİ YAŞIYOR 20 0’de ya lıların A rupa’daki nüfusun yüzde ’ini uzey Amerika’daki nüfusun yüzde 28’ini atin Amerika e arayipler’deki nüfusun yüzde 2 ’ini Asya’daki nüfusun yüzde 2 ’ünü Okyanusya’dakinin yüzde 2 ’ünü e Afrika’dakinin yüzde ’unu olu turaca ı sanılıyor. 1 ülke e bölgeden edinilen erilere göre yalnız ya da e iyle ‘ba ımsız’ ya ayan 0 ya e üstü ki ilerin oranı Afganistan’da yüzde 2 iken ollanda’da yüzde . em Afrika’da hem de A rupa’da ya lı

kadınların yalnız ya ama oranı ya lı erkeklerden iki kat daha fazla. Afganistan acikistan e akistan’da 0 ya e üstü ki ilerin yüzde 0’ından fazlası çocuklarıyla ya ıyor. ollanda e Almanya’da ise bu oran yüzde 10’dan daha az. apan imes’ın geçen yıl ylül ayında yayımladı ı habere göre dünyada en fazla ya lı nüfusa sahip aponya’da 0 ya e üzeri 2 0 milyon ki i ya ıyor. ünya nüfusunda en hızlı ya lanma oranı aponya’da görülüyor. B 201 erilerine göre 0 ya e üstü ki iler aponya’da nüfusun yüzde ’ünü olu turuyor. aponya’yı yüzde 2 ile İtalya yüzde 28 ile Almanya yüzde 2 ile ortekiz e yüzde 2 8 ile inlandiya takip ediyor. aponya’daki 0 ya e üstü nüfusun 20 0 yılına gelindi inde yüzde 2 olması bekleniyor. i er yandan dünyada 201 yılında 0 ya arası erkeklerin oranı yüzde 1 aynı ya aralı ındaki kadınların oranı ise yüzde olarak belirtildi. 80 e üzeri ya taki erkeklerin oranı yüzde kadınların ise yüzde olarak kaydedildi.

2017 VERİLERİNE GÖRE 549 MİLYONDAN FAZLA YAŞLI NÜFUSA SAHİP ASYA’DA BU RAKAMIN 2050’DE YAKLAŞIK 1,3 MİLYARA ÇIKMASI ÖNGÖRÜLÜYOR.

EMLAK KONUT NİSAN 2018

51


aa a a a aı

Sitemiz kendi içerisinde ir ş n ‘’ ece 10’da 11’de balkonda oturup su sesi e li inde kah e içince o günün yorgunlu unu üzerimizden atıyoruz’’

B

u ay Aylin eysel ılmaz çiftinin 2 çocu u ile ya adıkları örfezkent 3. Etap’taki dairelerine konuk olduk. ncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz Veysel Yılmaz: Ben 1 yılında Si as’ta do dum. 2 çocu um ar yeni emekli oldum. Aylin Yılmaz: Ben 1 ocaeli do umluyum. Bir kurumda gü enlik amiri olarak göre yapıyorum. İki çocuk annesiyim. ızlarımızdan biri ilkokul 2’ye di eri ise lise son sınıfa gidiyor. vinizi alım sürecini sizden dinleyebilir miyiz Veysel Yılmaz: mlak onut’un

52

EMLAK KONUT NİSAN 2018

sitesine ta ınmadan önce 10 yıl kadar O İ’nin sitesinde oturduk. Orası bu bölgeye biraz daha uzaktı. ski e imiz e imin ailesinin e ine e benim de ailemin e ine uzak bir konumda kalıyordu. mlak onut’un di er yapmı oldu u siteleri gördük be endik e örfezkent . tap’a talip olduk. vinizi alırken kredi kullandınız mı Veysel Yılmaz: Bu siteye ta ınmadan önce oturdu umuz O İ konutlarındaki dairemizi satarak bir kısmını ödedik. eri kalan miktar için de kredi çektik. Bundan iki yıl kadar önce mlak onut’un yapmı oldu u bir kampanyadan faydalanarak e imizin tüm borcunu kapattık.

vinizin size sunduğu avanta ları öğrenebilir miyiz Veysel Yılmaz: imiz kaliteli sosyal ya am alanlarının içerisinde bulunuyor. ünün herhangi bir saatinde çocuklarımızla çıkarak yürüyü ümüzü sporumuzu yapabiliyoruz. ocuklarımız yanlarında biz olmadan da site içerisinde istedikleri saatte yürüyü yapabiliyorlar. Sitemizin içerisinde marketimiz spor alanlarımız e basketbol sahamız bulunuyor. ı arıya ihtiyacımız kalmadan site içerisinde rahatlıkla akit geçirebiliyoruz. Aylin Yılmaz: alı an bireyleriz e imizin bizim için en önemli a antajı gü enlikli olması. Bu siteyi tercih etme sebeplerimizden biri de çocuklarımızı


e de tek ba ına bıraktı ımız zaman gü ende olsunlar istedik. İkincisi e imin de söyledi i gibi sitemizin zengin sosyal ya am alanları ar. Sitemizde bulunan yürüyü yolu market e jimnastik salonumuz sitemizin önemli artıları arasında yer alıyor. Sitemizden memnunuz büyük kızımız gece 11’de bile rahatlıkla dı arıda yürüyü ünü yapabiliyor. özümüz arkada kalmıyor. imizin balkonu sitemizin ha uzuna bakıyor. ece 10’da, 11’de balkonda oturup su sesi e li inde kah e içince o günün yorgunlu unu üzerimden atıyorum. Dairenizin konut tipi ve metrekaresini öğrenebilir miyiz Veysel Yılmaz: airemiz 1 daire tipinde olup toplamda brüt olarak 12 net olarak ise 10 metrekarelik bir alana sahip. itenizin ulaşım imk nları nasıl Veysel Yılmaz: ocaeli Büyük ehir Belediyesi’nin ula ım için koymu oldu u araçların gayet yeterli oldu unu dü ünüyorum. İzmit ehir merkezine sürekli olarak giden otobüsler ar. omşuluk ilişkileriniz nasıl Veysel Yılmaz: Yeni bir yere geldik yeni yüzler tanıdık. epsi kaliteli insanlar güzel arkada lıklar edindik gerçekten. .. Aylin Yılmaz: İ ten geldi imizde kapıda asansörde kar ıla tı ımızda merhabala tı ımız günaydınla tı ımız güler yüzlü insanlar hepsi. O yüzden kom uluk ili kilerimizden çok memnunuz. airenizin ısınma sistemi hakkında bilgi alabilir miyiz Bizim dairemiz ara katta yer aldı ından ısınma problemi ya amıyoruz. afta sonlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz Veysel Yılmaz: afta sonları kah altımızı yaptıktan sonra site içerisinde dola ıyoruz. Bazen de yakınlarda bulunan alı eri merkezlerine gidiyoruz. Sitemizin sosyal ya am alanı oldukça zengin oldu undan dı arıya ihtiyacımız kalmıyor.

Aylin Yılmaz: alı an bir bayan oldu um için hafta sonları bir günü temizli e ayırıyorum. İkinci gün de e imin de dedi i gibi site içerisinde akit geçiriyoruz. zellikle ak amları site içerisinde yürüyü yapıyoruz. ocuklarımız bisikletlerine biniyor patenini kayıyor. O yüzden site içerisinde e lenceli akit geçirebiliyoruz. ürüyü yaparken banklarda ha uz kenarında otururan kom ularımız arsa onlarla merhabala ıyoruz. Bir eksi imiz ar mı onları tartı ıyoruz. itenizden beklentileriniz var mı Aylin Yılmaz: mlak onut’un bu projesinde her ey dü ünülmü gerçekten. Veysel Yılmaz: mlak onut’un bu projesinde her ey dü ünülmü gerçekten. Bir takım yenilikler olabilir tabii ama u an sitemiz ihtiyaçlarımızı kar ılıyor.

NE SENI

U

te e o s Ba a a na n e n e k t an o B etk n k e en ok o a o a na n n e ka a ek ve e e e en n ok on ve o ka n a an a an e en e e en en o a a o a et o net en e o k a e n n V net e n e e e e ve o ne sen o te en a et e n n oee e ek e t en e en a n ke e a o s n ok te ekk e o e ekten e oe ak on t o e a an a na ak n e e e o e a an a ka n aat aa a oee nek a o e ekten sos a a a a an a o k a en n ok e s te e ot o İ k a o ok e n n

EMLAK KONUT NİSAN 2018

53


Röportaj

Nİ E

A E İN A ABA ZARİ

KUNU U

A A A LAMA ANA I

ur’an ı erim’in tamamını ilk defa ah abın üzerine da layarak yazan ki i olan Ah ap a lama sanatçısı ünir rbörü ile ah ap sanatına dair detaylı bir sohbet gerçekle tirdik.

A

hşap sanatına başlama hikayenizi sizden dinleyebilir miyiz Aslen onyalıyım 1 8’de onya’dan İstanbul’a geldim. Asıl mesle im ayakkabıcılıktır. Ah ap da lama sanatı benim hobi olarak ba lamı oldu um bir sanat dalıdır. Abim sanat okulunda elektrik bölümünde ö retmendi. 1 8 senesinde onya’ya ailemi ziyarete gitti im zaman abim ö rencilerine yapmı oldu u elektrikli ah ap da lama makinelerinden bir tane de bana erdi. Ben de o makine ile ufak ufak ah ap da lama sanatına ba ladım. Bir kaç sene küçük parçalar halinde çalı malar yaptım. Ah ap da lama sanatının etrafımdan ilgi görmeye ba ladı ını farketti imde bu sanat dalı ile daha yo un ilgilenmeye ba ladım. Benim bu sanata ba lamam temelde bu ekilde olmu tur benim bir hocam yoktur ben ah ap da lamayı kendi kendime ö rendim. Seneler sonra ah ap da lamanın bir sanat oldu unu ö rendim. İlk sergimi çalı malarımın üzerinden 10 1

54

EMLAK KONUT NİSAN 2018

sene geçtikten sonra açtım. Bu serginin gördü ü ilgi bana istek e arzu getirdi e bu ekilde kendimi ilerlettim. Ah ap da lama sanatına ba ladıktan yıl sonra bir dergide Selahattin lçero lu’nun bir röportajına denk geldim. Sonrasında kendisine ula arak rande u aldım gittim sohbet ettik. O dönemde ürkiye’de bu sanat alanında bir ikimiz ardık diyebilirim. 1 8 yılında ayakkabıcılık i ini bırakıp üçük Ayasofya’ya gelerek ufak bir atölye açtım. üçük Ayasofya hat olsun tezhip olsun birçok sanatçının oldu u bir yerdi ben de bu sebep ile atölyemi burada açmayı tercih ettim. Atölyemi açtıktan bir sene sonra talebeler gelmeye ba ladı ‘biz de bunu ö renebilir miyiz’ dediler. Bir sanatın sanatçının sadece

kendi içinde kalmaması gerekti i dü üncesi ile e itim ermeye ba ladım. u ana kadar hiçbir ücret almadan 0’nin üzerinde ö renci yeti tirdim. ünümüzde ahşap sanatının konumu nedir elişme gösteriyor mu Ah ap sanatı son 10 senede büyük bir büyüme hamlesi gösterdi. u anda ürkiye’de ah ap da lama sanatına gönül eren binlerce ki i oldu unu söyleyebiliriz. Bizim ilk zamanlarımızda ah ap sanatı çok bilinmiyordu bu nedenle bu alanda e itimler yoktu. imdilerde birçok yerde ah ap e itimi eriliyor bu da ah ap sanatının ilerlemesine katkı sa lıyor tabii. skiden İS ’lerde ah ap da lama yoktu ah ap boyama ardı. Sonradan ah ap yakma


e boyama sanatını birle tirerek e itim ermeye ba ladılar. Aslında ben ona kar ıyım... Neden ünkü ah ap boyama ba ka ah ap yakma sanatı ba kadır. İkisi de ayrı ayrı sanat dalıdır. Bu ikisini birle tiren arkada larımız ar ben onlara da saygı duyuyorum. önlü onu istemi arzusu öyle istemi bir ey diyemezsin. Ama hakiki ah ap da lama sanatında ah ap da lanarak renk derinlik e gölge erilir. u anda atölyelerde eğitim veriyor musunuz Bu zamana kadar ders eriyordum fakat ya ım ilerledi inden dolayı sınıf açarak ders ermiyorum. Ancak gelip de bu sanatı ö renmeyi arzu edene elbette yardımcı oluyorum. Ama özel olarak bir ders eriyorum diyemem. Birçok kişisel serginiz oldu. Bu sergilere sanatseverlerin ilgisi nasıldı Bu sanat dalı kendisini yeni yeni göstermeye ba ladı ından sanatse erlerin ilgisi çok fazla yok. Ancak günümüzde yapılan e itimler e çalı malarla ah ap da lama sanatınının daha çok bilinen bir sanat haline gelece ine inanıyorum. Bu alanda yapılan çalı maların bir kısmının ilk defa yapıldı ını söyleyebiliriz. ur’an ı erim’in tamamını ilk defa ah abın üzerine da layarak yazan ki iyim. Bu yazmı oldu um ur’an ı erim’i yeni açılan amlıca amii’nin altında yer alan ur’an ı erim üzesi’ne hediye edece im. hşap dağlama sanatında hangi teknikleri uyguluyorsunuz Ah ap yakma sanatında ha ya dedi imiz ayarlı e ayarsız olan makineler me cut onları kullanıyorum. Bunların çe itli ekillerde uçları me cut. Ah ap da lama sanatında ha ya makinesi ile ah aba siyah e kah erenginin bütün tonlarını aktarabilirsiniz.

YALNIZ AHŞAP DAĞLAMA SANATINDA DEĞİL, BÜTÜN SANAT DALLARINDA SABRETMEK GEREKİYOR. SABREDERSEN HER ŞEY MUHAKKAK SONUCA ULAŞIR hşap dağlama sanatında tekniklerinizi uygularken bu işin püf noktası bu dediğiniz bir nokta var mı Bu i in birinci püf noktası sabırdır ikinci püf noktası ise do ayı gözlemleyerek do ada yer alanları en iyi ekilde ah aba aktarmak... rne in çam a acının yapraklarının dizilimi iki türlüdür Bir tanesinde yapraklar yukarıdan

I Ü

K Ğ EN I I ETI TI DI ETSI

B sanata n ve ek ste en a ka a a a e en en sanat en ek ste e se seve seve sanat on a a et ek ste anat n e t n n a a a sat a as e ekt n n o B ana a ve s Ben o a okt e t aa aa a ken ken et t B ne ka a at e e ok en ets et t B sanat en ek ste e se seve seve a e e

a a ıya minare gibi iner bir tanesi de a a ıdan yukarıya dallana dallana gider yukarıda yine si rilir. o ayı sanata aktarırken bu inceliklerin iyi hesap edilmesi gerekir. Bakmak ar bakmak ar bir insan bakar geçer bir insan bakar bakar ondan bir eyler alır geçer. Başarılı bir sanat eseri yaratmak için olmazsa olmaz unsurlar nelerdir İlk ba ta sabır olması lazım yalnız ah ap da lama sanatında de il bütün sanat dallarında sabretmek gerekiyor. Sabredersen her ey muhakkak sonuca ula ır. A ON NİSAN 2018

55


Haber

56

Y İ ENK L

dn r n t r en ne ere r EMLAK KONUT NİSAN 2018

Her ne kadar 10 tapunun ’sı erkeklerde olsa da konut alım kararında yönlendirici olanın kadınlar oldu u bilinir. eki kadınlar konut tercihinde nelere dikkat ediyor


eni nesil emlak bulma sitesi mlakjet kadınların konut tercihlerini ortaya koyan yeni bir analiz yayınladı. Bu çalı maya göre kadınlar e ararken payla mayı e ilanları kar ıla tırmayı se iyor. adınların lokasyonda dikkat ettikleri kriter çocukları e aileleriyle i yerine yakın olması. mlakjet’in kadınların konut tercihlerini ortaya koyan yeni analizine göre 201 yılında kadınların a ırlıklı olarak kiralık daire araması trendi bu yılın Ocak e ubat aylarında da sürdü. Ocak ayında kadınların satılık daire arama oranı yüzde 1 kiralık daire arama oranı yüzde ubat ayında ise satılık daire arama oranı yüzde kiralık daire arama oranı yüzde oldu. okasyonda ‘i aile e çocuklarına yakınlı ı’ ön plana alan kadınlar en çok 2 1 e 1 daireleri aradı. mlakjet’in enel üdürü izem oral unter kadınların konut tercihlerini ortaya koyan analizindeki 10 maddeyi öyle de erlendirdi

1

T

ürkiye eri i leme merkezine göre ülkemizde 1 0 milyon adet tapu sahibi ar. İster yatırım ister oturum amaçlı ister ba ka sebeplerden dolayı olsun gayrimenkul sahibi olmak hemen herkes için çok önemli. apuların da ılımına bakacak olursak on tapunun altısının sahibi erkekler. Ancak tapu sahibi erkekler bile olsa kadınlar e tercihi yapmada yönlendirici durumundalar.

KADINLAR KİRALIK DAİRE ARAMASINDA ERKEKLERİ GEÇTİ 201 yılında 20 milyon farklı insanın konut aradı ını bu kitlenin yüzde 1’inin erkek yüzde ’unun kadın oldu u mlakjet erilerine göre Ocak e ubat ayında tıpkı 201 yılında oldu u gibi kadınlar kiralık daire aramasında baskın çıktı. Ocak ayında kadınların satılık arama oranı yüzde 1 kiralık arama oranı yüzde ubat ayında ise satılık yüzde kiralık yüzde eklinde gerçekle ti. adınların kiralık daire aramasındaki bu e ilimini öyle de erlendirebiliriz adınlar artık 20’li ya larda e lenmiyor. Aileleriyle ya amak yerine e kiralamayı bir süre sonra da satın almayı tercih ediyor. liliklerin geç ya ta olmasının yanında bo anma sonrasında kadınların artık me cut hayatlarını de i tirmek istememesi de kiralık daire arayı ına

bir etken. adınlar bu durumda aile e ine dönmüyor e kiralıyor ya da satın alıyorlar. leriyle e almı larsa e kendilerine kalmı sa o e de oturmaya de am etmek de istemiyor. Bu eriler O e Akademetre’nin hazırladı ı ‘ otansiyel onut Alıcısı Büyüteç Altında İstanbul aporu’nda yatırım kararını erenlerin yüzde 2 ’inin erkek yüzde . ’sinin kadın olmasıyla da örtü tü. Ara tırmaya göre satın alma kararını sektörde bilinenin aksine kadınlar de il erkekler eriyor.

2

ÇEVREYİ, OKUL VE İŞE YAKINLIĞI DAHA ÇOK ÖNEMSİYORLAR adınlar için i lerine ailelerine ya da çocukların okullarına yakın olmak çok daha önemli. Bu sebeple i eya okul de i ikliklerinde bir yakınlarının ta ınması gibi durumlarda onlar da ta ınmayı dü ünmeye ba layabiliyor. Bekar kadınlar içinse gü enlik endi elerinden dolayı e in niteli inden çok bulundu u bölge önem kazanıyor. ehir merkezine çocukların okullarına e alı eri alanlarına yakınlık kadınların e kararını ermesinde en önemli etken. Bu noktada kadın ziyaretçilerin mlakjet’in sektörde ilk olarak sundu u e konut ilanının ehrin herhangi bir noktası girilerek kolay bulunmasını sa layan ‘ akınında Ara’ 1. kilometre uza ındaki tüm sosyal çe re e ya am ko ullarını gösteren ‘ e rede Ne ar ’ ürünleriyle daha çok arama yaptı ını gözlemledik. İlanı merkez alarak yakın mesafedeki önemli yerlere ula ım bilgisi e uzaklı ını görüntülemeyi mümkün kılan ‘Nasıl giderim’ gibi hizmetler de onların hayatını kolayla tıran ürünlerimizden birini olu turuyor.

3

EN GÖZDE KONUT TİPLERİ 2+1 VE 3+1 DAİRELER adınların aradı ı daire tipi mlakjet erilerine göre Ocak EMLAK KONUT NİSAN 2018

57


Haber

Y İ ENK L

KADINLAR, GÜVENLİK BAŞTA OLMAK ÜZERE SAĞLAM BİNA, EVİN GİDERLERİNİN ÇOK YÜKSEK OLMAMASI, EVİN DEĞER ARTIŞ POTANSİYELİ TAŞIMASI GİBİ KRİTERLERİ ÖNEMSİYOR ayında yüzde oranla 1 e yüzde oranla 2 1 çıktı. 1 1 eya 1 arama oranı yüzde se iyesinde kaldı. ubat ayında ise oranlar yine bu se iyelerde gerçekle ti. Bekar kadınlar için bile fonksiyonel 2 1 aynı büyüklükte de olsa artık 1 1 dairelerden daha re açta. ünkü bekar kadınların ikinci bir oda iste i e özel alan ihtiyacı eskiye oranla daha yüksek.

4

‘BİRLİKTE ARAMAYI’ VE ‘İLANLARI KARŞILAŞTIRMAYI’ SEVİYORLAR adınların erkeklere oranla daha kararsız olması detaycılı ı e alternati eri kolayca kar ıla tırarak daha pratik karar erme ihtiyacı mlakjet’in sektörde ilk olarak sundu u ino atif ürünlerden ‘birlikte arama’ e ‘ilan kar ıla tırma’nın da yıldızını parlattı. Seçilen ilanın aynı anda tüm özellikleriyle yan yana görüntülenmesine imk n eren ‘ilan kar ıla tırma’ e fa ori ilan listelerini e posta yoluyla istenilen

58

A ON NİSAN 2018

ki ilerle payla ma fırsatı eren ‘birlikte arama’ son dönemde kadınlar tarafından konut aramalarında sıklıkla kullanılıyor.

5

EN ÇOK YEŞİL VE SAĞLIKLI YAŞAM KONSEPTLİ PROJELERE BAKIYORLAR onut satın alma eya kiralama kararını erirken erkeklere göre daha seçici olan kadınların en büyük sosyalle me alanları mutfak balkon e bahçeler. in ferah görünümü ı ık alıyor olması mutfa ın balkon e yatak odasının konforu onlar için çok önemli. rojeler arasında da özellikle ye il binalar ye il alanı bol projeler e sa lıklı ya am konsepti ta ıyanlar onlar için en gözde olanlar.

6

PROJELERDE GÜVENLİK İSTİYORLAR, FİRMAYI ARAŞTIRIYORLAR zellikle bekar kadınlar gü enlik ba ta olmak üzere sa lam bina e in giderlerinin çok

yüksek olmaması e in de er artı potansiyeli ta ıması gibi kriterleri önemsiyor. Bu sebeple e alırken eya kiralarken daha fazla soru soruyor irketin nasıl bir yakla ıma sahip oldu unu tartıyorlar.

7

KADINLAR EN ÇOK BU İLÇELERDE EV ARIYOR mlakjet erilerine göre kadınlar sırayla en çok İstanbul İzmir Ankara Antalya e Aydın’da İstanbul’da ise Beylikdüzü senyurt Bahçelie ler adıköy e endik ilçelerinde e arıyor. n çok aradıkları 2 1 e 1 dairelerin bu bölgelerde ehir merkezine oranla daha uygun yatlarda olması seçimde önemli bir etken.

8

25-44 YAŞ ARALIĞINDA EV BAKAN KADINLARIN ORANI YÜZDE 55 onut araması yapan kadınların ya aralı ına


bakıldı ında yüzde ile 2 ya aralı ını görüyoruz. Bu oran 18 2 ya aralı ında yüzde 10 kalanı ise ya e üstü olarak görülüyor.

9

Y KUŞAĞI KADINLAR FAZLADAN AİDAT ÖDEMEK İSTEMİYOR ku a ı kadınlar aktif olarak kullanmadı ı sosyal alanlara aidat ödemek istemiyor. kiralarken öncelikli kriterler e in yatı balkonun olması e in fonksiyonel olması iken satın alırken önemli kriterler ise yatın ardından e in fonksiyonelli i depreme dayanıklılı ı gösteren bina ya ı e in metrekaresi diyebiliriz.

10

FAZLA EŞYAYI KOYACAK FONKSİYONEL ALAN ARIYORLAR lerde fonksiyonelli i arayan kadınlar ‘çama ır odası depo kiler’ eya ütü masası gibi fazla e yaları koyabilecek ekstra alanları projelerde artık daha çok talep ediyor. Son dönemde projelerde 2 1’lerin 1 1 büyüklü ünde ancak bahsetti imiz ekstra bölümlerle tasarlanması bunun en belirgin örne i. rojelerde ‘buçuklu oda’ konsepti 2 1 1 denilen daire tipi de bu anlamda ilgi görüyor.

S

ILIND I I K DINL

K

,

MUTFAK FERAH, YATAK ODALARI BÜYÜK OLSUN te yandan kadınların konut tercihleri konusunda en bilinen kanı ferah mutfak e büyük yatak odası aradıkları yönünde. Son yıllarda yapılan projelere baktı ımızda ise birço unun mimarisi e teknik donanımıyla mü teriye hitap etti ini görüyoruz. üketicinin ihtiyaçlarına ce ap eren projelerinse do ru ödeme seçenekleriyle di erlerine

IN K NUTUN LDU

İ a k ve e kon t sa n e ek ok kate o k net e t ken ka n ve e kek e n ta sa o an n a net e t k e e n a e kek e ka n a kon t sa o k e ene n e n a e kek e e a e ka n a e a e kon t sa o ken e a e kon t ka n a ve e kek e ta a n an o tak a a a n İstan kon t sat ve e a a k e e ka n a ta a n an en a a kon t sat n a nan o İstan a kon t e kek e ta a n an a n ken ka n a ve e kek e ta a n an o tak a nan kon t sa s o n a kon t sat n n e ek e t e ka n a a kon t e a an e kek e e kon t e akka o

oranla çok daha hızlı satıldı ını görmekteyiz. TÜKETİCİLER ARTIK DAHA BİLİNÇLİ i er taraftan özellikle konut satın alırken insanlar tek yetkili ki iyle muhattap olmak istiyor. Bu gayrimenkul sektörü için çok önemli e bir o kadar da eksik noktalardan biri. Satın alma kararı her ne kadar kısa sürede erilse de artan proje sayısı rekabetin e arzın fazlala masıyla süreç daha uzun zamana yayılmakta. Bu sebeple satı departmanı aslında i yükünün büyük kısmını ta ımakta. ü teri içinse aldı ı hizmetten memnun kaldı ı aynı ki iyle muhatap olmak kritik bir konu. Bütün bunlar kadın olsun erkek olsun konut mü terisinin son yıllarda karar ermedeki hassas konuları. İhtiyaçlar aynı kalsa da pazar artları ekonomik ko ullar e sektör dinamikleri farklılık göstermekte. Bunları gözeten rmalar ba arılı olmaya de am edecekler. üketici ise çoklu arz seçenekleri içerisinde artık çok daha bilinçli e ne istedi ini biliyor. EMLAK KONUT NİSAN 2018

59


Haber

ÇEV RE DOSTU UYGU LA M A LA R

Türkiye’de ‘Eko-Etiket’ dönemi e re e ehircilik Bakanlı ı tarafından yürütülen AB ntegrasyon Sürecini estekleme aaliyetleri kapsamında artık ürünler çe re dostu etiketi ta ıyacak. Böylece eko etiket adı erilen sistem ile dı pazarlara açılmak a antajlı konuma gelecek.

60

EMLAK KONUT NİSAN 2018


ünya nüfusundaki artı a ba lı olarak dünya kaynaklarının hızla tüketilmesi enerjinin erimli kullanılmasına olan ihtiyaçtaki artı e çe re kirlili i konularında insano lunun bilinçlenmesi ye il ekonomiye geçi in önemini giderek artırıyor. Bu konuda dünyada özellikle AB ülkelerinde ba gösteren yakla ımlarla bu geçi sürecine yönelik emin adımlar atılıyor. rne in tüketicilerin benzerlerine göre daha ye il çe re dostu olan ürün e hizmetleri ayırt etmesine yardımcı olmak amacıyla 1 2 yılında AB tarafından ba latılan ko tiket uygulaması gibi İKİ AB VATANDAŞINDAN BİRİSİ EKO-ETİKETE ÖNEM VERİYOR içek logosu ile simgelenen eko etiket ürünlerin üretilmesinde e hizmetlerin sa lanmasında çe reye daha duyarlı hareket edildi ini ifade ediyor. Bu etiketi ta ıyan ürünler AB üyesi ülkelerde e Nor eç İzlanda ihten tayn’da da tanınıyor. ko etiketi kullanmaya hak kazanan üretici eya hizmet sa layıcı rmalar rakiplerine göre daha a antajlı oluyor. AB’de yapılan bir ara tırmaya göre yakla ık her iki AB atanda ından birisi alı eri te eko etikete önem eriyor. AB ÜYESİ OLMAYAN ÜLKE FİRMALARI DA BAŞVURUDA BULUNABİLİYOR en ei AB üyesi olmayan ülkelerden olan rmalar da ko tiket için ba uruda bulunabiliyor. Ba urunun ürünün pazara sunulaca ı ülkedeki yetkili organa yapılması gerekiyor. er ürün ilgili ürün grubu için belirlenmi kriterleri kar ılıyorsa AB ko tiketiyle ödüllendiriliyor. Bu ürüne o pazarda a antaj sa lıyor. Sadece belirli kriterleri sa layan ürünler eko etiket logosunu ta ıma hakkı kazandı ından bu uygulamayla effa ık da sa lanıyor.

ogo üzerinde bulunan ürünün üretiminden çöpe atılmasına kadar olan a amalarda çe resel etkilerin azaltıldı ı anlamına geliyor. ko tiket çe re e kaynakların korunması açısından insanların her geçen gün artan endi elerine hitap eden bir pazarlama stratejisi olarak da görülebilir. GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANIYOR rogram gönüllülük esasına dayanıyor birçok üretici e hizmet sunucusu rma ko tiket sayesinde rekabette a antaj sa lıyor. Bu etiket öngörülen gruplardaki ürünlerin AB ülkeleri arasında dola ımının sa lanması için bir zorunluluk ta ımıyor. Ancak AB ülkelerinde yapılan ihalelerde gün geçtikçe ko tiket kıstasları ihale artnamelerinde yer almaya ba ladı. UYGULAMA KRİTERLERİ onuyla ilgili me zuat AB arlamentosu e Bakanlar onseyi’nin tüzü ü ile belirlenmi durumda. üzükle kurulan AB ko tiketleme urulu ise hammadde seçimi imalat da ıtım tüketim e kullanım sonucu geri dönü üm süreçlerini dikkate alarak karar eriyor. ÜRÜN VE HİZMET GRUPLARI AB çe re etiketi co abel gıda içecek ilaç e tıbbi ürünler dı ındaki alanlarda herhangi bir hizmet ya da ürün için erilebilmektedir. e cut durumda

D

BİRÇOK ÜRETİCİ VE HİZMET SUNUCUSU FİRMA, EKO-ETİKET SAYESİNDE REKABETTE AVANTAJ SAĞLIYOR ürün e hizmet grubunda uygulanıyor. Bunlar güzellik bakım temizlik malzemeleri giyim kendin yap ürünleri elektronik donanım kaplamalar mobilya bahçe ekipmanları e aletleri ya layıcılar di er e malzemeleri ka ıt ürünleri tatil konaklama eklinde belirlenmi durumda. AB’de pazara sürülen bazı ürün e hizmet grupları için me cut ko tiket kriterleri me zuat gere i gerekti inde yenileniyor. Ayrıca yetkili komitelerce yeni ürün grupları için ko tiket kriterleri belirleme çalı maları da de am ediyor. TÜRKİYE’DEKİ ÜRETİCİLER İÇİN ÖNEMİ ko tiket uygulaması ürkiye’deki üreticiler için de önemli. AB ülkeleri ürk ihracatçıları için yakın e alı ılmı bir azar e ihracatımızın yakla ık yüzde ’i AB ülkelerine yapılıyor. lkemiz için geleneksel azar haline gelmi olan AB ülkelerinin ihracattaki öneminin de am edebilece i dü ünülürse ürk ürünlerinin AB pazarında seçilebilirliklerinin artması için bu tür standartları kar ılaması gerekiyor. ko etiket üreticilerin hem ihracatta a antajlı duruma geçebilmesine hem de iç pazarda ürünlerinin tercih edilmesine imkan sa layacak. ürkiye’de çe re etiketi sisteminde yetkili kurulu e re e ehircilik Bakanlı ı olacak. e cut durumda bakanlı a gelen ba urular üye ülke otoritelerine yönlendiriliyor. e re e ehircilik Bakanlı ı’nca yürütülen AB ntegrasyon Sürecini estekleme aaliyetleri kapsamında ürünler çe re dostu etiketi ta ıyacak. e resel tki e erlendirmesi EMLAK KONUT NİSAN 2018

61


Haber

ÇEV RE DOSTU UYGU LA M A LA R

İzin e enetim enel üdürlü ü’nün faydalanıcısı oldu u 1 aziran’da ba latılan ‘ lusal e re tiket Sisteminin urulması rojesi’ tamamlandı.

erimlili i atık minimizasyonu e ürün yönetimi de te ik edilecek. Böylece insanların çe reye zararlı e daha duyarlı ürünler arasında ayrım yapmasına yardımcı olunacak.

15 ÜRÜN ÇEVRE ETİKETİ ALDI roje kapsamında ürkiye’de ilk kez tekstil seramik e ka ıt sektöründen üç farklı ürün için çe re etiketi uygulanmaya ba ladı. ekstil sektöründe üç rmaya üç üründe seramik sektöründe üç rmaya dokuz üründe ka ıt sektöründe iki rmaya üç üründe olmak üzere toplam sekiz rmaya 1 üründe çe re etiketi erildi. Böylece ürkiye’de eko etiket sistemi ilk uygulamada gerçekle tirilmi oldu.

SİSTEMİN FAYDALARI önüllülük esasına dayalı olsa da çe re etiketlerinin ürkiye’nin ihracat payını artırmada e daha güçlü bir ekonomi olu turmada büyük etkisi olaca ı öngörülüyor. Sistemin faydaları ise öyle e re e insan sa lı ını koruyacak. aha az kaynakla tasarruf sa lanacak. İla e pazarlara açılabilme imkanı sa layacak. e re dostu ürünlerin kullanılması e tüketilmesinde bilinç artacak. aha büyük pazar payına eri me e ‘ e il azar’ın bir parçası olma imkanı sa lanacak. onuyla ilgili bir açıklama yapan e re e ehircilik Bakanlı ı üste arı rof. r. ustafa ztürk lusal e re tiket Sisteminin urulması ile çe re üzerinde nispeten daha az olumsuz etkisi olan ürün e hizmetlere talebin arttırılmasının amaçlandı ını söyledi.

LOGOSU SEÇİLDİ ürkiye’de e re tiket Sistemi’nin urulması rojesi dahilinde A rupa Birli i e ürkiye umhuriyeti tarafından ulusal e resmi bir logo yarı ması düzenlendi. Ba uruların kasım ayında ba ladı ı yarı manın sonucu 11 Ocak 2018’de belirlendi. arı mada ilara ebnem sendemir’in tasarladı ı logo birinci seçilerek ürkiye’nin ko tiket logosu oldu. Ayrıca ko tiket ile enerji

62

EMLAK KONUT NİSAN 2018

YÖNETMELİK KISA ZAMANDA YAYINLANACAK üste ar ztürk sözlerini u ekilde sürdürdü urumsal kapasitenin güçlendirilmesi ekoetiket hakkında kamu bilincinin artırılması e payda lar ile A rupa Birli i’ne üye ülkelerde uygulanan sistemin ulusal me zuata aktarılırken i birli i yapılmı olması hazırlanan me zuta göre pilot uygulama yapılması projenin temel amaçlarından olmu tur. roje kapsamında sürdürdü ümüz çalı malar kapasite geli meleri sonucu e kurum kurulu lar S ’lar e üni ersitelerle ortakla a yürütülen çalı malar neticesinde e re tiket önetmeli imiz en kısa zamanda yayınlanacak olup böylece ülkemizde gönüllülük esasına dayalı gü enilir çe reci ürünler kullanmaya ba layaca ız. 2018 yılı sonuna kadar ülkemizde ilk kez uygulanacak olan AB ko tiket üzü ünün e reye tkisi Azaltılmı rün tiketi zerine AB e resel e zuatının ygulanması e aptırımı ile ürkiye’de çe resel ko ulları iyile tirmek için lusal e re tiketleme Sistemi kurulmu olup geli tirilmesi kaydıyla alt yapısı olu turulmu tur.


ÇEVRE ETİKETLERİNİN, TÜRKİYE’NİN İHRACAT PAYINI ARTIRMADA VE DAHA GÜÇLÜ BİR EKONOMİ OLUŞTURMADA BÜYÜK ETKİSİ OLACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR.

EK E İKE E İ A İ İKLER AB Bakanlar onseyi’nin 2 art 1 2 tarihli 880 sayılı üzü ü ile çe re etiket sistemi kurulmu e eko etiket alan ürün hizmet sayısı her geçen yıl hızla artmı e 2010 yılında 11 2 adet lisans erilmi tir. 2010 yılında me zuat gözden geçirilerek düzenlenmi e 2010 sayılı ko tiket tüzü ü olarak yürürlü e konulmu tur. 1 2 yılında ba layan eko etiket uygulamasında erilen lisans sayısı her geçen yıl artıyor e 2011 yılında erilen 1 lisans ile birlikte toplam 1 binden fazla ürüne eko etiket erilmi durumda. Bir rmaya erilen lisans ilgili rmaya ko tiket logosunu belirli bir ürün grubunda kullanma hakkını sa lıyor. ko tiketi alan ürün gruplarının sırasıyla sert zemin kaplaması iç cephe boyası e ernikler çok amaçlı temizleyiciler yumu ak ka ıt tekstil ürünleri fotokopi e baskı ka ıtları tele izyon sabun e ampuanlar elle yıkama bula ık deterjanları turistik konaklama hizmetleri çama ır deterjanları grupları ön plana çıkıyor. ko tiket sahibi ürünlerin men ei olan ülkelere bakacak olursak yüzde 1’lik bir oranla İtalya önde geliyor. Onu sırasıyla yüzde 22 ile ransa yüzde ile İngiltere yüzde . ile ollanda yüzde . ile İspanya yüzde 1.8 ile İs eç e yüzde 1.8 ile Almanya takip ediyor. Bir çiçek amblemi ile simgelenen bu etiket üretim e tüketim araçlarının çe reye saygılı oldu unu göstermektedir.

Kimler ti et al ı ekstil sektöründe eniz ekstil bu etiketi kullanmaya hak kazandı. irketin yüzde yüz organik pamuktan üretilen ti örtlerinde bu etiket kullanılacak. ine tekstilde ürsan a lu da bu etiketi alan rmalardan. ski ehir’de İnönü İlçesinde faaliyet gösteren Seranit ranit Seramik San. e ic. A. . ile urtbay Seramik San. e ic. A. . i letmeleri de ko tiket alan rmalar arasında yer aldı. alanında estel e Arçelik bu etikete sahip olurken ürkiye’nin ilk yerli boya markası aynı zamanda a ar olding irketlerinden olan O da inamik at inamik İpek at e eçi Astarı ürün gruplarına co abel serti kalarını aldı.

Maliyetler

AB ko tiketleme urulu hammadde seçiminden imalata da ıtımdan tüketime kadar e hatta tüketim sonrasında geri dönü üme kadar tüm e releri hesaba katarak ko tiketi eriyor. ko tikete ba uru maliyeti 200 ile 1200 euro arasında de i iyor. ikro ölçekli i letmeler e geli mekte olan ülkelerdeki OBİ’ler için ba uru maliyeti 200 eurodan ba lıyor. ıllık ücret ise 0 ile 1 00 euro arasında. ıllık ücret mikro ölçekli i letmeler için 0 euro geli mekte olan ülkelerdeki OBİ’ler için 0 euro olarak belirlenmi durumda. EMLAK KONUT NİSAN 2018

63


Haber

KİL K N

ELE İ

n i t n t r e eri

t

i

Baharın geli i ile birlikte do a ile iç içe oldu umuz u günlerde sizler için uygun yatlı markalı müstakil konut projelerini derledik. almadan önce sizler için derledi imiz listemize mutlaka göz atın.

i a ar tin e r e in e atı lar e a e i r mlak onut O gü encesiyle ahincio lu’nun hayata geçirdi i Nidapark İstinye projesinde satı lar de am ediyor. idapark İstinye projesi anorama adi e oru etaplarından olu uyor e her etap kendi sosyal tesisiyle ayrıcalıklı bir konuma sahip bulunuyor. Nidapark İstinye anaroma 2 blok 202 ba ımsız bölüm Nidapark İstinye oru 12 blok 1 ba ımsız bölüm e Nidapark İstinye adi 1 blok 202 ba ımsız bölümden olu uyor. Bahçe üzerine e katlı olarak tasarlanan bloklar 2 1’den 2’ye uzanan seçenekleriyle her ihtiyaca rahatlıkla ce ap erebilecek özelliklere sahip olan proje 0 metrekare ile metrekare arasında de i en

64

EMLAK KONUT NİSAN 2018

üniteler yakla ık 1 metrekare büyüklü ündeki depo alanlarından olu uyor. Nidapark İstinye projesi sosyal tesislerinde kafe çocuk oyun alanları ücretsiz e itmen e li inde tness özel studio odaları kapalı e açık ha uz kuaför market özel yemek salonları odaları sinema salonu oyun odaları müzik bale okulu akti ite odası bulunuyor. ürüyü e ko u parkurları seyir terasları tenis basketbol e çok amaçlı sahalarında yer aldı ı projede İstinye merkezine yakın noktalara shuttle ile ula ım imk nı da sa lanıyor.

E IL ILE I tea

t

a

a n o ak on t a e kkan

oe on t a s on t e et eka e an es a et eka e at at a

I

T

s

ve a

an -

LIĞI

ILETI I es

e e on e s te - a

e t a a a a es ata a es İst n e Ba o a e - İstan n a a k st n e o ta n o o


ir e bah eli e in eni a re i Bask apı tarafından İzmir aziemir’de projelendirilen ah erengi leri projesi 2 blok halinde in a ediliyor. Bask apı tarafından İzmir aziemir’de in a edilen ah erengi leri projesi toplamda konuttan olu uyor. eslimlerin kim 2018’de yapılması planlanan projede 1 e 1 daire seçenekleri yer alıyor. ah erengi leri projesinde 2 gü enlik kameralı gü enlik açık otopark kapalı otopark açık yüzme ha uzu kapalı yüzme ha uzu çocuk ha uzu tness center spor salonu sauna ürk hamamı çocuk oyun alanı çocuk parkı yürüyü alanı e özel peyzaj düzenlemesi gibi sosyal donatı alanları bulunuyor. bin metrekare alan üzerinde yükselen

ah erengi leri projesinde 1 daire yatları bin ’den ba larken 1 daireler ise 00 bin ’den ba lıyor. Akıllı e sistemi ile tasarlanan projede banka kredisi ile konut sahibi olunabiliyor.

E IL ILE I tea t a oe on t a s on t e et eka e an es a et eka e at at a

I

T

Bask a on t

k ta a a

LIĞI en at a a en at a a

a a an a a an

ILETI I es e e on e s te - a

ana a e

a

o İ

ask a o t no ask a o

EMLAK KONUT NİSAN 2018

65


Haber

KİL K N

ELE İ

E IL ILE I tea

e te li ler ba la ı mlak onut O gü encesiyle Siyahkalem ühendislik’in Sarıyer ekeriyaköy’de hayata geçirdi i projesinin ilk etabında yer alan adet konutun teslimleri ba ladı. mlak onut O gü encesiyle Siyahkalem ühendislik tarafından hayata geçirilen 1 1’den 1’e çe itli tip e büyüklüklerde ruhsatı alınmı olan 1.088 adet konut 8 adet ticari üniteden olu an projesinin 1. tabındaki konut sahipleriyle bulu uyor. FARKLI DAİRE TİPLERİ İngiliz mimari grup opkins Architects tarafından yatay mimaride tasarlanan projesi 1 1’den 1’e çe itli tip e büyüklüklerde 1.088 konut e 1 .000 metrekarelik açık konseptli bir çar ıdan olu uyor.

66

EMLAK KONUT NİSAN 2018

YENİ BULUŞMA NOKTASI 1 milyar yatırım de erine sahip olan ’de yer alan 1 bin metrekarelik ar ı ’de uluslararası markaların yanı sıra yöreye özgü farklı damak tatlarına uygun restoranlar kafeler süpermarket eteriner organik pazar sinema kompleksi ile açık e kapalı otoparklar bulunuyor. ekeriyaköy’ün yeni bulu ma noktası olmaya aday olan ar ı ’ün yanı sıra projede yer alan anaokulu ilkö retim okulu sa lık merkezi yürüyü ko u e bisiklet parkurlar açık e kapalı yüzme ha uzları 118.000 metrekarelik koruluk alan ile hizmet ermeye hazırlanıyor.

t

a

ak on t a ka e en s k on t a

oe on t a s on t e et eka e es a et eka e at a

I

T

an a at

an -

LIĞI -

-

ILETI I es

e e on e s te - a

eke eke

ak a ak a es a e İstan

ko o t s a ka e

s a ka e

o


eni e r e i arine i apı’nın Beylikdüzü’nde hayata geçirdi i i

E IL ILE I

arine

projesinde 80 konut yer alıyor. i apı tarafından İstanbul Beylikdüzü lokasyonunda projelendirilen i arine projesi denize 100 metre uzaklıkta in a ediliyor. engin sosyal donatılara sahip olan i arine projesinde yeti kinler e çocuklar ayrı ayrı dü ünüldü. ocuklar için özel oyun alanları e özel ha uzların bulundu u projede ayrıca 2 gü enlik kameralı gü enlik kapalı

otopark açık otopark açık yüzme ha uzu sosyal tesis tness center spor salonu sauna türk hamamı ye il alan yürüyü yolları bulunuyor. 10000 metrekarelik alan üzerine yatay bir mimari ile 11 blok olarak in a edilen i arine projesinde yatlar 1.200 milyon ’den ba lıyor. i arine projesinde yer alan konutların Aralık 2018’de teslim edilmesi planlanıyor.

tea t a oe on t a s on t e et eka e an es a et eka e at at a

I

T

v a on t

a k ta a a

LIĞI

ILETI I es

e e on e s te - a

a a a a a es av k en Be k İstan v a ne o no v a ne o

EMLAK KONUT NİSAN 2018

67


Önemli Günler n anın en b sevgisi: Anne sevgisi er yıl mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan nneler ünü bu yıl ayıs tarihinde kutlanacak. n e e va k a an o an anne e n e enen anne e n e ke e k o k a k t an o nne e n k o a ak B n n n a e a et n e ka et e en nna a v s s et en n a s n a annes n ka et es e o ta a k t a v s annes n n n en k son a n a annes n n n n e ak n a ka a a na e ta te nne e n a a t n a ke a n a k ta a a as ne s n e n nne e n k ke a s e a ton a o k ve anne e n n kat a k t an nna n n a a a son n a nn kn a a anne e n o a ak an e B ta ten son a k n e B e a a son a se t n a a nne e n k t an a a a an k e e se nne e n k a na B nn e e a s ta n e a sa nn kn a a n n a ao k e e e nne e n o a ak k t an a a a a

Engelliler a ta ı ba lı r ngelliler aftası, engellilik ve engellilerin eğitimi konularına dikkat çekmek için her yıl ayıs haftasında gerçekleşiyor. B e et e ta a n an n a a nan ka a e a k ta s a a as n e e n o a ak e en B e et e e e o an ev et e e se a s ta e a as n e e a tas o a ak etk n k e e ek e t o n e e a tas o n a en e k so n en e n n en es ve en e e n e t kon s st n e o

68

EMLAK KONUT NİSAN 2018

l

n er tat r ten lara tl l eren ar a an ürkiye adyo elevizyon urumu, nun u çocuk yılı olarak duyurmasının ardından, luslararası isan ocuk enliği ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşıdı. san

sa e en k ve o k Ba a k e et n n sa a a a n an B n k e et n n k s ve k a kan sta a e a tat k ta a n an n a o k a na a a an e t B nna nn n n a k t an a a a anan san Ba a ve as e sa tanat n ka as a n e as o a ak ka e en son a te san Ba a a e t en k ete Ba a e a e- t a e et n n e an ett ve k tat k n a es n e en enen san o k Ba a n n ken n en e es e o ta a k t a es ne n e ven k onse a a a es o a ak san sa e en k ve o k Ba a a n ve B n sa tanat n ka n n ve k e et n n k n e ek e t en B nna n k ta aa a n ta ken a n a an a sava s as n a et ve ks ka an oks o ka n a a en o ta n a sev n ek a a ta akta k e a o e ev on n n o k o a ak as n n a n an s a a as san o k Şen n a ata ak a a s a a as e e ta t a te tat k e a a an o ka aka a ka et e e ene n e o ka n k sa s e ne ev et k a n n a n ak e a n e ne e es ek n e eva et ekte


Bir Kavram Bir Analiz akan k

t

ELİR A ILIMI

B

ir ülkede belli bir dönem içinde elde edilen milli gelirin bireyler arasındaki payla ımı gelir da ılımıdır. Bu payla ımın e it olması hem sosyolojik hem de ekonomik sebeplerle mümkün de ildir. elir toplum içinde ki ilerin seçtikleri mesleklere i yapılan sektörlere çalı anların cinsiyetine ehir e bölgelere göre b de i mektedir. olayısıyla fertlerin toplam gelirden aldıkları pay farklılık göstermektedir. oplumun belli bir kesimi bu gelirden maksimum payı alırken bir kesimde minimum payı alır. Bu maksimum e minimum gelir arasında da toplumun di er kesimleri da ılır. elir da ılımındaki farklılı a gelir adaletsizli i adı erilir. estan adlı iirinde üstat Necip azıl ısakürek gelir da ılımındaki adaletsizli i a a ıdaki eciz dizelerle ifade etmi tir. Allahın on pulunu bekleye dursun on kul Bir ki iye tam dokuz dokuz ki iye bir pul Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara ah olsa a asın kefenimin ke li karaborsa. elir da ılımındaki farklılıklar gelir da ılımındaki adaletsizli in oranını bize erir. Bu oran ülkemizde her yıl İ tarafından yapılan ara tırmayla yayınlanmaktadır. n son 18 ylül 201 ’de 201 yılına ili kin eriler İ tarafından yayınlandı. Bu ara tırma toplumdaki

Birli i’nde 0 10 se iyesindedir. er ne en yüksek gelire e en dü ük gelire kadar A rupa Birli i ortalaması 0 10 sahip grupların toplam gelirden olsa da ransa e Almanya’da ini aldıkları payların kar ıla tırmasıdır. katsayısı 0 2 0 olarak ölçülmektedir. Bu kar ıla tırmada toplumun en olaysıyla Almanya e ransa ile zengin yüzde 20’lik kesiminin geliri kar ıla tırdı ımızda Amerika Birle ik ile en yoksul yüzde 20’lik kesiminin e letleri’nde gelir da ılımının bu gelirleri oranlanır e 80 20 ülkelere göre oldukça bozuk oldu unu oranı olarak adlandırılır. Ara tırma görmekteyiz. sonuçlarına göre ürkiye’de 80 elir da ılımı ile ilgili bize 20 oranı olarak açıklandı. ani kir eren iki önemli gösterge en zengin yüzde 20’lik kesimin olan p80 p20 e toplam gelirden ini katsayısının aldı ı pay en yoksul YILLAR GİNİ P80 / ülkemizdeki tarihsel yüzde 20’lik kesimin KATSAYISI P20 geli imine baktı ımız aldı ı paydan kat zaman 200 yılından daha fazla oldu u bugüne bir iyile menin sonucuna ula ılmı tır. oldu u görülmektedir. elir da ılımındaki A a ıdaki tablodan da e itsizli i ölçen bir görülece i gibi 200 di er gösterge de yılında 0 0 olan ini ini katsayısıdır. katsayısı 201 yılında Bu katsayı 0 ile 1 0 1 se iyesine kadar arasında de i mekte inmi daha sonra e tam gelir 201 yılı itibarıyla adaletinin sa landı ı ha f bir bozulmayla durumda katsayı 0 0 se iyesine 0 tam adaletsizlik gelmi tir. ine 80 durumunda ise 1 20 göstergesi 200 yılında olmaktadır. ani ini katsayısının se iyesinden 201 yılı itibarıyla 1’e yakla tı ı sonuçlar gelir se iyesine kadar gerilemi tir. Bu adaletsizli ine i aret etmektedir. göstergeleri de erlendirirken 200 ürkiye’de 201 ’da ini katsayısı yılından önce sa lıklı bir çalı ma 0 0 olmu tur. elir da ılımındaki olmadı ı için ba langıç yılı olarak adaletsizlik sadece geli en ülkere 200 yılını seçtik. Ancak ba ta özgü bir sorun de ildir. i i ba ına en asyon e faiz oranları olmak üzere gelir düzeyi çok yüksek olan geli mi makro ekonomik erilere baktı ımızda ülkelerde de gelir da ılımında doksanlı yıllar e iki binlerin ba ında bozukluk olabilmektedir. rne in daha pozitif bir gelir da ılımı oldu unu Amerika Birle ik e letleri’nde ini söylemek oldukça zor olacaktır. katsayısı 0 0 iken bu oran A rupa EMLAK KONUT NİSAN 2018

69


Röportaj

LEY

N EK İ İN

Y NE İ K

L

K N

LEY

N EK İ

t n i r i e e rne Süleyman k i İn aat yürüttü ü birçok proje ile birlikte ürkiye’deki en büyük kentsel dönü üm projelerinden biri olan 2 milyar ’lik Ahes isal İstanbul projesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Körfezkent Ticaret Merkezi

Ö

ncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz Babamın kurdu u ekta İn aat ile mesle e giri yaptım. zun yıllar babamla birlikte dirne’den ars’a birçok alt e üst yapı çalı maları gerçekle tirdik. 2000 yılında kendi adımı ta ıyan irketimizi kurdum. Süleyman k i İn aat olarak ba ta İstanbul Sakarya ocaeli Bilecik ize olmak üzere ürkiye’nin birçok noktasında toplam milyar de erinde alt e üst yapı çalı malarını gerçekle tirdik. u anda 1 milyar ’lik kamuya ait toplamda 1. milyon metrekare in aat alanında çalı malarımızla kamuda yolumuza de am ederken

70

EMLAK KONUT NİSAN 2018

özel sektörde ise 2 milyar ’lik Ahes isal İstanbul projemizle ‘İstanbul’a misal ürkiye’ye örnek’ en büyük kentsel dönü üm projesini hayata geçiriyoruz. hes isal stanbul pro esini sizden dinleyebilir miyiz Ahes isal İstanbul çok önemli bir kentsel dönü üm projesi öncelikle. oplamda 2 00 konutla ürkiye’nin tek ihale kapsamında en büyük kentsel dönü üm projesine imza atıyoruz. Sahip oldu u arsa alan büyüklü üyle de bir ilk. rojemizi toplamda 100 dönüm arsa alanı üzerinde in a ediyoruz. Arsamız e imli bir araziye sahip. olayısıyla kot farkından dolayı toplamda 20 dönümlük in aat alanına sahibiz. u anda 1 00

konutluk birinci etabın teslimine ba lamaya hazırız. Ahes isal İstanbul’da 1 konut blokunda toplamda 2 00 adet daire yer alıyor. roje içerisinde 0 odalı otel bloku 20 bin metrekarelik o s bloku 2 derslik kapasiteli e itim kurumu cami kültür merkezi e 2 bin 00 araçlık bir otopark da olacak. e il alanlara büyük önem eriyoruz. rojede 0 bin metrekareyi ye il alana ayırdık. Burada bisiklet yolları ko u parkurları çocuk parkı spor alanları yer alacak. a uzuyla hamamıyla masa tenisi e bo ling salonu gibi e lence mekanlarıyla her eyin dü ünüldü ü dört dörtlük bir ya am alanı yarataca ız.


ro elerinizdeki yeni kampanyalar hakkında bilgi alabilir miyiz Bahar kampanyamız kapsamında Ahes isal İstanbul projemizde yüzde 0 pe inat e 8 ay irket bünyemizde taksitlendirme kolaylı ı ile e sahibi olma fırsatı sunuyoruz. ampanya kapsamında 1 1 konutlar aylık bin ’den 2 1 konutlar ise aylık bin ’den ba layan taksitlerle satıyoruz. Ara ödeme e ke l olmadan yüzde 0 pe inatla e 8 ay yüzde 0 faiz uygulamasıyla e sahibi olmayı kolayla tırıyoruz. Ahes isal İstanbul projemizde 0 bin ’den ba layan yatlarla konut sahibi olmak oldukça kolay.

ro enizde şu ana kadar en çok satılan daire tipi hangisi enel olarak kullanı lı ihtiyaca yönelik daire tipleri projemizde yer alıyor. metrekarelik 1 1 daireler 100 ile 120 metrekare arasındaki 2 1 daireler 1 0 metrekarelik 1 daireler daha çok tercih ediliyor. e cut planların haricinde de kon ensiyonel kalıp sistemi ile son teknolojiyi kullanarak üretim yaptı ımız için mü terilerimizin tercihlerine göre daire planları olu turabilmekteyiz. onut yapılacak bölgeyi belirlerken nelere dikkat ediyorsunuz eni pro e lokasyonlarınız hakkında bilgi alabilir miyiz Süleyman k i İn aat olarak bir projeyi hayata geçirirken öncelikle

bölgenin ula ım ko ullarına dikkat ederiz. Nüfus yo unlu u mü teri portföyü de di er dikkat etti imiz noktalardan. İnsanlar konut satın alırken projenin çe resindeki sosyal olanaklar spor kompleksleri kültür e ticaret merkezlerine dikkat ediyor. Biz de yatırımlarımızı bu çerçe ede hayata geçiriyoruz. nümüzdeki yıl teslim edece imiz Ahes isal İstanbul projemizin çalı malarına tüm enerjimizle de am edece iz. amlıca’daki hastane projemiz rzurum Bölge astanesi’nin çalı malarına e mlak onut’un örfezkent’teki projesini de ocaeli örfezkent İ erkezi e ur’an ursu İn aatı bu yıl teslim etmeyi hede iyoruz. lke ekonomimizin gelece ine inanarak yeni lokasyonlarda EMLAK KONUT NİSAN 2018

71


Röportaj

LEY

N EK İ İN

Y NE İ K

L

K N

LEY

N EK İ

I

PROJEMİZDE GENEL OLARAK KULLANIŞLI, İHTİYACA YÖNELİK DAİRE TİPLERİ YER ALIYOR çalı malarımızı sürdürece iz. onut almak için nasıl bir dönem onut almak için hiçbir zaman yanlı bir dönem olmadı. ünkü do ruyu bir araya getirdi inizde ne zaman olursa olsun satı a ula ırsınız. Bunlar do ru proje do ru lokasyon do ru yat e ödeme planı. Ayrıca artan maliyetleri göz önüne alırsak bunları yatlara yansıtmayan bankalara faiz ermeden irket bünyesinde adelendirme yapabilen rmalardan alım yapmak için çok do ru bir dönem ya ıyoruz. onut almak için içinde bulundu umuz süreç en uygun zamandır diye dü ünüyorum. irmaların kendi bünyelerinde olu turdu u kampanyalar e uygun ödeme ko ulları ile bu süreç iyi de erlendirilmelidir. Biz de Süleyman k i İn aat olarak Ahes isal İstanbul projemizde 8 ay

72

EMLAK KONUT NİSAN 2018

yüzde 0 faiz kampanyası ile konut sahibi olmayı kolayla tırıyoruz. entsel dönüşüm yeni yasalarla hız kazandı. iz de bir kentsel dönüşüm pro esi gerçekleştiriyorsunuz. ürkiye deki kentsel dönüşümün bugünkü durumu için neler söylemek isterseniz lmasını arzu ettiğiniz yasal bir düzenleme var mı İstanbul’da neredeyse her kö ede bir kentsel dönü üm projesine ba lanıyor ancak bitirilme a amaları hep sıkıntılı oluyor. Biz kentsel dönü üm modeli olarak çok do ru bir yöntem izledi imizi dü ünüyoruz. 2012 yılında proje için ilk görü meleri yapmaya ba ladı ımızda e re e ehircilik Bakanlı ı yetkilendirmesiyle aziosmanpa a Belediyesi’yle ortak çalı maya ba ladık. Belediye kendine

ba lı bir kurum olan O A ’ı yerel halkla ileti im kurması için göre lendirdi. Bu noktada atanda yatırımcı e de letin oldu u düzgün i leyen bir sacaya ı olu mu oldu. Böylece kimseyi ma dur etmeden proje tamamlandı ında önceli i burada daha önce yerle ik olan ki ilere erme sözüyle birlikte halkın da gü enini e deste ini kazanarak projeyi bugünlere getirdik. hedefleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz nümüzdeki yıl teslim etmeyi planladı ımız Ahes isal İstanbul projemizin çalı maları de am edecek. amlıca’daki hastane projemizin çalı malarını sürdürece iz. amudan aldı ımız projeler ar. rne in kamunun yapmı oldu u en büyük sa lık tesislerinden biri olan rzurum Bölge astanesi’ni bu yıl teslim edece iz. mlak onut’un örfezkent’teki projesini de bu yıl teslim etmeyi planlıyoruz. amuda gündemimizde olan ihaleler ar. Onlar için hazırlıklarımızı yapıyoruz.


Haber Ba a

ak

-

sta a

N Lİ kn

ÜLKEMİZ E A INMAZ ALEBİNİ E KİLE EN UN URLAR E ENİ E İLİMLER iderek günlük hayatımıza giren elektronik kolaylıklar e hizmetlere ula ım dü ünüldü ünde yapılan aramaların e ilim konusunda öncü bir gösterge oldu u söylenebilir.

A ON NİSAN 2018

73


Haber

N Lİ

G

ayrimenkul ve özelinde konut ka ramı ülkemiz insanı için temel bir ihtiyaç ka ramından öte a a ıdaki unsurları da barındırmaktadır. a. Barınma En az, temel standartlara sahip barınmayla ihtiyacını kar ılayacak mek n b. atırım Orta ve uzun zaman diliminde ta ınmaz getirisinin yüksek olmasına ba lı olarak bir tür gelecek sigortası c. elir oruma alı ma dönemi sonrası gelir düzeyini korumak e eya artırmak amacıyla sahip olunan ta ınmazın kiraya verilmesi, d. üvence Anadolu’da ’ba ımızı sokacak bir kapalı alanımız’ olsun sözlüyle ifade edilen gü encede olma dü üncesi e. ile çin aşıdığı eğer Aile birli i e mahremiyeti için konut gereklili i f. omşuluk krabalık ahalle ültürü ürk toplumunun de er erdi i bu özelliklerin sosyal hayatta ya anması için yaptı ı katkı g. ş ayatında taşıdığı değer a ınmazların ticari hayat e nansal sistemde teminat niteli i bulunması olarak özetlenebilir. olayısıyla hem ekonomik hem de sosyal hayat açısından ba ta konut olmak üzere tüm ta ınmazların önemi büyüktür. ukarıda ifade edilen ‘talep’ yönlü etmenlere a a ıda açıklanan hususları ile birlikte dü ünmekte fayda bulunmaktadır. a. emografik etmenler ürkiye nüfus özellikleri bakımından İ 1 erilerine göre ubat 2018 1. ürkiye nüfusu 1 Aralık 201 tarihi itibarıyla 80 milyon 810 bin 2 ki i olmu tur. 2. ürkiye’de ikamet eden nüfus 201 yılında bir önceki yıla göre

1

3

İ kono o e

74

ese a a Bakan k e a

s a t ste on kono k n n enk ekt e e

EMLAK KONUT NİSAN 2018

bin ki i arttı. . rkek nüfusu 0 milyon bin 1 ki i olurken kadın nüfus 0 milyon 2 bin 0 ki i oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 0 2’sini erkekler yüzde 8’ini ise kadınlar olu turdu. . ıllık nüfus artı hızı 201 yılında binde 1 iken 201 yılında binde 12 oldu. . İl e ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 201 yılında yüzde 2 iken bu oran 201 yılında yüzde 2 ’e yükseldi. Belde e köylerde ya ayanların oranı ise yüzde olarak gerçekle ti. . lkemizde 201 yılında 1 olan ortanca ya 201 yılında önceki yıla göre artı göstererek 1 oldu. Ortanca ya erkeklerde 1 1 iken kadınlarda 2 olarak gerçekle ti. Ortanca ya ın en yüksek oldu u iller sırasıyla ile Sinop ile Balıkesir e 8 ile astamonu e dirne oldu. Ortanca ya ın en dü ük oldu u iller ise sırasıyla 1 ile anlıurfa 20 1 ile ırnak e 20 ile A rı oldu.

T

. Nüfus artı hızı AB lkelerinde ortalama yüzde 0 2 e Almanya’da negatif yüzde 0 1’dir2. b. Büyük şehirlere göç ürkiye köyden kente göçün de am eden bir ülkedir. ürkiye’de kentle me oranı yüzde 8 e buna ba lı nüfus 0 milyon ci arındadır. 202 yılına kadar kente göçün de am edece i e kentle me oranının yüzde 8 ’lerin üzerine çıkması beklenmektedir. Buna göre kentle en nüfusun 202 yılında 1 milyon olması öngörülmektedir. Bu göç kaynaklı kentle me nedeniyle 202 ’e kadar göç alan ehirlerde konut talebinin de am edece i dü ünülmektedir. entle me ile birlikte nüfus yapısında temel farklılıklar olu maktadır. Kentlerde istihdam artarken tarımsal kesimlerde dü ü ya anmaktadır . c. Büyük şehirlerden göç lkemizde son yıllarda büyük ehirlerden de göç ya anmaya ba lamı tır. zellikle güney e ege bölgesi ile bazı ailelerin

T

a a an ste e e -

a

Ş s s

at


kendi memleketlerine ta ınmaktadır. Bu tip bir nüfus hareketlili i de konut ula tırma ba ta olmak üzere pek çok sektörü de etkilemektedir. d. aktör gelirlerinden alınan payların nüfusun davranış ve yaşayışına etkisi Ekonomik geli melere paralel olarak gelir da ılımı e tutarlarındaki de i imlerin ta ınmaz sahipli i ile kiralanması sürecini etkilemektedir. e. ehirleşme ehirle me süreci tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de halen de am etmektedir. ehirlerin hem büyümesi hem de eskiden daha küçük olan yerle im yerlerinin büyümesi söz konusudur. f. ltyapı çalışmaları Gerek ehir içlerinde gerekse ehirler arası mekanlarda yapılan yol köprü tünel metro tren hatları hastane okul ha alimanı gibi

çalı malar bulundu u bölgeyi cazibe merkezi haline getirirken ula tırma alanındaki çalı malar hem ta ımacılık hem de turizm anlamında olumlu katkı ermektedir. g. eğişen aile yapısı Sosyal yapı olarak daha küçük çekirdek aile yapısı büyük ehirlerde öne çıkmaktadır. i er yandan hem e itim hem de i nedeniyle yalnız ya ayanların oranı da giderek artmaktadır. Bunlarda do al olarak ba ta konut olmak üzere ta ınmazlara talebi artırmaktadır. a ınmaz özelinde konut talebine etki eden unsurların yanı sıra bu tip bir talebin zaman zaman gösterebilece i dalgalanmaları ölçmek amacıyla günümüz dünyasında analiz açısından kullanılan ‘google trends’ arama sonuçlarını de erlendirmekte fayda bulunmaktadır.

TÜRKİYE GENELİNDE ‘SATILIK KONUT’ ARAMA ANALİZİ (SON BİR YIL)

a nak

oo e

iderek günlük hayatımıza giren elektronik kolaylıklar e hizmetlere ula ım dü ünüldü ünde yapılan aramaların e ilim konusunda öncü bir gösterge oldu u söylenebilir. ukarıdaki gra kte günlük bazda ‘satılık konut’ aramalarının e ilimi ortaya çıkmaktadır. ürk insanı her türlü makro geli meye kar ın satılık konut alma iste ini eya yat bilgisini ö renme merakını gidermeye çalı mı tır. TÜRKİYE GENELİNDE ‘KONUT KREDİSİ’ ARAMA ANALİZİ (SON BİR YIL)

a nak

oo e

Aynı analizi konut kredisi bazlı yaptı ımızda ise konut almak amacıyla ‘kredi ihtiyacı’ duyan tüketicilerin konut kredi faizlerindeki de i ikli i de oldukça dikkatli bir ekilde izledi i görülmektedir. aizlerde meydana gelen dü ü ile bu amaca yönelik kampanyaların tüketiciyi etkiledi i görülmektedir. Sonuç olarak ürk halkı yukarıda sayılan nedenlerden ötürü ‘do al’ bir konut talebi ta ımaktadır. i er yandan de i en tüketici e ilimlerini de en net olarak internet üzerinden yapılan aramalardan görebilmekteyiz. EMLAK KONUT NİSAN 2018

75


Röpartaj

MİMAR KORAY YAVUZ E R

İstanbul’daki en detaylı konut projesini yapıyoruz Mimari projelerin en önemli özellikleri bizce, projelerin gerek yurt içinde gerek yurt dışında kabul görmesi.

76

EMLAK KONUT NİSAN 2018


E

N

I

mlak onut’un bazı projelerinde de imzası olan oray a uzer imarlık’ın kurucusu imar Koray Yavuzer ile özel bir röportaj gerçekle tirdik. irketinizin kuruluş hikayesini sizden dinleyebilir miyiz 2000 yılında Ni anta ı’nda o simizi kurduk. İlk kuruldu u zaman 2 ki ilik ufak bir mimarlık o siydik. aha a ırlıklı olarak iç dekorasyon projelerine yönelmi tik. Aslında hede miz iç dekorasyondu. Ba lantılı olarak 2002 yılında nside adında mobilya e aksesuar ithalatı yapan ufak ma azamızı kurduk. O dönemde çokça mimari projelerde yaptı ımız dekorasyon i lerinde kullanmak istedi imiz aksesuarlar ardı. Bu dönemde de aksesuarda çok eksikler ardı. Biliyorsunuz aksesuar mobilyanın tamamlayıcısıdır. Bu dönemde ilano uarı e aris uarı’nda tanı tı ımız rmalardan ithalat yaparak sene de am ettik. akat arkasından gördük ki bizim her zaman hede miz daha fazla proje yapmaktı. Biz yaptı ımız i lerin tamamlayıcısı olarak gördü ümüz aksesuarları e mobilyaları tüccar mantı ı ile de il kendi projelerimiz için mobilyaların ithalatı eklinde gördük e bu hali ile ekillendirdik. Arkasından çok ükür ki proje i lerimiz daha a ırlıklı olarak de am etmekteydi. iderek ithalatı azaltarak asıl yapmak istedi imiz proje i ine a ırlıklı lüks iç dekorasyon i lerine yöneldik. O simizdeki herkes zaten mimardı. er zaman gönlümüzdeki ey aslında mimari proje ile iç dekorasyonu birle tirmekti. ünkü biz yaptı ımız e lerde o slerde sadece bir mek n içini yıkıp döküp güzelle tirmenin dı ında aynı zamanda o binayı da binanın dı ında stati ini de biz tasarlasak ne kadar iyi olur diye her zaman hedef koymu tuk kendimize. Ardından ilk projemiz Seba İn aat ngin eçeli’nin bize

gü enmesi ile ba ladı. Bodrum’da bize yapmayı planladı ı 12.000 metrekarelik deniz kenarında yakla ık 12 illadan olu an bir projeyi erdi. İlk mimari projemiz buydu. Bodrum ündo an’da yaptık e çok da ba arılı olduk. Arkasından bizimde kendimize gü enimiz geldi. O projenin ilginç bir hikayesi ardı. ok kısa bir zaman içersin de eskizini hazırlayarak yatırımcı ile satın almak isteyen mü teri aynı anda gördüler e çok be endiler. Bizim aslında mimari proje hikayemiz bununla ba ladı. asarım felsefeniz nedir Bir mimarın yaptı ı projenin kabul görmesi içinde insanların se erek mutlulukla ya aması yatırımcısını mutlu etmesi insanları içinde ya anılan güzel bir mekanlara ka u turuyor olması önemli bir ey. Bizim de tasarım felsefemiz böyle ba lıyor. izce başarılı bir mimari pro enin en önemli özellikleri nelerdir Mimari projelerin en önemli özellikleri bizce, projelerin gerek yurt içinde gerek yurt dı ında kabul görmesi. İnsanların projelere bizzat

EMLAK KONUT NİSAN 2018

77


Röpartaj

İ

ara tırarak içerisinde yer almaya çalı maları mimari çizgideki bir farklılık de il hakikaten insanların beklentilerine cevap veren ama bir yandan da farklı bir çizgi ile ele alınmı binalar tasarlamak zaten bu belirlili i sa lama yolunda kalıcı adımlar atmak demektir. Bir projenin k ıt üzerinde iyi olması güzel olması ancak hedef kitleye hitap etmemesi ya da arkasından içinde ya ayan insanları mutlu etmemesi ba arılı sonuçlar almayı mümkün kılmaz. urt dışı pro eleriniz bulunuyor mu ondra’da tasarımını tamamladı ımız bir butik otel projemiz ar. 20 odadan olu uyor. Aynı zamanda ser is apartmanı mantı ında uzun dönem kiralamalara uygun bir ekilde planladı ımız bir butik oteldir. Odaları 1 0 dan ba layarak 1 1 2 1 e 1’e kadar farklı planlama tipleri ar. Buradaki mantık 1 hafta e üzeri konaklamalar da içinde mutfa ı da bulunan ık e lüks hacimler yaratmaktı. abii ondra’ya seyahat eden ürk mü terilere hizmet edecek olmasını hedef aldık. emen altında bulunan bir de restoran tasarladık. Aynı zamanda kah altı e di er ö ünlerde otel mü terileri

78

EMLAK KONUT NİSAN 2018

K

YY

E

için e dı ardan da ö len e ak am yeme i için hizmet erecek güzel bir restoran tasarladık. İn allah bunun uygulamasına en kısa zamanda geçece iz. Bunun dı ında Almanya rankfurt’ta bir kısım projelerimiz ar o s binası ya da yine aynı ekilde lu ury residence olarak projelerimiz ar. A ırlıklı olarak 2 1 e 1 1’lerden olu an projemiz rankfurt’ta en kısa zaman içerisinde ba layacak. Atina’da ilgilendi imiz bir kısım projeler ar. urt dı ı projelerini önemsiyoruz. ent kavramı sizin için ne ifade ediyor eleceğin kentleri nasıl olacak ürkiye’de son dönemde en büyük yatırımlar son 10 sene içerisinde hep in aat sektörüne yapıldı. İn aat sektörü de ciddi anlamda büyüdü. Ba lantılı olarak neye ihtiyacı oldu u de il de sataca ı ön görülen projeler hızla hayata geçirildi. sasen u anda ürkiye de ihtiyaç olan segmentte yapılmı projeler son derece ilgi görmekte e satılmaktadır. Ancak ne yazık ki amacın e ihtiyacın dı ında birçok proje fazla sayıda üretildi. Amaca yönelik projeler hikayesi olan projeler de il sadece yapmı olmak için yapılan birçok proje oldu unu

görüyoruz. nümüzdeki dönemlerde do ru kurgu ile tasarlanmı hikayesi olan amaca e hedef kitleye hitap etmeyen projelerin hiçbir ansı olmadı ını dü ünüyoruz. Ama hala ürkiye İstanbul’da özellikle kentsel dönü üm çok büyük ihtiyaçtır. İleri dönemde in aat sektörünün kentsel dönü üme önem ererek büyüyece ini dü ünüyoruz. ünyada mimari anlayı daha ekolojik konsept odaklı fonksiyon ile görselli i optimum noktada birle tiren çe reye do aya kültürel de erlere duyarlı mimarlık meslek ilkelerine saygılı bir yönde her geçen gün ilerliyor. Bilgiye eri imin çok kolay oldu unu malzeme bollu unu ya adı ımız günümüzde izyoner olmak önem kazanıyor. ünyadaki tüm sanatsal mimari geli meleri e yeni tüketici e ilimlerini takip eden e özümseyen proje o sleriyle güncel mimari anlayı ların e zamanda yakılabilece ini dü ünüyoruz. çinde bulunduğunuz kentsel dönüşüm pro eleri varsa bu süreç hakkında bilgi alabilir miyiz ürkiye deki kentsel dönüşüm pro elerini nasıl değerlendiriyorsunuz Okmeydanı’nda Beyo lu Belediyesi ile birlikte kentsel


dönü üm projesinde göre aldık. Aslında bu çok gurur erici bir ey. Bu projede mimarlık o si olarak göre alıyoruz. rojenin en önemli bölümünü olu turan Okmeydanı’na da giri kısmı içerisinde bulunan adadan bir tanesi bizim tasarladı ımız alanlar içerisinde kalıyor. roje olarak çok ciddi bir metrekareye sahip olmasının dı ında hakikaten Okmeydanı’nın giri inden aliç’e inene kadar geni bir alanda üzerinde parklar tarihi alanlar bulunan çok farklı bir proje... Burada ticaret alanları kentsel dönü üm ile birlikte yeni rezidans e o s alanları oteller alı eri merkezleri eklinde oldukça büyük bir proje. Bunun tasarımı u anda büyük ölçüde konsept olarak tamamlandı. İlk olarak 201 yılında annes’da fuarında tanıtıldı. 2018’de de yine aynı ekilde bu proje ile ilgili detaylar yer alıyor. İn allah en kısa zamanda bu projenin de hayata geçece ini hızlanaca ını e daha detaylı bir ekilde çalı maya ba layaca ımızı ümit ediyorum. eşke ben tasarlasaydım dediğiniz bir mimari eser var mı Biz tasarlasaydık bunu çok daha iyi olurdu dedi imiz çok proje ar. Bu soruyu öyle ele alırsak ‘ asarlamak istedi iniz ama u ana kadar kısmet olmayan proje ar mı ’ et İstanbul’a ikonik yüksek yapılar tasarlamak istiyorum. Burada u ana kadar yapılan yüksek binaların kendi içerisinde farklı özellikte binalar ar tabii ki.. Bunun içerisinde be endi im de ar ancak İstanbul’a simge niteli inde bir bina tasarlamayı çok isterim. ehirler belli simgeleriyle anılırlar. İstanbul’un da simgesi olacak bir binayı mimar arkada larım ile birlikte tasarlamak çok arzu edece im ke ke ben böyle bir proje içerisinde olsam diyece im bir olaydır. mlak onut pro elerinde de yer alıyorsunuz, bu pro elerden biraz bahsedebilir misiniz mlak onut ile çalışmak nasıldı mlak onut’un u anda

ahincio lu’nun Nidapark İstinye projesinde yer almaktan tabii ki gurur duyuyoruz. u ana kadar Emlak Konut ile beraber yaptı ımız ilk proje oldu. Bu proje ile beraber hakikaten İstanbul’un en lüks hem İstinye’nin hem de İstanbul’un en ba arılı rezidans projesini yaptı ımıza inanıyorum. at planları cepheleri renkleri iç mekanları tasarım olarak her eyiyle bize ait olan bu projeden gurur duyuyoruz. mlak onut ürkiye’nin en büyük konut geli tiricisi. entsel dönü üm projeleri e İstanbul’un en büyük projeleri mlak onut tarafından yapılıyor. İstanbul’un e ürkiye’nin en büyük konut geli tiricisi mlak onut ile çalı maktan dolayı çok mutluyuz tabii... İleriye yönelik ba ka projelerimiz de olsun istiyoruz. Bu proje güzel bir çıkı projesi oldu bizim için insanlara farklı çözümler sunan hakikaten planlamasıyla içinde kullanılan malzemeleri ve iç mekanlarda sundu u konforuyla birlikte sıradanlı ın çok dı ında bir proje oldu. İstinye’ye de çok yakı an e bundan sonra kendisinden çokça bahsettirecek bir proje oldu unu dü ünüyoruz. İstinye u anda İstanbul’un özellikle A rupa akası’nın en re açta olan yerle im merkezi. rojenin gerek sahile olan yakınlı ı gerek İstinye ark e ba lantılı di er bölgelere olan yakınlı ı ile son derece cazip lokasyonu e bizim çizdi imiz elit mimari projesi ile gerçekten İstanbul’da u anda satın alınabilecek en de erli gayrimenkul

oldu una inanıyoruz. mlak onut ile beraber bunun gibi projeler üretmeye de am etmek istiyoruz. İstinye projemiz toplam 1 0.000 metrekare satılabilir alan üzerine kurulu blok e ba lantılı toplam 8 anahtardan olu uyor. arklı plan çözümleri iç mekan çözümleri dı cephe mimarisi e tüm tasarım hizmetleri tarafımızdan erilmekte. Bu projede oya i lermi gibi her bir ıslak hacim her mutfakla ba lantılı her cephe detayıyla her daireyle tek tek ilgilendik. akla ık 2 senedir bu projenin içerisindeyiz. amamlamak üzere oldu umuz proje gerçekten u ana kadar yaptı ımız e İstanbul’da yapılan en detaylı konut projesi. İn allah güzel sonuçlar alaca ımızı dü ünüyoruz. Almaktayız da zaten u ana kadar satı lara gelen talepler de projenin ba arılı oldu unu gösteriyor. elecek hedefleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz n büyük hede miz u an rmamızın yurt dı ında proje üreten bir rma haline getirmek. u anda özellikle ürklerden yurt dı ındaki projelere kar ı çok büyük ilgi ar. Biz de yurt dı ında e ya da o s almak isteyen ürklere ürk bir yatırımcı e mimar ile hazırlanmı hikayesi malzemesi projesi düzgün e bilinen gü enilir rmalar tarafından gü enilir bir yatırımcı ile gerçekle tirilen projeler sunma hede ndeyiz. O simizin bilgi birikimini ve çizgimizi yakaladı ımız tarzın yurt dı ında da kabul gördü ünü görüyoruz bununla ba lantılı projelerimizi yurt dı ına ta ımak en büyük hede miz u anda.

EMLAK KONUT TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KONUT GELİŞTİRİCİSİ. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ VE İSTANBUL’UN EN BÜYÜK PROJELERİ EMLAK KONUT TARAFINDAN YAPILIYOR EMLAK KONUT NİSAN 2018

79


Haber

İ

İ

BB’nin her alanda teknoloji üreten e yerli teknolojiyi kullanmaya özen gösteren bir kurum oldu unu belirten İBB Ba kanı e lüt ysal er alanda yerli ürün kullanmak konusunda biraz daha cesur oldu umuzu dü ünüyorum. İBB olarak B ’in yerlisini yaptık İ aksi’yi hayata geçirdik. İn allah kısa zamanda urkcell e ile çok büyük bir sektör olan yemek kartı alanında bir çalı ma hayata geçirece iz dedi. İS İ’nin düzenledi i ‘ . Su e Atıksu Sektöründe erli rün alı tayı’nda konu an Ba kan e lüt ysal İBB’nin her alanda teknoloji üreten e yerli teknolojiyi kullanmaya özen gösteren bir kurum oldu unu belirterek er alanda yerli ürün kullanmak konusunda biraz daha cesur oldu umuzu dü ünüyorum. İBB olarak B ’in yerlisini yaptık İ aksi’yi hayata geçirdik. İn allah kısa zamanda urkcell e ile çok büyük bir sektör olan yemek kartı alanında bir çalı ma hayata geçirece iz dedi. İBB’nin ba lı kurulu larından İS İ’nin düzenledi i ‘ . Su e Atıksu Sektöründe erli rün alı tayı’na Bilim Sanayi e eknoloji Bakanı aruk zlü e İstanbul Büyük ehir Belediye Ba kanı e lüt ysal’ın yanı sıra İS İ e İBB Bürokratları S ’lar ile sektör temsilcileri katıldı. alı tayda konu an İstanbul Büyük ehir Belediye Ba kanı e lüt ysal teknolojinin insan hayatının azgeçilmezi oldu unu belirterek İBB olarak her alanda yerli ürün kullanmak konusunda biraz daha cesur oldu umuzu dü ünüyorum. Açıkçası baktı ımız zaman sadece

ERLİ ÜRÜN KULLANMAK A CE URUZ İBB BA KANI ME LÜ U AL

İBB Ba kanı e lüt ysal İS İ’nin düzenledi i ‘ . Su e Atıksu Sektöründe erli rün alı tayı’nda konu tu.

80

EMLAK KONUT NİSAN 2018


İS İ de il İstanbul Büyük ehir olarak bütün birimlerimizde yerli ürün kullanımı konusunda biraz daha cesur oldu unu dü ünüyorum. Bunun nedeni Sayın umhurba kanımızın 1 yılında belediye ba kanı olduktan sonra bu kapıyı açması e daha sonrasında da ürkiye’de gerçekten yerlile me adına güzel adımların atılmı olmasıdır. erçekten İstanbul’a bakıldı ı zaman birçok birimimizde yerli ürünleri kullanıyoruz diye konu tu. ullanılan ürünün ürkiye’de üretilmi olmasının yerli olması için yeterli olmadı ını ba ka ülkeye ba ımlı hale gelinmemesi gerekti ini urgulayan e lüt ysal bu konuda milli sanayicilere büyük i dü tü ünü söyledi. Ba kan ysal Bizim ya larımızda olanlar hatırlar geçmi te ilkokullarımızda yerli malı haftası olurdu. erli malı yerli ürün dedi imiz zaman ne anla ılmalı u anda bizim İS İ’de kullandı ımız bir ürünün sadece İstanbul’da ürkiye’de sanayicimiz tarafından yapılmı olması yetmiyor. ullandıktan sonra kullanırken e bu ürün bizi bir ba ka yere bir ba ka ülkeye ba ımlı hale getiriyorsa ayet bu ürün yerli olmaktan çıkmı tır. Bu manada da sanayicilerimize i dü üyor. aten baktı ımız zaman ürün tanımımız da de i mi durumda ifadelerini kullandı.

olmaktan çıkmı tır. İn allah kısa bir zamanda urkcell e Büyük ehir olarak bir çalı mamız ar in allah hayata geçirece iz. emek kartı bir rahatlıksa yemek yiyenle yemek ikram eden arasındaki kararı çok uzaklardan birileri ermemeli. O konforu burada sa layabilmemiz lazım diyen ysal sözlerini öyle sürdürdü erli malı deyince hakikaten rekabet edebilen yenilik getirebilin ürün demektir. İ in çerisine teknoloji e ino asyon giriyor. urumlarımızla akademik çe remizle S ’larımızla e sanayicilerimizle hep beraber bir araya gelir bu sorunları a arız diyorum. akın geçmi e bakıp çok daha iyimser olmak gerekti ini dü ünüyorum. Bu potansiyelle önümüzdeki 10 yıl içinde her alanda dünya ile rekabet edebilen sanayicilerimiz dünyanın konforunu ya ayan halkımızı olu turabilece iz diye dü ünüyorum. ysal sözlerine öyle de am etti erli malı dedi imiz zaman o zaman ortaya u da çıkıyor ak eden rekabet edebilen yenilik getiren o konforu alıcıya da satıcıya da sunabilen ürün demektir. İ in içerisine teknoloji giriyor ino asyon giriyor. rünü alan da satan da geli tiren de onları yeti tiren de akademik çe resinden idarecisine hep beraber bir araya gelip in allah bunları a arız diyorum. eçmi e batıp çok ümitsiz olmak

yerine yakın geçmi e bakıp e gelece imiz iyi planlayıp çok daha iyimser olma gerekti ini de dü ünüyorum. İn allah bunu yapalım. Bu potansiyelle bu ha ayla biz inanıyorum ki kısa bir süre içerisinde önümüzdeki yıl 10 yıl içerisinde her yönüyle dünyayla rekabet edebilen bir mecraya geçeriz. ünyayla rekabet eden sanayicilerimiz dünya konforunda ya ayan halkımız hep beraber bunu yapaca ız diyorum. Sanayicilerimize bu konudaki destekleri için ayrıca te ekkür ediyorum. KAMU VE SANAYİCİ BİRBİRİNE GÜVENMELİ İBB olarak yaptıkları metroları biraz daha uzatmak istediklerinde sinyalizasyonu yapan rma ‘benden izinsiz yapamazsın ya da u kadar para isterim’ dedi ini e bunun müthi bir ba ımlılık oldu unu dile getiren ysal Bu müthi bir ba ımlılıktır. Bu durumda yerli e milli ürünün önemi çok daha iyi ortaya çıkıyor. O zaman görüyoruz ki yerli e milli ürün ülkemiz adına çok daha önemli hale geliyor. Bu nedenle İS İ’nin attı ı bu adımın önemli oldu unu dü ünüyorum. Sanayiciler ile bu ürünlerin en büyük kullanıcıları olan kamu idareleri birbirine gü enmeli ki gerçekten mesafe kat edebilelim. ü enmeli ki ülke olarak bir ba kasına ba ımlı kalmayalım huzurumu bozmayalım eklinde konu tu.

YERLİ VE MİLLİ ‘YEMEK KARTI’ İstanbul’da yemek kartının ciddi bir pazar oldu unun e bu pazarın ransızların elinde oldu unun altını çizen ysal öyle konu tu İstanbul’da ya ıyoruz. areketli bir ehir yemek kartı ciddi bir pazar. Ama ransızların elinde. u anda yerli bir ürün çalı ması yapıyoruz. Aslında tamamen bir yazılım bir program. erlilik nedir rünü alan da satan da dı a ba ımlılıktan kurtulsun. emek kartı sisteminde u anda ransızlar hakimler. Satan da alan da onların kararına ba lı kalmı sa artık o sistem yerli EMLAK KONUT NİSAN 2018

81


Haber

İ

t n

e endi

İstanbul Büyük ehir Belediyesi’nin düzenledi i 1 . İstanbul ale esti ali ba ladı.

1

. İstanbul ale esti ali açılı ında konu an Ba kan e lüt ysal İstanbul’a tamamı yerli 12 ayrı türde 0 milyon lale diktiklerini belirterek ale esti ali kapsamında hem İstanbulluları lale ile bulu turduk. em köylülerimizi lale üreticisi yaptık i e ekmek kapısı oldu. Aynı zamanda lale ana atanı İstanbul’dan ihraç edilir konuma gelmi oldu. İn allah ehrimizin kaybolan güzelliklerini ortaya çıkartmak adına 1 0 ayıs arasında da çiçek festi alimiz olacak dedi. mirgan orusu’nda gerçekle en 1 . ale esti ali’nin açılı ında

82

EMLAK KONUT NİSAN 2018

İBB Ba kanı e lüt ysal e i atice ysal ile İstanbul alisi asip ahin ‘in yanı sıra zbekistan unus übnan ataristan e ezayir Ba konsolosları ile ı i leri Bakanlı ı İstanbul Büyükelçisi ile bazı ilçe belediye ba kanları İBB Bürokratları ö renciler e atanda lar yer aldı. örende konu an İstanbul Büyük ehir Belediye Ba kanı e lüt ysal İstanbul’dan dünyaya yayılan lalenin 1 yıl öncesine kadar İstanbullular için ismi duyulan resmini görülen bir çiçekten ibaret oldu unu belirterek ale bu festi allerle in allah İstanbul’umuza dönmü oldu dedi.

LALE FESTİVALİ’NİN ARDINDAN ÇİÇEK FESTİVALİ GELECEK 18. yüzyılda İstanbul’da 1 88 lale çe idinin oldu unun tespit edildi ine dikkat çeken Ba kan e lüt ysal u anda İstanbul e ürkiye’de ekimi yapılan 12 çe it lalenin bu rakamın onda birine dahi eri emedi ini söyledi. ale akfı’nın bütün lale çe itlerinin yeniden hayat bulması adına önemli çalı malar yaptı ını ifade eden ysal Baharın ba langıcı anlamına gelen e hayatı güzelle tiren lalenin geçmi teki çe itlerinin de amı in allah bu çalı malarla gelecek. Bundan sonra lale İstanbul’un ayrılmaz bir


parçası olacak e ismi İstanbul ile aynı manaya gelecek diye duada bulunuyorum. 1 0 Nisan arasındaki ale esti alimiz de am edecek. İn allah ehrimizin kaybolan güzelliklerini ortaya çıkartmak adına 1 0 ayıs arasında da çiçek festi alimiz olacak. İstanbul’da her sene çiçek festi ali yapaca ız. İstiyoruz ki ehrimizin her noktasında e bütün balkonlarda çiçekler olsun diye konu tu. İstanbul’daki parklarda bahçelerde lale e çiçeklerle çok güzel peyzaj örnekleri yapıldı ını hatırlatan ysal mirgan arkı’na 12 ayrı türde milyon lale diktiklerini İstanbul’un tamamındaki park bahçe meydan e cadde kenarlarına da 0 milyon lale dikildi ini belirten ysal lale e çiçek üreticilerinin dünyaya ihracat yapmaya ba ladıklarını dile getirdi. DİKİLEN LALELERİN TAMAMI YERLİ Bugün itibarıyla 12 çe it lalenin tamamının yerli e milli oldu unu lalelerin İstanbul’un köyleri ile bazı illerde yeti tirildi ini urgulayan ysal lale dikimi e ale esti ali’nin maliyetinin 10 milyon lira oldu unu söyledi. ysal ale esti ali kapsamında hem İstanbulluları lale ile bulu turduk.

em köylülerimizi lale üreticisi yaptık i e ekmek kapısı oldu. Aynı zamanda laleyi ana atanı İstanbul’dan ihraç eder konuma getirmi olduk. Ancak 1 20’li yıllarda İstanbul’da 1 88 çe it lale oldu unu dü ünürsek daha yapmamız gereken çok i ar eklinde konu tu. VALİ ŞAHİN’DEN BAŞKAN UYSAL’A TEŞEKKÜR örende konu an İstanbul alisi asip ahin de ale esti ali’nin hayırlı olmasını dileyerek eme i geçen İBB Ba kanı e lüt ysal e ekibine te ekkür etti. alenin ürk kültür e sanatında çok önemli bir yeri oldu unu belirten ali ahin lalenin aynı zamanda ilahi a kı temsil eden bir çiçek oldu unu söyledi. İstanbul Büyük ehir Belediyesi’nin bu kadim kültürü ya atmak adına 1 yıldır çok önemli çalı malar yaptı ını lale bahçelerinin cennet bahçeleri gibi oldu unu ifade eden ahin İstanbul’dan dünyaya yayılan lalenin en çok Anadolu’ya e İstanbul’a yakı tı ını dile getirdi. İstanbul Büyük ehir Belediyesi’nin son yıllarda çok ciddi a açlandırma e çiçeklendirme çalı maları yürüttü ünü kaydeden ahin ayıs ayında yapılacak çiçek

festi aliyle İstanbullulardaki çiçek uurunun daha arttırılaca ına inandı ını söyledi. örende konu maların ardından Ba kan e lüt ysal e ali asip ahin çocuklarla birlikte lale yapraklarından üretilen pastayı kesti. aha sonra basın mensuplarıyla mirgan orusu’ndaki lale bahçelerini gezen ysal e ahin foto raf makinesiyle festi alin ilk lale foto ra arını da çekti. TAKSİM MEYDANI LALELERLE SÜSLENDİ İstanbul Büyük ehir Belediyesi 1 . ale esti ali kapsamında aksim eydanı’nı lalelerle donattı. engarenk laleler tarihi meydanda görsel bir ölen ya atıyor. İBB ark e Bahçeler aire Ba kanlı ı tarafından saksılarda yeti tirilen 12 çe itteki toplam 18 bin lale aksim eydanı’nı süslüyor. Birbirinden güzel rengarenk laleler meydandan yolu geçen ziyaretçilere tam bir görsel ölen ya atıyor. İstanbulluların yanı sıra turistler de lalelerin foto rafını çekmenin ze kini ya ıyor. Birçok atanda e turist aksim eydanı’ndan telefonlarıyla canlı yayın yaparak bu güzel anları se dikleriyle payla ıyor. mirgan orusu’nda Nisan’da gerçekle tirilen törenle 1 . ale esti ali’ni ba latan İstanbul Büyük ehir Belediye Ba kanı e lüt ysal bu yıl ehrin parklarına bahçelerine meydan e caddelerine 12 ayrı türde 0 milyon lale diktiklerini ifade ederek lalelerin tamamının yerli e milli oldu unu belirtmi ti. EMLAK KONUT NİSAN 2018

83


Bölge Raporu

E İK

İ ANBULUN KALBİ BE İK A Be ikta ilçesi tarihi kimli inin yanı sıra günümüzün modern İstanbul algısının en çok hissedildi i bölgelerden biri. Be ikta özellikle Anadolu e A rupa akaları’nı birbirine ba layan ana aksları barındırması e yeni ula ım projelerine sahip olmasından dolayı ula ım açısından oldukça önemli bir lokasyona sahip.

84

EMLAK KONUT NİSAN 2018

B

ölgede in ası de am eden abata Be ikta ecidiyeköy ahmutbey metro hattı bölgenin ula ım alternati erini çe itlendirecek önemli projelerin ba ında gelmekte olup yapımı de am eden e özellikle ıra an addesi Barbaros Bul arı e sentepe tra ini önemli ölçüde rahatlatması beklenen olmabahçe e azım ünel rojesi bölgede etkili olan bir di er mega projedir. amamlandı ında abata aksim a ıthane’den incirlikuyu tiler e ent Ortaköy’e kesintisiz

olarak ula ımın sa lanabilece i bu proje ile özellikle ilçe tra inde önemli bir rahatlama ya anması beklenmektedir. İlçenin yerle im için yo unlukla tercih edilmesi e bunun yanı sıra i alanlarının da bölgeye entegre olması bölgeyi gece gündüz ya ayan bir merkez halinde tutmaktadır. İlçenin genelinde gündüz nüfusunu çekecek çok sayıda unsur bulunmaktadır. ni ersiteler merkezi i alanları çok sayıda o s İstanbul ölçe ine hizmet eden ticari birimler ile yeme içme birimleri e lence e rekreasyon alanları günlük alı eri e yönelik alanlar ile müze e sanat galerileri ilçenin


gündüz nüfusunu artıran ba lıca unsurlardandır. İstanbul erkezi İ Alanı akslarından e ent incirlikuyu e Barbaros aksları ilçe sınırları dahilinde yer almakta olup özellikle e ent e incirlikuyu aksı İstanbul’un A e A o s stokunun önemli bir kısmını barındırmaktadır. Bu bölgede bilinirli i TSK yüksek e prestijli pek çok Gayrimenkul o s rezidans e alı eri D Özel Projeler merkezi yer almaktadır. D Birçok üni ersitenin çe itli D bölüm e fakültelerinin U yer aldı ı Be ikta E K ilçesi ticaret e hizmet sektörlerinin de ön plana çıkmasıyla ço unlukla dinamik bir nüfus tarafından ikamet amaçlı tercih edilmektedir. İlçe genelinde konut piyasası

incelendi inde genel kullanım fonksiyonlarına ba lı olarak farklı alt bölgeler gözlemlemek mümkündür. İlçenin merkezi niteli indeki Be ikta ar ı bölgesi a ırlıklı olarak ticari fonksiyonların ön plana çıktı ı e çe resinde genellikle katlı biti ik nizamlı eski konutların yer aldı ı bir bölge olarak nitelendirilebilir. Bu bölgedeki konutların üni ersite ö rencileri tarafından tercih edilirli i oldukça yüksektir. İlçenin en önemli arterlerinden olan Barbaros Bul arı çe resi e ikilita bölgesinde ise genellikle 1 eya 2 bloktan olu an yeni konut projeleri yer almaktadır. Barbaros Bul arı’nın üst kısımlarındaki konut bölgelerinde ise ço unlukla orta üst gelir gruplarına hitap eden konutların yer aldı ı a ırlıklı olarak beyaz yakalılar tarafından tercih edildi i e eski yeni konut stokunun bir arada bulundu u görülmektedir. Bu bölgelerde aynı zamanda Büyükdere addesi e İA etkilerinin de gözlemlendi i özellikle Barbaros Bul arı üzerinde yer alan dairelerin o s olarak de erlendirildi i de görülmektedir. Büyükdere aksı üzerinde yer alan e ent bölgesi ise illa tipi 2 katlı yapılar ile yo unluk kazanmı tır. L ELE Be kta

İlçe sınırlarında yer alan e daha çok üst gelir grubu tarafından tercih edilen prestijli bölgeler olarak nitelendirilebilecek Nisbetiye tiler lus bölgeleri ise genellikle bakımlı eski yapı stokundan olu makta olup bu bölgelerde son dönemlerde kentsel dönü üm kapsamında yenilenen yapılar dikkat çekmektedir. tiler e lus bölgelerinde ayrıca illa tarzı yapıla malara da rastlanmakta bölgede manzara faktörüne göre yatlar daha yüksek mertebelere de ula abilmektedir. Ortaköy’ün üst kesimlerinde standart binalarda konutlar yer almakta iken sahil aksı olan Ortaköy uruçe me Arna utköy Bebek hattında bo az manzaralı illa siteleri ile münferit illalar bulunmaktadır. Bo az hattında yer alan konutlarda yatlar oldukça üst se iyelerde seyretmektedir. Be ikta ilçesindeki standart tarzda konutların de erlerini inceledi imizde tablodaki de erler üzerinden satı ların gerçekle ti ini görebiliyoruz. aha lüks ekilde in a edilmi projelerde in aat kalitesi konsept büyüklük e kullanım alanı büyüklü üne göre de erlerin daha da yukarıya çıkabildi i görülmektedir. I I

a

B

S TI DEĞE LE I -

es

2

k ta - a ette e

2

s et e - t e -

s

tak

-

2 2

e

e-

nav tk

2

2

2

-

2

-

2

-

EMLAK KONUT NİSAN 2018

2

85


Bölge

86

ADANA

EMLAK KONUT NİSAN 2018


Pamuklar di r İnsanları yemekleri uçsuz bucaksız pamuk tarlaları güzel sahilleri kültürleri bulu turan festi alleri ile üphesiz Adana ürkiye’nin en özel ehirlerinden birisi

T

ürkiye’nin en kalabalık altıncı ehri olan Adana topraklarında 201 erilerine göre 2 milyonu a kın insan ya ıyor. Adana ürkiye umhuriyeti’nin ilk sanayile en bölgelerinden biri olması köklü bir sanayile me gelene i e sermaye birikimi yaratması sebebiyle ürkiye ekonomisi için önemli bir ildir. Osmanlı’dan umhuriyet’e de rolunan tarım ekonomisinin aya a kalkmasında e sanayile meye do ru atılan ilk adımlarda Adana’nın izi ardır Adana Anadolu yarımadasının güneyinde e Akdeniz Bölgesi’nde yer alır. Adana’dan ukuro a’nın batısındaki arsus’a giden yol oros a ları eteklerindeki tepelerden geçer. Seyhan Barajı’nın in asıyla e tarım tekniklerindeki geli imlerle beraber 1 0’li yıllarda tarımsal erimde büyük geli meler ya anmı tır. Adana pamuk bu day soya fasulyesi arpa üzüm e narenciyenin büyük miktarlarda üretildi i ukuro a tarım bölgesinin pazarlama e da ıtım merkezidir.

tarihi belgelerde ‘ likya’ olarak bahsedilen ukuro a’dan Bo azköy’den çıkarılan itit yazılı le halarında ru Adania Adana ülkesi kayıtları me cuttur. itit tabletlerinden ititler döneminde kent e çe resinde izzu atna rallı ı’nın egemen oldu u anla ılmaktadır. . . 1 tarihinde ititler ukuro a’yı ele geçirmi lerdir. Bölge ititlerden sonra Asurluların erslerin akedonya kralı İskender’in omalıların e Bizanslıların eline geçmi tir. Abbasiler de rinde bu bölge ürkle mi e o günden bu yana ürk atanı olmu tur. Osmanlılar de rinde ilk olarak a uz Sultan Selim 1 1 ’da ısır seferine giderken 1 1 ’de amazano ulları Beyli i’ni de letine katınca bölge Osmanlılara geçmi . 1 08’de ir ansur’un kendi iste i ile emirlikten ayrılması üzerine

Adana önce alep Beylerbeyli i’ne ba lanmı tır 188 ’da ise alep Beylerbeyli i’nden ayrılarak ehir müstakil Adana yaleti olmu tur. Adana 1 . yy’ın ortalarına do ru Osmanlı e leti’ne kar ı ayaklanan ısır alisi a alalı ehmet Ali a a tarafından ele geçirildi e ısır Ordusu’nun kararg hı olarak kullanıldı. ondra Antla ması’yla 18 0 Osmanlılar’a geri erilir. Adana Osmanlı e leti’ne ba lıyken 18 Aralık 1 18’de ransızlar Adana’yı i gal ettiler. Adanalılar silaha sarılarak oroslarda ransız e rmenilerle sa a tılar. ürkleri esir edemeyeceklerini anlayan ransızlar Ocak 1 22’de Adana’dan çekildiler. Bu tarih halen Adana’nın kurtulu günü olarak kutlanmaktadır. Adanalıların atan e istiklalleri u runa 18 Aralık 1 18 Ocak 1 22 arasında yaptıkları mücadele bir kahramanlık örne idir.

TARİHİ Adana e ukuro a bölgesi çok eski de irlerden beri insanların yerle im merkezi olmu . ski EMLAK KONUT NİSAN 2018

87


Bölge

ADANA

Tarihin izinde Adana Adana’nın tarihe ı ık tutan müzelerini e günümüze kadar ula mı tarihi yapılarından bazılarını bu sayfalarda bulabilirsiniz.

ETN

Ü ESI

k es n e e n a n ae an ak a a son a te k e o an k se nas e o a ak en en t sk e a a a nen e e k ova k e n e ve o os a a a a an ke eato k a en n e a a se en ekte

T TÜ K e

D N

KE L

I

Ü ESI

et n an n an e en son a n ak t B ne en e k enn en esk k on es n en e e e ke k e kte e ke ve s s ka a n a ka an k ova n n en n ta ne k t tan n ese e e a akta ana kent e ke n e e a an en a e ve t k sa on an o an e e e sto k ev e en n e ek ok ese se en ekte

N ĞLU ED ESESI e

n a a k as k ese e an n a

s an

Ü ESI

nas esk ana n n e ke o an ta e e a a a a e enekse ana ev e n en İk kat a k a at k a B e k e ne en e t Bakan n a o n as e ek a n a t a o a ak tes e ve ko a a t na a n t a a ano a n an a a a a t o an ev e k e et n n k s n e sta a e a tat k a t te e at e an a kte sa o a B na tat k B ve t es e ne n e a an n o o o tan Be ett n e e n n e n e ka a t ve a k n a a a esto e e ve n a a ete a t tat k n ana a e n o an a t ta e es t en e e e e k t an akta

DU LU K LESI e

an n k k e at s n a a ka a a nn n n at s n a ve ka a ksek ktek se t ka ke te e e n e a a san akta ev es et e ek va a akan o k es n e et e e k es n akta ek ka s o a ak akta ae e sn e a ka nt a ve sa n a e a akta e e et a n a ka a e a a ekte

S

N I

II

a an e ke a ta e e sa o a as na a en ana a en ok a et e en a n se e e ta o ak en k a e en o as s an a s ne sa k ka na ak n a e en a n a ete a t ve k k ka as tes va

YILAN KALE

s s e e an a as n a ova a k te e e n e İ na o an e ek Bo a o a ana s s a as ve ntak a an e en ta st a ve ke van o n n e n e nan ka e a ka e e n n n k a kas a k a as n a Şa e an a es o a ak a nen ka e e Şe e an a k n n an et t te e ett s ent s a n

88

EMLAK KONUT NİSAN 2018


Ü ÜK S KULESI

T

a

a n e n a a n a a ta a n an a t t es e ta tan k t en kes t ksek kte k e es a ee n a an a n ve e an vak t e n ste ek n a t es

TE E sk

Ğ EVLE I

ana ev e a n a e e a n n e n e ve etek e n e a s n ek ana e n n e e kk t a a sak e e a ve nn o a a t

N ĞLU K N ĞI

a a ano a Be ta a n an n a a t t kat es e ta tan ana n n ve k e nn en esk ev nek e n en en n o t ae a akta ev et e n n se a k k t a a son ak a a t a a nt a a k as ne en e an a ve t

ULU

I VE KÜLLI ESI

ana ak s v a ese e n n en ne e n en n a a a ano a Be ta a n an a a at n a a Be n o e et a a ta a n an t e ek a ete a t a e k e k ve s an a e k e n ta a n n ka s e k a ta n a na es e k st n e a nn e n ek kon k at ve na e ek ta ke e e a n e k e n ans t Bt n ek t e a a ano a es n n e e son e e e sanatsa ek e tk ot e ve n e k an t a n n o s n ak e ese n en o a ak k an akta

UNL

T

K

Ü

Şe n n en e en e an e e n ek k e en en kkat eken an ka a o ak s o an a k na ka a oto a a a a a k o an k n a ak en esk k nvan na sa ken n e sa e e a a ve s k et t a ne a kt ana es n ek k ta e e a ent os ta a n an a a a n n a ve ksek n e o an k an a an o ta a o en va ak ke e en a ett B n a an an ak sa a ta ak k ke e e k as an ka a t as va

I D N D N E!

GÖR: ent e ke n ek keo o ve tno a a es ve tat k v a a an a s Be ek se a k ve e e a sk ana v e e ke n ak nava a Şa ve s s en e e e k atan ve atan ennet e a k ta a a esk a a YE-İÇ: ana e a a a s a a a

d n

t ğ

Adana deyince herkesin aklına ilk gelen şey meşhur yemekleridir. örenin zengin bir mutfağı bulunmaktadır. utfağın bu kadar zengin olmasının nedeni çeşitli kültürlerin etkisinde kalmasıdır. Y smini içinde bulunan mantıların hazırlanması için, hamuru küçük yuvarlaklar şeklinde kesmeye yarayan yüksükten alan bu çorba, bazı yörelerde mantı çorbası olarak da biliniyor. çerisine nohut, mantı ve et suyu konuluyor. zellikle kış aylarında doyurucu ve enerji verici bir yemek olarak öne çıkıyor. K lbette Adana’nın Adana’dan daha meşhur olmuş bir şeyi varsa o da Adana Kebabı’dır. Adana Kebabı’nın sırrı, Torosların kekiğini yemiş küçükbaş hayvanların sağlıklı etlerinin el kıyması olarak hazırlanması, dinlendirilmesi, içindeki ha f baharat ve kısık alevde sık çevrilerek yağının mıhlanarak pişirilmesinde yatıyormuş. algam, Adana’nın en yaygın içeceklerinden biridir. zelliği Adana’daki çoğu yiyecek ve içecek gibi acılı olmasıdır. Ancak şalgamın acısız versiyonu da vardır. algam, havuç benzeri bir kök sebzedir. Bir süre suda bekletilince pıhtılaşmış kan kırmızısına yakın rengini suya salar, rengini suya bırakır ve taneleri zamanla yumuşar. Sıcak Adana günleri için yapımı kolay bir serinleticidir. işastadan yapılan su muhallebisi kıvamında son derece basit bir tatlının, bici suyu dediğimiz kimyasal ile renklendirilmesi, elde kıyılan buzla soğutulması, gül suyu ve pudra şekeri ile tatlandırılmasıyla hazırlanır. K çi ceviz kaplı, dışı çıtır çıtır şerbetli bu tatlı da Adana’nın meşhur yiyeceklerinden biridir. İ K Adana içli köftesinin özelliği haşlama olmasıdır. Bilindiği üzere atay içli köftesi kızartılır. Adana’nın içli köftesinin dışındaki ince bulgur, et ve cevizle hazırlanır, içine soğanla kavrulmuş kıyma, baharat ve yağ eklenir. Osmanlı’nın bu meşhur içeceği özellikle tarihi Adana bölgelerinde h l serinlemek için içilen yerel içeceklerden biridir. eyan kökü şerbetidir.

EMLAK KONUT NİSAN 2018

89


Bölge

ADANA

A ANA A BİR ÜN A E İ ALİ

Portakal i eği rn

Nisan ayında açan portakal çiçeklerinin kokusu e li inde Adana’da herkesi bir araya getiren luslararası ortakal içe i arna alı bu yıl da co kuyla kutlandı.

90

EMLAK KONUT NİSAN 2018


T

ürkiye’nin ilk e tek sokak karna alı olan ortakal içe i arna alı’nın ’ncısı bu yıl 8 Nisan tarihleri arasında gerçekle tirildi. areketli bir programa sahip karna al her yıl yerli e yabancı birçok turisti Adana’ya çekiyor. tkinlikler a ırlıklı olarak Seyhan Belediyesi a ar emal ültür erkezi önünde gerçekle tirildi. tkinliklerin ilk gününde satı stantların yanında konserler halk oyunu gösterileri çocuklar için özel animasyonlar e oyun alanları ile çe itli o lar düzenlendi. arna al alanı sabah 0 .00’da açılıp ak am 22.00’ye kadar açık kaldı. er yıl portakal çiçe i kokusunun en yo un hissedildi i 8 Nisan tarihleri arasında gerçekle tirilen sokak karna alında yüz binlerce ki inin bulu tu u Atatürk arkı oros addesi e erkez ark’ta de sahneler

kuruldu ünlü sanatçı ıraç e yerel müzik gruplarının sahne aldı ı ücretsiz halk konserleri organize edildi. arna al için Adana’ya gelen çok sayıda ziyaretçi erkez ark’ta bir araya geldi. e itli kostümler giyen e portakal çiçe i temasına uygun aksesuarlar takan katılımcılar renkli görüntüler olu turdu. ortejde klasik arabalar ile motosikletler de yerini aldı. imi katılımcılar da traktörlerin kasalarında kendilerini izleyenleri selamladı. atılımcılar parkta kortej yürüyü ü gerçekle tirdi. ürüyü e Adana Büyük ehir Belediye Ba kanı üseyin Sözlü karna alın kir öncüsü e ‘Nisan’da Adana’da omitesi’ Ba kanı Ali aydar Bozkurt Seyhan Belediye Ba kanı eydan aralar ile sanat e spor camiasından çe itli isimler katıldı. Adana Büyük ehir Belediye Ba kanı üseyin Sözlü kentin küresel tanıtımına büyük katkı sa layan ortakal içe i arna alı

için belediyenin tüm imk nlarının seferber edildi ini açıkladı. Sözlü festi ale e sahipli i yapmaktan kı anç duyduklarını belirterek er iki bahar da Adana’nın en güzel zamanıdır. Adana’nın güzelli ini tarif etme açısından söylemek gerekirse Adana her iki baharda da yurdumuzun en güzel noktası en güzel yöresidir diye konu tu. arna alın kir öncüsü e Nisan’da Adana’da omitesi Ba kanı Bozkurt da karna alı ilk düzenledikleri yıl ‘bir se gi çorbası yapıyoruz tuzunu kapan gelsin’ dediklerini geçen zamanda herkesin tuzlarını kapıp geldi ini aktardı. Adana’nın ho görü e özgürlü ün ba kenti oldu unu söyleyen Bozkurt Bu topraklar üzerinde attı ınız her adımda hepiniz birer fahri Adanalısınız diye konu tu. örende karna alda kostüm tasarımında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi sanatçı ıraç da konser erdi.

EMLAK KONUT NİSAN 2018

91


EMLAK KONUT

N İ

A N

A

I N

A K A

I L A B İ L E C E

İ N İ Z

E

K İ N L İ K L E R

N D LU TE I KIVIL I STE ISI

k e n n k o es one o k ans to v a aa n a etenek o ktan o o a aa k s en ans ste s n o k a a ta a n ova a t a v ste s n e o ka na o te n n e sane e ak ka k e o ans n ak ko eo a n n an s a n e ak o as ve en ko eo a e n e n ste e sa ne e ka ak a na o to ak a n n en n k e n en e enen ko eo a etn k ve o e n ans k s e sa ne e ta na ak na o te ve o a ste e t ve t n a ek ok t ne e kat a ak k t n a a tan ta ak o k a n k k a a a sanat a tan aa n n a a ak a a n sanat e a an a a a n sa a a ak o an ste e a tan e e ta e o N I IS

ES

SULT N

LISI ND

LE

ET

İstan e et est va san ta n e s a tan a s n a en ene ek İstan e et est va a t n n a ne e n en e e et e n en n te k esto an a n en e e k e e n e k e İstan n en e ekan o an s a tan a s n a san ta n e a a a et o tk n k t n k ve e en e e e s e ek ve e a ank e enekse e e a t s e son ana ak N E S I

LE N D D VIN I E D I IST N UL D

n a e n ek en ka sa eona o n se s eona o a n o a İstan a İstan a a eona o a n e a an en ne se o a ak ste en se e n a t B e n a n an n at na k o a ak İstan a a a a n n n o na esk e n en o a k a ak o t an ese n en n ta o a n n o ks on a n e a as ve e n n e s ko a a n n n se e e ak n ese n o e e a n a an a eona o a n ea n ne e a a e an e a ae o ve e t e o na av e n a sn eona o a n o a İstan a se s n e e san e ka a a et e e sn N U I a

92

EMLAK KONUT NİSAN 2018


Tarih

G A LATA KU L E S I Sami Özbudak

Masallara uzanan kule Galata Kulesi’nin hem kendisi hem de tarihi heybetli. Bu asırlık güzellik yüzlerce savaş ve yıkıma direnmiş, hala hayata meydan okumakta. Oradan İstanbul’a bakınca burayı daha çok seveceksiniz.

R

apunzel İstanbul’da yaşasaydı eğer, saçlarını kesin Galata Kulesi’nden sallandırırdı. Bu çağrışımın sebebi hiç kuşkusuz Galata Kulesi’nin masalsı duruşu ve atmosferi olmalı. Hiç kimse Galata Kulesi’nden İstanbul’a bakmadan ölmemeli. Söylediğimiz bu şeyi kulenin tepesine çıkıp da şehre baktığınızda daha iyi anlayacaksınız. Çünkü sizi orada Tarihi Yarımada’dan Kadıköy’e muhteşem bir panoramik manzara bekliyor olacak. Galata Kulesi aynı zamanda şehrin neredeyse her bölgesinden görünen eşsiz bir İstanbul simgesi. Tarihi de kendisi kadar heybetli. Galata Kulesi ilk olarak Bizans imparatoru Anastasius tarafından 528 yılında yaptırılmış. O zaman ‘Fener Kulesi’ olarak anılıyormuş. Yaklaşık 700 sene bu isimle ve mimariyle ayakta kalmış, 4. Haçlı Seferi sonrasında aldığı büyük hasarlar yüzünden ayakta kalamamış. Takvimler 1348 yılını gösterdiği zaman Cenevizliler kolları sıvamış ve kuleyi yeniden ayaklandırmışlar. Bu restorasyonda yığma taşlar kullanılarak kulenin sağlamlığı DANTEL MIMARISI

Galata Kulesi 1965’te başlayıp 1967’de bitirilen tadilatla bugünkü görüntüsünü almış. Kulenin yerden yüksekliği 69,90 metredir. Duvar kalınlığı 3.75 m, iç çapı 8.95 m dış çapı da 16.45 metredir. Gövdesi için ise moloz taşı kullanılmış.

pekiştirilmiş. İstanbul’un en büyük yapısı olarak isim yapan kulenin o dönemdeki adı İsa Kulesi’ymiş. Bundan çok uzun zaman sonra kule yine esaslı bir restorasyon sürecine girmiş ve yükseltilmiş, 1445-1446 yıllarından bahsediyoruz. Osmanlı’nın İstanbul’u fethiyle Galata Kulesi sürekli olarak tadilat ve yenilenme sürecine girmiş. Her taşı binlerce hikâyeye tanık olan Galata Kulesi’nin başında gelenlerden biri de savaş esirlerine ev sahipliği yapmaları. 16. yüzyılda Kasımpaşa Tersanesi’nde çalıştırılan savaş esirleri bir süre burada kalmış. Sultan III. Murat zamanında müneccim Takiyüddin tarafından bir rasathane kurulmuş, fakat ömrü çok uzun olmamış, 1579 yılında kapatılmış. 1717’den itibaren ise kule yangın gözleme kulesi olarak kullanılmış. III. Selim döneminde çıkan bir yangında kulenin büyük bölümü yanmış, 1831 yılında başka bir yangında yine büyük bir hasar görmüş. Galata Kulesi deyince akla gelen en önemli hikâyelerden birisi de Hezarfen Ahmet Çelebi’dir. Kendisi IV. Murat döneminde kanat takarak kuleden Üsküdar’a uçmuştur.

Tarihte Nisan! • • • • • • • •

1845 Türk Polis Teşkilatı kuruldu. 1905 Einstein, İzafiyet Teorisini açıkladı. 1909 31 Mart Olayı meydana geldi. 1912 Titanic ilk sefere çıktı. 1920 Meclis-i Mebusan kapatıldı. 1961 TBMM binası müze haline getirildi. 1981 İlk uzay mekiği Columbia fırlatıldı. 1970 Apollo 13 uzaya fırlatıldı.

EMLAK KONUT NİSAN 2018

93


Bizden Haberler

Yönetim Kurulu Belirlendi mlak onut O’nun art’ta gerçekle en Ola an Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu yeniden belirlendi.

E

mlak Konut Genel urulu’nda çıkan kararla, Yönetim urulu Ba kanlı ı’na Ertan Yetim, Yönetim urulu Ba kan ekilli i’ne Ba ımsız ye rtan ele önetim urulu Üyelikleri’ne Murat Kurum, uhterem İnce Sami r ehmet zçelik e a anur urtse er seçildi. Ayrıca komiteler de yeniden belirlendi.

94

EMLAK KONUT NİSAN 2018

Kurumsal Yönetim Komitesi: rtan ele omite Ba kanı uhterem nce Sami r akan Akbulut asan ehbi Arslantürk. Denetimden Sorumlu Komite: rtan ele omite Ba kanı uhterem nce a anur urtse er. iskin rken aptanması ve Risk Yönetimi Komitesi: a anur urtse er omite Ba kanı rtan ele ehmet zçelik.

a lı ın a ar ın alı

mlak onut O bünyesinde üfetti i r. Selçuk arao lu e İ üfetti i azi Balbıçak ile apı İ erlerinde İ Sa lı ı e ü enli i arkındalık oplantıları düzenlendi. İ


Haber

K İ İ

arlar n rat e a e i r konomide yarattı ı sinerjiyle büyümeye önemli katkı sunan fuarlarda Nisan hareketlili i ya anıyor.

IST N UL ULUSL

SI EV TEKSTILI U

v tekst sekt n ek t en k e n se ene e ve o a a n ve en t en e n a et e n e en s ne s n a a İstan s a a as v ekst a e k e en ene ek o n k İstan a k ve k e v ekst ana ve İ a a a e ne İ n e a ata e o a s a n a o an e e en k ke n san a n a en ene ek san tk s e t ottos e o an e e en a ta e k en k an ve a a a etk e n n ev tekst ve tasa e n ek

I ENKUL U TÜ K I VESI

k e a enk sekt n ek a eket k n a a son s at eva e o Ba ta k e se a es o ak e e a an at nn o n ste a enk a ve a k ves san ta e a as n a e ek e e ek a enk a en e ekte o an novas on a atan a a a n en en a ve en etk a enk at ve e t e a o a e ne sa -sat ve at t an a k e n n en etk n a a a as n a e n a o no a k ta a n an en enen İstan a enk a n sene nn e n e a enk sekt at s ve o es one e a et ett İstan ton a e sene n san a n a e ek e en a en son e a et e s ak sat a ka at ot asas a e a e İstan a enk a a stan a ata ve ve t ten a et ve a ak n na a e en et eka e k a an a k e İn e kan as at a a t B e ke e ke e n en a ta a ve t ata o ak e e Ba e n an n a stan a e a an as s İ an ve ak an e e ek se k n at ve a enta a a a et e e ek N I

I

ans as na ve o an n an na ev sa a a ak n k o a ve t en te as n a a tan nan t en s n as e o ta a n an B en ek o a ak e en san o a nek a a ak et en e k e e e ek se on tasa a ve n a a ev tekst sekt n ek en k ne a et e e t a ak en a a a ka ke en n a et e t a ak o an san ta e k en k an ve a te a a e konse t en N N E I

I

E SIN

IL

I VE

U

I

o n k İstan a k Ş ta a n an e s n e o an e e e ek e s n o a a k e n n n e e en o a aa n a a a et e e a an o entse n oee n sa t kse en a at stan a ve sekt n a at e e n n a t as e o a a o an ta e n e t k e a t akta ve a o an o a sekt n etk et ekte o a en st s ve s ek en a a a ke e en a s sa es n e son a a t a at ata a n a s a a as n a a n s a a kse İ o a İ a at ekt a o na e o a sekt n n n a on o a o an a at n a a o a a kt to a a at n ek a e e kse n a s a a as n a o a a an n a en k a at k ke a as na e e o ak anan sekt n e e e ne n o a ak ta o v a Ba kan a e ka ve ka ak a a a a a aa ka an a a a anan n te ktek k o as n e e en e e ek en a a a t a ak sekt a at n n a t as te e e e o a ak ne k o N N E EMLAK KONUT NİSAN 2018

95


Dekorasyon

Mobilya sektörü 2018 nd n it i Mobilya sektörü 3 milyar dolar olan yıl sonu ihracat hede ni milyar dolara yükseltti.

I I

96

EMLAK KONUT NİSAN 2018

Ü

,K

İ

stanbul obilya a ıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birli i Ba kanı Ahmet üleç ihracat rakamlarını 2018’in ilk çeyre inde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında yükselttiklerini söyledi. İlk çeyrek rakamlarından önce sektör olarak yılsonu hede erini milyar dolar olarak belirlediklerini aktaran üleç İlk çeyrek erileri gösteriyor ki bu rakamları milyar dolar se iyesine çıkartmak için artlar el eri li konumda. akamlar 202 hede eri açısından kritik öneme sahip. 2018 yılına ümitle bakmamızı sa lıyor dedi.

2018’in ilk çeyre inde yo un olarak çalı arak geçti imiz yılın aynı dönemine göre ihracat rakamlarını yüzde 20 oranında artırdıklarını belirten İstanbul obilya a ıt e Orman rünleri İhracatçıları Birli i Ba kanı Ahmet üleç bu artı la ihracat rakamını milyon dolar de erinde yükselttiklerini açıkladı. Bu çalı malara bakarak önümüzdeki yıl içinde ürkiye’yi dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi içinde görmeyi umut ettiklerini aktaran üleç Sektör olarak 2018’in ilk çeyre inde önemli ölçüde ihracat gerçekle tirdik. e en çok ihracat yaptı ımız pazarlar sırasıyla rak Almanya ransa S. Arabistan AB B. rallık ibya İsrail ollanda e İspanya oldu. eçti imiz yıla göre hedef pazarlarımızdan AB ’ye oldukça hızlı bir giri yaptı ımızı görmekteyiz. İhracat sektörümüzün ‘küresel bir oyuncuya dönü mesini’ e daha rekabetçi olmasına katkı sa lamakta. Sektör olarak Ar e e tasarıma erdi imiz önem her yıl artıyor. Biz biliyoruz ki pazarlama e markala maya yaptı ımız yatırımlar ihracatımızı pozitif etkilemekte bu da daha çok Ar e tasarım üretim ve istihdama yönelmemizi do urmaktadır. olayısıyla sektörümüz açısından ihracat çarpan etkisi yaratan e ‘olmazsa olmaz’ bir unsurdur. Bize göre ürkiye mobilya sektörünün son 1 yıldaki büyümesinin ana moti ihracattır diye açıkladı.


e et şn e i i d

n r i in

Baharın gelmesiyle bahçe mobilyaları da yeniden itrine çıktı.

M

ü terilerine tasarım yat konfor e estetik açıdan zengin seçenekler sunan 2018 ilkbahar yaz koleksiyonuna yeni tasarım bahçe mobilya e aksesuarları ekledi. ı mekana uygun sa lıklı e dayanıklı malzemelerden üretilen oturma grubu kanepe koltuk yemek masası takımı salıncak ezlong tabure e sehpa gibi zengin seçeneklerin yer aldı ı koleksiyon yaz dönemine özel indirimler e ürkiye’nin her yerine ücretsiz teslimat a antajları ile sunuluyor. a aların ısınmasıyla birlikte bahçe e balkonlar da enlenmeye ba ladı. Bahçesindeki eski mobilyaları yenilemek isteyenler ya da balkonlarına yeni mobilya almayı dü ünenler gör’ün 2018 ilkbahar yaz koleksiyonunda yerini alan dı mekan ürünlerine göz atabilirler.

t

d

anepelerde öne çıkan ayak uzatma modülü konforu e lere ta ıyor. eni ürün yelpazesiyle Alfemo her tarza uygun rahatlı ı e konforu en üst seviyede ya atan zamansız tasarımlarla e siz koleksiyonlara imza atıyor. ılın trendi metal ayaklar yumu ak sırt minderleri ultra rahatlık sa layan sünger yapısı e geni oturum olana ı sunan tasarımıyla ucas oturma grubu pozitif enerji saçan kuma kombinasyonlarıyla esteti i rahatlı ı key e zarif İtalyan tasarımını ya am alanlarına ta ıyor. Berjer ikili e üçlü koltuk alternati yle ucas oturma grubu yüksek konforlu geni oturumu yumu ak sırt minderleri e ultra konfor sa layan sünger yapısıyla dikkat çekiyor. EMLAK KONUT NİSAN 2018

97


Dekorasyon

e i

ei n

eli en teknoloji her geçen gün hayatı daha da kolayla tırıyor. İno atif ürünler sunan anasonic co Solutions ürkiye de İ O imzalı Artline Serisinin No ella S modeli ile standartları yukarıya ta ıyor. ecikmeli anahtar fonksiyonuna sahip olan No ella S sayesinde ı ıklar dokunu unuzdan saniye sonra sönüyor. Bu da size ya am alanınızdaki bir sonraki hareketinizi konforlu bir ekilde tamamlamak için zaman kazandırıyor. lektrik anahtarları üstün İ O teknolojisi ile gelece e çoktan hazır. İ O’nun Artline Serisi No ella S modeli bunun en önemli göstergelerinden… Elinizi hisseden No ella S gecikmeli anahtar özelli i ve dokunmatik fonksiyonu ile dikkat çekiyor. ü me yüzeyine

r

t r te n

kısa süreli temas ile gecikmeli anahtar fonksiyonuna geçi yapılıyor. Bu özellik sayesinde ı ıklar kapatıldıktan saniye sonra sönüyor ve size odadan çıkana kadar zaman kazandırıyor. rne in ı ı ı kapattıktan sonra yata ınıza giderken önünüzü

n

ii

görmenize dı arı çıkarken kapınızı kapatmadan önce e inizin anahtarını bulmanıza koridordaysanız gidece iniz odanın kapısını bulmanıza ya da mutfaktaysanız bir eyleri kırıp dökmeden çıkmanıza yardımcı oluyor.

eri işe ir de

2

00 yıllık köklü geçmi e sahip banyo çözümleri markası deal Standard ürkiye genelinde açtı ı satı noktalarına bir yenisini daha ekledi. deal Standard ki iye özel banyolar için sundu u yenilikçi tasarımlarını ski ehir’deki yeni satı noktası apı etayları ile tüketicilerin be enisine sunuyor. ünya de i deal Standard yurt içindeki büyümesini sürdürüyor. deal Standard İç Anadolu Bölgesi’nin en gözde ehirlerinden ski ehir’de açtı ı yeni satı noktasıyla özgün e fonksiyonel banyolar için gerekli tüm ürünlerini ski ehirli tüketicilerle bulu turuyor.

98

EMLAK KONUT NİSAN 2018


eri Pratik dekorasyon öneril TL I ULLE INI I T IN!

at a an a e n e at a n s e ne va at a a ka a n t nak ak set ve ek a eo k a e va o a a a sn nak ak set ve ek a aa n a t n ak s a k s k ktan son a ka a n e enk k k e a en a n n n ek e a a a a t nak ak set ve ek k ana ak k n n et a n ak e an t ne ak set n k ana ak te e n n n ek sa ka a n a a ka t n ve te va on a

UL

IK

E IS

UNUN

S N!

t ak te a a a ne e t tan a k k a a an a an ek e estet k o a an nt e ne en o a o on t en t ak tasa a n aa tk n n a va te a a a k k ava on n e en an n a a a a kas n a nan ve te a n ne o an a k a n a nes e o an e o s na a an n an a t k o an s a ne e e a an a e ek ka a a ak

K VE K KULU U UNU U KENDINI IN! KIT

L

I ILE EVINI E

KLI

vn e nan esk e ka k ta a n at san n an a a k an oa e ka ka n ka ak k ta a n k tak ente e a n t e sn ente e e en n k ta n st k s n a k ana aks n e k ta n ka n e ek e t n İk ente e a as na k ta e e t ste n e aa n e ne e e t e sn

TLIKL I IN KÜ ÜK I D KUNU

INI

t akta e ek a a ken en ok k an aa e e e en o an a a at k a n a e akta o k ek o s n e ne va t ak a a n a onte e e e n eta a a e te a n e n e a nk nt e ne en o a en a a a k a n en en e e sn ak ok n e ta n n ka akte ne a eket k kata ken eko at an a a a o nt e sa oa sn

I

a n a a

V K TIN

nk k ta a e esen e a a ne atks n a e n e n e ek e e e n kten son a se e ek

a ve kok a a se vet e e n a ve kok a a ak e ne no a ve a sak a a ka a a a ak ken ka ve kok n a a sn ak a a ka n ka ve ek ek e e o n ve o tas na e e t n ok n n ve o n n ta n ka n

IS I LE INI I IN Ü ELLIK TE SISI

sa e n n ken ev e n e a at et e e n st o san e an o an a a a sn nk nsan a a kas n n ev n e en ok an o a a a ve o a a ken e n a an sse e e B te n st e n en at a a n on a a a oa sn e e en n e te an o e nsana ken n ssett k av a a t a os on e k k an a k k a a ve t nak akas ak te ek en k t a a a a a et n n e ek k k e k te s s ea a ka e e a at k a a e e ne o anak tan a ak

EMLAK KONUT NİSAN 2018

99


Çocuk

İK L İ

AN İ AL Kİ İLİK B ZUKLU U LA MÜCA ELE anısı 18 ya ında konulsa da antisosyal ki ilik bozuklu u ilk belirtilerini çocukluk döneminde eriyor. Bu konuda ailelerin duyarlı olması e bir sorun oldu unu fark etti inde konunun uzmanına ba urması büyük önem ta ıyor.

Ç

ekingen utangaç e asosyal... Anneyseniz e çocu unuzun bu özelliklerinden yakınıyorsanız bir uzman yardımı almakta geç kalmamak gerekiyor. Sosyal fobi ile benzer özellikler ta ıyan antisosyal ki ilik bozuklu u çocu un ya antısını gelecekte ciddi anlamda sıkıntıya sokabiliyor. Bu sorunun görüldü ü ki ilerde ba kalarının temel haklarına toplumsal norm e kurallara sürekli tekrarlayıcı ihlallere rastlanıyor. i i yaptıklarından dolayı utanmadı ı gibi üzülmüyor da... endini de il ba kalarını suçlama da ranı ına da rastlandı ını belirten emorial i li astanesi ocuk Sa lı ı e astalıkları Bölümü sikiyatr z. r. eyla Alka Antisosyal ki ilik bozuklu u tanısının konulması için ki ili in oturdu u 18 ya ı beklemek gerekiyor. Ancak belirtilerin çocukluktan itibaren ba ladı ının unutulmaması gerekiyor diyor.

100

EMLAK KONUT NİSAN 2018


ERKEN TANI VE TEDAVİ ÖNEM TAŞIYOR ocuklarda görülen kar ıt olma kar ıt gelme bozuklu u ergenli e do ru da ranım bozuklu una dönü erek 18 ya sonrası da antisosyal ki ilik bozuklu una kadar ilerleyebiliyor. Ancak her kar ıt olma kar ıt gelme bozuklu u ileride a ır da ranım bozuklu una dönü müyor. Ailesel e çe resel düzenlemeler ile e lik eden psikiyatrik tabloların erken ele alınması ise teda iyi mümkün kılıyor. Belirtileri dört ya ından sonra fark edilmeye ba lansa da genelde sekiz ya ci arında doktora ba uruluyor. ar ıt olma kar ı gelme bozuklu unun erkek çocuklarda çok daha yaygın oldu una dikkat çeken z. r. Alka öyle de am ediyor ikayetler önce e e aile ortamıyla sınırlıyken sonrasında okula da sıçrıyor. İli kide inatçılık reddedilmede öfke nöbetleri e patlamalar görülmesinin yanı sıra çocuk yaptı ı da ranı ın yanlı e uygunsuz oldu unu kabul etmiyor. tse bile bunun için kar ısındakini suçluyor e ‘Sen beni kızdırmasaydın ben sana urmazdım’ ‘ ableti erseydin ben de halıya suyu dökmezdim’ benzeri cümleler kuruyor. İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRİRKEN BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN! ötü muameleye katı disipline maruz kalmı her dedi i yapılmı hiç sınır konulmamı cinsel eya ziksel istismara u ramı ebe eyni tarafından ihmal edilmi reddedilmi tutarsız disiplin ortamında büyümü çocuklarda antisosyal ki ilik bozuklu u görülebiliyor. oksulluk e lilikte anla mazlıklar aile içi iddet alkol madde e kumar alı kanlıklarının olması ebe eynin zihinsel hastalı ı bulunması ise aile i riskler arasında yer alıyor. ocu un erken ya ta yo un iddet içerikli lmler bilgisayar oyunları e antisosyal da ranı lara ahit

olmasının da çok önemli bir etken oldu una dikkat çeken z. r. Alka ergenlikte ise benzer da ranı ları olan akranların çe rede bulunmasının riski arttırdı ını söylüyor. ÖFKE KONTROLÜ İÇİN İLAÇ TEDAVİSİ UYGULANABİLİYOR Antisosyal ki ilik bozuklu unun teda isi aile bireyleri okul e çe re düzenlemesini de içine alan bir süreci kapsıyor. Böylece çocu un ileti im yetenekleri geli tiriliyor sorun çözme dürtü e öfke kontrolü üzerinde çalı ılıyor. ar ıt gelme bozuklu unda 12 seansla ba layan ebe eyn çocuk terapisi da ranım bozuklu unda 2 seansa çıkabiliyor. k psikiyatrik tabloların e lik etmesi halinde süre daha da uzuyor. Ailenin bazen ayrıca teda iye alınması söz konusu olabilirken dürtü e öfke kontrol sorunları için ilaç kullanmak da gerekebiliyor.

ŞARTLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ TEDAVİYİ OLUMLU ETKİLİYOR Bu tür sorunların görüldü ü çocukların çe resel artlarının çok iyi de erlendirilmesi gerekiyor. a ranım bozuklu u tanısı alanların neredeyse yarısında antisosyal ki ilik bozuklu u görüldü ünü söyleyen z. r. Alka Bu yüzden ufak e önemsiz olan a ırmalar hırsızlı a dönü meden küçük kabadayılık e urmalar ciddi adam yaralama e saldırganlık eylemine geçmeden üstü kapalı yalanlar dolandırıcılı a dönmeden çocu un e ailenin kendine çeki düzen ererek bu tabloyu ciddiye alması gerekiyor. i er psikiyatrik tablolara göre aile e çe re tutumlarının de i tirilmesi bu sorunla mücadelede yüz güldürücü sonuçlar sa lıyor diyor.

z. r. eyla Alka çocu unuzda bu belirtiler arsa okula de il bir uzmana ba urulması gerekti ini söylüyor İste e ek a ka a n k a sksk et en e B k e e ta t a ve k a a e et e n an k a ka a ta a n an a k k a k n en k

n a t t ve nt ka a ste a an s e e İnsan a a a van a a a a e a a a a ve e s k k an a a ev en ka a a

EMLAK KONUT NİSAN 2018

101


Spor

Haftada kaç gün spor yapılmalı? Başlıktaki sorunun cevabı kişiye, spor yapma amacına ve hedeflere göre değişmektedir ancak dergimizin ulaştığı kitleyi göz önüne alırsak, iş dünyasını ve şirket çalışanlarını baz almak doğru olacaktır.

102

EMLAK KONUT NİSAN 2018


T

Mahmut S o t en

Ö

zellikle bilgi ça ının oturan e hareketsiz çalı anları beyin haricinde di er organların e kasların yeterince hakkını eremiyor. Sonuç olarak i manlık yorgunluk e çe itli a rılar ile ücudumuz bize öteledi imiz konuları hatırlatıyor spor yapmak hareket etmek. üzenli spor yapıyorum diyebilmek adına haftada üç günün altına dü memeniz faydanıza olacaktır aynı ekilde haftanın her günü a ır sporlar yapmak ücudunuzu yıprataca ı için toparlanmayı zorla tıracak e bekledi iniz geli me olmayacaktır. Bir haftanın yedi gün yani 1 8 saat oldu unu dü ünürsek bu sürenin cüzi bir kısmı ile hede erimize ula mak mümkündür. Adım adım neler yapabilece imize göz atalım. ünde minimum yarım saat maksimum bir buçuk saatlik dilimler arasında egzersiz yapmanız uygun olacaktır. inlenme sürelerini hesaba katmazsak iki üç saatlik egzersizler ücudunuzu yıpratma e enerji depolarınızı bo altma potansiyeline sahiptir bu durumda kas yıkımına maruz kalmanız da mümkündür. Sporu çok faydalı bir ilaç gibi görmek gerekirse ö ünlere e belli dozlara göre kullanmak do ru olacaktır. o ru kullanım ile dertlerimize derman olan bu faydalı ilaç doz a ımı yani a ırı antrenman ile yan etkilerini gösterecek e bizi olumsuz yönde etkileyecektir. irenç çalı maları sırasında kaslarımızı zorlarız bu ekilde kar ıla tı ı zorlu a ce ap ermeye çalı an kas brilleri yırtılarak zarar görür ama korkmayın bu kötü bir ey de ildir. Bu sayede ücudumuz zarar gören kaslarımızı hemen yenilemeye ba lar e süreç sonunda yeni haliyle daha ekilli e güçlü kaslar ortaya çıkar ancak bu yenilenmenin olabilmesi için yeterince dinlenmemiz gerekir. apılan ara tırmalarda kas geli iminin uyarılması için 8 saatlik sürenin 2 saatlik süreye göre daha

etkili oldu unu gösterdi bu durumda iki gün üst üste antrenman yapacak olsanız da farklı kas gruplarını çalı tırmaya odaklanın bir gün üst ücut di er gün alt ücut yada sadece kardiyo egzersizleri eklinde. Bu do rultuda haftanın her günü yo un bir ekilde spor yaptı ınızı dü ünürsek toparlanma için ücudunuza yeterince fırsat ermemi olacaksınız hele hele gece uykularınız düzensizse e stresli bir hayatınız arsa bu geli im çok daha ya a olacaktır. aha t bir ücut için antrenman beslenme e dinlenme üçlüsünün bir arada olması gerekti ini asla aklınızdan çıkarmayın. Bu bilgiler do rultusunda ta siyelerim u ekilde olacaktır o un bir çalı ma temponuz e kısıtlı zamanınız arsa günde yarım saat bile olsa sporunuzu yapın e bunu haftada en az üç gün olacak ekilde programlayın. Büyük bir ampiyon yada spor profesyoneli olmak gibi hede eriniz yoksa haftada dört yada be gün yeterli olacaktır. er bünye farklı özelliklerde oldu una göre kendi idealinizi yakalamaya çalı ın belki de haftada gün antrenman yapma potansiyeline sahipsinizdir ancak bu gücü daha ilk günden ortaya çıkarmak için ücut sa lı ınızı da tehlikeye atmayın. er yerinizde duramıyor e illa haftanın yedi günü bir eyler yapmak istiyorsanız farklı kas gruplarını hede eyin aynı bölgeleri sürekli çalı tırarak kaslarınızı germeyin e onlara stres yüklemeyin. er on yılda bir kas kütlemizin yüzde ’ini kaybetti imiz dü ünülürse bu kaybı azaltmak kemik yo unlu umuzu artırmak e sa lıklı bir ekilde ya almak için haftalık egzersiz hede erimizden ta iz ermememiz gerekir. apabilece iniz kadarını planlayın e planladı ınızı muhakkak yapın. Sa lıkla kalın.

EMLAK KONUT NİSAN 2018

103


Ka ı a şey r e h n i ç i r Kadınla 2018 baharı rengarenk geçecek

ak n e İk a a - a o eks on n a eta a a n en e e e e te k k a k an a e ek nak ante ve ek o e eket e e k e o ve ko eks on e a a a a a an a a ak a ans ve o e n ko eks on s n o e on n kse en t en e n n t ak n e İk a a a o eks on n a ok enk e ve o a ok a a en e enen ek esen ask a e e e ve ante n an a en se on a a at ve a a et a n e an atan a k n e n t enk e ak e e ve a sa e on n en e n t en e e t t v a e ve etn k nak a ek esen e e ee ask a en ek ve an e se e e a an an o

Anneler Günü’nde hediye alternatifleri

Bahar çiçekleri evlere giriyor T

,

en evs n ene s n en a a na ak a anan a a a a a s s nev es tak a a eta atak o a a na a a kok s n et o n en nev es tak n a ne kan k ke e ek ve ek esen e e a en n a e ka n a n e en s ne s n o tk k nev es tak ak ok s sa es n e o k sa a ken nev es tak na n e e enk atak t s se atak o a a na a a ta e et o

104

EMLAK KONUT NİSAN 2018

e se ve an a nae t nota a e en e e ne e e a sk s ve o taka e es nt e n n ne ka t a es ne en s ta a annen n a a e o ant k e ve sa a ko eks on a annen a t an sa o e n e ven n ve e s tk e n ka n an o an k e a kok a a sev n an at an a a o o


Hobi

İNE

Vizyondakiler BU A

İZ

N A KAÇIRMAMANIZ EREKEN İLMLER AR V

N ED san

a ata

V

I I

K

ÜN

os n ee B s n B ak vt e ke İ ek a ova on n an n en te ke e e n en n e sava k s ekte ko s e e a a B e e ev e a as n a a a s an n ko tas n ak k k e vvet e t e ev a akta a a a na kat an a ot n e kte k o s na ka k an k t a o ta a ka a o ak n o a ta a vatan a na te st e e ka a a sava ve en e t n as s nav v an n ka et e nsan ka a a aa ekt

KISI

a t e o so e a n anse n e ne a n Be at e a a oa a İ san Be k n e en e s e sat o at e on İstan a a a an na n en k a a k a as na kat akta a a n n n e es n sa s k a ek e ken a as s a ak e e n e an a na na ne ka a ka ksa a a as n kna e e e ve a e e k e ne e na ve ek k ka e e ne a aa a o a ko a ve k ek a ata a a te o a a a a on n a e en akta e n k e en a ka a a on a a ost n ne n ste e ekt

V

E

Ü ÜK

IKI

san Ba e ton a ne o nson ao e a s a n ke an on İnsan a an ak an ato o o an av s ko e o n an e ak a en o k a ek o e a as n a nan a a e t k a na k o an o anan an ene son ko k n anava a n on e aa t a a k a en e ek e n t ok t a van o en EMLAK KONUT NİSAN 2018

105


Otomobil o

HYUNDAI IO N I Q

k an

eni

de e

e t

r

oreli otomobil üreticisi yundai’nin elektrikli motorlara geçi te ara bir ersiyon kullanmak yerine sıfırdan üretmeyi tercih etti i oni modeli artık ürkiye’de de satı ta.

2

01 yılında ore’de yapılan ilk tanıtımından sadece iki yıl sonra A rupalı mü terilerin de kar ısına çıkan yundai oni ybrid fazla zaman kaybetmeden ürkiye’de de satılmaya ba landı. üm markaların elektrikli otomobillere e hibrit çözümlere odaklandı ı bir dönemde yundai’nin bu yakla ımı ıskalaması zaten beklenemezdi ama açıkça söylemek gerekirse çok az insan Koreli üreticinin yepyeni bir modelle insanların kar ısına çıkaca ını tahmin edebilmi tir. yundai oni ’in tüm dünyada hibrit prizle arj edilebilir hibrit e tamamen elektrikli olarak üç farklı ersiyonu arken ürkiye’de u an için sadece hibrit ersiyonu bulundu unu da unutmamak gerekir. Elektrikli otomobile geçerken me cut bir tasarım eya seri ile ilerlemek yerine ba lı ba ına özel bir tasarım e model tasarlayan yundai oni ile birçok benzer otomobile meydan okur gibi.

106

EMLAK KONUT NİSAN 2018

Aracın sahip oldu u coupe benzeri tasarımın yarattı ı atiklik hissi hareket halinde sadece bir his olmaktan çıkıyor. Otomobilin yüzeyi e kı rımları ha a akımına göre ekillendirildi i için oni hareket halinde benzersiz bir dengeyle yol alabiliyor. Aracın bagaj e kabuk kapakları alüminyumdan yapıldı ı için sa lanan ha ik de otomobilin hızına do rudan etkiden ediyor. oni ’in pilot kabini de yundai için bir ilki gösteriyor. aha do rusu bu sınıftaki yundai’ler için... ayet kaliteli plastikle ekillendirilen kabin 8 inç büyüklü ünde bir ekranla zenginle tirilmi . Bu ekran üzerinden hibirit otomobilin tüm ayarlarına e raporlarına ula ılabiliyor. uruma göre elektrikle duruma göre benzinle yol alan otomobil bir yandan da akülerini arj ediyor e aracın performansının dü mesine izin ermiyor. Otomobilin iç konforu da sınıfının ötesinde özellikler barındırıyor. Arka koltuklardaki

ısıtma erit takip sistemi adaptif hız sabitleme e arka çapraz tra k takip sistemi oni ’in kendi sınıfına sı mayan özelliklerinden sadece bazıları. BENZİNLİ VE ELEKTRİKLİ MOTOR ibrit otomobil olması nedeniyle oni ’in hem benzinli hem de elektrikli motoru ar. er iki motorun birle iminde 1 1 beygir güç üreten otomobil sanki 1 ’lük bir motormu kadar yakıt tüketerek büyük bir tasarruf sa lıyor. oni ’in bir performans aracı olmadı ını zaten tasarruf etme üzerine kurgulandı ını dü ünürsek bu tasarruf oranı hedefe ula ıldı ını da gösteriyor. Stilden e kaliteden ödün ermeden hesaplı e do a dostu bir sürü key ya amak isteyenler için dü ünülmü gibi görünen yundai oni ybrid ürkiye’de rekabetçi bir yatla satı a çıktı. Bakalım talep hangi se iyede olacak?


Spor

Emlak Konut Spor Kulübü Sporcu e işi e ineri d en edi Sporcuların ya am kalitesine önem eren e geli imini destekleyen mlak onut Spor ulübü çok önemli bir etkinli e imza attı.

E

mlak onut Spor ulübü bünyesinde ‘Sporcu eli im Semineri’ adı altında düzenlenen etkinlikte birbirinden önemli konular ele alındı. 1 Nisan 2018 tarihinde mlak onut O enel üdürlük binasında düzenlenen seminere mlak onut enel üdürü urat urum kulüp yönetimi sporcular aileleri e teknik heyet katılım gösterdi. zman iyetisyen Orçun ürüm ‘Sporcu Beslenmesi’ni anlatırken Spor oordinatörü

ahmut alha Sa lıklı ‘ o ru Antrenman o ru eli im’ zman izyoterapist Seda ıldız ise ‘Sporcu Sakatlıklarından orunmanın olları’nı anlattı. Sporcuların ziksel e mental geli imi açısından çok önemli olan sunumların ardından soru ce ap kısmına geçilerek herkesin merak etti i konularda açıklamalar yapıldı. elece in sporcularını ahlaklı e disiplinli gençlerini yeti tirmeye aday olan mlak onut Spor ulübü bu tür etkinliklerini sürdürerek ülke sporuna katkı sa lamaya de am edecek.

Uzman Diyetisyen Orçun Kürüm

Spor Koordinatörü Mahmut T S

Yönetim Kurulu Üyesi Ercan

Genel Menajer Tunç

Uzman Fizyoterapist S

EMLAK KONUT NİSAN 2018

107


Haber

LK

Suyun r r ğ r r zmanlar bol su içmenin faydasından söz ediyor ama her konuda oldu u gibi suyun da gere inden fazla tüketilmesi ki ide birtakım sorunlara yol açabiliyor.

besin miktarı ücut kitle endeksi ya anılan bölgenin iklimi e ya am ko ullarına göre de i iklik gösterebiliyor.

ayatın temel kayna ı olmazsa olmaz içece imizdir su... er hastalı a faydası olan ücudun do al koruyucusu bu mucize i içece in önemini bilmeyen yok. emen her gün bu konuda basında haberler çıkıyor. Bol su tüketiminin faydalarından söz

FAZLA SU İÇMEK METABOLİZMAYI BOZABİLİYOR ücudumuzda osmostat olarak adlandırılan olması gereken suyun seviyesini ayarlayan belirli reseptörler bulunuyor. Beyinde bulunan bu reseptörler susama hissini olu turuyor. Ancak bu uyarılar olmadan yani susama

H 108

EMLAK KONUT NİSAN 2018

ediliyor. ünde 1 2 litre ci arında su tüketiminin önerildi ini ancak bazı durumlarda miktarın de i kenlik gösterebilece ine dikkat çeken İstanbul Aydın ni ersitesi ıp akültesi edicalpark’tan ahiliye zmanı r. erit Ar un ise bu konuda unları söylüyor Su tüketimi ha a sıcaklı ı ki inin metabolizması günlük alınan


hissi gelmeden su içildi inde ise ücudun ki iyi durduran bir mekanizması yok. ücut susuzlu a kar ı korunaklı e su alınması için uyarısı yapıyor ama fazla tüketildi inde bunu belli etmiyor diyen r. erit Ar un fazla su tüketiminin psikolojik rahatsızlık belirtisi olabilece ine de dikkat çekerek Alı kanlık halinde sürekli olarak litre su tüketildi inde metabolizmada sorunlar ortaya

çıkabiliyor. Böbrekler yorularak konsantrasyon yetene ini bozabiliyor ki bu da fazla mineral kaybına neden olabiliyor diyor. BİLİNCİ BERRAKLAŞTIRIYOR Suyun faydaları saymakla bitmiyor. Bilinç ba ta olmak üzere birçok hayati sistem ve tabii ki cilt için önemli faydalar sa lıyor. r. Ar un suyun insan hayatı için önemini u sözlerle anlatıyor üzdeki kırı maları engelleyen su ba ırsak sistemini düzenliyor metabolizmayı hızlandırıyor fazla kilo alımını engelliyor. Böbrekte e safra kesesinde ta olu umunu önlüyor. eterli su tüketimi dola ım sistemi için de önem ta ıyor. ola ım sistemi gerekli malzemeyi gerekli yere gerekli hızda ula tırıyor. okular arasındaki kandaki hareket kapasitesini artırıyor. Böbrekler için de önemli olan bu içecek karaci erin detoksi kasyona yardımcı oluyor. Ayrıca ücut için yıkama fonksiyonu görüyor.

ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR SUSAMIYOR ocuklar sizden su istemez ama onları susuz bırakmayın diyen r. Ar un i tah sorunu olan çocuklarda su eksikli i olabilece ine dikkat çekerek a lıların cildi gibi beyni de ya lanıyor. Algı e bilinç düzeyi dü üyor. olayısıyla ücudun su se iyesini algılama gücü de azalıyor. a lılar aksini söylese de su içmelerini te ik etmek gerekiyor. a lıların e çocukların günlük ortalama 2 litre su içmesi önem ta ıyor diyor. DİYABET HASTALARINDA GÜNLÜK TÜKETİM 5 LİTREYE ÇIKABİLİYOR a ımızın en önemli sa lık sorunlarından biri olan diyabetten muzdarip ki iler sık idrara çıkıyor. Olu an sı ı kaybını önlemek için de fazladan su tüketebiliyor. r. Ar un acil ser ise yüksek kan ekeri nedeniyle ba uran hastalara öncelikle su erildi inin altını çizerek Bu ki iler çok su içti ini sanıyor. Oysa kan ekeri yüksek oldu undan sıkça idrara çıkıyor dolayısıyla da çok su içiyor. ani tahmin edilenin aksine, çok su içtikleri için sık idrara çıkmıyorlar. iyabet hastaları su tüketimini 2 litreden litreye çıkarabilece i gibi bunun anormal algılanmaması gerekiyor diyor.

SIVI DEĞIL, SU TÜKETIN! B ok k n n e s k k a t kett a ka ve e ek e n s e ne e t n n o sa t e ek e k n n a a o n a a k as na o a s a a a a a s ka et es ne o a o a ka ve s a a a ko a a k a a a n s k a t an t ket e e s e ek v n estek en es e ek o t a n e ne ko a a a an n a te nat o n v a an e t n an v e ote n e es o e es t a n ka o ve ote n e o an e ek e v a en s v at o o

EMLAK KONUT NİSAN 2018

109


Gurme Gülhan Kara

K

Sofralara geldi bahar Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde çok çe itli yenilebilir otlar yeti iyor. n çok da ge bölgesinde co an e ifasıyla lezzetiyle baharla beraber sofralarımıza tazeli i getiren otların e ot festi allerinin de tam zamanı.

110

EMLAK KONUT NİSAN 2018

aradeniz’den ge’ye Akdeniz’den o u Anadolu’ya her bölgenin özellikle bahar aylarında canlanan e ço alan yenilebilir otları boy gösteriyor. Sofralarımıza renk e lezzet katan bu otlardan çok güzel so anlı ka urmalar zeytinya lılar çorbalar pirinçli bulgurlu yumurtalı yemekler yapıyoruz. stelik hazırlaması pi irmesi oldukça kolay. ele ge otlarını öyle bir kaynar suya batırır çıkarır e so an sarımsak zeytinya ı ile ka urur üzerine limon sıkıp yersiniz. üm bölgelerde otlar ar ama en yaygın ekilde tüketimi e bol çe itlili i ile ge öne çıkıyor. irit idilli gibi adalardan gelen ot e zeytinya ı kültürü de bunda etkili. ge’nin iç bölgelerinde ya ayanlarda hangi otu nasıl pi irip nasıl yiyeceklerini çok iyi biliyorlar.. Otlu tarhanalar çorbalar otlu peynirler yapıyorlar. ge’nin denizi güne i ha ası kıyıları adaları e do ası kadar aromalı otları zeytinya lı yemekleri limonu mandalinası zeytinleri peynirleri e balı ı da kendine özgü. ge’nin mey e bahçeleri zeytinlikleri nasıl güzelse pazarları da her me sim yeni e taze tatlar sunar burada ya ayanlara. Ay alık’ta u la Bodrum’da e İzmir Alaçatı’da yapılan geleneksel ot festi allerine giderek artan bir ilgi ar. Balıkesir’den Ay alık’a e me’den Bodrum’a idim’den atça’ya ethiye’ye ge pazarlarında her me sim ba ka bir tazelik sofralarda ba ka bir zenginlik bulursunuz. İlkbahar tüm bereketiyle sunar taptaze ge otlarını. Salatalar mezeler zeytinya lılar donatır sofraları. okulu çilekler ardından kiraz i ne gelir. aptaze börülceler barbunyalar enginar bakla e bamya... abak çiçekleri açar her yerde. olmasını yapmak için güne do madan toplamak gerekir. Asma yaprakları semizotları rokalar kı ır kı ır ye il salatalar... ombul tombul bostan patlıcanı körpecik kabaklar taze so an e domatesler... Nisan’dan haziran ortalarına kadar


ot me simidir. az sıcaklarında o lezzetli taze otları bulamazsınız. Ama sonbahardan itibaren yine ye illikler bolla ır. Sıcak yaz günleri ise so uk mezeler balık kalamar ahtapot karides midye e zeytinya lılarla lezzetlenir. aze ot salatalarına çe it çe it lezzete peynirler e lik eder. omates reçeli me hurdur ele bir de yanın da birkaç dilim sepet peyniri eya İzmir tulumu arsa oka salatasını peynirli se erim ben. aten benim için özellikle beyaz peynir e ekmekle en çok yakı an ye illikler roka maydanoz e taze so an. ge’nin pazarları deyince ilk akla gelenler rla e me Seferihisar gibi İzmir çe resi olsa da u la enizli anisa’nın pazarları da ünlüdür. azar deyince bir ot anımı payla ayım sizlerle.. öy pazarlarına gitti imde otların hepsini almak pi irmek istiyor heyecanlanıyorum. Bir kaç yıl önce ethiye’nin cuma pazarına gitmi tim. öylülerin sattı ı otlardan birinin adı ‘Sarı ot’... Nasıl pi er diye soruyorum satan hanıma... ge a zıyla erdi i yanıt İnce ince do reycen so anla ya da ka urcen üstüne de azcık süt dökcen a yetle yiycen ... Bu tari alınca durur muyum Sarı otu aldım. Adı sarı ama kendisi ye il.. i ince güne sarısı harika bir renk aldı. Sütle birlikte ne s bir lezzet oldu. ge enizi e unan adalarıyla iç içe denilebilecek konumu ile ge kıyılarında bir Akdeniz mutfa ının hakim oldu unu görürüz. ezzetli e çok sa lıklı bir mutfak. Sa lık da bu yenilebilir yabani otlarla e zeytinya ı ile geliyor. Sarımsak so an e limon da tamamlayıcı lezzetler... Akdeniz mutfa ını olu turan üç temel unsur zeytinya ı domates e sarımsak burada da öne çıkıyor. em ürk mutfa ının geleneksel zeytinya lıları hem de um mezeleri İstanbul mutfak kültürüne benzer biçimde ge’de bulu uyor. Sarımsaklı zeytinya lı sosla sunulan deniz börülcesi yine bol sarımsaklı e domatesli patlıcan

silkme imambayıldı gibi çe itlere domates e sarımsa ın bulu tu u pek ço unu eklemek mümkün. emeklik do ranan so an e zeytinya ı tencerenin dibine konur. zerine birkaç di kıyılmı sarımsak eklenir. it miktarda tuz e eker serpilip ayıklanmı ha lanıp süzülmü e kıyılmı otlar ila e edilir. Bir güzel ka rulur. ok az su ila e edilip kapa ı kapatılarak a ır hiç karı tırılmadan pi irilir. Ocak kapatılır. encerenin kapa ı kapalı olarak yemek so umaya bırakılır. Ser is yapılmadan önce üzerine birkaç ka ık sızma zeytinya ı gezdirilir e oda sıcaklı ında ne ılık ne de çok so uk olmalı ser is yapılır. Arapsaçı ısırgan deniz börülcesi e keti bostan radika bakla hindiba hardal otu cibez enginar... Salatası çorbası mezesi kuzu etli sıcak yeme i ka urması.. epsi yapılır. aze otları bekletmeden pi irmek önemlidir. Aralarına karı an yabancı otları ayıklayın öyle bir sudan geçirerek yıkayın. Bir tencereye kaynar su hazırlayın. zellikle ısırgan cibez pazı ebegümeci arapsaçı kullanacaksanız önceden ha layıp acısını almak gerekir. aynar suya biraz tuz atın. Büyük bir kaba da so uk su hazırlayın. eniz börülcesi zaten tuzlu oldu undan onun ha lama suyuna tuz atmanıza gerek kalmaz. Otları kaynar suda 1 2 dakika kadar ha layıp delikli kepçe ile alın e so uk suya bırakın. So uyunca süzgece çıkarıp suyu süzülene e tamamen so uyana kadar bekletin. Sonrasında diledi iniz ekilde do rayıp diledi iniz ekilde lezzetlendirebilirsiniz.

Ebegümeci: Körpe yaprakları haşlanarak ekşili veya yoğurtlu salatası yapılır. iğ olarak tuzla ha fçe ovduktan sonra salatalara eklenebilir. Sade veya karışık otlarla kavurması, etli, pirinçli ya da bulgurlu yemeği, sarması ve çorbası yapılır. Karışık veya sade olarak omletlerde, kreplerde, börek ve gözleme içinde kullanılır. Radika: Tırtıklı yaprakları vardır. Acı radikanın yapraklarının daha tırtıklı olması onu tatlıdan ayıran en belirgin özelliktir. apraklar koparıldığında ve kökünde yapışkan sütümsü bir sıvı çıkar. Taze yapraklarından zeytinyağlı ve limonlu salatası yapılır ki bu salata ege insanının balık yerken kesinlikle tercih ettikleri bir salatadır. Ayrıca karışık ot kavurmalarına kullanılır. İ ge ve Akdeniz çevresinde yetişen çok yıllık dikenli bir bitkidir. emli alanlar ,yol kenarları ve nadas alanlarında bulunur. Aralık ayından itibaren ilkbahar aylarından nisan ve mayıs sonlarına kadar yetişir. Son yıllarda daha çok tanınıp tüketilmeye başlanmasıyla kültür ortamında yetiştirilmeye başlanmıştır.Kökleri ve köke yakın taze yaprakları dikenlerinden sıyrılarak kullanılır. apraklarından haşlanarak zeytinyağlı salatası yapılır. Köklerinden kuzu etli,oğlak etli veya zeytinyağlı yemeği yapılır. Sonbahardan, ilkbaharın sonlarına kadar tarla kenarları ,akarsu kenarları ve kuru yamaçlarda yetişir. Bitkinin yaprakları dereotuna çok benzerdir,ama onu dereotundan ayıran en belirgin özellik anasona benzer keskin kokusudur. Kök ve taze yapraklarından zeytinyağlı,kuzu etli yemeği yapılır. umurtalı veya yumurtasız kavurma sının yanı sıra ,karışık ot kavurmalarının ve böreklerin olmazsa olmazıdır. ge bölgesinde yetişir. Aslında lahananın ve karnabaharın kesilip toplanmasından sonra toprakta kalan köklerinden büyüyen bir bitkidir. Dış görünüşü ile marulu andırır. Salatası ve zeytinyağlı yemeği yapılır. Tadı tatlımsı, ha ften baharatlı ve çok iştah açıcıdır. Bağırsakları çalıştırır. Sindirimi kolaylaştırır. ibes Otunun Sağlıklı zayı amak için yardımcı bir besindir. ildin sağlıklı ve canlı kalmasına sağlar. zerinde yakıcı tüyleri bulunur.Taze sırgan yapraklar saplı, oval şekilli ve dişli kenarlı, üst tarafı koyu yeşil renkli ve parlak olup, yakıcı tüylerle kaplıdır. Taze sırgan Akciğer kanserini tedavi edici, şeker hastalığına karşı, kuyruk sokumu iltihabın karşı, saçlara parlaklık ve canlılık kazandırıcı, saçlardaki kepeğe karşı, romatizmaya karşı, arthiritisi engelleyici, romatizmal ağrı ve şik yetlere karşı, alerjiye karşı direnç kazandırıcı, in amasyonu azaltıcı faydaları vardır. aşlanarak kullanılır. orbası, böreği, yemeği, salatası yapılır.

Şevket-İ Bostan EMLAK KONUT NİSAN 2018

111


Teknoloji

YENİLİK

Haber: Ersin AKMAN

ÜN A KU A I E ECANI BA LI R

Televizyonunuzu değiştirin B 2018 A ünya upası yakla ıyor. Salonunuzda yeni bir tele izyonla seyir key nizi katlamaya ne dersiniz İlk defa çözünürlükte e olarak yayınlanacak olan ünya upası için hilips’in yeni modellerine de göz atmalısınız.

112

EMLAK KONUT NİSAN 2018

u yıl 1 aziran’da ba layacak olan 2018 A ünya upası maçlarının en önemli özelli i ilk defa çözünürlükte kalitesinde yayınlanacak olması. Bu sayede usya’ya gidemeyenler e lerinin oturma odalarında maçları bugüne kadar hiç olmadı ı kadar net e canlı bir ekilde izleme fırsatı yakalayacaklar. abii bunun için e destekli bir tele izyona sahip olmaları gerekiyor.


P5 PERFECT GÖRÜNTÜ MOTORU hilips’in 2018 model üst segment tele izyonlarının neredeyse tamamı ünya upası key ni e inizde ya amanız için özel üretilmi gibi. esela markanın erfect örüntü otoru adını erdi i teknoloji be farklı iyile tirmeyi bir arada sunuyor. hilips görüntü i leme motorlarının en yenisi olan erfect örüntü otoru görüntünün netli ini keskinli ini kontrastını e hareketlerini en iyi hale getirmekle kalmayıp me cut kareleri de yeniden yorumlayarak kaynaktan gelen görüntüyü iyile tirip kusursuz bir görüntü kalitesi deneyimi sunuyor. 3 TARAFLI AMBILIGHT hilips’in 2018 model yeni tele izyonları görüntü kalitesini en güncel yüksek çözünürlük standartlarında sunmakla kalmıyor aynı zamanda seyir key nizi katlamak için en güncel Ambilight teknolojisini de sunuyor. ç tara ı Ambilight görüntünün çerçe elerle sınırlı kalmamasını sa lıyor sahne du arınızda yankılanmaya de am ediyor. n güncel Ambilight ue deste iyle gelen bu tele izyon Ambilight üzik Oyun odu deste i e du ar rengine uyarlanabilme e dinlenme modu özellikleriyle sunuluyor. ANDROID TV Bu yeni tele izyonlar dünyanın en çok kullanılan i letim sistemi olan Android ile güçlendirilmi olarak satılıyorlar. Böylece cep telefonunda eya tablette kullandı ınız yüzlerce uygulamayı tele izyonunuzda da çalı tırabiliyorsunuz. eya sadece Android ’ler için geli tirilen uygulamalar sayesinde hem online ideo e müzik hizmetlerine ba lanabiliyor hem de oyunlara do rudan tele izyon ekranından eri ebiliyorsunuz. hilips’in O 8 modelinden ba ka 80 serisi e 8 0 serisindeki farklı ekran büyüklü üne sahip tele izyonlarla futbol key nizi arttırarak ünya upası maçlarını seyredebilirsiniz.

Kısa... Kısa... Kısa...

AM UN

AL A

2018 yılının en fiyakalı telefonlarından biri olduğunu düşündüğümüz Samsung Galaxy S9+ 5.199 TL fiyatla dünya lansmanından çok kısa bir süre sonra Türkiye’de de satılmaya başlandı. Bu modelle ilgili en büyük eleştiri satış fiyatının yüksekliği ve yeterince yenilik barındırmaması.

LI NK EC M

Kablosuz ağ teknolojilerinin geldiği en son noktayı bize bu minik kablosuz yönlendiriciler gösteriyor. Wi-Fi mesh teknolojisiyle kendi aralarında kurduğu yüksek hızlı iletişimi ev veya ofisin her yerine en iyi şekilde yayıyorlar.

A U R G7 0 3

Asus’un Republic ➺ of Gamers ailesinin en güçlü üyelerinden biri olan ROG G703, muhteşem performansı ve tasarımı ile herkesi etkileyebilecek bir bilgisayar. Daha doğrusu taşınabilir bir oyuncu bilgisayarı. EMLAK KONUT NİSAN 2018

113


Bulmaca Demirin simgesi Döşeme plağı

Erkek geyik

Resimdeki proje

Nakit

Tatlı bir çörek türü

Gayrimenkul rehni Bir ilimiz

Lenf düğümleri iltihabı Konya’da baraj

Dingil

Çoğalma

Sıra

İridyumun simgesi

“… Neeson” (aktör)

Osmaniye ilçesi Bir yarış kayığı Bir yapıya değer biçme Kalıtım Eski dilde mavi Hayvan ölüsü

Lahza

Bir kahve türü

Yeterli olmayan

Ayak

Olumsuzluk veren bir önek

Lavrensyum simgesi

Su

Mahkeme kararı

Telli bir çalgı

Sıvının akmaya gösterdiği direnç Röntgen (kısa)

Hasret

Taşınmazlar, gayrimenkul

Bina boyunca uzanan geniş baca

Yemek, yiyecek

Külde pişen çörek türü

İşitme organı

Kinaye

NİDAPARK İSTİNYE

Bir tür şekerleme

Bir burç adı

İşaret

Dökme demir

İskambilde birli Yere dikilen işaret çubuğu İhtiras

Galyumun simgesi

Soru sözü Bağışlama

Askerlikte yürü komutu

Bir renk Manisa’nın bir ilçesi Serbest bırakma

Bir meyve Üşütmeyen, İskambilde rüzgarsız duvar dibi koz Tasa

Su Verme, ödeme

Büyük keman Güzel, hoş görünen

Belirti

Vakumla suyu alınmış beton

Satrançta bir taş

Ekmek

Kaygı

Atletizm pisti

Yemen plakası Bir haktan vazgeçme

G. Afrika plakası Tekbiçim, eş dağılmış

Denizcilikte düzgün, güvenli

Cehennem

Azotun simgesi

Kaside

En gelişmiş röntgen Romanya plakası

Şöhret Düşme için yapılan basamaklama

Bir peynir türü

Numara (kısa)

Resimdeki proje Tekin olmayan

N

Pinpong Bir çalgı

BİR ÖNCEKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

U Taşların yere döşenip sıkıştırılması Familya Beddua

A

Fayans Düz ve ensiz bir kılıç

M

Bir iskambil oyunu Külde pişen çörek

K

Ünlem Faktör

E

Kampana

S E M T B A H Ç E K E N T Temel, esas

Uzaklık anlatan sözcük

T A En gelişmiş röntgen “Jet …” (aktör)

L İ

Spielberg filmi Zerk

İ Ç İ T İ M Ucu bucağı olmayan Bir meyve

Ç A N N A Y A R

Kuramsal Uçan memeli

114

EMLAK KONUT NİSAN 2018

J M A M E L İ S A T E N İ M R K A O K A J D L E A F E E T N İ SEMT N BAHÇEKENT N G E D A E E E N K Ö K N A M Ü T E N E R E Z A R İ A A S A E D

Ses geçirmez bir briket cinsi

Vizon “… Corbusier” (mimar)

Tepkili uçak

Pazarlama

Özlem

Nişasta parçalama enzimi Geri verme

Bir yapının Avusturya taşıyıcı iskeleti plakası Almanca evet

Bir borsa görevlisi

Doğa yıkımı

H A S R E T

Baş çoban Öbür yan

Otlak

Hangi yer Güney Afrika plakası

Mitoloji İsim

Pierre Loti’nin bir romanı

Toplum yaşamına uygun davranma

Bir bağlaç

Harekete hazır, tetikte

Arapçada ilk harf

Köpek

Hicap Orhan Pamuk’un bir romanı

Namuslu

İri delikli kalbur

Bir meyve

Orijin

Değerli bir taş Lise öğrencisi

Büyük tepsi

Sebep

Aynı ahır adına koşan atlar

T M İ L İ İ K A S A L E E L S İ İ T A K A S A R K A N K A H İ S A T İ Y A P P

Boru sesi

Evrenpulu

Cılız, zayıf, güçsüz

E N E Z E

Ağaçlıklı yol Bir renk

Dördül Birinin payına düşen şey

Kiloamper simgesi Bir şaşma ünlemi

Temiz

L A Z L E R R İ F N İ A R K L E A T R E A E İ R D E A K

Bulmacanın çözümünü gelecek sayıda bu sayfada bulabilirsiniz.

Altın

Tırpana balığı

U harfi biçimli betonarme demiri

Antalya’da bir plaj

Amaç

Kaz Dağları’nın eski adı

Orta bölümde yer alan projemiz ‘Semt Bahçekent’ti.


Emlak Konut Dergisi Sayı 16 Nisan 2018  

Aylık olarak yayınlananan Emlak&Konut dergisi Nisan 2018 sayısını ücretsiz olarak indirip okuyabilirsiniz.

Emlak Konut Dergisi Sayı 16 Nisan 2018  

Aylık olarak yayınlananan Emlak&Konut dergisi Nisan 2018 sayısını ücretsiz olarak indirip okuyabilirsiniz.

Advertisement