Page 1

RX速 Persoonlijke Beschermingsmiddelen


RX® Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Het gebruik van correcte persoonlijke beschermingsmiddelen op het werk is van essentieel belang! De werkomgeving en veranderende werkomstandigheden zijn bepalende factoren om te kiezen voor de meest adequate bescherming zodoende de veiligheid van de werknemers te kunnen garanderen. In deze catalogus verklaren wij alle functionaliteiten en eigenschappen van onze RX® PBM’s. Zonder toegevingen te doen inzake kwaliteit, hebben we ook veel aandacht besteed aan ergonomie en design. Zo kunnen u en uw collega’s iedere dag opnieuw optimaal voorbereid de werkzaamheden aanvatten. Tevens bieden wij extra aandacht aan de instructies met betrekking tot het juiste gebruik van de RX® PBM’s. Zo vindt u verder in deze catalogus meer info betreffende onze “Fit Test”. Hierbij worden alle potentiële dragers individueel geleerd het masker goed op te zetten en wordt tevens gegarandeerd dat het soort masker ook daadwerkelijk geschikt is voor de gezichtskenmerken van de drager. Kennis maakt het verschil!

Wat zegt de wet? Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is een uitrustingsstuk of –middel dat bestemd is om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden als bescherming tegen gevaren voor zijn gezondheid en zijn veiligheid. Wanneer moet de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken? In eerste instantie moeten de risico’s zoveel mogelijk bij de bron vermeden worden. Wanneer niet belet kan worden dat de risico’s voor 100% uitgeschakeld zijn, is de werkgever verplicht om collectieve bescherming toe te passen (bv. door het plaatsen van een veiligheidskooi rond een machine). Als bovenstaande maatregelen niet toegepast kunnen worden, moet de werkgever doeltreffende persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken en voorlichting geven over het juiste gebruik. De werknemer op zijn beurt is verplicht om de hem aangereikte persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

2


inhoud

STOFMASKERS

4

Wet- en regelgeving

6

Selectie en gebruik

7

RX® Fit test

8

RX Gevouwen stofmasker

9

RX Voorgevormd stofmasker

10

RX Voorgevormd stofmasker met versteviging

11

VEILIGHEIDSBRILLEN

12

Wet- en regelgeving

14

Betekenis van de EN-markering

15

RX Coating

16

Lenzen

17

® ® ®

®

Gamma RX Optiflex Veiligheidsbrillen

18

RX® Optiflex-C Blanke lens

19

RX Optiflex-B Bruine lens

20

RX® Optiflex-W Lasbril

21

RX Optiflex-G Overzetbril

22

RX Optiflex-V Bezoekersbril

23

VEILIGHEIDSSCHOENEN

24

Wet- en regelgeving

26

Pictogrammen

27

Specificaties

28

RX Securo

30

RX Solido

30

VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN

32

Wet- en regelgeving

34

Toelichting opdruk handschoenen

35

Dyneema® Technologie

36

Handwijzer

38

Coatings

39

RX® Dyneema Safe3

41

RX Top-Flex PU Wit & Zwart

42

RX® Nitri-4-Grip

43

RX Chemresist

44

RX Durafit NFT

45

®

®

® ®

® ®

®

® ®

3


4


STOFMASKERS Fijn stof, giftige gassen, dampen, rook of nevel in de atmosfeer zijn sluimerende gevaren voor de gezondheid. Ze veroorzaken of verergeren op korte termijn acute luchtwegenaandoeningen en tasten op lange termijn de longfunctie aan… met alle gevolgen vandien. Door preventief op te treden en de medewerkers van gepaste ademhalingsbescherming te voorzien, kan een groot deel van het kwalijk effect weggenomen worden. Cruciaal is echter het correcte gebruik van deze ademhalingsbescherming. Wanneer de maskers niet volgens de juiste procedure aangebracht worden of de pasvorm komt niet overeen met het gelaatsprofiel, is de nodige bescherming ontoereikend of zelfs niet aanwezig. Daarom hecht ERIKS hier uitzonderlijk veel belang aan. Met de RX® Fit Test* bepalen we welk soort masker daadwerkelijk geschikt is voor de drager en tonen we de drager hoe het masker goed op te zetten, zodat de bescherming gewaarborgd blijft. *Meer info over de RX® Fit Test kunt u terugvinden op pagina 8 of contacteer uw ERIKS’ veiligheidsspecialist bij u in de buurt.

5


Wet- en regelgeving

De wetgever schrijft voor dat de werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet uitvoeren om eventuele gevaren in kaart te brengen en indien nodig maatregelen te treffen.

CE-teken en technische normen Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten in Europa voorzien zijn van een CE-teken. Om dit aan het product te mogen toekennen, is er een technische keuring door een onafhankelijke instantie vereist alsook een voorgeschreven kwaliteitscontrole door de leverancier.

Europese Norm (EN) Deze producten voldoen aan de eisen van de EG-richtlijn 89/686/EEC (Personal Protective Equipment Directive) en zijn dus CE-gemarkeerd. Volgende RX® maskers zijn getest en CE-goedgekeurd volgens EN 149:2001+A1:2009:

Type

Biedt bescherming tegen

NPF

TPF

FFP1

Inerte stoffen en nevel. (Niet tegen CMR-stoffen)

4

4

FFP2

Schadelijke stoffen en nevel. (Niet tegen CMR-stoffen)

12

10

FFP3

Hogere concentraties schadelijke stoffen en nevel.

50

20

CMR-stoffen – Carcinogene Mutagene Reproductietoxische stoffen CMR-stoffen zijn carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reproductietoxische stoffen. Dit zijn stoffen die alleen (carcinogene stoffen) of in combinatie met andere stoffen (mutagene stoffen) kanker kunnen veroorzaken. Reproductietoxische stoffen kunnen een nadelige invloed hebben op de vruchtbaarheid, maar ook schade veroorzaken tijdens de ontwikkeling van het ongeboren kind en leiden tot aangeboren afwijkingen.

NPF – Nominale ProtectieFactor Het theoretische protectieniveau van een ademhalingsbeschermingsmiddel is gebaseerd op de prestaties gemeten tijdens tests in laboratoria. De NPF wordt berekend door de totale toegelaten inwaartse lekkage (TIL), zoals die staat beschreven in de betreffende EN, te delen door 100. De maximale concentratie van een stof in de lucht, waartegen een ademhalingsbeschermingsmiddel kan beschermen, wordt berekend door deze NPF te vermenigvuldigen met de grenswaarde (GW: De grenswaarden vindt u in de door de Europese overheid gepubliceerde lijsten).

TPF – Toegekende ProtectieFactor Wordt bepaald naar aanleiding van praktijkproeven op de werkplaats. Hierbij wordt rekening gehouden met onvoldoende onderhoud, instructie, verkeerd gebruik, bewegen en dergelijke. Zoals beschreven in BS4275 (British Standard) is dit het niveau van ademhalingsbescherming zoals dat realistisch kan worden bereikt bij 95% van opgeleide en gesuperviseerde gebruikers. NPF x GW = maximale toegestane concentratie van de schadelijke stof in de omgeving van de gebruiker

6


Selectie en gebruik

ERIKS helpt u niet alleen bij het selecteren van uw stofmasker maar geeft ook informatie hoe u deze hoogwaardige producten moet gebruiken om een optimale bescherming te bekomen.

Selectie Stofmaskers beschermen tegen: ■■

■■ ■■

Stof: In de lucht zwevende vaste deeltjes (vb. als vaste materialen vergruisd worden) Nevel: In de lucht zwevende vloeibare deeltjes Rook: In de lucht zwevende vaste deeltjes ontstaan door een verbrandingsproces.

Gebruik De RX® stofmaskers zijn hoogwaardige kwaliteitsproducten en bieden de drager een hoge graad van bescherming. Cruciaal hierbij is echter het correct gebruik van de maskers. In de praktijk blijkt immers zeer vaak dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt door een verkeerd gebruik of een slechte pasvorm.

Stappen:

1

Houd het masker stevig vast en breng de onderste hoofdband naar de achterkant van de nek.

Waarschuwing: Een stofmasker biedt geen bescherming tegen zuurstofgebrek, schadelijke gassen en dampen in een concentratie boven de grenswaarde.

2

3

4

Plaats het masker onder de kin, dan over de neus en breng de bovenste hoofdband over de kruin van het hoofd.

Zorg ervoor dat het masker goed op het gezicht aansluit door de zijdelingse klemmen achteruit te trekken. Voer de nodige aanpassingen uit tot het masker comfortabel zit.

Zorg ervoor dat de neusklem goed op de neus aansluit.

7


RX® Fit Test

Waarom Fit Test? Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen een bescherming te bieden tegen een specifiek risico voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. Echter kunnen PBM’s door een verkeerd gebruik, verkeerde toepassingen, ... ook risico’s voor de gebruiker inhouden. De juiste keuze van PBM’s en het correct gebruik ervan zijn dan ook van essentieel belang. Meer nog dan bij veiligheidshandschoenen, -schoenen of -brillen, is het juist hanteren en aanbrengen van de maskers cruciaal voor de werking ervan. Met de RX® Fit Test bieden we uw werknemers de garantie dat de voorgestelde maskers de gepaste bescherming bieden. Bovendien worden uw mensen op zeer efficiënte wijze getraind in het correct hanteren van de maskers.

Werking Met een vernevelaar wordt een zoete of bittere nevel van ongeveer 5 micrometer in de kap verneveld. Als de drager de stof proeft, wordt hij/zij opnieuw getest en worden er aanpassingen gedaan zolang de lekkage zich voordoet. Enkel wanneer de werknemer niets meer proeft, is de test geslaagd en wordt het masker goedgekeurd. Tevens wordt voor en tijdens de Fit Test, stap voor stap uitgelegd hoe de maskers correct aangewend moeten worden om een optimale bescherming te garanderen. Voor meer info, contacteer de ERIKS’ veiligheidsspecialist in het dichtstbijzijnde Service Center.

8


RX® gevouwen stofmasker

RX® gevouwen stofmasker voor éénmalig gebruik – beschermt tegen vaste en vloeibare deeltjes (inclusief olienevel)

Technische specificaties ■■ ■■

■■

■■

■■ ■■ ■■ ■■

Lichtgewicht: P1 & P1V - 2 g; P2 & P2V - 3 g; P3V – 4 g Filtermateriaal bestaat uit meerdere lagen voor optimale prestaties Ergonomisch gevormd voor een optimaal comfort en verstelbare hoofdband voor een individuele pasvorm Verstelbare neusklem om een goede afdichting rond de neus te waarborgen Individueel verpakt inclusief gebruiksinstructies Conform de Europese standaard EN149:2001+A1:2009 Antiallergisch Ademhalingsventiel voor een comfortabele ademhaling (P1V, P2V & P3V)

Kenmerken

Voordelen

Gevouwen model

Makkelijk meenemen en opbergen

Verticaal gevouwen

Kleine “dode ruimte”

Per stuk in folie

Hygiënisch, altijd proper masker

Verstelbaar bandje

Veilig en comfortabel

RX FFP1

RX FFP1V

RX FFP2

RX FFP2V

RX FFP3V

Artikel

Omschrijving

Verpakking

NPF*

TPF**

RX-DM-F1

RX FFP1 stofmasker gevouwen

20

4

4

RX-DM-F1V

RX FFP1V stofmasker gevouwen + ventiel

10

4

4

RX-DM-F2

RX FFP2 stofmasker gevouwen

20

12

10

RX-DM-F2V

RX FFP2V stofmasker gevouwen + ventiel

10

12

10

RX-DM-F3V

RX FFP3V stofmasker gevouwen + ventiel

10

50

20

* NPF: Nominale protectiefactor (zie p.6) ** TPF: Toegekende protectiefactor (zie p.6)

9


RX® voorgevormd stofmasker

Voorgevormde RX® stofmaskers worden volgens de strengste normen geproduceerd en zorgen voor een uitstekend comfort en bescherming.

Technische specificaties ■■

■■

■■

■■ ■■ ■■

Filtermateriaal bestaat uit meerdere lagen voor optimale prestaties Ergonomisch gevormd voor een optimaal comfort en verstelbare hoofdband (enkel P3V) voor een individuele pasvorm Verstelbare neusklem om een goede afdichting rond de neus te waarborgen Conform de Europese standaard EN149:2001+A1:2009 Antiallergisch Ademhalingsventiel voor een comfortabele ademhaling (P1V, P2V & P3V)

Kenmerken

Voordelen

Voorgevormd masker

Snel inzetbaar

Rond model

Weinig “dode ruimte” waardoor ademhalen comfortabel is

RX FFP1V

RX FFP2

RX FFP2V

RX FFP3V

Artikel

Omschrijving

Verpakking

NPF*

TPF**

RX-DM-C1

RX FFP1 stofmasker voorgevormd

20

4

4

RX-DM-C1V

RX FFP1V stofmasker voorgevormd + ventiel

10

4

4

RX-DM-C2

RX FFP2 stofmasker voorgevormd

20

12

10

RX-DM-C2V

RX FFP2V stofmasker voorgevormd + ventiel

10

12

10

RX-DM-C3V

RX FFP3V stofmasker voorgevormd + ventiel

5

50

20

* NPF: Nominale protectiefactor (zie p.6) ** TPF: Toegekende protectiefactor (zie p.6)

10

RX FFP1


RX® Voorgevormd Stofmasker met versteviging

Door zijn lichtgewichtconstructie biedt dit masker een zeer lage ademweerstand waardoor de drager van een optimaal comfort kan genieten, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden.

Technische specificaties ■■

■■

■■

■■ ■■ ■■ ■■

Filtermateriaal bestaat uit meerdere lagen voor optimale prestaties De extra versteviging rond het masker zorgt ervoor dat de originele vorm behouden blijft waardoor de levensduur verlengd wordt. Uiterst geschikt in warme en vochtige omgevingen Ergonomisch gevormd voor een optimaal comfort en gebruik Verstelbare hoofdband voor een individuele pasvorm Conform de Europese standaard EN149:2001+A1:2009 Antiallergisch Ademhalingsventiel voor een comfortabele ademhaling (P2V & P3V)

Kenmerken

Voordelen

Verstevigingsnet

Houdt het masker in zijn originele vorm waardoor het langer meegaat Uiterst geschikt in warme en vochtige omstandigheden

Ventielbeschermkap

Beschermt het ventiel waardoor mechanische schade beperkt wordt

Zachte afdichting

Comfortabel en veilig

Verstelbare hoofdband

Aanpasbaar dus universeel inzetbaar (gemakkelijk te dragen in combinatie met een veiligheidsbril)

Sluiting in de band

Handig om het masker te dragen

RX FFP2

RX FFP2V

RX FFP3V

Artikel

Omschrijving

Verpakking

NPF*

TPF**

RX-DM-N2

RX FFP2 stofmasker verstevigd

10

12

10

RX-DM-N2V

RX FFP2V stofmasker verstevigd + ventiel

10

12

10

RX-DM-N3V

RX FFP3V stofmasker verstevigd + ventiel

5

50

20

* NPF: Nominale protectiefactor (zie p.6) ** TPF: Toegekende protectiefactor (zie p.6)

11


12


VEILIGHEIDSBRILLEN Het Optiflex-gamma De ogen zijn wellicht het meest fragiel wanneer het op beschadiging aankomt. Eénmaal schade aangebracht heeft dit vaak nare gevolgen en is dit meestal ook definitief. Terecht dus dat we er alles aan willen doen om de risico’s op letsels tot een absoluut minimum te herleiden. Rondvliegende deeltjes veroorzaken het gros van de oogletsels. Ook spatten van gesmolten metaal of van bijtende vloeistoffen zijn nefast wanneer ze met het oog in aanraking komen. Bij het lassen kunnen het felle licht, de ultraviolette en infrarode stralen de ogen beschadigen. Aanleiding genoeg dus om extra voorzichtig te zijn. Al deze verschillende risico’s vergen hun specifieke aanpak. De werkomgeving is bepalend voor de keuze van oogbescherming. In deze catalogus verklaren wij alle functies en eigenschappen die onze veiligheidsbrillen hebben. Buiten de beschermende factor hebben we bij het ontwerp ook veel aandacht aan het ergonomisch aspect besteed. Dankzij de revolutionaire “Shape Memory Technology” garanderen wij een uitzonderlijk draagcomfort voor elke gebruiker. Dat onze brillen een modern en stijlvol design hebben, is tevens mooi meegenomen. RX® veiligheidsbrillen, waar bescherming, kwaliteit en design elkaar ontmoeten!

13


Wet- en regelgeving

Basisnormen

Normen voor specifieke toepassingen

EN 166 Bepaalt de basiseisen voor alle oog- en gelaatsbeschermingsmiddelen uitgezonderd laser-, nucleaire, rรถntgen- en lage temperatuur IR-straling

EN 169 Standaard voor lasfilters EN 170 Standaard voor UV-filters EN 171 Standaard voor IR-filters

EN 167 Standaard voor optische testmethoden

EN 172 Standaard voor zonlichtfilters voor industrieel gebruik

EN 168 Standaard voor niet-optische testmethoden

EN 175 Onderdelen voor oog- en gelaatsbescherming bij het lassen EN 379 Specificatie met betrekking tot lasfilters

Markeringen op veiligheidsbrillen Optiflex-c-b-w Identificatie lens 2-3

U

1

FT

KN

Nummer filtercode

Fabrikant

Optische Klasse

Mechanische sterkte

Optionele vereisten

Identificatie montuur U Fabrikant

En166

ft

Standaard

Mechanische sterkte

Markeringen op ruimzichtbril Optiflex-G Identificatie lens 2c-1.2 Schaal nummer

U Fabrikant

1 Optische Klasse

bt

9

Mechanische Toepassingen sterkte

Kn

0068

Optionele vereisten

Kennisgevende instantie

Identificatie montuur U Fabrikant

14

En166 Standaard

3459 Toepassingen

bt

2c-1.2

0068

Mechanische sterkte

Max. schaalbescherming

Kennisgevende instantie


betekenis van de EN-markering

filters TYPE FILTER

Omschrijving

Tintnummer Omschrijving

VLT* range

2

Ultraviolet (UV EN170)

1.2

Transparant

100% - 74,4%

2C of 3

UV met goede kleurherkenning

1.7

Binnen/buiten,geel,transparant gespiegeld,UVR

58,1% - 43,2%

4

Infrarood (IR EN171)

2.5

Bruin, smoke

29,1% - 17,8%

5

Zonlichtfilter zonder IRspecificatie (EN172)

3.1

Smoke gespiegeld

17,8% - 8,0%

6

Zonlichtfilter met IRspecificatie (EN172)

3,4,5,... 11 Laswerk * VLT - Visible Light Transmission

Optische klasse type

Omschrijving

1 2 3

Geschikt om langdurig te dragen Geschikt om sporadisch te dragen Geschikt om kortstondig te dragen

Mechanische weerstand mechanische weerstand

A (T) B (T) F (T)

impact

max. snelheid

Deeltjes met hoge energie

190 m/s

Deeltjes met matige energie

120 m/s

Deeltjes met lage energie

45 m/s

polycarbonaat- VeiligheidsBRIL overzetbril • •

K

Getest onder extreme temperatuur (-5 °C tot +55 °C) Weerstand tegen oppervlaktebeschadiging door fijne deeltjes

N

Weerstand tegen aandampen

T

gebruiksdomein symbool

Omschrijving

Veiligheidsoverzetbril

3

Vloeistoffen (druppels en spatten)

4 5 8

Grote deeltjes (>5 µm)

Gas- en fijne deeltjes (<5 µm)

9

Gesmolten metaaldeeltjes en hete deeltjes

Kortsluitlichtbogen •

15


RX® Coating

De innovatieve RX® coatingtechnologie biedt de RX® veiligheidsbril een superieure weerstand tegen krassen (buitenkant) en aandampen (binnenkant). In tegenstelling tot de coatings die een dubbele werking hebben (door de dubbele functie antikras en antidamp zijn deze voor de helft minder efficiënt), is de unieke RX® coating 100% doeltreffend. De 2 coatings worden afzonderlijk aangebracht; de antikrascoating wordt enkel aangebracht aan de buitenkant en de antidampcoating enkel aan de binnenkant.

Antikras: De behandeling van het buitenoppervlak van de lens met deze coating vormt een harde film die een barrière vormt tegen oppervlakkige schade die het zicht kan belemmeren. De RX® lenzen worden hierdoor beschermd tegen krassen en slijtage veroorzaakt door wrijving met harde deeltjes en stoffige omgevingen. De RX® antikrasbehandeling is gecertificeerd volgens de Keisen van de EN166 norm.

Antidamp: De antidampbehandeling is een film met een dikte van enkele μm die aangebracht wordt op het gehele binnenoppervlak van de lens. De chemische en fysische eigenschappen van de coating voorkomen dampvorming doordat de coating de vochtige aanslag absorbeert. De RX® antidampcoating is permanent en is gecertificeerd volgens de N-behoefte van de EN166 norm.

16


lenzen

POLYCARBONAAT

POLYCARBONAAT

polycarbonaat

Blank

Bruin

Groen (Tint 5)

KENMERKEN:

KENMERKEN:

KENMERKEN:

■■

■■

■■

Beschermt tegen impact en UVstralen Kan voor langere periodes gebruikt worden en veroorzaakt geen vervorming van het beeld of vermoeidheid van de ogen Geen kleurvervorming

TOEPASSINGEN:

Mechanische werkzaamheden waar een goed zicht een vereiste is. NORMEN: EN166/EN170 MARKERING: 2C-1.2 VLT*: 89%

■■

■■

■■

■■ ■■

Beschermt tegen impact, UV-stralen en schadelijke lichtbundels Te gebruiken bij zonlicht en kans op verblinding Uitstekende kleurherkenning - TSR (Traffic Signal Recognition) Laat het licht (spectrum) lineair door Zorgt voor een betere aanpassing van het oog aan veranderlijke lichtcondities

Beschermt tegen impact, UV- & infraroodstralen en verblinding veroorzaakt door laswerkzaamheden. TOEPASSINGEN:

Lens in Tint 5 voor autogeen lassen en snijbranden NORMEN: EN166/EN169 MARKERING: 5 VLT*: 2%

TOEPASSINGEN:

Werkzaamheden buiten en mechanische werkzaamheden met risico op verblinding. NORMEN: EN166/EN170/EN172 MARKERING: 2C-3/5-3.1 VLT*: 16% Zonnebrilequivalent: Tint 3

* VLT - Visible Light Transmission

17


GAMMA RX® Optiflex veiligheidsbrillen Waar bescherming, kwaliteit en design elkaar ontmoeten!

RX® Optiflex-C

RX® Optiflex-B

Maximaal comfort en de hoogste graad van bescherming zijn essentieel wanneer oogbescherming zowel sporadisch als voor langere periodes moet gedragen worden. Kenmerken zoals lichtgewicht, stabiliteit en perfecte pasvorm dragen hiertoe bij. De lens van de RX® Optiflex-C is een vast onderdeel dat mede de geometrie van de veiligheidsbril bepaalt. De lens wordt enkel in het midden aan het frame bevestigd, waardoor deze zich perfect aan de contouren van het gelaat kan aanpassen. Zodoende wordt een uitstekende pasvorm gegarandeerd zonder toegevingen te doen inzake de beschermende eigenschappen. De bruine lens van de RX® Optiflex-B bevordert de aanpassing van het oog aan veranderende lichtcondities. Daardoor is deze veiligheidsbril uitermate geschikt voor werkzaamheden waar fel licht en schaduw zich afwisselen.

RX® Optiflex-W

RX® Optiflex-G

RX® Optiflex-V

18


RX® Optiflex-C

31 g Kenmerken & voordelen ■■

Lichtgewicht (31 g)

■■

Perfecte pasvorm (comfortabel, zachte componenten voor neus, oor en voorhoofd)

■■

Polycarbonaatlens met unieke RX® coatings

■■

Ventilerend

■■

De veiligheidsbril past zich automatisch aan de contouren van het gelaat aan

■■

Stijlvol design

■■

Uiterst flexibel en onbreekbaar frame

■■

Impacttest volgens MIL-PRF-31013 standaard (195-201 m/s)

■■

Normen: EN166 + EN170

Artikel

Omschrijving

RX-Optiflex-C

Veiligheidsbril met blanke PC-lens

19


RX® Optiflex-B

31 g

UV400

Kenmerken & voordelen ■■ ■■

■■ ■■

■■ ■■ ■■ ■■

■■ ■■

20

Lichtgewicht (31 g) Perfecte pasvorm (comfortabel, zachte componenten voor neus, oor en voorhoofd) Polycarbonaatlens met unieke RX® coatings De veiligheidsbril past zich automatisch aan de contouren van het gelaat aan Stijlvol design Uiterst flexibel en onbreekbaar frame Beschermt tegen impact, UV-stralen en lichtbundels De bruine kleur van de lens verbetert de aanpassing van het oog in veranderlijke lichtcondities Goede kleurherkenning - TSR (Traffic Signal Recognition) Normen: EN166 + EN170 + EN172

Artikel

Omschrijving

RX-Optiflex-B

Veiligheidsbril met bruine PC-lens


RX® Optiflex-W

31 g Kenmerken & voordelen ■■ ■■

■■ ■■ ■■

■■ ■■ ■■ ■■ ■■

Lichtgewicht (31 g) Perfecte pasvorm (comfortabel, zachte componenten voor neus, oor en voorhoofd) Polycarbonaatlens met antidamp- en antikrascoating Ventilerend De veiligheidsbril past zich automatisch aan de contouren van het gelaat aan Stijlvol design Uiterst flexibel en onbreekbaar frame Beschermt tegen impact, UV-stralen en lichtbundels Tint 5 lens voor autogeen lassen en snijbranden Normen: EN166 + EN169

Artikel

Omschrijving

RX-Optiflex-W

Veiligheidsbril met PC-lens Tint 5

21


RX® Optiflex-G

De RX® Optiflex-G ruimzichtbril biedt de drager een betere bescherming. Dankzij de brede bedekking van het gelaat, de aanpasbare hoofdband en de superieure slagvastheid, is de RX® Optiflex-G ruimzichtbril een referentie op de markt. Het gesofisticeerde indirecte ventilatiesysteem herleidt aandampen tot een minimum. De zachte siliconen behuizing verzekert een optimaal comfort en beschermt tegen impact en chemische spatten.

93 g

Kenmerken & voordelen

22

■■

Lichtgewicht (93 g)

■■

Ergonomisch ontworpen; 180° ruimzichtbril

■■

Hoogoptische kwaliteitslens klasse 1

■■

CE-gekeurd, EN166 tegen spatten van chemische vloeistoffen, grote stofdeeltjes, gesmolten metaal

■■

Brede en volledig aanpasbare elastische hoofdband

■■

Indirecte ventilatie

■■

Antikras- en antidampcoating

Artikel

Omschrijving

RX-Optiflex-G

Veiligheidsoverzetbril


RX® Optiflex-V

43 g

Kenmerken & voordelen ■■

Polycarbonaatlens

■■

Lichtgewicht (43 g) voor een beter draagcomfort

■■

Zijdelingse ventilatie

■■

Past over een gewone bril zonder toegeving te doen aan het draagcomfort

Artikel

Omschrijving

RX-Optiflex-V

Veiligheidsbezoekersbril

23


24


VEILIGHEIDSSCHOENEN De juiste schoen De juiste veiligheidsschoenen zijn van essentieel belang op het werk! Uw werkomgeving is een cruciaal onderdeel voor de keuze van het type schoen. In deze catalogus verklaren wij alle functies en eigenschappen die onze schoenen hebben. Wij informeren u waar u op moet letten, zodat u en uw collega’s iedere dag opnieuw goed voorbereid de werkzaamheden kunnen aanvatten.

RX® Securo & RX® Solido De RX® Securo en RX® Soldio zijn kwaliteitsschoenen in lichte materialen, met stootabsorberende zolen en composiet beschermingsneus. Dit maakt de RX® Footwear collectie tot één van de meest comfortabele, stijlvolle en veilige schoenen op de markt. Bovendien passen ze perfect bij de andere persoonlijke beschermingsmiddelen uit het RX® gamma, zowel wat betreft kleur, functie & kwaliteit. Zo kunt u nog professioneler voor de dag komen.

25


Wet- en regelgeving

ISO 20345:2011 specificeert basis -en aanvullende (optionele) eisen aan de veiligheidsschoenen die voor algemene doeleinden gebruikt worden. De norm omvat o.a. mechanische risico’s, antislip -en thermische risico’s, ergonomisch gedrag.

Betekenis van de categorieën

S1

Veiligheidsschoen met beschermneus, gesloten hiel en energie-absorberende hak. Conform ISO 20345:2011.

S1P

Veiligheidsschoen met beschermneus, gesloten hiel, energieabsorberende hak en antiperforatiezool. Conform ISO 20345:2011.

S2

Veiligheidsschoen met beschermneus, gesloten hiel, energieabsorberende hak en waterdichte schacht. Conform ISO 20345:2011.

S3

Veiligheidsschoen met beschermneus, gesloten hiel, energieabsorberende hak, waterdichte schacht en antiperforatiezool. Biedt bescherming tegen het doordringen van scherpe voorwerpen. Conform ISO 20345:2011.

26

Met de CE-aanduiding wordt bevestigd dat wordt voldaan aan de basisvereisten voor gezondheid en veiligheid zoals vastgelegd in de Europese richtlijn EEG/89/686 over persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit garandeert dat het product onschadelijk is, veel comfort en een grote stabiliteit biedt en beschermt tegen vallen door uitglijden. Bovendien is het model door een gecertificeerde instantie onderworpen aan een EG-typekeuring.

Betekenis overige symbolen met betrekking tot de veiligheid P

Antiperforatiezool

1100 N

C

Elektriciteitsgeleidende schoenen

niet meer dan 100 kΩ

A

Antistatische schoenen

0,1 MΩ tot 1000 MΩ

I

Elektriciteitsisolerende schoenen

meer dan 1000 MΩ

HI

Warmte-isolerende zool

CI

Koude-isolering

E

Schokabsorptie van de hielpartij

WR

Waterdichtheid

M

Bescherming van het middengedeelte van de voet

AN

Bescherming van het enkelgewricht

WRU

Waterafstotend en waterbestendig

CR

Snijbestendig

HRO

Hitteweerstand bij contact

20 J

300 °C

De schoen beschermt uitsluitend tegen de gevaren die zijn vermeld op de schoen. Onderdelen die later zijn toegevoegd, kunnen de producteigenschappen wijzigen.


Pictogrammen Ultra ANTISLIPZOOL Zool met buitengewoon goede antislipeigenschappen voor een optimale grip. SRC > Glijweerstand getest op: ■■ Keramische tegels met een water-detergentmengeling ■■ Metaalplaat met glycerine Composiet veiligheidsneus De neus is bedoeld om de tenen tegen stoten en druk van buitenaf te beschermen. De neus is getest en bestand tegen een druk van 200 joule (EN 12568).

Zool bestendig tot 300 °C contactwarmte Schoenen met deze aanduiding kunnen temperaturen tot 300 °C contactwarmte weerstaan. HRO 300 °C

Antiperforatiezool van MS3-textiel Antiperforatiezool gemaakt van speciale vezels. De antiperforatiezool is gecertificeerd volgens EN ISO 20345:2011. Het voordeel is dat de antiperforatiezool meer flexibiliteit geeft aan de schoen en een betere bescherming biedt. Kruipneus, geschikt voor knielend werk De opgespoten kruipneus is een extra versterking op de neus van de schoen. Deze versterking maakt de schoenen uiterst geschikt voor knielend werk.

Olie- en benzinebestendige loopzool De loopzool is olie- en benzinebestendig.

Rubberen neusversterking De rubberen versterking op de neus helpt tegen slijtage, waardoor de levensduur van de schoen aanzienlijk verlengd wordt.

Laddergrip Een speciale vorm van de hiel voorkomt uitglijden op ladders.

Schokabsorberende comfortzool Schokabsorberende comfortzool voor een optimaal loopcomfort.

27


specificaties

RXÂŽ veiligheidsschoenen ontlasten de voeten en rug De vele details in de RXÂŽ veiligheidsschoenen bevorderen het draagcomfort en zorgen voor een betere bescherming van de voet. De verschillende onderdelen van de veiligheidsschoen en zijn zodanig bewerkt dat er geen inwendige materialen gebruikt zijn die de voet irriteren.

zachte & comfortabele binnenvoering

De antiperforatiezool wordt vervaardigd uit primaire textielmaterialen, zoals MS3-textiel. Hierdoor kan de gehele zool bedekt worden, wat bij een stalen zoolbescherming niet mogelijk is. Een ander bijkomend voordeel van MS3textiel is dat het een nog betere bescherming biedt in koude en warme omstandigheden. Bovendien is de antiperforatiezool van MS3-textiel ook veel flexibeler, wat zorgt voor een nog beter loopcomfort.

stabiliserende stootabsorberende TPU-hielkap

schokabsorberende ultra antislipcomfortzool olie- en benzinebestendig bestand tegen 300 °C contactwarmte

28

laddergrip


flexibele kruipneus voor knielend werk

composiet veiligheidsneus

rubberen neusversterking

antiperforatiezool uit MS3-textiel voor meer flexibiliteit

29


Veiligheidsschoenen Kenmerken & voordelen ■■

Een studie over de anatomie van de voet Zware schoenen met een slecht loopcomfort en irriterende & harde materialen behoren nu definitief tot het verleden met de RX® veiligheidsschoenen. Bij de ontwikkeling van de RX® veiligheidsschoenen heeft ERIKS zich gebaseerd op de anatomie van de voet en de manieren waarop een voet beweegt tijdens een werkdag. Dit heeft zich vertaalt in een veiligheidsschoen die aan de strengste veiligheidsnormen voldoet en daarenboven geen toegevingen doet inzake comfort & design.

■■

■■

■■ ■■ ■■ ■■

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

30

Composiet veiligheidsneus bestand tegen een druk van 200 J Antiperforatiezool uit MS3-textiel; zeer flexibel, bevordert het draagcomfort, isoleert tegen warmte en/of kou en beschermt een groter deel van de voet Kruipneus biedt extra versterking en is daardoor geschikt voor knielend werk Stabiliserende en stootabsorberende cambreur TPU-hielkap Reflecterende accenten voor extra zichtbaarheid Schokabsorberende comfortzool voor een beter loopcomfort PU/rubber loopzool bestand tegen olie & benzine HRO hittebestendig tot 300 °C contactwarmte SRC-antislipzool voor extra goede grip Laddergrip voorkomt uitglijden op ladders Breedte 10 Maten EU: 38 - 47, maten UK: 5 – 12

Artikel

Omschrijving

Maat

Breedte

RX-SECURO-38

RX schoen S3 Securo laag RU/PU HRO met composiet neus

38

10

RX-SECURO-39

RX schoen S3 Securo laag RU/PU HRO met composiet neus

39

10

RX-SECURO-40

RX schoen S3 Securo laag RU/PU HRO met composiet neus

40

10

RX-SECURO-41

RX schoen S3 Securo laag RU/PU HRO met composiet neus

41

10

RX-SECURO-42

RX schoen S3 Securo laag RU/PU HRO met composiet neus

42

10

RX-SECURO-43

RX schoen S3 Securo laag RU/PU HRO met composiet neus

43

10

RX-SECURO-44

RX schoen S3 Securo laag RU/PU HRO met composiet neus

44

10

RX-SECURO-45

RX schoen S3 Securo laag RU/PU HRO met composiet neus

45

10

RX-SECURO-46

RX schoen S3 Securo laag RU/PU HRO met composiet neus

46

10

RX-SECURO-47

RX schoen S3 Securo laag RU/PU HRO met composiet neus

47

10

RX-SOLIDO-38

RX schoen S3 Solido hoog RU/PU HRO met composiet neus

38

10

RX-SOLIDO-39

RX schoen S3 Solido hoog RU/PU HRO met composiet neus

39

10

RX-SOLIDO-40

RX schoen S3 Solido hoog RU/PU HRO met composiet neus

40

10

RX-SOLIDO-41

RX schoen S3 Solido hoog RU/PU HRO met composiet neus

41

10

RX-SOLIDO-42

RX schoen S3 Solido hoog RU/PU HRO met composiet neus

42

10

RX-SOLIDO-43

RX schoen S3 Solido hoog RU/PU HRO met composiet neus

43

10

RX-SOLIDO-44

RX schoen S3 Solido hoog RU/PU HRO met composiet neus

44

10

RX-SOLIDO-45

RX schoen S3 Solido hoog RU/PU HRO met composiet neus

45

10

RX-SOLIDO-46

RX schoen S3 Solido hoog RU/PU HRO met composiet neus

46

10

RX-SOLIDO-47

RX schoen S3 Solido hoog RU/PU HRO met composiet neus

47

10


RX® securo

RX® Solido

HRO 300 °C

31


32


VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN Waarom handbescherming? De hand is een complex lichaamsdeel en bevat een vernuftig netwerk van zenuwen en pezen die ons toelaten om van de meest banale tot zeer gecompliceerde motorische handelingen uit te voeren. Alle delen van de hand worden tijdens dagdagelijkse werkzaamheden blootgesteld aan risico’s zoals scherpe voorwerpen, hitte, chemicaliën, … De meeste ongevallen met verwonding aan de handen gebeuren op de werkvloer. Zonder adequate bescherming kunnen zowel kleine als grote letsels een serieuze impact hebben op zowel het professionele als sociale vlak. Aandacht voor de verschillende gevaren op de werkvloer en het ter beschikking stellen van de juiste handschoenen voor de verschillende toepassingen, dragen ertoe bij dat de risico’s tot een minimum beperkt worden. De selectie van de juiste handschoenen stimuleert een doeltreffende bescherming en een onbelemmerde uitvoering van de werkzaamheden. Door de handen op het werk te beschermen, waarborgt u ook de dingen die belangrijk zijn buiten de werkomgeving.

33


Wet- en regelgeving

Om de juiste keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen te vergemakkelijken, werd de PBM-richtlijn (89/686/EEG) geschreven. De verschillende veiligheidsmiddelen zijn overzichtelijk ingedeeld, wat het verantwoordelijke veiligheidspersoneel toelaat de mogelijke gevaren en risico’s correct in te schatten

en zodoende adequate maatregelen te treffen. De eigenschappen van de veiligheidshandschoenen worden beschreven in een reeks van Europese normen waaraan de handschoenen moeten voldoen.

Normen handschoenen EN 420 EN 388

EN 388: 2003

Algemene eisen voor handschoenen

Constructie en ontwerp, beschermingsgraad, reiniging, onderhoud en opslag, houdbaarheid, maatvoering en gebruiksaanwijzing

Beschermende handschoenen tegen mechanische risico’s

Onderverdeling: A. Schuurweerstand 1-4 Weerstand # cycli 1≥100 2≥500 3≥2000 4≥8000 B. Snijweerstand 1-5 Snij-index # cycli 1≥1,2 2≥2,5 3≥5 4≥10 5≥20 C. Scheurbestendigheid 1-4 Kracht (N) nodig om materiaal te scheuren 1≥10 2≥25 3≥50 4≥75 D. Perforatieweerstand 1-4 Kracht (N) nodig om materiaal te doorprikken 1≥20 2≥60 3≥100 4≥150

Handschoen met lage chemische bestendigheid of waterdichtheid

Doorbraaktijd > 30 min. voor minstens 3 chemicaliën uit onderstaande lijst

Bescherming tegen microorganismen

AQL (Acceptable Quality Level) < 2

XXXX

EN 374

EN 374: 2003

XXXX

EN 374

EN 374: 2003

EN 374

EN 374: 2003

XXXX

XXXX

Chemisch bestendige handschoen. De 3 letters staan voor de chemicaliën uit de lijst met 12 standaardchemicaliën. Voor deze chemicaliën werd een doorbraaktijd van >30 min. bereikt.

Codeletter Chemische Stof

A Methanol B Aceton C Acetonitril D Dichloormethaan E Koolstofdisulfide F Tolueen G Diëthylamine H Tetrahydrofuran I Ethylacetaat J n-Heptaan K Natriumhydroxide L Zwavelzuur Prestatieniveau (AQL) Doorbraaktijd (min.)

34

1

2

3

>10

>30

>60

4 >120

5

6

>240

>480


Toelichting opdruk handschoen

CE-Symbool Kennisgevende instantie Relevante Europese norm

XXXX XXXX

Scores

Logo

naam code maat

Productnaam Eriks Referentie Maat

35


DYNEEMA® technologie

Schuurweerstand

Comfort

Veiligheidshandschoenen zijn vaak blootgesteld aan (scherpe) voorwerpen die de handschoen kan doen scheuren. Hoe meer de handschoen wordt geschuurd, hoe minder bescherming ze biedt. De onderstaande grafiek toont het verband tussen slijtvastheid en snijweerstand. Dankzij de vermelde eigenschappen van de Dyneema® vezel, is de slijtvastheid extreem hoog, waardoor de snijweerstand, in tegenstelling tot andere materialen zoals katoen, op een constant hoog niveau blijft.

Handschoenen met de Dyneema® vezel houden je handen koel. Een handschoen gemaakt met voldoende High Modulus Polyethylene (HMPE) kan een teveel aan warmte snel van de binnen- naar de buitenzijde van de handschoen kanaliseren. Het is belangrijk dat de warmteafgifte en de warmteproductie met elkaar in evenwicht blijven. Dit voorkomt een verhoging van de lichaamstemperatuur in de handschoen wat de drager vrijwaart van zweethanden.

0,25

120 0-100 x schuren

100-500 x schuren

500-2000 x schuren

2000-8000 x schuren

100 80 60

Katoen 40

Aramide

Leer

20

>8000 x schuren

thermische geleidbaarheid J/cm2/s.

relatieve snijbestendigheid (astm)

Dyneema® is gebaseerd op Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) welke een ongeëvenaard hoge sterkte (15 maal sterker dan staal) biedt. In combinatie met zijn lage gewicht verschaft het de ideale oplossing voor snijbestendige handschoenen waar een combinatie van extreme bescherming, prestaties en draagcomfort vereist is. Bovendien worden de beschermende eigenschappen van Dyneema® niet beïnvloed door vocht, UV of herhaald industrieel wassen.

0,2

0,15

0,1

0,05

0

GEBRUIK

0

Katoen

Leer

Aramide

a DSM brand Hoe hoger het aandeel Dyneema® in een handschoen, hoe hoger het comfort. Er is een duidelijk verband tussen de verhoging van de temperatuur aan de binnenzijde van een handschoen (gemeten na een uur van passief dragen) en de hoeveelheid HMPE gebruikt in de handschoenen.

36


40°C

36°C

0%

50%

95%

Hoe hoger het aandeel Dyneema® in de handschoen, des te koeler de hand blijft.

Bovenstaande afbeelding visualiseert wat de gebruiker voelt. De werkelijke temperatuur van de handen blijft in de buurt van de lichaamstemperatuur, waardoor het gevoel koel & droog blijft, zelfs bij intensief gebruik.

Samengevat bieden handschoenen met Dyneema® vezel volgende voordelen:

Snijbestendig ■■

Uitstekende bescherming tegen mechanische risico’s

Kostenbesparend ■■ ■■ ■■ ■■

Langere levensduur door een hogere slijtvastheid Chemische resistentie Uitwasbaar (<90 °C) UV-bestendig

Comfortabel ■■ ■■ ■■ ■■

Licht, dun en flexibel Hoge vingergevoeligheid Geen huidirritatie Snelle afvoer van overtollige warmte

37


HANDWIJZER

Voor een optimaal gebruik en comfort is het belangrijk dat u de juiste maat van handschoenen gebruikt. Plaats uw rechterhand op de handwijzer. Naast uw pink kunt u uw maat aflezen op de kleurenbalk

6

7

8

n hoe c s nd aat 7 a h m val ruik b e it ge G d in

38

9

10


COATINGS

Nitril (NBR)

Nitril (NBR)

■■

Zeer goede perforatieweerstand en slijtvastheid

■■

Goede weerstand tegen oliën, vetten en oplosmiddelen

■■

Goede grip

■■

Minder soepel

Nitril schuim (NBR foam) ■■

Zelfde eigenschappen als nitril maar betere natte grip

■■

Soepeler dan normale nitril coating

Polyurethaan (PU) ■■

Zeer goede schuurweerstand

■■

Goede droge grip

■■

Uitstekende flexibiliteit en soepelheid

Nitril (NBR)

Nitril schuim (NBR foam)

Nitril schuim (NBR foam) 39


Gamma veiligheidshandschoenen

RX® Dyneema Safe3

RX® Top-Flex PU

RX® Nitri-4-grip

RX® Chemresist

RX® Durafit NFT

40


snijbestendige handschoenen

RX® Dyneema Safe3 Naadloos gebreide Dyneema® handschoen met polyurethaancoating EN 388: 2003

Weerstand tegen mechanische gevaren

4343

Test

Prestatieniveau

Schuren

4

Snijden

3

Scheuren

4

Doorprikken

3

Eigenschappen Comfort Naadloos voor extra comfort, terwijl de nylondrager een uitstekende ventilatie biedt.

Sterkte Deze lichtgewichthandschoen met Dyneema® vezel biedt een uitstekende weerstand tegen schuren, snijden en scheuren.

Vingergevoeligheid Deze handschoen is ontworpen om strak te passen en een maximale vingergevoeligheid te garanderen voor de meest delicate toepassingen.

Manchet Type Beschermt tegen Werkomgeving

Elastisch voor een goede pasvorm. Manchet is extra lang om ook de pols optimaal te beschermen.

Herbruikbaar Snijden

Toepassingen

Binnen, buiten, droog, olie, vuil, proper

Grip

Hoog

Vingergevoeligheid

Hoog

■■ ■■ ■■ ■■

Componentbehandeling Algemene montage Elektronica Verspanende werkzaamheden

Maat

6

7

8

9

10

Artikel

RX-PG-CR6

RX-PG-CR7

RX-PG-CR8

RX-PG-CR9

RX-PG-CR10

Kleur Verpakking

Grijs

Grijs

Grijs

Grijs

Grijs

12p/blister- 48p/doos

12p/blister- 48p/doos

12p/blister- 48p/doos

12p/blister- 48p/doos

12p/blister- 48p/doos

41


precisiehandschoenen

RX® Top-Flex PU Wit en Zwart Naadloos gebreide nylon handschoen met polyurethaancoating EN 388: 2003

Weerstand tegen mechanische gevaren

4142

Test

Prestatieniveau

Schuren

4

Snijden

1

Scheuren

4

Doorprikken

2

Eigenschappen Comfort Naadloos voor extra comfort, terwijl de nylondrager een uitstekende ventilatie biedt.

Pluisarm Vermindert het risico op productcontaminatie.

Vingergevoeligheid De handschoen is ontworpen om strak te passen en een maximale vingergevoeligheid te garanderen voor de meest delicate toepassingen. Type Beschermt tegen Werkomgeving

Manchet Elastisch voor een goede pasvorm.

Schuren

Toepassingen

Binnen, buiten, droog, olie, vuil, proper

Grip

Hoog

Vingergevoeligheid

Hoog

■■ ■■ ■■ ■■

Componentbehandeling Algemene montage Elektronica Lichte engineering

Maat

6

7

8

9

10

Artikel

RX-PG-TF6-Z

RX-PG-TF7-Z

RX-PG-TF8-Z

RX-PG-TF9-Z

RX-PG-TF10-Z

Kleur

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

12p/blister - 120p/doos

12p/blister - 120p/doos

12p/blister - 120p/doos

12p/blister - 120p/doos

12p/blister - 120p/doos

Verpakking Maat

6

7

8

9

10

Artikel

RX-PG-TF6-W

RX-PG-TF7-W

RX-PG-TF8-W

RX-PG-TF9-W

RX-PG-TF10-W

Kleur

Wit

Wit

Wit

Wit

Wit

12p/blister - 120p/doos

12p/blister - 120p/doos

12p/blister - 120p/doos

12p/blister - 120p/doos

12p/blister - 120p/doos

Verpakking

42

Herbruikbaar


veiligheidshandschoenen voor extra grip

RX® Nitri-4-grip Naadloos gebreide nylon handschoen met licht ademende nitril foam coating EN 388: 2003

Weerstand tegen mechanische gevaren

4121

Test

Prestatieniveau

Schuren

4

Snijden

1

Scheuren

2

Doorprikken

1

Eigenschappen Comfort Naadloos voor extra comfort, terwijl de nylondrager een uitstekende ventilatie biedt.

Vingergevoeligheid en pasvorm De handschoen is ontworpen om strak te passen en een maximale vingergevoeligheid te garanderen voor de meest delicate toepassingen. Type Beschermt tegen Werkomgeving

Grip Vingergevoeligheid

Uitstekende grip

Herbruikbaar

De foamed nitril coating kanaliseert olie en vloeistoffen op het handpalmoppervlak, wat een goede grip verzekert, zowel in droge als in natte omstandigheden.

Schuren Binnen, buiten, droog, olie, vuil, proper

Toepassingen

Hoog

■■ ■■

Hoog

Componentbehandeling Algemene montage

Maat

6

7

8

9

10

Artikel

RX-PG-GF6

RX-PG-GF7

RX-PG-GF8

RX-PG-GF9

RX-PG-GF10

Kleur Verpakking

Wit

Wit

Wit

Wit

Wit

12p/blister - 120p/doos

12p/blister - 120p/doos

12p/blister - 120p/doos

12p/blister - 120p/doos

12p/blister - 120p/doos

43


chemisch resistente veiligheidshandschoenen

RX® chemresist Handschoen uit nitril, synthetisch rubber Weerstand tegen mechanische gevaren

EN 388: 2003

4101 EN 374: 2003

Bescherming tegen micro-organismen

EN 374: 2003

Chemisch bestendige handschoen. De 3 letters staan voor de chemicaliën uit de lijst met 12 standaardchemicaliën. Voor deze chemicaliën werd een doorbraaktijd van >30 min. bereikt.

AJK

Eigenschappen Duurzaam Biedt een zeer goede slijtvastheid en bescherming tegen een breed scala aan chemicaliën, waaronder sterke reinigingsmiddelen, oliën en bepaalde oplosmiddelen. Comfort Anatomisch gevormd, zorgt voor comfort en vermijdt vermoeide handen

Test

Prestatieniveau

Schuren

4

Snijden

1

Scheuren

0

Doorprikken

1

Ontsmettende eigenschappen Bevat een antischimmel en een antibacterieel additief. Dikte: 0.38 mm (1-laags gemeten op de handpalm) Lengte: 33 cm

Herbruikbaar

Antistatische eigenschappen Voldoet aan de oppervlakteweerstandseisen van de EN1149 deel 1:1995.

Type Beschermt tegen Werkomgeving

Gevlokte binnenvoering Zachte katoenen gevlokte binnenvoering absorbeert zweet en houdt de handen koel. Vergemakkelijkt het aan- en uittrekken.

Chemicaliën

Toepassingen

Binnen, buiten, droog, olie, vuil, proper

Grip

Hoog

Vingergevoeligheid

Hoog

■■ ■■ ■■ ■■ ■■

Grafische industrie Landbouw Productie & montage Reiniging & sanitair Voeding & verpakking

■■ ■■ ■■

Lokale overheden Automobielindustrie Chemische verwerking en voorbereiding

Maat

6

7

8

9

10

Artikel

RX-PG-NI6

RX-PG-NI7

RX-PG-NI8

RX-PG-NI9

RX-PG-NI10

Kleur

Groen

Groen

Groen

Groen

Groen

12p/blister - 48p/doos

12p/blister - 48p/doos

12p/blister - 48p/doos

12p/blister - 48p/doos

12p/blister - 48p/doos

Verpakking

44

Uitstekende grip Antislippatroon op de palm van de handschoen zorgt voor een goede grip in zowel natte als droge omstandigheden.


all round veiligheidshandschoenen

RX® Durafit NFT Naadloze nylon handschoen met foamed nitril coating EN 388: 2003

Weerstand tegen mechanische gevaren 4121

Test

Prestatieniveau

Schuren

4

Snijden

1

Scheuren

2

Doorprikken

1

Eigenschappen Duurzaam De foamed nitril coating biedt een uitstekende slijtvastheid voor een lange levensduur en duurzaamheid.

De RX Durafit NFT is ®

een doeltreffender

Vingergevoeligheid en pasvorm

en duurzamer

De handschoen is ontworpen om strak aan te passen en een maximale vingergevoeligheid te garanderen, zelfs bij de meest delicate toepassingen.

alternatief voor de splitlederen

Uitstekende grip

handschoen

De foamed nitril coating kanaliseert olie en vloeistoffen op het handpalmoppervlak, wat een goede grip verzekert, zowel in droge als in natte omstandigheden. Herbruikbaar

Toepassingen

Chemicaliën

■■

Binnen, buiten, droog, olie, vuil, proper

■■

Grip

Hoog

■■

Vingergevoeligheid

Hoog

Type Beschermt tegen Werkomgeving

■■

■■

■■

Componentbehandeling Algemene montage Elektronica Lichte engineering Bouw Automobielindustrie

Maat

6

7

8

9

10

Artikel

RX-PG-DF6

RX-PG-DF7

RX-PG-DF8

RX-PG-DF9

RX-PG-DF10

Kleur

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

12p/blister - 120p/doos

12p/blister - 120p/doos

12p/blister - 120p/doos

12p/blister - 120p/doos

12p/blister - 120p/doos

Verpakking

45


Notities

46


Persoonlijke beschermingsmiddelen

en alle mogelijke werktuigbouwkundige componenten koopt u via onze vestigingen

Afsluiters

Instrumentatie

Kunststof leidingsystemen

Kunststoffen

IndustriĂŤle slangen

Flensafdichtingen

O-ringen en rubbertechniek

Dynamische afdichtingen

Hydraulische leidingcomponenten

Hydraulische componenten en systemen

Lagertechniek

Mechanische aandrijvingen

Elektromotoren en motorreductoren

Pneumatiek

Intern transport en hijs- en heftechniek

Landelijk netwerk van vestigingen In Nederland vindt u ERIKS Servicecenters in Alkmaar, Almelo, Almere, Amsterdam, Arnhem, Bergen op Zoom, Delfzijl, Den Haag, Doetinchem, Eerbeek, Ede, Eindhoven, Emmen, Groningen, Gouda, Hengelo, Hoorn, Leeuwarden, Maastricht, Rijnmond, Roermond, Rotterdam, Tilburg , Venlo en Zwolle. Gereedschappen en machines

Onderhoudsproducten

www.eriks.nl/vestigingen

www.eriks.nl

Op de achterzijde van deze catalogus vindt u onze vestigingsgegevens. 47


ERIKS Servicecenters in Nederland Alkmaar Saffierstraat 3 1812 RM Alkmaar T (072) 514 17 17 F (072) 514 16 25 E esc.alkmaar@eriks.nl

Den Haag / Marofra Neckar 2 2491 BD Den Haag T (070) 381 84 84 F (070) 381 84 36 E denhaag@eriks.nl

Hoorn De Factorij 35 d 1689 AK Zwaag T (0229) 21 28 82 F (0229) 21 93 74 E hoorn@eriks.nl

Roermond Ada Byronweg 11 6045 GM Roermond T (0475) 37 22 70 F (0475) 37 23 05 E roermond@eriks.nl

Almelo Plesmanweg 12 7602 PE Almelo T (0546) 87 30 70 F (0546) 87 32 68 E almelo@eriks.nl

Doetinchem Havenstraat 55 7005 AG Doetinchem T (0314) 34 37 20 F (0314) 34 37 41 E doetinchem@eriks.nl

Gouda Marconistraat 117 2809 PG Gouda T (0182) 33 11 60 F (0182) 37 82 02 E gouda@eriks.nl

Tilburg Ellen Pankhurststraat 9 5032 MD Tilburg T (013) 571 45 61 F (013) 570 06 42 E tilburg@eriks.nl

Almere Rondebeltweg 32 1329 BB Almere T (036) 538 73 00 F (036) 538 73 10 E almere@eriks.nl

Ede Galvanistraat 34 6716 AE Ede T (0318) 43 96 14 F (0318) 64 01 04 E ede@eriks.nl

Groningen Rouaanstraat 8 9723 CD Groningen T (050) 368 49 99 F (050) 368 49 98 E groningen@eriks.nl

Venlo Willem Barentszweg 20 5928 LM Venlo T (077) 396 12 50 F (077) 382 69 03 E venlo@eriks.nl

Amsterdam Dynamostraat 46-48 1014 BK Amsterdam-Westpoort T (020) 448 96 10 F (020) 613 77 65 E amsterdam@eriks.nl

Eerbeek Loubergweg 19 6961 EJ Eerbeek T (0313) 67 95 00 F (0313) 65 47 68 E eerbeek@eriks.nl

Leeuwarden James Wattstraat 19 8912 AS Leeuwarden T (058) 215 05 87 F (058) 215 85 16 E leeuwarden@eriks.nl

Zwolle Ampèrestraat 27 8013 PT Zwolle T (038) 467 29 20 F (038) 467 29 29 E zwolle@eriks.nl

Arnhem Pieter Calandweg 46 6827 BK Arnhem T (026) 362 92 44 F (026) 361 00 63 E arnhem@eriks.nl

Eindhoven De Witbogt 22 a 5652 AG Eindhoven T (040) 291 19 00 F (040) 291 19 09 E eindhoven@eriks.nl

Maastricht Amerikalaan 28 6199 AE Maastricht-Airport T (043) 604 91 80 F (043) 363 87 28 E maastricht@eriks.nl

Bergen op Zoom Van Konijnenburgweg 44 b 4612 PL Bergen op Zoom T (0164) 27 55 44 F (0164) 27 55 49 E bergenopzoom@eriks.nl

Emmen Willem Schoutenstraat 11 7825 VV Emmen T (0591) 66 80 00 F (0591) 66 80 06 E emmen@eriks.nl

Rijnmond Shannonweg 33, Haven 5079 3197 LG Rotterdam-Botlek T (010) 231 34 00 F (010) 296 96 18 E rijnmond@eriks.nl

Delfzijl Deltaweg 30 9936 HD Farmsum T (0596) 63 38 20 F (0596) 63 38 29 E delfzijl@eriks.nl

Hengelo Hassinkweg 16 7556 BV Hengelo T (074) 291 57 57 F (074) 291 59 39 E hengelo@eriks.nl

Rotterdam CaĂŻrostraat 80 3047 BC Rotterdam T (010) 245 50 55 F (010) 262 00 38 E rotterdam@eriks.nl

www.eriks.nl

ERIKS Rotterdam Sevillaweg 75 3047 AL Rotterdam

T (010) 245 50 00 F (010) 262 06 22 I www.eriks.nl

RX Persoonlijke Beschermingsmiddelen  

ERIKS introduceert een voordelige en verantwoorde lijn veiligheidsproducten van het private label RX.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you